ISSN 1977-0650

Euroopa Liidu

Teataja

L 059I

European flag  

Eestikeelne väljaanne

Õigusaktid

66. aastakäik
25. veebruar 2023


Sisukord

 

II   Muud kui seadusandlikud aktid

Lehekülg

 

 

MÄÄRUSED

 

*

Nõukogu määrus (EL) 2023/426, 25. veebruar 2023, millega muudetakse määrust (EL) nr 269/2014, mis käsitleb piiravaid meetmeid seoses Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust kahjustava või ohustava tegevusega

1

 

*

Nõukogu määrus (EL) 2023/427, 25. veebruar 2023, millega muudetakse määrust (EL) nr 833/2014, mis käsitleb piiravaid meetmeid seoses Venemaa tegevusega, mis destabiliseerib olukorda Ukrainas

6

 

*

Nõukogu rakendusmäärus (EL) 2023/428, 25. veebruar 2023, millega rakendatakse määruse (EL) 2017/1770 (piiravate meetmete kohta seoses olukorraga Malis) artikli 12 lõiget 2

275

 

*

Nõukogu rakendusmäärus (EL) 2023/429, 25. veebruar 2023, millega rakendatakse määrust (EL) nr 269/2014, mis käsitleb piiravaid meetmeid seoses Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust kahjustava või ohustava tegevusega

278

 

*

Nõukogu rakendusmäärus (EL) 2023/430, 25. veebruar 2023, millega rakendatakse määrust (EL) 2020/1998, mis käsitleb inimõiguste raske rikkumise vastu suunatud piiravaid meetmeid

423

 

 

OTSUSED

 

*

Nõukogu otsus (ÜVJP) 2023/431, 25. veebruar 2023, millega muudetakse otsust (ÜVJP) 2017/1775 piiravate meetmete kohta seoses olukorraga Malis

434

 

*

Nõukogu otsus (ÜVJP) 2023/432, 25. veebruar 2023, millega muudetakse otsust 2014/145/ÜVJP, mis käsitleb piiravaid meetmeid seoses Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust kahjustava või ohustava tegevusega

437

 

*

Nõukogu otsus (ÜVJP) 2023/433, 25. veebruar 2023, millega muudetakse otsust (ÜVJP) 2020/1999, mis käsitleb inimõiguste raske rikkumise vastu suunatud piiravaid meetmeid

583

 

*

Nõukogu otsus (ÜVJP) 2023/434, 25. veebruar 2023, millega muudetakse otsust 2014/512/ÜVJP, mis käsitleb piiravaid meetmeid seoses Venemaa tegevusega, mis destabiliseerib olukorda Ukrainas

593

ET

Aktid, mille peakiri on trükitud harilikus trükikirjas, käsitlevad põllumajandusküsimuste igapäevast korraldust ning nende kehtivusaeg on üldjuhul piiratud.

Kõigi ülejäänud aktide pealkirjad on trükitud poolpaksus kirjas ja nende ette on märgitud tärn.


II Muud kui seadusandlikud aktid

MÄÄRUSED

25.2.2023   

ET

Euroopa Liidu Teataja

LI 59/1


NÕUKOGU MÄÄRUS (EL) 2023/426,

25. veebruar 2023,

millega muudetakse määrust (EL) nr 269/2014, mis käsitleb piiravaid meetmeid seoses Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust kahjustava või ohustava tegevusega

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut, eriti selle artiklit 215,

võttes arvesse nõukogu 17. märtsi 2014 otsust 2014/145/ÜVJP, mis käsitleb piiravaid meetmeid seoses Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust kahjustava või ohustava tegevusega (1),

võttes arvesse liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja ning Euroopa Komisjoni ühist ettepanekut

ning arvestades järgmist:

(1)

Nõukogu määrusega (EL) nr 269/2014 (2) jõustatakse otsusega 2014/145/ÜVJP ette nähtud piiravad meetmed.

(2)

Nõukogu võttis 25. veebruaril 2023 vastu otsuse (ÜVJP) 2023/432, (3) millega muudetakse otsust 2014/145/ÜVJP. Otsusega (ÜVJP) 2023/432 laiendati äsja loetellu kantud pankadele erandit vara külmutamisest ning rahaliste vahendite ja majandusressursside kättesaadavaks tegemise keelust, mida kohaldati varem loetellu kantud pankade suhtes, ning lubati ühe panga kaudu organisatsiooni „Jewish Claims Conference“ maksete töötlemist. Otsusega (ÜVJP) 2023/432 kehtestati loetellu kantud üksuste suhtes ka üks konkreetne ja ajutine erand, millega lubatakse liidus asuval üksusel võõrandada väärtpabereid, mis on või on varem olnud konkreetse loetellu kantud üksuse kontrolli all. Otsusega (ÜVJP) 2023/432 kehtestati ka erand, mis võimaldab lõpetada tehingud, lepingud või muud kokkulepped loetellu kantud üksusega, ning pikendati kolme kuu võrra sellise erandi tähtaega, mis võimaldab loetellu kantud füüsilisele või juriidilisele isikule, üksusele või asutusele kuuluva liidus asuva juriidilise isiku, üksuse või asutuse müüki ja omandiõiguse üleandmist.

(3)

On asjakohane nõuda, et füüsilised ja juriidilised isikud, üksused ja asutused annaksid oma riigi pädevatele asutustele üksikasjalikku teavet rahaliste vahendite ja majandusressursside kohta, mis on külmutatud või mida tulnuks käsitada külmutatuna, samuti teavet rahaliste vahendite ja majandusressursside kohta, mis kuuluvad loetellu kantud füüsilistele või juriidilistele isikutele, üksustele või asutustele või on nende omandis või valduses või otseselt või kaudselt nende kontrolli all ja mida on vahetult enne loetellu kandmist mis tahes viisil liigutatud, üle kantud, muudetud, kasutatud, millele on juurde pääsetud või millega on tehtud tehinguid. Samuti on asjakohane nõuda, et väärtpaberite keskdepositooriumid, võttes arvesse nende süsteemset tähtsust väärtpaberiturgude toimimise seisukohast, esitaksid asjakohase teabe asjaomasele liikmesriigile ja samal ajal komisjonile. Teabe esitamise kohustus täiendab vara külmutamise sätete tõhusat kohaldamist ega piira Euroopa Keskpanga ja riikide keskpankade rahanduslikke funktsioone ega nende sõltumatuse põhimõtet.

(4)

On samuti asjakohane täpsustada, millist liiki teavet tuleb esitada pädevatele asutustele, kes peaksid seejärel edastama kõnealuse informatsiooni komisjonile, tehes kriminaalmenetluse puhul spetsiifilisi kohandusi. Kohanemisaja võimaldamiseks tuleks üksikasjalikuma teabe andmise kohustuse kohaldamine edasi lükata. Samuti tuleks selgitada, et liikmesriigid ning asjaomased füüsilised ja juriidilised isikud, üksused ja asutused peavad tegema sellise teabe kontrollimiseks komisjoniga koostööd ning et komisjonil peaks olema võimalik taotleda mis tahes lisateavet, teavitades samal ajal asjaomast liikmesriiki kõnealusest taotlusest.

(5)

Kõnealused muudatused kuuluvad aluslepingu kohaldamisalasse ja seepärast on nende rakendamiseks vaja liidu tasandi õigusakti, eelkõige tagamaks, et kõik liikmesriigid kohaldavad neid ühetaoliselt.

(6)

Määrust (EL) nr 269/2014 tuleks seetõttu vastavalt muuta,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määrust (EL) nr 269/2014 muudetakse järgmiselt.

1)

Artiklisse 6b lisatakse järgmine lõige:

„2d.

Erandina artiklist 2 võivad liikmesriigi pädevad asutused anda tingimustel, mida nad asjakohaseks peavad, loa vabastada teatavad külmutatud rahalised vahendid või majandusressursid, mis kuuluvad I lisa jao „Üksused“ kannetes 198, 199 ja 200 loetletud üksustele, või teha teatavad rahalised vahendid või majandusressursid nimetatud üksustele kättesaadavaks, olles eelnevalt kindlaks teinud, et sellised rahalised vahendid või majandusressursid on vajalikud selleks, et lõpetada hiljemalt 26. augustiks 2023 tehingud, lepingud või muud kokkulepped, sealhulgas korrespondentpangandussuhted, mis on sõlmitud nimetatud üksustega enne 25. veebruari 2023, või seoses I lisa jao „Üksused“ kandes 198 loetletud üksusega, anda organisatsioonile „Jewish Claims Conference“ loa teha tehinguid rahaliste vahendite väljamaksmiseks Venemaa Föderatsioonis asuvatele makse saajatele hiljemalt 26. novembriks 2023, sõltumata sellest, millal tehingud, lepingud või muud kokkulepped sõlmiti.“

2)

Artiklisse 6b lisatakse järgmised lõiked:

„5a.   Erandina artikli 2 lõikest 1 võivad liikmesriikide pädevad asutused anda tingimustel, mida nad asjakohaseks peavad, loa vabastada teatavad külmutatud rahalised vahendid või majandusressursid, mis on I lisa jao „Üksused“ kandes 101 loetletud üksuse valduses, või teha teatavad rahalised vahendid või majandusressursid nimetatud üksusele kättesaadavaks, olles eelnevalt kindlaks teinud, et:

a)

asjaomased rahalised vahendid või majandusressursid on vajalikud väärtpaberite võõrandamiseks või üleandmiseks liidus asuva üksuse poolt, mis on või on olnud I lisa jao „Üksused“ kandes 82 loetletud üksuse kontrolli all;

b)

võõrandamine või üleandmine on lõpule viidud 24. juuliks 2023 ning

c)

võõrandamine või üleandmine toimub I lisa jao „Üksused“ kandes 101 loetletud üksusega enne 3. juunit 2022 sõlmitud tehingute, lepingute või muude kokkulepete alusel.

5b.   Erandina artikli 2 lõikest 1 võivad liikmesriikide pädevad asutused anda tingimustel, mida nad asjakohaseks peavad, loa vabastada teatavad külmutatud rahalised vahendid või majandusressursid, mis kuuluvad I lisa jao „Üksused“ kandes 190 loetletud üksusele, või teha teatavad rahalised vahendid või majandusressursid nimetatud üksusele kättesaadavaks, olles eelnevalt kindlaks teinud, et sellised rahalised vahendid või majandusressursid on vajalikud selleks, et lõpetada hiljemalt 26. augustiks 2023 tehingud, lepingud või muud kokkulepped, mis on sõlmitud või muul viisil seotud nimetatud üksusega enne 25. veebruari 2023.“

3)

Artikli 6b lõike 3 punktis a asendatakse kuupäev „28. veebruariks 2023“ kuupäevaga „31. maiks 2023“.

4)

Artikli 6e lõikes 1 asendatakse viide „I lisa kannetes 53, 54, 55, 79, 80, 81, 82, 108, 126 ja 127“ viitega „I lisa jao „Üksused“ kannetes 53, 54, 55, 79, 80, 81, 82, 108, 126, 127, 198, 199 ja 200“.

5)

Artikkel 8 asendatakse järgmisega:

„Artikkel 8

1.   Olenemata kohaldatavatest õigusnormidest, mis käsitlevad teatamiskohustust, konfidentsiaalsust ja ametisaladust, peavad füüsilised ja juriidilised isikud, üksused ja asutused

a)

esitama viivitamata teabe, mis hõlbustaks käesoleva määruse rakendamist, näiteks:

teabe vastavalt artiklile 2 külmutatud rahaliste vahendite ja majandusressursside kohta või teabe, mis on olemas liidu territooriumil olevate rahaliste vahendite ja majandusressursside kohta, mis kuuluvad I lisas loetletud füüsilistele või juriidilistele isikutele, üksustele või asutustele või on nende omandis, valduses või kontrolli all ning mida ei ole käsitanud külmutatuna ükski füüsiline ega juriidiline isik, üksus või asutus, kellel on kohustus seda teha, kahe nädala jooksul pärast kõnealuse teabe saamist oma elu- või asukohaliikmesriigi pädevale asutusele;

teabe liidu territooriumil olevate rahaliste vahendite ja majandusressursside kohta, mis kuuluvad I lisas loetletud füüsilistele või juriidilistele isikutele, üksustele või asutustele või on nende omandis, valduses või kontrolli all ning mida on kahe nädala jooksul enne kõnealuste füüsiliste või juriidiliste isikute, üksuste või asutuste I lisasse kandmist artikli 1 punkti e või f kohaselt liigutatud, üle kantud, muudetud, kasutatud, millele on juurde pääsetud või millega on tehtud tehinguid, kahe nädala jooksul pärast kõnealuse teabe saamist oma elu- või asukohaliikmesriigi pädevale asutusele

ning

b)

tegema pädeva asutusega nimetatud teabe kontrollimiseks koostööd.

1a.   Käesoleva artikli lõike 1 kohaselt esitatud teave vastavalt artiklile 2 külmutatud rahaliste vahendite ja majandusressursside kohta sisaldab vähemalt järgmist:

a)

teave, mis võimaldab tuvastada need füüsilised või juriidilised isikud, üksused või asutused, kelle omandis, valduses või kontrolli all on külmutatud rahalisi vahendeid ja majandusressursse, sealhulgas isiku nimi, aadress ning käibemaksukohustuslase või maksukohustuslasena registreerimise number;

b)

selliste rahaliste vahendite või majandusressursside summa või turuväärtus teabe esitamise kuupäeval ja külmutamise kuupäeval ning

c)

rahalised vahendid artikli 1 punkti g alapunktides i–vii sätestatud kategooriate kaupa, krüptovara ja muud asjaomased kategooriad ning täiendav kategooria, mis vastab majandusressurssidele artikli 1 punkti d tähenduses. Iga kõnealuse kategooria puhul rahaliste vahendite või majandusressursside kogus, asukoht ja muud asjakohased andmed, kui need on teada.

1b.   Asjaomane liikmesriik edastab lõigete 1 ja 1a kohaselt saadud teabe komisjonile kahe nädala jooksul alates selle saamisest. Asjaomane liikmesriik võib edastada teabe anonüümsel kujul, kui uurimisasutus või kohus on kuulutanud selle poolelioleva kriminaaluurimise või kriminaalkohtumenetluse raames konfidentsiaalseks.

Väärtpaberite keskdepositooriumid Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 909/2014 (*1) tähenduses esitavad lõigetes 1 ja 1a osutatud teabe ning teabe asjaomaste rahaliste vahendite ja majandusressurssidega seotud erakorralise ja ettenägematu kahju ja kahjustuste kohta selle liikmesriigi pädevale asutusele, kus nimetatud vahendid ja ressursid asuvad, kahe nädala jooksul teabe saamisest ja seejärel iga kolme kuu tagant ning edastavad teabe samal ajal komisjonile.

1c.   Liikmesriigid ning asjaomased füüsilised ja juriidilised isikud, üksused ja asutused teevad lõigetes 1 ja 1a osutatud rahalisi vahendeid või majandusressursse käsitleva teabe kontrollimiseks komisjoniga koostööd. Komisjon võib taotleda mis tahes lisateavet, mida ta selliseks kontrolliks vajab. Kui taotlus esitatakse füüsilisele või juriidilisele isikule, üksusele või asutusele, edastab komisjon taotluse samal ajal asjaomasele liikmesriigile.

2.   Lisateave, mille komisjon saab otse, tehakse kättesaadavaks liikmesriikidele.

3.   Liikmesriikide pädevad asutused kasutavad teavet, mis on neile edastatud või mille nad on saanud vastavalt käesolevale artiklile, ainult sel otstarbel, milleks see edastati või saadi.

4.   Liikmesriikide pädevad asutused, sealhulgas täitevasutused ja selliste ametlike registrite haldajad, kus on registreeritud füüsilised isikud, juriidilised isikud, üksused ja asutused ning kinnis- või vallasvara, töötlevad ja vahetavad teavet, sealhulgas isikuandmeid, ja vajaduse korral lõigetes 1 ja 1a osutatud teavet teiste liikmesriikide pädevate asutuste ja komisjoniga.

5.   Isikuandmeid töödeldakse kooskõlas käesoleva määruse ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrustega (EL) 2016/679 (*2) ja (EL) 2018/1725 (*3) ning üksnes niivõrd, kui see on vajalik käesoleva määruse kohaldamiseks ning käesoleva määruse kohaldamisel liikmesriikide endi või liikmesriikide ja komisjoni vahel tehtava koostöö tulemuslikkuse tagamiseks.

(*1)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 23. juuli 2014. aasta määrus (EL) nr 909/2014, mis käsitleb väärtpaberiarvelduse parandamist Euroopa Liidus ja väärtpaberite keskdepositooriume ning millega muudetakse direktiive 98/26/EÜ ja 2014/65/EL ning määrust (EL) nr 236/2012 (ELT L 257, 28.8.2014, lk 1)."

(*2)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 27. aprilli 2016. aasta määrus (EL) 2016/679 füüsiliste isikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete vaba liikumise ning direktiivi 95/46/EÜ kehtetuks tunnistamise kohta (isikuandmete kaitse üldmäärus) (ELT L 119, 4.5.2016, lk 1)."

(*3)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 23. oktoobri 2018. aasta määrus (EL) 2018/1725, mis käsitleb füüsiliste isikute kaitset isikuandmete töötlemisel liidu institutsioonides, organites ja asutustes ning isikuandmete vaba liikumist, ning millega tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 45/2001 ja otsus nr 1247/2002/EÜ (ELT L 295, 21.11.2018, lk 39).“"

6)

Artikli 12 lõike 1 punkt a asendatakse järgmisega:

„a)

artikli 2 alusel külmutatud rahaliste vahendite ja majandusressursside ning käesolevas määruses sätestatud erandite alusel antud lubade kohta.“

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub Euroopa Liidu Teatajas avaldamise päeval.

Artikli 1 punkti 5 kohaldatakse alates 26. aprillist 2023.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 25. veebruar 2023

Nõukogu nimel

eesistuja

J. ROSWALL


(1)  ELT L 78, 17.3.2014, lk 16.

(2)  Nõukogu 17. märtsi 2014. aasta määrus (EL) nr 269/2014, mis käsitleb piiravaid meetmeid seoses Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust kahjustava või ohustava tegevusega (ELT L 78, 17.3.2014, lk 6).

(3)  Nõukogu 25. veebruari 2023. aasta otsus (ÜVJP) 2023/432, millega muudetakse otsust 2014/145/ÜVJP, mis käsitleb piiravaid meetmeid seoses Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust kahjustava või ohustava tegevusega (vt käesoleva Euroopa Liidu Teataja lk 437).


25.2.2023   

ET

Euroopa Liidu Teataja

LI 59/6


NÕUKOGU MÄÄRUS (EL) 2023/427,

25. veebruar 2023,

millega muudetakse määrust (EL) nr 833/2014, mis käsitleb piiravaid meetmeid seoses Venemaa tegevusega, mis destabiliseerib olukorda Ukrainas

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut, eriti selle artiklit 215,

võttes arvesse nõukogu 25. veebruari 2023. aasta otsust (ÜVJP) 2023/434, millega muudetakse otsust 2014/512/ÜVJP, mis käsitleb piiravaid meetmeid seoses Venemaa tegevusega, mis destabiliseerib olukorda Ukrainas (1)

võttes arvesse liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja ning Euroopa Komisjoni ühisettepanekut

ning arvestades järgmist:

(1)

31. juulil 2014 võttis nõukogu vastu määruse (EL) nr 833/2014, (2) mis käsitleb piiravaid meetmeid seoses Venemaa tegevusega, mis destabiliseerib olukorda Ukrainas.

(2)

Määrusega (EL) nr 833/2014 on jõustatud teatavad nõukogu otsuses 2014/512/ÜVJP (3) sätestatud meetmed.

(3)

Nõukogu võttis 25. veebruaril 2023 vastu otsuse (ÜVJP) 2023/434, millega muudetakse otsust 2014/512/ÜVJP.

