ISSN 1977-0650

Euroopa Liidu

Teataja

L 102

European flag  

Eestikeelne väljaanne

Õigusaktid

65. aastakäik
30. märts 2022


Sisukord

 

II   Muud kui seadusandlikud aktid

Lehekülg

 

 

MÄÄRUSED

 

*

Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2022/501, 25. märts 2022, millega kiidetakse heaks toimeaine Beauveria bassiana tüvi 203 kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EÜ) nr 1107/2009 taimekaitsevahendite turulelaskmise kohta ning muudetakse komisjoni rakendusmääruse (EL) nr 540/2011 lisa ( 1 )

1

 

*

Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2022/502, 29. märts 2022, millega muudetakse rakendusmäärust (EL) nr 1321/2013 suitsutuspreparaadi-esmatoote Scansmoke PB 1110 loa hoidja nime osas ( 1 )

6

 

*

Komisjoni delegeeritud määrus (EL) 2022/503, 29. märts 2022, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) 2021/953, et näha alaealiste puhul ette erand ELi digitaalse COVID-tõendi vormis välja antud vaktsineerimistõendite kehtivusajast ( 1 )

8

 

*

Euroopa Keskpanga määrus (EL) 2022/504, 25. märts 2022, millega muudetakse määrust (EL) 2016/445 liidu õiguses sätestatud valikuvõimaluste ja kaalutlusõiguse kasutamise kohta (EKP/2016/4) (EKP/2022/14)

11

 

 

OTSUSED

 

*

Komisjoni rakendusotsus (EL) 2022/505, 23. märts 2022, milles käsitletakse Hiina Rahvavabariigist pärit teatavate jalgrattaosade suhtes kehtestatud laiendatud dumpinguvastasest tollimaksust vabastamist vastavalt määrusele (EÜ) nr 88/97 (teatavaks tehtud numbri C(2022) 1693 all)

16

 

*

Komisjoni otsus (EL) 2022/506, 29. märts 2022, millega muudetakse Euroopa Liidu ja Monaco Vürstiriigi vahelise rahaküsimusi käsitleva lepingu A lisa

24

 

*

Komisjoni otsus (EL) 2022/507, 29. märts 2022, millega kinnitatakse Iirimaa osalemine Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruses (EL) 2021/1147, millega luuakse Varjupaiga-, Rände- ja Integratsioonifond

33

 

 

SUUNISED

 

*

Euroopa Keskpanga suunis (EL) 2022/508, 25. märts 2022, millega muudetakse suunist (EL) 2017/697 riiklike pädevate asutuste poolt vähem oluliste krediidiasutuste ja investeerimisühingute suhtes liidu õiguses sätestatud valikuvõimaluste ja kaalutlusõiguse kasutamise kohta (EKP/2017/9) (EKP/2022/12)

34

 


 

(1)   EMPs kohaldatav tekst

ET

Aktid, mille peakiri on trükitud harilikus trükikirjas, käsitlevad põllumajandusküsimuste igapäevast korraldust ning nende kehtivusaeg on üldjuhul piiratud.

Kõigi ülejäänud aktide pealkirjad on trükitud poolpaksus kirjas ja nende ette on märgitud tärn.


II Muud kui seadusandlikud aktid

MÄÄRUSED

30.3.2022   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 102/1


KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2022/501,

25. märts 2022,

millega kiidetakse heaks toimeaine Beauveria bassiana tüvi 203 kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EÜ) nr 1107/2009 taimekaitsevahendite turulelaskmise kohta ning muudetakse komisjoni rakendusmääruse (EL) nr 540/2011 lisa

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 21. oktoobri 2009. aasta määrust (EÜ) nr 1107/2009 taimekaitsevahendite turulelaskmise ja nõukogu direktiivide 79/117/EMÜ ja 91/414/EMÜ kehtetuks tunnistamise kohta, (1) eriti selle artikli 13 lõiget 2,

ning arvestades järgmist:

(1)

Äriühing GlenBiotech esitas 10. märtsil 2017 referentliikmesriigile (Madalmaad) määruse (EÜ) nr 1107/2009 artikli 7 lõike 1 kohase taotluse toimeaine Beauveria bassiana tüve 203 heakskiitmiseks.

(2)

Vastavalt määruse (EÜ) nr 1107/2009 artikli 9 lõikele 3 teatas referentliikmesriik 20. juulil 2017 taotlejale, teistele liikmesriikidele, komisjonile ja Euroopa Toiduohutusametile (edaspidi „toiduohutusamet“), et taotlus on vastuvõetav.

(3)

Nimetatud toimeaine mõju inimeste ja loomade tervisele ja keskkonnale on taotleja kavandatud kasutusala puhul hinnatud kooskõlas määruse (EÜ) nr 1107/2009 artikli 11 lõigetega 2 ja 3. Referentliikmesriik esitas 5. juunil 2019 komisjonile ja toiduohutusametile esialgse hindamisaruande järeldusega, et kõnealune toimeaine vastab eeldatavalt määruse (EÜ) nr 1107/2009 artiklis 4 sätestatud heakskiitmise kriteeriumidele.

(4)

Vastavalt määruse (EÜ) nr 1107/2009 artikli 12 lõikele 1 edastas toiduohutusamet referentliikmesriigilt saadud esialgse hindamisaruande taotlejale ja teistele liikmesriikidele ning korraldas selle kohta avaliku konsultatsiooni.

(5)

Vastavalt määruse (EÜ) nr 1107/2009 artikli 12 lõikele 3 nõudis toiduohutusamet, et taotleja esitaks liikmesriikidele, komisjonile ja toiduohutusametile lisateavet. Referentliikmesriik hindas lisateavet ja esitas toiduohutusametile oma hinnangu ajakohastatud esialgse hindamisaruandena 2020. aasta juulis.

(6)

Toiduohutusamet esitas 6. oktoobril 2020 taotlejale, liikmesriikidele ja komisjonile oma järelduse (2) toimeaine Beauveria bassiana tüve 203 eeldatava vastavuse kohta määruse (EÜ) nr 1107/2009 artiklis 4 sätestatud heakskiitmise kriteeriumidele. Toiduohutusamet tegi oma järelduse üldsusele kättesaadavaks.

(7)

22. oktoobril 2021 esitas komisjon alalisele taime-, looma-, toidu- ja söödakomiteele läbivaatamisaruande ja Beauveria bassiana tüve 203 heakskiitmist käsitleva määruse eelnõu.

(8)

Taotlejale anti võimalus esitada läbivaatamisaruande kohta märkusi.

(9)

Komisjon leiab referentliikmesriigi esialgse hindamisaruande, toiduohutusameti järelduse ja taotleja märkuste põhjal vähemalt ühe Beauveria bassiana tüve 203 sisaldava taimekaitsevahendi tüüpilise kasutusala puhul, mida uuriti ja mida on üksikasjalikult kirjeldatud läbivaatamisaruandes, et määruse (EÜ) nr 1107/2009 artiklis 4 sätestatud heakskiitmise kriteeriumid on täidetud. Seepärast on asjakohane Beauveria bassiana tüvi 203 heaks kiita.

(10)

Vastavalt määruse (EÜ) nr 1107/2009 artikli 13 lõikele 2 koostoimes artikli 6 punktidega b, c ja e ning võttes arvesse teaduse ja tehnika arengut, on siiski vaja lisada teatavad tingimused ja piirangud, nimelt probleemse beauveritsiini metaboliidi sisalduse piirnorm taimekaitsevahendites ning piirang, mille kohaselt tohib toimeainet kasutada üksnes dekoratiivpalmidel.

(11)

Kooskõlas määruse (EÜ) nr 1107/2009 artikli 13 lõikega 4 tuleks komisjoni rakendusmääruse (EL) nr 540/2011 (3) lisa vastavalt muuta.

(12)

Käesoleva määrusega ettenähtud meetmed on kooskõlas alalise taime-, looma-, toidu- ja söödakomitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Toimeaine heakskiitmine

I lisas kirjeldatud toimeaine Beauveria bassiana tüvi 203 kiidetakse heaks vastavalt kõnealuses lisas esitatud tingimustele.

Artikkel 2

Rakendusmääruse (EL) nr 540/2011 muutmine

Rakendusmääruse (EL) nr 540/2011 lisa muudetakse vastavalt käesoleva määruse II lisale.

Artikkel 3

Jõustumine

Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 25. märts 2022

Komisjoni nimel

president

Ursula VON DER LEYEN


(1)  ELT L 309, 24.11.2009, lk 1.

(2)  „Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance Beauveria bassiana strain 203“ („Järeldused toimeaine Beauveria bassiana tüve 203 pestitsiidina kasutamise riskihindamist käsitleva vastastikuse eksperdiarvamuse kohta“), EFSA Journal 2020;18 (11):6295. Doi: 10.2903/j.efsa.2020.6295.

(3)  Komisjoni 25. mai 2011. aasta rakendusmäärus (EL) nr 540/2011, millega rakendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EÜ) nr 1107/2009 seoses heakskiidetud toimeainete loeteluga (ELT L 153, 11.6.2011, lk 1).


I LISA

Üldnimetus, tunnuskoodid

IUPACi nimetus

Puhtus (1)

Heakskiitmine

Heakskiitmise aegumine

Erisätted

Beauveria bassiana tüvi 203

Registreerimisnumber Madalmaades Utrechtis asuvas kultuuride kogus Centraal Bureau voor Schimmelcultures (Fungal Biodiversity Centre, Institute of the Royal Netherlands Academy of Arts and Sciences): CBS 121097

Ei kohaldata

Beauveritsiini piirnorm: 80 μg/kg valmistootes.

19. aprill 2022

18. aprill 2032

Lubatakse kasutada üksnes dekoratiivpalmidel.

Määruse (EÜ) nr 1107/2009 artikli 29 lõikes 6 osutatud ühtsete põhimõtete rakendamisel võetakse arvesse Beauveria bassiana tüve 203 kohta koostatud läbivaatamisaruande järeldusi, eelkõige selle I ja II liidet.

Üldhindamisel peavad liikmesriigid pöörama erilist tähelepanu järgmisele:

a)

metaboliidi beauveritsiini piirnorm taimekaitsevahendis;

b)

käitlejate ja töötajate kaitse, võttes arvesse, et olenemata tüvest on Beauveria bassiana inimese jaoks potentsiaalne allergeen nii nahale sattudes kui ka sissehingamisel, ning tagades, et kasutustingimuste raames on ette nähtud asjakohaste isikukaitsevahendite kasutamine.

Tootja tagab, et tootmisprotsessi käigus säilitatakse rangelt keskkonnatingimused ja tehakse kvaliteedikontrolli analüüsid, et tagada vastavus mikrobioloogilise saastumise piirnormidele, nagu on osutatud töödokumendis SANCO/12116/2012 (2).

Vajaduse korral hõlmavad kasutustingimused riskivähendusmeetmete võtmist.


(1)  Täiendavad toimeaine identifitseerimisandmed ja toimeaine omadused on esitatud läbivaatamisaruandes.

(2)  https://ec.europa.eu/food/sites/food/files/plant/docs/pesticides_ppp_app-proc_guide_phys-chem-ana_microbial-contaminant-limits.pdf


II LISA

Rakendusmääruse (EL) nr 540/2011 lisa B osasse lisatakse järgmine kanne:

„151

Beauveria bassiana tüvi 203

Registreerimisnumber Madalmaades Utrechtis asuvas kultuuride kogus Centraal Bureau voor Schimmelcultures (Fungal Biodiversity Centre, Institute of the Royal Netherlands Academy of Arts and Sciences): CBS 121097

Ei kohaldata

Beauveritsiini piirnorm: 80 μg/kg valmistootes.

19. aprill 2022

18. aprill 2032

„Lubatakse kasutada üksnes dekoratiivpalmidel.

Määruse (EÜ) nr 1107/2009 artikli 29 lõikes 6 osutatud ühtsete põhimõtete rakendamisel võetakse arvesse Beauveria bassiana tüve 203 kohta koostatud läbivaatamisaruande järeldusi, eelkõige selle I ja II liidet.

Üldhindamisel peavad liikmesriigid pöörama erilist tähelepanu järgmisele:

a)

metaboliidi beauveritsiini piirnorm taimekaitsevahendis;

b)

käitlejate ja töötajate kaitse, võttes arvesse, et olenemata tüvest on Beauveria bassiana inimese jaoks potentsiaalne allergeen nii nahale sattudes kui ka sissehingamisel, ning tagades, et kasutustingimuste raames on ette nähtud asjakohaste isikukaitsevahendite kasutamine.

