ISSN 1977-0650

Euroopa Liidu

Teataja

L 84

European flag  

Eestikeelne väljaanne

Õigusaktid

66. aastakäik
23. märts 2023


Sisukord

 

II   Muud kui seadusandlikud aktid

Lehekülg

 

 

MÄÄRUSED

 

*

Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2023/666, 16. märts 2023, millega registreeritakse kaitstud päritolunimetuste ja kaitstud geograafiliste tähiste registris nimetus Olio Campania (KGT)

1

 

*

Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2023/667, 22. märts 2023, millega lubatakse viia Canarium indicum L. kuivatatud pähkleid turule kolmandast riigist pärit traditsioonilise toiduna ning muudetakse rakendusmäärust (EL) 2017/2470 ( 1 )

3

 

*

Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2023/668, 22. märts 2023, milles käsitletakse loa andmist Komagataella phaffii ATCC PTA-127053 abil toodetud endo-1,4-β-ksülanaasi preparaadi kasutamiseks kõikide munevate kodulindude söödalisandina (loa hoidja: Kemin Europa N.V.) ( 1 )

7

 

*

Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2023/669, 22. märts 2023, milles käsitletakse loa andmist Komagataella phaffii DSM 33574 abil toodetud endo-1,4-β-ksülanaasi preparaadi kasutamiseks kõikide kodulinnuliikide nuumlindude, munalindude ja aretuslindude söödalisandina (loa hoidja: BioResource International, Inc., keda liidus esindab Pen & Tec Consulting, S.L.U.) ( 1 )

10

 

 

OTSUSED

 

*

Nõukogu otsus (EL) 2023/670, 21. märts 2023, millega muudetakse otsust 1999/70/EÜ riikide keskpankade välisaudiitorite kohta Banc Ceannais na hÉireann/the Central Bank of Irelandi välisaudiitorite osas

14

 

*

Nõukogu otsus (EL) 2023/671, 21. märts 2023, millega antakse luba alustada läbirääkimisi, et sõlmida Euroopa Liidu ja Šveitsi Konföderatsiooni vaheline leping, millega luuakse alus teabe vahetamiseks ajutise kaitse saajate kohta

16

 

*

Euroopa Keskpanga otsus (EL) 2023/672, 10. märts 2023, kohapealseid kontrolle ja sisemudelitega seotud uurimisi käsitlevate otsuste vastuvõtmise õiguse delegeerimise kohta (EKP/2023/5)

18

 

*

Euroopa Keskpanga otsus (EL) 2023/673, 14. märts 2023, millega volitatakse tööüksuste juhte võtma vastu kohapealseid kontrolle ja sisemudelitega seotud uurimisi käsitlevaid delegeeritud otsuseid (EKP/2023/6)

24

 

 

Parandused

 

*

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 6. detsembri 2022. aasta määruse (EL, Euratom) 2022/2434 (millega muudetakse määrust (EL, Euratom) 2018/1046 seoses mitmekesise rahastamise strateegia kehtestamisega üldise laenumeetodina) parandus ( ELT L 319, 13.12.2022 )

26

 

*

Euroopa Liidu 2023. aasta eelarve lõplik vastuvõtmine (EL, Euratom) 2023/278, parandus ( ELT L 58, 23.2.2023 )

27

 

*

Komisjoni 29. juuli 2022. aasta delegeeritud määruse (EL) 2022/2104 (millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 1308/2013 seoses oliiviõli turustusstandarditega ning tunnistatakse kehtetuks komisjoni määrus (EMÜ) nr 2568/91 ja komisjoni rakendusmäärus (EL) nr 29/2012) parandus ( ELT L 284, 4.11.2022 )

28

 

*

Komisjoni 29. juuli 2022. aasta rakendusmääruse (EL) 2022/2105 (milles sätestatakse eeskirjad oliiviõli turustusstandarditele vastavuse kontrollide ja oliiviõli omaduste analüüsimeetodite kohta) parandus ( ELT L 284, 4.11.2022 )

29

 


 

(1)   EMPs kohaldatav tekst

ET

Aktid, mille peakiri on trükitud harilikus trükikirjas, käsitlevad põllumajandusküsimuste igapäevast korraldust ning nende kehtivusaeg on üldjuhul piiratud.

Kõigi ülejäänud aktide pealkirjad on trükitud poolpaksus kirjas ja nende ette on märgitud tärn.


II Muud kui seadusandlikud aktid

MÄÄRUSED

23.3.2023   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 84/1


KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2023/666,

16. märts 2023,

millega registreeritakse kaitstud päritolunimetuste ja kaitstud geograafiliste tähiste registris nimetus „Olio Campania“ (KGT)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 21. novembri 2012. aasta määrust (EL) nr 1151/2012 põllumajandustoodete ja toidu kvaliteedikavade kohta, (1) eriti selle artikli 52 lõiget 2,

ning arvestades järgmist:

(1)

Vastavalt määruse (EL) nr 1151/2012 artikli 50 lõike 2 punktile a avaldati Euroopa Liidu Teatajas Itaalia taotlus registreerida nimetus „Olio Campania“ (2).

(2)

Kuna komisjon ei ole saanud ühtegi määruse (EL) nr 1151/2012 artikli 51 kohast vastuväidet, tuleks nimetus „Olio Campania“ registreerida,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Nimetus „Olio Campania“ (KGT) registreeritakse.

Esimeses lõigus osutatud nimetus määratletakse komisjoni rakendusmääruse (EL) nr 668/2014 (3) XI lisas esitatud klassi 1.5 „õlid ja rasvad (või, margariin, õli jne)“ kuuluva tootena.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 16. märts 2023

Komisjoni nimel

presidendi eest

komisjoni liige

Janusz WOJCIECHOWSKI


(1)  ELT L 343, 14.12.2012, lk 1.

(2)  ELT C 448, 25.11.2022, lk 39.

(3)  Komisjoni 13. juuni 2014. aasta rakendusmäärus (EL) nr 668/2014, millega kehtestatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1151/2012 (põllumajandustoodete ja toidu kvaliteedikavade kohta) rakenduseeskirjad (ELT L 179, 19.6.2014, lk 36).


23.3.2023   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 84/3


KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2023/667,

22. märts 2023,

millega lubatakse viia Canarium indicum L. kuivatatud pähkleid turule kolmandast riigist pärit traditsioonilise toiduna ning muudetakse rakendusmäärust (EL) 2017/2470

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. novembri 2015. aasta määrust (EL) 2015/2283, mis käsitleb uuendtoitu, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 1169/2011 ning tunnistatakse kehtetuks Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 258/97 ja komisjoni määrus (EÜ) nr 1852/2001, (1) eriti selle artikli 15 lõiget 4,

ning arvestades järgmist:

(1)

Määruses (EL) 2015/2283 on sätestatud, et liidus võib turule viia ainult loa saanud ja liidu uuendtoitude loetellu kantud uuendtoitu. Määruse (EL) 2015/2283 artikli 3 lõike 2 punktis c esitatud mõistele tuginedes käsitatakse kolmandast riigist pärit traditsioonilist toitu uuendtoiduna.

(2)

Määruse (EL) 2015/2283 artikli 8 kohaselt võeti vastu komisjoni rakendusmäärus (EL) 2017/2470, (2) millega kehtestatakse liidu uuendtoitude loetelu.

(3)

26. märtsil 2020 esitas äriühing Kawanasi Sehat Dasacatur, PT (edaspidi „taotleja“) komisjonile määruse (EL) 2015/2283 artikli 14 kohase teatise oma kavatsuse kohta viia kolmandast riigist pärit traditsioonilise toiduna liidu turule Canarium indicum L. („kanari“) kuivatatud pähklid. Taotleja märkis, et asjaomast toitu võidakse kasutada olemasoleval kujul või lisada koostisosana üldelanikkonnale ette nähtud teravilja- ja pagaritoodetele, kondiitritoodetele, suupistetele ja valmistoitudele.

(4)

Teatis vastab määruse (EL) 2015/2283 artiklis 14 sätestatud nõuetele. Eelkõige näitavad taotleja esitatud andmed, et Canarium indicum L kuivatatud pähkleid on Indoneesia Vürtsisaartel varem ohutult toiduna kasutatud.

(5)

Määruse (EL) 2015/2283 artikli 15 lõike 1 kohaselt edastas komisjon 13. juunil 2022 nõuetekohase teatise liikmesriikidele ja Euroopa Toiduohutusametile (edaspidi „toiduohutusamet“).

(6)

Liikmesriigid ega toiduohutusamet ei esitanud määruse (EL) 2015/2283 artikli 15 lõikega 2 ettenähtud ajavahemiku jooksul komisjonile ühtki nõuetekohaselt põhjendatud vastuväidet asjaomase uuendtoidu turule viimise kohta.

(7)

11. novembril 2022 avaldas toiduohutusamet oma tehnilise aruande, milles käsitleti määruse (EL) 2015/2283 (3) artikli 14 kohast teatist kolmandast riigist pärit traditsioonilise toidu Canarium indicum L. kuivatatud pähklite kohta. Kõnealuses aruandes jõudis toiduohutusamet järeldusele, et kättesaadavad andmed Canarium indicum L. kuivatatud pähklite koostise ja taotletud kasutusviisi varasema kogemuse kohta ei tekita ohutuse suhtes kahtlusi.

