ISSN 1977-0650

Euroopa Liidu

Teataja

L 319

European flag  

Eestikeelne väljaanne

Õigusaktid

65. aastakäik
13. detsember 2022


Sisukord

 

I   Seadusandlikud aktid

Lehekülg

 

 

MÄÄRUSED

 

*

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL, Euratom) 2022/2434, 6. detsember 2022, millega muudetakse määrust (EL, Euratom) 2018/1046 seoses mitmekesise rahastamise strateegia kehtestamisega üldise laenumeetodina

1

 

 

II   Muud kui seadusandlikud aktid

 

 

RAHVUSVAHELISED LEPINGUD

 

*

Nõukogu otsus (EL) 2022/2435, 26. juuli 2022, Euroopa Liidu ja Ukraina vahelise autokaubaveo lepingu Euroopa Liidu nimel sõlmimise kohta

5

 

 

MÄÄRUSED

 

*

Nõukogu rakendusmäärus (EL) 2022/2436, 12. detsember 2022, millega rakendatakse määruse (EL) 2017/1770 (piiravate meetmete kohta seoses olukorraga Malis) artikli 12 lõiget 2

8

 

*

Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2022/2437, 9. detsember 2022, millega muudetakse rakendusmääruse (EL) 2021/605 (milles sätestatakse sigade Aafrika katku tõrje erimeetmed) I lisa ( 1 )

16

 

 

DIREKTIIVID

 

*

Komisjoni rakendusdirektiiv (EL) 2022/2438, 12. detsember 2022, millega muudetakse direktiivi 93/49/EMÜ ja rakendusdirektiivi 2014/98/EL dekoratiivtaimede paljundusmaterjalil, puuviljade tootmiseks ettenähtud viljapuude paljundusmaterjalil ja viljapuudel esinevate liidu reguleeritud mittekarantiinsete taimekahjustajate osas

54

 

 

OTSUSED

 

*

Nõukogu otsus (EL) 2022/2439, 8. detsember 2022, millega lubatakse liikmesriikidel heaks kiita Euroopa Liidu huvides Filipiinide ühinemine rahvusvahelise lapseröövi suhtes tsiviilõiguse kohaldamise 1980. aasta Haagi konventsiooniga

66

 

*

Nõukogu otsus (ÜVJP) 2022/2440, 12. detsember 2022, millega muudetakse otsust (ÜVJP) 2017/1775 piiravate meetmete kohta seoses olukorraga Malis

68

 

*

Nõukogu otsus (ÜVJP) 2022/2441, 12. detsember 2022, millega muudetakse ühismeedet 2008/851/ÜVJP, mis käsitleb Euroopa Liidu sõjalist operatsiooni Somaalia ranniku lähedal aset leidvate piraatlusjuhtumite ja relvastatud röövimiste tõkestamiseks, ennetamiseks ja ohjamiseks

80

 

*

Nõukogu otsus (ÜVJP) 2022/2442, 12. detsember 2022, millega muudetakse otsust (ÜVJP) 2022/151, mis käsitleb Euroopa Liidu meedet teatavate eriti kaitsetus olukorras olevate isikute Afganistanist evakueerimise toetamiseks

83

 

*

Nõukogu otsus (ÜVJP) 2022/2443, 12. detsember 2022, millega muudetakse otsust 2010/96/ÜVJP Somaalia julgeolekujõudude väljaõppe toetamiseks läbi viidava Euroopa Liidu sõjalise missiooni kohta

84

 

*

Nõukogu otsus (ÜVJP) 2022/2444, 12. detsember 2022, mis käsitleb Euroopa Liidu sõjalist partnerlusmissiooni Nigeris (EUMPM Niger)

86

 

*

Nõukogu otsus (ÜVJP) 2022/2445, 12. detsember 2022, millega muudetakse otsust 2012/389/ÜVJP, mis käsitleb Euroopa Liidu missiooni võimete tugevdamiseks Somaalias (EUCAP Somalia)

91

 

*

Komisjoni rakendusotsus (EL) 2022/2446, 12. detsember 2022, millega muudetakse rakendusotsust (EL) 2020/2201, millega nimetatakse lennuliikluse korraldamise võrgu funktsioonide täitmiseks ametisse võrgu haldusnõukogu ning Euroopa lennunduskriiside koordineerimisüksuse teatavad liikmed ja nende asendusliikmed ( 1 )

93

 


 

(1)   EMPs kohaldatav tekst

ET

Aktid, mille peakiri on trükitud harilikus trükikirjas, käsitlevad põllumajandusküsimuste igapäevast korraldust ning nende kehtivusaeg on üldjuhul piiratud.

Kõigi ülejäänud aktide pealkirjad on trükitud poolpaksus kirjas ja nende ette on märgitud tärn.


I Seadusandlikud aktid

MÄÄRUSED

13.12.2022   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 319/1


EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS (EL, Euratom) 2022/2434,

6. detsember 2022,

millega muudetakse määrust (EL, Euratom) 2018/1046 seoses mitmekesise rahastamise strateegia kehtestamisega üldise laenumeetodina

EUROOPA PARLAMENT JA EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut, eriti selle artikli 322 lõiget 1,

võttes arvesse Euroopa Aatomienergiaühenduse asutamislepingut, eriti selle artiklit 106a,

võttes arvesse Euroopa Komisjoni ettepanekut

olles edastanud seadusandliku akti eelnõu liikmesriikide parlamentidele,

võttes arvesse kontrollikoja arvamust (1),

toimides seadusandliku tavamenetluse kohaselt (2)

ning arvestades järgmist:

(1)

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL, Euratom) 2018/1046 (3) (edaspidi „finantsmäärus“) artiklis 220 on sätestatud, et komisjonile antakse asjaomases alusaktis õigus laenata rahalisi vahendeid liidu või Euratomi nimel, et need edasi laenata finantsabi saavatele liikmesriikidele või kolmandatele riikidele laenule kohaldatavatel tingimustel. Selles mõttes on laenatud vahendite ja antud laenude vahelised rahavood omavahel kooskõlas. See tähendab, et liit peab tegema turutehinguid lähtuvalt konkreetsest vajadusest laen välja maksta, mis piirab võimalust sidusalt kavandada eri laenuvõtmise tehinguid ja sobitada laenutähtaegu kulude mõttes optimaalselt.

(2)

Üksikute finantsabiprogrammide rahastamine erisuguste rahastamismeetodite abil tekitab kulusid ja on keerukas, kuna eri finantsabi programmid konkureerivad piiratud arvu rahastamisvõimaluste pärast. See killustab liidu võlaväärtpaberite pakkumist ning vähendab likviidsust ja investorite huvi eri programmide vastu, kuigi kõigil liidu võlaväärtpaberitel on sama kõrge krediidikvaliteet. Finantsabi tuleks seetõttu korraldada ühtse rahastamismeetodi alusel, mis suurendab liidu võlakirjade likviidsust ning liidu võlakirjade emiteerimise atraktiivsust ja kulutõhusust.

(3)

Ühtse rahastamismeetodi vajadust rõhutatakse eelkõige Ukrainale finantsabi andmise kontekstis, võttes arvesse Ukraina kiireloomulisi rahastamisvajadusi. Hiljutised kogemused Ukraina rahastamisvajaduste osas on tõstnud esile killustatud lähenemisviisi puudused liidu võla korraldamisel. Selleks et tugevdada liidu positsiooni eurodes nomineeritud võlakohustuste emitendina, on äärmiselt oluline korraldada kõik uued emissioonid ühtset rahastamismeetodi kasutades.

(4)

Ühtse rahastamismeetodi mudel ja enamik selle rakendamiseks vajaliku taristu elemente on juba kehtestatud nõukogu otsuses (EL, Euratom) 2020/2053 (4) mitmekesise rahastamise strateegiana. Kõnealune strateegia on võimaldanud Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2021/241 (5) kohaste toetuste ja laenude ning nõukogu määruses (EL) 2020/2094 (6) osutatud mitmesuguste muude liidu programmide jaoks vahendeid edukalt kasutusele võtta. Võttes arvesse Ukraina kiireloomuliste rahastamisvajaduste rahuldamiseks vajalike tehingute eeldatavat keerukust, ja selleks, et olla valmis võimalikeks tulevasteks laenutehinguteks, on asjakohane võtta laenutehingute ühtse rahastamismeetodina kasutusele mitmekesise rahastamise strateegia.

(5)

Mitmekesise rahastamise strateegia kasutamine peaks võimaldama rahastamisprogrammi paindlikku rakendamist, järgides samal ajal täielikult Euroopa Liidu toimimise lepingu (ELi toimimise leping) artikli 310 lõikes 1 sätestatud eelarve neutraalsuse ja eelarvetasakaalu põhimõtteid. Rahastamisprogrammi kulud peaksid ühtse kulude jaotamise metoodika alusel täielikult kandma abisaajad, mis tagab kulude läbipaistva ja proportsionaalse jaotumise. Tagasimaksekohustused peaksid jääma finantsabi saajate kanda kooskõlas finantsmääruse artikli 220 lõike 5 punktiga e.

(6)

Mitmekesise rahastamise strateegia rakendamine eeldaks, et kõigi sellele tuginevate laenuprogrammide puhul järgitaks ühtseid reegleid. Seepärast tuleks kõnealused reeglid lisada Euroopa Parlamendi ja nõukogu poolt ELi toimimise lepingu artikli 322 alusel vastu võetud finantsmääruses sätestatud horisontaalsetele finantsreeglitele.

(7)

Mitmekesise rahastamise strateegia peaks andma komisjonile rohkem paindlikkust üksikute rahastamistehingute ajakava ja laenutähtaja jaoks ning võimaldama korrapäraseid ja järjepidevaid väljamakseid erinevatele finantsabi saavatele riikidele. Selline strateegia peaks põhinema rahastamise vahendite koondamisel. See võimaldaks komisjonil teha abisaajatele makseid paindlikult, sõltumata väljamakse tegemise ajal valitsevatest turutingimustest, ning vähendaks riski, et komisjon peaks hankima fikseeritud summasid volatiilsetes või ebasoodsates tingimustes.

(8)

Et komisjonile sellist paindlikkust võimaldada, oleks vaja luua ühine likviidsusreserv. Selline tsentraliseeritud likviidsuse funktsioon muudaks liidu rahastamissuutlikkuse vastupidavamaks ning aitaks korraliku likviidsuse prognoosimise võimekuse tõttu vastu pidada ajutistele ebakõladele kõigi sissetulevate ja väljaminevate rahavoogude vahel.

(9)

Komisjon peaks tegema kõik vajalikud tehingud, et tagada korrapärane turuosa kapitaliturul, saavutada parimad võimalikud rahastamiskulud ning hõlbustada tehinguid liidu ja Euratomi võlaväärtpaberitega.

(10)

Laiendades mitmekesise rahastamise strateegiat suuremale hulgale programmidele, on seetõttu asjakohane, et komisjon kehtestaks selle rakendamiseks vajaliku korra. Nimetatud kord peaks hõlmama juhtimisraamistikku, riskijuhtimise korda ja kulude jaotamise metoodikat, mis peaksid olema kooskõlas finantsmääruse artikli 220 lõike 5 punktiga e. Läbipaistvuse tagamiseks peaks komisjon korrapäraselt ja põhjalikult teavitama Euroopa Parlamenti ja nõukogu kõigist laenuvõtmis- ja võlahalduse strateegia aspektidest.

(11)

Seetõttu tuleks finantsmäärust muuta.

(12)

Õiguskindluse ja selguse huvides tuleks juba antud finantsabi ja Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) …/… (millega luuakse rahastamisvahend Ukraina toetamiseks 2023. aastal (makromajanduslik finantsabi+)) (7) alusel antava finantsabi puhul käesolevat määrust kohaldada üksnes finantsabi programmide suhtes, mille alusaktid jõustuvad 9. novembril 2022 või pärast seda.

(13)

Võttes arvesse kiireloomulisust, mis tuleneb erandlikest asjaoludest, mille on põhjustanud Venemaa provotseerimata ja põhjendamatu agressioonisõda Ukraina vastu, peetakse asjakohaseks teha erand Euroopa Liidu lepingule, ELi toimimise lepingule ja Euroopa Aatomienergiaühenduse asutamislepingule lisatud protokolli nr 1 (riikide parlamentide rolli kohta Euroopa Liidus) artiklis 4 sätestatud kaheksa nädala pikkusest tähtajast.

(14)

Pidades silmas olukorda Ukrainas, peaks käesolev määrus jõustuma kiireloomulisena järgmisel päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määrust (EL, Euratom) 2018/1046 muudetakse järgmiselt.

1)

Artiklist 220 jäetakse välja lõiked 2 ja 7.

2)

Lisatakse järgmine artikkel:

„Artikkel 220a

Mitmekesise rahastamise strateegia

1.   Komisjon rakendab mitmekesise rahastamise strateegiat, mis hõlmab nõukogu otsuse (EL, Euratom) 2020/2053 (*1) artikli 5 lõike 1 kohaselt lubatud laenude rahastamist ja – välja arvatud igakülgselt põhjendatud juhtudel – laenuvõtmis- ja võlahaldustoiminguid finantsabiprogrammide rahastamiseks. Mitmekesise rahastamise strateegiat rakendatakse kõigi vajalike tehingute kaudu, mille eesmärk on tagada korrapärane turuosa kapitaliturul, strateegia põhineb rahastamise vahendite koondamisel ja selleks kasutatakse ühist likviidsusreservi.

2.   Komisjon kehtestab mitmekesise rahastamise strateegia rakendamiseks vajaliku korra. Komisjon teavitab korrapäraselt ja põhjalikult Euroopa Parlamenti ja nõukogu kõigist laenuvõtmis- ja võlahalduse strateegia aspektidest.

(*1)  Nõukogu 14. detsembri 2020. aasta otsus (EL, Euratom) 2020/2053, mis käsitleb Euroopa Liidu omavahendite süsteemi ning millega tunnistatakse kehtetuks otsus 2014/335/EL, Euratom (ELT L 424, 15.12.2020, lk 1).“"

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub järgmisel päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Seda kohaldatakse finantsabiprogrammide suhtes, mille alusaktid jõustuvad 9. novembril 2022 või pärast seda.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 6. detsember 2022

Euroopa Parlamendi nimel

president

R. METSOLA

Nõukogu nimel

eesistuja

Z. STANJURA


(1)  22. novembri 2022. aasta arvamus (Euroopa Liidu Teatajas seni avaldamata).

(2)  Euroopa Parlamendi 24. novembri 2022. aasta seisukoht (Euroopa Liidu Teatajas seni avaldamata) ja nõukogu 6. detsembri 2022. aasta otsus.

(3)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 18. juuli 2018. aasta määrus (EL, Euratom) 2018/1046, mis käsitleb liidu üldeelarve suhtes kohaldatavaid finantsreegleid ja millega muudetakse määrusi (EL) nr 1296/2013, (EL) nr 1301/2013, (EL) nr 1303/2013, (EL) nr 1304/2013, (EL) nr 1309/2013, (EL) nr 1316/2013, (EL) nr 223/2014 ja (EL) nr 283/2014 ja otsust nr 541/2014/EL ning tunnistatakse kehtetuks määrus (EL, Euratom) nr 966/2012 (ELT L 193, 30.7.2018, lk 1).

(4)  Nõukogu 14. detsembri 2020. aasta otsus (EL, Euratom) 2020/2053, mis käsitleb Euroopa Liidu omavahendite süsteemi ning millega tunnistatakse kehtetuks otsus 2014/335/EL, Euratom (ELT L 424, 15.12.2020, lk 1).

(5)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 12. veebruari 2021. aasta määrus (EL) 2021/241, millega luuakse taaste- ja vastupidavusrahastu (ELT L 57, 18.2.2021, lk 17).

(6)  Nõukogu 14. detsembri 2020. aasta määrus (EL) 2020/2094, millega luuakse Euroopa Liidu taasterahastu COVID-19 kriisi järgse taastumise toetuseks (ELT L 433 I, 22.12.2020, lk 23).

(7)  Euroopa Liidu Teatajas seni avaldamata.


II Muud kui seadusandlikud aktid

RAHVUSVAHELISED LEPINGUD

13.12.2022   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 319/5


NÕUKOGU OTSUS (EL) 2022/2435,

26. juuli 2022,

Euroopa Liidu ja Ukraina vahelise autokaubaveo lepingu Euroopa Liidu nimel sõlmimise kohta

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut, eriti selle artiklit 91 koostoimes artikli 218 lõike 6 punktiga a,

võttes arvesse Euroopa Komisjoni ettepanekut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi nõusolekut (1)

ning arvestades järgmist:

(1)

Kooskõlas nõukogu otsusega (EL) 2022/1158 (2) allkirjastati Euroopa Liidu ja Ukraina vaheline autokaubaveo leping (edaspidi „leping“) 29. juunil 2022, tingimusel et see sõlmitakse hilisemal kuupäeval.

(2)

Seoses Venemaa algatatud agressioonisõjast põhjustatud oluliste häiretega Ukraina transpordisektoris on vaja leida Ukrainale alternatiivsed võimalused teravilja-, kütuse-, toiduainete ja muude asjaomaste kaupade varude ekspordiks.

(3)

Kuna Rahvusvahelise Transpordifoorumi load ning Ukraina ja liikmesriikide vahelised kahepoolsed lepingud ei võimalda Ukraina autoveo-ettevõtjatele vajalikku paindlikkust, et suurendada ja kavandada oma tegevust liidu kaudu ja liiduga koostööd tehes, on ülimalt oluline liberaliseerida autokaubavedu nii kahepoolsete vedude kui ka transiidi puhul.

(4)

Arvestades erakorralist ja enneolematut olukorda, millest on tingitud vajadus leping allkirjastada, seda ajutiselt kohaldada ja see sõlmida, ning kooskõlas aluslepingutega, on asjakohane, et liit teostab ajutiselt talle aluslepingutega selles valdkonnas antud jagatud pädevust. Käesoleva otsuse mõju pädevuse jaotusele liidu ja liikmesriikide vahel peaks olema ajaliselt rangelt piiratud. Pädevust, mida liit teostab käesoleva otsuse ja lepingu alusel, tuleks seetõttu kasutada ainult lepingu kohaldamise ajal. Seega peaks liit lõpetama jagatud pädevuse teostamise kohe, kui lepingu kohaldamine lõppeb. Ilma et see piiraks muude liidu meetmete kohaldamist ja tingimusel, et neid liidu meetmeid järgitakse, teostavad Euroopa Liidu toimimise lepingu (ELi toimimise leping) artikli 2 lõike 2 kohaselt seda pädevust seejärel taas liikmesriigid. Lisaks tuletatakse meelde, et vastavalt Euroopa Liidu lepingule ja ELi toimimise lepingule lisatud protokollile nr 25 (jagatud pädevuse teostamise kohta) hõlmab liidu pädevuse teostamise ulatus käesolevas otsuses üksnes neid elemente, mida käesolev otsus ja leping reguleerivad, ega laiene kogu valdkonnale. Liidu pädevuse teostamine käesoleva otsuse alusel ei piira liidu ja liikmesriikide vastavat pädevust kõnealuses valdkonnas käimasolevatel või tulevastel läbirääkimistel või rahvusvaheliste lepingute allkirjastamisel või sõlmimisel muude kolmandate riikidega.

(5)

Venemaa agressioonisõda Ukraina vastu on muutnud paljude Ukraina autojuhtide jaoks raskeks järgida selliseid juhidokumentidega seotud haldusmenetlusi nagu rahvusvaheliste autojuhilubade taotlemine ning kadunud või varastatud juhidokumendi asendamine uuega. Kõnealuseid erakorralisi asjaolusid arvestades on oluline ette näha erimeetmed, millega sõidukijuhid vabastatakse rahvusvahelise juhiloa esitamise nõudest, tunnustatakse Ukraina otsuseid pikendada juhidokumentide halduskehtivust ning hõlbustatakse teabevahetust lepinguosaliste pädevate asutuste vahel, et võidelda juhidokumentide võltsimise ja nendega seotud pettuste vastu.

(6)

Leping tuleks liidu nimel heaks kiita,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Euroopa Liidu ja Ukraina vaheline autokaubaveo leping kiidetakse Euroopa Liidu nimel heaks (3).

Artikkel 2

1.   Liidu pädevuse teostamine vastavalt käesolevale otsusele ja lepingule piirdub lepingu kohaldamisajaga. Ilma et see piiraks muude liidu meetmete kohaldamist ja tingimusel, et neid liidu meetmeid järgitakse, lõpetab liit pärast kohaldamisaja lõppemist viivitamata kõnealuse pädevuse teostamise ja ELi toimimise lepingu artikli 2 lõike 2 kohaselt teostavad oma pädevust taas liikmesriigid.

2.   Käesoleva otsuse ja lepingu kohane liidu pädevuse teostamine ei piira liikmesriikide pädevust kaupade autoveoga seotud käimasolevatel ega tulevastel läbirääkimistel ning rahvusvaheliste lepingute allkirjastamisel ega sõlmimisel muude kolmandate riikidega ning pärast lepingu kohaldamisaja lõppemist Ukrainaga.

3.   Lõikes 1 osutatud liidu pädevuse teostamine hõlmab üksnes käesoleva otsuse ja lepinguga reguleeritud elemente.

4.   Käesolev otsus ja leping ei piira liidu ja liikmesriikide vastavat pädevust kaupade autoveo valdkonnas seoses muude kui käesoleva otsuse ja lepinguga reguleeritud elementidega.

Artikkel 3

Nõukogu eesistuja esitab liidu nimel lepingu artiklis 13 sätestatud teate.

Artikkel 4

Euroopa Komisjon, keda abistavad vaatlejatena liikmesriikide esindajad, esindab liitu lepingu artikliga 7 moodustatud ühiskomitees.

Artikkel 5

Käesolev otsus jõustub selle vastuvõtmise päeval.

Brüssel, 26. juuli 2022

Nõukogu nimel

eesistuja

M. KUPKA


(1)  10. novembri 2022. aasta nõusolek (Euroopa Liidu Teatajas seni avaldamata).

(2)  Nõukogu 27. juuni 2022. aasta otsus (EL) 2022/1158 Euroopa Liidu ja Ukraina vahelise autokaubaveo lepingu liidu nimel allkirjastamise ja selle ajutise kohaldamise kohta (ELT L 179, 6.7.2022, lk 1).

(3)  Lepingu tekst on avaldatud ELT L 179, 6.7.2022, lk 4.


