ISSN 1977-0650

Euroopa Liidu

Teataja

L 153

European flag  

Eestikeelne väljaanne

Õigusaktid

65. aastakäik
3. juuni 2022


Sisukord

 

II   Muud kui seadusandlikud aktid

Lehekülg

 

 

MÄÄRUSED

 

*

Nõukogu rakendusmäärus (EL) 2022/876, 3. juuni 2022, millega rakendatakse määruse (EÜ) nr 765/2006 (mis käsitleb piiravaid meetmeid seoses olukorraga Valgevenes ja Valgevene osalemisega Venemaa agressioonis Ukraina vastu) artikli 8a lõiget 1

1

 

*

Nõukogu määrus (EL) 2022/877, 3. juuni 2022, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 765/2006, mis käsitleb piiravaid meetmeid seoses olukorraga Valgevenes ja Valgevene osalemisega Venemaa agressioonis Ukraina vastu

11

 

*

Nõukogu rakendusmäärus (EL) 2022/878, 3. juuni 2022, millega rakendatakse määrust (EL) nr 269/2014, mis käsitleb piiravaid meetmeid seoses Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust kahjustava või ohustava tegevusega

15

 

*

Nõukogu määrus (EL) 2022/879, 3. juuni 2022, millega muudetakse määrust (EL) nr 833/2014, mis käsitleb piiravaid meetmeid seoses Venemaa tegevusega, mis destabiliseerib olukorda Ukrainas

53

 

*

Nõukogu määrus (EL) 2022/880, 3. juuni 2022, millega muudetakse määrust (EL) nr 269/2014, mis käsitleb piiravaid meetmeid seoses Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust kahjustava või ohustava tegevusega

75

 

 

OTSUSED

 

*

Nõukogu rakendusotsus (ÜVJP) 2022/881, 3. juuni 2022, millega rakendatakse otsust 2012/642/ÜVJP, mis käsitleb piiravaid meetmeid seoses olukorraga Valgevenes ja Valgevene osalemisega Venemaa agressioonis Ukraina vastu

77

 

*

Nõukogu otsus (ÜVJP) 2022/882, 3. juuni 2022, millega muudetakse otsust 2012/642/ÜVJP, mis käsitleb piiravaid meetmeid seoses olukorraga Valgevenes ja Valgevene osalemisega Venemaa agressioonis Ukraina vastu

88

 

*

Nõukogu otsus (ÜVJP) 2022/883, 3. juuni 2022, millega muudetakse otsust 2014/145/ÜVJP, mis käsitleb piiravaid meetmeid seoses Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust kahjustava või ohustava tegevusega

92

 

*

Nõukogu otsus (ÜVJP) 2022/884, 3. juuni 2022, millega muudetakse otsust 2014/512/ÜVJP, mis käsitleb piiravaid meetmeid seoses Venemaa tegevusega, mis destabiliseerib olukorda Ukrainas

128

 

*

Nõukogu otsus (ÜVJP) 2022/885, 3. juuni 2022, millega muudetakse otsust 2014/145/ÜVJP, mis käsitleb piiravaid meetmeid seoses Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust kahjustava või ohustava tegevusega

139

ET

Aktid, mille peakiri on trükitud harilikus trükikirjas, käsitlevad põllumajandusküsimuste igapäevast korraldust ning nende kehtivusaeg on üldjuhul piiratud.

Kõigi ülejäänud aktide pealkirjad on trükitud poolpaksus kirjas ja nende ette on märgitud tärn.


II Muud kui seadusandlikud aktid

MÄÄRUSED

3.6.2022   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 153/1


NÕUKOGU RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2022/876,

3. juuni 2022,

millega rakendatakse määruse (EÜ) nr 765/2006 (mis käsitleb piiravaid meetmeid seoses olukorraga Valgevenes ja Valgevene osalemisega Venemaa agressioonis Ukraina vastu) artikli 8a lõiget 1

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse nõukogu 18. mai 2006. aasta määrust (EÜ) nr 765/2006, mis käsitleb piiravaid meetmeid seoses olukorraga Valgevenes ja Valgevene osalemisega Venemaa agressioonis Ukraina vastu, (1) eriti selle artikli 8a lõiget 1,

võttes arvesse liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja ettepanekut

ning arvestades järgmist:

(1)

Nõukogu võttis 18. mail 2006 vastu määruse (EÜ) nr 765/2006.

(2)

Võttes arvesse olukorra tõsidust Valgevenes ning jätkuvaid inimõiguste rikkumisi ning kodanikuühiskonna ja demokraatliku opositsiooni represseerimisi, tuleks määruse (EÜ) nr 765/2006 I lisas esitatud selliste füüsiliste ja juriidiliste isikute, üksuste ja asutuste loetellu, kelle suhtes kohaldatakse piiravaid meetmeid, lisada 12 isikut ja kaheksa üksust.

(3)

Määrust (EÜ) nr 765/2006 tuleks seetõttu vastavalt muuta,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määruse (EÜ) nr 765/2006 I lisa muudetakse vastavalt käesoleva määruse lisale.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub Euroopa Liidu Teatajas avaldamise päeval.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 3. juuni 2022

Nõukogu nimel

eesistuja

C. COLONNA


(1)  ELT L 134, 20.5.2006, lk 1.


LISA

Määruse (EÜ) nr 765/2006 I lisa muudetakse järgmiselt.

1)

Tabelisse „A. Artikli 2 lõikes 1 osutatud füüsilised isikud“ lisatakse järgmised füüsilised isikud:

 

Nimed

(Transliteratsioon inglise keelde valgevene keele põhjal) (Transliteratsioon inglise keelde vene keele põhjal)

Nimed

(kirjapilt valgevene keeles)

(kirjapilt vene keeles)

Tuvastamisandmed

Loetellu kandmise põhjused

Loetellu kandmise kuupäev

„184.

Ihar Vasilievich KARPENKA

Igor Vasilievich KARPENKO

Iгар Васiльевiч КАРПЕНКА

Игорь Васильевич КАРПЕНКО

Positsioon(id): Valgevene Vabariigi valimiste ja rahvahääletuste keskkomisjoni esimees

Sünniaeg: 28.4.1964

Sugu: mees

Kodakondsus: Valgevene

Valgevene Vabariigi valimiste ja rahvahääletuste keskkomisjoni esimehena alates 13. detsembrist 2021 vastutab Ihar Karpenka 27. veebruari 2022. aasta põhiseaduse referendumi korraldamise ja läbiviimise eest, mis ei vastanud õigusriigi, demokraatia ja inimõiguste rahvusvahelistele standarditele ega Veneetsia komisjoni kehtestatud kriteeriumidele. Eelkõige ei olnud selle ettevalmistamise protsess läbipaistev ning kodanikuühiskond ja eksiilis viibiv demokraatlik opositsioon selles ei osalenud.

Seetõttu on ta vastutav demokraatia ja õigusriigi põhimõtete tõsise õõnestamise eest Valgevenes.

3.6.2022

185.

Dzmitry Aliakseevich ALEKSIN

Dmitry Alexeevich OLEKSIN

Дзмiтрый Аляксеевiч АЛЕКСIН

Дмитрий Алексеевич ОЛЕКСИН

Positsioon(id): Aliaksei Aleksini poeg, Belneftgazi, Energo-Oili ja Grantlo (endine Energo-Oil-Invest) aktsionär

Sünniaeg: 25.4.1987

Sugu: mees

Kodakondsus: Valgevene

Dzmitry Aleksin on Valgevene silmapaistva ärimehe Aliaksei Aleksini poeg. 2021 aastal sai ta oma isa omandis olevate või temaga seotud äriühingute, sealhulgas Energo-Oili, Belneftgazi ja Grantlo (endine Energo-Oil-Invest) kaasomanikuks. Need äriühingud said Aljaksandr Lukašenka poolt allkirjastatud presidendi dekreetide alusel eeliskohtlemise: Inter Tobacco sai ainuõiguse importida Valgevenesse tubakatooteid ning Belneftgaz nimetati riiklikku transiiti jälgivaks ettevõtjaks.

Seega saab ta kasu Lukašenka režiimist.

3.6.2022

186.

Vital Aliakseevich ALEKSIN

Vitaliy Alexeevich OLEKSIN

Вiталь Аляксеевiч АЛЯКСIН

Виталий Алексеевич ОЛЕКСИН

Positsioon(id): Aliaksei Aleksini poeg, Belneftgazi, Energo-Oili ja Grantlo (endine Energo-Oil-Invest) aktsionär

Sünniaeg: 29.8.1997

Sugu: mees

Kodakondsus: Valgevene

Vital Aleksin on Valgevene silmapaistva ärimehe Aliaksei Aleksini poeg. 2021 aastal sai ta oma isa omandis olevate või temaga seotud äriühingute, sealhulgas Energo-Oili, Belneftgazi ja Grantlo (endine Energo-Oil-Invest) kaasomanikuks. Need äriühingud said Aljaksandr Lukašenka poolt allkirjastatud presidendi dekreetide alusel eeliskohtlemise: Inter Tobacco sai ainuõiguse importida Valgevenesse tubakatooteid ning Belneftgaz nimetati riiklikku transiiti jälgivaks ettevõtjaks.

Seega saab ta kasu Lukašenka režiimist.

3.6.2022

187.

Bogoljub KARIĆ

Богољуб КАРИЋ

Боголюб КАРИЧ

Positsioon(id): Serbia ärimees ja poliitik, seotud ettevõttega Dana Holdings

Sünniaeg: 17.1.1954

Sünnikoht: Peja/Pec, Kosovo

Sugu: mees

Kodakondsus: Serbia

Passi nr: 012830978 (kehtiv kuni 27.12.2026)

Bogoljub Karić on Serbia ärimees ja poliitik. Koos oma pereliikmetega töötas ta Valgevenes välja kinnisvaraettevõtete võrgustiku ning arendas kontaktide võrgustikku Aljaksandr Lukašenka perekonnaga. Eelkõige on ta olnud tihedalt seotud ettevõttega Dana Holdings ja selle endise tütarettevõtjaga Dana Astra ning väidetavalt esindas neid üksusi kohtumistel Lukašenkaga. Projekti Minsk World, mille arendaja oli Karićiga seotud ettevõtja, kirjeldas Lukašenka kui näidet slaavi maailma koostööst. Tänu nendele tihedatele suhetele Lukašenka ja tema lähikonnaga said Karićiga seotud ettevõtjad Lukašenka režiimilt sooduskohtlemist, sealhulgas maksusoodustusi ja maatükke kinnisvara arendamiseks.

Seega saab ta kasu Lukašenka režiimist ja toetab seda.

3.6.2022

188.

Andrii SICH

Andrey SYCH

Андрiй СИЧ

Андрей СЫЧ

Positsioon(id): riigile kuuluva telekanali „Belarus 1“ saate „Platvorm“ kaassaatejuht

Organisatsiooni „Rusj molodaja“ liige

Sünniaeg: 20.9.1990

Sünnikoht: Valgevene

Sugu: mees

Kodakondsus: Valgevene

Andrii Sych on riigile kuuluva telekanali „Belarus 1“ saate „Platvorm“ kaassaatejuht. Sellel ametikohal on ta toetanud režiimi narratiive, mille eesmärk on diskrediteerida sõltumatut meediat, õõnestada demokraatiat ja õigustada represseerimist. Ta on toetanud Lukašenka režiimi narratiivi lääneriikide kavatsustest korraldada Valgevenes riigipööre ja kutsunud üles karmilt karistama väidetavalt sellega seotud isikuid, toetanud desinformatsiooni levitamise kampaaniat Valgevenest liitu saabunud migrantide väärkohtlemise kohta ning propageerinud sõltumatu meedia kuvandit välismõjutajatena, kelle tegevust tuleks piirata.

Seega toetab ta Lukašenka režiimi.

3.6.2022

189.

Dzianis Aliaksandravich MIKUSHEU

Denis Alexandrovich MIKUSHEV

Дзянiс Аляксандравiч МIКУШЭЎ

Денис Александрович МИКУШЕВ

Positsioon(id): Gomeli piirkonna/oblasti prokuratuuri kriminaalasjades tehtavate kohtuotsuste täitmise järelevalve osakonna juhataja; vanem õigusnõustaja

Sünniaeg: 21.3.1980

Sugu: mees

Kodakondsus: Valgevene

Dzianis Mikusheu on Gomeli piirkonna/oblasti prokuratuuri kriminaalasjades tehtavate kohtuotsuste täitmise järelevalve osakonna juhataja ja vanem õigusnõustaja. Sellel ametikohal vastutab ta Siarhei Tsikhanouskile, Artsiom Sakaule, Dzmitry Papoule, lhar Losikile, Uladzimir Tsyhanovichile ja Mikalai Statkevichile süüdistuse esitamise eest. Ta aitas kaasa Siarhei Tsikhanouski meelevaldsele kinnipidamisele, nagu on kirjeldatud ÜRO Inimõiguste Nõukogu meelevaldse kinnipidamise töörühma aruandes.

Seeläbi on ta vastutav inimõiguste raske rikkumise ja õigusriigi põhimõtte õõnestamise, samuti kodanikuühiskonna ja demokraatliku opositsiooni represseerimise eest.

3.6.2022

190.

Mikalai Ivanavich DOLIA

Nikolai Ivanovich DOLYA

Мiĸалай Iванавiч ДОЛЯ

Ниĸолай Иванович ДОЛЯ

Positsioon(id): Gomeli oblastikohtu kohtunik

Sünniaeg: 3.7.1979

Sugu: mees

Kodakondsus: Valgevene

Isikukood: 3070379H0 41PBI

Mikalai Dolia on Gomeli oblastikohtu kohtunik. Sellel ametikohal vastutab ta Siarhei Tsikhanouskile, Artsiom Sakaule, Dzmitry Papoule, Ihar Losikile, Uladzimir Tsyhanovichile ja Mikalai Statkevichile ebaproportsionaalselt pika vanglakaristuse määramise eest. Ta aitas kaasa Siarhei Tsikhanouski meelevaldsele kinnipidamisele, nagu on kirjeldatud ÜRO Inimõiguste Nõukogu meelevaldse kinnipidamise töörühma aruandes.

Seeläbi on ta vastutav inimõiguste raske rikkumise ja õigusriigi põhimõtte õõnestamise, samuti kodanikuühiskonna ja demokraatliku opositsiooni represseerimise eest.

3.6.2022

191.

Andrei Yauhenavich PARSHYN

Andrei Yevgenevich PARSHIN

Андрэй Яўгенавiч ПАРШЫН

Андрей Евгеньевич ПАРШИН

Positsioon(id): Valgevene organiseeritud kuritegevuse ja korruptsiooni vastase võitluse peaosakonna (GUBOPiK) juhataja

Sünniaeg: 19.2.1974

Aadress: 4A Skryganova St., Apt. 211, Minsk, Belarus

Sugu: mees

Kodakondsus: Valgevene

Andrei Parshyn on alates 2021. aastast siseministeeriumis organiseeritud kuritegevuse ja korruptsiooni vastase võitluse peaosakonna (GUBOPiK) juhataja. GUBOPiK on üks peamisi organeid, kes vastutab Valgevenes poliitilise tagakiusamise, sealhulgas aktivistide ja kodanikuühiskonna liikmete meelevaldse ja ebaseadusliku vahistamise ja väärkohtlemise, sealhulgas piinamise eest.

GUBOPiK on avaldanud oma Telegrami profiilis videoid Valgevene aktivistidelt ja tavakodanikelt väljapressitud ülestunnistuste kohta, paljastades neid Valgevene üldsusele ja kasutades neid poliitilise surve vahendina. GUBOPiK pidas kinni ka ühe suurima venekeelse Wikipedia toimetaja Mark Bernsteini selle eest, et ta avaldas teavet Venemaa agressiooni kohta Ukraina vastu, mida peetakse Venemaa-vastasteks valeuudisteks.

Seeläbi on Andrei Parshyn vastutav inimõiguste raske rikkumise ning kodanikuühiskonna represseerimise eest Valgevenes.

3.6.2022

192.

Ihar Piatrovich TUR

Igor Petrovich TUR

Iгар Пятровiч ТУР

Игорь Петрович ТУР

Positsioon(id): riigile kuuluva telekanali „ONT“ töötaja, mitme saate autor ja juht („Propaganda“, „To be completed“)

Sünniaeg: 26.3.1989

Sünnikoht: Grodno/Hrodna, Valgevene

Sugu: mees

Kodakondsus: Valgevene

Ihar Tur on riigile kuuluva telekanali „ONT“ töötaja ja Lukašenka režiimi üks peamisi propageerijaid. Ta on saate „Propaganda“ saatejuht, milles ta kutsub üles vägivallale, diskrediteerib opositsiooniaktiviste ja propageerib videoid poliitvangidelt väljapressitud ülestunnistuste kohta. Ta on Valgevene opositsiooni meeleavaldusi käsitleva mitme valereportaaži, liidus toimuvaid sündmusi puudutava desinformatsiooni ja kodanikuühiskonna vastu suunatud rünnakute autor. Samuti on ta vastutav desinformatsiooni ja vägivalda õhutavate sõnumite levitamise eest veebis. Aljaksandr Lukašenka andis talle tema töö eest meedias medali.

Seega saab ta kasu Lukašenka režiimist ja toetab seda.

3.6.2022

193.

Lyudmila Leanidauna HLADKAYA

Lyudmila Leonidovna GLADKAYA

Людмiла Леанiдаўна ГЛАДКАЯ

Людмила Леонидовна ГЛАДКАЯ

Positsioon(id): Valgevene ajalehe „SB Belarus Segodnya“ erikorrespondent, riigile kuuluva telekanali „Belarus 1“ saatejuht

Sünniaeg: 30.6.1983

Aadress: 8A Vodolazhsky st., apt. 45, Minsk, Belarus

Sugu: naine

Kodakondsus: Valgevene

Lyudmila Hladkaya on Lukašenka režiimi üks suurimaid propageerijaid. Ta töötab ajalehes „SB Belarus Segodnya“ ja on seotud muu režiimimeelse meediaga, sealhulgas riigile kuuluva telekanaliga „Belarus 1“. Demokraatlikust opositsioonist rääkides kasutab ta sageli vaenukõnet ja halvustavat kõneviisi. Samuti on ta teinud palju „intervjuusid“ põhjendamatult kinni peetud Valgevene kodanikega, sageli üliõpilastega, näidates neid alandavates olukordades ja neid naeruvääristades. Ta on propageerinud Valgevene julgeolekuaparaadi repressioone ning osalenud desinformatsiooni ja infoga manipuleerimise kampaaniates. Ta väljendab avalikult toetust Aljaksandr Lukašenkale ja on uhke tema režiimi teenimise üle. Lukašenka on teda tema töö eest avalikult tunnustanud ja autasustanud.

Seega saab ta kasu Lukašenka režiimist ja toetab seda.

3.6.2022

194.

Ryhor Yuryevich AZARONAK

Grigoriy Yurevich AZARYONOK

Рыгор Юр'евiч АЗАРОНАК

Григорий Юрьевич АЗАРЁНОК

Positsioon(id): riigile kuuluva telekanali „CTV“ töötaja, mitme saate autor ja saatejuht („Secret Springs of Politics“, „Order of Judas“, „Panopticon“)

Auaste: reservleitnant

Sünniaeg: 18.10.1995

Sünnikoht: Minsk, Valgevene

Sugu: mees

Kodakondsus: Valgevene

Ryhor Azaronak on üks Lukašenka režiimi peamisi propageerijaid. Ta on poliitiline kolumnist, iganädalaste propagandasaadete autor ja saatejuht riigile kuuluvas telekanalis „CTV“. Oma saadetes on ta toetanud Lukašenka režiimi vägivalda teisitimõtlejate vastu ning süstemaatiliselt kasutanud aktivistide, ajakirjanike ja teiste Lukašenka režiimi oponentide puhul halvustavat kõneviisi. Ta sai Aljaksandr Lukašenkalt medali „vapruse“ eest.

Seega saab ta kasu Lukašenka režiimist ja toetab seda.

3.6.2022

195.

Ivan Ivanavich GALAVATYI

Ivan Ivanovich GOLOVATY

Iван Iванавiч ГАЛАВАТЫ

Иван Иванович ГОЛОВАТЫЙ

Positsioon(id): avatud aktsiaseltsi „Belaruskali“ peadirektor

Valgevene Vabariigi Rahvuskogu välisasjade ja riikliku julgeoleku nõukogu alalise komisjoni liige

Sünniaeg: 15.6.1976

Sünnikoht: Pogost, Soligorski piirkond, Minski oblast, Valgevene

Sugu: mees

Kodakondsus: Valgevene

Ivan Galavatyi on riigile kuuluva ettevõtte Belaruskali, Lukašenka režiimi suure tulu- ja välisvaluutaallika, peadirektor. Ta on rahvuskogu vabariigi nõukogu liige ning tal on Valgevenes ka mitu kõrget ametikohta. Ta on oma karjääri jooksul saanud mitmeid riiklikke autasusid, sealhulgas otse Aljaksandr Lukašenka käest. Ta on olnud tihedalt seotud Lukašenka ja tema pereliikmetega. Seega saab ta kasu Lukašenka režiimist ja toetab seda.

Need Belaruskali töötajad, kes pärast Valgevenes 2020. aasta augustis toimunud võltsitud tulemustega presidendivalimisi streikisid ja rahumeelsetel meeleavaldustel osalesid, jäid ilma preemiast ja vallandati. Lukašenka isiklikult ähvardas asendada streikijad kaevuritega Ukrainast. Seetõttu vastutab Ivan Galavatyi kodanikuühiskonna represseerimise eest.

3.6.2022“.

2)

Tabelisse „B. Artikli 2 lõikes 1 osutatud juriidilised isikud, üksused ja asutused“ lisatakse järgmised juriidilised isikud:

 

Nimed

(Transliteratsioon inglise keelde valgevene keele põhjal)

(Transliteratsioon inglise keelde vene keele põhjal)

Nimed

(kirjapilt valgevene keeles)

(kirjapilt vene keeles)

Tuvastamisandmed

Loetellu kandmise põhjused

Loetellu kandmise kuupäev

„28.

Avatud aktsiaselts „Belaruskali“

Адкрытае акцыянернае таварыства „Беларуськалiй“

Открытое акционерное общество „Беларуськалий“

Aadress: 5 Korzha St., Soligorsk, 223710 Minsk Region/Oblast, Belarus

Registreerimise kuupäev: 23.12.1996

Registreerimisnumber: 600122610

Avatud aktsiaselts Belaruskali on riigile kuuluv ettevõte ja üks maailma suurimaid kaaliumkloriidi tootjaid, kelle osakaal kogu maailma kaaliumkloriidi ekspordist moodustab 20 %. Seeläbi on ettevõte Lukašenka režiimi jaoks suur sissetuleku- ja välisvaluuta allikas. Aljaksandr Lukašenka on ettevõtet kirjeldanud riikliku aarde ja uhkusena ning Valgevene ekspordi ühe sambana. Seega saab Belaruskali kasu Lukašenka režiimist ja toetab seda.

Belaruskali juhatus ähvardas ja vallandas ettevõtte töötajaid, kes pärast Valgevenes 2020. aasta augustis toimunud võltsitud tulemustega presidendivalimisi streikisid ja rahumeelsetel meeleavaldustel osalesid. Lukašenka ähvardas isiklikult, et streikijad asendatakse Ukrainast pärit kaevuritega. Seetõttu vastutab Belaruskali Valgevene kodanikuühiskonna represseerimise eest ja toetab Lukašenka režiimi.

3.6.2022

29.

Aktsiaselts Belarusian Potash Company

ААТ „Беларуская калiйная кампанiя“

ОАО Белорусская калийная компания

Aadress: 35 Masherova Ave., 220002 Minsk, Belarus

Registreerimise kuupäev: 13.9.2013

Registreerimisnumber: 192050251

Telefon +375 (17)309-30-10; +375 (17)309-30-30

E-posti aadress: info@belpc.by

Aktsiaselts Belarusian Potash Company on Valgevene riikliku kaaliumkloriidi tootja Belaruskali ekspordiga tegelev haruettevõte. Belaruskali on Lukašenka režiimi jaoks üks suurimaid sissetulekuallikaid. Belarusian Potash Company tarned moodustavad 20 % kogu maailma kaaliumkloriidi ekspordist.

Riik on taganud Belarusian Potash Companyle monopoli õigused kaaliumväetiste ekspordiks. Valgevene ametivõimude poolse eeliskohtlemise tõttu teenib ettevõte olulist tulu. Seega saab Belarusian Potash Company kasu Lukašenka režiimist ja toetab seda.

3.6.2022

30.

„Inter Tobacco“ LLC

Таварыства з абмежаванай адказнасцю „Iнтэр Табак“

Общество с ограниченной ответственностью „Интер Тобако“

Aadress: 131 Novodvorskiy village, Novodvorskiy village council, Minsk District, 223016 Minsk Region/Oblast, Belarus (Minski vabamajandustsoon)

Registreerimise kuupäev: 10.10.2002

Registreerimisnumber: 808000714

Inter Tobacco LLC on Valgevene tubakatööstuse osa. Osaühing hõlmab märkimisväärse osa Valgevene kodumaisest tulusast sigaretiturust. Ettevõttele anti Aljaksandr Lukašenka allkirjastatud dekreediga ainuõigused tubakatoodete importimiseks Valgevenesse. Lisaks allkirjastas Lukašenka presidendi dekreedi, et muuta Valgevene pealinna Minski piire selleks, et eraldada maad Inter Tobacco tehasele (ilmselt maksudest kõrvale hoidmise eesmärgil). Inter Tobacco kuulub Aleksei Oleksinile ja tema lähedastele perekonnaliikmetele (kuulub Oleksini ettevõttele Energo-Oil).

Seega saab Inter Tobacco kasu Lukašenka režiimist.

3.6.2022

31.

Avatud aktsiaselts „Naftan“

Адкрытае акцыянернае таварыства „НАФТАН“

Открытое акционерное общество „НАФТАН“

Aadress: Novopolotsk 1, 211440 Vitebsk Region/Oblast, Belarus

Registreerimise kuupäev: 1992

Registreerimisnumber: 300042199

Riigile kuuluva ettevõttena on avatud aktsiaselts Naftan Lukašenka režiimi jaoks suur sissetuleku- ja välisvaluuta allikas. Seega saab Naftan kasu Lukašenka režiimist ja toetab seda.

Naftani juhatus ähvardas ja vallandas ettevõtte töötajaid, kes pärast Valgevenes 2020. aasta augustis toimunud võltsitud tulemustega presidendivalimisi streikisid ja rahumeelsetel meeleavaldustel osalesid. Seetõttu vastutab Naftan Valgevene kodanikuühiskonna represseerimise eest ja toetab Lukašenka režiimi.

3.6.2022

32.

Avatud aktsiaselts „Grodno Tobacco Factory Neman“

Адкрытае акцыянернае таварыства „Гродзенская тытунёвая фабрыка Нёман“

Oткрытое акционерное общество „Гродненская табачная фабрика Неман“

Aadress: 18 Ordzhonikidze St., 230771 Grodno/Hrodna, Belarus

Registreerimise kuupäev: 30.12.1996

Registreerimisnumber: 500047627

Avatud aktsiaselts Grodno Tobacco Factory Neman on Valgevene riigile kuuluv ettevõte ja Lukašenka režiimi jaoks üks suurimaid sissetulekuallikaid. Ettevõtte turuosa Valgevene tubakaturust on 70–80 %. Seega saab Grodno Tobacco Factory Neman kasu Lukašenka režiimist ja toetab seda.

Valgevenes toodetud Grodno Tobacco Factory Neman brändid on üks sigaretimarkidest, mida tulusa salatubakaäri raames veetakse kõige enam salakaubana liitu. Selles salakaubaäris kasutatakse Valgevene riigile kuuluvate ettevõtete Belaruskali ja Grodno Azot raudteevaguneid. Grodno Tobacco Factory Neman aitab seega hõlbustada piirangutega kaupade ebaseaduslikku toimetamist liidu territooriumile.

3.6.2022

33.

Beltamozhservice

Рэспублiканскае унiтарнае прадпрыемства „БЕЛМЫТСЭРВIС“

Республиканское унитарное предприятие „БЕЛТАМОЖСЕРВИС“

Aadress: 17th km, Minsk-Dzerzhinsk highway, administrative building, office 75, Shchomyslitsky s/s, 223049 Minsk Region/Oblast, Belarus

Registreerimise kuupäev: 9.6.1999

Registreerimisnumber: 101561144

Beltamozhservice on riigile kuuluv ettevõte ja on üks suurimaid Valgevene logistikaettevõtteid. See on tihedalt seotud Valgevene ametivõimudega ning osaleb kaupade salakaubaveo ja reekspordiga Valgevenest Venemaale. Ettevõte saab kasu seostest Valgevene ametivõimudega ning on Lukašenka režiimi jaoks oluline sissetulekuallikas. Seega saab Beltamozhservice kasu Lukašenka režiimist ja toetab seda.

3.6.2022

34.

Avatud aktsiaselts „Valdusühingu „Belkommunmash“ haldajafirma“

Адкрытае акцыянернае таварыства „Кiруючая кампанiя холдынгу „Белкамунмаш““

Открытое акционерное общество „Управляющая компания холдинга „Белкоммунмаш““

Aadress: 64B-2 Perekhodnaya St., 220070 Minsk, Belarus

Registreerimise kuupäev: 13.8.1991

Registreerimisnumber: 100205408

Belkommunmash on ühistranspordisõidukite Valgevene tootja. Aljaksandr Lukašenka soodustab Belkommunmashi äritegevust, tagades, et ettevõte täidab oma lepingulised kohustused partnerite ees, ning kasutab oma mõjuvõimu, et toetada selle äritegevust. Seega saab Belkommunmash Lukašenka režiimist kasu.

Belkommunmash vallandas töötajaid kättemaksuks nende osalemise pärast meeleavaldustel, mis toimusid pärast võltsitud tulemustega 2020. aasta presidendivalimisi, ning vastutab seetõttu kodanikuühiskonna represseerimise eest ning toetab Lukašenka režiimi.

3.6.2022

35.

Belteleradio Company / National State Television and Radio Company of the Republic of Belarus (Valgevene Vabariigi riiklik televisiooni- ja raadioringhäälingu ettevõte)

Нацыянальная дзяржаўная тэлерадыёкампанiя Рэспублiкi Беларусь / Белтэлерадыёкампанiя

Национальная государственная телерадиокомпания Республики Беларусь / Белтелерадиокомпания

Aadress: 9 Makayonka St., Minsk, Belarus

Registreerimise kuupäev: 14.9.1994

Registreerimisnumber: 100717729

Veebisait: tvr.by

Belteleradio Company on riiklik televisiooni- ja raadioringhäälingu ettevõte, mis kontrollib Valgevenes seitset telekanalit ja viit raadiojaama. Belteleradio Company vallandas tema kontrolli all olevate meediakanalite neid töötajaid, kes osalesid 2020. aasta augustis toimunud võltsitud tulemustega presidendivalimiste järel toimunud meeleavaldustel, ning asendas nad Vene meediatöötajatega. Seetõttu vastutab ettevõte kodanikuühiskonna represseerimise eest.

Belteleradio Company järelevalve alla kuuluvad telekanalid ja raadiojaamad levitavad aktiivselt propagandat ning toetavad seeläbi Lukašenka režiimi.

3.6.2022“.


3.6.2022   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 153/11


NÕUKOGU MÄÄRUS (EL) 2022/877,

3. juuni 2022,

millega muudetakse määrust (EÜ) nr 765/2006, mis käsitleb piiravaid meetmeid seoses olukorraga Valgevenes ja Valgevene osalemisega Venemaa agressioonis Ukraina vastu

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut, eriti selle artiklit 215,

võttes arvesse nõukogu 15. oktoobri 2012. aasta otsust 2012/642/ÜVJP, mis käsitleb piiravaid meetmeid seoses olukorraga Valgevenes ja Valgevene osalemisega Venemaa agressioonis Ukraina vastu (1),

võttes arvesse liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja ning Euroopa Komisjoni ühist ettepanekut

ning arvestades järgmist:

(1)

Nõukogu võttis 18. mail 2006 vastu määruse (EÜ) nr 765/2006 (2).

(2)

Määrusega (EÜ) nr 765/2006 jõustatakse otsuses 2012/642/ÜVJP sätestatud meetmed.

(3)

Nõukogu otsusega (ÜVJP) 2022/882 (3) laiendatakse sanktsioonide kohaldamisala, et jätkata Euroopa Ülemkogu 24. märtsi 2022. aasta järelduste rakendamist tulenevalt Valgevene osalemisest Venemaa vastuvõetamatus ja ebaseaduslikus sõjalises agressioonis Ukraina vastu, mis on rahvusvahelise õiguse kohaselt agressiooniakt.

(4)

Võttes arvesse olukorra tõsidust, on vaja võtta lisameetmeid. Sellest tulenevalt laiendatakse nõukogu otsusega (ÜVJP) 2022/882 nende üksuste loetelu, kelle suhtes kohaldatakse piiranguid seoses kahesuguse kasutusega kaupade ja tehnoloogia müügi-, tarne-, üleandmis- või ekspordilubadega ning seoses kaupade ja tehnoloogiaga, mis võivad aidata kaasa Valgevene sõjalisele ja tehnoloogilisele tugevdamisele või kaitse- ja julgeolekusektori arendamisele. Otsusega (ÜVJP) 2022/882 laiendatakse ka selliste Valgevene krediidiasutuste ja nende Valgevene tütarettevõtjate loetelu, kelle suhtes kohaldatakse piiravaid meetmeid seoses spetsialiseeritud finantssõnumiteenuste osutamisega.

(5)

Määrust (EÜ) nr 765/2006 tuleks seetõttu vastavalt muuta,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määrust (EÜ) nr 765/2006 muudetakse järgmiselt.

1)

Artikkel 1zb asendatakse järgmisega:

„Artikkel 1zb

1.   Keelatud on finantsandmete vahetamiseks kasutatavate spetsiaalsete finantssõnumiteenuste osutamine XV lisas loetletud juriidilistele isikutele, üksustele või asutustele või Valgevenes asutatud juriidilistele isikutele, üksustele või asutustele, kelle omandiõigusest kuulub otse või kaudselt rohkem kui 50 % XV lisas loetletud üksusele.

2.   Iga XV lisas loetletud juriidilise isiku, üksuse või asutuse puhul kohaldatakse lõikes 1 sätestatud keeldu alates kõnealuses lisas nimetatud kuupäevast. Sellest kuupäevast kohaldatakse keeldu Valgevenes asutatud juriidiliste isikute, üksuste või asutuste suhtes, kelle omandiõigusest kuulub otse või kaudselt rohkem kui 50 % XV lisas loetletud üksusele.“

2)

Artikli 9 lõige 1 asendatakse järgmisega:

„1.   Liikmesriigid kehtestavad õigusnormid käesoleva määruse sätete rikkumise eest kohaldatavate karistuste, sealhulgas asjakohasel juhul kriminaalkaristuste kohta ning võtavad kõik vajalikud meetmed nende rakendamise tagamiseks. Ettenähtud karistused peavad olema tõhusad, proportsionaalsed ja hoiatavad. Liikmesriigid näevad ette ka asjakohased meetmed sellistest rikkumistest saadud tulu konfiskeerimiseks.“

3)

Määruse (EÜ) nr 765/2006 V lisa asendatakse käesoleva määruse I lisas esitatud tekstiga.

4)

Määruse (EÜ) nr 765/2006 XV lisa asendatakse käesoleva määruse II lisas esitatud tekstiga.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub järgmisel päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 3. juuni 2022

Nõukogu nimel

eesistuja

C. COLONNA


(1)  ELT L 285, 17.10.2012, lk 1.

(2)  Nõukogu 18. mai 2006. aasta määrus (EÜ) nr 765/2006, mis käsitleb piiravaid meetmeid seoses olukorraga Valgevenes ja Valgevene osalemisega Venemaa agressioonis Ukraina vastu (ELT L 134, 20.5.2006, lk 1).

(3)  Nõukogu 3. juuni 2022. aasta otsus (ÜVJP) 2022/882, millega muudetakse otsust 2012/642/ÜVJP, mis käsitleb piiravaid meetmeid seoses olukorraga Valgevenes ja Valgevene osalemisega Venemaa agressioonis Ukraina vastu (ELT L 153, 3.6.2022).


I LISA

„V LISA

ARTIKLI 1e LÕIKES 7, ARTIKLI 1f LÕIKES 7 JA ARTIKLI 1fa LÕIKES 1 OSUTATUD FÜÜSILISTE JA JURIIDILISTE ISIKUTE LOETELU

Valgevene kaitseministeerium

140 Repair Plant JSC

558 Aircraft Repair Plant JSC

2566 Radioelectronic Armament Repair Plant JSC

AGAT - Control Systems - Managing Company of Geoinformation Control Systems Holding, JSC

AGAT - Electromechanical Plant OJSC

AGAT - SYSTEM

ATE - Engineering LLC

BelOMO Holding

Belspetsvneshtechnika SFTUE

Beltechexport CJSC

BSVT - New Technologies

Gomeli oblasti täitevkomitee siseasjade osakond

Valgevene Vabariigi siseministeeriumi siseväed

KGB Alpha

Kidma Tech OJSC

Minotor-Service

Minsk Wheeled Tractor Plant

Oboronnye Initsiativy LLC

OJS KB Radar Managing Company

Peleng JSC

Valgevene Vabariigi riiklik sõjatööstuskomitee

Valgevene Vabariigi julgeolekukomitee

Transaviaexport Airlines JSC

Volatavto OJSC“.


II LISA

„XV LISA

ARTIKLIS 1zb OSUTATUD JURIIDILISTE ISIKUTE, ÜKSUSTE JA ASUTUSTE LOETELU

Juriidilise isiku, üksuse või asutuse nimi

Kohaldamise alguskuupäev

Belagroprombank

20. märts 2022

Bank Dabrabyt

20. märts 2022

Development Bank of the Republic of Belarus (Valgevene Vabariigi Arengupank)

20. märts 2022

Belinvestbank (Valgevene Arengu- ja Rekonstruktsioonipank)

14. juuni 2022


3.6.2022   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 153/15


NÕUKOGU RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2022/878,

3. juuni 2022,

millega rakendatakse määrust (EL) nr 269/2014, mis käsitleb piiravaid meetmeid seoses Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust kahjustava või ohustava tegevusega

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse nõukogu 17. märtsi 2014. aasta määrust (EL) nr 269/2014, mis käsitleb piiravaid meetmeid seoses Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust kahjustava või ohustava tegevusega, (1) eriti selle artikli 14 lõiget 1,

võttes arvesse liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja ettepanekut

ning arvestades järgmist:

(1)

Nõukogu võttis 17. märtsil 2014 vastu määruse (EL) nr 269/2014.

(2)

Liit toetab endiselt vankumatult Ukraina suveräänsust ja territoriaalset terviklikkust ning mõistab jätkuvalt hukka Ukraina territoriaalset terviklikkust kahjustava tegevuse ja poliitika.

(3)

Liit mõistab kõige karmimalt hukka hirmuteod, mille Venemaa Föderatsiooni relvajõud on teadaolevalt toime pannud Butšas ja teistes Ukraina linnades. Liit toetab kõiki meetmeid, millega tagatakse Venemaa Föderatsiooni relvajõudude poolt Ukrainas toime pandud inimõiguste ja rahvusvahelise humanitaarõiguse rikkumiste eest vastutusele võtmine.

(4)

Olukorra tõsidust arvesse võttes leiab nõukogu, et määruse (EL) nr 269/2014 I lisas esitatud nende füüsiliste ja juriidiliste isikute, üksuste ja asutuste loetellu, kelle suhtes kohaldatakse piiravaid meetmeid, tuleks lisada 65 isikut ja 18 üksust.

(5)

Määrust (EL) nr 269/2014 tuleks seetõttu vastavalt muuta,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määruse (EL) nr 269/2014 I lisa muudetakse vastavalt käesoleva määruse lisale.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub selle Euroopa Liidu Teatajas avaldamise päeval.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 3. juuni 2022

Nõukogu nimel

eesistuja

C. COLONNA


(1)  ELT L 78, 17.3.2014, lk 6.


LISA

Määruse (EL) nr 269/2014 I lisas esitatud füüsiliste ja juriidiliste isikute, üksuste ja asutuste loetellu lisatakse järgmised isikud ja üksused.

1.   ISIKUD

 

Nimi

Identifitseerimisandmed

Põhjendused

Loetellu kandmise kuupäev

„1111.

Azatbek Asanbekovich OMURBEKOV

(vene keeles: Азатбек Асанбекович ОМУРБЕКОВ)

Kolonel, Venemaa Föderatsiooni 35. kombineeritud relvastusega armee 64. üksiku motolaskurbrigaadi komandör

Kodakondsus: Venemaa

Sugu: mees

Aadress: Knyaz-Volkonskoye, Khabarovsky district, Motostrelkovy passage, 3

Kolonel Azatbek Asanbekovich Omurbekov on Venemaa Föderatsiooni 35. kombineeritud relvastusega armee 64. üksiku motolaskurbrigaadi komandör. See brigaad tappis, vägistas ja piinas tsiviilisikuid Butšas Ukrainas. Need hirmuteod kujutavad endast inimsusvastaseid kuritegusid ja sõjakuritegusid.

Ta juhtis oma sõjaväeüksuse tegevust ja tema hüüdnimeks on „Butša lihunik“, kuna ta on otseselt vastutav Butšas toimunud tapmiste, vägistamiste ja piinamise eest.

Seetõttu vastutab ta sellise tegevuse või poliitika toetamise või elluviimise eest, mis kahjustab või ohustab Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust või stabiilsust või julgeolekut Ukrainas.

3.6.2022

1112.

Andrei Boevich KURBANOV

(vene keeles: Андрей Боевич КУРБАНОВ)

Venemaa Föderatsiooni 35. kombineeritud relvastusega armee 64. üksiku motolaskurbrigaadi kolonel

Sünniaeg: 7.1.1970

Kodakondsus: Venemaa

Sugu: mees

Passi nr: 4615 949409

Isikutunnistuse nr: У-184386

Andrei Boevich Kurbanov on Venemaa Föderatsiooni 35. kombineeritud relvastusega armee 64. üksiku motolaskurbrigaadi kolonel. See brigaad tappis, vägistas ja piinas tsiviilisikuid Butšas Ukrainas. Need hirmuteod kujutavad endast inimsusvastaseid kuritegusid ja sõjakuritegusid.

Ta juhtis oma sõjaväeüksuse tegevust.

Seetõttu vastutab ta sellise tegevuse või poliitika toetamise või elluviimise eest, mis kahjustab või ohustab Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust või stabiilsust või julgeolekut Ukrainas.

3.6.2022

1113.

Viacheslav Sergeevich KLOBUKOV

(vene keeles: Вячеслав Сергеевич КЛОБУКОВ)

Venemaa Föderatsiooni 35. kombineeritud relvastusega armee 64. üksiku motolaskurbrigaadi kolonel (Colonel of the 64th Separate Motorized Rifle Brigade of the 35th Army of Russian Federation)

Sünniaeg: 19.11.1978

Kodakondsus: Venemaa

Sugu: mees

Passi nr: 8001 142195

Isikukood: Ф-703443

Viacheslav Sergeevich Klobukov on Venemaa Föderatsiooni 35. kombineeritud relvastusega armee 64. üksiku motolaskurbrigaadi kolonel. See brigaad tappis, vägistas ja piinas tsiviilisikuid Butšas Ukrainas. Need hirmuteod kujutavad endast inimsusvastaseid kuritegusid ja sõjakuritegusid.

Ta juhtis oma sõjaväeüksuse tegevust.

Seetõttu vastutab ta sellise tegevuse või poliitika toetamise või elluviimise eest, mis kahjustab või ohustab Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust või stabiilsust või julgeolekut Ukrainas.

3.6.2022

1114.

Aleksandr Viktorovich VINS

(vene keeles: Александр Викторович ВИНС)

Venemaa Föderatsiooni 35. kombineeritud relvastusega armee 64. üksiku motolaskurbrigaadi kolonel (Colonel of the 64th Separate Motorized Rifle Brigade of the 35th Army of Russian Federation)

Sünniaeg: 24.1.1969

Kodakondsus: Venemaa

Sugu: mees

Passi nr: 0801 547363

Isikutunnistuse nr: T-194304

Aleksandr Viktorovich Vins on Venemaa Föderatsiooni 35. kombineeritud relvastusega armee 64. üksiku motolaskurbrigaadi kolonel. See brigaad tappis, vägistas ja piinas tsiviilisikuid Butšas Ukrainas. Need hirmuteod kujutavad endast inimsusvastaseid kuritegusid ja sõjakuritegusid.

Ta juhtis oma sõjaväeüksuse tegevust.

Seetõttu vastutab ta sellise tegevuse või poliitika toetamise või elluviimise eest, mis kahjustab või ohustab Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust või stabiilsust või julgeolekut Ukrainas.

3.6.2022

1115.

Aleksandr Leonidovich SHERSHNEV

(vene keeles: Александр Леонидович ШЕРШНЕВ)

Venemaa Föderatsiooni 35. kombineeritud relvastusega armee 64. üksiku motolaskurbrigaadi kolonel (Colonel of the 64th Separate Motorized Rifle Brigade of the 35th Army of Russian Federation)

Sünniaeg: 14.1.1978

Kodakondsus: Venemaa

Sugu: mees

Passi nr: 3802 634927

Isikutunnistuse nr: Ф-529191

Aleksandr Leonidovich Shershnev on Venemaa Föderatsiooni 35. kombineeritud relvastusega armee 64. üksiku motolaskurbrigaadi kolonel. See brigaad tappis, vägistas ja piinas tsiviilisikuid Butšas Ukrainas. Need hirmuteod kujutavad endast inimsusvastaseid kuritegusid ja sõjakuritegusid.

Ta juhtis oma sõjaväeüksuse tegevust.

Seetõttu vastutab ta sellise tegevuse või poliitika toetamise või elluviimise eest, mis kahjustab või ohustab Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust või stabiilsust või julgeolekut Ukrainas.

3.6.2022

1116.

Sergei Aleksandrovich VETROV

(vene keeles: Сергей Александрович ВЕТРОВ)

Venemaa Föderatsiooni 35. kombineeritud relvastusega armee 64. üksiku motolaskurbrigaadi kolonelleitnant

Sünniaeg: 25.9.1982

Kodakondsus: Venemaa

Sugu: mees

Passi nr: 6804 36337

Isikutunnistuse nr: X-296449

Sergei Aleksandrovich Vetrov on Venemaa Föderatsiooni 35. kombineeritud relvastusega armee 64. üksiku motolaskurbrigaadi kolonelleitnant. See brigaad tappis, vägistas ja piinas tsiviilisikuid Butšas Ukrainas. Need hirmuteod kujutavad endast inimsusvastaseid kuritegusid ja sõjakuritegusid.

Ta juhtis oma sõjaväeüksuse tegevust.

