ISSN 1977-0650

Euroopa Liidu

Teataja

L 22

European flag  

Eestikeelne väljaanne

Õigusaktid

66. aastakäik
24. jaanuar 2023


Sisukord

 

II   Muud kui seadusandlikud aktid

Lehekülg

 

 

MÄÄRUSED

 

*

Nõukogu määrus (EL) 2023/154, 23. jaanuar 2023, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 147/2003, mis käsitleb teatavaid piiranguid Somaalia suhtes

1

 

*

Nõukogu määrus (EL) 2023/155, 23. jaanuar 2023, millega muudetakse määrust (EL) nr 356/2010, millega kehtestatakse teatavad piiravad meetmed teatavate füüsiliste ja juriidiliste isikute, üksuste ning asutuste suhtes seoses olukorraga Somaalias

6

 

*

Nõukogu rakendusmäärus (EL) 2023/156, 23. jaanuar 2023, millega rakendatakse määrust (EL) nr 101/2011, mis käsitleb teatavate isikute, üksuste ja asutuste vastu suunatud piiravaid meetmeid seoses olukorraga Tuneesias

8

 

*

Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2023/157, 23. jaanuar 2023, millega muudetakse rakendusmäärust (EL) 2021/2266 seoses viitamisega alkohoolsete jookide iseseisvate väiketootjate sertifikaadile ja enesesertifitseerimisele elektroonilises lihtsustatud haldusdokumendis

12

 

*

Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2023/158, 23. jaanuar 2023, millega muudetakse rakendusmäärust (EL) 2018/2019 seoses liikide Prunus domestica ja Prunus cerasifera teatavate Ukrainast pärit istutamiseks ettenähtud taimedega

15

 

 

OTSUSED

 

*

Nõukogu otsus (ÜVJP) 2023/159, 23. jaanuar 2023, millega muudetakse otsust 2011/72/ÜVJP teatavate isikute ja üksuste vastu suunatud piiravate meetmete kohta seoses olukorraga Tuneesias

18

 

*

Nõukogu otsus (ÜVJP) 2023/160, 23. jaanuar 2023, millega muudetakse otsust 2010/231/ÜVJP, mis käsitleb Somaalia vastu suunatud piiravaid meetmeid

22

 

*

Nõukogu otsus (ÜVJP) 2023/161, 23. jaanuar 2023, millega muudetakse otsust (ÜVJP) 2021/649 relvakaubanduslepingu rakendamise toetamiseks relvakaubanduslepingu sekretariaadile antava liidu toetuse kohta

28

 

*

Nõukogu otsus (ÜVJP) 2023/162, 23. jaanuar 2023, mis käsitleb Euroopa Liidu missiooni Armeenias (EUMA)

29

ET

Aktid, mille peakiri on trükitud harilikus trükikirjas, käsitlevad põllumajandusküsimuste igapäevast korraldust ning nende kehtivusaeg on üldjuhul piiratud.

Kõigi ülejäänud aktide pealkirjad on trükitud poolpaksus kirjas ja nende ette on märgitud tärn.


II Muud kui seadusandlikud aktid

MÄÄRUSED

24.1.2023   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 22/1


NÕUKOGU MÄÄRUS (EL) 2023/154,

23. jaanuar 2023,

millega muudetakse määrust (EÜ) nr 147/2003, mis käsitleb teatavaid piiranguid Somaalia suhtes

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut, eriti selle artiklit 215,

võttes arvesse nõukogu 26. aprilli 2010. aasta otsust 2010/231/ÜVJP, mis käsitleb Somaalia vastu suunatud piiravaid meetmeid ja millega tunnistatakse kehtetuks ühine seisukoht 2009/138/ÜVJP (1),

võttes arvesse liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja ning Euroopa Komisjoni ühist ettepanekut

ning arvestades järgmist:

(1)

Nõukogu määrusega (EÜ) nr 147/2003 (2) piiratakse Somaalias asuvatele isikutele, üksustele ja asutustele sõjalise tegevusega seotud rahastamise, rahalise abi ja tehnilise abi andmist seoses sõjaliste kaupade ühises Euroopa Liidu nimekirjas loetletud kaupade ja tehnoloogiaga.

(2)

ÜRO Julgeolekunõukogu võttis 17. novembril 2022 vastu resolutsiooni 2662 (2022). Eelkõige laiendatakse kõnealuse resolutsiooniga erandite kohaldamisala seoses relvaembargo ja sellega seotud rahastamise, rahalise abi ja tehnilise abiga, mis on ette nähtud teatavatele vastuvõtjatele Somaalias.

(3)

Nõukogu võttis 23. jaanuaril 2023 vastu otsuse (ÜVJP) 2023/160, (3) millega muudetakse otsust 2010/231/ÜVJP kooskõlas ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsiooniga 2662 (2022).

(4)

Mõned kõnealustest muudatustest kuuluvad Euroopa Liidu toimimise lepingu kohaldamisalasse ja seetõttu on nende rakendamiseks vaja liidu tasandi õigusakti, eelkõige tagamaks, et kõikides liikmesriikides kohaldaksid majandustegevuses osalejad neid ühetaoliselt.

(5)

Määrust (EÜ) nr 147/2003 tuleks seetõttu vastavalt muuta,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määrust (EÜ) nr 147/2003 muudetakse järgmiselt.

1)

Artikkel 2a jäetakse välja.

2)

Artikkel 3 asendatakse järgmisega:

„Artikkel 3

1.   Artiklit 1 ei kohaldata sõjalise tegevusega seotud rahastamise, rahalise abi ja tehnilise abi pakkumiseks seoses sõjaliste kaupade ühises Euroopa Liidu nimekirjas loetletud kaupade ja tehnoloogiaga, mis on ette nähtud üksnes

a)

ÜRO töötajate, sealhulgas ÜRO Somaalia abimissiooni (UNSOM) toetuseks või nende poolt kasutamiseks;

b)

Aafrika Liidu üleminekumissiooni Somaalias (ATMIS) ja selle strateegiliste partnerite toetuseks või nende poolt kasutamiseks, kes tegutsevad üksnes Aafrika Liidu operatsioonide strateegilise kontseptsiooni alusel ning koostöös ja kooskõlas ATMISiga;

c)

Euroopa Liidu väljaõppe- ja toetustegevuse, Türgi, Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigi ning Ameerika Ühendriikide, toetuseks või nende poolt kasutamiseks, samuti mis tahes muu riigi jõudude toetuseks või nende poolt kasutamiseks, kes tegutsevad Somaalia üleminekukava raames või on Somaalia föderaalvalitsusega sõlminud vägede staatuse lepingu või vastastikuse mõistmise memorandumi, et täita ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsiooni 2662 (2022) eesmärke, tingimusel et nad teavitavad sanktsioonide komiteed selliste lepingute sõlmimisest;

d)

Somaalia julgeoleku- ja politseiasutuste arendamiseks kohalikul ja riiklikul tasandil, et tagada Somaalia elanike julgeolek.

2.   Erandina lõike 1 punktist d kohaldatakse Somaalia julgeoleku- ja politseiasutuste arendamiseks sõjalise tegevusega seotud rahastamise, rahalise abi ja tehnilise abi pakkumise suhtes järgmist:

a)

IV lisas loetletud kaupade ja tehnoloogia puhul ei ole sanktsioonide komitee teinud negatiivset otsust viie tööpäeva jooksul pärast seda, kui sanktsioonide komitee sai Somaalialt, liikmesriigilt või abi andvalt rahvusvaheliselt, piirkondlikult või allpiirkondlikult organisatsioonilt sellekohase teate;

b)

V lisas loetletud kaupade ja tehnoloogia puhul on Somaalia, liikmesriigid või abi andvad rahvusvahelised, piirkondlikud ja allpiirkondlikud organisatsioonid teavitanud sanktsioonide komiteed teabe andmise eesmärgil viis tööpäeva ette.

3.   Käesoleva artikli lõike 2 punktide a ja b kohased Euroopa Liidu või liikmesriikide teated sisaldavad järgmist:

a)

relvade ja sõjalise varustuse tootja ja tarnija andmed, sealhulgas seerianumbrid;

b)

relvade ja laskemoona kirjeldus, sealhulgas nende liik, kaliiber ja kogus;

c)

kavandatav tarnekuupäev ja -koht ning

d)

kogu asjakohane teave kavandatavaks sihtpunktiks oleva üksuse või kavandatava ladustamiskoha kohta.

4.   Euroopa Liit või tarniv liikmesriik, kes annab rahastamise, rahalise abi või tehnilise abi vormis abi seoses sõjaliste kaupade ühises Euroopa Liidu nimekirjas loetletud kaupade ja tehnoloogiaga, esitab hiljemalt 30 päeva pärast relvade ja igasuguste nendega seotud materjalide tarnimist sanktsioonide komiteele tarnejärgse teatise kirjaliku kinnitusena tarne lõpuleviimise kohta, sealhulgas tarnitud relvade ja nendega seotud materjalide seerianumbrid, veoteave, veokiri, lastimanifestid või pakkelehed ning konkreetne ladustamiskoht.

5.   Artiklit 1 ei kohaldata:

a)

sellise kaitseriietuse, sealhulgas kuulivestide ja kiivrite müügi, tarnimise, üleandmise või ekspordi suhtes, mida ajutiselt ekspordivad Somaaliasse ÜRO töötajad, meediaesindajad ning humanitaar- ja arenguabitöötajad ning nendega seotud töötajad üksnes isiklikuks kasutamiseks;

b)

liikmesriikide või rahvusvaheliste, piirkondlike või allpiirkondlike organisatsioonide poolt sellise mittesurmava sõjavarustuse müügi, tarnimise, üleandmise või ekspordi suhtes, mis on ette nähtud üksnes humanitaar- või kaitseotstarbeks.“

3)

Lisatakse IV lisa, mis on esitatud käesoleva määruse I lisas.

4)

Lisatakse V lisa, mis on esitatud käesoleva määruse II lisas.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub järgmisel päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 23. jaanuar 2023

Nõukogu nimel

eesistuja

J. BORRELL FONTELLES


(1)  ELT L 105, 27.4.2010, lk 17.

(2)  Nõukogu 27. jaanuari 2003. aasta määrus (EÜ) nr 147/2003, mis käsitleb teatavaid piiranguid Somaalia suhtes (EÜT L 24, 29.1.2003, lk 2).

(3)  Nõukogu 23. jaanuari 2023. aasta otsus (ÜVJP) 2023/160, millega muudetakse otsust 2010/231/ÜVJP, mis käsitleb Somaalia vastu suunatud piiravaid meetmeid (vt käesoleva Euroopa Liidu Teataja lk 22).


I LISA

Lisatakse järgmine lisa:

„IV LISA

ARTIKLI 3 LÕIKE 2 PUNKTIS a OSUTATUD ESEMETE LOETELU

1)   

Pind-õhk-tüüpi juhitavad raketid, sealhulgas kaasaskantavad õhukaitsesüsteemid (MANPADS).

2)   

Üle 14,7 mm kaliibriga relvad, spetsiaalselt nende jaoks ette nähtud komponendid ja nendega seotud laskemoon. (See ei hõlma õlaltlastavate tankitõrjerakettide laskesüsteeme, nagu RPGd või LAWid (kerged tankitõrjerelvad), püssigranaate ega granaadiheitjaid.)

3)   

Üle 82 mm kaliibriga miinipildujad ja nendega seotud laskemoon.

4)   

Juhitavad tankitõrjerelvad, sealhulgas juhitavad tankitõrjeraketid ning spetsiaalselt nende jaoks ette nähtud laskemoon ja komponendid.

5)   

Laengud ja seadmed, mis on spetsiaalselt loodud või kohandatud sõjaliseks kasutuseks; miinid ja seonduvad materjalid.

6)   

Relvasihikud, millel on teisest põlvkonnast uuem öönägemissüsteem.

7)   

Püsitiibõhusõidukid, muudetava tiivakujuga, kaldrootoriga või kaldtiivaga õhusõidukid, mis on spetsiaalselt loodud või kohandatud sõjaliseks kasutuseks.

8)   

„Laevad“ ja amfiibsõidukid, mis on spetsiaalselt loodud või kohandatud sõjaliseks kasutuseks. (Mõiste „laev“ hõlmab kõiki laevu, õhkpadjal liikuvaid sõidukeid, väikese veeliinitasandi pindalaga sõidukeid, tiibureid ning laeva kere või selle osa.)