MÄÄRUSED

13.12.2022   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 319/8


NÕUKOGU RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2022/2436,

12. detsember 2022,

millega rakendatakse määruse (EL) 2017/1770 (piiravate meetmete kohta seoses olukorraga Malis) artikli 12 lõiget 2

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse nõukogu 28. septembri 2017. aasta määrust (EL) 2017/1770 piiravate meetmete kohta seoses olukorraga Malis, (1) eriti selle artikli 12 lõikeid 2 ja 6,

võttes arvesse liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja ettepanekut

ning arvestades järgmist:

(1)

Nõukogu võttis 28. septembril 2017 vastu määruse (EL) 2017/1770.

(2)

Nõukogu võttis 13. detsembril 2021 vastu määruse (EL) 2021/2201, (2) et jõustada nõukogu otsus (ÜVJP) 2021/2208, (3) millega muudetakse nõukogu otsust (ÜVJP) 2017/1775, (4) ning sellega loodi uus raamistik, mis võimaldab võtta täiendavaid piiravaid meetmeid isikute ja üksuste vastu, kes vastutavad Mali rahu, julgeoleku või stabiilsuse ohustamise või Mali poliitilise üleminekuprotsessi eduka lõpuleviimise takistamise või kahjustamise eest.

(3)

Nõukogu vaatas läbi määruse (EL) 2017/1770 Ia lisas esitatud füüsiliste ja juriidiliste isikute, üksuste ja asutuste loetelu, kelle suhtes kohaldatakse piiravaid meetmeid. Kõnealuse läbivaatamise põhjal tuleks muuta määruse (EL) 2017/1770 Ia lisas esitatud loetellu kantud viie isiku põhjendusi ja tuvastamisandmeid.

(4)

Seepärast tuleks määruse (EL) 2017/1770 Ia lisa vastavalt muuta,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määruse (EL) 2017/1770 Ia lisa muudetakse vastavalt käesoleva määruse lisale.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub järgmisel päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 12. detsember 2022

Nõukogu nimel

eesistuja

J. BORRELL FONTELLES


(1)  ELT L 251 29.9.2017, lk 1.

(2)  Nõukogu 13. detsembri 2021. aasta määrus (EL) 2021/2201, millega muudetakse määrust (EL) 2017/1770 piiravate meetmete kohta seoses olukorraga Malis (ELT L 446, 14.12.2021, lk 1).

(3)  Nõukogu 13. detsembri 2021. aasta otsus (ÜVJP) 2021/2208, millega muudetakse otsust (ÜVJP) 2017/1775 piiravate meetmete kohta seoses olukorraga Malis (ELT L 446, 14.12.2021, lk 44).

(4)  Nõukogu 28. septembri 2017. aasta otsus (ÜVJP) 2017/1775 piiravate meetmete kohta seoses olukorraga Malis (ELT L 251, 29.9.2017, lk 23).


LISA

Määruse (EL) 2017/1770 Ia lisa asendatakse järgmisega:

„Ia LISA

Artiklis 2b osutatud füüsiliste ja juriidiliste isikute, üksuste ja asutuste loetelu

 

Nimi

Tuvastamisandmed

Põhjendused

Loetellu kandmise kuupäev

1.

DIAW, Malick

Sünnikoht: Ségou

Sünniaeg: 2.12.1979

Kodakondsus: Mali

Passi nr: B0722922, kehtib kuni 13.8.2018

Sugu: mees

Ametikoht: riikliku üleminekunõukogu (Mali poliitilise ülemineku seadusandlik organ) president, kolonel

Malick Diaw on kolonel Assimi Goïta lähikonna oluline liige. Kati kolmanda sõjaväepiirkonna staabiülemana oli ta üks 18. augusti 2020. aasta riigipöörde algatajatest ja juhtidest koos kolonelmajor Ismaël Wagué, kolonel Assimi Goïta, kolonel Sadio Camara ja kolonel Modibo Konéga.

Malick Diaw vastutab seega Mali rahu, julgeolekut ja stabiilsust ohustava tegevuse või poliitika eest.

Riikliku üleminekunõukogu presidendina alates 2020. aasta detsembrist on Malick Diaw samuti Mali poliitilise üleminekuprotsessi kontekstis oluline osaline.

Riiklik üleminekunõukogu ei suutnud „missioone“, mis sätestati 1. oktoobri 2020. aasta üleminekuhartas (edaspidi „üleminekuharta“) ja mis oleks tulnud lõpule viia 18 kuu jooksul, õigeaegselt läbi viia, millele viitab asjaolu, et riiklik üleminekunõukogu viivitas valimisseaduse eelnõu vastuvõtmisega. Kõnealuse viivituse tõttu lükkus edasi valimiste korraldamine ja seega ka Mali poliitilise üleminekuprotsessi edukas lõpuleviimine. Lisaks võimaldab uus valimisseadus, mille riiklik üleminekunõukogu lõpuks 17. juunil 2022 vastu võttis ja mis avaldati Mali Vabariigi Teatajas 24. juunil 2022, üleminekuperioodi presidendil ja asepresidendil ning üleminekuvalitsuse liikmetel kandideerida presidendi- ja parlamendivalimistel, mis on vastuolus üleminekuhartaga.

Lääne-Aafrika riikide majandusühendus (ECOWAS) võttis 2021. aasta novembris vastu individuaalsed sanktsioonid üleminekuvõimude (sealhulgas Malick Diaw) suhtes, kuna nad viivitasid valimiste korraldamise ja Mali poliitilise üleminekuprotsessi lõpuleviimisega. ECOWAS otsustas 3. juulil 2022 individuaalsed sanktsioonid säilitada.

Eeltoodust lähtuvalt takistab ja õõnestab Malick Diaw Mali poliitilise üleminekuprotsessi edukat lõpuleviimist.

4.2.2022

2.

WAGUÉ, Ismaël

Sünnikoht: Bamako

Sünniaeg: 2.3.1975

Kodakondsus: Mali

Passi nr: diplomaatiline pass AA0193660, kehtib kuni 15.2.2023

Sugu: mees

Ametikoht: lepitusprotsessi minister, kolonelmajor

Kolonelmajor Ismaël Wagué on kolonel Assimi Goïta lähikonna oluline liige ja üks peamisi 18. augusti 2020. aasta riigipöörde eest vastutajaid koos kolonel Goïta, kolonel Sadio Camara, kolonel Modibo Koné ja kolonel Malick Diaw’ga.

19. augustil 2020 teatas ta, et sõjavägi on võimule tulnud, ning temast sai seejärel riikliku rahvapääste komisjoni (Comité national pour le salut du peuple, CNSP) pressiesindaja.

Ismaël Wagué vastutab seega Mali rahu, julgeolekut ja stabiilsust ohustava tegevuse eest.

Alates 2020. aasta oktoobrist üleminekuvalitsuse lepitusprotsessi ministrina tegutsenud Ismaël Wagué vastutab rahu ja leppimise kokkuleppe elluviimise eest Malis. 2021. aasta oktoobris tehtud avaldusega ja sellega, et tal olid alalise strateegilise raamistiku (Cadre Stratégique Permanent, CSP) liikmetega pidevalt lahkhelid, aitas ta kaasa Mali rahu ja leppimise kokkuleppe järelevalvekomitee (Comité de suivi de l’accord, CSA) tegevuse blokeerimisele, mille tulemusena CSA ei kohtunud 2021. aasta oktoobrist kuni 2022. aasta septembrini. Kõnealune olukord on takistanud nimetatud lepingu täitmist, mis on üks Mali poliitilise ülemineku „missioonidest“, nagu on sätestatud üleminekuharta artiklis 2.

ECOWAS võttis 2021. aasta novembris vastu individuaalsed sanktsioonid üleminekuvõimude (sealhulgas Ismaël Wagué) suhtes, kuna nad viivitasid valimiste korraldamise ja Mali poliitilise üleminekuprotsessi lõpuleviimisega. ECOWAS otsustas 3. juulil 2022 nimetatud individuaalsed sanktsioonid säilitada.

Eeltoodust lähtuvalt vastutab Ismaël Wagué tegevuse eest, mis ohustab Malis rahu, julgeolekut ja stabiilsust, ning takistab ja õõnestab Mali poliitilise üleminekuprotsessi edukat lõpuleviimist.

4.2.2022

3.

MAÏGA, Choguel

Sünnikoht: Tabango, Gao, Mali

Sünniaeg: 31.12.1958

Kodakondsus: Mali

Passi nr: Mali väljastatud diplomaatiline pass nr DA0004473, Schengeni viisa on väljastatud

Sugu: mees

Ametikoht: peaminister

Alates 2021. aasta juunist peaministrina tegutsenud Choguel Maïga juhib Mali üleminekuvalitsust, mis loodi pärast 24. mail 2021 toimunud riigipööret.

Vastupidiselt ECOWASiga eelnevalt üleminekuharta kohaselt kokku lepitud reformide ja valimiste ajakavale teatas ta 2021. aasta juunis, et reformieelse protsessina ja 27. veebruariks 2022 kavandatud valimiste korraldamise eeltingimusena kutsutakse kokku riiklik taasloomise assamblee (Assises nationales de la refondation, ANR).

Nagu Choguel Maïga ise teatas, lükati ANRi mitu korda edasi ja valimised viibisid. Mitu sidusrühma boikoteerisid ANRi, mis peeti lõpuks 2021. aasta detsembris. Üleminekuvalitsus esitas ANRi lõplike soovituste alusel uue ajakava, mille kohaselt korraldatakse presidendivalimised 2025. aasta detsembris ning mis võimaldab üleminekuvalitsusel jääda seega võimule kauemaks kui viieks aastaks. 2022. aasta juunis esitas üleminekuvalitsus ECOWASile muudetud ajakava, mille kohaselt presidendivalimised korraldatakse 2024. aasta märtsis, mis on rohkem kui kaks aastat pärast üleminekuhartas määratud tähtaega.

ECOWAS võttis 2021. aasta novembris vastu individuaalsed sanktsioonid üleminekuvõimude (sealhulgas Choguel Maïga) suhtes, kuna nad viivitasid valimiste korraldamise ja Mali poliitilise üleminekuprotsessi lõpuleviimisega. ECOWAS rõhutas, et üleminekuvõimud on kasutanud reformide elluviimise vajadust ettekäändena, et õigustada Mali poliitilise üleminekuprotsessi pikendamist ja püsida võimul demokraatlike valimisteta. ECOWAS otsustas 3. juulil 2022 individuaalsed sanktsioonid säilitada.

Peaministrina vastutab Choguel Maïga otseselt üleminekuhartas ette nähtud valimiste edasilükkamise eest ning seetõttu takistab ja õõnestab ta Mali poliitilise üleminekuprotsessi edukat lõpuleviimist, eelkõige takistades ja õõnestades valimiste korraldamist ning võimu üleandmist valitud ametivõimudele.

4.2.2022

4

MAÏGA, Ibrahim Ikassa

Sünnikoht: Tondibi, Gao regioon, Mali

Sünniaeg: 5.2.1971

Kodakondsus: Mali

Passi nr: Mali väljastatud diplomaatiline pass

Sugu: mees

Ametikoht: taasloomise protsessi minister

Ibrahim Ikassa Maïga on president Keita kukutamisel olulist rolli mänginud liikumise M5-RFP (Mouvement du 5 juin-Rassemblement des Force patriotiques) strateegilise komitee liige.

Ibrahim Ikassa Maïgale kui alates 2021. aasta juunist ametis olnud taasloomise protsessi ministrile anti ülesanne kavandada peaminister Choguel Maïga väljakuulutatud riiklik taasloomise assamblee (Assises nationales de la Refondation, ANR).

Vastupidiselt ECOWASiga eelnevalt üleminekuharta kohaselt kokku lepitud reformide ja valimiste ajakavale kuulutas üleminekuvalitsus ANRi välja reformieelse protsessina ja 27. veebruariks 2022 kavandatud valimiste korraldamise eeltingimusena.

Nagu Choguel Maïga teatas, lükati ANRi mitu korda edasi ja valimised viibisid. Mitu sidusrühma boikoteerisid ANRi, mis peeti lõpuks 2021. aasta detsembris. Üleminekuvalitsus esitas ANRi lõplike soovituste alusel uue ajakava, mille kohaselt korraldatakse presidendivalimised 2025. aasta detsembris ning mis võimaldab üleminekuvalitsusel jääda seega võimule kauemaks kui viieks aastaks. 2022. aasta juunis esitas üleminekuvalitsus ECOWASile muudetud ajakava, mille kohaselt korraldatakse presidendivalimised 2024. aasta märtsis, mis on rohkem kui kaks aastat pärast üleminekuhartas määratud tähtaega.

ECOWAS võttis 2021. aasta novembris vastu individuaalsed sanktsioonid üleminekuvõimude (sealhulgas Ibrahim Ikassa Maïga) suhtes, kuna nad viivitasid valimiste korraldamise ja Mali poliitilise üleminekuprotsessi lõpuleviimisega. ECOWAS rõhutas, et üleminekuvõimud on kasutanud reformide elluviimise vajadust ettekäändena, et õigustada Mali poliitilise üleminekuprotsessi pikendamist ja püsida võimul demokraatlike valimisteta. ECOWAS otsustas 3. juulil 2022 individuaalsed sanktsioonid säilitada.

Taasloomise protsessi ministrina vastutab Ibrahim Ikassa Maïga otseselt üleminekuhartas ette nähtud valimiste edasilükkamise eest ning seetõttu takistab ja õõnestab ta Mali poliitilise üleminekuprotsessi edukat lõpuleviimist, eelkõige takistades ja õõnestades valimiste korraldamist ning võimu üleandmist valitud ametivõimudele.

4.2.2022

5

DIARRA, Adama Ben

(teise nimega Ben Le Cerveau)

Sünnikoht: Kati, Mali

Kodakondsus: Mali

Passi nr: Mali väljastatud diplomaatiline pass, Schengeni viisa on väljastatud

Sugu: mees

Ametikoht: riikliku üleminekunõukogu (Mali poliitilise ülemineku seadusandlik organ) liige

Adama Ben Diarra, keda tuntakse Camarade Ben Le Cerveau nime all, on üks president Keita kukutamisel olulist rolli mänginud liikumise M5-RFP (Mouvement du 5 Juin-Rassemblement des Forces patriotiques) noortest juhtidest. Adama Ben Diarra juhib ka liikumist Yéréwolo, mis on peamine üleminekuvõime toetav organisatsioon, ning ta on olnud riikliku üleminekunõukogu liige alates 3. detsembrist 2021.

Riiklik üleminekunõukogu ei suutnud „missioone“, mis sätestati üleminekuhartas ja mis oleks tulnud lõpule viia 18 kuu jooksul, õigeaegselt läbi viia, millele viitab asjaolu, et riiklik üleminekunõukogu valimisseaduse eelnõu vastuvõtmisega viivitas. Kõnealuse viivituse tõttu lükkus edasi valimiste korraldamine ja seega ka Mali poliitilise üleminekuprotsessi edukas lõpuleviimine. Lisaks võimaldab uus valimisseadus, mille riiklik üleminekunõukogu lõpuks 17. juunil 2022 vastu võttis ja mis avaldati Mali Vabariigi Teatajas 24. juunil 2022, üleminekuperioodi presidendil ja asepresidendil ning üleminekuvalitsuse liikmetel kandideerida presidendi- ja parlamendivalimistel, mis on vastuolus üleminekuhartaga.

Adama Ben Diarra on poliitilistel meeleavaldustel ja sotsiaalvõrgustikes aktiivselt toetanud Mali poliitilise üleminekuprotsessi pikendamist, märkides, et üleminekuvõimude otsustatud üleminekuperioodi viieaastane pikendamine pärast riikliku taasloomise assambleed (Assises nationales de la Refondation, ANR) on Mali rahva kindel soov.

Vastupidiselt ECOWASiga eelnevalt üleminekuharta kohaselt kokku lepitud reformide ja valimiste ajakavale kuulutas üleminekuvalitsus ANRi välja reformieelse protsessina ja 27. veebruariks 2022 kavandatud valimiste korraldamise eeltingimusena.

Nagu Choguel Maïga teatas, lükati ANRi mitu korda edasi ja valimised viibisid. Mitu sidusrühma boikoteerisid ANRi, mis peeti lõpuks 2021. aasta detsembris. Üleminekuvalitsus esitas ANRi lõplike soovituste alusel uue ajakava, mille kohaselt korraldatakse presidendivalimised 2025. aasta detsembris ning mis võimaldab üleminekuvõimudel jääda seega võimule kauemaks kui viieks aastaks. 2022. aasta juunis esitas üleminekuvalitsus ECOWASile muudetud ajakava, mille kohaselt korraldatakse presidendivalimised 2024. aasta märtsis, mis on rohkem kui kaks aastat pärast üleminekuhartas määratud tähtaega.

ECOWAS võttis 2021. aasta novembris vastu individuaalsed sanktsioonid üleminekuvõimude (sealhulgas Adama Ben Diarra) suhtes, kuna nad viivitasid valimiste korraldamise ja Mali poliitilise üleminekuprotsessi lõpuleviimisega. ECOWAS rõhutas, et üleminekuvõimud on kasutanud reformide elluviimise vajadust ettekäändena, et õigustada Mali poliitilise üleminekuprotsessi pikendamist ja püsida võimul demokraatlike valimisteta. ECOWAS otsustas 3. juulil 2022 individuaalsed sanktsioonid säilitada.

Eeltoodust lähtuvalt takistab ja õõnestab Adama Ben Diarra Mali poliitilise ülemineku edukat lõpuleviimist, eelkõige takistades ja õõnestades valimiste korraldamist ning võimu üleandmist valitud ametivõimudele.

4.2.2022


13.12.2022   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 319/16


KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2022/2437,

9. detsember 2022,

millega muudetakse rakendusmääruse (EL) 2021/605 (milles sätestatakse sigade Aafrika katku tõrje erimeetmed) I lisa

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 9. märtsi 2016. aasta määrust (EL) 2016/429 loomataudide kohta, millega muudetakse teatavaid loomatervise valdkonna õigusakte või tunnistatakse need kehtetuks (loomatervise määrus), (1) eriti selle artikli 71 lõiget 3,

ning arvestades järgmist:

(1)

Sigade Aafrika katk on peetavaid sigu ja uluksigu kahjustav nakkuslik viirushaigus, mis võib rängalt mõjutada seda loomapopulatsiooni ja loomakasvatuse kasumlikkust ning häirida nende loomade ja neilt pärit loomsete saaduste saadetiste liidusisest liikumist ja kolmandatesse riikidesse eksportimist.

(2)

Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2021/605 (2) võeti vastu määruse (EL) 2016/429 raames ning selles on sätestatud sigade Aafrika katku tõrje erimeetmed, mida kõnealuse rakendusmääruse I lisas loetletud liikmesriigid (edaspidi „asjaomased liikmesriigid“) peavad piiratud aja jooksul kohaldama kõnealuses lisas loetletud I, II ja III taseme piirangutsoonides.

(3)

Rakendusmääruse (EL) 2021/605 I lisas I, II ja III taseme piirangutsoonidena loetletud piirkonnad on määratletud liidus valitseva sigade Aafrika katku epidemioloogilise olukorra alusel. Rakendusmääruse (EL) 2021/605 I lisa muudeti viimati komisjoni rakendusmäärusega (EL) 2022/2348 (3) pärast kõnealuse taudiga seotud epidemioloogilise olukorra muutusi Lätis ja Slovakkias. Pärast kõnealuse rakendusmääruse vastuvõtmise kuupäeva on selle taudiga seotud epidemioloogiline olukord teatavates asjaomastes liikmesriikides muutunud.

(4)

Kõik rakendusmääruse (EL) 2021/605 I lisas loetletud I, II ja III taseme piirangutsoonide suhtes tehtavad muudatused peaksid põhinema sigade Aafrika katkuga seotud epidemioloogilisel olukorral kõnealusest taudist mõjutatud piirkondades ja sigade Aafrika katkuga seotud üldisel epidemioloogilisel olukorral asjaomases liikmesriigis ning muudatuste tegemisel tuleks arvesse võtta kõnealuse taudi edasise leviku riski, aga ka sigade Aafrika katkuga seotud olukorrast tingitud tsoonideks jaotamise geograafilise määratlemise teaduslikult põhjendatud põhimõtteid ja kriteeriume ning liikmesriikidega alalises taime-, looma-, toidu- ja söödakomitees kokku lepitud ja komisjoni veebisaidil üldsusele kättesaadavaid liidu suuniseid (4). Sellistes muudatustes tuleks arvesse võtta ka rahvusvahelisi standardeid, nagu Maailma Loomatervise Organisatsiooni (WOAH) maismaaloomade tervise koodeks, (5) ning asjaomaste liikmesriikide pädevate asutuste esitatud põhjendusi tsoonideks jaotamise kohta.

(5)

Pärast rakendusmääruse (EL) 2022/2348 vastuvõtmise kuupäeva on esinenud sigade Aafrika katku uus puhang uluksigade hulgas Tšehhi Vabariigis.

(6)

2022. aasta detsembris täheldati üht sigade Aafrika katku puhangut uluksigade hulgas Tšehhi Vabariigi Libereci maakonna sellises piirkonnas, mis ei ole praegu loetletud rakendusmääruse (EL) 2021/605 I lisas. Seega tuleks see praegu kõnealuses lisas loetlemata piirkond nüüd loetleda eespool nimetatud lisas II taseme piirangutsoonina ning piirkond, mis piirneb alaga, kus täheldati puhangut uluksigade hulgas, kus sigade Aafrika katku puhang peetavate sigade või uluksigade hulgas ei ole aga ametlikult kinnitust leidnud , tuleks nüüd loetleda I taseme piirangutsoonina, et võtta arvesse seda hiljutist puhangut.

(7)

Pärast seda hiljutist sigade Aafrika katku puhangut uluksigade hulgas Tšehhi Vabariigi Libereci maakonnas ja võttes arvesse praegust sigade Aafrika katkuga seotud epidemioloogilist olukorda liidus, on tsoonideks jaotamist selles liikmesriigis uuesti hinnatud ja ajakohastatud vastavalt rakendusmääruse (EL) 2021/605 artiklitele 5, 6 ja 7. Lisaks sellele on uuesti hinnatud ja ajakohastatud riskijuhtimismeetmeid. Neid muudatusi tuleks kajastada rakendusmääruse (EL) 2021/605 I lisas.

(8)

Selleks et võtta arvesse sigade Aafrika katku epidemioloogilise olukorra hiljutisi muutusi liidus ja võidelda kõnealuse taudi levikuga seotud riskidega ennetaval viisil, tuleks Tšehhi Vabariigis piiritleda uued piisava suurusega piirangutsoonid ja loetleda need I ja II taseme piirangutsoonidena rakendusmääruse (EL) 2021/605 I lisas. Kuna sigade Aafrika katku olukord liidus muutub väga kiiresti, on uute piirangutsoonide piiritlemisel arvesse võetud ümbritsevate alade epidemioloogilist olukorda.

