Help Print this page 

Document 52012DC0596

Title and reference
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ Προς ένα ολοκληρωμένο ευρωπαϊκό πλαίσιο για τα τυχερά παιχνίδια σε απευθείας σύνδεση

/* COM/2012/0596 final */
  • In force
Multilingual display
Text

52012DC0596

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ Προς ένα ολοκληρωμένο ευρωπαϊκό πλαίσιο για τα τυχερά παιχνίδια σε απευθείας σύνδεση /* COM/2012/0596 final */


ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

1.         Εισαγωγή. 2

2.         Κύριες προκλήσεις και προτεινόμενες απαντήσεις. 2

2.1.      Συμμόρφωση των εθνικών ρυθμιστικών πλαισίων με τη νομοθεσία της ΕΕ.. 2

2.2.      Ενίσχυση της εποπτείας, της διοικητικής συνεργασίας και της αποτελεσματικής εφαρμογής των κανόνων. 2

2.2.1.       Καθιέρωση κατάλληλης εποπτείας και ελέγχου στα κράτη μέλη. 2

2.2.2.       Προώθηση της διασυνοριακής διοικητικής συνεργασίας. 2

2.2.3.       Εξασφάλιση αποτελεσματικής εφαρμογής των κανόνων σε εθνικό επίπεδο. 2

2.3.      Προστασία των καταναλωτών και των πολιτών. 2

2.3.1.       Προσπάθεια επίτευξης υψηλού επιπέδου προστασίας σε ολόκληρη την ΕΕ.. 2

2.3.2.       Εξασφάλιση της προστασίας των ανηλίκων. 2

2.3.3.       Ενίσχυση της υπεύθυνης διαφήμισης. 2

2.3.4.       Πρόληψη του εθισμού ή της εξάρτησης στα τυχερά παιχνίδια. 2

2.4.      Πρόληψη της απάτης και της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες  2

2.4.1.       Επέκταση των μέτρων για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. 2

2.4.2.       Καταπολέμηση της υποκλοπής ταυτότητας και άλλων μορφών ηλεκτρονικού εγκλήματος  2

2.4.3.       Διαφυλαξη της ασφαλειας του εξοπλισμου των τυχερων παιχνιδιων. 2

2.5.      Προστασία της ακεραιότητας των αθλητικών οργανώσεων και καταπολέμηση του στησίματος των αγώνων  2

2.5.1.       Προώθηση της συνεργασίας μεταξύ ενδιαφερομένων μερών. 2

2.5.2.       Λήψη μέτρων για την καταπολέμηση του στησίματος των αγώνων. 2

2.5.3.       Μέτρα αποτρεπτικού αποτελέσματος για το στήσιμο των αγώνων. 2

2.5.4.       Προώθηση της διεθνούς συνεργασίας. 2

3.         Συμπεράσματα. 2

1. Εισαγωγή

Τα τυχερά παιχνίδια σε απευθείας σύνδεση[1] είναι μια ταχύτατα αναπτυσσόμενη δραστηριότητα στην ΕΕ, με ετήσια ποσοστά αύξησης σχεδόν 15%[2]. Το 2015, τα ετήσια έσοδα αναμένεται ότι θα ανέλθουν σε περίπου 13 δισ. ευρώ, έναντι 9,3 δισ. ευρώ το 2011. Αυτό θα αντιπροσωπεύει συνολικό ποσοστό αύξησης σχεδόν 40%[3]. Το υψηλό επίπεδο καινοτομίας που χαρακτηρίζει τον τομέα στην ΕΕ και τα αυξανόμενα έσοδα από τη φορολογία που προκύπτουν στα κράτη μέλη μαρτυρούν επίσης την οικονομική σημασία του.

Ο ταχύς ρυθμός ανάπτυξης των τεχνολογιών της απευθείας σύνδεσης τα τελευταία έτη διευκόλυνε την παροχή υπηρεσιών τυχερών παιχνιδιών μέσω διαφόρων διαύλων εξ αποστάσεως διανομής, όπως το Διαδίκτυο και άλλα μέσα ηλεκτρονικής ή εξ αποστάσεως επικοινωνίας, όπως η τεχνολογία κινητής τηλεφωνίας ή η ψηφιακή τηλεόραση. Ο χαρακτήρας του περιβάλλοντος απευθείας σύνδεσης είναι τέτοιος που οι ιστότοποι τυχερών παιχνιδιών μπορούν να λειτουργούν στην ΕΕ εκτός οποιασδήποτε μορφής ελέγχου που διενεργείται από ρυθμιστικές αρχές εντός της ΕΕ. Οι καταναλωτές στην Ευρώπη αναζητούν επίσης σε διασυνοριακό επίπεδο υπηρεσίες τυχερών παιχνιδιών σε απευθείας σύνδεση, οι οποίες εάν δεν ρυθμίζονται επαρκώς, μπορούν να τους εκθέσουν σε σημαντικούς κινδύνους. Το εκτενές φάσμα προσφορών και το αυξανόμενο επίπεδο ζήτησης για υπηρεσίες τυχερών παιχνιδιών σε απευθείας σύνδεση δημιουργούν σειρά προκλήσεων όσον αφορά την προσπάθεια εξασφάλισης της ορθής εφαρμογής των στόχων δημόσιας πολιτικής σε εθνικό, ενωσιακό και διεθνές επίπεδο.

Το 2011, η Επιτροπή εξέδωσε Πράσινη Βίβλο για τα τυχερά παιχνίδια σε απευθείας σύνδεση στην Εσωτερική Αγορά[4]. Μέσω της εν λόγω δημόσιας διαβούλευσης, επεδίωξε να αποκομίσει πλήρη εικόνα της υφιστάμενης κατάστασης, να διευκολύνει την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών μεταξύ κρατών μελών και να κρίνει, λαμβάνοντας δεόντως υπόψη τους στόχους δημόσιας πολιτικής και χωρίς να υπονομεύεται η εσωτερική αγορά, με ποιον τρόπο τα διαφορετικά εθνικά ρυθμιστικά μοντέλα για τα τυχερά παιχνίδια μπορούν να εξακολουθήσουν να συνυπάρχουν και κατά πόσον χρειάζεται ειδική δράση σε επίπεδο ΕΕ προς τον σκοπό αυτό για την εξασφάλιση μεγαλύτερης συνοχής. Οι απαντήσεις στη διαβούλευση διαφέρουν όσον αφορά το περιεχόμενο και τα μέσα που θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν για τις πρωτοβουλίες της ΕΕ. Συνολικά, δεν κρίνεται σκόπιμο, στο παρόν στάδιο, να προταθεί ειδική νομοθεσία της ΕΕ για τον τομέα. Ωστόσο, διατυπώθηκε σχεδόν ομόφωνα το αίτημα για πολιτική δράση σε ενωσιακό επίπεδο και οι απαντήσεις επιτρέπουν τον εντοπισμό των βασικών τομέων προτεραιότητας στους οποίους απαιτείται δράση.

Η παρούσα ανακοίνωση μαζί με το συνοδευτικό έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής[5] εντοπίζουν τις βασικές προκλήσεις που δημιουργούνται από τη συνύπαρξη εθνικών ρυθμιστικών πλαισίων εντός της εσωτερικής αγοράς. Επιδιώκει επίσης να προτείνει απαντήσεις στις προκλήσεις αυτές με τη μορφή δράσεων που μπορούν να αναληφθούν τόσο σε εθνικό όσο και σε ενωσιακό επίπεδο. Το έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής παρέχει λεπτομερείς πληροφορίες που προκύπτουν από την ανάλυση των απαντήσεων στην Πράσινη Βίβλο, των προτεινόμενων πρωτοβουλιών στο παρόν σχέδιο δράσης, καθώς και των σχετικών δεδομένων. Η Επιτροπή βασίστηκε στις ορθές πρακτικές στην ΕΕ και στα κράτη μέλη για να προτείνει απαντήσεις σε ευρύ φάσμα προβλημάτων που συνδέονται με τα τυχερά παιχνίδια σε απευθείας σύνδεση.

Λαμβανομένων υπόψη των εξελίξεων όσον αφορά την προσφορά και την προώθηση τυχερών παιχνιδιών σε απευθείας σύνδεση στην ΕΕ, απαιτείται μεγαλύτερη σαφήνεια. Η παρούσα ανακοίνωση προτείνει συνδυασμό πρωτοβουλιών και ενδεδειγμένων μέτρων που καλύπτουν σειρά θεμάτων, για να ενισχυθεί η νομική σαφήνεια και να καταρτιστούν πολιτικές με βάση τα διαθέσιμα στοιχεία. Στις δράσεις αυτές, στις οποίες λαμβάνονται πλήρως υπόψη οι αρχές της επικουρικότητας και της αναλογικότητας, προβάλλονται πέντε τομείς προτεραιότητας για την αντιμετώπιση των προκλήσεων στην ΕΕ:

-           συμμόρφωση των εθνικών ρυθμιστικών πλαισίων με τη νομοθεσία της ΕΕ

-           ενίσχυση της διοικητικής συνεργασίας και της αποτελεσματικής εφαρμογής των κανόνων

-           προστασία των καταναλωτών και των πολιτών, των ανηλίκων[6] και των ευάλωτων ομάδων

-           πρόληψη της απάτης και της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες

-           διασφάλιση της ακεραιότητας των αθλητικών οργανώσεων  και πρόληψη του        στησίματος των αγώνων.

