European flag

Teataja
Euroopa Liidu

ET

Seeria L


2023/2450

30.10.2023

KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) 2023/2450,

25. juuli 2023,

millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi (EL) 2022/2557, koostades elutähtsate teenuste loetelu

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 14. detsembri 2022. aasta direktiivi (EL) 2022/2557, mis käsitleb elutähtsa teenuse osutajate toimepidevust ja millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu direktiiv 2008/114/EÜ, (1) eriti selle artikli 5 lõiget 1,

ning arvestades järgmist:

(1)

Direktiiviga (EL) 2022/2557 soovitakse tagada, et elutähtsa ühiskondliku funktsiooni või majandustegevuse jätkumise seisukohast esmatähtsa teenuse osutamine siseturul kulgeb takistamatult ning et selliseid teenuseid pakkuvate elutähtsa teenuse osutajate toimepidevust suurendatakse.

(2)

Sel eesmärgil ja vastavalt direktiivi (EL) 2022/2557 artikli 5 lõikele 1 on komisjonil õigus võtta vastu delegeeritud õigusakt, koostades kõnealuse direktiivi lisas osutatud sektorites ja allsektorites esitatud elutähtsate teenuste mittetäieliku loetelu. Pädevad asutused peavad seda loetelu kasutama, et teha riskianalüüs, mida tuleb seejärel kasutada elutähtsate teenuste osutajate identifitseerimiseks.

(3)

Elutähtsate teenuste loetelu peaks olema koostatud üldistavalt, et jätta ruumi liikmesriikide sellistele erisustele nagu suurus, rahvastikutihedus ja geograafiline asend. Samal ajal peaks see hõlmama ainult direktiivi (EL) 2022/2557 lisas esitatud kategooriatesse kuuluvate üksuste elutähtsaid teenuseid. Sel eesmärgil tuleks direktiivi (EL) 2022/2557 artikli 2 punktis 5 määratletud elutähtsate teenustena käsitada ainult neisse kategooriatesse kuuluvate üksuste osutatavaid teenuseid.

(4)

Üldisemalt tuleks elutähtsate teenuste loetelu kasutades võtta arvesse kõiki direktiivi (EL) 2022/2557 asjaomaseid sätteid. See hõlmab elutähtsate teenuste määratlust, mille kohaselt tegu on teenustega, mis on kriitilised elutähtsate ühiskondlike funktsioonide, majandustegevuse, rahvatervise ja ohutuse või keskkonna säilitamiseks, samuti avaliku halduse üksuse määratlust ja nimetatud direktiivi kohaldamisala käsitlevaid sätteid. Vastavalt direktiivi (EL) 2022/2557 artikli 1 lõikele 6 ei kuulu sellesse need avaliku halduse üksused, kes tegutsevad riikliku julgeoleku, avaliku julgeoleku, kaitse või õiguskaitse valdkonnas, sealhulgas kuritegude uurimise, avastamise ja nende eest vastutusele võtmise valdkonnas.

(5)

Seepärast tuleks käesolevas delegeeritud määruses loetletud majandustegevusi käsitada elutähtsate teenustena käesoleva delegeeritud määruse ja direktiivi (EL) 2022/2557 tähenduses ainult juhul, kui need kvalifitseeruvad elutähtsateks teenusteks vastavalt kõnealuse direktiivi määratlusele,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Reguleerimisese

Käesoleva määrusega kehtestatakse direktiivi (EL) 2022/2557 artikli 5 lõike 1 alusel kõnealuse direktiivi lisas nimetatud sektorites ja allsektorites elutähtsate teenuste mittetäielik loetelu, nagu see on määratletud kõnealuse direktiivi artikli 5 lõikes 2.

Artikkel 2

Elutähtsate teenuste mittetäielik loetelu

Artiklis 1 osutatud elutähtsate teenuste mittetäielik loetelu on järgmine:

