ISSN 1977-0650

Euroopa Liidu

Teataja

L 2

European flag  

Eestikeelne väljaanne

Õigusaktid

66. aastakäik
4. jaanuar 2023


Sisukord

 

II   Muud kui seadusandlikud aktid

Lehekülg

 

 

MÄÄRUSED

 

*

Komisjoni määrus (EL) 2023/3, 3. jaanuar 2023, millega parandatakse määruse (EL) 2019/1781 (millega kehtestatakse elektrimootorite ja sagedusmuundurite ökodisaini nõuded vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivile 2009/125/EÜ ja muudetakse määrust (EÜ) nr 641/2009 seoses eraldiseisvate ja toodetesse paigaldatud sukel-ringluspumpade ökodisaini nõuetega) saksakeelset versiooni ( 1 )

1

 

*

Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2023/4, 3. jaanuar 2023, millega lubatakse lasta uuendtoiduna turule D2-vitamiini sisaldav seenepulber ning muudetakse rakendusmäärust (EL) 2017/2470 ( 1 )

3

 

*

Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2023/5, 3. jaanuar 2023, millega lubatakse lasta uuendtoiduna turule toakilgi (Acheta domesticus) osaliselt rasvatustatud pulber ning muudetakse komisjoni rakendusmäärust (EL) 2017/2470 ( 1 )

9

 

*

Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2023/6, 3. jaanuar 2023, millega lubatakse lasta uuendtoiduna turule šiitake-seene (Lentinula edodes) mütseeliga kääritatud herne- ja riisivalk ning muudetakse rakendusmäärust (EL) 2017/2470 ( 1 )

16

 

*

Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2023/7, 3. jaanuar 2023, millega lubatakse uuendtoiduna turule lasta Escherichia coli BL21(DE3) tuletatud tüvede abil saadud lakto-N-tetroos ning muudetakse rakendusmäärust (EL) 2017/2470 ( 1 )

21

 

*

Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2023/8, 3. jaanuar 2023, millega pikendatakse Lactiplantibacillus plantarum DSM 21762, Lactiplantibacillus plantarum NCIMB 30236 ja Lactococcus lactis NCIMB 30117 preparaatide kõigi loomaliikide söödalisandina kasutamise loa kehtivust ja tunnistatakse kehtetuks rakendusmäärused (EL) nr 868/2011, (EL) nr 1111/2011 ja (EL) nr 227/2012 ( 1 )

28

 

 

OTSUSED

 

*

Komisjoni rakendusotsus (EL) 2023/9, 20. detsember 2022, millega muudetakse rakendusotsuse (EL) 2021/641 (milles käsitletakse teatavaid erakorralisi meetmeid seoses lindude kõrge patogeensusega gripi puhangutega teatavates liikmesriikides) lisa (teatavaks tehtud numbri C(2022) 9934 all)  ( 1 )

34

 

*

Komisjoni rakendusotsus (EL) 2023/10, 20. detsember 2022, millega muudetakse rakendusotsust (EL) 2022/2333, milles käsitletakse teatavaid erakorralisi meetmeid seoses lammaste ja kitsede rõugetega Hispaanias (teatavaks tehtud numbri C(2022) 9947 all)  ( 1 )

126

 


 

(1)   EMPs kohaldatav tekst

ET

Aktid, mille peakiri on trükitud harilikus trükikirjas, käsitlevad põllumajandusküsimuste igapäevast korraldust ning nende kehtivusaeg on üldjuhul piiratud.

Kõigi ülejäänud aktide pealkirjad on trükitud poolpaksus kirjas ja nende ette on märgitud tärn.


II Muud kui seadusandlikud aktid

MÄÄRUSED

4.1.2023   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 2/1


KOMISJONI MÄÄRUS (EL) 2023/3,

3. jaanuar 2023,

millega parandatakse määruse (EL) 2019/1781 (millega kehtestatakse elektrimootorite ja sagedusmuundurite ökodisaini nõuded vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivile 2009/125/EÜ ja muudetakse määrust (EÜ) nr 641/2009 seoses eraldiseisvate ja toodetesse paigaldatud sukel-ringluspumpade ökodisaini nõuetega) saksakeelset versiooni

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklit 114,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 21. oktoobri 2009. aasta direktiivi 2009/125/EÜ, mis käsitleb raamistiku kehtestamist energiamõjuga toodete ökodisaini nõuete sätestamiseks, (1) eriti selle artikli 15 lõiget 1,

ning arvestades järgmist:

(1)

Komisjoni määruse (EL) 2019/1781 (2) saksakeelses versioonis on põhjenduse 7 teises lauses ja artikli 3 punktis 7 vead seoses võrgule osutamisega ning artikli 2 lõike 1 punkti a alapunktis v seoses teatud toodete otse võrgus töötamisega.

(2)

Seetõttu tuleks määruse (EL) 2019/1781 saksakeelset versiooni vastavalt parandada. Muudes keeleversioonides ei ole vaja parandusi teha.

(3)

Käesoleva määrusega ettenähtud meetmed on kooskõlas direktiivi 2009/125/EÜ artikli 19 lõike 1 alusel loodud komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

(ei puuduta eestikeelset versiooni)

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 3. jaanuar 2023

Komisjoni nimel

president

Ursula VON DER LEYEN


(1)  ELT L 285, 31.10.2009, lk 10.

(2)  Komisjoni 1. oktoobri 2019. aasta määrus (EL) 2019/1781, millega kehtestatakse elektrimootorite ja sagedusmuundurite ökodisaini nõuded vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivile 2009/125/EÜ, muudetakse määrust (EÜ) nr 641/2009 seoses eraldiseisvate ja toodetesse paigaldatud sukel-ringluspumpade ökodisaini nõuetega ning tunnistatakse kehtetuks komisjoni määrus (EÜ) nr 640/2009 (ELT L 272, 25.10.2019, lk 74).


4.1.2023   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 2/3


KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2023/4,

3. jaanuar 2023,

millega lubatakse lasta uuendtoiduna turule D2-vitamiini sisaldav seenepulber ning muudetakse rakendusmäärust (EL) 2017/2470

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. novembri 2015. aasta määrust (EL) 2015/2283, mis käsitleb uuendtoitu, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 1169/2011 ning tunnistatakse kehtetuks Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 258/97 ja komisjoni määrus (EÜ) nr 1852/2001, (1) eriti selle artikli 12 lõiget 1,

ning arvestades järgmist:

(1)

Määruses (EL) 2015/2283 on sätestatud, et liidus võib turule lasta ainult loa saanud ja liidu uuendtoitude loetellu kantud uuendtoitu.

(2)

Määruse (EL) 2015/2283 artikli 8 kohaselt vastu võetud komisjoni rakendusmäärusega (EL) 2017/2470 (2) kehtestati liidu uuendtoitude loetelu.

(3)

21. veebruaril 2020 esitas ettevõtja Monterey Mushrooms Inc (edaspidi „taotleja“) komisjonile määruse (EL) 2015/2283 artikli 10 lõike 1 kohase taotluse lubada lasta uuendtoiduna liidu turule D2-vitamiini sisaldav seenepulber. Taotleja soovis D2-vitamiini sisaldavat seenepulbrit kasutada mitmes üldelanikkonnale ette nähtud toiduaines. Samuti soovis taotleja kasutada uuendtoitu 7–11-kuiste imikute toidulisandites ning toidulisandites, mis on määratletud Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivis 2002/46/EÜ, (3) välja arvatud imikute ja väikelaste toidulisandid, meditsiinilisel näidustusel kasutamiseks ettenähtud toidus, mis on määratletud Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruses (EL) nr 609/2013, (4) välja arvatud meditsiinilisel näidustusel kasutamiseks ettenähtud imiku- ja väikelastetoit, ja kehakaalu alandamiseks ettenähtud päevase toidu asendajates, mis on määratletud määruses (EL) nr 609/2013. Taotlemisprotsessi käigus loobus taotleja soovist saada luba kasutada uuendtoitu 7–11-kuiste imikute toidulisandites.

(4)

21. veebruaril 2020. aastal esitas taotleja komisjonile taotluse kaitsta mitmeid konfidentsiaalseid andmeid, mis olid taotluse toetuseks esitatud originaalandmed, nimelt D2-vitamiini sisaldavat seenepulbrit kirjeldavad andmed, (5) analüüsitõendid ja partiide andmed, (6) säilivust käsitlevad aruanded (7) ning tarbitava koguse hindamise aruanne (8).

(5)

5. veebruaril 2021 palus komisjon Euroopa Toiduohutusametil (edaspidi „toiduohutusamet“) hinnata uuendtoiduna D2-vitamiini sisaldavat seenepulbrit.

(6)

Kooskõlas määruse (EL) 2015/2283 artikliga 11 võttis toiduohutusamet 26. aprillil 2022 vastu teadusliku arvamuse „Safety of vitamin D2 mushroom powder as a Novel food pursuant to Regulation (EU) 2015/2283 (NF 2019/1471)“ (9) („D2-vitamiini sisaldava seenepulbri kui määruse (EL) 2015/2283 kohase uuendtoidu ohutus“),

(7)

Toiduohutusamet jõudis oma teaduslikus arvamuses järeldusele, et kavandatud kasutusviisi ja kasutuskoguste juures on D2-vitamiini sisaldav seenepulber ohutu. Seepärast annab kõnealune teaduslik arvamus piisavalt alust väita, et D2-vitamiini sisaldav seenepulber vastab konkreetse kasutustingimuste puhul määruse (EL) 2015/2283 artikli 12 lõike 1 kohastele turulelaskmise tingimustele.

(8)

Tuleks sätestada märgistusnõue, et teavitada tarbijaid nõuetekohaselt sellest, et imikud ja alla 3-aastased lapsed ei tohiks D2-vitamiini sisaldavat seenepulbrit sisaldavaid toidulisandeid tarbida.

(9)

Oma teaduslikus arvamuses märkis toiduohutusamet ka seda, et tema järeldus uuendtoidu ohutuse kohta põhines teaduslikel andmetel, mis on pärit uuendtoidu kirjeldusest, teabest partiide analüüside kohta, vastavatest analüüsitõenditest ja säilivusuuringutest ning ilma milleta ei oleks ta saanud uuendtoitu hinnata ja oma järeldusele jõuda.

(10)

Komisjon palus taotlejal täiendavalt selgitada põhjendust, mis on esitatud seoses nende andmete konfidentsiaalsuse kaitsmisega, ning selgitada nendele andmete kasutamise ainuõiguse taotlemist kooskõlas määruse (EL) 2015/2283 artikli 26 lõike 2 punktiga b.

(11)

Taotleja teatas, et taotluse esitamise ajal oli tal uuendtoidu kirjelduses, partiide analüüse käsitlevas teabes ja vastavatel analüüsitõenditel esitatud ning säilivusuuringutest saadud teadusandmete omandiõigus ja nende kasutamise ainuõigus.

(12)

Komisjon on hinnanud kogu taotleja esitatud teavet ning leiab, et selle vastavus määruse (EL) 2015/2283 artikli 26 lõike 2 nõuetele on piisavalt tõendatud. Seepärast tuleks D2-vitamiini sisaldava seenepulbri kirjelduses, (10) analüüsitõenditel ja partiisid käsitlevas teabes (11) ning säilivust käsitlevates aruannetes (12) esitatud teadusandmeid kaitsta kooskõlas määruse (EL) 2015/2283 artikli 27 lõikega 1. Seega tuleks lubada viie aasta jooksul alates käesoleva määruse jõustumisest liidu turule D2-vitamiini sisaldavat seenepulbrit lasta ainult taotlejal.

(13)

D2-vitamiini sisaldava seenepulbri jaoks antud loa ja taotleja toimikus sisalduvatele teadusandmetele viitamise ainuõiguse andmisega üksnes taotlejale ei takistata siiski järgmisi taotlejaid esitamast sama uuendtoidu turule laskmiseks loataotlust, kui nende taotlus põhineb loa andmist toetaval seaduslikult hangitud teabel.

(14)

On asjakohane, et liidu uuendtoitude loetellu kantakse koos uuendtoidu D2-vitamiini sisaldava seenepulbriga ka määruse (EL) 2015/2283 artikli 9 lõikes 3 osutatud teave.

(15)

D2-vitamiini sisaldav seenepulber tuleks kanda rakendusmääruses (EL) 2017/2470 esitatud liidu uuendtoitude loetellu. Seepärast tuleks rakendusmääruse (EL) 2017/2470 lisa vastavalt muuta.

(16)

Käesoleva määrusega ette nähtud meetmed on kooskõlas alalise taime-, looma-, toidu- ja söödakomitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

1.   Liidus lubatakse turule lasta D2-vitamiini sisaldav seenepulber.

D2-vitamiini sisaldav seenepulber kantakse rakendusmääruses (EL) 2017/2470 esitatud liidu uuendtoitude loetellu.

2.   Rakendusmääruse (EL) 2017/2470 lisa muudetakse vastavalt käesoleva määruse lisale.

Artikkel 2

Viie aasta jooksul alates 24. jaanuarist 2023 on artiklis 1 osutatud uuendtoitu lubatud liidus turule lasta ainult ettevõtjal Monterey Mushrooms Inc, (13) välja arvatud juhul, kui mõni järgmine taotleja saab kõnealuse uuendtoidu jaoks loa ilma artikli 3 kohaselt kaitstud teadusandmetele osutamata või ettevõtja Monterey Mushrooms Inc nõusolekul.

Artikkel 3

Taotlustoimikus sisalduvaid teadusandmeid, mis vastavad määruse (EL) 2015/2283 artikli 26 lõikes 2 sätestatud tingimustele, ei kasutata viie aasta jooksul alates käesoleva määruse jõustumise kuupäevast ühegi järgmise taotleja huvides ilma ettevõtja Monterey Mushrooms Inc nõusolekuta.

Artikkel 4

Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 3. jaanuar 2023

Komisjoni nimel

president

Ursula VON DER LEYEN


(1)  ELT L 327, 11.12.2015, lk 1.

(2)  Komisjoni 20. detsembri 2017. aasta rakendusmäärus (EL) 2017/2470, millega vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EL) 2015/2283 uuendtoidu kohta kehtestatakse liidu uuendtoitude loetelu (ELT L 351, 30.12.2017, lk 72).

(3)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 10. juuni 2002. aasta direktiiv 2002/46/EÜ toidulisandeid käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta (EÜT L 183, 12.7.2002, lk 51).

(4)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 12. juuni 2013. aasta määrus (EL) nr 609/2013 imikute ja väikelaste toidu, meditsiinilisel näidustusel kasutamiseks ettenähtud toidu ning kehakaalu alandamiseks ettenähtud päevase toidu asendajate kohta, millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu direktiiv 92/52/EMÜ, komisjoni direktiivid 96/8/EÜ, 1999/21/EÜ, 2006/125/EÜ ja 2006/141/EÜ, Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2009/39/EÜ ning komisjoni määrused (EÜ) nr 41/2009 ja (EÜ) nr 953/2009 (ELT L 181, 29.6.2013, lk 35).

(5)  Annex I Identity of High Vitamin D2 Mushroom Powder.

(6)  Annex II Certificates of Analysis and Batch Data.

(7)  Annex III Stability Reports.

(8)  Annex V Intakes Assessment Report.

(9)  The EFSA Journal 2022; 20(6): 7326.

(10)  Annex I Identity of High Vitamin D2 Mushroom Powder.

(11)  Annex II Certificates of Analysis and Batch Data.

(12)  Annex III Stability Reports.

(13)  Aadress: 260 Westgate Drive Watsonville, CA 95076, Ameerika Ühendriigid.


LISA

Rakendusmääruse (EL) 2017/2470 lisa muudetakse järgmiselt.

1)

Tabelisse 1 („Lubatud uuendtoidud“) lisatakse järgmine kanne:

Lubatud uuendtoit

Uuendtoidu kasutamise tingimused

Täiendavad märgistuse erinõuded

Muud nõuded

Andmekaitse

D2-vitamiini sisaldav seenepulber

Määratud toidugrupp

D2-vitamiini piirnorm (μg 100 grammi või 100 milliliitri kohta)

1.

Uuendtoidu nimetus seda sisaldava toiduaine märgistusel on „D2-vitamiini sisaldav UV-töödeldud seenepulber“.

2.

D2-vitamiini sisaldavat seenepulbrit sisaldavate toidulisandite märgistusel peab olema märge, et neid ei tohiks tarbida imikud ja alla 3-aastased lapsed.

 

Luba antud 24. jaanuaril 2023. Käesolev kanne põhineb määruse (EL) 2015/2283 artikli 26 kohaselt kaitstud konfidentsiaalsetel teaduslikel tõenditel ja teadusandmetel.

Taotleja: Monterey Mushrooms Inc, 260 Westgate Drive Watsonville, CA 95076, Ameerika Ühendriigid.

Andmekaitseperioodi vältel võib uuendtoitu D2-vitamiini sisaldavat seenepulbrit liidus turule lasta üksnes Monterey Mushrooms Inc, välja arvatud juhul, kui mõni järgnev taotleja saab kõnealuse uuendtoidu jaoks loa määruse (EL) 2015/2283 artikli 26 kohaselt kaitstud konfidentsiaalsetele teaduslikele tõenditele ja teadusandmetele osutamata või Monterey Mushrooms Inc nõusolekul.

Andmekaitse aegumise kuupäev: 24. jaanuar 2028.“

Piimaanaloogid

1,1

Muud piimatoodete analoogid, v.a piimad

2,2

Hommikusöögihelbed ja teraviljabatoonid

2,2

Supid

2,2

Kuivsupid

22,5

Vadakupulber

14,1

Puuvilja-, marja- ja köögiviljamahlad ning -nektarid

1,1

Puuvilja-, marja- ja köögiviljamahlapulbrid

12,4

Puuvilja-, marja- ja köögiviljamahlakontsentraadid (vedelad)

3,4

Karastusjoogid, mida turustatakse füüsilise treeninguga seoses, ning hapendatud mittealkohoolsed joogid (v.a hapendatud piimajoogid)

1,1

Meditsiinilisel näidustusel kasutamiseks ettenähtud toit, nagu määratletud määruses (EL) nr 609/2013, välja arvatud imikutele meditsiinilisel näidustusel kasutamiseks ettenähtud toit

Vastavalt nende inimeste toitumuslikele erivajadustele, kellele tooted on ette nähtud, kuid mitte üle 15 μg päevas

Kehakaalu alandamiseks ettenähtud päevase toidu asendajad, nagu

määratletud määruses (EL) nr 609/2013

15 μg päevas

Kehakaalu alandamise eesmärgil toidukorra toidu asendajad

5 μg toidukorra kohta

Toidulisandid, nagu määratletud direktiivis 2002/46/EÜ, v.a imikutele ja väikelastele ettenähtud toidulisandid

15 μg päevas

2)

Tabelisse 2 („Spetsifikatsioonid“) lisatakse järgmine kanne:

Lubatud uuendtoit

Spetsifikatsioon

D2-vitamiini sisaldav seenepulber

Kirjeldus/määratlus

Uuendtoidu toomiseks töödeldakse viilustatud/tükeldatud seeni Agaricus bisporus kontrollitud tingimustes UV-kiirgusega, millele järgneb kuivatamine ja pulbriks jahvatamine.

UV-töötlus: kiiritamine ultraviolettvalgusega, mille lainepikkuste vahemik on sarnane teiste määruse (EL) 2015/2283 alusel loa saanud uuendtoitude puhul kasutatuga

Omadused/koostis

D2-vitamiini sisaldus: 125–375 μg/g

Niiskus: ≤ 7 %

Tuhk: ≤ 13,5 %

Vee aktiivsus: < 0,5

Rasv: ≤ 4,5 %

Süsivesikud kokku: ≤ 60 %

Valk: ≤ 40 %

Raskmetallid

Plii: ≤ 0,5 mg/kg

Kaadmium: ≤ 0,5 mg/kg

Elavhõbe: ≤ 0,1 mg/kg

Arseen: ≤ 0,3 mg/kg

Mükotoksiinid

Aflatoksiin B1: ≤ 2 μg/kg

Aflatoksiinid (B1, B2, G1 ja G2 summa): < 4 μg/kg

Mikrobioloogilised kriteeriumid

Aeroobsete bakterite üldarv: ≤ 5 000 CFU/g

Pärm- ja hallitusseente üldarv: < 100 CFU/g

Koliformsed bakterid: < 100 MPN/g

Salmonella spp.: 25 g ei leidu

Staphylococcus aureus: 10 g ei leidu

Escherichia coli: 10 g ei leidu

Listeria monocytogenes: 25 g ei leidu

CFU: kolooniat moodustav ühik. MPN: kõige tõenäosem arv.“


4.1.2023   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 2/9


KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2023/5,

3. jaanuar 2023,

millega lubatakse lasta uuendtoiduna turule toakilgi (Acheta domesticus) osaliselt rasvatustatud pulber ning muudetakse komisjoni rakendusmäärust (EL) 2017/2470

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. novembri 2015. aasta määrust (EL) 2015/2283, mis käsitleb uuendtoitu, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 1169/2011 ning tunnistatakse kehtetuks Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 258/97 ja komisjoni määrus (EÜ) nr 1852/2001, (1) eriti selle artiklit 12,

ning arvestades järgmist:

(1)

Määruses (EL) 2015/2283 on sätestatud, et liidus võib turule lasta ainult loa saanud ja liidu uuendtoitude loetellu kantud uuendtoitu.

(2)

Määruse (EL) 2015/2283 artikli 8 kohaselt võeti vastu komisjoni rakendusmäärus (EL) 2017/2470, (2) millega kehtestatakse liidus lubatud uuendtoitude loetelu.

(3)

24. juulil 2019 esitas ettevõtja Cricket One Co. Ltd (edaspidi „taotleja“) komisjonile määruse (EL) 2015/2283 artikli 10 lõike 1 kohase taotluse, et saada luba lasta uuendtoiduna liidu turule toakilgi (Acheta domesticus) osaliselt rasvatustatud pulber. Taotleja soovis toakilgi (Acheta domesticus) osaliselt rasvatustatud pulbrit kasutada üldelanikkonnale ettenähtud mitmevilja-saia-leivatoodetes, kreekerites ja leivapulkades, teraviljabatoonides, pagaritoodete kuivades eelsegudes, täidisega ja täidiseta kuivatatud makarontoodetes, kastmetes, töödeldud kartulitoodetes, köögiviljapõhistes toitudes, pitsades, makarontoodetes, vadakupulbris, lihaanaloogides, suppides ja supikontsentraatides või -pulbrites, maisijahupõhistes suupistetes, õllelaadsetes jookides, šokolaadist kondiitritoodetes, pähklites ja õliseemnetes, muudes suupistetes kui krõpsud jms ning lihavalmististes.

(4)

24. juulil 2019 esitas taotleja komisjonile ka taotluse konfidentsiaalsete teadusuuringute ja -andmete kaitsmiseks seoses järgmiste taotluse toetuseks esitatud andmete ja uuringutega: tootmisprotsessi üksikasjalik kirjeldus, (3) põhinäitajate analüüsi tulemused, (4) saasteainete analüüsiandmed, (5) säilivusuuringute tulemused, (6) mikrobioloogiliste näitajate analüüsi andmed (7) ja valgu seeduvusuuringute tulemused (8).

(5)

8. juulil 2020 palus komisjon Euroopa Toiduohutusametil (edaspidi „toiduohutusamet“) hinnata uuendtoiduna toakilgi (Acheta domesticus) osaliselt rasvatustatud pulbrit.

(6)

Kooskõlas määruse (EL) 2015/2283 artikliga 11 võttis toiduohutusamet 23. märtsil 2022 vastu teadusliku arvamuse „Safety of partially defatted whole Acheta domesticus (house cricket) powder as a novel food pursuant to Regulation (EU) 2015/2283“ (9) (Määruse (EL) 2015/2283 kohase uuendtoidu toakilgi (Acheta domesticus) osaliselt rasvatustatud pulbri ohutus).

(7)

Toiduohutusamet jõudis oma teaduslikus arvamuses järeldusele, et kavandatud kasutustingimuste ja kasutuskoguste korral on toakilgi (Acheta domesticus) osaliselt rasvatustatud pulber ohutu. Seega annab kõnealune teaduslik arvamus piisavalt alust kinnitada, et kui toakilgi (Acheta domesticus) osaliselt rasvatustatud pulbrit kasutada üldelanikkonnale ettenähtud mitmevilja-saia-leivatoodetes, kreekerites ja leivapulkades, teraviljabatoonides, pagaritoodete kuivades eelsegudes, täidisega ja täidiseta kuivatatud makarontoodetes, kastmetes, töödeldud kartulitoodetes, köögiviljapõhistes toitudes, pitsades, makarontoodetes, vadakupulbris, lihaanaloogides, suppides ja supikontsentraatides või -pulbrites, maisijahupõhistes suupistetes, õllelaadsetes jookides, šokolaadist kondiitritoodetes, pähklites ja õliseemnetes, muudes suupistetes kui krõpsud jms ning lihavalmististes, siis vastab see määruse (EL) 2015/2283 artikli 12 lõikes 1 sätestatud turulaskmise tingimustele.

(8)

Nende väheste avaldatud tõendite põhjal, mis käsitlesid laiemalt putukatega seotud toiduallergiat ja milles ebakindlalt seostati toakilgi (Acheta domesticus) tarbimist mitme anafülaksiajuhtumiga, ning tuginedes tõenditele, millest nähtus, et toakilk (Acheta domesticus) sisaldab mitmeid potentsiaalselt allergeenseid valke, järeldas toiduohutusamet oma arvamuses, et selle uuendtoidu tarbimine võib põhjustada sensibiliseerumist toakilgi (Acheta domesticus) valkude suhtes. Toiduohutusamet soovitas toakilgi (Acheta domesticus) allergeensust täiendavalt uurida.

