ISSN 1977-0650

Euroopa Liidu

Teataja

L 53

European flag  

Eestikeelne väljaanne

Õigusaktid

66. aastakäik
21. veebruar 2023


Sisukord

 

II   Muud kui seadusandlikud aktid

Lehekülg

 

 

MÄÄRUSED

 

*

Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2023/382, 14. veebruar 2023, millega kiidetakse heaks oluline muudatus kaitstud päritolunimetuste ja kaitstud geograafiliste tähiste registrisse kantud nimetuse spetsifikaadis (Pane Toscano (KPN))

1

 

*

Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2023/383, 16. veebruar 2023, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 2870/2000, millega sätestatakse ühenduse standardmeetodid piiritusjookide analüüsimiseks, ja tunnistatakse kehtetuks määrus (EMÜ) nr 2009/92, millega määratakse kindlaks piiritusjookide, aromatiseeritud veinide, aromatiseeritud veinijookide ja aromatiseeritud veinikokteilide valmistamisel kasutatud põllumajandusliku päritoluga etüülalkoholi ühenduse analüüsimeetodid

3

 

 

OTSUSED

 

*

Nõukogu otsus (ÜVJP) 2023/384, 20. veebruar 2023, mis käsitleb Euroopa rahutagamisrahastu abimeedet Jordaania relvajõudude toetamiseks

10

 

*

Nõukogu otsus (ÜVJP) 2023/385, 20. veebruar 2023, mis käsitleb Kanada osalemist PESCO Euroopa logistikakeskuste ning operatsioonide toetamise võrgustiku projektis

14

 

*

Nõukogu otsus (ÜVJP) 2023/386, 20. veebruar 2023, millega käivitatakse Euroopa Liidu missioon Armeenias (EUMA) ja muudetakse otsust (ÜVJP) 2023/162

17

 

*

Nõukogu otsus (ÜVJP) 2023/387, 20. veebruar 2023, ebaseaduslikest tavarelvadest ja nende laskemoonast teavitamise ülemaailmse mehhanismi (iTrace V) toetamise kohta, et vähendada nende kõrvalesuunamise ja ebaseadusliku üleandmise riski

19

 

*

Nõukogu otsus (ÜVJP) 2023/388, 20. veebruar 2023, millega muudetakse otsust (ÜVJP) 2022/266, mis käsitleb piiravaid meetmeid vastusena teatavate valitsuse kontrolli alt väljas olevate Ukraina alade ebaseaduslikule tunnustamisele, okupeerimisele või annekteerimisele Venemaa Föderatsiooni poolt

37

 

*

Nõukogu otsus (ÜVJP) 2023/389, 20. veebruar 2023, millega käivitatakse Euroopa Liidu sõjaline partnerlusmissioon Nigeris (EUMPM Niger)

39

 

*

Komisjoni otsus (el) 2023/390, 30. juuni 2022, meetmete SA.36086 (2021/C) (ex 2019/CC) (ex 2016/C) (ex 2016/NN) kohta, mida Rumeenia rakendas äriühingu Oltchim SA kasuks (teatavaks tehtud numbri C(2022) 4458 all)  ( 1 )

40

 

*

Komisjoni otsus (EL) 2023/391, 15. veebruar 2023, millega muudetakse Euroopa Liidu ja San Marino Vabariigi vahelise rahanduskokkuleppe lisa

45

 

*

Komisjoni otsus (EL) 2023/392, 15. veebruar 2023, millega muudetakse Euroopa Liidu ja Andorra Vürstiriigi vahelise rahaküsimusi käsitleva lepingu lisa

62

 

*

Komisjoni otsus (EL) 2023/393, 15. veebruar 2023, millega muudetakse Euroopa Liidu ja Vatikani Linnriigi vahelise rahanduskokkuleppe lisa

81

 

*

Komisjoni otsus (EL) 2023/394, 15. veebruar 2023, millega muudetakse Euroopa Liidu ja Monaco Vürstiriigi vahelise rahaküsimusi käsitleva lepingu A lisa

89

 

*

Komisjoni rakendusotsus (EL) 2023/395, 20. veebruar 2023, millega määratakse liidus vaba liikumise õiguse kasutamise hõlbustamiseks kindlaks Aserbaidžaani Vabariigis välja antud COVID-19 tõendite samaväärsus Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2021/953 kohaselt välja antud tõenditega ( 1 )

98

 

*

Komisjoni rakendusotsus (EL) 2023/396, 20. veebruar 2023, millega määratakse liidus vaba liikumise õiguse kasutamise hõlbustamiseks kindlaks Hongkongi erihalduspiirkonnas välja antud COVID-19 tõendite samaväärsus Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2021/953 kohaselt välja antud tõenditega ( 1 )

101

 

 

SOOVITUSED

 

*

Komisjoni soovitus (EL) 2023/397, 17. veebruar 2023, Euroopa statistikasüsteemi selgitavate metaandmete ja kvaliteediaruannete kohta, millega asendatakse soovitus 2009/498/EÜ Euroopa statistikasüsteemi viitamismetaandmete kohta

104

 


 

(1)   EMPs kohaldatav tekst

ET

Aktid, mille peakiri on trükitud harilikus trükikirjas, käsitlevad põllumajandusküsimuste igapäevast korraldust ning nende kehtivusaeg on üldjuhul piiratud.

Kõigi ülejäänud aktide pealkirjad on trükitud poolpaksus kirjas ja nende ette on märgitud tärn.


II Muud kui seadusandlikud aktid

MÄÄRUSED

21.2.2023   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 53/1


KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2023/382,

14. veebruar 2023,

millega kiidetakse heaks oluline muudatus kaitstud päritolunimetuste ja kaitstud geograafiliste tähiste registrisse kantud nimetuse spetsifikaadis („Pane Toscano“ (KPN))

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 21. novembri 2012. aasta määrust (EL) nr 1151/2012 põllumajandustoodete ja toidu kvaliteedikavade kohta, (1) eriti selle artikli 52 lõiget 2,

ning arvestades järgmist:

(1)

Vastavalt määruse (EL) nr 1151/2012 artikli 53 lõike 1 esimesele lõigule vaatas komisjon läbi Itaalia taotluse saada heakskiit komisjoni rakendusmäärusega (EL) 2016/303 (2) registreeritud kaitstud päritolunimetuse „Pane Toscano“ spetsifikaadi muudatusele.

(2)

Kuna asjaomane muudatus ei ole väike määruse (EL) nr 1151/2012 artikli 53 lõike 2 tähenduses, avaldas komisjon kõnealuse määruse artikli 50 lõike 2 punkti a kohase muutmistaotluse Euroopa Liidu Teatajas (3).

(3)

Kuna komisjon ei ole saanud ühtegi määruse (EL) nr 1151/2012 artikli 51 kohast vastuväidet, tuleks spetsifikaadi muudatus heaks kiita,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Euroopa Liidu Teatajas avaldatud nimetuse „Pane Toscano“ (KPN) spetsifikaadi muudatus kiidetakse heaks.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 14. veebruar 2023

Komisjoni nimel

presidendi eest

komisjoni liige

Janusz WOJCIECHOWSKI


(1)  ELT L 343, 14.12.2012, lk 1.

(2)  Komisjoni 1. märtsi 2016. aasta rakendusmäärus (EL) 2016/303, millega registreeritakse kaitstud päritolunimetuste ja kaitstud geograafiliste tähiste registris nimetus [Pane Toscano (KPN)] (ELT L 58, 4.3.2016, lk 24).

(3)  ELT C 372, 29.9.2022, lk 40.


21.2.2023   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 53/3


KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2023/383,

16. veebruar 2023,

millega muudetakse määrust (EÜ) nr 2870/2000, millega sätestatakse ühenduse standardmeetodid piiritusjookide analüüsimiseks, ja tunnistatakse kehtetuks määrus (EMÜ) nr 2009/92, millega määratakse kindlaks piiritusjookide, aromatiseeritud veinide, aromatiseeritud veinijookide ja aromatiseeritud veinikokteilide valmistamisel kasutatud põllumajandusliku päritoluga etüülalkoholi ühenduse analüüsimeetodid

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 17. aprilli 2019. aasta määrust (EL) 2019/787, milles käsitletakse piiritusjookide määratlemist, kirjeldamist, esitlemist ja märgistamist, piiritusjookide nimetuste kasutamist muude toiduainete esitlemisel ja märgistamisel, piiritusjookide geograafiliste tähiste kaitset ning põllumajandusliku päritoluga etüülalkoholi ja destillaatide kasutamist alkohoolsetes jookides ning millega tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 110/2008, (1) eriti selle artikli 20 esimese lõigu punkti d,

ning arvestades järgmist:

(1)

Määruse (EL) 2019/787 artiklis 5 sätestatud põllumajandusliku päritoluga etüülalkoholi määratlust ja sellele etüülalkoholile esitatavaid nõudeid on muudetud muu hulgas komisjoni delegeeritud määrusega (EL) 2022/1303, (2) et viia teatavate jääkide piirnormid vastavusse praegu tööstuses ja enamikus laboreis kasutatavate tehniliste parameetritega.

(2)

Sellega seoses leiti olevat vajalik muuta komisjoni määrust (EÜ) nr 2870/2000, (3) et laiendada kõnealuse määruse lisas esitatud standardmeetodeid, mida kasutatakse põllumajandusliku päritoluga etüülalkoholi analüüsimiseks.

(3)

Põllumajandusliku päritoluga etüülalkoholi sisaldus mahuprotsentides tuleks määrata määruse (EÜ) nr 2870/2000 lisa I peatükis esitatud standardmeetodiga, sest see on kehtestatud meetod, mida kasutatakse praegu piiritusjookide analüüsimiseks. Seepärast on asjakohane sätestada, et põllumajandusliku päritoluga etüülalkoholi tuleks käsitada destillaadina, mille alkoholisisaldust mahuprotsentides tuleks mõõta otse ja mitte pärast destilleerimist. Kuna automaatsed tihedusmõõturid annavad vale numbrilise tulemuse, kui süstitud alkohol ei ole läbipaistev, on sellisel juhul siiski asjakohane sätestada, et proov tuleks destilleerida.

(4)

Seoses etüülalkoholi päritolu ja eriti selle kindlakstegemisega, kas see on saadud aluslepingu I lisas loetletud toodetest, on asjakohane hakata uuesti kasutama komisjoni määruses (EÜ) nr 625/2003 (4) kirjeldatud, praegu aegunud 13. meetodit, mis on ette nähtud etanooli 14C-sisalduse määramiseks ja mis võimaldab eristada sünteesitud alkoholi ja käärimisel tekkinud alkoholi.

(5)

Põllumajandusliku päritoluga etüülalkoholis sisalduva etüülatsetaadi, atseetaldehüüdi, kõrgemate alkoholide ja metanooli määramine peaks põhinema määruse (EÜ) nr 2870/2000 lisa III peatüki osas III.2 kirjeldatud standardmeetoditel, sest need on kehtestatud meetodid, mida praegu kasutatakse paljude piiritusjookide analüüsimiseks.

(6)

Mis puudutab furfuraali, siis peaks selle määramise standardmeetod põhinema piiritusjookides sisalduva furfuraali analüüsiks ettenähtud kehtestatud meetodil, milleks on määruse (EÜ) nr 2870/2000 lisa X peatükis kirjeldatud vedelikkromatograafiline meetod puidust pärit ühendite määramiseks.

(7)

Kuna põllumajandusliku päritoluga etüülalkohol ja need piiritusjoogid, mille jaoks on määruse (EÜ) nr 2870/2000 lisas esitatud analüüsi standardmeetodid, on erineva alkoholisisaldusega ning võttes arvesse, et põllumajandusliku päritoluga alkohol sisaldab eeldatavasti märkimisväärselt väiksemas kontsentratsioonis lenduvaid ühendeid (estreid, aldehüüde, kõrgemaid alkohole) kui mõned piiritusjoogid, on asjakohane määrata kindlaks kõnealuste meetodite väikesed kohandused, et neid erinevusi arvesse võtta.

(8)

Seepärast tuleks määrust (EÜ) nr 2870/2000 vastavalt muuta.

(9)

Komisjoni määrus (EMÜ) nr 2009/92 (5) on seotud põllumajandusliku päritoluga etüülalkoholi analüüsimisega. Selle vastuvõtmisest alates on kõnealused analüüsimeetodid muutunud seoses sellega, et komisjoni määrusega (EÜ) nr 1623/2000 (6) tühistati neutraalse alkoholi analüüsimist käsitlev komisjoni määrus (EMÜ) nr 1238/92 (7) ning määruse (EL) 2019/787 artiklis 5 sätestati põllumajandusliku päritoluga etüülalkoholi määratlus ja sellele etüülalkoholile esitatavad nõuded. Seepärast ei ole määrus (EMÜ) nr 2009/92 enam asjakohane.

(10)

Selguse ja õiguskindluse huvides tuleks määrus (EMÜ) nr 2009/92 kehtetuks tunnistada.

(11)

Käesoleva määrusega ettenähtud meetmed on kooskõlas piiritusjoogituru komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määruse (EÜ) nr 2870/2000 muudatused

Määrust (EÜ) nr 2870/2000 muudetakse järgmiselt:

1)

lisatakse artikkel 1a:

„Artikkel 1a

1.   Käesolevat määrust kohaldatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2019/787 (*1) artiklis 5 määratletud põllumajandusliku päritoluga etüülalkoholi suhtes.

2.   Liidu standardmeetodid põllumajandusliku päritoluga etüülalkoholi analüüsimiseks on sätestatud käesoleva määruse lisas.

3.   Käesolevas määruses käsitatakse põllumajandusliku päritoluga etüülalkoholi destillaadina, mille alkoholisisaldust mahuprotsentides mõõdetakse otse, nagu on kirjeldatud lisa I peatüki II liites.

Kui alkoholiproov ei ole läbipaistev või on näha suspendeerunud osakesi, tuleb proov siiski destilleerida.

4.   Lenduvate ainete määramiseks on vaja kalibreerida absoluutalkoholiga valmistatud standardlahusega C, et saada asjakohane maatriks, millega võrrelda proove ja lisa III peatüki osas III.2 kirjeldatud standardlahuseid.

5.   Furfuraali määramiseks lisa X peatükis kirjeldatud viisil lahjendatakse põllumajandusliku päritoluga etüülalkoholi kaks korda, lisades vett, kuni saavutatakse kahekordne algne ruumala ja kalibreerimislahustega võrreldav alkoholisisaldus mahuprotsentides. Furfuraali analüüsi tulemused teisendatakse grammideks ühe hektoliitri 100-mahuprotsendilise alkoholi kohta, kasutades valemit furfuraali kontsentratsioon grammides ühe hektoliitri 100-mahuprotsendilise alkoholi kohta = furfuraali kontsentratsioon lg/l × 10/alkoholisisaldus mahuprotsentides, kus alkoholisisaldus mahuprotsentides on lisa I peatüki kohaselt mõõdetud alkoholisisaldus proovis.

6.   Etanooli 14C-sisalduse määramiseks kasutatakse lisa XI peatükis kirjeldatud meetodit.

(*1)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 17. aprilli 2019. aasta määrus (EL) 2019/787, milles käsitletakse piiritusjookide määratlemist, kirjeldamist, esitlemist ja märgistamist, piiritusjookide nimetuste kasutamist muude toiduainete esitlemisel ja märgistamisel, piiritusjookide geograafiliste tähiste kaitset ning põllumajandusliku päritoluga etüülalkoholi ja destillaatide kasutamist alkohoolsetes jookides ning millega tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 110/2008 (ELT L 130, 17.5.2019, lk 1).“;"

2)

lisa muudetakse vastavalt käesoleva määruse lisale.

Artikkel 2

Määruse (EMÜ) nr 2009/92 kehtetuks tunnistamine

Määrus (EMÜ) nr 2009/92 tunnistatakse kehtetuks.

Artikkel 3

Jõustumine

Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 16. veebruar 2023

Komisjoni nimel

president

Ursula VON DER LEYEN


(1)  ELT L 130, 17.5.2019, lk 1.

(2)  Komisjoni 25. aprilli 2022. aasta delegeeritud määrus (EL) 2022/1303, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) 2019/787 põllumajandusliku päritoluga etüülalkoholi määratluse ja sellele esitatavate nõuete osas (ELT L 197, 26.7.2022, lk 71).

(3)  Komisjoni 19. detsembri 2000. aasta määrus (EÜ) nr 2870/2000, millega sätestatakse ühenduse standardmeetodid piiritusjookide analüüsimiseks (EÜT L 333, 29.12.2000, lk 20).

(4)  Komisjoni 2. aprilli 2003. aasta määrus (EÜ) nr 625/2003, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1623/2000, milles sätestatakse veinituru ühist korraldust käsitleva määruse (EÜ) nr 1493/1999 üksikasjalikud rakenduseeskirjad turumehhanismide osas (ELT L 90, 8.4.2003, lk 4).

(5)  Komisjoni 20. juuli 1992. aasta määrus (EMÜ) nr 2009/92, millega määratakse kindlaks piiritusjookide, aromatiseeritud veinide, aromatiseeritud veinijookide ja aromatiseeritud veinikokteilide valmistamisel kasutatud põllumajanduslikku päritolu etüülalkoholi ühenduse analüüsimeetodid (EÜT L 203, 21.7.1992, lk 10).

(6)  Komisjoni 25. juuli 2000. aasta määrus (EÜ) nr 1623/2000, milles sätestatakse veinituru ühist korraldust käsitleva määruse (EÜ) nr 1493/1999 üksikasjalikud rakenduseeskirjad turumehhanismide osas (EÜT L 194, 31.7.2000, lk 45).

(7)  Komisjoni 8. mai 1992. aasta määrus (EMÜ) nr 1238/92, milles määratakse kindlaks ühenduse meetodid, mida kohaldatakse veinisektoris neutraalse alkoholi analüüsimiseks (EÜT L 130, 15.5.1992, lk 13).


LISA

Määruse (EÜ) nr 2870/2000 lisa muudetakse järgmiselt.

1)

Sisukorda lisatakse järgmine punkt:

„XI.

14C-sisalduse määramine etanoolis“;

2)

III peatüki osa III.2 (lenduvate aromaatsete ainete gaasikromatograafiline määramine: aldehüüdid, kõrgemad alkoholid, etüülatsetaat ja metanool) punkti 5 (reaktiivid ja materjalid) lisatakse järgmised alapunktid:

„5.13.a

Ainult põllumajandusliku päritoluga etüülalkoholi puhul: absoluutalkohol (CASi nr 64-17-5).“;

„5.14.1a

Ainult põllumajandusliku päritoluga etüülalkoholi puhul: standardlahuse A valmistamiseks pipetitakse reaktiivid, milles kõrgemate alkoholide sisaldust on vähendatud, et kontsentratsioonid standardlahustes oleksid ligikaudu samad põllumajandusliku päritoluga etüülalkoholi suhtes kehtestatud piirnormidega.“;

„5.14.2a

Ainult põllumajandusliku päritoluga etüülalkoholi puhul: standardlahuse B valmistamiseks pipetitakse väiksem ruumala sobivat sisestandardit, et kontsentratsioonid standardlahustes oleksid ligikaudu samad põllumajandusliku päritoluga etüülalkoholi suhtes kehtestatud piirnormidega.“;

3)

lisatakse XI peatükk:

„XI.    14C-SISALDUSE MÄÄRAMINE ETANOOLIS

1.   Sissejuhatus

14C-sisalduse määramine etanoolis võimaldab eristada fossiilsest toorainest saadud alkoholi (sünteesitud alkohol) ja värskest toorainest saadud alkoholi (käärimisel tekkinud alkohol).

2.   Määratlus

Etanooli 14C-sisaldusena käsitatakse käesolevas peatükis või standardi EN 16640 meetodi C all kirjeldatud meetodiga määratud 14C-sisaldust.

Elavate taimede poolt assimileeritav atmosfääri looduslik 14C-sisaldus (kontrollväärtus) ei ole püsiv väärtus. Seepärast määratakse kontrollväärtus etanooli põhjal, mis on saadud kõige viimase kasvuperioodi toorainest. See iga-aastane kontrollväärtus määratakse standardi EN 16640 kohaselt. Vastuvõetav on ka mõni muu kontrollväärtus, kui selle on sertifitseerinud akrediteeritud asutus.

3.   Põhimõte

14C-sisaldus määratakse alkoholiproovide puhul, mille etanoolisisaldus on vähemalt 85 massiprotsenti, otseselt vedelikus toimuvate stsintillatsioonide loendamise teel.

4.   Reaktiivid

4.1.   Tolueenstsintillaator

5,0 g 2,5-difenüüloksasool (PPO)

0,5 g p-bis-(4-metüül-5-fenüüloksasool-2-üül)-benseen (dimetüül-POPOP) 1 liitris analüüsipuhtas tolueenis

Samuti võib kasutada kaubanduslikke kasutusvalmis tolueenstsintillaatoreid, millel on niisugune koostis.

4.2.   14C-standardaine

14C-n-heksadekaan, mille aktiivsus on umbes 1 × 106 dpm/g (umbes 1,67 × 106 cBq/g) ja määratud aktiivsuse tagatud täpsus ± 2 suhtprotsenti.

4.3.   14C-vaba etanool

Fooni määramiseks kasutatakse fossiilsest toorainest sünteesitud alkoholi, mille etanoolisisaldus on vähemalt 85 massiprotsenti.

4.4.

Etalonainena kasutatakse kõige viimase kasvuperioodi toorainest saadud alkoholi, mille etanoolisisaldus on 85 massiprotsenti.

5.   Aparatuur

5.1.

Mitmekanaliline vedelikstsintillatsioonspektromeeter protsessori ja automaatse välise kalibreerimisega ning välisstandardi ja kanali suhte esitamisega (tavaliselt kolm mõõtekanalit ja kaks välisstandardi kanalit).

5.2.

Spektromeetrile sobivad vähese kaaliumisisaldusega küvetid, millel on tumedad seestpoolt polüetüleeniga kaitstud keermega korgid.

5.3.

10 ml mahtpipetid.

5.4.

10 ml automaatdosaator.

5.5.

250 ml lihvkorgiga ümarkolb.

5.6.

Alkoholi destilleerimisseade, millel on soojendussärk, näiteks Micko-tüüpi.

5.7.

50 μl mikrosüstal.

5.8.

25- ja 50 milliliitriste püknomeetritega püknomeeterlehter. Teise võimalusena võib kasutada samaväärseid seadmeid, nt elektroonilist densimeetrit.

5.9.

Termostaat, mis säilitab temperatuuri stabiilsuse 0,01 °C täpsusega.

6.   Töö käik

6.1.   Seadmete reguleerimine

Seadmed reguleeritakse vastavalt tootja juhendile. Mõõtmistingimused on optimaalsed, kui näitaja E2/B (kvaliteediindeks) on maksimaalne.

E = efektiivsus

B = foon

Optimeeritakse üksnes kaks mõõtekanalit. Kolmas jäetakse kontrolli otstarbel täiesti avatuks.

6.2.   Küvettide valik

Vajaminevast suurem hulk küvette täidetakse 10 ml 14C-vaba sünteesitud etanooliga ja 10 ml tolueenstsintillaatoriga. Igat küvetti mõõdetakse vähemalt nelja 100-minutise tsükli jooksul. Küvetid, mille foon erineb keskmisest rohkem kui ± 1 suhtprotsendi võrra, jäetakse kõrvale. Kasutada võib üksnes vabrikust tulnud uusi ja samasse partiisse kuuluvaid küvette.

6.3.   Välisstandardi ja kanali suhte (VSKS) määramine

Punkti 6.1 kohase kanalite reguleerimise ajal määratakse VSKS, kasutades efektiivsuse määramiseks asjakohast arvutiprogrammi. Välisstandardina tuleb kasutada 137tseesiumi, mille tootja on juba sisse ehitanud.

6.4.   Proovi ettevalmistamine

Mõõtmiseks kasutatakse proove, mille etanoolisisaldus on vähemalt 85 massiprotsenti ja milles ei esine lisandeid ning milles toimub neeldumine lainepikkustel alla 450 nm. Väikestel estrite ja aldehüüdide jääkidel ei ole segavat mõju. Proovi alkoholisisaldus määratakse eelnevalt 0,1 % täpsusega.

7.   Proovide mõõtmine välisstandardite abil

7.1.

Punktile 6.4 vastavaid nõrga neeldumisega proove (VSKS umbes 1,8) saab mõõta välisstandardi ja kanali suhte kaudu, mis võetakse efektiivsuse mõõduks.

7.2.   Mõõtmine

Pipettida valitud küvetti, mille foon on kontrollitud, igast punkti 6.4 kohaselt valmistatud proovist 10 ml ja lisada automaatdosaatori abil 10 ml tolueenstsintillatorit. Küvettides olevad proovid homogeenitakse ringliigutustega; vedelik ei tohi teha märjaks keermega korgi sisekülje polüetüleenkaitset. Valmistada samal viisil fossiilset 14C-vaba etanooli sisaldav küvett fooni mõõtmiseks. Asjakohase aastase 14C-näitaja kontrollimiseks valmistatakse viimase kasvuperioodi etanoolist duplikaat, segades küveti sisu sisestandardiga punkti 8 kohaselt.

Kontrollproov ja fooni proovid asetatakse kuni kümmet analüüsitavat proovi sisaldava mõõteseeria algusesse. Mõõtmise koguaeg proovi kohta on vähemalt 2 × 100 minutit ja üksikud proovid mõõdetakse 100-minutiste etappide kaupa, nii et on võimalik avastada vahendite mis tahes kõrvalekalle või muu rike. (Seepärast vastab üks tsükkel 100-minutisele mõõtmisajale proovi kohta.)

Fooni proovid ja kontrollproovid valmistatakse iga nelja nädala tagant uuesti.

Nõrga neeldumisega proovide (VSKS umbes 1,8) efektiivsust mõjutab kõnealuse näitaja muutumine üksnes veidi. Kui muutus ei ületa 5 suhtprotsenti, võib arvestada sama efektiivsusega. Tugevama neeldumisega proovide, nagu denatureeritud alkoholi efektiivsuse võib kindlaks teha neeldumise parandusgraafiku põhjal. Kui asjakohane arvutiprogramm ei ole kättesaadav, tuleb kasutada sisestandardit, mis annab ühetähendusliku tulemuse.

8.   Proovide mõõtmine sisestandardi 14C-heksadekaani abil

8.1.   Töö käik

Kõiki kontrollproove ja fooni proove (viimase kasvuperioodi toorainest saadud ja fossiilne etanool) ning tundmatut materjali mõõdetakse duplikaatidena. Üks duplikaadi proov valmistatakse valikuta võetud küvetis, kuhu on sisestandardina lisatud täpselt doseeritud kogus (30 μl) 14C-heksadekaani (lisaaktiivsus umbes 26 269 dpm/gC – umbes 43 782 cBq/gC). Muude proovide valmistamine ja mõõtmisaeg on esitatud punktis 7.2, kuid sisestandardiga proovide mõõtmisaega võib loenduri ettevaliku seadmisega 105 impulsile vähendada kuni viie minutini. Iga mõõteseeria jaoks kasutatakse fooni proovi ja kontrollproovi duplikaati, mis asetatakse mõõteseeria algusesse.

8.2.   Sisestandardi ja küvettide kasutamine

Vältimaks saastamist sisestandardiga mõõtmisel, säilitatakse ja käsitletakse neid standardeid mujal kui analüüsimiseks ettenähtud proovide valmistamis- ja mõõtmiskohas. Pärast mõõtmist võib kontrollitud fooniga küvette uuesti kasutada. Keermega korgid ja sisestandardit sisaldavad küvetid hävitatakse.

9.   Tulemuste esitamine

9.1.   Radioaktiivse aine aktiivsusühik on bekrell; 1 Bq = 1 tuuma lagunemine/s.

Eriradioaktiivsust väljendatakse bekrellides ühe grammi süsiniku kohta – Bq/gC.

Praktikas rakendatavate tulemuste saamiseks tuleks need väljendada sentibekrellides – cBq/gC.

Samuti võib kasutada erialakirjandusest leitavaid kirjeldusi ja valemeid, kus kasutatavaks ühikuks on dpm (lagunemine/min). Selleks et saada vastavad arvud sentibekrellides (cBq), tuleb dpm arvuline väärtus korrutada arvuga 100/60.

9.2.   Välisstandardi abil saadud tulemuste väljendamine

Formula

9.3.   Sisestandardi abil saadud tulemuste väljendamine

Formula

9.4.   Lühendid

cpmpr

=

proovi keskmine loendussagedus kogu mõõtmisaja jooksul

cpmNE

=

samal viisil arvutatud fooni keskmine impulsisagedus

cpmIS

=

proovide loendussagedus sisestandardiga.

dpmIS

=

lisatud sisestandardi kogus (standardradioaktiivsus dpm)

V

=

kasutatud proovi maht milliliitrites

F

=

puhta alkoholi sisaldus g/ml vastavalt selle kontsentratsioonile

Z

=

efektiivsus vastavalt VSKS näitajale

1,918

=

alkoholi grammide arv süsiniku grammide kohta

10.   Meetodi usaldusväärsus

10.1.   Korratavus (r)

r = 0,632 cBq/g C; S(r) = ± 0,223 cBq/g C

10.2.   Reprodutseeritavus (R)

R = 0,821 cBq/g C; S(R) = ± 0,290 cBq/g C.“


OTSUSED

21.2.2023   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 53/10


NÕUKOGU OTSUS (ÜVJP) 2023/384,

20. veebruar 2023,

mis käsitleb Euroopa rahutagamisrahastu abimeedet Jordaania relvajõudude toetamiseks

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Liidu lepingut, eriti selle artikli 28 lõiget 1 ja artikli 41 lõiget 2,

võttes arvesse liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja ettepanekut

ning arvestades järgmist:

(1)

Nõukogu otsusega (ÜVJP) 2021/509 (1) luuakse Euroopa rahutagamisrahastu, et liikmesriigid saaksid rahastada ühise välis- ja julgeolekupoliitika (ÜVJP) raames võetavaid liidu meetmeid rahu säilitamiseks, konfliktide ennetamiseks ja rahvusvahelise julgeoleku tugevdamiseks kooskõlas aluslepingu artikli 21 lõike 2 punktiga c. Eelkõige kasutatakse Euroopa rahutagamisrahastust vastavalt otsuse (ÜVJP) 2021/509 artikli 1 lõikele 2 selliste abimeetmete rahastamiseks nagu kolmandate riikide ning piirkondlike ja rahvusvaheliste organisatsioonide sõjaliste ja kaitseküsimustega seotud suutlikkuse suurendamise meetmeid.

(2)

Liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja (edaspidi „kõrge esindaja“) osales 2022. aasta juunis ELi-Jordaania assotsieerimisnõukogu 14. istungil, kus võeti vastu uued partnerlusprioriteedid. Nende partnerlusprioriteetidega kinnitasid liit ja Jordaania oma tahet jätkata omavahel koostööd rahu ja julgeoleku valdkonnas Jordaanias ning koostöö tugevdamist piirkondliku stabiilsuse ja julgeoleku, sealhulgas terrorismivastase võitluse valdkonnas.

(3)

Kõrge esindaja sai 14. novembril 2022 taotluse, et liit toetaks Jordaania relvajõude suurendades sõjalist võimekust, eelkõige sõjameditsiiniteenistuse, pioneeribrigaadide ja Jordaania piiri kaitsvate lahinguüksuste puhul.

(4)

Abimeetmete rakendamisel võetakse arvesse otsuses (ÜVJP) 2021/509 sätestatud põhimõtteid ja nõudeid ning eelkõige järgitakse vastavust nõukogu ühisele seisukohale 2008/944/ÜVJP (2) ja Euroopa rahutagamisrahastust rahastatavate tulude ja kulude haldamise korrale.

(5)

Nõukogu kinnitab taas oma kindlat kavatsust kaitsta, edendada ja järgida inimõigusi, põhivabadusi ja demokraatlikke põhimõtteid ning tugevdada õigusriiki ja head valitsemistava, järgides Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni põhikirja, inimõiguste ülddeklaratsiooni ja rahvusvahelist õigust, eelkõige rahvusvahelist inimõigustealast õigust ja rahvusvahelist humanitaarõigust,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Loomine, eesmärgid, kohaldamisala ja kestus

1.   Käesolevaga luuakse Euroopa rahutagamisrahastust rahastatav abimeede Jordaania Hašimiidi Kuningriigi (edaspidi „toetusesaaja“) toetuseks (edaspidi „abimeede“).

2.   Abimeetme eesmärk on suurendada Jordaania relvajõudude võimekust, et tagada Jordaania riiklik julgeolek ja stabiilsus, suurendades tema sõjameditsiiniteenistuse, pioneeribrigaadide ja tema piiri kaitsvate lahinguüksuste võimekust ning seeläbi paremini kaitsta tsiviilelanikke kriisides ja hädaolukordades.

3.   Lõikes 2 sätestatud eesmärgi saavutamiseks rahastatakse abimeetmest järgmist liiki varustust, mis pole mõeldud surmava jõu kasutamiseks:

a)

täisvarustusega mobiilne haigla (ülesanne 1) haavata saanud sõdurite ravimiseks, mida täiendavad meditsiinilist evakuatsiooni võimaldavad täisvarustusega kiirabiautod;

b)

väli-pioneeriüksused, kes on võimelised operatsioonile lähetatud üksustele paremat tuge osutama, eriti piirialadel;

c)

taktikaline varustus (mehitamata õhusõidukite süsteemid ja mehitamata õhusõidukite vastased süsteemid), samuti toetus Jordaania relvajõududele mehitamata õhusõidukite vastu võitlemise võimekuse arendamiseks.

4.   Abimeetme kestus on 36 kuud alates kuupäevast, mil sõlmiti leping, millele kirjutas alla eelarvevahendite käsutajana tegutsev abimeetmete haldur kooskõlas otsuse (ÜVJP) 2021/509 artikli 32 lõike 2 punktiga a, sealhulgas kooskõlas kõnealuse otsuse artikli 37 kohaste halduskokkulepete raames.

Artikkel 2

Rahastamiskord

1.   Abimeetmega seotud kulutuste katmiseks ettenähtud lähtesumma on 7 000 000 eurot.

2.   Kõiki kulutusi hallatakse vastavalt otsusele (ÜVJP) 2021/509 ning Euroopa rahutagamisrahastust rahastatavate tulude ja kulude haldamise korrale.

Artikkel 3

Kokkulepped toetusesaajaga

1.   Liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja (edaspidi „kõrge esindaja“) sõlmib toetusesaajaga vajalikud kokkulepped tagamaks, et toetusesaaja järgib käesoleva otsusega kehtestatud nõudeid ja tingimusi, mis on abimeetmest toetuse andmise tingimus.

2.   Lõikes 1 osutatud kokkulepped hõlmavad sätteid, millega kohustatakse toetusesaajat tagama, et:

a)

abimeetmest toetatavad Jordaania relvajõudude üksused järgivad asjakohast rahvusvahelist õigust, eelkõige rahvusvahelist inimõigustealast õigust ja rahvusvahelist humanitaarõigust;

b)

kogu kõnealuse abimeetme raames antud vara kasutatakse nõuetekohaselt ja tõhusalt eesmärkidel, milleks see anti;

c)

kogu kõnealuse abimeetme raames antud vara hooldatakse piisavalt, et tagada selle kasutatavus ja operatiivne kättesaadavus kogu tema olelusringi jooksul;

d)

abimeetme raames antud vara ei lähe kaduma ning seda ei anta tema olelusringi lõpus ilma otsusega (ÜVJP) 2021/509 loodud rahastu komitee nõusolekuta üle muudele isikutele või üksustele kui need, kes on nimetatud kokkulepetes kindlaks määratud.

3.   Lõikes 1 osutatud kokkulepped hõlmavad sätteid abimeetme raames toetuse andmise peatamise ja lõpetamise kohta, kui leitakse, et toetusesaaja on lõikes 2 sätestatud kohustusi rikkunud.

Artikkel 4

Rakendamine

1.   Kõrge esindaja vastutab käesoleva otsuse rakendamise tagamise eest kooskõlas otsusega (ÜVJP) 2021/509 ning Euroopa rahutagamisrahastust rahastatavate tulude ja kulude haldamise korraga, järgides terviklikku metoodikaraamistikku Euroopa rahutagamisrahastust rahastatavate abimeetmete jaoks nõutavate meetmete ja kontrollide hindamiseks ja kindlaksmääramiseks.

2.   Artikli 1 lõikes 3 osutatud tegevusi viib ellu abimeetmete haldur, sealhulgas halduskokkulepete kaudu vastavalt otsuse (ÜVJP) 2021/509 artiklile 37.

Artikkel 5

Järelevalve, kontroll ja hindamine

1.   Kõrge esindaja teeb järelevalvet toetusesaaja poolt artikli 3 kohaselt sätestatud kohustuste täitmise üle. Nimetatud järelevalve abil suurendatakse teadlikkust artikli 3 kohaselt sätestatud kohustuste rikkumise kontekstist ja riskidest ning aidatakse vältida selliseid rikkumisi, sealhulgas rahvusvahelise inimõigustealase õiguse ja rahvusvahelise humanitaarõiguse rikkumisi, abimeetmest toetust saavate Jordaania relvajõudude üksuste poolt.

2.   Varustuse ja varude saatmisele järgnev kontroll korraldatakse järgmiselt:

a)

tarne kättesaamise tõendamine, mille puhul lõppkasutaja relvajõud allkirjastavad omandiõiguse üleminekul Euroopa rahutagamisrahastu tarnesertifikaadid;

b)

aruandlus, mille puhul toetusesaaja annab igal aastal aru abimeetme raames antud varustust hõlmavate tegevuste kohta ja kindlaksmääratud varustusühikute inventari kohta seni, kuni poliitika- ja julgeolekukomitee ei pea seda aruandlust enam vajalikuks;

c)

kohapealsed kontrollid, mille puhul toetusesaaja võimaldab kõrgele esindajale taotluse korral juurdepääsu kohapealsete kontrollide tegemiseks ja hõlbustab nende tegemist.

3.   Kõrge esindaja teeb pärast abimeetme lõpetamist lõpphindamise, et anda hinnang selle kohta, kas abimeede on artikli 1 lõikes 2 sätestatud eesmärgi saavutamisele kaasa aidanud.

Artikkel 6

Aruandlus

Rakendamisperioodil esitab kõrge esindaja poliitika- ja julgeolekukomiteele iga kuue kuu järel aruande abimeetme rakendamise kohta kooskõlas otsuse (ÜVJP) 2021/509 artikliga 63. Abimeetmete haldur annab otsusega (ÜVJP) 2021/509 loodud rahastu komiteele korrapäraselt teavet tulude ja kulude haldamise kohta, kooskõlas nimetatud otsuse artikliga 38, edastades sealhulgas teavet seotud tarnijate ja alltöövõtjate kohta.

Artikkel 7

Peatamine ja lõpetamine

1.   Poliitika- ja julgeolekukomitee võib kooskõlas otsuse (ÜVJP) 2021/509 artikliga 64 otsustada abimeetme rakendamise täielikult või osaliselt peatada.

2.   Poliitika- ja julgeolekukomitee võib samuti soovitada nõukogul abimeede lõpetada.

Artikkel 8

Jõustumine

Käesolev otsus jõustub selle vastuvõtmise päeval.

Brüssel, 20. veebruar 2023

Nõukogu nimel

eesistuja

J. BORRELL FONTELLES


(1)  Nõukogu 22. märtsi 2021. aasta otsus (ÜVJP) 2021/509, millega luuakse Euroopa rahutagamisrahastu ja tunnistatakse kehtetuks otsus (ÜVJP) 2015/528 (ELT L 102, 24.3.2021, lk 14).

(2)  Nõukogu 8. detsembri 2008. aasta ühine seisukoht 2008/944/ÜVJP, millega määratletakse sõjatehnoloogia ja -varustuse ekspordi kontrolli reguleerivad ühiseeskirjad (ELT L 335, 13.12.2008, lk 99).


21.2.2023   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 53/14


NÕUKOGU OTSUS (ÜVJP) 2023/385,

20. veebruar 2023,

mis käsitleb Kanada osalemist PESCO Euroopa logistikakeskuste ning operatsioonide toetamise võrgustiku projektis

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Liidu lepingut, eriti selle artikli 46 lõiget 6,

võttes arvesse nõukogu 11. detsembri 2017. aasta otsust (ÜVJP) 2017/2315, millega luuakse alaline struktureeritud koostöö ning määratakse kindlaks selles osalevate liikmesriikide nimekiri, (1) eriti selle artikli 9 lõiget 2,

võttes arvesse nõukogu 5. novembri 2020. aasta otsust (ÜVJP) 2020/1639, millega kehtestatakse üldtingimused, mille alusel lubatakse erandkorras kutsuda PESCO üksikprojektides osalema kolmandaid riike, (2) eriti selle artikli 2 lõiget 4,

võttes arvesse liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja ettepanekut

ning arvestades järgmist:

(1)

Otsuse (ÜVJP) 2017/2315 artikli 9 lõikes 2 on sätestatud, et kooskõlas ELi lepingu artikli 46 lõikega 6 peab nõukogu otsustama, kas kolmas riik, keda üksikprojektis osalevad liikmesriigid soovivad alalise struktureeritud koostöö (PESCO) projekti kutsuda, vastab nõukogu kehtestatavatele nõuetele.

(2)

Nõukogu võttis 6. märtsil 2018 vastu otsuse (ÜVJP) 2018/340, (3) millega koostatakse PESCO raamistikus arendatavate projektide nimekiri. Nimetatud otsuse artiklis 1 on sätestatud, et selle nimekirja raamistikus peavad 13 projektiosalist, sealhulgas Saksamaa projekti koordinaatorina, arendama projekti nimega „Euroopa logistikakeskuste ning operatsioonide toetamise võrgustik“ (edaspidi „projekt NetLogHubs“).

(3)

Nõukogu võttis 5. novembril 2020 vastu otsuse (ÜVJP) 2020/1639, millega kehtestati üldtingimused, mille alusel lubatakse erandkorras kutsuda PESCO üksikprojektides osalema kolmandaid riike. Selle otsuse artikli 2 lõikes 4 on sätestatud, et PESCO projekti koordinaatori või koordinaatorite teatise alusel ning pärast poliitika- ja julgeolekukomiteelt arvamuse saamist tuleb nõukogul teha otsus kooskõlas ELi lepingu artikli 46 lõikega 6 ja otsuse (ÜVJP) 2017/2315 artikli 9 lõikega 2 selle kohta, kas kolmanda riigi osalemine asjaomases projektis vastab otsuse (ÜVJP) 2020/1639 artiklis 3 sätestatud tingimustele.

(4)

2022. aasta mais saatis Kanada projekti NetLogHubs koordinaatorile kooskõlas otsuse (ÜVJP) 2020/1639 artikli 2 lõikega 1 oma taotluse osaleda selles PESCO projektis. Seejärel hindasid projektiosalised Kanada esitatud teabe alusel vastavalt otsuse (ÜVJP) 2020/1639 artikli 2 lõikele 2, kas Kanada vastab selle otsuse artiklis 3 sätestatud üldtingimustele.

(5)

Pärast projektiosaliste ühehäälset nõusolekut 14. septembril 2022 teatas projekti NetLogHubs koordinaator 29. novembril 2022 nõukogule ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgele esindajale kooskõlas otsuse (ÜVJP) 2020/1639 artikli 2 lõikega 3, et nad soovivad kutsuda Kanadat kõnealuses projektis osalema. Kanada osalemise ulatus ja vorm on selline, nagu teatises kirjeldatud, ning Kanada täidab otsuse (ÜVJP) 2020/1639 artiklis 3 sätestatud üldtingimusi.

(6)

Poliitika- ja julgeolekukomitee leppis 1. detsembril 2022 kokku arvamuses teatise kohta, mis käsitleb Kanada taotlust osaleda projektis NetLogHubs. Eelkõige võttis poliitika- ja julgeolekukomitee teadmiseks teatises esitatud projekti NetLogHubs kirjelduse, sealhulgas selle eesmärgid, korralduse ja otsuste tegemise ning töö sihtvaldkonnad. Ta märkis samuti, et kõnealuse projekti raames ei jagata ELi salastatud teavet ega tundlikku teavet ning et projekti ei rakendata Euroopa Kaitseagentuuri (EDA) toetusel otsuse (ÜVJP) 2020/1639 artikli 3 punkti g tähenduses. Lisaks märkis ta, et projekt NetLogHubs ei hõlma relvastuse hankeid, teadusuuringuid ja kaitsevõime arendamist ega relvade või võimete ja tehnoloogia kasutamist ja eksporti; samuti ei hõlma see üksusi, investeeringuid, PESCOs osalevate liikmesriikide poolset rahastamist ega projektitegevuste liidu poolse rahastamise taotlusi.

(7)

Poliitika- ja julgeolekukomitee nõustus ka Kanada projektis NetLogHubs osalemise kavandatud kohaldamisala, vormi ja ulatusega, nagu on teatises kirjeldatud. Ta tunnistas, et Kanada on väljendanud oma täielikku toetust teatises kindlaks määratud kõnealuse projekti kohaldamisalale.

(8)

Samas arvamuses kinnitas poliitika- ja julgeolekukomitee projektiosaliste poolt ühehäälselt kokku lepitud seisukohta, et Kanada täidab otsuse (ÜVJP) 2020/1639 artiklis 3 sätestatud üldtingimusi järgmiselt:

Kanada täidab artikli 3 punktis a sätestatud tingimust, mille kohaselt on nõutav, et Kanada jagab liidu alusväärtusi, mis on sätestatud ELi lepingu artiklis 2, ning põhimõtteid, millele osutatakse ELi lepingu artikli 21 lõikes 1, samuti ELi lepingu artikli 21 lõike 2 punktides a, b, c ja h sätestatud ühise välis- ja julgeolekupoliitika eesmärke; projektis NetLogHubs osaledes ei kahjusta ta liidu ja selle liikmesriikide kaitse- ja julgeolekuhuve, sealhulgas liikmesriikidega heanaaberlike suhete põhimõtte austamist, ning ta peab poliitilist dialoogi liiduga, mis peaks hõlmama ka kaitse- ja julgeolekuaspekte;

seoses artikli 3 punktis b sätestatud tingimusega, et Kanada annab projektile NetLogHubs olulist lisaväärtust, antakse teatises üksikasjalik ülevaade Kanada panusest, sealhulgas projektis osalemise kohaldamisalast, vormist ja ulatusest, mis tõendab kõnealuse tingimuse täitmist;

seoses artikli 3 punktis c sätestatud tingimusega aitab Kanada osalemine projektis NetLogHubs tugevdada ühist julgeoleku- ja kaitsepoliitikat (ÜJKP) ja liidu ambitsioonitaset, sealhulgas toetada ÜJKP missioone ja operatsioone, nagu on üksikasjalikult märgitud ka teatises;

seoses artikli 3 punktis d sätestatud tingimusega ei käsitleta projektis NetLogHubs relvastuse hankeid, teadusuuringuid ja kaitsevõime arendamist ega relvade, võimete ja tehnoloogia kasutamist ja eksporti, selle raames ei arendata võimeid ega tehnoloogiat; Kanada osalemine kõnealuses projektis ei too kaasa sõltuvust Kanadast ega tema kehtestatud piiranguid ühegi liikmesriigi suhtes;

samuti on olemas nõutud kooskõla artikli 3 punktis e sätestatud Kanada osalemise ja otsuse (ÜVJP) 2017/2315 lisas esitatud asjaomaste siduvamate PESCO kohustuste vahel, ka vägede siirdavuse ja koostegutsemisvõime valdkonnas, mida käesolev projekt aitab täita, nagu on teatises üksikasjalikumalt kirjeldatud, ning kuna projekt NetLogHubs ei ole võimetele suunatud projekt, ei ole selles kontekstis kohaldatav tingimus, mis käsitleb Kanada osalemisest tulenevat panust võimearendusplaanist ja kaitseküsimuste iga-aastasest kooskõlastatud läbivaatamisest tulenevate prioriteetide täitmisse ega panust, millel on positiivne mõju Euroopa kaitsesektori tehnoloogilisele ja tööstuslikule baasile (EDTIB);

artikli 3 punktis f sätestatud nõue on täidetud, kuna Euroopa Liidu ning Kanada vaheline salastatud teabe vahetamise ja kaitse julgeolekukorda käsitlev leping (4) on kehtinud alates 1. juunist 2018;

artikli 3 punktis g sätestatud tingimus ei ole käesoleval juhul kohaldatav, sest projekti NetLogHubs ei rakendata EDA toetusel ja seetõttu ei ole EDA-ga jõustunud halduskokkuleppega arvestamine vajalik;

seoses artikli 3 punktis h sätestatud tingimusega on Kanada võtnud kohustuse sõlmida projekti käsitlev halduskokkulepe ja koostada muud vajalikud dokumendid kooskõlas otsustega (ÜVJP) 2017/2315 ja (ÜVJP) 2018/909 (5).