(4)

Otsusega (ÜVJP) 2023/434 täiendatakse nende Venemaa sõjatööstuskompleksi Ukraina-vastases agressioonisõjas otseselt toetavate üksuste loetelu, lisades sellesse 96 uut üksust, ning kehtestatakse nende suhtes rangemad ekspordipiirangud kahesuguse kasutusega kaupadele ja tehnoloogiale ning sellistele kaupadele ja tehnoloogiale, mis võivad aidata kaasa Venemaa kaitse- ja julgeolekusektori tehnoloogilisele arengule. Võttes arvesse otsest seost Iraani mehitamata õhusõidukite tootjate ning Venemaa sõjatööstuskompleksi vahel ning konkreetset riski, et teatavaid kaupu või tehnoloogiat kasutatakse selliste sõjaliste süsteemide tootmiseks, mis aitavad kaasa Venemaa agressioonisõjale Ukraina vastu, on mitu Iraani üksust lisatud otsuse 2014/512/ÜVJP IV lisas esitatud loetellu füüsilistest ja juriidilistest isikutest, üksustest ja asutustest, kelle suhtes kohaldatakse piiravaid meetmeid.

(5)

On asjakohane laiendada selliste piirangutega kaupade loetelu, mis võivad aidata kaasa Venemaa sõjalise ja tehnoloogilise suutlikkuse tugevdamisele või tema kaitse- ja julgeolekusektori arengule, lisades loetellu muu hulgas haruldased muldmetallid ja nende ühendid, elektroonilised integraallülitused ja termograafilised kaamerad.

(6)

Otsusega (ÜVJP) 2023/434 pikendatakse nende partnerriikide loetelu, kes kohaldavad määruses (EL) nr 833/2014 sätestatud meetmetega sisuliselt samaväärseid ekspordikontrolli meetmeid.

(7)

Otsusega (ÜVJP) 2023/434 kehtestatakse täiendavad piirangud selliste kaupade ekspordile, mis võivad aidata suurendada Venemaa tööstussuutlikkust. Lisaks kehtestatakse selle otsusega täiendavad piirangud selliste kaupade impordile, mis toovad Venemaale märkimisväärset tulu ja võimaldavad tal seega oma agressioonisõda Ukraina vastu jätkata.

(8)

Lisaks keelatakse piiravatest meetmetest kõrvalehoidmise ohu vähendamiseks otsusega (ÜVJP) 2023/434 liidust eksporditavate kahesuguse kasutusega kaupade ja tehnoloogia ning relvade transiit läbi Venemaa territooriumi.

(9)

Otsusega (ÜVJP) 2023/434 laiendatakse selliste Venemaa meediakanalite ringhäälingulubade peatamist liidus, mis on Venemaa juhtkonna püsiva kontrolli all, ning nende infosisu levitamise keeldu.

(10)

Venemaa Föderatsioon on korraldanud süstemaatilise rahvusvahelise meediaga manipuleerimise ja faktide moonutamise kampaania, et tõhustada oma naaberriikide, liidu ja selle liikmesriikide destabiliseerimise strateegiat. Eelkõige on korduvalt ja järjepidevalt sattunud tema propaganda ohvriks Euroopa erakonnad, eriti valimiste ajal, samuti kodanikuühiskond, varjupaigataotlejad, Venemaa rahvusvähemused, soovähemused ning demokraatlike institutsioonide toimimine liidus ja selle liikmesriikides.

(11)

Oma Ukraina-vastase agressioonisõja õigustamiseks ja toetamiseks on Venemaa Föderatsioon korraldanud pidevat ja kooskõlastatud propagandategevust, mis on suunatud liidu ja naaberriikide kodanikuühiskonnale, mille käigus moonutatakse ja manipuleeritakse suurel määral fakte.

(12)

Neid propagandameetmeid on rakendatud eri meediakanalite kaudu Venemaa Föderatsiooni juhtkonna pideva otsese või kaudse kontrolli all. Selline tegevus kujutab endast märkimisväärset ja otsest ohtu liidu avalikule korrale ja julgeolekule. Kõnealustel meediakanalitel on oluline ja otsustav roll Ukraina-vastase agressioonisõja edendamisel ja toetamisel ning Ukraina naaberriikide destabiliseerimisel.

(13)

Võttes arvesse olukorra tõsidust ja vastukaaluks Venemaa agressioonisõjale Ukraina vastu, on vaja kooskõlas põhiõiguste hartas tunnustatud põhiõiguste ja -vabadustega, eriti selle artiklis 11 tunnustatud õigusega sõna- ja teabevabadusele, kehtestada täiendavad piiravad meetmed, et selliste meediakanalite ringhäälingutegevus liidus või selliste meediakanalite liidule suunatud ringhäälingutegevus peatada. Meetmed tuleks jätta kehtima seni, kuni Ukraina-vastane agressioon lõpetatakse ning kuni Venemaa Föderatsioon ja sellega seotud meediakanalid lõpetavad propagandategevuse liidu ja selle liikmesriikide vastu.

(14)

Kooskõlas põhiõiguste hartas tunnustatud põhiõiguste ja -vabadustega, eriti selle artiklites 11, 16 ja 17 tunnustatud sõna- ja teabevabadusega, ettevõtlusvabadusega ja õigusega omandile, ei takista need meetmed nimetatud meediakanalitel ja nende töötajatel tegeleda liidus muu tegevusega kui ringhääling, näiteks teha uurimistööd või võtta intervjuusid. Eelkõige ei muuda need meetmed kohustust austada õigusi, vabadusi ja põhimõtteid, millele on osutatud Euroopa Liidu lepingu artiklis 6, sealhulgas põhiõiguste hartat ja liikmesriikide põhiseadusi nende vastavas kohaldamisalas.

(15)

Selleks et tagada kooskõla otsuses 2014/512/ÜVJP sätestatud ringhäälingulubade peatamise protsessiga, peaks nõukogu kasutama rakendamisvolitusi, et otsustada pärast asjaomaste juhtumite läbivaatamist, kas piiravaid meetmeid hakatakse käesolevas määruses sätestatud kuupäeval kohaldama mitme määruse (EL) nr 833/2014 XV lisas loetletud üksuse suhtes.

(16)

Elutähtsal taristul ja elutähtsa teenuse osutajatel on asendamatu roll elutähtsate ühiskondlike funktsioonide või majandustegevuse säilitamisel siseturul olukorras, kus liidu majandus on üha suuremas ristsõltuvuses. Liidu raamistik on sätestatud nõukogu direktiivis 2008/114/EÜ (4) Euroopa elutähtsate infrastruktuuride identifitseerimise ja määramise kohta,mis tunnistatakse kehtetuks alates 18. oktoobrist 2024, ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivis (EL) 2022/2557 (5) elutähtsa teenuse osutajate toimepidevuse kohta, mille eesmärk on suurendada elutähtsa teenuse osutajate toimepidevust siseturul ühtlustatud miinimumnormide abil ning toetada neid sidusate ja suunatud toetus- ja järelevalvemeetmete kaudu.

(17)

Venemaa mõju sellistes taristutes ja üksustes võib kahjustada nende head toimimist ja lõppkokkuvõttes ohustada Euroopa kodanikele elutähtsate teenuste osutamist. Seepärast on asjakohane piirata võimalust tegutseda nende üksuste juhtorganite liikmena.

(18)

Vastavalt kehtivale õigusraamistikule kohaldatakse uut juhtorgani liikmena tegutsemise keeldu kuni 18. oktoobrini 2024 kehtivas direktiivis 2008/114/EÜ määratletud ja liikmesriigi õiguse kohaselt sellisena identifitseeritud või selleks määratud Euroopa elutähtsate taristute ja elutähtsate taristute suhtes. Alates 18. oktoobrist 2024 kohaldatakse uut keeldu direktiivis (EL) 2022/2557 määratletud elutähtsa teenuse osutajate ja elutähtsate taristute suhtes. Direktiivis (EL) 2022/2557 on sätestatud liikmesriikide kohustus identifitseerida 17. juuliks 2026 oma õiguses elutähtsa teenuse osutajad nimetatud direktiivi lisas loetletud sektorites ja allsektorites. Seetõttu kehtib uus juhtorgani liikmena tegutsemise keeld alates 17. juulist 2026 kõigi elutähtsa teenuse osutajate suhtes, kelle liikmesriigid on sellisena identifitseerinud või selleks määranud.

(19)

Kuna gaasi hoiustamisvõimsus on liidu gaasivarustuskindluse jaoks kriitilise tähtsusega, keelatakse otsusega (ÜVJP) 2023/434 liidus gaasi hoiustamisvõimsuse pakkumine Venemaa kodanikele, Venemaal elavatele füüsilistele isikutele või Venemaal asutatud juriidilistele isikutele või üksustele. See on vajalik, et vältida Venemaa gaasitarnete relvana kasutamist ja turuga manipuleerimise ohtu, mis kahjustaks liidu elutähtsat energiavarustust.

(20)

Selleks et vältida kõrvalehoidmist ja pidada kinni keelust, et väljaspool Venemaad registreeritud õhusõidukid, mis on Venemaa füüsilise või juriidilise isiku, üksuse või asutuse omandis või renditud või muul viisil tema kontrolli all, ei tohi liidu territooriumil maanduda, sealt õhku tõusta või sellest üle lennata, kehtestatakse otsusega (ÜVJP) 2023/434 õhusõiduki käitajatele kohustus teavitada oma pädevaid asutusi mitteregulaarlendudest. Asjaomane liikmesriik teatab viivitamatult teistele liikmesriikidele, võrgustiku haldajale ja komisjonile, kui ta ei anna luba sellise lennu teostamiseks.

(21)

Otsusega (ÜVJP) 2023/434 pikendatakse teatavate Venemaa omandis olevate üksustega tehingute tegemise keelust lubatud erandi kehtivusaega, kui tehing on rangelt vajalik ühisettevõtte või sarnase õigusliku üksuse lõpetamiseks. Samuti pikendatakse selle ajavahemiku kestust, mille jooksul võivad liikmesriikide pädevad asutused anda loa tehinguteks, mis on vajalikud selleks, et need Venemaa omandis olevad üksused saaksid oma osa võõrandada ja loobuda osalemisest liidu ettevõtetes.

(22)

Selleks et tagada Venemaa Keskpanga reservide ja varade haldamisega seotud tehingute keelu ühetaoline kohaldamine, on asjakohane nõuda, et füüsilised ja juriidilised isikud, üksused ja asutused annaksid riiklikele pädevatele asutustele ja samaaegselt komisjonile teavet selliste varade ja reservide kohta, mis kuuluvad neile, mis on nende kontrolli all või mille suhtes sõlmitud tehingu vastaspool nad on. Samuti on asjakohane täpsustada esitatava teabe liik ning selle käsitlemis- ja kasutusviis, et tagada kõnealuse teavitamiskohustuse ühetaoline kohaldamine. Selgitada tuleks ka seda, et liikmesriigid ning asjaomased füüsilised ja juriidilised isikud, üksused ja asutused peavad tegema komisjoniga koostööd sellise teabe kontrollimisel ning et komisjon võib nõuda mis tahes lisateavet, teavitades sellisest nõudest asjaomaseid liikmesriike. Aruandluskohustus on seotud Venemaa Keskpanga reservide ja varade haldamisega seotud tehingute keelu tõhusa kohaldamisega ning see ei piira Euroopa Keskpanga ja riikide keskpankade rahapoliitilisi funktsioone ja sõltumatuse põhimõtet. Kohanemisaja võimaldamiseks on asjakohane ette näha uute aruandlusnõuete kohaldamise edasilükkamine.

(23)

Selleks et hõlbustada liidu ettevõtjate lahkumist Venemaa turult, kehtestatakse otsusega (ÜVJP) 2023/434 ajutine erand nõukogu keelust osutada teatavaid määruses (EL) nr 833/2014 sätestatud teenuseid. Selleks et võimaldada kiiret lahkumist Venemaa turult, on see erand ajutine ja piiratud ulatusega ning võimaldab kuni 31. detsembrini 2023 jätkata teenuste osutamist võõrandamise tulemusel tekkinud juriidilistele isikutele, üksustele või asutustele ja üksnes nende kasuks. Lisaks peaksid liikmesriikide pädevad asutused tagama, et teenuseid ei osutata Venemaa valitsusele ega sõjalistele lõppkasutajatele ning et neid ei ole võimalik kasutada sõjalisel otstarbel.

(24)

Liit on pühendunud meresõiduohtude ärahoidmisele. Seepärast on otsuses (ÜVJP) 2023/434 sätestatud teatavad erandid, mis võimaldavad liidu käitajatel osutada meresõiduohutuse huvides vajalikke lootsiteenuseid laevadele, mis on rahvusvahelise õiguse kohaselt rahumeelsel läbisõidul.

(25)

Selleks et tagada õiguskindlus seoses impordi käsitlemisega, on otsuses (ÜVJP) 2023/434 sätestatud normid, mis käsitlevad füüsiliselt liidus asuvate ja tolliasutustele juba esitatud kaupade vabastamist liikmesriikide pädevate asutuste poolt, kui nende kaupade suhtes kehtivad sellised piirangud. See võimalus kehtib olenemata protseduurist, mida kauba suhtes pärast tollile esitamist kohaldatakse (transiit, seestöötlemine, vabasse ringlusse lubamine jne), või liidu tolliseadustiku kohastest protseduurietappidest ja formaalsustest, mis on vajalikud kauba vabastamiseks. Otsusega (ÜVJP) 2023/434 lubatakse liikmesriikidel ühtlasi vabastada kaubad, mis on juba varem liitu toodud. See on vajalik nendele liidu ettevõtjatele, kes tõid need kaubad heas usus liitu ajal, mil nende suhtes ei kohaldatud veel ühtegi impordipiirangut, sealhulgas siis, kui nende import oli üleminekuperioodil endiselt lubatud. Liikmesriikide pädevad asutused peaksid tagama, et kaupade vabastamine ja sellega seotud maksed on kooskõlas liidu piiravate meetmete sätete ja eesmärkidega. Samuti peaks iga otsus sellist kaupa mitte vabastada olema kooskõlas nende eesmärkidega ja tagama muu hulgas, et kaupa ei tagastata Venemaale.

(26)

Lisaks tehakse otsusega (ÜVJP) 2023/434 otsuse 2014/512/ÜVJP regulatiivosas teatavaid tehnilisi parandusi.

(27)

Kõnealused meetmed kuuluvad Euroopa Liidu lepingu kohaldamisalasse ja seepärast on nende rakendamiseks vaja liidu tasandi õigusakti, eelkõige tagamaks, et kõik liikmesriigid kohaldaksid nimetatud meetmeid ühetaoliselt.

(28)

Määrust (EL) nr 833/2014 tuleks seetõttu vastavalt muuta,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määrust (EL) nr 833/2014 muudetakse järgmiselt.

1)

Artiklisse 1 lisatakse järgmised punktid:

„y)

„elutähtsa teenuse osutajad“ – Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi (EL) 2022/2557 (*1) artikli 2 punktis 1 määratletud üksused;

z)

„elutähtis taristu“ – nõukogu direktiivi 2008/114/EÜ (*2) artikli 2 punktis a ja direktiivi (EL) 2022/2557 artikli 2 punktis 4 määratletud infrastruktuur;

za)

„Euroopa elutähtis taristu“ – direktiivi 2008/114/EÜ artikli 2 punktis b määratletud infrastruktuur;

zb)

„elutähtsa taristu omanikud või käitajad“ – üksused, kes vastutavad investeerimise eest teatavasse varasse, süsteemi või selle osasse, mis on arvatud elutähtsa taristu või Euroopa elutähtsa taristu hulka, ja/või selle igapäevase toimimise eest.

(*1)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 14. detsembri 2022. aasta direktiiv (EL) 2022/2557, mis käsitleb elutähtsa teenuse osutajate toimepidevust ja millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu direktiiv 2008/114/EÜ (ELT L 333, 27.12.2022, lk 164)."

(*2)  Nõukogu 8. detsembri 2008. aasta direktiiv 2008/114/EÜ Euroopa elutähtsate infrastruktuuride identifitseerimise ja määramise ning nende kaitse parandamise vajaduse hindamise kohta (ELT L 345, 23.12.2008, lk 75)“."

2)

Artiklisse 2 lisatakse järgmised lõiked:

„1a.   Keelatud on liidust eksporditavate, lõikes 1 osutatud kahesuguse kasutusega kaupade ja tehnoloogia transiit läbi Venemaa territooriumi.

3a.   Ilma et see piiraks määruse (EL) 2021/821 kohaste loanõuete kohaldamist, ei kohaldata käesoleva artikli lõikes 1a sätestatud keeldu selliste kahesuguse kasutusega kaupade ja sellise tehnoloogia transiidi suhtes läbi Venemaa territooriumi, mis on mõeldud kasutamiseks käesoleva artikli lõike 3 punktides a, b, c, d ja e sätestatud eesmärkidel.

4a.   Erandina lõikest 1 ja ilma et see piiraks määruse (EL) 2021/821 kohaste loanõuete kohaldamist, võivad pädevad asutused lubada kahesuguse kasutusega kaupade ja tehnoloogia transiiti läbi Venemaa territooriumi pärast seda, kui nad on kindlaks teinud, et sellised kaubad või selline tehnoloogia on ette nähtud käesoleva artikli lõike 4 punktides b, c, d ja h sätestatud eesmärkidel.“

3)

Artiklisse 2aa lisatakse järgmine lõige:

„1a.   Keelatud on liidust eksporditavate, lõikes 1 osutatud tulirelvade, nende osade ja oluliste komponentide ning laskemoona transiit läbi Venemaa territooriumi.“

4)

Artiklisse 3c lisatakse järgmine lõige:

„5c.   XI lisa D osas loetletud kaupade puhul ei kohaldata lõigetes 1 ja 4 sätestatud keelde enne 26. veebruari 2023 sõlmitud lepingute ja nende lepingute täitmiseks vajalike lisalepingute täitmise suhtes kuni 27. märtsini 2023.“

5)

Artiklisse 3d lisatakse järgmised lõiked:

„5.   Õhusõiduki käitajad, kes korraldavad Venemaa ja liidu vahelisi otse või kolmanda riigi kaudu toimuvaid mitteregulaarlende, edastavad oma pädevatele asutustele kogu asjakohase teabe lennu kohta enne lennu algust ja vähemalt 48 tundi ette.

6.   Lõike 5 kohaselt teatatud lennust keeldumise korral teavitab asjaomane liikmesriik lõike 5 kohaselt teatatud lendudest viivitamata teisi liikmesriike, võrgustiku haldajat ja komisjoni.“

6)

Artiklit 3i muudetakse järgmiselt:

a)

lisatakse järgmised lõiked:

„3d.   XXI lisa C osas loetletud kaupade puhul ei kohaldata lõigetes 1 ja 2 sätestatud keelde enne 26. veebruari 2023 sõlmitud lepingute ja nende lepingute täitmiseks vajalike lisalepingute täitmise suhtes kuni 27. maini 2023.

See säte ei kehti CN-koodide 2803 ja 4002 alla kuuluvate kaupade kohta, mis on loetletud XXI lisa C osas ja mille suhtes kohaldatakse lõiget 3da.

3da.   Lõigetes 1 ja 2 sätestatud keelde ei kohaldata järgmiste koguste impordi ega liitu importimiseks vajaliku ostmise, transpordi või tehnilise või rahalise abi suhtes kuni 30. juunini 2024:

a)

752 475 tonni CN-koodi 2803 alla kuuluvate kaupade puhul;

b)

562 973 tonni CN-koodi 4002 alla kuuluvate kaupade puhul.“

b)

lõige 5 asendatakse järgmisega:

„5.   Käesoleva artikli lõigetes 3da ja 4 sätestatud impordimahu kvoote haldavad komisjon ja liikmesriigid vastavalt komisjoni rakendusmääruse (EL) 2015/2447 (*3) artiklites 49–54 sätestatud tariifikvootide haldamise süsteemile.

(*3)  Komisjoni 24. novembri 2015. aasta rakendusmäärus (EL) 2015/2447, millega nähakse ette Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 952/2013 (millega kehtestatakse liidu tolliseadustik) teatavate sätete üksikasjalikud rakenduseeskirjad (ELT L 343, 29.12.2015, lk 558).“"

7)

Artiklit 3k muudetakse järgmiselt:

a)

lisatakse järgmisel lõiked:

„3c.   XXIII lisa C osas loetletud kaupade puhul ei kohaldata lõigetes 1 ja 2 sätestatud keelde enne 26. veebruari 2023 sõlmitud lepingute ja nende lepingute täitmiseks vajalike lisalepingute täitmise suhtes kuni 27. märtsini 2023.

See säte ei kehti CN-koodide 7208 25, 7208 90, 7209 25, 7209 28, 7219 24 alla kuuluvate kaupade kohta, mis on loetletud XXIII lisa C osas, mille suhtes kohaldatakse lõiget 3.