(8)

Toiduohutusamet, tuginedes Canarium indicum L. pähklitega seotud toiduallergiat käsitlevatele vähestele avaldatud andmetele, märkis oma aruandes ka seda, et pärast Canarium indicum L. pähklite tarbimist võib esineda allergilisi reaktsioone. Eelkõige näitasid uuringud ristreageerivust Canarium indicum L. pähklite ning sarapuu-, kašu- ja pistaatsiapähklite puhul. On oluline, et teave selle kohta, et toidus võib sisalduda aineid, mis võivad põhjustada allergilisi reaktsioone, esitatakse selgelt, et tarbijatel oleks võimalik teha teadlikke ning enda jaoks ohutuid valikuid. Seepärast on asjakohane, et tarbijatele kättesaadavaks tehtud Canarium indicum L. pähklid märgistatakse nõuetekohaselt vastavalt määruse (EL) 2015/2283 artikli 9 nõuetele ning kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EL) nr 1169/2011 (4).

(9)

Seega peaks komisjon andma loa viia kolmandast riigist pärit traditsioonilise toiduna turule Canarium indicum L. kuivatatud pähkleid ning ajakohastama vastavalt liidu uuendtoitude loetelu.

(10)

Canarium indicum L. kuivatatud pähklid tuleks kanda kolmandast riigist pärit traditsioonilise toiduna rakendusmääruses (EL) 2017/2470 sätestatud liidu uuendtoitude loetellu. Seepärast tuleks rakendusmääruse (EL) 2017/2470 lisa vastavalt muuta,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

(1)   Liidus lubatakse turule viia Canarium indicum L. kuivatatud pähklid.

Canarium indicum L. kuivatatud pähklid tuleb kanda kolmandast riigist pärit traditsioonilise toiduna rakendusmääruses (EL) 2017/2470 sätestatud liidu uuendtoitude loetellu.

(2)   Rakendusmääruse (EL) 2017/2470 lisa muudetakse vastavalt käesoleva määruse lisale.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 22. märts 2023

Komisjoni nimel

president

Ursula VON DER LEYEN


(1)  ELT L 327, 11.12.2015, lk 1.

(2)  Komisjoni 20. detsembri 2017. aasta rakendusmäärus (EL) 2017/2470, millega vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EL) 2015/2283 uuendtoidu kohta kehtestatakse liidu uuendtoitude loetelu (ELT L 351, 30.12.2017, lk 72).

(3)  EFSA Supporting publication 2022:EN-7640.

(4)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. oktoobri 2011. aasta määrus (EL) nr 1169/2011, milles käsitletakse toidualase teabe esitamist tarbijatele ning millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusi (EÜ) nr 1924/2006 ja (EÜ) nr 1925/2006 ning tunnistatakse kehtetuks komisjoni direktiiv 87/250/EMÜ, nõukogu direktiiv 90/496/EMÜ, komisjoni direktiiv 1999/10/EÜ, Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2000/13/EÜ, komisjoni direktiivid 2002/67/EÜ ja 2008/5/EÜ ning komisjoni määrus (EÜ) nr 608/2004 (ELT L 304, 22.11.2011, lk 18).


LISA

Rakendusmääruse (EL) 2017/2470 lisa muudetakse järgmiselt.

(1)

Tabelisse 1 („Lubatud uuendtoidud“) lisatakse järgmine kanne:

Lubatud uuendtoit

Uuendtoidu kasutamise tingimused

Täiendavad märgistuse erinõuded

Muud nõuded

Canarium indicum L. kuivatatud pähklid (kanari) (kolmandast riigist pärit traditsiooniline toit)

Määratud toidugrupp

Piirnorm (g/100 g)

1.

Traditsioonilise toidu nimetus seda sisaldava toiduaine märgistusel on „kuivatatud kanari (Canarium indicum) pähklid“.

2.

Canarium indicum L. kuivatatud pähkleid sisaldavate toiduainete märgistusel peab olema märge, et need pähklid võivad põhjustada allergilisi reaktsioone tarbijatele, kellel on teadaolevalt allergia sarapuu-, kašu- ja pistaatsia pähklite suhtes. See märge esitatakse koostisosade loetelu juures või koostisosade loetelu puudumise korral toiduaine nimetuse vahetus läheduses.“

 

Määramata

 

(2)

Tabelisse 2 („Spetsifikatsioonid“) lisatakse lisatakse järgmine kanne:

Lubatud uuendtoit

Spetsifikatsioon

Canarium indicum L. kuivatatud pähklid (kanari) (kolmandast riigist pärit traditsiooniline toit)

Kirjeldus/määratlus:

Traditsiooniline toit on töödeldud kuivatatud kanari pähklid. Mõiste „kanari pähklid“ tähistab valminud kanariviljade südamikku, teadusliku nimetusega Canarium indicum L. (või Canarium amboinense Hochr.; sugukond: Burseraceae).

Koostis:

 

Tuhk: ≤ 5 (g/100 g)

 

Niiskus: ≤ 6 (g/100 g)

 

Valgud: 12,8 – 14,4 g/100 g

 

Süsivesikud: 11,0 – 16,4 g/100 g

 

Rasvad: 59,3 – 66,3 g/100 g

 

Kiudainesisaldus: 4,4 – 9,8 g/100 g

Mikrobioloogilised kriteeriumid:

 

Aeroobsete bakterite üldsisaldus: ≤ 5,0 × 103 CFU/g

 

Koliformsed bakterid: < 3 MPN/g

 

Escherichia coli < 3 MPN/g

 

Pärm- ja hallitusseened: < 10 CFU/g

 

Salmonella: ei leidu 25 grammis

 

Staphylococcus aureus (25 g-s ei leidu)

 

Listeria monocytogenes (25 g-s ei leidu)

 

Aflatoksiinid

 

Aflatoksiin B1: ≤ 2 mcg/kg

 

Aflatoksiinid (B1, B2, G1, G2 summa): ≤ 4 mcg/kg

 

Dioksiin ja dioksiinitaolised polüklooritud bifenüülid

 

Dioksiinide summa: ≤ 0,75 pg ühe grammi rasva kohta

 

Dioksiinide ja dioksiinitaoliste PCBde summa: ≤ 1,5 pg ühe grammi rasva kohta

 

Raskmetallid:

 

Kaadmium (Cd): ≤ 0,02 mg/kg

 

Plii (Pb): ≤ 0,07 mg/kg

CFU: kolooniat moodustav ühik“


23.3.2023   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 84/7


KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2023/668,

22. märts 2023,

milles käsitletakse loa andmist Komagataella phaffii ATCC PTA-127053 abil toodetud endo-1,4-β-ksülanaasi preparaadi kasutamiseks kõikide munevate kodulindude söödalisandina (loa hoidja: Kemin Europa N.V.)

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 22. septembri 2003. aasta määrust (EÜ) nr 1831/2003 loomasöötades kasutatavate söödalisandite kohta, (1) eriti selle artikli 9 lõiget 2,

ning arvestades järgmist:

(1)

Määruses (EÜ) nr 1831/2003 on sätestatud loomasöödas kasutatava söödalisandi loa taotlemise nõue ning sellise loa andmise alused ja kord.

(2)

Vastavalt määruse (EÜ) nr 1831/2003 artiklile 7 on esitatud taotlus Komagataella phaffii ATCC PTA-127053 abil toodetud endo-1,4-β-ksülanaasi preparaadi kasutamise lubamiseks. Taotlusele olid lisatud määruse (EÜ) nr 1831/2003 artikli 7 lõikes 3 nõutud andmed ja dokumendid.

(3)

Taotluses käsitletakse Komagataella phaffii ATCC PTA-127053 abil toodetud endo-1,4-β-ksülanaasi preparaadi kasutamise lubamist kõikide munevate kodulindude söödalisandina ning selle klassifitseerimist söödalisandite kategooriasse „zootehnilised lisandid“ ja funktsionaalrühma „seedimist soodustavad ained“.

(4)

Euroopa Toiduohutusamet (edaspidi „toiduohutusamet“) jõudis oma 29. juuni 2022. aasta arvamuses (2) järeldusele, et kavandatud kasutustingimuste juures ei avalda Komagataella phaffii ATCC PTA-127053 abil toodetud endo-1,4-β-ksülanaasi preparaat kahjulikku mõju tarbijaohutusele ega keskkonnale. Sihtliikide osas jõudis toiduohutusamet järeldusele, et söödalisand on ohutu ja võib olla tõhus munakanade jaoks, kui seda lisatakse söödale koguses 45 000 U/kg, ning et munakanade kohta tehtud järeldusi võib ekstrapoleerida kõikide kodulinnuliikide munevatele lindudele.

(5)

Toiduohutusamet jõudis järeldusele, et kõnealune söödalisand ei ole silmi ega nahka ärritav, kuid seda peetakse naha ja hingamisteede sensibilisaatoriks.

(6)

Toiduohutusameti arvates ei ole vajadust turustamisjärgse järelevalve erinõuete järele. Toiduohutusamet kinnitas ka määrusega (EÜ) nr 1831/2003 asutatud referentlabori esitatud aruande söödas sisalduva kõnealuse söödalisandi analüüsimise meetodite kohta.

