European flag

Teataja
Euroopa Liidu

ET

Seeria L


2023/2684

28.11.2023

EUROOPA KESKPANGA OTSUS (EL) 2023/2684,

21. november 2023,

müntide emissiooni 2024. aasta mahu heakskiitmise kotha (EKP/2023/28)

EUROOPA KESKPANGA JUHATUS,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut, eelkõige selle artikli 128 lõiget 2,

võttes arvesse Euroopa Keskpanga otsust (EL) 2015/2332, 4. detsember 2015, euromüntide emissioonimahu heakskiitmise menetlusraamistiku kohta (EKP/2015/43) (1), eelkõige selle artikli 2 lõiget 9,

ning arvestades järgmist:

(1)

Alates 1. jaanuarist 1999 on Euroopa Keskpangal (EKP) eurot rahaühikuna kasutavate liikmesriikide (edaspidi „euroala liikmesriigid“) emiteeritud müntide emissiooni mahu heakskiitmise ainuõigus.

(2)

20 euroala liikmesriiki on EKP-le heakskiitmiseks esitanud oma taotlused 2024. aastal emiteeritavate müntide mahu kohta koos täiendavate selgitavate märkustega prognoosimise metoodika kohta. Mõned nendest euroala liikmesriikidest on esitanud ka täiendava teabe käibemüntide kohta, kui see oli kättesaadav ja euroala liikmesriik pidas seda oluliseks taotluse heakskiitmise põhjendamiseks.

(3)

Euroala liikmesriikidel on õigus münte emiteerida, kuid vajalik on EKP nõusolek emissooni mahu kohta ning seega ei tohi liikmesriigid EKP poolt heaks kiidetud mahtusid ületada ilma eelneva EKP nõusolekuta kooskõlas otsuse (EL) 2015/2332 (EKP/2015/43) artikli 3 lõikega 1.

(4)

Kuna müntide emissioonimahu muutmist ei ole taotletud, on EKP juhatus pädev võtma otsuse (EL) 2015/2332 (EKP/2015/43) artikli 2 lõike 9 alusel vastu käesoleva otsuse müntide 2024. aasta emissioonimahu kohta, kiites heaks taotlused, mille on esitanud euroala liikmesriigid.

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Mõisted

Käesolevas otsuses kasutatakse mõisteid otsuse (EL) 2015/2332 (EKP/2015/43) artiklis 1 määratletud tähenduses.

Artikkel 2

2024. aastal emiteeritavate euromüntide mahu heakskiitmine

EKP kiidab heaks euroala liikmesriikide poolt 2024. aastal emiteeritavate euromüntide mahu vastavalt järgmisele tabelile:

 

2024. aasta emissiooniks heakskiidetud euromüntide maht

Käibemündid

Meenemündid

(mitte ringluse eesmärgil)

Müntide emissioonimaht

(miljonit eurot)

(miljonit eurot)

(miljonit eurot)

Belgia

22,40

0,30

22,70

Saksamaa

419,00

172,00

591,00

Eesti

12,60

0,46

13,06

Iirimaa

32,36

0,50

32,86

Kreeka

129,90

0,61

130,51

Hispaania

280,47

40,00

320,47

Prantsusmaa

334,00

60,00

394,00

Itaalia

268,81

4,88

273,69

Küpros

6,50

0,01

6,51

Horvaatia

42,78

0,20

42,98

Läti

7,90

0,20

8,10

Leedu

12,00

0,48

12,48

Luksemburg

13,50

0,32

13,82

Malta

6,70

0,50

7,20

Madalmaad

34,00

1,00

35,00

Austria

128,50

176,76

305,26

Portugal

74,60

1,70

76,30

Sloveenia

22,00

1,00

23,00

Slovakkia

14,00

2,50

16,50

Soome

10,00

5,00

15,00

Kokku

1 872,02

468,42

2 340,44

Artikkel 3

Jõustumine

Käesolev otsus jõustub päeval, mil sellest adressaatidele teatatakse.

Artikkel 4

Adressaadid

Käesolev otsus on adresseeritud liikmesriikidele, mille rahaühik on euro.

Frankfurt Maini ääres, 21. november 2023

EKP president

Christine LAGARDE


(1)   ELT L 328, 12.12.2015, lk 123.


ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2023/2684/oj

ISSN 1977-0650 (electronic edition)