ISSN 1977-0650

Euroopa Liidu

Teataja

L 137

European flag  

Eestikeelne väljaanne

Õigusaktid

65. aastakäik
16. mai 2022


Sisukord

 

I   Seadusandlikud aktid

Lehekülg

 

 

DIREKTIIVID

 

*

Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv (EL) 2022/738, 6. aprill 2022, millega muudetakse direktiivi 2006/1/EÜ ilma juhita renditud sõidukite kasutamise kohta kaupade autoveol ( 1 )

1

 

 

II   Muud kui seadusandlikud aktid

 

 

MÄÄRUSED

 

*

Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2022/739, 13. mai 2022, millega muudetakse rakendusmäärust (EL) 2020/761 kodulindude impordi teatavate tariifikvootide haldamise ja Dominikaani Vabariiki piimapulbri eksportimise tariifikvoodi haldamise osas

7

 

*

Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2022/740, 13. mai 2022, mis käsitleb toimeaine 1,3-dikloropropeeni heaks kiitmata jätmist vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EÜ) nr 1107/2009 taimekaitsevahendite turulelaskmise kohta ( 1 )

10

 

*

Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2022/741, 13. mai 2022, ELi kooskõlastatud mitmeaastase kontrolliprogrammi kohta aastateks 2023, 2024 ja 2025, millega tagatakse vastavus pestitsiidijääkide piirnormidele ja hinnatakse tarbijate kokkupuudet taimses ja loomses toidus või selle pinnal esinevate pestitsiidijääkidega ning tunnistatakse kehtetuks rakendusmäärus (EL) 2021/601 ( 1 )

12

 

*

Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2022/742, 13. mai 2022, millega muudetakse rakendusmääruse (EL) 2021/404 V ja XIV lisa seoses Kanadat, Ühendkuningriiki ja Ameerika Ühendriike käsitlevate kannetega selliste kolmandate riikide loeteludes, millest on lubatud liitu tuua kodulindude, kodulindude paljundusmaterjali ning kodulindude ja uluklindude värske liha saadetisi ( 1 )

25

 

*

Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2022/743, 13. mai 2022, millega muudetakse rakendusmääruse (EL) 2021/605 (milles sätestatakse sigade Aafrika katku tõrje erimeetmed) I lisa ( 1 )

45

 

 

OTSUSED

 

*

Poliitika- ja julgeolekukomitee otsus (ÜVJP) 2022/744, 10. mai 2022, millega pikendatakse Ukraina tsiviiljulgeoleku sektori reformiks loodud Euroopa Liidu nõuandemissiooni (EUAM Ukraine) juhi volitusi (EUAM UKRAINE/1/2022)

82

 

*

Komisjoni rakendusotsus (EL) 2022/745, 11. mai 2022, millega muudetakse rakendusotsuse (EL) 2021/641 (milles käsitletakse teatavaid erakorralisi meetmeid seoses lindude kõrge patogeensusega gripi puhangutega teatavates liikmesriikides) lisa (teatavaks tehtud numbri C(2022) 3187 all)  ( 1 )

84

 

*

Komisjoni rakendusotsus (EL) 2022/746, 13. mai 2022, milles käsitletakse teatavaid kiireloomulisi meetmeid seoses sigade Aafrika katkuga Itaalias (teatavaks tehtud numbri C(2022) 3240 all)  ( 1 )

173

 

 

SUUNISED

 

*

Euroopa Keskpanga suunis (EL) 2022/747, 5. mai 2022, millega muudetakse suunist 2012/120/EL Euroopa Keskpanga statistikaaruandluse nõuete kohta välisstatistika valdkonnas (EKP/2011/23) (EKP/2022/23)

177

 


 

(1)   EMPs kohaldatav tekst

ET

Aktid, mille peakiri on trükitud harilikus trükikirjas, käsitlevad põllumajandusküsimuste igapäevast korraldust ning nende kehtivusaeg on üldjuhul piiratud.

Kõigi ülejäänud aktide pealkirjad on trükitud poolpaksus kirjas ja nende ette on märgitud tärn.


I Seadusandlikud aktid

DIREKTIIVID

16.5.2022   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 137/1


EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV (EL) 2022/738,

6. aprill 2022,

millega muudetakse direktiivi 2006/1/EÜ ilma juhita renditud sõidukite kasutamise kohta kaupade autoveol

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA PARLAMENT JA EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut, eriti selle artikli 91 lõiget 1,

võttes arvesse Euroopa Komisjoni ettepanekut,

olles edastanud seadusandliku akti eelnõu liikmesriikide parlamentidele,

võttes arvesse Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamust (1),

võttes arvesse Regioonide Komitee arvamust (2),

toimides seadusandliku tavamenetluse kohaselt (3)

ning arvestades järgmist:

(1)

Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiviga 2006/1/EÜ (4) on ette nähtud minimaalne tase turu avamiseks ilma juhita renditud sõidukite kasutamiseks kaupade autoveol.

(2)

Renditud sõidukite kasutamine võib vähendada kaupu omal kulul või rendi või tasu eest vedavate ettevõtjate kulusid ja muuta samal ajal nende tegevuse paindlikumaks. Seega võib see suurendada asjaomaste ettevõtjate produktiivsust ja konkurentsivõimet. Kuna renditud sõidukid on keskmise sõidukipargi sõidukitest tavaliselt uuemad, on need keskmiselt ka ohutumad ja vähem saastavad.

(3)

Direktiiv 2006/1/EÜ ei võimalda ettevõtjatel renditud sõidukite kasutamise eelistest täiel määral kasu saada. Direktiiv näeb liikmesriikidele ette võimaluse piirata oma territooriumil asuvatel ettevõtjatel omal kulul teostatavate vedude puhul üle kuuetonnise suurima lubatud täismassiga renditud sõidukite kasutamist. Lisaks ei nõuta liikmesriikidelt, et nad peaksid oma territooriumil lubama renditud sõidukite kasutamist, kui sõiduk on õiguspäraselt registreeritud või kasutusele võetud muus liikmesriigis kui seda rentiva ettevõtja asukohaliikmesriik.

(4)

Et võimaldada ettevõtjatel renditud sõidukite kasutamise eelistest rohkem kasu saada, peaksid nad saama kasutada mitte ainult asukohaliikmesriigis, vaid mis tahes liikmesriigis renditud sõidukeid. See võimalus teeks nende jaoks lihtsamaks eelkõige lühiajalise, hooajalise või ajutise tippnõudluse rahuldamise või puudustega või kahjustatud sõidukite asendamise, kindlustades samal ajal vajalike ohutusnõuete järgimise ja juhtidele nõuetekohaste töötingimuste tagamise.

(5)

Liikmesriikidel ei peaks olema lubatud piirata oma territooriumil teise liikmesriigi territooriumil asuva ettevõtja poolt renditud sõiduki kasutamist, kui sõiduk on registreeritud või kasutusele võetud vastavalt ühes liikmesriigis kohaldatavatele õigusaktidele, ohutusnõuetele ja muudele kohustuslikele standarditele ning, kui tegemist on sõidukiga, mille puhul nõutakse ühenduse tegevusloa kinnitatud ärakirja vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EÜ) nr 1072/2009, (5) on seda õigus ettevõtja asukohaliikmesriigi antud kõnealuse kinnitatud ärakirja alusel kasutada.

(6)

Et lihtsustada asjakohaste tõendite esitamist, peaksid liikmesriigid tunnustama direktiivile 2006/1/EÜ vastavuse tõendamise vahendina ka elektroonilisel kujul esitatud dokumente.

(7)

Autoveo maksustamise määrad erinevad liidus endiselt märkimisväärselt. Seetõttu on teatavad piirangud, mis mõjutavad kaudselt ka sõidukite rentimise teenuste osutamise vabadust, maksumoonutuste vältimiseks siiski põhjendatud. Järelikult peaks liikmesriikidel olema võimalus piirata aega, mil nende territooriumil asuv ettevõtja võib teises liikmesriigis registreeritud või kasutusele võetud renditud sõidukit kasutada. Võttes arvesse, et käesoleva direktiiviga ei ühtlustada riiklikku sõidukite maksustamist ning et sõidukite registreerimise normid on seotud sõidukite maksustamisega, peaks liikmesriikidel olema võimalus nõuda renditud sõiduki registreerimist, tingimusel et sõidukil on lubatud enne selle nõude kohaldamise algust liigelda vähemalt 30 päeva. Samuti peaks liikmesriikidel olema lubatud piirata seda, kui suurel arvul nende territooriumil asuv ettevõtja selliseid sõidukeid rentida võib. See piirarv ei tohiks olla väiksem kui teatav osa ettevõtja kasutuses olevate sõidukite arvust, mille arvutamisel ei võeta arvesse teises liikmesriigis renditud sõidukeid, mis ei ole registreeritud ettevõtja asukohaliikmesriigis.

(8)

Et liikmesriik saaks paremini tagada tema territooriumil asuva ettevõtja poolt renditud sõidukite kasutamise piirangute täitmist selliste sõidukite puhul, mis on registreeritud või kasutusele võetud kooskõlas muu liikmesriigi õigusaktidega, peaks asukohaliikmesriigil olema õigus nõuda, et rendilepingu kestus ei ületaks asjaomase sõiduki kasutamiseks lubatud ajavahemikku. Vastavalt määrusele (EÜ) nr 1072/2009 välja antud ühenduse tegevusloa kinnitatud ärakirjade kehtivust on võimalik piirata ajavahemikuga, mis vastab rendilepingu kestusele. Samuti on võimalik nendele kinnitatud ärakirjadele märkida renditud sõiduki registreerimisnumber.

(9)

Renditud sõidukite kasutamine ei tohiks takistada selliste vedude seaduslikkuse järelevalvet ja kontrolli, mida teostavad ettevõtjad muudes liikmesriikides kui nende asukohaliikmesriik. Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1071/2009 (6) kohaselt peavad riiklikud elektroonilised registrid sisaldama veoettevõtja käsutuses olevate sõidukite registreerimisnumbreid. Need registrid peaksid hõlmama ka muus liikmesriigis kui ettevõtja asukohaliikmesriigis renditud sõidukeid. Määrusega (EÜ) nr 1071/2009 nähakse samuti ette, et riiklikesse elektroonilistesse registritesse kantud andmed on kättesaadavad teiste liikmesriikide pädevatele asutustele. Riiklikud elektroonilised registrid peaksid võimaldama sihtotsingut seoses sõidukitega, mille registreerimisnumbri on väljastanud muu kui asukohaliikmesriik.

(10)

Tagamaks, et rendi või tasu eest autoveoga tegeleva ettevõtja renditud sõiduki registreerimisnumbri riiklikku elektroonilisse registrisse lisamise kohustust täidetakse ühetaoliselt, tuleks komisjonile anda rakendamisvolitused seoses riiklikesse elektroonilistesse registritesse kantavate andmete miinimumnõuetega. Neid volitusi tuleks teostada kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EL) nr 182/2011 (7).

(11)

Omal kulul toimuvate vedude tõhustamiseks ei tohiks liikmesriikidel enam olla lubatud piirata sellise tegevuse puhul renditud sõidukite kasutamist. Selleks et vältida võimalikke maksuprobleeme, peaks aga säilitama võimaluse piirata renditud sõidukite kasutamist omal kulul teostatavateks vedudeks nende sõidukite puhul, mis on registreeritud väljaspool neid sõidukeid kasutava ettevõtja asukohaliikmesriiki.

(12)

Komisjon peaks jälgima direktiivi 2006/1/EÜ rakendamist ja mõju ning koostama hiljemalt nelja aasta möödumisel käesoleva direktiivi ülevõtmise kuupäevast aruande. Kõnealuses aruandes tuleks võtta igakülgselt arvesse, millist mõju avaldab käesolev direktiiv liiklusohutusele, keskkonnale, tulenevalt muutustest sõidukiparkide vanuses ja nende koosseisu kuuluvates sõidukiliikides, ning maksutulule, pöörates erilist tähelepanu käesolevas direktiivis sätestatud piirangute põhjendamisele. Samuti tuleks aruandes hinnata, kas käesoleva direktiivi rakendamine on toonud kaasa raskusi normide, sealhulgas kabotaažireeglite täitmise tagamisel. Komisjon peaks seda aruannet arvesse võttes kaaluma, kas kõnealuses valdkonnas on vaja võtta edasisi meetmeid.

(13)

Kuna käesoleva direktiivi eesmärke ei suuda liikmesriigid piisavalt saavutada, küll aga saab neid autovedude ja käesoleva direktiiviga lahendatavate küsimuste piiriülese laadi tõttu paremini saavutada liidu tasandil, võib liit võtta meetmeid kooskõlas Euroopa Liidu lepingu artiklis 5 sätestatud subsidiaarsuse põhimõttega. Kõnealuses artiklis sätestatud proportsionaalsuse põhimõtte kohaselt ei lähe käesolev direktiiv nimetatud eesmärkide saavutamiseks vajalikust kaugemale.

(14)

Direktiivi 2006/1/EÜ tuleks seetõttu vastavalt muuta,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA DIREKTIIVI:

Artikkel 1

Direktiivi 2006/1/EÜ muudetakse järgmiselt.

1)

Artiklit 2 muudetakse järgmiselt:

a)

lõiget 1 muudetakse järgmiselt:

i)

sissejuhatav osa asendatakse järgmisega:

„1.   Iga liikmesriik lubab oma territooriumil selliste sõidukite kasutamist, mille on rentinud mõne teise liikmesriigi territooriumil asuvad ettevõtjad, tingimusel et:“;

ii)

punkt a asendatakse järgmisega:

„a)

sõiduk on registreeritud või kasutusele võetud vastavalt mis tahes liikmesriigi õigusaktidele ja kui see on kohaldatav, kasutatakse seda kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrustega (EÜ) nr 1071/2009 (*1) ja (EÜ) nr 1072/2009 (*2);

(*1)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 21. oktoobri 2009. aasta määrus (EÜ) nr 1071/2009, millega kehtestatakse ühiseeskirjad autoveo-ettevõtja tegevusalal tegutsemise tingimuste kohta ja tunnistatakse kehtetuks nõukogu direktiiv 96/26/EÜ (ELT L 300, 14.11.2009, lk 51)."

(*2)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 21. oktoobri 2009. aasta määrus (EÜ) nr 1072/2009 rahvusvahelisele autoveoturule juurdepääsu käsitlevate ühiseeskirjade kohta (ELT L 300, 14.11.2009, lk 72).“;"

b)

lõike 2 sissejuhatav osa asendatakse järgmisega:

„2.   Lõike 1 punktides a–d loetletud tingimuste täitmise tõendamiseks tuleb esitada paberil või elektroonilisel kujul järgmised dokumendid, mida tuleb hoida sõidukis:“.

2)

Artikkel 3 asendatakse järgmisega:

„Artikkel 3

1.   Liikmesriigid võtavad vajalikud meetmed, millega tagada, et nende territooriumil asuvad ettevõtjad võivad kaupade autoveoks kasutada renditud sõidukeid nende omandis olevate sõidukitega samadel tingimustel, kui artiklis 2 sätestatud tingimused on täidetud.

2.   Kui renditud sõiduk on registreeritud või kasutusele võetud vastavalt teise liikmesriigi õigusaktidele, võib autoveo-ettevõtja asukohaliikmesriik:

a)

piirata renditud sõiduki oma territooriumil kasutamise aega, tingimusel et samal autoveo-ettevõtjal võimaldatakse kasutada renditud sõidukit vähemalt kaks järjestikust kuud igal konkreetsel kalendriaastal; sellisel juhul võib liikmesriik nõuda, et rendilepingu kestus ei ületaks kõnealuse liikmesriigi määratud tähtaega;

b)

nõuda, et renditud sõiduk registreeritaks kooskõlas riiklike registreerimist käsitlevate õigusnormidega pärast vähemalt 30 päevase ajavahemiku möödumist; sellisel juhul võib liikmesriik nõuda, et rendilepingu kestus ei ületaks registreerimisnõude kohaldamise eelse kasutamise kestust;

c)

piirata selliste renditud sõidukite arvu, mida ettevõtja võib kasutada, tingimusel et minimaalne sõidukite arv on vähemalt 25 % määruse (EÜ) nr 1071/2009 artikli 5 lõike 1 punkti g kohaselt ettevõtja käsutuses olevast kaubaveokite pargist kas renditud sõiduki kasutamisele eelneva aasta 31. detsembri seisuga või selle päeva seisuga, mil ettevõtja asub renditud sõidukit kasutama, sõltuvalt liikmesriigi kindlaksmääratud korrast; kui aga ettevõtja sõidukipargis on rohkem kui üks ja vähem kui neli sõidukit, siis on tal lubatud kasutada vähemalt ühte sellist sõidukit; käesoleva punkti kohane minimaalne arv viitab kaubaveokitele, mis on ettevõtja käsutuses kui kõnealuse liikmesriigi õigusaktide kohaselt registreeritud või kasutusele võetud sõidukid;

d)

piirata selliste sõidukite kasutamist omal kulul toimuvateks vedudeks.“

3)

Lisatakse järgmine artikkel:

„Artikkel 3a

1.   Liikmesriigid võtavad vajalikud meetmed tagamaks, et sellise renditud sõiduki registreerimisnumber, mida kasutab ettevõtja, kes tegeleb kaupade autoveoga rendi või tasu eest, kantakse määruse (EÜ) nr 1071/2009 artiklis 16 osutatud riiklikesse elektroonilistesse registritesse.