Οι προτεινόμενες δράσεις εστιάζουν στις υπηρεσίες τυχερών παιχνιδιών σε απευθείας σύνδεση και σε θέματα τα οποία σχετίζονται με την ελεύθερη κυκλοφορία των υπηρεσιών (άρθρο 56 της ΣΛΕΕ) και την ελευθερία εγκατάστασης (άρθρο 49 της ΣΛΕΕ), λαμβάνοντας υπόψη την ανάπτυξη των τυχερών παιχνιδιών σε απευθείας σύνδεση στην ΕΕ και την καλά αναπτυγμένη διασυνοριακή παροχή των υπηρεσιών αυτών. Ωστόσο, ορισμένες δράσεις αφορούν τις υπηρεσίες τυχερών παιχνιδιών σε απευθείας σύνδεση και εκτός απευθείας σύνδεσης[7].

Τέλος, η παρούσα ανακοίνωση απαντά στα συμπεράσματα του Συμβουλίου σχετικά με το πλαίσιο για τα τυχερά παιχνίδια και τα στοιχήματα στα κράτη μέλη της ΕΈ[8], σε σειρά εκθέσεων προόδου της Προεδρίας[9], στο ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τα τυχερά παιχνίδια σε απευθείας σύνδεση στην εσωτερική αγορά[10] και στη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής[11].

2. Κύριες προκλήσεις και προτεινόμενες απαντήσεις

Παρόλο που τα κράτη μέλη είναι κατ’ αρχήν ελεύθερα να καθορίζουν τους στόχους της πολιτικής τους για τα τυχερά παιχνίδια και να ορίζουν με ακρίβεια το επίπεδο της επιδιωκόμενης προστασίας, τα εθνικά ρυθμιστικά πλαίσια πρέπει να συμμορφώνονται με τη νομοθεσία της ΕΕ, τις αρχές και τους κανόνες της εσωτερικής αγοράς. Συνεπώς, η διασφάλιση της συμμόρφωσης της εθνικής νομοθεσίας με τη Συνθήκη αποτελεί προϋπόθεση της επιτυχημένης πολιτικής της ΕΕ για τα τυχερά παιχνίδια σε απευθείας σύνδεση.

Λαμβανομένου υπόψη του είδους των προκλήσεων που δημιουργούνται από την ανάπτυξη των τυχερών παιχνιδιών σε απευθείας σύνδεση και τις επιπτώσεις τους για κάθε κράτος μέλος, τα κράτη μέλη δεν δύνανται να αντιμετωπίσουν αποτελεσματικά τις προκλήσεις αυτές χωριστά και να παράσχουν μεμονωμένα κατάλληλα ρυθμιζόμενη και επαρκώς ασφαλή προσφορά υπηρεσιών τυχερών παιχνιδιών σε απευθείας σύνδεση. Οι δράσεις της Επιτροπής για τη διοικητική συνεργασία θα βοηθήσουν κάθε κράτος μέλος στην καλύτερη κατανόηση του ρυθμιστικού πλαισίου των άλλων κρατών μελών, στην ανταλλαγή των ορθών πρακτικών και στη βελτίωση της σύγκλισης για την αντιμετώπιση κοινών προβλημάτων. Επιπλέον, η στενότερη και μακροπρόθεσμη συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών θα βελτιώσει την ικανότητα της ΕΕ να αντιμετωπίσει αποτελεσματικότερα τη διεθνή διάσταση των τυχερών παιχνιδιών σε απευθείας σύνδεση.

Η βελτίωση της προστασίας των καταναλωτών και του ρυθμιστικού περιβάλλοντος είναι προς το συμφέρον όλων των κρατών μελών και όλων των ενδιαφερόμενων μερών. Η ανάπτυξη ελκυστικού φάσματος νόμιμων δυνατοτήτων συμμετοχής σε τυχερά παιχνίδια έχει επίσης καίρια σημασία για την αποτελεσματική παρεμπόδιση της συμμετοχής των καταναλωτών σε μη ρυθμιζόμενες ιστοσελίδες. Ως εκ τούτου, οι δράσεις σε επίπεδο ΕΕ θα πρέπει να έχουν ως στόχο την κατάλληλη προστασία όλων των πολιτών στην Ευρώπη στο πλαίσιο εξισορροπημένου ρυθμισμένου περιβάλλοντος. Βάσει των ανωτέρω, η Επιτροπή προτείνει την ανάληψη δράσεων, μαζί με τα κράτη μέλη, με στόχο την προσφορά κοινού και υψηλού επιπέδου προστασίας σε όλους τους ευρωπαίους καταναλωτές και πολίτες, συμπεριλαμβανομένων των ανηλίκων και των ευάλωτων ομάδων. Οι εν λόγω προτεινόμενες δράσεις επιδιώκουν την αντιμετώπιση των κινδύνων που απορρέουν από μη ρυθμισμένες αγορές και από το οργανωμένο έγκλημα, όπως η απάτη και η νοθεία σε αθλητικές εκδηλώσεις.

Συνολικά, οι πρωτοβουλίες αναμένεται να συμβάλλουν στη βελτίωση του πλαισίου που διέπει τις υπηρεσίες τυχερών παιχνιδιών σε απευθείας σύνδεση στην ΕΕ και στη χάραξη του δρόμου για ενισχυμένη συνεργασία μεταξύ των ρυθμιστικών αρχών των κρατών μελών.

Η Επιτροπή πρόκειται:

· να συγκροτήσει, το 2012, ομάδα εμπειρογνωμόνων τυχερών παιχνιδιών από εκπροσώπους των κρατών μελών για την ανταλλαγή εμπειριών και ορθών πρακτικών καθώς και την παροχή συμβουλών και εμπειρογνωμοσύνης για την προετοιμασία των πρωτοβουλιών της ΕΕ.

2.1. Συμμόρφωση των εθνικών ρυθμιστικών πλαισίων με τη νομοθεσία της ΕΕ

Η νομοθεσία για τα τυχερά παιχνίδια σε απευθείας σύνδεση στα κράτη μέλη χαρακτηρίζεται από την ποικιλομορφία των ρυθμιστικών πλαισίων. Λίγα κράτη μέλη απαγορεύουν την προσφορά τυχερών παιχνιδιών σε απευθείας σύνδεση, είτε πρόκειται για απαγόρευση όλων των παιχνιδιών είτε ορισμένων, όπως το πόκερ και τα παιχνίδια των καζίνο. Σε ορισμένες ευρωπαϊκές χώρες καθιερώθηκαν μονοπωλιακά καθεστώτα (που προσφέρουν υπηρεσίες τυχερών παιχνιδιών σε απευθείας σύνδεση). Τα παιχνίδια αυτά παρέχονται από δημόσιο φορέα ελεγχόμενο από το κράτος ή από ιδιωτικό φορέα βάσει αποκλειστικού δικαιώματος. Όλο και περισσότερα κράτη μέλη καθιερώνουν, ωστόσο, συστήματα αδειοδότησης που επιτρέπουν σε περισσότερους από ένα φορείς να προσφέρουν υπηρεσίες στην αγορά.

Για την αντιμετώπιση των κοινωνικών, τεχνολογικών και ρυθμιστικών προκλήσεων, πολλά κράτη μέλη επανεξέτασαν πρόσφατα τη νομοθεσία τους για τα τυχερά παιχνίδια ώστε να ληφθούν υπόψη οι νέες μορφές υπηρεσιών τυχερών παιχνιδιών. Οι εν λόγω ρυθμιστικές τροποποιήσεις οδήγησαν, κατά τα τελευταία έτη, σε αύξηση της προσφοράς των υπηρεσιών από τους εγκεκριμένους φορείς σε ένα κράτος μέλος της ΕΕ και σε σημαντικές διαφορές στις εθνικές νομοθεσίες. Αναπτύχθηκαν επίσης διασυνοριακές προσφορές, συχνά μη εγκεκριμένες από τους εθνικούς κανόνες του κράτους μέλους αποδέκτη. Η συμμόρφωση των εν λόγω εθνικών κανόνων με τη Συνθήκη αμφισβητήθηκε ενώπιον εθνικών δικαστηρίων και θέματα ερμηνείας της νομοθεσίας της ΕΕ παραπέμφθηκαν στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Τα εθνικά ρυθμιστικά συστήματα πρέπει να τηρούν την ενωσιακή νομοθεσία. Σε σειρά αποφάσεων, το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης παρείχε γενικές κατευθύνσεις σχετικά με την ερμηνεία των θεμελιωδών ελευθεριών της εσωτερικής αγοράς στον τομέα των τυχερών παιχνιδιών σε απευθείας σύνδεση, λαμβανομένου υπόψη του ειδικού χαρακτήρα των δραστηριοτήτων τυχερών παιχνιδιών, για να μπορέσουν τα εθνικά δικαστήρια να αξιολογήσουν τις περιστάσεις υπό τις οποίες δικαιολογούνται περιοριστικοί εθνικοί νόμοι για τα τυχερά παιχνίδια για λόγους που αφορούν το γενικό συμφέρον.

Το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης επιβεβαίωσε ότι η παροχή και η χρήση διασυνοριακών προσφορών τυχερών παιχνιδιών είναι οικονομική δραστηριότητα που εμπίπτει στο πεδίο των θεμελιωδών ελευθεριών της ΣΛΕΕ. Το άρθρο 56 της ΣΛΕΕ απαγορεύει τους περιορισμούς στην ελευθερία παροχής υπηρεσιών προς αποδέκτες ευρισκόμενους σε άλλα κράτη μέλη. Διαπιστώθηκε ότι οι εθνικοί κανόνες οι οποίοι απαγορεύουν την παροχή των υπηρεσιών τυχερών παιχνιδιών που επιτρέπονται σε άλλα κράτη μέλη, περιορίζουν την ελευθερία στους μόνιμους κατοίκους να λαμβάνουν μέσω του Διαδικτύου υπηρεσίες που προσφέρονται σε άλλα κράτη μέλη. Περιορίζουν επίσης την ελευθερία των φορέων παροχής υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένοι σε άλλα κράτη μέλη να παρέχουν υπηρεσίες τυχερών παιχνιδιών.

