ISSN 1977-0650

Euroopa Liidu

Teataja

L 111

European flag  

Eestikeelne väljaanne

Õigusaktid

65. aastakäik
8. aprill 2022


Sisukord

 

II   Muud kui seadusandlikud aktid

Lehekülg

 

 

MÄÄRUSED

 

*

Nõukogu määrus (EL) 2022/576, 8. aprill 2022, millega muudetakse määrust (EL) nr 833/2014, mis käsitleb piiravaid meetmeid seoses Venemaa tegevusega, mis destabiliseerib olukorda Ukrainas

1

 

*

Nõukogu määrus (EL) 2022/577, 8. aprill 2022, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 765/2006, mis käsitleb piiravaid meetmeid seoses olukorraga Valgevenes ja Valgevene osalemisega Venemaa agressioonis Ukraina vastu

67

 

 

OTSUSED

 

*

Nõukogu otsus (ÜVJP) 2022/578, 8. aprill 2022, millega muudetakse otsust 2014/512/ÜVJP, mis käsitleb piiravaid meetmeid seoses Venemaa tegevusega, mis destabiliseerib olukorda Ukrainas

70

 

*

Nõukogu otsus (ÜVJP) 2022/579, 8. aprill 2022, millega muudetakse otsust 2012/642/ÜVJP, mis käsitleb piiravaid meetmeid seoses olukorraga Valgevenes ja Valgevene osalemisega Venemaa agressioonis Ukraina vastu

81

ET

Aktid, mille peakiri on trükitud harilikus trükikirjas, käsitlevad põllumajandusküsimuste igapäevast korraldust ning nende kehtivusaeg on üldjuhul piiratud.

Kõigi ülejäänud aktide pealkirjad on trükitud poolpaksus kirjas ja nende ette on märgitud tärn.


II Muud kui seadusandlikud aktid

MÄÄRUSED

8.4.2022   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 111/1


NÕUKOGU MÄÄRUS (EL) 2022/576,

8. aprill 2022,

millega muudetakse määrust (EL) nr 833/2014, mis käsitleb piiravaid meetmeid seoses Venemaa tegevusega, mis destabiliseerib olukorda Ukrainas

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut, eriti selle artiklit 215,

võttes arvesse 8. aprilli 2022. aasta otsust (ÜVJP) 2022/578, millega muudetakse otsust 2014/512/ÜVJP, mis käsitleb piiravaid meetmeid seoses Venemaa tegevusega, mis destabiliseerib olukorda Ukrainas (1),

võttes arvesse liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja ning Euroopa Komisjoni ühisettepanekut

ning arvestades järgmist:

(1)

Nõukogu võttis 31. juulil 2014 vastu määruse (EL) nr 833/2014 (2).

(2)

Määrusega (EL) nr 833/2014 rakendatakse teatavaid nõukogu otsusega 2014/512/ÜVJP (3) ette nähtud meetmeid.

(3)

Nõukogu võttis 8. aprillil 2022 vastu otsuse (ÜVJP) 2022/578, millega muudetakse otsust 2014/512/ÜVJP. Sellega laiendatakse Venemaa sõjalisele ja tehnoloogilisele või selle kaitse- ja julgeolekusektori arengule kaasa aidata võivate kontrollitavate kaupade loetelu. Sellega kehtestatakse täiendavad impordipiirangud teatavate Venemaalt pärit kaupade, eelkõige kivisöe ja muude tahkete fossiilkütuste suhtes. Samuti kehtestatakse sellega Venemaale täiendavad ekspordipiirangud, eelkõige reaktiivkütuse ja muude kaupade suhtes.

(4)

Otsusega (ÜVJP) 2022/578 keelatakse sõlmida riigihankelepinguid ja kontsessioone Venemaa kodanike ning Venemaal asutatud üksuste või asutustega või jätkata selliste lepingute ja kontsessioonide täitmist.

(5)

Peale selle kehtestatakse otsusega (ÜVJP) 2022/578 keeld anda Venemaa avalik-õiguslikus omandis olevatele või Venemaa kontrollitavatele üksustele toetust, sealhulgas pakkuda neile rahastamist ja anda rahalist abi või muud hüve mõnest liidu, Euratomi või liikmesriigi programmist.

(6)

Otsusega (ÜVJP) 2022/578 laiendatakse ühtlasi eurodes nomineeritud pangatähtede ekspordi ja eurodes nomineeritud vabalt võõrandatavate väärtpaberite müügi keeldu liikmesriikide kõikidele ametlikele vääringutele.

(7)

Otsusega (ÜVJP) 2022/578 laiendatakse ühtlasi erandit keelust teha tehinguid teatavate riigi omandis olevate üksustega; see erand hõlmab fossiilkütuste ja teatavate mineraalide ostu, importi või transporti Šveitsi, Euroopa Majanduspiirkonda ja Lääne-Balkanisse.

(8)

Asjakohane on laiendada erandeid, mida kohaldatakse keelule teha tehinguid teatavate Venemaa riigi omandis olevate äriühingute ja nende tütarettevõtjatega, Euroopa Majanduspiirkonna riikidele ja Šveitsile ning Lääne-Balkanile; liit ootab, et kõik piirkonna riigid viivad oma tegevuse kiiresti ja täielikult kooskõlla ELi piiravate meetmetega, sealhulgas nendega, mis on seotud Venemaa tegevusega, mis destabiliseerib olukorda Ukrainas.

(9)

Otsusega (ÜVJP) 2022/578 kehtestatakse ühtlasi Venemaal asutatud autoveo-ettevõtjatele keeld liidus kaupu maanteed pidi vedada ja sellega keelatakse Venemaa lipu all registreeritud alustel sadamatesse siseneda. Sellega keelatakse soodustatud isikuks olemine, tegutsemine usaldushaldurina või sarnase isikuna Venemaa isikute ja üksuste nimel ning usaldushaldusega seotud teatavate teenuste osutamine.

(10)

Need meetmed kuuluvad aluslepingu kohaldamisalasse ja seepärast on nende rakendamiseks vaja liidu tasandi õigusakti, eelkõige tagamaks, et kõik liikmesriigid kohaldaksid nimetatud meetmeid ühetaoliselt.

(11)

Määrust (EL) nr 833/2014 tuleks seetõttu vastavalt muuta,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määrust (EL) nr 833/2014 muudetakse järgmiselt.

1)

Artiklisse 1 lisatakse järgmised punktid:

„v)

„riigihankedirektiivid“ – Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivid 2014/23/EL (*1), 2014/24/EL (*2), 2014/25/EL (*3) ja 2009/81/EÜ (*4);

w)

„autoveo-ettevõtja“ – füüsiline või juriidiline isik, üksus või asutus, kes tegeleb kaubanduslikul eesmärgil kaubaveoga, kasutades selleks mootorsõidukeid või liidendsõidukeid;“

(*1)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 26. veebruari 2014. aasta direktiiv 2014/23/EL kontsessioonilepingute sõlmimise kohta (ELT L 94, 28.3.2014, lk 1)."

(*2)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 26. veebruari 2014. aasta direktiiv 2014/24/EL riigihangete kohta ja direktiivi 2004/18/EÜ kehtetuks tunnistamise kohta (ELT L 94, 28.3.2014, lk 65)."

(*3)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 26. veebruari 2014. aasta direktiiv 2014/25/EL, milles käsitletakse vee-, energeetika-, transpordi- ja postiteenuste sektoris tegutsevate üksuste riigihankeid ja millega tunnistatakse kehtetuks direktiiv 2004/17/EÜ (ELT L 94, 28.3.2014, lk 243)."

(*4)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 13. juuli 2009. aasta direktiiv 2009/81/EÜ, millega kooskõlastatakse teatavate kaitse- ja julgeolekuvaldkonnas ostjate poolt sõlmitavate ehitustööde ning asjade ja teenuste riigihankelepingute sõlmimise kord ja muudetakse direktiive 2004/17/EÜ ja 2004/18/EÜ (ELT L 216, 20.8.2009, lk 76)."

2)

Artikli 2 lõike 4 punkt e asendatakse järgmisega:

„e)

selliste üldsusele mittekättesaadavate tsiviilotstarbeliste elektrooniliste sidevõrkude jaoks, mis ei kuulu riigi kontrolli all olevale üksusele ega üksusele, millest üle 50 % kuulub riigile;“.

3)

Artikli 2 lõike 7 punktid i ja ii asendatakse järgmistega:

„i)

lõppkasutaja võib olla sõjaline lõppkasutaja või IV lisas nimetatud füüsiline või juriidiline isik, üksus või asutus või et kaupadel võib olla sõjaline lõppkasutus, välja arvatud juhul, kui lõikes 1 osutatud kaupade ja tehnoloogia müük, tarnimine, üleandmine või eksport või seonduva tehnilise või rahalise abi andmine on artikli 2b lõike 1 punkti a alusel lubatud;

„ii)

lõikes 1 osutatud kaupade ja tehnoloogia müük, tarnimine, üleandmine või eksport või seonduva tehnilise või rahalise abi andmine on suunatud lennundussektorile või kosmosetööstusele, välja arvatud juhul, kui selline müük, tarnimine, üleandmine või eksport või seonduva tehnilise või rahalise abi andmine on lõike 4 punkti b alusel lubatud; või“.

4)

Artikli 2a lõike 4 punkt e asendatakse järgmisega:

„e)

selliste üldsusele mittekättesaadavate tsiviilotstarbeliste elektrooniliste sidevõrkude jaoks, mis ei kuulu riigi kontrolli all olevale üksusele ega üksusele, millest üle 50 % kuulub riigile;“.

5)

Artikli 2a lõike 7 punktid i ja ii asendatakse järgmisega:

„i)

lõppkasutaja võib olla sõjaline lõppkasutaja või IV lisas nimetatud füüsiline või juriidiline isik, üksus või asutus või et kaupadel võib olla sõjaline lõppkasutus, välja arvatud juhul, kui lõikes 1 osutatud kaupade ja tehnoloogia müük, tarnimine, üleandmine või eksport või seonduva tehnilise või rahalise abi andmine on artikli 2b lõike 1 alusel lubatud;

„ii)

lõikes 1 osutatud kaupade ja tehnoloogia müük, tarnimine, üleandmine või eksport või seonduva tehnilise või rahalise abi andmine on suunatud lennundussektorile või kosmosetööstusele, välja arvatud juhul, kui selline müük, tarnimine, üleandmine või eksport või seonduva tehnilise või rahalise abi andmine on lõike 4 punkti b alusel lubatud; või “

6)

Artikli 3 lõike 3 punkt a asendatakse järgmisega:

„a)

maagaasi ja nafta, sealhulgas rafineeritud naftatoodete transpordiks Venemaalt või läbi Venemaa liitu või“.

7)

Artikli 3a lõike 2 punkt a asendatakse järgmisega:

„a)

see on vajalik liidus elutähtsa energiavarustuse tagamiseks ning maagaasi ja nafta, sealhulgas rafineeritud naftatoodete transpordiks Venemaalt või läbi Venemaa liitu või“.

8)

Artikli 3b lõige 1 asendatakse järgmisega:

„1.   Keelatud on otse või kaudselt müüa, tarnida, üle anda või eksportida füüsilisele või juriidilisele isikule, üksusele või asutusele Venemaal või kasutamiseks Venemaal kaupu ja tehnoloogiat, mida sobib kasutada nafta rafineerimiseks või maagaasi veeldamiseks, olenemata sellest, kas need pärinevad liidust või mitte.“

9)

Artikli 3c lõige 1 asendatakse järgmisega:

„1.   Keelatud on otse või kaudselt müüa, tarnida, üle anda või eksportida füüsilisele või juriidilisele isikule, üksusele või asutusele Venemaal või kasutamiseks Venemaal XI lisas loetletud kaupu ja tehnoloogiat, mida saab kasutada lennunduses või kosmosetööstuses, ning XX lisas loetletud reaktiivkütust ja kütuselisandeid, olenemata sellest, kas need on pärit liidust või mitte.“

10)

Artiklisse 3c lisatakse järgmised lõiked:

„6.   Erandina lõigetest 1 ja 4 võivad riiklikud pädevad asutused tingimustel, mida nad peavad asjakohaseks, anda loa enne 26. veebruari 2022 sõlmitud õhusõiduki kapitalirendilepingu täitmiseks, kui nad on teinud kindlaks, et:

a)

see on hädavajalik tagamaks kapitalirendi tagasimaksed liikmesriigi õiguse alusel asutatud või moodustatud juriidilisele isikule, üksusele või asutusele, mille suhtes ei kohaldada käesolevas määruses sätestatud piiravaid meetmeid, ning

b)

Venemaal asuvale poolele ei tehta kättesaadavaks majandusressursse, välja arvatud õhusõiduki omandiõiguse üleandmine pärast kapitalirendi täielikku tagasimaksmist.

7.   Asjaomane liikmesriik teavitab teisi liikmesriike ja komisjoni kõikidest käesoleva artikli alusel antud lubadest kahe nädala jooksul alates loa andmisest.

8.   Lõikes 1 sätestatud keeld ei piira artikli 2 lõike 4 punkti b ja artikli 2a lõike 4 punkti b kohaldamist.“

11)

Lisatakse järgmine artikkel:

„Artikkel 3ea

1.   Keelatud on lubada siseneda pärast 16. aprilli 2022 liidu territooriumil asuvatesse sadamatesse ühelgi Venemaa lipu all registreeritud alusel.

2.   Lõiget 1 kohaldatakse aluste suhtes, mis on vahetanud oma Venemaa lipu või registrikande mõne muu riigi oma vastu pärast 24. veebruari 2022.

3.   Käesoleva artikli kohaldamisel on alus:

a)

laev, mis kuulub asjakohaste rahvusvaheliste konventsioonide kohaldamisalasse,

b)

vähemalt 15 meetri pikkune jaht, mis ei vea lasti ega mahuta rohkem kui 12 reisijat, või

c)

väikelaev või jett, nagu on määratletud Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivis 2013/53/EL (*5).

4.   Lõiget 1 ei kohaldata abivajava aluse puhul, mis otsib varjumispaika, hädaabi sadamakülastuse korral meresõiduohutusega seotud põhjustel või inimelude päästmiseks merel.

5.   Erandina lõikest 1 võivad pädevad asutused anda sellisele alusele loa siseneda sadamasse tingimustel, mida nad peavad asjakohaseks, olles eelnevalt kindlaks teinud, et selline sisenemine on vajalik:

a)

maagaasi ja nafta, sealhulgas rafineeritud naftatoodete, titaani, alumiiniumi, vase, nikli, pallaadiumi, rauamaagi ning teatud XXIV lisas loetletud keemia- ja rauatoodete ostuks, impordiks või transpordiks liitu;

b)

farmaatsia-, meditsiini-, põllumajandustoodete ja toiduainete, sealhulgas nisu, ja väetised, mille import, ost ja transport on käesoleva otsuse alusel lubatud, ostuks, impordiks või transpordiks;

c)

humanitaartegevuseks;

d)

rangelt tsiviilotstarbelise tuumavõimekuse toimimiseks vajaliku kütuse ja muude kaupade transpordiks; või

e)

XXII lisas loetletud söe või muude tahkete fossiilkütuste ostuks, impordiks või transpordiks liitu kuni 10. augustini 2022.

6.   Asjaomane liikmesriik teavitab teisi liikmesriike ja komisjoni kõikidest lõike 5 alusel antud lubadest kahe nädala jooksul alates loa andmisest.

(*5)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 20. novembri 2013. aasta direktiiv 2013/53/EL, mis käsitleb väikelaevu ja jette ning millega tunnistatakse kehtetuks direktiiv 94/25/EÜ (ELT L 354, 28.12.2013, lk 90)“."

12)

Artiklisse 3h lisatakse järgmised lõiked:

„4.   Erandina lõikest 1 võivad pädevad asutused lubada Venemaale üle anda või eksportida kultuuriväärtused, mis on laenatud Venemaaga tehtava ametliku kultuurikoostöö raames.

5.   Asjaomane liikmesriik teavitab teisi liikmesriike ja komisjoni kõikidest lõike 4 alusel antud lubadest kahe nädala jooksul alates loa andmisest.“

13)

Lisatakse järgmised artiklid:

„Artikkel 3i

1.   Keelatud on otse või kaudselt osta, importida või üle anda XXI lisas loetletud Venemaalt pärinevaid või Venemaalt eksporditavaid kaupu, mille müük toob Venemaale märkimisväärset tulu ja võimaldab tal jätkata Ukraina olukorda destabiliseerivat tegevust.

2.   Keelatud on:

a)

anda lõikes 1 osutatud keeldu silmas pidades otse või kaudselt tehnilist abi või osutada vahendus- või muid teenuseid, mis on seotud lõikes 1 osutatud kaupade ja tehnoloogiaga ning nende kaupade ja tehnoloogiaga varustamise, nende tootmise, hoolduse ja kasutamisega;

b)

pakkuda lõikes 1 osutatud keeldu silmas pidades otse või kaudselt rahastamist või anda rahalist abi lõikes 1 osutatud kaupade ja tehnoloogia ostmiseks, importimiseks või üleandmiseks või nendega seotud tehnilise abi andmiseks või vahendus- või muude teenuste osutamiseks.

3.   Lõigetes 1 ja 2 sätestatud keelde ei kohaldata enne 9. aprilli 2022 sõlmitud lepingute või selliste lepingute täitmiseks vajalike lisalepingute suhtes kuni 10. juulini 2022.

4.   Alates 10. juulist 2022 ei kohaldata lõikes 1 ja 2 sätestatud keelde impordi ega ostmise ega transpordi ega seotud tehnilise või rahalise abi suhtes, mis on vajalik selleks, et importida liitu:

a)

837 570 kuivtonni CN-koodi 3104 20 alla kuuluvat kaaliumkloriidi asjaomase aasta 10. juuli ja järgneva aasta 9. juuli vahelisel ajal;

b)

1 577 807 kuivtonni muid tooteid, mis on loetletud XXI lisas CN-koodide 3105 20, 3105 60 ja 3105 90 all, asjaomase aasta 10. juuli järgneva aasta 9. juuli vahelisel ajal.

5.   Lõikes 4 sätestatud impordimahu kvoote haldavad komisjon ja liikmesriigid vastavalt komisjoni rakendusmääruse (EL) 2015/2447 (*6) artiklites 49–54 sätestatud tariifikvootide haldamise süsteemile.

Artikkel 3j

1.   Keelatud on otse või kaudselt osta, importida või üle anda XXII lisas loetletud kivisütt või muid tahkeid fossiilkütuseid, kui need pärinevad Venemaalt või kui neid eksporditakse Venemaalt.

2.   Keelatud on:

a)

anda lõikes 1 osutatud keeldu silmas pidades otse või kaudselt tehnilist abi või osutada vahendus- või muid teenuseid, mis on seotud lõikes 1 osutatud kaupade ja tehnoloogiaga ning nende kaupade ja tehnoloogiaga varustamise, nende tootmise, hoolduse ja kasutamisega;

b)

pakkuda lõikes 1 osutatud keeldu silmas pidades otse või kaudselt rahastamist või anda rahalist abi lõikes 1 osutatud kaupade ja tehnoloogia ostmiseks, importimiseks või üleandmiseks või nendega seotud tehnilise abi andmiseks või vahendus- või muude teenuste osutamiseks.

3.   Lõigetes 1 ja 2 sätestatud keelde ei kohaldata enne 9. aprilli 2022 sõlmitud lepingute või selliste lepingute täitmiseks vajalike lisalepingute suhtes kuni 10. augustini 2022.

Artikkel 3k

1.   Keelatud on otse või kaudselt müüa, tarnida, üle anda või eksportida Venemaa füüsilistele või juriidilistele isikutele, üksustele või asutustele või Venemaal kasutamiseks XXIII lisas loetletud kaupu, mis võivad aidata suurendada eelkõige Venemaa tööstuslikku suutlikkust.

2.   Keelatud on

a)

anda otse või kaudselt füüsilisele või juriidilisele isikule, üksusele või asutusele Venemaal või kasutamiseks Venemaal tehnilist abi või osutada neile vahendus- või muid teenuseid, mis on seotud lõikes 1 osutatud kaupade ja tehnoloogiaga ning nende kaupade ja tehnoloogiaga varustamise, nende tootmise, hoolduse ja kasutamisega;

b)

pakkuda otse või kaudselt füüsilisele või juriidilisele isikule, üksusele või asutusele Venemaal või kasutamiseks Venemaal rahastamist või rahalist abi, mis on seotud lõikes 1 osutatud kaupade ja tehnoloogiaga nende kaupade või tehnoloogia müügiks, tarnimiseks, üleandmiseks või ekspordiks või nendega seotud tehnilise abi, vahendus- või muude teenuste osutamiseks.

3.   Lõigetes 1 ja 2 sätestatuid keelde ei kohaldata enne 9. aprilli 2022 sõlmitud lepingute või selliste lepingute täitmiseks vajalike lisalepingute suhtes kuni 10. juulini 2022.

4.   Lõigetes 1 ja 2 osutatud keelde ei kohaldada kaupade suhtes, mis on ette nähtud kasutamiseks liikmesriikide või partnerriikide Venemaal tegutsevate ja rahvusvahelise õiguse kohaselt puutumatu diplomaatilise või konsulaaresinduse või rahvusvahelise organisatsiooni ametlikuks tegevuseks või nende töötajate isiklikeks vajadusteks.

5.   Liikmesriikide pädevad asutused võivad anda tingimustel, mida nad peavad asjakohaseks, loa müüa, tarnida, üle anda või eksportida XXIII lisas loetletud kaupu ja tehnoloogiat või osutada nendega seotud tehnilist või rahalist abi, olles eelnevalt kindlaks teinud, et sellised kaubad või tehnoloogia või nendega seotud tehnilise või rahalise abi osutamine on vajalik humanitaartegevuseks, näiteks abi (sealhulgas ravimid, toit või humanitaartöötajate transport ja sellega seotud abi) kohaletoimetamiseks või abi kohaletoimetamise hõlbustamiseks, või evakueerimiseks.

Artikkel 3l

1.   Kõigil Venemaal asutatud autoveo-ettevõtjatel on keelatud vedada kaupu maanteel liidu territooriumil, sealhulgas transiidi eesmärgil.

2.   Lõikes 1 sätestatud keeldu ei kohaldata autoveo-ettevõtjate suhtes, kes veavad:

a)

posti universaalteenusena;

b)

liidu kaudu Kaliningradi oblasti ja Venemaa vahel transiitkaupu, tingimusel et selliste kaupade vedu ei ole käesoleva määruse alusel muul viisil keelatud.

3.   Lõikes 1 sätetatud keeldu ei kohaldata kuni 16. aprillini 2022 kaubaveo suhtes, mis algas enne 9. aprilli 2022, tingimusel et autoveo-ettevõtja sõiduk:

a)

oli juba 9. aprillil 2022 liidu territooriumil või

b)

peab läbima liidu territooriumi, et pöörduda tagasi Venemaale.

4.   Erandina lõikest 1 võivad liikmesriigi pädevad asutused lubada kaubavedu Venemaal asutatud autoveo-ettevõtja poolt, kui need pädevad asutused on teinud kindlaks, et selline transport on vajalik:

a)

maagaasi ja nafta, sealhulgas rafineeritud naftatoodete ning titaani, alumiiniumi, vase, nikli, pallaadiumi ja rauamaagi ostuks, impordiks või transpordiks liitu;

b)

farmaatsia-, meditsiini-, põllumajandustoodete ja toiduainete, sealhulgas nisu, ja väetised, mille import, ost ja transport on käesoleva määruse alusel lubatud, ostuks, impordiks või transpordiks;

c)

humanitaartegevuseks;

d)

liidu ja liikmesriikide diplomaatiliste ja konsulaaresinduste, sealhulgas delegatsioonide, saatkondade ja missioonide või Venemaal asuvate rahvusvahelise õiguse kohaselt puutumatute rahvusvaheliste organisatsioonide, toimimiseks Venemaal; või

e)

selliste kultuuriväärtuste üleandmiseks või ekspordiks Venemaale, mis on laenatud Venemaaga tehtava ametliku kultuurikoostöö raames.

5.   Asjaomane liikmesriik teavitab teisi liikmesriike ja komisjoni kõikidest lõike 4 alusel antud lubadest kahe nädala jooksul alates loa andmisest.

(*6)  Komisjoni 24. novembri 2015. aasta rakendusmäärus (EL) 2015/2447, millega nähakse ette Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 952/2013 (millega kehtestatakse liidu tolliseadustik) teatavate sätete üksikasjalikud rakenduseeskirjad (ELT L 343, 29.12.2015, lk 558).“"

14)

Artikli 4 lõike 1 punktid c ja d jäetakse välja.

15)

Artikli 4 lõige 2 asendatakse järgmisega:

„2.   Lõikes 1 sätestatud keelud ei mõjuta abi andmist:

a)

impordiks, ostuks või transpordiks, mis on seotud: i) selliste varuosade ja teenuste tarnimisega, mis on vajalikud liidus olemasolevate võimete säilitamise ja ohutuse seisukohast; või ii) enne 1. augustit 2014 sõlmitud lepingute või selliste lepingute täitmiseks vajalike lisalepingute täitmisega; või

b)

selliste varuosade ja teenuste müügiks, tarnimiseks, üleandmiseks või ekspordiks, mis on vajalikud liidus olemasolevate võimete säilitamise, parandamise ja ohutuse seisukohast.“

16)

Artikli 5aa lõike 3 punkt a asendatakse järgmisega:

„a)

tehingutele, mida on rangelt vaja maagaasi ja nafta, sh rafineeritud naftatoodete, ning titaani, alumiiniumi, vase, nikli, pallaadiumi ja rauamaagi otseseks või kaudseks ostuks, impordiks või transpordiks Venemaalt või läbi Venemaa liitu, Euroopa Majanduspiirkonna liikmesriiki, Šveitsi või Lääne-Balkanisse;“.

17)

Artiklisse 5aa lisatakse järgmine punkt:

„c)

XXII lisas loetletud söe ja muude tahkete fossiilkütuste ostu-, impordi või liitu transportimise tehingutele kuni 10. augustini 2022.“

18)

Artikkel 5b asendatakse järgmisega:

„Artikkel 5b

1.   Keelatud on võtta vastu hoiuseid Venemaa kodanikelt või Venemaal elavatelt füüsilistelt isikutelt või Venemaal asutatud juriidilistelt isikutelt, üksustelt või asutustelt, kui füüsilise või juriidilise isiku, üksuse või asutuse hoiuste koguväärtus krediidiasutuse kohta ületab 100 000 eurot.

2.   Keelatud on osutada krüptovara rahakoti, konto või hoidmise teenuseid Venemaa kodanikele või Venemaal elavatele füüsilistele isikutele või Venemaal asutatud juriidilistele isikutele, üksustele või asutustele, kui füüsilise või juriidilise isiku, üksuse või asutuse krüptovarade koguväärtus rahakoti-, konto- või hoidmisteenuse osutaja kohta ületab 10 000 eurot.

3.   Lõikeid 1 ja 2 ei kohaldata liikmesriigi, Euroopa Majanduspiirkonda kuuluva riigi või Šveitsi kodanike ega selliste füüsiliste isikute suhtes, kellel on ajutine või alaline elamisluba liikmesriigis, Euroopa Majanduspiirkonda kuuluvas riigis või Šveitsis.

4.   Lõikeid 1 ja 2 ei kohaldata hoiuste suhtes, mis on vajalikud piiriüleseks kauplemiseks keelustamata kaupade ja teenustega liidu ja Venemaa vahel.“

19)

Artikli 5c lõike 1 sissejuhatav lause asendatakse järgmisega:

„1.   Erandina artikli 5b lõigetest 1 ja 2 võivad pädevad asutused anda loa sellise hoiuse vastuvõtmiseks või rahakoti-, konto- või hoidmisteenuse osutamiseks tingimustel, mida nad peavad asjakohaseks, olles eelnevalt kindlaks teinud, et sellise hoiuse vastuvõtmine või rahakoti-, konto- või hoidmisteenuse osutamine on:“

20)

Artikli 5d lõike 1 sissejuhatav lause asendatakse järgmisega:

„1.   Erandina artikli 5b lõigetest 1 ja 2 võivad pädevad asutused anda loa sellise hoiuse vastuvõtmiseks või rahakoti-, konto- või hoidmisteenuse osutamiseks tingimustel, mida nad peavad asjakohaseks, olles eelnevalt kindlaks teinud, et sellise hoiuse vastuvõtmine või rahakoti-, konto- või hoidmisteenuse osutamine on:“.

21)

Artikli 5f lõige 1 asendatakse järgmisega:

„1.   Keelatud on müüa pärast 12. aprilli 2022 välja antud vabalt võõrandatavaid väärtpabereid, mis on nomineeritud liidu liikmesriigi ametlikus vääringus, või selliste investeerimisfondide osakuid, millega investeeritakse sellistesse väärtpaberitesse, Venemaa kodanikele või Venemaal elavatele füüsilistele isikutele või Venemaal asutatud juriidilistele isikutele, üksustele või asutustele.“

22)

Artikkel 5i asendatakse järgmisega:

„Artikkel 5i

1.   Keelatud on müüa, tarnida, üle kanda või eksportida liikmesriigi ametlikus vääringus nomineeritud pangatähti Venemaale või Venemaal asuvale füüsilisele või juriidilisele isikule, üksusele või asutusele, sealhulgas valitsusele ja Venemaa Keskpangale, või Venemaal kasutamiseks.

2.   Lõikes 1 sätestatud keeldu ei kohaldata liikmesriigi ametlikus vääringus nomineeritud pangatähtede müügi, tarnimise, ülekandmise ega ekspordi suhtes, kui kõnealune müük, tarnimine, ülekandmine või eksport on vajalik:

a)

Venemaale reisivate füüsiliste isikute või nendega koos reisivate lähisugulaste isiklikuks kasutuseks või

b)

Venemaal tegutseva ja rahvusvahelise õiguse kohaselt puutumatu diplomaatise või konsulaaresinduse või rahvusvahelise organisatsiooni ametlikuks tegevuseks.“

23)

Lisatakse järgmised artiklid:

„Artikkel 5k

1.   Keelatud on sõlmida sellist hanke- või kontsessioonilepingut või jätkata selle täitmist, mis kuulub riigihankedirektiivide, samuti direktiivi 2014/23/EL artikli 10 lõigete 1 ja 3, lõike 6 punktide a–e, lõigete 8, 9 ja 10 ning artiklite 11, 12, 13 ja 14, direktiivi 2014/24/EL artiklite 7 ja 8, artikli 10 punktide b–f ja h–j, direktiivi 2014/25/EL artikli 18, artikli 21 punktide b–e ja g–i, artiklite 29 ja 30 ning direktiivi 2009/81/EÜ artikli 13 punktide a–d, f–h ja j kohaldamisalasse, kui sellega on seotud:

a)

Venemaa kodanik või Venemaal asutatud füüsiline või juriidiline isik, üksus või asutus,

b)

juriidiline isik, üksus või asutus, kelle omandiõigusest üle 50 % kuulub otse või kaudselt mõne käesoleva lõike punktis a osutatud üksuse omandisse, või

c)

füüsiline või juriidiline isik, üksus või asutus, kes tegutseb mõne käesoleva lõike punktis a või b osutatud üksuse nimel või juhtimisel,

sealhulgas alltöövõtjad, tarnijad või üksused, kelle suutlikkusele tuginetakse riigihankedirektiivide tähenduses, kui nende arvele langeb lepingu maksumusest üle 10 %.

