Üldkohtu (seitsmes koda) 10. oktoobri 2012. aasta otsus – Sviluppo Globale vs. komisjon

(kohtuasi T-183/10)

Teenuste riigihanked – Hankemenetlus – Tehnilise abi osutamine Süüria valitsusele – Pakkumuse tagasilükkamine – Põhjendamiskohustus

Institutsioonide aktid – Põhjendamine – Kohustus – Ulatus – Teenuste riigihanke menetluse raames tehtud otsus lükata pakkumus tagasi – Otsus, mis peaks võimaldama huvitatud isikul teada võetud meetme õigustusi, et ta saaks oma õigusi kaitsta – Selle kohustuse täitmisele hinnangu andmine teabe alusel, mis oli hageja käsutuses hagi esitamise hetkel (ELTL artikkel 296; Euroopa Liidu põhiõiguste harta, artiklid 41 ja 47; nõukogu määrus nr 1605/2002, artikli 100 lõige 2; komisjoni määrus nr 2342/2002, artikli 149 lõiked 2 ja 3) (vt punktid 16, 19–21, 35, 40, 41 ja 43)

Ese

Nõue tühistada komisjoni 14. veebruari 2010. aasta otsus, millega lükati piiratud hankemenetluse EUROPEAID/129038/C/SER/SYR (ELT 2009/S 223-319862) raames, mis käsitleb Süüria valitsusele tehnilise abi andmist detsentraliseerimise ja kohaliku arengu edendamiseks, tagasi hageja esitatud pakkumus.

Resolutsioon

1.

Tühistada komisjoni 14. veebruari 2010. aasta otsus, millega lükati piiratud hankemenetluse EUROPEAID/129038/C/SER/SYR (ELT 2009/S 223-319862) raames, mis käsitleb Süüria valitsusele tehnilise abi andmist detsentraliseerimise ja kohaliku arengu edendamiseks, tagasi hageja esitatud pakkumus.

2.

Jätta Euroopa Komisjoni kohtukulud tema enda kanda ja mõista temalt välja Sviluppo Globale GEIE kohtukulud.