(9)

Poliitika- ja julgeolekukomitee esitas arvamuse soovitusega nõukogul teha positiivne otsus küsimuses, kas Kanada osalemine projektis NetLogHubs vastab otsuse (ÜVJP) 2020/1639 artiklis 3 sätestatud tingimustele.

(10)

Seetõttu peaks nõukogu tegema otsuse, et Kanada osalemine projektis NetLogHubs vastab otsuse (ÜVJP) 2020/1639 artiklis 3 sätestatud tingimustele. Seejärel saadab projekti koordinaator Kanadale projektiosaliste nimel projektis NetLogHubs osalemise kutse. Kanada ühineb projektiga kuupäeval, mis on kindlaks määratud halduskokkuleppes, mille projektiosalised ja Kanada sõlmivad vastavalt otsuse (ÜVJP) 2020/1639 artikli 2 lõikele 7, ning tal on nimetatud otsuse artikli 4 lõike 1 kohaselt kõnealuses kokkuleppes kindlaks määratud õigused ja kohustused. Nõukogu peab tegema järelevalvet vastavalt otsuse (ÜVJP) 2020/1639 artikli 5 lõikele 2 ning võib teha edasisi otsuseid vastavalt nimetatud otsuse artikli 6 lõigetele 2 ja 3,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Kanada osalemine PESCO projektis NetLogHubs vastab otsuse (ÜVJP) 2020/1639 artiklis 3 sätestatud üldtingimustele.

Artikkel 2

Käesolev otsus jõustub selle vastuvõtmise päeval.

Brüssel, 20. veebruar 2023

Nõukogu nimel

eesistuja

J. BORRELL FONTELLES


(1)  ELT L 331, 14.12.2017, lk 57.

(2)  ELT L 371, 6.11.2020, lk 3.

(3)  Nõukogu 6. märtsi 2018. aasta otsus (ÜVJP) 2018/340, millega koostatakse alalise struktureeritud koostöö raamistikus arendatavate projektide nimekiri (ELT L 65, 8.3.2018, lk 24).

(4)  Kanada ja Euroopa Liidu vaheline salastatud teabe vahetamise ja kaitse julgeolekukorda käsitlev leping (ELT L 333, 15.12.2017, lk 2).

(5)  Nõukogu 25. juuni 2018. aasta otsus (ÜVJP) 2018/909, millega kehtestatakse alalise struktureeritud koostöö (PESCO) projektide ühised projektijuhtimise reeglid (ELT L 161, 26.6.2018, lk 37).


21.2.2023   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 53/17


NÕUKOGU OTSUS (ÜVJP) 2023/386,

20. veebruar 2023,

millega käivitatakse Euroopa Liidu missioon Armeenias (EUMA) ja muudetakse otsust (ÜVJP) 2023/162

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Liidu lepingut, eriti selle artikli 42 lõiget 4 ja artikli 43 lõiget 2,

võttes arvesse nõukogu 23. jaanuari 2023. aasta otsust (ÜVJP) 2023/162, mis käsitleb Euroopa Liidu missiooni Armeenias (EUMA) (1),

võttes arvesse liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja ettepanekut

ning arvestades järgmist:

(1)

Nõukogu võttis 23. jaanuaril 2023 vastu otsuse (ÜVJP) 2023/162.

(2)

Poliitika- ja julgeolekukomitee leppis 14. veebruaril 2023 kokku, et Euroopa Liidu missiooni Armeenias (EUMA) tegevusplaan tuleks heaks kiita.

(3)

Tsiviiloperatsiooni ülema soovituse kohaselt ja nimetatud missiooni esmase operatsioonivõime saavutamise järel tuleks EUMA käivitada 20. veebruaril 2023. Missioon jätkub kuni 19. veebruarini 2025.

(4)

Otsuses (ÜVJP) 2023/162 nähti EUMA tegevusega seonduvate kulutuste katmiseks esimeseks neljaks kuuks pärast kõnealuse otsuse jõustumist ette lähtesumma. See lähtesumma tuleks läbi vaadata, katmaks sellised kulutused kuni 19. veebruarini 2025.

(5)

Otsust (ÜVJP) 2023/162 tuleks vastavalt muuta.

(6)

EUMA viiakse läbi olukorras, mis võib halveneda ja takistada Euroopa Liidu lepingu artiklis 21 sätestatud liidu välistegevuse eesmärkide saavutamist,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Euroopa Liidu missiooni Armeenias (EUMA) tegevusplaan kiidetakse heaks.

Artikkel 2

EUMA käivitatakse 20. veebruaril 2023.

Artikkel 3

EUMA tsiviiloperatsiooni ülemale antakse luba alustada viivitamata missiooni elluviimist.

Artikkel 4

Otsuse (ÜVJP) 2023/162 artikli 13 lõige 1 asendatakse järgmisega:

„1.   EUMA tegevusega seonduvate kulutuste katmiseks ette nähtud lähtesumma ajavahemikuks 23. jaanuarist 2023 kuni 19. veebruarini 2025 on 30 751 150,36 eurot. Võimalikeks järgnevateks ajavahemikeks määratavad lähtesummad otsustab nõukogu.“

Artikkel 5

Käesolev otsus jõustub selle vastuvõtmise päeval.

Brüssel, 20. veebruar 2023

Nõukogu nimel

eesistuja

J. BORRELL FONTELLES


(1)  ELT L 22, 24.1.2023, lk 29.


21.2.2023   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 53/19


NÕUKOGU OTSUS (ÜVJP) 2023/387,

20. veebruar 2023,

ebaseaduslikest tavarelvadest ja nende laskemoonast teavitamise ülemaailmse mehhanismi (iTrace V) toetamise kohta, et vähendada nende kõrvalesuunamise ja ebaseadusliku üleandmise riski

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Liidu lepingut, eriti selle artikli 28 lõiget 1 ja artikli 31 lõiget 1,

võttes arvesse liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja ettepanekut

ning arvestades järgmist:

(1)

2016. aastal vastu võetud ELi üldises välis- ja julgeolekupoliitika strateegias („ELi üldine strateegia“) rõhutatakse, et liit edendab rahu ning tagab oma kodanike ja territooriumi julgeoleku ja panustab rohkem kollektiivsesse julgeolekusse. Samuti väljendatakse selles tugevat toetust mitmepoolsete desarmeerimise, massihävitusrelvade leviku tõkestamise ja relvastuskontrolli lepingute ja režiimide täielikule rakendamisele ja jõustamisele ning kutsutakse üles jälgima relvade piiriülest liikumist, kuna Euroopa julgeolek sõltub sisemiste ja väliste ohtude ja väljakutsete paremast ja ühisest hindamisest.

(2)

19. novembril 2018 vastu võetud ebaseaduslike tulirelvade, väike- ja kergrelvade ning nende laskemoona vastase võitluse ELi strateegias „Relvade turvalisuse tagamine, kodanike kaitsmine“ („ELi väike- ja kergrelvade strateegia“) rõhutatakse, et ebaseaduslikud tulirelvad ning väike- ja kergrelvad põhjustavad jätkuvalt ebastabiilsust ja vägivalda liidus, selle lähinaabruses ja mujal maailmas. ELi väike- ja kergrelvade strateegiaga kehtestatakse liidu tegevusraamistik nimetatud väljakutsetega tegelemiseks ning võetakse kohustus toetada teadustööd, mis käsitleb ebaseaduslike väike- ja kergrelvade päritolu konfliktipiirkondades, nagu asutuse Conflict Armament Research projekt iTrace.

(3)

Tavarelvade ja nende laskemoona ebaseaduslik valmistamine, üleandmine ja levitamine ning nende ülemäärane hankimine ja kontrollimatu levik külvab ebakindlust Euroopas ja selle naabruses ning samuti mitmes muus maailma piirkonnas, teravdades konfliktiolukorda ja raskendades konfliktijärgset rahu kindlustamist, seades seega tõsiselt ohtu Euroopa rahu ja julgeoleku.

(4)

ELi väike- ja kergrelvade strateegias kinnitatakse, et liit toetab relvaembargosid jälgivate ÜRO rühmade tööd ning kaalub viise, kuidas parandada relvaekspordi kontrolli eesmärgil ligipääsu leidudele, mida nad on teinud kõrvalesuunamise ja ebaseaduslike tulirelvade ning väike- ja kergrelvade kohta.

(5)

20. juulil 2001 vastu võetud väike- ja kergrelvade ebaseadusliku kaubanduse ennetamise, tõkestamise ja likvideerimise kõiki aspekte käsitleva ÜRO tegevusprogrammiga („ÜRO tegevusprogramm“) on kõik ÜRO liikmesriigid võtnud endale kohustuse hoida ära ebaseaduslik kauplemine väike- ja kergrelvadega, nende kõrvalesuunamine vastava loata saajatele ning eelkõige võtta ekspordilubade taotluste hindamisel arvesse väike- ja kergrelvade ebaseaduslikku kaubandusse kõrvalesuunamise riski.

(6)

ÜRO Peaassamblee võttis 8. detsembril 2005 vastu riikidel ebaseaduslike väike- ja kergrelvade õigeaegset ja usaldusväärset tuvastamist ja päritolu kindlakstegemist võimaldava rahvusvahelise vahendi.

(7)

2018. aastal toimunud ÜRO tegevuskava kolmandal läbivaatamiskonverentsil kinnitasid kõik ÜRO liikmesriigid veel kord oma kohustust motiveerida riike uurima ebaseaduslike (sealhulgas konflikti- ja konfliktijärgsest olukorrast leitud) väike- ja kergrelvade päritolu kindlakstegemisel väike- või kergrelva leiukohariigi ja/või tootjariigi registrit. Lisaks märgitakse 2022. aastal toimunud ÜRO tegevuskava rakendamist käsitleva ja iga kahe aasta tagant toimuva riikide kaheksanda kohtumise lõpparuandes, et on oluline töötada välja või kehtestada ranged riiklikud õigusraamistikud väike- ja kergrelvade märgistamiseks, registreerimiseks ja päritolu kindlakstegemiseks kooskõlas päritolu kindlakstegemist käsitleva rahvusvahelise vahendiga, et ennetada väike- ja kergrelvade kõrvalesuunamist ja ebaseaduslikku rahvusvahelist üleandmist volitamata vastuvõtjatele ning võidelda selle vastu.

(8)

24. detsembril 2014 jõustus relvakaubandusleping. Selle lepingu eesmärk on kehtestada rangeimad võimalikud ühtsed rahvusvahelised standardid tavarelvastuse rahvusvahelise kaubanduse reguleerimiseks või selle tõhustamiseks, tõkestada tavarelvadega ebaseaduslikku kauplemist ja see likvideerida ning tõkestada selliste relvade kõrvalesuunamist. Liit peaks tõhusa relvade üleandmise kontrolli rakendamiseks toetama kõiki ÜRO liikmesriike, et tagada relvakaubanduslepingu võimalikult suur tõhusus, eelkõige seoses selle artikli 11 rakendamisega.

(9)

Nõukogu on otsustega 2013/698/ÜVJP, (1) (ÜVJP) 2015/1908, (2) (ÜVJP) 2017/2283 (3) ja (ÜVJP) 2019/2191 (4) väljendanud juba varem toetust mehhanismile iTrace (iTrace I, II, III ja IV) ning soovib toetada selle ebaseaduslikest tavarelvadest ja nende laskemoonast teavitamise ülemaailmse mehhanismi viiendat etappi iTrace V, et anda panus Euroopa kollektiivsesse julgeolekusse, nagu on nõutud ELi üldises strateegias,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

1.   Selleks et rakendada ELi üldist strateegiat, nõukogu ühist seisukohta 2008/944/ÜVJP, (5) mida on muudetud nõukogu otsusega (ÜVJP) 2019/1560, (6) ning 2018. aasta ELi väike- ja kergrelvade strateegiat ning edendada rahu ja julgeolekut, on liidu toetataval projektitegevusel järgmised konkreetsed eesmärgid:

jätkuvalt pidada kasutajasõbralikku ülemaailmset teabehaldussüsteemi selliste kõrvalesuunatud või salakaubana veetavate tavarelvade ja nende laskemoona kohta („iTrace“), mis on dokumenteeritud konfliktidest mõjutatud piirkondades, et anda poliitikakujundajate, tavarelvade kontrolli ekspertide ja tavarelvade ekspordikontrolli ametnike käsutusse asjakohane teave, mille põhjal töötada välja tavarelvade ja nende laskemoona ebaseadusliku leviku vastased tõhusad ja tõenditel põhinevad strateegiad ja projektid;

koolitada ja nõustada konfliktidest mõjutatud riikide ametiasutusi, et arendada välja püsiv riiklik ebaseaduslike tavarelvade tuvastamise ja päritolu kindlakstegemise suutlikkus, innustada püsivat koostööd iTrace’iga, teha paremini kindlaks füüsilise julgeoleku ja varude haldamise prioriteedid, tõhusamalt sõnastada riiklikud relvastuskontrolli ja õiguskaitseabi vajadused (eelkõige liidu rahastatavad algatused, näiteks Interpoli ebaseaduslike relvade andmete ja päritolu kindlakstegemise haldamise süsteem iARMS ja Euroopa Liidu Õiguskaitsekoostöö Ameti (Europol) tegevus) ning tugevdada dialoogi ELi missioonide ja algatustega;

suurendada konfliktidest mõjutatud piirkondades ringlevaid tavarelvi ja nende laskemoona käsitleva kohapealse uurimise sagedust ja kestust, et koguda vastusena liikmesriikide ja liidu delegatsioonide selgetele nõudmistele andmeid iTrace’i jaoks;

toetada otstarbekohaselt liikmesriikide relvaekspordi kontrolli asutusi ja relvastuskontrolli poliitika kujundajaid, sealhulgas organiseerida iTrace’i töötajate korduvaid nõuandevisiite liikmesriikide pealinnadesse, luua ööpäevaringselt toimiv kasutajatugi, kust saab kohest nõu riskihindamise ja kõrvalesuunamise vastaste strateegiate kohta, hoida töös turvalised rakendused lauaarvutites ja mobiilsetes seadmetes kasutamiseks, et tagada kohene teavitamine ekspordijärgsest kõrvalesuunamisest ning pakkuda liikmesriikidele taotluse korral saatmisjärgset kontrolli iTrace’i töötajate poolt;

suurendada teadlikkust projekti tulemustest teavitamise kaudu, aidata kaasa iTrace’i eesmärgi täitmisele ja propageerida selle olemasolevaid funktsioone rahvusvahelistele ja riigisisestele poliitikakujundajatele, tavarelvade kontrolli ekspertidele ja relvaekspordi lube andvatele asutustele, ning suurendada rahvusvahelist suutlikkust, et jälgida tavarelvade ja nende laskemoona ja seotud materjalide ebaseaduslikku levikut ja samuti abistada poliitikakujundajaid rahvusvahelise abi ja koostöö prioriteetsete valdkondade kindlaksmääramisel ning vähendada tavarelvade ja nende laskemoona kõrvalesuunamise riski;

esitada olulisi poliitikaküsimusi käsitlevaid aruandeid, mis koostatakse kohapealsetel uurimistel saadud andmete põhjal ja sisestatakse iTrace’i süsteemi, rahvusvahelist tähelepanu väärivate konkreetsete valdkondade kohta, sealhulgas tavarelvade ja nende laskemoona salakaubaveo põhiskeemide ning salakaubana veetavate tavarelvade ja nende laskemoona ja seotud materjalide piirkondliku leviku kohta; ning

jätkata koostöös ELi liikmesriikide ja ELi-väliste riikidega tavarelvade ja nende laskemoona päritolu kindlakstegemist, kuna see on tõhusaim moodus tuvastada ja kontrollida võimalikult ulatuslikult mehhanisme, mis tegelevad tavarelvade ja nende laskemoona kõrvalesuunamisega ebaseaduslikele kasutajatele. Päritolu kindlakstegemisele lisanduvad järeluurimised, milles keskendutakse ebaseaduslike tavarelvade üleandmisega tegelevate inim-, rahastamis- ja logistikavõrgustike tuvastamisele.

2.   Selle projekti üksikasjalik kirjeldus on esitatud käesoleva otsuse lisas.

Artikkel 2

1.   Käesoleva otsuse täitmise eest vastutab liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja („kõrge esindaja“).

2.   Artiklis 1 osutatud projekti viib tehniliselt ellu Conflict Armament Research Ltd. (CAR).

3.   CAR täidab oma ülesannet kõrge esindaja vastutusel. Selleks lepib kõrge esindaja CARiga kokku vajaliku töökorra.

Artikkel 3

1.   Lähtesumma artiklis 1 osutatud projekti elluviimiseks on 6 200 000 eurot. Kogu projekti hinnanguline üldeelarve on 8 806 101,20 eurot, mida kaasrahastavad CAR ja Saksamaa Välisministeerium.

2.   Kulutusi, mida rahastatakse lõikes 1 sätestatud summast, hallatakse vastavalt liidu üldeelarve suhtes kohaldatavatele menetlustele ja reeglitele.

3.   Järelevalvet lõikes 1 osutatud lähtesumma nõuetekohase haldamise üle teeb komisjon. Sel eesmärgil sõlmib komisjon CARiga asjakohase lepingu. Kõnealuses lepingus sätestatakse, et CAR tagab liidu rahalise panuse nähtavuse vastavalt selle suurusele.

4.   Komisjon püüab sõlmida lõikes 3 osutatud lepingu niipea kui võimalik pärast käesoleva otsuse jõustumist. Komisjon teavitab nõukogu kõigist selle protsessi käigus esile kerkivatest probleemidest ning teatab kõnealuse lepingu sõlmimise kuupäeva.

Artikkel 4

1.   Kõrge esindaja esitab nõukogule CARi koostatavatele regulaarsetele kirjeldavatele kvartaliaruannetele tuginedes aruandeid käesoleva otsuse täitmise kohta. Nimetatud aruannete põhjal viib nõukogu läbi hindamise. Selleks et aidata nõukogul hinnata käesoleva otsuse tulemusi, koostab projekti mõjuhinnangu välisasutus.

2.   Komisjon annab aru artiklis 1 osutatud projekti finantsaspektide kohta.

Artikkel 5

1.   Käesolev otsus jõustub selle vastuvõtmise päeval.

2.   Käesolev otsus kaotab kehtivuse 36 kuu möödumisel artikli 3 lõikes 3 osutatud lepingu sõlmimisest. Kui kuue kuu jooksul alates käesoleva otsuse jõustumise kuupäevast ei ole nimetatud lepingut sõlmitud, kaotab otsus kehtivuse.

Brüssel, 20. veebruar 2023

Nõukogu nimel

eesistuja

J. BORRELL FONTELLES


(1)  Nõukogu 25. novembri 2013. aasta otsus 2013/698/ÜVJP ebaseaduslikest väike- ja kergrelvadest ning muudest ebaseaduslikest tavarelvadest ja laskemoonast teavitamise ülemaailmse mehhanismi toetamise kohta, et vähendada nendega ebaseaduslikult kauplemise riski (ELT L 320, 30.11.2013, lk 34).

(2)  Nõukogu 22. oktoobri 2015. aasta otsus (ÜVJP) 2015/1908 ebaseaduslikest väike- ja kergrelvadest ning muudest ebaseaduslikest tavarelvadest ja laskemoonast teavitamise ülemaailmse mehhanismi toetamise kohta, et vähendada nendega ebaseaduslikult kauplemise riski („iTrace II“) (ELT L 278, 23.10.2015, lk 15).

(3)  Nõukogu 11. detsembri 2017. aasta otsus (ÜVJP) 2017/2283, millega toetatakse ebaseaduslikest väike- ja kergrelvadest ning muudest ebaseaduslikest tavarelvadest ja laskemoonast teavitamise ülemaailmset mehhanismi, et vähendada nendega ebaseaduslikult kauplemise riski („iTrace III“) (ELT L 328, 12.12.2017, lk 20).

(4)  Nõukogu 19. detsember 2019. aasta otsus (ÜVJP) 2019/2191 ebaseaduslikest tavarelvadest ja nende laskemoonast teavitamise ülemaailmse mehhanismi (iTrace IV) toetamise kohta, et vähendada nende kõrvalesuunamise ja ebaseadusliku üleandmise riski (ELT L 330, 20.12.2019, lk 53).

(5)  Nõukogu 8. detsembri 2008. aasta ühine seisukoht 2008/944/ÜVJP, millega määratletakse sõjatehnoloogia ja -varustuse ekspordi kontrolli reguleerivad ühiseeskirjad (ELT L 335, 13.12.2008, lk 99).

(6)  Nõukogu 16. septembri 2019. aasta otsus (ÜVJP) 2019/1560, millega muudetakse ühist seisukohta 2008/944/ÜVJP, millega määratletakse sõjatehnoloogia ja -varustuse ekspordi kontrolli reguleerivad ühiseeskirjad (ELT L 239, 17.9.2019, lk 16).


LISA

PROJEKTIDOKUMENT

Tegevus, millega toetatakse ebaseaduslikest tavarelvadest ja nende laskemoonast teavitamise ülemaailmset mehhanismi, et vähendada nende kõrvalesuunamise ja ebaseadusliku üleandmise riski

(iTrace V)

Tavarelvadest ja nende laskemoonast teavitamise ülemaailmne mehhanism iTrace

1.   ÜVJP alusel antava toetuse taust ja põhjendus

1.1.

Käesolev otsus lähtub varasematest järjestikustest nõukogu otsustest, mis on vastu võetud eesmärgiga võidelda konfliktidest mõjutatud piirkondades toimuva tavarelvade ja nende laskemoona kõrvalesuunamise ja salakaubaveo destabiliseeriva mõju vastu, ning milleks on eelkõige otsused 2013/698/ÜVJP, (ÜVJP) 2015/1908, (ÜVJP) 2017/2283 ja (ÜVJP) 2019/2191, millega loodi ebaseaduslikest tavarelvadest ja nende laskemoonast teavitamise ülemaailmne mehhanism iTrace ja tõhustati seda.

Tavarelvade ja nende laskemoona ebaseaduslik levik on peamine tegur riikide stabiilsuse nõrgendamisel ja konfliktide teravdamisel, mis on tõsiseks ohuks rahule ja julgeolekule. ELi väike- ja kergrelvade strateegias märgitakse, et ebaseaduslikud tulirelvad ning väike- ja kergrelvad põhjustavad jätkuvalt ebastabiilsust ja vägivalda liidus, selle lähinaabruses ja mujal maailmas. Ebaseaduslikud väikerelvad õhutavad ülemaailmset terrorismi ja konflikte, takistavad liidu arengut ja kriisiohjet, samuti humanitaarabi- ja stabiliseerimispingutusi liidu naabruskonna osades ja Aafrikas. Liidu siseselt mõjutavad ebaseaduslikud tulirelvad selgelt sisejulgeolekut, sütitades organiseeritud kuritegevust ja andes terroristidele vahendeid rünnakute läbiviimiseks Euroopa pinnal. Hiljutised iTrace’i projekti leiud Afganistanis, Iraagis, Liibüas, Magribis, Süürias, Ukrainas, Jeemenis ja mujal liidu välispiiride lähedal toimuvates konfliktides kinnitavad ELi väike- ja kergrelvade strateegia seisukohti.

Otsuse (ÜVJP) 2019/2191 kohane tegevus kinnistas iTrace’i ülemaailmse konfliktiolukordades kasutatavate relvade jälgimise algatusena. iTrace’i projekti on ellu viidud enam kui 40 konfliktidest mõjutatud riigis, sealhulgas Aafrikas, Lähis-Idas, Kesk-Aasias ning Lõuna- ja Ida-Aasias; projekti abil on loodud maailma suurim kõrvalesuunatud tavarelvade ja nende laskemoona avalik andmebaas, et toetada riike nende jõupingutustes kõrvalesuunamise avastamisel ja sellega tegelemisel kooskõlas (konsolideeritud) ühise seisukoha 2008/944/ÜVJP 7. kriteeriumi ja relvakaubanduslepingu artikliga 11 võetud kohustustega. iTrace annab täpset teavet selle kohta, millised relvad ja nende laskemoon on suunatud ümber liidu julgeolekut ohustavatele relvastatud mässulistele ja terroristlikele jõududele, sealhulgas islamistliku Magribi Al Qaedale ja Daeshile/Islamiriigile. iTrace hoiatab konfidentsiaalselt ja kiiresti liikmesriikide ekspordikontrolli asutusi ekspordijärgsetest kõrvalesuunamise riskidest ning annab reaalajas konfliktidest mõjutatud piirkondades asuvatele ELi delegatsioonidele ja liikmesriikide diplomaatilistele esindustele üliolulist teavet relvakaubanduse ja konfliktidünaamika kohta. See süvalaiendab teadlikkust relvastuskontrollist ja kõrvalesuunamise vastastest meetmetest tasakaalustatud ja vastutustundliku ülemaailmse uudistemeedia kaasamise kaudu.

1.2.

Liikmesriigid ootavad iTrace’ilt aga jätkuvalt seda, et see korraldaks riiklikele relvaekspordi lube andvatele asutustele vahetuid individuaalseid teabeüritusi (sealhulgas sagedad külastused liikmesriikide pealinnadesse, eelkõige pärast COVID-19 reisimispiirangute leevendamist) ning pakuks kahepoolselt laiemat valikut vahendeid liikmesriikide relvaekspordi kontrolli poliitikakujundajatele.

Käesoleva otsuse eesmärk on seetõttu jätkata ja edendada otsuse (ÜVJP) 2019/2191 raames läbiviidava projekti tööd, pakkudes liidu poliitikakujundajatele, relvastuskontrolli ekspertidele ja relvaekspordi kontrolli ametnikele süstemaatiliselt koostatud asjakohast teavet, mis aitab neil töötada välja tõhusad tõenditel põhinevad strateegiad tavarelvade ja nende laskemoona kõrvalesuunamise ja ebaseadusliku leviku vastu, et parandada rahvusvahelist ja piirkondlikku julgeolekut. Sellega jätkatakse nende toetamist eduka reageeriva strateegia kombineerimisel sobiva ennetava tegevusega, et tõkestada ebaseaduslikku pakkumist ja nõudlust, ning tõhusa tavarelvade kontrolli tagamisel kolmandates riikides.

1.3.

Käesoleva otsusega nähakse ette üldsusele ligipääsetava ülemaailmse relvadest teavitamise mehhanismi iTrace’i tööshoidmine ja jätkuv täiustamine. Otsuses (ÜVJP) 2019/2191 loetletud projekte tõhustatakse järgmiselt: 1) tehakse rohkem ja pikema kestusega missioone, et koguda andmeid konfliktidest mõjutatud piirkondadesse tehtavate ebaseaduslike tavarelvatarnete kohta; 2) liikmesriikidele nähakse ette vajaduskohased tugipaketid, mis võimaldavad otsekonsulteerimist ning hõlmavad sihtotstarbelisi andmeid ja väljundeid, ööpäevaringset kasutajatuge ja saatmisjärgset kontrolli; ning 3) konfliktidest mõjutatud riikide ametiasutustele pakutakse koolitusi ja nõustamist nende territoriaalses jurisdiktsioonis leitud või konfiskeeritud ebaseaduslike tavarelvade päritolu kindlakstegemiseks, eesmärgiga arendada kõrvalesuunamise tõkestamise suutlikkust, sealhulgas tuvastamist ja päritolu kindlakstegemist võimaldava rahvusvahelise vahendi (ITI) raames, ning tõhustada relvade haldamist (sh registri pidamise abil) ning soodustada iTrace’i andmete kogumist.

2.   Üldised eesmärgid

Allpool kirjeldatava tegevusega toetatakse täiendavalt rahvusvahelist kogukonda tavarelvade ja nende laskemoona kõrvalesuunamise ja salakaubaveo destabiliseeriva mõju vastu võitlemisel. Sellega jätkatakse poliitikakujundajate, relvastuskontrolli ekspertide ja relvaekspordi kontrolli ametnike asjakohast teavitamist, mis aitab neil töötada välja tõhusad tõenditel põhinevad leviku tõkestamise strateegiad tavarelvade ja nende laskemoona kõrvalesuunamise ja ebaseadusliku leviku vastu, et parandada rahvusvahelist ja piirkondlikku julgeolekut. Konkreetsemalt seisneb tegevus järgmises:

a)

antakse konkreetset teavet tavarelvade ja nende laskemoona kõrvalesuunamise ja salakaubanduse kohta, et toetada nõukogu (konsolideeritud) ühise seisukoha 2008/944, relvakaubanduslepingu, väike- ja kergrelvade ebaseadusliku kaubanduse alase ÜRO tegevuskava ning tuvastamist ja päritolu kindlakstegemist võimaldava rahvusvahelise vahendi ITI tõhusat täitmist/rakendamist;

b)

pakutakse vajaduskohast toetust liikmesriikidele, et aidata neid kõrvalesuunamise riski hindamisel ja leevendamisel;

c)

tehakse kindlaks marsruudid, mida kasutatakse tavarelvade ja nende laskemoona kõrvalesuunamiseks konfliktidest mõjutatud piirkondadesse või rahvusvahelistele terroriorganisatsioonidele, ning esitatakse tõendeid ebaseadusliku kaubandusega tegelevate rühmituste ja üksikisikute kohta, et toetada riikides läbiviidavaid kohtumenetlusi;

d)

tõhustatakse asjaomaste ÜRO organite, missioonide ja teiste rahvusvaheliste organisatsioonide vahelist koostööd tavarelvade ja nende laskemoona päritolu kindlakstegemise valdkonnas ning toetatakse olemasolevaid jälgimismehhanisme, sealhulgas Interpoli süsteemi iARMS ja Europoli otseteabe andmise kaudu, kusjuures 2019. aastal sõlmis Europol teabevahetuse alase vastastikuse mõistmise memorandumi CARiga;

e)

esitatakse asjakohast teavet rahvusvahelise ja piirkondliku koostöö ja abi prioriteetsete valdkondade kindlakstegemiseks, et võidelda tõhusalt tavarelvade ja nende laskemoona kõrvalesuunamise ja salakaubaveo vastu, nagu varude julgeoleku ja/või piirihaldusealaste projektide rahastamine;

f)

luuakse mehhanism, millega toetatakse relvakaubanduslepingu rakendamise järelevalvet, eelkõige üleantud tavarelvade kõrvalesuunamise tuvastamiseks, ning abistada valitsusi kõrvalesuunamise riski hindamisel enne tavarelvade eksporti, eelkõige kõrvalesuunamise riski relvi saavas riigis või soovimatutel tingimustel toimuva re-ekspordi riski; ning

g)

vastusena muutuvatele ohtudele liidu julgeolekule suurendatakse CARi suutlikkust dokumenteerida, jälgida ja analüüsida sõjavarustuse hulka kuuluvate komponentide järelevalveahelaid ning esitada saadud andmed liikmesriikidele ning ELi institutsioonidele ja ametitele.

3.   Projekti pikaajaline jätkusuutlikkus ja tulemused

Tegevusega luuakse püsiv raamistik tavarelvade ja nende laskemoona ebaseadusliku leviku pidevaks jälgimiseks. Eeldatakse, et sellega suurendatakse oluliselt relvadega seotud teavet ja toetatakse oluliselt tõhusa tavarelvade kontrolli ja relvaekspordi kontrolli poliitika, sealhulgas sanktsioonirežiimide sihipärast kujundamist. Täpsemalt on projekti eesmärk järgmine:

a)

lisada andmeid iTrace’i teabehaldussüsteemi, mis tagab ebaseaduslike tavarelvade andmete kogumise ja analüüsi pika aja vältel;

b)

anda tavarelvade kontrolli poliitika kujundajate ja ekspertide käsutusse vahend tõhusamate strateegiate koostamiseks ning abi ja koostöö valdkondade kindlakstegemiseks, näiteks tehes kindlaks allpiirkondlikud või piirkondlikud koostöö-, kooskõlastamis- ja teabejagamismehhanismid, mis on vaja luua või mida on vaja tugevdada, tehes kindlaks ebaturvalised riiklikud varud, inventari ebapädeva haldamise, ebaseadusliku üleandmise marsruudid, sanktsioonide rikkumised, nõrga piirikontrolli ja ebapiisava õiguskaitsealase suutlikkuse;

c)

tagada paindlikkus luua poliitika seisukohalt asjakohast teavet, olenemata kiirelt muutuvatest poliitilistest nõuetest;

d)

suurendada oluliselt rahvusvaheliste relvi jälgivate organisatsioonide ja isikute tegevuse tulemuslikkust, luues pidevalt laieneva haardega teabejagamismehhanismi ning osutades tehnilist ja suutlikkusealast abi; ning

e)

arendada välja püsiv riiklik suutlikkus konfliktidest mõjutatud riikides, et ebaseaduslikke tavarelvi avastada ja nende päritolu kindlaks teha, ning osaleda tulemuslikumalt rahvusvahelistes relvastuskontrolli- ja õiguskaitseprotsessides.

4.   Tegevuse kirjeldus

4.1.   Projekt 1: relvade tuvastamise ja päritolu kindlakstegemise tehnilise suutlikkuse arendamine.

4.1.1.   Projekti eesmärk

iTrace’i koolitus- ja nõustamisprogrammidega pakutakse konfliktidest mõjutatud riikide ametiasutustele meetodeid ja oskusi tavarelvade kõrvalesuunamise iseseisvaks avastamiseks ja tõkestamiseks. Koolituse eesmärk on tugevdada sageli olematut ebaseaduslike tavarelvade tuvastamise ja päritolu kindlakstegemise suutlikkust, samas kui nõustamine võimaldab iTrace’i projektimeeskonnal teha reaalajas kindlaks kõige olulisemad suutlikkusprobleemid ja leida koheseid olukohaseid lahendusi nende kõrvaldamiseks. Lisaks tugevnevad iTrace’i koolitus- ja nõustamisprogrammide kaudu iTrace’i projektimeeskonna ja riiklike ametiasutuste vahelised sidemed, tänu millele on iTrace’i väliuurimisrühmadel võimalik saada parem juurdepääs konfiskeeritud ja leitud tavarelvadele, suurendades seeläbi iTrace’i andmete kogumise, analüüsi ja aruandluse kogu ulatust.

4.1.2.   Kasu ELi relvastuskontrollialgatuste jaoks

iTrace’i koolitus- ja nõustamisprogrammid vastavad ELi väike- ja kergrelvade strateegias välja toodud tegevusele, milleks on riikliku suutlikkuse suurendamine ebaseaduslike väike- ja kergrelvade ning laskemoona konfliktipiirkondades avastamiseks ja päritolu kindlakstegemiseks, ning tõhustada otseselt ja kaudselt paljusid liikmesriikide toetatud relvastuskontrolli algatusi. Nende vahetu mõju hõlmab riiklike õiguskaitseasutuste toetamist väike- ja kergrelvade päritolu kindlakstegemisel kooskõlas rahvusvahelise vahendi ITIga, riikliku suutlikkuse suurendamist relvade päritolu kindlakstegemisel andmete kogumiseks kestliku arengu eesmärgi 16 sihtmärgi 4 alasihtmärgi 2 raames ning liikmesriikide algatatud relvade ja laskemoona haldamise programmide toetamist. Kaudne mõju hõlmab väliuurimistelt saadud teabe tagasipeegeldamist, näiteks liikmesriikide hoiatamist partnerriikides kogetud kõrvalesuunamisohtude suhtes, aga ka riiklike varude kõrvalesuunamise avastamist ning selle teabe edastamist liidu toetatavatele füüsilise julgeoleku ja varude haldamise programmidele.

4.1.3.   Projektitegevused

CARi tehnilise toe üksus pakub koolitust ja nõustamist nende konfliktist mõjutatud riikide ametiasutustele, milles iTrace’i projekti ellu viiakse. Koolitused ja nõustamine on kavandatud eesmärgiga edendada kõikvõimalikke riiklikke kõrvalesuunamise tõkestamise algatusi, andes juhiseid ja suurendades suutlikkust esiteks konfiskeeritud ja ära võetud ebaseaduslike tavarelvade päritolu kindlakstegemiseks, märgistamiseks ja registreerimiseks vastavalt ITI menetlustele ning teiseks füüsilise julgeoleku ja varude haldamise hindamiseks, mille eesmärk on teha kindlaks kõrvalesuunamise ohud ja need nende tekkekohas kõrvaldada. CAR pakub kohalikele partneritele ja vajaduse korral rahutagamistöötajatele, sealhulgas ÜRO ja ELi missioonidele ning ÜRO sanktsioonide järelevalverühmadele/-paneelidele, spetsiaalset vajaduspõhist koolitust kõigi eespool loetletud tegevuste kohta. Seepärast vastab iTrace’i projekt ka edaspidi otseselt tegevusele, mis on loetletud 2018. aasta ELi väike- ja kergrelvade strateegias, milles kutsutakse liitu üles toetama relvaembargosid jälgivate ÜRO rühmade tööd ning kaaluma viise, kuidas parandada relvaekspordi kontrolli eesmärgil ligipääsu leidudele, mida nad on teinud kõrvalesuunamise ja ebaseaduslike tulirelvade ning väike- ja kergrelvade kohta. iTrace’i projekti raames toimuva koolituse puhul lähtutakse CARi poolt alates 2014. aastast pakutud mitmesugustest teenustest, mis on olnud konfliktist mõjutatud riikide kohalike partnerite toetamise, ÜRO rühmade abistamise ning iTrace’i väliuurimisrühmadele suurema juurdepääsu tagamise juures võtmetähtsusega. Projekti kaasatakse väliuurimisrühmade ja tehnilise toe töötajaid, kes annavad järgmist järjest tehnilisemat õpet:

a)

sissejuhatus tavarelvade kohta andmete kogumisse konkreetsete juhtumite näitel;

b)

tavarelvade tuvastamise põhimeetodid ja tõhusad dokumenteerimismeetodid;

c)

standardne tõendite kogumise töökord ja tõendite järelevalveahel;

d)

nõuded ulatuslike piirkondlike ja rahvusvaheliste uurimiste jaoks;

e)

ITI rakendamine; partnerriikide ametiasutustele antakse vajaduse korral koolitusi ja julgustatakse päritolu kindlakstegemise taotlusi esitama;

f)

rahvusvaheline relvade päritolu kindlakstegemine ja sellise kindlakstegemise süsteemid (eelkõige Interpol ja Europol);suurandmete ja suundumuste analüüside kasutamine; ning

g)

tehnilise abi (rahvusvaheline tasand) ja õiguskaitsealase sekkumise võimalused.

Need tegevused täiendavad iTrace’i väliuurimisi, sealhulgas koos riikide valitsusasutustega läbiviidavaid ühisuurimisi (nõustamine). Need hõlmavad ka CARi töötajate täienduskoolitust ja uuesti sertifitseerimist, mis on vajalik koolituse ja juhendamise läbiviimiseks.

4.1.4.   Projekti tulemused

Projekti tulemusena

a)

innustatakse riikide ametiasutusi andma suurema juurdepääsu iTrace’i väliuurimisrühmadele, mis vastab korduvatele üleskutsetele, et iTrace’i rühmad annaksid tehnilist abi ja tagaksid ühise uurimissuutlikkuse ning tegutseksid vastavalt iTrace’i suurenenud andmehulgale;

b)

antakse konkreetset suutlikkusealast abi riikide valitsustele, kellel puuduvad vahendid kõrvalesuunatud tavarelvade tuvastamiseks ja vastavaks aruandluseks, kuigi nad kannatavad tavarelvade kõrvalesuunamise mõju all. See on sageli eeltingimus tõhusama riikliku tavarelvade haldamise jaoks ning toetab sellisena relvakaubanduslepingu, ITI, ÜRO tegevuskava, kestliku arengu tegevuskava eesmärgi 16 sihtmärgi 4 alasihtmärgi 2 ning füüsilise julgeoleku ja varude haldamise programmitöö rakendamist, ning tegutsemist koostöös rahvusvaheliste õiguskaitseorganitega, sealhulgas Interpoli (iARMS) ja Europoliga;

c)

toetatakse tõhusamat dialoogi – eelkõige tehes kindlaks peamised sidusrühmad muude ELi toetatavate algatuste jaoks, näiteks ELi missioonide suhted vastuvõtvate riikide valitsustega, ja kiiralgatuste jaoks, nagu füüsilise julgeoleku ja varude haldamise programmid, näiteks liidu toetatavad varude haldamise projektid.

4.1.5.   Projekti rakendamise näitajad

Kuni 40 kohapeale tehtud koolitus- ja nõustamiskülastust, rõhuasetusega korduvatel külastustel, et toetada riigi ametiasutusi päritolu kindlakstegemise suutlikkuse suurendamisel.

Projekti rakendatakse kogu iTrace’i projekti kolmeaastase perioodi jooksul.

4.1.6.   Projekti kasusaajad

iTrace’i koolitus- ja nõustamistegevus toob otsest kasu konfliktipiirkondade riiklikele sidusrühmadele, sealhulgas õiguskaitseasutustele ja prokuröridele. Programm toetab kaudselt riiklikke dialooge liidu rahastatavate ja muude relvastuskontrolli algatustega, innustades kasutama rahvusvahelisi päritolu kindlakstegemise mehhanisme (sealhulgas Interpoli iARMSi süsteemi ja Europoli) ning hõlbustades osalemist liidu toetatavates varude haldamise projektides ning muudes väike- ja kergrelvade kontrolli projektides.

4.2.   Projekt 2: tavarelvade ja laskemoona kõrvalesuunamist ja salakaubandust käsitleva reaalajas dokumenteeritud tõendusmaterjali ja muu asjakohase teabe sisestamine iTrace’i süsteemi.

4.2.1.   Projekti eesmärk

Projekti raames uuritakse kohapeal tavarelvade ja laskemoona ringlust konfliktidest mõjutatud piirkondades. Projekti prioriteedid on liikmesriikidele erilist muret valmistavad riigid, muu hulgas Afganistan, Iraak, Liibüa, Mali, Lõuna-Sudaan, Somaalia, Süüria, Ukraina ja Jeemen. Need kohapealsed uurimised annavad konkreetseid tõendeid mässuliste ja terroristlike jõududele kõrvale suunatud tavarelvade kohta, mis muidu oleksid välisvaatlejatele (sealhulgas relvi eksportivatele ELi liikmesriikidele) avastamatud. CAR taotleb ELi tavarelvastuse ekspordi töörühma (COARM) heakskiitu enne sisulist tegevust kõigis riikides, kelle suhtes ei ole varem läbi viidud iTrace’i väliuurimisi või iTrace’i koolitus- nõustamisprogramme.

Kasutades uusi tehnoloogiaid ja arenenud kohtuekspertiisitehnikaid, hakkab CAR rakendama mitmesuguseid kohapealseid tegevusi, sealhulgas täiustatud fotodokumentatsiooni, kohtuekspertiisi kasutamist ja eemaldatud märgiste taastamist. CAR on tõestanud, et need meetodid annavad teavet, mis võimaldavad teha kindlaks selliste relvade, laskemoona ning nendega seotud materjalide päritolu, mida varem ei olnud võimalik kindlaks teha, mis võimaldab uurida üha arvukamalt ebaseaduslikke materjale, mille identifitseerimisandmed on päritolu varjamiseks eemaldatud.

Saadud andmed parandavad liikmesriikide kollektiivset arusaamist kõrvalesuunamisest ja ebaseaduslikust üleandmisest ja salakaubavedajate meetoditest nende varjamiseks ning suurendavad oluliselt nende suutlikkust tõkestada ebaseaduslikku kaubandust.

4.2.2.   Kasu ELi relvastuskontrollialgatuste jaoks

iTrace’i väliuurimised annavad dünaamilise lähteteabe konfliktist mõjutatud riikides kõrvalesuunatud tavarelvade kohta. See lähteteave võimaldab mõõta jooksvalt liikmesriikide sõlmitud relvastuskontrolli lepingute ning muu hulgas järgmise tõhusust: Nõukogu ühine seisukoht 2008/944/ÜVJP (konsolideeritud); relvakaubandusleping; ÜRO tegevuskava; ELi 2018. aasta väike- ja kergrelvade strateegia. Konfliktirelvade põhjalik dokumenteerimine on ka vahend tavarelvade päritolu ametliku kindlakstegemise alustamiseks ning konfliktide rahastamise ja relvatarnevõrgustike põhjalikuks uurimiseks.

4.2.3.   Projektitegevused

Selle projekti raames tehakse järgmist:

a)

lähetatakse kvalifitseeritud relvaeksperdid, et teha kohapeal konfliktidest mõjutatud riikidest saadud ebaseaduslike tavarelvade ja nende laskemoona analüüs;

b)

viiakse läbi tavarelvi, nende laskemoona ja kasutajaid käsitleva tõendusmaterjali, (sealhulgas relvade, nende komponentide ning sise- ja välismärgistuse, pakendite, seonduvate transpordidokumentide fotodokumentatsioon, kohtuekspertiis ja eemaldatud märgiste taastamised) analüüs, läbivaatamine ja kontroll, mida kombineeritakse väliuurimiste tulemustega (kasutajad, tarnijad ja üleandmise marsruudid);

c)

kogu kogutud ja läbivaadatud tõendusmaterjal sisestatakse iTrace’i teabehaldussüsteemi ja pärast kontrollimist iTrace’i internetipõhisesse kaardistamisportaali;

d)

tehakse kindlaks kohalikud partnerid ja toetatakse neid, et tagada pidev andmete kogumine iTrace’i toetuseks nii kavandatavate tegevuste vältel kui ka pärast seda;

e)

jätkatakse suhtlemist ELi liikmesriikide valitsustega, et määrata riiklikud kontaktpunktid ja kehtestada kooskõlastusmehhanism, et selgitada CARi tehtava uurimise ulatust ja leevendada võimalikke huvide konflikte enne uurimise tegemist.

Projekti rakendatakse etapiti kogu iTrace’i projekti kolmeaastase perioodi jooksul.

4.2.4.   Projekti tulemused

Projekti tulemusena

a)

dokumenteeritakse kohapeal konfliktidest mõjutatud piirkondades kõrvalesuunatud või salakaubana veetud tavarelvade ja nende laskemoona füüsilised tõendid;

b)

kontrollitakse ebaseadusliku kaubanduse juhtumeid ja töötatakse välja näidisjuhtumid, tehes seda tõendusmaterjali alusel, mida on kõigis piirkondades kõrvalesuunatud või salakaubana veetud tavarelvade ja nende laskemoona kohta kogunud kas CAR ise või CARiga kehtivaid teabevahetuslepinguid omavad organisatsioonid ja asjakohasel juhul muud organisatsioonid;

c)

esitatakse konkreetsed visuaalsed ja füüsilised tõendid kõrvalesuunatud või salakaubana veetud tavarelvade ja nende laskemoona kohta, sealhulgas fotod esemetest, nende komponendid, seerianumbrid, tehasetähised, kastid, pakkelehed, veodokumendid ning lõppkasutaja dokumendid ja teabe, mis on saadud kohtuekspertiisi käigus ja eemaldatud märgiste taastamisel;

d)

esitatakse ebaseaduslikku tegevust kirjeldavad ülevaated, sealhulgas salakaubaveo marsruutidest ning kõrvalesuunamises ja ebaseaduslikus üleandmises osalevatest isikutest, rahastamis- ja tugivõrgustikest, ning toetavate tegurite hinnang (käsitledes muu hulgas varude ebatõhusat haldamist ja julgeolekut ning taotluslikke riigi juhitavaid ebaseadusliku tarne võrgustikke);

e)

eespool nimetatud tõendid laaditakse üles iTrace’i teabehaldussüsteemi ja sellega seotud vahenditesse.

4.2.5.   Projekti rakendamise näitajad

Toimub kuni 75 kohapealset lähetust (sealhulgas vajaduse korral pikendatud lähetused) kogu neljaaastase perioodi jooksul, et koguda tõendusmaterjali iTrace’i teabehaldussüsteemi ja internetipõhisesse kaardistamisportaali sisestamiseks.

Projekti rakendatakse kogu iTrace’i projekti kolmeaastase perioodi jooksul.

4.2.6.   Projekti kasusaajad

iTrace annab jätkuvalt järjest ulatuslikumat teavet, mis on konkreetselt mõeldud ennekõike liikmesriikide relvastuskontrolli poliitikakujundajatele, relvaekspordi lube andvatele asutustele, samuti ELi institutsioonidele, asutustele ja missioonidele. Nendele ELi kasusaajatele tagatakse iTrace’i kaudu turvaliste lauaarvuti- ja mobiiliplatvormide vahendusel juurdepääs ka konfidentsiaalsele teabele.