2.   Erandina lõikest 1 võivad pädevad asutused lubada selliste lepingute sõlmimist ja täitmist, kui need on ette nähtud:

a)

tsiviilotstarbelise tuumavõimekuse käitamiseks, hoolduseks, dekomisjoneerimiseks ja radioaktiivsete jäätmete käitlemiseks, kütusega varustamiseks ja ümbertöötlemiseks ning ohutuse tagamiseks, ning tsiviilotstarbeliste tuumarajatiste valmimiseks vajaliku projekteerimis- ja ehitustöö ning kasutuselevõtmise jätkumiseks, samuti lähtematerjali tarnimiseks, et toota meditsiinilisi radioisotoope, sarnaseid meditsiinilisi rakendusi ja keskkonna kiirgusseireks vajalikku elutähtsat tehnoloogiat, ning tsiviilotstarbeliseks tuumaenergiaalaseks koostööks, eelkõige teadus- ja arendustegevuse valdkonnas;

b)

valitsuste koostööks kosmoseprogrammides;

c)

selliste kaupade või teenuste pakkumiseks, mis on rangelt vajalikud ja mida saavad pakkuda või mida saavad piisavas koguses pakkuda ainult lõikes 1 osutatud isikud;

d)

liidu ja liikmesriikide diplomaatiliste ja konsulaaresinduste, sh delegatsioonide, saatkondade ja missioonide, või rahvusvahelisest õigusest tuleneva puutumatusega kaitstud rahvusvaheliste organisatsioonide tegutsemiseks Venemaal;

e)

maagaasi ja nafta, sealhulgas rafineeritud naftatoodete ning samuti titaani, alumiiniumi, vase, nikli, pallaadiumi ja rauamaagi ostuks, impordiks või transpordiks Venemaalt või läbi Venemaa liitu; või

f)

kivisöe või muude tahkete fossiilkütuste ostuks, impordiks või transpordiks Venemaalt või läbi Venemaa liitu kuni 10. augustini 2022.

3.   Asjaomane liikmesriik teavitab teisi liikmesriike ja komisjoni kõikidest käesoleva artikli alusel antud lubadest kahe nädala jooksul alates loa andmisest.

4.   Lõikes 1 sätestatuid keelde ei kohaldata enne 9. aprilli 2022 sõlmitud lepingute suhtes kuni 10. oktoobrini 2022.

Artikkel 5l

1.   Keelatud on anda Venemaal asutatud juriidilisele isikule, üksusele või asutusele, kellest üle 50 % kuulub riigi omandisse või riigi kontrolli alla, otse või kaudset toetust, sealhulgas rahastamist ja rahalist abi või muud hüve liidu, Euratomi või liikmesriigi riikliku programmi ja lepingute raames määruse (EL, Euratom) 2018/1046 (*7) tähenduses.

2.   Lõike 1 kohaseid keelde ei kohaldata järgmise suhtes:

a)

humanitaartegevus või rahvatervisealase hädaolukorra lahendamine või sellise sündmuse kiire ärahoidmine või leevendamine, millel on tõenäoliselt ränk ja märkimisväärne mõju inimeste tervisele ja ohutusele või keskkonnale, või loodusõnnetustele reageerimine;

b)

fütosanitaar- ja veterinaarprogrammid;

c)

valitsuste koostöö kosmoseprogrammides ja rahvusvahelise katsetermotuumareaktori lepingu raames;

d)

tsiviilotstarbelise tuumavõimekuse käitamine, hooldamine, dekomisjoneerimine ja radioaktiivsete jäätmete käitlemine, kütusega varustamine ja ümbertöötlemine ning ohutuse tagamine, samuti lähtematerjali tarnimine meditsiiniliste radioisotoopide, sarnaste meditsiiniliste rakenduste ja keskkonna kiirgusseireks vajaliku elutähtsa tehnoloogia tootmiseks ning tsiviilotstarbeline tuumaenergiaalane koostöö, eelkõige teadus- ja arendustegevuse valdkonnas;

e)

üksikisikute liikuvus ja inimestevahelised kontaktid;

f)

kliima- ja keskkonnaprogrammid, välja arvatud teadusuuringute ja innovatsiooniga seotud toetus;

g)

liidu ja liikmesriikide diplomaatiliste ja konsulaaresinduste, sh delegatsioonide, saatkondade ja missioonide, või rahvusvahelisest õigusest tuleneva puutumatusega kaitstud rahvusvaheliste organisatsioonide tegutsemiseks Venemaal.

Artikkel 5m

1.   Keelatud on registreerida usaldushaldust või mistahes samalaadset õiguslikku üksust ja pakkuda sellele registrijärgset asukohta, äritegevuse või haldusaadressi ja juhtimisteenuseid, kui selle asutaja või soodustatud isik on:

a)

Venemaa kodanik või Venemaal elav füüsiline isik;

b)

Venemaal asutatud juriidiline isik, üksus või asutus;

c)

juriidiline isik, üksus või asutus, kelle omandiõigusest üle 50 % kuulub otse või kaudselt mõne käesoleva lõike punktis a või b osutatud isiku, üksuse või asutuse omandisse;

d)

juriidiline isik, üksus või asutus, mis on punktis a, b või c osutatud füüsilise või juriidilise isiku, üksuse või asutuse kontrolli all;

e)

füüsiline või juriidiline isik, üksus või asutus, kes tegutseb mõne punktis a, b, c või d osutatud füüsilise või juriidilise isiku, üksuse või asutuse nimel või juhtimisel.

2.   Alates 10. maist 2022 on keelatud tegutseda lõikes 1 osutatud usaldushalduse või mistahes samalaadse õigusliku üksuse usaldushalduri, variaktsionäri, direktori või sekretärina või muul sarnasel ametikohal või korraldada mõne teise isiku tegutsemine sellistes ülesannetes.

3.   Lõikeid 1 ja 2 ei kohaldata toimingute suhtes, mis on rangelt vajalikud, et lõpetada enne 9. aprilli 2022 sõlmitud käesoleva artikliga vastuolus olevad lepingud või selliste lepingute täitmiseks vajalikud lisalepingud hiljemalt 10. maiks 2022.

4.   Lõikeid 1 ja 2 ei kohaldata, kui asutaja või soodustatud isik on liikmesriigi kodanik või füüsiline isik, kellel on liikmesriigis ajutine või alaline elamisluba.

5.   Erandina lõigetest 1 ja 2 võivad pädevad asutused anda loa neis lõigetes osutatud teenuste osutamiseks tingimustel, mida nad peavad asjakohaseks, olles eelnevalt kindlaks teinud, et see on vajalik:

a)

humanitaartegevuseks, näiteks abi kohaletoimetamine või abi kohaletoimetamise hõlbustamine (sealhulgas ravimid, toit või humanitaartöötajate transport ja sellega seotud abi), või evakueerimiseks või

b)

kodanikuühiskonna tegevuseks, mis edendab otseselt demokraatiat, inimõigusi või õigusriiki Venemaal.

(*7)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 18. juuli 2018. aasta määrus (EL, Euratom) 2018/1046, mis käsitleb liidu üldeelarve suhtes kohaldatavaid finantsreegleid ja millega muudetakse määrusi (EL) nr 1296/2013, (EL) nr 1301/2013, (EL) nr 1303/2013, (EL) nr 1304/2013, (EL) nr 1309/2013, (EL) nr 1316/2013, (EL) nr 223/2014 ja (EL) nr 283/2014 ja otsust nr 541/2014/EL ning tunnistatakse kehtetuks määrus (EL, Euratom) nr 966/2012 (ELT L 193, 30.7.2018,lk 1).“"

24)

Artikli 6 lõikesse 1 lisatakse järgmine punkt:

„d)

juhud, mil on tuvastatud käesolevas määruses sätestatud keeldude rikkumine või neist kõrvalehoidmine või püüd neid rikkuda või neist kõrvale hoida krüptovarade kasutamisega.“

25)

Artikli 11 lõike 1 punkt a asendatakse järgmisega:

„a)

käesoleva määruse lisades loetletud juriidilised isikud, üksused või asutused või väljaspool liitu asutatud juriidilised isikud, üksused või asutused, kelle omandiõigusest kuulub otse või kaudselt rohkem kui 50 % neile;“.

26)

VII lisa muudetakse vastavalt käesoleva määruse I lisale.

27)

VIII lisa muudetakse vastavalt käesoleva määruse II lisale.

28)

X lisa muudetakse vastavalt käesoleva määruse III lisale.

29)

XVII lisa muudetakse vastavalt käesoleva määruse IV lisale.

30)

XVIII lisa muudetakse vastavalt käesoleva määruse V lisale.

31)

Lisatakse XX, XXI, XXII, XXIII ja XXIV lisa vastavalt käesoleva määruse VI lisale.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub järgmisel päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 8. aprill 2022

Nõukogu nimel

eesistuja

J.-Y. LE DRIAN


(1)  ELT L 111, 8.4.2022.

(2)  Nõukogu 31. juuli 2014. aasta määrus (EL) nr 833/2014, mis käsitleb piiravaid meetmeid seoses Venemaa tegevusega, mis destabiliseerib olukorda Ukrainas (ELT L 229, 31.7.2014, lk 1).

(3)  Nõukogu 31. juuli 2014. aasta otsus 2014/512/ÜVJP, mis käsitleb piiravaid meetmeid seoses Venemaa tegevusega, mis destabiliseerib olukorda Ukrainas (ELT L 229, 31.7.2014, lk 13).


I LISA

Määruse (EL) nr 833/2014 VII lisasse lisatakse järgmine kategooria:

„VIII kategooria – Mitmesugused kaubad

X.A.VIII.001

Järgmised naftatootmise või -uurimise seadmed:

a)

Puuripea integreeritud mõõteseadmetega, sealhulgas inertsiaalsete navigatsioonisüsteemidega puurimise ajal mõõtmiseks (MWD);

b)

Vesiniksulfiidi seireks ja avastamiseks ettenähtud pidevalt käitatavad süsteemid ja detektorid;

c)

Seismoloogiliste mõõtmiste seadmed, sealhulgas peegelseismoloogia ja seismilised vibraatorid;

d)

Sette kajaloodid.

X.A.VIII.002

Seadmed, „elektroonikasõlmed“ ja komponendid, mis on spetsiaalselt ette nähtud kvantarvutite, kvantelektroonika, kvantandurite, kvantprotsessorite, kvantbitt-integraallülituste, kvantbitt-seadmete või kvantradarsüsteemide jaoks, kaasa arvatud Pockelsi rakud.

Märkus 1.

Kvantarvutid teevad arvutusi, mille puhul kasutatakse kvantolekute kollektiivseid omadusi, nagu superpositsioon, häire ja kvantpõimitus.

Märkus 2.

Üksuste, lülituste ja seadmete hulka kuuluvad muu hulgas ülijuhid, kvantlõõmutamine, ioonlõks, fotooniline koostoime, räni/spinn, külmad aatomid.

X.A.VIII.003

Järgmised mikroskoobid, nendega seotud seadmed ja detektorid:

a)

skaneerivad elektronmikroskoobid (SEM);

b)

skaneerivad Auger' mikroskoobid;

c)

transmissioon-elektronmikroskoobid (TEM);

d)

aatomjõu mikroskoobid (AFM);

e)

skaneerivad teravikmikroskoobid (SFM);

f)

punkti X.A.VIII.003 alapunktides a–e loetletud mikroskoopides kasutatavad seadmed ja detektorid, mis kasutavad järgmisi materjalide analüüsi meetodeid:

1.

fotoelektronspektroskoopia (XPS);

2.

energiadispersiivne elektronspektroskoopia (EDX, EDS) või

3.

elektronspektroskoopia keemilise analüüsi jaoks (ESCA).

X.A.VIII.004

Metallimaakide süvamerekaevandamise seadmed.

X.A.VIII.005

Järgmised tootmisseadmed ja tööpingid:

a)

Kihtlisandustootmise seadmed metallosade „tootmiseks“;

Märkus.

Punkti X.A.VIII.005 alapunkti a kohaldatakse üksnes järgmiste süsteemide suhtes:

1.

Pulbrivanni süsteemid, mis kasutavad selektiivset lasersulatust (SLM), Laser Cusing lasersulatust, metalli laserpaagutamist (DMLS) või elektronkiirsulatust (EBM), või

2.

Pulbritoitelised süsteemid, mis kasutavad laserplakeerimist, otsest energialadestamist või metalli laserladestamist.

b)

Kihtlisandustootmise seadmed „suure siseenergiaga materjalide“ jaoks, sealhulgas ultraheliekstrusiooni kasutavad seadmed;

c)

Vanni fotopolümerisatsiooni (VVP) kihtlisandustootmise seadmed, milles kasutatakse stereolitograafiat (SLA) või digitaalset valgustöötlust (DLP).

X.A.VIII.006

Seadmed orgaaniliste valgusdioodide (OLED), orgaaniliste väljatransistoride (OFET) või orgaaniliste fotogalvaaniliste elementide (OPVC) prinditud elektroonika „tootmiseks“.

X.A.VIII.007

Seadmed mikroelektromehaaniliste süsteemide (MEMS) „tootmiseks“, mis kasutavad räni mehaanilisi omadusi, sealhulgas kiibi formaadis andureid, nagu survemembraanid, painduvad kiired või mikroreguleerseadmed.

X.A.VIII.008

Seadmed, mis on spetsiaalselt ette nähtud sünteetiliste kütuste (elektrokütused ja sünteetilised kütused) või ülitõhusate päikeseelementide tootmiseks (tõhusus > 30 %).

X.A.VIII.009

Järgmised ultrakõrgvaakumi (UHV) seadmed:

a)

UHV-pumbad (sublimatsioon, turbomolekulaarne, difusiooni, krüogeenne, ioongetter);

b)

UHV manomeetrid.

Märkus.

UHV – 100 nanopaskalit (NPA) või väiksem.

X.A.VIII.010

„Krüogeensed jahutussüsteemid“, mis on ette nähtud temperatuuri hoidmiseks alla 1,1 K 48 tunni jooksul või kauem, ja nendega seotud järgmised krüogeensed jahutusseadmed:

a)

Impulsstorud;

b)

Krüostaadid;

c)

Dewari anumad;

d)

Gaasikäitlussüsteem (GHS);

e)

Kompressorid;

f)

Juhtseadmed.

Märkus.

„Krüogeensed jahutussüsteemid“ hõlmavad muu hulgas lahjenduskülmuteid, adiabaatilisi demagnetiseerimiskülmuteid ja laserjahutussüsteeme.

X.A.VIII.011

Pooljuhtseadiste kesta eemaldamise seadmed.

Märkus.

„Kesta eemaldamine“ – kesta, kaane või kattematerjali eemaldamine pakendatud integraallülituselt mehaaniliste, termiliste või keemiliste vahenditega.

X.A.VIII.012

Suure kvantefektiivsusega (QE) fotodetektorid, mille QE on üle 80 % lainepikkusalas üle 400 nm, kuid mitte üle 1 600 nm.

X.AVIII.013

Ühe või mitme lineaarteljega arvjuhitavad tööpingid käigupikkusega üle 8 000 mm.

X.C.VIII.001

Metallipulbrid ja metallisulami pulbrid, mida kasutatakse punktis X.A.VIII.005.a loetletud süsteemides.

X.C.VIII.002

Järgmised kõrgtehnoloogilised materjalid:

a)

peitematerjalid või kohandatava kamuflaaži materjalid;

b)

metamaterjalid, nt negatiivse murdumisnäitajaga;

c)

ei kasutata;

d)

kõrge entroopiaga sulamid (HEA);

e)

heusleri ühendid;

f)

kitaevi materjalid, sh kitaevi spin-vedelikud.

X.C.VIII.003

Konjugeeritud polümeerid (elektrit juhtivad, pooljuhid, elektroluminestsents) prinditud või orgaanilisele elektroonikale.

X.C.VIII.004

Järgmised suure siseenergiaga materjalid ja nende segud:

a)

ammooniumpikraat (CAS 131-74-8);

b)

must püssirohi;

c)

heksanitrodifenüülamiin (CAS 131-73-7);

d)

difluoroamiin (CAS 10405-27-3);

e)

nitrotärklis (CAS9056-38-6);

f)

ei kasutata;

g)

tetranitronaftaleen;

h)

trinitroanisool;

i)

trinitronaftaleen;

j)

trinitroksüleen;

k)

n-pürrolidinoon; 1-metüül-2-pürrolidinoon (CAS 872–50-4);

l)

dioktüülmaleaat (CAS 142-16-5);

m)

etüülheksüülakrülaat (CAS 103-11-7);

n)

trietüülalumiinium (TEA) (CAS 97-93-8), trimetüülalumiinium (TMA) (CAS 75-24-1) ja muud pürofoorsed liitiumi-, naatriumi-, magneesiumi-, tsingi- või booripõhised heteroalküülid ja -arüülid;

o)

nitrotselluloos (CAS 9004-70-0);

p)

nitroglütseriin (ehk glütserooltrinitraat, trinitroglütseriin, NG) (CAS 55-63-0);

q)

2,4,6- trinitrotolueen (CAS 118-96-7);

r)

etüleendiamiindinitraat (EDDN) (CAS 20829-66-7);

s)

pentaerütritooltetranitraat (PETN) (CAS 78-11-5);

t)

pliiasiid (CAS 13424-46-9), neutraalne pliistüfnaat (CAS 15245-44-0) ja aluseline pliistüfnaat (CAS 12403-82-6), ja asiide või asiidkomplekse sisaldavad initsieerivad lõhkeained ja löökpadrunisegud;

u)

ei kasutata;

v)

ei kasutata;

w)

dietüüldifenüüluurea (CAS 85–98-3); dimetüüldifenüüluurea (CAS 611–92-7); metüületüüldifenüüluurea.

x)

N, N-difenüüluurea (asümmeetriline difenüüluurea) (CAS 603-54-3);

y)

metüül-N, N-difenüüluurea (asümmeetriline metüüldifenüüluurea) (CAS 13114-72-2);

z)

etüül-N,N-difenüüluurea (asümmeetriline etüüldifenüüluurea) (CAS 64544-71–4);

aa)

ei kasutata;

bb)

4-nitrodifenüülamiin (4-NDPA)(CAS 836-30-6);

cc)

2,2-dinitropropanool (CAS 918-52-5);

dd)

ei kasutata.

X.D.VIII.001

Punktides X.A.VIII.005 – X.A.VIII.0013 täpsustatud seadmete „arendamiseks“, „tootmiseks“ või „kasutamiseks“ ettenähtud tarkvara.

X.D.VIII.002

Punktis X.A.VIII.002 täpsustatud seadmete, elektroonikasõlmede või komponentide „arendamiseks“, „tootmiseks“ või „kasutamiseks“ ettenähtud tarkvara.

X.D.VIII.003

Tarkvara kihtlisandustootmise meetodil valmistatud digiteisikute jaoks või kihtlisandustoodete usaldusväärsuse määramiseks.

X.E.VIII.001

Punktides X.A.VIII.001 – X.A.VIII.0013 täpsustatud seadmete „arendamiseks“, „tootmiseks“ või „kasutamiseks“ ettenähtud tehnoloogia.

X.E.VIII.002

Tehnoloogia, mis on ette nähtud punktis X.C.VIII.002 või X.C.VIII.003 nimetatud materjalide „arendamiseks“, „tootmiseks“ või „kasutamiseks“.

X.E.VIII.003

Tehnoloogia kihtlisandustootmise meetodil valmistatud digiteisikute jaoks, kihtlisandustoodete usaldusväärsuse määramiseks või punktis X.D.VIII.003 nimetatud tarkvara jaoks.

X.E.VIII.004

Punktides X.D.VIII.001 – X.D.VIII.002 täpsustatud tarkvara „arendamiseks“, „tootmiseks“ või „kasutamiseks“ ettenähtud tehnoloogia.“

II LISA

Määruse (EL) nr 833/2014 VIII lisasse lisatakse järgmine partnerriik:

 

„JAAPAN“


III LISA

Määruse (EL) nr 833/2014 X lisa asendatakse järgmisega:

„X LISA

Artikli 3b lõikes 1 osutatud kaupade ja tehnoloogiate loetelu

 

CN-kood

Toode

ex

8419 89 98 või 8419 89 10

Alküülimis- ja isomeermisseadmed

ex

8419 89 98 või 8419 89 10

Aromaatsete süsivesinike tootmise seadmed

ex

8419 40 00

Atmosfäärirõhul või vaakumis toordestilleerimise seadmed

ex

8419 89 98 või 8419 89 10

Katalüütilise reformimise/krakkimise seadmed

ex

8419 89 98 või 8419 89 10

Aeglase koksistamise seadmed

ex

8419 89 98 või 8419 89 10

Fleksikoksistamise seadmed

ex

8419 89 98 või 8419 89 10

Hüdrokrakkimise reaktorid

ex

8419 89 98 või 8419 89 10

Hüdrokrakkimise reaktorianumad

ex

8419 89 98 või 8419 89 10

Vesiniku tootmise tehnoloogia

ex

8421 39 15 , 8421 39 25 , 8421 39 35 , 8421 39 85 , 8419 60 00 , 8419 89 98 või 8419 89 10

Vesiniku kinnipüüdmise ja puhastamise tehnoloogia

ex

8419 89 98 või 8419 89 10

Hüdrotöötlustehnoloogia/-seadmed

ex

8419 89 98 või 8419 89 10

Ligroiini isomeerimise seadmed

ex

8419 89 98 või 8419 89 10

Polümeerimisseadmed

ex

8419 89 10 , 8419 89 98 , 8421 39 35 , 8421 39 85 või 8419 60 00

Rafineerimistehase küttegaasi töötlemise ja väävlikogumise tehnoloogia (sealhulgas amiinopesu seadmed, väävlikogumisseadmed, jääkgaasi töötlemise seadmed)

ex

8479 89 97

Asfaltainete lahustiga eemaldamise vahendid

ex

8419 89 98 või 8419 89 10

Väävlitootmise seadmed

ex

8419 89 98 või 8419 89 10

Väävelhappe alküülimise ja väävelhappe regenereerimise seadmed

ex

8419 89 98 või 8419 89 10

Termokrakkimisseadmed

ex

8419 89 98 või 8419 89 10

[Tolueeni ja raskete aromaatsete ühendite] ümberalküülimise seadmed

ex

8419 89 98 või 8419 89 10

Viskoossuse vähendamise seadmed

ex

8419 89 98 või 8419 89 10

Vaakumgaasiõli hüdrokrakkimise seadmed

ex

8418 69 00

Veeldatud maagaasi protsessis kasutatavad gaasi jahutamise seadmed

ex

8419 40 00

Veeldatud maagaasi protsessis kasutatavad süsivesinike eraldamis- ja fraktsioneerimisseadmed

ex

8419 60 00

Maagaasi veeldamisseadmed

ex

8419 50 20 , 8419 50 80

Veeldatud maagaasi protsessis kasutatavad külmanumad

ex

8419 50 20 või 8419 50 80

Veeldatud maagaasi protsessis kasutatavad krüoseadmed

ex

8414 10 81

Veeldatud maagaasi protsessis kasutatavad krüopumbad


IV LISA

Määruse (EL) nr 833/2014 XVII lisa asendatakse järgmisega:

„XVII LISA

ARTIKLIS 3G OSUTATUD RAUA- JA TERASETOODETE LOETELU

CN-/TARICi koodid

Kauba nimetus

7208 10 00

Legeerimata terasest ja muust legeerterasest kuumvaltsitud lehed ja ribad

7208 25 00

Legeerimata terasest ja muust legeerterasest kuumvaltsitud lehed ja ribad

7208 26 00

Legeerimata terasest ja muust legeerterasest kuumvaltsitud lehed ja ribad

7208 27 00

Legeerimata terasest ja muust legeerterasest kuumvaltsitud lehed ja ribad

7208 36 00

Legeerimata terasest ja muust legeerterasest kuumvaltsitud lehed ja ribad

7208 37 00

Legeerimata terasest ja muust legeerterasest kuumvaltsitud lehed ja ribad

7208 38 00

Legeerimata terasest ja muust legeerterasest kuumvaltsitud lehed ja ribad

7208 39 00

Legeerimata terasest ja muust legeerterasest kuumvaltsitud lehed ja ribad

7208 40 00

Legeerimata terasest ja muust legeerterasest kuumvaltsitud lehed ja ribad

7208 52 99

Legeerimata terasest ja muust legeerterasest kuumvaltsitud lehed ja ribad

7208 53 90

Legeerimata terasest ja muust legeerterasest kuumvaltsitud lehed ja ribad

7208 54 00

Legeerimata terasest ja muust legeerterasest kuumvaltsitud lehed ja ribad

7211 14 00

Legeerimata terasest ja muust legeerterasest kuumvaltsitud lehed ja ribad

7211 19 00

Legeerimata terasest ja muust legeerterasest kuumvaltsitud lehed ja ribad

7212 60 00

Legeerimata terasest ja muust legeerterasest kuumvaltsitud lehed ja ribad

7225 19 10

Legeerimata terasest ja muust legeerterasest kuumvaltsitud lehed ja ribad

7225 30 10

Legeerimata terasest ja muust legeerterasest kuumvaltsitud lehed ja ribad

7225 30 30

Legeerimata terasest ja muust legeerterasest kuumvaltsitud lehed ja ribad

7225 30 90

Legeerimata terasest ja muust legeerterasest kuumvaltsitud lehed ja ribad

7225 40 15

Legeerimata terasest ja muust legeerterasest kuumvaltsitud lehed ja ribad

7225 40 90

Legeerimata terasest ja muust legeerterasest kuumvaltsitud lehed ja ribad

7226 19 10

Legeerimata terasest ja muust legeerterasest kuumvaltsitud lehed ja ribad

7226 91 20

Legeerimata terasest ja muust legeerterasest kuumvaltsitud lehed ja ribad

7226 91 91

Legeerimata terasest ja muust legeerterasest kuumvaltsitud lehed ja ribad

7226 91 99

Legeerimata terasest ja muust legeerterasest kuumvaltsitud lehed ja ribad

7209 15 00

Legeerimata terasest ja muust legeerterasest külmvaltsitud lehed

7209 16 90

Legeerimata terasest ja muust legeerterasest külmvaltsitud lehed

7209 17 90

Legeerimata terasest ja muust legeerterasest külmvaltsitud lehed

7209 18 91

Legeerimata terasest ja muust legeerterasest külmvaltsitud lehed

7209 25 00

Legeerimata terasest ja muust legeerterasest külmvaltsitud lehed

7209 26 90

Legeerimata terasest ja muust legeerterasest külmvaltsitud lehed

7209 27 90

Legeerimata terasest ja muust legeerterasest külmvaltsitud lehed

7209 28 90

Legeerimata terasest ja muust legeerterasest külmvaltsitud lehed

7209 90 20

Legeerimata terasest ja muust legeerterasest külmvaltsitud lehed

7209 90 80

Legeerimata terasest ja muust legeerterasest külmvaltsitud lehed

7211 23 20

Legeerimata terasest ja muust legeerterasest külmvaltsitud lehed

7211 23 30

Legeerimata terasest ja muust legeerterasest külmvaltsitud lehed

7211 23 80

Legeerimata terasest ja muust legeerterasest külmvaltsitud lehed

7211 29 00

Legeerimata terasest ja muust legeerterasest külmvaltsitud lehed

7211 90 20

Legeerimata terasest ja muust legeerterasest külmvaltsitud lehed

7211 90 80

Legeerimata terasest ja muust legeerterasest külmvaltsitud lehed

7225 50 20

Legeerimata terasest ja muust legeerterasest külmvaltsitud lehed

7225 50 80

Legeerimata terasest ja muust legeerterasest külmvaltsitud lehed

7226 20 00

Legeerimata terasest ja muust legeerterasest külmvaltsitud lehed

7226 92 00

Legeerimata terasest ja muust legeerterasest külmvaltsitud lehed

7209 16 10

Elektrotehniline lehtteras (v.a suundorienteeritud struktuuriga lehtteras)

7209 17 10

Elektrotehniline lehtteras (v.a suundorienteeritud struktuuriga lehtteras)

7209 18 10

Elektrotehniline lehtteras (v.a suundorienteeritud struktuuriga lehtteras)

7209 26 10

Elektrotehniline lehtteras (v.a suundorienteeritud struktuuriga lehtteras)

7209 27 10

Elektrotehniline lehtteras (v.a suundorienteeritud struktuuriga lehtteras)

7209 28 10

Elektrotehniline lehtteras (v.a suundorienteeritud struktuuriga lehtteras)

7225 19 90

Elektrotehniline lehtteras (v.a suundorienteeritud struktuuriga lehtteras)

7226 19 80

Elektrotehniline lehtteras (v.a suundorienteeritud struktuuriga lehtteras)