Tootja tagab, et tootmisprotsessi käigus säilitatakse rangelt keskkonnatingimused ja tehakse kvaliteedikontrolli analüüsid, et tagada vastavus mikrobioloogilise saastumise piirnormidele, nagu on osutatud töödokumendis SANCO/12116/2012 (*1).

Vajaduse korral hõlmavad kasutustingimused riskivähendusmeetmete võtmist.


(*1)  https://ec.europa.eu/food/sites/food/files/plant/docs/pesticides_ppp_app-proc_guide_phys-chem-ana_microbial-contaminant-limits.pdf“


30.3.2022   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 102/6


KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2022/502,

29. märts 2022,

millega muudetakse rakendusmäärust (EL) nr 1321/2013 suitsutuspreparaadi-esmatoote „Scansmoke PB 1110“ loa hoidja nime osas

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 10. novembri 2003. aasta määrust (EÜ) nr 2065/2003 toidus või toidu pinnal kasutatavate või kasutamiseks mõeldud suitsutuspreparaatide kohta, (1) eriti selle artiklit 11,

ning arvestades järgmist:

(1)

Äriühing Azelis Denmark A/S (edaspidi „taotleja“) esitas 1. oktoobril 2021 määruse (EÜ) nr 2065/2003 artikli 11 lõike 1 kohase taotluse, et muuta komisjoni rakendusmääruses (EL) nr 1321/2013 (2) sätestatud suitsutuspreparaadi-esmatoote „Scansmoke PB 1110“ loa hoidja nime.

(2)

Taotleja märkis taotluses, et suitsutuspreparaadi-esmatoote „Scansmoke PB 1110“ luba tuli üle anda äriühingule proFagus GmbH. Oma avalduse põhjendamiseks esitas taotleja tema ja äriühingu proFagus GmbH vahel sõlmitud üleandmislepingu suitsutuspreparaadi-esmatoote „Scansmoke PB 1110“ kohta.

(3)

Kavandatav loa hoidja muutmine on oma olemuselt üksnes administratiivne ning seepärast ei kaasne sellega asjaomase toote uuesti hindamist.

(4)

Seepärast tuleks rakendusmäärust (EL) nr 1321/2013 vastavalt muuta.

(5)

Sujuva ülemineku tagamiseks on asjakohane ette näha, et suitsutuspreparaati-esmatoodet „Scansmoke PB 1110“ ning sellest saadud suitsutuspreparaate ja neid sisaldavat toitu, mis vastavad enne käesoleva määruse jõustumise kuupäeva kehtinud eeskirjadele, võib jätkuvalt turule lasta ja kasutada kuni olemasolevate varude ammendumiseni.

(6)

Käesoleva määrusega ettenähtud meetmed on kooskõlas alalise taime-, looma-, toidu- ja söödakomitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Rakendusmääruse (EL) nr 1321/2013 muutmine

Rakendusmääruse (EL) nr 1321/2013 lisa tabelis muudetakse suitsutuspreparaati-esmatoodet „Scansmoke PB 1110“ käsitlevat kannet järgmiselt:

1)

kolmandas reas „Loa hoidja nimi“ asendatakse sõnad „Azelis Denmark A/S“ sõnadega „proFagus GmbH“;

2)

neljandas reas „Loa hoidja aadress“ asendatakse sõnad „Lundtoftegaardsvej 95, 2800 Lyngby, TAANI“ sõnadega „Uslarer Str. 30, 37194 Bodenfelde, SAKSAMAA“.

Artikkel 2

Üleminekumeetmed

Rakendusmääruse (EL) nr 1321/2013 lisas esitatud suitsutuspreparaati-esmatoodet „Scansmoke PB 1110“, samuti sellest saadud suitsutuspreparaate ning suitsutuspreparaati-esmatoodet või sellest saadud suitsutuspreparaate sisaldavat toitu, mis on toodetud ja märgistatud enne 19. aprilli 2022 kooskõlas enne 19. aprilli 2022 kohaldatavate eeskirjadega, võib jätkuvalt turule lasta ja kasutada kuni olemasolevate varude ammendumiseni.

Artikkel 3

Jõustumine

Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 29. märts 2022

Komisjoni nimel

president

Ursula VON DER LEYEN


(1)  ELT L 309, 26.11.2003, lk 1.

(2)  Komisjoni 10. detsembri 2013. aasta rakendusmäärus (EL) nr 1321/2013, millega kehtestatakse loetelu lubatud suitsutuspreparaatidest-esmatoodetest, mida kasutatakse sellisel kujul toidus või selle pinnal ja/või esmatoodetest saadud suitsutuspreparaatide valmistamiseks (ELT L 333, 12.12.2013, lk 54).


30.3.2022   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 102/8


KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) 2022/503,

29. märts 2022,

millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) 2021/953, et näha alaealiste puhul ette erand ELi digitaalse COVID-tõendi vormis välja antud vaktsineerimistõendite kehtivusajast

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 14. juuni 2021. aasta määrust (EL) 2021/953, millega kehtestatakse koostalitlusvõimeliste COVID-19 vaktsineerimis-, testimis- ja läbipõdemistõendite (ELi digitaalne COVID-tõend) väljaandmise, kontrollimise ja aktsepteerimise raamistik, et hõlbustada vaba liikumist COVID-19 pandeemia ajal, (1) eriti selle artikli 5 lõikeid 2 ja 4,

ning arvestades järgmist:

(1)

Määrusega (EL) 2021/953 on kehtestatud koostalitlusvõimeliste COVID-19 vaktsineerimis-, testimis- ja läbipõdemistõendite (ELi digitaalne COVID-tõend) väljaandmise, kontrollimise ja aktsepteerimise raamistik eesmärgiga hõlbustada tõendi omaja vaba liikumise õiguse kasutamist COVID-19 pandeemia ajal. Samuti aitab määrus järk-järgult ja kooskõlastatult kaotada vaba liikumise piirangud, mille liikmesriigid on liidu õiguse kohaselt SARS-CoV-2 leviku piiramiseks kehtestanud.

(2)

21. detsembril 2021 võttis komisjon vastu määrust (EL) 2021/953 muutva delegeeritud määruse (EL) 2021/2288, (2) millega kehtestatakse vaktsineerimistõenditele reisimise otstarbel standardne kehtivusaeg, milleks on 270 päeva alates esmase vaktsineerimiskuuri lõpetamisest. Selles delegeeritud määruses on sätestatud, et tagamaks koordineeritud lähenemisviisi, ei tohiks liikmesriigid aktsepteerida esmase vaktsineerimiskuuri lõpetamist kinnitavat vaktsineerimistõendit, kui sellel märgitud doosi manustamisest on möödas üle 270 päeva. Samal ajal ei tohi liikmesriigid reisimise otstarbel ette näha kehtivusaega, mis on lühem kui 270 päeva.

(3)

Delegeeritud määrusega (EL) 2021/2288 kehtestatud 270 päeva pikkuse standardse kehtivusaja norme on vaja kohandada alla 18aastaste isikute vaktsineerimistõendite osas. See tuleneb tõendite kehtivusaja reeglistiku uuestihindamisest, nagu on nimetatud kõnealuse delegeeritud määruse põhjenduses 15.

(4)

24. veebruaril 2022 teatas Euroopa Ravimiamet, et tema inimravimite komitee soovituse kohaselt võib COVID-19 vaktsiini Comirnaty tõhustusdoosi manustada vajaduse korral alates 12 eluaastast (3). Inimravimite komitee leidis, et olemasolevad tõendid on piisavad järeldamaks, et noorukitel on immuunvastus tõhustusdoosile vähemalt võrdne immuunvastusega täiskasvanutel. Kättesaadavate andmete põhjal ei ole uusi ohutusprobleeme tuvastatud. 28. veebruaril 2022 võttis komisjon vastu rakendusotsuse, millega muudeti Comirnatyle antud tingimuslikku müügiluba vastavalt (4).

(5)

Euroopa Ravimiameti arvamus toetab riiklikke vaktsineerimiskampaaniaid nendes liikmesriikides, kes otsustavad pakkuda noorukitele tõhustusdoosi. Samal ajal, nagu märkis Euroopa Ravimiamet, tuleb selle üle otsustamisel, kas selles vanuserühmas isikutele tõhustusdoosi pakkuda ja millal seda teha, võtta arvesse selliseid tegureid nagu haiguse levik ja tõenäoline kulg noorematel inimestel, eriti omikronvariandi puhul, teadaolev risk kõrvalnähtude tekkeks, eelkõige müokardiit kui väga harv, kuid raske tüsistus, ning muude kaitsemeetmete ja piirangute olemasolu. Seega peavad igas liikmesriigis vaktsineerimiskampaaniat juhtivad eksperdid andma nõu selle kohta, milline on nende riigi jaoks parim võimalik otsus ja ajastus.

(6)

Haiguste Ennetamise ja Tõrje Euroopa Keskus jõudis oma 8. veebruari 2022. aasta tehnilises aruandes „COVID-19 vaccine effectiveness in adolescents aged 12–17 years and interim public health considerations for administration of a booster dose“ (5) järeldusele, et kättesaadavad uuringud, milles vaadeldi COVID-19 vaktsiini esmavaktsineerimise tõhusust murettekitavast Delta variandist tuleneva nakatumise, sümptomaatilise haigestumise ja raske haigestumise vastu, näitasid, et noorukitel on väga kõrge kaitsetase. Haiguste Ennetamise ja Tõrje Euroopa Keskuse andmetel oli vähe tõendeid noorukite immuunsuse nõrgenemise kohta pärast vaktsineerimist. Kättesaadavate andmete kohaselt vähenes vaktsiini tõhusus sümptomaatilise nakatumise vastu viie kuni kuue kuu möödudes esmase vaktsineerimiskuuri lõpetamisest, kuid tol hetkel puudusid tõendid selle kohta, et nõrgeneb raske haiguse vastane immuunsus. Haiguste Ennetamise ja Tõrje Euroopa Keskuse matemaatiline modelleerimine näitas, et tõhustusdooside manustamine noorukitele ei avalda tõenäoliselt märkimisväärset mõju SARS-CoV-2 levikule elanikkonna tasandil.

(7)

Kui komisjon konsulteeris Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsuse nr 1082/2013/EL (6) artikli 17 alusel loodud terviseohutuse komitee liikmesriikide ekspertidega, leidis suur hulk neist, et isegi kui mõned liikmesriigid otsustavad mitmesuguste Euroopa Ravimiameti esitatud kaalutluste põhjal pakkuda alaealistele tõhustusdoose, on asjakohane jätta alaealised delegeeritud määrusega (EL) 2021/2288 kehtestatud standardse kehtivusaja alt välja. Mitte kõik liikmesriigid ei paku praegu tõhustusdoosi võimalust alla 18-aastastele isikutele.

(8)

Seega peaks standardne kehtivusaeg piirduma 18aastaste ja vanemate isikutega.

(9)

Nagu delegeeritud määrusega (EL) 2021/2288 kehtestatud standardse kehtivusaja puhulgi, tuleks alla 18aastaste isikute suhtes erandit kohaldada kontrolli tasandil, kohandades muu hulgas mobiilirakendusi, mida kasutatakse ELi digitaalsete COVID-tõendite kontrollimiseks. Arvestades, et vaktsineerimistõenditele on kantud tõendi omaja sünnikuupäev, on kontrollimiseks kasutatavate mobiilirakenduste abil võimalik kindlaks määrata, kas standardset kehtivusaega kohaldada või mitte. Erandit tuleks kohaldada isikute suhtes, kes on tõendi kontrollimise päeval alla 18aastased.

(10)

Komisjon peaks jätkama tõendite kehtivusaja reeglistiku toimimise jälgimist ja korrapärast uuestihindamist, et otsustada, kas uue teadusliku tõendusmaterjali alusel on vaja teha kohandusi, muu hulgas tõhustusdoosi manustamist kinnitavate tõendite kehtivusajas.

(11)

Määrust (EL) 2021/953 tuleks seetõttu vastavalt muuta.

(12)

Pidades silmas uusi teaduslikke tõendeid, mis puudutavad tõhustusdooside manustamist alates 12 eluaastast, võttes eelkõige arvesse selliseid tegureid nagu haiguse levik ja tõenäoline kulg noorematel inimestel ning teadaolev risk kõrvalnähtude tekkeks, samuti COVID-19 vaktsiiniga esmavaktsineerimise tõhusust selles vanuserühmas, on tungiva kiireloomulisuse tõttu vaja kasutada määruse (EL) 2021/953 artiklis 13 sätestatud menetlust. Viivitamatute meetmete edasilükkamine suurendaks ohtu, et alaealiste vaktsineerimistõendeid enam ei aktsepteerita nimetatud arengusuundumustest hoolimata. Seepärast tuleb kohaldada määruse (EL) 2021/953 artiklis 13 sätestatud kiirmenetlust.