(9)

Toiduohutusameti soovituse järgimiseks uurib komisjon praegu võimalusi vajalike teadusuuringute tegemiseks toakilgi (Acheta domesticus) allergeensuse kohta. Kuni toiduohutusamet ei ole uuringutega kogutud andmeid hinnanud ja võttes arvesse, et seni ei ole veenvaid tõendeid, mis otseselt seostaksid toakilgi (Acheta domesticus) tarbimist esmase sensibiliseerumise ja allergia juhtumitega, leiab komisjon, et liidu lubatud uuendtoitude loetellu ei ole vaja lisada konkreetseid märgistamisnõudeid seoses võimalusega, et toakilk (Acheta domesticus) võib põhjustada esmast sensibiliseerumist.

(10)

Toiduohutusamet leidis oma arvamuses ka seda, et toakilgi (Acheta domesticus) osaliselt rasvatustatud pulbri tarbimine võib põhjustada allergilisi reaktsioone inimestel, kes on tundlikud koorikloomade, limuste ja tolmulestade suhtes. Lisaks märkis toiduohutusamet, et uuendtoitu võib sattuda veel allergeene, kui neid allergeene leidub putukatele söödetud substraadis. Seepärast on asjakohane, et toakilgi (Acheta domesticus) osaliselt rasvatustatud pulbrit sisaldavad toiduained märgistatakse sellekohaselt kooskõlas määruse (EL) 2015/2283 artikliga 9.

(11)

Oma teaduslikus arvamuses märkis toiduohutusamet ka seda, et tema järeldus toakilgi (Acheta domesticus) osaliselt rasvatustatud pulbri ohutuse kohta põhines järgmistel teadusuuringute ja -andmetel, ilma milleta ei oleks toiduohutusamet saanud uuendtoitu hinnata ja oma järeldusele jõuda: tootmisprotsessi üksikasjalik kirjeldus, põhinäitajate analüüsi tulemused, saasteainete analüüsiandmed, säilivusuuringute tulemused, mikrobioloogiliste näitajate analüüsi andmed ja valgu seeduvusuuringute tulemused.

(12)

Komisjon palus taotlejal täiendavalt selgitada põhjendust, mis on esitatud seoses nende teadusuuringute ja -andmete konfidentsiaalsuse kaitsmisega, ning selgitada nende andmete kasutamise ainuõiguse taotlemist kooskõlas määruse (EL) 2015/2283 artikli 26 lõike 2 punktiga b.

(13)

Taotleja teatas, et taotluse esitamise ajal olid tal siseriikliku õiguse alusel tootmisprotsessi üksikasjalikus kirjelduses, põhinäitajate analüüsi tulemustes, saasteainete analüüsiandmetes, säilivusuuringute tulemustes, mikrobioloogiliste näitajate analüüsi andmetes ja valgu seeduvusuuringute tulemustes sisalduvate andmete ja kõnealuste uuringute omandiõigus ja neile viitamise ainuõigus ning et kolmandate isikute jaoks ei ole need andmed ja uuringud seaduslikult kättesaadavad ega kasutatavad ning nad ei tohi kõnealustele andmetele ega uuringutele viidata.

(14)

Komisjon on hinnanud kogu taotleja esitatud teavet ning leiab, et selle vastavus määruse (EL) 2015/2283 artikli 26 lõike 2 nõuetele on piisavalt tõendatud. Seepärast tuleks tootmisprotsessi üksikasjalikus kirjelduses, põhinäitajate analüüsi tulemustes, saasteainete analüüsiandmetes, säilivusuuringute tulemustes, mikrobioloogiliste näitajate analüüsi andmetes ja valgu seeduvusuuringute tulemustes sisalduvaid andmeid ja kõnealuseid teadusuuringuid kaitsta määruse (EL) 2015/2283 artikli 27 lõike 1 kohaselt. Seega tuleks lubada viie aasta jooksul alates käesoleva määruse jõustumisest liidu turule toakilgi (Acheta domesticus) osaliselt rasvatustatud pulbrit lasta ainult taotlejal.

(15)

Toakilgi (Acheta domesticus) osaliselt rasvatustatud pulbri jaoks antud loa ja taotleja toimikus sisalduvatele teadusuuringutele ja -andmetele viitamise ainuõiguse andmisega üksnes taotlejale ei takistata siiski järgmisi taotlejaid esitamast sama uuendtoidu turule laskmiseks loataotlust, kui nende taotlus põhineb loa andmist toetaval seaduslikult hangitud teabel.

(16)

Toakilgi (Acheta domesticus) osaliselt rasvatustatud pulber tuleks kanda rakendusmääruses (EL) 2017/2470 esitatud liidu uuendtoitude loetellu. Seepärast tuleks rakendusmääruse (EL) 2017/2470 lisa vastavalt muuta.

(17)

Käesoleva määrusega ette nähtud meetmed on kooskõlas alalise taime-, looma-, toidu- ja söödakomitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

1.   Liidus lubatakse turule lasta toakilgi (Acheta domesticus) osaliselt rasvatustatud pulbrit.

toakilgi (Acheta domesticus) osaliselt rasvatustatud pulber kantakse rakendusmääruses (EL) 2017/2470 esitatud liidu uuendtoitude loetellu.

2.   Rakendusmääruse (EL) 2017/2470 lisa muudetakse vastavalt käesoleva määruse lisale.

Artikkel 2

Viie aasta jooksul alates käesoleva määruse jõustumise kuupäevast 24. jaanuarist 2023 on artiklis 1 osutatud uuendtoitu lubatud liidus turule lasta ainult ettevõtjal Cricket One Co. Ltd, (10) välja arvatud juhul, kui mõni järgmine taotleja saab kõnealuse uuendtoidu jaoks loa ilma artikli 3 kohaselt kaitstud teadusandmetele osutamata või ettevõtja Cricket One Co. Ltd nõusolekul.

Artikkel 3

Taotlustoimikus sisalduvaid teadusandmeid, mis vastavad määruse (EL) 2015/2283 artikli 26 lõikes 2 sätestatud tingimustele, ei kasutata viie aasta jooksul alates käesoleva määruse jõustumise kuupäevast ühegi järgmise taotleja huvides ilma ettevõtja Cricket One Co. Ltd nõusolekuta.

Artikkel 4

Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 3. jaanuar 2023

Komisjoni nimel

president

Ursula VON DER LEYEN


(1)  ELT L 327, 11.12.2015, lk 1.

(2)  Komisjoni 20. detsembri 2017. aasta rakendusmäärus (EL) 2017/2470, millega vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EL) 2015/2283 uuendtoidu kohta kehtestatakse liidu uuendtoitude loetelu (ELT L 351, 30.12.2017, lk 72).

(3)  Cricket One CO, 2019, 2020 ja 2021 (avaldamata).

(4)  Cricket One CO, 2019, 2020 ja 2021 (avaldamata).

(5)  Cricket One CO, 2018, 2019, 2020 ja 2021 (avaldamata).

(6)  Cricket One CO, 2020 (avaldamata).

(7)  Cricket One CO, 2018, 2019, 2020 ja 2021 (avaldamata).

(8)  Cricket One CO, 2019, 2020 ja 2021 (avaldamata).

(9)  EFSA Journal 2022;20(5):7258.

(10)  Cricket One Co. Ltd 383/3/51 Quang Trung Street, Ward 10, Go Vap district, Ho Chi Minh City, Vietnam.


LISA

Rakendusmääruse (EL) 2017/2470 lisa muudetakse järgmiselt.

1)

Tabelisse 1 („Lubatud uuendtoidud“) lisatakse järgmine kanne:

Lubatud uuendtoit

Uuendtoidu kasutamise tingimused

Täiendavad märgistuse erinõuded

Muud nõuded

Andmekaitse

Toakilgi (Acheta domesticus) osaliselt rasvatustatud pulber

Määratud toidugrupp

Piirnorm (g / 100 g)

(mida turustatakse sellisena või mis on tootja juhiste kohaselt valmistatud)

1.

Uuendtoidu nimetus seda sisaldava toiduaine märgistusel on „toakilgi (Acheta domesticus) osaliselt rasvatustatud pulber“.

2.

Toakilgi (Acheta domesticus) osaliselt rasvatustatud pulbrit sisaldava toiduaine märgistusel peab olema märge, et see koostisosa võib põhjustada allergilisi reaktsioone tarbijatele, kellel on teadaolevalt allergia koorikloomade, limuste ja nendest valmistatud toodete ning tolmulestade suhtes.

See märge tuleb esitada koostisosade loetelu vahetus läheduses.

 

Luba antud 24.1.2023. Käesolev kanne põhineb määruse (EL) 2015/2283 artikli 26 kohaselt kaitstud konfidentsiaalsetel teaduslikel tõenditel ja teadusandmetel.

Taotleja: Cricket One Co. Ltd, 383/3/51 Quang Trung street, Ward 10, Go Vap district, Ho Chi Minh City, Vietnam.

Andmekaitseperioodi vältel võib uuendtoitu toakilgi (Acheta domesticus) osaliselt rasvatustatud pulbrit liidus turule lasta üksnes Cricket One Co. Ltd, välja arvatud juhul, kui mõni järgnev taotleja saab kõnealuse uuendtoidu jaoks loa määruse (EL) 2015/2283 artikli 26 kohaselt kaitstud konfidentsiaalsetele teaduslikele tõenditele ja teadusandmetele osutamata või Cricket One Co. Ltd nõusolekul.

Andmekaitse aegumise kuupäev: 24.1.2028.“

Mitmevilja-saia-leivatooted; kreekerid ja leivapulgad

2

Teraviljabatoonid

3

Pagaritoodete kuivad eelsegud

3

Küpsised

1,5

Makarontooted (kuivad)

0,25

Täidetud makarontooted (kuivad)

3

Kastmed

1

Töödeldud kartulitooted; kaun- ja köögiviljapõhised road ning pitsa- ja makaronipõhised road

1

Vadakupulber

3

Lihaanaloogid

5

Supid ja supikontsentraadid või -pulbrid

1

Maisijahul põhinevad suupisted

4

Õllelaadsed joogid

0,1

Šokolaadist kondiitritooted

2

Pähklid ja õliseemned

2

Muud suupisted kui krõpsud

5

Lihavalmistised

2

 

2)

Tabelisse 2 („Spetsifikatsioonid“) lisatakse järgmine kanne:

Lubatud uuendtoit

Spetsifikatsioon

Toakilgi (Acheta domesticus) osaliselt rasvatustatud pulber

Kirjeldus/määratlus

Uuendtoit on osaliselt rasvatustatud pulber, mis toodetakse tervetest toakilkidest (Acheta domesticus) mitmes järjestikuses etapis alates 24-tunnisest näljutamisest, et putukad saaksid soolesisu väljutada; seejärel putukad surmatakse külmutamise teel, pestakse, kuumtöödeldakse, kuivatatakse, ekstraheeritakse õli (mehaanilise pressimise teel) ja jahvatatakse.

Omadused/koostis

Toorvalk (N × 6,25) (massiprotsent): 74,0–78,0

Rasv (massiprotsent): 9,0–12,0

Niiskus (massiprotsent): 3,0–6,0

Kiudained (massiprotsent): 8,0–10,0

Kitiin (*1) (massiprotsent): 4,0–8,5

Tuhk (massiprotsent): ≤ 5,6

Peroksiidarv (Meq O2/kg rasvas): ≤ 5,0

Mangaan: ≤ 100,0 mg/kg

Tsüaniid: ≤ 5,0 mg/kg

Raskmetallid

Plii: ≤ 0,1 mg/kg

Kaadmium: ≤ 0,025 mg/kg

Mükotoksiinid

Aflatoksiinid (B1, B2, G1, G2 summa): ≤ 0,4 μg/kg

Desoksünivalenool: ≤ 200,0 μg/kg

Ohratoksiin A: ≤ 1,0 μg/kg

Dioksiin ja dioksiinitaolised polüklooritud bifenüülid:

Dioksiinide ja dioksiinitaoliste polüklooritud bifenüülide summa ülempiir, ( (*2)WHO2005 PCDD/F-PCB-TEF): ≤ 1,25 pg 1 g rasva kohta

Mikrobioloogilised kriteeriumid

Aeroobsete bakterite üldarv: ≤ 105 CFU/g

Pärm- ja hallitusseened: ≤ 100 CFU/g

Escherichia coli: ≤ 50 CFU/g

Salmonella spp.: 25 g ei leidu

Listeria monocytogenes: 25 g ei leidu

Bacillus cereus (eeldatav): ≤ 100 CFU/g

Enterobakterid (eeldatav): < 100 CFU/g

Koagulaaspositiivsed stafülokokid: ≤ 100 CFU/g


(*1)  Kitiin arvutatuna happekiu ja ligniini (ADF-ADL) vahena, nagu on kirjeldanud Hahn et al. (2018).

(*2)  Polüklooritud dibensoparadioksiinide (PCDDd) ja polüklooritud dibensofuraanide (PCDFid) ning dioksiinitaoliste polüklooritud bifenüülide (PCBd) summaarse sisalduse ülempiir väljendatuna Maailma Terviseorganisatsiooni (WHO) toksilisuse ekvivalendina (kasutades WHO 2005. aasta toksilisuse ekvivalentkordajaid).

CFU: kolooniat moodustav ühik.“


4.1.2023   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 2/16


KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2023/6,

3. jaanuar 2023,

millega lubatakse lasta uuendtoiduna turule šiitake-seene (Lentinula edodes) mütseeliga kääritatud herne- ja riisivalk ning muudetakse rakendusmäärust (EL) 2017/2470

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. novembri 2015. aasta määrust (EL) 2015/2283, mis käsitleb uuendtoitu, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 1169/2011 ning tunnistatakse kehtetuks Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 258/97 ja komisjoni määrus (EÜ) nr 1852/2001, (1) eriti selle artikli 12 lõiget 1,

ning arvestades järgmist:

(1)

Määruses (EL) 2015/2283 on sätestatud, et liidus võib turule lasta ainult loa saanud ja liidu uuendtoitude loetellu kantud uuendtoitu.

(2)

Määruse (EL) 2015/2283 artikli 8 kohaselt võeti vastu komisjoni rakendusmäärus (EL) 2017/2470, (2) millega kehtestatakse liidu uuendtoitude loetelu.

(3)

12. detsembril 2019 esitas ettevõtja MycoTechnology, Inc. (edaspidi „taotleja“) komisjonile määruse (EL) 2015/2283 artikli 10 lõike 1 kohase taotluse lasta uuendtoiduna liidu turule šiitake-seene (Lentinula edodes) mütseeliga kääritatud herne- ja riisivalk. Taotleja soovis kääritatud herne- ja riisivalku kasutada üldelanikkonnale ette nähtud pagaritoodetes, saia-leivatoodetes, krutoonides, pitsas, hommikusöögihelvestes, teraviljabatoonides, puuvilja-, marja- ja köögiviljapõhistes jookides, segamisvalmis joogipulbrites, kakaost ja šokolaadist kondiitritoodetes, piimatoodete analoogides ja kehakaalu alandamiseks ettenähtud piimavabades toidukorra toidu asendajates, hapendatud piimatoodetes, makarontoodetes, lihavalmististes ja lihatoodetes, (söömisvalmis) suppides ja supikontsentraatides või -pulbrites, salatites, lihaanaloogides, piimajookides ja kehakaalu alandamiseks ettenähtud toidukorra toidu asendajates.

(4)

12. detsembril 2019 esitas taotleja komisjonile taotluse kaitsta konfidentsiaalseid andmeid, mis olid esitatud taotluse toetuseks, nimelt protsessi üksikasjalikus kirjelduses (3) ning uuendtoidu koostise analüüsis (4) esitatud andmeid.

(5)

22. aprillil 2020 palus komisjon Euroopa Toiduohutusametil (edaspidi „toiduohutusamet“) hinnata uuendtoiduna šiitake-seene (Lentinula edodes) mütseeliga kääritatud herne- ja riisivalku.

(6)

Kooskõlas määruse (EL) 2015/2283 artikliga 11 võttis toiduohutusamet 28. veebruaril 2022 vastu teadusliku arvamuse „Safety of pea and rice protein fermented by Shiitake (Lentinula edodes) mycelia as a novel food pursuant to Regulation (EU) 2015/2283“ (5) (Määruse (EL) 2015/2283 kohase uuendtoidu šiitake-seene (Lentinula edodes) mütseeliga kääritatud herne- ja riisivalgu ohutus),

(7)

Oma teaduslikus arvamuses jõudis toiduohutusamet järeldusele, et šiitake-seene (Lentinula edodes) mütseeliga kääritatud herne- ja riisivalk on kavandatud kasutustingimuste korral ohutu. Seega annab kõnealune teaduslik arvamus piisavalt alust kinnitada, et kääritatud herne- ja riisivalk vastab määruse (EL) 2015/2283 artikli 12 lõike 1 kohastele turule laskmise tingimustele, kui seda kasutatakse üldelanikkonnale ette nähtud pagaritoodetes, saia-leivatoodetes, krutoonides, pitsas, hommikusöögihelvestes, teraviljabatoonides, puuvilja-, marja- ja köögiviljapõhistes jookides, segamisvalmis joogipulbrites, kakaost ja šokolaadist kondiitritoodetes, piimatoodete analoogides ja kehakaalu alandamiseks ettenähtud piimavabades toidukorra toidu asendajates, hapendatud piimatoodetes, makarontoodetes, lihavalmististes ja lihatoodetes, (söömisvalmis) suppides ja supikontsentraatides või -pulbrites, salatites, lihaanaloogides, piimajookides ja kehakaalu alandamiseks ettenähtud toidukorra toidu asendajates.

(8)

Oma teaduslikus arvamuses märkis toiduohutusamet ka, et tema järeldus uuendtoidu ohutuse kohta põhines teadusuuringutel ja -andmetel, mis on pärit taotleja toimikus esitatud tootmisprotsessi üksikasjalikust kirjeldusest ja uuendtoidu koostise analüüsidest ning ilma milleta ei oleks ta saanud uuendtoitu hinnata ja oma järeldusele jõuda.

(9)

Komisjon palus taotlejal täiendavalt selgitada põhjendust, mis on esitatud seoses nende teadusuuringute ja -andmete konfidentsiaalsuse kaitsmisega, ning selgitada nende andmete kasutamise ainuõiguse taotlemist kooskõlas määruse (EL) 2015/2283 artikli 26 lõike 2 punktiga b.

(10)

Taotleja teatas, et taotluse esitamise ajal olid tal tootmisprotsessi üksikasjaliku kirjelduse ja uuendtoidu koostise analüüside andmete ja asjakohaste teadusuuringute omandiõigus ja neile viitamise ainuõigus ning et kolmandate isikute jaoks ei ole need andmed seaduslikult kättesaadavad ega kasutatavad ning nad ei tohi kõnealustele andmetele viidata.

(11)

Komisjon on hinnanud kogu taotleja esitatud teavet ning leiab, et selle vastavus määruse (EL) 2015/2283 artikli 26 lõike 2 nõuetele on piisavalt tõendatud. Seepärast tuleks tootmisprotsessi üksikasjalikku kirjeldust ja uuendtoidu koostise analüüside andmeid ning asjaomaseid teadusuuringuid kaitsta määruse (EL) 2015/2283 artikli 27 lõike 1 kohaselt. Seega tuleks lubada viie aasta jooksul alates käesoleva määruse jõustumisest liidu turule šiitake-seene (Lentinula edodes) mütseeliga kääritatud herne- ja riisivalku lasta ainult taotlejal.

(12)

Uuendtoidu jaoks antud loa ja taotleja toimikus sisalduvatele teadusuuringutele ja -andmetele viitamise ainuõiguse andmisega üksnes taotlejale ei takistata siiski järgmisi taotlejaid esitamast sama uuendtoidu turule laskmiseks loataotlust, kui nende taotlus põhineb loa andmist toetaval seaduslikult hangitud teabel.

(13)

On asjakohane, et liidu uuendtoitude loetellu kantakse koos uuendtoidu šiitake-seene (Lentinula edodes) mütseeliga kääritatud herne- ja riisivalguga ka määruse (EL) 2015/2283 artikli 9 lõikes 3 osutatud teave.

(14)

Šiitake-seene (Lentinula edodes) mütseeliga kääritatud herne- ja riisivalk tuleks kanda rakendusmääruses (EL) 2017/2470 esitatud liidu uuendtoitude loetellu. Seepärast tuleks rakendusmääruse (EL) 2017/2470 lisa vastavalt muuta.

(15)

Käesoleva määrusega ette nähtud meetmed on kooskõlas alalise taime-, looma-, toidu- ja söödakomitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

(1)   Liidus lubatakse turule lasta šiitake-seene (Lentinula edodes) mütseeliga kääritatud herne- ja riisivalku.

Šiitake-seene (Lentinula edodes) mütseeliga kääritatud herne- ja riisivalk kantakse rakendusmääruses (EL) 2017/2470 esitatud liidu uuendtoitude loetellu.

(2)   Rakendusmääruse (EL) 2017/2470 lisa muudetakse vastavalt käesoleva määruse lisale.

Artikkel 2

Viie aasta jooksul alates 24. jaanuarist 2023 on artiklis 1 osutatud uuendtoitu lubatud liidus turule lasta ainult ettevõtjal MycoTechnology, Inc., (6) välja arvatud juhul, kui mõni järgmine taotleja saab kõnealuse uuendtoidu jaoks loa ilma artikli 3 kohaselt kaitstud teadusandmetele osutamata või ettevõtja MycoTechnology, Inc. nõusolekul.

Artikkel 3

Taotlustoimikus sisalduvaid teadusandmeid, mis vastavad määruse (EL) 2015/2283 artikli 26 lõikes 2 sätestatud tingimustele, ei kasutata viie aasta jooksul alates käesoleva määruse jõustumise kuupäevast ühegi järgmise taotleja huvides ilma ettevõtja MycoTechnology, Inc. nõusolekuta.

Artikkel 4

Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 3. jaanuar 2023

Komisjoni nimel

president

Ursula VON DER LEYEN


(1)  ELT L 327, 11.12.2015, lk 1.

(2)  Komisjoni 20. detsembri 2017. aasta rakendusmäärus (EL) 2017/2470, millega vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EL) 2015/2283 uuendtoidu kohta kehtestatakse liidu uuendtoitude loetelu (ELT L 351, 30.12.2017, lk 72).

(3)  MycoTechnology, Inc. (2020, avaldamata).

(4)  MycoTechnology, Inc. (2020 ja 2021, avaldamata).

(5)  The EFSA Journal 2022; 20(4): 7205.

(6)  Aadress: 18250 E. 40th Avenue, Suite 50, Aurora, 80011 Colorado, Ameerika Ühendriigid.


LISA

Rakendusmääruse (EL) 2017/2470 lisa muudetakse järgmiselt.

1)

Tabelisse 1 („Lubatud uuendtoidud“) lisatakse järgmine kanne:

Lubatud uuendtoit

Uuendtoidu kasutamise tingimused

Täiendavad märgistuse erinõuded

Muud nõuded

Andmekaitse

Šiitake-seene (Lentinula edodes) mütseeliga kääritatud herne- ja riisivalk

Määratud toidugrupp

Piirnorm

Uuendtoidu nimetus seda sisaldava toiduaine märgistusel on „šiitake-seene mütseeliga kääritatud herne- ja riisivalk“.

 

Luba antud 24.1.2023. Käesolev kanne põhineb määruse (EL) 2015/2283 artikli 26 kohaselt kaitstud konfidentsiaalsetel teadusandmetel.

Taotleja: MycoTechnology, Inc., 18250 E. 40th Avenue, Suite 50, Aurora, 80011 Colorado, Ameerika Ühendriigid. Andmekaitseperioodi vältel võib uuendtoitu šiitake-seene (Lentinula edodes) mütseeliga kääritatud herne- ja riisivalku liidus turule lasta üksnes MycoTechnology, Inc., välja arvatud juhul, kui mõni hilisem taotleja saab kõnealuse uuendtoidu jaoks loa määruse (EL) 2015/2283 artikli 26 kohaselt kaitstud konfidentsiaalsetele teadusandmetele osutamata või MycoTechnology, Inc. nõusolekul.

Andmekaitse aegumise kuupäev: 24.1.2028.“

Pagaritooted, saia-leivatooted, krutoonid, pitsa

5 g/100 g

Hommikusöögihelbed ja teraviljabatoonid

33 g/100 g

Marjade või puu- või köögiviljapõhised joogid

20 g/100 ml

Segamisvalmis joogipulbrid

93 g/100 g

Kakaost ja šokolaadist kondiitritooted

7 g/100 g

Piimatoodete analoogid ja piimavabad toidukorra asendajad kehakaalu alandamise eesmärgil

11 g/100 g

Hapendatud piimatooted

5 g/100 g

Makarontooted

15 g/100 g

Lihavalmistised ja lihatooted

14 g/100 g

Supid (söömisvalmis) ja supikontsentraadid või -pulbrid

3 g/100 g

Salatid

26 g/100 g

Lihaanaloogid

40 g/100 g

Piimapõhised joogid

1 g/100 g

Toidukorra toidu asendajad kehakaalu alandamise eesmärgil

1 g/100 g

2)

Tabelisse 2 („Spetsifikatsioonid“) lisatakse (inglise tähestiku järjekorras) järgmine kanne:

Lubatud uuendtoit

Spetsifikatsioon

Šiitake-seene (Lentinula edodes) mütseeliga kääritatud herne- ja riisivalk

Kirjeldus

Uuendtoidu saamiseks kääritatakse 65 % herne- ja 35 % riisivalgukontsentraati sisaldavat segu šiitake-seene (Lentinula edodes) mütseeliga, millele järgneb kuumtöötlus käärimise lõpetamiseks ja rida kuivatusetappe, mille tulemusena saadakse pulber.

