ISSN 1977-0650

Euroopa Liidu

Teataja

L 285

European flag  

Eestikeelne väljaanne

Õigusaktid

65. aastakäik
7. november 2022


Sisukord

 

II   Muud kui seadusandlikud aktid

Lehekülg

 

 

MÄÄRUSED

 

*

Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2022/2125, 31. oktoober 2022, millega kiidetakse heaks oluline muudatus kaitstud päritolunimetuste ja kaitstud geograafiliste tähiste registrisse kantud nimetuse spetsifikaadis (Carne Barrosã (KPN))

1

 

*

Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2022/2126, 31. oktoober 2022, millega registreeritakse kaitstud päritolunimetuste ja kaitstud geograafiliste tähiste registris nimetus Castagna di Roccamonfina (KGT)

3

 

*

Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2022/2127, 4. november 2022, millega antakse liidu luba biotsiidipere Ecolab UA BPF 1-Propanol jaoks vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EL) nr 528/2012 ( 1 )

4

 

 

OTSUSED

 

*

Euroopa Keskpanga otsus (EL) 2022/2128, 27. oktoober 2022, millega muudetakse otsust (EL) 2019/1311 suunatud pikemaajaliste refinantseerimisoperatsioonide kolmanda seeria kohta (EKP/2019/21) (EKP/2022/37)

15

 


 

(1)   EMPs kohaldatav tekst

ET

Aktid, mille peakiri on trükitud harilikus trükikirjas, käsitlevad põllumajandusküsimuste igapäevast korraldust ning nende kehtivusaeg on üldjuhul piiratud.

Kõigi ülejäänud aktide pealkirjad on trükitud poolpaksus kirjas ja nende ette on märgitud tärn.


II Muud kui seadusandlikud aktid

MÄÄRUSED

7.11.2022   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 285/1


KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2022/2125,

31. oktoober 2022,

millega kiidetakse heaks oluline muudatus kaitstud päritolunimetuste ja kaitstud geograafiliste tähiste registrisse kantud nimetuse spetsifikaadis („Carne Barrosã“ (KPN))

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 21. novembri 2012. aasta määrust (EL) nr 1151/2012 põllumajandustoodete ja toidu kvaliteedikavade kohta, (1) eriti selle artikli 52 lõiget 2,

ning arvestades järgmist:

(1)

Vastavalt määruse (EL) nr 1151/2012 artikli 53 lõike 1 esimesele lõigule vaatas komisjon läbi Portugali taotluse saada heakskiit komisjoni määrusega (EÜ) nr 1263/96 (2) registreeritud kaitstud päritolunimetuse „Carne Barrosã“ spetsifikaadi muudatusele.

(2)

Kuna asjaomane muudatus ei ole väike määruse (EL) nr 1151/2012 artikli 53 lõike 2 tähenduses, avaldas komisjon kõnealuse määruse artikli 50 lõike 2 punkti a kohase muutmistaotluse Euroopa Liidu Teatajas (3).

(3)

Kuna komisjon ei ole saanud ühtegi määruse (EL) nr 1151/2012 artikli 51 kohast vastuväidet, tuleks spetsifikaadi muudatus heaks kiita,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Euroopa Liidu Teatajas avaldatud nimetuse „Carne Barrosã“ (KPN) spetsifikaadi muudatus kiidetakse heaks.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 31. oktoober 2022

Komisjoni nimel

presidendi eest

komisjoni liige

Janusz WOJCIECHOWSKI


(1)  ELT L 343, 14.12.2012, lk 1.

(2)  Komisjoni 1. juuli 1996. aasta määrus (EÜ) nr 1263/96, millega muudetakse määruse (EÜ) nr 1107/96 (geograafiliste tähiste ja päritolunimetuste registreerimise kohta nõukogu määruse (EMÜ) nr 2081/92 artiklis 17 sätestatud korras) lisa (EÜT L 163, 2.7.1996, lk 19).

(3)  ELT C 252, 1.7.2022, lk 31.


7.11.2022   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 285/3


KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2022/2126,

31. oktoober 2022,

millega registreeritakse kaitstud päritolunimetuste ja kaitstud geograafiliste tähiste registris nimetus „Castagna di Roccamonfina“ (KGT)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 21. novembri 2012. aasta määrust (EL) nr 1151/2012 põllumajandustoodete ja toidu kvaliteedikavade kohta, (1) eriti selle artikli 52 lõiget 2,

ning arvestades järgmist:

(1)

Vastavalt määruse (EL) nr 1151/2012 artikli 50 lõike 2 punktile a avaldati Euroopa Liidu Teatajas Itaalia taotlus registreerida nimetus „Castagna di Roccamonfina“ (2).

(2)

Kuna komisjon ei ole saanud ühtegi määruse (EL) nr 1151/2012 artikli 51 kohast vastuväidet, tuleks nimetus „Castagna di Roccamonfina“ registreerida,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Nimetus „Castagna di Roccamonfina“ (KGT) registreeritakse.

Esimeses lõigus osutatud nimetus määratletakse komisjoni rakendusmääruse (EL) nr 668/2014 (3) XI lisas esitatud klassi 1.6 „Puuviljad, köögiviljad ja teraviljad töötlemata ja töödeldud kujul“ kuuluva tootena.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 31. oktoober 2022

Komisjoni nimel

presidendi eest

komisjoni liige

Janusz WOJCIECHOWSKI


(1)  ELT L 343, 14.12.2012, lk 1.

(2)  ELT C 252, 1.7.2022, lk 26.

(3)  Komisjoni 13. juuni 2014. aasta rakendusmäärus (EL) nr 668/2014, millega kehtestatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1151/2012 (põllumajandustoodete ja toidu kvaliteedikavade kohta) rakenduseeskirjad (ELT L 179, 19.6.2014, lk 36).


7.11.2022   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 285/4


KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2022/2127,

4. november 2022,

millega antakse liidu luba biotsiidipere „Ecolab UA BPF 1-Propanol“ jaoks vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EL) nr 528/2012

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 22. mai 2012. aasta määrust (EL) nr 528/2012, milles käsitletakse biotsiidide turul kättesaadavaks tegemist ja kasutamist, (1) eriti selle artikli 44 lõike 5 esimest lõiku,

ning arvestades järgmist:

(1)

26. märtsil 2019 esitas Ecolab Deutschland GmbH Euroopa Kemikaaliametile (edaspidi „kemikaaliamet“) määruse (EL) nr 528/2012 artikli 43 lõike 1 kohase taotluse liidu loa saamiseks biotsiidipere jaoks, mille nimi on „Ecolab UA BPF 1-Propanol“ ja mis kuulub kõnealuse määruse V lisas kirjeldatud tooteliiki 1, ning lisas kirjaliku kinnituse selle kohta, et Rootsi pädev asutus on nõustunud taotlust hindama. Taotlus registreeriti biotsiidiregistris registrinumbriga BC-RS050191-24.

(2)

„Ecolab UA BPF 1-Propanol“ sisaldab toimeainena propaan-1-ooli, mis on tooteliigi 1 osas lisatud määruse (EL) nr 528/2012 artikli 9 lõikes 2 osutatud liidu heakskiidetud toimeainete nimekirja.

(3)

9. septembril 2021 esitas hindav pädev asutus määruse (EL) nr 528/2012 artikli 44 lõike 1 kohaselt hindamisaruande ja oma järeldused kemikaaliametile.

(4)

24. märtsil 2022 esitas kemikaaliamet komisjonile arvamuse, (2) biotsiidipere „Ecolab UA BPF 1-Propanol“ omaduste kokkuvõtte kavandi ja biotsiidipere lõpliku hindamisaruande vastavalt määruse (EL) nr 528/2012 artikli 44 lõikele 3.

(5)

Arvamuses järeldatakse, et „Ecolab UA BPF 1-Propanol“ vastab määruse (EL) nr 528/2012 artikli 3 lõike 1 punktis s sätestatud biotsiidipere määratlusele, et selle jaoks sai taotleda liidu luba kooskõlas kõnealuse määruse artikli 42 lõikega 1 ning et biotsiidi omaduste kokkuvõtte kavandi kohaselt vastab tootepere kõnealuse määruse artikli 19 lõigetes 1 ja 6 sätestatud tingimustele.

(6)

12. aprillil 2022 edastas kemikaaliamet komisjonile biotsiidi omaduste kokkuvõtte kavandi kõigis liidu ametlikes keeltes vastavalt määruse (EL) nr 528/2012 artikli 44 lõikele 4.

(7)

Komisjon on kemikaaliametiga samal arvamusel ning leiab seega, et on asjakohane anda „Ecolab UA BPF 1-Propanol“ jaoks liidu luba.

(8)

Käesoleva määrusega ettenähtud meetmed on kooskõlas alalise biotsiidide komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Ettevõtjale Ecolab Deutschland GmbH antakse liidu luba biotsiidipere „Ecolab UA BPF 1-Propanol“ (loa number on EU-0028430-0000) turul kättesaadavaks tegemise ja kasutamise jaoks vastavalt lisas esitatud biotsiidipere omaduste kokkuvõttele.

Kõnealune liidu luba kehtib alates 27. novembrist 2022 kuni 31. oktoobrini 2032.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 4. november 2022

Komisjoni nimel

president

Ursula VON DER LEYEN


(1)  ELT L 167, 27.6.2012, lk 1.

(2)  Euroopa Kemikaaliameti 1. märtsi 2021. aasta arvamus liidu loa andmise kohta biotsiidipere „Ecolab UA BPF 1-Propanol“ jaoks (ECHA/BPC/315/2022), https://echa.europa.eu/bpc-opinions-on-union-authorisation.


LISA

Biotsiidipere omaduste kokkuvõte

Ecolab UA BPF 1-Propanol

Tooteliik 1. Inimeste hügieen (desinfektsioonivahendid)

Loa number: EU-0028430-0000

R4BP registrinumber: EU-0028430-0000

I OSA

ESIMENE TEABETASAND

1.   HALDUSTEAVE

1.1.   Biotsiidipere nimi

Nimetus

Ecolab UA BPF 1-Propanol

1.2.   Biotsiidi liik (liigid)

Biotsiidi liik (liigid)

Tooteliik 01 - Inimeste hügieen (desinfektsioonivahendid)

1.3.   Loaomanik

Loaomaniku nimi ja aadress

Nimi

Ecolab Deutschland GmbH

Aadress

Ecolab Allee 1, 40789 Monheim am Rhein Saksamaa

Loa number

EU-0028430-0000

R4BP registrinumber

EU-0028430-0000

Loa andmise kuupäev

27. november 2022

Loa kehtivusaja lõppkuupäev

31. oktoober 2032

1.4.   Biotsiidide tootja(d)

Tootja nimi

Ecolab Europe GmbH

Tootja aadress

Richtistrasse 7, 8304 Wallisellen Šveits

Tootmiskohtade asukoht

Richtistrasse 7, 8304 Wallisellen Šveits

AFP GmbH, Otto-Brenner-Straße 16, 21337 Lüneburg Saksamaa

Acideka S.A., Edificio Feria. Capuchinos de Basurto 6. 4a planta, 48013 Bilbao Hispaania

Adiego, Adiego Ctra De Valencia KM 5, 900, 50410 Cuarte de Huerva Zaragoza Hispaania

Allied Products, Allied Hygiene Unit 11, Belvedere Industrial Estate, Fishers Way, Belvedere, Kent, DA17 6BS Belvedere Ühendkuningriik

Arkema GmbH, Morschheimer Strasse 19, D-67292 Kirchheimbolanden Saksamaa

Azelis Denmark, Lundtoftegårdsvej 95, 2800 Kgs Lyngby Taani

Belinka-Ljublijana, Belinka Zasavska Cesta, 95 1001 Ljubljana Sloveenia

Radio street 24 Bld 1, 105005 Moskva Venemaa Föderatsioon

Bio Productions Ltd inc Starpro, 72 Victoria Road Victoria Industrial Estate, West Sussex, RH15 9LH Burgess Hill Ühendkuningriik

Bioxal SA, Route des Varennes - Secteur A, BP 30072 71103 Cedex Prantsusmaa

Bores Srl, Via Pioppa 179, 44030 Pontegradella (FE) Itaalia

Brenntag Ardennes, Route de Tournes, CD n 2, 08090 Cliron Prantsusmaa

Brenntag CEE - Guntramsdorf, Blending Bahnstr 13 A, 2353 Guntramsdorf Austria

Brenntag GmbH, Humboldtring 15, 45472 Mühlheim Saksamaa

Brenntag Kaiserslautern, Merkurstr. 47, 67663 Kaiserslautern Saksamaa

Brenntag Nordic - Haslev, Høsten Teglværksvej 47, 4690 Haslev Taani

Brenntag Nordic - Vejle, Strandgade 35, 7100 Vejle Taani

Brenntag Normandy, 12 Sente des Jumelles, BP 11 76710 Montville Prantsusmaa

Brenntag PL-Zgierz, ul. Kwasowa 5, 95–100 Zgierz Poola

Brenntag Quimica, Calle Gutemberg n° 22, Poligono Industrial El Lomo, 28906 Getafe Madrid Hispaania