Seetõttu vastutab ta sellise tegevuse või poliitika toetamise või elluviimise eest, mis kahjustab või ohustab Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust või stabiilsust või julgeolekut Ukrainas.

3.6.2022

1117.

Ruslan Ovsepovich MITIAEV

(vene keeles: Руслан Овсепович МИТЯЕВ)

Venemaa Föderatsiooni 35. kombineeritud relvastusega armee 64. üksiku motolaskurbrigaadi kolonelleitnant (Lieutenant Colonel of the 64th Separate Motorized Rifle Brigade of the 35th Army of Russian Federation)

Sünniaeg: 30.10.1978

Kodakondsus: Venemaa

Sugu: mees

Passi nr: 6002 284996

Isikutunnistuse nr: Ф-052935

Ruslan Ovsepovich Mitiaev on Venemaa Föderatsiooni 35. kombineeritud relvastusega armee 64. üksiku motolaskurbrigaadi kolonelleitnant. See brigaad tappis, vägistas ja piinas tsiviilisikuid Butšas Ukrainas. Need hirmuteod kujutavad endast inimsusvastaseid kuritegusid ja sõjakuritegusid.

Ta juhtis oma sõjaväeüksuse tegevust.

Seetõttu vastutab ta sellise tegevuse või poliitika toetamise või elluviimise eest, mis kahjustab või ohustab Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust või stabiilsust või julgeolekut Ukrainas.

3.6.2022

1118.

Andrei Nikolaevich ERMISHKO

(vene keeles: Андрей Николаевич ЕРМИШКО)

Venemaa Föderatsiooni 35. kombineeritud relvastusega armee 64. üksiku motolaskurbrigaadi kolonelleitnant

Sünniaeg: 5.11.1972

Kodakondsus: Venemaa

Sugu: mees

Passi nr: 1202 583493

Isikutunnistuse nr: У-639041

Andrei Nikolaevich Ermishko on Venemaa Föderatsiooni 35. kombineeritud relvastusega armee 64. üksiku motolaskurbrigaadi kolonelleitnant. See brigaad tappis, vägistas ja piinas tsiviilisikuid Butšas Ukrainas. Need hirmuteod kujutavad endast inimsusvastaseid kuritegusid ja sõjakuritegusid.

Ta juhtis oma sõjaväeüksuse tegevust.

Seetõttu vastutab ta sellise tegevuse või poliitika toetamise või elluviimise eest, mis kahjustab või ohustab Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust või stabiilsust või julgeolekut Ukrainas.

3.6.2022

1119.

Maksim Alekseevich PLATONENKOV

(vene keeles: Максим Алексеевич ПЛАТОНЕНКОВ)

Venemaa Föderatsiooni 35. kombineeritud relvastusega armee 64. üksiku motolaskurbrigaadi kolonelleitnant

Sünniaeg: 3.1.1980

Kodakondsus: Venemaa

Sugu: mees

Passi nr: 5003 593303

Isikutunnistuse nr: У-874515

Maksim Alekseevich Platonenkov on Venemaa Föderatsiooni 35. kombineeritud relvastusega armee 64. üksiku motolaskurbrigaadi kolonelleitnant. See brigaad tappis, vägistas ja piinas tsiviilisikuid Butšas Ukrainas. Need hirmuteod kujutavad endast inimsusvastaseid kuritegusid ja sõjakuritegusid.

Ta juhtis oma sõjaväeüksuse tegevust.

Seetõttu vastutab ta sellise tegevuse või poliitika toetamise või elluviimise eest, mis kahjustab või ohustab Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust või stabiilsust või julgeolekut Ukrainas.

3.6.2022

1120.

Vladimir Viktorovich MATAFONOV

(vene keeles: Владимир Викторович МАТАФОНОВ)

Venemaa Föderatsiooni 35. kombineeritud relvastusega armee 64. üksiku motolaskurbrigaadi kolonelleitnant

Sünniaeg: 5.9.1979

Kodakondsus: Venemaa

Sugu: mees

Passi nr: 7600 562816

Isikutunnistuse nr: Ф-594713

Vladimir Viktorovich Matafonov on Venemaa Föderatsiooni 35. kombineeritud relvastusega armee 64. üksiku motolaskurbrigaadi kolonelleitnant. See brigaad tappis, vägistas ja piinas tsiviilisikuid Butšas Ukrainas. Need hirmuteod kujutavad endast inimsusvastaseid kuritegusid ja sõjakuritegusid.

Ta juhtis oma sõjaväeüksuse tegevust.

Seetõttu vastutab ta sellise tegevuse või poliitika toetamise või elluviimise eest, mis kahjustab või ohustab Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust või stabiilsust või julgeolekut Ukrainas.

3.6.2022

1121.

Dmitrii Ivanovich LVOV

(teise nimega Dmitrii Ivanovich LVIV)

(vene keeles: Дмитрий Иванович ЛЬВОВ)

Venemaa Föderatsiooni 35. kombineeritud relvastusega armee 64. üksiku motolaskurbrigaadi kolonelleitnant

Sünniaeg: 15.8.1975

Kodakondsus: Venemaa

Sugu: mees

Passi nr: 7603 794013

Isikutunnistuse nr: Ф-620752

Dmitrii Ivanovich Lvov on Venemaa Föderatsiooni 35. kombineeritud relvastusega armee 64. üksiku motolaskurbrigaadi kolonelleitnant. See brigaad tappis, vägistas ja piinas tsiviilisikuid Butšas Ukrainas. Need hirmuteod kujutavad endast inimsusvastaseid kuritegusid ja sõjakuritegusid.

Ta juhtis oma sõjaväeüksuse tegevust.

Seetõttu vastutab ta sellise tegevuse või poliitika toetamise või elluviimise eest, mis kahjustab või ohustab Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust või stabiilsust või julgeolekut Ukrainas.

3.6.2022

1122.

Evgenii Valerievich LADYZHENSKII

(vene keeles: Евгений Валерьевич ЛАДЫЖЕНСКИЙ)

Venemaa Föderatsiooni 35. kombineeritud relvastusega armee 64. üksiku motolaskurbrigaadi kolonelleitnant

Sünniaeg: 1.1.1977

Kodakondsus: Venemaa

Sugu: mees

Passi nr: 8103 551489

Isikutunnistuse nr: У-853407

Evgenii Ladyzhenskii on Venemaa Föderatsiooni 35. kombineeritud relvastusega armee 64. üksiku motolaskurbrigaadi kolonelleitnant. See brigaad tappis, vägistas ja piinas tsiviilisikuid Butšas Ukrainas. Need hirmuteod kujutavad endast inimsusvastaseid kuritegusid ja sõjakuritegusid.

Ta juhtis oma sõjaväeüksuse tegevust.

Seetõttu vastutab ta sellise tegevuse või poliitika toetamise või elluviimise eest, mis kahjustab või ohustab Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust või stabiilsust või julgeolekut Ukrainas.

3.6.2022

1123.

Dmitrii Viktorovich PAKHANDRIN

(vene keeles: Дмитрий Викторович ПАХАНДРИН)

Venemaa Föderatsiooni 35. kombineeritud relvastusega armee 64. üksiku motolaskurbrigaadi kolonelleitnant (Lieutenant Colonel of the 64th Separate Motorized Rifle Brigade of the 35th Army of Russian Federation)

Sünniaeg: 19.9.1976

Kodakondsus: Venemaa

Sugu: mees

Passi nr: 0402 274319

Isikutunnistuse nr: Ф-620770

Dmitrii Viktorovich Pakhandrin on Venemaa Föderatsiooni 35. kombineeritud relvastusega armee 64. üksiku motolaskurbrigaadi kolonelleitnant. See brigaad tappis, vägistas ja piinas tsiviilisikuid Butšas Ukrainas. Need hirmuteod kujutavad endast inimsusvastaseid kuritegusid ja sõjakuritegusid.

Ta juhtis oma sõjaväeüksuse tegevust.

Seetõttu vastutab ta sellise tegevuse või poliitika toetamise või elluviimise eest, mis kahjustab või ohustab Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust või stabiilsust või julgeolekut Ukrainas.

3.6.2022

1124.

Anatolii Aleksandrovich SHIPITSYN

(vene keeles: Анатолий Александрович ШИПИЦЫН)

Venemaa Föderatsiooni 35. kombineeritud relvastusega armee 64. üksiku motolaskurbrigaadi kolonelleitnant

Sünniaeg: 12.9.1977

Kodakondsus: Venemaa

Sugu: mees

Passi nr: 5301 903199

Isikutunnistuse nr: Ф-607350

Anatolii Aleksandrovich Shipitsyn on Venemaa Föderatsiooni 35. kombineeritud relvastusega armee 64. üksiku motolaskurbrigaadi kolonelleitnant. See brigaad tappis, vägistas ja piinas tsiviilisikuid Butšas Ukrainas. Need hirmuteod kujutavad endast inimsusvastaseid kuritegusid ja sõjakuritegusid.

Ta juhtis oma sõjaväeüksuse tegevust.

Seetõttu vastutab ta sellise tegevuse või poliitika toetamise või elluviimise eest, mis kahjustab või ohustab Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust või stabiilsust või julgeolekut Ukrainas.

3.6.2022

1125.

Denis Nikolaevich DEEV

(vene keeles: Денис Николаевич ДЕЕВ)

Venemaa Föderatsiooni 35. kombineeritud relvastusega armee 64. üksiku motolaskurbrigaadi kolonelleitnant

Sünniaeg: 30.7.1977

Kodakondsus: Venemaa

Sugu: mees

Passi nr: 9002 427497

Isikutunnistuse nr: Ф-624703

Denis Nikolaevich Deev on Venemaa Föderatsiooni 35. kombineeritud relvastusega armee 64. üksiku motolaskurbrigaadi kolonelleitnant. See brigaad tappis, vägistas ja piinas tsiviilisikuid Butšas Ukrainas. Need hirmuteod kujutavad endast inimsusvastaseid kuritegusid ja sõjakuritegusid.

Ta juhtis oma sõjaväeüksuse tegevust.

Seetõttu vastutab ta sellise tegevuse või poliitika toetamise või elluviimise eest, mis kahjustab või ohustab Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust või stabiilsust või julgeolekut Ukrainas.

3.6.2022

1126.

Oleg Iurievich BUKHVALOV

(vene keeles: Олег Юрьевич БУХВАЛОВ)

Venemaa Föderatsiooni 35. kombineeritud relvastusega armee 64. üksiku motolaskurbrigaadi kolonelleitnant

Sünniaeg: 20.5.1979

Kodakondsus: Venemaa

Sugu: mees

Passi nr: 1804 68726

Isikutunnistuse nr: Ф-584921

Oleg Iurievich Bukhvalov on Venemaa Föderatsiooni 35. kombineeritud relvastusega armee 64. üksiku motolaskurbrigaadi kolonelleitnant. See brigaad tappis, vägistas ja piinas tsiviilisikuid Butšas Ukrainas. Need hirmuteod kujutavad endast inimsusvastaseid kuritegusid ja sõjakuritegusid.

Ta juhtis oma sõjaväeüksuse tegevust.

Seetõttu vastutab ta sellise tegevuse või poliitika toetamise või elluviimise eest, mis kahjustab või ohustab Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust või stabiilsust või julgeolekut Ukrainas.

3.6.2022

1127.

Dmitrii Aleksandrovich SMOLIAGO

(vene keeles: Дмитрий Александрович СМОЛЯГО)

Venemaa Föderatsiooni 35. kombineeritud relvastusega armee 64. üksiku motolaskurbrigaadi kolonelleitnant

Sünniaeg: 27.12.1976

Kodakondsus: Venemaa

Sugu: mees

Passi nr: 2702 603048

Isikutunnistuse nr: Ф-670103

Dmitrii Aleksandrovich Smoliago on Venemaa Föderatsiooni 35. kombineeritud relvastusega armee 64. üksiku motolaskurbrigaadi kolonelleitnant. See brigaad tappis, vägistas ja piinas tsiviilisikuid Butšas Ukrainas. Need hirmuteod kujutavad endast inimsusvastaseid kuritegusid ja sõjakuritegusid.

Ta juhtis oma sõjaväeüksuse tegevust.

Seetõttu vastutab ta sellise tegevuse või poliitika toetamise või elluviimise eest, mis kahjustab või ohustab Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust või stabiilsust või julgeolekut Ukrainas.

3.6.2022

1128.

Aleksei Viacheslavovich BOLSHAKOV

(vene keeles: Алексей Вячеславович БОЛЬШАКОВ)

Venemaa Föderatsiooni 35. kombineeritud relvastusega armee 64. üksiku motolaskurbrigaadi kolonelleitnant

Sünniaeg: 15.3.1976

Kodakondsus: Venemaa

Sugu: mees

Passi nr: 0802 576504

Isikutunnistuse nr: У-053364

Aleksei Viacheslavovich Bolshakov on Venemaa Föderatsiooni 35. kombineeritud relvastusega armee 64. üksiku motolaskurbrigaadi kolonelleitnant. See brigaad tappis, vägistas ja piinas tsiviilisikuid Butšas Ukrainas. Need hirmuteod kujutavad endast inimsusvastaseid kuritegusid ja sõjakuritegusid.

Ta juhtis oma sõjaväeüksuse tegevust.

Seetõttu vastutab ta sellise tegevuse või poliitika toetamise või elluviimise eest, mis kahjustab või ohustab Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust või stabiilsust või julgeolekut Ukrainas.

3.6.2022

1129.

Roman Vladimirovich NADEZDHIN

(vene keeles: Роман Владимирович НАДЕЖДИН)

Venemaa Föderatsiooni 35. kombineeritud relvastusega armee 64. üksiku motolaskurbrigaadi kolonelleitnant

Sünniaeg: 21.7.1977

Kodakondsus: Venemaa

Sugu: mees

Passi nr: 1002 570526

Isikutunnistuse nr: У-874071

Roman Vladimirovich Nadezdhin on Venemaa Föderatsiooni 35. kombineeritud relvastusega armee 64. üksiku motolaskurbrigaadi kolonelleitnant. See brigaad tappis, vägistas ja piinas tsiviilisikuid Butšas Ukrainas. Need hirmuteod kujutavad endast inimsusvastaseid kuritegusid ja sõjakuritegusid.

Ta juhtis oma sõjaväeüksuse tegevust.

Seetõttu vastutab ta sellise tegevuse või poliitika toetamise või elluviimise eest, mis kahjustab või ohustab Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust või stabiilsust või julgeolekut Ukrainas.

3.6.2022

1130.

Viktor Vladimirovich FILIPPOV

(vene keeles: Виктор Владимирович ФИЛИППОВ)

Venemaa Föderatsiooni 35. kombineeritud relvastusega armee 64. üksiku motolaskurbrigaadi kolonelleitnant

Sünniaeg: 27.10.1972

Kodakondsus: Venemaa

Sugu: mees

Passi nr: 0502 898734

Isikutunnistuse nr: У-721933

Viktor Vladimirovich Filippov on Venemaa Föderatsiooni 35. kombineeritud relvastusega armee 64. üksiku motolaskurbrigaadi kolonelleitnant. See brigaad tappis, vägistas ja piinas tsiviilisikuid Butšas Ukrainas. Need hirmuteod kujutavad endast inimsusvastaseid kuritegusid ja sõjakuritegusid.

Ta juhtis oma sõjaväeüksuse tegevust.

Seetõttu vastutab ta sellise tegevuse või poliitika toetamise või elluviimise eest, mis kahjustab või ohustab Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust või stabiilsust või julgeolekut Ukrainas.

3.6.2022

1131.

Faik Sameddin ogly MAMEDOV

(teise nimega Faik Samaddin MAMMADOV)

(vene keeles: Фаик Самеддин оглы МАМЕДОВ)

Venemaa Föderatsiooni 35. kombineeritud relvastusega armee 64. üksiku motolaskurbrigaadi major

Sünniaeg: 24.11.1978

Kodakondsus: Venemaa

Sugu: mees

Passi nr: 9902 119102

Isikutunnistuse nr: 802348

Faik Mamedov on Venemaa Föderatsiooni 35. kombineeritud relvastusega armee 64. üksiku motolaskurbrigaadi major. See brigaad tappis, vägistas ja piinas tsiviilisikuid Butšas Ukrainas. Need hirmuteod kujutavad endast inimsusvastaseid kuritegusid ja sõjakuritegusid.

Ta juhtis oma sõjaväeüksuse tegevust.

Seetõttu vastutab ta sellise tegevuse või poliitika toetamise või elluviimise eest, mis kahjustab või ohustab Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust või stabiilsust või julgeolekut Ukrainas.

3.6.2022

1132.

Igor Evgenievich FEDOTOV

(vene keeles: Игорь Евгеньевич ФЕДОТОВ)

Venemaa Föderatsiooni 35. kombineeritud relvastusega armee 64. üksiku motolaskurbrigaadi major

Sünniaeg: 9.12.1980

Kodakondsus: Venemaa

Sugu: mees

Passi nr: 6602 516592

Isikutunnistuse nr: 845762

Igor Evgenievich Fedotov on Venemaa Föderatsiooni 35. kombineeritud relvastusega armee 64. üksiku motolaskurbrigaadi major. See brigaad tappis, vägistas ja piinas tsiviilisikuid Butšas Ukrainas. Need hirmuteod kujutavad endast inimsusvastaseid kuritegusid ja sõjakuritegusid.

Ta juhtis oma sõjaväeüksuse tegevust.

Seetõttu vastutab ta sellise tegevuse või poliitika toetamise või elluviimise eest, mis kahjustab või ohustab Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust või stabiilsust või julgeolekut Ukrainas.

3.6.2022

1133.

German Nikolaevich KULEMIN

(vene keeles: Герман Николаевич КУЛЕМИН)

Venemaa Föderatsiooni 35. kombineeritud relvastusega armee 64. üksiku motolaskurbrigaadi major

Sünniaeg: 29.3.1982

Kodakondsus: Venemaa

Sugu: mees

Passi nr: 6702 594036

Isikutunnistuse nr: 949685

German Nikolaevich Kulemin on Venemaa Föderatsiooni 35. kombineeritud relvastusega armee 64. üksiku motolaskurbrigaadi major. See brigaad tappis, vägistas ja piinas tsiviilisikuid Butšas Ukrainas. Need hirmuteod kujutavad endast inimsusvastaseid kuritegusid ja sõjakuritegusid.

Ta juhtis oma sõjaväeüksuse tegevust.

Seetõttu vastutab ta sellise tegevuse või poliitika toetamise või elluviimise eest, mis kahjustab või ohustab Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust või stabiilsust või julgeolekut Ukrainas.

3.6.2022

1134.

Roman Victorovich BURDO

(vene keeles: Роман Викторович БУРДО)

Venemaa Föderatsiooni 35. kombineeritud relvastusega armee 64. üksiku motolaskurbrigaadi major

Sünniaeg: 26.11.1980

Kodakondsus: Venemaa

Sugu: mees

Passi nr: 1003 651875

Isikutunnistuse nr: 1083746

Roman Victorovich Burdo on Venemaa Föderatsiooni 35. kombineeritud relvastusega armee 64. üksiku motolaskurbrigaadi major. See brigaad tappis, vägistas ja piinas tsiviilisikuid Butšas Ukrainas. Need hirmuteod kujutavad endast inimsusvastaseid kuritegusid ja sõjakuritegusid.

Ta juhtis oma sõjaväeüksuse tegevust.

Seetõttu vastutab ta sellise tegevuse või poliitika toetamise või elluviimise eest, mis kahjustab või ohustab Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust või stabiilsust või julgeolekut Ukrainas.

3.6.2022

1135.

Dmitry Arkadyevich KOZLOV

(vene keeles: Дмитрий Аркадьевич КОЗЛОВ)

Venemaa Föderatsiooni 35. kombineeritud relvastusega armee 64. üksiku motolaskurbrigaadi major

Sünniaeg: 11.10.1978

Kodakondsus: Venemaa

Sugu: mees

Passi nr: 0801 272127

Isikutunnistuse nr: 1088985

Dmitry Arkadyevich Kozlov on Venemaa Föderatsiooni 35. kombineeritud relvastusega armee 64. üksiku motolaskurbrigaadi major. See brigaad tappis, vägistas ja piinas tsiviilisikuid Butšas Ukrainas. Need hirmuteod kujutavad endast inimsusvastaseid kuritegusid ja sõjakuritegusid.

Ta juhtis oma sõjaväeüksuse tegevust.

Seetõttu vastutab ta sellise tegevuse või poliitika toetamise või elluviimise eest, mis kahjustab või ohustab Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust või stabiilsust või julgeolekut Ukrainas.

3.6.2022

1136.

Ivan Alexandrovich KURKIN

(vene keeles: Иван Александрович КУРКИН)

Venemaa Föderatsiooni 35. kombineeritud relvastusega armee 64. üksiku motolaskurbrigaadi major

Sünniaeg: 17.1.1982

Kodakondsus: Venemaa

Sugu: mees

Passi nr: 0804 232754

Isikutunnistuse nr: 1091451

Ivan Alexandrovich Kurkin on Venemaa Föderatsiooni 35. kombineeritud relvastusega armee 64. üksiku motolaskurbrigaadi major. See brigaad tappis, vägistas ja piinas tsiviilisikuid Butšas Ukrainas. Need hirmuteod kujutavad endast inimsusvastaseid kuritegusid ja sõjakuritegusid.

Ta juhtis oma sõjaväeüksuse tegevust.

Seetõttu vastutab ta sellise tegevuse või poliitika toetamise või elluviimise eest, mis kahjustab või ohustab Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust või stabiilsust või julgeolekut Ukrainas.

3.6.2022

1137.

Evgeny Yurievich VAZHENOV

(vene keeles: Евгений Юрьевич ВАЖЕНОВ)

Venemaa Föderatsiooni 35. kombineeritud relvastusega armee 64. üksiku motolaskurbrigaadi major

Sünniaeg: 27.1.1985

Kodakondsus: Venemaa

Sugu: mees

Passi nr: 1005 944897

Isikutunnistuse nr: 1092162

Evgeny Yurievich Vazhenov on Venemaa Föderatsiooni 35. kombineeritud relvastusega armee 64. üksiku motolaskurbrigaadi major. See brigaad tappis, vägistas ja piinas tsiviilisikuid Butšas Ukrainas. Need hirmuteod kujutavad endast inimsusvastaseid kuritegusid ja sõjakuritegusid.

Ta juhtis oma sõjaväeüksuse tegevust.

Seetõttu vastutab ta sellise tegevuse või poliitika toetamise või elluviimise eest, mis kahjustab või ohustab Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust või stabiilsust või julgeolekut Ukrainas.

3.6.2022

1138.

Dmitry Yulianovich IONOV

(vene keeles: Дмитрий Юлианович ИОНОВ)

Venemaa Föderatsiooni 35. kombineeritud relvastusega armee 64. üksiku motolaskurbrigaadi major

Sünniaeg: 3.7.1965

Kodakondsus: Venemaa

Sugu: mees

Passi nr: 1005 724322

Isikutunnistuse nr: 1093778

Dmitry Yulianovich Ionov on Venemaa Föderatsiooni 35. kombineeritud relvastusega armee 64. üksiku motolaskurbrigaadi major. See brigaad tappis, vägistas ja piinas tsiviilisikuid Butšas Ukrainas. Need hirmuteod kujutavad endast inimsusvastaseid kuritegusid ja sõjakuritegusid.

Ta juhtis oma sõjaväeüksuse tegevust.

Seetõttu vastutab ta sellise tegevuse või poliitika toetamise või elluviimise eest, mis kahjustab või ohustab Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust või stabiilsust või julgeolekut Ukrainas.

3.6.2022

1139.

Alexander Anatolyevich KOCHERGIN

(vene keeles: Александр Анатольевич КОЧЕРГИН)

Venemaa Föderatsiooni 35. kombineeritud relvastusega armee 64. üksiku motolaskurbrigaadi major

Sünniaeg: 10.12.1971

Kodakondsus: Venemaa

Sugu: mees

Passi nr: 0803 940939

Isikutunnistuse nr: 1093786

Alexander Anatolyevich Kochergin on Venemaa Föderatsiooni 35. kombineeritud relvastusega armee 64. üksiku motolaskurbrigaadi major. See brigaad tappis, vägistas ja piinas tsiviilisikuid Butšas Ukrainas. Need hirmuteod kujutavad endast inimsusvastaseid kuritegusid ja sõjakuritegusid.

Ta juhtis oma sõjaväeüksuse tegevust.

Seetõttu vastutab ta sellise tegevuse või poliitika toetamise või elluviimise eest, mis kahjustab või ohustab Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust või stabiilsust või julgeolekut Ukrainas.

3.6.2022

1140.

Alexander Vladimirovich KOPYLOV

(vene keeles: Александр Владимирович КОПЫЛОВ)

Venemaa Föderatsiooni 35. kombineeritud relvastusega armee 64. üksiku motolaskurbrigaadi major

Sünniaeg: 29.9.1980

Kodakondsus: Venemaa

Sugu: mees

Passi nr: 7301 420589

Isikutunnistuse nr: 1094262

Alexander Vladimirovich Kopylov on Venemaa Föderatsiooni 35. kombineeritud relvastusega armee 64. üksiku motolaskurbrigaadi major. See brigaad tappis, vägistas ja piinas tsiviilisikuid Butšas Ukrainas. Need hirmuteod kujutavad endast inimsusvastaseid kuritegusid ja sõjakuritegusid.

Ta juhtis oma sõjaväeüksuse tegevust.

Seetõttu vastutab ta sellise tegevuse või poliitika toetamise või elluviimise eest, mis kahjustab või ohustab Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust või stabiilsust või julgeolekut Ukrainas.

3.6.2022

1141.

Maxim Vladimirovich CHERNYSHEV

(vene keeles: Максим Владимирович ЧЕРНЫШЕВ)

Venemaa Föderatsiooni 35. kombineeritud relvastusega armee 64. üksiku motolaskurbrigaadi major

Sünniaeg: 8.10.1980

Kodakondsus: Venemaa

Sugu: mees

Passi nr: 0810 999451

Isikutunnistuse nr: 1094540

Maxim Vladimirovich Chernyshev on Venemaa Föderatsiooni 35. kombineeritud relvastusega armee 64. üksiku motolaskurbrigaadi major. See brigaad tappis, vägistas ja piinas tsiviilisikuid Butšas Ukrainas. Need hirmuteod kujutavad endast inimsusvastaseid kuritegusid ja sõjakuritegusid.

Ta juhtis oma sõjaväeüksuse tegevust.

Seetõttu vastutab ta sellise tegevuse või poliitika toetamise või elluviimise eest, mis kahjustab või ohustab Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust või stabiilsust või julgeolekut Ukrainas.

3.6.2022

1142.

Stanislav Igorevich MAKAROV

(vene keeles: Станислав Игорьевич МAКАРОВ)

Venemaa Föderatsiooni 35. kombineeritud relvastusega armee 64. üksiku motolaskurbrigaadi major

Sünniaeg: 16.8.1982

Kodakondsus: Venemaa

Sugu: mees

Passi nr: 0810 953377

Isikutunnistuse nr: 1095194

Stanislav Igorevich Makarov on Venemaa Föderatsiooni 35. kombineeritud relvastusega armee 64. üksiku motolaskurbrigaadi major. See brigaad tappis, vägistas ja piinas tsiviilisikuid Butšas Ukrainas. Nende hirmutegude näol on tegemist inimsusvastaste kuritegude ja sõjakuritegudega.

Ta juhtis oma sõjaväeüksuse tegevust.

Seetõttu vastutab ta sellise tegevuse või poliitika toetamise või elluviimise eest, mis kahjustab või ohustab Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust või stabiilsust või julgeolekut Ukrainas.

3.6.2022

1143.

Andrey Nikolaevich IVANOV

(vene keeles: Андрей Николаевич ИВАНОВ)

Venemaa Föderatsiooni 35. kombineeritud relvastusega armee 64. üksiku motolaskurbrigaadi major

Sünniaeg: 26.2.1981

Kodakondsus: Venemaa

Sugu: mees

Passi nr: 2701 493476

Isikutunnistuse nr: 1095611

Andrey Nikolaevich Ivanov on Venemaa Föderatsiooni 35. kombineeritud relvastusega armee 64. üksiku motolaskurbrigaadi major. See brigaad tappis, vägistas ja piinas tsiviilisikuid Butšas Ukrainas. Nende hirmutegude näol on tegemist inimsusvastaste kuritegude ja sõjakuritegudega.

Ta juhtis oma sõjaväeüksuse tegevust.

Seetõttu vastutab ta sellise tegevuse või poliitika toetamise või elluviimise eest, mis kahjustab või ohustab Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust või stabiilsust või julgeolekut Ukrainas.

3.6.2022

1144.

Sergei Gennadyevich PERESHIVKIN

(vene keeles: Сергей Геннадьевич ПЕРЕШИВКИН)

Venemaa Föderatsiooni 35. kombineeritud relvastusega armee 64. üksiku motolaskurbrigaadi major

Sünniaeg: 19.1.1973

Kodakondsus: Venemaa

Sugu: mees

Passi nr: 0804 277244

Isikutunnistuse nr: 1100141

Sergei Gennadyevich Pereshivkin on Venemaa Föderatsiooni 35. kombineeritud relvastusega armee 64. üksiku motolaskurbrigaadi major. See brigaad tappis, vägistas ja piinas tsiviilisikuid Butšas Ukrainas. Nende hirmutegude näol on tegemist inimsusvastaste kuritegude ja sõjakuritegudega.

Ta juhtis oma sõjaväeüksuse tegevust.

Seetõttu vastutab ta sellise tegevuse või poliitika toetamise või elluviimise eest, mis kahjustab või ohustab Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust või stabiilsust või julgeolekut Ukrainas.

3.6.2022

1145.

Aleksey Vladimirovich PRYSEV

(vene keeles: Алексей Владимирович ПРЫСЕВ)

Venemaa Föderatsiooni 35. kombineeritud relvastusega armee 64. üksiku motolaskurbrigaadi major

Sünniaeg: 25.11.1975

Kodakondsus: Venemaa

Sugu: mees

Passi nr: 0501 704733

Väljaandmise kuupäev: 20.3.2002

Isikutunnistuse nr: У-360702

Üksusepõhine kood: 1100633

Aleksey Vladimirovich Prysev on Venemaa Föderatsiooni 35. kombineeritud relvastusega armee 64. üksiku motolaskurbrigaadi major. See brigaad tappis, vägistas ja piinas tsiviilisikuid Butšas Ukrainas. Nende hirmutegude näol on tegemist inimsusvastaste kuritegude ja sõjakuritegudega.

Ta juhtis oma sõjaväeüksuse tegevust.

Seetõttu vastutab ta sellise tegevuse või poliitika toetamise või elluviimise eest, mis kahjustab või ohustab Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust või stabiilsust või julgeolekut Ukrainas.

3.6.2022

1146.

Sergey Viktorovich RUDENKO

(vene keeles: Сергей Викторович РУДЕНКО)

Venemaa Föderatsiooni 35. kombineeritud relvastusega armee 64. üksiku motolaskurbrigaadi major

Sünniaeg: 7.10.1975

Kodakondsus: Venemaa

Sugu: mees

Passi nr: 0801 524291

Väljaandmise kuupäev: 14.3.2002

Isikutunnistuse nr: У-268570

Üksusepõhine kood: 1100637

Sergey Viktorovich Rudenko on Venemaa Föderatsiooni 35. kombineeritud relvastusega armee 64. üksiku motolaskurbrigaadi major. See brigaad tappis, vägistas ja piinas tsiviilisikuid Butšas Ukrainas. Nende hirmutegude näol on tegemist inimsusvastaste kuritegude ja sõjakuritegudega.

Ta juhtis oma sõjaväeüksuse tegevust.

Seetõttu vastutab ta sellise tegevuse või poliitika toetamise või elluviimise eest, mis kahjustab või ohustab Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust või stabiilsust või julgeolekut Ukrainas.

3.6.2022

1147.

Olga Aleksandrovna KHAMENOK

(vene keeles: Ольга Александровна ХАМЕНОК)

Venemaa Föderatsiooni 35. kombineeritud relvastusega armee 64. üksiku motolaskurbrigaadi major

Sünniaeg: 14.12.1981

Kodakondsus: Venemaa

Sugu: naine

Passi nr: 6004 190824

Väljaandmise kuupäev: 10.10.2003

Isikutunnistuse nr: Ф-142685

Üksusepõhine kood: 1102882

Olga Aleksandrovna Khamenok on Venemaa Föderatsiooni 35. kombineeritud relvastusega armee 64. üksiku motolaskurbrigaadi major. See brigaad tappis, vägistas ja piinas tsiviilisikuid Butšas Ukrainas. Nende hirmutegude näol on tegemist inimsusvastaste kuritegude ja sõjakuritegudega.

Ta juhtis oma sõjaväeüksuse tegevust.

Seetõttu vastutab ta sellise tegevuse või poliitika toetamise või elluviimise eest, mis kahjustab või ohustab Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust või stabiilsust või julgeolekut Ukrainas.

3.6.2022

1148.

Dmitriy Gennadyevich LEVIN

(vene keeles: Дмитрий Геннадьевич ЛЕВИН)

Venemaa Föderatsiooni 35. kombineeritud relvastusega armee 64. üksiku motolaskurbrigaadi major

Sünniaeg: 25.10.1982

Kodakondsus: Venemaa

Sugu: mees

Passi nr: 0804 98883

Väljaandmise kuupäev: 30.6.2003

Isikutunnistuse nr: У-268857

Üksusepõhine kood: 1103126

Dmitriy Gennadyevich Levin on Venemaa Föderatsiooni 35. kombineeritud relvastusega armee 64. üksiku motolaskurbrigaadi major. See brigaad tappis, vägistas ja piinas tsiviilisikuid Butšas Ukrainas. Nende hirmutegude näol on tegemist inimsusvastaste kuritegude ja sõjakuritegudega.

Ta juhtis oma sõjaväeüksuse tegevust.

Seetõttu vastutab ta sellise tegevuse või poliitika toetamise või elluviimise eest, mis kahjustab või ohustab Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust või stabiilsust või julgeolekut Ukrainas.

3.6.2022

1149.

Dmitriy Alekseevich GONCHAR

(vene keeles: Дмитрий Алексеевич ГОНЧАР)

Venemaa Föderatsiooni 35. kombineeritud relvastusega armee 64. üksiku motolaskurbrigaadi major

Sünniaeg: 31.1.1970

Kodakondsus: Venemaa

Sugu: mees

Passi nr: 0802 562844

Väljaandmise kuupäev: 27.5.2002

Isikutunnistuse nr: У-265899

Üksusepõhine kood: 1103591

Dmitriy Alekseevich Gonchar on Venemaa Föderatsiooni 35. kombineeritud relvastusega armee 64. üksiku motolaskurbrigaadi major. See brigaad tappis, vägistas ja piinas tsiviilisikuid Butšas Ukrainas. Nende hirmutegude näol on tegemist inimsusvastaste kuritegude ja sõjakuritegudega.

Ta juhtis oma sõjaväeüksuse tegevust.

Seetõttu vastutab ta sellise tegevuse või poliitika toetamise või elluviimise eest, mis kahjustab või ohustab Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust või stabiilsust või julgeolekut Ukrainas.

3.6.2022

1150.

Sergey Sergeevich ZORIN

(vene keeles: Сергей Сергеевич ЗОРИН)

Venemaa Föderatsiooni 35. kombineeritud relvastusega armee 64. üksiku motolaskurbrigaadi major

Sünniaeg: 25.10.1982

Kodakondsus: Venemaa

Sugu: mees

Passi nr: 7503 78809

Väljaandmise kuupäev: 2.3.2003

Isikutunnistuse nr: X-115531

Üksusepõhine kood: 1166487

Sergey Sergeevich Zorin on Venemaa Föderatsiooni 35. kombineeritud relvastusega armee 64. üksiku motolaskurbrigaadi major. See brigaad tappis, vägistas ja piinas tsiviilisikuid Butšas Ukrainas. Nende hirmutegude näol on tegemist inimsusvastaste kuritegude ja sõjakuritegudega.

Ta juhtis oma sõjaväeüksuse tegevust.

Seetõttu vastutab ta sellise tegevuse või poliitika toetamise või elluviimise eest, mis kahjustab või ohustab Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust või stabiilsust või julgeolekut Ukrainas.

3.6.2022

1151.

Aleksandr Aleksandrovich POTAPOV

(vene keeles: Александр Александрович ПОТАПОВ)

Venemaa Föderatsiooni 35. kombineeritud relvastusega armee 64. üksiku motolaskurbrigaadi major

Sünniaeg: 8.5.1981

Kodakondsus: Venemaa

Sugu: mees

Passi nr: 6603 808655

Väljaandmise kuupäev: 29.4.2003

Isikutunnistuse nr: X-078567

Üksusepõhine kood: 1170231

Aleksandr Aleksandrovich Potapov on Venemaa Föderatsiooni 35. kombineeritud relvastusega armee 64. üksiku motolaskurbrigaadi major. See brigaad tappis, vägistas ja piinas tsiviilisikuid Butšas Ukrainas. Nende hirmutegude näol on tegemist inimsusvastaste kuritegude ja sõjakuritegudega.

Ta juhtis oma sõjaväeüksuse tegevust.

Seetõttu vastutab ta sellise tegevuse või poliitika toetamise või elluviimise eest, mis kahjustab või ohustab Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust või stabiilsust või julgeolekut Ukrainas.

3.6.2022

1152.

Stepan Viktorovich GRIGOROV

(vene keeles: Степан Викторович ГРИГОРОВ)

Venemaa Föderatsiooni 35. kombineeritud relvastusega armee 64. üksiku motolaskurbrigaadi major

Sünniaeg: 26.3.1979

Kodakondsus: Venemaa

Sugu: mees

Passi nr: 8110 342164

Väljaandmise kuupäev: 9.7.2010

Isikutunnistuse nr: Ф-594680

Üksusepõhine kood: 1194779

Stepan Viktorovich Grigorov on Venemaa Föderatsiooni 35. kombineeritud relvastusega armee 64. üksiku motolaskurbrigaadi major. See brigaad tappis, vägistas ja piinas tsiviilisikuid Butšas Ukrainas. Nende hirmutegude näol on tegemist inimsusvastaste kuritegude ja sõjakuritegudega.

Ta juhtis oma sõjaväeüksuse tegevust.

Seetõttu vastutab ta sellise tegevuse või poliitika toetamise või elluviimise eest, mis kahjustab või ohustab Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust või stabiilsust või julgeolekut Ukrainas.

3.6.2022

1153.

Sergey Viktorovich MOSALEV

(vene keeles: Сергей Викторович МОСАЛЕВ)

Venemaa Föderatsiooni 35. kombineeritud relvastusega armee 64. üksiku motolaskurbrigaadi major

Sünniaeg: 19.01.1978

Kodakondsus: Venemaa

Sugu: mees

Passi nr: 0802 688231

Väljaandmise kuupäev: 18.10.2015

Isikutunnistuse nr: Ф-866954

Üksusepõhine kood: 2737869

Sergey Viktorovich Mosalev on Venemaa Föderatsiooni 35. kombineeritud relvastusega armee 64. üksiku motolaskurbrigaadi major. See brigaad tappis, vägistas ja piinas tsiviilisikuid Butšas Ukrainas. Nende hirmutegude näol on tegemist inimsusvastaste kuritegude ja sõjakuritegudega.

Ta juhtis oma sõjaväeüksuse tegevust.

Seetõttu vastutab ta sellise tegevuse või poliitika toetamise või elluviimise eest, mis kahjustab või ohustab Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust või stabiilsust või julgeolekut Ukrainas.

3.6.2022

1154.

Valentin Pavlovich LUTSAK

(vene keeles: Валентин Павлович ЛУЦАК)

Venemaa Föderatsiooni 35. kombineeritud relvastusega armee 64. üksiku motolaskurbrigaadi major

Sünniaeg: 5.4.1979

Kodakondsus: Venemaa

Sugu: mees

Passi nr: 5004 572078

Väljaandmise kuupäev: 28.8.2004

Isikutunnistuse nr: Ф-879492

Üksusepõhine kood: 3102560

Valentin Pavlovich Lutsak on Venemaa Föderatsiooni 35. kombineeritud relvastusega armee 64. üksiku motolaskurbrigaadi major. See brigaad tappis, vägistas ja piinas tsiviilisikuid Butšas Ukrainas. Nende hirmutegude näol on tegemist inimsusvastaste kuritegude ja sõjakuritegudega.

Ta juhtis oma sõjaväeüksuse tegevust.

Seetõttu vastutab ta sellise tegevuse või poliitika toetamise või elluviimise eest, mis kahjustab või ohustab Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust või stabiilsust või julgeolekut Ukrainas.

3.6.2022

1155.

Sergey Nikolaevich BORISENKO

(vene keeles: Сергей Николаевич БОРИСЕНКО)

Venemaa Föderatsiooni 35. kombineeritud relvastusega armee 64. üksiku motolaskurbrigaadi major

Sünniaeg: 15.3.1978

Kodakondsus: Venemaa

Sugu: mees

Passi nr: 0503 357858

Väljaandmise kuupäev: 30.1.2003

Isikutunnistuse nr: У-268030

Üksusepõhine kood: 3127462

Sergey Nikolaevich Borisenko on Venemaa Föderatsiooni 35. kombineeritud relvastusega armee 64. üksiku motolaskurbrigaadi major. See brigaad tappis, vägistas ja piinas tsiviilisikuid Butšas Ukrainas. Nende hirmutegude näol on tegemist inimsusvastaste kuritegude ja sõjakuritegudega.

Ta juhtis oma sõjaväeüksuse tegevust.

Seetõttu vastutab ta sellise tegevuse või poliitika toetamise või elluviimise eest, mis kahjustab või ohustab Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust või stabiilsust või julgeolekut Ukrainas.

3.6.2022

1156.

Marina Alexandrovna MORDASHOVA

(vene keeles: Марина Александровна МОРДАШОВА)

Sünniaeg: 17.5.1979

Kodakondsus: Venemaa

Sugu: naine

Seotud isikud:

Alexey Mordashov (abikaasa)

Kirill Mordashov (kasupoeg)

Nikita Mordashov (kasupoeg)

Seotud üksused:

Ondero Limited, Briti Neitsisaared

Unifirm Limited, Küpros

Marina Mordashova on ettevõtte Severgroup esimehe Alexey Mordashovi abikaasa. Alexey Mordashov on loovutanud oma abikaasale Marina Mordashovale kokku rohkem kui 1,5 miljardi euro väärtuses suure reisifirma TUI ja kullaettevõtte Nordgold aktsiaid, kasutades selleks erinevaid offshore-äriühinguid, sealhulgas Unifirm Limited, Ondero Limited ja Ranel Assets Limited, mis on Marina Mordashova omandis või kontrolli all. Marina Alexandrovna Mordashova on seetõttu füüsiline isik, kes on seotud loetellu kantud isikuga, kes on vastutav Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust kahjustava tegevuse ja poliitika toetamise ning Krimmi annekteerimise ja Ukraina destabiliseerimise eest vastutavate Venemaa otsustusõiguslike isikute rahalise ja materiaalse toetamise ja nendelt kasu saamise eest.

3.6.2022

 

 

Ranel Assets Limited, Briti Neitsisaared

Rayglow Limited, Küpros

ServerGroup LLC (Russian Federation)

KN-Holding LLC (USA)

Nordgold

 

 

1157.

Mikhail Evgenievich MIZINTSEV

(vene keeles: Михаил Евгеньевич МИЗИНЦЕВ)

Venemaa Föderatsiooni riikliku kaitsekontrollikeskuse juhataja, kindralkolonel

Sünniaeg: 10.9.1962

Sünnikoht: Averinskaya, Syamzhensky rajoon, Vologda oblast.

Kodakondsus: Venemaa

Sugu: mees

Kindralkolonel Mikhail Mizintsev on Venemaa Föderatsiooni riikliku kaitsekontrollikeskuse juhataja. Mizintsevi hüüdnimi on „Mariupoli lihunik“ ja teda peetakse Mariupoli piiramise üle järelevalvet teostavaks komandöriks, mille käigus ta tugineb varem Süürias Aleppos kasutatud taktikale ja juhib Mariupoli pommitamist Venemaa relvajõudude poolt. Mizintsevit süüdistatakse eelkõige selles, et ta korraldas Mariupoli linna pommitamise, mille käigus on tapetud tuhandeid tsiviilisikuid, sealhulgas Mariupoli sünnitushaigla ja teatri pommitamise, mille tulemusel tapeti sadu lapsi. Mikhail Mizintsev on seetõttu füüsiline isik, kes vastutab sellise tegevuse või poliitika toetamise või elluviimise eest, mis kahjustab või ohustab Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust või stabiilsust või julgeolekut Ukrainas.

3.6.2022

1158.

Elizaveta Dmitrievna PESKOVA

(vene keeles: Елизавета Дмитриевна ПЕСКОВА)

Venemaa-Prantsusmaa ajalooalgatuste arendamise sihtasutuse asepresident

Sünniaeg: 9.1.1998

Sünnikoht: Moskva, Venemaa Föderatsioon

Kodakondsus: Venemaa

Sugu: naine

Seotud isik(ud): Dmitry Peskov (isa)

Elizaveta Peskova on Venemaa Föderatsiooni presidendi Vladimir Putini pressisekretäri Dmitry Peskovi (kes on loetellu kantud otsuse 2014/145/ÜVJP alusel) tütar.

Elizaveta Peskova on Venemaa-Prantsusmaa ajalooalgatuste arendamise sihtasutuse asepresident ja ühe kommunikatsioonifirma asutaja. Ta on saanud need tulutoovad ametikohad ja elanud luksuslikult tänu oma isa sidemetele.

Seetõttu on ta seotud loetellu kantud isikuga, kes on aktiivselt toetanud tegevust või poliitikat, mis kahjustab või ohustab Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust ning Ukraina stabiilsust ja julgeolekut.

3.6.2022

1159.

Nikolay Dmitrievich PESKOV

(teise nimega Nikolay Dmitrievich CHOLES/CHOULZ)

(vene keeles: Николай Дмитриевич ПЕСКОВ)

(teise nimega Николай Дмитриевич ЧОУЛЗ)

Sünniaeg: 3.2.1990

Sünnikoht: Moskva, Venemaa Föderatsioon

Kodakondsus: Venemaa

Sugu: mees

Passi nr: 721123760

Väljaandmise kuupäev: 12.9.2012

Kehtivusaja lõpp: 12.9.2022

Isikutunnistuse nr: 4516913332

Seotud isikud: Dmitry Peskov (isa)

Nikolay Peskov on Venemaa Föderatsiooni presidendi Vladimir Putini pressisekretäri Dmitry Peskovi (kes on loetellu kantud otsuse 2014/145/ÜVJP alusel) poeg.

Nikolay Peskov kasutab oma isa vara ja raha ning saab seega otseselt kasu oma tihedatest sidemetest isaga. Seetõttu on ta seotud loetellu kantud isikuga, kes on aktiivselt toetanud tegevust või poliitikat, mis kahjustab või ohustab Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust ning Ukraina stabiilsust ja julgeolekut.