Τα κράτη μέλη μπορούν να παρεμποδίσουν ή να περιορίσουν τη διασυνοριακή προσφορά όλων ή ορισμένων υπηρεσιών τυχερών παιχνιδιών σε απευθείας σύνδεση με βάση στόχους δημόσιου συμφέροντος που επιδιώκουν να προστατεύσουν σε σχέση με τα τυχερά παιχνίδια. Οι εθνικοί κανόνες εστιάζονται κυρίως στους στόχους της προστασίας των καταναλωτών, συγκεκριμένα στην πρόληψη του εθισμού στα τυχερά παιχνίδια, στην προστασία των ανηλίκων και στην πρόληψη εγκλημάτων και απάτης. Παρόλο που τα κράτη μέλη προβάλλουν, συνήθως, θεμιτούς λόγους για τον περιορισμό των διασυνοριακών υπηρεσιών τυχερών παιχνιδιών, πρέπει, εντούτοις, να αποδείξουν την καταλληλότητα και την αναγκαιότητα του σχετικού μέτρου, ιδίως την ύπαρξη προβλήματος που συνδέεται με διακυβευόμενο στόχο δημόσιου συμφέροντος και με τη συμβατότητα του ρυθμιστικού συστήματος. Τα κράτη μέλη πρέπει να αποδείξουν ότι επιδιώκουν την επίτευξη των στόχων δημοσίου συμφέροντος που επέλεξαν ελεύθερα κατά συνεκτικό και συστηματικό τρόπο και δεν πρέπει να λάβουν, να διευκολύνουν ή να ανέχονται μέτρα που θα μπορούσαν να εμποδίσουν την επίτευξη των στόχων αυτών.

Κατά τα τελευταία έτη, η Επιτροπή κίνησε υποθέσεις επί παραβάσει κατά πολλών κρατών μελών, οι οποίες παραμένουν υπό εξέταση μέχρι σήμερα. Καταγράφεται επίσης επί του παρόντος μεγάλος αριθμός καταγγελιών στον τομέα των τυχερών παιχνιδιών με βάση τα άρθρα 49 ή/και 56 της ΣΛΕΕ. Η Επιτροπή θα βασιστεί, για την τρέχουσα αξιολόγηση των εθνικών νομοθεσιών στο πλαίσιο των εκκρεμών υποθέσεων παράβασης και των καταγγελιών, στις λεπτομερείς πραγματολογικές πληροφορίες που συγκεντρώθηκαν στη διαβούλευση στο πλαίσιο της πράσινης βίβλου καθώς και στην πρόσφατη νομολογία του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η αξιολόγηση αυτή έχει κυρίως ως στόχο να προσδιορίσει εάν είναι συνεκτικές οι εθνικές πολιτικές για τα τυχερά παιχνίδια, ιδίως όσον αφορά τις ρυθμιστικές προσεγγίσεις για τις προσφορές σε απευθείας σύνδεση και χωρίς απευθείας σύνδεση του ίδιου τύπου παιχνιδιών καθώς και για παιχνίδια με σαφώς συγκρίσιμο βαθμό κινδύνου όσον αφορά την απάτη και/ή την προστασία των καταναλωτών. Η αξιολόγηση εστιάζεται επίσης στη διαφάνεια και στη μη εισαγωγή διακρίσεων των συστημάτων αδειοδότησης καθώς και στην αναλογικότητα των όρων αδειοδότησης.

Παράλληλα με την έκδοση της παρούσας ανακοίνωσης, η Επιτροπή καλεί τα σχετικά κράτη μέλη να παράσχουν στοιχεία σχετικά με τις τελευταίες τροποποιήσεις της νομοθεσίας τους για τα τυχερά παιχνίδια. Τα κράτη μέλη κατά των οποίων έχουν κινηθεί διαδικασίες παράβασης ή έχουν καταχωριστεί καταγγελίες θα κληθούν να παράσχουν νομικά και πραγματολογικά επικαιροποιημένα στοιχεία για να μπορέσει η Επιτροπή να ολοκληρώσει την αξιολόγησή της για τη συμμόρφωση με την ενωσιακή νομοθεσία.

Η Επιτροπή, εφόσον είναι αναγκαίο, θα αναλάβει δράση για την εφαρμογή των σχετικών διατάξεων της Συνθήκης για τυχόν εθνικούς κανόνες που δεν είναι συμβατοί με την ενωσιακή νομοθεσία, λαμβανομένης υπόψη της πρόσφατης νομολογίας του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επιπλέον, η συμβατότητα των σχεδίων εθνικής νομοθεσίας για τα τυχερά παιχνίδια σε απευθείας σύνδεση με τη ενωσιακή νομοθεσία θα συνεχίσει να αξιολογείται στο πλαίσιο της καλούμενης διαδικασίας κοινοποίησης[12].

Η Επιτροπή πρόκειται:

· να επιταχύνει την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των εθνικών διατάξεων στις εκκρεμείς υποθέσεις παράβασης και καταγγελίες και να λάβει μέτρα για την εφαρμογή των κανόνων, εφόσον είναι αναγκαίο.

2.2. Ενίσχυση της εποπτείας, της διοικητικής συνεργασίας και της αποτελεσματικής εφαρμογής των κανόνων

Για να εξασφαλιστεί η επιτυχής εφαρμογή και εκτέλεση πολιτικής για τα τυχερά παιχνίδια σε εθνικό και ενωσιακό επίπεδο, τα κράτη μέλη χρειάζονται αρμόδιες ρυθμιστικές αρχές που θα συνεργάζονται με τις αρχές σε άλλα κράτη μέλη και θα χρησιμοποιούν όλα τα διαθέσιμα αποτελεσματικά μέσα για την εφαρμογή των κανόνων.

Ορισμένες από τις πρωτοβουλίες που αναφέρονται στην παρούσα ανακοίνωση προϋποθέτουν την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Στο πλαίσιο αυτό, πρέπει να εξασφαλίζεται η τήρηση του ενωσιακού κεκτημένου σχετικά με την προστασία των δεδομένων[13]. Προς τον σκοπό αυτό, απαιτείται σαφής ορισμός των ειδικών στόχων της επεξεργασίας δεδομένων ώστε να εξασφαλιστεί η ποιότητα και η ελαχιστοποίηση των δεδομένων και η τήρηση άλλων απαιτήσεων για την προστασία των δεδομένων.

2.2.1. Καθιέρωση κατάλληλης εποπτείας και ελέγχου στα κράτη μέλη

Για την εξασφάλιση της αποτελεσματικής εφαρμογής των κανόνων για τα τυχερά παιχνίδια και της αποτελεσματικής διασυνοριακής διοικητικής συνεργασίας, κάθε κράτος μέλος θα πρέπει να έχει καλά εξοπλισμένες ρυθμιστικές αρχές. Οι εθνικές ρυθμιστικές αρχές πρέπει να έχουν τις κατάλληλες ικανότητες και τεχνογνωσία για να αντιμετωπίζουν τις ρυθμιστικές προκλήσεις στις ταχέως αναπτυσσόμενες και βασιζόμενες στην τεχνολογία αγορές. Δεδομένου ότι μπορεί να μην έχουν όλες οι ρυθμιστικές αρχές τις πλήρεις αρμοδιότητες για την εποπτεία της αγοράς τυχερών παιχνιδιών, μπορεί να χρειαστεί να συνεργαστούν με άλλες αρχές σε περιφερειακό ή εθνικό επίπεδο για να μπορέσουν να ανταποκριθούν στα αιτήματα συνεργασίας των αρχών άλλων κρατών μελών και να ικανοποιήσουν τις προσδοκίες τους.

2.2.2. Προώθηση της διασυνοριακής διοικητικής συνεργασίας

Είναι αναγκαία η ενίσχυση της διοικητικής συνεργασίας, για να αντιμετωπιστούν οι σημερινές ρυθμιστικές προκλήσεις. Η ενίσχυση της διοικητικής συνεργασίας θα βοηθήσει τα κράτη μέλη και τις ρυθμιστικές αρχές του τομέα στο ρυθμιστικό και εποπτικό ρόλο τους και θα βελτιώσει την ποιότητα του έργου τους. Η πρακτική συνεργασία θα δώσει τη δυνατότητα στα κράτη μέλη να εξοικειωθούν τόσο με τα συστήματα όσο και με τις αντίστοιχες πρακτικές των άλλων κρατών μελών και να αναπτύξουν στενότερες σχέσεις σε επιχειρησιακό επίπεδο. Οι ενέργειες που έχουν ως στόχο την ενθάρρυνση της διοικητικής συνεργασίας θα πρέπει επίσης να έχουν ως αποτέλεσμα τη μείωση του διοικητικού φόρτου, ειδικότερα στη διαδικασία αδειοδότησης και εποπτείας των εγκεκριμένων φορέων σε περισσότερες χώρες. Η πιστοποίηση και η τυποποίηση του εξοπλισμού των τυχερών παιχνιδιών σε απευθείας σύνδεση μπορεί επίσης να παίξει σημαντικό ρόλο στο πλαίσιο αυτό.