Brenntag Schweizerhall, Elsaesserstr. 231, CH-4056 Basel, Šveits Šveits

Brenntag SRL, Str. Gării nr 1, 077040 Chiaina, Ilfov Rumeenia

Budich International GmbH, Dieselstrasse 10, 32120 Hiddenhausen Saksamaa

Caldic Deutschland Chemie B.V, Karlshof 10, D 40231 Düsseldorf Saksamaa

The Carbon Group„ P43 R772, County Cork Ringaskiddy Iirimaa

Colep Bad Schmiedeberg, Kemberger Str. 3, 06905 Bad Schmiedeberg Saksamaa

Comercial Farmaceutica Castel LANA S.A., „Cofarcas“ Condado de Trevino 46 P.I Villalonquejar, 09080 Burgos Hispaania

Comercial Godo, França 13, 08700 Igaulada Barcelona Hispaania

Courtois Sarl, ZA Sous Le Beer, Route de Pacy, 27730 Bueil Prantsusmaa

DAN-MOR (Dr Wipe) Natural products and Chemicals Ltd, Or Akiva Industrial Zone, Hailian street 29, 30600 Akiva Iisrael

Denteck BV, Heliumstraat 8, 2718 SL Zoetermeer Madalmaad

Donauchem Kft (Hungary), Bányalég utca 37–43, H-1225 Budapest Ungari

Detergents Burguera S.L, Joan Ballester 50, 07630 Campos (Illes Baleares) Hispaania

Champion Technologies Ltd., Minto Avenue, Altens Industrial Estate, AB12 3JZ Aberdeen Ühendkuningriik

ECL Biebesheim, Justus-von-Liebig-Straße 11, 64584 Biebesheim am Rhein Saksamaa

ECL Chalons, Avenue Du General Patton, 51000 Chalons en Champagne Prantsusmaa

ECL Cisterna, Nalco italiana Manufacturing Srl. Via Ninfina II, 04012 Cisterna di Latina Itaalia

Champion Technologies Ltd. Fawley, Fawley Cadland Road Hythe, Hampshire, SO45 3NP Southampton Ühendkuningriik

Ecolab Leeds, Lotherton Way, Garforth, LS25 2JY Leeds Ühendkuningriik

ECL Mandra, 25TH KM Old National Road of Athens To Thiva, 19600 Mandra Kreeka

ECL Maribor, Vajngerlova Ulica 4, 2000 Maribor Sloveenia

ECL Microtek B.V., Gesinkkampstraat 19, 7051 HR Varsseveld Madalmaad

ECL Microtek Mosta, Sorbonne Centre F20 Mosta Technopark, Mst 3000 Mosta Malta

ECL Microtek Zutphen, Hekkehorst 24, 7027 BN Zutphen Madalmaad

Ecolab Ltd (IE) and Ecolab Manufacturing IE Ltd (IE), Forest Park, Zone C Mullingar Ind. Estate N91, Co. Westmeath Mullingar Iirimaa

ECL Niewegein, Brugwal 11A, 3432 NZ Nieuwegein Madalmaad

ECL Rovigo Esoform, Esoform SRL Laboratorio Chimico Farmaceutico Viale del Lavoro 10, 45100 Rovigo Itaalia

ECL Rozzano, Via A. Grandi, 20089 Milano Itaalia

ECL Tessenderlo, Havenlaan 4, Ravenshout 4 210 , B-3980 Tessenderlo Belgia

ECL Weavergate/Ecolab Ltd (UK)/Ecolab Manufacturing UK Ltd (UK), Winnington Avenue, CW8 3AA Northwich Ühendkuningriik

Ecolab LTD Baglan/Swindon, Plot 7a Baglan Energy Park, Baglan, SA11 2HZ Port Talbot Ühendkuningriik

Ferdinand Eiermacher GmbH & Co. KG, Westring 24, 48356 Nordwalde Saksamaa

F.E.L.T., B.P 64 10 Rue du Vertuquet, 59531 Neuville En Ferrain Prantsusmaa

Gallows Green Services Ltd., Cod Beck Mill Industrial Estate Dalton Lane, YO7 3HR Thirsk Ühendkuningriik

Gerdisa German Rodriguez Drogas IND., Gerdisa Poligono Industrial Miralcampo C.Pintura n.-4, parc.37, 19200 Azuqueca de Henares Guadalajara Hispaania

Girasol Natural Products BV, De Veldoven 12–14, 3342 GR Hendrik-Ido-Ambacht Madalmaad

Henkel Engels, 48 Pr. Stroitelei, 413116 Saratov Venemaa Föderatsioon

IMECO GmbH & Co. KG, Boschstraße 5, D-63768 Hösbach Saksamaa

Innovate GmbH, Am Hohen Stein 11, 06618 Naumburg Saksamaa

Interfill LCC-Tosno, 187000 Moskovskoye shosse 1, 187000 Leningradskaya oblast Venemaa Föderatsioon

Jodel, Jodel Zona Industrial 2050, 2050 Aveiras de Cima Portugal

Kleimann GmbH, Am Trieb 13, 72820 Sonnenbühl Saksamaa

Kompak Nederland BV, 433651 Bavel 0031-161 Bavel Madalmaad

La Antigua Lavandera S.L., Ctra. Antigua Sevilla-Alcalá Km.1,5 (SE-410 Apartado de Correos 58, 41500 Alcala De Guadaira Sevilla Hispaania

Laboratoires Anios, Pavé du moulin, 59260 Lille-Hellemmes Prantsusmaa

Laboratoires Anios, 3330 Rue de Lille, 59262 Sainghin-en-Mélantois Prantsusmaa

Laboratoires Prodene Klint, Site de Mitry-Mory 2, Rue Denis Papin ZI Mitry-Compans, 77290 Mitry Mory Prantsusmaa

Lichtenheldt GmbH, Lichtenheldt Industriestrasse 7–9, 23812 Wahlstedt Saksamaa

Lonza GmbH, Morianstr.32, 42103 Wuppertal Saksamaa

Multifill BV, Constructieweg 25-A, 3641 SB Mijdrecht Madalmaad

NALCO Finland Manufacturing Oy (Tesjoki), Kivikummuntie 1, 07955 Tesjoki Soome

NALCO Celra, Celra C/Tramuntana s/n Poligona Industrial, 17460 Celrà Hispaania

NOPA Nordisk Parfumerivare, Hvedevej 2–22, DK-8900 Randers Taani

Nuova Farmec Srl, Via Flemming 7, 37026 Settimo di Pescantina (VR) Verona Itaalia

Pal International Ltd, Sandhurst Street, LE17 4JA Leicester Ühendkuningriik

Planol GmbH, Maybachstr 17, 63456 Hanau Saksamaa

Plum A/S, Frederik Plums Vej 2, DK 5610 Assens Taani

Productos La Corberana S.L., Ctra Corbera Polinyá, s/n° 4, 46612 Valencia Hispaania

The Proton Group Ltd, Ripley Drive, Normanton Industrial Estate, WF6 1QT Wakefield Ühendkuningriik

Quimicas Morales S.L., Misiones, 11 Urb. El Sebadal, 05005 Las Palmas de Gran Canaria Hispaania

RNM Productos Quimicos, Lda Rua da Fabrica 123, Segade, 4765-080 Carreira Vila Nova de Famalicao Portugal

RP Adam Ltd (Arpal Group), North Riverside Business Park, Riverside Road„ TD7 5DU Selkirk Ühendkuningriik

Roquette & Barentz, Roquette Freres, Route De La Gorgue, F-62136 Lestrem Prantsusmaa

Rutpen Ltd, Membury Airfield, Lambourn, RG16 7TJ Membury Ühendkuningriik

Simagec, Z.I. de Rousset/Peynier, 54 Avenue de la Plaine„ 13790 Rousset Prantsusmaa

Solimix, Montseny 17–19 Pol. Ind. Sant Pere, Molanta, 08799 Olerdola Barcelona Hispaania

Staub & Co - Silbermann GmbH, Industriestraße 3, D-86456 Gablingen Saksamaa

Stockmeier Chemie, Eilenburg GmbH & Co. Kg, Gustav-Adolf-Ring 5, 04838 Ellenburg Saksamaa

Synerlogic BV (IN2FOOD), L.J. Costerstraat 5, 6827 Arnhem Madalmaad

Techtex (Technical Textile Services Ltd), Units 7 & 8, Rhodes Business Park Silburn Way, Middleton, M24 4NE Manchester Ühendkuningriik

Univar Ltd, Argyle House, Epsom Avenue, SK9 3RN Wilmslow Ühendkuningriik

Univar SPA, Via Caldera 21, 20–153 Milano Itaalia

Van Dam Bodegraven B.V, Postbus 48 NL, 2410 AA Bodegraven Madalmaad

McBride, Calle Ramón Esteve, 0 S/N (Pol L’Illa)„ 08650 Botjosa (la) Barcelona Hispaania

Extruplast, Avenue de la Repentie, 1700 La Rochelle Prantsusmaa

Brenntag Hungary Kft, Bányalég u. 45, 1225 Budapest Ungari

DR. Becher GmbH, Vor den Specken 3„ 30926 Seelze Saksamaa

Danlind AS, Lægaardvej 90 - 94, DK-7500 Holstebro Taani

Farmak Moravia a.s, Na Vlčinci 16„ 779 00 Oloumoc Tšehhi

Hydrachem LTD, Gillmans Industrial Estate, Natts Lane, RH14 9EZ Billingshurst Ühendkuningriik

Julius Hoesch GmbH, Birkesdorfer Str. 5, 52353 Düren Saksamaa

Medentech LTD, Whitemill Industrial Estate, Wexford Wexford Iirimaa

MKS GmbH & CO KG, Am Ockenheimer Graben 43, 55411 Bingen am Rhein Saksamaa

PDI, Aber Park, Aber Road, CH6 5EX Flint Ühendkuningriik

Peenwhite LTD, Midpoint 18 Business Park, Aston Way„ CW10 0HS Middlewich Ühendkuningriik

Jago Pro Sp.z.o.o., Szczakowska 35, 43–600 Jaworzno Poola

Wesso AG, Martin-Luther-Str.10, 91217 Hersbruck Saksamaa

CID Lines NV, Waterpoorstraat 2, 8900 Leper Belgia

1.5.   Toimeaine(te) tootja(d)

Toimeaine

Propaan-1-ool

Tootja nimi

BASF SE

Tootja aadress

Carl-Bosch-Str. 38, 67056 Ludwigshafen Saksamaa

Tootmiskohtade asukoht

Carl-Bosch-Str. 38, 67056 Ludwigshafen Saksamaa


Toimeaine

Propaan-1-ool

Tootja nimi

OQ Corporation

Tootja aadress

2001 FM 3057, TX 77414 Bay City Ühendriigid

Tootmiskohtade asukoht

2001 FM 3057, TX 77414 Bay City Ühendriigid

2.   BIOTSIIDIPERE KOOSTIS JA KASUTUSVORM

2.1.   Biotsiidipere koostise kvalitatiivsed ja kvantitatiivsed andmed

Tavanimetus

IUPAC nimetus

Funktsioon

CAS number

EÜ number

Sisaldus (%)

Minimaalselt

Maksimaalselt

Propaan-1-ool

 

Toimeaine

71-23-8

200-746-9

70,35

75,38

2.2.   Kasutusvormi liik (liigid)

Kasutusvorm(id)

AL – Muu vedelik

II OSA

TEINE TEABETASAND — TOOTE OMADUSTE METAKOKKUVÕT(T)E(D)

TOOTE OMADUSTE METAKOKKUVÕTE 1

1.   TOOTE OMADUSTE METAKOKKUVÕTTE 1 HALDUSTEAVE

1.1.   Toote omaduste metakokkuvõtte 1 identifikaator

Identifikaator

meta SPC 1

1.2.   Loanumbri järelliide

Number

1–1

1.3.   Biotsiidi liik (liigid)

Biotsiidi liik (liigid)

Tooteliik 01 - Inimeste hügieen (desinfektsioonivahendid)

2.   TOOTE OMADUSTE METAKOKKUVÕTTE 1 KOOSTISE TEAVE

2.1.   Toote omaduste metakokkuvõtte 1 kvalitatiivse ja kvantitatiivse koostise teave

Tavanimetus

IUPAC nimetus

Funktsioon

CAS number

EÜ number

Sisaldus (%)

Minimaalselt

Maksimaalselt

Propaan-1-ool

 

Toimeaine

71-23-8

200-746-9

70,35

75,38

2.2.   Toote omaduste metakokkuvõtte 1 oleku kirjeldus(ed)

Kasutusvorm(id)

AL - Muu vedelik

3.   TOOTE OMADUSTE METAKOKKUVÕTTE 1 OHU- JA HOIATUSLAUSED

Ohulaused

Tuleohtlik vedelik ja aur.