(7)

Komagataella phaffii ATCC PTA-127053 abil toodetud endo-1,4-β-ksülanaasi preparaadi hindamisest nähtub, et määruse (EÜ) nr 1831/2003 artiklis 5 sätestatud tingimused kasutamise lubamiseks on täidetud. Seega tuleks anda luba kõnealuse preparaadi kasutamiseks. Komisjon leiab, et tuleks võtta asjakohased kaitsemeetmed, mis võimaldavad ennetada kahjulikku mõju inimeste, eelkõige söödalisandi kasutajate tervisele.

(8)

Käesoleva määrusega ettenähtud meetmed on kooskõlas alalise taime-, looma-, toidu- ja söödakomitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Lisas kirjeldatud preparaati, mis kuulub söödalisandite kategooriasse „zootehnilised lisandid“ ja funktsionaalrühma „seedimist soodustavad ained“, lubatakse kasutada söödalisandina loomasöödas vastavalt lisas esitatud tingimustele.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 22. märts 2023

Komisjoni nimel

president

Ursula VON DER LEYEN


(1)  ELT L 268, 18.10.2003, lk 29.

(2)  EFSA Journal 2022; 20(7): 7439.


LISA

Söödalisandi identifitseerimisnumber

Loa hoidja nimi

Söödalisand

Koostis, keemiline valem, kirjeldus, analüüsimeetod

Loomaliik või -kategooria

Vanuse ülempiir

Miinimumsisaldus

Maksimumsisaldus

Muud sätted

Loa kehtivusaja lõpp

Sisaldus aktiivsusühikutes 12 % niiskusesisaldusega täissööda kilogrammi kohta

Kategooria: zootehnilised lisandid. Funktsionaalrühm: seedimist soodustavad ained

4a36

Kemin Europa N.V.

Endo-1,4-β-ksülanaas (EC 3.2.1.8)

Söödalisandi koostis

Komagataella phaffii ATCC PTA-127053 abil toodetud endo-1,4-β-ksülanaasi (EC 3.2.1.8) preparaataktiivsusega vähemalt

3 000 000 U (1)/g

Tahkis

Toimeaine kirjeldus

Komagataella phaffii ATCC PTA-127053 abil toodetud endo-1,4-β-ksülanaas (EC 3.2.1.8)

Analüüsimeetodid  (2)

Endo-1,4-β-ksülanaasi sisalduse määramine söödalisandis:

kolorimeetriline meetod, mis põhineb substraadina kasutatava pöögi ksülaani ensümaatilisel hüdrolüüsil endo-1,4-β-ksülanaasi toimel

Endo-1,4-β-ksülanaasi sisalduse määramine eelsegus ja segasöödas:

kolorimeetriline meetod, mis põhineb substraadina kasutatava, asuriiniga värvitud ristseotud nisu arabinoksülaani ensümaatilisel lagundamisel endo-1,4-β-ksülanaasi toimel

Kõik munevad kodulinnud

45 000 U

1.

Söödalisandi ja eelsegu kasutamisjuhistes märgitakse säilitustingimused ja püsivus kuumtöötlemisel.

2.

Söödakäitlejad kehtestavad söödalisandi ja eelsegude kasutajatele kasutamiskorra ja võtavad korralduslikud meetmed, millega vähendatakse nende kasutamisest tuleneda võivaid riske. Kui selline kasutamiskord ja sellised meetmed ei võimalda kõnealuseid riske kõrvaldada või minimeerida, kasutatakse söödalisandi ja eelsegude käitlemisel isikukaitsevahendeid, sh hingamis- ja nahakaitsevahendeid.

13.4.2033


(1)  Üks U on ensüümi kogus, mille toimel vabaneb 50 °C ja pH 5,3 juures minutis ühe grammi saaduse kohta 0,0067 μmol redutseerivaid suhkruid (ksüloosiekvivalentides).

(2)  Analüüsimeetodite üksikasjad on kättesaadavad referentlabori veebisaidil aadressil https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en.


23.3.2023   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 84/10


KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2023/669,

22. märts 2023,

milles käsitletakse loa andmist Komagataella phaffii DSM 33574 abil toodetud endo-1,4-β-ksülanaasi preparaadi kasutamiseks kõikide kodulinnuliikide nuumlindude, munalindude ja aretuslindude söödalisandina (loa hoidja: BioResource International, Inc., keda liidus esindab Pen & Tec Consulting, S.L.U.)

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 22. septembri 2003. aasta määrust (EÜ) nr 1831/2003 loomasöötades kasutatavate söödalisandite kohta, (1) eriti selle artikli 9 lõiget 2,

ning arvestades järgmist:

(1)

Määruses (EÜ) nr 1831/2003 on sätestatud loomasöödas kasutatava söödalisandi loa taotlemise nõue ning sellise loa andmise alused ja kord.

(2)

Kooskõlas määruse (EÜ) nr 1831/2003 artikliga 7 on esitatud loataotlus Komagataella phaffii DSM 33574 abil toodetud endo-1,4-β-ksülanaasi preparaadi kasutamiseks. Taotlusele olid lisatud määruse (EÜ) nr 1831/2003 artikli 7 lõikes 3 nõutud üksikasjad ja dokumendid.

(3)

Taotlustes käsitletakse luba kasutada Komagataella phaffii DSM 33574 abil toodetud endo-1,4-β-ksülanaasi preparaati kõikide kodulinnuliikide nuumlindude, munalindude ja aretuslindude söödalisandina ning selle liigitamist söödalisandite kategooriasse „zootehnilised lisandid“ ja funktsionaalrühma „seedimist soodustavad ained“.

(4)

Euroopa Toiduohutusamet (edaspidi „amet“) jõudis oma 29. juuni 2022. aasta arvamuses (2) järeldusele, et kavandatud kasutustingimuste juures ei avalda Komagataella phaffii DSM 33574 abil toodetud endo-1,4-β-ksülanaasi preparaat kahjulikku mõju sihtliikide loomade tervisele, tarbijaohutusele ega keskkonnale. Peale selle jõudis amet järeldusele, et kasutajate kokkupuude preparaadiga sissehingamise teel on väga tõenäoline ning et see preparaat on hingamiselundite sensibilisaator ja võib olla silmi ärritav. Ei olnud võimalik teha järeldusi selle kohta, kas see preparaat võib olla nahka sensibiliseeriv.

(5)

Amet jõudis ühtlasi järeldusele, et kõnealune preparaat võib olla tõhus kõikide kodulinnuliikide nuumlindude, munalindude ja aretuslindude puhul. Ameti hinnangul ei ole vaja kehtestada turustamisjärgse järelevalve erinõudeid. Amet kinnitas ka määruse (EÜ) nr 1831/2003 kohaselt asutatud referentlabori aruande söödas sisalduva kõnealuse söödalisandi analüüsimise meetodite kohta.

(6)

Komagataella phaffii DSM 33574 abil toodetud endo-1,4-β-ksülanaasi preparaadi hindamisest nähtub, et määruse (EÜ) nr 1831/2003 artiklis 5 sätestatud tingimused loa andmiseks on täidetud. Seepärast tuleks anda luba kasutada kõnealust preparaati käesoleva määruse lisas esitatud tingimustel. Komisjon leiab, et tuleks võtta asjakohased kaitsemeetmed, mis võimaldavad ennetada kahjulikku mõju inimeste, eelkõige kõnealuse söödalisandi kasutajate tervisele.

(7)

Käesoleva määrusega ette nähtud meetmed on kooskõlas alalise taime-, looma-, toidu- ja söödakomitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Lisas kirjeldatud preparaati, mis kuulub söödalisandite kategooriasse „zootehnilised lisandid“ ja funktsionaalrühma „seedimist soodustavad ained“, lubatakse kasutada söödalisandina loomasöödas vastavalt lisas esitatud tingimustele.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 22. märts 2023

Komisjoni nimel

president

Ursula VON DER LEYEN


(1)  ELT L 268, 18.10.2003, lk 29.

(2)  EFSA Journal 2022; 20(7): 7428.


LISA

Söödalisandi identifitseerimisnumber

Loa hoidja

Söödalisand

Koostis, keemiline valem, kirjeldus, analüüsimeetodid

Loomaliik või -kategooria

Vanuse ülempiir

Miinimumsisaldus

Maksimumsisaldus

Muud sätted

Loa kehtivusaja lõpp

Sisaldus aktiivsusühikutes 12 % niiskusesisaldusega täissööda kilogrammi kohta

Kategooria: zootehnilised lisandid. Funktsionaalrühm: seedimist soodustavad ained

4a35

BioResource International, Inc., keda liidus esindab Pen & Tec Consulting, S.L.U.

Endo-1,4-β-ksülanaas (EC 3.2.1.8)

Söödalisandi koostis

Komagataella phaffii DSM 33574 abil toodetud endo-1,4-β-ksülanaasi (EC 3.2.1.8) preparaat aktiivsusega vähemalt

150 000 XU (1)/g

Tahkis

Toimeaine kirjeldus

Komagataella phaffii DSM 33574 abil toodetud endo-1,4-β-ksülanaas (EC 3.2.1.8)

Analüüsimeetodid  (2)

Endo-1,4-β-ksülanaasi aktiivsuse määramine söödalisandis: kolorimeetriline (DNS-põhine) meetod, mis põhineb substraadina kasutatava pöögi ksülaani ensümaatilisel hüdrolüüsil

Endo-1,4-β-ksülanaasi aktiivsuse määramine segasöödas: kolorimeetriline meetod, mis põhineb substraadina kasutatava XylX6 ensümaatilisel lagundamisel endo-1,4-β-ksülanaasi toimel

Kõikide kodulinnuliikide nuumlinnud

Kõikide kodulinnuliikide muna- ja aretuslinnud

 

10 000 XU

 

1.