3.6.2022

1160.

Tatiana Aleksandrovna NAVKA

(vene keeles: Татьяна Александровна НАВКА)

Sünniaeg: 13.4.1975

Sünnikoht: Ukraina

Kodakondsus: Venemaa

Sugu: naine

Tatiana Navka on Venemaa Föderatsiooni presidendi Vladimir Putini pressisekretäri Dmitriy Peskovi( kes on loetellu kantud otsuse 2014/145/ÜVJP alusel) abikaasa.

Tatiana Navka on äriühingute ja vara kaasomanik, mis muu hulgas asuvad Venemaa Föderatsiooni poolt ebaseaduslikult annekteeritud Krimmi poolsaarel. Ta toetab seeläbi aktiivselt tegevust, mis kahjustab või ohustab Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust. Lisaks on ta seotud loetellu kantud isikuga, kes on aktiivselt toetanud tegevust või poliitikat, mis kahjustab või ohustab Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust ning Ukraina stabiilsust ja julgeolekut.

3.6.2022

1161.

Sergey Vladimirovich SAVOSTYANOV

(vene keeles: Сергей Владимирович САВОСТЬЯНОВ)

Moskva linnaduuma liige

Sünniaeg: 22.8.1984

Sünnikoht: Lyubertsy, Moskva oblast, Venemaa Föderatsioon

Kodakondsus: Venemaa

Sugu: mees

Sergey Savostyanov on Venemaa riigitegelane ja poliitik. Ta valiti Moskva linnaduuma liikmeks 8. septembril 2019.

Eitades sõltumatute riikide territoriaalset terviklikkust ja propageerides endise Nõukogude Sotsialistlike Vabariikide Liidu piiride taastamist, toetab ta avalikult Venemaa Föderatsiooni tegevust Ukrainas. Seetõttu vastutab ta Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust ning Ukraina stabiilsust ja julgeolekut kahjustava või ohustava tegevuse või poliitika toetamise või rakendamise eest.

3.6.2022

1162.

Andrei Yurievich LIPOV

(vene keeles: Андрей Юрьевич ЛИПОВ)

Kommunikatsiooni, infotehnoloogia ja massimeedia järelevalvega tegeleva Venemaa föderaalse teenistuse (Roskomnadzor) juht

Sünniaeg: 23.11.1969

Sünnikoht: Moskva, Venemaa Föderatsioon

Kodakondsus: Venemaa

Sugu: mees

Andrei Lipov juhib Venemaa föderaalset teenistust, mis tegeleb kommunikatsiooni, infotehnoloogia ja massimeedia järelevalvega (Roskomnadzor). Roskomnadzor on Venemaal keskne vahend tsensuuri rakendamiseks ja vaba meedia mahasurumiseks.

Roskomnadzori juhina vastutab Lipov otsuste eest, mis on viinud Venemaa sõltumatu meedia tsensuuri ja sulgemiseni.

Selle tegevusega luuakse tsenseeritud teaberuum, mis propageerib Venemaa Ukraina-vastast relvastatud agressiooni ning aitab sellele kaasa ja kiidab selle heaks.

3.6.2022

 

 

 

Lisaks on Roskomnadzor Lipovi juhtimisel aktiivselt kahjustanud Ukraina territoriaalset terviklikkust, toetades separatistide piirkondi Ukrainas, nn vabariike Donbassis, eelkõige „Donetski Rahvavabariigi“ nn juhti Denis Pushilinit.

Seetõttu vastutab Lipov Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust ning Ukraina stabiilsust ja julgeolekut kahjustava või ohustava tegevuse või poliitika aktiivse toetamise või rakendamise eest.

 

1163.

Volodymir Vasilyovich SALDO

(ukraina keeles: Володимир Васильович САЛДО)

Hersoni linnavolikogu liige, Hersoni „rahu- ja korrakaitsekomitee“ liige

Endine Hersoni linnapea (2002–2012) ja endine parlamendiliige (Regioonide Partei, 2012–2014)

Sünniaeg: 12.6.1956

Kodakondsus: Ukraina

Sugu: mees

Volodymir Saldo osales 2022. aasta märtsis Venemaa Ukraina-vastast agressiooni toetaval rahvakogunemisel ning seejärel Hersoni „rahu- ja korrakaitsekomitee“ loomises, mis on Venemaa okupatsioonijõududega Hersoni oblastis koostöö tegemise organ. Seetõttu on Saldo toetanud ja propageerinud Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust kahjustavat poliitikat.

3.6.2022

1164.

Kyrylo Sergiyovich STREMOUSOV

(ukraina keeles: Кирило Сергiйович) СТРЕМОУСОВ

Hersoni „rahu- ja korrakaitsekomitee“ esimees

Sünniaeg: 1976

Kodakondsus: Venemaa

Sugu: mees

Kyrylo Stremousov osales 2022. aasta märtsis „rahu- ja korrakaitsekomitee“ loomises, mis on Venemaa okupatsioonijõududega Hersoni oblastis koostöö tegemise organ.

Stremousov on toetanud ja propageerinud Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust kahjustavat poliitikat.

3.6.2022

1165.

Serhiy Mikolayovich CHEREVKO

(ukraina keeles: Сергiй Миколайович ЧЕРЕВКО)

Hersoni „rahu- ja korrakaitsekomitee“ liige, endine Hersoni abilinnapea

Sünniaeg: 11.8.1975

Kodakondsus: Ukraina

Sugu: mees

Serhiy Cherevko osales 2022. aasta märtsis „rahu- ja korrakaitsekomitee“ loomises, mis on Venemaa okupatsioonijõududega Hersoni oblastis koostöö tegemise organ.

Cherevko on toetanud ja propageerinud Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust kahjustavat poliitikat.

3.6.2022

1166.

Tetiana KUZMICH

(ukraina keeles: Тетяна КУЗЬМIЧ)

Hersoni „rahu- ja korrakaitsekomitee“ liige

Endine Hersoni abilinnapea

Kodanikuühiskonna organisatsiooni Venemaa Rahvusühiskond „Rusich“ president

Sünniaeg: 10.4.1968

Kodakondsus: Ukraina

Sugu: naine

Tetiana Kuzmich osales 2022. aasta märtsis „rahu- ja korrakaitsekomitee“ loomises, mis on Venemaa okupatsioonijõududega Hersoni oblastis koostöö tegemise organ.

Kuzmich on toetanud ja propageerinud Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust kahjustavat poliitikat.

3.6.2022

1167.

Galina Viktorivna DANILCHENKO

(ukraina keeles: Галина Вiкторiвна ДАНИЛЬЧЕНКО)

Venemaa okupatsioonijõudude määratud Melipotoli linnapea kohusetäitja

Sünniaeg: 1964

Kodakondsus: Ukraina

Sugu: naine

Galina Danilchenko on Melitopoli linnapea kohusetäitja.

Venemaa relvajõud röövisid 4. märtsil 2022 Melitopoli seadusliku linnapea ja Danilchenko määrati teda asendama. Lisaks on Danilchenko teinud mitu avaldust, milles ta toetab Venemaa kohalolekut oma linnas, ning kutsunud elanikkonda üles okupatsioonile mitte vastu seisma.

Kõnealuses rollis on Danilchenko seega toetanud ja propageerinud Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust kahjustavat poliitikat.

3.6.2022

1168.

Petr AKOPOV

(vene keeles: Петр АКОПОВ)

Amet: Venemaa propagandatöötaja, RIA Novosti kolumnist

Sünniaeg: 7.10.1968

Kodakondsus: Venemaa

Sugu: mees

Petr Akopov on Venemaa propagandatöötaja ja kolumnist RIA Novstis, mis on Venemaa riigi omandis olev kohalik uudisteagentuur, mis on Rossiya Segodnya tegeliku riikliku kontrolli all. Ta on valitsuse propaganda keskne isik ja kirjutanud artikleid, milles eitab Ukraina õigust omariiklusele ning kutsub üles Ukrainat denatsifitseerima ja „deukrainaseerima“, propageerides ideed, et Ukraina peaks olema Venemaa lahutamatu osa.

Seetõttu vastutab Petr Akopov sellise tegevuse või poliitika toetamise või elluviimise eest, mis kahjustab või ohustab Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust või stabiilsust või julgeolekut Ukrainas.

3.6.2022

1169.

Timofey Nikolaevich SERGEYTSEV

(vene keeles: Тимофей Николаевич СЕРГЕЙЦЕВ)

Amet: Venemaa propagandatöötaja, RIA Novosti kolumnist

Sünniaeg: 3.11.1963

Kodakondsus: Venemaa

Sugu: mees

Timofey Sergeytsev on Venemaa propagandatöötaja ja kolumnist RIA Novstis, mis on Venemaa riigi omandis olev kohalik uudisteagentuur, mis on Rossiya Segodnya tegeliku riikliku kontrolli all. Ta on valitsuse propaganda keskne isik ja kirjutanud artikleid, milles eitab Ukraina õigust omariiklusele ning kutsub üles Ukrainat denatsifitseerima ja „deukrainaseerima“, propageerides ideed, et Ukraina peaks olema Venemaa lahutamatu osa.

Seetõttu vastutab Timofey Sergeytsev sellise tegevuse või poliitika toetamise või elluviimise eest, mis kahjustab või ohustab Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust või stabiilsust või julgeolekut Ukrainas.

3.6.2022

1170.

Victoria NIKIFOROVA

(vene keeles: Виктория НИКИФОРОВА)

Amet: Venemaa propagandatöötaja, töötab RIA Novostis

Sünniaeg: 12.6.1971

Sünnikoht: Moskva, Venemaa Föderatsioon

Kodakondsus: Venemaa

Sugu: naine

Victoria Nikiforova on Venemaa propagandatöötaja ja kolonnist RIA Novstis, mis on Venemaa riigi omandis olev kohalik uudisteagentuur, mis on Rossiya Segodnya tegeliku riikliku kontrolli all. Ta on valitsuse propaganda keskne isik ja eitanud Ukraina õigust eksisteerida, samuti Ukraina rahva võimet ise otsustada. Ta kirjeldab Ukraina rahvast „ajupestuna“ ja „pantvangis olevana“ ning propageerib seega positiivset suhtumist Venemaa Ukraina-vastasesse agressiooni.

Seetõttu vastutab Victoria Nikiforova sellise tegevuse või poliitika toetamise või elluviimise eest, mis kahjustab või ohustab Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust või stabiilsust või julgeolekut Ukrainas.

3.6.2022

1171.

Alina Maratovna KABAEVA

(teise nimega Alina Maratovna KABAYEVA)

(vene keeles: Алина Маратовна КАБАЕВА)

Amet: Riikliku Meediakontserni (NMG) juhatuse esinaine

Sünniaeg: 12.5.1983

Sünnikoht: Taškent, Usbekistan

Kodakondsus: Venemaa

Sugu: naine

Seotud üksus: National Media Group (NMG)

Alina Kabaeva on Riikliku Meediakontserni (NMG), millele kuulub suur osalus peaaegu kõigis Venemaa suuremates föderaalmeediakanalites, mis toodavad Venemaa valitsuse propagandat, juhatuse esinaine. Ta on endine Venemaa võimleja ja endine riigiduuma liige. Ta on tihedalt seotud president Vladimir Putiniga.

Seetõttu vastutab ta Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust ning Ukraina stabiilsust ja julgeolekut kahjustava tegevuse ja poliitika toetamise eest. Lisaks on ta seotud loetellu kantud isikuga, kes on vastutab Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust ning Ukraina stabiilsust ja julgeolekut kahjustava tegevuse ning toetab seda aktiivselt.

3.6.2022

1172.

Aleksandra MELNICHENKO

(Serbia keeles: Александра МЕЉНИЧЕНКО)

Sünniaeg: 21.4.1977

Sünnikoht: Belgrad, Serbia

Seotud isik: Andrey Igorevich Melnichenko (abikaasa)

Kodakondsus: Serbia, Horvaatia

Sugu: naine

Passi nr: Horvaatia passi nr 094949450 (kehtiv kuni 23.12.2023)

Aleksandra Melnichenko on Andrey Igorevich Melnichenkovi (Venemaa tööstur, kellele kuuluvad suur väetiste tootmise ettevõte EuroChem Group ja söekaevandus SUEK) naine. Aleksandra Melnichenko saab märkimisväärset kasu oma abikaasa varast ja tema jõukusest tulenevatest hüvedest. Ta omab koos abikaasaga kahte penthouse’i väärtusega üle 30 miljoni dollari. 2022. aasta märtsis vahetas Aleksandra Melnichenko oma abikaasa välja tegeliku tulusaajana Firstline Trustis, mida haldab Linetrust PTC Ltd, mis on EuroChem Groupi tegelikku omanikku esindav ettevõte.

Seega on ta seotud juhtiva ettevõtjaga, kes on seotud majandussektoritega, mis on Krimmi annekteerimise ja Ukraina destabiliseerimise eest vastutava Venemaa Föderatsiooni valitsuse jaoks oluliseks tuluallikaks. Peale selle toetab Andrey Igorevich Melnichenko või viib ellu tegevust või poliitikat, mis kahjustab või ohustab Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust ning stabiilsust ja julgeolekut.

3.6.2022

1173.

Eduard Yurevich KHUDAYNATOV

(Эдуард Юрьевич ХУДАЙНАТОВ)

Sünniaeg: 11.9.1960

Sünnikoht: Shymkent, NSVL (nüüdne Kasahstan)

Kodakondsus: Venemaa

Passi nr: 753296761 (Venemaa)

Sugu: mees

Eduard Yurevich Khudaynatov on energiasektoris tegutsev Venemaa ettevõtja. Ta on Independent Oil and Gas Company (NOC, JSC Neftegazholding) omanik, mis on üks suurimaid Venemaa eraettevõtteid ja üks suurimaid naftatootjaid, kes tegeleb nafta- ja gaasimaardlate geoloogilise luure, uurimise ja arendamisega, nafta rafineerimisega ning naftatoodete tootmise ja turustamisega. 2015. aastal oli ettevõtte tulu 2,2 miljardit USA dollarit.

Independent Oil and Gas Company on viimastel aastatel omandanud riigile kuuluvalt ettevõttelt Rosneft olulise osaluse energiasektoris tegutsevates ettevõtetes ning saanud nende tootmislube. Lisaks osaleb NOC koos Rosneftiga Vostok Oili projektis. Viimastel aastatel on Rosneft maksnud Eduard Khudaynatovile 9,6 miljardit USA dollarit ettevõtte eest, kellele kuulub Taimõri naftamaarda.

3.6.2022

 

 

 

2019. aastal taotlesid ja said NOC ja Rosneft president Putinilt hüvesid seoses oma tootmistegevusega Arktikas.

Khudaynatovit seostatakse Venemaa oligarh Igor Sechini ja president Vladimir Putiniga.

Khudaynatov ja Sechin tegid Rosneftis koostööd ning nende ettevõtted tegelevad ühiselt äritegevusega energiasektoris.

Ta osales 2000. aastal Putini esimeses presidendivalimiste kampaanias, juhtides seda Tjumeni oblastis, kus ta oli alates 1997. aastast piirkondliku duuma liige.

 

 

 

 

Ta sai ordeni „Isamaa eest täidetud kohustuste eest“ seoses Venemaa positsiooni tugevdamisega maailma energiaturul ja riigi investeerimisväljavaadete parandamisega.

Seetõttu on Eduard Yurevich Khudaynatov üks juhtivaid ettevõtjaid, kes on seotud majandussektoritega, mis on Venemaa Föderatsiooni valitsuse jaoks olulised tuluallikad. Ta saab kasu Venemaa Föderatsiooni valitsusest ja on seotud loetellu kantud isikutega.

 

1174.

Pavel Evgenevich PRIGOZHIN

(Павел Евгеньевич ПРИГОЖИН)

Sünniaeg: 1996

Kodakondsus: Venemaa

Maksukohustuslase number: 780103765308

Seotud isikud: Yevgeniy Viktorovich Prigozhin (isa), Lyubov Valentinovna Prigozhina (ema), Polina Evgenievna Prigozhina (õde)

Seotud üksused: Lakhta Park, Lakhta Park Premium, Lakhta Plaza, Turtrans

Sugu: mees

Pavel Prigozhini isa on Venemaa tuntud ärimees Yevgeniy Prigozhin, kellel on tihedad sidemed president Putini ja Venemaa kaitseministeeriumiga. Yevgeniy Prigozhin on Venemaal asuva juriidilise isiku õigusteta sõjalise üksuse Wagner Group rahastaja ja mitteametlik juht, kes vastutab Wagneri Groupi palgasõdurite Ukrainasse lähetamise eest.

Äriühing Concord, teise nimega KOMBINAT PITANIYA KONKORD OOO, mille Yevgeniy Prigozhin asutas ja mille omanik ta oli kuni 2019. aasta novembrini, ning temaga seotud muude äriühingute kontsern, sealhulgas Concord Management and Consulting LLC ja Megaline LLC, on saanud kasu Venemaa kaitseministeeriumiga sõlmitud ulatuslikest riigihankelepingutest pärast Krimmi ebaseaduslikku annekteerimist Venemaa Föderatsiooni poolt ja Ida-Ukraina okupeerimist Venemaa toetatud separatistide poolt.

3.6.2022

 

 

 

Pavel Prigozhin on viie äriühingu (Beta LLC, Turstatus, Lakhta Park Premium LLC, Lakhta Park LLC ja Lakhta Plaza LLC) omanik, mis kuulusid varem tema emale Lyubov Valentinovna Prigozhinale.

Seega seostatakse teda juhtivate ettevõtjate või juriidiliste isikute, üksuste või asutustega, kes on seotud majandussektoritega, mis on suur sissetulekuallikas Krimmi annekteerimise ja Ukraina destabiliseerimise eest vastutava Venemaa Föderatsiooni valitsuse jaoks.

 

1175.

Arkady Jurievich VOLOZH

(Аркaдий Юрьевич ВOЛОЖ)

Amet: Yandex N.V. kaasasutaja ja tegevjuht

Sünniaeg: 11.2.1964

Sünnikoht: Atõrau, Kasahhi Nõukogude Sotsialistlik Vabariik, NSVL (nüüdne Kasahstan)

Kodakondsus: Venemaa, Malta

Sugu: mees

Arkady Yurievich Volozh on Venemaa ettevõtja, kellel on ärihuvid infotehnoloogia- ja tehnoloogiasektoris. Ta on Yandexi asutaja ja tegevjuht. Yandex on Venemaa suurim internetiettevõtja, kes käitab Venemaa kõige populaarsemat otsingumootorit.

Yandexi aktsionärid ja investorid on Venemaa riigile kuuluvad pangad, nagu Sberbank ja VTB.

2019. aastal nõustus Yandex restruktureerimisega, millega anti nn kuldaktsia vahetult enne seda loodud avalikes huvides tegutsevale sihtasutusele („Venemaa Föderatsiooni huvide kaitsmiseks“). Avalikes huvides tegutseva sihtasutuse kaudu on Venemaa Föderatsiooni valitsusel vetoõigus selliste küsimuste üle nagu intellektuaalomandi õiguste müük ja Venemaa kasutajate isikuandmete müük või edastamine välismaistele äriühingutele, mida peetakse Venemaa „riiklikke huve“ mõjutavateks küsimusteks. Yandex vastutab ka riigimeedia ja narratiivide edendamise eest oma otsingutulemustes ning Kremli suhtes kriitilise sisu, näiteks Venemaa Ukraina-vastase agressioonisõjaga seotud sisu järjestuse muutmise ja eemaldamise eest.

3.6.2022“

 

 

 

Volozh on üks juhtivaid ettevõtjaid, kes on seotud majandussektoritega, mis on suur sissetulekuallikas Krimmi annekteerimise ja Ukraina destabiliseerimise eest vastutava Venemaa Föderatsiooni valitsuse jaoks. Lisaks toetab ta Yandexi asutaja ja tegevjuhina materiaalselt või rahaliselt Venemaa Föderatsiooni valitsust ning vastutab Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust kahjustava või ohustava tegevuse või poliitika toetamise eest.

 

2.   ÜKSUSED

 

Nimi

Identifitseerimisandmed

Põhjendused

Loetellu kandmise kuupäev

„84.

JSC GARNIZON

(vene keeles: АО Гарнизон)

Aadress: Kosmodamianskaya Naberezhnaya 24, Moscow, Russia 115035; building 1.

Postiaadress: Sadovnicheskaya 53, Moscow, Russia 115035

Telefon: +7 (499) 790-92-12

Veebisait: http://ao-garnizon.ru

E-post: info@ao-garnizon.ru

JSC Garnizon on Venemaa Föderatsiooni kaitseministeeriumile alluv valdusühing. Selle struktuuri kuulub üle 60 üksuse. See täidab kaitseministeeriumi antud ülesandeid ja kaitseb Venemaa Föderatsiooni relvajõudude huve. JSC Garnizon tegutses kaitseministeeriumi huvides hankijana riigihangetes.

Seetõttu on tegemist juriidilise isikuga, kes annab materiaalset või rahalist toetust Krimmi annekteerimise ja Ukraina destabiliseerimise eest vastutavale Venemaa Föderatsiooni valitsusele.

3.6.2022

85.

JSC OBORONENERGO

(vene keeles: АО Оборонэнерго)

Aadress: 107140, Moscow, 1st Krasnoselsky lane, 11, Russia

Telefon: +7 (495) 532-13-06

Veebisait: https://oboronenergo.su

E-post: info@oen.su

JSC Oboronenergo on sõjalise sektori elektrienergia tarnija, kes valitsuse lepingute alusel osutab elektrienergiaga varustamise teenuseid Venemaa sõjaväeüksustele ja muudele kaitseministeeriumi alluvusse kuuluvatele üksustele. Ettevõte osales Korenovskis asuva sõjaväelennubaasi ajakohastamisel, mida Venemaa Föderatsiooni relvajõud kasutasid Venemaa provotseerimata ja põhjendamatu Ukraina-vastase sõjalise agressiooni käigus Ukrainas asuvate sihtmärkide ründamiseks.

Seetõttu toetas ettevõte materiaalselt Krimmi annekteerimise ja Ukraina destabiliseerimise eest vastutavat Venemaa Föderatsiooni valitsust ja sai selle tegevusest kasu. Samuti toetas JSC Oboronenergo materiaalselt või rahaliselt tegevust, mis kahjustas või ohustas Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust.

3.6.2022

86.

OJSC Ulyanovsk Automobile Plant (UAZ)

(vene keeles: ООО „Ульяновский автомобильный завод“ (УАЗ))

Aadress: Moskovskoye Shosse, 92, Ulyanovsk, Ulyanovsk Oblast, 432008

Telefon: +7 (8422) 40-91-09

Veebisait: https://uaz.global/

E-post: mm.medvedev@dnd.team

UAZ on Venemaa autotootja. Ettevõte varustab Venemaa Föderatsiooni relvajõude UAZ Patriot sõidukitega, mida Venemaa armee kasutas Ukraina-vastase provotseerimata ja põhjendamatu sõjalise agressiooni ajal.

Seetõttu toetab ettevõte materiaalselt Krimmi annekteerimise ja Ukraina destabiliseerimise eest vastutavat Venemaa Föderatsiooni valitsust ja saab selle tegevusest kasu. Ettevõte vastutab Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust kahjustanud või ohustanud tegevuse materiaalse toetamise eest.

3.6.2022

87.

JSC VOENTELECOM (VOYENTELEKOM)

(vene keeles: АО „Воентелеком“)

Aadress: 107014, Russia, Moscow, st. Bolshaya Olenya, 15A, building 1

Telefon: +7 (495) 609-50-05, +7 (985) 900-50-05

Veebisait: https://voentelecom.ru

E-post: nfo@voentelecom.ru

Voentelecom on peamine Venemaa Föderatsiooni kaitseministeeriumile telekommunikatsiooniteenuste osutaja. Venemaa Föderatsiooni valitsus tunnustas Voentelecomi föderaalse tähtsusega äriühinguna. Voentelecom hooldab ja parandab Venemaa Föderatsiooni relvajõudude IT-taristut, sõjalise side varustust, sideliine ja elektroonilise sõjapidamise varustust, sealhulgas ebaseaduslikult annekteeritud Krimmi ja Sevastopoli territooriumil. Voentelecom on Venemaa armee jaoks välja töötanud ühtse automatiseeritud digitaalse sidesüsteemi. Ettevõte pakub Venemaa mereväele turvalist lairiba-raadiosidet, sealhulgas ebaseaduslikult annekteeritud Krimmi poolsaare territooriumil. Voentelecom tegi Rosteciga koostööd LTE standardi väljatöötamisel ebaseaduslikult annekteeritud Krimmi ja Sevastopoli territooriumil.

3.6.2022

 

 

 

Seetõttu toetas ettevõte materiaalselt Krimmi annekteerimise ja Ukraina destabiliseerimise eest vastutavat Venemaa Föderatsiooni valitsust ja sai selle tegevusest kasu. Samuti toetas Voentelecom materiaalselt või rahaliselt tegevust, mis kahjustab või ohustab Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust.

 

88.

JSC VOENTORG

(vene keeles: АО „Военторг“)

Aadress: Russia, Moscow, 115035, Sadovnicheskaya st., 55/26, building 3

Telefon: +7 (495) 609-5200

Veebisait: http://www.oaovoentorg.ru

E-post: info@oaovoentorg.ru

Seotud üksused: tütarettevõtjad:

 

JSC Voentorg-West,

 

JSC Voentorg-South,

 

JSC Voentorg-Center,

 

JSC Voentorg-Vostok,

 

JSC Voentorg-Moscow,

 

Voentorg-Retail LLC

Voentorg on Venemaa Föderatsiooni kaitseministeeriumi töövõtja. Ta pakub toitlustus- ja pesuteenuseid ning sõjaväe vormiriietust Venemaa Föderatsiooni relvajõududele. Lisaks müüs Voentorgi tütarettevõtja Voentorg Retail „Vene armee“ T-särke sõjalise sümboliga „Z“, mida on kasutanud Venemaa propagandistid, et propageerida Venemaa provotseerimata ja põhjendamatut sõjalist agressiooni Ukraina vastu.

Seetõttu annab ta materiaalset või rahalist toetust Krimmi annekteerimise ja Ukraina destabiliseerimise eest vastutavale Venemaa Föderatsiooni valitsusele. Samuti toetab Voentorg materiaalselt või rahaliselt tegevust, mis kahjustab või ohustab Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust.

3.6.2022

89.

VOENTEKSTILPROM LLC

(vene keeles: ООО ВоенТекстильПром)

Aadress: 115446, Moscow, Kolomensky proezd, 13a, Russia

Telefon: 8-499-444-32-84;

Faks: 8-499-611-90-46

Veebisait: https://voentekstilprom.ru/

E-post: office@vtpmsk.ru

Voentekstilprom toodab rõivaid Venemaa Föderatsiooni valitsuse vajaduste rahuldamiseks. See on teinud riikliku kaitsekorralduse raames Venemaa sõjaväele rõivatarneid. Voyentekstilprom toodab Venemaa Rahvuskaardi välivorme ning Venemaa mereväe ja Venemaa Rahvuskaardi sõdurisärke.

Seega on ta juriidiline isik, kes annab materiaalset või rahalist toetust Krimmi annekteerimise ja Ukraina destabiliseerimise eest vastutavale Venemaa Föderatsiooni valitsusele või saab selle tegevusest kasu.

3.6.2022

90.

INDEPENDENT INSURANCE GROUP

(vene keeles: СК НЕЗАВИСИМАЯ СТРАХОВАЯ ГРУППА)

Aadress: Vspolniy Pereulok 18, bldg. 2, Moscow, 123001

Telefon: +7 (495) 926-72-70; 788-81-19

Faks: +7 (495) 788-81-16

Veebisait: www.nsg-ins.ru

E-post: info@nsg-ins.ru

Independent Insurance Group Ltd on Venemaa kaitsetööstuse ettevõtete kindlustusandja. Ta on kantud nende kindlustusandjate loetellu, kes osutavad kindlustusteenuseid sõjaliste kaupade rahvusvaheliseks veoks. Ta teeb koostööd Venemaa riigile kuuluvate ettevõtetega, eelkõige militaar- ja kaitsesektoris, ning kindlustab neid. Independent Insurance Group Ltd on olnud Venemaa riigi omandis oleva suure kaitsetööstuskonglomeraadi Rostec peamine riskikindlustuse andja. Ettevõte on Venemaa Föderatsiooni kaitseministeeriumi korraldatud rahvusvahelise sõjalis-tehnilise foorumi „Army2022“ toetajate ja osalejate hulgas.

3.6.2022

 

 

 

Seetõttu vastutab ta Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust kahjustanud või ohustanud tegevuse materiaalse või rahalise toetamise eest. Samuti annab ta materiaalset või rahalist toetust Krimmi annekteerimise ja Ukraina destabiliseerimise eest vastutavale Venemaa Föderatsiooni valitsusele või saab selle tegevusest kasu.

 

91.

PJSC KAMAZ, teise nimega KAMAZ PTC

(vene keeles: ПАО „КАМАЗ“)

Aadress: Avtozavodskiy Prospekt, 2, Naberezhnye Chelny, Respublika Tatarstan, 423827

Telefon: +7 (800) 555-00-99

Veebisait: https://kamaz.ru/en

E-post: callcentre@kamaz.ru

KAMAZ on Venemaa sõidukite ja sõjavarustuse arendaja ja tootja. Ta tootis sõidukid KAMAZ-5350, KAMAZ-6350 ja KAMAZ 6560, mida Venemaa Föderatsiooni relvajõud kasutasid Venemaa provotseerimata ja põhjendamatu Ukraina-vastase sõjalise agressiooni ajal.

Seetõttu vastutab ta Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust kahjustanud või ohustanud tegevuse materiaalse või rahalise toetamise eest.

3.6.2022

92.

JSC KRONSHTADT TEKHNOLOGII Group of Companies

(vene keeles: Кронштадт-технологии группа компаний АО)

Aadress: 115432, Moscow, Andropov Ave., 18, bldg. 9, Descartes Business Center, Russia / 199178, St. Petersburg, Maly prospekt Vasilievsky island, 54/4

Telefon: +7 (495) 748-35-77,

+7 (495) 230-00-36 (Moskva);

+7 (812) 449-90-90 (Peterburi)

Veebisait: https://kronshtadt.ru

E-post: uav@kronshtadt.ru, office@kronshtadt.ru

JSC Kronshtadt Tekhnologii on Venemaa sõjalise sektori töövõtja, kes arendab välja ja toodab seadmeid, tarkvara ja integreeritud lahendusi mehitamata õhusõidukite ja Venemaa kaitsetööstuse jaoks. Venemaa Föderatsiooni relvajõud kasutasid Kronshtadt Tekhnologii toodetud mehitamata õhusõidukeid Orion Venemaa provotseerimata ja põhjendamatu Ukraina-vastase sõjalise agressiooni ajal.

Seetõttu vastutab ta Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust kahjustanud või ohustanud tegevuse materiaalse või rahalise toetamise eest.

3.6.2022

93.

Management Company Tatneft-Neftekhim LLC

(vene keeles: OOO УК Татнефть-Нефтехим)

Aadress: 423580, Republic of Tatarstan, Nizhnekamsk-10, PO Box 1, AIK-24, Russia

Telefon: +7(8555) 49-73-42, +7(8555) 49-75-86,

Faks: +7(8555) 49-75-86

Veebisait: www.neftehim.tatneft.ru

E-post: nhk@tnnh.tatneft.ru

Seotud üksused:

JSC Nizhnekamskshina,

LLC Nizhnekamsk Truck Tyre Factory

Nizhnekamsk SSC Tyre Factory,

JSC Nizhnekamsktekhuglerod,

JSC Nizhnekamsk Mechanical Plant,

TD ‘Kama’ Trading House,

LLC ‘Kama’ Scientific & Technical Center,

Haldusettevõtja Tatneft-Neftekhim haldab ja koordineerib Tatnefti rehve tootvaid tütarettevõtjaid, kelle hulka kuuluvad TD KAMA, Nizhnekamskshina ja Nizhnekamsk All-Steel Tyre Plant. Ta ühendab kõiki Tatnefti rehviäriga seotud ettevõtteid ning juhib nende tootmis-, planeerimis- ja äritegevust, inimressursse ja avalikke suhteid.

Tatnefti rehviäritoodete peamine turustaja TD KAMA tarnib rehve Venemaa Föderatsiooni relvajõududele ja Venemaa Föderatsiooni Rahvuskaardile. Nizhnekamskshina toodab rehve, mis on paigaldatud K4386 Typhoon-VDV soomussõidukitele. Nizhnekamsk All-Steel Tyre Planti toodete hulka kuuluvad KAMA NU402 rehvid, mis on paigaldatud jalaväe lahinguliikuritele Tigr, mis veavad Korneti kaasaskantavaid tankitõrjerakette. Venemaa Föderatsiooni relvajõud kasutasid K4386 Typhoon-VDV soomussõidukeid, jalaväe lahinguliikureid Tigr ja Korneti kaasaskantavaid tankitõrjerakette Venemaa provotseerimata ja põhjendamatu Ukraina-vastase sõjalise agressiooni ajal.

3.6.2022

 

 

LLC TATNEFT-Neftekhimsnab,

JSC Yarpolimermash-Tatneft,

LLC Energoshinservis

Seetõttu vastutab ta Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust kahjustanud või ohustanud tegevuse materiaalse toetamise eest. Lisaks annab ta materiaalset toetust Krimmi annekteerimise ja Ukraina destabiliseerimise eest vastutavale Venemaa Föderatsiooni valitsusele.

 

94.

Nizhnekamsk All-Steel Tyre Plant, LLC

(vene keeles: ООО Нижнекамский завод грузовых шин)

Aadress: 423580, Nizhnekamsk, industrial zone, Republic of Tatarstan, Russia

Telefon: +7 (8555) 49-73-40

Veebisait: https://cmk.tatneft.ru/?lang=ru

E-post: nkastp@tatneft.ru

Seotud üksused:

Tatneft

Trading House KAMA

Management Company Tatneft-Neftekhim

Nizhnekamskshina

Nizhnekamsk All-Steel Tyre Plant toodab radiaalrehve. Ta on Tatnefti tütarettevõtja. Tema tooteid tarnitakse Venemaa Föderatsiooni kaitseministeeriumile.

Ta toodab KAMA NU402 rehve, mis on paigaldatud jalaväe lahinguliikuritele Tigr, mis veavad Korneti kaasaskantavaid tankitõrjerakette. Venemaa Föderatsiooni relvajõud kasutasid jalaväe lahinguliikureid Tigr ja Korneti kaasaskantavaid tankitõrjerakette Venemaa provotseerimata ja põhjendamatu Ukraina-vastase sõjalise agressiooni ajal.

Seetõttu vastutab ta Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust kahjustanud või ohustanud tegevuse materiaalse toetamise eest. Lisaks annab ta materiaalset toetust Krimmi annekteerimise ja Ukraina destabiliseerimise eest vastutavale Venemaa Föderatsiooni valitsusele.

3.6.2022

95.

PJSC Nizhnekamskshina

(vene keeles: ПАО „Нижнекамскшина“)

Aadress: 423570, Republic of Tatarstan, Nizhnekamsk, Russia

Telefon: +8 555 49 -79 -30,

faks: + 8 555 24-15-70

Veebisait: https://shinakama.tatneft.ru

E-post: nksh@tatneft.ru

Seotud üksused:

Tatneft

Trading House KAMA

Management Company Tatneft-Neftekhim

Nizhnekamsk All-Steel Tyre Plant

Nizhnekamskshina on Venemaa juhtiv rehvitootja. Ta on Tatnefti tütarettevõtja. Ta toodab rehve kaubamärkide KAMA ja Viatti all. Tema toodete hulka kuuluvad Venemaa Föderatsiooni valitsusele tarnitavad kahesuguse kasutusega ja sõjalise otstarbega rehvid. Ta toodab rehve, mis on paigaldatud K4386 Typhoon-VDV soomussõidukitele. Venemaa Föderatsiooni relvajõud kasutasid K4386 Typhoon-VDV soomussõidukeid Venemaa provotseerimata ja põhjendamatu Ukraina-vastase sõjalise agressiooni ajal.

Seetõttu vastutab ta Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust kahjustanud või ohustanud tegevuse materiaalse toetamise eest. Lisaks annab ta materiaalset toetust Krimmi annekteerimise ja Ukraina destabiliseerimise eest vastutavale Venemaa Föderatsiooni valitsusele.

3.6.2022

96.

LLC TD KAMA

(vene keeles: ООО ТД „КАМА“)

Aadress: 423570, Russia, Republic of Tatarstan, Nizhnekamsk, Territoriya Promzona, AIK-24, room 402

Telefon: +7 (8555) 24-10-00, 24-10-10

Veebisait: https://www.td-kama.com

E-post: info@td-kama.com

TD KAMA on Tatnefti rehviäritoodete, mida toodavad Nizhnekamsk All-Steel Tyre Plant ja Nizhnekamskshina, peamine turustaja. Ta tarnib rehve Venemaa Föderatsiooni relvajõududele ja Venemaa Föderatsiooni Rahvuskaardile.

Nizhnekamskshina toodete hulka, mida TD KAMA turustab, kuuluvad Venemaa Föderatsiooni valitsusele tarnitavad kahesuguse kasutusega ja sõjalise otstarbega rehvid. Nizhnekamskshina toodab rehve, mis on paigaldatud K4386 Typhoon-VDV soomussõidukitele. Nizhnekamsk All-Steel Tyre Planti toodete hulka, mida TD KAMA turustab, kuuluvad KAMA NU402 rehvid, mis on paigaldatud jalaväe lahinguliikuritele Tigr, mis veavad Korneti kaasaskantavaid tankitõrjerakette. Venemaa Föderatsiooni relvajõud kasutasid K4386 Typhoon-VDV soomussõidukeid, jalaväe lahinguliikureid Tigr ja Korneti kaasaskantavaid tankitõrjerakette Venemaa provotseerimata ja põhjendamatu Ukraina-vastase sõjalise agressiooni ajal.

3.6.2022

 

 

 

Seetõttu vastutab ta Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust kahjustanud või ohustanud tegevuse materiaalse toetamise eest. Lisaks annab ta materiaalset toetust Krimmi annekteerimise ja Ukraina destabiliseerimise eest vastutavale Venemaa Föderatsiooni valitsusele.

 

97.

OJSC Balashikha Casting and Mechanical Plant

(vene keeles: ОАО Балашихинский литейно-механический завод)

teise nimega OJSC BLMZ

(vene keeles: ОАО БЛМЗ)

Aadress: Entuziastov sh., 4, Balashikha, Moskovskaya oblast, 143900, Russian Federation

Telefon: +7 (495) 639-94-94

Veebisait: https://www.blmz.ru

E-post: info@blmz.ru

BLMZ on Venemaa valu- ja mehaanikatehas. Ta tarnib materjale, mida kasutatakse relvade tootmiseks Venemaa sõjavarustuse tarnijatele, kelle suhtes liit kehtestas sanktsioonid seoses Venemaa tegevusega, mis destabiliseerib olukorda Ukrainas.

Ta on Venemaa Föderatsiooni relvajõudude lepinguline tarnija. Ta tarnib varustust ja materjale paljude õhusõidukite ja helikopterite tootmiseks, sealhulgas Ka-52, mida Venemaa Föderatsiooni relvajõud kasutasid Venemaa provotseerimata ja põhjendamatu Ukraina-vastase sõjalise agressiooni ajal.

3.6.2022

 

 

 

Seetõttu vastutab ta Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust kahjustanud või ohustanud tegevuse materiaalse toetamise eest. Lisaks annab ta materiaalset toetust Krimmi annekteerimise ja Ukraina destabiliseerimise eest vastutavale Venemaa Föderatsiooni valitsusele ja saab selle tegevusest kasu.

 

98.

JSC REMDIZEL

(vene keeles: АО „Ремдизель“)

Aadress: 423800, Republic of Tatarstan , Naberezhnye Chelny, Menzelinsky tract, 40, Russia

Telefon: +7 (8552) 55-15-88 / 7 (8552) 30-80-00

Veebisait: http://www.remdizel.com

E-post: remdizel@kamaz.ru

Seotud üksused:

KAMAZ

Remdizel toodab ja remondib ratas- ja roomiksõidukeid. Ta toodab miini- ja varitsuskindlaid soomusautosid Typhoon K-63968, mida Venemaa Föderatsiooni relvajõud kasutasid Venemaa provotseerimata ja põhjendamatu Ukraina-vastase sõjalise agressiooni ajal.

Seetõttu vastutab ta Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust kahjustanud või ohustanud tegevuse materiaalse või rahalise toetamise eest.

3.6.2022

99.

JSC SUKHOI Company

(vene keeles: ПАО Компания „Сухой“)

Aadress: 125284, Russia, Moscow, st. Polikarpova, 23B, PO box 604

Telefon: +7 (499) 550-01-06

Veebisait: https://www.sukhoi.org

E-post: info@sukhoi.org

Seotud üksused:

United Aircraft Corporation (emaettevõtja)

Sukhoi on Venemaa õhusõidukite tootja. Venemaa Föderatsiooni relvajõud kasutasid Sukhoi toodetud lahingulennukeid Venemaa provotseerimata ja põhjendamatu Ukraina-vastase sõjalise agressiooni ajal.

Seetõttu vastutab ta Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust kahjustanud või ohustanud tegevuse materiaalse või rahalise toetamise eest.

3.6.2022

100.

JSC „121 AIRCRAFT REPAIR PLANT“

(vene keeles: Акционерное общество „121 авиационный ремонтный завод“)

Aadress: Russia, 143079, Moscow region, Odintsovo, Stary Gorodok, st. Postal, 10

Telefon: +7(498) 677-95-11

Veebisait: https://121arz.ru

E-post: info@121arz.ru

121 Aircraft Repair Plant remondib õhusõidukeid Su-25, Su-27 ja MiG-29. See on ainus ettevõte Venemaal, kes remondib õhusõidukeid Su-25 ja ühtlasi ehitab neid ümber Su-25 SM versiooniks. Õhusõidukeid Su-25 SM kasutasid Venemaa Föderatsiooni relvajõud Venemaa provotseerimata ja põhjendamatu Ukraina-vastase sõjalise agressiooni ajal.

Seetõttu vastutab ta Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust kahjustanud või ohustanud tegevuse materiaalse toetamise eest. Seetõttu annab ta ka materiaalset või rahalist toetust Krimmi annekteerimise ja Ukraina destabiliseerimise eest vastutavale Venemaa Föderatsiooni valitsusele või saab selle tegevusest kasu.

3.6.2022

101.

National Settlement Depository (NSD)

(vene keeles:Национальный расчетный депозитарий)

Aadress: Spartakovskaya street 12, 105066, Moscow, Russian Federation

Üksuse liik: muu krediidiasutus kui pank (piiratud vastutusega äriühing)

Registreerimise kuupäev: 27.6.1996

Riiklik registreerimisnumber: 3294

Peamine riiklik registreerimisnumber: 1027739132563

Maksukohustuslase number: 7702165310 / 770101001

Peamine tegevuskoht: Venemaa Föderatsioon

NSD on Venemaa muu finantsasutus kui pank ja Venemaa väärtpaberite keskdepositoorium. See on omakapitali turuväärtuse ja võlaväärtpaberite poolest Venemaa suurim väärtpaberite depositoorium ning ainus, kellel on juurdepääs rahvusvahelisele finantssüsteemile.

Venemaa valitsus ja keskpank tunnustavad seda kui süsteemselt olulist Venemaa finantsasutust. Tal on oluline roll Venemaa finantssüsteemi toimimises ja selle sidemetes rahvusvahelise finantssüsteemiga, aidates seega otse ja kaudselt kaasa Venemaa valitsuse tegevusele, poliitikale ja vahendite kasutamisele.

3.6.2022“.

 

 

Seotud üksused: enamusaktsionär/emaettevõtja 99,997 % osalusega (ei ole eraldi loetellu kantud):

riiklik piiratud vastutusega äriühing Moscow Exchange MICEX-RTS (Moskva börs või MOEX) Registreeritud aadress: 13, Bolshoy Kislovsky per, 125009 Moscow, Russian Federation,

Maksukohustuslase number: 7702077840,

peamine riiklik registreerimisnumber: 1027739387411

See kuulub peaaegu täielikult Moskva börsile, mille ülesanne on tagada täielik juurdepääs Venemaa finantsturgudele. Moskva börs on omakorda oma rolli ja aktsionäride kaudu Venemaa valitsuse suure kontrolli all. NSD on seega Krimmi annekteerimise ja Ukraina destabiliseerimise eest vastutavat Venemaa Föderatsiooni valitsust materiaalselt või rahaliselt toetav üksus või asutus.

 


3.6.2022   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 153/53


NÕUKOGU MÄÄRUS (EL) 2022/879,

3. juuni 2022,

millega muudetakse määrust (EL) nr 833/2014, mis käsitleb piiravaid meetmeid seoses Venemaa tegevusega, mis destabiliseerib olukorda Ukrainas

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut, eriti selle artiklit 215,

võttes arvesse nõukogu 3. juuni 2022. aasta otsust (ÜVJP) 2022/884, millega muudetakse otsust 2014/512/ÜVJP, mis käsitleb piiravaid meetmeid seoses Venemaa tegevusega, mis destabiliseerib olukorda Ukrainas (1),

võttes arvesse liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja ja Euroopa Komisjoni ühist ettepanekut

ning arvestades järgmist:

(1)

Nõukogu võttis 31. juulil 2014 vastu määruse (EL) nr 833/2014 (2).

(2)

Määrusega (EL) nr 833/2014 rakendatakse teatavaid nõukogu otsusega 2014/512/ÜVJP (3) ette nähtud meetmeid.

(3)

Nõukogu võttis 3. juunil 2022 vastu otsuse (ÜVJP) 2022/884, millega muudetakse otsust 2014/512/ÜVJP ja kehtestatakse mitmes sektoris täiendavad piiravad meetmed.

(4)

Otsusega (ÜVJP) 2022/884 laiendatakse spetsiaalsete finantssõnumiteenuste osutamise keeldu veel kolmele Venemaa krediidiasutusele.

(5)

Otsusega (ÜVJP) 2022/884 laiendatakse nende Venemaa kaitsesektori tööstusliku baasiga seotud isikute loetelu, kelle suhtes kehtestatakse rangemad ekspordipiirangud kahesuguse kasutusega kaupadele ja tehnoloogiale ning sellistele kaupadele ja tehnoloogiale, mis võivad aidata kaasa Venemaa kaitse- ja julgeolekusektori tehnoloogilisele arengule.

(6)

Samuti on asjakohane laiendada Venemaa sõjalisele ja tehnoloogilisele või selle kaitse- ja julgeolekusektori arengule kaasa aidata võivate kontrollitavate kaupade loetelu.