Για επιτυχημένη διοικητική συνεργασία, απαιτείται σαφής ορισμός των τομέων για τους οποίους τα κράτη μέλη μπορούν να ζητήσουν, να ανταλλάξουν πληροφορίες και να αναπτύξουν κοινές δράσεις και πρωτοβουλίες. Επιπλέον, πρέπει να δημιουργηθεί η κατάλληλη διάρθρωση που θα έχει σαφή εντολή συνεργασίας για να μπορεί να αντιμετωπίσει τις επιχειρησιακές ανάγκες των ρυθμιστικών αρχών. Η ακριβής μορφή της συνεργασίας μεταξύ εθνικών αρχών εξαρτάται από το είδος των πληροφοριών και των στοιχείων που μπορούν να ανταλλαχθούν μεταξύ των αρχών.

Το πρώτο άμεσο βήμα για τη συνεργασία είναι να δοθεί έμφαση στην ανταλλαγή γενικών πληροφοριών και βέλτιστων πρακτικών με στόχο την ανταλλαγή γνώσεων και πείρας και τη δημιουργία κλίματος εμπιστοσύνης και αισθήματος αμοιβαίου συμφέροντος μεταξύ των αρμόδιων αρχών. Ως δεύτερο βήμα, μέσω του διαλόγου με τα κράτη μέλη, η Επιτροπή θα εξετάσει περαιτέρω τις δυνατότητες για την ανταλλαγή προσωπικών δεδομένων, σύμφωνα με τους εθνικούς και ενωσιακούς κανόνες για την προστασία δεδομένων. Προς τον σκοπό αυτό, η προσφυγή στο σύστημα πληροφόρησης για την εσωτερική αγορά (IMI)[14] μπορεί να διευκολύνει τη διοικητική συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών.

Η συνεργασία εντός της ΕΕ δεν θα καλύψει όλες τις προκλήσεις στην αγορά τυχερών παιχνιδιών σε απευθείας σύνδεση. Πολλές από τις προκλήσεις αυτές έχουν διασυνοριακό χαρακτήρα και συχνά προέρχονται από χώρες εκτός της ΕΕ. Για τον συντονισμό των δράσεων και την προώθηση των πρωτοβουλιών που στοχεύουν χώρες εκτός της ΕΕ, η Επιτροπή με τα κράτη μέλη θα προσδιορίσει τα θέματα που πρέπει να τεθούν στις τρίτες χώρες και θα προσπαθήσει να ενισχύσει τον διάλογο με τις χώρες αυτές.

2.2.3. Εξασφάλιση αποτελεσματικής εφαρμογής των κανόνων σε εθνικό επίπεδο

Η αποτελεσματική εφαρμογή από τα κράτη μέλη των εθνικών νομοθεσιών τους – βασική προϋπόθεση της οποίας αποτελεί η συμμόρφωση με την ενωσιακή νομοθεσία – είναι ουσιώδους σημασίας για την επίτευξη των στόχων δημοσίου συμφέροντος της πολιτικής τους στον τομέα των τυχερών παιχνιδιών. Η αποτελεσματική εφαρμογή των κανόνων εξαρτάται, μεταξύ άλλων, από την ισχυρή οργανωτική δομή και τις πλήρεις αρμοδιότητες της εθνικής αρχής για τα τυχερά παιχνίδια, από την ενδεδειγμένη διοικητική συνεργασία με τις άλλες αρχές και τα κατάλληλα μέσα για την εφαρμογή των κανόνων.

Τα προληπτικά μέτρα εφαρμογής των κανόνων έχουν ως στόχο τον περιορισμό της αρχικής επαφής των πολιτών με την προσφορά διασυνοριακών υπηρεσιών τυχερών παιχνιδιών μη συμμορφούμενων με την ισχύουσα νομοθεσία στο κράτος μέλος αποδέκτη («μη εγκεκριμένων»)[15] και την εξασφάλιση της τήρησης των εθνικών κανόνων και των κοινών αρχών για τα τυχερά παιχνίδια, όπως η επιμόρφωση και η πληροφόρηση των παικτών, η κατανόηση της επιλογής και της συμπεριφοράς των παικτών και η ενθάρρυνση υπεύθυνων συμπεριφορών από τους παρόχους. Τα κατασταλτικά μέτρα για την εφαρμογή των κανόνων, όπως ο περιορισμός της πρόσβασης σε ιστότοπους που προσφέρουν μη εγκεκριμένες υπηρεσίες τυχερών παιχνιδιών ή η δέσμευση πληρωμών μεταξύ παικτών και μη εγκεκριμένων φορέων παροχής υπηρεσιών τυχερών παιχνιδιών έχουν ορισμένα πλεονεκτήματα αλλά και πιθανά μειονεκτήματα. Τα μέτρα αυτά πρέπει επίσης να αξιολογηθούν προσεκτικά με βάση τη διαφύλαξη των θεμελιωδών δικαιωμάτων και των θεμελιωδών ελευθεριών της ΣΛΕΕ. Όσον αφορά τα κατασταλτικά μέτρα για την εφαρμογή των κανόνων που απαιτούν από τους διαδικτυακούς μεσάζοντες οι οποίοι φιλοξενούν παράνομα τυχερά παιχνίδια να λάβουν μέτρα (αποσύροντας την προσφορά των τυχερών παιχνιδιών ή εμποδίζοντας την πρόσβαση στους καταναλωτές συγκεκριμένων κρατών μελών), θα μπορούσαν να βελτιωθούν με την αποσαφήνιση των διαδικασιών που θα πρέπει να ακολουθηθούν. Η Επιτροπή προετοιμάζει οριζόντια πρωτοβουλία για τις διαδικασίες αναγγελίας και δράσης που αναμένεται ότι θα παράσχουν την απαιτούμενη αποσαφήνιση. Επιπλέον, μπορεί να ενισχυθεί η συνεργασία μέσω του δικτύου που καθιερώθηκε με τον κανονισμό για τη συνεργασία όσον αφορά την προστασία των καταναλωτών ο οποίος επιτρέπει διασυνοριακές δράσεις για την εφαρμογή των κανόνων[16].

ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή πρόκειται:

· να διευκολύνει τη διοικητική συνεργασία μεταξύ των ρυθμιστικών αρχών τυχερών παιχνιδιών και να εξετάσει έως το 2013 τις δυνατότητες που παρέχονται από τον κανονισμό IMI όσον αφορά την ανταλλαγή πληροφοριών και τη συνεργασία μεταξύ κρατών μελών,

· να ενισχύσει την ανταλλαγή πληροφοριών και των βέλτιστων πρακτικών σχετικά με τα μέτρα εφαρμογής των κανόνων και να διερευνήσει τα οφέλη και τα ενδεχόμενα όρια των κατασταλτικών μέτρων για την εφαρμογή των κανόνων, όπως η δέσμευση πληρωμών και η παρεμπόδιση της πρόσβασης σε ιστότοπους σε επίπεδο ΕΕ,

· να αποσαφηνίσει τις διαδικασίες αναγγελίας και δράσης για μη εγκεκριμένο περιεχόμενο που φιλοξενείται στην ΕΕ από διαδικτυακούς μεσάζοντες[17],

· να αναπτύξει διάλογο με τις τρίτες χώρες για θέματα ρύθμισης.

Τα κράτη μέλη καλούνται:

· να συγκροτήσουν ρυθμιστικές αρχές για τα τυχερά παιχνίδια με σαφείς αρμοδιότητες και να εξασφαλίσουν τη συνεργασία με άλλες σχετικές αρμόδιες αρχές,

· να διερευνήσουν τους τρόπους ενημέρωσης των καταναλωτών σχετικά με τις διαθέσιμες εγκεκριμένες προσφορές ώστε να κατευθύνουν τη ζήτηση προς τη νόμιμη αγορά.

2.3. Προστασία των καταναλωτών και των πολιτών

Όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ συγκλίνουν ως προς τον στόχο της προστασίας των πολιτών αλλά διαφέρουν ως προς τα ρυθμιστικά και τεχνικά εργαλεία για την επίτευξη του στόχου αυτού Απαιτείται η λήψη των κατάλληλων μέτρων στην ΕΕ προκειμένου: 1) να αποτρέπονται οι καταναλωτές από τις μη εγκεκριμένες και δυνητικά επιζήμιες προσφορές, 2) να προστατεύονται οι ανήλικοι από την πρόσβαση σε υπηρεσίες τυχερών παιχνιδιών, 3) να προστατεύονται άλλες ευάλωτες ομάδες και 4) να αποφεύγεται η δημιουργία διαταραχών που συνδέονται με τα τυχερά παιχνίδια[18]. Όλοι οι πολίτες θα πρέπει να επωφελούνται από υψηλό επίπεδο κοινής προστασίας στο σύνολο της εσωτερικής αγοράς.

Με πλήρη σεβασμό του δικαιώματος κάθε κράτους μέλους να καθορίζει το ρυθμιστικό πλαίσιο για τις υπηρεσίες τυχερών παιχνιδιών, η Επιτροπή πιστεύει ότι τα οφέλη είναι σημαντικά από την ανάπτυξη φάσματος εγκεκριμένων δυνατοτήτων συμμετοχής σε τυχερά παιχνίδια προκειμένου να αποτρέψει αποτελεσματικά τους καταναλωτές από τη χρήση άλλων προσφορών παιχνιδιών. Είναι σημαντικό για τους εγκεκριμένους φορείς να μπορούν να προσφέρουν επαρκώς ελκυστικά προϊόντα, διότι εν απουσία αξιόπιστων και βιώσιμων προσφορών, οι καταναλωτές θα συνεχίσουν να απευθύνονται σε μη ρυθμιζόμενους ιστότοπους τυχερών παιχνιδιών, με τις επακόλουθες ενδεχόμενες επιζήμιες επιπτώσεις.