(1)

energiasektor:

a)

elektrienergia allsektor:

i)

elektrienergia tarnimine (elektriettevõtjad);

ii)

elektrijaotussüsteemi käitamine, hooldus ja arendamine (jaotusvõrguettevõtjad);

iii)

elektri ülekandesüsteemi käitamine, hooldus ja arendamine (põhivõrguettevõtjad);

iv)

elektritootmine (tootjad);

v)

määratud elektriturukorraldaja teenus (määratud elektriturukorraldajad);

vi)

tarbimiskaja (elektrituru osalised);

vii)

agregeerimine elektriturul (elektrituru osalised);

viii)

energia salvestamine (elektrituru osalised);

b)

kaugkütte ja -jahutuse allsektor: kaugkütte- või kaugjahutusteenuse pakkumine (kaugkütte või kaugjahutus operaatorid);

c)

nafta allsektor:

i)

nafta ülekanne (naftajuhtmete operaatorid)

ii)

nafta tootmine (nafta tootmisega tegelevad operaatorid);

iii)

nafta rafineerimine ja töötlemine (nafta rafineerimise ja töötlemise rajatiste operaatorid);

iv)

nafta hoiustamine (nafta hoiustamisega tegelevad operaatorid);

v)

naftavarude, sealhulgas kriisivarude ja nafta erivarude haldamine (varude säilitamise kesküksused);

d)

gaasi allsektor:

i)

gaasi tarnimine (tarneettevõtjad);

ii)

gaasi jaotamine (jaotussüsteemi haldurid);

iii)

gaasi ülekandmine (ülekandesüsteemi haldurid);

iv)

gaasi hoiustamine (hoidlatevõrgu haldurid);

v)

maagaasi veeldusjaamade haldamine (maagaasi veeldusjaamade haldurid);

vi)

maagaasi tootmine (maagaasiettevõtjad);

vii)

maagaasi ostmine (maagaasiettevõtjad);

viii)

maagaasi rafineerimine ja töötlemine (maagaasi rafineerimise ja töötlemise rajatiste haldurid);

e)

vesiniku allsektor:

i)

vesiniku tootmine (vesiniku tootmisega tegelevad operaatorid);

ii)

vesiniku hoiustamine (vesiniku hoiustamisega tegelevad operaatorid);

iii)

vesiniku ülekandmine (vesiniku ülekandmisega tegelevad operaatorid);

(2)

transpordisektor:

a)

lennunduse allsektor:

i)

lennutransporditeenused kommertsvaldkonnas (reisijate- ja kaubavedu) (lennuettevõtjad);

ii)

lennujaamade ja lennujaamade võrgustiku taristu käitamine, juhtimine ja hooldus (lennujaama juhtorganid);

iii)

lennujuhtimisteenused (liikluskorraldusettevõtjad);

b)

raudteetranspordi allsektor:

i)

raudteetransporditeenused (reisijate- ja kaubavedu) (raudteeveo-ettevõtjad);

ii)

raudteetaristu, sealhulgas reisijaamade, kaubaterminalide, sorteerimisjaamade ja liiklusreguleerimiskeskuste käitamine, haldamine ja hooldus (raudteeinfrastruktuuri ettevõtjad);

iii)

raudtee teenindusrajatiste käitamine, haldamine ja hooldus (teenindusrajatiste käitajad);

iv)

kontrolliks ja signaalimiseks kasutatavate raudteeliikluse juhtimis-, kontroll- ja signaalimis- ning telekommunikatsiooniseadmete ja -süsteemide käitamine, haldamine ja hooldus (raudteeinfrastruktuuri ettevõtjad);

c)

veetranspordi allsektor:

i)

sisevete-, mere- ja rannavetetranspordi teenused (reisijate- ja kaubavedu) (reisijate ja kauba vedamisega sisevetes, merel ja rannavetes tegelevad ettevõtjad);

ii)

sadamate ja sadamarajatiste käitamine, haldamine ja hooldus ning sadamates tööde ja varustuse haldamine, sealhulgas punkerdus, lastimine, sildumine, reisijateveoteenused, laeva- ja lastijäätmete kogumine, lootsimine ja pukseerimine (sadamate valdajad ning sadamates tööde ja varustuse haldamisega tegelevad üksused);

iii)

laevaliikluse juhtimise keskuste teenused (laevaliikluse juhtimise keskuste operaatorid);

d)

maanteetranspordi allsektor:

i)

liikluskorraldus, sealhulgas teedevõrgu planeerimis-, järelevalve- ja haldamisteenustega seotud aspektid, välja arvatud liikluse korraldamine või intelligentsete transpordisüsteemide käitamine, kui need moodustavad üksnes väheolulise osa avalik-õigusliku üksuse põhitegevusest (maanteeametid);

ii)

intelligentsete transpordisüsteemide teenused (intelligentsete transpordisüsteemide operaatorid);

e)

