European flag

Teataja
Euroopa Liidu

ET

Seeria L


2023/2574

21.11.2023

KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2023/2574,

20. november 2023,

milles vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivile 2009/138/EÜ kindlustus- ja edasikindlustustegevuse alustamise ja jätkamise kohta sätestatakse tehniline teave tehniliste eraldiste ja põhiomavahendite arvutamiseks aruannete puhul, mille aruandekuupäev on ajavahemikul 30. septembrist 2023 kuni 30. detsembrini 2023

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. novembri 2009. aasta direktiivi 2009/138/EÜ kindlustus- ja edasikindlustustegevuse alustamise ja jätkamise kohta (Solventsus II), (1) eriti selle artikli 77e lõike 2 kolmandat lõiku,

ning arvestades järgmist:

(1)

Selleks et kindlustus- ja edasikindlustusandjad arvutaksid direktiivi 2009/138/EÜ kohaldamisel tehnilised eraldised ja põhiomavahendid ühetaoliste tingimuste alusel, tuleks iga aruandekuupäeva jaoks määrata kindlaks tehniline teave asjakohase riskivaba intressikõvera, kattuvusega kohandamise arvutamise alushinnavahede ja volatiilsusega kohandamise kohta.

(2)

Kindlustus- ja edasikindlustusandjad peaksid kasutama tehnilist teavet, mis põhineb käesoleva määruse kohasele esimesele aruandekuupäevale eelneva kuu lõpu turuandmetel. Euroopa Kindlustus- ja Tööandjapensionide Järelevalve (EIOPA) esitas 6. oktoobril 2023 komisjonile tehnilise teabe seoses 2023. aasta septembri lõpu turuandmetega. Kõnealune teave avaldati 6. oktoobril 2023 vastavalt direktiivi 2009/138/EÜ artikli 77e lõikele 1.

(3)

Kuna tehnilist teavet on vaja kohe, on tähtis, et käesolev määrus jõustuks võimalikult kiiresti.

(4)

Usaldatavusnõuete täitmise jälgimiseks on vaja, et kindlustus- ja edasikindlustusandjad kasutavad tehniliste eraldiste ja põhiomavahendite arvutamiseks sama tehnilist teavet, sõltumata sellest, mis kuupäeval nad aruande pädevale asutusele esitavad. Seepärast peaks käesolev määrus kehtima alates esimesest aruandekuupäevast, mille suhtes käesolevat määrust kohaldatakse.

(5)

Et tagada õiguskindlus võimalikult kiiresti ja arvestades tungiva vajadusega muuta asjakohane riskivaba intressikõver kiiresti kättesaadavaks, on täielikult põhjendatud võtta käesoleva määrusega kehtestatud meetmed vastu vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 182/2011 (2) artiklile 8 koostoimes artikliga 4,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

1.   Kindlustus- ja edasikindlustusandjad arvutavad tehnilised eraldised ja põhiomavahendid aruannete puhul, mille aruandekuupäev on 30. septembrist 2023 kuni 30. detsembrini 2023, lõikes 2 osutatud tehnilise teabe alusel.

2.   Iga asjaomase valuuta puhul arvutatakse direktiivi 2009/138/EÜ artikli 77 kohane parim hinnang, kõnealuse direktiivi artikli 77c kohane kattuvusega kohandamine ja sama direktiivi artikli 77d kohane volatiilsusega kohandamine järgmise tehnilise teabe alusel:

a)

I lisas sätestatud asjakohased riskivabad intressikõverad;

b)

II lisas sätestatud kattuvusega kohandamise arvutamise alushinnavahed;

c)

III lisas sätestatud volatiilsusega kohandamised asjaomaste riikide kindlustusturgude kohta.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub järgmisel päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Seda kohaldatakse alates 30. septembrist 2023.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 20. november 2023

Komisjoni nimel

president

Ursula VON DER LEYEN


(1)   ELT L 335, 17.12.2009, lk 1.

(2)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. veebruari 2011. aasta määrus (EL) nr 182/2011, millega kehtestatakse eeskirjad ja üldpõhimõtted, mis käsitlevad liikmesriikide läbiviidava kontrolli mehhanisme, mida kohaldatakse komisjoni rakendamisvolituste teostamise suhtes (ELT L 55, 28.2.2011, lk 13).


I LISA

Asjakohane riskivaba intressikõver parima hinnangu arvutamiseks ilma kattuvuse või volatiilsusega kohandamata

Lõpptähtajani jäänud aeg (aastates)