2.   Liikmesriikide pädevad asutused teevad tihedat koostööd ning annavad kiiresti üksteisele vastastikust abi ja kogu asjakohast teavet, et hõlbustada käesoleva direktiivi rakendamist ja täitmise tagamist. Selleks määravad liikmesriigid riikliku kontaktpunkti, mis vastutab teabe teiste liikmesriikidega vahetamise eest.

3.   Lõikes 1 osutatud teabevahetus toimub Euroopa autoveo-ettevõtjate registri (ERRU) kaudu, nagu on sätestatud komisjoni rakendusmääruses (EL) 2016/480 (*3).

4.   Liikmesriigid tagavad, et kooskõlas käesoleva artikliga neile edastatud teavet kasutatakse üksnes seoses nende küsimustega, mille jaoks seda taotleti. Igasugune isikuandmete töötlemine peab toimuma üksnes käesoleva direktiivi järgimise eesmärgil ning olema kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EL) 2016/679 (*4).

5.   Vastastikust halduskoostööd tehakse ja haldusabi antakse tasuta.

6.   Teabe taotlemine ei takista pädevatel asutustel võtta vastavalt asjakohasele liidu või liikmesriikide õigusele meetmeid, et uurida ja ennetada käesoleva direktiivi ülevõtmisest tulenevaid väidetavaid õigusnormide rikkumisi.

7.   Liikmesriigid võtavad vajalikud meetmed tagamaks, et käesoleva artikli lõikes 1 osutatud andmete töötlemine on kooskõlas määruse (EÜ) nr 1071/2009 artikli 16 lõike 2 punktis g osutatud teabe suhtes kohaldatavate nõuetega, mida on täpsustatud kõnealuse määruse artikli 16 lõike 2 kolmandas ja viiendas lõigus ning artikli 16 lõigetes 3 ja 4.

8.   Hiljemalt 14 kuu möödumisel Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2006/22/EÜ (*5) artikli 9 lõike 1 teises lõigus osutatud riskiastme arvutamise ühtse valemi kehtestamist käsitleva rakendusakti vastuvõtmisest võtab komisjon rakendusaktidega vastu riiklikesse elektroonilistesse registritesse kantavate andmete miinimumnõuded, et võimaldada registrite omavahelist ühendamist ning määrata kindlaks funktsioonid, mida on vaja, et kõnealune teave oleks pädevatele asutustele kättesaadav teel toimuvate kontrollide käigus. Kõnealused miinimumnõuded ja funktsioonid vastavad määruse (EÜ) nr 1071/2009 artikli 16 lõike 6 kohaselt kehtestatud nõuetele ja funktsioonidele. Nimetatud rakendusaktid võetakse vastu kooskõlas käesoleva direktiivi artikli 5b lõikes 2 osutatud nõuandemenetlusega.

9.   Liikmesriigid tagavad, et lõikes 1 osutatud andmed on pädevate asutuste jaoks kättesaadavad teel toimuvate kontrollide käigus.

(*3)  Komisjoni 1. aprilli 2016. aasta rakendusmäärus (EL) 2016/480, millega kehtestatakse autoveo-ettevõtjate riiklike elektrooniliste registrite omavahelist ühendamist käsitlevad ühiseeskirjad ja tunnistatakse kehtetuks määrus (EL) nr 1213/2010 (ELT L 87, 2.4.2016, lk 4)."

(*4)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 27. aprilli 2016. aasta määrus (EL) 2016/679 füüsiliste isikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete vaba liikumise ning direktiivi 95/46/EÜ kehtetuks tunnistamise kohta (isikuandmete kaitse üldmäärus) (ELT L 119, 4.5.2016, lk 1)."

(*5)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 15. märtsi 2006. aasta direktiiv 2006/22/EÜ, mis käsitleb määruste (EÜ) nr 561/2006 ja (EL) nr 165/2014 ning direktiivi 2002/15/EÜ rakendamise miinimumtingimusi seoses autovedudega seotud sotsiaalõigusnormidega ja millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu direktiiv 88/599/EMÜ (ELT L 102, 11.4.2006, lk 35).“"

4)

Lisatakse järgmised artiklid:

„Artikkel 5a

Komisjon esitab 7. augustiks 2027 Euroopa Parlamendile ja nõukogule aruande käesoleva direktiivi rakendamise ja mõju kohta. Kõnealune aruanne sisaldab teavet muus liikmesriigis kui sõidukit rentiva ettevõtja asukohaliikmesriigis renditud sõidukite kasutamise kohta. Aruandes pööratakse erilist tähelepanu sellele, milline on mõju liiklusohutusele, keskkonnale, maksutulule ja kabotaažireeglite täitmise tagamisele kooskõlas määrusega (EÜ) nr 1072/2009. Kõnealuse aruande alusel hindab komisjon, kas on vaja teha ettepanek täiendavate meetmete kohta.

Artikkel 5b

1.   Komisjoni abistab Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 165/2014 (*6) artikli 42 lõike 1 alusel loodud komitee. Nimetatud komitee on komitee Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 182/2011 (*7) tähenduses.

2.   Käesolevale lõikele viitamisel kohaldatakse määruse (EL) nr 182/2011 artiklit 4.

(*6)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 4. veebruari 2014. aasta määrus (EL) nr 165/2014 autovedudel kasutatavate sõidumeerikute kohta, millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EMÜ) nr 3821/85 autovedudel kasutatavate sõidumeerikute kohta ning muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EÜ) nr 561/2006, mis käsitleb teatavate autovedusid käsitlevate sotsiaalõigusnormide ühtlustamist (ELT L 60, 28.2.2014, lk 1)."

(*7)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. veebruari 2011. aasta määrus (EL) nr 182/2011, millega kehtestatakse eeskirjad ja üldpõhimõtted, mis käsitlevad liikmesriikide läbiviidava kontrolli mehhanisme, mida kohaldatakse komisjoni rakendamisvolituste teostamise suhtes (ELT L 55, 28.2.2011, lk 13).“"

Artikkel 2

1.   Liikmesriigid jõustavad käesoleva direktiivi järgimiseks vajalikud õigus- ja haldusnormid 6. augustiks 2023. Liikmesriigid teatavad nendest viivitamata komisjonile.

Kui liikmesriigid need normid vastu võtavad, lisavad nad nende ametlikul avaldamisel nendesse või nende juurde viite käesolevale direktiivile. Sellise viitamise viisi näevad ette liikmesriigid.

2.   Liikmesriigid edastavad komisjonile käesoleva direktiiviga reguleeritavas valdkonnas nende poolt vastu võetud põhiliste õigusnormide teksti.

Artikkel 3

Käesolev direktiiv jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Artikkel 4

Käesolev direktiiv on adresseeritud liikmesriikidele.

Strasbourg, 6. aprill 2022

Euroopa Parlamendi nimel

president

R. METSOLA

Nõukogu nimel

eesistuja

C. BEAUNE


(1)  ELT C 129, 11.4.2018, lk 71.

(2)  ELT C 176, 23.5.2018, lk 57.

(3)  Euroopa Parlamendi 15. jaanuari 2019. aasta seisukoht (ELT C 411, 27.11.2020, lk 258) ja nõukogu 20. detsembri 2021. aasta esimese lugemise seisukoht (Euroopa Liidu Teatajas seni avaldamata). Euroopa Parlamendi 5. aprilli 2022. aasta seisukoht (Euroopa Liidu Teatajas seni avaldamata).

(4)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 18. jaanuari 2006. aasta direktiiv 2006/1/EÜ ilma juhita renditud sõidukite kasutamise kohta kaupade autoveol (ELT L 33, 4.2.2006, lk 82).

(5)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 21. oktoobri 2009. aasta määrus (EÜ) nr 1072/2009 rahvusvahelisele autoveoturule juurdepääsu käsitlevate ühiseeskirjade kohta (ELT L 300, 14.11.2009, lk 72).

(6)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 21. oktoobri 2009. aasta määrus (EÜ) nr 1071/2009, millega kehtestatakse ühiseeskirjad autoveo-ettevõtja tegevusalal tegutsemise tingimuste kohta ja tunnistatakse kehtetuks nõukogu direktiiv 96/26/EÜ (ELT L 300, 14.11.2009, lk 51).

(7)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. veebruari 2011. aasta määrus (EL) nr 182/2011, millega kehtestatakse eeskirjad ja üldpõhimõtted, mis käsitlevad liikmesriikide läbiviidava kontrolli mehhanisme, mida kohaldatakse komisjoni rakendamisvolituste teostamise suhtes (ELT L 55, 28.2.2011, lk 13).


II Muud kui seadusandlikud aktid

MÄÄRUSED

16.5.2022   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 137/7


KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2022/739,

13. mai 2022,

millega muudetakse rakendusmäärust (EL) 2020/761 kodulindude impordi teatavate tariifikvootide haldamise ja Dominikaani Vabariiki piimapulbri eksportimise tariifikvoodi haldamise osas

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 17. detsembri 2013. aasta määrust (EL) nr 1308/2013, millega kehtestatakse põllumajandustoodete ühine turukorraldus ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrused (EMÜ) nr 922/72, (EMÜ) nr 234/79, (EÜ) nr 1037/2001 ja (EÜ) nr 1234/2007, (1) eriti selle artikli 187 esimese lõigu punkte a ja b,

ning arvestades järgmist:

(1)

Komisjoni rakendusmääruses (EL) 2020/761 (2) on sätestatud eeskirjad selliste põllumajandustoodete impordi- ja eksporditariifikvootide haldamiseks, mille suhtes kohaldatakse impordi- ja ekspordilitsentside süsteemi; samuti avatakse nimetatud rakendusmäärusega teatavate põllumajandustoodete impordi- ja eksporditariifikvoodid ning nähakse ette erieeskirjad nende tariifikvootide haldamiseks.

(2)

Rakendusmääruse (EL) 2020/761 artikliga 55 avati tariifikvoot EList pärit piimapulbri eksportimiseks Dominikaani Vabariiki. Kvoot avati kõikidele CN-koodide 0402 10, 0402 21 ja 0402 29 alla kuuluvatele toodetele.

(3)

Praegu hõlmab see ekspordikvoot 13 CN-koodi. Et hõlbustada piimapulbri kõnealust eksporti Dominikaani Vabariiki, peaks ekspordilitsents seega kehtima kõigi kõnealuse kvoodiga hõlmatud CN-koodide alla kuuluvate toodete suhtes, olenemata taotluses sõnaselgelt nimetatud CN-koodidest.

(4)

Komisjoni delegeeritud määrus (EL) 2020/760 (3) täiendab määrust (EL) nr 1308/2013 impordi- ja eksporditariifikvootide litsentside alusel haldamise eeskirjade osas.

(5)

Delegeeritud määruse (EL) 2020/760 artikli 9 lõikes 6 on sätestatud, et järjekorranumbritega 09.4211, 09.4212, 09.4213 ja 09.4290 tähistatud tariifikvootide rühmade individuaalse kvoodi arvutamiseks kumuleeritakse selliste toodete kogused, mis on liidus vabasse ringlusse lubatud ja mis kuuluvad rühma kvootide järjekorranumbrite alla.

(6)

Rakendusmääruse (EL) 2020/761 XII lisas on järjekorranumbritega 09.4211 ja 09.4212 tariifikvootide kehtivusperioodid jagatud alaperioodideks, järjekorranumbritega 09.4213 ja 09.4290 tariifikvootide kehtivusperioodid aga mitte, mis muudab individuaalse kvoodi arvutamise eriti keeruliseks.

(7)

Individuaalse kvoodi arvutamise lihtsustamiseks on asjakohane jagada järjekorranumbrite 09.4213 ja 09.4290 puhul kvoodiperioodid samadeks alaperioodideks, mis on sätestatud järjekorranumbrite 09.4211 ja 09.4212 puhul.

(8)

Seepärast tuleks rakendusmäärust (EL) 2020/761 vastavalt muuta.

(9)

Käesoleva määrusega ette nähtud meetmed on kooskõlas põllumajandusturgude ühise korralduse komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Rakendusmääruse (EL) 2020/761 muudatused

Rakendusmäärust (EL) 2020/761 muudetakse järgmiselt:

1)

artikli 56 lõike 3 punkt b asendatakse järgmisega:

„b)

lahtrisse 20 märgitakse:

„Rakendusmäärus (EL) 2020/761

Ühelt poolt CARIFORUMi riikide ning teiselt poolt Euroopa Ühenduse ja selle liikmesriikide vahelise majanduspartnerluslepingu (mille allakirjutamine ja esialgne kohaldamine on heaks kiidetud nõukogu otsusega 2008/805/EÜ) III lisa 2. liites on sätestatud piimapulbri tariifikvoot ajavahemikuks 1. juuli 20… – 30. juuni 20….

Ekspordilitsents kehtib kõigi rakendusmääruse (EL) 2020/761 artikli 55 lõikes 2 osutatud CN-koodide alla kuuluvate toodete puhul.““

2)

XII lisa muudetakse vastavalt käesoleva määruse lisale.

Artikkel 2

Jõustumine

Käesolev määrus jõustub seitsmendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Seda kohaldatakse tariifikvootide kehtivusperioodide suhtes, mis algavad pärast käesoleva määruse jõustumist.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 13. mai 2022

Komisjoni nimel

president

Ursula VON DER LEYEN


(1)  ELT L 347, 20.12.2013, lk 671.

(2)  Komisjoni 17. detsembri 2019. aasta rakendusmäärus (EL) 2020/761, millega kehtestatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruste (EL) nr 1306/2013, (EL) nr 1308/2013 ja (EL) nr 510/2014 rakenduseeskirjad seoses tariifikvootide litsentside abil haldamise süsteemiga (ELT L 185, 12.6.2020, lk 24).

(3)  Komisjoni 17. detsembri 2019. aasta delegeeritud määrus (EL) 2020/760, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 1308/2013 seoses impordi- ja eksporditariifikvootide litsentside alusel haldamise eeskirjadega ning täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 1306/2013 seoses tariifikvootide haldamisel tagatiste esitamisega (ELT L 185, 12.6.2020, lk 1).


LISA

Rakendusmääruse (EL) 2020/761 XII lisa muudetakse järgmiselt:

1)

järjekorranumbriga 09.4213 tähistatud tariifikvooti käsitlevat tabelit muudetakse järgmiselt:

a)

rida „Tariifikvoodi alaperioodid“ asendatakse järgmisega:

Tariifikvoodi alaperioodid

1. juuli – 30. september

1. oktoober – 31. detsember

1. jaanuar – 31. märts

1. aprill – 30. juuni“

b)

rida „Kogus kilogrammides“ asendatakse järgmisega:

Kogus kilogrammides

368 000  kg, mis on jagatud järgmiselt:

30 % alaperioodiks 1. juulist 30. septembrini;

30 % alaperioodiks 1. oktoobrist 31. detsembrini;

20 % alaperioodiks 1. jaanuarist 31. märtsini;

20 % alaperioodiks 1. aprillist 30. juunini“

2)

järjekorranumbriga 09.4290 tähistatud tariifikvooti käsitlevat tabelit muudetakse järgmiselt:

a)

rida „Tariifikvoodi alaperioodid“ asendatakse järgmisega:

Tariifikvoodi alaperioodid

1. juuli – 30. september

1. oktoober – 31. detsember

1. jaanuar – 31. märts

1. aprill – 30. juuni“

b)

rida „Kogus kilogrammides“ asendatakse järgmisega:

Kogus kilogrammides

456 000  kg, mis on jagatud järgmiselt:

30 % alaperioodiks 1. juulist 30. septembrini;

30 % alaperioodiks 1. oktoobrist 31. detsembrini;

20 % alaperioodiks 1. jaanuarist 31. märtsini;

20 % alaperioodiks 1. aprillist 30. juunini“


16.5.2022   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 137/10


KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2022/740,

13. mai 2022,

mis käsitleb toimeaine 1,3-dikloropropeeni heaks kiitmata jätmist vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EÜ) nr 1107/2009 taimekaitsevahendite turulelaskmise kohta

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 21. oktoobri 2009. aasta määrust (EÜ) nr 1107/2009 taimekaitsevahendite turulelaskmise ja nõukogu direktiivide 79/117/EMÜ ja 91/414/EMÜ kehtetuks tunnistamise kohta, (1) eriti selle artikli 13 lõiget 2,

ning arvestades järgmist:

(1)

Dow AgroSciences ja Kanesho Soil Treatment SPRL/BVBA esitasid 2. märtsil 2015 Hispaaniale (edaspidi „referentliikmesriik“) taotluse toimeaine 1,3-dikloropropeeni heakskiitmiseks vastavalt määruse (EÜ) nr 1107/2009 artikli 7 lõikele 1.

(2)

Vastavalt määruse (EÜ) nr 1107/2009 artikli 9 lõikele 3 teatas referentliikmesriik 7. juulil 2015 taotlejatele, teistele liikmesriikidele, komisjonile ja Euroopa Toiduohutusametile (edaspidi „toiduohutusamet“), et taotlus on vastuvõetav.

(3)

Nimetatud toimeaine mõju inimeste ja loomade tervisele ja keskkonnale on taotlejate kavandatud kasutusala puhul hinnatud kooskõlas määruse (EÜ) nr 1107/2009 artikli 11 lõigetega 2 ja 3. Referentliikmesriik esitas esialgse hindamisaruande komisjonile ja toiduohutusametile 17. märtsil 2017.

(4)

Vastavalt määruse (EÜ) nr 1107/2009 artikli 12 lõikele 1 edastas toiduohutusamet referentliikmesriigilt saadud esialgse hindamisaruande taotlejale ja teistele liikmesriikidele ning korraldas selle kohta avaliku konsultatsiooni.

(5)

Vastavalt määruse (EÜ) nr 1107/2009 artikli 12 lõikele 3 nõudis toiduohutusamet, et taotlejad esitaksid liikmesriikidele, komisjonile ja toiduohutusametile täiendavat teavet.