(7)

Otsusega (ÜVJP) 2022/884 laiendatakse selliste Venemaa meediakanalite ringhäälingulubade peatamist liidus, mis on Venemaa juhtkonna püsiva kontrolli all.

(8)

Venemaa Föderatsioon on korraldanud süstemaatilise rahvusvahelise meediaga manipuleerimise ja faktide moonutamise kampaania, et tõhustada oma naaberriikide, liidu ja selle liikmesriikide destabiliseerimise strateegiat. Eelkõige on korduvalt ja järjepidevalt sattunud tema propaganda ohvriks Euroopa erakonnad, eriti valimiste ajal, samuti kodanikuühiskond, varjupaigataotlejad, Venemaa rahvusvähemused, soovähemused ning demokraatlike institutsioonide toimimine liidus ja selle liikmesriikides.

(9)

Ukraina vastase agressiooni õigustamiseks ja toetamiseks on Venemaa Föderatsioon korraldanud pidevat ja kooskõlastatud propagandategevust, mis on suunatud liidu ja naaberriikide kodanikuühiskonnale, moonutades ja manipuleerides tõsiselt fakte.

(10)

Neid propagandameetmeid on rakendatud eri meediakanalite kaudu Venemaa Föderatsiooni juhtkonna pideva otsese või kaudse kontrolli all. Selline tegevus kujutab endast märkimisväärset ja otsest ohtu liidu avalikule korrale ja julgeolekule. Need meediakanalid on olulised ja võtmetähtsusega Ukraina vastu suunatud agressiooni edendamiseks ja toetamiseks ning naaberriikide destabiliseerimiseks.

(11)

Võttes arvesse olukorra tõsidust ja vastukaaluks Ukraina olukorda destabiliseerivale Venemaa tegevusele, on vajalik, kooskõlas põhiõiguste hartas tunnustatud põhiõiguste ja -vabadustega, eriti selle artiklis 11 tunnustatud õigusega sõna- ja teabevabadusele, kehtestada täiendavad piiravad meetmed, et selliste meediakanalite ringhäälingutegevus liidus või selliste meediakanalite liidule suunatud ringhäälingutegevus peatada. Meetmed tuleks jätta kehtima seni, kuni Ukraina-vastane agressioon lõpetatakse ning kuni Venemaa Föderatsioon ja sellega seotud meediakanalid lõpetavad propagandategevuse liidu ja selle liikmesriikide vastu.

(12)

On asjakohane anda nõukogule rakendamisvolitused, et otsustada rakendusaktide kaudu ning pärast asjakohaste faktide analüüsimist, kas hakata piiravaid meetmeid alates käesolevas määruses sätestatud kuupäevast kohaldama ühe või mitme käesoleva määruse VI lisas loetletud üksuse suhtes.

(13)

Kooskõlas põhiõiguste hartas tunnustatud põhiõiguste ja -vabadustega, eriti selle artiklites 11, 16 ja 17 tunnustatud sõna- ja teabevabadusega, ettevõtlusvabadusega ja õigusega omandile, ei takista need meetmed nimetatud meediakanalitel ja nende töötajatel viia läbi liidus muid tegevusi kui ringhääling, näiteks uurimistöid või intervjuusid. Eelkõige ei piira need meetmed kohustust austada õigusi, vabadusi ja põhimõtteid, millele on osutatud Euroopa Liidu lepingu artiklis 6, sealhulgas põhiõiguste hartat ja liikmesriikide põhiseadusi nende vastavas pädevusvaldkonnas.

(14)

Otsusega (ÜVJP) 2022/884 keelatakse ka toodete või teenuste reklaamimine ükskõik millises selliste Venemaa meediakanalite poolt toodetud või edastavas sisus, mis on Venemaa juhtkonna püsiva kontrolli all ja mille ringhäälinguload on peatatud.

(15)

Otsusega (ÜVJP) 2022/884 keelatakse ka otse või kaudselt osta, importida või liikmesriikidesse üle anda meritsi transporditavat toornaftat ja teatavaid naftatooteid, mis on Venemaalt pärit või Venemaalt eksporditud, ning pakkuda selliseid kaupu kolmandatesse riikidesse vedavale meretranspordile kindlustust ja edasikindlustust. Selleks nähakse ette asjakohased üleminekuperioodid.

(16)

Kuna mitme liikmesriigi geograafiline asukoht kujundab erilise sõltuvuse Venemaalt torujuhtme kaudu imporditavast toornaftast, millele ei leidu lühikeses perspektiivis elujõulisi alternatiivseid tarneid, ei peaks nendesse liikmesriikidesse torujuhtme kaudu Venemaalt imporditava toornafta suhtes ajutiselt kohaldama impordikeeldu, kuni nõukogu teeb selle kohta teistsuguse otsuse. Kõnealused liikmesriigid peaksid võtma kõik vajalikud meetmed, et leida alternatiivsed tarned, tagamaks, et Venemaalt torujuhtme kaudu imporditava toornafta suhtes kohaldatakse keelde nii kiiresti kui võimalik.

(17)

On vaja keelata torujuhtme kaudu liikmesriiki tarnitava Venemaalt pärit toornafta üleandmine, transport ja edasimüük teistesse liikmesriikidesse või kolmandatesse riikidesse, samuti on vaja pärast kaheksa kuu pikkust üleminekuperioodi keelata sellisest toornaftast saadud naftatoodete üleandmine, transport ja edasimüük teistesse liikmesriikidesse. Kuna Tšehhi sõltub sellistest naftatoodetest, tuleks talle alternatiivsete tarnete leidmiseks võimaldada täiendav kümnekuuline üleminekuperiood.

(18)

Bulgaaria spetsiifilise geograafilise asukoha tõttu tuleks piiratud ajavahemikuks ette näha spetsiaalne erand meritsi transporditava toornafta ja naftatoodete impordi keelust. Arvestades Horvaatia eriolukorda, mis on seotud sellega, et tema rafineerimistehas peab toimimiseks tagama korrapärase vaakumgaasiõli tarne, peaks riiklikul pädeval asutusel olema võimalik anda teatavaks ajavahemikuks teatavatel tingimustel luba osta, importida või üle anda Venemaa vaakumgaasiõli.

(19)

Kui torujuhtme kaudu toimuv toornafta tarnimine Venemaalt merepiirita liikmesriiki katkeb põhjustel, mis ei ole selle liikmesriigi kontrolli all, tuleks erakorralise ajutise erandina lubada Venemaalt meritsi transporditava toornafta importimist asjaomasesse liikmesriiki selle ajani, kui torujuhtmete kaudu tarnimine uuesti jätkub või kui nõukogu otsustab, et asjaomase liikmesriigi suhtes kohaldatakse torujuhtme kaudu tarnitava toornafta importimise keeldu.

(20)

Liikmesriigid peaksid kas torujuhtme kaudu või meritsi toimuva naftatarne järsu katkemise korral tegutsema solidaarsuse ja piirkondliku koostöö vaimus, kaasates nii riigiasutused kui ka energiaettevõtjad, tehes tihedat koostööd nafta koordineerimisrühmaga, pidades silmas naftavarude, sealhulgas nafta julgeolekuvarude võimalikku kasutuselevõtmist ja muid meetmeid, sealhulgas sobivate segude tarne, nagu on ette nähtud nende riiklikes situatsiooniplaanides või muudes direktiivi 2009/119/EÜ kohaselt kokku lepitud plaanides. See solidaarsuse ja koostöö kohustus on eriti oluline, pidades silmas Venemaa agressiooni Ukraina vastu ja Venemaa toornafta või piirkonnas toodetud rafineeritud naftatoodete tarnete võimalikku katkemist, eriti torujuhtmete või Musta mere sadamate kaudu. Komisjon jälgib turge ja varustuskindlust, samuti annab nõukogule korrapäraselt aru ning teeb vajaduse korral ettepanekuid varustuskindluse parandamiseks.

(21)

Kooskõlas transiidivabaduse põhimõttega ei tohiks Venemaalt pärit meritsi transporditava toornafta ja teatavate naftatoodete ostmise, impordi ja üleandmise keelud mõjutada selliste kaupade ostmist, importi või üleandmist, mis on pärit kolmandast riigist ja läbivad Venemaad üksnes transiidina. Eelkõige ei tohiks selliseid keelde kohaldada olukorras, kus Venemaa on tollideklaratsioonides märgitud kui ekspordiriik, kui toornafta ja muude naftatoodete päritoluriik on nendes deklaratsioonides kindlaks määratud kui kolmas riik.

(22)

Riigiasutused peaksid tegema vajalikke kontrolle tagamaks, et kolmanda riigi kauba transiit ei too kaasa keeldudest kõrvalehoidmist. Kui on olemas piisavalt tõendeid selle kohta, et kolmanda riigi kaupade import toob kaasa keelust kõrvalehoidmise, tuleks selline import keelata.

(23)

Lisaks keelatakse otsusega (ÜVJP) 2022/884 arvepidamise, audiitor- ja raamatupidamisteenuste, maksukonsultatsioonide, samuti äri- ja juhtimiskonsultatsioonide ning suhtekorraldusteenuste osutamine Venemaale.

(24)

Selleks et tagada määruse (EL) nr 833/2014 artikli 5m sujuv rakendamine, on asjakohane pikendada nimetatud artikli lõigetes 2 ja 3 sätestatud tegevuste lõpetamise tähtaega 10. maist 2022 kuni 5. juulini 2022.

(25)

On asjakohane selgitada, et käesolev määrus ei takista liikmesriigi õiguse alusel asutatud või moodustatud juriidilisel isikul, üksusel või asutusel võtta vastu makseid tema Venemaal asuvalt vastaspoolelt vastavalt määruse (EL) nr 833/2014 X lisas loetletud kaupu ja tehnoloogiaid käsitlevatele lepingutele, mis on sõlmitud enne 26. veebruari 2022 ja mille kõnealune juriidiline isik, üksus või asutus on täitnud enne 27. maid 2022.

(26)

Kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu 12. jaanuari 2005. aasta määruse (EÜ) nr 184/2005 (ühenduse maksebilansi, rahvusvahelise teenuskaubanduse ja välismaiste otseinvesteeringute statistika kohta) (4) II lisaga hõlmab arvepidamine, audiitor- ja raamatupidamisteenused ning maksukonsultatsioonid majandustehingute registreerimist; raamatupidamisdokumentide ja -aruannete kontrollimist; maksude planeerimist ja maksukonsultatsioone; ning maksudokumentide koostamist. Äri- ja juhtimiskonsultatsioonid ning suhtekorraldus hõlmab ettevõtjatele osutatud konsultatsiooni- ja juhendamisteenuseid organisatsiooni majandustegevuse põhimõtete ja strateegia ning üldise planeerimise, korraldamise ja kontrolli vallas. Siia kuuluvad kõik juhtimistasud, tulemusaudit; turunduse ja inimressursside korraldamine, tootmis- ja projektijuhtimise alased konsultatsioonid; konsultatsiooni- ja juhendamisteenused klientide maine kujundamisel ja suhtekorraldusel avalikkuse ja muude institutsioonidega.

(27)

Selleks et tagada määruses (EL) nr 833/2014 sätestatud meetmete nõuetekohane rakendamine, on asjakohane laiendada erandit keelust, mis puudutab Venemaal asutatud autoveo-ettevõtjate kaubavedu, kõigile diplomaatilistele ja konsulaaresindustele Venemaal. Samuti on asjakohane laiendada teatavaid erandeid keeldudest, mis puudutavad hoiuste vastuvõtmist ja usaldushaldust, ning täpsustada ja tugevdada sätteid, mis käsitlevad liikmesriikide õiguse kohaseid karistusi kõnealuse määruse meetmete rikkumise eest.

(28)

Need meetmed kuuluvad aluslepingu kohaldamisalasse ja seepärast on nende rakendamiseks vaja liidu tasandi õigusakti, eelkõige tagamaks, et kõik liikmesriigid kohaldaksid nimetatud meetmeid ühetaoliselt.

(29)

Määrust (EL) nr 833/2014 tuleks seetõttu vastavalt muuta,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määrust (EL) nr 833/2014 muudetakse järgmiselt.

1)

Artiklisse 2f lisatakse järgmine lõige:

„3.   Keelatud on reklaamida tooteid või teenuseid mis tahes sisus, mille on tootnud või mida edastavad XV lisas loetletud juriidilised isikud, üksused või asutused, sealhulgas ühegi lõikes 1 osutatud edastamis- või levitamisvahendi abil.“

2)

Artikli 3 lõike 3 punkt a asendatakse järgmisega:

„a)

maagaasi ja nafta, sealhulgas rafineeritud naftatoodete transpordiks Venemaalt või läbi Venemaa liitu, välja arvatud juhul, kui see on artikli 3m või 3n alusel keelatud, või“.

3)

Artikli 3a lõike 2 punkt a asendatakse järgmisega:

„a)

see on vajalik liidus elutähtsa energiavarustuse tagamiseks ning maagaasi ja nafta, sealhulgas rafineeritud naftatoodete transpordiks Venemaalt või läbi Venemaa liitu, välja arvatud juhul, kui see on artikli 3m või 3n alusel keelatud, või“.

4)

Artikli 3ea lõike 5 punkt a asendatakse järgmisega:

„a)

maagaasi ja nafta, sealhulgas rafineeritud naftatoodete ning titaani, alumiiniumi, vase, nikli, pallaadiumi ja rauamaagi ning teatavate XXIV lisas loetletud keemia- ja rauatoodete ostuks, impordiks või transpordiks liitu, välja arvatud juhul, kui see on artikli 3m või 3n alusel keelatud;“.

5)

Artikli 3l lõike 4 punkt a asendatakse järgmisega:

„a)

maagaasi ja nafta, sealhulgas rafineeritud naftatoodete ning titaani, alumiiniumi, vase, nikli, pallaadiumi ja rauamaagi ostuks, impordiks või transpordiks liitu, välja arvatud juhul, kui see on artikli 3m või 3n alusel keelatud;“.

6)

Artikli 3l lõike 4 punkt d asendatakse järgmisega:

„d)

diplomaatiliste ja konsulaaresinduste, sealhulgas delegatsioonide, saatkondade ja missioonide, või rahvusvahelisest õigusest tuleneva puutumatusega kaitstud rahvusvaheliste organisatsioonide tegutsemiseks Venemaal, või“.

7)

Lisatakse järgmised artiklid:

„Artikkel 3m

1.   Keelatud on otse või kaudselt osta, importida ja üle anda XXV lisas loetletud toornaftat ja naftatooteid, kui need on pärit Venemaalt või kui neid eksporditakse Venemaalt.

2.   Keelatud on pakkuda otse või kaudselt tehnilist abi, vahendusteenuseid, rahastamist või rahalist abi ja muid teenuseid, mis on seotud lõikes 1 sätestatud keeluga.

3.   Lõigetes 1 ja 2 nimetatud keelde ei kohaldata:

a)

kuni 5. detsembrini 2022 selliste ühekordsete tehingute suhtes, mis on sõlmitud ja täidetavad enne kõnealust kuupäeva CN-koodi 2709 00 alla kuuluvate kaupade lühiajaliseks tarnimiseks, ega selliste lepingute täitmise suhtes, mis on sõlmitud enne 4. juunit 2022 nende kaupade ostuks, impordiks või üleandmiseks, ega selliste lepingute täitmiseks vajalike lisalepingute suhtes, tingimusel et asjaomane liikmesriik on teavitanud komisjoni kõnealustest lepingutest hiljemalt 24. juuniks 2022 ja ühekordsetest lühiajalistest tarnetehingutest kümne päeva jooksul alates nende lõpuleviimisest;

b)

kuni 5. veebruarini 2023 selliste ühekordsete tehingute suhtes, mis on sõlmitud ja täidetavad enne kõnealust kuupäeva CN-koodi 2710 alla kuuluvate kaupade lühiajaliseks tarnimiseks, ega selliste lepingute täitmise suhtes, mis on sõlmitud enne 4. juunit 2022 nende kaupade ostuks, impordiks või üleandmiseks, ega selliste lepingute täitmiseks vajalike lisalepingute suhtes, tingimusel et asjaomane liikmesriik on teavitanud komisjoni kõnealustest lepingutest hiljemalt 24. juuniks 2022 ja ühekordsetest lühiajalistest tarnetehingutest kümne päeva jooksul alates nende lõpuleviimisest;

c)

XXV lisas loetletud meritsi transporditava toornafta ja naftatoodete ostmise, impordi või üleandmise suhtes, kui need kaubad on pärit kolmandast riigist ja neid üksnes laaditakse Venemaal, need saadetakse välja Venemaalt või need läbivad Venemaad transiidina, tingimusel et need kaubad on pärit väljastpoolt Venemaad ja nende omanik on väljastpoolt Venemaad;

d)

CN-koodi 2709 00 alla kuuluva toornafta suhtes, mis tarnitakse torujuhtme kaudu Venemaalt liikmesriikidesse, kuni nõukogu otsustab, et kohaldatakse lõigetes 1 ja 2 sätestatud keelde.

4.   Kui torujuhtme kaudu toimuv toornafta tarnimine Venemaalt merepiirita liikmesriiki katkeb põhjustel, mis ei ole selle liikmesriigi kontrolli all, võib erakorralise ajutise erandina lõigetest 1 ja 2 importida kõnealusesse liikmesriiki kategooriasse CN 2709 00 kuuluvat toornaftat Venemaalt meritsi, kuni asjaomane tarnimine uuesti jätkub või kuni alustatakse lõike 3 punktis d osutatud nõukogu otsuse kohaldamist, olenevalt sellest, kumb kuupäev on varasem.

5.   Erandina lõigetest 1 ja 2 võivad Bulgaaria pädevad asutused alates 5. detsembrist 2022 anda loa täita kuni 31. detsembrini 2024 selliseid lepinguid, mis on sõlmitud enne 4. juunit 2022 Venemaalt pärit või Venemaalt eksporditud XXV lisas loetletud meritsi transporditava toornafta ja naftatoodete ostuks, impordiks või üleandmiseks, või selliste lepingute täitmiseks vajalikke lisalepinguid.

6.   Erandina lõigetest 1 ja 2 võivad Horvaatia pädevad asutused alates 5. veebruarist 2023 anda kuni 31. detsembrini 2023 loa Venemaalt pärit või Venemaalt eksporditud CN-koodi 2710 19 71 alla kuuluva vaakumgaasiõli ostuks, impordiks või üleandmiseks, kui on täidetud järgmised tingimused:

a)

vaakumgaasiõli alternatiivsed tarned puuduvad ning

b)

Horvaatia on vähemalt kaks nädalat enne loa andmist teavitanud komisjoni põhjustest, mille alusel ta peab vajalikuks eriloa andmist, ning komisjon ei ole selle ajavahemiku jooksul vastuväiteid esitanud.

7.   Pädeva asutuse poolt lõike 5 või 6 kohaselt antud erandi alusel imporditud kaupa ei müüda teises liikmesriigis või kolmandas riigis asuvatele ostjatele.

8.   Lõike 3 punktis d osutatud toornafta, mis on torujuhtme kaudu tarnitud liikmesriikidesse, üleandmine või transport teistesse liikmesriikidesse või kolmandatesse riikidesse ning selle müük teise liikmesriigi või kolmanda riigi ostjale on keelatud.

Kõik sellise toornafta saadetised ja mahutid peavad olema selgelt märgistatud tähisega „REBCO: eksport keelatud“.

Kui toornafta on tarnitud torujuhtme kaudu liikmesriiki, nagu on osutatud lõike 3 punktis d, on alates 5. veebruarist 2023 keelatud sellisest toornaftast saadud kategooriasse CN 2710 kuuluvaid naftatooteid teistesse liikmesriikidesse või kolmandatesse riikidesse üle anda või transportida või müüa selliseid naftatooteid teistes liikmesriikides või kolmandates riikides asuvatele ostjatele.

Ajutise erandina kohaldatakse kolmandas lõigus osutatud keelde lõike 3 punktis d osutatud torujuhtme kaudu teise liikmesriiki tarnitud toornaftast saadud naftatoodete Tšehhisse importimise ja Tšehhile üleandmise ning Tšehhis asuvatele ostjatele müümise suhtes alates 5. detsembrist 2023. Kui selliste naftatoodete alternatiivsed tarned tehakse Tšehhile kättesaadavaks enne nimetatud kuupäeva, lõpetab nõukogu kõnealuse ajutise erandi. Ajavahemikul kuni 5. detsembrini 2023 ei tohi teistest liikmesriikidest Tšehhisse imporditud naftatoodete mahud ületada asjaomastest teistest liikmesriikidest Tšehhisse eelneva viie aasta jooksul samal ajavahemikul imporditud keskmist mahtu.

9.   Lõikes 1 sätestatud keelde ei kohaldata XXV lisas loetletud kaupade ostmise suhtes Venemaal, mis on vajalikud selleks, et rahuldada ostja põhivajadusi Venemaal või humanitaarprojekte Venemaal.

10.   Liikmesriigid teatavad komisjonile hiljemalt 8. juuniks 2022 ja seejärel iga kolme kuu järel kategooriasse CN 2709 00 kuuluva, torujuhtme kaudu imporditud lõike 3 punktis d osutatud toornafta kogused. Importi käsitlevad andmed tuleks esitada torujuhtmete kaupa. Juhul kui lõikes 4 osutatud erakorralist ajutist erandit kohaldatakse merepiirita liikmesriigi suhtes, esitab kõnealune liikmesriik komisjonile iga kolme kuu järel aruande kategooriasse CN 2709 00 kuuluva toornafta koguste kohta, mida ta impordib meritsi Venemaalt seni, kuni kõnealune erand kehtib.

Ajavahemikul kuni 5. detsembrini 2023, millele on osutatud lõike 8 neljandas lõigus, esitavad liikmesriigid komisjonile iga kolme kuu järel aruande lõike 3 punktis d osutatud torujuhtme kaudu tarnitud toornaftast saadud ja kategooriasse CN 2710 kuuluvate naftatoodete koguste kohta, mida nad ekspordivad Tšehhisse.

Artikkel 3n

1.   Keelatud on pakkuda otse või kaudselt tehnilist abi, vahendusteenuseid, rahastamist või rahalist abi Venemaalt pärit või Venemaalt eksporditud ning XXV lisas loetletud toornafta ja naftatoodete transportimiseks kolmandatesse riikidesse, sealhulgas laevalt laevale pumpamise kaudu.

2.   Lõikes 1 sätestatud keeldu ei kohaldata

a)

kuni 5. detsembrini 2022 selliste lepingute täitmise suhtes, mis on sõlmitud enne 4. juunit 2022, ega nende täitmiseks vajalike lisalepingute suhtes, ega

b)

XXV lisas loetletud toornafta ja naftatoodete transpordi suhtes, kui need kaubad on pärit kolmandast riigist ja neid üksnes laaditakse Venemaal, need saadetakse välja Venemaalt või need läbivad Venemaad transiidina, tingimusel et need kaubad on pärit väljastpoolt Venemaad ja nende omanik on väljastpoolt Venemaad.“

8)

Artiklit 5aa muudetakse järgmiselt:

a)

lisatakse järgmine lõige:

„2a.   Lõikes 1 sätestatud keeldu ei kohaldata maksetele, mis kuuluvad tasumisele selles lõikes nimetatud juriidilistele isikutele, üksustele või asutustele lepingute kohaselt, mis on täidetud enne 15. maid 2022.“;

b)

lõike 3 punkt a asendatakse järgmisega:

„a)

tehingud, mida on rangelt vaja maagaasi ja nafta, sealhulgas rafineeritud naftatoodete, ning titaani, alumiiniumi, vase, nikli, pallaadiumi ja rauamaagi otseseks või kaudseks ostuks, impordiks või transpordiks Venemaalt või läbi Venemaa liitu, Euroopa Majanduspiirkonna liikmesriiki, Šveitsi või Lääne-Balkanile, välja arvatud juhul, kui see on artikli 3m või 3n alusel keelatud;“;

c)

lõikele 3 lisatakse järgmine punkt:

„d)

enne 16. märtsi 2022 sõlmitud tehingutele, sealhulgas müügitehingutele, mis on rangelt vajalikud selleks, et lõpetada hiljemalt 5. septembriks 2022 osalus ühisettevõttes või sarnases õiguslikus üksuses, millega on seotud lõikes 1 osutatud juriidiline isik, üksus või asutus;

e)

tehingud, mis on seotud elektroonilise side teenuste, andmekeskusteenuste osutamisega ning nende toimimiseks, hoolduseks, turvalisuseks, sealhulgas tulemüüride ja kõnekeskusteenuse osutamiseks vajalike teenuste osutamisega ja seadmete pakkumisega XIX lisas loetletud juriidilisele isikule, üksusele või asutusele.“

9)

Artikkel 5c asendatakse järgmisega:

„Artikkel 5c

1.   Erandina artikli 5b lõigetest 1 ja 2 võivad pädevad asutused anda loa sellise hoiuse vastuvõtmiseks või rahakoti-, konto- või hoidmisteenuse osutamiseks tingimustel, mida nad peavad asjakohaseks, olles eelnevalt kindlaks teinud, et sellise hoiuse vastuvõtmine või rahakoti-, konto- või hoidmisteenuse osutamine on:

a)

vajalik artikli 5b lõikes 1 osutatud füüsiliste või juriidiliste isikute, üksuste või asutuste ja nende ülalpeetavate pereliikmete põhivajaduste rahuldamiseks, sealhulgas toiduainete, üüri või hüpoteegi, ravimite ja ravikulude, maksude, kindlustusmaksete ning kommunaalteenuste eest tasumiseks;

b)

ette nähtud üksnes õigusabiteenustega seotud mõistliku töötasu maksmiseks või nendest teenustest tulenevate kulude hüvitamiseks;

c)

ette nähtud üksnes tasude või teenustasude maksmiseks külmutatud rahaliste vahendite või majandusressursside tavapärase haldamise või säilitamise eest;

d)

vajalikud erakorraliste kulutuste katteks, tingimusel et asjaomane pädev asutus on vähemalt kaks nädalat enne loa andmist teavitanud teiste liikmesriikide pädevaid asutusi ja komisjoni põhjustest, mille alusel ta peab vajalikuks konkreetse loa andmist, või

e)

vajalik diplomaatilise või konsulaaresinduse või rahvusvahelise organisatsiooni ametlikuks tegevuseks.

2.   Asjaomane liikmesriik teavitab teisi liikmesriike ja komisjoni kõikidest lõike 1 punkti a, b, c või e alusel antud lubadest kahe nädala jooksul alates loa andmisest.“

10)

Artikli 5f lõige 2 asendatakse järgmisega:

„2.   Lõiget 1 ei kohaldata liikmesriigi, Euroopa Majanduspiirkonda kuuluva riigi või Šveitsi kodanike ega selliste füüsiliste isikute suhtes, kellel on ajutine või alaline elamisluba liikmesriigis, Euroopa Majanduspiirkonda kuuluvas riigis või Šveitsis.“

11)

Artikkel 5h asendatakse järgmisega:

„Artikkel 5h

1.   Keelatud on finantsandmete vahetamiseks kasutatavate spetsiaalsete finantssõnumiteenuste osutamine XIV lisas loetletud juriidilistele isikutele, üksustele või asutustele või Venemaal asutatud juriidilistele isikutele, üksustele või asutustele, kelle omandiõigusest kuulub otse või kaudselt rohkem kui 50 % XIV lisas loetletud üksusele.

2.   Iga XIV lisas loetletud juriidilise isiku, üksuse või asutuse puhul kohaldatakse lõikes 1 sätestatud keeldu alates kõnealuses lisas nimetatud kuupäevast. Samast kuupäevast kohaldatakse keeldu Venemaal asutatud juriidiliste isikute, üksuste või asutuste suhtes, kelle omandiõigusest kuulub otse või kaudselt rohkem kui 50 % XIV lisas loetletud üksusele.“

12)

Artikli 5k lõike 2 punkt e asendatakse järgmisega:

„e)

maagaasi ja nafta, sealhulgas rafineeritud naftatoodete ning samuti titaani, alumiiniumi, vase, nikli, pallaadiumi ja rauamaagi ostuks, impordiks või transpordiks Venemaalt või läbi Venemaa liitu, välja arvatud juhul, kui see on artikli 3m või 3n alusel keelatud, või“.

13)

Artikkel 5m asendatakse järgmisega:

„Artikkel 5m

1.   Keelatud on registreerida usaldushaldust või samalaadset õiguslikku üksust ja pakkuda sellele registrijärgset asukohta, äritegevuse või haldusaadressi ja juhtimisteenuseid, kui selle asutaja või soodustatud isik on:

a)

Venemaa kodanik või Venemaal elav füüsiline isik;

b)

Venemaal asutatud juriidiline isik, üksus või asutus;

c)

juriidiline isik, üksus või asutus, kelle omandiõigusest üle 50 % kuulub otse või kaudselt punktis a või b osutatud füüsilise või juriidilise isiku, üksuse või asutuse omandisse;

d)

juriidiline isik, üksus või asutus, mis on punktis a, b või c osutatud füüsilise või juriidilise isiku, üksuse või asutuse kontrolli all;

e)

füüsiline või juriidiline isik, üksus või asutus, kes tegutseb punktis a, b, c või d osutatud füüsilise või juriidilise isiku, üksuse või asutuse nimel või juhtimisel.

2.   Alates 5. juulist 2022 on keelatud tegutseda lõikes 1 osutatud usaldushalduse või samalaadse õigusliku üksuse usaldushalduri, variaktsionäri, direktori või sekretärina või muul sarnasel ametikohal või korraldada mõne teise isiku tegutsemine sellistes ülesannetes.

3.   Lõikeid 1 ja 2 ei kohaldata selliste toimingute suhtes, mis on rangelt vajalikud, et lõpetada enne 9. aprilli 2022 sõlmitud käesoleva artikliga vastuolus olevad lepingud või selliste lepingute täitmiseks vajalikud lisalepingud hiljemalt 5. juuliks 2022.

4.   Lõikeid 1 ja 2 ei kohaldata, kui asutaja või soodustatud isik on liikmesriigi kodanik või füüsiline isik, kellel on liikmesriigis ajutine või alaline elamisluba.

5.   Erandina lõikest 2 võivad pädevad asutused tingimustel, mida nad peavad asjakohaseks, anda loa lõikes 2 osutatud teenuste jätkumiseks pärast 5. juulit 2022:

a)

selleks, et lõpetada hiljemalt 5. septembril 2022 toimingud, mis on rangelt vajalikud, et lõpetada lõikes 3 osutatud lepingud, tingimusel et kõnealuseid toiminguid alustati enne 11. maid 2022, või

b)

muudel põhjustel, tingimusel et teenuseosutajad ei võta lõikes 1 osutatud isikutelt vastu rahalisi vahendeid ega majandusressursse ega tee neile rahalisi vahendeid ega majandusressursse kättesaadavaks ei otse ega kaudselt ega võimalda sellistel isikutel muul moel usaldushaldusse paigutatud varast kasu saada.

6.   Erandina lõigetest 1 ja 2 võivad pädevad asutused anda loa neis lõigetes osutatud teenuste osutamiseks tingimustel, mida nad peavad asjakohaseks, olles eelnevalt kindlaks teinud, et see on vajalik:

a)

humanitaartegevuseks, näiteks abi kohaletoimetamine või abi kohaletoimetamise hõlbustamine (sealhulgas meditsiinitarbed, toit või humanitaartöötajate transport ja sellega seotud abi), või evakueerimiseks;

b)

kodanikuühiskonna tegevuseks, mis edendab otseselt demokraatiat, inimõigusi või õigusriiki Venemaal, või

c)

sellise usaldushalduse tegevuseks, mille eesmärk on hallata tööandjapensioni skeeme, kindlustuslepinguid või töötajate osalusskeeme, heategevusorganisatsioone, harrastusspordiklubisid ning alaealistele või haavatavatele täiskasvanutele ette nähtud rahalisi vahendeid.

7.   Asjaomane liikmesriik teavitab komisjoni kõikidest lõike 5 või 6 alusel antud lubadest kahe nädala jooksul alates sellise loa andmisest.“

14)

Lisatakse järgmine artikkel:

„Artikkel 5n

1.   Keelatud on otse või kaudselt osutada arvepidamist, audiitor- (sealhulgas kohustuslik audit), raamatupidamisteenuseid või maksu-, äri- või juhtimiskonsultatsioone või suhtekorraldusteenuseid:

a)

Venemaa valitsusele või

b)

Venemaal asutatud juriidilistele isikutele, üksustele või asutustele.

2.   Lõiget 1 ei kohaldata selliste teenuste osutamise suhtes, mis on rangelt vajalikud, et lõpetada enne 4. juunit 2022 sõlmitud käesoleva artikliga vastuolus olevad lepingud või selliste lepingute täitmiseks vajalikud lisalepingud hiljemalt 5. juuliks 2022.

3.   Lõiget 1 ei kohaldata selliste teenuste osutamise suhtes, mis on rangelt vajalikud kaitseõiguse kasutamiseks kohtumenetluses või selleks, et kasutada õigust tõhusale õiguskaitsevahendile.

4.   Lõiget 1 ei kohaldata selliste teenuste osutamise suhtes, mis on mõeldud eranditult kasutamiseks Venemaal asutatud juriidilistele isikutele, üksustele või asutustele, mis on liikmesriigi õiguse alusel asutatud või moodustatud juriidilise isiku, üksuse või asutuse omandis või ainu- või ühiskontrolli all.

5.   Erandina lõikest 1 võivad pädevad asutused anda loa neis lõigetes osutatud teenuste osutamiseks tingimustel, mida nad peavad asjakohaseks, olles eelnevalt kindlaks teinud, et see on vajalik:

a)

humanitaartegevuseks, näiteks abi (sealhulgas ravimid, toit või humanitaartöötajate transport ja sellega seotud abi) kohaletoimetamine või selle kohaletoimetamise hõlbustamine, või evakueerimiseks, või

b)

kodanikuühiskonna tegevuseks, mis edendab otseselt demokraatiat, inimõigusi või õigusriiki Venemaal.“

15)

Artikli 8 lõige 1 asendatakse järgmisega:

„1.   Liikmesriigid kehtestavad õigusnormid käesoleva määruse sätete rikkumise eest kohaldatavate karistuste, sealhulgas asjakohasel juhul kriminaalkaristuste kohta ning võtavad kõik vajalikud meetmed nende rakendamise tagamiseks. Ettenähtud karistused peavad olema tõhusad, proportsionaalsed ja hoiatavad. Liikmesriigid sätestavad ka asjakohased meetmed sellise rikkumise tulemusena saadud tulu konfiskeerimiseks.“

16)

IV lisa muudetakse vastavalt käesoleva määruse I lisale.

17)

VII lisa muudetakse vastavalt käesoleva määruse II lisale.

18)

VIII lisa muudetakse vastavalt käesoleva määruse III lisale.

19)

XII lisa muudetakse vastavalt käesoleva määruse IV lisale.

20)

XIV lisa asendatakse käesoleva määruse V lisas esitatud tekstiga.

21)

XV lisa muudetakse vastavalt käesoleva määruse VI lisale.

Käesolevat punkti kohaldatakse ühe või mitme käesoleva määruse VI lisas nimetatud üksuse suhtes alates 25. juunist 2022 ning tingimusel, et nõukogu teeb pärast asjaomaste juhtumite analüüsimist rakendusakti kaudu sellekohase otsuse.

22)

XXI lisa muudetakse vastavalt käesoleva määruse VII lisale.

23)

Lisatakse XXV lisa vastavalt käesoleva määruse VIII lisale.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub järgmisel päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 3. juuni 2022

Nõukogu nimel

eesistuja

C. COLONNA


(1)  ELT L 153, 3.6.2022.

(2)  Nõukogu 31. juuli 2014. aasta määrus (EL) nr 833/2014, mis käsitleb piiravaid meetmeid seoses Venemaa tegevusega, mis destabiliseerib olukorda Ukrainas (ELT L 229, 31.7.2014, lk 1).

(3)  Nõukogu 31. juuli 2014. aasta otsus 2014/512/ÜVJP, mis käsitleb piiravaid meetmeid seoses Venemaa tegevusega, mis destabiliseerib olukorda Ukrainas (ELT L 229, 31.7.2014, lk 13).

(4)  ELT L 35, 8.2.2005, lk 23.


I LISA

Määruse (EL) nr 833/2014 IV lisasse lisatakse järgmised füüsilised või juriidilised isikud, üksused või asutused:

„46th TSNII Central Scientific Research Institute

Alagir Resistor Factory

All-Russian Research Institute of Optical and Physical Measurements

All-Russian Scientific-Research Institute Etalon JSC

Almaz JSC

Arzam Scientific Production Enterprise Temp Avia

Automated Procurement System for State Defense Orders, LLC

Dolgoprudniy Design Bureau of Automatics (DDBA JSC)

Electronic Computing Technology Scientific-Research Center JSC

Electrosignal JSC

Energiya JSC

Engineering Center Moselectronproekt

Etalon Scientific and Production Association

Jevgeni Krajušin

Foreign Trade Association Mashpriborintorg

Ineko LLC

Informakustika JSC

Institute of High Energy Physics

Institute of Theoretical and Experimental Physics

Inteltech PJSC

ISE SO RAN Institute of High-Current Electronics

Kaluga Scientific-Research Institute of Telemechanical Devices JSC

Kulon Scientific-Research Institute JSC

Lutch Design Office JSC

Meteor Plant JSC

Moscow Communications Research Institute JSC

Moscow Order of the Red Banner of Labor Research Radio Engineering Institute JSC

NPO Elektromechaniki JSC

Omsk Production Union Irtysh JSC

Omsk Scientific-Research Institute of Instrument Engineering JSC

Optron JSC

Pella Shipyard OJSC

Polyot Chelyabinsk Radio Plant JSC

Pskov Distance Communications Equipment Plant

Radiozavod JSC

Razryad JSC

Research Production Association Mars

Ryazan Radio-Plant

Scientific Production Center Vigstar JSC

Scientific Production Enterprise „Radiosviaz“

Scientific Research Institute Ferrite-Domen

Scientific Research Institute of Communication Management Systems

Scientific-Production Association and Scientific-Research Institute of Radio-Components

Scientific-Production Enterprise „Kant“

Scientific-Production Enterprise „Svyaz“

Scientific-Production Enterprise Almaz JSC

Scientific-Production Enterprise Salyut JSC

Scientific-Production Enterprise Volna

Scientific-Production Enterprise Vostok JSC

Scientific-Research Institute „Argon“

Scientific-Research Institute and Factory Platan

Scientific-Research Institute of Automated Systems and Communications Complexes Neptune JSC

Special Design and Technical Bureau for Relay Technology

Special Design Bureau Salute JSC

Tactical Missile Company, Joint Stock Company „Salute“

Tactical Missile Company, Joint Stock Company „State Machine Building Design Bureau „Vympel“ By Name I.I.Toropov“

Tactical Missile Company, Joint Stock Company „URALELEMENT“

Tactical Missile Company, Joint Stock Company „Plant Dagdiesel“

Tactical Missile Company, Joint Stock Company „Scientific Research Institute of Marine Heat Engineering“

Tactical Missile Company, Joint Stock Company PA Strela

Tactical Missile Company, Joint Stock Company Plant Kulakov

Tactical Missile Company, Joint Stock Company Ravenstvo

Tactical Missile Company, Joint Stock Company Ravenstvo-service

Tactical Missile Company, Joint Stock Company Saratov Radio Instrument Plant

Tactical Missile Company, Joint Stock Company Severny Press

Tactical Missile Company, Joint-Stock Company ‘Research Center for Automated Design’

Tactical Missile Company, KB Mashinostroeniya

Tactical Missile Company, NPO Electromechanics

Tactical Missile Company, NPO Lightning

Tactical Missile Company, Petrovsky Electromechanical Plant „Molot“

Tactical Missile Company, PJSC MBDB „ISKRA“

Tactical Missile Company, PJSC ANPP Temp Avia

Tactical Missile Company, Raduga Design Bureau

Tactical Missile Corporation, „Central Design Bureau of Automation“

Tactical Missile Corporation, 711 Aircraft Repair Plant

Tactical Missile Corporation, AO GNPP „Region“

Tactical Missile Corporation, AO TMKB „Soyuz“

Tactical Missile Corporation, Azov Optical and Mechanical Plant

Tactical Missile Corporation, Concern „MPO – Gidropribor“

Tactical Missile Corporation, Joint Stock Company „KRASNY GIDROPRESS“

Tactical Missile Corporation, Joint Stock Company Avangard

Tactical Missile Corporation, Joint Stock Company Concern Granit-Electron

Tactical Missile Corporation, Joint Stock Company Elektrotyaga

Tactical Missile Corporation, Joint Stock Company GosNIIMash

Tactical Missile Corporation, RKB Globus

Tactical Missile Corporation, Smolensk Aviation Plant

Tactical Missile Corporation, TRV Engineering

Tactical Missile Corporation, Ural Design Bureau „Detal“

Tactical Missile Corporation, Zvezda-Strela Limited Liability Company

Tambov Plant (TZ) „October“

United Shipbuilding Corporation „Production Association Northern Machine Building Enterprise“

United Shipbuilding Corporation „5th Shipyard““.


II LISA

Määruse (EL) nr 833/2014 VII lisa muudetakse järgmiselt.

1)

I kategooria „Elektroonika“ alamkategooria X.A.I.003 all asendatakse punkt a järgmisega:

„a.

Sagedusmuundurid ning nende spetsiaalselt projekteeritud komponendid, v.a need, mis on loetletud sõjaliste kaupade ühises nimekirjas või määruses (EL) 2021/821;“.

2)

Lisatakse järgmised kategooriad:

„IX kategooria – Erimaterjalid ja nendega seotud seadmed

X.C.IX.001

Eraldi kindla keemilise koostisega ühendid vastavalt kombineeritud nomenklatuuri gruppide 28 ja 29 märkusele 1:

a)

Kontsentratsioonis 95 massiprotsenti või rohkem:

1.

etüleendikloriid (CAS 107-06-2);

2.

nitrometaan (CAS 75-52-5);

3.

pikriinhape (CAS 88-89-1);

4.

alumiinumkloriid (CAS 7446-70-0);

5.

arseen (CAS 7440-38-2);

6.

arseentrioksiid (CAS 1327-53-3);

7.

bis(2-kloroetüül)etüülamiin hüdrokloriid (CAS 3590-07-6);

8.

bis(2-kloroetüül)metüülamiin hüdrokloriid (CAS 55-86-7);

9.

tris(2-kloroetüül)amiin hüdrokloriid (CAS 817-09-4);

10.

tributüülfosfit (CAS 102-85-2);

11.

isotsüanaatmetaan (CAS 624-83-9);

12.

kinaldiin (CAS 91-63-4);

13.

2-bromokloroetaan (CAS 107-04-0);

14.

bentsiil (CAS 134-81-6);

15.

dietüüleeter (CAS 60-29-7);

16.

dimetüüleeter (CAS 115-10-6);

17.

dimetüülaminoetanool (CAS 108-01-0);

18.

2-metoksüetanool (CAS 109-86-4);

19.

butürüülkoliinesteraas (BCHE);

20.

dietüleentriamiin (CAS 111-40-0);

21.

diklorometaan (CAS 75-09-2);

22.

dimetüülaniliin (CAS 121-69-7);

23.

etüülbromiid (CAS 74-96-4);

24.

etüülkloriid (CAS 75-00-3);

25.

etüülamiin (CAS 75-04-7);

26.

heksamiin (CAS 100-97-0);

27.

isopropanool (CAS 67-63-0);

28.

isopropüülbromiid (CAS 75-26-3);

29.

isopropüüleeter (CAS 108-20-3);

30.

metüülamiin (CAS 74-89-5);

31.

metüülbromiid (CAS 74-83-9);

32.

monoisopropüülamiin (CAS 75-31-0);

33.

obidoksiimkloriid (CAS 114-90-9);

34.

kaaliumbromiid (CAS 7758-02-3);

35.

püridiin (CAS 110-86-1);

36.

püridostigmiinbromiid (CAS 101-26-8);

37.

naatriumbromiid (CAS 7647-15-6);

38.

naatrium (CAS 7440-23-5);

39.

tributüülamiin (CAS 102-82-9);

40.

trietüülamiin (CAS 121-44-8) või

41.

trimetüülamiin (CAS 75-50-3).

b)

Kontsentratsioonis 90 massiprotsenti või rohkem:

1.

atsetoon (CASi 67-64-1);

2.

atsetüleen (CAS 74-86-2);

3.

ammoniaak (CAS 7664-41-7);

4.

antimon (CAS 7440-36-0);

5.

bensaldehüüd (CAS 100-52-7);

6.

bensoiin (CAS 119-53-9);

7.

1-butanool (CAS 71-36-3);

8.

2-butanool (CAS 78-92-2);

9.

isobutanool (CAS 78-83-1);

10.

tert-butanool (CAS 75-65-0);

11.

kaltsiumkarbiid (CAS 75-20-7);

12.

süsinikmonooksiid (CAS 630-08-0);

13.

kloor (CAS 7782-50-5);

14.

tsükloheksanool (CAS 108-93-0);

15.

ditsükloheksüülamiin (CAS 101-83-7);

16.

etanool (CAS 64-17-5);

17.

etüleen (CAS 74-85-1);

18.

etüleenoksiid (CAS 75-21-8);

19.

fluoroapatiit (CAS 1306-05-4);

20.

vesinikkloriid (CAS 7647-01-0);

21.

vesiniksulfiid (CAS 7783-06-4);

22.

mandelhape (CAS 90-64-2);

23.

metanool (CAS 67-56-1);

24.

metüülkloriid (CAS 74-87-3);

25.

metüüliodiid (CAS 74-88-4);

26.

metüülmerkaptaan (CAS 74-93-1);

27.

monoetüleenglükool (CAS 107-21-1);

28.

oksalüülkloriid (CAS 79-37-8);

29.

kaaliumsulfiid (CAS 1312-73-8);

30.

kaaliumtiotsüanaat (CAS 333-20-0);

31.

naatriumhüpoklorit (CAS 7681-52-9);

32.

väävel (CAS 7704-34-9);

33.

vääveldioksiid (CAS 7446-09-5);

34.

vääveltrioksiid (CAS 7446-11-9);

35.

tiofosforüülkloriid (CAS 3982-91-0);

36.

tri-isobutüülfosfit (CAS 1606-96-8);

37.

valge fosfor (CAS 12185-10-3) või

38.

kollane fosfor (CAS 7723-14-0).

X.C.IX.002

Fentanüül ja selle derivaadid alfentaniil, sufentaniil, remifentaniil, karfentaniil ja nende soolad.

Märkus.

Punkt X.C.IX.002 ei hõlma tarbekaupadena määratletavaid tooteid, mis on pakendatud jaemüügiks isiklikuks kasutamiseks või pakendatud üksikisikule kasutamiseks.

X.C.IX.003

Kesknärvisüsteemi mõjutavate kemikaalide lähteained:

a)

4-anilino-N-fenetüülpiperidiin (CAS 21409-26-7) või

b)

N-fenetüül-4-piperidoon (CAS 39742-60-4).