7210410020

Metalliga kaetud lehtteras

7210410030

Metalliga kaetud lehtteras

7210490020

Metalliga kaetud lehtteras

7210490030

Metalliga kaetud lehtteras

7210610020

Metalliga kaetud lehtteras

7210610030

Metalliga kaetud lehtteras

7210690020

Metalliga kaetud lehtteras

7210690030

Metalliga kaetud lehtteras

7212300020

Metalliga kaetud lehtteras

7212300030

Metalliga kaetud lehtteras

7212506120

Metalliga kaetud lehtteras

7212506130

Metalliga kaetud lehtteras

7212506920

Metalliga kaetud lehtteras

7212506930

Metalliga kaetud lehtteras

7225920020

Metalliga kaetud lehtteras

7225920030

Metalliga kaetud lehtteras

7225990011

Metalliga kaetud lehtteras

7225990022

Metalliga kaetud lehtteras

7225990023

Metalliga kaetud lehtteras

7225990041

Metalliga kaetud lehtteras

7225990045

Metalliga kaetud lehtteras

7225990091

Metalliga kaetud lehtteras

7225990092

Metalliga kaetud lehtteras

7225990093

Metalliga kaetud lehtteras

7226993010

Metalliga kaetud lehtteras

7226993030

Metalliga kaetud lehtteras

7226997011

Metalliga kaetud lehtteras

7226997013

Metalliga kaetud lehtteras

7226997091

Metalliga kaetud lehtteras

7226997093

Metalliga kaetud lehtteras

7226997094

Metalliga kaetud lehtteras

7210 20 00

Metalliga kaetud lehtteras

7210 30 00

Metalliga kaetud lehtteras

7210 90 80

Metalliga kaetud lehtteras

7212 20 00

Metalliga kaetud lehtteras

7212 50 20

Metalliga kaetud lehtteras

7212 50 30

Metalliga kaetud lehtteras

7212 50 40

Metalliga kaetud lehtteras

7212 50 90

Metalliga kaetud lehtteras

7225 91 00

Metalliga kaetud lehtteras

7226 99 10

Metalliga kaetud lehtteras

7210410080

Metalliga kaetud lehtteras

7210490080

Metalliga kaetud lehtteras

7210610080

Metalliga kaetud lehtteras

7210690080

Metalliga kaetud lehtteras

7212300080

Metalliga kaetud lehtteras

7212506180

Metalliga kaetud lehtteras

7212506980

Metalliga kaetud lehtteras

7225920080

Metalliga kaetud lehtteras

7225990025

Metalliga kaetud lehtteras

7225990095

Metalliga kaetud lehtteras

7226993090

Metalliga kaetud lehtteras

7226997019

Metalliga kaetud lehtteras

7226997096

Metalliga kaetud lehtteras

7210 70 80

Orgaanilise kattega pinnatud lehtteras

7212 40 80

Orgaanilise kattega pinnatud lehtteras

7209 18 99

Tinatatud tooted

7210 11 00

Tinatatud tooted

7210 12 20

Tinatatud tooted

7210 12 80

Tinatatud tooted

7210 50 00

Tinatatud tooted

7210 70 10

Tinatatud tooted

7210 90 40

Tinatatud tooted

7212 10 10

Tinatatud tooted

7212 10 90

Tinatatud tooted

7212 40 20

Tinatatud tooted

7208 51 20

Legeerimata terasest ja muust legeerterasest kvartovaltsplaadid

7208 51 91

Legeerimata terasest ja muust legeerterasest kvartovaltsplaadid

7208 51 98

Legeerimata terasest ja muust legeerterasest kvartovaltsplaadid

7208 52 91

Legeerimata terasest ja muust legeerterasest kvartovaltsplaadid

7208 90 20

Legeerimata terasest ja muust legeerterasest kvartovaltsplaadid

7208 90 80

Legeerimata terasest ja muust legeerterasest kvartovaltsplaadid

7210 90 30

Legeerimata terasest ja muust legeerterasest kvartovaltsplaadid

7225 40 12

Legeerimata terasest ja muust legeerterasest kvartovaltsplaadid

7225 40 40

Legeerimata terasest ja muust legeerterasest kvartovaltsplaadid

7225 40 60

Legeerimata terasest ja muust legeerterasest kvartovaltsplaadid

7219 11 00

Roostevabast terasest kuumvaltsitud lehed ja ribad

7219 12 10

Roostevabast terasest kuumvaltsitud lehed ja ribad

7219 12 90

Roostevabast terasest kuumvaltsitud lehed ja ribad

7219 13 10

Roostevabast terasest kuumvaltsitud lehed ja ribad

7219 13 90

Roostevabast terasest kuumvaltsitud lehed ja ribad

7219 14 10

Roostevabast terasest kuumvaltsitud lehed ja ribad

7219 14 90

Roostevabast terasest kuumvaltsitud lehed ja ribad

7219 22 10

Roostevabast terasest kuumvaltsitud lehed ja ribad

7219 22 90

Roostevabast terasest kuumvaltsitud lehed ja ribad

7219 23 00

Roostevabast terasest kuumvaltsitud lehed ja ribad

7219 24 00

Roostevabast terasest kuumvaltsitud lehed ja ribad

7220 11 00

Roostevabast terasest kuumvaltsitud lehed ja ribad

7220 12 00

Roostevabast terasest kuumvaltsitud lehed ja ribad

7219 31 00

Roostevabast terasest külmvaltsitud lehed ja ribad

7219 32 10

Roostevabast terasest külmvaltsitud lehed ja ribad

7219 32 90

Roostevabast terasest külmvaltsitud lehed ja ribad

7219 33 10

Roostevabast terasest külmvaltsitud lehed ja ribad

7219 33 90

Roostevabast terasest külmvaltsitud lehed ja ribad

7219 34 10

Roostevabast terasest külmvaltsitud lehed ja ribad

7219 34 90

Roostevabast terasest külmvaltsitud lehed ja ribad

7219 35 10

Roostevabast terasest külmvaltsitud lehed ja ribad

7219 35 90

Roostevabast terasest külmvaltsitud lehed ja ribad

7219 90 20

Roostevabast terasest külmvaltsitud lehed ja ribad

7219 90 80

Roostevabast terasest külmvaltsitud lehed ja ribad

7220 20 21

Roostevabast terasest külmvaltsitud lehed ja ribad

7220 20 29

Roostevabast terasest külmvaltsitud lehed ja ribad

7220 20 41

Roostevabast terasest külmvaltsitud lehed ja ribad

7220 20 49

Roostevabast terasest külmvaltsitud lehed ja ribad

7220 20 81

Roostevabast terasest külmvaltsitud lehed ja ribad

7220 20 89

Roostevabast terasest külmvaltsitud lehed ja ribad

7220 90 20

Roostevabast terasest külmvaltsitud lehed ja ribad

7220 90 80

Roostevabast terasest külmvaltsitud lehed ja ribad

7219 21 10

Roostevabast terasest kuumvaltsitud kvartovaltsplaadid

7219 21 90

Roostevabast terasest kuumvaltsitud kvartovaltsplaadid

7214 30 00

Legeerimata terasest ja muust legeerterasest peenliht- ja kergprofiilid

7214 91 10

Legeerimata terasest ja muust legeerterasest peenliht- ja kergprofiilid

7214 91 90

Legeerimata terasest ja muust legeerterasest peenliht- ja kergprofiilid

7214 99 31

Legeerimata terasest ja muust legeerterasest peenliht- ja kergprofiilid

7214 99 39

Legeerimata terasest ja muust legeerterasest peenliht- ja kergprofiilid

7214 99 50

Legeerimata terasest ja muust legeerterasest peenliht- ja kergprofiilid

7214 99 71

Legeerimata terasest ja muust legeerterasest peenliht- ja kergprofiilid

7214 99 79

Legeerimata terasest ja muust legeerterasest peenliht- ja kergprofiilid

7214 99 95

Legeerimata terasest ja muust legeerterasest peenliht- ja kergprofiilid

7215 90 00

Legeerimata terasest ja muust legeerterasest peenliht- ja kergprofiilid

7216 10 00

Legeerimata terasest ja muust legeerterasest peenliht- ja kergprofiilid

7216 21 00

Legeerimata terasest ja muust legeerterasest peenliht- ja kergprofiilid

7216 22 00

Legeerimata terasest ja muust legeerterasest peenliht- ja kergprofiilid

7216 40 10

Legeerimata terasest ja muust legeerterasest peenliht- ja kergprofiilid

7216 40 90

Legeerimata terasest ja muust legeerterasest peenliht- ja kergprofiilid

7216 50 10

Legeerimata terasest ja muust legeerterasest peenliht- ja kergprofiilid

7216 50 91

Legeerimata terasest ja muust legeerterasest peenliht- ja kergprofiilid

7216 50 99

Legeerimata terasest ja muust legeerterasest peenliht- ja kergprofiilid

7216 99 00

Legeerimata terasest ja muust legeerterasest peenliht- ja kergprofiilid

7228 10 20

Legeerimata terasest ja muust legeerterasest peenliht- ja kergprofiilid

7228 20 10

Legeerimata terasest ja muust legeerterasest peenliht- ja kergprofiilid

7228 20 91

Legeerimata terasest ja muust legeerterasest peenliht- ja kergprofiilid

7228 30 20

Legeerimata terasest ja muust legeerterasest peenliht- ja kergprofiilid

7228 30 41

Legeerimata terasest ja muust legeerterasest peenliht- ja kergprofiilid

7228 30 49

Legeerimata terasest ja muust legeerterasest peenliht- ja kergprofiilid

7228 30 61

Legeerimata terasest ja muust legeerterasest peenliht- ja kergprofiilid

7228 30 69

Legeerimata terasest ja muust legeerterasest peenliht- ja kergprofiilid

7228 30 70

Legeerimata terasest ja muust legeerterasest peenliht- ja kergprofiilid

7228 30 89

Legeerimata terasest ja muust legeerterasest peenliht- ja kergprofiilid

7228 60 20

Legeerimata terasest ja muust legeerterasest peenliht- ja kergprofiilid

7228 60 80

Legeerimata terasest ja muust legeerterasest peenliht- ja kergprofiilid

7228 70 10

Legeerimata terasest ja muust legeerterasest peenliht- ja kergprofiilid

7228 70 90

Legeerimata terasest ja muust legeerterasest peenliht- ja kergprofiilid

7228 80 00

Legeerimata terasest ja muust legeerterasest peenliht- ja kergprofiilid

7214 20 00

Varbmaterjal

7214 99 10

Varbmaterjal

7222 11 11

Roostevabast terasest liht- ja kergprofiilid

7222 11 19

Roostevabast terasest liht- ja kergprofiilid

7222 11 81

Roostevabast terasest liht- ja kergprofiilid

7222 11 89

Roostevabast terasest liht- ja kergprofiilid

7222 19 10

Roostevabast terasest liht- ja kergprofiilid

7222 19 90

Roostevabast terasest liht- ja kergprofiilid

7222 20 11

Roostevabast terasest liht- ja kergprofiilid

7222 20 19

Roostevabast terasest liht- ja kergprofiilid

7222 20 21

Roostevabast terasest liht- ja kergprofiilid

7222 20 29

Roostevabast terasest liht- ja kergprofiilid

7222 20 31

Roostevabast terasest liht- ja kergprofiilid

7222 20 39

Roostevabast terasest liht- ja kergprofiilid

7222 20 81

Roostevabast terasest liht- ja kergprofiilid

7222 20 89

Roostevabast terasest liht- ja kergprofiilid

7222 30 51

Roostevabast terasest liht- ja kergprofiilid

7222 30 91

Roostevabast terasest liht- ja kergprofiilid

7222 30 97

Roostevabast terasest liht- ja kergprofiilid

7222 40 10

Roostevabast terasest liht- ja kergprofiilid

7222 40 50

Roostevabast terasest liht- ja kergprofiilid

7222 40 90

Roostevabast terasest liht- ja kergprofiilid

7221 00 10

Roostevabast terasest valtstraat

7221 00 90

Roostevabast terasest valtstraat

7213 10 00

Legeerimata terasest ja muust legeerterasest valtstraat

7213 20 00

Legeerimata terasest ja muust legeerterasest valtstraat

7213 91 10

Legeerimata terasest ja muust legeerterasest valtstraat

7213 91 20

Legeerimata terasest ja muust legeerterasest valtstraat

7213 91 41

Legeerimata terasest ja muust legeerterasest valtstraat

7213 91 49

Legeerimata terasest ja muust legeerterasest valtstraat

7213 91 70

Legeerimata terasest ja muust legeerterasest valtstraat

7213 91 90

Legeerimata terasest ja muust legeerterasest valtstraat

7213 99 10

Legeerimata terasest ja muust legeerterasest valtstraat

7213 99 90

Legeerimata terasest ja muust legeerterasest valtstraat

7227 10 00

Legeerimata terasest ja muust legeerterasest valtstraat

7227 20 00

Legeerimata terasest ja muust legeerterasest valtstraat

7227 90 10

Legeerimata terasest ja muust legeerterasest valtstraat

7227 90 50

Legeerimata terasest ja muust legeerterasest valtstraat

7227 90 95

Legeerimata terasest ja muust legeerterasest valtstraat

7216 31 10

Rauast või legeerimata terasest nurgad, stantsid ja profiilid

7216 31 90

Rauast või legeerimata terasest nurgad, stantsid ja profiilid

7216 32 11

Rauast või legeerimata terasest nurgad, stantsid ja profiilid

7216 32 19

Rauast või legeerimata terasest nurgad, stantsid ja profiilid

7216 32 91

Rauast või legeerimata terasest nurgad, stantsid ja profiilid

7216 32 99

Rauast või legeerimata terasest nurgad, stantsid ja profiilid

7216 33 10

Rauast või legeerimata terasest nurgad, stantsid ja profiilid

7216 33 90

Rauast või legeerimata terasest nurgad, stantsid ja profiilid

7301 10 00

Sulundkonstruktsioonid

7302 10 22

Raudteematerjal

7302 10 28

Raudteematerjal

7302 10 40

Raudteematerjal

7302 10 50

Raudteematerjal

7302 40 00

Raudteematerjal

7306 30 41

Muud torud

7306 30 49

Muud torud

7306 30 72

Muud torud

7306 30 77

Muud torud

7306 61 10

Õõnesprofiilid

7306 61 92

Õõnesprofiilid

7306 61 99

Õõnesprofiilid

7304 11 00

Roostevabast terasest õmblusteta torud

7304 22 00

Roostevabast terasest õmblusteta torud

7304 24 00

Roostevabast terasest õmblusteta torud

7304 41 00

Roostevabast terasest õmblusteta torud

7304 49 83

Roostevabast terasest õmblusteta torud

7304 49 85

Roostevabast terasest õmblusteta torud

7304 49 89

Roostevabast terasest õmblusteta torud

7304 19 10

Muud õmblusteta torud

7304 19 30

Muud õmblusteta torud

7304 19 90

Muud õmblusteta torud

7304 23 00

Muud õmblusteta torud

7304 29 10

Muud õmblusteta torud

7304 29 30

Muud õmblusteta torud

7304 29 90

Muud õmblusteta torud

7304 31 20

Muud õmblusteta torud

7304 31 80

Muud õmblusteta torud

7304 39 30

Muud õmblusteta torud

7304 39 50

Muud õmblusteta torud

7304 39 82

Muud õmblusteta torud

7304 39 83

Muud õmblusteta torud

7304 39 88

Muud õmblusteta torud

7304 51 81

Muud õmblusteta torud

7304 51 89

Muud õmblusteta torud

7304 59 82

Muud õmblusteta torud

7304 59 83

Muud õmblusteta torud

7304 59 89

Muud õmblusteta torud

7304 90 00

Muud õmblusteta torud

7305 11 00

Suured keevistorud

7305 12 00

Suured keevistorud

7305 19 00

Suured keevistorud

7305 20 00

Suured keevistorud

7305 31 00

Suured keevistorud

7305 39 00

Suured keevistorud

7305 90 00

Suured keevistorud

7306 11 00

Muud keevistorud

7306 19 00

Muud keevistorud

7306 21 00

Muud keevistorud

7306 29 00

Muud keevistorud

7306 30 12

Muud keevistorud

7306 30 18

Muud keevistorud

7306 30 80

Muud keevistorud

7306 40 20

Muud keevistorud

7306 40 80

Muud keevistorud

7306 50 21

Muud keevistorud

7306 50 29

Muud keevistorud

7306 50 80

Muud keevistorud

7306 69 10

Muud keevistorud

7306 69 90

Muud keevistorud

7306 90 00

Muud keevistorud

7215 10 00

Legeerimata terasest ja muust legeerterasest külmviimistletud latid

7215 50 11

Legeerimata terasest ja muust legeerterasest külmviimistletud latid

7215 50 19

Legeerimata terasest ja muust legeerterasest külmviimistletud latid

7215 50 80

Legeerimata terasest ja muust legeerterasest külmviimistletud latid

7228 10 90

Legeerimata terasest ja muust legeerterasest külmviimistletud latid

7228 20 99

Legeerimata terasest ja muust legeerterasest külmviimistletud latid

7228 50 20

Legeerimata terasest ja muust legeerterasest külmviimistletud latid

7228 50 40

Legeerimata terasest ja muust legeerterasest külmviimistletud latid

7228 50 61

Legeerimata terasest ja muust legeerterasest külmviimistletud latid

7228 50 69

Legeerimata terasest ja muust legeerterasest külmviimistletud latid

7228 50 80

Legeerimata terasest ja muust legeerterasest külmviimistletud latid

7217 10 10

Legeerimata terasest traat

7217 10 31

Legeerimata terasest traat

7217 10 39

Legeerimata terasest traat

7217 10 50

Legeerimata terasest traat

7217 10 90

Legeerimata terasest traat

7217 20 10

Legeerimata terasest traat

7217 20 30

Legeerimata terasest traat

7217 20 50

Legeerimata terasest traat

7217 20 90

Legeerimata terasest traat

7217 30 41

Legeerimata terasest traat

7217 30 49

Legeerimata terasest traat

7217 30 50

Legeerimata terasest traat

7217 30 90

Legeerimata terasest traat

7217 90 20

Legeerimata terasest traat

7217 90 50

Legeerimata terasest traat

7217 90 90

Legeerimata terasest traat


V LISA

Määruse (EL) nr 833/2014 XVIII lisa muudetakse järgmiselt.

1.

Punkti 10 muudetakse järgmiselt:

„10)

Pärlid, vääris- ja poolvääriskivid ning pärli-, juveel-, kullasepa- ja hõbesepatooted

ex

7101 00 00

Looduslikud ja kultiveeritud pärlid, töödeldud või töötlemata, sorteeritud või sorteerimata, niidile lükkimata ning raamistamata ja kinnitamata; looduslikud ja kultiveeritud pärlid, ajutiselt niidile lükitud nende transpordi hõlbustamiseks

ex

7102 00 00

Teemandid, töödeldud või töötlemata, raamistamata ning kinnitamata, v.a tööstuslikuks kasutuseks

ex

7103 00 00

Vääriskivid (v.a teemandid) ja poolvääriskivid, töödeldud või töötlemata, sorteeritud või sorteerimata, nöörile lükkimata, raamistamata ning kinnitamata; sorteerimata vääris- ja poolvääriskivid (v.a teemandid), transpordi hõlbustamiseks ajutiselt nöörile lükitud

ex

7104 91 00

Teemandid, v.a tööstuslikuks kasutuseks

ex

7105 00 00

Puru ja pulber looduslikest või tehislikest vääris- või poolvääriskividest, v.a tööstuslikuks kasutuseks

ex

7106 00 00

Hõbe (sh kulla või plaatinaga pinnatud hõbe), survetöötlemata, pooltöödeldud või pulbrina

ex

7107 00 00

Hõbedaga plakeeritud mitteväärismetallid, töötlemata või pooltöödeldud

ex

7108 00 00

Kuld (sh plaatinaga pinnatud kuld), survetöötlemata, pooltöödeldud või pulbrina

ex

7109 00 00

Kullaga plakeeritud töötlemata või pooltöödeldud mitteväärismetallid või hõbe

ex

7110 11 00

Plaatina, survetöötlemata või pulbrina

ex

7110 19 00

Plaatina, v.a survetöötlemata või pulbrina

ex

7110 21 00

Pallaadium, survetöötlemata või pulbrina

ex

7110 29 00

Pallaadium, v.a survetöötlemata või pulbrina

ex

7110 31 00

Roodium, survetöötlemata või pulbrina

ex

7110 39 00

Roodium, v.a survetöötlemata või pulbrina

ex

7110 41 00

Iriidium, osmium ja ruteenium, survetöötlemata või pulbrina

ex

7110 49 00

Iriidium, osmium ja ruteenium, v.a survetöötlemata või pulbrina

ex

7111 00 00

Plaatinaga plakeeritud mitteväärismetallid, hõbe ja kuld, töötlemata või pooltöödeldud

ex

7113 00 00

Juveeltooted ning nende osad väärismetallist või väärismetalliga plakeeritud metallist

ex

7114 00 00

Hõbesepa- ja kullassepatooted ning nende osad väärismetallist või väärismetalliga plakeeritud metallist

ex

7115 00 00

Muud tooted väärismetallist või väärismetalliga plakeeritud metallist

ex

7116 00 00

Tooted looduslikest või kultiveeritud pärlitest, vääris- või poolvääriskividest (looduslikest, tehislikest või taastatud)“

2.

Lisatakse järgmine jagu:

„23)

Mis tahes väärtusega optikatooted ja -seadmed

ex

9004 90 90

Öönägemisseadmed või termosihiku seadmed

 

9005 10 00

Binoklid

ex

9005 80 00

Vaatlusseadmed

ex

9013 10 90

Teleskoopsihikud

ex

9013 10 90

Relvade optilised sihikud

ex

9013 10 90

Termokaameraga sihikud

ex

9013 80 90

Punatäpp sihikud

 

9015 10 00

Kaugusmõõturid“


VI LISA

Lisatakse järgmised lisad:

„XX LISA

ARTIKLIS 3c OSUTATUD REAKTIIVKÜTUSE JA KÜTUSELISANDITE LOETELU

CN-/TARICi kood

Kauba nimetus

 

Reaktiivkütus (välja arvatud petrool):

2710 12 70

reaktiivmootoribensiin (kergõlid)

2710 19 29

muu kütus, v.a. petrool (keskmised õlid)

2710 19 21

petrooli tüüpi reaktiivkütus (keskmised õlid)

2710 20 90

petrooli tüüpi reaktiivkütus, mis sisaldab biodiislit  (1)

 

Oksüdatsiooniinhibiitorid

Oksüdatsiooniinhibiitorid, mida kasutatakse määrdeõlilisandites:

3811 21 00

oksüdatsiooniinhibiitorid, mis sisaldavad naftaõlisid

3811 29 00

muud oksüdatsiooniinhibiitorid

3811 90 00

Oksüdatsiooniinhibiitorid, mida kasutatakse mineraalõlidega samal eesmärgil kasutatavates vedelikes

 

Staatiliste elektrilaengute hajutamiseks mõeldud lisandid

Staatiliste elektrilaengute hajutamiseks mõeldud lisandid, mida kasutatakse määrdeõlides:

3811 21 00

lisandid, mis sisaldavad naftaõlisid

3811 29 00

muud

3811 90 00

Staatiliste elektrilaengute hajutamiseks mõeldud lisandid, mida kasutatakse mineraalõlidega samal eesmärgil kasutatavates vedelikes

 

Korrosioonitõrjeained

Korrosioonitõrjeained, mida kasutatakse määrdeõlides:

3811 21 00

lisandid, mis sisaldavad naftaõlisid

3811 29 00

muud

3811 90 00

Korrosioonitõrjeained, mida kasutatakse mineraalõlidega samal eesmärgil kasutatavates vedelikes

 

Kütusesüsteemi jäätekkeinhibiitorid (jäätumisvastased lisandid)

Kütusesüsteemi jäätekkeinhibiitorid, mida kasutatakse määrdeõlides:

3811 21 00

lisandid, mis sisaldavad naftaõlisid

3811 29 00

muud

3811 90 00

Kütusesüsteemi jäätekkeinhibiitorid, mida kasutatakse mineraalõlidega samal eesmärgil kasutatavates vedelikes

 

Metallide deaktivaatorid

Metallide deaktivaatorid, mida kasutatakse määrdeõlides:

3811 21 00

lisandid, mis sisaldavad naftaõlisid

3811 29 00

muud

3811 90 00

Metallide deaktivaatorid, mida kasutatakse mineraalõlidega samal eesmärgil kasutatavates vedelikes

 

Biotsiidlisandid

Biotsiidlisandid, mida kasutatakse määrdeõlides:

3811 21 00

lisandid, mis sisaldavad naftaõlisid

3811 29 00

muud

3811 90 00

Biotsiidlisandid, mida kasutatakse mineraalõlidega samal eesmärgil kasutatavates vedelikes

 

Termilist püsivust suurendavad lisandid

Termilist püsivust suurendavad lisandid, mida kasutatakse määrdeõlides:

3811 21 00

lisandid, mis sisaldavad naftaõlisid

3811 29 00

muud

3811 90 00

Termilist püsivust suurendavad lisandid, mida kasutatakse mineraalõlidega samal eesmärgil kasutatavates vedelikes

XXI LISA

ARTIKLIS 3i OSUTATUD KAUPADE JA TEHNOLOOGIA LOETELU

CN-kood

Kauba nimetus

0306

Vähid, puhastatud või puhastamata, elusad, värsked, jahutatud, külmutatud, kuivatatud, soolvees või soolatud; suitsutatud vähid, puhastatud või puhastamata, kuumtöödeldud enne suitsutamist või suitsutamise käigus või mitte; vees või aurus keedetud vähid (puhastamata), olenemata sellest, kas jahutatud või jahutamata, külmutatud, kuivatatud või soolatud või mitte

1604 31 00

kaaviar

1604 32 00

kaaviariasendajad

2523

Portlandtsement, aluminaattsement, räbutsement, supersulfaattsement jms hüdraulilised tsemendid, värvitud või värvimata, klinkritena või mitte

ex 2825

Hüdrasiin ja hüdroksüülamiin, nende anorgaanilised soolad; muud anorgaanilised alused; muud metalloksiidid, hüdroksiidid ja peroksiidid, v.a CN-koodide 2825 20 00 ja 2825 30 00 alla kuuluvad tooted

ex 2835

Fosfinaadid (hüpofosfitid), fosfonaadid (fosfitid) ja fosfaadid; kindla või muutuva keemilise koostisega polüfosfaadid, v.a CN-koodi 2835 26 00 alla kuuluvad tooted

ex 2901

Atsüklilised süsivesinikud, v.a CN-koodi 2901 10 00 alla kuuluvad tooted

2902

Tsüklilised süsivesinikud

ex 2905

Atsüklilised alkoholid, nende halogeen-, sulfo-, nitro- ja nitrosoderivaadid, v.a CN-koodi 2905 11 00 alla kuuluvad tooted

2907

Fenoolid; fenoolalkoholid

2909

Kindla või muutuva keemilise koostisega eetrid, eeteralkoholid, eeterfenoolid, eeteralkoholfenoolid, alkoholperoksiidid, eeterperoksiidid, atsetaal- ja poolatsetaalperoksiidid, ketoonperoksiidid, nende halogeen-, sulfo-, nitro- ja nitrosoderivaadid

3104 20

Kaaliumkloriid

3105 20

Mineraal- või keemilised väetised, mis sisaldavad kolme toiteelementi: lämmastikku, fosforit ja kaaliumi

3105 60

Mineraal- ja keemilised väetised, mis sisaldavad kahte toiteelementi: fosforit ja kaaliumi

ex 3105 90 20

Muud väetised, mis sisaldavad kaaliumkloriidi

ex 3105 90 80

Muud väetised, mis sisaldavad kaaliumkloriidi

3902

Propüleeni ja teiste olefiinide polümeerid algkujul

4011

Uued kummist õhkrehvid

44

Puit ja puittooted; puusüsi

4705

Puidutselluloos, mis on saadud mehaaniliste ja keemiliste meetodite kombineerimisel

4804

Pinnakatteta jõupaber ja papp rullides või lehtedena (v.a rubriigis 4802 või 4803 nimetatud tooted)

6810

Tooted tsemendist, betoonist või tehiskivist (armeeritud või armeerimata)

7005

Kuumpoleeritud klaas (float-klaas) ja lihvitud või poleeritud pealispinnaga klaas (peegelklaas), lehtedena, absorbeeriva, peegeldava või mittepeegeldava kihiga või ilma, ent muul viisil töötlemata

7007

Karastatud või lamineeritud kildumatu klaas

7010

Korvpudelid, pudelid, kolvid, purgid, kannud, rohupudelid, ampullid jm klaasanumad kaupade säilitamiseks, pakendamiseks või transpordiks; klaasist konservipurgid; klaaskorgid, klaaskaaned jm klaasist sulgurid

7019

Klaaskiud (sh klaasvatt) ja tooted sellest (näiteks klaasniit, klaasheie, klaasriie)

7106

Hõbe (sh kulla või plaatinaga pinnatud hõbe), survetöötlemata, pooltöödeldud või pulbrina

7606

Alumiiniumist plaadid, lehed ja ribad paksusega üle 0,2 mm

7801

Survetöötlemata plii

ex 8411

Turboreaktiivmootorid, turbopropellermootorid ning muud gaasiturbiinid, välja arvatud CN-koodi 8411 91 00 alla kuuluvad turboreaktiivmootorite ja turbopropellermootorite osad

8431

Osad, mida kasutatakse üksnes või peamiselt rubriikide 8425 –8430 masinates

8901

Reisilaevad, ekskursioonilaevad, parvlaevad, kaubalaevad, pargased jms alused reisijate- või kaubaveoks

8904

Vedurpuksiirid ja tõukurpuksiirid

8905

Tulelaevad, tuletõrjelaevad, bagerid, ujuvkraanad jm eriotstarbelised alused, mille navigeerimine on allutatud nende põhifunktsioonile; ujuvdokid; ujuvad või sukeldatavad puur- ja tootmisplatvormid

9403

Muu mööbel ja selle osad

XXII LISA

ARTIKLIS 3j OSUTATUD KIVISÖEST TOODETE LOETELU

CN-kood

Kauba nimetus

2701

Kivisüsi; kivisöebriketid jm kivisöest toodetud tahkekütused

2702

Ligniit, aglomeeritud või aglomeerimata, v.a gagaat

2703 00 00

Turvas (sh allapanuks kasutatav turvas), aglomeeritud või aglomeerimata

2704 00

Koks ja poolkoks kivisöest, ligniidist või turbast, aglomeeritud või aglomeerimata; retordisüsi

2705 00 00

Kivisöegaas, veegaas, generaatorigaas jms gaasid (v.a naftagaasid jm gaasilised süsivesinikud)

2706 00 00

Kivisöe-, ligniidi- või turbatõrv ja muud mineraaltõrvad, dehüdratiseeritud või dehüdratiseerimata, osaliselt destilleeritud või destilleerimata, sh taastatud tõrvad

2707

Õlid jm tooted kõrgel temperatuuril destilleeritud kivisöetõrvast; samalaadsed tooted, milles aromaatsete komponentide mass ületab mittearomaatsete komponentide massi

2708

Kivisöetõrvast või muudest mineraaltõrvadest saadud pigi ja pigikoks

XXIII LISA

ARTIKLIS 3k OSUTATUD KAUPADE JA TEHNOLOOGIA LOETELU

CN-kood

Kauba nimetus

0601 10

puhkestaadiumis taimesibulad, varre- ja juuremugulad, mugulsibulad, juurmise lehekodarikuga lühivõsud ja risoomid

0601 20

kasvu- või õitsemisstaadiumis taimesibulad, varre- ja juuremugulad, mugulsibulad, juurmise lehekodarikuga lühivõsud ja risoomid; siguritaimed ja -juured

0602 30

rododendronid ja asalead, poogitud või pookimata

0602 40

Roosid, poogitud või pookimata

0602 90

muud elustaimed (sh nende juured), pistikud ja pookoksad; seeneniidistik – muud

0604 20

taimelehed, oksad ja muud taimeosad (õiteta ja õienuppudeta) ning heintaimed, samblad ja samblikud lillekimpude valmistamiseks ja kaunistuseks (värsked, kuivatatud, värvitud, pleegitatud, impregneeritud või muul viisil töödeldud) – värsked

2508 40

muud savid

2508 70

dinas- ja šamottmullad

2509 00

kriit

2512 00

fossiilsed ränisetted (näiteks kiiselguur, treepel, diatomiit) jms ränimullad, kaltsineeritud või kaltsineerimata, tihedusega kuni 1 kg/dm3

2515 12

ainult saetud või muul viisil ristkülikukujulisteks (sh ruudukujulisteks) plokkideks või tahvliteks tükeldatud

2515 20

ekasiin jm raid- või ehituslubjakivi; alabaster

2518 20

kaltsineeritud või paagutatud dolomiit

2519 10

looduslik magneesiumkarbonaat (magnesiit)

2520 10

kips; anhüdriit

2521 00

lubjakivi räbusti; lubja või tsemendi tootmisel kasutatav lubjakivi jm lupja sisaldavad kivimid

2522 10

kustutamata lubi

2522 30

hüdrauliline lubi

2525 20

vilgupulber

2526 20

looduslik steatiit, klompimata või klombitud, ainult saetud või muul viisil ristkülikukujulisteks (sh ruudukujulisteks) plokkideks või tahvliteks tükeldatud; talk – purustatud või pulbristatud

2530 20

kiseriit, epsomiit (looduslikud magneesiumsulfaadid)

2707 30

ksülool (ksüleen)

2708 20

pigikoks

2712 10

vaseliin

2712 90

vaseliin; parafiin, mikrokristalne naftavaha, toorparafiin, osokeriit, ligniidivaha, turbavaha, muud mineraalsed vahad jms sünteesil või muudel menetlustel saadud tooted, värvitud või värvimata:

2715 00

bituumenmastiks, vedeldatud bituumen ja muud bituumenisegud loodusliku asfaldi või bituumeni, naftabituumeni, mineraaltõrva või sellest saadud pigi baasil – muud

2804 10

vesinik

2804 30

lämmastik

2804 40

hapnik

2804 61

räni – ränisisaldusega vähemalt 99,99 % massist

2804 80

arseen

2806 10

vesinikkloriid (vesinikkloriidhape)

2806 20

kloroväävelhape

2811 29

muud anorgaanilised hapnikku sisaldavad mittemetallide ühendid – muud

2813 10

süsinikdisulfiid

2814 20

ammoniaagi vesilahus

2815 12

naatriumhüdroksiid (kaustiline sooda) – vesilahusena (naatriumleelis)

2818 30

alumiiniumhüdroksiid

2819 90

kroomoksiidid ja -hüdroksiidid – muud

2820 10

mangaandioksiid

2827 31

muud kloriidid – magneesiumsulfaat

2827 35

muud kloriidid – nikkelkloriidid

2828 90

hüpokloritid; tehniline kaltsiumhüpoklorit; kloritid; hüpobromitid – muud

2829 11

naatriumkloraadid

2832 20

sulfitid (v.a naatrium)

2833 24

nikkelsulfaadid

2833 30

maarjad

2834 10

nitritid

2836 30

naatriumvesinikkarbonaat (naatriumbikarbonaat)

2836 50

kaltsiumkarbonaat

2839 90

silikaadid; tehnilised leelismetallsilikaadid – muud

2840 30

peroksoboraadid (perboraadid)

2841 50

muud kromaadid ja dikromaadid; peroksokromaadid

2841 80

volframaadid

2843 10

kolloidsed väärismetallid

2843 21

hõbenitraat

2843 29

hõbeda ühendid – muud

2843 30

kulla ühendid

2847 00

vesinikperoksiid, uureaga tahkestatud või tahkestamata

2901 23

buteen (butüleen) ja selle isomeerid

2901 24

1,3-butadieen ja isopreen

2901 29

atsüklilised süsivesinikud – küllastumata – muud

2902 11

tsükloheksaan

2902 30

tolueen

2902 41

o-ksüleen

2902 43

p-ksüleen

2902 44

ksüleeni isomeeride segud

2902 50

stüreen

2903 11

klorometaan (metüülkloriid) ja kloroetaan (etüülkloriid)