Omadused/koostis

Valk (% kuivmassist, N × 6,25): ≥ 75,0

Niiskus: ≤ 7,0

Üldrasv (% kuivmassist): ≤ 10,0

Tuhk (% kuivmassist): ≤ 10,0

Süsivesikud (arvutatud %): ≤ 15,0

Mükotoksiinid

Aflatoksiin B1 (μg/kg): < 1,0

Aflatoksiin B2 (μg/kg): < 1,0

Aflatoksiin G1 (μg/kg): < 1,0

Aflatoksiin G2 (μg/kg): < 1,0

Aflatoksiinid kokku (B1, B2, G1 ja G2 summa) (μg/kg): < 3,0

Raskmetallid

Arseen (μg/g): < 0,1

Kaadmium (μg/g): < 0,1

Plii (μg/g): < 0,3

Elavhõbe (μg/g): < 0,1

Mikrobioloogilised kriteeriumid

Aeroobsete bakterite üldarv: < 1 000 CFU/g

Pärm- ja hallitusseente üldarv: < 100 CFU/g

Koliformsed bakterid: ≤ 10 CFU/g

Salmonella spp.: 25 g ei leidu

Escherichia coli: < 10 CFU/g

Listeria monocytogenes: 25 g ei leidu

*CFU: kolooniat moodustav ühik“


4.1.2023   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 2/21


KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2023/7,

3. jaanuar 2023,

millega lubatakse uuendtoiduna turule lasta Escherichia coli BL21(DE3) tuletatud tüvede abil saadud lakto-N-tetroos ning muudetakse rakendusmäärust (EL) 2017/2470

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. novembri 2015. aasta määrust (EL) 2015/2283, mis käsitleb uuendtoitu, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 1169/2011 ning tunnistatakse kehtetuks Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 258/97 ja komisjoni määrus (EÜ) nr 1852/2001, (1) eriti selle artikli 12 lõiget 1,

ning arvestades järgmist:

(1)

Määruses (EL) 2015/2283 on sätestatud, et liidus võib turule lasta ainult loa saanud ja liidu uuendtoitude loetellu kantud uuendtoitu.

(2)

Määruse (EL) 2015/2283 artikli 8 kohaselt vastu võetud komisjoni rakendusmäärusega (EL) 2017/2470 (2) kehtestati liidu uuendtoitude loetelu.

(3)

Komisjoni rakendusmäärusega (EL) 2020/484 (3) lubati määruse (EL) 2015/2283 kohase uuendtoiduna liidu turule lasta lakto-N-tetroos, mis saadakse mikroobsel kääritamisel Escherichia coli (E. coli) geneetiliselt muundatud tüve K12 DH1 abil.

(4)

Ettevõtja Chr. Hansen A/S (edaspidi „taotleja“) esitas 22. mail 2020 komisjonile taotluse saada kooskõlas määruse (EL) 2015/2283 artikli 10 lõikega 1 luba lasta liidus uuendtoiduna turule lakto-N-tetroos, mis saadakse mikroobsel kääritamisel eellastüvest E. coli BL21(DE3) tuletatud kahe geneetiliselt muundatud tüve (tootev tüvi ja valikuline lagundav tüvi) abil. Taotleja taotles luba kasutada lakto-N-tetroosi imiku piimasegus ja jätkupiimasegus, mis on määratletud Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruses (EL) nr 609/2013, (4) imikutele ja väikelastele ettenähtud teraviljapõhises töödeldud toidus ning imikutoidus, mis on määratletud määruses (EL) nr 609/2013, meditsiinilisel näidustusel kasutamiseks ettenähtud imiku- ja väikelastetoidus, mis on määratletud määruses (EL) nr 609/2013, meditsiinilisel näidustusel kasutamiseks ettenähtud toidus, mis on määratletud määruses (EL) nr 609/2013 (v.a imiku- ja väikelastetoit), väikelastele ettenähtud piimapõhistes jookides ja sarnastes toodetes ning üldelanikkonnale ettenähtud toidulisandites, mis on määratletud Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivis 2002/46/EÜ (5). Samuti tegi taotleja ettepaneku, et lakto-N-tetroosi sisaldavaid toidulisandeid ei tohiks kasutada samal päeval, mil tarvitati rinnapiima, mis juba sisaldab looduslikku lakto-N-tetroosi, või muud lisatud lakto-N-tetroosi sisaldavat toitu. Hiljem, 17. juunil 2022 muutis taotleja esialgset kavatsust kasutada lakto-N-tetroosi toidulisandites, jättes välja imikutele ja väikelastele ettenähtud toidulisandid.

(5)

22. mail 2020 esitas taotleja komisjonile ka taotluse kaitsta konfidentsiaalseid andmeid seoses taotluse toetuseks esitatud mitme järgmise teadusuuringu ja neist saadud andmetega: massispektromeetrilise (MS) meetodi, tuumamagnetresonantsspektromeetrilise (TMR) meetodi ja kõrgjõudlusega anioonvahetuskromatograafilise (koos amperomeetrilise impulsidetektoriga; HPAEC-PAD) meetodi valideerimine ning uuendtoidus sisalduvate lakto-N-tetroosi ja süsivesikutest kõrvalsaaduste (lakto-N-trioos II, para-lakto-N-heksoos, laktoos ja glükoos/galaktoos) identifitseerimise tulemused, (6) lakto-N-tetroosi ja lakto-N-neotetroosi tootva ja valikulise lagundava geneetiliselt muundatud tüve kirjeldus, (7) lakto-N-tetroosi ja lakto-N-neotetroosi tootva ja valikulise lagundava geneetiliselt muundatud tüve hoiustamistunnistused, (8) lakto-N-tetroosi ja lakto-N-neotetroosi tootva ja valikulise lagundava geneetiliselt muundatud tüve analüüsiks kasutatava reaalaja ehk kvantitatiivse polümeraasi ahelreaktsiooni süsteemi ja meetodi valideerimise aruanded, (9) lakto-N-tetroosiga tehtud bakterite pöördmutatsioonikatse, (10) lakto-N-tetroosiga tehtud imetajarakkude mikrotuumade tekke in vitro uuring, (11) rottidega läbi viidud 7-päevane suukaudse toksilisuse uuring lakto-N-tetroosi annusevahemiku leidmiseks (12) ning rottidega läbi viidud 90-päevane suukaudse toksilisuse uuring lakto-N-tetroosiga (13).

(6)

27. jaanuaril 2021 palus komisjon Euroopa Toiduohutusametilt (edaspidi „toiduohutusamet“) kooskõlas määruse (EL) 2015/2283 artikli 10 lõikega 3 hinnata uuendtoitu lakto-N-tetroosi, mis saadakse mikroobsel kääritamisel eellastüvest Escherichia coli (E. coli) BL21(DE3) tuletatud kahe geneetiliselt muundatud tüve (tootev tüvi ja valikuline lagundav tüvi) abil.

(7)

Kooskõlas määruse (EL) 2015/2283 artikliga 11 võttis toiduohutusamet 23. märtsil 2022 vastu teadusliku arvamuse „Safety of lacto-N-tetraose (LNT) produced by derivative strains of Escherichia coli BL21 (DE3) as a novel food pursuant to Regulation (EU) 2015/2283“ (14) (Määruse (EL) 2015/2283 kohase uuendtoidu, Escherichia coli BL21 (DE3) tuletatud tüvede abil saadud lakto-N-tetroosi ohutus).

(8)

Oma teaduslikust arvamuses jõudis toiduohutusamet järeldusele, et lakto-N-tetroos on kavandatud kasutustingimuste korral ja kavandatud sihtrühmadele ohutu. Seega annab kõnealune teaduslik arvamus piisavalt alust kinnitada, et kui lakto-N-tetroosi kasutatakse imiku piimasegus ja jätkupiimasegus, mis on määratletud Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruses (EL) nr 609/2013, imikutele ja väikelastele ettenähtud teraviljapõhises töödeldud toidus ning imikutoidus, mis on määratletud määruses (EL) nr 609/2013, meditsiinilisel näidustusel kasutamiseks ettenähtud imiku- ja väikelastetoidus, mis on määratletud määruses (EL) nr 609/2013, meditsiinilisel näidustusel kasutamiseks ettenähtud toidus, mis on määratletud määruses (EL) nr 609/2013 (v.a imiku- ja väikelastetoit), väikelastele ettenähtud piimapõhistes jookides ja sarnastes toodetes ning toidulisandites, mis on määratletud Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivis 2002/46/EÜ, vastab see määruse (EL) 2015/2283 artikli 12 lõikes 1 sätestatud turule laskmise tingimustele.

(9)

Oma teaduslikus arvamuses märkis toiduohutusamet ka seda, et tema järeldus uuendtoidu ohutuse kohta põhines järgmistel teadusuuringutel ja -andmetel, ilma milleta ei oleks toiduohutusamet saanud uuendtoitu hinnata ja oma järeldusele jõuda: MS, TMR ja HPAEC-PAD meetodi valideerimine ning uuendtoidus sisalduvate lakto-N-tetroosi ja süsivesikutest kõrvalsaaduste (lakto-N-trioos II, para-lakto-N-heksoos, laktoos ja glükoos/galaktoos) identifitseerimise tulemused, lakto-N-tetroosi ja lakto-N-neotetroosi tootva ja valikulise lagundava geneetiliselt muundatud tüve kirjeldus, lakto-N-tetroosi ja lakto-N-neotetroosi tootva ja valikulise lagundava geneetiliselt muundatud tüve hoiustamistunnistused, lakto-N-tetroosi ja lakto-N-neotetroosi tootva ja valikulise lagundava geneetiliselt muundatud tüve analüüsiks kasutatava reaalaja ehk kvantitatiivse polümeraasi ahelreaktsiooni süsteemi ja meetodi valideerimise aruanded, lakto-N-tetroosiga tehtud bakterite pöördmutatsioonikatse, lakto-N-tetroosiga tehtud imetajarakkude mikrotuumade tekke in vitro uuring, rottidega läbi viidud 7-päevane suukaudse toksilisuse uuring lakto-N-tetroosi annusevahemiku leidmiseks ning rottidega läbi viidud 90-päevane suukaudse toksilisuse katse lakto-N-tetroosiga.

(10)

Komisjon palus taotlejal täiendavalt selgitada põhjendust, mis on esitatud seoses nende teadusuuringute ja -andmete konfidentsiaalsuse kaitsmisega, ning selgitada nende andmete kasutamise ainuõiguse taotlemist kooskõlas määruse (EL) 2015/2283 artikli 26 lõike 2 punktiga b.

(11)

Taotleja teatas, et taotluse esitamise ajal oli tal siseriikliku õiguse alusel MS, TMR ja HPAEC-PAD meetodi valideerimisest ning uuendtoidus sisalduvate lakto-N-tetroosi ja süsivesikutest kõrvalsaaduste (lakto-N-trioos II, para-lakto-N-heksoos, laktoos ja glükoos/galaktoos) identifitseerimise tulemustest, lakto-N-tetroosi ja lakto-N-neotetroosi tootva ja valikulise lagundava geneetiliselt muundatud tüve kirjeldusest, lakto-N-tetroosi ja lakto-N-neotetroosi tootva ja valikulise lagundava geneetiliselt muundatud tüve hoiustamistunnistustelt, lakto-N-tetroosi ja lakto-N-neotetroosi tootva ja valikulise lagundava geneetiliselt muundatud tüve analüüsiks kasutatava reaalaja ehk kvantitatiivse polümeraasi ahelreaktsiooni süsteemi ja meetodi valideerimise aruannetest, lakto-N-tetroosiga tehtud bakterite pöördmutatsioonikatsest, lakto-N-tetroosiga tehtud imetajarakkude mikrotuumade tekke in vitro uuringust, rottidega läbi viidud 7-päevasest suukaudse toksilisuse uuringust lakto-N-tetroosi annusevahemiku leidmiseks, rottidega läbi viidud 90-päevasest suukaudse toksilisuse uuringust lakto-N-tetroosiga saadud teadusandmete ja kõnealuste uuringute omandiõigus ja nende kasutamise ainuõigus, mistõttu kolmandad isikud ei tohi kõnealuseid andmeid kasutada ega nendele viidata.

(12)

Komisjon hindas kogu teavet, mille taotleja oli esitanud, ning leidis, et taotleja on piisavalt tõendanud vastavust määruse (EL) 2015/2283 artikli 26 lõike 2 nõuetele. Seepärast tuleks MS, TMR ja HPAEC-PAD meetodi valideerimisest ning uuendtoidus sisalduvate lakto-N-tetroosi ja süsivesikutest kõrvalsaaduste (lakto-N-trioos II, para-lakto-N-heksoos, laktoos ja glükoos/galaktoos) identifitseerimise tulemustest, lakto-N-tetroosi ja lakto-N-neotetroosi tootva ja valikulise lagundava geneetiliselt muundatud tüve kirjeldusest, lakto-N-tetroosi ja lakto-N-neotetroosi tootva ja valikulise lagundava geneetiliselt muundatud tüve hoiustamistunnistustelt, lakto-N-tetroosi ja lakto-N-neotetroosi tootva ja valikulise lagundava geneetiliselt muundatud tüve analüüsiks kasutatava reaalaja ehk kvantitatiivse polümeraasi ahelreaktsiooni süsteemi ja meetodi valideerimise aruannetest, lakto-N-tetroosiga tehtud bakterite pöördmutatsioonikatsest, lakto-N-tetroosiga tehtud imetajarakkude mikrotuumade tekke in vitro uuringust, rottidega läbi viidud 7-päevasest suukaudse toksilisuse uuringust lakto-N-tetroosi annusevaheliku leidmiseks ning rottidega läbi viidud 90-päevasest suukaudse toksilisuse uuringust lakto-N-tetroosiga saadud teaduslikke andmeid ja neid uuringuid kaitsta määruse (EL) 2015/2283 artikli 27 lõike 1 kohaselt. Seega tuleks lubada viie aasta jooksul alates käesoleva määruse jõustumisest liidu turule lakto-N-tetroosi lasta ainult taotlejal.

(13)

Lakto-N-tetroosi jaoks antud loa ja taotleja toimikus sisalduvatele teadusuuringutele ja -andmetele viitamise ainuõiguse andmisega üksnes taotlejale ei takistata siiski järgmisi taotlejaid esitamast sama uuendtoidu turule laskmiseks loataotlust, kui nende taotlus põhineb loa andmist toetaval seaduslikult hangitud teabel.

(14)

Kooskõlas taotleja kavandatud ja toiduohutusameti hinnatud, lakto-N-tetroosi sisaldavate toidulisandite kasutustingimustega on vaja tarbijaid asjakohase märgistusega teavitada, et lakto-N-tetroosi sisaldavaid toidulisandeid ei tohiks tarbida samal päeval, mil on tarbitud muud lisatud lakto-N-tetroosi sisaldavat toitu.

(15)

On asjakohane, et liidu uuendtoitude loetellu kantakse koos E. coli BL21(DE3) tuletatud tüvede abil saadud lakto-N-tetroosiga ka määruse (EL) 2015/2283 artikli 9 lõikes 3 osutatud teave.

(16)

E. coli BL21(DE3) tuletatud tüvede abil saadud lakto-N-tetroos tuleks kanda rakendusmääruses (EL) 2017/2470 esitatud liidu uuendtoitude loetellu. Seepärast tuleks rakendusmääruse (EL) 2017/2470 lisa vastavalt muuta.

(17)

Käesoleva määrusega ette nähtud meetmed on kooskõlas alalise taime-, looma-, toidu- ja söödakomitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

1.   Liidus lubatakse turule lasta E. coli BL21(DE3) tuletatud tüvede abil saadud lakto-N-tetroos.

E. coli BL21(DE3) tuletatud tüvede abil saadud lakto-N-tetroos kantakse rakendusmääruses (EL) 2017/2470 esitatud liidu uuendtoitude loetellu.

2.   Rakendusmääruse (EL) 2017/2470 lisa muudetakse vastavalt käesoleva määruse lisale.

Artikkel 2

Viie aasta jooksul alates 24. jaanuarist 2023 on artiklis 1 osutatud uuendtoitu lubatud liidus turule lasta ainult ettevõtjal Chr. Hansen A/S, (15) välja arvatud juhul, kui mõni järgmine taotleja saab kõnealuse uuendtoidu jaoks loa ilma artikli 3 kohaselt kaitstud teadusandmetele osutamata või ettevõtja Chr. Hansen A/S nõusolekul.

Artikkel 3

Taotlustoimikus sisalduvaid teadusandmeid, mis vastavad määruse (EL) 2015/2283 artikli 26 lõikes 2 sätestatud tingimustele, ei kasutata viie aasta jooksul alates käesoleva määruse jõustumise kuupäevast ühegi järgmise taotleja huvides ilma ettevõtja Chr. Hansen A/S nõusolekuta.

Artikkel 4

Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 3. jaanuar 2023

Komisjoni nimel

president

Ursula VON DER LEYEN


(1)  ELT L 327, 11.12.2015, lk 1.

(2)  Komisjoni 20. detsembri 2017. aasta rakendusmäärus (EL) 2017/2470, millega vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EL) 2015/2283 uuendtoidu kohta kehtestatakse liidu uuendtoitude loetelu (ELT L 351, 30.12.2017, lk 72).

(3)  Komisjoni 2. aprilli 2020. aasta rakendusmäärus (EL) 2020/484, millega lubatakse vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EL) 2015/2283 lasta uuendtoiduna turule lakto-N-tetraoos ning muudetakse komisjoni rakendusmäärust (EL) 2017/2470 (ELT L 103, 3.4.2020, lk 3).

(4)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 12. juuni 2013. aasta määrus (EL) nr 609/2013 imikute ja väikelaste toidu, meditsiinilisel näidustusel kasutamiseks ettenähtud toidu ning kehakaalu alandamiseks ettenähtud päevase toidu asendajate kohta, millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu direktiiv 92/52/EMÜ, komisjoni direktiivid 96/8/EÜ, 1999/21/EÜ, 2006/125/EÜ ja 2006/141/EÜ, Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2009/39/EÜ ning komisjoni määrused (EÜ) nr 41/2009 ja (EÜ) nr 953/2009 (ELT L 181, 29.6.2013, lk 35).

(5)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 10. juuni 2002. aasta direktiiv 2002/46/EÜ toidulisandeid käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta (EÜT L 183, 12.7.2002, lk 51).

(6)  Chr. Hansen, 2019 ja 2021 (avaldamata).

(7)  Chr. Hansen, 2019 ja 2021 (avaldamata).

(8)  Chr. Hansen, 2020 (avaldamata).

(9)  Chr. Hansen, 2021 (avaldamata).

(10)  Chr. Hansen, 2018 (avaldamata) ning Parschat, K., Oehme, A., Leuschner, J., Jennewein, S. ja Parkot, J., „A safety evaluation of mixed human milk oligosaccharides in rats“, Food and Chemical Toxicology 2020, 136, 111118.

(11)  Chr. Hansen, 2018 (avaldamata) ning Parschat, K., Oehme, A., Leuschner, J., Jennewein, S. ja Parkot, J., „A safety evaluation of mixed human milk oligosaccharides in rats“, Food and Chemical Toxicology 2020, 136, 111118.

(12)  Chr. Hansen, 2018 ja 2021 (avaldamata) ning Parschat, K., Oehme, A., Leuschner, J., Jennewein, S. ja Parkot, J., „A safety evaluation of mixed human milk oligosaccharides in rats“, Food and Chemical Toxicology 2020, 136, 111118.

(13)  Chr. Hansen, 2019 ja 2021 (avaldamata) ning Parschat, K., Oehme, A., Leuschner, J., Jennewein, S. ja Parkot, J., „A safety evaluation of mixed human milk oligosaccharides in rats“, Food and Chemical Toxicology 2020, 136, 111118.

(14)  EFSA Journal 2022;20(5):7242.

(15)  Aadress: Bøge Allé 10-12, 2970 Hørsholm, Taani.


LISA

Rakendusmääruse (EL) 2017/2470 lisa muudetakse järgmiselt.

1)

Tabelisse 1 („Lubatud uuendtoidud“) lisatakse (inglise tähestiku järjekorras) järgmine kanne:

Lubatud uuendtoit

Uuendtoidu kasutamise tingimused

Täiendavad märgistuse erinõuded

Muud nõuded

Andmekaitse

„Lakto-N-tetroos

(saadud E. coli BL21(DE3) tuletatud tüvede abil)

Määratud toidugrupp

Piirnorm (väljendatud lakto-N-tetroosina)

Uuendtoidu nimetus seda sisaldava toiduaine märgistusel on „lakto-N-tetroos“.

Uuendtoitu lakto-N-tetroosi sisaldavate toidulisandite märgistusel peab olema märge, et

a)

neid ei tohi tarbida alla 3-aastased lapsed;

b)

neid ei tohi kasutada samal päeval, mil tarbitakse muud toitu, mis sisaldab lisatud lakto-N-tetroosi.

 

Luba antud 24.1.2023. Käesolev kanne põhineb määruse (EL) 2015/2283 artikli 26 kohaselt kaitstud konfidentsiaalsetel teaduslikel tõenditel ja teadusandmetel.

Taotleja: Chr. Hansen A/S, Boege Allé 10-12, 2970 Hoersholm, Taani. Andmekaitseperioodil võib uuendtoitu lakto-N-tetroosi liidus turule lasta üksnes ettevõtja Chr. Hansen A/S, välja arvatud juhul, kui mõni hilisem taotleja saab kõnealuse uuendtoidu jaoks loa määruse (EL) 2015/2283 artikli 26 kohaselt kaitstud konfidentsiaalseid teaduslikke tõendeid või teadusandmeid kasutamata või ettevõtja Chr. Hansen A/S nõusolekul.

Andmekaitse aegumise kuupäev: 24.1.2028.“

Imiku piimasegu, nagu määratletud määruses (EL) nr 609/2013

1,82 g/l kasutusvalmis lõpptootes, mida turustatakse sellisena või mis on tootja juhiste kohaselt valmistatud

Jätkupiimasegu, nagu määratletud määruses (EL) nr 609/2013

1,82 g/l kasutusvalmis lõpptootes, mida turustatakse sellisena või mis on tootja juhiste kohaselt valmistatud

Imikutele ja väikelastele ettenähtud teraviljapõhine töödeldud toit ja imikutoit, nagu määratletud määruses (EL) nr 609/2013

1,82 g/l või 1,82 g/kg kasutusvalmis lõpptootes, mida turustatakse sellisena või mis on tootja juhiste kohaselt valmistatud

Väikelastele ettenähtud piimapõhised joogid ja samalaadsed tooted

1,82 g/l kasutusvalmis lõpptootes, mida turustatakse sellisena või mis on tootja juhiste kohaselt valmistatud

Imikutele ja väikelastele meditsiinilisel näidustusel kasutamiseks ettenähtud toit, nagu määratletud määruses (EL) nr 609/2013

Vastavalt nende imikute ja väikelaste toitumuslikele erivajadustele, kellele tooted on ette nähtud, kuid mitte rohkem kui 1,82 g/l või 1,82 g/kg kasutusvalmis lõpptootes, mida turustatakse sellisena või mis on tootja juhiste kohaselt valmistatud

Meditsiinilisel näidustusel kasutamiseks ettenähtud toit, nagu määratletud määruses (EL) nr 609/2013, välja arvatud imikutele ja väikelastele meditsiinilisel näidustusel kasutamiseks ettenähtud toit

Vastavalt nende inimeste toitumuslikele erivajadustele, kellele tooted on ette nähtud

Toidulisandid, nagu määratletud direktiivis 2002/46/EÜ, üldelanikkonnale, v.a imikutele ja väikelastele

4,6 g päevas

2)

Tabelisse 2 („Spetsifikatsioonid“) lisatakse (inglise tähestiku järjekorras) järgmine kanne:

Lubatud uuendtoit

Spetsifikatsioon

„Lakto-N-tetroos

(saadud E. coli BL21(DE3) tuletatud tüvede abil)

Kirjeldus

Lakto-N-tetroos on puhastatud ja kontsentreeritud valge või valkjas pulber, mis on toodetud mikroobse kääritamise teel.

Määratlus

Keemiline nimetus: β-D-galaktopüranosüül-(1→3)-2-atsetamido-2-deoksü-β-D-glükopüranosüül-(1→3)-β-D-galaktopüranosüül-(1→4)-D-glükopüranoos

Keemiline valem: C26H45NO21

CASi nr: 14116-68-8

Molekulmass: 707,63 Da

Allikas Kaks Escherichia coli BL21(DE3) geneetiliselt muundatud tüve (tootev ja valikuline lagundav tüvi)

Omadused/koostis

Lakto-N-tetroos (% kuivainest): ≥ 75,0 massiprotsenti

D-laktoos (% kuivainest): ≤ 5,0 massiprotsenti

Lakto-N-trioos II (% kuivainest): ≤ 5,0 massiprotsenti

Para-lakto-N-heksoos (% kuivainest): ≤ 5,0 massiprotsenti

D-galaktoos ja D-glükoos (% kuivainest): ≤ 5,0 massiprotsenti

Muud süsivesikud kokkua: ≤ 15,0 massiprotsenti

Niiskus: ≤ 9,0 massiprotsenti

Tuhk: ≤ 1,0 massiprotsenti

Jääkvalk: ≤ 0,01 massiprotsenti

Raskmetallid ja saasteained

Arseen: ≤ 0,2 mg/kg

Aflatoksiin M1: ≤ 0,025 μg/kg

Mikrobioloogilised kriteeriumid

Bakterite üldarv: ≤ 1 000 CFU/g

Enterobakterid: ≤ 10 CFU/g

Salmonella spp.: 25 grammis ei leidu

Pärm- ja hallitusseened: ≤ 100 CFU/g

Cronobacter (Enterobacter) sakazaki: 10 g ei leidu

Endotoksiinide jäägid: ≤ 10 EU/mg

a Muud süsivesikud kokku = 100 (massiprotsent kuivainest) – süsivesikud, mille kontsentratsioon on määratud (massiprotsent kuivainest) – tuhk (massiprotsent kuivainest). CFU: kolooniat moodustav ühik; EU: endotoksiiniühik.“


4.1.2023   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 2/28


KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2023/8,

3. jaanuar 2023,

millega pikendatakse Lactiplantibacillus plantarum DSM 21762, Lactiplantibacillus plantarum NCIMB 30236 ja Lactococcus lactis NCIMB 30117 preparaatide kõigi loomaliikide söödalisandina kasutamise loa kehtivust ja tunnistatakse kehtetuks rakendusmäärused (EL) nr 868/2011, (EL) nr 1111/2011 ja (EL) nr 227/2012

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 22. septembri 2003. aasta määrust (EÜ) nr 1831/2003 loomasöötades kasutatavate söödalisandite kohta, (1) eriti selle artikli 9 lõiget 2,

ning arvestades järgmist:

(1)

Määruses (EÜ) nr 1831/2003 on sätestatud loomasöödas kasutatavate söödalisandite loa taotlemise nõue ning sellise loa andmise ja kehtivuse pikendamise alused ja kord.

