Üldkohtu (kuues koda) 27. septembri 2012. aasta otsus – Producteurs de légumes de France vs. komisjon

(kohtuasi T-328/09)

Riigiabi – Puu- ja köögiviljasektor – „Situatsiooniplaanid” puu- ja köögiviljaturu toetuseks Prantsusmaal – Otsus, millega abi tunnistatakse ühisturuga kokkusobimatuks – Õiguspärane ootus – Arvutusviga tagasinõudmisele kuuluvate summade kindlaksmääramisel

1.                     Ühenduse õigus – Põhimõtted – Õiguspärase ootuse kaitse – Tingimused (vt punktid 18 ja 19)

2.                     Riigiabi – Ebaseadusliku abi tagasinõudmine – Abi andmine EÜ artiklis 88 sätestatud menetlusnõudeid rikkudes – Abisaajatel tekkida võiv õiguspärane ootus – Kaitse – Tingimused ja piirid – Komisjoni tegevusetus – Õiguspärase ootuse puudumine – Erakorralised asjaolud – Puudumine (EÜ artiklid 87 ja 88) (vt punktid 20–22, 26–30)

Ese

Nõue tühistada komisjoni 28. jaanuari 2009. aasta otsus K(2009) 203 (lõplik) Prantsuse Vabariigi puu- ja köögiviljasektori „situatsiooniplaanide” kohta.

Resolutsioon

1.

Jätta hagi rahuldamata.

2.

Mõista kohtukulud välja Producteurs de légumes de France’ilt.