(9)

Võttes arvesse, kui kiireloomuline on sigade Aafrika katku levikuga seotud epidemioloogiline olukord liidus, on oluline, et käesoleva rakendusmäärusega rakendusmääruse (EL) 2021/605 I lisasse tehtavad muudatused jõustuvad võimalikult kiiresti.

(10)

Käesoleva määrusega ettenähtud meetmed on kooskõlas alalise taime-, looma-, toidu- ja söödakomitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Rakendusmääruse (EL) 2021/605 I lisa asendatakse käesoleva määruse lisas esitatud tekstiga.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub järgmisel päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 9. detsember 2022

Komisjoni nimel

president

Ursula VON DER LEYEN


(1)  ELT L 84, 31.3.2016, lk 1.

(2)  Komisjoni 7. aprilli 2021. aasta rakendusmäärus (EL) 2021/605, milles sätestatakse sigade Aafrika katku tõrje erimeetmed (ELT L 129, 15.4.2021, lk 1).

(3)  Komisjoni 1. detsembri 2022. aasta rakendusmäärus (EL) 2022/2348, millega muudetakse rakendusmääruse (EL) 2021/605 (milles sätestatakse sigade Aafrika katku tõrje erimeetmed) I lisa (ELT L 311, 2.12.2022, lk 97).

(4)  Töödokument SANTE/7112/2015/Rev. 3 „Principles and criteria for geographically defining ASF regionalisation“ (Sigade Aafrika katkuga seotud olukorrast tingitud piirkondadeks jaotamise põhimõtted ja kriteeriumid) https://ec.europa.eu/food/animals/animal-diseases/control-measures/asf_en

(5)  OIE maismaaloomade tervise koodeks, 29. väljaanne, 2021, I ja II köide (ISBN 978-92-95115-40-8), https://www.woah.org/en/what-we-do/standards/codes-and-manuals/terrestrial-code-online-access/


LISA

Rakendusmääruse (EL) 2021/605 I lisa asendatakse järgmisega:

„I LISA

PIIRANGUTSOONID

I OSA

1.   Saksamaa

Järgmised I taseme piirangutsoonid Saksamaal:

Bundesland Brandenburg:

Landkreis Dahme-Spreewald:

Gemeinde Alt Zauche-Wußwerk,

Gemeinde Byhleguhre-Byhlen,

Gemeinde Märkische Heide, mit den Gemarkungen Alt Schadow, Neu Schadow, Pretschen, Plattkow, Wittmannsdorf, Schuhlen-Wiese, Bückchen, Kuschkow, Gröditsch, Groß Leuthen, Leibchel, Glietz, Groß Leine, Dollgen, Krugau, Dürrenhofe, Biebersdorf und Klein Leine,

Gemeinde Neu Zauche,

Gemeinde Schwielochsee mit den Gemarkungen Groß Liebitz, Guhlen, Mochow und Siegadel,

Gemeinde Spreewaldheide,

Gemeinde Straupitz,

Landkreis Märkisch-Oderland:

Gemeinde Müncheberg mit den Gemarkungen Müncheberg, Eggersdorf bei Müncheberg und Hoppegarten bei Müncheberg,

Gemeinde Bliesdorf mit den Gemarkungen Kunersdorf - westlich der B167 und Bliesdorf - westlich der B167

Gemeinde Märkische Höhe mit den Gemarkungen Reichenberg und Batzlow,

Gemeinde Wriezen mit den Gemarkungen Haselberg, Frankenfelde, Schulzendorf, Lüdersdorf Biesdorf, Rathsdorf - westlich der B 167 und Wriezen - westlich der B167

Gemeinde Buckow (Märkische Schweiz),

Gemeinde Strausberg mit den Gemarkungen Hohenstein und Ruhlsdorf,

Gemeine Garzau-Garzin,

Gemeinde Waldsieversdorf,

Gemeinde Rehfelde mit der Gemarkung Werder,

Gemeinde Reichenow-Mögelin,

Gemeinde Prötzel mit den Gemarkungen Harnekop, Sternebeck und Prötzel östlich der B 168 und der L35,

Gemeinde Oberbarnim,

Gemeinde Bad Freienwalde mit der Gemarkung Sonnenburg,

Gemeinde Falkenberg mit den Gemarkungen Dannenberg, Falkenberg westlich der L 35, Gersdorf und Kruge,

Gemeinde Höhenland mit den Gemarkungen Steinbeck, Wollenberg und Wölsickendorf,

Landkreis Barnim:

Gemeinde Joachimsthal östlich der L220 (Eberswalder Straße), östlich der L23 (Töpferstraße und Templiner Straße), östlich der L239 (Glambecker Straße) und Schorfheide (JO) östlich der L238,

Gemeinde Friedrichswalde mit der Gemarkung Glambeck östlich der L 239,

Gemeinde Althüttendorf,

Gemeinde Ziethen mit den Gemarkungen Groß Ziethen und Klein Ziethen westlich der B198,

Gemeinde Chorin mit den Gemarkungen Golzow, Senftenhütte, Buchholz, Schorfheide (Ch), Chorin westlich der L200 und Sandkrug nördlich der L200,

Gemeinde Britz,

Gemeinde Schorfheide mit den Gemarkungen Altenhof, Werbellin, Lichterfelde und Finowfurt,

Gemeinde (Stadt) Eberswalde mit der Gemarkungen Finow und Spechthausen und der Gemarkung Eberswalde südlich der B167 und westlich der L200,

Gemeinde Breydin,

Gemeinde Melchow,

Gemeinde Sydower Fließ mit der Gemarkung Grüntal nördlich der K6006 (Landstraße nach Tuchen), östlich der Schönholzer Straße und östlich Am Postweg,

Hohenfinow südlich der B167,

Landkreis Uckermark:

Gemeinde Passow mit den Gemarkungen Briest, Passow und Schönow,

Gemeinde Mark Landin mit den Gemarkungen Landin nördlich der B2, Grünow und Schönermark,

Gemeinde Angermünde mit den Gemarkungen Frauenhagen, Mürow, Angermünde nördlich und nordwestlich der B2, Dobberzin nördlich der B2, Kerkow, Welsow, Bruchhagen, Greiffenberg, Günterberg, Biesenbrow, Görlsdorf, Wolletz und Altkünkendorf,

Gemeinde Zichow,

Gemeinde Casekow mit den Gemarkungen Blumberg, Wartin, Luckow-Petershagen und den Gemarkungen Biesendahlshof und Casekow westlich der L272 und nördlich der L27,

Gemeinde Hohenselchow-Groß Pinnow mit der Gemarkung Hohenselchow nördlich der L27,

Gemeinde Tantow,

Gemeinde Mescherin mit der Gemarkung Radekow, der Gemarkung Rosow südlich der K 7311 und der Gemarkung Neurochlitz westlich der B2,

Gemeinde Gartz (Oder) mit der Gemarkung Geesow westlich der B2 sowie den Gemarkungen Gartz und Hohenreinkendorf nördlich der L27 und der B2 bis zur Kastanienallee, dort links abbiegend dem Schülerweg folgend bis Höhe Bahnhof, von hier in östlicher Richtung den Salveybach kreuzend bis zum Tantower Weg, diesen in nördlicher Richtung bis zu Stettiner Straße, diese weiter folgend bis zur B2, dieser in nördlicher Richtung folgend,

Gemeinde Pinnow nördlich und westlich der B2,

Landkreis Oder-Spree:

Gemeinde Storkow (Mark),

Gemeinde Spreenhagen mit den Gemarkungen Braunsdorf, Markgrafpieske, Lebbin und Spreenhagen,

Gemeinde Grünheide (Mark) mit den Gemarkungen Kagel, Kienbaum und Hangelsberg,

Gemeinde Fürstenwalde westlich der B 168 und nördlich der L 36,

Gemeinde Rauen,

Gemeinde Wendisch Rietz bis zur östlichen Uferzone des Scharmützelsees und von der südlichen Spitze des Scharmützelsees südlich der B246,

Gemeinde Reichenwalde,

Gemeinde Bad Saarow mit der Gemarkung Petersdorf und der Gemarkung Bad Saarow-Pieskow westlich der östlichen Uferzone des Scharmützelsees und ab nördlicher Spitze westlich der L35,

Gemeinde Tauche mit der Gemarkung Werder,

Gemeinde Steinhöfel mit den Gemarkungen Jänickendorf, Schönfelde, Beerfelde, Gölsdorf, Buchholz, Tempelberg und den Gemarkungen Steinhöfel, Hasenfelde und Heinersdorf westlich der L36 und der Gemarkung Neuendorf im Sande nördlich der L36,

Landkreis Spree-Neiße:

Gemeinde Turnow-Preilack mit der Gemarkung Turnow,

Gemeinde Drachhausen,

Gemeinde Schmogrow-Fehrow,

Gemeinde Drehnow,

Gemeinde Teichland mit den Gemarkungen Maust und Neuendorf,

Gemeinde Guhrow,

Gemeinde Werben,

Gemeinde Dissen-Striesow,

Gemeinde Briesen,

Gemeinde Kolkwitz mit den Gemarkungen Klein Gaglow, Hähnchen, Kolkwitz, Glinzig und Krieschow nördl. der BAB 15, Gulben, Papitz, Babow, Eichow, Limberg und Milkersdorf,

Gemeinde Burg (Spreewald)

Kreisfreie Stadt Cottbus außer den Gemarkungen Kahren, Gallinchen, Groß Gaglow und der Gemarkung Kiekebusch südlich der BAB,

Landkreis Oberspreewald-Lausitz:

Gemeinde Lauchhammer,

Gemeinde Schwarzheide,

Gemeinde Schipkau,

Gemeinde Senftenberg mit den Gemarkungen Brieske, Niemtsch, Senftenberg und Reppist,

die Gemeinde Schwarzbach mit der Gemarkung Biehlen,

Gemeinde Großräschen mit den Gemarkungen Wormlage, Saalhausen, Barzig, Freienhufen, Großräschen,

Gemeinde Vetschau/Spreewald mit den Gemarkungen: Naundorf, Fleißdorf, Suschow, Stradow, Göritz, Koßwig, Vetschau, Repten, Tornitz, Missen und Orgosen,

Gemeinde Calau mit den Gemarkungen: Kalkwitz, Mlode, Saßleben, Reuden, Bolschwitz, Säritz, Calau, Kemmen, Werchow und Gollmitz,

Gemeinde Luckaitztal,

Gemeinde Bronkow,

Gemeinde Altdöbern mit der Gemarkung Altdöbern westlich der Bahnlinie,

Gemeinde Tettau,

Landkreis Elbe-Elster:

Gemeinde Großthiemig,

Gemeinde Hirschfeld,

Gemeinde Gröden,

Gemeinde Schraden,

Gemeinde Merzdorf,

Gemeinde Röderland mit der Gemarkung Wainsdorf, Prösen, Stolzenhain a.d. Röder,

Gemeinde Plessa mit der Gemarkung Plessa,

Landkreis Prignitz:

Gemeinde Groß Pankow mit den Gemarkungen Baek, Tangendorf, Tacken, Hohenvier, Strigleben, Steinberg und Gulow,

Gemeinde Perleberg mit der Gemarkung Schönfeld,

Gemeinde Karstädt mit den Gemarkungen Postlin, Strehlen, Blüthen, Klockow, Premslin, Glövzin, Waterloo, Karstädt, Dargardt, Garlin und die Gemarkungen Groß Warnow, Klein Warnow, Reckenzin, Streesow und Dallmin westlich der Bahnstrecke Berlin/Spandau-Hamburg/Altona,

Gemeinde Gülitz-Reetz,

Gemeinde Putlitz mit den Gemarkungen Lockstädt, Mansfeld und Laaske,

Gemeinde Triglitz,

Gemeinde Marienfließ mit der Gemarkung Frehne,

Gemeinde Kümmernitztal mit der Gemarkungen Buckow, Preddöhl und Grabow,

Gemeinde Gerdshagen mit der Gemarkung Gerdshagen,

Gemeinde Meyenburg,

Gemeinde Pritzwalk mit der Gemarkung Steffenshagen,

Bundesland Sachsen:

Stadt Dresden:

Stadtgebiet, sofern nicht bereits Teil der Sperrzone II,

Landkreis Meißen:

Gemeinde Diera-Zehren, sofern nicht bereits Teil der Sperrzone II,

Gemeinde Glaubitz, sofern nicht bereits Teil der Sperrzone II,

Gemeinde Hirschstein,

Gemeinde Käbschütztal,

Gemeinde Klipphausen, sofern nicht bereits Teil der Sperrzone II,

Gemeinde Niederau, sofern nicht bereits Teil der Sperrzone II,

Gemeinde Nünchritz, sofern nicht bereits Teil der Sperrzone II,

Gemeinde Röderaue, sofern nicht bereits Teil der Sperrzone II,

Gemeinde Stadt Gröditz, sofern nicht bereits Teil der Sperrzone II,

Gemeinde Stadt Lommatzsch,

Gemeinde Stadt Meißen, sofern nicht bereits Teil der Sperrzone II,

Gemeinde Stadt Nossen,

Gemeinde Stadt Riesa,

Gemeinde Stadt Strehla,

Gemeinde Stauchitz,

Gemeinde Wülknitz, sofern nicht bereits Teil der Sperrzone II,

Gemeinde Zeithain,

Landkreis Mittelsachsen:

Gemeinde Großweitzschen mit den Ortsteilen Döschütz, Gadewitz, Niederranschütz, Redemitz,

Gemeinde Ostrau mit den Ortsteilen Auerschütz, Beutig, Binnewitz, Clanzschwitz, Delmschütz, Döhlen, Jahna, Kattnitz, Kiebitz, Merschütz, Münchhof, Niederlützschera, Noschkowitz, Oberlützschera, Obersteina, Ostrau, Pulsitz, Rittmitz, Schlagwitz, Schmorren, Schrebitz, Sömnitz, Trebanitz, Zschochau,

Gemeinde Reinsberg,

Gemeinde Stadt Döbeln mit den Ortsteilen Beicha, Bormitz, Choren, Döbeln, Dreißig, Geleitshäuser, Gertitzsch, Gödelitz, Großsteinbach, Juchhöh, Kleinmockritz, Leschen, Lüttewitz, Maltitz, Markritz, Meila, Mochau, Nelkanitz, Oberranschütz, Petersberg, Präbschütz, Prüfern, Schallhausen, Schweimnitz, Simselwitz, Theeschütz, Zschackwitz, Zschäschütz,

Gemeinde Stadt Großschirma mit den Ortsteilen Obergruna, Siebenlehn,

Gemeinde Stadt Roßwein mit den Ortsteilen Gleisberg, Haßlau, Klinge, Naußlitz, Neuseifersdorf, Niederforst, Ossig, Roßwein, Seifersdorf, Wettersdorf, Wetterwitz,

Gemeinde Striegistal mit den Ortsteilen Gersdorf, Kummersheim, Marbach,

Gemeinde Zschaitz-Ottewig,

Landkreis Nordsachsen:

Gemeinde Arzberg mit den Ortsteilen Stehla, Tauschwitz,

Gemeinde Cavertitz mit den Ortsteilen Außig, Cavertitz, Klingenhain, Schirmenitz, Treptitz,

Gemeinde Liebschützberg mit den Ortsteilen Borna, Bornitz, Clanzschwitz, Ganzig, Kleinragewitz, Laas, Leckwitz, Liebschütz, Sahlassan, Schönnewitz, Terpitz östlich der Querung am Käferberg, Wadewitz, Zaußwitz,

Gemeinde Naundorf mit den Ortsteilen Casabra, Gastewitz, Haage, Hof, Hohenwussen, Kreina, Nasenberg, Raitzen, Reppen, Salbitz, Stennschütz, Zeicha,

Gemeinde Stadt Belgern-Schildau mit den Ortsteilen Ammelgoßwitz, Dröschkau, Liebersee östlich der B182, Oelzschau, Seydewitz, Staritz, Wohlau,

Gemeinde Stadt Mügeln mit den Ortsteilen Mahris, Schweta südlich der K8908, Zschannewitz,

Gemeinde Stadt Oschatz mit den Ortsteilen Lonnewitz östlich des Sandbaches und nördlich der B6, Oschatz östlich des Schmorkauer Wegs und nördlich der S28, Rechau, Schmorkau, Zöschau,

Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge:

Gemeinde Bannewitz,

Gemeinde Dürrröhrsdorf-Dittersbach,

Gemeinde Kreischa,

Gemeinde Lohmen,

Gemeinde Müglitztal,

Gemeinde Stadt Dohna,

Gemeinde Stadt Freital,

Gemeinde Stadt Heidenau,

Gemeinde Stadt Hohnstein,

Gemeinde Stadt Neustadt i. Sa.,

Gemeinde Stadt Pirna,

Gemeinde Stadt Rabenau mit den Ortsteilen Lübau, Obernaundorf, Oelsa, Rabenau und Spechtritz,

Gemeinde Stadt Stolpen,

Gemeinde Stadt Tharandt mit den Ortsteilen Fördergersdorf, Großopitz, Kurort Hartha, Pohrsdorf und Spechtshausen,

Gemeinde Stadt Wilsdruff, sofern nicht bereits Teil der Sperrzone II,

Bundesland Mecklenburg-Vorpommern:

Landkreis Vorpommern Greifswald

Gemeinde Penkun,

Gemeinde Nadrensee,

Gemeinde Krackow,

Gemeinde Glasow,

Gemeinde Grambow,

Landkreis Ludwigslust-Parchim:

Gemeinde Barkhagen mit den Ortsteilen und Ortslagen: Altenlinden, Kolonie Lalchow, Plauerhagen, Zarchlin, Barkow-Ausbau, Barkow,

Gemeinde Blievenstorf mit dem Ortsteil: Blievenstorf,

Gemeinde Brenz mit den Ortsteilen und Ortslagen: Neu Brenz, Alt Brenz,

Gemeinde Domsühl mit den Ortsteilen und Ortslagen: Severin, Bergrade Hof, Bergrade Dorf, Zieslübbe, Alt Dammerow, Schlieven, Domsühl, Domsühl-Ausbau, Neu Schlieven,

Gemeinde Gallin-Kuppentin mit den Ortsteilen und Ortslagen: Kuppentin, Kuppentin-Ausbau, Daschow, Zahren, Gallin, Penzlin,

Gemeinde Ganzlin mit den Ortsteilen und Ortslagen: Dresenow, Dresenower Mühle, Twietfort, Ganzlin, Tönchow, Wendisch Priborn, Liebhof, Gnevsdorf,

Gemeinde Granzin mit den Ortsteilen und Ortslagen: Lindenbeck, Greven, Beckendorf, Bahlenrade, Granzin,

Gemeinde Grabow mit den Ortsteilen und Ortslagen: Fresenbrügge, Grabow, Griemoor, Heidehof, Kaltehof, Winkelmoor,

Gemeinde Groß Laasch mit den Ortsteilen und Ortslagen: Groß Laasch,

Gemeinde Kremmin mit den Ortsteilen und Ortslagen: Beckentin, Kremmin,

Gemeinde Kritzow mit den Ortsteilen und Ortslagen: Schlemmin, Kritzow,

Gemeinde Lewitzrand mit dem Ortsteil und Ortslage: Matzlow-Garwitz (teilweise),

Gemeinde Lübz mit den Ortsteilen und Ortslagen: Bobzin, Broock, Broock Ausbau, Hof Gischow, Lübz, Lutheran, Lutheran Ausbau, Riederfelde, Ruthen, Wessentin, Wessentin Ausbau,

Gemeinde Neustadt-Glewe mit den Ortsteilen und Ortslagen: Hohes Feld, Kiez, Klein Laasch, Liebs Siedlung, Neustadt-Glewe, Tuckhude, Wabel,

Gemeinde Obere Warnow mit den Ortsteilen und Ortslagen: Grebbin und Wozinkel, Gemarkung Kossebade teilweise, Gemarkung Herzberg mit dem Waldgebiet Bahlenholz bis an die östliche Gemeindegrenze, Gemarkung Woeten unmittelbar östlich und westlich der L16,

Gemeinde Parchim mit den Ortsteilen und Ortslagen: Dargelütz, Neuhof, Kiekindemark, Neu Klockow, Möderitz, Malchow, Damm, Parchim, Voigtsdorf, Neu Matzlow,

Gemeinde Passow mit den Ortsteilen und Ortslagen: Unterbrüz, Brüz, Welzin, Neu Brüz, Weisin, Charlottenhof, Passow,

Gemeinde Plau am See mit den Ortsteilen und Ortslagen: Reppentin, Gaarz, Silbermühle, Appelburg, Seelust, Plau-Am See, Plötzenhöhe, Klebe, Lalchow, Quetzin, Heidekrug,

Gemeinde Rom mit den Ortsteilen und Ortslagen: Lancken, Stralendorf, Rom, Darze, Paarsch,

Gemeinde Spornitz mit den Ortsteilen und Ortslagen: Dütschow, Primark, Steinbeck, Spornitz,

Gemeinde Werder mit den Ortsteilen und Ortslagen: Neu Benthen, Benthen, Tannenhof, Werder.

2.   Eesti

Järgmised I taseme piirangutsoonid Eestis:

Hiiu maakond.