(2)

Preparaatidele Lactiplantibacillus plantarum DSM 21762 (varem taksonoomiliselt nimetatud kui Lactobacillus plantarum (DSM 21762)), Lactiplantibacillus plantarum NCIMB 30236 (varem taksonoomiliselt nimetatud kui Lactobacillus plantarum (NCIMB 30236)) ja Lactococcus lactis NCIMB 30117 on vastavalt komisjoni rakendusmäärustega (EL) nr 868/2011, (2) (EL) nr 1111/2011 (3) ja (EL) nr 227/2012 (4) antud 10 aastaks luba nende kasutamiseks kõigi loomaliikide söödalisandina.

(3)

Kooskõlas määruse (EÜ) nr 1831/2003 artikli 14 lõikega 1 on esitatud taotlused pikendada luba kasutada Lactiplantibacillus plantarum DSM 21762, Lactiplantibacillus plantarum NCIMB 30236 ja Lactococcus lactis NCIMB 30117 preparaate kõigi loomaliikide söödalisandina ning nende liigitamiseks söödalisandite kategooriasse „tehnoloogilised lisandid“. Taotlustele olid lisatud kõnealuse määruse artikli 14 lõikes 2 nõutud üksikasjad ja dokumendid.

(4)

Euroopa Toiduohutusamet (edaspidi „toiduohutusamet“) jõudis oma 5. mai 2021. aasta, (5)26. jaanuari 2022. aasta (6) ja 23. märtsi 2022. aasta (7) arvamustes järeldusele, et taotleja esitatud andmetest nähtub, et kõnealused söödalisandid vastavad olemasolevatele loa andmise tingimustele. Toiduohutusamet jõudis järeldusele, et Lactiplantibacillus plantarum DSM 21762, Lactiplantibacillus plantarum NCIMB 30236 ja Lactococcus lactis NCIMB 30117 preparaadid ei avalda kahjulikku mõju loomade tervisele, tarbijate ohutusele ega keskkonnale. Amet jõudis ka järeldusele, et Lactococcus lactis NCIMB 30117 tuleks käsitada hingamiselundite sensibilisaatorina, kuid ei saa teha järeldusi naha sensibiliseerimise ning selle kohta, kas see võib silmi ja nahka ärritada, samas kui Lactiplantibacillus plantarum NCIMB 30236 tuleks pidada nahka ja hingamisteid sensibiliseerivaks, kuid ei saa teha järeldusi selle kohta, kas see võib nahka ja silmi ärritada. Toiduohutusamet jõudis ka järeldusele, et Lactiplantibacillus plantarum DSM 21762 ei ärrita nahka ega silmi, kuid on nahka ja hingamisteid sensibiliseeriv. Euroopa Liidu referentlabor (EURL) leidis, et eelmisel hindamisel tehtud järeldused ja soovitused seoses loomasöödas leiduvate mõjurite ohjamiseks kasutatavate analüüsimeetoditega on kehtivad ja kohaldatavad ka praeguste taotluste suhtes.

(5)

Lactiplantibacillus plantarum DSM 21762, Lactiplantibacillus plantarum NCIMB 30236 ja Lactococcus lactis NCIMB 30117 preparaatide hindamine näitab, et määruse (EÜ) nr 1831/2003 artiklis 5 sätestatud tingimused kasutamise lubamiseks on täidetud. Seepärast tuleks kõnealuste söödalisandite kasutusloa kehtivust pikendada.

(6)

Komisjon leiab, et tuleks võtta asjakohased kaitsemeetmed, et hoida ära kahjulikku mõju inimeste, eelkõige söödalisandite kasutajate tervisele. Need kaitsemeetmed peaksid olema kooskõlas töötajate ohutust käsitlevate liidu õigusaktide nõuetega.

(7)

Lactiplantibacillus plantarum DSM 21762, Lactiplantibacillus plantarum NCIMB 30236 ja Lactococcus lactis NCIMB 30117 preparaatide kõigi loomaliikide söödalisandina kasutamise loa kehtivuse pikendamise tõttu tuleks rakendusmäärused (EL) nr 868/2011, (EL) nr 1111/2011 ja (EL) nr 227/2012 tunnistada kehtetuks.

(8)

Kuna ohutusnõuetest ei tulene vajadust Lactiplantibacillus plantarum DSM 21762, Lactiplantibacillus plantarum NCIMB 30236 ja Lactococcus lactis NCIMB 30117 preparaatide lubamise tingimuste muudatusi viivitamatult kohaldada, on asjakohane näha ette üleminekuperiood, et huvitatud isikud saaksid teha ettevalmistusi loa andmisest tulenevate uute nõuete täitmiseks.

(9)

Käesoleva määrusega ettenähtud meetmed on kooskõlas alalise taime-, looma-, toidu- ja söödakomitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Lisas kirjeldatud ning söödalisandite kategooriasse „tehnoloogilised lisandid“ ja funktsionaalrühma „silokonservandid“ kuuluvate preparaatide loa kehtivust pikendatakse vastavalt lisas esitatud tingimustele.

Artikkel 2

1.   Lisas kirjeldatud Lactiplantibacillus plantarum DSM 21762, Lactiplantibacillus plantarum NCIMB 30236 ja Lactococcus lactis NCIMB 30117 preparaate ja neid sisaldavaid eelsegusid, mis on toodetud ja märgistatud enne 24. juulit 2023 kooskõlas enne 24. jaanuari 2023 kohaldatavate eeskirjadega, võib jätkuvalt turule viia ja kasutada olemasolevate varude ammendumiseni.

2.   Lisas kirjeldatud Lactiplantibacillus plantarum DSM 21762, Lactiplantibacillus plantarum NCIMB 30236 ja Lactococcus lactis NCIMB 30117 preparaate sisaldavaid söödamaterjale ja segasööta, mis on toodetud ja märgistatud enne 24. jaanuari 2024 kooskõlas enne 24. jaanuari 2023 kohaldatavate eeskirjadega, võib jätkuvalt turule viia ja kasutada olemasolevate varude ammendumiseni, kui need on ette nähtud toiduloomadele.

3.   Lisas kirjeldatud Lactiplantibacillus plantarum DSM 21762, Lactiplantibacillus plantarum NCIMB 30236 ja Lactococcus lactis NCIMB 30117 preparaate sisaldavaid söödamaterjale ja segasööta, mis on toodetud ja märgistatud enne 24. jaanuari 2025 kooskõlas enne 24. jaanuari 2023 kohaldatavate eeskirjadega, võib jätkuvalt turule viia ja kasutada olemasolevate varude ammendumiseni, kui need on ette nähtud loomadele, mis ei ole toiduloomad.

Artikkel 3

Rakendusmäärused (EL) nr 868/2011, (EL) nr 1111/2011 ja (EL) nr 227/2012 tunnistatakse kehtetuks.

Artikkel 4

Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 3. jaanuar 2023

Komisjoni nimel

president

Ursula VON DER LEYEN


(1)  ELT L 268, 18.10.2003, lk 29.

(2)  Komisjoni 31. augusti 2011. aasta rakendusmäärus (EL) nr 868/2011 Lactobacillus plantarum’i (DSM 21762) valmistise ja Lactobacillus buchneri (DSM 22963) valmistise lubamise kohta kõikide loomaliikide söödalisandina (ELT L 226, 1.9.2011, lk 2.

(3)  Komisjoni 3. novembri 2011. aasta rakendusmäärus (EL) nr 1111/2011 Lactobacillus plantarum’i (NCIMB 30236) lubamise kohta kõikide loomaliikide söödalisandina (ELT L 287, 4.11.2011, lk 30).

(4)  Komisjoni 15. märtsi 2012. aasta rakendusmäärus (EL) nr 227/2012 Lactococcus lactis’e (NCIMB 30117) lubamise kohta kõikide loomaliikide söödalisandina (ELT L 77, 16.3.2012, lk 8).

(5)  EFSA Journal 2021; 19(5): 6613.

(6)  EFSA Journal 2022; 20(3): 7149.

(7)  EFSA Journal 2022; 20(4): 7243.


LISA

Söödalisandi identifitseerimisnumber

Söödalisand

Koostis, keemiline valem, kirjeldus, analüüsimeetod

Loomaliik või -kategooria

Vanuse ülempiir

Miinimumsisaldus

Maksimumsisaldus

Muud sätted

Loa kehtivusaja lõpp

Kolooniaid moodustavate ühikute (CFU) arv värske materjali kg kohta

Kategooria: tehnoloogilised lisandid. Funktsionaalrühm: silokonservandid

1k2071

Lactiplantibacillus plantarum DSM 21762

Söödalisandi koostis:

Lactiplantibacillus plantarum DSM 21762 preparaat, mis sisaldab vähemalt 5 × 1011 CFUd söödalisandi grammi kohta

Tahke

Kõik loomaliigid

1.

Söödalisandi ja eelsegude kasutamisjuhistes märgitakse säilitustingimused.

2.

Söödalisandi miinimumsisaldus, kui seda ei kasutata silokonservandina koos teiste mikroorganismidega: 1 × 108 CFUd värske materjali kilogrammi kohta.

3.

Söödakäitlejad kehtestavad söödalisandi ja eelsegude kasutajatele kasutamiskorra ja võtavad korralduslikud meetmed, millega vähendatakse söödalisandi kasutamisest tulenevaid võimalikke ohte. Kui selline kasutamiskord ja sellised meetmed ei võimalda kõnealuseid ohte kõrvaldada või minimeerida, kasutatakse söödalisandi ja eelsegude käitlemisel isikukaitsevahendeid, sealhulgas naha- ja hingamiskaitsevahendeid.

24. jaanuar 2033

Toimeaine kirjeldus

Lactiplantibacillus plantarum DSM 21762 elujõulised rakud

Analüüsimeetod  (1)

Loendamine: süviskülvimeetod EN 15787

Identifitseerimine: impulssvälja-geelelektroforees (PFGE) või DNA järjendamise meetodid


Söödalisandi identifitseerimisnumber

Söödalisand

Koostis, keemiline valem, kirjeldus, analüüsimeetod

Loomaliik või -kategooria

Vanuse ülempiir

Miinimumsisaldus

Maksimumsisaldus

Muud sätted

Loa kehtivusaja lõpp

Söödalisandi CFU/värske materjali kg

Kategooria: tehnoloogilised lisandid. Funktsionaalrühm: silokonservandid

1k2073

Lactiplantibacillus plantarum NCIMB 30236

Söödalisandi koostis:

Lactiplantibacillus plantarum NCIMB 30236 preparaat, mis sisaldab vähemalt 1,2 × 1011 CFUd söödalisandi grammi kohta

Tahke

Kõik loomaliigid

1.

Söödalisandi ja eelsegude kasutamisjuhistes märgitakse säilitustingimused.

2.

Söödalisandi miinimumsisaldus, kui seda ei kasutata silokonservandina koos teiste mikroorganismidega: 2,4 × 108 CFUd värske materjali kilogrammi kohta.

3.

Söödakäitlejad kehtestavad söödalisandi ja eelsegude kasutajatele kasutamiskorra ja võtavad korralduslikud meetmed, millega vähendatakse söödalisandi kasutamisest tulenevaid võimalikke ohte. Kui selline kasutamiskord ja sellised meetmed ei võimalda kõnealuseid ohte kõrvaldada või minimeerida, kasutatakse söödalisandi ja eelsegude käitlemisel isikukaitsevahendeid, sealhulgas naha, silmade ja hingamisteede kaitsevahendeid.

24. jaanuar 2033

Toimeaine kirjeldus

Lactiplantibacillus plantarum NCIMB 30236 elujõulised rakud

Analüüsimeetod  (2)

Lactiplantibacillus plantarum NCIMB 30236 loendamine söödalisandis:

pindkülvimeetod (EN 15787)

Lactiplantibacillus plantarum NCIMB 30236 identifitseerimine:

impulssvälja-geelelektroforees (PFGE) või DNA järjendamise meetodid


Söödalisandi identifitseerimisnumber

Söödalisand

Koostis, keemiline valem, kirjeldus, analüüsimeetod

Loomaliik või -kategooria

Vanuse ülempiir

Miinimumsisaldus

Maksimumsisaldus

Muud sätted

Loa kehtivusaja lõpp

Söödalisandi CFU/värske materjali kg

Kategooria: tehnoloogilised lisandid. Funktsionaalrühm: silokonservandid

1k2083

Lactococcus lactis NCIMB 30117

Söödalisandi koostis:

Lactococcus lactis NCIMB 30117 preparaat, mis sisaldab vähemalt 5 × 1010 CFUd söödalisandi grammi kohta.

Tahke

Kõik loomaliigid

1.

Söödalisandi ja eelsegude kasutamisjuhistes märgitakse säilitustingimused.

2.

Söödalisandi miinimumsisaldus, kui seda ei kasutata silokonservandina koos teiste mikroorganismidega: 1 × 108 CFUd värske materjali kilogrammi kohta.

3.

Söödakäitlejad kehtestavad söödalisandi ja eelsegude kasutajatele kasutamiskorra ja võtavad korralduslikud meetmed, millega vähendatakse söödalisandi kasutamisest tulenevaid võimalikke ohte. Kui selline kasutamiskord ja sellised meetmed ei võimalda kõnealuseid ohte kõrvaldada või minimeerida, kasutatakse söödalisandi ja eelsegude käitlemisel isikukaitsevahendeid, sealhulgas naha, silmade ja hingamisteede kaitsevahendeid.

24. jaanuar 2033

Toimeaine kirjeldus

Lactococcus lactis NCIMB 30117 elujõulised rakud

Analüüsimeetod  (3)

Loendamine söödalisandis:

süviskülvimeetod MRS agariga (ISO 15214)

Identifitseerimine:

impulssvälja-geelelektroforees (PFGE) või DNA järjendamise meetodid


(1)  Analüüsimeetodite üksikasjad on kättesaadavad referentlabori veebisaidil aadressil: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en

(2)  Analüüsimeetodite üksikasjad on kättesaadavad referentlabori veebisaidil aadressil: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en

(3)  Analüüsimeetodite üksikasjad on kättesaadavad referentlabori veebisaidil aadressil: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en


OTSUSED

4.1.2023   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 2/34


KOMISJONI RAKENDUSOTSUS (EL) 2023/9,

20. detsember 2022,

millega muudetakse rakendusotsuse (EL) 2021/641 (milles käsitletakse teatavaid erakorralisi meetmeid seoses lindude kõrge patogeensusega gripi puhangutega teatavates liikmesriikides) lisa

(teatavaks tehtud numbri C(2022) 9934 all)

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 9. märtsi 2016. aasta määrust (EL) 2016/429 loomataudide kohta, millega muudetakse teatavaid loomatervise valdkonna õigusakte või tunnistatakse need kehtetuks (loomatervise määrus), (1) eriti selle artikli 259 lõike 1 punkti c,

ning arvestades järgmist:

(1)

Lindude kõrge patogeensusega gripp on lindude nakkuslik viirushaigus, mis võib tõsiselt mõjutada kodulinnukasvatuse tulusust ning põhjustab seega häireid liidusiseses kaubanduses ja ekspordis kolmandatesse riikidesse. Lindude kõrge patogeensusega gripi viirustega võivad nakatuda rändlinnud, kes kevad- ja sügisrände ajal võivad viirusi levitada pika vahemaa taha. Seega juhul kui metslindude seas esineb lindude kõrge patogeensusega gripi viirust, valitseb oht, et need viirused võivad otseselt või kaudselt sattuda ettevõtetesse, kus kasvatatakse kodulinde või tehistingimustes peetavaid linde. Lindude kõrge patogeensusega gripi puhangu korral võivad tauditekitajad levida ühest sellisest ettevõttest ka teistesse ettevõtetesse, kus kasvatatakse kodulinde või tehistingimustes peetavaid linde.

(2)

Määrusega (EL) 2016/429 on kehtestatud uus loomadele või inimestele edasikanduvate taudide ennetamise ja tõrje õigusraamistik. Lindude kõrge patogeensusega gripp kuulub selles määruses esitatud mõiste „loetellu kantud taudid“ alla ning selle suhtes kohaldatakse kõnealuses määruses sätestatud taudiennetamise ja -tõrje eeskirju. Lisaks täiendab komisjoni delegeeritud määrus (EL) 2020/687 (2) määrust (EL) 2016/429 seoses teatavate loetellu kantud taudide ennetamise ja tõrje eeskirjadega, sealhulgas tauditõrjemeetmetega lindude kõrge patogeensusega gripi korral.

(3)

Komisjoni rakendusotsus (EL) 2021/641 (3) võeti vastu määruse (EL) 2016/429 raames ning sellega on kehtestatud lindude kõrge patogeensusega gripi puhangutega seotud erakorralised meetmed liidu tasandil.

(4)

Täpsemalt on rakendusotsuses (EL) 2021/641 sätestatud, et kaitse- ja järelevalvetsoonid ning täiendavad piirangutsoonid, mille asjaomase liikmesriigi pädev asutus on pärast lindude kõrge patogeensusega gripi puhanguid kehtestanud kooskõlas delegeeritud määrusega (EL) 2020/687, peavad hõlmama vähemalt eespool nimetatud rakendusotsuse lisas kaitse- ja järelevalvetsoonidena ning täiendavate piirangutsoonidena loetletud piirkondi.

(5)

Rakendusotsuse (EL) 2021/641 lisa muudeti hiljuti komisjoni rakendusotsusega (EL) 2022/2420, (4) sest Saksamaal, Iirimaal, Prantsusmaal, Itaalias, Ungaris ja Madalmaades esines kodulindude või tehistingimustes peetavate lindude hulgas lindude kõrge patogeensusega gripi puhanguid, mida oli vaja kajastada kõnealuses lisas.

(6)

Pärast rakendusotsuse (EL) 2022/2420 vastuvõtmise kuupäeva on Saksamaa, Prantsusmaa, Itaalia ja Ungari teatanud komisjonile lindude kõrge patogeensusega gripi uutest puhangutest kodulindude või tehistingimustes peetavate lindude kasvatamisega tegelevates ettevõtetes, mis asuvad Saksamaal Nordrhein-Westfaleni, Schleswig-Holsteini, Sachsen-Anhalti, Thüringeni, Sachseni, Alam-Saksi liidumaal, Prantsusmaal Nouvelle-Aquitaine’i ja Pays de la Loire’i halduspiirkondades, Itaalias Lombardia ja Veneto maakonnas ning Ungaris Bács-Kiskuni ja Csongrád-Csanádi komitaadis.

(7)

Lisaks on Tšehhi, Küpros ja Poola teatanud komisjonile lindude kõrge patogeensusega gripi puhangutest kodulindude või tehistingimustes peetavate lindude kasvatamisega tegelevates ettevõtetes, mis asuvad Tšehhis Kesk-Böömimaal ja Lõuna-Böömimaal, Küprosel Ammochostose ringkonnas ja Poolas Opolskie vojevoodkonnas.

(8)

Tšehhi, Saksamaa, Prantsusmaa, Itaalia, Küprose, Ungari ja Poola pädevad asutused on võtnud delegeeritud määruse (EL) 2020/687 kohaselt nõutavad tauditõrjemeetmed, sealhulgas kehtestanud kaitse- ja järelevalvetsoonid kõnealuste puhangukollete ümber.

(9)

Peale selle otsustas Prantsusmaa pädev asutus kehtestada selles liikmesriigis teatavate haiguspuhangute tõttu kehtestatud kaitse- ja järelevalvetsoonidele lisaks täiendavad piirangutsoonid.

(10)

Komisjon on koostöös Tšehhi, Saksamaa, Prantsusmaa, Itaalia, Küprose, Ungari ja Poolaga läbi vaadanud kõnealuste liikmesriikide võetud tauditõrjemeetmed ning leidnud, et kõnealuste liikmesriikide pädevate asutuste kehtestatud kaitse- ja järelevalvetsoonide piirid Tšehhis, Saksamaal, Prantsusmaal, Itaalias, Küprosel, Ungaris ja Poolas on piisaval kaugusel ettevõtetest, kus lindude kõrge patogeensusega gripi hiljutiste puhangute esinemine on kinnitust leidnud.

(11)

Rakendusotsuse (EL) 2021/641 lisas ei ole praegu Tšehhi, Küprose ja Poola puhul kaitse- ja järelevalvetsoonidena loetletud piirkondi.

(12)

Selleks et vältida liidusiseses kaubanduses tarbetute häirete tekkimist ja kolmandate riikide poolt põhjendamatute kaubandustõkete kehtestamist, on vaja koostöös Tšehhi, Saksamaa, Prantsusmaa, Itaalia, Küprose, Ungari ja Poolaga kiiresti kirjeldada liidu tasandil kõnealuste liikmesriikide poolt vastavalt delegeeritud määrusele (EL) 2020/687 kehtestatud kaitse- ja järelevalvetsoone ning Prantsusmaa poolt kehtestatud täiendavat piirangutsooni.

(13)

Seepärast tuleks muuta rakendusotsuse (EL) 2021/641 lisas Saksamaa, Prantsusmaa, Itaalia ja Ungari puhul kaitse- ja järelevalvetsoonidena ning Prantsusmaa puhul täiendavate piirangutsoonidena loetletud piirkondi.

(14)

Peale selle tuleks Tšehhi, Küprose ja Poola puhul loetleda kaitse- ja järelevalvetsoonid rakendusotsuse (EL) 2021/641 lisas.

(15)

Sellest tulenevalt tuleks muuta rakendusotsuse (EL) 2021/641 lisa, ajakohastamaks liidu tasandil piirkondadeks jaotamist, et võtta arvesse vastavalt delegeeritud määrusele (EL) 2020/687 Tšehhi, Saksamaa, Prantsusmaa, Itaalia, Küprose, Ungari ja Poola poolt nõuetekohaselt kehtestatud kaitse- ja järelevalvetsoone ning Prantsusmaa poolt nõuetekohaselt kehtestatud täiendavat piirangutsooni ja seal kohaldatavate meetmete kestust.

(16)

Seepärast tuleks rakendusotsust (EL) 2021/641 vastavalt muuta.

(17)

Võttes arvesse, kui kiireloomuline on lindude kõrge patogeensusega gripi levikuga seotud epidemioloogiline olukord liidus, on oluline, et käesoleva otsusega rakendusotsusesse (EL) 2021/641 tehtavad muudatused jõustuvad võimalikult kiiresti.

(18)

Käesoleva otsusega ettenähtud meetmed on kooskõlas alalise taime-, looma-, toidu- ja söödakomitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Rakendusotsuse (EL) 2021/641 lisa asendatakse käesoleva otsuse lisaga.

Artikkel 2

Käesolev otsus on adresseeritud liikmesriikidele.

Brüssel, 20. detsember 2022

Komisjoni nimel

komisjoni liige

Stella KYRIAKIDES


(1)  ELT L 84, 31.3.2016, lk 1.

(2)  Komisjoni 17. detsembri 2019. aasta delegeeritud määrus (EL) 2020/687, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) 2016/429 seoses teatavate loetellu kantud taudide ennetamise ja tõrje eeskirjadega (ELT L 174, 3.6.2020, lk 64).

(3)  Komisjoni 16. aprilli 2021. aasta rakendusotsus (EL) 2021/641, milles käsitletakse teatavaid erakorralisi meetmeid seoses lindude kõrge patogeensusega gripi puhangutega teatavates liikmesriikides (ELT L 134, 20.4.2021, lk 166).

(4)  Komisjoni 1. detsembri 2022. aasta rakendusotsus (EL) 2022/2420, millega muudetakse rakendusotsuse (EL) 2021/641 (milles käsitletakse teatavaid erakorralisi meetmeid seoses lindude kõrge patogeensusega gripi puhangutega teatavates liikmesriikides) lisa (ELT L 318, 12.12.2022, lk 9).


LISA

„LISA

A osa

Artiklites 1 ja 2 osutatud kaitsetsoonid asjaomastes liikmesriikides*:

Liikmesriik: Tšehhi

Puhangu ADISe viitenumber

Piirkond

Kohaldamise lõppkuupäev kooskõlas delegeeritud määruse (EL) 2020/687 artikliga 39

Lõuna- Böömimaa

CZ-HPAI(P)-2022-00011

Frahelž (686689); Klec (666009); Lomnice nad Lužnicí (686697); Lužnice (689459); Kolence (706981); Ponědraž (725617); Ponědrážka (725625); Val u Veselí nad Lužnicí (776131); Záblatí u Ponědraže (725633).