Põhjustab raskeid silmakahjustusi.

Võib põhjustada unisust või peapööritust.

Korduv kokkupuude võib põhjustada naha kuivust või lõhenemist.

Hoiatuslaused

Hoida eemal soojusallikast, kuumadest pindadest, sädemetest, leekidest ja muudest süüteallikatest. – Mitte suitsetada.

Kanda kaitsemaski.

Kanda kaitseprille.

SILMA SATTUMISE KORRAL: loputada mitme minuti jooksul ettevaatlikult veega. Eemaldada kontaktläätsed, kui neid kasutatakse ja kui neid on kerge eemaldada. Loputada veel kord.

Võtta viivitamata ühendust MÜRGISTUSTEABEKESKUSE või arstiga.

Vältida auru sissehingamist.

Halva enesetunde korral võtta ühendust MÜRGISTUSTEABEKESKUSE või arstiga.

4.   TOOTE OMADUSTE METAKOKKUVÕTTE 1 LUBATUD KASUTUS

4.1.   Kasutusala kirjeldus

Tabel 1.

Kasutus # 1 – Käte desinfitseerimine

Tooteliik

Tooteliik 01 - Inimeste hügieen (desinfektsioonivahendid)

Vajadusel lubatud kasutusala täpne kirjeldus

Hügieeniline kätedesinfitseerimisvahend

Sihtorganism(id) (sh arengujärgus)

Teaduslik nimetus: Bakterid

Tavanimetus: Bakterid

Arengustaadium: Andmed puuduvad

Teaduslik nimetus: Tuberkuloosi tekitavad batsillid

Tavanimetus: Tuberkuloosi tekitavad batsillid

Arengustaadium: Andmed puuduvad

Teaduslik nimetus: Pärmseened

Tavanimetus: Pärmseened

Arengustaadium: Andmed puuduvad

Teaduslik nimetus: Ümbrisega viirused

Tavanimetus: Ümbrisega viirused

Arengustaadium: Andmed puuduvad

Teaduslik nimetus: Viirused (limiteeritud spektriga virutsiidne toime)

Tavanimetus: Viirused (limiteeritud spektriga virutsiidne toime)

Arengustaadium: Andmed puuduvad

Kasutuskoht

Sisetingimustes

Käte desinfitseerimine

Toidu töötlemise piirkonnad

(tööstus, asutuste ja haiglate köögipiirkonnad (kokkupuudet patsientidega ei ole)).

Hügieeniline kätedesinfitseerimisvahend, nähtavalt puhastele kätele

Kasutusmeetod(id)

Meetod: Käsi- või automaatne pump

Üksikasjalik kirjeldus:

Käsitsi (küünarnuki kang või puutevaba) Automaatne (pumbaga)

Kasutuskogus(ed) ja sagedus

Kasutusmäär: 3 ml

Lahjendus (%): Kasutusvalmis

Kasutamise arv ja ajastus:

10 korda päevas

Kasutajarühm(ad)

Tööstuslik

Kutseline kasutaja

Pakendi suurused ja pakendimaterjal

100–20 000  ml kõrgtihedusega polüetüleenist (HDPE) pudel, kanister.

4.1.1.   Kasutusala spetsiifilised kasutusjuhendid

Vaadata üldiseid kasutamisjuhiseid (5.1)

4.1.2.   Kasutusala spetsiifilised riskivähendamismeetmed

Vaadata üldiseid kasutamisjuhiseid (5.2)

4.1.3.   Vajadusel tõenäoline otsene või kaudne kahjulik toime, esmaabimeetmed ja keskkonnakaitsemeetmed hädaolukorras.

Vaadata üldiseid kasutamisjuhiseid (5.3)

4.1.4.   Vajadusel juhised toote ja selle pakendi ohutuks hävitamiseks.

Vaadata üldiseid kasutamisjuhiseid (5.4)

4.1.5.   Vajadusel toote ladustamistingimused ja säilivusaeg normaalsetes ladustamistingimustes.

Vaadata üldiseid kasutamisjuhiseid (5.5)

5.   TOOTE OMADUSTE METAKOKKUVÕTTE 1 ÜLDISED KASUTUSJUHISED (1)

5.1.   Kasutusjuhendid

Kasutus 1 – Käte desinfitseerimine

Käte desinfitseerimine toidu töötlemise piirkondades:

Kanda 3 ml toodet puhastele ja kuivadele kätele:

30 sekundiks bakterite/pärmseente/tuberkuloosi tekitavate batsillide/ümbrisega viiruste vastu

60 sekundiks viiruste (limiteeritud spektriga virutsiidne toime) vastu

Hoida käsi kogu kokkupuuteaja jooksul niisketena

5.2.   Riskivähendamismeetmed

Vältida kokkupuudet silmadega.

Kui on vaja uuesti täita, tuleb kasutada kindaid ja kaitseprille.

Nahakuivuse korral kasutada sobivat nahahoolduskreemi.

5.3.   Tõenäoline otsene või kaudne kahjulik toime, esmaabimeetmed ja keskkonnakaitsemeetmed hädaolukorras

SISSEHINGAMISE KORRAL: toimetada isik värske õhu kätte ja hoida asendis, mis võimaldab kergesti hingata. Võtta ühendust MÜRGISTUSTEABEKESKUSE või arstiga.

ALLANEELAMISE KORRAL: loputada suud.

Sümptomite ilmnemisel: helistada 112 arstiabi saamiseks.

Kui sümptomeid ei esine: võtta ühendust MÜRGISTUSTEABEKESKUSE või arstiga.

Teave meditsiinitöötajale/arstile: vajadusel alustada elupäästmismeetmetega, seejärel võtta ühendust MÜRGISTUSTEABEKESKUSEGA.

NAHALE SATTUMISE KORRAL: nahaärrituse ilmnemisel pesta veega ja pöörduda arsti poole. Tahtmatu kokkupuute korral nahaga: pesta veega.

SILMA SATTUMISE KORRAL: viivitamata loputada mitme minuti jooksul veega. Eemaldada kontaktläätsed, kui neid kasutatakse ja kui neid on kerge eemaldada. Jätkata loputamist vähemalt 15 minutit. Helistada 112 arstiabi saamiseks.

Keskkonnakaitse meetmed: vältida kokkupuudet pinnase, pinna- või põhjaveega.

5.4.   Juhised toote ja selle pakendi ohutuks hävitamiseks

Toode ja tootejäägid: vältida toote sattumist äravooluavadesse, veekogudesse või pinnasesse. Võimaluse korral tuleb kõrvaldamiseks või põletamisele eelistada ringlussevõttu. Kui ringlussevõtt ei ole mõistlik, kõrvaldada toode vastavalt kohalikele eeskirjadele. Kõrvaldada jäätmed heakskiidetud jäätmekäitlusettevõttesse.

Pakend: tühjad mahutid tuleb ringlussevõtuks või kõrvaldamiseks viia heakskiidetud jäätmekäitluspunkti. Pakend kõrvaldada ainult täielikult tühjendatuna ja suletuna. Tühje mahuteid mitte korduskasutada. Kõrvaldada vastavalt kohalikele, piirkondlikele, riiklikele eeskirjadele.

5.5.   Toote ladustamistingimused ja säilivusaeg normaalsetes ladustamistingimustes

Hoida kuumuse ja süüteallikate eest. Hoida jahedas hästi ventileeritud kohas. Hoida eemal oksüdeerivatest ainetest. Hoida lastele kättesaamatus kohas. Hoida pakend tihedalt suletuna. Ladustada sobivates märgistatud mahutites. Hoida temperatuuril vahemikus 0 °C kuni 25 °C.

Säilivusaeg: 4 aastat

6.   MUU TEAVE

7.   KOLMAS TEABETASAND: ÜKSIKTOOTED TOOTE OMADUSTE METAKOKKUVÕTTES 1

7.1.   Iga üksikbiotsiidi kaubanduslik(ud) nimetus(ed), loanumber ja konkreetne koostis

Kaubanduslik nimetus

Skinman Sensitive

Turupiirkond: EU

 

P3-Manodes LI

Turupiirkond: EU

Epicare DES

Turupiirkond: EU

Manodes LI

Turupiirkond: EU

Loa number

EU-0028430-0001 1–1

Tavanimetus

IUPAC nimetus

Funktsioon

CAS number

EÜ number

Sisaldus (%)

Propaan-1-ool

 

Toimeaine

71-23-8

200-746-9

70,35


(1)  Käesolevas jaotises esitatud kasutusjuhised, riskivähendusmeetmed ja muud kasutusjuhised kehtivad toote omaduste metakokkuvõtte 1 iga lubatud kasutuse puhul.


OTSUSED

7.11.2022   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 285/15


EUROOPA KESKPANGA OTSUS (EL) 2022/2128,

27. oktoober 2022,

millega muudetakse otsust (EL) 2019/1311 suunatud pikemaajaliste refinantseerimisoperatsioonide kolmanda seeria kohta (EKP/2019/21) (EKP/2022/37)

EUROOPA KESKPANGA NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut, eelkõige selle artikli 127 lõike 2 esimest taanet,

võttes arvesse Euroopa Keskpankade Süsteemi ja Euroopa Keskpanga põhikirja, eelkõige selle artikli 3.1 esimest taanet, artiklit 12.1, artikli 18.1 teist taanet ja artikli 34.1 teist taanet,

võttes arvesse Euroopa Keskpanga 19. detsembri 2014. aasta suunist (EL) 2015/510 eurosüsteemi rahapoliitika raamistiku rakendamise kohta (ülddokumentatsiooni suunis) (EKP/2014/60) (1)

ning arvestades järgmist:

(1)

Suunise (EL) 2015/510 (EKP/2014/60) artikli 1 lõike 4 kohaselt võib EKP nõukogu eurosüsteemi rahapoliitika operatsioonide rakendamise vahendeid, instrumente, nõudeid, kriteeriume ja menetluste korda igal ajal muuta.

(2)

22. juulil 2019 võttis EKP nõukogu vastu Euroopa Keskpanga otsuse (EL) 2019/1311 (EKP/2019/21), (2) et saavutada hinnastabiilsuse säilitamise eesmärk, hoides laenuandmise tingimused soodsad ning toetades seeläbi paindlikku rahapoliitika kurssi liikmesriikides, mille rahaühik on euro. Asjaomane otsus näeb ette suunatud pikemaajaliste refinantseerimisoperatsioonide kolmanda seeria (TLTRO-III) läbiviimise 2019. aasta septembrist kuni 2021. aasta märtsini.

(3)

Pärast otsuse (EL) 2019/1311 (EKP/2019/21) vastuvõtmist on TLTRO-III operatsioonide parameetreid ja tingimusi mitmel korral kohandatud, nagu on peetud vajalikuks ja asjakohaseks, võttes arvesse hinnastabiilsuse riske, rahapoliitika ülekandemehhanismi ja euroala majandusväljavaadet. Need kohandused tehti inflatsioonitempo aeglustumise keskkonnas, mis nõudis väga toetavat rahapoliitika kurssi, et tagada hinnastabiilsus keskpika perioodi jooksul. Eelkõige selleks et säilitada soodsad laenuandmise tingimused, tagada rahapoliitika sujuv ülekandumine liikmesriikides, mille rahaühik on euro, ning toetada paindlikku rahapoliitika kurssi, otsustas EKP nõukogu 12. septembril 2019 muuta teatavaid TLTRO-III operatsioonide parameetreid, sealhulgas pikendada kõikide operatsioonide lõpptähtaega kahelt aastalt kolmele ning alandada kohaldatavaid intressimäärasid. 12. märtsil 2020 otsustas EKP nõukogu muuta teatavaid TLTRO-III operatsioonide parameetreid, et soodustada laenuandmist koroonaviirusest (COVID-19) enim mõjutatud isikutele, eelkõige väikestele ja keskmise suurusega ettevõtjatele, sealhulgas suurendada laenuvõtmise piirmäära. Lisaks otsustas EKP nõukogu 30. aprillil 2020 teatavatel tingimustel ajutiselt alandada kõikidele TLTRO-III operatsioonidele kohaldatavaid intressimäärasid, et täiendavalt toetada laenuandmist kodumajapidamistele ja äriühingutele majandushäirete ja suurenenud ebakindluse tingimustes (3). 10. detsembril 2020 otsustas EKP nõukogu TLTRO-III operatsioonide tingimusi täiendavalt kohandada, et aidata kaasa soodsate rahastamistingimuste säilitamisele pandeemiaolukorras ning seeläbi soodustada krediidivoogu kõikidesse majandussektoritesse, toetada majandustegevust ning tagada hinnastabiilsus keskpika perioodi jooksul. Eelkõige otsustas EKP nõukogu pikendada oluliselt soodsamate tingimuste kohaldamise tähtaega 2022. aasta juunini, viia ajavahemikul 2021. aasta juunist kuni detsembrini läbi kolm täiendavat operatsiooni ning suurendada kogusummat, mida osalejatel on õigus TLTRO-III raames laenata. EKP nõukogu näitas üles jätkuvat valmidust kohandada vastavalt vajadusele kõiki oma rahapoliitika instrumente, et tagada inflatsiooni pidev lähenemine EKP nõukogu seatud eesmärgile kooskõlas sümmeetria tagamise kohustusega (4).