9)   

Mehitamata lahinguotstarbelised õhusõidukid (mis on loetletud ÜRO tavarelvastuse registri IV kategoorias).


II LISA

Lisatakse järgmine lisa:

„V LISA

ARTIKLI 3 LÕIKE 2 PUNKTIS b OSUTATUD ESEMETE LOETELU

1)   

Kuni 14,7 mm kaliibriga igat liiki relvad ja nendega seotud laskemoon.

2)   

RPG-7 ja tagasilöögita relvad ning nendega seotud laskemoon.

3)   

Relvasihikud, millel on teise või vanema põlvkonna öönägemissüsteem.

4)   

Tiivikõhusõidukid või helikopterid, mis on spetsiaalselt loodud või kohandatud sõjaliseks kasutuseks.

5)   

Soomusplaadiga soomusvestid, mis kaitsevad ballistilise lennutrajektooriga füüsiliste kehade eest, vähemalt III kaitseaste (NIJ 0101,06, juuli 2008) või võrreldava tasemega riiklik standard.

6)   

Maismaasõidukid, mis on spetsiaalselt loodud või kohandatud sõjaliseks kasutuseks.

7)   

Sidevarustus, mis on spetsiaalselt loodud või kohandatud sõjaliseks kasutuseks.


24.1.2023   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 22/6


NÕUKOGU MÄÄRUS (EL) 2023/155,

23. jaanuar 2023,

millega muudetakse määrust (EL) nr 356/2010, millega kehtestatakse teatavad piiravad meetmed teatavate füüsiliste ja juriidiliste isikute, üksuste ning asutuste suhtes seoses olukorraga Somaalias

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut, eriti selle artiklit 215,

võttes arvesse nõukogu 26. aprilli 2010. aasta otsust 2010/231/ÜVJP, mis käsitleb Somaalia vastu suunatud piiravaid meetmeid ja millega tunnistatakse kehtetuks ühine seisukoht 2009/138/ÜVJP (1),

võttes arvesse liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja ning Euroopa Komisjoni ühist ettepanekut

ning arvestades järgmist:

(1)

Määrusega (EL) nr 356/2010 (2) jõustatakse meetmed, mis on sätestatud otsuses 2010/231/ÜVJP.

(2)

Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni Julgeolekunõukogu („ÜRO Julgeolekunõukogu“) võttis 17. novembril 2022 vastu resolutsiooni 2662 (2022), millega eelkõige laiendatakse kriteeriume, mille alusel määratakse kindlaks isikud ja üksused, kelle suhtes kohaldatakse piiravaid meetmeid.

(3)

Nõukogu otsusega (ÜVJP) 2023/160 (3) muudeti otsust 2010/231/ÜVJP, et võtta arvesse muudatusi ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsioonis 2662 (2022).

(4)

Kõnealused meetmed kuuluvad aluslepingu kohaldamisalasse ja seetõttu on nende rakendamiseks vaja liidu tasandi õigusakti, eelkõige tagamaks, et kõikides liikmesriikides kohaldatakse nimetatud meetmeid ühetaoliselt.

(5)

Määrust (EL) nr 356/2010 tuleks seetõttu vastavalt muuta,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määruse (EL) nr 356/2010 artikli 2 lõige 3 asendatakse järgmisega:

„3.   I lisa koosneb julgeolekunõukogu või sanktsioonide komitee poolt kindlaks määratud füüsilistest või juriidilistest isikutest, üksustest või asutustest, kes:

a)

osalevad sellises tegevuses või toetavad sellist tegevust, mis ohustab Somaalias rahu, julgeolekut või stabiilsust ning mis võib muu hulgas hõlmata järgmist:

i)

seksuaalsete ja sooliste vägivallategude kavandamine, juhtimine või toimepanemine;

ii)

tegevus, mis ohustab rahu- ja lepitusprotsessi Somaalias;

iii)

tegevus, mis ähvardab Somaalia föderaalvalitsust või Aafrika Liidu üleminekumissiooni Somaalias (ATMIS) jõuga;

b)

rikuvad ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsiooni 2093 (2013) punktis 34 osutatud relvaembargot või seonduva abi pakkumise keeldu või relvade edasimüügi ja üleandmise piiranguid;

c)

takistavad humanitaarabi toimetamist Somaaliasse või juurdepääsu humanitaarabile või selle jagamist Somaalias;

d)

on poliitilised või sõjaväelised liidrid, kes kohaldatavat rahvusvahelist õigust rikkudes värbavad või kasutavad lapsi relvastatud konfliktides Somaalias;

e)

vastutavad kohaldatava rahvusvahelise õiguse rikkumise eest Somaalias, võttes relvastatud konfliktides sihtmärgiks tsiviilisikuid, kaasa arvatud lapsi ja naisi, sealhulgas tappes, sandistades, seksuaalset ja sool põhinevat vägivalda kasutades, rünnates koole ja haiglaid, inimrööve toime pannes ja sunniviisiliselt ümber asustades;

f)

on seotud Al-Shabaabiga ja selliste tegude ja tegevustega, mis näitavad isiku või üksuse seotust Al-Shabaabiga, sealhulgas:

i)

osalevad Al-Shabaabi tegude või tegevuse rahastamises, kavandamises, hõlbustamises, ettevalmistamises või elluviimises koos Al-Shabaabiga, Al-Shabaabi nime all, huvides või toetuseks;

ii)

tarnivad, müüvad või annavad üle relvi ja nendega seotud materjale Al-Shabaabile ning

iii)

värbavad Al-Shabaabile või selle mis tahes rühmitusele, kõrvalrühmitusele, sellest eraldunud või sellest tekkinud rühmitusele liikmeid või toetavad muul viisil nende tegusid või tegevust.“

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub järgmisel päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 23. jaanuar 2023

Nõukogu nimel

eesistuja

J. BORRELL FONTELLES


(1)  ELT L 105, 27.4.2010, lk 17.

(2)  Nõukogu 26. aprilli 2010. aasta määrus (EL) nr 356/2010, millega kehtestatakse teatavad piiravad meetmed teatavate füüsiliste ja juriidiliste isikute, üksuste ning asutuste suhtes seoses olukorraga Somaalias (ELT L 105, 27.4.2010, lk 1).

(3)  Nõukogu 23. jaanuar 2023. aasta otsus (ÜVJP) 2023/160, millega muudetakse otsust 2010/231/ÜVJP, mis käsitleb Somaalia vastu suunatud piiravaid meetmeid (vt käesoleva Euroopa Liidu Teataja lk 22).


24.1.2023   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 22/8


NÕUKOGU RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2023/156,

23. jaanuar 2023,

millega rakendatakse määrust (EL) nr 101/2011, mis käsitleb teatavate isikute, üksuste ja asutuste vastu suunatud piiravaid meetmeid seoses olukorraga Tuneesias

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse nõukogu 4. veebruari 2011. aasta määrust (EL) nr 101/2011, mis käsitleb teatavate isikute, üksuste ja asutuste vastu suunatud piiravaid meetmeid seoses olukorraga Tuneesias, (1) eriti selle artiklit 12,

võttes arvesse liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja ettepanekut

ning arvestades järgmist:

(1)

Nõukogu võttis 4. veebruaril 2011 vastu määruse (EL) nr 101/2011.

(2)

Tuginedes läbivaatamisele, tuleks nimetatud määruse I lisas toodud teabes muuta viie isiku puhul põhjendusi ja tuvastamisandmeid ning ajakohastada nelja muu isiku puhul tuvastamisandmeid.

(3)

Määruse (EL) nr 101/2011 I lisa tuleks seetõttu vastavalt muuta,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määruse (EL) nr 101/2011 I lisa muudetakse vastavalt käesoleva määruse lisale.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub järgmisel päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 23. jaanuar 2023

Nõukogu nimel

eesistuja

J. BORRELL FONTELLES


(1)  ELT L 31, 5.2.2011, lk 1.


LISA

Määruse (EL) nr 101/2011 I lisa A osas „Artiklis 2 osutatud isikute ja üksuste loetelu“ esitatud järgmised kanded asendatakse järgmistega:

 

Nimi

Tuvastamisandmed

Põhjendus

„3.

Moncef Ben Mohamed Ben Rhouma TRABELSI

Kodakondsus: Tuneesia

Sünnikoht: Tunis, Tuneesia

Sünniaeg: 4. märts 1944

Isikutunnistuse nr: 05000799

Väljaandev riik: Tuneesia

Sugu: mees

Muu teave: surnud, tegevdirektor, Saida DHERIFI poeg, abielus Yamina SOUIEI’GA

Isik (surnud), kelle tegevuse suhtes Tuneesia ametivõimud on alustanud kohtumenetlust või lõpliku kohtuotsuse alusel vara sissenõudmise menetlust seoses kaasa aitamisega avaliku sektori vahendite omastamisele avaliku võimu kandja poolt; kaasa aitamisega ametiseisundi kuritarvitamisele avaliku võimu kandja poolt, et saavutada põhjendamatut eelist kolmandale isikule ja põhjustada valitsusele kahju; ning avaliku võimu kandja õigusvastase mõjutamisega, et otseselt või kaudselt saavutada eeliseid teise isiku jaoks.

9.

Mohamed Naceur Ben Mohamed Ben Rhouma TRABELSI

Kodakondsus: Tuneesia

Sünnikoht: Tunis, Tuneesia

Sünniaeg: 24. juuni 1948

Viimane teadaolev aadress: 20 rue El Achfat, Kartaago, Tunis, Tuneesia

Isikutunnistuse nr: 00104253

Väljaandev riik: Tuneesia

Sugu: mees

Muu teave: surnud, põllumajandusettevõtte tegevjuht, Saida DHERIFI poeg, abielus Nadia MAKNIGA

Isik (surnud), kelle tegevuse suhtes Tuneesia ametivõimud on alustanud kohtumenetlust või lõpliku kohtuotsuse alusel vara sissenõudmise menetlust seoses kaasa aitamisega avaliku sektori vahendite omastamisele avaliku võimu kandja poolt; kaasa aitamisega ametiseisundi kuritarvitamisele avaliku võimu kandja poolt, et saavutada põhjendamatut eelist kolmandale isikule ja põhjustada valitsusele kahju; ning avaliku võimu kandja õigusvastase mõjutamisega, et otseselt või kaudselt saavutada eeliseid teise isiku jaoks.

12.

Mohamed Adel Ben Mohamed Ben Rehouma TRABELSI

Kodakondsus: Tuneesia

Sünnikoht: Tunis, Tuneesia

Sünniaeg: 26. aprill 1950

Isikutunnistuse nr: 00178522

Väljaandev riik: Tuneesia

Sugu: mees

Muu teave: surnud, tegevdirektor, Saida DHERIFI poeg, abielus Souad BEN JEMIAGA

Isik (surnud), kelle tegevuse suhtes Tuneesia ametivõimud on alustanud kohtumenetlust või lõpliku kohtuotsuse alusel vara sissenõudmise menetlust seoses kaasa aitamisega avaliku sektori vahendite omastamisele avaliku võimu kandja poolt; kaasa aitamisega ametiseisundi kuritarvitamisele avaliku võimu kandja poolt, et saavutada põhjendamatut eelist kolmandale isikule ja põhjustada valitsusele kahju; ning avaliku võimu kandja õigusvastase mõjutamisega, et otseselt või kaudselt saavutada eeliseid teise isiku jaoks.

13.

Mohamed Mourad Ben Mohamed Ben Rehouma TRABELSI

Kodakondsus: Tuneesia

Sünnikoht: Tunis, Tuneesia

Sünniaeg: 25. september 1955

Viimane teadaolev aadress: 20 rue Ibn Chabat, Salammbô, Kartaago, Tunis, Tuneesia

Isikutunnistuse nr: 05150331

Väljaandev riik: Tuneesia

Sugu: mees

Muu teave: surnud, ettevõtte tegevjuht, Saida DHERIFI poeg, abielus Hela BELHAJGA

Isik (surnud), kelle tegevuse suhtes Tuneesia ametivõimud on alustanud kohtumenetlust või lõpliku kohtuotsuse alusel vara sissenõudmise menetlust seoses kaasa aitamisega avaliku sektori vahendite omastamisele avaliku võimu kandja poolt; kaasa aitamisega ametiseisundi kuritarvitamisele avaliku võimu kandja poolt, et saavutada põhjendamatut eelist kolmandale isikule ja põhjustada valitsusele kahju; ning avaliku võimu kandja õigusvastase mõjutamisega, et otseselt või kaudselt saavutada eeliseid teise isiku jaoks.

