ISSN 1977-0650

Euroopa Liidu

Teataja

L 232

European flag  

Eestikeelne väljaanne

Õigusaktid

65. aastakäik
7. september 2022


Sisukord

 

II   Muud kui seadusandlikud aktid

Lehekülg

 

 

MÄÄRUSED

 

*

Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2022/1473, 31. august 2022, millega kiidetakse heaks oluline muudatus kaitstud päritolunimetuste ja kaitstud geograafiliste tähiste registrisse kantud nimetuse spetsifikaadis (Agneau de lait des Pyrénées (KGT))

1

 

*

Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2022/1474, 6. september 2022, millega pikendatakse madala riskiastmega toimeaine lambarasva heakskiitu vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EÜ) nr 1107/2009 taimekaitsevahendite turulelaskmise kohta ning muudetakse komisjoni rakendusmääruse (EL) nr 540/2011 lisa ( 1 )

3

 

*

Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2022/1475, 6. september 2022, milles sätestatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2021/2115 üksikasjalikud rakenduseeskirjad ÜPP strateegiakavade hindamise ning seireks ja hindamiseks teabe esitamise kohta

8

 

 

RAHVUSVAHELISTE LEPINGUTEGA LOODUD ORGANITE VASTU VÕETUD AKTID

 

*

ELi-Jordaania assotsiatsiooninõukogu otsus nr 1/1022, 15. märts 2022, millega muudetakse Euroopa – Vahemere piirkonna lepingu (millega luuakse assotsiatsioon ühelt poolt Euroopa ühenduste ja nende liikmesriikide ning teiselt poolt Jordaania Hašimiidi Kuningriigi vahel) protokolli nr 3 (päritolustaatusega toodete määratluse ja halduskoostöö meetodite kohta) [2022/1476]

37

 


 

(1)   EMPs kohaldatav tekst

ET

Aktid, mille peakiri on trükitud harilikus trükikirjas, käsitlevad põllumajandusküsimuste igapäevast korraldust ning nende kehtivusaeg on üldjuhul piiratud.

Kõigi ülejäänud aktide pealkirjad on trükitud poolpaksus kirjas ja nende ette on märgitud tärn.


II Muud kui seadusandlikud aktid

MÄÄRUSED

7.9.2022   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 232/1


KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2022/1473,

31. august 2022,

millega kiidetakse heaks oluline muudatus kaitstud päritolunimetuste ja kaitstud geograafiliste tähiste registrisse kantud nimetuse spetsifikaadis („Agneau de lait des Pyrénées“ (KGT))

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 21. novembri 2012. aasta määrust (EL) nr 1151/2012 põllumajandustoodete ja toidu kvaliteedikavade kohta, (1) eriti selle artikli 52 lõiget 2,

ning arvestades järgmist:

(1)

Määruse (EL) nr 1151/2012 artikli 53 lõike 1 esimese lõigu kohaselt vaatas komisjon läbi Prantsusmaa taotluse saada heakskiit komisjoni rakendusmäärusega (EL) nr 900/2012 (2) registreeritud kaitstud geograafilise tähise „Agneau de lait des Pyrénées“ spetsifikaadi muudatusele. See muudatus hõlmab nimetuse „Agneau de lait des Pyrénées“ muutmist nimetuseks „Agneau des Pyrénées“.

(2)

Kuna asjaomane muudatus ei ole väike määruse (EL) nr 1151/2012 artikli 53 lõike 2 tähenduses, avaldas komisjon kõnealuse määruse artikli 50 lõike 2 punkti a kohase muutmistaotluse Euroopa Liidu Teatajas (3).

(3)

Kuna komisjon ei ole saanud ühtegi määruse (EL) nr 1151/2012 artikli 51 kohast vastuväidet, tuleks spetsifikaadi muudatus heaks kiita,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Euroopa Liidu Teatajas avaldatud nimetuse „Agneau de lait des Pyrénée“ (KGT) spetsifikaadi muudatus kiidetakse heaks.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 31. august 2022

Komisjoni nimel

presidendi eest

komisjoni liige

Janusz WOJCIECHOWSKI


(1)  ELT L 343, 14.12.2012, lk 1.

(2)  Komisjoni 2. oktoobri 2012. aasta rakendusmäärus (EL) nr 900/2012, millega registreeritakse kaitstud päritolunimetuste ja kaitstud geograafiliste tähiste registris nimetus [Agneau de lait des Pyrénées (KGT)] (ELT L 268, 3.10.2012, lk 1).

(3)  ELT C 193, 12.5.2022, lk 23.


7.9.2022   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 232/3


KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2022/1474,

6. september 2022,

millega pikendatakse madala riskiastmega toimeaine lambarasva heakskiitu vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EÜ) nr 1107/2009 taimekaitsevahendite turulelaskmise kohta ning muudetakse komisjoni rakendusmääruse (EL) nr 540/2011 lisa

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 21. oktoobri 2009. aasta määrust (EÜ) nr 1107/2009 taimekaitsevahendite turulelaskmise ja nõukogu direktiivide 79/117/EMÜ ja 91/414/EMÜ kehtetuks tunnistamise kohta, (1) eriti selle artikli 20 lõiget 1 koostoimes artikli 22 lõikega 1,

ning arvestades järgmist:

(1)

Komisjoni direktiiviga 2008/127/EÜ (2) kanti toimeaine lambarasv nõukogu direktiivi 91/414/EMÜ (3) I lisasse.

(2)

Direktiivi 91/414/EMÜ I lisasse kantud toimeained loetakse määruse (EÜ) nr 1107/2009 alusel heaks kiidetuks ja need on loetletud komisjoni rakendusmääruse (EL) nr 540/2011 (4) lisa A osas.

(3)

Toimeaine lambarasva heakskiit, nagu on sätestatud rakendusmääruse (EL) nr 540/2011 lisa A osas, aegub 31. augustil 2023.

(4)

Komisjoni rakendusmääruse (EL) nr 844/2012 (5) artikli 1 alusel ja samas artiklis sätestatud ajavahemiku jooksul esitati referentliikmesriigile Tšehhi Vabariigile toimeaine lambarasva heakskiidu pikendamise taotlus.

(5)

Taotleja esitas täiendavad toimikud, mis on nõutud vastavalt rakendusmääruse (EL) nr 844/2012 artiklile 6. Referentliikmesriik leidis, et taotlus on vastuvõetav.

(6)

Tšehhi Vabariik koostas Prantsusmaa kui kaasreferentliikmesriigiga konsulteerides pikendamise hindamisaruande kavandi ning esitas selle 10. septembril 2020 Euroopa Toiduohutusametile (edaspidi „toiduohutusamet“) ja komisjonile. Tšehhi Vabariik tegi pikendamise hindamisaruande kavandis ettepaneku pikendada lambarasva kui madala riskiastmega aine heakskiitu.

(7)

Toiduohutusamet tegi täiendava koondtoimiku üldsusele kättesaadavaks. Samuti edastas toiduohutusamet pikendamise hindamisaruande kavandi taotlejale ja liikmesriikidele märkuste esitamiseks ning algatas selle kohta avaliku arutelu. Toiduohutusamet edastas laekunud märkused komisjonile.

(8)

16. detsembril 2021 esitas toiduohutusamet komisjonile oma järeldused, (6) milles ta märkis, et lambarasv vastab eeldatavalt määruse (EÜ) nr 1107/2009 artiklis 4 sätestatud heakskiitmise kriteeriumidele. Komisjon esitas 30. märtsil 2022 pikendamisaruande ja 17. mail 2022 käesoleva määruse eelnõu lambarasva kohta alalisele taime-, looma-, toidu- ja söödakomiteele.

(9)

Komisjon palus taotlejal esitada oma märkused toiduohutusameti järelduse kohta ning kooskõlas rakendusmääruse (EL) nr 844/2012 artikli 14 lõike 1 kolmanda lõiguga pikendamisaruande kohta. Taotleja esitas oma märkused, mida on hoolikalt uuritud ja võimaluse korral arvesse võetud.

(10)

Vähemalt ühe toimeainet lambarasva sisaldava taimekaitsevahendi puhul on ühe või mitme tüüpilise kasutusviisiga seoses leidnud kinnitust, et määruse (EÜ) nr 1107/2009 artiklis 4 sätestatud heakskiitmise kriteeriumid on täidetud.

(11)

Lisaks leiab komisjon, et lambarasv on madala riskiastmega toimeaine vastavalt määruse (EÜ) nr 1107/2009 artiklile 22. Lambarasv ei ole probleemne aine ja vastab määruse (EÜ) nr 1107/2009 II lisa punktis 5 sätestatud tingimustele.

(12)

Seepärast on asjakohane pikendada lambarasva kui madala riskitasemega aine heakskiitu.

(13)

Vastavalt määruse (EÜ) nr 1107/2009 artikli 14 lõikele 1 koostoimes sama määruse artikliga 6 ning teaduse ja tehnika arengut silmas pidades on siiski vaja sätestada miinimumnõuded toimeaine puhtusele tootmisel, et tagada taimekaitsevahendites kasutatava toimeaine ohutus.

(14)

Rakendusmäärust (EL) nr 540/2011 tuleks seega vastavalt muuta.

(15)

Komisjoni rakendusmäärusega (EL) 2022/708 (7) pikendati lambarasva heakskiidu kehtivusaega 31. augustini 2023, et pikendamise saaks lõpule viia enne kõnealuse toimeaine heakskiidu aegumist. Võttes arvesse, et heakskiidu pikendamise otsus võeti vastu enne heakskiidu pikendatud kehtivusaja lõppkuupäeva, tuleks seda määrust kohaldada võimalikult kiiresti.

(16)

Käesoleva määrusega ettenähtud meetmed on kooskõlas alalise taime-, looma-, toidu- ja söödakomitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Toimeaine heakskiidu pikendamine

Käesoleva määruse I lisas kirjeldatud toimeaine lambarasva heakskiitu pikendatakse vastavalt nimetatud lisas sätestatud tingimustele.

Artikkel 2

Rakendusmääruse (EL) nr 540/2011 muutmine

Rakendusmääruse (EL) nr 540/2011 lisa muudetakse vastavalt käesoleva määruse II lisale.

Artikkel 3

Jõustumine ja kohaldamise alguskuupäev

Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Seda kohaldatakse alates 1. novembrist 2022.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 6. september 2022

Komisjoni nimel

president

Ursula VON DER LEYEN


(1)  ELT L 309, 24.11.2009, lk 1.

(2)  Komisjoni 18. detsembri 2008. aasta direktiiv 2008/127/EÜ, millega muudetakse nõukogu direktiivi 91/414/EMÜ mitme toimeaine lisamisega (ELT L 344, 20.12.2008, lk 89).

(3)  Nõukogu 15. juuli 1991. aasta direktiiv 91/414/EMÜ taimekaitsevahendite turuleviimise kohta (EÜT L 230, 19.8.1991, lk 1).

(4)  Komisjoni 25. mai 2011. aasta rakendusmäärus (EL) nr 540/2011, millega rakendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EÜ) nr 1107/2009 seoses heakskiidetud toimeainete loeteluga (ELT L 153, 11.6.2011, lk 1).

(5)  Komisjoni 18. septembri 2012. aasta rakendusmäärus (EL) nr 844/2012, millega kehtestatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruses (EÜ) nr 1107/2009 (taimekaitsevahendite turulelaskmise kohta) ette nähtud toimeainete heakskiidu pikendamise menetluse rakendamiseks vajalikud sätted (ELT L 252, 19.9.2012, lk 26). See määrus on asendatud määrusega (EL) 2020/1740, ent seda kohaldatakse siiski jätkuvalt nende heakskiidu pikendamise menetluste puhul, mis hõlmavad: 1) toimeaineid, mille heakskiidu kehtivusaeg lõpeb enne 27. märtsi 2024; 2) toimeaineid, mille heakskiidu kehtivusaega on määruse (EÜ) nr 1107/2009 artikli 17 kohaselt 27. märtsil 2021 või pärast seda vastu võetud määrusega pikendatud 27. märtsini 2024 või hilisema kuupäevani.

(6)  EFSA (Euroopa Toiduohutusamet), 2022, „Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance sheep fat“ (Järeldused toimeaine lambarasva pestitsiidina kasutamise riskihindamist käsitleva vastastikuse eksperdiarvamuse kohta), EFSA Journal 2022; 20(1):7073, 43 lk; doi:10.2903/j.efsa.2022,7073. Kättesaadav internetis: www.efsa.europa.eu.

(7)  Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2022/708, 5. mai 2022, millega muudetakse rakendusmäärust (EL) nr 540/2011 seoses toimeainete 2,5-diklorobensüülhappe metüülestri, äädikhappe, aklonifeeni, alumiiniumammooniumsulfaadi, alumiiniumfosfiidi, alumiiniumsilikaadi, beflubutamiidi, bentiavalikarbi, boskaliidi, kaltsiumkarbiidi, kaptaani, tsümoksaniili, dimetomorfi, dodemorfi, etefooni, etüleeni, teepuuekstrakti, rasva destilleerimisjääkide, rasvhapete C7 kuni C20, fluoksastrobiini, flurokloridooni, folpeedi, formetanaadi, gibberelliinhappe, gibberelliinide, hüdrolüüsitud valkude, raudsulfaadi, magneesiumfosfiidi, metaami, metamitrooni, metasakloori, metribusiini, milbemektiini, fenmedifaami, metüülpirimifossi, taimeõlide/nelgiõli, taimeõlide/rapsiseemneõli, taimeõlide/rohemündiõli, propamokarbi, prokinasiidi, protiokonasooli, püretriinide, kvartsliiva, kalaõli, lõhna abil toimivate taimse või loomse päritoluga repellentide/lambarasva, S-metolakloori, liblikaliste hargnemata ahelaga feromoonide, sulkotriooni, tebukonasooli ja uurea heakskiidu kehtivusaja pikendamisega (ELT L 133, 10.5.2022, lk 1).


I LISA

Üldnimetus,

tunnuskoodid

IUPACi nimetus

Puhtus (1)

Heakskiitmine

Heakskiitmise aegumine

Erisätted

Lambarasv

CASi nr 98999-15-6

CIPACi nr 919

Lambarasv

Lambarasva minimaalne puhtus: 100 %

Asjakohane lisand puudub

1. november 2022

30. oktoober 2037

Määruse (EÜ) nr 1107/2009 artikli 29 lõikes 6 osutatud ühtsete põhimõtete rakendamisel võetakse arvesse lambarasva heakskiidu pikendamise aruande järeldusi, eriti selle I ja II liidet.

Vajaduse korral hõlmavad kasutustingimused riskivähendusmeetmete võtmist.


(1)  Täiendavad andmed toimeaine identifitseerimiseks ja toimeaine omadused on esitatud pikendamisaruandes.


II LISA

Komisjoni rakendusmääruse (EL) nr 540/2011 lisa muudetakse järgmiselt:

1)

A osast jäetakse välja kanne 249 lambarasva kohta;

2)

D osasse lisatakse järgmine kanne:

Number

Üldnimetus,

tunnuskoodid

IUPACi nimetus

Puhtus (1)

Heakskiitmine

Heakskiitmise aegumine

Erisätted

„39

Lambarasv

CASi nr 98999-15-6

CIPACi nr 919

Lambarasv

Lambarasva minimaalne puhtus: 100 %

Asjakohane lisand puudub

1. november 2022

30. oktoober 2037

Määruse (EÜ) nr 1107/2009 artikli 29 lõikes 6 osutatud ühtsete põhimõtete rakendamisel võetakse arvesse lambarasva heakskiidu pikendamise aruande järeldusi, eriti selle I ja II liidet.

Vajaduse korral peavad kasutustingimused hõlmama riskivähendamismeetmeid.“


(1)  Täiendavad andmed toimeaine identifitseerimiseks ja toimeaine omadused on esitatud pikendamisaruandes.


7.9.2022   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 232/8


KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2022/1475,

6. september 2022,

milles sätestatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2021/2115 üksikasjalikud rakenduseeskirjad ÜPP strateegiakavade hindamise ning seireks ja hindamiseks teabe esitamise kohta

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 2. detsembri 2021. aasta määrust (EL) 2021/2115, millega kehtestatakse liikmesriikide koostatavate Euroopa Põllumajanduse Tagatisfondist (EAGF) ja Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfondist (EAFRD) rahastatavate ühise põllumajanduspoliitika strateegiakavade (edaspidi „ÜPP strateegiakavad“) toetamise reeglid ning tunnistatakse kehtetuks määrused (EL) nr 1305/2013 ja (EL) nr 1307/2013, (1) eriti selle artiklit 133 ja artikli 143 lõiget 4,

ning arvestades järgmist:

(1)

Määruses (EL) 2021/2115 on sätestatud ühise põllumajanduspoliitika (ÜPP) uus õigusraamistik, et parandada selle tulemuslikkust aluslepingus liidu jaoks sätestatud eesmärkide saavutamisel. Nimetatud määruses on täpsustatud ka liidu eesmärgid, mis tuleb ÜPP abil saavutada, ning määratud kindlaks sekkumisviisid ja liikmesriikide suhtes kohaldatavad liidu ühised nõuded, tagades samas liikmesriikidele paindlikkuse oma ÜPP strateegiakavades ettenähtud sekkumiste kavandamisel.

(2)

Määruse (EL) 2021/2115 artiklis 128 on sätestatud, et ÜPP strateegiakava rakendamise seire, hindamise ja selle kohta aru andmise jaoks on vaja kehtestada tulemusraamistik.

(3)

Määruse (EL) 2021/2115 artikli 140 kohaselt peavad liikmesriigid tulemusraamistiku osana hindama oma ÜPP strateegiakavasid nende rakendamise ajal ja pärast seda ning koostama hindamiskava. Selleks tuleb kehtestada selged ühised eeskirjad ÜPP strateegiakavade hindamise ja hindamiskavade sisu kohta. Lisaks tuleks liikmesriikidele ja asjaomastele sidusrühmadele pakkuda tehnilist tuge.

(4)

Määruse (EL) 2021/2115 artikli 124 lõike 3 punkti d ja artikli 124 lõike 4 punkti c kohaselt peab seirekomisjon käsitlema hindamiste, nende kokkuvõtete ja hindamistulemuste järelmeetmetega seotud edusamme ning esitama oma arvamuse hindamiskava ja selle muudatuste kohta. On asjakohane sätestada, et liikmesriigid jagavad komisjoniga teavet hindamistoimingute ja -tulemuste kohta, sealhulgas seirekomisjoni kontrolli tulemusi, kuna selle teabe edastamine on vajalik selleks, et komisjon saaks teostada kõnealuse määruse artiklis 141 osutatud ÜPP seiret ja hindamist.

(5)

Määruse (EL) 2021/2115 artikli 131 ja artikli 140 lõike 3 kohaselt peavad liikmesriigid tagama andmete kättesaadavuse seireks ja hindamiseks. Selleks tuleb kehtestada mõned ühised eeskirjad.

(6)

Määruse (EL) 2021/2115 artikli 143 kohaselt peavad liikmesriigid esitama komisjonile kättesaadava teabe, mis on vajalik selleks, et komisjon saaks teostada ÜPP seiret ja hindamist. Eelkõige võimaldab see teave komisjonil jälgida kõnealuse määruse III lisas esitatud maa heas põllumajandus- ja keskkonnaseisundis hoidmise standardite (edaspidi „HPK standardid“) ja kõnealuse määruse III jaotise III peatükis osutatud teatavates sektorites sekkumise rakendamist ning kohalikke tegevusrühmi ja nende tegevust kõnealuse määruse artikli 3 punktis 15 määratletud programmis LEADER. See võimaldab komisjonil ka edaspidi ÜPP strateegiakavasid hinnata. Kõnealuse määruse artikli 127 lõikes 3 osutatud põllumajanduse tootlikkust ja kestlikkust käsitleva Euroopa innovatsioonipartnerluse töörühmade andmete puhul edendatakse kogutud teabe abil projektiarendajate võrgustike loomist ja tulemuste levitamist. Selleks tuleb kehtestada selged ühised eeskirjad liikmesriikide saadetava teabe kohta.

(7)

Komisjoni rakendusmääruses (EL) 2021/2290 (2) on kehtestatud eeskirjad meetodite kohta, mille abil arvutatakse määruse (EL) 2021/2115 I lisas esitatud ühised väljund- ja tulemusnäitajad. Neid eeskirju tuleks käesolevas määruses osutatud sekkumisliikide kaupa liigendatud andmete esitamisel arvesse võtta.

(8)

Kuna liikmesriikidel peavad olema eeskirjad komisjonile saadetava teabe kohta, et töötada välja asjakohased IT-vahendid ja luua andmete kogumise süsteemid enne ÜPP strateegiakavade rakendamise algust 1. jaanuaril 2023, peaks käesolev määrus jõustuma järgmisel päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

(9)

Käesoleva määrusega ettenähtud meetmed on kooskõlas ühise põllumajanduspoliitika komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

I JAOTIS

ÜPP STRATEEGIAKAVADE HINDAMINE

Artikkel 1

Hindamiskriteeriumide hindamine

1.   ÜPP strateegiakavade hindamisel määravad liikmesriigid kindlaks hindamisküsimused ja edutegurid, et hinnata määruse (EL) 2021/2115 artikli 140 lõikes 1 osutatud tulemuslikkuse, tõhususe, asjakohasuse, sidususe ja liidu lisaväärtuse hindamise kriteeriume.

2.   Liikmesriigid kasutavad oma ÜPP strateegiakavade tulemuslikkuse hindamisel käesoleva määruse I lisas esitatud olulisi hindamiselemente kooskõlas ÜPP strateegiakavade sekkumisloogikaga, ja kui see on nende ÜPP strateegiakavade puhul asjakohane, siis kõnealuses lisas esitatud soovituslikke edutegureid.

3.   Liikmesriigid analüüsivad oma ÜPP strateegiakavade tõhususe hindamisel seda, kas ÜPP strateegiakavade mõju või kasu saavutati mõistlike kuludega, ja hindavad lihtsustamist nii toetusesaajate kui ka haldusasutuste jaoks, pöörates erilist tähelepanu halduskuludele ning digitaalsete vahendite ja satelliitide kasutamisele.

Artikkel 2

ÜPP strateegiakavade hindamine rakendusperioodil

Liikmesriigid hindavad oma ÜPP strateegiakavasid rakendusperioodi jooksul vastavalt määruse (EL) 2021/2115 artikli 140 lõikele 1 järgmiselt:

a)

liikmesriigid kavandavad määruse (EL) 2021/2115 artikli 6 lõigetes 1 ja 2 osutatud ning nende ÜPP strateegiakavades käsitletud erieesmärkide hindamised kooskõlas ÜPP strateegiakavade sekkumisloogikaga eesmärkide kaupa või mitut eesmärki hõlmavate põhjalike hindamistega või põhjendavad, miks erieesmärki ei ole rakendusperioodi jooksul hinnatud;

b)

liikmesriigid hindavad oma ÜPP strateegiakavasid asjakohaste hindamiskriteeriumide alusel ja hindavad ÜPP strateegiakavade mõju, võttes arvesse ÜPP strateegiakava sekkumiste ulatust, liiki ja kasutuselevõttu;

c)

vajaduse korral võtavad liikmesriigid arvesse sekkumiste territoriaalset ulatust, eelkõige selliste sekkumiste puhul, mida ei rakendata riiklikul, vaid piirkondlikul või kohalikul tasandil;

d)

vajaduse korral hindavad liikmesriigid oma hindamisvajaduste põhjal ning ÜPP strateegiakavade sekkumisloogikat ja rakendamist arvesse võttes ka ÜPP strateegiakavade konkreetseid sekkumisi või teemasid, näiteks määruse (EL) 2021/2115 artikli 109 lõike 2 punktis a osutatud keskkonna- ja kliimaaspekte, kõnealuse määruse artikli 3 punktis 15 määratletud programmi LEADER lisaväärtust, kõnealuse määruse artiklis 126 osutatud ÜPP võrgustikke või kõnealuse määruse artikli 3 punktis 9 määratletud põllumajanduse teadmussiirde- ja innovatsioonisüsteemi (AKIS);

e)

liikmesriigid teevad hindamised õigeaegselt, et oleks võimalik ette valmistada järgmine ÜPP strateegiakava periood. Vajaduse korral kasutavad liikmesriigid ka eelneva programmitöö perioodi andmeid.

Artikkel 3

ÜPP strateegiakavade järelhindamine

1.   Määruse (EL) 2021/2115 artikli 140 lõikes 6 osutatud järelhindamised sisaldavad ÜPP strateegiakavade ja nende rakendamise põhjalikku hindamist.

2.   Järelhindamised peavad hõlmama ÜPP strateegiakavade ja nende rakendamise hindamist, mis põhineb igal määruse (EL) 2021/2115 artikli 140 lõikes 1 osutatud tulemuslikkuse, tõhususe, asjakohasuse, sidususe, liidu lisaväärtuse ja mõju hindamise kriteeriumil seoses ÜPP strateegiakava panusega selliste artiklis 5 sätestatud üldeesmärkide ning artikli 6 lõigetes 1 ja 2 sätestatud erieesmärkide saavutamisse, mida on asjaomases ÜPP strateegiakavas käsitletud.

3.   Pärast järelhindamise lõpuleviimist teatavad liikmesriigid hindamistulemustest komisjonile.

Artikkel 4

Hindamiskava

1.   Liikmesriigid koostavad määruse (EL) 2021/2115 artikli 140 lõikes 4 osutatud hindamiskava kooskõlas ÜPP strateegiakavade sekkumisloogikaga. Hindamiskava peab vastama käesoleva määruse II lisas sätestatud miinimumnõuetele.

2.   Liikmesriigid määravad hindamiskavas kindlaks asjaomased sidusrühmad, keda tuleb hindamise ja suutlikkuse suurendamise meetmete kavandamisel arvesse võtta. Vajaduse korral määravad liikmesriigid kindlaks muud sidusrühmad kui seirekomisjoni liikmed.

Artikkel 5

Hindamistoimingute ja -tulemuste aruandlus

Liikmesriigid jagavad määruse (EL) 2021/2115 artikli 124 lõike 3 punktis d ja artikli 124 lõike 4 punktis c osutatud hindamistoiminguid ja -tulemusi komisjoniga pärast seirekomisjoni tehtud läbivaatust, sealhulgas kõnealuse läbivaatuse tulemusi, hiljemalt üks kuu enne kõnealuse määruse artiklis 136 osutatud iga-aastast läbivaatamiskoosolekut.