(4)

TLTRO-III operatsioonidel, mida on vastavalt vajadusele kohandatud, on seetõttu olnud keskne roll hinnastabiilsuse säilitamisel, eelkõige pandeemia kriitilises etapis, aidates säilitada soodsad rahastamistingimused inflatsioonitempo aeglustumise keskkonnas ja toetades paindlikku rahapoliitika kurssi, mis on vajalik majanduse ja hinnastabiilsusega seotud tõsiste langusriskide maandamiseks. Nimetatud perioodil pakkus Euroopa Keskpank (EKP) TLTRO-III operatsioonides osalevatele krediidiasutustele erakordselt soodsaid rahastamistingimusi, et toetada pingelisel ajal laenuandmist reaalmajandusele.

(5)

Peamiselt ettenägematult kõrgetest energiakuludest ja tarnepuudujääkidest tingitud inflatsiooni kiire ja ootamatu tõus enneolematu tasemeni alates euro kasutuselevõtmisest ning keskpika perioodi inflatsiooniväljavaate märkimisväärne ülespoole korrigeerimine alates 2021. aasta lõpust on tekitanud vajaduse viia läbi asjakohase rahapoliitika kursi põhjalik ümberhindamine. Energia- ja toormehinnad on pärast Venemaa sissetungi Ukrainasse järsult tõusnud ning sellest tulenevad kaubandushäired on suurendanud tarneraskusi, ebakindlust ja inflatsioonisurvet kõikides sektorites. TLTRO-III operatsioonide kasutusele võtmisel ja kohandamisel ei olnud võimalik ette näha, et olukord välistest šokkidest tingituna sedavõrd drastiliselt muutub. Ootamatu ja pretsedenditu olukorra muutumise tõttu, mida on omakorda süvendanud Venemaa Ukrainasse sissetungi majanduslikud tagajärjed, on vaja kohandada rahapoliitika kurssi ning kõiki rahapoliitika instrumente, sealhulgas TLTRO-III operatsioone. Eelkõige on EKP nõukogu kiirendanud rahapoliitika normaliseerumist, et tagada keskpika perioodi jooksul inflatsiooni stabiliseerumine 2 % tasemel kooskõlas EKP hinnastabiilsuse säilitamise ülesandega. Alates 2021. aasta detsembrist on EKP nõukogu otsustanud lõpetada varaostukava ja pandeemia majandusmõjude ohjeldamise erakorralise varaostukava raames netovara ostmise ning seejärel tõstnud EKP baasintressimäärasid 200 baaspunkti võrra.

(6)

Baasintressimäärade tõusu ülekandumine euroala kodumajapidamistele ja äriühingutele on seni olnud sujuv, kuid praegustes oludes tuleb intressimäära poliitika laiemat ülekandumist rahastamistingimustele kiirendada. TLTRO-III operatsioonide kehtivate hinnatingimuste kohaselt seotakse enne ja pärast kahte eriintressimäära tähtaega 24. juunist 2020 kuni 23. juunini 2022 kohaldatav intressimäär hoiustamise püsivõimaluse intressimäära või põhiliste refinantseerimisoperatsioonide intressimääraga asjaomase operatsiooni tähtaja jooksul. See aeglustab laenuandmise tingimuste normaliseerumist ning takistab EKP hinnastabiilsuse ülesande täitmist. Baasintressimäärade tõstmisel muutuvad TLTRO-III operatsioonide intressimäärad üksnes järk-järgult. Seetõttu ei soodusta kehtivad TLTRO-III operatsioonide tingimused TLTRO-III operatsiooni summa ennetähtaegset tagasimaksmist osalevate krediidiasutuste poolt. Samuti peab eurosüsteem kehtivate TLTRO-III operatsioonide tingimuste tõttu hoidma suuremat bilanssi, mis omakorda takistab soovitud rahapoliitika normaliseerumist. See tuleneb asjaolust, et keskpanga bilansi suurus on oluline sõnum selle kohta, millisel määral kehtiv rahapoliitika majandust soodustab ning likviidsust turul otseselt mõjutab. Seetõttu aitaks TLTRO-III operatsioonide tingimuste kohandamine ja TLTRO-III operatsiooni summa ennetähtaegset tagasimaksmist pärssiva tingimuse välja jätmine kaasa ka eurosüsteemi bilansi vähendamisele ning kehtiva rahapoliitika kursiga paremasse kooskõlla viimisele. Seega toetab TLTRO-III operatsioonide tingimuste kohandamine hinnastabiilsuse säilitamise eesmärki, kiirendades rahastamistingimuste normaliseerumist ning aidates kaasa eurosüsteemi bilansi vähenemisele.

(7)

27. oktoobril 2022 otsustas EKP nõukogu võtta vastu täiendavad rahapoliitika meetmed, mille eesmärk on tagada, et inflatsioon naaseb aegsasti EKP keskpika perioodi eesmärgiks seatud 2 % juurde. EKP nõukogu peab kõiki 27. oktoobril 2022 vastu võetud meetmeid vajalikuks ja proportsionaalseks, et rakendada keskpika perioodi jooksul hinnastabiilsuse tagavat asjakohast rahapoliitikat. Paketi raames otsustas EKP nõukogu, et iga tagasi maksmata TLTRO-III operatsiooni suhtes kohaldatav intressimäär arvutatakse järgmiselt: alates 23. novembrist 2022 kuni asjaomase tagasi maksmata TLTRO-III operatsiooni lõpptähtajani või ennetähtaegse tagasimakse kuupäevani indekseeritakse intressimäär kohaldatava EKP keskmise baasintressimääraga selle tähtaja jooksul, mitte iga asjaomase TLTRO-III operatsiooni tähtaja jooksul, et tagada üldine rahapoliitika normaliseerumine.

(8)

TLTRO-III operatsioonide intressimäära sidumine hoiustamise püsivõimaluse keskmise intressimäära või põhiliste refinantseerimisoperatsioonide keskmise intressimääraga asjaomase TLTRO-III operatsiooni järelejäänud tähtaja jooksul on sobiv meede, et kiirendada rahastamistingimuste normaliseerumist ning vähendada eurosüsteemi bilanssi hinnastabiilsuse säilitamise eesmärgi saavutamiseks. Asjaomane meede peaks vähendama pankade rahastamiskulusid ning seeläbi soodustama hinnastabiilsuse kiiret taastumist inflatsioonilises keskkonnas. Lisaks on TLTRO-III operatsioonide tingimuste kohandamisest tuleneval pankade rahastamiskulude suurenemisel märkimisväärne mõju laenuintressimääradele. Lõppastmes peaks TLTRO-IIII operatsioonide tingimuste muutmise mõju pankade laenuintressimääradele oluliselt alandama inflatsiooni keskpika perioodi jooksul. Samuti peaks TLTRO-III tingimuste muutmine kõrvaldama osalevate krediidiasutuste takistused TLTRO-III operatsioonide summade ennetähtaegsel tagasimaksmisel ning seeläbi vähendama eurosüsteemi bilanssi ning toetama üldiselt rahapoliitika normaliseerumist.

(9)

TLTRO-III operatsioonide intressimäära sidumisega hoiustamise püsivõimaluse keskmise intressimäära või põhiliste refinantseerimisoperatsioonide keskmise intressimääraga asjaomase TLTRO-III operatsiooni järelejäänud tähtaja jooksul ei minda kaugemale, kui vajalik. Puuduvad vähem sekkuvad, kuid ühtlasi võrdse tõhususega rahapoliitika meetmed, mis aitaksid saavutada nii rahastamistingimuste normaliseerumise kui eurosüsteemi bilansi vähendamise eesmärki. Samuti ei oleks rangemate rahapoliitika ja rahastamistingimuste kujundamisel võimalik saavutada TLTRO-III operatsioonide hinnatingimuste kohandamisest tõhusamaid tulemusi intressimäärade tõstmisega.

(10)

Võimalikku negatiivset mõju, mida kavandatavad muudatused võivad osalevatele krediidiasutustele kaasa tuua, leevendab hetkel kohaldatavate soodsate intressimäärade säilitamine kuni 22. novembrini 2022, TLTRO-III operatsioonide summade tagasi maksmiseks täiendavate ennetähtaegse tagasimaksmise kuupäevade kehtestamine krediidiasutustele, piisava aja võimaldamine rahastamislahenduste ümber korraldamiseks enne muudatuste jõustumist ning TLTRO-III operatsioonidele turupõhiste rahastamislahendustega võrreldes soodsa intressimäära pakkumise jätkamine ka pärast muudatuste sisseviimist. Seetõttu tuleks jätkata kehtiva intressimäära arvutamist TLTRO-III operatsiooni arvelduspäevast kuni 22. novembrini 2022. Lisaks tuleks kehtestada kolm täiendavat vabatahtliku ennetähtaegse tagasimaksmise kuupäeva, et anda TLTRO-III operatsiooni osalistele täiendav võimalus asjaomane TLTRO-III operatsioon lõpetada või selle summat vähendada enne lõpptähtaega.

(11)

Hinnastabiilsuse säilitamise eesmärki arvesse võttes on rahastamistingimuste normaliseerumise kiirendamise ja eurosüsteemi bilansi vähendamisega seotud eesmärkide saavutamisel oluline, et TLTRO-III operatsioonide hinnatingimuste muutmine viiakse läbi võimalikult kiiresti ning üleminekumeetmeid rakendamata. Üleminekumeetmete rakendamine vähendaks kavandatavate muudatuste tõhusust, pärsiks pankade laenuandmise tingimuste normaliseerumist ja vabatahtliku ennetähtaegse tagasimaksmise takistuste kõrvaldamist, ning võib ebaselgemaks muuta meetmega edasiantavat rahapoliitika sõnumit. Seetõttu peab käesolev otsus jõustuma kiiremas korras.

(12)

Seetõttu tuleb otsust (EL) 2019/1311 (EKP/2019/21) vastavalt muuta,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Muudatused

Otsust (EL) 2019/1311 (EKP/2019/21) muudetakse järgmiselt:

1)

artiklit 1 muudetakse järgmiselt:

a)

punkt 23 jäetakse välja;

b)

lisatakse järgmised punktid:

„29)

„eriintressimäära tähtajale eelnev intressimäära tähtaeg“ (pre-SIRP interest rate period) – ajavahemik asjaomase TLTRO-III operatsiooni arvelduskuupäevast kuni 23. juunini 2020, st eriintressimäära tähtajale vahetult eelnev intressimäära tähtaeg;

30)

„täiendavale eriintressimäära tähtajale järgnev intressimäära tähtaeg“ (post-ASIRP interest rate period) – ajavahemik alates 24. juunist 2022 kuni 22. novembrini 2022 või asjaomase TLTRO-III operatsiooni ennetähtaegse tagasimakse kuupäevani, olenevalt sellest, milline tähtaeg on varasem, st täiendavale eriintressimäära tähtajale vahetult järgnev intressimäära tähtaeg;

31)

„peamine intressimäära tähtaeg“ (main interest rate period) – ajavahemik alates asjaomase TLTRO-III operatsiooni arvelduskuupäevast kuni 22. novembrini 2022 või asjaomase TLTRO-III operatsiooni ennetähtaegse tagasimakse kuupäevani, olenevalt sellest, milline tähtaeg on varasem, st tähtaeg, mis hõlmab eriintressimäära tähtajale eelnevat intressimäära tähtaega, eriintressimäära tähtaega, täiendavat eriintressimäära tähtaega ning täiendavale eriintressimäära tähtajale järgnevat intressimäära tähtaega;

32)

„viimane intressimäära tähtaeg“ (last interest rate period) – ajavahemik alates 23. novembrist 2022 kuni asjaomase TLTRO-III operatsiooni lõpptähtaja või asjaomase TLTRO-III operatsiooni ennetähtaegse tagasimakse kuupäevani, olenevalt sellest, milline tähtaeg on varasem.“;