Söödalisandit ei tohi kasutada eelsegus.

2.

Söödalisandi kasutamisjuhistes märgitakse säilitustingimused ja püsivus kuumtöötlemisel.

3.

Söödakäitlejad kehtestavad söödalisandi kasutajatele kasutamiskorra ja võtavad korralduslikud meetmed, millega vähendatakse söödalisandi kasutamisest tuleneda võivaid riske. Kui selline kasutamiskord ja sellised meetmed ei võimalda kõnealuseid riske kõrvaldada või minimeerida, kasutatakse söödalisandi käitlemisel isikukaitsevahendeid, sealhulgas naha-, silma- ja hingamiskaitsevahendeid.

13.4.2033


(1)  Üks XU on ensüümi kogus, mille toimel vabaneb pöögi ksülaanist temperatuuril 50 °C ja pH väärtusel 6,0 sekundis 1 nanomool redutseerivaid suhkruid (ksüloosiekvivalentides).

(2)  Analüüsimeetodite üksikasjad on kättesaadavad referentlabori veebisaidil aadressil https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en.


OTSUSED

23.3.2023   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 84/14


NÕUKOGU OTSUS (EL) 2023/670,

21. märts 2023,

millega muudetakse otsust 1999/70/EÜ riikide keskpankade välisaudiitorite kohta Banc Ceannais na hÉireann/the Central Bank of Irelandi välisaudiitorite osas

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Liidu lepingule ja Euroopa Liidu toimimise lepingule lisatud protokolli nr 4 Euroopa Keskpankade Süsteemi ja Euroopa Keskpanga põhikirja kohta, eriti selle artikli 27 lõiget 1,

võttes arvesse Euroopa Keskpanga 15. veebruari 2023. aasta soovitust Euroopa Liidu Nõukogule Banc Ceannais na hÉireann/the Central Bank of Irelandi välisaudiitorite kohta (EKP/2023/1 (1))

ning arvestades järgmist:

(1)

Euroopa Keskpanga (EKP) ja eurot rahaühikuna kasutavate liikmesriikide keskpankade raamatupidamist auditeerivad EKP nõukogu soovitatud sõltumatud välisaudiitorid, kelle kiidab heaks Euroopa Liidu Nõukogu.

(2)

2016. aastal valis Banc Ceannais na hÉireann/the Central Bank of Ireland majandusaastateks 2016–2020 oma välisaudiitoriks Mazarsi. 15. novembril 2021 võttis nõukogu vastu otsuse (EL) 2021/2018, (2) millega pikendati Mazarsi volitusi Banc Ceannais na hÉireann/the Central Bank of Irelandi välisaudiitorina majandusaastateks 2021–2022.

(3)

Banc Ceannais na hÉireann/the Central Bank of Irelandi praeguse välisaudiitori (Mazars) volitused lõpevad pärast majandusaasta 2022 auditeerimist. Seetõttu on vaja määrata välisaudiitorid alates majandusaastast 2023.

(4)

Majandusaastateks 2023–2027 on Banc Ceannais na hÉireann/the Central Bank of Ireland oma välisaudiitoriks valinud Grant Thornton Irelandi, võimalusega pikendada neid volitusi majandusaastateks 2028 ja 2029.

(5)

EKP nõukogu soovitas Banc Ceannais na hÉireann/the Central Bank of Irelandi välisaudiitoriks majandusaastateks 2023–2027 määrata Grant Thornton Irelandi, võimalusega pikendada neid volitusi majandusaastateks 2028 ja 2029.

(6)

EKP nõukogu soovitusest tulenevalt tuleks nõukogu otsust 1999/70/EÜ (3) vastavalt muuta,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Otsuse 1999/70/EÜ artikli 1 lõige 5 asendatakse järgmisega:

„5.   Grant Thornton Ireland kinnitatakse käesolevaga Banc Ceannais na hÉireann/the Central Bank of Irelandi välisaudiitoriks majandusaastateks 2023–2027.“

Artikkel 2

Käesolev otsus jõustub selle teatavakstegemise päeval.

Artikkel 3

Käesolev otsus on adresseeritud Euroopa Keskpangale.

Brüssel, 21. märts 2023

Nõukogu nimel

eesistuja

J. ROSWALL


(1)  ELT C 66, 23.2.2023, lk 1.

(2)  Nõukogu 15. novembri 2021. aasta otsus (EL) 2021/2018, millega muudetakse otsust 1999/70/EÜ riikide keskpankade välisaudiitorite kohta Banc Ceannais na hÉireann/the Central Bank of Irelandi välisaudiitorite osas (ELT L 413, 19.11.2021, lk 1).

(3)  Nõukogu 25. jaanuari 1999. aasta otsus 1999/70/EÜ riikide keskpankade välisaudiitorite kohta (EÜT L 22, 29.1.1999, lk 69).


23.3.2023   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 84/16


NÕUKOGU OTSUS (EL) 2023/671,

21. märts 2023,

millega antakse luba alustada läbirääkimisi, et sõlmida Euroopa Liidu ja Šveitsi Konföderatsiooni vaheline leping, millega luuakse alus teabe vahetamiseks ajutise kaitse saajate kohta

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut, eriti selle artikli 218 lõikeid 3 ja 4,

võttes arvesse Euroopa Komisjoni soovitust

ning arvestades järgmist:

(1)

Vastusena Ukrainast põgenevate inimeste massilisele sissevoolule, mille põhjustas Venemaa sissetung Ukrainasse, võttis nõukogu oma 4. märtsi 2022. aasta istungil ühehäälselt vastu rakendusotsuse (EL) 2022/382, (1) et määrata kindlaks kõnealuse põgenike massilise sissevoolu olemasolu ja pakkuda põgenikele kaitset.

(2)

Kõnealusel nõukogu istungil tehti avaldus, millega toetatakse liikmesriike, mis on peamised Ukrainast liitu sisenemise kohad Ukrainast Venemaa agressioonisõja eest põgenevatele inimestele, ning rõhutatakse vajadust tagada tasakaal kõigi põgenikke vastu võtvate liikmesriikide jõupingutuste vahel.

(3)

Liikmesriigid leppisid avalduses samuti kokku, et nad ei kohalda nõukogu direktiivi 2001/55/EÜ (2) artiklit 11 Ukrainast Venemaa agressioonisõja eest põgenevate liidus asuvate isikute suhtes, kellele on antud asjaomases liikmesriigis ajutine kaitse ja kes liiguvad ilma loata teise liikmesriiki, välja arvatud juhul, kui asjaomased liikmesriigid lepivad kokku teisiti.

(4)

Direktiivi 2001/55/EÜ artikli 10 kohaselt on liikmesriigid kohustatud riiklikul tasandil registreerima nende isikute isikuandmed, kes on saanud nende territooriumil ajutise kaitse. Lisaks sellele nähakse kõnealuse direktiivi artikli 27 lõikega 1 ette, et ajutise kaitse rakendamiseks vajaliku halduskoostöö eesmärgil tuleb liikmesriikidel võtta komisjoniga kooskõlastatult kõik vajalikud meetmed, et seada sisse otsene koostöö ja pädevate asutuste vaheline teabevahetus.

(5)

Teabevahetus Schengeni ala kolmandate riikidega on liikmesriikide huvides. Šveits, kus oli 25. oktoobri 2022. aasta seisuga registreeritud kokku 65 953 isikut, kes olid saanud tema territooriumil ajutise kaitse, on väljendanud huvi vahetada sellist teavet. Kuna paljud Šveitsi territooriumil ajutise kaitse saanud isikud võivad olla varem registreerinud oma isikuandmed direktiivi 2001/55/EÜ alusel mõnes liikmesriigis, võimaldab isikuandmete vahetamise hõlbustamine asjaomastel liikmesriikidel lõpetada isikutele, kes ei viibi enam nende territooriumil, ajutise kaitsega kaasnevate õigustega seotud vajaliku abi andmise.

(6)

Lisaks on liikmesriikide huvides tagada teatav stabiilsus ja jõupingutuste tasakaal Ukrainast Venemaa agressioonisõja eest põgenevate inimeste vastuvõtmisel, ning tagada, et süsteemi ei ole võimalik kuritarvitada.

(7)

Tuleks alustada läbirääkimisi, et sõlmida liidu ja Šveitsi Konföderatsiooni vaheline leping, millega luuakse alus teabe vahetamiseks ajutise kaitse saajate kohta,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Komisjonile antakse luba alustada Šveitsi Konföderatsiooniga läbirääkimisi lepingu üle, millega luuakse alus teabe vahetamiseks ajutise kaitse saajate kohta.

