European flag

Euroopa Liidu
Teataja

ET

L-seeria


2024/1334

17.5.2024

NÕUKOGU OTSUS (EL) 2024/1334,

25. september 2023,

Euroopa Liidu ja Argentina Vabariigi vahelise kirjavahetuse vormis lepingu (millega muudetakse Euroopa Liidu ja Argentina Vabariigi vahel 1994. aasta üldise tolli- ja kaubanduskokkuleppe (GATT) XXVIII artikli alusel sõlmitud kirjavahetuse vormis lepingut, mis käsitleb kõigi ELi CLXXV loendis sisalduvate tariifikvootide kontsessioonide muutmist Ühendkuningriigi Euroopa Liidust väljaastumise tõttu) liidu nimel sõlmimise kohta

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut, eriti selle artikli 207 lõike 4 esimest lõiku koostoimes artikli 218 lõike 6 teise lõigu punkti a alapunktiga v,

võttes arvesse Euroopa Komisjoni ettepanekut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi nõusolekut (1)

ning arvestades järgmist:

(1)

Vastavalt nõukogu otsusele (EL) 2023/2216 (2) kirjutati liidu nimel 4. detsembril 2023 alla Euroopa Liidu ja Argentina Vabariigi vahelisele kirjavahetuse vormis lepingule, millega muudetakse Euroopa Liidu ja Argentina Vabariigi vahel 1994. aasta üldise tolli- ja kaubanduskokkuleppe (GATT) XXVIII artikli alusel sõlmitud kirjavahetuse vormis lepingut, mis käsitleb kõigi ELi CLXXV loendis sisalduvate tariifikvootide kontsessioonide muutmist Ühendkuningriigi Euroopa Liidust väljaastumise tõttu, (edaspidi „leping“), eeldusel et nimetatud leping hiljem sõlmitakse.

(2)

Lepingu eesmärk on muuta liidu ja Argentina Vabariigi vahel 10. mail 2021 alla kirjutatud lepingut (3) osas, mis puudutab kahe tariifikvoodi mahtu, ning sätestada 1994. aasta üldise tolli- ja kaubanduskokkuleppe (GATT) CLXXV loendis sisalduvate tariifikvootide jaotamine vastavalt GATT 1994 artiklile XXVIII Ühendkuningriigi liidust väljaastumise tõttu.

(3)

Leping tuleks Euroopa Liidu nimel heaks kiita,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Euroopa Liidu ja Argentina Vabariigi vaheline kirjavahetuse vormis leping, millega muudetakse Euroopa Liidu ja Argentina Vabariigi vahel 1994. aasta üldise tolli- ja kaubanduskokkuleppe (GATT) XXVIII artikli alusel sõlmitud kirjavahetuse vormis lepingut, mis käsitleb kõigi ELi CLXXV loendis sisalduvate tariifikvootide kontsessioonide muutmist Ühendkuningriigi Euroopa Liidust väljaastumise tõttu, kiidetakse liidu nimel heaks (4).

Artikkel 2

Nõukogu eesistuja esitab liidu nimel lepingus sätestatud teate.

Artikkel 3

Käesolev otsus jõustub selle vastuvõtmise päeval.

Luxembourg, 25. september 2023

Nõukogu nimel

eesistuja

J. BORRELL FONTELLES


(1)   10. aprilli 2024. aasta nõusolek.

(2)  Nõukogu 16. oktoobri 2023. aasta otsus (EL) 2023/2216 Euroopa Liidu ja Argentina Vabariigi vahelisele kirjavahetuse vormis lepingule, millega muudetakse Euroopa ja Argentina Vabariigi vahel 1994. aasta üldise tolli- ja kaubanduskokkuleppe (GATT) XXVIII artikli alusel sõlmitud kirjavahetuse vormis lepingut, mis käsitleb kõigi ELi CLXXV loendis sisalduvate tariifikvootide kontsessioonide muutmist Ühendkuningriigi Euroopa Liidust väljaastumise tõttu, liidu nimel allakirjutamise kohta (ELT L, 2023/2216, 18.10.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2023/2216/oj).

(3)  Euroopa Liidu ja Argentina Vabariigi vaheline 1994. aasta üldise tolli- ja kaubanduskokkuleppe (GATT) XXVIII artikli alusel sõlmitud kirjavahetuse vormis leping, mis käsitleb kõigi ELi CLXXV loendis sisalduvate tariifikvootide kontsessioonide muutmist Ühendkuningriigi Euroopa Liidust väljaastumise tõttu (ELT L 264, 26.7.2021, lk 3).

(4)  Lepingu tekst on avaldatud ELTs L, 2024/1326, 17.5.2024, ELI: http://data.europa.eu/agree_internal/2024/1326/oj.


ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2024/1334/oj

ISSN 1977-0650 (electronic edition)