Märkused.

1.

Punkt X.C.IX.003 ei hõlma „keemilisi segusid“, mis sisaldavad üht või mitut punktis X.C.IX.003 nimetatud kemikaali ning milles ükski üksik kemikaal ei moodusta kõnealusest segust üle 1 massiprotsendi.

2.

Punkt X.C.IX.003 ei hõlma tarbekaupadena määratletavaid tooteid, mis on pakendatud jaemüügiks isiklikuks kasutamiseks või pakendatud üksikisikule kasutamiseks.

X kategooria – Materjalide töötlemine

X.B.X.001

„Pidevvoolureaktorid“ ja nende „moodulkomponendid“

Tehnilised märkused.

1.

Punkti X.B.X.001 tähenduses koosnevad pidevvoolureaktorid isehäälestuvatest süsteemidest, kus reagente suunatakse pidevalt reaktorisse ja saadud toode saadakse kätte väljundi kaudu.

2.

Punkti X.B.X.001 tähenduses on moodulkomponendid vedelmoodulid, vedelikupumbad, ventiilid, täidismoodulid, segamismoodulid, rõhumõõturid, vedelikueraldajad jne.

X.B.X.002

Punktiga 2B352.i hõlmamata nukleiinhapete assemblerid ja süntesaatorid, osaliselt või täielikult automatiseeritud, kavandatud koostama nukleiinhappeid pikkusega üle 50 aluspaari.

X.B.X.003

Automaatsed peptiidide sünteseerimisseadmed, mis on võimelised töötama kontrollitavas keskkonnas.“


III LISA

Määruse (EL) nr 833/2014 VIII lisasse lisatakse järgmised partnerriigid:

„ÜHENDKUNINGRIIK

LÕUNA-KOREA“.


IV LISA

Määruse (EL) nr 833/2014 XII lisa pealkiri asendatakse järgmisega:

„Artikli 5 lõikes 2 osutatud juriidiliste isikute, üksuste ja asutuste loetelu“.


V LISA

Määruse (EL) nr 833/2014 XIV lisa asendatakse järgmisega:

„XIV LISA

ARTIKLIS 5h OSUTATUD JURIIDILISTE ISIKUTE, ÜKSUSTE JA ASUTUSTE LOETELU

Juriidilise isiku, üksuse või asutuse nimi

Kohaldamise alguskuupäev

Bank Otkritie

12. märts 2022

Novikombank

12. märts 2022

Promsvyazbank

12. märts 2022

Bank Rossiya

12. märts 2022

Sovcombank

12. märts 2022

VNESHECONOMBANK (VEB)

12. märts 2022

VTB BANK

12. märts 2022

Sberbank

14. juuni 2022

Credit Bank of Moscow

14. juuni 2022

Joint Stock Company Russian Agricultural Bank, JSC Rosselkhozbank

14. juuni 2022


VI LISA

Määruse (EL) nr 833/2014 XV lisasse lisatakse järgmised üksused:

„Rossija RTR / RTR Planeta

Rossiya 24 / Russia 24

TV Centre International“.


VII LISA

Määruse (EL) nr 833/2014 XXI lisa asendatakse järgmisega:

„XXI LISA

ARTIKLIS 3i OSUTATUD KAUPADE JA TEHNOLOOGIA LOETELU

CN-kood

Kauba nimetus

0306

Vähid, puhastatud või puhastamata, elusad, värsked, jahutatud, külmutatud, kuivatatud, soolvees või soolatud; suitsutatud vähid, puhastatud või puhastamata, kuumtöödeldud enne suitsutamist või suitsutamise käigus või mitte; vees või aurus keedetud vähid (puhastamata), olenemata sellest, kas jahutatud või jahutamata, külmutatud, kuivatatud või soolatud või mitte

16043100

kaaviar

16043200

kaaviariasendajad

2208

Denatureerimata etüülalkohol alkoholisisaldusega alla 80 % mahust; piiritusjoogid, liköörid ja muud alkohoolsed joogid

2303

Tärklise tootmisjäägid jms jäätmed, suhkrupeedist, suhkruroost või muust toorainest suhkru tootmise, õllepruulimise ja kääritamise ning destilleerimise jäätmed, granuleeritud või granuleerimata

2523

Portlandtsement, aluminaattsement, räbutsement, supersulfaattsement jms hüdraulilised tsemendid, värvitud või värvimata, klinkritena või mitte

ex ex2825

Hüdrasiin ja hüdroksüülamiin, nende anorgaanilised soolad; muud anorgaanilised alused; muud metalloksiidid, hüdroksiidid ja peroksiidid, v.a CN-koodide 2825 20 00  ja 2825 30 00 alla kuuluvad tooted

ex ex2835

Fosfinaadid (hüpofosfitid), fosfonaadid (fosfitid) ja fosfaadid; kindla või muutuva keemilise koostisega polüfosfaadid, v.a CN-koodi 2835 26 00 alla kuuluvad tooted

ex ex2901

Atsüklilised süsivesinikud, v.a CN-koodi 2901 10 00 alla kuuluvad tooted

2902

Tsüklilised süsivesinikud

ex ex2905

Atsüklilised alkoholid, nende halogeen-, sulfo-, nitro- ja nitrosoderivaadid, v.a CN-koodi 2905 11 00 alla kuuluvad tooted

2907

Fenoolid; fenoolalkoholid

2909

Kindla või muutuva keemilise koostisega eetrid, eeteralkoholid, eeterfenoolid, eeteralkoholfenoolid, alkoholperoksiidid, eeterperoksiidid, atsetaal- ja poolatsetaalperoksiidid, ketoonperoksiidid, nende halogeen-, sulfo-, nitro- ja nitrosoderivaadid

310420

Kaaliumkloriid

310520

Mineraal- või keemilised väetised, mis sisaldavad kolme toiteelementi: lämmastikku, fosforit ja kaaliumi

310560

Mineraal- ja keemilised väetised, mis sisaldavad kahte toiteelementi: fosforit ja kaaliumi

ex ex31059020

Muud väetised, mis sisaldavad kaaliumkloriidi

ex ex31059080

Muud väetised, mis sisaldavad kaaliumkloriidi

3902

Propüleeni ja teiste olefiinide polümeerid algkujul

4011

Uued kummist õhkrehvid

44

Puit ja puittooted; puusüsi

4705

Puidutselluloos, mis on saadud mehaaniliste ja keemiliste meetodite kombineerimisel

4804

Pinnakatteta jõupaber ja papp rullides või lehtedena, muud kui rubriigis 4802 või 4803 nimetatud

6810

Tooted tsemendist, betoonist või tehiskivist (armeeritud või armeerimata)

7005

Kuumpoleeritud klaas (float-klaas) ja lihvitud või poleeritud pealispinnaga klaas (peegelklaas), lehtedena, absorbeeriva, peegeldava või mittepeegeldava kihiga või ilma, ent muul viisil töötlemata

7007

Karastatud või lamineeritud kildumatu klaas

7010

Korvpudelid, pudelid, kolvid, purgid, kannud, rohupudelid, ampullid jm klaasanumad kaupade säilitamiseks, pakendamiseks või transpordiks; klaasist konservipurgid; klaaskorgid, klaaskaaned jm klaasist sulgurid

7019

Klaaskiud (sh klaasvatt) ja tooted sellest (näiteks klaasniit, klaasheie, klaasriie)

7106

Hõbe (sh kulla või plaatinaga pinnatud hõbe), survetöötlemata, pooltöödeldud või pulbrina

7606

Alumiiniumist plaadid, lehed ja ribad paksusega üle 0,2 mm

7801

Survetöötlemata plii

ex ex8411

Turboreaktiivmootorid, turbopropellermootorid ning muud gaasiturbiinid, välja arvatud CN-koodi 8411 91 00 alla kuuluvad turboreaktiivmootorite ja turbopropellermootorite osad

8431

Osad, mida kasutatakse üksnes või peamiselt rubriikide 8425 –8430 masinates

8901

Reisilaevad, ekskursioonilaevad, parvlaevad, kaubalaevad, pargased jms laevad reisijate- või kaubaveoks

8904

Vedurpuksiirid ja tõukurpuksiirid

8905

Tulelaevad, tuletõrjelaevad, bagerid, ujuvkraanad jm eriotstarbelised alused, mille navigeerimine on allutatud nende põhifunktsioonile; ujuvdokid; ujuvad või sukeldatavad puur- ja tootmisplatvormid

9403

Muu mööbel ja selle osad


VIII LISA

Lisatakse järgmine lisa:

„XXV LISA

ARTIKLITES 3m JA 3n OSUTATUD TOORNAFTA JA NAFTATOODETE LOETELU

CN-kood

Kirjeldus

2709 00

Naftast ja bituminoossetest mineraalidest saadud toorõlid

2710

Naftaõlid ja bituminoossetest mineraalidest saadud õlid (v.a toorõlid); mujal nimetamata preparaadid, mis sisaldavad põhikomponendina 70 % massist ja rohkem naftaõlisid või bituminoossetest mineraalidest saadud õlisid, mis on nende preparaatide põhikoostisosadeks; õlijäätmed


3.6.2022   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 153/75


NÕUKOGU MÄÄRUS (EL) 2022/880,

3. juuni 2022,

millega muudetakse määrust (EL) nr 269/2014, mis käsitleb piiravaid meetmeid seoses Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust kahjustava või ohustava tegevusega

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut, eriti selle artiklit 215,

võttes arvesse nõukogu 17. märtsi 2014 otsust 2014/145/ÜVJP, mis käsitleb piiravaid meetmeid seoses Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust kahjustava või ohustava tegevusega (1),

võttes arvesse liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja ning Euroopa Komisjoni ühisettepanekut

ning arvestades järgmist:

(1)

Nõukogu määrusega (EL) nr 269/2014 (2) jõustatakse otsusega 2014/145/ÜVJP ette nähtud piiravad meetmed.

(2)

Nõukogu võttis 3. juunil 2022 vastu otsuse (ÜVJP) 2022/885, (3) millega muudetakse otsust 2014/145/ÜVJP, millega võeti kasutusele uued võimalused teha erandeid varade külmutamisest ning rahaliste vahendite ja majandusressursside kättesaadavaks tegemise keelust loetellu kantud isikutele ja üksustele. Samuti on asjakohane selgitada ja tugevdada sätteid, mis käsitlevad riigisiseseid karistusi kõnealuse määruse meetmete rikkumise eest.

(3)

Need muudatused kuuluvad aluslepingu kohaldamisalasse ja seepärast on nende rakendamiseks vaja liidu tasandi õigusakti, eelkõige tagamaks, et kõik liikmesriigid kohaldavad neid ühetaoliselt.

(4)

Määrust (EL) nr 269/2014 tuleks seetõttu vastavalt muuta,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määrust (EL) nr 269/2014 muudetakse järgmiselt.

1)

Lisatakse järgmine artikkel:

„Artikkel 6c

Artiklit 2 ei kohaldata rahaliste vahendite ega majandusressursside suhtes, mis on rangelt vajalikud Venemaal, Ukrainas, liidus, Venemaa ja liidu vahel ning Ukraina ja liidu vahel elektroonilise side teenuste osutamiseks liidu telekommunikatsioonioperaatorite poolt, selliste elektroonilise side teenuste toimimiseks, hoolduseks ja turvalisuseks vajalike seotud vahendite pakkumiseks ja teenuste osutamiseks ning andmekeskusteenuste osutamiseks liidus.“

2)

Artikli 15 lõige 1 asendatakse järgmisega:

„1.   Liikmesriigid kehtestavad õigusnormid käesoleva määruse sätete rikkumise eest kohaldatavate karistuste, sealhulgas asjakohasel juhul kriminaalkaristuste kohta ning võtavad kõik vajalikud meetmed nende rakendamise tagamiseks. Ettenähtud karistused peavad olema tõhusad, proportsionaalsed ja hoiatavad. Liikmesriigid näevad ette ka asjakohased meetmed sellistest rikkumistest saadud tulu konfiskeerimiseks.“

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub järgmisel päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 3. juuni 2022

Nõukogu nimel

eesistuja

C. COLONNA


(1)  ELT L 78, 17.3.2014, lk 16.

(2)  Nõukogu 17. märtsi 2014. aasta määrus (EL) nr 269/2014, mis käsitleb piiravaid meetmeid seoses Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust kahjustava või ohustava tegevusega ELT L 78, 17.3.2014, lk 6).

(3)  Nõukogu 3. juuni 2022. aasta otsus (ÜVJP) 2022/885, millega muudetakse otsust 2014/145/ÜVJP, mis käsitleb piiravaid meetmeid seoses Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust kahjustava või ohustava tegevusega (ELT L 153, 3.6.2022).


OTSUSED

3.6.2022   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 153/77


NÕUKOGU RAKENDUSOTSUS (ÜVJP) 2022/881,

3. juuni 2022,

millega rakendatakse otsust 2012/642/ÜVJP, mis käsitleb piiravaid meetmeid seoses olukorraga Valgevenes ja Valgevene osalemisega Venemaa agressioonis Ukraina vastu

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Liidu lepingut, eriti selle artikli 31 lõiget 2,

võttes arvesse nõukogu 15. oktoobri 2012. aasta otsust 2012/642/ÜVJP, mis käsitleb piiravaid meetmeid seoses olukorraga Valgevenes ja Valgevene osalemisega Venemaa agressioonis Ukraina vastu, (1) eriti selle artikli 6 lõiget 1,

võttes arvesse liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja ettepanekut

ning arvestades järgmist:

(1)

Nõukogu võttis 15. oktoobril 2012 vastu otsuse 2012/642/ÜVJP.

(2)

Võttes arvesse olukorra tõsidust Valgevenes ning jätkuvaid inimõiguste rikkumisi ning kodanikuühiskonna ja demokraatliku opositsiooni represseerimisi, tuleks otsuse 2012/642/ÜVJP I lisas esitatud selliste füüsiliste ja juriidiliste isikute, üksuste ja asutuste loetellu, kelle suhtes kohaldatakse piiravaid meetmeid, lisada 12 isikut ja kaheksa üksust.

(3)

Otsust 2012/642/ÜVJP tuleks seetõttu vastavalt muuta,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Otsuse 2012/642/ÜVJP I lisa muudetakse vastavalt käesoleva otsuse lisale.

Artikkel 2

Käesolev otsus jõustub Euroopa Liidu Teatajas avaldamise päeval.

Brüssel, 3. juuni 2022

Nõukogu nimel

eesistuja

C. COLONNA


(1)  ELT L 285, 17.10.2012, lk 1.


LISA

Otsuse 2012/642/ÜVJP I lisa muudetakse järgmiselt.

1)

Tabelisse „A. Artikli 3 lõikes 1 ja artikli 4 lõikes 1 osutatud füüsilised isikud“ lisatakse järgmised füüsilised isikud:

 

Nimed

(Transliteratsioon inglise keelde valgevene keele põhjal)

(Transliteratsioon inglise keelde vene keele põhjal)

Nimed

(kirjapilt valgevene keeles)

(kirjapilt vene keeles)

Tuvastamisandmed

Loetellu kandmise põhjused

Loetellu kandmise kuupäev

„184.

Ihar Vasilievich KARPENKA

Igor Vasilievich KARPENKO

Iгар Васiльевiч КАРПЕНКА

Игорь Васильевич КАРПЕНКО

Positsioon(id): Valgevene Vabariigi valimiste ja rahvahääletuste keskkomisjoni esimees

Sünniaeg: 28.4.1964

Sugu: mees

Kodakondsus: Valgevene

Valgevene Vabariigi valimiste ja rahvahääletuste keskkomisjoni esimehena alates 13. detsembrist 2021 vastutab Ihar Karpenka 27. veebruari 2022. aasta põhiseaduse referendumi korraldamise ja läbiviimise eest, mis ei vastanud õigusriigi, demokraatia ja inimõiguste rahvusvahelistele standarditele ega Veneetsia komisjoni kehtestatud kriteeriumidele. Eelkõige ei olnud selle ettevalmistamise protsess läbipaistev ning kodanikuühiskond ja eksiilis viibiv demokraatlik opositsioon selles ei osalenud.

Seetõttu on ta vastutav demokraatia ja õigusriigi põhimõtete tõsise õõnestamise eest Valgevenes.

3.6.2022

185.

Dzmitry Aliakseevich ALEKSIN

Dmitry Alexeevich OLEKSIN

Дзмiтрый Аляксеевiч АЛЕКСIН

Дмитрий Алексеевич ОЛЕКСИН

Positsioon(id): Aliaksei Aleksini poeg, Belneftgazi, Energo-Oili ja Grantlo (endine Energo-Oil-Invest) aktsionär

Sünniaeg: 25.4.1987

Sugu: mees

Kodakondsus: Valgevene

Dzmitry Aleksin on Valgevene silmapaistva ärimehe Aliaksei Aleksini poeg. 2021 aastal sai ta oma isa omandis olevate või temaga seotud äriühingute, sealhulgas Energo-Oili, Belneftgazi ja Grantlo (endine Energo-Oil-Invest) kaasomanikuks. Need äriühingud said Aljaksandr Lukašenka poolt allkirjastatud presidendi dekreetide alusel eeliskohtlemise: Inter Tobacco sai ainuõiguse importida Valgevenesse tubakatooteid ning Belneftgaz nimetati riiklikku transiiti jälgivaks ettevõtjaks.

Seega saab ta kasu Lukašenka režiimist.

3.6.2022

186.

Vital Aliakseevich ALEKSIN

Vitaliy Alexeevich OLEKSIN

Вiталь Аляксеевiч АЛЯКСIН

Виталий Алексеевич ОЛЕКСИН

Positsioon(id): Aliaksei Aleksini poeg, Belneftgazi, Energo-Oili ja Grantlo (endine Energo-Oil-Invest) aktsionär

Sünniaeg: 29.8.1997

Sugu: mees

Kodakondsus: Valgevene

Vital Aleksin on Valgevene silmapaistva ärimehe Aliaksei Aleksini poeg. 2021 aastal sai ta oma isa omandis olevate või temaga seotud äriühingute, sealhulgas Energo-Oili, Belneftgazi ja Grantlo (endine Energo-Oil-Invest) kaasomanikuks. Need äriühingud said Aljaksandr Lukašenka poolt allkirjastatud presidendi dekreetide alusel eeliskohtlemise: Inter Tobacco sai ainuõiguse importida Valgevenesse tubakatooteid ning Belneftgaz nimetati riiklikku transiiti jälgivaks ettevõtjaks.

Seega saab ta kasu Lukašenka režiimist.

3.6.2022

187.

Bogoljub KARIĆ

Богољуб КАРИЋ

Боголюб КАРИЧ

Positsioon(id): Serbia ärimees ja poliitik, seotud ettevõttega Dana Holdings

Sünniaeg: 17.1.1954

Sünnikoht: Peja/Pec, Kosovo

Sugu: mees

Kodakondsus: Serbia

Passi nr: 012830978 (kehtiv kuni 27.12.2026)

Bogoljub Karić on Serbia ärimees ja poliitik. Koos oma pereliikmetega töötas ta Valgevenes välja kinnisvaraettevõtete võrgustiku ning arendas kontaktide võrgustikku Aljaksandr Lukašenka perekonnaga. Eelkõige on ta olnud tihedalt seotud ettevõttega Dana Holdings ja selle endise tütarettevõtjaga Dana Astra ning väidetavalt esindas neid üksusi kohtumistel Lukašenkaga. Projekti Minsk World, mille arendaja oli Karićiga seotud ettevõtja, kirjeldas Lukašenka kui näidet slaavi maailma koostööst. Tänu nendele tihedatele suhetele Lukašenka ja tema lähikonnaga said Karićiga seotud ettevõtjad Lukašenka režiimilt sooduskohtlemist, sealhulgas maksusoodustusi ja maatükke kinnisvara arendamiseks.

Seega saab ta kasu Lukašenka režiimist ja toetab seda.

3.6.2022

188.

Andrii SICH

Andrey SYCH

Андрiй СИЧ

Андрей СЫЧ

Positsioon(id): riigile kuuluva telekanali „Belarus 1“ saate „Platvorm“ kaassaatejuht

Organisatsiooni „Rusj molodaja“ liige

Sünniaeg: 20.9.1990

Sünnikoht: Valgevene

Sugu: mees

Kodakondsus: Valgevene

Andrii Sych on riigile kuuluva telekanali „Belarus 1“ saate „Platvorm“ kaassaatejuht. Sellel ametikohal on ta toetanud režiimi narratiive, mille eesmärk on diskrediteerida sõltumatut meediat, õõnestada demokraatiat ja õigustada represseerimist. Ta on toetanud Lukašenka režiimi narratiivi lääneriikide kavatsustest korraldada Valgevenes riigipööre ja kutsunud üles karmilt karistama väidetavalt sellega seotud isikuid, toetanud desinformatsiooni levitamise kampaaniat Valgevenest liitu saabunud migrantide väärkohtlemise kohta ning propageerinud sõltumatu meedia kuvandit välismõjutajatena, kelle tegevust tuleks piirata.

Seega toetab ta Lukašenka režiimi.

3.6.2022

189.

Dzianis Aliaksandravich MIKUSHEU

Denis Alexandrovich MIKUSHEV

Дзянiс Аляксандравiч МIКУШЭЎ

Денис Александрович МИКУШЕВ

Positsioon(id): Gomeli piirkonna/oblasti prokuratuuri kriminaalasjades tehtavate kohtuotsuste täitmise järelevalve osakonna juhataja; vanem õigusnõustaja

Sünniaeg: 21.3.1980

Sugu: mees

Kodakondsus: Valgevene

Dzianis Mikusheu on Gomeli piirkonna/oblasti prokuratuuri kriminaalasjades tehtavate kohtuotsuste täitmise järelevalve osakonna juhataja ja vanem õigusnõustaja. Sellel ametikohal vastutab ta Siarhei Tsikhanouskile, Artsiom Sakaule, Dzmitry Papoule, lhar Losikile, Uladzimir Tsyhanovichile ja Mikalai Statkevichile süüdistuse esitamise eest. Ta aitas kaasa Siarhei Tsikhanouski meelevaldsele kinnipidamisele, nagu on kirjeldatud ÜRO Inimõiguste Nõukogu meelevaldse kinnipidamise töörühma aruandes.

Seeläbi on ta vastutav inimõiguste raske rikkumise ja õigusriigi põhimõtte õõnestamise, samuti kodanikuühiskonna ja demokraatliku opositsiooni represseerimise eest.

3.6.2022

190.

Mikalai Ivanavich DOLIA

Nikolai Ivanovich DOLYA

Мiĸалай Iванавiч ДОЛЯ

Ниĸолай Иванович ДОЛЯ

Positsioon(id): Gomeli oblastikohtu kohtunik

Sünniaeg: 3.7.1979

Sugu: mees

Kodakondsus: Valgevene

Isikukood: 3070379H0 41PBI

Mikalai Dolia on Gomeli oblastikohtu kohtunik. Sellel ametikohal vastutab ta Siarhei Tsikhanouskile, Artsiom Sakaule, Dzmitry Papoule, Ihar Losikile, Uladzimir Tsyhanovichile ja Mikalai Statkevichile ebaproportsionaalselt pika vanglakaristuse määramise eest. Ta aitas kaasa Siarhei Tsikhanouski meelevaldsele kinnipidamisele, nagu on kirjeldatud ÜRO Inimõiguste Nõukogu meelevaldse kinnipidamise töörühma aruandes.

Seeläbi on ta vastutav inimõiguste raske rikkumise ja õigusriigi põhimõtte õõnestamise, samuti kodanikuühiskonna ja demokraatliku opositsiooni represseerimise eest.

3.6.2022

191.

Andrei Yauhenavich PARSHYN

Andrei Yevgenevich PARSHIN

Андрэй Яўгенавiч ПАРШЫН

Андрей Евгеньевич ПАРШИН

Positsioon(id): Valgevene organiseeritud kuritegevuse ja korruptsiooni vastase võitluse peaosakonna (GUBOPiK) juhataja

Sünniaeg: 19.2.1974

Aadress: 4A Skryganova St., Apt. 211, Minsk, Belarus

Sugu: mees

Kodakondsus: Valgevene

Andrei Parshyn on alates 2021. aastast siseministeeriumis organiseeritud kuritegevuse ja korruptsiooni vastase võitluse peaosakonna (GUBOPiK) juhataja. GUBOPiK on üks peamisi organeid, kes vastutab Valgevenes poliitilise tagakiusamise, sealhulgas aktivistide ja kodanikuühiskonna liikmete meelevaldse ja ebaseadusliku vahistamise ja väärkohtlemise, sealhulgas piinamise eest.

GUBOPiK on avaldanud oma Telegrami profiilis videoid Valgevene aktivistidelt ja tavakodanikelt väljapressitud ülestunnistuste kohta, paljastades neid Valgevene üldsusele ja kasutades neid poliitilise surve vahendina. GUBOPiK pidas kinni ka ühe suurima venekeelse Wikipedia toimetaja Mark Bernsteini selle eest, et ta avaldas teavet Venemaa agressiooni kohta Ukraina vastu, mida peetakse Venemaa-vastasteks valeuudisteks.

Seeläbi on Andrei Parshyn vastutav inimõiguste raske rikkumise ning kodanikuühiskonna represseerimise eest Valgevenes.

3.6.2022

192.

Ihar Piatrovich TUR

Igor Petrovich TUR

Iгар Пятровiч ТУР

Игорь Петрович ТУР

Positsioon(id): riigile kuuluva telekanali „ONT“ töötaja, mitme saate autor ja juht („Propaganda“, „To be completed“)

Sünniaeg: 26.3.1989

Sünnikoht: Grodno/Hrodna, Valgevene

Sugu: mees

Kodakondsus: Valgevene

Ihar Tur on riigile kuuluva telekanali „ONT“ töötaja ja Lukašenka režiimi üks peamisi propageerijaid. Ta on saate „Propaganda“ saatejuht, milles ta kutsub üles vägivallale, diskrediteerib opositsiooniaktiviste ja propageerib videoid poliitvangidelt väljapressitud ülestunnistuste kohta. Ta on Valgevene opositsiooni meeleavaldusi käsitleva mitme valereportaaži, liidus toimuvaid sündmusi puudutava desinformatsiooni ja kodanikuühiskonna vastu suunatud rünnakute autor. Samuti on ta vastutav desinformatsiooni ja vägivalda õhutavate sõnumite levitamise eest veebis. Aljaksandr Lukašenka andis talle tema töö eest meedias medali.

Seega saab ta kasu Lukašenka režiimist ja toetab seda.

3.6.2022

193.

Lyudmila Leanidauna HLADKAYA

Lyudmila Leonidovna GLADKAYA

Людмiла Леанiдаўна ГЛАДКАЯ

Людмила Леонидовна ГЛАДКАЯ

Positsioon(id): Valgevene ajalehe „SB Belarus Segodnya“ erikorrespondent, riigile kuuluva telekanali „Belarus 1“ saatejuht

Sünniaeg: 30.6.1983

Aadress: 8A Vodolazhsky st., apt. 45, Minsk, Belarus

Sugu: naine

Kodakondsus: Valgevene

Lyudmila Hladkaya on Lukašenka režiimi üks suurimaid propageerijaid. Ta töötab ajalehes „SB Belarus Segodnya“ ja on seotud muu režiimimeelse meediaga, sealhulgas riigile kuuluva telekanaliga „Belarus 1“. Demokraatlikust opositsioonist rääkides kasutab ta sageli vaenukõnet ja halvustavat kõneviisi. Samuti on ta teinud palju „intervjuusid“ põhjendamatult kinni peetud Valgevene kodanikega, sageli üliõpilastega, näidates neid alandavates olukordades ja neid naeruvääristades. Ta on propageerinud Valgevene julgeolekuaparaadi repressioone ning osalenud desinformatsiooni ja infoga manipuleerimise kampaaniates. Ta väljendab avalikult toetust Aljaksandr Lukašenkale ja on uhke tema režiimi teenimise üle. Lukašenka on teda tema töö eest avalikult tunnustanud ja autasustanud.

Seega saab ta kasu Lukašenka režiimist ja toetab seda.

3.6.2022

194.

Ryhor Yuryevich AZARONAK

Grigoriy Yurevich AZARYONOK

Рыгор Юр'евiч АЗАРОНАК

Григорий Юрьевич АЗАРЁНОК

Positsioon(id): riigile kuuluva telekanali „CTV“ töötaja, mitme saate autor ja saatejuht („Secret Springs of Politics“, „Order of Judas“, „Panopticon“)

Auaste: reservleitnant

Sünniaeg: 18.10.1995

Sünnikoht: Minsk, Valgevene

Sugu: mees

Kodakondsus: Valgevene

Ryhor Azaronak on üks Lukašenka režiimi peamisi propageerijaid. Ta on poliitiline kolumnist, iganädalaste propagandasaadete autor ja saatejuht riigile kuuluvas telekanalis „CTV“. Oma saadetes on ta toetanud Lukašenka režiimi vägivalda teisitimõtlejate vastu ning süstemaatiliselt kasutanud aktivistide, ajakirjanike ja teiste Lukašenka režiimi oponentide puhul halvustavat kõneviisi. Ta sai Aljaksandr Lukašenkalt medali „vapruse“ eest.

Seega saab ta kasu Lukašenka režiimist ja toetab seda.

3.6.2022

195.

Ivan Ivanavich GALAVATYI

Ivan Ivanovich GOLOVATY

Iван Iванавiч ГАЛАВАТЫ

Иван Иванович ГОЛОВАТЫЙ

Positsioon(id): avatud aktsiaseltsi „Belaruskali“ peadirektor

Valgevene Vabariigi Rahvuskogu välisasjade ja riikliku julgeoleku nõukogu alalise komisjoni liige

Sünniaeg: 15.6.1976

Sünnikoht: Pogost, Soligorski piirkond, Minski oblast, Valgevene

Sugu: mees

Kodakondsus: Valgevene

Ivan Galavatyi on riigile kuuluva ettevõtte Belaruskali, Lukašenka režiimi suure tulu- ja välisvaluutaallika, peadirektor. Ta on rahvuskogu vabariigi nõukogu liige ning tal on Valgevenes ka mitu kõrget ametikohta. Ta on oma karjääri jooksul saanud mitmeid riiklikke autasusid, sealhulgas otse Aljaksandr Lukašenka käest. Ta on olnud tihedalt seotud Lukašenka ja tema pereliikmetega. Seega saab ta kasu Lukašenka režiimist ja toetab seda.

Need Belaruskali töötajad, kes pärast Valgevenes 2020. aasta augustis toimunud võltsitud tulemustega presidendivalimisi streikisid ja rahumeelsetel meeleavaldustel osalesid, jäid ilma preemiast ja vallandati. Lukašenka isiklikult ähvardas asendada streikijad kaevuritega Ukrainast. Seetõttu vastutab Ivan Galavatyi kodanikuühiskonna represseerimise eest.

3.6.2022“

2)

Tabelisse „B. Artikli 4 lõikes 1 osutatud juriidilised isikud, üksused ja asutused“ lisatakse järgmised juriidilised isikud:

 

Nimed

(Transliteratsioon inglise keelde valgevene keele põhjal)

(Transliteratsioon inglise keelde vene keele põhjal)

Nimed

(kirjapilt valgevene keeles)

(kirjapilt vene keeles)

Tuvastamisandmed

Loetellu kandmise põhjused

Loetellu kandmise kuupäev

„28.

Avatud aktsiaselts „Belaruskali“

Адкрытае акцыянернае таварыства „Беларуськалiй“

Открытое акционерное общество „Беларуськалий“

Aadress: 5 Korzha St., Soligorsk, 223710 Minsk Region/Oblast, Belarus

Registreerimise kuupäev: 23.12.1996

Registreerimisnumber: 600122610

Avatud aktsiaselts Belaruskali on riigile kuuluv ettevõte ja üks maailma suurimaid kaaliumkloriidi tootjaid, kelle osakaal kogu maailma kaaliumkloriidi ekspordist moodustab 20 %. Seeläbi on ettevõte Lukašenka režiimi jaoks suur sissetuleku- ja välisvaluuta allikas. Aljaksandr Lukašenka on ettevõtet kirjeldanud riikliku aarde ja uhkusena ning Valgevene ekspordi ühe sambana. Seega saab Belaruskali kasu Lukašenka režiimist ja toetab seda.

Belaruskali juhatus ähvardas ja vallandas ettevõtte töötajaid, kes pärast Valgevenes 2020. aasta augustis toimunud võltsitud tulemustega presidendivalimisi streikisid ja rahumeelsetel meeleavaldustel osalesid. Lukašenka ähvardas isiklikult, et streikijad asendatakse Ukrainast pärit kaevuritega. Seetõttu vastutab Belaruskali Valgevene kodanikuühiskonna represseerimise eest ja toetab Lukašenka režiimi.

3.6.2022

29.

Aktsiaselts Belarusian Potash Company

ААТ „Беларуская калiйная кампанiя“

ОАО Белорусская калийная компания

Aadress: 35 Masherova Ave., 220002 Minsk, Belarus

Registreerimise kuupäev: 13.9.2013

Registreerimisnumber: 192050251

Telefon +375 (17)309-30-10; +375 (17)309-30-30

E-posti aadress: info@belpc.by

Aktsiaselts Belarusian Potash Company on Valgevene riikliku kaaliumkloriidi tootja Belaruskali ekspordiga tegelev haruettevõte. Belaruskali on Lukašenka režiimi jaoks üks suurimaid sissetulekuallikaid. Belarusian Potash Company tarned moodustavad 20 % kogu maailma kaaliumkloriidi ekspordist.

Riik on taganud Belarusian Potash Companyle monopoli õigused kaaliumväetiste ekspordiks. Valgevene ametivõimude poolse eeliskohtlemise tõttu teenib ettevõte olulist tulu. Seega saab Belarusian Potash Company kasu Lukašenka režiimist ja toetab seda.

3.6.2022

30.

„Inter Tobacco“ LLC

Таварыства з абмежаванай адказнасцю „Iнтэр Табак“

Общество с ограниченной ответственностью „Интер Тобако“

Aadress: 131 Novodvorskiy village, Novodvorskiy village council, Minsk District, 223016 Minsk Region/Oblast, Belarus (Minski vabamajandustsoon)

Registreerimise kuupäev: 10.10.2002

Registreerimisnumber: 808000714

Inter Tobacco LLC on Valgevene tubakatööstuse osa. Osaühing hõlmab märkimisväärse osa Valgevene kodumaisest tulusast sigaretiturust. Ettevõttele anti Aljaksandr Lukašenka allkirjastatud dekreediga ainuõigused tubakatoodete importimiseks Valgevenesse. Lisaks allkirjastas Lukašenka presidendi dekreedi, et muuta Valgevene pealinna Minski piire selleks, et eraldada maad Inter Tobacco tehasele (ilmselt maksudest kõrvale hoidmise eesmärgil). Inter Tobacco kuulub Aleksei Oleksinile ja tema lähedastele perekonnaliikmetele (kuulub Oleksini ettevõttele Energo-Oil).

Seega saab Inter Tobacco kasu Lukašenka režiimist.

3.6.2022

31.

Avatud aktsiaselts „Naftan“

Адкрытае акцыянернае таварыства „НАФТАН“

Открытое акционерное общество „НАФТАН“

Aadress: Novopolotsk 1, 211440 Vitebsk Region/Oblast, Belarus

Registreerimise kuupäev: 1992

Registreerimisnumber: 300042199

Riigile kuuluva ettevõttena on avatud aktsiaselts Naftan Lukašenka režiimi jaoks suur sissetuleku- ja välisvaluuta allikas. Seega saab Naftan kasu Lukašenka režiimist ja toetab seda.

Naftani juhatus ähvardas ja vallandas ettevõtte töötajaid, kes pärast Valgevenes 2020. aasta augustis toimunud võltsitud tulemustega presidendivalimisi streikisid ja rahumeelsetel meeleavaldustel osalesid. Seetõttu vastutab Naftan Valgevene kodanikuühiskonna represseerimise eest ja toetab Lukašenka režiimi.

3.6.2022

32.

Avatud aktsiaselts „Grodno Tobacco Factory Neman“

Адкрытае акцыянернае таварыства „Гродзенская тытунёвая фабрыка Нёман“

Oткрытое акционерное общество „Гродненская табачная фабрика Неман“

Aadress: 18 Ordzhonikidze St., 230771 Grodno/Hrodna, Belarus

Registreerimise kuupäev: 30.12.1996

Registreerimisnumber: 500047627

Avatud aktsiaselts Grodno Tobacco Factory Neman on Valgevene riigile kuuluv ettevõte ja Lukašenka režiimi jaoks üks suurimaid sissetulekuallikaid. Ettevõtte turuosa Valgevene tubakaturust on 70–80 %. Seega saab Grodno Tobacco Factory Neman kasu Lukašenka režiimist ja toetab seda.

Valgevenes toodetud Grodno Tobacco Factory Neman brändid on üks sigaretimarkidest, mida tulusa salatubakaäri raames veetakse kõige enam salakaubana liitu. Selles salakaubaäris kasutatakse Valgevene riigile kuuluvate ettevõtete Belaruskali ja Grodno Azot raudteevaguneid. Grodno Tobacco Factory Neman aitab seega hõlbustada piirangutega kaupade ebaseaduslikku toimetamist liidu territooriumile.

3.6.2022

33.

Beltamozhservice

Рэспублiканскае унiтарнае прадпрыемства „БЕЛМЫТСЭРВIС“

Республиканское унитарное предприятие „БЕЛТАМОЖСЕРВИС“

Aadress: 17th km, Minsk-Dzerzhinsk highway, administrative building, office 75, Shchomyslitsky s/s, 223049 Minsk Region/Oblast, Belarus

Registreerimise kuupäev: 9.6.1999

Registreerimisnumber: 101561144

Beltamozhservice on riigile kuuluv ettevõte ja on üks suurimaid Valgevene logistikaettevõtteid. See on tihedalt seotud Valgevene ametivõimudega ning osaleb kaupade salakaubaveo ja reekspordiga Valgevenest Venemaale. Ettevõte saab kasu seostest Valgevene ametivõimudega ning on Lukašenka režiimi jaoks oluline sissetulekuallikas. Seega saab Beltamozhservice kasu Lukašenka režiimist ja toetab seda.

3.6.2022

34.

Avatud aktsiaselts „Valdusühingu „Belkommunmash“ haldajafirma“

Адкрытае акцыянернае таварыства „Кiруючая кампанiя холдынгу „Белкамунмаш““

Открытое акционерное общество „Управляющая компания холдинга „Белкоммунмаш““

Aadress: 64B-2 Perekhodnaya St., 220070 Minsk, Belarus

Registreerimise kuupäev: 13.8.1991

Registreerimisnumber: 100205408

Belkommunmash on ühistranspordisõidukite Valgevene tootja. Aljaksandr Lukašenka soodustab Belkommunmashi äritegevust, tagades, et ettevõte täidab oma lepingulised kohustused partnerite ees, ning kasutab oma mõjuvõimu, et toetada selle äritegevust. Seega saab Belkommunmash Lukašenka režiimist kasu.

Belkommunmash vallandas töötajaid kättemaksuks nende osalemise pärast meeleavaldustel, mis toimusid pärast võltsitud tulemustega 2020. aasta presidendivalimisi, ning vastutab seetõttu kodanikuühiskonna represseerimise eest ning toetab Lukašenka režiimi.

3.6.2022

35.

Belteleradio Company / National State Television and Radio Company of the Republic of Belarus (Valgevene Vabariigi riiklik televisiooni- ja raadioringhäälingu ettevõte)

Нацыянальная дзяржаўная тэлерадыёкампанiя Рэспублiкi Беларусь / Белтэлерадыёкампанiя

Национальная государственная телерадиокомпания Республики Беларусь / Белтелерадиокомпания

Aadress: 9 Makayonka St., Minsk, Belarus

Registreerimise kuupäev: 14.9.1994

Registreerimisnumber: 100717729

Veebisait: tvr.by

Belteleradio Company on riiklik televisiooni- ja raadioringhäälingu ettevõte, mis kontrollib Valgevenes seitset telekanalit ja viit raadiojaama. Belteleradio Company vallandas tema kontrolli all olevate meediakanalite neid töötajaid, kes osalesid 2020. aasta augustis toimunud võltsitud tulemustega presidendivalimiste järel toimunud meeleavaldustel, ning asendas nad Vene meediatöötajatega. Seetõttu vastutab ettevõte kodanikuühiskonna represseerimise eest.

Belteleradio Company järelevalve alla kuuluvad telekanalid ja raadiojaamad levitavad aktiivselt propagandat ning toetavad seeläbi Lukašenka režiimi.

3.6.2022“


3.6.2022   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 153/88


NÕUKOGU OTSUS (ÜVJP) 2022/882,

3. juuni 2022,

millega muudetakse otsust 2012/642/ÜVJP, mis käsitleb piiravaid meetmeid seoses olukorraga Valgevenes ja Valgevene osalemisega Venemaa agressioonis Ukraina vastu

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Liidu lepingut, eriti selle artiklit 29,

võttes arvesse liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja ettepanekut

ning arvestades järgmist:

(1)

Nõukogu võttis 15. oktoobril 2012 vastu otsuse 2012/642/ÜVJP, mis käsitleb Valgevene vastu suunatud piiravaid meetmeid (1).

(2)

Venemaa Föderatsiooni president kuulutas 24. veebruaril 2022 välja sõjalise operatsiooni Ukrainas ja Venemaa relvajõud alustasid rünnakut Ukraina vastu, sealhulgas Valgevene territooriumilt. Kõnealuse rünnakuga rikutakse jämedalt Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust.

(3)

Nõukogu võttis 2. märtsil 2022 vastu otsuse (ÜVJP) 2022/356, (2) millega muudetakse otsuse 2012/642/ÜVJP pealkirja ja kehtestatakse täiendavad piiravad meetmed vastusena Valgevene osalemisele Venemaa agressioonis Ukraina vastu.

(4)

Oma 24. märtsi 2022. aasta järeldustes märkis Euroopa Ülemkogu, et liit on endiselt valmis liikuma kiiresti edasi täiendavate koordineeritud jõuliste sanktsioonidega Venemaa ja Valgevene vastu, et tulemuslikult pärssida Venemaa võimekust agressioonisõda jätkata.

(5)

Olukorra tõsidust arvesse võttes on asjakohane laiendada selliste Valgevene krediidiasutuste ja nende Valgevene tütarettevõtjate loetelu, kelle suhtes kohaldatakse piiravaid meetmeid seoses spetsialiseeritud finantssõnumiteenuste osutamisega. Samuti on asjakohane laiendada nende üksuste loetelu, kelle suhtes kohaldatakse piiranguid seoses kahesuguse kasutusega kaupade ja tehnoloogia müügi-, tarne-, üleandmis- või ekspordilubadega ning seoses kaupade ja tehnoloogiaga, mis võivad aidata kaasa Valgevene sõjalisele ja tehnoloogilisele tugevdamisele või kaitse- ja julgeolekusektori arendamisele.

(6)

Otsust 2012/642/ÜVJP tuleks seetõttu vastavalt muuta,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Otsust 2012/642/ÜVJP muudetakse järgmiselt.

1)

Artikkel 2y asendatakse järgmisega:

„Artikkel 2y

1.   Keelatud on finantsandmete vahetamiseks kasutatavate spetsiaalsete finantssõnumiteenuste osutamine V lisas loetletud juriidilistele isikutele, üksustele või asutustele või Valgevenes asutatud juriidilistele isikutele, üksustele või asutustele, kelle omandiõigusest kuulub otse või kaudselt rohkem kui 50 % V lisas loetletud üksusele.

2.   Iga V lisas loetletud juriidilise isiku, üksuse või asutuse puhul kohaldatakse lõikes 1 sätestatud keeldu alates kõnealuses lisas nimetatud kuupäevast. Sellest kuupäevast kohaldatakse keeldu Valgevenes asutatud juriidiliste isikute, üksuste või asutuste suhtes, kelle omandiõigusest kuulub otse või kaudselt rohkem kui 50 % V lisas loetletud üksusele.“

2)

Otsuse 2012/642/ÜVJP II ja V lisa muudetakse vastavalt käesoleva otsuse lisale.

Artikkel 2

Käesolev otsus jõustub järgmisel päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Brüssel, 3. juuni 2022

Nõukogu nimel

eesistuja

C. COLONNA


(1)  Nõukogu 15. oktoobri 2012. aasta otsus 2012/642/ÜVJP, mis käsitleb Valgevene vastu suunatud piiravaid meetmeid (ELT L 285, 17.10.2012, lk 1). Ajakohastatud pealkiri: nõukogu 15. oktoobri 2012. aasta otsus 2012/642/ÜVJP, mis käsitleb piiravaid meetmeid seoses olukorraga Valgevenes ja Valgevene osalemisega Venemaa agressioonis Ukraina vastu.

(2)  Nõukogu 2. märtsi 2022. aasta otsus (ÜVJP) 2022/356, millega muudetakse otsust 2012/642/ÜVJP, mis käsitleb piiravaid meetmeid seoses olukorraga Valgevenes (ELT L 67, 2.3.2022, lk 103).


LISA

1)

Otsuse 2012/642/ÜVJP II lisa asendatakse järgmisega:

„II LISA

ARTIKLIS 2d OSUTATUD JURIIDILISTE ISIKUTE, ÜKSUSTE JA ASUTUSTE LOETELU

Valgevene kaitseministeerium

140 Repair Plant JSC

558 Aircraft Repair Plant JSC

2566 Radioelectronic Armament Repair Plant JSC

AGAT - Control Systems - Managing Company of Geoinformation Control Systems Holding JSC

AGAT - Electromechanical Plant OJSC

AGAT - SYSTEM

ATE - Engineering LLC

BelOMO Holding

Belspetsvneshtechnika SFTUE

Beltechexport CJSC

BSVT - New Technologies

Gomeli oblasti täitevkomitee siseasjade osakond

Valgevene Vabariigi siseministeeriumi siseväed

KGB Alpha

Kidma Tech OJSC

Minotor-Service

Minsk Wheeled Tractor Plant

Oboronnye Initsiativy LLC

OJS KB Radar Managing Company

Peleng JSC

Valgevene Vabariigi riiklik sõjatööstuskomitee

Valgevene Vabariigi julgeolekukomitee

Transaviaexport Airlines, JSC

Volatavto OJSC

2)

Otsuse 2012/642/ÜVJP V lisa asendatakse järgmisega:

„V LISA

ARTIKLIS 2y OSUTATUD JURIIDILISTE ISIKUTE, ÜKSUSTE JA ASUTUSTE LOETELU

Juriidilise isiku, üksuse või asutuse nimi

Kohaldamise alguskuupäev

Belagroprombank

20. märts 2022

Bank Dabrabyt

20. märts 2022

Development Bank of the Republic of Belarus (Valgevene Vabariigi Arengupank)

20. märts 2022

Belinvestbank (Valgevene Arengu- ja Rekonstruktsioonipank)

14. juuni 2022


3.6.2022   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 153/92


NÕUKOGU OTSUS (ÜVJP) 2022/883,

3. juuni 2022,

millega muudetakse otsust 2014/145/ÜVJP, mis käsitleb piiravaid meetmeid seoses Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust kahjustava või ohustava tegevusega

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Liidu lepingut, eriti selle artiklit 29,

võttes arvesse liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja ettepanekut

ning arvestades järgmist:

(1)

Nõukogu võttis 17. märtsil 2014 vastu otsuse 2014/145/ÜVJP (1).