21.

Houssem Ben Mohamed Naceur Ben Mohamed TRABELSI

Kodakondsus: Tuneesia

Sünniaeg: 18. september 1976

Isikutunnistuse nr: 05412560

Väljaandev riik: Tuneesia

Sugu: mees

Muu teave: tegevjuht, Najia JERIDI poeg

Isik, kelle suhtes Tuneesia ametivõimud on alustanud kohtumenetlust või lõpliku kohtuotsuse alusel vara sissenõudmise menetlust seoses kaasa aitamisega avaliku sektori vahendite omastamisele avaliku võimu kandja poolt; kaasa aitamisega ametiseisundi kuritarvitamisele avaliku võimu kandja poolt, et saavutada põhjendamatut eelist kolmandale isikule ja põhjustada valitsusele kahju; ning avaliku võimu kandja õigusvastase mõjutamisega, et otseselt või kaudselt saavutada eeliseid teise isiku jaoks.

35.

Slaheddine Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI

Kodakondsus: Tuneesia

Sünniaeg: 28. oktoober 1938

Isikutunnistuse nr: 02810614

Väljaandev riik: Tuneesia

Sugu: mees

Muu teave: surnud, Selma HASSENI poeg, Selma MANSOURI lesk

Isik (surnud), kelle tegevuse suhtes Tuneesia ametivõimud on alustanud kohtumenetlust või lõpliku kohtuotsuse alusel vara sissenõudmise menetlust seoses kaasa aitamisega avaliku sektori vahendite omastamisele avaliku võimu kandja poolt; kaasa aitamisega ametiseisundi kuritarvitamisele avaliku võimu kandja poolt, et saavutada põhjendamatut eelist kolmandale isikule ja põhjustada valitsusele kahju; ning avaliku võimu kandja õigusvastase mõjutamisega, et otseselt või kaudselt saavutada eeliseid teise isiku jaoks.

42.

Ghazoua Bent Hamed Ben Taher BOUAOUINA

Kodakondsus: Tuneesia

Sünnikoht: Monastir

Sünniaeg: 30. august 1982

Isikutunnistuse nr: 08434380

Väljaandev riik: Tuneesia

Sugu: naine

Muu teave: Hayet BEN ALI tütar, abielus Badreddine BENNOURIGA

Isik, kelle suhtes Tuneesia ametivõimud on alustanud kohtumenetlust või lõpliku kohtuotsuse alusel vara sissenõudmise menetlust seoses kaasa aitamisega avaliku sektori vahendite omastamisele avaliku võimu kandja poolt; kaasa aitamisega ametiseisundi kuritarvitamisele avaliku võimu kandja poolt, et saavutada põhjendamatut eelist kolmandale isikule ja põhjustada valitsusele kahju; ning avaliku võimu kandja õigusvastase mõjutamisega, et otseselt või kaudselt saavutada eeliseid teise isiku jaoks, ning kes on seotud Hayet Ben Aliga (nr 33).

46.

Mehdi Ben Tijani Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI

Kodakondsus: Tuneesia, Prantsusmaa

Sünnikoht: Pariis, Prantsusmaa

Sünniaeg: 27. oktoober 1966

Isikutunnistuse nr: 05515496

Väljaandev riik: Tuneesia

Sugu: mees

Muu teave: surnud, ettevõtte direktor, Paulette HAZATI poeg

Isik (surnud), kelle tegevuse suhtes Tuneesia ametivõimud on alustanud kohtumenetlust või lõpliku kohtuotsuse alusel vara sissenõudmise menetlust seoses kaasa aitamisega avaliku sektori vahendite omastamisele avaliku võimu kandja poolt; kaasa aitamisega ametiseisundi kuritarvitamisele avaliku võimu kandja (endine president Ben Ali) poolt, et saavutada põhjendamatut eelist kolmandale isikule ja põhjustada valitsusele kahju; ning avaliku võimu kandja õigusvastase mõjutamisega, et otseselt või kaudselt saavutada eeliseid teise isiku jaoks.

48.

Sofiene Ben Habib Ben Haj Hamda BEN ALI

Kodakondsus: Tuneesia

Sünnikoht: Tunis, Tuneesia

Sünniaeg: 28. august 1974

Viimane teadaolev aadress: 23 rue Ali Zlitni, El Manar 2, Tunis, Tuneesia

Isikutunnistuse nr: 04622472

Väljaandev riik: Tuneesia

Sugu: mees

Muu teave: surnud, müügidirektor, Leila DEROUICHE’I poeg

Isik (surnud), kelle tegevuse suhtes Tuneesia ametivõimud on alustanud kohtumenetlust või lõpliku kohtuotsuse alusel vara sissenõudmise menetlust seoses kaasa aitamisega avaliku sektori vahendite omastamisele avaliku võimu kandja poolt; kaasa aitamisega ametiseisundi kuritarvitamisele avaliku võimu kandja poolt, et saavutada põhjendamatut eelist kolmandale isikule ja põhjustada valitsusele kahju; ning avaliku võimu kandja õigusvastase mõjutamisega, et otseselt või kaudselt saavutada eeliseid teise isiku jaoks.“


24.1.2023   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 22/12


KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2023/157,

23. jaanuar 2023,

millega muudetakse rakendusmäärust (EL) 2021/2266 seoses viitamisega alkohoolsete jookide iseseisvate väiketootjate sertifikaadile ja enesesertifitseerimisele elektroonilises lihtsustatud haldusdokumendis

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse nõukogu 19. oktoobri 1992. aasta direktiivi 92/83/EMÜ alkoholi ja alkohoolsete jookide aktsiisimaksude struktuuri ühtlustamise kohta, (1) eriti selle artikli 23a lõiget 4,

ning arvestades järgmist:

(1)

Vastavalt direktiivi 92/83/EMÜ artikli 23a lõigetele 1 ja 2 peavad liikmesriigid taotluse korral väljastama nende territooriumil asutatud iseseisvatele väiketootjatele iga-aastase sertifikaadi ja lubama neil kasutada enesesertifitseerimist, millega kinnitatakse aastast kogutoodangut ja vastavust kõnealuses direktiivis sätestatud kriteeriumidele. Komisjoni rakendusmääruses (EL) 2021/2266 (2) on täpsustatud teave, mis tuleb esitada nõukogu direktiivi 2008/118/EÜ (3) IV või V peatüki kohast kaupade liikumist käsitlevas haldusdokumendis ja lihtsustatud saatedokumendis, mis peavad sisaldama viidet kõnealusele sertifikaadile või enesesertifitseerimisele.

(2)

Direktiiv 2008/118/EÜ asendati nõukogu direktiiviga (EL) 2020/262 (4) alates 13. veebruarist 2023. Direktiivi (EL) 2020/262 artikli 3 punktis 6 osutatud aktsiisi peatamise korra alusel toimuva aktsiisikauba liikumise üle järelevalve tegemiseks kasutatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsuse (EL) 2020/263 (5) artiklis 1 osutatud arvutipõhist süsteemi (edaspidi „arvutipõhine süsteem“). Direktiiviga (EL) 2020/262 nähakse arvutipõhise süsteemi kasutamine ette ka sellise aktsiisikauba järelevalves, mis on lubatud tarbimisse ühe liikmesriigi territooriumil ja seejärel viidud teise liikmesriigi territooriumile seal kaubanduslikel eesmärkidel tarnimiseks, nagu on sätestatud direktiivi (EL) 2020/262 V peatüki 2. jaos. Kuni 13. veebruarini 2023 kohaldatakse komisjoni määrust (EMÜ) nr 3649/92, (6) mille kohaselt toimub selline liikumine paberkandjal esitatava lihtsustatud saatedokumendi alusel. Alates sellest kuupäevast asendatakse määrus (EMÜ) nr 3649/92 komisjoni delegeeritud määrusega (EL) 2022/1636 (7) ning selline liikumine peab toimuma elektroonilise lihtsustatud haldusdokumendi alusel, mille kaubasaatja esitab arvutipõhise süsteemi kaudu. Seepärast tuleks selguse huvides asendada rakendusmääruses (EL) 2021/2266 viited direktiivile 2008/118/EÜ viidetega direktiivile (EL) 2020/262 ning viited lihtsustatud saatedokumendile tuleks alates sellest kuupäevast välja jätta.

(3)

Arvutipõhise süsteemi kaudu vahetatavate elektrooniliste haldusdokumentide ülesehitus ja sisu on sätestatud komisjoni määruses (EÜ) nr 684/2009, (8) mis asendatakse alates 13. veebruarist 2023 delegeeritud määrusega (EL) 2022/1636. Seepärast tuleks selguse huvides asendada rakendusmääruses (EL) 2021/2266 viited määrusele (EÜ) nr 684/2009 viidetega delegeeritud määrusele (EL) 2022/1636.

(4)

Seepärast tuleks rakendusmäärust (EL) 2021/2266 vastavalt muuta.

(5)

Kuna direktiivi (EL) 2020/262 kohast arvutipõhise süsteemi laiendatud kasutamist hakatakse kohaldama alates 13. veebruarist 2023, tuleks käesoleva määruse kohaldamise algus edasi lükata sellele kuupäevale.

(6)

Käesoleva määrusega ettenähtud meetmed on kooskõlas aktsiisikomitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Rakendusmäärust (EL) 2021/2266 muudetakse järgmiselt.

1)

Artiklit 2 muudetakse järgmiselt:

a)

pealkiri asendatakse järgmisega:

„Artikkel 2

Viide sertifikaadile aktsiisikauba liikumist käsitlevates haldusdokumentides“;

b)

sissejuhatav osa asendatakse järgmisega:

„Nõukogu direktiivi (EL) 2020/262 (*1) artiklites 20, 26, 36 ja 38 nimetatud haldusdokumentides sertifikaadile viitamisel peab neisse lisatav teave, mis on sätestatud komisjoni delegeeritud määruse (EL) 2022/1636 (*2) I lisa tabelis 1, sisaldama järgmist:

(*1)  Nõukogu 19. detsembri 2019. aasta direktiiv (EL) 2020/262, millega nähakse ette aktsiisi üldine kord (uuesti sõnastatud) (ELT L 58, 27.2.2020, lk 4)."

(*2)  Komisjoni 5. juuli 2022. aasta delegeeritud määrus (EL) 2022/1636, millega täiendatakse nõukogu direktiivi (EL) 2020/262, kehtestades aktsiisikauba liikumisega seoses vahetatavate dokumentide ülesehituse ja sisu ning kauba laadist tuleneva kao piirnormi (ELT L 247, 23.9.2022, lk 2).“"

2)

Artikkel 3 jäetakse välja.

3)

Artiklit 5 muudetakse järgmiselt:

a)

pealkiri asendatakse järgmisega:

„Artikkel 5

Aktsiisikauba liikumist käsitlevate haldusdokumentide täitmise nõuded enesesertifitseerimise korral“;

b)

lõike 1 sissejuhatav osa asendatakse järgmisega:

„Direktiivi (EL) 2020/262 artiklites 20, 26, 36 ja 38 nimetatud haldusdokumentides märgitakse iseseisvate väiketootjate staatus lahtrisse 17 l, nagu on esitatud delegeeritud määruse (EL) 2022/1636 I lisa tabelis 1, järgmises sõnastuses: „Käesolevaga tõendatakse, et kirjeldatud toote on valmistanud“, millele järgneb vastavalt vajadusele üks järgmistest määratlustest:“;

c)

lõige 3 asendatakse järgmisega:

„3.   Iseseisva väiketootja alkohoolsete jookide aastatoodang märgitakse delegeeritud määruse (EL) 2022/1636 I lisa tabelis 1 esitatud haldusdokumendi lahtrisse 17n. Kogus märgitakse hektoliitrites, välja arvatud etanooli puhul, mille kogus märgitakse puhta alkoholi hektoliitrites.“

4)

Artikkel 6 jäetakse välja.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Seda kohaldatakse alates 13. veebruarist 2023.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 23. jaanuar 2023

Komisjoni nimel

president

Ursula VON DER LEYEN


(1)  EÜT L 316, 31.10.1992, lk 21.