Euro

Tšehhi kroon

Taani kroon

Ungari forint

Rootsi kroon

Bulgaaria leev

1

4,047  %

6,425  %

4,037  %

8,681  %

4,055  %

3,997  %

2

3,701  %

5,204  %

3,691  %

8,359  %

3,907  %

3,651  %

3

3,468  %

4,719  %

3,458  %

8,049  %

3,701  %

3,418  %

4

3,352  %

4,560  %

3,342  %

7,770  %

3,552  %

3,302  %

5

3,292  %

4,497  %

3,282  %

7,553  %

3,457  %

3,242  %

6

3,263  %

4,458  %

3,253  %

7,395  %

3,401  %

3,213  %

7

3,254  %

4,432  %

3,244  %

7,283  %

3,368  %

3,204  %

8

3,257  %

4,413  %

3,247  %

7,209  %

3,348  %

3,207  %

9

3,267  %

4,401  %

3,257  %

7,166  %

3,337  %

3,217  %

10

3,283  %

4,394  %

3,273  %

7,140  %

3,332  %

3,233  %

11

3,312  %

4,391  %

3,302  %

7,130  %

3,331  %

3,262  %

12

3,314  %

4,390  %

3,304  %

7,129  %

3,333  %

3,264  %

13

3,320  %

4,388  %

3,310  %

7,134  %

3,336  %

3,270  %

14

3,328  %

4,385  %

3,318  %

7,145  %

3,340  %

3,278  %

15

3,329  %

4,379  %

3,319  %

7,155  %

3,344  %

3,279  %

16

3,314  %

4,369  %

3,304  %

7,150  %

3,349  %

3,264  %

17

3,290  %

4,356  %

3,280  %

7,129  %

3,353  %

3,240  %

18

3,263  %

4,341  %

3,253  %

7,098  %

3,357  %

3,212  %

19

3,235  %

4,325  %

3,225  %

7,059  %

3,362  %

3,185  %

20

3,211  %

4,308  %

3,201  %

7,014  %

3,365  %

3,161  %

21

3,192  %

4,290  %

3,182  %

6,964  %

3,369  %

3,143  %

22

3,178  %

4,272  %

3,168  %

6,912  %

3,372  %

3,130  %

23

3,167  %

4,254  %

3,158  %

6,857  %

3,375  %

3,120  %

24

3,160  %

4,235  %

3,151  %

6,802  %

3,378  %

3,114  %

25

3,155  %

4,217  %

3,146  %

6,747  %

3,381  %

3,110  %

26

3,152  %

4,199  %

3,143  %

6,691  %

3,384  %

3,108  %

27

3,151  %

4,181  %

3,142  %

6,637  %

3,386  %

3,108  %

28

3,151  %

4,164  %

3,142  %

6,583  %

3,388  %

3,109  %

29

3,152  %

4,147  %

3,143  %

6,530  %

3,390  %

3,111  %

30

3,153  %

4,131  %

3,145  %

6,479  %

3,392  %

3,113  %

31

3,156  %

4,115  %

3,148  %

6,429  %

3,394  %

3,117  %

32

3,159  %

4,099  %

3,151  %

6,381  %

3,396  %

3,121  %

33

3,162  %

4,084  %

3,155  %

6,334  %

3,398  %

3,125  %

34

3,166  %

4,070  %

3,159  %

6,289  %

3,399  %

3,130  %

35

3,170  %

4,056  %

3,163  %

6,245  %

3,401  %

3,135  %

36

3,174  %

4,042  %

3,167  %

6,203  %

3,402  %

3,140  %

37

3,179  %

4,029  %

3,172  %

6,162  %

3,403  %

3,145  %

38

3,183  %

4,016  %

3,176  %

6,123  %

3,404  %

3,150  %

39

3,187  %

4,004  %

3,181  %

6,085  %

3,406  %

3,155  %

40

3,192  %

3,992  %

3,185  %

6,049  %

3,407  %

3,160  %

41

3,196  %

3,980  %

3,190  %

6,014  %

3,408  %

3,166  %

42

3,200  %

3,969  %

3,195  %

5,980  %

3,409  %

3,171  %

43

3,205  %

3,958  %

3,199  %

5,948  %

3,410  %

3,176  %

44

3,209  %

3,948  %

3,203  %

5,917  %

3,411  %

3,181  %

45

3,213  %

3,938  %

3,208  %

5,887  %

3,411  %

3,185  %

46

3,217  %

3,928  %

3,212  %

5,858  %

3,412  %

3,190  %

47

3,222  %

3,919  %

3,216  %

5,830  %

3,413  %

3,195  %

48

3,225  %

3,910  %

3,220  %

5,803  %

3,414  %

3,199  %

49

3,229  %

3,901  %

3,224  %

5,778  %

3,415  %

3,204  %

50

3,233  %

3,892  %

3,228  %

5,753  %

3,415  %

3,208  %

51

3,237  %

3,884  %

3,232  %

5,729  %

3,416  %

3,212  %

52

3,240  %

3,876  %

3,236  %

5,706  %

3,417  %

3,216  %

53

3,244  %

3,869  %

3,239  %

5,683  %

3,417  %

3,220  %

54

3,247  %

3,861  %

3,243  %

5,662  %

3,418  %

3,224  %

55

3,251  %

3,854  %

3,246  %

5,641  %

3,418  %

3,228  %

56

3,254  %

3,847  %

3,250  %

5,621  %

3,419  %

3,232  %

57

3,257  %

3,841  %

3,253  %

5,601  %

3,420  %

3,235  %

58

3,260  %

3,834  %

3,256  %

5,582  %

3,420  %

3,239  %

59

3,263  %

3,828  %

3,259  %

5,564  %

3,421  %

3,242  %

60

3,266  %

3,822  %

3,262  %

5,546  %

3,421  %

3,245  %

61

3,269  %

3,816  %

3,265  %

5,529  %

3,422  %

3,248  %

62

3,272  %

3,810  %

3,268  %

5,513  %

3,422  %

3,251  %

63

3,275  %

3,804  %

3,271  %

5,497  %

3,422  %

3,255  %

64

3,277  %

3,799  %

3,273  %

5,481  %

3,423  %

3,257  %

65

3,280  %

3,794  %

3,276  %

5,466  %

3,423  %

3,260  %

66

3,282  %

3,788  %

3,278  %

5,452  %

3,424  %

3,263  %

67

3,285  %

3,783  %

3,281  %

5,437  %

3,424  %

3,266  %

68

3,287  %

3,779  %

3,283  %

5,424  %

3,425  %

3,268  %

69

3,289  %

3,774  %

3,286  %

5,410  %

3,425  %

3,271  %

70

3,292  %

3,769  %

3,288  %

5,397  %

3,425  %

3,274  %

71

3,294  %

3,765  %

3,290  %

5,385  %

3,426  %

3,276  %

72

3,296  %

3,761  %

3,292  %

5,372  %

3,426  %

3,278  %

73

3,298  %

3,756  %

3,294  %

5,360  %

3,426  %

3,281  %

74

3,300  %

3,752  %

3,297  %

5,349  %

3,427  %

3,283  %

75

3,302  %

3,748  %

3,299  %

5,337  %

3,427  %

3,285  %

76

3,304  %

3,744  %

3,301  %

5,326  %

3,427  %

3,287  %

77

3,306  %

3,741  %

3,302  %

5,316  %

3,427  %

3,289  %

78

3,308  %

3,737  %

3,304  %

5,305  %

3,428  %

3,291  %

79

3,309  %

3,733  %

3,306  %

5,295  %

3,428  %

3,293  %

80

3,311  %

3,730  %

3,308  %

5,285  %

3,428  %

3,295  %

81

3,313  %

3,726  %

3,310  %

5,275  %

3,429  %

3,297  %

82

3,314  %

3,723  %

3,311  %

5,266  %

3,429  %

3,299  %

83

3,316  %

3,720  %

3,313  %

5,256  %

3,429  %

3,301  %

84

3,318  %

3,716  %

3,315  %

5,247  %

3,429  %

3,303  %

85

3,319  %

3,713  %

3,316  %

5,239  %

3,430  %

3,304  %

86

3,321  %

3,710  %

3,318  %

5,230  %

3,430  %

3,306  %

87

3,322  %

3,707  %

3,319  %

5,222  %

3,430  %

3,308  %

88

3,324  %

3,704  %

3,321  %

5,213  %

3,430  %

3,309  %

89

3,325  %

3,701  %

3,322  %

5,205  %

3,431  %

3,311  %

90

3,326  %

3,699  %

3,324  %

5,197  %

3,431  %

3,312  %

91

3,328  %

3,696  %

3,325  %

5,190  %

3,431  %

3,314  %

92

3,329  %

3,693  %

3,326  %

5,182  %

3,431  %

3,315  %

93

3,330  %

3,691  %

3,328  %

5,175  %

3,431  %

3,317  %

94

3,332  %

3,688  %

3,329  %

5,168  %

3,432  %

3,318  %

95

3,333  %

3,686  %

3,330  %

5,161  %

3,432  %

3,320  %

96

3,334  %

3,683  %

3,331  %

5,154  %

3,432  %

3,321  %

97

3,335  %

3,681  %

3,333  %

5,147  %

3,432  %

3,322  %

98

3,336  %

3,678  %

3,334  %

5,140  %

3,432  %

3,324  %

99

3,338  %

3,676  %

3,335  %

5,134  %

3,432  %

3,325  %

100

3,339  %

3,674  %

3,336  %

5,127  %

3,433  %

3,326  %

101

3,340  %

3,672  %

3,337  %

5,121  %

3,433  %

3,327  %

102

3,341  %

3,669  %

3,338  %

5,115  %

3,433  %

3,329  %

103

3,342  %

3,667  %

3,340  %

5,109  %

3,433  %

3,330  %

104

3,343  %

3,665  %

3,341  %

5,103  %

3,433  %

3,331  %

105

3,344  %

3,663  %

3,342  %

5,098  %

3,433  %

3,332  %

106

3,345  %

3,661  %

3,343  %

5,092  %

3,434  %

3,333  %

107

3,346  %

3,659  %

3,344  %

5,086  %

3,434  %

3,334  %

108

3,347  %

3,657  %

3,345  %

5,081  %

3,434  %

3,335  %

109

3,348  %

3,655  %

3,346  %

5,076  %

3,434  %

3,336  %

110

3,349  %

3,653  %

3,347  %

5,070  %

3,434  %

3,337  %

111

3,350  %

3,652  %

3,347  %

5,065  %

3,434  %

3,338  %

112

3,351  %

3,650  %

3,348  %

5,060  %

3,435  %

3,339  %

113

3,352  %

3,648  %

3,349  %

5,055  %

3,435  %

3,340  %

114

3,352  %

3,646  %

3,350  %

5,050  %

3,435  %

3,341  %

115

3,353  %

3,645  %

3,351  %

5,045  %

3,435  %

3,342  %

116

3,354  %

3,643  %

3,352  %

5,041  %

3,435  %

3,343  %

117

3,355  %

3,641  %

3,353  %

5,036  %

3,435  %

3,344  %

118

3,356  %

3,640  %

3,354  %

5,032  %

3,435  %

3,345  %

119

3,356  %

3,638  %

3,354  %

5,027  %

3,435  %

3,346  %

120

3,357  %

3,636  %

3,355  %

5,023  %

3,436  %

3,347  %

121

3,358  %

3,635  %

3,356  %

5,018  %

3,436  %

3,348  %

122

3,359  %

3,633  %

3,357  %

5,014  %

3,436  %

3,348  %

123

3,360  %

3,632  %

3,357  %

5,010  %

3,436  %

3,349  %

124

3,360  %

3,630  %

3,358  %

5,006  %

3,436  %

3,350  %

125

3,361  %

3,629  %

3,359  %

5,002  %

3,436  %

3,351  %

126

3,362  %

3,628  %

3,360  %

4,998  %

3,436  %

3,352  %

127

3,362  %

3,626  %

3,360  %

4,994  %

3,436  %

3,352  %

128

3,363  %

3,625  %

3,361  %

4,990  %

3,436  %

3,353  %

129

3,364  %

3,623  %

3,362  %

4,986  %

3,437  %

3,354  %

130

3,364  %

3,622  %

3,362  %

4,982  %

3,437  %

3,355  %

131

3,365  %

3,621  %

3,363  %

4,979  %

3,437  %

3,355  %

132

3,366  %

3,620  %

3,364  %

4,975  %

3,437  %

3,356  %

133

3,366  %

3,618  %

3,364  %

4,971  %

3,437  %

3,357  %

134

3,367  %

3,617  %

3,365  %

4,968  %

3,437  %

3,358  %

135

3,368  %

3,616  %

3,366  %

4,964  %

3,437  %

3,358  %

136

3,368  %

3,615  %

3,366  %

4,961  %

3,437  %

3,359  %

137

3,369  %

3,613  %

3,367  %

4,958  %

3,437  %

3,360  %

138

3,369  %

3,612  %

3,368  %

4,954  %

3,437  %

3,360  %

139

3,370  %

3,611  %

3,368  %

4,951  %

3,438  %

3,361  %

140

3,371  %

3,610  %

3,369  %

4,948  %

3,438  %

3,361  %

141

3,371  %

3,609  %

3,369  %

4,945  %

3,438  %

3,362  %

142

3,372  %

3,608  %

3,370  %

4,941  %

3,438  %

3,363  %

143

3,372  %

3,606  %

3,370  %

4,938  %

3,438  %

3,363  %

144

3,373  %

3,605  %

3,371  %

4,935  %

3,438  %

3,364  %

145

3,373  %

3,604  %

3,371  %

4,932  %

3,438  %

3,365  %

146

3,374  %

3,603  %

3,372  %

4,929  %

3,438  %

3,365  %

147

3,374  %

3,602  %

3,373  %

4,926  %

3,438  %

3,366  %

148

3,375  %

3,601  %

3,373  %

4,924  %

3,438  %

3,366  %

149

3,375  %

3,600  %

3,374  %

4,921  %

3,438  %

3,367  %

150

3,376  %

3,599  %

3,374  %

4,918  %

3,438  %

3,367  %


Lõpptähtajani jäänud aeg (aastates)