(2)

Liit toetab endiselt vankumatult Ukraina suveräänsust ja territoriaalset terviklikkust ning mõistab jätkuvalt hukka Ukraina territoriaalset terviklikkust kahjustava tegevuse ja poliitika.

(3)

Liit mõistab kõige karmimalt hukka hirmuteod, mille Venemaa Föderatsiooni relvajõud on teadaolevalt toime pannud Butšas ja teistes Ukraina linnades. Liit toetab kõiki meetmeid, millega tagatakse Venemaa Föderatsiooni relvajõudude poolt Ukrainas toime pandud inimõiguste ja rahvusvahelise humanitaarõiguse rikkumiste eest vastutusele võtmine.

(4)

Olukorra tõsidust arvesse võttes leiab nõukogu, et otsuse 2014/145/ÜVJP lisas esitatud nende isikute, üksuste ja asutuste loetellu, kelle suhtes kohaldatakse piiravaid meetmeid, tuleks lisada 65 isikut ja 18 üksust.

(5)

Otsust 2014/145/ÜVJP tuleks seetõttu vastavalt muuta,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Otsuse 2014/145/ÜVJP lisa muudetakse vastavalt käesoleva otsuse lisale.

Artikkel 2

Käesolev otsus jõustub selle Euroopa Liidu Teatajas avaldamise päeval.

Brüssel, 3. juuni 2022

Nõukogu nimel

eesistuja

C. COLONNA


(1)  Nõukogu 17. märtsi 2014. aasta otsus 2014/145/ÜVJP, mis käsitleb piiravaid meetmeid seoses Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust kahjustava või ohustava tegevusega (ELT L 78, 17.3.2014, lk 16).


LISA

Otsuse 2014/145/ÜVJP lisas esitatud isikute, üksuste ja asutuste loetellu lisatakse järgmised isikud ja üksused.

1.   ISIKUD

 

Nimi

Identifiseerimisandmed

Põhjendused

Loetellu kandmise kuupäev

„1111.

Azatbek Asanbekovich OMURBEKOV

(vene keeles: Азатбек Асанбекович ОМУРБЕКОВ)

Kolonel, Venemaa Föderatsiooni 35. kombineeritud relvastusega armee 64. üksiku motolaskurbrigaadi komandör

Kodakondsus: Venemaa

Sugu: mees

Aadress: Knyaz-Volkonskoye, Khabarovsky district, Motostrelkovy passage, 3

Kolonel Azatbek Asanbekovich Omurbekov on Venemaa Föderatsiooni 35. kombineeritud relvastusega armee 64. üksiku motolaskurbrigaadi komandör. See brigaad tappis, vägistas ja piinas tsiviilisikuid Butšas Ukrainas. Need hirmuteod kujutavad endast inimsusvastaseid kuritegusid ja sõjakuritegusid.

Ta juhtis oma sõjaväeüksuse tegevust ja tema hüüdnimeks on „Butša lihunik“, kuna ta on otseselt vastutav Butšas toimunud tapmiste, vägistamiste ja piinamise eest.

Seetõttu vastutab ta sellise tegevuse või poliitika toetamise või elluviimise eest, mis kahjustab või ohustab Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust või stabiilsust või julgeolekut Ukrainas.

3.6.2022

1112.

Andrei Boevich KURBANOV

(vene keeles: Андрей Боевич КУРБАНОВ)

Venemaa Föderatsiooni 35. kombineeritud relvastusega armee 64. üksiku motolaskurbrigaadi kolonel

Sünniaeg: 7.1.1970

Kodakondsus: Venemaa

Sugu: mees

Passi nr: 4615 949409

Isikutunnistuse nr: У-184386

Andrei Boevich Kurbanov on Venemaa Föderatsiooni 35. kombineeritud relvastusega armee 64. üksiku motolaskurbrigaadi kolonel. See brigaad tappis, vägistas ja piinas tsiviilisikuid Butšas Ukrainas. Need hirmuteod kujutavad endast inimsusvastaseid kuritegusid ja sõjakuritegusid.

Ta juhtis oma sõjaväeüksuse tegevust.

Seetõttu vastutab ta sellise tegevuse või poliitika toetamise või elluviimise eest, mis kahjustab või ohustab Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust või stabiilsust või julgeolekut Ukrainas.

3.6.2022

1113.

Viacheslav Sergeevich KLOBUKOV

(vene keeles: Вячеслав Сергеевич КЛОБУКОВ)

Venemaa Föderatsiooni 35. kombineeritud relvastusega armee 64. üksiku motolaskurbrigaadi kolonel (Colonel of the 64th Separate Motorized Rifle Brigade of the 35th Army of Russian Federation)

Sünniaeg: 19.11.1978

Kodakondsus: Venemaa

Sugu: mees

Passi nr: 8001 142195

Isikukood: Ф-703443

Viacheslav Sergeevich Klobukov on Venemaa Föderatsiooni 35. kombineeritud relvastusega armee 64. üksiku motolaskurbrigaadi kolonel. See brigaad tappis, vägistas ja piinas tsiviilisikuid Butšas Ukrainas. Need hirmuteod kujutavad endast inimsusvastaseid kuritegusid ja sõjakuritegusid.

Ta juhtis oma sõjaväeüksuse tegevust.

Seetõttu vastutab ta sellise tegevuse või poliitika toetamise või elluviimise eest, mis kahjustab või ohustab Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust või stabiilsust või julgeolekut Ukrainas.

3.6.2022

1114.

Aleksandr Viktorovich VINS

(vene keeles: Александр Викторович ВИНС)

Venemaa Föderatsiooni 35. kombineeritud relvastusega armee 64. üksiku motolaskurbrigaadi kolonel (Colonel of the 64th Separate Motorized Rifle Brigade of the 35th Army of Russian Federation)

Sünniaeg: 24.1.1969

Kodakondsus: Venemaa

Sugu: mees

Passi nr: 0801 547363

Isikutunnistuse nr: T-194304

Aleksandr Viktorovich Vins on Venemaa Föderatsiooni 35. kombineeritud relvastusega armee 64. üksiku motolaskurbrigaadi kolonel. See brigaad tappis, vägistas ja piinas tsiviilisikuid Butšas Ukrainas. Need hirmuteod kujutavad endast inimsusvastaseid kuritegusid ja sõjakuritegusid.

Ta juhtis oma sõjaväeüksuse tegevust.

Seetõttu vastutab ta sellise tegevuse või poliitika toetamise või elluviimise eest, mis kahjustab või ohustab Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust või stabiilsust või julgeolekut Ukrainas.

3.6.2022

1115.

Aleksandr Leonidovich SHERSHNEV

(vene keeles: Александр Леонидович ШЕРШНЕВ)

Venemaa Föderatsiooni 35. kombineeritud relvastusega armee 64. üksiku motolaskurbrigaadi kolonel (Colonel of the 64th Separate Motorized Rifle Brigade of the 35th Army of Russian Federation)

Sünniaeg: 14.1.1978

Kodakondsus: Venemaa

Sugu: mees

Passi nr: 3802 634927

Isikutunnistuse nr: Ф-529191

Aleksandr Leonidovich Shershnev on Venemaa Föderatsiooni 35. kombineeritud relvastusega armee 64. üksiku motolaskurbrigaadi kolonel. See brigaad tappis, vägistas ja piinas tsiviilisikuid Butšas Ukrainas. Need hirmuteod kujutavad endast inimsusvastaseid kuritegusid ja sõjakuritegusid.

Ta juhtis oma sõjaväeüksuse tegevust.

Seetõttu vastutab ta sellise tegevuse või poliitika toetamise või elluviimise eest, mis kahjustab või ohustab Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust või stabiilsust või julgeolekut Ukrainas.

3.6.2022

1116.

Sergei Aleksandrovich VETROV

(vene keeles: Сергей Александрович ВЕТРОВ)

Venemaa Föderatsiooni 35. kombineeritud relvastusega armee 64. üksiku motolaskurbrigaadi kolonelleitnant

Sünniaeg: 25.9.1982

Kodakondsus: Venemaa

Sugu: mees

Passi nr: 6804 36337

Isikutunnistuse nr: X-296449

Sergei Aleksandrovich Vetrov on Venemaa Föderatsiooni 35. kombineeritud relvastusega armee 64. üksiku motolaskurbrigaadi kolonelleitnant. See brigaad tappis, vägistas ja piinas tsiviilisikuid Butšas Ukrainas. Need hirmuteod kujutavad endast inimsusvastaseid kuritegusid ja sõjakuritegusid.

Ta juhtis oma sõjaväeüksuse tegevust.

Seetõttu vastutab ta sellise tegevuse või poliitika toetamise või elluviimise eest, mis kahjustab või ohustab Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust või stabiilsust või julgeolekut Ukrainas.

3.6.2022

1117.

Ruslan Ovsepovich MITIAEV

(vene keeles: Руслан Овсепович МИТЯЕВ)

Venemaa Föderatsiooni 35. kombineeritud relvastusega armee 64. üksiku motolaskurbrigaadi kolonelleitnant (Lieutenant Colonel of the 64th Separate Motorized Rifle Brigade of the 35th Army of Russian Federation)

Sünniaeg: 30.10.1978

Kodakondsus: Venemaa

Sugu: mees

Passi nr: 6002 284996

Isikutunnistuse nr: Ф-052935

Ruslan Ovsepovich Mitiaev on Venemaa Föderatsiooni 35. kombineeritud relvastusega armee 64. üksiku motolaskurbrigaadi kolonelleitnant. See brigaad tappis, vägistas ja piinas tsiviilisikuid Butšas Ukrainas. Need hirmuteod kujutavad endast inimsusvastaseid kuritegusid ja sõjakuritegusid.

Ta juhtis oma sõjaväeüksuse tegevust.

Seetõttu vastutab ta sellise tegevuse või poliitika toetamise või elluviimise eest, mis kahjustab või ohustab Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust või stabiilsust või julgeolekut Ukrainas.

3.6.2022

1118.

Andrei Nikolaevich ERMISHKO

(vene keeles: Андрей Николаевич ЕРМИШКО)

Venemaa Föderatsiooni 35. kombineeritud relvastusega armee 64. üksiku motolaskurbrigaadi kolonelleitnant

Sünniaeg: 5.11.1972

Kodakondsus: Venemaa

Sugu: mees

Passi nr: 1202 583493

Isikutunnistuse nr: У-639041

Andrei Nikolaevich Ermishko on Venemaa Föderatsiooni 35. kombineeritud relvastusega armee 64. üksiku motolaskurbrigaadi kolonelleitnant. See brigaad tappis, vägistas ja piinas tsiviilisikuid Butšas Ukrainas. Need hirmuteod kujutavad endast inimsusvastaseid kuritegusid ja sõjakuritegusid.

Ta juhtis oma sõjaväeüksuse tegevust.

Seetõttu vastutab ta sellise tegevuse või poliitika toetamise või elluviimise eest, mis kahjustab või ohustab Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust või stabiilsust või julgeolekut Ukrainas.

3.6.2022

1119.

Maksim Alekseevich PLATONENKOV

(vene keeles: Максим Алексеевич ПЛАТОНЕНКОВ)

Venemaa Föderatsiooni 35. kombineeritud relvastusega armee 64. üksiku motolaskurbrigaadi kolonelleitnant

Sünniaeg: 3.1.1980

Kodakondsus: Venemaa

Sugu: mees

Passi nr: 5003 593303

Isikutunnistuse nr: У-874515

Maksim Alekseevich Platonenkov on Venemaa Föderatsiooni 35. kombineeritud relvastusega armee 64. üksiku motolaskurbrigaadi kolonelleitnant. See brigaad tappis, vägistas ja piinas tsiviilisikuid Butšas Ukrainas. Need hirmuteod kujutavad endast inimsusvastaseid kuritegusid ja sõjakuritegusid.

Ta juhtis oma sõjaväeüksuse tegevust.

Seetõttu vastutab ta sellise tegevuse või poliitika toetamise või elluviimise eest, mis kahjustab või ohustab Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust või stabiilsust või julgeolekut Ukrainas.

3.6.2022

1120.

Vladimir Viktorovich MATAFONOV

(vene keeles: Владимир Викторович МАТАФОНОВ)

Venemaa Föderatsiooni 35. kombineeritud relvastusega armee 64. üksiku motolaskurbrigaadi kolonelleitnant

Sünniaeg: 5.9.1979

Kodakondsus: Venemaa

Sugu: mees

Passi nr: 7600 562816

Isikutunnistuse nr: Ф-594713

Vladimir Viktorovich Matafonov on Venemaa Föderatsiooni 35. kombineeritud relvastusega armee 64. üksiku motolaskurbrigaadi kolonelleitnant. See brigaad tappis, vägistas ja piinas tsiviilisikuid Butšas Ukrainas. Need hirmuteod kujutavad endast inimsusvastaseid kuritegusid ja sõjakuritegusid.

Ta juhtis oma sõjaväeüksuse tegevust.

Seetõttu vastutab ta sellise tegevuse või poliitika toetamise või elluviimise eest, mis kahjustab või ohustab Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust või stabiilsust või julgeolekut Ukrainas.

3.6.2022

1121.

Dmitrii Ivanovich LVOV

(teise nimega Dmitrii Ivanovich LVIV)

(vene keeles: Дмитрий Иванович ЛЬВОВ)

Venemaa Föderatsiooni 35. kombineeritud relvastusega armee 64. üksiku motolaskurbrigaadi kolonelleitnant

Sünniaeg: 15.8.1975

Kodakondsus: Venemaa

Sugu: mees

Passi nr: 7603 794013

Isikutunnistuse nr: Ф-620752

Dmitrii Ivanovich Lvov on Venemaa Föderatsiooni 35. kombineeritud relvastusega armee 64. üksiku motolaskurbrigaadi kolonelleitnant. See brigaad tappis, vägistas ja piinas tsiviilisikuid Butšas Ukrainas. Need hirmuteod kujutavad endast inimsusvastaseid kuritegusid ja sõjakuritegusid.

Ta juhtis oma sõjaväeüksuse tegevust.

Seetõttu vastutab ta sellise tegevuse või poliitika toetamise või elluviimise eest, mis kahjustab või ohustab Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust või stabiilsust või julgeolekut Ukrainas.

3.6.2022

1122.

Evgenii Valerievich LADYZHENSKII

(vene keeles: Евгений Валерьевич ЛАДЫЖЕНСКИЙ)

Venemaa Föderatsiooni 35. kombineeritud relvastusega armee 64. üksiku motolaskurbrigaadi kolonelleitnant

Sünniaeg: 1.1.1977

Kodakondsus: Venemaa

Sugu: mees

Passi nr: 8103 551489

Isikutunnistuse nr: У-853407

Evgenii Ladyzhenskii on Venemaa Föderatsiooni 35. kombineeritud relvastusega armee 64. üksiku motolaskurbrigaadi kolonelleitnant. See brigaad tappis, vägistas ja piinas tsiviilisikuid Butšas Ukrainas. Need hirmuteod kujutavad endast inimsusvastaseid kuritegusid ja sõjakuritegusid.

Ta juhtis oma sõjaväeüksuse tegevust.

Seetõttu vastutab ta sellise tegevuse või poliitika toetamise või elluviimise eest, mis kahjustab või ohustab Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust või stabiilsust või julgeolekut Ukrainas.

3.6.2022

1123.

Dmitrii Viktorovich PAKHANDRIN

(vene keeles: Дмитрий Викторович ПАХАНДРИН)

Venemaa Föderatsiooni 35. kombineeritud relvastusega armee 64. üksiku motolaskurbrigaadi kolonelleitnant (Lieutenant Colonel of the 64th Separate Motorized Rifle Brigade of the 35th Army of Russian Federation)

Sünniaeg: 19.9.1976

Kodakondsus: Venemaa

Sugu: mees

Passi nr: 0402 274319

Isikutunnistuse nr: Ф-620770

Dmitrii Viktorovich Pakhandrin on Venemaa Föderatsiooni 35. kombineeritud relvastusega armee 64. üksiku motolaskurbrigaadi kolonelleitnant. See brigaad tappis, vägistas ja piinas tsiviilisikuid Butšas Ukrainas. Need hirmuteod kujutavad endast inimsusvastaseid kuritegusid ja sõjakuritegusid.

Ta juhtis oma sõjaväeüksuse tegevust.

Seetõttu vastutab ta sellise tegevuse või poliitika toetamise või elluviimise eest, mis kahjustab või ohustab Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust või stabiilsust või julgeolekut Ukrainas.

3.6.2022

1124.

Anatolii Aleksandrovich SHIPITSYN

(vene keeles: Анатолий Александрович ШИПИЦЫН)

Venemaa Föderatsiooni 35. kombineeritud relvastusega armee 64. üksiku motolaskurbrigaadi kolonelleitnant

Sünniaeg: 12.9.1977

Kodakondsus: Venemaa

Sugu: mees

Passi nr: 5301 903199

Isikutunnistuse nr: Ф-607350

Anatolii Aleksandrovich Shipitsyn on Venemaa Föderatsiooni 35. kombineeritud relvastusega armee 64. üksiku motolaskurbrigaadi kolonelleitnant. See brigaad tappis, vägistas ja piinas tsiviilisikuid Butšas Ukrainas. Need hirmuteod kujutavad endast inimsusvastaseid kuritegusid ja sõjakuritegusid.

Ta juhtis oma sõjaväeüksuse tegevust.

Seetõttu vastutab ta sellise tegevuse või poliitika toetamise või elluviimise eest, mis kahjustab või ohustab Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust või stabiilsust või julgeolekut Ukrainas.

3.6.2022

1125.

Denis Nikolaevich DEEV

(vene keeles: Денис Николаевич ДЕЕВ)

Venemaa Föderatsiooni 35. kombineeritud relvastusega armee 64. üksiku motolaskurbrigaadi kolonelleitnant

Sünniaeg: 30.7.1977

Kodakondsus: Venemaa

Sugu: mees

Passi nr: 9002 427497

Isikutunnistuse nr: Ф-624703

Denis Nikolaevich Deev on Venemaa Föderatsiooni 35. kombineeritud relvastusega armee 64. üksiku motolaskurbrigaadi kolonelleitnant. See brigaad tappis, vägistas ja piinas tsiviilisikuid Butšas Ukrainas. Need hirmuteod kujutavad endast inimsusvastaseid kuritegusid ja sõjakuritegusid.

Ta juhtis oma sõjaväeüksuse tegevust.

Seetõttu vastutab ta sellise tegevuse või poliitika toetamise või elluviimise eest, mis kahjustab või ohustab Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust või stabiilsust või julgeolekut Ukrainas.

3.6.2022

1126.

Oleg Iurievich BUKHVALOV

(vene keeles: Олег Юрьевич БУХВАЛОВ)

Venemaa Föderatsiooni 35. kombineeritud relvastusega armee 64. üksiku motolaskurbrigaadi kolonelleitnant

Sünniaeg: 20.5.1979

Kodakondsus: Venemaa

Sugu: mees

Passi nr: 1804 68726

Isikutunnistuse nr: Ф-584921

Oleg Iurievich Bukhvalov on Venemaa Föderatsiooni 35. kombineeritud relvastusega armee 64. üksiku motolaskurbrigaadi kolonelleitnant. See brigaad tappis, vägistas ja piinas tsiviilisikuid Butšas Ukrainas. Need hirmuteod kujutavad endast inimsusvastaseid kuritegusid ja sõjakuritegusid.

Ta juhtis oma sõjaväeüksuse tegevust.

Seetõttu vastutab ta sellise tegevuse või poliitika toetamise või elluviimise eest, mis kahjustab või ohustab Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust või stabiilsust või julgeolekut Ukrainas.

3.6.2022

1127.

Dmitrii Aleksandrovich SMOLIAGO

(vene keeles: Дмитрий Александрович СМОЛЯГО)

Venemaa Föderatsiooni 35. kombineeritud relvastusega armee 64. üksiku motolaskurbrigaadi kolonelleitnant

Sünniaeg: 27.12.1976

Kodakondsus: Venemaa

Sugu: mees

Passi nr: 2702 603048

Isikutunnistuse nr: Ф-670103

Dmitrii Aleksandrovich Smoliago on Venemaa Föderatsiooni 35. kombineeritud relvastusega armee 64. üksiku motolaskurbrigaadi kolonelleitnant. See brigaad tappis, vägistas ja piinas tsiviilisikuid Butšas Ukrainas. Need hirmuteod kujutavad endast inimsusvastaseid kuritegusid ja sõjakuritegusid.

Ta juhtis oma sõjaväeüksuse tegevust.

Seetõttu vastutab ta sellise tegevuse või poliitika toetamise või elluviimise eest, mis kahjustab või ohustab Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust või stabiilsust või julgeolekut Ukrainas.

3.6.2022

1128.

Aleksei Viacheslavovich BOLSHAKOV

(vene keeles: Алексей Вячеславович БОЛЬШАКОВ)

Venemaa Föderatsiooni 35. kombineeritud relvastusega armee 64. üksiku motolaskurbrigaadi kolonelleitnant

Sünniaeg: 15.3.1976

Kodakondsus: Venemaa

Sugu: mees

Passi nr: 0802 576504

Isikutunnistuse nr: У-053364

Aleksei Viacheslavovich Bolshakov on Venemaa Föderatsiooni 35. kombineeritud relvastusega armee 64. üksiku motolaskurbrigaadi kolonelleitnant. See brigaad tappis, vägistas ja piinas tsiviilisikuid Butšas Ukrainas. Need hirmuteod kujutavad endast inimsusvastaseid kuritegusid ja sõjakuritegusid.

Ta juhtis oma sõjaväeüksuse tegevust.

Seetõttu vastutab ta sellise tegevuse või poliitika toetamise või elluviimise eest, mis kahjustab või ohustab Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust või stabiilsust või julgeolekut Ukrainas.

3.6.2022

1129.

Roman Vladimirovich NADEZDHIN

(vene keeles: Роман Владимирович НАДЕЖДИН)

Venemaa Föderatsiooni 35. kombineeritud relvastusega armee 64. üksiku motolaskurbrigaadi kolonelleitnant

Sünniaeg: 21.7.1977

Kodakondsus: Venemaa

Sugu: mees

Passi nr: 1002 570526

Isikutunnistuse nr: У-874071

Roman Vladimirovich Nadezdhin on Venemaa Föderatsiooni 35. kombineeritud relvastusega armee 64. üksiku motolaskurbrigaadi kolonelleitnant. See brigaad tappis, vägistas ja piinas tsiviilisikuid Butšas Ukrainas. Need hirmuteod kujutavad endast inimsusvastaseid kuritegusid ja sõjakuritegusid.

Ta juhtis oma sõjaväeüksuse tegevust.

Seetõttu vastutab ta sellise tegevuse või poliitika toetamise või elluviimise eest, mis kahjustab või ohustab Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust või stabiilsust või julgeolekut Ukrainas.

3.6.2022

1130.

Viktor Vladimirovich FILIPPOV

(vene keeles: Виктор Владимирович ФИЛИППОВ)

Venemaa Föderatsiooni 35. kombineeritud relvastusega armee 64. üksiku motolaskurbrigaadi kolonelleitnant

Sünniaeg: 27.10.1972

Kodakondsus: Venemaa

Sugu: mees

Passi nr: 0502 898734

Isikutunnistuse nr: У-721933

Viktor Vladimirovich Filippov on Venemaa Föderatsiooni 35. kombineeritud relvastusega armee 64. üksiku motolaskurbrigaadi kolonelleitnant. See brigaad tappis, vägistas ja piinas tsiviilisikuid Butšas Ukrainas. Need hirmuteod kujutavad endast inimsusvastaseid kuritegusid ja sõjakuritegusid.

Ta juhtis oma sõjaväeüksuse tegevust.

Seetõttu vastutab ta sellise tegevuse või poliitika toetamise või elluviimise eest, mis kahjustab või ohustab Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust või stabiilsust või julgeolekut Ukrainas.

3.6.2022

1131.

Faik Sameddin ogly MAMEDOV

(teise nimega Faik Samaddin MAMMADOV)

(vene keeles: Фаик Самеддин оглы МАМЕДОВ)

Venemaa Föderatsiooni 35. kombineeritud relvastusega armee 64. üksiku motolaskurbrigaadi major

Sünniaeg: 24.11.1978

Kodakondsus: Venemaa

Sugu: mees

Passi nr: 9902 119102

Isikutunnistuse nr: 802348

Faik Mamedov on Venemaa Föderatsiooni 35. kombineeritud relvastusega armee 64. üksiku motolaskurbrigaadi major. See brigaad tappis, vägistas ja piinas tsiviilisikuid Butšas Ukrainas. Need hirmuteod kujutavad endast inimsusvastaseid kuritegusid ja sõjakuritegusid.

Ta juhtis oma sõjaväeüksuse tegevust.

Seetõttu vastutab ta sellise tegevuse või poliitika toetamise või elluviimise eest, mis kahjustab või ohustab Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust või stabiilsust või julgeolekut Ukrainas.

3.6.2022

1132.

Igor Evgenievich FEDOTOV

(vene keeles: Игорь Евгеньевич ФЕДОТОВ)

Venemaa Föderatsiooni 35. kombineeritud relvastusega armee 64. üksiku motolaskurbrigaadi major

Sünniaeg: 9.12.1980

Kodakondsus: Venemaa

Sugu: mees

Passi nr: 6602 516592

Isikutunnistuse nr: 845762

Igor Evgenievich Fedotov on Venemaa Föderatsiooni 35. kombineeritud relvastusega armee 64. üksiku motolaskurbrigaadi major. See brigaad tappis, vägistas ja piinas tsiviilisikuid Butšas Ukrainas. Need hirmuteod kujutavad endast inimsusvastaseid kuritegusid ja sõjakuritegusid.

Ta juhtis oma sõjaväeüksuse tegevust.

Seetõttu vastutab ta sellise tegevuse või poliitika toetamise või elluviimise eest, mis kahjustab või ohustab Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust või stabiilsust või julgeolekut Ukrainas.

3.6.2022

1133.

German Nikolaevich KULEMIN

(vene keeles: Герман Николаевич КУЛЕМИН)

Venemaa Föderatsiooni 35. kombineeritud relvastusega armee 64. üksiku motolaskurbrigaadi major

Sünniaeg: 29.3.1982

Kodakondsus: Venemaa

Sugu: mees

Passi nr: 6702 594036

Isikutunnistuse nr: 949685

German Nikolaevich Kulemin on Venemaa Föderatsiooni 35. kombineeritud relvastusega armee 64. üksiku motolaskurbrigaadi major. See brigaad tappis, vägistas ja piinas tsiviilisikuid Butšas Ukrainas. Need hirmuteod kujutavad endast inimsusvastaseid kuritegusid ja sõjakuritegusid.

Ta juhtis oma sõjaväeüksuse tegevust.

Seetõttu vastutab ta sellise tegevuse või poliitika toetamise või elluviimise eest, mis kahjustab või ohustab Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust või stabiilsust või julgeolekut Ukrainas.

3.6.2022

1134.

Roman Victorovich BURDO

(vene keeles: Роман Викторович БУРДО)

Venemaa Föderatsiooni 35. kombineeritud relvastusega armee 64. üksiku motolaskurbrigaadi major

Sünniaeg: 26.11.1980

Kodakondsus: Venemaa

Sugu: mees

Passi nr: 1003 651875

Isikutunnistuse nr: 1083746

Roman Victorovich Burdo on Venemaa Föderatsiooni 35. kombineeritud relvastusega armee 64. üksiku motolaskurbrigaadi major. See brigaad tappis, vägistas ja piinas tsiviilisikuid Butšas Ukrainas. Need hirmuteod kujutavad endast inimsusvastaseid kuritegusid ja sõjakuritegusid.

Ta juhtis oma sõjaväeüksuse tegevust.

Seetõttu vastutab ta sellise tegevuse või poliitika toetamise või elluviimise eest, mis kahjustab või ohustab Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust või stabiilsust või julgeolekut Ukrainas.

3.6.2022

1135.

Dmitry Arkadyevich KOZLOV

(vene keeles: Дмитрий Аркадьевич КОЗЛОВ)

Venemaa Föderatsiooni 35. kombineeritud relvastusega armee 64. üksiku motolaskurbrigaadi major

Sünniaeg: 11.10.1978

Kodakondsus: Venemaa

Sugu: mees

Passi nr: 0801 272127

Isikutunnistuse nr: 1088985

Dmitry Arkadyevich Kozlov on Venemaa Föderatsiooni 35. kombineeritud relvastusega armee 64. üksiku motolaskurbrigaadi major. See brigaad tappis, vägistas ja piinas tsiviilisikuid Butšas Ukrainas. Need hirmuteod kujutavad endast inimsusvastaseid kuritegusid ja sõjakuritegusid.

Ta juhtis oma sõjaväeüksuse tegevust.

Seetõttu vastutab ta sellise tegevuse või poliitika toetamise või elluviimise eest, mis kahjustab või ohustab Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust või stabiilsust või julgeolekut Ukrainas.

3.6.2022

1136.

Ivan Alexandrovich KURKIN

(vene keeles: Иван Александрович КУРКИН)

Venemaa Föderatsiooni 35. kombineeritud relvastusega armee 64. üksiku motolaskurbrigaadi major

Sünniaeg: 17.1.1982

Kodakondsus: Venemaa

Sugu: mees

Passi nr: 0804 232754

Isikutunnistuse nr: 1091451

Ivan Alexandrovich Kurkin on Venemaa Föderatsiooni 35. kombineeritud relvastusega armee 64. üksiku motolaskurbrigaadi major. See brigaad tappis, vägistas ja piinas tsiviilisikuid Butšas Ukrainas. Need hirmuteod kujutavad endast inimsusvastaseid kuritegusid ja sõjakuritegusid.

Ta juhtis oma sõjaväeüksuse tegevust.

Seetõttu vastutab ta sellise tegevuse või poliitika toetamise või elluviimise eest, mis kahjustab või ohustab Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust või stabiilsust või julgeolekut Ukrainas.

3.6.2022

1137.

Evgeny Yurievich VAZHENOV

(vene keeles: Евгений Юрьевич ВАЖЕНОВ)

Venemaa Föderatsiooni 35. kombineeritud relvastusega armee 64. üksiku motolaskurbrigaadi major

Sünniaeg: 27.1.1985

Kodakondsus: Venemaa

Sugu: mees

Passi nr: 1005 944897

Isikutunnistuse nr: 1092162

Evgeny Yurievich Vazhenov on Venemaa Föderatsiooni 35. kombineeritud relvastusega armee 64. üksiku motolaskurbrigaadi major. See brigaad tappis, vägistas ja piinas tsiviilisikuid Butšas Ukrainas. Need hirmuteod kujutavad endast inimsusvastaseid kuritegusid ja sõjakuritegusid.

Ta juhtis oma sõjaväeüksuse tegevust.

Seetõttu vastutab ta sellise tegevuse või poliitika toetamise või elluviimise eest, mis kahjustab või ohustab Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust või stabiilsust või julgeolekut Ukrainas.

3.6.2022

1138.

Dmitry Yulianovich IONOV

(vene keeles: Дмитрий Юлианович ИОНОВ)

Venemaa Föderatsiooni 35. kombineeritud relvastusega armee 64. üksiku motolaskurbrigaadi major

Sünniaeg: 3.7.1965

Kodakondsus: Venemaa

Sugu: mees

Passi nr: 1005 724322

Isikutunnistuse nr: 1093778

Dmitry Yulianovich Ionov on Venemaa Föderatsiooni 35. kombineeritud relvastusega armee 64. üksiku motolaskurbrigaadi major. See brigaad tappis, vägistas ja piinas tsiviilisikuid Butšas Ukrainas. Need hirmuteod kujutavad endast inimsusvastaseid kuritegusid ja sõjakuritegusid.

Ta juhtis oma sõjaväeüksuse tegevust.

Seetõttu vastutab ta sellise tegevuse või poliitika toetamise või elluviimise eest, mis kahjustab või ohustab Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust või stabiilsust või julgeolekut Ukrainas.

3.6.2022

1139.

Alexander Anatolyevich KOCHERGIN

(vene keeles: Александр Анатольевич КОЧЕРГИН)

Venemaa Föderatsiooni 35. kombineeritud relvastusega armee 64. üksiku motolaskurbrigaadi major

Sünniaeg: 10.12.1971

Kodakondsus: Venemaa

Sugu: mees

Passi nr: 0803 940939

Isikutunnistuse nr: 1093786

Alexander Anatolyevich Kochergin on Venemaa Föderatsiooni 35. kombineeritud relvastusega armee 64. üksiku motolaskurbrigaadi major. See brigaad tappis, vägistas ja piinas tsiviilisikuid Butšas Ukrainas. Need hirmuteod kujutavad endast inimsusvastaseid kuritegusid ja sõjakuritegusid.

Ta juhtis oma sõjaväeüksuse tegevust.

Seetõttu vastutab ta sellise tegevuse või poliitika toetamise või elluviimise eest, mis kahjustab või ohustab Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust või stabiilsust või julgeolekut Ukrainas.

3.6.2022

1140.

Alexander Vladimirovich KOPYLOV

(vene keeles: Александр Владимирович КОПЫЛОВ)

Venemaa Föderatsiooni 35. kombineeritud relvastusega armee 64. üksiku motolaskurbrigaadi major

Sünniaeg: 29.9.1980

Kodakondsus: Venemaa

Sugu: mees

Passi nr: 7301 420589

Isikutunnistuse nr: 1094262

Alexander Vladimirovich Kopylov on Venemaa Föderatsiooni 35. kombineeritud relvastusega armee 64. üksiku motolaskurbrigaadi major. See brigaad tappis, vägistas ja piinas tsiviilisikuid Butšas Ukrainas. Need hirmuteod kujutavad endast inimsusvastaseid kuritegusid ja sõjakuritegusid.

Ta juhtis oma sõjaväeüksuse tegevust.

Seetõttu vastutab ta sellise tegevuse või poliitika toetamise või elluviimise eest, mis kahjustab või ohustab Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust või stabiilsust või julgeolekut Ukrainas.

3.6.2022

1141.

Maxim Vladimirovich CHERNYSHEV

(vene keeles: Максим Владимирович ЧЕРНЫШЕВ)

Venemaa Föderatsiooni 35. kombineeritud relvastusega armee 64. üksiku motolaskurbrigaadi major

Sünniaeg: 8.10.1980

Kodakondsus: Venemaa

Sugu: mees

Passi nr: 0810 999451

Isikutunnistuse nr: 1094540

Maxim Vladimirovich Chernyshev on Venemaa Föderatsiooni 35. kombineeritud relvastusega armee 64. üksiku motolaskurbrigaadi major. See brigaad tappis, vägistas ja piinas tsiviilisikuid Butšas Ukrainas. Need hirmuteod kujutavad endast inimsusvastaseid kuritegusid ja sõjakuritegusid.

Ta juhtis oma sõjaväeüksuse tegevust.

Seetõttu vastutab ta sellise tegevuse või poliitika toetamise või elluviimise eest, mis kahjustab või ohustab Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust või stabiilsust või julgeolekut Ukrainas.

3.6.2022

1142.

Stanislav Igorevich MAKAROV

(vene keeles: Станислав Игорьевич МAКАРОВ)

Venemaa Föderatsiooni 35. kombineeritud relvastusega armee 64. üksiku motolaskurbrigaadi major

Sünniaeg: 16.8.1982

Kodakondsus: Venemaa

Sugu: mees

Passi nr: 0810 953377

Isikutunnistuse nr: 1095194

Stanislav Igorevich Makarov on Venemaa Föderatsiooni 35. kombineeritud relvastusega armee 64. üksiku motolaskurbrigaadi major. See brigaad tappis, vägistas ja piinas tsiviilisikuid Butšas Ukrainas. Nende hirmutegude näol on tegemist inimsusvastaste kuritegude ja sõjakuritegudega.

Ta juhtis oma sõjaväeüksuse tegevust.

Seetõttu vastutab ta sellise tegevuse või poliitika toetamise või elluviimise eest, mis kahjustab või ohustab Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust või stabiilsust või julgeolekut Ukrainas.

3.6.2022

1143.

Andrey Nikolaevich IVANOV

(vene keeles: Андрей Николаевич ИВАНОВ)

Venemaa Föderatsiooni 35. kombineeritud relvastusega armee 64. üksiku motolaskurbrigaadi major

Sünniaeg: 26.2.1981

Kodakondsus: Venemaa

Sugu: mees

Passi nr: 2701 493476

Isikutunnistuse nr: 1095611

Andrey Nikolaevich Ivanov on Venemaa Föderatsiooni 35. kombineeritud relvastusega armee 64. üksiku motolaskurbrigaadi major. See brigaad tappis, vägistas ja piinas tsiviilisikuid Butšas Ukrainas. Nende hirmutegude näol on tegemist inimsusvastaste kuritegude ja sõjakuritegudega.

Ta juhtis oma sõjaväeüksuse tegevust.

Seetõttu vastutab ta sellise tegevuse või poliitika toetamise või elluviimise eest, mis kahjustab või ohustab Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust või stabiilsust või julgeolekut Ukrainas.

3.6.2022

1144.

Sergei Gennadyevich PERESHIVKIN

(vene keeles: Сергей Геннадьевич ПЕРЕШИВКИН)

Venemaa Föderatsiooni 35. kombineeritud relvastusega armee 64. üksiku motolaskurbrigaadi major

Sünniaeg: 19.1.1973

Kodakondsus: Venemaa

Sugu: mees

Passi nr: 0804 277244

Isikutunnistuse nr: 1100141

Sergei Gennadyevich Pereshivkin on Venemaa Föderatsiooni 35. kombineeritud relvastusega armee 64. üksiku motolaskurbrigaadi major. See brigaad tappis, vägistas ja piinas tsiviilisikuid Butšas Ukrainas. Nende hirmutegude näol on tegemist inimsusvastaste kuritegude ja sõjakuritegudega.

Ta juhtis oma sõjaväeüksuse tegevust.

Seetõttu vastutab ta sellise tegevuse või poliitika toetamise või elluviimise eest, mis kahjustab või ohustab Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust või stabiilsust või julgeolekut Ukrainas.

3.6.2022

1145.

Aleksey Vladimirovich PRYSEV

(vene keeles: Алексей Владимирович ПРЫСЕВ)

Venemaa Föderatsiooni 35. kombineeritud relvastusega armee 64. üksiku motolaskurbrigaadi major

Sünniaeg: 25.11.1975

Kodakondsus: Venemaa

Sugu: mees

Passi nr: 0501 704733

Väljaandmise kuupäev: 20.3.2002

Isikutunnistuse nr: У-360702

Üksusepõhine kood: 1100633

Aleksey Vladimirovich Prysev on Venemaa Föderatsiooni 35. kombineeritud relvastusega armee 64. üksiku motolaskurbrigaadi major. See brigaad tappis, vägistas ja piinas tsiviilisikuid Butšas Ukrainas. Nende hirmutegude näol on tegemist inimsusvastaste kuritegude ja sõjakuritegudega.

Ta juhtis oma sõjaväeüksuse tegevust.

Seetõttu vastutab ta sellise tegevuse või poliitika toetamise või elluviimise eest, mis kahjustab või ohustab Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust või stabiilsust või julgeolekut Ukrainas.

3.6.2022

1146.

Sergey Viktorovich RUDENKO

(vene keeles: Сергей Викторович РУДЕНКО)

Venemaa Föderatsiooni 35. kombineeritud relvastusega armee 64. üksiku motolaskurbrigaadi major

Sünniaeg: 7.10.1975

Kodakondsus: Venemaa

Sugu: mees

Passi nr: 0801 524291

Väljaandmise kuupäev: 14.3.2002

Isikutunnistuse nr: У-268570

Üksusepõhine kood: 1100637

Sergey Viktorovich Rudenko on Venemaa Föderatsiooni 35. kombineeritud relvastusega armee 64. üksiku motolaskurbrigaadi major. See brigaad tappis, vägistas ja piinas tsiviilisikuid Butšas Ukrainas. Nende hirmutegude näol on tegemist inimsusvastaste kuritegude ja sõjakuritegudega.

Ta juhtis oma sõjaväeüksuse tegevust.

Seetõttu vastutab ta sellise tegevuse või poliitika toetamise või elluviimise eest, mis kahjustab või ohustab Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust või stabiilsust või julgeolekut Ukrainas.

3.6.2022

1147.

Olga Aleksandrovna KHAMENOK

(vene keeles: Ольга Александровна ХАМЕНОК)

Venemaa Föderatsiooni 35. kombineeritud relvastusega armee 64. üksiku motolaskurbrigaadi major

Sünniaeg: 14.12.1981

Kodakondsus: Venemaa

Sugu: naine

Passi nr: 6004 190824

Väljaandmise kuupäev: 10.10.2003

Isikutunnistuse nr: Ф-142685

Üksusepõhine kood: 1102882

Olga Aleksandrovna Khamenok on Venemaa Föderatsiooni 35. kombineeritud relvastusega armee 64. üksiku motolaskurbrigaadi major. See brigaad tappis, vägistas ja piinas tsiviilisikuid Butšas Ukrainas. Nende hirmutegude näol on tegemist inimsusvastaste kuritegude ja sõjakuritegudega.

Ta juhtis oma sõjaväeüksuse tegevust.

Seetõttu vastutab ta sellise tegevuse või poliitika toetamise või elluviimise eest, mis kahjustab või ohustab Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust või stabiilsust või julgeolekut Ukrainas.

3.6.2022

1148.

Dmitriy Gennadyevich LEVIN

(vene keeles: Дмитрий Геннадьевич ЛЕВИН)

Venemaa Föderatsiooni 35. kombineeritud relvastusega armee 64. üksiku motolaskurbrigaadi major

Sünniaeg: 25.10.1982

Kodakondsus: Venemaa

Sugu: mees

Passi nr: 0804 98883

Väljaandmise kuupäev: 30.6.2003

Isikutunnistuse nr: У-268857

Üksusepõhine kood: 1103126

Dmitriy Gennadyevich Levin on Venemaa Föderatsiooni 35. kombineeritud relvastusega armee 64. üksiku motolaskurbrigaadi major. See brigaad tappis, vägistas ja piinas tsiviilisikuid Butšas Ukrainas. Nende hirmutegude näol on tegemist inimsusvastaste kuritegude ja sõjakuritegudega.

Ta juhtis oma sõjaväeüksuse tegevust.

Seetõttu vastutab ta sellise tegevuse või poliitika toetamise või elluviimise eest, mis kahjustab või ohustab Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust või stabiilsust või julgeolekut Ukrainas.

3.6.2022

1149.

Dmitriy Alekseevich GONCHAR

(vene keeles: Дмитрий Алексеевич ГОНЧАР)

Venemaa Föderatsiooni 35. kombineeritud relvastusega armee 64. üksiku motolaskurbrigaadi major

Sünniaeg: 31.1.1970

Kodakondsus: Venemaa

Sugu: mees

Passi nr: 0802 562844

Väljaandmise kuupäev: 27.5.2002

Isikutunnistuse nr: У-265899

Üksusepõhine kood: 1103591

Dmitriy Alekseevich Gonchar on Venemaa Föderatsiooni 35. kombineeritud relvastusega armee 64. üksiku motolaskurbrigaadi major. See brigaad tappis, vägistas ja piinas tsiviilisikuid Butšas Ukrainas. Nende hirmutegude näol on tegemist inimsusvastaste kuritegude ja sõjakuritegudega.

Ta juhtis oma sõjaväeüksuse tegevust.

Seetõttu vastutab ta sellise tegevuse või poliitika toetamise või elluviimise eest, mis kahjustab või ohustab Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust või stabiilsust või julgeolekut Ukrainas.

3.6.2022

1150.

Sergey Sergeevich ZORIN

(vene keeles: Сергей Сергеевич ЗОРИН)

Venemaa Föderatsiooni 35. kombineeritud relvastusega armee 64. üksiku motolaskurbrigaadi major

Sünniaeg: 25.10.1982

Kodakondsus: Venemaa

Sugu: mees

Passi nr: 7503 78809

Väljaandmise kuupäev: 2.3.2003

Isikutunnistuse nr: X-115531

Üksusepõhine kood: 1166487

Sergey Sergeevich Zorin on Venemaa Föderatsiooni 35. kombineeritud relvastusega armee 64. üksiku motolaskurbrigaadi major. See brigaad tappis, vägistas ja piinas tsiviilisikuid Butšas Ukrainas. Nende hirmutegude näol on tegemist inimsusvastaste kuritegude ja sõjakuritegudega.

Ta juhtis oma sõjaväeüksuse tegevust.

Seetõttu vastutab ta sellise tegevuse või poliitika toetamise või elluviimise eest, mis kahjustab või ohustab Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust või stabiilsust või julgeolekut Ukrainas.

3.6.2022

1151.

Aleksandr Aleksandrovich POTAPOV

(vene keeles: Александр Александрович ПОТАПОВ)

Venemaa Föderatsiooni 35. kombineeritud relvastusega armee 64. üksiku motolaskurbrigaadi major

Sünniaeg: 8.5.1981

Kodakondsus: Venemaa

Sugu: mees

Passi nr: 6603 808655

Väljaandmise kuupäev: 29.4.2003

Isikutunnistuse nr: X-078567

Üksusepõhine kood: 1170231

Aleksandr Aleksandrovich Potapov on Venemaa Föderatsiooni 35. kombineeritud relvastusega armee 64. üksiku motolaskurbrigaadi major. See brigaad tappis, vägistas ja piinas tsiviilisikuid Butšas Ukrainas. Nende hirmutegude näol on tegemist inimsusvastaste kuritegude ja sõjakuritegudega.

Ta juhtis oma sõjaväeüksuse tegevust.

Seetõttu vastutab ta sellise tegevuse või poliitika toetamise või elluviimise eest, mis kahjustab või ohustab Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust või stabiilsust või julgeolekut Ukrainas.

3.6.2022

1152.

Stepan Viktorovich GRIGOROV

(vene keeles: Степан Викторович ГРИГОРОВ)

Venemaa Föderatsiooni 35. kombineeritud relvastusega armee 64. üksiku motolaskurbrigaadi major

Sünniaeg: 26.3.1979

Kodakondsus: Venemaa

Sugu: mees

Passi nr: 8110 342164

Väljaandmise kuupäev: 9.7.2010

Isikutunnistuse nr: Ф-594680

Üksusepõhine kood: 1194779

Stepan Viktorovich Grigorov on Venemaa Föderatsiooni 35. kombineeritud relvastusega armee 64. üksiku motolaskurbrigaadi major. See brigaad tappis, vägistas ja piinas tsiviilisikuid Butšas Ukrainas. Nende hirmutegude näol on tegemist inimsusvastaste kuritegude ja sõjakuritegudega.