Artikkel 6

ÜPP strateegiakavade panuse hindamine

1.   ÜPP strateegiakavade hindamine põhineb määruse (EL) 2021/2115 I lisas esitatud asjaomastel ühistel väljund-, tulemus-, mõju- ja kontekstinäitajatel. Liikmesriigid analüüsivad ÜPP strateegiakavade mõju kõnealuse määruse artikli 6 lõigetes 1 ja 2 osutatud erieesmärkidele.

2.   Lisaks võivad liikmesriigid kasutada oma hindamistes muid näitajaid kui määruse (EL) 2021/2115 I lisas esitatud konkreetseid näitajaid või muud asjakohast kvantitatiivset ja kvalitatiivset teavet, et teha asjakohaseid järeldusi ÜPP strateegiakavade mõju kohta.

3.   Kui ühiseid tulemusnäitajaid väljendatakse teatavate sekkumistega hõlmatud asjaomaste ühikute osakaalu või arvuna, hindavad liikmesriigid ÜPP strateegiliste kavade tulemusi, kasutades nende sekkumiste võimalikku mõju.

4.   Hinnates sekkumist, mis ei ole seotud ühegi tulemusnäitajaga vastavalt määruse (EL) 2021/2115 artikli 111 teisele lõigule, esitavad liikmesriigid kõnealuse sekkumise kohta usaldusväärse hinnangu, tuginedes asjakohasele teabele sekkumise tulemuste ja selle mõju kohta seoses kõnealuse määruse artikli 6 lõigetes 1 ja 2 osutatud erieesmärkidega.

5.   Liikmesriigid lähtuvad ÜPP strateegiakavade panuse hindamisel määruse (EL) 2021/2115 I lisas esitatud mõjunäitajate arengust. Liikmesriigid kvantifitseerivad ÜPP strateegiakavade panuse vähemalt käesoleva määruse III lisas esitatud ühiste mõjunäitajate arengusse.

Artikkel 7

Hindamise jaoks vajalikud andmed ja tehniline tugi

1.   Liikmesriigid tagavad hindajatele nende seire- ja hindamiskohustuste täitmiseks vajalike andmete kättesaadavuse.

2.   Liikmesriigid sõlmivad vajalikud kokkulepped riiklike ja vajaduse korral piirkondlike statistiliste üksuste, teaduskeskuste, ettevõtjate ja andmeesitajatega, et tagada andmete kättesaadavus. Selliste kokkulepete puhul võetakse arvesse hindamise seisukohast olulist territoriaalset ulatust ja need hõlmavad määruse (EL) 2021/2115 artikli 143 lõikes 3 osutatud haldusregistrite andmete kasutamist statistika eesmärgil.

3.   Liikmesriigid teevad kindlaks riiklikul, piirkondlikul ja kohalikul tasandil ÜPP strateegiakavade rakendamises ja hindamises osalevate sidusrühmade ja haldusasutuste, sealhulgas Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2021/1060 (3) artiklis 33 osutatud kohalike tegevusrühmade toetamise vajadused, võttes arvesse institutsioonide ja sidusrühmade erinevat suutlikkust seire ja hindamise valdkonnas.

4.   Kindlaks tehtud vajaduste põhjal kehtestavad liikmesriigid toetusmeetmed, sealhulgas koolituse, suunised ja muud asjakohased suutlikkuse suurendamise meetmed, mida rakendatakse määruse (EL) 2021/2115 artikli 126 lõikes 1 osutatud riiklike ÜPP võrgustike poolt või nendega koostöös.

5.   Komisjon koostab koos liikmesriikide pädevate asutuste, hindajate ja muude sidusrühmadega nende toetamise vajadustel põhineva iga-aastase tööprogrammi, mida rakendatakse määruse (EL) 2021/2115 artikli 126 lõikes 2 osutatud Euroopa ÜPP võrgustiku poolt või temaga koostöös.

II JAOTIS

ANDMED ÜPP STRATEEGIAKAVADE SEIREKS JA HINDAMISEKS

Artikkel 8

Liikmesriikide esitatavate andmete ulatus

Artiklite 9–18 kohaselt peavad liikmesriigid esitama komisjonile järgmise teabe, mis on vajalik selleks, et komisjon saaks teostada ÜPP seiret ja hindamist:

a)

liigendatud andmed sekkumiste ja toetusesaajate kohta;

b)

igal aastal komisjoni delegeeritud määruse (EL) 2022/126 (4) artikli 48 lõike 2 kohaselt kindlaks määratud püsirohumaa suhtarv;

c)

andmed määruse (EL) 2021/2115 III jaotise III peatükis osutatud teatavates sektorites sekkumise kohta;

d)

andmed määruse (EL) 2021/2115 artikli 127 lõikes 3 osutatud Euroopa innovatsioonipartnerluse töörühmade kohta;

e)

andmed kohalike tegevusrühmade ja nende tegevuse kohta määruse (EL) 2021/2115 artikli 3 punktis 15 määratletud programmis LEADER.

Artikkel 9

Liigendatud andmed sekkumiste kohta

1.   Käesoleva määruse artikli 8 punktis a osutatud liigendatud andmed sekkumiste kohta hõlmavad kõiki määruse (EL) 2021/2115 III jaotise II peatükis osutatud otsetoetuste vormis sekkumisi, sealhulgas kõnealuse peatüki 3. jao 2. alajaos osutatud puuvilla eritoetust, ja kõiki kõnealuse määruse III jaotise IV peatükis osutatud maaelu arengu sekkumisi, välja arvatud käesoleva määruse artikli 8 punktis e osutatud programmi LEADER sekkumisi.

2.   Liikmesriigid esitavad lõikes 1 osutatud liigendatud andmed põllumajandusliku eelarveaasta kohta ühikusummade kaupa iga toetusesaaja abitaotluse või maksetaotluse kohta. Kõik põllumajandusliku eelarveaasta jooksul tehtud tehingud liidetakse kokku.

3.   Üksikasjalikud eeskirjad sekkumisi käsitlevate liigendatud andmete sisu kohta on esitatud IV lisa punktides 1, 2 ja 3.

Artikkel 10

Liigendatud andmed toetusesaajate kohta

1.   Käesoleva määruse artikli 8 punktis a osutatud liigendatud andmed toetusesaajate kohta hõlmavad teavet määruse (EL) 2021/2115 artikli 3 punktis 1 määratletud põllumajandustootjate kohta ja kõnealuse määruse artikli 3 punktis 13 määratletud toetusesaajate kohta, kes saavad toetust selliste sekkumiste raames, mis on hõlmatud Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2021/2116 (5) artikli 65 lõikes 1 osutatud ühtse haldus- ja kontrollisüsteemiga (edaspidi „ühtne süsteem“).

2.   Liikmesriigid esitavad toetusesaajaid käsitlevad liigendatud andmed põllumajandusliku eelarveaasta kohta.

3.   Üksikasjalikud eeskirjad toetusesaajaid käsitlevate liigendatud andmete sisu kohta on esitatud IV lisa punktis 4.

Artikkel 11

Püsirohumaa suhtarv

Käesoleva määruse artikli 8 punktis b osutatud püsirohumaa suhtarvust teatatakse tasemel, mille liikmesriigid on kehtestanud delegeeritud määruse (EL) 2022/126 artikli 48 lõike 2 teise lõigu kohaselt.

Artikkel 12

Andmed teatavates sektorites sekkumiste kohta

1.   Käesoleva määruse artikli 8 punktis c osutatud teatavates sektorites sekkumisi käsitlevad andmed sisaldavad andmeid sekkumiste kohta määruse (EL) 2021/2115 artiklis 42 loetletud sektorites.

2.   Üksikasjalikud eeskirjad nendes sektorites sekkumisi käsitlevate andmete sisu kohta on esitatud V lisas.

Artikkel 13

Andmed Euroopa innovatsioonipartnerluse töörühmade kohta

1.   Käesoleva määruse artikli 8 punktis d osutatud Euroopa innovatsioonipartnerluse töörühmi käsitlevad andmed sisaldavad teavet määruse (EL) 2021/2115 artikli 127 lõikes 3 osutatud Euroopa innovatsioonipartnerluse töörühmade projektide kohta.

2.   Üksikasjalikud eeskirjad Euroopa innovatsioonipartnerluse töörühmi käsitlevate andmete sisu kohta on esitatud VI lisas.

Artikkel 14

Andmed kohalike tegevusrühmade ja nende tegevuse kohta programmis LEADER

1.   Käesoleva määruse artikli 8 punktis e osutatud andmed kohalike tegevusrühmade ja nende tegevuse kohta programmis LEADER sisaldavad teavet määruse (EL) 2021/2115 artikli 77 lõike 1 punkti b alusel rakendatud sekkumiste kohta.

2.   Üksikasjalikud eeskirjad kohalikke tegevusrühmi ja nende tegevust programmis LEADER käsitlevate andmete sisu kohta on esitatud VII lisas.

Artikkel 15

Andmete edastamise kuupäev ja sagedus

1.   Alates 2025. aruandeaastast esitavad liikmesriigid igal aastal N aasta 30. aprilliks artikli 8 punktis a osutatud liigendatud andmed sekkumiste ja toetusesaajate kohta seoses sekkumistega, mille eest on tehtud makseid põllumajanduslikul eelarveaastal N – 1.

2024. aastal võivad liikmesriigid esitada liigendatud andmed sekkumiste kohta 30. novembriks 2024 seoses sekkumistega, mille eest on makstud 2023. põllumajanduslikul eelarveaastal. Kui liikmesriigid ei esita 2024. aastal liigendatud andmeid sekkumiste kohta, peavad nad esitama need 2025. aastal kooskõlas käesoleva lõike esimese lõiguga.

Erandina käesoleva lõike esimesest lõigust esitatakse N aastal toetusesaajaid käsitlevad andmed, mis on seotud deklareeritud pindala ning heas põllumajandus- ja keskkonnaseisundis oleva maaga, seoses sekkumistega, mille jaoks on taotletud makseid kalendriaastal N – 2.

2.   Liikmesriigid esitavad igal aastal artikli 8 punktis b osutatud püsirohumaa suhtarvu N aasta 15. märtsiks seoses kalendriaastal N – 1 deklareeritud pindalaga. Esimene aruandeaasta on 2024. aasta.

3.   Liikmesriigid esitavad igal aastal artikli 8 punktis c osutatud andmed teatavates sektorites sekkumiste kohta:

a)

N aasta 15. juuniks seoses V lisa punktis 1, punkti 2 alapunktides a ja c ning punktides 3–7 osutatud kalendriaasta N – 1 andmetega;

b)

N aasta 31. jaanuariks seoses V lisa punkti 2 alapunktis b osutatud kalendriaasta N andmetega;

c)

N aasta 15. juuniks seoses V lisa punktides 8–10 osutatud eelarveaasta N – 1 andmetega.

V lisa punktis 1 ja punkti 2 alapunktis b osutatud andmete puhul on esimene aruandeaasta 2023. aasta, kõnealuse lisa punkti 2 alapunktides a ja c ning punktides 3–7 osutatud andmete puhul 2024. aasta ning kõnealuse lisa punktides 8–10 osutatud andmete puhul 2025. aasta.

Erandina käesoleva lõike esimesest ja teisest lõigust kohaldatakse mesindussektori suhtes järgmist:

a)

liikmesriigid esitavad iga kahe aasta järel V lisa punktides 5 ja 6 osutatud andmed;

b)

V lisa punktis 5 osutatud andmed hõlmavad aruandeaastale eelnevat kalendriaastat;

c)

V lisa punktis 6 osutatud andmed hõlmavad aruandeaastale eelnevat kaht kalendriaastat;

d)

V lisa punktides 4, 5 ja 6 osutatud andmete puhul on esimene aruandeaasta 2023. aasta ning kõnealuse lisa punkti 9 puhul 2024. aasta. 2023. aastal võib V lisa punktides 5 ja 6 osutatud andmed esitada 15. septembriks.

4.   Liikmesriigid esitavad alates 2023. aastast artikli 8 punktis d osutatud andmed Euroopa innovatsioonipartnerluse töörühmade kohta niipea, kui töörühma projekt on heaks kiidetud.

5.   Liikmesriigid esitavad artikli 8 punktis e osutatud andmed kohalike tegevusrühmade ja nende tegevuse kohta programmis LEADER järgmiselt:

a)

kumulatiivselt 30. aprilliks 2026 eelarveaastatel 2023–2025 makstud tegevuste puhul, ja

b)

kumulatiivselt 30. aprilliks 2030 eelarveaastatel 2023–2029 makstud tegevuste puhul.

Erandina käesoleva lõike esimesest lõigust tuleb VII lisa punktis 1 sätestatud kohaliku tegevusrühma muutujatega seotud andmed esitada N aasta 30. aprilliks N – 1 aasta 31. detsembriks valitud kohalike tegevusrühmade puhul.

Artikkel 16

Andmeedastus

1.   Artikli 8 punktides a, b, d ja e osutatud andmed edastatakse komisjonile turvalise teabevahetuse elektroonilise süsteemi SFC2021 kaudu, millega seotud komisjoni ja liikmesriikide kohustused on esitatud komisjoni rakendusmääruse (EL) 2021/2289 (6) II lisas.

Artikli 8 punktis c osutatud andmed edastatakse komisjonile infotehnoloogiapõhise süsteemi kaudu, mille komisjon teeb kättesaadavaks vastavalt komisjoni rakendusmäärusele (EL) 2017/1185 (7).

2.   Käesoleva määruse artikli 8 punkti a kohaselt edastatavate sekkumisi ja toetusesaajaid käsitlevate liigendatud andmete puhul edastab andmed komisjonile määruse (EL) 2021/2116 artiklis 9 osutatud akrediteeritud makseasutus, või kui liikmesriigis on akrediteeritud rohkem kui üks makseasutus, siis kõnealuse määruse artiklis 10 osutatud koordineeriv asutus.

3.   Püsirohumaa suhtarvu puhul edastab artikli 8 punkti b kohaselt edastatavad andmed akrediteeritud makseasutus või koordineeriv asutus.

4.   Artikli 8 punkti c kohaselt edastatavate teatavates sektorites sekkumisi käsitlevate andmete puhul, artikli 8 punkti d kohaselt edastatavate Euroopa innovatsioonipartnerluse töörühmi käsitlevate andmete puhul ning artikli 8 punkti e kohaselt edastatavate kohalikke tegevusrühmi ja nende tegevust programmis LEADER käsitlevate andmete puhul võivad andmed edastada liikmesriigid või liikmesriikide poolt volitatud üksused.

Artikkel 17

Nõuetekohaselt täidetud andmed

Liikmesriigid tagavad, et artiklis 8 osutatud andmed, mis on vajalikud seireks ja hindamiseks, on täielikud ja terviklikud ning et nende sisu registreeritakse ja esitatakse vastavalt IV–VII lisas sätestatud nõuetele. Selleks teevad liikmesriigid arvutipõhiseid kontrolle.

Artikkel 18

Andmete kontroll ja parandamine

1.   Liikmesriigid vastutavad artiklis 8 osutatud andmetes esinevate kirjavigade või ilmsete vigade või üksnes redaktsioonilist laadi vigade parandamise eest.

2.   Valeandmete esitamise korral või juhul, kui andmete edastamisel tekkis probleem, teatavad liikmesriigid sellest viivitamata komisjonile ja parandavad andmed.

3.   Ilma et see piiraks liikmesriikide tehtavaid kontrolle, võib komisjon teha kontrolle, et teha kindlaks, kas liikmesriigid on esitanud nõuetekohaselt täidetud ja terviklikke andmeid. Valeandmete esitamise korral võib komisjon nõuda liikmesriikidelt esitatud andmete parandamist.

Artikkel 19

Andmete kasutamine

Komisjon ei tohi avalikustada ega kasutada käesoleva määruse alusel saadud isikuandmeid muul eesmärgil kui oma kohustuste täitmiseks määruse (EL) 2021/2115 VII jaotise I peatüki kohase tulemusraamistiku raames ning ÜPP seireks ja hindamiseks vastavalt kõnealuse määruse artiklile 143.

III JAOTIS

LÕPPSÄTTED

Artikkel 20

Jõustumine

Käesolev määrus jõustub järgmisel päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 6. september 2022

Komisjoni nimel

president

Ursula VON DER LEYEN


(1)  ELT L 435, 6.12.2021, lk 1.

(2)  Komisjoni 21. detsembri 2021. aasta rakendusmäärus (EL) 2021/2290, millega kehtestatakse eeskirjad meetodite kohta, mille abil arvutatakse ühised väljund- ja tulemusnäitajad, mis on sätestatud määruse (EL) 2021/2115 I lisas (ELT L 458, 22.12.2021, lk 486).

(3)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 24. juuni 2021. aasta määrus (EL) 2021/1060, millega kehtestatakse ühissätted Euroopa Regionaalarengu Fondi, Euroopa Sotsiaalfond+, Ühtekuuluvusfondi, Õiglase Ülemineku Fondi ja Euroopa Merendus-, Kalandus- ja Vesiviljelusfondi kohta ning nende ja Varjupaiga-, Rände- ja Integratsioonifondi, Sisejulgeolekufondi ning piirihalduse ja viisapoliitika rahastu suhtes kohaldatavad finantsreeglid (ELT L 231, 30.6.2021, lk 159).

(4)  Komisjoni 7. detsembri 2021. aasta delegeeritud määrus (EL) 2022/126, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) 2021/2115 täiendavate nõuetega teatavatele sekkumisviisidele, mille liikmesriigid määravad kindlaks kõnealuse määruse kohastes ajavahemikuks 2023–2027 ette nähtud ÜPP strateegiakavades, ning eeskirjadega, milles käsitletakse maa heas põllumajandus- ja keskkonnaseisundis hoidmise (HPK) 1. standardi kohast suhtarvu (ELT L 20, 31.1.2022, lk 52).

(5)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 2. detsembri 2021. aasta määrus (EL) 2021/2116, mis käsitleb ühise põllumajanduspoliitika rahastamist, haldamist ja seiret ning millega tunnistatakse kehtetuks määrus (EL) nr 1306/2013 (ELT L 435, 6.12.2021, lk 187).

(6)  Komisjoni 21. detsembri 2021. aasta rakendusmäärus (EL) 2021/2289, millega kehtestatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2021/2115 rakenduseeskirjad ÜPP strateegiakavade sisu esitamise ja turvalise teabevahetuse elektroonilise süsteemi kohta (ELT L 458, 22.12.2021, lk 463).

(7)  Komisjoni 20. aprilli 2017. aasta rakendusmäärus (EL) 2017/1185, millega kehtestatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruste (EL) nr 1307/2013 ja (EL) nr 1308/2013 rakenduseeskirjad seoses komisjonile edastatava teabe ja dokumentidega ning millega muudetakse mitut komisjoni määrust ja tunnistatakse mitu määrust kehtetuks (ELT L 171, 4.7.2017, lk 113).


I LISA

ARTIKLI 1 LÕIKES 2 OSUTATUD PEAMISED HINDAMISELEMENDID JA SOOVITUSLIKUD EDUTEGURID

Eesmärk

Peamised hindamiselemendid

Soovituslikud edutegurid

Toetada põllumajandusettevõtte elujõulisust tagavat sissetulekut ja põllumajandussektori vastupanuvõimet kogu liidus, et suurendada pikaajalist toiduga kindlustatust ja põllumajanduse mitmekesisust ning tagada põllumajandusliku tootmise majanduslik kestlikkus liidus

Põllumajandusettevõtte elujõulisust tagav sissetulek

Põllumajandusettevõtte elujõulisust tagav sissetulek ei tähenda mitte ainult stabiilset, vaid ka õiglaselt jaotatud sissetulekut.

Põllumajandusliku sissetuleku tase toetatavates põllumajandusettevõtetes kasvab või on vähemalt stabiilne ning erinevused põllumajandusettevõtete vahel ja muude majandussektoritega vähenevad, võttes arvesse üldisi majanduse suundumusi.

Vastupanuvõime

Vastupanuvõime hõlmab selliste põllumajandustootjate toetamist, kes seisavad silmitsi võimalike riskide ja konkreetsete piirangutega, mis võivad sundida neid põllumajanduslikku tegevust lõpetama.

Sissetulekutoetust jagatakse põllumajandustootjatele, kes seda kõige enam vajavad.

Suurendada turule orienteeritust ja põllumajandusettevõtete konkurentsivõimet nii lühi- kui ka pikaajaliselt, pöörates suuremat tähelepanu teadusuuringutele, tehnoloogiale ja digitaliseerimisele

Suurem turule orienteeritus

Põhineb põllumajanduslike toiduainete kaubandusbilansil (import-eksport).

Põllumajanduslike toiduainete kaubandus kasvab.

Põllumajandusettevõtete konkurentsivõime

Põhineb suurenenud kapitalil, tööjõul ja maa tootlikkusel tänu innovatsioonile.

Toetatud põllumajandusettevõtete tootlikkus kasvab.

Parandada põllumajandustootjate positsiooni väärtusahelas

Põllumajandustootja positsioon toidutarneahelas

Põllumajandustootjate integreerimine toidutarneahelasse ning osalemine kvaliteedikavades ja mahepõllumajanduslikus tootmises lisaväärtuse suurendamiseks.

Kvaliteedikavade ja mahepõllumajandusliku tootmise kaudu turustatud toodangu osakaal suureneb.

Tootjaorganisatsioonide ja muude toetatavate põllumajandustootjate organisatsioonide turustatud toodangu osakaal suureneb.

Tootjaorganisatsioonide ja muude põllumajandustootjate organisatsioonide või kvaliteedikavades ja mahepõllumajanduslikus tootmises osalevate põllumajandustootjate kogulisaväärtus kasvab.

Aidata kaasa kliimamuutuste leevendamisele ja nendega kohanemisele, sealhulgas kasvuhoonegaaside heite vähendamise ja süsiniku sidumise võimendamise kaudu, ning edendada säästvat energiat

Kliimamuutuste leevendamine

Põhineb kasvuhoonegaaside heitel ja süsiniku sidumisel.

Kasvuhoonegaaside heide põllumajanduses väheneb.

Mulla orgaanilise süsiniku sidumine suureneb või säilitatakse.

Taastuvenergia tootmise võimsus suureneb.

Kliimamuutustega kohanemine

Põhineb põllumajanduse kliimamuutustele vastupanu võimel.

Põllumajanduse kliimamuutustele vastupanu võime suureneb.

Edendada kestlikku arengut ja selliste loodusvarade tõhusat majandamist nagu vesi, muld ja õhk, vähendades seejuures sõltuvust kemikaalidest

Loodusvarade tõhus majandamine

Põhineb loodusvarade kvaliteedi ja kvantiteedi säilitamisel või parandamisel saasteainete ja kasutamise vähendamise kaudu.

Ammoniaagiheide põllumajanduses, toitainete leke ja mullaerosioon vähenevad.

Toitainete tasakaal põllumajandusmaal on paranemas, vähendades seeläbi toitainete kadu.

Surve looduslikele veehoidlatele väheneb.

Keemiliste pestitsiidide kasutamine ja risk ning ohtlikumate pestitsiidide kasutamine väheneb.

Aidata kaasa elurikkuse vähenemise peatamisele ja selle ümberpööramisele, edendada ökosüsteemi teenuseid ning säilitada elupaiku ja maastikke

Elurikkuse vähenemise ümberpööramine

Põhineb põllumajandusmaa või muude põllumajandus- või metsandustavadest mõjutatud alade elurikkusel ja elupaikadel.

Põllumajandusmaaga seotud elurikkus paraneb või vähemalt peatatakse elurikkuse kadumine.

Elurikkus põllumajandusest või metsandusest mõjutatud Natura 2000 aladel paraneb või vähemalt peatatakse elurikkuse kadumine.

Põllumajanduses esinev elurikkus suureneb.

Ökosüsteemi teenused

Põhineb maastikuelementidel, mis aitavad kaasa ökosüsteemi teenustele asjakohaste liikide elupaikade (nt tolmeldamine, kahjuritõrje), biofüüsikaliste protsesside (nt erosioonitõrje, vee kvaliteedi säilitamine) või kultuuriliste väärtuste (nt esteetiline väärtus) kaudu.

Tolmeldajate seisund on paranemas või vähemalt stabiilne.

Maastikuelementidega kaetud ala põllumajandusmaal kasvab või säilitatakse.

Muuta valdkond noorte põllumajandustootjate ja teiste uute põllumajandustootjate jaoks atraktiivseks ja neid toetada ning soodustada kestliku ettevõtluse arengut maapiirkondades

Uute põllumajandustootjate kaasamine

Põhineb noorte põllumajandustootjate ja uute alustavate põllumajandustootjate toetamisel ja tegevuse jätkamisel.

Noorte ja uute põllumajandustootjate arv kasvab.

Ettevõtluse arendamine

Põhineb maapiirkondade idufirmade toetamisel ja põllumajandusettevõtete mitmekesistamisel.

Maapiirkondade ettevõtete arv kasvab.

Edendada tööhõivet, majanduskasvu, soolist võrdõiguslikkust, sealhulgas naiste osalemist põllumajanduses, sotsiaalset kaasatust ja kohalikku arengut maapiirkondades, sealhulgas ringbiomajandust ja säästvat metsamajandust

Maapiirkondade kestlik majandus

Põhineb majanduskasvul ja tööhõive edendamisel.

Maapiirkondade majandus kasvab või on vähemalt stabiilne ning linna- ja maapiirkondade vaheline lõhe väheneb.

Tööhõive määr maapiirkondades paraneb.

Biomajandusega seotud ettevõtlus kasvab.

Säästev metsamajandus kasvab.

Kohalik areng

Kohalike teenuste ja taristu pakkumine.

Kohalikud teenused ja taristu paranevad.

Sooline võrdõiguslikkus ja sotsiaalne kaasatus

Naiste põllumajanduses ja majanduses osalemise edendamine, sissetulekute võrdsus ja vaesuse vähendamine.

Naiste tööhõive ja osalemine põllumajanduses paraneb.