(2)  Komisjoni 17. detsembri 2021. aasta rakendusmäärus (EL) 2021/2266, millega kehtestatakse nõukogu direktiivi 92/83/EMÜ kohaldamise eeskirjad seoses alkohoolsete jookide iseseisvate väiketootjate sertifitseerimise ja enesesertifitseerimisega aktsiisiga maksustamise eesmärgil (ELT L 455, 20.12.2021, lk 26).

(3)  Nõukogu 16. detsembri 2008. aasta direktiiv 2008/118/EÜ, mis käsitleb aktsiisi üldist korda ja millega tunnistatakse kehtetuks direktiiv 92/12/EMÜ (ELT L 9, 14.1.2009, lk 12).

(4)  Nõukogu 19. detsembri 2019. aasta direktiiv (EL) 2020/262, millega nähakse ette aktsiisi üldine kord (ELT L 58, 27.2.2020, lk 4).

(5)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 15. jaanuari 2020. aasta otsus (EL) 2020/263 aktsiisikauba liikumise ja jälgimise arvutistamise kohta (ELT L 58, 27.2.2020, lk 43).

(6)  Komisjoni 17. detsembri 1992. aasta määrus (EMÜ) nr 3649/92 aktsiisiga maksustatavate lähteliikmesriigis tarbimisse lastud toodete ühendusesisesel liikumisel kasutatava lihtsustatud saatedokumendi kohta (EÜT L 369, 18.12.1992, lk 17).

(7)  Komisjoni 5. juuli 2022. aasta delegeeritud määrus (EL) 2022/1636, millega täiendatakse nõukogu direktiivi (EL) 2020/262, kehtestades aktsiisikauba liikumisega seoses vahetatavate dokumentide ülesehituse ja sisu ning kauba laadist tuleneva kao piirnormi (ELT L 247, 23.9.2022, lk 2).

(8)  Komisjoni 24. juuli 2009. aasta määrus (EÜ) nr 684/2009, millega rakendatakse nõukogu direktiivi 2008/118/EÜ seoses aktsiisi peatamise korra alusel toimuva aktsiisikaupade liikumise arvutipõhiste menetlustega (ELT L 197, 29.7.2009, lk 24).


24.1.2023   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 22/15


KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2023/158,

23. jaanuar 2023,

millega muudetakse rakendusmäärust (EL) 2018/2019 seoses liikide Prunus domestica ja Prunus cerasifera teatavate Ukrainast pärit istutamiseks ettenähtud taimedega

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 26. oktoobri 2016. aasta määrust (EL) 2016/2031, mis käsitleb taimekahjustajatevastaseid kaitsemeetmeid, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruseid (EL) nr 228/2013, (EL) nr 652/2014 ja (EL) nr 1143/2014 ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu direktiivid 69/464/EMÜ, 74/647/EMÜ, 93/85/EMÜ, 98/57/EÜ, 2000/29/EÜ, 2006/91/EÜ ja 2007/33/EÜ, (1) eriti selle artikli 42 lõike 4 esimest lõiku,

ning arvestades järgmist:

(1)

Esialgse riskihindamise alusel on komisjoni rakendusmäärusega (EL) 2018/2019 (2) kehtestatud kõrge riskiga taimede, taimsete saaduste ja muude objektide loetelu.

(2)

Komisjoni rakendusmäärusega (EL) 2018/2018 (3) on kehtestatud erieeskirjad korra kohta, mida tuleb järgida määruse (EL) 2016/2031 artikli 42 lõikes 4 osutatud riskihindamise tegemisel kõrge riskiga taimede, taimsete saaduste ja muude objektide kohta.

(3)

Pärast esialgset riskihindamist lisati rakendusmääruse (EL) 2018/2019 lisasse kõrge riskiga taimedena 34 perekonna ja ühe liigi istutamiseks ettenähtud taimed (sealhulgas perekond Prunus L.), mis on pärit mis tahes kolmandast riigist.

(4)

18. oktoobril 2019 esitas Ukraina komisjonile taotluse eksportida liitu liigi Prunus cerasifera pookealustele poogitud Prunus domestica istutamiseks ettenähtud taimi, mis on paljasjuursed, puhkeseisundis ja lehtedeta. Taotlusele oli lisatud ka vastav tehniline toimik.

(5)

17. mail 2022 võttis Euroopa Toiduohutusamet (edaspidi „toiduohutusamet“) vastu teadusliku arvamuse liigi Prunus domestica Ukrainast pärit istutamiseks ettenähtud taimedega seotud kaubariski hindamise kohta (4). Toiduohutusamet tegi kindlaks, et kõnealuste istutamiseks ettenähtud taimede puhul on olulised taimekahjustajad Lopholeucaspis japonica, Eotetranychus prunicola, Erwinia amylovora ja Xanthomonas arboricola pv. pruni, hindas toimikus kirjeldatud riskivähendusmeetmeid ning seda, kuivõrd tõenäoline on, et taimedel neid taimekahjustajaid ei esine.

(6)

Lopholeucaspis japonica on loetletud komisjoni rakendusmääruse (EL) 2019/2072 (5) II lisas liidu karantiinse taimekahjustajana. Erwinia amylovora ja Xanthomonas arboricola pv. pruni on loetletud kõnealuse määruse III lisas kaitstava piirkonna karantiinse taimekahjustajana ja IV lisas liidu reguleeritud mittekarantiinse taimekahjustajana.

(7)

Eotetranychus prunicola ei ole veel kantud liidu karantiinsete taimekahjustajate loetellu. Liikmesriikide esitatud tõendite kohaselt ei ole kõnealuse taimekahjustaja mõju peremeestaimedele liidus siiski märkimisväärne. Seega ei ole kõnealuse taimekahjustajaga seotud impordinõuded vajalikud.

(8)

Toiduohutusameti arvamuse kohaselt on liigi Prunus cerasifera pookealustele poogitud Ukrainast pärit, liigi Prunus domestica istutamiseks ettenähtud paljasjuursete, puhkeseisundis, lehtedeta taimede liitu sissetoomisega seotud fütosanitaarrisk vastuvõetav, kui on täidetud rakendusmääruse (EL) 2019/2072 VII lisas esitatud vastavad impordinõuded.

(9)

Seepärast on asjakohane, et liigi Prunus cerasifera pookealustele poogitud Ukrainast pärit, liigi Prunus domestica istutamiseks ettenähtud paljasjuurseid, puhkeseisundis ja lehtedeta taimi ei käsitata enam kõrge riskiga taimedena.

(10)

Seepärast tuleks rakendusmäärust (EL) 2018/2019 vastavalt muuta.

(11)

Selleks et täita Maailma Kaubandusorganisatsiooni sanitaar- ja fütosanitaarmeetmete rakendamise lepingust (6) tulenevaid liidu kohustusi, tuleks kõnealuste kaupade importi taasalustada võimalikult kiiresti. Seepärast peaks käesolev määrus jõustuma kolmandal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

(12)

Käesoleva määrusega ettenähtud meetmed on kooskõlas alalise taime-, looma-, toidu- ja söödakomitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Rakendusmäärust (EL) 2018/2019 muudetakse vastavalt käesoleva määruse lisale.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub kolmandal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 23. jaanuar 2023

Komisjoni nimel

president

Ursula VON DER LEYEN


(1)  ELT L 317, 23.11.2016, lk 4.

(2)  Komisjoni 18. detsembri 2018. aasta rakendusmäärus (EL) 2018/2019, millega kehtestatakse määruse (EL) 2016/2031 artikli 42 tähenduses kõrge riskiga taimede, taimsete saaduste ja muude objektide ajutine loetelu ning kõnealuse määruse artikli 73 tähenduses selliste taimede loetelu, mille sissetoomisel liitu ei nõuta fütosanitaarsertifikaati (ELT L 323, 19.12.2018, lk 10).

(3)  Komisjoni 18. detsembri 2018. aasta rakendusmäärus (EL) 2018/2018, millega kehtestatakse erieeskirjad korra kohta, mida tuleb järgida Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2016/2031 artikli 42 lõike 1 tähenduses kõrge riskiga taimede, taimsete saaduste ja muude objektidega seotud riskihindamise tegemisel (ELT L 323, 19.12.2018, lk 7).

(4)  EFSA PLH Panel (EFSA taimetervise komisjon), 2022. „Scientific Opinion on the commodity risk assessment of Prunus domestica plants from Ukraine“ („Teaduslik arvamus liigi Prunus domestica Ukrainast pärit taimedega seotud kaubariski hindamise kohta“). EFSA Journal 2022;20(6):7391, 76 lk https://doi.org/10.2903/j.efsa.2022.7391.

(5)  Komisjoni 28. novembri 2019. aasta rakendusmäärus (EL) 2019/2072, millega kehtestatakse ühetaolised tingimused Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2016/2031 rakendamiseks seoses taimekahjustajatevastaste kaitsemeetmetega ning tunnistatakse kehtetuks komisjoni määrus (EÜ) nr 690/2008 ja muudetakse komisjoni rakendusmäärust (EL) 2018/2019 (ELT L 319, 10.12.2019, lk 1).

(6)  EÜT L 336, 23.12.1994, lk 40.


LISA

Rakendusmääruse (EL) 2018/2019 muutmine

Rakendusmääruse (EL) 2018/2019 lisa punktis 1 asendatakse tabeli teises veerus „Kirjeldus“ liiki Prunus L. käsitlev kanne järgmisega:

Prunus L., välja arvatud liigi Prunus cerasifera pookealustele poogitud Ukrainast pärit, liigi Prunus domestica istutamiseks ettenähtud paljasjuursed, puhkeseisundis, lehtedeta taimed“.


OTSUSED

24.1.2023   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 22/18


NÕUKOGU OTSUS (ÜVJP) 2023/159,

23. jaanuar 2023,

millega muudetakse otsust 2011/72/ÜVJP teatavate isikute ja üksuste vastu suunatud piiravate meetmete kohta seoses olukorraga Tuneesias

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Liidu lepingut, eriti selle artiklit 29,

võttes arvesse liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja ettepanekut

ning arvestades järgmist:

(1)

Nõukogu võttis 31. jaanuaril 2011 vastu otsuse 2011/72/ÜVJP (1) teatavate isikute ja üksuste vastu suunatud piiravate meetmete kohta seoses olukorraga Tuneesias.

(2)

Otsuse 2011/72/ÜVJP läbivaatamine näitas, et piiravate meetmete kehtivust tuleks pikendada 31. jaanuarini 2024. Lisaks tuleks kõnealuse otsuse lisas viie isiku puhul muuta põhjendusi ja tuvastamisandmeid ning nelja muu isiku puhul tuleks ajakohastada tuvastamisandmeid.

(3)

Otsust 2011/72/ÜVJP tuleks seetõttu vastavalt muuta,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Otsust 2011/72/ÜVJP muudetakse järgmiselt.

1)

Artikkel 5 asendatakse järgmisega:

„Artikkel 5

1.   Käesolevat otsust kohaldatakse kuni 31. jaanuarini 2024.

2.   Käesolev otsus vaadatakse pidevalt uuesti läbi. Asjakohasel juhul võib selle kehtivust pikendada või seda muuta, kui nõukogu leiab, et selle eesmärke ei ole saavutatud.“

2)

Lisa muudetakse vastavalt käesoleva otsuse lisas esitatule.

Artikkel 2

Käesolev otsus jõustub järgmisel päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Brüssel, 23. jaanuar 2023

Nõukogu nimel

eesistuja

J. BORRELL FONTELLES


(1)  Nõukogu 31. jaanuari 2011. aasta otsus 2011/72/ÜVJP teatavate isikute ja üksuste vastu suunatud piiravate meetmete kohta seoses olukorraga Tuneesias (ELT L 28, 2.2.2011, lk 62).


LISA

Otsuse 2011/72/ÜVJP lisa A osas „Artiklis 1 osutatud isikute ja üksuste loetelu“ esitatud järgmised kanded asendatakse alljärgnevate kannetega:

 

Nimi

Tuvastamisandmed

Põhjendus

„3.