2903 12

diklorometaan (metüleenkloriid)

2903 21

vinüülkloriid (kloroetüleen)

2903 23

tetrakloroetüleen (perkloroetüleen)

2903 29

atsükliliste küllastumata süsivesinike kloroderivaadid – muud

2903 76

bromoklorodifluorometaan (Halon-1211), bromotrifluorometaan (Halon-1301) ja dibromotetrafluoroetaanid (Halon-2402)

2903 81

1,2,3,4,5,6-heksaklorotsükloheksaan [HCH (ISO)], k.a lindaan (ISO, INN)

2903 91

klorobenseen, o-diklorobenseen ja p-diklorobenseen

2904 10

ainult sulforühmi sisaldavad derivaadid, nende soolad ja etüülestrid

2904 20

ainult nitro- või nitrosorühmi sisaldavad derivaadid

2904 31

perfluorooktaansulfoonhape

2905 13

butaan-1-ool (n-butüülalkohol)

2905 16

oktanool (oktüülalkohol) ja selle isomeerid

2905 19

küllastunud ühehüdroksüülsed alkoholid – muud

2905 41

2-etüül-2-(hüdroksümetüül)propaan-1,3-diool (trimetüloolpropaan)

2905 59

muud mitmealuselised alkoholid – muud

2906 13

steroolid ja inosiidid

2906 19

tsüklaan-, tsükleen- ja tsükloterpeenalkoholid – muud

2907 11

fenool (hüdroksübenseen) ja selle soolad

2907 13

oktüülfenool, nonüülfenool ja nende isomeerid; nende soolad

2907 19

monofenoolid – muud

2907 22

hüdrokinoon (kinool) ja selle soolad

2909 11

pentaklorofenool (ISO)

2909 20

tsüklaan-, tsükleen- ja tsükloterpeeneetrid, nende halogeen-, sulfo-, nitro- ja nitrosoderivaadid

2909 41

2,2′-oksüdietanool (dietüleenglükool, digool)

2909 43

etüleenglükoolmonobutüüleeter ja dietüleenglükoolmonobutüüleeter

2909 49

eeteralkoholid, nende halogeen-, sulfo-, nitro- ja nitrosoderivaadid – muud

2910 10

oksiraan (etüleenoksiid)

2910 20

metüüloksiraan (propüleenoksiid)

2911 00

atsetaalid ja poolatsetaalid, millel on või ei ole muid hapnikku sisaldavaid funktsionaalrühmi, nende halogeen-, sulfo-, nitro- ja nitrosoderivaadid

2912 12

etanaal (atseetaldehüüd)

2912 49

aldehüüdalkoholid, aldehüüdeetrid, aldehüüdfenoolid ja aldehüüdid, millel on ka muid hapnikku sisaldavaid funktsionaalrühmi – muud

2912 60

paraformaldehüüd

2914 11

atsetoon

2914 61

antrakinoon

2915 13

sipelghappe estrid

2915 90

küllastunud atsüklilised monokarboksüülhapped, nende anhüdriidid, halogeniidid ja peroksiidid ning vastavad peroksühapped; nende halogeen-, sulfo-, nitro- ja nitrosoderivaadid – muud

2916 12

akrüülhappe estrid

2916 13

metakrüülhape ja selle soolad

2916 14

metakrüülhappe estrid

2916 15

olehape, linoolhape ja linoleenhape, nende soolad ja estrid

2917 33

dinonüülortoftalaadid ja didetsüülortoftalaadid

2920 11

paratioon (ISO) ja paratioon-metüül (ISO) (metüülparatioon)

2921 22

heksametüleendiamiin ja selle soolad

2921 41

aniliin ja selle soolad

2922 11

monoetanoolamiin ja selle soolad

2922 43

antraniilhape ja selle soolad

2923 20

letsitiinid ja muud fosfoaminolipiidid

2930 40

metioniin

2933 54

muud malonüüluurea (barbituurhappe) derivaadid; nende soolad

2933 71

6-heksaanlaktaam (ε-kaprolaktaam)

3201 90

taimse päritoluga parkaineekstraktid; tanniinid ja nende soolad, eetrid, estrid jm derivaadid

3202 10

orgaanilised sünteesparkained

3202 90

orgaanilised sünteesparkained; anorgaanilised parkained; parkainepreparaadid, mis sisaldavad või ei sisalda looduslikke parkaineid; ensüümipreparaadid eelparkimiseks

3203 00

kindla või muutuva keemilise koostisega taimsed ja loomsed värvained (k.a värvaineekstraktid, v.a luumust); valmistised taimsete või loomsete värvainete baasil, mida kasutatakse mis tahes materjalide värvimiseks või komponentidena muude värvainete valmistamiseks (v.a rubriikide 3207 , 3208 , 3209 , 3210 , 3213 ja 3215 valmistised) – muud

3204 90

kindla või muutuva keemilise koostisega orgaanilised sünteesvärvained; käesoleva grupi märkuses 3 osutatud orgaaniliste sünteesvärvainete baasil saadud valmistised; fluorestsentsvalgenditena või luminofooridena kasutatavad sünteetilised orgaanilised tooted (kindla või muutuva keemilise koostisega)

3205 00

lakkpigmendid (v.a hiina lakk või hiina värv või jaapani lakk või värv); valmistised nende baasil, mida kasutatakse mis tahes materjalide värvimiseks või komponentidena muude värvainete valmistamiseks (v.a rubriikide 3207 , 3208 , 3209 , 3210 , 3213 ja 3215 valmistised)

3206 41

ultramariin ja valmistised ultramariini baasil, mida kasutatakse mis tahes materjalide värvimiseks või komponentidena muude värvainete valmistamiseks (v.a rubriikide 3207 , 3208 , 3209 , 3210 , 3213 ja 3215 valmistised)

3206 49

mujal nimetamata anorgaanilised või mineraalvärvained; mujal nimetamata valmistised anorgaaniliste või mineraalvärvainete baasil, mida kasutatakse mis tahes materjalide värvimiseks või komponentidena muude värvainete valmistamiseks (v.a rubriikide 3207 , 3208 , 3209 , 3210 , 3213 ja 3215 valmistised ja luminofooridena kasutatavad anorgaanilised tooted) – muud

3207 10

valmis pigmendid, hägustid, värvid jms valmistised

3207 20

angoobid (savilobri)

3207 30

vedelad läikelakid jms valmistised

3207 40

klaasfritt ning klaasipulber, -graanulid ja -helbed

3208 10

sünteespolümeeride või keemiliselt töödeldud looduslike polümeeride alusel valmistatud ja mittevesikeskkonnas dispergeeritud või lahustatud värvid ja lakid (sh emailid ja glasuurid); grupi 32 märkuses 4 nimetatud lahused – polüestrite baasil

3208 20

sünteespolümeeride või keemiliselt töödeldud looduslike polümeeride alusel valmistatud ja mittevesikeskkonnas dispergeeritud või lahustatud värvid ja lakid (sh emailid ja glasuurid); grupi 32 märkuses 4 nimetatud lahused – akrüül- või vinüülpolümeeride baasil

3208 90

sünteespolümeeride või keemiliselt töödeldud looduslike polümeeride alusel valmistatud ja mittevesikeskkonnas dispergeeritud või lahustatud värvid ja lakid (sh emailid ja glasuurid); grupi 32 märkuses 4 nimetatud lahused

3209 10

akrüül- või vinüülpolümeeride baasil valmistatud ja vesikeskkonnas dispergeeritud või lahustatud värvid ja lakid, k.a emailid ja glasuurid

3209 90

sünteespolümeeride või keemiliselt modifitseeritud looduslike polümeeride baasil valmistatud ja vesikeskkonnas dispergeeritud või lahustatud värvid ja lakid, k.a emailid ja glasuurid (v.a need, mis põhinevad akrüül- või vinüülpolümeeridel) – muud

3210 00

muud värvid ja lakid (sh emailid, glasuurid ja liimvärvid); naha viimistlemiseks kasutatavad valmis vesipigmendid

3212 90

mittevesikeskkonnas dispergeeritud vedelad või pastataolised värvide (sh emailide) valmistamisel kasutatavad pigmendid (sh metallipulbrid ja -helbed); trükifoolium; värvained jaemüügivormis või -pakendis – muud

3214 10

aknakitt, pookvaha, vaiktsemendid, tihendussegud ja muud mastiksid; maalripahtlid

3214 90

aknakitt, pookvaha, vaiktsemendid, tihendussegud ja muud mastiksid; maalripahtlid; mittetulekindlad segud ehitiste fassaadide, siseseinte, põrandate, lagede jms katmiseks – muud

3215 11

trükivärvid – must

3215 19

trükivärvid – muud

3403 11

määrdeained (k.a lõiketerade määrde- ja jahutusvedelikud, määrdeainete alusel valmistatud keermemäärded, rooste- või korrosioonitõrjevahendid ja vormimäärded) ning õlid või määrdeained tekstiilmaterjalide, naha, karusnaha jm materjalide töötlemiseks, v.a valmistised, mis sisaldavad põhikomponendina üle 70 % massist naftaõlisid või bituminoossetest mineraalidest saadud õlisid – naftaõlisid või bituminoossetest mineraalidest saadud õlisid sisaldavad määrdeõlilisandid – vahendid tekstiilmaterjalide, naha, karusnaha ja muude materjalide töötlemiseks

3403 19

määrdeained (k.a lõiketerade määrde- ja jahutusvedelikud, määrdeainete alusel valmistatud keermemäärded, rooste- või korrosioonitõrjevahendid ja vormimäärded) ning õlid või määrdeained tekstiilmaterjalide, naha, karusnaha jm materjalide töötlemiseks, v.a valmistised, mis sisaldavad põhikomponendina üle 70 % massist naftaõlisid või bituminoossetest mineraalidest saadud õlisid – naftaõlisid või bituminoossetest mineraalidest saadud õlisid sisaldavad määrdeõlilisandid – muud

3403 91

vahendid tekstiilmaterjalide, naha, karusnaha ja muude materjalide töötlemiseks

3403 99

määrdeained (k.a lõiketerade määrde- ja jahutusvedelikud, määrdeainete alusel valmistatud keermemäärded, rooste- või korrosioonitõrjevahendid ja vormimäärded) ning õlid või määrdeained tekstiilmaterjalide, naha, karusnaha jm materjalide töötlemiseks, v.a valmistised, mis sisaldavad põhikomponendina üle 70 % massist naftaõlisid või bituminoossetest mineraalidest saadud õlisid – muud

3505 10

dekstriinid jm modifitseeritud tärklised

3506 99

mujal nimetamata valmisliimid ja muud valmisadhesiivid; liimide või adhesiividena kasutamiseks mõeldud tooted jaemüügipakendis netomassiga kuni 1 kg – muud

3701 20

kiirfotofilmid rullides

3701 91

värvifotograafia tarbeks (polükromaatilised)

3702 32

muud hõbehalogeniidemulsiooniga filmid

3702 39

valgustamata valgustundlikud fotofilmid rullides, mis tahes materjalist, v.a paber, papp ja tekstiilmaterjalid; valgustamata valgustundlikud kiirfotofilmid rullides – muud

3702 43

muud perforeerimata filmid laiusega üle 105 mm – laiusega üle 610 mm ja pikkusega kuni 200 m

3702 44

muud perforeerimata filmid laiusega üle 105 mm – laiusega üle 105 mm, kuid mitte üle 610 mm

3702 55

muud värvifilmid (polükromaatsed) – laiusega üle 16 mm, kuid mitte üle 35 mm, ja pikkusega üle 30 m

3702 56

muud värvifilmid (polükromaatsed) – laiusega üle 35 mm

3702 97

muud värvifilmid (polükromaatsed) – laiusega kuni 35 mm ja pikkusega üle 30 m

3702 98

valgustamata valgustundlikud perforeeritud fotofilmid rullides, laiusega üle 35 mm, mustvalgefotograafia tarbeks (monokromaatsed) (v.a paberist, papist ja tekstiilmaterjalidest; röntgenfotofilmid)

3703 20

valgustamata valgustundlikud fotopaber, -papp ja tekstiilmaterjalid värvifotograafia tarbeks (polükromaatsed) (v.a tooted rullides, laiusega üle 610 mm)

3703 90

valgustamata valgustundlikud fotopaber, -papp ja tekstiilmaterjalid mustvalgefotograafia tarbeks (monokromaatsed) (v.a tooted rullides, laiusega üle 610 mm)

3705 00

valgustatud ja ilmutatud fotoplaadid ja -filmid (v.a tooted paberist, papist ja tekstiilmaterjalidest, kinofilmid ja film ofsetpaljunduseks)

3706 10

valgustatud ja ilmutatud kinofilmid, heliribaga või heliribata või need, millel on ainult heliriba, laiusega 35 mm ja rohkem

3801 20

kolloid- ja poolkolloidgrafiit

3806 20

kampol- ja vaikhapete soolad ja derivaadid (v.a kampoli aduktide soolad)

3807 00

puidutõrv; puidutõrvaõli; puidukreosoot; puupiiritus; taimsed pigid; vaadipigi ja samalaadsed valmistised kampoli, vaikhapete või taimsete pigide baasil (v.a burgundia pigi, kollane pigi, steariinpigi, rasvhappe pigi, rasvatõrv ja glütseriinpigi)

3809 10

viimistlusained, värvikandjad ja värvikinnistid, mida kasutatakse värvimise või värvi kinnitumise kiirendamiseks, ning muud tekstiili-, paberi-, naha- jms tööstuses kasutatavad mujal nimetamata tooted ja valmistised tärklisainete baasil (näiteks apretid ja peitsid)

3809 91

viimistlusained, värvikandjad ja värvikinnistid, mida kasutatakse värvimise või värvi kinnitumise kiirendamiseks, ning muud tekstiili- jms tööstuses kasutatavad mujal nimetamata tooted ja valmistised (nt apretid ja peitsid) (v.a tärklisainete baasil)

3809 92

viimistlusained, värvikandjad ja värvikinnistid, mida kasutatakse värvimise või värvi kinnitumise kiirendamiseks, ning muud paberi- jms tööstuses kasutatavad mujal nimetamata tooted ja valmistised (nt apretid ja peitsid) (v.a tärklisainete baasil)

3809 93

viimistlusained, värvikandjad ja värvikinnistid, mida kasutatakse värvimise või värvi kinnitumise kiirendamiseks, ning muud naha- jms tööstuses kasutatavad mujal nimetamata tooted ja valmistised (nt apretid ja peitsid) (v.a tärklisainete baasil)

3810 10

metallpindade dekapeerimissegud; pehme- ja kõvajoodisjootmisel ning keevitamisel kasutatavad metalli- ja muud pulbrid ning pastad

3811 21

naftaõlisid või bituminoossetest mineraalidest saadud õlisid sisaldavad määrdeõlilisandid

3811 29

määrdeõlilisandid, mis ei sisalda naftaõlisid või bituminoossetest mineraalidest saadud õlisid

3811 90

oksüdatsiooniinhibiitorid, vaigutekkeinhibiitorid, viskoossuse regulaatorid, korrosioonitõrjevahendid ja muud mineraalõlide (sh bensiin) ning mineraalõlidega samal eesmärgil kasutatavate vedelike valmislisandid (v.a antidetonaatorid ja määrdeõlilisandid)

3812 20

plasti- ja kummikompaundi mujal nimetamata plastifikaatorid

3813 00

valmistised ja laengud tulekustutite jaoks; laetud tulekustutusgranaadid (v.a täis või tühjad tulekustutusvahendid, kaasaskantavad või mitte, segamata keemiliselt defineerimata tulekustuti omadustega tooted muul kujul)

3814 00

mujal nimetamata orgaaniliste lahustite segud ja vedeldid; värvi- ja lakieemaldusvahendid (v.a küünelakieemaldi)

3815 11

mujal nimetamata aktiivainena niklit ja selle ühendeid sisaldavad katalüsaatorid kandjatel

3815 12

mujal nimetamata aktiivainena väärismetalle ja nende ühendeid sisaldavad katalüsaatorid kandjatel

3815 19

mujal nimetamata katalüsaatorid kandjatel (v.a aktiivainena väärismetalle ja nende ühendeid või niklit ja selle ühendeid sisaldavad)

3815 90

mujal nimetamata keemiliste reaktsioonide initsiaatorid, kiirendid ja katalüsaatorid (v.a kautšuki vulkaniseerimiskiirendid ja katalüsaatorid kandjatel)

3816 00 10

dolomiidi tihendussegu

3817 00

alküülbenseenide segud ja alküülnaftaleenide segud, mis on saadud benseeni ja naftaleeni alküülimisel (v.a tsükliliste süsivesinike isomeeride segud)

3819 00

pidurivedelikud jm hüdraulilise jõuülekande vedelikud, mis ei sisalda naftaõlisid või bituminoossetest mineraalidest saadud õlisid või sisaldavad neid alla 70 % massist

3820 00

antifriisid ja jäätumisvastased vedelikud (v.a mineraalõlide ning mineraalõlidega samal eesmärgil kasutatavate vedelike valmislisandid)

3823 13

tööstuslikud tallõli rasvhapped

3827 90

segud, mis sisaldavad metaani, etaani või propaani halogeenderivaate (v.a alamrubriikide 3824 71 00  – 3824 78 00 segud)

3824 81

segud ja valmistised, mis sisaldavad oksiraani (etüleenoksiid)

3824 84

segud ja valmistised, mis sisaldavad aldriini (ISO), kampekloori (ISO) (toksafeen), klordaani (ISO), kloordekooni (ISO), DDTd (ISO) (klofenotaan (INN), 1,1,1-trikloro-2,2-bis(p-klorofenüül)etaan), dieldriini (ISO, INN), endosulfaani (ISO), endriini (ISO), heptakloori (ISO) või mireksit (ISO)

3824 99

mujal nimetamata keemiatooted ja keemiatööstuse või sellega seotud tööstusharude valmistised, k.a need, mis kujutavad endast looduslike saaduste segusid

3825 90

keemiatööstuse ja sellega seotud tööstusharude mujal nimetamata jäägid (v.a jäätmed)

3826 00

biodiisel ja selle segud, mis ei sisalda või sisaldavad alla 70 % massist nafta- või bituminoossetest mineraalidest saadud õlisid

3901 40

etüleen-α-olefiini kopolümeerid suhtelise tihedusega alla 0,94 algkujul

3902 20

polüisobutüleen algkujul

3902 30

propüleeni kopolümeerid algkujul

3902 90

propüleeni ja teiste olefiinide polümeerid algkujul (v.a polüpropüleen, polüisobutüleen ja propüleeni kopolümeerid)

3903 19

polüstüreen algkujul (v.a vahtpolüstüreen)

3903 90

stüreeni polümeerid algkujul (v.a polüstüreen, stüreen-akrüülnitriilkopolümeerid (SAN) ja akrüülnitriil-butadieenstüreenkopolümeerid (ABS))

3904 10

polü(vinüülkloriid) algkujul, teiste ainetega segamata

3904 50

vinülideenkloriidpolümeerid algkujul

3905 12

polü(vinüülatsetaat) vesidispersioonis

3905 19

polü(vinüülatsetaat) algkujul (v.a vesidispersioonis)

3905 21

vinüülatsetaatkopolümeerid vesidispersioonis

3905 29

vinüülatsetaatkopolümeerid algkujul (v.a vesidispersioonis)

3905 91

vinüülkopolümeerid algkujul (v.a vinüülkloriidvinüülatsetaatkopolümeerid ja muud vinüülkloriidkopolümeerid ja vinüülatsetaatkopolümeerid)

3906 10

polü(metüülmetakrülaat) algkujul

3906 90

akrüülpolümeerid algkujul (v.a polü(metüülmetakrülaat))

3907 21

polüeetrid algkujul (v.a polüatsetaalid ja alamrubriigi 3002 10 kaubad)

3907 40

polükarbonaadid algkujul

3907 70

polü(piimhape) algkujul

3907 91

küllastumata polüallüülestrid ja muud polüestrid algkujul (v.a polükarbonaadid, alküüdvaigud, polü(etüleentereftalaat) ja polü(piimhape))

3908 10

polüamiid-6, -11, -12, -6,6, -6,9, -6,10 või -6,12 algkujul

3908 90

polüamiidid algkujul (v.a polüamiid-6, -11, -12, -6,6, -6,9, -6,10 või -6,12)

3909 20

melamiinvaigud algkujul

3909 39

aminovaigud algkujul (v.a karbamiidvaigud, tiokarbamiidvaigud ja melamiinvaigud ja MDI)

3909 40

fenoolvaigud algkujul

3909 50

polüuretaanid algkujul

3912 11

plastifitseerimata tselluloosatsetaadid algkujul

3912 90

mujal nimetamata tselluloos ja selle keemilised derivaadid algkujul (v.a tselluloosatsetaadid, nitrotselluloos ja tsellulooseetrid)

3915 20

jäätmed, lõikmed ja puru stüreeni polümeeridest

3917 10

tehissooled (vorstikestad) tahkunud proteiinist või tselluloosmaterjalist

3917 23

jäigad torud ja voolikud vinüülkloriidi polümeeridest

3917 31

painduvad torud ja voolikud plastidest, survetugevusega vähemalt 27,6 MPa

3917 32

painduvad torud ja voolikud plastist, armeerimata ja muul viisil teiste materjalidega sidumata, liitmiketa

3917 33

painduvad torud ja voolikud plastist, armeerimata ja muul viisil teiste materjalidega sidumata, liitmikega

3920 20

tahvlid, lehed, kiled, fooliumid ja ribad mittepoorsetest etüleeni polümeeridest, armeerimata, lamineerimata, tugevdamata ja muul viisil teiste materjalidega kombineerimata, ilma aluseta, töötlemata või ainult töödeldud pinnaga või lõigatud ruudu- või ristkülikukujulisteks tükkideks (v.a isekleepuvad tooted ja rubriigi 3918 põranda-, seina- ja laekatted)

3920 61

tahvlid, lehed, kiled, fooliumid ja ribad mittepoorsetest polükarbonaatidest, armeerimata, lamineerimata, tugevdamata ja muul viisil teiste materjalidega kombineerimata, ilma aluseta, töötlemata või ainult töödeldud pinnaga või lõigatud ruudu- või ristkülikukujulisteks tükkideks (v.a polü(metüülmetakrülaadist) tooted, isekleepuvad tooted ja rubriigi 3918 põranda-, seina- või laekatted)

3920 69

tahvlid, lehed, kiled, fooliumid ja ribad mittepoorsetest polüestritest, armeerimata, lamineerimata, tugevdamata ja muul viisil teiste materjalidega kombineerimata, töötlemata või ainult töödeldud pinnaga või lõigatud ruudu- või ristkülikukujulisteks tükkideks (v.a polükarbonaadid, polü(etüleentereftalaat) ja muud küllastumata polüestrid, isekleepuvad tooted ja rubriigi 3918 põranda-, seina- või laekatted)

3920 73

tahvlid, lehed, kiled, fooliumid ja ribad mittepoorsest atsetüültselluloosist, armeerimata, lamineerimata, tugevdamata ja muul viisil teiste materjalidega kombineerimata, ilma aluseta, töötlemata või ainult töödeldud pinnaga või lõigatud ruudu- või ristkülikukujulisteks tükkideks (v.a isekleepuvad tooted ja rubriigi 3918 põranda-, seina- või laekatted)

3920 91

tahvlid, lehed, kiled, fooliumid ja ribad mittepoorsest polü(vinüülbutüraalist), armeerimata, lamineerimata, tugevdamata ja muul viisil teiste materjalidega kombineerimata, ilma aluseta, töötlemata või ainult töödeldud pinnaga või lõigatud ruudu- või ristkülikukujulisteks tükkideks (v.a isekleepuvad tooted ja rubriigi 3918 põranda-, seina- või laekatted)

3921 19

tahvlid, lehed, kiled, fooliumid ja ribad vahtplastist, töötlemata või ainult töödeldud pinnaga või lõigatud ruudu- või ristkülikukujulisteks tükkideks (v.a stüreeni, vinüülkloriidi polümeeridest, polüuretaanist ja regenereeritud tselluloosist tooted, isekleepuvad tooted, rubriigi 3918 põranda-, seina- või laekatted ning alamrubriigi 3006 10 30 kirurgias või stomatoloogias kasutatavad steriilsed käsnad)

3922 90

plastist bideed, tualetipotid, loputuskastid jms sanitaartehnikatooted (v.a vannid, dušinurga-alused, valamud, kraanikausid, prill-lauad ja nende kaaned)

3925 20

plastist uksed, nende piidad ja lävepakud, aknad ja nende raamid

4002 11

stüreen-butadieenkautšuklateks (SBR); karboksüül-stüreen-butadieenkautšuklateks (XSBR)

4002 20

butadieenkautšuk (BR) algkujul või tahvlite, lehtede või ribadena

4002 31

isobuteen-isopreen-(butüül-)kautšuk (IIR) algkujul või tahvlite, lehtede või ribadena

4002 39

halo-isobutaan-isopreenkautšuk (CIIR või BIIR) algkujul või tahvlite, lehtede või ribadena

4002 41

kloropreen-(klorobutadieen-)kautšuklateks (CR)

4002 51

akrüülnitriil-butadieenkautšuklateks (NBR)

4002 80

loodusliku kautšuki, balaata, gutapertši, guajuula, tšikle jm looduslike vaikude segud sünteetilise kautšuki või faktisega, algkujul või tahvlite, lehtede või ribadena

4002 91

õlidest toodetud sünteetiline kautšuk ja faktis, algkujul või tahvlite, lehtede või ribadena (v.a stüreen-butadieenkautšuk (SBR), karboksüül-stüreen-butadieenkautšuk (XSBR), butadieenkautšuk (BR), isobuteen-isopreen-(butüül-)kautšuk (IIR), halo-isobuteen-isopreenkautšuk (CIIR või BIIR), kloropreen-(klorobutadieen-)kautšuk (CR), akrüülnitriil-butadieenkautšuk (NBR), isopreenkautšuk (IR) ja etüleen-propüleen-mittekonjugeeritud-dieenkautšuk (EPDM))

4002 99

õlidest toodetud sünteetiline kautšuk ja faktis, algkujul või tahvlite, lehtede või ribadena (v.a lateks, stüreen-butadieenkautšuk (SBR), karboksüül-stüreen-butadieenkautšuk (XSBR), butadieenkautšuk (BR), isobuteen-isopreen-(butüül-)kautšuk (IIR), halo-isobuteen-isopreenkautšuk (CIIR või BIIR), kloropreen-(klorobutadieen-)kautšuk (CR), akrüülnitriil-butadieenkautšuk (NBR), isopreenkautšuk (IR) ja etüleen-propüleen-mittekonjugeeritud-dieenkautšuk (EPDM))

4005 10

vulkaniseerimata gaasitahm- või kvartstäidisega kautšuk, algkujul või tahvlite, lehtede või ribadena

4005 20

vulkaniseerimata täidisega kautšuk, lahuste või dispersioonidena (v.a gaasitahm- või kvartstäidisega kautšuk ja loodusliku kautšuki, balaata, gutapertši, guajuula, tšikle jms looduslike vaikude segud õlidest saadud sünteetilise kautšuki või faktisega)

4005 91

vulkaniseerimata täidisega kautšuk, tahvlite, lehtede või ribadena (v.a gaasitahm- või kvartstäidisega kautšuk ja loodusliku kautšuki, balaata, gutapertši, guajuula, tšikle jms looduslike vaikude segud õlidest saadud sünteetilise kautšuki või faktisega)

4005 99

vulkaniseerimata täidisega kautšuk algkujul (v.a lahused ja dispersioonid, gaasitahm- või kvartstäidisega, loodusliku kautšuki, balaata, gutapertši, guajuula, tšikle jms looduslike vaikude segud sünteetilise kautšuki või faktisega, ning tahvlite, lehtede või ribadena)

4006 10

toorikud vulkaniseerimata kautšukist kummirehvide taastamiseks

4008 21

tahvlid, lehed ja ribad kummist (v.a vahtkummist)

4009 12

torud, voolikud ja lohvid vulkaniseeritud kummist (v.a kõvakummist), armeerimata või muul viisil teiste materjalidega kombineerimata, liitmikega

4009 41

torud, voolikud ja lohvid vulkaniseeritud kummist (v.a kõvakummist), armeeritud või muul viisil teiste materjalidega kombineeritud (v.a metalli või riidega), liitmiketa

4010 31

vulkaniseeritud kummist trapetsikujulise ristlõikega lõputa ülekanderihmad (kiilrihmad), soonilised, ümbermõõduga üle 60 cm, kuid mitte üle 180 cm

4010 33

vulkaniseeritud kummist trapetsikujulise ristlõikega lõputa ülekanderihmad (kiilrihmad), soonilised, ümbermõõduga üle 180 cm, kuid mitte üle 240 cm

4010 35

vulkaniseeritud kummist lõputa hammasrihmad ümbermõõduga üle 60 cm, kuid mitte üle 150 cm

4010 36

vulkaniseeritud kummist lõputa hammasrihmad ümbermõõduga üle 150 cm, kuid mitte üle 198 cm

4010 39

vulkaniseeritud kummist ülekanderihmad ning rihmamaterjal (v.a trapetsikujulise ristlõikega lõputa ülekanderihmad (kiilrihmad), soonilised, ümbermõõduga üle 60 cm, kuid mitte üle 240 cm ja lõputa hammasrihmad ümbermõõduga üle 60 cm, kuid mitte üle 198 cm)

4012 11

protekteeritud kummist õhkrehvid, sõiduautodele (sh universaalid ja võidusõiduautod)

4012 13

protekteeritud kummist õhkrehvid, lennunduses kasutamiseks

4012 19

protekteeritud kummist õhkrehvid (v.a kasutamiseks sõiduautodel, universaalidel, võidusõiduautodel, bussidel, veoautodel ja lennunduses)

4012 20

kasutatud kummist õhkrehvid

4016 93

seibid jm tihendid vulkaniseeritud kummist (v.a kõvakummist ja vahtkummist)

4407 19

pikikiudu saetud või lõhestatud, spoonihööveldatud või -kooritud okaspuit, hööveldatud või hööveldamata, lihvitud või lihvimata, pikijätkatud või mitte, paksusega üle 6 mm (v.a mänd (Pinus spp.), nulg (Abies spp.) või kuusk (Picea spp.))

4407 92

pikikiudu saetud või lõhestatud ja spoonihööveldatud või -kooritud pöök (Fagus spp.), hööveldatud, lihvitud, pikijätkatud või mitte, paksusega üle 6 mm

4407 94

pikikiudu saetud või lõhestatud ja spoonihööveldatud või -kooritud kirsipuu (Prunus spp.), hööveldatud või hööveldamata, lihvitud või lihvimata, pikijätkatud või pikijätkamata, paksusega üle 6 mm

4407 97

papli ja haava (Populus spp.) puit, pikikiudu saetud või lõhestatud, spoonihööveldatud või -kooritud, hööveldatud, lihvitud, pikijätkatud või mitte, paksusega üle 6 mm

4407 99

pikikiudu saetud või lõhestatud, spoonihööveldatud või -kooritud puit, hööveldatud, lihvitud, pikijätkatud või mitte, paksusega üle 6 mm (v.a troopiline puit, okaspuit, tamm (Quercus spp.), pöök (Fagus spp.), vaher (Acer spp.), kirss (Prunus spp.), saar (Fraxinus spp.), kask (Betula spp.), pappel ja haab (Populus spp.))