3.   Kreeka

Järgmised I taseme piirangutsoonid Kreekas:

in the regional unit of Drama:

the community departments of Sidironero and Skaloti and the municipal departments of Livadero and Ksiropotamo (in Drama municipality),

the municipal department of Paranesti (in Paranesti municipality),

the municipal departments of Kokkinogeia, Mikropoli, Panorama, Pyrgoi (in Prosotsani municipality),

the municipal departments of Kato Nevrokopi, Chrysokefalo, Achladea, Vathytopos, Volakas, Granitis, Dasotos, Eksohi, Katafyto, Lefkogeia, Mikrokleisoura, Mikromilea, Ochyro, Pagoneri, Perithorio, Kato Vrontou and Potamoi (in Kato Nevrokopi municipality),

in the regional unit of Xanthi:

the municipal departments of Kimmerion, Stavroupoli, Gerakas, Dafnonas, Komnina, Kariofyto and Neochori (in Xanthi municipality),

the community departments of Satres, Thermes, Kotyli, and the municipal departments of Myki, Echinos and Oraio and (in Myki municipality),

the community department of Selero and the municipal department of Sounio (in Avdira municipality),

in the regional unit of Rodopi:

the municipal departments of Komotini, Anthochorio, Gratini, Thrylorio, Kalhas, Karydia, Kikidio, Kosmio, Pandrosos, Aigeiros, Kallisti, Meleti, Neo Sidirochori and Mega Doukato (in Komotini municipality),

the municipal departments of Ipio, Arriana, Darmeni, Archontika, Fillyra, Ano Drosini, Aratos and the Community Departments Kehros and Organi (in Arriana municipality),

the municipal departments of Iasmos, Sostis, Asomatoi, Polyanthos and Amvrosia and the community department of Amaxades (in Iasmos municipality),

the municipal department of Amaranta (in Maroneia Sapon municipality),

in the regional unit of Evros:

the municipal departments of Kyriaki, Mandra, Mavrokklisi, Mikro Dereio, Protokklisi, Roussa, Goniko, Geriko, Sidirochori, Megalo Derio, Sidiro, Giannouli, Agriani and Petrolofos (in Soufli municipality),

the municipal departments of Dikaia, Arzos, Elaia, Therapio, Komara, Marasia, Ormenio, Pentalofos, Petrota, Plati, Ptelea, Kyprinos, Zoni, Fulakio, Spilaio, Nea Vyssa, Kavili, Kastanies, Rizia, Sterna, Ampelakia, Valtos, Megali Doxipara, Neochori and Chandras (in Orestiada municipality),

the municipal departments of Asvestades, Ellinochori, Karoti, Koufovouno, Kiani, Mani, Sitochori, Alepochori, Asproneri, Metaxades, Vrysika, Doksa, Elafoxori, Ladi, Paliouri and Poimeniko (in Didymoteixo municipality),

in the regional unit of Serres:

the municipal departments of Kerkini, Livadia, Makrynitsa, Neochori, Platanakia, Petritsi, Akritochori, Vyroneia, Gonimo, Mandraki, Megalochori, Rodopoli, Ano Poroia, Katw Poroia, Sidirokastro, Vamvakophyto, Promahonas, Kamaroto, Strymonochori, Charopo, Kastanousi and Chortero and the community departments of Achladochori, Agkistro and Kapnophyto (in Sintiki municipality),

the municipal departments of Serres, Elaionas and Oinoussa and the community departments of Orini and Ano Vrontou (in Serres municipality),

the municipal departments of Dasochoriou, Irakleia, Valtero, Karperi, Koimisi, Lithotopos, Limnochori, Podismeno and Chrysochorafa (in Irakleia municipality).

4.   Läti

Järgmised I taseme piirangutsoonid Lätis:

Dienvidkurzemes novada, Grobiņas pagasts, Nīcas pagasta daļa uz ziemeļiem no apdzīvotas vietas Bernāti, autoceļa V1232, A11, V1222, Bārtas upes, Otaņķu pagasts, Grobiņas pilsēta,

Ropažu novada Stopiņu pagasta daļa, kas atrodas uz rietumiem no autoceļa V36, P4 un P5, Acones ielas, Dauguļupes ielas un Dauguļupītes.

5.   Leedu

Järgmised I taseme piirangutsoonid Leedus:

Kalvarijos savivaldybė,

Klaipėdos rajono savivaldybė: Agluonėnų, Dovilų, Gargždų, Priekulės, Vėžaičių, Kretingalės ir Dauparų-Kvietinių seniūnijos,

Marijampolės savivaldybė išskyrus Šumskų ir Sasnavos seniūnijos,

Palangos miesto savivaldybė,

Vilkaviškio rajono savivaldybė: Bartninkų, Gražiškių, Keturvalakių, Pajevonio, Virbalio, Vištyčio seniūnijos.

6.   Ungari

Järgmised I taseme piirangutsoonid Ungaris:

Békés megye 950950, 950960, 950970, 951950, 952050, 952750, 952850, 952950, 953050, 953150, 953650, 953660, 953750, 953850, 953960, 954250, 954260, 954350, 954450, 954550, 954650, 954750, 954850, 954860, 954950, 955050, 955150, 955250, 955260, 955270, 955350, 955450, 955510, 955650, 955750, 955760, 955850, 955950, 956050, 956060, 956150 és 956160 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

Bács-Kiskun megye 600150, 600850, 601550, 601650, 601660, 601750, 601850, 601950, 602050, 603250, 603750 és 603850 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

Budapest 1 kódszámú, vadgazdálkodási tevékenységre nem alkalmas területe,

Csongrád-Csanád megye 800150, 800160, 800250, 802220, 802260, 802310 és 802450 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

Fejér megye 400150, 400250, 400351, 400352, 400450, 400550, 401150, 401250, 401350, 402050, 402350, 402360, 402850, 402950, 403050, 403450, 403550, 403650, 403750, 403950, 403960, 403970, 404650, 404750, 404850, 404950, 404960, 405050, 405750, 405850, 405950,

406050, 406150, 406550, 406650 és 406750 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

Győr-Moson-Sopron megye 100550, 100650, 100950, 101050, 101350, 101450, 101550, 101560 és 102150 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

Jász-Nagykun-Szolnok megye 750150, 750160, 750260, 750350, 750450, 750460, 754450, 754550, 754560, 754570, 754650, 754750, 754950, 755050, 755150, 755250, 755350 és 755450 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

Komárom-Esztergom megye 250150, 250250, 250450, 250460, 250550, 250650, 250750, 251050, 251150, 251250, 251350, 251360, 251650, 251750, 251850, 252250, kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

Pest megye 571550, 572150, 572250, 572350, 572550, 572650, 572750, 572850, 572950, 573150, 573250, 573260, 573350, 573360, 573450, 573850, 573950, 573960, 574050, 574150, 574350, 574360, 574550, 574650, 574750, 574850, 574860, 574950, 575050, 575150, 575250, 575350, 575550, 575650, 575750, 575850, 575950, 576050, 576150, 576250, 576350, 576450, 576650, 576750, 576850, 576950, 577050, 577150, 577350, 577450, 577650, 577850, 577950, 578050, 578150, 578250, 578350, 578360, 578450, 578550, 578560, 578650, 578850, 578950, 579050, 579150, 579250, 579350, 579450, 579460, 579550, 579650, 579750, 580250 és 580450 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe.

7.   Poola

Järgmised I taseme piirangutsoonid Poolas:

w województwie kujawsko - pomorskim:

powiat rypiński,

powiat brodnicki,

powiat grudziądzki,

powiat miejski Grudziądz,

powiat wąbrzeski,

w województwie warmińsko-mazurskim:

gminy Wielbark i Rozogi w powiecie szczycieńskim,

w województwie podlaskim:

gminy Wysokie Mazowieckie z miastem Wysokie Mazowieckie, Czyżew i część gminy Kulesze Kościelne położona na południe od linii wyznaczonej przez linię kolejową w powiecie wysokomazowieckim,

gminy Miastkowo, Nowogród, Śniadowo i Zbójna w powiecie łomżyńskim,

gminy Szumowo, Zambrów z miastem Zambrów i część gminy Kołaki Kościelne położona na południe od linii wyznaczonej przez linię kolejową w powiecie zambrowskim,

gminy Grabowo, Kolno i miasto Kolno, Turośl w powiecie kolneńskim,

w województwie mazowieckim:

powiat ostrołęcki,

powiat miejski Ostrołęka,

gminy Bielsk, Brudzeń Duży, Bulkowo, Drobin, Gąbin, Łąck, Nowy Duninów, Radzanowo, Słupno, Staroźreby i Stara Biała w powiecie płockim,

powiat miejski Płock,

powiat ciechanowski,

gminy Baboszewo, Dzierzążnia, Joniec, Nowe Miasto, Płońsk i miasto Płońsk, Raciąż i miasto Raciąż, Sochocin w powiecie płońskim,

powiat sierpecki,

gmina Bieżuń, Lutocin, Siemiątkowo i Żuromin w powiecie żuromińskim,

część powiatu ostrowskiego niewymieniona w części II załącznika I,

gminy Dzieżgowo, Lipowiec Kościelny, Mława, Radzanów, Strzegowo, Stupsk, Szreńsk, Szydłowo, Wiśniewo w powiecie mławskim,

powiat przasnyski,

powiat makowski,

powiat pułtuski,

część powiatu wyszkowskiego niewymieniona w części II załącznika I,

część powiatu węgrowskiego niewymieniona w części II załącznika I,

część powiatu wołomińskiego niewymieniona w części II załącznika I,

gminy Mokobody i Suchożebry w powiecie siedleckim,

gminy Dobre, Jakubów, Kałuszyn, Stanisławów w powiecie mińskim,

gminy Bielany i gmina wiejska Sokołów Podlaski w powiecie sokołowskim,

powiat gostyniński,

w województwie podkarpackim:

gmina Krempna w powiecie jasielskim,

część powiatu ropczycko – sędziszowskiego niewymieniona w części II załącznika I,

gminy Pruchnik, Rokietnica, Roźwienica, w powiecie jarosławskim,

gminy Fredropol, Krasiczyn, Krzywcza, Przemyśl, część gminy Orły położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 77, część gminy Żurawica na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 77 w powiecie przemyskim,

powiat miejski Przemyśl,

gminy Gać, Jawornik Polski, Kańczuga, część gminy Zarzecze położona na południe od linii wyznaczonej przez rzekę Mleczka w powiecie przeworskim,

powiat łańcucki,

gminy Trzebownisko, Głogów Małopolski, część gminy Świlcza położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 94 i część gminy Sokołów Małopolski położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 875 w powiecie rzeszowskim,

gmina Raniżów w powiecie kolbuszowskim,

część powiatu dębickiego niewymieniona w części II załącznika I,

w województwie świętokrzyskim:

gminy Nowy Korczyn, Solec–Zdrój, Wiślica, Stopnica, Tuczępy, Busko Zdrój w powiecie buskim,

powiat kazimierski,

powiat skarżyski,

część powiatu opatowskiego niewymieniona w części II załącznika I,

część powiatu sandomierskiego niewymieniona w części II załącznika I,

gminy Bogoria, Osiek, Staszów i część gminy Rytwiany położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 764, część gminy Szydłów położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 756 w powiecie staszowskim,

gminy Pawłów, Wąchock, część gminy Brody położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 9 oraz na południowy - zachód od linii wyznaczonej przez drogi: nr 0618T biegnącą od północnej granicy gminy do skrzyżowania w miejscowości Lipie, drogę biegnącą od miejscowości Lipie do wschodniej granicy gminy i część gminy Mirzec położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 744 biegnącą od południowej granicy gminy do miejscowości Tychów Stary a następnie przez drogę nr 0566T biegnącą od miejscowości Tychów Stary w kierunku północno - wschodnim do granicy gminy w powiecie starachowickim,

powiat ostrowiecki,

gminy Fałków, Ruda Maleniecka, Radoszyce, Smyków, Słupia Konecka, część gminy Końskie położona na zachód od linii kolejowej, część gminy Stąporków położona na południe od linii kolejowej w powiecie koneckim,

gminy Bodzentyn, Bieliny, Łagów, Morawica, Nowa Słupia, część gminy Raków położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogi nr 756 i 764, część gminy Chęciny położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 762, część gminy Górno położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od wschodniej granicy gminy łączącą miejscowości Leszczyna – Cedzyna oraz na południe od linii wyznaczonej przez ul. Kielecką w miejscowości Cedzyna biegnącą do wschodniej granicy gminy, część gminy Daleszyce położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 764 biegnącą od wschodniej granicy gminy do skrzyżowania z drogą łączącą miejscowości Daleszyce – Słopiec – Borków, dalej na północ od linii wyznaczonej przez tę drogę biegnącą od skrzyżowania z drogą nr 764 do przecięcia z linią rzeki Belnianka, następnie na północ od linii wyznaczonej przez rzeki Belnianka i Czarna Nida biegnącej do zachodniej granicy gminy w powiecie kieleckim,

gminy Działoszyce, Michałów, Pińczów, Złota w powiecie pińczowskim,

gminy Imielno, Jędrzejów, Nagłowice, Sędziszów, Słupia, Sobków, Wodzisław w powiecie jędrzejowskim,

gminy Moskorzew, Radków, Secemin, część gminy Włoszczowa położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 742 biegnącą od północnej granicy gminy do miejscowości Konieczno i dalej na zachód od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Konieczno – Rogienice – Dąbie – Podłazie, część gminy Kluczewsko położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od wschodniej granicy gminy i łączącą miejscowości Krogulec – Nowiny - Komorniki do przecięcia z linią rzeki Czarna, następnie na północ od linii wyznaczonej przez rzekę Czarna biegnącą do przecięcia z linią wyznaczoną przez drogę nr 742 i dalej na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 742 biegnącą od przecięcia z linią rzeki Czarna do południowej granicy gminy w powiecie włoszczowskim,

w województwie łódzkim:

gminy Łyszkowice, Kocierzew Południowy, Kiernozia, Chąśno, Nieborów, część gminy wiejskiej Łowicz położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 92 biegnącej od granicy miasta Łowicz do zachodniej granicy gminy oraz część gminy wiejskiej Łowicz położona na wschód od granicy miasta Łowicz i na północ od granicy gminy Nieborów w powiecie łowickim,

gminy Cielądz, Rawa Mazowiecka z miastem Rawa Mazowiecka w powiecie rawskim,

gminy Bolimów, Głuchów, Godzianów, Lipce Reymontowskie, Maków, Nowy Kawęczyn, Skierniewice, Słupia w powiecie skierniewickim,

powiat miejski Skierniewice,

gminy Mniszków, Paradyż, Sławno i Żarnów w powiecie opoczyńskim,

gminy Czerniewice, Inowłódz, Lubochnia, Rzeczyca, Tomaszów Mazowiecki z miastem Tomaszów Mazowiecki, Żelechlinek w powiecie tomaszowskim,

gmina Przedbórz w powiecie radomszczańskim, w województwie pomorskim:

gminy Ostaszewo, miasto Krynica Morska oraz część gminy Nowy Dwór Gdański położona na południowy - zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 55 biegnącą od południowej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 7, następnie przez drogę nr 7 i S7 biegnącą do zachodniej granicy gminy w powiecie nowodworskim,

gminy Lichnowy, Miłoradz, Malbork z miastem Malbork, część gminy Nowy Staw położna na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 55 w powiecie malborskim,

gminy Mikołajki Pomorskie, Stary Targ i Sztum w powiecie sztumskim,

powiat gdański,

Miasto Gdańsk,

powiat tczewski,

powiat kwidzyński,

w województwie lubuskim:

gmina Lubiszyn w powiecie gorzowskim,

gmina Dobiegniew w powiecie strzelecko – drezdeneckim,

w województwie dolnośląskim:

gminy Dziadowa Kłoda, Międzybórz, Syców, Twardogóra, część gminy wiejskiej Oleśnica położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr S8, część gminy Dobroszyce położona na wschód od linii wyznaczonej przez linię kolejową biegnącą od północnej do południowej granicy gminy w powiecie oleśnickim,

gminy Jordanów Śląski, Kobierzyce, Mietków, Sobótka, część gminy Żórawina położona na zachód od linii wyznaczonej przez autostradę A4, część gminy Kąty Wrocławskie położona na południe od linii wyznaczonej przez autostradę A4 w powiecie wrocławskim,

część gminy Domaniów położona na południowy zachód od linii wyznaczonej przez autostradę A4 w powiecie oławskim,

gmina Wiązów w powiecie strzelińskim,

część powiatu średzkiego niewymieniona w części II załącznika I,

miasto Świeradów - Zdrój w powiecie lubańskim,

gminy Pielgrzymka, miasto Złotoryja, część gminy wiejskiej Złotoryja położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od północnej granicy gminy w miejscowości Nowa Wieś Złotoryjska do granicy miasta Złotoryja oraz na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 382 biegnącą od granicy miasta Złotoryja do wschodniej granicy gminy w powiecie złotoryjskim,

gmina Mirsk w powiecie lwóweckim,

gminy Janowice Wielkie, Mysłakowice, Stara Kamienica w powiecie karkonoskim,

część powiatu miejskiego Jelenia Góra położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 366,

gminy Bolków, Męcinka, Mściwojów, Paszowice, miasto Jawor w powiecie jaworskim,

gminy Dobromierz, Jaworzyna Śląska, Marcinowice, Strzegom, Żarów w powiecie świdnickim,

gminy Dzierżoniów, Pieszyce, miasto Bielawa, miasto Dzierżoniów w powiecie dzierżoniowskim,

gminy Głuszyca, Mieroszów w powiecie wałbrzyskim,

gmina Nowa Ruda i miasto Nowa Ruda w powiecie kłodzkim,

gminy Kamienna Góra, Marciszów i miasto Kamienna Góra w powiecie kamiennogórskim,

w województwie wielkopolskim:

gminy Koźmin Wielkopolski, Rozdrażew, miasto Sulmierzyce, część gminy Krotoszyn położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogi: nr 15 biegnącą od północnej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 36, nr 36 biegnącą od skrzyżowania z drogą nr 15 do skrzyżowana z drogą nr 444, nr 444 biegnącą od skrzyżowania z drogą nr 36 do południowej granicy gminy w powiecie krotoszyńskim,

gminy Brodnica, część gminy Dolsk położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 434 biegnącą od północnej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 437, a nastęnie na wschód od drogi nr 437 biegnącej od skrzyżowania z drogąnr 434 do południowej granicy gminy, część gminy Śrem położóna na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 310 biegnącą od zachodniej granicy gminy do miejscowości Śrem, następnie na wschód od drogi nr 432 w miejscowości Śrem oraz na wschód od drogi nr 434 biegnącej od skrzyżowania z drogą nr 432 do południowej granicy gminy w powiecie śremskim,

gminy Borek Wielkopolski, Piaski, Pogorzela, w powiecie gostyńskim,

gmina Grodzisk Wielkopolski i część gminy Kamieniec położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 308 w powiecie grodziskim,

gmina Czempiń w powiecie kościańskim,

gminy Kleszczewo, Kostrzyn, Kórnik, Pobiedziska, Mosina, miasto Puszczykowo, część gminy wiejskiej Murowana Goślina położona na południe od linii kolejowej biegnącej od północnej granicy miasta Murowana Goślina do północno-wschodniej granicy gminy w powiecie poznańskim,

gmina Kiszkowo i część gminy Kłecko położona na zachód od rzeki Mała Wełna w powiecie gnieźnieńskim,

powiat czarnkowsko-trzcianecki,

część gminy Wronki położona na północ od linii wyznaczonej przez rzekę Wartę biegnącą od zachodniej granicy gminy do przecięcia z droga nr 182, a następnie na wschód od linii wyznaczonej przez drogi nr 182 oraz 184 biegnącą od skrzyżowania z drogą nr 182 do południowej granicy gminy w powiecie szamotulskim,

gmina Budzyń w powiecie chodzieskim,

gminy Mieścisko, Skoki i Wągrowiec z miastem Wągrowiec w powiecie wągrowieckim,

powiat pleszewski,

gmina Zagórów w powiecie słupeckim,

gmina Pyzdry w powiecie wrzesińskim,

gminy Kotlin, Żerków i część gminy Jarocin położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogi nr S11 i 15 w powiecie jarocińskim,

powiat ostrowski,

powiat miejski Kalisz,

powiat kaliski,

powiat turecki,

gminy Rzgów, Grodziec, Krzymów, Stare Miasto, Rychwał w powiecie konińskim,

powiat kępiński,

powiat ostrzeszowski,

w województwie opolskim:

gminy Domaszowice, Pokój, część gminy Namysłów położona na północ od linii wyznaczonej przez linię kolejową biegnącą od wschodniej do zachodniej granicy gminy w powiecie namysłowskim,

gminy Wołczyn, Kluczbork, Byczyna w powiecie kluczborskim,

gminy Praszka, Gorzów Śląski część gminy Rudniki położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 42 biegnącą od zachodniej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 43 i na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 43 biegnącą od północnej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 42 w powiecie oleskim,

gmina Grodkóww powiecie brzeskim,

gminy Komprachcice, Łubniany, Murów, Niemodlin, Tułowice w powiecie opolskim,

powiat miejski Opole,

w województwie zachodniopomorskim:

gminy Nowogródek Pomorski, Barlinek, Myślibórz, część gminy Dębno położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 126 biegnącą od zachodniej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 23 w miejscowości Dębno, następnie na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 23 do skrzyżowania z ul. Jana Pawła II w miejscowości Cychry, następnie na północ od ul. Jana Pawła II do skrzyżowania z ul. Ogrodową i dalej na północ od linii wyznaczonej przez ul. Ogrodową, której przedłużenie biegnie do wschodniej granicy gminy w powiecie myśliborskim,

gmina Stare Czarnowo w powiecie gryfińskim,

gmina Bielice, Kozielice, Pyrzyce w powiecie pyrzyckim,

gminy Bierzwnik, Krzęcin, Pełczyce w powiecie choszczeńskim,

część powiatu miejskiego Szczecin położona na zachód od linii wyznaczonej przez rzekę Odra Zachodnia biegnącą od północnej granicy gminy do przecięcia z drogą nr 10, następnie na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 10 biegnącą od przecięcia z linią wyznaczoną przez rzekę Odra Zachodnia do wschodniej granicy gminy,

gminy Dobra (Szczecińska), Police w powiecie polickim,

w województwie małopolskim:

powiat brzeski,

powiat gorlicki,

powiat proszowicki,

część powiatu nowosądeckiego niewymieniona w części II załącznika I,

gminy Czorsztyn, Krościenko nad Dunajcem, Ochotnica Dolna w powiecie nowotarskim,

powiat miejski Nowy Sącz,

powiat tarnowski,

powiat miejski Tarnów,

część powiatu dąbrowskiego niewymieniona w części III załącznika I.

8.   Slovakkia

Järgmised I taseme piirangutsoonid Slovakkias:

in the district of Nové Zámky, Sikenička, Pavlová, Bíňa, Kamenín, Kamenný Most, Malá nad Hronom, Belá, Ľubá, Šarkan, Gbelce, Bruty, Mužla, Obid, Štúrovo, Nána, Kamenica nad Hronom, Chľaba, Leľa, Bajtava, Salka, Malé Kosihy,

in the district of Veľký Krtíš, the municipalities of Ipeľské Predmostie, Veľká nad Ipľom, Hrušov, Kleňany, Sečianky,

in the district of Levice, the municipalities of Keť, Čata, Pohronský Ruskov, Hronovce, Želiezovce, Zalaba, Malé Ludince, Šalov, Sikenica, Pastovce, Bielovce, Ipeľský Sokolec, Lontov, Kubáňovo, Sazdice, Demandice, Dolné Semerovce, Vyškovce nad Ipľom, Preseľany nad Ipľom, Hrkovce, Tupá, Horné Semerovce, Hokovce, Slatina, Horné Turovce, Veľké Turovce, Šahy, Tešmak, Plášťovce, Ipeľské Uľany, Bátovce, Pečenice, Jabloňovce, Bohunice, Pukanec, Uhliská,

in the district of Krupina, the municipalities of Dudince, Terany, Hontianske Moravce, Sudince, Súdovce, Lišov,

the whole district of Ružomberok,

in the region of Turčianske Teplice, municipalties of Turček, Horná Štubňa, Čremošné, Háj, Rakša, Mošovce,

in the district of Martin, municipalties of Blatnica, Folkušová, Necpaly,

in the district of Dolný Kubín, the municipalities of Kraľovany, Žaškov, Jasenová, Vyšný Kubín, Oravská Poruba, Leštiny, Osádka, Malatiná, Chlebnice, Krivá,

in the district of Tvrdošín, the municipalities of Oravský Biely Potok, Habovka, Zuberec,

in the district of Žarnovica, the municipalities of Rudno nad Hronom, Voznica, Hodruša-Hámre,

the whole district of Žiar nad Hronom, except municipalities included in zone II.