Naelsterling

Rumeenia leu

Poola zlott

Islandi kroon

Norra kroon

Šveitsi frank

1

5,438  %

6,157  %

4,770  %

9,957  %

4,887  %

1,713  %

2

5,153  %

6,226  %

4,842  %

9,277  %

4,767  %

1,700  %

3

4,888  %

6,369  %

4,941  %

8,738  %

4,585  %

1,681  %

4

4,703  %

6,501  %

5,058  %

8,278  %

4,416  %

1,671  %

5

4,564  %

6,625  %

5,200  %

7,890  %

4,290  %

1,675  %

6

4,461  %

6,739  %

5,352  %

7,555  %

4,211  %

1,692  %

7

4,389  %

6,838  %

5,494  %

7,262  %

4,160  %

1,717  %

8

4,341  %

6,926  %

5,610  %

7,005  %

4,125  %

1,745  %

9

4,313  %

7,009  %

5,692  %

6,781  %

4,099  %

1,773  %

10

4,300  %

7,084  %

5,737  %

6,588  %

4,076  %

1,799  %

11

4,296  %

7,120  %

5,753  %

6,419  %

4,055  %

1,823  %

12

4,295  %

7,121  %

5,748  %

6,269  %

4,036  %

1,846  %

13

4,296  %

7,096  %

5,728  %

6,135  %

4,017  %

1,867  %

14

4,296  %

7,052  %

5,698  %

6,013  %

4,000  %

1,887  %

15

4,295  %

6,994  %

5,660  %

5,901  %

3,983  %

1,906  %

16

4,292  %

6,926  %

5,616  %

5,799  %

3,967  %

1,923  %

17

4,288  %

6,852  %

5,569  %

5,704  %

3,952  %

1,940  %

18

4,282  %

6,773  %

5,520  %

5,616  %

3,937  %

1,956  %

19

4,275  %

6,692  %

5,469  %

5,534  %

3,923  %

1,971  %

20

4,268  %

6,609  %

5,418  %

5,458  %

3,910  %

1,985  %

21

4,259  %

6,526  %

5,367  %

5,386  %

3,897  %

1,999  %

22

4,250  %

6,443  %

5,316  %

5,319  %

3,885  %

2,011  %

23

4,239  %

6,361  %

5,267  %

5,256  %

3,874  %

2,024  %

24

4,228  %

6,281  %

5,218  %

5,196  %

3,862  %

2,035  %

25

4,215  %

6,203  %

5,170  %

5,140  %

3,852  %

2,047  %

26

4,200  %

6,127  %

5,124  %

5,087  %

3,841  %

2,057  %

27

4,184  %

6,053  %

5,079  %

5,037  %

3,831  %

2,067  %

28

4,166  %

5,981  %

5,036  %

4,989  %

3,822  %

2,077  %

29

4,146  %

5,912  %

4,994  %

4,944  %

3,813  %

2,087  %

30

4,125  %

5,846  %

4,953  %

4,901  %

3,804  %

2,096  %

31

4,102  %

5,782  %

4,914  %

4,860  %

3,796  %

2,104  %

32

4,077  %

5,720  %

4,877  %

4,822  %

3,787  %

2,113  %

33

4,052  %

5,661  %

4,840  %

4,785  %

3,780  %

2,120  %

34

4,027  %

5,604  %

4,806  %

4,750  %

3,772  %

2,128  %

35

4,001  %

5,550  %

4,772  %

4,716  %

3,765  %

2,135  %

36

3,976  %

5,497  %

4,740  %

4,684  %

3,758  %

2,142  %

37

3,951  %

5,447  %

4,709  %

4,653  %

3,751  %

2,149  %

38

3,926  %

5,399  %

4,679  %

4,624  %

3,745  %

2,156  %

39

3,902  %

5,353  %

4,651  %

4,596  %

3,738  %

2,162  %

40

3,880  %

5,308  %

4,623  %

4,569  %

3,732  %

2,168  %

41

3,858  %

5,266  %

4,597  %

4,544  %

3,727  %

2,174  %

42

3,837  %

5,225  %

4,572  %

4,519  %

3,721  %

2,180  %

43

3,817  %

5,185  %

4,547  %

4,496  %

3,716  %

2,185  %

44

3,798  %

5,147  %

4,524  %

4,473  %

3,710  %

2,190  %

45

3,780  %

5,111  %

4,501  %

4,451  %

3,705  %

2,195  %

46

3,763  %

5,076  %

4,479  %

4,430  %

3,700  %

2,200  %

47

3,747  %

5,042  %

4,458  %

4,410  %

3,696  %

2,205  %

48

3,732  %

5,010  %

4,438  %

4,391  %

3,691  %

2,210  %

49

3,719  %

4,979  %

4,419  %

4,372  %

3,687  %

2,214  %

50

3,706  %

4,949  %

4,400  %

4,354  %

3,682  %

2,218  %

51

3,695  %

4,920  %

4,382  %

4,337  %

3,678  %

2,222  %

52

3,685  %

4,892  %

4,364  %

4,320  %

3,674  %

2,226  %

53

3,675  %

4,865  %

4,348  %

4,304  %

3,670  %

2,230  %

54

3,666  %

4,839  %

4,331  %

4,289  %

3,667  %

2,234  %

55

3,658  %

4,814  %

4,315  %

4,274  %

3,663  %

2,238  %

56

3,651  %

4,790  %

4,300  %

4,259  %

3,659  %

2,241  %

57

3,644  %

4,767  %

4,286  %

4,245  %

3,656  %

2,245  %

58

3,638  %

4,744  %

4,271  %

4,232  %

3,653  %

2,248  %

59

3,632  %

4,722  %

4,258  %

4,219  %

3,649  %

2,251  %

60

3,626  %

4,701  %

4,244  %

4,206  %

3,646  %

2,254  %

61

3,621  %

4,681  %

4,231  %

4,194  %

3,643  %

2,257  %

62

3,616  %

4,661  %

4,219  %

4,182  %

3,640  %

2,260  %

63

3,612  %

4,642  %

4,207  %

4,170  %

3,637  %

2,263  %

64

3,608  %

4,623  %

4,195  %

4,159  %

3,634  %

2,266  %

65

3,604  %

4,605  %

4,184  %

4,148  %

3,632  %

2,269  %

66

3,600  %

4,587  %

4,172  %

4,138  %

3,629  %

2,271  %

67

3,597  %

4,570  %

4,162  %

4,128  %

3,627  %

2,274  %

68

3,594  %

4,554  %

4,151  %

4,118  %

3,624  %

2,276  %

69

3,591  %

4,538  %

4,141  %

4,108  %

3,622  %

2,279  %

70

3,588  %

4,522  %

4,131  %

4,099  %

3,619  %

2,281  %

71

3,585  %

4,507  %

4,122  %

4,089  %

3,617  %

2,284  %

72

3,582  %

4,492  %

4,112  %

4,081  %

3,615  %

2,286  %

73

3,580  %

4,478  %

4,103  %

4,072  %

3,612  %

2,288  %

74

3,578  %

4,464  %

4,095  %

4,064  %

3,610  %

2,290  %

75

3,575  %

4,451  %

4,086  %

4,055  %

3,608  %

2,292  %

76

3,573  %

4,437  %

4,078  %

4,047  %

3,606  %

2,294  %

77

3,571  %

4,425  %

4,069  %

4,040  %

3,604  %

2,296  %

78

3,569  %

4,412  %

4,061  %

4,032  %

3,602  %

2,298  %

79

3,567  %

4,400  %

4,054  %

4,025  %

3,600  %

2,300  %

80

3,566  %

4,388  %

4,046  %

4,018  %

3,598  %

2,302  %

81

3,564  %

4,376  %

4,039  %

4,011  %

3,597  %

2,304  %

82

3,562  %

4,365  %

4,032  %

4,004  %

3,595  %

2,305  %

83

3,561  %

4,354  %

4,025  %

3,997  %

3,593  %

2,307  %

84

3,559  %

4,343  %

4,018  %

3,991  %

3,591  %

2,309  %

85

3,558  %

4,333  %

4,011  %

3,984  %

3,590  %

2,310  %

86

3,556  %

4,322  %

4,004  %

3,978  %

3,588  %

2,312  %

87

3,555  %

4,312  %

3,998  %

3,972  %

3,587  %

2,314  %

88

3,554  %

4,302  %

3,992  %

3,966  %

3,585  %

2,315  %

89

3,552  %

4,293  %

3,986  %

3,960  %

3,584  %

2,317  %

90

3,551  %

4,283  %

3,980  %

3,954  %

3,582  %

2,318  %

91

3,550  %

4,274  %

3,974  %

3,949  %

3,581  %

2,320  %

92

3,549  %

4,265  %

3,968  %

3,944  %

3,579  %

2,321  %

93

3,547  %

4,256  %

3,963  %

3,938  %

3,578  %

2,322  %

94

3,546  %

4,248  %

3,957  %

3,933  %

3,577  %

2,324  %

95

3,545  %

4,239  %

3,952  %

3,928  %

3,575  %

2,325  %

96

3,544  %

4,231  %

3,947  %

3,923  %

3,574  %

2,326  %

97

3,543  %

4,223  %

3,942  %

3,918  %

3,573  %

2,328  %

98

3,542  %

4,215  %

3,936  %

3,913  %

3,571  %

2,329  %

99

3,541  %

4,207  %

3,932  %

3,909  %

3,570  %

2,330  %

100

3,540  %

4,200  %

3,927  %

3,904  %

3,569  %

2,331  %

101

3,539  %

4,192  %

3,922  %

3,899  %

3,568  %

2,332  %

102

3,538  %

4,185  %

3,917  %

3,895  %

3,567  %

2,334  %

103

3,537  %

4,178  %

3,913  %

3,891  %

3,566  %

2,335  %

104

3,537  %

4,171  %

3,908  %

3,886  %

3,564  %

2,336  %

105

3,536  %

4,164  %

3,904  %

3,882  %

3,563  %

2,337  %

106

3,535  %

4,157  %

3,900  %

3,878  %

3,562  %

2,338  %

107

3,534  %

4,150  %

3,895  %

3,874  %

3,561  %

2,339  %

108

3,533  %

4,144  %

3,891  %

3,870  %

3,560  %

2,340  %

109

3,532  %

4,138  %

3,887  %

3,866  %

3,559  %

2,341  %

110

3,532  %

4,131  %

3,883  %

3,863  %

3,558  %

2,342  %

111

3,531  %

4,125  %

3,879  %

3,859  %

3,557  %

2,343  %

112

3,530  %

4,119  %

3,876  %

3,855  %

3,556  %

2,344  %

113

3,529  %

4,113  %

3,872  %

3,852  %

3,555  %

2,345  %

114

3,529  %

4,107  %

3,868  %

3,848  %

3,554  %

2,346  %

115

3,528  %

4,102  %

3,864  %

3,845  %

3,553  %

2,347  %

116

3,527  %

4,096  %

3,861  %

3,841  %

3,553  %

2,348  %

117

3,527  %

4,090  %

3,857  %

3,838  %

3,552  %

2,348  %

118

3,526  %

4,085  %

3,854  %

3,835  %

3,551  %

2,349  %

119

3,525  %

4,080  %

3,850  %

3,831  %

3,550  %

2,350  %

120

3,525  %

4,074  %

3,847  %

3,828  %

3,549  %

2,351  %

121

3,524  %

4,069  %

3,844  %

3,825  %

3,548  %

2,352  %

122

3,524  %

4,064  %

3,841  %

3,822  %

3,548  %

2,353  %

123

3,523  %

4,059  %

3,837  %

3,819  %

3,547  %

2,353  %

124

3,522  %

4,054  %

3,834  %

3,816  %

3,546  %

2,354  %

125

3,522  %

4,049  %

3,831  %

3,813  %

3,545  %

2,355  %

126

3,521  %

4,045  %

3,828  %

3,810  %

3,544  %

2,356  %

127

3,521  %

4,040  %

3,825  %

3,807  %

3,544  %

2,356  %

128

3,520  %

4,035  %

3,822  %

3,804  %

3,543  %

2,357  %

129

3,520  %

4,031  %

3,819  %

3,802  %

3,542  %

2,358  %

130

3,519  %

4,026  %

3,817  %

3,799  %

3,542  %

2,359  %

131

3,518  %

4,022  %

3,814  %

3,796  %

3,541  %

2,359  %

132

3,518  %

4,017  %

3,811  %

3,794  %

3,540  %

2,360  %

133

3,517  %

4,013  %

3,808  %

3,791  %

3,539  %

2,361  %

134

3,517  %

4,009  %

3,806  %

3,789  %

3,539  %

2,361  %

135

3,516  %

4,005  %

3,803  %

3,786  %

3,538  %

2,362  %

136

3,516  %

4,001  %

3,800  %

3,784  %

3,538  %

2,363  %

137

3,515  %

3,997  %

3,798  %

3,781  %

3,537  %

2,363  %

138

3,515  %

3,993  %

3,795  %

3,779  %

3,536  %

2,364  %

139

3,515  %

3,989  %

3,793  %

3,776  %

3,536  %

2,364  %

140

3,514  %

3,985  %

3,790  %

3,774  %

3,535  %

2,365  %

141

3,514  %

3,981  %

3,788  %

3,772  %

3,534  %

2,366  %

142

3,513  %

3,977  %

3,786  %

3,769  %

3,534  %

2,366  %

143

3,513  %

3,974  %

3,783  %

3,767  %

3,533  %

2,367  %

144

3,512  %

3,970  %

3,781  %

3,765  %

3,533  %

2,367  %

145

3,512  %

3,966  %

3,779  %

3,763  %

3,532  %

2,368  %

146

3,511  %

3,963  %

3,776  %

3,761  %

3,532  %

2,369  %

147

3,511  %

3,959  %

3,774  %

3,759  %

3,531  %

2,369  %

148

3,511  %

3,956  %

3,772  %

3,757  %

3,530  %

2,370  %

149

3,510  %

3,953  %

3,770  %

3,754  %

3,530  %

2,370  %

150

3,510  %

3,949  %

3,768  %

3,752  %

3,529  %

2,371  %


Lõpptähtajani jäänud aeg (aastates)