23.12.2022

CZ-HPAI(P)-2022-00015

Bošilec (608572); Lhota u Dynína (634271); Frahelž (686689); Klec (666009); Lomnice nad Lužnicí (686697); Ponědraž (725617); Ponědrážka (725625); Val u Veselí nad Lužnicí (776131); Horusice (644978); Záblatí u Ponědraže (725633)

1.1.2023

Kesk-Böömimaa:

CZ-HPAI(P)-2022-00012

CZ-HPAI(P)-2022-00013

PT-HPAI(P)-2022-00014

CZ-HPAI(P)-2022-00016

Herink (627666); Hrusice (648655); Lensedly (662186); Štiřín (662496); Čenětice (676543); Křížkový Újezdec (676551); Dolní Lomnice u Kunic (677213); Kunice u Říčan (677230); Všešímy (677256); Mirošovice u Říčan (695475); Božkov u Mnichovic (697532); Mnichovice u Říčan (697541); Myšlín (697559); Modletice u Dobřejovic (627682); Ondřejov u Prahy (711276); Třemblat (770612); Turkovice u Ondřejova (711284); Pětihosty (747491); Petříkov u Velkých Popovic (720411); Radimovice u Velkých Popovic (720429); Chomutovice u Dobřejovic (627674); Popovičky (627704); Kovářovice (737038); Olešky (737470); Radějovice (737488); Jažlovice (745537); Senohraby (747505); Otice u Svojšovic (761460); Předboř u Prahy (734225); Všechromy (787094); Velké Popovice (779342)

2.1.2023

Liikmesriik: Saksamaa

Puhangu ADISe viitenumber

Piirkond

Kohaldamise lõppkuupäev kooskõlas delegeeritud määruse (EL) 2020/687 artikliga 39

BRANDENBURG

DE-HPAI(NON-P)-2022-01306

Landkreis Prignitz

beginnend im Norden an der Kreisgrenze zum Landkreis Ludwigslust-Parchim an der B 103, der Kreisgrenze in Richtung Osten und Südosten folgend bis zur L 154, der L 154 in Richtung Halenbeck folgend bis Halenbeck, in Halenbeck entlang der Pritzwalker Straße bis zur L 155, der L 155 in Richtung Brügge folgend bis Brügge, in Brügge entlang der Hauptstraße in Richtung Brügge Ausbau, Brügge Ausbau durchquerend bis zur Kreuzung mit der B 103, der B 103 in Richtung Norden folgend bis zum Ausgangspunkt an der Kreisgrenze zum Landkreis Ludwigslust-Parchim

23.12.2022

DE-HPAI(NON-P)-2022-01323

Landkreis Prignitz

beginnend an der Kreisgrenze zum Landkreis Ludwigslust-Parchim an der L 14, der L 14, Jännersdorf einschließend, in Richtung Südosten folgend bis zum Fluss Stepenitz. dem Lauf der Stepenitz in Richtung Südwesten und Süden folgend bis zum Durchlass Weitgendorfer Chaussee, der Weitgendorfer Chaussee folgend bis zur L 13, der L 13 nach Westen über die Autobahn 24 folgend, dann weiter in Richtung Südwesten bis Putlitz Kreuzung Meyenburger Chaussee – Philippshof, der Straße Philippshof in Richtung Westen bis zur Parchimer Chaussee folgend, der Parchimer Chaussee, übergehend in die L 111 in Richtung Nordwesten, die A 24 überquerend, bis zur Kreisgrenze folgend, der Kreisgrenze in Richtung Westen, später in Richtung Norden, folgend bis zum Ausgangspunkt an der L 14 an der Kreisgrenze zum Landkreis Ludwigslust-Parchim

28.12.2022

HESSEN

DE-HPAI(NON-P)-2022-01324

Landkreis Marburg-Biedenkopf

3 km Radius um den Ausbruchsbetrieb GPS Koordinaten: 8.407272/50.928777

Betroffen sind Teile der Gemeinden Biedenkopf und Breidenbach

27.12.2022

DE-HPAI(NON-P)-2022-01351

Landkreis Waldeck-Frankenberg

3 km Radius um den Ausbruchsbetrieb GPS Koordinaten: 8.899840 51.153197

Betroffen sind Teile der Gemeinden Vöhl, Frankenau

4.1.2023

DE-HPAI(NON-P)-2022-01334

Landkreis Waldeck-Frankenberg

3 km Radius um den Ausbruchsbetrieb GPS Koordinaten:

8.512425 51.093585

Betroffen sind Teile der Gemeinden Bromskirchen, Battenberg (Eder)

29.12.2022

MECKLENBURG-VORPOMMERN

DE-HPAI(NON-P)-2022-01323

Landkreis Ludwigslust-Parchim

3 km Radius um den Ausbruchsbetrieb mit den GPS Koordinaten 12.041500, 53.309565. Betroffen ist die Gemeinde Ruhner Berge mit den Orten und Ortsteilen: Drenkow.

28.12.2022

NIEDERSACHSEN

DE-HPAI(NON-P)-2022-01325

Landkreis Rotenburg (Wümme)

3 km Radius um den Ausbruchsbetrieb GPS-Koordinaten

9.263337/53.143515

Betroffen sind Teile der Gemeinden Reeßum, Horstedt, Rotenburg (Wümme), Bötersen, Hassendorf und Sottrum

2.1.2023

NORDRHEIN-WESTFALEN

DE-HPAI(P)-2022-00092

Stadt Bielefeld

3 km Radius um den Ausbruchsbetrieb (GPS-Koordinaten 8.495170/51.964723)

Betroffen sind Teile:

der Stadt Bielefeld

23.12.2022

DE-HPAI(NON-P)-2022-01299

Kreis Gütersloh

3 km Radius um den Ausbruchsbetrieb (GPS-Koordinaten 8.582442/51.850401)

Betroffen sind Teile:

des Kreises Gütersloh mit den Gemeinden Verl und Schloß Holte-Stukenbrock,

des Kreises Paderborn mit der Stadt Delbrück und der Gemeinde Hövelhof

23.12.2022

DE-HPAI(P)-2022-00097

Kreis Kleve

3 km Radius um den Ausbruchsbetrieb (GPS-Koordinaten 6.300396/51.727608)

Betroffen sind Teile:

des Kreises Kleve mit der Stadt Kalkar und den Gemeinden Uedem, Bedburg-Hau

2.1.2023

DE-HPAI(P)-2022-00091

Kreis Lippe

3 km Radius um den Ausbruchsbetrieb (GPS-Koordinaten 9.057176 51.979341)

Betroffen sind Teile:

des Kreises Lippe mit den Städten Barntrup, Blomberg und der Gemeinde Dörentrup

22.12.2022

DE-HPAI(NON-P)-2022-01343

Kreis Lippe

3 km Radius um den Ausbruchsbetrieb (GPS-Koordinaten 8.959862/52.008142)

Betroffen sind Teile:

des Kreises Lippe mit den Städten Lemgo, Blomberg, Detmold und der Gemeinde Dörentrup,

28.12.2022

DE-HPAI(NON-P)-2022-01324

Kreis Siegen-Wittgenstein

3 km Radius um den Ausbruchsbetrieb (GPS-Koordinaten 8.407272/50.928777)

Betroffen sind Teile:

des Kreises Siegen-Wittgenstein mit der Stadt Bad Laasphe

27.12.2022

DE-HPAI(NON-P)-2022-01324

Kreis Siegen-Wittgenstein

3 km Radius um den Ausbruchsbetrieb (GPS-Koordinaten 8.407272/50.928777)

Betroffen sind Teile:

des Kreises Siegen-Wittgenstein mit der Stadt Bad Laasphe

27.12.2022

DE-HPAI(NON-P)-2022-01333

Kreis Siegen-Wittgenstein

3 km Radius um den Ausbruchsbetrieb (GPS-Koordinaten 8.393029/50.989926)

Betroffen sind Teile:

des Kreises Siegen-Wittgenstein mit den Städten Bad Berleburg und Bad Laasphe

29.12.2022

DE-HPAI(NON-P)-2022-01334

Kreis Siegen-Wittgenstein

3 km Radius um den Ausbruchsbetrieb (GPS-Koordinaten 8.512425/51.093585)

Betroffen sind Teile:

des Kreises Siegen-Wittgenstein mit der Stadt Bad Berleburg

des Hochsauerlandkreises mit der Stadt Hallenberg

29.12.2022

DE-HPAI(NON-P)-2022-01335

Kreis Siegen-Wittgenstein

3 km Radius um den Ausbruchsbetrieb (GPS-Koordinaten 8.337847/51.038843)

Betroffen sind Teile:

des Kreises Siegen-Wittgenstein mit der Stadt Bad Berleburg und der Gemeinde Erndtebrück

30.12.2022

DE-HPAI(P)-2022-00090

Kreis Warendorf

3 km Radius um den Ausbruchsbetrieb (GPS-Koordinaten 7.870534/52.027914)

Betroffen sind Teile:

des Kreises Warendorf mit den Städten Warendorf, Telgte und der Gemeinde Ostbevern

18.12.2022

SACHSEN

DE-HPAI(NON-P)-2022-01305

Kreis Bautzen

Gemeinde Schmölln-Putzkau mit den Gemarkungen Niederputzkau, Oberputzkau, Schmölln, Tröbigau, Weickersdorf und Teile der Gemarkung Bischofswerda (Bereich südöstlich der B6)

23.12.2022

DE-HPAI(P)-2022-00096

Kreis Bautzen

Gemarkungen Brehmen, Brohna, Camina, Crosta, Droben, Großdubrau, Lomske, Luppa, Luttowitz und Teile der Gemarkungen Lippitsch: Bereich südlich der S101 bis Gemarkungsgrenze am Grenzgraben, Milkel: Bereich südlich der S101, Oppitz: Bereich südlich der im östlichen Gemarkungsbereich liegenden S101, westlich begrenzt durch den Feldweg, der auf die Gemarkungsgrenze Luppa (Waldstück Arabien) mündet, Quatitz: gesamter Bereich nördlich der S107 (Luttowitzer Straße) und westlich der K7210 (Großdubrauer Straße), Radibor: im Osten - Bereich nördlich der K7211 (Caminaer Straße), Bereich nördlich der Verbindungsstraße zwischen Caminaer Straße und Lilienstraße bis zur Gemarkungsgrenze Brohna sowie im Westen - Bereich nördlich des alten Bahndammes bis Gemarkungsgrenze Quoos, Sdier: Bereich westlich der Teiche Großteich und Oberer Großteich sowie Feld- und Waldbereich „Am Forsthaus“, östlich des Mädelteichs

27.12.2022

DE-HPAI(NON-P)-2022-01305

Kreis Sächsische Schweiz - Osterzgebirge

3 km Radius um Primär-Ausbruchsbetrieb GPS Koordinaten 14.213868/51.106638

Betroffen sind Teile der Stadt Neustadt in Sachsen

23.12.2022

SACHSEN-ANHALT

DE-HPAI(P)-2022-00094

Landkreis Börde

3 km Radius um den Ausbruchsbetrieb GPS-Koordinaten

11.660969/52.275516

Betroffen ist die Einheitsgemeinde Wolmirstedt und die Ortschaften Schricke und Zielitz der Verbandsgebmeinde Elbe-Heide

26.12.2022

SCHLESWIG-HOLSTEIN

DE-HPAI(P)-2022-00093

Kreis Segeberg

Die Schutzzone erstreckt sich auf folgende bzw. Teile von folgenden Gemeinden:

Leezen, Mözen, Neversdorf, Schwissel, Dreggers, Klein Gladebrügge, Neuengörs; Traventhal und Wakendorf I

23.12.2022

Kreis Stormarn

Gemeinde Travenbrück

Das Gemeindegebiet nördlich der überirdischen Starkstromtrasse.

23.12.2022

THÜRINGEN

DE-HPAI(P)-2022-00095

Stadt Jena

Cospeda, Isserstedt, Krippendorf, Lützenroda, Remderoda, Vierzehnheiligen

28.12.2022

Landkreis Weimarer Land

Großromstedt, Kleinromstedt, Hohlstedt, Kötschau

28.12.2022

Liikmesriik: Prantsusmaa

Puhangu ADISe viitenumber

Piirkond

Kohaldamise lõppkuupäev kooskõlas delegeeritud määruse (EL) 2020/687 artikliga 39

Département: Dordogne (24)

FR-HPAI(P)-2022-01481

FR-HPAI(P)-2022-01480

FR-HPAI(P)-2022-01517

 

ARCHIGNAC

 

MARCILLAC SAINT QUENTIN

 

PAULIN

 

SAINT CREPIN ET CARLUCET

 

SAINT GENIES

 

SALIGNAC EYVIGUES

27.12.2022

Département: Indre (36)

FR-HPAI(P)-2022-01412

AIZE: Sud de D31 et route entre Moulin Bailly et Aize

BUXEUIL: Sud de D960

ROUVRES LES BOIS

25.12.2022

Département: Landes (40)

FR-HPAI(NON-P)-2022-00391

FR-HPAI(NON-P)-2022-00395

LEON

SAINT-MICHEL-ESCALUS

16.12.2022

Département: Loire-Atlantique (44)

FR-HPAI(P)-2022-01466

VIEILLEVIGNE

24.12.2022

FR-HPAI(P)-2022-01492

FR-HPAI(P)-2022-01497

FR-HPAI(P)-2022-01505

 

LIGNE

 

NORT-SUR-ERDRE

 

PETIT-MARS

 

LES TOUCHES

2.1.2023

Département: Maine-et-Loire (49)

FR-HPAI(P)-2022-01457

FR-HPAI(P)-2022-01471

FR-HPAI(P)-2022-01472

FR-HPAI(P)-2022-01483

FR-HPAI(P)-2022-01485

FR-HPAI(P)-2022-01486

FR-HPAI(P)-2022-01487

FR-HPAI(P)-2022-01489

FR-HPAI(P)-2022-01496

FR-HPAI(P)-2022-01498

FR-HPAI(P)-2022-01506

FR-HPAI(P)-2022-01511

FR-HPAI(P)-2022-01512

FR-HPAI(P)-2022-01516

FR-HPAI(P)-2022-01518

FR-HPAI(P)-2022-01519

FR-HPAI(P)-2022-01524

 

Andrezé

 

Beaupréau

 

Gesté

 

Jallais

 

La Chapelle-du-Genêt

 

La Jubaudière

 

La Poitevinière

 

Le Pin-en-Mauges

 

Saint-Philbert-en-Mauges

 

Villedieu-la-Blouère

 

La Romagne

 

Le Fief-Sauvin

 

La Renaudière

 

Montfaucon-Montigné

 

Roussay

 

Saint-André-de-la-Marche

 

Saint-Macaire-en-Mauges

 

Torfou

2.1.2023

FR-HPAI(P)-2022-01458

FR-HPAI(P)-2022-01467

LES CERQUEUX

YZERNAY

24.12.2022

Département: Morbihan (56)

FR-HPAI(P)-2022-01422

FR-HPAI(P)-2022-01435

FR-HPAI(P)-2022-01443

FR-HPAI(P)-2022-01444

FR-HPAI(P)-2022-01445

EVELLYS -Partie de la commune à l’est de la D767 jusqu’à Siviac puis à l’est de la route allant à Naizin puis au sud de la D203

MOREAC - Partie de la commune à l’est de la D767 jusqu’à Porh Legal puis au nord de la D181 jusqu’à Keranna puis au nord de la route allant de Keranna à Kervalo en passant par Le Petit Kerimars, Bolcalpère et le Faouët d’En Haut

REGUINY - Partie de la commune au sud de la D203 jusqu’à Le Pont Saint Fiacre

RADENAC -Partie de la commune à l’ouest de la D11

BULEON - Partie de la commune au nord de la N24

GUEGON - Partie de la commune au nord de la N24

LANOUEE - Partie de la commune à l’ouest de la rivière de l’Oust jusqu’à Pomeleuc puis au sud de la D155 jusqu’à la Ville Hervieux puis au sud de la 764 jusqu’à la N24

LANTILLAC - Commune entière

PLEUGRIFFET - Partie de la commune au sud de la D117

19.12.2022

Département: Nord (59)

FR-HPAI(P)-2022-01423

 

NEUF-BERQUIN

 

STEENWERCK

 

ESTAIRES

 

LE DOULIEU

16.12.2022

FR-HPAI(P)-2022-01434

 

NEUF-BERQUIN

 

STEENWERCK

 

ESTAIRES

 

LE DOULIEU

 

AUBERS

 

HERLIES

 

ILLIES

19.12.2022

Département: Orne (61)

FR-HPAI(NON-P)-2022-00354

 

LA FERTE-EN-OUCHE

 

LA GONFRIERE

 

SAINT-NICOLAS-DE-SOMMAIRE

16.12.2022

Département: Pas-de Calais (62)

FR-HPAI(P)-2022-01427

 

ALLOUAGNE

 

BURBURE

 

CHOQUES

 

GONNEHEM

 

LABEUVRIERE

 

LAPUGNOY

 

LILLERS

 

LOZINGHEM

19.12.2022

Département: Deux – Sèvres (79)

FR-HPAI(P)-2022-01449

 

MENIGOUTE

 

VASLES

20.12.2022

FR-HPAI(P)-2022-01476

FR-HPAI(P)-2022-01501

 

BRULAIN

 

MOUGON-THORIGNE

 

PRAHECQ

 

SAINTE-BLANDINE

 

SAINT-MARTIN-DE-BERNEGOUE

28.12.2022

FR-HPAI(P)-2022-01411

FR-HPAI(P)-2022-01415

FR-HPAI(P)-2022-01414

FR-HPAI(P)-2022-01417

FR-HPAI(P)-2022-01430

FR-HPAI(P)-2022-01436

FR-HPAI(P)-2022-01428

FR-HPAI(P)-2022-01447

FR-HPAI(P)-2022-01448

FR-HPAI(P)-2022-01449

FR-HPAI(P)-2022-01477

FR-HPAI(P)-2022-01450

FR-HPAI(P)-2022-01475

FR-HPAI(P)-2022-01474

FR-HPAI(P)-2022-01482

FR-HPAI(P)-2022-01484

FR-HPAI(P)-2022-01473

FR-HPAI(P)-2022-01502

FR-HPAI(P)-2022-01504

FR-HPAI(P)-2022-01515

FR-HPAI(P)-2022-01499

FR-HPAI(P)-2022-01521

FR-HPAI(P)-2022-01522

FR-HPAI(P)-2022-01532

FR-HPAI(P)-2022-01541

FR-HPAI(P)-2022-01534

FR-HPAI(P)-2022-01538

FR-HPAI(P)-2022-01544

 

L’ABSIE

 

ARGENTONNAY

 

BOISME

 

BRESSUIRE

 

BRETIGNOLLES

 

LE BREUIL-BERNARD

 

LE BUSSEAU

 

CERIZAY

 

CHANTELOUP

 

LA CHAPELLE-SAINT-ETIENNE

 

LA CHAPELLE-SAINT-LAURENT

 

CIRIERES

 

COMBRAND

 

COURLAY

 

GENNETON

 

LARGEASSE

 

MAULEON

 

MONTRAVERS

 

NEUVY-BOUIN

 

NUEIL-LES-AUBIERS

 

LA PETITE-BOISSIERE

 

LE PIN

 

PUGNY

 

SAINT-AMAND-SUR-SEVRE

 

SAINT-ANDRE-SUR-SEVRE

 

SAINT-AUBIN-DU-PLAIN

 

SAINT-PAUL-EN-GATINE

 

SAINT PIERRE DES ECHAUBROGNES

 

TRAYES

 

VAL-EN-VIGNES

 

VERNOUX-EN-GATINE

4.1.2023

Département: Vendée (85)

FR-HPAI(P)-2022-01523

 

GROSBREUIL

 

CHÂTEAU D’OLONNE

 

SAINTE FOY

 

LE GIROUARD

 

GROSBREUIL

 

TALMONT SAINT HILAIRE

 

LES ACHARDS

 

SAINT MATHURIN

 

SAINTE FLAIVE DES LOUPS

29.12.2022

FR-HPAI(P)-2022-01526

 

AUIGNY LES CLOUZEAUX

 

BEAULIEU SOUS LA ROCHE

 

LANDERONDE

 

LA ROCHE SUR YON

 

VENANSAULT

16.12.2022

FR-HPAI(P)-2022-01465

FR-HPAI(P)-2022-01468

FR-HPAI(P)-2022-01439

FR-HPAI(P)-2022-01453

 

CHALLANS

 

LE PERRIER

 

SALLERTAINE

 

SOULLANS

 

APPREMONT

 

COMMEQUIERS

 

LA CHAPELLE PALLAU

 

SAINT PAUL MONT PENIT

 

SAINT CHRISTOPHE DU LIGNERON

16.12.2022

FR-HPAI(P)-2022-01536

 

LES LUCS SUR BOULOGNE

 

MONTREVERD

 

ROCHESERVIERE

 

SAINT PHILBERT DE BOUAINE

5.1.2023

FR-HPAI(P)-2022-01424

FR-HPAI(P)-2022-01426

FR-HPAI(P)-2022-01438

FR-HPAI(P)-2022-01440 FR-HPAI(P)-2022-01441

FR-HPAI(P)-2022-01442

FR-HPAI(P)-2022-01446

FR-HPAI(P)-2022-01451

FR-HPAI(P)-2022-01454

FR-HPAI(P)-2022-01455

FR-HPAI(P)-2022-01456

FR-HPAI(P)-2022-01459

FR-HPAI(P)-2022-01460

FR-HPAI(P)-2022-01461

FR-HPAI(P)-2022-01462

FR-HPAI(P)-2022-01463

FR-HPAI(P)-2022-01464

FR-HPAI(P)-2022-01469

FR-HPAI(P)-2022-01470

FR-HPAI(P)-2022-01478

FR-HPAI(P)-2022-01479

FR-HPAI(P)-2022-01488

FR-HPAI(P)-2022-01490

FR-HPAI(P)-2022-01491

FR-HPAI(P)-2022-01493

FR-HPAI(P)-2022-01494

FR-HPAI(P)-2022-01495

FR-HPAI(P)-2022-01500

FR-HPAI(P)-2022-01503

FR-HPAI(P)-2022-01507

FR-HPAI(P)-2022-01508

FR-HPAI(P)-2022-01509

FR-HPAI(P)-2022-01510

FR-HPAI(P)-2022-01513

FR-HPAI(P)-2022-01514

FR-HPAI(P)-2022-01520

FR-HPAI(P)-2022-01525

FR-HPAI(P)-2022-01527

FR-HPAI(P)-2022-01528

FR-HPAI(P)-2022-01529

FR-HPAI(P)-2022-01530

FR-HPAI(P)-2022-01531

FR-HPAI(P)-2022-01533

FR-HPAI(P)-2022-01537

FR-HPAI(P)-2022-01539

FR-HPAI(P)-2022-01540

FR-HPAI(P)-2022-01542

FR-HPAI(P)-2022-01543

FR-HPAI(P)-2022-01546

FR-HPAI(P)-2022-01551

FR-HPAI(P)-2022-01552

FR-HPAI(P)-2022-01553

FR-HPAI(P)-2022-01555

FR-HPAI(P)-2022-01556

FR-HPAI(P)-2022-01557

 

ANTIGNY

 

BAZOGES EN PAILLERS

 

BAZOGES EN PAREDS

 

BEAUREPAIRE

 

BOUFFERE

 

BOURNEZEAU

 

CHANTONNAY

 

CHANVERRIE

 

CHAVAGNES EN PAILLERS

 

CHAVAGNES LES REDOUX

 

CHEFFOIS

 

FOUGERE

 

LA BOISSIERE DE MONT TAIGU

 

LA BRUFFIERE

 

LA CAILLERE SAINT HILAIRE

 

LA CHATAIGNERAIE

 

LA GUYONNIERE

 

LA JAUDONNIERE

 

LA MEILLERAIE TILLAY

 

LA TARDIERE

 

LE BOUPERE

 

LES EPESSES

 

LES HERBIERS

 

LES LANDES GENUSSON

 

MENOMBLET

 

MONSIREIGNE

 

MONTAIGU

 

MONTOURNAIS

 

MORTAGNE SUR SEVRE

 

MOUCHAMPS

 

MOUILLERON SAINT GERMAIN

 

POUZAUGES

 

REAUMUR

 

ROCHETREJOUX

 

SAINT AUBIN DES ORMEAUX

 

SAINT CYR DES GATS

 

SAINT GEORGES DE MONTAIGU

 

SAINT GERMAIN DE PRINCAY

 

SAINT HILAIRE DE LOULAY

 

SAINT HILAIRE LE VOUHIS

 

SAINT LAURENT SUR SEVRE

 

SAINT MALO DU BOIS

 

SAINT MARS LA REORTHE

 

SAINT MARTIN DES NOYERS

 

SAINT MARTINS DES TILLEULS

 

SAINT LMAURICE LE GIRARD

 

SAINT MESMIN

 

SAINT PAUL EN PÄREDS

 

SAINT PIERRE DU CHEMIN

 

SAINT PROUANT

 

SAINT SULPICE EN PAREDS

 

SAINT VINCENT STERLANGES

 

SAINTE CECILE

 

SEVREMONT

 

SIGOURNAIS

 

TALLUD SAINTE GEMME

 

THOUARSAIS BOUILDROUX

 

TIFFAUGES

 

VENDRENNES

5.1.2023

Département: Vienne (86)

FR-HPAI(P)-2022-01449

SANXAY

20.12.2022

Liikmesriik: Itaalia

Puhangu ADISe viitenumber

Piirkond

Kohaldamise lõppkuupäev kooskõlas delegeeritud määruse (EL) 2020/687 artikliga 39

Region: Veneto

IT-HPAI(P)-2022-00050

The area of the parts of Veneto Region contained within a circle of radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45.074265, E11.604144

18.12.2022

IT-HPAI(P)-2022-00052

The area of the parts of Veneto Region contained within a circle of radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45.376213, E11.104264

26.12.2022

Region: Lombardia

IT-HPAI(P)-2022-00046

The area of the parts of Lombardia Region contained within a circle of radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45.033964, E10.302944

16.12.2022

IT-HPAI(P)-2022-00051

The area of the parts of Lombardia Region contained within a circle of radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45.073379, E10.367887

30.12.2022

IT-HPAI(P)-2022-00053

The area of the parts of Lombardia Region contained within a circle of radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45.023717, E10.574713

2.1.2023

Liikmesriik: Küpros

Puhangu ADISe viitenumber

Piirkond

Kohaldamise lõppkuupäev kooskõlas delegeeritud määruse (EL) 2020/687 artikliga 39

CY-HPAI(P)-2022-00001

The zones include the parts of Ammochostos District that are contained within a circle of radius three kilometers, centered on GPS coordinates N35.01984619944396, E33.97468921268333

24.12.2022

CY-HPAI(NON-P)-2022-00001

The zones include the parts of Ammochostos District that are contained within a circle of radius three kilometers, centered on GPS coordinates N35.02081597901865, E33.987459243330854

24.12.2022

Liikmesriik: Ungari

Puhangu ADISe viitenumber

Piirkond

Kohaldamise lõppkuupäev kooskõlas delegeeritud määruse (EL) 2020/687 artikliga 39

Bács-Kiskun megye

HU-HPAI(P)-2022-00211

HU-HPAI(P)-2022-00216

HU-HPAI(P)-2022-00219

HU-HPAI(P)-2022-00225

HU-HPAI(P)-2022-00285

HU-HPAI(P)-2022-00290

Bugac, Bugacpusztaháza, Fülöpjakab, Jakabszállás, Móricgát és Szank települések közigazgatási területeinek a 46.67844 és 19.65301 és a 46.679183 és a 19.663134, 46.686318 és a 19.661755, a 46.695600 és a 19.681280, a 46.625636 és a 19.653214, a 46.631749 és a 19.677088 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 3 km sugarú körön belül eső területe.