9.   Itaalia

Järgmised I taseme piirangutsoonid Itaalias:

Piedmont Region:

in the province of Alessandria, the municipalities of Casalnoceto, Oviglio, Tortona, Viguzzolo, Frugarolo, Bergamasco, Castellar Guidobono, Berzano Di Tortona, Cerreto Grue, Carbonara Scrivia, Casasco, Carentino, Frascaro, Paderna, Montegioco, Spineto Scrivia, Villaromagnano, Pozzolo Formigaro, Momperone, Merana, Monleale, Terzo, Borgoratto Alessandrino, Casal Cermelli, Montemarzino, Bistagno, Castellazzo Bormida, Bosco Marengo, Castelspina, Volpeglino, Alice Bel Colle, Gamalero, Volpedo, Pozzol Groppo, Sarezzano,

in the province of Asti, the municipalities of Olmo Gentile, Nizza Monferrato, Incisa Scapaccino, Roccaverano, Castel Boglione, Mombaruzzo, Maranzana, Castel Rocchero, Rocchetta Palafea, Castelletto Molina, Castelnuovo Belbo, Montabone, Quaranti, Fontanile, Calamandrana, Bruno, Sessame, Monastero Bormida, Bubbio, Cassinasco, Serole, Loazzolo, Cessole, Vesime, San Giorgio Scarampi,

in the province of Cuneo, the municipalities of Bergolo, Pezzolo Valle Uzzone, Cortemilia, Levice, Castelletto Uzzone, Perletto,

Liguria Region:

in the province of Genova, the Municipalities of Rovegno, Rapallo, Portofino, Cicagna, Avegno, Montebruno, Santa Margherita Ligure, Favale Di Malvaro, Recco, Camogli, Moconesi, Tribogna, Fascia, Uscio, Gorreto, Fontanigorda, Neirone, Rondanina, Lorsica, Propata;

in the province of Savona, the municipalities of Cairo Montenotte, Quiliano, Dego, Altare, Piana Crixia, Giusvalla, Albissola Marina, Savona,

Emilia-Romagna Region:

in the province of Piacenza, the municipalities of Ottone, Zerba,

Lombardia Region:

in the province of Pavia, the municipalities of Rocca Susella, Montesegale, Menconico, Val Di Nizza, Bagnaria, Santa Margherita Di Staffora, Ponte Nizza, Brallo Di Pregola, Varzi, Godiasco, Cecima,

Lazio Region:

in the province of Rome,

North: the municipalities of Riano, Castelnuovo di Porto, Capena, Fiano Romano, Morlupo, Sacrofano, Magliano Romano, Formello, Campagnano di Roma, Anguillara;

West: the municipality of Fiumicino;

South: the municipality of Rome between the boundaries of the municipality of Fiumicino (West), the limits of Zone 3 (North), the Tiber river up to the intersection with the Grande Raccordo Anulare GRA Highway, the Grande Raccordo Anulare GRA Highway up to the intersection with A24 Highway, A24 Highway up to the intersection with Viale del Tecnopolo, viale del Tecnopolo up to the intersection with the boundaries of the municipality of Guidonia Montecelio;

East: the municipalities of Guidonia Montecelio, Montelibretti, Palombara Sabina, Monterotondo, Mentana, Sant’Angelo Romano, Fonte Nuova.

10.   Tšehhi Vabariik

Järgmised I taseme piirangutsoonid Tšehhi Vabariigis:

Region of Liberec:

in the district of Liberec, the municipalities of Hrádek nad Nisou, Oldřichov v Hájích, Grabštejn, Václavice u Hrádku nad Nisou, Horní Vítkov, Dolní Vítkov, Bílý Kostel nad Nisou, Dolní Chrastava, Horní Chrastava, Chrastava I, Nová Ves u Chrastavy, Mlýnice, Albrechtice u Frýdlantu, Kristiánov, Heřmanice u Frýdlantu, Dětřichov u Frýdlantu, Mníšek u Liberce, Oldřichov na Hranicích, Machnín, Svárov u Liberce, Desná I, Krásná Studánka, Stráž nad Nisou, Fojtka, Radčice u Krásné Studánky, Kateřinky u Liberce, Staré Pavlovice, Nové Pavlovice, Růžodol I, Františkov u Liberce, Liberec, Ruprechtice, Rudolfov, Horní Růžodol, Rochlice u Liberce, Starý Harcov, Vratislavice nad Nisou, Kunratice u Liberce, Proseč nad Nisou, Lukášov, Rýnovice, Jablonec nad Nisou, Jablonecké Paseky, Jindřichov nad Nisou, Mšeno nad Nisou, Lučany nad Nisou, Smržovka, Tanvald, Jiřetín pod Bukovou, Dolní Maxov, Antonínov, Horní Maxov, Karlov u Josefova Dolu, Loučná nad Nisou, Hraničná nad Nisou, Janov nad Nisou, Bedřichov u Jablonce nad Nisou, Josefův Důl u Jablonce nad Nisou, Albrechtice v Jizerských horách, Desná III, Polubný, Harrachov, Jizerka, Hejnice, Bílý Potok pod Smrkem.

II OSA

1.   Bulgaaria

Järgmised II taseme piirangutsoonid Bulgaarias:

the whole region of Haskovo,

the whole region of Yambol,

the whole region of Stara Zagora,

the whole region of Pernik,

the whole region of Kyustendil,

the whole region of Plovdiv, excluding the areas in Part III,

the whole region of Pazardzhik, excluding the areas in Part III,

the whole region of Smolyan,

the whole region of Dobrich,

the whole region of Sofia city,

the whole region of Sofia Province,

the whole region of Blagoevgrad excluding the areas in Part III,

the whole region of Razgrad,

the whole region of Kardzhali,

the whole region of Burgas,

the whole region of Varna excluding the areas in Part III,

the whole region of Silistra,

the whole region of Ruse,

the whole region of Veliko Tarnovo,

the whole region of Pleven,

the whole region of Targovishte,

the whole region of Shumen,

the whole region of Sliven,

the whole region of Vidin,

the whole region of Gabrovo,

the whole region of Lovech,

the whole region of Montana,

the whole region of Vratza.

2.   Saksamaa

Järgmised II taseme piirangutsoonid Saksamaal:

Bundesland Brandenburg:

Landkreis Oder-Spree:

Gemeinde Grunow-Dammendorf,

Gemeinde Mixdorf

Gemeinde Schlaubetal,

Gemeinde Neuzelle,

Gemeinde Neißemünde,

Gemeinde Lawitz,

Gemeinde Eisenhüttenstadt,

Gemeinde Vogelsang,

Gemeinde Ziltendorf,

Gemeinde Wiesenau,

Gemeinde Friedland,

Gemeinde Siehdichum,

Gemeinde Müllrose,

Gemeinde Briesen,

Gemeinde Jacobsdorf

Gemeinde Groß Lindow,

Gemeinde Brieskow-Finkenheerd,

Gemeinde Ragow-Merz,

Gemeinde Beeskow,

Gemeinde Rietz-Neuendorf,

Gemeinde Tauche mit den Gemarkungen Stremmen, Ranzig, Trebatsch, Sabrodt, Sawall, Mitweide, Lindenberg, Falkenberg (T), Görsdorf (B), Wulfersdorf, Giesensdorf, Briescht, Kossenblatt und Tauche,

Gemeinde Langewahl,

Gemeinde Berkenbrück,

Gemeinde Steinhöfel mit den Gemarkungen Arensdorf und Demitz und den Gemarkungen Steinhöfel, Hasenfelde und Heinersdorf östlich der L 36 und der Gemarkung Neuendorf im Sande südlich der L36,

Gemeinde Fürstenwalde östlich der B 168 und südlich der L36,

Gemeinde Diensdorf-Radlow,

Gemeinde Wendisch Rietz östlich des Scharmützelsees und nördlich der B 246,

Gemeinde Bad Saarow mit der Gemarkung Neu Golm und der Gemarkung Bad Saarow-Pieskow östlich des Scharmützelsees und ab nördlicher Spitze östlich der L35,

Landkreis Dahme-Spreewald:

Gemeinde Jamlitz,

Gemeinde Lieberose,

Gemeinde Schwielochsee mit den Gemarkungen Goyatz, Jessern, Lamsfeld, Ressen, Speichrow und Zaue,

Landkreis Spree-Neiße:

Gemeinde Schenkendöbern,

Gemeinde Guben,

Gemeinde Jänschwalde,

Gemeinde Tauer,

Gemeinde Peitz,

Gemeinde Kolkwitz mit den Gemarkungen Klein Gaglow, Hähnchen, Kolkwitz, Glinzig und Krieschow südlich der BAB 15,

Gemeinde Turnow-Preilack mit der Gemarkung Preilack,

Gemeinde Teichland mit der Gemarkung Bärenbrück,

Gemeinde Heinersbrück,

Gemeinde Forst,

Gemeinde Groß Schacksdorf-Simmersdorf,

Gemeinde Neiße-Malxetal,

Gemeinde Jämlitz-Klein Düben,

Gemeinde Tschernitz,

Gemeinde Döbern,

Gemeinde Felixsee,

Gemeinde Wiesengrund,

Gemeinde Spremberg,

Gemeinde Welzow,

Gemeinde Neuhausen/Spree,

Gemeinde Drebkau,

Kreisfreie Stadt Cottbus mit den Gemarkungen Kahren, Gallinchen, Groß Gaglow und der Gemarkung Kiekebusch südlich der BAB 15,

Landkreis Märkisch-Oderland:

Gemeinde Bleyen-Genschmar,

Gemeinde Neuhardenberg

Gemeinde Golzow,

Gemeinde Küstriner Vorland,

Gemeinde Alt Tucheband,

Gemeinde Reitwein,

Gemeinde Podelzig,

Gemeinde Gusow-Platkow,

Gemeinde Seelow,

Gemeinde Vierlinden,

Gemeinde Lindendorf,

Gemeinde Fichtenhöhe,

Gemeinde Lietzen,

Gemeinde Falkenhagen (Mark),

Gemeinde Zeschdorf,

Gemeinde Treplin,

Gemeinde Lebus,

Gemeinde Müncheberg mit den Gemarkungen Jahnsfelde, Trebnitz, Obersdorf, Münchehofe und Hermersdorf,

Gemeinde Märkische Höhe mit der Gemarkung Ringenwalde,

Gemeinde Bliesdorf mit der Gemarkung Metzdorf und Gemeinde Bliesdorf – östlich der B167 bis östlicher Teil, begrenzt aus Richtung Gemarkungsgrenze Neutrebbin südlich der Bahnlinie bis Straße „Sophienhof“ dieser westlich folgend bis „Ruesterchegraben“ weiter entlang Feldweg an den Windrädern Richtung „Herrnhof“, weiter entlang „Letschiner Hauptgraben“ nord-östlich bis Gemarkungsgrenze Alttrebbin und Kunersdorf – östlich der B167,

Gemeinde Bad Freienwalde mit den Gemarkungen Altglietzen, Altranft, Bad Freienwalde, Bralitz, Hohenwutzen, Schiffmühle, Hohensaaten und Neuenhagen,

Gemeinde Falkenberg mit der Gemarkung Falkenberg östlich der L35,

Gemeinde Oderaue,

Gemeinde Wriezen mit den Gemarkungen Altwriezen, Jäckelsbruch, Neugaul, Beauregard, Eichwerder, Rathsdorf – östlich der B167 und Wriezen – östlich der B167,

Gemeinde Neulewin,

Gemeinde Neutrebbin,

Gemeinde Letschin,

Gemeinde Zechin,

Landkreis Barnim:

Gemeinde Lunow-Stolzenhagen,

Gemeinde Parsteinsee,

Gemeinde Oderberg,

Gemeinde Liepe,

Gemeinde Hohenfinow (nördlich der B167),

Gemeinde Niederfinow,

Gemeinde (Stadt) Eberswalde mit den Gemarkungen Eberswalde nördlich der B167 und östlich der L200, Sommerfelde und Tornow nördlich der B167,

Gemeinde Chorin mit den Gemarkungen Brodowin, Chorin östlich der L200, Serwest, Neuehütte, Sandkrug östlich der L200,

Gemeinde Ziethen mit der Gemarkung Klein Ziethen östlich der Serwester Dorfstraße und östlich der B198,

Landkreis Uckermark:

Gemeinde Angermünde mit den Gemarkungen Crussow, Stolpe, Gellmersdorf, Neukünkendorf, Bölkendorf, Herzsprung, Schmargendorf und den Gemarkungen Angermünde südlich und südöstlich der B2 und Dobberzin südlich der B2,

Gemeinde Schwedt mit den Gemarkungen Criewen, Zützen, Schwedt, Stendell, Kummerow, Kunow, Vierraden, Blumenhagen, Oderbruchwiesen, Enkelsee, Gatow, Hohenfelde, Schöneberg, Flemsdorf und der Gemarkung Felchow östlich der B2,

Gemeinde Pinnow südlich und östlich der B2,

Gemeinde Berkholz-Meyenburg,

Gemeinde Mark Landin mit der Gemarkung Landin südlich der B2,

Gemeinde Casekow mit der Gemarkung Woltersdorf und den Gemarkungen Biesendahlshof und Casekow östlich der L272 und südlich der L27,

Gemeinde Hohenselchow-Groß Pinnow mit der Gemarkung Groß Pinnow und der Gemarkung Hohenselchow südlich der L27,

Gemeinde Gartz (Oder) mit der Gemarkung Friedrichsthal und den Gemarkungen Gartz und Hohenreinkendorf südlich der L27 und der B2 bis Kastanienallee, dort links abbiegend dem Schülerweg folgend bis Höhe Bahnhof, von hier in östlicher Richtung den Salveybach kreuzend bis zum Tantower Weg, diesen in nördlicher Richtung bis zu Stettiner Straße, diese weiter folgend bis zur B2, dieser in nördlicher Richtung folgend,

Gemeinde Mescherin mit der Gemarkung Mescherin, der Gemarkung Neurochlitz östlich der B2 und der Gemarkung Rosow nördlich der K 7311,

Gemeinde Passow mit der Gemarkung Jamikow,

Kreisfreie Stadt Frankfurt (Oder),

Landkreis Prignitz:

Gemeinde Karstädt mit den Gemarkungen Neuhof und Kribbe und den Gemarkungen Groß Warnow, Klein Warnow, Reckenzin, Streesow und Dallmin östlich der Bahnstrecke Berlin/Spandau-Hamburg/Altona,

Gemeinde Berge,

Gemeinde Pirow mit den Gemarkungen Hülsebeck, Pirow, Bresch und Burow,

Gemeinde Putlitz mit den Gemarkungen Sagast, Nettelbeck, Porep, Lütkendorf, Putlitz, Weitgendorf und Telschow,

Gemeinde Marienfließ mit den Gemarkungen Jännersdorf, Stepenitz und Krempendorf,

Landkreis Oberspreewald-Lausitz:

Gemeinde Vetschau mit den Gemarkungen Wüstenhain und Laasow,

Gemeinde Altdöbern mit den Gemarkungen Reddern, Ranzow, Pritzen, Altdöbern östlich der Bahnstrecke Altdöbern –Großräschen,

Gemeinde Großräschen mit den Gemarkungen Woschkow, Dörrwalde, Allmosen,

Gemeinde Neu-Seeland,

Gemeinde Neupetershain,

Gemeinde Senftenberg mit der Gemarkungen Peickwitz, Sedlitz, Kleinkoschen, Großkoschen und Hosena,

Gemeinde Hohenbocka,

Gemeinde Grünewald,

Gemeinde Hermsdorf,

Gemeinde Kroppen,

Gemeinde Ortrand,

Gemeinde Großkmehlen,

Gemeinde Lindenau,

Gemeinde Frauendorf,

Gemeinde Ruhland,

Gemeinde Guteborn

Gemeinde Schwarzbach mit der Gemarkung Schwarzbach,

Bundesland Sachsen:

Landkreis Bautzen,

Stadt Dresden:

Stadtgebiet nördlich der BAB4 bis zum Verlauf westlich der Elbe, dann nördlich der B6,

Landkreis Görlitz,

Landkreis Meißen:

Gemeinde Diera-Zehren östlich der Elbe,

Gemeinde Ebersbach,

Gemeinde Glaubitz östlich des Grödel-Elsterwerdaer-Floßkanals,

Gemeinde Klipphausen östlich der S177,

Gemeinde Lampertswalde,

Gemeinde Moritzburg,

Gemeinde Niederau östlich der B101,

Gemeinde Nünchritz östlich der Elbe und südlich des Grödel-Elsterwerdaer-Floßkanals,

Gemeinde Priestewitz,

Gemeinde Röderaue östlich des Grödel-Elsterwerdaer-Floßkanals,

Gemeinde Schönfeld,

Gemeinde Stadt Coswig,

Gemeinde Stadt Gröditz östlich des Grödel-Elsterwerdaer-Floßkanals,

Gemeinde Stadt Großenhain,

Gemeinde Stadt Meißen östlich des Straßenverlaufs der S177 bis zur B6, dann B6 bis zur B101, ab der B101 Elbtalbrücke Richtung Norden östlich der Elbe,

Gemeinde Stadt Radebeul,

Gemeinde Stadt Radeburg,

Gemeinde Thiendorf,

Gemeinde Weinböhla,

Gemeinde Wülknitz östlich des Grödel-Elsterwerdaer-Floßkanals,

Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge:

Gemeinde Stadt Wilsdruff nördlich der BAB4 zwischen den Abfahren Wilsdruff und Dreieck Dresden-West,

Bundesland Mecklenburg-Vorpommern:

Landkreis Ludwigslust-Parchim:

Gemeinde Balow mit dem Ortsteil: Balow,

Gemeinde Brunow mit den Ortsteilen und Ortslagen: Bauerkuhl, Brunow (bei Ludwigslust), Klüß, Löcknitz (bei Parchim),

Gemeinde Dambeck mit dem Ortsteil und der Ortslage: Dambeck (bei Ludwigslust),

Gemeinde Ganzlin mit den Ortsteilen und Ortslagen: Barackendorf, Hof Retzow, Klein Damerow, Retzow, Wangelin,

Gemeinde Gehlsbach mit den Ortsteilen und Ortslagen: Ausbau Darß, Darß, Hof Karbow, Karbow, Karbow-Ausbau, Quaßlin, Quaßlin Hof, Quaßliner Mühle, Vietlübbe, Wahlstorf

Gemeinde Groß Godems mit den Ortsteilen und Ortslagen: Groß Godems, Klein Godems,

Gemeinde Karrenzin mit den Ortsteilen und Ortslagen: Herzfeld, Karrenzin, Karrenzin-Ausbau, Neu Herzfeld, Repzin, Wulfsahl,

Gemeinde Kreien mit den Ortsteilen und Ortslagen: Ausbau Kreien, Hof Kreien, Kolonie Kreien, Kreien, Wilsen,

Gemeinde Kritzow mit dem Ortsteil und der Ortslage: Benzin,

Gemeinde Lübz mit den Ortsteilen und Ortslagen: Burow, Gischow, Meyerberg,

Gemeinde Möllenbeck mit den Ortsteilen und Ortslagen: Carlshof, Horst, Menzendorf, Möllenbeck,

Gemeinde Muchow mit dem Ortsteil und Ortslage: Muchow,

Gemeinde Parchim mit dem Ortsteil und Ortslage: Slate,

Gemeinde Prislich mit den Ortsteilen und Ortslagen: Marienhof, Neese, Prislich, Werle,

Gemeinde Rom mit dem Ortsteil und Ortslage: Klein Niendorf,

Gemeinde Ruhner Berge mit den Ortsteilen und Ortslagen: Dorf Poltnitz, Drenkow, Griebow, Jarchow, Leppin, Malow, Malower Mühle, Marnitz, Mentin, Mooster, Poitendorf, Poltnitz, Suckow, Tessenow, Zachow,

Gemeinde Siggelkow mit den Ortsteilen und Ortslagen: Groß Pankow, Klein Pankow, Neuburg, Redlin, Siggelkow,

Gemeinde Stolpe mit den Ortsteilen und Ortslagen: Barkow, Granzin, Stolpe Ausbau, Stolpe,

Gemeinde Ziegendorf mit den Ortsteilen und Ortslagen: Drefahl, Meierstorf, Neu Drefahl, Pampin, Platschow, Stresendorf, Ziegendorf,

Gemeinde Zierzow mit den Ortsteilen und Ortslagen: Kolbow, Zierzow.

3.   Eesti

Järgmised II taseme piirangutsoonid Eestis:

Eesti Vabariik (välja arvatud Hiiu maakond).

4.   Läti

Järgmised II taseme piirangutsoonid Lätis:

Aizkraukles novads,

Alūksnes novads,

Augšdaugavas novads,

Ādažu novads,

Balvu novads,

Bauskas novads,

Cēsu novads,

Dienvidkurzemes novada Aizputes, Cīravas, Lažas, Durbes, Dunalkas, Tadaiķu, Vecpils, Bārtas, Sakas, Bunkas, Priekules, Gramzdas, Kalētu, Virgas, Dunikas, Vaiņodes, Gaviezes, Rucavas, Vērgales, Medzes pagasts, Nīcas pagasta daļa uz dienvidiem no apdzīvotas vietas Bernāti, autoceļa V1232, A11, V1222, Bārtas upes, Embūtes pagasta daļa uz dienvidiem no autoceļa P116, P106, autoceļa no apdzīvotas vietas Dinsdurbe, Kalvenes pagasta daļa uz rietumiem no ceļa pie Vārtājas upes līdz autoceļam A9, uz dienvidiem no autoceļa A9, uz rietumiem no autoceļa V1200, Kazdangas pagasta daļa uz rietumiem no ceļa V1200, P115, P117, V1296, Aizputes, Durbes, Pāvilostas, Priekules pilsēta,

Dobeles novads,

Gulbenes novads,

Jelgavas novads,

Jēkabpils novads,

Krāslavas novads,

Kuldīgas novada Alsungas, Gudenieku, Kurmāles, Rendas, Kabiles, Vārmes, Pelču, Snēpeles, Turlavas, Ēdoles, Īvandes, Rumbas, Padures pagasts, Laidu pagasta daļa uz ziemeļiem no autoceļa V1296, Kuldīgas pilsēta,

Ķekavas novads,

Limbažu novads,

Līvānu novads,

Ludzas novads,

Madonas novads,

Mārupes novads,

Ogres novads,

Olaines novads,

Preiļu novads,

Rēzeknes novads,

Ropažu novada Garkalnes, Ropažu pagasts, Stopiņu pagasta daļa, kas atrodas uz austrumiem no autoceļa V36, P4 un P5, Acones ielas, Dauguļupes ielas un Dauguļupītes, Vangažu pilsēta,

Salaspils novads,

Saldus novads,

Saulkrastu novads,

Siguldas novads,

Smiltenes novads,

Talsu novads,

Tukuma novads,

Valkas novads,

Valmieras novads,

Varakļānu novads,

Ventspils novads,

Daugavpils valstspilsētas pašvaldība,

Jelgavas valstspilsētas pašvaldība,

Jūrmalas valstspilsētas pašvaldība,

Rēzeknes valstspilsētas pašvaldība.