Ta juhtis oma sõjaväeüksuse tegevust.

Seetõttu vastutab ta sellise tegevuse või poliitika toetamise või elluviimise eest, mis kahjustab või ohustab Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust või stabiilsust või julgeolekut Ukrainas.

3.6.2022

1153.

Sergey Viktorovich MOSALEV

(vene keeles: Сергей Викторович МОСАЛЕВ)

Venemaa Föderatsiooni 35. kombineeritud relvastusega armee 64. üksiku motolaskurbrigaadi major

Sünniaeg: 19.01.1978

Kodakondsus: Venemaa

Sugu: mees

Passi nr: 0802 688231

Väljaandmise kuupäev: 18.10.2015

Isikutunnistuse nr: Ф-866954

Üksusepõhine kood: 2737869

Sergey Viktorovich Mosalev on Venemaa Föderatsiooni 35. kombineeritud relvastusega armee 64. üksiku motolaskurbrigaadi major. See brigaad tappis, vägistas ja piinas tsiviilisikuid Butšas Ukrainas. Nende hirmutegude näol on tegemist inimsusvastaste kuritegude ja sõjakuritegudega.

Ta juhtis oma sõjaväeüksuse tegevust.

Seetõttu vastutab ta sellise tegevuse või poliitika toetamise või elluviimise eest, mis kahjustab või ohustab Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust või stabiilsust või julgeolekut Ukrainas.

3.6.2022

1154.

Valentin Pavlovich LUTSAK

(vene keeles: Валентин Павлович ЛУЦАК)

Venemaa Föderatsiooni 35. kombineeritud relvastusega armee 64. üksiku motolaskurbrigaadi major

Sünniaeg: 5.4.1979

Kodakondsus: Venemaa

Sugu: mees

Passi nr: 5004 572078

Väljaandmise kuupäev: 28.8.2004

Isikutunnistuse nr: Ф-879492

Üksusepõhine kood: 3102560

Valentin Pavlovich Lutsak on Venemaa Föderatsiooni 35. kombineeritud relvastusega armee 64. üksiku motolaskurbrigaadi major. See brigaad tappis, vägistas ja piinas tsiviilisikuid Butšas Ukrainas. Nende hirmutegude näol on tegemist inimsusvastaste kuritegude ja sõjakuritegudega.

Ta juhtis oma sõjaväeüksuse tegevust.

Seetõttu vastutab ta sellise tegevuse või poliitika toetamise või elluviimise eest, mis kahjustab või ohustab Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust või stabiilsust või julgeolekut Ukrainas.

3.6.2022

1155.

Sergey Nikolaevich BORISENKO

(vene keeles: Сергей Николаевич БОРИСЕНКО)

Venemaa Föderatsiooni 35. kombineeritud relvastusega armee 64. üksiku motolaskurbrigaadi major

Sünniaeg: 15.3.1978

Kodakondsus: Venemaa

Sugu: mees

Passi nr: 0503 357858

Väljaandmise kuupäev: 30.1.2003

Isikutunnistuse nr: У-268030

Üksusepõhine kood: 3127462

Sergey Nikolaevich Borisenko on Venemaa Föderatsiooni 35. kombineeritud relvastusega armee 64. üksiku motolaskurbrigaadi major. See brigaad tappis, vägistas ja piinas tsiviilisikuid Butšas Ukrainas. Nende hirmutegude näol on tegemist inimsusvastaste kuritegude ja sõjakuritegudega.

Ta juhtis oma sõjaväeüksuse tegevust.

Seetõttu vastutab ta sellise tegevuse või poliitika toetamise või elluviimise eest, mis kahjustab või ohustab Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust või stabiilsust või julgeolekut Ukrainas.

3.6.2022

1156.

Marina Alexandrovna MORDASHOVA

(vene keeles: Марина Александровна МОРДАШОВА)

Sünniaeg: 17.5.1979

Kodakondsus: Venemaa

Sugu: naine

Seotud isikud:

Alexey Mordashov (abikaasa)

Kirill Mordashov (kasupoeg)

Nikita Mordashov (kasupoeg)

Seotud üksused:

Ondero Limited, Briti Neitsisaared

Unifirm Limited, Küpros

Marina Mordashova on ettevõtte Severgroup esimehe Alexey Mordashovi abikaasa. Alexey Mordashov on loovutanud oma abikaasale Marina Mordashovale kokku rohkem kui 1,5 miljardi euro väärtuses suure reisifirma TUI ja kullaettevõtte Nordgold aktsiaid, kasutades selleks erinevaid offshore-äriühinguid, sealhulgas Unifirm Limited, Ondero Limited ja Ranel Assets Limited, mis on Marina Mordashova omandis või kontrolli all. Marina Alexandrovna Mordashova on seetõttu füüsiline isik, kes on seotud loetellu kantud isikuga, kes on vastutav Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust kahjustava tegevuse ja poliitika toetamise ning Krimmi annekteerimise ja Ukraina destabiliseerimise eest vastutavate Venemaa otsustusõiguslike isikute rahalise ja materiaalse toetamise ja nendelt kasu saamise eest.

3.6.2022

 

 

Ranel Assets Limited, Briti Neitsisaared

Rayglow Limited, Küpros

ServerGroup LLC (Russian Federation)

KN-Holding LLC (USA)

Nordgold

 

 

1157.

Mikhail Evgenievich MIZINTSEV

(vene keeles: Михаил Евгеньевич МИЗИНЦЕВ)

Venemaa Föderatsiooni riikliku kaitsekontrollikeskuse juhataja, kindralkolonel

Sünniaeg: 10.9.1962

Sünnikoht: Averinskaya, Syamzhensky rajoon, Vologda oblast.

Kodakondsus: Venemaa

Sugu: mees

Kindralkolonel Mikhail Mizintsev on Venemaa Föderatsiooni riikliku kaitsekontrollikeskuse juhataja. Mizintsevi hüüdnimi on „Mariupoli lihunik“ ja teda peetakse Mariupoli piiramise üle järelevalvet teostavaks komandöriks, mille käigus ta tugineb varem Süürias Aleppos kasutatud taktikale ja juhib Mariupoli pommitamist Venemaa relvajõudude poolt. Mizintsevit süüdistatakse eelkõige selles, et ta korraldas Mariupoli linna pommitamise, mille käigus on tapetud tuhandeid tsiviilisikuid, sealhulgas Mariupoli sünnitushaigla ja teatri pommitamise, mille tulemusel tapeti sadu lapsi. Mikhail Mizintsev on seetõttu füüsiline isik, kes vastutab sellise tegevuse või poliitika toetamise või elluviimise eest, mis kahjustab või ohustab Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust või stabiilsust või julgeolekut Ukrainas.

3.6.2022

1158.

Elizaveta Dmitrievna PESKOVA

(vene keeles: Елизавета Дмитриевна ПЕСКОВА)

Venemaa-Prantsusmaa ajalooalgatuste arendamise sihtasutuse asepresident

Sünniaeg: 9.1.1998

Sünnikoht: Moskva, Venemaa Föderatsioon

Kodakondsus: Venemaa

Sugu: naine

Seotud isik(ud): Dmitry Peskov (isa)

Elizaveta Peskova on Venemaa Föderatsiooni presidendi Vladimir Putini pressisekretäri Dmitry Peskovi (kes on loetellu kantud otsuse 2014/145/ÜVJP alusel) tütar.

Elizaveta Peskova on Venemaa-Prantsusmaa ajalooalgatuste arendamise sihtasutuse asepresident ja ühe kommunikatsioonifirma asutaja. Ta on saanud need tulutoovad ametikohad ja elanud luksuslikult tänu oma isa sidemetele.

Seetõttu on ta seotud loetellu kantud isikuga, kes on aktiivselt toetanud tegevust või poliitikat, mis kahjustab või ohustab Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust ning Ukraina stabiilsust ja julgeolekut.

3.6.2022

1159.

Nikolay Dmitrievich PESKOV

(teise nimega Nikolay Dmitrievich CHOLES/CHOULZ)

(vene keeles: Николай Дмитриевич ПЕСКОВ)

(teise nimega Николай Дмитриевич ЧОУЛЗ)

Sünniaeg: 3.2.1990

Sünnikoht: Moskva, Venemaa Föderatsioon

Kodakondsus: Venemaa

Sugu: mees

Passi nr: 721123760

Väljaandmise kuupäev: 12.9.2012

Kehtivusaja lõpp: 12.9.2022

Isikutunnistuse nr: 4516913332

Seotud isikud: Dmitry Peskov (isa)

Nikolay Peskov on Venemaa Föderatsiooni presidendi Vladimir Putini pressisekretäri Dmitry Peskovi (kes on loetellu kantud otsuse 2014/145/ÜVJP alusel) poeg.

Nikolay Peskov kasutab oma isa vara ja raha ning saab seega otseselt kasu oma tihedatest sidemetest isaga. Seetõttu on ta seotud loetellu kantud isikuga, kes on aktiivselt toetanud tegevust või poliitikat, mis kahjustab või ohustab Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust ning Ukraina stabiilsust ja julgeolekut.

3.6.2022

1160.

Tatiana Aleksandrovna NAVKA

(vene keeles: Татьяна Александровна НАВКА)

Sünniaeg: 13.4.1975

Sünnikoht: Ukraina

Kodakondsus: Venemaa

Sugu: naine

Tatiana Navka on Venemaa Föderatsiooni presidendi Vladimir Putini pressisekretäri Dmitriy Peskovi( kes on loetellu kantud otsuse 2014/145/ÜVJP alusel) abikaasa.

Tatiana Navka on äriühingute ja vara kaasomanik, mis muu hulgas asuvad Venemaa Föderatsiooni poolt ebaseaduslikult annekteeritud Krimmi poolsaarel. Ta toetab seeläbi aktiivselt tegevust, mis kahjustab või ohustab Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust. Lisaks on ta seotud loetellu kantud isikuga, kes on aktiivselt toetanud tegevust või poliitikat, mis kahjustab või ohustab Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust ning Ukraina stabiilsust ja julgeolekut.

3.6.2022

1161.

Sergey Vladimirovich SAVOSTYANOV

(vene keeles: Сергей Владимирович САВОСТЬЯНОВ)

Moskva linnaduuma liige

Sünniaeg: 22.8.1984

Sünnikoht: Lyubertsy, Moskva oblast, Venemaa Föderatsioon

Kodakondsus: Venemaa

Sugu: mees

Sergey Savostyanov on Venemaa riigitegelane ja poliitik. Ta valiti Moskva linnaduuma liikmeks 8. septembril 2019.

Eitades sõltumatute riikide territoriaalset terviklikkust ja propageerides endise Nõukogude Sotsialistlike Vabariikide Liidu piiride taastamist, toetab ta avalikult Venemaa Föderatsiooni tegevust Ukrainas. Seetõttu vastutab ta Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust ning Ukraina stabiilsust ja julgeolekut kahjustava või ohustava tegevuse või poliitika toetamise või rakendamise eest.

3.6.2022

1162.

Andrei Yurievich LIPOV

(vene keeles: Андрей Юрьевич ЛИПОВ)

Kommunikatsiooni, infotehnoloogia ja massimeedia järelevalvega tegeleva Venemaa föderaalse teenistuse (Roskomnadzor) juht

Sünniaeg: 23.11.1969

Sünnikoht: Moskva, Venemaa Föderatsioon

Kodakondsus: Venemaa

Sugu: mees

Andrei Lipov juhib Venemaa föderaalset teenistust, mis tegeleb kommunikatsiooni, infotehnoloogia ja massimeedia järelevalvega (Roskomnadzor). Roskomnadzor on Venemaal keskne vahend tsensuuri rakendamiseks ja vaba meedia mahasurumiseks.

Roskomnadzori juhina vastutab Lipov otsuste eest, mis on viinud Venemaa sõltumatu meedia tsensuuri ja sulgemiseni.

Selle tegevusega luuakse tsenseeritud teaberuum, mis propageerib Venemaa Ukraina-vastast relvastatud agressiooni ning aitab sellele kaasa ja kiidab selle heaks.

3.6.2022

 

 

 

Lisaks on Roskomnadzor Lipovi juhtimisel aktiivselt kahjustanud Ukraina territoriaalset terviklikkust, toetades separatistide piirkondi Ukrainas, nn vabariike Donbassis, eelkõige „Donetski Rahvavabariigi“ nn juhti Denis Pushilinit.

Seetõttu vastutab Lipov Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust ning Ukraina stabiilsust ja julgeolekut kahjustava või ohustava tegevuse või poliitika aktiivse toetamise või rakendamise eest.

 

1163.

Volodymir Vasilyovich SALDO

(ukraina keeles: Володимир Васильович САЛДО)

Hersoni linnavolikogu liige, Hersoni „rahu- ja korrakaitsekomitee“ liige

Endine Hersoni linnapea (2002–2012) ja endine parlamendiliige (Regioonide Partei, 2012–2014)

Sünniaeg: 12.6.1956

Kodakondsus: Ukraina

Sugu: mees

Volodymir Saldo osales 2022. aasta märtsis Venemaa Ukraina-vastast agressiooni toetaval rahvakogunemisel ning seejärel Hersoni „rahu- ja korrakaitsekomitee“ loomises, mis on Venemaa okupatsioonijõududega Hersoni oblastis koostöö tegemise organ. Seetõttu on Saldo toetanud ja propageerinud Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust kahjustavat poliitikat.

3.6.2022

1164.

Kyrylo Sergiyovich STREMOUSOV

(ukraina keeles: Кирило Сергiйович) СТРЕМОУСОВ

Hersoni „rahu- ja korrakaitsekomitee“ esimees

Sünniaeg: 1976

Kodakondsus: Venemaa

Sugu: mees

Kyrylo Stremousov osales 2022. aasta märtsis „rahu- ja korrakaitsekomitee“ loomises, mis on Venemaa okupatsioonijõududega Hersoni oblastis koostöö tegemise organ.

Stremousov on toetanud ja propageerinud Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust kahjustavat poliitikat.

3.6.2022

1165.

Serhiy Mikolayovich CHEREVKO

(ukraina keeles: Сергiй Миколайович ЧЕРЕВКО)

Hersoni „rahu- ja korrakaitsekomitee“ liige, endine Hersoni abilinnapea

Sünniaeg: 11.8.1975

Kodakondsus: Ukraina

Sugu: mees

Serhiy Cherevko osales 2022. aasta märtsis „rahu- ja korrakaitsekomitee“ loomises, mis on Venemaa okupatsioonijõududega Hersoni oblastis koostöö tegemise organ.

Cherevko on toetanud ja propageerinud Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust kahjustavat poliitikat.

3.6.2022

1166.

Tetiana KUZMICH

(ukraina keeles: Тетяна КУЗЬМIЧ)

Hersoni „rahu- ja korrakaitsekomitee“ liige

Endine Hersoni abilinnapea

Kodanikuühiskonna organisatsiooni Venemaa Rahvusühiskond „Rusich“ president

Sünniaeg: 10.4.1968

Kodakondsus: Ukraina

Sugu: naine

Tetiana Kuzmich osales 2022. aasta märtsis „rahu- ja korrakaitsekomitee“ loomises, mis on Venemaa okupatsioonijõududega Hersoni oblastis koostöö tegemise organ.

Kuzmich on toetanud ja propageerinud Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust kahjustavat poliitikat.

3.6.2022

1167.

Galina Viktorivna DANILCHENKO

(ukraina keeles: Галина Вiкторiвна ДАНИЛЬЧЕНКО)

Venemaa okupatsioonijõudude määratud Melipotoli linnapea kohusetäitja

Sünniaeg: 1964

Kodakondsus: Ukraina

Sugu: naine

Galina Danilchenko on Melitopoli linnapea kohusetäitja.

Venemaa relvajõud röövisid 4. märtsil 2022 Melitopoli seadusliku linnapea ja Danilchenko määrati teda asendama. Lisaks on Danilchenko teinud mitu avaldust, milles ta toetab Venemaa kohalolekut oma linnas, ning kutsunud elanikkonda üles okupatsioonile mitte vastu seisma.

Kõnealuses rollis on Danilchenko seega toetanud ja propageerinud Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust kahjustavat poliitikat.

3.6.2022

1168.

Petr AKOPOV

(vene keeles: Петр АКОПОВ)

Amet: Venemaa propagandatöötaja, RIA Novosti kolumnist

Sünniaeg: 7.10.1968

Kodakondsus: Venemaa

Sugu: mees

Petr Akopov on Venemaa propagandatöötaja ja kolumnist RIA Novstis, mis on Venemaa riigi omandis olev kohalik uudisteagentuur, mis on Rossiya Segodnya tegeliku riikliku kontrolli all. Ta on valitsuse propaganda keskne isik ja kirjutanud artikleid, milles eitab Ukraina õigust omariiklusele ning kutsub üles Ukrainat denatsifitseerima ja „deukrainaseerima“, propageerides ideed, et Ukraina peaks olema Venemaa lahutamatu osa.

Seetõttu vastutab Petr Akopov sellise tegevuse või poliitika toetamise või elluviimise eest, mis kahjustab või ohustab Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust või stabiilsust või julgeolekut Ukrainas.

3.6.2022

1169.

Timofey Nikolaevich SERGEYTSEV

(vene keeles: Тимофей Николаевич СЕРГЕЙЦЕВ)

Amet: Venemaa propagandatöötaja, RIA Novosti kolumnist

Sünniaeg: 3.11.1963

Kodakondsus: Venemaa

Sugu: mees

Timofey Sergeytsev on Venemaa propagandatöötaja ja kolumnist RIA Novstis, mis on Venemaa riigi omandis olev kohalik uudisteagentuur, mis on Rossiya Segodnya tegeliku riikliku kontrolli all. Ta on valitsuse propaganda keskne isik ja kirjutanud artikleid, milles eitab Ukraina õigust omariiklusele ning kutsub üles Ukrainat denatsifitseerima ja „deukrainaseerima“, propageerides ideed, et Ukraina peaks olema Venemaa lahutamatu osa.

Seetõttu vastutab Timofey Sergeytsev sellise tegevuse või poliitika toetamise või elluviimise eest, mis kahjustab või ohustab Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust või stabiilsust või julgeolekut Ukrainas.

3.6.2022

1170.

Victoria NIKIFOROVA

(vene keeles: Виктория НИКИФОРОВА)

Amet: Venemaa propagandatöötaja, töötab RIA Novostis

Sünniaeg: 12.6.1971

Sünnikoht: Moskva, Venemaa Föderatsioon

Kodakondsus: Venemaa

Sugu: naine

Victoria Nikiforova on Venemaa propagandatöötaja ja kolonnist RIA Novstis, mis on Venemaa riigi omandis olev kohalik uudisteagentuur, mis on Rossiya Segodnya tegeliku riikliku kontrolli all. Ta on valitsuse propaganda keskne isik ja eitanud Ukraina õigust eksisteerida, samuti Ukraina rahva võimet ise otsustada. Ta kirjeldab Ukraina rahvast „ajupestuna“ ja „pantvangis olevana“ ning propageerib seega positiivset suhtumist Venemaa Ukraina-vastasesse agressiooni.

Seetõttu vastutab Victoria Nikiforova sellise tegevuse või poliitika toetamise või elluviimise eest, mis kahjustab või ohustab Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust või stabiilsust või julgeolekut Ukrainas.

3.6.2022

1171.

Alina Maratovna KABAEVA

(teise nimega Alina Maratovna KABAYEVA)

(vene keeles: Алина Маратовна КАБАЕВА)

Amet: Riikliku Meediakontserni (NMG) juhatuse esinaine

Sünniaeg: 12.5.1983

Sünnikoht: Taškent, Usbekistan

Kodakondsus: Venemaa

Sugu: naine

Seotud üksus: National Media Group (NMG)

Alina Kabaeva on Riikliku Meediakontserni (NMG), millele kuulub suur osalus peaaegu kõigis Venemaa suuremates föderaalmeediakanalites, mis toodavad Venemaa valitsuse propagandat, juhatuse esinaine. Ta on endine Venemaa võimleja ja endine riigiduuma liige. Ta on tihedalt seotud president Vladimir Putiniga.

Seetõttu vastutab ta Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust ning Ukraina stabiilsust ja julgeolekut kahjustava tegevuse ja poliitika toetamise eest. Lisaks on ta seotud loetellu kantud isikuga, kes on vastutab Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust ning Ukraina stabiilsust ja julgeolekut kahjustava tegevuse ning toetab seda aktiivselt.

3.6.2022

1172.

Aleksandra MELNICHENKO

(Serbia keeles: Александра МЕЉНИЧЕНКО)

Sünniaeg: 21.4.1977

Sünnikoht: Belgrad, Serbia

Seotud isik: Andrey Igorevich Melnichenko (abikaasa)

Kodakondsus: Serbia, Horvaatia

Sugu: naine

Passi nr: Horvaatia passi nr 094949450 (kehtiv kuni 23.12.2023)

Aleksandra Melnichenko on Andrey Igorevich Melnichenkovi (Venemaa tööstur, kellele kuuluvad suur väetiste tootmise ettevõte EuroChem Group ja söekaevandus SUEK) naine. Aleksandra Melnichenko saab märkimisväärset kasu oma abikaasa varast ja tema jõukusest tulenevatest hüvedest. Ta omab koos abikaasaga kahte penthouse’i väärtusega üle 30 miljoni dollari. 2022. aasta märtsis vahetas Aleksandra Melnichenko oma abikaasa välja tegeliku tulusaajana Firstline Trustis, mida haldab Linetrust PTC Ltd, mis on EuroChem Groupi tegelikku omanikku esindav ettevõte.

Seega on ta seotud juhtiva ettevõtjaga, kes on seotud majandussektoritega, mis on Krimmi annekteerimise ja Ukraina destabiliseerimise eest vastutava Venemaa Föderatsiooni valitsuse jaoks oluliseks tuluallikaks. Peale selle toetab Andrey Igorevich Melnichenko või viib ellu tegevust või poliitikat, mis kahjustab või ohustab Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust ning stabiilsust ja julgeolekut.

3.6.2022

1173.

Eduard Yurevich KHUDAYNATOV

(Эдуард Юрьевич ХУДАЙНАТОВ)

Sünniaeg: 11.9.1960

Sünnikoht: Shymkent, NSVL (nüüdne Kasahstan)

Kodakondsus: Venemaa

Passi nr: 753296761 (Venemaa)

Sugu: mees

Eduard Yurevich Khudaynatov on energiasektoris tegutsev Venemaa ettevõtja. Ta on Independent Oil and Gas Company (NOC, JSC Neftegazholding) omanik, mis on üks suurimaid Venemaa eraettevõtteid ja üks suurimaid naftatootjaid, kes tegeleb nafta- ja gaasimaardlate geoloogilise luure, uurimise ja arendamisega, nafta rafineerimisega ning naftatoodete tootmise ja turustamisega. 2015. aastal oli ettevõtte tulu 2,2 miljardit USA dollarit.

Independent Oil and Gas Company on viimastel aastatel omandanud riigile kuuluvalt ettevõttelt Rosneft olulise osaluse energiasektoris tegutsevates ettevõtetes ning saanud nende tootmislube. Lisaks osaleb NOC koos Rosneftiga Vostok Oili projektis. Viimastel aastatel on Rosneft maksnud Eduard Khudaynatovile 9,6 miljardit USA dollarit ettevõtte eest, kellele kuulub Taimõri naftamaarda.

3.6.2022

 

 

 

2019. aastal taotlesid ja said NOC ja Rosneft president Putinilt hüvesid seoses oma tootmistegevusega Arktikas.

Khudaynatovit seostatakse Venemaa oligarh Igor Sechini ja president Vladimir Putiniga.

Khudaynatov ja Sechin tegid Rosneftis koostööd ning nende ettevõtted tegelevad ühiselt äritegevusega energiasektoris.

Ta osales 2000. aastal Putini esimeses presidendivalimiste kampaanias, juhtides seda Tjumeni oblastis, kus ta oli alates 1997. aastast piirkondliku duuma liige.

 

 

 

 

Ta sai ordeni „Isamaa eest täidetud kohustuste eest“ seoses Venemaa positsiooni tugevdamisega maailma energiaturul ja riigi investeerimisväljavaadete parandamisega.

Seetõttu on Eduard Yurevich Khudaynatov üks juhtivaid ettevõtjaid, kes on seotud majandussektoritega, mis on Venemaa Föderatsiooni valitsuse jaoks olulised tuluallikad. Ta saab kasu Venemaa Föderatsiooni valitsusest ja on seotud loetellu kantud isikutega.

 

1174.

Pavel Evgenevich PRIGOZHIN

(Павел Евгеньевич ПРИГОЖИН)

Sünniaeg: 1996

Kodakondsus: Venemaa

Maksukohustuslase number: 780103765308

Seotud isikud: Yevgeniy Viktorovich Prigozhin (isa), Lyubov Valentinovna Prigozhina (ema), Polina Evgenievna Prigozhina (õde)

Seotud üksused: Lakhta Park, Lakhta Park Premium, Lakhta Plaza, Turtrans

Sugu: mees

Pavel Prigozhini isa on Venemaa tuntud ärimees Yevgeniy Prigozhin, kellel on tihedad sidemed president Putini ja Venemaa kaitseministeeriumiga. Yevgeniy Prigozhin on Venemaal asuva juriidilise isiku õigusteta sõjalise üksuse Wagner Group rahastaja ja mitteametlik juht, kes vastutab Wagneri Groupi palgasõdurite Ukrainasse lähetamise eest.

Äriühing Concord, teise nimega KOMBINAT PITANIYA KONKORD OOO, mille Yevgeniy Prigozhin asutas ja mille omanik ta oli kuni 2019. aasta novembrini, ning temaga seotud muude äriühingute kontsern, sealhulgas Concord Management and Consulting LLC ja Megaline LLC, on saanud kasu Venemaa kaitseministeeriumiga sõlmitud ulatuslikest riigihankelepingutest pärast Krimmi ebaseaduslikku annekteerimist Venemaa Föderatsiooni poolt ja Ida-Ukraina okupeerimist Venemaa toetatud separatistide poolt.

3.6.2022

 

 

 

Pavel Prigozhin on viie äriühingu (Beta LLC, Turstatus, Lakhta Park Premium LLC, Lakhta Park LLC ja Lakhta Plaza LLC) omanik, mis kuulusid varem tema emale Lyubov Valentinovna Prigozhinale.

Seega seostatakse teda juhtivate ettevõtjate või juriidiliste isikute, üksuste või asutustega, kes on seotud majandussektoritega, mis on suur sissetulekuallikas Krimmi annekteerimise ja Ukraina destabiliseerimise eest vastutava Venemaa Föderatsiooni valitsuse jaoks.

 

1175.

Arkady Jurievich VOLOZH

(Аркадий Юрьевич ВОЛОЖ)

Amet: Yandex N.V. kaasasutaja ja tegevjuht

Sünniaeg: 11.2.1964

Sünnikoht: Atõrau, Kasahhi Nõukogude Sotsialistlik Vabariik, NSVL (nüüdne Kasahstan)

Kodakondsus: Venemaa, Malta

Sugu: mees

Arkady Yurievich Volozh on Venemaa ettevõtja, kellel on ärihuvid infotehnoloogia- ja tehnoloogiasektoris. Ta on Yandexi asutaja ja tegevjuht. Yandex on Venemaa suurim internetiettevõtja, kes käitab Venemaa kõige populaarsemat otsingumootorit.

Yandexi aktsionärid ja investorid on Venemaa riigile kuuluvad pangad, nagu Sberbank ja VTB.

2019. aastal nõustus Yandex restruktureerimisega, millega anti nn kuldaktsia vahetult enne seda loodud avalikes huvides tegutsevale sihtasutusele („Venemaa Föderatsiooni huvide kaitsmiseks“). Avalikes huvides tegutseva sihtasutuse kaudu on Venemaa Föderatsiooni valitsusel vetoõigus selliste küsimuste üle nagu intellektuaalomandi õiguste müük ja Venemaa kasutajate isikuandmete müük või edastamine välismaistele äriühingutele, mida peetakse Venemaa „riiklikke huve“ mõjutavateks küsimusteks. Yandex vastutab ka riigimeedia ja narratiivide edendamise eest oma otsingutulemustes ning Kremli suhtes kriitilise sisu, näiteks Venemaa Ukraina-vastase agressioonisõjaga seotud sisu järjestuse muutmise ja eemaldamise eest.

3.6.2022“

 

Volozh on üks juhtivaid ettevõtjaid, kes on seotud majandussektoritega, mis on suur sissetulekuallikas Krimmi annekteerimise ja Ukraina destabiliseerimise eest vastutava Venemaa Föderatsiooni valitsuse jaoks. Lisaks toetab ta Yandexi asutaja ja tegevjuhina materiaalselt või rahaliselt Venemaa Föderatsiooni valitsust ning vastutab Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust kahjustava või ohustava tegevuse või poliitika toetamise eest.

2.   ÜKSUSED

 

Nimi

Identifiseerimisandmed

Põhjendused

Loetellu kandmise kuupäev

„84.

JSC GARNIZON

(vene keeles: АО Гарнизон)

Aadress: Kosmodamianskaya Naberezhnaya 24, Moscow, Russia 115035; building 1.

Postiaadress: Sadovnicheskaya 53, Moscow, Russia 115035

Telefon: +7 (499) 790-92-12

Veebisait: http://ao-garnizon.ru

E-post: info@ao-garnizon.ru

JSC Garnizon on Venemaa Föderatsiooni kaitseministeeriumile alluv valdusühing. Selle struktuuri kuulub üle 60 üksuse. See täidab kaitseministeeriumi antud ülesandeid ja kaitseb Venemaa Föderatsiooni relvajõudude huve. JSC Garnizon tegutses kaitseministeeriumi huvides hankijana riigihangetes.

Seetõttu on tegemist juriidilise isikuga, kes annab materiaalset või rahalist toetust Krimmi annekteerimise ja Ukraina destabiliseerimise eest vastutavale Venemaa Föderatsiooni valitsusele.

3.6.2022

85.

JSC OBORONENERGO

(vene keeles: АО Оборонэнерго)

Aadress: 107140, Moscow, 1st Krasnoselsky lane, 11, Russia

Telefon: +7 (495) 532-13-06

Veebisait: https://oboronenergo.su

E-post: info@oen.su

JSC Oboronenergo on sõjalise sektori elektrienergia tarnija, kes valitsuse lepingute alusel osutab elektrienergiaga varustamise teenuseid Venemaa sõjaväeüksustele ja muudele kaitseministeeriumi alluvusse kuuluvatele üksustele. Ettevõte osales Korenovskis asuva sõjaväelennubaasi ajakohastamisel, mida Venemaa Föderatsiooni relvajõud kasutasid Venemaa provotseerimata ja põhjendamatu Ukraina-vastase sõjalise agressiooni käigus Ukrainas asuvate sihtmärkide ründamiseks.

Seetõttu toetas ettevõte materiaalselt Krimmi annekteerimise ja Ukraina destabiliseerimise eest vastutavat Venemaa Föderatsiooni valitsust ja sai selle tegevusest kasu. Samuti toetas JSC Oboronenergo materiaalselt või rahaliselt tegevust, mis kahjustas või ohustas Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust.

3.6.2022

86.

OJSC Ulyanovsk Automobile Plant (UAZ)

(vene keeles: ООО „Ульяновский автомобильный завод“ (УАЗ))

Aadress: Moskovskoye Shosse, 92, Ulyanovsk, Ulyanovsk Oblast, 432008

Telefon: +7 (8422) 40-91-09

Veebisait: https://uaz.global/

E-post: mm.medvedev@dnd.team

UAZ on Venemaa autotootja. Ettevõte varustab Venemaa Föderatsiooni relvajõude UAZ Patriot sõidukitega, mida Venemaa armee kasutas Ukraina-vastase provotseerimata ja põhjendamatu sõjalise agressiooni ajal.

Seetõttu toetab ettevõte materiaalselt Krimmi annekteerimise ja Ukraina destabiliseerimise eest vastutavat Venemaa Föderatsiooni valitsust ja saab selle tegevusest kasu. Ettevõte vastutab Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust kahjustanud või ohustanud tegevuse materiaalse toetamise eest.

3.6.2022

87.

JSC VOENTELECOM (VOYENTELEKOM)

(vene keeles: АО „Воентелеком“)

Aadress: 107014, Russia, Moscow, st. Bolshaya Olenya, 15A, building 1

Telefon: +7 (495) 609-50-05 , +7 (985) 900-50-05

Veebisait: https://voentelecom.ru

E-post: nfo@voentelecom.ru

Voentelecom on peamine Venemaa Föderatsiooni kaitseministeeriumile telekommunikatsiooniteenuste osutaja. Venemaa Föderatsiooni valitsus tunnustas Voentelecomi föderaalse tähtsusega äriühinguna. Voentelecom hooldab ja parandab Venemaa Föderatsiooni relvajõudude IT-taristut, sõjalise side varustust, sideliine ja elektroonilise sõjapidamise varustust, sealhulgas ebaseaduslikult annekteeritud Krimmi ja Sevastopoli territooriumil. Voentelecom on Venemaa armee jaoks välja töötanud ühtse automatiseeritud digitaalse sidesüsteemi. Ettevõte pakub Venemaa mereväele turvalist lairiba-raadiosidet, sealhulgas ebaseaduslikult annekteeritud Krimmi poolsaare territooriumil. Voentelecom tegi Rosteciga koostööd LTE standardi väljatöötamisel ebaseaduslikult annekteeritud Krimmi ja Sevastopoli territooriumil.

3.6.2022

 

 

 

Seetõttu toetas ettevõte materiaalselt Krimmi annekteerimise ja Ukraina destabiliseerimise eest vastutavat Venemaa Föderatsiooni valitsust ja sai selle tegevusest kasu. Samuti toetas Voentelecom materiaalselt või rahaliselt tegevust, mis kahjustab või ohustab Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust.

 

88.

JSC VOENTORG

(vene keeles: АО „Военторг“)

Aadress: Russia, Moscow, 115035, Sadovnicheskaya st., 55/26, building 3

Telefon: +7 (495) 609-5200

Veebisait: http://www.oaovoentorg.ru

E-post: info@oaovoentorg.ru

Seotud üksused: tütarettevõtjad:

 

JSC Voentorg-West,

 

JSC Voentorg-South,

 

JSC Voentorg-Center,

 

JSC Voentorg-Vostok,

 

JSC Voentorg-Moscow,

 

Voentorg-Retail LLC

Voentorg on Venemaa Föderatsiooni kaitseministeeriumi töövõtja. Ta pakub toitlustus- ja pesuteenuseid ning sõjaväe vormiriietust Venemaa Föderatsiooni relvajõududele. Lisaks müüs Voentorgi tütarettevõtja Voentorg Retail „Vene armee“ T-särke sõjalise sümboliga „Z“, mida on kasutanud Venemaa propagandistid, et propageerida Venemaa provotseerimata ja põhjendamatut sõjalist agressiooni Ukraina vastu.

Seetõttu annab ta materiaalset või rahalist toetust Krimmi annekteerimise ja Ukraina destabiliseerimise eest vastutavale Venemaa Föderatsiooni valitsusele. Samuti toetab Voentorg materiaalselt või rahaliselt tegevust, mis kahjustab või ohustab Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust.

3.6.2022

89.

VOENTEKSTILPROM LLC

(vene keeles: ООО ВоенТекстильПром)

Aadress: 115446, Moscow, Kolomensky proezd, 13a, Russia

Telefon: 8-499-444-32-84;

Faks: 8-499-611-90-46

Veebisait: https://voentekstilprom.ru/

E-post: office@vtpmsk.ru

Voentekstilprom toodab rõivaid Venemaa Föderatsiooni valitsuse vajaduste rahuldamiseks. See on teinud riikliku kaitsekorralduse raames Venemaa sõjaväele rõivatarneid. Voyentekstilprom toodab Venemaa Rahvuskaardi välivorme ning Venemaa mereväe ja Venemaa Rahvuskaardi sõdurisärke.

Seega on ta juriidiline isik, kes annab materiaalset või rahalist toetust Krimmi annekteerimise ja Ukraina destabiliseerimise eest vastutavale Venemaa Föderatsiooni valitsusele või saab selle tegevusest kasu.

3.6.2022

90.

INDEPENDENT INSURANCE GROUP

(vene keeles: СК НЕЗАВИСИМАЯ СТРАХОВАЯ ГРУППА)

Aadress: Vspolniy Pereulok 18, bldg. 2, Moscow, 123001

Telefon: +7 (495) 926-72-70; 788-81-19

Faks: +7 (495) 788-81-16

Veebisait: www.nsg-ins.ru

E-post: info@nsg-ins.ru

Independent Insurance Group Ltd on Venemaa kaitsetööstuse ettevõtete kindlustusandja. Ta on kantud nende kindlustusandjate loetellu, kes osutavad kindlustusteenuseid sõjaliste kaupade rahvusvaheliseks veoks. Ta teeb koostööd Venemaa riigile kuuluvate ettevõtetega, eelkõige militaar- ja kaitsesektoris, ning kindlustab neid. Independent Insurance Group Ltd on olnud Venemaa riigi omandis oleva suure kaitsetööstuskonglomeraadi Rostec peamine riskikindlustuse andja. Ettevõte on Venemaa Föderatsiooni kaitseministeeriumi korraldatud rahvusvahelise sõjalis-tehnilise foorumi „Army2022“ toetajate ja osalejate hulgas.

3.6.2022

Seetõttu vastutab ta Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust kahjustanud või ohustanud tegevuse materiaalse või rahalise toetamise eest. Samuti annab ta materiaalset või rahalist toetust Krimmi annekteerimise ja Ukraina destabiliseerimise eest vastutavale Venemaa Föderatsiooni valitsusele või saab selle tegevusest kasu.

91.

PJSC KAMAZ, teise nimega KAMAZ PTC

(vene keeles: ПАО „КАМАЗ“)

Aadress: Avtozavodskiy Prospekt, 2, Naberezhnye Chelny, Respublika Tatarstan, 423827

Telefon: +7 (800) 555-00-99

Veebisait: https://kamaz.ru/en

E-post: callcentre@kamaz.ru

KAMAZ on Venemaa sõidukite ja sõjavarustuse arendaja ja tootja. Ta tootis sõidukid KAMAZ-5350, KAMAZ-6350 ja KAMAZ 6560, mida Venemaa Föderatsiooni relvajõud kasutasid Venemaa provotseerimata ja põhjendamatu Ukraina-vastase sõjalise agressiooni ajal.

Seetõttu vastutab ta Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust kahjustanud või ohustanud tegevuse materiaalse või rahalise toetamise eest.

3.6.2022

92.

JSC KRONSHTADT TEKHNOLOGII Group of Companies

(vene keeles: Кронштадт-технологии группа компаний АО)

Aadress: 115432, Moscow, Andropov Ave., 18, bldg. 9, Descartes Business Center, Russia / 199178, St. Petersburg, Maly prospekt Vasilievsky island, 54/4

Telefon: +7 (495) 748-35-77,

+7 (495) 230-00-36 (Moskva);

+7 (812) 449-90-90 (Peterburi)

Veebisait: https://kronshtadt.ru

E-post: uav@kronshtadt.ru, office@kronshtadt.ru

JSC Kronshtadt Tekhnologii on Venemaa sõjalise sektori töövõtja, kes arendab välja ja toodab seadmeid, tarkvara ja integreeritud lahendusi mehitamata õhusõidukite ja Venemaa kaitsetööstuse jaoks. Venemaa Föderatsiooni relvajõud kasutasid Kronshtadt Tekhnologii toodetud mehitamata õhusõidukeid Orion Venemaa provotseerimata ja põhjendamatu Ukraina-vastase sõjalise agressiooni ajal.

Seetõttu vastutab ta Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust kahjustanud või ohustanud tegevuse materiaalse või rahalise toetamise eest.

3.6.2022

93.

Management Company Tatneft-Neftekhim LLC

(vene keeles: OOO УК Татнефть-Нефтехим)

Aadress: 423580, Republic of Tatarstan, Nizhnekamsk-10, PO Box 1, AIK-24, Russia

Telefon: +7(8555) 49-73-42,

+7(8555) 49-75-86,

Faks: +7(8555) 49-75-86

Veebisait: www.neftehim.tatneft.ru

E-post: nhk@tnnh.tatneft.ru

Seotud üksused:

 

JSC Nizhnekamskshina,

 

LLC Nizhnekamsk Truck Tyre Factory

 

Nizhnekamsk SSC Tyre Factory,

 

JSC Nizhnekamsktekhuglerod,

 

JSC Nizhnekamsk Mechanical Plant,

 

TD ‘Kama’ Trading House,

 

LLC ‘Kama’ Scientific & Technical Center,

 

LLC TATNEFT-Neftekhimsnab,

 

JSC Yarpolimermash-Tatneft,

 

LLC Energoshinservis

Haldusettevõtja Tatneft-Neftekhim haldab ja koordineerib Tatnefti rehve tootvaid tütarettevõtjaid, kelle hulka kuuluvad TD KAMA, Nizhnekamskshina ja Nizhnekamsk All-Steel Tyre Plant. Ta ühendab kõiki Tatnefti rehviäriga seotud ettevõtteid ning juhib nende tootmis-, planeerimis- ja äritegevust, inimressursse ja avalikke suhteid.

Tatnefti rehviäritoodete peamine turustaja TD KAMA tarnib rehve Venemaa Föderatsiooni relvajõududele ja Venemaa Föderatsiooni Rahvuskaardile. Nizhnekamskshina toodab rehve, mis on paigaldatud K4386 Typhoon-VDV soomussõidukitele. Nizhnekamsk All-Steel Tyre Planti toodete hulka kuuluvad KAMA NU402 rehvid, mis on paigaldatud jalaväe lahinguliikuritele Tigr, mis veavad Korneti kaasaskantavaid tankitõrjerakette. Venemaa Föderatsiooni relvajõud kasutasid K4386 Typhoon-VDV soomussõidukeid, jalaväe lahinguliikureid Tigr ja Korneti kaasaskantavaid tankitõrjerakette Venemaa provotseerimata ja põhjendamatu Ukraina-vastase sõjalise agressiooni ajal.

Seetõttu vastutab ta Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust kahjustanud või ohustanud tegevuse materiaalse toetamise eest. Lisaks annab ta materiaalset toetust Krimmi annekteerimise ja Ukraina destabiliseerimise eest vastutavale Venemaa Föderatsiooni valitsusele.

3.6.2022

94.

Nizhnekamsk All-Steel Tyre Plant, LLC

(vene keeles: ООО Нижнекамский завод грузовых шин)

Aadress: 423580, Nizhnekamsk, industrial zone, Republic of Tatarstan, Russia

Telefon: +7 (8555) 49-73-40

Veebisait: https://cmk.tatneft.ru/?lang=ru

E-post: nkastp@tatneft.ru

Seotud üksused:

Tatneft

Trading House KAMA

Management Company Tatneft-Neftekhim

Nizhnekamskshina

Nizhnekamsk All-Steel Tyre Plant toodab radiaalrehve. Ta on Tatnefti tütarettevõtja. Tema tooteid tarnitakse Venemaa Föderatsiooni kaitseministeeriumile.

Ta toodab KAMA NU402 rehve, mis on paigaldatud jalaväe lahinguliikuritele Tigr, mis veavad Korneti kaasaskantavaid tankitõrjerakette. Venemaa Föderatsiooni relvajõud kasutasid jalaväe lahinguliikureid Tigr ja Korneti kaasaskantavaid tankitõrjerakette Venemaa provotseerimata ja põhjendamatu Ukraina-vastase sõjalise agressiooni ajal.

Seetõttu vastutab ta Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust kahjustanud või ohustanud tegevuse materiaalse toetamise eest. Lisaks annab ta materiaalset toetust Krimmi annekteerimise ja Ukraina destabiliseerimise eest vastutavale Venemaa Föderatsiooni valitsusele.

3.6.2022

95.

PJSC Nizhnekamskshina

(vene keeles: ПАО „Нижнекамскшина“)

Aadress: 423570, Republic of Tatarstan, Nizhnekamsk, Russia

Telefon: +8 555 49 -79 -30,

faks: + 8 555 24-15-70

Veebisait: https://shinakama.tatneft.ru

E-post: nksh@tatneft.ru

Seotud üksused:

Tatneft

Trading House KAMA

Management Company Tatneft-Neftekhim

Nizhnekamsk All-Steel Tyre Plant

Nizhnekamskshina on Venemaa juhtiv rehvitootja. Ta on Tatnefti tütarettevõtja. Ta toodab rehve kaubamärkide KAMA ja Viatti all. Tema toodete hulka kuuluvad Venemaa Föderatsiooni valitsusele tarnitavad kahesuguse kasutusega ja sõjalise otstarbega rehvid. Ta toodab rehve, mis on paigaldatud K4386 Typhoon-VDV soomussõidukitele. Venemaa Föderatsiooni relvajõud kasutasid K4386 Typhoon-VDV soomussõidukeid Venemaa provotseerimata ja põhjendamatu Ukraina-vastase sõjalise agressiooni ajal.

Seetõttu vastutab ta Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust kahjustanud või ohustanud tegevuse materiaalse toetamise eest. Lisaks annab ta materiaalset toetust Krimmi annekteerimise ja Ukraina destabiliseerimise eest vastutavale Venemaa Föderatsiooni valitsusele.

3.6.2022

96.

LLC TD KAMA

(vene keeles: ООО ТД „КАМА“)

Aadress: 423570, Russia, Republic of Tatarstan, Nizhnekamsk, Territoriya Promzona, AIK-24, room 402

Telefon: +7 (8555) 24-10-00, 24-10-10

Veebisait: https://www.td-kama.com

E-post: info@td-kama.com

TD KAMA on Tatnefti rehviäritoodete, mida toodavad Nizhnekamsk All-Steel Tyre Plant ja Nizhnekamskshina, peamine turustaja. Ta tarnib rehve Venemaa Föderatsiooni relvajõududele ja Venemaa Föderatsiooni Rahvuskaardile.

Nizhnekamskshina toodete hulka, mida TD KAMA turustab, kuuluvad Venemaa Föderatsiooni valitsusele tarnitavad kahesuguse kasutusega ja sõjalise otstarbega rehvid. Nizhnekamskshina toodab rehve, mis on paigaldatud K4386 Typhoon-VDV soomussõidukitele. Nizhnekamsk All-Steel Tyre Planti toodete hulka, mida TD KAMA turustab, kuuluvad KAMA NU402 rehvid, mis on paigaldatud jalaväe lahinguliikuritele Tigr, mis veavad Korneti kaasaskantavaid tankitõrjerakette. Venemaa Föderatsiooni relvajõud kasutasid K4386 Typhoon-VDV soomussõidukeid, jalaväe lahinguliikureid Tigr ja Korneti kaasaskantavaid tankitõrjerakette Venemaa provotseerimata ja põhjendamatu Ukraina-vastase sõjalise agressiooni ajal.