2)

artikkel 5 asendatakse järgmisega:

„Artikkel 5

Intress

1.   Intressimäär, mida kohaldatakse summade suhtes, mille on laenanud kõikides esimeses seitsmes TLTRO-III operatsioonis osalejad, kelle kõlblik netolaenuandmine eriintressimäära tähtaja jooksul on võrdne nende netolaenuandmise võrdlusalusega või ületab seda ning kelle kõlblik netolaenuandmine täiendaval erivaatlusperioodil on väiksem kui nende netolaenuandmise võrdlusalus, arvutatakse vastavalt artikli 6 lõikes 3a sätestatud tingimustele järgmiselt:

a)

eriintressimäära tähtaja jooksul on intressimääraks hoiustamise püsivõimaluse keskmine intressimäär selle tähtaja jooksul miinus 50 baaspunkti. Tulemuseks saadud intressimäär ei tohi mingil juhul ületada miinus 100 baaspunkti;

b)

täiendaval eriintressimäära tähtajal on intressimäär madalam järgmistest:

i)

põhiliste refinantseerimisoperatsioonide keskmine intressimäär selle tähtaja jooksul miinus 50 baaspunkti;

ii)

hoiustamise püsivõimaluse keskmine intressimäär asjaomase TLTRO-III operatsiooni peamise intressimäära tähtaja jooksul;

c)

asjaomase TLTRO-III operatsiooni eriintressimäära tähtajale eelneva intressimäära tähtaja jooksul ja täiendavale eriintressimäära tähtajale järgneva intressimäära tähtaja jooksul on intressimääraks hoiustamise püsivõimaluse keskmine intressimäär asjaomase TLTRO-III operatsiooni peamise intressimäära tähtaja jooksul;

d)

asjaomase TLTRO-III operatsiooni viimase intressimäära tähtaja jooksul on intressimääraks hoiustamise püsivõimaluse keskmine intressimäär selle tähtaja jooksul.

2.   Intressimäär, mida kohaldatakse summade suhtes, mille on laenanud kõikides esimeses seitsmes TLTRO-III operatsioonis osalejad, kelle kõlblik netolaenuandmine erivaatlusperioodi ja täiendava erivaatlusperioodi jooksul on madalam nende netolaenuandmise võrdlusalusest, kuid kelle kõlblik netolaenuandmine teise vaatlusperioodi jooksul ületas nende netolaenuandmise võrdlusalust, arvutatakse järgmiselt:

a)

eriintressimäära tähtajal on intressimäär madalam järgmistest:

i)

põhiliste refinantseerimisoperatsioonide keskmine intressimäär selle tähtaja jooksul miinus 50 baaspunkti;

ii)

intressimäär, mis arvutatakse punkti c kohaselt, võttes arvesse netolaenuandmise võrdlusaluse kõrvalekallet;

b)

täiendaval eriintressimäära tähtajal on intressimäär madalam järgmistest:

i)

põhiliste refinantseerimisoperatsioonide keskmine intressimäär selle tähtaja jooksul miinus 50 baaspunkti;

ii)

intressimäär, mis arvutatakse punkti c kohaselt, võttes arvesse netolaenuandmise võrdlusaluse kõrvalekallet;

c)

asjaomase TLTRO III operatsiooni eriintressimäära tähtajale eelneva intressimäära tähtaja jooksul ja täiendavale eriintressimäära tähtajale järgneva intressimäära tähtaja jooksul on intressimäär madalam kui põhiliste refinantseerimisoperatsioonide keskmine intressimäär asjaomase TLTRO-III operatsiooni peamise intressimäära tähtaja jooksul ning see võib olla sama madal kui hoiustamise püsivõimaluse keskmine intressimäär asjaomase TLTRO-III operatsiooni peamise intressimäära tähtaja jooksul, võttes arvesse netolaenuandmise võrdlusaluse kõrvalekallet;

d)

asjaomase TLTRO-III operatsiooni viimasel intressimäära tähtajal on intressimäär madalam kui põhiliste refinantseerimisoperatsioonide keskmine intressimäär selle tähtaja jooksul ning see võib olla sama madal kui hoiustamise püsivõimaluse keskmine intressimäär selle tähtaja jooksul, võttes arvesse netolaenuandmise võrdlusaluse kõrvalekallet.

3.   Intressimäär, mida kohaldatakse summade suhtes, mille on laenanud kõikides esimeses seitsmes TLTRO-III operatsioonis osalejad, kelle kõlblik netolaenuandmine teisel vaatlusperioodil, erivaatlusperioodil ja täiendaval erivaatlusperioodil on madalam nende netolaenuandmise võrdlusalusest, arvutatakse järgmiselt:

a)

eriintressimäära tähtaja jooksul on intressimääraks põhiliste refinantseerimisoperatsioonide keskmine intressimäär selle tähtaja jooksul miinus 50 baaspunkti;

b)

täiendava eriintressimäära tähtaja jooksul on intressimäär põhiliste refinantseerimistoimingute keskmine intressimäär sellel perioodil miinus 50 baaspunkti;

c)

asjaomase TLTRO-III operatsiooni eriintressimäära tähtajale eelneva intressimäära tähtaja jooksul ja täiendavale eriintressimäära tähtajale järgneva intressimäära tähtaja jooksul on intressimääraks põhiliste refinantseerimisoperatsioonide keskmine intressimäär asjaomase TLTRO-III operatsiooni peamise intressimäära tähtaja jooksul;

d)

asjaomase TLTRO-III operatsiooni viimase intressimäära tähtaja jooksul on intressimääraks põhiliste refinantseerimisoperatsioonide keskmine intressimäär selle tähtaja jooksul.

3a.   Intressimäär, mida kohaldatakse summade suhtes, mis on võetud esimeses seitsmes TLTRO-III operatsioonis osalejate poolt, kelle kõlblik netolaenuandmine täiendava erivaatlusperioodi jooksul on võrdne nende netolaenude võrdlusalusega või ületab seda, arvutatakse järgmiselt, võttes arvesse artikli 6 lõikes 3b sätestatud tingimusi:

a)

asjaomase TLTRO-III operatsiooni eriintressimäära tähtajale eelneva intressimäära tähtaja jooksul arvutatakse intressimäär lõike 1 punkti c, lõike 2 punkti c või lõike 3 punkti c kohaselt;

b)

eriintressimäära tähtaja jooksul arvutatakse intressimäär lõike 1 punkti a, lõike 2 punkti a või lõike 3 punkti a kohaselt;

c)

täiendava eriintressimäära tähtaja jooksul on intressimääraks hoiustamise püsivõimaluse keskmine intressimäär selle tähtaja jooksul miinus 50 baaspunkti. Tulemuseks saadud intressimäär ei tohi mingil juhul ületada miinus 100 baaspunkti;

d)

asjaomase TLTRO-III operatsiooni täiendavale eriintressimäära tähtajale järgneva intressimäära tähtaja jooksul on intressimääraks hoiustamise püsivõimaluse keskmine intressimäär asjaomase TLTRO-III operatsiooni peamise intressimäära tähtaja jooksul;

e)

asjaomase TLTRO-III operatsiooni viimase intressimäära tähtaja jooksul on intressimääraks hoiustamise püsivõimaluse keskmine intressimäär selle tähtaja jooksul.

3b.   Intressimäär, mida kohaldatakse summade suhtes, mille on laenanud kaheksandas või sellele järgnevates TLTRO-III operatsioonides osalejad, kelle kõlblik netolaenuandmine täiendaval erivaatlusperioodil on võrdne nende netolaenuandmise võrdlusalusega või ületab seda, arvutatakse järgmiselt, võttes arvesse artikli 6 lõikes 3b sätestatud tingimusi:

a)

täiendava eriintressimäära tähtaja jooksul on intressimääraks hoiustamise püsivõimaluse keskmine intressimäär selle tähtaja jooksul miinus 50 baaspunkti. Tulemuseks saadud intressimäär ei tohi mingil juhul ületada miinus 100 baaspunkti;

b)

asjaomase TLTRO-III operatsiooni täiendavale eriintressimäära tähtajale järgneva intressimäära tähtaja jooksul on intressimääraks hoiustamise püsivõimaluse keskmine intressimäär asjaomase TLTRO-III operatsiooni peamise intressimäära tähtaja jooksul;

c)

asjaomase TLTRO-III operatsiooni viimase intressimäära tähtaja jooksul on intressimääraks hoiustamise püsivõimaluse keskmine intressimäär selle tähtaja jooksul.

3c.   Intressimäär, mida kohaldatakse summade suhtes, mille on laenanud kaheksandas või sellele järgnevates TLTRO-III operatsioonides osalejad, kelle kõlblik netolaenuandmine täiendaval erivaatlusperioodil on nende netolaenuandmise võrdlusalusest väiksem, arvutatakse järgmiselt:

a)

täiendava eriintressimäära tähtaja jooksul on intressimäär põhiliste refinantseerimisoperatsioonide keskmine intressimäär sellel perioodil miinus 50 baaspunkti;

b)

asjaomase TLTRO-III operatsiooni täiendavale eriintressimäära tähtajale järgneva intressimäära tähtaja jooksul on intressimääraks põhiliste refinantseerimisoperatsioonide keskmine intressimäär asjaomase TLTRO-III operatsiooni peamise intressimäära tähtaja jooksul;

c)

asjaomase TLTRO-III operatsiooni viimase intressimäära tähtaja jooksul on intressimääraks põhiliste refinantseerimisoperatsioonide keskmine intressimäär selle tähtaja jooksul.

4.   Intressimäära arvutusi on täpsustatud I lisas. Lõplik intressimäär ja selle arvutamiseks vajalikud asjaomased andmed edastatakse osalejatele kooskõlas TLTRO-III operatsioonide esialgse ajakavaga, mis avaldatakse EKP veebilehel.

5.   Intress tasutakse pärast iga TLTRO-III operatsiooni tähtaja lõppu või ennetähtaegsel tagasimaksmisel kooskõlas artikliga 5a.

6.   Kui osaleja peab seetõttu, et RKP kasutab lepingutest või õigusaktidest tulenevaid õiguskaitsevahendeid, esimeses seitsmes TLTRO-III operatsioonis laenujäägi tagasi maksma enne seda, kui talle on teatatud teise vaatlusperioodi ja erivaatlusperioodi intressimäär, määratakse selle osaleja poolt esimeses seitsmes TLTRO-III operatsioonis laenatud ja kohustuslikus korras tagasimakstavatele summadele kohaldatav intressimäär järgmiselt: a) eriintressimäära tähtaja jooksul põhiliste refinantseerimisoperatsioonide keskmine intressimäär selle tähtaja jooksul miinus 50 baaspunkti; b) täiendava eriintressimäära tähtaja jooksul põhiliste refinantseerimisoperatsioonide keskmine intressimäär selle tähtaja jooksul miinus 50 baaspunkti ja c) eriintressimäära tähtajale eelneva intressimäära tähtaja jooksul põhiliste refinantseerimisoperatsioonide keskmine intressimäär asjaomase TLTRO-III peamise intressimäära tähtaja jooksul kuni kuupäevani, mil RKP nõudis tagasimakse teostamist. Kui tagasimaksmist nõutakse pärast teise vaatlusperioodiga ja erivaatlusperioodiga seotud intressimäära teatamist osalejale, kuid enne täiendava erivaatlusperioodiga seotud intressimäära andmete teatamist, määratakse selle osaleja poolt esimese seitsme TLTRO-III operatsiooni raames laenatud summade ja summade, mille osas kehtib kohustuslik tagasimakse, intressimäär kooskõlas lõigetega 1 kuni 3. Kui tagasimaksmist nõutakse pärast täiendava eriintressimäära tähtajal kehtivatest intressiga seotud andmetest osalejale teatamist, määratakse selle osaleja poolt iga esimese seitsme TLTRO-III operatsiooni raames laenatud summa, mille osas nõutakse tagasimakset, intressimäär kooskõlas lõigetega 1 kuni 3a.

Kui osaleja peab seetõttu, et RKP kasutab lepingutest või õigusaktidest tulenevaid õiguskaitsevahendeid, kaheksandas või sellele järgnevas TLTRO-III operatsioonis laenujäägi tagasi maksma enne seda, kui talle on teatatud täiendava erivaatlusperioodi intressimäär, määratakse selle osaleja poolt kaheksandas või sellele järgnevas TLTRO-III operatsioonis laenatud ja kohustuslikus korras tagasimakstavatele summadele kohaldatav intressimäär kooskülas lõikega 3c. Kui tagasimaksmist nõutakse pärast täiendava eriintressimäära tähtajal kehtivatest intressiga seotud andmetest osalejale teatamist, määratakse selle osaleja poolt kaheksandas või sellele järgnevates TLTRO-III operatsioonides laenatud ja kohustuslikus korras tagasimakstavatele summadele kohaldatav intressimäär vastavalt lõigetele 3b kuni 3c.