Artikkel 2

Komisjon peab lepingu sätete üle läbirääkimisi, konsulteerides nõukogu varjupaiga töörühmaga, ja kooskõlas käesoleva otsuse addendum’is esitatud läbirääkimisjuhistega ja muude juhistega, mida nõukogu võib hiljem komisjonile anda.

Artikkel 3

Käesolev otsus on adresseeritud komisjonile.

Brüssel, 21. märts 2023

Nõukogu nimel

eesistuja

J. ROSWALL


(1)  Nõukogu 4. märtsi 2022. aasta rakendusotsus (EL) 2022/382, millega määratakse kindlaks Ukrainast lähtuva põgenike massilise sissevoolu olemasolu direktiivi 2001/55/EÜ artikli 5 tähenduses ning nähakse selle tulemusena ette ajutine kaitse (ELT L 71, 4.3.2022, lk 1).

(2)  Nõukogu 20. juuli 2001. aasta direktiiv 2001/55/EÜ miinimumnõuete kohta ajutise kaitse andmiseks ümberasustatud isikute massilise sissevoolu korral ning meetmete kohta liikmesriikide jõupingutuste tasakaalustamiseks nende isikute vastuvõtmisel ning selle tagajärgede kandmisel (EÜT L 212, 7.8.2001, lk 12).


23.3.2023   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 84/18


EUROOPA KESKPANGA OTSUS (EL) 2023/672,

10. märts 2023,

kohapealseid kontrolle ja sisemudelitega seotud uurimisi käsitlevate otsuste vastuvõtmise õiguse delegeerimise kohta (EKP/2023/5)

EUROOPA KESKPANGA NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 26. juuni 2013.aasta direktiivi 2013/36/EL, mis käsitleb krediidiasutuste tegevuse alustamise tingimusi ning krediidiasutuste usaldatavusnõuete täitmise järelevalvet, millega muudetakse direktiivi 2002/87/EÜ ning millega tunnistatakse kehtetuks direktiivid 2006/48/EÜ ja 2006/49/EÜ, (1) eelkõige selle artiklit 99,

võttes arvesse nõukogu 15. oktoobri 2013. aasta määrust (EL) nr 1024/2013, millega antakse Euroopa Keskpangale eriülesanded seoses krediidiasutuste usaldatavusnõuete täitmise järelevalve poliitikaga, (2) eelkõige selle artikleid 11 ja 12,

võttes arvesse Euroopa Keskpanga 16. aprilli 2014.aasta määrust (EL) nr 468/2014, millega kehtestatakse raamistik Euroopa Keskpanga ja riiklike pädevate asutuste vaheliseks ning riiklike määratud asutustega tehtavaks koostööks ühtse järelevalvemehhanismi raames (ühtse järelevalvemehhanismi raammäärus) (EKP/2014/17), (3) eelkõige selle artikleid 143, 144, 145 ja 146,

võttes arvesse Euroopa Keskpanga 16. novembri 2016. aasta otsust (EL) 2017/933 otsustamispädevuse delegeerimise üldraamistiku kohta seoses järelevalveülesannetega seotud õigusaktidega (EKP/2016/40), (4) eelkõige selle artiklit 4,

ning arvestades järgmist:

(1)

Määruse (EL) nr 1024/2013 artikli 6 raames täidab ainult Euroopa Keskpank (EKP) krediidiasutuste järelevalve ülesannet, mille eesmärgiks on järelevalvestandardite ühetaoline kohaldamine, et edendada finantsstabiilsust ja tagada võrdsed tingimused.

(2)

Määruse (EL) nr 1024/2013 artikli 12 kohaselt võib EKP talle kõnealuse määrusega antud ülesannete täitmiseks viia läbi kõiki vajalikke kohapealseid kontrolle määruse artikli 10 lõikes 1 osutatud juriidiliste isikute tööruumides ja muude konsolideeritud alusel teostatava järelevalvega hõlmatud ettevõtjate ruumides, kui EKP on kooskõlas määruse artikli 4 lõike 1 punktiga g konsolideeritud järelevalvet teostav asutus.

(3)

Direktiivi 2013/36/EL artikli 99 lõike 1 kohaselt võtab EKP pädeva asutusena igal aastal vastu EKP otsuse järelevalvealase kontrolliprogrammi kohta (edaspidi „järelevalvealase kontrolliprogrammi otsus“), mis sisaldab muu hulgas krediidiasutuse või investeerimisühingu, sealhulgas krediidiasutuse või investeerimisühingu teises liikmesriigis asutatud filiaalide ja tütarettevõtjate äriruumides toimuva kontrolli kava kooskõlas direktiivi 2013/36/EL artiklitega 52, 119 ja 122. Eelkõige hõlmab järelevalvealane kontrolliprogramm kohapealseid kontrolle, mis käsitlevad krediidiasutuse või investeerimisühingu riske, riskikontrolli ja juhtimist, ning kohapealseid kontrolle, mis käsitlevad krediidiasutuse või investeerimisühingu poolt omavahendite nõuete arvutamiseks kasutatavate sisemudelite põhjalikku hindamist, eelkõige meetodite, majandusliku asjakohasuse, riskide, riskikontrolli ja juhtimise osas.

(4)

Järelevalvealase kontrolliprogrammi otsust võib aasta jooksul muuta, et võtta arvesse EKP tegevusega seotud vajadusi, muutusi järelevalve alla kuuluvate üksuste olukorras või järelevalve alla kuuluvate üksuste taotlusi ning tagada kavandatud kontrollide tõhus läbiviimine. Järelevalvealase kontrolliprogrammi otsuse muudatused tuleb teha EKP poolt vastu võetud otsusega. Sellise muutmisotsusega võib ette näha heakskiidetud kontrollide tühistamise, kavandatud kontrollide ulatuse muutmise või täiendavate kontrollide lisamise asjaomase aasta järelevalvealasesse kontrolliprogrammi. Määruse (EL) nr 1024/2013 artikli 12 lõike 3 kohaselt teavitatakse kontrollitavat juriidilist üksust EKP otsusest viia enne kontrolli algust läbi kohapealne kontroll või sisemudelitega seotud uurimine.

(5)

Selleks et hõlbustada otsustusprotsessi ja võimaldada EKP-l tõhusalt reageerida järelevalve alla kuuluvate üksuste olukorra muutustele, mis mõjutavad kavandatud kontrollide läbiviimist ja ulatust, on järelevalvealase kontrolliprogrammi otsuseid muutvate otsuste vastuvõtmiseks vaja delegeerimisotsust. Selline delegeerimisotsus peaks võimaldama juhtumeid, kus üks delegeeritud otsus sisaldab muudatusi rohkem kui ühe kavandatud kontrolli kohta. Euroopa Liidu Kohus on tunnustanud, et volitusi võib olla vaja delegeerida, et võimaldada institutsioonil, kes peab vastu võtma märkimisväärse arvu otsuseid, oma kohustusi täita. Samuti on ta tunnustanud, et tagada tuleb otsuseid tegevate organite toimimise võime kui kõikides institutsionaalsete süsteemide olemuslik põhimõte (5).

(6)

Otsuste tegemise õiguse delegeerimine peab olema piiratud ja proportsionaalne ning delegeerimise ulatus tuleb selgelt määratleda.

(7)

24. juunil 2020 otsustas EKP nõukogu seada sisse tiheda koostöö EKP ja Bulgaaria Vabariigi vahel (6). Määruse (EL) nr 1024/2013 artikli 7 lõikes 1 on sätestatud, et teatavate ülesannete täitmiseks seoses krediidiasutustega, mis on asutatud liikmesriigis, kelle rahaühik ei ole euro, võib EKP anda juhiseid selle liikmesriigi pädevale asutusele, kui nimetatud artikli kohaselt on sisse seatud tihe koostöö. Seetõttu on asjakohane lisada sellised juhised nende aktide hulka, mille EKP võib vastu võtta tööüksuste juhtidele delegeerimise teel vastavalt käesoleva otsuse asjakohastele sätetele.

(8)

Otsus (EL) 2017/933 (EKP/2016/40) määratleb korra delegeerimisotsuste vastuvõtmiseks järelevalve valdkonnas ja isikud, kellele võib otsuste tegemise õigust delegeerida. Asjaomane otsus ei piira EKP järelevalve ülesannete teostamist ega EKP järelevalvenõukogu pädevust teha ettepanekuid terviklike otsuste eelnõude kohta EKP nõukogule.

(9)

Kui käesolevas otsuses sätestatud kriteeriumid delegeeritud otsuse vastuvõtmiseks ei ole täidetud, tuleb otsused vastu võtta määruse (EL) nr 1024/2013 artikli 26 lõikes 8 ja Euroopa Keskpanga otsuse EKP/2004/2 (7) artiklis 13g ette nähtud vastuväidete mitte-esitamise menetluses. Lisaks kasutatakse vastuväidete mitte-esitamise menetlust ka juhul, kui tööüksuste juhtidel on kahtlusi seoses hindamiskriteeriumide täitmisega, mis on tingitud küsimuse hindamise keerukusest või tundlikkusest, ning kui asjaomase hindamise tulemus mõjutab otseselt muud otsust ja seetõttu peaks sama otsuse tegija kaaluma neid otsuseid üheaegselt, et vältida vastuolulisi tulemusi.