4408 10

spoon vineerimiseks, sh spoonihööveldatud kihtpuitmaterjal, okaspuidust vineeri vms okaspuidust kihtpuitmaterjali valmistamiseks ning muu pikuti saetud, spoonihööveldatud või kooritud okaspuit, hööveldatud, lihvitud, servjätkatud, pikijätkatud või mitte, paksusega kuni 6 mm

4411 13

keskmise tihedusega puitkiudplaadid (MDF) puidust, paksusega üle 5 mm, kuid mitte üle 9 mm

4411 94

puitkiudplaadid puidust või muust puitmaterjalist, vaikude vms orgaaniliste sideainete abil kokku ühendatud või mitte, tihedusega kuni 0,5 g/cm3 (v.a keskmise tihedusega puitkiudplaadid (MDF); puitlaastplaadid, liidetud või mitte ühe või mitme kihi puitkiudplaadiga; vineeriga lamineeritud kihtpuitmaterjal; puidust kärgpaneelid, mille mõlemad küljed on puitkiudplaadist; papp; selliselt määratletavad mööbliosad)

4412 31

vineer, mis koosneb eranditult spoonilehtedest, kusjuures iga kihi paksus on kuni 6 mm, millel on vähemalt üks välimine kiht troopilisest puidust (v.a presspuidu plaadid, puidust kärgpaneelid, inkrusteeritud puit ning mööbliosadena määratletavad detailid)

4412 34

vineer, mis koosneb eranditult spoonilehtedest, kusjuures iga kihi paksus on kuni 6 mm, millel vähemalt üks välimine kiht on puit, mis ei ole okaspuit (v.a bambus, millel on vähemalt üks välimine kiht troopilisest puidust, või eukalüpt, hikkoripuu, hobukastan, jalakas, kask, kastanipuu, kirsipuu, lepp, papel ja haab, plaatan, pähklipuu, pärn, pöök, robiinia (ebaakaatsia), saar, tamm, tulbipuus või vaher, ning presspuidu plaadid, puidust kärgpaneelid, inkrusteeritud puit ning mööbliosadena määratletavad detailid)

4412 94

kihtpuitmaterjal tisleriplaadi, lamell- ja laiaribilise tisleriplaadina (v.a bambusest, vineer, mis koosneb eranditult spoonilehtedest, kusjuures iga kihi paksus on kuni 6 mm, presspuidu plaadid, inkrusteeritud puit ning mööbliosadena määratletavad detailid)

4416 00

vaadid, pütid, tõrred, tünnid jm puidust püttsepatooted ja nende puitosad

4418 40

puitraketis betoneerimistöödeks (v.a vineerist vooder)

4418 60

puidust postid ja talad

4418 79

puidust (v. a bambusest) koostepõrandaplaadid (v.a mitmekihilised põrandaplaadid ning plaadid mosaiikpõrandatele)

4503 10

looduslikust korgist korgid ja punnid, sh ümarate servadega toorikud

4504 10

aglomeeritud korgist klotsid, tahvlid, lehed ja ribad; iga kujuga plaadid; silindrid, sh kettad

4701 00

mehaaniline puitmass, keemiliselt töötlemata

4703 19

pleegitamata naatron- või sulfaattselluloos lehtpuidust (v.a keemiliselt töödeldavad liigid)

4703 21

poolpleegitatud või pleegitatud naatron- või sulfaattselluloos okaspuidust (v.a keemiliselt töödeldavad liigid)

4703 29

poolpleegitatud või pleegitatud naatron- või sulfaattselluloos lehtpuidust (v.a keemiliselt töödeldavad liigid)

4704 11

pleegitamata sulfittselluloos okaspuidust (v.a keemiliselt töödeldavad liigid)

4704 21

poolpleegitatud või pleegitatud sulfittselluloos okaspuidust (v.a lahustuv tselluloos)

4704 29

poolpleegitatud või pleegitatud sulfittselluloos lehtpuidust (v.a lahustuv tselluloos)

4705 00

puidutselluloos, mis on saadud mehaaniliste ja keemiliste meetodite kombineerimisel

4706 30

kiulisest bambusest tselluloosmaterjalist saadud mass

4706 92

tselluloos kiulistest tselluloosmaterjalidest (v.a bambusest, puidust, puuvillaebemetest ja ringlusse võetud paberi- ja papijäätmetest ja -jääkidest saadud mass)

4707 10

ringlusse võetud pleegitamata jõupaber või -papp, lainepaber või -papp

4707 30

ringlusse võetud peamiselt mehaanilisest kiumassist valmistatud paber või papp (näiteks ajalehed, ajakirjad jms trükised)

4802 20

paber ja papp, kasutamiseks valgus-, soojus- või elektritundliku paberi või papi alusena, rullides või ristkülikukujuliste (k.a ruut) lehtedena, mis tahes formaadis

4802 40

pinnakatteta tapeedialuspaber

4802 58

mujal nimetamata pinnakatteta paber ja papp kirjutamiseks, trükkimiseks või muudeks graafilisteks töödeks, perforeerimata perfokaardid ja perfolindimaterjal, rullides või ristkülikukujuliste (k.a ruut) lehtedena, mis tahes formaadis, mis ei sisalda mehaanilisel või keemilis-mehaanilisel menetlusel saadud kiude või sisaldab neid kuni 10 % kogu sisalduva kiu massist, massiga üle 150 g/m2

4802 61

mujal nimetamata pinnakatteta paber ja papp kirjutamiseks, trükkimiseks või muudeks graafilisteks töödeks, perforeerimata perfokaardid ja perfolindimaterjal, rullides, mis tahes formaadis, mille kogu sisalduva kiu massist üle 10 % moodustavad mehaanilisel või keemilis-mehaanilisel menetlusel saadud kiud

4804 11

pleegitamata lainepapi väliskihipaber (kraftlainer), pinnakatteta, rullides laiusega üle 36 cm

4804 19

lainepapi väliskihipaber (kraftlainer), pinnakatteta, rullides laiusega üle 36 cm (v.a pleegitamata ning rubriigis 4802 või 4803 nimetatud tooted)

4804 21

pleegitamata kotijõupaber, pinnakatteta, rullides laiusega üle 36 cm (v.a rubriigis 4802 , 4803 või 4808 nimetatud tooted)

4804 29

kotijõupaber, pinnakatteta, rullides laiusega üle 36 cm (v.a pleegitamata, rubriigis 4802 , 4803 või 4808 nimetatud tooted)

4804 31

pleegitamata jõupaber ja papp, pinnakatteta, rullides laiusega üle 36 cm või ruudu- või ristkülikukujuliste lehtedena, mille ühe külje pikkus on üle 36 cm ja teise külje pikkus üle 15 cm, kui leht on kokku voltimata, massiga kuni 150 g/m2 (v.a lainepapi väliskihipaber (kraftlainer), kotijõupaber ja rubriigis 4802, 4803 või 4808 nimetatud tooted)

4804 39

jõupaber ja papp, pinnakatteta, rullides laiusega üle 36 cm või ruudu- või ristkülikukujuliste lehtedena, mille ühe külje pikkus on üle 36 cm ja teise külje pikkus üle 15 cm, kui leht on kokku voltimata, massiga kuni 150 g/m2 (v.a pleegitamata jõupaber ja papp, lainepapi väliskihipaber (kraftlainer), kotijõupaber ja rubriigis 4802, 4803 või 4808 nimetatud tooted)

4804 41

pleegitamata jõupaber ja papp, pinnakatteta, rullides laiusega üle 36 cm või ruudu- või ristkülikukujuliste lehtedena, mille ühe külje pikkus on üle 36 cm ja teise külje pikkus üle 15 cm, kui leht on kokku voltimata, massiga üle 150 g/m2, kuid alla 225 g/m2 (v.a lainepapi väliskihipaber (kraftlainer), kotijõupaber ja rubriigis 4802, 4803 või 4808 nimetatud tooted)

4804 42

jõupaber ja papp, pinnakatteta, rullides laiusega üle 36 cm või ruudu- või ristkülikukujuliste lehtedena, mille ühe külje pikkus on üle 36 cm ja teise külje pikkus üle 15 cm, kui leht on kokku voltimata, massiga üle 150 g/m2, kuid alla 225 g/m2, kogu massis ühtlaselt pleegitatud, mille kogu sisalduva kiu massist üle 95 % moodustavad keemilisel menetlusel saadud puidukiud (v.a lainepapi väliskihipaber (kraftlainer), kotijõupaber ja rubriigis 4802, 4803 või 4808 nimetatud tooted)

4804 49

jõupaber ja papp, pinnakatteta, rullides laiusega üle 36 cm või ruudu- või ristkülikukujuliste lehtedena, mille ühe külje pikkus on üle 36 cm ja teise külje pikkus üle 15 cm, kui leht on kokku voltimata, massiga üle 150 g/m2, kuid alla 225 g/m2 (v.a pleegitamata, kogu massis ühtlaselt pleegitatud, ning mille kogu sisalduva kiu massist üle 95 % moodustavad keemilisel menetlusel saadud puidukiud, lainepapi väliskihipaber (kraftlainer) ja kotijõupaber; rubriigis 4802, 4803 või 4808 nimetatud tooted)

4804 52

jõupaber ja papp, pinnakatteta, rullides laiusega üle 36 cm või ruudu- või ristkülikukujuliste lehtedena, mille ühe külje pikkus on üle 36 cm ja teise külje pikkus üle 15 cm, kui leht on kokku voltimata, massiga 225 g/m2 ja rohkem, kogu massis ühtlaselt pleegitatud, mille kogu sisalduva kiu massist üle 95 % moodustavad keemilisel menetlusel saadud puidukiud (v.a lainepapi väliskihipaber (kraftlainer), kotijõupaber ja rubriigis 4802, 4803 või 4808 nimetatud tooted)

4804 59

jõupaber ja papp, pinnakatteta, rullides laiusega üle 36 cm või ruudu- või ristkülikukujuliste lehtedena, mille ühe külje pikkus on üle 36 cm ja teise külje pikkus üle 15 cm, kui leht on kokku voltimata, massiga 225 g/m2 ja rohkem (v.a pleegitamata, kogu massis ühtlaselt pleegitatud, mille kogu sisalduva kiu massist üle 95 % moodustavad keemilisel menetlusel saadud puidukiud, ning lainepapi väliskihipaber (kraftlainer), kotijõupaber ja rubriigis 4802, 4803 või 4808 nimetatud tooted)

4805 24

testlainer (ringlussevõetud lainer), katmata, rullides laiusega üle 36 cm või ruudu- või ristkülikukujuliste lehtedena, mille ühe külje pikkus on üle 36 cm ja teise külje pikkus üle 15 cm, kui leht on kokku voltimata, massiga kuni 150 g/m2

4805 25

testlainer (ringlussevõetud lainer), katmata, rullides laiusega üle 36 cm või ruudu- või ristkülikukujuliste lehtedena, mille ühe külje pikkus on üle 36 cm ja teise külje pikkus üle 15 cm, kui leht on kokku voltimata, massiga üle 150 g/m2

4805 40

filterpaber ja -papp, rullides laiusega üle 36 cm või ruudu- või ristkülikukujuliste lehtedena, mille ühe külje pikkus on üle 36 cm ja teise külje pikkus üle 15 cm, kui leht on kokku voltimata

4805 91

mujal nimetamata paber ja papp, katmata, rullides laiusega üle 36 cm või ruudu- või ristkülikukujuliste lehtedena, mille ühe külje pikkus on üle 36 cm ja teise külje pikkus üle 15 cm, kui leht on kokku voltimata, massiga kuni 150 g/m2

4805 92

mujal nimetamata paber ja papp, katmata, rullides laiusega üle 36 cm või ruudu- või ristkülikukujuliste lehtedena, mille ühe külje pikkus on üle 36 cm ja teise külje pikkus üle 15 cm, kui leht on kokku voltimata, massiga üle 150 g/m2, kuid alla 225 g/m2

4806 10

taimne pärgament, rullides laiusega üle 36 cm või ruudu- või ristkülikukujuliste lehtedena, mille ühe külje pikkus on üle 36 cm ja teise külje pikkus üle 15 cm, kui leht on kokku voltimata

4806 20

rasvakindlad paberid, rullides laiusega üle 36 cm või ruudu- või ristkülikukujuliste lehtedena, mille ühe külje pikkus on üle 36 cm ja teise külje pikkus üle 15 cm, kui leht on kokku voltimata

4806 30

kalkad, rullides laiusega üle 36 cm või ruudu- või ristkülikukujuliste lehtedena, mille ühe külje pikkus on üle 36 cm ja teise külje pikkus üle 15 cm, kui leht on kokku voltimata

4806 40

pärgamiin jm läikega läbipaistvad või poolläbipaistvad paberid, rullides laiusega üle 36 cm või ruudu- või ristkülikukujuliste lehtedena, mille ühe külje pikkus on üle 36 cm ja teise külje pikkus üle 15 cm, kui leht on kokku voltimata (v.a taimne pärgament, rasvakindlad paberid ja kalkad)

4807 00

kihiline paber ja papp, valmistatud siledate paberikihtide kokkuliimimise teel, pinnakatte või immutuseta, tugevdatud või tugevdamata, rullides laiusega üle 36 cm või ruudu- või ristkülikukujuliste lehtedena, mille ühe külje pikkus on üle 36 cm ja teise külje pikkus üle 15 cm, kui leht on kokku voltimata

4808 90

paber ja papp, krepitud, kortsutud, surutrükiga või perforeeritud, rullides laiusega üle 36 cm või ruudu- või ristkülikukujuliste lehtedena, mille ühe külje pikkus on üle 36 cm ja teise külje pikkus üle 15 cm, kui leht on kokku voltimata (v.a kotijõupaber ja muu jõupaber, ning rubriigis 4803 kirjeldatud kaubad)

4809 20

isekopeeruv paber, pealetrükiga või pealetrükita, rullides laiusega üle 36 cm või ruudu- või ristkülikukujuliste lehtedena, mille ühe külje pikkus on üle 36 cm ja teise külje pikkus üle 15 cm, kui leht on kokku voltimata (v.a söepaber jms kopeerpaber)

4810 13

paber ja papp kirjutamiseks, trükkimiseks vm graafilisteks töödeks, mis ei sisalda mehaanilisel või keemilis-mehaanilisel menetlusel saadud kiude või sisaldab neid kuni 10 % kogu sisalduva kiu massist, kaetud ühelt või mõlemalt küljelt kaoliini või muude anorgaaniliste ainetega, rullides, mis tahes formaadis

4810 19

paber ja papp kirjutamiseks, trükkimiseks vm graafilisteks töödeks, mis ei sisalda mehaanilisel või keemilis-mehaanilisel menetlusel saadud kiude või sisaldab neid kuni 10 % kogu sisalduva kiu massist, kaetud ühelt või mõlemalt küljelt kaoliini või muude anorgaaniliste ainetega, ruudu- või ristkülikukujuliste lehtedena, mille ühe külje pikkus on üle 435 mm, või on ühe külje pikkus kuni 435 mm ja teise külje pikkus üle 297 mm, kui leht on kokku voltimata

4810 22

õhuke kaetud paber kirjutamiseks, trükkimiseks vm graafilisteks töödeks, kogumassiga kuni 72 g/m2, katte massiga kuni 15 g/m2 ühe külje kohta, mis sisaldab vähemalt 50 % mehaanilisel menetlusel saadud kiude kogu sisalduva kiu massist, kaetud mõlemalt küljelt kaoliini või muude anorgaaniliste ainetega, rullides või ruudu- või ristkülikukujuliste lehtedena, mis tahes formaadis

4810 31

jõupaber ja papp, kogu massis ühtlaselt pleegitatud, mille kogu sisalduva kiu massist üle 95 % moodustavad keemilisel menetlusel saadud puidukiud, kaetud ühelt või mõlemalt küljelt kaoliini või muude anorgaaniliste ainetega, rullides või ruudu- või ristkülikukujuliste lehtedena, mis tahes formaadis, massiga kuni 150 g/m2 (v.a kirjutamiseks, trükkimiseks vm graafilisteks töödeks)

4810 39

jõupaber ja papp, kaetud ühelt või mõlemalt küljelt kaoliini või muude anorgaaniliste ainetega, rullides või ruudu- või ristkülikukujuliste lehtedena, mis tahes formaadis (v.a kirjutamiseks, trükkimiseks vm graafilisteks töödeks; paber ja papp, kogu massis ühtlaselt pleegitatud, mille kogu sisalduva kiu massist üle 95 % moodustavad keemilisel menetlusel saadud puidukiud)

4810 92

mitmekihiline paber ja papp, kaetud ühelt või mõlemalt küljelt kaoliini või muude anorgaaniliste ainetega, rullides või ruudu- või ristkülikukujuliste lehtedena, mis tahes formaadis (v.a kirjutamiseks, trükkimiseks vm graafilisteks töödeks; jõupaber ja papp)

4810 99

paber ja papp, kaetud ühelt või mõlemalt küljelt sideaine abil või ilma selleta kaoliini või muude anorgaaniliste ainetega, ilma muu katteta, värvitud või dekoreeritud pinnaga või ilma, pealetrükiga või pealetrükita, rullides või ristkülikukujuliste (sh ruut) lehtedena, mis tahes formaadis (v.a kirjutamiseks, trükkimiseks vm graafilisteks töödeks; jõupaber ja papp; mitmekihiline paber ja papp; ilma ühegi muu katteta)

4811 10

tõrva-, bituumen- või asfaltpaber ja -papp, rullides või ruudu- või ristkülikukujuliste lehtedena, mis tahes formaadis

4811 51

paber ja papp, värvitud või dekoreeritud pinnaga või pealetrükiga, kaetud, immutatud või pealistatud tehisvaigu või plastiga, rullides või ruudu- või ristkülikukujuliste lehtedena, mis tahes formaadis, pleegitatud ning massiga üle 150 g/m2 (v.a liimained)

4811 59

paber ja papp, värvitud või dekoreeritud pinnaga või pealetrükiga, kaetud, immutatud või pealistatud tehisvaigu või plastiga, rullides või ruudu- või ristkülikukujuliste lehtedena, mis tahes formaadis (v.a pleegitatud ja massiga üle 150 g/m2 ning liimained)

4811 60

paber ja papp, kaetud, immutatud või pealistatud vaha, parafiini, steariini, õli või glütserooliga, rullides või ruudu- või ristkülikukujuliste lehtedena, mis tahes formaadis (v.a rubriikide 4803 , 4809  ja 4818 kaubad)

4811 90

paber, papp, tselluloosvatt ja tsellulooskiudkangas, kaetud, immutatud, pealistatud, värvitud või dekoreeritud pinnaga või pealetrükiga, rullides või ruudu- või ristkülikukujuliste lehtedena, mis tahes formaadis (v.a rubriikide 4803 , 4809 , 4810 ja 4818 ning alamrubriikide 4811 10 kuni 4811 60 kaubad)

4814 90

tapeet jms seinakatted paberist, ja paberist aknatransparendid (v.a seinakatted paberist, mille pealispind on kaetud või pealistatud kohrutatud, surutrükiga, värvitud, trükimustriga kaunistatud või muul viisil dekoreeritud plastkihiga)

4819 20

kokkuvolditavad kastid ja karbid, mitte lainepaberist või -papist

4822 10

poolid, rullid, bobiinid jms alused paberimassist, paberist või papist, perforeeritud või perforeerimata, tugevdatud või tugevdamata, lõnga kerimiseks

4823 20

filterpaber ja -papp, ribades või rullides, laiusega kuni 36 cm, ruudu- või ristkülikukujuliste lehtedena, mille ükski külg ei ole üle 36 cm, kui leht on kokku voltimata või mõõtu või vormi lõigatud (v.a ruut või ristkülik)

4823 40

trükitud diagrammipaber, rullides, lehtede või ketastena, ribades või rullides, laiusega kuni 36 cm, ruudu- või ristkülikukujuliste lehtedena, mille ükski külg ei ole üle 36 cm, kui leht on kokku voltimata, või lõigatud ketasteks

4823 70

mujal nimetamata paberimassist valatud või pressitud tooted

4906 00

arhitektuursed, tehnilised, tööstusotstarbelised, reklaamiotstarbelised, topograafilised jms plaanid ja joonised käsitsi valmistatud originaalidena; käsitsi kirjutatud tekstid; fotoreproduktsioonid valgustundlikul paberil ja läbi kopeerpaberi saadud koopiad eelnimetatutest

5105 39

muude loomade vill, kraasitud või kammitud (v.a lambavill ja kašmiirkitse vill)

5105 40

loomakarvad, kraasitud või kammitud

5106 10

lambavillane kraaslõng, lambavilla sisaldusega vähemalt 85 % massist, jaemüügiks pakendamata

5106 20

lambavillane kraaslõng, mis sisaldab enamjaolt, kuid alla 85 % massist lambavilla, jaemüügiks pakendamata

5107 20

lambavillane kammlõng, mis sisaldab enamjaolt, kuid alla 85 % massist lambavilla, jaemüügiks pakendamata

5112 11

kammvillane riie, lambavilla või muude loomade villa sisaldusega vähemalt 85 % massist, pindtihedusega kuni 200 g/m2 (v.a rubriigi 5911 tehnilise otstarbega tekstiiltooted)

5112 19

kammvillane riie, lambavilla või muude loomade villa sisaldusega vähemalt 85 % massist, pindtihedusega üle 200 g/m2

5205 21

ühekordne puuvillane kammlõng, puuvillasisaldusega vähemalt 85 % massist, joontihedusega vähemalt 714,29 detsiteksi (meetriline number mitte üle 14) (v.a õmblusniit ja jaemüügiks pakendatud lõng)

5205 28

ühekordne puuvillane kammlõng, puuvillasisaldusega vähemalt 85 % massist, joontihedusega alla 83,33 detsiteksi (meetriline number üle 120) (v.a õmblusniit ja jaemüügiks pakendatud lõng)

5205 41

mitmekordne (kordistatud) või komplekskammlõng, puuvillasisaldusega vähemalt 85 % massist, ühekordse lõnga joontihedusega vähemalt 714,29 detsiteksi (ühekordse lõnga meetriline number mitte üle 14) (v.a õmblusniit ja jaemüügiks pakendatud lõng)

5206 42

mitmekordne (kordistatud) või komplekskammlõng, mis sisaldab enamjaolt, kuid alla 85 % massist puuvilla, ühekordse lõnga joontihedusega vähemalt 232,56 detsiteksi, kuid alla 714,29 detsiteksi (ühekordse lõnga meetriline number üle 14, kuid mitte üle 43) (v.a õmblusniit ja jaemüügiks pakendatud lõng)

5209 11

labasekoeline puuvillane riie puuvillasisaldusega vähemalt 85 % massist, pindtihedusega üle 200 g/m2, pleegitamata

5211 19

riie puuvilla ja peamiselt või üksnes keemiliste kiudude segust, puuvillasisaldusega alla 85 % massist, pindtihedusega üle 200 g/m2, pleegitamata (v.a kolme- või neljalõngalise toimse (sh risttoimse) sidusega ning labasekoeline riie)

5211 51

labasekoeline riie puuvilla ja peamiselt või üksnes keemiliste kiudude segust, puuvillasisaldusega alla 85 % massist, pindtihedusega üle 200 g/m2, trükitud

5211 59

riie puuvilla ja peamiselt või üksnes keemiliste kiudude segust, puuvillasisaldusega alla 85 % massist, pindtihedusega üle 200 g/m2, trükitud (v.a kolme- või neljalõngalise toimse (sh risttoimse) sidusega ning labasekoeline riie)

5308 20

kanepilõng

5402 63

mitmekordne filamentkiududest (kordistatud) või komplekslõng polüpropüleenist, sh monofilament joontihedusega alla 67 detsiteksi (v.a õmblusniit, jaemüügiks pakendatud lõng ja tekstureeritud lõng)

5403 33

atsetüültselluloosist lõng, sh monofilament joontihedusega alla 67 detsiteksi, ühekordne (v.a õmblusniit, eriti tugev lõng ja jaemüügiks pakendatud lõng)

5403 42

mitmekordne (kordistatud) või komplekslõng atsetüültselluloosist, sh monofilament joontihedusega alla 67 detsiteksi (v.a õmblusniit, eriti tugev lõng ja jaemüügiks pakendatud lõng)

5404 12

polüpropüleenist monofilament joontihedusega vähemalt 67 detsiteksi, mille ristlõike mis tahes läbimõõt ei ületa 1 mm (v.a elastomeerne)

5404 19

sünteesmonofilament joontihedusega vähemalt 67 detsiteksi, mille ristlõike mis tahes läbimõõt ei ületa 1 mm (v.a elastomeerne ja polüpropüleenist)

5404 90

sünteestekstiilmaterjalist ribad jms (näiteks tehisõled) laiusega kuni 5 mm

5407 30

riie sünteesfilamentlõngast, sh monofilament joontihedusega vähemalt 67 detsiteksi, mille ristlõike mis tahes läbimõõt ei ületa 1 mm, mis koosneb üksteise peale asetatud paralleelsete tekstiillõngade kihtidest lõngade suunaga risti või nurga all, need kihid on lõngade ristumiskohtades ühendatud liimiga või termiliselt

5501 90

sünteesfilamentköisik, mida on kirjeldatud grupi 55 märkuses 1 (v.a akrüülidest või modakrüülidest, polüestritest, polüpropüleenist, nailonist või muudest polüamiididest)

5502 10

tehisfilamentköisik, mida on kirjeldatud grupi 55 märkuses 1, atsetaadist

5503 19

staapelkiud nailonist või muudest polüamiididest, kraasimata, kammimata või muul viisil ketramiseks ettevalmistamata (v.a aramiidist)

5503 40

staapelkiud polüpropüleenist, kraasimata, kammimata või muul viisil ketramiseks ettevalmistamata

5504 90

tehisstaapelkiud, kraasimata, kammimata või muul viisil ketramiseks ettevalmistamata (v.a viskooskiust)

5506 40

staapelkiud polüpropüleenist, kraasitud, kammitud või muul viisil ketramiseks ette valmistatud

5507 00

tehisstaapelkiud, kraasitud, kammitud või muul viisil ketramiseks ette valmistatud

5512 21

riie akrüül- või modakrüülstaapelkiudude sisaldusega vähemalt 85 % massist, pleegitamata või pleegitatud

5512 99

riie sünteesstaapelkiudude sisaldusega vähemalt 85 % massist, värvitud, kirjukoeline või trükitud (v.a akrüül-, modakrüül- või polüesterstaapelkiududest)

5516 44

riie, mis sisaldab enamjaolt, kuid alla 85 % massist tehisstaapelkiudusid, segus peamiselt või üksnes puuvillaga, trükitud

5516 94

riie, mis sisaldab enamjaolt, kuid alla 85 % massist tehisstaapelkiudusid (v.a segus peamiselt või üksnes puuvillaga, lambavillaga või muude loomade villaga või keemiliste filamentkiududega), trükitud

5601 29

tekstiilvatt ja tooted sellest (v.a puuvillased või keemilistest kiududest; hügieenisidemed ja -tampoonid, mähkmed jm hügieenitarbed, vatt ja vatitooted, ravimitega immutatud või kaetud või jaemüügipakendis, mõeldud kasutamiseks meditsiinis, kirurgias, hambaravis või veterinaarias, ning tooted impregneeritud, pealistatud või kaetud parfümeeria- või kosmeetikatoodetega, seebiga, puhastusvahenditega jne)

5601 30

flokk, tolm, ebemed

5604 90

tekstiillõng ning rubriigi 5404 või 5405 ribad jms, impregneeritud, pealistatud, kaetud või ümbritsetud kummi või plastiga (v.a tehiskätgut, niit ja nöör õngekonksu kinnitusega või muul viisil õngenööriks kujundatud)

5605 00

metalliseeritud lõng, mähitud või mähkimata, mis koosneb metallniidi, -riba või -pulbriga kombineeritud või metalliga kaetud tekstiillõngast või rubriigi 5404 või 5405 ribast vms (v.a lõngad tekstiilkiudude ja metallikiudude segust, antistaatiliste omadustega; metalltraadiga tugevdatud lõngad; kaunistused)

5607 41

sidumis- või pakkenöör polüetüleenist või polüpropüleenist

5801 27

läbilõigatud lõimkarustusega puuvillane riie (v.a froteerätikuriie jms kootud froteeriie, rubriigi 5806 telgedel kootud paelad; taftingriie)

5803 00

ažuurne riie (v.a rubriigi 5806 telgedel kootud paelad)

5806 40

paelad, mis koosnevad kleepaine abil ühendatud lõimest ilma koelõngata (lauspaelad), laiusega kuni 30 cm

5901 10

kummi või tärklisainetega pealistatud tekstiilriie raamatute väliskaanteks, karpide ja papist toodete jms valmistamiseks

5905 00

tekstiilseinakatted

5908 00

tekstiiltahid lampidele, ahjudele, välgumihklitele, küünaldele vms, telgedel kootud, punutud või silmkoelised; hõõgsukad ja ringkootud hõõgsukakangas selleks otstarbeks, impregneeritud või impregneerimata (v.a vahaga kaetud tahid peenikestele küünaldele, süütenöörid ja detonaatori süütenöörid, tekstiillõngast tahid ja klaaskiust tahid)

5910 00

tekstiilmaterjalist rihmamaterjal ülekanderihmade või konveierilintide jaoks, plastiga immutatud, pealistatud, kaetud või lamineeritud või mitte, metalli või muu materjaliga tugevdatud või mitte (v.a paksusega alla 3 mm ning kindlaksmääramata pikkusega või ainult pikuti lõigatud; ning impregneeritud, pealistatud, kaetud või lamineeritud kummiga või valmistatud lõngast või nöörist, mis on impregneeritud või pealistatud kummiga)

5911 10

nõelkraaslintide valmistamiseks kasutatav kummi, naha või muu materjaliga pealistatud, kaetud või lamineeritud tekstiilriie, vilt või vildiga vooderdatud riie ja muu samalaadne tehnilise otstarbega riie, k.a kummiga impregneeritud sametpael lõimepoomi katmiseks

5911 31

tekstiilriie ja vilt, lõputu lindina või varustatud ühenduslülidega, paberimasinatele jms seadmetele (näiteks tselluloosi või asbesttsemendi tootmiseks), pindtihedusega alla 650 g/m2

5911 32

tekstiilriie ja vilt, lõputu lindina või varustatud ühenduslülidega, paberimasinatele jms seadmetele (näiteks tselluloosi või asbesttsemendi tootmiseks), pindtihedusega üle 650 g/m2

5911 40

filterriie õlipressidele jms seadmetele (k.a juustest filterriie)

6001 99

silmkoelised või heegeldatud karuskangad (v.a puuvillased või keemilistest kiududest ning kõrge karusega kangad)

6003 40

tehiskiust silmkoelised või heegeldatud kangad laiusega kuni 30 cm (v.a kangad elastomeerse lõnga või kumminiidi sisaldusega vähemalt 5 % massist ja karuskangad (sh kõrge karusega), aaskarusega kangad, etiketid, sildid jms tooted, silmkoelised või heegeldatud kangad, impregneeritud, pealistatud, kaetud või lamineeritud, ning alamrubriigi 3006 10 30 kirurgias või stomatoloogias kasutatavad steriilsed käsnad)

6005 36

pleegitamata või pleegitatud sünteeskiududest lõimetrikookangas (sh galoontrikookudumismasinatel valmistatud trikookangas) laiusega üle 30 cm (v.a kangad elastomeerse lõnga või kumminiidi sisaldusega vähemalt 5 % massist ja karuskangad (sh kõrge karusega), aaskarusega kangad, etiketid, sildid jms tooted, ning silmkoelised või heegeldatud kangad, impregneeritud, pealistatud, kaetud või lamineeritud)

6005 44

trükitud tehiskiududest lõimetrikookangas (sh galoontrikookudumismasinatel valmistatud trikookangas) laiusega üle 30 cm (v.a kangad elastomeerse lõnga või kumminiidi sisaldusega vähemalt 5 % massist ja karuskangad (sh kõrge karusega), aaskarusega kangad, etiketid, sildid jms tooted, ning silmkoelised või heegeldatud kangad, impregneeritud, pealistatud, kaetud või lamineeritud)

6006 10

lamba- või muude loomade villast silmkoeline või heegeldatud kangas laiusega üle 30 cm (v.a lõimetrikookangas (sh galoontrikookudumismasinatel valmistatud trikookangas), kangad elastomeerse lõnga või kumminiidi sisaldusega vähemalt 5 % massist ja karuskangad (sh kõrge karusega), aaskarusega kangad, etiketid, sildid jms tooted, ning silmkoelised või heegeldatud kangad, impregneeritud, pealistatud, kaetud või lamineeritud)