(6)

Referentliikmesriik hindas täiendavat teavet ja esitas toiduohutusametile oma hinnangu ajakohastatud esialgse hindamisaruandena.

(7)

Liikmesriigid ja toiduohutusamet on esialgse hindamisaruande läbi vaadanud. Toiduohutusamet esitas komisjonile oma järeldused (2) toimeaine 1,3-dikloropropeeni riskihindamise kohta 8. oktoobril 2018.

(8)

Oma järelduses märkis toiduohutusamet, et toimikus esitatud kättesaadava teabe põhjal ei saanud ta lõpule viia riskihindamist tarbijate, ettevõtjate, töötajate, kõrvaliste isikute ja elanike osas ning tegi kindlaks võimalikud probleemid põhjavee, sihtrühma mittekuuluvate lülijalgsete (sh mesilased), lindude ja imetajate ning mullaorganismide osas kõigi iseloomulike kasutusviiside puhul.

(9)

Komisjon palus, et taotlejad esitaksid oma märkused toiduohutusameti järelduste kohta ning määruse (EÜ) nr 1107/2009 artikli 13 lõike 1 kohaselt esialgse läbivaatamisaruande kohta. Taotlejad esitasid oma märkused, mida analüüsiti põhjalikult.

(10)

Komisjon esitas oma läbivaatamisaruande ja käesoleva määruse eelnõu toimeaine 1,3-dikloropropeeni heakskiitmata jätmise kohta alalisele taime-, looma-, toidu- ja söödakomiteele 22. oktoobril 2021. Komisjon täheldas, et toiduohutusameti tuvastatud probleeme ei ole võimalik kõrvaldada ning seetõttu ei ole võimalik järeldada, et heakskiitmise kriteeriumid on täidetud.

(11)

Taotlejad võtsid oma 19. jaanuari 2022. aasta kirjaga 1,3-dikloropropeeni heakskiitmise taotluse tagasi. Seetõttu ei tohiks 1,3-dikloropropeeni heaks kiita.

(12)

Käesolev määrus ei piira õigust esitada määruse (EÜ) nr 1107/2009 artikli 7 kohaselt uut taotlust 1,3-dikloropropeeni heakskiitmiseks.

(13)

Käesoleva määrusega ettenähtud meetmed on kooskõlas alalise taime-, looma-, toidu- ja söödakomitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Toimeaine heakskiitmata jätmine

Toimeainet 1,3-dikloropropeeni ei kiideta heaks.

Artikkel 2

Jõustumine

Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 13. mai 2022

Komisjoni nimel

president

Ursula VON DER LEYEN


(1)  ELT L 309, 24.11.2009, lk 1.

(2)  EFSA Journal 2018;16(11):5464, „Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance (EZ)-1,3-Dichloropropene“ („Järeldused toimeaine (EZ)-1,3-dikloropropeeni pestitsiidina kasutamise riskihindamist käsitleva vastastikuse eksperdiarvamuse kohta“) doi:10.2903/j.efsa.2018.5464.


16.5.2022   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 137/12


KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2022/741,

13. mai 2022,

ELi kooskõlastatud mitmeaastase kontrolliprogrammi kohta aastateks 2023, 2024 ja 2025, millega tagatakse vastavus pestitsiidijääkide piirnormidele ja hinnatakse tarbijate kokkupuudet taimses ja loomses toidus või selle pinnal esinevate pestitsiidijääkidega ning tunnistatakse kehtetuks rakendusmäärus (EL) 2021/601

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 23. veebruari 2005. aasta määrust (EÜ) nr 396/2005 taimses ja loomses toidus ja söödas või nende pinnal esinevate pestitsiidide jääkide piirnormide ja nõukogu direktiivi 91/414/EMÜ muutmise kohta, (1) eriti selle artikli 29 lõiget 2,

ning arvestades järgmist:

(1)

Komisjoni määrusega (EÜ) nr 1213/2008 (2) kehtestati esimene kooskõlastatud mitmeaastane ühenduse kontrolliprogramm aastateks 2009, 2010 ja 2011. Kõnealune programm on jätkunud järjestikuste määruste alusel, millest viimane on komisjoni rakendusmäärus (EL) 2021/601 (3).

(2)

Kolmkümmend kuni nelikümmend toodet moodustavad liidus inimeste toiduvaliku põhikomponendid. Kuna kolme aasta jooksul toimub pestitsiidide kasutamises olulisi muutusi, tuleks neis toodetes esinevaid pestitsiide uurida kolmeaastaste tsüklitena, et hinnata tarbijate kokkupuudet pestitsiididega ning seda, kuidas kohaldatakse ELi õigusakte.

(3)

Euroopa Toiduohutusamet (edaspidi „toiduohutusamet“) esitas teadusliku aruande pestitsiidide kontrolliprogrammi väljatöötamise hindamise kohta (4). Toiduohutusamet jõudis järeldusele, et kui valida vähemalt 32 eri tootest 683 proovi, on jääkide piirnormi ületatud nendest hinnanguliselt üle 1 % puhul, kusjuures veapiir on 0,75 %. Selliste proovide võtmine tuleks jaotada liikmesriikide vahel vastavalt elanike arvule, nii et igal aastal võetaks vähemalt 12 proovi toote kohta.

(4)

Arvesse võeti liidu eelmiste ametlike kontrolliprogrammide analüüsitulemused, et tagada, et kontrolliprogrammiga hõlmatud pestitsiidide valik oleks kasutatavate pestitsiidide suhtes tüüpiline.

(5)

Komisjoni veebisaidil (5) on avaldatud juhised kvaliteedikontrollianalüüside tegemiseks ja valideerimiseks toidus ja söödas olevate pestitsiidijääkide analüüsimisel.

(6)

Kui pestitsiidijäägi määratluses on muid toimeaineid, metaboliite ja/või lagunemis- või reaktsioonisaadusi, tuleks selliste ühendite kohta eraldi aru anda, kui neid on eraldi mõõdetud (6).

(7)

Liikmesriigid, komisjon ja toiduohutusamet on andmete esitamiseks kokku leppinud rakendusmeetmed, näiteks proovikirjeldusstandardi 2. versiooni (Standard Sample Description version 2) ja kemikaalide seire aruandluse suunise (Chemical Monitoring Reporting Guideline), mida kasutatakse pestitsiidijääkide analüüsi tulemuste esitamiseks.

(8)

Proovivõtumenetluse puhul tuleks kohaldada komisjoni direktiivi 2002/63/EÜ, (7) mis sisaldab codex alimentarius’e komisjoni soovitusi proovivõtumeetodite ja -korra kohta.

(9)

Vaja on hinnata ka seda, kas järgitakse imikute ja väikelaste toidu pestitsiidijääkide piirnorme, mis on sätestatud komisjoni delegeeritud määruse (EL) 2016/127 (8) artiklis 4, komisjoni delegeeritud määruse (EL) 2016/128 (9) artiklis 3, komisjoni direktiivi 2006/125/EÜ (10) artiklis 7, kusjuures arvesse võetakse üksnes määruses (EÜ) nr 396/2005 sätestatud pestitsiidijääkide määratlusi.

(10)

Mis puutub üksiku jäägi määramise meetoditesse, siis peaksid liikmesriigid saama teha kohustuslikke analüüse ametlikes laborites, kus juba kasutatakse nõutavaid valideeritud meetodeid.

(11)

Liikmesriigid peaksid esitama eelmise kalendriaasta andmed iga aasta 31. augustiks.

(12)

Järjestikuste mitmeaastaste programmide kattumisest tuleneva segaduse vältimiseks tuleks rakendusmäärus (EL) 2021/601 kehtetuks tunnistada. Seda tuleks siiski veel kohaldada 2022. aastal analüüsitavate proovide suhtes.

(13)

Käesoleva määrusega ette nähtud meetmed on kooskõlas alalise taime-, looma-, toidu- ja söödakomitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Liikmesriigid (11) võtavad 2023., 2024. ja 2025. aastal proove ja teevad analüüse pestitsiidijääkide määramiseks toodetes vastavalt pestitsiidide ja toodete kombinatsioonidele, mis on esitatud I lisas.

Igast tootest võetavate ja analüüsitavate proovide arv on sätestatud II lisas.

Artikkel 2

1.   Partii, millest proovid võetakse, valitakse juhuslikult.

Proovivõtmise kord, sealhulgas ühikute arv, peab olema kooskõlas direktiiviga 2002/63/EÜ.

2.   Kõiki proove, sealhulgas imikutele ja väikelastele ettenähtud toidu ning mahepõllumajandusest pärit toodete proove, analüüsitakse vastavalt määruses (EÜ) nr 396/2005 sätestatud pestitsiidijääkide määratlustele käesoleva määruse I lisas osutatud pestitsiidide suhtes.

3.   Imikutele ja väikelastele ettenähtud toidu puhul hinnatakse proove toodetest, mis on kasutusvalmis või mis muudetakse kasutusvalmiks tootja juhendi kohaselt, võttes arvesse direktiivis 2006/125/EÜ ning delegeeritud määrustes (EL) 2016/127 ja (EL) 2016/128 sätestatud jääkide piirnorme. Kui sellist toitu võib tarbida nii muutmata kujul kui ka kasutusvalmiks muudetuna, esitatakse tulemused muutmata kujul toote kohta.

Artikkel 3

Liikmesriigid esitavad 2023., 2024. ja 2025. aastal analüüsitud proovide analüüsitulemused vastavalt 2024., 2025. ja 2026. aasta 31. augustiks ameti määratud elektroonilises aruandlusvormingus.

Juhul kui pestitsiidijäägi määratlus hõlmab rohkem kui üht ühendit (toimeaine ja/või metaboliit või lagunemis- või reaktsioonisaadus), esitavad liikmesriigid analüüsitulemused vastavalt jäägi ametlikule määratlusele. Kõigi jäägi määratluse alla kuuluvate analüütide tulemused esitatakse eraldi iga aine kohta, mis on eraldi mõõdetud.

Artikkel 4

Rakendusmäärus (EL) 2021/601 tunnistatakse kehtetuks.

Seda kohaldatakse siiski veel 2022. aastal analüüsitavate proovide suhtes kuni 1. septembrini 2023.

Artikkel 5

Käesolev määrus jõustub 1. jaanuaril 2023.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 13. mai 2022

Komisjoni nimel

president

Ursula VON DER LEYEN


(1)  ELT L 70, 16.3.2005, lk 1.

(2)  Komisjoni 5. detsembri 2008. aasta määrus (EÜ) nr 1213/2008 kooskõlastatud mitmeaastase ühenduse kontrolliprogrammi kohta aastateks 2009, 2010 ja 2011, et tagada vastavus piirnormidele ja hinnata tarbijate kokkupuudet taimsetes ja loomsetes toiduainetes või nende pinnal esinevate pestitsiidijääkidega (ELT L 328, 6.12.2008, lk 9).

(3)  Komisjoni 13. aprilli 2021. aasta rakendusmäärus (EL) 2021/601 ELi kooskõlastatud mitmeaastase kontrolliprogrammi kohta aastateks 2022, 2023 ja 2024, millega tagatakse vastavus pestitsiidijääkide piirnormidele ja hinnatakse tarbijate kokkupuudet taimses ja loomses toidus või selle pinnal esinevate pestitsiidijääkidega (ELT L 127, 14.4.2021, lk 29).

(4)  Euroopa Toiduohutusamet, pesticide monitoring program: Design Assessment („Pestitsiidide seire programm, ülesehituse hindamine“), EFSA Journal 2015; 13(2): 4005.

(5)  Dokument SANTE/11312/2021.

(6)  SANCO/12574/2014, Working Document on the summing up of LOQs in case of complex residue definitions (komplekssete jääkide määratlemise korral määramispiiride liitmist käsitlev töödokument).

(7)  Komisjoni 11. juuli 2002. aasta direktiiv 2002/63/EÜ, millega kehtestatakse ühenduse proovivõtumeetodid taimsetes ja loomsetes saadustes sisalduvate ja nende pinnal esinevate pestitsiidide jääkide ametlikuks kontrollimiseks ning tunnistatakse kehtetuks direktiiv 79/700/EMÜ (EÜT L 187, 16.7.2002, lk 30).

(8)  Komisjoni 25. septembri 2015. aasta delegeeritud määrus (EL) 2016/127, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 609/2013 seoses imiku piimasegu ja jätkupiimasegu koostise ja teabe erinõuetega ning teabega imikute ja väikelaste toitmise kohta (ELT L 25, 2.2.2016, lk 1).

(9)  Komisjoni 25. septembri 2015. aasta delegeeritud määrus (EL) 2016/128, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 609/2013 seoses meditsiinilisel näidustusel kasutamiseks ettenähtud toidu koostise ja teabe erinõuetega (ELT L 25, 2.2.2016, lk 30).

(10)  Komisjoni 5. detsembri 2006. aasta direktiiv 2006/125/EÜ imikutele ja väikelastele mõeldud teraviljapõhiste töödeldud toitude ja muude imikutoitude kohta (ELT L 339, 6.12.2006, lk 16).

(11)  Iirimaa ja Põhja-Iirimaa protokolli (mis on Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigi Euroopa Liidust ja Euroopa Aatomienergiaühendusest väljaastumise lepingu lahutamatu osa) 2. lisa 24. jao ning artikli 5 lõike 4 kohaselt kohaldatakse käesolevat määrust Ühendkuningriigi suhtes ja Ühendkuningriigis Põhja-Iirimaa puhul ning viiteid liikmesriikidele käsitatakse kogu protokolli kohaldamisaja jooksul Ühendkuningriiki Põhja-Iirimaa osas hõlmavana.


I LISA

A OSA

Taimsed saadused, (1) millest tuleb proovid võtta 2023., 2024. ja 2025. aastal

2023

2024

2025

(a)

(b)

(c)

Apelsinid (2)

Lauaviinamarjad (2)

Õunad (2)

Pirnid (2)

Banaanid (2)

Maasikad (2)

Kiivid (2)

Greibid (2)

Virsikud (sh nektariinid ja samalaadsed hübriidid) (2)

Lillkapsad (2)

Baklažaanid (2)

Viinamarjavein (punane või valge) (kui veini konkreetne töötlemistegur ei ole teada, palutakse liikmesriikidel esitada veini puhul kasutatud töötlemistegurid)

Sibulad (2)

Spargelkapsad (2)

Aedsalatid (2)

Porgandid (2)

Melonid (2)

Peakapsad (2)

Kartulid (2)

Kultuurseened (2)

Tomatid (2)

Oad (kuivatatud) (2)

Harilik paprika (2)

Spinat (2)

Rukkiterad (3)

Nisuterad (3)

Kaeraterad (3)  (4),

Pruun riis (kooritud riis), mis on määratletud kui koorimata riis pärast seemnekesta eemaldamist (5).

Külmpressitud oliiviõli (kui õli konkreetne töötlemistegur ei ole teada, tuleb liikmesriikidel teatada kasutatud töötlemistegurid).

Odraterad (3)  (6),

B OSA

Loomset päritolu saadused, (1) millest tuleb proovid võtta 2023., 2024. ja 2025. aastal

2023

2024

2025

(f)

(d)

(e)

Kodulinnurasv (7)  (8)

Veiserasv (7)  (8)

Lehmapiim (9)

Veisemaks (7)

Kanamunad (7)  (10)

Searasv (7)  (8)

C OSA

Taimset päritolu toodetes või nende pinnal kontrollitavad pestitsiidijäägid või tootekombinatsioonid

 

2023

2024

2025

Märkused

2,4-D

(a)

(b)

(c)

Analüüsida üksnes apelsinides, lillkapsas, pruunis riisis ja kuivatatud ubades ning nende pinnal 2023. aastal; greipides, lauaviinamarjades, baklažaanides ja spargelkapsas ning nende pinnal 2024. aastal; aedsalatis, spinatis ja tomatites ning nende pinnal 2025. aastal.

2-fenüülfenool

(a)

(b)

(c)

 

Abamektiin

(a)

(b)

(c)

 

Aklonifeen

(a)

 

 

Analüüsida üksnes porgandites ja nende pinnal 2023. aastal.

Atsefaat

(a)

(b)

(c)

 

Atseetamipriid

(a)

(b)

(c)

 

Akrinatriin

(a)

(b)

(c)

 

Aldikarb

(a)

(b)

(c)

 

Aldriin ja dieldriin

(a)

(b)

(c)

 

Ametoktradiin

(a)

(b)

(c)

 

Metüülasiinfoss

(a)

(b)

(c)

 

Asoksüstrobiin

(a)

(b)

(c)

 

Bifentriin

(a)

(b)

(c)

 

Bifenüül

(a)

(b)

(c)

 

Bitertanool

(a)

(b)

(c)

 

Boskaliid

(a)

(b)

(c)

 

Bromiidioon

(a)

(b)

(c)

Analüüsida üksnes pruunis riisis ja selle pinnal 2023. aastal; paprikates ja nende pinnal 2024. aastal; aedsalatis ja tomatites ning nende pinnal 2025. aastal.

Bromopropülaat

(a)

(b)

(c)

 

Bupirimaat

(a)

(b)

(c)

 

Buprofesiin

(a)

(b)

(c)

 

Kaptaan

(a)

(b)

(c)

 

Karbarüül

(a)

(b)

(c)

 

Karbendasiim ja benomüül

(a)

(b)

(c)

 

Karbofuraan

(a)

(b)

(c)

 

Kloorantraniliprool

(a)

(b)

(c)

 

Klorofenapüür

(a)

(b)

(c)

 

Kloromekvaat

(a)

(b)

(c)

Analüüsida üksnes porgandites, pirnides, rukkiterades ja pruunis riisis ning nende pinnal 2023. aastal; baklažaanides, lauaviinamarjades, kultuurseentes ja nisuterades ning nende pinnal 2024. aastal; tomatites, kaera- ja odraterades ning nende pinnal 2025. aastal.

