ELi tõhusamad piiriülesed maksejõuetusmenetluse eeskirjad

 

KOKKUVÕTE:

määrus (EL) 2015/848 – maksejõuetusmenetlus

MIS ON MÄÄRUSE EESMÄRK?

PÕHIPUNKTID

Kohaldamise olukorrad

Määrust kohaldatakse menetlustele, mis hõlmavad kõiki või olulist osa võlgniku võlausaldajatest, põhinevad maksejõuetust reguleerivatel õigusnormidel ning mille raames päästmise, võla ümberkujundamise, saneerimise või likvideerimise eesmärgil

Määruse kohaldamisalasse kuulub siseriiklikust õigusest tulenev „ennetav“ maksejõuetusmenetlus, mille võib algatada varajases etapis, et parandada ettevõtte päästmise võimalusi. Need menetlused on loetletud määruse A lisas. Määruse kohaldamisalasse kuulub ka isiklik maksejõuetusmenetlus.

Kohtualluvus

Kohaldatav õigus

Üldiselt kohaldatakse selle riigi õigust, kus menetlus toimub. Kõnealuses õiguses sätestatakse menetluse algatamise, läbiviimise ja lõpetamise tingimused. See hõlmab järgmise kindlaksmääramist:

Kohtuotsuste tunnustamine ja täitmine

Kui otsus maksejõuetusmenetluse algatamise kohta jõustub ühes ELi riigis, tuleb seda samade tagajärgedega tunnustada kõigis teistes ELi riikides.

Maksejõuetusregistrid

Et tagada võlausaldajate ja kohtute parem asjakohane teavitamine ning vältida paralleelsete menetluste algatamist, peavad ELi riigid avaldama asjaomase teabe piiriüleste maksejõuetusmenetluste kohta avalikkusele kättesaadavas internetipõhises registris. Need registrid ühendatakse omavahel Euroopa e-õiguskeskkonna portaali kaudu kooskõlas ELi andmekaitse eeskirjadega.

Kontserni maksejõuetusmenetlus

Määruses sätestatakse konkreetne lähenemisviis kontserni liikmete maksejõuetusega tegelemiseks. See hõlmab

Lisade muudatused

Määrust on muudetud kaks korda:

MIS AJAST MÄÄRUST KOHALDATAKSE?

Määrust kohaldatakse alates 26. juunist 2017. Määrusega (EL) 2015/848 vaadati läbi ja asendati määrus (EÜ) nr 1346/2000 (ja selle hilisemad muudatused).

TAUST

Lisateave:

PÕHIDOKUMENT

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 20. mai 2015. aasta määrus (EL) 2015/848 maksejõuetusmenetluse kohta (uuesti sõnastatud) (ELT L 141, 5.6.2015, lk 19–72)

Määruse (EL) 2015/848 järjestikused muudatused on alusdokumenti lisatud. Käesoleval konsolideeritud versioonil on üksnes dokumenteeriv väärtus.

SEONDUV DOKUMENT

Komisjoni 12. juuni 2017. aasta rakendusmäärus (EL) 2017/1105, millega kehtestatakse vormid, millele on osutatud Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruses (EL) 2015/848 maksejõuetusmenetluse kohta (ELT L 160, 22.6.2017, lk 1–26)

Viimati muudetud: 08.04.2019