(13)

Käesolev määrus ei piira liikmesriikide otsuseid, mis puudutavad riiklikke vaktsineerimiskampaaniaid.

(14)

Selleks et jätta käesoleva määruse tehniliseks rakendamiseks piisavalt aega, peaks liikmesriikidel olema võimalus kuni 6. aprillini 2022 kohaldada delegeeritud määrusega (EL) 2021/2288 kehtestatud standardset kehtivusaega ka alla 18aastaste isikute tõendite suhtes.

(15)

Võttes arvesse COVID-19 pandeemiaga seotud olukorra kiireloomulisust, peaks käesolev määrus jõustuma järgmisel päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määruse (EL) 2021/953 lisa punkti 1 alapunkt h asendatakse järgmisega:

„h)

vaktsineerimise kuupäev, st viimase doosi saamise kuupäev (esmase vaktsineerimiskuuri lõpetamist kinnitavat tõendit, mille omaja on vähemalt 18aastane isik, aktsepteeritakse üksnes juhul, kui selle kuuri viimase doosi manustamisest on möödunud maksimaalselt 270 päeva);“.

Artikkel 2

Liikmesriigid võivad kuni 6. aprillini 2022 kohaldada määruse (EL) 2021/953 (mida on muudetud delegeeritud määrusega (EL) 2021/2288) lisa punkti 1 alapunkti h ka alla 18aastaste isikute tõendite suhtes.

Artikkel 3

Käesolev määrus jõustub järgmisel päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 29. märts 2022

Komisjoni nimel

president

Ursula VON DER LEYEN


(1)  ELT L 211, 15.6.2021, lk 1.

(2)  Komisjoni 21. detsembri 2021. aasta delegeeritud määrus (EL) 2021/2288, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2021/953 lisa seoses ELi digitaalse COVID-tõendi vormis välja antud ja esmase vaktsineerimiskuuri läbimist kinnitavate vaktsineerimistõendite kehtivusajaga (ELT L 458, 22.12.2021, lk 459).

(3)  https://www.ema.europa.eu/en/news/ema-recommends-authorisation-booster-doses-comirnaty-12-years-age

(4)  Komisjoni 28. veebruari 2022. aasta rakendusotsus, millega muudetakse otsusega C(2020) 9598(final) inimtervishoius kasutatavale ravimile „Comirnaty - tosinameraan, COVID-19 mRNA vaktsiin (modifitseeritud nukleosiidiga)“ antud tingimustega müügiluba (C(2022) 1351 final).

(5)  https://www.ecdc.europa.eu/sites/default/files/documents/COVID-19-considerations-for-booster-doses-in-adolescents-Feb%202022.pdf

(6)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 22. oktoobri 2013. aasta otsus nr 1082/2013/EL tõsiste piiriüleste terviseohtude kohta ja millega tunnistatakse kehtetuks otsus nr 2119/98/EÜ (ELT L 293, 5.11.2013, lk 1).


30.3.2022   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 102/11


EUROOPA KESKPANGA MÄÄRUS (EL) 2022/504,

25. märts 2022,

millega muudetakse määrust (EL) 2016/445 liidu õiguses sätestatud valikuvõimaluste ja kaalutlusõiguse kasutamise kohta (EKP/2016/4) (EKP/2022/14)

EUROOPA KESKPANGA NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse nõukogu 15. oktoobri 2013. aasta määrust (EL) nr 1024/2013, millega antakse Euroopa Keskpangale eriülesanded seoses krediidiasutuste usaldatavusnõuete täitmise järelevalve poliitikaga (1), eelkõige selle artikli 4 lõiget 3, artiklit 6 ning artikli 9 lõikeid 1 ja 2,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 26. juuni 2013. aasta määrust (EL) nr 575/2013 krediidiasutuste suhtes kohaldatavate usaldatavusnõuete kohta ja määruse (EL) nr 648/2012 muutmise kohta (2), eelkõige selle artikli 400 lõiget 2, artikli 415 lõiget 3, artikli 420 lõiget 2, artikli 428p lõiget 10, artikli 428q lõiget 2, artikli 428aq lõiget 10, artikli 428ar lõiget 2, artikli 467 lõiget 3, artikli 468 lõiget 3 ja artikli 471 lõiget 1,

võttes arvesse komisjoni 10. oktoobri 2014. aasta delegeeritud määrust (EL) 2015/61, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 575/2013 seoses krediidiasutuste suhtes kohaldatava likviidsuskatte nõudega (3), eelkõige selle artikli 12 lõiget 3, artikli 23 lõiget 2 ning artikli 24 lõikeid 4 ja 5,

ning arvestades järgmist:

(1)

Õigusaktidega, mis on kehtestatud pärast Euroopa Keskpanga määruse (EL) 2016/445 (EKP/2016/4) (4) vastu võtmist, on liidu õigusesse sisse toodud teatavad uued valikuvõimalused ja kaalutlusõigused ning muudetud või välja jäetud teatavad liidu õiguses sätestatud valikuvõimalused ja kaalutlusõigused, mida Euroopa Keskpank (EKP) on rakendanud määruses (EL) 2016/445 (EKP/2016/4). Asjaomaste muudatuste kajastamiseks tuleb määrust (EL) 2016/445 (EKP/2016/4) vastavalt muuta.

(2)

Lisaks ei kohaldata määruse (EL) 2016/445 (EKP/2016/4) artikli 9 lõike 3 kohaselt kontsernisiseste riskipositsioonide suhtes riskikontsentratsiooni piirmäära, kui krediidiasutus vastab teatavatele tingimustele. Pärast määruse (EL) 2016/445 (EKP/2016/4) vastu võtmist on kasvanud EKP usaldatavusnõuetest ajendatud mured seoses krediidiasutuste riskipositsioonide kirjendamisega kolmandates riikides asutatud üksuste suhtes. Seetõttu tuleks määruse (EL) 2016/445 (EKP/2016/4) artikli 9 lõike 3 kohaldamisala piirata liidus asutatud üksuste kontsernisiseste riskipositsioonidega.

(3)

Määruse (EL) 2016/445 (EKP/2016/4) artikli 9 lõikeid 3 ja 4 tuleks muuta, et võimaldada krediidiasutustel, kes vastavad kehtestatud tingimustele ning järgivad kehtestatud riskipositsioonide kvantitatiivset piirmäära, kasutada lisaks praegu kättesaadavale täielikule vabastusele ka osalise vabastuse võimalust.

(4)

Kaubanduse rahastamise bilansiväliste kirjetega seotud toodete osas peab EKP vajalikuks võimaldada suuremat paindlikkust väljavoolu määrade kindlaksmääramisel komisjoni delegeeritud määruse (EL) 2015/61 (5) artikli 23 lõike 2 tähenduses. Seetõttu tuleks välja jätta määruse (EL) 2016/445 (EKP2016/4) artiklis 11 sätestatud ühtne 5-protsendiline väljavoolu määr. Selle asemel peaks EKP kaubanduse rahastamise bilansiväliste kirjetega seotud toodete väljavoolu määrad kindlaks määrama sarnaselt teistele delegeeritud määrusega (EL) 2015/61 hõlmatud toodetele ja teenustele, kinnitades asjaomase krediidiasutuse kohaldatavad väljavoolu määrad või kehtestades kõrgema väljavoolu määra, mille ülempiir on 5 %.

(5)

Krediidiasutustele kehtestatud usaldatavusnõuete järjekindla kohaldamise tagamiseks tuleks sätestada üldine poliitika liikmesriigis või kolmandas riigis olulise aktsiaindeksi määratlemiseks delegeeritud määruse (EL) 2015/61 artikli 12 lõike 1 punkti c alapunkti i tähenduses.

(6)

Määruse (EL) nr 575/2013 VI osa IV jaotises sätestatud stabiilse netorahastamise kordaja (net stable funding ratio, NSFR) nõude kehtestamisega antakse pädevatele asutustele volitus kasutada erinevaid uusi, stabiilse netorahastamise kordaja nõudega seotud valikuvõimalusi ja kaalutlusõigust. Määrust (EL) 2016/445 (EKP/2016/4) tuleks seetõttu vastavalt muuta.

(7)

Krediidiasutuste võrdse kohtlemise põhimõtte tagamiseks tuleks määruse (EL) nr 575/2013 VI osa IV jaotise 5. peatükis kirjeldatud valikuvõimalusi ja kaalutlusõigust, mis on seotud stabiilse netorahastamise kordaja nõude kohaldamisega väikestes ja mittekeerukates krediidiasutustes ja investeerimisühingutes, kasutada samal viisil, kui valikuvõimalusi ja kaalutlusõigust, mis on seotud stabiilse netorahastamise kordaja nõude kohaldamisega muudes krediidiasutustes vastavalt määruse (EL) nr 575/2013 VI osa IV jaotise 1. kuni 4. peatükile.

(8)

Teatavad asjaolud on praktikas takistanud kaalutlusõiguse kohaldamist kooskõlas määruse (EL) 2016/445 (EKP/2016/4) artikliga 13, mis võimaldab pädevatel asutustel lubada krediidiasutustel ja investeerimisühingutel kohaldada hoiuste tagamise skeemiga hõlmatud stabiilsetele jaehoiustele 3-protsendilist väljavoolu määra, kui Euroopa Komisjon on selle eelnevalt heaks kiitnud kooskõlas delegeeritud määruse (EL) 2015/61 artikli 24 lõigetega 4 ja 5. Tõendamaks, et delegeeritud määruse (EL) 2015/61 artikli 24 lõikes 5 osutatud hoiuste tagamise skeemiga hõlmatud stabiilsete jaehoiuste väljavoolu määrad jäävad delegeeritud määruse (EL) 2015/61 artiklis 5 osutatud stsenaariumide puhul mis tahes stressiperioodil alla 3 %, on vaja lisatõendeid ja -analüüsi. Kui asjaomased tõendid ja analüüs puuduvad, tuleks üldine põhimõte, mis võimaldab kohaldada 3-protsendilist väljavoolu määra, määrusest (EL) 2016/445 välja jätta.

(9)

EKP on käesoleva määruse osas vastavalt määruse (EL) nr 1024/2013 artikli 4 lõikes 3 ettenähtud menetlusele korraldanud avaliku konsulteerimise.

(10)

EKP järelevalvenõukogu otsus, millega kiidetakse heaks käesoleva määruse vastu võtmise ettepanek, on vastu võetud kooskõlas määruse (EL) nr 1024/2013 artikli 26 lõikega 7.

(11)

Määrust (EL) 2016/445 (EKP/2016/4) tuleks seetõttu vastavalt muuta,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Muudatused

Määrust (EL) 2016/445 (EKP/2016/4) muudetakse järgmiselt:

1)

artikkel 5 jäetakse välja;

2)

artikli 9 lõiked 3 kuni 5 asendatakse järgmistega:

„3.   Määruse (EL) nr 575/2013 artikli 400 lõike 2 punktis c määratletud riskipositsioonide suhtes, mis krediidiasutusel on tekkinud seoses selles punktis osutatud ettevõtjatega, tingimusel et need ettevõtjad on asutatud liidus, ei kohaldata artikli 395 lõiget 1, kui on täidetud selle määruse artikli 400 lõikes 3 sätestatud ning käesoleva määruse I lisas täpsustatud tingimused, tingimusel et need ettevõtjad kuuluvad sama konsolideeritud järelevalve alla vastavalt määrusele (EL) nr 575/2013, Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivile 2002/87/EÜ (*1) või vastavalt kolmandas riigis kehtivatele samaväärsetele eeskirjadele, nagu on täpsustatud käesoleva määruse I lisas.

4.   Määruse (EL) nr 575/2013 artikli 400 lõike 2 punktis d määratletud riskipositsioonide suhtes ei kohaldata artikli 395 lõiget 1, kui on täidetud selle määruse artikli 400 lõikes 3 sätestatud tingimused, mida on täpsustatud käesoleva määruse II lisas.

5.   Määruse (EL) nr 575/2013 artikli 400 lõike 2 punktides e kuni l määratletud riskipositsioonid on täielikult vabastatud või artikli 400 lõike 2 punkti i puhul suurimal lubataval määral vabastatud selle määruse artikli 395 lõike 1 kohaldamisest, kui on täidetud selle määruse artikli 400 lõikes 3 sätestatud tingimused.