30.12.2022

HU-HPAI(P)-2022-00212

HU-HPAI(P)-2022-00217

HU-HPAI(P)-2022-00226

HU-HPAI(P)-2022-00229-00230

HU-HPAI(P)-2022-00233-00245

HU-HPAI(P)-2022-00247-00251

HU-HPAI(P)-2022-00256

HU-HPAI(P)-2022-00258-00265

HU-HPAI(P)-2022-00270-00275

HU-HPAI(P)-2022-00277-00281

HU-HPAI(P)-2022-00283-00284

HU-HPAI(P)-2022-00286-00287

HU-HPAI(P)-2022-00289

HU-HPAI(P)-2022-00293

HU-HPAI(P)-2022-00295

Csólyospálos, Harkakötöny, Jászszentlászló, Kiskunhalas, Kiskunmajsa, Kömpöc, Móricgát, Pálmonostora, Petőfiszállás, Szank és Zsana települések közigazgatási területeinek a 46.489980 és a 19.772640, a 46.544237 és a 19.741665, a 46.569793 és a 19.692088, a 46.494360 és a 19.781250, a 46.517887 és a 19.678431, a 46.465166 és a 19.753716, a 46.540082 és a 19.646619, 46.457070 és a 19.620880, a 46.491690 és a 19.689880, a 46.559267 és a 19.683815, a 46.457070 és a 19.620880, 46.511456 és a 19.726186, a 46.493138 és a 19.690420, a 46.485781 és a 19.676447, a 46.499678 és a 19.687294, a 46.484707 és a 19.693469, a 46.537062 és a 19.727489, a 46.520024 és a 19.725265, a 46.532441 és a 19.644402, a 46.545107 és a 19.702540, a 46.543879 és a 19.700779, a 46.556750 és a 19.783380, a 46.460140 és a 19.480575, a 46.469155 és a 19.769960, a 46.525178 és a 19.618940, a 46.566283 és a 19.627354, a 46.497336 és a 19.775280, 19.862000, a 46.449825 és a 19.874751, a 46.442671 és a 19.844208, a 46.442530 és a 19.847300, a 46.457047 és a 19.878295, a 46.457105 és a 19.878381, a 46.446674 és a 19.842729, a 46.432070 és a 19.844230, a 46.417660 és a 19.855820, a 46.279380 és a 19.344527, a 46.448694 és a 19.835750, a 46.546400 és a 19.789500, a 46.451724 és a 19.878076, a 46.460471 és a 19.829871, a 46.438902 és a 19.604347, a 46.444126 és a 19.851216, a 46.516127 és a 19.639443, a 46.497473 és a 19.648627, a 46.499154 és a 19.656645, a 46.565080 és a 19.626590, a 46.425183 és a 19.557660, a 46.524556 és a 19.632469, a 46.520633 és a 19.639630, a 46.543500 és a 19.817600, a 46.539300 és a 19.848100, a 46.534382 és a 19.835872, a 46.516400 és a 19.887200, valamint a 46.555300 és a 19.900300 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 3 km sugarú körön belül eső területe.

31.12.2022

HU-HPAI(P)-2022-00215

HU-HPAI(P)-2022-00218

HU-HPAI(P)-2022-00220-00221

HU-HPAI(P)-2022-00223-00224

HU-HPAI(P)-2022-00227-00228

HU-HPAI(P)-2022-00231-00232

HU-HPAI(P)-2022-00252

HU-HPAI(P)-2022-00254

HU-HPAI(P)-2022-00276

HU-HPAI(P)-2022-00282

HU-HPAI(P)-2022-00296

Bócsa és Bugac, Bugacpusztaháza, Kakantyú, Orgovány és Szank települések közigazgatási területeinek a 46.627319 és a 19.536083, 46.626416 és a 19.545777, a 46.630891 és a 19.536630, a 46.619573 és a 19.537445, a 46.622916 és a 19.537992, a 46.645837 és a 19.513270, a 46.640484 és a 19.524528, a 46.641252 és a 19.532421, a 46.616930 és a 19.545510, a 46.673759 és a 19.497050, a 46.618622 és a 19.536336, a 46.563426 és a 19.47272, 46.546941 és a 19.530264, a 46.619942 és 19.448554, 46.598273 és a 19.462954 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 3 km sugarú körön belül eső területe.

6.1.2023

HU-HPAI(P)-2022-00246

Kispáhi és Orgovány települések közigazgatási területeinek a 46.735284 és a 19.458263 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 3 km sugarú körön belül eső területe.

15.12.2022

HU-HPAI(P)-2022-00257

Kiskunhalas település közigazgatási területének a 46.460140 és a 19.480575 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 3 km sugarú körön belül eső területe.

21.12.2022

HU-HPAI(P)-2022-00267

Kiskunfélegyháza, Pálmonostora és Petőfiszállás települések közigazgatási területeinek a 46.633607 és a 19.891596 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 3 km sugarú körön belül eső területe.

23.12.2022

HU-HPAI(P)-2022-00268

Jánoshalma és Mélykút települések közigazgatási területeinek a 46.279380 és a 19.344527 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 3 km sugarú körön belül eső területe.

25.12.2022

HU-HPAI(P)-2022-00291

Bácsalmás, Bácsszőlős és Mélykút települések közigazgatási területeinek a 46.181634 és a 19.389784 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 3 km sugarú körön belül eső területe.

1.1.2023

HU-HPAI(P)-2022-00292

Kisszállás település közigazgatási területének a 46.276290 és a 19.530357 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 3 km sugarú körön belül eső területe.

31.12.2022

HU-HPAI(P)-2022-00297

Kiskunfélegyháza település közigazgatási területének a 46.6894859 és a 19.8074637 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 3 km sugarú körön belül eső területe.

5.1.2023

Csongrád-Csanád megye

HU-HPAI(P)-2022-00214

HU-HPAI(P)-2022-00222

HU-HPAI(P)-2022-00288

Nagymágocs és Szentes települések közigazgatási területének 46.647079 és a 20.325001, valamint a 46.664455 és a 20.294252, valamint a 46.608922 és a 20.406042 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 3 km sugarú körön belül eső területe.

28.12.2022

HU-HPAI(P)-2022-00229

HU-HPAI(P)-2022-00236

HU-HPAI(P)-2022-00243

HU-HPAI(P)-2022-00255- 00256

HU-HPAI(P)-2022-00260

HU-HPAI(P)-2022-00265-00266

HU-HPAI(P)-2022-00271-00274

HU-HPAI(P)-2022-00279

HU-HPAI(P)-2022-00283

HU-HPAI(P)-2022-00286

Balástya, Bordány, Csengele, Forráskút, Kistelek és Üllés települések közigazgatási területének a 46.494360 és a 19.781250, a 46.556750 és a 19.783380, valamint a 46.497336 és a 19.775280, a 46.543500 és a 19.817600, a 46.539300 és a 19.848100, a 46.546400 és a 19.789500, a 46.534382 és a 19.835872, a 46.516400 és a 19.887200, valamint a 46.555300 és a 19.900300, 46.387300 és a 19.862000, a 46.359048 és a 19.888786, a 46.449825 és a 19.874751, a 46.457047 és a 19.878295, a 46.457105 és a 19.878381, valamint a 46.451724 és a 19.878076 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 3 km sugarú körön belül eső területe.

31.12.2022

HU-HPAI(P)-2022-00294

Balástya, Kistelek és Ópusztaszer települések közigazgatási területének a 46.474248 és a19.988948 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 3 km sugarú körön belül eső területe.

2.1.2023

Békés megye

HU-HPAI(P)-2022-00269

Kaszaper és Tótkomlós települések közigazgatási területeinek a 46.437833 és a 20.778503 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 3 km sugarú körön belül eső területe.

21.12.2022

Liikmesriik: Poola

Puhangu ADISe viitenumber

Piirkond

Kohaldamise lõppkuupäev kooskõlas delegeeritud määruse (EL) 2020/687 artikliga 39

PL-HPAI(P)-2022-00037

PL-HPAI(P)-2022-00039

PL-HPAI(P)-2022-00038

W województwie opolskim:

1.

Część gmin: Pokój, Domaszowice, Świerczów w powiecie namysłowskim

2.

Część gminy Wołczyn w powiecie kluczborskim

zawierające się w promieniu 3 km od współrzędnych GPS: 50.96876/17.90187 and

50.96334/17.91449 and

50.97138/17.86664

5.1.2023

B osa

Artiklites 1 ja 3 osutatud järelevalvetsoonid asjaomastes liikmesriikides*:

Liikmesriik: Tšehhi

Puhangu ADISe viitenumber

Piirkond

Kohaldamise lõppkuupäev kooskõlas delegeeritud määruse (EL) 2020/687 artikliga 55

Lõuna- Böömimaa

CZ-HPAI(P)-2022-00011

Bošilec (608572); Sedlíkovice u Dolního Bukovska (628867); Drahov (631990), Dunajovice (633828); Dynín (634255); Lhota u Dynína (634271); Hatín (637513); Nítovice (663221); Dolní Slověnice (750727); Horní Slověnice (750735); Mazelov (762440); Neplachov (703389); Mláka (706990); Novosedly nad Nežárkou (707007); Smržov u Lomnice nad Lužnicí (686701); Kundratice u Svinů (760897); Přeseka (735060); Stará Hlína (753726); Újezdec u Kardašovy Řečice (721701); Hamr nad Nežárkou (776122); Horusice (644978); Veselí nad Lužnicí (780685); Vlkov nad Lužnicí (784061); Zlukov (793361); Kardašova Řečice (663204) – jižní část s částí obce Cikar ohraničená místní komunikací od východu kú probíhající na jih od komunikace 23 navazující dále na ulici Palackého směrem k jihu mezi rybníky Velká Ochoz a Řečice Popelov po ulici Cikar na západní hranici kú po ulici Řehořinky;

Břilice (615021) – severní část katastru od komunikace č. 15512; Velechvín (668494) – severní část katastru od komunikace 146;Holičky u Staré Hlíny (753742) – západní část katastru od komunikace č. 34

1.1.2023

Frahelž (686689); Klec (666009); Lomnice nad Lužnicí (686697); Lužnice (689459); Kolence (706981); Ponědraž (725617); Ponědrážka (725625); Val u Veselí nad Lužnicí (776131); Záblatí u Ponědraže (725633)

24.12.2022 - 1.1.2023

CZ-HPAI(P)-2022-00015

Pelejovice (628841); Sedlíkovice u Dolního Bukovska (628867); Drahov (631990); Dunajovice (633828); Dynín (634255); Nítovice (663221); Dolní Slověnice (750727); Horní Slověnice (750735); Hůrky u Lišova (649589); Lužnice (689459); Mazelov (762440); Neplachov (703389); Kolence (706981); Novosedly nad Nežárkou (707007); Smržov u Lomnice nad Lužnicí (686701); Kundratice u Svinů (760897); Sviny (760901); Ševětín (762458); Přeseka (735060); Hamr nad Nežárkou (776122); Veselí nad Lužnicí (780685); Vlkov nad Lužnicí (784061); Zlukov (793361); Žíšov u Veselí nad Lužnicí (780693);

Kardašova Řečice (663204) – jižní část s částí obce Cikar ohraničená místní komunikací od východu kú probíhající na jih od komunikace 23 navazující dále na ulici Palackého směrem k jihu mezi rybníky Velká Ochoz a Řečice Popelov po ulici Cikar na západní hranici kú po ulici Řehořinky;

Velechvín (668494) – severní část katastru od komunikace 146;

Dolní Bukovsko (628824) – východní část katastrálního území, kdy západní hranici od jihu tvoří silnice III. třídy č. 14711, na ní navazující v intravilánu obce ulice Luční a následně ulice Veselská a na ní navazující místní komunikace až po silnici II. třídy č. 147 vedoucí k severní hranici katastrálního území;

Kolný (668478) – východní část katarálního území, kdy západní hranici od jihu tvoří od turistického rozcestníku Kolná místní komunikace označená jako žlutá turistická cesta a na ni navazující cyklostezka č. 1054 směrem na severní hranici katastrálního území;

Hatín (637513) – západní část katastrálního území, kdy východní hranici od jihu tvoří místní komunikace Strážská (cyklostezka Nežárská) a na ni od rozcestníku Jemčina – zámek krátce na východ navazující Hradecká silnice a následně k severní hranici katastrálního území navazující cyklostezka č. 1170 (místní komunikace Jemčinská a Rudolfovská).

10.1.2023

Bošilec (608572); Lhota u Dynína (634271); Frahelž (686689); Klec (666009); Lomnice nad Lužnicí (686697); Ponědraž (725617); Ponědrážka (725625); Val u Veselí nad Lužnicí (776131); Horusice (644978); Záblatí u Ponědraže (725633).

2.1.2023 - 10.1.2023

Kesk-Böömimaa:

CZ-HPAI(P)-2022-00012

CZ-HPAI(P)-2022-00013

CZ-HPAI(P)-2022-00014

CZ-HPAI(P)-2022-00016

Babice (600601); Březí u Říčan (613886); Čerčany (619663); Černé Voděrady (620084); Čestlice (623440); Čtyřkoly (624331); Dobřejovice (627640); Hvězdonice (650170); Chocerady (652024); Samechov (652059); Vestec u Chocerad (652067); Vlkovec (652075); Horní Jirčany (658600); Jesenice u Prahy (658618); Osnice (713279); Zdiměřice u Prahy (713287); Jevany (659312); Jílové u Prahy (660094); Kaliště u Ondřejova (662178); Ládví (662445); Těptín (662500); Klokočná (666467); Konojedy (708097); Kostelec u Křížků (670308); Kozmice u Benešova (671851); Krhanice (674362); Libeň u Libeře (682551); Libeř (682560); Louňovice (687359); Lštění (624357); Mrač (700002); Mukařov u Říčan (700321); Srbín (752967); Žernovka (700339); Nespeky (703770); Nupaky (623458); Oplany (708119); Bělčice u Ostředka (716278); Petroupim (719706); Pohoří u Prahy (724904); Poříčí nad Sázavou (726036); Hole u Průhonic (733962); Průhonice (733971); Přestavlky u Čerčan (735191); Dolní Jirčany (736414); Psáry (736422); Pyšely (737054); Zaječice (737071); Babice u Řehenic (744930); Malešín (744972); Kuří u Říčan (677647); Pacov u Říčan (717207); Říčany u Prahy (745456); Říčany-Radošovice (745511); Strašín u Říčan (756237); Voděrádky (745529); Soběhrdy (751537); Žíňany (751553); Strančice (756067); Svojšovice (761478); Struhařov u Mnichovic (757080); Hradec u Stříbrné Skalice (757667); Hradové Střimelice (757675); Kostelní Střimelice (757683); Stříbrná Skalice (757691); Sulice (759431); Světice u Říčan (760391); Svojetice (761176); Tehov u Říčan (765309); Tehovec (765317); Čakovice u Řehenic (744956); Lojovice (779318); Mokřany u Velkých Popovic (779326); Vestec u Prahy (781029); Vodslivy (716308); Vranov u Čerčan (785351); Vranovská Lhota (785369); Všestary u Říčan (787396); Vyžlovka (789046); Hodkovice u Zlatníků (793213); Zlatníky u Prahy (793221); Zvánovice (793795)

11.1.2023

Herink (627666); Hrusice (648655); Lensedly (662186); Štiřín (662496); Čenětice (676543); Křížkový Újezdec (676551); Dolní Lomnice u Kunic (677213); Kunice u Říčan (677230); Všešímy (677256); Mirošovice u Říčan (695475); Božkov u Mnichovic (697532); Mnichovice u Říčan (697541); Myšlín (697559); Modletice u Dobřejovic (627682); Ondřejov u Prahy (711276); Třemblat (770612); Turkovice u Ondřejova (711284); Pětihosty (747491); Petříkov u Velkých Popovic (720411); Radimovice u Velkých Popovic (720429); Chomutovice u Dobřejovic (627674); Popovičky (627704); Kovářovice (737038); Olešky (737470); Radějovice (737488); Jažlovice (745537); Senohraby (747505); Otice u Svojšovic (761460); Předboř u Prahy (734225); Všechromy (787094); Velké Popovice (779342)

3.1.2023 - 11.1.2023

Capital City of Prague

CZ-HPAI(P)-2022-00012

CZ-HPAI(P)-2022-00013

CZ-HPAI(P)-2022-00014

CZ-HPAI(P)-2022-00016

Benice (602582); Kolovraty (668591); Křeslice (676071);

Lipany (668605); Nedvězí u Říčan (702323); Pitkovice (773417); Šeberov (762130); Uhříněves (773425); Újezd u Průhonic (773999)

11.1.2023

Liikmesriik: Saksamaa

Puhangu ADISe viitenumber

Piirkond

Kohaldamise lõppkuupäev kooskõlas delegeeritud määruse (EL) 2020/687 artikliga 55

BRANDENBURG

DE-HPAI(NON-P)-2022-01306

DE-HPAI(NON-P)-2022-01323

Landkreis Prignitz

beginnend im Norden an der Kreisgrenze zum Landkreis Ludwigslust-Parchim an der L 14, der Kreisgrenze in Richtung Norden, Westen und dann in Richtung Süden folgend bis zur Verbindungsstraße zwischen Heiligengrabe und Wilmersdorf (Alt Wittstocker Weg), dem Alt Wittstocker Weg in Richtung Nordwesten folgend bis Wilmersdorf, in Wilmersdorf an der Dorfstraße Wilmersdorf entlang in Richtung Neu Krüssow - vom Ortsausgang Wilmersdorf an der K 7052 bis zur Kreuzung mit der Kreisstraße 7019, in Richtung Südwesten dieser nach Alt Krüssow folgend, der K 7019 durch Alt Krüssow in Richtung Beveringen folgend, hier entlang der Dorfstraße Beveringen bis zum Kreuzungspunkt Wegemühle an der Freyensteiner Chaussee, der Freyensteiner Chaussee folgend bis zur Kreuzung Zur Hainholzmühle, der Straße Zur Hainholzmühle folgend bis zur Straße Am Stadion, der Straße Am Stadion folgend bis zur Wegkreuzung Hainholzweg, ab hier der Straße Zum Stadion folgend bis zur Meyenburger Chaussee, ab hier der Straße Zum Stadion dann dem Heidbergweg folgend bis zur Meyenburger Chaussee, der Meyenburger Chaussee in Richtung Südwesten folgend bis zum Preddöhler Weg, dem Preddöhler Weg nach Norden folgend bis zur B 103, hier entlang der B 103 in Richtung Westen bis zur Kreuzung mit der L 111, entlang der L 111, Triglitz durchquerend bis zur Kreuzung mit der K 7025, der K 7025 in Richtung Laaske folgend, Laaske durchquerend bis Lockstädt, Lockstädt durchquerend bis Gülitz, Gülitz durchquerend in Richtung Schönholz bis zur L 13, der L 13 in Richtung Nordosten folgend bis zur K 7041, dieser entlang, Burow durchquerend, bis Pirow, Pirow durchquerend, der K 7041 weiter entlang bis zur Kreuzung mit der L 10, der L 10 folgend in Richtung Norden bis zur Kreisgrenze zum Landkreis Ludwigslust-Parchim, der Kreisgrenze folgend in Richtung Nordosten bis zum Ausgangspunkt an der L 14 an der Kreisgrenze zum Landkreis Ludwigslust-Parchim

Landkreis Ostprignitz-Ruppin

beginnend am nördlichsten Punkt der Gemarkung Freyenstein an der Kreisgrenze zum Landkreis Prignitz, dem Fluss „Dosse“ entlang der Landesgrenze zu Mecklenburg-Vorpommern in südöstlicher Richtung bis zum Grabower Weg folgend, dem Grabower Weg folgend bis zur Ortschaft Wulfersdorf, von dort in gedachter Linie über die Kirche in die Dorfstraße und weiter in den Blesendorfer Weg mündend, den Blesendorfer Weg in südwestlicher Richtung folgend, dabei den Tetschendorfer Damm, den Tetschendorfer Weg und die Ganzower Straße kreuzend bis in die Ortschaft Blesendorf, in der Ortschaft Blesendorf der Blesendorfer Dorfstraße folgend, weiter in südwestlicher Richtung bis zur Kreisgrenze zum Landkreis Prignitz

6.1.2023

DE-HPAI(NON-P)-2022-01306

Landkreis Prignitz

beginnend im Norden an der Kreisgrenze zum Landkreis Ludwigslust-Parchim an der B 103, der Kreisgrenze in Richtung Osten und Südosten folgend bis zur L 154, der L 154 in Richtung Halenbeck folgend bis Halenbeck, in Halenbeck entlang der Pritzwalker Straße bis zur L 155, der L 155 in Richtung Brügge folgend bis Brügge, in Brügge entlang der Hauptstraße in Richtung Brügge Ausbau, Brügge Ausbau durchquerend bis zur Kreuzung mit der B 103, der B 103 in Richtung Norden folgend bis zum Ausgangspunkt an der Kreisgrenze zum Landkreis Ludwigslust-Parchim

24.12.2022 -6.1.2023

DE-HPAI(NON-P)-2022-01323

Landkreis Prignitz

beginnend an der Kreisgrenze zum Landkreis Ludwigslust-Parchim an der L 14, der L 14, Jännersdorf einschließend, in Richtung Südosten folgend bis zum Fluss Stepenitz. dem Lauf der Stepenitz in Richtung Südwesten und Süden folgend bis zum Durchlass Weitgendorfer Chaussee, der Weitgendorfer Chaussee folgend bis zur L 13, der L 13 nach Westen über die Autobahn 24 folgend, dann weiter in Richtung Südwesten bis Putlitz Kreuzung Meyenburger Chaussee – Philippshof, der Straße Philippshof in Richtung Westen bis zur Parchimer Chaussee folgend, der Parchimer Chaussee, übergehend in die L 111 in Richtung Nordwesten, die A 24 überquerend, bis zur Kreisgrenze folgend, der Kreisgrenze in Richtung Westen, später in Richtung Norden, folgend bis zum Ausgangspunkt an der L 14 an der Kreisgrenze zum Landkreis Ludwigslust-Parchim

29.12.2022 – 6.1.2023

HESSEN

DE-HPAI(NON-P)-2022-01324

Landkreis Lahn-Dill

10 km Radius um den Ausbruchsbetrieb GPS Koordinaten 8.407272/50.928777

Betroffen sind Teile der Gemeinden Dietzhölztal und Eschenburg

5.1.2023

Landkreis Marburg-Biedenkopf

10 km Radius um den Ausbruchsbetrieb GPS Koordinaten 8.407272/50.928777

Betroffen sind Teile der Gemeinden Biedenkopf, Breidenbach, Dautphetal und Steffenberg

5.1.2023

DE-HPAI(NON-P)-2022-01333

Landkreis Marburg-Biedenkopf

10 km Radius um den Ausbruchsbetrieb GPS Koordinaten 8.393029 50.989926

Betroffen sind Teile der Gemeinden Biedenkopf, Breidenbach

7.1.2023

DE-HPAI(NON-P)-2022-01324

Landkreis Marburg-Biedenkopf

3 km Radius um den Ausbruchsbetrieb GPS Koordinaten: 8.407272/50.928777

Betroffen sind Teile der Gemeinden Biedenkopf und Breidenbach

28.12.2022 – 5.1.2023

Landkreis Waldeck-Frankenberg

10 km Radius um den Ausbruchsbetrieb GPS Koordinaten 8.407272/50.928777

Betroffen sind Teile der Gemeinde Hatzfeld (Eder)

5.1.2023

DE-HPAI(NON-P)-2022-01351

Landkreis Waldeck-Frankenberg

10 km Radius um den Ausbruchsbetrieb GPS Koordinaten 8.899840 51.153197

Betroffen sind Teile der Gemeinden Lichtenfels, Vöhl, Korbach, Waldeck, Edertal, Bad Wildungen, Haina, Frankenau, Frankenberg (Eder)

13.1.2023

Landkreis Waldeck-Frankenberg

3 km Radius um den Ausbruchsbetrieb GPS Koordinaten: 8.899840 51.153197

Betroffen sind Teile der Gemeinden Vöhl, Frankenau

5.1.2023 -13.1.2023

DE-HPAI(NON-P)-2022-01333

Landkreis Waldeck-Frankenberg

10 km Radius um den Ausbruchsbetrieb GPS Koordinaten 8.393029/50.989926

Betroffen sind Teile der Gemeinde Hatzfeld (Eder)

7.1.2023

DE-HPAI(NON-P)-2022-01334

Landkreis Waldeck-Frankenberg

10 km Radius um den Ausbruchsbetrieb GPS Koordinaten 8.512425 51.093585

Betroffen sind Teile der Gemeinden Hatzfeld (Eder), Battenberg (Eder), Allendorf (Eder), Bromskirchen)

7.1.2023

Landkreis Waldeck-Frankenberg

3 km Radius um den Ausbruchsbetrieb GPS Koordinaten:

8.512425 51.093585

Betroffen sind Teile der Gemeinden Bromskirchen, Battenberg (Eder)

30.12.2022 – 7.1.2023

MECKLENBURG-VORPOMMERN

DE-HPAI(NON-P)-2022-01323

Landkreis Ludwigslust-Parchim

10 km Radius um den Ausbruchsbetrieb mit den GPS Koordinaten 12.041500, 53.309565. Betroffen sind im Landkreis Ludwigslust Parchim die Gemeinde Ganzlin mit den Orten und Ortsteilen: Klein Dammerow, die Gemeinde Gehlsbach mit den Orten und Ortsteilen: Ausbau Darß, Darß, Quaßlin, Quaßlin Hof, Quaßliner Mühle, Wahlstorf, die Gemeinde Kreien mit den Orten und Ortsteilen: Wilsen, die Gemeinde Ruhner Berge mit den Orten und Ortsteilen: Griebow, Jarchow, Leppin, Malow, Malower Mühle, Marnitz, Mentin, Mooster, Suckow, die Gemeinde Siggelkow mit den Orten und Ortsteilen: Groß Pankow, Klein Pankow, Redlin.