Klorotaloniil

(a)

(b)

(c)

 

Kloroprofaam

(a)

(b)

(c)

 

Kloropürifoss

(a)

(b)

(c)

 

Metüülkloropürifoss

(a)

(b)

(c)

 

Klofentesiin

(a)

(b)

(c)

 

Klotianidiin

(a)

(b)

(c)

 

Tsüantraniliprool

(a)

(b)

(c)

 

Tsüasofamiid

(a)

(b)

(c)

 

Tsüflufenamiid

(a)

(b)

(c)

 

Tsüflutriin

(a)

(b)

(c)

 

Tsümoksaniil

(a)

(b)

(c)

 

Tsüpermetriin

(a)

(b)

(c)

 

Tsüprokonasool

(a)

(b)

(c)

 

Tsüprodiniil

(a)

(b)

(c)

 

Tsüromasiin

(a)

(b)

(c)

Analüüsida üksnes kartulites, sibulates ja porgandites ning nende pinnal 2023. aastal; baklažaanides, paprikates, melonites ja kultuurseentes ning nende pinnal 2024. aastal; aedsalatis ja tomatites ning nende pinnal 2025. aastal.

Deltametriin

(a)

(b)

(c)

 

Diasinoon

(a)

(b)

(c)

 

Diklorofoss

(a)

(b)

(c)

 

Dikloraan

(a)

(b)

(c)

 

Dikofool

(a)

(b)

(c)

 

Dietofenkarb

(a)

(b)

(c)

 

Difenokonasool

(a)

(b)

(c)

 

Diflubensuroon

(a)

(b)

(c)

 

Dimetoaat

(a)

(b)

(c)

 

Dimetomorf

(a)

(b)

(c)

 

Dinikonasool

(a)

(b)

(c)

 

Difenüülamiin

(a)

(b)

(c)

 

Ditianoon

(a)

(b)

(c)

Analüüsida üksnes pirnides ja pruunis riisis ning nende pinnal 2023. aastal; lauaviinamarjades ja nende pinnal 2024. aastal; õuntes ja virsikutes ning nende pinnal 2025. aastal.

Ditiokarbamaadid

(a)

(b)

(c)

Analüüsida kõigis loetletud toidukaupades ja nende pinnal, välja arvatud spargelkapsad, lillkapsad, peakapsad, oliiviõli, vein ja sibulad.

Dodiin

(a)

(b)

(c)

 

Emamektiinbensoaat B1a, väljendatud emamektiinina

(a)

(b)

(c)

 

Endosulfaan

(a)

(b)

(c)

 

Epoksikonasool

(a)

(b)

(c)

 

Etefoon

(a)

(b)

(c)

Analüüsida üksnes apelsinides ja pirnides ning nende pinnal 2023. aastal; harilikes paprikates, nisuterades ja lauaviinamarjades ning nende pinnal 2024. aastal; õuntes, virsikutes, tomatites ja nende pinnal ning veinis 2025. aastal.

Etioon

(a)

(b)

(c)

 

Etirimool

(a)

(b)

(c)

 

Etofeenproks

(a)

(b)

(c)

 

Etoksasool

(a)

(b)

(c)

 

Etüleenoksiid

(a)

(b)

(c)

Analüüsida üksnes ubades (kuivatatud), rukkiterades ja riisis ning nende pinnal 2023. aastal; nisuterades ja nende pinnal 2024. aastal; odra- ja kaeraterades ning nende pinnal 2025. aastal.

Famoksadoon

(a)

(b)

(c)

 

Fenamidoon

(a)

(b)

(c)

 

Fenamifoss

(a)

(b)

(c)

 

Fenarimool

(a)

(b)

(c)

 

Fenasakviin

(a)

(b)

(c)

 

Fenbukonasool

(a)

(b)

(c)

 

Fenbutatinaoksiid

(a)

(b)

(c)

Analüüsida üksnes apelsinides ja pirnides ning nende pinnal 2023. aastal; baklažaanides, greipides, paprikates ja lauaviinamarjades ning nende pinnal 2024. aastal; õuntes, maasikates, virsikutes, tomatites ja nende pinnal ning veinis 2025. aastal.

Fenheksamiid

(a)

(b)

(c)

 

Fenitrotioon

(a)

(b)

(c)

 

Fenoksükarb

(a)

(b)

(c)

 

Fenpropatriin

(a)

(b)

(c)

 

Fenpropidiin

(a)

(b)

(c)

 

Fenpropimorf

(a)

(b)

(c)

 

Fenpürasamiin

(a)

(b)

(c)

 

Fenpüroksimaat

(a)

(b)

(c)

 

Fentioon

(a)

(b)

(c)

 

Fenvaleraat

(a)

(b)

(c)

 

Fiproniil

(a)

(b)

(c)

 

Flonikamiid

(a)

(b)

(c)

 

Fluasifop-P

(a)

(b)

(c)

Analüüsida üksnes lillkapsastes, kuivatatud ubades, kartulites ja porgandites ning nende pinnal 2023. aastal; baklažaanides, spargelkapsastes, harilikes paprikates ja nisuterades ning nende pinnal 2024. aastal; maasikates, peakapsastes, aedsalatis, spinatis ja tomatites ning nende pinnal 2025. aastal.

Flubeendiamiid

(a)

(b)

(c)

 

Fludioksoniil

(a)

(b)

(c)

 

Flufenoksuroon

(a)

(b)

(c)

 

Fluopikoliid

(a)

(b)

(c)

 

Fluopüraam

(a)

(b)

(c)

 

Flukviinkonasool

(a)

(b)

(c)

 

Flusilasool

(a)

(b)

(c)

 

Flutriafool

(a)

(b)

(c)

 

Fluksapüroksaad

(a)

(b)

(c)

 

Folpeet

(a)

(b)

(c)

 

Formetanaat

(a)

(b)

(c)

 

Fosetüül-Al

(a)

(b)

(c)

 

Fostiasaat

(a)

(b)

(c)

 

Glüfosaat

(a)

(b)

(c)

 

Ammooniumglufosinaat

(a)

(b)

(c)

 

Haloksüfop, sealhulgas haloksüfop-P

(a)

(b)

(c)

Analüüsida üksnes kuivatatud ubades ja nende pinnal 2023. aastal; spargelkapsastes, greipides, harilikes paprikates ja nisuterades ning nende pinnal 2024. aastal; maasikates ja peakapsastes ning nende pinnal 2025. aastal.

Heksakonasool

(a)

(b)

(c)

 

Heksütiasoks

(a)

(b)

(c)

 

Imasaliil

(a)

(b)

(c)

 

Imidaklopriid

(a)

(b)

(c)

 

Indoksakarb

(a)

(b)

(c)

 

Iprodioon

(a)

(b)

(c)

 

Iprovalikarb

(a)

(b)

(c)

 

Isokarbofoss

(a)

(b)

(c)

 

Isoprotiolaan

(a)

 

 

Analüüsida üksnes pruunis riisis ja selle pinnal 2023. aastal. Ainet ei analüüsita üheski tootes või selle pinnal 2024. ja 2025. aastal.

Metüülkresoksiim

(a)

(b)

(c)

 

λ-tsühalotriin

(a)

(b)

(c)

 

Linuroon

(a)

(b)

(c)

 

Lufenuroon

(a)

(b)

(c)

 

Malatioon

(a)

(b)

(c)

 

Maleiinhüdrasiid

(a)

 

 

Analüüsida üksnes sibulates ja kartulites ning nende pinnal 2023. aastal.

Mandipropamiid

(a)

(b)

(c)

 

Mepanipüriim

(a)

(b)

(c)

 

Mepikvaat

(a)

(b)

(c)

Analüüsida üksnes pirnides, rukkiterades ja pruunis riisis ning nende pinnal 2023. aastal; kultuurseentes ja nisuterades ning nende pinnal 2024. aastal; odra- ja kaeraterades ning nende pinnal 2025. aastal.

Metaflumisoon

(a)

(b)

(c)

 

Metalaksüül ja metalaksüül-M

(a)

(b)

(c)

 

Metamidofoss

(a)

(b)

(c)

 

Metidatioon

(a)

(b)

(c)

 

Metiokarb

(a)

(b)

(c)

 

Metomüül

(a)

(b)

(c)

 

Metoksüfenosiid

(a)

(b)

(c)

 

Metrafenoon

(a)

(b)

(c)

 

Monokrotofoss

(a)

(b)

(c)

 

Müklobutaniil

(a)

(b)

(c)

 

Ometoaat

(a)

(b)

(c)

 

Oksadiksüül

(a)

(b)

(c)

 

Oksamüül

(a)

(b)

(c)

 

Metüüloksüdemetoon

(a)

(b)

(c)

 

Paklobutrasool

(a)

(b)

(c)

 

Metüülparatioon

(a)

(b)

(c)

 

Penkonasool

(a)

(b)

(c)

 

Pentsükuroon

(a)

(b)

(c)

 

Pendimetaliin

(a)

(b)

(c)

 

Permetriin

(a)

(b)

(c)

 

Fosmeet

(a)

(b)

(c)

 

Pirimikarb

(a)

(b)

(c)

 

Metüülpirimifoss

(a)

(b)

(c)

 

Prokloraas

(a)

(b)

(c)

 

Protsümidoon

(a)

(b)

(c)

 

Profenofoss

(a)

(b)

(c)

 

Propamokarb

(a)

(b)

(c)

Analüüsida üksnes porgandites, lillkapsastes, sibulates ja kartulites ning nende pinnal 2023. aastal; lauaviinamarjades, melonites, baklažaanides, spargelkapsastes, harilikes paprikates ja nisuterades ning nende pinnal 2024. aastal; maasikates, peakapsastes, spinatis, aedsalatis, tomatites ja odraterades ning nende pinnal 2025. aastal.

Propargiit

(a)

(b)

(c)

 

Propikonasool

(a)

(b)

(c)

 

Propüsamiid

(a)

(b)

(c)

 

Prokinasiid

(a)

(b)

(c)

 

Prosulfokarb

(a)

(b)

(c)

 

Protiokonasool

(a)

(b)

(c)

Analüüsida üksnes porgandites, sibulates, rukkiterades ja pruunis riisis ning nende pinnal 2023. aastal; harilikes paprikates ja nisuterades ning nende pinnal 2024. aastal; peakapsastes, aedsalatis, tomatites, kaera- ja odraterades ning nende pinnal 2025. aastal.

Pümetrosiin

 

(b)

(c)

Ainet ei analüüsita üheski tootes ega selle pinnal 2023. aastal. Analüüsida üksnes baklažaanides, melonites ja paprikates ning nende pinnal 2024. aastal, peakapsastes, aedsalatis, maasikates, spinatis ja tomatites ning nende pinnal 2025. aastal.

Püraklostrobiin

(a)

(b)

(c)

 

Püridabeen

(a)

(b)

(c)

 

Püridalüül

(a)

(b)

(c)

 

Pürimetaniil

(a)

(b)

(c)

 

Püriproksüfeen

(a)

(b)

(c)

 

Kinoksüfeen

(a)

(b)

(c)

 

Spinosaad

(a)

(b)

(c)

 

Spinetoraam

(a)

(b)

(c)

 

Spirodiklofeen

(a)

(b)

(c)

 

Spiromesifeen

(a)

(b)

(c)

 

Spiroksamiin

(a)

(b)

(c)

 

Spirotetramaat

(a)

(b)

(c)

 

Sulfoksafloor

(a)

(b)

(c)

 

τ-fluvalinaat

(a)

(b)

(c)

 

Tebukonasool

(a)

(b)

(c)

 

Tebufenosiid

(a)

(b)

(c)

 

Tebufenpüraad

(a)

(b)

(c)

 

Teflubensuroon

(a)

(b)

(c)

 

Teflutriin

(a)

(b)

(c)

 

Terbutüülasiin

(a)

(b)

(c)

 

Tetrakonasool

(a)

(b)

(c)

 

Tetradifoon

(a)

(b)

(c)

 

Tiabendasool

(a)

(b)

(c)

 

Tiaklopriid

(a)

(b)

(c)

 

Tiametoksaam

(a)

(b)

(c)

 

Metüültiofanaat

(a)

(b)

(c)

 

Metüültolklofoss

(a)

(b)

(c)

 

Triadimefoon

(a)

(b)

(c)

 

Triadimenool

(a)

(b)

(c)

 

Tiodikarb

(a)

(b)

(c)

 

Triasofoss

(a)

(b)

(c)

 

Tritsüklasool

(a)

 

 

Analüüsida üksnes pruunis riisis ja selle pinnal 2023. aastal.

Trifloksüstrobiin

(a)

(b)

(c)

 

Triflumuroon

(a)

(b)

(c)

 

Vinklosoliin

(a)

(b)

(c)

 

D OSA

Loomset päritolu toodetes või nende pinnal kontrollitavad pestitsiidijäägid või tootekombinatsioonid

 

2023

2024

2025

Märkused

Aldriin ja dieldriin

(f)

(d)

(e)

 

Bifentriin

(f)

(d)

(e)

 

Klordaan

(f)

(d)

(e)

 

Kloropürifoss

(f)

(d)

(e)

 

Metüülkloropürifoss

(f)

(d)

(e)

 

Tsüpermetriin

(f)

(d)

(e)

 

DDT

(f)

(d)

(e)

 

Deltametriin

(f)

(d)

(e)

 

Diasinoon

(f)

(d)

(e)

 

Endosulfaan

(f)

(d)

(e)

 

Famoksadoon

(f)

(d)

(e)

 

Fenvaleraat

(f)

(d)

(e)

 

Fiproniil

(f)

(d)

(e)

 

Glüfosaat

(f)

(d)

(e)

 

Ammooniumglufosinaat

(f)

(d)

(e)

 

Heptakloor

(f)

(d)

(e)

 

Heksaklorobenseen

(f)

(d)

(e)

 

Heksaklorotsükloheksaan (HCH, α-isomeer)

(f)

(d)

(e)

 

Heksaklorotsükloheksaan (HCH, β-isomeer)

(f)

(d)

(e)

 

Indoksakarb

 

 

(e)

Analüüsida üksnes piimas 2025. aastal.

Lindaan

(f)

(d)

(e)

 

Metoksükloor

(f)

(d)

(e)

 

Paratioon

(f)

(d)

(e)

 

Pendimetaliin

(f)

(d)

(e)

 

Permetriin

(f)

(d)

(e)

 

Metüülpirimifoss

(f)

(d)

(e)

 


(1)  Töötlemata toodete selliste osade puhul, mille suhtes kohaldatakse jääkide piirnorme, tuleb analüüsida komisjoni määruse (EL) 2018/62 (ELT L 18, 23.1.2018, lk 1) I lisa A osas loetletud rühma või alarühma põhitoodet, kui ei ole sätestatud teisiti.

(2)  Analüüsida tuleb töötlemata tooteid. Kui proov võetakse külmutatud toodetest, tuleb esitada töötlemistegur, kui see on teada.

(3)  Kui rukki-, nisu-, kaera- ja odrateradest ei ole piisavalt kättesaadavaid proove, võib analüüsida ka rukki, nisu, kaera ja odra täisterajahu ning teatada töötlemisteguri.

(4)  Kui kaerateradest ei ole piisavat arvu kättesaadavaid proove, võib kaerateraproovide nõutud arvust selle osa, mida ei saanud võtta, lisada odraterade proovidele, mille tulemusena kaerateraproovide arv väheneb ja odrateraproovide arv proportsionaalselt suureneb.

(5)  Vajaduse korral võib analüüsida ka poleeritud riisiteri. Toiduohutusametile tuleb teatada, kas analüüsiti poleeritud või kooritud riisi. Kui analüüsiti poleeritud riisi, tuleb teatada töötlemistegur.

(6)  Kui odrateradest ei ole piisavat arvu kättesaadavaid proove, võib odrateraproovide nõutud arvust selle osa, mida ei saanud võtta, lisada kaeraterade proovidele, mille tulemusena odrateraproovide arv väheneb ja kaerateraproovide arv proportsionaalselt suureneb.

(7)  Analüüsida tuleb töötlemata tooteid. Kui proov võetakse külmutatud toodetest, tuleb esitada töötlemistegur, kui see on teada.

(8)  Lihast võib proove võtta ka vastavalt direktiivi 2002/63/EÜ (EÜT L 187, 16.7.2002, lk 30) lisa tabelile 3.

(9)  Analüüsida tuleb värsket (töötlemata) piima, samuti külmutatud, kuumutatud ja steriliseeritud, pastöriseeritud või filtreeritud piima.

(10)  Analüüsida tuleb kooreta terveid mune.


II LISA

Artiklis 1 viidatud proovide arv

1.   

Iga toote kohta võetav minimaalne proovide arv, mida analüüsitakse I lisas loetletud pestitsiidide suhtes, on sätestatud punktis 5.

2.   

Lisaks punkti 5 kohaselt nõutavatele proovidele:

peavad kõik liikmesriigid 2023. aastal võtma viis proovi imikute piimasegudest ja viis proovi jätkupiimasegudest ja neid analüüsima;

peavad kõik liikmesriigid 2024. aastal võtma kümme proovi teraviljapõhisest töödeldud imikutoidust ja neid analüüsima;

peavad kõik liikmesriigid 2025. aastal võtma kümme proovi muust imiku- ja väikelastetoidust kui imikute piimasegud, jätkupiimasegud ja teraviljapõhine töödeldud imikutoit ning neid analüüsima.