Austraalia dollar

Tai baat

Kanada dollar

Tšiili peeso

Colombia peeso

Hongkongi dollar

1

4,473  %

2,399  %

5,382  %

7,582  %

10,196  %

5,052  %

2

4,453  %

2,452  %

5,173  %

6,895  %

10,452  %

4,759  %

3

4,380  %

2,533  %

4,865  %

6,594  %

10,691  %

4,540  %

4

4,345  %

2,612  %

4,605  %

6,450  %

10,904  %

4,434  %

5

4,387  %

2,691  %

4,425  %

6,352  %

11,083  %

4,416  %

6

4,450  %

2,769  %

4,334  %

6,283  %

11,238  %

4,409  %

7

4,519  %

2,843  %

4,293  %

6,233  %

11,378  %

4,397  %

8

4,599  %

2,915  %

4,272  %

6,197  %

11,494  %

4,379  %

9

4,661  %

2,988  %

4,259  %

6,169  %

11,583  %

4,362  %

10

4,709  %

3,059  %

4,247  %

6,141  %

11,652  %

4,353  %

11

4,759  %

3,138  %

4,232  %

6,109  %

11,667  %

4,354  %

12

4,803  %

3,222  %

4,215  %

6,073  %

11,632  %

4,361  %

13

4,834  %

3,303  %

4,196  %

6,034  %

11,559  %

4,370  %

14

4,854  %

3,377  %

4,177  %

5,995  %

11,457  %

4,376  %

15

4,866  %

3,441  %

4,157  %

5,955  %

11,333  %

4,378  %

16

4,874  %

3,493  %

4,137  %

5,915  %

11,194  %

4,376  %

17

4,875  %

3,535  %

4,117  %

5,875  %

11,044  %

4,369  %

18

4,868  %

3,569  %

4,097  %

5,836  %

10,886  %

4,358  %

19

4,851  %

3,595  %

4,077  %

5,799  %

10,723  %

4,345  %

20

4,823  %

3,616  %

4,058  %

5,762  %

10,558  %

4,331  %

21

4,785  %

3,633  %

4,040  %

5,726  %

10,393  %

4,315  %

22

4,739  %

3,646  %

4,022  %

5,691  %

10,228  %

4,298  %

23

4,689  %

3,656  %

4,005  %

5,658  %

10,066  %

4,281  %

24

4,638  %

3,664  %

3,988  %

5,625  %

9,907  %

4,263  %

25

4,587  %

3,669  %

3,972  %

5,594  %

9,752  %

4,246  %

26

4,540  %

3,673  %

3,957  %

5,564  %

9,601  %

4,228  %

27

4,495  %

3,676  %

3,942  %

5,535  %

9,455  %

4,210  %

28

4,453  %

3,677  %

3,928  %

5,507  %

9,314  %

4,193  %

29

4,414  %

3,677  %

3,915  %

5,481  %

9,177  %

4,176  %

30

4,378  %

3,677  %

3,903  %

5,455  %

9,046  %

4,159  %

31

4,344  %

3,676  %

3,891  %

5,431  %

8,920  %

4,143  %

32

4,313  %

3,674  %

3,879  %

5,407  %

8,800  %

4,127  %

33

4,283  %

3,672  %

3,869  %

5,384  %

8,684  %

4,112  %

34

4,256  %

3,670  %

3,858  %

5,362  %

8,572  %

4,097  %

35

4,230  %

3,668  %

3,849  %

5,341  %

8,466  %

4,082  %

36

4,206  %

3,665  %

3,839  %

5,321  %

8,364  %

4,068  %

37

4,183  %

3,662  %

3,830  %

5,302  %

8,266  %

4,054  %

38

4,162  %

3,659  %

3,822  %

5,283  %

8,173  %

4,041  %

39

4,142  %

3,656  %

3,814  %

5,265  %

8,083  %

4,028  %

40

4,123  %

3,653  %

3,806  %

5,248  %

7,997  %

4,016  %

41

4,105  %

3,650  %

3,799  %

5,232  %

7,915  %

4,004  %

42

4,088  %

3,646  %

3,791  %

5,216  %

7,836  %

3,992  %

43

4,072  %

3,643  %

3,784  %

5,201  %

7,760  %

3,981  %

44

4,056  %

3,640  %

3,778  %

5,186  %

7,688  %

3,970  %

45

4,042  %

3,637  %

3,771  %

5,172  %

7,618  %

3,960  %

46

4,028  %

3,634  %

3,765  %

5,158  %

7,551  %

3,949  %

47

4,015  %

3,631  %

3,759  %

5,145  %

7,487  %

3,940  %

48

4,002  %

3,628  %

3,754  %

5,132  %

7,425  %

3,930  %

49

3,990  %

3,625  %

3,748  %

5,120  %

7,366  %

3,921  %

50

3,978  %

3,622  %

3,743  %

5,108  %

7,309  %

3,912  %

51

3,967  %

3,619  %

3,737  %

5,096  %

7,254  %

3,904  %

52

3,957  %

3,616  %

3,732  %

5,085  %

7,201  %

3,895  %

53

3,946  %

3,614  %

3,728  %

5,075  %

7,150  %

3,887  %

54

3,937  %

3,611  %

3,723  %

5,064  %

7,101  %

3,880  %

55

3,927  %

3,608  %

3,718  %

5,055  %

7,053  %

3,872  %

56

3,918  %

3,606  %

3,714  %

5,045  %

7,007  %

3,865  %

57

3,910  %

3,603  %

3,710  %

5,036  %

6,963  %

3,858  %

58

3,901  %

3,601  %

3,706  %

5,027  %

6,920  %

3,851  %

59

3,893  %

3,598  %

3,702  %

5,018  %

6,879  %

3,844  %

60

3,886  %

3,596  %

3,698  %

5,009  %

6,839  %

3,838  %

61

3,878  %

3,594  %

3,694  %

5,001  %

6,801  %

3,832  %

62

3,871  %

3,592  %

3,690  %

4,993  %

6,763  %

3,826  %

63

3,864  %

3,590  %

3,687  %

4,985  %

6,727  %

3,820  %

64

3,857  %

3,588  %

3,683  %

4,978  %

6,692  %

3,814  %

65

3,851  %

3,586  %

3,680  %

4,971  %

6,658  %

3,809  %

66

3,845  %

3,584  %

3,676  %

4,964  %

6,625  %

3,803  %

67

3,838  %

3,582  %

3,673  %

4,957  %

6,593  %

3,798  %

68

3,833  %

3,580  %

3,670  %

4,950  %

6,562  %

3,793  %

69

3,827  %

3,578  %

3,667  %

4,944  %

6,532  %

3,788  %

70

3,821  %

3,576  %

3,664  %

4,937  %

6,503  %

3,783  %

71

3,816  %

3,574  %

3,661  %

4,931  %

6,474  %

3,779  %

72

3,811  %

3,573  %

3,659  %

4,925  %

6,447  %

3,774  %

73

3,806  %

3,571  %

3,656  %

4,920  %

6,420  %

3,770  %

74

3,801  %

3,570  %

3,653  %

4,914  %

6,394  %

3,766  %

75

3,796  %

3,568  %

3,651  %

4,908  %

6,368  %

3,761  %

76

3,791  %

3,566  %

3,648  %

4,903  %

6,343  %

3,757  %

77

3,787  %

3,565  %

3,645  %

4,898  %

6,319  %

3,753  %

78

3,782  %

3,564  %

3,643  %

4,893  %

6,296  %

3,749  %

79

3,778  %

3,562  %

3,641  %

4,888  %

6,273  %

3,746  %

80

3,774  %

3,561  %

3,638  %

4,883  %

6,250  %

3,742  %

81

3,770  %

3,559  %

3,636  %

4,878  %

6,229  %

3,738  %

82

3,766  %

3,558  %

3,634  %

4,874  %

6,207  %

3,735  %

83

3,762  %

3,557  %

3,632  %

4,869  %

6,187  %

3,731  %

84

3,758  %

3,556  %

3,630  %

4,865  %

6,166  %

3,728  %

85

3,754  %

3,554  %

3,628  %

4,860  %

6,147  %

3,725  %

86

3,751  %

3,553  %

3,626  %

4,856  %

6,127  %

3,722  %

87

3,747  %

3,552  %

3,624  %

4,852  %

6,109  %

3,719  %

88

3,744  %

3,551  %

3,622  %

4,848  %

6,090  %

3,716  %

89

3,741  %

3,550  %

3,620  %

4,844  %

6,072  %

3,713  %

90

3,737  %

3,549  %

3,618  %

4,840  %

6,055  %

3,710  %

91

3,734  %

3,547  %

3,616  %

4,837  %

6,037  %

3,707  %

92

3,731  %

3,546  %

3,614  %

4,833  %

6,021  %

3,704  %

93

3,728  %

3,545  %

3,613  %

4,829  %

6,004  %

3,701  %

94

3,725  %

3,544  %

3,611  %

4,826  %

5,988  %

3,699  %

95

3,722  %

3,543  %

3,609  %

4,822  %

5,972  %

3,696  %

96

3,719  %

3,542  %

3,608  %

4,819  %

5,957  %

3,693  %

97

3,716  %

3,541  %

3,606  %

4,816  %

5,942  %

3,691  %

98

3,714  %

3,541  %

3,604  %

4,813  %

5,927  %

3,688  %

99

3,711  %

3,540  %

3,603  %

4,809  %

5,912  %

3,686  %

100

3,708  %

3,539  %

3,601  %

4,806  %

5,898  %

3,684  %

101

3,706  %

3,538  %

3,600  %

4,803  %

5,884  %

3,681  %

102

3,703  %

3,537  %

3,599  %

4,800  %

5,871  %

3,679  %

103

3,701  %

3,536  %

3,597  %

4,797  %

5,857  %

3,677  %

104

3,698  %

3,535  %

3,596  %

4,795  %

5,844  %

3,675  %

105

3,696  %

3,534  %

3,594  %

4,792  %

5,831  %

3,673  %

106

3,694  %

3,534  %

3,593  %

4,789  %

5,818  %

3,670  %

107

3,691  %

3,533  %

3,592  %

4,786  %

5,806  %

3,668  %

108

3,689  %

3,532  %

3,590  %

4,784  %

5,794  %

3,666  %

109

3,687  %

3,531  %

3,589  %

4,781  %

5,782  %

3,664  %

110

3,685  %

3,531  %

3,588  %

4,778  %

5,770  %

3,662  %

111

3,683  %

3,530  %

3,587  %

4,776  %

5,759  %

3,660  %

112

3,680  %

3,529  %

3,585  %

4,773  %

5,747  %

3,659  %

113

3,678  %

3,529  %

3,584  %

4,771  %

5,736  %

3,657  %

114

3,676  %

3,528  %

3,583  %

4,769  %

5,725  %

3,655  %

115

3,674  %

3,527  %

3,582  %

4,766  %

5,715  %

3,653  %

116

3,672  %

3,526  %

3,581  %

4,764  %

5,704  %

3,651  %

117

3,671  %

3,526  %

3,580  %

4,762  %

5,694  %

3,650  %

118

3,669  %

3,525  %

3,579  %

4,760  %

5,684  %

3,648  %

119

3,667  %

3,525  %

3,577  %

4,757  %

5,674  %

3,646  %

120

3,665  %

3,524  %

3,576  %

4,755  %

5,664  %

3,645  %

121

3,663  %

3,523  %

3,575  %

4,753  %

5,654  %

3,643  %

122

3,662  %

3,523  %

3,574  %

4,751  %

5,645  %

3,641  %

123

3,660  %

3,522  %

3,573  %

4,749  %

5,635  %

3,640  %

124

3,658  %

3,522  %

3,572  %

4,747  %

5,626  %

3,638  %

125

3,656  %

3,521  %

3,571  %

4,745  %

5,617  %

3,637  %

126

3,655  %

3,520  %

3,570  %

4,743  %

5,608  %

3,635  %

127

3,653  %

3,520  %

3,569  %

4,741  %

5,599  %

3,634  %

128

3,652  %

3,519  %

3,569  %

4,739  %

5,591  %

3,633  %

129

3,650  %

3,519  %

3,568  %

4,737  %

5,582  %

3,631  %

130

3,648  %

3,518  %

3,567  %

4,736  %

5,574  %

3,630  %

131

3,647  %

3,518  %

3,566  %

4,734  %

5,566  %

3,628  %

132

3,645  %

3,517  %

3,565  %

4,732  %

5,557  %

3,627  %

133

3,644  %

3,517  %

3,564  %

4,730  %

5,549  %

3,626  %

134

3,643  %

3,516  %

3,563  %

4,729  %

5,542  %

3,624  %

135

3,641  %

3,516  %

3,562  %

4,727  %

5,534  %

3,623  %

136

3,640  %

3,515  %

3,562  %

4,725  %

5,526  %

3,622  %

137

3,638  %

3,515  %

3,561  %

4,724  %

5,519  %

3,621  %

138

3,637  %

3,514  %

3,560  %

4,722  %

5,511  %

3,619  %

139

3,636  %

3,514  %

3,559  %

4,720  %

5,504  %

3,618  %

140

3,634  %

3,513  %

3,558  %

4,719  %

5,497  %

3,617  %

141

3,633  %

3,513  %

3,558  %

4,717  %

5,490  %

3,616  %

142

3,632  %

3,512  %

3,557  %

4,716  %

5,483  %

3,615  %

143

3,630  %

3,512  %

3,556  %

4,714  %

5,476  %

3,613  %

144

3,629  %

3,512  %

3,555  %

4,713  %

5,469  %

3,612  %

145

3,628  %

3,511  %

3,555  %

4,711  %

5,462  %

3,611  %

146

3,627  %

3,511  %

3,554  %

4,710  %

5,456  %

3,610  %

147

3,625  %

3,510  %

3,553  %

4,708  %

5,449  %

3,609  %

148

3,624  %

3,510  %

3,553  %

4,707  %

5,443  %

3,608  %

149

3,623  %

3,510  %

3,552  %

4,706  %

5,436  %

3,607  %

150

3,622  %

3,509  %

3,551  %

4,704  %

5,430  %

3,606  %


Lõpptähtajani jäänud aeg (aastates)