6.1.2023

Landkreis Ludwigslust-Parchim

3 km Radius um den Ausbruchsbetrieb mit den GPS Koordinaten 12.041500, 53.309565. Betroffen ist die Gemeinde Ruhner Berge mit den Orten und Ortsteilen: Drenkow

28.12.2022 - 6.1.2023

DE-HPAI(NON-P)-2022-01306

Landkreis Ludwigslust-Parchim

10 km Radius um den Ausbruchsbetrieb mit den GPS Koordinaten 12.277329, 53.287247. Betroffen ist die Gemeinde Ganzlin mit den Orten und Ortsteilen Liebhof, Tönchow und Wendisch Priborn.

1.1.2023

Landkreis Mecklenburgische Seenplatte

10 km Radius um den Ausbruchsbetrieb GPS Koordinaten 12.277329/53.287247. Betroffen sind die Ortschaft Altenhof, Gemeinde Eldetal mit Ortschaften Massow und Evchensruh, Gemeinde Fincken mit Ortschaften Marienhof, Knüppeldamm, Dammwolde, Jaebetz, Gemeinde Stuer mit Ortschaft Neu Stuer.

26.12.2022

NIEDERSACHSEN

DE-HPAI(P)-2022-00089

Landkreis Aurich

10 km Radius um den Ausbruchsbetrieb GPS Koordinaten:

7.649228/53.428679

Betroffen sind Teile der Gemeinden Großefehn, Wiesmoor, Aurich, Ihlow, Wittmund, Friedeburg, Hesel, Firrel und Uplengen.

17.12.2022

Landkreis Aurich

3 km Radius um den Ausbruchsbetrieb GPS Koordinaten:

7.649228/53.428679

Betroffen sind Teile der Gemeinden Großefehn und Wiesmoor.

9.12.2022-

17.12.2022

DE-HPAI(NON-P)-2022-01325

Landkreis Rotenburg (Wümme)

10 km Radius um den Ausbruchsbetrieb GPS-Koordinaten

9.263337/53.143515

Betroffen sind Teile der Gemeinden Reeßum, Horstedt, Rotenburg (Wümme), Bötersen, Hassendorf, Sottrum, Zeven, Bülstedt, Elsdorf, Gyhum, Scheeßel, Ahausen, Hellwege, Ottersberg und Vorwerk

11.1.2023

Landkreis Rotenburg (Wümme)

3 km Radius um den Ausbruchsbetrieb GPS-Koordinaten

9.263337/53.143515

Betroffen sind Teile der Gemeinden Reeßum, Horstedt, Rotenburg (Wümme), Bötersen, Hassendorf und Sottrum

3.1.2023-

11.1.2023

DE-HPAI(P)-2022-00090

Landkreis Osnabrück

10 km Radius um den Ausbruchsbetrieb GPS-Koordinaten

7.870534/52.027914

Betroffen sind Teile der Gemeinde Glandorf

26.12.2022

DE-HPAI(P)-2022-00091

Landkreis Hameln-Pyrmont

10 km Radius um den Ausbruchsbetrieb GPS-Koordinaten

9.057176/51.979341

Betroffen sind Teile der Gemeinden Bad Pyrmont und Aerzen

31.12.2022

NORDRHEIN-WESTFALEN

DE-HPAI(P)-2022-00092

Stadt Bielefeld

3 km Radius um den Ausbruchsbetrieb (GPS-Koordinaten 8.495170/51.964723)

Betroffen sind Teile:

der Stadt Bielefeld

24.12.2022-

1.1.2023

Stadt Bielefeld

10 km Radius um den Ausbruchsbetrieb (GPS-Koordinaten 8.495170/51.964723)

Betroffen sind Teile:

der Stadt Bielefeld

des Kreises Lippe mit der Stadt Oerlinghausen

des Kreises Gütersloh mit der Städten Gütersloh, Halle, Werther, den Gemeinden Schloß Holte-Stukenbrock, Verl, Steinhagen

1.1.2023

DE-HPAI(NON-P)-2022-01299

Kreis Gütersloh

3 km Radius um den Ausbruchsbetrieb (GPS-Koordinaten 8.582442/51.850401)

Betroffen sind Teile:

des Kreises Gütersloh mit den Gemeinden Verl, Schloß Holte-Stukenbrock,

des Kreises Paderborn mit der Stadt Delbrück und der Gemeinde Hövelhof

24.12.2022-

1.1.2023

Kreis Gütersloh

10 km Radius um den Ausbruchsbetrieb (GPS-Koordinaten 8.582442/51.850401)

Betroffen sind Teile:

des Kreises Gütersloh mit den Städten Gütersloh, Rietberg und den Gemeinden Verl, Schloß Holte-Stukenbrock,

des Kreises Paderborn mit der Städten Delbrück, Paderborn und der Gemeinde Hövelhof

der Stadt Bielefeld

des Kreises Lippe mit der Stadt Oerlinghausen

1.1.2023

DE-HPAI(P)-2022-00097

Kreis Kleve

3 km Radius um den Ausbruchsbetrieb (GPS-Koordinaten 6.300396/51.727608)

Betroffen sind Teile:

des Kreises Kleve mit der Stadt Kalkar und den Gemeinden Uedem, Bedburg-Hau

3.1.2023-

11.1.2023

Kreis Kleve

10 km Radius um den Ausbruchsbetrieb (GPS-Koordinaten 6.300396/51.727608)

Betroffen sind Teile:

des Kreises Kleve mit den Städten Kalkar, Kevelaer, Goch, Kleve, Emmerich, Rees und den Gemeinden Uedem, Bedburg-Hau, Weeze

des Kreises Wesel mit der Stadt Xanten und der Gemeinde Sonsbeck

11.1.2023

DE-HPAI(P)-2022-00091

Kreis Lippe

3 km Radius um den Ausbruchsbetrieb (GPS-Koordinaten 9.057176 51.979341)

Betroffen sind Teile:

des Kreises Lippe mit den Städten Barntrup, Blomberg und der Gemeinde Dörentrup

23.12.2022-

31.12.2022

Kreis Lippe

10 km Radius um den Ausbruchsbetrieb (GPS-Koordinaten 9.057176 51.979341)

Betroffen sind Teile:

des Kreises Lippe mit den Städten Barntrup, Blomberg, Detmold, Lemgo, Schieder-Schwalenberg, Horn –Bad Meinberg, der Gemeinde Dörentrup, Extertal,

des Kreises Höxter mit der Stadt Steinheim

31.12.2022

DE-HPAI(NON-P)-2022-01343

Kreis Lippe

3 km Radius um den Ausbruchsbetrieb (GPS-Koordinaten 8.959862/52.008142)

Betroffen sind Teile:

des Kreises Lippe mit den Städten Lemgo, Blomberg, Detmold und der Gemeinde Dörentrup,

29.12.2022-

6.1.2023

Kreis Lippe

10 km Radius um den Ausbruchsbetrieb (GPS-Koordinaten 8.959862/52.008142)

Betroffen sind Teile:

des Kreises Lippe mit den Städten Lemgo, Blomberg, Detmold, Barntrup, Horn-Bad Meinberg, Lage, Bad Salzuflen und den Gemeinden Dörentrup, Kalletal, Extertal

6.1.2023

NL-HPAI(P)-2022-00086

(Ausbruch in den Niederlanden)

10 km Radius um den Ausbruchsbetrieb (GPS-Koordinaten 6.043777/51.532737)

Betroffen sind Teile:

des Kreises Kleve mit den Städten Kevelaer, Goch und der Gemeinde Weeze

22.12.2022

DE-HPAI(P)-2022-00090

Kreis Warendorf

3 km Radius um den Ausbruchsbetrieb (GPS-Koordinaten 7.870534/52.027914)

Betroffen sind Teile:

des Kreises Warendorf mit den Städten Warendorf, Telgte und der Gemeinde Ostbevern,

19.12.2022-

27.12.2022

Kreis Warendorf

10 km Radius um den Ausbruchsbetrieb (GPS-Koordinaten 7.870534/52.027914)

Betroffen sind Teile:

des Kreises Warendorf mit den Städten Warendorf, Telgte, Sassenberg und den Gemeinden Ostbevern, Everswinkel

des Kreises Steinfurt mit der Stadt Lengerich, den Gemeinden Ladbergen, Lienen,

der Stadt Münster

27.12.2022

DE-HPAI(NON-P)-2022-01324

Kreis Siegen-Wittgenstein

3 km Radius um den Ausbruchsbetrieb (GPS-Koordinaten 8.407272/50.928777)

Betroffen sind Teile:

des Kreises Siegen-Wittgenstein mit der Stadt Bad Laasphe

28.12.2022-

8.1.2023

Kreis Siegen-Wittgenstein

10 km Radius um den Ausbruchsbetrieb (GPS-Koordinaten 8.407272/50.928777)

Betroffen sind Teile:

des Kreises Siegen-Wittgenstein mit den Städten Bad Laasphe, Bad Berleburg und den Gemeinden Erndtebrück, Netphen

8.1.2023

DE-HPAI(NON-P)-2022-01333

Kreis Siegen-Wittgenstein

3 km Radius um den Ausbruchsbetrieb (GPS-Koordinaten 8.393029/50.989926)

Betroffen sind Teile:

des Kreises Siegen-Wittgenstein mit den Städten Bad Berleburg und Bad Laasphe

30.12.2022-

8.1.2023

Kreis Siegen-Wittgenstein

10 km Radius um den Ausbruchsbetrieb (GPS-Koordinaten 8.393029/50.989926)

Die Überwachungszone setzt sich zusammen aus folgenden sich überlappenden Bereichen der SO 22–015-01373, 01382, 01383 und 01388.

Betroffen sind Teile:

des Kreises Siegen-Wittgenstein mit den Städten Bad Berleburg, Bad Laasphe und der Gemeinde Erndtebrück

8.1.2023

DE-HPAI(NON-P)-2022-01334

Kreis Siegen-Wittgenstein

3 km Radius um den Ausbruchsbetrieb (GPS-Koordinaten 8.512425/51.093585)

Betroffen sind Teile:

des Kreises Siegen-Wittgenstein mit der Stadt Bad Berleburg

des Hochsauerlandkreises mit der Stadt Hallenberg

30.12.2022-

8.1.2023

Kreis Siegen-Wittgenstein

10 km Radius um den Ausbruchsbetrieb (GPS-Koordinaten 8.512425/51.093585)

Die Überwachungszone setzt sich zusammen aus folgenden sich überlappenden Bereichen der SO 22–015-01373, 01382, 01383 und 01388.

Betroffen sind Teile:

des Kreises Siegen-Wittgenstein mit der Stadt Bad Berleburg

des Hochsauerlandkreises mit den Städten Hallenberg, Schmallenberg, Winterberg

8.1.2023

DE-HPAI(NON-P)-2022-01335

Kreis Siegen-Wittgenstein

3 km Radius um den Ausbruchsbetrieb (GPS-Koordinaten 8.337847/51.038843)

Betroffen sind Teile:

des Kreises Siegen-Wittgenstein mit der Stadt Bad Berleburg und der Gemeinde Erndtebrück

31.12.2022-

8.1.2023

Kreis Siegen-Wittgenstein

10 km Radius um den Ausbruchsbetrieb (GPS-Koordinaten 8.337847/51.038843)

Die Überwachungszone setzt sich zusammen aus folgenden sich überlappenden Bereichen der SO 22–015-01373, 01382, 01383 und 01388.

Betroffen sind Teile:

des Kreises Siegen-Wittgenstein mit den Städten Bad Berleburg, Bad Laasphe, Hilchenbach und der Gemeinde Erndtebrück

des Kreises Olpe mit der Gemeinde Kirchhundem

des Hochsauerlandkreises mit der Stadt Schmallenberg

8.1.2023

RHEINLAND-PFALZ

DE-HPAI(NON-P)-2022-01219

DE-HPAI(P)-2022-00080

DE-HPAI(P)-2022-00081

DE-HPAI(P)-2022-00084

Kreis Altenkirchen

Union der 10 km Radien um die Ausbruchsbetriebe mit den GPS-Koordinaten:

 

7.685763/50.834267

 

7.640940/50.800340

 

7.710063/50.961332

 

7.980232/50.871116

Betroffen sind Verbandsgemeinden Hamm, Kirchen und Wissen sowie die Stadt Herdorf, außerdem in der Verbandsgemeinde Altenkirchen-Flammersfeld die Ortsgemeinden Werkhausen, Oberirsen, Ölsen, Wölmersen, Busenhausen, Kettenhausen, Obererbach, Heupelzen, Bachenberg, Hilgenroth, Volkerzen, Racksen, Isert, Eichelhardt, Idelberg und Helmeroth

16.12.2022

DE-HPAI(P)-2022-00084

DE-HPAI(NON-P)- 2022-01219

Kreis Altenkirchen

Union der 3 km-Radien um die Ausbruchsbetriebe mit den GPS- Koordinaten:

 

7.685763/50.834267

 

7.640940/50.800340

Betroffen sind die Stadt Wissen und die Ortsgemeinde Birken-Honigsessen, jeweils ausserhalb der Ortslage Richtung Kreisgrenze zu NRW sowie die Ortsgemeinden Forst und Fürthen

6.12.2022-16.12.2022

DE-HPAI(NON-P)-2022-01219

Westerwaldkreis

10 km Radius um den Ausbruchsbetrieb mit den GPS-Koordinaten: 7.640940/50.800340

Betroffen sind in der Gemeinde Stein-Wingert die Ortsteile Altburg und Alhausen und in der Gemeinde Mörsbach der nordwestliche Teil des Staatsforstes Hachenburg

16.12.2022

SACHSEN

DE-HPAI(NON-P)-2022-01305

Kreis Bautzen

Gemeinden und Gemarkungen Birkau, Bischofswerda (nordwestlich der B6), Bühlau, Burkau, Cannewitz, Cossern, Demitz, Diehmen, Drauschkowitz, Dretschen, Frankenthal, Gaußig, Geißmannsdorf, Glaubnitz, Göda, Goldbach, Golenz, Großdrebnitz, Großhänchen, Großharthau, Großseitschen, Günthersdorf, Hauswalde, Kindisch, Kleindrebnitz, Kleinseitschen, Kynitzsch, Leutwitz, Medewitz, Naundorf, Nedaschütz, Niederneukirch, Oberneukirch, Pickau, Pohla, Pottschaplitz, Rammenau, Rauschwitz, Ringenhain, Rothnaußlitz, Säuritz, Schmiedefeld, Schönbrunn, Seeligstadt, Semmichau, Spittwitz, Stacha, Steinigtwolmsdorf, Taschendorf, Taucherwald, Tautewalde, Thumitz, Uhyst, Weißnaußlitz, Wölkau, Zockau

1.1.2023

Kreis Bautzen

Gemeinde Schmölln-Putzkau mit den Gemarkungen Niederputzkau, Oberputzkau, Schmölln, Tröbigau, Weickersdorf und Teile der Gemarkung Bischofswerda (Bereich südöstlich der B6)

24.12.2022-

1.1.2023

DE-HPAI(P)-2022-00096

Kreis Bautzen

Gemeinden und Gemarkungen: Basankwitz, Bautzen, Bolbritz, Brohna, Brösa, Burk, Cölln, Commerau, Dahlowitz, Doberschütz, Eutrich, Gleina, Göbeln, Großwelka, Großwelka, Guhra, Gutta, Halbendorf/Spree, Hermsdorf, Holscha, Jesch, Jetscheba, Johnsdorf, Kauppa, Kleinbautzen, Kleinseidau, Kleinseidau, Kleinwelka, Klix, Königswartha, Kreckwitz, Krinitz, Kronförstchen, Lieske, Lietschen Flur, Lippen, Litten, Loga, Lömischau, Löschau, Lubachau, Malschwitz, Malsitz, Milkwitz, Muschelwitz, Neudorf/Spree, Niedergurig, Niederkaina, Niesendorf, Oehna, Pannewitz, Pließkowitz, Preititz, Purschwitz, Purschwitz, Quatitz, Quoos, Salga, Salzenforst, Särchen, Saritsch, Schmochtitz, Seidau, Spreewiese, Steinitz, Strohschütz, Teichnitz, Temritz, Wartha, Wetro, Zescha, Zschillichau und Teile der Gemarkungen Lippitsch, Milkel, Oppitz, Quatitz, Radibor, Sdier

5.1.2023

Kreis Bautzen

Gemarkungen Brehmen, Brohna, Camina, Crosta, Droben, Großdubrau, Lomske, Luppa, Luttowitz und Teile der Gemarkungen Lippitsch: Bereich südlich der S101 bis Gemarkungsgrenze am Grenzgraben, Milkel: Bereich südlich der S101, Oppitz: Bereich südlich der im östlichen Gemarkungsbereich liegenden S101, westlich begrenzt durch den Feldweg, der auf die Gemarkungsgrenze Luppa (Waldstück Arabien) mündet, Quatitz: gesamter Bereich nördlich der S107 (Luttowitzer Straße) und westlich der K7210 (Großdubrauer Straße), Radibor: im Osten - Bereich nördlich der K7211 (Caminaer Straße), Bereich nördlich der Verbindungsstraße zwischen Caminaer Straße und Lilienstraße bis zur Gemarkungsgrenze Brohna sowie im Westen - Bereich nördlich des alten Bahndammes bis Gemarkungsgrenze Quoos, Sdier: Bereich westlich der Teiche Großteich und Oberer Großteich sowie Feld- und Waldbereich „Am Forsthaus“, östlich des Mädelteichs

28.12.2022 – 5.1.2023

Kreis Görlitz

10 km Radius um Primär-Ausbruchsbetrieb GPS Koordinaten 14.433951/51.274519

Betroffen ist die Gemeinde Boxberg mit den Ortsteilen Rauden und Mönau

5.1.2023

DE-HPAI(NON-P)-2022-01305

Kreis Sächsische Schweiz - Osterzgebirge

Gemarkungen Stolpen, Lauterbach, Langenwolmsdorf, Rückersdorf, Polenz, Neustadt in Sachsen, Langburkersdorf, Berthelsdorf, Niederottendorf und Oberottendorf

1.1.2023

Kreis Sächsische Schweiz - Osterzgebirge

3 km Radius um Primär-Ausbruchsbetrieb GPS Koordinaten 14.213868/51.106638

Betroffen sind Teile der Stadt Neustadt in Sachsen

24.12.2022-

1.1.2023

SACHSEN-ANHALT

DE-HPAI(P)-2022-00094

Landkreis Börde

10 km Radius um den Ausbruchsbetrieb GPS-Koordinaten

11.660969/52.275516

Betroffen sind:

im Landkreis Börde die Einheitsgemeinde Wolmirstedt, Teile der Verbandsgemeinde Elbe-Heide, der Einheitsgemeinde Barleben und der Einheitsgemeinde Niedere Börde

im Landkreis Jerichower Land die Ortsteile Schartau und Niegripp der Gemeinde Burg, die Ortschaften Hohenwarthe und Lostau der Gemeinde Möser

4.1.2023

SCHLESWIG-HOLSTEIN

DE-HPAI(P)-2022-00083

Kreis Rendsburg-Eckernförde

Die Überwachungszone umfasst

die Teile der Gemeinden Emkendorf, Bokel und Groß Vollstedt die nicht in der Schutzzone liegen

die Gemeinde Bredenbek südlich des Straßenzugs Kieler Straße/Rendsburger Straße (K67)

die Gemeinde Bovenau südlich der Kieler Straße ausgenommen des Bereichs nördlich der gedachten Verbindungslinie zwischen der Koordinate 54.32441; 9.84070 (Einmündung Feldweg) und der Koordinate 54.32054; 9.85893 (Kreuzung Rendsburger Straße/Kronsfelde)

den südlich der Bundesautobahn A210 gelegenen Teil der Gemeinde Felde

den südlich der Landesstraße L255 gelegenen Teil der Gemeinde Schierensee

den westlich der Bundesautobahn A215 gelegenen Teil der Gemeinde Sören

den nördlich des Straßenzuges Dorfstraße/Heinkenborsteler Weg gelegenen Teil der Gemeinde Gnutz

den östlich des Straßenzugs Rüsterbergen-Hasenkrug-Dorfstraße gelegenen Teil der Gemeinde Schülp bei Rendsburg

die Gesamtfläche der Gemeinden Achterwehr, Bargstedt, Borgdorf-Seedorf, Brammer, Dätgen, Ellerdorf, Eisendorf, Groß Vollstedt, Haßmoor, Jevenstedt, Langwedel, Luhnstedt, Nortorf, Oldenhütten, Ostenfeld, Osterrönfeld, Rade bei Rendsburg, Schacht-Audorf, Schülldorf, Schülp bei Nortorf, Stafstedt, Warder, Westerrönfeld, Westensee, und der Stadt Rendsburg

10.12.2022

Kreis Rendsburg-Eckernförde

3 km Radius um Primär-Ausbruchsbetrieb GPS Koordinaten 9,799269/54,237815

Teile der Gemeinden Emkendorf, Bokel und Groß Vollstedt

2.12.2022 -10.12.2022

DE-HPAI(P)-2022-00093

Kreis Segeberg

Die Überwachungszone erstreckt sich auf folgende bzw. Teile von folgenden Gemeinden:

Oering, Seth, Sülfeld, Bark, Forstgutsbezirk Buchholz, Fredesdorf, Groß Niendorf, Högersdorf, Kükels, Leezen, Todesfelde, Wittenborn, Bahrenhof, Bühnsdorf, Fahrenkrug, Geschendorf, Groß Rönnau, Klein Gladebrügge, Klein Rönnau, Neuengörs, Rohlstorf, Schackendorf, Schieren, Stipsdorf, Wakendorf I, Weede, Bad Segeberg und Wahlstedt

1.1.2023

Kreis Segeberg

Die Schutzzone erstreckt sich auf folgende bzw. Teile von folgenden Gemeinden:

Leezen, Mözen, Neversdorf, Schwissel, Dreggers, Klein Gladebrügge, Neuengörs; Traventhal und Wakendorf I

24.12.2022 – 1.1.2023

DE-HPAI(P)-2022-00093

 

Kreis Stormarn

 

Stadt Bad Oldesloe

 

Gesamtes Stadtgebiet

 

Gemeinde Rehhorst:

 

Gesamtes Gemeindegebiet

 

Gemeinde Feldhorst:

 

Gesamtes Gemeindegebiet

 

Gemeinde Rümpel:

Das Gemeindegebiet mit einem Radius von 10 km um den Ausbruchsort mit den Geokoordinaten 10,298701/53,879455

Gemeinde Travenbrück

Das Gemeindegebiet südlich der überirdischen Starkstromtrasse.

 

Gemeinde Grabau:

 

Gesamtes Gemeindegebiet

 

Gemeinde Neritz:

 

Gesamtes Gemeindegebiet

1.1.2023

DE-HPAI(P)-2022-00093

Kreis Stormarn

Gemeinde Travenbrück

Das Gemeindegebiet nördlich der überirdischen Starkstromtrasse.