ÜPP strateegiakava toetus jaotatakse õiglasemalt.

Vaesus maapiirkondades väheneb.

Parandada liidu põllumajanduse reageerimist ühiskonna nõudmistele toidu ja tervise osas, siia alla kuulub kvaliteetne, ohutu ja toitev toit, mis on toodetud kestlikul viisil, toidu raiskamise vähendamine, samuti loomade heaolu parandamine ja antimikroobikumiresistentsuse vastu võitlemine

Toidu kvaliteet ja ohutus

Põhineb kvaliteedikavade toetamisel, loomade heaolu edendamisel ja antimikroobikumiresistentsuse vastu võitlemisel.

Kvaliteedikavade alusel turustatud toodangu väärtus kasvab.

Loomade heaolu paraneb ja antimikroobikumide kasutamine väheneb.

Sektori kaasajastamine põllumajanduses ja maapiirkondades teadmiste edendamise ja jagamise, innovatsiooni ja digitaliseerimise abil, ergutades nende kasutuselevõttu põllumajandustootjate poolt, võimaldades põllumajandustootjatele paremat juurdepääsu teadusuuringutele, innovatsioonile, teadmiste vahetamisele ja koolitusele

Põllumajanduse teadmus- ja innovatsioonisüsteem (AKIS) ning digistrateegia

Põhineb AKISe strateegilistele meetmetele antaval toetusel, AKISega seotud sekkumistel ja digistrateegial ning nende mõjul innovatsiooni kasutuselevõtule põllumajandustootjate poolt.

Üha rohkem põllumajandustootjaid osaleb koolitusprogrammides ja/või kasutab põllumajandusettevõtete nõustamist.

Põllumajandustootjad muudavad põllumajandustavasid pärast koolitusprogrammides osalemist ja/või põllumajandusettevõtete nõustamise kasutamist.

ÜPP strateegiakava kaudu toetatakse üha rohkem põllumajandustootjaid digitaalse põllumajandustehnoloogia valdkonnas.

ÜPP strateegiakava kulud, millega toetatakse innovatsiooni loomist ja teadmiste jagamist, suurenevad.


II LISA

ARTIKLI 4 LÕIKES 1 OSUTATUD HINDAMISKAVA ÜLESEHITUSE JA SISU MIINIMUMNÕUDED

1.   Eesmärgid ja vajadused

Hindamiskava eesmärkide ja hindamisega seotud vajaduste esitamine, mille eesmärk on tagada piisavate ja asjakohaste hindamistoimingute läbiviimine, eelkõige programmi juhtimiseks vajaliku teabe esitamine, järgmise poliitilise programmiperioodi jaoks vajalik teave ning ÜPP strateegiakava hindamiseks vajalike andmete kättesaadavus.

2.   Juhtimine ja koordineerimine

ÜPP strateegiakava seire ja hindamise korra lühikirjeldus, esitades peamised asjaomased organid ja nende vastutusalad.

3.   Sidusrühmade kaardistamine

Artikli 4 lõikes 2 osutatud asjaomaste sidusrühmade lühikirjeldus ja nende vajadused seoses hindamistoimingutega ja vajaduse korral suutlikkuse suurendamisega.

4.   Ajakava

Programmitöö tsükli jooksul tehtavate hindamiste ja hindamist toetavate uuringute esialgne kavandamine ning tehtud valikute põhjendused, sealhulgas:

a)

ÜPP strateegiakava rakendamise ajal tehtavad hindamised, mille eesmärk on hinnata ÜPP strateegiakavade panust ÜPP eesmärkide saavutamisse;

b)

vajaduse korral artikli 2 punktis e osutatud konkreetsete teemade hindamised;

c)

hindamiste jaoks uuringute ning muude teadusuuringute ja analüütilise tegevuse toetamine.

5.   Andmed ja teave

Artikli 7 lõikes 2 osutatud korra lühikirjeldus, millega tagatakse andmete kättesaadavus seireks ja hindamiseks, sealhulgas peamiste kasutatavate andmeallikate kindlaksmääramine, andmete esitamise institutsiooniline kord ja andmete kvaliteedikontrolli kord. See osa peaks hõlmama ka andmelünkade kindlakstegemist ja nende kõrvaldamiseks võetavaid meetmeid, sealhulgas andmesüsteemide õigeaegset toimimist.

6.   Teabevahetus ja järelmeetmed

Kirjeldus selle kohta, kuidas levitatakse hindamistulemusi sihtrühmadele, sh selliste mehhanismide kirjeldus, mis on kehtestatud hindamistulemuste kasutamiseks ja jälgimiseks.

7.   Ressursid, tehniline tugi ja suutlikkuse suurendamine

Hindamiskava rakendamiseks vajalike ja kavandatud ressursside, sh haldussuutlikkuse, andmete, rahaliste vahendite, IT-vajaduste kirjeldus.

Artikli 7 lõigetes 3 ja 4 osutatud programmitoetuse rakendamise kirjeldus, sealhulgas tehnilise toe ja suutlikkuse suurendamise meetmed, millega tagatakse, et hindamiskava on võimalik täielikult rakendada, ning kohalikele tegevusrühmadele kavandatud toetus kohalike arengustrateegiate hindamiseks.


III LISA

ARTIKLI 6 LÕIKES 5 OSUTATUD MÕJUNÄITAJAD

Näitaja kood (1)

Näitaja nimetus

I.2

Sissetulekuerinevuste vähendamine: põllumajandusliku sissetuleku muutumine võrreldes üldise majandusega

I.3

Põllumajandusettevõtete sissetulekute muutlikkuse vähendamine: põllumajandusliku sissetuleku muutumine

I.4

Põllumajandusettevõtte elujõulisust tagava sissetuleku toetamine: põllumajandusliku sissetuleku taseme muutumine põllumajandustootmise viiside kaupa (võrreldes põllumajandussektori keskmise sissetulekuga)

I.5

Panustamine territoriaalsesse tasakaalu: põllumajandusliku sissetuleku muutumine looduslikust eripärast tingitud piirangutega aladel (võrreldes keskmisega)

I.10

Panustamine kliimamuutuste leevendamisse: kasvuhoonegaaside heide põllumajandusest

I.12

Säästva energia osakaalu suurendamine põllumajanduses: taastuvenergia kestlik tootmine põllumajandus- ja metsandussektoris

I.14

Õhukvaliteedi parandamine: põllumajandusest tulenev ammoniaagiheide

I.15

Veekvaliteedi parandamine: toitainete üldine tasakaal põllumajandusmaal

I.26

Õiglasem ÜPP: ÜPP toetuse jaotamine


(1)  Määruse (EL) 2021/2115 I lisa.


IV LISA

ARTIKLI 9 LÕIKES 3 JA ARTIKLI 10 LÕIKES 3 OSUTATUD EESKIRJAD SEKKUMISTE JA TOETUSESAAJATE LIIGENDATUD ANDMETE KOHTA

Sekkumisi käsitlevate liigendatud andmete esitamine

1.

Käesoleva määruse artikli 8 punktis a osutatud sekkumiste seireks ja hindamiseks vajalike andmete esitamisel järgivad liikmesriigid väljund- ja tulemusnäitajate arvutamise meetodeid, mis on sätestatud rakendusmääruses (EL) 2021/2290 ning mille puhul järgitakse järgmist:

a)

sekkumisega saavutatud väljundi väärtus esitatakse käesoleva lisa punktis 2 sätestatud asjakohaste seiremuutujate all;

b)

sekkumisega saavutatud väljundi väärtus esitatakse ka käesoleva lisa punktis 3 sätestatud tulemusmuutujate all määruse (EL) 2021/2115 I lisas sätestatud tulemusnäitajate puhul, mille liikmesriigid on oma ÜPP strateegiakavas valinud (edaspidi „asjaomased tulemusnäitajad“);

c)

tulemusnäitajate lugeja arvutamisel aluseks oleva väljundi väärtus esitatakse täies ulatuses alates esimesest maksest (välja arvatud määruse (EL) 2021/2116 artikli 32 lõike 4 punktis a, artikli 32 lõikes 5 ja artikli 44 lõikes 3 osutatud ettemaksed).

2.

Liikmesriigid esitavad iga toetusesaaja kohta seiremuutujate loetelu vastavalt sekkumiste konkreetsele ülesehitusele ja sekkumisloogikale:

a)

seiremuutujad haldusteabe esitamiseks (M010–M040)

i)

M010: makseasutuse kood

Sellel andmeväljal on makseasutuse kordumatu kood. See vastab liikmesriigi spetsiaalsele talitusele või organile, kes vastutab Euroopa Põllumajanduse Tagatisfondi (EAGF) ja Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfondi (EAFRD) kulude haldamise ja kontrolli eest;

ii)

M020: sekkumise toetuse- või maksetaotluse kordumatu kood

Sellel andmeväljal esitatakse iga ühtse süsteemiga hõlmatud sekkumiste toetusetaotluse ja muude sekkumiste maksetaotluse kordumatu kood;

iii)

M030: toetusesaaja kordumatu tunnus

Sellel andmeväljal esitatakse kõigi ÜPP toetusesaajate kohta kordumatu toetusesaaja tunnus, mis määratakse igale taotlejale liikmesriigi tasandil. Toetusesaaja kordumatu tunnus ei tohi sisaldada isikuandmeid. Tunnus jääb aastate jooksul muutumatuks;

iv)

M040: eelarvekood

Sellel andmeväljal esitatakse eelarvekoodi 25 esimest numbrit, mis hõlmavad eelarve liigendust, sekkumise liiki, sektorit ja allsektorit, väljundnäitajat, sekkumist, ühikusummat, makse- või toetusmäära vähendamist ja kalendriaastat;

b)

seiremuutujad kulutatud summade esitamiseks (M050–M070)

i)

M050: makstud kogusumma (ELi vahendid)

Sellel andmeväljal esitatakse taotluse eest makstud EAGFi või EAFRD toetuse kogusumma eurodes ühikusummade kaupa;

ii)

M060: avaliku sektori kulutused kokku

Sellel andmeväljal esitatakse nõude jaoks makstud avaliku sektori toetuse kogusumma eurodes ühikusummade kaupa, sealhulgas riiklik osalus, välja arvatud määruse (EL) 2021/2115 artikli 115 lõikes 5 osutatud täiendav riiklik rahastamine (edaspidi „täiendav riiklik rahastamine“);

iii)

M070: täiendav riiklik rahastamine kokku

Sellel andmeväljal esitatakse nõude eest makstud täiendava riikliku rahastamise kogusumma eurodes;

Punktides i, ii ja iii osutatud kulutatud summad esitatakse eurodes enne sanktsioonide ja karistuste kohaldamist;

c)

seiremuutujad toetusõigusliku ja kindlaksmääratud pindala esitamiseks (M080–M095)

i)

M080: enne piirnormide kohaldamist kindlaks määratud toetusõigusliku pindala hektarite arv, v.a metsandus

Sellel andmeväljal esitatakse toetusõiguslik pindala (v.a metsandus), mis on täielikult kindlaks määratud pärast kontrolle ja enne toetusõiguste või maksimumkünniste kohaldamist;

ii)

M085: enne piirnormide kohaldamist kindlaks määratud toetusõigusliku metsanduseks kasutatava pindala hektarite arv

Sellel andmeväljal esitatakse toetusõiguslik metsanduseks kasutatav pindala, mis on täielikult kindlaks määratud pärast kontrolle ja enne toetusõiguste või maksimumkünniste kohaldamist;

iii)

M090: toetusõigusliku pindala hektarite arv, v.a metsandus

Sekkumiste puhul, mille eest makstakse hektaripõhiselt, esitatakse sellel andmeväljal toetusõiguslik pindala (v.a metsandus), mis on täielikult kindlaks määratud pärast kontrolle ja pärast toetusõiguste või maksimumkünniste kohaldamist.

Maaga seotud sekkumiste puhul, mille eest makstakse muude ühikute kui hektarite kohta, esitatakse vajaduse korral sekkumistega toetatud hektarite (v.a metsandus) arv;

iv)

M095: pärast piirnormide kohaldamist kindlaks määratud toetusõigusliku metsanduseks kasutatava pindala hektarite arv

Sellel andmeväljal esitatakse toetusõiguslik metsanduseks kasutatav pindala, mis on täielikult kindlaks määratud pärast kontrolle ja pärast toetusõiguste või maksimumkünniste kohaldamist.

Metsandusega seotud sekkumiste puhul, mille eest makstakse muude ühikute kui hektarite kohta, esitatakse vajaduse korral sekkumistega toetatud hektarite arv.

Punktides i–iv osutatud väljundväärtused esitatakse alati täies ulatuses. Ühtse süsteemiga hõlmatud sekkumiste puhul esitatakse N aastal täielikud väljundid seoses aastal N – 2 taotletud sekkumistega;

d)

seiremuutujad makstud ühikute aruandluseks (M100–M160)

i)

M100: makstud toetusõigusliku pindala hektarite arv

Sellel andmeväljal esitatakse pindala, mille eest toetust makstakse, sõltumata pindala laadist (st metsanduseks kasutatav või mitte);

ii)

M110: makstud loomade arv

iii)

M120: makstud loomühikute arv

iv)

M130: makstud toimingute arv

Sellel andmeväljal esitatakse ÜPP alusel toetatavate määruse (EL) 2021/2115 artikli 3 punktis 4 määratletud tegevuste arv. See hõlmab iga toimingu kohta makstud sekkumisi;

v)

M140: toetatavate põllumajandusettevõtete arv

Sellel andmeväljal esitatakse nende põllumajandusettevõtete arv, kes saavad asjakohast ÜPP toetust ühekordse maksena;

vi)

M150: makstud ühisfondide arv

Sellel andmeväljal esitatakse teave määruse (EL) 2021/2115 artikli 3 punktis 11 määratletud selliste ühisfondide arvu kohta, mis on hõlmatud kõnealuse määruse artiklis 76 osutatud riskijuhtimistoetusega;

vii)

M160: muude makstud ühikute arv – mõõtühik

viii)

M161: muude makstud ühikute arv – saavutatud väljundid

Punktides vii ja viii esitatud väljad annavad teavet väljundite kohta, mis on saavutatud sekkumistega, mis põhinevad muudel kui punktides i–vi loetletud mõõtühikutel. Iga teise makstud ühiku kohta esitavad liikmesriigid kahel eraldi väljal mõõtühiku (M160) ja väljundi (M161);

Pärast kontrolle ja punktides i–viii osutatud maksimumkünniste kohaldamist makstud ühikute väljundväärtused esitatakse proportsionaalselt põllumajanduslikul eelarveaastal tegelikult makstud kulu võrreldes asjaomasele väljundile määratud kogukulutustega. Põllumajanduslikul eelarveaastal, mil lõppmakse tehakse, vastab väljundväärtus saldole;

e)

seiremuutujad, mis näitavad, kas tingimus on täidetud (M170–M210)

i)

M170: investeeringud, mille tulemusel suureneb niisutatud ala netopindala

Sellel andmeväljal esitatakse teave selle kohta, kas sekkumine on seotud investeeringuga, mille tulemusel suureneb niisutatud ala netopindala (sealhulgas investeeringud uutesse niisutussüsteemi või -taristusse ning reservuaari loomine või laiendamine) vastavalt määruse (EL) 2021/2115 artikli 74 lõigetele 6 ja 7;

ii)

M180: investeeringud, mille tulemuseks on olemasolevate niisutussüsteemide täiustamine

Sellel andmeväljal esitatakse teave selle kohta, kas sekkumine on seotud olemasoleva niisutussüsteemi või niisutusrajatise elemendi täiustamisega vastavalt määruse (EL) 2021/2115 artikli 74 lõikele 4.

iii)

M190: investeeringud taaskasutusvee kasutamisse

Sellel andmeväljal esitatakse teave selle kohta, kas sekkumine on seotud investeeringuga taaskasutusvee kasutamisse alternatiivse veevarustusena vastavalt määruse (EL) 2021/2115 artikli 74 lõikele 5;

iv)

M200: investeeringud lairibaühendusse

Sellel andmeväljal esitatakse teave selle kohta, kas sekkumise eesmärk on parandada juurdepääsu lairibaühendusele;

v)

M210: investeeringud biometaani

Sellel andmeväljal esitatakse teave selle kohta, kas sekkumine puudutab biometaani paigaldatud tootmisvõimsust.

3.

Liikmesriigid esitavad väljundväärtuste osakaalu määruse (EL) 2021/2115 I lisas sätestatud asjakohaste tulemusnäitajate lugejasse, kasutades järgmisi tulemusmuutujaid:

a)

tulemusmuutujad R001, R002, R003, R004, R005, R009, R010, R012, R013, R014, R015, R016, R017, R018, R019, R020, R021, R022, R023, R024, R025, R026, R027, R028, R029, R030, R031, R032, R033, R034, R035, R036, R037, R038, R039, R040, R041, R042, R043 ja R044 vastavad tulemusnäitajatele R.1, R.2, R.3, R4, R.5, R.9, R.10, R.12, R.13, R.14, R.15, R.16, R.17, R.18, R.19, R.20, R.21, R.22, R.23, R.24, R.25, R.26, R.27, R.28, R.29, R.30, R.31, R.32, R.33, R.34, R.35, R.36, R.37, R.38, R.39, R.40, R.41, R.42, R.43 ja R.44.

Nendel andmeväljadel esitatakse toiminguga täielikult saavutatud väljundite väärtus konkreetsete tulemusnäitajate arvutamiseks;

b)

tulemusnäitaja R.17 (metsastatud maa) aluseks oleva tulemusmuutuja R017 puhul esitavad liikmesriigid tulemusnäitaja arvutamiseks kasutatava jaotuse järgmiselt:

i)

R117: metsastatud ala;

ii)

R217: taastatud ala;

iii)

R317: agrometsandusala;

iv)

R417: istutatud metsamaastikuelemendid

Punktides i, ii ja iii nimetatud andmeväljadel esitatakse toetatav ala, samal ajal kui sellel andmeväljal esitatakse hinnanguline ala, kuhu on tegelikult istutatud metsamaastikuelemendid;

c)

tulemusnäitaja R.43 (antimikroobikumide kasutamise piiramine) aluseks oleva tulemusmuutuja R043 puhul esitavad liikmesriigid tulemusnäitaja arvutamiseks kasutatava jaotuse liikide kaupa järgmiselt:

i)

R143: sigade loomühikute arv;

ii)

R243: veiste loomühikute arv;

iii)

R343: lindude loomühikute arv;

iv)

R443: lammaste ja kitsede loomühikute arv;

v)

R543: muude loomühikute arv;

d)

tulemusnäitaja R.44 (loomade heaolu parandamine) aluseks oleva tulemusmuutuja R044 puhul esitavad liikmesriigid tulemusnäitaja arvutamiseks kasutatava jaotuse liikide kaupa järgmiselt:

i)

R144: sigade loomühikute arv;

ii)

R244: veiste loomühikute arv;

iii)

R344: lindude loomühikute arv;

iv)

R444: lammaste ja kitsede loomühikute arv;

v)

R544: muude loomühikute arv.

Toetusesaajatega seotud andmete esitamine

4.

Liikmesriigid esitavad järgmised toetusesaaja muutujad vastavalt sekkumiste konkreetsele ülesehitusele ja sekkumisloogikale:

a)

B010: toetusesaaja kordumatu tunnus

Sellel andmeväljal esitatakse sama toetusesaaja kordumatu tunnus, mida kasutatakse käesoleva lisa punkti 2 alapunkti a alapunktis iii osutatud muutuja M030 seirega seotud sekkumiste andmete puhul;

b)

B020: sugu

Sellel andmeväljal esitatakse teave toetusesaaja soo kohta.

Kui toetusesaaja on füüsiliste isikute rühm, juriidiline isik või juriidiliste isikute rühm, teatatakse põllumajandusettevõtte peamis(t)e juhi (juhtide) sugu. Peamine juht on isik, kellel on otsustusõigus seoses põllumajandusettevõttes toimuva põllumajandusliku tegevusega ning kes kasutab selle tegevusega seotud eeliseid ja kannab selle tegevusega seotud finantsriske.

Liikmesriigid võivad esitada täiendavaid selgitavaid andmeid juhtimisülesannete jaotuse kohta sookategooriate kaupa;

c)

B030: noor põllumajandustootja

Sellel andmeväljal esitatakse teave selle kohta, kas toetusesaaja on noor põllumajandustootja, st jääb alla vanusepiiri, mille liikmesriigid on kehtestanud oma ÜPP strateegiakavades vastavalt määruse (EL) 2021/2115 artikli 4 lõikele 6.

Liikmesriigid esitavad selle teabe kõigile toetusesaajatele, kes on füüsilised isikud. Füüsiliste isikute rühmade või juriidiliste isikute puhul esitatakse teave üksnes nende toetusesaajate kohta, kellele on antud toetust põlvkondade vahetumiseks määruse (EL) 2021/2115 artikli 30, artikli 75 lõike 2 punkti a ja artikli 77 alusel;

d)

B040: geograafiline asukoht – kohalik omavalitsus

Sellel andmeväljal esitatakse selle kohaliku omavalitsuse haldusüksuse kood, kus asub toetusesaaja kogu pindala või suurem osa sellest või kus asub põllumajandusliku majapidamise peahoone;

e)

B050: looduslikust või muust piirkondlikust eripärast tulenevate piirangutega ala

Sellel andmeväljal näidatakse, kas põllumajanduslik majapidamine asub looduslikust või muust eripärast tulenevate piirangutega alal, nagu on osutatud määruse (EL) 2021/2115 artiklis 71.

Põllumajanduslik majapidamine liigitatakse looduslikust või muust eripärast tulenevate piirangutega alal asuvaks, kui kogu või suurem osa toetusesaaja pindalast või põllumajandusliku majapidamise peahoone asub looduslikust või muust eripärast tulenevate piirangutega alal. Kui toetusesaajale antakse toetust kõnealuse määruse artikli 71 alusel, liigitatakse tema põllumajanduslik majapidamine looduslikust või muust eripärast tulenevate piirangutega alal asuvaks;

f)

B060: nitraaditundlik ala

See andmeväli näitab, kas põllumajanduslik majapidamine asub nõukogu direktiivi 91/676/EMÜ (1) kohaselt määratud nitraaditundlikul alal. Põllumajanduslikud majapidamised liigitatakse nitraaditundlikul alal asuvateks, kui kogu või suurem osa toetusesaaja pindalast või põllumajandusliku majapidamise peahoone asub nitraaditundlikul alal;

g)

B070: põllumajandusettevõtte asukoha omadused veemajanduskavas

Andmeväljal näidatakse, kas põllumajanduslik majapidamine asub alal, mis on kaasatud veemajanduskavas, nagu on osutatud määruse (EL) 2021/2115 artikli 72 lõike 3 punktis c. Põllumajanduslik majapidamised liigitatakse veemajanduskavas kaasatud alal asuvateks, kui kogu või suurem osa toetusesaaja pindalast või põllumajandusliku majapidamise peahoone asub veemajanduskavas märgitud alal;

h)

B080: Natura 2000 ala

Andmeväli näitab, kas põllumajanduslik majapidamine asub Natura 2000 alal, nagu on osutatud määruse (EL) 2021/2115 artikli 72 lõike 3 punktis a. Põllumajanduslikud majapidamised liigitatakse Natura 2000 alal asuvateks, kui kogu või suurem osa toetusesaaja pindalast või põllumajandusliku majapidamise peahoone asub Natura 2000 alal.

Liikmesriigid võivad esitada täiendavaid selgitavaid andmeid Natura 2000 alal asuva põllumajandusliku majapidamise pindala osakaalu kohta;

i)

B090: mahepõllumajandusettevõte

Andmeväli näitab, kas põllumajanduslikku majapidamist peetakse mahepõllumajanduslikult, nagu on sätestatud Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruses (EL) 2018/848, (2) osaliselt mahepõllumajanduslikult või mittemahepõllumajanduslikult.