5.   Leedu

Järgmised II taseme piirangutsoonid Leedus:

Alytaus miesto savivaldybė,

Alytaus rajono savivaldybė,

Anykščių rajono savivaldybė,

Akmenės rajono savivaldybė,

Birštono savivaldybė,

Biržų miesto savivaldybė,

Biržų rajono savivaldybė,

Druskininkų savivaldybė,

Elektrėnų savivaldybė,

Ignalinos rajono savivaldybė,

Jonavos rajono savivaldybė,

Joniškio rajono savivaldybė,

Jurbarko rajono savivaldybė: Eržvilko, Juodaičių, Seredžiaus, Smalininkų ir Viešvilės seniūnijos,

Kaišiadorių rajono savivaldybė,

Kauno miesto savivaldybė,

Kauno rajono savivaldybė,

Kazlų rūdos savivaldybė: Kazlų Rūdos seniūnija, išskyrus vakarinė dalis iki kelio 2602 ir 183, Plutiškių seniūnija,

Kelmės rajono savivaldybė: Kelmės, Kražių, Liolių, Tytuvėnų, Tytuvėnų apylinkių, Pakražančio ir Vaiguvos seniūnijos,

Kėdainių rajono savivaldybė,

Klaipėdos rajono savivaldybė: Judrėnų, Endriejavo ir Veiviržėnų seniūnijos,

Kupiškio rajono savivaldybė,

Kretingos rajono savivaldybė,

Lazdijų rajono savivaldybė,

Mažeikių rajono savivaldybė,

Molėtų rajono savivaldybė: Alantos, Balninkų, Čiulėnų, Inturkės, Joniškio, Luokesos, Mindūnų, Suginčių ir Videniškių seniūnijos,

Pagėgių savivaldybė,

Pakruojo rajono savivaldybė,

Panevėžio rajono savivaldybė,

Panevėžio miesto savivaldybė,

Pasvalio rajono savivaldybė,

Radviliškio rajono savivaldybė,

Rietavo savivaldybė,

Prienų rajono savivaldybė,

Plungės rajono savivaldybė,

Raseinių rajono savivaldybė,

Rokiškio rajono savivaldybė,

Skuodo rajono savivaldybė,

Šakių rajono savivaldybė: Kriūkų, Lekėčių ir Lukšių seniūnijos,

Šalčininkų rajono savivaldybė,

Šiaulių miesto savivaldybė,

Šiaulių rajono savivaldybė: Ginkūnų, Gruzdžių, Kairių, Kužių, Meškuičių, Raudėnų, Šakynos ir Šiaulių kaimiškosios seniūnijos,

Šilutės rajono savivaldybė,

Širvintų rajono savivaldybė: Čiobiškio, Gelvonų, Jauniūnų, Kernavės, Musninkų ir Širvintų seniūnijos,

Šilalės rajono savivaldybė,

Švenčionių rajono savivaldybė,

Tauragės rajono savivaldybė,

Telšių rajono savivaldybė,

Trakų rajono savivaldybė,

Ukmergės rajono savivaldybė: Deltuvos, Lyduokių, Pabaisko, Pivonijos, Siesikų, Šešuolių, Taujėnų, Ukmergės miesto, Veprių, Vidiškių ir Žemaitkiemo seniūnijos,

Utenos rajono savivaldybė,

Varėnos rajono savivaldybė,

Vilniaus miesto savivaldybė,

Vilniaus rajono savivaldybė: Avižienių, Bezdonių, Buivydžių, Dūkštų, Juodšilių, Kalvelių, Lavoriškių, Maišiagalos, Marijampolio, Medininkų, Mickūnų, Nemenčinės, Nemenčinės miesto, Nemėžio, Pagirių, Riešės, Rudaminos, Rukainių, Sudervės, Sužionių, Šatrininkų ir Zujūnų seniūnijos,

Visagino savivaldybė,

Zarasų rajono savivaldybė.

6.   Ungari

Järgmised II taseme piirangutsoonid Ungaris:

Békés megye 950150, 950250, 950350, 950450, 950550, 950650, 950660, 950750, 950850, 950860, 951050, 951150, 951250, 951260, 951350, 951450, 951460, 951550, 951650, 951750, 952150, 952250, 952350, 952450, 952550, 952650, 953250, 953260, 953270, 953350, 953450, 953550, 953560, 953950, 954050, 954060, 954150, 956250, 956350, 956450, 956550, 956650 és 956750 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

Borsod-Abaúj-Zemplén megye valamennyi vadgazdálkodási egységének teljes területe,

Fejér megye 403150, 403160, 403250, 403260, 403350, 404250, 404550, 404560, 404570, 405450, 405550, 405650, 406450 és 407050 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

Hajdú-Bihar megye valamennyi vadgazdálkodási egységének teljes területe,

Heves megye valamennyi vadgazdálkodási egységének teljes területe,

Jász-Nagykun-Szolnok megye 750250, 750550, 750650, 750750, 750850, 750970, 750980, 751050, 751150, 751160, 751250, 751260, 751350, 751360, 751450, 751460, 751470, 751550, 751650, 751750, 751850, 751950, 752150, 752250, 752350, 752450, 752460, 752550, 752560, 752650, 752750, 752850, 752950, 753060, 753070, 753150, 753250, 753310, 753450, 753550, 753650, 753660, 753750, 753850, 753950, 753960, 754050, 754150, 754250, 754360, 754370, 754850, 755550, 755650 és 755750 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

Komárom-Esztergom megye: 250350, 250850, 250950, 251450, 251550, 251950, 252050, 252150, 252350, 252450, 252460, 252550, 252650, 252750, 252850, 252860, 252950, 252960, 253050, 253150, 253250, 253350, 253450 és 253550 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

Nógrád megye valamennyi vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

Pest megye 570150, 570250, 570350, 570450, 570550, 570650, 570750, 570850, 570950, 571050, 571150, 571250, 571350, 571650, 571750, 571760, 571850, 571950, 572050, 573550, 573650, 574250, 577250, 580050 és 580150 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye valamennyi vadgazdálkodási egységének teljes területe.

7.   Poola

Järgmised II taseme piirangutsoonid Poolas:

w województwie warmińsko-mazurskim:

gminy Kalinowo, Stare Juchy, Prostki oraz gmina wiejska Ełk w powiecie ełckim,

powiat elbląski,

powiat miejski Elbląg,

część powiatu gołdapskiego niewymieniona w części III załącznika I,

powiat piski,

powiat bartoszycki,

część powiatu oleckiego niewymieniona w części III załącznika I,

część powiatu giżyckiego niewymieniona w części III załącznika I,

powiat braniewski,

powiat kętrzyński,

powiat lidzbarski,

gminy Dźwierzuty Jedwabno, Pasym, Świętajno, Szczytno i miasto Szczytno w powiecie szczycieńskim,

powiat mrągowski,

część powiatu węgorzewskiego niewymieniona w części III załącznika I,

powiat olsztyński,

powiat miejski Olsztyn,

powiat nidzicki,

gminy Kisielice, Susz, Zalewo w powiecie iławskim,

część powiatu ostródzkiego niewymieniona w części III załącznika I,

gmina Iłowo – Osada, część gminy wiejskiej Działdowo położona na południe od linii wyznaczonej przez linię kolejową biegnącą od wchodniej do zachodniej granicy gminy, część gminy Płośnica położona na południe od linii wyznaczonej przez linię kolejową biegnącą od wchodniej do zachodniej granicy gminy, część gminy Lidzbark położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 544 biegnącą od wschodniej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 541 oraz na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 541 biegnącą od północnej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 544 w powiecie działdowskim,

w województwie podlaskim:

powiat bielski,

powiat grajewski,

powiat moniecki,

powiat sejneński,

gminy Łomża, Piątnica, Jedwabne, Przytuły i Wizna w powiecie łomżyńskim,

powiat miejski Łomża,

powiat siemiatycki,

powiat hajnowski,

gminy Ciechanowiec, Klukowo, Szepietowo, Kobylin-Borzymy, Nowe Piekuty, Sokoły i część gminy Kulesze Kościelne położona na północ od linii wyznaczonej przez linię kolejową w powiecie wysokomazowieckim,

gmina Rutki i część gminy Kołaki Kościelne położona na północ od linii wyznaczonej przez linię kolejową w powiecie zambrowskim,

gminy Mały Płock i Stawiski w powiecie kolneńskim,

powiat białostocki,

powiat suwalski,

powiat miejski Suwałki,

powiat augustowski,

powiat sokólski,

powiat miejski Białystok,

w województwie mazowieckim:

gminy Domanice, Korczew, Kotuń, Mordy, Paprotnia, Przesmyki, Siedlce, Skórzec, Wiśniew, Wodynie, Zbuczyn w powiecie siedleckim,

powiat miejski Siedlce,

gminy Ceranów, Jabłonna Lacka, Kosów Lacki, Repki, Sabnie, Sterdyń w powiecie sokołowskim,

powiat łosicki,

powiat sochaczewski,

powiat zwoleński,

powiat kozienicki,

powiat lipski,

powiat radomski

powiat miejski Radom,

powiat szydłowiecki,

gminy Lubowidz i Kuczbork Osada w powiecie żuromińskim,

gmina Wieczfnia Kościelna w powicie mławskim,

gminy Bodzanów, Słubice, Wyszogród i Mała Wieś w powiecie płockim,

powiat nowodworski,

gminy Czerwińsk nad Wisłą, Naruszewo, Załuski w powiecie płońskim,

gminy: miasto Kobyłka, miasto Marki, miasto Ząbki, miasto Zielonka, część gminy Tłuszcz ograniczona liniami kolejowymi: na północ od linii kolejowej biegnącej od wschodniej granicy gminy do miasta Tłuszcz oraz na wschód od linii kolejowej biegnącej od północnej granicy gminy do miasta Tłuszcz, część gminy Jadów położona na północ od linii kolejowej biegnącej od wschodniej do zachodniej granicy gminy w powiecie wołomińskim,

powiat garwoliński,

gminy Boguty – Pianki, Brok, Zaręby Kościelne, Nur, Małkinia Górna, część gminy Wąsewo położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 60, część gminy wiejskiej Ostrów Mazowiecka położona na południe od miasta Ostrów Mazowiecka i na południe od linii wyznaczonej przez drogę 60 biegnącą od zachodniej granicy miasta Ostrów Mazowiecka do zachodniej granicy gminy w powiecie ostrowskim,

część gminy Sadowne położona na północny- zachód od linii wyznaczonej przez linię kolejową, część gminy Łochów położona na północny – zachód od linii wyznaczonej przez linię kolejową w powiecie węgrowskim,

gminy Brańszczyk, Długosiodło, Rząśnik, Wyszków, część gminy Zabrodzie położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr S8 w powiecie wyszkowskim,

gminy Cegłów, Dębe Wielkie, Halinów, Latowicz, Mińsk Mazowiecki i miasto Mińsk Mazowiecki, Mrozy, Siennica, miasto Sulejówek w powiecie mińskim,

powiat otwocki,

powiat warszawski zachodni,

powiat legionowski,

powiat piaseczyński,

powiat pruszkowski,

powiat grójecki,

powiat grodziski,

powiat żyrardowski,

powiat białobrzeski,

powiat przysuski,

powiat miejski Warszawa,

w województwie lubelskim:

powiat bialski,

powiat miejski Biała Podlaska,

powiat janowski,

powiat puławski,

powiat rycki,

powiat łukowski,

powiat lubelski,

powiat miejski Lublin,

powiat lubartowski,

powiat łęczyński,

powiat świdnicki,

powiat biłgorajski,

powiat hrubieszowski,

powiat krasnostawski,

powiat chełmski,

powiat miejski Chełm,

powiat tomaszowski,

powiat kraśnicki,

powiat opolski,

powiat parczewski,

powiat włodawski,

powiat radzyński,

powiat miejski Zamość,

powiat zamojski,

w województwie podkarpackim:

powiat stalowowolski,

powiat lubaczowski,

gminy Medyka, Stubno, część gminy Orły położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 77, część gminy Żurawica na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 77 w powiecie przemyskim,

powiat jarosławski,

gmina Kamień w powiecie rzeszowskim,

gminy Cmolas, Dzikowiec, Kolbuszowa, Majdan Królewski i Niwiska powiecie kolbuszowskim,

powiat leżajski,

powiat niżański,

powiat tarnobrzeski,

gminy Adamówka, Sieniawa, Tryńcza, Przeworsk z miastem Przeworsk, Zarzecze w powiecie przeworskim,

gmina Ostrów, część gminy Sędziszów Małopolski położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr A4,

część gminy Czarna położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr A4, część gminy Żyraków położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr A4, część gminy wiejskiej Dębica położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr A4 w powiecie dębickim,

część powiatu mieleckiego niewymieniona w części III załącznika I,

w województwie małopolskim:

gminy Nawojowa, Piwniczna Zdrój, Rytro, Stary Sącz, część gminy Łącko położona na południe od linii wyznaczonej przez rzekę Dunajec w powiecie nowosądeckim,

gmina Szczawnica w powiecie nowotarskim,

w województwie pomorskim:

gminy Dzierzgoń i Stary Dzierzgoń w powiecie sztumskim,

gmina Stare Pole, część gminy Nowy Staw położna na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 55 w powiecie malborskim,

gminy Stegny, Sztutowo i część gminy Nowy Dwór Gdański położona na północny - wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 55 biegnącą od południowej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 7, następnie przez drogę nr 7 i S7 biegnącą do zachodniej granicy gminy w powiecie nowodworskim,

w województwie świętokrzyskim:

gmina Tarłów i część gminy Ożarów położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 74 biegnącą od miejscowości Honorów do zachodniej granicy gminy w powiecie opatowskim,

część gminy Brody położona wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 9 i na północny - wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 0618T biegnącą od północnej granicy gminy do skrzyżowania w miejscowości Lipie oraz przez drogę biegnącą od miejscowości Lipie do wschodniej granicy gminy i część gminy Mirzec położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 744 biegnącą od południowej granicy gminy do miejscowości Tychów Stary a następnie przez drogę nr 0566T biegnącą od miejscowości Tychów Stary w kierunku północno – wschodnim do granicy gminy w powiecie starachowickim,

gmina Gowarczów, część gminy Końskie położona na wschód od linii kolejowej, część gminy Stąporków położona na północ od linii kolejowej w powiecie koneckim,

gminy Dwikozy i Zawichost w powiecie sandomierskim,

w województwie lubuskim:

gminy Bogdaniec, Deszczno, Kłodawa, Kostrzyn nad Odrą, Santok, Witnica w powiecie gorzowskim,

powiat miejski Gorzów Wielkopolski,

gminy Drezdenko, Strzelce Krajeńskie, Stare Kurowo, Zwierzyn w powiecie strzelecko – drezdeneckim,

powiat żarski,

powiat słubicki,

gminy Brzeźnica, Iłowa, Gozdnica, Małomice Wymiarki, Żagań i miasto Żagań w powiecie żagańskim,

powiat krośnieński,

powiat zielonogórski

powiat miejski Zielona Góra,

powiat nowosolski,

powiat sulęciński,

powiat międzyrzecki,

powiat świebodziński,

powiat wschowski,

w województwie dolnośląskim:

powiat zgorzelecki,

gminy Gaworzyce, Grębocice, Polkowice i Radwanice w powiecie polkowickim,

część powiatu wołowskiego niewymieniona w części III załącznika I,

gmina Jeżów Sudecki w powiecie karkonoskim,

gminy Rudna, Ścinawa, miasto Lubin i część gminy Lubin niewymieniona w części III załącznika I w powiecie lubińskim,

gmina Malczyce, Miękinia, Środa Śląska, część gminy Kostomłoty położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr A4, część gminy Udanin położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr A4 w powiecie średzkim,

gmina Wądroże Wielkie w powiecie jaworskim,

gminy Kunice, Legnickie Pole, Prochowice, Ruja w powiecie legnickim,

gminy Wisznia Mała, Trzebnica, Zawonia, część gminy Oborniki Śląskie położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 340 w powiecie trzebnickim,

gminy Leśna, Lubań i miasto Lubań, Olszyna, Platerówka, Siekierczyn w powiecie lubańskim,

powiat miejski Wrocław,

gminy Czernica, Długołęka, Siechnice, część gminy Żórawina położona na wschód od linii wyznaczonej przez autostradę A4, część gminy Kąty Wrocławskie położona na północ od linii wyznaczonej przez autostradę A4 w powiecie wrocławskim,

gminy Jelcz - Laskowice, Oława z miastem Oława i część gminy Domaniów położona na północny wschód od linii wyznaczonej przez autostradę A4 w powiecie oławskim,

gmina Bierutów, miasto Oleśnica, część gminy wiejskiej Oleśnica położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr S8, część gminy Dobroszyce położona na zachód od linii wyznaczonej przez linię kolejową biegnącą od północnej do południowej granicy gminy w powiecie oleśnickim,

gmina Cieszków, Krośnice, część gminy Milicz położona na wschód od linii łączącej miejscowości Poradów – Piotrkosice – Sulimierz – Sułów - Gruszeczka w powiecie milickim,

część powiatu bolesławieckiego niewymieniona w części III załącznika I,

powiat głogowski,

gmina Niechlów w powiecie górowskim,

gmina Świerzawa, Wojcieszów, część gminy Zagrodno położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Jadwisin – Modlikowice Zagrodno oraz na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 382 biegnącą od miejscowości Zagrodno do południowej granicy gminy w powiecie złotoryjskim,

gmina Gryfów Śląski, Lubomierz, Lwówek Śląski, Wleń w powiecie lwóweckim,

gminy Czarny Bór, Stare Bogaczowice, Walim, miasto Boguszów - Gorce, miasto Jedlina – Zdrój, miasto Szczawno – Zdrój w powiecie wałbrzyskim,

powiat miejski Wałbrzych,

gmina Świdnica, miasto Świdnica, miasto Świebodzice w powiecie świdnickim,

w województwie wielkopolskim:

gminy Siedlec, Wolsztyn, część gminy Przemęt położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Borek – Kluczewo – Sączkowo – Przemęt – Błotnica – Starkowo – Boszkowo – Letnisko w powiecie wolsztyńskim,

gmina Wielichowo, Rakoniewice, Granowo, część gminy Kamieniec położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 308 w powiecie grodziskim,

powiat międzychodzki,

powiat nowotomyski,

powiat obornicki,

część gminy Połajewo na położona na południe od drogi łączącej miejscowości Chraplewo, Tarnówko-Boruszyn, Krosin, Jakubowo, Połajewo - ul. Ryczywolska do północno-wschodniej granicy gminy w powiecie czarnkowsko-trzcianeckim,

powiat miejski Poznań,

gminy Buk, Czerwonak, Dopiewo, Komorniki, Rokietnica, Stęszew, Swarzędz, Suchy Las, Tarnowo Podgórne, część gminy wiejskiej Murowana Goślina położona na północ od linii kolejowej biegnącej od północnej granicy miasta Murowana Goślina do północno-wschodniej granicy gminy w powiecie poznańskim,

gminy

część powiatu szamotulskiego niewymieniona w części I i III załącznika I,

gmina Pępowo w powiecie gostyńskim,

gminy Kobylin, Zduny, część gminy Krotoszyn położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogi: nr 15 biegnącą od północnej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 36, nr 36 biegnącą od skrzyżowania z drogą nr 15 do skrzyżowana z drogą nr 444, nr 444 biegnącą od skrzyżowania z drogą nr 36 do południowej granicy gminy w powiecie krotoszyńskim,

gmina Wijewo w powiecie leszczyńskim,

w województwie łódzkim:

gminy Białaczów, Drzewica, Opoczno i Poświętne w powiecie opoczyńskim,

gminy Biała Rawska, Regnów i Sadkowice w powiecie rawskim,

gmina Kowiesy w powiecie skierniewickim,

w województwie zachodniopomorskim:

gmina Boleszkowice i część gminy Dębno położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 126 biegnącą od zachodniej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 23 w miejscowości Dębno, następnie na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 23 do skrzyżowania z ul. Jana Pawła II w miejscowości Cychry, następnie na południe od ul. Jana Pawła II do skrzyżowania z ul. Ogrodową i dalej na południe od linii wyznaczonej przez ul. Ogrodową, której przedłużenie biegnie do wschodniej granicy gminy w powiecie myśliborskim,

gminy Cedynia, Gryfino, Mieszkowice, Moryń, część gminy Chojna położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogi nr 31 biegnącą od północnej granicy gminy i 124 biegnącą od południowej granicy gminy w powiecie gryfińskim,

gmina Kołbaskowo w powiecie polickim,

w województwie opolskim:

gminy Brzeg, Lubsza, Lewin Brzeski, Olszanka, Skarbimierz w powiecie brzeskim,

gminy Dąbrowa, Dobrzeń Wielki, Popielów w powiecie opolskim,

gminy Świerczów, Wilków, część gminy Namysłów położona na południe od linii wyznaczonej przez linię kolejową biegnącą od wschodniej do zachodniej granicy gminy w powiecie namysłowskim.

