Euroopa Kohtu (üheksas koda) 8. septembri 2016. aasta otsus – Iranian Offshore Engineering & Construction vs. nõukogu

(kohtuasi C-459/15 P) ( *1 )

„Apellatsioonkaebus — Iraani Islamivabariigi suhtes võetud piiravad meetmed — Isikute ja üksuste loetelu, kelle suhtes kohaldatakse rahaliste vahendite ja majandusressursside külmutamist — Iraani valitsuse logistiline toetamine — Apellandi nime loetellu kandmine”

1. 

Tühistamishagi — Põhjendatud huvi — Hageja suhtes piiravaid meetmeid kehtestava akti peale esitatud hagi — Vaidlustatud akti kehtetuks tunnistamine kohtumenetluse ajal — Otsuse tegemise vajaduse äralangemise sedastamine — Lubamatus — Hageja huvi säilimine vaidlustatud akti õigusvastasuse tuvastamise suhtes (ELTL artikkel 263; nõukogu otsused 2013/661/ÜVJP ja 2015/1863/ÜVJP; nõukogu määrused nr 267/2012 ja nr 2015/1862) (vt punkt 12)

2. 

Institutsioonide aktid — Põhjendamine — Kohustus — Ulatus — Põhjendamiskohustuse hindamine juhtumi asjaolude alusel — Vajadus täpsustada kõiki asjakohaseid faktilisi ja õiguslikke asjaolusid — Puudumine (ELTL artikkel 296; nõukogu otsused 2010/413/ ÜVJP ja 2013/661/ÜVJP; nõukogu määrused nr 267/2012 ja nr 1154/2013) (vt punktid 23 ja 24)

3. 

Institutsioonide aktid — Põhjendamine — Kohustus — Ulatus — Iraani vastu suunatud piiravad meetmed — Selliste isikute, üksuste või asutuste rahaliste vahendite külmutamine, kes on tuumarelvade levikusse kaasatud või toetavad seda — Miinimumnõuded (ELTL artikkel 296; nõukogu otsused 2010/413/ÜVJP ja 2013/661/ÜVJP; nõukogu määrused nr 267/2012 ja nr 1154/2013) (vt punkt 25)

4. 

Tühistamishagi — Väited — Põhjenduse puudumine või ebapiisavus — Hindamisviga — Eristamine (ELTL artiklid 263 ja 296) (vt punktid 30 ja 31)

5. 

Apellatsioonkaebus — Väited — Asjaolude ja tõendite ebaõige hindamine — Vastuvõetamatus — Asjaolude ja tõendite hindamise kontroll Euroopa Kohtus — Välistamine, v.a tõendite moonutamise korral (ELTL artikkel 256; Euroopa Kohtu põhikiri, artikli 58 esimene lõik) (vt punkt 44)

6. 

Ühine välis- ja julgeolekupoliitika — Iraani vastu suunatud piiravad meetmed — Selliste isikute, üksuste või asutuste rahaliste vahendite külmutamine, kes on tuumarelvade levikusse kaasatud või toetavad seda — Logistiline tugi Iraani valitsusele — Mõiste — Tegevus, mis võib selle kvantitatiivse või kvalitatiivse olulisuse tõttu tuumarelva levikule kaasa aidata, kuna see võimaldab Iraani valitsusel täita kindlaksmääratud logistilisi vajadusi — Hõlmamine (nõukogu otsused 2010/413/ÜVJP ja 2013/661/ÜVJP; nõukogu määrused nr 267/2012 ja nr 1154/2013) (vt punktid 52–58)

7. 

Apellatsioonkaebus — Väited — Üldkohtus esitatud väidete ja argumentide pelk kordamine — Vastuvõetamatus (vt punkt 63)

Resolutsioon

1) 

Jätta apellatsioonkaebus rahuldamata.

2) 

Mõista kohtukulud välja Iranian Offshore Engineering & Construction Co.-lt.


( *1 ) ELT C 346, 19.10.2015.