Avalik teave on jätkuvalt kättesaadav ka kõigile ELi toetusesaajatele, samuti ELi-välistele toetusesaajatele, näiteks relvastuskontrolli poliitikakujundajatele ja relvaekspordilube väljastavatele asutustele kolmandates riikides, valitsusvälistele teadusorganisatsioonidele, huviorganisatsioonidele ja rahvusvahelisele uudistemeediale.

4.3.   Projekt 3: liikmesriikide relvaekspordi kontrolli asutuste, relvastuskontrolli poliitika kujundajate ja seonduvate sidusrühmade sihipärane toetamine.

4.3.1.   Projekti eesmärk

Projekt pakub liikmesriikidele, relvaekspordi kontrolli asutustele, relvastuskontrolli poliitikakujundajatele ja seotud sidusrühmadele järjepidevat kahepoolset toetust, sealhulgas korrapäraseid kontaktkülastusi ja spetsiaalseid aruandeid, mida kohandatakse vastavalt nende konkreetsetele relvastuskontrolliga seotud huvivaldkondadele ja teabevajadustele. Liikmesriikide relvaekspordi lube andvate riiklike asutuste esitatud teavet koheldakse nõuetekohase austuse ja konfidentsiaalsusega. CAR jätkab ka kontakte erinevate kolmandate riikide relvaekspordi lube andvate asutustega. Need suhted toetavad mitmeid olulisi aspekte rahvusvahelistes jõupingutustes, mille eesmärk on tegeleda tavarelvade kõrvalesuunamise ja salakaubaveo probleemiga ning tugevdada rahvusvahelisi kõrvalesuunamise vastaseid meetmeid, sealhulgas järgmise abil:

a)

ekspordilube andvatele asutustele esitatakse üksikasjalikud andmed ja tõendid dokumenteeritud kõrvalesuunamiste kohta; ning

b)

ELi siseriiklike relvaekspordi lube andvate asutuste ametliku taotluse korral toetatakse liikmesriikide saatmisjärgse või tarnimisjärgse kontrolli suutlikkust või tagatakse see.

4.3.2.   Kasu ELi relvastuskontrollialgatuste jaoks

Korrapärased iTrace’i projekti rühmade visiidid liikmesriikide pealinnadesse annavad võimaluse pidada kahepoolseid arutelusid tundlikel teemadel (näiteks ekspordijärgne kõrvalesuunamine), võimaldavad liikmesriikidel anda otsese panuse iTrace’i ja selle väljundite ülesehitusse (uurimiste suund ja ulatus ning aruandluse liigid) ning aitavad arendada usalduse suurendamise meetmeid (näiteks iTrace’i protsessid sellistes valdkondades nagu eelteated ja vastulause esitamise õiguse teatised). Äärmiselt oluline on asjaolu, et iTrace annab liikmesriikidele foorumi aruteludeks sageli nüansirikastel teemadel nagu riikide ees seisvad väljakutsed ja võimalused, mis on seotud nõukogu (konsolideeritud) ühise seisukoha 2008/944/ÜVJP seitsmenda kriteeriumi ja relvakaubanduslepingu artikli 11 kohaste kohustustega. Eelmiste iTrace’i projektide (I–IV) raames toimunud teavitusvisiidid on olnud ülitähtsad liikmesriikide teabenõuete mõistmiseks, olgu need siis üldist laadi (näiteks „milline on teie ohuhinnang relvade sisenemise kohta teatavasse relvastatud konflikti alasse?“) või konkreetselt iTrace’i projektiga seotud (näiteks „meil on vaja näidikut, mis annab meile koheselt teada kõikidest riigis toodetud relvadest, mille iTrace’i kohapeal tegutsevad rühmad dokumenteerivad“).

4.3.3.   Projektitegevused

Selle projekti raames tehakse järgmist:

a)

iTrace’i rühmad saadetakse tegema korduvkülastusi asjakohastesse asutustesse liikmesriikide pealinnades, et teavitada neid kõrvalesuunamise vastase võitlusega seotud küsimustest ning anda aru uurimiste kohta;

b)

jätkatakse ööpäevaringselt toimiva kasutajatoega, kust saab kohest nõu kõrvalesuunamise vastase võitluse alal või seoses pressis ilmunud võimalike negatiivsete väidetega, mille aluseks on kontrollimata teated, mis on pärit kolmandatelt isikutelt;

c)

säilitatakse, turvatakse ja täiustatakse iTrace’i ülemaailmset aruandlussüsteemi Weapon, sealhulgas arendatakse tehnoloogilisi uuendusi;

d)

liikmesriikide ekspordilube andvate asutuste jaoks hoitakse töös veebipõhiseid näidikuid, mis kuvavad krüpteeritud andmeid iTrace’i teabehaldussüsteemist, märgistades ohulipuga isikud, kes on varem osalenud tavarelvade kõrvalesuunamises, tuues välja kõrge riskiteguriga sihtkohad ja teavitades reaalajas riigisiseselt valmistatud relvade kõrvalesuunamisest; ning

e)

iTrace’i kohapealse uurimise rühmad toetavad liikmesriikide relvaekspordi lube andvate asutuste ametliku taotluse korral liikmesriikides tarnimisjärgse lõppkasutuse kontrolli või tagavad selle.

Projekti rakendatakse kogu iTrace’i projekti kolmeaastase perioodi jooksul.

4.3.4.   Projekti tulemused

Projekti tulemusena

a)

aidatakse liikmesriikide relvaekspordi lube andvatel asutustel nende taotluse korral tuvastada ekspordijärgset kõrvalesuunamist;

b)

antakse teavet, et toetada kõrvalesuunamist käsitleva riskianalüüsi tegemist liikmesriikide relvaekspordi lube andvate asutuste poolt (kooskõlas nõukogu ühise seisukohaga 2008/944/ÜVJP (konsolideeritud) ja relvakaubanduslepinguga) enne ekspordiloa andmist;

c)

tagatakse liikmesriikide relvaekspordi lube andvatele asutustele nende taotluse korral saatmisjärgse kontrolli suutlikkus;

d)

toetatakse liikmesriikide relvastuskontrolli poliitika kujundajaid, andes neile reaalajas teavet kõrvalesuunamise ja salakaubanduse suundumuste kohta, et toetada riikide osalemist rahvusvahelistes poliitikakujundamise protsessides; ning

e)

aidatakse liikmesriikide õiguskaitseasutusi nende taotluse korral kriminaaluurimiste läbiviimisel, kui see on asjakohane.

4.3.5.   Projekti rakendamise näitajad

Käitatakse internetipõhiseid näidikuid, mille abil antakse liikmesriigi asutustele reaalajas iTrace’i süsteemi turvalistest sektsioonidest teavet. iTrace’i projekti töötajate poolt mehitatud kasutajatugi, et pakkuda täielikku tuge liikmesriikide relvaekspordi kontrolli asutustele ja relvastuskontrolli poliitika kujundajatele. Liikmesriikide pealinnadesse tehakse taotluste alusel kuni 45 külastust.

Projekti rakendatakse kogu iTrace’i projekti kolmeaastase perioodi jooksul.

4.3.6.   Projekti kasusaajad

Kõik huvitatud liikmesriigid, sealhulgas tehakse taotluse korral külaskäike pealinnadesse ja viiakse läbi saatmisjärgse kontrolli missioone.

4.4.   Projekt 4: teavitustegevus, poliitiline nõustamine ja rahvusvaheline koordineerimine

4.4.1.   Projekti eesmärk

Projektiga demonstreeritakse iTrace’ist tulenevat kasu rahvusvahelistele ja riiklikele poliitikakujundajatele, tavarelvade kontrolli ekspertidele ja relvaekspordi lube andvatele asutustele, samuti kasutatakse seda kasu ja arendatakse seda edasi. Selle saavutamiseks viib CAR läbi teavitustegevust ja poliitilist nõustamist. Need algatused kavandatakse selliselt, et koordineerida täiendavalt teabejagamist ja luua püsivad partnerlused üksikisikute ja organisatsioonidega, kes on suutelised koguma informatsiooni, mida saab iTrace’i süsteemi sisestada.

4.4.2.   Kasu liidu relvastuskontrollialgatuste jaoks

Projektiga demonstreeritakse arvukatel konverentsidel, üritustel ja protsesside raames liidu toetust iTrace’i projektile ja tutvustatakse projekti rolli konkreetse teabe esitamisel rahvusvaheliste relvastuskontrollialgatuste toetamiseks. Järjestikuste iTrace’i projektidega (I–IV) on demonstreeritud, et rahvusvaheline teavitustegevus ja poliitiline osalemine täidab kriitilist rolli 1) rahvusvahelisi relvastuskontrolliprotsesse käsitleva rahvusvahelise tegevuskava kujundamisel ja 2) võimaluste loomisel koostööks ELi mittekuuluvate riikidega iTrace’i projekti raames ning ELi relvastuskontrollialgatuste jaoks üldiselt.

4.4.3.   Projektitegevused

Selle projekti raames toimuvad järgmised tegevused, kusjuures pööratakse täit tähelepanu sellele, et vältida kattuvust teiste ettevõtmistega, näiteks mis puudutab relvakaubanduslepingu alast teavitustegevust:

a)

CAR jätkab ulatuslikku diplomaatilist tegevust iTrace’i ja selle väljundite tutvustamisel, kasutamisel ja edasiarendamisel, pannes rõhku 1) selle konkreetsele kasule relvakaubanduslepingu, ÜRO tegevuskava, ITI ning asjakohaste mitmepoolsete ja piirkondlike sanktsioonirežiimide ja muude asjakohaste rahvusvaheliste õigusaktide rakendamise järelevalvele kaasaaitamisel; 2) selle kasulikkusele rahvusvahelise abi ja koostöö prioriteetsete valdkondade kindlaksmääramisel; ning 3) selle kasulikkusele relvaekspordi lube väljastavate asutuste ja muude asjaomaste sidusrühmade riskihindamise profiilianalüüsi mehhanismina;

b)

iTrace projektitöötajate osaluse abil innustatakse välja töötama selliseid ametlikke teabevahetust käsitlevaid lepinguid, millega on võimalik koguda teavet, mida saab sisestada iTrace’i süsteemi, ning abistada poliitikakujundajaid dialoogi, rahvusvahelise abi ning poliitikat ja praktikat tugevdava koostöö prioriteetsete valdkondade kindlakstegemisel.

Projekti rakendatakse kogu iTrace’i projekti kolmeaastase perioodi jooksul.

4.4.4.   Projekti tulemused

Projekti tulemusena

a)

tutvustatakse iTrace’i kasulikkust ja mõju ning kõrvalesuunamist käsitlevate andmete dokumenteerimise, kogumise ja jagamise kontseptsiooni riiklikele ja rahvusvahelistele poliitikakujundajatele, kes töötavad tavarelvade kontrolli ja relvade ekspordikontrolli käsitlevate lepingute (relvakaubandusleping, ÜRO tegevuskava ning muud asjaomased rahvusvahelised õigusaktid) rakendamise ja nende rakendamise toetamise nimel;

b)

antakse asjakohast teavet, et abistada poliitikakujundajaid ja tavarelvade kontrolli eksperte rahvusvahelise abi ja koostöö prioriteetsete valdkondade kindlakstegemisel ning tõhusate kõrvalesuunamise vastaste strateegiate väljatöötamisel;

c)

relvaekspordi lube andvatele asutustele esitatakse põhjalikku teavet iTrace’i kohta ja selle kohta, millist kasu saab sellest lisaks täiendava tagasiside ja süsteemi parandamise võimaluse tagamisele riskihindamisel;

d)

hõlbustatakse teabe jagamist riikide valitsuste ning ÜRO rahuvalveoperatsioonide ja sanktsioonide järelevalve operatsioonide vahel, sealhulgas andmete töötlemist ja analüüsimist iTrace’i süsteemi abil;

e)

hõlbustatakse dialoogi ja võrgustikutööd tavarelvade ja nende laskemoona kõrvalesuunamise ja salakaubaveo kohapealsetes uurimistes osalevate tavarelvade kontrolli ekspertide üha laienevas rühmas;

f)

teadvustatakse avalikkusele paremini tavarelvade ja nende laskemoona päritolu kindlakstegemist kui vahendit, millega toetada relvakaubanduslepingu, ÜRO tegevuskava ning tuvastamist ja päritolu kindlakstegemist võimaldava rahvusvahelise vahendi (ITI) ning muude rahvusvaheliste ja piirkondlike relvastuskontrolli ja relvaekspordi kontrolli käsitlevate õigusaktide rakendamise järelevalvet.

4.4.5.   Projekti rakendamise näitajad

iTrace’i töötajad juhivad või osalevad kuni 30 teavitustegevuses ja poliitikaalases nõustamises. Osalemine hõlmab iTrace’i väljundite esitlusi. Kvartaalsed kirjeldavad väljundid hõlmavad teavitustegevust ja poliitikaalast nõustamist.

Projekti rakendatakse kogu iTrace’i projekti kolmeaastase perioodi jooksul.

4.4.6.   Projekti kasusaajad

Kasusaajate täieliku loetelu (mis on käesoleva projekti puhul sama) kohta vaata punkti 4.2.6 eespool.

4.5.   Projekt 5: iTrace’i uurimistegevuse väljundid

4.5.1.   Projekti eesmärk

Projekti käigus esitatakse olulisi väljundeid poliitika ja praktika tõhustamiseks, mis põhinevad uurimiste tulemusel kogutud andmetel, mis on sisestatud iTrace’i süsteemi. Väljundid koostatakse eesmärgiga tuua esile konkreetsed rahvusvaheliselt muret põhjustavad valdkonnad, sealhulgas tavarelvade ja laskemoona salakaubaveo peamised suundumused ning salakaubana veetud tavarelvade ja nende laskemoona piirkondlik levik, ning rahvusvahelist tähelepanu vajavad prioriteetsed valdkonnad.

4.5.2.   Kasu liidu relvastuskontrollialgatuste jaoks

Poliitikat käsitlevate väljunditega keskendatakse rahvusvaheline tähelepanu ELi relvastuskontrollialgatuste terviklikkusele ning liikmesriikide võetud kohustustele tegeleda tavarelvade ja nende laskemoona kõrvalesuunamise probleemiga. Need väljundid on alates 2013. aastast leidnud olulist kajastamist paljudes maailma juhtivates uudistemeedia väljaannetes, ärgitades valitsusi, parlamendiliikmeid ja kodanikuühiskonda riiklikul tasandil tegutsema. Kuna iTrace’i väljundites ei varjata EList pärit ebaseaduslike tavarelvade tuvastamist, demonstreeritakse nii liikmesriikide progressiivset suhtumist relvastuskontrolli. Väidetavalt soodustab see 2016. aasta ELi üldises strateegias esitatud üleskutse kohast mitmepoolsete desarmeerimise, massihävitusrelvade leviku tõkestamise ja relvastuskontrolli lepingute ja režiimide laienevat liikmesust ja ülemaailmset kohaldamist („eeskuju näitamise“ põhimõte).

4.5.3.   Projektitegevused

Tehakse põhjalik analüüs, mille tulemusel koostatakse, vaadatakse läbi, toimetatakse, avaldatakse, sealhulgas vajadusel paberkandjal, ja levitatakse kuni 20 iTrace’iga seotud poliitikaväljundit.

4.5.4.   Projekti tulemused

Projekti tulemusena

a)

koostatakse kuni 20 väljundit, millest igaüks käsitleb erinevat rahvusvahelist mureküsimust;

b)

tagatakse iTrace’iga seotud poliitikaväljundite levitamine kõigisse liikmesriikidesse;

c)

kasutatakse sihipärast teavitusstrateegiat, et tagada maksimaalne ülemaailmne haare;

d)

hoitakse tegevus nähtavana poliitilisel areenil ning rahvusvahelises uudistemeedias, muu hulgas edastades ebaseaduslikke relvi käsitlevat päevakohast teavet; pakutakse poliitika seisukohast asjakohast analüüsi ja nõustamist käimasolevate relvastuskontrolli protsesside toetamiseks; ning kohandatakse väljundeid, et pakkuda võimalikult suurt huvi rahvusvahelisele uudistemeediale.

4.5.5.   Projekti rakendamise näitajad

iTrace’i kavandatava tegevuse jooksul koostatakse kuni 20 internetipõhist, avalikkusele kättesaadavat iTrace’iga seotud poliitikaväljundit.

Projekti rakendatakse kogu iTrace’i projekti kolmeaastase perioodi jooksul.

4.5.6.   Projekti kasusaajad

Kasusaajate täieliku loetelu (mis on käesoleva projekti puhul sama) kohta vaata punkti 4.2.6 eespool.

4.6.   Projekt 6: tavarelvade ja nende laskemoona päritolu kindlakstegemine ning tõhustatud uurimised

4.6.1.   Projekti eesmärk

Projektiga jätkatakse ametlike päritolu kindlakstegemiste taotluste saatmist riikide valitsustele ebaseaduslike tavarelvade ja nende laskemoona kohta, millele antud vastustes esitatakse ulatuslikku teavet nende tarneahelate kohta ning tehakse kindlaks asukoht ja olud, kus need on loata kasutajatele kõrvale suunatud. Nende tegevuste eesmärk on kindlaks teha tavarelvade ja nende laskemoona kõrvalesuunamise mehhanismid iga juhtumi puhul eraldi ning eksportivate riikide, eeskätt liikmesriikide relvaekspordi kontrolliasutuste toel. Päritolu kindlakstegemine annab üksikasjalikku teavet ebaseaduslike tavarelvade tarnevõrgustike kohta ning aitab kindlaks teha loata edasiveo juhtumeid, millega rikutakse lõppkasutaja lepinguid, ja tuvastada ÜRO ja liidu relvaembargo rikkumisi ning annab riikidele teada ekspordijärgsetest kõrvalesuunamistest. Kuna riikide valitsused ise esitavad päritolu kindlakstegemise alast teavet, on kõnealuse kindlakstegemise protsess aluseks relvastuskontrolli poliitika kujundamisele.

4.6.2.   Kasu liidu relvastuskontrollialgatuste jaoks

Päritolu kindlakstegemise taotlused on võimaldanud iTrace’i projektil toetada mitmesuguseid liikmesriikide (ja kolmandate riikide) õiguskaitsealaseid sekkumisi – sealhulgas tavarelvade ja nende laskemoona ebaseadusliku kaubandusega tegelevate isikute vastutusele võtmist ja karistamist ning muud seotud materjali.

Ka teavitatakse kõnealuste taotluste puhul liikmesriike ekspordijärgse kõrvalesuunamise juhtumitest, esitades olulist teavet relvaekspordi lubade andmise tõhusa riskihindamise toetamiseks. Nii annab iTrace otsese panuse teabesse, et aidata liikmesriikidel rakendada nõukogu (konsolideeritud) ühise seisukoha 2008/944/ÜVJP 7. kriteeriumi ja relvakaubanduslepingu artiklit 11. Päritolu kindlakstegemise protsessi käigus saadud teabe abil tehakse kindlaks ka loata lõppkasutajad, tavarelvade kõrvalesuunajad, tarneahela ebaseaduslikud osalised ja ebaseaduslikud rahastajad, edastades liikmesriikidele ekspordiga seotud riskiprofiile käsitlevaid kriitilise tähtsusega andmeid.

4.6.3.   Projektitegevused

Päritolu kindlakstegemise taotluste pidev voog ja nendega seotud teatised ja järeluurimised kogu projekti vältel. CAR uurib ja arendab uusi tehnoloogiaid päritolu kindlakstegemise parandamiseks, et neid tegevusi toetada.

4.6.4.   Projekti tulemused

Projekti tulemusena

a)

tehakse märkimisväärse kiirusega kindlaks konfliktipiirkondadest leitud ebaseaduslike tavarelvade ja nende laskemoona päritolu. Pärast ulatuslikke konsultatsioone liikmesriikidega CARi standardsesse töökorda iTrace III jooksul tehtud täiustused tagavad, et CARi päritolu kindlakstegemise üksuse kogutud teave vaadatakse enne avaldamist läbi riikide valitsuste poolt ning annab panuse maailma suurimasse registrisse, mis sisaldab kindlakstehtud päritoluga relvi, mida kasutatakse konfliktides;

b)

CARi tõhustatud uurimisüksus kasutab ebaseaduslike tavarelvade ja nende laskemoona päritolu kindlakstegemisel kogutud teavet selleks, et määrata laiemas mastaabis kindlaks relvade kõrvalesuunamise kontekstis „kes, miks, mis, millal ja kuidas“, viies läbi tarneahela kaardistamise, keskendudes uurimise kolmele sambale: inimvõrgustikud, relvade ebaseaduslik rahastamine ja tarnelogistika. Üksust saab siirda kogu maailmas ning selle töö sihiks on saada mitteavalikke tunnistusi, finantsteavet ja dokumente konfliktipiirkondades ja neist väljaspool; ning

c)

lõppkokkuvõttes pakub CAR poliitikakujundajatele uusi võimalusi tegelemaks tavarelvade ja nende laskemoona ebaseadusliku üleandmisega ning nende taga olevate finants- ja logistikavõrgustikega, täiendades selliseid meetmeid nagu relvaembargod ja otsene ekspordikontroll võrgustikupõhiste sekkumiste võimalustega, mis ulatuvad pankade hoolsuskohustusest kuni konteinerite sihipäraste kontrollimisteni ning vahendajaid käsitlevate teavitusteni.

4.6.5.   Projekti rakendamise näitajad

Päritolu kindlakstegemise taotluste maht ja edu registreeritakse ja neid hinnatakse jooksvalt kogu tegevuse kestuse jooksul.

Projekti rakendatakse kogu iTrace’i projekti kolmeaastase perioodi jooksul.

4.6.6.   Projekti kasusaajad

Kasusaajate täieliku loetelu (mis on käesoleva projekti puhul sama) kohta vaata punkti 4.2.6 eespool.

5.   Asukohad

Projektid 1, 2 ja 6 eeldavad tavarelvade ekspertide ulatuslikku lähetamist kohapeale konfliktidest mõjutatud piirkondadesse. Neid lähetusi hinnatakse ühekaupa, arvestades julgeolekut, juurdepääsu ja teabe kättesaadavust. CAR on juba loonud kontaktid või on läbi viimas projekte paljudes asjaomastes riikides. Projekt 3 viiakse läbi liikmeriikide pealinnades (sealhulgas muud riigisisesed reisid, sõltuvalt liikmesriigi nõuetest). Projekt 4 viiakse läbi rahvusvahelistel konverentsidel kogu maailmas ning riikide valitsuste ja asjaomaste organisatsioonidega koordineerides, et tagada projekti maksimaalne nähtavus. Projekt 5 viiakse läbi Belgias, Itaalias, Prantsusmaal ja Ühendkuningriigis.

6.   Kestus

Projektide eeldatav kogukestus on 36 kuud.

7.   Rakendusüksus ja liidu nähtavus

CAR hõlmab kohapealset kontrolli tegevaid väikseid rühmi koos kohalike kaitse- ja julgeolekujõududega, rahuvalve või rahutagamisega tegelevaid töötajaid ning teisi julgeolekualaste volitustega osalejaid. Kui kõnealused jõud või missioonid julgestavad ebaseaduslike relvade või tõendusmaterjali kogumise kohti, koguvad CARi rühmad nende ja nende kasutajarühmade kohta kõik kättesaadavad tõendid. Seejärel teeb CAR kindlaks kõigi üheselt tuvastatavate esemete päritolu ja viib läbi põhjaliku uurimise nende ebaseadusliku üleandmise, tarneahelate ning rahu ja stabiilsust ohustavate isikute toetamise kohta.

Tehes koostööd riiklike relvaekspordi lube andvate asutuste ja valitsusväliste üksustega, teeb CAR kindlaks tarneahelad, mis vastutavad relvade tarnimise eest relvastatud konflikti piirkondadesse, ning teeb kindlaks ebaseadusliku tegevuse ja relvade kõrvalesuunamise seaduslikelt turgudelt ebaseaduslikele turgudele. CAR dokumenteerib kogutud teabe oma iTrace’i ülemaailmses relvade jälgimise süsteemis, mis sisaldab üle 650 000 kande konfliktides kasutatavate relvade, laskemoona ja muude seotud materjalide kohta ning on seega maailma suurim konfliktides kasutatavate relvade andmebaas.

CAR kasutab seda teavet, et a) hoiatada liikmesriike tavarelvade ja nende laskemoona kõrvalesuunamise eest ning b) toetada sihipäraseid kõrvalesuunamist tõkestavaid algatusi, sealhulgas muudetud ekspordikontrolli meetmeid ja rahvusvahelist diplomaatilist tegevust.

Selle metoodika abil on osutunud võimalikuks kõrvalesuunamine peaaegu kohe tuvastada, kuna CARi kohapeal tegutsevad rühmad on nõustanud liikmesriike kõrvalesuunatud relvade osas, olles endiselt lähetuses konfliktidest mõjutatud piirkondades. Mõnel juhul on CARi rühmad avastanud ebaseaduslikud edasiveod kahe kuu jooksul alates relvade tehasest väljasaatmisest.

Otsusega (ÜVJP) 2019/2191 toetatakse CARi 25. novembri 2013. aasta otsusega (ÜVJP) 2013/698 loodud ja otsustega (ÜVJP) 2015/1908 ja (ÜVJP) 2017/2283 uuendatud iTrace’i projekti jätkamisel ja laiendamisel. Projektid, millele viidatakse vastavalt kui iTrace I, II ja III, on kindlalt näidanud, et iTrace on oluline ülemaailmne konfliktiolukordades kasutatavate relvade jälgimise algatus ning selle abil on otse toetatud liikmesriikide relvaekspordi lube andvaid asutusi ja relvastuskontrolli poliitika kujundajaid.

Lisaks kutsuti 2. detsembri 2015. aasta tulirelvade ja lõhkeainetega ebaseadusliku kauplemise ning nende kasutamise vastases ELi tegevuskavas üles avardama iTrace’i kasutamist ja soovitati kõigil riiklikel õiguskaitseasutustel, kes on tuvastanud relvade ja laskemoona kõrvalesuunamise, kontrollida oma leide iTrace’i abil. 2019. aastal sõlmis CAR Europoliga vastastikuse mõistmise memorandumi, et aidata nende tegevuste rakendamisel. CAR on lisaks edastanud iTrace’i andmeid Interpoli iARMSi süsteemi ja aidanud Interpolil tuvastada liikmesriikide poolt iARMSi üles laaditud relvi.

CAR võtab kõik vajalikud meetmed teadvustamaks avalikkusele asjaolu, et tegevust rahastab Euroopa Liit. Sellised meetmed viiakse ellu vastavalt Euroopa Liidu välistegevuse alase teabe edastamise ja nähtavuse käsiraamatule, mille on koostanud ja avaldanud Euroopa Komisjon.

CAR tagab seeläbi liidu panuse nähtavuse sobivate märgistuste ja reklaami kaudu, toonitades liidu rolli, tagades liidu tegevuse läbipaistvuse ja suurendades teadlikkust käesoleva otsuse vastuvõtmise põhjustest, samuti liidu toetusest käesolevale otsusele ning selle toetuse tulemustest. Projekti käigus koostatavas materjalis esitatakse liidu lippu silmapaistval viisil kooskõlas liidu suunistega lipu nõuetekohase kasutamise ja kujutamise kohta.

8.   Metoodika ja kaitsemeetmed riikide valitsuste jaoks

iTrace’i tegevuse puhul säilitatakse poliitiliselt tasakaalustatud aruandlus. CARi sõltumatuse ja objektiivsuse aluspõhimõtete kohaselt esitatakse iTrace’i puhul aruanne ebaseaduslike tavarelvade ja nende laskemoona kohta, mille CARi kohapealsed uurimisrühmad dokumenteerivad konfliktist mõjutatud riikides, olenemata nende liigist või päritolust ning relva valdaja kuuluvusest. CAR tunnistab, et liikmesriigid, kes avaldavad teavet läbipaistvuse huvides, võivad seada oma relvaekspordi suurema avalikkuse kontrolli objektiks. Seetõttu teeb CAR võimalikult suures ulatuses järgmist:

a)

tunnustab oma avalikus aruandluses neid liikmesriike, kes on esitanud iTrace’i tegevuse jaoks teavet avaliku läbipaistvuse huvides; ning

b)

tagab, et iTrace’i avalikus aruandluses eristataks kindlalt eespool nimetatud liikmesriike riikidest, kes pidevalt ei avalikusta teavet iTrace’i uurimiste toetamiseks.

8.1.   Operatiivne selgus

CAR taotleb COARM heakskiitu enne sisulist tegevust kõigis riikides, kelle suhtes varem ei teostatud iTrace’i kohapealseid uurimisi või iTrace’i koolitus- nõustamisprogramme. Iga sellise taotluse puhul demonstreeritakse CARi ulatuslikku keskendumist vastava riigi jaoks kavandatud uurimistele ja metoodikale. Käesoleva nõukogu otsuse vastuvõtmise ajaks olid iTrace’i programmid varem toimunud järgmistes riikides: Afganistan; Bahrein; Benin; Burkina Faso; Kamerun; Kesk-Aafrika Vabariik; Tšaad; Kongo Demokraatlik Vabariik; Côte d’Ivoire; Egiptus; Etioopia; Gambia; Ghana; India; Iraak; Iisrael; Jordaania; Keenia; Liibanon; Liibüa; Mali; Mauritaania; Maroko; Mosambiik; Myanmar/Birma; Nepal; Niger; Nigeeria; Filipiinid; Saudi Araabia; Senegal; Somaalia; Lõuna-Sudaan; Sudaan; Süüria; Togo, Tuneesia; Türgi; Uganda; Ukraina; Araabia Ühendemiraadid; ja Jeemen.

8.2.   Kallutatuse vähendamine

CAR tunnistab, et riikide valitsuste poolt päritolu kindlakstegemise taotlustele vastamiseks esitatud teabe üksikasjalikkuse ulatus, alates vastamata jätmisest kuni täieliku teabe ja üleandmisdokumentide esitamiseni, võib kaasa tuua olukorra, kus liikmesriigid kogevad üldsuse tähelepanu erineval määral. CAR kohustub vähendama mis tahes kaudset kallutatust, mille võivad iTrace’i aruandluses kaasa tuua sellised lahknevused vastustes päritolu kindlakstegemise taotlustele, võttes järgmisi meetmeid:

a)

esitades tekstis selgesõnaliselt kõik iTrace’i tegevuse raames teatatud juhtumid, mille puhul liikmesriigid on vastanud läbipaistvalt päritolu kindlakstegemise taotlustele viisil, millega asjakohastel juhtudel kinnitatakse üheselt nende päritolu kindlakstegemise taotluste alusel toimuvate üleandmiste seaduslikkus;

b)

esitades tekstis selgesõnaliselt kõik iTrace’i tegevuse raames teatatud juhtumid, mille puhul riigid ei ole vastanud päritolu kindlakstegemise taotlustele, märkides et „kuna päritolu kindlakstegemise taotlusele ei ole vastatud, ei saa CAR avaldada arvamust kõnealuse üleandmise seaduslikkuse kohta“ (seda ei kohaldata juhtudel, kui liikmesriigid on konkreetsetele päritolu kindlakstegemise taotlustele vastates esitanud põhjused, mis takistavad neil viivitamata või täielikult vastata); ning

c)

esitades Euroopa välisteenistusele korralise aruande kõigi juhtumite kohta, mille puhul ei ole CAR saanud riikidelt 28 päeva jooksul pärast päritolu kindlakstegemise taotluse saamist kinnitust kõnealuse taotluse saamise kohta. CAR registreerib kõik taotluste saamise kinnitused, mis talle edastatakse kirja, faksi, e-kirja või telefonikõne vahendusel.

8.3.   Päritolu kindlakstegemise protsess

Liikmesriigid ja valitsusvälised üksused vastavad CARi poolt iTrace’i projekti raames esitatud päritolu kindlakstegemise taotlustele omal äranägemisel, kooskõlas oma õigusaktidega ekspordikontrolli ja andmete konfidentsiaalsuse vallas.

Algselt saadab CAR taotlused ekspordikontrolli alla kuuluvate esemete kohta elektrooniliselt New Yorgis ÜRO juures asuvasse riigi alalisse esindusse, kuid ta julgustab riikide valitsusi (halduslikel põhjustel) määrama iTrace’i tegevuse raames toimuva suhtluse jaoks kindlaks kontaktpunkti oma pealinnas. Kontrolli alla mitte kuuluvate esemete puhul saadab CAR päritolu kindlakstegemise taotlused elektrooniliselt tootmis- või ekspordiüksustele.

Päritolu kindlakstegemise protsess järgib CARi siseseid püsitoiminguid (SOP 02.02) ning koosneb järgmistest sammudest:

a)

kohapealsed uurimisrühmad, kes peavad tegelema tavarelvade ja nende laskemoona päritolu kindlakstegemisega, märgistavad need andmete saamisel iTrace’i ülemaailmses relvade aruandlussüsteemis kui päritolu kindlakstegemise objektid;

b)

CARi päritolu kindlakstegemise üksus vaatab läbi kõik kohapeal kogutud andmed ja esitab koos CARi analüüsiüksusega täiendavad päritolu kindlakstegemise taotlused, mida ta peab asjakohaseks;

c)

Esemete puhul, mis on valitud päritolu kindlakstegemise objektiks, teeb süsteem automaatselt järgmist: i) annab igale esemele päritolu kindlakstegemise numbri; ii) koondab ühest riigist pärit ühe või mitme eseme päritolu kindlakstegemise taotlused üheks päritolu kindlakstegemise teatiseks; ning iii) annab igale sellisele teatisele viitenumbri;

d)

päritolu kindlakstegemise taotluse saatmisega algab 28-päevane ooteaeg, võttes arvesse riiklikke menetlusi, näiteks liikmesriikides. Ooteajal ei tohi eseme kohta teavet avalikustada ega sellele viidata üheski CARi avaldatud materjalis;

e)

kui päritolu kindlakstegemise üksus ei ole 28-päevase perioodi lõpuks päritolu kindlakstegemise taotlusele vastust saanud, võib ta saata meeldetuletuse (e-kirja või telefoni teel, arhiveerides kogu asjaomase suhtluse). Meeldetuletusega ei algatata uut 28-päevast perioodi;

f)

kui päritolu kindlakstegemise üksus saab taotlusele vastuse, teavitab ta sellest kõiki asjaomaseid töötajaid. Asjaomased töötajad arutavad vastust päritolu kindlakstegemise üksusega ja otsustavad edasise tegevuse (st kas vastaja vastas CARi küsimustele? Kas CAR peab järelmeetmeid võtma või selgitust küsima? Kas CAR võib esitada vastulause esitamise õiguse teatise?);

g)

kui kõik selgitused on saadud, koostab päritolu kindlakstegemise üksus vastulause esitamise õiguse teatise. See kujutab endast lühidat kokkuvõtet CARi taotlusele vastuseks esitatud teabest ning sisaldab hoiatusi puuduva või ebatäieliku teabe kohta. Tekst on ette nähtud sõna-sõnalt kopeerimiseks iTrace’is ja muudes CARi materjalides ning see peab olema kõige täielikum ülevaade teabest, mille vastaja esitas päritolu kindlakstegemise taotlusele. Päritolu kindlakstegemise üksus edastab teksti kavandi rühmale, kes vastutab päritolu kindlakstegemise läbivaatamiseks taotluse esitamise eest. Teksti heakskiitmisel teavitab rühm sellest päritolu kindlakstegemise üksust kirjalikult ning päritolu kindlakstegemise üksus saadab vastulause esitamise õiguse teatise;

h)

vastulause esitamise õiguse teatise saatmisega algab täiendav 28-päevane ooteaeg, mille jooksul palub CAR teha vastajal ettepanekuid vastuse teksti täiendamiseks või muutmiseks;

i)

kui vastaja teeb ettepanekuid vastulause esitamise õiguse teatise teksti muutmiseks, viib CAR muudatused teksti sisse ja esitab vastulause esitamise õiguse teatise uuesti. Iga kord, kui päritolu kindlakstegemise üksus vastulause esitamise õiguse teatise uuesti esitab, algab järgmine 28-päevane ooteaeg. Seda protsessi võib korrata niikaua, kuni CAR leiab, et konstruktiivne teabevahetus on lõppenud. CAR ei ole kohustatud nõustuma vastulause esitamise õiguse teatise kohta lõputult muudatusettepanekuid vastu võtma;

j)

vastulause esitamise õiguse teatise protsess lõppeb siis, kui asjaomane valitsus või üksus teatab CARile, et tekst on vastuvõetav, või kui CAR leiab, et asjaomase valitsuse või üksuse soovitatud täiendavad muudatused on asjassepuutumatud või liigsed. Kui valitsus teatab oma lahkarvamusest CARiga ning CAR leiab, et tõstatatud küsimused on asjassepuutumatud või üleliigsed, peab CAR vastulause esitamise õiguse teatise tekstis oma vastuväidetele viitama;

k)

kui vastulause esitamise õiguse teatise protsess on pooleli ja oodatakse asjaomase teatise peatset avaldamist, teatab CAR kaks nädalat enne teksti „lukku panemist“ vastajale, et pärast teksti „lukku panemist“ asjaomasesse avaldatavasse teksti enam täiendavaid muudatusi ei tehta;

l)

kui päritolu kindlakstegemise üksus on vastulause esitamise õiguse teatise teksti kõik muudatused ja täiendused sisse viinud, edastab ta teksti kavandi rühmale, kes vastutab päritolu kindlakstegemise läbivaatamiseks taotluse esitamise eest. Teksti heakskiitmisel teavitab CARi rühm sellest kirjalikult päritolu kindlakstegemise üksust. Pärast heakskiitmist on vastulause esitamise õiguse teatise tekst „lukus“ ja enam seda muuta ei saa. Edaspidi tuleb seda teksti sõna-sõnalt kasutada kõigi juhtumile viitavate avalike või mitteavalike materjalide puhul. Seetõttu on hädavajalik, et päritolu kindlakstegemise üksus ja asjaomased rühmad lepiksid enne vastuse esitamist teksti tervikuna sõna-sõnalt kokku; ning

m)

kui valitsus või üksus tuvastab oma vastuses CARi päritolu kindlakstegemise taotlusele tarneahela järgmise punkti, esitab CAR sellele osapoolele uue päritolu kindlakstegemise taotluse ning päritolu kindlakstegemise protsess algab uuesti alates eespool esitatud punktist a.

8.4.   Eelteated

CAR saadab eelteated kõigile osapooltele, kellele iTrace’i väljaannetes sisuliselt viidatakse. See esitatakse ametliku teatise vormis, mille valmistab ette eelseisva väljaande autor ja mille saadab päritolu kindlakstegemise üksus. Eelteates kirjeldatakse, kuidas aruandes viidatakse suhetele nimetatud valitsuse või teise üksuse ja asjaomase juhtumi vahel ning selle eesmärk on tagada, et:

a)

CAR on oma väljundites näidanud üles nõuetekohast hoolsust kõikide väidete või üksustele viitamiste puhul; ning

b)

CARi väljundites esitatud teave on täpne ja õiglane.

Eelteate saatmisega algab 14-päevane ooteaeg, mille jooksul palub CAR vastajatel kontrollida esitatud teabe täpsust ja esitada mis tahes vastuväiteid. Selle 14-päevase perioodi jooksul ei tohi eseme kohta teavet avalikustada ega sellele viidata üheski CARi avaldatud väljundis.

9.   Aruandlus

Conflict Armament Research ehk CAR koostab kirjeldavaid kvartaliväljundeid. Need sisaldavad muu hulgas üksikasjalikku teavet aruandeperioodi jooksul ellu viidud tegevuste kohta iga projekti raames, sealhulgas kuupäevi ja riiklikke asutusi. Aruandlus hõlmab ka iTrace’i ja liikmesriikide konsultatsioonide arvu.

Uurimistegevuste geograafiline ulatus, leidude hulk ja kategooria ning nende päritolu on veebis reaalajas kättesaadavad iTrace’i näidikul.


21.2.2023   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 53/37


NÕUKOGU OTSUS (ÜVJP) 2023/388,

20. veebruar 2023,

millega muudetakse otsust (ÜVJP) 2022/266, mis käsitleb piiravaid meetmeid vastusena teatavate valitsuse kontrolli alt väljas olevate Ukraina alade ebaseaduslikule tunnustamisele, okupeerimisele või annekteerimisele Venemaa Föderatsiooni poolt

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Liidu lepingut, eriti selle artiklit 29,

võttes arvesse liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja ettepanekut

ning arvestades järgmist:

(1)

Nõukogu võttis 23. veebruaril 2022 vastu otsuse (ÜVJP) 2022/266 (1).

(2)

Vastusena Ukraina Donetski, Hersoni, Luhanski ja Zaporižžja piirkondade ebaseaduslikule annekteerimisele Venemaa Föderatsiooni poolt võttis nõukogu 6. oktoobril 2022 vastu otsuse (ÜVJP) 2022/1908 (2). Nimetatud otsusega muudeti otsuse (ÜVJP) 2022/266 pealkirja ning laiendati asjaomaste piirangute geograafilist kohaldamisala kõigile valitsuse kontrolli alt väljas olevatele Ukraina Donetski, Hersoni, Luhanski ja Zaporižžja oblastite aladele.

(3)

Euroopa Liit jätkab kindlalt Ukraina suveräänsuse ja territoriaalse terviklikkuse toetamist tema rahvusvaheliselt tunnustatud piirides ning on pühendunud mittetunnustamispoliitika täielikule rakendamisele Venemaa poolt toime pandud ebaseadusliku annekteerimise suhtes. Liit ei tunnusta Venemaa Föderatsiooni poolt toime pandud Ukraina territooriumide ebaseaduslikku annekteerimist ja mõistab selle jätkuvalt hukka kui rahvusvahelise õiguse rikkumise. Lähtudes otsuse (ÜVJP) 2022/266 läbivaatamisest ja võttes arvesse Venemaa Föderatsiooni jätkuvat Ukraina vastu suunatud ebaseaduslikku tegevust, tuleks asjaomaseid piiravaid meetmeid pikendada 24. veebruarini 2024.

(4)

Otsust (ÜVJP) 2022/266 tuleks vastavalt muuta,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Otsuse (ÜVJP) 2022/266 artikli 10 teine lõik asendatakse järgmisega:

„Käesolevat otsust kohaldatakse 24. veebruarini 2024.“

Artikkel 2

Käesolev otsus jõustub järgmisel päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Brüssel, 20. veebruar 2023

Nõukogu nimel

eesistuja

J. BORRELL FONTELLES


(1)  Nõukogu 23. veebruari 2022. aasta otsus (ÜVJP) 2022/266, mis käsitleb piiravaid meetmeid vastusena teatavate valitsuse kontrolli alt väljas olevate Ukraina alade ebaseaduslikule tunnustamisele, okupeerimisele või annekteerimisele Venemaa Föderatsiooni poolt (ELT L 42I, 23.2.2022, lk 109).

(2)  Nõukogu 6. oktoober 2022. aasta otsus (ÜVJP) 2022/1908, millega muudetakse otsust (ÜVJP) 2022/266, mis käsitleb piiravaid meetmeid vastusena valitsuse kontrolli alt väljas olevate Ukraina Donetski ja Luganski oblastite tunnustamisele ja korraldusele siirda nendele aladele Venemaa relvajõud (ELT L 259I, 6.10.2022, lk 118).


21.2.2023   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 53/39


NÕUKOGU OTSUS (ÜVJP) 2023/389,

20. veebruar 2023,

millega käivitatakse Euroopa Liidu sõjaline partnerlusmissioon Nigeris (EUMPM Niger)

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Liidu lepingut, eriti selle artikli 42 lõiget 4 ja artikli 43 lõiget 2,

võttes arvesse nõukogu 12. detsembri 2022. aasta otsust (ÜVJP) 2022/2444, mis käsitleb Euroopa Liidu sõjalist partnerlusmissiooni Nigeris (EUMPM Niger) (1),

võttes arvesse liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja ettepanekut

ning arvestades järgmist:

(1)

Nõukogu võttis 12. detsembril 2022 vastu otsuse (ÜVJP) 2022/2444, mis käsitleb Euroopa Liidu sõjalist partnerlusmissiooni Nigeris (EUMPM Niger).

(2)

Poliitika- ja julgeolekukomitee leppis 14. veebruaril 2023 kokku, et EUMPM Nigeri missiooni plaan ning jõukasutusreeglid tuleks heaks kiita.

(3)

ELi missiooni ülema soovitust järgides tuleks missioon käivitada 20. veebruaril 2023,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Nigeris läbiviidava Euroopa Liidu sõjalise partnerlusmissiooni (EUMPM Niger) missiooni plaan ning jõukasutusreeglid kiidetakse heaks.

Artikkel 2

EUMPM Niger käivitatakse 20. veebruaril 2023.

Artikkel 3

Käesolev otsus jõustub selle vastuvõtmise päeval.

Brüssel, 20. veebruar 2023

Nõukogu nimel

eesistuja

J. BORRELL FONTELLES


(1)  ELT L 319, 13.12.2022, lk 86.


21.2.2023   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 53/40


KOMISJONI OTSUS (el) 2023/390,

30. juuni 2022,

meetmete SA.36086 (2021/C) (ex 2019/CC) (ex 2016/C) (ex 2016/NN) kohta, mida Rumeenia rakendas äriühingu Oltchim SA kasuks

(teatavaks tehtud numbri C(2022) 4458 all)

(Ainult rumeeniakeelne tekst on autentne)

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut, eriti selle artikli 108 lõike 2 esimest lõiku,

võttes arvesse Euroopa Majanduspiirkonna lepingut, eriti selle artikli 62 lõike 1 punkti a,

olles kutsunud huvitatud isikuid üles esitama märkusi vastavalt eespool nimetatud sätetele (1) ja võttes neid märkusi arvesse

ning arvestades järgmist:

1.   MENETLUS

(1)

17. juulil 2009 teavitasid Rumeenia ametiasutused komisjoni kavatsusest konverteerida äriühingu Oltchim SA (edaspidi „Oltchim“ või „äriühing“) riigi ees olev võlg omakapitaliks. 7. märtsi 2012. aasta otsusega juhtumi SA.29041 (toetusmeetmed ettevõtjale Oltchim SA Râmnicu Vâlcea) kohta (2) tegi komisjon järelduse, et 1 049 miljoni Rumeenia leu (231 miljoni euro) suuruse võla konverteerimine ei kujutanud endast riigiabi. See järeldus põhines Rumeenia valitsuse kindlal plaanil Oltchim täielikult erastada, kaasa arvatud erastada kogu osalus, mille riigiasutused võla omakapitaliks konverteerimise tulemusena saavad.

(2)

Pärast ebaõnnestunud katset Oltchim erastada võtsid Rumeenia ametiasutused komisjoniga 2012. aasta oktoobris ühendust, et koostada ametlik teade Oltchimile antava päästmisabi kohta (registreeritud numbri SA.35558 all).

(3)

2012. aasta novembris teatati ajakirjanduses, et Rumeenia ametiasutused olid sõlminud Oltchimi kreeditorpankadega kokkuleppe Oltchimi tootmistegevuse taastamise rahastamiseks. Sellega seoses otsustas komisjon algatada ex officio juhtumi, mis on registreeritud numbri SA.36086 all, ning palus 18. jaanuari 2013. aasta kirjas Rumeenial teavet esitada.

(4)

Pärast mitmeid kontakte Rumeenia ametiasutustega teavitas komisjon Rumeeniat 8. aprilli 2016. aasta kirjaga oma otsusest algatada juhtumis SA.36086 ELi toimimise lepingu artikli 108 lõikega 2 ette nähtud ametlik uurimismenetlus (edaspidi „2016. aasta otsus“). Komisjoni otsus menetluse algatamise kohta avaldati Euroopa Liidu Teatajas (3). Komisjon kutsus huvitatud isikuid üles esitama asjaomaste meetmete kohta märkusi.

(5)

29. juuli 2016. aasta kirjas tegi Rumeenia ettepaneku muuta Oltchimi müügiprotsessi, et vältida Oltchimi ja tema varade ostjate vahelist majanduslikku järjepidevust. Pärast lisateabe esitamist (14. septembril 2016, 4. novembril 2016 ja 5. detsembril 2016) muutsid Rumeenia ametiasutused esialgse müügiprotsessi tingimusi.