(*1)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. detsembri 2002. aasta direktiiv 2002/87/EÜ, milles käsitletakse finantskonglomeraati kuuluvate krediidiasutuste, kindlustusseltside ja investeerimisühingute täiendavat järelevalvet ning millega muudetakse nõukogu direktiive 73/239/EMÜ, 79/267/EMÜ, 92/49/EMÜ, 92/96/EMÜ, 93/6/EMÜ ja 93/22/EMÜ ja Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiive 98/78/EÜ ja 2000/12/EÜ (ELT L 35, 11.2.2003, lk 1).“;"

3)

IV peatüki pealkirja „Likviidsus” alla lisatakse järgmine pealkiri:

I jagu

Likviidsuskatte nõue”;

4)

artiklid 10 ja 11 jäetakse välja;

5)

lisatakse järgmine artikkel 11a:

„Artikkel 11a

Delegeeritud määruse (EL) 2015/61 artikli 12 lõike 1 punkti c alapunkt i: Liikmesriigis või kolmandas riigis olulise aktsiaindeksi määratlemine

Delegeeritud määruse (EL) 2015/61(*) artikli 12 lõike 1 punkti c kohaselt 2B tasandi varadena kvalifitseeruvate aktsiate määratlemisel käsitletakse oluliste aktsiaindeksitena järgmiseid indekseid:

a)

komisjoni rakendusmääruse (EL) 2016/1646 (*2) I lisas loetletud indeksid;

b)

punktis a nimetamata, liikmesriigis või kolmandas riigis oluline aktsiaindeks, mille on käesoleva punkti kohaldamise eesmärgil sellisena määratlenud asjaomase liikmesriigi pädev asutus või kolmanda riigi avaliku sektori asutus;

c)

punktides a ja b nimetamata oluline aktsiaindeks, mis hõlmab asjaomases jurisdiktsioonis tegutsevaid juhtivaid äriühinguid.

(*2)  Komisjoni 13. septembri 2016. aasta rakendusmäärus (EL) 2016/1646, milles sätestatakse rakenduslikud tehnilised standardid seoses põhiindeksite ja tunnustatud börsidega vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EL) nr 575/2013 krediidiasutuste ja investeerimisühingute suhtes kohaldatavate usaldatavusnõuete kohta (ELT L 245, 14.9.2016, lk 5).“;"

6)

IV peatüki artikli 12 alla lisatakse II jagu järgmiselt:

II jagu

Stabiilse netorahastamise kordaja

„Artikkel 12a

Määruse (EL) nr 575/2013 artikli 428p lõige 10: Nõutava stabiilse rahastamise tegurid, mida kohaldatakse bilansiväliste riskipositsioonide suhtes

Kui EKP ei ole kindlaks määranud teistsuguseid nõutava stabiilse rahastamise tegureid, mida tuleb määruse (EL) nr 575(2013 artikli 428p lõike 10 kohaselt kohaldada bilansiväliste riskipositsioonide suhtes, kohaldavad krediidiasutused ja investeerimisühingud määruse (EL) nr 575/2013 VI osa IV jaotise 4. peatükis sätestamata bilansiväliste riskipositsioonide suhtes nõutava stabiilse rahastamise tegureid, mis vastavad delegeeritud määruse (EL) 2015/61 artikli 23 kohaselt seotud toodetele ja teenustele kohaldatavatele väljavoolu määradele likviidsuskatte nõudes.

Artikkel 12b

Määruse (EL) nr 575/2013 artikli 428q lõige 2: Eraldatud varade koormamise perioodi kindlaks määramine

Kui varad on kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 648/2012 (*3) artikli 11 lõikega 3 eraldatud ning krediidiasutus või investeerimisühing ei suuda selliseid varasid vabalt võõrandada, peab krediidiasutus või investeerimisühing neid varasid käsitlema koormatuna perioodi jooksul, mis vastab tähtajale krediidiasutuse või investeerimisühingu klientide puhul, keda selline eraldamisnõue puudutab.

Artikkel 12c

Määruse (EL) nr 575/2013 artikli 428aq lõige 10: Nõutava stabiilse rahastamise tegurid, mida kohaldatakse bilansiväliste riskipositsioonide suhtes

Krediidiasutused ja investeerimisühingud, kellele EKP on andnud loa määruse (EL) nr 575/2013 VI osa IV jaotise 5. peatükis osutatud lihtsustatud stabiilse netorahastamise kordaja kohaldamiseks, peavad järgima artiklis 12a sätestatud meetmeid.

Artikkel 12d

Määruse (EL) nr 575/2013 artikli 428ar lõige 2: Eraldatud varade koormamise perioodi kindlaksmääramine

Krediidiasutused ja investeerimisühingud, kellele EKP on andnud loa määruse (EL) nr 575/2013 VI osa IV jaotise 5. peatükis osutatud stabiilse netorahastamise kordaja arvutamiseks, peavad järgima artiklis 12b sätestatud meetmeid.

(*3)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 4. juuli 2012. aasta määrus (EL) nr 648/2012 börsiväliste tuletisinstrumentide, kesksete vastaspoolte ja kauplemisteabehoidlate kohta (ELT L 201, 27.7.2012, lk 1).“;"

7)

artiklid 13 kuni 16 jäetakse välja;

8)

muudetakse I lisa vastavalt käesoleva määruse lisale.

Artikkel 2

Lõppsätted

Käesolev määrus jõustub viiendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja liikmesriikides vahetult kohaldatav kooskõlas aluslepingutega.

Frankfurt Maini ääres, 25. märts 2022

EKP nõukogu nimel

EKP president

Christine LAGARDE


(1)  ELT L 287, 29.10.2013, lk 63.

(2)  ELT L 176, 27.6.2013, lk 1.

(3)  ELT L 11, 17.1.2015, lk 1.

(4)  Euroopa Keskpanga 14. märtsi 2016. aasta määrus (EL) 2016/445 liidu õiguses sätestatud valikuvõimaluste ja kaalutlusõiguse kasutamise kohta (EKP/2016/4) (ELT L 78, 24.3.2016, lk 60).

(5)  Komisjoni 10. oktoobri 2014. aasta delegeeritud määrus (EL) 2015/61, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 575/2013 seoses krediidiasutuste suhtes kohaldatava likviidsuskatte nõudega (ELT L 11, 17.1.2015, lk 1).


LISA

Määruse (EL) 2016/445 (EKP/2016/4) I lisa muudetakse järgmiselt:

1)

punkti 2 alapunkti a alajaotus ii asendatakse järgmisega:

„ii)

kas kontsernisisesed riskipositsioonid on põhjendatud kontserni rahastamisstruktuuri ja -strateegiaga;“;

2)

punkti 3 alapunkti c alajaotus ii asendatakse järgmisega:

„ii)

kontsernisisesed riskipositsioonid on põhjendatud kontserni rahastamisstruktuuri ja -strateegiaga;“.


OTSUSED

30.3.2022   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 102/16


KOMISJONI RAKENDUSOTSUS (EL) 2022/505,

23. märts 2022,

milles käsitletakse Hiina Rahvavabariigist pärit teatavate jalgrattaosade suhtes kehtestatud laiendatud dumpinguvastasest tollimaksust vabastamist vastavalt määrusele (EÜ) nr 88/97

(teatavaks tehtud numbri C(2022) 1693 all)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 8. juuni 2016. aasta määrust (EL) 2016/1036 kaitse kohta dumpinguhinnaga impordi eest riikidest, mis ei ole Euroopa Liidu liikmed, (1) eriti selle artikli 13 lõiget 4,

võttes arvesse nõukogu 10. jaanuari 1997. aasta määrust (EÜ) nr 71/97, millega laiendatakse Hiina Rahvavabariigist pärit jalgrataste suhtes määrusega (EMÜ) nr 2474/93 kehtestatud lõplikku dumpinguvastast tollimaksu teatavate Hiina Rahvavabariigist pärit jalgrattaosade impordile ning kehtestatakse laiendatud tollimaks vastavalt määrusele (EÜ) nr 703/96 registreeritud impordi suhtes, (2) eriti selle artiklit 3,

võttes arvesse komisjoni 20. jaanuari 2020. aasta rakendusmäärust (EL) 2020/45, millega muudetakse rakendusmäärust (EL) 2019/1379 seoses nõukogu määrusega (EÜ) nr 71/97 Hiinast pärit jalgrataste ja teatud jalgrattaosade impordi suhtes kehtestatud dumpinguvastase tollimaksu laiendamisega, (3)

võttes arvesse komisjoni 20. jaanuari 1997. aasta määrust (EÜ) nr 88/97 Hiina Rahvavabariigist pärit teatud jalgrattaosade impordi vabastamise kohta nõukogu määrusega (EMÜ) nr 2474/93 kehtestatud dumpinguvastase tollimaksu nõukogu määrusega (EÜ) nr 71/97 kehtestatud laiendamisest, (4) eriti selle artikleid 4–7,

olles teavitanud liikmesriike

ning arvestades järgmist:

(1)

Hiina Rahvavabariigist (edaspidi „Hiina“) pärit oluliste jalgrattaosade impordi suhtes kohaldatakse dumpinguvastast tollimaksu (edaspidi „laiendatud tollimaks“), kuna määrusega (EÜ) nr 71/97 laiendati Hiinast pärit jalgrataste impordi suhtes kehtestatud dumpinguvastast tollimaksu.

(2)

Määruse (EÜ) nr 71/97 artikli 3 kohaselt on komisjonil õigus võimaldada vabastust oluliste jalgrattaosade impordi suhtes kehtestatud tollimaksust, kui sellega ei hoita kõrvale kõnealusest dumpinguvastasest tollimaksust.

(3)

Nimetatud rakendusmeetmed on sätestatud määruses (EÜ) nr 88/97, millega on kehtestatud vabastamise kord (edaspidi „tollimaksust vabastamise määrus“).

(4)

Selle alusel on komisjon laiendatud tollimaksust vabastanud mitu jalgrataste kokkupanekuga tegelevat ettevõtjat (edaspidi „tollimaksust vabastatud isikud“).

(5)

Vastavalt tollimaksust vabastamise määruse artikli 16 lõikele 2 on komisjon avaldanud Euroopa Liidu Teatajas tollimaksust vabastatud isikute järjestikused loetelud (5).

(6)

Komisjoni uusim rakendusotsus (EL) 2022/403, (6) milles käsitletakse tollimaksust vabastamist vastavalt tollimaksust vabastamise määrusele, võeti vastu 3. märtsil 2022.

(7)

Käesolevas otsuses on kasutatud tollimaksust vabastamise määruse artiklis 1 sätestatud mõisteid.

1.   TOLLIMAKSUST VABASTAMISE TAOTLUSED

(8)

Ajavahemikul 29. august 2019 – 1. juuli 2021 sai komisjon tabelites 1 ja 2 nimetatud isikutelt tollimaksust vabastamise taotlused koos teabega, mille alusel saab määrata kindlaks, kas need taotlused on tollimaksust vabastamise määruse artikli 4 kohaselt vastuvõetavad.

(9)

Tollimaksuvabastust taotlenud isikutele pakuti võimalust esitada märkusi komisjoni järelduste kohta seoses nende taotluste vastuvõetavusega.

(10)

Enne otsuse tegemist taotluste põhjendatuse kohta peatati kooskõlas tollimaksust vabastamise määruse artikli 5 lõikega 1 tabelites 1 ja 2 nimetatud vabastust taotlenud isikute poolt vabaks ringluseks deklareeritud oluliste jalgrattaosade impordilt laiendatud tollimaksu maksmine alates päevast, mil komisjon sai kätte nende taotlused.

2.   TOLLIMAKSUST VABASTAMISE HEAKSKIITMINE

(11)

Tabelis 1 nimetatud isiku taotlus on sisuliselt läbivaadatud.

Tabel 1

TARICi lisakood

Nimi

Aadress

C527

FIRMA ADAM Ziętek

Muchy 56, 63–524 Czajków, Poola

(12)

Komisjon tegi uurimise käigus kindlaks, et Hiinast pärit osade väärtus jäi alla 60 % kõigi tabelis 1 nimetatud isiku kokku pandud jalgrataste osade koguväärtusest.

(13)

Sellest järeldas komisjon, et ettevõtja FIRMA ADAM Ziętek kokkupanekutoimingud jäävad määruse (EL) 2016/1036 artikli 13 lõike 2 kohaldamisalast välja.

(14)

Seega vastab tabelis 1 nimetatud isik tollimaksust vabastamise määruse artikli 7 lõike 1 kohaselt laiendatud tollimaksust vabastamise tingimustele.

(15)

Kooskõlas tollimaksust vabastamise määruse artikli 7 lõikega 2 peaks vabastus jõustuma alates taotluse kättesaamise kuupäevast. Seepärast tuleks laiendatud tollimaksust tulenev vabastust taotleva isiku tollivõlg lugeda samast kuupäevast alates kehtetuks.