5b.   Erandina käesoleva artikli lõigetest 1 ja 2 võivad pädevad asutused tingimustel, mida nad peavad asjakohaseks, lubada müüa, tarnida, üle anda või eksportida XXIII lisa C osas loetletud kaupu või nendega seotud tehnilist abi, vahendusteenuseid, rahastamist või rahalist abi, olles eelnevalt kindlaks teinud, et see on rangelt vajalik lennundustööstuses vajalike titaanikaupade tootmiseks, mille jaoks ei ole muud tarned kättesaadavad.“;

b)

lõiked 5a ja 6 asendatakse järgmisega:

„5a.   Liikmesriikide pädevad asutused võivad anda tingimustel, mida nad peavad asjakohaseks, loa müüa, tarnida, üle anda või eksportida CN-koodi 8417 20 alla kuuluvaid kaupu või osutada nendega seotud tehnilist või rahalist abi, olles eelnevalt kindlaks teinud, et sellised kaubad või nendega seotud tehnilise või rahalise abi osutamine on vajalik füüsilistele isikutele isiklikuks kodumajapidamises kasutamiseks.

6.   Tehes otsust lõigetes 5, 5a ja 5b osutatud loa andmise kohta, ei anna pädevad asutused ekspordiluba füüsilisele või juriidilisele isikule, üksusele või asutusele Venemaal või kasutamiseks Venemaal, kui neil on piisavalt põhjust arvata, et kaupade lõppkasutusel võib olla sõjaline otstarve.“

8)

Artiklisse 5a lisatakse järgmised lõiked:

„4a.   Olenemata kohaldatavatest aruandluse, konfidentsiaalsuse ja ametisaladuse normidest esitavad füüsilised ja juriidilised isikud, üksused ja asutused, sealhulgas Euroopa Keskpank, riikide keskpangad, Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 575/2013 (*4) artiklis 4 määratletud finantssektori ettevõtjad, Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2009/138/EÜ (*5) artiklis 13 määratletud kindlustus- ja edasikindlustusandjad, määruse (EL) nr 909/2014 artiklis 2 määratletud väärtpaberite keskdepositooriumid ja Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 648/2012 (*6) artiklis 2 määratletud kesksed vastaspooled hiljemalt kahe nädala jooksul pärast 26. veebruari 2023 nende elu- või asukohaliikmesriigi pädevale asutusele ja samaaegselt komisjonileteabe käesoleva artikli lõikes 4 osutatud varade ja reservide kohta, mida nad hoiavad või kontrollivad või mille vastaspooled nad on. Selline teave ajakohastatakse iga kolme kuu järel ja sisaldab vähemalt järgmist:

a)

füüsilised või juriidilised isikud, üksused või asutused, kes omavad, hoiavad või kontrollivad kõnealuseid varasid ja reserve, sealhulgas nende nimi, aadress ja käibemaksu- või maksukohustuslasena registreerimise number;

b)

varade ja reservide summa või turuväärtus neist teatamise kuupäeval ja nende immobiliseerimise kuupäeval;

c)

varade ja reservide liigid, jaotatuna vastavalt nõukogu määruse (EL) nr 269/2014 (*7) artikli 1 punkti g alapunktides i–vii sätestatud kategooriatele, samuti krüptovara kategooriale ja muudele asjakohastele kategooriatele ning täiendavale kategooriale, mis vastab majandusressurssidele määruse (EL) nr 269/2014 artikli 1 punkti d tähenduses. Iga eespool nimetatud kategooria kohta ja juhul kui see on võimalik, esitatakse asjakohased tunnused, nagu kogus, asukoht, vääring, tähtaeg ning lepingulised tingimused teavet esitava üksuse ja vara omaniku vahel.

4b.   Kui teavet esitav füüsiline või juriidiline isik, üksus või asutus on teinud kindlaks lõikes 4a osutatud varade ja reservidega seotud erakorralise ja ettenägematu kao või kahju, teatab ta sellest viivitamata asjaomase liikmesriigi pädevale asutusele ja samaaegselt komisjonile.

4c.   Liikmesriigid ning lõikes 4a sätestatud teavitamiskohustust kandvad füüsilised ja juriidilised isikud, üksused ja asutused teevad koostööd komisjoniga, kes kontrollib selle lõike kohaselt saadud teavet. Komisjon võib nõuda kontrollimiseks vajalikku lisateavet. Kui selline nõue esitatakse füüsilisele või juriidilisele isikule, üksusele või asutusele, edastab komisjon selle samaaegselt asjakohase liikmesriigi pädevale asutusele. Kogu lisateave, mis laekub otse komisjonile, tehakse kättesaadavaks asjaomase liikmesriigi pädevale asutusele.

4d.   Komisjon ja liikmesriikide pädevad asutused kasutavad neile käesoleva artikli kohaselt esitatud või laekunud teavet üksnes sel eesmärgil, milleks see esitati või saadi.

4e.   Isikuandmeid töödeldakse kooskõlas käesoleva määruse ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrustega (EL) 2016/679 (*8) ja (EL) 2018/1725 (*9) ning üksnes niivõrd, kui see on vajalik käesoleva määruse kohaldamiseks ning käesoleva määruse kohaldamisel liikmesriikide endi või liikmesriikide ja komisjoni vahel tehtava koostöö tulemuslikkuse tagamiseks.

(*4)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. novembri 2009. aasta direktiiv 2009/138/EÜ kindlustus- ja edasikindlustustegevuse alustamise ja jätkamise kohta (Solventsus II) (ELT L 335, 17.12.2009, lk 1)."

(*5)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 4. juuli 2012. aasta määrus (EL) nr 648/2012 börsiväliste tuletisinstrumentide, kesksete vastaspoolte ja kauplemisteabehoidlate kohta (ELT L 201, 27.7.2012, lk 1)."

(*6)  Nõukogu 17. märtsi 2014. aasta määrus (EL) nr 269/2014, mis käsitleb piiravaid meetmeid seoses Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust kahjustava või ohustava tegevusega (ELT L 78, 17.3.2014, lk 6)."

(*7)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 26. juuni 2013. aasta määrus (EL) nr 575/2013 krediidiasutuste ja investeerimisühingute suhtes kohaldatavate usaldatavusnõuete kohta ja määruse (EL) nr 648/2012 muutmise kohta (ELT L 176, 27.6.2013, lk 1)."

(*8)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 27. aprilli 2016. aasta määrus (EL) 2016/679 füüsiliste isikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete vaba liikumise ning direktiivi 95/46/EÜ kehtetuks tunnistamise kohta (isikuandmete kaitse üldmäärus) (ELT L 119, 4.5.2016, lk 1)."

(*9)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 23. oktoobri 2018. aasta määrus (EL) 2018/1725, mis käsitleb füüsiliste isikute kaitset isikuandmete töötlemisel liidu institutsioonides, organites ja asutustes ning isikuandmete vaba liikumist, ning millega tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 45/2001 ja otsus nr 1247/2002/EÜ (ELT L 295, 21.11.2018, lk 39).“"

9)

Artikli 5aa lõike 3 punkt d asendatakse järgmisega:

„d)

enne 16. märtsi 2022 sõlmitud tehingutele, sealhulgas müügitehingutele, mis on rangelt vajalikud selleks, et likvideerida hiljemalt 31. detsembriks 2023 ühisettevõte või sarnane õiguslik üksus, millega on seotud lõikes 1 osutatud juriidiline isik, üksus või asutus;“.

10)

Artikli 5aa lõikesse 3 lisatakse järgmine punkt:

„h)

lootsiteenuste osutamisele rahvusvahelises õiguses määratletud rahumeelse läbisõidu õigust kasutavatele laevadele, kui need teenused on vajalikud meresõiduohutuse tagamiseks.“

11)

Artikli 5aa lõige 3a asendatakse järgmisega:

„3a.   Erandina lõikest 1 võivad pädevad asutused tingimustel, mida nad peavad asjakohaseks, anda loa tehinguteks, mis on rangelt vajalikud selleks, et lõikes 1 nimetatud üksused või nende tütarettevõtjad liidus saaksid 31. detsembriks 2023 võõrandada oma osa ja loobuda osalemisest liidus asutatud juriidilises isikus, üksuses või asutuses.“

12)

Lisatakse järgmised artiklid:

„Artikkel 5o

1.   Alates 27. märtsis 2023 on Venemaa kodanikel või Venemaal elavatel füüsilistel isikutel keelatud tegutseda elutähtsa taristu või Euroopa elutähtsa taristu omanike või käitajate või elutähtsa teenuse osutajate juhtorgani liikmena.

2.   Lõiget 1 ei kohaldata liikmesriigi, Euroopa Majanduspiirkonda kuuluva riigi ega Šveitsi kodanike suhtes.

Artikkel 5p

1.   Keelatakse pakkuda Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 715/2009 (*10) artikli 2 lõike 1 punktis 28 määratletud hoiustamisvõimsust Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2009/73/EÜ (*11) artikli 2 punktis 9 määratletud gaasihoidlas, välja arvatud selle veeldatud maagaasi hoidmiseks kasutatav osa,

a)

Venemaa kodanikule, Venemaal elavale füüsilisele isikule või Venemaal asutatud juriidilisele isikule, üksusele või asutusele;

b)

juriidilisele isikule, üksusele või asutusele, kelle omandiõigusest üle 50 % kuulub otse või kaudselt mõne käesoleva lõike punktis a osutatud juriidilise isiku, üksuse või asutuse omandisse omandisse, või

c)

füüsilisele või juriidilisele isikule, üksusele või asutusele, kes tegutseb mõne käesoleva lõike punktis a või b osutatud juriidilise isiku, üksuse või asutuse omandisse nimel või suuniste alusel.

2.   Lõiget 1 ei kohaldata selliste toimingute suhtes, mis on rangelt vajalikud, et lõpetada enne 26. veebruari 2023 sõlmitud käesoleva artikliga vastuolus olevad lepingud või selliste lepingute täitmiseks vajalikud lisalepingud hiljemalt 27. märtsiks 2023.

3.   Erandina lõikest 1 võivad pädevad asutused tingimustel, mida nad peavad asjakohaseks, anda lõikes 1 osutatud hoiustamisvõimsuse pakkumise loa, kui nad on kindlaks teinud, et see on vajalik elutähtsa energiavarustuse tagamiseks liidus.

4.   Asjaomane liikmesriik teavitab või asjaomased liikmesriigid teavitavad teisi liikmesriike ja komisjoni kõigist lõike 3 alusel antud lubadest kahe nädala jooksul alates nende andmisest.

(*10)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 13. juuli 2009. aasta määrus (EÜ) nr 715/2009 maagaasi ülekandevõrkudele juurdepääsu tingimuste kohta ning millega tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 1775/2005 (ELT L 211, 14.8.2009, lk 36)."

(*11)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 13. juuli 2009. aasta direktiiv 2009/73/EÜ, mis käsitleb maagaasi siseturu ühiseeskirju ning millega tunnistatakse kehtetuks direktiiv 2003/55/EÜ (ELT L 211, 14.8.2009, lk 94).“"

13)

Artiklisse 12b lisatakse järgmised lõiked:

„2a.   Erandina artiklist 5n võivad pädevad asutused anda loa jätkata kõnealuses artiklis loetletud teenuste osutamist kuni 31. detsembrini 2023, kui selliste teenuste osutamine on rangelt vajalik Venemaal asuva vara võõrandamiseks või Venemaal toimuva äritegevuse lõpetamiseks, eeldusel et on täidetud järgmised tingimused:

a)

teenuseid osutatakse üksnes võõrandamise tulemusel tekkinud juriidilistele isikutele, üksustele või asutustele ja ainult nende kasuks ning

b)

pädevatel asutustel, kes loataotluste üle otsustavad, ei ole põhjust arvata, et teenuseid võidakse otse või kaudselt osutada Venemaa valitsusele või sõjalisele lõppkasutajale või et nende lõppkasutusel Venemaal võib olla sõjaline otstarve.“

14)

Artikli 12b lõige 3 asendatakse järgmisega:

„3.   Asjaomane liikmesriik teavitab teisi liikmesriike ja komisjoni kõikidest lõigete 1, 2 või 2a alusel antud lubadest kahe nädala jooksul alates nende andmisest.“

15)

Lisatakse järgmised artiklid:

„Artikkel 12d

Käesolevas määruses sätestatud tehnilise abi osutamise keelde ei kohaldata rahvusvahelises õiguses määratletud rahumeelse läbisõidu õigust kasutavatele laevadele selliste lootsiteenuste osutamisele, mis on vajalikud meresõiduohutuse tagamiseks.

Artikkel 12e

1.   Käesolevas määruses sätestatud kaupade importimise keeldude kohaldamisel võivad tolliasutused vabastada liidu tolliseadustiku artikli 5 punkti 26 kohaselt (*12) füüsiliselt liidus asuvad kaubad, tingimusel et need on esitatud tollile liidu tolliseadustiku artikli 134 kohaselt enne vastavate impordikeeldude jõustumise või kohaldama hakkamise kuupäeva, olenevalt sellest, kumb kuupäev on hilisem.

2.   Lubatud on kõik menetlustoimingud, mis on vajalikud lõigetes 1 ja 5 osutatud asjaomase kauba vabastamiseks liidu tolliseadustiku alusel.

3.   Tolliasutused ei luba kaupu vabastada, kui neil on piisav alus kahtlustada keelust kõrvalehoidumist, ning nad ei luba kaupu Venemaale reeksportida.

4.   Selliste kaupadega seotud maksed peavad olema kooskõlas käesoleva määruse sätete ja eesmärkidega, eelkõige ostmise keeluga, ja määrusega (EL) nr 269/2014.

5.   Tolliasutused võivad lõigetes 1, 2, 3 ja 4 sätestatud tingimustel vabastada käesoleva määruse kohaldamisel peatatud kaubad, mis asuvad füüsiliselt liidus ja mis on tollile esitatud enne 26. veebruari 2023.

(*12)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 9. oktoobri 2013. aasta määrus (EL) nr 952/2013, millega kehtestatakse liidu tolliseadustik (ELT L 269, 10.10.2013, lk 1).“"

16)

IV lisa muudetakse vastavalt käesoleva määruse I lisale.

17)

VII lisa muudetakse vastavalt käesoleva määruse II lisale.

18)

VIII lisa muudetakse vastavalt käesoleva määruse III lisale.

19)

XI lisa muudetakse vastavalt käesoleva määruse IV lisale.

20)

XV lisa muudetakse vastavalt käesoleva määruse V lisale.

Punkti 20 kohaldatakse ühe või mitme käesoleva määruse V lisas osutatud üksuse suhtes alates 10. aprillist 2023 ning tingimusel, et nõukogu teeb pärast asjaomaste juhtumite analüüsimist rakendusakti kaudu sellekohase otsuse.

21)

XXI lisa muudetakse vastavalt käesoleva määruse VI lisale.

22)

XXIII lisa muudetakse vastavalt käesoleva määruse VII lisale.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub järgmisel päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Artikli 1 punkti 8 kohaldatakse alates 27. aprillist 2023.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 25. veebruar 2023

Nõukogu nimel

eesistuja

J. ROSWALL


(1)  Vt käesoleva Euroopa Liidu Teataja lk 593

(2)  Nõukogu 31. juuli 2014. aasta määrus (EL) nr 833/2014, mis käsitleb piiravaid meetmeid seoses Venemaa tegevusega, mis destabiliseerib olukorda Ukrainas (ELT L 229 31.7.2014, lk 1).

(3)  Nõukogu 31. juuli 2014. aasta otsus 2014/512/ÜVJP, mis käsitleb piiravaid meetmeid seoses Venemaa tegevusega, mis destabiliseerib olukorda Ukrainas (ELT L 229, 31.7.2014, lk 13).

(4)  Nõukogu 8. detsembri 2008. aasta direktiiv 2008/114/EÜ Euroopa elutähtsate infrastruktuuride identifitseerimise ja määramise ning nende kaitse parandamise vajaduse hindamise kohta (ELT L 345, 23.12.2008, lk 75).

(5)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 14. detsembri 2022. aasta direktiiv (EL) 2022/2557, mis käsitleb elutähtsa teenuse osutajate toimepidevust ja millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu direktiiv 2008/114/EÜ (ELT L 333, 27.12.2022, lk 164).


I LISA

Määruse (EL) nr 833/2014 IV lisa asendatakse järgmisega:

„IV LISA

Artikli 2 lõikes 7, artikli 2a lõikes 7 ja artikli 2b lõikes 1 osutatud füüsiliste või juriidiliste isikute, üksuste või asutuste loetelu

1.

JSC Sirius

2.

OJSC Stankoinstrument

3.

OAO JSC Chemcomposite

4.

JSC Kalashnikov

5.

JSC Tula Arms Plant

6.

NPK Technologii Maschinostrojenija

7.

OAO Wysokototschnye Kompleksi

8.

OAO Almaz Antey

9.

OAO NPO Bazalt

10.

Admiralty Shipyard JSC

11.

Aleksandrov Scientific Research Technological Institute NITI (Aleksandrovi teadusuuringute tehnoloogiainstituut)

12.

Argut OOO

13.

Communication center of the Ministry of Defense (kaitseministeeriumi kommunikatsioonikeskus)

14.

Federal Research Center Boreskov Institute of Catalysis (föderaalne teadusuuringute keskus „Boreskov Institute of Catalysis“)

15.

Federal State Budgetary Enterprise of the Administration of the President of Russia (Venemaa presidendi administratsiooni föderaalne riigieelarveline ettevõte)

16.

Federal State Budgetary Enterprise Special Flight Unit Rossiya of the Administration of the President of Russia (erilennuüksus „Rossija“, Venemaa presidendi administratsiooni föderaalne riigieelarveline ettevõte)

17.

Federal State Unitary Enterprise Dukhov Automatics Research Institute (VNIIA) (Dukhovi Automaatikauuringute Instituut, föderaalne unitaarettevõte)

18.

Foreign Intelligence Service (SVR) (Välisluureteenistus (SVR))

19.

Forensic Center of Nizhniy Novgorod Region Main Directorate of the Ministry of Interior Affairs (siseministeeriumi Nižni Novgorodi piirkonna peadirektoraadi kohtuekspertiisi keskus)

20.

International Center for Quantum Optics and Quantum Technologies (the Russian Quantum Center) (Rahvusvaheline kvantoptika ja kvanttehnoloogia keskus (Vene kvanttehnoloogia keskus))

21.

Irkut Corporation

22.

Irkut Research and Production Corporation Public Joint Stock Company

23.

Joint Stock Company Scientific Research Institute of Computing Machinery

24.

JSC Central Research Institute of Machine Building (JSC TsNIIMash)

25.

JSC Kazan Helicopter Plant Repair Service

26.

JSC Shipyard Zaliv (Zaliv Shipbuilding yard)

27.

JSC Rocket and Space Centre – Progress

28.

Kamensk-Uralsky Metallurgical Works J.S. Co. (Kamensk-Uralski metallurgiatehas)

29.

Kazan Helicopter Plant PJSC

30.

Komsomolsk-na-Amur Aviation Production Organization (KNAAPO)

31.

Ministry of Defence RF (Venemaa Föderatsiooni Kaitseministeerium)

32.

Moscow Institute of Physics and Technology (Moskva füüsika- ja tehnoloogiainstituut)

33.

NPO High Precision Systems JSC

34.

NPO Splav JSC

35.

OPK Oboronprom

36.

PJSC Beriev Aircraft Company

37.

PJSC Irkut Corporation

38.

PJSC Kazan Helicopters

39.

POLYUS Research Institute of M.F. Stelmakh Joint Stock Company

40.

Promtech-Dubna, JSC

41.

Public Joint Stock Company United Aircraft Corporation

42.

Radiotechnical and Information Systems (RTI) Concern

43.

Rapart Services LLC

44.

Rosoboronexport OJSC (ROE)

45.

Rostec (Russian Technologies State Corporation) (Rostec (Venemaa riiklik tehnoloogiaettevõte))

46.

Rostekh – Azimuth

47.

Russian Aircraft Corporation MiG

48.

Russian Helicopters JSC

49.

SP KVANT (Sovmestnoe Predpriyatie Kvantovye Tekhnologii)

50.

Sukhoi Aviation JSC

51.

Sukhoi Civil Aircraft

52.

Tactical Missiles Corporation JSC

53.

Tupolev JSC

54.

UEC-Saturn

55.

United Aircraft Corporation

56.

JSC AeroKompozit

57.