Põllumajanduslik majapidamine liigitatakse mahepõllumajanduslikuks, kui kogu toetusesaaja maa-ala või suuremat osa sellest (> 50 % kogupindalast) haritakse mahepõllumajanduslikult, ja osaliselt mahepõllumajanduslikuks, kui ainult väikest osa toetusesaaja pindalast (< 50 % kogupindalast) haritakse mahepõllumajanduslikult;

j)

B100: deklareeritud põllumaa hektarite arv

Sellel andmeväljal esitatakse liikmesriikide poolt oma ÜPP strateegiakavades määruse (EL) 2021/2115 artikli 4 lõike 3 punkti a kohaselt määratletud põllumaa hektarite koguarv;

k)

B110: deklareeritud püsirohumaa hektarite arv

Sellel andmeväljal esitatakse liikmesriikide poolt oma ÜPP strateegiakavades määruse (EL) 2021/2115 artikli 4 lõike 3 punkti c kohaselt määratletud püsirohumaa hektarite koguarv;

l)

B120: deklareeritud püsikultuuridega hektarite arv

Sellel andmeväljal esitatakse liikmesriikide poolt oma ÜPP strateegiakavades määruse (EL) 2021/2115 artikli 4 lõike 3 punkti b kohaselt määratletud püsikultuuridega hektarite koguarv;

m)

B130: muude otsetoetuste saamise tingimustele vastavate alade hektarite arv

Sellel andmeväljal esitatakse nende hektarite koguarv, millel ei toimu põllumajanduslikku tegevust, aga mis vastavad siiski otsetoetuste saamise tingimustele vastavalt määruse (EL) 2021/2115 artikli 4 lõike 4 punktile c;

n)

B141: HPK 2 - märg- ja turbaalade hektarite arv – püsirohumaa

Sellel andmeväljal esitatakse nende märg- ja turbaalade püsirohumaa hektarite koguarv, mille suhtes kohaldatakse määruse (EL) 2021/2115 III lisas sätestatud HPK 2 nõudeid;

o)

B142: HPK 2 - märg- ja turbaalade hektarite arv – põllumaa

Sellel andmeväljal esitatakse nende märg- ja turbaalade põllumaade hektarite koguarv, mille suhtes kohaldatakse HPK 2 nõudeid;

p)

B143: HPK 2 - märg- ja turbaalade hektarite arv – püsikultuurid

Sellel andmeväljal esitatakse nende püsikultuuride hektarite koguarv, mille suhtes kohaldatakse HPK 2 nõudeid;

q)

B150: HPK 8 – tootmisega mitteseotud maa-alade ja objektide all asuva põllumaa minimaalse osakaalu täitmiseks kasutatud hektarite arv

Sellel andmeväljal esitatakse nende hektarite koguarv (enne võimalikke kaalutegureid), mida kasutatakse tootmisega mitteseotud maa-alade ja objektide all asuva põllumaa minimaalse osakaalu täitmiseks HPK 8 nõuete alusel, nagu on sätestatud määruse (EL) 2021/2115 III lisas. Liikmesriigid esitavad selle toetusesaaja muutuja jaotuse järgmiselt:

i)

B151: HPK 8 – kesa alla jäetud maa-alade hektarite arv;

ii)

B152: HPK 8 – hekkide, üksikute puude või puuderühma, puuderidade all asuvate maa-alade hektarite arv;

iii)

B153: HPK 8 – põlluservade, maalappide või maatükkide puhverribade all asuvate maa-alade hektarite arv;

iv)

B154: HPK 8 – kraavide ja ojade all asuvate maa-alade hektarite arv;

v)

B155: HPK 8 – väikeste tiikide ja märgalade all asuvate maa-alade hektarite arv;

vi)

B156: HPK 8 – kivimüüride all asuvate maa-alade hektarite arv;

vii)

B157: HPK 8 – kivikalmete all asuvate maa-alade hektarite arv;

viii)

B158: HPK 8 – terrasside all asuvate maa-alade hektarite arv;

ix)

B159: HPK 8 – kultuuriliste objektide all asuvate maa-alade hektarite arv;

x)

B160: HPK 8 – muude tootmisega mitteseotud maa-alade ja objektide all asuvate maa-alade hektarite arv;

xi)

B161: HPK 8 – taimekaitsevahendeid kasutamata haritavate püüdekultuuride all asuvate maa-alade hektarite arv;

xii)

B162: HPK 8 – ilma taimekaitsevahenditeta haritavate lämmastikku siduvate kultuuride all asuvate maa-alade hektarite arv;

r)

B170: HPK 9 – selliste maa-alade hektarite arv, mille suhtes kehtib muutmise või kündmise keeld

Sellel andmeväljal esitatakse nende hektarite arv, mille suhtes kohaldatakse määruse (EL) 2021/2115 III lisas sätestatud keeldu muuta või künda Natura 2000 aladel asuvaid keskkonnatundlikeks püsirohumaadeks liigitatud püsirohumaid HPK 9 alusel. Liikmesriigid esitavad järgmise teabe:

i)

B171: HPK 9 – Natura 2000 aladel asuva püsirohumaa hektarite arv;

ii)

B172: HPK 9 – määratud keskkonnatundliku püsirohumaa hektarite arv Natura 2000 aladel, mis on kaitstud HPK 9 alusel ja mille põllumajandustootjad on deklareerinud;

s)

B180: määratud keskkonnatundliku püsirohumaa hektarite arv väljaspool Natura 2000 alasid, mis on kaitstud HPKde raames ja mille põllumajandustootjad on deklareerinud, kui on kohaldatav.


(1)  Nõukogu 12. detsembri 1991. aasta direktiiv 91/676/EMÜ veekogude kaitsmise kohta põllumajandusest lähtuva nitraadireostuse eest (EÜT L 375, 31.12.1991, lk 1).

(2)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 30. mai 2018. aasta määrus (EL) 2018/848, mis käsitleb mahepõllumajanduslikku tootmist ja mahepõllumajanduslike toodete märgistamist ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ) nr 834/2007 (ELT L 150, 14.6.2018, lk 1).


V LISA

ARTIKLI 12 LÕIKES 2 OSUTATUD EESKIRJAD TEATAVATES SEKTORITES SEKKUMISTE ANDMETE KOHTA

Haldusteave ja teave sektorite kaupa

Teatavates sektorites sekkumiste puhul, millele on osutatud määruse (EL) 2021/2115 III jaotise III peatükis, esitavad liikmesriigid haldusteabe ja teabe sektorite kaupa, kasutades järgmisi vorme.

1.

Vorm A.1

See vorm hõlmab puu- ja köögiviljasektorit, mesindussektorit, veinisektorit, humalasektorit, oliiviõli- ja lauaoliivide sektorit ning muid määruse (EL) 2021/2115 artikli 42 punktides a–f osutatud sektoreid, mille kohta liikmesriigid esitavad igal aastal viited (hüperlingid) liikmesriikide poolt eelmisel kalendriaastal sektoripõhiste sekkumiste rakendamiseks vastu võetud õigusaktidele.

2.

Vorm A.2

See vorm hõlmab puu- ja köögiviljasektorit, humalasektorit, oliiviõli- ja lauaoliivide sektorit ning muid sektoreid. Liikmesriigid esitavad igal aastal järgmise turuteabe:

a)

loetelu riikidevahelistest tootjaorganisatsioonidest ja riikidevahelistest tootjaorganisatsioonide liitudest, mille peakontor asub liikmesriikides;

b)

heakskiidetud rakendusfondide summa tootjaorganisatsioonide, tootjaorganisatsioonide liitude, riikidevaheliste tootjaorganisatsioonide ja riikidevaheliste tootjaorganisatsioonide liitude kaupa jaotatuna järgmiselt:

i)

kogusumma;

ii)

organisatsiooni rahalise osaluse summa;

iii)

liidu finantsabi summa;

c)

lõpliku rakendusfondi summa tootjaorganisatsioonide, tootjaorganisatsioonide liitude, riikidevaheliste tootjaorganisatsioonide ja riikidevaheliste tootjaorganisatsioonide liitude kaupa, jaotatuna järgmiselt:

i)

kogusumma;

ii)

organisatsiooni rahalise osaluse summa;

iii)

liidu finantsabi summa.

Punktides a ja c osutatud teave esitatakse eelmise kalendriaasta kohta. Punktis b osutatud teave esitatakse jooksva kalendriaasta kohta.

3.

Vorm A.3

See vorm hõlmab puu- ja köögiviljasektorit, mille kohta liikmesriigid esitavad igal aastal turuteabe tootjaorganisatsioonidele eelneval kalendriaastal antud riikliku finantsabi kohta järgmiselt:

a)

tegelikult makstud summa (eurodes või omavääringus);

b)

abi saavate piirkondade loetelu.

4.

Vorm A.4

See vorm hõlmab teavet, mille liikmesriigid esitavad igal aastal mesindussektoris:

liikmesriikide territooriumil ajavahemikus 1. septembrist kuni 31. detsembrini talvitumiseks valmis olevate mesilasperede koguarv, mis määratakse kindlaks ÜPP strateegiakavades sätestatud usaldusväärse meetodi kohaselt.

5.

Vorm A.5

See vorm hõlmab muud turuteavet, mille liikmesriigid esitavad iga kahe aasta järel mesindussektoris, hõlmates teatamisele eelnevat kalendriaastat:

a)

mesinike arv;

b)

rohkem kui 150 mesilaspere pidavate mesinike arv;

c)

rohkem kui 150 mesilaspere pidavate mesinike peetavate mesilasperede koguarv;

d)

mesinike ühendustega liitunud mesinike arv;

e)

mitmeliigilise õiemee hinnavahemik eurodes tootmiskohas;

f)

mitmeliigilise lahtise õiemee hinnavahemik eurodes hulgimüügikohas;

g)

hinnanguline keskmine tootmiskulu eurodes (fikseeritud ja muutuv) toodetud mee kilogrammi kohta.

6.

Vorm A.6

See vorm hõlmab muud turuteavet, mille liikmesriigid esitavad iga kahe aasta järel mesindussektoris, hõlmates teatamisele eelnevat kaht kalendriaastat:

a)

iga-aastane riiklik meetoodang kilogrammides;

b)

hinnanguline keskmine aastane meesaagikus (kilogrammides) mesilaspere kohta.

7.

Vorm A.7

See vorm hõlmab muid sektoreid, mille kohta liikmesriigid esitavad igal aastal järgmise eelmist kalendriaastat puudutava turuteabe:

a)

põllukultuuride sektorite puhul: tootjaorganisatsioonide, tootjaorganisatsioonide liitude, riikidevaheliste tootjaorganisatsioonide ja riikidevaheliste tootjaorganisatsioonide liitude poolt hõlmatud kogupindala (hektarites) ja/või toodang (tonnides);

b)

loomakasvatussektorite puhul: tootjaorganisatsioonide, tootjaorganisatsioonide liitude, riikidevaheliste tootjaorganisatsioonide ja riikidevaheliste tootjaorganisatsioonide liitude loomade koguarv ja/või toodang (tonnides).

Teave asjaomaste kulude kohta

Teatavate sektorite sekkumiste puhul, millele on osutatud määruse (EL) 2021/2115 III jaotise III peatükis, esitavad liikmesriigid kuludega seotud teabe, kasutades järgmisi vorme.

8.

Vorm B.1

See vorm hõlmab puu- ja köögiviljasektorit, humalasektorit, oliiviõli- ja lauaoliivide sektorit ning muid määruse (EL) 2021/2115 artikli 42 punktides a ning d–f osutatud sektoreid, mille kohta liikmesriigid esitavad igal aastal järgmise eelmist põllumajanduslikku eelarveaastat puudutava teabe sektorite kaupa;

a)

tootjaorganisatsioonide, tootjaorganisatsioonide liitude, rahvusvaheliste tootjaorganisatsioonide ja rahvusvaheliste tootjaorganisatsioonide liitude kulud (eurodes või omavääringus) sekkumiste ja eesmärkide kaupa, nagu on osutatud kõnealuse määruse artikli 46 punktides a–k;

b)

tootjaorganisatsioonide, tootjaorganisatsioonide liitude, rahvusvaheliste tootjaorganisatsioonide ja rahvusvaheliste tootjaorganisatsioonide haldus- ja personalikulud (eurodes või omavääringus);

c)

turult kõrvaldamine tasuta jagamiseks ja muuks otstarbeks toodete kaupa:

i)

aastane kogumaht (tonnides), mis jaguneb järgmiselt:

(1)

tasuta jagamine;

(2)

kompostimine;

(3)

töötlev tööstus;

(4)

muu otstarve;

ii)

kogukulud (eurodes või omavääringus)

iii)

liidu finantsabi summa (eurodes või omavääringus);

d)

kogupindala (hektarites) sekkumise kohta, mis jaguneb järgmiselt:

i)

investeeringud niisutamisse, mille tulemusel suureneb niisutatud ala netopindala;

ii)

viljapuuaedade või oliiviistandike taasistutamine;

iii)

roheline korje;

iv)

koristamata jätmine;

v)

mahepõllumajanduslik tootmine;

vi)

integreeritud tootmine;

vii)

parem veekasutus ja vee vastutustundlik majandamine;

viii)

mullakaitse parandamine;

ix)

elurikkust soodustavate elupaikade loomine ja säilitamine;

e)

investeeringute veesäästu miinimumeesmärkide protsendimäärad;

f)

elluviidud energiaprojektide arv;

g)

taaskasutusvee kasutamise protsent ja maht;

h)

müügiedenduse, teavitustegevuse ja turustamisega seotud sekkumiste arv eesmärkide kaupa, nagu on osutatud kõnealuse määruse artikli 46 punktides h ja i.

9.

Vorm B.2

See vorm hõlmab mesindussektorit, mille kohta liikmesriigid esitavad igal aastal aruande põllumajanduslikul eelarveaastal tehtud avaliku sektori kogukulutuste kohta (eurodes või omavääringus) sekkumiste kaupa.

10.

Vorm B.3

See vorm hõlmab veinisektorit, mille kohta liikmesriigid esitavad igal aastal järgmise eelmist põllumajanduslikku eelarveaastat puudutava teabe:

a)

viinamarjaistanduste ümberkorraldamine ja muutmine ning roheline korje:

i)

liidu finantsabi;

ii)

toetusesaajate kogukulu;

iii)

toetusesaajate arv;

iv)

tegevuste arv;

b)

investeeringud ettevõtetesse, investeeringud lähenemispiirkondade ettevõtetesse, investeeringud ettevõtetesse muudes kui lähenemispiirkondades, investeeringud ettevõtetesse äärepoolseimates piirkondades ja ettevõtetesse Egeuse mere väikesaarte piirkondades:

i)

liidu finantsabi (eurodes või omavääringus);

ii)

toetusesaajate kogukulud (eurodes või omavääringus);

iii)

toetusesaajate arv;

c)

saagikindlustus:

i)

liidu finantsabi (eurodes või omavääringus);

ii)

toetusesaajate kogukulud (eurodes või omavääringus);

iii)

toetusesaajate arv;

iv)

rahastatavate kindlustuslepingute arv;

d)

innovatsioon:

i)

liidu finantsabi (eurodes või omavääringus);

ii)

toetusesaajate kogukulud (eurodes või omavääringus);

iii)

toetusesaajate arv;

e)

kõrvalsaaduste destilleerimine:

i)

liidu finantsabi (eurodes või omavääringus);

ii)

toetusesaajate arv (piiritustehased);

iii)

setted (maksimaalse toetuse vahemik);

iv)

viinamarjade pressimisjäägid (maksimaalse toetuse vahemik);

v)

destilleeritud sette kogus;

vi)

destilleeritud pressimisjääkide kogus;

vii)

toodetud alkohol miljonites hektoliitrites;

f)

liikmesriikide poolt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1308/2013 (1) kohaselt tunnustatud veinisektori tootmisharudevaheliste organisatsioonide võetavad meetmed, mille eesmärk on parandada liidu viinamarjaistandike mainet veiniturismi edendamise kaudu tootmispiirkondades:

i)

liidu finantsabi (eurodes või omavääringus);

ii)

toetusesaajate kogukulud (eurodes või omavääringus);

iii)

toetusesaajate arv;

iv)

tegevuste arv;

g)

liikmesriikide poolt määruse (EL) nr 1308/2013 kohaselt tunnustatud veinisektori tootmisharudevaheliste organisatsioonide võetavad meetmed, mille eesmärk on parandada turu tundmist:

i)

liidu finantsabi (eurodes või omavääringus);

ii)

toetusesaajate kogukulud (eurodes või omavääringus);

iii)

toetusesaajate arv;

iv)

tegevuste arv;

h)

teave liikmesriikides ning müügiedendus ja teavitustegevus kolmandates riikides:

i)

toetusesaajate arv;

ii)

tegevuste arv;

iii)

iga teavitus- või müügiedendusmeetme kohta:

1)

toetusesaajad;

2)

toetusõiguslik meede;

3)

kirjeldus;

4)

sihtturg;

5)

periood;

6)

kogukulud (eurodes või omavääringus), sealhulgas:

liidu rahaline toetus sektoripõhiste sekkumiste raames;

liidu rahaline toetus muu toetuse alusel;

riigiabi;

toetusesaajate kogukulu.


(1)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 17. detsembri 2013. aasta määrus (EL) nr 1308/2013, millega kehtestatakse põllumajandustoodete ühine turukorraldus ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrused (EMÜ) nr 922/72, (EMÜ) nr 234/79, (EÜ) nr 1037/2001 ja (EÜ) nr 1234/2007 (ELT L 347, 20.12.2013, lk 671).


VI LISA

ARTIKLI 13 LÕIKES 2 OSUTATUD EESKIRJAD PÕLLUMAJANDUSE TOOTLIKKUST JA KESTLIKKUST KÄSITLEVA EUROOPA INNOVATSIOONIPARTNERLUSE TÖÖRÜHMADE ANDMETE KOHTA

Kohustuslikud andmed

1.

Liikmesriigid esitavad Euroopa innovatsioonipartnerluse töörühmade kohta järgmised kohustuslikud andmed:

a)

projekti nimetus: projekti lühipealkiri emakeeles;

b)

projekti nimetus inglise keeles: projekti lühipealkiri inglise keeles;

c)

teksti toimetaja: turvalise teabevahetuse elektroonilisse süsteemi (edaspidi „SFC2021“) kodeeritud teabe koostamise eest vastutava isiku või asutuse nimi;

d)

projekti koordinaator: koostöölepingu või projekti kirjelduse kohaselt projektijuhtimise eest vastutava isiku nimi, aadress, e-posti aadress ja telefoninumber;

e)

projektipartner(id): partneri(te) nimi, aadress, e-posti aadress, telefon ja liik;

f)

projekti lühikokkuvõte emakeeles, mis hõlmab järgmist:

i)

projekti eesmärk, kirjeldades probleeme ja/või võimalusi, mida projekt käsitleb;

ii)

lühikokkuvõte järeldustest (eeldatavad või lõplikud). See kokkuvõte peaks sisaldama lihtsasti arusaadavas keeles vähemalt järgmist teavet, mis on suunatud projekti elluviijatele ja projekti tulemuste lõppkasutajatele:

(1)

projekti peamised tulemused (eeldatavad või lõplikud);

(2)

peamised praktilised soovitused;

g)

projekti lühikokkuvõte inglise keeles: dokumendi „Projekti lühikokkuvõte“ tõlge inglise keelde;

h)

märksõnade kategooria: SFC2021s esitatud eelnevalt kindlaksmääratud kategooriate loetelust valitud projekti suhtes kohaldatavad märksõnad;

i)

projekti staatus: projekti olek: pooleli (pärast valiku tegemist) või lõpetatud;

j)

täiendavad rahastamisallikad: täiendava rahastamise allikas lisaks Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EL) nr 1291/2013 (1) loodud EIP ÜPP toetusele, näiteks programmile „Horisont 2020“, kui see on olemas;

k)

projekti kestus: projekti algus- ja lõppkuupäev;

l)

geograafiline asukoht: NUTS 3 piirkond, kus projekti peamised tegevused toimuvad;

m)

projekti panus ÜPP erieesmärkide saavutamisse: määruse (EL) 2021/2115 artiklis 6 osutatud ÜPP erieesmärgid, mida projekt aitab saavutada;

n)

piiriülesed/riikidevahelised töörühmad:

i)

kas projekt on piiriülene ja/või riikidevaheline;

ii)

milline liikmesriik/piirkond koordineerib ja kodeerib projekti SFC2021s;

iii)

millised liikmesriigid/piirkonnad moodustavad projekti osa (kasutades NUTS 3 koodi);

iv)

eelarve kõigi projektis osalevate liikmesriikide/piirkondade kohta avaliku sektori kulutustena, liites kokku kõik toetused (EAFRD, riiklik kaasrahastamine ja vajaduse korral täiendav riiklik rahastamine);

o)

lõpparuanne: projekti tulemuste põhjalik kirjeldus pärast selle lõpuleviimist;

p)

kogueelarve: projekti toetus kokku (EAFRD, riiklik kaasrahastamine ja vajaduse korral täiendav riiklik rahastamine);

q)

projekti panus liidu strateegiatesse: Euroopa rohelise kokkuleppe, strateegia „Talust taldrikule“, (2) ELi elurikkuse strateegia, (3) ELi metsastrateegia (4) ja süsinikdioksiidi sidumist käsitleva ELi strateegia (5) eesmärgid, mida projekt tõenäoliselt aitab saavutada, valitakse järgmisest loetelust:

i)

kliimaneutraalsuse saavutamine;

ii)

keemiliste pestitsiidide kogukasutuse ja neist tuleneva riski vähendamine;

iii)

mahepõllumajanduse ja/või mahepõllumajandusliku vesiviljeluse edendamine;

iv)

antimikroobikumide kasutamise vähendamine põllumajandusloomade ja vesiviljeluse tarbeks;

v)

toitainete kao ja väetiste kasutamise vähendamine, säilitades samal ajal mulla viljakuse;

vi)

põllumajanduses kasutatavate loodusvarade, nagu vesi, pinnas ja õhk, majandamise parandamine;

vii)

elurikkuse ja ökosüsteemiteenuste kaitsmine ja/või taastamine põllumajandus- ja metsasüsteemides;

viii)

mitmekesiste maastikuelementidega põllumajandusmaa taastamine;

ix)

kiirele lairibaühendusele juurdepääsu hõlbustamine maapiirkondades;

x)

loomade heaolu parandamine;

xi)

elurikkust soodustava metsastamise ja taasmetsastamise edendamine.

Soovituslikud andmed

2.

Liikmesriikidel soovitatakse tungivalt esitada Euroopa innovatsioonipartnerluse töörühmade kohta järgmised soovituslikud andmed:

a)

audiovisuaalne materjal: projekti materjalid, mis on välja töötatud projekti elluviijate ja projekti tulemuste lõppkasutajate jaoks (sh videod, fotod, netisaated jne);

b)

projekti veebisait: veebisaidi või veebisaitide URL;

c)

muud veebisaidid: selliste veebisaitide URL, kus hoitakse teavet projekti tulemuste kohta ka pärast projekti lõppu;

d)

projekti tegevuste kirjeldus emakeeles: lühikokkuvõte projekti peamistest tegevustest;

e)

projekti tegevuste kirjeldus inglise keeles: lühikokkuvõte projekti peamistest tegevustest.

Vabatahtlikud andmed

3.

Liikmesriigid võivad Euroopa innovatsioonipartnerluse töörühmade kohta esitada järgmised vabatahtlikud andmed:

a)

täiendavad andmeväljad täiendavate tavade kokkuvõtete jaoks emakeeles;

b)

täiendavad andmeväljad täiendavate tavade kokkuvõtete jaoks inglise keeles;

c)

projekti konteksti kirjeldus: vabas vormis tekst projekti aluseks olevate tegurite, näiteks õigusaktide, turgude või muude põhjuste kirjeldamiseks;

d)

lisateave projekti kohta: vabas vormis tekst, mis sisaldab üksikasju, mida nõutakse konkreetsetes juhistes riiklikul/piirkondlikul tasandil, näiteks järelevalve eesmärgil;

e)

täiendavad märkused: vabas vormis tekst, milles loetletakse projekti rakendamist võimaldavad elemendid või takistused, ettepanekud tulevaste meetmete/tegevusrühmade/teadusuuringute kohta, sõnumid tarbijatele jne.


(1)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 11. detsembri 2013. aasta määrus (EL) nr 1291/2013, millega luuakse teadusuuringute ja innovatsiooni raamprogramm „Horisont 2020“ aastateks 2014–2020 ning tunnistatakse kehtetuks otsus nr 1982/2006/EÜ (ELT L 347, 20.12.2013, lk 104).

(2)  Komisjoni 20. mai 2020. aasta teatis „Strateegia „Talust taldrikule“ õiglase, tervisliku ja keskkonnahoidliku toidusüsteemi edendamiseks“.

(3)  Komisjoni 20. mai 2020. aasta teatis „ELi elurikkuse strateegia aastani 2030. Toome looduse oma ellu tagasi“.

(4)  Komisjoni 16. juuli 2021. aasta teatis „ELi uus metsastrateegia aastani 2030“.

(5)  Komisjoni 15. detsembri 2021. aasta teatis „Kestlikud süsinikuringed“.


VII LISA

ARTIKLI 14 LÕIKES 2 OSUTATUD EESKIRJAD KOHALIKKE TEGEVUSRÜHMI JA NENDE TEGEVUST PROGRAMMIS LEADER KÄSITLEVATE ANDMETE KOHTA

Kohalike tegevusrühmadega seotud andmed

1.

Liikmesriigid esitavad N aasta 30. aprilliks N – 1 aasta 31. detsembriks valitud kohalike tegevusrühmade kohta punktides a–g sätestatud muutujad iga kohaliku tegevusrühma kohta. Andmed on seotud kohaliku tegevusrühma olukorraga valiku tegemise ajal ja need esitatakse ainult üks kord.

a)

L100: kohaliku tegevusrühma tunnus (ID)

Sellel andmeväljal esitatakse iga kohaliku tegevusrühma kordumatu kood;

b)

L200: kohaliku tegevusrühma nimi

Sellel andmeväljal esitatakse teave kohaliku tegevusrühma nime kohta;

c)

L300: omavalitsusüksuse kood

Sellel andmeväljal esitatakse kohaliku tegevusrühma piirkonnas asuvate kohalike omavalitsuste haldusüksuse kood. Valida võib mitu koodi;

d)

L400: koguelanikkond

Sellel andmeväljal esitatakse teave kohaliku tegevusrühma piirkonna elanike kohta. Selle muutuja arvutamisel kasutatakse rakendusmääruse (EL) 2021/2290 lisa punkti 8 alapunktis j sätestatud tulemusnäitaja R.38 „LEADERiga hõlmatus“ arvutusmeetodit;

e)

L500: kohaliku tegevusrühma toetus rohkem kui ühest fondist vastavalt määruse (EL) 2021/1060 artikli 31 lõikele 3

See andmeväli näitab, kas kohalikku tegevusrühma toetatakse muudest fondidest kui Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfond (EAFRD).