7.   Kui tehingupooled soovivad esimese seitsme TLTRO-III operatsiooni raames laenatud summad artikli 5a kohaselt ennetähtaegselt tagasi maksta, enne kui neile on teatatud täiendava erivaatlusperioodiga seotud intressimäära andmetest, arvutatakse täiendava eriintressimäära tähtajal kehtiv intressimäär kooskõlas lõike 1 punktiga b, lõike 2 punktiga b ja lõike 3 punktiga b.“;

3)

artiklis 5a lisatakse järgmine lõige 5:

„5.   Lisaks lõikes 1 sätestatud ennetähtaegse tagasimaksmise võimalustele on osalejatel ka võimalus lõpetada TLTRO-III operatsioonid või vähendada nende summat enne lõpptähtaega järgmistel täiendavatel ennetähtaegse tagasimakse kuupäevadel:

a)

23. november 2022;

b)

25. jaanuar 2023;

c)

22. veebruar 2023.

Esimese lõigu punkti a tähenduses ning erandina lõigetest 3 ja 4 kavandatavast ennetähtaegsest tagasimaksmisest teavitamise tähtaja ja selle siduvuse osas, kui osaleja lõpetab asjaomase TLTRO-III operatsiooni või vähendab selle summat 23. novembril 2022, teatab ta asjaomasele RKP-le vähemalt üks nädal enne täiendavat ennetähtaegse tagasimakse kuupäeva, et ta kavatseb ennetähtaegse tagasimakse korra kohaselt teostada tagasimakse sellel täiendaval ennetähtaegse tagasimakse kuupäeval. See teade muutub osaleja jaoks siduvaks üks nädal enne asjaomast ennetähtaegse tagasimakse kuupäeva.“;

4)

artikli 7 lõike 1 punktid f ja g asendatakse järgmisega:

„f)

kui osaleja ei esita kolmanda aruande andmeid või audiitorhinnangut kolmanda aruande andmete kohta asjaomasele RKP-le EKP veebilehel avaldatavas TLTRO-III operatsioonide esialgses ajakavas märgitud nõutavaks tähtajaks, kohaldatakse järgmisi eeskirju:

i)

kui asjaomane RKP saab kolmanda aruande andmed või audiitorhinnangu järeldused nende andmete kohta 14 kalendripäeva jooksul asjaomase tähtaja möödumisele järgnevast päevast, määratakse osalejale iga päeva eest kuni andmete saamiseni trahv, mis võrdub osaleja poolt TLTRO-III operatsioonides laenatud laenujäägi kogusummaga, mis on jagatud 1 000 000 euroga (või kui see summa on väiksem kui 1 000 eurot, siis trahv 1 000 eurot iga päeva eest kuni andmete saamiseni). Asjaomane RKP liidab iga päeva eest arvestatud trahvid kokku ja nõuab osalejalt sisse pärast seda, kui on saanud kõik kolmanda aruande andmed või audiitorhinnangu järeldused nende andmete kohta. Asjaomane RKP edastab intressimääraga seotud andmed teise vaatlusperioodi kohta osalejale 1. juulil 2022;

ii)

kui asjaomane RKP ei ole saanud kolmanda aruande andmeid või audiitorhinnangu järeldusi nende andmete kohta alapunktis i sätestatud 14 kalendripäeva jooksul, kohaldatakse selle osaleja poolt asjaomastes TLTRO-III operatsioonides laenatud summadele täiendava eriintressimäära tähtaja jooksul artikli 5 lõike 1 punkti b, artikli 5 lõike 2 punkti b või artikli 5 lõike 3 punkti b kohaselt (kui osaleja on juba osalenud ühes esimesest seitsmest TLTRO-III operatsioonis) või artikli 5 lõike 3c punkti a kohaselt (kui osaleja osales kaheksandas või järgmises TLTRO-III operatsioonis) arvutatud intressimäära. Täiendavale eriintressimäära tähtajale järgneva intressimäära tähtaja jooksul arvutatakse intressimäär artikli 5 lõike 1 punkti c, artikli 5 lõike 2 punkti c, artikli 5 lõike 3 punkti c või artikli 5 lõike 3c punkti b kohaselt. Asjaomase TLTRO-III operatsiooni viimase intressimäära tähtaja jooksul arvutatakse intressimäär artikli 5 lõike 1 punkti d, artikli 5 lõike 2 punkti d, artikli 5 lõike 3 punkti d või artikli 5 lõike 3c punkti c kohaselt. Kui asjaomane RKP ei saa kolmanda aruande andmeid alapunktis i sätestatud 14 kalendripäeva jooksul, määratakse osalejale samuti 5 000 euro suuruse trahv, mille asjaomane RKP nõuab osalejalt sisse pärast kõikide kolmanda aruande andmete saamist;

g)

kui osaleja ei täida muid artikli 6 lõigetes 6, 7 või 8a sätestatud kohustusi, kohaldatakse osaleja poolt asjaomastes TLTRO-III operatsioonides laenatud summadele asjaomase TLTRO-III operatsiooni peamise intressimäära tähtaja jooksul kehtinud põhiliste refinantseerimisoperatsioonide keskmist intressimäära, välja arvatud eriintressimäära tähtaja ja täiendava eriintressimäära tähtaja jooksul, kui kohaldatakse põhiliste refinantseerimisoperatsioonide keskmist intressimäära selle tähtaja jooksul miinus 50 baaspunkti, ning välja arvatud asjaomase TLTRO-III operatsiooni viimasel intressimäära tähtajal, kui kohaldatakse põhiliste refinantseerimisoperatsioonide keskmist intressimäära asjaomase TLTRO-III operatsiooni viimasel intressimäära tähtajal;“;

5)

I lisa muudetakse kooskõlas käesoleva otsuse lisaga.

Artikkel 2

Jõustumine

Käesolev otsus jõustub 8. novembril 2022.

Frankfurt Maini ääres, 27. oktoober 2022

EKP president

Christine LAGARDE


(1)  ELT L 91, 2.4.2015, lk 3.

(2)  Euroopa Keskpanga 22. juuli 2019. aasta otsus (EL) 2019/1311 suunatud pikemaajaliste refinantseerimisoperatsioonide kolmanda seeria kohta (EKP/2019/21) (ELT L 204, 2.8.2019, lk 100).

(3)  Need muudatused on rakendatud Euroopa Keskpanga 16. märtsi 2020. aasta otsusega (EL) 2020/407, millega muudetakse otsust (EL) 2019/1311 suunatud pikemaajaliste refinantseerimisoperatsioonide kolmanda seeria kohta (EKP/2020/13) (ELT L 80, 17.3.2020, lk 23), ja Euroopa Keskpanga 30. aprilli 2020. aasta otsusega (EL) 2020/614, millega muudetakse otsust (EL) 2019/1311 suunatud pikemaajaliste refinantseerimisoperatsioonide kolmanda seeria kohta (EKP/2020/25) (ELT L 141, 5.5.2020, lk 28).

(4)  Need muudatused on rakendatud Euroopa Keskpanga 29. jaanuari 2021. aasta otsusega (EL) 2021/124, millega muudetakse otsust (EL) 2019/1311 suunatud pikemaajaliste refinantseerimisoperatsioonide kolmanda seeria kohta (EKP/2021/3) (ELT L 38, 3.2.2021, lk 93).


LISA

Otsuse (EL) 2019/1311 (EKP/2019/21) I lisa muudetakse järgmiselt.

Punkt 3 asendatakse järgmisega:

„3.   Intressimäära arvutamine

A.

NLSpecial  on kõlbliku netolaenuandmise summa erivaatlusperioodil 1. märtsist 2020 kuni 31. märtsini 2021.

Formula

B.

NLADSpecial  on kõlbliku netolaenuandmise summa täiendaval erivaatlusperioodil 1. oktoobrist 2020 kuni 31. detsembrini 2021.

Formula

C.

NSMar  2021 on summa, mis saadakse liites kõlbliku netolaenuandmise ajavahemikul 1. aprillist 2019 kuni 31. märtsini 2021 ja kõlblike netolaenude jäägi 31. märtsi 2019 seisuga; see arvutatakse järgmiselt:

Formula

EX on protsentuaalne kõrvalekalle NSMar  2021 jäägi võrdlusalusest ajavahemikul 1. aprillist 2019 kuni 31. märtsini 2021, s.o

Formula

EX ümardatakse 15. kümnendkohani. Kui OAB on null, loetakse EX võrdseks 1,15ga.

E.

k pre tähistab eriintressimäära tähtajale eelneva intressimäära tähtaega asjaomase TLTRO-III operatsiooni arvelduskuupäevast kuni 23. juunini 2020, k special tähistab eriintressimäära tähtaega 24. juunist 2020 kuni 23. juunini 2021, k adspecial  tähistab täiendavat eriintressimäära tähtaega 24. juunist 2021 kuni 23. juunini 2022, k post tähistab täiendavale eriintressimäära tähtajale järgneva intressimäära tähtaega 24. juunist 2022 kuni 22. novembrini 2022 või ennetähtaegse tagasimakse kuupäevani, olenevalt sellest, milline tähtaeg on varasem, k main tähistab peamist intressimäära tähtaega asjaomase TLTRO-III operatsiooni arvelduskuupäevast kuni 22. novembrini 2022 või asjaomase TLTRO-III operatsiooni ennetähtaegse tagasimakse kuupäevani, olenevalt sellest, milline tähtaeg on varasem, ja k last tähistab intressimäära perioodi 23. novembrist 2022 kuni asjaomase TLTRO-III operatsiooni lõpptähtajani või ennetähtaegse tagasimakse kuupäevani, olenevalt sellest, milline tähtaeg on varasem.

Formula
 tähistab põhiliste refinantseerimisoperatsioonide aastamäärana väljendatud keskmist intressimäära TLTRO-III operatsiooni k eriintressimäära tähtaja jooksul 24. juunist 2020 kuni 23. juunini 2021 ning 
Formula
 hoiustamise püsivõimaluse aastamäärana väljendatud keskmist intressimäära TLTRO-III operatsiooni k eriintressimäära tähtaja jooksul 24. juunist 2020 kuni 23. juunini 2021, st:

Formula
Formula

Eeltoodud valemites tähistab 

Formula
 TLTRO-III operatsiooni k k special  tähtaja päevade arvu ning 
Formula
 asjaomasele põhilisele refinantseerimisoperatsioonile kohaldatavat intressimäära TLTRO-III operatsiooni k k special  tähtaja n. päeval, kui see põhiline refinantseerimisoperatsioon toimub fikseeritud intressimääraga täisjaotuse režiimis, või 
Formula
 tähistab asjaomasele põhilisele refinantseerimisoperatsioonile kohaldatavat pakkumisintressi alammäära TLTRO-III operatsiooni k k special  tähtaja n. päeval, kui see põhiline refinantseerimisoperatsioon toimub muutuva intressimääraga pakkumismenetluses, ning kõikidel juhtudel väljendatakse 
Formula
 aastamäärana. Eeltoodud valemites tähistab 
Formula
 TLTRO-III operatsiooni k k special  tähtaja n. päeval kohaldatavat ja aastamäärana väljendatavat hoiustamise püsivõimaluse intressimäära.

Formula
 tähistab põhilise refinantseerimisoperatsiooni aastamäärana väljendatud keskmist intressimäära TLTRO-III operatsiooni k eriintressimäära tähtaja jooksul 24. juunist 2021 kuni 23. juunini 2022 ning 
Formula
 hoiustamise püsivõimaluse aastamäärana väljendatud keskmist intressimäära TLTRO-III operatsiooni k eriintressimäära tähtaja jooksul 24. juunist 2021 kuni 23. juunini 2022, st:

Formula
Formula

Eeltoodud valemites tähistab 

Formula
 TLTRO-III operatsiooni k k adspecial  tähtaja päevade arvu ning 
Formula
 asjaomasele põhilisele refinantseerimisoperatsioonile kohaldatavat intressimäära TLTRO-III operatsiooni k k adspecial  tähtaja n. päeval, kui see põhiline refinantseerimisoperatsioon toimub fikseeritud intressimääraga täisjaotuse režiimis, või 
Formula
 tähistab asjaomasele põhilisele refinantseerimisoperatsioonile kohaldatavat pakkumisintressi alammäära TLTRO-III operatsiooni k k adspecial  tähtaja n. päeval, kui see põhiline refinantseerimisoperatsioon toimub muutuva intressimääraga pakkumismenetluses, ning kõikidel juhtudel väljendatakse 
Formula
 aastamäärana. Eeltoodud valemites tähistab 
Formula
 TLTRO-III operatsiooni k k adspecial  tähtaja n. päeval kohaldatavat ja aastamäärana väljendatavat hoiustamise püsivõimaluse intressimäära.