(6)

Pärast eelmainitud teabevahetust esitas Oltchim oma esindaja kaudu 27. jaanuaril 2017, 4. aprillil 2017, 25. juulil 2017, 15. septembril 2017, 21. novembril 2017, 18. jaanuaril 2018 ja 16. juulil 2018 järjestikused aruanded edusammude kohta (enamiku) Oltchimi varade müümisel (4).

(7)

Müügiprotsessi sekkus mitu kolmandat isikut ja Rumeenia ametiasutused esitasid märkused kõigi nende sekkumiste kohta.

(8)

17. detsembril 2018 lõpetas komisjon otsusega juhtumi SA.36086 (riigiabi, mida Rumeenia andis ettevõtjale Oltchim SA) kohta (5) (edaspidi „2018. aasta otsus“) ametliku uurimismenetluse, tehes järelduse, et kolm riigi toetusmeedet äriühingule Oltchim kujutasid endast ebaseaduslikku ja siseturuga kokkusobimatut riigiabi. Rumeenia ametiasutusi kohustati seega kolme järgmise meetmega saadud abi tagasi nõudma:

a)

1. meede suurusega ligikaudu 33 miljonit eurot, mis seisnes Oltchimil AAASi (6) ees olnud võlgade täitmisele pööramata jätmises ja nende võlgade edasises kuhjumises pärast Oltchimi erastamise ebaõnnestumist 2012. aasta septembris;

b)

2. meede, mis seisnes jätkuvates tasumata tarnetes Rumeenia riigilt ja riigi osalusega ettevõttelt CET Govora (kuid mitte riigi osalusega ettevõttelt Salrom) Oltchimile, kuigi äriühingu finantsseisund halvenes, ja mille summa tehakse koos Rumeeniaga kindlaks tagasinõudmise etapis;

c)

3. meede, mis seisnes võlgade tühistamises ligikaudu 300 miljoni euro ulatuses AAASi ja mitme riigi osalusega ettevõtte poolt.

(9)

Üldkohus tühistas oma 15. detsembri 2021. aasta otsusega (7) osaliselt 2018. aasta otsuse: ta tühistas 2018. aasta otsuse artikli 1 punktid a ja c ning artiklid 3 ja 6 ning artikli 7 lõike 2 osas, milles need puudutavad selle otsuse artikli 1 punktides a ja c osutatud meetmeid (1. ja 3. meedet). Täpsemalt kinnitas Üldkohus ühest küljest 2018. aasta otsuse järeldust, et 2. meede oli siseturuga kokkusobimatu riigiabi. Teisest küljest tühistas Üldkohus 2018. aasta otsuse 1. ja 3. meedet puudutavas osas järgmistel põhjustel: i) 1. meetmega seoses leidis Üldkohus, et komisjon ei olnud tõendanud, et kõnealuste võlgade täitmisele pööramata jätmine ja edasine kuhjumine tooks majanduslikku kasu; ii) 3. meetmega seoses leidis Üldkohus, et komisjon ei olnud õiguslikult piisavalt tõendanud, et kõnealused võlgade tühistamised hõlmasid riigi ressursse või olid riigiga seostatavad. Seda kohtuotsust ei kaevatud edasi ja see on seega muutunud lõplikuks.

(10)

Käesolev otsus puudutab üksnes 2018. aasta otsuse artikli 1 punktides a ja c osutatud meetmeid (mida selles otsuses nimetatakse 1. ja 3. meetmeks). Arvestades, et Üldkohus jättis 2018. aasta otsuse selle artikli 1 punktis b osutatud 2. meetme osas muutmata, jätkab komisjon 2. meetmele vastava abisumma tagasinõudmist eraldi menetluses numbri SA.36086 (CR/2019) all, mis on veel pooleli.

2.   UURITAVATE MEETMETE TAUST JA KIRJELDUS

2.1.   Abisaaja

(11)

Oltchim oli üks suurimaid naftakeemiaettevõtjaid Rumeenias ja Kagu-Euroopas. Rumeenia riigile kuulus äriühingus 54,8 % suurune kontrollosalus.

(12)

Oltchim tootis peamiselt vedelat naatriumhüdroksiidi, propüleenoksiid-polüoole, plastifikaatoreid ja oksoalkohole. Oltchim oli suurim vedela naatriumhüdroksiidi tootja Euroopa turul (turuosa ELi turul oli 2015. aastal 41 %), Kesk-Euroopa ainus naatriumhüdroksiidi pärlite tootja ning Rumeenia ainus ja Euroopas suuruselt kolmas polüvinüülkloriidi ja polüeetrite tootja. Oltchim eksportis üle 74 % oma toodangust nii Euroopasse kui ka Euroopast väljapoole.

(13)

Oltchim oli peamine tööstusvaldkonna tööandja Vâlceas (Rumeenia piirkond, mis saab ELi toimimise lepingu artikli 107 lõike 3 punkti a kohaselt abi).

2.2.   Asjaolud

(14)

Nagu juba mainitud, lõpetas komisjon 2018. aasta otsusega ametliku uurimismenetluse, mis oli algatatud 2016. aasta otsusega, tehes järelduse, et Oltchimi kasuks võetud 1., 2. ja 3. meede kujutasid endast ebaseaduslikku ja siseturuga kokkusobimatut riigiabi, mille Rumeenia ametiasutused peavad tagasi nõudma.

(15)

8. mai 2019. aasta kohtuotsusega algatati Oltchimi suhtes pankrotimenetlus.

(16)

Võlausaldajate üldkoosolek kinnitas 26. oktoobri 2020. aasta kohtuotsusega 8. mail 2019 määratud likvideerijate konsortsiumi, kuhu kuulusid äriühingud RomInsolv SPRL ja BDO Business Restructuring SPRL.

(17)

Pankrotimenetluse algatamise tõttu ja arvestades, et Oltchimi äritegevus on lõppenud (kuna kõik Oltchimi funktsionaalsed varad on juba müüdud, vt põhjendus 31), mistõttu likvideerijate põhiülesanne on müüa Oltchimi ülejäänud varad (s.o mittefunktsionaalsed varad), on Oltchim nii õiguslikult kui ka tegelikult juba turult lahkunud.

(18)

Riigiabiga seotud nõuded (sealhulgas tagasinõudmisega seotud viivis) registreeriti 17. novembril 2020 täies ulatuses Oltchimi võlanimekirjas, mis tähendas seega 2018. aasta otsuse ajutist rakendamist Rumeenia poolt.

(19)

Rumeenia poolt komisjonile 18. novembril 2021 esitatud värskeima teabe kohaselt on müügiprotsess pooleli ja jätkub kuni Oltchimi varade täieliku likvideerimiseni.

(20)

Müügiprotsess põhineb läbipaistvuse ja vaba konkurentsi põhimõttel ning müügimeetodiks on kas varade rühma või eraldiseisva vara avalik enampakkumine kooskõlas seaduse nr 85/2006 artikliga 116 jj.

(21)

Rumeenia ametiasutuste 18. novembri 2021. aasta kirja kohaselt kavatsevad nad protsessi jätkata kuni Oltchimi varade täieliku likvideerimiseni.

(22)

Pankrotimenetlus lõpetatakse ülejäänud varade müügiprotsessi lõpetamisel ja selle tulemusel kustutatakse Oltchim äriregistrist.

(23)

Üldkohus tühistas oma eespool mainitud 15. detsembri 2021. aasta otsusega 2018. aasta otsuse 1. ja 3. meedet puudutavas osas, kuna ta leidis, et komisjon ei olnud tõendanud 1. ja 3. meetme vastavust kõikidele ELi toimimise lepingu artikli 107 lõikega 1 nõutud meetme riigiabiks liigitamise tingimustele. Seetõttu on 2016. aasta otsusega algatatud ametlik uurimismenetlus 1. ja 3. meetme suhtes ikka veel lõpetamata. Seepärast peab komisjon võtma käesolevas otsuses seisukoha 1. ja 3. meetme kohta, lõpetades seega ametliku uurimismenetluse nende kahe meetme suhtes.

3.   ABISAAJA PANKROT JA MAJANDUSLIKU JÄRJEPIDEVUSE PUUDUMINE

(24)

Komisjon tuletab meelde, et ELi toimimise lepingu artikli 108 lõikes 3 sätestatud süsteem, mille kohaselt komisjon kontrollib ennetavalt uusi abimeetmeid, on ette nähtud selleks, et hoida ära siseturuga kokkusobimatu abi andmine (8). Kokkusobimatu abi tagasinõudmise küsimuses on Euroopa Kohus olnud järjepidevalt seisukohal, et õigus kohustada liikmesriike nõudma tagasi abi, mille komisjon on tunnistanud siseturuga kokkusobimatuks, on komisjonile antud selleks, et kõrvaldada konkurentsimoonutus, mille on põhjustanud abisaajal olnud konkurentsieelis, ja taastada seega abi maksmisele eelnenud olukord (9). Kui äriühing ei suuda abi tagasi maksta, on tagasimakse täideviimiseks nõutav, et asjaomane liikmesriik algataks äriühingu likvideerimise, (10) st selle tegevuse lõpetamise ja selle varade müügi turutingimustel.

(25)

Teiste sõnadega, riigiabi kontrollimise süsteemi peamine eesmärk on hoida ära kokkusobimatu riigiabi andmine. Kui ebaseadusliku ja kokkusobimatu riigiabi maksmine moonutab siseturul konkurentsi, tuleb järelikult tagada konkurentsimoonutusele eelnenud olukorra taastamine, vajaduse korral abisaaja likvideerimise teel.

(26)

Komisjon märgib, et põhjenduses 8 kirjeldatud 1., 2. ja 3. meede puudutavad Oltchimi, mis on nüüd pankrotis ja oma majandustegevuse täielikult lõpetanud, ilma et vähemalt 2018. aasta otsuse kuupäevani oleks olnud majanduslikku järjepidevust (11).

(27)

Rumeenia õiguses (12) on ette nähtud, et kui äriühing läheb pankrotti, siis selle varad müüakse ja müügist saadud tulu makstakse äriühingu võlausaldajatele vastavalt nende nõuete järjekorrale võlanimekirjas. Eelnevat arvestades peab komisjon kõigepealt kindlaks tegema, kas on veel otstarbekas Oltchimi suhtes uurimist jätkata. Kui ei ole, siis peab komisjon vastavalt Euroopa Kohtu praktikale kindlaks tegema, kas Oltchimi ja mõne muu äriühingu vahel võib olla majanduslik järjepidevus.

(28)

Komisjon märgib kõigepealt, et 26. oktoobril 2020 kinnitasid Rumeenia ametiasutused Oltchimile määratud likvideerija. Rumeenia õiguse kohaselt lubati äriühingu suhtes algatada võlausaldajatega kokku lepitud pankrotimenetlus äriühingu varade müümiseks ja selle majandustegevuse lõpetamiseks, nii et ta lõpetab täielikult oma tegevuse. Selle menetluse üle teeb järelevalvet kohtunik. Seetõttu leiab komisjon, et valitud menetlus eeldab juba iseenesest, et selle lõppedes lakkab Oltchim olemast.

(29)

Komisjon märgib, et alates pankrotimenetluse algusest lõpetas Oltchim kogu majandustegevuse (vt põhjendus 17).

(30)

Lisaks rakendas Rumeenia 2018. aasta otsust 2. meetme osas ajutiselt õigesti, registreerides riigiabiga seotud nõude ja vastava tagasinõudmisega seotud viivise nõuetekohaselt äriühingu võlanimekirjas.

(31)

Eelöeldu põhjal märgib komisjon, et Oltchim ei ole alates 8. maist 2019 majandustegevusega tegelenud, kõik tema funktsionaalsed varad – mis moodustasid suurema osa koguvaradest (väärtuse poolest ligikaudu 60 %) – olid müüdud juba enne pankrotimenetluse algust, ülejäänud varad (mittefunktsionaalsed varad) on pandud müüki, töötajad on koondatud ning äriühing kustutatakse pärast pankrotimenetluse lõpetamist äriregistrist. Põhjenduses 8 osutatud 1. ja 3. meetme põhjustatud võimalik konkurentsimoonutus või mõju kaubandusele lõppes Oltchimi tegevuse lõppedes.

(32)

Seda arvesse võttes märgib komisjon, et riigiabi kontrollimise ja tagasinõudmise mõlemad eespool nimetatud eesmärgid – st kokkusobimatu riigiabi andmise ärahoidmine ja siseturuga kokkusobimatust abist põhjustatud konkurentsimoonutusele eelnenud olukorra taastamine – on juba täidetud. Oltchim ei ole enam turul tegutsev ettevõtja ja tema suhtes on juba algatatud pankrotimenetlus ning riigiabi nõuded sai pärast Oltchimi järelejäänud varade müüki rahuldada ebapiisavate vahendite tõttu üksnes osaliselt. Seetõttu ei ole otstarbekas Oltchimi kasuks võetud 1. ja 3. meetme suhtes uurimist jätkata.

(33)

Oltchimi ja selle õigusjärglaste vahelise võimaliku majandusliku järjepidevuse küsimuses võib kohtupraktika kohaselt arvesse võtta järgmisi asjaolusid: ülekandmise ese (varad ja kohustused, tööjõu säilitamine, grupeeritud vara), ülekandmise hind, kes on ülevõtva ja algse ettevõtja omanikud, ülekandmise aeg (pärast uurimise algust, menetluse algatamist või lõplikku otsust) ja tehingu majanduslik loogika (13).

(34)

Komisjon analüüsis oma 2018. aasta otsuses (põhjendus 316 jj) kõiki viit kriteeriumi ja järeldas põhjendustes 350 ja 351, et Oltchimi ja Chimcomplexi või DSG, st enamiku Oltchimi varakogumite kahe ostja vahel ei olnud 2018. aasta otsuse tegemise ajal majanduslikku järjepidevust. Selle järelduse aluseks oli, et varad oli kavas müüa turuhinnaga, äriühingutel ei olnud Oltchimiga majandus- ega kontsernisuhteid ning mõlemad uued omanikud pidid hakkama varasid kasutama teistsugustel tingimustel ja vastavalt teistsugustele ärimudelitele kui Oltchim.

(35)

Komisjon pidas väga ebatõenäoliseks ka majandusliku järjepidevuse esinemist Oltchimi ja ülejäänud varade (mis kavatseti müüa uue pakkumismenetluse teel, nagu on kirjeldatud Rumeenia 20. aprilli 2018. aasta esildises) võimaliku ostja (võimalike ostjate) vahel, sest need varad olid mittefunktsionaalsed ning võimaliku ostja (võimalike ostjate) tegevuse ulatus kindlasti ei hõlmaks Oltchimi majandustegevust ja neid varasid kasutades toimuvate tegevuste ulatus oleks tõenäoliselt Oltchimi omast väga erinev.

(36)

Pärast 2018. aasta otsuse vastuvõtmist ei ole komisjonini jõudnud teavet, mis ajendaks teda muutma oma seisukohta majandusliku järjepidevuse puudumise kohta. Uusim saadud teave oli riigiabiga seotud nõuete registreerimine võlanimekirjas 2020. aasta novembris ja värskeima teabe pankroti kohta saatis Rumeenia 18. novembri 2021. aasta kirjaga. Komisjon jälgib siiski ka edaspidi Oltchimi pankrotti, veendumaks, et 2. meetmega seotud nõue rahuldatakse nõuetekohaselt ja äriühing likvideeritakse lõplikult.

(37)

Eelnevat arvestades ei ole ELi toimimise lepingu artikli 108 lõike 2 esimese lõigu alusel algatatud ametlik uurimismenetlus Oltchimi kasuks võetud veel hindamata meetmete (1. ja 3. meede) suhtes enam otstarbekas, arvestades Oltchimi möödapääsmatut likvideerimist ja igasuguste majandusliku järjepidevuse märkide puudumist,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Käesolevaga lõpetatakse 8. aprillil 2016 juhtumis SA.36086 Oltchimi suhtes Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 108 lõike 2 esimese lõigu kohaselt algatatud menetlus seoses 2018. aasta otsuses osutatud 1. ja 3. meetmega.

Artikkel 2

Käesolev otsus on adresseeritud Rumeeniale.

Brüssel, 30. juuni 2022

Komisjoni nimel

komisjoni liige

Margrethe VESTAGER


(1)  ELT C 284, 5.8.2016, lk 7.

(2)  ELT L 148, 1.6.2013, lk 33.

(3)  ELT C 284, 5.8.2016, lk 7.

(4)  Komisjoni konkurentsi peadirektoraadile esitati Oltchimi varade müügi kohta seitse aruannet, milles igaühes käsitleti erinevat müügiprotsessi perioodi: esimene aruanne (juuli 2016 – 23. jaanuar 2017), teine aruanne (23. jaanuar – 30. märts 2017), kolmas aruanne (30. märts – 21. juuli 2017), neljas aruanne (21. juuli – 15. september 2017), viies aruanne (16. september – 17. november 2017), kuues aruanne (17. november 2017 – 18. jaanuar 2018) ja seitsmes aruanne (18. jaanuar 2018 – 16. juuli 2018).

(5)  ELT L 181, 5.7.2019, lk 13.

(6)  AAAS on Rumeenia Erastamisagentuur.

(7)  Kohtuotsus, Üldkohus, 15. detsember 2021, Oltchim SA vs. Euroopa Komisjon, T-565/19, ECLI:EU:T:2021:904.

(8)  Kohtuotsus, Euroopa Kohus, 3. märts 2020, Vodafone Magyarország, C-75/18, ECLI:EU:C:2020:139, punkt 19.

(9)  Kohtuotsus, Euroopa Kohus, 11. detsember 2012, komisjon vs. Hispaania („Magefesa II“), C-610/10, ECLI:EU:C:2012:781, punkt 105.

(10)  Kohtuotsus, Euroopa Kohus, 17. jaanuar 2018, komisjon vs. Kreeka („United Textiles“), C-363/16, ECLI:EU:C:2018:12, punkt 36.

(11)  2018. aasta otsuse põhjendused 316–351.

(12)  Pankrotiseadus nr 85/2006.

(13)  Kohtuotsus, Üldkohus, 24. september 2019, Fortischem a.s. vs. komisjon, T-121/15, ECLI:EU:T:2019:684, punkt 208.


21.2.2023   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 53/45


KOMISJONI OTSUS (EL) 2023/391,

15. veebruar 2023,

millega muudetakse Euroopa Liidu ja San Marino Vabariigi vahelise rahanduskokkuleppe lisa

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Liidu ja San Marino Vabariigi vahelist 27. märtsi 2012. aasta rahanduskokkulepet, (1) eriti selle artikli 8 lõiget 5,

ning arvestades järgmist:

(1)

Euroopa Liidu ja San Marino Vabariigi vaheline rahanduskokkulepe (edaspidi „kokkulepe“) jõustus 1. septembril 2012.

(2)

Kokkuleppe artikli 8 lõike 1 kohaselt peab San Marino rakendama liidu õigusakte ja eeskirju euro pangatähtede ja müntide, pangandus- ja finantsõiguse, rahapesu ja pettuse tõkestamise, sularahaliste ja muude kui sularahaliste maksevahendite võltsimise ärahoidmise, medalite ja märkide ning statistikaaruandluse nõuete kohta. Kõnealused õigusaktid ja eeskirjad on loetletud rahanduskokkuleppe lisas.

(3)

Komisjon peaks rahanduskokkuleppe lisa muutma igal aastal või vajaduse korral sagedamini, et võtta arvesse liidu uusi asjakohaseid õigusakte ja eeskirju ning muudatusi kehtivates õigusaktides ja eeskirjades.

(4)

Mõned liidu õigusaktid ja eeskirjad ei ole enam asjakohased ja need tuleks seepärast lisast välja jätta, samal ajal kui on vastu võetud mõned muud liidu õigusaktid ja eeskirjad või neid on muudetud ning need tuleb lisasse kaasata.

(5)

Rahanduskokkuleppe lisa tuleks seetõttu vastavalt muuta,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Euroopa Liidu ja San Marino Vabariigi vahelise rahanduskokkuleppe lisa asendatakse käesoleva otsuse lisa tekstiga.

Artikkel 2

Käesolev otsus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Brüssel, 15. veebruar 2023

Komisjoni nimel

president

Ursula VON DER LEYEN


(1)  ELT C 121, 26.4.2012, lk 5.


LISA

„LISA

 

Rakendatavad õigusnormid

Rakendamistähtaeg

 

Rahapesu tõkestamine

 

1

Nõukogu17. oktoobri 2000. aastaotsus 2000/642/JSK liikmesriikide rahapesu andmebüroode vahelise koostöö korra kohta teabe vahetamisel (EÜT L 271, 24.10.2000, lk 4).

1. september 2013

2

Nõukogu26. juuni 2001. aastaraamotsus 2001/500/JSK, milles käsitletakse rahapesu ning kuriteovahendite ja kuritegelikul teel saadud tulu kindlakstegemist, uurimist, blokeerimist, arestimist ja konfiskeerimist (EÜT L 182, 5.7.2001, lk 1).

 

3

Nõukogu24. veebruari 2005. aastaraamotsus 2005/212/JSK, mis käsitleb kuritegevusega seotud tulu, kuriteovahendite ja omandi konfiskeerimist (ELT L 68, 15.3.2005, lk 49).

1. oktoober 2014 (1)

4

Nõukogu6. detsembri 2007. aastaotsus 2007/845/JSK, mis käsitleb kriminaaltulu jälitamise talituste vahelist koostööd kuritegelikul teel saadud tulu või kuritegevusega seotud muu vara jälitamise ja tuvastamise valdkonnas (ELT L 332, 18.12.2007, lk 103).

 

5

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 3. aprilli 2014. aastadirektiiv 2014/42/EL, kuriteovahendite ja kriminaaltulu arestimise ja konfiskeerimise kohta Euroopa Liidus (ELT L 127, 29.4.2014, lk 39).

1. november 2016 (2)

6

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 20. mai 2015. aastamäärus (EL) 2015/847, mis käsitleb rahaülekannetes edastatavat teavet ja millega tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 1781/2006 (ELT L 141, 5.6.2015, lk 1).

1. oktoober 2017 (3)

7

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 20. mai 2015. aastadirektiiv (EL) 2015/849, mis käsitleb finantssüsteemi rahapesu või terrorismi rahastamise eesmärgil kasutamise tõkestamist ning millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 648/2012 ja tunnistatakse kehtetuks Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2005/60/EÜ ja komisjoni direktiiv 2006/70/EÜ (ELT L 141, 5.6.2015, lk 73).

1. oktoober 2017 (3)

 

Muudetud järgmise õigusaktiga.

 

7-1

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 30. mai 2018. aasta direktiiv (EL) 2018/843, millega muudetakse direktiivi (EL) 2015/849, mis käsitleb finantssüsteemi rahapesu või terrorismi rahastamise eesmärgil kasutamise tõkestamist, ning millega muudetakse direktiive 2009/138/EÜ ja 2013/36/EL (ELT L 156, 19.6.2018, lk 43).

31. detsember 2020 (6)

 

Täiendatud järgmise õigusaktiga.

 

7-2

Komisjoni 14. juuli 2016. aasta delegeeritud määrus (EL) 2016/1675, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi (EL) 2015/849, määrates kindlaks suure riskiga kolmandad riigid, kus esineb strateegilisi puudusi (ELT L 254, 20.9.2016, lk 1).

1. oktoober 2017 (5)

 

Muudetud järgmiste õigusaktidega.

 

7-2-1

Komisjoni 27. oktoobri 2017. aasta delegeeritud määrus (EL) 2018/105, millega muudetakse delegeeritud määrust (EL) 2016/1675 seoses Etioopia lisamisega suure riskiga kolmandate riikide loetellu lisa punktis I toodud tabelis (ELT L 19, 24.1.2018, lk 1).

31. märts 2019 (6)

7-2-2

Komisjoni 13. detsembri 2017. aasta delegeeritud määrus (EL) 2018/212, millega muudetakse delegeeritud määrust (EL) 2016/1675, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi (EL) 2015/849 seoses Sri Lanka, Trinidadi ja Tobago ning Tuneesia lisamisega lisa punkti I tabelisse (ELT L 41, 14.2.2018, lk 4).

31. märts 2019 (6)

7-2-3

Komisjoni 27. juuli 2018. aasta delegeeritud määrus (EL) 2018/1467, millega muudetakse delegeeritud määrust (EL) 2016/1675, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi (EL) 2015/849 seoses Pakistani lisamisega lisa I punkti tabelisse (ELT L 246, 2.10.2018, lk 1).

31. detsember 2019 (7)

7-2-4

Komisjoni 7. mai 2020. aasta delegeeritud määrus (EL) 2020/855, millega muudetakse delegeeritud määrust (EL) 2016/1675 (millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi (EL) 2015/849) seoses Bahama, Barbadose, Botswana, Ghana, Jamaica, Kambodža, Mauritiuse, Mongoolia, Myanmari/Birma, Nicaragua, Panama ja Zimbabwe lisamisega lisa I punkti tabelisse ning Bosnia ja Hertsegoviina, Etioopia, Guyana, Laose Demokraatliku Rahvavabariigi, Sri Lanka ja Tuneesia kustutamisega sellest tabelist (ELT L 195, 19.6.2020, lk 1).

31. detsember 2022 (9)

7-2-5

Komisjoni 7. detsembri 2020. aasta delegeeritud määrus (EL) 2021/37, millega muudetakse delegeeritud määrust (EL) 2016/1675, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi (EL) 2015/849 seoses Mongoolia kustutamisega lisa I punkti tabelist (ELT L 14, 18.1.2021, lk 1).

31. detsember 2023 (9)

7-2-6

Komisjoni 7. jaanuari 2022. aasta delegeeritud määrus (EL) 2022/229, millega muudetakse delegeeritud määrust (EL) 2016/1675, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi (EL) 2015/849 seoses Burkina Faso, Kaimanisaarte, Haiti, Jordaania, Mali, Maroko, Filipiinide, Senegali ja Lõuna-Sudaani lisamisega lisa I punkti tabelisse ning Bahama, Botswana, Ghana, Iraagi ja Mauritiuse kustutamisega kõnealusest tabelist (ELT L 39, 21.2.2022, lk 4).

31. detsember 2024 (10)

7-3

Komisjoni 31. jaanuari 2019. aasta delegeeritud määrus (EL) 2019/758, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi (EL) 2015/849 seoses regulatiivsete tehniliste standarditega, mis käsitlevad minimaalseid ja täiendavaid meetmeid, mida krediidi- ja finantseerimisasutused peavad võtma rahapesu ja terrorismi rahastamise riski maandamiseks teatavates kolmandates riikides (ELT L 125, 14.5.2019, lk 4).

31. detsember 2020 (7)

8

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 23. oktoobri 2018. aastamäärus (EL) 2018/1672, mis käsitleb liitu toodava või liidust välja viidava sularaha kontrolli ning millega tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 1889/2005 (ELT L 284, 12.11.2018, lk 6).

31. detsember 2021 (7)

9

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 23. oktoobri 2018. aastadirektiiv (EL) 2018/1673 rahapesu vastu võitlemise kohta kriminaalõiguse abil (ELT L 284, 12.11.2018, lk 22).

31. detsember 2021 (7)

 

Pettuse ja võltsimise tõkestamine

 

10

Nõukogu28. juuni 2001. aastamäärus (EÜ) nr 1338/2001, milles sätestatakse euro võltsimise takistamiseks vajalikud meetmed (EÜT L 181, 4.7.2001, lk 6)

1. september 2013

 

Muudetud järgmise õigusaktiga.

 

10-1

Nõukogu 18. detsembri 2008. aasta määrus (EÜ) nr 44/2009, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1338/2001, milles sätestatakse euro võltsimise takistamiseks vajalikud meetmed (ELT L 17, 22.1.2009, lk 1).

 

11

Nõukogu6. detsembri 2001. aastaotsus 2001/887/JSK euro kaitsmise kohta võltsimise eest (EÜT L 329, 14.12.2001, lk 1).

1. september 2013

12

Nõukogu8. detsembri 2003. aastaotsus 2003/861/EÜ, mis käsitleb võltsitud euromüntidega seotud analüüsimist ja koostööd (ELT L 325, 12.12.2003, lk 44).

1. september 2013

13

Nõukogu6. detsembri 2004. aastamäärus (EÜ) nr 2182/2004 euro müntidega sarnanevate medalite ja märkide kohta (ELT L 373, 21.12.2004, lk 1).

1. september 2013

 

Muudetud järgmise õigusaktiga.

 

13-1

Nõukogu 18. detsembri 2008. aasta määrus (EÜ) nr 46/2009, millega muudetakse nõukogu määrust (EÜ) nr 2182/2004 euro müntidega sarnanevate medalite ja märkide kohta (ELT L 17, 22.1.2009, lk 5).

 

14

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 15. mai 2014. aastadirektiiv 2014/62/EL, milles käsitletakse euro ja muude vääringute kriminaalõiguslikku kaitset võltsimise vastu ning millega asendatakse nõukogu raamotsus 2000/383/JSK (ELT L 151, 21.5.2014, lk 1).

1. juuli 2016 (2)

15

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 17. aprilli 2019. aastadirektiiv (EL) 2019/713, mis käsitleb mittesularahaliste maksevahenditega seotud pettuste ja võltsimise vastast võitlust ja millega asendatakse nõukogu raamotsus 2001/413/JSK (ELT L 123, 10.5.2019, lk 18).

31. detsember 2021 (7)

 

Eeskirjad euro pangatähtede ja müntide kohta

 

 

Välja arvatud artikli 1a lõiked 2 ja 3 ning artiklid 4a, 4b ja 4c.

 

16

Nõukogu23. novembri 1998. aastamäärus (EÜ) nr 2532/98 Euroopa Keskpanga volituste kohta rakendada sanktsioone (EÜT L 318, 27.11.1998, lk 4).

1. september 2013

 

Muudetud järgmise õigusaktiga.

 

16-1

Nõukogu 27. jaanuari 2015. aasta määrus (EL) 2015/159, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 2532/98 Euroopa Keskpanga volituste kohta rakendada sanktsioone (ELT L 27, 3.2.2015, lk 1).

31. oktoober 2021 (8)

17

Nõukogu 10. mai 1999. aasta järeldused kvaliteedijuhtimise süsteemi kohta euromüntide jaoks

1. september 2013

18

Komisjoni 22. oktoobri 2001. aasta teatis 2001/C 318/03 euro müntide ühise külje kujunduse autoriõiguse kaitse kohta (K(2001) 600 lõplik) (EÜT C 318, 13.11.2001, lk 3).

1. september 2013

19

Euroopa Keskpanga20. märtsi 2003. aastasuunis EKP/2003/5 meetmete jõustamise kohta euro pangatähtede lubamatu reprodutseerimise vastu ning euro pangatähtede vahetamise ja ringlusest kõrvaldamise kohta (ELT L 78, 25.3.2003, lk 20)

1. september 2013

 

Muudetud järgmiste õigusaktidega.

 

19-1

Euroopa Keskpanga 19. aprilli 2013. aasta suunis EKP/2013/11, millega muudetakse suunist EKP/2003/5 meetmete jõustamise kohta euro pangatähtede lubamatu reprodutseerimise vastu ning euro pangatähtede vahetamise ja ringlusest kõrvaldamise kohta (ELT L 118, 30.4.2013, lk 43).

1. oktoober 2013 (1)

19-2

Euroopa Keskpanga 4. detsembri 2020. aasta suunis (EL) 2020/2091, millega muudetakse suunist EKP/2003/5 meetmete jõustamise kohta euro pangatähtede lubamatu reprodutseerimise vastu ning euro pangatähtede vahetamise ja ringlusest kõrvaldamise kohta (EKP/2020/61) (ELT L 423, 15.12.2020, lk 65).

30. september 2022 (9)

20

Euroopa Keskpanga 16. septembri 2010. aastaotsus EKP/2010/14 euro pangatähtede ehtsuse ja ringluskõlblikkuse kontrolli ning taasringluse kohta (ELT L 267, 9.10.2010, lk 1).

1. september 2013

 

Muudetud järgmiste õigusaktidega.

 

20-1

Euroopa Keskpanga 7. septembri 2012. aasta otsus EKP/2012/19, millega muudetakse otsust EKP/2010/14 euro pangatähtede ehtsuse ja ringluskõlblikkuse kontrolli ning taasringluse kohta (2012/507/EL) (ELT L 253, 20.9.2012, lk 19).

1. oktoober 2013 (1)

20-2

Euroopa Keskpanga 5. detsembri 2019. aasta otsus (EL) 2019/2195, millega muudetakse otsust EKP/2010/14 euro pangatähtede ehtsuse ja ringluskõlblikkuse kontrolli ning taasringluse kohta (EKP/2019/39) (ELT L 330, 20.12.2019, lk 91).

31. detsember 2021 (8)

21

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 15. detsembri 2010. aastamäärus (EL) nr 1210/2010 euromüntide autentimise ja ringlusse kõlbmatute euromüntide käitlemise kohta (ELT L 339, 22.12.2010, lk 1).

1. september 2013

22

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. novembri 2011. aastamäärus (EL) nr 1214/2011 euro sularaha professionaalse piiriülese maanteeveo kohta euroala liikmesriikide vahel (ELT L 316, 29.11.2011, lk 1)

1. oktoober 2014 (1)

23

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 4. juuli 2012. aastamäärus (EL) nr 651/2012 euromüntide emiteerimise kohta (ELT L 201, 27.7.2012, lk 135).

1. oktoober 2013 (1)

24

Otsus EKP/2013/10 euro pangatähtede nimiväärtuste, tehniliste nõuete, reprodutseerimise, vahetamise ja ringlusest kõrvaldamise kohta (EKP/2013/10) (ELT L 118, 30.4.2013, lk 37).

1. oktoober 2013 (1)

 

Muudetud järgmiste õigusaktidega.

 

24-1

Euroopa Keskpanga 4. aprilli 2019. aasta otsus (EL) 2019/669, millega muudetakse otsust EKP/2013/10 euro pangatähtede nimiväärtuste, tehniliste nõuete, reprodutseerimise, vahetamise ja ringlusest kõrvaldamise kohta (ELT L 113, 29.4.2019, lk 6).

31. detsember 2020 (7)

24-2

Euroopa Keskpanga 4. detsembri 2020. aasta otsus (EL) 2020/2090, millega muudetakse otsust EKP/2013/10 euro pangatähtede nimiväärtuste, tehniliste nõuete, reprodutseerimise, vahetamise ja ringlusest kõrvaldamise kohta (EKP/2020/60) (ELT L 423, 15.12.2020, lk 62).

30. september 2022 (9)

25

Nõukogu24. juuni 2014. aastamäärus (EL) nr 729/2014 ringlusse lastavate euromüntide nimiväärtuste ja tehniliste näitajate kohta (uuesti sõnastatud) (ELT L 194, 2.7.2014, lk 1).

1. oktoober 2013 (1)

 

Pangandus- ja finantsalased õigusaktid

 

26

Nõukogu8. detsembri 1986. aastadirektiiv 86/635/EMÜ pankade ja muude rahaasutuste raamatupidamise aastaaruannete ja konsolideeritud aruannete kohta (EÜT L 372, 31.12.1986, lk 1).

1. september 2016

 

Muudetud järgmiste õigusaktidega.

 

26-1

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 27. septembri 2001. aasta direktiiv 2001/65/EÜ, millega muudetakse direktiive 78/660/EMÜ, 83/349/EMÜ ja 86/635/EMÜ seoses teatavat liiki äriühingute ning pankade ja muude finantseerimisasutuste raamatupidamise aastaaruannete ja konsolideeritud aastaaruannete hindamisnormidega (EÜT L 283, 27.10.2001, lk 28).

 

26-2

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 18. juuni 2003. aasta direktiiv 2003/51/EÜ, millega muudetakse direktiive 78/660/EMÜ, 83/349/EMÜ, 86/635/EMÜ ja 91/674/EMÜ teatud tüüpi äriühingute, pankade ning teiste finantsasutuste ja kindlustusseltside raamatupidamise aastaaruannete ja konsolideeritud aastaaruannete kohta (ELT L 178, 17.7.2003, lk 16).

 

26-3

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 14. juuni 2006. aasta direktiiv 2006/46/EÜ, millega muudetakse nõukogu direktiivi 78/660/EMÜ, mis käsitleb teatavat liiki äriühingute raamatupidamise aastaaruandeid, direktiivi 83/349/EMÜ, mis käsitleb konsolideeritud aruandeid, direktiivi 86/635/EMÜ pankade ja muude rahaasutuste raamatupidamise aastaaruannete ja konsolideeritud aruannete kohta ning direktiivi 91/674/EMÜ kindlustusseltside raamatupidamise aastaaruannete ja konsolideeritud aruannete kohta (ELT L 224, 16.8.2006, lk 1).

 

27

Nõukogu13. veebruari 1989. aastadirektiiv 89/117/EMÜ väljaspool asjaomast liikmesriiki asuva peakontoriga krediidiasutuste ja finantseerimisasutuste liikmesriikides asutatud filiaalide kohustuse kohta avaldada oma aasta raamatupidamisdokumendid (EÜT L 44, 16.2.1989, lk 40).

1. september 2018

28

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 3. märtsi 1997. aastadirektiiv 97/9/EÜ investeeringute tagamise skeemide kohta (EÜT L 84, 26.3.1997, lk 22).

1. september 2018

29

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 19. mai 1998. aastadirektiiv 98/26/EÜ arvelduse lõplikkuse kohta makse- ja väärtpaberiarveldussüsteemides (EÜT L 166, 11.6.1998, lk 45).

1. september 2018

 

Muudetud järgmiste õigusaktidega.

 

29-1

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 6. mai 2009. aasta direktiiv 2009/44/EÜ, millega muudetakse direktiivi 98/26/EÜ arvelduse lõplikkuse kohta makse- ja väärtpaberiarveldussüsteemides ja direktiivi 2002/47/EÜ finantstagatiskokkulepete kohta seoses omavahel ühendatud süsteemide ja krediidinõuetega (ELT L 146, 10.6.2009, lk 37).

 

29-2

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 24. novembri 2010. aasta direktiiv 2010/78/EL, millega muudetakse direktiive 98/26/EÜ, 2002/87/EÜ, 2003/6/EÜ, 2003/41/EÜ, 2003/71/EÜ, 2004/39/EÜ, 2004/109/EÜ, 2005/60/EÜ, 2006/48/EÜ, 2006/49/EÜ ja 2009/65/EÜ seoses Euroopa Järelevalveasutusele (Euroopa Pangandusjärelevalve), Euroopa Järelevalveasutusele (Euroopa Kindlustus- ja Tööandjapensionidejärelevalve) ning Euroopa Järelevalveasutusele (Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve) antud volitustega (ELT L 331, 15.12.2010, lk 120).

 

29-3

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 4. juuli 2012. aasta määrus (EL) nr 648/2012 börsiväliste tuletisinstrumentide, kesksete vastaspoolte ja kauplemisteabehoidlate kohta (ELT L 201, 27.7.2012, lk 1).

30. september 2019 (3)

29-4

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 23. juuli 2014. aasta määrus (EL) nr 909/2014, mis käsitleb väärtpaberiarvelduse parandamist Euroopa Liidus ja väärtpaberite keskdepositooriume ning millega muudetakse direktiive 98/26/EÜ ja 2014/65/EL ning määrust (EL) nr 236/2012 (ELT L 257, 28.8.2014, lk 1).

1. september 2018

29-5

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 20. mai 2019. aasta direktiiv (EL) 2019/879, millega muudetakse direktiivi 2014/59/EL seoses krediidiasutuste ja investeerimisühingute kahjumikatmis- ja rekapitaliseerimisvõimega ning direktiivi 98/26/EÜ (ELT L 150, 7.6.2019, lk 296).

31. detsember 2022 (8)

30

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 4. aprilli 2001. aastadirektiiv 2001/24/EÜ krediidiasutuste saneerimise ja likvideerimise kohta (EÜT L 125, 5.5.2001, lk 15)

1. september 2018

 

Muudetud järgmise õigusaktiga.

 

30-1

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 15. mai 2014. aasta direktiiv 2014/59/EL, millega luuakse krediidiasutuste ja investeerimisühingute finantsseisundi taastamise ja kriisilahenduse õigusraamistik ning muudetakse nõukogu direktiivi 82/891/EMÜ ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiive 2001/24/EÜ, 2002/47/EÜ, 2004/25/EÜ, 2005/56/EÜ, 2007/36/EÜ, 2011/35/EL, 2012/30/EL ja 2013/36/EL ning määruseid (EL) nr 1093/2010 ja (EL) nr 648/2012 (ELT L 173, 12.6.2014, lk 190).

 

31

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 6. juuni 2002. aastadirektiiv 2002/47/EÜ finantstagatiskokkulepete kohta (EÜT L 168, 27.6.2002, lk 43).

1. september 2018

 

Muudetud järgmiste õigusaktidega.

 

31-1

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 6. mai 2009. aasta direktiiv 2009/44/EÜ, millega muudetakse direktiivi 98/26/EÜ arvelduse lõplikkuse kohta makse- ja väärtpaberiarveldussüsteemides ja direktiivi 2002/47/EÜ finantstagatiskokkulepete kohta seoses omavahel ühendatud süsteemide ja krediidinõuetega (ELT L 146, 10.6.2009, lk 37).

 

31-2

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 15. mai 2014. aasta direktiiv 2014/59/EL, millega luuakse krediidiasutuste ja investeerimisühingute finantsseisundi taastamise ja kriisilahenduse õigusraamistik ning muudetakse nõukogu direktiivi 82/891/EMÜ ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiive 2001/24/EÜ, 2002/47/EÜ, 2004/25/EÜ, 2005/56/EÜ, 2007/36/EÜ, 2011/35/EL, 2012/30/EL ja 2013/36/EL ning määruseid (EL) nr 1093/2010 ja (EL) nr 648/2012 (ELT L 173, 12.6.2014, lk 190).

1. september 2018 (2)

31-3

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. detsembri 2020. aasta määrus (EL) 2021/23 kesksete vastaspoolte finantsseisundi taastamise ja kriisilahenduse raamistiku kohta ning millega muudetakse määruseid (EL) nr 1095/2010, (EL) nr 648/2012, (EL) nr 600/2014, (EL) nr 806/2014 ja (EL) 2015/2365 ning direktiive 2002/47/EÜ, 2004/25/EÜ, 2007/36/EÜ, 2014/59/EL ja (EL) 2017/1132 (ELT L 22, 22.1.2021, lk 1).

31. detsember 2024 (välja arvatud: artikkel 95 – 31. detsember 2022, artikli 87 lõige 2 – 31. detsember 2023, artikli 9 lõige 1, artikli 9 lõige 2, artikli 9 lõige 3, artikli 9 lõige 4, artikli 9 lõige 6, artikli 9 lõige 7, artikli 9 lõige 9, artikli 9 lõige 10, artikli 9 lõige 12, artikli 9 lõige 13, artikli 9 lõige 16, artikli 9 lõige 17, artikli 9 lõige 18, artikli 9 lõige 19, artikli 10 lõige 1, artikli 10 lõige 2, artikli 10 lõige 3, artikli 10 lõige 8, artikli 10 lõige 9, artikli 10 lõige 10, artikli 10 lõige 11, artikli 10 lõige 12 ja artikkel 11 – 31. detsember 2024, artikli 9 lõige 14 ja artikkel 20 – 31. detsember 2025) (9)

32

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. detsembri 2002. aastadirektiiv 2002/87/EÜ, milles käsitletakse finantskonglomeraati kuuluvate krediidiasutuste, kindlustusseltside ja investeerimisühingute täiendavat järelevalvet ning millega muudetakse nõukogu direktiive 73/239/EMÜ, 79/267/EMÜ, 92/49/EMÜ, 92/96/EMÜ, 93/6/EMÜ ja 93/22/EMÜ ja Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiive 98/78/EÜ ja 2000/12/EÜ (ELT L 35, 11.2.2003, lk 1) ning vajaduse korral asjaomased teise tasandi meetmed

1. september 2018

 

Muudetud järgmiste õigusaktidega.

 

32-1

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 9. märtsi 2005. aasta direktiiv 2005/1/EÜ, millega muudetakse nõukogu direktiive 73/239/EMÜ, 85/611/EMÜ, 91/675/EMÜ, 92/49/EMÜ ja 93/6/EMÜ, Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiive 94/19/EÜ, 98/78/EÜ, 2000/12/EÜ, 2001/34/EÜ, 2002/83/EÜ ja 2002/87/EÜ ning luuakse finantsteenuste komiteede uus organisatsiooniline struktuur (ELT L 79, 24.3.2005, lk 9).

 

32-2

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 11. märtsi 2008. aasta direktiiv 2008/25/EÜ, millega muudetakse direktiivi 2002/87/EÜ (milles käsitletakse finantskonglomeraati kuuluvate krediidiasutuste, kindlustusseltside ja investeerimisühingute täiendavat järelevalvet) seoses komisjoni rakendusvolitustega (ELT L 81, 20.3.2008, lk 40).

 

32-3

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 24. novembri 2010. aasta direktiiv 2010/78/EL, millega muudetakse direktiive 98/26/EÜ, 2002/87/EÜ, 2003/6/EÜ, 2003/41/EÜ, 2003/71/EÜ, 2004/39/EÜ, 2004/109/EÜ, 2005/60/EÜ, 2006/48/EÜ, 2006/49/EÜ ja 2009/65/EÜ seoses Euroopa Järelevalveasutusele (Euroopa Pangandusjärelevalve), Euroopa Järelevalveasutusele (Euroopa Kindlustus- ja Tööandjapensionidejärelevalve) ning Euroopa Järelevalveasutusele (Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve) antud volitustega (ELT L 331, 15.12.2010, lk 120).

 

32-4

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. novembri 2011. aasta direktiiv 2011/89/EL, millega muudetakse direktiive 98/78/EÜ, 2002/87/EÜ, 2006/48/EÜ ja 2009/138/EÜ seoses finantskonglomeraati kuuluvate finantsüksuste täiendava järelevalvega (ELT L 326, 8.12.2011, lk 113).

 

32-5

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 26. juuni 2013. aasta direktiiv 2013/36/EL, mis käsitleb krediidiasutuste tegevuse alustamise tingimusi ning krediidiasutuste ja investeerimisühingute usaldatavusnõuete täitmise järelevalvet, millega muudetakse direktiivi 2002/87/EÜ ning millega tunnistatakse kehtetuks direktiivid 2006/48/EÜ ja 2006/49/EÜ (ELT L 176, 27.6.2013, lk 338).

 

32-6

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 27. novembri 2019. aasta direktiiv (EL) 2019/2034, mis käsitleb investeerimisühingute usaldatavusnõuete täitmise järelevalvet ning millega muudetakse direktiive 2002/87/EÜ, 2009/65/EÜ, 2011/61/EL, 2013/36/EL, 2014/59/EL ja 2014/65/EL (ELT L 314, 5.12.2019, lk 64).

31. detsember 2023 (8)

33

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. septembri 2009. aastamäärus (EÜ) nr 924/2009 piiriüleste maksete kohta ühenduses ja millega tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 2560/2001 (ELT L 266, 9.10.2009, lk 11).

1. september 2018

 

Muudetud järgmise õigusaktiga.

 

33-1

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 14. märtsi 2012. aasta määrus (EL) nr 260/2012, millega kehtestatakse eurodes tehtavatele kreedit- ja otsekorraldustele tehnilised ja ärilised nõuded ning muudetakse määrust (EÜ) nr 924/2009 (ELT L 94, 30.3.2012, lk 22).

1. september 2018 (1)

34

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. septembri 2009. aastadirektiiv 2009/110/EÜ, mis käsitleb e-raha asutuste asutamist ja tegevust ning usaldatavusnormatiivide täitmise järelevalvet ning millega muudetakse direktiive 2005/60/EÜ ja 2006/48/EÜ ning tunnistatakse kehtetuks direktiiv 2000/46/EÜ (ELT L 267, 10.10.2009, lk 7).

1. september 2016

 

Muudetud järgmiste õigusaktidega.

 

34-1

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 26. juuni 2013. aasta direktiiv 2013/36/EL, mis käsitleb krediidiasutuste tegevuse alustamise tingimusi ning krediidiasutuste usaldatavusnõuete täitmise järelevalvet, millega muudetakse direktiivi 2002/87/EÜ ning millega tunnistatakse kehtetuks direktiivid 2006/48/EÜ ja 2006/49/EÜ (ELT L 176, 27.6.2013, lk 338).

1. september 2017 (3)

34-2

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. novembri 2015. aasta direktiiv (EL) 2015/2366 makseteenuste kohta siseturul, direktiivide 2002/65/EÜ, 2009/110/EÜ ning 2013/36/EL ja määruse (EL) nr 1093/2010 muutmise ning direktiivi 2007/64/EÜ kehtetuks tunnistamise kohta (ELT L 337, 23.12.2015, lk 35).

