Euroopa Kohtu (neljas koda) 22. mai 2008. aasta otsus – Degussa vs. komisjon

(kohtuasi C‑266/06 P)

Apellatsioonkaebus – Konkurents – Kartellikokkulepe – Metioniiniturg –Trahv – Määrus nr 17 – Artikli 15 lõige 2 – Seaduse alusel karistamise põhimõte – Faktiliste asjaolude moonutamine – Proportsionaalsuse põhimõte – Võrdse kohtlemise põhimõte

1.                     Ühenduse õigus – Õiguse üldpõhimõtted – Õiguskindlus – Seaduse alusel karistamine – Ulatus (vt punktid 38–40 ja 44–46)

2.                     Konkurents – Trahvid – Summa – Kindlaksmääramine – Määruse nr 17 artikli 15 lõikega 2 komisjonile antud hindamispädevus (nõukogu määrus nr 17, artikli 15 lõige 2; komisjoni teatis 98/C 9/03) (vt punktid 50–62)

3.                     Apellatsioonkaebus – Alused – Faktiliste asjaolude ebaõige hindamine – Vastuvõetamatus – Tõendite hindamise kontroll Euroopa Kohtus – Välistamine, v.a tõendite moonutamise korral (EÜ artikli 225 lõige 1; Euroopa Kohtu põhikiri, artikli 58 esimene lõik) (vt punktid 72–74, 86, 94)

4.                     Apellatsioonkaebus – Euroopa Kohtu pädevus – Ettevõtjale määratud trahvi summale Esimese Astme Kohtu poolt antud hinnangu vaidlustamine õigluse põhimõtte alusel – Väljajätmine – Hinnangu vaidlustamine diskrimineerimise keelu põhimõtte rikkumisest tulenevate põhjustega –Kaasaarvamine (EÜ artikli 81 lõige 1; nõukogu määrus nr 17, artikli 15 lõige 2) (vt punktid 95 ja 114)

5.                     Apellatsioonkaebus – Alused – Ebapiisav või vastuoluline põhjendus – Vastuvõetavus – Esimese Astme Kohtu viide tuletatud põhjendusele – Vastuvõetavus – Tingimused (EÜ artikli 225 lõige 1; Euroopa Kohtu põhikiri, artikkel 36, artikli 53 esimene lõik ja artikli 58 esimene lõik) (vt punktid 102 ja 103)

6.                     Konkurents – Trahvid – Summa – Kindlaksmääramine – Kriteeriumid – Vajadus eristada sama rikkumisega seotud ettevõtjaid nende kogukäibe alusel – Puudumine (nõukogu määrus nr 17, artikli 15 lõige 2; komisjoni teatis 98/C 9/03, punkti 1 A viies lõik) (vt punktid 119–123)

 Ese

Apellatsioonkaebus Esimese Astme Kohtu (kolmas koda) 5. aprilli 2006. aasta otsuse peale kohtuasjas T‑279/02: Degussa AG vs. komisjon, millega Esimese Astme Kohus jättis osaliselt rahuldamata hagi, millega oli palutud tühistada komisjoni 2. juuli 2002. aasta otsus 2003/674/EÜ EÜ artikli 81 ja EMP lepingu artikli 53 kohaldamise menetluse kohta (EÜT L 255, lk 1) – Metioniiniturgu puudutav kartellikokkulepe – Seaduses sätestatud kuritegudest ja karistustest lähtumise põhimõttest tulenevad nõuded määruse nr 17/62 artikli 15 lõikes 2 ettenähtud trahvide süsteemi osas

 Resolutiivosa

1. Jätta apellatsioonkaebus rahuldamata.

2. Mõista kohtukulud välja Evonik Degussa GmbH-lt.

3. Euroopa Liidu Nõukogu kannab oma kohtukulud ise.