ühistranspordi allsektor: avaliku transporditeenuse osutamine raudteel ja muudel rööbasteedel ning maanteel (avaliku teenuse pakkujad);

(3)

pangandussektor:

i)

hoiuste võtmine (krediidiasutused);

ii)

laenude andmine (krediidiasutused);

(4)

finantsturutaristu sektor:

i)

kauplemiskoha korraldamine (kauplemiskohtade korraldajad);

ii)

kliiringsüsteemide haldamine (kesksed vastaspooled);

(5)

tervishoiusektor:

i)

tervishoiuteenuste osutamine (tervishoiuteenuse osutajad);

ii)

Euroopa Liidu referentlaboratooriumis tehtavad analüüsid (ELi referentlaborid);

iii)

ravimite uurimine ja arendamine (ravimite uurimise ja arendamisega tegelevad üksused);

iv)

põhifarmaatsiatoodete ja põhiliste ravimpreparaatide tootmine (põhifarmaatsiatooteid ja ravimpreparaate tootvad üksused);

v)

rahvatervise hädaolukorras kriitilise tähtsusega meditsiiniseadmete tootmine (üksused, kes toodavad meditsiiniseadmeid);

vi)

ravimite turustamine (üksused, kellel on müügiluba);

(6)

joogiveesektor: joogiveega varustamine ja joogivee jaotamine, välja arvatud olmevee jaotamine juhul, kui olmevee jaotamine on vaid üks väheoluline osa jaotajate üldisest tegevusest, mis hõlmab muude tarbekaupade ja kaupade tarnimist (olmeveega varustajad ja olmevee jaotajad);

(7)

reoveesektor: reovee kogumine, ärajuhtimine või puhastamine, välja arvatud asula-, olme- või tööstusreovee kogumine, ärajuhtimine või puhastamine, kui see moodustab üksnes väheolulise osa ettevõtete tegevusest (ettevõtjad, kes tegelevad asulareovee, olmereovee või tööstusreovee kogumise, ärajuhtimise või puhastamisega);

(8)

digitaristu sektor:

i)

interneti vahetuspunkti teenuse osutamine (interneti vahetuspunkti teenuse osutajad);

ii)

domeeninimede süsteemi teenuse osutamine, välja arvatud juurnimeserveritega seotud teenused (domeeninimede süsteemi teenuse osutajad);

iii)

tippdomeeninimede registrite käitus ja haldus (tippdomeeninimede registrite pidajad);

iv)

pilvandmetöötlusteenuse osutamine (pilvandmetöötlusteenuse osutajad);

v)

andmekeskusteenuse osutamine (andmekeskusteenuse osutajad);

vi)

sisulevivõrguteenuse osutamine (sisulevivõrguteenuse osutajad);

vii)

usaldusteenuse osutamine (usaldusteenuse osutajad);

viii)

üldkasutatavate elektroonilise side teenuste osutamine (elektroonilise side teenuste osutajad);

ix)

üldkasutatavate elektroonilise side võrkude pakkumine (üldkasutatavate elektroonilise side võrkude pakkujad);

(9)

avaliku halduse sektor: teenused, mida osutavad liikmesriigi õiguses määratletud avaliku halduse üksused direktiivi (EL) 2022/2557 artikli 10 punkti 2 tähenduses (keskvalitsuste avaliku halduse üksused);

(10)

kosmosesektor: liikmesriigi või eraõiguslike isikute omandis olevate, hallatavate või käitatavate selliste maapealsete taristute käitamine, mis toetavad kosmosepõhiste teenuste osutamist, välja arvatud üldkasutatavate elektroonilise side võrkude pakkujad (maapealsete taristute operaatorid);

(11)

tootmine, töötlemine ja turustamine toiduainetesektoris (toidukäitlejad, kes tegelevad üksnes logistika ja hulgimüügiga ning suuremahulise tööstusliku tootmise ja töötlemisega):

i)

toiduainete suuremahuline tööstuslik tootmine ja töötlemine;

ii)

toiduainete tarneahelasse kuuluvad teenused, sealhulgas ladustamine ja logistika;

iii)

toiduainete hulgimüük.

Artikkel 3

Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 25. juuli 2023

Komisjoni nimel

president

Ursula VON DER LEYEN


(1)   ELT L 333, 27.12.2022, lk 164.


ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2023/2450/oj

ISSN 1977-0650 (electronic edition)