Moncef Ben Mohamed Ben Rhouma TRABELSI

Kodakondsus: Tuneesia

Sünnikoht: Tunis, Tuneesia

Sünniaeg: 4. märts 1944

Isikutunnistuse nr: 05000799

Väljaandev riik: Tuneesia

Sugu: mees

Muu teave: surnud, tegevdirektor, Saida DHERIFI poeg, abielus Yamina SOUIEI’GA

Isik (surnud), kelle tegevuse suhtes Tuneesia ametivõimud on alustanud kohtumenetlust või lõpliku kohtuotsuse alusel vara sissenõudmise menetlust seoses kaasa aitamisega avaliku sektori vahendite omastamisele avaliku võimu kandja poolt; kaasa aitamisega ametiseisundi kuritarvitamisele avaliku võimu kandja poolt, et saavutada põhjendamatut eelist kolmandale isikule ja põhjustada valitsusele kahju; ning avaliku võimu kandja õigusvastase mõjutamisega, et otseselt või kaudselt saavutada eeliseid teise isiku jaoks.

9.

Mohamed Naceur Ben Mohamed Ben Rhouma TRABELSI

Kodakondsus: Tuneesia

Sünnikoht: Tunis, Tuneesia

Sünniaeg: 24. juuni 1948

Viimane teadaolev aadress: 20 rue El Achfat, Kartaago, Tunis, Tuneesia

Isikutunnistuse nr: 00104253

Väljaandev riik: Tuneesia

Sugu: mees

Muu teave: surnud, põllumajandusettevõtte tegevjuht, Saida DHERIFI poeg, abielus Nadia MAKNIGA

Isik (surnud), kelle tegevuse suhtes Tuneesia ametivõimud on alustanud kohtumenetlust või lõpliku kohtuotsuse alusel vara sissenõudmise menetlust seoses kaasa aitamisega avaliku sektori vahendite omastamisele avaliku võimu kandja poolt; kaasa aitamisega ametiseisundi kuritarvitamisele avaliku võimu kandja poolt, et saavutada põhjendamatut eelist kolmandale isikule ja põhjustada valitsusele kahju; ning avaliku võimu kandja õigusvastase mõjutamisega, et otseselt või kaudselt saavutada eeliseid teise isiku jaoks.

12.

Mohamed Adel Ben Mohamed Ben Rehouma TRABELSI

Kodakondsus: Tuneesia

Sünnikoht: Tunis, Tuneesia

Sünniaeg: 26. aprill 1950

Isikutunnistuse nr: 00178522

Väljaandev riik: Tuneesia

Sugu: mees

Muu teave: surnud, tegevdirektor, Saida DHERIFI poeg, abielus Souad BEN JEMIAGA

Isik (surnud), kelle tegevuse suhtes Tuneesia ametivõimud on alustanud kohtumenetlust või lõpliku kohtuotsuse alusel vara sissenõudmise menetlust seoses kaasa aitamisega avaliku sektori vahendite omastamisele avaliku võimu kandja poolt; kaasa aitamisega ametiseisundi kuritarvitamisele avaliku võimu kandja poolt, et saavutada põhjendamatut eelist kolmandale isikule ja põhjustada valitsusele kahju; ning avaliku võimu kandja õigusvastase mõjutamisega, et otseselt või kaudselt saavutada eeliseid teise isiku jaoks.

13.

Mohamed Mourad Ben Mohamed Ben Rehouma TRABELSI

Kodakondsus: Tuneesia

Sünnikoht: Tunis, Tuneesia

Sünniaeg: 25. september 1955

Viimane teadaolev aadress: 20 rue Ibn Chabat, Salammbô, Kartaago, Tunis, Tuneesia

Isikutunnistuse nr: 05150331

Väljaandev riik: Tuneesia

Sugu: mees

Muu teave: surnud, ettevõtte tegevjuht, Saida DHERIFI poeg, abielus Hela BELHAJGA

Isik (surnud), kelle tegevuse suhtes Tuneesia ametivõimud on alustanud kohtumenetlust või lõpliku kohtuotsuse alusel vara sissenõudmise menetlust seoses kaasa aitamisega avaliku sektori vahendite omastamisele avaliku võimu kandja poolt; kaasa aitamisega ametiseisundi kuritarvitamisele avaliku võimu kandja poolt, et saavutada põhjendamatut eelist kolmandale isikule ja põhjustada valitsusele kahju; ning avaliku võimu kandja õigusvastase mõjutamisega, et otseselt või kaudselt saavutada eeliseid teise isiku jaoks.

21.

Houssem Ben Mohamed Naceur Ben Mohamed TRABELSI

Kodakondsus: Tuneesia

Sünniaeg: 18. september 1976

Isikutunnistuse nr: 05412560

Väljaandev riik: Tuneesia

Sugu: mees

Muu teave: tegevjuht, Najia JERIDI poeg

Isik, kelle suhtes Tuneesia ametivõimud on alustanud kohtumenetlust või lõpliku kohtuotsuse alusel vara sissenõudmise menetlust seoses kaasa aitamisega avaliku sektori vahendite omastamisele avaliku võimu kandja poolt; kaasa aitamisega ametiseisundi kuritarvitamisele avaliku võimu kandja poolt, et saavutada põhjendamatut eelist kolmandale isikule ja põhjustada valitsusele kahju; ning avaliku võimu kandja õigusvastase mõjutamisega, et otseselt või kaudselt saavutada eeliseid teise isiku jaoks.

35.

Slaheddine Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI

Kodakondsus: Tuneesia

Sünniaeg: 28. oktoober 1938

Isikutunnistuse nr: 02810614

Väljaandev riik: Tuneesia

Sugu: mees

Muu teave: surnud, Selma HASSENI poeg, Selma MANSOURI lesk

Isik (surnud), kelle tegevuse suhtes Tuneesia ametivõimud on alustanud kohtumenetlust või lõpliku kohtuotsuse alusel vara sissenõudmise menetlust seoses kaasa aitamisega avaliku sektori vahendite omastamisele avaliku võimu kandja poolt; kaasa aitamisega ametiseisundi kuritarvitamisele avaliku võimu kandja poolt, et saavutada põhjendamatut eelist kolmandale isikule ja põhjustada valitsusele kahju; ning avaliku võimu kandja õigusvastase mõjutamisega, et otseselt või kaudselt saavutada eeliseid teise isiku jaoks.

42.

Ghazoua Bent Hamed Ben Taher BOUAOUINA

Kodakondsus: Tuneesia

Sünnikoht: Monastir

Sünniaeg: 30. august 1982

Isikutunnistuse nr: 08434380

Väljaandev riik: Tuneesia

Sugu: naine

Muu teave: Hayet BEN ALI tütar, abielus Badreddine BENNOURIGA

Isik, kelle suhtes Tuneesia ametivõimud on alustanud kohtumenetlust või lõpliku kohtuotsuse alusel vara sissenõudmise menetlust seoses kaasa aitamisega avaliku sektori vahendite omastamisele avaliku võimu kandja poolt; kaasa aitamisega ametiseisundi kuritarvitamisele avaliku võimu kandja poolt, et saavutada põhjendamatut eelist kolmandale isikule ja põhjustada valitsusele kahju; ning avaliku võimu kandja õigusvastase mõjutamisega, et otseselt või kaudselt saavutada eeliseid teise isiku jaoks, ning kes on seotud Hayet Ben Aliga (nr 33).

46.

Mehdi Ben Tijani Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI

Kodakondsus: Tuneesia, Prantsusmaa

Sünnikoht: Pariis, Prantsusmaa

Sünniaeg: 27. oktoober 1966

Isikutunnistuse nr: 05515496

Väljaandev riik: Tuneesia

Sugu: mees

Muu teave: surnud, ettevõtte direktor, Paulette HAZATI poeg

Isik (surnud), kelle tegevuse suhtes Tuneesia ametivõimud on alustanud kohtumenetlust või lõpliku kohtuotsuse alusel vara sissenõudmise menetlust seoses kaasa aitamisega avaliku sektori vahendite omastamisele avaliku võimu kandja poolt; kaasa aitamisega ametiseisundi kuritarvitamisele avaliku võimu kandja (endine president Ben Ali) poolt, et saavutada põhjendamatut eelist kolmandale isikule ja põhjustada valitsusele kahju; ning avaliku võimu kandja õigusvastase mõjutamisega, et otseselt või kaudselt saavutada eeliseid teise isiku jaoks.

48.

Sofiene Ben Habib Ben Haj Hamda BEN ALI

Kodakondsus: Tuneesia

Sünnikoht: Tunis, Tuneesia

Sünniaeg: 28. august 1974

Viimane teadaolev aadress: 23 rue Ali Zlitni, El Manar 2, Tunis, Tuneesia

Isikutunnistuse nr: 04622472

Väljaandev riik: Tuneesia

Sugu: mees

Muu teave: surnud, müügidirektor, Leila DEROUICHE’I poeg

Isik (surnud), kelle tegevuse suhtes Tuneesia ametivõimud on alustanud kohtumenetlust või lõpliku kohtuotsuse alusel vara sissenõudmise menetlust seoses kaasa aitamisega avaliku sektori vahendite omastamisele avaliku võimu kandja poolt; kaasa aitamisega ametiseisundi kuritarvitamisele avaliku võimu kandja poolt, et saavutada põhjendamatut eelist kolmandale isikule ja põhjustada valitsusele kahju; ning avaliku võimu kandja õigusvastase mõjutamisega, et otseselt või kaudselt saavutada eeliseid teise isiku jaoks.“


24.1.2023   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 22/22


NÕUKOGU OTSUS (ÜVJP) 2023/160,

23. jaanuar 2023,

millega muudetakse otsust 2010/231/ÜVJP, mis käsitleb Somaalia vastu suunatud piiravaid meetmeid

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Liidu lepingut, eriti selle artiklit 29,

võttes arvesse liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja ettepanekut

ning arvestades järgmist:

(1)

Nõukogu võttis 26. aprillil 2010 vastu otsuse 2010/231/ÜVJP (1).

(2)

ÜRO Julgeolekunõukogu võttis 17. novembril 2022 vastu ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsiooni 2662 (2022). Resolutsioonis kinnitatakse taas relvaembargot Somaalia suhtes ning muudetakse erandite ja vabastuste kohaldamist seoses relvade ja nendega seotud materjalide tarnimisega Somaalia julgeoleku- ja politseiasutustele riiklikul ja kohalikul tasandil. Kõnealuses resolutsioonis kinnitatakse taas Somaalia puusöe impordi keeldu ning kinnitatakse ka piirangud Somaaliale isetehtud lõhkeseadmete komponentide müügi, tarnimise ja üleandmise suhtes.

(3)

Otsust 2010/231/ÜVJP tuleks seetõttu vastavalt muuta.

(4)

Käesoleva otsusega ette nähtud teatavate meetmete rakendamiseks on vaja täiendavaid liidu meetmeid,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Otsust 2010/231/ÜVJP muudetakse järgmiselt.