30. september 2018 (4)

35

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 24. novembri 2010. aastamäärus (EL) nr 1093/2010, millega asutatakse Euroopa Järelevalveasutus (Euroopa Pangandusjärelevalve), muudetakse otsust nr 716/2009/EÜ ning tunnistatakse kehtetuks komisjoni otsus 2009/78/EÜ (ELT L 331, 15.12.2010, lk 12).

1. september 2016

 

Muudetud järgmiste õigusaktidega.

 

35-1

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 22. oktoobri 2013. aasta määrus (EL) nr 1022/2013, millega muudetakse määrust (EL) nr 1093/2010, millega asutatakse Euroopa Järelevalveasutus (Euroopa Pangandusjärelevalve), seoses Euroopa Keskpangale eriülesannete andmisega vastavalt nõukogu määrusele (EL) nr 1024/2013 (ELT L 287, 29.10.2013, lk 5).

 

35-2

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 4. veebruari 2014. aasta direktiiv 2014/17/EL elamukinnisvaraga seotud tarbijakrediidilepingute kohta ning millega muudetakse direktiive 2008/48/EÜ ja 2013/36/EL ja määrust (EL) nr 1093/2010 (ELT L 60, 28.2.2014, lk 34).

 

35-3

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 15. mai 2014. aasta direktiiv 2014/59/EL, millega luuakse krediidiasutuste ja investeerimisühingute finantsseisundi taastamise ja kriisilahenduse õigusraamistik ning muudetakse nõukogu direktiivi 82/891/EMÜ ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiive 2001/24/EÜ, 2002/47/EÜ, 2004/25/EÜ, 2005/56/EÜ, 2007/36/EÜ, 2011/35/EL, 2012/30/EL ja 2013/36/EL ning määruseid (EL) nr 1093/2010 ja (EL) nr 648/2012 (ELT L 173, 12.6.2014, lk 190).

1. september 2018 (3)

35-4

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. novembri 2015. aasta direktiiv (EL) 2015/2366 makseteenuste kohta siseturul, direktiivide 2002/65/EÜ, 2009/110/EÜ ning 2013/36/EL ja määruse (EL) nr 1093/2010 muutmise ning direktiivi 2007/64/EÜ kehtetuks tunnistamise kohta (ELT L 337, 23.12.2015, lk 35).

30. september 2018 (4)

35-5

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 27. novembri 2019. aasta määrus (EL) 2019/2033, mis käsitleb investeerimisühingute suhtes kohaldatavaid usaldatavusnõudeid ning millega muudetakse määrusi (EL) nr 1093/2010, (EL) nr 575/2013, (EL) nr 600/2014 ja (EL) nr 806/2014 (ELT L 314, 5.12.2019, lk 1).

31. detsember 2023 (8)

36

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 24. novembri 2010. aastamäärus (EL) nr 1095/2010, millega asutatakse Euroopa Järelevalveasutus (Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve), muudetakse otsust nr 716/2009/EÜ ning tunnistatakse kehtetuks komisjoni otsus 2009/77/EÜ (ELT L 331, 15.12.2010, lk 84).

1. september 2016

 

Muudetud järgmiste õigusaktidega.

 

36-1

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 8. juuni 2011. aasta direktiiv 2011/61/EL alternatiivsete investeerimisfondide valitsejate kohta, millega muudetakse direktiive 2003/41/EÜ ja 2009/65/EÜ ning määruseid (EÜ) nr 1060/2009 ja (EL) nr 1095/2010 (ELT L 174, 1.7.2011, lk 1).

 

36-2

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 3. aprilli 2014. aasta määrus (EL) nr 258/2014, millega luuakse liidu programm, toetamaks teatavaid tegevusi finantsaruandluse ja auditeerimise valdkonnas aastatel 2014–2020, ja millega tunnistatakse kehtetuks otsus nr 716/2009/EÜ (ELT L 105, 8.4.2014, lk 1).

 

36-3

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. aprilli 2014. aasta direktiiv 2014/51/EL, millega muudetakse direktiive 2003/71/EÜ ja 2009/138/EÜ ning määrusi (EÜ) nr 1060/2009, (EL) nr 1094/2010 ja (EL) nr 1095/2010 seoses Euroopa Järelevalveasutuse (Euroopa Kindlustus- ja Tööandjapensionide Järelevalve) ning Euroopa Järelevalveasutuse (Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve) volitustega (ELT L 153, 22.5.2014, lk 1).

 

36-4

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. detsembri 2020. aasta määrus (EL) 2021/23 kesksete vastaspoolte finantsseisundi taastamise ja kriisilahenduse raamistiku kohta ning millega muudetakse määruseid (EL) nr 1095/2010, (EL) nr 648/2012, (EL) nr 600/2014, (EL) nr 806/2014 ja (EL) 2015/2365 ning direktiive 2002/47/EÜ, 2004/25/EÜ, 2007/36/EÜ, 2014/59/EL ja (EL) 2017/1132 (ELT L 22, 22.1.2021, lk 1).

31. detsember 2024 (välja arvatud: artikkel 95 – 31. detsember 2022, artikli 87 lõige 2 – 31. detsember 2023, artikli 9 lõige 1, artikli 9 lõige 2, artikli 9 lõige 3, artikli 9 lõige 4, artikli 9 lõige 6, artikli 9 lõige 7, artikli 9 lõige 9, artikli 9 lõige 10, artikli 9 lõige 12, artikli 9 lõige 13, artikli 9 lõige 16, artikli 9 lõige 17, artikli 9 lõige 18, artikli 9 lõige 19, artikli 10 lõige 1, artikli 10 lõige 2, artikli 10 lõige 3, artikli 10 lõige 8, artikli 10 lõige 9, artikli 10 lõige 10, artikli 10 lõige 11, artikli 10 lõige 12 ja artikkel 11 – 31. detsember 2024, artikli 9 lõige 14 ja artikkel 20 – 31. detsember 2025) (9)

37

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 14. märtsi 2012. aastamäärus (EL) nr 260/2012, millega kehtestatakse eurodes tehtavatele kreedit- ja otsekorraldustele tehnilised ja ärilised nõuded ning muudetakse määrust (EÜ) nr 924/2009 (ELT L 94, 30.3.2012, lk 22).

1. aprill 2018 (2)

 

Muudetud järgmise õigusaktiga.

 

37-1

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 26. veebruari 2014. aasta määrus (EL) nr 248/2014, millega muudetakse määrust (EL) nr 260/2012 kogu liitu hõlmavatele kreedit- ja otsekorraldustele ülemineku osas (ELT L 84, 20.3.2014, lk 1).

 

38

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 4. juuli 2012. aastamäärus (EL) nr 648/2012 börsiväliste tuletisinstrumentide, kesksete vastaspoolte ja kauplemisteabehoidlate kohta (ELT L 201, 27.7.2012, lk 1) ning vajaduse korral asjaomased teise tasandi meetmed

30. september 2019 (3)

 

Muudetud järgmiste õigusaktidega.

 

38-1

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 26. juuni 2013. aasta määrus (EL) nr 575/2013 krediidiasutuste ja investeerimisühingute suhtes kohaldatavate usaldatavusnõuete kohta ning määruse (EL) nr 648/2012 muutmise kohta (ELT L 176, 27.6.2013, lk 1).

 

38-2

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 15. mai 2014. aasta direktiiv 2014/59/EL, millega luuakse krediidiasutuste ja investeerimisühingute finantsseisundi taastamise ja kriisilahenduse õigusraamistik ning muudetakse nõukogu direktiivi 82/891/EMÜ ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiive 2001/24/EÜ, 2002/47/EÜ, 2004/25/EÜ, 2005/56/EÜ, 2007/36/EÜ, 2011/35/EL, 2012/30/EL ja 2013/36/EL ning määruseid (EL) nr 1093/2010 ja (EL) nr 648/2012 (ELT L 173, 12.6.2014, lk 190).

 

38-3

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 15. mai 2014. aasta määrus (EL) nr 600/2014 finantsinstrumentide turgude kohta ning millega muudetakse määrust (EL) nr 648/2012 (ELT L 173, 12.6.2014, lk 84).

31. detsember 2020 (3)

38-4

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 20. mai 2015. aasta direktiiv (EL) 2015/849, mis käsitleb finantssüsteemi rahapesu või terrorismi rahastamise eesmärgil kasutamise tõkestamist ning millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 648/2012 ja tunnistatakse kehtetuks Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2005/60/EÜ ja komisjoni direktiiv 2006/70/EÜ (ELT L 141, 5.6.2015, lk 73).

 

38-5

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. novembri 2015. aasta määrus (EL) 2015/2365, mis käsitleb väärtpaberite kaudu finantseerimise tehingute ja uuesti kasutamise läbipaistvust ning millega muudetakse määrust (EL) nr 648/2012 (ELT L 337, 23.12.2015, lk 1).

30. september 2019 (4)

38-6

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 20. mai 2019. aasta määrus (EL) 2019/834, millega muudetakse määrust (EL) nr 648/2012 seoses kliirimiskohustuse, kliirimiskohustuse peatamise, teatamisnõuete, keskse vastaspoole kaudu kliirimata börsiväliste tuletislepingute riskimaandamismeetodite, kauplemisteabehoidlate registreerimise ja järelevalve ning nõuetega kauplemisteabehoidlatele (ELT L 141, 28.5.2019, lk 42).

31. detsember 2021 (8)

38-7

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 20. mai 2019. aasta määrus (EL) 2019/876, millega muudetakse määrust (EL) nr 575/2013 seoses finantsvõimenduse määra, stabiilse netorahastamise kordaja, omavahendite ja kõlblike kohustuste nõuete, vastaspoole krediidiriski, tururiski, kesksetes vastaspooltes olevate positsioonide, ühiseks investeerimiseks loodud ettevõtjates olevate riskipositsioonide, riskide kontsentreerumise, aruandlus- ja avalikustamisnõuetega ning millega muudetakse määrust (EL) nr 648/2012 (ELT L 150, 7.6.2019, lk 1).

31. detsember 2023 (8)

38-8

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. detsembri 2020. aasta määrus (EL) 2021/23 kesksete vastaspoolte finantsseisundi taastamise ja kriisilahenduse raamistiku kohta ning millega muudetakse määruseid (EL) nr 1095/2010, (EL) nr 648/2012, (EL) nr 600/2014, (EL) nr 806/2014 ja (EL) 2015/2365 ning direktiive 2002/47/EÜ, 2004/25/EÜ, 2007/36/EÜ, 2014/59/EL ja (EL) 2017/1132 (ELT L 22, 22.1.2021, lk 1).

31. detsember 2024 (välja arvatud: artikkel 95 – 31. detsember 2022, artikli 87 lõige 2 – 31. detsember 2023, artikli 9 lõige 1, artikli 9 lõige 2, artikli 9 lõige 3, artikli 9 lõige 4, artikli 9 lõige 6, artikli 9 lõige 7, artikli 9 lõige 9, artikli 9 lõige 10, artikli 9 lõige 12, artikli 9 lõige 13, artikli 9 lõige 16, artikli 9 lõige 17, artikli 9 lõige 18, artikli 9 lõige 19, artikli 10 lõige 1, artikli 10 lõige 2, artikli 10 lõige 3, artikli 10 lõige 8, artikli 10 lõige 9, artikli 10 lõige 10, artikli 10 lõige 11, artikli 10 lõige 12 ja artikkel 11 – 31. detsember 2024, artikli 9 lõige 14 ja artikkel 20 – 31. detsember 2025) (9)

38-9

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 10. veebruari 2021. aasta määrus (EL) 2021/168, millega muudetakse määrust (EL) 2016/1011 seoses teatavate kolmandate riikide hetke vahetuskursi võrdlusaluste väljaarvamisega määruse kohaldamisalast ning asendusvõrdlusaluste määramisega teatavatele võrdlusalustele, mille väljaandmine on lõpetamisel, ning millega muudetakse määrust (EL) nr 648/2012 (ELT L 49, 12.2.2021, lk 6).

31. detsember 2023 (9)

39

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 26. juuni 2013. aastamäärus (EL) nr 575/2013 krediidiasutuste ja investeerimisühingute suhtes kohaldatavate usaldatavusnõuete kohta ja määruse (EL) nr 648/2012 muutmise kohta (ELT L 176, 27.6.2013, lk 1) ning vajaduse korral asjaomased teise tasandi meetmed

1. september 2017 (1)

 

Muudetud järgmiste õigusaktidega.

 

39-1

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 12. detsembri 2017. aasta määrus (EL) 2017/2395, millega muudetakse määrust (EL) nr 575/2013 seoses üleminekukorraga, et leevendada rahvusvahelise finantsaruandlusstandardi (IFRS) 9 kasutuselevõtu mõju omavahenditele ja seoses üleminekukorraga, mis käsitleb riskide kontsentreerumise sätete kohaldamist ükskõik millise liikmesriigi omavääringus nomineeritud teatavatele avaliku sektori suhtes võetavatele riskipositsioonidele (ELT L 345, 27.12.2017, lk 27).

30. juuni 2019 (6)

39-2

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 12. detsembri 2017. aasta määrus (EL) 2017/2401, millega muudetakse määrust (EL) nr 575/2013 krediidiasutuste ja investeerimisühingute suhtes kohaldatavate usaldatavusnõuete kohta (ELT L 347, 28.12.2017, lk 1).

31. märts 2020 (6)

39-3

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 17. aprilli 2019. aasta määrus (EL) 2019/630, millega muudetakse määrust (EL) nr 575/2013 seoses viivisnõuete kahju miinimumkattega (ELT L 111, 25.4.2019, lk 4).

31. detsember 2020 (7)

39-4

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 20. mai 2019. aasta määrus (EL) 2019/876, millega muudetakse määrust (EL) nr 575/2013 seoses finantsvõimenduse määra, stabiilse netorahastamise kordaja, omavahendite ja kõlblike kohustuste nõuete, vastaspoole krediidiriski, tururiski, kesksetes vastaspooltes olevate positsioonide, ühiseks investeerimiseks loodud ettevõtjates olevate riskipositsioonide, riskide kontsentreerumise, aruandlus- ja avalikustamisnõuetega ning millega muudetakse määrust (EL) nr 648/2012 (ELT L 150, 7.6.2019, lk 1).

31. detsember 2023 (8)

39-5

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 27. novembri 2019. aasta määrus (EL) 2019/2033, mis käsitleb investeerimisühingute suhtes kohaldatavaid usaldatavusnõudeid ning millega muudetakse määrusi (EL) nr 1093/2010, (EL) nr 575/2013, (EL) nr 600/2014 ja (EL) nr 806/2014 (ELT L 314, 5.12.2019, lk 1).

31. detsember 2023 (8)

39-6

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 24. juuni 2020. aasta määrus (EL) 2020/873, millega muudetakse määrusi (EL) nr 575/2013 ja (EL) 2019/876 seoses teatavate kohandustega COVID-19 pandeemiale reageerimiseks (ELT L 204, 26.6.2020, lk 4).

31. detsember 2022 (välja arvatud artikli 1 punkt 4 – 31. detsember 2023) (9)

39-7

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 31. märtsi 2021. aasta määrus (EL) 2021/558, millega muudetakse määrust (EL) nr 575/2013 seoses väärtpaberistamise raamistiku kohandamisega, et toetada majanduse taaskäivitamist COVID-19 kriisile reageerimisel (ELT L 116, 6.4.2021, lk 25).

31. detsember 2023 (välja arvatud artikli 1 punktid 2 ja 4 – 31. detsember 2024) (9)

40

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 26. juuni 2013. aastadirektiiv 2013/36/EL, mis käsitleb krediidiasutuste tegevuse alustamise tingimusi ning krediidiasutuste ja investeerimisühingute usaldatavusnõuete täitmise järelevalvet, millega muudetakse direktiivi 2002/87/EÜ ning millega tunnistatakse kehtetuks direktiivid 2006/48/EÜ ja 2006/49/EÜ, (ELT L 176, 27.6.2013, lk 338) ning vajaduse korral asjaomased teise tasandi meetmed

1. september 2017 (1)

 

Muudetud järgmiste õigusaktidega.

 

40-1

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 15. mai 2014. aasta direktiiv 2014/59/EL, millega luuakse krediidiasutuste ja investeerimisühingute finantsseisundi taastamise ja kriisilahenduse õigusraamistik ning muudetakse nõukogu direktiivi 82/891/EMÜ ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiive 2001/24/EÜ, 2002/47/EÜ, 2004/25/EÜ, 2005/56/EÜ, 2007/36/EÜ, 2011/35/EL, 2012/30/EL ja 2013/36/EL ning määruseid (EL) nr 1093/2010 ja (EL) nr 648/2012 (ELT L 173, 12.6.2014, lk 190).

1. september 2018 (3)

40-2

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 20. mai 2019. aasta direktiiv (EL) 2019/878, millega muudetakse direktiivi 2013/36/EL seoses vabastatud üksuste, finantsvaldusettevõtjate, segafinantsvaldusettevõtjate, tasustamise, järelevalvemeetmete ja -volituste ning kapitali säilitamise meetmetega (ELT L 150, 7.6.2019, lk 253).

31. detsember 2022 (8)

40-3

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 27. novembri 2019. aasta direktiiv (EL) 2019/2034, mis käsitleb investeerimisühingute usaldatavusnõuete täitmise järelevalvet ning millega muudetakse direktiive 2002/87/EÜ, 2009/65/EÜ, 2011/61/EL, 2013/36/EL, 2014/59/EL ja 2014/65/EL (ELT L 314, 5.12.2019, lk 64).

31. detsember 2023 (8)

40-4

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. veebruari 2021. aasta direktiiv (EL) 2021/338, millega muudetakse direktiivi 2014/65/EL seoses teabele esitatavate nõuete, tootejuhtimise ja positsioonipiirangutega ning direktiive 2013/36/EL ja (EL) 2019/878 seoses nende kohaldamisega investeerimisühingute suhtes, et aidata kaasa COVID-19 kriisist taastumisele (ELT L 68, 26.2.2021, lk 14).

31. detsember 2023 (9)

41

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. aprilli 2014. aastamäärus (EL) nr 596/2014, mis käsitleb turukuritarvitusi (turukuritarvituse määrus) ning millega tunnistatakse kehtetuks Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2003/6/EÜ ja komisjoni direktiivid 2003/124/EÜ, 2003/125/EÜ ja 2004/72/EÜ, (ELT L 173, 12.6.2014, lk 1) ning vajaduse korral asjaomased teise tasandi meetmed

30. september 2018 (4)

 

Muudetud järgmiste õigusaktidega.

 

41-1

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 8. juuni 2016. aasta määrus (EL) 2016/1011, mis käsitleb indekseid, mida kasutatakse võrdlusalustena finantsinstrumentide ja -lepingute puhul või investeerimisfondide tootluse mõõtmiseks, ning millega muudetakse direktiive 2008/48/EÜ ja 2014/17/EL ning määrust (EL) nr 596/2014 (ELT L 171, 29.6.2016, lk 1).

1. märts 2020 (6)

41-2

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 23. juuni 2016. aasta määrus (EL) 2016/1033, millega muudetakse määrust (EL) nr 600/2014 finantsinstrumentide turgude kohta, määrust (EL) nr 596/2014, mis käsitleb turukuritarvitusi, ja määrust (EL) nr 909/2014, mis käsitleb väärtpaberiarvelduse parandamist Euroopa Liidus ja väärtpaberite keskdepositooriume (ELT L 175, 30.6.2016, lk 1).

30. september 2018 (5)

42

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. aprilli 2014. aastadirektiiv 2014/49/EL hoiuste tagamise skeemide kohta (uuesti sõnastatud) (ELT L 173, 12.6.2014, lk 149).

1. september 2016 (2)

43

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. aprilli 2014. aastadirektiiv 2014/57/EL turukuritarvituse korral kohaldatavate kriminaalkaristuste kohta (turukuritarvituse direktiiv) (ELT L 173, 12.6.2014, lk 179).

30. september 2018 (4)

44

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 15. mai 2014. aastadirektiiv 2014/59/EL, millega luuakse krediidiasutuste ja investeerimisühingute finantsseisundi taastamise ja kriisilahenduse õigusraamistik ning muudetakse nõukogu direktiivi 82/891/EMÜ ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiive 2001/24/EÜ, 2002/47/EÜ, 2004/25/EÜ, 2005/56/EÜ, 2007/36/EÜ, 2011/35/EL, 2012/30/EL ja 2013/36/EL ning määruseid (EL) nr 1093/2010 ja (EL) nr 648/2012, (ELT L 173, 12.6.2014, lk 190) ning vajaduse korral asjaomased teise tasandi meetmed

1. september 2018 (2)

 

Muudetud järgmiste õigusaktidega.

 

44-1

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 12. detsembri 2017. aasta direktiiv (EL) 2017/2399, millega muudetakse direktiivi 2014/59/EL seoses tagamata võlainstrumentidest tulenevate nõuete rahuldamisjärkudega maksejõuetusmenetluses (ELT L 345, 27.12.2017, lk 96).

31. oktoober 2019 (6)

44-2

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 20. mai 2019. aasta direktiiv (EL) 2019/879, millega muudetakse direktiivi 2014/59/EL seoses krediidiasutuste ja investeerimisühingute kahjumikatmis- ja rekapitaliseerimisvõimega ning direktiivi 98/26/EÜ (ELT L 150, 7.6.2019, lk 296).

31. detsember 2022 (8)

44-3

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 27. novembri 2019. aasta direktiiv (EL) 2019/2034, mis käsitleb investeerimisühingute usaldatavusnõuete täitmise järelevalvet ning millega muudetakse direktiive 2002/87/EÜ, 2009/65/EÜ, 2011/61/EL, 2013/36/EL, 2014/59/EL ja 2014/65/EL (ELT L 314, 5.12.2019, lk 64).

31. detsember 2023 (8)

44-4

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. detsembri 2020. aasta määrus (EL) 2021/23 kesksete vastaspoolte finantsseisundi taastamise ja kriisilahenduse raamistiku kohta ning millega muudetakse määruseid (EL) nr 1095/2010, (EL) nr 648/2012, (EL) nr 600/2014, (EL) nr 806/2014 ja (EL) 2015/2365 ning direktiive 2002/47/EÜ, 2004/25/EÜ, 2007/36/EÜ, 2014/59/EL ja (EL) 2017/1132 (ELT L 22, 22.1.2021, lk 1).

31. detsember 2024 (välja arvatud: artikkel 95 – 31. detsember 2022, artikli 87 lõige 2 – 31. detsember 2023, artikli 9 lõige 1, artikli 9 lõige 2, artikli 9 lõige 3, artikli 9 lõige 4, artikli 9 lõige 6, artikli 9 lõige 7, artikli 9 lõige 9, artikli 9 lõige 10, artikli 9 lõige 12, artikli 9 lõige 13, artikli 9 lõige 16, artikli 9 lõige 17, artikli 9 lõige 18, artikli 9 lõige 19, artikli 10 lõige 1, artikli 10 lõige 2, artikli 10 lõige 3, artikli 10 lõige 8, artikli 10 lõige 9, artikli 10 lõige 10, artikli 10 lõige 11, artikli 10 lõige 12 ja artikkel 11 – 31. detsember 2024, artikli 9 lõige 14 ja artikkel 20 – 31. detsember 2025) (9)

45

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 15. mai 2014. aastadirektiiv 2014/65/EL finantsinstrumentide turgude kohta ning millega muudetakse direktiive 2002/92/EÜ ja 2011/61/EL (ELT L 173, 12.6.2014, lk 349) ning vajaduse korral asjaomased teise tasandi meetmed

31. detsember 2020 (3)

 

Muudetud järgmiste õigusaktidega.

 

45-1

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 23. juuli 2014. aasta määrus (EL) nr 909/2014, mis käsitleb väärtpaberiarvelduse parandamist Euroopa Liidus ja väärtpaberite keskdepositooriume ning millega muudetakse direktiive 98/26/EÜ ja 2014/65/EL ning määrust (EL) nr 236/2012 (ELT L 257, 28.8.2014, lk 1).

31. detsember 2020 (4)

45-2

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 23. juuni 2016. aasta direktiiv (EL) 2016/1034, millega muudetakse direktiivi 2014/65/EL finantsinstrumentide turgude kohta (ELT L 175, 30.6.2016, lk 8).

31. detsember 2021 (5)

 

Välja arvatud artikli 64 lõige 5.

 

45-3

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 27. novembri 2019. aasta direktiiv (EL) 2019/2034, mis käsitleb investeerimisühingute usaldatavusnõuete täitmise järelevalvet ning millega muudetakse direktiive 2002/87/EÜ, 2009/65/EÜ, 2011/61/EL, 2013/36/EL, 2014/59/EL ja 2014/65/EL (ELT L 314, 5.12.2019, lk 64).

31. detsember 2023 (8)

45-4

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 18. detsembri 2019. aasta direktiiv (EL) 2019/2177, millega muudetakse direktiivi 2009/138/EÜ kindlustus- ja edasikindlustustegevuse alustamise ja jätkamise kohta (Solventsus II), direktiivi 2014/65/EL finantsinstrumentide turgude kohta ning direktiivi (EL) 2015/849, mis käsitleb finantssüsteemi rahapesu või terrorismi rahastamise eesmärgil kasutamise tõkestamist (ELT L 334, 27.12.2019, lk 155).

31. detsember 2024 (8)

45-5

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 7. oktoober 2020. aasta direktiiv (EL) 2020/1504, millega muudetakse direktiivi 2014/65/EL finantsinstrumentide turgude kohta (ELT L 347, 20.10.2020, lk 50).

31. detsember 2023 (9)

45-6

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. veebruari 2021. aasta direktiiv (EL) 2021/338, millega muudetakse direktiivi 2014/65/EL seoses teabele esitatavate nõuete, tootejuhtimise ja positsioonipiirangutega ning direktiive 2013/36/EL ja (EL) 2019/878 seoses nende kohaldamisega investeerimisühingute suhtes, et aidata kaasa COVID-19 kriisist taastumisele (ELT L 68, 26.2.2021, lk 14).

31. detsember 2023 (9)

46

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 15. mai 2014. aastamäärus (EL) nr 600/2014 finantsinstrumentide turgude kohta ning millega muudetakse määrust (EL) nr 648/2012 (ELT L 173, 12.6.2014, lk 84) ning vajaduse korral asjaomased teise tasandi meetmed

31. detsember 2020 (3)

 

Muudetud järgmiste õigusaktidega.

 

46-1

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 23. juuni 2016. aasta määrus (EL) 2016/1033, millega muudetakse määrust (EL) nr 600/2014 finantsinstrumentide turgude kohta, määrust (EL) nr 596/2014, mis käsitleb turukuritarvitusi, ja määrust (EL) nr 909/2014, mis käsitleb väärtpaberiarvelduse parandamist Euroopa Liidus ja väärtpaberite keskdepositooriume (ELT L 175, 30.6.2016, lk 1).

31. detsember 2020 (5)

46-2

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 27. novembri 2019. aasta määrus (EL) 2019/2033, mis käsitleb investeerimisühingute suhtes kohaldatavaid usaldatavusnõudeid ning millega muudetakse määrusi (EL) nr 1093/2010, (EL) nr 575/2013, (EL) nr 600/2014 ja (EL) nr 806/2014 (ELT L 314, 5.12.2019, lk 1).

31. detsember 2023 (8)

46-3

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. detsembri 2020. aasta määrus (EL) 2021/23 kesksete vastaspoolte finantsseisundi taastamise ja kriisilahenduse raamistiku kohta ning millega muudetakse määruseid (EL) nr 1095/2010, (EL) nr 648/2012, (EL) nr 600/2014, (EL) nr 806/2014 ja (EL) 2015/2365 ning direktiive 2002/47/EÜ, 2004/25/EÜ, 2007/36/EÜ, 2014/59/EL ja (EL) 2017/1132 (ELT L 22, 22.1.2021, lk 1).

31. detsember 2024 (välja arvatud: artikkel 95 – 31. detsember 2022, artikli 87 lõige 2 – 31. detsember 2023, artikli 9 lõige 1, artikli 9 lõige 2, artikli 9 lõige 3, artikli 9 lõige 4, artikli 9 lõige 6, artikli 9 lõige 7, artikli 9 lõige 9, artikli 9 lõige 10, artikli 9 lõige 12, artikli 9 lõige 13, artikli 9 lõige 16, artikli 9 lõige 17, artikli 9 lõige 18, artikli 9 lõige 19, artikli 10 lõige 1, artikli 10 lõige 2, artikli 10 lõige 3, artikli 10 lõige 8, artikli 10 lõige 9, artikli 10 lõige 10, artikli 10 lõige 11, artikli 10 lõige 12 ja artikkel 11 – 31. detsember 2024, artikli 9 lõige 14 ja artikkel 20 – 31. detsember 2025) (9)

47

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 23. juuli 2014. aastamäärus (EL) nr 909/2014, mis käsitleb väärtpaberiarvelduse parandamist Euroopa Liidus ja väärtpaberite keskdepositooriume ning millega muudetakse direktiive 98/26/EÜ ja 2014/65/EL ning määrust (EL) nr 236/2012 (ELT L 257, 28.8.2014, lk 1).

31. detsember 2020 (4)

 

Muudetud järgmise õigusaktiga.

 

47-1

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 23. juuni 2016. aasta määrus (EL) 2016/1033, millega muudetakse määrust (EL) nr 600/2014 finantsinstrumentide turgude kohta, määrust (EL) nr 596/2014, mis käsitleb turukuritarvitusi, ja määrust (EL) nr 909/2014, mis käsitleb väärtpaberiarvelduse parandamist Euroopa Liidus ja väärtpaberite keskdepositooriume (ELT L 175, 30.6.2016, lk 1).

31. detsember 2020 (6)

48

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. novembri 2015. aastamäärus (EL) 2015/2365, mis käsitleb väärtpaberite kaudu finantseerimise tehingute ja uuesti kasutamise läbipaistvust ning millega muudetakse määrust (EL) nr 648/2012 (ELT L 337, 23.12.2015, lk 1).

30. september 2019 (4)

 

Muudetud järgmise õigusaktiga.

 

48-1

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. detsembri 2020. aasta määrus (EL) 2021/23 kesksete vastaspoolte finantsseisundi taastamise ja kriisilahenduse raamistiku kohta ning millega muudetakse määruseid (EL) nr 1095/2010, (EL) nr 648/2012, (EL) nr 600/2014, (EL) nr 806/2014 ja (EL) 2015/2365 ning direktiive 2002/47/EÜ, 2004/25/EÜ, 2007/36/EÜ, 2014/59/EL ja (EL) 2017/1132 (ELT L 22, 22.1.2021, lk 1).

31. detsember 2024 (välja arvatud: artikkel 95 – 31. detsember 2022, artikli 87 lõige 2 – 31. detsember 2023, artikli 9 lõige 1, artikli 9 lõige 2, artikli 9 lõige 3, artikli 9 lõige 4, artikli 9 lõige 6, artikli 9 lõige 7, artikli 9 lõige 9, artikli 9 lõige 10, artikli 9 lõige 12, artikli 9 lõige 13, artikli 9 lõige 16, artikli 9 lõige 17, artikli 9 lõige 18, artikli 9 lõige 19, artikli 10 lõige 1, artikli 10 lõige 2, artikli 10 lõige 3, artikli 10 lõige 8, artikli 10 lõige 9, artikli 10 lõige 10, artikli 10 lõige 11, artikli 10 lõige 12 ja artikkel 11 – 31. detsember 2024, artikli 9 lõige 14 ja artikkel 20 – 31. detsember 2025) (9)

49

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. novembri 2015. aastadirektiiv (EL) 2015/2366 makseteenuste kohta siseturul, direktiivide 2002/65/EÜ, 2009/110/EÜ ning 2013/36/EL ja määruse (EL) nr 1093/2010 muutmise ning direktiivi 2007/64/EÜ kehtetuks tunnistamise kohta (ELT L 337, 23.12.2015, lk 35) ning vajaduse korral asjaomased teise tasandi meetmed

30. september 2018 (4)

50

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 8. juuni 2016. aastamäärus (EL) 2016/1011, mis käsitleb indekseid, mida kasutatakse võrdlusalustena finantsinstrumentide ja -lepingute puhul või investeerimisfondide tootluse mõõtmiseks, ning millega muudetakse direktiive 2008/48/EÜ ja 2014/17/EL ning määrust (EL) nr 596/2014 (ELT L 171, 29.6.2016, lk 1).

1. märts 2020 (6)

 

Muudetud järgmiste õigusaktidega.

 

50-1

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 27. novembri 2019. aasta määrus (EL) 2019/2089, millega muudetakse määrust (EL) 2016/1011 ELi kliimaülemineku võrdlusaluste, Pariisi kokkulepet järgivate ELi võrdlusaluste ning võrdlusaluste kestlikkuse aspekti avalikustamisnõuete osas (ELT L 317, 9.12.2019, lk 17).

31. detsember 2021 (8)

50-2

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 10. veebruari 2021. aasta määrus (EL) 2021/168, millega muudetakse määrust (EL) 2016/1011 seoses teatavate kolmandate riikide hetke vahetuskursi võrdlusaluste väljaarvamisega määruse kohaldamisalast ning asendusvõrdlusaluste määramisega teatavatele võrdlusalustele, mille väljaandmine on lõpetamisel, ning millega muudetakse määrust (EL) nr 648/2012 (ELT L 49, 12.2.2021, lk 6).

31. detsember 2023 (9)

 

Statistilise teabe kogumise alased õigusaktid (*1)

 

51

Euroopa Keskpanga25. juuli 2013. aastasuunis EKP/2013/24 Euroopa Keskpanga statistikaaruandluse nõuete kohta seoses finantskontode kvartaliandmetega (ELT L 2, 7.1.2014, lk 34).

1. september 2016 (2)

 

Muudetud järgmiste õigusaktidega.

 

51-1

Euroopa Keskpanga 26. novembri 2015. aasta suunis (EL) 2016/66, millega muudetakse suunist EKP/2013/24 Euroopa Keskpanga statistikaaruandluse nõuete kohta seoses finantskontode kvartaliandmetega (EKP/2015/40) (ELT L 14, 21.1.2016, lk 36).

31. märts 2017 (4)

51-2

Euroopa Keskpanga 14. oktoobri 2020. aasta suunis (EL) 2020/1553, millega muudetakse suunist EKP/2013/24 Euroopa Keskpanga statistikaaruandluse nõuete kohta seoses finantskontode kvartaliandmetega (EKP/2020/51) (ELT L 354, 26.10.2020, lk 24).

31. detsember 2022 (9)

51-3

Euroopa Keskpanga 29. aprilli 2021. aasta suunis (EL) 2021/827, millega muudetakse suunist EKP/2013/24 Euroopa Keskpanga statistikaaruandluse nõuete kohta seoses finantskontode kvartaliandmetega (EKP/2021/20) (ELT L 184, 25.5.2021, lk 4).

31. detsember 2022 (9)

52

Euroopa Keskpanga 22. jaanuari 2021. aastamäärus (EL) 2021/379 krediidiasutuste ja rahaloomeasutuste sektori bilansikirjete kohta (uuesti sõnastatud) (EKP/2021/2) (ELT L 73, 3.3.2021, lk 16).

31. detsember 2022 (9)

53

Euroopa Keskpanga 24. septembri 2013. aastamäärus (EL) nr 1072/2013 rahaloomeasutuste kohaldatavate intressimäärade statistika kohta (uuesti sõnastatud) (EKP/2013/34) (ELT L 297, 7.11.2013, lk 51).

1. september 2016 (2)

 

Muudetud järgmise õigusaktiga.

 

53-1

Euroopa Keskpanga 8. juuli 2014. aasta määrus (EL) nr 756/2014, millega muudetakse määrust (EL) nr 1072/2013 (EKP/2013/34) rahaloomeasutuste kohaldatavate intressimäärade statistika kohta (EKP/2014/30) (ELT L 205, 12.7.2014, lk 14).

 

54

Euroopa Keskpanga 26. märtsi 2021. aastasuunis (EL) 2021/830 rahaloomeasutuste bilansikirjete ja intressimäärade statistika kohta (EKP/2021/11)(ELT L 208, 11.6.2021, lk. 1)

31. detsember 2022 (9)

 

Muudetud järgmise õigusaktiga.

 

54-1

Euroopa Keskpanga 6. jaanuari 2022. aasta suunis (EL) 2022/67, millega muudetakse suunist (EL) 2021/830 rahaloomeasutuste bilansikirjete ja intressimäärade statistika kohta (EKP/2022/1) (ELT L 11, 18.1.2022, lk 56).

31. detsember 2023 (10)


(1)  Ühiskomitee leppis 2013. aastal nendes tähtaegades kokku vastavalt 27. märtsi 2012. aasta Euroopa Liidu ja San Marino Vabariigi vahelise rahanduskokkuleppe artikli 8 lõikele 5.

(2)  Ühiskomitee leppis 2014. aastal nendes tähtaegades kokku vastavalt 27. märtsil 2012. aastal Euroopa Liidu ja San Marino Vabariigi vahel sõlmitud rahanduskokkuleppe artikli 8 lõikele 5.

(3)  Ühiskomitee leppis 2015. aastal nendes tähtaegades kokku vastavalt 27. märtsi 2012. aasta Euroopa Liidu ja San Marino Vabariigi vahelise rahanduskokkuleppe artikli 8 lõikele 5.

(4)  Ühiskomitee leppis 2016. aastal nendes tähtaegades kokku vastavalt 27. märtsi 2012. aasta Euroopa Liidu ja San Marino Vabariigi vahelise rahanduskokkuleppe artikli 8 lõikele 5.

(5)  Ühiskomitee leppis 2017. aastal nendes tähtaegades kokku vastavalt 27. märtsi 2012. aasta Euroopa Liidu ja San Marino Vabariigi vahelise rahanduskokkuleppe artikli 8 lõikele 5.

(6)  Ühiskomitee leppis 2018. aastal nendes tähtaegades kokku vastavalt 27. märtsi 2012. aasta Euroopa Liidu ja San Marino Vabariigi vahelise rahanduskokkuleppe artikli 8 lõikele 5.

(7)  Ühiskomitee leppis 2019. aastal nendes tähtaegades kokku vastavalt 27. märtsi 2012. aasta Euroopa Liidu ja San Marino Vabariigi vahelise rahanduskokkuleppe artikli 8 lõikele 4.

(8)  Ühiskomitee leppis 2020. aastal nendes tähtaegades kokku vastavalt 27. märtsi 2012. aasta Euroopa Liidu ja San Marino Vabariigi vahelise rahanduskokkuleppe artikli 8 lõikele 4.

(9)  Ühiskomitee leppis 2021. aastal nendes tähtaegades kokku vastavalt 27. märtsi 2012. aasta Euroopa Liidu ja San Marino Vabariigi vahelise rahanduskokkuleppe artikli 8 lõikele 4.

(10)  Ühiskomitee leppis 2022. aastal nendes tähtaegades kokku vastavalt 27. märtsi 2012. aasta Euroopa Liidu ja San Marino Vabariigi vahelise rahanduskokkuleppe artikli 8 lõikele 4.

(*1)  Vastavalt lihtsustatud statistikaaruandluse vormis kokkulepitule


21.2.2023   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 53/62


KOMISJONI OTSUS (EL) 2023/392,

15. veebruar 2023,

millega muudetakse Euroopa Liidu ja Andorra Vürstiriigi vahelise rahaküsimusi käsitleva lepingu lisa

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Liidu ja Andorra Vürstiriigi vahelist 30. juuni 2011. aasta rahaküsimusi käsitlevat lepingut, (1) eriti selle artikli 8 lõiget 4,

ning arvestades järgmist:

(1)

Euroopa Liidu ja Andorra Vürstiriigi vaheline rahaküsimusi käsitlev leping (edaspidi „leping“) jõustus 1. aprillil 2012.

(2)

Lepingu artikli 8 lõike 1 kohaselt peab Andorra Vürstiriik rakendama liidu õigusakte, mis sisaldavad norme euro pangatähtede ja müntide, pangandus- ja finantsalaste õigusaktide, rahapesu ja pettuse tõkestamise, sularahaliste ja muude kui sularahaliste maksevahendite võltsimise vältimise, medalite ja märkide ning statistikaaruandluse nõuete kohta. Kõnealused õigusaktid on loetletud rahaküsimusi käsitleva lepingu lisas.

(3)

Komisjon peaks lisa muutma igal aastal, et võtta arvesse liidu uusi asjakohaseid õigusakte ja -norme ning muudatusi kehtivates õigusaktides ja eeskirjades.

(4)

Mõned liidu õigusaktid ja -normid ei ole enam asjakohased ja need tuleks seepärast lisast välja jätta, samal ajal kui on vastu võetud mõned muud asjakohased liidu õigusaktid ja -normid või neid on muudetud ning need tuleb lisasse kaasata.

(5)

Rahaküsimusi käsitleva lepingu lisa tuleks seetõttu vastavalt muuta,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Euroopa Liidu ja Andorra Vürstiriigi vahelise rahaküsimusi käsitleva lepingu lisa asendatakse käesoleva otsuse lisa tekstiga.

Artikkel 2

Käesolev otsus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Brüssel, 15. veebruar 2023

Komisjoni nimel

president

Ursula VON DER LEYEN


(1)  ELT C 369, 17.12.2011, lk 1.


LISA

LISA

 

Rakendatavad õigusnormid

Rakendamistähtaeg

 

Rahapesu tõkestamine

 

1

Nõukogu17. oktoobri 2000. aastaotsus 2000/642/JSK liikmesriikide rahapesu andmebüroode vahelise koostöö korra kohta teabe vahetamisel (EÜT L 271, 24.10.2000, lk 4).

 

2

Nõukogu26. juuni 2001. aastaraamotsus 2001/500/JSK, milles käsitletakse rahapesu ning kuriteovahendite ja kuritegelikul teel saadud tulu kindlakstegemist, uurimist, blokeerimist, arestimist ja konfiskeerimist (EÜT L 182, 5.7.2001, lk 1).

 

3

Nõukogu24. veebruari 2005. aasta raamotsus 2005/212/JSK, mis käsitleb kuritegevusega seotud tulu, kuriteovahendite ja omandi konfiskeerimist (ELT L 68, 15.3.2005, lk 49).

31. märts 2015 (1)

4

Nõukogu6. detsembri 2007. aastaotsus 2007/845/JSK, mis käsitleb kriminaaltulu jälitamise talituste vahelist koostööd kuritegelikul teel saadud tulu või kuritegevusega seotud muu vara jälitamise ja tuvastamise valdkonnas (ELT L 332, 18.12.2007, lk 103).

 

5

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 3. aprilli 2014. aastadirektiiv 2014/42/EL, kuriteovahendite ja kriminaaltulu arestimise ja konfiskeerimise kohta Euroopa Liidus (ELT L 127, 29.4.2014, lk 39).

1. november 2016 (2)

6

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 20. mai 2015. aastamäärus (EL) 2015/847, mis käsitleb rahaülekannetes edastatavat teavet ja millega tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 1781/2006 (ELT L 141, 5.6.2015, lk 1).

1. oktoober 2017 (3)

7

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 20. mai 2015. aastadirektiiv (EL) 2015/849, mis käsitleb finantssüsteemi rahapesu või terrorismi rahastamise eesmärgil kasutamise tõkestamist ning millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 648/2012 ja tunnistatakse kehtetuks Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2005/60/EÜ ja komisjoni direktiiv 2006/70/EÜ (ELT L 141, 5.6.2015, lk 73).

1. oktoober 2017 (3)

 

Muudetud järgmise õigusaktiga.

 

7–1

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 30. mai 2018. aasta direktiiv (EL) 2018/843, millega muudetakse direktiivi (EL) 2015/849, mis käsitleb finantssüsteemi rahapesu või terrorismi rahastamise eesmärgil kasutamise tõkestamist, ning millega muudetakse direktiive 2009/138/EÜ ja 2013/36/EL (ELT L 156, 19.6.2018, lk 43).

31. detsember 2020 (6)

 

Täiendatud järgmise õigusaktiga.

 

7–2

Komisjoni 14. juuli 2016. aasta delegeeritud määrus (EL) 2016/1675, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi (EL) 2015/849, määrates kindlaks suure riskiga kolmandad riigid, kus esineb strateegilisi puudusi (ELT L 254, 20.9.2016, lk 1).

1. detsember 2017 (5)

 

Muudetud järgmiste õigusaktidega.

 

7–2–1

Komisjoni 27. oktoobri 2017. aasta delegeeritud määrus (EL) 2018/105, millega muudetakse delegeeritud määrust (EL) 2016/1675 seoses Etioopia lisamisega suure riskiga kolmandate riikide loetellu lisa punktis I toodud tabelis (ELT L 19, 24.1.2018, lk 1).

31. märts 2019 (6)

7–2–2

Komisjoni 13. detsembri 2017. aasta delegeeritud määrus (EL) 2018/212, millega muudetakse delegeeritud määrust (EL) 2016/1675, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi (EL) 2015/849 seoses Sri Lanka, Trinidadi ja Tobago ning Tuneesia lisamisega lisa punkti I tabelisse (ELT L 41, 14.2.2018, lk 4).

31. märts 2019 (6)

7–2–3

Komisjoni 27. juuli 2018. aasta delegeeritud määrus (EL) 2018/1467, millega muudetakse delegeeritud määrust (EL) 2016/1675, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi (EL) 2015/849 seoses Pakistani lisamisega lisa I punkti tabelisse (ELT L 246, 2.10.2018, lk 1).

31. detsember 2020 (7)

7–2–4

Komisjoni 7. mai 2020. aasta delegeeritud määrus (EL) 2020/855, millega muudetakse delegeeritud määrust (EL) 2016/1675 (millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi (EL) 2015/849) seoses Bahama, Barbadose, Botswana, Ghana, Jamaica, Kambodža, Mauritiuse, Mongoolia, Myanmari/Birma, Nicaragua, Panama ja Zimbabwe lisamisega lisa I punkti tabelisse ning Bosnia ja Hertsegoviina, Etioopia, Guyana, Laose Demokraatliku Rahvavabariigi, Sri Lanka ja Tuneesia kustutamisega sellest tabelist (ELT L 195, 19.6.2020, lk 1).

31. detsember 2022 (9)

7–2–5

Komisjoni 7. detsembri 2020. aasta delegeeritud määrus (EL) 2021/37, millega muudetakse delegeeritud määrust (EL) 2016/1675, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi (EL) 2015/849 seoses Mongoolia kustutamisega lisa I punkti tabelist (ELT L 14, 18.1.2021, lk 1).

31. detsember 2023 (9)

7–2–6

Komisjoni 7. jaanuari 2022. aasta delegeeritud määrus (EL) 2022/229, millega muudetakse delegeeritud määrust (EL) 2016/1675, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi (EL) 2015/849 seoses Burkina Faso, Kaimanisaarte, Haiti, Jordaania, Mali, Maroko, Filipiinide, Senegali ja Lõuna-Sudaani lisamisega lisa I punkti tabelisse ning Bahama, Botswana, Ghana, Iraagi ja Mauritiuse kustutamisega kõnealusest tabelist (ELT L 39, 21.2.2022, lk 4).

31. detsember 2024 (10)

7–3

Komisjoni 31. jaanuari 2019. aasta delegeeritud määrus (EL) 2019/758, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi (EL) 2015/849 seoses regulatiivsete tehniliste standarditega, mis käsitlevad minimaalseid ja täiendavaid meetmeid, mida krediidi- ja finantseerimisasutused peavad võtma rahapesu ja terrorismi rahastamise riski maandamiseks teatavates kolmandates riikides (ELT L 125, 14.5.2019, lk 4).

31. detsember 2020 (7)

8

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 23. oktoobri 2018. aastamäärus (EL) 2018/1672, mis käsitleb liitu toodava või liidust välja viidava sularaha kontrolli ning millega tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 1889/2005 (ELT L 284, 12.11.2018, lk 6).

31. detsember 2021 (7)

9

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 23. oktoobri 2018. aastadirektiiv (EL) 2018/1673 rahapesu vastu võitlemise kohta kriminaalõiguse abil (ELT L 284, 12.11.2018, lk 22).

31. detsember 2021 (7)

 

Pettuse ja võltsimise tõkestamine

 

10

Nõukogu28. juuni 2001. aasta määrus (EÜ) nr 1338/2001, milles sätestatakse euro võltsimise takistamiseks vajalikud meetmed (EÜT L 181, 4.7.2001, lk 6)

30. september 2013

 

Muudetud järgmise õigusaktiga.