2.3.1. Προσπάθεια επίτευξης υψηλού επιπέδου προστασίας σε ολόκληρη την ΕΕ

Εκτιμάται ότι περίπου 6,84 εκατ. ευρωπαίων καταναλωτών συμμετέχουν σε τυχερά παιχνίδια σε απευθείας σύνδεση[19]. Σε ένα εγγενώς διασυνοριακό περιβάλλον, οι καταναλωτές πρέπει να είναι σε θέση να επιλέγουν με επίγνωση και να αναγνωρίζουν τις εγκεκριμένες προσφορές τυχερών παιχνιδιών. Αντιμέτωποι με υπερβολικό φόρτο πληροφοριών, οι καταναλωτές βασίζονται στις ετικέτες[20]. Ως εκ τούτου, η Επιτροπή ενθαρρύνει να αναγράφονται ευδιάκριτα τα στοιχεία της αρμόδιας ρυθμιστικής αρχής στον ιστότοπο των φορέων παροχής υπηρεσιών και να αυξηθεί το επίπεδο ενημέρωσης και γνώσεων των καταναλωτών.

Ορισμένα κράτη μέλη διαθέτουν εκτενή πείρα όσον αφορά την προστασία των καταναλωτών στο περιβάλλον απευθείας σύνδεσης. Ο τομέας των τυχερών παιχνιδιών ανέπτυξε επίσης τεχνική εμπειρογνωμοσύνη και προσεγγίσεις αυτορρύθμισης για κοινωνικά υπεύθυνα τυχερά παιχνίδια. Απαιτούνται προσπάθειες εκ μέρους όλων των ενδιαφερομένων. Είναι απαραίτητο να επιτευχθεί η σωστή ισορροπία και τα μέτρα προστασίας των καταναλωτών δεν θα πρέπει να έχουν ως αποτέλεσμα να οδηγηθούν οι παίκτες σε ελκυστικότερες προσφορές σε μη ρυθμιζόμενους ιστότοπους.

Στόχος του κοινού συνόλου αρχών που εκπονούνται σε ενωσιακό επίπεδο θα πρέπει να είναι η εξασφάλιση υψηλού επιπέδου προστασίας των καταναλωτών. Οι αρχές αυτές θα πρέπει να περιλαμβάνουν την αποτελεσματική και αποδοτική καταχώριση των παικτών, εξακρίβωση της ηλικίας και της ταυτότητας - συγκεκριμένα στο πλαίσιο χρηματικών συναλλαγών - «ελέγχους πραγματικότητας» (κινήσεις των λογαριασμών, προειδοποιητικά σημάδια, παραπομπή σε γραμμές για την παροχή βοήθειας), πολιτική μη παροχής πίστωσης, προστασία των χρημάτων των παικτών, δυνατότητες αυτοπεριορισμού (οικονομικοί/χρονικοί περιορισμοί, αποκλεισμός) καθώς και υποστήριξη των καταναλωτών και αποτελεσματικό χειρισμό παραπόνων[21].

Σε ένα πρώτο στάδιο, η Επιτροπή θα συντάξει σύσταση για την κοινή προστασία των καταναλωτών.

2.3.2. Εξασφάλιση της προστασίας των ανηλίκων

Η προστασία των ανηλίκων πρέπει να αποτελεί προτεραιότητα διότι το 75% των νέων 6-17 ετών στην Ευρώπη χρησιμοποιούν το Διαδίκτυο[22]. Τα προληπτικά μέτρα προστασίας θα πρέπει να έχουν ως στόχο την απαγόρευση της πρόσβασης των ανηλίκων στα τυχερά παιχνίδια. Για τον λόγο αυτό, η σύσταση θα πρέπει να προβλέπει ότι τα ρυθμιστικά συστήματα παρέχουν επαρκή μέσα εξακρίβωσης της ηλικίας και εξασφαλίζουν ελέγχους εκ μέρους των φορέων παροχής υπηρεσιών. Επιπλέον, οι ιστότοποι τυχερών παιχνιδιών θα πρέπει να ενθαρρυνθούν να αναφέρουν σαφώς ότι «απαγορεύεται η συμμετοχή ανηλίκων στα τυχερά παιχνίδια» και να παράσχουν πληροφορίες για την εφαρμογή μέτρων εξακρίβωσης της ηλικίας. Τα είδη αυτά των μέτρων θα πρέπει να συμπληρωθούν από ευρύτερες προσπάθειες, όπως η ευαισθητοποίηση των γονέων για τους σχετικούς κινδύνους και η βελτίωση του γονικού ελέγχου. Επιπλέον, όλοι φορείς παροχής υπηρεσιών θα πρέπει να αναπτύσσουν τις επιχειρηματικές τους δραστηριότητες κατά τρόπο υπεύθυνο.

2.3.3. Ενίσχυση της υπεύθυνης διαφήμισης

Η υπεύθυνη διαφήμιση είναι αναγκαία προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι οι πολίτες γνωρίζουν τα εξής: 1) ότι ισχύουν περιορισμοί ηλικίας, 2) ότι τα τυχερά παιχνίδια μπορεί να είναι επιζήμια εάν δεν παίζονται με υπεύθυνο τρόπο και 3) ότι οι κίνδυνοι μπορεί να είναι οικονομικοί ή κοινωνικοί ή να αφορούν την υγεία. Δεν υπάρχουν σε όλα τα κράτη μέλη κανονιστικές διατάξεις για τη διαφήμιση των τυχερών παιχνιδιών, ωστόσο, σε ορισμένα κράτη μέλη υπάρχουν κώδικες δεοντολογίας. Ο τομέας των τυχερών παιχνιδιών και ο τομέας της διαφήμισης εφαρμόζουν προσεγγίσεις αυτορρύθμισης. Είναι αναγκαίο όλοι οι πολίτες της ΕΕ να είναι επαρκώς ενημερωμένοι όσον αφορά τις επιλογές τους και τους κινδύνους που συνδέονται με τα τυχερά παιχνίδια.

Η Επιτροπή θα καταρτίσει σύσταση για την υπεύθυνη διαφήμιση τυχερών παιχνιδιών ώστε να εξασφαλίσει ότι οι εγκεκριμένοι φορείς παροχής υπηρεσιών σε ένα κράτος μέλος διαφημίζουν τα τυχερά παιχνίδια με κοινωνικά υπεύθυνο τρόπο και παρέχουν βασικές πληροφορίες στους καταναλωτές. Για να καταστεί πλήρως αποτελεσματική η σύσταση, τόσο τα κράτη μέλη όσο και ο τομέας θα κληθούν να συμβάλουν στην προετοιμασία και στον σχεδιασμό του πεδίου εφαρμογής της. Τα κράτη μέλη θα κληθούν να προβλέψουν τις κατάλληλες κυρώσεις για παραβάσεις ή για μη τήρηση των κανόνων. Η σύσταση θα συμπληρώσει την οδηγία για τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές[23].

2.3.4. Πρόληψη του εθισμού ή της εξάρτησης στα τυχερά παιχνίδια

Βάσει των απαντήσεων στην Πράσινη Βίβλο, εκτιμάται ότι μεταξύ 0,5 και 3% του πληθυσμού της ΕΕ υποφέρει από κάποιου είδους διαταραχή που συνδέεται με τα τυχερά παιχνίδια. Στοιχεία για την κλίμακα και την ποικιλία των διαταραχών που συνδέονται με τα τυχερά παιχνίδια δεν είναι άμεσα διαθέσιμα. Επιπλέον, οι υφιστάμενες μελέτες και έρευνες δεν επιτρέπουν τη συναγωγή αδιαμφισβήτητων συμπερασμάτων. Απαιτείται καλύτερη κατανόηση για 1) τους ορισμούς που χρησιμοποιούνται, 2) τους καθοριστικούς παράγοντες των διαταραχών (για παράδειγμα, ρεφάρισμα/εγγύτητα κέρδους, εμπορικές ανακοινώσεις, προσβασιμότητα, συχνότητα), 3) τις αιτιώδεις σχέσεις των ειδών παιχνιδιών/στοιχημάτων, 4) την καταλληλότητα των μέσων πρόληψης (για παράδειγμα, προειδοποιητικά σημάδια, αυτοπεριορισμοί, περιορισμοί ορισμένων παιχνιδιών/στοιχημάτων) και 5) του είδους της θεραπείας που απαιτείται.

Η Επιτροπή προσπαθεί επί του παρόντος να συγκεντρώσει σχετικές πληροφορίες μέσω του ερευνητικού σχέδιο ALICE RAP[24] που συγχρηματοδοτείται από την ΕΕ, το οποίο μεταξύ άλλων συλλέγει στοιχεία, ταξινομεί τους εθισμούς, αξιολογεί τους καθοριστικούς παράγοντες και τη μεταβατική περίοδο προς την εξάρτηση, παρουσιάζει τις πρακτικές διαχείρισης για τον εθισμό και παρέχει ενοποιημένα αριθμητικά στοιχεία για την κλίμακα του προβλήματος στην ΕΕ. Με βάση τις ενδιάμεσες εκθέσεις που θα καταρτιστούν στο πλαίσιο του σχεδίου αυτού, η Επιτροπή θα εξετάσει πρωτοβουλίες για ερευνητική πολιτική σχετικά με την ανάπτυξη των διαταραχών που συνδέονται με τα τυχερά παιχνίδια, όπως η διάγνωση και η αγωγή.

ΚΥΡΙΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή:

· θα εκδώσει συστάσεις για την κοινή προστασία των καταναλωτών και την υπεύθυνη διαφήμιση των τυχερών παιχνιδιών το 2013,

· θα στηρίξει τη συγκριτική αξιολόγηση και δοκιμή των μέσων γονικού ελέγχου μέσω του προγράμματος «Ασφαλέστερο Διαδίκτυο»[25] και της Διευκόλυνσης «Συνδέοντας την Ευρώπη»[26] για τη βελτίωση των συστημάτων διαβάθμισης ανά ηλικία και ταξινόμησης περιεχομένου,

· θα αξιολογήσει, το 2012, τις συστάσεις σχετικά με τον εθισμό στο Διαδίκτυο που συνδέεται με τα τυχερά παιχνίδια στο πλαίσιο του σχεδίου EU NET ADB[27],

· θα υποβάλει έκθεση για τις σχετικές ομάδες εργασίας στο πλαίσιο του ALICE RAP το 2014 και θα διενεργήσει αξιολόγηση των εν λόγω αποτελεσμάτων έρευνας,

· θα αξιολογήσει τις επιδόσεις της αγοράς των υπηρεσιών τυχερών παιχνιδιών σε απευθείας σύνδεση στο πλαίσιο της επισκόπησης παρακολούθησης της καταναλωτικής αγοράς από το 2013.

Τα κράτη μέλη καλούνται:

· να ενισχύσουν τις πρωτοβουλίες ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης σχετικά με τους κινδύνους που συνδέονται με τα τυχερά παιχνίδια καθώς και τις μη ρυθμιζόμενες προσφορές τυχερών παιχνιδιών,

· να βελτιώσουν τη συνεργασία μεταξύ των ρυθμιστικών αρχών για τα τυχερά παιχνίδια και των οργανώσεων καταναλωτών,

· να αυξήσουν τη διάθεση και τη χρήση διαδικτυακών ασφαλών πρακτικών των παιδιών και των νέων προκειμένου να εμποδίσουν τη πρόσβασή τους στους ιστότοπους τυχερών παιχνιδιών,

· να διενεργήσουν μελέτες και να συγκεντρώσουν στοιχεία για τις διαταραχές που συνδέονται με τα τυχερά παιχνίδια.

2.4. Πρόληψη της απάτης και της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες

Ο βασικός στόχος δημοσίου συμφέροντος των κρατών μελών όσον αφορά τη δημόσια τάξη είναι η πρόληψη της απάτης στο πλαίσιο των τυχερών παιχνιδιών και της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. Η απάτη με πιστωτικές κάρτες και η κλοπή στοιχείων τραπεζικού λογαριασμού αναφέρονται ως τα πλέον διαδεδομένα εγκλήματα που συνδέονται με τα τυχερά παιχνίδια σε απευθείας σύνδεση. Τα τυχερά παιχνίδια σε απευθείας σύνδεση μπορούν επίσης να χρησιμοποιούνται για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. Οι αξιόποινες αυτές πράξεις συχνά διαπράττονται σε διασυνοριακό επίπεδο και συνδέονται με το οργανωμένο έγκλημα.

Οι αρχές των κρατών μελών καθώς και οι εγκεκριμένοι φορείς παροχής υπηρεσιών αντιμετωπίζουν ορισμένες προκλήσεις όσον αφορά την αποτελεσματική εφαρμογή των μηχανισμών καταπολέμησης της απάτης και της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. Ο πιο αποτελεσματικός τρόπος αντιμετώπισης είναι μέσω της διεθνούς συνεργασίας και συντονισμού, για παράδειγμα με διαρθρωμένη συνεργασία μεταξύ των εθνικών αρχών τυχερών παιχνιδιών, της εθνικής αστυνομίας και των διεθνών αρχών επιβολής του νόμου. Τα προληπτικά και προστατευτικά μέτρα που αφορούν επίσης την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (όπως, για παράδειγμα, την απαγόρευση απώλειας κερδών σε ανώνυμη βάση) θα πρέπει να εξεταστούν, στον βαθμό που ενδείκνυται, στο πλαίσιο της σύστασης για την κοινή προστασία των καταναλωτών. Είναι επίσης αναγκαία η κατάρτιση των δικαστών για θέματα σχετικά με την απάτη και το ξέπλυμα παράνομου χρήματος που συνδέονται με τα τυχερά παιχνίδια.

2.4.1. Επέκταση των μέτρων για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες

Όσον αφορά τα τυχερά παιχνίδια, η οδηγία για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες[28] εφαρμόζεται επί του παρόντος μόνο στα καζίνο. Ορισμένα κράτη μέλη έχουν ήδη επεκτείνει το πεδίο εφαρμογής της οδηγίας σε άλλα είδη τυχερών παιχνιδιών και ορισμένοι φορείς παροχής υπηρεσιών εφαρμόζουν εργαλεία όπως διαδικασίες εξακρίβωσης της ταυτότητας των πελατών, ανάλυσης των χαρακτηριστικών των πελατών και παρακολούθησης των πληρωμών. Για τη δημιουργία συνθηκών θεμιτού ανταγωνισμού για όλους τους φορείς εκμετάλλευσης τυχερών παιχνιδιών καθώς και τη διασφάλιση συγκρίσιμου επιπέδου προστασίας σε όλα τα κράτη μέλη, απαιτείται ευρύτερη εφαρμογή της οδηγίας σε όλες τις υπηρεσίες τυχερών παιχνιδιών.

Η Επιτροπή θα εξετάσει, στο πλαίσιο της αναθεώρησης της οδηγίας, την επέκταση του πεδίου εφαρμογής της σε όλες τις μορφές τυχερών παιχνιδιών, εξασφαλίζοντας ταυτόχρονα ότι τηρείται η αρχή της αναλογικότητας.

2.4.2. Καταπολέμηση της υποκλοπής ταυτότητας και άλλων μορφών ηλεκτρονικού εγκλήματος

Από τη δημόσια διαβούλευση προέκυψε ότι η υποκλοπή ταυτότητας είναι το συχνότερο είδος απάτης που συνδέεται με τα τυχερά παιχνίδια. Φαίνεται, ωστόσο, ότι αντικατοπτρίζει μια γενικότερη κατάσταση, δηλαδή τις αυξανόμενες προκλήσεις που θέτουν η υποκλοπή ταυτότητας και οι άλλες μορφές ηλεκτρονικού εγκλήματος στην παροχή υπηρεσιών σε απευθείας σύνδεση. Η Επιτροπή αντιμετωπίζει, επί του παρόντος, τα προβλήματα αυτά στο πλαίσιο της πολιτικής της για τα ηλεκτρονικά εγκλήματα, συμπεριλαμβανομένης της πρόσφατης πρότασής της για την ίδρυση του Ευρωπαϊκού Κέντρου για Εγκλήματα στον Κυβερνοχώρο[29]. Για να εξασφαλιστεί ότι οι λύσεις που έχουν βρεθεί στο πλαίσιο αυτό συμβάλλουν επίσης στο να καταστούν ασφαλέστερες οι υπηρεσίες τυχερών παιχνιδιών σε απευθείας σύνδεση, η Επιτροπή θα ενθαρρύνει την ανταλλαγή εμπειριών και ορθών πρακτικών για την καταπολέμηση του ηλεκτρονικού εγκλήματος στο πλαίσιο της ομάδας εμπειρογνωμόνων για τα τυχερά παιχνίδια, καθώς και τις ανταλλαγές με το Ευρωπαϊκό Κέντρο για Εγκλήματα στον Κυβερνοχώρο, εφόσον ενδείκνυται.

2.4.3. Διαφύλαξη της ασφάλειας του εξοπλισμού των τυχερών παιχνιδιών

Η πιστοποίηση του εξοπλισμού τυχερών παιχνιδιών σε απευθείας σύνδεση, συμπεριλαμβανομένου του λογισμικού των τυχερών παιχνιδιών απαιτείται συνήθως από τις αρμόδιες αρχές των κρατών μελών κατά την εξέταση των αιτήσεων αδειοδότησης τυχερών παιχνιδιών. Για να εξασφαλιστεί συγκρίσιμο επίπεδο ασφαλείας των τυχερών παιχνιδιών σε απευθείας σύνδεση στην ΕΕ, να μειωθεί ο διοικητικός φόρτος όσον αφορά τις διάφορες εθνικές διαδικασίες πιστοποίησης και να προβλεφθεί η δυνατότητα διαλειτουργικότητας, εφόσον ενδείκνυται, η Επιτροπή θα εξετάσει τη δυνατότητα εισαγωγής προτύπου της ΕΕ για την πιστοποίηση του εξοπλισμού των τυχερών παιχνιδιών.

ΚΥΡΙΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή πρόκειται:

· να εξετάσει την επέκταση του πεδίου εφαρμογής της οδηγίας για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες σε άλλα είδη τυχερών παιχνιδιών το 2012,

· να ενθαρρύνει, στο πλαίσιο της πολιτικής της για τα ηλεκτρονικά εγκλήματα, την ανταλλαγή εμπειριών και ορθών πρακτικών για την καταπολέμηση του ηλεκτρονικού εγκλήματος στο πλαίσιο της ομάδας εμπειρογνωμόνων για τα τυχερά παιχνίδια, καθώς και τις ανταλλαγές με το Ευρωπαϊκό Κέντρο για Εγκλήματα στον Κυβερνοχώρο, εφόσον ενδείκνυται,

· να εξετάσει τη δυνατότητα καθιέρωσης προτύπου της ΕΕ για τον εξοπλισμό τυχερών παιχνιδιών, συμπεριλαμβανομένου του λογισμικού των τυχερών παιχνιδιών το 2013.

Τα κράτη μέλη καλούνται:

· να προωθήσουν την κατάρτιση των δικαστών για θέματα σχετικά με την απάτη και τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες που συνδέονται με τα τυχερά παιχνίδια.