(10)

EKP järelevalvealaste otsuste suhtes kohaldatakse halduskorras läbivaatamist määruse (EL) nr 1024/2013 artikli 24 alusel, mida on täpsustatud Euroopa Keskpanga otsuses EKP/2014/16 (8). Halduskorras läbivaatamise korral peab järelevalvenõukogu arvesse võtma vaidlustusnõukogu arvamust ja esitama EKP nõukogule uue otsuse eelnõu vastuvõtmiseks vastuväidete mitte-esitamise menetluses,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Mõisted

Käesolevas otsuses kasutatakse mõisteid järgmises tähenduses:

1)

„järelevalvealane kontrolliprogramm“ (supervisory examination programme, SEP) – direktiivi 2013/36/EL artikli 99 lõikes 1 määratletud tähendus;

2)

„järelevalvealase kontrolliprogrammi otsus“ (SEP decision) – EKP otsus järelevalvealase kontrolliprogrammi kohta;

3)

„kohapealne kontroll“ (on-site inspection) – kontroll, mis viiakse läbi määruse (EL) nr 1024/2013 artikli 10 lõikes 1 osutatud juriidiliste isikute tööruumides või muude konsolideeritud alusel teostatava järelevalvega hõlmatud ettevõtjate ruumides, kui EKP on kooskõlas määruse (EL) nr 1024/2013 artikli 4 lõike 1 punktiga g konsolideeritud järelevalvet teostav asutus;

4)

„sisemudelitega seotud uurimine“ (internal model investigation) – Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruses (EL) nr 575/2013 (9) sätestatud omavahendite nõuete arvutamiseks kasutatavate sisemudelite kasutamisega seotud kohapealne kontroll sisemudeleid käsitleva otsuse vastuvõtmiseks;

5)

„kontroll“ (inspection) – kohapealne kontroll või sisemudelitega seotud uurimine;

6)

„EKP järelevalveotsus“ (ECB supervisory decision) – EKP järelevalvealane otsus määruse (EL) nr 468/2014 (EKP/2014/17) artikli 2 punktis 26 määratletud tähenduses;

7)

„järelevalve alla kuuluv oluline üksus“ (significant supervised entity) – järelevalve alla kuuluv oluline üksus määruse (EL) nr 468/2014 (EKP/2014/17) artikli 2 punktis 16 määratletud tähenduses;

8)

„järelevalve alla kuuluv vähem oluline üksus“ (less significant supervised entity) – järelevalve alla kuuluv vähem oluline üksus määruse (EL) nr 468/2014 (EKP/2014/17) artikli 2 punktis 7 määratletud tähenduses;

9)

„kontrollitav juriidiline üksus“ (inspected legal entity) – üks järgmistest üksustest:

a)

oluline krediidiasutus või investeerimisühing;

b)

vähem oluline krediidiasutus või investeerimisühing, mille suhtes EKP on vastu võtnud määruse (EL) nr 1024/2013 artikli 6 lõike 5 punkti b alusel otsuse, mille kohaselt EKP kasutab otseselt kõiki kõnealuse määruse artikli 6 lõikes 4 osutatud asjakohaseid volitusi;

c)

määruse (EL) nr 1024/2013 artikli 10 lõikes 1 osutatud mis tahes muu juriidiline üksus ja mis tahes muu konsolideeritud alusel teostatava järelevalvega hõlmatud ettevõtja, kui EKP on kooskõlas määruse (EL) nr 1024/2013 artikli 4 lõike 1 punktiga g konsolideeritud järelevalvet teostav asutus;

10)

„ühtse järelevalvemehhanismi vahendid“ (SSM resources) – EKP ja riiklike pädevate asutuste töötajad, kes moodustavad kohapealse kontrolli rühma kooskõlas määruse (EL) nr 468/2014 (EKP/2014/17) artikliga 144;

11)

„kohapealseid kontrolle käsitlev otsus“ (decision on on-site inspections) – EKP otsus, millega muudetakse heakskiidetud järelevalvealase kontrolliprogrammi otsust seoses ühe või mitme kavandatud kohapealse kontrolliga;

12)

„sisemudelitega seotud uurimisi käsitlev otsus“ (decision on internal model investigations) – EKP otsus, millega muudetakse heakskiidetud järelevalvealase kontrolliprogrammi otsust seoses ühe või mitme kavandatud sisemudelite uurimisega;

13)

„delegeerimisotsus“ (delegation decision) – delegeerimisotsus otsuse (EL) 2017/933 (EKP/2016/40) artikli 3 punktis 2 määratletud tähenduses;

14)

„delegeeritud otsus“ (delegated decision) – delegeeritud otsus otsuse (EL) 2017/933 (EKP/2016/40) artikli 3 punktis 4 määratletud tähenduses;

15)

„tööüksuste juhid“ (heads of work units) – EKP tööüksuste juhid, kellele delegeeritakse kohapealseid kontrolle või sisemudelitega seotud uurimisi käsitlevate otsuste tegemise õigus;

16)

„vastuväidete mitte-esitamise menetlus“ (non-objection procedure) – menetlus, mis on sätestatud määruse (EL) nr 1024/2013 artikli 26 lõikes 8 ja täpsustatud otsuse EKP/2004/2 artiklis 13g;

17)

„negatiivne otsus“ (negative decision) – otsus, millega laiendatakse kavandatud kohapealse kontrolli või sisemudelitega seotud uurimise ulatust, välja arvatud juhul, kui see otsus tehakse järelevalve alla kuuluva üksuse taotlusel. Lisasätetega otsus, mis sätestab näiteks tingimusi, kohustusi või piiranguid, loetakse negatiivseks otsuseks, v.a juhul, kui need lisasätted a) tagavad, et järelevalve alla kuuluv üksus täidab nõudeid asjaomastes liidu õigusaktides ja on seda kirjalikult kinnitanud, või b) kordavad ühte või enamat kehtivat nõuet, mida järelevalve alla kuuluv üksus peab järgima vastavalt liidu õigusele või mis näeb ette teabe esitamise sellise nõude järgimise kohta;

18)

„tundlikkus“ (sensitivity) – omadus või tegur, millel võib olla negatiivne mõju EKP mainele ja/või ühtse järelevalvemehhanismi tõhusale ja järjepidevale toimimisele, sealhulgas, kuid mitte ainult järgmine: a) asjaomase järelevalve alla kuuluva üksuse suhtes on kohaldatud või kohaldatakse rangeid järelevalvemeetmeid, näiteks varase sekkumise meetmeid; b) otsuse eelnõu vastu võtmisega luuakse uus pretsedent, mis võib tulevikus EKP suhtes siduvaks muutuda; c) otsuse eelnõu vastu võtmine võib pälvida negatiivset meedia- või avalikku tähelepanu või d) EKPga tihedat koostööd tegev riiklik pädev asutus teatab EKP-le oma mittenõustumisest juhiste eelnõuga.

Artikkel 2

Reguleerimisese ja kohaldamisala

1.   Käesoleva otsusega sätestatakse kriteeriumid otsuste vastuvõtmise õiguse delegeerimiseks EKP tööüksuste juhtidele kohapealseid kontrolle käsitlevate otsuste ja sisemudelitega seotud uurimisi käsitlevate otsuste vastuvõtmiseks.

2.   Otsuste vastuvõtmise õiguse delegeerimine ei mõjuta järelevalvealast hindamist, mis tuleb läbi viia kohapealse kontrolli ja sisemudelitega seotud uurimise järgsete EKP järelevalveotsuste tegemiseks.

Artikkel 3

Kohapealseid kontrolle käsitlevate otsuste ja sisemudelitega seotud uurimisi käsitlevate otsuste delegeerimine

1.   Kooskõlas otsuse (EL) 2017/933 (EKP/2016/40) artikliga 4 delegeerib EKP nõukogu käesolevaga EKP juhatuse poolt selle otsuse artikli 5 alusel ametisse nimetatud tööüksuste juhtidele järgmiste otsuste vastuvõtmise:

a)

kohapealseid kontrolle käsitlevad otsused vastavalt määruse (EL) nr 1024/2013 artiklile 12;

b)

sisemudelitega seotud uurimisi käsitlevad otsused vastavalt määruse (EL) nr 1024/2013 artiklile 12.

2.   Lõike 1 kohast otsuste vastuvõtmise õiguse delegeerimist kohaldatakse:

a)

EKP poolt otsuste vastuvõtmisel;

b)

EKP poolt määruse (EL) nr 1024/2013 artikli 7 kohaste juhiste andmisel riiklikele pädevatele asutustele, kellega EKP teeb tihedat koostööd.

3.   Lõikes 1 osutatud kohapealseid kontrolle käsitlevad otsused võetakse vastu delegeeritud otsusena juhul, kui on täidetud üks või mitu artiklis 4 sätestatud delegeeritud otsuste vastuvõtmise kriteeriumi.

4.   Lõikes 1 osutatud sisemudelitega seotud uurimisi käsitlevad otsused võetakse vastu delegeeritud otsusena juhul, kui on täidetud üks või mitu artiklis 5 sätestatud delegeeritud otsuste vastuvõtmise kriteeriumi.