1)

Artiklit 1 muudetakse järgmiselt:

a)

lõige 3 asendatakse järgmisega:

„3.   Lõikeid 1 ja 2 ei kohaldata:

a)

selliste relvade ja igasuguste nendega seotud materjalide tarnimise, müügi või üleandmise suhtes ning sõjalise tegevusega seotud tehnilise nõustamise, rahalise või muu abi ja väljaõppe otsese või kaudse pakkumise suhtes, mis on ette nähtud üksnes selleks, et toetada ÜRO töötajaid, sealhulgas ÜRO abimissiooni Somaalias (UNSOM), või on ette nähtud nende poolt kasutamiseks;

b)

selliste relvade ja igasuguste nendega seotud materjalide tarnimise, müügi või üleandmise suhtes ning sõjalise tegevusega seotud tehnilise nõustamise, rahalise ja muu abi ja väljaõppe otsese või kaudse pakkumise suhtes, mis on ette nähtud üksnes Aafrika Liidu üleminekumissiooni Somaalias (ATMIS) ja selle strateegiliste partnerite toetuseks või nende poolt kasutamiseks, kes tegutsevad üksnes viimase Aafrika Liidu (AL) operatsioonide strateegilise kontseptsiooni alusel ning koostöös ja kooskõlas ATMISega;

c)

selliste relvade ja igasuguste nendega seotud materjalide tarnimise, müügi või üleandmise suhtes ning sõjalise tegevusega seotud tehnilise nõustamise, rahalise ja muu abi ja väljaõppe otsese või kaudse pakkumise suhtes, mis on ette nähtud üksnes Euroopa Liidu väljaõppe- ja toetustegevuse, Türgi, Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigi ning Ameerika Ühendriikide toetuseks või nende poolt kasutamiseks, samuti mis tahes muu riigi jõudude toetuseks või nende poolt kasutamiseks, kes tegutsevad Somaalia üleminekukava raames või kes on Somaalia föderaalvalitsusega sõlminud vägede staatuse lepingu või vastastikuse mõistmise memorandumi, et täita ÜRO resolutsiooni 2662 (2022) eesmärke, tingimusel et nad teavitavad sanktsioonide komiteed selliste lepingute sõlmimisest;

d)

selliste relvade ja igasuguste nendega seotud materjalide tarnimise, müügi või üleandmise suhtes ning sellise sõjalise tegevusega seotud tehnilise nõustamise, rahalise ja muu abi ning väljaõppe pakkumise suhtes, mis on ette nähtud üksnes Somaalia julgeoleku- ja politseiasutuste arendamiseks riiklikul ja kohalikul tasandil, et tagada Somaalia elanike julgeolek. II ja III lisas sätestatud esemete tarnimine ning selline sõjalise tegevusega seotud tehniline nõustamine ning rahalise ja muu abi ja väljaõppe pakkumine tuleb vastavalt heaks kiita või sellest tuleb teavitada järgmiselt:

i)

II lisas loetletud selliste relvade ja igasuguste nendega seotud materjalide tarnimise, müügi või üleandmise, mis on ette nähtud üksnes Somaalia julgeoleku- ja politseiasutuste arendamiseks, et tagada Somaalia elanike julgeolek, peab eelnevalt heaks kiitma sanktsioonide komitee, nagu on sätestatud käesoleva artikli lõikes 4, ning tarnimine, müük või üleandmine võib toimuda, kui sanktsioonide komitee ei ole teinud negatiivset otsust viie tööpäeva jooksul pärast sellise teate saamist Somaalialt, liikmesriikidelt või abi andvatelt rahvusvahelistelt, piirkondlikelt ja allpiirkondlikelt organisatsioonidelt;

ii)

III lisas loetletud selliste relvade ja igasuguste nendega seotud materjalide tarnimise, müügi või üleandmise puhul, mis on ette nähtud üksnes Somaalia julgeoleku- ja politseiasutuste arendamiseks, et tagada Somaalia elanike julgeolek, peavad Somaalia, liikmesriigid või abi andvad rahvusvahelised, piirkondlikud ja allpiirkondlikud organisatsioonid teavitama sanktsioonide komiteed teabe andmise eesmärgil viis tööpäeva ette, nagu on sätestatud käesoleva artikli lõikes 4;

e)

sellise kaitseriietuse, sealhulgas kuulivestide ja kiivrite tarnimise, müügi või üleandmise suhtes, mida eksporditakse ajutiselt Somaaliasse üksnes ÜRO töötajate, meediaesindajate ning humanitaar- ja arenguabitöötajate ning nendega seotud personali isiklikuks kasutamiseks;

f)

sellise mittesurmava kaitseotstarbelise varustuse tarnimise, müügi või üleandmise suhtes liikmesriikide, rahvusvaheliste, piirkondlike või allpiirkondlike organisatsioonide poolt, mis on ette nähtud üksnes humanitaar- või kaitseotstarbeliseks kasutamiseks.“

;

b)

lõige 4 asendatakse järgmisega:

„4.   Somaalia ametivõimudel on esmane vastutus teavitada sanktsioonide komiteed igast II ja III lisas loetletud relvade ja igasuguste nendega seotud materjalide tarnimisest Somaalia julgeoleku- ja politseiasutustele, nagu on sätestatud käesoleva artikli lõike 3 punktis d. Teates tuleb märkida relvade ja igasuguste nendega seotud materjalide tootja ja tarnija andmed, relvade ja laskemoona kirjeldus, sealhulgas nende liik, seerianumbrid, kaliiber ja kogus, kavandatav tarnekuupäev ja -koht ning kogu asjakohane teave kavandatavaks sihtpunktiks oleva üksuse või kavandatava ladustamiskoha kohta.“

;

c)

lõige 4a asendatakse järgmisega:

„4a.   Somaalia või tarniv liikmesriik või abi andev rahvusvaheline, piirkondlik või allpiirkondlik organisatsioon esitab hiljemalt 30 päeva pärast relvade ja igasuguste nendega seotud materjalide tarnimist sanktsioonide komiteele kirjaliku kinnituse vormis tarnejärgse teatise tarne lõpuleviimise kohta, mis sisaldab tarnitud relvade ja igasuguste nendega seotud materjalide seerianumbreid, veoteavet, veokirja, lastimanifeste või pakkelehti ning konkreetset ladustamiskohta.“

;

d)

lõige 4b jäetakse välja;

e)

lõige 5 asendatakse järgmisega:

„5.   Keelatud on relvade või sõjalise varustuse, mida müüakse või tarnitakse kooskõlas artikli 1 lõike 3 punktiga d üksnes Somaalia julgeoleku- ja politseiasutuste arendamiseks, tarnimine, edasimüük, üleandmine või kasutamiseks kättesaadavaks tegemine isikutele või üksustele, kes ei ole Somaalia julgeoleku- ja politseiasutuste, kellele need algselt müüdi või tarniti, teenistuses, või müüvale või tarnivale liikmesriigile või rahvusvahelisele, piirkondlikule või allpiirkondlikule organisatsioonile.“

2)

Artikkel 2 asendatakse järgmisega:

„Artikkel 2

1.   Artiklis 3, artikli 5 lõikes 1 ning artikli 6 lõigetes 1 ja 2 sätestatud piiravad meetmed kehtestatakse järgmiste sanktsioonide komitee poolt loetellu kantud isikute ja üksuste suhtes, kes:

a)

osalevad sellises tegevuses või toetavad sellist tegevust, mis ohustab Somaalias rahu, julgeolekut või stabiilsust ning mis võib muu hulgas hõlmata järgmist:

i)

seksuaalsete ja sooliste vägivallategude kavandamine, juhtimine või toimepanemine;

ii)

tegevus, mis ohustab rahu- ja lepitusprotsessi Somaalias;

iii)

tegevus, mis ähvardab Somaalia föderaalvalitsust või ATMISi jõuga;

b)

rikuvad relvaembargot või artiklis 1 osutatud relvade edasimüügi ja üleandmise piiranguid või seonduva abi pakkumise keeldu;

c)

takistavad humanitaarabi toimetamist Somaaliasse või juurdepääsu humanitaarabile või selle jagamist Somaalias;

d)

on poliitilised või sõjaväelised liidrid, kes kohaldatavat rahvusvahelist õigust rikkudes värbavad või kasutavad lapsi relvastatud konfliktides Somaalias;

e)

vastutavad kohaldatava rahvusvahelise õiguse rikkumise eest Somaalias, võttes relvastatud konfliktides sihtmärgiks tsiviilisikuid, kaasa arvatud lapsi ja naisi, sealhulgas tappes, sandistades, seksuaalset ja sool põhinevat vägivalda kasutades, rünnates koole ja haiglaid, inimrööve toime pannes ja sunniviisiliselt ümber asustades;

f)

on seotud Al-Shabaabiga või selliste tegude või sellise tegevusega, mis näitavad isiku või üksuse seotust Al-Shabaabiga, sealhulgas:

i)

osalevad Al-Shabaabi tegude või tegevuse rahastamises, kavandamises, hõlbustamises, ettevalmistamises või elluviimises koos Al-Shabaabiga, Al-Shabaabi nime all, huvides või toetuseks;

ii)

tarnivad, müüvad või annavad üle relvi ja nendega seotud materjale Al-Shabaabile ning

iii)

värbavad Al-Shabaabile või selle mis tahes rühmitusele, kõrvalrühmitusele, sellest eraldunud või sellest tekkinud rühmitusele liikmeid või toetavad muul viisil nende tegusid või tegevust.

2.   Asjaomased isikud ja üksused on loetletud I lisas.“

3)

Artikkel 4a asendatakse järgmisega:

„Artikkel 4a

Liikmesriigid võivad kooskõlas ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsiooni 2182 (2014) punktidega 11–21 iseseisvalt või vabatahtlike rahvusvaheliste merepartnerluste, näiteks ühendatud merejõudude (Combined Maritime Forces) kaudu, ning koostöös Somaalia föderaalvalitsusega kontrollida Somaalia territoriaalvetes ja Somaalia ranniku lähedal avamerel kuni Araabia mere ja Pärsia laheni, sealhulgas Araabia merel ja Pärsia lahes, Somaaliasse suunduvaid ja sealt saabuvaid laevu, mille kohta neil on põhjendatud alus arvata, et need laevad:

a)

veavad Somaaliast pärit puusütt, millega rikutakse puusöe impordi keeldu;

b)

veavad relvi või sõjalist varustust otseselt või kaudselt Somaaliasse, millega rikutakse Somaalia suhtes kehtestatud relvaembargot;

c)

veavad relvi või sõjalist varustust sanktsioonide komitee poolt loetellu kantud isikutele või üksustele;

d)

veavad ÜRO resolutsiooni 2662 (2022) C lisa I osas määratletud isetehtud lõhkeseadmete komponente, millega rikutakse isetehtud lõhkeseadmete komponentide keeldu.“

4)

II lisa asendatakse käesoleva otsuse I lisaga.

5)

III lisa asendatakse käesoleva otsuse II lisaga.

Artikkel 2

Käesolev otsus jõustub järgmisel päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Brüssel, 23. jaanuar 2023

Nõukogu nimel

eesistuja

J. BORRELL FONTELLES


(1)  Nõukogu 26. aprilli 2010. aasta otsus 2010/231/ÜVJP, mis käsitleb Somaalia vastu suunatud piiravaid meetmeid ja millega tunnistatakse kehtetuks ühine seisukoht 2009/138/ÜVJP (ELT L 105, 27.4.2010, lk 17).


I LISA

„II LISA

ARTIKLI 1 LÕIKE 3 PUNKTI d ALAPUNKTIS i OSUTATUD ESEMETE LOETELU

1)   

Pind-õhk-tüüpi juhitavad raketid, sealhulgas kaasaskantavad õhukaitsesüsteemid (MANPADS).

2)   

Üle 14,7 mm kaliibriga relvad, spetsiaalselt nende jaoks ette nähtud komponendid ja nendega seotud laskemoon. (See ei hõlma õlaltlastavate tankitõrjerakettide laskesüsteeme, nagu RPGd või LAWid (kerged tankitõrjerelvad), püssigranaate ega granaadiheitjaid.)

3)   

Üle 82 mm kaliibriga miinipildujad ja nendega seotud laskemoon.

4)   

Juhitavad tankitõrjerelvad, sealhulgas juhitavad tankitõrjeraketid ning spetsiaalselt nende jaoks ette nähtud laskemoon ja komponendid.

5)   

Laengud ja seadmed, mis on spetsiaalselt loodud või kohandatud sõjaliseks kasutuseks; miinid ja seonduvad materjalid.

6)   

Relvasihikud, millel on teisest põlvkonnast uuem öönägemissüsteem.

7)   

Püsitiibõhusõidukid, muudetava tiivakujuga, kaldrootoriga või kaldtiivaga õhusõidukid, mis on spetsiaalselt loodud või kohandatud sõjaliseks kasutuseks.

8)   

„Laevad“ ja amfiibsõidukid, mis on spetsiaalselt loodud või kohandatud sõjaliseks kasutuseks. (Mõiste „laev“ hõlmab kõiki laevu, õhkpadjal liikuvaid sõidukeid, väikese veeliinitasandi pindalaga sõidukeid, tiibureid ning laeva kere või selle osa.)

9)   

Mehitamata lahinguotstarbelised õhusõidukid (mis on loetletud ÜRO tavarelvastuse registri IV kategoorias).


II LISA

„III LISA

ARTIKLI 1 LÕIKE 3 PUNKTI d ALAPUNKTIS ii OSUTATUD ESEMETE LOETELU

1)   

Kuni 14,7 mm kaliibriga igat liiki relvad ja nendega seotud laskemoon.

2)   

RPG-7 ja tagasilöögita relvad ning nendega seotud laskemoon.

3)   

Relvasihikud, millel on teise või vanema põlvkonna öönägemissüsteem.