24.12.2022 – 1.1.2023

THÜRINGEN

DE-HPAI(P)-2022-00095

Stadt Jena:

Ammerbach, Burgau (bei Jena an der Saale), Closewitz, Drackendorf, Ernst-Abbe-Siedlung, Forsthaus (Jena), Göschwitz, Ilmnitz, Jena (An der Saale), Jena (Ost), Jenaprießnitz, Kunitz, Laasan, Leutra, Lichtenhain (Jena), Lobeda (bei Jena an der Saale), Lobeda Ost, Lobeda West, Löbstedt, Maua, Münchenroda, Neuwöllnitz, Siedlung Sonnenblick (Jena), Untermühle (bei Jena), Vorwerk Cospoth, Wenigenjena, Winzerla (bei Jena an der Saale), Wogau, Wöllnitz, Ziegenhain (bei Jena an der Saale), Zwätzen

6.1.2023

DE-HPAI(P)-2022-00095

Landkreis Saale-Holzland:

Bucha (bei Jena), Coppanz, Mühle Bucha, Nennsdorf, Oßmaritz, Pösen, Schorba, Hainichen (bei Jena), Stiebritz; Striebritz, Altengönna, Lehesten (bei Jena), Nerckewitz, Obermühle (Nerckewitz), Rödigen, Untermühle (Nerckewitz), Neuengönna, Porstendorf (bei Jena), Zimmern (bei Apolda)

6.1.2023

DE-HPAI(P)-2022-00095

Landkreis Weimarer Land

Apolda, Herressen, Nauendorf, Oberndorf (bei Apolda), Oberroßla, Rödigsdorf, Schöten, Sulzbach, Utenbach, Niedersynderstedt, Döbritschen, Vollradisroda, Frankendorf, Großschwabhausen, Hammerstedt, Kapellendorf, Kleinschwabhausen, Lehnstedt, Göttern, Magdala, Maina, Ottstedt (bei Magdala), Mellingen, Umpferstedt, Schwabsdorf, Wiegendorf, Hermstedt, Kösnitz, Stobra, Wormstedt, Niederroßla, Oßmannstedt, Ulrichshalben

6.1.2023

DE-HPAI(P)-2022-00095

Stadt Weimar

Süßenborn, Taubach,

6.1.2023

DE-HPAI(P)-2022-00095

Stadt Jena

Cospeda, Isserstedt, Krippendorf, Lützenroda, Remderoda, Vierzehnheiligen

29.12.2022-6.1.2023

DE-HPAI(P)-2022-00095

Landkreis Weimarer Land:

Großromstedt, Kleinromstedt, Hohlstedt, Kötschau

29.12.2022-6.1.2023

Liikmesriik: Iirimaa

Puhangu ADISe viitenumber

Piirkond

Kohaldamise lõppkuupäev kooskõlas delegeeritud määruse (EL) 2020/687 artikliga 55

Monaghan County

IE-HPAI(P)-2022-00001

IE-HPAI(P)-2022-00003

That part of the County of Monaghan that comprises the Electoral Divisions of Killeevan and Newbliss, the Electoral Division of Clones, except for the townlands of Derryarrit and Skeatry, the Electoral Divisions of Clones Rural, Clones Urban and St. Tierney, apart from the townlands situate in the protection zone, the townlands of Aghareagh, Closdaw, Corkish, Corlougharoe, Correvan, Drumanan, Drumacreeve, Drumary, Drumcrow, Drumgramph, Drumlina, Killyeg, Lislongfield, Tullyard, all in the Electoral Division of Drum, the Electoral Division of Drumhillagh, except for the townlands of Aghaclay, Carn, Corleck, Doosky, Drumhullagh, Drumkirk, Drumleny, Liscumaskey and Latnamard, the townlands of Annaghbrack, Brookvale, Carrowbarra, Carrowbarra Island, Coolatty, Gortmore South, Liscat, Naghill, Mullabrack, Mulladuff, Mullanacross, Skeagh, Skervan, Thornhill, all in the Electoral Division of Drumsnat, the Electoral Division of Drummully except for the townlands of Annaghraw and Clontask, the townlands of Derrins and Lurganboy, all in the Electoral Division of Killynenagh, the townlands of Aghagaw, Allagesh, Annagh, Annyeeb, Aughnahunshin, Corrinshigo, Crenlough, Drumslavog, Formoyle, Gortmore North, Graffagh, Killytur, Killydonnelly and Mullatagorry, all in the Electoral Division of Scotstown, the townlands of Cornacreeve, Cornaguillagh, Derrynahesco, Kilmore West, Lennaght and Sruveel, all in the Electoral Division of Sheskin, the townlands of Carolina, Crover, Drumaghkeel, Drumskelt, Drumgristin, Feagh, and Mullymagaraghan, all in the Electoral Division of Aghabog, and the townlands Aghnahola, Annaveagh, Annies, Carnroe, Cavanreagh, Cavany, Coolnacarte, Corraskea, Drumgarran, Drumreenagh, Dunsrim, Hilton Demense, Killyfargy, Lisarearke, Skerrick East, Lisnalee, all of the Electoral Division of Currin.

That part of the County of Monaghan that comprises the Electoral Divisions of Killeevan and Newbliss, the Electoral Division of Clones, except for the townlands of Derryarrit and Skeatry, the Electoral Divisions of Clones Rural, Clones Urban and St. Tierney, apart from the townlands situate in the protection zone, the townlands of Aghareagh, Closdaw, Cornawall, Corkish, Corlougharoe, Correvan, Drumanan, Drumacreeve, Drumary, Drumcrow, Drumgramph, Drumlina, Killyeg, Lislea, Lislongfield, Tullyard, all in the Electoral Division of Drum, the Electoral Division of Drumhillagh, except for the townlands of Aghaclay, Corleck, Drumhullagh, Drumkirk, Drumleny, Liscumaskey and Latnamard, the townlands of Annaghbrack, Brookvale, Carnasoo, Carrowbarra, Carrowbarra Island, Coolatty, Gortmore South, Liscat, Naghill, Mullabrack, Mulladuff, Mullanacross, Mullavannog, Skeagh, Skervan, Thornhill, all in the Electoral Division of Drumsnat, the Electoral Division of Drummully except for the townlands of Annaghraw and Clontask, the townlands of Briscarnagh, Derrins and Lurganboy, all in the Electoral Division of Killynenagh, the townlands of Aghagaw, Allagesh, Annagh, Annyeeb, Aughnahunshin, Corrinshigo, Crenlough, Drumslavog, Formoyle, Gortmore North, Graffagh, Killytur, Killydonnelly, Tirnaskea South and Mullatagorry, all in the Electoral Division of Scotstown, the townlands of Cornacreeve, Cornaguillagh, Derrynahesco, Derryallaghan, Derrynasell West, Kilmore West, Lennaght, Milligan and Sruveel, all in the Electoral Division of Sheskin, the townlands of Carolina, Crover, Drumaghakeel, Drumskelt, Drumgristin, Feagh, and Mullymagaraghan, all in the Electoral Division of Aghabog, and the townlands Aghnahola, Annaveagh, Annies, Carnroe, Cavanreagh, Cavany, Coolnacarte, Corraskea, Drumgarran, Drumreenagh, Dunsrim, Hilton Demense, Killyfargy, Lisarearke, Lisnalee and Skerrick East, all of the Electoral Division of Currin.

22.12.2022

Liikmesriik: Prantsusmaa

Puhangu ADISe viitenumber

Piirkond

Kohaldamise lõppkuupäev kooskõlas delegeeritud määruse (EL) 2020/687 artikliga 55

Département: Côtes-d’Armor (22)

FR-HPAI(P)-2022-01419

FR-HPAI(P)-2022-01425

 

BOBITAL

 

BRUSVILY

 

CAULNES

 

DINAN

 

EVRAN

 

GUENROC

 

GUITTE

 

LANVALLAY

 

LE HINGLE

 

LES CHAMPS-GERAUX

 

PLOUASNE

 

PLUMAUDAN

 

SAINT-CARNE

 

SAINT-JUDOCE

 

TRELIVAN

 

YVIGNAC-LA-TOUR

17.12.2022

 

CALORGUEN

 

EVRAN

 

LE QUIOU

 

SAINT-ANDRE-DES-EAUX

 

SAINT-JUVAT

 

SAINT-MADEN

 

TREFUMEL

 

TREVRON

9.12.2022- 17.12.2022

Département: Dordogne (24)

FR-HPAI(P)-2022-01481

FR-HPAI(P)-2022-01480

FR-HPAI(P)-2022-01517

 

VALOJOULX

 

LA DORNAC

 

NADAILLAC

 

SAINT-VINCENT-LE-PALUEL

 

PRATS6DE-CARLUX

 

BORREZE

 

MARQUAY

 

SAINT-AMAND-DE-COLY

 

PROISSANS

 

SAINT-ANDRE-D’ALLAS

 

SARLAT-LA-CANEDA

 

SIMEYROLS

 

TAMNIES

 

AUBAS

 

MONTIGNAC

 

JAYAC

 

LA CASSAGNE

 

LA CHAPELLE-AUBAREIL

 

COLY

 

ORLIAGUET

 

SAINTE-NATHALENE

 

SALIGNAC-EYVIGUES

 

MARCILLAC SAINT QUENTIN

5.1.2023

 

ARCHIGNAC

 

MARCILLAC SAINT QUENTIN

 

PAULIN

 

SAINT CREPIN ET CARLUCET

 

SAINT GENIES

 

SALIGNAC EYVIGUES

28.12.2022- 5.1.2022

Département: Eure (27)

FR-HPAI(NON-P)-2022-00354

 

MESNIL-EN-OUCHE (partie ouest/D49)

 

LES BOTTEREAUX

 

CHAMBLAC

 

CHAMBORD

 

LA GOULAFRIERE

 

JUIGNETTES

 

MONTREUIL-L’ARGILLE

 

SAINT-AGNAN-DE-CERNIERES

 

SAINT-DENIS-D’AUGERONS

 

SAINT-LAURENT-DU-TENCEMENT

 

LA TRINITE-DE-REVILLE

 

VERNEUSSES

16.12.2022

 

LA HAYE-SAINT-SYLVESTRE

 

MELICOURT

 

MESNIL-ROUSSET

 

NOTRE-DAME-DU-HAMEL

 

SAINT-PIERRE-DE-CERNIERES

8.12.2022- 16.12.2022

Département:Finistère (29)

FR-HPAI(P)-2022-01421

FR-HPAI(P)-2022-01429

 

CARANTEC

 

GUICLAN

 

LOCQUENOLE

 

MESPAUL

 

MORLAIX

 

PLEYBER-CHRIST

 

PLOUENAN

 

PLOUEZOC’H

 

PLOUGASNOU

 

PLOUGOULM

 

PLOUVORN

 

SAINT MARTIN DES CHAMPS

 

SAINT POL DE LEON

 

SAINTE SEVE

 

SAINT THEGONNEC

 

TAULE

16.12.2022

 

HENVIC

 

TAULE

8.12.2022- 16.12.2022

Département: Ille-et-Vilaine (35)

FR-HPAI(P)-2022-01419

 

LONGAULNAY

 

TREVERIEN

 

SAINT PERN

 

PLESDER

 

SAINT THUAL

 

MEDREAC à l’est de la RD 20 et au nord de la RD 220

18.12.2022

FR-HPAI(P)-2022-01418

 

LA SELLE GUERCHAISE

 

RANNEE

 

DROUGES

 

FORGES LA FORET

 

CHELUN

 

EANCE

 

MARTIGNE-FERCHAUD

24.12.2022

RANNEE à l’est de la D95 et au sud des lignes de la belle etoile

1.11.2022-18.12.2022

 

Département: Indre (36)

 

FR-HPAI(P)-2022-01412

AIZE: Nord de D31

BAUDRES

BOUGES-LE-CHATEAU

BRETAGNE

BUXEUIL: Nord de D960

FONTENAY

GUILLY

LA CHAPELLE-SAINT- LAURIAN

LANGE: Est du Nahon

LEVROUX: Nord D8

LINIEZ: Ouest de A20

MOULINS-SUR-CEPHONS: Nord D8

ORVILLE: Ouest de D25

POULAINES

SAINT-FLORENTIN

VALENCAY: Sud-Est du Nahon

VICQ-SUR-NAHON: Est du Nahon

4.1.2023

AIZE: Sud de D31 et route entre Moulin Bailly et Aize

BUXEUIL: Sud de D960

ROUVRES LES BOIS

26.12.2022- 4.1.2023

Département: Landes (40)

FR-HPAI(NON-P)-2022-00391

 

AZUR

 

CASTETS

 

LEON

 

LINXE

 

MAGESCQ

 

MESSANGES

 

MOLIETS-ET-MAA

 

VIELLE-SAINT-GIRONS

25.12.2022

 

LEON

 

SAINT-MICHEL-ESCALUS

17.12.2022 -25.12.2022

Département: Loire-Atlantique (44)

FR-HPAI(P)-2022-01492

FR-HPAI(P)-2022-01497

FR-HPAI(P)-2022-01505

 

CASSON

 

LE CELLIER

 

COUFFE

 

HERIC

 

JOUE-SUR-ERDRE

 

MESANGER

 

MOUZEIL

 

NORT-SUR-ERDRE

 

RIAILLE

 

SAFFRE

 

SAINT-MARS-DU-DESERT

 

SUCE-SUR-ERDRE

 

TEILLE

 

TRANS-SUR-ERDRE

11.1.2023

 

LIGNE

 

NORT-SUR-ERDRE

 

PETIT-MARS

 

LES TOUCHES

3.1.2023- 11.1.2023

FR-HPAI(P)-2022-01466

 

LA PLANCHE

 

REMOUILLE

 

MONTBERT

 

AIGREFEUILLE

 

SAINT LUMINE DE CLISSON

 

SAINT HILAIRE DE CLISSON

2.1.2023

VIEILLEVIGNE

25.12.2022 – 2.1.2023

FR-HPAI(P)-2022-01498

 

LA BOISSIERE-DU-DORE

 

LA REGRIPPIERE

 

LA REMAUDIERE

7.1.2023

Département: Loiret (45)

FR-HPAI(P)-2022-01407

FR-HPAI(P)-2022-01420

FR-HPAI(P)-2022-01432

 

AUVILLIERS-EN-GÂTINAIS

 

BELLEGARDE

 

BOUZY-LA-FORÊT

 

CHÂTENOY

 

CHEVILLON-SUR-HUILLARD

 

COUDROY

 

LA COUR-MARIGNY

 

FRÉVILLE-DU-GÂTINAIS

 

LADON

 

LORRIS

 

MÉZIÈRES-EN-GÂTINAIS

 

MONTLIARD

 

NESPLOY

 

NOYERS

 

OUZOUER-SOUS-BELLEGARDE

 

PRESNOY

 

QUIERS-SUR-BÉZONDE

 

SURY-AUX-BOIS

 

THIMORY

 

VIEILLES-MAISONS-SUR-JOUDRY

 

VILLEMOUTIERS

 

AUVILLIERS-EN-GÂTINAIS

 

BELLEGARDE

 

BOUZY-LA-FORÊT

 

CHÂTENOY

 

CHEVILLON-SUR-HUILLARD

 

COUDROY

 

LA COUR-MARIGNY

 

FRÉVILLE-DU-GÂTINAIS

 

LADON

 

LOMBREUIL

 

LORRIS

 

MÉZIÈRES-EN-GÂTINAIS

 

MONTLIARD

 

NESPLOY

 

MONTEREAU

 

LE MOULINET-SUR-SOLIN

 

OUSSOY-EN-GÂTINAIS

 

OUZOUER-SOUS-BELLEGARDE

 

PRESNOY

 

QUIERS-SUR-BÉZONDE

 

SAINT MAURICE SUR FRESSARD

 

SURY-AUX-BOIS

 

THIMORY

 

VARENNES-CHANGY

 

VIEILLES-MAISONS-SUR-JOUDRY

 

VILLEMOUTIERS

 

BELLEGARDE

 

BOUZY-LA-FORÊT

 

CHÂTENOY

 

CHEVILLON-SUR-HUILLARD

 

COUDROY

 

LA COUR-MARIGNY

 

FRÉVILLE-DU-GÂTINAIS

 

LADON

 

LOMBREUIL

 

LORCY

 

LORRIS

 

MÉZIÈRES-EN-GÂTINAIS

 

MONTLIARD

 

MOULON

 

NESPLOY

 

MONTEREAU

 

LE MOULINET-SUR-SOLIN

 

OUSSOY-EN-GÂTINAIS

 

OUZOUER-SOUS-BELLEGARDE

 

PRESNOY

 

QUIERS-SUR-BÉZONDE

 

SAINT MAURICE SUR FRESSARD

 

SURY-AUX-BOIS

 

THIMORY

 

VARENNES-CHANGY

 

VIEILLES-MAISONS-SUR-JOUDRY

 

VILLEMOUTIERS

19.12.2022

Departement: Maine-et-Loire (49)

FR-HPAI(P)-2022-01457

FR-HPAI(P)-2022-01471

FR-HPAI(P)-2022-01472

FR-HPAI(P)-2022-01483

FR-HPAI(P)-2022-01485

FR-HPAI(P)-2022-01486

FR-HPAI(P)-2022-01487

FR-HPAI(P)-2022-01489

FR-HPAI(P)-2022-01496

FR-HPAI(P)-2022-01498

FR-HPAI(P)-2022-01506

FR-HPAI(P)-2022-01511

FR-HPAI(P)-2022-01512

FR-HPAI(P)-2022-01516

FR-HPAI(P)-2022-01518

FR-HPAI(P)-2022-01519

FR-HPAI(P)-2022-01524

FR-HPAI(P)-2022-01458

FR-HPAI(P)-2022-01467

 

Bégrolles-en-Mauges

 

Chanteloup-les-Bois

 

Chemillé-en-Anjou

 

Chemillé-en-Anjou

 

Chemillé-en-Anjou

 

Chemillé-en-Anjou

 

Chemillé-en-Anjou

 

Chemillé-en-Anjou

 

Cholet

 

Cléré-sur-Layon

 

La Plaine

 

La Séguinière

 

La Tessouale

 

Le May-sur-Evre

 

Le Puy-Saint-Bonnet

 

Les Cerqueux-sous-Passavant

 

Nueil-sur-Layon

 

En entier

 

En entier

 

Chaudron-en-Mauges

 

La Boissière-sur-Evre

 

La Chaussaire

 

La Salle-et-Chapelle-Aubry

 

Montrevault-sur-Evre

 

Montrevault-sur-Evre

 

Montrevault-sur-Evre

 

Montrevault-sur-Evre

 

Montrevault-sur-Evre

 

Montrevault-sur-Evre

 

Nuaillé

 

Passavant-sur-Layon

 

Saint-Christophe-du-Bois

 

Saint-Léger-sous-Cholet

 

Le Longeron

 

Saint-Crespin-sur-Moine

 

Saint-Germain-sur-Moine

 

Tillières

 

Somloire

 

Toutlemonde

 

Trémentines

11.1.2023

 

ANDREZÉ

 

BEAUPRÉAU

 

GESTÉ

 

JALLAIS

 

LA CHAPELLE-DU-GENÊT

 

LA JUBAUDIÈRE

 

LA POITEVINIÈRE

 

LE PIN-EN-MAUGES

 

SAINT-PHILBERT-EN-MAUGES

 

VILLEDIEU-LA-BLOUÈRE

 

LA ROMAGNE

 

LE FIEF-SAUVIN

 

LA RENAUDIÈRE

 

MONTFAUCON-MONTIGNÉ

 

ROUSSAY

 

SAINT-ANDRÉ-DE-LA-MARCHE

 

SAINT-MACAIRE-EN-MAUGES

 

TORFOU

3.1.2023- 11.1.2023

Departement: Mayenne (53)

FR-HPAI(P)-2022-01431

 

BAIS

 

BREE

 

EVRON

 

HAMBERS

 

IZE

 

JUBLAINS

 

LIVET

 

MEZANGERS

 

MONTSURS

 

NEAU

 

SAINT-LEGER

 

SAINTE-SUZANNE-ET-CHAMMES

 

TORCE-VIVIERS-EN-CHARNIE

 

VIMARTIN-SUR-ORTHE

 

VOUTRE

16.12.2022

 

ASSE-LE-BERENGER

 

EVRON

 

SAINTE-GEMMES-LE-ROBERT

 

SAINT-GEORGES-SUR-ERVE

8.12.2022 -16.12.2022

Departement: Morbihan (56)

FR-HPAI(P)-2022-01422

FR-HPAI(P)-2022-01435

FR-HPAI(P)-2022-01443

FR-HPAI(P)-2022-01444

FR-HPAI(P)-2022-01445

BIGNAN - Commune entière

BILLIO - Commune entière

BULEON - Commune entière

CREDIN - Partie de la commune à l’ouest de la D11 jusqu’à Bellevue puis au sud de la route allant de Bellevue à Le Pont du redressement

CRUGUEL - Commune entière

GUEGON -Partie de la commune au sud de la N24

GUEHENNO - Commune entière

EVELLYS - Partie de la commune à l’ouest de la D767 jusqu’à Siviac puis au nord-ouest de la route allant à Naizin puis au nord de la D203

JOSSELIN - Commune entière

KERFOURN - Partie de la commmune au sud de la route allant de Le Guéric à Le Lindreu

LA CROIX HELLEAN - Commune entière

LANOUEE - Partie de la commune à l’est de la rivière de l’Oust jusqu’à Pomeleuc puis au nord de la D155 jusqu’à la Ville Hervieux puis au nord de la 764 jusqu’à la N24

LANTILLAC - Commune entière

LES FORGES - Partie de la commune à l’ouest de la D778

LOCMINE - Commune entière

MOREAC - Partie de la commune à l’ouest de la D767 jusqu’à Porh Legal puis au sud de la D181 jusqu’à Keranna puis au sud de la route allant de Keranna à Kervalo en passant par Le Petit Kerimars, Bolcalpère et le Faouët d’En Haut

MOUSTOIR-AC - Partie de la commune au nord de la route allant de Plumelin à Moustoir-Ac puis au nord de la D318 et à l’ouest de la D767

PLEUGRIFFET - Commune entière

PLUMELIAU-BIEUZY - Partie de la commune au sud de la D203 et à l’est de la route allant du bourg à Talhouet Avalec en passant par Kerjegu et Beau Soleil

PLUMELIN - Partie de la commune au nord de la D117 jusqu’à Kerfourchec puis à l’est de la route allant à Moustoir-Ac

RADENAC - Commune entière

REGUINY - Partie de la commune au nord de la D203 jusqu’à Le Pont Saint Fiacre

SAINT-ALLOUESTRE - Commune entière

28.12.2022

EVELLYS -Partie de la commune à l’est de la D767 jusqu’à Siviac puis à l’est de la route allant à Naizin puis au sud de la D203

MOREAC - Partie de la commune à l’est de la D767 jusqu’à Porh Legal puis au nord de la D181 jusqu’à Keranna puis au nord de la route allant de Keranna à Kervalo en passant par Le Petit Kerimars, Bolcalpère et le Faouët d’En Haut

REGUINY - Partie de la commune au sud de la D203 jusqu’à Le Pont Saint Fiacre

RADENAC -Partie de la commune à l’ouest de la D11

BULEON - Partie de la commune au nord de la N24

GUEGON - Partie de la commune au nord de la N24

LANOUEE - Partie de la commune à l’ouest de la rivière de l’Oust jusqu’à Pomeleuc puis au sud de la D155 jusqu’à la Ville Hervieux puis au sud de la 764 jusqu’à la N24

LANTILLAC - Commune entière

PLEUGRIFFET - Partie de la commune au sud de la D117

20.12.2022 – 28.12.2022

Département: Nord (59)

FR-HPAI(P)-2022-01423

 

BAILLEUL

 

ERQUINGHEM-LYS

 

LA GORGUE

 

MERRIS

 

MERVILLE

 

METEREN

 

NIEPPE

 

STRAZEELE

 

VIEUX-BERQUIN

26.12.2022

 

NEUF-BERQUIN

 

STEENWERCK

 

ESTAIRES

 

LE DOULIEU

17.12.2022-

26.12.2022

FR-HPAI(P)-2022-01434

 

ALLENES-LES-MARAIS

 

ANNOEULLIN

 

BAILLEUL

 

BAUVIN

 

BEAUCAMPS-LIGNY

 

BOIS-GRENIER

 

DON

 

ERQUINGHEM-LE-SEC

 

ERQUINGHEM-LYS

 

ESCOBECQUES

 

FOURNES-EN-WEPPES

 

FROMELLES

 

HALLENNE-LES-HAUBOURDIN

 

HANTAY

 

LA BASSEE

 

LA GORGUE

 

LE MAISNIL

 

MARQUILLIES

 

MERRIS

 

MERVILLE

 

METEREN

 

NIEPPE

 

PROVIN

 

RADINGHEM-EN-WEPPES

 

SAINGHIN-EN-WEPPES

 

SALOME

 

STRAZEELE

 

VIEUX-BERQUIN

 

WAVRIN

 

WICRES

28.12.2022

 

NEUF-BERQUIN

 

STEENWERCK

 

ESTAIRES

 

LE DOULIEU

 

AUBERS

 

HERLIES

 

ILLIES

20.12.2022- 28.12.2022

Département: Orne (61)

FR-HPAI(NON-P)-2022-00354

 

LA FERTE-EN-OUCHE

 

LA GONFRIERE

 

SAINT-NICOLAS-DE-SOMMAIRE

16.12.2022

Département: Pas-de-Calais (62)

FR-HPAI(P)-2022-01427

 

AMES

 

AMETTES

 

ANNEZIN

 

AUCHEL

 

AUCHY-AU-BOIS

 

AUMERVAL

 

BAILLEUL-LES-PERNES

 

BARLIN

 

BETHUNE

 

BEUGIN

 

BOURECQ

 

BEUVRY

 

BRUAY-LA-BUISSIERE

 

BUSNES

 

CALONNE-RICOUART

 

CALONNE-SUR-LA-LYS

 

CAMBLAIN-CHATELAIN

 

CAUCHY-A-LA-TOUR

 

DIEVAL

 

DIVION

 

DROUVIN-LE-MARAIS

 

ECQUEDECQUES

 

ESSARS

 

FERFAY

 

FLEURBAIX

 

FLORINGHEM

 

FOUQUEREUIL

 

FOUQUIERES-LES-BETHUNES

 

GOSNAY

 

GUARBECQUE

 

HAILLICOURT

 

HAM-EN-ARTOIS

 

HESDIGNEUL-LES-BETHUNE

 

HINGES

 

HOUCHIN

 

HOUDAIN

 

ISBERGUES

 

LA COUTURE

 

LAVENTIE

 

LESPESSES

 

LESTREM

 

LIERES

 

LOCON