2.5. Προστασία της ακεραιότητας των αθλητικών οργανώσεων και καταπολέμηση του στησίματος των αγώνων

Το στήσιμο αγώνων είναι ένας ειδικός τύπος απάτης που αντίκειται στα συμφέροντα των αθλητικών οργανώσεων, των αθλητών, των παικτών (καταναλωτών) και των εγκεκριμένων φορέων παροχής υπηρεσιών. Το στήσιμο αγώνων αντίκειται στην αρχή της έντιμης διεξαγωγής των αθλητικών αγώνων που αποτελεί ένα από τους στόχους της δράσης της ΕΕ στον τομέα του αθλητισμού (Άρθρο 165 ΣΛΕΕ). Για την αντιμετώπιση του προβλήματος απαιτούνται κοινές και συντονισμένες προσπάθειες από τις δημόσιες αρχές, τις αθλητικές οργανώσεις και τους φορείς παροχής υπηρεσιών τυχερών παιχνιδιών[30]. Στην ΕΕ έχουν καθιερωθεί ορισμένοι μηχανισμοί ρύθμισης (όροι αδειοδότησης τυχερών παιχνιδιών και καταστατικό αθλητικών ομοσπονδιών) και αυτορρύθμισης (κώδικες δεοντολογίας) καθώς και εκπαιδευτικές εκστρατείες, κανόνες για τη σύγκρουση συμφερόντων, συστήματα παρακολούθησης στοιχημάτων και συστήματα προειδοποίησης (καταγγελία δυσλειτουργίας, γραμμή άμεσης επικοινωνίας, κλπ). Υπάρχει συνεργασία μεταξύ των ενδιαφερομένων αλλά είναι περιορισμένη. Είναι σαφώς αναγκαία η ευρύτερη συνεργασία μεταξύ των φορέων εκμετάλλευσης των στοιχημάτων, των αθλητικών φορέων και των αρμόδιων αρχών, συμπεριλαμβανομένων των ρυθμιστικών αρχών των τυχερών παιχνιδιών, τόσο σε εθνικό όσο και σε διεθνές επίπεδο.

2.5.1. Προώθηση της συνεργασίας μεταξύ ενδιαφερόμενων μερών

Οι συμφωνίες συνεργασίας αποτελούν χρήσιμο εργαλείο στον τομέα αυτό και η Επιτροπή ενθαρρύνει την περαιτέρω ανάπτυξη τους και τη συμμετοχή όλων των εμπλεκόμενων μερών (φορέων παροχής υπηρεσιών τυχερών παιχνιδιών, αθλητικών οργανώσεων, ρυθμιστικών αρχών). Οι συμφωνίες αυτές πράγματι διευκολύνουν τη δημιουργία εθνικών σημείων επαφής στα οποία όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς στην καταπολέμηση των στημένων παιχνιδιών σε εθνικό επίπεδο μπορούν να συναντώνται, να ανταλλάσουν πληροφορίες και να συντονίζουν τις δράσεις τους. Τα εθνικά σημεία επαφής αποτελούν σημαντικό στοιχείο της αποτελεσματικής συνεργασίας με στόχο την καταπολέμηση του στησίματος των αγώνων σε ενωσιακό και παγκόσμιο επίπεδο.

2.5.2. Λήψη μέτρων για την καταπολέμηση του στησίματος των αγώνων

Οι προσεγγίσεις των κρατών μελών για τη χρηματοδότηση μέτρων καταπολέμησης του στησίματος των αγώνων ποικίλουν σημαντικά, χωρίς κάποιο από τα μοντέλα χρηματοδότησης που εφαρμόζεται επί του παρόντος να είναι αποτελεσματικότερο από τα άλλα.

Η Επιτροπή θα εκπονήσει σε μία σύσταση μέτρα καταπολέμησης του στησίματος των αγώνων προς εφαρμογή σε όλα τα κράτη μέλη και αθλήματα σε συνεργασία με τα ενδιαφερόμενα μέρη, με στόχο 1) την προώθηση πιο αποτελεσματικής ανταλλαγής ορθών πρακτικών στο πλαίσιο της πρόληψης των στοιχημάτων που συνδέονται με το στήσιμο των αγώνων, συμπεριλαμβανομένων πρωτοβουλιών για την ευαισθητοποίηση και την κατάρτιση των παραγόντων στο χώρο του αθλητισμού, 2) την εξασφάλιση αμοιβαίας υποβολής εκθέσεων και δράσεων παρακολούθησης ύποπτων δραστηριοτήτων από αθλητικούς φορείς, φορείς παροχής υπηρεσιών και ρυθμιστικές αρχές, συμπεριλαμβανομένης της συλλογής αξιόπιστων αριθμητικών στοιχείων για την έκταση του προβλήματος, 3) τον καθορισμό ελάχιστων διατάξεων για τη σύγκρουση συμφερόντων, για παράδειγμα απαγόρευση αθλητικών στοιχημάτων για τους αθλητές και τους επαγγελματίες στο χώρο του αθλητισμού, και απαγόρευση των στοιχημάτων σε εκδηλώσεις για τη νεολαία και 4) εισαγωγή γραμμών άμεσης επικοινωνίας και άλλων μηχανισμών ενημέρωσης ή προειδοποίησης καταγγελιών δυσλειτουργίας. Θα οργανωθούν εξειδικευμένες ημερίδες για τον σκοπό αυτό με τη συμμετοχή εμπειρογνωμόνων για τα τυχερά παιχνίδια.

2.5.3. Μέτρα αποτρεπτικού αποτελέσματος για το στήσιμο των αγώνων

Από τη μελέτη για το στήσιμο των αγώνων στον τομέα του αθλητισμού[31], προέκυψε ότι το στήσιμο των αγώνων θεωρείται ποινικό αδίκημα σε όλα τα κράτη μέλη. Στη μελέτη αναφέρεται επίσης ότι η συγκεκριμένη καταδίκη των αξιοποίνων πράξεων στον τομέα του αθλητισμού δεν έχει αναγκαστικά ως αποτέλεσμα την καλύτερη εφαρμογή των κανόνων ή τη μείωση των ύποπτων υποθέσεων. Οι βασικές αδυναμίες όσον αφορά την άσκηση διώξεων υποθέσεων στημένων αγώνων είναι επιχειρησιακού χαρακτήρα και οι πρωτοβουλίες σε επίπεδο ΕΕ θα πρέπει να έχουν ως στόχο τη βελτίωση της εφαρμογής των κανόνων για την καταπολέμηση του στησίματος των αγώνων.

Η Επιτροπή συμμετέχει στις εργασίες του Συμβουλίου της Ευρώπης για εξέταση ενδεχόμενης Ευρωπαϊκής Σύμβασης κατά της χειραγώγησης των αποτελεσμάτων των αθλητικών συναντήσεων. Στόχος είναι να προβλεφθούν εθνικά συστήματα με τα εργαλεία, εμπειρογνωμοσύνη και πόρους που είναι αναγκαίοι για την καταπολέμηση της απειλής αυτής.

2.5.4. Προώθηση της διεθνούς συνεργασίας

Η Επιτροπή, χρησιμοποιώντας μέρος των πόρων που είναι διαθέσιμοι στο πλαίσιο της Προπαρασκευαστικής Δράσης 2012 — Ευρωπαϊκές συμπράξεις στον αθλητισμό[32], δρομολόγησε πιλοτικά σχέδια για την προώθηση της διεθνούς συνεργασίας στην πρόληψη των στημένων αγώνων. Θα συνεχίσει επίσης τη συνεργασία με τη Διεθνή Ολυμπιακή Επιτροπή (ΔΟΕ) και το Συμβούλιο της Ευρώπης οι οποίοι και οι δύο πρότειναν και εκπόνησαν μέτρα για την αντιμετώπιση του προβλήματος σε παγκόσμιο επίπεδο[33]. Η Επιτροπή θα εξετάσει τη δυνατότητα να συμπεριληφθούν η προστασία της ακεραιότητας του αθλητισμού και η καταπολέμηση των στημένων αγώνων στις συζητήσεις με τις τρίτες χώρες και τις αρμόδιες διεθνείς οργανώσεις στον τομέα του αθλητισμού.

ΚΥΡΙΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή πρόκειται:

· να εκδώσει, το 2014, σύσταση σχετικά με τις βέλτιστες πρακτικές για την πρόληψη και την καταπολέμηση των στημένων αγώνων που συνδέονται με στοιχήματα,

· να συμμετάσχει στις εργασίες του Συμβουλίου της Ευρώπης για ενδεχόμενη Ευρωπαϊκή Σύμβαση κατά της χειραγώγησης των αποτελεσμάτων των αθλητικών συναντήσεων,

· να προωθήσει τη διεθνή συνεργασία και τον διάλογο για την καταπολέμηση του στησίματος των αγώνων.

Τα κράτη μέλη καλούνται:

· να δημιουργήσουν εθνικά σημεία επαφής στα οποία να μπορούν να συναντώνται όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς στην καταπολέμηση των στημένων αγώνων,

· να εξοπλίσουν τα εθνικά νομικά και διοικητικά τους συστήματα με εργαλεία, εμπειρογνωμοσύνη και πόρους για την καταπολέμηση των στημένων αγώνων,

· να εξετάσουν τη βιώσιμη χρηματοδότηση των μέτρων της ακεραιότητας των αθλητικών οργανώσεων.