8.   Slovakkia

Järgmised II taseme piirangutsoonid Slovakkias:

the whole district of Gelnica except municipalities included in zone III,

the whole district of Poprad

the whole district of Spišská Nová Ves,

the whole district of Levoča,

the whole district of Kežmarok

in the whole district of Michalovce except municipalities included in zone III,

the whole district of Košice-okolie,

the whole district of Rožnava,

the whole city of Košice,

in the district of Sobrance: Remetské Hámre, Vyšná Rybnica, Hlivištia, Ruská Bystrá, Podhoroď, Choňkovce, Ruský Hrabovec, Inovce, Beňatina, Koňuš,

the whole district of Vranov nad Topľou,

the whole district of Humenné except municipalities included in zone III,

the whole district of Snina,

the whole district of Prešov except municipalities included in zone III,

the whole district of Sabinov except municipalities included in zone III,

the whole district of Svidník, except municipalities included in zone III,

the whole district of Stropkov, except municipalities included in zone III,

the whole district of Bardejov,

the whole district of Stará Ľubovňa,

the whole district of Revúca,

the whole district of Rimavská Sobota,

in the district of Veľký Krtíš, the whole municipalities not included in part I,

the whole district of Lučenec,

the whole district of Poltár,

the whole district of Zvolen, except municipalities included in zone III,

the whole district of Detva,

the whole district of Krupina, except municipalities included in zone I,

the whole district of Banska Stiavnica,

in the district of Žiar nad Hronom the municipalities of Hronská Dúbrava, Trnavá Hora,

the whole district of Banska Bystica, except municipalities included in zone III,

the whole district of Brezno,

the whole district of Liptovsky Mikuláš,

the whole district of Trebišov’.

9.   Itaalia

Järgmised II taseme piirangutsoonid Itaalias:

Piedmont Region:

in the Province of Alessandria, the municipalities of Cavatore, Castelnuovo Bormida, Cabella Ligure, Carrega Ligure, Francavilla Bisio, Carpeneto, Costa Vescovato, Grognardo, Orsara Bormida, Pasturana, Melazzo, Mornese, Ovada, Predosa, Lerma, Fraconalto, Rivalta Bormida, Fresonara, Malvicino, Ponzone, San Cristoforo, Sezzadio, Rocca Grimalda, Garbagna, Tassarolo, Mongiardino Ligure, Morsasco, Montaldo Bormida, Prasco, Montaldeo, Belforte Monferrato, Albera Ligure, Bosio, Cantalupo Ligure, Castelletto D'orba, Cartosio, Acqui Terme, Arquata Scrivia, Parodi Ligure, Ricaldone, Gavi, Cremolino, Brignano-Frascata, Novi Ligure, Molare, Cassinelle, Morbello, Avolasca, Carezzano, Basaluzzo, Dernice, Trisobbio, Strevi, Sant'Agata Fossili, Pareto, Visone, Voltaggio, Tagliolo Monferrato, Casaleggio Boiro, Capriata D'orba, Castellania, Carrosio, Cassine, Vignole Borbera, Serravalle Scrivia, Silvano D'orba, Villalvernia, Roccaforte Ligure, Rocchetta Ligure, Sardigliano, Stazzano, Borghetto Di Borbera, Grondona, Cassano Spinola, Montacuto, Gremiasco, San Sebastiano Curone, Fabbrica Curone, Spigno Monferrato, Montechiaro d'Acqui, Castelletto d'Erro, Ponti, Denice,

in the province of Asti, the municipality of Mombaldone,

Liguria Region:

in the province of Genova, the municipalities of Bogliasco, Arenzano, Ceranesi, Ronco Scrivia, Mele, Isola Del Cantone, Lumarzo, Genova, Masone, Serra Riccò, Campo Ligure, Mignanego, Busalla, Bargagli, Savignone, Torriglia, Rossiglione, Sant'Olcese, Valbrevenna, Sori, Tiglieto, Campomorone, Cogoleto, Pieve Ligure, Davagna, Casella, Montoggio, Crocefieschi, Vobbia;

in the province of Savona, the municipalities of Albisola Superiore, Celle Ligure, Stella, Pontinvrea, Varazze, Urbe, Sassello, Mioglia,

Lazio Region:

the Area of the Municipality of Rome within the administrative boundaries of the Local Heatlh Unit „ASL RM1“.

10.   Tšehhi Vabariik

Järgmised II taseme piirangutsoonid Tšehhi Vabariigis:

Region of Liberec:

in the district of Liberec, the municipalities of Arnoltice u Bulovky, Hajniště pod Smrkem, Nové Město pod Smrkem, Dětřichovec, Bulovka, Horní Řasnice, Dolní Pertoltice, Krásný Les u Frýdlantu, Jindřichovice pod Smrkem, Horní Pertoltice, Dolní Řasnice, Raspenava, Dolní Oldřiš, Ludvíkov pod Smrkem, Lázně Libverda, Háj u Habartic, Habartice u Frýdlantu, Kunratice u Frýdlantu, Víska u Frýdlantu, Poustka u Frýdlantu, Višňová u Frýdlantu, Předlánce, Černousy, Boleslav, Ves, Andělka, Frýdlant, Srbská.

III OSA

1.   Bulgaaria

Järgmised III taseme piirangutsoonid Bulgaarias:

in Blagoevgrad region:

the whole municipality of Sandanski

the whole municipality of Strumyani

the whole municipality of Petrich,

the Pazardzhik region:

the whole municipality of Pazardzhik,

the whole municipality of Panagyurishte,

the whole municipality of Lesichevo,

the whole municipality of Septemvri,

the whole municipality of Strelcha,

in Plovdiv region

the whole municipality of Hisar,

the whole municipality of Suedinenie,

the whole municipality of Maritsa

the whole municipality of Rodopi,

the whole municipality of Plovdiv,

in Varna region:

the whole municipality of Byala,

the whole municipality of Dolni Chiflik.

2.   Itaalia

Järgmised III taseme piirangutsoonid Itaalias:

Sardinia Region: the whole territory.

3.   Läti

Järgmised III taseme piirangutsoonid Lätis:

Dienvidkurzemes novada Embūtes pagasta daļa uz ziemeļiem autoceļa P116, P106, autoceļa no apdzīvotas vietas Dinsdurbe, Kalvenes pagasta daļa uz austrumiem no ceļa pie Vārtājas upes līdz autoceļam A9, uz ziemeļiem no autoceļa A9, uz austrumiem no autoceļa V1200, Kazdangas pagasta daļa uz austrumiem no ceļa V1200, P115, P117, V1296,

Kuldīgas novada Rudbāržu, Nīkrāces, Raņķu, Skrundas pagasts, Laidu pagasta daļa uz dienvidiem no autoceļa V1296, Skrundas pilsēta.

4.   Leedu

Järgmised III taseme piirangutsoonid Leedus:

Jurbarko rajono savivaldybė: Jurbarko miesto seniūnija, Girdžių, Jurbarkų Raudonės, Skirsnemunės, Veliuonos ir Šimkaičių seniūnijos,

Molėtų rajono savivaldybė: Dubingių ir Giedraičių seniūnijos,

Marijampolės savivaldybė: Sasnavos ir Šunskų seniūnijos,

Šakių rajono savivaldybė: Barzdų, Gelgaudiškio, Griškabūdžio, Kidulių, Kudirkos Naumiesčio, Sintautų, Slavikų, Sudargo, Šakių, Plokščių ir Žvirgždaičių seniūnijos.

Kazlų rūdos savivaldybė: Antanavos, Jankų ir Kazlų Rūdos seniūnijos: vakarinė dalis iki kelio 2602 ir 183,

Kelmės rajono savivaldybė: Kelmės apylinkių, Kukečių, Šaukėnų ir Užvenčio seniūnijos,

Vilkaviškio rajono savivaldybė: Gižų, Kybartų, Klausučių, Pilviškių, Šeimenos ir Vilkaviškio miesto seniūnijos.

Širvintų rajono savivaldybė: Alionių ir Zibalų seniūnijos,

Šiaulių rajono savivaldybė: Bubių, Kuršėnų kaimiškoji ir Kuršėnų miesto seniūnijos,

Ukmergės rajono savivaldybė: Želvos seniūnija,

Vilniaus rajono savivaldybė: Paberžės seniūnija.

5.   Poola

Järgmised III taseme piirangutsoonid Poolas:

w województwie zachodniopomorskim:

gminy Banie, Trzcińsko – Zdrój, Widuchowa, część gminy Chojna położona na wschód linii wyznaczonej przez drogi nr 31 biegnącą od północnej granicy gminy i 124 biegnącą od południowej granicy gminy w powiecie gryfińskim,

w województwie warmińsko-mazurskim:

część powiatu działdowskiego niewymieniona w części II załącznika I,

część powiatu iławskiego niewymieniona w części II załącznika I,

powiat nowomiejski,

gminy Dąbrówno, Grunwald i Ostróda z miastem Ostróda w powiecie ostródzkim,

gmina Banie Mazurskie, część gminy Gołdap położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę bignącą od zachodniej granicy gminy i łączącą miejscowości Pietraszki – Grygieliszki – Łobody - Bałupiany - Piękne Łąki do skrzyżowania z drogą nr 65, następnie od tego skrzyżowania na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 65 biegnącą do skrzyżowania z drogą nr 650 i dalej na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 650 biegnącą od skrzyżowania z drogą nr 65 do miejscowości Wronki Wielkie i dalej na zachód od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Wronki Wielkie – Suczki – Pietrasze – Kamionki – Wilkasy biegnącą do południowej granicy gminy w powiecie gołdapskim,

część gminy Pozdezdrze położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od zachodniej do południowej granicy gminy i łączącą miejscowości Stręgiel – Gębałka – Kuty – Jakunówko – Jasieniec, część gminy Budry położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od wschodniej do południowej granicy gminy i łączącą miejscowości Skalisze – Budzewo – Budry – Brzozówko w powiecie węgorzewskim,

część gminy Kruklanki położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od północnej do wschodniej granicy gminy i łączącą miejscowości Jasieniec – Jeziorowskie – Podleśne w powiecie giżyckim,

część gminy Kowale Oleckie położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od północnej do południowej granicy gminy i łączącą miejscowości Wierzbiadnki – Czerwony Dwór – Mazury w powiecie oleckim,

w województwie podkarpackim:

gminy Borowa, Czermin, Radomyśl Wielki, Wadowice Górne w powiecie mieleckim,

w województwie lubuskim:

gminy Niegosławice, Szprotawa w powiecie żagańskim,

w województwie wielkopolskim:

gminy Krzemieniewo, Lipno, Osieczna, Rydzyna, Święciechowa, Włoszakowice w powiecie leszczyńskim,

powiat miejski Leszno,

gminy Kościan i miasto Kościan, Krzywiń, Śmigiel w powiecie kościańskim,

część gminy Dolsk położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 434 biegnącą od północnej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 437, a następnie na zachód od drogi nr 437 biegnącej od skrzyżowania z drogą nr 434 do południowej granicy gminy, część gminy Śrem położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 310 biegnącą od zachodniej granicy gminy do miejscowości Śrem, następnie na zachód od drogi nr 432 w miejscowości Śrem oraz na zachód od drogi nr 434 biegnącej od skrzyżowania z drogą nr 432 do południowej granicy gminy w powiecie śremskim,

gminy Gostyń, Krobia i Poniec w powiecie gostyńskim,

część gminy Przemęt położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Borek – Kluczewo – Sączkowo – Przemęt – Błotnica – Starkowo – Boszkowo – Letnisko w powiecie wolsztyńskim,

powiat rawicki,

gmina Pniewy, część gminy Duszniki położona na północ od linii wyznaczonej przez autostradę A2 oraz na zachód od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od wschodniej granicy gminy, łączącą miejscowości Ceradz Kościelny – Grzebienisko – Wierzeja – Wilkowo, biegnącą do skrzyżowania z autostradą A2, część gminy Kaźmierz położona zachód od linii wyznaczonej przez rzekę Sarna, część gminy Ostroróg położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 184 biegnącą od południowej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 116 oraz na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 116 biegnącą od skrzyżowania z drogą nr 184 do zachodniej granicy gminy, część gminy Szamotuły położona na zachód od linii wyznaczonej przez rzekę Sarna biegnącą od południowej granicy gminy do przecięcia z drogą nr 184 oraz na zachód od linii wyznaczonej przez drogęn r 184 biegnącą od przecięcia z rzeką Sarna do północnej granicy gminy w powiecie szamotulskim,

w województwie dolnośląskim:

część powiatu górowskiego niewymieniona w części II załącznika I,

część gminy Lubin położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 335 biegnącą od zachodniej granicy gminy do granicy miasta Lubin oraz na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 333 biegnącą od granicy miasta Lubin do południowej granicy gminy w powiecie lubińskim

gminy Prusice, Żmigród, część gminy Oborniki Śląskie położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 340 w powiecie trzebnickim,

część gminy Zagrodno położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Jadwisin – Modlikowice - Zagrodno oraz na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 382 biegnącą od miejscowości Zagrodno do południowej granicy gminy, część gminy wiejskiej Złotoryja położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od północnej granicy gminy w miejscowości Nowa Wieś Złotoryjska do granicy miasta Złotoryja oraz na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 382 biegnącą od granicy miasta Złotoryja do wschodniej granicy gminy w powiecie złotoryjskim

gmina Gromadka w powiecie bolesławieckim,

gminy Chocianów i Przemków w powiecie polkowickim,

gminy Chojnów i miasto Chojnów, Krotoszyce, Miłkowice w powiecie legnickim,

powiat miejski Legnica,

część gminy Wołów położona na wschód od linii wyznaczonej przez lnię kolejową biegnącą od północnej do południowej granicy gminy, część gminy Wińsko położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 36 biegnącą od północnej do zachodniej granicy gminy, część gminy Brzeg Dolny położona na wschód od linii wyznaczonej przez linię kolejową od północnej do południowej granicy gminy w powiecie wołowskim,

część gminy Milicz położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Poradów – Piotrkosice - Sulimierz-Sułów - Gruszeczka w powiecie milickim,

w województwie świętokrzyskim:

gminy Gnojno, Pacanów w powiecie buskim,

gminy Łubnice, Oleśnica, Połaniec, część gminy Rytwiany położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 764, część gminy Szydłów położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 756 w powiecie staszowskim,

gminy Chmielnik, Masłów, Miedziana Góra, Mniów, Łopuszno, Piekoszów, Pierzchnica, Sitkówka-Nowiny, Strawczyn, Zagnańsk, część gminy Raków położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogi nr 756 i 764, część gminy Chęciny położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 762, część gminy Górno położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od wschodniej granicy gminy łączącą miejscowości Leszczyna – Cedzyna oraz na północ od linii wyznczonej przez ul. Kielecką w miejscowości Cedzyna biegnącą do wschodniej granicy gminy, część gminy Daleszyce położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 764 biegnącą od wschodniej granicy gminy do skrzyżowania z drogą łączącą miejscowości Daleszyce – Słopiec – Borków, dalej na południe od linii wyznaczonej przez tę drogę biegnącą od skrzyżowania z drogą nr 764 do przecięcia z linią rzeki Belnianka, następnie na południe od linii wyznaczonej przez rzeki Belnianka i Czarna Nida biegnącej do zachodniej granicy gminy w powiecie kieleckim,

powiat miejski Kielce,

gminy Krasocin, część gminy Włoszczowa położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 742 biegnącą od północnej granicy gminy do miejscowości Konieczno i dalej na wschód od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Konieczno – Rogienice – Dąbie – Podłazie, część gminy Kluczewsko położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od wschodniej granicy gminy i łączącą miejscowości Krogulec – Nowiny - Komorniki do przecięcia z linią rzeki Czarna, następnie na południe od linii wyznaczonej przez rzekę Czarna biegnącą do przecięcia z linią wyznaczoną przez drogę nr 742 i dalej na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 742 biegnącą od przecięcia z linią rzeki Czarna do południowej granicy gminyw powiecie włoszczowskim,

gmina Kije w powiecie pińczowskim,

gminy Małogoszcz, Oksa w powiecie jędrzejowskim,

w województwie małopolskim:

gminy Dąbrowa Tarnowska, Radgoszcz, Szczucin w powiecie dąbrowskim.

6.   Rumeenia

Järgmised III taseme piirangutsoonid Rumeenias:

Zona orașului București,

Județul Constanța,

Județul Satu Mare,

Județul Tulcea,

Județul Bacău,

Județul Bihor,

Județul Bistrița Năsăud,

Județul Brăila,

Județul Buzău,

Județul Călărași,

Județul Dâmbovița,

Județul Galați,

Județul Giurgiu,

Județul Ialomița,

Județul Ilfov,

Județul Prahova,

Județul Sălaj,

Județul Suceava

Județul Vaslui,

Județul Vrancea,

Județul Teleorman,

Judeţul Mehedinţi,

Județul Gorj,

Județul Argeș,

Judeţul Olt,

Judeţul Dolj,

Județul Arad,

Județul Timiș,

Județul Covasna,

Județul Brașov,

Județul Botoșani,

Județul Vâlcea,

Județul Iași,

Județul Hunedoara,

Județul Alba,

Județul Sibiu,

Județul Caraș-Severin,

Județul Neamț,

Județul Harghita,

Județul Mureș,

Județul Cluj,

Județul Maramureş.

7.   Slovakkia

Järgmised III taseme piirangutsoonid Slovakkias:

The whole district of Vranov and Topľou,

In the district of Humenné: Lieskovec, Myslina, Humenné, Jasenov, Brekov, Závadka, Topoľovka, Hudcovce, Ptičie, Chlmec, Porúbka, Brestov, Gruzovce, Ohradzany, Slovenská Volová, Karná, Lackovce, Kochanovce, Hažín nad Cirochou, Závada, Nižná Sitnica, Vyšná Sitnica, Rohožník, Prituľany, Ruská Poruba, Ruská Kajňa,

In the district of Michalovce: Strážske, Staré, Oreské, Zbudza, Voľa, Nacina Ves, Pusté Čemerné, Lesné, Rakovec nad Ondavou, Petrovce nad Laborcom, Trnava pri Laborci, Vinné, Kaluža, Klokočov, Kusín, Jovsa, Poruba pod Vihorlatom, Hojné, Lúčky,Závadka, Hažín, Zalužice, Michalovce, Krásnovce, Šamudovce, Vŕbnica, Žbince, Lastomír, Zemplínska Široká, Čečehov, Jastrabie pri Michalovciach, Iňačovce, Senné, Palín, Sliepkovce, Hatalov, Budkovce, Stretava, Stretávka, Pavlovce nad Uhom, Vysoká nad Uhom, Bajany,

In the district of Gelnica: Hrišovce, Jaklovce, Kluknava, Margecany, Richnava,

In the district Of Sabinov: Daletice,

In the district of Prešov: Hrabkov, Krížovany, Žipov, Kvačany, Ondrašovce, Chminianske Jakubovany, Klenov, Bajerov, Bertotovce, Brežany, Bzenov, Fričovce, Hendrichovce, Hermanovce, Chmiňany, Chminianska Nová Ves, Janov, Jarovnice, Kojatice, Lažany, Mikušovce, Ovčie, Rokycany, Sedlice, Suchá Dolina, Svinia, Šindliar, Široké, Štefanovce, Víťaz, Župčany,

the whole district of Medzilaborce,

In the district of Stropkov: Havaj, Malá Poľana, Bystrá, Mikové, Varechovce, Vladiča, Staškovce, Makovce, Veľkrop, Solník, Korunková, Bukovce, Krišľovce, Jakušovce, Kolbovce,

In the district of Svidník: Pstruša,

In the district of Zvolen: Očová, Zvolen, Sliač, Veľká Lúka, Lukavica, Sielnica, Železná Breznica, Tŕnie, Turová, Kováčová, Budča, Hronská Breznica, Ostrá Lúka, Bacúrov, Breziny, Podzámčok, Michalková, Zvolenská Slatina, Lieskovec,

In the district of Banská Bystrica: Sebedín-Bečov, Čerín, Dúbravica, Oravce, Môlča, Horná Mičiná, Dolná Mičiná, Vlkanová, Hronsek, Badín, Horné Pršany, Malachov, Banská Bystrica,

The whole district of Sobrance except municipalities included in zone II.


DIREKTIIVID

13.12.2022   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 319/54


KOMISJONI RAKENDUSDIREKTIIV (EL) 2022/2438,

12. detsember 2022,

millega muudetakse direktiivi 93/49/EMÜ ja rakendusdirektiivi 2014/98/EL dekoratiivtaimede paljundusmaterjalil, puuviljade tootmiseks ettenähtud viljapuude paljundusmaterjalil ja viljapuudel esinevate liidu reguleeritud mittekarantiinsete taimekahjustajate osas

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse nõukogu 20. juuli 1998. aasta direktiivi 98/56/EÜ dekoratiivtaimede paljundusmaterjali turustamise kohta, (1) eriti selle artikli 5 lõiget 5,

võttes arvesse nõukogu 29. septembri 2008. aasta direktiivi 2008/90/EÜ puuviljade tootmiseks ettenähtud viljapuude paljundusmaterjali ja viljapuude turustamise kohta, (2) eriti selle artiklit 4,

ning arvestades järgmist:

(1)

Komisjoni rakendusmäärusega (EL) 2019/2072 (3) on kehtestatud liidu karantiinsete taimekahjustajate, kaitstavate piirkondade karantiinsete taimekahjustajate ja liidu reguleeritud mittekarantiinsete taimekahjustajate loetelu. Selles on sätestatud ka nõuded teatavate taimede, taimsete saaduste ja muude objektide sissetoomiseks liitu ja seal vedamiseks, et ennetada kõnealuste taimekahjustajate liidu territooriumile sissetoomist, seal kohandumist ja levimist.

(2)

Rakendusmäärust (EL) 2019/2072 muudeti hiljuti komisjoni rakendusmäärusega (EL) 2021/2285, (4) et ajakohastada teatavate taimekahjustajate fütosanitaarset seisundit ja vajaduse korral muuta nende taimekahjustajate vastaseid erimeetmeid. Kõnealuseid taimekahjustajaid käsitlevate muudatuste järjepidevuse huvides tuleks uusi elemente kajastada ka komisjoni direktiivis 93/49/EMÜ (5) ja komisjoni rakendusdirektiivis 2014/98/EL (6).

(3)

Taimekahjustaja Pseudomonas syringae pv. actinidiae Takikawa, Serizawa, Ichikawa, Tsuyumu & Goto on loetletud rakendusmääruse (EL) 2019/2072 IV lisa D osas seoses dekoratiivtaimede paljundusmaterjaliga, sest reguleeritud mittekarantiinse taimekahjustajana vastab see loetellu kandmise nõuetele. Seepärast on põhjendatud kanda kõnealune taimekahjustaja direktiivi 93/49/EMÜ lisas esitatud loetellu.

(4)

Taimekahjustaja Phytophthora ramorum (ELi isolaadid) Werres, De Cock & Man in’t Veld on loetletud rakendusmääruse (EL) 2019/2072 IV lisa D ja J osas seoses vastavalt dekoratiivtaimede paljundusmaterjali ning puuviljade tootmiseks ettenähtud viljapuude paljundusmaterjali ja viljapuudega, sest reguleeritud mittekarantiinsete taimekahjustajana vastab see loetellu kandmise nõuetele. Seepärast on põhjendatud kanda kõnealune taimekahjustaja direktiivi 93/49/EMÜ lisas ja rakendusdirektiivi 2014/98/EL II lisas esitatud loetellu.