3.   

Mahepõllumajandusest pärit toiduainete proovid tuleb võimaluse korral võtta proportsionaalselt kõnealuste kaupade turuosaga igas liikmesriigis, kusjuures vähim proovide arv on üks.

4.   

Liikmesriik, kes kasutab mitme jäägi samaaegse määramise meetodeid, võib 5. punkti kohaselt võetavate ja analüüsitavate proovide puhul kasutada kuni 15 % ulatuses kvalitatiivseid sõeluuringumeetodeid. Kui kasutatakse kvalitatiivseid sõeluuringumeetodeid, tuleb ülejäänud arvu proovide analüüsimisel kasutada kvantitatiivseid mitme jäägi samaaegse määramise meetodeid.

Kui kvalitatiivse sõeluuringu tulemused on positiivsed, peab liikmesriik kvantitatiivsete tulemuste saamiseks kasutama tavapärast jääkide määramise meetodit.

5.   

Proovide aastane miinimumarv kauba kohta:

BE

15

 

LT

12

BG

15

LU

12

CZ

15

HU

15

DK

12

MT

12

DE

106

NL

20

EE

12

AT

15

IE

12

PL

51

EL

15

PT

15

ES

55

RO

22

FR

78

SI

12

HR

12

SK

12

IT

75

FI

12

CY

12

SE

15

LV

12

ÜK Põhja-Iirimaa osa  (1)

12

PROOVIDE KOGUARV: 683


(1)  Vastavalt Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigi Euroopa Liidust ja Euroopa Aatomienergiaühendusest väljaastumise lepingule, eriti Iirimaa ja Põhja-Iirimaa protokolli artikli 5 lõikele 4 koostoimes sama protokolli 2. lisaga, kohaldatakse käesolevat määrust Ühendkuningriigi suhtes ja Ühendkuningriigis seoses Põhja-Iirimaaga.


16.5.2022   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 137/25


KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2022/742,

13. mai 2022,

millega muudetakse rakendusmääruse (EL) 2021/404 V ja XIV lisa seoses Kanadat, Ühendkuningriiki ja Ameerika Ühendriike käsitlevate kannetega selliste kolmandate riikide loeteludes, millest on lubatud liitu tuua kodulindude, kodulindude paljundusmaterjali ning kodulindude ja uluklindude värske liha saadetisi

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 9. märtsi 2016. aasta määrust (EL) 2016/429 loomataudide kohta, millega muudetakse teatavaid loomatervise valdkonna õigusakte või tunnistatakse need kehtetuks (edaspidi „loomatervise määrus“), (1) eriti selle artikli 230 lõiget 1, artikli 232 lõiget 1 ja artikli 232 lõiget 3,

ning arvestades järgmist:

(1)

Määruse (EL) 2016/429 kohaselt peavad loomade, loomse paljundusmaterjali ja loomsete saaduste saadetised olema pärit kõnealuse määruse artikli 230 lõike 1 kohaselt loetellu kantud kolmandast riigist või territooriumilt või selle tsoonist või bioturvarühmikust.

(2)

Komisjoni delegeeritud määruses (EL) 2020/692 (2) on sätestatud loomatervisenõuded, millele peavad vastama teatavatesse liikidesse ja kategooriatesse kuuluvate loomade, loomse paljundusmaterjali või loomsete saaduste saadetised kolmandatest riikidest või territooriumidelt või nende tsoonidest või vesiviljelusloomade puhul bioturvarühmikutest liitu toomisel.

(3)

Komisjoni rakendusmäärusega (EL) 2021/404 (3) on kehtestatud selliste kolmandate riikide või territooriumide või nende tsoonide või bioturvarühmikute loetelud, millest on lubatud liitu tuua delegeeritud määruse (EL) 2020/692 kohaldamisalasse kuuluvate loomade, loomse paljundusmaterjali ja loomsete saaduste liike ja kategooriaid.

(4)

Täpsemalt on rakendusmääruse (EL) 2021/404 V ja XIV lisas esitatud selliste kolmandate riikide, territooriumide või nende tsoonide loetelud, millest on lubatud liitu tuua vastavalt kodulindude, kodulindude paljundusmaterjali ning kodulindude ja uluklindude värske liha saadetisi.

(5)

Kanada teatas komisjonile lindude kõrge patogeensusega gripi puhangust kodulindude seas. Puhangu kolle asub Kanadas Saskatchewani provintsis ning seda kinnitati 16. aprillil 2022 laborianalüüsiga (RT-PCR).

(6)

Kanada teatas komisjonile lindude kõrge patogeensusega gripi puhangust kodulindude seas. Puhangu kolle asub Kanadas Quebeci provintsis ning seda kinnitati 17. aprillil 2022 laborianalüüsiga (RT-PCR).

(7)

Lisaks teatas Kanada komisjonile lindude kõrge patogeensusega gripi puhangust kodulindude seas. Puhangu kolle asub Kanadas Alberta provintsis ning seda kinnitati 20. aprillil 2022 laborianalüüsiga (RT-PCR).

(8)

Kanada teatas komisjonile lindude kõrge patogeensusega gripi puhangust kodulindude seas. Puhangu kolle asub Kanadas Quebeci provintsis ning seda kinnitati 21. aprillil 2022 laborianalüüsiga (RT-PCR).

(9)

Lisaks teatas Kanada komisjonile neljast lindude kõrge patogeensusega gripi puhangust kodulindude seas: kaks puhangukollet on Kanadas Alberta provintsis, üks Kanadas Ontario provintsis ja üks Kanadas Saskatchewani provintsis ning seda kinnitati 22. aprillil 2022 laborianalüüsiga (RT-PCR).

(10)

Kanada teatas komisjonile lindude kõrge patogeensusega gripi puhangust kodulindude seas. Puhangu kolle asub Kanadas Manitoba provintsis ning seda kinnitati 23. aprillil 2022 laborianalüüsiga (RT-PCR).

(11)

Lisaks teatas Kanada komisjonile lindude kõrge patogeensusega gripi puhangust kodulindude seas. Puhangu kolle asub Kanadas Saskatchewani provintsis ning seda kinnitati 24. aprillil 2022 laborianalüüsiga (RT-PCR).

(12)

Kanada teatas komisjonile lindude kõrge patogeensusega gripi puhangust kodulindude seas. Puhangu kolle asub Kanadas New Brunswicki provintsis ning seda kinnitati 25. aprillil 2022 laborianalüüsiga (RT-PCR).

(13)

Lisaks teatas Kanada komisjonile kahest lindude kõrge patogeensusega gripi puhangust kodulindude seas: üks puhangukolle asub Kanadas Ontario provintsis ja teine Kanadas Saskatchewani provintsis ning seda kinnitati 26. aprillil 2022 laborianalüüsiga (RT-PCR).

(14)

Kanada teatas komisjonile lindude kõrge patogeensusega gripi puhangust kodulindude seas. Puhangu kolle asub Kanadas Alberta provintsis ning seda kinnitati 27. aprillil 2022 laborianalüüsiga (RT-PCR).

(15)

Lisaks teatasid Ameerika Ühendriigid komisjonile kolmest lindude kõrge patogeensusega gripi puhangust kodulindude seas: üks puhangukolle asub Ameerika Ühendriikides Kansase osariigis, üks Ameerika Ühendriikides Nebraska osariigis ja üks Ameerika Ühendriikides Pennsylvania osariigis ning seda kinnitati 27. aprillil 2022 laborianalüüsiga (RT-PCR).

(16)

Ameerika Ühendriigid teatasid komisjonile lindude kõrge patogeensusega gripi puhangust kodulindude seas. Puhangu kolle asub Ameerika Ühendriikides Michigani osariigis ning seda kinnitati 28. aprillil 2022 laborianalüüsiga (RT-PCR).

(17)

Lisaks teatasid Ameerika Ühendriigid komisjonile kolmest lindude kõrge patogeensusega gripi puhangust kodulindude seas: üks puhangukolle asub Ameerika Ühendriikides Colorado osariigis, üks Ameerika Ühendriikides Minnesota osariigis ja üks Ameerika Ühendriikides Pennsylvania osariigis ning seda kinnitati 29. aprillil 2022 laborianalüüsiga (RT-PCR).

(18)

Lisaks sellele teatasid Ameerika Ühendriigid komisjonile veel ühest lindude kõrge patogeensusega gripi puhangust kodulindude seas. Puhangu kolle asub Ameerika Ühendriikides Oklahoma osariigis ning seda kinnitati 30. aprillil 2022 laborianalüüsiga (RT-PCR).

(19)

Kanada ja Ameerika Ühendriikide veterinaarasutused kehtestasid asjaomaste ettevõtete ümber 10 km raadiusega kontrolltsooni ning rakendasid lindude kõrge patogeensusega gripi tõrjeks ja leviku piiramiseks hädatapmist.

(20)

Kanada ja Ameerika Ühendriigid esitasid komisjonile oma territooriumide epidemioloogilise olukorra kohta teavet, milles nad kirjeldasid ka meetmeid, mida nad on võtnud lindude kõrge patogeensusega gripi edasise leviku ärahoidmiseks. Komisjon on seda teavet hinnanud. Kõnealuse hinnangu alusel ja liidu loomatervise staatuse kaitsmiseks ei tohiks Kanada ja Ameerika Ühendriikide veterinaarasutuste poolt lindude kõrge patogeensusega gripi hiljutiste puhangute tõttu kehtestatud piirangutsoonidest kodulindude, kodulindude paljundusmaterjali ning kodulindude ja uluklindude värske liha saadetiste liitu toomist enam lubada.

(21)

Lisaks on Ühendkuningriik esitanud ajakohastatud teabe epidemioloogilise olukorra kohta oma territooriumil seoses lindude kõrge patogeensusega gripi kolme puhanguga linnukasvatusettevõtetes Ühendkuningriigis Inglismaal South Suffolkis Babergh’i omavalitsusüksuses Sudbury lähedal, mida kinnitati 8. detsembril 2021 ning Ühendkuningriigis Inglismaal Cheshire’i krahvkonnas Cheshire West & Chesteri omavalitsusüksuses Helsby lähedal, mida kinnitati 18. ja 22. detsembril 2021. Ühendkuningriik esitas ka teavet meetmete kohta, mida ta on võtnud kõnealuse taudi edasise leviku tõkestamiseks. Eelkõige on Ühendkuningriik pärast kõnealuseid lindude kõrge patogeensusega gripi puhanguid rakendanud selle taudi tõrjeks ja leviku piiramiseks hädatapmist. Lisaks sellele on Ühendkuningriik lõpetanud vajalike puhastus- ja desinfitseerimismeetmete võtmise pärast hädatapmise rakendamist oma territooriumil asuvates nakkusest tabandunud ettevõtetes.

(22)

Komisjon hindas Ühendkuningriigi esitatud teavet ja jõudis järeldusele, et kõrge patogeensusega linnugripi puhangud Ühendkuningriigis Inglismaal South Suffolkis Babergh’i omavalitsusüksuses Sudbury läheda ja Ühendkuningriigis Inglismaal Cheshire’i krahvkonnas Cheshire West & Chesteri omavalitsusüksuses Helsby lähedal asuvates linnukasvatusettevõtetes on likvideeritud ning et linnukasvatussaaduste toomine liitu Ühendkuningriigi piirkondadest, kust linnukasvatussaaduste toomine liitu oli kõnealuse puhangu tõttu peatatud, ei kujuta endast enam ohtu.

(23)

Seetõttu tuleks rakendusmääruse (EL) 2021/404 V ja XIV lisa vastavalt muuta.

(24)

Võttes arvesse lindude kõrge patogeensusega gripi praegust epidemioloogilist olukorda Kanadas, Ühendkuningriigis ja Ameerika Ühendriikides ning selle taudi liitu sissetoomise suurt ohtu, peaksid käesoleva määrusega rakendusmäärusesse (EL) 2021/404 tehtavad muudatused jõustuma kiiremas korras.

(25)

Käesoleva määrusega ettenähtud meetmed on kooskõlas alalise taime-, looma-, toidu- ja söödakomitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Rakendusmääruse (EL) 2021/404 V ja XIV lisa muudetakse vastavalt käesoleva määruse lisale.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub järgmisel päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 13. mai 2022

Komisjoni nimel

president

Ursula VON DER LEYEN


(1)  ELT L 84, 31.3.2016, lk 1.

(2)  Komisjoni 30. jaanuari 2020. aasta delegeeritud määrus (EL) 2020/692, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) 2016/429 seoses teatavate loomade, loomse paljundusmaterjali ja loomsete saaduste saadetiste liitu sissetoomise ning nende järgneva liikumise ja käitlemise eeskirjadega (ELT L 174, 3.6.2020, lk 379).

(3)  Komisjoni 24. märtsi 2021. aasta rakendusmäärus (EL) 2021/404, millega kehtestatakse selliste kolmandate riikide, territooriumide või nende tsoonide loetelud, millest on lubatud liitu tuua loomi, loomset paljundusmaterjali ja loomseid saadusi kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EL) 2016/429 (ELT L 114, 31.3.2021, lk 1).


LISA

Rakendusmääruse (EL) 2021/404 V ja XIV lisa muudetakse järgmiselt.

(1)

V lisa muudetakse järgmiselt:

a)

1. osa muudetakse järgmiselt:

i)

Kanadat käsitlevas kandes lisatakse tsooni CA-2.29 käsitleva kande järele tsoone CA-2.30 kuni CA-2.43 käsitlevad kanded:

CA

Kanada

CA-2.30

Sugulinnud, v.a silerinnalised linnud, ja tootmislinnud, v.a silerinnalised linnud

BPP

N, P1

 

16.4.2022

 

Silerinnalised sugulinnud ja silerinnalised tootmislinnud

BPR

N, P1

 

16.4.2022

 

Tapmiseks ettenähtud kodulinnud, v.a silerinnalised linnud

SP

N, P1

 

16.4.2022

 

Tapmiseks ettenähtud silerinnalised linnud

SR

N, P1

 

16.4.2022

 

Muude kodulindude kui silerinnaliste lindude ööpäevased tibud

DOC

N, P1

 

16.4.2022

 

Silerinnaliste lindude ööpäevased tibud

DOR

N, P1

 

16.4.2022

 

Vähem kui 20 kodulinnuisendit, v.a silerinnalised linnud

POU-LT20

N, P1

 

16.4.2022

 

Muude kodulindude kui silerinnaliste lindude haudemunad

HEP

N, P1

 

16.4.2022

 

Silerinnaliste lindude haudemunad

HER

N, P1

 

16.4.2022

 

Muude kodulindude kui silerinnaliste lindude vähem kui 20 haudemuna

HE-LT20

N, P1

 

16.4.2022

 

CA-2.31

Sugulinnud, v.a silerinnalised linnud, ja tootmislinnud, v.a silerinnalised linnud

BPP

N, P1

 

17.4.2022

 

Silerinnalised sugulinnud ja silerinnalised tootmislinnud

BPR

N, P1

 

17.4.2022

 

Tapmiseks ettenähtud kodulinnud, v.a silerinnalised linnud

SP

N, P1

 

17.4.2022

 

Tapmiseks ettenähtud silerinnalised linnud

SR

N, P1

 

17.4.2022

 

Muude kodulindude kui silerinnaliste lindude ööpäevased tibud

DOC

N, P1

 

17.4.2022

 

Silerinnaliste lindude ööpäevased tibud

DOR

N, P1

 

17.4.2022

 

Vähem kui 20 kodulinnuisendit, v.a silerinnalised linnud

POU-LT20

N, P1

 

17.4.2022

 

Muude kodulindude kui silerinnaliste lindude haudemunad

HEP

N, P1

 

17.4.2022

 

Silerinnaliste lindude haudemunad

HER

N, P1

 

17.4.2022

 

Muude kodulindude kui silerinnaliste lindude vähem kui 20 haudemuna

HE-LT20

N, P1

 

17.4.2022

 

CA-2.32

Sugulinnud, v.a silerinnalised linnud, ja tootmislinnud, v.a silerinnalised linnud

BPP

N, P1

 

20.4.2022

 

Silerinnalised sugulinnud ja silerinnalised tootmislinnud

BPR

N, P1

 

20.4.2022

 

Tapmiseks ettenähtud kodulinnud, v.a silerinnalised linnud

SP

N, P1

 

20.4.2022

 

Tapmiseks ettenähtud silerinnalised linnud

SR

N, P1

 

20.4.2022

 

Muude kodulindude kui silerinnaliste lindude ööpäevased tibud

DOC

N, P1

 

20.4.2022

 

Silerinnaliste lindude ööpäevased tibud

DOR

N, P1

 

20.4.2022

 

Vähem kui 20 kodulinnuisendit, v.a silerinnalised linnud

POU-LT20

N, P1

 

20.4.2022

 

Muude kodulindude kui silerinnaliste lindude haudemunad

HEP

N, P1

 

20.4.2022

 

Silerinnaliste lindude haudemunad

HER

N, P1

 

20.4.2022

 

Muude kodulindude kui silerinnaliste lindude vähem kui 20 haudemuna

HE-LT20

N, P1

 

20.4.2022

 

CA-2.33

Sugulinnud, v.a silerinnalised linnud, ja tootmislinnud, v.a silerinnalised linnud

BPP

N, P1

 

21.4.2022

 

Silerinnalised sugulinnud ja silerinnalised tootmislinnud

BPR

N, P1

 

21.4.2022

 

Tapmiseks ettenähtud kodulinnud, v.a silerinnalised linnud

SP

N, P1

 