5.   Kohapealseid kontrolle käsitlevaid otsuseid ja sisemudelitega seotud uurimisi käsitlevaid otsuseid ei võeta vastu delegeeritud otsusena, kui hindamise keerukuse või küsimuse tundlikkuse tõttu tuleb need vastu võtta vastuväidete mitte-esitamise menetluses või kui nende otsuste järelevalvealane hindamine mõjutab otseselt muu otsuse järelevalvealast hindamist, mis tuleb vastu võtta vastuväidete mitte-esitamise menetluses.

6.   Kohapealseid kontrolle käsitlevaid negatiivseid otsuseid ja sisemudelitega seotud uurimisi käsitlevaid negatiivseid otsuseid ei võeta vastu delegeeritud otsusena.

Artikkel 4

Kohapealseid kontrolle käsitlevate delegeeritud otsuste vastuvõtmise kriteeriumid

1.   Kohapealseid kontrolle käsitlevad otsused võetakse vastu delegeeritud otsusena üksnes juhul, kui need kuuluvad ühte või mitmesse järgmistest kategooriatest ja kui on täidetud üks või mitu selle kategooria jaoks ette nähtud kriteeriumi.

a)

Otsused, millega tühistatakse kavandatud kohapealsed kontrollid: sellised otsused võetakse vastu delegeeritud otsusena, kui kavandatud kohapealset kontrolli ei ole võimalik läbi viia või kui selle eesmärk on ära langenud ühe või mitme järgmise asjaolu tõttu: i) muudatus kontrollitava juriidilise üksuse sisemises korralduses või omandilises kuuluvuses, mis muudab kohapealse kontrolli läbiviimise võimatuks, ii) kontrollitava juriidilise üksuse avalduse kohaselt tema valmisoleku puudumine kohapealseks kontrolliks kavandatud ajavahemikul.

b)

Otsused, millega muudetakse kohapealsete kontrollidega hõlmatud juriidiliste üksuste nime: sellised otsused võetakse vastu delegeeritud otsusena, kui konkreetne otsus tehakse pärast seda, kui EKP-le on teatatud i) kontrollitava juriidilise üksuse omandilise kuuluvuse muutumisest või ii) kontrollitava juriidilise üksuse nime muutmisest.

c)

Otsused, millega vähendatakse kavandatud kohapealsete kontrollide ulatust: sellised otsused võetakse vastu delegeeritud otsusena, kui kavandatud kohapealset kontrolli ei ole võimalik algselt kavandatud ulatuses läbi viia ühe või mitme järgmise asjaolu tõttu: i) ühtse järelevalvemehhanismi vahendite puudumine kohapealse kontrolli läbiviimiseks, ii) muudatus kontrollitava juriidilise üksuse sisemises korralduses või omandilises kuuluvuses, mis muudab kohapealse kontrolli tegemise võimatuks, iii) kontrollitava juriidilise üksuse avalduse kohaselt tema valmisoleku puudumine kohapealseks kontrolliks kavandatud ajavahemikul.

d)

Otsused, millega parandatakse tehnilisi vigu ja muid ebatäpsuseid järelevalvealase kontrolliprogrammi otsuses: sellised otsused võetakse vastu delegeeritud otsusena, kui parandused ei mõjuta kavandatud kohapealse kontrolli ulatust.

2.   Tööüksuste juhid hindavad järelevalvealase kontrolliprogrammi otsuse muudatuste asjakohasust kohapealsete kontrollide puhul, võttes arvesse kohapealse kontrolli järelevalvealast eesmärki, kohapealsete kontrollide tulemusliku ja tõhusa läbiviimise vajadust, ühtse järelevalvemehhanismi vahendite kättesaadavust ning kontrollitavat juriidilist üksust mõjutavaid mis tahes asjakohaseid arenguid.

Artikkel 5

Sisemudelitega seotud uurimisi käsitlevate delegeeritud otsuste vastuvõtmise kriteeriumid

1.   Sisemudelitega seotud uurimisi käsitlevad otsused võetakse vastu delegeeritud otsusena üksnes juhul, kui need kuuluvad ühte või mitmesse järgmistest kategooriatest ja kui on täidetud üks või mitu selle kategooria jaoks ette nähtud kriteeriumi.

a)

Otsused, millega tühistatakse kavandatud sisemudelitega seotud uurimised: sellised otsused võetakse vastu delegeeritud otsusena, kui konkreetne otsus tehakse kooskõlas kontrollitava juriidilise üksuse i) sisemudelite esialgse kasutamise või olulise muutmise või laiendamise taotlusega (edaspidi „taotlus“), ii) taotluse muutmisega, iii) otsuse tegemise edasilükkamise taotlusega; või kui kavandatud sisemudelitega seotud uurimist ei ole võimalik läbi viia, kuna ühtse järelevalvemehhanismi vahendid ei ole uurimise läbiviimiseks kättesaadavad.

b)

Otsused, millega muudetakse sisemudelitega seotud uurimistega hõlmatud juriidiliste üksuste nime: sellised otsused võetakse vastu delegeeritud otsusena, kui konkreetne otsus tehakse pärast seda, kui EKP-le on teatatud i) kontrollitava juriidilise üksuse omandilise kuuluvuse muutumisest või ii) kontrollitava juriidilise üksuse nime muutmisest.

c)

Otsused, millega muudetakse kavandatud sisemudelitega seotud uurimiste ulatust: sellised otsused võetakse vastu delegeeritud otsusena, kui konkreetne otsus tehakse kooskõlas kontrollitava juriidilise üksuse poolt esitatud taotluse tagasivõtmise või muutmisega.

d)

Otsused, millega parandatakse tehnilisi vigu ja muid ebatäpsuseid järelevalvealase kontrolliprogrammi otsuses: sellised otsused võetakse vastu delegeeritud otsusena, kui parandused ei mõjuta kavandatud sisemudelitega seotud uurimise ulatust.

2.   Tööüksuste juhid hindavad järelevalvealase kontrolliprogrammi otsuse muudatuste asjakohasust sisemudelitega seotud uurimiste puhul, võttes arvesse kontrollitava juriidilise üksuse esitatud taotlust, uurimiste tulemusliku ja tõhusa läbiviimise vajadust, ühtse järelevalvemehhanismi vahendite kättesaadavust ja kontrollitavat juriidilist üksust mõjutavaid mis tahes asjakohaseid arenguid.

Artikkel 6

Jõustumine

Käesolev otsus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Frankfurt Maini ääres, 10. märts 2023

EKP president

Christine LAGARDE


(1)  ELT L 176, 27.6.2013, lk 338.

(2)  ELT L 287, 29.10.2013, lk 63.

(3)  ELT L 141, 14.5.2014, lk 1.

(4)  ELT L 141, 1.6.2017, lk 14.

(5)  Euroopa Kohtu 23. septembri 1986. aasta otsus AKZO Chemie vs. komisjon, 5/85, ECLI:EU:C:1986:328, punkt 37; ja Euroopa Kohtu 26. mai 2005. aasta otsus Carmine Salvatore Tralli vs. EKP, C-301/02 P, ECLI:EU:C:2005:306, punkt 59.

(6)  Euroopa Keskpanga 24. juuni 2020.aasta otsus (EL) 2020/1015 tiheda koostöö alustamise kohta Euroopa Keskpanga ja Българска народна банка (Bulgaaria keskpanga) vahel (EKP/2020/30) (ELT L 224 I, 13.7.2020, lk 1).

(7)  Euroopa Keskpanga 19. veebruari 2004. aasta otsus EKP/2004/2, millega võetakse vastu Euroopa Keskpanga kodukord (ELT L 80, 18.3.2004, lk 33).

(8)  Euroopa Keskpanga 14. aprilli 2014.aasta otsus EKP/2014/16 vaidlustusnõukogu asutamise ja selle kodukorra kohta (ELT L 175, 14.6.2014, lk 47).

(9)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 26. juuni 2013. aasta määrus (EL) nr 575/2013 krediidiasutuste suhtes kohaldatavate usaldatavusnõuete kohta ja määruse (EL) nr 648/2012 muutmise kohta (ELT L 176, 27.6.2013, lk 1).


23.3.2023   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 84/24


EUROOPA KESKPANGA OTSUS (EL) 2023/673,

14. märts 2023,

millega volitatakse tööüksuste juhte võtma vastu kohapealseid kontrolle ja sisemudelitega seotud uurimisi käsitlevaid delegeeritud otsuseid (EKP/2023/6)

EUROOPA KESKPANGA JUHATUS,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Keskpankade Süsteemi ja Euroopa Keskpanga põhikirja, eelkõige selle artiklit 11.6,

võttes arvesse Euroopa Keskpanga 16. novembri 2016. aasta otsust (EL) 2017/933 otsustamispädevuse delegeerimise üldraamistiku kohta seoses järelevalveülesannetega seotud õigusaktidega (EKP/2016/40), (1) eelkõige selle artikleid 4 ja 5,

võttes arvesse Euroopa Keskpanga 10. märtsi 2023. aasta otsust (EL) 2023/672 kohapealseid kontrolle ja sisemudelitega seotud uurimisi käsitlevate otsuste vastuvõtmise õiguse delegeerimise kohta (EKP/2023/5), (2) eelkõige selle artiklit 3,

võttes arvesse Euroopa Keskpanga 19. veebruari 2004. aasta otsust EKP/2004/2, millega võetakse vastu Euroopa Keskpanga kodukord, (3) ning eelkõige selle artiklit 10,

ning arvestades järgmist:

(1)

Kuna Euroopa Keskpank (EKP) peab oma järelevalvealaste ülesannete täitmiseks tegema suurel hulgal otsuseid, on kehtestatud kord konkreetsete delegeeritud otsuste vastuvõtmiseks.