6309 00

kantud rõivad jm kasutatud tooted, tekid ja reisivaibad, magamistoa- jms mööbli juurde kuuluvad lisandid mis tahes tekstiilmaterjalist, sh mis tahes jalanõud ja peakatted, millel on näha olulised kulumistunnused ning mis on esitatud puistekaubana või pallides, kottides vms pakendis (v.a vaibad, muud põrandakatted ning seinavaibad)

6802 92

lubjakivi, mis tahes kujul (v.a marmor, travertiin ja alabaster, alamrubriigi 6802 10 plaadid, kuubikud jms tooted, juveeltoodete imitatsioonid, kellad, lambid, valgustid ja nende osad, originaalskulptuurid ja raidkujud, klompkivi, ääriskivid ja sillutusplaadid)

6804 23

veskikivid, käiad, lihvkettad jms kanderaamistikuta tooted, mida kasutatakse teritus-, poleerimis- või lõikamistöödeks, looduslikust kivist (v.a aglomeeritud looduslikest abrasiividest või keraamilisest materjalist, lõhnastatud pimsskivid, käsitsi teritamise või lihvimise kivid ning lihvkettad jne spetsiaalselt hambapuuridele)

6806 10

räbuvatt, kivivill jms mineraalvatid (sh omavahel segatuna), lahtiselt, tahvlite või rullidena

6806 90

segud ja tooted mineraalsetest soojus- või heliisolatsiooni- või helisummutusmaterjalidest (v.a räbuvatt, kivivill jms mineraalvatid, paisutatud vermikuliit, kergkruus, vahtšlakk jms paisutatud mineraalmaterjalid, tooted kergbetoonist, asbesttsemendist, tsellulooskiudtsemendist jms materjalidest, segud jm tooted asbesti või asbesti ja keraamiliste toodete baasil)

6807 10

tooted asfaldist jms materjalidest, näiteks naftabituumenist või kivisöepigist, rullides

6807 90

tooted asfaldist jms materjalidest, näiteks naftabituumenist või kivisöepigist (v.a rullides)

6809 19

plaadid, lehed, paneelid, tahvlid jms tooted kipsist või kipsisegudest (v.a ornamendiga tooted, tooted, mis on kaetud või tugevdatud üksnes paberi või papiga ning kipsiga aglomeeritud tooted soojus- või heliisolatsiooniks või helisummutamiseks)

6810 91

ehitusdetailid tsiviil- ja tööstusehitusele, tsemendist, betoonist või tehiskivist, armeeritud või armeerimata

6811 81

laineplaadid tsellulooskiudtsemendist jms materjalist, asbestivabad

6811 82

lehed, paneelid, sillutis, tahvlid jms tooted, tsellulooskiudtsemendist jms materjalist, asbestivabad (v.a laineplaadid (gofreeritud plaadid))

6811 89

tooted tsellulooskiudtsemendist jms materjalidest, asbestivabad (v.a laineplaadid (gofreeritud plaadid), muud lehed, paneelid, tahvlid jms tooted)

6813 89

hõõrdematerjalid ja sellest tooted, nt lehed, rullid, lindid, segmendid, kettad, vaheseibid, klotsid, siduritele jms, mineraalaine või tselluloosi baasil, tekstiili või muude materjalidega kombineeritud või kombineerimata (v.a asbesti sisaldavad ning pidurihõõrdkatted ja -klotsid)

6814 90

töödeldud vilk ja vilgust tooted (v.a elektriisolaatorid, isolatsioonivahendid, takistid ja kondensaatorid, vilgust kaitseprillid ja nende klaasid, vilgust jõulupuukaunistused, plaadid, lehed ja lindid paagutatud või regenereeritud vilgust, alusel või aluseta)

6901 00

tellised, plokid, plaadid jm keraamikatooted ränimuldsetest fossiiljahudest (näiteks kiiselguur, treepel, diatomiit) vms ränimuldsetest mineraalidest

6904 10

ehitustellised (v.a tooted ränimuldsetest fossiiljahudest vms ränimuldsetest mineraalidest ja rubriigi 6902 tulekindlad tellised)

6905 10

katusekivid

6905 90

keraamilised korstnaava kaitsed, korstnakübarad, lõõride voodrid, arhitektuursed ornamendid jm keraamilised ehitusdetailid (v.a tooted ränimuldsetest fossiiljahudest vms ränimuldsetest mineraalidest, tulekindlad keraamilised ehitusdetailid, torud jms tooted äravoolu jm tarbeks, keraamilised katusekivid)

6906 00

keraamilised torud, kaablikarbikud, katuserennid ning toruliitmikud (v.a tooted ränimuldsetest fossiiljahudest vms ränimuldsetest mineraalidest, tulekindlad keraamilised tooted, lõõride voodrid, spetsiaalselt laborite jaoks toodetud torud, isolatsioonitorustik ning liitmikud jm torustikud elektrotehnika tarbeks)

6907 22

keraamilised teekatteplaadid ja sillutis, põranda- ja seinaviimistlusplaadid veeimendumise koefitsiendiga üle 0,5 % massist, kuid mitte üle 10 % massist (v.a tulekindel, mosaiikkivid ja viimistluskeraamika)

6907 40

viimistluskeraamika (v.a tulekindel)

6909 90

keraamilised rennid, torud jm mahutid põllumajanduse tarbeks; keraamilised potid, nõud jms kaupade pakendamiseks ja transpordiks (v.a üldise otstarbega säilitusnõud laboritele; majapidamistarbed; mahutid kauplustele)

7002 20

klaasvardad, töötlemata

7002 31

torud sulatatud kvartsist vm sulatatud ränimuldadest, töötlemata

7002 32

klaastorud, mille joonpaisumiskoefitsient temperatuurivahemikus 0 °C kuni 300 °C on kuni 5 × 10–6 kelvini kohta, töötlemata (v.a klaastorud, mille joonpaisumiskoefitsient temperatuurivahemikus 0 °C kuni 300 °C on kuni 5 × 10–6 kelvini kohta)

7002 39

klaastorud, töötlemata (v.a klaastorud, mille joonpaisumiskoefitsient temperatuurivahemikus 0 °C kuni 300 °C on kuni 5 × 10–6 kelvini kohta, torud sulatatud kvartsist vm sulatatud ränimuldadest)

7003 30

klaasiprofiilid, absorbeeriva, peegeldava või mittepeegeldava kihiga või ilma, ent muul viisil töötlemata

7004 20

tõmmatud ja puhutud klaas lehtedena, massis ühtlaselt värvitud (toonitud) klaas, matistatud klaas, pinnatud või absorbeeriva, peegeldava või mittepeegeldava kihiga, ent muul viisil töötlemata

7005 10

kuumpoleeritud klaas (float-klaas) ja lihvitud või poleeritud pealispinnaga klaas (peegelklaas), lehtedena, absorbeeriva, peegeldava või mittepeegeldava kihiga, ent muul viisil töötlemata (v.a armeeritud klaas)

7005 30

kuumpoleeritud klaas (float-klaas) ja lihvitud või poleeritud pealispinnaga klaas (peegelklaas), lehtedena, absorbeeriva, peegeldava või mittepeegeldava kihiga või mitte, armeeritud, ent muul viisil töötlemata

7007 11

karastatud kildumatu klaas mootorsõidukites, lennukites, kosmoseaparaatides, alustel ja muudes sõidukites kasutamiseks sobiva suuruse ja kujuga

7007 29

lamineeritud kildumatu klaas (v.a sõidukites, lennukites, kosmoseaparaatides ja alustel kasutamiseks sobiva suuruse ja kujuga, mitmekihilised klaasisolaatorid)

7011 10

avatud klaaskolvid, sh ümmarguse (klaaspirnid) ja toruja kujuga, furnituurita, nende klaasosad, elektrivalgustuse tarvis

7202 92

ferrovanaadium

7207 12

pooltooted rauast või legeerimata terasest, süsinikusisaldusega alla 0,25 % massist, täisnurkse (v.a ruudukujulise) ristlõikega, laiusega, mis on vähemalt kahekordne paksus

7208 25

lehtvaltstooted rauast või legeerimata terasest, laiusega vähemalt 600 mm, rullides, kuumvaltsitud, kuid edasi töötlemata, plakeerimata, pindamata ja muul viisil katmata, paksusega vähemalt 4,75 mm, söövitatud, reljeefse mustrita

7208 90

lehtvaltstooted rauast ja legeerimata terasest, laiusega vähemalt 600 mm, kuumvaltsitud ja edasi töödeldud, kuid plakeerimata, pindamata ja muul viisil katmata

7209 25

lehtvaltstooted rauast või legeerimata terasest, laiusega vähemalt 600 mm, mitte rullides, külmvaltsitud, kuid edasi töötlemata, plakeerimata, pindamata või muul viisil katmata, paksusega vähemalt 3 mm

7209 28

lehtvaltstooted rauast või legeerimata terasest, laiusega vähemalt 600 mm, mitte rullides, külmvaltsitud, kuid edasi töötlemata, plakeerimata, pindamata või muul viisil katmata, paksusega alla 0,5 mm

7210 90

lehtvaltstooted rauast ja legeerimata terasest, laiusega vähemalt 600 mm, kuumvaltsitud või külmvaltsitud, plakeeritud, pinnatud või kaetud (v.a pinnatud või kaetud tinaga, pliiga, tsingiga, kroomoksiididega, kroomi ja kroomoksiididega või alumiiniumiga, värvitud, lakitud või plastiga kaetud)

7211 13

lehtvaltstooted rauast või legeerimata terasest, lihtsalt kuumvaltsitud neljalt küljelt või kinnises kaliibris, plakeerimata, pindamata või katmata, laiusega üle 150 mm, aga alla 600 mm, ning paksusega vähemalt 4 mm, mitte rullides, reljeefse mustrita, tuntud kui „lai lehtteras”

7211 14

lehtvaltstooted rauast või legeerimata terasest, laiusega alla 600 mm, kuumvaltsitud, kuid edasi töötlemata, plakeerimata, pindamata või muul viisil katmata, paksusega vähemalt 4,75 mm, v.a „lai lehtteras”

7211 29

lehtvaltstooted rauast ja legeerimata terasest, laiusega alla 600 mm, külmvaltsitud, kuid edasi töötlemata, plakeerimata, pindamata või muul viisil katmata, süsinikusisaldusega vähemalt 0,25 % massist

7212 10

lehtvaltstooted rauast ja legeerimata terasest, laiusega alla 600 mm, kuumvaltsitud või külmvaltsitud, tinaga pinnatud või kaetud

7212 60

lehtvaltstooted rauast ja legeerimata terasest, laiusega alla 600 mm, kuumvaltsitud või külmvaltsitud, plakeeritud

7213 20

kuumvaltsitud varbmaterjal automaaditerasest, korrapäratult kokku keritud (v.a süvendite, nukkide, soonte või muude valtsimisprotsessis tekkinud deformatsioonidega)

7213 99

kuumvaltsitud varbmaterjal rauast ja legeerimata terasest, korrapäratult kokku keritud (v.a alla 14 mm läbimõõduga ümmarguse ristlõikega tooted, automaaditerasest varbmaterjal ning varbmaterjal süvendite, nukkide, soonte või muude valtsimisprotsessis tekkinud deformatsioonidega)

7215 50

varbmaterjal rauast ja legeerimata terasest, külmvormitud või -viimistletud, edasi töötlemata (v.a automaaditerasest)

7216 10

U-, I- ja H-kujulised profiilid rauast või legeerimata terasest, kuumvaltsitud, -tõmmatud või -pressitud, edasi töötlemata, kõrgusega alla 80 mm

7216 22

T-kujulised profiilid rauast või legeerimata terasest, kuumvaltsitud, -tõmmatud või -pressitud, edasi töötlemata, kõrgusega alla 80 mm

7216 33

H-kujulised profiilid rauast ja legeerimata terasest, kuumvaltsitud, -tõmmatud või -pressitud, edasi töötlemata, kõrgusega vähemalt 80 mm

7216 69

kujuprofiilid rauast ja legeerimata terasest, külmvormitud või -viimistletud, edasi töötlemata (v.a profiilplekk)

7218 91

roostevabast terasest pooltooted, täisnurkse (v.a ruudukujulise) ristlõikega

7219 24

lehtvaltstooted roostevabast terasest, laiusega vähemalt 600 mm, kuumvaltsitud, edasi töötlemata, mitte rullides, paksusega alla 3 mm

7222 30

muu varbmaterjal roostevabast terasest, külmvormitud või -viimistletud, edasi töödeldud; sepistatud, kuid edasi töötlemata; sepistatud; kuumvormitud muul viisil ja edasi töödeldud

7224 10

muu legeerteras (v.a roostevaba) valuplokkidena vm esmasvormidena (v.a jäätmed ja jäägid valuplokkidena ning pidevvalu tooted)

7225 19

lehtvaltstooted elektrotehnilisest räniterasest, laiusega vähemalt 600 mm, suundorienteerimata struktuuriga

7225 30

lehtvaltstooted muust legeerterasest peale roostevaba terase, laiusega vähemalt 600 mm, kuumvaltsitud, kuid edasi töötlemata, rullides (v.a tööriistaterasest, kiirlõiketerasest või elektrotehnilisest räniterasest tooted)

7225 99

Lehtvaltstooted muust legeerterasest peale roostevaba terase, laiusega vähemalt 600 mm, kuumvaltsitud või külmvaltsitud ja edasi töödeldud (v.a tsingiga pinnatud või kaetud tooted ning elektrotehnilisest räniterasest tooted)

7226 91

muust legeerterasest lehtvaltstooted, kuumvaltsitud, kuid edasi töötlemata, laiusega alla 600 mm (välja arvatud elektrotehnilisest räniterasest tooted)

7228 30

varbmaterjal legeerterasest (v.a roostevabast), kuumvaltsitud, -tõmmatud või -pressitud, edasi töötlemata (v.a tooted kiirlõiketerasest või ränimangaanterasest, pooltooted, lehtvaltstooted, ja kuumvaltsitud varbmaterjal, korrapäratult kokku keritud)

7228 60

mujal nimetamata varbmaterjal muust legeerterasest peale roostevaba terase, külmvormitud või külmviimistletud ja edasi töödeldud või kuumvormitud ja edasi töödeldud (v.a kiirlõiketerasest või ränimangaanterasest tooted, pooltooted, lehtvaltstooted, ning kuumvaltsitud varbmaterjal, korrapäratult kokku keritud)

7228 70

mujal nimetamata kujuprofiilid legeerterasest (v.a roostevabast)

7228 80

legeeritud või legeerimata terasest õõnsad puurvardad

7229 90

traat muust legeerterasest peale roostevaba terase, rullides (v.a varbmaterjal ning traat ränimangaanterasest)

7301 20

keevitatud kujuprofiilid, rauast või terasest

7304 24

roostevabast terasest õmblusteta mantel- ja survetorud nafta- ja gaasipuuraukude jaoks

7305 39

raud- ja terastorud, ümmarguse ristlõikega, välisläbimõõduga üle 406,4 mm, keevisõmblusega (v.a tooted pikisuunalise keevisõmblusega, gaasi- ja naftatorujuhtmetes kasutatavad tooted ja gaasi või nafta puurimiseks kasutatavad tooted)

7306 50

torud ning õõnesprofiilid muust legeeritud terasest peale roostevaba terase, keevisõmblusega, ümmarguse ristlõikega (v.a torud ümmarguse sise- ja välisristlõikega ja välisläbimõõduga üle 406,4 mm, gaasi- ja naftajuhtmete magistraaltorud ning mantel-, surve- ja puurtorud gaasi- ja naftapuuraukude jaoks)

7307 22

keermestatud põlved, loogad ja muhvid

7309 00

rauast või terasest reservuaarid, tsisternid, paagid jms mahutid mis tahes ainete jaoks (v.a suru- või vedelgaas), mahuga üle 300 liitri, vooderdusega või ilma, soojusisolatsiooniga või ilma, mehaaniliste ja soojustehniliste seadmeteta

7314 12

roostevabast terastraadist lõputu lint, masinatel ja seadmetel kasutamiseks

7318 24

rauast või terasest tüüblid ja splindid

7320 20

rauast või terasest keerdvedrud (v.a lamedad spiraalvedrud, kellavedrud, vihma- või päikesevarjude käepidemete vedrud, jaotise 17 amortisaatorid)

7322 90

rauast või terasest õhukuumendid ning kuuma õhu jaotusseadmed (sh ka värske või konditsioneeritud õhu jaotamiseks), mitteelektrilise kuumendusega, elektrimootorilt käitatavate ventilaatorite või õhupuhuritega, nende seadmete osad

7324 29

terasplekist vannid

7407 10

varbmaterjal ja profiilid rafineeritud vasest

7408 11

traat rafineeritud vasest, ristlõike maksimaalmõõtmega üle 6 mm

7408 19

traat rafineeritud vasest, ristlõike maksimaalmõõtmega kuni 6 mm

7409 11

plaadid, lehed ja ribad rafineeritud vasest, rullides, paksusega üle 0,15 mm (v.a laiendatud lehed ja ribad ja elektriisolatsiooniga ribad)

7409 19

plaadid, lehed ja ribad rafineeritud vasest, mitte rullides, paksusega üle 0,15 mm (v.a laiendatud lehed ja ribad ja elektriisolatsiooniga ribad)

7409 40

plaadid, lehed ja ribad vaseniklisulamitest (kupronikkel) või vaseniklitsingisulamitest (uushõbe), mitte rullides, paksusega üle 0,15 mm (v.a laiendatud lehed ja ribad ja elektriisolatsiooniga ribad)

7411 29

torud vasesulamitest (v.a vasetsingisulamitest (messing), vaseniklisulamitest (kupronikkel) või vaseniklitsingisulamitest (uushõbe))

7415 21

vasest seibid (sh vedruseibid)

7505 11

mujal nimetamata legeerimata niklist varbmaterjal, profiilid ja traat (v.a elektrilise isolatsiooniga tooted)

7505 21

niklist traat legeerimata (v.a elektriisolatsiooniga tooted)

7506 10

legeerimata niklist plaadid, lehed, ribad ja foolium (v.a laiendatud plaadid, lehed või ribad)

7507 11

legeerimata niklist torud

7508 90

nikkeltooted

7605 19

legeerimata alumiiniumist traat, ristlõike maksimaalmõõtmega kuni 7 mm (v.a trossikee, kaablid, trossid jms rubriigi 7614 tooted, elektriisolatsiooniga traadid ja keeled muusikariistadele)

7605 29

alumiiniumisulamitest traat, ristlõike maksimaalmõõtmega kuni 7 mm (v.a trossikee, kablid, trossid jms rubriigi 7614 tooted, elektriisolatsiooniga traadid ja keeled muusikariistadele)

7606 92

alumiiniumisulamitest plaadid, lehed ja ribad, paksusega üle 0,2 mm (v.a täisnurksed (sh ruudukujulised))

7607 20

alumiiniumfoolium, aluskihiga, paksusega kuni 0,2 mm (aluskihti arvestamata) (v.a rubriigi 3212 trükifoolium ja jõulukuusekaunistused)

7611 00

alumiiniumist reservuaarid, tsisternid, paagid jms mahutid mis tahes ainete jaoks (v.a suru- või vedelgaas), mahuga üle 300 liitri, mehaaniliste või soojustehniliste seadmeteta, soojusisolatsiooniga või soojusisolatsioonita (v.a mahutid, spetsiaalselt ehitatud või varustatud ühe või mitme transpordiviisi jaoks)

7612 90

alumiiniumist vaadid, trumlid, plekknõud, toosid jms mahutid (sh jäigad silindrilised mahutid) mis tahes ainete jaoks (v.a suru- või vedelgaas), mahuga kuni 300 liitrit, mujal nimetamata

7613 00

alumiiniumist suru- ja vedelgaasimahutid

7616 10

naelad, tihvtid, rõhknaelad (v.a rubriigis 8305 nimetatud), kruvid, poldid, mutrid, kruvikonksud, needid, tüüblid, splindid, seibid jms

7804 11

pliist plaadid, lehed, ribad ja foolium; pliipulbrid ja -helbed – plaadid, lehed, ribad ja foolium – lehed, ribad ja foolium paksusega kuni 0,2 mm (aluskihti arvestamata)

7804 19

pliist plaadid, lehed, ribad ja foolium; pliipulbrid ja -helbed – plaadid, lehed, ribad ja foolium – muud

7905 00

tsinkplaadid, -lehed, -ribad ja -foolium

8001 20

survetöötlemata tinasulamid

8003 00

tinast varbmaterjal, profiilid ja traat

8007 00

tinatooted

8101 10

volframipulbrid

8102 97

molübdeeni jäätmed ja jäägid (v.a molübdeeni sisaldavad tuhk ja sade)

8105 90

koobaltist tooted

8109 31

tsirkooniumi jäätmed ja jäägid – sisaldavad kaaluliselt vähem kui 1 osa hafniumi 500 osa tsirkooniumi kohta

8109 39

tsirkooniumi jäätmed ja jäägid – muud

8109 91

tsirkooniumist tooted – sisaldavad kaaluliselt vähem kui 1 osa hafniumi 500 osa tsirkooniumi kohta

8109 99

tsirkooniumist tooted – muud

8202 20

mitteväärismetallist lintsaelehed

8207 60

Tööriistad sisetreimiseks ja kammlõikamiseks

8208 10

noad ja lõiketerad masinate ja mehaaniliste seadmete jaoks – metalli töötlemiseks

8208 20

noad ja lõiketerad masinate ja mehaaniliste seadmete jaoks – puidu töötlemiseks

8208 30

noad ja lõiketerad masinate ja mehaaniliste seadmete jaoks – toiduainetööstuse jaoks

8208 40

noad ja lõiketerad masinate ja mehaaniliste seadmete jaoks – põllu-, aia- ja metsatööseadmete jaoks

8208 90

noad ja lõiketerad masinate ja mehaaniliste seadmete jaoks – muu

8301 20

mitteväärismetallist mootorsõidukite lukud

8301 70

võtmed (ilma lukuta)

8302 30

muud kinnitusdetailid, furnituurid jms tooted mootorsõidukite jaoks

8307 10

painduvad rauast või terasest torud, furnituuriga või ilma,

8309 90

mitteväärismetallist korgid, punnid ja kaaned (sh pealekeeratavad korgid ja kaaned, valamisavaga korgid), pudelite korgikapslid, prundid, plommid, keermestatud korgid jm pakkimis- ning sulgemisvahendid (v.a kroonkorgid)

8402 12

veetorukatlad, jõudlusega alla 45 t tunnis

8402 19

Muud, k.a kombineeritud ehitusega katlad

8402 20

Ülekuumendatud vee katlad

8402 90

vee või muu vedeliku auru tootvad katlad (v.a keskkütte kuumaveekatlad, mis võivad toota ka madalrõhuauru); ülekuumendatud vee katlad – osad

8404 10

rubriikide 8402 ja 8403 katelde abiseadmed (näiteks eelsoojendid (ökonomaiserid), ülekuumendid, tahmaeemaldid, gaasi rekuperaatorid)

8404 20

aurujõuseadmete kondensaatorid

8404 90

generaatorgaasi või vesigaasi generaatorid, puhastitega või puhastiteta; atsetüleenigeneraatorid ning samalaadsed vesimenetlusega gaasigeneraatorid, puhastitega või puhastiteta – osad

8405 90

generaatorgaasi või vesigaasi generaatorite ning atsetüleenigeneraatorite ja samalaadsete vesimenetlusega gaasigeneraatorite osad, mujal nimetamata

8406 90

auruturbiinid – osad

8412 10

Reaktiivmootorid, v.a turboreaktiivmootorid

8412 21

mootorid ja jõuseadmed – lineaarsed (silindrid)

8412 29

hüdraulilised masinad ja jõuseadmed – muud

8412 39

pneumaatilised masinad ja jõuseadmed – muud

8414 90

vaakumpumbad ja õhupumbad, õhu- ja gaasikompressorid, ventilaatorid; ventilaatoritega ventilatsiooni ja retsirkulatsiooni varikatted, filtritega või filtriteta; gaasikindlad bioloogiliselt ohutud ruumid, filtritega või ilma – osad

8415 83

muud kliimaseadmed, mis koosnevad mootoriga varustatud ventilaatorist ning seadmetest õhutemperatuuri ja õhuniiskuse reguleerimiseks, k.a seadmed, mis ei võimalda niiskust eraldi reguleerida – jahutusseadmeta

8416 10

vedelkütusepõletid

8416 20

muud põletid peenestatud tahkekütusele ning gaasile (sh kombineeritud põletid)

8416 30

mehaanilised kihtkolded (sh nende mehaanilised restid), mehaanilised tuhaeemaldid jms seadmed (v.a põletid)

8416 90

osad põletitele, mehaanilistele kihtkolletele (sh nende mehaanilistele restidele), mehaanilistele tuhaeemalditele jms seadmetele

8417 20

pagariahjud (sh küpsiseahjud), mitteelektrilised

8419 19

mitte-elektrilised kiirboilerid ja mahtboilerid (v.a gaaskütusel kiirboilerid, keskkütteboilerid või -veesoojendid)

8420 99

kalandrite jm rullimisseadmete (valtsimisseadmete) osad, v.a metalli või klaasi kalandrite või valtsimisseadmete osad; nende rullid (valtsid) – muud

8421 19

tsentrifuugid, k.a tsentrifugaalkuivatid – muud

8421 91

osad tsentrifuugidele (sh tsentrifugaalkuivatitele)

8424 89

muud seadmed – muud

8424 90

mehaanilised seadmed (käsiajamiga või mitte) vedelike või pulbrite pritsimiseks ja pihustamiseks; tulekustutid, nii laetud kui laadimata; pihustuspüstolid jms seadmed; aurujoapritsid, liivapritsid jms seadmed – osad

8425 11

elektrimootoriga talid ja tõstukid (v.a skipptõstukid ning tõstukid transpordivahendite tõstmiseks)

8426 12

mobiilsed pneumoratastõsteraamid ning kärutõstukid

8426 99

laevade mastnoolkraanad; kraanad, k.a kaabelkraanad; mobiilsed tõsteraamid, kärutõstukid ning kraanaga varustatud veokid – muud

8428 20

pneumaatilised elevaatorid ning konveierid

8428 32

muud pidevtoimega elevaatorid ning konveierid kaupadele ja materjalidele – muud koppelevaatorid ja -konveierid

8428 33

muud pidevtoimega elevaatorid ning konveierid kaupadele ja materjalidele – muud lintelevaatorid ja lintkonveierid

8428 90

muud seadmed

8429 19

buldooserid ja planeerimisbuldooserid – muud

8429 59

mehaanilised kopad, ekskavaatorid ja kopplaadurid – muud

8430 10

vaiarammid ja vaiatõmburid

8430 39

soonimismasinad söe ja kivimite kaevandamiseks; läbindusmehhanismid – muud

8439 10

paberi- või tsellulooskiumassi valmistamiseks kasutatavad seadmed

8439 30

paberi ning papi viimistlemiseks kasutatavad seadmed

8440 90

raamatute köitmisseadmed, k.a niitõmblusmasinad – osad

8441 30

seadmed karpide, kastide, torude, trumlite jms mahutite valmistamiseks mis tahes menetlusel peale vormimise

8442 40

eelnimetatud masinate ja seadmete osad

8443 13

muud ofsettrükimasinad

8443 15

kõrgtrükimasinad, muule kui rullmaterjalile, v.a fleksotrükiseadmed

8443 16

fleksotrükiseadmed

8443 17

sügavtrükiseadmed (ülekandepressid)

8443 91

osad ja tarvikud trükimasinatele, mis kasutavad trükkimiseks trükiplaate, -silindreid jm rubriiki 8442 kuuluvaid trükivorme

8444 00

seadmed keemiliste tekstiilkiudude ekstrusiooniks, tõmbamiseks, tekstureerimiseks või lõikamiseks

8448 11

niietõstemehhanismid ja žakaarmasinad; nende juurde kuuluvad kopeerimis-, perforeerimis- või koostemasinad

8448 19

rubriigi 8444 , 8445 , 8446 või 8447 masinate lisaseadmed – muud

8448 33

värtnad, värtnahargid, ketrusrõngad ning jagajad

8448 42

soad, niied ning niieraamid

8448 49

kangastelgede ja nende lisaseadmete osad ja tarvikud – muud

8448 51

kiilud, nõelad jm detailid koesilmade või muu siduse moodustamiseks

8451 10

kuivpuhastusseadmed

8451 29

kuivatusmasinad (pesukuivatusmasinad) – muud

8451 30

triikimismasinad ja pressid (k.a riiet kokkusulatavad pressid)

8451 90

seadmed (v.a rubriigi 8450 seadmed) tekstiillõnga, riide, valmistekstiiltoodete pesuks, puhastamiseks, väänamiseks, kuivatamiseks, triikimiseks, pressimiseks (k.a materjale kokkusulatavad pressid), pleegitamiseks, värvimiseks, apreteerimiseks, viimistlemiseks jne, põrandakatete (nagu linoleum) valmistamisel tekstiilalusele pasta pealekandmiseks; seadmed riide kokku- ja lahtikerimiseks, voltimiseks, lõikamiseks ja läbilöömiseks – osad

8453 10

seadmed naha või toornaha eeltöötluseks, parkimiseks ja töötlemiseks

8453 80

muud seadmed

8453 90

seadmed naha ja toornaha eeltöötluseks, parkimiseks ja töötlemiseks, jalatsite jm nahast või toornahast toodete valmistamiseks ja parandamiseks, v.a õmblusmasinad – osad

8454 10

konverterid

8459 10

järjestikuse protsessiga agregaattööpingid

8459 70

muud keermelõikepingid

8461 20

risthöövel- ja püsthöövelpingid metallide või metallkeraamika töötlemiseks

8461 30

kammlõikepingid metallide või metallkeraamika töötlemiseks

8461 40

hambalõike-, hambalihv- ja hambaviimistluspingid

8461 90

pikihöövel-, risthöövel-, püsthöövel-, kammlõike-, hambalõike- ja hambalihvpingid ning hambaviimistlus-, mahalõike-, saagpingid jm mujal nimetamata tööpingid metallide või metallkeraamika töötlemiseks – muud

8465 20

töötluskeskused

8465 93

lihv-, smirgel- ja poleerpingid

8465 94

painutusmasinad ja montaažipingid

8466 10

töömehhanismide (tööriistade) kinnitusseadmed (kinnitid) ning iseavanevad keermestuspead

8466 92

muud osad ja tarvikud, mida kasutatakse üksnes või peamiselt rubriikide 8456 –8465 masinate juures, sh tööriista ja töödeldava detaili kinnitid, jagamispead jm masinate spetsiaalmanused; mis tahes käsiinstrumendi kinnitid – rubriigi 8464 seadmetele

8472 10

paljundusseadmed

8472 30

seadmed postisaadetiste sorteerimiseks, kokkuvoltimiseks, ümbrikesse paigutamiseks, kokkusidumiseks, saadetiste avamiseks, sulgemiseks ja pitseerimiseks, postmarkide liimimiseks ja tembeldamiseks

8473 21

alamrubriikidesse 8470 10 , 8470 21 ja 8470 29 kuuluvate elektronkalkulaatorite osad ja tarvikud

8474 10

seadmed sorteerimiseks, sõelumiseks, eraldamiseks ja uhtmiseks

8474 39

segistid (läbi- või kokkusegamiseks) – muud

8474 80

seadmed pinnase, kivide, maakide jm tahkemineraalide (sh pulbri- või pastalaadsete) sorteerimiseks, sõelumiseks, eraldamiseks, purustamiseks, peenestamiseks, segamiseks või sõtkumiseks; tahkete mineraalkütuste, keraamiliste segude jm pulbri- ning pastalaadsete mineraalide aglomeerimiseks, vormimiseks või valamiseks; liivvaluvormide valmistamise seadmed – muud seadmed

8475 21

masinad optiliste kiudude ja nendest pooltoodete valmistamiseks

8475 29

seadmed klaasi ja klaasesemete valmistamiseks või kuumtöötluseks – muud

8475 90

seadmed elektri- ja elektronlampide, -torude, elektronkiiretorude ja gaaslahenduslampide monteerimiseks klaaskolbidesse; seadmed klaasi ja klaasesemete valmistamiseks või kuumtöötluseks – osad