(16)

Huvitatud isikule tehti taotluse sisulise läbivaatamise tulemused teatavaks ja talle pakuti võimalust esitada märkusi.

(17)

Tollimaksust vabastatakse ainult tabelisse 1 kantud isikud ja kui andmed, mille tollimaksust vabastatud isik on vabastuse saamiseks esitanud (näiteks nimi, õiguslik vorm või aadress või kui on loodud uus kokkupanekuga tegelev ettevõte), muutuvad, tuleb tal sellest kohe komisjonile teatada (7).

(18)

Andmete, sealhulgas kokkupanekuga seotud tegevuse muutumise korral tuleb tollimaksust vabastatud isikul sellest teada anda, et komisjon saaks vajaduse korral andmeid uuendada.

3.   UURIMISALUSTE ISIKUTE SUHTES KOHALDATAV TOLLIMAKSUDE MAKSMISE PEATAMINE

(19)

Tabelis 2 nimetatud isikute taotluste sisuline läbivaatamine on praegu käimas. Kuni taotluste kohta otsuse tegemiseni on kõnealuste isikute laiendatud tollimaksu tasumine peatatud.

(20)

Kuna peatamist kohaldatakse ainult nende isikute suhtes, kes on kantud tabelisse 2, tuleb vabastatud isikul kohe komisjonile (8) teatada, kui tema andmed (näiteks nimi, õiguslik vorm või aadress või kui on loodud uus kokkupanekuga tegelev ettevõte) muutuvad.

(21)

Andmete, sealhulgas kokkupanekuga seotud tegevuse muutumise korral tuleb asjaomasel isikul sellest teada anda, et komisjon saaks vajaduse korral andmeid uuendada.

Tabel 2

TARICi lisakood

Nimi

Aadress

C557

Berria Bike SL

Calle Blasco de Garay 19, 02600 Villarrobledo, Hispaania

C559

Northtec sp. z.o.o.

ul. Dworcowa 15a, 43–502 Czechowice-Dziedzice, Poola

C560

Giant Gyártó Hungary Kft.

Jedlik Ányos utca 1, 3200 Gyöngyös, Ungari

C492

MOTOKIT Veiculos e Acessórios Lda

Rua Alto do Vale do Grou 36 3750-870 Borralha/Águeda, Portugal

C609

Nextbike GmbH

Erich-Zeigner-Allee 69–73 04229 Leipzig, Saksamaa

C720

Propain Bicycles GmbH

Schachenstraße 39, 88267 Vogt, Saksamaa

4.   NENDE ISIKUTE ANDMETE UUENDAMINE, KES ON TOLLIMAKSUST VABASTATUD VÕI KELLE TOLLIMAKSU MAKSMINE ON PEATATUD

(22)

Ajavahemikul 31. märtsist kuni 7. maini 2021 teatasid tabelis 3 loetletud tollimaksust vabastatud või peatatud tollimaksuga isikud komisjonile oma andmete (nimi, õiguslik vorm, aadress) muutumisest. Pärast esitatud teabe läbivaatamist jõudis komisjon järeldusele, et need muudatused ei mõjuta kokkupaneku käsitust seoses tollimaksust vabastamise määruses sätestatud tollimaksust vabastamise või maksmise peatamise nõuetega.

(23)

See ei mõjuta nende isikute vabastamist laiendatud tollimaksust või selle tollimaksu peatamist vastavalt tollimaksust vabastamise määruse artikli 5 lõikele 1 või artikli 7 lõikele 1, kuid nende andmeid tuleks uuendada.

Tabel 3

TARICi lisakood

Vanad andmed

Muudatus

A168

EGC S.r.l.

Via Fontana 18,

45021 Milano, Itaalia

Selle tollimaksust vabastatud isiku uus aadress on:

Corso Ventidue Marzo 32/1

20135 Milano (MI), Itaalia

8085

Oxyprod S.r.l.

Via G. Morone 4

20121 Milano (MI). Itaalia

Selle tollimaksust vabastatud isiku uus nimi ja aadress on:

Decathlon Produzione Italia S.r.l.

Via Buonarroti 39

20145 Milano (MI), Itaalia

C492

MOTOKIT Veiculos e Acessórios S.A.

Rua Padre Vicente Maria da Rocha 448, 1° Esq.,

3840-453 Vagos, Portugal

Selle peatatud maksuga isiku uus õiguslik vorm ja aadress on:

MOTOKIT Veiculos e Acessórios Lda

Rua Alto do Vale do Grou 36

3750-870 Borralha/Águeda, Portugal

5.   TOLLIMAKSUST VABASTAMISE TAOTLUSED, MIS TUNNISTATI VASTUVÕETAMATUKS

(24)

Tabelis 4 nimetatud isikud esitasid tollimaksust vabastamise taotlused, mis tunnistati vastuvõetamatuks tollimaksust vabastamise määruse artikli 4 lõike 4 tähenduses, kuna need ei vastanud nimetatud määruse artikli 4 lõigetes 1 ja 2 sätestatud tingimustele.

Tabel 4

Nimi

Aadress

Bicicletas Mendiz S.A.

Zuazobidea 22, (P.I. Jundiz) - 01015 Vitoria-Gasteiz, Hispaania

MK Bicycles GmbH

Krugbäckerstraße 16 - 56424 Mogendorf, Saksamaa

Smart Urban Mobility B.V.

Contactweg 26, 1014BH Amsterdam, Madalmaad

UW Werkmaatschappij B.V.

Postbus 9255, 3506GG Utrecht, Madalmaad

(25)

Tabelis 4 nimetatud isikutele tehti komisjoni järeldused teatavaks ja neile pakuti võimalust esitada märkusi.

(26)

Ettevõtjad UW Werkmaatschappij B.V. ja Smart Urban Mobility B.V. ei esitanud komisjoni järelduste kohta märkusi.

(27)

Märkusi esitasid ettevõtjad Bicicletas Mendiz SA ja MK Bicycles GmbH, kes esitasid uusi dokumente ja argumente ning palusid komisjonil tagasilükkamine nende alusel läbi vaadata.

(28)

Pärast nende dokumentide ja argumentide analüüsi jõudis komisjon järeldusele, et need ei anna alust varasemate järelduste muutmise taotlust rahuldada. Seega jäid need tollimaksust vabastamise taotlused vastu võtmata.

(29)

Isikutele tehti komisjoni järeldused teatavaks ja neile pakuti võimalust esitada märkusi. Märkusi ei esitatud.

6.   ISIKUD, KELLE TOLLIMAKSUVABASTUS TÜHISTATAKSE

(30)

Ajavahemikul 25. märtsist kuni 28. oktoobrini 2021 sai komisjon teateid kahe tabelis 5 nimetatud tollimaksust vabastatud isiku ja nende tegevuse lõpetamise kohta.

(31)

Sachsenring Bike Manufaktur GmbH lõpetas tegevuse 12. jaanuaril 2021 maksejõuetuse tõttu ja 27. jaanuaril 2021 lõpetas tegevuse Cicli Cinzia srl.

(32)

Komisjon leiab, et heast juhtimistavast lähtudes tuleks ettevõtja Sachsenring Bike Manufaktur GmbH tollimaksuvabastus tühistada alates 12. jaanuarist 2021 ja Cicli Cinzia srl oma alates 27. jaanuarist 2021.

(33)

Tabelis 5 nimetatud isikutele tehti komisjoni järeldused teatavaks ja neile pakuti võimalust esitada märkusi.

(34)

Sachsenring Bike Manufaktur GmbH komisjoni järelduste kohta märkusi ei esitanud.

(35)

Cicli Cinzia srl esitas märkused ja palus komisjonil tollimaksuvabastuse tühistamise läbi vaadata.

(36)

Pärast selle taotluse analüüsi jõudis komisjon järeldusele, et esitatud põhjenduste alusel ei ole vaja varasemaid järeldusi ümber hinnata. Seepärast tunnistati see tollimaksuvabastus kehtetuks ja sellest teavitati ka asjaomast isikut.

Tabel 5

TARICi lisakood

Nimi

Aadress

8009

Sachsenring Bike Manufaktur GmbH

Kyselhäuser Straße 23

06526 Sangerhausen, Saksamaa

8066

Cicli Cinzia srl

Via Lombardia 48, Osteria Grande

40060 Castel San Pietro Terme, Itaalia

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Käesoleva artikli tabelis nimetatud isik vabastatakse määrusega (EÜ) nr 71/97 Hiina Rahvavabariigist pärit teatavate jalgrattaosade impordile kehtestatud ja nõukogu määrusega (EMÜ) nr 2474/93 (9) Hiina Rahvavabariigist pärit jalgrataste impordile laiendatud lõplikust dumpinguvastasest tollimaksust.

Vastavalt määruse (EÜ) nr 88/97 artikli 7 lõikele 2 jõustub vabastus alates asjaomase isiku taotluse kättesaamise kuupäevast. See kuupäev on esitatud veerus „Jõustumise kuupäev“.

Vabastust kohaldatakse ainult käesoleva artikli tabelis nimetatud isiku suhtes.

Tollimaksust vabastatud isikul tuleb kohe komisjonile teatada, kui tema nimi või aadress või kokkupanekuga seotud tegevus muutub, ja esitada asjakohane teave.

Maksust vabastatud isik

TARICi lisakood

Nimi

Aadress

Jõustumise kuupäev

C527

FIRMA ADAM Ziętek

Muchy 56

63–524 Czajków, Poola

29.8.2019

Artikkel 2

Käesoleva artikli tabelis nimetatud isikud on vastavalt määruse (EÜ) nr 88/97 artiklile 6 uurimisalused isikud.

Laiendatud dumpinguvastase tollimaksu maksmise peatamine vastavalt määruse (EÜ) nr 88/97 artiklile 5 jõustub alates asjaomaste isikute taotluste kättesaamise kuupäevast. Need kuupäevad on esitatud veerus „Jõustumise kuupäev“.

Maksmise peatamist kohaldatakse ainult nende uurimisaluste isikute suhtes, kellele on käesoleva artikli tabelis konkreetselt viidatud.

Uurimisalused isikud teavitavad komisjoni viivitamata kõigist muudatustest kokkupanekuga seotud tegevuses, mis on peatamistingimustega seotud, ning esitavad komisjonile kogu asjakohase tõendava teabe. Need muudatused hõlmavad muudatusi isikute nimedes, tegevuses, õiguslikus vormis, aadressides, kuid ei piirdu loetletuga.

Uurimisalused isikud

TARICi lisakood

Nimi

Aadress

Jõustumise kuupäev

C557

Berria Bike SL

Calle Blasco de Garay 19,

02600 Villarrobledo, Hispaania

27.7.2020

C559

Northtec sp. z.o.o.

ul. Dworcowa 15a,

43–502 Czechowice-Dziedzice, Poola

27.7.2020

C560

Giant Gyártó Hungary Kft.

Jedlik Ányos utca 1,

3200 Gyöngyös, Ungari

15.7.2020

C492

MOTOKIT Veiculos e Acessórios Lda

Rua Alto do Vale do Grou 36

3750-870 Borralha/Águeda, Portugal

25.9.2020

C609

Nextbike GmbH

Erich-Zeigner-Allee 69–73

04229 Leipzig, Saksamaa

25.11.2020

C720

Propain Bicycles GmbH

Schachenstraße 39,

88267 Vogt, Saksamaa

1.7.2021

Artikkel 3

Uued andmed käesoleva artikli tabelis nimetatud tollimaksust vabastatud isikute ja peatatud tollimaksuga isikute kohta on esitatud veerus „Uued andmed“. Nende andmete uuendamine jõustub tabeli veerus „Jõustumise kuupäev“ osutatud kuupäevadel.

Tollimaksust vabastatud isikutele või peatatud tollimaksuga isikutele varem antud TARICi lisakoodid, mis on esitatud veerus „TARICi lisakood“, jäävad samaks.

Tollimaksust vabastatud isikud ja peatatud tollimaksuga isikud, kelle andmeid uuendatakse

TARICi lisakood

Vanad andmed

Uued andmed

Jõustumise kuupäev

8085

Oxyprod S.r.l.

Via G. Morone 4

20121 Milano (MI), Itaalia

Decathlon Produzione Italia S.r.l.

Via Buonarroti 39

20145 Milano (MI), Itaalia

3.6.2015 (nimemuutus);

20.4.2021 (aadressi muutus)

A168

EGC S.r.l.

Via Fontana 18,

Milano 45021 (MI), Itaalia

EGC S.r.l.

Corso Ventidue Marzo 32/1

20135 Milano (MI), Itaalia

31.3.2021

C492

MOTOKIT Veiculos e Acessórios S.A.