Kui L500 on „jah“, esitab kohalik tegevusrühm järgmised muutujad:

i)

L501: Euroopa Regionaalarengu Fondi (ERF) toetuse kasutamine: kas kohalik tegevusrühm saab ERFist toetust;

ii)

L502: Euroopa Sotsiaalfond+ (ESF+) toetuse kasutamine: kas kohalik tegevusrühm saab ESF+-ist toetust;

iii)

L503: Euroopa Merendus-, Kalandus- ja Vesiviljelusfondi (EMKVF) toetuse kasutamine: kas kohalik tegevusrühm saab EMKVFist toetust;

iv)

L504: muude Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondide (nt õiglase ülemineku fond) kasutamine;

f)

L600: kohaliku tegevusrühma liikmete koguarv

Sellel andmeväljal esitatakse teave määruse (EL) 2021/1060 artikli 31 lõike 2 punktis b osutatud kohaliku tegevusrühma liikmete koguarvu kohta. Liikmesriigid esitavad kohaliku tegevusrühma liikmete arvu organisatsiooni liikide kaupa järgmiselt:

i)

L601: nende kohaliku tegevusrühma liikmete arv, kes esindavad avalikku haldust;

ii)

L602: nende kohaliku tegevusrühma liikmete arv, kes esindavad kohalikke erahuve (nt majandusorganisatsioonid, kohalikud ettevõtted jne);

iii)

L603: nende kohaliku tegevusrühma liikmete arv, kes esindavad kohalikke sotsiaalseid huve (nt vabaühendused, kohalikud ühendused jne);

iv)

L604: nende kohaliku tegevusrühma liikmete arv, kes kuuluvad muudesse kui punktides i, ii ja iii loetletud kategooriatesse;

g)

L610: kohaliku tegevusrühma liikmete koguarv kohaliku tegevusrühma otsuseid tegevas organis

Liikmesriigid esitavad kohaliku tegevusrühma liikmete arvu otsuseid tegevas organis organisatsiooni liikide kaupa järgmiselt:

i)

L611: nende kohaliku tegevusrühma otsuseid tegeva organi liikmete arv, kes esindavad avalikku haldust;

ii)

L612: nende kohaliku tegevusrühma otsuseid tegeva organi liikmete arv, kes esindavad kohalikke erahuve (nt majandusorganisatsioonid, kohalikud ettevõtted jne);

iii)

L613: nende kohaliku tegevusrühma otsuseid tegeva organi liikmete arv, kes esindavad kohalikke sotsiaalseid huve (nt vabaühendused, kohalikud ühendused jne);

iv)

L614: nende kohaliku tegevusrühma otsuseid tegeva organi liikmete arv, kes kuuluvad muudesse kui punktides i–iii loetletud kategooriatesse;

Kohaliku tegevusrühma otsuseid tegeva organi liikmete sugu

Liikmesriigid esitavad kohaliku tegevusrühma otsuseid tegeva organi liikmete arvu soo kaupa (L615–L618);

Kohaliku tegevusrühma otsuseid tegeva organi liikmete vanus

Liikmesriigid esitavad kohaliku tegevusrühma otsuseid tegeva organi liikmete arvu vanuse kaupa järgmiselt:

v)

L619: noorte arv kohaliku tegevusrühma otsuseid tegevas organis

Seda andmevälja kohaldatakse isikute suhtes, kes on liikmesriikide poolt kindlaks määratud teatavast vanusepiirist allpool;

vi)

L620: vanusepiir, mille liikmesriik on kindlaks määranud, punktis v osutatud muutuja puhul.

Kohaliku tegevusrühma tegevusega seotud andmed

2.

Liikmesriigid esitavad kohaliku tegevusrühma kaupa punktides a–d sätestatud muutujate loendi kohaliku tegevusrühma tegevuse kohta 2026. ja 2030. aastal alates esimese makse tegemisest asjaomasele tegevusele. N aasta aruanne hõlmab kõiki kuni N – 1 aasta 15. oktoobrini tehtud makseid. Need muutujad on seotud määruse (EL) 2021/1060 artikli 34 lõike 1 punkti b kohaselt rakendatud tegevuste arvuga.

a)

L100: kohaliku tegevusrühma tunnus (ID)

b)

L700: kohaliku tegevusrühma rakendatud tegevuste koguarv

Sellel andmeväljal esitatakse kohaliku tegevusrühma rakendatud tegevuste koguarv topeltarvestuseta. Liikmesriigid esitavad tegevuste arvu projekti elluviijate liikide kaupa järgmiselt:

i)

L701: eraisikute või ettevõtjate rakendatud tegevuste arv;

ii)

L702: avalike haldusasutuste rakendatud tegevuste arv;

iii)

L703: kohalike majanduslike erahuvide esindajate (nt ettevõtjate ühendused, kaubanduskoda jne) rakendatud tegevuste arv;

iv)

L704: kohalike sotsiaalsete huvide esindajate (nt vabaühendused, kohalikud ühendused jne) rakendatud tegevuste arv;

v)

L705: teadusasutuste rakendatud tegevuste arv;

vi)

L706: mitut liiki projekti elluviijate poolt ühiselt rakendatud tegevuste arv;

vii)

L707: muudesse kui punktides i–vi loetletud kategooriatesse kuuluvate projekti elluviijate rakendatud tegevuste arv;

Liikmesriigid esitavad piirkondadevahelise või riikidevahelise koostöö tegevuste arvu järgmiselt:

viii)

L708: kohaliku tegevusrühma rakendatud piirkondadevahelise koostöö projektide arv;

ix)

L709: kohaliku tegevusrühma rakendatud riikidevaheliste koostööprojektide arv;

c)

L710: kohalikul tasandil uuenduslike tegevuste arv.

Liikmesriigid teatavad tegevustest, mis on kohalikul tasandil uuenduslikud, nagu on sätestatud määruse (EL) 2021/1060 artikli 31 lõike 2 punktis d.

Liikmesriigid, piirkondlikud omavalitsused või kohalik tegevusrühm määratlevad mõiste „kohalikul tasandil uuenduslik“;

d)

Tegevused eesmärkide/valdkondade kaupa

Sellel andmeväljal esitatakse üks või mitu eesmärki/valdkonda, millega asjaomane tegevus on seotud:

i)

L801: teadmussiirdega seotud tegevuste arv, sealhulgas nõustamine, koolitus ja teadmiste vahetamine kestliku, majandusliku, sotsiaalse, keskkonna- ja kliimasõbraliku tulemuslikkuse kohta;

ii)

L802: tootjaorganisatsioonide, kohalike turgude, lühikeste tarneahelate ja kvaliteedikavadega seotud tegevuste arv, sealhulgas investeeringutoetus, turundustegevus jne;

iii)

L803: taastuvenergia tootmisvõimsusega (sh bioressursipõhine) seotud tegevuste arv;

iv)

L804: keskkonnakestlikkust ning kliimamuutuste leevendamise ja nendega kohanemise eesmärkide saavutamist toetavate tegevuste arv maapiirkondades;

v)

L805: töökohti loovate tegevuste arv;

vi)

L806: maapiirkondade ettevõtteid, sealhulgas biomajandust toetavate tegevuste arv;

vii)

L807: arukate külade strateegiatega seotud tegevuste arv;

viii)

L808: teenustele ja taristule, sealhulgas lairibaühendusele juurdepääsu parandavate tegevuste arv;

ix)

L809: tegevuste arv sotsiaalse kaasatuse valdkonnas;

x)

L810: muudesse kui punktides i–ix loetletud kategooriatesse kuuluvate tegevuste arv.

Andmed kohaliku tegevusrühma rahastamise kohta

3.

Liikmesriigid esitavad punktides a, b ja c sätestatud muutujad kohalike tegevusrühmade rahastamise kohta 2026. ja 2030. aastal. N aasta aruanne hõlmab kõiki kuni N – 1 aasta 15. oktoobrini tehtud makseid.

a)

L900: liidu kavandatud kogueelarve EAFRD raames kogukonna juhitud kohaliku arengu strateegia kaupa;

b)

L910: EAFRDst eraldatud kogusumma, mis on eraldatud tegevuste, sealhulgas kogukonna juhitud kohaliku arengu strateegia raames valitud koostöömeetmete ja ettevalmistuste rakendamise toetamiseks;

c)

L920: EAFRDst makstava liidu toetuse kogusumma kogukonna juhitud kohaliku arengu strateegia kohta.

Liikmesriigid esitavad EAFRDst makstud liidu toetuse määruse (EL) 2021/1060 artikli 34 lõike 1 punktides a, b ja c sätestatud meetmete kaupa:

i)

L921: EAFRDst makstud kogusumma suutlikkuse suurendamiseks ja ettevalmistavateks meetmeteks, millega toetatakse kogukonna juhitud kohaliku arengu strateegia kavandamist ja tulevast rakendamist;

ii)

L922: EAFRDst makstud kogusumma tegevuste, sealhulgas kogukonna juhitud kohaliku arengu strateegia raames valitud koostöömeetmete ja nende ettevalmistuste rakendamise toetamiseks;

iii)

L923: EAFRDst makstud kogusumma kogukonna juhitud kohaliku arengu strateegia haldamiseks, seireks ja hindamiseks ning selle elavdamiseks, sealhulgas sidusrühmadevahelise teabevahetuse hõlbustamiseks.

Panus tulemusnäitajatesse

4.

Liikmesriigid esitavad 2026. ja 2030. aastal kohalike tegevusrühmade teabe kogukonna juhitud kohaliku arengu strateegia panuse kohta kõigisse määruse (EL) 2021/2115 I lisas osutatud asjakohastesse tulemusnäitajatesse, mis on valitud nende ÜPP strateegiakavas pärast kogukonna juhitud kohaliku arengu strateegia valimist. N aasta aruanne hõlmab kõiki kuni N – 1 aasta 15. oktoobrini tehtud makseid.

RAHVUSVAHELISTE LEPINGUTEGA LOODUD ORGANITE VASTU VÕETUD AKTID

7.9.2022   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 232/37


ELI-JORDAANIA ASSOTSIATSIOONINÕUKOGU OTSUS nr 1/1022,

15. märts 2022,

millega muudetakse Euroopa – Vahemere piirkonna lepingu (millega luuakse assotsiatsioon ühelt poolt Euroopa ühenduste ja nende liikmesriikide ning teiselt poolt Jordaania Hašimiidi Kuningriigi vahel) protokolli nr 3 (päritolustaatusega toodete määratluse ja halduskoostöö meetodite kohta) [2022/1476]

EUROOPA LIIDU – JORDAANIA ASSOTSIATSIOONINÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa – Vahemere piirkonna lepingut, millega luuakse assotsiatsioon ühelt poolt Euroopa ühenduste ja nende liikmesriikide ning teiselt poolt Jordaania Hašimiidi Kuningriigi vahel, eriti selle protokolli nr 3 (päritolustaatusega toodete määratluse ja halduskoostöö meetodite kohta) artiklit 4,

ning arvestades järgmist:

(1)

Euroopa – Vahemere piirkonna lepingu (millega luuakse assotsiatsioon ühelt poolt Euroopa ühenduste ja nende liikmesriikide ning teiselt poolt Jordaania Hašimiidi Kuningriigi vahel) (edaspidi „leping“) artiklis 28 on osutatud lepingu protokollile nr 3 päritolustaatusega toodete määratluse ja halduskoostöö meetodite kohta (edaspidi „protokoll nr 3“), milles on sätestatud päritolureeglid.

(2)

Protokolli nr 3 artiklis 4 on sätestatud, et lepingu artikli 89 alusel moodustatud assotsiatsiooninõukogu võib otsustada muuta protokolli nr 3 sätteid.

(3)

Pärast seda, kui nõukogu võttis vastu otsuse (EL) 2020/2067, (1) millega määrati kindlaks liidu nimel assotsiatsiooninõukogus võetav seisukoht lepingu muutmise kohta protokolli nr 3 asendamise teel, võttis assotsiatsiooninõukogu vastu otsuse nr 1/2021, (2) millega asendatakse protokolli nr 3 tekst uue tekstiga.

(4)

Protokoll nr 3 sisaldab ühelt poolt dünaamilist viidet Euroopa – Vahemere piirkonna sooduspäritolureeglite piirkondlikule konventsioonile (3) (edaspidi „konventsioon“), mis muudab konventsiooni liidu ja Jordaania vahel kohaldatavaks, ning teiselt poolt üleminekusätteid, mida on kohaldatud alates 1. septembrist 2021 alternatiivsete päritolureeglitena lisaks konventsiooniga sätetestatud kehtivatele päritolureeglitele.

(5)

Osana liidu toetusest Jordaaniale Süüria pagulaskriisi kontekstis leppisid liit ja Jordaania 2016. aasta juulis kokku leevendada ajutiselt lepingu alusel Jordaania toodete liitu eksportimise suhtes kohaldatavaid päritolureegleid.

(6)

Sellest tulenevalt võttis ELi-Jordaania assotsiatsioonikomitee vastu otsuse nr 1/2016, (4) et muuta protokolli nr 3 sätteid seoses mõiste „päritolustaatusega tooted“ määratlusega ja täiendada selliste päritolustaatuseta materjalidega tehtavate tööde ja töötlemistoimingute loendit, mis annavad päritolustaatuse teatavatele Jordaania territooriumil valmistatud tootekategooriatele ning on seotud töökohtade loomisega Süüria pagulastele ja jordaanlastele.

(7)

2017. aasta detsembris esitas Jordaania esimese aastaaruande otsuses nr 1/2016 kehtestatud päritolureeglite kava rakendamise kohta ja mitu taotlust kava edasiseks leevendamiseks. 2018. aasta detsembris, olles Jordaania taotluse läbi vaadanud, hindas nõukogu liidu nimel need taotlused õigustatuks ning nõustus leppima kokku päritolureeglite kava teatavate reeglite edasises paindlikumaks muutmises, näiteks loobudes piirkondadele kehtestatud nõuetest ning kehtestatades nõude, et Süüria päritolu tööjõu osakaal moodustab 15 % kogu tööjõust iga tootmisrajatise puhul, ning pikendades kava kestust kuni 31. detsembrini 2030.

(8)

ELi-Jordaania assotsiatsioonikomitee võttis vastu otsuse nr 1/2018, (5) millega muudeti protokolli nr 3 sätteid, leevendades kehtivaid päritolureegleid ja pikendades otsuse nr 1/2016 alusel kehtestatud kava kehtivust kuni 31. detsembrini 2030. Otsus nr 1/2018 jõustus 4. detsembril 2018.

(9)

Otsuses nr 1/2021 ei ole säilitatud otsustega nr 1/2016 ja nr 1/2018 kehtestatud erandeid, mis käsitlevad lepingu alusel Jordaania toodete liitu eksportimise suhtes kohaldatavate päritolureeglite ajutist leevendamist.

(10)

Selleks et tagada otsuste nr 1/2016 ja nr 1/2018 järjepidev kohaldamine, tuleks need siduda alates 1. septembrist 2021 kohaldatavate üleminekureeglitega.

(11)

Protokolli nr 3 on vaja muuta, et säilitada otsusega nr 1/2016 kehtestatud päritolureeglite kava, sidudes need üleminekureeglitega, mis on sätestatud protokollis nr 3 nii nagu seda on viimati muudetud otsusega nr 1/2021.

(12)

Seetõttu tuleks protokolli nr 3 muuta, lisades sellele B liite, mis sisaldab täiendavat loendit päritolustaatuseta materjalidega Jordaanias tehtavatest töödest või töötlemistoimingutest, mis annavad tootele päritolustaatuse.

(13)

Protokolli nr 3 B liite kohaldamisega peaksid kaasnema asjakohased järelevalve- ja aruandluskohustused. Lisaks peaks olema võimalik peatada protokolli nr 3 B liite kohaldamine, kui selle kohaldamise tingimused ei ole enam täidetud või kui kaitsemeetmeid käsitlevad tingimused on täidetud.

(14)

Selleks et tagada otsuste nr 1/2016 ja nr 1/2018, sealhulgas nendes sätestatud erandite järjepidevus ning võimaldades seeläbi volitatud eksportijatel ära hoida otsuse nr 1/2016 kohaldamisest tulenevat majanduslikku kahju, on asjakohane kohaldada käesolevat otsust tagasiulatuvalt alates 1. septembrist 2021,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

1.   Euroopa – Vahemere piirkonna lepingu (millega luuakse assotsiatsioon ühelt poolt Euroopa ühenduste ja nende liikmesriikide ning teiselt poolt Jordaania Hašimiidi Kuningriigi vahel) protokolli nr 3 päritolustaatusega toodete määratluse ja halduskoostöö meetodite kohta (edaspidi „protokoll nr 3“) muudetakse, lisades sellele B liite, mis sisaldab kõnealuse B liite kohaldamistingimusi ja loetelu päritolustaatuseta materjalidega tehtavatest töödest või töötlemistoimingutest, mis võimaldavad Jordaanias toodetud tootel saada päritolustaatuse, kui nende toodete tootmisel kasutati Süüria pagulaste täiendavat tööjõudu käesoleva otsuse lisas sätestatud tähenduses.

2.   Protokolli nr 3 B liidet kohaldatakse kuni 31. detsembrini 2030.

Artikkel 2

Käesoleva otsuse kohaldamisel võib päritolutõendeid välja anda tagasiulatuvalt ekspordi puhul, mis viiakse läbi ajavahemikul 1. septembrist 2021 kuni käesoleva otsuse jõustumise kuupäevani.

Artikkel 3

Käesolev otsus jõustub selle vastuvõtmise päeval.

Seda kohaldatakse alates 1. septembrist 2021.

Brüssel, 15. märts 2022

Nõukogu nimel

eesistuja

J. BORRELL FONTELLES


(1)  Nõukogu 7. detsembri 2020. aasta otsus (EL) 2020/2067 Euroopa Liidu nimel võetava seisukoha kohta Euroopa – Vahemere piirkonna lepinguga (millega luuakse assotsiatsioon ühelt poolt Euroopa ühenduste ja nende liikmesriikide ning teiselt poolt Jordaania Hašimiidi Kuningriigi vahel) asutatud assotsiatsiooninõukogus nimetatud lepingu muutmiseks seoses selle protokolli nr 3 (päritolustaatusega toodete määratluse ja halduskoostöö meetodite kohta) asendamisega (ELT L 424, 15.12.2020, lk 37).

(2)  ELi-Jordaania assotsiatsiooninõukogu 15. aprilli 2021. aasta otsus nr 1/2021, millega muudetakse Euroopa – Vahemere piirkonna lepingut (millega luuakse assotsiatsioon ühelt poolt Euroopa ühenduste ja nende liikmesriikide ning teiselt poolt Jordaania Hašimiidi Kuningriigi vahel) seoses selle protokolli nr 3 (päritolustaatusega toodete määratluse ja halduskoostöö meetodite kohta) asendamisega [2021/742] (ELT L 164, 10.5.2021, lk 1).

(3)  Euroopa – Vahemere piirkonna sooduspäritolureeglite piirkondlik konventsioon (ELT L 54, 26.2.2013, lk 4).

(4)  ELi ja Jordaania assotsiatsioonikomitee 19. juuli 2016. aasta otsus nr 1/2016, millega muudetakse Euroopa – Vahemere piirkonna lepingu (millega luuakse assotsiatsioon ühelt poolt Euroopa ühenduste ja nende liikmesriikide ning teiselt poolt Jordaania Hašimiidi Kuningriigi vahel) protokolli nr 3 sätteid seoses mõiste „päritolustaatusega tooted“ määratlusega ja selliste päritolustaatuseta materjalidega tehtavate tööde ja töötlemistoimingute loendiga, mis annavad päritolustaatuse teatavatele tootekategooriatele, mis on valmistatud konkreetsetes arendus- ja tööstuspiirkondades ning on seotud töökohtade loomisega Süüria pagulastele ja jordaanlastele [2016/1436] (ELT L 233, 30.8.2016, lk 6).

(5)  ELi-Jordaania assotsiatsioonikomitee 4. detsembri 2018. aasta otsus nr 1/2018, millega muudetakse Euroopa – Vahemere piirkonna lepingu (millega luuakse assotsiatsioon ühelt poolt Euroopa ühenduste ja nende liikmesriikide ning teiselt poolt Jordaania Hašimiidi Kuningriigi vahel) protokolli nr 3 sätteid seoses mõiste „päritolustaatusega tooted“ määratluse ja selliste päritolustaatuseta materjalidega tehtavate tööde ja töötlemistoimingute loendiga, mis annavad päritolustaatuse teatavatele Jordaania Hašimiidi Kuningriigi territooriumil valmistatud tootekategooriatele ning on seotud töökohtade loomisega Süüria pagulastele ja jordaanlastele [2019/42] (OJ L 9, 11.1.2019, p. 147).


LISA

B liide

ADDENDUM LOENDILE PÄRITOLUSTAATUSETA MATERJALIDEGA TEHTAVATEST TÖÖDEST VÕI TÖÖTLEMISTOIMINGUTEST, MIS ANNAVAD JORDAANIAS TOODETUD TOODETELE PÄRITOLUSTAATUSE

Artikkel 1

Ühissätted

A.   Päritolu määratlus

1.

Käesoleva liite artiklis 2 loetletud toodete suhtes võib protokolli nr 3 artikli 1 lõikes 1 osutatud Euroopa – Vahemere piirkonna sooduspäritolureeglite piirkondliku konventsiooni (edaspidi „konventsioon“) I liite II lisas sätestatud eeskirjade asemel kohaldada ka järgmisi eeskirju, kui sellised tooted vastavad järgmistele tingimustele:

a)

päritolustaatuseta materjalidega tehtavad tööd või töötlemistoimingud, mis annavad tootele päritolustaatuse, toimuvad tootmisrajatistes, mis asuvad Jordaania territooriumil ning

b)

Jordaania territooriumil asuvas tootmisrajatises, kus selliseid tooteid toodetakse või töödeldakse, moodustab Süüria pagulaste osakaal tööjõust vähemalt 15 % kogutööjõu hulgast (iga tootmisrajatise puhul eraldi arvestatuna).

2.

Asjaomane lõike 1 punkti b kohane osakaal arvutatakse pärast käesoleva liite jõustumist ja seejärel igal aastal, võttes täistööaja ekvivalendi alusel arvesse ametlikel ja inimväärsetel töökohtadel töötavate Süüria pagulaste arvu, kes on saanud Jordaania kohaldatavate õigusaktide kohase tööloa, mis kehtib vähemalt kaksteist kuud.

3.

Jordaania pädevad asutused jälgivad, et kõlblikud tootmisrajatised vastavad punktis 1 sätestatud tingimustele, annavad tingimused täitnud tootmisrajatisele loa numbri ja tunnistavad kõnealuse loa numbri kehtetuks kohe.

B.   Päritolutõend

4.

Käesoleva liite kohaselt koostatud päritolutõend peab sisaldama järgmist ingliskeelset lauset:

„Derogation – Appendix B of Protocol 3 – [authorisation number granted by the competent authorities of Jordan]“.

C.   Halduskoostöö

5.

Kui Jordaania tolliasutused teavitavad vastavalt konventsiooni I liite artikli 32 lõikele 5 Euroopa Komisjoni või taotluse esitanud Euroopa Liidu liikmesriikide (edaspidi „liikmesriigid“) tolliasutusi kontrolli tulemustest, täpsustavad nad, et käesoleva liite artiklis 2 loetletud tooted vastavad käesoleva artikli lõikes 1 sätestatud tingimustele.

6.

Kui kontrollimenetlusest või muust olemasolevast teabest nähtub, et lõikes 1 sätestatud tingimused ei ole täidetud, teeb või korraldab Jordaania omal algatusel või Euroopa Komisjoni või liikmesriikide tolliasutuste nõudmisel piisavalt kiire uurimise, et sellised rikkumised tuvastada ja neid ära hoida. Sel eesmärgil võivad Euroopa Komisjon ja liikmesriikide tolliasutused kõnealustes uurimistes osaleda.

D.   Aruandlus, järelevalve ja läbivaatamine

7.

12 kuu jooksul pärast käesoleva liite jõustumist esitab Jordaania Euroopa Komisjonile aruande käesoleva liite toimimise ja mõju kohta, sealhulgas kavaga hõlmatud toodete tootmis- ja ekspordistatistika kohta kaheksakohalisel tasandil või nii detailselt kui võimalik. Jordaania esitab ka Jordaanias asuvate tootmisrajatiste loetelu, milles on märgitud, kui suur oli igal aastal igas sellises rajatises töötavate Süüria pagulaste protsent tööjõust. Jordaania annab samuti kord kvartalis aru aktiivsete töölubade koguarvu või muude assotsiatsiooninõukogus kindlaks määratud seaduslikule ja aktiivsele töötamisele vastavate mõõdetavate viiside kohta. Pooled vaatavad ühiselt läbi kõnealused aruanded ja kõik käesoleva liite rakendamisel ja järelevalves esinevad probleemid, tehes seda assotsieerimislepinguga loodud organites, eelkõige tööstuse, kaubanduse ja teenuste allkomitees. Pooled tagavad ka asjaomaste rahvusvaheliste organisatsioonide, nagu Rahvusvahelise Tööorganisatsiooni ja Maailmapanga kaasamise järelevalveprotsessi.

8.

Kui Jordaania saavutab eesmärgi hõlbustada Süüria pagulaste suuremat osalust ametlikul tööturul, andes Süüria pagulastele välja vähemalt 60 000 aktiivset tööluba või võimaldades tööturul osalemist muul mõõdetaval viisil, mis vastab assotsiatsiooninõukogus kindlaks määratud seaduslikule ja aktiivsele töötamisele, kohaldavad pooled käesolevat liidet kõikide toodete suhtes, ilma et oleks vaja täita lõike 1 punktis b sätestatud konkreetseid tingimusi.

9.

Kui Euroopa Liit leiab, et tõendid selle kohta, et Jordaania täidab punktis 8 sätestatud tingimusi, on ebapiisavad, võib Euroopa Liit esitada esildise assotsiatsiooninõukogule. Kui assotsiatsiooninõukogu ei kinnita 90 päeva jooksul esildise esitamisest, et punktis 8 sätestatud tingimused on täidetud või ei muuda liidet, võib Euroopa Liit otsustada, et kohaldatakse lõike 1 punktis b sätestatud konkreetseid tingimusi.

E.   Ajutine peatamine

10.

 

a)

Ilma et see piiraks punktide 8 ja 9 kohaldamist, võib Euroopa Liit, kui ta leiab, et tõendid Jordaania või konkreetse tootmisrajatise vastavuse kohta punktides 1, 2 ja 3 sätestatud tingimustele on ebapiisavad, võib liit esitada esildise assotsiatsiooninõukogule. Kõnealuses esildises tuleb täpsustada, kas punktis 1 sätestatud tingimuste mittetäitmine on omistatav Jordaaniale või mõnele konkreetsele tootmisrajatisele.

b)

Kui assotsiatsiooninõukogu ei kinnita 90 päeva jooksul esildise esitamisest, et punktis 1 sätestatud tingimused on täidetud või ei muuda liidet, peatatakse käesoleva liite kohaldamine. Peatamise kestus peab olema kindlaks määratud assotsiatsiooninõukogule esitatud Euroopa Liidu esildises.

c)

Assotsiatsiooninõukogu võib otsustada punktis b osutatud 90päevast tähtaega pikendada. Sel juhul hakkab käesoleva liite kohaldamise peatamine kehtima, kui assotsiatsiooninõukogu ei ole võtnud pikendatud tähtaja jooksul vastu ühtegi alapunktis b esitatud meedet.

d)

Assotsiatsiooninõukogu võib otsustada käesoleva liite kohaldamise peatada.

e)

Peatamise korral jätkatakse käesoleva liite kohaldamist neljakuulise tähtaja jooksul toodete puhul, mis liite ajutise peatamise kuupäeval on kas teel või ajutiselt ladustatud Euroopa Liidus asuvas tollilaos või vabatsoonis ja mille päritolutõend on koostatud enne ajutise peatamise kuupäeva kooskõlas käesoleva liitega.