8477 40

vaakumvormimisseadmed ning muud termovormimisseadmed

8477 51

seadmed kummirehvide valamiseks või taastamiseks, seadmed sisekummide valamiseks või muuks vormimiseks

8479 10

kommunaal- ja ehitustöödeks

8479 30

pressid puitlaast- ja puitkiudplaatide või muust kiudmaterjalist plaatide valmistamiseks, muud seadmed puidu või korgi töötlemiseks

8479 50

tööstusrobotid, mujal nimetamata

8479 90

mujal grupis 84 nimetamata eriotstarbelised seadmed ning mehhanismid – osad

8480 20

valuvormi alused

8480 30

valumudelid

8480 60

mineraalainete valuvormid

8481 10

reduktsiooniventiilid rõhu reguleerimiseks

8481 20

õlihüdrauliliste ning pneumoülekannete ventiilid

8481 40

ohutusklapid ja -ventiilid

8482 40

koonusrull-laagrid, k.a koonusrull-laagrite võrud

8482 91

kuulid, rullid, nõelad

8482 99

muud osad

8484 10

mitmekihilised seibid, tihendid jms (kihid ainult metallidest või kombineeritud muude materjalidega)

8484 20

mehaanilised tihendid

8484 90

mitmekihilised seibid, tihendid jms (kihid ainult metallidest või kombineeritud muude materjalidega); pakitud komplektid kõikvõimalikke seibe ja tihendeid; mehaanilised tihendid – muud

8501 33

muud alalisvoolumootorid; alalisvoolugeneraatorid, v.a fotoelektrilised generaatorid – võimsusega üle 75 kW, kuid mitte üle 375 kW

8501 62

vahelduvvoolugeneraatorid, v.a fotoelektrilised generaatorid võimsusega üle 75 kVA, kuid mitte üle 375 kW

8501 63

vahelduvvoolugeneraatorid, v.a fotoelektrilised generaatorid võimsusega üle 375 kVA, kuid mitte üle 750 kW

8501 64

vahelduvvoolugeneraatorid, v.a fotoelektrilised generaatorid võimsusega üle 750 kVA

8502 31

tuulegeneraatorid

8502 39

muud voolugeneraatorseadmed – muud

8502 40

pöörlevad elektrimuundurid

8504 33

trafod, võimsusega üle 16 kVA, kuid mitte üle 500 kVA

8504 34

trafod, võimsusega üle 500 kVA

8505 20

eelektromagnetilised kinnitusseadmed, elektromagnetsidurid ja elektromagnetpidurid

8506 90

primaarelemendid ja primaarpatareid – osad

8507 30

akud, sh nende separaatorid, nii täisnurksed kui muukujulised – kaadmiumnikkelakud

8514 31

elektronkiirahjud

8525 50

saateaparatuur

8530 90

elektrisignalisatsiooniseadmed, elektrilised ohutuskontrolliseadmed ja liikluskorraldusseadmed raudteede, trammiteede, maanteede, siseveeteede, parkimisplatside, sadamate ja lennuväljade jaoks (v.a rubriigi 8608 seadmed) – osad

8532 10

fikseeritud mahtuvusega elektrikondensaatorid, kasutamiseks sagedustel 50/60 Hz ning reaktiivvõimsusel vähemalt 0,5 kVAr (tugevvoolukondensaatorid)

8533 29

muud püsitakistid – muud

8535 30

lahklülitid ja sisselülitus-katkestuslülitid

8535 90

elektrilised lülitusseadmed vooluahelatele, elektrikatkestid ja kaitseseadmed vooluahelatele (näiteks lülitid, sulavkaitsmed, piksepingelahendid, pingepiirikud, liigpingepiirikud, pistikud ja muud pistikühendused, harukarbid), pingele üle 1 000  V – muud

8539 41

kaarlambid

8540 20

telekaamerate kineskoobid; muundurtorud ja võimendustorud (fotokordistid); muud fotokatoodtorud

8540 60

muud elektronkiiretorud

8540 79

ülikõrgsageduslikud elektronlambid (kulg- ja vastulainelambid, magnetronid, klüstronid jms), v.a võrega tüüritavad lambid – muud

8540 81

vastuvõtu- ja võimenduslambid ning -torud

8540 89

muud elektronlambid ning -torud – muud

8540 91

elektronkiiretorude osad

8540 99

muud osad

8543 10

elementaarosakeste kiirendid

8547 90

elektrimasinate, -aparaatide ja -seadmete isolatsioonivahendid, valmistatud täielikult isoleermaterjalist peale mõne väiksema metallosa (näiteks keermestatud kruvipesa), mis on sisse pandud vormimise käigus üksnes montaaži otstarbel, v.a rubriiki 8546 kuuluvad isolaatorid; mitteväärismetallist, elektriseadmetes kasutatavad isoleermaterjalidega vooderdatud torud juhtmete jaoks ning nende ühendusdetailid – muud

8602 90

raudteevedurid, mis saavad toite akudelt

8604 00

raudtee- või trammivagunid, mis on ette nähtud tehniliseks teenindamiseks või hooldustöödeks, ka iseliikuvad (näiteks töökojad, kraanad, liipritoppimismasinad, teerihtimismasinad, kontrollvagunid ja teekontrolli veerem)

8606 92

muud raudtee või trammi kaubavagunid ja platvormvagunid, mitte-iseliikuvad – lahtised, liikumatute üle 60 cm kõrguste külgedega

8701 21

sadulvedukid poolhaagistele – ainult survesüütega sisepõlemis-kolbmootoriga (diisel- ja pooldiiselmootoriga) sõidukid

8701 22

sadulvedukid poolhaagistele – nii survesüütega sisepõlemis-kolbmootori (diisel- või pooldiiselmootoriga) kui ka elektrimootoriga käitatavad sõidukid

8701 23

sadulvedukid poolhaagistele – nii sädesüütega sisepõlemis-kolbmootori kui ka elektrimootoriga käitatavad sõidukid

8701 24

sadulvedukid poolhaagistele – ainult elektrimootoriga käitatavad sõidukid

8701 30

roomiktraktorid (v.a üheteljelised aiatraktorid (järelkõnnitraktorid))

8704 10

kallurautod kasutamiseks väljaspool teedevõrku

8704 22

muud mootorsõidukid kauba veoks – täismassiga üle 5 t, kuid mitte üle 20 t

8704 32

muud mootorsõidukid kauba veoks - täismassiga üle 5 t

8705 20

mobiilsed puurimismasinad

8705 30

tuletõrjeautod

8705 90

eriotstarbelised mootorsõidukid, v.a sõidukid peamiselt reisijate- või kaubaveoks (näiteks tehnoabiautod, autokraanad, tuletõrjeautod, betoonisegamisautod, tänavapühkimis- ja tänavakastmisautod, liikuvad töökojad, röntgeniautod) – muud

8709 90

tõste- ja teisaldusseadmeta iseliikuvad veokärud, mida kasutatakse tehastes, ladudes, sadamates ja lennujaamades lühikesteks kaubavedudeks; raudteejaama platvormil kasutatavad traktorid; eelnimetatud sõidukite osad – osad

8716 20

peale- või mahalaadimisseadmega haagised ja poolhaagised põllumajanduslikuks otstarbeks

8716 39

muud haagised ja poolhaagised kaupade transpordiks – muud

9010 10

aparatuur ja seadmed fotofilmide (sh kinofilmid) ning rullides fotopaberi automaatilmutamiseks või ilmutatud filmide automaatseks eksponeerimiseks fotopaberirullidele

9015 40

fotogramm-meetrilised instrumendid ja seadmed

9015 80

muud instrumendid ja seadmed

9015 90

geodeetilised (k.a fotogramm-meetrilised) instrumendid, hüdrograafia-, okeanograafia-, hüdroloogia-, meteoroloogia- ja geofüüsikainstrumendid ja -seadmed (v.a kompassid); kaugusmõõturid – osad ja tarvikud

9029 10

pöördeloendurid, tootehulgaloendurid, taksomeetrid, läbisõidumõõturid, sammuloendurid jms

9031 20

katsestendid

9032 81

muud automaatreguleerimis- ja -kontrolliinstrumendid ja -seadmed – hüdraulilised või pneumaatilised – muud

9401 10

lennukites kasutatavad istmed

9401 20

mootorsõidukites kasutatavad istmed

9403 30

puidust kontorimööbel

9406 10

kokkupandavad puitehitised

9406 90

kokkupandavad ehitised, kokkupandud või mitte – muud

9606 30

nööbisüdamikud jm nööpide osad nööbitoorikud

9608 91

suled ja suleotsikud

9612 20

templipadjad, tindiga immutatud või mitte, ümbrisega või ümbriseta

XXIV LISA

ARTIKLI 3ea LÕIKE 4 PUNKTIS a OSUTATUD KAUPADE LOETELU

CN-kood

Kauba nimetus

2810 00 10

Diboortrioksiid

2810 00 90

Booroksiidid; boorhapped (välja arvatud diboortrioksiid)

2812 15 00

Väävelmonokloriid

2814 10 00

Ammoniaak

2825 20 00

Liitiumoksiid ja -hüdroksiid

2905 42 00

Pentaerütritool „pentaerütriit“

2909 19 90

Atsüklilised eetrid ja nende halogeen-, sulfo-, nitro- ja nitrosoderivaadid (välja arvatud dietüüleeter ja tert-butüületüüleeter (etüül-tert-butüüleeter, ETBE)

3006 92 00

Ravimijäätmed

3105 30 00

Diammooniumvesinikortofosfaat (välja arvatud tablettidena vms kujul või pakendis brutomassiga kuni 10 kg)

3105 40 00

Ammooniumdivesinikortofosfaat ja selle segud diammooniumvesinikortofosfaadiga

(välja arvatud tablettidena vms kujul või pakendis brutomassiga kuni 10 kg)

3811 19 00

Antidetonaatorid bensiinile (välja arvatud pliiühendite baasil)

ex 7203

Otseredutseeritud raud või muu käsnraud

ex 7204

Rauajäätmed


(1)  Kui see sisaldab endiselt 70 % massist ja rohkem naftaõlisid või bituminoossetest mineraalidest saadud õlisid.


8.4.2022   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 111/67


NÕUKOGU MÄÄRUS (EL) 2022/577,

8. aprill 2022,

millega muudetakse määrust (EÜ) nr 765/2006, mis käsitleb piiravaid meetmeid seoses olukorraga Valgevenes ja Valgevene osalemisega Venemaa agressioonis Ukraina vastu

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut, eriti selle artiklit 215,

võttes arvesse nõukogu 15. oktoobri 2012. aasta otsust 2012/642/ÜVJP, mis käsitleb piiravaid meetmeid seoses olukorraga Valgevenes ja Valgevene osalemisega Venemaa agressioonis Ukraina vastu (1),

võttes arvesse liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja ning Euroopa Komisjoni ühist ettepanekut

ning arvestades järgmist:

(1)

Nõukogu võttis 18. mail 2006 vastu määruse (EÜ) nr 765/2006 (2).

(2)

Määrusega (EÜ) nr 765/2006 jõustatakse otsuses 2012/642/ÜVJP sätestatud meetmed.

(3)

Nõukogu otsusega (ÜVJP) 2022/579 (3) kehtestatakse täiendavad piiravad meetmed, millega keelatakse müüa Valgevenele liikmesriigi ametlikus vääringus nomineeritud vabalt võõrandatavaid väärtpabereid ning müüa, tarnida, üle kanda ja eksportida Valgevenesse liikmesriigi ametlikus vääringus nomineeritud pangatähti.

(4)

Nimetatud otsusega kehtestatakse lisaks täiendavad piiravad meetmed, millega keelatakse Valgevenes asutatud autoveo-ettevõtjatel kaupade maanteevedu liidu territooriumil.

(5)

Määrust (EÜ) nr 765/2006 tuleks seetõttu vastavalt muuta,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määrust (EÜ) nr 765/2006 muudetakse järgmiselt.

1)

Artiklisse 1 lisatakse järgmine punkt:

„25.

„autoveo-ettevõtja“ – füüsiline või juriidiline isik, üksus või asutus, kes tegeleb kaubanduslikul eesmärgil kaubaveoga, kasutades selleks mootorsõidukeid või autoronge.“

2)

Artikli 1y lõige 1 asendatakse järgmisega:

„1.   Keelatud on müüa Valgevene kodanikele või Valgevenes elavatele füüsilistele isikutele või Valgevenes asutatud juriidilistele isikutele, üksustele või asutustele pärast 12. aprilli 2022 emiteeritud vabalt võõrandatavaid väärtpabereid, mis on nomineeritud liikmesriigi ametlikus vääringus, või selliste investeerimisfondide osakuid, millega nendesse väärtpaberitesse investeeritakse.“

3)

Artikkel 1za asendatakse järgmisega:

„Artikkel 1za

1.   Keelatud on müüa, tarnida, üle kanda ja eksportida liikmesriigi ametlikus vääringus nomineeritud pangatähti Valgevenesse, Valgevenes asuvale füüsilisele või juriidilisele isikule, üksusele või asutusele, sealhulgas valitsusele ja Valgevene Keskpangale, või Valgevenes kasutamiseks.

2.   Lõikes 1 sätestatud keeldu ei kohaldata liikmesriigi ametlikus vääringus nomineeritud pangatähtede müügi, tarnimise, ülekandmise ega ekspordi suhtes, kui kõnealune müük, tarnimine, ülekandmine või eksport on vajalik:

a)

Valgevenesse reisivatele füüsilistele isikutele või nendega koos reisivatele lähimatele pereliikmetele isiklikuks kasutamiseks või

b)

Valgevenes tegutsevale ja rahvusvahelise õiguse kohase puutumatusega kaitstud diplomaatilistele või konsulaaresindustele või rahvusvahelistele organisatsioonidele nende ametlikel eesmärkidel.“

4)

Lisatakse järgmine artikkel:

„Artikkel 1zc

1.   Kõigil Valgevenes asutatud autoveo-ettevõtjatel on keelatud vedada kaupu maanteel liidu territooriumil, sealhulgas transiidi eesmärgil.

2.   Lõikes 1 sätestatud keeldu ei kohaldata autoveo-ettevõtjate suhtes, kes veavad posti universaalteenusena.

3.   Lõikes 1 sätetatud keeldu ei kohaldata kuni 16. aprillini 2022 kaubaveo suhtes, mis algas enne 9. aprilli 2022, tingimusel et autoveo-ettevõtja sõiduk:

a)

oli juba 9. aprillil 2022 liidu territooriumil või

b)

peab läbima liidu territooriumi, et pöörduda tagasi Valgevenesse.

4.   Erandina lõikest 1 võivad liikmesriigi pädevad asutused lubada Valgevenes asutatud autoveo-ettevõtja kaubavedu, kui need pädevad asutused on teinud kindlaks, et selline vedu on vajalik:

a)

maagaasi ja nafta, sealhulgas rafineeritud naftatoodete ning titaani, alumiiniumi, vase, nikli, pallaadiumi ja rauamaagi ostuks, impordiks või transpordiks liitu;

b)

farmaatsia-, meditsiini-, põllumajandustoodete ja toiduainete, sealhulgas nisu ja selliste väestiste ostuks, impordiks või transpordiks mille import, ostmine ja transport on käesoleva otsuse alusel lubatud;

c)

humanitaartegevuseks või

d)

liidu ja liikmesriikide diplomaatiliste ja konsulaaresinduste, sealhulgas delegatsioonide, saatkondade ja missioonide, või rahvusvahelise õiguse kohase puutumatusega kaitstud rahvusvaheliste organisatsioonide tegutsemiseks Valgevenes.

5.   Asjaomane liikmesriik teavitab teisi liikmesriike ja komisjoni kõikidest lõike 4 alusel antud lubadest kahe nädala jooksul alates loa andmisest.“

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub järgmisel päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 8. aprill 2022

Nõukogu nimel

eesistuja

J.-Y. LE DRIAN


(1)  ELT L 285, 17.10.2012, lk 1.

(2)  Nõukogu 18. mai 2006. aasta määrus (EÜ) nr 765/2006, mis käsitleb piiravaid meetmeid seoses olukorraga Valgevenes ja Valgevene osalemisega Venemaa agressioonis Ukraina vastu (ELT L 134, 20.5.2006, lk 1).

(3)  Nõukogu 8. aprilli 2022. aasta otsus (ÜVJP) 2022/579, millega muudetakse otsust 2012/642/ÜVJP, mis käsitleb piiravaid meetmeid seoses olukorraga Valgevenes ja Valgevene osalemisega Venemaa agressioonis Ukraina vastu (ELT L 111, 8.4.2022 81).


OTSUSED

8.4.2022   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 111/70


NÕUKOGU OTSUS (ÜVJP) 2022/578,

8. aprill 2022,

millega muudetakse otsust 2014/512/ÜVJP, mis käsitleb piiravaid meetmeid seoses Venemaa tegevusega, mis destabiliseerib olukorda Ukrainas

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Liidu lepingut, eriti selle artiklit 29,

võttes arvesse liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja ettepanekut

ning arvestades järgmist:

(1)

Nõukogu võttis 31. juulil 2014 vastu otsuse 2014/512/ÜVJP (1).

(2)

Liit toetab endiselt vankumatult Ukraina suveräänsust ja territoriaalset terviklikkust.

(3)

Venemaa Föderatsiooni president kuulutas 24. veebruaril 2022 välja sõjalise operatsiooni Ukrainas ja Venemaa relvajõud alustasid rünnakut Ukraina vastu. See rünnak kujutab endast Ukraina territoriaalse terviklikkuse, suveräänsuse ja sõltumatuse jämedat rikkumist.

(4)

Euroopa Ülemkogu mõistis oma 24. veebruari 2022. aasta järeldustes kõige karmimalt hukka Venemaa Föderatsiooni provotseerimata ja põhjendamatu sõjalise agressiooni Ukraina vastu. Oma ebaseadusliku sõjategevusega rikub Venemaa rängalt rahvusvahelist õigust ja ÜRO põhikirja põhimõtteid ning õõnestab Euroopa ja ülemaailmset julgeolekut ja stabiilsust. Euroopa Ülemkogu kutsus üles kiiresti ette valmistama ja vastu võtma uut isikute vastu suunatud ja majanduslike sanktsioonide paketti.

(5)

Euroopa Ülemkogu märkis oma 24. märtsi 2022. aasta järeldustes, et Venemaa agressioonisõda Ukraina vastu rikub rängalt rahvusvahelist õigust ning selle tulemusena on hukkunud ja viga saanud suur hulk tsiviilisikuid ning et liit on endiselt valmis kõrvaldama lüngad ja võitlema tegeliku ja võimaliku kõrvalehoidmise vastu ning liikuma kiiresti edasi täiendavate koordineeritud tõhusate sanktsioonidega Venemaa ja Valgevene vastu, et tulemuslikult pärssida Venemaa võimekust agressiooni jätkata.

(6)

Võttes arvesse olukorra tõsidust ja vastuseks Venemaa sõjalisele agressioonile Ukraina vastu, on asjakohane kehtestada täiendavad piiravad meetmed. Eelkõige on asjakohane laiendada hoiusekeeldu krüptorahale ning laiendada eurodes nomineeritud pangatähtede ekspordi ja eurodes nomineeritud vabalt võõrandatavate väärtpaberite müügi keeldu liikmesriikide kõikidele ametlikele vääringutele. Samuti on asjakohane keelata sõlmida riigihankelepinguid ja kontsessioone Venemaa kodanike ning Venemaal asutatud üksuste või asutustega või jätkata selliste lepingute ja kontsessioonide täitmist. Lisaks on asjakohane keelata anda Venemaa avalik-õiguslikus omandis olevatele või Venemaa kontrollitavatele üksustele toetust, sealhulgas pakkuda neile rahastamist ja anda rahalist abi või muud hüve mõnest liidu, Euratomi või liikmesriigi programmist. Samuti on asjakohane kehtestada keeld olla soodustatud isik, tegutseda usaldushaldurina või sarnase isikuna Venemaa isikute ja üksuste nimel ning osutada usaldushaldusega seotud teatavaid teenuseid. Lisaks on asjakohane keelata Venemaa lipu all registreeritud alustel liidu territooriumil asuvatesse sadamatesse siseneda. Samuti on asjakohane piirata lennukikütuse ja muude kaupade eksporti Venemaale ning kehtestada täiendavad impordipiirangud teatavate Venemaa poolt eksporditavate või sealt pärit kaupade, sealhulgas kivisöe ja muude tahkete fossiilkütuste suhtes. Lõpetuseks tuleks keelata kõigil Venemaal asutatud autoveo-ettevõtjatel vedada kaupu maanteel liidu territooriumil, sealhulgas transiidi eesmärgil.

(7)

Samuti on asjakohane laiendada Šveitsile, Euroopa Majanduspiirkonnale ja Lääne-Balkanile erandit, mida kohaldatakse keelule teha tehinguid teatavate riigile omandis olevate üksustega. Liit ootab, et kõik piirkonna riigid viivad oma tegevuse kiiresti ja täielikult kooskõlla ELi piiravate meetmetega, sealhulgas nendega, mis on seotud Venemaa tegevusega, mis destabiliseerib olukorda Ukrainas. Lisaks on asjakohane muuta teatavaid erandeid või kehtestada teatavad erandid seoses piirangutega kahesuguse kasutusega kaupadele ja tehnoloogiatele, kaupadele ja tehnoloogiatele, mis võivad kaasa aidata Venemaa sõjalisele ja tehnoloogilisele arengule või kaitse- ja julgeolekusektori arengule, lennunduses või kosmosetööstuses kasutatavatele kaupadele ja tehnoloogiale, lennukikütusele ja kütuselisanditele ning luksuskaupadele.

(8)

Teatavate meetmete rakendamiseks on vaja täiendavaid liidu meetmeid.

(9)

Otsust 2014/512/ÜVJP tuleks seetõttu vastavalt muuta,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Otsust 2014/512/ÜVJP muudetakse järgmiselt.

1)

Artikli 1aa lõike 3 punkt a asendatakse järgmisega:

„a)

tehingutele, mida on rangelt vaja maagaasi ja nafta, sh rafineeritud naftatoodete, ning titaani, alumiiniumi, vase, nikli, pallaadiumi ja rauamaagi otseseks või kaudseks ostuks, impordiks või transpordiks Venemaalt või läbi Venemaa liitu, Euroopa Majanduspiirkonna liikmesriiki, Šveitsi või Lääne-Balkanisse;“.

2)

Artikli 1aa lõikesse 3 lisatakse järgmine punkt:

„c)

tehingutele, mis on mõeldud söe ja muude tahkete fossiilkütuste ostuks, impordiks või transpordiks liitu kuni 10. augustini 2022.“

3)

Artiklisse 1aa lisatakse järgmine lõik:

„4.   Liit võtab vajalikud meetmed, et määrata kindlaks asjakohased käesoleva artikliga hõlmatavad tooted.“

4)

Artikkel 1b asendatakse järgmisega:

„Artikkel 1b

1.   Keelatud on võtta vastu hoiuseid Venemaa kodanikelt või Venemaal elavatelt füüsilistelt isikutelt või Venemaal asutatud juriidilistelt isikutelt, üksustelt või asutustelt, kui füüsilise või juriidilise isiku, üksuse või asutuse hoiuste koguväärtus krediidiasutuse kohta ületab 100 000 eurot.

2.   Keelatud on osutada krüptovara rahakoti, konto või hoidmise teenuseid Venemaa kodanikele või Venemaal elavatele füüsilistele isikutele või Venemaal asutatud juriidilistele isikutele, üksustele või asutustele, kui füüsilise või juriidilise isiku, üksuse või asutuse krüptovarade koguväärtus rahakoti-, konto- või hoidmisteenuse osutaja kohta ületab 10 000 eurot.

3.   Lõikeid 1 ja 2 ei kohaldata liikmesriigi, Euroopa Majanduspiirkonda kuuluva riigi või Šveitsi kodanike ega selliste füüsiliste isikute suhtes, kellel on ajutine või alaline elamisluba liikmesriigis, Euroopa Majanduspiirkonda kuuluvas riigis või Šveitsis.

4.   Lõikeid 1 ja 2 ei kohaldata hoiuste suhtes, mis on vajalikud piiriüleseks kauplemiseks keelustamata kaupade ja teenustega liidu ja Venemaa vahel.

5.   Erandina lõigetest 1 ja 2 võivad pädevad asutused anda loa sellise hoiuse vastuvõtmiseks või rahakoti-, konto- või hoidmisteenuse osutamiseks tingimustel, mida nad peavad asjakohaseks, olles eelnevalt kindlaks teinud, et sellise hoiuse vastuvõtmine või rahakoti-, konto- või hoidmisteenuse osutamine on:

a)

vajalik lõikes 1 osutatud füüsiliste või juriidiliste isikute, üksuste või asutuste ja nende ülalpeetavate pereliikmete põhivajaduste rahuldamiseks, sealhulgas toiduainete, üüri või hüpoteegi, ravimite ja ravikulude, maksude, kindlustusmaksete ning kommunaalteenuste eest tasumiseks;

b)

ette nähtud üksnes õigusabiteenustega seotud mõistliku töötasu maksmiseks või nendest teenustest tulenevate kulude hüvitamiseks;

c)

vajalik erakorraliste kulutuste katteks, tingimusel et asjaomane pädev asutus on vähemalt kaks nädalat enne loa andmist teavitanud teiste liikmesriikide pädevaid asutusi ja komisjoni põhjustest, mille alusel ta peab vajalikuks konkreetse loa andmist, või

d)

vajalik diplomaatilise või konsulaaresinduse või rahvusvahelise organisatsiooni ametlikuks tegevuseks.

Asjaomane liikmesriik teavitab teisi liikmesriike ja komisjoni kõikidest käesoleva lõike alusel antud lubadest kahe nädala jooksul alates loa andmisest.

6.   Erandina lõigetest 1 ja 2 võivad pädevad asutused anda loa sellise hoiuse vastuvõtmiseks või rahakoti-, konto- või hoidmisteenuse osutamiseks tingimustel, mida nad peavad asjakohaseks, olles eelnevalt kindlaks teinud, et sellise hoiuse vastuvõtmine või rahakoti-, konto- või hoidmisteenuse osutamine on:

a)

vajalik humanitaartegevuseks, näiteks abi (sealhulgas ravimid, toit või humanitaartöötajate transport ja sellega seotud abi) kohaletoimetamine või selle kohaletoimetamise hõlbustamine, või evakueerimiseks, või

b)

vajalik kodanikuühiskonna tegevuseks, mis edendab otseselt demokraatiat, inimõigusi või õigusriiki Venemaal.

Asjaomane liikmesriik teavitab teisi liikmesriike ja komisjoni kõikidest käesoleva lõike alusel antud lubadest kahe nädala jooksul alates loa andmisest.“

5)

Artikli 1d lõige 1 asendatakse järgmisega:

„1.   Keelatud on müüa pärast 12. aprilli 2022 välja antud vabalt võõrandatavaid väärtpabereid, mis on nomineeritud liikmesriigi ametlikus vääringus, või selliste investeerimisfondide osakuid, millega investeeritakse sellistesse väärtpaberitesse, Venemaa kodanikele või Venemaal elavatele füüsilistele isikutele või Venemaal asutatud juriidilistele isikutele, üksustele või asutustele.“

6)

Artikkel 1f asendatakse järgmisega:

„Artikkel 1f

1.   Keelatud on müüa, tarnida, üle kanda või eksportida liikmesriigi ametlikus vääringus nomineeritud pangatähti Venemaale või Venemaal asuvale füüsilisele või juriidilisele isikule, üksusele või asutusele, sealhulgas valitsusele ja Venemaa Keskpangale, või Venemaal kasutamiseks.

2.   Lõikes 1 sätestatud keeldu ei kohaldata liikmesriigi ametlikus vääringus nomineeritud pangatähtede müügi, tarnimise, ülekandmise ega ekspordi suhtes, kui kõnealune müük, tarnimine, ülekandmine või eksport on vajalik:

a)

Venemaale reisivate füüsiliste isikute või nendega koos reisivate lähisugulaste isiklikuks kasutuseks või

b)

Venemaal tegutseva ja rahvusvahelise õiguse kohaselt puutumatu diplomaatise või konsulaaresinduse või rahvusvahelise organisatsiooni ametlikuks tegevuseks.“

7)

Lisatakse järgmised artiklid:

„Artikkel 1h

1.   Keelatud on sõlmida sellist hanke- või kontsessioonilepingut või jätkata selle täitmist, mis kuulub Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivide 2014/23/EL, (*1) 2014/24/EL, (*2) 2014/25/EL, (*3) 2009/81/EÜ, (*4) samuti direktiivi 2014/23/EL artikli 10 lõigete 1 ja 3, lõike 6 punktide a–e, lõigete 8, 9 ja 10 ning artiklite 11, 12, 13 ja 14, direktiivi 2014/24/EL artiklite 7 ja 8, artikli 10 punktide b–f ja h–j, direktiivi 2014/25/EL artikli 18, artikli 21 punktide b–e ja g–i, artiklite 29 ja 30 ning direktiivi 2009/81/EÜ artikli 13 punktide a–d, f–h ja j kohaldamisalasse, kui sellega on seotud:

a)

Venemaa kodanik või Venemaal asutatud füüsiline või juriidiline isik, üksus või asutus,

b)

juriidiline isik, üksus või asutus, kelle omandiõigusest üle 50 % kuulub otse või kaudselt mõne käesoleva lõike punktis a osutatud üksuse omandisse, või

c)

füüsiline või juriidiline isik, üksus või asutus, kes tegutseb mõne käesoleva lõike punktis a või b osutatud üksuse nimel või juhtimisel,

sealhulgas alltöövõtjad, tarnijad või üksused, kelle suutlikkusele tuginetakse direktiivide 2014/23/EL, 2014/24/EL, 2014/25/EL, 2009/81/EÜ tähenduses, kui nende arvele langeb lepingu maksumusest üle 10 %.

2.   Erandina lõikest 1 võivad pädevad asutused lubada selliste lepingute sõlmimist ja täitmist, kui need on ette nähtud:

a)

tsiviilotstarbelise tuumavõimekuse käitamiseks, hoolduseks, dekomisjoneerimiseks ja radioaktiivsete jäätmete käitlemiseks, kütusega varustamiseks ja ümbertöötlemiseks ning ohutuse tagamiseks, ning tsiviilotstarbeliste tuumarajatiste valmimiseks vajaliku projekteerimis- ja ehitustöö ning kasutuselevõtmise jätkumiseks, samuti lähtematerjali tarnimiseks, et toota meditsiinilisi radioisotoope, sarnaseid meditsiinilisi rakendusi ja keskkonna kiirgusseireks vajalikku elutähtsat tehnoloogiat, ning tsiviilotstarbeliseks tuumaenergiaalaseks koostööks, eelkõige teadus- ja arendustegevuse valdkonnas;

b)

valitsuste koostööks kosmoseprogrammides;

c)

selliste kaupade või teenuste pakkumiseks, mis on rangelt vajalikud ja mida saavad pakkuda või mida saavad piisavas koguses pakkuda ainult lõikes 1 osutatud isikud;

d)

liidu ja liikmesriikide diplomaatiliste ja konsulaaresinduste, sh delegatsioonide, saatkondade ja missioonide, või rahvusvahelisest õigusest tuleneva puutumatusega kaitstud rahvusvaheliste organisatsioonide tegutsemiseks Venemaal;

e)

maagaasi ja nafta, sealhulgas rafineeritud naftatoodete ning samuti titaani, alumiiniumi, vase, nikli, pallaadiumi ja rauamaagi ostuks, impordiks või transpordiks Venemaalt või läbi Venemaa liitu; või

f)

kivisöe või muude tahkete fossiilkütuste ostuks, impordiks või transpordiks Venemaalt või läbi Venemaa liitu kuni 10. augustini 2022.

3.   Asjaomane liikmesriik teavitab teisi liikmesriike ja komisjoni kõikidest käesoleva artikli alusel antud lubadest kahe nädala jooksul alates loa andmisest.