Rua Padre Vicente Maria da Rocha 448, 1° Esq.,

3840-453 Vagos, Portugal

MOTOKIT Veiculos e Acessórios Lda

Rua Alto do Vale do Grou 36

3750-870 Borralha/Águeda, Portugal

7.5.2021

Artikkel 4

Käesoleva artikli tabelis nimetatud isikute esitatud tollimaksust vabastamise taotlused ei ole vastuvõetavad ja need lükatakse vastavalt määruse (EÜ) nr 88/97 artikli 4 lõikele 4 tagasi.

Tagasilükkamine jõustub tabeli veerus „Jõustumise kuupäev“ osutatud kuupäevadel.

Isikud, kelle tollimaksust vabastamise taotlus lükatakse tagasi

Nimi

Aadress

Jõustumise kuupäev

Bicicletas Mendiz SA

Zuazobidea 22, (P.I. Jundiz) - 01015 Vitoria-Gasteiz, Hispaania

5.5.2021

MK Bicycles GmbH

Krugbäckerstraße 16 - 56424 Mogendorf, Saksamaa

14.6.2021

Smart Urban Mobility BV

Contactweg 26, 1014BH Amsterdam, Madalmaad

17.6.2021

UW Werkmaatschappij B.V.

Postbus 9255, 3506GG Utrecht, Madalmaad

12.11.2021

Artikkel 5

Käesoleva artikli tabelis nimetatud isikute vabastus laiendatud tollimaksu tasumisest tühistatakse.

Tühistamine jõustub tabeli veerus „Jõustumise kuupäev“ osutatud kuupäeval.

Isikud, kelle tollimaksuvabastus tühistatakse

TARICi lisakood

Nimi

Aadress

Jõustumise kuupäev

8009

Sachsenring Bike Manufaktur GmbH

Kyselhäuser Straße 23,

06526 Sangerhausen, Saksamaa

12.1.2021

8066

Cicli Cinzia srl

Via Lombardia 48, Osteria Grande

40060 Castel San Pietro Terme, Itaalia

27.1.2021

Artikkel 6

Käesolev otsus adresseeritakse liikmesriikidele ja artiklites 1–5 nimetatud isikutele ning avaldatakse Euroopa Liidu Teatajas.

Brüssel, 23. märts 2022

Komisjoni nimel

juhtiv asepresident

Valdis DOMBROVSKIS


(1)  ELT L 176, 30.6.2016, lk 21.

(2)  EÜT L 16, 18.1.1997, lk 55.

(3)  ELT L 16, 21.1.2020, lk 7.

(4)  EÜT L 17, 21.1.1997, lk 17.

(5)  EÜT C 45, 13.2.1997, lk 3; EÜT C 112, 10.4.1997, lk 9; EÜT C 220, 19.7.1997, lk 6; EÜT L 193, 22.7.1997, lk 32; EÜT L 334, 5.12.1997, lk 37; EÜT C 378, 13.12.1997, lk 2; EÜT C 217, 11.7.1998, lk 9; EÜT C 37, 11.2.1999, lk 3; EÜT C 186, 2.7.1999, lk 6; EÜT C 216, 28.7.2000, lk 8; EÜT C 170, 14.6.2001, lk 5; EÜT C 103, 30.4.2002, lk 2; ELT C 35, 14.2.2003, lk 3; ELT C 43, 22.2.2003, lk 5; ELT C 54, 2.3.2004, lk 2; ELT L 343, 19.11.2004, lk 23; ELT C 299, 4.12.2004, lk 4; ELT L 17, 21.1.2006, lk 16; ELT L 313, 14.11.2006, lk 5; ELT L 81, 20.3.2008, lk 73; ELT C 310, 5.12.2008, lk 19; ELT L 19, 23.1.2009, lk 62; ELT L 314, 1.12.2009, lk 106; ELT L 136, 24.5.2011, lk 99; ELT L 343, 23.12.2011, lk 86; ELT L 119, 23.4.2014, lk 67; ELT L 132, 29.5.2015, lk 32; ELT L 331, 17.12.2015, lk 30; ELT L 47, 24.2.2017, lk 13; ELT L 79, 22.3.2018, lk 31; ELT L 171, 26.6.2019, lk 117; ELT L 138, 30.4.2020, lk 8; ELT L 158, 20.5.2020, lk 7; ELT L 325, 7.10.2020, lk 74, ELT L 140, 23.4.2021, lk 1, ELT L 83, 10.3.2022, lk 39.

(6)  Komisjoni 3. märtsi 2022. aasta rakendusotsus (EL) 2022/403, milles käsitletakse Hiina Rahvavabariigist pärit teatud jalgrattaosade suhtes kehtestatud laiendatud dumpinguvastasest tollimaksust vabastamist vastavalt määrusele (EÜ) nr 88/97 (ELT L 83, 10.3.2022, lk 39.)

(7)  Teade soovitatakse saata e-postiga aadressil TRADE-BICYCLE-PARTS@ec.europa.eu.

(8)  Teade soovitatakse saata e-postiga aadressil TRADE-BICYCLE-PARTS@ec.europa.eu.

(9)  Nõukogu 8. septembri 1993. aasta määrus (EMÜ) nr 2474/93 lõpliku dumpinguvastase tollimaksu kehtestamise kohta Hiina Rahvavabariigist pärinevate jalgrataste impordile ühendusse ja ajutise dumpinguvastase tollimaksu lõpliku sissenõudmise kohta (EÜT L 228, 9.9.1993, lk 1).


30.3.2022   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 102/24


KOMISJONI OTSUS (EL) 2022/506,

29. märts 2022,

millega muudetakse Euroopa Liidu ja Monaco Vürstiriigi vahelise rahaküsimusi käsitleva lepingu A lisa

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Liidu ja Monaco Vürstiriigi vahel 29. novembril 2011 sõlmitud rahaküsimusi käsitlevat lepingut, (1) eriti selle artikli 11 lõiget 3,

ning arvestades järgmist:

(1)

Euroopa Liidu ja Monaco Vürstiriigi vahelise rahaküsimusi käsitleva lepingu (edaspidi „rahaküsimusi käsitlev leping“) artikli 11 lõikes 2 on sätestatud, et Monaco Vürstiriik kohaldab samu eeskirju kui need, mis Prantsuse Vabariik on vastu võtnud selleks, et võtta üle krediidiasutuste tegevust ja usaldatavusnõuete kohast reguleerimist ning makse- ja väärtpaberiarveldussüsteemide süsteemsete riskide ennetamist käsitlevad liidu õigusaktid, mis on esitatud A lisas.

(2)

Vastavalt rahaküsimusi käsitleva lepingu artikli 11 lõikele 3 peab komisjon A lisa ajakohastama iga kord, kui asjaomaste õigusaktide tekste muudetakse ja kui Euroopa Liit võtab vastu uue teksti.

(3)

Euroopa Liit on võtnud vastu uusi tekste ja A lisas osutatud tekste on muudetud.

(4)

Rahaküsimusi käsitleva lepingu A lisa tuleks seetõttu vastavalt muuta,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Euroopa Liidu ja Monaco Vürstiriigi vahelise rahaküsimusi käsitleva lepingu A lisa asendatakse käesoleva otsuse lisas esitatud tekstiga.

Artikkel 2

Käesolev otsus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Brüssel, 29. märts 2022

Komisjoni nimel

president

Ursula VON DER LEYEN


(1)  ELT C 23, 28.1.2012, lk 13.


LISA

„A LISA

 

Krediidiasutuste tegevust ja kontrolli ning makse- ja väärtpaberiarveldussüsteemide süsteemsete riskide ennetamist käsitlevad õigusaktid

1

Krediidiasutuste suhtes kohaldatavad sätted

Nõukogu 8. detsembri 1986. aastadirektiiv 86/635/EMÜ pankade ja muude rahaasutuste raamatupidamise aastaaruannete ja konsolideeritud aruannete kohta (EÜT L 372, 31.12.1986, lk 1).

 

Muudetud järgmiste õigusaktidega.

2

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 27. septembri 2001. aasta direktiiv 2001/65/EÜ, millega muudetakse direktiive 78/660/EMÜ, 83/349/EMÜ ja 86/635/EMÜ seoses teatavat liiki äriühingute ning pankade ja muude finantseerimisasutuste raamatupidamise aastaaruannete ja konsolideeritud aastaaruannete hindamisnormidega (EÜT L 283, 27.10.2001, lk 28).

3

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 18. juuni 2003. aasta direktiiv 2003/51/EÜ, millega muudetakse direktiive 78/660/EMÜ, 83/349/EMÜ, 86/635/EMÜ ja 91/674/EMÜ teatud tüüpi äriühingute, pankade ning teiste finantsasutuste ja kindlustusseltside raamatupidamise aastaaruannete ja konsolideeritud aastaaruannete kohta (ELT L 178, 17.7.2003, lk 16).

4

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 14. juuni 2006. aasta direktiiv 2006/46/EÜ, millega muudetakse nõukogu direktiivi 78/660/EMÜ, mis käsitleb teatavat liiki äriühingute raamatupidamise aastaaruandeid, direktiivi 83/349/EMÜ, mis käsitleb konsolideeritud aruandeid, direktiivi 86/635/EMÜ pankade ja muude rahaasutuste raamatupidamise aastaaruannete ja konsolideeritud aruannete kohta ning direktiivi 91/674/EMÜ kindlustusseltside raamatupidamise aastaaruannete ja konsolideeritud aruannete kohta (ELT L 224, 16.8.2006, lk 1).

5

Nõukogu 13. veebruari 1989. aastadirektiiv 89/117/EMÜ väljaspool asjaomast liikmesriiki asuva peakontoriga krediidiasutuste ja finantseerimisasutuste liikmesriikides asutatud filiaalide kohustuse kohta avaldada oma aasta raamatupidamisdokumendid (EÜT L 44, 16.2.1989, lk 40).

6

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 19. mai 1998. aastadirektiiv 98/26/EÜ arvelduse lõplikkuse kohta makse- ja väärtpaberiarveldussüsteemides (EÜT L 166, 11.6.1998, lk 45).

 

Muudetud järgmiste õigusaktidega.

7

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 6. mai 2009. aasta direktiiv 2009/44/EÜ, millega muudetakse direktiivi 98/26/EÜ arvelduse lõplikkuse kohta makse- ja väärtpaberiarveldussüsteemides ja direktiivi 2002/47/EÜ finantstagatiskokkulepete kohta seoses omavahel ühendatud süsteemide ja krediidinõuetega (ELT L 146, 10.6.2009, lk 37).

8

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 24. novembri 2010. aasta direktiiv 2010/78/EL, millega muudetakse direktiive 98/26/EÜ, 2002/87/EÜ, 2003/6/EÜ, 2003/41/EÜ, 2003/71/EÜ, 2004/39/EÜ, 2004/109/EÜ, 2005/60/EÜ, 2006/48/EÜ, 2006/49/EÜ ja 2009/65/EÜ seoses Euroopa Järelevalveasutusele (Euroopa Pangandusjärelevalve), Euroopa Järelevalveasutusele (Euroopa Kindlustus- ja Tööandjapensionidejärelevalve) ning Euroopa Järelevalveasutusele (Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve) antud volitustega (ELT L 331, 15.12.2010, lk 120).

9

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 4. juuli 2012. aasta määrus (EL) nr 648/2012 börsiväliste tuletisinstrumentide, kesksete vastaspoolte ja kauplemisteabehoidlate kohta (ELT L 201, 27.7.2012, lk 1).

10

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 23. juuli 2014. aasta määrus (EL) nr 909/2014, mis käsitleb väärtpaberiarvelduse parandamist Euroopa Liidus ja väärtpaberite keskdepositooriume ning millega muudetakse direktiive 98/26/EÜ ja 2014/65/EL ning määrust (EL) nr 236/2012 (ELT L 257, 28.8.2014, lk 1).

11

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 20. mai 2019. aasta direktiiv (EL) 2019/879, millega muudetakse direktiivi 2014/59/EL seoses krediidiasutuste ja investeerimisühingute kahjumikatmis- ja rekapitaliseerimisvõimega ning direktiivi 98/26/EÜ (ELT L 150, 7.6.2019, lk 296), ning vajaduse korral asjaomased teise tasandi meetmed

12

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 4. aprilli 2001. aastadirektiiv 2001/24/EÜ krediidiasutuste saneerimise ja likvideerimise kohta (EÜT L 125, 5.5.2001, lk 15).

 

Muudetud järgmise õigusaktiga.