3.6.2022

Seetõttu vastutab ta Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust kahjustanud või ohustanud tegevuse materiaalse toetamise eest. Lisaks annab ta materiaalset toetust Krimmi annekteerimise ja Ukraina destabiliseerimise eest vastutavale Venemaa Föderatsiooni valitsusele.

97.

OJSC Balashikha Casting and Mechanical Plant

(vene keeles: ОАО Балашихинский литейно-механический завод)

teise nimega OJSC BLMZ

(vene keeles: ОАО БЛМЗ)

Aadress: Entuziastov sh., 4, Balashikha, Moskovskaya oblast, 143900, Russian Federation

Telefon: +7 (495) 639-94-94

Veebisait: https://www.blmz.ru

E-post: info@blmz.ru

BLMZ on Venemaa valu- ja mehaanikatehas. Ta tarnib materjale, mida kasutatakse relvade tootmiseks Venemaa sõjavarustuse tarnijatele, kelle suhtes liit kehtestas sanktsioonid seoses Venemaa tegevusega, mis destabiliseerib olukorda Ukrainas.

Ta on Venemaa Föderatsiooni relvajõudude lepinguline tarnija. Ta tarnib varustust ja materjale paljude õhusõidukite ja helikopterite tootmiseks, sealhulgas Ka-52, mida Venemaa Föderatsiooni relvajõud kasutasid Venemaa provotseerimata ja põhjendamatu Ukraina-vastase sõjalise agressiooni ajal.

3.6.2022

 

Seetõttu vastutab ta Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust kahjustanud või ohustanud tegevuse materiaalse toetamise eest. Lisaks annab ta materiaalset toetust Krimmi annekteerimise ja Ukraina destabiliseerimise eest vastutavale Venemaa Föderatsiooni valitsusele ja saab selle tegevusest kasu.

98.

JSC REMDIZEL

(vene keeles: АО „Ремдизель“)

Aadress: 423800, Republic of Tatarstan , Naberezhnye Chelny, Menzelinsky tract, 40, Russia

Telefon: +7 (8552) 55-15-88 / 7 (8552) 30-80-00

Veebisait: http://www.remdizel.com

E-post: remdizel@kamaz.ru

Seotud üksused:

KAMAZ

Remdizel toodab ja remondib ratas- ja roomiksõidukeid. Ta toodab miini- ja varitsuskindlaid soomusautosid Typhoon K-63968, mida Venemaa Föderatsiooni relvajõud kasutasid Venemaa provotseerimata ja põhjendamatu Ukraina-vastase sõjalise agressiooni ajal.

Seetõttu vastutab ta Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust kahjustanud või ohustanud tegevuse materiaalse või rahalise toetamise eest.

3.6.2022

99.

JSC SUKHOI Company

(vene keeles: ПАО Компания „Сухой“)

Aadress: 125284, Russia, Moscow, st. Polikarpova, 23B, PO box 604

Telefon: +7 (499) 550-01-06

Veebisait: https://www.sukhoi.org

E-post: info@sukhoi.org

Seotud üksused:

United Aircraft Corporation (emaettevõtja)

Sukhoi on Venemaa õhusõidukite tootja. Venemaa Föderatsiooni relvajõud kasutasid Sukhoi toodetud lahingulennukeid Venemaa provotseerimata ja põhjendamatu Ukraina-vastase sõjalise agressiooni ajal.

Seetõttu vastutab ta Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust kahjustanud või ohustanud tegevuse materiaalse või rahalise toetamise eest.

3.6.2022

100.

JSC „121 AIRCRAFT REPAIR PLANT“

(vene keeles: Акционерное общество „121 авиационный ремонтный завод“)

Aadress: Russia, 143079, Moscow region, Odintsovo, Stary Gorodok, st. Postal, 10

Telefon: +7(498) 677-95-11

Veebisait: https://121arz.ru

E-post: info@121arz.ru

121 Aircraft Repair Plant remondib õhusõidukeid Su-25, Su-27 ja MiG-29. See on ainus ettevõte Venemaal, kes remondib õhusõidukeid Su-25 ja ühtlasi ehitab neid ümber Su-25 SM versiooniks. Õhusõidukeid Su-25 SM kasutasid Venemaa Föderatsiooni relvajõud Venemaa provotseerimata ja põhjendamatu Ukraina-vastase sõjalise agressiooni ajal.

Seetõttu vastutab ta Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust kahjustanud või ohustanud tegevuse materiaalse toetamise eest. Seetõttu annab ta ka materiaalset või rahalist toetust Krimmi annekteerimise ja Ukraina destabiliseerimise eest vastutavale Venemaa Föderatsiooni valitsusele või saab selle tegevusest kasu.

3.6.2022

101.

National Settlement Depository (NSD)

(vene keeles: Национальный расчетный депозитарий)

Aadress: Spartakovskaya street 12, 105066, Moscow, Russian Federation

Üksuse liik: muu krediidiasutus kui pank (piiratud vastutusega äriühing)

Registreerimise kuupäev: 27.6.1996

Riiklik registreerimisnumber: 3294

Peamine riiklik registreerimisnumber: 1027739132563

Maksukohustuslase number: 7702165310 / 770101001

Peamine tegevuskoht: Venemaa Föderatsioon

NSD on Venemaa muu finantsasutus kui pank ja Venemaa väärtpaberite keskdepositoorium. See on omakapitali turuväärtuse ja võlaväärtpaberite poolest Venemaa suurim väärtpaberite depositoorium ning ainus, kellel on juurdepääs rahvusvahelisele finantssüsteemile.

Venemaa valitsus ja keskpank tunnustavad seda kui süsteemselt olulist Venemaa finantsasutust. Tal on oluline roll Venemaa finantssüsteemi toimimises ja selle sidemetes rahvusvahelise finantssüsteemiga, aidates seega otse ja kaudselt kaasa Venemaa valitsuse tegevusele, poliitikale ja vahendite kasutamisele.

3.6.2022“

Seotud üksused: enamusaktsionär/emaettevõtja 99,997 % osalusega (ei ole eraldi loetellu kantud):

riiklik piiratud vastutusega äriühing Moscow Exchange MICEX-RTS (Moskva börs või MOEX) Registreeritud aadress: 13, Bolshoy Kislovsky per, 125009 Moscow, Russian Federation,

Maksukohustuslase number: 7702077840,

peamine riiklik registreerimisnumber: 1027739387411

See kuulub peaaegu täielikult Moskva börsile, mille ülesanne on tagada täielik juurdepääs Venemaa finantsturgudele. Moskva börs on omakorda oma rolli ja aktsionäride kaudu Venemaa valitsuse suure kontrolli all. NSD on seega Krimmi annekteerimise ja Ukraina destabiliseerimise eest vastutavat Venemaa Föderatsiooni valitsust materiaalselt või rahaliselt toetav üksus või asutus.


3.6.2022   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 153/128


NÕUKOGU OTSUS (ÜVJP) 2022/884,

3. juuni 2022,

millega muudetakse otsust 2014/512/ÜVJP, mis käsitleb piiravaid meetmeid seoses Venemaa tegevusega, mis destabiliseerib olukorda Ukrainas

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Liidu lepingut, eriti selle artiklit 29,

võttes arvesse liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja ettepanekut

ning arvestades järgmist:

(1)

Nõukogu võttis 31. juulil 2014 vastu otsuse 2014/512/ÜVJP (1).

(2)

Liit toetab endiselt vankumatult Ukraina suveräänsust ja territoriaalset terviklikkust.

(3)

Venemaa Föderatsiooni president kuulutas 24. veebruaril 2022 välja sõjalise operatsiooni Ukrainas ja Venemaa relvajõud alustasid rünnakut Ukraina vastu. See rünnak kujutab endast Ukraina territoriaalse terviklikkuse, suveräänsuse ja sõltumatuse jämedat rikkumist.

(4)

Euroopa Ülemkogu mõistis oma 24. veebruari 2022. aasta järeldustes kõige karmimalt hukka Venemaa Föderatsiooni provotseerimata ja põhjendamatu sõjalise agressiooni Ukraina vastu. Oma ebaseadusliku sõjategevusega rikub Venemaa rängalt rahvusvahelist õigust ja ÜRO põhikirja põhimõtteid ning õõnestab Euroopa ja ülemaailmset julgeolekut ja stabiilsust. Euroopa Ülemkogu kutsus üles kiiresti ette valmistama ja vastu võtma täiendavat isikute vastu suunatud ja majanduslike sanktsioonide paketti.

(5)

Euroopa Ülemkogu märkis oma 24. märtsi 2022. aasta järeldustes, et liit on jätkuvalt valmis kõrvaldama juba vastuvõetud piiravate meetmete lüngad ning võitlema nendest tegeliku ja võimaliku kõrvalehoidmise vastu ning liikuma kiiresti edasi täiendavate koordineeritud jõuliste sanktsioonidega Venemaa ja Valgevene vastu, et tulemuslikult pärssida Venemaa võimekust agressiooni jätkata.

(6)

Võttes arvesse olukorra tõsidust ja vastuseks Venemaa agressioonisõjale Ukraina vastu, on asjakohane kehtestada täiendavad piiravad meetmed.

(7)

On asjakohane keelata Venemaalt pärit toornafta ja teatavate naftatoodete import, ostmine ja liikmesriikidesse üleandmine. Lisaks on asjakohane keelata pakkuda selliseid kaupu kolmandatesse riikidesse vedavale meretranspordile kindlustust ja edasikindlustust. Selleks tuleks ette näha asjakohased üleminekuperioodid.

(8)

Kuna mitme liikmesriigi geograafiline asukoht kujundab erilise sõltuvuse Venemaalt torujuhtme kaudu imporditavast toornaftast, millele ei leidu lühikeses perspektiivis elujõulisi alternatiivseid tarneid, ei peaks nendesse liikmesriikidesse torujuhtme kaudu Venemaalt imporditava toornafta suhtes ajutiselt kohaldama impordikeeldu, kuni nõukogu teeb selle kohta teistsuguse otsuse. Kõnealused liikmesriigid peaksid võtma kõik vajalikud meetmed, et leida võimalikult kiiresti alternatiivsed tarned. Komisjon peaks jälgima ja soodustama asjaomaste liikmesriikide edusamme alternatiivsete tarnete leidmisel. Kui liikmesriik on teinud piisavaid edusamme, peaks kõrge esindaja tegema komisjoni toetusel nõukogule ettepaneku kõnealune ajutine erand selle liikmesriigi suhtes lõpetada.

(9)

Euroopa Ülemkogu leppis oma 30. ja 31. mai 2022. aasta kohtumisel kokku, et tuleb võimalikult kiiresti tagasi nimetatud ajutise erandi küsimuse juurde, mis puudutab torujuhtme kaudu tarnitavat toornaftat.

(10)

On vaja keelata torujuhtme kaudu liikmesriiki tarnitava Venemaalt pärit toornafta üleandmine, transport ja edasimüük teistesse liikmesriikidesse või kolmandatesse riikidesse, samuti on vaja pärast kaheksa kuu pikkust üleminekuperioodi keelata sellisest toornaftast saadud naftatoodete üleandmine, transport ja edasimüük teistesse liikmesriikidesse. Kuna Tšehhi sõltub sellistest naftatoodetest, tuleks talle alternatiivsete tarnete leidmiseks võimaldada täiendav kümnekuuline üleminekuperiood.

(11)

Bulgaaria spetsiifilise geograafilise asukoha tõttu tuleks piiratud ajavahemikuks ette näha spetsiaalne erand meritsi transporditava toornafta ja naftatoodete impordi keelust. Arvestades Horvaatia eriolukorda, mis on seotud sellega, et tema rafineerimistehas peab toimimiseks tagama korrapärase vaakumgaasiõli tarne, peaks riiklikul pädeval asutusel olema võimalik anda teatavaks ajavahemikuks teatavatel tingimustel luba osta, importida või üle anda Venemaa vaakumgaasiõli.

(12)

Kui torujuhtme kaudu toimuv toornafta tarnimine Venemaalt merepiirita liikmesriiki katkeb põhjustel, mis ei ole selle liikmesriigi kontrolli all, tuleks erakorralise ajutise erandina lubada Venemaalt meritsi transporditava toornafta importimist asjaomasesse liikmesriiki selle ajani, kui torujuhtmete kaudu tarnimine uuesti jätkub või kui nõukogu otsustab, et asjaomase liikmesriigi suhtes kohaldatakse torujuhtme kaudu tarnitava toornafta importimise keeldu.

(13)

Kooskõlas transiidivabaduse põhimõttega ei tohiks Venemaalt pärit meritsi transporditava toornafta ja teatavate naftatoodete ostmise, impordi ja üleandmise keelud mõjutada selliste kaupade ostmist, importi või üleandmist, mis on pärit kolmandast riigist ja läbivad Venemaad üksnes transiidina. Eelkõige ei tohiks selliseid keelde kohaldada olukorras, kus Venemaa on tollideklaratsioonides märgitud kui ekspordiriik, kui toornafta ja muude naftatoodete päritoluriik on nendes deklaratsioonides kindlaks määratud kui kolmas riik.

(14)

On asjakohane keelata arvepidamise, audiitor- (sealhulgas kohustusliku auditi) ja raamatupidamisteenuste ning maksu-, äri- ja juhtimiskonsultatsioonide ning suhtekorraldusteenuste osutamine Venemaale. Samuti on asjakohane teha teatavaid muudatusi keeldudes, mis puudutavad vastavalt hoiuseid, Venemaal asutatud autoveo-ettevõtjaid ja usaldushaldust. Peale selle on asjakohane lisada teatavad kanded otsuse 2014/512/ÜVJP lisades esitatud juriidiliste isikute, üksuste ja asutuste loetellu.

(15)

Selleks et tagada otsuse 2014/512/ÜVJP artikli 1j sujuv rakendamine, on asjakohane pikendada nimetatud artikli lõigetes 2 ja 3 sätestatud tegevuste lõpetamise tähtpäeva 10. maist 2022 kuni 5. juulini 2022.

(16)

On asjakohane selgitada, et käesolev otsus ei takista liikmesriigi õiguse alusel asutatud või moodustatud juriidilisel isikul, üksusel või asutusel võtta vastu makseid tema Venemaal asuvalt vastaspoolelt vastavalt määruse otsuse 2014/512/ÜVJP artiklis 4c osutatud kaupu ja tehnoloogiaid käsitlevatele lepingutele, mis on sõlmitud enne 26. veebruari 2022 ja täidetud enne 27. maid 2022.

(17)

Venemaa Föderatsioon on korraldanud süstemaatilise rahvusvahelise meediaga manipuleerimise ja faktide moonutamise kampaania, et tõhustada oma naaberriikide, liidu ja selle liikmesriikide destabiliseerimise strateegiat. Eelkõige on korduvalt ja järjepidevalt sattunud tema propaganda ohvriks Euroopa erakonnad, eriti valimiste ajal, samuti kodanikuühiskond, varjupaigataotlejad, Venemaa rahvusvähemused, soovähemused ning demokraatlike institutsioonide toimimine liidus ja selle liikmesriikides.

(18)

Ukraina-vastase agressiooni õigustamiseks ja toetamiseks on Venemaa Föderatsioon korraldanud pidevat ja kooskõlastatud propagandategevust, mis on suunatud liidu ja naaberriikide kodanikuühiskonnale, moonutades ja manipuleerides tõsiselt fakte.

(19)

Neid propagandameetmeid on rakendatud eri meediakanalite kaudu Venemaa Föderatsiooni juhtkonna pideva otsese või kaudse kontrolli all. Selline tegevus kujutab endast märkimisväärset ja otsest ohtu liidu avalikule korrale ja julgeolekule. Need meediakanalid on olulised ja võtmetähtsusega Ukraina-vastase agressiooni edendamiseks ja toetamiseks ning naaberriikide destabiliseerimiseks.

(20)

Võttes arvesse olukorra tõsidust ja vastukaaluks Ukraina olukorda destabiliseerivale Venemaa tegevusele, on vajalik kooskõlas põhiõiguste hartas tunnustatud põhiõiguste ja -vabadustega, eriti selle artiklis 11 tunnustatud õigusega sõna- ja teabevabadusele, kehtestada täiendavad piiravad meetmed, et selliste meediakanalite ringhäälingutegevus liidus või selliste meediakanalite liidule suunatud ringhäälingutegevus peatada. Nimetatud meetmed tuleks jätta kehtima seni, kuni Ukraina-vastane agressioon lõpetatakse ning kuni Venemaa Föderatsioon ja sellega seotud meediakanalid lõpetavad propagandategevuse liidu ja selle liikmesriikide vastu.

(21)

Kooskõlas põhiõiguste hartas tunnustatud põhiõiguste ja -vabadustega, eriti selle artiklites 11, 16 ja 17 tunnustatud sõna- ja teabevabaduse, ettevõtlusvabaduse ja õigusega omandile, ei takista need meetmed nimetatud meediakanalitel ja nende töötajatel viia läbi liidus muid tegevusi kui ringhääling, näiteks uurimistöid või intervjuusid. Eelkõige ei piira need meetmed kohustust austada õigusi, vabadusi ja põhimõtteid, millele on osutatud Euroopa Liidu lepingu artiklis 6, sealhulgas põhiõiguste hartat ja liikmesriikide põhiseadusi nende vastavas pädevusvaldkonnas.

(22)

Teatavate meetmete rakendamiseks on vaja täiendavaid liidu meetmeid.

(23)

Otsust 2014/512/ÜVJP tuleks seetõttu vastavalt muuta,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Otsust 2014/512/ÜVJP muudetakse järgmiselt.

1)

Artiklit 1aa muudetakse järgmiselt:

a)

lisatakse järgmine lõige:

„2a.   Lõikes 1 sätestatud keeldu ei kohaldata maksetele, mis kuuluvad tasumisele selles lõikes nimetatud juriidilistele isikutele, üksustele või asutustele lepingute kohaselt, mis on täidetud enne 15. maid 2022.“;

b)

lõike 3 punkt a asendatakse järgmisega:

„a)

tehingutele, mida on rangelt vaja maagaasi ja nafta, sealhulgas rafineeritud naftatoodete, ning titaani, alumiiniumi, vase, nikli, pallaadiumi ja rauamaagi otseseks või kaudseks ostuks, impordiks või transpordiks Venemaalt või läbi Venemaa liitu, Euroopa Majanduspiirkonna liikmesriiki, Šveitsi või Lääne-Balkanile, välja arvatud juhul, kui see on artikli 4o või 4p alusel keelatud;“;

c)

lõikesse 3 lisatakse järgmised punktid:

„d)

enne 16. märtsi 2022 sõlmitud tehingutele, sealhulgas müügitehingutele, mis on rangelt vajalikud selleks, et lõpetada hiljemalt 5. septembriks 2022 osalus ühisettevõtetes või sarnastes õiguslikes üksustes, millega on seotud lõikes 1 osutatud juriidiline isik, üksus või asutus;

e)

tehingutele, mis on seotud elektroonilise side teenuste, andmekeskusteenuste osutamisega ning nende toimimiseks, hoolduseks, turvalisuseks, sealhulgas tulemüüride ja kõnekeskusteenuse osutamiseks vajalike teenuste osutamisega ja seadmete pakkumisega X lisas loetletud juriidilisele isikule, üksusele või asutusele.“

2)

Artikli 1b lõige 5 asendatakse järgmisega:

„5.   Erandina lõigetest 1 ja 2 võivad pädevad asutused anda loa sellise hoiuse vastuvõtmiseks või rahakoti-, konto- või hoidmisteenuse osutamiseks tingimustel, mida nad peavad asjakohaseks, olles eelnevalt kindlaks teinud, et sellise hoiuse vastuvõtmine või rahakoti-, konto- või hoidmisteenuse osutamine on:

a)

vajalik lõikes 1 osutatud füüsiliste või juriidiliste isikute, üksuste või asutuste ja nende ülalpeetavate pereliikmete põhivajaduste rahuldamiseks, sealhulgas toiduainete, üüri või hüpoteegi, ravimite ja ravikulude, maksude, kindlustusmaksete ning kommunaalteenuste eest tasumiseks;

b)

ette nähtud üksnes õigusabiteenustega seotud mõistliku töötasu maksmiseks või nendest teenustest tulenevate kulude hüvitamiseks;

c)

ette nähtud üksnes tasude või teenustasude maksmiseks külmutatud rahaliste vahendite või majandusressursside tavapärase haldamise või säilitamise eest;

d)

vajalik erakorraliste kulutuste katteks, tingimusel et asjaomane pädev asutus on vähemalt kaks nädalat enne loa andmist teavitanud teiste liikmesriikide pädevaid asutusi ja komisjoni põhjustest, mille alusel ta peab vajalikuks konkreetse loa andmist, või

e)

vajalik diplomaatilise või konsulaaresinduse või rahvusvahelise organisatsiooni ametlikuks tegevuseks.

Asjaomane liikmesriik teavitab teisi liikmesriike ja komisjoni kõikidest käesoleva lõike punkti a, b, c või e alusel antud lubadest kahe nädala jooksul alates loa andmisest.“

3)

Artikli 1d lõige 2 asendatakse järgmisega:

„2.   Lõiget 1 ei kohaldata liikmesriigi, Euroopa Majanduspiirkonda kuuluva riigi või Šveitsi kodanike ega selliste füüsiliste isikute suhtes, kellel on ajutine või alaline elamisluba liikmesriigis, Euroopa Majanduspiirkonda kuuluvas riigis või Šveitsis.“

4)

Artikkel 1e asendatakse järgmisega:

„Artikkel 1e

1.   Keelatud on finantsandmete vahetamiseks kasutatavate spetsiaalsete finantssõnumiteenuste osutamine VIII lisas loetletud juriidilistele isikutele, üksustele või asutustele või Venemaal asutatud juriidilistele isikutele, üksustele või asutustele, kelle omandiõigusest kuulub otse või kaudselt rohkem kui 50 % VIII lisas loetletud üksusele.

2.   Iga VIII lisas loetletud juriidilise isiku, üksuse või asutuse puhul kohaldatakse lõikes 1 sätestatud keeldu alates kõnealuses lisas nimetatud kuupäevast. Samast kuupäevast kohaldatakse keeldu Venemaal asutatud juriidiliste isikute, üksuste või asutuste suhtes, kelle omandiõigusest kuulub otse või kaudselt rohkem kui 50 % VIII lisas loetletud üksusele.“

5)

Artikli 1h lõike 2 punkt e asendatakse järgmisega:

„e)

maagaasi ja nafta, sealhulgas rafineeritud naftatoodete ning samuti titaani, alumiiniumi, vase, nikli, pallaadiumi ja rauamaagi ostuks, impordiks või transpordiks Venemaalt või läbi Venemaa liitu, välja arvatud juhul, kui see on artikli 4o või 4p alusel keelatud, või“.

6)

Artikkel 1j asendatakse järgmisega:

„Artikkel 1j

1.   Keelatud on registreerida usaldushaldust või samalaadset õiguslikku üksust ja pakkuda sellele registrijärgset asukohta, äritegevuse või haldusaadressi ja juhtimisteenuseid, kui selle asutaja või soodustatud isik on:

a)

Venemaa kodanik või Venemaal elav füüsiline isik;

b)

Venemaal asutatud juriidiline isik, üksus või asutus;

c)

juriidiline isik, üksus või asutus, kelle omandiõigusest üle 50 % kuulub otse või kaudselt punktis a või b osutatud füüsilise või juriidilise isiku, üksuse või asutuse omandisse;

d)

juriidiline isik, üksus või asutus, mis on punktis a, b või c osutatud füüsilise või juriidilise isiku, üksuse või asutuse kontrolli all;

e)

füüsiline või juriidiline isik, üksus või asutus, kes tegutseb punktis a, b, c või d osutatud füüsilise või juriidilise isiku, üksuse või asutuse nimel või juhtimisel.

2.   Alates 5. juulist 2022 on keelatud tegutseda lõikes 1 osutatud usaldushalduse või samalaadse õigusliku üksuse usaldushalduri, variaktsionäri, direktori või sekretärina või muul sarnasel ametikohal või korraldada mõne teise isiku tegutsemine sellistes ülesannetes.

3.   Lõikeid 1 ja 2 ei kohaldata selliste toimingute suhtes, mis on rangelt vajalikud, et lõpetada enne 9. aprilli 2022 sõlmitud käesoleva artikliga vastuolus olevad lepingud või selliste lepingute täitmiseks vajalikud lisalepingud hiljemalt 5. juuliks 2022.

4.   Lõikeid 1 ja 2 ei kohaldata, kui asutaja või soodustatud isik on liikmesriigi kodanik või füüsiline isik, kellel on liikmesriigis ajutine või alaline elamisluba.

5.   Erandina lõikest 2 võivad pädevad asutused tingimustel, mida nad peavad asjakohaseks, anda loa lõikes 2 osutatud teenuste jätkumiseks pärast 5. juulit 2022:

a)

selleks, et lõpetada hiljemalt 5. septembril 2022 toimingud, mis on rangelt vajalikud, et lõpetada lõikes 3 osutatud lepingud, tingimusel et kõnealuseid toiminguid alustati enne 11. maid 2022, või

b)

muudel põhjustel, tingimusel et teenuseosutajad ei võta lõikes 1 osutatud isikutelt vastu rahalisi vahendeid ega majandusressursse ega tee neile rahalisi vahendeid ega majandusressursse kättesaadavaks ei otse ega kaudselt ega võimalda sellistel isikutel muul moel usaldushaldusse paigutatud varast kasu saada.

6.   Erandina lõigetest 1 ja 2 võivad pädevad asutused anda loa neis lõigetes osutatud teenuste osutamiseks tingimustel, mida nad peavad asjakohaseks, olles eelnevalt kindlaks teinud, et see on vajalik:

a)

humanitaartegevuseks, näiteks abi kohaletoimetamine või abi kohaletoimetamise hõlbustamine (sealhulgas meditsiinitarbed, toit või humanitaartöötajate transport ja sellega seotud abi), või evakueerimiseks;

b)

kodanikuühiskonna tegevuseks, mis edendab otseselt demokraatiat, inimõigusi või õigusriiki Venemaal, või

c)

sellise usaldushalduse tegevuseks, mille eesmärk on hallata tööandjapensioni skeeme, kindlustuslepinguid või töötajate osalusskeeme, heategevusorganisatsioone, harrastusspordiklubisid ning alaealistele või haavatavatele täiskasvanutele ette nähtud rahalisi vahendeid.

7.   Asjaomane liikmesriik teavitab komisjoni kõikidest lõike 5 või 6 alusel antud lubadest kahe nädala jooksul alates sellise loa andmisest.“

7)

Lisatakse järgmine artikkel:

„Artikkel 1k

1.   Keelatud on otse või kaudselt osutada arvepidamist, audiitor- (sealhulgas kohustuslik audit), raamatupidamisteenuseid või maksu-, äri- või juhtimiskonsultatsioone või suhtekorraldusteenuseid:

a)

Venemaa valitsusele või

b)

Venemaal asutatud juriidilistele isikutele, üksustele või asutustele.

2.   Lõiget 1 ei kohaldata selliste teenuste osutamise suhtes, mis on rangelt vajalikud, et lõpetada enne 4. juunit 2022 sõlmitud käesoleva artikliga vastuolus olevad lepingud või selliste lepingute täitmiseks vajalikud lisalepingud hiljemalt 5. juuliks 2022.

3.   Lõiget 1 ei kohaldata selliste teenuste osutamise suhtes, mis on rangelt vajalikud kaitseõiguse kasutamiseks kohtumenetluses või selleks, et kasutada õigust tõhusale õiguskaitsevahendile.

4.   Lõiget 1 ei kohaldata selliste teenuste osutamise suhtes, mis on mõeldud eranditult kasutamiseks Venemaal asutatud juriidilistele isikutele, üksustele või asutustele, mis on liikmesriigi õiguse alusel asutatud või moodustatud juriidilise isiku, üksuse või asutuse omandis või ainu- või ühiskontrolli all.

5.   Erandina lõikest 1 võivad pädevad asutused anda loa neis lõigetes osutatud teenuste osutamiseks tingimustel, mida nad peavad asjakohaseks, olles eelnevalt kindlaks teinud, et see on vajalik:

a)

humanitaartegevuseks, näiteks abi (sealhulgas ravimid, toit või humanitaartöötajate transport ja sellega seotud abi) kohaletoimetamine või selle kohaletoimetamise hõlbustamine, või evakueerimiseks, või

b)

kodanikuühiskonna tegevuseks, mis edendab otseselt demokraatiat, inimõigusi või õigusriiki Venemaal.“

8)

Artikli 4 lõike 3 punkt a asendatakse järgmisega:

„a)

maagaasi ja nafta, sealhulgas rafineeritud naftatoodete transpordiks Venemaalt või läbi Venemaa liitu, välja arvatud juhul, kui see on artikli 4o või 4p alusel keelatud, või“.

9)

Artikli 4a lõike 2 punkt a asendatakse järgmisega:

„a)

see on vajalik liidus elutähtsa energiavarustuse tagamiseks ning maagaasi ja nafta, sealhulgas rafineeritud naftatoodete transpordiks Venemaalt või läbi Venemaa liitu, välja arvatud juhul, kui see on artikli 4o või 4p alusel keelatud, või“.

10)

Artiklisse 4g lisatakse järgmine lõige:

„3.   Keelatud on reklaamida tooteid või teenuseid mis tahes sisus, mille on tootnud või mida edastavad IX lisas loetletud juriidilised isikud, üksused ja asutused, sealhulgas ühegi lõikes 1 osutatud edastamis- või levitamisvahendi abil.“

11)

Artikli 4ha lõike 5 punkt a asendatakse järgmisega:

„a)

maagaasi ja nafta, sealhulgas rafineeritud naftatoodete ning titaani, alumiiniumi, vase, nikli, pallaadiumi ja rauamaagi ning teatavate keemia- ja rauatoodete ostuks, impordiks või transpordiks liitu, välja arvatud juhul, kui see on artikli 4o või 4p alusel keelatud;“.

12)

Artikli 4n lõiget 4 muudetakse järgmiselt:

a)

punkt a asendatakse järgmisega:

„a)

maagaasi ja nafta, sealhulgas rafineeritud naftatoodete ning titaani, alumiiniumi, vase, nikli, pallaadiumi ja rauamaagi ostuks, impordiks või transpordiks liitu, välja arvatud juhul, kui see on artikli 4o või 4p alusel keelatud;“;

b)

punkt d asendatakse järgmisega:

„d)

diplomaatiliste ja konsulaaresinduste, sealhulgas delegatsioonide, saatkondade ja missioonide, või rahvusvahelisest õigusest tuleneva puutumatusega kaitstud rahvusvaheliste organisatsioonide tegutsemiseks Venemaal, või“.

13)

Lisatakse järgmised artiklid:

„Artikkel 4o

1.   Keelatud on otse või kaudselt osta, importida ja üle anda toornaftat ja naftatooteid, kui need pärinevad Venemaalt või kui neid eksporditakse Venemaalt.

2.   Keelatud on pakkuda otse või kaudselt tehnilist abi, vahendusteenuseid, rahastamist või rahalist abi ja muid teenuseid, mis on seotud lõikes 1 sätestatud keeluga.

3.   Lõigetes 1 ja 2 nimetatud keelde ei kohaldata:

a)

kuni 5. detsembrini 2022 selliste ühekordsete tehingute suhtes, mis on sõlmitud või täidetavad enne kõnealust kuupäeva toornafta lühiajaliseks tarnimiseks, ega selliste lepingute täitmise suhtes, mis on sõlmitud enne 4. juunit 2022 nende kaupade ostuks, impordiks või üleandmiseks, ega selliste lepingute täitmiseks vajalike lisalepingute suhtes, tingimusel et asjaomane liikmesriik on teavitanud komisjoni kõnealustest lepingutest hiljemalt 24. juuniks 2022 ja ühekordsetest lühiajalistest tarnetehingutest kümne päeva jooksul alates nende lõpuleviimisest;

b)

kuni 5. veebruarini 2023 selliste ühekordsete tehingute suhtes, mis on sõlmitud või täidetavad enne kõnealust kuupäeva naftatoodete lühiajaliseks tarnimiseks, ega selliste lepingute täitmise suhtes, mis on sõlmitud enne 4. juunit 2022 nende kaupade ostuks, impordiks või üleandmiseks, ega selliste lepingute täitmiseks vajalike lisalepingute suhtes, tingimusel et asjaomane liikmesriik on teavitanud komisjoni kõnealustest lepingutest hiljemalt 24. juuniks 2022 ja ühekordsetest lühiajalistest tarnetehingutest kümne päeva jooksul alates nende lõpuleviimisest;

c)

meritsi transporditava toornafta ja naftatoodete ostmise, impordi või üleandmise suhtes, kui need kaubad on pärit kolmandast riigist ja neid üksnes laaditakse Venemaal, need saadetakse välja Venemaalt või need läbivad Venemaad transiidina, tingimusel et need kaubad on pärit väljastpoolt Venemaad ja nende omanik on väljastpoolt Venemaad;

d)

toornafta suhtes, mida tarnitakse torujuhtme kaudu Venemaalt liikmesriikidesse, kuni nõukogu otsustab kõrge esindaja poolt komisjoni toetusel tehtud ettepaneku alusel ühehäälselt, et kohaldatakse lõigetes 1 ja 2 sätestatud keelde.

4.   Kui torujuhtme kaudu toimuv toornafta tarnimine Venemaalt merepiirita liikmesriiki katkeb põhjustel, mis ei ole selle liikmesriigi kontrolli all, võib erakorralise ajutise erandina lõigetest 1 ja 2 importida kõnealusesse liikmesriiki toornaftat Venemaalt meritsi, kuni asjaomane tarnimine uuesti jätkub või kuni alustatakse lõike 3 punktis d osutatud nõukogu otsuse kohaldamist, olenevalt sellest, kumb kuupäev on varasem.

5.   Erandina lõigetest 1 ja 2 võivad Bulgaaria pädevad asutused alates 5. detsembrist 2022 anda loa täita kuni 31. detsembrini 2024 selliseid lepinguid, mis on sõlmitud enne 4. juunit 2022 Venemaalt pärit või Venemaalt eksporditud meritsi transporditava toornafta ja naftatoodete ostuks, impordiks või üleandmiseks, või selliste lepingute täitmiseks vajalikke lisalepinguid.

6.   Erandina lõigetest 1 ja 2 võivad Horvaatia pädevad asutused alates 5. veebruarist 2023 anda kuni 31. detsembrini 2023 loa Venemaalt pärit või Venemaalt eksporditud vaakumgaasiõli ostuks, impordiks või üleandmiseks, kui on täidetud järgmised tingimused:

a)

vaakumgaasiõli alternatiivsed tarned puuduvad ning

b)

Horvaatia on vähemalt kaks nädalat enne loa andmist teavitanud komisjoni põhjustest, mille alusel ta peab vajalikuks eriloa andmist, ning komisjon ei ole selle ajavahemiku jooksul vastuväiteid esitanud.

7.   Pädeva asutuse poolt lõike 5 või 6 kohaselt antud erandi alusel imporditud kaupa ei müüda teises liikmesriigis või kolmandas riigis asuvatele ostjatele.

8.   Lõike 3 punktis d osutatud toornafta, mis on torujuhtme kaudu tarnitud liikmesriikidesse, üleandmine või transport teistesse liikmesriikidesse või kolmandatesse riikidesse ning selle müük teise liikmesriigi või kolmanda riigi ostjale on keelatud.

Kõik sellise toornafta saadetised ja mahutid peavad olema selgelt märgistatud tähisega „REBCO: eksport keelatud“.

Kui toornafta on tarnitud torujuhtme kaudu liikmesriiki, nagu on osutatud lõike 3 punktis d, on alates 5. veebruarist 2023 keelatud sellisest toornaftast saadud naftatooteid teistesse liikmesriikidesse või kolmandatesse riikidesse üle anda või transportida või müüa selliseid naftatooteid teistes liikmesriikides või kolmandates riikides asuvatele ostjatele.

Ajutise erandina kohaldatakse kolmandas lõigus osutatud keelde lõike 3 punktis d osutatud torujuhtme kaudu teise liikmesriiki tarnitud toornaftast saadud naftatoodete Tšehhisse importimise ja Tšehhile üleandmise ning Tšehhis asuvatele ostjatele müümise suhtes alates 5. detsembrist 2023. Kui selliste naftatoodete alternatiivsed tarned tehakse Tšehhile kättesaadavaks enne nimetatud kuupäeva, võtab nõukogu ühehäälselt vastu otsuse kõnealuse ajutise erandi lõpetamiseks. Ajavahemikul kuni 5. detsembrini 2023 ei tohi selliste teistest liikmesriikidest Tšehhisse imporditud naftatoodete mahud ületada asjaomastest teistest liikmesriikidest Tšehhisse eelneva viie aasta jooksul samal ajavahemikul imporditud keskmist mahtu.

9.   Lõikes 1 sätestatud keelde ei kohaldata toornafta ega naftatoodete ostmise suhtes Venemaal, mis on vajalikud selleks, et rahuldada ostja põhivajadusi Venemaal või humanitaarprojekte Venemaal.

10.   Liit võtab vajalikud meetmed, et määrata kindlaks asjakohased käesoleva artikliga hõlmatavad tooted.

Artikkel 4p

1.   Keelatud on pakkuda otse või kaudselt tehnilist abi, vahendusteenuseid, rahastamist või rahalist abi Venemaalt pärit või Venemaalt eksporditud toornafta ja naftatoodete transportimiseks kolmandatesse riikidesse, sealhulgas laevalt laevale pumpamise kaudu.

2.   Lõikes 1 sätestatud keeldu ei kohaldata

a)

kuni 5. detsembrini 2022 selliste lepingute täitmise suhtes, mis on sõlmitud enne 4. juunit 2022, ega nende täitmiseks vajalike lisalepingute suhtes, ega

b)

toornafta ja naftatoodete transpordi suhtes, kui need kaubad on pärit kolmandast riigist ja neid üksnes laaditakse Venemaal, need saadetakse välja Venemaalt või need läbivad Venemaad transiidina, tingimusel et need kaubad on pärit väljastpoolt Venemaad ja nende omanik on väljastpoolt Venemaad.“

14)

Lisasid muudetakse vastavalt käesoleva otsuse lisale.

Käesolevat punkti kohaldatakse ühe või mitme käesoleva otsuse lisa punktis 4 nimetatud üksuse suhtes alates 25. juunist 2022 ning tingimusel, et nõukogu teeb pärast asjaomaste juhtumite analüüsimist ühehäälselt sellekohase otsuse.

Artikkel 2

Käesolev otsus jõustub järgmisel päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Brüssel, 3. juuni 2022

Nõukogu nimel

eesistuja

C. COLONNA


(1)  Nõukogu 31. juuli 2014. aasta otsus 2014/512/ÜVJP, mis käsitleb piiravaid meetmeid seoses Venemaa tegevusega, mis destabiliseerib olukorda Ukrainas (ELT L 229, 31.7.2014, lk 13).


LISA

1)

Otsuse 2014/512/ÜVJP IV lisasse lisatakse järgmised kanded:

„46th TSNII Central Scientific Research Institute

Alagir Resistor Factory

All-Russian Research Institute of Optical and Physical Measurements

All-Russian Scientific-Research Institute Etalon JSC

Almaz JSC

Arzam Scientific Production Enterprise Temp Avia

Automated Procurement System for State Defense Orders, LLC

Dolgoprudniy Design Bureau of Automatics (DDBA JSC)

Electronic Computing Technology Scientific-Research Center JSC

Electrosignal JSC

Energiya JSC

Engineering Center Moselectronproekt

Etalon Scientific and Production Association

Jevgeni Krajušin

Foreign Trade Association Mashpriborintorg

Ineko LLC

Informakustika JSC

Institute of High Energy Physics

Institute of Theoretical and Experimental Physics

Inteltech PJSC

ISE SO RAN Institute of High-Current Electronics

Kaluga Scientific-Research Institute of Telemechanical Devices JSC

Kulon Scientific-Research Institute JSC

Lutch Design Office JSC

Meteor Plant JSC

Moscow Communications Research Institute JSC

Moscow Order of the Red Banner of Labor Research Radio Engineering Institute

JSCNPO Elektromechaniki JSC

Omsk Production Union Irtysh JSC

Omsk Scientific-Research Institute of Instrument Engineering JSC

Optron JSC

Pella Shipyard OJSC

Polyot Chelyabinsk Radio Plant JSC

Pskov Distance Communications Equipment Plant

Radiozavod JSC

Razryad JSC

Research Production Association Mars

Ryazan Radio-Plant

Scientific Production Center Vigstar JSC

Scientific Production Enterprise „Radiosviaz“

Scientific Research Institute Ferrite-Domen

Scientific Research Institute of Communication Management Systems

Scientific-Production Association and Scientific-Research Institute of Radio-Components

Scientific-Production Enterprise „Kant“

Scientific-Production Enterprise „Svyaz“

Scientific-Production Enterprise Almaz JSC

Scientific-Production Enterprise Salyut JSC

Scientific-Production Enterprise Volna

Scientific-Production Enterprise Vostok JSC

Scientific-Research Institute „Argon“

Scientific-Research Institute and Factory Platan

Scientific-Research Institute of Automated Systems and Communications Complexes Neptune JSC

Special Design and Technical Bureau for Relay Technology

Special Design Bureau Salute JSC

Tactical Missile Company, Joint Stock Company „Salute“

Tactical Missile Company, Joint Stock Company „State Machine Building Design Bureau „Vympel“ By Name I.I.Toropov“

Tactical Missile Company, Joint Stock Company „URALELEMENT“

Tactical Missile Company, Joint Stock Company „Plant Dagdiesel“

Tactical Missile Company, Joint Stock Company „Scientific Research Institute of Marine Heat Engineering“

Tactical Missile Company, Joint Stock Company PA Strela

Tactical Missile Company, Joint Stock Company Plant Kulakov

Tactical Missile Company, Joint Stock Company Ravenstvo

Tactical Missile Company, Joint Stock Company Ravenstvo-service

Tactical Missile Company, Joint Stock Company Saratov Radio Instrument Plant

Tactical Missile Company, Joint Stock Company Severny Press

Tactical Missile Company, Joint-Stock Company ‘Research Center for Automated Design’

Tactical Missile Company, KB Mashinostroeniya

Tactical Missile Company, NPO Electromechanics

Tactical Missile Company, NPO Lightning

Tactical Missile Company, Petrovsky Electromechanical Plant „Molot“

Tactical Missile Company, PJSC MBDB „ISKRA“

Tactical Missile Company, PJSC ANPP Temp Avia

Tactical Missile Company, Raduga Design Bureau

Tactical Missile Corporation, „Central Design Bureau of Automation“

Tactical Missile Corporation, 711 Aircraft Repair Plant

Tactical Missile Corporation, AO GNPP „Region“

Tactical Missile Corporation, AO TMKB „Soyuz“

Tactical Missile Corporation, Azov Optical and Mechanical Plant

Tactical Missile Corporation, Concern „MPO – Gidropribor“

Tactical Missile Corporation, Joint Stock Company „KRASNY GIDROPRESS“

Tactical Missile Corporation, Joint Stock Company Avangard

Tactical Missile Corporation, Joint Stock Company Concern Granit-Electron

Tactical Missile Corporation, Joint Stock Company Elektrotyaga

Tactical Missile Corporation, Joint Stock Company GosNIIMash

Tactical Missile Corporation, RKB Globus

Tactical Missile Corporation, Smolensk Aviation Plant

Tactical Missile Corporation, TRV Engineering

Tactical Missile Corporation, Ural Design Bureau „Detal“

Tactical Missile Corporation, Zvezda-Strela Limited Liability Company

Tambov Plant (TZ) „October“

United Shipbuilding Corporation „Production Association Northern Machine Building Enterprise“

United Shipbuilding Corporation „5th Shipyard““.

2)

Otsuse 2014/512/ÜVJP VII lisasse lisatakse järgmised kanded:

„Ühendkuningriik

Lõuna-Korea“.

3)

Otsuse 2014/512/ÜVJP VIII lisa asendatakse järgmisega:

„VIII LISA

ARTIKLIS 1e OSUTATUD JURIIDILISTE ISIKUTE, ÜKSUSTE JA ASUTUSTE LOETELU

Juriidilise isiku, üksuse või asutuse nimi

Kohaldamise alguskuupäev

Bank Otkritie

12. märts 2022

Novikombank

12. märts 2022

Promsvyazbank

12. märts 2022

Bank Rossiya

12. märts 2022

Sovcombank

12. märts 2022

VNESHECONOMBANK (VEB)

12. märts 2022

VTB BANK

12. märts 2022

Sberbank

14. juuni 2022

Credit Bank of Moscow

14. juuni 2022

Joint Stock Company Russian Agricultural Bank, JSC Rosselkhozbank

14. juuni 2022

4)

Otsuse 2014/512/ÜVJP IX lisasse lisatakse järgmised kanded:

„Rossija RTR / RTR Planeta

Rossiya 24 / Russia 24

TV Centre International“.


3.6.2022   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 153/139


NÕUKOGU OTSUS (ÜVJP) 2022/885,

3. juuni 2022,

millega muudetakse otsust 2014/145/ÜVJP, mis käsitleb piiravaid meetmeid seoses Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust kahjustava või ohustava tegevusega

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Liidu lepingut, eriti selle artiklit 29,

võttes arvesse liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja ettepanekut

ning arvestades järgmist:

(1)

Nõukogu võttis 17. märtsil 2014 vastu otsuse 2014/145/ÜVJP (1).

(2)

Liit toetab endiselt vankumatult Ukraina suveräänsust ja territoriaalset terviklikkust.

(3)

Nõukogu leiab, et tuleks kehtestada täiendavaid võimalusi erandi tegemiseks loetellu kantud isikute ja üksuste varade külmutamise ning neile rahaliste vahendite ja majandusressursside kättesaadavaks tegemise keelust.

(4)

Otsust 2014/145/ÜVJP tuleks seetõttu vastavalt muuta,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Otsuse 2014/145/ÜVJP artiklisse 2 lisatakse järgmine lõige:

„13.   Lõikeid 1 ja 2 ei kohaldata rahaliste vahendite ega majandusressursside suhtes, mis on rangelt vajalikud Venemaal, Ukrainas, liidus, Venemaa ja liidu vahel ning Ukraina ja liidu vahel elektroonilise side teenuste osutamiseks liidu telekommunikatsioonioperaatorite poolt, selliste elektroonilise side teenuste toimimiseks, hoolduseks ja turvalisuseks vajalike seotud vahendite pakkumiseks ja teenuste osutamiseks ning andmekeskusteenuste osutamiseks liidus.“

Artikkel 2

Käesolev otsus jõustub järgmisel päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Brüssel, 3. juuni 2022

Nõukogu nimel

eesistuja

C. COLONNA


(1)  Nõukogu 17. märtsi 2014. aasta otsus 2014/145/ÜVJP, mis käsitleb piiravaid meetmeid seoses Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust kahjustava või ohustava tegevusega (ELT L 78, 17.3.2014, lk 16).