European flag

Teataja
Euroopa Liidu

ET

Seeria L


2023/2522

16.11.2023

KOMISJONI RAKENDUSOTSUS (EL) 2023/2522,

8. november 2023,

taotluse kohta registreerida Euroopa kodanikualgatus „Euroopa Keskkonnaasutuse loomine“ kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EL) 2019/788

(Ainult ungarikeelne tekst on autentne)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 17. aprilli 2019. aasta määrust (EL) 2019/788 Euroopa kodanikualgatuse kohta, (1) eriti selle artikli 6 lõikeid 2 ja 3,

ning arvestades järgmist:

(1)

28. septembril 2023 esitati komisjonile taotlus registreerida Euroopa kodanikualgatus nimega „Euroopa Keskkonnaasutuse loomine“.

(2)

Korraldajate sõnul on algatuse eesmärk kutsuda komisjoni üles „looma Euroopa Keskkonnaasutust, kas Euroopa Keskkonnaameti järeltulijana, kasutades ametlikke volitusi, või uue asutusena“. Sellel asutusel oleksid volitused „teha liikmesriikidele ning füüsilistele ja juriidilistele isikutele siduvaid haldusotsuseid“ ning „lubada keskkonnamõjuga tegevusi ja teha nende üle järelevalvet ning võtta keskkonnasaaste juhtumite korral meetmeid ELi tasandil. Viimasel juhul karistaks asutus saastajat seeläbi, et keelab saastava tegevuse, taastab lähteolukorra, määrab saaste ulatusega proportsionaalsed trahvid jne, kooskõlas põhimõttega, et saastaja maksab.“

(3)

Algatuse sisu, eesmärke ja tausta on üksikasjalikumalt kirjeldatud selle lisas. Selles viidatakse Euroopa rohelisele kokkuleppele ning selgitatakse, et kuna liit „püüab saada maailma esimeseks kliimaneutraalseks maailmajaoks, kaasneb sellise sotsiaalse ja majandusliku üleminekuga paratamatult uue ja keeruka tehnoloogia levik ning vastavate keskkonnamõjude esilekerkimine kogu liidus.“ Asjaomases kontekstis „soovitakse algatusega ELi tasandil luua keskkonnasaaste ennetamise eest vastutav asutus, mille käsutuses on viimased keskkonnaalased eksperditeadmised ning mis teeb koos liikmesriikide keskkonnaasutustega siduvaid haldusotsuseid, kui liikmesriikide põllumajandus-, tööstus- või teenustega seotud tegevuse keskkonnamõju ulatub üle riigipiiride ja ilmneb ELi tasandil.“ Lisas on loetletud näited „keskkonnamõjust ja saastest ELi tasandil“, mille suhtes Euroopa Keskkonnaasutus võiks võtta meetmeid, nimelt: piiriülene õhusaaste; veereostus; merereostus; pinnase saastatus; mürareostus; piiriülene jäätmekäitlus ja kliimamuutused.

(4)

Algatuse eesmärgi suhtes leiab komisjon, et Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 192 lõike 1 alusel võiks teha ettepaneku keskkonnaasutuse loomiseks seoses meetmetega liidu keskkonnapoliitika eesmärkide saavutamiseks. Eelkõige võiks komisjon teha ettepaneku anda keskkonnaasutusele volitused siduvate haldusotsuste tegemiseks, sealhulgas keskkonnamõjuga tegevuste lubamiseks, saastava tegevuse keelamiseks ja karistuste määramiseks, tingimusel et selline otsustusõigus ei hõlma poliitilist kaalutlusõigust.

(5)

Nimetatud põhjustel on komisjon arvamusel, et ükski algatuse osa ei jää ilmselgelt väljapoole komisjoni pädevust esitada aluslepingute rakendamiseks liidu õigusaktide ettepanekuid.

(6)

See järeldus ei mõjuta hinnangut sellele, kas käesoleval juhul on täidetud konkreetsed sisulised tingimused, sealhulgas järgitud proportsionaalsuse ja subsidiaarsuse põhimõtet ja põhiõigusi, et komisjon saaks selles küsimuses edasi tegutseda.

(7)

Korraldajate rühm on esitanud asjakohased tõendid selle kohta, et rühm täidab määruse (EL) 2019/788 artikli 5 lõigetes 1 ja 2 sätestatud nõuded, ning on määranud kooskõlas määruse artikli 5 lõike 3 esimese lõiguga kindlaks kontaktisikud.

(8)

Kavandatav algatus ei ole ilmselgelt ebaõiglane, põhjendamatu või pahatahtlik ega ka vastuolus Euroopa Liidu lepingu artiklis 2 sätestatud liidu väärtuste ja Euroopa Liidu põhiõiguste hartas sätestatud õigustega.

(9)

Seepärast tuleks algatus „Euroopa Keskkonnaasutuse loomine“ registreerida.

(10)

Järeldus, et määruse (EL) 2019/788 artikli 6 lõike 3 kohased registreerimistingimused on täidetud, ei tähenda, et komisjon oleks kontrollinud algatuse tekstis esitatud fakte – faktide õigsuse eest vastutab algatuse korraldajate rühm. Algatuse sisu väljendab üksnes korraldajate rühma seisukohti ning seda ei saa käsitada komisjoni seisukohana,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Euroopa kodanikualgatus „Euroopa Keskkonnaasutuse loomine“ registreeritakse.

Artikkel 2

Käesolev otsus on adresseeritud kodanikualgatuse „Euroopa Keskkonnaasutuse loomine“ korraldajate rühmale, keda esindavad kontaktisikutena Anna Júlia DONÁTH ja Rebeka HEVESI.

Brüssel, 8. november 2023

Komisjoni nimel

asepresident

Věra JOUROVÁ


(1)   ELT L 130, 17.5.2019, lk 55, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2019/788/oj.


ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2023/2522/oj

ISSN 1977-0650 (electronic edition)