13

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 15. mai 2014. aasta direktiiv 2014/59/EL, millega luuakse krediidiasutuste ja investeerimisühingute finantsseisundi taastamise ja kriisilahenduse õigusraamistik ning muudetakse nõukogu direktiivi 82/891/EMÜ ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiive 2001/24/EÜ, 2002/47/EÜ, 2004/25/EÜ, 2005/56/EÜ, 2007/36/EÜ, 2011/35/EL, 2012/30/EL ja 2013/36/EL ning määruseid (EL) nr 1093/2010 ja (EL) nr 648/2012 (ELT L 173, 12.6.2014, lk 190).

14

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 6. juuni 2002. aastadirektiiv 2002/47/EÜ finantstagatiskokkulepete kohta (EÜT L 168, 27.6.2002, lk 43).

 

Muudetud järgmiste õigusaktidega.

15

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 6. mai 2009. aasta direktiiv 2009/44/EÜ, millega muudetakse direktiivi 98/26/EÜ arvelduse lõplikkuse kohta makse- ja väärtpaberiarveldussüsteemides ja direktiivi 2002/47/EÜ finantstagatiskokkulepete kohta seoses omavahel ühendatud süsteemide ja krediidinõuetega (ELT L 146, 10.6.2009, lk 37).

16

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 15. mai 2014. aasta direktiiv 2014/59/EL, millega luuakse krediidiasutuste ja investeerimisühingute finantsseisundi taastamise ja kriisilahenduse õigusraamistik ning muudetakse nõukogu direktiivi 82/891/EMÜ ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiive 2001/24/EÜ, 2002/47/EÜ, 2004/25/EÜ, 2005/56/EÜ, 2007/36/EÜ, 2011/35/EL, 2012/30/EL ja 2013/36/EL ning määruseid (EL) nr 1093/2010 ja (EL) nr 648/2012 (ELT L 173, 12.6.2014, lk 190).

17

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. detsembri 2020. aasta määrus (EL) 2021/23 kesksete vastaspoolte finantsseisundi taastamise ja kriisilahenduse raamistiku kohta ning millega muudetakse määruseid (EL) nr 1095/2010, (EL) nr 648/2012, (EL) nr 600/2014, (EL) nr 806/2014 ja (EL) 2015/2365 ning direktiive 2002/47/EÜ, 2004/25/EÜ, 2007/36/EÜ, 2014/59/EL ja (EL) 2017/1132 (ELT L 22, 22.1.2021, lk 1).

18

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. detsembri 2002. aastadirektiiv 2002/87/EÜ, milles käsitletakse finantskonglomeraati kuuluvate krediidiasutuste, kindlustusseltside ja investeerimisühingute täiendavat järelevalvet ning millega muudetakse nõukogu direktiive 73/239/EMÜ, 79/267/EMÜ, 92/49/EMÜ, 92/96/EMÜ, 93/6/EMÜ ja 93/22/EMÜ ja Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiive 98/78/EÜ ja 2000/12/EÜ (ELT L 35, 11.2.2003, lk 1), ning vajaduse korral asjaomased teise tasandi meetmed

 

Muudetud järgmiste õigusaktidega.

19

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 9. märtsi 2005. aasta direktiiv 2005/1/EÜ, millega muudetakse nõukogu direktiive 73/239/EMÜ, 85/611/EMÜ, 91/675/EMÜ, 92/49/EMÜ ja 93/6/EMÜ, Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiive 94/19/EÜ, 98/78/EÜ, 2000/12/EÜ, 2001/34/EÜ, 2002/83/EÜ ja 2002/87/EÜ ning luuakse finantsteenuste komiteede uus organisatsiooniline struktuur (ELT L 79, 24.3.2005, lk 9).

20

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 11. märtsi 2008. aasta direktiiv 2008/25/EÜ, millega muudetakse direktiivi 2002/87/EÜ (milles käsitletakse finantskonglomeraati kuuluvate krediidiasutuste, kindlustusseltside ja investeerimisühingute täiendavat järelevalvet) seoses komisjoni rakendusvolitustega (ELT L 81, 20.3.2008, lk 40).

21

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 24. novembri 2010. aasta direktiiv 2010/78/EL, millega muudetakse direktiive 98/26/EÜ, 2002/87/EÜ, 2003/6/EÜ, 2003/41/EÜ, 2003/71/EÜ, 2004/39/EÜ, 2004/109/EÜ, 2005/60/EÜ, 2006/48/EÜ, 2006/49/EÜ ja 2009/65/EÜ seoses Euroopa Järelevalveasutusele (Euroopa Pangandusjärelevalve), Euroopa Järelevalveasutusele (Euroopa Kindlustus- ja Tööandjapensionidejärelevalve) ning Euroopa Järelevalveasutusele (Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve) antud volitustega (ELT L 331, 15.12.2010, lk 120).

22

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. novembri 2011. aasta direktiiv 2011/89/EL, millega muudetakse direktiive 98/78/EÜ, 2002/87/EÜ, 2006/48/EÜ ja 2009/138/EÜ seoses finantskonglomeraati kuuluvate finantsüksuste täiendava järelevalvega (ELT L 326, 8.12.2011, lk 113).

23

Välja arvatud V jaotis.

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 26. juuni 2013. aasta direktiiv 2013/36/EL, mis käsitleb krediidiasutuste tegevuse alustamise tingimusi ning krediidiasutuste ja investeerimisühingute usaldatavusnõuete täitmise järelevalvet, millega muudetakse direktiivi 2002/87/EÜ ning millega tunnistatakse kehtetuks direktiivid 2006/48/EÜ ja 2006/49/EÜ (ELT L 176, 27.6.2013, lk 338).

24

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 27. novembri 2019. aasta direktiiv (EL) 2019/2034, mis käsitleb investeerimisühingute usaldatavusnõuete täitmise järelevalvet ning millega muudetakse direktiive 2002/87/EÜ, 2009/65/EÜ, 2011/61/EL, 2013/36/EL, 2014/59/EL ja 2014/65/EL (ELT L 314, 5.12.2019, lk 64).

25

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. septembri 2009. aastadirektiiv 2009/110/EÜ, mis käsitleb e-raha asutuste asutamist ja tegevust ning usaldatavusnormatiivide täitmise järelevalvet ning millega muudetakse direktiive 2005/60/EÜ ja 2006/48/EÜ ning tunnistatakse kehtetuks direktiiv 2000/46/EÜ (ELT L 267, 10.10.2009, lk 7).

 

Muudetud järgmiste õigusaktidega.

26

Välja arvatud V jaotis.

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 26. juuni 2013. aasta direktiiv 2013/36/EL, mis käsitleb krediidiasutuste tegevuse alustamise tingimusi ning krediidiasutuste ja investeerimisühingute usaldatavusnõuete täitmise järelevalvet, millega muudetakse direktiivi 2002/87/EÜ ning millega tunnistatakse kehtetuks direktiivid 2006/48/EÜ ja 2006/49/EÜ (ELT L 176, 27.6.2013, lk 338).

27

Välja arvatud III ja IV jaotis.

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. novembri 2015. aasta direktiiv (EL) 2015/2366 makseteenuste kohta siseturul, direktiivide 2002/65/EÜ, 2009/110/EÜ ning 2013/36/EL ja määruse (EL) nr 1093/2010 muutmise ning direktiivi 2007/64/EÜ kehtetuks tunnistamise kohta (ELT L 337, 23.12.2015, lk 35).

28

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 24. novembri 2010. aastamäärus (EL) nr 1093/2010, millega asutatakse Euroopa Järelevalveasutus (Euroopa Pangandusjärelevalve), muudetakse otsust nr 716/2009/EÜ ning tunnistatakse kehtetuks komisjoni otsus 2009/78/EÜ (ELT L 331, 15.12.2010, lk 12).

 

Muudetud järgmiste õigusaktidega.

29

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 22. oktoobri 2013. aasta määrus (EL) nr 1022/2013, millega muudetakse määrust (EL) nr 1093/2010, millega asutatakse Euroopa Järelevalveasutus (Euroopa Pangandusjärelevalve), seoses Euroopa Keskpangale eriülesannete andmisega vastavalt nõukogu määrusele (EL) nr 1024/2013 (ELT L 287, 29.10.2013, lk 5).

30

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 4. veebruari 2014. aasta direktiiv 2014/17/EL elamukinnisvaraga seotud tarbijakrediidilepingute kohta ning millega muudetakse direktiive 2008/48/EÜ ja 2013/36/EL ja määrust (EL) nr 1093/2010 (ELT L 60, 28.2.2014, lk 34).

31

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 15. mai 2014. aasta direktiiv 2014/59/EL, millega luuakse krediidiasutuste ja investeerimisühingute finantsseisundi taastamise ja kriisilahenduse õigusraamistik ning muudetakse nõukogu direktiivi 82/891/EMÜ ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiive 2001/24/EÜ, 2002/47/EÜ, 2004/25/EÜ, 2005/56/EÜ, 2007/36/EÜ, 2011/35/EL, 2012/30/EL ja 2013/36/EL ning määruseid (EL) nr 1093/2010 ja (EL) nr 648/2012 (ELT L 173, 12.6.2014, lk 190).

32

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 15. juuli 2014. aasta määrus (EL) nr 806/2014, millega kehtestatakse ühtsed eeskirjad ja ühtne menetlus krediidiasutuste ja teatavate investeerimisühingute kriisilahenduseks ühtse kriisilahenduskorra ja ühtse kriisilahendusfondi raames ning millega muudetakse määrust (EL) nr 1093/2010 (ELT L 225, 30.7.2014, lk 1).

33

Välja arvatud III ja IV jaotis.

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. novembri 2015. aasta direktiiv (EL) 2015/2366 makseteenuste kohta siseturul, direktiivide 2002/65/EÜ, 2009/110/EÜ ning 2013/36/EL ja määruse (EL) nr 1093/2010 muutmise ning direktiivi 2007/64/EÜ kehtetuks tunnistamise kohta (ELT L 337, 23.12.2015, lk 35).

34

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 27. novembri 2019. aasta määrus (EL) 2019/2033, mis käsitleb investeerimisühingute suhtes kohaldatavaid usaldatavusnõudeid ning millega muudetakse määrusi (EL) nr 1093/2010, (EL) nr 575/2013, (EL) nr 600/2014 ja (EL) nr 806/2014 (ELT L 314, 5.12.2019, lk 1).

35

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 4. juuli 2012. aastamäärus (EL) nr 648/2012 börsiväliste tuletisinstrumentide, kesksete vastaspoolte ja kauplemisteabehoidlate kohta (ELT L 201, 27.7.2012, lk 1) ning vajaduse korral asjaomased teise tasandi meetmed

 

Muudetud järgmiste õigusaktidega.

36

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 26. juuni 2013. aasta määrus (EL) nr 575/2013 krediidiasutuste ja investeerimisühingute suhtes kohaldatavate usaldatavusnõuete kohta ja määruse (EL) nr 648/2012 muutmise kohta (ELT L 176, 27.6.2013, lk 1).

37

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 15. mai 2014. aasta direktiiv 2014/59/EL, millega luuakse krediidiasutuste ja investeerimisühingute finantsseisundi taastamise ja kriisilahenduse õigusraamistik ning muudetakse nõukogu direktiivi 82/891/EMÜ ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiive 2001/24/EÜ, 2002/47/EÜ, 2004/25/EÜ, 2005/56/EÜ, 2007/36/EÜ, 2011/35/EL, 2012/30/EL ja 2013/36/EL ning määruseid (EL) nr 1093/2010 ja (EL) nr 648/2012 (ELT L 173, 12.6.2014, lk 190).

38

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 15. mai 2014. aasta määrus (EL) nr 600/2014 finantsinstrumentide turgude kohta ning millega muudetakse määrust (EL) nr 648/2012 (ELT L 173, 12.6.2014, lk 84) ning vajaduse korral sellega seotud teise tasandi meetmed

 

Muudetud järgmise õigusaktiga.

39

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 23. juuni 2016. aasta määrus (EL) 2016/1033, millega muudetakse määrust (EL) nr 600/2014 finantsinstrumentide turgude kohta, määrust (EL) nr 596/2014, mis käsitleb turukuritarvitusi, ja määrust (EL) nr 909/2014, mis käsitleb väärtpaberiarvelduse parandamist Euroopa Liidus ja väärtpaberite keskdepositooriume (ELT L 175, 30.6.2016, lk 1).

40

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 20. mai 2015. aasta direktiiv (EL) 2015/849, mis käsitleb finantssüsteemi rahapesu või terrorismi rahastamise eesmärgil kasutamise tõkestamist ning millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 648/2012 ja tunnistatakse kehtetuks Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2005/60/EÜ ja komisjoni direktiiv 2006/70/EÜ (ELT L 141, 5.6.2015, lk 73).