United Engine Corporation

58.

UEC-Aviadvigatel JSC

59.

United Instrument Manufacturing Corporation

60.

United Shipbuilding Corporation

61.

JSC PO Sevmash

62.

Krasnoye Sormovo Shipyard (Krasnoje Sormovo laevatehas)

63.

Severnaya Shipyard (Severnaja laevatehas)

64.

Shipyard Yantar (laevatehas „Jantar“)

65.

UralVagonZavod

66.

Baikal Electronics

67.

Center for Technological Competencies in Radiophtonics

68.

Central Research and Development Institute Tsiklon

69.

Crocus Nano Electronics

70.

Dalzavod Ship-Repair Center

71.

Elara

72.

Electronic Computing and Information Systems

73.

ELPROM

74.

Engineering Center Ltd.

75.

Forss Technology Ltd.

76.

Integral SPB

77.

JSC Element

78.

JSC Pella-Mash

79.

JSC Shipyard Vympel

80.

Kranark LLC

81.

Lev Anatolyevich Yershov (Ershov)

82.

LLC Center

83.

MCST Lebedev

84.

Miass Machine-Building Factory

85.

Microelectronic Research and Development Center Novosibirsk

86.

MPI VOLNA

87.

N.A. Dollezhal Order of Lenin Research and Design Institute of Power Engineering

88.

Nerpa Shipyard

89.

NM-Tekh

90.

Novorossiysk Shipyard JSC

91.

NPO Electronic Systems

92.

NPP Istok

93.

NTC Metrotek

94.

OAO GosNIIkhimanalit

95.

OAO Svetlovskoye Predpriyatiye Era

96.

OJSC TSRY

97.

OOO Elkomtekh (Elkomtex)

98.

OOO Planar

99.

OOO Sertal

100.

Photon Pro LLC

101.

PJSC Zvezda

102.

Amur Shipbuilding Factory PJSC

103.

AO Center of Shipbuilding and Ship Repairing JSC

104.

AO Kronshtadt

105.

Avant Space LLC

106.

Production Association Strela

107.

Radioavtomatika

108.

Research Center Module

109.

Robin Trade Limited

110.

R.Ye. Alekseyev Central Design Bureau for Hydrofoil Ships (R. J. Aleksejevi nimeline tiiburlaevede keskkonstrueerimisbüroo)

111.

Rubin Sever Design Bureau

112.

Russian Space Systems

113.

Rybinsk Shipyard Engineering

114.

Scientific Research Institute of Applied Chemistry

115.

Scientific-Research Institute of Electronics

116.

Scientific Research Institute of Hypersonic Systems

117.

Scientific Research Institute NII Submikron

118.

Sergey IONOV

119.

Serniya Engineering

120.

Severnaya Verf Shipbuilding Factory

121.

Ship Maintenance Center Zvezdochka

122.

State Governmental Scientific Testing Area of Aircraft Systems (GkNIPAS)

123.

State Machine Building Design Bureau Raduga Bereznya

124.

State Scientific Center AO GNTs RF—FEI A.I. Leypunskiy Physico-Energy Institute

125.

State Scientific Research Institute of Machine Building Bakhirev (GosNIImash)

126.

Tomsk Microwave and Photonic Integrated Circuits and Modules Collective Design Center

127.

UAB Pella-Fjord

128.

United Shipbuilding Corporation JSC „35th Shipyard“

129.

United Shipbuilding Corporation JSC „Astrakhan Shipyard“

130.

United Shipbuilding Corporation JSC „Aysberg Central Design Bureau“

131.

United Shipbuilding Corporation JSC „Baltic Shipbuilding Factory“

132.

United Shipbuilding Corporation JSC „Krasnoye Sormovo Plant OJSC“

133.

United Shipbuilding Corporation JSC SC „Zvyozdochka“

134.

United Shipbuilding Corporation „Pribaltic Shipbuilding Factory Yantar“

135.

United Shipbuilding Corporation „Scientific Research Design Technological Bureau Onega“

136.

United Shipbuilding Corporation „Sredne-Nevsky Shipyard“

137.

Ural Scientific Research Institute for Composite Materials

138.

Urals Project Design Bureau Detal

139.

Vega Pilot Plant

140.

Vertikal LLC

141.

Vladislav Vladimirovich Fedorenko

142.

VTK Ltd

143.

Yaroslavl Shipbuilding Factory

144.

ZAO Elmiks-VS

145.

ZAO Sparta

146.

ZAO Svyaz Inzhiniring

147.

46th TSNII Central Scientific Research Institute

148.

Alagir Resistor Factory

149.

All-Russian Research Institute of Optical and Physical Measurements

150.

All-Russian Scientific-Research Institute Etalon JSC

151.

Almaz JSC

152.

Arzam Scientific Production Enterprise Temp Avia

153.

Automated Procurement System for State Defense Orders, LLC

154.

Dolgoprudniy Design Bureau of Automatics (DDBA JSC)

155.

Electronic Computing Technology Scientific-Research Center JSC

156.

Electrosignal JSC

157.

Energiya JSC

158.

Engineering Center Moselectronproekt

159.

Etalon Scientific and Production Association

160.

Evgeny Krayushin

161.

Foreign Trade Association Mashpriborintorg

162.

Ineko LLC

163.

Informakustika JSC

164.

Institute of High Energy Physics

165.

Institute of Theoretical and Experimental Physics

166.

Inteltech PJSC

167.

ISE SO RAN Institute of High-Current Electronics

168.

Kaluga Scientific-Research Institute of Telemechanical Devices JSC

169.

Kulon Scientific-Research Institute JSC

170.

Lutch Design Office JSC

171.

Meteor Plant JSC

172.

Moscow Communications Research Institute JSC

173.

Moscow Order of the Red Banner of Labor Research Radio Engineering Institute

174.

NPO Elektromechaniki JSC

175.

Omsk Production Union Irtysh JSC

176.

Omsk Scientific-Research Institute of Instrument Engineering JSC

177.

Optron, JSC

178.

Pella Shipyard OJSC

179.

Polyot Chelyabinsk Radio Plant JSC

180.

Pskov Distance Communications Equipment Plant

181.

Radiozavod JSC

182.

Razryad JSC

183.

Research Production Association Mars

184.

Ryazan Radio-Plant

185.

Scientific Production Center Vigstar JSC

186.

Scientific Production Enterprise „Radiosviaz“

187.

Scientific Research Institute Ferrite-Domen

188.

Scientific Research Institute of Communication Management Systems

189.

Scientific-Production Association and Scientific-Research Institute of Radio-Components

190.

Scientific-Production Enterprise „Kant“

191.

Scientific-Production Enterprise „Svyaz“

192.

Scientific-Production Enterprise Almaz JSC

193.

Scientific-Production Enterprise Salyut JSC

194.

Scientific-Production Enterprise Volna

195.

Scientific-Production Enterprise Vostok JSC

196.

Scientific-Research Institute „Argon“

197.

Scientific-Research Institute and Factory Platan

198.

Scientific-Research Institute of Automated Systems and Communications Complexes Neptune JSC

199.

Special Design and Technical Bureau for Relay Technology

200.

Special Design Bureau Salute JSC

201.

Tactical Missile Company, Joint Stock Company „Salute“

202.

Tactical Missile Company, Joint Stock Company „State Machine Building Design Bureau „Vympel“ By Name I.I.Toropov“

203.

Tactical Missile Company, Joint Stock Company „URALELEMENT“

204.

Tactical Missile Company, Joint Stock Company „Plant Dagdiesel“

205.

Tactical Missile Company, Joint Stock Company „Scientific Research Institute of Marine Heat Engineering“

206.

Tactical Missile Company, Joint Stock Company PA Strela

207.

Tactical Missile Company, Joint Stock Company Plant Kulakov

208.

Tactical Missile Company, Joint Stock Company Ravenstvo

209.

Tactical Missile Company, Joint Stock Company Ravenstvo-service

210.

Tactical Missile Company, Joint Stock Company Saratov Radio Instrument Plant

211.

Tactical Missile Company, Joint Stock Company Severny Press

212.

Tactical Missile Company, Joint-Stock Company „Research Center for Automated Design“

213.

Tactical Missile Company, KB Mashinostroeniya

214.

Tactical Missile Company, NPO Electromechanics

215.

Tactical Missile Company, NPO Lightning

216.

Tactical Missile Company, Petrovsky Electromechanical Plant „Molot“

217.

Tactical Missile Company, PJSC MBDB „ISKRA“

218.

Tactical Missile Company, PJSC ANPP Temp Avia

219.

Tactical Missile Company, Raduga Design Bureau

220.

Tactical Missile Corporation, „Central Design Bureau of Automation“

221.

Tactical Missile Corporation, 711 Aircraft Repair Plant

222.

Tactical Missile Corporation, AO GNPP „Region“

223.

Tactical Missile Corporation, AO TMKB „Soyuz“

224.

Tactical Missile Corporation, Azov Optical and Mechanical Plant

225.

Tactical Missile Corporation, Concern „MPO – Gidropribor“

226.

Tactical Missile Corporation, Joint Stock Company „KRASNY GIDROPRESS“

227.

Tactical Missile Corporation, Joint Stock Company Avangard

228.

Tactical Missile Corporation, Joint Stock Company Concern Granit-Electron

229.

Tactical Missile Corporation, Joint Stock Company Elektrotyaga

230.

Tactical Missile Corporation, Joint Stock Company GosNIIMash

231.

Tactical Missile Corporation, RKB Globus

232.

Tactical Missile Corporation, Smolensk Aviation Plant

233.

Tactical Missile Corporation, TRV Engineering

234.

Tactical Missile Corporation, Ural Design Bureau „Detal“

235.

Tactical Missile Corporation, Zvezda-Strela Limited Liability Company

236.

Tambov Plant (TZ) „October“

237.

United Shipbuilding Corporation „Production Association Northern Machine Building Enterprise“

238.

United Shipbuilding Corporation „5th Shipyard“

239.

Federal Center for Dual-Use Technology (FTsDT) Soyuz (Kahesuguse kasutusega tehnoloogia föderaalne keskus (FTsDT) „Sojuz“)

240.

Turayev Machine Building Design Bureau Soyuz (Turajevi-nimeline masinaehituse projekteerimisbüroo „Sojuz“)

241.

Zhukovskiy Central Aerohydrodynamics Institute (TsAGI) (Žukovski-nimeline Aerohüdrodünaamika Keskinstituut (TsAGI))

242.

Rosatomflot

243.

Lyulki Experimental-Design Bureau

244.

Lyulki Science and Technology Center

245.

AO Aviaagregat

246.

Central Aerohydrodynamic Institute (TsAGI) (Aerohüdrodünaamika Keskinstituut (TsAGI))

247.

Closed Joint Stock Company Turborus (Turborus)

248.

Federal Autonomous Institution Central Institute of Engine-Building N.A. P.I. Baranov Central Institute of Aviation Motors (CIAM)

249.

Federal State Budgetary Institution National Research Center Institute N.A. N.E. Zhukovsky (Zhukovsky National Research Institute)

250.

Federal State Unitary Enterprise „State Scientific-Research Institute for Aviation Systems“ (GosNIIAS)

251.

Joint Stock Company 123 Aviation Repair Plant (123 ARZ)

252.

Joint Stock Company 218 Aviation Repair Plant (218 ARZ)

253.

Joint Stock Company 360 Aviation Repair Plant (360 ARZ)

254.

Joint Stock Company 514 Aviation Repair Plant (514 ARZ)

255.

Joint Stock Company 766 UPTK

256.

Joint Stock Company Aramil Aviation Repair Plant (AARZ)

257.

Joint Stock Company Aviaremont (Aviaremont)

258.

Joint Stock Company Flight Research Institute N.A. M.M. Gromov (FRI Gromov)

259.

Joint Stock Company Metallist Samara (Metallist Samara)

260.

Joint Stock Company Moscow Machine-Building Enterprise named after V. V. Chernyshev (MMP V.V. Chernyshev)

261.

JSC NII Steel

262.

Joint Stock Company Remdizel

263.

Joint Stock Company Special Industrial and Technical Base Zvezdochka (SPTB Zvezdochka)

264.

Joint Stock Company STAR

265.

Joint Stock Company Votkinsk Machine Building Plant

266.

Joint Stock Company Yaroslav Radio Factory

267.

Joint Stock Company Zlatoustovsky Machine Building Plant (JSC Zlatmash)

268.

Limited Liability Company Center for Specialized Production OSK Propulsion (OSK Propulsion)

269.

Lytkarino Machine-Building Plant

270.

Moscow Aviation Institute (Moskva lennundusinstituut)

271.

Moscow Institute of Thermal Technology (Moskva termaaltehnoloogia instituut)

272.

Omsk Motor-Manufacturing Design Bureau

273.

Open Joint Stock Company 170 Flight Support Equipment Repair Plant (170 RZ SOP)

274.

Open Joint Stock Company 20 Aviation Repair Plant (20 ARZ)

275.

Open Joint Stock Company 275 Aviation Repair Plant (275 ARZ)

276.

Open Joint Stock Company 308 Aviation Repair Plant (308 ARZ)

277.

Open Joint Stock Company 32 Repair Plant of Flight Support Equipment (32 RZ SOP)

278.

Open Joint Stock Company 322 Aviation Repair Plant (322 ARZ)

279.

Open Joint Stock Company 325 Aviation Repair Plant (325 ARZ)

280.

Open Joint Stock Company 680 Aircraft Repair Plant (680 ARZ)

281.

Open Joint Stock Company 720 Special Flight Support Equipment Repair Plant (720 RZ SOP)

282.

Open Joint Stock Company Volgograd Radio-Technical Equipment Plant (VZ RTO)

283.

Public Joint Stock Company Agregat (PJSC Agregat)

284.

Salute Gas Turbine Research and Production Center

285.

Scientific-Production Association Vint of Zvezdochka Shipyard (SPU Vint)

286.

Scientific Research Institute of Applied Acoustics (NIIPA)

287.

Siberian Scientific-Research Institute of Aviation N.A. S.A. Chaplygin (SibNIA)

288.

Software Research Institute

289.

Subsidiary Sevastopol Naval Plant of Zvezdochka Shipyard (Sevastopol Naval Plant)

290.

Tula Arms Plant (Tula relvatehas)

291.

Russian Institute of Radio Navigation and Time

292.

Federal Technical Regulation and Metrology Agency (Rosstandart)

293.

Federal State Budgetary Institution of Science P.I. K.A. Valiev RAS of the Ministry of Science and Higher Education of Russia (FTIAN)

294.

Federal State Unitary Enterprise All-Russian Research Institute of Physical, Technical and Radio Engineering Measurements (VNIIFTRI)

295.

Institute of Physics Named After P.N. Lebedev of the Russian Academy of Sciences (LPI)

296.

The Institute of Solid-State Physics of the Russian Academy of Sciences (ISSP)

297.

Rzhanov Institute of Semiconductor Physics, Siberian Branch of Russian Academy of Sciences (IPP SB RAS)

298.

UEC-Perm Engines, JSC

299.

Ural Works of Civil Aviation, JSC

300.

Central Design Bureau for Marine Engineering „Rubin“, JSC

301.

„Aeropribor-Voskhod“, JSC

302.

Aerospace Equipment Corporation, JSC

303.

Central Research Institute of Automation and Hydraulics (CNIIAG), JSC

304.

Aerospace Systems Design Bureau, JSC

305.

Afanasyev Technomac, JSC

306.

Ak Bars Shipbuilding Corporation, CJSC

307.

AGAT, Gavrilov-Yaminskiy Machine-Building Plant, JSC

308.

Almaz Central Marine Design Bureau, JSC

309.

Joint Stock Company Eleron

310.

AO Rubin

311.

Branch of AO Company Sukhoi Yuri Gagarin Komsomolsk-on-Amur Aircraft Plant

312.

Branch of PAO II – Aviastar

313.

Branch of RSK MiG Nizhny Novgorod Aircraft-Construction Plant Sokol

314.

Chkalov Novosibirsk Aviation Plant

315.

Joint Stock Company All-Russian Scientific-Research Institute Gradient

316.

Joint Stock Company Almatyevsk Radiopribor Plant (JSC AZRP)

317.

Joint Stock Company Experimental-Design Bureau Elektroavtomatika in the name of P.A. Efimov

318.

Joint Stock Company Industrial Controls Design Bureau

319.

Joint Stock Company Kazan Instrument-Engineering and Design Bureau

320.

Joint Stok Company Microtechnology

321.

Phasotron Scientific-Research Institute of Radio-Engineering

322.

Joint Stock Company Radiopribor

323.

Joint Stock Company Ramensk Instrument-Engineering Bureau

324.

Joint Stock Company Research and Production Center SAPSAN

325.

Joint Stock Company Rychag

326.

Joint Stock Company Scientific Production Enterprise Izmeritel

327.

Joint Stock Company Scientific-Production Union for Radioelectronics named after V.I. Shimko

328.

Joint Stock Company Taganrog Communications Scientific-Research Institute

329.

Joint Stock Company Urals Instrument-Engineering Plant

330.

Joint Stock Company Vzlet Engineering Testing Support

331.

Joint Stock Company Zhiguli Radio Plant

332.

Joint Stock Company Bryansk Electromechanical Plant

333.

Public Joint Stock Company Moscow Institute of Electro-Mechanics and Automation

334.

Public Joint Stock Company Stavropol Radio Plant Signal

335.

Public Joint Stock Company Techpribor

336.

Joint Stock Company Urals Instrument-Engineering Plant

337.

V.V. Tarasov Avia Avtomatika

338.

Design Bureau of Chemical Machine Building KBKhM

339.

Far Eastern Shipbuilding and Ship Repair Center

340.

Ilyushin Aviation Complex Branch: Myasishcheva Experimental Mechanical Engineering Plant

341.

Institute of Marine Technology Problems Far East Branch Russian Academy of Sciences

342.

Irkutsk Aviation Plant (Irkutski lennundustehas)

343.

Joint Stock Company Aerocomposit Ulyanovsk Plant

344.

Joint Stock Company Experimental Design Bureau named after A.S. Yakovlev

345.

Joint Stock Company Federal Research and Production Center Altai

346.

Joint Stock Company Head Special Design Bureau Prozhektor

347.

Joint Stock Company Ilyushin Aviation Complex

348.

Joint Stock Company Lazurit Central Design Bureau

349.

Joint Stock Company Research and Development Enterprise Protek

350.

Joint Stock Company SPMDB Malachite

351.

Joint Stock Company Votkinsky Zavod

352.

Kalyazinsky Machine Building Factory – Branch of RSK MiG

353.

Main Directorate of Deep-Sea Research of the Ministry of Defense of the Russian Federation

354.

NPP Start

355.

OAO Radiofizika

356.

P.A. Voronin Lukhovitsk Aviation Plant, branch of RSK MiG

357.

Public Joint Stock Company Bryansk Special Design Bureau

358.

Public Joint Stock Company Voronezh Joint Stock Aircraft Company

359.

Radio Technical Institute named after A. L. Mints

360.

Russian Federal Nuclear Center – All-Russian Research Institute of Experimental Physics

361.

Shvabe JSC

362.

Special Technological Center LLC

363.

St. Petersburg Marine Bureau of Machine Building Malakhit

364.

St. Petersburg Naval Design Bureau Almaz

365.

St. Petersburg Shipbuilding Institution Krylov 45

366.

Strategic Control Posts Corporation

367.

V.A. Trapeznikov Institute of Control Sciences of Russian Academy of Sciences

368.

Vladimir Design Bureau for Radio Communications OJSC

369.

Voentelecom JSC

370.

A.A. Kharkevich Institute for Information Transmission Problems (IITP), Russian Academy of Sciences (RAS)

371.

Ak Bars Holding

372.

Special Research Bureau for Automation of Marine Researches Far East Branch Russian Academy of Sciences

373.

Systems of Biological Synthesis LLC

374.

Borisfen, JSC

375.

Barnaul cartridge plant, JSC

376.

Concern Avrora Scientific and Production Association, JSC

377.

Bryansk Automobile Plant, JSC

378.

Burevestnik Central Research Institute, JSC

379.

Research Institute of Space Instrumentation, JSC

380.

Arsenal Machine-building plant, OJSC

381.

Central Design Bureau of Automatics, JSC

382.

Zelenodolsk Design Bureau, JSC

383.

Zavod Elecon, JSC

384.

VMP „Avitec“, JSC

385.

JSC V. Tikhomirov Scientific Research Institute of Instrument Design

386.