4.   Lõikes 1 sätestatuid keeldu ei kohaldata enne 9. aprilli 2022 sõlmitud lepingute suhtes kuni 10. oktoobrini 2022.

5.   Liit võtab vajalikud meetmed, et määrata kindlaks asjakohased käesoleva artikliga hõlmatavad tooted.

Artikkel 1i

1.   Keelatud on anda Venemaal asutatud juriidilisele isikule, üksusele või asutusele, kellest üle 50 % kuulub riigi omandisse või riigi kontrolli alla, otse või kaudset toetust, sealhulgas rahastamist ja rahalist abi või muud hüve liidu, Euratomi või liikmesriigi riikliku programmi ja lepingute raames määruse (EL, Euratom) 2018/1046 (*5) tähenduses.

2.   Lõike 1 kohaseid keelde ei kohaldata järgmise suhtes:

a)

humanitaartegevus või rahvatervisealase hädaolukorra lahendamine või sellise sündmuse kiire ärahoidmine või leevendamine, millel on tõenäoliselt ränk ja märkimisväärne mõju inimeste tervisele ja ohutusele või keskkonnale, või loodusõnnetustele reageerimine;

b)

fütosanitaar- ja veterinaarprogrammid;

c)

valitsuste koostöö kosmoseprogrammides ja rahvusvahelise katsetermotuumareaktori lepingu raames;

d)

tsiviilotstarbelise tuumavõimekuse käitamine, hooldamine, dekomisjoneerimine ja radioaktiivsete jäätmete käitlemine, kütusega varustamine ja ümbertöötlemine ning ohutuse tagamine, samuti lähtematerjali tarnimine meditsiiniliste radioisotoopide, sarnaste meditsiiniliste rakenduste ja keskkonna kiirgusseireks vajaliku elutähtsa tehnoloogia tootmiseks ning tsiviilotstarbeline tuumaenergiaalane koostöö, eelkõige teadus- ja arendustegevuse valdkonnas;

e)

üksikisikute liikuvus ja inimestevahelised kontaktid;

f)

kliima- ja keskkonnaprogrammid, välja arvatud teadusuuringute ja innovatsiooniga seotud toetus;

g)

liidu ja liikmesriikide diplomaatiliste ja konsulaaresinduste, sh delegatsioonide, saatkondade ja missioonide, või rahvusvahelisest õigusest tuleneva puutumatusega kaitstud rahvusvaheliste organisatsioonide tegutsemine Venemaal.

Artikkel 1j

1.   Keelatud on registreerida usaldushaldust või mistahes samalaadset õiguslikku üksust ja pakkuda sellele registrijärgset asukohta, äritegevuse või haldusaadressi ja juhtimisteenuseid, kui selle asutaja või soodustatud isik on:

a)

Venemaa kodanik või Venemaal elav füüsiline isik;

b)

Venemaal asutatud juriidiline isik, üksus või asutus;

c)

juriidiline isik, üksus või asutus, kelle omandiõigusest üle 50 % kuulub otse või kaudselt mõne käesoleva lõike punktis a või b osutatud isiku, üksuse või asutuse omandisse;

d)

juriidiline isik, üksus või asutus, mis on punktis a, b või c osutatud füüsilise või juriidilise isiku, üksuse või asutuse kontrolli all;

e)

füüsiline või juriidiline isik, üksus või asutus, kes tegutseb mõne punktis a, b, c või d osutatud füüsilise või juriidilise isiku, üksuse või asutuse nimel või juhtimisel.

2.   Alates 10. maist 2022 on keelatud tegutseda lõikes 1 osutatud usaldushalduse või mistahes samalaadse õigusliku üksuse usaldushalduri, variaktsionäri, direktori või sekretärina või muul sarnasel ametikohal või korraldada mõne teise isiku tegutsemine sellistes ülesannetes.

3.   Lõikeid 1 ja 2 ei kohaldata toimingute suhtes, mis on rangelt vajalikud, et lõpetada enne 9. aprilli 2022 sõlmitud käesoleva artikliga vastuolus olevad lepingud või selliste lepingute täitmiseks vajalikud lisalepingud hiljemalt 10. maiks 2022.

4.   Lõikeid 1 ja 2 ei kohaldata, kui asutaja või soodustatud isik on liikmesriigi kodanik või füüsiline isik, kellel on liikmesriigis ajutine või alaline elamisluba.

5.   Erandina lõigetest 1 ja 2 võivad pädevad asutused anda loa neis lõigetes osutatud teenuste osutamiseks tingimustel, mida nad peavad asjakohaseks, olles eelnevalt kindlaks teinud, et see on vajalik:

a)

humanitaartegevuseks, näiteks abi (sealhulgas ravimid, toit või humanitaartöötajate transport ja sellega seotud abi) kohaletoimetamine või selle kohaletoimetamise hõlbustamine, või evakueerimiseks, või

b)

kodanikuühiskonna tegevuseks, mis edendab otseselt demokraatiat, inimõigusi või õigusriiki Venemaal.

(*1)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 26. veebruari 2014. aasta direktiiv 2014/23/EL kontsessioonilepingute sõlmimise kohta (ELT L 94, 28.3.2014, lk 1)."

(*2)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 26. veebruari 2014. aasta direktiiv 2014/24/EL riigihangete kohta ja direktiivi 2004/18/EÜ kehtetuks tunnistamise kohta (ELT L 94, 28.3.2014, lk 65)."

(*3)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 26. veebruari 2014. aasta direktiiv 2014/25/EL, milles käsitletakse vee-, energeetika-, transpordi- ja postiteenuste sektoris tegutsevate üksuste riigihankeid ja millega tunnistatakse kehtetuks direktiiv 2004/17/EÜ (ELT L 94, 28.3.2014, lk 243)."

(*4)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 13. juuli 2009. aasta direktiiv 2009/81/EÜ, millega kooskõlastatakse teatavate kaitse- ja julgeolekuvaldkonnas ostjate poolt sõlmitavate ehitustööde ning asjade ja teenuste riigihankelepingute sõlmimise kord ja muudetakse direktiive 2004/17/EÜ ja 2004/18/EÜ (ELT L 216, 20.8.2009, lk 76)."

(*5)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 18. juuli 2018. aasta määrus (EL, Euratom) 2018/1046, mis käsitleb liidu üldeelarve suhtes kohaldatavaid finantsreegleid ja millega muudetakse määrusi (EL) nr 1296/2013, (EL) nr 1301/2013, (EL) nr 1303/2013, (EL) nr 1304/2013, (EL) nr 1309/2013, (EL) nr 1316/2013, (EL) nr 223/2014 ja (EL) nr 283/2014 ja otsust nr 541/2014/EL ning tunnistatakse kehtetuks määrus (EL, Euratom) nr 966/2012 (ELT L 193, 30.7.2018, lk 1).“"

8)

Artiklit 2 muudetakse järgmiselt:

a)

lõikes 4 asendatakse sõnad „lõigetes 1, 2 ja 3“ sõnadega „lõikes 3“;

b)

lisatakse järgmine lõige:

„4a.   Lõigetes 1 ja 2 sätestatud keelde ei kohaldata selliste varuosade ja teenuste tarnimise suhtes, mis on vajalikud liidus olemasolevate võimete säilitamise, parandamise ja ohutuse seisukohast.“

9)

Artikli 3 lõike 4 punkt e asendatakse järgmisega:

„e)

selliste üldsusele mittekättesaadavate tsiviilotstarbeliste elektrooniliste sidevõrkude jaoks, mis ei kuulu riigi kontrolli all olevale üksusele ega üksusele, millest on üle 50 % riigi omandis;“.

10)

Artikli 3 lõike 7 punktid i ja ii asendatakse järgmisega:

„i)

lõppkasutaja võib olla sõjaline lõppkasutaja või IV lisas nimetatud füüsiline või juriidiline isik, üksus või asutus või et kaupadel võib olla sõjaline lõppkasutus, välja arvatud juhul, kui lõikes 1 osutatud kaupade ja tehnoloogia müük, tarnimine, üleandmine või eksport või seonduva tehnilise või rahalise abi andmine on artikli 3b lõike 1 punkti a alusel lubatud;

ii)

lõikes 1 osutatud kaupade ja tehnoloogia müük, tarnimine, üleandmine või eksport või seonduva tehnilise või rahalise abi andmine on suunatud lennundussektorile või kosmosetööstusele, välja arvatud juhul, kui selline müük, tarnimine, üleandmine või eksport või seonduva tehnilise või rahalise abi andmine on lõike 4 punkti b alusel lubatud; või“.

11)

Artikli 3a lõike 4 punkt e asendatakse järgmisega:

„e)

selliste üldsusele mittekättesaadavate tsiviilotstarbeliste elektrooniliste sidevõrkude jaoks, mis ei kuulu riigi kontrolli all olevale üksusele ega üksusele, millest on üle 50 % riigi omandis;“.

12)

Artikli 3a lõike 7 punktid i ja ii asendatakse järgmisega:

„i)

lõppkasutaja võib olla sõjaline lõppkasutaja või IV lisas nimetatud füüsiline või juriidiline isik, üksus või asutus või et kaupadel võib olla sõjaline lõppkasutus, välja arvatud juhul, kui lõikes 1 osutatud kaupade ja tehnoloogia müük, tarnimine, üleandmine või eksport või seonduva tehnilise või rahalise abi andmine on artikli 3b lõike 1 alusel lubatud;

ii)

lõikes 1 osutatud kaupade ja tehnoloogia müük, tarnimine, üleandmine või eksport või seonduva tehnilise või rahalise abi andmine on suunatud lennundussektorile või kosmosetööstusele, välja arvatud juhul, kui selline müük, tarnimine, üleandmine või eksport või seonduva tehnilise või rahalise abi andmine on lõike 4 punkti b alusel lubatud; või“.

13)

Artikli 4 lõike 3 punkt a asendatakse järgmisega:

„a)

maagaasi ja nafta, sealhulgas rafineeritud naftatoodete transpordiks Venemaalt või läbi Venemaa liitu või“.

14)

Artikli 4a lõike 2 punkt a asendatakse järgmisega:

„a)

see on vajalik liidus elutähtsa energiavarustuse tagamiseks ning maagaasi ja nafta, sealhulgas rafineeritud naftatoodete transpordiks Venemaalt või läbi Venemaa liitu või“.

15)

Artikli 4c lõige 1 asendatakse järgmisega:

„1.   Keelatud on otse või kaudselt müüa, tarnida, üle anda või eksportida füüsilisele või juriidilisele isikule, üksusele või asutusele Venemaal või kasutamiseks Venemaal kaupu ja tehnoloogiat, mida sobib kasutada nafta rafineerimiseks või maagaasi veeldamiseks, olenemata sellest, kas need pärinevad liidust või mitte.“

16)

Artikli 4d lõige 1 asendatakse järgmisega:

„1.   Keelatud on otse või kaudselt müüa, tarnida, üle anda või eksportida füüsilisele või juriidilisele isikule, üksusele või asutusele Venemaal või kasutamiseks Venemaal kaupu ja tehnoloogiat, mida saab kasutada lennunduses või kosmosetööstuses, ning lennukikütust ja kütuselisandeid, olenemata sellest, kas need on pärit liidust või mitte.“

17)

Artikli 4d lõige 6 asendatakse järgmisega ja lisatakse järgmised lõiked:

„6.   Erandina lõigetest 1 ja 4 võivad riiklikud pädevad asutused tingimustel, mida nad peavad asjakohaseks, anda loa enne 26. veebruari 2022 sõlmitud õhusõiduki kapitalirendilepingu täitmiseks, kui nad on teinud kindlaks, et:

a)

see on hädavajalik tagamaks kapitalirendi tagasimaksed liikmesriigi õiguse alusel asutatud või moodustatud juriidilisele isikule, üksusele või asutusele, mille suhtes ei kohaldada käesolevas otsuses osutatud piiravaid meetmeid, ning

b)

Venemaal asuvale poolele ei tehta kättesaadavaks majandusressursse, välja arvatud õhusõiduki omandiõiguse üleandmine pärast kapitalirendi täielikku tagasimaksmist.

7.   Asjaomane liikmesriik teavitab teisi liikmesriike ja komisjoni kõikidest käesoleva artikli alusel antud lubadest kahe nädala jooksul alates loa andmisest.

8.   Lõikes 1 sätestatud keeld ei piira artikli 3 lõike 4 punkti b ja artikli 3a lõike 4 punkti b kohaldamist.

9.   Liit võtab vajalikud meetmed, et määrata kindlaks asjakohased käesoleva artikliga hõlmatavad tooted.“

18)

Lisatakse järgmine artikkel:

„Artikkel 4ha

1.   Keelatud on lubada pärast 16. aprilli 2022 siseneda liidu territooriumil asuvatesse sadamatesse ühelgi Venemaa lipu all registreeritud alusel.

2.   Lõiget 1 kohaldatakse aluste suhtes, mis on vahetanud oma Venemaa lipu või registrikande mõne muu riigi oma vastu pärast 24. veebruari 2022.

3.   Käesoleva artikli kohaldamisel on alus:

a)

laev, mis kuulub asjakohaste rahvusvaheliste konventsioonide kohaldamisalasse;

b)

vähemalt 15 meetri pikkune jaht, mis ei vea lasti ega mahuta rohkem kui 12 reisijat; või

c)

väikelaev või jett, nagu on määratletud Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivis 2013/53/EL (*6).

4.   Lõiget 1 ei kohaldata abivajava aluse puhul, mis otsib varjumispaika, hädaabi sadamakülastuse korral meresõiduohutusega seotud põhjustel või inimelude päästmiseks merel.

5.   Erandina lõikest 1 võivad pädevad asutused anda sellisele alusele loa siseneda sadamasse tingimustel, mida nad peavad asjakohaseks, olles eelnevalt kindlaks teinud, et selline sisenemine on vajalik:

a)

maagaasi ja nafta, sealhulgas rafineeritud naftatoodete, titaani, alumiiniumi, vase, nikli, pallaadiumi, rauamaagi ning teatud keemia- ja rauatoodete ostuks, impordiks või transpordiks liitu;

b)

farmaatsia-, meditsiini-, põllumajandustoodete ja toiduainete, sealhulgas nisu, ja väetised, mille import, ost ja transport on käesoleva otsuse alusel lubatud, ostuks, impordiks või transpordiks;

c)

humanitaartegevuseks;

d)

rangelt tsiviilotstarbelise tuumavõimekuse toimimiseks vajaliku kütuse ja muude kaupade transpordiks; või

e)

söe või muude tahkete fossiilkütuste ostuks, impordiks või transpordiks liitu kuni 10. augustini 2022.

6.   Asjaomane liikmesriik teavitab teisi liikmesriike ja komisjoni kõikidest lõike 5 alusel antud lubadest kahe nädala jooksul alates loa andmisest.

7.   Liit võtab vajalikud meetmed, et määrata kindlaks asjakohased käesoleva artikliga hõlmatavad tooted.

(*6)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 20. novembri 2013. aasta direktiiv 2013/53/EL, mis käsitleb väikelaevu ja jette ning millega tunnistatakse kehtetuks direktiiv 94/25/EÜ (ELT L 354, 28.12.2013, lk 90).“"

19)

Artikli 4j lõige 4 asendatakse järgmisega ja lisatakse järgmised lõiked:

„4.   Erandina lõikest 1 võivad pädevad asutused lubada anda Venemaale üle või eksportida kultuuriväärtused, mis on laenatud Venemaaga tehtava ametliku kultuurikoostöö raames.

5.   Asjaomane liikmesriik teavitab teisi liikmesriike ja komisjoni kõikidest lõike 4 alusel antud lubadest kahe nädala jooksul alates loa andmisest.

6.   Liit võtab vajalikud meetmed, et määrata kindlaks asjakohased käesoleva artikliga hõlmatavad tooted.“

20)

Lisatakse järgmised artiklid:

„Artikkel 4k

1.   Keelatud on otse või kaudselt osta, importida või üle anda Venemaalt pärinevaid või Venemaalt eksporditavaid kaupu, mille müük toob Venemaale märkimisväärset tulu ja võimaldab tal jätkata Ukraina olukorda destabiliseerivat tegevust.

2.   Keelatud on:

a)

anda lõikes 1 osutatud keeldu silmas pidades otse või kaudselt tehnilist abi või osutada vahendus- või muid teenuseid, mis on seotud lõikes 1 osutatud kaupade ja tehnoloogiaga ning nende kaupade ja tehnoloogiaga varustamise, nende tootmise, hoolduse ja kasutamisega;

b)

pakkuda lõikes 1 osutatud keeldu silmas pidades otse või kaudselt rahastamist või anda rahalist abi lõikes 1 osutatud kaupade ja tehnoloogia ostmiseks, importimiseks või üleandmiseks või nendega seotud tehnilise abi andmiseks või vahendus- või muude teenuste osutamiseks.

3.   Lõigetes 1 ja 2 sätestatuid keelde ei kohaldata enne 9. aprilli 2022 sõlmitud lepingute või selliste lepingute täitmiseks vajalike lisalepingute suhtes kuni 10. juulini 2022.

4.   Alates 10. juulist 2022 ei kohaldata lõigetes 1 ja 2 sätestatud keelde impordi, ostmise ega transpordi ega seotud tehnilise või rahalise abi suhtes, mis on vajalik selleks, et importida liitu:

a)

837 570 tonni CN-koodi 3104 20 alla kuuluvat kaaliumkloriidi asjaomase aasta 10. juuli ja järgneva aasta 9. juuli vahelisel ajal;

b)

1 577 807 tonni muid tooteid, mis on CN-koodide 3105 20, 3105 60 ja 3105 90 all, asjaomase aasta 10. juuli järgneva aasta 9. juuli vahelisel ajal.

5.   Lõikes 4 sätestatud impordimahu kvoote haldavad komisjon ja liikmesriigid vastavalt komisjoni rakendusmääruse (EL) 2015/2447 (*7) artiklites 49–54 sätestatud tariifikvootide haldamise süsteemile.

6.   Liit võtab vajalikud meetmed, et määrata kindlaks asjakohased käesoleva artikliga hõlmatavad tooted.

Artikkel 4l

1.   Keelatud on otse või kaudselt osta, importida või üle anda kivisütt või muid tahkeid fossiilkütuseid, kui need pärinevad Venemaalt või kui neid eksporditakse Venemaalt.

2.   Keelatud on:

a)

anda lõikes 1 osutatud keeldu silmas pidades otse või kaudselt tehnilist abi või osutada vahendus- või muid teenuseid, mis on seotud lõikes 1 osutatud kaupade ja tehnoloogiaga ning nende kaupade ja tehnoloogiaga varustamise, nende tootmise, hoolduse ja kasutamisega;

b)

pakkuda lõikes 1 osutatud keeldu silmas pidades otse või kaudselt rahastamist või anda rahalist abi lõikes 1 osutatud kaupade ja tehnoloogia ostmiseks, importimiseks või üleandmiseks või nendega seotud tehnilise abi andmiseks või vahendus- või muude teenuste osutamiseks.

3.   Lõigetes 1 ja 2 sätestatuid keelde ei kohaldata enne 9. aprilli 2022 sõlmitud lepingute või selliste lepingute täitmiseks vajalike lisalepingute suhtes kuni 10. augustini 2022.

4.   Liit võtab vajalikud meetmed, et määrata kindlaks asjakohased käesoleva artikliga hõlmatavad tooted.

Artikkel 4m

1.   Keelatud on otse või kaudselt müüa, tarnida, üle anda või eksportida Venemaa füüsilistele või juriidilistele isikutele, üksustele või asutustele või Venemaal kasutamiseks kaupu, mis võivad aidata suurendada eelkõige Venemaa tööstuslikku suutlikkust.

2.   Keelatud on:

a)

anda otse või kaudselt füüsilisele või juriidilisele isikule, üksusele või asutusele Venemaal või kasutamiseks Venemaal tehnilist abi või osutada neile vahendus- või muid teenuseid, mis on seotud lõikes 1 osutatud kaupade ja tehnoloogiaga ning nende kaupade ja tehnoloogiaga varustamise, nende tootmise, hoolduse ja kasutamisega;

b)

pakkuda otse või kaudselt füüsilisele või juriidilisele isikule, üksusele või asutusele Venemaal või kasutamiseks Venemaal rahastamist või rahalist abi, mis on seotud lõikes 1 osutatud kaupade ja tehnoloogiaga nende kaupade või tehnoloogia müügiks, tarnimiseks, üleandmiseks või ekspordiks või nendega seotud tehnilise abi, vahendus- või muude teenuste osutamiseks.

3.   Lõigetes 1 ja 2 sätestatuid keelde ei kohaldata enne 9. aprilli 2022 sõlmitud lepingute või selliste lepingute täitmiseks vajalike lisalepingute suhtes kuni 10. juulini 2022.

4.   Lõigetes 1 ja 2 sätestatud keelde ei kohaldada kaupade suhtes, mis on ette nähtud kasutamiseks liikmesriikide või partnerriikide Venemaal tegutsevate ja rahvusvahelise õiguse kohaselt puutumatu diplomaatilise või konsulaaresinduse või rahvusvahelise organisatsiooni ametlikuks tegevuseks või nende töötajate isiklikeks vajadusteks.

5.   Liikmesriikide pädevad asutused võivad anda tingimustel, mida nad peavad asjakohaseks, loa müüa, tarnida, üle anda või eksportida käesoleva artikliga hõlmatud kaupu ja tehnoloogiat või osutada nendega seotud tehnilist või rahalist abi, olles eelnevalt kindlaks teinud, et sellised kaubad või tehnoloogia või nendega seotud tehnilise või rahalise abi osutamine on vajalik humanitaartegevuseks, näiteks abi (sealhulgas ravimid, toit või humanitaartöötajate transport ja sellega seotud abi) kohaletoimetamiseks või abi kohaletoimetamise hõlbustamiseks, või evakueerimiseks.

6.   Liit võtab vajalikud meetmed, et määrata kindlaks asjakohased käesoleva artikliga hõlmatavad tooted.

Artikkel 4n

1.   Kõigil Venemaal asutatud autoveo-ettevõtjatel on keelatud vedada kaupu maanteel liidu territooriumil, sealhulgas transiidi eesmärgil.

2.   Lõikes 1 sätestatud keeldu ei kohaldata autoveo-ettevõtjate suhtes, kes veavad:

a)

posti universaalteenusena;

b)

liidu kaudu Kaliningradi oblasti ja Venemaa vahel transiitkaupu, tingimusel et selliste kaupade vedu ei ole käesoleva otsuse alusel muul viisil keelatud.

3.   Lõikes 1 sätetatud keeldu ei kohaldata kuni 16. aprillini 2022 kaubaveo suhtes, mis algas enne 9. aprilli 2022, tingimusel et autoveo-ettevõtja sõiduk:

a)

oli juba 9. aprillil 2022 liidu territooriumil või

b)

peab läbima liidu territooriumi, et pöörduda tagasi Venemaale.

4.   Erandina lõikest 1 võivad liikmesriigi pädevad asutused lubada kaubavedu Venemaal asutatud autoveo-ettevõtja poolt, kui need pädevad asutused on teinud kindlaks, et selline transport on vajalik:

a)

maagaasi ja nafta, sealhulgas rafineeritud naftatoodete ning titaani, alumiiniumi, vase, nikli, pallaadiumi ja rauamaagi ostuks, impordiks või transpordiks liitu;

b)

farmaatsia-, meditsiini-, põllumajandustoodete ja toiduainete, sealhulgas nisu, ja väetised, mille import, ost ja transport on käesoleva otsuse alusel lubatud, ostuks, impordiks või transpordiks;

c)

humanitaartegevuseks;

d)

liidu ja liikmesriikide diplomaatiliste ja konsulaaresinduste, sealhulgas delegatsioonide, saatkondade ja missioonide või Venemaal asuvate rahvusvahelise õiguse kohaselt puutumatute rahvusvaheliste organisatsioonide, toimimiseks Venemaal; või

e)

selliste kultuuriväärtuste üleandmiseks või ekspordiks Venemaale, mis on laenatud Venemaaga tehtava ametliku kultuurikoostöö raames.

5.   Asjaomane liikmesriik teavitab teisi liikmesriike ja komisjoni kõikidest lõike 4 alusel antud lubadest kahe nädala jooksul alates loa andmisest.

(*7)  Komisjoni 24. novembri 2015. aasta rakendusmäärus (EL) 2015/2447, millega nähakse ette Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 952/2013 (millega kehtestatakse tolliseadustik) teatavate sätete üksikasjalikud rakenduseeskirjad (ELT L 343, 29.12.2015, lk 558).“"

21)

Artikli 7 lõike 1 punkt a asendatakse järgmisega:

„a)

käesoleva otsuse lisades loetletud juriidilised isikud, üksused või asutused või väljaspool liitu asutatud juriidilised isikud, üksused või asutused, kelle omandiõigusest kuulub otse või kaudselt rohkem kui 50 % neile;“.

22)

VII lisa muudetakse vastavalt käesoleva otsuse lisale.

Artikkel 2

Käesolev otsus jõustub järgmisel päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Brüssel, 8. aprill 2022

Nõukogu nimel

eesistuja

J.-Y. LE DRIAN


(1)  Nõukogu 31. juuli 2014. aasta otsus 2014/512/ÜVJP, mis käsitleb piiravaid meetmeid seoses Venemaa tegevusega, mis destabiliseerib olukorda Ukrainas (ELT L 229, 31.7.2014, lk 13).


LISA

Otsuse 2014/512/ÜVJP VII lisasse lisatakse järgmine partnerriik:

 

„JAAPAN“.


8.4.2022   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 111/81


NÕUKOGU OTSUS (ÜVJP) 2022/579,

8. aprill 2022,

millega muudetakse otsust 2012/642/ÜVJP, mis käsitleb piiravaid meetmeid seoses olukorraga Valgevenes ja Valgevene osalemisega Venemaa agressioonis Ukraina vastu

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Liidu lepingut, eriti selle artiklit 29,

võttes arvesse liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja ettepanekut

ning arvestades järgmist:

(1)

Nõukogu võttis 15. oktoobril 2012 vastu otsuse 2012/642/ÜVJP, (1) mis käsitleb piiravaid meetmeid seoses olukorraga Valgevenes ja Valgevene osalemisega Venemaa agressioonis Ukraina vastu.

(2)

Venemaa Föderatsiooni president kuulutas 24. veebruaril 2022 välja sõjalise operatsiooni Ukrainas ja Venemaa relvajõud alustasid rünnakut Ukraina vastu, sealhulgas Valgevene territooriumilt. Kõnealuse rünnakuga rikutakse jämedalt Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust.

(3)

Nõukogu võttis 2. märtsil 2022 vastu otsuse (ÜVJP) 2022/356, (2) millega muudetakse otsuse 2012/642/ÜVJP pealkirja ja kehtestatakse täiendavad piiravad meetmed vastusena Valgevene osalemisele Venemaa agressioonis Ukraina vastu.

(4)

Oma 24. märtsi 2022. aasta järeldustes märkis Euroopa Ülemkogu, et liit on endiselt valmis liikuma kiiresti edasi täiendavate koordineeritud tõhusate sanktsioonidega Venemaa ja Valgevene vastu, et tulemuslikult pärssida Venemaa võimekust agressiooni jätkata.

(5)

Olukorra tõsidust arvesse võttes on asjakohane keelata müüa Valgevenele liikmesriigi ametlikus vääringus nomineeritud vabalt võõrandatavaid väärtpabereid ning müüa, tarnida, üle kanda ja eksportida Valgevenesse liikmesriigi ametlikus vääringus nomineeritud pangatähti.

(6)

Samuti on asjakohane keelata kõigil Valgevenes asutatud autoveo-ettevõtjatel kaupade maanteevedu liidu territooriumil, sealhulgas transiidi eesmärgil.

(7)

Kõneluse meetme rakendamiseks on vaja täiendavaid liidu meetmeid.

(8)

Otsust 2012/642/ÜVJP tuleks seetõttu vastavalt muuta,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Otsusest 2012/642/ÜVJP muudetakse järgmiselt.

1)

Artikli 2w lõige 1 asendatakse järgmisega:

„1.   Keelatud on müüa Valgevene kodanikele või Valgevenes elavatele füüsilistele isikutele või Valgevenes asutatud juriidilistele isikutele, üksustele või asutustele pärast 12. aprilli 2022 emiteeritud vabalt võõrandatavaid väärtpabereid, mis on nomineeritud liikmesriigi ametlikus vääringus, või selliste investeerimisfondide osakuid, millega nendesse väärtpaberitesse investeeritakse.“

2)

Artikkel 2x asendatakse järgmisega:

„Artikkel 2x

1.   Keelatud on müüa, tarnida, üle kanda ja eksportida liikmesriigi ametlikus vääringus nomineeritud pangatähti Valgevenesse, Valgevenes asuvale füüsilisele või juriidilisele isikule, üksusele või asutusele, sealhulgas valitsusele ja Valgevene Keskpangale, või Valgevenes kasutamiseks.

2.   Lõikes 1 sätestatud keeldu ei kohaldata liikmesriigi ametlikus vääringus nomineeritud pangatähtede müügi, tarnimise, ülekandmise ega ekspordi suhtes, kui kõnealune müük, tarnimine, ülekandmine või eksport on vajalik:

a)

Valgevenesse reisivatele füüsilistele isikutele või nendega koos reisivatele lähimatele pereliikmetele isiklikuks kasutamiseks või

b)

Valgevenes tegutsevatele ja rahvusvahelise õiguse kohase puutumatusega kaitstud diplomaatilistele või konsulaaresindustele või rahvusvahelistele organisatsioonidele nende ametlikel eesmärkidel.“

3)

Lisatakse järgmine artikkel:

„Artikkel 2z

1.   Kõigil Valgevenes asutatud autoveo-ettevõtjatel on keelatud vedada kaupu maanteel liidu territooriumil, sealhulgas transiidi eesmärgil.

2.   Lõikes 1 sätestatud keeldu ei kohaldata autoveo-ettevõtjate suhtes, kes veavad posti universaalteenusena.

3.   Lõikes 1 sätetatud keeldu ei kohaldata kuni 16. aprillini 2022 kaubaveo suhtes, mis algas enne 9. aprilli 2022, tingimusel et autoveo-ettevõtja sõiduk:

a)

oli juba 9. aprillil 2022 liidu territooriumil või

b)

peab läbima liidu territooriumi, et pöörduda tagasi Valgevenesse.

4.   Erandina lõikest 1 võivad liikmesriigi pädevad asutused lubada Valgevenes asutatud autoveo-ettevõtja kaubavedu, kui need pädevad asutused on teinud kindlaks, et selline vedu on vajalik:

a)

maagaasi ja nafta, sealhulgas rafineeritud naftatoodete ning titaani, alumiiniumi, vase, nikli, pallaadiumi ja rauamaagi ostuks, impordiks või transpordiks liitu;

b)

farmaatsia-, meditsiini-, põllumajandustoodete ja toiduainete, sealhulgas nisu ja selliste väetiste ostuks, impordiks või transpordiks, mille import, ostmine ja transport on käesoleva otsuse alusel lubatud;

c)

humanitaartegevuseks või

d)

liidu ja liikmesriikide diplomaatiliste ja konsulaaresinduste, sealhulgas delegatsioonide, saatkondade ja missioonide, või rahvusvahelise õiguse kohase puutumatusega kaitstud rahvusvaheliste organisatsioonide tegutsemiseks Valgevenes.

5.   Asjaomane liikmesriik teavitab teisi liikmesriike ja komisjoni kõikidest lõike 4 alusel antud lubadest kahe nädala jooksul alates loa andmisest.“

Artikkel 2

Käesolev otsus jõustub järgmisel päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Brüssel, 8. aprill 2022

Nõukogu nimel

eesistuja

J.-Y. LE DRIAN


(1)  Nõukogu 15. oktoobri 2012. aasta otsus 2012/642/ÜVJP, mis käsitleb piiravaid meetmeid seoses olukorraga Valgevenes (ELT L 285, 17.10.2012, lk 1).

(2)  Nõukogu 2. märtsi 2022. aasta otsus (ÜVJP) 2022/356, millega muudetakse otsust 2012/642/ÜVJP, mis käsitleb piiravaid meetmeid seoses olukorraga Valgevenes (ELT L 67, 2.3.2022, lk 103).