India ruupia

Mehhiko peeso

Uus Taiwani dollar

Uus-Meremaa dollar

Lõuna-Aafrika rand

Brasiilia reaal

1

7,134  %

11,834  %

0,902  %

5,929  %

8,700  %

10,847  %

2

7,236  %

10,991  %

0,941  %

5,670  %

8,622  %

10,485  %

3

7,290  %

10,354  %

0,978  %

5,405  %

8,653  %

10,682  %

4

7,291  %

9,975  %

1,007  %

5,229  %

8,843  %

10,953  %

5

7,284  %

9,785  %

1,035  %

5,128  %

9,147  %

11,196  %

6

7,281  %

9,716  %

1,058  %

5,081  %

9,463  %

11,401  %

7

7,282  %

9,706  %

1,080  %

5,068  %

9,773  %

11,585  %

8

7,287  %

9,712  %

1,100  %

5,067  %

10,069  %

11,725  %

9

7,299  %

9,712  %

1,119  %

5,076  %

10,339  %

11,841  %

10

7,310  %

9,689  %

1,136  %

5,094  %

10,579  %

11,939  %

11

7,307  %

9,635  %

1,167  %

5,121  %

10,783  %

11,980  %

12

7,292  %

9,556  %

1,212  %

5,154  %

10,951  %

11,967  %

13

7,268  %

9,459  %

1,265  %

5,188  %

11,082  %

11,913  %

14

7,238  %

9,351  %

1,322  %

5,220  %

11,176  %

11,828  %

15

7,204  %

9,234  %

1,382  %

5,249  %

11,228  %

11,720  %

16

7,167  %

9,112  %

1,442  %

5,273  %

11,239  %

11,594  %

17

7,128  %

8,987  %

1,502  %

5,292  %

11,215  %

11,457  %

18

7,088  %

8,861  %

1,561  %

5,304  %

11,163  %

11,311  %

19

7,048  %

8,736  %

1,619  %

5,308  %

11,090  %

11,159  %

20

7,008  %

8,612  %

1,675  %

5,304  %

11,000  %

11,005  %

21

6,969  %

8,490  %

1,729  %

5,292  %

10,898  %

10,849  %

22

6,929  %

8,371  %

1,781  %

5,272  %

10,787  %

10,694  %

23

6,891  %

8,256  %

1,831  %

5,248  %

10,671  %

10,540  %

24

6,854  %

8,143  %

1,880  %

5,220  %

10,550  %

10,389  %

25

6,818  %

8,035  %

1,926  %

5,188  %

10,427  %

10,242  %

26

6,783  %

7,930  %

1,970  %

5,155  %

10,304  %

10,098  %

27

6,749  %

7,830  %

2,012  %

5,120  %

10,181  %

9,959  %

28

6,716  %

7,733  %

2,053  %

5,085  %

10,060  %

9,824  %

29

6,684  %

7,640  %

2,091  %

5,049  %

9,942  %

9,694  %

30

6,653  %

7,551  %

2,128  %

5,014  %

9,825  %

9,569  %

31

6,624  %

7,465  %

2,164  %

4,978  %

9,712  %

9,449  %

32

6,595  %

7,383  %

2,198  %

4,943  %

9,603  %

9,333  %

33

6,568  %

7,305  %

2,230  %

4,909  %

9,497  %

9,222  %

34

6,542  %

7,229  %

2,261  %

4,875  %

9,394  %

9,116  %

35

6,516  %

7,157  %

2,291  %

4,842  %

9,296  %

9,014  %

36

6,492  %

7,089  %

2,319  %

4,810  %

9,200  %

8,916  %

37

6,469  %

7,023  %

2,346  %

4,779  %

9,109  %

8,822  %

38

6,446  %

6,959  %

2,373  %

4,749  %

9,021  %

8,732  %

39

6,424  %

6,899  %

2,398  %

4,720  %

8,936  %

8,646  %

40

6,404  %

6,841  %

2,422  %

4,692  %

8,855  %

8,564  %

41

6,383  %

6,785  %

2,445  %

4,665  %

8,777  %

8,485  %

42

6,364  %

6,732  %

2,467  %

4,639  %

8,702  %

8,409  %

43

6,346  %

6,680  %

2,488  %

4,613  %

8,630  %

8,336  %

44

6,328  %

6,631  %

2,509  %

4,589  %

8,561  %

8,267  %

45

6,310  %

6,584  %

2,528  %

4,565  %

8,494  %

8,200  %

46

6,294  %

6,539  %

2,547  %

4,542  %

8,431  %

8,136  %

47

6,278  %

6,495  %

2,566  %

4,520  %

8,369  %

8,074  %

48

6,262  %

6,453  %

2,583  %

4,499  %

8,310  %

8,015  %

49

6,248  %

6,413  %

2,600  %

4,478  %

8,253  %

7,958  %

50

6,233  %

6,374  %

2,616  %

4,458  %

8,199  %

7,903  %

51

6,219  %

6,337  %

2,632  %

4,439  %

8,146  %

7,850  %

52

6,206  %

6,301  %

2,647  %

4,421  %

8,095  %

7,799  %

53

6,193  %

6,266  %

2,662  %

4,403  %

8,046  %

7,750  %

54

6,181  %

6,233  %

2,676  %

4,385  %

7,999  %

7,703  %

55

6,169  %

6,201  %

2,690  %

4,369  %

7,953  %

7,657  %

56

6,157  %

6,169  %

2,703  %

4,353  %

7,910  %

7,613  %

57

6,146  %

6,139  %

2,716  %

4,337  %

7,867  %

7,571  %

58

6,135  %

6,110  %

2,728  %

4,322  %

7,826  %

7,530  %

59

6,124  %

6,082  %

2,740  %

4,307  %

7,787  %

7,490  %

60

6,114  %

6,055  %

2,752  %

4,293  %

7,748  %

7,451  %

61

6,104  %

6,028  %

2,763  %

4,279  %

7,711  %

7,414  %

62

6,094  %

6,003  %

2,774  %

4,266  %

7,675  %

7,378  %

63

6,085  %

5,978  %

2,785  %

4,253  %

7,640  %

7,344  %

64

6,076  %

5,954  %

2,795  %

4,241  %

7,607  %

7,310  %

65

6,067  %

5,931  %

2,805  %

4,229  %

7,574  %

7,277  %

66

6,059  %

5,909  %

2,815  %

4,217  %

7,543  %

7,245  %

67

6,050  %

5,887  %

2,824  %

4,205  %

7,512  %

7,215  %

68

6,042  %

5,866  %

2,833  %

4,194  %

7,482  %

7,185  %

69

6,034  %

5,845  %

2,842  %

4,184  %

7,453  %

7,156  %

70

6,027  %

5,825  %

2,850  %

4,173  %

7,425  %

7,128  %

71

6,019  %

5,805  %

2,859  %

4,163  %

7,398  %

7,100  %

72

6,012  %

5,787  %

2,867  %

4,153  %

7,371  %

7,074  %

73

6,005  %

5,768  %

2,875  %

4,143  %

7,345  %

7,048  %

74

5,998  %

5,750  %

2,883  %

4,134  %

7,320  %

7,023  %

75

5,992  %

5,733  %

2,890  %

4,125  %