Tulatochmash, JSC

387.

PJSC „I.S. Brook“ INEUM

388.

SPE „Krasnoznamenets“, JSC

389.

SPA Pribor named after S.S. Golembiovsky, SC

390.

SPA „Impuls“, JSC

391.

RusBITech

392.

ROTOR 43

393.

Rostov optical and mechanical plant, PJSC

394.

RATEP, JSC

395.

PLAZ

396.

OKB „Technika“

397.

Ocean Chips

398.

Nudelman Precision Engineering Design Bureau

399.

Angstrem JSC

400.

NPCAP

401.

Novosibirsk Plant of Artificial Fibre

402.

Novosibirsk Cartridge Plant, JSC (alias: SIBFIRE), Новосибирский Патронный Завод

403.

Novator DB

404.

NIMI named after V.V. BAHIREV, JSC

405.

NII Stali JSC

406.

Nevskoe Design Bureau, JSC

407.

Neva Electronica JSC

408.

ENICS

409.

The JSC Makeyev Design Bureau

410.

KURGANPRIBOR, JSC

411.

Ural Optical-Mechanical Plant E.S. Yalamova, JSC (J. S. Jalamovi nimeline Uurali optika-mehhaanika tehas)

412.

Ramenskoye Engineering Design Office, JSC (Ramenskoje ehituse-konstrueerimisbüroo)

413.

Vologda optical and mechanical plant, JSC (Vologda optika-mehhaanika tehas)

414.

Videoglaz Project

415.

Innovative Underwater Technologies, LLC

416.

Ulyanovsk Mechanical Plant (Uljanovski mehhaanikatehas)

417.

All-Russian Research Institute of Radio Engineering (Üle-Venemaaline raadioehituse uurimisinstituut)

418.

PJSC „Scientific and Production Association „Almaz“ named after Academician A.A. Raspletin“ (Akadeemik A. A. Raspletini nimeline teadus- ja tootmisühendus „Almaz“)

419.

Concern OJSC - KIZLYAR ELECTRO-MECHANICAL PLANT

420.

Concern Oceanpribor, JSC

421.

JSC Zelenogradsky Nanotechnology Center (Zelenogradi nanotehnoloogiakeskus)

422.

JSC Elektronstandart Pribor

423.

JSC „Urals Optical-Mechanical Plant named after Mr E.S Yalamov“ (J. S. Jalamovi nimeline Uurali optika-mehhaanika tehas)

424.

Ramenskoye Instrument-Making Design Bureau, JSC (Ramenski aparaaditehas)

425.

Special Technology Centre Limited Liability Company (Eritehnoloogia keskus)

426.

Vest Ost Limited Liability

427.

Trade-Component LLC

428.

Radiant Electronic Components JSC

429.

JSC ICC Milandr

430.

SMT iLogic LLC

431.

Device Consulting

432.

Concern Radio-Electronic Technologies

433.

Technodinamika, JSC

434.

OOO „UNITEK“

435.

Closed Joint Stock Company TPK LINKOS

436.

Closed Joint Stock Company TPK LINKOS, SUBDIVISION IN ASTRAKHAN

437.

Design and Manufacturing of Aircraft Engines (DAMA)

438.

Islamic Revolutionary Guard Corps Aerospace Force (Islami revolutsioonilise kaardiväe õhujõud)

439.

Islamic Revolutionary Guard Corps Research and Self-Sufficiency Jihad Organization (IRGC SSJO) (Islami revolutsioonilise kaardiväe teadusuuringute ja isemajandamise džihaadi organisatsioon)

440.

Oje Parvaz Mado Nafar Company (Mado)

441.

Paravar Pars Company

442.

Qods Aviation Industries

443.

Shahed Aviation Industries

444.

Concern Morinformsystem–Agat

445.

AO Papilon

446.

IT-Papillon OOO

447.

OOO Adis

448.

Papilon Systems Limited Liability Company

449.

Advanced Research Foundation

450.

Federal Service for Military-Technical Cooperation

451.

Federal State Budgetary Scientific Institution Research and Production Complex Technology Center

452.

Federal State Institution Federal Scientific Center Scientific Research Institute for System Analysis of the Russian Academy of Sciences

453.

Joint Stock Company All-Russian Research Institute Signal

454.

Joint Stock Company Center of Research and Technology Services Dinamika

455.

Joint Stock Company Concern Avtomatika

456.

Joint Stock Company Corporation Moscow Institute of Heat Technology

457.

Joint Stock Company Design Center Soyuz

458.

Joint Stock Company Design Technology Center Elektronika

459.

Joint Stock Company Institute for Scientific Research Microelectronic Equipment Progress

460.

Joint Stock Company Machine-Building Engineering Office Fakel Named After Akademika P.D. Grushina

461.

Joint Stock Company Moscow Institute of Electromechanics and Automatics

462.

Joint Stock Company North Western Regional Center of Almaz Antey Concern Obukhovsky Plant

463.

Joint Stock Company Obninsk Research and Production Enterprise Technologiya Named After A.G. Romashin

464.

Joint Stock Company Penza Electrotechnical Research Institute

465.

Joint Stock Company Production Association Sever

466.

Joint Stock Company Research Center ELINS

467.

Joint Stock Company Research and Production Association of Measuring Equipment

468.

Joint Stock Company Research and Production Enterprise Radar MMS

469.

Joint Stock Company Research and Production Enterprise Sapfir

470.

Joint Stock Company RT-Tekhpriemka

471.

Joint Stock Company Russian Research Institute Electronstandart

472.

Joint Stock Company Ryazan Plant of Metal Ceramic Instruments

473.

Joint Stock Company Scientific Production Enterprise Digital Solutions

474.

Joint Stock Company Scientific Production Enterprise Kontakt

475.

Joint Stock Company Scientific Production Enterprise Topaz

476.

Joint Stock Company Scientific Research Institute Giricond

477.

Joint Stock Company Scientific Research Institute of Computer Engineering NII SVT

478.

Joint Stock Company Scientific Research Institute of Electrical Carbon Products

479.

Joint Stock Company Scientific Research Institute of Electronic and Mechanical Devices

480.

Joint Stock Company Scientific Research Institute of Electronic Engineering Materials

481.

Joint Stock Company Scientific Research Institute of Gas Discharge Devices Plasma

482.

Joint Stock Company Scientific Research Institute of Industrial Television Rastr

483.

Joint Stock Company Scientific Research Institute of Precision Mechanical Engineering

484.

Joint Stock Company Special Design Bureau of Computer Engineering

485.

Joint Stock Company Special Design Bureau of Control Means

486.

Joint Stock Company Special Design Bureau Turbina

487.

Joint Stock Company State Scientific Research Institute Kristall

488.

Joint Stock Company Svetlana Semiconductors

489.

Joint Stock Company Tekhnodinamika

490.

Joint Stock Company Voronezh Semiconductor Devices Factory Assembly

491.

KAMAZ Publicly Traded Company

492.

Keldysh Institute of Applied Mathematics of the Russian Academy of Sciences

493.

Limited Liability Company Research and Production Association Radiovolna

494.

Limited Liability Company RSBGroup

495.

Mitishinskiy Scientific Research Institute of Radio Measuring Instruments

496.

Open Joint Stock Company Khabarovsk Radio Engineering Plant

497.

Open Joint Stock Company Mariyskiy Machine-Building Plant

498.

Open Joint Stock Company Scientific and Production Enterprise Pulsar

499.

Public Joint Stock Company Megafon

500.

Public Joint Stock Company Tutaev Motor Plant

501.

Public Joint Stock Company Vympel Interstate Corporation

502.

RT-Inform Limited Liability Company

503.

Skolkovo Foundation

504.

Skolkovo Institute of Science and Technology

505.

State Flight Testing Center Named After V.P. Chkalov

506.

Joint Stock Company Research and Production Association Named After S.A. Lavochkina“.


II LISA

Määruse (EL) nr 833/2014 VII lisa asendatakse järgmisega:

„VII LISA

Artikli 2a lõikes 1 ja artikli 2b lõikes 1 osutatud kaupade ja tehnoloogia loetelu

A osa

Käesolevas lisas kasutatakse määruse (EL) 2021/821 I lisa üldmärkusi, akronüüme ja lühendeid ning mõisteid, välja arvatud „I osa – Üldmärkused, akronüümid ja lühendid ning mõisted. Üldmärkused I lisa punkti 2 kohta“.

Käesolevas lisas kasutatakse sõjaliste kaupade Euroopa Liidu ühise nimekirja (2020/C 85/01) mõistete definitsioone.

Ilma et see piiraks käesoleva määruse artikli 12 kohaldamist, ei kohaldata kontrolli alla mittekuuluvate kaupades suhtes, mis sisaldavad üht või mitut käesolevas lisas loetletud komponenti, käesoleva määruse artiklite 2a ja 2b kohast kontrolli.

I kategooria – Elektroonika

X.A.I.001

Elektroonilised seadmed ja komponendid.

a.

„Mikroprotsessori mikroskeemid“, „mikroarvuti mikroskeemid“ ja mikrokontrolleri mikroskeemid, millel on mis tahes järgmine omadus:

1.

5 GigaFLOPS või suurem jõudlus ja aritmeetika-loogikaseadis, mille juurdepääsu laius on 32 bitti või rohkem;

2.

taktsagedus üle 25 MHz või

3.

rohkem kui üks andme- või käsusiin või jadaport väliseks otseühenduseks paralleelsete „mikroprotsessori mikroskeemide“ vahel, edastuskiirusega 2,5 megabaiti sekundis;

b.

Järgmised mäluintegraallülitused:

1.

programmeeritavad elekterkustutusega püsimälud (EEPROM) mälumahuga:

a.

välkmäluliikide puhul üle 16 Mbit paketi kohta või

b.

kõigi teiste EEPROMi liikide puhul üle ühe järgmistest piirnormidest:

1.

üle 1 Mbit paketi kohta või

2.

üle 256 kbit paketi kohta ja maksimaalse juurdepääsuajaga alla 80 ns;

2.

staatilised muutmälud (SRAM) mälumahuga:

a.

üle 1 Mbit paketi kohta või

b.

üle 256 kbit paketi kohta ja maksimaalse juurdepääsuajaga alla 25 ns;

c.

Analoog-digitaalmuundurid, millel on mis tahes järgmine omadus: NB!

1.

eraldusvõime 8 bitti või rohkem, kuid vähem kui 12 bitti, väljundsagedusega rohkem kui 200 megavõendit sekundis (MSPS);

2.

eraldusvõime 12 bitti, väljundsagedusega rohkem kui 105 megavõendit sekundis (MSPS);

3.

eraldusvõime üle 12 biti, kuid maksimaalselt 14 bitti või vähem, väljundsagedusega rohkem kui 10 megavõendit sekundis (MSPS) või

4.

eraldusvõime üle 14 biti, väljundsagedusega rohkem kui 2,5 megavõendit sekundis (MSPS);

d.

Kasutaja poolt programmeeritavad loogikaseadmed, mille ühepoolsete digitaalsete sisendite/väljundite maksimaalne arv on vahemikus 200–700;

e.

Fourier’ kiirteisenduse (FFT) protsessorid, mille arvestuslik 1 024punktilise kompleksse FFT aeg on lühem kui 1 ms;

f.

Tavaintegraallülitused, mille otstarve ei ole teada või mis on integreeritud seadmesse, mille kontrollistaatus ei ole tootjale teada, ja millel vähemalt üks järgmistest omadustest:

1.

rohkem kui 144 klemmi või

2.

tüüpiline „hilistus levimisel“ alla 0,4 ns;

g.

Järgmised kulglaine „elektroonilised vaakumseadmed“, impulss- või pidevlainele:

1.

sidestatud õõnesseadmed või nende modifikatsioonid;

2.

seadmed, mis põhinevad heeliks-, murtud või serpentiin-lainejuhiga lülitustel ja nende modifikatsioonid, millel on vähemalt üks järgmistest omadustest:

a.

Hetkribalaius on pool oktaavi või rohkem ja keskmine võimsus (väljendatud kW-des) korrutatud sagedusega (väljendatud GHz-des) on suurem kui 0,2 või

b.

„hetkribalaius“ on väiksem kui pool oktaavi ja keskmine võimsus (väljendatud kW-des) korrutatud sagedusega (väljendatud GHz-des) on suurem kui 0,4;

h.

Painduvad lainejuhid, mis on ette nähtud kasutamiseks sagedustel üle 40 GHz;

i.

Akustilise pinnalaine ja akustilise pinnalähedase ruumlaine seadmed, millel on üks järgmistest omadustest:

1.

kandesagedus üle 1 GHz või

2.

kandesagedus 1 GHz või vähem ning

a.

„külghõlma summutus“ üle 55 dB;

b.

maksimaalse viivituse ja ribalaiuse korrutis (aeg μs ning ribalaius MHz-des) üle 100 või

c.

dispersiivne viivis on suurem kui 10 μs

Tehniline märkus . Punktis X.A.I.001.i on „külghõlma summutus“ andmelehel täpsustatud summutuse maksimumväärtus.

j.

Järgmised „elemendid “:

1.

„primaarelemendid “, mille „energiatihedus“ on 293 K (20 °C) juures 550 Wh/kg või vähem;

2.

„sekundaarelemendid“, mille „energiatihedus“ on 293 K (20 °C) juures 350 Wh/kg või vähem;

Märkus . Punkt X.A.I.001.j ei hõlma patareisid, sealhulgas ühe elemendiga patareid.

Tehnilised märkused.

1.

Punktis X.A.I.001.j nimetatud energiatihedus (Wh/kg) arvutatakse nimipinge korrutamisel nimimahtuvusega ampertundides (Ah) ja jagamisel massiga kilogrammides. Kui nimimahtuvust ei ole antud, arvutatakse energiatihedus nimipinge ruudu korrutamisel tühjenemise kestusega tundides ja jagamisel tühjenemiskoormusega oomides ja massiga kilogrammides.

2.

Punktis X.A.I.001.j nimetatud „element“ on elektrokeemiline seade, millel on positiivne ja negatiivne elektrood ning elektrolüüt ning mis on elektrienergia allikas. See on patarei peamine osa.

3.

Punktis X.A.I.001.j.1 nimetatud „primaarelement“ on „element“, mis ei ole projekteeritud laadimiseks ühestki muust allikast.

4.

Punktis X.A.I.001.j.2 nimetatud „sekundaarelement“ on „element“, mis on projekteeritud laadimiseks välisest elektrienergia allikast.

k.

„Ülijuhtivad“ elektromagnetid või solenoidid, mis on spetsiaalselt konstrueeritud täieliku laadimis- või tühjenemisajaga alla ühe minuti ja millel on kõik järgmised omadused:

Märkus . Punkt X.A.I.001.k ei hõlma „ülijuhtivaid“ elektromagneteid või solenoide, mis on ette nähtud magnetresonantstomograafilistele (MRI) meditsiiniseadmetele.

1.

tühjendamise ajal vabanev maksimaalne energia jagatuna tühjendamise kestusega on üle 500 kJ minutis;

2.

voolu kandva mähise sisediameeter on üle 250 mm ning

3.

magnetilise induktsiooni nimiväärtus on üle 8 T või „üldine voolutihedus“ mähises on üle 300 A/mm2;

l.

Energia elekromagnetiliseks salvestamiseks mõeldud lülitused või süsteemid, mis sisaldavad „ülijuhtivatest“ materjalidest valmistatud komponente ja on spetsiaalselt ette nähtud kasutamiseks temperatuuril, mis on madalam kui vähemalt ühe nende „ülijuhtivast“ materjalist komponendi „kriitiline temperatuur“, ja millel on kõik järgmised omadused:

1.

töösagedus on üle 1 MHz;

2.

salvestatava energia tihedus 1 MJ/m3 või rohkem ning

3.

tühjenemisaeg lühem kui 1 ms;

m.

Keraamilis-metallilise ehitusega vesinik/vesinikisotooptüratronid vooli tippnimiväärtusega 500 A või rohkem;

n.

Ei kasutata;

o.

Päikeseelemendid, element-kaitseklaas ühendusega (CIC) koostud, päikesepaneelid ja päikesepaneelide maatriksid, mis on „kosmosekindlad“ ja mis ei ole hõlmatud punktiga 3A001.e.4 (1).

X.A.I.002

Üldotstarbelised „elektroonikasõlmed“, moodulid ja seadmed.

a.

Elektroonilised katseseadmed, v.a need, mis on loetletud sõjaliste kaupade ühises nimekirjas või määruses (EL) 2021/821;

b.

Digitaalsed magnetofonid, millel on mis tahes järgmine omadus:

1.

digitaalliidese maksimaalne edastuskiirus on üle 60 Mbit/s ning rakendatakse kruvilaotustehnikat;

2.

digitaalliidese maksimaalne edastuskiirus on üle 120 Mbit/s ning rakendatakse liikumatu magnetpea tehnikat või

3.

„kosmosekindel“;

c.

Seadmed, mille digitaalliidese maksimaalne edastuskiirus on üle 60 Mbit/s ja mis on kavandatud digitaalse videomagnetofoni muutmiseks aparatuuri andmete digitaalseks salvestusseadmeks;

d.

Mittemodulaarsed analoogostsilloskoobid ribalaiusega 1 GHz või rohkem;

e.

Modulaarsed analoogostsilloskoobisüsteemid, millel on üks kahest järgmisest omadusest:

1.

keskseade ribalaiusega 1 GHz või rohkem või

2.

pistikmoodulid individuaalse ribalaiusega 4 GHz või rohkem;

f.

Analoog-proovivõtuostsilloskoobid korduvate nähtuste analüüsimiseks efektiivse ribalaiusega üle 4 GHz;

g.

Digitaalsed ostsilloskoobid ja ajutised salvestusseadmed, milles kasutatakse analoog-digitaalmuunduse meetodeid ja mis on võimelised salvestama siirdeid, võttes üksteise järel vähem kui 1 ns (rohkem kui 1 gigavõend sekundis) sagedusega proove ühekordsetest sisenditest, digiteerides 8bitise või suurema lahutusvõimeni ja salvestades 256 või enamat proovi.

Märkus .

Punkt X.A.I.002 hõlmab järgmisi analoogostsilloskoopide spetsiaalselt konstrueeritud komponente:

1.

Pistikmoodulid;

2.

Välisvõimendid;

3.

Eelvõimendid;

4.

Proovivõtuseadmed;

5.

Elektronkiiretorud.

X.A.I.003

Järgmised spetsiifilised töötlusseadmed, v.a need, mis on loetletud sõjaliste kaupade ühises nimekirjas või määruses (EL) 2021/821:

a.

Sagedusmuundurid ning nende spetsiaalselt projekteeritud komponendid, v.a need, mis on loetletud sõjaliste kaupade ühises nimekirjas või määruses (EL) 2021/821;

b.

Massispektromeetrid, v.a need, mis on loetletud sõjaliste kaupade ühises nimekirjas või määruses (EL) 2021/821;

c.

Kõik impulssröntgenikiirgusel töötavad masinad ning nende põhjal projekteeritud impulss-süsteemide komponendid, sealhulgas Marxi generaatorid, suure võimsusega impulsi kohandamise võrgustikud, kõrgepinge kondensaatorid ja päästikud;

d.

Impulsivõimendid, v.a need, mis on loetletud sõjaliste kaupade ühises nimekirjas või määruses (EL) 2021/821;

e.

Järgmised viivituse tekitamiseks või ajavahemiku mõõtmiseks mõeldud elektroonilised seadmed:

1.

digitaalsed viivituse tekitajad, mille lahutusvõime on 50 nanosekundit või vähem 1 μs või pikema ajavahemiku jooksul või

2.

mitme (s.o kolme või enama) kanaliga või modulaarsed ajavahemiku mõõdikud ja kronomeetriaseadmed, mille eraldusvõime on 50 nanosekundit või vähem 1 μs või pikema ajavahemiku jooksul;

f.

Kromatograafilise ja spektromeetrilise analüüsi seadmed.

X.B.I.001

Järgmised seadmed elektrooniliste komponentide ja materjalide tootmiseks ning spetsiaalselt nende jaoks konstrueeritud komponendid ja tarvikud.

a.

Spetsiaalselt konstrueeritud seadmed elektrontorude ja optiliste elementide tootmiseks ning nende jaoks spetsiaalselt konstrueeritud komponendid, mis on hõlmatud punktiga 3A001 (2) või X.A.I.001;

b.