 

10–1

Nõukogu 18. detsembri 2008. aasta määrus (EÜ) nr 44/2009, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1338/2001, milles sätestatakse euro võltsimise takistamiseks vajalikud meetmed (ELT L 17, 22.1.2009, lk 1).

 

11

Nõukogu6. detsembri 2001. aastaotsus 2001/887/JSK euro kaitsmise kohta võltsimise eest (EÜT L 329, 14.12.2001, lk 1).

30. september 2013

12

Nõukogu8. detsembri 2003. aastaotsus 2003/861/EÜ, mis käsitleb võltsitud euromüntidega seotud analüüsimist ja koostööd (ELT L 325, 12.12.2003, lk 44).

30. september 2013

13

Nõukogu6. detsembri 2004. aastamäärus (EÜ) nr 2182/2004 euro müntidega sarnanevate medalite ja märkide kohta (ELT L 373, 21.12.2004, lk 1).

30. september 2013

 

Muudetud järgmise õigusaktiga.

 

13–1

Nõukogu 18. detsembri 2008. aasta määrus (EÜ) nr 46/2009, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 2182/2004 euro müntidega sarnanevate medalite ja märkide kohta (ELT L 17, 22.1.2009, lk 5).

 

14

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 15. mai 2014. aastadirektiiv 2014/62/EL, milles käsitletakse euro ja muude vääringute kriminaalõiguslikku kaitset võltsimise vastu ning millega asendatakse nõukogu raamotsus 2000/383/JSK (ELT L 151, 21.5.2014, lk 1).

30. juuni 2016 (2)

15

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 17. aprilli 2019. aastadirektiiv (EL) 2019/713, mis käsitleb mittesularahaliste maksevahenditega seotud pettuste ja võltsimise vastast võitlust ja millega asendatakse nõukogu raamotsus 2001/413/JSK (ELT L 123, 10.5.2019, lk 18).

31. detsember 2021 (7)

 

Eeskirjad euro pangatähtede ja müntide kohta

 

16

V.a artikli 1a lõiked 2 ja 3 ning artiklid 4a, 4b ja 4c:

nõukogu23. novembri 1998. aastamäärus (EÜ) nr 2532/98 Euroopa Keskpanga volituste kohta rakendada sanktsioone (EÜT L 318, 27.11.1998, lk 4).

30. september 2014 (1)

 

Muudetud järgmise õigusaktiga.

 

16–1

Nõukogu 27. jaanuari 2015. aasta määrus (EL) 2015/159, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 2532/98 Euroopa Keskpanga volituste kohta rakendada sanktsioone (ELT L 27, 3.2.2015, lk 1).

31. detsember 2020 (8)

17

Nõukogu 10. mai 1999. aasta järeldused kvaliteedijuhtimise süsteemi kohta euromüntide jaoks

31. märts 2013

18

Komisjoni 22. oktoobri 2001. aasta teatis 2001/C 318/03 euro müntide ühise külje kujunduse autoriõiguse kaitse kohta (K(2001) 600 (lõplik)) (EÜT C 318, 13.11.2001, lk 3).

31. märts 2013

19

Euroopa Keskpanga20. märtsi 2003. aastasuunis EKP/2003/5 meetmete jõustamise kohta euro pangatähtede lubamatu reprodutseerimise vastu ning euro pangatähtede vahetamise ja ringlusest kõrvaldamise kohta (ELT L 78, 25.3.2003, lk 20).

31. märts 2013

 

Muudetud järgmiste õigusaktidega.

 

19–1

Euroopa Keskpanga 19. aprilli 2013. aasta suunis EKP/2013/11, millega muudetakse suunist EKP/2003/5 meetmete jõustamise kohta euro pangatähtede lubamatu reprodutseerimise vastu ning euro pangatähtede vahetamise ja ringlusest kõrvaldamise kohta (ELT L 118, 30.4.2013, lk 43).

30. september 2014 (1)

19–2

Euroopa Keskpanga 4. detsembri 2020. aasta suunis (EL) 2020/2091, millega muudetakse suunist EKP/2003/5 meetmete jõustamise kohta euro pangatähtede lubamatu reprodutseerimise vastu ning euro pangatähtede vahetamise ja ringlusest kõrvaldamise kohta (EKP/2020/61) (ELT L 423, 15.12.2020, lk 65).

30. september 2022 (9)

20

Euroopa Keskpanga16. septembri 2010. aastaotsus EKP/2010/14 euro pangatähtede ehtsuse ja ringluskõlblikkuse kontrolli ning taasringluse kohta (ELT L 267, 9.10.2010, lk 1).

30. september 2013

 

Muudetud järgmiste õigusaktidega.

 

20–1

Euroopa Keskpanga 7. septembri 2012. aasta otsus EKP/2012/19, millega muudetakse otsust EKP/2010/14 euro pangatähtede ehtsuse ja ringluskõlblikkuse kontrolli ning taasringluse kohta (ELT L 253, 20.9.2012, lk 19).

30. september 2014 (1)

20–2

Euroopa Keskpanga 5. detsembri 2019. aasta otsus (EL) 2019/2195, millega muudetakse otsust EKP/2010/14 euro pangatähtede ehtsuse ja ringluskõlblikkuse kontrolli ning taasringluse kohta (EKP/2019/39) (ELT L 330, 20.12.2019, lk 91).

31. detsember 2021 (8)

21

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 15. detsembri 2010. aastamäärus (EL) nr 1210/2010 euromüntide autentimise ja ringlusse kõlbmatute euromüntide käitlemise kohta (ELT L 339, 22.12.2010, lk 1).

31. märts 2013

22

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. novembri 2011. aastamäärus (EL) nr 1214/2011 euro sularaha professionaalse piiriülese maanteeveo kohta euroala liikmesriikide vahel (ELT L 316, 29.11.2011, lk 1)

31. märts 2015 (1)

23

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 4. juuli 2012. aastamäärus (EL) nr 651/2012 euromüntide emiteerimise kohta (ELT L 201, 27.7.2012, lk 135).

30. september 2014 (1)

24

Euroopa Keskpanga 19. aprilli 2013. aastaotsus EKP/2013/10 euro pangatähtede nimiväärtuste, tehniliste nõuete, reprodutseerimise, vahetamise ja ringlusest kõrvaldamise kohta (ELT L 118, 30.4.2013, lk 37).

30. september 2014 (1)

 

Muudetud järgmiste õigusaktidega.

 

24–1

Euroopa Keskpanga 4. aprilli 2019. aasta otsus (EL) 2019/669, millega muudetakse otsust EKP/2013/10 euro pangatähtede nimiväärtuste, tehniliste nõuete, reprodutseerimise, vahetamise ja ringlusest kõrvaldamise kohta (ELT L 113, 29.4.2019, lk 6).

31. detsember 2020 (7)

24–2

Euroopa Keskpanga 4. detsembri 2020. aasta otsus (EL) 2020/2090, millega muudetakse otsust EKP/2013/10 euro pangatähtede nimiväärtuste, tehniliste nõuete, reprodutseerimise, vahetamise ja ringlusest kõrvaldamise kohta (EKP/2020/60) (ELT L 423, 15.12.2020, lk 62).

30. september 2022 (9)

25

Nõukogu24. juuni 2014. aastamäärus (EL) nr 729/2014 ringlusse lastavate euromüntide nimiväärtuste ja tehniliste näitajate kohta (uuesti sõnastatud) (ELT L 194, 2.7.2014, lk 1).

30. september 2014 (2)

 

Pangandus- ja finantsalased õigusaktid

 

26

Nõukogu8. detsembri 1986. aastadirektiiv 86/635/EMÜ pankade ja muude rahaasutuste raamatupidamise aastaaruannete ja konsolideeritud aruannete kohta (EÜT L 372, 31.12.1986, lk 1).

31. märts 2016

 

Muudetud järgmiste õigusaktidega.

 

26–1

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 27. septembri 2001. aasta direktiiv 2001/65/EÜ, millega muudetakse direktiive 78/660/EMÜ, 83/349/EMÜ ja 86/635/EMÜ seoses teatavat liiki äriühingute ning pankade ja muude finantseerimisasutuste raamatupidamise aastaaruannete ja konsolideeritud aastaaruannete hindamisnormidega (EÜT L 283, 27.10.2001, lk 28).

 

26–2

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 18. juuni 2003. aasta direktiiv 2003/51/EÜ, millega muudetakse direktiive 78/660/EMÜ, 83/349/EMÜ, 86/635/EMÜ ja 91/674/EMÜ teatud tüüpi äriühingute, pankade ning teiste finantsasutuste ja kindlustusseltside raamatupidamise aastaaruannete ja konsolideeritud aastaaruannete kohta (ELT L 178, 17.7.2003, lk 16).

 

26–3

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 14. juuni 2006. aasta direktiiv 2006/46/EÜ, millega muudetakse nõukogu direktiivi 78/660/EMÜ, mis käsitleb teatavat liiki äriühingute raamatupidamise aastaaruandeid, direktiivi 83/349/EMÜ, mis käsitleb konsolideeritud aruandeid, direktiivi 86/635/EMÜ pankade ja muude rahaasutuste raamatupidamise aastaaruannete ja konsolideeritud aruannete kohta ning direktiivi 91/674/EMÜ kindlustusseltside raamatupidamise aastaaruannete ja konsolideeritud aruannete kohta (ELT L 224, 16.8.2006, lk 1).

 

27

Nõukogu13. veebruari 1989. aastadirektiiv 89/117/EMÜ väljaspool asjaomast liikmesriiki asuva peakontoriga krediidiasutuste ja finantseerimisasutuste liikmesriikides asutatud filiaalide kohustuse kohta avaldada oma aasta raamatupidamisdokumendid (EÜT L 44, 16.2.1989, lk 40).

31. märts 2018

28

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 3. märtsi 1997. aastadirektiiv 97/9/EÜ investeeringute tagamise skeemide kohta (EÜT L 84, 26.3.1997, lk 22).

31. märts 2018

29

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 19. mai 1998. aastadirektiiv 98/26/EÜ arvelduse lõplikkuse kohta makse- ja väärtpaberiarveldussüsteemides (EÜT L 166, 11.6.1998, lk 45).

31. märts 2018

 

Muudetud järgmiste õigusaktidega.

 

29–1

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 6. mai 2009. aasta direktiiv 2009/44/EÜ, millega muudetakse direktiivi 98/26/EÜ arvelduse lõplikkuse kohta makse- ja väärtpaberiarveldussüsteemides ja direktiivi 2002/47/EÜ finantstagatiskokkulepete kohta seoses omavahel ühendatud süsteemide ja krediidinõuetega (ELT L 146, 10.6.2009, lk 37).

 

29–2

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 24. novembri 2010. aasta direktiiv 2010/78/EL, millega muudetakse direktiive 98/26/EÜ, 2002/87/EÜ, 2003/6/EÜ, 2003/41/EÜ, 2003/71/EÜ, 2004/39/EÜ, 2004/109/EÜ, 2005/60/EÜ, 2006/48/EÜ, 2006/49/EÜ ja 2009/65/EÜ seoses Euroopa Järelevalveasutusele (Euroopa Pangandusjärelevalve), Euroopa Järelevalveasutusele (Euroopa Kindlustus- ja Tööandjapensionidejärelevalve) ning Euroopa Järelevalveasutusele (Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve) antud volitustega (ELT L 331, 15.12.2010, lk 120).

 

29–3

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 4. juuli 2012. aasta määrus (EL) nr 648/2012 börsiväliste tuletisinstrumentide, kesksete vastaspoolte ja kauplemisteabehoidlate kohta (ELT L 201, 27.7.2012, lk 1).

30. september 2019

29–4

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 23. juuli 2014. aasta määrus (EL) nr 909/2014, mis käsitleb väärtpaberiarvelduse parandamist Euroopa Liidus ja väärtpaberite keskdepositooriume ning millega muudetakse direktiive 98/26/EÜ ja 2014/65/EL ning määrust (EL) nr 236/2012 (ELT L 257, 28.8.2014, lk 1).

31. märts 2018, välja arvatud artikli 3 lõige 1: 1. veebruar 2023 ja alates 1. veebruarist 2025 (3)

29–5

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 20. mai 2019. aasta direktiiv (EL) 2019/879, millega muudetakse direktiivi 2014/59/EL seoses krediidiasutuste ja investeerimisühingute kahjumikatmis- ja rekapitaliseerimisvõimega ning direktiivi 98/26/EÜ (ELT L 150, 7.6.2019, lk 296).

31. detsember 2022 (8)

30

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 4. aprilli 2001. aastadirektiiv 2001/24/EÜ krediidiasutuste saneerimise ja likvideerimise kohta (EÜT L 125, 5.5.2001, lk 15)

31. märts 2018

 

Muudetud järgmise õigusaktiga.

 

30–1

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 15. mai 2014. aasta direktiiv 2014/59/EL, millega luuakse krediidiasutuste ja investeerimisühingute finantsseisundi taastamise ja kriisilahenduse õigusraamistik ning muudetakse nõukogu direktiivi 82/891/EMÜ ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiive 2001/24/EÜ, 2002/47/EÜ, 2004/25/EÜ, 2005/56/EÜ, 2007/36/EÜ, 2011/35/EL, 2012/30/EL ja 2013/36/EL ning määruseid (EL) nr 1093/2010 ja (EL) nr 648/2012 (ELT L 173, 12.6.2014, lk 190).

 

31

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 6. juuni 2002. aastadirektiiv 2002/47/EÜ finantstagatiskokkulepete kohta (EÜT L 168, 27.6.2002, lk 43).

31. märts 2018

 

Muudetud järgmiste õigusaktidega.

 

31–1

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 6. mai 2009. aasta direktiiv 2009/44/EÜ, millega muudetakse direktiivi 98/26/EÜ arvelduse lõplikkuse kohta makse- ja väärtpaberiarveldussüsteemides ja direktiivi 2002/47/EÜ finantstagatiskokkulepete kohta seoses omavahel ühendatud süsteemide ja krediidinõuetega (ELT L 146, 10.6.2009, lk 37).

 

31–2

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 15. mai 2014. aasta direktiiv 2014/59/EL, millega luuakse krediidiasutuste ja investeerimisühingute finantsseisundi taastamise ja kriisilahenduse õigusraamistik ning muudetakse nõukogu direktiivi 82/891/EMÜ ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiive 2001/24/EÜ, 2002/47/EÜ, 2004/25/EÜ, 2005/56/EÜ, 2007/36/EÜ, 2011/35/EL, 2012/30/EL ja 2013/36/EL ning määruseid (EL) nr 1093/2010 ja (EL) nr 648/2012 (ELT L 173, 12.6.2014, lk 190).

31. märts 2018 (2)

31–3

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. detsembri 2020. aasta määrus (EL) 2021/23 kesksete vastaspoolte finantsseisundi taastamise ja kriisilahenduse raamistiku kohta ning millega muudetakse määruseid (EL) nr 1095/2010, (EL) nr 648/2012, (EL) nr 600/2014, (EL) nr 806/2014 ja (EL) 2015/2365 ning direktiive 2002/47/EÜ, 2004/25/EÜ, 2007/36/EÜ, 2014/59/EL ja (EL) 2017/1132 (ELT L 22, 22.1.2021, lk 1).

31. detsember 2024 (välja arvatud: artikkel 95 – 31. detsember 2022, artikli 87 lõige 2 – 31. detsember 2023, artikli 9 lõige 1, artikli 9 lõige 2, artikli 9 lõige 3, artikli 9 lõige 4, artikli 9 lõige 6, artikli 9 lõige 7, artikli 9 lõige 9, artikli 9 lõige 10, artikli 9 lõige 12, artikli 9 lõige 13, artikli 9 lõige 16, artikli 9 lõige 17, artikli 9 lõige 18, artikli 9 lõige 19, artikli 10 lõige 1, artikli 10 lõige 2, artikli 10 lõige 3, artikli 10 lõige 8, artikli 10 lõige 9, artikli 10 lõige 10, artikli 10 lõige 11, artikli 10 lõige 12 ja artikkel 11 – 31. detsember 2024, artikli 9 lõige 14 ja artikkel 20. – 31. detsember 2025 (9)

32

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. detsembri 2002. aastadirektiiv 2002/87/EÜ, milles käsitletakse finantskonglomeraati kuuluvate krediidiasutuste, kindlustusseltside ja investeerimisühingute täiendavat järelevalvet ning millega muudetakse nõukogu direktiive 73/239/EMÜ, 79/267/EMÜ, 92/49/EMÜ, 92/96/EMÜ, 93/6/EMÜ ja 93/22/EMÜ ja Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiive 98/78/EÜ ja 2000/12/EÜ (ELT L 35, 11.2.2003, lk 1) ning vajaduse korral asjaomased teise tasandi meetmed

31. märts 2018

 

Muudetud järgmiste õigusaktidega.

 

32–1

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 9. märtsi 2005. aasta direktiiv 2005/1/EÜ, millega muudetakse nõukogu direktiive 73/239/EMÜ, 85/611/EMÜ, 91/675/EMÜ, 92/49/EMÜ ja 93/6/EMÜ, Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiive 94/19/EÜ, 98/78/EÜ, 2000/12/EÜ, 2001/34/EÜ, 2002/83/EÜ ja 2002/87/EÜ ning luuakse finantsteenuste komiteede uus organisatsiooniline struktuur (ELT L 79, 24.3.2005, lk 9).

 

32–2

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 11. märtsi 2008. aasta direktiiv 2008/25/EÜ, millega muudetakse direktiivi 2002/87/EÜ (milles käsitletakse finantskonglomeraati kuuluvate krediidiasutuste, kindlustusseltside ja investeerimisühingute täiendavat järelevalvet) seoses komisjoni rakendusvolitustega (ELT L 81, 20.3.2008, lk 40).

 

32–3

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 24. novembri 2010. aasta direktiiv 2010/78/EL, millega muudetakse direktiive 98/26/EÜ, 2002/87/EÜ, 2003/6/EÜ, 2003/41/EÜ, 2003/71/EÜ, 2004/39/EÜ, 2004/109/EÜ, 2005/60/EÜ, 2006/48/EÜ, 2006/49/EÜ ja 2009/65/EÜ seoses Euroopa Järelevalveasutusele (Euroopa Pangandusjärelevalve), Euroopa Järelevalveasutusele (Euroopa Kindlustus- ja Tööandjapensionidejärelevalve) ning Euroopa Järelevalveasutusele (Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve) antud volitustega (ELT L 331, 15.12.2010, lk 120).

 

32–4

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. novembri 2011. aasta direktiiv 2011/89/EL, millega muudetakse direktiive 98/78/EÜ, 2002/87/EÜ, 2006/48/EÜ ja 2009/138/EÜ seoses finantskonglomeraati kuuluvate finantsüksuste täiendava järelevalvega (ELT L 326, 8.12.2011, lk 113).

 

32–5

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 26. juuni 2013. aasta direktiiv 2013/36/EL, mis käsitleb krediidiasutuste tegevuse alustamise tingimusi ning krediidiasutuste ja investeerimisühingute usaldatavusnõuete täitmise järelevalvet, millega muudetakse direktiivi 2002/87/EÜ ning millega tunnistatakse kehtetuks direktiivid 2006/48/EÜ ja 2006/49/EÜ (ELT L 176, 27.6.2013, lk 338).

 

32–6

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 27. novembri 2019. aasta direktiiv (EL) 2019/2034, mis käsitleb investeerimisühingute usaldatavusnõuete täitmise järelevalvet ning millega muudetakse direktiive 2002/87/EÜ, 2009/65/EÜ, 2011/61/EL, 2013/36/EL, 2014/59/EL ja 2014/65/EL (ELT L 314, 5.12.2019, lk 64).

31. detsember 2023 (8)

33

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. septembri 2009. aastamäärus (EÜ) nr 924/2009 piiriüleste maksete kohta ühenduses ja millega tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 2560/2001 (ELT L 266, 9.10.2009, lk 11)

31. märts 2018

 

Muudetud järgmise õigusaktiga.

 

33–1

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 14. märtsi 2012. aasta määrus (EL) nr 260/2012, millega kehtestatakse eurodes tehtavatele kreedit- ja otsekorraldustele tehnilised ja ärilised nõuded ning muudetakse määrust (EÜ) nr 924/2009 (ELT L 94, 30.3.2012, lk 22).

 

34

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. septembri 2009. aastadirektiiv 2009/110/EÜ, mis käsitleb e-raha asutuste asutamist ja tegevust ning usaldatavusnormatiivide täitmise järelevalvet ning millega muudetakse direktiive 2005/60/EÜ ja 2006/48/EÜ ning tunnistatakse kehtetuks direktiiv 2000/46/EÜ (ELT L 267, 10.10.2009, lk 7).

31. märts 2016

 

Muudetud järgmiste õigusaktidega.

 

34–1

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 26. juuni 2013. aasta direktiiv 2013/36/EL, mis käsitleb krediidiasutuste tegevuse alustamise tingimusi ning krediidiasutuste ja investeerimisühingute usaldatavusnõuete täitmise järelevalvet, millega muudetakse direktiivi 2002/87/EÜ ning millega tunnistatakse kehtetuks direktiivid 2006/48/EÜ ja 2006/49/EÜ (ELT L 176, 27.6.2013, lk 338).

30. september 2017 (3)

34–2

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. novembri 2015. aasta direktiiv (EL) 2015/2366 makseteenuste kohta siseturul, direktiivide 2002/65/EÜ, 2009/110/EÜ ning 2013/36/EL ja määruse (EL) nr 1093/2010 muutmise ning direktiivi 2007/64/EÜ kehtetuks tunnistamise kohta (ELT L 337, 23.12.2015, lk 35).

30. september 2018 (4)

35

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 24. novembri 2010. aastamäärus (EL) nr 1093/2010, millega asutatakse Euroopa Järelevalveasutus (Euroopa Pangandusjärelevalve), muudetakse otsust nr 716/2009/EÜ ning tunnistatakse kehtetuks komisjoni otsus 2009/78/EÜ (ELT L 331, 15.12.2010, lk 12).

31. märts 2016

 

Muudetud järgmiste õigusaktidega.

 

35–1

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 22. oktoobri 2013. aasta määrus (EL) nr 1022/2013, millega muudetakse määrust (EL) nr 1093/2010, millega asutatakse Euroopa Järelevalveasutus (Euroopa Pangandusjärelevalve), seoses Euroopa Keskpangale eriülesannete andmisega vastavalt nõukogu määrusele (EL) nr 1024/2013 (ELT L 287, 29.10.2013, lk 5).

 

35–2

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 4. veebruari 2014. aasta direktiiv 2014/17/EL elamukinnisvaraga seotud tarbijakrediidilepingute kohta ning millega muudetakse direktiive 2008/48/EÜ ja 2013/36/EL ja määrust (EL) nr 1093/2010 (ELT L 60, 28.2.2014, lk 34).

 

35–3

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 15. mai 2014. aasta direktiiv 2014/59/EL, millega luuakse krediidiasutuste ja investeerimisühingute finantsseisundi taastamise ja kriisilahenduse õigusraamistik ning muudetakse nõukogu direktiivi 82/891/EMÜ ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiive 2001/24/EÜ, 2002/47/EÜ, 2004/25/EÜ, 2005/56/EÜ, 2007/36/EÜ, 2011/35/EL, 2012/30/EL ja 2013/36/EL ning määruseid (EL) nr 1093/2010 ja (EL) nr 648/2012 (ELT L 173, 12.6.2014, lk 190).

31. märts 2018 (2)

35–4

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 15. juuli 2014. aasta määrus (EL) nr 806/2014, millega kehtestatakse ühtsed eeskirjad ja ühtne menetlus krediidiasutuste ja teatavate investeerimisühingute kriisilahenduseks ühtse kriisilahenduskorra ja ühtse kriisilahendusfondi raames ning millega muudetakse määrust (EL) nr 1093/2010 (ELT L 225, 30.7.2014, lk 1).

 

35–5

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. novembri 2015. aasta direktiiv (EL) 2015/2366 makseteenuste kohta siseturul, direktiivide 2002/65/EÜ, 2009/110/EÜ ning 2013/36/EL ja määruse (EL) nr 1093/2010 muutmise ning direktiivi 2007/64/EÜ kehtetuks tunnistamise kohta (ELT L 337, 23.12.2015, lk 35).

30. september 2018 (4)

35–6

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 27. novembri 2019. aasta määrus (EL) 2019/2033, mis käsitleb investeerimisühingute suhtes kohaldatavaid usaldatavusnõudeid ning millega muudetakse määrusi (EL) nr 1093/2010, (EL) nr 575/2013, (EL) nr 600/2014 ja (EL) nr 806/2014 (ELT L 314, 5.12.2019, lk 1).

31. detsember 2023 (8)

36

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 24. novembri 2010. aastamäärus (EL) nr 1095/2010, millega asutatakse Euroopa Järelevalveasutus (Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve), muudetakse otsust nr 716/2009/EÜ ning tunnistatakse kehtetuks komisjoni otsus 2009/77/EÜ (ELT L 331, 15.12.2010, lk 84).

31. märts 2016

 

Muudetud järgmiste õigusaktidega.

 

36–1

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 8. juuni 2011. aasta direktiiv 2011/61/EL alternatiivsete investeerimisfondide valitsejate kohta, millega muudetakse direktiive 2003/41/EÜ ja 2009/65/EÜ ning määruseid (EÜ) nr 1060/2009 ja (EL) nr 1095/2010 (ELT L 174, 1.7.2011, lk 1).

 

36–2

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 3. aprilli 2014. aasta määrus (EL) nr 258/2014, millega luuakse liidu programm, toetamaks teatavaid tegevusi finantsaruandluse ja auditeerimise valdkonnas aastatel 2014–2020, ja millega tunnistatakse kehtetuks otsus nr 716/2009/EÜ (ELT L 105, 8.4.2014, lk 1).

 

36–3

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. aprilli 2014. aasta direktiiv 2014/51/EL, millega muudetakse direktiive 2003/71/EÜ ja 2009/138/EÜ ning määrusi (EÜ) nr 1060/2009, (EL) nr 1094/2010 ja (EL) nr 1095/2010 seoses Euroopa Järelevalveasutuse (Euroopa Kindlustus- ja Tööandjapensionide Järelevalve) ning Euroopa Järelevalveasutuse (Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve) volitustega (ELT L 153, 22.5.2014, lk 1).

 

36–4

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. detsembri 2020. aasta määrus (EL) 2021/23 kesksete vastaspoolte finantsseisundi taastamise ja kriisilahenduse raamistiku kohta ning millega muudetakse määruseid (EL) nr 1095/2010, (EL) nr 648/2012, (EL) nr 600/2014, (EL) nr 806/2014 ja (EL) 2015/2365 ning direktiive 2002/47/EÜ, 2004/25/EÜ, 2007/36/EÜ, 2014/59/EL ja (EL) 2017/1132 (ELT L 22, 22.1.2021, lk 1).

31. detsember 2024 (välja arvatud: artikkel 95 – 31. detsember 2022, artikli 87 lõige 2 – 31. detsember 2023, artikli 9 lõige 1, artikli 9 lõige 2, artikli 9 lõige 3, artikli 9 lõige 4, artikli 9 lõige 6, artikli 9 lõige 7, artikli 9 lõige 9, artikli 9 lõige 10, artikli 9 lõige 12, artikli 9 lõige 13, artikli 9 lõige16, artikli 9 lõige 17, artikli 9 lõige 18, artikli 9 lõige 19, artikli 10 lõige 1, artikli 10 lõige 2, artikli 10 lõige 3, artikli 10 lõige 8, artikli 10 lõige 9, artikli 10 lõige 10, artikli 10 lõige 11, artikli 10 lõige 12 ja artikkel 11 – 31. detsember 2024, artikli 9 lõige 14 ja artikkel 20 – 31. detsember 2025 (9)

37

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 4. juuli 2012. aastamäärus (EL) nr 648/2012 börsiväliste tuletisinstrumentide, kesksete vastaspoolte ja kauplemisteabehoidlate kohta (ELT L 201, 27.7.2012, lk 1) ning vajaduse korral asjaomased teise tasandi meetmed.

30. september 2019 (1)

 

Muudetud järgmiste õigusaktidega.

 

37–1

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 26. juuni 2013. aasta määrus (EL) nr 575/2013 krediidiasutuste ja investeerimisühingute suhtes kohaldatavate usaldatavusnõuete kohta ning määruse (EL) nr 648/2012 muutmise kohta (ELT L 176, 27.6.2013, lk 1).

 

37–2

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 15. mai 2014. aasta direktiiv 2014/59/EL, millega luuakse krediidiasutuste ja investeerimisühingute finantsseisundi taastamise ja kriisilahenduse õigusraamistik ning muudetakse nõukogu direktiivi 82/891/EMÜ ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiive 2001/24/EÜ, 2002/47/EÜ, 2004/25/EÜ, 2005/56/EÜ, 2007/36/EÜ, 2011/35/EL, 2012/30/EL ja 2013/36/EL ning määruseid (EL) nr 1093/2010 ja (EL) nr 648/2012 (ELT L 173, 12.6.2014, lk 190).

 

37–3

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 15. mai 2014. aasta määrus (EL) nr 600/2014 finantsinstrumentide turgude kohta ning millega muudetakse määrust (EL) nr 648/2012 (ELT L 173, 12.6.2014, lk 84).

31. detsember 2020 (3)

37–4

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 20. mai 2015. aasta direktiiv (EL) 2015/849, mis käsitleb finantssüsteemi rahapesu või terrorismi rahastamise eesmärgil kasutamise tõkestamist ning millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 648/2012 ja tunnistatakse kehtetuks Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2005/60/EÜ ja komisjoni direktiiv 2006/70/EÜ (ELT L 141, 5.6.2015, lk 73).

 

37–5

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. novembri 2015. aasta määrus (EL) 2015/2365, mis käsitleb väärtpaberite kaudu finantseerimise tehingute ja uuesti kasutamise läbipaistvust ning millega muudetakse määrust (EL) nr 648/2012 (ELT L 337, 23.12.2015, lk 1).

30. september 2019 (4)

37–6

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 20. mai 2019. aasta määrus (EL) 2019/834, millega muudetakse määrust (EL) nr 648/2012 seoses kliirimiskohustuse, kliirimiskohustuse peatamise, teatamisnõuete, keskse vastaspoole kaudu kliirimata börsiväliste tuletislepingute riskimaandamismeetodite, kauplemisteabehoidlate registreerimise ja järelevalve ning nõuetega kauplemisteabehoidlatele (ELT L 141, 28.5.2019, lk 42).

31. detsember 2021 (8)

37–7

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 20. mai 2019. aasta määrus (EL) 2019/876, millega muudetakse määrust (EL) nr 575/2013 seoses finantsvõimenduse määra, stabiilse netorahastamise kordaja, omavahendite ja kõlblike kohustuste nõuete, vastaspoole krediidiriski, tururiski, kesksetes vastaspooltes olevate positsioonide, ühiseks investeerimiseks loodud ettevõtjates olevate riskipositsioonide, riskide kontsentreerumise, aruandlus- ja avalikustamisnõuetega ning millega muudetakse määrust (EL) nr 648/2012 (ELT L 150, 7.6.2019, lk 1).

31. detsember 2023 (8)

37–8

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. detsembri 2020. aasta määrus (EL) 2021/23 kesksete vastaspoolte finantsseisundi taastamise ja kriisilahenduse raamistiku kohta ning millega muudetakse määruseid (EL) nr 1095/2010, (EL) nr 648/2012, (EL) nr 600/2014, (EL) nr 806/2014 ja (EL) 2015/2365 ning direktiive 2002/47/EÜ, 2004/25/EÜ, 2007/36/EÜ, 2014/59/EL ja (EL) 2017/1132 (ELT L 22, 22.1.2021, lk 1).

31. detsember 2024 (välja arvatud: artikkel 95 – 31. detsember 2022, artikli 87 lõige 2 – 31. detsember 2023, artikli 9 lõige 1, artikli 9 lõige 2, artikli 9 lõige 3, artikli 9 lõige 4, artikli 9 lõige 6, artikli 9 lõige 7, artikli 9 lõige 9, artikli 9 lõige 10, artikli 9 lõige 12, artikli 9 lõige 13, artikli 9 lõige 16, artikli 9 lõige 17, artikli 9 lõige 18, artikli 9 lõige 19, artikli 10 lõige 1, artikli 10 lõige 2, artikli 10 lõige 3, artikli 10 lõige 8, artikli 10 lõige 9, artikli 10 lõige 10, artikli 10 lõige 11, artikli 10 lõige 12 ja artikkel 11 – 31. detsember 2024, artikli 9 lõige 14 ja artikkel 20 – 31. detsember 2025 (9)

37–9

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 10. veebruari 2021. aasta määrus (EL) 2021/168, millega muudetakse määrust (EL) 2016/1011 seoses teatavate kolmandate riikide hetke vahetuskursi võrdlusaluste väljaarvamisega määruse kohaldamisalast ning asendusvõrdlusaluste määramisega teatavatele võrdlusalustele, mille väljaandmine on lõpetamisel, ning millega muudetakse määrust (EL) nr 648/2012 (ELT L 49, 12.2.2021, lk 6).

31. detsember 2023 (9)

38

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 26. juuni 2013. aastamäärus (EL) nr 575/2013 krediidiasutuste ja investeerimisühingute suhtes kohaldatavate usaldatavusnõuete kohta ja määruse (EL) nr 648/2012 muutmise kohta (ELT L 176, 27.6.2013, lk 1) ning vajaduse korral asjaomased teise tasandi meetmed

30. september 2017 (1)

 

Muudetud järgmiste õigusaktidega.

 

38–1

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 12. detsembri 2017. aasta määrus (EL) 2017/2395, millega muudetakse määrust (EL) nr 575/2013 seoses üleminekukorraga, et leevendada rahvusvahelise finantsaruandlusstandardi (IFRS) 9 kasutuselevõtu mõju omavahenditele ja seoses üleminekukorraga, mis käsitleb riskide kontsentreerumise sätete kohaldamist ükskõik millise liikmesriigi omavääringus nomineeritud teatavatele avaliku sektori suhtes võetavatele riskipositsioonidele (ELT L 345, 27.12.2017, lk 27).

30. juuni 2019 (6)

38–2

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 12. detsembri 2017. aasta määrus (EL) 2017/2401, millega muudetakse määrust (EL) nr 575/2013 krediidiasutuste ja investeerimisühingute suhtes kohaldatavate usaldatavusnõuete kohta (ELT L 347, 28.12.2017, lk 1).

31. märts 2020 (6)

38–3

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 17. aprilli 2019. aasta määrus (EL) 2019/630, millega muudetakse määrust (EL) nr 575/2013 seoses viivisnõuete kahju miinimumkattega (ELT L 111, 25.4.2019, lk 4).

31. detsember 2020 (7)

38–4

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 20. mai 2019. aasta määrus (EL) 2019/876, millega muudetakse määrust (EL) nr 575/2013 seoses finantsvõimenduse määra, stabiilse netorahastamise kordaja, omavahendite ja kõlblike kohustuste nõuete, vastaspoole krediidiriski, tururiski, kesksetes vastaspooltes olevate positsioonide, ühiseks investeerimiseks loodud ettevõtjates olevate riskipositsioonide, riskide kontsentreerumise, aruandlus- ja avalikustamisnõuetega ning millega muudetakse määrust (EL) nr 648/2012 (ELT L 150, 7.6.2019, lk 1).

31. detsember 2023 (8)

38–5

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 27. novembri 2019. aasta määrus (EL) 2019/2033, mis käsitleb investeerimisühingute suhtes kohaldatavaid usaldatavusnõudeid ning millega muudetakse määrusi (EL) nr 1093/2010, (EL) nr 575/2013, (EL) nr 600/2014 ja (EL) nr 806/2014 (ELT L 314, 5.12.2019, lk 1).

31. detsember 2023 (8)

38–6

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 24. juuni 2020. aasta määrus (EL) 2020/873, millega muudetakse määrusi (EL) nr 575/2013 ja (EL) 2019/876 seoses teatavate kohandustega COVID-19 pandeemiale reageerimiseks (ELT L 204, 26.6.2020, lk 4).

31. detsember 2022 (välja arvatud artikli 1 punkt 4 – 31. detsember 2023) (9)

38–7

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) 2021/558, 31. märts 2021, millega muudetakse määrust (EL) nr 575/2013 seoses väärtpaberistamise raamistiku kohandamisega, et toetada majanduse taaskäivitamist COVID-19 kriisile reageerimisel (ELT L 116, 6.4.2021, lk 25).

31. detsember 2023 (välja arvatud artikli 1 punktid 2 ja 4 – 31. detsember 2024) (9)

39

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 26. juuni 2013. aastadirektiiv 2013/36/EL, mis käsitleb krediidiasutuste tegevuse alustamise tingimusi ning krediidiasutuste ja investeerimisühingute usaldatavusnõuete täitmise järelevalvet, millega muudetakse direktiivi 2002/87/EÜ ning millega tunnistatakse kehtetuks direktiivid 2006/48/EÜ ja 2006/49/EÜ, (ELT L 176, 27.6.2013, lk 338) ning vajaduse korral asjaomased teise tasandi meetmed

30. september 2017 (1)

 

Muudetud järgmiste õigusaktidega.

 

39–1

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 15. mai 2014. aasta direktiiv 2014/59/EL, millega luuakse krediidiasutuste ja investeerimisühingute finantsseisundi taastamise ja kriisilahenduse õigusraamistik ning muudetakse nõukogu direktiivi 82/891/EMÜ ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiive 2001/24/EÜ, 2002/47/EÜ, 2004/25/EÜ, 2005/56/EÜ, 2007/36/EÜ, 2011/35/EL, 2012/30/EL ja 2013/36/EL ning määruseid (EL) nr 1093/2010 ja (EL) nr 648/2012 (ELT L 173, 12.6.2014, lk 190).

31. märts 2018 (2)

39–2

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 20. mai 2019. aasta direktiiv (EL) 2019/878, millega muudetakse direktiivi 2013/36/EL seoses vabastatud üksuste, finantsvaldusettevõtjate, segafinantsvaldusettevõtjate, tasustamise, järelevalvemeetmete ja -volituste ning kapitali säilitamise meetmetega (ELT L 150, 7.6.2019, lk 253).

31. detsember 2022 (8)

39–3

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 27. novembri 2019. aasta direktiiv (EL) 2019/2034, mis käsitleb investeerimisühingute usaldatavusnõuete täitmise järelevalvet ning millega muudetakse direktiive 2002/87/EÜ, 2009/65/EÜ, 2011/61/EL, 2013/36/EL, 2014/59/EL ja 2014/65/EL (ELT L 314, 5.12.2019, lk 64).

31. detsember 2023 (8)

39–4

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. veebruari 2021. aasta direktiiv (EL) 2021/338, millega muudetakse direktiivi 2014/65/EL seoses teabele esitatavate nõuete, tootejuhtimise ja positsioonipiirangutega ning direktiive 2013/36/EL ja (EL) 2019/878 seoses nende kohaldamisega investeerimisühingute suhtes, et aidata kaasa COVID-19 kriisist taastumisele (ELT L 68, 26.2.2021, lk 14).

31. detsember 2023 (9)

40

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. aprilli 2014. aastamäärus (EL) nr 596/2014, mis käsitleb turukuritarvitusi (turukuritarvituse määrus) ning millega tunnistatakse kehtetuks Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2003/6/EÜ ja komisjoni direktiivid 2003/124/EÜ, 2003/125/EÜ ja 2004/72/EÜ, (ELT L 173, 12.6.2014, lk 1) ning vajaduse korral asjaomased teise tasandi meetmed

30. september 2018 (4)

 

Muudetud järgmiste õigusaktidega.

 

40–1

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 8. juuni 2016. aasta määrus (EL) 2016/1011, mis käsitleb indekseid, mida kasutatakse võrdlusalustena finantsinstrumentide ja -lepingute puhul või investeerimisfondide tootluse mõõtmiseks, ning millega muudetakse direktiive 2008/48/EÜ ja 2014/17/EL ning määrust (EL) nr 596/2014 (ELT L 171, 29.6.2016, lk 1).

1. märts 2020 (6)

40–2

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 23. juuni 2016. aasta määrus (EL) 2016/1033, millega muudetakse määrust (EL) nr 600/2014 finantsinstrumentide turgude kohta, määrust (EL) nr 596/2014, mis käsitleb turukuritarvitusi, ja määrust (EL) nr 909/2014, mis käsitleb väärtpaberiarvelduse parandamist Euroopa Liidus ja väärtpaberite keskdepositooriume (ELT L 175, 30.6.2016, lk 1).

30. september 2018 (5)

41

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. aprilli 2014. aastadirektiiv 2014/49/EL hoiuste tagamise skeemide kohta (uuesti sõnastatud) (ELT L 173, 12.6.2014, lk 149).

31. märts 2016 (2)

42

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. aprilli 2014. aastadirektiiv 2014/57/EL turukuritarvituse korral kohaldatavate kriminaalkaristuste kohta (turukuritarvituse direktiiv) (ELT L 173, 12.6.2014, lk 179).

30. september 2018 (4)

43

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 15. mai 2014. aastadirektiiv 2014/59/EL, millega luuakse krediidiasutuste ja investeerimisühingute finantsseisundi taastamise ja kriisilahenduse õigusraamistik ning muudetakse nõukogu direktiivi 82/891/EMÜ ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiive 2001/24/EÜ, 2002/47/EÜ, 2004/25/EÜ, 2005/56/EÜ, 2007/36/EÜ, 2011/35/EL, 2012/30/EL ja 2013/36/EL ning määruseid (EL) nr 1093/2010 ja (EL) nr 648/2012, (ELT L 173, 12.6.2014, lk 190) ning vajaduse korral asjaomased teise tasandi meetmed

31. märts 2018 (2)

 

Muudetud järgmiste õigusaktidega.

 

43–1

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 12. detsembri 2017. aasta direktiiv (EL) 2017/2399, millega muudetakse direktiivi 2014/59/EL seoses tagamata võlainstrumentidest tulenevate nõuete rahuldamisjärkudega maksejõuetusmenetluses (ELT L 345, 27.12.2017, lk 96).

31. oktoober 2019 (6)

43–2

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 20. mai 2019. aasta direktiiv (EL) 2019/879, millega muudetakse direktiivi 2014/59/EL seoses krediidiasutuste ja investeerimisühingute kahjumikatmis- ja rekapitaliseerimisvõimega ning direktiivi 98/26/EÜ (ELT L 150, 7.6.2019, lk 296).

31. detsember 2022 (8)

43–3

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 27. novembri 2019. aasta direktiiv (EL) 2019/2034, mis käsitleb investeerimisühingute usaldatavusnõuete täitmise järelevalvet ning millega muudetakse direktiive 2002/87/EÜ, 2009/65/EÜ, 2011/61/EL, 2013/36/EL, 2014/59/EL ja 2014/65/EL (ELT L 314, 5.12.2019, lk 64).

31. detsember 2023 (8)

43–4

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. detsembri 2020. aasta määrus (EL) 2021/23 kesksete vastaspoolte finantsseisundi taastamise ja kriisilahenduse raamistiku kohta ning millega muudetakse määruseid (EL) nr 1095/2010, (EL) nr 648/2012, (EL) nr 600/2014, (EL) nr 806/2014 ja (EL) 2015/2365 ning direktiive 2002/47/EÜ, 2004/25/EÜ, 2007/36/EÜ, 2014/59/EL ja (EL) 2017/1132 (ELT L 22, 22.1.2021, lk 1).

31. detsember 2024 (välja arvatud: artikkel 95 – 31. detsember 2022, artikli 87 lõige 2 – 31. detsember 2023, artikli 9 lõige 1, artikli 9 lõige 2, artikli 9 lõige 3, artikli 9 lõige 4, artikli 9 lõige 6, artikli 9 lõige 7, artikli 9 lõige 9, artikli 9 lõige 10, artikli 9 lõige 12, artikli 9 lõige 13, artikli 9 lõige16, artikli 9 lõige 17, artikli 9 lõige 18, artikli 9 lõige 19, artikli 10 lõige 1, artikli 10 lõige 2, artikli 10 lõige 3, artikli 10 lõige 8, artikli 10 lõige 9, artikli 10 lõige 10, artikli 10 lõige 11, artikli 10 lõige 12 ja artikkel 11 – 31. detsember 2024, artikli 9 lõige 14 ja artikkel 20. – 31. detsember 2025 (9)

44

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 15. mai 2014. aastadirektiiv 2014/65/EL finantsinstrumentide turgude kohta ning millega muudetakse direktiive 2002/92/EÜ ja 2011/61/EL (ELT L 173, 12.6.2014, lk 349) ning vajaduse korral asjaomased teise tasandi meetmed

31. detsember 2020 (3)

 

Muudetud järgmiste õigusaktidega.

 

44–1

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 23. juuli 2014. aasta määrus (EL) nr 909/2014, mis käsitleb väärtpaberiarvelduse parandamist Euroopa Liidus ja väärtpaberite keskdepositooriume ning millega muudetakse direktiive 98/26/EÜ ja 2014/65/EL ning määrust (EL) nr 236/2012 (ELT L 257, 28.8.2014, lk 1).

31. detsember 2020 (4)

44–2

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 23. juuni 2016. aasta direktiiv (EL) 2016/1034, millega muudetakse direktiivi 2014/65/EL finantsinstrumentide turgude kohta (ELT L 175, 30.6.2016, lk 8).

31. detsember 2021 (5)

44–3

V.a artikli 64 lõige 5:

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 27. novembri 2019. aasta direktiiv (EL) 2019/2034, mis käsitleb investeerimisühingute usaldatavusnõuete täitmise järelevalvet ning millega muudetakse direktiive 2002/87/EÜ, 2009/65/EÜ, 2011/61/EL, 2013/36/EL, 2014/59/EL ja 2014/65/EL (ELT L 314, 5.12.2019, lk 64).

31. detsember 2023 (8)

44–4

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 18. detsembri 2019. aasta direktiiv (EL) 2019/2177, millega muudetakse direktiivi 2009/138/EÜ kindlustus- ja edasikindlustustegevuse alustamise ja jätkamise kohta (Solventsus II), direktiivi 2014/65/EL finantsinstrumentide turgude kohta ning direktiivi (EL) 2015/849, mis käsitleb finantssüsteemi rahapesu või terrorismi rahastamise eesmärgil kasutamise tõkestamist (ELT L 334, 27.12.2019, lk 155).

31. detsember 2024 (8)

44–5

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 7. oktoobri 2020. aasta direktiiv (EL) 2020/1504, millega muudetakse direktiivi 2014/65/EL finantsinstrumentide turgude kohta (ELT L 347, 20.10.2020, lk 50).

31. detsember 2023 (9)

44–6

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. veebruari 2021. aasta direktiiv (EL) 2021/338, millega muudetakse direktiivi 2014/65/EL seoses teabele esitatavate nõuete, tootejuhtimise ja positsioonipiirangutega ning direktiive 2013/36/EL ja (EL) 2019/878 seoses nende kohaldamisega investeerimisühingute suhtes, et aidata kaasa COVID-19 kriisist taastumisele (ELT L 68, 26.2.2021, lk 14).

31. detsember 2023 (9)

45

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 15. mai 2014. aastamäärus (EL) nr 600/2014 finantsinstrumentide turgude kohta ning millega muudetakse määrust (EL) nr 648/2012 (ELT L 173, 12.6.2014, lk 84) ning vajaduse korral asjaomased teise tasandi meetmed

31. detsember 2020 (3)

 

Muudetud järgmiste õigusaktidega.

 

45–1

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 23. juuni 2016. aasta määrus (EL) 2016/1033, millega muudetakse määrust (EL) nr 600/2014 finantsinstrumentide turgude kohta, määrust (EL) nr 596/2014, mis käsitleb turukuritarvitusi, ja määrust (EL) nr 909/2014, mis käsitleb väärtpaberiarvelduse parandamist Euroopa Liidus ja väärtpaberite keskdepositooriume (ELT L 175, 30.6.2016, lk 1).

31. detsember 2020 (5)

45–2

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 27. novembri 2019. aasta määrus (EL) 2019/2033, mis käsitleb investeerimisühingute suhtes kohaldatavaid usaldatavusnõudeid ning millega muudetakse määrusi (EL) nr 1093/2010, (EL) nr 575/2013, (EL) nr 600/2014 ja (EL) nr 806/2014 (ELT L 314, 5.12.2019, lk 1).