F.   Kaitsemehhanism

11.

Kui artiklis 2 loetletud toodet, mis saab kasu käesoleva liite kohaldamisest, imporditakse niivõrd suures koguses ja sellistel tingimustel, et see tekitab või ähvardab tekitada tõsist kahju Euroopa Liidu samasuguste või otseselt konkureerivate toodete tootjatele kogu Euroopa Liidus või osal selle territooriumist, või tõsiseid häireid Euroopa Liidu majanduse mis tahes sektoris vastavalt lepingu artiklitele 24 ja 26, võib Euroopa Liit esitada assotsiatsiooninõukogule esildise küsimuse hindamiseks. Kui assotsiatsiooninõukogu ei võta 90 päeva jooksul esildise esitamisest vastu otsust sellise tõsise kahju või selle ohu või tõsiste häirete kõrvaldamiseks või kui ei ole leitud muud rahuldavat lahendust, peatatakse käesoleva liite kohaldamine kõnealuse toote suhtes nii kauaks, kuni assotsiatsiooninõukogu võtab vastu otsuse, millega kõnealune oht või häired kõrvaldatakse või kuni pooled on jõudnud rahuldavale lahendusele ja teavitanud sellest assotsiatsiooninõukogu.

G.   Kohaldamine

12.

Käesolevat liidet kohaldatakse alates kuupäevast, kui hakatakse kohaldama assotsiatsiooninõukogu otsust, millele käesolev liide on lisatud, ja kehtib kuni 31. detsembrini 2030.

Artikkel 2

Toodetest ning vajalike tööde ja töötlemistoimingute loetelu

Allpool on esitatud loetelu toodetest, mille suhtes käesolevat liidet kohaldatakse, ning tööde ja töötlemistoimingute reeglid, mida võib kohaldada alternatiivina konventsiooni I liite II lisas loetletutele.

Konventsiooni I liite II lisa, mis sisaldab konventsiooni I liite II lisa sissejuhatavaid märkusi, kohaldatakse mutatis mutandis alljärgneva loetelu suhtes järgmiste muudatustega:

Märkuse 5 punkti 2 teise lõiku lisatakse järgmised põhimaterjalid:

„—

klaaskiud;

metallkiud.“;

Märkuse 7 punkt 3 asendatakse järgmisega:

„Rubriikides ex 2707 ja 2713 märgitud lihttoimingud, nagu puhastamine, villimine, soolatustamine, vee eemaldamine, filtrimine, värvimine, markeerimine, väävlisisalduse reguleerimine erineva väävlisisaldusega kaupade segamise teel, või nimetatud toimingute ühendamine või nendega sarnased toimingud ei anna päritolustaatust.“;

Käesoleva liite tähenduses kohaldatakse järgmist loendit:

„ex grupp 25

Sool; väävel; mullad ja kivimid; kipsimaterjalid, lubi ja tsement; välja arvatud:

Valmistamine mis tahes rubriiki kuuluvast materjalist, v.a toote rubriiki kuuluv materjal,

või

Valmistamine, mille puhul kõigi kasutatavate materjalide väärtus ei ületa 70 % toote tehasehinnast

ex 2519

Purustatud looduslik magneesiumkarbonaat (magnesiit) hermeetiliselt suletud mahutites ja puhas või lisanditega magneesiumoksiid, v.a sulatatud magneesiumoksiid ja ülepõletatud (paagutatud) magneesiumoksiid

Valmistamine mis tahes rubriiki kuuluvatest materjalidest, v.a toote rubriiki kuuluv materjal. Looduslikku magneesiumkarbonaati (magnesiiti) võib siiski kasutada

ex grupp 27

Mineraalsed kütused, mineraalõlid ja nende destilleerimissaadused; bituumenained; mineraalvahad; välja arvatud:

Valmistamine mis tahes rubriiki kuuluvast materjalist, v.a toote rubriiki kuuluv materjal,

või

Valmistamine, mille puhul kõigi kasutatavate materjalide väärtus ei ületa 70 % toote tehasehinnast

ex 2707

Kõrgtemperatuuril kivisöetõrva destilleerimise teel saadud mineraalõlide sarnased õlid, milles aromaatsete komponentide mass ületab mittearomaatsete komponentide massi ja millest üle 65 mahuprotsent destilleerub temperatuuril 250 °C (sh lakibensiini ja benseeni segud), mootorikütuse või kütteainena kasutamiseks

Rafineerimine ja/või üks või mitu spetsiifilist töötlustoimingut, (1)

või

Muud toimingud, milles kõik kasutatavad materjalid on klassifitseeritud muusse rubriiki kui toode. Tootega samasse rubriiki kuuluvaid materjale võib kasutada, kui nende koguväärtus ei ületa 50 % toote tehasehinnast

2710

Naftaõlid ja bituminoossetest materjalidest saadud õlid (v.a toorõlid); mujal nimetamata preparaadid, mis sisaldavad põhikomponendina 70 % massist ja rohkem naftaõlisid või bituminoossetest mineraalidest saadud õlisid, mis on nende preparaatide põhikoostisosadeks; õlijäätmed

Rafineerimine ja/või üks või mitu spetsiifilist töötlustoimingut, (2)

või

Muud toimingud, milles kõik kasutatavad materjalid on klassifitseeritud muusse rubriiki kui toode. Tootega samasse rubriiki kuuluvaid materjale võib kasutada, kui nende koguväärtus ei ületa 50 % toote tehasehinnast

2711

Naftagaasid jm gaasilised süsivesinikud

Rafineerimine ja/või üks või mitu eritöötlust (2)

või

Muud toimingud, milles kõik kasutatavad materjalid on klassifitseeritud muusse rubriiki kui toode. Tootega samasse rubriiki kuuluvaid materjale võib kasutada, kui nende koguväärtus ei ületa 50 % toote tehasehinnast

2712

Vaseliin; parafiin, mikrokristalliline naftavaha, toorparafiin, osokeriit, ligniidivaha, turbavaha, muud mineraalsed vahad jms sünteesil vm menetlustel saadud tooted, värvitud või värvimata

Rafineerimine ja/või üks või mitu spetsiifilist töötlustoimingut (2)

või

Muud toimingud, milles kõik kasutatavad materjalid on klassifitseeritud muusse rubriiki kui toode. Tootega samasse rubriiki kuuluvaid materjale võib kasutada, kui nende koguväärtus ei ületa 50 % toote tehasehinnast

2713

Naftakoks, naftabituumen jm nafta- või bituminoossetest mineraalidest saadud õlide tootmisjäägid

Rafineerimine ja/või üks või mitu spetsiifilist töötlustoimingut (1)

või

Muud toimingud, milles kõik kasutatavad materjalid on klassifitseeritud muusse rubriiki kui toode. Tootega samasse rubriiki kuuluvaid materjale võib kasutada, kui nende koguväärtus ei ületa 50 % toote tehasehinnast

ex grupp 28

Anorgaanilised kemikaalid; väärismetallide, haruldaste muldmetallide, radioaktiivsete ainete või isotoopide orgaanilised ja anorgaanilised ühendid; välja arvatud:

Valmistamine mis tahes rubriiki kuuluvatest materjalidest, v.a toote rubriiki kuuluv materjal. Tootega samasse rubriiki kuuluvaid materjale võib siiski kasutada, kui nende koguväärtus ei ületa 20 % toote tehasehinnast,

või

Valmistamine, mille puhul kõigi kasutatavate materjalide väärtus ei ületa 70 % toote tehasehinnast

ex 2811

Vääveltrioksiid; ning

Valmistamine vääveldioksiidist

või

Valmistamine, mille puhul kasutatavate materjalide koguväärtus ei ületa 70 % toote tehasehinnast

ex 2840

Naatriumperboraat;

Valmistamine dinaatriumtetraboraatpentahüdraadist

või

Valmistamine, mille puhul kasutatavate materjalide koguväärtus ei ületa 70 % toote tehasehinnast

2843

Kolloidsed väärismetallid; kindla või muutuva keemilise koostisega anorgaanilised ja orgaanilised väärismetallide ühendid; väärismetallide amalgaamid

Valmistamine mis tahes rubriiki kuuluvatest materjalidest, sh muudest rubriiki 2843 kuuluvatest materjalidest

ex 2852

sise-eetrite elavhõbedaühendid ja nende halogeen-, sulfo-, nitro- ja nitrosoderivaadid

Valmistamine mis tahes rubriiki kuuluvast materjalist. Kõikide kasutatavate rubriiki 2909 kuuluvate materjalide väärtus ei tohi siiski ületada 20 % toote tehasehinnast

või

Valmistamine, mille puhul kasutatavate materjalide koguväärtus ei ületa 70 % toote tehasehinnast

 

Kindla või muutuva keemilise koostisega nukleiinhapete elavhõbedaühendid ja nende soolad; muud heterotsüklilised ühendid

Valmistamine mis tahes rubriiki kuuluvast materjalist. Kõikide kasutatavate rubriikidesse 2852 , 2932 , 2933 ja 2934 kuuluvate materjalide väärtus ei tohi siiski ületada 20 % toote tehasehinnast

või

Valmistamine, mille puhul kõigi kasutatavate materjalide väärtus ei ületa 70 % toote tehasehinnast

ex grupp 29

Orgaanilised kemikaalid; välja arvatud:

Valmistamine mis tahes rubriiki kuuluvatest materjalidest, v.a toote rubriiki kuuluv materjal. Tootega samasse rubriiki kuuluvaid materjale võib siiski kasutada, kui nende koguväärtus ei ületa 20 % toote tehasehinnast,

või

Valmistamine, mille puhul kõigi kasutatavate materjalide väärtus ei ületa 70 % toote tehasehinnast

ex 2905

Metallalkoholaadid nii käesolevasse rubriiki kuuluvast alkoholist kui ka etanoolist; välja arvatud:

Valmistamine mis tahes rubriiki kuuluvatest materjalidest, sh muudest rubriiki 2905 kuuluvatest materjalidest. Käesolevasse rubriiki kuuluvaid metallalkoholaate võib siiski kasutada, kui nende koguväärtus ei ületa 20 % toote tehasehinnast,

või

Valmistamine, mille puhul kõigi kasutatavate materjalide väärtus ei ületa 70 % toote tehasehinnast

2905.43; 2905.44; 2905.45

Mannitool; D-glütsitool (sorbitool); glütserool

Valmistamine mis tahes rubriiki kuuluvast materjalist, v.a toote rubriiki kuuluv materjal. Tootega samasse alamrubriiki kuuluvaid materjale võib kasutada, kui nende koguväärtus ei ületa 20 % toote tehasehinnast

või

Valmistamine, mille puhul kasutatavate materjalide koguväärtus ei ületa 70 % toote tehasehinnast

2915

Küllastunud atsüklilised monokarboksüülhapped, nende anhüdriidid, halogeniidid ja peroksiidid ning vastavad peroksühapped, nende halogeen-, sulfo-, nitro- ja nitrosoderivaadid:

Valmistamine mis tahes rubriiki kuuluvast materjalist. Kõikide kasutatavate rubriiki 2915 ja 2916 kuuluvate materjalide väärtus ei tohi siiski ületada 20 % toote tehasehinnast

või

Valmistamine, mille puhul kasutatavate materjalide koguväärtus ei ületa 70 % toote tehasehinnast

ex 2932

sise-eetrid ja nende halogeen-, sulfo-, nitro- ja nitrosoderivaadid

Valmistamine mis tahes rubriiki kuuluvast materjalist. Kõikide kasutatavate rubriiki 2909 kuuluvate materjalide väärtus ei tohi siiski ületada 20 % toote tehasehinnast

või

Valmistamine, mille puhul kasutatavate materjalide koguväärtus ei ületa 70 % toote tehasehinnast

 

tsüklilised atsetaalid ja sise-poolatsetaalid ning nende halogeen-, sulfo-, nitro- ja nitrosoderivaadid

Valmistamine mis tahes rubriiki kuuluvast materjalist

või

Valmistamine, mille puhul kasutatavate materjalide koguväärtus ei ületa 70 % toote tehasehinnast

2933

Heterotsüklilised ühendid, millel ei ole muid heteroaatomeid peale lämmastiku aatomi(te)

Valmistamine mis tahes rubriiki kuuluvast materjalist. Kõikide kasutatavate rubriiki 2932 ja 2933 kuuluvate materjalide väärtus ei tohi siiski ületada 20 % toote tehasehinnast

või

Valmistamine, mille puhul kasutatavate materjalide koguväärtus ei ületa 70 % toote tehasehinnast

2934

Kindla või muutuva keemilise koostisega nukleiinhapped ja nende soolad; muud heterotsüklilised ühendid

Valmistamine mis tahes rubriiki kuuluvast materjalist. Kõikide kasutatavate rubriikidesse 2932 , 2933 ja 2934 kuuluvate materjalide väärtus ei tohi siiski ületada 20 % toote tehasehinnast

või

Valmistamine, mille puhul kasutatavate materjalide koguväärtus ei ületa 70 % toote tehasehinnast

Grupp 31

Väetised

Valmistamine mis tahes rubriiki kuuluvatest materjalidest, v.a toote rubriiki kuuluv materjal Tootega samasse rubriiki kuuluvaid materjale võib siiski kasutada, kui nende koguväärtus ei ületa 20 % toote tehasehinnast,

või

Valmistamine, mille puhul kasutatavate materjalide koguväärtus ei ületa 70 % toote tehasehinnast

Grupp 32

Park- ja värvaineekstraktid; tanniinid ja nende derivaadid; värvained ja pigmendid; värvid ja lakid; kitt ja muud mastiksid; tint

Valmistamine mis tahes rubriiki kuuluvatest materjalidest, v.a toote rubriiki kuuluv materjal. Tootega samasse rubriiki kuuluvaid materjale võib siiski kasutada, kui nende koguväärtus ei ületa 20 % toote tehasehinnast,

või

Valmistamine, mille puhul kasutatavate materjalide koguväärtus ei ületa 70 % toote tehasehinnast

ex grupp 33

Eeterlikud õlid ja resinoidid; parfümeeria- ja kosmeetikatooted ning hügieenivahendid, välja arvatud:

Valmistamine mis tahes rubriiki kuuluvatest materjalidest, v.a toote rubriiki kuuluv materjal. Tootega samasse rubriiki kuuluvaid materjale võib siiski kasutada, kui nende koguväärtus ei ületa 20 % toote tehasehinnast,

või

Valmistamine, mille puhul kasutatavate materjalide koguväärtus ei ületa 70 % toote tehasehinnast

ex 3301

Eeterlikud õlid, mis sisaldavad või ei sisalda terpeene, k.a tahked või absoluteeritud valmistised; resinoidid; õlivaiguekstraktid; eeterlike õlide kontsentraadid rasvades, mittelenduvates õlides, vahades vms keskkonnas (saadud anfloraaži või leotamise teel); terpeenid, mis saadakse kõrvalsaadustena eeterlike õlide vabastamisel terpeenidest; eeterlike õlide veeaurudestillaadid ja vesilahused

Valmistamine mis tahes rubriigi materjalidest, sh käesoleva rubriigi mõnda muusse rühma kuuluvatest materjalidest. (3) Tootega samasse rühma kuuluvaid materjale võib siiski kasutada, kui nende väärtus ei ületa 20 % toote tehasehinnast,

või

Valmistamine, mille puhul kasutatavate materjalide koguväärtus ei ületa 70 % toote tehasehinnast

ex grupp 34

Seep, orgaanilised pindaktiivsed ained, pesemisvahendid, määrdeained, tehisvahad, vahavalmistised, poleerimis- ja puhastusvahendid, küünlad jms tooted; voolimispastad, stomatoloogiline vaha ja hambaravis kasutatavad kipsisegud, välja arvatud:

Valmistamine mis tahes rubriiki kuuluvatest materjalidest, v.a toote rubriiki kuuluv materjal. Tootega samasse rubriiki kuuluvaid materjale võib siiski kasutada, kui nende koguväärtus ei ületa 20 % toote tehasehinnast,

või

Valmistamine, mille puhul kasutatavate materjalide koguväärtus ei ületa 70 % toote tehasehinnast

ex 3404

Tehisvaha ja vahavalmistised:

põhinevad parafiinil, naftavahal, bituminoossetest mineraalidest saadud vahal, toorparafiinil või õlivabal parafiinil

Valmistamine mis tahes rubriiki kuuluvast materjalist

Grupp 35

Valkained; modifitseeritud tärklis; liimid; ensüümid

Valmistamine mis tahes rubriiki kuuluvatest materjalidest, v.a toote rubriiki kuuluv materjal, mille puhul kõikide kasutatavate materjalide väärtus ei ületa 70 % toote tehasehinnast

Grupp 37

Foto- ja kinokaubad

Valmistamine mis tahes rubriiki kuuluvatest materjalidest, v.a toote rubriiki kuuluv materjal. Tootega samasse rubriiki kuuluvaid materjale võib siiski kasutada, kui nende koguväärtus ei ületa 20 % toote tehasehinnast,

või

Valmistamine, mille puhul kasutatavate materjalide koguväärtus ei ületa 70 % toote tehasehinnast

ex grupp 38

Mitmesugused keemiatooted; välja arvatud:

Valmistamine mis tahes rubriiki kuuluvatest materjalidest, v.a toote rubriiki kuuluv materjal. Tootega samasse rubriiki kuuluvaid materjale võib siiski kasutada, kui nende koguväärtus ei ületa 20 % toote tehasehinnast,

või

Valmistamine, mille puhul kasutatavate materjalide koguväärtus ei ületa 70 % toote tehasehinnast

ex 3803

Rafineeritud tallõli

Toortallõli rafineerimine

või

Valmistamine, mille puhul kasutatavate materjalide koguväärtus ei ületa 70 % toote tehasehinnast

ex 3805

Puhastatud sulfaattärpentin

Toorsulfaattärpentini puhastamine destilleerimise või rafineerimise teel

või

Valmistamine, mille puhul kasutatavate materjalide koguväärtus ei ületa 70 % toote tehasehinnast

3806 30

Estervaigud

Valmistamine vaikhapetest

või

Valmistamine, mille puhul kasutatavate materjalide koguväärtus ei ületa 70 % toote tehasehinnast

ex 3807

Puidupigi (puidutõrva pigi)

Puutõrva destilleerimine

või

Valmistamine, mille puhul kasutatavate materjalide koguväärtus ei ületa 70 % toote tehasehinnast

3809 10

Viimistlusained, värvikandjad ja värvikinnistid, mida kasutatakse värvimise või värvi kinnitumise kiirendamiseks, ning muud tekstiili-, paberi-, naha- jms tööstuses kasutatavad mujal nimetamata tooted ja valmistised (nt apretid ja peitsid): tärklisainete baasil

Valmistamine, mille puhul kasutatavate materjalide koguväärtus ei ületa 70 % toote tehasehinnast

3823

Tööstuslikud monokarboksüülrasvhapped; rafineerimisel saadud happelised õlid; tööstuslikud rasvalkoholid

Valmistamine mis tahes rubriiki kuuluvast materjalist, sh muust rubriiki 3823 kuuluvast materjalist,

või

Valmistamine, mille puhul kasutatavate materjalide koguväärtus ei ületa 70 % toote tehasehinnast

3824 60

Sorbitool, v.a alamrubriiki 2905.44 kuuluv

Valmistamine mis tahes alamrubriiki kuuluvatest materjalidest, v.a toote rubriiki ja alamrubriiki 2905.44 kuuluv materjal. Tootega samasse alamrubriiki kuuluvaid materjale võib kasutada, kui nende koguväärtus ei ületa 20 % toote tehasehinnast

või

Valmistamine, mille puhul kasutatavate materjalide koguväärtus ei ületa 70 % toote tehasehinnast

ex grupp 39

Plastid ja plasttooted; välja arvatud:

Valmistamine mis tahes rubriiki kuuluvatest materjalidest, v.a toote rubriiki kuuluv materjal.

või

Valmistamine, mille puhul kasutatavate materjalide koguväärtus ei ületa 70 % toote tehasehinnast

ex 3907

polükarbonaadist ja akrüülnitriilbutadieenstüreeni kopolümeerist (ABS) valmistatud kopolümeer

Valmistamine mis tahes rubriiki kuuluvatest materjalidest, v.a toote rubriiki kuuluv materjal. Tootega samasse rubriiki kuuluvaid materjale võib kasutada, kui nende koguväärtus ei ületa 50 % toote tehasehinnast, (4)

või

Valmistamine, mille puhul kasutatavate materjalide koguväärtus ei ületa 70 % toote tehasehinnast

 

polüester

Valmistamine mis tahes rubriiki kuuluvast materjalist, v.a toote rubriiki kuuluv materjal

või

Valmistamine tetrabroom (bisfenool A) polükarbonaadist

või

Valmistamine, mille puhul kasutatavate materjalide koguväärtus ei ületa 70 % toote tehasehinnast

ex 3920

Ionomeerlehed ja -kiled

Valmistamine termoplastsest osasoolast, mis kujutab endast metalliioonidega (peamiselt tsingi- ja naatriumiioonidega) osaliselt neutraliseeritud etüleeni ja metakrüülhappe kopolümeeri

või

Valmistamine, mille puhul kasutatavate materjalide koguväärtus ei ületa 70 % toote tehasehinnast

ex 3921

Metallitatud plastkiled

Valmistamine üliläbipaistvast polüesterkilest paksusega alla 23 mikroni (5)

või

Valmistamine, mille puhul kasutatavate materjalide koguväärtus ei ületa 70 % toote tehasehinnast

ex grupp 40

Kummi ja kummitooted, välja arvatud:

Valmistamine mis tahes rubriiki kuuluvast materjalist, v.a toote rubriiki kuuluv materjal

või

Valmistamine, mille puhul kasutatavate materjalide koguväärtus ei ületa 70 % toote tehasehinnast

4012

Protekteeritud või kasutatud kummist õhkrehvid; kummist täis- või padjandrehvid, vahetatavad kummist protektorid ja pöiavööd:

 

 

protekteeritud õhk-, täis-, või lausrehvid, kummist

Kasutatud rehvide protekteerimine

 

muud

Valmistamine mis tahes rubriiki kuuluvast materjalist, v.a rubriikidesse 4011 ja 4012 kuuluvad materjalid,

või

Valmistamine, mille puhul kasutatavate materjalide koguväärtus ei ületa 70 % toote tehasehinnast

ex grupp 41

Toornahad (v.a karusnahad) ja parknahk; välja arvatud:

Valmistamine mis tahes rubriiki kuuluvast materjalist, v.a toote rubriiki kuuluv materjal

4101 –4103

Veiste (k.a pühvlite) ja hobuslaste toornahad (värsked või soolatud, kuivatatud, painitud, pikeldatud või muul viisil konserveeritud, ent parkimata, pärgamentimata jm viisil edasi töötlemata), karvaga või karvata, laustetud või laustmata; lamba ja talle toornahad (värsked, soolatud, kuivatatud, painitud, pikeldatud, soolvees või muul viisil konserveeritud, ent parkimata, pärgamentimata jm viisil edasi töötlemata), villaga või villata, laustmata või laustetud, v.a grupi 41 märkuse 1 punktis c nimetatud; muud toornahad (värsked või soolatud, kuivatatud, painitud, pikeldatud, soolvees või muul viisil konserveeritud, ent parkimata, pärgamentimata jm viisil töötlemata), karvadega või ilma, laustetud või laustmata, v.a grupi 41 märkuse 1 punktis b või c nimetatud

Valmistamine mis tahes rubriiki kuuluvast materjalist

4104 –4106

Pargitud või enne kuivatamist järelpargitud nahad, villata või karvata, laustetud või lauskmata, kuid edasi töötlemata.