Järgmised seadmed, mis on spetsiaalselt konstrueeritud pooljuhtseadiste, integraallülituste ja „elektroonikasõlmede“ tootmiseks, ning süsteemid, mis sisaldavad selliseid seadmeid või millel on nende omadused:

Märkus . Punkt X.B.I.001.b hõlmab ka seadmeid, mida kasutatakse või mis on kohandatud kasutamiseks muude seadmete, näiteks pildindusseadmete, elektrooptiliste seadmete, akustiliste laineseadmete tootmises.

1.

Järgmised seadmed punkti X.B.I.001.b rubriigis nimetatud seadmete ja komponentide valmistamiseks vajalike materjalide töötlemiseks:

Märkus . Punkt X.B.I.001 ei hõlma kvartsahjutorusid, ahjuvooderdisi, labasid, konteinereid (v.a spetsiaalselt konstrueeritud puuriga konteinerid), barbotööre, kassette ja tiigleid, mis on spetsiaalselt konstrueeritud punktiga X.B.I.001.b.1 hõlmatud töötlemisseadmetele.

a.

Seadmed polükristallilise räni ja punktis 3C001 (3) hõlmatud materjalide tootmiseks;

b.

Spetsiaalselt konstrueeritud seadmed III/V ja II/VI pooljuhtmaterjalide puhastamiseks või töötlemiseks, mis on hõlmatud punktidega 3C001, 3C002, 3C003, 3C004 või 3C005, 1 välja arvatud kristallikasvatajad, mille kohta vt punkt X.B.I.001.b.1.c;

c.

Järgmised kristallikasvatajad ja ahjud:

Märkus . Punkt X.B.I.001.b.1.c ei hõlma difusiooni- ja oksüdatsiooniahjusid.

1.

Lõõmutamis- ja rekristalliseerimisseadmed v.a kiiret energiaülekannet kasutavad püsitemperatuurahjud, mis suudavad töödelda pooljuhtplaate kiiremini kui 0,005 m2 minutis;

2.

’Salvestatud programmi abil juhitavad’ kristallikasvatajad, millel on mis tahes järgmine omadus:

a.

taaslaetavad tiiglimahutit asendamata;

b.

võimelised töötama rõhul üle 2,5 × 105 Pa või

c.

võimelised kasvatama üle 100 mm läbimõõduga kristalle;

d.

„Salvestatud programmi abil juhitavad“ epitakskasvatamise seadmed, millel on mis tahes järgmine omadus:

1.

võimelised tootma ränikihti, mille paksuse ebaühtlus 200 mm või pikemal vahemikul on väiksem kui ±2,5 %;

2.

võimelised tootma mis tahes materjalist (v.a räni) kihti, mille paksuse ebaühtlus on kogu pooljuhtplaadil ±3,5 % või parem või

3.

üksikute pooljuhtplaatide rotatsioon töötlemise ajal;

e.

Molekulaarkimp-epitakskasvatamise seadmed;

f.

Magnetiliselt aktiveeritud „pihustamisseadmed“, millel on spetsiaalselt konstrueeritud integreeritud täitelüüsid, mis on võimelised pooljuhtplaate ümber paigutama isoleeritud vaakumkeskkonnas;

g.

Seadmed, mis on spetsiaalselt konstrueeritud ioonlegeerimiseks, ioon-aktiveeritud või fotoaktiveeritud difusiooniks ja millel on mis tahes järgmine omadus:

1.

mustri pealekandmise suutlikkus;

2.

kimbu energia (kiirenduspinge) on üle 200 keV;

3.

optimeeritud töötama kimbu energial (kiirenduspingel), mis on väiksem kui 10 keV või

4.

võimaldab kõrgenergeetilist hapniku istutamist kuumutatud „põhimikku“;

h.

Järgmised „salvestatud programmi abil juhitavad“ seadmed valikuliseks eemaldamiseks (söövitamiseks) anisotroopsete kuivade meetoditega (nt plasma):

1.

„Partii tüüpi“, millel on üks kahest järgmisest omadusest:

a.

lõpp-punkti tuvastus, v.a optilise emissiooni spektroskoopia tüüpi; või

b.

reaktori töö(söövitus)rõhk 26,66 Pa või vähem;

2.

„Üksik-pooljuhtplaadi tüüpi“, millel on mis tahes järgmisest omadusest:

a.

lõpp-punkti tuvastus, v.a optilise emissiooni spektroskoopia tüüpi;

b.

reaktori töö(söövitus)rõhk 26,66 Pa või vähem või

c.

pooljuhtplaatide käitlemine kassetist-kassetti ja täitelüüsides;

Märkused.

1.

„Partii tüüpi“ on masinad, mis ei ole spetsiaalselt konstrueeritud üksik-pooljuhtplaatide tootmiseks. Sellised masinad võivad töödelda samaaegselt kahte või enamat ühiste protsessiparameetritega (nt raadiosagedusliku võimsuse, temperatuuri, söövitusgaasi liikide ja voolukiirusega) pooljuhtplaati.

2.

„Üksik-pooljuhtplaadi tüüpi“ on masinad, mis on spetsiaalselt konstrueeritud üksik-pooljuhtplaatide tootmiseks. Need masinad võivad kasutada pooljuhtplaatide automaatset käitlemist, et laadida seadmesse töötlemiseks üks pooljuhtplaat. Mõiste hõlmab seadmeid, mis suudavad laadida ja töödelda mitut pooljuhtplaati, kuid mille puhul saab söövitamise parameetrid, nt raadiosagedusliku võimsuse või lõpp-punkti iga üksiku pooljuhtplaadi jaoks eraldi kindlaks määrata.

i.

„Keemilise aurustussadestamise“ (CVD) seadmed, nt plasmaaktiveeritud keemiline aurustussadestus CVD (PECVD) või fotoaktiveeritud CVD pooljuhtseadmete valmistamiseks, millel on üks kahest järgmisest võimalusest oksiidide, nitriidide, metallide või polüräni sadestamiseks:

1.

„keemilise aurustussadestamise“ seadmed, mis töötavad rõhul alla 105 Pa või

2.

PECVD seadmed, mis töötavad kas rõhul alla 60 Pa või millel on pooljuhtplaatide automaatne käitlemine kassetist kassetti ja täitelüüsides;

Märkus . Punkt X.B.I.001.b.1.i ei hõlma madalrõhuga keemilisi aurustussadestamise (LPCVD) süsteeme ega reaktiivseid „pihustamisseadmeid“.

j.

Elektronkiiresüsteemid, mis on spetsiaalselt konstrueeritud või kohandatud maskide valmistamiseks või pooljuhtseadiste töötlemiseks ning millel on mis tahes järgmine omadus:

1.

elektrostaatiline kiire hälvitamine;

2.

vormitud, mitte-Gaussi kiireprofiil;

3.

digitaal-analoogmuunduse sagedus on üle 3 MHz;

4.

rohkem kui 12bitise täpsusega digitaal-analoogmuundus või

5.

kiiresuunamisasendi tagasisidekontrolli täpsus 1 μm või täpsem;

Märkus . Punkt X.B.I.001.b.1.j ei hõlma elektronkiirega sadestamissüsteeme ega üldotstarbelisi skaneerivaid elektronmikroskoope.

k.

Järgmised pinnaviimistlusseadmed pooljuhtplaatide töötlemiseks:

1.

spetsiaalselt konstrueeritud seadmed vähem kui 100 μm paksusega pooljuhtplaatide tagakülje töötlemiseks ja nende hilisemaks eraldamiseks või

2.

spetsiaalselt konstrueeritud seadmed töödeldud pooljuhtplaatide aktiivse pinnakareduse saavutamiseks, mille kahe sigma väärtus on 2 μm või vähem, indikaatori üldnäit (TIR);

Märkus . Punkt X.B.I.001.b.1.k ei hõlma pooljuhtplaatide pinna viimistlemiseks kasutatavaid ühe küljega soveldus- ja poleerimisseadmeid.

l.

Ühendusseadmed, mille hulka kuuluvad tavalised ühe- või mitmekordsed vaakumkambrid, mis on spetsiaalselt konstrueeritud selleks, et võimaldada punktiga X.B.I.001 hõlmatud seadmete integreerimist terviksüsteemi;

m.

Salvestatud programmi abil juhitavad seadmed, mis kasutavad „lasereid“„monoliit-integraallülituste“ parandamiseks või trimmimiseks ja millel on üks kahest järgmisest omadusest:

1.

positsioneerimistäpsus väiksem kui ±1 μm või

2.

laotuspunkti suurus (sisselõike laius) väiksem kui 3 μm.

Tehniline märkus . Punktis X.B.I.001.b.1 nimetatud „pihustamine“ on pinnakatmismenetlus, milles positiivsed ioonid kiirendatakse elektriväljas sihtmärgi pinna suunas (kattev aine). Põrkuvate ioonide kineetiline energia on piisav, et aatomeid sihtmärgist välja lüüa ning sadestada põhimikule. ( Märkus . Triood-, magnetron- või raadiosageduspihustamine katte haardumise ja sadestumise kiiruse suurendamiseks on protsessi tavalised modifikatsioonid.)

2.

Järgmised maskid, maskide põhimikud, maskide valmistamise seadmed ja kujutiste ülekandmise seadmed punkti X.B.I.001 rubriigis nimetatud seadmete ja komponentide tootmiseks:

Märkus . Termin „maskid“ tähistab elektronkiire-, röntgen- ja ultraviolettlitograafias ning tavalises ultraviolett- ja nähtava valguse fotolitograafias kasutatavaid maske.

a.

Valmismaskid, niitvõrgustikud ja nende disainilahendused, v.a:

1.

valmismaskid või niitvõrgustikud selliste integraallülituste tootmiseks, mis ei ole hõlmatud punktiga 3A001 (4) või

2.

maskid ja niitvõrgustikud, millel on mõlemad järgmised omadused:

a.

nende konstruktsioon põhineb vähemalt 2,5 μm geomeetrial ning

b.

nende konstruktsioonis puuduvad eripärad, mille abil saaks muuta kavandatud kasutust tootmisseadmete või „tarkvara“ abil;

b.

Järgmised maski põhimikud:

1.

kõvapinnalised (nt kroomi, räni, molübdeeniga) pinnatud (klaasist, kvartsist, safiirist vm) valmistatud „põhimikud“ üle 125 mm × 125 mm suuruste maskide valmistamiseks või

2.

põhimikud, mis on spetsiaalselt projekteeritud röntgenimaskidele;

c.

Seadmed, v.a üldotstarbelised arvutid, mis on spetsiaalselt projekteeritud pooljuhtseadmete ja integraallülituste raalprojekteerimiseks (CAD);

d.

Järgmised seadmed ja masinad maskide ja niitvõrgustike valmistamiseks:

1.

valgusoptilist meetodit kasutavad „samm ja korda“ tüüpi kaamerad, mis võimaldavad saada üle 100 mm × 100 mm massiive või üle 6 mm × 6 mm fokaaltasandilist kujutist või tekitada „põhimiku“ niitvõrgustiku fotoresistkihile alla 2,5 μm laiust joont;

2.

seadmed maskide ja niitvõrgustike valmistamiseks, mis kasutavad ioon- või „laser“kiire litograafiat ja mis võimaldavad tekitada alla 2,5 μm laiust joont või

3.

seadmed ja hoidikud maskide ja niitvõrgustike modifitseerimiseks ja defektide eemaldamise membraanide lisamiseks;

Märkus . Punktidesse X.B.I.001.b.2.d.1 ja b.2.d.2 ei kuulu sellised maskide valmistamise seadmed, milles on kasutusel fotooptilised meetodid, mis olid kaubanduslikult kättesaadavad enne 1. jaanuari 1980, või mille tööparameetrid ei ületa nimetatud seadmete omi.

e.

Salvestatud programmi abil juhitavad seadmed maskide, niitvõrgustike ja membraanide kontrollimiseks:

1.

lahutusvõimega 0,25 μm või alla selle ning

2.

täpsusega vähemalt 0,75 μm ühe või kahe koordinaadi põhjal vähemalt 63,5 mm ulatuses;

Märkus . Punkt X.B.I.001.b.2.e ei hõlma üldotstarbelisi skaneerivaid elektronmikroskoope, välja arvatud need, mis on spetsiaalselt projekteeritud ja seadmestatud mustrite automaatseks kontrollimiseks.

f.

Pooljuhtplaatide tootmiseks kasutatavad, valgusoptilisel või röntgenikiire meetodil töötavad paigutus- ja säritusseadmed, nt litograafiaseadmed, sealhulgas kujutiste ülekandmise seadmed ning „paiguta ja särita ning korda sammhaaval“ (otsene samm pooljuhtplaadil) ja „samm ja skaneeri“ (skanner) tüüpi seadmed, mis on võimelised täitma mõnda järgmist funktsiooni:

Märkus . Punkt X.B.I.001.b.2.f ei hõlma kontakt- ja lähimaskide valgusoptilisi paigutus- ja säritusseadmeid ega kujutiste kontaktülekande seadmeid.

1.

võimaldab alla 2,5 μm mustrit;

2.

võimaldab alla ±0,25 μm (3 sigmat) paigutustäpsust;

3.

masinatevaheline paigutustäpsus ei ole parem kui ±0,3 μm või

4.

valgusallika lainepikkus lühem kui 400 nm;

g.

Elektron-, ioon- ja röntgenkiirseadmed projektsioonkujutise ülekandmiseks, mis võimaldavad saada alla 2,5 μm mustrit;

Märkus . Hälvitatud-fookustatud elektronkimbusüsteemide (otsekirjesüsteemid) kohta vt punkt X.B.I.001.b.1.j.

h.

Pooljuhtplaatidele kirjutamiseks mõeldud „laseriga“ otsekirjeseadmed, mis võimaldavad saada alla 2,5 μm mustrit.

3.

Järgmised integraallülituste koosteseadmed:

a.

Salvestatud programmi abil juhitavad pooljuhtseadmete montaažiseadmed, millel on kõik järgmised omadused:

1.

spetsiaalselt projekteeritud „hübriidintegraallülitustele“;

2.

X-Ysuunaline positsioneerimissamm üle 37,5 × 37,5 mm ning

3.

paigutustäpsus X-Y tasandil ei kõigu rohkem kui ±10 μm;

b.

Salvestatud programmi abil juhitavad seadmed mitme ühenduse üheaegseks teostamiseks (nt latt- ja lintviigutusseadmed, kiibialuste kinnitamise seadmed);

c.

Poolautomaatsed või automaatsed soklitihendusseadmed, milles toimub sokli kohtkuumutus kõrgemal temperatuuril võrreldes ümbrisega ning mis on spetsiaalselt projekteeritud punktis 3A001 (5) nimetatud keraamiliste mikroskeemiümbriste jaoks ja mille jõudlus on vähemalt üks ümbris minutis.

Märkus . Punkt X.B.I.001.b.3 ei hõlma üldotstarbelisi punktkeevitusseadmeid.

4.

Puhasruumide filtrid, mis suudavad luua õhukeskkonna, milles on kuni 10 kuni 0,3 μm osakest 0,02832 m3 kohta, ja materjalid selliste filtrite valmistamiseks.

Tehniline märkus . Punktis X.B.I.001 on „salvestatud programmi abil juhitav“ juhtseadis, mida juhitakse elektroonilises mäluseadmes salvestatud käskudega, mida protsessor võib täita, et suunata kindlaksmääratud funktsioonide sooritamist. Seadmed võivad olla „salvestatud programmi abil juhitavad“ nii seadmesisese kui ka seadmevälise elektroonilise mäluseadme korral.

X.B.I.002

Seadmed elektrooniliste komponentide ja materjalide kontrollimiseks ja katsetamiseks ning nende jaoks spetsiaalselt projekteeritud komponendid ja abiseadmed.

a.

Seadmed, mis on spetsiaalselt projekteeritud elektrontorude, optiliste elementide ning nende jaoks spetsiaalselt projekteeritud ja punktis 3A001 (6) ja X.A.I.001 nimetatud komponentide kontrollimiseks ja katsetamiseks;

b.

Järgmised pooljuhtseadmete, integraallülituste ja „elektroonikasõlmede“ kontrollimiseks ja katsetamiseks spetsiaalselt projekteeritud seadmed, ning süsteemid, mis sisaldavad selliseid seadmeid või millel on nende omadused:

Märkus . Punkt X.B.I.002.b hõlmab ka seadmeid, mida kasutatakse või mis on kohandatud kasutamiseks muude seadmete, näiteks pilditöötlusseadmete, elektrooptiliste seadmete, akustilise laine seadmete kontrollimises ja katsetamises.

1.

„Salvestatud programmi abil juhitavad“ kontrolliseadmed, mis on ette nähtud töödeldud pooljuhtplaatides ja põhimikes (välja arvatud trükkplaadid ja kiibid) ning nende pinnal olevate kuni 0,6 μm suuruste defektide, vigade ja saaste automaatseks avastamiseks, kasutades mustrite võrdlemiseks optilisi kujutisi;

Märkus . Punkt X.B.I.002.b.1 ei hõlma üldotstarbelisi skaneerivaid elektronmikroskoope, välja arvatud need, mis on spetsiaalselt projekteeritud ja seadmestatud mustrite automaatseks kontrollimiseks.

2.

Järgmised spetsiaalselt projekteeritud ’salvestatud programmi abil juhitavad’ mõõte- ja analüüsiseadmed:

a.

spetsiaalselt projekteeritud seadmed pooljuhtmaterjalide hapniku- ja süsinikusisalduse mõõtmiseks;

b.

joone laiuse mõõtmise seadmed eraldusvõimega 1 μm või alla selle;

c.

spetsiaalselt projekteeritud tasapindsuse mõõteriistad lahutusvõimega 1 μm või alla selle, mis on võimelised mõõtma kuni 10 μm kõrvalekaldeid tasapindsusest.

3.

„Salvestatud programmi abil juhitavad“ pooljuhtplaatide töötlemise seadmed, millel on mis tahes järgmine omadus:

a.

positsioneerimistäpsus 3,5 μm või alla selle;

b.

võimaldab katsetada seadmeid, millel on rohkem kui 68 klemmi või

c.

võimaldab katsetada sagedusel üle 1 GHz;

4.

Järgmised katsetusseadmed:

a.

„Salvestatud programmi abil juhitavad“ seadmed, mis on spetsiaalselt projekteeritud diskreetsete pooljuhtseadmete ja ümbriseta paljaskiipide katsetamiseks ja millega saab katseid teha üle 18 GHz sagedustel;

Tehniline märkus . Diskreetsete pooljuhtseadmete hulka kuuluvad fotoelemendid ja päikeseelemendid.

b.

„Salvestatud programmi abil juhitavad“ seadmed, mis on spetsiaalselt projekteeritud integraallülituste ja nende „elektroonikasõlmede“ katsetamiseks ja millega saab teha toimivuskatseid:

1.

„näidiste esitamise sagedusega“ üle 20 MHz või

2.

„näidiste esitamise sagedusega“ üle 10 MHz, kuid mitte üle 20 MHz, ja mis võimaldavad katsetada rohkem kui 68 klemmiga ümbriseid.

Märkused . Punkt X.B.I.002.b.4.b ei hõlma katsetusseadmeid, mis on spetsiaalselt projekteeritud, et katsetada järgmist:

1.

mälud;

2.

kodu- ja meelelahutusseadmete „sõlmed“ ja kategooria „elektroonikasõlmed“ ning

3.

elektroonilised komponendid, „elektroonikasõlmed“ ja integraallülitused, mis ei kuulu punktidesse 3A001 (7) ja X.A.I.001, tingimusel et sellised katsetusseadmed ei ole „kasutaja programmeeritavad“.

Tehniline märkus . Punktis X.B.I.002.b.4.b tähendab „näidiste esitamise sagedus“ kontrolliseadme digitaaloperatsioonide maksimaalset sagedust. See vastab kõrgeimale edastuskiirusele, mida kontrolliseade võimaldab mittemultiplekssel režiimil. Seda kutsutakse ka kontrollikiiruseks, maksimaalseks digitaalseks sageduseks ja maksimaalseks digitaalseks kiiruseks.

c.