31. detsember 2023 (8)

45–3

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. detsembri 2020. aasta määrus (EL) 2021/23 kesksete vastaspoolte finantsseisundi taastamise ja kriisilahenduse raamistiku kohta ning millega muudetakse määruseid (EL) nr 1095/2010, (EL) nr 648/2012, (EL) nr 600/2014, (EL) nr 806/2014 ja (EL) 2015/2365 ning direktiive 2002/47/EÜ, 2004/25/EÜ, 2007/36/EÜ, 2014/59/EL ja (EL) 2017/1132 (ELT L 22, 22.1.2021, lk 1).

31. detsember 2024 (välja arvatud: artikkel 95 – 31. detsember 2022, artikli 87 lõige 2 – 31. detsember 2023, artikli 9 lõige 1, artikli 9 lõige 2, artikli 9 lõige 3, artikli 9 lõige 4, artikli 9 lõige 6, artikli 9 lõige 7, artikli 9 lõige 9, artikli 9 lõige 10, artikli 9 lõige 12, artikli 9 lõige 13, artikli 9 lõige16, artikli 9 lõige 17, artikli 9 lõige 18, artikli 9 lõige 19, artikli 10 lõige 1, artikli 10 lõige 2, artikli 10 lõige 3, artikli 10 lõige 8, artikli 10 lõige 9, artikli 10 lõige 10, artikli 10 lõige 11, artikli 10 lõige 12 ja artikkel 11 – 31. detsember 2024, artikli 9 lõige 14 ja artikkel 20. – 31. detsember 2025 (9)

46

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 23. juuli 2014. aastamäärus (EL) nr 909/2014, mis käsitleb väärtpaberiarvelduse parandamist Euroopa Liidus ja väärtpaberite keskdepositooriume ning millega muudetakse direktiive 98/26/EÜ ja 2014/65/EL ning määrust (EL) nr 236/2012 (ELT L 257, 28.8.2014, lk 1).

31. detsember 2020 (4)

 

Muudetud järgmise õigusaktiga.

 

46–1

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 23. juuni 2016. aasta määrus (EL) 2016/1033, millega muudetakse määrust (EL) nr 600/2014 finantsinstrumentide turgude kohta, määrust (EL) nr 596/2014, mis käsitleb turukuritarvitusi, ja määrust (EL) nr 909/2014, mis käsitleb väärtpaberiarvelduse parandamist Euroopa Liidus ja väärtpaberite keskdepositooriume (ELT L 175, 30.6.2016, lk 1).

31. detsember 2020 (6)

47

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. novembri 2015. aastamäärus (EL) 2015/2365, mis käsitleb väärtpaberite kaudu finantseerimise tehingute ja uuesti kasutamise läbipaistvust ning millega muudetakse määrust (EL) nr 648/2012 (ELT L 337, 23.12.2015, lk 1).

30. september 2019 (4)

 

Muudetud järgmise õigusaktiga.

 

47–1

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. detsembri 2020. aasta määrus (EL) 2021/23 kesksete vastaspoolte finantsseisundi taastamise ja kriisilahenduse raamistiku kohta ning millega muudetakse määruseid (EL) nr 1095/2010, (EL) nr 648/2012, (EL) nr 600/2014, (EL) nr 806/2014 ja (EL) 2015/2365 ning direktiive 2002/47/EÜ, 2004/25/EÜ, 2007/36/EÜ, 2014/59/EL ja (EL) 2017/1132 (ELT L 22, 22.1.2021, lk 1).

31. detsember 2024 (välja arvatud: artikkel 95 – 31. detsember 2022, artikli 87 lõige 2 – 31. detsember 2023, artikli 9 lõige 1, artikli 9 lõige 2, artikli 9 lõige 3, artikli 9 lõige 4, artikli 9 lõige 6, artikli 9 lõige 7, artikli 9 lõige 9, artikli 9 lõige 10, artikli 9 lõige 12, artikli 9 lõige 13, artikli 9 lõige16, artikli 9 lõige 17, artikli 9 lõige 18, artikli 9 lõige 19, artikli 10 lõige 1, artikli 10 lõige 2, artikli 10 lõige 3, artikli 10 lõige 8, artikli 10 lõige 9, artikli 10 lõige 10, artikli 10 lõige 11, artikli 10 lõige 12 ja artikkel 11 – 31. detsember 2024, artikli 9 lõige 14 ja artikkel 20. – 31. detsember 2025 (9)

48

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. novembri 2015. aastadirektiiv (EL) 2015/2366 makseteenuste kohta siseturul, direktiivide 2002/65/EÜ, 2009/110/EÜ ning 2013/36/EL ja määruse (EL) nr 1093/2010 muutmise ning direktiivi 2007/64/EÜ kehtetuks tunnistamise kohta (ELT L 337, 23.12.2015, lk 35) ning vajaduse korral asjaomased teise tasandi meetmed

30. september 2018 (4)

49

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 8. juuni 2016. aastamäärus (EL) 2016/1011, mis käsitleb indekseid, mida kasutatakse võrdlusalustena finantsinstrumentide ja -lepingute puhul või investeerimisfondide tootluse mõõtmiseks, ning millega muudetakse direktiive 2008/48/EÜ ja 2014/17/EL ning määrust (EL) nr 596/2014 (ELT L 171, 29.6.2016, lk 1).

1. märts 2020 (6)

 

Muudetud järgmiste õigusaktidega.

 

49–1

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 27. novembri 2019. aasta määrus (EL) 2019/2089, millega muudetakse määrust (EL) 2016/1011 ELi kliimaülemineku võrdlusaluste, Pariisi kokkulepet järgivate ELi võrdlusaluste ning võrdlusaluste kestlikkuse aspekti avalikustamisnõuete osas (ELT L 317, 9.12.2019, lk 17).

31. detsember 2021 (8)

49–2

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 10. veebruari 2021. aasta määrus (EL) 2021/168, millega muudetakse määrust (EL) 2016/1011 seoses teatavate kolmandate riikide hetke vahetuskursi võrdlusaluste väljaarvamisega määruse kohaldamisalast ning asendusvõrdlusaluste määramisega teatavatele võrdlusalustele, mille väljaandmine on lõpetamisel, ning millega muudetakse määrust (EL) nr 648/2012 (ELT L 49, 12.2.2021, lk 6).

31. detsember 2023 (9)

 

Statistiliste andmete kogumise alased õigusaktid (*1)

 

50

Euroopa Keskpanga25. juuli 2013. aastasuunis EKP/2013/24 Euroopa Keskpanga statistikaaruandluse nõuete kohta seoses finantskontode kvartaliandmetega (ELT L 2, 7.1.2014, lk 34).

31. märts 2016 (2)

 

Muudetud järgmiste õigusaktidega.

 

50–1

Euroopa Keskpanga 26. novembri 2015. aasta suunis (EL) 2016/66, millega muudetakse suunist EKP/2013/24 Euroopa Keskpanga statistikaaruandluse nõuete kohta seoses finantskontode kvartaliandmetega (EKP/2015/40) (ELT L 14, 21.1.2016, lk 36).

31. märts 2017 (4)

50–2

Euroopa Keskpanga 14. oktoobri 2020. aasta suunis (EL) 2020/1553, millega muudetakse suunist EKP/2013/24 Euroopa Keskpanga statistikaaruandluse nõuete kohta seoses finantskontode kvartaliandmetega (EKP/2020/51) (ELT L 354, 26.10.2020, lk 24).

31. detsember 2022 (9)

50–3

Euroopa Keskpanga 29. aprilli 2021. aasta suunis (EL) 2021/827, millega muudetakse suunist EKP/2013/24 Euroopa Keskpanga statistikaaruandluse nõuete kohta seoses finantskontode kvartaliandmetega (EKP/2021/20) (ELT L 184, 25.5.2021, lk 4).

31. detsember 2022 (9)

51

Euroopa Keskpanga 22. jaanuari 2021. aastamäärus (EL) 2021/379 krediidiasutuste ja rahaloomeasutuste sektori bilansikirjete kohta (EKP/2021/2) (ELT L 73, 3.3.2021, lk 16).

31. detsember 2022 (9)

52

Euroopa Keskpanga 24. septembri 2013. aastamäärus (EL) nr 1072/2013 rahaloomeasutuste kohaldatavate intressimäärade statistika kohta (uuesti sõnastatud) (EKP/2013/34) (ELT L 297, 7.11.2013, lk 51).

31. märts 2016 (2)

 

Muudetud järgmise õigusaktiga.

 

52–1

Euroopa Keskpanga 8. juuli 2014. aasta määrus (EL) nr 756/2014 (EKP/2014/30), millega muudetakse määrust (EL) nr 1072/2013 (EKP/2013/34) rahaloomeasutuste kohaldatavate intressimäärade statistika kohta (EKP/2014/30) (ELT L 205, 12.7.2014, lk 14).

 

53

Euroopa Keskpanga 26. märtsi 2021. aasta suunis (EL) 2021/830 rahaloomeasutuste bilansikirjete ja intressimäärade statistika kohta (EKP/2021/11) (ELT L 208, 11.6.2021, lk 1).

Muudetud järgmise õigusaktiga.

31. detsember 2022 (9)

53–1

Euroopa Keskpanga 6. jaanuari 2022. aasta suunis (EL) 2022/67, millega muudetakse suunist (EL) 2021/830 rahaloomeasutuste bilansikirjete ja intressimäärade statistika kohta (EKP/2022/1) (ELT L 11, 18.1.2022, lk 56).

31. detsember 2023 (10)


(1)  Ühiskomitee leppis 2013. aastal nendes tähtaegades kokku vastavalt 30. juuni 2011. aasta Euroopa Liidu ja Andorra Vürstiriigi vahelise rahaküsimusi käsitleva lepingu artikli 8 lõikele 4.

(2)  Ühiskomitee leppis 2014. aastal nendes tähtaegades kokku vastavalt 30. juunil 2011. aastal Euroopa Liidu ja Andorra Vürstiriigi vahelise rahaküsimusi käsitleva lepingu artikli 8 lõikele 4.

(3)  Ühiskomitee leppis 2015. aastal nendes tähtaegades kokku vastavalt 30. juuni 2011. aasta Euroopa Liidu ja Andorra Vürstiriigi vahelise rahaküsimusi käsitleva lepingu artikli 8 lõikele 4.

(4)  Ühiskomitee leppis 2016. aastal nendes tähtaegades kokku vastavalt 30. juuni 2011. aasta Euroopa Liidu ja Andorra Vürstiriigi vahelise rahaküsimusi käsitleva lepingu artikli 8 lõikele 4.

(5)  Ühiskomitee leppis 2017. aastal nendes tähtaegades kokku vastavalt 30. juuni 2011. aasta Euroopa Liidu ja Andorra Vürstiriigi vahelise rahaküsimusi käsitleva lepingu artikli 8 lõikele 4.

(6)  Ühiskomitee leppis 2018. aastal nendes tähtaegades kokku vastavalt 30. juuni 2011. aasta Euroopa Liidu ja Andorra Vürstiriigi vahelise rahaküsimusi käsitleva lepingu artikli 8 lõikele 4.

(7)  Ühiskomitee leppis 2019. aastal nendes tähtaegades kokku vastavalt 30. juuni 2011. aasta Euroopa Liidu ja Andorra Vürstiriigi vahelise rahaküsimusi käsitleva lepingu artikli 8 lõikele 4.

(8)  Ühiskomitee leppis 2020. aastal nendes tähtaegades kokku vastavalt 30. juuni 2011. aasta Euroopa Liidu ja Andorra Vürstiriigi vahelise rahaküsimusi käsitleva lepingu artikli 8 lõikele 4.

(9)  Ühiskomitee leppis 2021. aastal nendes tähtaegades kokku vastavalt 30. juuni 2011. aasta Euroopa Liidu ja Andorra Vürstiriigi vahelise rahaküsimusi käsitleva lepingu artikli 8 lõikele 4.

(10)  Ühiskomitee leppis 2022. aastal nendes tähtaegades kokku vastavalt 30. juuni 2011. aasta Euroopa Liidu ja Andorra Vürstiriigi vahelise rahaküsimusi käsitleva lepingu artikli 8 lõikele 4.

(*1)  Vastavalt lihtsustatud statistikaaruandluse vormis kokkulepitule.


21.2.2023   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 53/81


KOMISJONI OTSUS (EL) 2023/393,

15. veebruar 2023,

millega muudetakse Euroopa Liidu ja Vatikani Linnriigi vahelise rahanduskokkuleppe lisa

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Liidu ja Vatikani Linnriigi vahelist 17. detsembri 2009. aasta rahanduskokkulepet, (1) eriti selle artikli 8 lõiget 3,

ning arvestades järgmist:

(1)

Liidu ja Vatikani vaheline rahanduskokkulepe (edaspidi „kokkulepe“) jõustus 1. jaanuaril 2010.

(2)

Kokkuleppe artikli 8 lõike 1 kohaselt peab Vatikan rakendama liidu õigusakte ja eeskirju, milles käsitletakse euro pangatähti ja münte, rahapesu ja pettuse tõkestamist, sularahaliste ja muude kui sularahaliste maksevahendite võltsimise vältimist, medaleid ja märke ning statistikaaruandluse nõudeid. Kõnealused õigusaktid ja eeskirjad on loetletud rahanduskokkuleppe lisas.

(3)

Komisjon peaks rahanduskokkuleppe lisa muutma igal aastal, et võtta arvesse liidu uusi asjakohaseid õigusakte ja eeskirju ning muudatusi kehtivates õigusaktides ja eeskirjades.

(4)

Mõned liidu õigusaktid ja eeskirjad ei ole enam asjakohased ja need tuleks seepärast lisast välja jätta, samal ajal kui on vastu võetud mõned muud asjakohased liidu õigusaktid ja eeskirjad või neid on muudetud ning need tuleb lisasse kaasata.

(5)

Rahanduskokkuleppe lisa tuleks seetõttu vastavalt muuta,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Euroopa Liidu ja Vatikani Linnriigi vahelise rahanduskokkuleppe lisa asendatakse käesoleva otsuse lisas esitatud tekstiga.

Artikkel 2

Käesolev otsus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Brüssel, 15. veebruar 2023

Komisjoni nimel

president

Ursula VON DER LEYEN


(1)  ELT C 28, 4.2.2010, lk 13.


LISA

„LISA

 

Rakendatavad õigusnormid

Rakendamistähtaeg

 

Rahapesu tõkestamine

 

1

Nõukogu26. juuni 2001. aastaraamotsus 2001/500/JSK, milles käsitletakse rahapesu ning kuriteovahendite ja kuritegelikul teel saadud tulu kindlakstegemist, uurimist, blokeerimist, arestimist ja konfiskeerimist (EÜT L 182, 5.7.2001, lk 1).

 

2

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 3. aprilli 2014. aastadirektiiv 2014/42/EL, kuriteovahendite ja kriminaaltulu arestimise ja konfiskeerimise kohta Euroopa Liidus (ELT L 127, 29.4.2014, lk 39).

31. detsember 2016 (2)

3

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 20. mai 2015. aastamäärus (EL) 2015/847, mis käsitleb rahaülekannetes edastatavat teavet ja millega tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 1781/2006 (ELT L 141, 5.6.2015, lk 1).

31. detsember 2017 (3)

4

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 20. mai 2015. aastadirektiiv (EL) 2015/849, mis käsitleb finantssüsteemi rahapesu või terrorismi rahastamise eesmärgil kasutamise tõkestamist ning millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 648/2012 ja tunnistatakse kehtetuks Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2005/60/EÜ ja komisjoni direktiiv 2006/70/EÜ (ELT L 141, 5.6.2015, lk 73).

31. detsember 2017 (3)

 

Muudetud järgmise õigusaktiga.

 

4-1

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 30. mai 2018. aasta direktiiv (EL) 2018/843, millega muudetakse direktiivi (EL) 2015/849, mis käsitleb finantssüsteemi rahapesu või terrorismi rahastamise eesmärgil kasutamise tõkestamist, ning millega muudetakse direktiive 2009/138/EÜ ja 2013/36/EL (ELT L 156, 19.6.2018, lk 43).

31. märts 2020 (6)

 

Täiendatud järgmise õigusaktiga.

 

4-2

Komisjoni 14. juuli 2016. aasta delegeeritud määrus (EL) 2016/1675, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi (EL) 2015/849, määrates kindlaks suure riskiga kolmandad riigid, kus esineb strateegilisi puudusi (ELT L 254, 20.9.2016, lk 1).

31. detsember 2017 (5)

 

Muudetud järgmiste õigusaktidega.

 

4-2-1

Komisjoni 27. oktoobri 2017. aasta delegeeritud määrus (EL) 2018/105, millega muudetakse delegeeritud määrust (EL) 2016/1675 seoses Etioopia lisamisega suure riskiga kolmandate riikide loetellu lisa punktis I toodud tabelis (ELT L 19, 24.1.2018, lk 1).

31. märts 2019 (6)

4-2-2

Komisjoni 13. detsembri 2017. aasta delegeeritud määrus (EL) 2018/212, millega muudetakse delegeeritud määrust (EL) 2016/1675, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi (EL) 2015/849 seoses Sri Lanka, Trinidadi ja Tobago ning Tuneesia lisamisega lisa punkti I tabelisse (ELT L 41, 14.2.2018, lk 4).

31. märts 2019 (6)

4-2-3

Komisjoni 27. juuli 2018. aasta delegeeritud määrus (EL) 2018/1467, millega muudetakse delegeeritud määrust (EL) 2016/1675, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi (EL) 2015/849 seoses Pakistani lisamisega lisa I punkti tabelisse (ELT L 246, 2.10.2018, lk 1).

31. detsember 2019 (7)

4-2-4

Komisjoni 7. mai 2020. aasta delegeeritud määrus (EL) 2020/855, millega muudetakse delegeeritud määrust (EL) 2016/1675 (millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi (EL) 2015/849) seoses Bahama, Barbadose, Botswana, Ghana, Jamaica, Kambodža, Mauritiuse, Mongoolia, Myanmari/Birma, Nicaragua, Panama ja Zimbabwe lisamisega lisa I punkti tabelisse ning Bosnia ja Hertsegoviina, Etioopia, Guyana, Laose Demokraatliku Rahvavabariigi, Sri Lanka ja Tuneesia kustutamisega sellest tabelist (ELT L 195, 19.6.2020, lk 1).

31. detsember 2022 (9)

4-2-5

Komisjoni 7. detsembri 2020. aasta delegeeritud määrus (EL) 2021/37, millega muudetakse delegeeritud määrust (EL) 2016/1675, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi (EL) 2015/849 seoses Mongoolia kustutamisega lisa I punkti tabelist (ELT L 14, 18.1.2021, lk 1).

31. detsember 2023 (9)

4-2-6

Komisjoni 7. jaanuari 2022. aasta delegeeritud määrus (EL) 2022/229, millega muudetakse delegeeritud määrust (EL) 2016/1675, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi (EL) 2015/849 seoses Burkina Faso, Kaimanisaarte, Haiti, Jordaania, Mali, Maroko, Filipiinide, Senegali ja Lõuna-Sudaani lisamisega lisa I punkti tabelisse ning Bahama, Botswana, Ghana, Iraagi ja Mauritiuse kustutamisega kõnealusest tabelist (ELT L 39, 21.2.2022, lk 4).

31. detsember 2024 (10)

4-3

Komisjoni 31. jaanuari 2019. aasta delegeeritud määrus (EL) 2019/758, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi (EL) 2015/849 seoses regulatiivsete tehniliste standarditega, mis käsitlevad minimaalseid ja täiendavaid meetmeid, mida krediidi- ja finantseerimisasutused peavad võtma rahapesu ja terrorismi rahastamise riski maandamiseks teatavates kolmandates riikides (ELT L 125, 14.5.2019, lk 4).

31. detsember 2020 (7)

5

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 23. oktoobri 2018. aastamäärus (EL) 2018/1672, mis käsitleb liitu toodava või liidust välja viidava sularaha kontrolli ning millega tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 1889/2005 (ELT L 284, 12.11.2018, lk 6).

31. detsember 2021 (7)

6

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 23. oktoobri 2018. aastadirektiiv (EL) 2018/1673 rahapesu vastu võitlemise kohta kriminaalõiguse abil (ELT L 284, 12.11.2018, lk 22).

31. detsember 2021 (7)

 

Pettuse ja võltsimise tõkestamine

 

7

Nõukogu28. juuni 2001. aastamäärus (EÜ) nr 1338/2001, milles sätestatakse euro võltsimise takistamiseks vajalikud meetmed (EÜT L 181, 4.7.2001, lk 6)

31. detsember 2010

 

Muudetud järgmise õigusaktiga.

 

7-1

Nõukogu 18. detsembri 2008. aasta määrus (EÜ) nr 44/2009, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1338/2001, milles sätestatakse euro võltsimise takistamiseks vajalikud meetmed (ELT L 17, 22.1.2009, lk 1).

 

8

Nõukogu6. detsembri 2004. aastamäärus (EÜ) nr 2182/2004 euro müntidega sarnanevate medalite ja märkide kohta (ELT L 373, 21.12.2004, lk 1).

31. detsember 2010

 

Muudetud järgmise õigusaktiga.

 

8-1

Nõukogu 18. detsembri 2008. aasta määrus (EÜ) nr 46/2009, millega muudetakse nõukogu määrust (EÜ) nr 2182/2004 euro müntidega sarnanevate medalite ja märkide kohta (ELT L 17, 22.1.2009, lk 5).

 

9

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 15. mai 2014. aastadirektiiv 2014/62/EL, milles käsitletakse euro ja muude vääringute kriminaalõiguslikku kaitset võltsimise vastu ning millega asendatakse nõukogu raamotsus 2000/383/JSK (ELT L 151, 21.5.2014, lk 1).

31. detsember 2016 (2)

10

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 17. aprilli 2019. aastadirektiiv (EL) 2019/713, mis käsitleb mittesularahaliste maksevahenditega seotud pettuste ja võltsimise vastast võitlust ja millega asendatakse nõukogu raamotsus 2001/413/JSK (ELT L 123, 10.5.2019, lk 18).

31. detsember 2021 (7)

 

Eeskirjad euro pangatähtede ja müntide kohta

 

11

Nõukogu 10. mai 1999. aasta järeldused kvaliteedijuhtimise süsteemi kohta euromüntide jaoks

31. detsember 2010

12

Euroopa Keskpanga20. märtsi 2003. aastasuunis EKP/2003/5 meetmete jõustamise kohta euro pangatähtede lubamatu reprodutseerimise vastu ning euro pangatähtede vahetamise ja ringlusest kõrvaldamise kohta (ELT L 78, 25.3.2003, lk 20)

31. detsember 2010

 

Muudetud järgmiste õigusaktidega.

 

12-1

Euroopa Keskpanga 19. aprilli 2013. aasta suunis EKP/2013/11, millega muudetakse suunist EKP/2003/5 meetmete jõustamise kohta euro pangatähtede lubamatu reprodutseerimise vastu ning euro pangatähtede vahetamise ja ringlusest kõrvaldamise kohta (ELT L 118, 30.4.2013, lk 43).

31. detsember 2014 (1)

12-2

Euroopa Keskpanga 4. detsembri 2020. aasta suunis (EL) 2020/2091, millega muudetakse suunist EKP/2003/5 meetmete jõustamise kohta euro pangatähtede lubamatu reprodutseerimise vastu ning euro pangatähtede vahetamise ja ringlusest kõrvaldamise kohta (EKP/2020/61) (ELT L 423, 15.12.2020, lk 65).

30. september 2022 (9)

13

Euroopa Keskpanga16. septembri 2010. aastaotsus EKP/2010/14 euro pangatähtede ehtsuse ja ringluskõlblikkuse kontrolli ning taasringluse kohta (ELT L 267, 9.10.2010, lk 1).

31. detsember 2012

 

Muudetud järgmiste õigusaktidega.

 

13-1

Euroopa Keskpanga 7. septembri 2012. aasta otsus EKP/2012/19 (ELT L 253, 20.9.2012, lk 19).

31. detsember 2013 (1)

13-2

Euroopa Keskpanga 5. detsembri 2019. aasta otsus (EL) 2019/2195, millega muudetakse otsust EKP/2010/14 euro pangatähtede ehtsuse ja ringluskõlblikkuse kontrolli ning taasringluse kohta (EKP/2019/39) (ELT L 330, 20.12.2019, lk 91).

31. detsember 2021 (8)

14

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 15. detsembri 2010. aastamäärus (EL) nr 1210/2010 euromüntide autentimise ja ringlusse kõlbmatute euromüntide käitlemise kohta (ELT L 339, 22.12.2010, lk 1).

31. detsember 2012

15

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 4. juuli 2012. aastamäärus (EL) nr 651/2012 euromüntide emiteerimise kohta (ELT L 201, 27.7.2012, lk 135).

31. detsember 2013 (1)

16

Euroopa Keskpanga19. aprilli 2013. aastaotsus EKP/2013/10 euro pangatähtede nimiväärtuste, tehniliste nõuete, reprodutseerimise, vahetamise ja ringlusest kõrvaldamise kohta (ELT L 118, 30.4.2013, lk 37).

31. detsember 2014 (1)

 

Muudetud järgmiste õigusaktidega.

 

16-1

Euroopa Keskpanga 4. aprilli 2019. aasta otsus (EL) 2019/669, millega muudetakse otsust EKP/2013/10 euro pangatähtede nimiväärtuste, tehniliste nõuete, reprodutseerimise, vahetamise ja ringlusest kõrvaldamise kohta (ELT L 113, 29.4.2019, lk 6).

31. detsember 2020 (7)

16-2

Euroopa Keskpanga 4. detsembri 2020. aasta otsus (EL) 2020/2090, millega muudetakse otsust EKP/2013/10 euro pangatähtede nimiväärtuste, tehniliste nõuete, reprodutseerimise, vahetamise ja ringlusest kõrvaldamise kohta (EKP/2020/60) (ELT L 423, 15.12.2020, lk 62).

30. september 2022 (9)

17

Nõukogu24. juuni 2014. aastamäärus (EL) nr 729/2014 ringlusse lastavate euromüntide nimiväärtuste ja tehniliste näitajate kohta (uuesti sõnastatud) (ELT L 194, 2.7.2014, lk 1).

30. september 2014 (2)

Rahanduskokkuleppe lisa osa, mis tuleneb Püha Tooli ja Vatikani Linnriigi taotlusel ühiskomitee kehtestatud ajutisest korrast, mis käsitleb kutseliselt finantstegevusega tegelevate üksuste suhtes kohaldatavate asjaomaste eeskirjade lisamist

 

Järgmiste õigusaktide asjaomased osad

Rakendamistähtaeg

18

Nõukogu8. detsembri 1986. aastadirektiiv 86/635/EMÜ pankade ja muude rahaasutuste raamatupidamise aastaaruannete ja konsolideeritud aruannete kohta (EÜT L 372, 31.12.1986, lk 1).

31. detsember 2016 (2)

 

Muudetud järgmiste õigusaktidega.

 

18-1

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 27. septembri 2001. aasta direktiiv 2001/65/EÜ (EÜT L 283, 27.10.2001, lk 28).

 

18-2

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 18. juuni 2003. aasta direktiiv 2003/51/EÜ (ELT L 178, 17.7.2003, lk 16).

 

18-3

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 14. juuni 2006. aasta direktiiv 2006/46/EÜ (ELT L 224, 16.8.2006, lk 1).

 

19

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 26. juuni 2013. aastadirektiiv 2013/36/EL, mis käsitleb krediidiasutuste tegevuse alustamise tingimusi ning krediidiasutuste ja investeerimisühingute usaldatavusnõuete täitmise järelevalvet, millega muudetakse direktiivi 2002/87/EÜ ning millega tunnistatakse kehtetuks direktiivid 2006/48/EÜ ja 2006/49/EÜ (ELT L 176, 27.6.2013, lk 338).

31. detsember 2017 (2)

 

Muudetud järgmise õigusaktiga.

 

19-1

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. veebruari 2021. aasta direktiiv (EL) 2021/338, millega muudetakse direktiivi 2014/65/EL seoses teabele esitatavate nõuete, tootejuhtimise ja positsioonipiirangutega ning direktiive 2013/36/EL ja (EL) 2019/878 seoses nende kohaldamisega investeerimisühingute suhtes, et aidata kaasa COVID-19 kriisist taastumisele (ELT L 68, 26.2.2021, lk 14).

31. detsember 2023 (9)

20

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 26. juuni 2013. aastamäärus (EL) nr 575/2013 krediidiasutuste ja investeerimisühingute suhtes kohaldatavate usaldatavusnõuete kohta ja määruse (EL) nr 648/2012 muutmise kohta (ELT L 176, 27.6.2013, lk 1), ning vajaduse korral asjaomased teise tasandi meetmed

31. detsember 2017 (2)

 

Muudetud järgmiste õigusaktidega.

 

20-1

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 12. detsembri 2017. aasta määrus (EL) 2017/2395, millega muudetakse määrust (EL) nr 575/2013 seoses üleminekukorraga, et leevendada rahvusvahelise finantsaruandlusstandardi (IFRS) 9 kasutuselevõtu mõju omavahenditele ja seoses üleminekukorraga, mis käsitleb riskide kontsentreerumise sätete kohaldamist ükskõik millise liikmesriigi omavääringus nomineeritud teatavatele avaliku sektori suhtes võetavatele riskipositsioonidele (ELT L 345, 27.12.2017, lk 27).

30. juuni 2019 (6)

20-2

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 12. detsembri 2017. aasta määrus (EL) 2017/2401, millega muudetakse määrust (EL) nr 575/2013 krediidiasutuste ja investeerimisühingute suhtes kohaldatavate usaldatavusnõuete kohta (ELT L 347, 28.12.2017, lk 1).

31. märts 2020 (6)

20-3

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 17. aprilli 2019. aasta määrus (EL) 2019/630, millega muudetakse määrust (EL) nr 575/2013 seoses viivisnõuete kahju miinimumkattega (ELT L 111, 25.4.2019, lk 4).

31. detsember 2020 (7)

20-4

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 20. mai 2019. aasta määrus (EL) 2019/876, millega muudetakse määrust (EL) nr 575/2013 seoses finantsvõimenduse määra, stabiilse netorahastamise kordaja, omavahendite ja kõlblike kohustuste nõuete, vastaspoole krediidiriski, tururiski, kesksetes vastaspooltes olevate positsioonide, ühiseks investeerimiseks loodud ettevõtjates olevate riskipositsioonide, riskide kontsentreerumise, aruandlus- ja avalikustamisnõuetega ning millega muudetakse määrust (EL) nr 648/2012 (ELT L 150, 7.6.2019, lk 1).

31. detsember 2023 (8)

20-5

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 24. juuni 2020. aasta määrus (EL) 2020/873, millega muudetakse määrusi (EL) nr 575/2013 ja (EL) 2019/876 seoses teatavate kohandustega COVID-19 pandeemiale reageerimiseks (ELT L 204, 26.6.2020, lk 4).

31. detsember 2022 (välja arvatud artikli 1 punkt 4 – 31. detsember 2023) (9)

20-6

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 31. märtsi 2021. aasta määrus (EL) 2021/558, millega muudetakse määrust (EL) nr 575/2013 seoses väärtpaberistamise raamistiku kohandamisega, et toetada majanduse taaskäivitamist COVID-19 kriisile reageerimisel (ELT L 116, 6.4.2021, lk 25).

31. detsember 2023 (välja arvatud artikli 1 punktid 2 ja 4 – 31. detsember 2024) (9)

21

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. aprilli 2014. aastamäärus (EL) nr 596/2014, mis käsitleb turukuritarvitusi (turukuritarvituse määrus) ning millega tunnistatakse kehtetuks Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2003/6/EÜ ja komisjoni direktiivid 2003/124/EÜ, 2003/125/EÜ ja 2004/72/EÜ (ELT L 173, 12.6.2014, lk 1), ning vajaduse korral asjaomased teise tasandi meetmed

30. september 2018 (4)

 

Muudetud järgmise õigusaktiga.

 

21-1

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 23. juuni 2016. aasta määrus (EL) 2016/1033, millega muudetakse määrust (EL) nr 600/2014 finantsinstrumentide turgude kohta, määrust (EL) nr 596/2014, mis käsitleb turukuritarvitusi, ja määrust (EL) nr 909/2014, mis käsitleb väärtpaberiarvelduse parandamist Euroopa Liidus ja väärtpaberite keskdepositooriume (ELT L 175, 30.6.2016, lk 1).

30. september 2018 (5)

22

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. aprilli 2014. aastadirektiiv 2014/57/EL turukuritarvituse korral kohaldatavate kriminaalkaristuste kohta (turukuritarvituse direktiiv) (ELT L 173, 12.6.2014, lk 179).

30. september 2018 (4)

 

Statistilise teabe kogumise alased õigusaktid (*1)

 

23

Euroopa Keskpanga25. juuli 2013. aastasuunis EKP/2013/24 Euroopa Keskpanga statistikaaruandluse nõuete kohta seoses finantskontode kvartaliandmetega (ELT L 2, 7.1.2014, lk 34).

31. detsember 2016 (2)

 

Muudetud järgmiste õigusaktidega.

 

23-1

Euroopa Keskpanga 26. novembri 2015. aasta suunis (EL) 2016/66, millega muudetakse suunist EKP/2013/24 Euroopa Keskpanga statistikaaruandluse nõuete kohta seoses finantskontode kvartaliandmetega (EKP/2015/40) (ELT L 14, 21.1.2016, lk 36).

31. märts 2017 (4)

23-2

Euroopa Keskpanga 14. oktoobri 2020. aasta suunis (EL) 2020/1553, millega muudetakse suunist EKP/2013/24 Euroopa Keskpanga statistikaaruandluse nõuete kohta seoses finantskontode kvartaliandmetega (EKP/2020/51) (ELT L 354, 26.10.2020, lk 24).

31. detsember 2022 (9)

23-3

Euroopa Keskpanga 29. aprilli 2021. aasta suunis (EL) 2021/827, millega muudetakse suunist EKP/2013/24 Euroopa Keskpanga statistikaaruandluse nõuete kohta seoses finantskontode kvartaliandmetega (EKP/2021/20) (ELT L 184, 25.5.2021, lk 4).

31. detsember 2022 (9)

24

Euroopa Keskpanga 22. jaanuari 2021. aastamäärus (EL) 2021/379 krediidiasutuste ja rahaloomeasutuste sektori bilansikirjete kohta (uuesti sõnastatud) (EKP/2021/2) (ELT L 73, 3.3.2021, lk 16).

31. detsember 2022 (9)

25

Euroopa Keskpanga 24. septembri 2013. aasta määrus (EL) nr 1072/2013 rahaloomeasutuste kohaldatavate intressimäärade statistika kohta (EKP/2013/34) (ELT L 297, 7.11.2013, lk 51).

31. detsember 2016 (2)

 

Muudetud järgmise õigusaktiga.

 

25-1

Euroopa Keskpanga 8. juuli 2014. aasta määrus (EL) nr 756/2014, millega muudetakse määrust (EL) nr 1072/2013 (EKP/2013/34) rahaloomeasutuste kohaldatavate intressimäärade statistika kohta (EKP/2014/30) (ELT L 205, 12.7.2014, lk 14).

 

26

Euroopa Keskpanga 26. märtsi 2021. aasta suunis (EL) 2021/830 rahaloomeasutuste bilansikirjete ja intressimäärade statistika kohta (EKP/2021/11) (ELT L 208, 11.6.2021, lk 1).

31. detsember 2022 (9)

 

Muudetud järgmise õigusaktiga.

 

26-1

Euroopa Keskpanga 6. jaanuari 2022. aasta suunis (EL) 2022/67, millega muudetakse suunist (EL) 2021/830 rahaloomeasutuste bilansikirjete ja intressimäärade statistika kohta (EKP/2022/1) (ELT L 11, 18.1.2022, lk 56).

31. detsember 2023 (10)


(1)  Need tähtajad leppis ühiskomitee kokku 2013. aastal.

(2)  Need tähtajad leppis ühiskomitee kokku 2014. aastal.

(3)  Need tähtajad leppis ühiskomitee kokku 2015. aastal.

(4)  Need tähtajad leppis ühiskomitee kokku 2016. aastal.

(5)  Need tähtajad leppis ühiskomitee kokku 2017. aastal.

(6)  Need tähtajad leppis ühiskomitee kokku 2018. aastal.

(7)  Need tähtajad leppis ühiskomitee kokku 2019. aastal.

(8)  Need tähtajad leppis ühiskomitee kokku 2020. aastal.

(9)  Need tähtajad leppis ühiskomitee kokku 2021. aastal.

(10)  Need tähtajad leppis ühiskomitee kokku 2022. aastal.

(*1)  Vastavalt lihtsustatud statistikaaruandluse vormis kokkulepitule.“


21.2.2023   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 53/89


KOMISJONI OTSUS (EL) 2023/394,

15. veebruar 2023,

millega muudetakse Euroopa Liidu ja Monaco Vürstiriigi vahelise rahaküsimusi käsitleva lepingu A lisa

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Liidu ja Monaco Vürstiriigi vahel 29. novembril 2011 sõlmitud rahaküsimusi käsitlevat lepingut, (1) eriti selle artikli 11 lõiget 3,

ning arvestades järgmist:

(1)

Euroopa Liidu ja Monaco Vürstiriigi vahelise rahaküsimusi käsitleva lepingu (edaspidi „rahaküsimusi käsitlev leping“) artikli 11 lõikes 2 on sätestatud, et Monaco Vürstiriik kohaldab samu eeskirju kui need, mis Prantsuse Vabariik on vastu võtnud selleks, et võtta üle krediidiasutuste tegevust ja usaldatavusnõuete kohast reguleerimist ning makse- ja väärtpaberiarveldussüsteemide süsteemsete riskide ennetamist käsitlevad liidu õigusaktid, mis on esitatud A lisas.

(2)

Vastavalt rahaküsimusi käsitleva lepingu artikli 11 lõikele 3 peab komisjon A lisa ajakohastama iga kord, kui asjaomaste õigusaktide tekste muudetakse ja kui Euroopa Liit võtab vastu uue teksti.

(3)

Euroopa Liit on võtnud vastu uusi tekste ja A lisas osutatud tekste on muudetud.

(4)

Rahaküsimusi käsitleva lepingu A lisa tuleks seetõttu vastavalt muuta,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Euroopa Liidu ja Monaco Vürstiriigi vahelise rahaküsimusi käsitleva lepingu A lisa asendatakse käesoleva otsuse lisas esitatud tekstiga.

Artikkel 2

Käesolev otsus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Brüssel, 15. veebruar 2023

Komisjoni nimel

president

Ursula VON DER LEYEN


(1)  ELT C 23, 28.1.2012, lk 13.


LISA

„A LISA

 

Krediidiasutuste tegevust ja kontrolli ning makse- ja väärtpaberiarveldussüsteemide süsteemsete riskide ennetamist käsitlevad õigusaktid

1

Krediidiasutuste suhtes kohaldatavad sätted

Nõukogu 8. detsembri 1986. aastadirektiiv 86/635/EMÜ pankade ja muude rahaasutuste raamatupidamise aastaaruannete ja konsolideeritud aruannete kohta (EÜT L 372, 31.12.1986, lk 1).

 

Muudetud järgmiste õigusaktidega.

1–2

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 27. septembri 2001. aasta direktiiv 2001/65/EÜ, millega muudetakse direktiive 78/660/EMÜ, 83/349/EMÜ ja 86/635/EMÜ seoses teatavat liiki äriühingute ning pankade ja muude finantseerimisasutuste raamatupidamise aastaaruannete ja konsolideeritud aastaaruannete hindamisnormidega (EÜT L 283, 27.10.2001, lk 28).

1–3

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 18. juuni 2003. aasta direktiiv 2003/51/EÜ, millega muudetakse direktiive 78/660/EMÜ, 83/349/EMÜ, 86/635/EMÜ ja 91/674/EMÜ teatud tüüpi äriühingute, pankade ning teiste finantsasutuste ja kindlustusseltside raamatupidamise aastaaruannete ja konsolideeritud aastaaruannete kohta (ELT L 178, 17.7.2003, lk 16).

1–4

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 14. juuni 2006. aasta direktiiv 2006/46/EÜ, millega muudetakse nõukogu direktiivi 78/660/EMÜ, mis käsitleb teatavat liiki äriühingute raamatupidamise aastaaruandeid, direktiivi 83/349/EMÜ, mis käsitleb konsolideeritud aruandeid, direktiivi 86/635/EMÜ pankade ja muude rahaasutuste raamatupidamise aastaaruannete ja konsolideeritud aruannete kohta ning direktiivi 91/674/EMÜ kindlustusseltside raamatupidamise aastaaruannete ja konsolideeritud aruannete kohta (ELT L 224, 16.8.2006, lk 1).

2

Nõukogu 13. veebruari 1989. aastadirektiiv 89/117/EMÜ väljaspool asjaomast liikmesriiki asuva peakontoriga krediidiasutuste ja finantseerimisasutuste liikmesriikides asutatud filiaalide kohustuse kohta avaldada oma aasta raamatupidamisdokumendid (EÜT L 44, 16.2.1989, lk 40).

3

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 19. mai 1998. aastadirektiiv 98/26/EÜ arvelduse lõplikkuse kohta makse- ja väärtpaberiarveldussüsteemides (EÜT L 166, 11.6.1998, lk 45).

 

Muudetud järgmiste õigusaktidega.

3–1

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 6. mai 2009. aasta direktiiv 2009/44/EÜ, millega muudetakse direktiivi 98/26/EÜ arvelduse lõplikkuse kohta makse- ja väärtpaberiarveldussüsteemides ja direktiivi 2002/47/EÜ finantstagatiskokkulepete kohta seoses omavahel ühendatud süsteemide ja krediidinõuetega (ELT L 146, 10.6.2009, lk 37).

3–2

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 24. novembri 2010. aasta direktiiv 2010/78/EL, millega muudetakse direktiive 98/26/EÜ, 2002/87/EÜ, 2003/6/EÜ, 2003/41/EÜ, 2003/71/EÜ, 2004/39/EÜ, 2004/109/EÜ, 2005/60/EÜ, 2006/48/EÜ, 2006/49/EÜ ja 2009/65/EÜ seoses Euroopa Järelevalveasutusele (Euroopa Pangandusjärelevalve), Euroopa Järelevalveasutusele (Euroopa Kindlustus- ja Tööandjapensionidejärelevalve) ning Euroopa Järelevalveasutusele (Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve) antud volitustega (ELT L 331, 15.12.2010, lk 120).

3–3

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 4. juuli 2012. aasta määrus (EL) nr 648/2012 börsiväliste tuletisinstrumentide, kesksete vastaspoolte ja kauplemisteabehoidlate kohta (ELT L 201, 27.7.2012, lk 1).

3–4

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 23. juuli 2014. aasta määrus (EL) nr 909/2014, mis käsitleb väärtpaberiarvelduse parandamist Euroopa Liidus ja väärtpaberite keskdepositooriume ning millega muudetakse direktiive 98/26/EÜ ja 2014/65/EL ning määrust (EL) nr 236/2012 (ELT L 257, 28.8.2014, lk 1).

3–5

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 20. mai 2019. aasta direktiiv (EL) 2019/879, millega muudetakse direktiivi 2014/59/EL seoses krediidiasutuste ja investeerimisühingute kahjumikatmis- ja rekapitaliseerimisvõimega ning direktiivi 98/26/EÜ (ELT L 150, 7.6.2019, lk 296), ning vajaduse korral asjaomased teise tasandi meetmed

4

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 4. aprilli 2001. aastadirektiiv 2001/24/EÜ krediidiasutuste saneerimise ja likvideerimise kohta (EÜT L 125, 5.5.2001, lk 15).

 

Muudetud järgmise õigusaktiga.

4–1

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 15. mai 2014. aasta direktiiv 2014/59/EL, millega luuakse krediidiasutuste ja investeerimisühingute finantsseisundi taastamise ja kriisilahenduse õigusraamistik ning muudetakse nõukogu direktiivi 82/891/EMÜ ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiive 2001/24/EÜ, 2002/47/EÜ, 2004/25/EÜ, 2005/56/EÜ, 2007/36/EÜ, 2011/35/EL, 2012/30/EL ja 2013/36/EL ning määruseid (EL) nr 1093/2010 ja (EL) nr 648/2012 (ELT L 173, 12.6.2014, lk 190).

5

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 6. juuni 2002. aastadirektiiv 2002/47/EÜ finantstagatiskokkulepete kohta (EÜT L 168, 27.6.2002, lk 43).

 

Muudetud järgmiste õigusaktidega.

5–1

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 6. mai 2009. aasta direktiiv 2009/44/EÜ, millega muudetakse direktiivi 98/26/EÜ arvelduse lõplikkuse kohta makse- ja väärtpaberiarveldussüsteemides ja direktiivi 2002/47/EÜ finantstagatiskokkulepete kohta seoses omavahel ühendatud süsteemide ja krediidinõuetega (ELT L 146, 10.6.2009, lk 37).

5–2

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 15. mai 2014. aasta direktiiv 2014/59/EL, millega luuakse krediidiasutuste ja investeerimisühingute finantsseisundi taastamise ja kriisilahenduse õigusraamistik ning muudetakse nõukogu direktiivi 82/891/EMÜ ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiive 2001/24/EÜ, 2002/47/EÜ, 2004/25/EÜ, 2005/56/EÜ, 2007/36/EÜ, 2011/35/EL, 2012/30/EL ja 2013/36/EL ning määruseid (EL) nr 1093/2010 ja (EL) nr 648/2012 (ELT L 173, 12.6.2014, lk 190).

5–3

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. detsembri 2020. aasta määrus (EL) 2021/23 kesksete vastaspoolte finantsseisundi taastamise ja kriisilahenduse raamistiku kohta ning millega muudetakse määruseid (EL) nr 1095/2010, (EL) nr 648/2012, (EL) nr 600/2014, (EL) nr 806/2014 ja (EL) 2015/2365 ning direktiive 2002/47/EÜ, 2004/25/EÜ, 2007/36/EÜ, 2014/59/EL ja (EL) 2017/1132 (ELT L 22, 22.1.2021, lk 1).

6

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. detsembri 2002. aastadirektiiv 2002/87/EÜ, milles käsitletakse finantskonglomeraati kuuluvate krediidiasutuste, kindlustusseltside ja investeerimisühingute täiendavat järelevalvet ning millega muudetakse nõukogu direktiive 73/239/EMÜ, 79/267/EMÜ, 92/49/EMÜ, 92/96/EMÜ, 93/6/EMÜ ja 93/22/EMÜ ja Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiive 98/78/EÜ ja 2000/12/EÜ (ELT L 35, 11.2.2003, lk 1), ning vajaduse korral asjaomased teise tasandi meetmed

 

Muudetud järgmiste õigusaktidega.

6–1

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 9. märtsi 2005. aasta direktiiv 2005/1/EÜ, millega muudetakse nõukogu direktiive 73/239/EMÜ, 85/611/EMÜ, 91/675/EMÜ, 92/49/EMÜ ja 93/6/EMÜ, Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiive 94/19/EÜ, 98/78/EÜ, 2000/12/EÜ, 2001/34/EÜ, 2002/83/EÜ ja 2002/87/EÜ ning luuakse finantsteenuste komiteede uus organisatsiooniline struktuur (ELT L 79, 24.3.2005, lk 9).

6–2

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 11. märtsi 2008. aasta direktiiv 2008/25/EÜ, millega muudetakse direktiivi 2002/87/EÜ (milles käsitletakse finantskonglomeraati kuuluvate krediidiasutuste, kindlustusseltside ja investeerimisühingute täiendavat järelevalvet) seoses komisjoni rakendusvolitustega (ELT L 81, 20.3.2008, lk 40).

6–3

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 24. novembri 2010. aasta direktiiv 2010/78/EL, millega muudetakse direktiive 98/26/EÜ, 2002/87/EÜ, 2003/6/EÜ, 2003/41/EÜ, 2003/71/EÜ, 2004/39/EÜ, 2004/109/EÜ, 2005/60/EÜ, 2006/48/EÜ, 2006/49/EÜ ja 2009/65/EÜ seoses Euroopa Järelevalveasutusele (Euroopa Pangandusjärelevalve), Euroopa Järelevalveasutusele (Euroopa Kindlustus- ja Tööandjapensionidejärelevalve) ning Euroopa Järelevalveasutusele (Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve) antud volitustega (ELT L 331, 15.12.2010, lk 120).

6–4

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. novembri 2011. aasta direktiiv 2011/89/EL, millega muudetakse direktiive 98/78/EÜ, 2002/87/EÜ, 2006/48/EÜ ja 2009/138/EÜ seoses finantskonglomeraati kuuluvate finantsüksuste täiendava järelevalvega (ELT L 326, 8.12.2011, lk 113).