3. Συμπεράσματα

Για την αντιμετώπιση των διαφόρων κανονιστικών και τεχνικών προκλήσεων του τομέα των τυχερών παιχνιδιών σε απευθείας σύνδεση απαιτούνται δραστικά και αποτελεσματικά μέτρα. Οι δράσεις που ανακοινώνονται στην παρούσα ανακοίνωση αποτελούν συνολική στρατηγική για την αντιμετώπιση των προκλήσεων αυτών.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα συνεργαστεί με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, τα κράτη μέλη και όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη για την ταχεία εφαρμογή της παρούσας ανακοίνωσης. Θα συγκαλέσει την πρώτη συνεδρίαση της ομάδας εμπειρογνωμόνων για τα τυχερά παιχνίδια το 2012 και θα δρομολογήσει διάλογο με τα ενδιαφερόμενα μέρη. Θα οργανωθεί συνέδριο ενδιαφερομένων το 2013.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα αξιολογήσει την εφαρμογή της παρούσας ανακοίνωσης και την εφαρμογή των μέτρων από τα κράτη μέλη και τους ενδιαφερομένους. Θα δημοσιεύσει έκθεση για την πρόοδο που σημειώνεται εντός δύο ετών από την έκδοση της ανακοίνωσης. Στην έκθεση αυτή, η Επιτροπή θα αξιολογήσει εάν οι δράσεις, όπως εφαρμόζονται, επαρκούν, ιδίως όσον αφορά τους στόχους της αποτελεσματικότερης προστασίας των καταναλωτών και της καταπολέμησης του στησίματος των αγώνων. Η Επιτροπή θα αξιολογήσει επίσης εάν οι δράσεις αυτές συνιστούν ενδεδειγμένο ενωσιακό πλαίσιο για τα τυχερά παιχνίδια σε απευθείας σύνδεση ή εάν απαιτούνται συμπληρωματικά νομοθετικά μέτρα, εφόσον είναι αναγκαίο, σε ενωσιακό επίπεδο.

[1] Ο όρος «τυχερά παιχνίδια σε απευθείας σύνδεση» αφορά ένα φάσμα διαφορετικών υπηρεσιών και διαύλων διανομής τυχερών παιχνιδιών. Βλέπε την επισκόπηση και τη συζήτηση των ορισμών που περιλαμβάνονται στο τμήμα 2 του εγγράφου εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής.

[2] Το 2011 τα ετήσια έσοδα της συνολικής αγοράς τυχερών παιχνιδιών της ΕΕ εκτιμήθηκαν σε περίπου 84,9 δισ. Ευρώ, με ετήσιο ποσοστό αύξησης περίπου 3%. Μεταξύ 2008 και 2011, η αγορά τυχερών παιχνιδιών που απαιτούν φυσική παρουσία παρουσίασε αύξηση περίπου 8,3%.

[3] H2 Gambling Capital (υπηρεσία παροχής συμβουλών για τυχερά παιχνίδια και στοιχήματα).

[4] Πράσινη Βίβλος για τα τυχερά παιχνίδια σε απευθείας σύνδεση στην Εσωτερική Αγορά (COM(2011) 128 τελικό).

[5] Έγγραφο εργασίας της Επιτροπής, αριθ. αναφ.

[6] Ο όρος ανήλικοι όπως χρησιμοποιείται στην παρούσα ανακοίνωση περιλαμβάνει τον όρο «παιδιά». Σύμφωνα με το άρθρο 1 της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα του παιδιού, ως «παιδί» νοείται κάθε πρόσωπο κάτω των 18 ετών. Σε ορισμένα κράτη μέλη, οι νεαροί ενήλικες καλύπτονται από το καθεστώς που ισχύει για τα παιδιά.

[7] Όλες οι δράσεις που προτείνεται να αναληφθούν από την Επιτροπή στο παρόν έγγραφο είναι συνεπείς και συμβατές με το τρέχον πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο.

[8] Συμπεράσματα του 3057ου Συμβουλίου «Ανταγωνιστικότητα» της 10ης Δεκεμβρίου 2010 σχετικά με το πλαίσιο για τα τυχερά παιχνίδια και τα στοιχήματα στα κράτη μέλη της ΕΕ.

[9] Εκθέσεις προόδου των Προεδριών του Συμβουλίου σχετικά με το πλαίσιο για τα τυχερά παιχνίδια και τα στοιχήματα στα κράτη μέλη της ΕΕ (2008-2011).

2011/2084(INI).

CESE 1581/2011 (INT/579)

12 Οδηγία 98/34/EΚ για την καθιέρωση μιας διαδικασίας πληροφόρησης στον τομέα των τεχνικών προτύπων και κανονισμών, όπως τροποποιήθηκε με την οδηγία 98/48/EΚ.

[13] Οδηγία 95/46/EΚ για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών, βλέπε τη μεταρρύθμιση της προστασίας δεδομένων και τη δέσμη μέτρων για τη μεταρρύθμιση που εγκρίθηκαν από την Επιτροπή στις 25 Ιανουαρίου 2012: http://ec.europa.eu/justice/newsroom/data-protection/news/120125_en.htm

[14] Αναμένεται να εκδοθεί επίσημα κανονισμός για τη διοικητική συνεργασία μέσω του IMI (με βάση την πρόταση της Επιτροπής COM(2011) 522 τελικό) από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο τον Σεπτέμβριο/Οκτώβριο 2012. Ο κανονισμός αυτός θα δημιουργήσει τη δυνατότητα δρομολόγησης πιλοτικών σχεδίων δοκιμής της χρήσης του IMI για τη διοικητική συνεργασία, συμπεριλαμβανομένης της ανταλλαγής προσωπικών δεδομένων, σε οποιοδήποτε τομέα της εσωτερικής αγοράς, υπό τον όρο ότι υπάρχει νομική βάση για την ανταλλαγή των στοιχείων αυτών.

[15] Μη εγκεκριμένες υπηρεσίες τυχερών παιχνιδιών στο κράτος μέλος αποδέκτη δεν σημαίνει ότι οι υπηρεσίες αυτές δεν υπόκεινται σε ρύθμιση στο κράτος μέλος καταγωγής ούτε ότι δεν είναι εγκεκριμένες σε άλλα κράτη μέλη αποδέκτες.

[16] Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2006/2004 σχετικά με τη συνεργασία μεταξύ των εθνικών αρχών που είναι αρμόδιες για την επιβολή της νομοθεσίας για την προστασία των καταναλωτών («κανονισμός για τη συνεργασία όσον αφορά την προστασία των καταναλωτών»).

[17] Για περισσότερες πληροφορίες βλέπε http://ec.europa.eu/internal_market/e-commerce/notice-and-action/index_en.htm

[18] Δηλ. εθισμός στα τυχερά παιχνίδια, παθολογική εξάρτηση από τα τυχερά παιχνίδια, υπερβολική ενασχόληση με τα τυχερά παιχνίδια.

[19] H2 Gambling Capital.

[20] Ευρωπαϊκό θεματολόγιο για τους καταναλωτές - Προώθηση της εμπιστοσύνης και της ανάπτυξης (COM(2012) 225 τελικό).

[21] Όπως προβλέπεται στις προτάσεις οδηγίας για την εναλλακτική επίλυση καταναλωτικών διαφορών και κανονισμού για την ηλεκτρονική επίλυση καταναλωτικών διαφορών (κανονισμός ΗΕΚΔ) στη διεύθυνση http://ec.europa.eu/consumers/redress_cons/adr_policy_work_en.htm

[22] Διαδίκτυο καλύτερα προσαρμοσμένο στα παιδιά: μια ευρωπαϊκή στρατηγική (COM(2012) 196 τελικό).

[23] Οδηγία 2005/29/EΚ για τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές των επιχειρήσεων προς τους καταναλωτές στην εσωτερική αγορά και για την τροποποίηση της οδηγίας 84/450/ΕΟΚ του Συμβουλίου, των οδηγιών 97/7/ΕΚ, 98/27/ΕΚ, 2002/65/ΕΚ και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2006/2004.

[24] Διεπιστημονικό σχέδιο στο πλαίσιο του 7ου προγράμματος-πλαισίου έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης. Εστιάζεται στην έρευνα για τις μορφές εθισμού και τον τρόπο ζωής στη σύγχρονη Ευρώπη για περίοδο 5 ετών (2011-2015). Για περισσότερες πληροφορίες: http://ec.europa.eu/research/social-sciences/projects/486_en.html

[25] Απόφαση 1351/2008/EΚ για τη θέσπιση πολυετούς κοινοτικού προγράμματος σχετικά με την προστασία των παιδιών που χρησιμοποιούν το Διαδίκτυο και άλλες τεχνολογίες της επικοινωνίας  

[26] Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη σύσταση της Διευκόλυνσης «Συνδέοντας την Ευρώπη» (COM(2011) 665).

[27] Με στόχο την αξιολόγηση του επιπολασμού και των καθοριστικών παραγόντων του επικίνδυνου εθισμού στη χρήση του Διαδικτύου μεταξύ των ανηλίκων στην Ευρώπη

[28] Οδηγία 2005/60/EΚ σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας.

[29] Αντιμετώπιση του εγκλήματος στην ψηφιακή μας εποχή: ίδρυση του ευρωπαϊκού κέντρου για εγκλήματα στον κυβερνοχώρο (COM (2012) 140 τελικό).

[30] Βλέπε τη Δήλωση της Λευκωσίας για την καταπολέμηση του στησίματος αγώνων της 20ης Σεπτεμβρίου 2012.

[31] http://ec.europa.eu/sport/news/20120410-study-on-match-fixing_en.htm

[32] http://ec.europa.eu/sport/news/20120417-2012-call-for-proposals_en.htm

[33] CM/Rec(2011)10, συστάσεις του ΔΟΕ, της 2ας Φεβρουαρίου 2012, για την καταπολέμηση του στημένων αγώνων.

Top