Seadmed, mis on spetsiaalselt projekteeritud fookustasandiliste massiivide jõudluse määramiseks lainepikkustel üle 1 200 nm, kasutades salvestatud programmi abil juhitavat mõõtmist või arvutiga teostatavat analüüsi, ja millel on mis tahes järgmine omadus:

1.

skaneerimisvalguspunkt läbimõõduga alla 0,12 mm;

2.

projekteeritud valgustundlikkuse parameetrite mõõtmiseks ning sageduskaja, modulatsiooniedastuse, spektraalse tundlikkuse ühtluse ja müra analüüsimiseks või

3.

projekteeritud selliste massiivide analüüsiks, millega saab tekitada rohkem kui 32 × 32 joonelemendiga kujutisi;

5.

Elektronkiire katsetussüsteemid, mis on ette nähtud töötamiseks kuni 3 keV kiirega, ning „laser“kiiresüsteemid, mis on ette nähtud selliste toitega pooljuhtseadmete kontaktivabaks katsetamiseks, millel on mis tahes järgmine omadus:

a.

stroboskoopilisus kas kiiretõkestuse või detektorimeetodil;

b.

elektronspektromeeter pinge mõõtmiseks lahutusvõimega alla 0,5 V või

c.

elektriliste katsete seadmed integraallülituste jõudluse analüüsimiseks;

Märkus . Punkt X.B.I.002.b.5 ei hõlma skaneerivaid elektronmikroskoope, välja arvatud sellised, mis on spetsiaalselt projekteeritud ja seadmestatud toitega pooljuhtseadmete kontaktivabaks katsetamiseks.

6.

„Salvestatud programmi abil juhitavad“ multifunktsionaalsed ioonkiiresüsteemid, mis on spetsiaalselt projekteeritud maskide või pooljuhtseadmete tootmiseks, parandamiseks, füüsilise paigutuse analüüsimiseks ja katsetamiseks ning millel on mis tahes järgmine omadus:

a.

kiiresuunamisasendi tagasisidekontrolli täpsus 1 μm või täpsem või

b.

rohkem kui 12bitise täpsusega digitaal-analoogmuundus;

7.

Osakeste mõõtmise süsteemid, milles kasutatavad „laserid“ on projekteeritud osakeste suuruse ja kontsentratsiooni mõõtmiseks õhus ning millel on mõlemad järgmised omadused:

a.

võime mõõta kuni 0,2 μm osakesi, kui vool on vähemalt 0,02832 m3 minutis ning

b.

võime iseloomustada õhku puhtuseklassiga 10 või parem.

Tehniline märkus . Punktis X.B.I.002 on „salvestatud programmi abil juhitav“ juhtseadis, mida juhitakse elektroonilises mäluseadmes salvestatud käskudega, mida protsessor võib täita, et suunata kindlaksmääratud funktsioonide sooritamist. Seadmed võivad olla „salvestatud programmi abil juhitavad“ nii seadmesisese kui ka seadmevälise elektroonilise mäluseadme korral.

X.C.I.001

Positiivsed resistid, mis on ette nähtud pooljuhtide litograafiaks ning spetsiaalselt kohandatud (optimeeritud) kasutamiseks lainepikkustel 370 kuni 193 nm.

X.D.I.001

„Tarkvara“, mis on spetsiaalselt loodud punktiga X.A.I.001 hõlmatud elektrooniliste seadmete või komponentide, punktiga X.A.I.002 hõlmatud üldotstarbeliste elektrooniliste seadmete või punktidega X.B.I.001 ja X.B.I.002 hõlmatud tootmis- ja katseseadmete „arendamiseks“, „tootmiseks“ ja „kasutamiseks“; või „tarkvara“, mis on spetsiaalselt loodud punktidega 3B001.g ja 3B001.h (8) hõlmatud seadmete „kasutamiseks“.

X.E.I.001

„Tehnoloogia“, mis on ette nähtud punktiga X.A.I.001 hõlmatud elektrooniliste seadmete või „komponentide“, punktiga X.A.I.002 hõlmatud üldotstarbeliste elektrooniliste seadmete või punktiga X.B.I.001 või X.B.I.002 hõlmatud tootmis- ja katseseadmete või punktiga X.C.I.001 hõlmatud materjalide „arendamiseks“, „tootmiseks“ või „kasutamiseks“.

II kategooria – Arvutid

Märkus . II kategooria ei hõlma füüsiliste isikute isiklikuks kasutamiseks mõeldud kaupu.

X.A.II.001

Arvutid, „elektroonikasõlmed“ ja nendega seotud seadmed, mis ei ole hõlmatud punktidega 4A001 ja 4A003, 1 ning spetsiaalselt nende jaoks projekteeritud komponendid.

Märkus . Punktis X.A.II.001 nimetatud „digitaalarvutite“ ja nendega seotud seadmete kontrolli alla kuulumine määratakse vastavalt muude seadmete või süsteemide osas ette nähtud kontrolli alla kuulumisele, juhul kui:

a.

„digitaalarvutid“ või seotud seadmed on olulised teise süsteemi või seadme toimimiseks;

b.

„digitaalarvutid“ või nendega seotud seadmed ei ole muu süsteemi või seadme „oluliseks osaks“ ning

NB1! Muudele seadmetele spetsiaalselt projekteeritud „signaalitöötlus-“ või „pildiväärindusseadmete“ kontrolli alla kuulumine määratakse vastavalt muude seadmete kontrolli alla kuulumisele isegi siis, kui nad ei täida „olulise osa“ kriteeriumi.

NB2! „Digitaalarvutite“ või telekommunikatsiooniseadmete kontrolli alla kuulumise kohta vt 5. kategooria 1. osa („Telekommunikatsioon“) (9) .

c.

„tehnoloogia“„digitaalarvutite“ ja seotud seadmete jaoks määratakse kindlaks punktis 4E 1 .

a.

Elektronarvutid ja nendega seotud seadmed, „elektroonikasõlmed“ ning spetsiaalselt nende jaoks projekteeritud komponendid, mis on ette nähtud tööks keskkonnas temperatuuriga üle 343 K (70 °C);

b.

„Digitaalarvutid“, kaasa arvatud „signaalitöötlus-“ ja „pildiväärindus“seadmed, mille „korrigeeritud maksimaalne jõudlus“ (APP) on vähemalt 0,0128 korrigeeritud teraFLOPSi (WT);

c.

Järgmised „elektroonikasõlmed“, mis on spetsiaalselt projekteeritud või kohandatud, et suurendada jõudlust protsessorite liitmise teel:

1.

projekteeritud selliselt, et omavahel saab liita vähemalt 16 protsessorit;

2.

ei kasutata;

Märkus 1. Punkti X.A.II.001.c kohaldatakse üksnes elektroonikasõlmedele ja programmeeritavatele omavahelistele ühendustele, mille „korrigeeritud maksimaalne jõudlus“ ei ületa punktis X.A.II.001.b esitatud piire, kui neid toimetatakse kohale mitteühendatud elektroonikasõlmedena. Seda ei kohaldata „elektroonikasõlmedele“, mille rakendamine loomupäraselt oma konstruktsiooni tõttu punktis X.A.II.001.k nimetatud seadmete vastava osana on piiratud.

Märkus 2. Punkti X.A.II.001.c ei hõlma „elektroonikasõlmi“, mis on spetsiaalselt projekteeritud toodetele või tooteperekondadele, mille maksimaalne konfiguratsioon ei ületa punktis X.A.II.001.b esitatud piire.

d.

Ei kasutata;

e.

Ei kasutata;

f.

„Signaalitöötlus-“ ja „pildiväärindus“seadmed, mille „korrigeeritud maksimaalne jõudlus“ (APP) on vähemalt 0,0128 korrigeeritud teraFLOPSi (WT).

g.

Ei kasutata;

h.

Ei kasutata;

i.

Seadmed, mis sisaldavad „terminaliliideseid“, mis ületavad punktis X.A.III.101 nimetatud piire.

Tehniline märkus . Punkti X.A.II.001.i tähenduses on „terminaliliidesed“ seadmed, mille kaudu teave telekommunikatsioonisüsteemi siseneb või sealt väljub, nt telefon, andmesideseade, arvuti jne.

j.

Seadmed, mis on spetsiaalselt projekteeritud võimaldama „digitaalarvutite“ või nende juurde kuuluvate seadmete omavahelist välist ühendust ja võimaldavad andmevahetust kiirusega üle 80 MB/s.

Märkus . Punkt X.A.II.001.j ei hõlma sisemise ühenduse seadmeid (nt põhiplaadid, siinid), passiivseid ühendusseadmeid, „võrgu juurdepääsu kontrollereid“ ega „teabevahetuskanali kontrollereid“.

Tehniline märkus . Punkti X.A.II.001.j tähenduses on „teabevahetuskanali kontroller“ (communications channel controller) füüsiline liides, mis juhib sünkroonse või asünkroonse digitaalse info liikumist. Selle sõlme võib liita arvutile või telekommunikatsiooniseadmele, et tagada juurdepääs teabevahetusele.

k.

„Hübriidarvutid“ ja „elektroonikasõlmed“ ning spetsiaalselt nende jaoks projekteeritud komponendid, mis sisaldavad analoog-digitaalmuundureid, millel on kõik järgmised omadused:

1.

32 kanalit või rohkem ning

2.

14bitise (ilma märgi bitita) või suurema lahutusvõimega ning muundamiskiirusega 200 000 Hz või rohkem.

X.D.II.001

„Programmide“ toimimise analüüsimise ja valideerimise „tarkvara“, „tarkvara“, mis võimaldab automaatselt genereerida „lähtekoodi“, ning operatsioonisüsteemi „tarkvara“, mis on spetsiaalselt loodud „reaalajalise töötlemise“ seadmetele.

a.

„programmide“ toimimise analüüsimise ja valideerimise „tarkvara“, mis põhineb matemaatilistel ja analüütilistel meetoditel ning mis on ette nähtud või kohandatud kasutamiseks „programmides“, kus on üle 500 000„lähtekoodi“ käsu;

b.

„tarkvara“, mis võimaldab automaatselt genereerida „lähtekoodi“ määruses (EL) 2021/821 kirjeldatud välisanduritelt reaalajas saadud andmetest või

c.

operatsioonisüsteemi „tarkvara“, mis on spetsiaalselt loodud „reaalajalise töötlemise“ seadmete jaoks ning mis tagab, et ’üldine katkestuse latentsusaeg’ jääb alla 20 μs.

Tehniline märkus . Punkti X.D.II.001 tähenduses on „üldine katkestuse latentsusaeg“ aeg, mis arvutisüsteemil kulub sündmusest tingitud katkestuse äratundmiseks ja katkestuse kõrvaldamiseks ning lülitumaks ümber kontekstile, kus saab käivitada mälus paikneva, katkestust ootava ülesande.

X.D.II.002

„Tarkvara“, v.a punktis 4D001 (10) nimetatud, mis on spetsiaalselt loodud või kohandatud punktis 4A101 1 nimetatud seadmete „arendamiseks“, „tootmiseks“ või „kasutamiseks“.

X.E.II.001

„Tehnoloogia“, mis on ette nähtud punkti X.A.II.001 kuuluvate seadmete või punktidesse X.D.II.001 ja X.D.II.002 kuuluva „tarkvara“„arendamiseks“, „tootmiseks“ või „kasutamiseks“.

X.E.II.002

„Tehnoloogia“, mis on ette nähtud „mitme andmevoo töötlemiseks“ projekteeritud seadmete „arendamiseks“ või „tootmiseks“.

Tehniline märkus . Punkti X.E.II.002 tähenduses on „mitme andmevoo töötlus“ (multi-data-stream processing) mikroprogramm- või seadmearhitektuuritehnika, mis võimaldab samaaegselt töödelda kaht või enamat andmejada ühe või enama käsujada abil, kasutades seejuures:

1.

ühe käsuvoo ja mitme andmevooga (SIMD) arvutiarhitektuuri nagu vektor- või maatriksprotsessorites;

2.

mitmekordset ühe käsuvoo ja mitme andmevooga (MSIMD) arhitektuuri;

3.

mitme käsuvoo ja mitme andmevooga (MIMD) arhitektuuri, kaasa arvatud need arhitektuurid, mis on tihedalt sidestatud, lähedalt sidestatud või nõrgalt sidestatud või

4.

struktureeritud töötlevate elementide massiive, kaasa arvatud süstoolsed massiivid.

III kategooria. 1. osa – Telekommunikatsioon

Märkus . III kategooria 1. osa ei hõlma füüsiliste isikute isiklikuks kasutamiseks mõeldud kaupu.

X.A.III.101

Telekommunikatsiooniseadmed.

a.

Mis tahes liiki telekommunikatsiooniseadmed, mis ei ole hõlmatud punktiga 5A001.a (11) ja mis on spetsiaalselt projekteeritud töötama väljaspool temperatuurivahemikku 219 K (–54 °C) kuni 397 K (124 °C).

b.

Telekommunikatsiooni ülekandeseadmed ja -süsteemid ning spetsiaalselt nende jaoks projekteeritud komponendid, millel on mis tahes järgmine omadus, funktsioon või eripära:

Märkus . Telekommunikatsiooni ülekandeseadmed:

a.

või nende kombinatsioonid, mis on liigitatud järgmiselt:

1.

raadioseadmed (nt saatjad, vastuvõtjad ja transiiverid);

2.

liinide lõppseadmed;

3.

vahe-võimendusseadmed;

4.

repiiterseadmed;

5.

regeneraatorseadmed;

6.

tõlke kodeerijad (transkoodrid);

7.

multipleksseadmed (sh statistiline mutipleks);

8.

modulaatorid/demodulaatorid (modemid);

9.

transmultipleksseadmed (vt CCITT soovitus G701);

10.

„salvestatud programmi abil juhitavad“ digitaalsed ristühendusseadmed;

11.

„lüüsid“ ja sillad;

12.

„meediumipääsu üksused“ ning

b.

mis on ette nähtud kasutamiseks ühe- või mitmekanalilises teabevahetuses mis tahes järgmise vahendi kaudu:

1.

traat (liin);

2.

koaksiaalkaabel;

3.

kiudoptilised kaablid;

4.

elektromagnetiline kiirgus või

5.

veealune akustilise laine levik.

1.

Kasutavad digitaalseid tehnikaid, sealhulgas analoogsignaalide digitaalset töötlemist, ja on kavandatud töötama „digitaalse edastuskiirusega“ kõrgeimal multipleksitasemel üle 45 Mbit/s või „täieliku digitaalse edastuskiirusega“ üle 90 Mbit/s;

Märkus . Punkt X.A.III.101.b.1 ei hõlma seadmeid, mis on spetsiaalselt projekteeritud integreerimiseks ja käitamiseks mis tahes tsiviilotstarbelises satelliitsüsteemis.

2.

Modemid, mis kasutavad „ühe häälkanali ribalaiust“, mille „andmesignaali edastuskiirus“ on üle 9 600 biti sekundis;

3.

„Salvestatud programmi abil juhitav“ digitaalne ristühendusseade, mille „digitaalne edastuskiirus“ on üle 8,5 Mbit/s pordi kohta;

4.

Seadmed, millel on mis tahes järgmine omadus:

a.

„võrgule juurdepääsu kontrollerid“ ja nendega seotud ühine meedium, mille „digitaalne edastuskiirus“ on üle 33 Mbit/s või

b.

„teabevahetuskanali kontrollerid“, millel on digitaalne väljund, mille „andmesignaali edastuskiirus“ on üle 64 000 bit/s kanali kohta;

Märkus . Kui mis tahes kontrollimata seadmel on „võrgule juurdepääsu kontroller“, ei või sellel olla ühtki liiki telekommunikatsiooniliidest, välja arvatud need, mida on kirjeldatud punktis X.A.III.101.b.4.

5.

Seadmed, mis kasutavad „laserit“ ja millel on mis tahes järgmine omadus:

a.

ülekandel kasutatav lainepikkus on üle 1 000 nm või

b.

kasutatakse analoogtehnikat ribalaiusel üle 45 MHz;

c.

kasutatakse koherentset optilist ülekannet või koherentse optilise detekteerimise tehnikat (tuntud ka optilise heterodüün- või homodüüntehnikana);

d.

kasutatakse lainepikkuste jaotamise multipleksimise tehnikaid või

e.

teostatakse optilist võimendamist;

6.

Raadioseadmed, mis töötavad sisend- või väljundsagedusel, mis ületab:

a.

31 GHz satelliit-maajaama rakenduste puhul või

b.

26,5 GHz muude rakenduste puhul;

Märkus . Punkt X.A.III.101.b.6 ei hõlma tsiviilotstarbelisi juhtseadmeid, mis vastavad Rahvusvahelise Telekommunikatsiooni Liidu (ITU) eraldatud sagedusribale vahemikus 26,5 GHz kuni 31 GHz.

7.

Raadioseadmed, millel on mis tahes järgmine omadus:

a.

kvadratuur-amplituudmodulatsiooni (QAM) tehnikad 4. tasemest kõrgemal, kui „täielik digitaalne edastuskiirus“ ületab 8,5 Mbit/s;

b.

kvadratuur-amplituudmodulatsiooni tehnikad 16. tasemest kõrgemal, kui „täielik digitaalne edastuskiirus“ on 8,5 Mbit/s või väiksem;

c.

muud digitaalsed modulatsioonitehnikad, mille „spektrikasutuse tõhusus“ on üle 3 bit/s/Hz või

d.

töötab sagedusribas 1,5 MHz kuni 87,5 MHz ja sisaldab adaptiivtehnikat, mis võimaldab häiresignaalide enam kui 15 dB allasurumist.

Märkused.

1.

Punkt X.A.III.101.b.7 ei hõlma seadmeid, mis on spetsiaalselt projekteeritud integreerimiseks ja käitamiseks mis tahes tsiviilotstarbelises satelliitsüsteemis.

2.

Punkt X.A.III.101.b.7 ei hõlma raadioreleeseadmeid, mis on kavandatud töötama Rahvusvahelise Telekommunikatsiooni Liidu (ITU) eraldatud sagedusribas:

a.

millel on mis tahes järgmine omadus:

1.

ei ületa 960 MHz või

2.

„täieliku digitaalse edastuskiirusega“ kuni 8,5 Mbit/s ning

b.

mille „spektrikasutuse tõhusus“ on kuni 4 bit/s/Hz.

c.

Salvestatud programmi abil juhitavad“ kommuteerimisseadmed ja nendega seotud signaalimissüsteemid, millel on mis tahes järgmine omadus, funktsioon või eripära, ning spetsiaalselt nende jaoks projekteeritud komponendid ja abiseadmed:

Märkus . Digitaalse sisendi ja väljundiga statistilisi multipleksereid, mis võimaldavad kommuteerimist, käsitatakse „salvestatud programmi abil juhitavate“ kommuuteritena.

1.

„Andmeside (sõnumite) kommuteerimise“ seadmed või süsteemid, mis on kavandatud „töötama paketina“, ning nende „elektroonikasõlmed“ ja komponendid, v.a need, mis on loetletud sõjaliste kaupade ühises nimekirjas või määruses (EL) 2021/821;

2.

Ei kasutata;

3.

„Datagrammi“ pakettide marsruutimine või kommuteerimine;

Märkus . Punkt X.A.III.101.c.3 ei hõlma võrke, mis kasutavad üksnes „võrgule juurdepääsu kontrollereid“, ega „võrgule juurdepääsu kontrollereid“ ennast.

4.

Ei kasutata;

5.

Mitmetasandiline prioriteetsus ja eesõigus ahelkommuteerimiseks;

Märkus . Punkt X.A.III.101.c.5 ei hõlma ühetasandilist kõnede eesõigust.

6.

Ette nähtud kärgside raadiokõnede automaatseks lülitamiseks teistesse kärgside kommuuteritesse või automaatseks ühendamiseks abonendi keskandmebaasiga, mis on ühine rohkem kui ühele kommuuterile;

7.

Sisaldab „salvestatud programmi abil juhitavat“ digitaalset ristühendusseadet, mille „digitaalne edastuskiirus“ on üle 8,5 Mbit/s pordi kohta;

8.

„Ühiskanaliga signaalimine“, mis töötab kas mitteseotud või kvaasiseotud töörežiimil;

9.

„Dünaamiline adaptiivne marsruutimine“;

10.

Pakettide kommuuterid, ahelkommuuterid ja ruuterid, mille portide või liinide arv ületab mis tahes järgmise näitaja:

a.

„teabevahetuskanali kontrolleri“„andmesignaali edastuskiirus“64 000 bit/s kanali kohta või

Märkus . Punkt X.A.III.101.c.10.a ei hõlma multipleksseid liitteabevahetuskanaleid, mis koosnevad ainult sidekanalitest, mis ei ole individuaalselt hõlmatud punktiga X.A.III.101.b.1.

b.