7,296  %

6,998  %

76

5,985  %

5,716  %

2,897  %

4,116  %

7,272  %

6,974  %

77

5,979  %

5,699  %

2,905  %

4,107  %

7,249  %

6,951  %

78

5,973  %

5,683  %

2,912  %

4,099  %

7,226  %

6,929  %

79

5,967  %

5,668  %

2,918  %

4,091  %

7,204  %

6,907  %

80

5,961  %

5,652  %

2,925  %

4,083  %

7,183  %

6,885  %

81

5,955  %

5,637  %

2,931  %

4,075  %

7,162  %

6,864  %

82

5,950  %

5,623  %

2,938  %

4,067  %

7,141  %

6,844  %

83

5,944  %

5,609  %

2,944  %

4,060  %

7,121  %

6,824  %

84

5,939  %

5,595  %

2,950  %

4,052  %

7,102  %

6,804  %

85

5,934  %

5,581  %

2,956  %

4,045  %

7,083  %

6,785  %

86

5,929  %

5,568  %

2,961  %

4,038  %

7,064  %

6,767  %

87

5,924  %

5,555  %

2,967  %

4,032  %

7,046  %

6,748  %

88

5,919  %

5,542  %

2,972  %

4,025  %

7,029  %

6,731  %

89

5,914  %

5,530  %

2,978  %

4,019  %

7,011  %

6,713  %

90

5,910  %

5,518  %

2,983  %

4,012  %

6,994  %

6,696  %

91

5,905  %

5,506  %

2,988  %

4,006  %

6,978  %

6,680  %

92

5,901  %

5,495  %

2,993  %

4,000  %

6,962  %

6,664  %

93

5,897  %

5,483  %

2,998  %

3,994  %

6,946  %

6,648  %

94

5,892  %

5,472  %

3,003  %

3,988  %

6,930  %

6,632  %

95

5,888  %

5,462  %

3,008  %

3,983  %

6,915  %

6,617  %

96

5,884  %

5,451  %

3,012  %

3,977  %

6,900  %

6,602  %

97

5,880  %

5,441  %

3,017  %

3,972  %

6,886  %

6,588  %

98

5,876  %

5,430  %

3,021  %

3,966  %

6,872  %

6,574  %

99

5,873  %

5,421  %

3,025  %

3,961  %

6,858  %

6,560  %

100

5,869  %

5,411  %

3,030  %

3,956  %

6,844  %

6,546  %

101

5,865  %

5,401  %

3,034  %

3,951  %

6,831  %

6,532  %

102

5,862  %

5,392  %

3,038  %

3,946  %

6,817  %

6,519  %

103

5,858  %

5,383  %

3,042  %

3,941  %

6,805  %

6,506  %

104

5,855  %

5,374  %

3,046  %

3,936  %

6,792  %

6,494  %

105

5,851  %

5,365  %

3,050  %

3,932  %

6,780  %

6,481  %

106

5,848  %

5,356  %

3,053  %

3,927  %

6,767  %

6,469  %

107

5,845  %

5,348  %

3,057  %

3,923  %

6,755  %

6,457  %

108

5,841  %

5,339  %

3,061  %

3,918  %

6,744  %

6,446  %

109

5,838  %

5,331  %

3,064  %

3,914  %

6,732  %

6,434  %

110

5,835  %

5,323  %

3,068  %

3,910  %

6,721  %

6,423  %

111

5,832  %

5,315  %

3,071  %

3,906  %

6,710  %

6,412  %

112

5,829  %

5,307  %

3,075  %

3,902  %

6,699  %

6,401  %

113

5,826  %

5,300  %

3,078  %

3,898  %

6,688  %

6,390  %

114

5,823  %

5,292  %

3,081  %

3,894  %

6,678  %

6,380  %

115

5,821  %

5,285  %

3,084  %

3,890  %

6,668  %

6,369  %

116

5,818  %

5,278  %

3,087  %

3,886  %

6,658  %

6,359  %

117

5,815  %

5,271  %

3,091  %

3,882  %

6,648  %

6,349  %

118

5,812  %

5,264  %

3,094  %

3,879  %

6,638  %

6,339  %

119

5,810  %

5,257  %

3,097  %

3,875  %

6,628  %

6,330  %

120

5,807  %

5,250  %

3,100  %

3,871  %

6,619  %

6,320  %

121

5,805  %

5,243  %

3,102  %

3,868  %

6,609  %

6,311  %

122

5,802  %

5,237  %

3,105  %

3,864  %

6,600  %

6,302  %

123

5,800  %

5,230  %

3,108  %

3,861  %

6,591  %

6,293  %

124

5,797  %

5,224  %

3,111  %

3,858  %

6,582  %

6,284  %

125

5,795  %

5,218  %

3,114  %

3,854  %

6,574  %

6,275  %

126

5,793  %

5,212  %

3,116  %

3,851  %

6,565  %

6,267  %

127

5,790  %

5,206  %

3,119  %

3,848  %

6,557  %

6,258  %

128

5,788  %

5,200  %

3,121  %

3,845  %

6,548  %

6,250  %

129

5,786  %

5,194  %

3,124  %

3,842  %

6,540  %

6,242  %

130

5,784  %

5,188  %

3,126  %

3,839  %

6,532  %

6,234  %

131

5,781  %

5,183  %

3,129  %

3,836  %

6,524  %

6,226  %

132

5,779  %

5,177  %

3,131  %

3,833  %

6,517  %

6,218  %

133

5,777  %

5,172  %

3,134  %

3,830  %

6,509  %

6,210  %

134

5,775  %

5,166  %

3,136  %

3,827  %

6,501  %

6,203  %

135

5,773  %

5,161  %

3,138  %

3,824  %

6,494  %

6,195  %

136

5,771  %

5,156  %

3,141  %

3,822  %

6,487  %

6,188  %

137

5,769  %

5,150  %

3,143  %

3,819  %

6,479  %

6,181  %

138

5,767  %

5,145  %

3,145  %

3,816  %

6,472  %

6,174  %

139

5,765  %

5,140  %

3,147  %

3,814  %

6,465  %

6,167  %

140

5,763  %

5,135  %

3,150  %

3,811  %

6,458  %

6,160  %

141

5,761  %

5,130  %

3,152  %

3,808  %

6,451  %

6,153  %

142

5,760  %

5,126  %

3,154  %

3,806  %

6,445  %

6,146  %

143

5,758  %

5,121  %

3,156  %

3,803  %

6,438  %

6,139  %

144

5,756  %

5,116  %

3,158  %

3,801  %

6,431  %

6,133  %

145

5,754  %

5,112  %

3,160  %

3,799  %

6,425  %

6,126  %

146

5,752  %

5,107  %

3,162  %

3,796  %

6,419  %

6,120  %

147

5,751  %

5,103  %

3,164  %

3,794  %

6,412  %

6,114  %

148

5,749  %

5,098  %

3,166  %

3,792  %

6,406  %

6,108  %

149

5,747  %

5,094  %

3,168  %

3,789  %

6,400  %

6,101  %

150

5,746  %

5,090  %

3,170  %

3,787  %

6,394  %

6,095  %


Lõpptähtajani jäänud aeg (aastates)

Hiina jüaan (renminbi)