Alamrubriiki 4104.11, 4104.19, 4105.10, 4106.21, 4106.31 või 4106.91 kuuluvate pargitud või eelpargitud nahkade järelparkimine

või

Valmistamine mis tahes rubriiki kuuluvast materjalist, v.a toote rubriiki kuuluv materjal

4107 , 4112 ja 4113

Pärast parkimist või kuivatamiseelset järelparkimist muul viisil töödeldud nahad

Valmistamine mis tahes rubriiki kuuluvatest materjalidest, v.a toote rubriiki kuuluv materjal. Alamrubriiki 4104.41, 4104.49, 4105.30, 4106.22, 4106.32 ja 4106.92 kuuluvaid materjale võib siiski kasutada, kui pargitud või toornaha järelparkimine toimub kuivalt

Grupp 42

Nahktooted; sadulsepatooted ja rakmed; reisitarbed, käekotid jms tooted; tooted loomasooltest (v.a jämesiidist)

Valmistamine mis tahes rubriiki kuuluvast materjalist, v.a toote rubriiki kuuluv materjal

või

Valmistamine, mille puhul kasutatavate materjalide koguväärtus ei ületa 70 % toote tehasehinnast

ex grupp 43

Karusnahk ja tehiskarusnahk; nendest valmistatud tooted; välja arvatud:

Valmistamine mis tahes rubriiki kuuluvast materjalist, v.a toote rubriiki kuuluv materjal

või

Valmistamine, mille puhul kasutatavate materjalide koguväärtus ei ületa 70 % toote tehasehinnast

4301

Toorkarusnahad (sh pead, sabad, käpad jm köösneritööks sobivad tükid ning lõiked), v.a rubriikides 4101 , 4102 või 4103 nimetatud toornahad

Valmistamine mis tahes rubriiki kuuluvast materjalist

ex 4302

Pargitud või töödeldud ühendatud karusnahad:

 

 

nelinurksete tükkide, ristide vm kujunditena

Ühendamata pargitud või töödeldud karusnaha pleegitamine või värvimine lisaks lõikamisele ja ühendamisele

 

muud

Valmistamine ühendamata pargitud või töödeldud karusnahast

4303

Karusnahast rõivad, rõivamanused jm karusnahatooted

Valmistamine rubriigi 4302 pargitud või töödeldud ühendamata karusnahast

ex grupp 44

Puit ja puittooted; puusüsi; välja arvatud:

Valmistamine mis tahes rubriiki kuuluvast materjalist, v.a toote rubriiki kuuluv materjal

või

Valmistamine, mille puhul kasutatavate materjalide koguväärtus ei ületa 70 % toote tehasehinnast

ex 4407

Pikikiudu saetud või lõhestatud ja spoonihööveldatud või -kooritud puit paksusega üle 6 mm, hööveldatud, lihvitud või pikijätkatud

Hööveldamine, lihvimine või pikijätkamine

ex 4408

Spoon vineerimiseks (k.a spoonihööveldatud kihtpuitmaterjal) ja vineeri valmistamiseks, paksusega kuni 6 mm, servjätkatud, ja muu pikikiudu saetud, spoonihööveldatud või kooritud puit, paksusega kuni 6 mm, hööveldatud, lihvitud või pikijätkatud

Servjätkamine, hööveldamine, lihvimine või pikijätkamine

ex 4410 – ex 4413

Profileeritud liistud, sh profileeritud põrandaliistud jm profileeritud lauad

Profileerimine

ex 4415

Puidust pakk-kastid, karbid, salved, trumlid jms puitpakendid

Valmistamine mõõtu lõikamata laudadest

ex 4418

Puidust tisleri- ja puusepatooted

Valmistamine mis tahes rubriiki kuuluvatest materjalidest, v.a toote rubriiki kuuluv materjal. Puidust kärgpaneele, katusesindleid ja -laaste võib siiski kasutada

 

profileeritud liistud

Profileerimine

ex 4421

Tuletikutoorikud; puidust jalatsinaelad ja -tihvtid

Valmistamine mis tahes rubriigi puidust, v.a rubriigi 4409 pidevprofiiliga puidust

ex grupp 51

Lambavill ja muude loomade vill ning loomakarvad; hobusejõhvist lõng ja riie; välja arvatud:

Valmistamine mis tahes rubriiki kuuluvast materjalist, v.a toote rubriiki kuuluv materjal

5106 –5110

Lambavillast ja muude loomade villast, loomakarvadest või hobusejõhvist lõng

Looduslike kiudude ketramine või keemiliste kiudude ekstrusioon, millega kaasneb ketramine (6)

5111 –5113

Lambavillast, muude loomade villast, loomakarvadest või hobusejõhvist riie

Kudumine (6)

või

Trükkimine, millega kaasneb vähemalt kaks ettevalmistus- või viimistlustoimingut (nt pesemine, pleegitamine, merseriseerimine, termofikseerimine, karvastamine, kalandreerimine, kokkutõmbumisvastane töötlemine, püsiviimistlemine, dekateerimine, immutamine, nõelumine ja nopete eemaldamine), kui kasutatava trükkimata kanga väärtus ei ületa 47,5 % toote tehasehinnast

ex grupp 52

Puuvill; välja arvatud:

Valmistamine mis tahes rubriiki kuuluvast materjalist, v.a toote rubriiki kuuluv materjal

5204 –5207

Puuvillane lõng ja niit

Looduslike kiudude ketramine või keemiliste kiudude ekstrusioon, millega kaasneb ketramine (6)

5208 –5212

Puuvillane riie:

Kudumine (6)

või

Trükkimine, millega kaasneb vähemalt kaks ettevalmistus- või viimistlustoimingut (nt pesemine, pleegitamine, merseriseerimine, termofikseerimine, karvastamine, kalandreerimine, kokkutõmbumisvastane töötlemine, püsiviimistlemine, dekateerimine, immutamine, nõelumine ja nopete eemaldamine), kui kasutatava trükkimata kanga väärtus ei ületa 47,5 % toote tehasehinnast

ex grupp 53

Muud taimsed tekstiilkiud; paberlõng ja paberlõngast riie; välja arvatud:

Valmistamine mis tahes rubriiki kuuluvast materjalist, v.a toote rubriiki kuuluv materjal

5306 –5308

Lõng muudest taimsetest tekstiilkiududest; paberlõng

Looduslike kiudude ketramine või keemiliste kiudude ekstrusioon, millega kaasneb ketramine (6)

5309 –5311

Muudest taimsetest tekstiilkiududest riie; paberlõngast riie:

Kudumine (6)

Trükkimine, millega kaasneb vähemalt kaks ettevalmistus- või viimistlustoimingut (nt pesemine, pleegitamine, merseriseerimine, termofikseerimine, karvastamine, kalandreerimine, kokkutõmbumisvastane töötlemine, püsiviimistlemine, dekateerimine, immutamine, nõelumine ja nopete eemaldamine), kui kasutatava trükkimata kanga väärtus ei ületa 47,5 % toote tehasehinnast

5401 –5406

Keemilistest filamentkiududest lõng, monofilament ja niit

Keemiliste kiudude ekstrusioon, millega kaasneb ketramine või looduslike kiudude ketramine (6)

5407 ja 5408

Keemilisest filamentlõngast riie:

Kudumine (6)

või

Trükkimine, millega kaasneb vähemalt kaks ettevalmistus- või viimistlustoimingut (nt pesemine, pleegitamine, merseriseerimine, termofikseerimine, karvastamine, kalandreerimine, kokkutõmbumisvastane töötlemine, püsiviimistlemine, dekateerimine, immutamine, nõelumine ja nopete eemaldamine), kui kasutatava trükkimata kanga väärtus ei ületa 47,5 % toote tehasehinnast

5501 –5507

Keemilised staapelkiud

Keemiliste kiudude ekstrusioon

5508 –5511

Keemilistest staapelkiududest lõng ja õmblusniit

Looduslike kiudude ketramine või keemiliste kiudude ekstrusioon, millega kaasneb ketramine (6)

5512 –5516

Keemilistest staapelkiududest riie

Kudumine (6)

või

Trükkimine, millega kaasneb vähemalt kaks ettevalmistus- või viimistlustoimingut (nt pesemine, pleegitamine, merseriseerimine, termofikseerimine, karvastamine, kalandreerimine, kokkutõmbumisvastane töötlemine, püsiviimistlemine, dekateerimine, immutamine, nõelumine ja nopete eemaldamine), kui kasutatava trükkimata kanga väärtus ei ületa 47,5 % toote tehasehinnast

ex grupp 56

Vatt, vilt ja lausriie; erilõngad; nöörid, paelad, köied ja tooted nendest; välja arvatud:

Keemiliste kiudude ekstrusioon, millega kaasneb ketramine või looduslike kiudude ketramine,

või

Flokeerimine, millega kaasneb värvimine või trükkimine (6)

5602

Vilt, impregneeritud, pealistatud, kaetud või lamineeritud või mitte:

 

 

nõeltöödeldud vilt

Keemiliste kiudude ekstrusioon, millega kaasneb kanga moodustumine,

kuid:

rubriiki 5402 kuuluvat polüpropüleenfilamenti,

rubriiki 5503 või 5506 kuuluvaid polüpropüleenkiudusid, või

rubriiki 5501 kuuluvaid polüpropüleenfilamentköisikuid,

milles iga filamendi või kiu joontihedus on alla 9 detsiteksi, võib kasutada, kui nende koguväärtus ei ületa 40 % toote tehasehinnast,

või

Looduslikest kiududest vildi puhul ainult kanga valmistamine (6)

 

muud

Keemiliste kiudude ekstrusioon, millega kaasneb kanga moodustumine,

või

Muu looduslikest kiududest vildi puhul ainult kanga valmistamine (6)

5603

Lausriie, impregneeritud, pealistatud, kaetud või lamineeritud või mitte

Igasugune lausriide valmistamine, sealhulgas nõeltorkemeetodil

5604

Tekstiiliga kaetud kumminiit ja -pael; tekstiillõng ning rubriiki 5404 või 5405 kuuluvad ribad jms, impregneeritud, pealistatud, kaetud või ümbritsetud kummi või plastiga:

 

 

tekstiiliga kaetud kumminiit ja -pael

Valmistamine tekstiiliga katmata kumminiidist või -paelast

 

muud

Keemiliste kiudude ekstrusioon, millega kaasneb ketramine või looduslike kiudude ketramine (6)

5605

Metalliseeritud lõng, mähitud või mähkimata, mis koosneb metallniidi, -riba või -pulbriga kombineeritud või metalliga kaetud tekstiillõngast või rubriigi 5404 või 5405 ribast vms

Keemiliste kiudude ekstrusioon, millega kaasneb ketramine või looduslike kiudude ja/või keemiliste staapelkiudude ketramine (6)

5606

Mähitud lõng, rubriiki 5404 või 5405 kuuluvad mähitud ribad jms (v.a rubriigi 5605 lõng ja mähitud lõng hobusejõhvist); šenill-lõng (k.a šenill-lõng flokist); bukleelõng

Keemiliste kiudude ekstrusioon, millega kaasneb ketramine või looduslike kiudude ja/või keemiliste staapelkiudude ketramine,

või

Ketramine, millega kaasneb flokeerimine,

või

Flokeerimine, millega kaasneb värvimine (6)

Grupp 57

Vaibad jm tekstiilpõrandakatted

Looduslike kiudude ja/või keemiliste staapelkiudude ketramine või keemilistest filamentkiududest lõnga ekstrusioon, millega kaasneb kõigil juhtudel kudumine,

või

Valmistamine kookos-, sisal- või džuutlõngast,

või

Flokeerimine, millega kaasneb värvimine või trükkimine,

või

Taftingtöötlus, millega kaasneb värvimine või trükkimine.

Keemiliste kiudude ekstrusioon, millega kaasneb lausriide valmistamine, sealhulgas nõeltorkemeetodil, (6)

kuid:

rubriiki 5402 kuuluvat polüpropüleenfilamenti,

rubriiki 5503 või 5506 kuuluvaid polüpropüleenkiudusid, või

rubriiki 5501 kuuluvaid polüpropüleenfilamentköisikuid,

milles iga filamendi või kiu joontihedus on alla 9 detsiteksi võib kasutada, kui nende koguväärtus ei ületa 40 % toote tehasehinnast.

Aluskihina võib kasutada džuutriiet

ex grupp 58

Eririie; taftingriie; pits; seinavaibad; posamendid; tikandid; välja arvatud:

Kudumine (6)

või

Trükkimine, millega kaasneb vähemalt kaks ettevalmistus- või viimistlustoimingut (nt pesemine, pleegitamine, merseriseerimine, termofikseerimine, karvastamine, kalandreerimine, kokkutõmbumisvastane töötlemine, püsiviimistlemine, dekateerimine, immutamine, nõelumine ja nopete eemaldamine), kui kasutatava trükkimata kanga väärtus ei ületa 47,5 % toote tehasehinnast

5805

Gobeläänid, Flandria, Aubussoni, Beauvais’ jms tüüpi käsitelgedel valmistatud seinavaibad ning käsitsi väljaõmmeldud (näiteks vars- või ristpistes) seinavaibad, valmistoodetena või mitte

Valmistamine mis tahes rubriiki kuuluvast materjalist, v.a toote rubriiki kuuluv materjal

5810

Tikandid meetrikauba, ribade või motiividena

Valmistamine, mille puhul kasutatavate materjalide koguväärtus ei ületa 50 % toote tehasehinnast

5901

Kummi või tärklisainetega pealistatud tekstiilriie raamatute väliskaanteks jms otstarbeks; pausriie; ettevalmistatud maalimislõuend; vaheriie jms jäik kübara alusriie

Kudumine, millega kaasneb flokeerimine või pealistamine,

või

Flokeerimine, millega kaasneb värvimine või trükkimine

5902

Rehvikoortriie eriti tugevast nailonlõngast või muust eriti tugevast polüamiid-, polüester- või viskooslõngast

 

 

sisaldab tekstiilmaterjale kuni 90 % massist

Kudumine

 

muud

Keemiliste kiudude ekstrusioon, millega kaasneb kudumine

5903

Plastiga impregneeritud, pealistatud, kaetud või lamineeritud tekstiilriie (v.a rubriiki 5902 kuuluv)

Kudumine, millega kaasneb värvimine või pealistamine

või

Trükkimine, millega kaasneb vähemalt kaks ettevalmistus- või viimistlustoimingut (nagu pesemine, pleegitamine, merseriseerimine, termofikseerimine, karvastamine, kalandreerimine, kokkutõmbumisvastane töötlemine, püsiviimistlemine, dekateerimine, immutamine, nõelumine ja nopete eemaldamine), kui kasutatava trükkimata kanga väärtus ei ületa 47,5 % toote tehasehinnast

5904

Linoleum, mõõtu lõigatud või lõikamata; põrandakatted tekstiilalusel, mõõtu lõigatud või lõikamata

Kudumine, millega kaasneb värvimine või pealistamine (6)

5905

Tekstiilseinakatted:

 

 

kummi, plasti vm ainetega impregneeritud, pealistatud, kaetud või lamineeritud

Kudumine, millega kaasneb värvimine või pealistamine

 

muud

Looduslike kiudude ja/või keemiliste staapelkiudude ketramine või keemilistest filamentkiududest lõnga ekstrusioon, millega kaasneb kõigil juhtudel kudumine,

või

Kudumine, millega kaasneb värvimine või pealistamine

või

Trükkimine, millega kaasneb vähemalt kaks ettevalmistus- või viimistlustoimingut (nagu pesemine, pleegitamine, merseriseerimine, termofikseerimine, karvastamine, kalandreerimine, kokkutõmbumisvastane töötlemine, püsiviimistlemine, dekateerimine, immutamine, nõelumine ja nopete eemaldamine), kui kasutatava trükkimata kanga väärtus ei ületa 47,5 % toote tehasehinnast (6):

5906

Kummeeritud tekstiilriie, v.a rubriiki 5902 kuuluv:

 

 

silmkoelised ja heegeldatud kangad

Looduslike kiudude ja/või keemiliste staapelkiudude ketramine või keemilistest filamentkiududest lõnga ekstrusioon, millega kaasneb kõigil juhtudel silmuskudumine,

või

Silmuskudumine, millega kaasneb värvimine või pealistamine,

või

Looduslikest kiududest lõnga värvimine, millega kaasneb silmuskudumine (6)

 

muud sünteesfilamentlõngast kangad tekstiilmaterjalisisaldusega üle 90 % massist

Keemiliste kiudude ekstrusioon, millega kaasneb kudumine

 

muud

Kudumine, millega kaasneb värvimine või pealistamine

või

Looduslikest kiududest lõnga värvimine, millega kaasneb kudumine

5907

Tekstiilriie, mujal nimetamata viisil impregneeritud, pealistatud või kaetud; maalitud lõuend teatridekoratsioonideks, stuudio fooniks jms

Kudumine, millega kaasneb flokeerimine või pealistamine,

või

Flokeerimine, millega kaasneb värvimine või trükkimine,

või

Trükkimine, millega kaasneb vähemalt kaks ettevalmistus- või viimistlustoimingut (nagu pesemine, pleegitamine, merseriseerimine, termofikseerimine, karvastamine, kalandreerimine, kokkutõmbumisvastane töötlemine, püsiviimistlemine, dekateerimine, immutamine, nõelumine ja nopete eemaldamine), kui kasutatava trükkimata kanga väärtus ei ületa 47,5 % toote tehasehinnast

5908

Tekstiiltahid lampidele, ahjudele, välgumihklitele, küünaldele vms, telgedel kootud, punutud või silmkoelised; hõõgsukad ja ringkootud hõõgsukakangas selleks otstarbeks, impregneeritud või impregneerimata:

 

 

impregneeritud hõõgsukad

Valmistamine ringkootud hõõgsukakangast

 

muud

Valmistamine mis tahes rubriiki kuuluvast materjalist, v.a toote rubriiki kuuluv materjal

5909 –5911

Tehnilise otstarbega tekstiiltooted:

 

 

poleerimiskettad ja -rõngad, v.a rubriiki 5911 kuuluvast vildist

Kudumine

 

tavaliselt paberitööstuses vm tehnilisel otstarbel kasutatav rubriiki 5911 kuuluv riie, vanutatud või vanutamata, impregneeritud või impregneerimata, pealistatud või pealistamata, ringkootud või lõputu lindina, ühe- või mitmekordse lõime ja/või koelõngaga või siledakoeline mitmekordse lõime ja/või koelõngaga

Kudumine (6)

 

muud

Keemilistest filamentkiududest lõnga ekstrusioon või looduslike kiudude või keemiliste staapelkiudude ketramine, millega kaasneb kudumine (6),

või

Kudumine, millega kaasneb värvimine või pealistamine

Grupp 60

silmkoelised ja heegeldatud kangad

Looduslike kiudude ja/või keemiliste staapelkiudude ketramine või keemilistest filamentkiududest lõnga ekstrusioon, millega kaasneb kõigil juhtudel silmuskudumine,

või

Silmuskudumine, millega kaasneb flokeerimine või pealistamine,

või

Flokeerimine, millega kaasneb värvimine või trükkimine,

või

Looduslikest kiududest lõnga värvimine, millega kaasneb silmuskudumine,

või

Korrutamine ja tekstureerimine, millega kaasneb silmuskudumine, kui kasutatava korrutamata/tekstureerimata lõnga väärtus ei ületa 47,5 % toote tehasehinnast

Grupp 61

Silmkoelised ja heegeldatud rõivad ning rõivamanused (trikootooted):

 

 

saadud mitme kindlakujuliseks lõigatud või kindlakujuliseks kootud või heegeldatud silmkootud või heegeldatud detaili kokkuõmblemisel vm viisil ühendamisel

Valmistamine kangast

 

muud

Looduslike kiudude ja/või keemiliste staapelkiudude ketramine või keemilistest filamentkiududest lõnga ekstrusioon, millega kaasneb kõigil juhtudel silmuskudumine (kudumine tootele kuju andmiseks),

või

Looduslikest kiududest lõnga värvimine, millega kaasneb silmuskudumine (kudumine tootele kuju andmiseks) (6)

ex grupp 62

Rõivad ja rõivamanused, v.a silmkoelised või heegeldatud; välja arvatud:

Valmistamine kangast

6213 ja 6214

Taskurätikud, suurrätikud, pea- ja kaelarätikud, sallid, mantiljad, loorid jms:

 

 

Tikitud

Kudumine, millega kaasneb kokkuõmblemine (sealhulgas väljalõikamine)

või

Valmistamine tikkimata kangast, kui selle väärtus ei ületa 40 % toote tehasehinnast (7)

või

Kokkuõmblemine, millele eelneb trükkimine ja millega kaasneb vähemalt kaks ettevalmistus- või viimistlustoimingut (nagu pesemine, pleegitamine, merseriseerimine, termofikseerimine, karvastamine, kalandreerimine, kokkutõmbumisvastane töötlemine, püsiviimistlemine, dekateerimine, immutamine, nõelumine ja nopete eemaldamine), kui kasutatava trükkimata kanga väärtus ei ületa 47,5 % toote tehasehinnast (6)  (7)

 

muud

Kudumine, millega kaasneb kokkuõmblemine (sealhulgas väljalõikamine)

või

Kokkuõmblemine, millele järgneb trükkimine, millega kaasneb vähemalt kaks ettevalmistus- või viimistlustoimingut (nagu pesemine, pleegitamine, merseriseerimine, termofikseerimine, karvastamine, kalandreerimine, kokkutõmbumisvastane töötlemine, püsiviimistlemine, dekateerimine, immutamine, nõelumine ja nopete eemaldamine), kui kasutatava trükkimata kanga väärtus ei ületa 47,5 % toote tehasehinnast (6)  (7)

6217

Muud valmis rõivamanused; rõivaste ja rõivamanuste osad, v.a rubriiki 6212 kuuluvate toodete osad:

 

 

tikitud

Kudumine, millega kaasneb kokkuõmblemine (sealhulgas väljalõikamine)

või

Valmistamine tikkimata kangast, kui selle väärtus ei ületa 40 % toote tehasehinnast (7)

 

tulekaitsevahendid aluminiseeritud polüestrist fooliumiga kaetud kangast

Kudumine, millega kaasneb kokkuõmblemine (sealhulgas väljalõikamine)

või

Pealistamine, kui kasutatud pealistamata kanga väärtus ei ületa 40 % toote tehasehinnast, millega kaasneb kokkuõmblemine (sealhulgas väljalõikamine) (7)

 

valmis lõigatud vaheriie kraedeks ja kätisteks

Valmistamine mis tahes rubriiki kuuluvatest materjalidest, v.a toote rubriiki kuuluv materjal, mille puhul kõikide kasutatavate materjalide väärtus ei ületa 40 % toote tehasehinnast

ex grupp 63

Muud tekstiilist valmistooted; komplektid; kantud rõivad ja kasutatud tekstiiltooted; kaltsud; välja arvatud:

Valmistamine mis tahes rubriiki kuuluvast materjalist, v.a toote rubriiki kuuluv materjal

6301 –6304

Tekid, reisivaibad, voodipesu jms; kardinad jms; muud sisustustarbed:

 

 

vildist, lausriidest

Igasugune lausriide valmistamine, sealhulgas nõeltorkemeetodil, millega kaasneb kokkuõmblemine (sealhulgas väljalõikamine)

 

muud:

 

 

tikitud

Kudumine või silmuskudumine, millega kaasneb kokkuõmblemine (sealhulgas väljalõikamine)

või

Valmistamine tikkimata kangast, kui selle väärtus ei ületa 40 % toote tehasehinnast (7)  (8)

 

muud

Kudumine või silmuskudumine, millega kaasneb kokkuõmblemine (sealhulgas väljalõikamine)

6305

Kotid kaupade pakendamiseks

Kudumine või silmuskudumine ja kokkuõmblemine (sealhulgas väljalõikamine) (6)

6306

Presentkatted, markiisid ja päikesekatted; telgid; paatide, purjelaudade või muude sõidukite purjed; matkatarbed:

 

 

lausriidest

Igasugune lausriide valmistamine, sealhulgas nõeltorkemeetodil, millega kaasneb kokkuõmblemine (sealhulgas väljalõikamine)

 

muud

Kudumine, millega kaasneb valmistamine (sealhulgas väljalõikamine) (6)  (7)

või

Pealistamine, kui kasutatud pealistamata kanga väärtus ei ületa 40 % toote tehasehinnast, millega kaasneb kokkuõmblemine (sealhulgas väljalõikamine)

6307

Muud valmistooted, k.a rõivalõiked (šabloonid)

Valmistamine, mille puhul kasutatavate materjalide koguväärtus ei ületa 40 % toote tehasehinnast

6308

Komplektid riidest ja lõngast, lisanditega või ilma, vaipade, seinavaipade, tikitud laudlinade, salvrätikute vms tekstiiltoodete valmistamiseks, jaemüügiks pakendatud

Komplekti iga ese peab vastama reeglile, mida kohaldataks eseme suhtes juhul, kui see ei kuuluks komplekti. Komplektis võib siiski olla päritolustaatuseta esemeid, kui nende koguväärtus ei ületa 25 % komplekti tehasehinnast

ex grupp 64

Jalatsid, kedrid jms tooted; nende osad; välja arvatud:

Valmistamine mis tahes rubriiki kuuluvast materjalist, v.a sisetalla vm tallaosa külge kinnitatud rubriiki 6406 kuuluvad kokkupandud pealsed

6406

Jalatsite osad (k.a pealsed, ka muude tallaosade kui välistalla külge kinnitatud); eemaldatavad sisetallad, kannapehmendused jms; kedrid, säärised jms ning nende osad

Valmistamine mis tahes rubriiki kuuluvast materjalist, v.a toote rubriiki kuuluv materjal

Grupp 65

Peakatted ja nende osad

Valmistamine mis tahes rubriiki kuuluvast materjalist, v.a toote rubriiki kuuluv materjal

ex grupp 68

Kivist, kipsist, tsemendist, asbestist, vilgust jms materjalist tooted

Valmistamine mis tahes rubriiki kuuluvast materjalist, v.a toote rubriiki kuuluv materjal

või

Valmistamine, mille puhul kasutatavate materjalide koguväärtus ei ületa 70 % toote tehasehinnast

ex 6803

Tooted looduslikust või aglomeeritud kiltkivist

Valmistamine töödeldud kiltkivist

ex 6812

Asbesttooted; asbestil põhinevatest või asbestil ja magneesiumkarbonaadil põhinevatest segudest tooted

Valmistamine mis tahes rubriiki kuuluvast materjalist

ex 6814

Vilgust, sh paagutatud või regenereeritud vilgust tooted, paberist, papist või muust materjalist alusel

Valmistamine töödeldud vilgust (sh paagutatud või regenereeritud vilgust)

Grupp 69

Keraamikatooted

Valmistamine mis tahes rubriiki kuuluvast materjalist, v.a toote rubriiki kuuluv materjal

või

Valmistamine, mille puhul kasutatavate materjalide koguväärtus ei ületa 70 % toote tehasehinnast

ex grupp 70

Klaas ja klaastooted, v.a:

Valmistamine mis tahes rubriiki kuuluvast materjalist, v.a toote rubriiki kuuluv materjal

või

Valmistamine, mille puhul kasutatavate materjalide koguväärtus ei ületa 70 % toote tehasehinnast

7006

Rubriigi 7003 , 7004 või 7005 klaas, painutatud, töödeldud servadega, graveeritud, puuritud

 

 

Dielektrilise kilega kaetud klaasplaatalused, SEMII standardite kohased pooljuhid (9)

Valmistamine rubriiki 7006 kuuluvatest katmata klaasplaatalustest

 

muud

Valmistamine rubriiki 7001 kuuluvatest materjalidest

7010

Korvpudelid, pudelid, kolvid, purgid, kannud, rohupudelid, ampullid jm klaasmahutid kaupade säilitamiseks, pakendamiseks või transpordiks; klaasist konservipurgid; klaaskorgid, -kaaned jm klaasist sulgurid

Valmistamine mis tahes rubriiki kuuluvast materjalist, v.a toote rubriiki kuuluv materjal

või

Klaasesemete lihvimine, kui lihvimata klaasesemete koguväärtus ei ületa 50 % toote tehasehinnast

7013

Klaaskaubad, mis on ette nähtud laua katmiseks, köögis kasutamiseks, tualett- ja kontoritarvetena, ruumide kaunistamiseks vms otstarbeks (v.a rubriikide 7010 ja 7018 tooted)