(2)

Delegeerimisotsus tehakse EKP juhatuse otsusega, millega volitatakse üks või mitu tööüksuste juhti tegema otsuseid delegeerimisotsuse alusel.

(3)

Tööüksuse juhtide määramisel peab EKP juhatus arvesse võtma delegeerimisotsuse tähtsust ja adressaatide arvu, kellele delegeeritud otsused tuleb saata.

(4)

Euroopa Keskpanga otsuse EKP/2004/2 artikli 10 lõikes 1 on sätestatud, et EKP juhatus otsustab EKP tööüksuste arvu ning iga tööüksuse nimetuse ja pädevuse.

(5)

EKP järelevalvenõukogu esimehega on konsulteeritud nende tööüksuste juhtide osas, kellele tuleks delegeerida volitused teha kohapealseid kontrolle ja sisemudelitega seotud uurimisi käsitlevaid delegeeritud otsuseid.

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Mõisted

Käesolevas otsuses kasutatakse otsuse (EL) nr 2023/672 (EKP/2023/5) artiklis 1 sätestatud mõisteid.

Artikkel 2

Kohapealseid kontrolle ja sisemudelitega seotud uurimisi käsitlevad delegeeritud otsused

Otsuse (EL) 2023/672 (EKP/2023/5) artikli 3 kohased delegeeritud otsused võtab vastu kohapealsete kontrollide ja sisemudelite uurimise peadirektoraadi peadirektor või asepeadirektor.

Artikkel 3

Jõustumine

Käesolev otsus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Frankfurt Maini ääres, 14. märts 2023

EKP president

Christine LAGARDE


(1)  ELT L 141, 1.6.2017, lk 14.

(2)  ELT L 84, 23.3.2023, lk 18.

(3)  ELT L 80, 18.3.2004, lk 33.


Parandused

23.3.2023   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 84/26


Euroopa Parlamendi ja nõukogu 6. detsembri 2022. aasta määruse (EL, Euratom) 2022/2434 (millega muudetakse määrust (EL, Euratom) 2018/1046 seoses mitmekesise rahastamise strateegia kehtestamisega üldise laenumeetodina) parandus

( Euroopa Liidu Teataja L 319, 13. detsember 2022 )

Leheküljel 3 põhjenduses 12

asendatakse

„(12)

Õiguskindluse ja selguse huvides tuleks juba antud finantsabi ja Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) …/… (millega luuakse rahastamisvahend Ukraina toetamiseks 2023. aastal (makromajanduslik finantsabi+)) (7) alusel antava finantsabi puhul käesolevat määrust kohaldada üksnes finantsabi programmide suhtes, mille alusaktid jõustuvad 9. novembril 2022 või pärast seda.

järgmisega:

„(12)

Õiguskindluse ja selguse huvides tuleks juba antud finantsabi ja Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2022/2463 (7) alusel antava finantsabi puhul käesolevat määrust kohaldada üksnes finantsabi programmide suhtes, mille alusaktid jõustuvad 9. novembril 2022 või pärast seda.

23.3.2023   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 84/27


Euroopa Liidu 2023. aasta eelarve lõplik vastuvõtmine (EL, Euratom) 2023/278, parandus

( Euroopa Liidu Teataja L 58, 23. veebruar 2023 )

X jao „Euroopa välisteenistus“„Kulude“ osa jaotist 2 „Peakorteri hooned, seadmed ja tegevuskulud“ muudetakse järgmiselt:

1)

lehekülgedel 2021–2024 oleva tabeli tulbas „Rubriik“ asendatakse termin „Liigendatud assigneeringud“ terminiga „Liigendamata assigneeringud“, v.a punktis 2 2 5 0 „Katseprojekt — Katseprojekt Euroopa diplomaatilise akadeemia loomiseks“;

2)

punktis 2 2 5 0 „Katseprojekt — Katseprojekt Euroopa diplomaatilise akadeemia loomiseks“ leheküljel 2040

asendatakse

Arvandmed (Liigendamata assigneeringud)

järgmisega:

Arvandmed (Liigendatud assigneeringud)“.


23.3.2023   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 84/28


Komisjoni 29. juuli 2022. aasta delegeeritud määruse (EL) 2022/2104 (millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 1308/2013 seoses oliiviõli turustusstandarditega ning tunnistatakse kehtetuks komisjoni määrus (EMÜ) nr 2568/91 ja komisjoni rakendusmäärus (EL) nr 29/2012) parandus

( Euroopa Liidu Teataja L 284, 4. november 2022 )

Leheküljel 5 artikli 6 lõike 2 punktis a

asendatakse

„a)

ekstra-väärisoliiviõli:

 

„ainult mehaanilisel teel esimesel pressimisel oliividest saadud kõrgema kategooria õli“;“

järgmisega:

„a)

ekstra-väärisoliiviõli:

 

„ainult mehaanilisel teel otse oliividest saadud kõrgema kategooria oliiviõli“;“.

Leheküljel 5 artikli 6 lõike 2 punktis b

asendatakse

„b)

väärisoliiviõli:

 

„ainult mehaanilisel teel esimesel pressimisel oliividest saadud õli“;“

järgmisega:

„b)

väärisoliiviõli:

 

„ainult mehaanilisel teel otse oliividest saadud oliiviõli“;“.

Leheküljel 5 artikli 6 lõike 2 punktis c

asendatakse

„c)

rafineeritud õlidest ja väärisoliiviõlidest koosnev oliiviõli:

 

„õli, mis koosneb ainult rafineeritud oliiviõlidest ning otse oliividest saadud õlidest“;“

järgmisega:

„c)

rafineeritud oliiviõlidest ja väärisoliiviõlidest koosnev oliiviõli:

 

„õli, mis koosneb ainult rafineeritud oliiviõlidest ning otse oliividest saadud õlidest“;“.


23.3.2023   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 84/29


Komisjoni 29. juuli 2022. aasta rakendusmääruse (EL) 2022/2105 (milles sätestatakse eeskirjad oliiviõli turustusstandarditele vastavuse kontrollide ja oliiviõli omaduste analüüsimeetodite kohta) parandus

( Euroopa Liidu Teataja L 284, 4. november 2022 )

Leheküljel 25 artikli 2 lõikes 1

asendatakse

„1.   Liikmesriigid teevad oliiviõli vastavuskontrolle, et kontrollida artiklis 3 osutatud riskianalüüsi alusel komisjoni delegeeritud määruses (EL) 2022/2104 sätestatud turustamisstandardite rakendamist.“

järgmisega:

„1.   Liikmesriigid teevad oliiviõli vastavuskontrolle, et kontrollida artiklis 3 osutatud riskianalüüsi alusel komisjoni delegeeritud määruses (EL) 2022/2104 sätestatud turustusstandardite rakendamist.“

Leheküljel 28 artikli 10 lõikes 1

asendatakse

„1.   Vastavuskontrollides hindavad degusteerimiskomisjonid, mille liikmesriigid on oma territooriumil heaks kiitnud, delegeeritud määruse (EL) 2022/2104 I lisas sätestatud külmpressitud oliiviõlide organoleptilisi omadusi ning esitavad aruande nende omaduste ja kategooria kohta.“

järgmisega:

„1.   Vastavuskontrollides hindavad degusteerimiskomisjonid, mille liikmesriigid on oma territooriumil heaks kiitnud, delegeeritud määruse (EL) 2022/2104 I lisas sätestatud väärisoliiviõlide organoleptilisi omadusi ning esitavad aruande nende omaduste ja kategooria kohta.“

Leheküljel 28 artikli 11 lõikes 1

asendatakse

„1.   Delegeeritud määruse (EL) 2022/2104 I lisas sätestatud külmpressitud oliiviõlide organoleptilised omadused loetakse deklareeritud kategooriaga kooskõlas olevaks, kui liikmesriigi heakskiidetud degusteerimiskomisjon kategooria kinnitab.“

järgmisega:

„1.   Delegeeritud määruse (EL) 2022/2104 I lisas sätestatud väärisoliiviõlide organoleptilised omadused loetakse deklareeritud kategooriaga kooskõlas olevaks, kui liikmesriigi heakskiidetud degusteerimiskomisjon kategooria kinnitab.“

Leheküljel 29 artikli 13 lõikes 1

asendatakse

„1.   Kui selgub, et delegeeritud määruses (EL) 2022/2104 sätestatud turustamisstandardeid ei järgita, kohaldavad liikmesriigid tulemuslikke, proportsionaalseid ja hoiatavaid karistusi, mille kindlaksmääramisel võetakse arvesse tuvastatud rikkumise raskust.“

järgmisega:

„1.   Kui selgub, et delegeeritud määruses (EL) 2022/2104 sätestatud turustusstandardeid ei järgita, kohaldavad liikmesriigid tulemuslikke, proportsionaalseid ja hoiatavaid karistusi, mille kindlaksmääramisel võetakse arvesse tuvastatud rikkumise raskust.“