„võrgule juurdepääsu kontrolleri“ ja sellega seotud ühiste meediumite „digitaalne edastuskiirus“ 33 Mbit/s;

Märkus . Punkt X.A.III.101.c.10 ei hõlma pakettide kommuutereid või ruutereid, mille pordid või liinid ei ületa punktis X.A.III.101.c.10 sätestatud piirmäärasid.

11.

„Optiline kommuteerimine“;

12.

Kasutatakse „asünkroonse ülekandeviisi“ tehnikaid.

d.

Üle 50 m pikkused optilised kiud ja optilised kiudkaablid, mis on ette nähtud töötamiseks ühemoodiliselt;

e.

Tsentraliseeritud võrgujuhtimine, millel on kõik järgmised omadused:

1.

võtab sõlmedest andmeid vastu ning

2.

töötleb neid andmeid selleks, et juhtida liiklust, mille puhul ei ole vaja operaatori otsuseid, ja teostab seeläbi „dünaamilist adaptiivset marsruutimist“;

Märkus 1. Punkti X.A.III.101.e alla ei kuulu suunamisotsused, mis on tehtud eelnevalt antud informatsiooni põhjal.

Märkus 2. Punkt X.A.III.101.e ei välista liikluse juhtimist prognoositavate statistiliste liiklustingimuste funktsioonina.

f.

Suunadiagrammiga antennid, mille töösagedus on üle 10,5 GHz ja mis sisaldavad aktiivelemente ja hajutatud komponente ning mis on ette nähtud kiire vormimise ja suunamise elektrooniliseks juhtimiseks, välja arvatud maandumissüsteemid, mille mõõteriistad vastavad Rahvusvahelise Tsiviillennunduse Organisatsiooni (ICAO) standarditele (mikrolainemaandumissüsteemid (MLS));

g.

Mobiilsideseadmed, v.a need, mis on loetletud sõjaliste kaupade ühises nimekirjas või määruses (EL) 2021/821, elektroonikasõlmed ja nende komponendid või

h.

Raadioreleeseadmed, mis on ette nähtud kasutamiseks sagedusel 19,7 GHz või üle selle, ja nende komponendid, v.a need, mis on loetletud sõjaliste kaupade ühises nimekirjas või määruses (EL) 2021/821.

Tehniline märkus . Punkti X.A.III.101 tähenduses:

1)

„Asünkroonne ülekandeviis“ (asynchronous transfer mode) (ATM) – andmeedastusviis, mille korral andmed on liigendatud edastusrakkudeks; ülekanne on asünkroonne selles mõttes, et rakkude edastus sõltub kas nõutavast või hetkelisest bitikiirusest.

2)

„Ühe häälkanali ribalaius“ (bandwidth of one voice channel) – andmesideseade, mis on kavandatud töötama ühes häälkanalis sagedusega 3 100 Hz, nagu on määratletud CCITT soovituses G.151.

3)

„Teabevahetuskanali kontroller“ (communications channel controller) – füüsiline liides, mis juhib sünkroonse või asünkroonse digitaalse info liikumist. Selle sõlme võib liita arvutile või telekommunikatsiooniseadmele, et tagada juurdepääs teabevahetusele.

4)

„Datagramm“ (datagram) – iseseisev sõltumatu andmeüksus, mis sisaldab piisavalt teavet, et marsruutida see lähtekoha andmeside lõppseadmest sihtkoha andmeside lõppseadmesse, tuginemata varasemale teabevahetusele nende lähte- ja sihtkoha andmeside lõppseadmete ja transpordivõrgu vahel.

5)

„Kiirvalik“ (fast select) – virtuaalkõnede puhul kasutatav vahend, mis võimaldab andmeside lõppseadmel laiendada võimalust edastada andmeid kõnede ühendamise ja lõpetamise pakettides lisaks virtuaalse kõne põhifunktsioonidele.

6)

„Lüüs“ (gateway) – seadmete ja „tarkvara“ mis tahes kombinatsiooniga saavutatav funktsioon, mille eesmärk on muundada ühes süsteemis kasutatava teabe esituse, töötlemise või edastamise tavad vastavateks, ent erinevateks teises süsteemis kasutatavateks tavadeks.

7)

„Integraalteenuste digitaalvõrk“ (Integrated Services Digital Network) (ISDN) – ühtne läbiv digitaalvõrk, mille kaudu edastatakse andmeid, mis pärinevad igat liiki sidest (nt hääl, tekst, andmed, seisvad ja liikuvad pildid), ühest pordist (terminalist) sidumispunktis (kommuuter) ühe juurdepääsuliini kaudu abonendile ja abonendilt tagasi.

8)

„Pakett“ (packet) – bittide rühm, mis sisaldab andmeid ja kõnejuhtimissignaale, mida kommuteeritakse ühe tervikuna. Andmed, kõnejuhtimissignaalid ja võimalik veakontrolli teave esitatakse kindlaksmääratud vormingus.

9)

„Ühiskanali signaalimine“ – juhtimisteabe edastamine (signaalimine) sõnumite jaoks kasutatavast eraldi kanali kaudu. Signaalimiskanal juhib tavaliselt mitut sõnumikanalit.

10)

„Andmeedastuskiirus“ (data signalling rate) – kiirus, nii nagu on see defineeritud ITU soovituses 53-36, võttes arvesse, et mittebinaarse modulatsiooni korral ühikud baud ja bitti sekundis ei ole võrdsed. Arvesse tuleb võtta ka kodeerimis-, kontroll- ning sünkroniseerimisbitid.

11)

„Dünaamiline adaptiivne suunamine“ (dynamic adaptive routing) – liikluse automaatne suunamine, mis põhineb momendil võrgu aktuaalse seisundi määramisel ning analüüsil.

12)

„Meediumipääsu üksus“ – seade, mis sisaldab üht või mitut sideliidest („võrgule juurdepääsu kontroller“, ’teabevahetuskanali kontroller’, modem või arvutisiin) lõppseadme ühendamiseks võrku.

13)

„Spektrikasutuse tõhusus“ – ’digitaalne edastuskiirus’ (bits/s) / 6 dB spektririba laius (Hz).

14)

„Salvestatud programmi abil juhitav“ – juhtseadis, mida juhitakse elektroonilises mäluseadmes salvestatud käskudega, mida protsessor võib täita, et suunata kindlaksmääratud funktsioonide sooritamist.

Märkus . Seadmed võivad olla ’salvestatud programmi abil juhitavad’ nii seadmesisese kui ka seadmevälise elektroonilise mäluseadme korral.

X.B.III.101

Telekommunikatsiooni katseseadmed, v.a need, mis on loetletud sõjaliste kaupade ühises nimekirjas või määruses (EL) 2021/821.

X.C.III.101

Klaasi või muu materjali eelvormid, mis on optimeeritud punktiga X.A.III.101 hõlmatud optiliste kiudude tootmiseks.

X.D.III.101

„Tarkvara“, mis on spetsiaalselt loodud või kohandatud punktidega X.A.III.101 ja X.B.III.101 hõlmatud seadmete „arendamiseks“, „tootmiseks“ või „kasutamiseks“, ning järgmine dünaamilise adaptiivse marsruutimise tarkvara.

a.

„Tarkvara“, v.a masina täidetaval kujul olev, mis on spetsiaalselt loodud ’dünaamiliseks adaptiivseks marsruutimiseks’;

b.

Ei kasutata.

X.E.III.101

„Tehnoloogia“, mis on ette nähtud punktiga X.A.III.101 või X.B.III.101 hõlmatud seadmete või punktiga X.D.III.101 hõlmatud „tarkvara“„arendamiseks“, „tootmiseks“ või „kasutamiseks“, ning muud järgmised „tehnoloogiad“.

a.

Järgmine spetsiifiline „tehnoloogia“.

1.

„Tehnoloogia“ optilistele kiududele spetsiaalselt projekteeritud pinnakatete töötlemiseks ja kandmiseks, et muuta need veealuseks kasutamiseks sobivaks;

2.

„Tehnoloogia“ selliste seadmete „arendamiseks“, mis kasutavad „Synchronous Digital Hierarchy“ (’SDH’) või „Synchronous Optical Network“ („SONET“) tehnikaid.

Tehniline märkus . Punkti X.E.III.101 tähenduses:

1)

„Sünkroon-andmehierarhia“ (synchronous digital hierarchy) (SDH) – digitaalne hierarhia, mis võimaldab hallata ja multipleksida eri vormides digitaalset liiklust ning sellele juurde pääseda, kasutades sünkroonset edastusvormingut eri meediumitel. Vorming põhineb sünkroonse transpordi moodulil (Synchronous Transport Module, STM), mis on määratletud CCITT soovituses G.703, G.707, G.708, G.709 ja teistes veel avaldamata soovitustes. Esimese taseme „SDH“ määr on 155,52 Mbits/s.

2)

„Sünkroonne optiline võrk“ (synchronous optical network) (SONET) – võrk, mis võimaldab hallata ja multipleksida eri vormides digitaalset liiklust ning sellele juurde pääseda, kasutades sünkroonset edastusvormingut kiudoptikal. Vorming on Põhja-Ameerika versioon „SDHst“ ja selles kasutatakse ka sünkroonse transpordi moodulit. Samas kasutatakse transpordi põhimoodulina sünkroonset transpordi signaali (STS), mille esimese taseme kiirus on 51,81 Mbit/s. SONETi standardid integreeritakse SDH standarditesse.

III kategooria. 2. osa – Infoturve

Märkus . III kategooria 2. osa ei hõlma füüsiliste isikute isiklikuks kasutamiseks mõeldud kaupu.

X.A.III.201

Seadmed.

a.

Ei kasutata;

b.

Ei kasutata;

c.

Kaubad, mis on klassifitseeritud massituru krüpteerimiseks vastavalt krüptograafiamärkusele – 5. kategooria 2. osa märkus 3 (12).

X.D.III.201

„Infoturbe“„tarkvara“.

Märkus . Käesolev punkt ei hõlma „tarkvara“, mis on kavandatud või kohandatud kaitseks pahatahtliku arvutikahju eest, nt viirused, mille puhul „krüptograafia“ kasutamine piirdub autentimise, digiallkirja ja/või andmete või failide dekrüpteerimisega.

a.

Ei kasutata;

b.

Ei kasutata;

c.

„Tarkvara“, mis on klassifitseeritud massituru krüpteerimistarkvaraks vastavalt krüptograafiamärkusele – 5. kategooria 2. osa märkus 3 (13).

X.E.III.201

Tehnoloogia üldmärkusele vastav „infoturbe“„tehnoloogia“.

a.

Ei kasutata;

b.

„Tehnoloogia“, v.a tehnoloogia, mis on loetletud sõjaliste kaupade ühises nimekirjas või määruses (EL) 2021/821, on ette nähtud punktiga X.A.III.201.c hõlmatud massiturukaupade või punktiga X.D.III.201.c hõlmatud massituru „tarkvara“„kasutamiseks“.

IV kategooria – Andurid ja laserid

X.A.IV.001

Mere- või maismaa akustikaseadmed, millega on võimalik teha kindlaks või lokaliseerida veealuseid objekte või omadusi või määrata pealveelaevade või allveelaevade asukohta, ning spetsiaalselt projekteeritud komponendid, v.a need, mis on loetletud sõjaliste kaupade ühises nimekirjas või määruses (EL) 2021/821.

X.A.IV.002

Optilised andurid.

a.

Järgmised kujutisvõimendustorud ja nende jaoks spetsiaalselt projekteeritud komponendid:

1.

Kujutisvõimendustorud, millel on kõik järgmised omadused:

a.

tippkoste lainepikkuse väärtus jääb lainepikkuste vahemikku üle 400 nm, kuid mitte üle 1 050 nm;

b.

elektronkujutise võimendamise mikrokanalplaat, mille maskisamm (tsentritevaheline kaugus) on vähem kui 25 μm, ning

c.

millel on mis tahes järgmine omadus:

1.

S-20-, S-25- või multileelisfotokatood või

2.

GaAs- või GaInAs-fotokatood;

2.

Spetsiaalselt projekteeritud mikrokanalplaadid, millel on mõlemad järgmised omadused:

a.

15 000 või rohkem õõnsat toru plaadi kohta ning

b.

maskisamm (tsentritevaheline kaugus) vähem kui 25 μm.

b.

Vahetu vaatega kuvaseadmed, mis töötavad nähtavas või infrapunaspektris ja sisaldavad punktis X.A.IV.002.a.1 loetletud omadustega kujutisvõimendeid.

X.A.IV.003

Kaamerad.

a.

Kaamerad, mis vastavad punkti 6A003.b.4 (14) käsitleva märkuse 3 kriteeriumidele;

b.

Ei kasutata;

X.A.IV.004

Optika.

Märkus . Punkt X.A.IV.004 ei hõlma fikseeritud õhupiluga optilisi filtreid või Lyot-tüüpi filtreid.

a.

Optilised filtrid:

1.

lainepikkustele üle 250 nm, koosnedes mitmekihilistest optilistest kattekihtidest, ja millel on mis tahes järgmine omadus:

a.

ribalaius on 1 nm FWHI või väiksem ja tipp-edastus 90 % või üle selle või

b.

ribalaius on 0,1 FWHI või väiksem ja tipp-edastus 50 % või üle selle;

2.

lainepikkustele üle 250 nm ja millel on kõik järgmised omadused:

a.

häälestatav spektrialas 500 nm või üle selle;

b.

optiline hetkribapääsfilter on 1,25 nm või alla selle;

c.

lainepikkuse lähtestamine 0,1 ms, täpsusega 1 nm või täpsem, häälestatavas spektrivahemikus ning

d.

üksik tipp-edastus 91 % või üle selle;

3.

optilise läbipaistvuse filtrid vaateväljaga 30° või rohkem ja reageerimisajaga 1 ns või vähem;

b.

’Fluoriidikiust’ kaablid või nende optilised kiud, mille puhul sumbumine on väiksem kui 4 dB/km lainepikkuste vahemikus üle 1 000 nm, kuid mitte üle 3 000 nm.

Tehniline märkus . Punkti X.A.IV.004.b eesmärgil on „fluoriidikiud“ kiud, mis on valmistatud fluoriidiühenditest.

X.A.IV.005

„Laserid“.

a.

Süsinikdioksiid (CO2) „laserid“, millel on mis tahes järgmine omadus:

1.

pidevlaine (CW) väljundvõimsus üle 10 kW;

2.

„impulsi kestus“ üle 10 μs ning

a.

keskmine väljundvõimsus üle 10 kW või

b.

impulsi „tippvõimsus“ üle 100 kW või

3.

„impulsi kestus“ 10 μs või vähem ning

a.

impulsi energia üle 5 J impulsi kohta ja „tippvõimsus“ üle 2,5 kW või

b.

keskmine väljundvõimsus üle 2,5 kW;

b.

Pooljuhtlaserid:

1.

üksikud ühe ristimoodiga „pooljuhtlaserid“, mille:

a.

keskmine väljundvõimsus on üle 100 mW või

b.

lainepikkus on üle 1 050 nm;

2.

üksikud multiristimoodiga „pooljuhtlaserid“ või üksikute „pooljuhtlaserite“ maatriksid lainepikkusega üle 1 050 nm;

c.

„Rubiinlaserid“ väljundenergiaga üle 20 J impulsi kohta;

d.

„Mittehäälestatavad“„impulsslaserid“, mille väljundlainepikkus on vahemikus üle 975 nm, kuid mitte üle 1 150 nm ja millel on mis tahes järgmine omadus:

1.

„impulsi kestus“ 1 ns või üle selle, kuid mitte üle 1 μs ja vähemalt ühe järgmise omadusega:

a.

ühe ristimoodiga väljundiga, millel on mis tahes järgmine omadus:

1.

„pistikupesatõhusus“ on üle 12 % ja „keskmine väljundvõimsus“ on üle 10 W ning on suuteline töötama impulsside kordussagedusega üle 1 kHz või

2.

„keskmine väljundvõimsus“ üle 20 W või

b.

multiristimoodiga väljundiga, millel on mis tahes järgmine omadus:

1.

„pistikupesatõhusus“ üle 18 % ja „keskmine väljundvõimsus“ üle 30 W;

2.

„tippvõimsus“ üle 200 MW või

3.

„keskmine väljundvõimsus“ üle 50 W või

2.

„impulsi kestus“ üle 1 μs ja millel on mis tahes järgmine omadus:

a.

ühe ristimoodiga väljundiga, millel on mis tahes järgmine omadus:

1.

„pistikupesatõhusus“ on üle 12 % ja „keskmine väljundvõimsus“ on üle 10 W ning on suuteline töötama impulsside kordussagedusega üle 1 kHz või

2.

„keskmine väljundvõimsus“ üle 20 W või

b.

multiristimoodiga väljundiga, millel on mis tahes järgmine omadus:

1.

„pistikupesatõhusus“ üle 18 % ja „keskmine väljundvõimsus“ üle 30 W või

2.

„keskmine väljundvõimsus“ üle 500 W;

e.

„Mittehäälestatavad“„pidevlainelaserid“, mille väljundlainepikkus on vahemikus üle 975 nm, kuid mitte üle 1 150 nm, ja millel on mis tahes järgmine omadus:

1.

ühe ristimoodiga väljundiga, millel on mis tahes järgmine omadus:

a.

„pistikupesatõhusus“ on üle 12 % ja „keskmine väljundvõimsus“ on üle 10 W ning on suuteline töötama impulsside kordussagedusega üle 1 kHz või

b.

„keskmine väljundvõimsus“ üle 50 W või

2.

multiristimoodiga väljundiga, millel on mis tahes järgmine omadus:

a.

„pistikupesatõhusus“ üle 18 % ja „keskmine väljundvõimsus“ üle 30 W või

b.

„keskmine väljundvõimsus“ üle 500 W;

Märkus . Punkt X.A.IV.005.e.2.b ei hõlma multiristimoodiga tööstuslikke lasereid, mille väljundvõimsus on 2 kW või vähem ja mille kogumass on üle 1 200 kg. Selle punkti eesmärgil sisaldab kogumass kõiki „laseri“ toimimiseks vajalikke komponente, nt „laser“, toiteallikas, soojusvaheti, kuid ei sisalda välisoptikat laserkiire muundamiseks ja/või edasitoimetamiseks.

f.

„Mittehäälestatavad“„laserid“, mille väljundlainepikkus on vahemikus üle 1 400 nm, kuid mitte üle 1 555 nm ja millel on mis tahes järgmine omadus:

1.

väljundenergia üle 100 mJ impulsi kohta ja impulsi „tippvõimsus“ üle 1 W või

2.

keskmine või pidevlaine (CW) väljundvõimsus üle 1 W;

g.

Vabadel elektronidel põhinevad „laserid“.

Tehniline märkus . Punkti X.A.IV.005 eesmärgil määratletakse ’pistikupesatõhusus’ (kasutegur) (wall-plug efficiency) „laseri“ väljundvõimsuse (või „keskmise väljundvõimsuse“) ning „laseri“ tööks vajaliku kogu elektrilise sisendvõimsuse (sh toiteallikate/võimsusmuundurite ja konditsioneerimise/soojusvahetite võimsuse) suhtena.

X.A.IV.006

„Magnetomeetrid“, „ülijuhtivad“ elektromagnetilised andurid ja nende jaoks spetsiaalselt projekteeritud „komponendid“.

a.

„Magnetomeetrid“, v.a need, mis on loetletud sõjaliste kaupade ühises nimekirjas või määruses (EL) 2021/821, mille ruutkeskmine „tundlikkus“ on madalam (parem) kui 1,0 nT Hz ruutjuure kohta.

Tehniline märkus . Punkti X.A.IV.006.a tähenduses on „tundlikkus“ (müratase) seadme tajutava müra taseme ruutkeskmine, mis on madalaim mõõdetav signaal.

b.

„Ülijuhtivatest“ materjalidest valmistatud „ülijuhtivate“ elektromagnetiliste andurite komponendid:

1.

kavandatud töötama temperatuuril, mis on madalam kui vähemalt ühe „ülijuhtiva“ komponendi „kriitiline temperatuur“ (sealhulgas Josephsoni efektil põhinevad seadmed või „ülijuht-kvantinterferentsseadmed“ (SQUIDS));

2.

kavandatud elektromagnetvälja kõikumiste seireks sagedustel 1 kHz või vähem ning

3.

millel on mis tahes järgmine omadus:

a.