Valmistamine mis tahes rubriiki kuuluvast materjalist, v.a toote rubriiki kuuluv materjal,

või

Klaasesemete lihvimine, kui lihvimata klaasesemete koguväärtus ei ületa 50 % toote tehasehinnast,

või

Käsitsi puhutud klaasesemete käsitsi kaunistamine (v.a siiditrükk), kui käsitsi puhutud klaasesemete koguväärtus ei ületa 50 % toote tehasehinnast

ex 7019

Klaaskiust tooted, v.a lõng

Valmistamine:

värvimata kamm- või kraaslindist, heidest, lõngast ja tükeldatud kiust, või

klaasvillast

ex grupp 71

Looduslikud ja kultiveeritud pärlid, vääris- ja poolvääriskivid, väärismetallid, väärismetallidega plakeeritud metallid, nendest valmistatud tooted; juveeltoodete imitatsioonid; mündid; välja arvatud:

Valmistamine mis tahes rubriiki kuuluvast materjalist, v.a toote rubriiki kuuluv materjal

või

Valmistamine, mille puhul kasutatavate materjalide koguväärtus ei ületa 70 % toote tehasehinnast

7106 , 7108 ja 7110

Väärismetallid:

 

 

survetöötlemata

Valmistamine mis tahes rubriiki kuuluvast materjalist, v.a rubriikidesse 7106 , 7108 ja 7110 kuuluvad materjalid,

või

Rubriiki 7106 , 7108 või 7110 kuuluvate väärismetallide elektrolüütiline, termiline või keemiline eraldamine

või

Rubriiki 7106 , 7108 või 7110 kuuluvate väärismetallide sulatamine ja/või legeerimine omavahel või mitteväärismetallidega

 

pooltöödeldud või pulbrina

Valmistamine survetöötlemata väärismetallidest

ex 7107 , ex 7109 ja ex 7111

Väärismetallidega plakeeritud metallid, pooltöödeldud

Valmistamine väärismetalliga plakeeritud survetöötlemata metallist

7115

Muud tooted väärismetallist või väärismetalliga plakeeritud metallist

Valmistamine mis tahes rubriiki kuuluvast materjalist, v.a toote rubriiki kuuluv materjal

7117

Juveeltoodete imitatsioonid

Valmistamine mis tahes rubriiki kuuluvast materjalist, v.a toote rubriiki kuuluv materjal

või

Valmistamine väärismetalliga pindamata või katmata mitteväärismetallosadest, kui kõikide kasutatavate materjalide väärtus ei ületa 50 % toote tehasehinnast

ex grupp 73

Raud- ja terastooted, välja arvatud:

Valmistamine mis tahes rubriiki kuuluvast materjalist, v.a toote rubriiki kuuluv materjal

ex 7301

Sulundkonstruktsioonid

Valmistamine rubriiki 7207 kuuluvatest materjalidest

7302

Raudteede ja trammiteede rauast või terasest konstruktsioonielemendid: rööpad, hammas- ja vasturööpad, pöörmed, riströöpad, pöörmekangid jm ristühendused, liiprid, lukuliiprid, aluslapid, sidelapid, kiilud, tugiplaadid, tugipadjad, tõmmitsad, kandurid, rööpapoldid jm detailid rööbaste ühendamiseks või kinnitamiseks

Valmistamine rubriiki 7206 kuuluvatest materjalidest

7304 , 7305 ja 7306

Rauast (v.a malmist) või terasest torud ja õõnesprofiilid

Valmistamine rubriiki 7206 , 7207 , 7208 , 7209 , 7210 , 7211 , 7212 , 7218 , 7219 , 7220 või 7224 kuuluvatest materjalidest

ex 7307

Roostevabast terasest toruliitmikud

Sepistatud toorikute treimine, puurimine, hõõritsemine, väliskeermestamine, kraatide eemaldamine ja liivjugameetodil puhastamine, kui kasutatavate toorikute koguväärtus ei ületa 35 % toote tehasehinnast

7308

Rauast või terasest metallkonstruktsioonid (v.a rubriigi 9406 kokkupandavad ehitised) ja nende osad (näiteks sillad, sillasektsioonid, lüüsiväravad, tornid, sõrestikmastid, katusekatted, katusefermid, uksed, aknad, nende raamid, lävepakud, aknaluugid, balustraadid, piilarid ja sambad); tahvlid, vardad, kujuprofiilid, torud jms tarindites kasutatavad raud- või terastooted

Valmistamine mis tahes rubriiki kuuluvatest materjalidest, v.a toote rubriiki kuuluv materjal. Rubriiki 7301 kuuluvaid keevitatud kujuprofiile ei tohi siiski kasutada

ex 7315

Rehviketid

Valmistamine, mille puhul kõigi kasutatavate rubriiki 7315 kuuluvate materjalide väärtus ei ületa 50 % toote tehasehinnast

ex grupp 74

Vask ja vasktooted; välja arvatud:

Valmistamine mis tahes rubriiki kuuluvast materjalist, v.a toote rubriiki kuuluv materjal

7403

Rafineeritud vask ja vasesulamid, survetöötlemata

Valmistamine mis tahes rubriiki kuuluvast materjalist

ex grupp 76

Alumiinium ja alumiiniumtooted; välja arvatud:

Valmistamine mis tahes rubriiki kuuluvast materjalist, v.a toote rubriiki kuuluv materjal

7601

Survetöötlemata alumiinium

Valmistamine mis tahes rubriiki kuuluvast materjalist

7607

Alumiiniumfoolium (trükiga kaetud või mitte, paberist, papist, plastist vms materjalist aluskihiga või ilma) paksusega kuni 0,2 mm (aluskihti arvestamata),

Valmistamine mis tahes rubriiki kuuluvatest materjalidest, v.a toote rubriiki ja rubriiki 7606 kuuluv materjal

ex grupp 78

Plii ja pliitooted, välja arvatud:

Valmistamine mis tahes rubriiki kuuluvast materjalist, v.a toote rubriiki kuuluv materjal

7801

Survetöötlemata plii:

 

 

rafineeritud plii

Valmistamine mis tahes rubriiki kuuluvast materjalist

 

muud

Valmistamine mis tahes rubriiki kuuluvatest materjalidest, v.a toote rubriiki kuuluv materjal. Rubriiki 7802 kuuluvaid jäätmeid ja jääke ei tohi siiski kasutada

Grupp 80

Tina ja tinatooted

Valmistamine mis tahes rubriiki kuuluvast materjalist, v.a toote rubriiki kuuluv materjal

ex grupp 82

Mitteväärismetallist tööriistad, terariistad, lusikad ja kahvlid; nende mitteväärismetallist osad; välja arvatud:

Valmistamine mis tahes rubriiki kuuluvast materjalist, v.a toote rubriiki kuuluv materjal

või

Valmistamine, mille puhul kasutatavate materjalide koguväärtus ei ületa 70 % toote tehasehinnast

8206

Jaemüügiks pakendatud komplektid kahest või enamast rubriikidesse 8202 –8205 kuuluvast tööriistast

Valmistamine mis tahes rubriiki kuuluvatest materjalidest, v.a rubriikidesse 8202 –8205 kuuluvad materjalid. Komplektis võib siiski olla rubriikidesse 8202 –8205 kuuluvaid tööriistu, kui nende koguväärtus ei ületa 15 % komplekti tehasehinnast

8211

Lõiketeradega noad, hammastatud või mitte (sh aianoad), v.a rubriigi 8208 noad, nende lõiketerad

Valmistamine mis tahes rubriiki kuuluvatest materjalidest, v.a toote rubriiki kuuluv materjal. Mitteväärismetallist noateri ja noapäid võib siiski kasutada

8214

Muud terariistad (näiteks juukselõikusmasinad, lihuniku- ja köögikirved, raiumis- ja hakkimisnoad, paberinoad); maniküüri- ja pediküürikomplektid ja -tarbed (sh küüneviilid)

Valmistamine mis tahes rubriiki kuuluvatest materjalidest, v.a toote rubriiki kuuluv materjal. Mitteväärismetallist käepidemeid võib siiski kasutada

8215

Lusikad, kahvlid, kulbid, vahukulbid, tordilabidad, kala- ja võinoad, suhkrutangid jms köögi- ja lauatarbed

Valmistamine mis tahes rubriiki kuuluvatest materjalidest, v.a toote rubriiki kuuluv materjal. Mitteväärismetallist käepidemeid võib siiski kasutada

ex grupp 83

Mitmesugused mitteväärismetallist tooted; välja arvatud:

Valmistamine mis tahes rubriiki kuuluvast materjalist, v.a toote rubriiki kuuluv materjal

või

Valmistamine, mille puhul kasutatavate materjalide koguväärtus ei ületa 70 % toote tehasehinnast

ex 8302

Muud kinnitusdetailid, furnituurid jms tooted ehitiste jaoks ning uste automaatsulgurid

Valmistamine mis tahes rubriiki kuuluvatest materjalidest, v.a toote rubriiki kuuluv materjal. Muid rubriiki 8302 kuuluvaid materjale võib siiski kasutada, kui nende koguväärtus ei ületa 20 % toote tehasehinnast

ex 8306

Mitteväärismetallist kujukesed jm dekoratiivesemed

Valmistamine mis tahes rubriiki kuuluvatest materjalidest, v.a toote rubriiki kuuluv materjal. Muid rubriiki 8306 kuuluvaid materjale võib siiski kasutada, kui nende koguväärtus ei ületa 30 % toote tehasehinnast

ex grupp 84

Tuumareaktorid, katlad, masinad ja mehaanilised seadmed; nende osad; välja arvatud:

Valmistamine mis tahes rubriiki kuuluvast materjalist, v.a toote rubriiki kuuluv materjal

või

Valmistamine, mille puhul kasutatavate materjalide koguväärtus ei ületa 70 % toote tehasehinnast

8401

Tuumareaktorid; tuumareaktorite kütteelemendid (kassetid), kiiritamata; seadmed ja aparaadid isotoopide eraldamiseks

Valmistamine, mille puhul kasutatavate materjalide koguväärtus ei ületa 70 % toote tehasehinnast

8407

Sädesüütega sisepõlemis-kolbmootorid ja rootormootorid

Valmistamine, mille puhul kasutatavate materjalide koguväärtus ei ületa 70 % toote tehasehinnast

8408

Survesüütega sisepõlemis-kolbmootorid (diisel- või pooldiiselmootorid)

Valmistamine, mille puhul kasutatavate materjalide koguväärtus ei ületa 70 % toote tehasehinnast

8427

Kahvellaadurid; muud tõste- või teisaldusmehhanismiga varustatud veokid

Valmistamine, mille puhul kasutatavate materjalide koguväärtus ei ületa 70 % toote tehasehinnast

8482

Veerelaagrid

Valmistamine, mille puhul kasutatavate materjalide koguväärtus ei ületa 70 % toote tehasehinnast

ex grupp 85

Elektrimasinad ja -seadmed, nende osad; helisalvestus- ja taasesitusseadmed, telepildi ja -heli salvestus- ja taasesitusseadmed, nende osad ja tarvikud; välja arvatud:

Valmistamine mis tahes rubriiki kuuluvast materjalist, v.a toote rubriiki kuuluv materjal

või

Valmistamine, mille puhul kasutatavate materjalide koguväärtus ei ületa 70 % toote tehasehinnast

8501 ja 8502

Elektrimootorid ja -generaatorid; Voolugeneraatorseadmed ja pöörlevad muundurid

Valmistamine mis tahes rubriiki kuuluvatest materjalidest, v.a toote rubriiki ja rubriiki 8503 kuuluvad materjalid,

või

Valmistamine, mille puhul kasutatavate materjalide koguväärtus ei ületa 70 % toote tehasehinnast

8513

Kantavad elektrivalgustid oma vooluallikaga (näiteks patarei, aku, magneeto), v.a rubriiki 8512 kuuluvad

Valmistamine mis tahes rubriiki kuuluvast materjalist, v.a toote rubriiki kuuluv materjal

või

Valmistamine, mille puhul kasutatavate materjalide koguväärtus ei ületa 70 % toote tehasehinnast

8519

Helisalvestus- ja -taasesitusseadmed

Valmistamine mis tahes rubriiki kuuluvatest materjalidest, v.a toote rubriiki ja rubriiki 8522 kuuluvad materjalid,

või

Valmistamine, mille puhul kasutatavate materjalide koguväärtus ei ületa 70 % toote tehasehinnast

8521

Videosignaalide salvestus- või taasesitusaparatuur, videotuuneriga või ilma

Valmistamine mis tahes rubriiki kuuluvatest materjalidest, v.a toote rubriiki ja rubriiki 8522 kuuluvad materjalid,

või

Valmistamine, mille puhul kasutatavate materjalide koguväärtus ei ületa 70 % toote tehasehinnast

8523

Salvestuseta heli- jms infokandjad, v.a grupi 37 tooted

Valmistamine, mille puhul kasutatavate materjalide koguväärtus ei ületa 70 % toote tehasehinnast

8525

Ringhäälingu ja televisiooni saateaparaadid koos vastuvõtuseadme, helisalvestusseadme või taasesitusseadmega või ilma; telekaamerad, digitaalkaamerad ja salvestavad videokaamerad

Valmistamine mis tahes rubriiki kuuluvast materjalist, v.a toote rubriiki ja rubriiki 8529 kuuluv materjal,

või

Valmistamine, mille puhul kasutatavate materjalide koguväärtus ei ületa 70 % toote tehasehinnast

8526

Radarseadmed, raadionavigatsiooni abiseadmed ja raadiokaugjuhtimisseadmed

Valmistamine mis tahes rubriiki kuuluvast materjalist, v.a toote rubriiki ja rubriiki 8529 kuuluv materjal,

või

Valmistamine, mille puhul kasutatavate materjalide koguväärtus ei ületa 70 % toote tehasehinnast

8527

Ringhäälingu vastuvõtuaparaadid, samasse korpusesse paigaldatud helisalvestus- või -taasesitusseadmetega või ajanäitajaga või ilma nendeta

Valmistamine mis tahes rubriiki kuuluvast materjalist, v.a toote rubriiki ja rubriiki 8529 kuuluv materjal,

või

Valmistamine, mille puhul kasutatavate materjalide koguväärtus ei ületa 70 % toote tehasehinnast

8528

Monitorid ja projektorid ilma televisiooni vastuvõtuseadmeta; televisiooni vastuvõtuseadmed, mis võivad sisaldada ka ringhäälingu raadiovastuvõtjat, heli- või videosalvestusseadmeid või heli- või videotaasesitusseadmeid

Valmistamine mis tahes rubriiki kuuluvast materjalist, v.a toote rubriiki ja rubriiki 8529 kuuluv materjal,

või

Valmistamine, mille puhul kasutatavate materjalide koguväärtus ei ületa 70 % toote tehasehinnast

8535 –8537

Elektrilised lülitusseadmed vooluahelatele, elektrikatkestid ja kaitseseadmed vooluahelatele; optiliste kiudude, optiliste kiudude kimpude ja kiudoptiliste kaablite pistikühendused; puldid, paneelid, konsoolid, alused, jaotuskilbid jms, voolulülitus- ja jaotusseadme jaoks

Valmistamine mis tahes rubriiki kuuluvast materjalist, v.a toote rubriiki ja rubriiki 8538 kuuluv materjal,

või

Valmistamine, mille puhul kasutatavate materjalide koguväärtus ei ületa 70 % toote tehasehinnast

8540 11 ja 8540 12

Kineskoobid, sh videomonitoridele

Valmistamine, mille puhul kasutatavate materjalide koguväärtus ei ületa 70 % toote tehasehinnast

ex 8542 31 – ex 8542 33 ja ex 8542 39

Monoliit-integraallülitused

Valmistamine, mille puhul kasutatavate materjalide koguväärtus ei ületa 50 % toote tehasehinnast,

või

Difusioonitoiming (mille puhul integraallülitusi toodetakse pooljuhtmaterjalist alusel vastava dopandi valikulise lisamise teel) isegi juhul, kui kokkupanek ja/või testimine toimub muudes riikides kui lepinguosalistes riikides

8544

Isoleeritud traat (sh emailtraat ja anooditud traat), kaablid (sh koaksiaalkaabel) jm isoleeritud elektrijuhtmed, pistikutega või pistikuteta; Individuaalvarjestusega kiududest koosnevad kiudoptilised kaablid, komplektis elektrijuhtmete või pistikutega või ilma

Valmistamine, mille puhul kasutatavate materjalide koguväärtus ei ületa 70 % toote tehasehinnast

8545

Süsielektroodid, süsiharjad, kaarlambi- ja primaarelemendisöed jms elektrotehnikatooted grafiidist vm süsiniku erimist, metallosadega või metallosadeta

Valmistamine, mille puhul kasutatavate materjalide koguväärtus ei ületa 70 % toote tehasehinnast

8546

Elektriisolaatorid, mis tahes materjalist

Valmistamine, mille puhul kasutatavate materjalide koguväärtus ei ületa 70 % toote tehasehinnast

8547

Elektrimasinate, -aparaatide ja -seadmete isolatsioonivahendid, valmistatud täielikult isoleermaterjalist peale mõne väiksema metallosa (näiteks keermestatud kruvipesa), mis on sisse pandud vormimise käigus üksnes montaaži otstarbel, v.a rubriigi 8546 isolaatorid; installatsioonivahenditeta siseisolatsiooniga isoleeritud torud ja mitteväärismetallist ühendusdetailid

Valmistamine, mille puhul kasutatavate materjalide koguväärtus ei ületa 70 % toote tehasehinnast

8548

Primaarelementide, primaarpatareide ja akude jäätmed ja jäägid; kasutatud primaarelemendid, -patareid ja akud; mujal selles grupis nimetamata elektrilised osad ja manused seadmetele ja aparaatidele

Valmistamine, mille puhul kasutatavate materjalide koguväärtus ei ületa 70 % toote tehasehinnast

Grupp 86

Raudtee- või trammivedurid, -veerem ning nende osad; raudtee- või trammiteeseadmed ja -tarvikud ning nende osad; mitmesugused mehaanilised (sh elektromehaanilised) liikluskorraldusseadmed;

Valmistamine, mille puhul kasutatavate materjalide koguväärtus ei ületa 70 % toote tehasehinnast

ex grupp 87

Sõidukid, v.a raudtee- ja trammiteeveerem, ning nende osad ja tarvikud; välja arvatud:

Valmistamine, mille puhul kasutatavate materjalide koguväärtus ei ületa 70 % toote tehasehinnast

8711

Mootorrattad (k.a mopeedid) ja abimootoriga jalgrattad, külgkorviga või ilma; külgkorvid

Valmistamine mis tahes rubriiki kuuluvast materjalist, v.a toote rubriiki kuuluv materjal

või

Valmistamine, mille puhul kasutatavate materjalide koguväärtus ei ületa 70 % toote tehasehinnast

ex grupp 90

Optika-, foto-, kino-, mõõte-, kontroll-, täppis-, meditsiini- ja kirurgiainstrumendid ning -aparatuur; nende osad ja tarvikud, välja arvatud:

Valmistamine mis tahes rubriiki kuuluvast materjalist, v.a toote rubriiki kuuluv materjal

või

Valmistamine, mille puhul kasutatavate materjalide koguväärtus ei ületa 70 % toote tehasehinnast

9002

Mis tahes materjalist läätsed, prismad, peeglid jm optikatooted instrumentide või seadmete osade või tarvikutena, kokku monteeritud (v.a samalaadsed tooted optiliselt töötlemata klaasist)

Valmistamine, mille puhul kasutatavate materjalide koguväärtus ei ületa 70 % toote tehasehinnast

9033

Grupi 90 masinate, seadmete, instrumentide ja aparatuuri osad ja tarvikud (mujal käesolevas grupis nimetamata)

Valmistamine, mille puhul kasutatavate materjalide koguväärtus ei ületa 70 % toote tehasehinnast

Grupp 91

Kellad ja nende osad

Valmistamine, mille puhul kasutatavate materjalide koguväärtus ei ületa 70 % toote tehasehinnast

Grupp 94

Mööbel; madratsid, madratsialused, padjad ja muud täistopitud mööblilisandid; mujal nimetamata lambid ja valgustid; sisevalgustusega sildid, valgustablood jms; kokkupandavad ehitised

Valmistamine mis tahes rubriiki kuuluvast materjalist, v.a toote rubriiki kuuluv materjal

või

Valmistamine, mille puhul kasutatavate materjalide koguväärtus ei ületa 70 % toote tehasehinnast

ex grupp 95

Mänguasjad, mängud ja spordiinventar; nende osad ja tarvikud, välja arvatud:

Valmistamine mis tahes rubriiki kuuluvast materjalist, v.a toote rubriiki kuuluv materjal

või

Valmistamine, mille puhul kasutatavate materjalide koguväärtus ei ületa 70 % toote tehasehinnast

ex 9506

Golfikepid ja nende osad

Valmistamine mis tahes rubriiki kuuluvatest materjalidest, v.a toote rubriiki kuuluv materjal. Golfikepipeade valmistamiseks mõeldud toorikuid võib siiski kasutada

ex grupp 96

Mitmesugused tööstustooted, v.a:

Valmistamine mis tahes rubriiki kuuluvast materjalist, v.a toote rubriiki kuuluv materjal

või

Valmistamine, mille puhul kasutatavate materjalide koguväärtus ei ületa 70 % toote tehasehinnast

9601 ja 9602

Töödeldud elevandiluu, luu, kilpkonnaluu, sarv, hirvesarv, korallid, pärlmutter jms loomse päritoluga nikerdusmaterjalid, tooted nendest materjalidest (sh voolitud tooted)

Töödeldud taimsed või mineraalsed nikerdusmaterjalid, tooted nendest materjalidest; vahast, steariinist, kautšukist, looduslikest vaikudest ja modelleerimispastadest voolitud või nikerdatud tooted, mujal nimetamata voolitud või nikerdatud tooted; töödeldud želatiin, kõvastumata (v.a želatiin rubriigist 3503 ), tooted sellest

Valmistamine mis tahes rubriiki kuuluvast materjalist

9603

Luuad, pintslid, harjad (k.a harjad seadmete, mehhanismide ja sõidukite osadena), mehaanilised motoriseerimata põrandapuhastajad, mopid ja sulgedest tolmupühkijad; eeltöödeldud köitesõlmed ja harjasekimbud luudade ja harjade valmistamiseks; maalrirullid ja -tampoonid, kuivatuskaabitsad (v.a kuivatusrullid)

Valmistamine, mille puhul kasutatavate materjalide koguväärtus ei ületa 70 % toote tehasehinnast

9605

Tualett- või õmblustarvete, jalatsi- või riidepuhastusvahendite reisikomplektid

Komplekti iga ese peab vastama reeglile, mida kohaldataks eseme suhtes juhul, kui see ei kuuluks komplekti. Komplektis võib siiski olla päritolustaatuseta esemeid, kui nende koguväärtus ei ületa 15 % komplekti tehasehinnast

9606

Nööbid, rõhknööbid, nööbivormid, nende osad; nööbitoorikud

Valmistamine:

mis tahes rubriigi materjalidest, v.a toote rubriiki kuuluv materjal, ja

mille puhul kõigi kasutatavate materjalide väärtus ei ületa 70 % toote tehasehinnast

9608

Pastapliiatsid; vildist vms urbsest materjalist otstega pliiatsid ja markerid; täitesulepead, stilograafid jm sulepead; kopeersuled; liikuva või vintsüdamikuga pliiatsid; sulepea-, pliiatsi- jms hoidikud; eelnimetatud kirjatarvete osad (sh otsikud ja klambrid), v.a rubriiki 9609 kuuluvad tooted

Valmistamine mis tahes rubriiki kuuluvatest materjalidest, v.a toote rubriiki kuuluv materjal. Tootega samasse rubriiki kuuluvaid sulgi või suleotsikuid võib siiski kasutada.

9612

Kirjutusmasinalindid jms trükilindid, tindiga immutatud või muul viisil trükimärkide jätmiseks ette valmistatud, poolidel, kassettides või mitte; templipadjad, tindiga immutatud või mitte, ümbrisega või ümbriseta

Valmistamine:

mis tahes rubriigi materjalidest, v.a toote rubriiki kuuluv materjal, ja

mille puhul kõigi kasutatavate materjalide väärtus ei ületa 70 % toote tehasehinnast

9613 20

Korduvtäidetavad gaaskütusel taskuvälgumihklid

Valmistamine, mille puhul kõigi kasutatavate rubriiki 9613 kuuluvate materjalide väärtus ei ületa 30 % toote tehasehinnast

9614

Piibud (k.a piibukahad) ja sigari- või sigaretipitsid ning nende osad

Valmistamine mis tahes rubriiki kuuluvast materjalist


(1)  Eritöötluste eritingimused on esitatud sissejuhatavates märkustes 7.1 ja 7.3.

(2)  Eritöötluse eritingimused on esitatud sissejuhatavas märkuses 7.2.

(3)  „Rühm“ tähendab rubriigi osa, mis on eraldatud semikooloniga.

(4)  Toodete puhul, mis koosnevad nii rubriikide 3901–3906 kui ka rubriikide 3907–3911 materjalidest, kohaldatakse seda piirangut ainult selle materjalirühma suhtes, mis on tootes massilt ülekaalus.

(5)  Üliläbipaistvad kiled on sellised, mille valgustugevust vähendav toime meetodi ASTM-D 1003-16 kohaselt Gardneri läbitustegurimõõturiga mõõdetuna (s.o läbitustegur) on väiksem kui 2 %.

(6)  Tekstiilmaterjalide segust valmistatud tooteid käsitlevad eritingimused on esitatud sissejuhatavas märkuses 5.

(7)  Vt sissejuhatav märkus 6.

(8)  Silmkoeliste või heegeldatud toodete puhul (v.a elastsed või kummeeritud), mis on saadud silmkoeliste või heegeldatud detailide (mõõtu lõigatud või mõõtu kootud) kokkuõmblemisel vm viisil ühendamisel, vt sissejuhatav märkus 6.

(9)  SEMII (Semiconductor Equipment and Materials Institute Incorporated) – Pooljuhtide Tööstuse Seadmete ja Materjalide Instituut.“