6–5

Välja arvatud V jaotis.

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 26. juuni 2013. aasta direktiiv 2013/36/EL, mis käsitleb krediidiasutuste tegevuse alustamise tingimusi ning krediidiasutuste ja investeerimisühingute usaldatavusnõuete täitmise järelevalvet, millega muudetakse direktiivi 2002/87/EÜ ning millega tunnistatakse kehtetuks direktiivid 2006/48/EÜ ja 2006/49/EÜ (ELT L 176, 27.6.2013, lk 338).

6–6

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 27. novembri 2019. aasta direktiiv (EL) 2019/2034, mis käsitleb investeerimisühingute usaldatavusnõuete täitmise järelevalvet ning millega muudetakse direktiive 2002/87/EÜ, 2009/65/EÜ, 2011/61/EL, 2013/36/EL, 2014/59/EL ja 2014/65/EL (ELT L 314, 5.12.2019, lk 64).

7

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. septembri 2009. aastadirektiiv 2009/110/EÜ, mis käsitleb e-raha asutuste asutamist ja tegevust ning usaldatavusnormatiivide täitmise järelevalvet ning millega muudetakse direktiive 2005/60/EÜ ja 2006/48/EÜ ning tunnistatakse kehtetuks direktiiv 2000/46/EÜ (ELT L 267, 10.10.2009, lk 7).

 

Muudetud järgmiste õigusaktidega.

7–1

Välja arvatud V jaotis.

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 26. juuni 2013. aasta direktiiv 2013/36/EL, mis käsitleb krediidiasutuste tegevuse alustamise tingimusi ning krediidiasutuste ja investeerimisühingute usaldatavusnõuete täitmise järelevalvet, millega muudetakse direktiivi 2002/87/EÜ ning millega tunnistatakse kehtetuks direktiivid 2006/48/EÜ ja 2006/49/EÜ (ELT L 176, 27.6.2013, lk 338).

7–2

Välja arvatud III ja IV jaotis.

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. novembri 2015. aasta direktiiv (EL) 2015/2366 makseteenuste kohta siseturul, direktiivide 2002/65/EÜ, 2009/110/EÜ ning 2013/36/EL ja määruse (EL) nr 1093/2010 muutmise ning direktiivi 2007/64/EÜ kehtetuks tunnistamise kohta (ELT L 337, 23.12.2015, lk 35).

8

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 24. novembri 2010. aastamäärus (EL) nr 1093/2010, millega asutatakse Euroopa Järelevalveasutus (Euroopa Pangandusjärelevalve), muudetakse otsust nr 716/2009/EÜ ning tunnistatakse kehtetuks komisjoni otsus 2009/78/EÜ (ELT L 331, 15.12.2010, lk 12).

 

Muudetud järgmiste õigusaktidega.

8–1

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 22. oktoobri 2013. aasta määrus (EL) nr 1022/2013, millega muudetakse määrust (EL) nr 1093/2010, millega asutatakse Euroopa Järelevalveasutus (Euroopa Pangandusjärelevalve), seoses Euroopa Keskpangale eriülesannete andmisega vastavalt nõukogu määrusele (EL) nr 1024/2013 (ELT L 287, 29.10.2013, lk 5).

8–2

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 4. veebruari 2014. aasta direktiiv 2014/17/EL elamukinnisvaraga seotud tarbijakrediidilepingute kohta ning millega muudetakse direktiive 2008/48/EÜ ja 2013/36/EL ja määrust (EL) nr 1093/2010 (ELT L 60, 28.2.2014, lk 34).

8–3

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 15. mai 2014. aasta direktiiv 2014/59/EL, millega luuakse krediidiasutuste ja investeerimisühingute finantsseisundi taastamise ja kriisilahenduse õigusraamistik ning muudetakse nõukogu direktiivi 82/891/EMÜ ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiive 2001/24/EÜ, 2002/47/EÜ, 2004/25/EÜ, 2005/56/EÜ, 2007/36/EÜ, 2011/35/EL, 2012/30/EL ja 2013/36/EL ning määruseid (EL) nr 1093/2010 ja (EL) nr 648/2012 (ELT L 173, 12.6.2014, lk 190).

8–4

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 15. juuli 2014. aasta määrus (EL) nr 806/2014, millega kehtestatakse ühtsed eeskirjad ja ühtne menetlus krediidiasutuste ja teatavate investeerimisühingute kriisilahenduseks ühtse kriisilahenduskorra ja ühtse kriisilahendusfondi raames ning millega muudetakse määrust (EL) nr 1093/2010 (ELT L 225, 30.7.2014, lk 1).

8–5

Välja arvatud III ja IV jaotis.

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. novembri 2015. aasta direktiiv (EL) 2015/2366 makseteenuste kohta siseturul, direktiivide 2002/65/EÜ, 2009/110/EÜ ning 2013/36/EL ja määruse (EL) nr 1093/2010 muutmise ning direktiivi 2007/64/EÜ kehtetuks tunnistamise kohta (ELT L 337, 23.12.2015, lk 35).

8–6

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 27. novembri 2019. aasta määrus (EL) 2019/2033, mis käsitleb investeerimisühingute suhtes kohaldatavaid usaldatavusnõudeid ning millega muudetakse määrusi (EL) nr 1093/2010, (EL) nr 575/2013, (EL) nr 600/2014 ja (EL) nr 806/2014 (ELT L 314, 5.12.2019, lk 1).

9

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 4. juuli 2012. aastamäärus (EL) nr 648/2012 börsiväliste tuletisinstrumentide, kesksete vastaspoolte ja kauplemisteabehoidlate kohta (ELT L 201, 27.7.2012, lk 1) ning vajaduse korral asjaomased teise tasandi meetmed

 

Muudetud järgmiste õigusaktidega.

9–1

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 26. juuni 2013. aasta määrus (EL) nr 575/2013 krediidiasutuste ja investeerimisühingute suhtes kohaldatavate usaldatavusnõuete kohta ja määruse (EL) nr 648/2012 muutmise kohta (ELT L 176, 27.6.2013, lk 1).

9–2

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 15. mai 2014. aasta direktiiv 2014/59/EL, millega luuakse krediidiasutuste ja investeerimisühingute finantsseisundi taastamise ja kriisilahenduse õigusraamistik ning muudetakse nõukogu direktiivi 82/891/EMÜ ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiive 2001/24/EÜ, 2002/47/EÜ, 2004/25/EÜ, 2005/56/EÜ, 2007/36/EÜ, 2011/35/EL, 2012/30/EL ja 2013/36/EL ning määruseid (EL) nr 1093/2010 ja (EL) nr 648/2012 (ELT L 173, 12.6.2014, lk 190).

9–3

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 15. mai 2014. aasta määrus (EL) nr 600/2014 finantsinstrumentide turgude kohta ning millega muudetakse määrust (EL) nr 648/2012 (ELT L 173, 12.6.2014, lk 84) ning vajaduse korral sellega seotud teise tasandi meetmed

 

Muudetud järgmise õigusaktiga.

9–3–1

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 23. juuni 2016. aasta määrus (EL) 2016/1033, millega muudetakse määrust (EL) nr 600/2014 finantsinstrumentide turgude kohta, määrust (EL) nr 596/2014, mis käsitleb turukuritarvitusi, ja määrust (EL) nr 909/2014, mis käsitleb väärtpaberiarvelduse parandamist Euroopa Liidus ja väärtpaberite keskdepositooriume (ELT L 175, 30.6.2016, lk 1–7).

9–4

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 20. mai 2015. aasta direktiiv (EL) 2015/849, mis käsitleb finantssüsteemi rahapesu või terrorismi rahastamise eesmärgil kasutamise tõkestamist ning millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 648/2012 ja tunnistatakse kehtetuks Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2005/60/EÜ ja komisjoni direktiiv 2006/70/EÜ (ELT L 141, 5.6.2015, lk 73).

9–5

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. novembri 2015. aasta määrus (EL) 2015/2365, mis käsitleb väärtpaberite kaudu finantseerimise tehingute ja uuesti kasutamise läbipaistvust ning millega muudetakse määrust (EL) nr 648/2012 (ELT L 337, 23.12.2015, lk 1) (krediidiasutuste osas)

9–6

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 20. mai 2019. aasta määrus (EL) 2019/834, millega muudetakse määrust (EL) nr 648/2012 seoses kliirimiskohustuse, kliirimiskohustuse peatamise, teatamisnõuete, keskse vastaspoole kaudu kliirimata börsiväliste tuletislepingute riskimaandamismeetodite, kauplemisteabehoidlate registreerimise ja järelevalve ning nõuetega kauplemisteabehoidlatele (ELT L 141, 28.5.2019, lk 42).

9–7

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 20. mai 2019. aasta määrus (EL) 2019/876, millega muudetakse määrust (EL) nr 575/2013 seoses finantsvõimenduse määra, stabiilse netorahastamise kordaja, omavahendite ja kõlblike kohustuste nõuete, vastaspoole krediidiriski, tururiski, kesksetes vastaspooltes olevate positsioonide, ühiseks investeerimiseks loodud ettevõtjates olevate riskipositsioonide, riskide kontsentreerumise, aruandlus- ja avalikustamisnõuetega ning millega muudetakse määrust (EL) nr 648/2012, (ELT L 150, 7.6.2019, lk 1) ning vajaduse korral asjaomased teise tasandi meetmed

9–8

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. detsembri 2020. aasta määrus (EL) 2021/23 kesksete vastaspoolte finantsseisundi taastamise ja kriisilahenduse raamistiku kohta ning millega muudetakse määruseid (EL) nr 1095/2010, (EL) nr 648/2012, (EL) nr 600/2014, (EL) nr 806/2014 ja (EL) 2015/2365 ning direktiive 2002/47/EÜ, 2004/25/EÜ, 2007/36/EÜ, 2014/59/EL ja (EL) 2017/1132 (ELT L 22, 22.1.2021, lk 1).

9–9

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 10. veebruari 2021. aasta määrus (EL) 2021/168, millega muudetakse määrust (EL) 2016/1011 seoses teatavate kolmandate riikide hetke vahetuskursi võrdlusaluste väljaarvamisega määruse kohaldamisalast ning asendusvõrdlusaluste määramisega teatavatele võrdlusalustele, mille väljaandmine on lõpetamisel, ning millega muudetakse määrust (EL) nr 648/2012 (ELT L 49, 12.2.2021, lk 6).

10

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 26. juuni 2013. aastamäärus (EL) nr 575/2013 krediidiasutuste ja investeerimisühingute suhtes kohaldatavate usaldatavusnõuete kohta ja määruse (EL) nr 648/2012 muutmise kohta (ELT L 176, 27.6.2013, lk 1) ning vajaduse korral sellega seotud teise tasandi meetmed

 

Muudetud järgmiste õigusaktidega.

10–1

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 12. detsembri 2017. aasta määrus (EL) 2017/2395, millega muudetakse määrust (EL) nr 575/2013 seoses üleminekukorraga, et leevendada rahvusvahelise finantsaruandlusstandardi (IFRS) 9 kasutuselevõtu mõju omavahenditele ja seoses üleminekukorraga, mis käsitleb riskide kontsentreerumise sätete kohaldamist ükskõik millise liikmesriigi omavääringus nomineeritud teatavatele avaliku sektori suhtes võetavatele riskipositsioonidele (ELT L 345, 27.12.2017, lk 27).

10–2

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 12. detsembri 2017. aasta määrus (EL) 2017/2401, millega muudetakse määrust (EL) nr 575/2013 krediidiasutuste ja investeerimisühingute suhtes kohaldatavate usaldatavusnõuete kohta (ELT L 347, 28.12.2017, lk 1).

10–3

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 17. aprilli 2019. aasta määrus (EL) 2019/630, millega muudetakse määrust (EL) nr 575/2013 seoses viivisnõuete kahju miinimumkattega (ELT L 111, 25.4.2019, lk 4).

10–4

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 20. mai 2019. aasta määrus (EL) 2019/876, millega muudetakse määrust (EL) nr 575/2013 seoses finantsvõimenduse määra, stabiilse netorahastamise kordaja, omavahendite ja kõlblike kohustuste nõuete, vastaspoole krediidiriski, tururiski, kesksetes vastaspooltes olevate positsioonide, ühiseks investeerimiseks loodud ettevõtjates olevate riskipositsioonide, riskide kontsentreerumise, aruandlus- ja avalikustamisnõuetega ning millega muudetakse määrust (EL) nr 648/2012, (ELT L 150, 7.6.2019, lk 1) ning vajaduse korral asjaomased teise tasandi meetmed

10–5

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 27. novembri 2019. aasta määrus (EL) 2019/2033, mis käsitleb investeerimisühingute suhtes kohaldatavaid usaldatavusnõudeid ning millega muudetakse määrusi (EL) nr 1093/2010, (EL) nr 575/2013, (EL) nr 600/2014 ja (EL) nr 806/2014 (ELT L 314, 5.12.2019, lk 1).

10–6

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 24. juuni 2020. aasta määrus (EL) 2020/873, millega muudetakse määrusi (EL) nr 575/2013 ja (EL) 2019/876 seoses teatavate kohandustega COVID-19 pandeemiale reageerimiseks (ELT L 204, 26.6.2020, lk 4).

10–7

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 31. märtsi 2021. aasta määrus (EL) 2021/558, millega muudetakse määrust (EL) nr 575/2013 seoses väärtpaberistamise raamistiku kohandamisega, et toetada majanduse taaskäivitamist COVID-19 kriisile reageerimisel (ELT L 116, 6.4.2021, lk 25).

11

Välja arvatud V jaotis.

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 26. juuni 2013. aastadirektiiv 2013/36/EL, mis käsitleb krediidiasutuste tegevuse alustamise tingimusi ning krediidiasutuste ja investeerimisühingute usaldatavusnõuete täitmise järelevalvet, millega muudetakse direktiivi 2002/87/EÜ ning millega tunnistatakse kehtetuks direktiivid 2006/48/EÜ ja 2006/49/EÜ (ELT L 176, 27.6.2013, lk 338), ning vajaduse korral sellega seotud teise tasandi meetmed

 

Muudetud järgmiste õigusaktidega.

11–1

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 15. mai 2014. aasta direktiiv 2014/59/EL, millega luuakse krediidiasutuste ja investeerimisühingute finantsseisundi taastamise ja kriisilahenduse õigusraamistik ning muudetakse nõukogu direktiivi 82/891/EMÜ ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiive 2001/24/EÜ, 2002/47/EÜ, 2004/25/EÜ, 2005/56/EÜ, 2007/36/EÜ, 2011/35/EL, 2012/30/EL ja 2013/36/EL ning määruseid (EL) nr 1093/2010 ja (EL) nr 648/2012 (ELT L 173, 12.6.2014, lk 190).

11–2

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 20. mai 2019. aasta direktiiv (EL) 2019/878, millega muudetakse direktiivi 2013/36/EL seoses vabastatud üksuste, finantsvaldusettevõtjate, segafinantsvaldusettevõtjate, tasustamise, järelevalvemeetmete ja -volituste ning kapitali säilitamise meetmetega, (ELT L 150, 7.6.2019, lk 253) ning vajaduse korral asjaomased teise tasandi meetmed

11–3

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 27. novembri 2019. aasta direktiiv (EL) 2019/2034, mis käsitleb investeerimisühingute usaldatavusnõuete täitmise järelevalvet ning millega muudetakse direktiive 2002/87/EÜ, 2009/65/EÜ, 2011/61/EL, 2013/36/EL, 2014/59/EL ja 2014/65/EL (ELT L 314, 5.12.2019, lk 64).

11–4

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. veebruari 2021. aasta direktiiv (EL) 2021/338, millega muudetakse direktiivi 2014/65/EL seoses teabele esitatavate nõuete, tootejuhtimise ja positsioonipiirangutega ning direktiive 2013/36/EL ja (EL) 2019/878 seoses nende kohaldamisega investeerimisühingute suhtes, et aidata kaasa COVID-19 kriisist taastumisele (ELT L 68, 26.2.2021, lk 14).

12

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. aprilli 2014. aastadirektiiv 2014/49/EL hoiuste tagamise skeemide kohta (uuesti sõnastatud) (ELT L 173, 12.6.2014, lk 149).

13

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 15. mai 2014. aastadirektiiv 2014/59/EL, millega luuakse krediidiasutuste ja investeerimisühingute finantsseisundi taastamise ja kriisilahenduse õigusraamistik ning muudetakse nõukogu direktiivi 82/891/EMÜ ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiive 2001/24/EÜ, 2002/47/EÜ, 2004/25/EÜ, 2005/56/EÜ, 2007/36/EÜ, 2011/35/EL, 2012/30/EL ja 2013/36/EL ning määruseid (EL) nr 1093/2010 ja (EL) nr 648/2012, (ELT L 173, 12.6.2014, lk 190) ning vajaduse korral sellega seotud teise tasandi meetmed

 

Muudetud järgmiste õigusaktidega.

13–1

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 12. detsembri 2017. aasta direktiiv (EL) 2017/2399, millega muudetakse direktiivi 2014/59/EL seoses tagamata võlainstrumentidest tulenevate nõuete rahuldamisjärkudega maksejõuetusmenetluses (ELT L 345, 27.12.2017, lk 96).

13–2

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 20. mai 2019. aasta direktiiv (EL) 2019/879, millega muudetakse direktiivi 2014/59/EL seoses krediidiasutuste ja investeerimisühingute kahjumikatmis- ja rekapitaliseerimisvõimega ning direktiivi 98/26/EÜ (ELT L 150, 7.6.2019, lk 296), ning vajaduse korral asjaomased teise tasandi meetmed

13–3

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 27. novembri 2019. aasta direktiiv (EL) 2019/2034, mis käsitleb investeerimisühingute usaldatavusnõuete täitmise järelevalvet ning millega muudetakse direktiive 2002/87/EÜ, 2009/65/EÜ, 2011/61/EL, 2013/36/EL, 2014/59/EL ja 2014/65/EL (ELT L 314, 5.12.2019, lk 64).

13–4

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. detsembri 2020. aasta määrus (EL) 2021/23 kesksete vastaspoolte finantsseisundi taastamise ja kriisilahenduse raamistiku kohta ning millega muudetakse määruseid (EL) nr 1095/2010, (EL) nr 648/2012, (EL) nr 600/2014, (EL) nr 806/2014 ja (EL) 2015/2365 ning direktiive 2002/47/EÜ, 2004/25/EÜ, 2007/36/EÜ, 2014/59/EL ja (EL) 2017/1132 (ELT L 22, 22.1.2021, lk 1).

14

Krediidiasutuste suhtes kohaldatavad sätted, välja arvatud artiklid 34–36 ning III jaotis.

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 15. mai 2014. aastadirektiiv 2014/65/EL finantsinstrumentide turgude kohta ning millega muudetakse direktiive 2002/92/EÜ ja 2011/61/EL (uuesti sõnastatud) (ELT L 173, 12.6.2014, lk 349) ning vajaduse korral sellega seotud teise tasandi meetmed

 

Muudetud järgmiste õigusaktidega.

14–1

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 23. juuli 2014. aasta määrus (EL) nr 909/2014, mis käsitleb väärtpaberiarvelduse parandamist Euroopa Liidus ja väärtpaberite keskdepositooriume ning millega muudetakse direktiive 98/26/EÜ ja 2014/65/EL ning määrust (EL) nr 236/2012 (ELT L 257, 28.8.2014, lk 1).

14–2

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 23. juuni 2016. aasta direktiiv (EL) 2016/1034, millega muudetakse direktiivi 2014/65/EL finantsinstrumentide turgude kohta (ELT L 175, 30.6.2016, lk 8).

14–3

Välja arvatud artikli 64 punkt 5.

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 27. novembri 2019. aasta direktiiv (EL) 2019/2034, mis käsitleb investeerimisühingute usaldatavusnõuete täitmise järelevalvet ning millega muudetakse direktiive 2002/87/EÜ, 2009/65/EÜ, 2011/61/EL, 2013/36/EL, 2014/59/EL ja 2014/65/EL (ELT L 314, 5.12.2019, lk 64).

14–4

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 18. detsembri 2019. aasta direktiiv (EL) 2019/2177, millega muudetakse direktiivi 2009/138/EÜ kindlustus- ja edasikindlustustegevuse alustamise ja jätkamise kohta (Solventsus II), direktiivi 2014/65/EL finantsinstrumentide turgude kohta ning direktiivi (EL) 2015/849, mis käsitleb finantssüsteemi rahapesu või terrorismi rahastamise eesmärgil kasutamise tõkestamist (ELT L 334, 27.12.2019, lk 155).

14–5

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 7. oktoobri 2020. aasta direktiiv (EL) 2020/1504, millega muudetakse direktiivi 2014/65/EL finantsinstrumentide turgude kohta (ELT L 347, 20.10.2020, lk 50).

14–6

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. veebruari 2021. aasta direktiiv (EL) 2021/338, millega muudetakse direktiivi 2014/65/EL seoses teabele esitatavate nõuete, tootejuhtimise ja positsioonipiirangutega ning direktiive 2013/36/EL ja (EL) 2019/878 seoses nende kohaldamisega investeerimisühingute suhtes, et aidata kaasa COVID-19 kriisist taastumisele (ELT L 68, 26.2.2021, lk 14).

15

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 23. juuli 2014. aastamäärus (EL) nr 909/2014, mis käsitleb väärtpaberiarvelduse parandamist Euroopa Liidus ja väärtpaberite keskdepositooriume ning millega muudetakse direktiive 98/26/EÜ ja 2014/65/EL ning määrust (EL) nr 236/2012 (ELT L 257, 28.8.2014, lk 1).

 

Muudetud järgmise õigusaktiga.

15–1

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 23. juuni 2016. aasta määrus (EL) 2016/1033, millega muudetakse määrust (EL) nr 600/2014 finantsinstrumentide turgude kohta, määrust (EL) nr 596/2014, mis käsitleb turukuritarvitusi, ja määrust (EL) nr 909/2014, mis käsitleb väärtpaberiarvelduse parandamist Euroopa Liidus ja väärtpaberite keskdepositooriume (ELT L 175, 30.6.2016, lk 1).

16

Krediidiasutuste suhtes kohaldatavad sätted

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 15. mai 2014. aastamäärus (EL) nr 600/2014 finantsinstrumentide turgude kohta ning millega muudetakse määrust (EL) nr 648/2012 (ELT L 173, 12.6.2014, lk 84).

 

Muudetud järgmiste õigusaktidega.

16–1

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 23. juuni 2016. aasta määrus (EL) 2016/1033, millega muudetakse määrust (EL) nr 600/2014 finantsinstrumentide turgude kohta, määrust (EL) nr 596/2014, mis käsitleb turukuritarvitusi, ja määrust (EL) nr 909/2014, mis käsitleb väärtpaberiarvelduse parandamist Euroopa Liidus ja väärtpaberite keskdepositooriume (ELT L 175, 30.6.2016, lk 1).

16–2

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 27. novembri 2019. aasta määrus (EL) 2019/2033, mis käsitleb investeerimisühingute suhtes kohaldatavaid usaldatavusnõudeid ning millega muudetakse määrusi (EL) nr 1093/2010, (EL) nr 575/2013, (EL) nr 600/2014 ja (EL) nr 806/2014 (ELT L 314, 5.12.2019, lk 1).

16–3

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. detsembri 2020. aasta määrus (EL) 2021/23 kesksete vastaspoolte finantsseisundi taastamise ja kriisilahenduse raamistiku kohta ning millega muudetakse määruseid (EL) nr 1095/2010, (EL) nr 648/2012, (EL) nr 600/2014, (EL) nr 806/2014 ja (EL) 2015/2365 ning direktiive 2002/47/EÜ, 2004/25/EÜ, 2007/36/EÜ, 2014/59/EL ja (EL) 2017/1132 (ELT L 22, 22.1.2021, lk 1).

17

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. novembri 2015. aastamäärus (EL) 2015/2365, mis käsitleb väärtpaberite kaudu finantseerimise tehingute ja uuesti kasutamise läbipaistvust ning millega muudetakse määrust (EL) nr 648/2012 (ELT L 337, 23.12.2015, lk 1) (krediidiasutuste osas)

Muudetud järgmise õigusaktiga.

17–1

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. detsembri 2020. aasta määrus (EL) 2021/23 kesksete vastaspoolte finantsseisundi taastamise ja kriisilahenduse raamistiku kohta ning millega muudetakse määruseid (EL) nr 1095/2010, (EL) nr 648/2012, (EL) nr 600/2014, (EL) nr 806/2014 ja (EL) 2015/2365 ning direktiive 2002/47/EÜ, 2004/25/EÜ, 2007/36/EÜ, 2014/59/EL ja (EL) 2017/1132 (ELT L 22, 22.1.2021, lk 1).

18

Välja arvatud III ja IV jaotis.

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. novembri 2015. aastadirektiiv (EL) 2015/2366 makseteenuste kohta siseturul, direktiivide 2002/65/EÜ, 2009/110/EÜ ning 2013/36/EL ja määruse (EL) nr 1093/2010 muutmise ning direktiivi 2007/64/EÜ kehtetuks tunnistamise kohta (ELT L 337, 23.12.2015, lk 35) ning vajaduse korral sellega seotud teise tasandi meetmed


21.2.2023   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 53/98


KOMISJONI RAKENDUSOTSUS (EL) 2023/395,

20. veebruar 2023,

millega määratakse liidus vaba liikumise õiguse kasutamise hõlbustamiseks kindlaks Aserbaidžaani Vabariigis välja antud COVID-19 tõendite samaväärsus Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2021/953 kohaselt välja antud tõenditega

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 14. juuni 2021. aasta määrust (EL) 2021/953, millega kehtestatakse koostalitlusvõimeliste COVID-19 vaktsineerimis-, testimis- ja läbipõdemistõendite (ELi digitaalne COVID-tõend) väljaandmise, kontrollimise ja aktsepteerimise raamistik, et hõlbustada vaba liikumist COVID-19 pandeemia ajal, (1) eriti selle artikli 8 lõiget 2,

ning arvestades järgmist:

(1)

Määrusega (EL) 2021/953 on kehtestatud koostalitlusvõimeliste COVID-19 vaktsineerimis-, testimis- ja läbipõdemistõendite (ELi digitaalne COVID-tõend) väljaandmise, kontrollimise ja aktsepteerimise raamistik eesmärgiga hõlbustada tõendi omaja vaba liikumise õiguse kasutamist COVID-19 pandeemia ajal. Samuti aitab määrus järk-järgult ja kooskõlastatult kaotada vaba liikumise piirangud, mille liikmesriigid on liidu õiguse alusel SARS-CoV-2 leviku piiramiseks kehtestanud.

(2)

Määrusega (EL) 2021/953 on lubatud aktsepteerida COVID-19 tõendeid, mille kolmandad riigid on välja andnud liidu kodanikele ja nende pereliikmetele, kui komisjon leiab, et need COVID-19 tõendid on välja antud vastavalt standarditele, mida peetakse samaväärseteks kõnealuse määruse kohaselt kehtestatud standarditega. Lisaks on Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EL) 2021/954 (2) ette nähtud, et liikmesriigid peavad kohaldama määruses (EL) 2021/953 sätestatud õigusnorme kolmandate riikide kodanike suhtes, kes ei kuulu nimetatud määruse kohaldamisalasse, kuid kes viibivad või elavad seaduslikult nende territooriumil ja kellel on liidu õiguse kohaselt õigus reisida teistesse liikmesriikidesse. Seepärast tuleks käesolevas otsuses samaväärsuse kohta tehtud järeldust kohaldada COVID-19 vaktsineerimis-, testimis- ja läbipõdemistõendite suhtes, mille Aserbaidžaani Vabariik on andnud välja liidu kodanikele ja nende pereliikmetele. Samamoodi kohaldatakse määruse (EL) 2021/954 alusel sellist samaväärsuse kohta tehtud järeldust ka COVID-19 vaktsineerimis-, testimis- ja läbipõdemistõendite suhtes, mille Aserbaidžaani Vabariik on andnud välja kolmandate riikide kodanikele, kes viibivad või elavad seaduslikult liikmesriikide territooriumil, kõnealuses määruses sätestatud tingimustel.

(3)

17. jaanuaril 2023 esitas Aserbaidžaani Vabariik komisjonile üksikasjaliku teabe koostalitlusvõimeliste COVID-19 vaktsineerimis-, testimis- ja läbipõdemistõendite väljaandmise kohta süsteemi „e-tebib web application“ kohaselt. Aserbaidžaani Vabariik teatas komisjonile, et tema arvates antakse COVID-19 tõendeid välja kooskõlas standardi ja tehnoloogilise süsteemiga, mis on koostalitlusvõimelised määrusega (EL) 2021/953 kehtestatud usaldusraamistikuga ja võimaldavad kontrollida tõendite ehtsust, kehtivust ja terviklust. Sellega seoses teatas Aserbaidžaani Vabariik komisjonile, et tema poolt süsteemi „e-tebib web application“ kaudu välja antud COVID-19 vaktsineerimis-, testimis- ja läbipõdemistõendid sisaldavad määruse (EL) 2021/953 lisas osutatud andmeid.

(4)

Samuti teatas Aserbaidžaani Vabariik komisjonile, et aktsepteerib vaktsineerimis-, testimis- ja läbipõdemistõendeid, mille on määruse (EL) 2021/953 kohaselt välja andnud liikmesriigid ja Euroopa Majanduspiirkonna riigid.

(5)

Aserbaidžaani Vabariigi taotlusel tegi komisjon 6. veebruaril 2023 tehnilised katsed, mis näitasid, et COVID-19 vaktsineerimis-, testimis- ja läbipõdemistõendid, mille on välja andnud Aserbaidžaani Vabariik süsteemi „e-tebib web application“ kohaselt, on koostalitlusvõimelised määrusega (EL) 2021/953 loodud usaldusraamistikuga ning võimaldavad kontrollida tõendite ehtsust, kehtivust ja terviklust. Samuti kinnitas komisjon, et COVID-19 vaktsineerimis-, testimis- ja läbipõdemistõendid, mille on välja andnud Aserbaidžaani Vabariik süsteemi „e-tebib web application“ kohaselt, sisaldavad vajalikke andmeid.

(6)

Aserbaidžaani Vabariik teatas komisjonile, et annab praegu välja koostalitlusvõimelisi vaktsineerimistõendeid COVID-19 vaktsiinide Comirnaty, CoronaVac, Vaxzevria ja Sputnik V kohta.

(7)

Aserbaidžaani Vabariik teavitas komisjoni ka sellest, et annab välja koostalitlusvõimelisi testimistõendeid nukleiinhappe amplifitseerimise testide kohta.

(8)

Lisaks teatas Aserbaidžaani Vabariik komisjonile, et annab välja koostalitlusvõimelisi läbipõdemistõendeid.

(9)

Aserbaidžaani Vabariik teavitas komisjoni, et tõendite kontrollimisel Aserbaidžaani Vabariigis töödeldakse neis sisalduvaid isikuandmeid üksnes selleks, et kontrollida ja kinnitada tõendi omaja vaktsineerimist, testitulemust või läbipõdemist, ning andmeid ei säilitata.

(10)

Seega on olemas vajalikud elemendid selleks, et Aserbaidžaani Vabariigi poolt süsteemi „e-tebib web application“ kohaselt välja antud COVID-19 tõendeid saaks käsitada samaväärsetena määruse (EL) 2021/953 kohaselt välja antud tõenditega.

(11)

Seepärast tuleks COVID-19 vaktsineerimis-, testimis- ja läbipõdemistõendeid, mille on välja andnud Aserbaidžaani Vabariik süsteemi „e-tebib web application“ kohaselt, aktsepteerida määruse (EL) 2021/953 artikli 5 lõikes 5, artikli 6 lõikes 5 ja artikli 7 lõikes 8 osutatud tingimustel.

(12)

Käesoleva otsuse kohaldamiseks tuleks Aserbaidžaani Vabariik ühendada määrusega (EL) 2021/953 loodud ELi digitaalse COVID-tõendi usaldusraamistikuga.

(13)

Selleks et kaitsta liidu huve, eelkõige rahvatervise valdkonnas, võib komisjon kasutada oma volitusi käesoleva otsuse kohaldamise peatamiseks või otsuse kehtetuks tunnistamiseks, kui määruse (EL) 2021/953 artikli 8 lõikes 2 sätestatud tingimused ei ole enam täidetud.

(14)

Selleks et ühendada Aserbaidžaani Vabariik võimalikult kiiresti määrusega (EL) 2021/953 loodud ELi digitaalse COVID-tõendi usaldusraamistikuga, peaks käesolev otsus jõustuma selle Euroopa Liidu Teatajas avaldamise päeval.

(15)

Käesoleva otsusega ette nähtud meetmed on kooskõlas määruse (EL) 2021/953 artikliga 14 loodud komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Aserbaidžaani Vabariigis süsteemi „e-tebib web application“ kohaselt välja antud COVID-19 vaktsineerimis-, testimis- ja läbipõdemistõendeid käsitatakse liidus vaba liikumise õiguse kasutamise hõlbustamise eesmärgil samaväärsetena tõenditega, mis on välja antud määruse (EL) 2021/953 kohaselt.

Artikkel 2

Aserbaidžaani Vabariik ühendatakse määrusega (EL) 2021/953 loodud ELi digitaalse COVID-tõendi usaldusraamistikuga.

Artikkel 3

Käesolev otsus jõustub Euroopa Liidu Teatajas avaldamise päeval.

Brüssel, 20. veebruar 2023

Komisjoni nimel

president

Ursula VON DER LEYEN


(1)  ELT L 211, 15.6.2021, lk 1.

(2)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 14. juuni 2021. aasta määrus (EL) 2021/954, millega kehtestatakse koostalitlusvõimeliste COVID-19 vaktsineerimis-, testimis- ja läbipõdemistõendite (ELi digitaalne COVID-tõend) väljaandmise, kontrollimise ja aktsepteerimise raamistik seoses kolmandate riikide kodanikega, kes seaduslikult viibivad või elavad COVID-19 pandeemia ajal liikmesriikide territooriumil (ELT L 211, 15.6.2021, lk 24).


21.2.2023   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 53/101


KOMISJONI RAKENDUSOTSUS (EL) 2023/396,

20. veebruar 2023,

millega määratakse liidus vaba liikumise õiguse kasutamise hõlbustamiseks kindlaks Hongkongi erihalduspiirkonnas välja antud COVID-19 tõendite samaväärsus Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2021/953 kohaselt välja antud tõenditega

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 14. juuni 2021. aasta määrust (EL) 2021/953, millega kehtestatakse koostalitlusvõimeliste COVID-19 vaktsineerimis-, testimis- ja läbipõdemistõendite (ELi digitaalne COVID-tõend) väljaandmise, kontrollimise ja aktsepteerimise raamistik, et hõlbustada vaba liikumist COVID-19 pandeemia ajal, (1) eriti selle artikli 8 lõiget 2,

ning arvestades järgmist:

(1)

Määrusega (EL) 2021/953 on kehtestatud koostalitlusvõimeliste COVID-19 vaktsineerimis-, testimis- ja läbipõdemistõendite (ELi digitaalne COVID-tõend) väljaandmise, kontrollimise ja aktsepteerimise raamistik eesmärgiga hõlbustada tõendi omaja vaba liikumise õiguse kasutamist COVID-19 pandeemia ajal. Samuti aitab määrus järk-järgult ja kooskõlastatult kaotada vaba liikumise piirangud, mille liikmesriigid on liidu õiguse alusel SARS-CoV-2 leviku piiramiseks kehtestanud.

(2)

Määrusega (EL) 2021/953 on lubatud aktsepteerida COVID-19 tõendeid, mille kolmandad riigid on välja andnud liidu kodanikele ja nende pereliikmetele, kui komisjon leiab, et need COVID-19 tõendid on välja antud vastavalt standarditele, mida peetakse samaväärseteks kõnealuse määruse kohaselt kehtestatud standarditega. Lisaks on Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EL) 2021/954 (2) ette nähtud, et liikmesriigid peavad kohaldama määruses (EL) 2021/953 sätestatud õigusnorme kolmandate riikide kodanike suhtes, kes ei kuulu nimetatud määruse kohaldamisalasse, kuid kes viibivad või elavad seaduslikult nende territooriumil ja kellel on liidu õiguse kohaselt õigus reisida teistesse liikmesriikidesse. Seepärast tuleks käesolevas otsuses samaväärsuse kohta tehtud järeldust kohaldada COVID-19 vaktsineerimis-, testimis- ja läbipõdemistõendite suhtes, mille Hongkongi erihalduspiirkond on andnud välja liidu kodanikele ja nende pereliikmetele. Samamoodi kohaldatakse määruse (EL) 2021/954 alusel sellist samaväärsuse kohta tehtud järeldust ka COVID-19 vaktsineerimis-, testimis- ja läbipõdemistõendite suhtes, mille Hongkongi erihalduspiirkond on andnud välja kolmandate riikide kodanikele, kes viibivad või elavad seaduslikult liikmesriikide territooriumil, kõnealuses määruses sätestatud tingimustel.

(3)

5. juulil 2022 esitas Hongkongi erihalduspiirkond komisjonile üksikasjaliku teabe koostalitlusvõimeliste COVID-19 vaktsineerimis-, testimis- ja läbipõdemistõendite väljaandmise kohta süsteemi „COVID-19 Electronic Vaccination and Testing Record System (eVT)“ kohaselt. Hongkongi erihalduspiirkond teatas komisjonile, et tema arvates antakse COVID-19 tõendeid välja kooskõlas standardi ja tehnoloogilise süsteemiga, mis on koostalitlusvõimelised määrusega (EL) 2021/953 kehtestatud usaldusraamistikuga ja võimaldavad kontrollida tõendite ehtsust, kehtivust ja terviklust. Sellega seoses teatas Hongkongi erihalduspiirkond komisjonile, et COVID-19 vaktsineerimis-, testimis- ja läbipõdemistõendid, mille Hongkongi erihalduspiirkond on välja andnud süsteemi „COVID-19 Electronic Vaccination and Testing Record System (eVT)“ kohaselt, sisaldavad määruse (EL) 2021/953 lisas osutatud andmeid.

(4)

Samuti teatas Hongkongi erihalduspiirkond komisjonile, et ta aktsepteerib vaktsineerimis-, testimis- ja läbipõdemistõendeid, mille on määruse (EL) 2021/953 kohaselt välja andnud liikmesriigid ja Euroopa Majanduspiirkonna riigid.

(5)

Hongkongi erihalduspiirkonna taotlusel tegi komisjon 23. novembril 2022 tehnilised katsed, mis näitasid, et COVID-19 vaktsineerimis-, testimis- ja läbipõdemistõendid, mille on välja andnud Hongkongi erihalduspiirkond süsteemi „COVID-19 Electronic Vaccination and Testing Record System (eVT)“ kohaselt, on koostalitlusvõimelised määrusega (EL) 2021/953 loodud usaldusraamistikuga ning võimaldavad kontrollida tõendite ehtsust, kehtivust ja terviklust. Komisjon kinnitas ka, et COVID-19 vaktsineerimis-, testimis- ja läbipõdemistõendid, mille on välja andnud Hongkongi erihalduspiirkond süsteemi „COVID-19 Electronic Vaccination and Testing Record System (eVT)“ kohaselt, sisaldavad vajalikke andmeid.

(6)

Hongkongi erihalduspiirkond teatas komisjonile, et annab praegu välja koostalitlusvõimelisi vaktsineerimistõendeid COVID-19 vaktsiinide Comirnaty ja CoronaVac kohta.

(7)

Hongkongi erihalduspiirkond teavitas komisjoni ka sellest, et annab välja koostalitlusvõimelisi testimistõendeid nukleiinhappe amplifitseerimise testide kohta.

(8)

Lisaks teatas Hongkongi erihalduspiirkond komisjonile, et annab välja koostalitlusvõimelisi läbipõdemistõendeid.

(9)

Hongkongi erihalduspiirkond teavitas komisjoni, et tõendite kontrollimisel Hongkongi erihalduspiirkonnas töödeldakse neis sisalduvaid isikuandmeid üksnes selleks, et kontrollida ja kinnitada tõendi omaja vaktsineerimist, testitulemust või läbipõdemist, ning andmeid ei säilitata, välja arvatud saabumisel positiivse testitulemuse andnud isikute terviseandmed, mis salvestatakse epidemioloogilise uuringu osana.

(10)

Seega on olemas vajalikud elemendid selleks, et Hongkongi erihalduspiirkonna poolt süsteemi „COVID-19 Electronic Vaccination and Testing Record System (eVT)“ kohaselt välja antud COVID-19 tõendeid saaks käsitada samaväärsetena määruse (EL) 2021/953 kohaselt välja antud tõenditega.

(11)

Seepärast tuleks COVID-19 vaktsineerimis-, testimis- ja läbipõdemistõendeid, mille on välja andnud Hongkongi erihalduspiirkond süsteemi „COVID-19 Electronic Vaccination and Testing Record System (eVT)“ kohaselt, aktsepteerida määruse (EL) 2021/953 artikli 5 lõikes 5, artikli 6 lõikes 5 ja artikli 7 lõikes 8 osutatud tingimustel.

(12)

Käesoleva otsuse kohaldamiseks tuleks Hongkongi erihalduspiirkond ühendada määrusega (EL) 2021/953 loodud ELi digitaalse COVID-tõendi usaldusraamistikuga.

(13)

Selleks et kaitsta liidu huve, eelkõige rahvatervise valdkonnas, võib komisjon kasutada oma volitusi käesoleva otsuse kohaldamise peatamiseks või otsuse kehtetuks tunnistamiseks, kui määruse (EL) 2021/953 artikli 8 lõikes 2 sätestatud tingimused ei ole enam täidetud.

(14)

Selleks et ühendada Hongkongi erihalduspiirkond võimalikult kiiresti määrusega (EL) 2021/953 loodud ELi digitaalse COVID-tõendi usaldusraamistikuga, peaks käesolev otsus jõustuma selle Euroopa Liidu Teatajas avaldamise päeval.

(15)

Käesoleva otsusega ette nähtud meetmed on kooskõlas määruse (EL) 2021/953 artikliga 14 loodud komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Hongkongi erihalduspiirkonnas süsteemi „COVID-19 Electronic Vaccination and Testing Record System (eVT)“ kohaselt välja antud COVID-19 vaktsineerimis-, testimis- ja läbipõdemistõendeid käsitatakse liidus vaba liikumise õiguse kasutamise hõlbustamise eesmärgil samaväärsetena tõenditega, mis on välja antud määruse (EL) 2021/953 kohaselt.

Artikkel 2

Hongkongi erihalduspiirkond ühendatakse määrusega (EL) 2021/953 loodud ELi digitaalse COVID-tõendi usaldusraamistikuga.

Artikkel 3

Käesolev otsus jõustub Euroopa Liidu Teatajas avaldamise päeval.

Brüssel, 20. veebruar 2023

Komisjoni nimel

president

Ursula VON DER LEYEN


(1)  ELT L 211, 15.6.2021, lk 1.

(2)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 14. juuni 2021. aasta määrus (EL) 2021/954, millega kehtestatakse koostalitlusvõimeliste COVID-19 vaktsineerimis-, testimis- ja läbipõdemistõendite (ELi digitaalne COVID-tõend) väljaandmise, kontrollimise ja aktsepteerimise raamistik seoses kolmandate riikide kodanikega, kes seaduslikult viibivad või elavad COVID-19 pandeemia ajal liikmesriikide territooriumil (ELT L 211, 15.6.2021, lk 24).


SOOVITUSED

21.2.2023   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 53/104


KOMISJONI SOOVITUS (EL) 2023/397,

17. veebruar 2023,

Euroopa statistikasüsteemi selgitavate metaandmete ja kvaliteediaruannete kohta, millega asendatakse soovitus 2009/498/EÜ Euroopa statistikasüsteemi viitamismetaandmete kohta

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut, eriti selle artiklit 292,

ning arvestades järgmist:

(1)

Liidu ja riiklike statistikaasutuste jaoks koostatud Euroopa statistika tegevusjuhises (1) esitatakse põhimõtted ja näitajad, mis käsitlevad institutsioonilist keskkonda, statistikaprotsesse ja statistilist väljundit.

(2)

Euroopa statistika tegevusjuhises käsitletakse Euroopa statistika kättesaadavust ja selgust ning märgitakse, et kaasnevad metaandmed tuleks dokumenteerida metaandmete standardsüsteemi järgides.

(3)

Euroopa koostalitlusvõime raamistikus (2) kirjeldatakse liidu koostalitlusvõime peamisi põhimõtteid.

(4)

Selgitavad metaandmed ja kvaliteediaruanded on iga statistikaasutuse metaandmete süsteemi lahutamatu osa.

(5)

Selgitavate metaandmete ja kvaliteediaruandluse nõuded on sätestatud liidu määrustes, mida kohaldatakse eri statistikavaldkondade suhtes.

(6)

Liidu ja riiklikud statistikaasutused on Euroopa statistika tegevusjuhise vastuvõtmisega võtnud kohustuse tagada kõrgetasemelise statistika tootmine, millega kaasneb nõue tagada läbipaistvam ja ühtsem aruandlus andmete kvaliteedi kohta.

(7)

Tõhusust saaks märkimisväärselt suurendada ja koormust vähendada, kui selgitavate metaandmete ja kvaliteediaruannete loomisel lähtutaks Euroopa statistikasüsteemi ühtsest statistikamõistete loetelust, võimaldades samal ajal riiklikel ja liidu statistikaasutustel vajaduse korral seda loetelu mõnes konkreetses statistikavaldkonnas täiendada.

(8)

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruses (EÜ) nr 223/2009 Euroopa statistika kohta (3) on sätestatud raamistik käesoleva soovituse elluviimiseks.

(9)

Komisjoni soovituses 2009/498/EÜ (4) pannakse alus metaandmete standardimisele Euroopa statistikas, kuid see ei hõlma täielikult kvaliteediaruandluse mõisteid.

(10)

Komisjon (Eurostat) kooskõlastab ja haldab ühtse integreeritud metaandmete struktuuri versiooniuuendusi ning toetab liikmesriike nende rakendamisel ja kasutuselevõtu tagamisel.

(11)

Komisjon (Eurostat) ja liikmesriigid peaksid käesoleva soovituse rakendamisel ja selle mõju hindamisel koostööd tegema.

(12)

Käesoleva soovitusega asendatakse soovitus 2009/498/EÜ,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA SOOVITUSE:

1.

Liikmesriike kutsutakse üles tagama, et nende riiklikud statistikaasutused kasutavad Euroopa statistikasüsteemi komitee poolt heaks kiidetud ühtse integreeritud metaandmete struktuuri (SIMS) (5) viimases versioonis loetletud statistilisi mõisteid eri statistikavaldkondade selgitavate metaandmete ja kvaliteediaruannete koostamisel ning selgitavate metaandmete ja kvaliteediaruannete vahetamisel Euroopa statistikasüsteemis.

2.

Iga liikmesriik valib välja menetlused ja tavad, mis sobivad kõige paremini käesoleva soovituse rakendamise tagamiseks. Selleks peaksid liikmesriigid täiel määral ära kasutama olemasolevat toetust, eelkõige Euroopa statistikasüsteemi raames.

3.

Riiklikke statistikaasutusi kutsutakse üles teavitama komisjoni (Eurostat) 1. jaanuariks 2024 ja seejärel korrapäraselt meetmetest, mis on võetud ühtses integreeritud metaandmete struktuuris loetletud mõistete kohaldamiseks, ja nende rakendamise määrast.

Brüssel, 17. veebruar 2023

Komisjoni nimel

komisjoni liige

Paolo GENTILONI


(1)  https://ec.europa.eu/eurostat/web/quality/european-quality-standards/european-statistics-code-of-practice

(2)  COM(2017) 134

(3)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 11. märtsi 2009. aasta määrus (EÜ) nr 223/2009 Euroopa statistika kohta ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ, Euratom) nr 1101/2008 (konfidentsiaalsete statistiliste andmete Euroopa Ühenduste Statistikaametile edastamise kohta), nõukogu määruse (EÜ) nr 322/97 (ühenduse statistika kohta) ja nõukogu otsuse 89/382/EMÜ, Euratom (millega luuakse Euroopa ühenduste statistikaprogrammi komitee) kehtetuks tunnistamise kohta (ELT L 87, 31.3.2009, lk 164).

(4)  Komisjoni 23. juuni 2009. aasta soovitus 2009/498/EÜ Euroopa statistikasüsteemi viitamismetaandmete kohta (ELT L 168, 30.6.2009, lk 50).

(5)  https://ec.europa.eu/eurostat/web/quality/quality-monitoring/quality-reporting