(5)

Samuti on vaja rakendusdirektiivi 2014/98/EL lisada meetmed, mida võetakse taimekahjustaja Phytophthora ramorum (ELi isolaadid) Werres, De Cock & Man in’t Veld esinemise vastu teatavatel istutamiseks ettenähtud taimedel, mida kasutatakse viljapuude paljundusmaterjalina, ja puuviljade tootmiseks ettenähtud viljapuudel.

(6)

Taimekahjustaja Candidatus Phytoplasma australiense Davis et al. on kantud rakendusmääruse (EL) 2019/2072 II lisas esitatud loetellu karantiinse taimekahjustajana ja on välja jäetud kõnealuse määruse IV lisas esitatud reguleeritud mittekarantiinsete taimekahjustajate loetelust. Seepärast tuleks kõnealune taimekahjustaja jätta välja ka rakendusdirektiivi 2014/98/EL I lisas esitatud reguleeritud mittekarantiinsete taimekahjustajate loetelust ja kõnealuse direktiivi IV lisast seoses Fragaria L marjade tootmiseks ettenähtud marjataimede paljundusmaterjali ja marjataimedega.

(7)

Rakendusdirektiivis 2014/98/EL on sätestatud nõue, et supereliit-, eliit-, sertifitseeritud materjal ja Conformitas Agraria Communitatis’e materjal (CAC-materjal), peab olema rajatises, põllul ja partiis tehtud visuaalse kontrolli põhjal tunnistatud vabaks kõnealuse direktiivi I ja II lisas asjaomase perekonna või liigi puhul loetletud reguleeritud mittekarantiinsetest taimekahjustajatest ja peab vastama IV lisa nõuetele asjaomase perekonna või liigi kohta.

(8)

Selleks et tagada kooskõla rakendusmäärusega (EL) 2019/2072 seoses taimekahjustajast vabaks tunnistatud piirkondadega, tuleks rakendusdirektiivi 2014/98/EL lisada erand supereliit-, eliit-, sertifitseeritud materjali ja CAC-materjali visuaalse kontrolli, proovide võtmise ja analüüsimise nõudest.

(9)

Komisjoni rakendusotsusega (EL) 2017/925 (7) on teatavatel liikmesriikidel lubatud ajutiselt sertifitseerida teatavat liiki viljapuude supereliitmaterjali, mis on kasvatatud põllul tingimustes, kus neid ei kaitsta putukate eest. Prantsusmaale sellega seoses antud luba aegus 31. detsembril 2018. Seepärast tuleks rakendusdirektiivi 2014/98/EL IV lisa 4. jaost välja jätta Cydonia oblonga Mill. supereliitmaterjali käsitlev osa „Nõuded tootmisüksuse, tootmiskoha või tootmispiirkonna kohta“, et kajastada kõnealuse loa kehtivusaja lõppemist.

(10)

Pärast rakendusdirektiivi 2014/98/EL vastuvõtmist on liikmesriikide kogemused näidanud, et taimekahjustaja Candidatus Phytoplasma pyri Seemüller & Schneider suhtes võetavad meetmed, mille kohaselt kvalifitseeritakse turustamiskõlbmatuks terved viljapuude paljundusmaterjali ja viljapuude partiid, kui tootmisüksuses on täheldatud sümptomitega paljundusmaterjali ja viljapuid, on ebaproportsionaalsed võrreldes vastava fütosanitaarriskiga. Rakendusdirektiivi 2014/98/EL tuleks muuta, et tagada kooskõla rakendusmääruses (EL) 2019/2072 sätestatud muudetud riskijuhtimismeetmetega taimekahjustaja Candidatus Phytoplasma pyri Seemüller & Schneider suhtes. Sümptomitega paljundusmaterjal ja viljapuud tuleks viivitamata välja juurida ja hävitada.

(11)

Rakendusdirektiivi 2014/98/EL artikli 32 kohaselt võivad liikmesriigid kuni 31. detsembrini 2022 lubada oma territooriumil turustada paljundusmaterjali ja viljapuid, mis on toodetud supereliit-, eliit- ja sertifitseeritud emataimedest või CAC-materjalist, mis olid olemas enne 1. jaanuari 2017, isegi kui eespool nimetatud materjal või viljapuud ei vasta kõnealuse rakendusdirektiiviga kehtestatud tingimustele. Liikmesriikide kogemused õigusaktide rakendamisel on näidanud, et paljundusmaterjali ja viljapuude sertifitseerimise süsteemi käsitlev liidu kohaldamisala ei hõlma seemnete ja seemikute sertifitseerimist. Seepärast tuleks praeguseid üleminekumeetmeid jätkuvalt kohaldada üksnes seemnete ja seemikute tootmise suhtes, sest nende materjalide kohandamiseks kõnealuse direktiivi nõuetega on vaja aega. Selleks et vältida häireid nende materjalidega kauplemises, tuleks kõnealust tähtaega pikendada kuni 31. detsembrini 2029.

(12)

Botaaniline nimetus Prunus amygdalus Batsch tuleks muuta nimetuseks Prunus dulcis (Mill.) D. A. Webb, et võtta arvesse taksonoomilise nomenklatuuri muutumist.

(13)

Seepärast tuleks direktiivi 93/49/EMÜ ja rakendusdirektiivi 2014/98/EL vastavalt muuta.

(14)

Käesoleva direktiiviga ettenähtud meetmed on kooskõlas alalise taime-, looma-, toidu- ja söödakomitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA DIREKTIIVI:

Artikkel 1

Direktiivi 93/49/EMÜ muutmine

Direktiivi 93/49/EMÜ lisa muudetakse vastavalt käesoleva direktiivi I lisale.

Artikkel 2

Rakendusdirektiivi 2014/98/EL muutmine

Rakendusdirektiivi 2014/98/EL muudetakse järgmiselt:

1)

artikli 10 lõige 5 asendatakse järgmisega:

„5.   Lõiget 1 ei kohaldata:

a)

supereliitemataimede ja supereliitmaterjali suhtes krüosäilitamise ajal;

b)

supereliitmaterjali suhtes, kui see materjal on toodetud piirkondades, mis on kooskõlas fütosanitaarmeetmeid käsitlevate asjakohaste rahvusvaheliste standarditega (Requirements for the establishment of pest free areas. (Kahjustajavabade piirkondade kehtestamise nõuded) ISPM nr 4 (1995), Rooma, IPPC, FAO 2017) teadaolevalt asjaomastest taimekahjustajatest vabad või on tunnistatud vabaks asjaomastest taimekahjustajatest.“;

2)

artikli 16 lõige 5 asendatakse järgmisega:

„5.   Lõiget 1 ei kohaldata:

a)

eliitemataimede ja eliitmaterjali suhtes krüosäilitamise ajal;

b)

eliitmaterjali suhtes, kui see materjal on toodetud piirkondades, mis on kooskõlas fütosanitaarmeetmeid käsitlevate asjakohaste rahvusvaheliste standarditega (Requirements for the establishment of pest free areas. (Kahjustajavabade piirkondade kehtestamise nõuded). ISPM nr 4 (1995), Rooma, IPPC, FAO 2017) teadaolevalt asjaomastest taimekahjustajatest vabad või on tunnistatud vabaks asjaomastest taimekahjustajatest.“;

3)

artikli 21 lõige 5 asendatakse järgmisega:

„5.   Lõiget 1 ei kohaldata:

a)

sertifitseeritud emataimede ja sertifitseeritud materjali suhtes krüosäilitamise ajal;

b)

sertifitseeritud materjali suhtes, kui see materjal on toodetud piirkondades, mis on kooskõlas fütosanitaarmeetmeid käsitlevate asjakohaste rahvusvaheliste standarditega (Requirements for the establishment of pest free areas. (Kahjustajavabade piirkondade kehtestamise nõuded). ISPM nr 4 (1995), Rooma, IPPC, FAO 2017) teadaolevalt asjaomastest taimekahjustajatest vabad või on tunnistatud vabaks asjaomastest taimekahjustajatest.“;

4)

artikli 26 lõige 2 asendatakse järgmisega:

„2.   Lõiget 1 ei kohaldata:

a)

CAC-materjali suhtes krüosäilitamise ajal;

b)

CAC-materjali suhtes, kui see materjal on toodetud piirkondades, mis on kooskõlas fütosanitaarmeetmeid käsitlevate asjakohaste rahvusvaheliste standarditega (Requirements for the establishment of pest free areas. (Kahjustajavabade piirkondade kehtestamise nõuded). ISPM nr 4 (1995), Rooma, IPPC, FAO 2017) teadaolevalt asjaomastest taimekahjustajatest vabad või on tunnistatud vabaks asjaomastest taimekahjustajatest.“;

5)

artikkel 32 asendatakse järgmisega:

„Artikkel 32

Üleminekumeetmed

Liikmesriigid võivad kuni 31. detsembrini 2029 lubada oma territooriumil turustada seemneid ja seemikuid, mis on toodetud supereliit-, eliit- ja sertifitseeritud emataimedest või CAC-materjalist, mis olid olemas enne 1. jaanuari 2017, ning mis on enne 31. detsembrit 2029 ametlikult sertifitseeritud või vastavad CAC-materjaliks kvalifitseerimise tingimustele. Kõnealuse materjali turustamisel tuleb nende etiketil ja dokumendis viidata käesolevale artiklile.“;

6)

I, II, IV ja V lisa muudetakse vastavalt käesoleva direktiivi II lisale.

Artikkel 3

Ülevõtmine

1.   Liikmesriigid jõustavad käesoleva direktiivi järgimiseks vajalikud õigus- ja haldusnormid hiljemalt 30. juunil 2023. Nad edastavad kõnealuste normide teksti viivitamata komisjonile.

Kui liikmesriigid need meetmed vastu võtavad, lisavad nad nendesse meetmetesse või nende meetmete ametliku avaldamise korral nende juurde viite käesolevale direktiivile. Sellise viitamise viisi näevad ette liikmesriigid.

2.   Liikmesriigid edastavad komisjonile käesoleva direktiiviga reguleeritavas valdkonnas nende poolt vastuvõetavate põhiliste riiklike õigusnormide teksti.

Artikkel 4

Jõustumine

Käesolev direktiiv jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Artikkel 5

Adressaadid

Käesolev direktiiv on adresseeritud liikmesriikidele.

Brüssel, 12. detsember 2022

Komisjoni nimel

president

Ursula VON DER LEYEN


(1)  EÜT L 226, 13.8.1998, lk 16.

(2)  ELT L 267, 8.10.2008, lk 8.

(3)  Komisjoni 28. novembri 2019. aasta rakendusmäärus (EL) 2019/2072, millega kehtestatakse ühetaolised tingimused Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2016/2031 rakendamiseks seoses taimekahjustajatevastaste kaitsemeetmetega ning tunnistatakse kehtetuks komisjoni määrus (EÜ) nr 690/2008 ja muudetakse komisjoni rakendusmäärust (EL) 2018/2019 (ELT L 319, 10.12.2019, lk 1).

(4)  Komisjoni 14. detsembri 2021. aasta rakendusmäärus (EL) 2021/2285, millega muudetakse rakendusmäärust (EL) 2019/2072 taimekahjustajate loetelude ning taimede, taimsete saaduste ja muude objektide liitu sissetoomise ja seal vedamise keeldude ja nõuete osas ning tunnistatakse kehtetuks otsused 98/109/EÜ ja 2002/757/EÜ ning rakendusmäärused (EL) 2020/885 ja (EL) 2020/1292 (ELT L 485, 22.12.2021, lk 173).

(5)  Komisjoni 23. juuni 1993. aasta direktiiv 93/49/EMÜ, milles sätestatakse nende tingimuste loetelu, millele peavad nõukogu direktiivi 91/682/EMÜ kohaselt vastama dekoratiivtaimede paljundusmaterjal ja dekoratiivtaimed (EÜT L 250, 7.10.1993, lk 9).

(6)  Komisjoni 15. oktoobri 2014. aasta rakendusdirektiiv 2014/98/EL, millega rakendatakse nõukogu direktiivi 2008/90/EÜ seoses selle I lisas osutatud viljapuude perekondade ja liikide suhtes kehtivate erinõuetega, tarnijate suhtes kehtivate erinõuetega ning ametlikku inspekteerimist käsitlevate üksikasjalike eeskirjadega (ELT L 298, 16.10.2014, lk 22).

(7)  Komisjoni 29. mai 2017. aasta rakendusotsus (EL) 2017/925, millega teatavatel liikmesriikidel lubatakse ajutiselt sertifitseerida teatavat liiki viljapuude supereliitmaterjali, mis on kasvatatud põllul tingimustes, kus neid ei kaitsta putukate eest, ning tunnistatakse kehtetuks rakendusotsus (EL) 2017/167 (ELT L 140, 31.5.2017, lk 7).


I LISA

Direktiivi 93/49/EMÜ muutmine

Direktiivi 93/49/EMÜ lisa muudetakse järgmiselt:

1)

kande „Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al. [ERWIAM]“ ja kande „Pseudomonas syringae pv. persicae (Prunier, Luisetti &. Gardan) Young, Dye & Wilkie [PSDMPE]“ vahele lisatakse järgmine kanne:

„Pseudomonas syringae pv. actinidiae Takikawa, Serizawa, Ichikawa, Tsuyumu & Goto [PSDMAK]

Istutamiseks ettenähtud taimed, v.a seemned

Actinidia Lindl.

0 %“

2)

kande „Lecanosticta acicola (von Thümen) Sydow [SCIRAC]“ ja kande „Plasmopara halstedii (Farlow) Berlese & de Toni [PLASHA]“ vahele lisatakse järgmine kanne:

„Phytophthora ramorum (ELi isolaadid) Werres, De Cock & Man in ’t Veld [PHYTRA]

Istutamiseks ettenähtud taimed, v.a õietolm ja seemned

Camellia L., Castanea sativa Mill., Fraxinus excelsior L., Larix decidua Mill., Larix kaempferi (Lamb.) Carrière, Larix × eurolepis A. Henry, Pseudotsuga menziesii (Mirb.) Franco, Quercus cerris L., Quercus ilex L., Quercus rubra L., Rhododendron L., v.a R. simsii L., Viburnum L.

0 %“


II LISA

Rakendusdirektiivi 2014/98/EL muutmine

Rakendusdirektiivi 2014/98/EL muudetakse järgmiselt:

1)

I lisas jäetakse kande „Fragaria L.“ teises veerus välja kanne „Candidatus Phytoplasma australiense Davis et al. [PHYPAU]“;

2)

II lisa muudetakse järgmiselt:

a)

tabeli veergude pealkirjade ja kande „Citrus L., Fortunella Swingle ja Poncirus Raf.“ vahele lisatakse järgmine kanne:

„Castanea sativa Mill.

Seened ja munasseened

Phytophthora ramorum (ELi isolaadid) Werres, De Cock & Man in ’t Veld [PHYTRA]“

b)

kande „Vaccinium L.“ teises veerus lisatakse teksti „Viirused, viroidid, viiruselaadsed haigusetekitajad ja fütoplasmad“ ette järgmine tekst:

Seened ja munasseened

Phytophthora ramorum (ELi isolaadid) Werres, De Cock & Man in ’t Veld [PHYTRA]“;

3)

IV lisa muudetakse järgmiselt:

a)

1. jagu „Castanea sativa Mill.“ muudetakse järgmiselt:

i)

punkt b „Supereliitkategooria“, punkt c „Eliitkategooria“ ja punkt d „ Sertifitseeritud materjali kategooria ja CAC-kategooria“ asendatakse järgmisega:

„b)

Supereliitkategooria

Nõuded tootmisüksuse, tootmiskoha ja tootmispiirkonna kohta

Kui erandkorras on komisjoni rakendusotsuse (EL) 2017/925 (*1) kohaselt lubatud toota supereliitmaterjali põllul tingimustes, kus seda ei kaitsta putukate eest, kehtivad järgmised nõuded:

i)

Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr:

supereliitkategooria paljundusmaterjali ja viljapuid toodetakse piirkonnas, mille pädev asutus on kooskõlas fütosanitaarmeetmeid käsitlevate asjakohaste rahvusvaheliste standarditega tunnistanud vabaks Cryphonectria parasitica (Murrill) Barrist, või

viimase täieliku kasvuperioodi jooksul ei ole tootmisüksuses supereliitkategooria paljundusmaterjalil ja viljapuudel Cryphonectria parasitica (Murrill) Barri sümptomeid täheldatud;

ii)

Phytophthora ramorum (ELi isolaadid) Werres, De Cock & Man in ’t Veld:

supereliitkategooria paljundusmaterjali ja viljapuid toodetakse piirkonnas, mille pädev asutus on kooskõlas fütosanitaarmeetmeid käsitlevate asjakohaste rahvusvaheliste standarditega tunnistanud vabaks Phytophthora ramorum (ELi isolaadid) Werres, De Cock & Man in ’t Veldist, või

viimase täieliku kasvuperioodi jooksul ei ole tootmisüksuses supereliitkategooria paljundusmaterjalil ja viljapuudel Phytophthora ramorum (ELi isolaadid) Werres, De Cock & Man in’t Veldi sümptomeid täheldatud.

c)

Eliitkategooria

Nõuded tootmisüksuse, tootmiskoha ja tootmispiirkonna kohta

i)

Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr:

eliitkategooria paljundusmaterjali ja viljapuid toodetakse piirkonnas, mille pädev asutus on kooskõlas fütosanitaarmeetmeid käsitlevate asjakohaste rahvusvaheliste standarditega tunnistanud vabaks Cryphonectria parasitica (Murrill) Barrist, või

viimase täieliku kasvuperioodi jooksul ei ole tootmisüksuses eliitkategooria paljundusmaterjalil ja viljapuudel Cryphonectria parasitica (Murrill) Barri sümptomeid täheldatud;

ii)

Phytophthora ramorum (ELi isolaadid) Werres, De Cock & Man in ’t Veld:

eliitkategooria paljundusmaterjali ja viljapuid toodetakse piirkonnas, mille pädev asutus on kooskõlas fütosanitaarmeetmeid käsitlevate asjakohaste rahvusvaheliste standarditega tunnistanud vabaks Phytophthora ramorum (ELi isolaadid) Werres, De Cock & Man in ’t Veldist, või

viimase täieliku kasvuperioodi jooksul ei ole tootmisüksuses eliitkategooria paljundusmaterjalil ja viljapuudel Phytophthora ramorum (ELi isolaadid) Werres, De Cock & Man in’t Veldi sümptomeid täheldatud.

d)

Sertifitseeritud materjali kategooria ja CAC-kategooria

Nõuded tootmisüksuse, tootmiskoha ja tootmispiirkonna kohta

i)

Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr:

sertifitseeritud ja CAC-kategooria paljundusmaterjali ja viljapuid toodetakse piirkonnas, mille pädev asutus on kooskõlas fütosanitaarmeetmeid käsitlevate asjakohaste rahvusvaheliste standarditega tunnistanud vabaks Cryphonectria parasitica (Murrill) Barrist, või

viimase täieliku kasvuperioodi jooksul ei ole tootmisüksuses sertifitseeritud ja CAC-kategooria paljundusmaterjalil ja viljapuudel Cryphonectria parasitica (Murrill) Barri sümptomeid täheldatud või

Cryphonectria parasitica (Murrill) Barri sümptomitega paljundusmaterjal ja viljapuud on välja juuritud, ülejäänud paljundusmaterjali ja viljapuid kontrollitakse nädalase vahega ja tootmisüksuses ei ole kõnealuseid sümptomeid täheldatud vähemalt kolme nädala jooksul enne lähetamist;

ii)

Phytophthora ramorum (ELi isolaadid) Werres, De Cock & Man in ’t Veld:

sertifitseeritud ja CAC-kategooria paljundusmaterjali ja viljapuid toodetakse piirkonnas, mille pädev asutus on kooskõlas fütosanitaarmeetmeid käsitlevate asjakohaste rahvusvaheliste standarditega tunnistanud vabaks Phytophthora ramorum (ELi isolaadid) Werres, De Cock & Man in ’t Veldist, või

viimase täieliku kasvuperioodi jooksul ei ole tootmisüksuses sertifitseeritud ja CAC-kategooria paljundusmaterjalil ja viljapuudel Phytophthora ramorum (ELi isolaadid) Werres, De Cock & Man in’t Veldi sümptomeid täheldatud

või

 

Phytophthora ramorum (ELi isolaadid) Werres, De Cock & Man in ’t Veldi sümptomitega paljundusmaterjal ja viljapuud tootmisüksuses ning kõik taimed sümptomitega paljundusmaterjalist ja viljapuudest kahe meetri raadiuses on välja juuritud ja hävitatud, samuti on hävitatud pinnas, milles need taimed kasvasid,

Ning

kõigi taimede puhul sümptomitega paljundusmaterjalist ja viljapuudest 10 m raadiuses ning kahjustatud partii ülejäänud paljundusmaterjali ja viljapuude puhul:

kolme kuu jooksul pärast sümptomitega paljundusmaterjali ja viljapuude avastamist ei täheldata Phytophthora ramorum (ELi isolaadid) Werres, De Cock & Man in in’t Veldi sümptomeid vähemalt kahel kontrollil, mis tehakse kõnealuse taimekahjustaja avastamiseks asjakohasel ajal, ning selle kolme kuu jooksul ei tehta töötlusi Phytophthora ramorum (ELi isolaadid) Werres, De Cock & Man in’t Veldi sümptomite pärssimiseks ning

pärast kõnealust kolme kuud:

ei täheldata tootmisüksuses kõnealusel paljundusmaterjalil ja viljapuudel Phytophthora ramorum (ELi isolaadid) Werres, De Cock & Man in’t Veld’i sümptomeid või

vedamiseks ettenähtud paljundusmaterjalist ja viljapuudest võetakse esindav proov, mida analüüsitakse ja see tunnistatakse vabaks Phytophthora ramorum (ELi isolaadid) Werres, De Cock & Man in’t Veldist, ning

Ning

kogu muu paljundusmaterjali ja kõigi muude viljapuude puhul tootmiskohas:

ei ole tootmisüksuses sellel paljundusmaterjalil ega nendel viljapuudel Phytophthora ramorum (ELi isolaadid) Werres, De Cock & Man in’t Veldi sümptomeid täheldatud või

vedamiseks ettenähtud paljundusmaterjalist ja viljapuudest võetud esinduslikku proovi on analüüsitud ja see on tunnistatud vabaks Phytophthora ramorum (ELi isolaadid) Werres, De Cock & Man in’t Veldist.

(*1)  Komisjoni 29. mai 2017. aasta rakendusotsus (EL) 2017/925, millega teatavatel liikmesriikidel lubatakse ajutiselt sertifitseerida teatavat liiki viljapuude supereliitmaterjali, mis on kasvatatud põllul tingimustes, kus neid ei k