Formula
 tähistab põhiliste refinantseerimisoperatsioonide aastamäärana väljendatud keskmist intressimäära TLTRO-III operatsiooni k arvelduskuupäevast kuni 22. novembrini 2022 või TLTRO-III operatsiooni k ennetähtaegse tagasimakse kuupäevani, olenevalt sellest, milline tähtaeg on varasem, ning
Formula
 tähistab hoiustamise püsivõimaluse aastamäärana väljendatud keskmist intressimäära TLTRO-III operatsiooni k arvelduskuupäevast kuni 22. novembrini 2022 või TLTRO-III operatsiooni k ennetähtaegse tagasimakse kuupäevani, olenevalt sellest, milline tähtaeg on varasem, st:

Formula
Formula

Eeltoodud valemites tähistab 

Formula
 TLTRO-III operatsiooni k k main  tähtaja päevade arvu ning 
Formula
 asjaomasele põhilisele refinantseerimisoperatsioonile kohaldatavat intressimäära TLTRO-III operatsiooni k k main  tähtaja n. päeval, kui see põhiline refinantseerimisoperatsioon toimub fikseeritud intressimääraga täisjaotuse režiimis, või 
Formula
 tähistab asjaomasele põhilisele refinantseerimisoperatsioonile kohaldatavat pakkumisintressi alammäära TLTRO-III operatsiooni k k main  tähtaja n. päeval, kui see põhiline refinantseerimisoperatsioon toimub muutuva inttressimääraga pakkumismenetluses, ning kõikidel juhtudel väljendatakse 
Formula
 aastamäärana. Eeltoodud valemites tähistab 
Formula
 TLTRO-III operatsiooni k k main tähtaja n. päeval kohaldatavat ja aastamäärana väljendatavat hoiustamise püsivõimaluse intressimäära.

Formula
 tähistab põhiliste refinantseerimisoperatsioonide aastamäärana väljendatud keskmist intressimäära 23. novembrist 2022 kuni TLTRO-III operatsiooni k lõpptähtajani või ennetähtaegse tagasimakse kuupäevani, olenevalt sellest, milline tähtaeg on varasem, ning 
Formula
 tähistab hoiustamise püsivõimaluse aastamäärana väljendatud keskmist intressimäära 23. novembrist 2022 kuni TLTRO-III operatsiooni k lõpptähtajani või ennetähtaegse tagasimakse kuupäevani, olenevalt sellest, milline tähtaeg on varasem, st:

Formula
Formula

Eeltoodud valemites tähistab 

Formula
 TLTRO-III operatsiooni k k last  tähtaja päevade arvu ning 
Formula
 asjaomasele põhilisele refinantseerimisoperatsioonile kohaldatavat intressimäära TLTRO-III operatsiooni k k last  tähtaja n. päeval, kui see põhiline refinantseerimisoperatsioon toimub fikseeritud intressimääraga täisjaotuse režiimis, või 
Formula
 tähistab asjaomasele põhilisele refinantseerimisoperatsioonile kohaldatavat pakkumisintressi alammäära TLTRO-III operatsiooni k k last  tähtaja n. päeval, kui see põhiline refinantseerimisoperatsioon toimub muutuva intressimääraga pakkumismenetluses, ning kõikidel juhtudel väljendatakse 
Formula
 aastamäärana. Eeltoodud valemites tähistab 
Formula
 TLTRO-III operatsiooni k k last tähtaja n. päeval kohaldatavat ja aastamäärana väljendatavat hoiustamise püsivõimaluse intressimäära.

F.

Kohastel juhtudel tähistab iri intressimäära stimuleerivat korrigeerimist, mida mõõdetakse

i)

Formula

ja

Formula

vahemiku osana asjaomase TLTRO-III operatsiooni peamise intressimäära tähtaja jooksul; või

ii)

Formula

ja

Formula

vahemiku osana asjaomase TLTRO-III operatsiooni viimase intressimäära tähtaja jooksul.

G.

TLTRO-III operatsiooni k suhtes järelejäänud tähtaja jooksul kohaldatav aastamäärana väljendatud intressimäär (lõplik intressimäär) tähistatakse kui rk . TLTRO-III operatsiooni k suhtes tähtaja k suhtes kohaldatav aastamäärana väljendatud intressimäär tähistatakse kui

Formula

, kus j = pre, special, adspecial, post või last.

H.

Intressimäär rk on määratletud järgmiselt:

Formula

Eeltoodud valemis tähistab 

Formula
 TLTRO-III operatsiooni k k pre tähtaja päevade arvu ja 
Formula
 tähistab TLTRO-III operatsiooni k k post  tähtaja päevade arvu.

Iga TLTRO-III k suhtes kohaldatav intressimäär arvutatakse järgmiselt.

1)

Esimese seitsme operatsiooni raames laenatud summade puhul, st kui k = 1,...,7:

a)

Kui osaleja laenuandmine on võrdne netolaenude võrdlusalusega või ületab seda erivaatlusperioodil ja täiendaval erivaatlusperioodil, kohaldatakse selle osaleja poolt TLTRO-III operatsioonides laenatud summade suhtes järgmist intressimäära:

i)

eriintressimäära tähtaja jooksul: hoiustamise püsivõimaluse keskmine intressimäär selle tähtaja jooksul miinus 50 baaspunkti, arvestades, et see ei tohi ületada miinus 100 baaspunkti, s.o:

 

kui NLSpecial ≥ NLB, siis

Formula
;

ii)

täiendava eriintressimäära tähtaja jooksul: hoiustamise püsivõimaluse keskmine intressimäär selle tähtaja jooksul miinus 50 baaspunkti, arvestades, et see ei tohi ületada miinus 100 baaspunkti, s.o:

 

kui NLADSpecial ≥ NLB, siis

Formula
;

iii)

asjaomase TLTRO-III operatsiooni eriintressimäära tähtajale eelneva ja täiendavale eriintressimäära tähtajale järgneva intressimäära tähtaja jooksul: hoiustamise püsivõimaluse keskmine intressimäär asjaomase TLTRO-III operatsiooni peamise intressimäära tähtaja jooksul, s.o:

 

kui NLSpecial ≥ NLB ja NLADSpecial ≥ NLB, siis

Formula
;

iv)

asjaomase TLTRO-III operatsiooni viimase intressimäära tähtaja jooksul: hoiustamise püsivõimaluse keskmine intressimäär asjaomase TLTRO-III operatsiooni viimase intressimäära tähtaja jooksul, s.o:

 

kui NLSpecial ≥ NLB ja NLADSpecial ≥ NLB, siis

Formula
.

b)

Kui osaleja laenuandmine on võrdne netolaenude võrdlusalusega või ületab seda erivaatlusperioodil, kuid ei ole võrdne netolaenude võrdlusalusega ega ületa seda täiendaval erivaatlusperioodil, kohaldatakse selle osaleja poolt TLTRO-III operatsioonides laenatud summade suhtes järgmist intressimäära:

i)

eriintressimäära tähtaja jooksul: hoiustamise püsivõimaluse keskmine intressimäär selle tähtaja jooksul miinus 50 baaspunkti, arvestades, et see ei tohi ületada miinus 100 baaspunkti, s.o:

 

kui NLSpecial ≥ NLB,

 

siis

Formula
;

ii)

täiendava eriintressimäära tähtaja jooksul madalam järgmistest: põhiliste refinantseerimisoperatsioonide keskmine intressimäär selle tähtaja jooksul miinus 50 baaspunkti ja hoiustamise püsivõimaluse keskmine intressimäär asjaomase TLTRO-III operatsiooni peamise intressimäära tähtaja jooksul, s.o:

 

kui NLSpecial ≥ NLB ja NLADSpecial < NLB,

 

siis

Formula
;

iii)

asjaomase TLTRO-III operatsiooni eriintressimäära tähtajale eelneva ja täiendavale eriintressimäära tähtajale järgneva intressimäära tähtaja jooksul: hoiustamise püsivõimaluse keskmine intressimäär asjaomase TLTRO-III operatsiooni peamise intressimäära tähtaja jooksul, s.o:

 

kui NLSpecial ≥ NLB ja NLADSpecial < NLB, siis

Formula
;

iv)

asjaomase TLTRO-III operatsiooni viimase intressimäära tähtaja jooksul: hoiustamise püsivõimaluse keskmine intressimäär asjaomase TLTRO-III operatsiooni viimase intressimäära tähtaja jooksul, s.o:

 

kui NLSpecial ≥ NLB ja NLADSpecial < NLB, siis

Formula
.

c)

Kui osaleja laenuandmine ei ole võrdne ega ületa netolaenude võrdlusalust erivaatlusperioodil, kuid on võrdne netolaenude võrdlusalusega täiendaval erivaatlusperioodil või ületab seda, ja ületab kõlblike laenude jäägi võrdlusalust teisel vaatlusperioodil vähemalt 1,15 % võrra, kohaldatakse selle osaleja poolt TLTRO-III operatsioonides laenatud summade suhtes järgmist intressimäära:

i)

eriintressimäära tähtaja jooksul madalam järgmistest: põhiliste refinantseerimisoperatsioonide keskmine intressimäär selle tähtaja jooksul miinus 50 baaspunkti ja hoiustamise püsivõimaluse keskmine intressimäär asjaomase TLTRO-III operatsiooni peamise intressimäära tähtaja jooksul, s.o:

 

kui NLSpecial < NLB ja EX ≥ 1,15,

 

siis iri = 100 % ja

Formula
;

ii)

täiendava eriintressimäära tähtaja jooksul: hoiustamise püsivõimaluse keskmine intressimäär selle tähtaja jooksul miinus 50 baaspunkti, arvestades, et see ei tohi ületada miinus 100 baaspunkti, s.o:

 

kui NLADSpecial ≥ NLB, NLSpecial < NLB ja EX ≥ 1,15,

 

siis

Formula
;

iii)

asjaomase TLTRO-III operatsiooni eriintressimäära tähtajale eelneva ja täiendavale eriintressimäära tähtajale järgneva intressimäära tähtaja jooksul: hoiustamise püsivõimaluse keskmine intressimäär asjaomase TLTRO-III operatsiooni peamise intressimäära tähtaja jooksul, s.o:

 

kui NLSpecial < NLB, NLADSpecial ≥ NLB ja EX ≥ 1,15,

 

siis iri = 100 % ja

Formula
;

iv)

asjaomase TLTRO-III operatsiooni viimase intressimäära tähtaja jooksul: hoiustamise püsivõimaluse keskmine intressimäär asjaomase TLTRO-III operatsiooni viimase intressimäära tähtaja jooksul, s.o:

 

kui NLSpecial < NLB, NLADSpecial ≥ NLB ja EX ≥ 1,15, siis iri = 100 % ja

Formula
.

d)

Kui osaleja laenuandmine ei ole võrdne ega ületa netolaenude võrdlusalust erivaatlusperioodil, ei ole võrdne ega ületa netolaenude võrdlusalust täiendaval erivaatlusperioodil, kuid ületab kõlblike laenude jäägi võrdlusalust teisel vaatlusperioodil vähemalt 1,15 % võrra, kohaldatakse selle osaleja poolt TLTRO-III operatsioonides laenatud summade suhtes järgmist intressimäära:

i)

eriintressimäära tähtaja jooksul madalam järgmistest: põhiliste refinantseerimisoperatsioonide keskmine intressimäär selle tähtaja jooksul miinus 50 baaspunkti ja hoiustamise püsivõimaluse keskmine intressimäär asjaomase TLTRO-III operatsiooni peamise intressimäära tähtaja jooksul, s.o:

 

kui NLSpecial < NLB ja EX ≥ 1,15,

 

siis iri = 100 % ja

Formula
;

ii)

täiendava eriintressimäära tähtaja jooksul madalam järgmistest: põhiliste refinantseerimisoperatsioonide keskmine intressimäär selle tähtaja jooksul miinus 50 baaspunkti ja hoiustamise püsivõimaluse keskmine intressimäär asjaomase TLTRO-III operatsiooni peamise intressimäära tähtaja jooksul, s.o:

 

kui NLADSpecial < NLB, NLSpecial < NLB ja EX ≥ 1,15,

 

siis iri = 100 % ja

Formula
;

iii)

asjaomase TLTRO-III operatsiooni eriintressimäära tähtajale eelneva ja täiendavale eriintressimäära tähtajale järgneva intressimäära tähtaja jooksul: hoiustamise püsivõimaluse keskmine intressimäär asjaomase TLTRO-III operatsiooni peamise intressimäära tähtaja jooksul, s.o:

 

kui NLSpecial < NLB, NLADSpecial < NLB ja EX ≥ 1,15,

 

siis iri = 100 % ja

Formula
;

iv)

asjaomase TLTRO-III operatsiooni viimase intressimäära tähtaja jooksul: hoiustamise püsivõimaluse keskmine intressimäär asjaomase TLTRO-III operatsiooni viimase intressimäära tähtaja jooksul, s.o:

 

kui NLSpecial < NLB, NLADSpecial < NLB ja EX ≥ 1,15,

 

siis iri = 100 % ja

Formula
.

e)

Kui osaleja laenuandmine ei ole võrdne ega ületa netolaenude võrdlusalust erivaatlusperioodil, kuid on võrdne netolaenude võrdlusalusega täiendaval erivaatlusperioodil või ületab seda, ja ületab kõlblike laenude jäägi võrdlusalust teisel vaatlusperioodil vähem kui 1,15 % võrra, kohaldatakse selle osaleja poolt TLTRO-III operatsioonides laenatud summade suhtes järgmist intressimäära:

i)

asjaomase TLTRO-III operatsiooni eriintressimäära tähtajale eelneva intressimäära tähtaja jooksul: intressimäär, mis lineaarselt järkjärguliselt järgib protsenti, mille võrra osaleja ületab netolaenuandmise võrdlusalust, s.o:

 

kui NLSpecial < NLB ja 0 < EX < 1,15,

 

siis

Formula
ja
Formula
;

ii)

eriintressimäära tähtaja jooksul madalam järgmistest: põhiliste refinantseerimisoperatsioonide keskmine intressimäär selle tähtaja jooksul miinus 50 baaspunkti ja intressimäär, mis arvutatakse kooskõlas punktiga i, s.o:

 

kui NLSpecial < NLB ja 0 < EX < 1,15,

 

siis

Formula
ja
Formula
;

iii)

täiendava eriintressimäära tähtaja jooksul: hoiustamise püsivõimaluse keskmine intressimäär selle tähtaja jooksul miinus 50 baaspunkti, arvestades, et see ei tohi ületada miinus 100 baaspunkti, s.o:

 

kui NLADSpecial ≥ NLB, NLSpecial < NLB ja 0 < EX < 1,15 siis

Formula
;

iv)

asjaomase TLTRO-III operatsiooni täiendavale eriintressimäära tähtajale järgneva intressimäära tähtaja jooksul: hoiustamise püsivõimaluse keskmine intressimäär asjaomase TLTRO-III operatsiooni peamise intressimäära tähtaja jooksul, s.o:

 

kui NLSpecial < NLB, NLADSpecial ≥ NLB ja 0 < EX < 1,15,

 

siis

Formula
;

v)

asjaomase TLTRO-III operatsiooni viimase intressimäära tähtaja jooksul: hoiustamise püsivõimaluse keskmine intressimäär asjaomase TLTRO-III operatsiooni viimase intressimäära tähtaja jooksul, s.o:

 

kui NLSpecial < NLB, NLADSpecial ≥ NLB ja 0 < EX < 1,15,

 

siis

Formula
.

f)

Kui osaleja laenuandmine ei ole võrdne ega ületa netolaenude võrdlusalust erivaatlusperioodil, ei ole võrdne ega ületa netolaenude võrdlusalust täiendaval erivaatlusperioodil, kuid ületab kõlblike laenude jäägi võrdlusalust teisel vaatlusperioodil vähem kui 1,15 % võrra, kohaldatakse selle osaleja poolt TLTRO-III operatsioonides laenatud summade suhtes järgmist intressimäära:

i)

eriintressimäära tähtaja jooksul madalam järgmistest: põhiliste refinantseerimisoperatsioonide keskmine intressimäär selle tähtaja jooksul miinus 50 baaspunkti ja intressimäär, mis arvutatakse kooskõlas punktiga iii, s.o:

 

kui NLSpecial < NLB ja 0 < EX < 1,15,

 

siis

Formula
ja
Formula
;

ii)

täiendava eriintressimäära tähtaja jooksul madalam järgmistest: põhiliste refinantseerimisoperatsioonide keskmine intressimäär selle tähtaja jooksul miinus 50 baaspunkti ja intressimäär, mis arvutatakse kooskõlas punktiga iii, s.o:

 

kui NLSpecial < NLB, NLADSpecial < NLB ja 0 < EX < 1,15,

 

siis

Formula
ja
Formula
;

iii)

asjaomase TLTRO-III operatsiooni eriintressimäära tähtajale eelneva ja täiendavale eriintressimäära tähtajale järgneva intressimäära tähtaja jooksul: intressimäär, mis lineaarselt järkjärguliselt järgib protsenti, mille võrra osaleja ületab netolaenuandmise võrdlusalust, s.o:

 

kui NLSpecial < NLB, NLADSpecial < NLB ja 0 < EX < 1,15,

 

siis

Formula
ja
Formula
;

iv)

asjaomase TLTRO-III operatsiooni viimase intressimäära tähtaja jooksul: intressimäär, mis lineaarselt järkjärguliselt järgib protsenti, mille võrra osaleja ületab netolaenuandmise võrdlusalust, s.o:

 

kui NLSpecial < NLB, NLADSpecial < NLB ja 0 < EX < 1,15,

 

siis

Formula
ja
Formula
.

g)

Kui osaleja laenuandmine ei ole võrdne ega ületa netolaenuandmise võrdlusalust erivaatlusperioodil, ei ületa laenujäägi võrdlusalust teisel vaatlusperioodil, kuid ületab või on võrdne netolaenude võrdlusalusega täiendaval erivaatlusperioodil, kohaldatakse selle osaleja poolt TLTRO-III alusel laenatud summade suhtes järgmist intressimäära:

i)

asjaomase TLTRO-III operatsiooni eriintressimäära tähtajale eelneva intressimäära tähtaja jooksul: põhiliste refinantseerimisoperatsioonide keskmine intressimäär asjaomase TLTRO-III operatsiooni peamise intressimäära tähtaja jooksul, s.o:

 

kui NLSpecial < NLB ja EX ≤ 0, siis iri = 0 % ja

Formula
;

ii)

eriintressimäära tähtaja jooksul: põhiliste refinantseerimisoperatsioonide keskmine intressimäär selle tähtaja jooksul miinus 50 baaspunkti, s.o:

 

kui NLSpecial < NLB ja EX ≤ 0, siis

Formula
;

iii)

täiendava eriintressimäära tähtaja jooksul: hoiustamise püsivõimaluse keskmine intressimäär selle tähtaja jooksul miinus 50 baaspunkti, arvestades, et see ei tohi ületada miinus 100 baaspunkti, s.o:

 

kui NLADSpecial ≥ NLB, NLSpecial < NLB ja EX ≤ 0,

 

siis

Formula
;

iv)

asjaomase TLTRO-III operatsiooni täiendavale eriintressimäära tähtajale järgneva intressimäära tähtaja jooksul: hoiustamise püsivõimaluse keskmine intressimäär asjaomase TLTRO-III operatsiooni peamise intressimäära tähtaja jooksul, s.o:

 

kui NLSpecial < NLB, NLADSpecial ≥ NLB ja EX ≤ 0, siis

Formula
;

v)

asjaomase TLTRO-III operatsiooni viimase intressimäära tähtaja jooksul: hoiustamise püsivõimaluse keskmine intressimäär asjaomase TLTRO-III operatsiooni viimase intressimäära tähtaja jooksul, s.o:

 

kui NLSpecial < NLB, NLADSpecial ≥ NLB ja EX ≤ 0, siis

Formula
.

h)

Kui osaleja laenuandmine ei ole võrdne ega ületa netolaenuandmise võrdlusalust erivaatlusperioodil, ei ole võrdne ega ületa netolaenuandmise võrdlusalust täiendaval erivaatlusperioodil, ning ei ületa laenujäägi võrdlusalust teisel vaatlusperioodil, kohaldatakse selle osaleja poolt TLTRO-III operatsioonides laenatud summade suhtes järgmist intressimäära:

i)

eriintressimäära tähtaja jooksul: põhiliste refinantseerimisoperatsioonide keskmine intressimäär selle tähtaja jooksul miinus 50 baaspunkti, s.o:

 

kui NLSpecial < NLB ja EX ≤ 0, siis

Formula
;

ii)

täiendava eriintressimäära tähtaja jooksul: põhiliste refinantseerimisoperatsioonide keskmine intressimäär selle tähtaja jooksul miinus 50 baaspunkti, s.o:

 

kui NLSpecial < NLB, NLADSpecial < NLB ja EX ≤ 0,

 

siis

Formula
;

iii)

asjaomase TLTRO-III operatsiooni eriintressimäära tähtajale eelneva ja täiendavale eriintressimäära tähtajale järgneva intressimäära tähtaja jooksul: põhiliste refinantseerimisoperatsioonide keskmine intressimäär asjaomase TLTRO-III operatsiooni peamise intressimäära tähtaja jooksul, s.o:

 

kui NLSpecial < NLB, NLADSpecial < NLB ja EX ≤ 0,

 

siis iri = 0 % ja

Formula
;

iv)

asjaomase TLTRO-III operatsiooni viimase intressimäära tähtaja jooksul: põhiliste refinantseerimisoperatsioonide keskmine intressimäär asjaomase TLTRO-III operatsiooni viimase intressimäära tähtaja jooksul, s.o:

 

kui NLSpecial < NLB, NLADSpecial < NLB ja EX ≤ 0,

 

siis iri = 0 % ja

Formula
.

2)

Summade jaoks, mis on laenatud kaheksanda või sellele järgnevate TLTRO-III operatsioonide raames, kui k = 8, 9 või 10:

a)

Kui osaleja laenuandmine on võrdne netolaenuandmise võrdlusalusega täiendaval erivaatlusperioodil või ületab seda, kohaldatakse selle osaleja poolt TLTRO-III operatsioonides laenatud summade suhtes järgmist intressimäära:

i)

täiendava eriintressimäära tähtaja jooksul: hoiustamise püsivõimaluse keskmine intressimäär selle tähtaja jooksul miinus 50 baaspunkti, arvestades, et see ei tohi ületada miinus 100 baaspunkti, s.o:

 

kui NLADSpecial ≥ NLB, siis

Formula
;

ii)

asjaomase TLTRO-III operatsiooni täiendavale eriintressimäära tähtajale järgneva intressimäära tähtaja jooksul: hoiustamise püsivõimaluse keskmine intressimäär asjaomase TLTRO-III operatsiooni peamise intressimäära tähtaja jooksul, s.o:

 

kui NLADSpecial ≥ NLB, siis

Formula
;

iii)

asjaomase TLTRO-III operatsiooni viimase intressimäära tähtaja jooksul: hoiustamise püsivõimaluse keskmine intressimäär asjaomase TLTRO-III operatsiooni viimase intressimäära tähtaja jooksul, s.o:

 

kui NLADSpecial ≥ NLB, siis

Formula
.

b)

Kui osaleja laenuandmine ei ole võrdne ega ületa netolaenuandmise võrdlusalust täiendaval erivaatlusperioodil, kohaldatakse selle osaleja poolt TLTRO-III operatsioonides laenatud summade suhtes järgmist intressimäära:

i)

täiendava eriintressimäära tähtaja jooksul: põhiliste refinantseerimisoperatsioonide keskmine intressimäär selle tähtaja jooksul miinus 50 baaspunkti, s.o:

 

kui NLADSpecial < NLB, siis

Formula
;

ii)

asjaomase TLTRO-III operatsiooni täiendavale eriintressimäära tähtajale järgneva intressimäära tähtaja jooksul: põhiliste refinantseerimisoperatsioonide keskmine intressimäär asjaomase TLTRO-III operatsiooni peamise intressimäära tähtaja jooksul, s.o:

 

kui NLADSpecial < NLB, siis

Formula
;

iii)

asjaomase TLTRO-III operatsiooni viimase intressimäära tähtaja jooksul: põhiliste refinantseerimisoperatsioonide keskmine intressimäär asjaomase TLTRO-III operatsiooni viimase intressimäära tähtaja jooksul, s.o:

 

kui NLADSpecial < NLB, siis

Formula
.

Intressimäära stimuleeriv korrigeerimine (iri) väljendatakse ümardatuna 15. kümnendkohani.

Intressimäärad

Formula
Formula
väljendatakse aastamäärana, mis ümardatakse 13. kümnendkohani.

Formula
,
Formula
väljendatakse aastamäärana, mis ümardatakse 13. kümnendkohani.

Formula
,
Formula
väljendatakse aastamäärana, mis ümardatakse 13. kümnendkohani.

Lõplik intressimäär r k  väljendatakse aastamäärana, mis ümardatakse neljanda kümnendkohani.“