4)   

Tiivikõhusõidukid või helikopterid, mis on spetsiaalselt loodud või kohandatud sõjaliseks kasutuseks.

5)   

Soomusplaadiga soomusvestid, mis kaitsevad ballistilise lennutrajektooriga füüsiliste kehade eest, vähemalt III kaitseaste (NIJ 0101.06 juuli 2008) või võrreldava tasemega riiklik standard.

6)   

Maismaasõidukid, mis on spetsiaalselt loodud või kohandatud sõjaliseks kasutuseks.

7)   

Sidevarustus, mis on spetsiaalselt loodud või kohandatud sõjaliseks kasutuseks.


24.1.2023   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 22/28


NÕUKOGU OTSUS (ÜVJP) 2023/161,

23. jaanuar 2023,

millega muudetakse otsust (ÜVJP) 2021/649 relvakaubanduslepingu rakendamise toetamiseks relvakaubanduslepingu sekretariaadile antava liidu toetuse kohta

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Liidu lepingut, eriti selle artikli 28 lõiget 1 ja artikli 31 lõiget 1,

võttes arvesse liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja ettepanekut

ning arvestades järgmist:

(1)

Nõukogu võttis 16. aprillil 2021 vastu otsuse (ÜVJP) 2021/649 (1).

(2)

Otsuse (ÜVJP) 2021/649 artiklis 5 on sätestatud, et otsus peaks kaotama kehtivuse 24 kuu möödumisel artikli 3 lõikes 3 osutatud lepingu sõlmimise kuupäevast, nimelt 20. mail 2023.

(3)

Relvakaubanduslepingu sekretariaat, kes vastutab otsuse (ÜVJP) 2021/649 artiklis 1 osutatud tegevuste tehnilise rakendamise eest, taotles oma 23. septembri 2022 kirjas kõnealuse otsuse rakendamiseks ette nähtud ajavahemiku pikendamist viie kuu võrra ilma täiendavate kuludeta. Selline pikendamine võimaldaks relvakaubanduslepingu sekretariaadil viia lõpule otsuse (ÜVJP) 2021/649 artiklis 1 osutatud tegevused, mida takistasid töötajate värbamisega seotud viivitused ja COVID-19 pandeemia.

(4)

Otsuse (ÜVJP) 2021/649 artiklis 1 osutatud tegevuste lõpuleviimiseks ette nähtud ajavahemiku pikendamine kuni 20. oktoobrini 2023 ei mõjuta mingil moel rahalisi vahendeid.

(5)

Otsust (ÜVJP) 2021/649 tuleks seetõttu vastavalt muuta,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Otsuse (ÜVJP) 2021/649 artikli 5 teine lause asendatakse järgmisega.

„Käesolev otsus kaotab kehtivuse 20. oktoobril 2023.“

Artikkel 2

Käesolev otsus jõustub selle vastuvõtmise päeval.

Brüssel, 23. jaanuar 2023

Nõukogu nimel

eesistuja

J. BORRELL FONTELLES


(1)  Nõukogu 16. aprilli 2021. aasta otsus (ÜVJP) 2021/649 relvakaubanduslepingu rakendamise toetamiseks relvakaubanduslepingu sekretariaadile antava liidu toetuse kohta (ELT L 133, 20.4.2021, lk 59).


24.1.2023   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 22/29


NÕUKOGU OTSUS (ÜVJP) 2023/162,

23. jaanuar 2023,

mis käsitleb Euroopa Liidu missiooni Armeenias (EUMA)

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Liidu lepingut, eriti selle artikli 42 lõiget 4 ja artikli 43 lõiget 2,

võttes arvesse liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja ettepanekut

ning arvestades järgmist:

(1)

6. oktoobril 2022 Prahas toimunud Euroopa poliitilise ühenduse kohtumisel kinnitasid Armeenia Vabariik ja Aserbaidžaani Vabariik oma tahet pidada kinni Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni põhikirjast ja Almatõs 21. detsembril 1991 kokku lepitud deklaratsioonist, millega kumbki riik tunnustas teise territoriaalset terviklikkust ja suveräänsust.

(2)

Liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja (edaspidi „kõrge esindaja“) sai kirja, milles Armeenia Vabariigi välisminister kutsus liitu lähetama Armeeniasse ühise julgeoleku- ja kaitsepoliitika (ÜJKP) tsiviilmissiooni.

(3)

Nõukogu kiitis 19. jaanuaril 2023 heaks kriisiohjekontseptsiooni võimaliku ÜJKP tsiviilmissiooni jaoks Armeenias. Seetõttu tuleks nimetatud missioon luua.

(4)

Poliitika- ja julgeolekukomitee peaks nõukogu ning kõrge esindaja vastutusel teostama poliitilist kontrolli ÜJKP missiooni üle Armeenias, tegelema selle strateegilise juhtimisega ning tegema asjakohaseid otsuseid kooskõlas Euroopa Liidu lepingu (ELi leping) artikli 38 kolmanda lõiguga.

(5)

Tuleb pidada läbirääkimisi rahvusvaheliste kokkulepete üle, mis käsitlevad liidu juhitavate üksuste ja isikkoosseisu staatust ning kolmandate riikide osalemist missioonil, ning sõlmida need kokkulepped.

(6)

Kõnealune missioon viiakse läbi olukorras, mis võib halveneda ja aluslepingu artiklis 21 sätestatud liidu välistegevuse eesmärkide saavutamist takistada,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Missioon

1.   Liit loob Euroopa Liidu ÜJKP tsiviilmissiooni Armeenias (EUMA).

2.   EUMA on osa liidu kui erapooletu ja usaldusväärse osaleja panusest ohutu ja stabiilse keskkonna loomisse Armeenia konfliktipiirkondades, mis võimaldab teha elanike julgeoleku suurendamise ning Armeenia ja Aserbaidžaani suhete normaliseerimise kaudu kohapeal täiendavaid edusamme võimaliku rahulepingu sõlmimiseks.

Artikkel 2

Volitused

1.   EUMA strateegiline eesmärk on aidata vähendada Armeenia konfliktipiirkondades ja piirialadel esinevate vahejuhtumite arvu ning nende piirkondade elanikkonnale avalduvat ohtu ja toetada seeläbi Armeenia ja Aserbaidžaani suhete normaliseerimist kohapeal.

2.   Selleks aitab missioon suurendada Armeenia ja Aserbaidžaani omavahelist usaldust viisil, mis tagab missiooni kui erapooletu osaleja usaldusväärsuse järgmiselt:

a)

jälgides kohapealset olukorda rutiinse patrullimise abil ja andes sellest olukorrast ja kõigist konfliktidega seotud vahejuhtumitest aru, et tagada põhjalik teadlikkus julgeolekuolukorrast;

b)

toetades konfliktipiirkondade elanike julgeolekut, sealhulgas kogudes sihtotstarbelise patrullimise abil teavet ja andes aru olukordadest, kus konflikti otseste või kaudsete tagajärgede tõttu on ohus inimeste elu ja põhilised inimõigused;

c)

tuginedes punktides a ja b osutatud tegevusele ning oma alalisele ja nähtavale kohalolekule kohapeal, aidates kaasa usalduse suurendamisele Armeenia ja Aserbaidžaani elanike vahel ning võimaluse korral nende riikide ametiasutuste vahel, et toetada rahu ja stabiilsust piirkonnas.

3.   Rahvusvaheline humanitaarõigus, inimõigused ja soolise võrdõiguslikkuse põhimõte, tsiviilelanike kaitse ning naisi, rahu ja julgeolekut käsitleva ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsiooni 1325 (2000), noori, rahu ja julgeolekut käsitleva ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsiooni 2250 (2015) ning relvakonfliktidest mõjutatud lapsi käsitleva ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsiooni 1612 (2005) kohased tegevuskavad integreeritakse täielikult missiooni strateegilisse ja operatiivsesse plaanimisse, tegevusse ja aruandlusse ning nimetatud tegevuskavu võetakse neis eelnevalt arvesse.

Artikkel 3

Käsuliin ja struktuur

1.   Missioonil kui kriisiohjeoperatsioonil on ühtne käsuliin.

2.   Missiooni peakorter asub Armeenias.

3.   Missiooni struktuur luuakse vastavalt selle plaanimisdokumentidele.

Artikkel 4

Tsiviiloperatsiooni ülem

1.   Missiooni tsiviiloperatsiooni ülemaks on tsiviilmissioonide plaanimise ja juhtimise teenistuse (CPCC) tegevdirektor. CPCC on missiooni plaanimiseks ja juhtimiseks tsiviiloperatsiooni ülema käsutuses.

2.   Tsiviiloperatsiooni ülem juhib ja kontrollib missiooni strateegilisel tasandil, tehes seda poliitika- ja julgeolekukomitee poliitilise kontrolli all ja strateegilisel juhtimisel ning kõrge esindaja üldises alluvuses.

3.   Tsiviiloperatsiooni ülem tagab nõukogu ning poliitika- ja julgeolekukomitee otsuste nõuetekohase ja tõhusa rakendamise operatsioonide juhtimisel ning annab sealhulgas missiooni juhile vajaduse korral strateegilisel tasandil suuniseid ning nõu ja tehnilist tuge.

4.   Tsiviiloperatsiooni ülem annab nõukogule aru kõrge esindaja kaudu.

5.   Kogu lähetatud isikkoosseis jääb riigisiseste õigusnormide kohaselt kas lähetajariigi riigiasutuste, liidu asjaomase institutsiooni või Euroopa välisteenistuse täielikku alluvusse. Nimetatud asutused annavad oma isikkoosseisu operatiivjuhtimise üle tsiviiloperatsiooni ülemale.

6.   Tsiviiloperatsiooni ülem kannab üldist vastutust liidu hoolsuskohustuse nõuetekohase täitmise eest.

7.   Tsiviiloperatsiooni ülem, Armeenias ja Aserbaidžaanis asuvate ELi delegatsioonide juhid ning Lõuna-Kaukaasiasse ja Gruusia kriisi jaoks nimetatud Euroopa Liidu eriesindaja (edaspidi „ELi eriesindaja“) konsulteerivad vajaduse korral üksteisega.

Artikkel 5

Missiooni juht

1.   Missiooni juht vastutab missiooni eest ning juhib ja kontrollib missiooni toimumiskohas. Missiooni juht allub otseselt tsiviiloperatsiooni ülemale ja tegutseb vastavalt tema juhistele.

2.   Missiooni juht esindab missiooni selle vastutuspiirkonnas.

3.   Missiooni juht vastutab missiooni töökorralduse ja logistika eest, sealhulgas missiooni käsutusse antud vara, ressursside ja teabe eest. Missiooni juht võib delegeerida isikkoosseisu ja finantsküsimustega seotud juhtimisülesandeid missiooni isikkoosseisu liikmetele, kes on tema üldise vastutuse all.

4.   Missiooni juht vastutab missiooni isikkoosseisu distsiplinaarkontrolli eest. Lähetatud isikkoosseisu suhtes rakendavad distsiplinaarmeetmeid kas lähetajariigi riigiasutused kooskõlas riigisiseste õigusnormidega, asjaomane liidu institutsioon või Euroopa välisteenistus.

5.   Missiooni juht tagab missiooni nähtavuse vajalikul määral.

Artikkel 6

Isikkoosseis

1.   Missioon koosneb peamiselt liikmesriikide, liidu institutsioonide või Euroopa välisteenistuse lähetatud isikkoosseisust. Iga liikmesriik, liidu iga institutsioon või Euroopa välisteenistus katab oma isikkoosseisu lähetamisega seotud kulud, sealhulgas reisikulud lähetuse asukohta ja tagasi, töötasud, tervisekindlustuse ja hüvitised, välja arvatud päevaraha.

2.   Kõikide isikkoosseisu liikme lähetusega seotud nõuete lahendamise eest, mille on esitanud lähetatud isikkoosseisu liige või mis käivad tema kohta, ja selle isiku suhtes meetmete võtmise eest vastutab vastavalt kas asjaomane liikmesriik, liidu institutsioon või Euroopa välisteenistus.

3.   Kui liikmesriikide lähetatud personal ei suuda tagada nõutavate ülesannete täitmist, võib missioon lepingulisel alusel tööle võtta rahvusvahelisi ja kohalikke isikkoosseisu liikmeid. Erandkorras võib põhjendatud juhtudel, kui liikmesriikides ei ole kvalifitseeritud kandidaate, võtta vajaduse korral lepingulisel alusel tööle osalevate kolmandate riikide kodanikke.