Malaisia ringgit

Vene rubla

Singapuri dollar

Lõuna-Korea vonn

Türgi liir

1

1,944  %

3,246  %

16,114  %

3,726  %

3,883  %

27,489  %

2

2,037  %

3,386  %

13,306  %

3,623  %

3,825  %

29,315  %

3

2,150  %

3,530  %

12,374  %

3,541  %

3,783  %

29,547  %

4

2,276  %

3,647  %

12,266  %

3,516  %

3,764  %

29,305  %

5

2,392  %

3,744  %

12,386  %

3,511  %

3,751  %

28,874  %

6

2,472  %

3,821  %

12,542  %

3,508  %

3,747  %

28,379  %

7

2,530  %

3,880  %

12,681  %

3,504  %

3,752  %

27,878  %

8

2,578  %

3,927  %

12,748  %

3,500  %

3,761  %

27,362  %

9

2,625  %

3,968  %

12,759  %

3,496  %

3,769  %

26,832  %

10

2,673  %

4,004  %

12,721  %

3,493  %

3,770  %

26,338  %

11

2,724  %

4,041  %

12,651  %

3,490  %

3,763  %

25,878  %

12

2,777  %

4,080  %

12,566  %

3,488  %

3,749  %

25,438  %

13

2,831  %

4,120  %

12,475  %

3,486  %

3,732  %

25,009  %

14

2,884  %

4,162  %

12,372  %

3,484  %

3,712  %

24,583  %

15

2,936  %

4,207  %

12,248  %

3,483  %

3,692  %

24,158  %

16

2,987  %

4,255  %

12,107  %

3,481  %

3,672  %

23,730  %

17

3,036  %

4,303  %

11,953  %

3,480  %

3,652  %

23,297  %

18

3,083  %

4,347  %

11,791  %

3,479  %

3,634  %

22,861  %

19

3,128  %

4,386  %

11,623  %

3,478  %

3,617  %

22,421  %

20

3,171  %

4,416  %

11,452  %

3,477  %

3,602  %

21,978  %

21

3,213  %

4,436  %

11,280  %

3,476  %

3,588  %

21,535  %

22

3,252  %

4,447  %

11,109  %

3,475  %

3,576  %

21,094  %

23

3,290  %

4,452  %

10,940  %

3,474  %

3,566  %

20,656  %

24

3,326  %

4,451  %

10,773  %

3,474  %

3,556  %

20,223  %

25

3,361  %

4,446  %

10,611  %

3,473  %

3,548  %

19,798  %

26

3,394  %

4,437  %

10,453  %

3,472  %

3,541  %

19,381  %

27

3,425  %

4,426  %

10,300  %

3,472  %

3,534  %

18,976  %

28

3,455  %

4,413  %

10,152  %

3,471  %

3,528  %

18,582  %

29

3,484  %

4,398  %

10,009  %

3,470  %

3,523  %

18,200  %

30

3,511  %

4,382  %

9,872  %

3,470  %

3,518  %

17,832  %

31

3,537  %

4,366  %

9,739  %

3,469  %

3,513  %

17,478  %

32

3,563  %

4,349  %

9,612  %

3,469  %

3,509  %

17,137  %

33

3,587  %

4,332  %

9,491  %

3,469  %

3,506  %

16,810  %

34

3,610  %

4,314  %

9,374  %

3,468  %

3,502  %

16,496  %

35

3,632  %

4,297  %

9,262  %

3,468  %

3,499  %

16,196  %

36

3,653  %

4,279  %

9,155  %

3,467  %

3,497  %

15,909  %

37

3,673  %

4,262  %

9,052  %

3,467  %

3,494  %

15,634  %

38

3,692  %

4,246  %

8,954  %

3,467  %

3,492  %

15,372  %

39

3,711  %

4,229  %

8,860  %

3,466  %

3,490  %

15,121  %

40

3,729  %

4,213  %

8,769  %

3,466  %

3,488  %

14,880  %

41

3,746  %

4,197  %

8,683  %

3,466  %

3,486  %

14,651  %

42

3,762  %

4,182  %

8,600  %

3,465  %

3,484  %

14,431  %

43

3,778  %

4,167  %

8,520  %

3,465  %

3,483  %

14,221  %

44

3,793  %

4,153  %

8,444  %

3,465  %

3,481  %

14,020  %

45

3,808  %

4,139  %

8,371  %

3,464  %

3,480  %

13,827  %

46

3,822  %

4,125  %

8,301  %

3,464  %

3,479  %

13,643  %

47

3,836  %

4,112  %

8,233  %

3,464  %

3,478  %

13,466  %

48

3,849  %

4,099  %

8,169  %

3,464  %

3,477  %

13,296  %

49

3,861  %

4,087  %

8,106  %

3,463  %

3,476  %

13,133  %

50

3,874  %

4,075  %

8,046  %

3,463  %

3,475  %

12,976  %

51

3,885  %

4,063  %

7,989  %

3,463  %

3,474  %

12,826  %

52

3,897  %

4,052  %

7,933  %

3,463  %

3,473  %

12,681  %

53

3,908  %

4,041  %

7,879  %

3,463  %

3,472  %

12,542  %

54

3,918  %

4,031  %

7,828  %

3,462  %

3,472  %

12,408  %

55

3,928  %

4,020  %

7,778  %

3,462  %

3,471  %

12,279  %

56

3,938  %

4,010  %

7,730  %

3,462  %

3,470  %

12,155  %

57

3,948  %

4,001  %

7,684  %

3,462  %

3,470  %

12,035  %

58

3,957  %

3,992  %

7,639  %

3,462  %

3,469  %

11,919  %

59

3,966  %

3,983  %

7,595  %

3,461  %

3,469  %

11,808  %

60

3,975  %

3,974  %

7,554  %

3,461  %

3,468  %

11,700  %

61

3,983  %

3,965  %

7,513  %

3,461  %

3,468  %

11,595  %

62

3,991  %

3,957  %

7,474  %

3,461  %

3,467  %

11,494  %

63

3,999  %

3,949  %

7,436  %

3,461  %

3,467  %

11,397  %

64

4,007  %

3,942  %

7,399  %

3,461  %

3,466  %

11,302  %

65

4,014  %

3,934  %

7,363  %

3,460  %

3,466  %

11,211  %

66

4,022  %

3,927  %

7,329  %

3,460  %

3,466  %

11,122  %

67

4,029  %

3,920  %

7,295  %

3,460  %

3,465  %

11,036  %

68

4,036  %

3,913  %

7,263  %

3,460  %

3,465  %

10,952  %

69

4,042  %

3,906  %

7,231  %

3,460  %

3,465  %

10,872  %

70

4,049  %

3,900  %

7,200  %

3,460  %

3,464  %

10,793  %

71

4,055  %

3,893  %

7,171  %

3,460  %

3,464  %

10,717  %

72

4,061  %

3,887  %

7,142  %

3,460  %

3,464  %

10,642  %

73

4,067  %

3,881  %

7,113  %

3,459  %

3,464  %

10,570  %

74

4,073  %

3,876  %

7,086  %

3,459  %

3,463  %

10,500  %

75

4,078  %

3,870  %

7,059  %

3,459  %

3,463  %

10,432  %

76

4,084  %

3,864  %

7,033  %

3,459  %

3,463  %

10,366  %

77

4,089  %

3,859  %

7,008  %

3,459  %

3,463  %

10,301  %

78

4,095  %

3,854  %

6,983  %

3,459  %

3,463  %

10,238  %

79

4,100  %

3,849  %

6,959  %

3,459  %

3,462  %

10,177  %

80

4,105  %

3,844  %

6,936  %

3,459  %

3,462  %

10,117  %

81

4,110  %

3,839  %

6,913  %

3,459  %

3,462  %

10,059  %

82

4,114  %

3,834  %

6,891  %

3,458  %

3,462  %

10,002  %

83

4,119  %

3,829  %

6,869  %

3,458  %

3,462  %

9,947  %

84

4,123  %

3,825  %

6,848  %

3,458  %

3,461  %

9,893  %

85

4,128  %

3,820  %

6,827  %

3,458  %

3,461  %

9,840  %

86

4,132  %

3,816  %

6,807  %

3,458  %

3,461  %

9,789  %

87

4,136  %

3,812  %

6,787  %

3,458  %

3,461  %

9,738  %

88

4,140  %

3,808  %

6,768  %

3,458  %

3,461  %

9,689  %

89

4,144  %

3,804  %

6,749  %

3,458  %

3,461  %

9,641  %

90

4,148  %

3,800  %

6,730  %

3,458  %

3,461  %

9,594  %

91

4,152  %

3,796  %

6,712  %

3,458  %

3,460  %

9,548  %

92

4,156  %

3,792  %

6,695  %

3,458  %

3,460  %

9,504  %

93

4,160  %

3,789  %

6,677  %

3,457  %

3,460  %

9,460  %

94

4,163  %

3,785  %

6,660  %

3,457  %

3,460  %

9,417  %

95

4,167  %

3,781  %

6,644  %

3,457  %

3,460  %

9,375  %

96

4,170  %

3,778  %

6,628  %

3,457  %

3,460  %

9,334  %

97

4,174  %

3,775  %

6,612  %

3,457  %

3,460  %

9,294  %

98

4,177  %

3,771  %

6,596  %

3,457  %

3,460  %

9,254  %

99

4,180  %

3,768  %

6,581  %

3,457  %

3,459  %

9,216  %

100

4,183  %

3,765  %

6,566  %

3,457  %

3,459  %

9,178  %

101

4,187  %

3,762  %

6,551  %

3,457  %

3,459  %

9,141  %

102

4,190  %

3,759  %

6,537  %

3,457  %

3,459  %

9,105  %

103

4,193  %

3,756  %

6,523  %

3,457  %

3,459  %

9,069  %

104

4,196  %

3,753  %

6,509  %

3,457  %

3,459  %

9,034  %

105

4,199  %

3,750  %

6,496  %

3,457  %

3,459  %

9,000  %

106

4,201  %

3,747  %

6,483  %

3,457  %

3,459  %

8,966  %

107

4,204  %

3,744  %

6,470  %

3,456  %

3,459  %

8,933  %

108

4,207  %

3,741  %

6,457  %

3,456  %

3,459  %

8,901  %

109

4,210  %

3,739  %

6,444  %

3,456  %

3,459  %

8,869  %

110

4,212  %

3,736  %

6,432  %

3,456  %

3,458  %

8,838  %

111

4,215  %

3,734  %

6,420  %

3,456  %

3,458  %

8,808  %

112

4,217  %

3,731  %

6,408  %

3,456  %

3,458  %

8,778  %

113

4,220  %

3,729  %

6,396  %

3,456  %

3,458  %

8,748  %

114

4,222  %

3,726  %

6,385  %

3,456  %

3,458  %

8,719  %

115

4,225  %

3,724  %

6,374  %

3,456  %

3,458  %

8,691  %

116

4,227  %

3,721  %

6,363  %

3,456  %

3,458  %

8,663  %

117

4,229  %

3,719  %

6,352  %

3,456  %

3,458  %

8,636  %

118

4,232  %

3,717  %

6,341  %

3,456  %

3,458  %

8,609  %

119

4,234  %

3,715  %

6,331  %

3,456  %

3,458  %

8,582  %

120

4,236  %

3,712  %

6,320  %

3,456  %

3,458  %

8,556  %

121

4,238  %

3,710  %

6,310  %

3,456  %

3,458  %

8,530  %

122

4,240  %

3,708  %

6,300  %

3,456  %

3,458  %

8,505  %

123

4,243  %

3,706  %

6,290  %

3,456  %

3,458  %

8,481  %

124

4,245  %

3,704  %

6,281  %

3,456  %

3,457  %

8,456  %

125

4,247  %

3,702  %

6,271  %

3,456  %

3,457  %

8,432  %

126

4,249  %

3,700  %

6,262  %

3,456  %

3,457  %

8,409  %

127

4,251  %

3,698  %

6,253  %

3,455  %

3,457  %

8,385  %

128

4,253  %

3,696  %

6,244  %

3,455  %

3,457  %

8,363  %

129

4,255  %

3,694  %

6,235  %

3,455  %

3,457  %

8,340  %

130

4,256  %

3,692  %

6,226  %

3,455  %

3,457  %

8,318  %

131

4,258  %

3,690  %

6,217  %

3,455  %

3,457  %

8,296  %

132

4,260  %

3,688  %

6,209  %

3,455  %

3,457  %

8,275  %

133

4,262  %

3,687  %

6,200  %

3,455  %

3,457  %

8,254  %

134

4,264  %

3,685  %

6,192  %

3,455  %

3,457  %

8,233  %

135

4,265  %

3,683  %

6,184  %

3,455  %

3,457  %

8,212  %

136

4,267  %

3,681  %

6,176  %

3,455  %

3,457  %

8,192  %

137

4,269  %

3,680  %

6,168  %

3,455  %

3,457  %

8,172  %

138

4,271  %

3,678  %

6,160  %

3,455  %

3,457  %

8,153  %

139

4,272  %

3,676  %

6,153  %

3,455  %

3,457  %

8,133  %

140

4,274  %

3,675  %

6,145  %

3,455  %

3,457  %

8,114  %

141

4,275  %

3,673  %

6,138  %

3,455  %

3,457  %

8,095  %

142

4,277  %

3,672  %

6,130  %

3,455  %

3,457  %

8,077  %

143

4,279  %

3,670  %

6,123  %

3,455  %

3,456  %

8,059  %

144

4,280  %

3,669  %

6,116  %

3,455  %

3,456  %

8,041  %

145

4,282  %

3,667  %

6,109  %

3,455  %

3,456  %

8,023  %

146

4,283  %

3,666  %

6,102  %

3,455  %

3,456  %

8,005  %

147

4,285  %

3,664  %

6,095  %

3,455  %

3,456  %

7,988  %

148

4,286  %

3,663  %

6,088  %

3,455  %

3,456  %

7,971  %

149

4,287  %

3,661  %

6,082  %

3,455  %

3,456  %

7,954  %

150

4,289  %

3,660  %

6,075  %

3,455  %

3,456  %

7,938  %


Lõpptähtajani jäänud aeg (aastates)