21.4.2022

 

Tapmiseks ettenähtud silerinnalised linnud

SR

N, P1

 

21.4.2022

 

Muude kodulindude kui silerinnaliste lindude ööpäevased tibud

DOC

N, P1

 

21.4.2022

 

Silerinnaliste lindude ööpäevased tibud

DOR

N, P1

 

21.4.2022

 

Vähem kui 20 kodulinnuisendit, v.a silerinnalised linnud

POU-LT20

N, P1

 

21.4.2022

 

Muude kodulindude kui silerinnaliste lindude haudemunad

HEP

N, P1

 

21.4.2022

 

Silerinnaliste lindude haudemunad

HER

N, P1

 

21.4.2022

 

Muude kodulindude kui silerinnaliste lindude vähem kui 20 haudemuna

HE-LT20

N, P1

 

21.4.2022

 

CA-2.34

Sugulinnud, v.a silerinnalised linnud, ja tootmislinnud, v.a silerinnalised linnud

BPP

N, P1

 

22.4.2022

 

Silerinnalised sugulinnud ja silerinnalised tootmislinnud

BPR

N, P1

 

22.4.2022

 

Tapmiseks ettenähtud kodulinnud, v.a silerinnalised linnud

SP

N, P1

 

22.4.2022

 

Tapmiseks ettenähtud silerinnalised linnud

SR

N, P1

 

22.4.2022

 

Muude kodulindude kui silerinnaliste lindude ööpäevased tibud

DOC

N, P1

 

22.4.2022

 

Silerinnaliste lindude ööpäevased tibud

DOR

N, P1

 

22.4.2022

 

Vähem kui 20 kodulinnuisendit, v.a silerinnalised linnud

POU-LT20

N, P1

 

22.4.2022

 

Muude kodulindude kui silerinnaliste lindude haudemunad

HEP

N, P1

 

22.4.2022

 

Silerinnaliste lindude haudemunad

HER

N, P1

 

22.4.2022

 

Muude kodulindude kui silerinnaliste lindude vähem kui 20 haudemuna

HE-LT20

N, P1

 

22.4.2022

 

CA-2.35

Sugulinnud, v.a silerinnalised linnud, ja tootmislinnud, v.a silerinnalised linnud

BPP

N, P1

 

22.4.2022

 

Silerinnalised sugulinnud ja silerinnalised tootmislinnud

BPR

N, P1

 

22.4.2022

 

Tapmiseks ettenähtud kodulinnud, v.a silerinnalised linnud

SP

N, P1

 

22.4.2022

 

Tapmiseks ettenähtud silerinnalised linnud

SR

N, P1

 

22.4.2022

 

Muude kodulindude kui silerinnaliste lindude ööpäevased tibud

DOC

N, P1

 

22.4.2022

 

Silerinnaliste lindude ööpäevased tibud

DOR

N, P1

 

22.4.2022

 

Vähem kui 20 kodulinnuisendit, v.a silerinnalised linnud

POU-LT20

N, P1

 

22.4.2022

 

Muude kodulindude kui silerinnaliste lindude haudemunad

HEP

N, P1

 

22.4.2022

 

Silerinnaliste lindude haudemunad

HER

N, P1

 

22.4.2022

 

Muude kodulindude kui silerinnaliste lindude vähem kui 20 haudemuna

HE-LT20

N, P1

 

22.4.2022

 

CA-2.36

Sugulinnud, v.a silerinnalised linnud, ja tootmislinnud, v.a silerinnalised linnud

BPP

N, P1

 

22.4.2022

 

Silerinnalised sugulinnud ja silerinnalised tootmislinnud

BPR

N, P1

 

22.4.2022

 

Tapmiseks ettenähtud kodulinnud, v.a silerinnalised linnud

SP

N, P1

 

22.4.2022

 

Tapmiseks ettenähtud silerinnalised linnud

SR

N, P1

 

22.4.2022

 

Muude kodulindude kui silerinnaliste lindude ööpäevased tibud

DOC

N, P1

 

22.4.2022

 

Silerinnaliste lindude ööpäevased tibud

DOR

N, P1

 

22.4.2022

 

Vähem kui 20 kodulinnuisendit, v.a silerinnalised linnud

POU-LT20

N, P1

 

22.4.2022

 

Muude kodulindude kui silerinnaliste lindude haudemunad

HEP

N, P1

 

22.4.2022

 

Silerinnaliste lindude haudemunad

HER

N, P1

 

22.4.2022

 

Muude kodulindude kui silerinnaliste lindude vähem kui 20 haudemuna

HE-LT20

N, P1

 

22.4.2022

 

CA-2.37

Sugulinnud, v.a silerinnalised linnud, ja tootmislinnud, v.a silerinnalised linnud

BPP

N, P1

 

22.4.2022

 

Silerinnalised sugulinnud ja silerinnalised tootmislinnud

BPR

N, P1

 

22.4.2022

 

Tapmiseks ettenähtud kodulinnud, v.a silerinnalised linnud

SP

N, P1

 

22.4.2022

 

Tapmiseks ettenähtud silerinnalised linnud

SR

N, P1

 

22.4.2022

 

Muude kodulindude kui silerinnaliste lindude ööpäevased tibud

DOC

N, P1

 

22.4.2022

 

Silerinnaliste lindude ööpäevased tibud

DOR

N, P1

 

22.4.2022

 

Vähem kui 20 kodulinnuisendit, v.a silerinnalised linnud

POU-LT20

N, P1

 

22.4.2022

 

Muude kodulindude kui silerinnaliste lindude haudemunad

HEP

N, P1

 

22.4.2022

 

Silerinnaliste lindude haudemunad

HER

N, P1

 

22.4.2022

 

Muude kodulindude kui silerinnaliste lindude vähem kui 20 haudemuna

HE-LT20

N, P1

 

22.4.2022

 

CA-2.38

Sugulinnud, v.a silerinnalised linnud, ja tootmislinnud, v.a silerinnalised linnud

BPP

N, P1

 

23.4.2022

 

Silerinnalised sugulinnud ja silerinnalised tootmislinnud

BPR

N, P1

 

23.4.2022

 

Tapmiseks ettenähtud kodulinnud, v.a silerinnalised linnud

SP

N, P1

 

23.4.2022

 

Tapmiseks ettenähtud silerinnalised linnud

SR

N, P1

 

23.4.2022

 

Muude kodulindude kui silerinnaliste lindude ööpäevased tibud

DOC

N, P1

 

23.4.2022

 

Silerinnaliste lindude ööpäevased tibud

DOR

N, P1

 

23.4.2022

 

Vähem kui 20 kodulinnuisendit, v.a silerinnalised linnud

POU-LT20

N, P1

 

23.4.2022

 

Muude kodulindude kui silerinnaliste lindude haudemunad

HEP

N, P1

 

23.4.2022

 

Silerinnaliste lindude haudemunad

HER

N, P1

 

23.4.2022

 

Muude kodulindude kui silerinnaliste lindude vähem kui 20 haudemuna

HE-LT20

N, P1

 

23.4.2022

 

CA-2.39

Sugulinnud, v.a silerinnalised linnud, ja tootmislinnud, v.a silerinnalised linnud

BPP

N, P1

 

24.4.2022

 

Silerinnalised sugulinnud ja silerinnalised tootmislinnud

BPR

N, P1

 

24.4.2022

 

Tapmiseks ettenähtud kodulinnud, v.a silerinnalised linnud

SP

N, P1

 

24.4.2022

 

Tapmiseks ettenähtud silerinnalised linnud

SR

N, P1

 

24.4.2022

 

Muude kodulindude kui silerinnaliste lindude ööpäevased tibud

DOC

N, P1

 

24.4.2022

 

Silerinnaliste lindude ööpäevased tibud

DOR

N, P1

 

24.4.2022

 

Vähem kui 20 kodulinnuisendit, v.a silerinnalised linnud

POU-LT20

N, P1

 

24.4.2022

 

Muude kodulindude kui silerinnaliste lindude haudemunad

HEP

N, P1

 

24.4.2022

 

Silerinnaliste lindude haudemunad

HER

N, P1

 

24.4.2022

 

Muude kodulindude kui silerinnaliste lindude vähem kui 20 haudemuna

HE-LT20

N, P1

 

24.4.2022

 

CA-2.40

Sugulinnud, v.a silerinnalised linnud, ja tootmislinnud, v.a silerinnalised linnud

BPP

N, P1

 

25.4.2022

 

Silerinnalised sugulinnud ja silerinnalised tootmislinnud

BPR

N, P1

 

25.4.2022

 

Tapmiseks ettenähtud kodulinnud, v.a silerinnalised linnud

SP

N, P1

 

25.4.2022

 

Tapmiseks ettenähtud silerinnalised linnud

SR

N, P1

 

25.4.2022

 

Muude kodulindude kui silerinnaliste lindude ööpäevased tibud

DOC

N, P1

 

25.4.2022

 

Silerinnaliste lindude ööpäevased tibud

DOR

N, P1

 

25.4.2022

 

Vähem kui 20 kodulinnuisendit, v.a silerinnalised linnud

POU-LT20

N, P1

 

25.4.2022

 

Muude kodulindude kui silerinnaliste lindude haudemunad

HEP

N, P1

 

25.4.2022

 

Silerinnaliste lindude haudemunad

HER

N, P1

 

25.4.2022

 

Muude kodulindude kui silerinnaliste lindude vähem kui 20 haudemuna

HE-LT20

N, P1

 

25.4.2022

 

CA-2.41

Sugulinnud, v.a silerinnalised linnud, ja tootmislinnud, v.a silerinnalised linnud

BPP

N, P1

 

26.4.2022

 

Silerinnalised sugulinnud ja silerinnalised tootmislinnud

BPR

N, P1

 

26.4.2022

 

Tapmiseks ettenähtud kodulinnud, v.a silerinnalised linnud

SP

N, P1

 

26.4.2022

 

Tapmiseks ettenähtud silerinnalised linnud

SR

N, P1

 

26.4.2022

 

Muude kodulindude kui silerinnaliste lindude ööpäevased tibud

DOC

N, P1

 

26.4.2022

 

Silerinnaliste lindude ööpäevased tibud

DOR

N, P1

 

26.4.2022

 

Vähem kui 20 kodulinnuisendit, v.a silerinnalised linnud

POU-LT20

N, P1

 

26.4.2022

 

Muude kodulindude kui silerinnaliste lindude haudemunad

HEP

N, P1

 

26.4.2022

 

Silerinnaliste lindude haudemunad

HER

N, P1

 

26.4.2022

 

Muude kodulindude kui silerinnaliste lindude vähem kui 20 haudemuna

HE-LT20

N, P1

 

26.4.2022

 

CA-2.42

Sugulinnud, v.a silerinnalised linnud, ja tootmislinnud, v.a silerinnalised linnud

BPP

N, P1

 

26.4.2022

 

Silerinnalised sugulinnud ja silerinnalised tootmislinnud

BPR

N, P1

 

26.4.2022

 

Tapmiseks ettenähtud kodulinnud, v.a silerinnalised linnud

SP

N, P1

 

26.4.2022

 

Tapmiseks ettenähtud silerinnalised linnud

SR

N, P1

 

26.4.2022

 

Muude kodulindude kui silerinnaliste lindude ööpäevased tibud

DOC

N, P1

 

26.4.2022

 

Silerinnaliste lindude ööpäevased tibud

DOR

N, P1

 

26.4.2022

 

Vähem kui 20 kodulinnuisendit, v.a silerinnalised linnud

POU-LT20

N, P1

 

26.4.2022

 

Muude kodulindude kui silerinnaliste lindude haudemunad

HEP

N, P1

 

26.4.2022

 

Silerinnaliste lindude haudemunad

HER

N, P1

 

26.4.2022

 

Muude kodulindude kui silerinnaliste lindude vähem kui 20 haudemuna

HE-LT20

N, P1

 

26.4.2022

 

CA-2.43

Sugulinnud, v.a silerinnalised linnud, ja tootmislinnud, v.a silerinnalised linnud

BPP

N, P1

 

27.4.2022

 

Silerinnalised sugulinnud ja silerinnalised tootmislinnud

BPR

N, P1

 

27.4.2022

 

Tapmiseks ettenähtud kodulinnud, v.a silerinnalised linnud

SP

N, P1

 

27.4.2022

 

Tapmiseks ettenähtud silerinnalised linnud

SR

N, P1

 

27.4.2022

 

Muude kodulindude kui silerinnaliste lindude ööpäevased tibud

DOC

N, P1

 

27.4.2022

 

Silerinnaliste lindude ööpäevased tibud

DOR

N, P1

 

27.4.2022

 

Vähem kui 20 kodulinnuisendit, v.a silerinnalised linnud

POU-LT20

N, P1

 

27.4.2022

 

Muude kodulindude kui silerinnaliste lindude haudemunad

HEP

N, P1

 

27.4.2022

 

Silerinnaliste lindude haudemunad

HER

N, P1

 

27.4.2022

 

Muude kodulindude kui silerinnaliste lindude vähem kui 20 haudemuna

HE-LT20

N, P1

 

27.4.2022“;

 

ii)

Ühendkuningriiki käsitlevas kandes asendatakse tsooni GB-2.52 käsitlev kanne järgmisega:

„GB

Ühendkuningriik

GB-2.52

Sugulinnud, v.a silerinnalised linnud, ja tootmislinnud, v.a silerinnalised linnud

BPP

N, P1

 

8.12.2021

29.4.2022

Silerinnalised sugulinnud ja silerinnalised tootmislinnud

BPR

N, P1

 

8.12.2021

29.4.2022

Tapmiseks ettenähtud kodulinnud, v.a silerinnalised linnud

SP

N, P1

 

8.12.2021

29.4.2022

Tapmiseks ettenähtud silerinnalised linnud

SR

N, P1

 

8.12.2021

29.4.2022

Muude kodulindude kui silerinnaliste lindude ööpäevased tibud

DOC

N, P1

 

8.12.2021

29.4.2022

Silerinnaliste lindude ööpäevased tibud

DOR

N, P1

 

8.12.2021

29.4.2022

Vähem kui 20 kodulinnuisendit, v.a silerinnalised linnud

POU-LT20

N, P1

 

8.12.2021

29.4.2022

Muude kodulindude kui silerinnaliste lindude haudemunad

HEP

N, P1

 

8.12.2021

29.4.2022

Silerinnaliste lindude haudemunad

HER

N, P1

 

8.12.2021

29.4.2022

Muude kodulindude kui silerinnaliste lindude vähem kui 20 haudemuna

HE-LT20

N, P1

 

8.12.2021

29.4.2022’“

iii)

Ühendkuningriiki käsitlevas kandes asendatakse tsoone GB-2.74 ja GB-2.75 käsitlevad kanded järgmisega:

„GB

Ühendkuningriik

GB-2.74

Sugulinnud, v.a silerinnalised linnud, ja tootmislinnud, v.a silerinnalised linnud

BPP

N, P1

 

18.12.2021

4.5.2022

Silerinnalised sugulinnud ja silerinnalised tootmislinnud

BPR

N, P1

 

18.12.2021

4.5.2022

Tapmiseks ettenähtud kodulinnud, v.a silerinnalised linnud

SP

N, P1

 

18.12.2021

4.5.2022

Tapmiseks ettenähtud silerinnalised linnud

SR

N, P1

 

18.12.2021

4.5.2022

Muude kodulindude kui silerinnaliste lindude ööpäevased tibud

DOC

N, P1

 

18.12.2021

4.5.2022

Silerinnaliste lindude ööpäevased tibud

DOR

N, P1

 

18.12.2021

4.5.2022

Vähem kui 20 kodulinnuisendit, v.a silerinnalised linnud

POU-LT20

N, P1

 

18.12.2021

4.5.2022

Muude kodulindude kui silerinnaliste lindude haudemunad

HEP

N, P1

 

18.12.2021

4.5.2022

Silerinnaliste lindude haudemunad

HER

N, P1

 

18.12.2021

4.5.2022

Muude kodulindude kui silerinnaliste lindude vähem kui 20 haudemuna

HE-LT20

N, P1

 

18.12.2021

4.5.2022

GB-2.75

Sugulinnud, v.a silerinnalised linnud, ja tootmislinnud, v.a silerinnalised linnud

BPR

N, P1

 

22.12.2021

4.5.2022

Silerinnalised sugulinnud ja silerinnalised tootmislinnud

SP

N, P1

 

22.12.2021

4.5.2022

Tapmiseks ettenähtud kodulinnud, v.a silerinnalised linnud

SR

N, P1

 

22.12.2021

4.5.2022

Tapmiseks ettenähtud silerinnalised linnud

DOC

N, P1

 

22.12.2021

4.5.2022

Muude kodulindude kui silerinnaliste lindude ööpäevased tibud

DOR

N, P1

 

22.12.2021

4.5.2022

Silerinnaliste lindude ööpäevased tibud

POU-LT20

N, P1

 

22.12.2021

4.5.2022

Vähem kui 20 kodulinnuisendit, v.a silerinnalised linnud

HEP

N, P1

 

22.12.2021

4.5.2022

Muude kodulindude kui silerinnaliste lindude haudemunad

HER

N, P1

 

22.12.2021

4.5.2022

Silerinnaliste lindude haudemunad

HE-LT20

N, P1

 

22.12.2021

4.5.2022

Muude kodulindude kui silerinnaliste lindude vähem kui 20 haudemuna

BPR

N, P1

 

22.12.2021

4.5.2022“;

iv)

Ameerika Ühendriike käsitlevas kandes lisatakse tsooni US-2.181 käsitleva kande järele tsoone US-2.182 kuni US-2.189 käsitlevad kanded:

„USA

Ameerika Ühendriigid

US-2.182

Sugulinnud, v.a silerinnalised linnud, ja tootmislinnud, v.a silerinnalised linnud

BPP

N, P1

 

27.4.2022

 

Silerinnalised sugulinnud ja silerinnalised tootmislinnud

BPR

N, P1

 

27.4.2022

 

Tapmiseks ettenähtud kodulinnud, v.a silerinnalised linnud

SP

N, P1

 

27.4.2022

 

Tapmiseks ettenähtud silerinnalised linnud

SR

N, P1

 

27.4.2022

 

Muude kodulindude kui silerinnaliste lindude ööpäevased tibud

DOC

N, P1

 

27.4.2022

 

Silerinnaliste lindude ööpäevased tibud

DOR

N, P1

 

27.4.2022

 

Vähem kui 20 kodulinnuisendit, v.a silerinnalised linnud

POU-LT20

N, P1

 

27.4.2022

 

Muude kodulindude kui silerinnaliste lindude haudemunad

HEP

N, P1

 

27.4.2022

 

Silerinnaliste lindude haudemunad

HER

N, P1

 

27.4.2022

 

Muude kodulindude kui silerinnaliste lindude vähem kui 20 haudemuna

HE-LT20

N, P1

 

27.4.2022

 

US-2.183

Sugulinnud, v.a silerinnalised linnud, ja tootmislinnud, v.a silerinnalised linnud

BPP

N, P1

 

27.4.2022

 

Silerinnalised sugulinnud ja silerinnalised tootmislinnud

BPR

N, P1

 

27.4.2022

 

Tapmiseks ettenähtud kodulinnud, v.a silerinnalised linnud

SP

N, P1

 

27.4.2022

 

Tapmiseks ettenähtud silerinnalised linnud

SR

N, P1

 

27.4.2022

 

Muude kodulindude kui silerinnaliste lindude ööpäevased tibud

DOC

N, P1

 

27.4.2022

 

Silerinnaliste lindude ööpäevased tibud

DOR

N, P1

 

27.4.2022

 

Vähem kui 20 kodulinnuisendit, v.a silerinnalised linnud

POU-LT20

N, P1

 

27.4.2022

 

Muude kodulindude kui silerinnaliste lindude haudemunad

HEP

N, P1

 

27.4.2022

 

Silerinnaliste lindude haudemunad

HER

N, P1

 

27.4.2022

 

Muude kodulindude kui silerinnaliste lindude vähem kui 20 haudemuna

HE-LT20

N, P1

 

27.4.2022

 

US-2.184

Sugulinnud, v.a silerinnalised linnud, ja tootmislinnud, v.a silerinnalised linnud

BPP

N, P1

 

27.4.2022

 

Silerinnalised sugulinnud ja silerinnalised tootmislinnud

BPR

N, P1

 

27.4.2022

 

Tapmiseks ettenähtud kodulinnud, v.a silerinnalised linnud

SP

N, P1

 

27.4.2022

 

Tapmiseks ettenähtud silerinnalised linnud

SR

N, P1

 

27.4.2022

 

Muude kodulindude kui silerinnaliste lindude ööpäevased tibud

DOC

N, P1

 

27.4.2022

 

Silerinnaliste lindude ööpäevased tibud

DOR

N, P1

 

27.4.2022

 

Vähem kui 20 kodulinnuisendit, v.a silerinnalised linnud

POU-LT20

N, P1

 

27.4.2022

 

Muude kodulindude kui silerinnaliste lindude haudemunad

HEP

N, P1

 

27.4.2022

 

Silerinnaliste lindude haudemunad

HER

N, P1

 

27.4.2022

 

Muude kodulindude kui silerinnaliste lindude vähem kui 20 haudemuna

HE-LT20

N, P1

 

27.4.2022

 

US-2.185

Sugulinnud, v.a silerinnalised linnud, ja tootmislinnud, v.a silerinnalised linnud

BPP

N, P1

 

28.4.2022

 

Silerinnalised sugulinnud ja silerinnalised tootmislinnud

BPR

N, P1

 

28.4.2022

 

Tapmiseks ettenähtud kodulinnud, v.a silerinnalised linnud

SP

N, P1

 

28.4.2022

 

Tapmiseks ettenähtud silerinnalised linnud

SR

N, P1

 

28.4.2022

 

Muude kodulindude kui silerinnaliste lindude ööpäevased tibud

DOC

N, P1

 

28.4.2022

 

Silerinnaliste lindude ööpäevased tibud

DOR

N, P1

 

28.4.2022

 

Vähem kui 20 kodulinnuisendit, v.a silerinnalised linnud

POU-LT20

N, P1

 

28.4.2022

 

Muude kodulindude kui silerinnaliste lindude haudemunad

HEP

N, P1

 

28.4.2022

 

Silerinnaliste lindude haudemunad

HER

N, P1

 

28.4.2022

 

Muude kodulindude kui silerinnaliste lindude vähem kui 20 haudemuna

HE-LT20

N, P1

 

28.4.2022

 

US-2.186

Sugulinnud, v.a silerinnalised linnud, ja tootmislinnud, v.a silerinnalised linnud

BPP

N, P1

 

29.4.2022

 

Silerinnalised sugulinnud ja silerinnalised tootmislinnud

BPR

N, P1

 

29.4.2022

 

Tapmiseks ettenähtud kodulinnud, v.a silerinnalised linnud

SP

N, P1

 

29.4.2022

 

Tapmiseks ettenähtud silerinnalised linnud

SR

N, P1

 

29.4.2022

 

Muude kodulindude kui silerinnaliste lindude ööpäevased tibud

DOC

N, P1

 

29.4.2022

 

Silerinnaliste lindude ööpäevased tibud

DOR

N, P1

 

29.4.2022

 

Vähem kui 20 kodulinnuisendit, v.a silerinnalised linnud

POU-LT20

N, P1

 

29.4.2022

 

Muude kodulindude kui silerinnaliste lindude haudemunad

HEP

N, P1

 

29.4.2022

 

Silerinnaliste lindude haudemunad

HER

N, P1

 

29.4.2022

 

Muude kodulindude kui silerinnaliste lindude vähem kui 20 haudemuna

HE-LT20

N, P1

 

29.4.2022

 

US-2.187

Sugulinnud, v.a silerinnalised linnud, ja tootmislinnud, v.a silerinnalised linnud

BPP

N, P1

 

29.4.2022

 

Silerinnalised sugulinnud ja silerinnalised tootmislinnud

BPR

N, P1

 

29.4.2022

 

Tapmiseks ettenähtud kodulinnud, v.a silerinnalised linnud

SP

N, P1

 

29.4.2022

 

Tapmiseks ettenähtud silerinnalised linnud

SR

N, P1

 

29.4.2022

 

Muude kodulindude kui silerinnaliste lindude ööpäevased tibud

DOC

N, P1

 

29.4.2022

 

Silerinnaliste lindude ööpäevased tibud

DOR

N, P1

 

29.4.2022

 

Vähem kui 20 kodulinnuisendit, v.a silerinnalised linnud

POU-LT20

N, P1

 

29.4.2022

 

Muude kodulindude kui silerinnaliste lindude haudemunad

HEP

N, P1

 

29.4.2022

 

Silerinnaliste lindude haudemunad

HER

N, P1

 

29.4.2022

 

Muude kodulindude kui silerinnaliste lindude vähem kui 20 haudemuna

HE-LT20

N, P1

 

29.4.2022

 

US-2.188

Sugulinnud, v.a silerinnalised linnud, ja tootmislinnud, v.a silerinnalised linnud

BPP

N, P1

 

29.4.2022

 

Silerinnalised sugulinnud ja silerinnalised tootmislinnud

BPR

N, P1

 

29.4.2022

 

Tapmiseks ettenähtud kodulinnud, v.a silerinnalised linnud

SP

N, P1

 

29.4.2022

 

Tapmiseks ettenähtud silerinnalised linnud

SR

N, P1

 

29.4.2022

 

Muude kodulindude kui silerinnaliste lindude ööpäevased tibud

DOC

N, P1

 

29.4.2022

 

Silerinnaliste lindude ööpäevased tibud

DOR

N, P1

 

29.4.2022

 

Vähem kui 20 kodulinnuisendit, v.a silerinnalised linnud

POU-LT20

N, P1

 

29.4.2022

 

Muude kodulindude kui silerinnaliste lindude haudemunad

HEP

N, P1

 

29.4.2022

 

Silerinnaliste lindude haudemunad

HER

N, P1

 

29.4.2022

 

Muude kodulindude kui silerinnaliste lindude vähem kui 20 haudemuna

HE-LT20

N, P1

 

29.4.2022

 

US-2.189

Sugulinnud, v.a silerinnalised linnud, ja tootmislinnud, v.a silerinnalised linnud

BPP

N, P1

 

30.4.2022

 

Silerinnalised sugulinnud ja silerinnalised tootmislinnud

BPR

N, P1

 

30.4.2022

 

Tapmiseks ettenähtud kodulinnud, v.a silerinnalised linnud

SP

N, P1

 

30.4.2022

 

Tapmiseks ettenähtud silerinnalised linnud

SR

N, P1

 

30.4.2022

 

Muude kodulindude kui silerinnaliste lindude ööpäevased tibud

DOC

N, P1

 

30.4.2022

 

Silerinnaliste lindude ööpäevased tibud

DOR

N, P1

 

30.4.2022

 

Vähem kui 20 kodulinnuisendit, v.a silerinnalised linnud

POU-LT20

N, P1

 

30.4.2022

 

Muude kodulindude kui silerinnaliste lindude haudemunad

HEP

N, P1

 

30.4.2022

 

Silerinnaliste lindude haudemunad

HER

N, P1

 

30.4.2022

 

Muude kodulindude kui silerinnaliste lindude vähem kui 20 haudemuna

HE-LT20

N, P1

 

30.4.2022“;

 

b)

2. osa muudetakse järgmiselt:

i)

Kanadat käsitlevas kandes lisatakse tsooni CA-2.29 kirjelduse järele järgmised tsoonide CA-2.30 kuni CA-2.43 kirjeldused:

„Kanada

CA-2.30

Province of Saskatchewan - Latitude 51.46, Longitude -106.48

The municipalities involved are:

3km PZ: Strongfield

10km SZ: Harwarden

CA-2.31

Province of Quebec - Latitude 45.72, Longitude -71.78

The municipalities involved are:

3km PZ: Saint-Georges-de-Windsor, Chevrefils and Wotton

10km SZ: Moulin-Samson, Les Souliers-Verts, Grand-Pré, Saint-Camille and Saint Adrien

CA-2.32

Province of Alberta - Latitude 49.27, Longitude -112.82

The municipalities involved are:

PZ: minimum 3 km radius

10km SZ: Magrath

CA-2.33

Province of Quebec - Latitude 45.72, Longitude -71.82

The municipalities involved are:

3km PZ: Saint-Georges-de-Windsor, Chevrefils and Wotton

10km SZ: Asbestos, Domaine-Boudreau, Le Secteur-des-Lacs, Moulin-Samson, Les Souliers-Verts, Grand-Pré, Saint-Camille, Saint-Claude-Nord and Saint-Claude

CA-2.34

Province of Alberta - Latitude 51.6, Longitude -113.49

The municipalities involved are:

3km PZ: Linden

10km SZ: Allingham, Sunnyslope and Bargrave

CA-2.35

Province of Alberta - Latitude 52.79, Longitude -113.11

The municipalities involved are:

PZ: minimum 3 km radius

10km SZ: Malmo

CA-2.36

Province of Ontario - Latitude 44.06, Longitude -79.35

The municipalities involved are:

3km PZ: Cedar Valley and Pine Orchard

10km SZ: East Gwillimbury, Holt, Mt. Albert, Vivian, Pleasantville, Wesley Corners, Newmarket, Aurora, Vandorf, Preston Lake, Lemonville, Bloomington, Lincolnville, West Franklin, Musselman’s Lake and Ballantrae

CA-2.37

Province of Saskatchewan - Latitude 50.43, Longitude -107.2

The municipalities involved are:

3km PZ: Herbert

10km SZ: Morse

CA-2.38

Province of Manitoba - Latitude 49.87, Longitude -95.89

The municipalities involved are:

3km PZ: Juno

10km SZ: Stony Hill, Elma and Reynolds

CA-2.39

Province of Saskatchewan - Latitude 50.07, Longitude -108.58

The municipalities involved are:

3km PZ: Gull Lake

SZ: minimum 10 km radius

CA-2.40

Province of New Brunswick - Latitude 45.95 Longitude -64.9

The municipalities involved are:

3km PZ: Turtle Creek

10km SZ: Price, Grub Road, Middlesex, Colpitts Settlement, Nixon, Lower Turtle Creek, Steeves Mills, Dawson Settlement, Osborne Corner, Baltimore, Berryton, Little River and Parkindale

CA-2.41

Province of Ontario - Latitude 43.87 Longitude -81.33

The municipalities involved are:

3km PZ: Hutton Heights

10km SZ: Whitechurch, Fordyce, Marnoch, Belgrave, Sunshine, Lower Wingham, Wingham, Bluevale and Bluevale Siding

CA-2.42

Province of Saskatchewan - Latitude 49.60, Longitude -102.55

The municipalities involved are:

3km PZ: Alameda

10km SZ: Willmar, Douglaston and Wordsworth

CA-2.43

Province of Alberta - Latitude 52.85, Longitude -112.92

The municipalities involved are:

3km PZ: New Norway

10km SZ: Ferintosh, Edberg and Viewpoint’;

ii)

Ameerika Ühendriike käsitlevas kandes lisatakse tsooni US-2.181 kirjelduse järele järgmised tsoonide US-2.182 kuni US-2.189 kirjeldused:

„Ameerika Ühendriigid

US-2.182

State of Kansas

Republic County: A circular zone of a 10 km radius starting with North point (GPS coordinates: 97.8557124°W 40.0045740°N).

US-2.183

State of Nebraska

Knox County: A circular zone of a 10 km radius starting with North point (GPS coordinates: 97.7064077°W 42.6837449°N).

US-2.184

State of Pennsylvania

Lancaster 06

Lancaster County: A circular zone of a 10 km radius starting with North point (GPS coordinates: 76.3981195°W 40.0642924°N).

US-2.185

State of Michigan

Wexford County: A circular zone of a 10 km radius starting with North point (GPS coordinates: 85.5450980°W 44.3477445°N).

US-2.186

State of Colorado

Weld County: A circular zone of a 10 km radius starting with North point (GPS coordinates: 104.6378485°W 40.1828768°N).

US-2.187

State of Minnesota

Stearns 09

Stearns County: A circular zone of a 10 km radius starting with North point (GPS coordinates: 94.8996183°W 45.5753283°N).

US-2.188

State of Pennsylvania

Lancaster 07

Lancaster County: A circular zone of a 10 km radius starting with North point (GPS coordinates: 76.4689391°W 40.2860539°N).

US-2.189

State of Oklahoma

Sequoyah County: A circular zone of a 10 km radius starting with North point (GPS coordinates: 94.8503676°W 35.5016644°N).“;

(2)

XIV lisa 1. osa muudetakse järgmiselt:

i)

Kanadat käsitlevas kandes lisatakse tsooni CA-2.29 käsitleva kande järele tsoone CA-2.30 kuni CA-2.43 käsitlevad kanded:

CA

Kanada

CA-2.30

Muude kodulindude kui silerinnaliste lindude värske liha

POU

N, P1

 

16.4.2022

 

Silerinnaliste lindude värske liha

RAT

N, P1

 

16.4.2022

 

Uluklindude värske liha

GBM

P1

 

16.4.2022

 

CA-2.31

Muude kodulindude kui silerinnaliste lindude värske liha

POU

N, P1

 

17.7.2022

 

Silerinnaliste lindude värske liha

RAT

N, P1

 

17.7.2022

 

Uluklindude värske liha

GBM

P1

 

17.7.2022

 

CA-2.32

Muude kodulindude kui silerinnaliste lindude värske liha

POU

N, P1

 

20.4.2022

 

Silerinnaliste lindude värske liha

RAT

N, P1

 

20.4.2022

 

Uluklindude värske liha

GBM

P1

 

20.4.2022

 

CA-2.33

Muude kodulindude kui silerinnaliste lindude värske liha

POU

N, P1

 

21.4.2022

 

Silerinnaliste lindude värske liha

RAT

N, P1

 

21.4.2022

 

Uluklindude värske liha

GBM

P1

 

21.4.2022

 

CA-2.34

Muude kodulindude kui silerinnaliste lindude värske liha

POU

N, P1

 

22.4.2022

 

Silerinnaliste lindude värske liha

RAT

N, P1

 

22.4.2022

 

Uluklindude värske liha

GBM

P1

 

22.4.2022

 

CA-2.35

Muude kodulindude kui silerinnaliste lindude värske liha

POU

N, P1

 

22.4.2022

 

Silerinnaliste lindude värske liha

RAT

N, P1

 

22.4.2022

 

Uluklindude värske liha

GBM

P1

 

22.4.2022

 

CA-2.36

Muude kodulindude kui silerinnaliste lindude värske liha

POU

N, P1

 

22.4.2022

 

Silerinnaliste lindude värske liha

RAT

N, P1

 

22.4.2022

 

Uluklindude värske liha

GBM

P1

 

22.4.2022

 

CA-2.37

Muude kodulindude kui silerinnaliste lindude värske liha

POU

N, P1

 

22.4.2022

 

Silerinnaliste lindude värske liha

RAT

N, P1

 

22.4.2022

 

Uluklindude värske liha

GBM

P1

 

22.4.2022

 