4.   Rahvusvahelise ja kohaliku isikkoosseisu töötingimused ning õigused ja kohustused sätestatakse missiooni ja asjaomase isikkoosseisu liikme vahel sõlmitavates lepingutes.

Artikkel 7

Missiooni ja selle isikkoosseisu staatus

Missiooni ja selle isikkoosseisu staatus, sealhulgas asjakohasel juhul privileegid, immuniteedid ja lisatagatised, mis on vajalikud missiooni läbiviimiseks ja tõrgeteta toimimiseks, lepitakse kokku ELi lepingu artikli 37 alusel ning Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklis 218 sätestatud korras.

Artikkel 8

Poliitiline kontroll ja strateegiline juhtimine

1.   Poliitika- ja julgeolekukomitee teostab missiooni poliitilist kontrolli ja strateegilist juhtimist nõukogu ja kõrge esindaja vastutusel. Nõukogu volitab poliitika- ja julgeolekukomiteed tegema selleks asjakohaseid otsuseid kooskõlas ELi lepingu artikli 38 kolmanda lõiguga. Kõnealune volitus sisaldab õigust nimetada kõrge esindaja ettepanekul ametisse missiooni juht ning muuta tegevusplaani. Missiooni eesmärkide ja lõpetamise osas jääb otsustusõigus nõukogule. Poliitika- ja julgeolekukomitee otsus missiooni juhi nimetamise kohta avaldatakse Euroopa Liidu Teatajas.

2.   Poliitika- ja julgeolekukomitee annab nõukogule korrapäraselt aru.

3.   Poliitika- ja julgeolekukomitee saab tsiviiloperatsiooni ülemalt ja missiooni juhilt aruandeid nende vastutusalas olevate küsimuste kohta korrapäraselt ja vastavalt vajadusele.

Artikkel 9

Kolmandate riikide osalemine

1.   Ilma et see piiraks liidu sõltumatust otsuste tegemisel ja tema ühtset institutsioonilist raamistikku, võib kolmandaid riike kutsuda üles panustama missiooni tingimusel, et nad katavad oma isikkoosseisu lähetamise kulud, sealhulgas töötasud, täieulatusliku riskikindlustuse, päevarahad ning sõidukulud Armeeniasse ja tagasi, ning annavad vastavalt vajadusele oma panuse missiooni jooksvate kulude katteks.

2.   Missiooni toetavatel kolmandatel riikidel on missiooni igapäevase juhtimise seisukohast samad õigused ja kohustused kui liikmesriikidel.

3.   Nõukogu volitab poliitika- ja julgeolekukomiteed tegema asjakohaseid otsuseid pakutava toetuse vastuvõtmise kohta ning moodustama panustajate komitee.

4.   Kolmandate riikide osalemist käsitlev üksikasjalik kord kehtestatakse lepingutega, mis sõlmitakse vastavalt ELi lepingu artiklile 37, ning vajaduse korral täiendavate tehniliste kokkulepetega. Kui liit ja kolmas riik sõlmivad või on sõlminud lepingu, millega luuakse raamistik asjaomase kolmanda riigi osalemiseks liidu kriisiohjeoperatsioonides, kohaldatakse missiooni raames kõnealuse lepingu sätteid.

Artikkel 10

Julgeolek

1.   Tsiviiloperatsiooni ülem juhendab missiooni juhti julgeolekumeetmete plaanimisel ning tagab nende nõuetekohase ja tõhusa rakendamise missiooni poolt kooskõlas artikliga 4.

2.   Missiooni juht vastutab missiooni julgeoleku ning missiooni suhtes kohaldatavate minimaalsete julgeolekunõuete täitmise tagamise eest kooskõlas liidu poliitikaga, mis käsitleb ELi lepingu V jaotise ja seda toetavate õigusaktide alusel väljapoole liitu operatiivülesannete täitmisele lähetatud isikkoosseisu julgeolekut.

3.   Missiooni juhti abistab missiooni julgeolekuametnik, kes annab aru missiooni juhile ja hoiab tihedat ametialast kontakti ka Euroopa välisteenistusega.

4.   Missiooni isikkoosseisu liikmed läbivad enne teenistuskohustuste täitmisele asumist kohustusliku julgeolekukoolituse kooskõlas tegevusplaaniga. Samuti saab isikkoosseis kohapeal korrapäraselt missiooni julgeolekuametniku korraldatud täienduskoolitusi.

5.   Missiooni juht tagab ELi salastatud teabe kaitse vastavalt nõukogu otsusele 2013/488/EL (1).

Artikkel 11

Valveteenistus

Missiooni jaoks aktiveeritakse valveteenistus.

Artikkel 12

Õiguslik korraldus

Missioonil on käesoleva otsuse rakendamiseks vastavalt vajadusele õigus hankida teenuseid ja kaupu, sõlmida lepinguid ja halduskokkuleppeid, värvata töötajaid, omada arvelduskontosid, omandada ja võõrandada vara, ennast kohustustest vabastada ning olla kohtus menetlusosaliseks.

Artikkel 13

Rahastamiskord

1.   Missiooni tegevusega seonduvate kulutuste katmiseks ette nähtud lähtesumma neljaks kuuks pärast käesoleva otsuse jõustumise kuupäeva on 8 103 590,82 eurot. Järgnevateks ajavahemikeks määratavad lähtesummad otsustab nõukogu.

2.   Kõiki kulutusi hallatakse vastavalt liidu üldeelarve suhtes kohaldatavatele menetlustele ja reeglitele. Missiooni korraldatavates hankemenetlustes võivad piiranguteta osaleda kõik füüsilised ja juriidilised isikud. Lisaks ei kohaldata missiooni poolt ostetavate kaupade suhtes päritolureegleid. Missioon võib komisjoni nõusolekul sõlmida liikmesriikidega, vastuvõtjariigiga, osalevate kolmandate riikidega ja teiste rahvusvaheliste osalejatega tehnilisi kokkuleppeid, mis puudutavad varustuse, teenuste ja ruumide pakkumist missioonile.

3.   Missioon vastutab oma eelarve täitmise eest. Sel eesmärgil allkirjastab missioon komisjoniga lepingu. Rahastamisel võetakse arvesse artiklites 3, 4 ja 5 sätestatud käsuliini ning missiooni tegevusega seotud vajadusi.

4.   Missioon annab komisjonile täielikult aru nende kokkuleppe raames tehtud finantstoimingutest ja tegutseb komisjoni järelevalve all.

5.   Missiooniga seotud kulud on rahastamiskõlblikud alates käesoleva otsuse vastuvõtmise kuupäevast.

Artikkel 14

Usalduse suurendamise rahastu

1.   Missioonil on usalduse suurendamise rahastu oma artikli 2 lõike 2 punktis c sätestatud ülesandeid toetavate projektide kindlaksmääramiseks ja elluviimiseks.

2.   Projektiüksus toetab vajaduse korral missiooniga seotud valdkondades ja selle eesmärkide toetamiseks liikmesriikide ja kolmandate riikide poolt nende vastutusel elluviidavaid projekte ja annab nendega seoses nõu.

3.   Missioon on volitatud kasutama liikmesriikide või kolmandate riikide rahalist toetust, et viia ellu projekte, mille puhul on kindlaks tehtud, et need täiendavad järjekindlal moel missiooni teisi tegevusi, juhul kui projekt:

a)

on ette nähtud käesoleva otsusega seotud finantsaruandes või

b)

lisatakse missiooni juhi taotlusel volituste kestuse ajal muudatusena nimetatud finantsselgitusse.

4.   Missioon sõlmib kõnealuste riikidega kokkuleppe, millega hõlmatakse eelkõige erikorda seoses kolmandate poolte esitatud kaebuste lahendamisega, mis käsitlevad kahju, mida missioon on põhjustanud oma tegevuse või tegevusetusega kõnealustelt riikidelt saadud vahendite kasutamisel. Ühelgi juhul ei või panustavad riigid pidada liitu või kõrget esindajat vastutavaks missiooni tegevuse või tegevusetuse eest nimetatud riikide vahendite kasutamisel.

5.   Projektiüksusele kolmandate riikide poolt antava rahalise toetuse vastuvõtmise kiidab heaks poliitika- ja julgeolekukomitee.

Artikkel 15

Liidu reageerimise sidusus ja koordineerimine

1.   Kõrge esindaja tagab käesoleva otsuse rakendamise sidususe kogu liidu välistegevusega, sealhulgas liidu abiprogrammidega.

2.   Ilma et see piiraks käsuliini kohaldamist, tegutseb missiooni juht tihedas koostöös liidu delegatsiooniga Armeenias ja ELi eriesindajaga, et tagada liidu tegevuse sidusus Armeenias; eelkõige saab missiooni juht Armeenias asuva liidu delegatsiooni juhilt poliitilisi suuniseid Armeenia ametiasutustega suhtlemise kohta ning ELi eriesindajalt Armeenia ja Aserbaidžaani suhete kohta.

3.   Lisaks teavitab missiooni juht Aserbaidžaani delegatsiooni juhti missiooni tegevusest ning konsulteerib temaga Aserbaidžaani jaoks olulistes küsimustes, ilma et see piiraks käsuliini kohaldamist.

4.   Missiooni juht kooskõlastab vajaduse korral oma tegevuse teiste rahvusvaheliste osalejatega.

Artikkel 16

Teabe avaldamine

1.   Kõrgel esindajal on volitus avaldada kooskõlas otsusega 2013/488/EL käesoleva otsusega ühinenud kolmandatele riikidele asjakohasel juhul ja vastavalt missiooni vajadustele missiooni läbiviimisel tekkinud ELi salastatud teavet kuni tasemeni „CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL“.

2.   Konkreetse ja vahetu tegevusega seotud operatiivse vajaduse puhul on kõrgel esindajal samuti volitus avaldada kooskõlas otsusega 2013/488/EL vastuvõtvale riigile missiooni jaoks koostatud ELi salastatud teavet kuni tasemeni „RESTREINT UE/EU RESTRICTED“. Selle jaoks sõlmitakse asjakohased kokkulepped kõrge esindaja ning vastuvõtva riigi pädevate asutuste vahel.

3.   Kõrgel esindajal on volitus avaldada käesoleva otsusega ühinenud kolmandatele riikidele ELi salastamata dokumente, mis on seotud missiooni käsitlevate nõukogu aruteludega ja mille suhtes kehtib vastavalt nõukogu kodukorra artikli 6 lõikele 1 ametisaladuse hoidmise kohustus (2).

4.   Kõrge esindaja võib kooskõlas otsuse 2013/488/EL VI lisa VII jaoga delegeerida lõigetes 1–3 osutatud volitused, samuti õiguse sõlmida lõikes 2 osutatud kokkuleppeid oma alluvuses olevatele isikutele, tsiviiloperatsiooni ülemale ja missiooni juhile.

Artikkel 17

Missiooni käivitamine

1.   Missioon käivitatakse nõukogu otsusega missiooni tsiviiloperatsiooni ülema soovitatud kuupäeval, kui missioon on saavutanud esmase operatsioonivõime.

2.   Missiooni tuumikrühm teeb vajalikud ettevalmistused, et missioon saaks saavutada oma esmase operatsioonivõime.

Artikkel 18

Jõustumine ja kehtivusaeg

1.   Käesolev otsus jõustub selle vastuvõtmise päeval.

2.   Seda kohaldatakse kahe aasta jooksul alates missiooni käivitamise algusest.

3.   Poliitika- ja julgeolekukomitee viib üks aasta pärast missiooni käivitamist läbi missiooni ja selle volituste strateegilise hindamise. Missiooni strateegiline läbivaatamine viiakse läbi aegsasti enne käesoleva otsuse kehtivuse lõppemist.

Brüssel, 23. jaanuar 2023

Nõukogu nimel

eesistuja

J. BORRELL FONTELLES


(1)  Nõukogu 23. septembri 2013. aasta otsus 2013/488/EL ELi salastatud teabe kaitseks vajalike julgeolekueeskirjade kohta (ELT L 274, 15.10.2013, lk 1).

(2)  Nõukogu 1. detsembri 2009. aasta otsus 2009/937/EL, millega võetakse vastu nõukogu kodukord (ELT L 325, 11.12.2009, lk 35).