USA dollar

Jaapani jeen

1

5,437  %

0,058  %

2

4,956  %

0,224  %

3

4,622  %

0,366  %

4

4,449  %

0,479  %

5

4,356  %

0,579  %

6

4,304  %

0,677  %

7

4,275  %

0,770  %

8

4,261  %

0,852  %

9

4,256  %

0,927  %

10

4,257  %

1,000  %

11

4,259  %

1,048  %

12

4,262  %

1,093  %

13

4,264  %

1,155  %

14

4,265  %

1,224  %

15

4,263  %

1,288  %

16

4,259  %

1,341  %

17

4,251  %

1,384  %

18

4,239  %

1,420  %

19

4,221  %

1,451  %

20

4,198  %

1,478  %

21

4,169  %

1,502  %

22

4,136  %

1,523  %

23

4,101  %

1,540  %

24

4,065  %

1,552  %

25

4,028  %

1,559  %

26

3,992  %

1,561  %

27

3,958  %

1,561  %

28

3,926  %

1,562  %

29

3,895  %

1,566  %

30

3,868  %

1,575  %

31

3,843  %

1,590  %

32

3,821  %

1,610  %

33

3,801  %

1,633  %

34

3,783  %

1,659  %

35

3,766  %

1,687  %

36

3,751  %

1,716  %

37

3,738  %

1,747  %

38

3,725  %

1,777  %

39

3,714  %

1,808  %

40

3,703  %

1,839  %

41

3,694  %

1,870  %

42

3,685  %

1,900  %

43

3,677  %

1,930  %

44

3,669  %

1,959  %

45

3,662  %

1,988  %

46

3,655  %

2,016  %

47

3,649  %

2,043  %

48

3,644  %

2,070  %

49

3,638  %

2,096  %

50

3,633  %

2,121  %

51

3,628  %

2,146  %

52

3,624  %

2,170  %

53

3,620  %

2,193  %

54

3,616  %

2,216  %

55

3,612  %

2,238  %

56

3,608  %

2,259  %

57

3,605  %

2,280  %

58

3,602  %

2,300  %

59

3,599  %

2,319  %

60

3,596  %

2,338  %

61

3,593  %

2,357  %

62

3,590  %

2,375  %

63

3,588  %

2,392  %

64

3,585  %

2,409  %

65

3,583  %

2,425  %

66

3,581  %

2,441  %

67

3,579  %

2,457  %

68

3,577  %

2,472  %

69

3,575  %

2,486  %

70

3,573  %

2,501  %

71

3,571  %

2,514  %

72

3,569  %

2,528  %

73

3,567  %

2,541  %

74

3,566  %

2,554  %

75

3,564  %

2,566  %

76

3,562  %

2,579  %

77

3,561  %

2,590  %

78

3,559  %

2,602  %

79

3,558  %

2,613  %

80

3,556  %

2,624  %

81

3,555  %

2,635  %

82

3,554  %

2,645  %

83

3,552  %

2,656  %

84

3,551  %

2,666  %

85

3,550  %

2,675  %

86

3,549  %

2,685  %

87

3,548  %

2,694  %

88

3,547  %

2,703  %

89

3,545  %

2,712  %

90

3,544  %

2,721  %

91

3,543  %

2,729  %

92

3,542  %

2,738  %

93

3,541  %

2,746  %

94

3,540  %

2,754  %

95

3,539  %

2,762  %

96

3,538  %

2,769  %

97

3,537  %

2,777  %

98

3,537  %

2,784  %

99

3,536  %

2,792  %

100

3,535  %

2,799  %

101

3,534  %

2,805  %

102

3,533  %

2,812  %

103

3,532  %

2,819  %

104

3,531  %

2,825  %

105

3,531  %

2,832  %

106

3,530  %

2,838  %

107

3,529  %

2,844  %

108

3,528  %

2,850  %

109

3,528  %

2,856  %

110

3,527  %

2,862  %

111

3,526  %

2,868  %

112

3,526  %

2,873  %

113

3,525  %

2,879  %

114

3,524  %

2,884  %

115

3,524  %

2,890  %

116

3,523  %

2,895  %

117

3,522  %

2,900  %

118

3,522  %

2,905  %

119

3,521  %

2,910  %

120

3,521  %

2,915  %

121

3,520  %

2,920  %

122

3,519  %

2,925  %

123

3,519  %

2,929  %

124

3,518  %

2,934  %

125

3,518  %

2,938  %

126

3,517  %

2,943  %

127

3,517  %

2,947  %

128

3,516  %

2,952  %

129

3,516  %

2,956  %

130

3,515  %

2,960  %

131

3,515  %

2,964  %

132

3,514  %

2,968  %

133

3,514  %

2,972  %

134

3,513  %

2,976  %

135

3,513  %

2,980  %

136

3,512  %

2,984  %

137

3,512  %

2,988  %

138

3,511  %

2,991  %

139

3,511  %

2,995  %

140

3,510  %

2,998  %

141

3,510  %

3,002  %

142

3,510  %

3,006  %

143

3,509  %

3,009  %

144

3,509  %

3,012  %

145

3,508  %

3,016  %

146

3,508  %

3,019  %

147

3,508  %

3,022  %

148

3,507  %

3,026  %

149

3,507  %

3,029  %

150

3,506  %

3,032  %


II LISA

Kattuvusega kohandamise arvutamise alushinnavahed

Käesolevas lisas esitatud alushinnavahed on väljendatud baaspunktides ja neid ei ole suurendatud vastavalt direktiivi 2009/138/EÜ artikli 77c lõike 1 punktile c.

1.   Riskipositsioonid keskvalitsuste ja keskpankade suhtes

Alushinnavahesid kohaldatakse mis tahes valuutas nomineeritud positsioonide suhtes.

Alushinnavahed 11–30-aastase kestuse puhul on võrdsustatud alushinnavahedega 10-aastase kestuse puhul.

Kestus (aastates)

Austria

Belgia

Bulgaaria

Horvaatia

Tšehhi

Küpros

Taani

1

0

0

27

5

0

21

0

2

0

0

34

5

0

35

0

3

0

0

40

5

0

40

0

4

0

1

43

5

2

41

0

5

0

2

47

5

3

44

0

6

0

3

50

5

5

47

0

7

1

4

53

5

8

48

0

8

2

5

54

5

10

48

0

9

2

6

56

5

11

46

0

10

3

7

58

6

12

46

0


Kestus (aastates)

Eesti

Soome

Prantsusmaa

Saksamaa

Kreeka

Ungari

Iirimaa

1

0

0

0

0

343

4

13

2

0

0

0

0

215

4

18

3

0

0

0

0

192

4

20

4

1

0

0

0

168

4

22

5

2

0

0

0

155

4

23

6

3

0

0

0

153

4

24

7

4

0

0

0

150

4

25

8

5

0

1

0

155

3

26

9

6

0

2

0

156

1

27

10

7

0

3

0

158

4

27


Kestus (aastates)

Itaalia

Läti

Leedu

Luksemburg

Malta

Madalmaad

Poola

1

6

3

4

0

13

0

4

2

13

8

9

0

18

0

4

3

18

11

13

0

21

0

4

4

21

13

15

0

22

0

4

5

23

15

17

0

23

0

4

6

25

16

19

0

24

0

4

7

27

18

20

0

25

0

4

8

29

19

22

0

26

0

4

9

30

20

23

1

27

0

4

10

32

21

24

1

27

0

4


Kestus (aastates)

Portugal

Rumeenia

Slovakkia

Sloveenia

Hispaania

Rootsi

Ühendkuningriik

1

21

8

10

14

4

0

0

2

35

15

13

17

9

0

0

3

40

17

15

21

13

0

0

4

41

18

16

26

15

0

0

5

44

19

18

29

17

0

0

6

47

20

19

32

19

0

0

7

48

22

21

34

20

0

0

8

48

23

22

35

22

0

0

9

46

24

22

36

23

0

0

10

46

22

23

36

24

0

0


Kestus (aastates)

Island

Liechtenstein

Norra

Šveits

Austraalia

Brasiilia

Kanada

1

5

0

0

0

0

12

0

2

5

0

0

0

0

12

0

3

5

0

0

0

0

12

0

4

5

0

0

0

0

12

0

5

5

0

0

0

0

12

0

6

5

0

0

0

0

12

0

7

5

0

0

0

0

12

0

8

5

0

0

0

0

12

0

9

5

0

0

0

0

12

0

10

5

0

0

0

0

12

0


Kestus (aastates)

Tšiili

Hiina

Colombia

Hongkong

India

Jaapan

Malaisia

1

16

0

11

0

10

0

0

2

18

1

17

0

10

0

0

3

17

2

27

0

10

0

0

4

16

3

33

0

10

0

0

5

15

3

35

0

10

0

0

6

14

3

38

0

10

0

0

7

13

4

39

0

10

0

0

8

14

7

37

0

10

0

0

9

15

5

35

0

10

0

0

10

13

5

37

0

10

1

0


Kestus (aastates)

Mehhiko

Uus-Meremaa

Venemaa

Singapur

Lõuna-Aafrika Vabariik

Lõuna-Korea

Tai

1

8

0

0

0

7

8

1

2

9

0

0

0

10

11

0

3

10

0

0

0

12

11

0

4

11

0

0

0

13

13

0

5

11

0

2

0

14

15

0

6

11

0

5

0

15

15

0

7

10

0

7

0

18

15

0

8

10

0

11

0

20

15

0

9

10

0

16

0

21

15

0

10

10

0

16

0

23

15

0


Kestus (aastates)

Taiwan

Türgi

Ameerika Ühendriigid

1

4

0

0

2

4

0

0

3

4

0

0

4

4

0

0

5

4

0

0

6

4

0

0

7

4

0

0

8

4

0

0

9

4

0

0

10

4

0

0

2.   Riskipositsioonid finantsasutuste suhtes

2.1    . Euro

Kestus (aastates)

Krediidikvaliteedi aste 0

Krediidikvaliteedi aste 1

Krediidikvaliteedi aste 2

Krediidikvaliteedi aste 3

Krediidikvaliteedi aste 4

Krediidikvaliteedi aste 5

Krediidikvaliteedi aste 6

1

6

19

42

109

224

506

1 253

2

6

19

42

109

224

506

1 006

3

7

21

43

104

220

502

820

4

9

24

46

106

220

502

678

5

10

26

51

110

219

502

570

6

11

28

54

114

219

502

502

7

12

30

56

117

219

502

502

8

12

31

56

116

219

502

502

9

13

32

56

115

219

502

502

10

13

33

56

115

219

502

502

11

14

34

57

115

219

502

502

12

14

35

57

115

219

502

502

13

14

35

57

115

219

502

502

14

15

36

57

115

219

502

502

15

15

36

57

115

219

502

502

16

15

36

57

115

219

502

502

17

15

36

57

115

219

502

502

18

15

36

57

115

219

502

502

19

15

36

57

115

219

502

502

20

16

36

57

115

219

502

502

21

16

36

57

115

219

502

502

22

18

36

57

115

219

502

502

23

18

36

57

115

219

502

502

24

19

36

57

115

219

502

502

25

20

36

57

115

219

502

502

26

20

36

57

115

219

502

502

27

21

36

57

115

219

502

502

28

21

36

57

115

219

502

502

29

22

36

57

115

219

502

502

30

23

36

57

115

219

502

502

2.2    . Tšehhi kroon

Kestus (aastates)

Krediidikvaliteedi aste 0

Krediidikvaliteedi aste 1

Krediidikvaliteedi aste 2

Krediidikvaliteedi aste 3

Krediidikvaliteedi aste 4

Krediidikvaliteedi aste 5

Krediidikvaliteedi aste 6

1

19

32

54

121

236

518

1 298

2

20

33

55

123

238

520

1 032

3

21

35

57

117

234

516

838

4

22

37

59

119

232

515

693

5

22

38

63

122

232