CA-2.38

Muude kodulindude kui silerinnaliste lindude värske liha

POU

N, P1

 

23.4.2022

 

Silerinnaliste lindude värske liha

RAT

N, P1

 

23.4.2022

 

Uluklindude värske liha

GBM

P1

 

23.4.2022

 

CA-2.39

Muude kodulindude kui silerinnaliste lindude värske liha

POU

N, P1

 

24.4.2022

 

Silerinnaliste lindude värske liha

RAT

N, P1

 

24.4.2022

 

Uluklindude värske liha

GBM

P1

 

24.4.2022

 

CA-2.40

Muude kodulindude kui silerinnaliste lindude värske liha

POU

N, P1

 

25.4.2022

 

Silerinnaliste lindude värske liha

RAT

N, P1

 

25.4.2022

 

Uluklindude värske liha

GBM

P1

 

25.4.2022

 

CA-2.41

Muude kodulindude kui silerinnaliste lindude värske liha

POU

N, P1

 

26.4.2022

 

Silerinnaliste lindude värske liha

RAT

N, P1

 

26.4.2022

 

Uluklindude värske liha

GBM

P1

 

26.4.2022

 

CA-2.42

Muude kodulindude kui silerinnaliste lindude värske liha

POU

N, P1

 

26.4.2022

 

Silerinnaliste lindude värske liha

RAT

N, P1

 

26.4.2022

 

Uluklindude värske liha

GBM

P1

 

26.4.2022

 

CA-2.43

Muude kodulindude kui silerinnaliste lindude värske liha

POU

N, P1

 

27.4.2022

 

Silerinnaliste lindude värske liha

RAT

N, P1

 

27.4.2022

 

Uluklindude värske liha

GBM

P1

 

27.4.2022“;

 

ii)

Ühendkuningriiki käsitlevas kandes asendatakse tsooni GB-2.52 käsitlev kanne järgmisega:

„GB

Ühendkuningriik

GB-2.52

Muude kodulindude kui silerinnaliste lindude värske liha

POU

N, P1

 

8.12.2021

29.4.2022

Silerinnaliste lindude värske liha

RAT

N, P1

 

8.12.2021

29.4.2022

Uluklindude värske liha

GBM

P1

 

8.12.2021

29.4.2022’“

iii)

Ühendkuningriiki käsitlevas kandes asendatakse tsoone GB-2.74 ja GB-2.75 käsitlevad kanded järgmisega:

„GB

Ühendkuningriik

GB-2.74

Muude kodulindude kui silerinnaliste lindude värske liha

POU

N, P1

 

18.12.2021

4.5.2022

Silerinnaliste lindude värske liha

RAT

N, P1

 

18.12.2021

4.5.2022

Uluklindude värske liha

GBM

P1

 

18.12.2021

4.5.2022

GB-2.75

Muude kodulindude kui silerinnaliste lindude värske liha

POU

N, P1

 

22.12.2021

4.5.2022

Silerinnaliste lindude värske liha

RAT

N, P1

 

22.12.2021

4.5.2022

Uluklindude värske liha

GBM

P1

 

22.12.2021

4.5.2022“;

iv)

Ameerika Ühendriike käsitlevas kandes lisatakse tsooni US-2.181 käsitleva kande järele tsoone US-2.182 kuni US-2.189 käsitlevad kanded:

„USA

Ameerika Ühendriigid

US-2.182

Muude kodulindude kui silerinnaliste lindude värske liha

POU

N, P1

 

27.4.2022

 

Silerinnaliste lindude värske liha

RAT

N, P1

 

27.4.2022

 

Uluklindude värske liha

GBM

P1

 

27.4.2022

 

US-2.183

Muude kodulindude kui silerinnaliste lindude värske liha

POU

N, P1

 

27.4.2022

 

Silerinnaliste lindude värske liha

RAT

N, P1

 

27.4.2022

 

Uluklindude värske liha

GBM

P1

 

27.4.2022

 

US-2.184

Muude kodulindude kui silerinnaliste lindude värske liha

POU

N, P1

 

27.4.2022

 

Silerinnaliste lindude värske liha

RAT

N, P1

 

27.4.2022

 

Uluklindude värske liha

GBM

P1

 

27.4.2022

 

US-2.185

Muude kodulindude kui silerinnaliste lindude värske liha

POU

N, P1

 

28.4.2022

 

Silerinnaliste lindude värske liha

RAT

N, P1

 

28.4.2022

 

Uluklindude värske liha

GBM

P1

 

28.4.2022

 

US-2.186

Muude kodulindude kui silerinnaliste lindude värske liha

POU

N, P1

 

29.4.2022

 

Silerinnaliste lindude värske liha

RAT

N, P1

 

29.4.2022

 

Uluklindude värske liha

GBM

P1

 

29.4.2022

 

US-2.187

Muude kodulindude kui silerinnaliste lindude värske liha

POU

N, P1

 

29.4.2022

 

Silerinnaliste lindude värske liha

RAT

N, P1

 

29.4.2022

 

Uluklindude värske liha

GBM

P1

 

29.4.2022

 

US-2.188

Muude kodulindude kui silerinnaliste lindude värske liha

POU

N, P1

 

29.4.2022

 

Silerinnaliste lindude värske liha

RAT

N, P1

 

29.4.2022

 

Uluklindude värske liha

GBM

P1

 

29.4.2022

 

US-2.189

Muude kodulindude kui silerinnaliste lindude värske liha

POU

N, P1

 

30.4.2022

 

Silerinnaliste lindude värske liha

RAT

N, P1

 

30.4.2022

 

Uluklindude värske liha

GBM

P1

 

30.4.2022“;

 


16.5.2022   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 137/45


KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2022/743,

13. mai 2022,

millega muudetakse rakendusmääruse (EL) 2021/605 (milles sätestatakse sigade Aafrika katku tõrje erimeetmed) I lisa

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 9. märtsi 2016. aasta määrust (EL) 2016/429 loomataudide kohta, millega muudetakse teatavaid loomatervise valdkonna õigusakte või tunnistatakse need kehtetuks (loomatervise määrus), (1) eriti selle artikli 71 lõiget 3,

ning arvestades järgmist:

(1)

Sigade Aafrika katk on peetavaid sigu ja uluksigu kahjustav nakkuslik viirushaigus, mis võib rängalt mõjutada seda loomapopulatsiooni ja loomakasvatuse kasumlikkust ning häirida nende loomade ja neilt pärit loomsete saaduste saadetiste liidusisest liikumist ja kolmandatesse riikidesse eksportimist.

(2)

Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2021/605 (2) võeti vastu määruse (EL) 2016/429 raames ning selles on sätestatud sigade Aafrika katku tõrje erimeetmed, mida nimetatud rakendusmääruse I lisas loetletud liikmesriigid (edaspidi „asjaomased liikmesriigid“) peavad piiratud aja jooksul kohaldama kõnealuses lisas loetletud I, II ja III taseme piirangutsoonides.

(3)

Rakendusmääruse (EL) 2021/605 I lisas I, II ja III taseme piirangutsoonidena loetletud piirkonnad põhinevad sigade Aafrika katku epidemioloogilisel olukorral liidus. Rakendusmääruse (EL) 2021/605 I lisa muudeti viimati komisjoni rakendusmäärusega (EL) 2022/705 (3) pärast kõnealuse taudiga seotud epidemioloogilise olukorra muutusi Saksamaal, Poolas ja Slovakkias.

(4)

Kõik rakendusmääruse (EL) 2021/605 I lisas loetletud I, II ja III taseme piirangutsoonide suhtes tehtavad muudatused peaksid põhinema sigade Aafrika katkuga seotud epidemioloogilisel olukorral kõnealusest taudist mõjutatud piirkondades ja sigade Aafrika katkuga seotud üldisel epidemioloogilisel olukorral asjaomases liikmesriigis ning muudatuste tegemisel tuleks arvesse võtta kõnealuse taudi edasise leviku riski, aga ka sigade Aafrika katkuga seotud olukorrast tingitud tsoonideks jaotamise geograafilise määratlemise teaduslikult põhjendatud põhimõtteid ja kriteeriume ning liikmesriikidega alalises taime-, looma-, toidu- ja söödakomitees kokku lepitud ja komisjoni veebisaidil üldsusele kättesaadavaid liidu suuniseid (4). Sellistes muudatustes tuleks arvesse võtta ka rahvusvahelisi standardeid, nagu Maailma Loomatervise Organisatsiooni (OIE) maismaaloomade tervise koodeks, (5) ning asjaomaste liikmesriikide pädevate asutuste esitatud põhjendusi tsoonideks jaotamise kohta.

(5)

Pärast rakendusmääruse (EL) 2022/705 vastuvõtmise kuupäeva on esinenud sigade Aafrika katku uusi puhanguid uluksigadel Poolas.

(6)

2022. aasta aprillis täheldati ka üht sigade Aafrika katku puhangut uluksigade seas Poolas Väike-Poola sellises piirkonnas, mis on praegu loetletud rakendusmääruse (EL) 2021/605 I lisas I taseme piirangutsoonina. See sigade Aafrika katku uus puhang uluksigade hulgas kujutab endast riskitaseme suurenemist, mida tuleks kajastada kõnealuses lisas. Sellest tulenevalt tuleks kõnealune Poola piirkond, mis on praegu loetletud kõnealuses lisas I taseme piirangutsoonina, loetleda nüüd kõnealuses lisas mitte I taseme, vaid II taseme piirangutsoonina, ning I taseme piirangutsooni praegused piirid on vaja uuesti määratleda, et võtta arvesse neid hiljutisi puhanguid.

(7)

Pärast seda sigade Aafrika katku hiljutist puhangut uluksigade hulgas Poolas ning võttes arvesse praegust sigade Aafrika katkuga seotud epidemioloogilist olukorda liidus, on tsoonideks jaotamist selles liikmesriigis uuesti hinnatud ja ajakohastatud. Lisaks sellele on uuesti hinnatud ja ajakohastatud riskijuhtimismeetmeid. Neid muudatusi tuleks kajastada rakendusmääruse (EL) 2021/605 I lisas.

(8)

Selleks et võtta arvesse sigade Aafrika katku epidemioloogilise olukorra hiljutisi muutusi liidus ja võidelda selle taudi levikuga seotud riskidega ennetaval viisil, tuleks Poolas piiritleda uued piisava suurusega piirangutsoonid ja nõuetekohaselt loetleda need rakendusmääruse (EL) 2021/605 I lisas I ja II taseme piirangutsoonidena. Kuna sigade Aafrika katku olukord liidus muutub väga kiiresti, on uute piirangutsoonide piiritlemisel arvesse võetud ümbritsevate alade olukorda.

(9)

Võttes arvesse, kui kiireloomuline on sigade Aafrika katku levikuga seotud epidemioloogiline olukord liidus, on oluline, et käesoleva rakendusmäärusega rakendusmääruse (EL) 2021/605 I lisasse tehtavad muudatused jõustuvad võimalikult kiiresti.

(10)

Käesoleva määrusega ettenähtud meetmed on kooskõlas alalise taime-, looma-, toidu- ja söödakomitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Rakendusmääruse (EL) 2021/605 I lisa asendatakse käesoleva määruse lisaga.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub järgmisel päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 13. mai 2022

Komisjoni nimel

president

Ursula VON DER LEYEN


(1)  ELT L 84, 31.3.2016, lk 1.

(2)  Komisjoni 7. aprilli 2021. aasta rakendusmäärus (EL) 2021/605, milles sätestatakse sigade Aafrika katku tõrje erimeetmed (ELT L 129, 15.4.2021, lk 1).

(3)  Komisjoni 5. mai 2022. aasta rakendusmäärus (EL) 2022/705, millega muudetakse rakendusmääruse (EL) 2021/605 (milles sätestatakse sigade Aafrika katku tõrje erimeetmed) I lisa (ELT L 132, 6.5.2022, lk 64).

(4)  Töödokument SANTE/7112/2015/Rev. 3, „Principles and criteria for geographically defining ASF regionalisation“. https://ec.europa.eu/food/animals/animal-diseases/control-measures/asf_en

(5)  OIE Terrestrial Animal Health Code, 28th Edition, 2019, I köite ISBN: 978-92-95108-85-1; II köite ISBN: 978-92-95108-86-8. https://www.oie.int/standard-setting/terrestrial-code/access-online/


LISA

Rakendusmääruse (EL) 2021/605 I lisa asendatakse järgmisega:

„I LISA

PIIRANGUTSOONID

I OSA

1.   Saksamaa

Järgmised I taseme piirangutsoonid Saksamaal:

Bundesland Brandenburg:

Landkreis Dahme-Spreewald:

Gemeinde Alt Zauche-Wußwerk,

Gemeinde Byhleguhre-Byhlen,

Gemeinde Märkische Heide, mit den Gemarkungen Alt Schadow, Neu Schadow, Pretschen, Plattkow, Wittmannsdorf, Schuhlen-Wiese, Bückchen, Kuschkow, Gröditsch, Groß Leuthen, Leibchel, Glietz, Groß Leine, Dollgen, Krugau, Dürrenhofe, Biebersdorf und Klein Leine,

Gemeinde Neu Zauche,

Gemeinde Schwielochsee mit den Gemarkungen Groß Liebitz, Guhlen, Mochow und Siegadel,

Gemeinde Spreewaldheide,

Gemeinde Straupitz,

Landkreis Märkisch-Oderland:

Gemeinde Müncheberg mit den Gemarkungen Müncheberg, Eggersdorf bei Müncheberg und Hoppegarten bei Müncheberg,

Gemeinde Bliesdorf mit den Gemarkungen Kunersdorf - westlich der B167 und Bliesdorf - westlich der B167

Gemeinde Märkische Höhe mit den Gemarkungen Reichenberg und Batzlow,

Gemeinde Wriezen mit den Gemarkungen Haselberg, Frankenfelde, Schulzendorf, Lüdersdorf Biesdorf, Rathsdorf - westlich der B 167 und Wriezen - westlich der B167

Gemeinde Buckow (Märkische Schweiz),

Gemeinde Strausberg mit den Gemarkungen Hohenstein und Ruhlsdorf,

Gemeine Garzau-Garzin,

Gemeinde Waldsieversdorf,

Gemeinde Rehfelde mit der Gemarkung Werder,

Gemeinde Reichenow-Mögelin,

Gemeinde Prötzel mit den Gemarkungen Harnekop, Sternebeck und Prötzel östlich der B 168 und der L35,

Gemeinde Oberbarnim,

Gemeinde Bad Freienwalde mit der Gemarkung Sonnenburg,

Gemeinde Falkenberg mit den Gemarkungen Dannenberg, Falkenberg westlich der L 35, Gersdorf und Kruge,

Gemeinde Höhenland mit den Gemarkungen Steinbeck, Wollenberg und Wölsickendorf,

Landkreis Barnim:

Gemeinde Joachimsthal östlich der L220 (Eberswalder Straße), östlich der L23 (Töpferstraße und Templiner Straße), östlich der L239 (Glambecker Straße) und Schorfheide (JO) östlich der L238,

Gemeinde Friedrichswalde mit der Gemarkung Glambeck östlich der L 239,

Gemeinde Althüttendorf,

Gemeinde Ziethen mit den Gemarkungen Groß Ziethen und Klein Ziethen westlich der B198,

Gemeinde Chorin mit den Gemarkungen Golzow, Senftenhütte, Buchholz, Schorfheide (Ch), Chorin westlich der L200 und Sandkrug nördlich der L200,

Gemeinde Britz,

Gemeinde Schorfheide mit den Gemarkungen Altenhof, Werbellin, Lichterfelde und Finowfurt,

Gemeinde (Stadt) Eberswalde mit der Gemarkungen Finow und Spechthausen und der Gemarkung Eberswalde südlich der B167 und westlich der L200,

Gemeinde Breydin,

Gemeinde Melchow,

Gemeinde Sydower Fließ mit der Gemarkung Grüntal nördlich der K6006 (Landstraße nach Tuchen), östlich der Schönholzer Straße und östlich Am Postweg,

Hohenfinow südlich der B167,

Landkreis Uckermark:

Gemeinde Passow mit den Gemarkungen Briest, Passow und Schönow,

Gemeinde Mark Landin mit den Gemarkungen Landin nördlich der B2, Grünow und Schönermark,

Gemeinde Angermünde mit den Gemarkungen Frauenhagen, Mürow, Angermünde nördlich und nordwestlich der B2, Dobberzin nördlich der B2, Kerkow, Welsow, Bruchhagen, Greiffenberg, Günterberg, Biesenbrow, Görlsdorf, Wolletz und Altkünkendorf,

Gemeinde Zichow,

Gemeinde Casekow mit den Gemarkungen Blumberg, Wartin, Luckow-Petershagen und den Gemarkungen Biesendahlshof und Casekow westlich der L272 und nördlich der L27,

Gemeinde Hohenselchow-Groß Pinnow mit der Gemarkung Hohenselchow nördlich der L27,

Gemeinde Tantow,

Gemeinde Mescherin

Gemeinde Gartz (Oder) mit der Gemarkung Geesow sowie den Gemarkungen Gartz und Hohenreinkendorf nördlich der L27 und B2 bis Gartenstraße,

Gemeinde Pinnow nördlich und westlich der B2,

Landkreis Oder-Spree:

Gemeinde Storkow (Mark),

Gemeinde Spreenhagen mit den Gemarkungen Braunsdorf, Markgrafpieske, Lebbin und Spreenhagen,

Gemeinde Grünheide (Mark) mit den Gemarkungen Kagel, Kienbaum und Hangelsberg,

Gemeinde Fürstenwalde westlich der B 168 und nördlich der L 36,