41

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. novembri 2015. aasta määrus (EL) 2015/2365, mis käsitleb väärtpaberite kaudu finantseerimise tehingute ja uuesti kasutamise läbipaistvust ning millega muudetakse määrust (EL) nr 648/2012 (ELT L 337, 23.12.2015, lk 1) (krediidiasutuste osas)

42

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 20. mai 2019. aasta määrus (EL) 2019/834, millega muudetakse määrust (EL) nr 648/2012 seoses kliirimiskohustuse, kliirimiskohustuse peatamise, teatamisnõuete, keskse vastaspoole kaudu kliirimata börsiväliste tuletislepingute riskimaandamismeetodite, kauplemisteabehoidlate registreerimise ja järelevalve ning nõuetega kauplemisteabehoidlatele (ELT L 141, 28.5.2019, lk 42).

43

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 20. mai 2019. aasta määrus (EL) 2019/876, millega muudetakse määrust (EL) nr 575/2013 seoses finantsvõimenduse määra, stabiilse netorahastamise kordaja, omavahendite ja kõlblike kohustuste nõuete, vastaspoole krediidiriski, tururiski, kesksetes vastaspooltes olevate positsioonide, ühiseks investeerimiseks loodud ettevõtjates olevate riskipositsioonide, riskide kontsentreerumise, aruandlus- ja avalikustamisnõuetega ning millega muudetakse määrust (EL) nr 648/2012, (ELT L 150, 7.6.2019, lk 1) ning vajaduse korral asjaomased teise tasandi meetmed

44

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. detsembri 2020. aasta määrus (EL) 2021/23 kesksete vastaspoolte finantsseisundi taastamise ja kriisilahenduse raamistiku kohta ning millega muudetakse määruseid (EL) nr 1095/2010, (EL) nr 648/2012, (EL) nr 600/2014, (EL) nr 806/2014 ja (EL) 2015/2365 ning direktiive 2002/47/EÜ, 2004/25/EÜ, 2007/36/EÜ, 2014/59/EL ja (EL) 2017/1132 (ELT L 22, 22.1.2021, lk 1).

45

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 10. veebruari 2021. aasta määrus (EL) 2021/168, millega muudetakse määrust (EL) 2016/1011 seoses teatavate kolmandate riikide hetke vahetuskursi võrdlusaluste väljaarvamisega määruse kohaldamisalast ning asendusvõrdlusaluste määramisega teatavatele võrdlusalustele, mille väljaandmine on lõpetamisel, ning millega muudetakse määrust (EL) nr 648/2012 (ELT L 49, 12.2.2021, lk 6).

46

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 26. juuni 2013. aastamäärus (EL) nr 575/2013 krediidiasutuste ja investeerimisühingute suhtes kohaldatavate usaldatavusnõuete kohta ja määruse (EL) nr 648/2012 muutmise kohta (ELT L 176, 27.6.2013, lk 1) ning vajaduse korral sellega seotud teise tasandi meetmed

 

Muudetud järgmiste õigusaktidega.

47

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 12. detsembri 2017. aasta määrus (EL) 2017/2395, millega muudetakse määrust (EL) nr 575/2013 seoses üleminekukorraga, et leevendada rahvusvahelise finantsaruandlusstandardi (IFRS) 9 kasutuselevõtu mõju omavahenditele ja seoses üleminekukorraga, mis käsitleb riskide kontsentreerumise sätete kohaldamist ükskõik millise liikmesriigi omavääringus nomineeritud teatavatele avaliku sektori suhtes võetavatele riskipositsioonidele (ELT L 345, 27.12.2017, lk 27).

48

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 12. detsembri 2017. aasta määrus (EL) 2017/2401, millega muudetakse määrust (EL) nr 575/2013 krediidiasutuste ja investeerimisühingute suhtes kohaldatavate usaldatavusnõuete kohta (ELT L 347, 28.12.2017, lk 1).

49

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 17. aprilli 2019. aasta määrus (EL) 2019/630, millega muudetakse määrust (EL) nr 575/2013 seoses viivisnõuete kahju miinimumkattega (ELT L 111, 25.4.2019, lk 4).

50

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 20. mai 2019. aasta määrus (EL) 2019/876, millega muudetakse määrust (EL) nr 575/2013 seoses finantsvõimenduse määra, stabiilse netorahastamise kordaja, omavahendite ja kõlblike kohustuste nõuete, vastaspoole krediidiriski, tururiski, kesksetes vastaspooltes olevate positsioonide, ühiseks investeerimiseks loodud ettevõtjates olevate riskipositsioonide, riskide kontsentreerumise, aruandlus- ja avalikustamisnõuetega ning millega muudetakse määrust (EL) nr 648/2012, (ELT L 150, 7.6.2019, lk 1) ning vajaduse korral asjaomased teise tasandi meetmed

51

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 27. novembri 2019. aasta määrus (EL) 2019/2033, mis käsitleb investeerimisühingute suhtes kohaldatavaid usaldatavusnõudeid ning millega muudetakse määrusi (EL) nr 1093/2010, (EL) nr 575/2013, (EL) nr 600/2014 ja (EL) nr 806/2014 (ELT L 314, 5.12.2019, lk 1).

52

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 24. juuni 2020. aasta määrus (EL) 2020/873, millega muudetakse määrusi (EL) nr 575/2013 ja (EL) 2019/876 seoses teatavate kohandustega COVID-19 pandeemiale reageerimiseks (ELT L 204, 26.6.2020, lk 4).

53

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 31. märtsi 2021. aasta määrus (EL) 2021/558, millega muudetakse määrust (EL) nr 575/2013 seoses väärtpaberistamise raamistiku kohandamisega, et toetada majanduse taaskäivitamist COVID-19 kriisile reageerimisel (ELT L 116, 6.4.2021, lk 25).

54

Välja arvatud V jaotis.

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 26. juuni 2013. aastadirektiiv 2013/36/EL, mis käsitleb krediidiasutuste tegevuse alustamise tingimusi ning krediidiasutuste ja investeerimisühingute usaldatavusnõuete täitmise järelevalvet, millega muudetakse direktiivi 2002/87/EÜ ning millega tunnistatakse kehtetuks direktiivid 2006/48/EÜ ja 2006/49/EÜ (ELT L 176, 27.6.2013, lk 338), ning vajaduse korral sellega seotud teise tasandi meetmed

 

Muudetud järgmiste õigusaktidega.

55

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 15. mai 2014. aasta direktiiv 2014/59/EL, millega luuakse krediidiasutuste ja investeerimisühingute finantsseisundi taastamise ja kriisilahenduse õigusraamistik ning muudetakse nõukogu direktiivi 82/891/EMÜ ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiive 2001/24/EÜ, 2002/47/EÜ, 2004/25/EÜ, 2005/56/EÜ, 2007/36/EÜ, 2011/35/EL, 2012/30/EL ja 2013/36/EL ning määruseid (EL) nr 1093/2010 ja (EL) nr 648/2012 (ELT L 173, 12.6.2014, lk 190).

56

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 20. mai 2019. aasta direktiiv (EL) 2019/878, millega muudetakse direktiivi 2013/36/EL seoses vabastatud üksuste, finantsvaldusettevõtjate, segafinantsvaldusettevõtjate, tasustamise, järelevalvemeetmete ja -volituste ning kapitali säilitamise meetmetega, (ELT L 150, 7.6.2019, lk 253) ning vajaduse korral asjaomased teise tasandi meetmed

57

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 27. novembri 2019. aasta direktiiv (EL) 2019/2034, mis käsitleb investeerimisühingute usaldatavusnõuete täitmise järelevalvet ning millega muudetakse direktiive 2002/87/EÜ, 2009/65/EÜ, 2011/61/EL, 2013/36/EL, 2014/59/EL ja 2014/65/EL (ELT L 314, 5.12.2019, lk 64).

58

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. veebruari 2021. aasta direktiiv (EL) 2021/338, millega muudetakse direktiivi 2014/65/EL seoses teabele esitatavate nõuete, tootejuhtimise ja positsioonipiirangutega ning direktiive 2013/36/EL ja (EL) 2019/878 seoses nende kohaldamisega investeerimisühingute suhtes, et aidata kaasa COVID-19 kriisist taastumisele (ELT L 68, 26.2.2021, lk 14).

59

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. aprilli 2014. aastadirektiiv 2014/49/EL hoiuste tagamise skeemide kohta (uuesti sõnastatud) (ELT L 173, 12.6.2014, lk 149).

60

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 15. mai 2014. aastadirektiiv 2014/59/EL, millega luuakse krediidiasutuste ja investeerimisühingute finantsseisundi taastamise ja kriisilahenduse õigusraamistik ning muudetakse nõukogu direktiivi 82/891/EMÜ ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiive 2001/24/EÜ, 2002/47/EÜ, 2004/25/EÜ, 2005/56/EÜ, 2007/36/EÜ, 2011/35/EL, 2012/30/EL ja 2013/36/EL ning määruseid (EL) nr 1093/2010 ja (EL) nr 648/2012, (ELT L 173, 12.6.2014, lk 190) ning vajaduse korral sellega seotud teise tasandi meetmed

 

Muudetud järgmiste õigusaktidega.

61

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 12. detsembri 2017. aasta direktiiv (EL) 2017/2399, millega muudetakse direktiivi 2014/59/EL seoses tagamata võlainstrumentidest tulenevate nõuete rahuldamisjärkudega maksejõuetusmenetluses (ELT L 345, 27.12.2017, lk 96).

62

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 20. mai 2019. aasta direktiiv (EL) 2019/879, millega muudetakse direktiivi 2014/59/EL seoses krediidiasutuste ja investeerimisühingute kahjumikatmis- ja rekapitaliseerimisvõimega ning direktiivi 98/26/EÜ (ELT L 150, 7.6.2019, lk 296), ning vajaduse korral asjaomased teise tasandi meetmed

63

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 27. novembri 2019. aasta direktiiv (EL) 2019/2034, mis käsitleb investeerimisühingute usaldatavusnõuete täitmise järelevalvet ning millega muudetakse direktiive 2002/87/EÜ, 2009/65/EÜ, 2011/61/EL, 2013/36/EL, 2014/59/EL ja 2014/65/EL (ELT L 314, 5.12.2019, lk 64).

64

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. detsembri 2020. aasta määrus (EL) 2021/23 kesksete vastaspoolte finantsseisundi taastamise ja kriisilahenduse raamistiku kohta ning millega muudetakse määruseid (EL) nr 1095/2010, (EL) nr 648/2012, (EL) nr 600/2014, (EL) nr 806/2014 ja (EL) 2015/2365 ning direktiive 2002/47/EÜ, 2004/25/EÜ, 2007/36/EÜ, 2014/59/EL ja (EL) 2017/1132 (ELT L 22, 22.1.2021, lk 1).

65

Krediidiasutuste suhtes kohaldatavad sätted, välja arvatud artiklid 34–36 ning III jaotis.

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 15. mai 2014. aastadirektiiv 2014/65/EL finantsinstrumentide turgude kohta ning millega muudetakse direktiive 2002/92/EÜ ja 2011/61/EL (uuesti sõnastatud) (ELT L 173, 12.6.2014, lk 349) ning vajaduse korral sellega seotud teise tasandi meetmed

 

Muudetud järgmiste õigusaktidega.

66

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 23. juuli 2014. aasta määrus (EL) nr 909/2014, mis käsitleb väärtpaberiarvelduse parandamist Euroopa Liidus ja väärtpaberite keskdepositooriume ning millega muudetakse direktiive 98/26/EÜ ja 2014/65/EL ning määrust (EL) nr 236/2012 (ELT L 257, 28.8.2014, lk 1).

67

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 23. juuni 2016. aasta direktiiv (EL) 2016/1034, millega muudetakse direktiivi 2014/65/EL finantsinstrumentide turgude kohta (ELT L 175, 30.6.2016, lk 8).

68

Välja arvatud artikli 64 punkt 5.

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 27. novembri 2019. aasta direktiiv (EL) 2019/2034, mis käsitleb investeerimisühingute usaldatavusnõuete täitmise järelevalvet ning millega muudetakse direktiive 2002/87/EÜ, 2009/65/EÜ, 2011/61/EL, 2013/36/EL, 2014/59/EL ja 2014/65/EL (ELT L 314, 5.12.2019, lk 64).

69

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 18. detsembri 2019. aasta direktiiv (EL) 2019/2177, millega muudetakse direktiivi 2009/138/EÜ kindlustus- ja edasikindlustustegevuse alustamise ja jätkamise kohta (Solventsus II), direktiivi 2014/65/EL finantsinstrumentide turgude kohta ning direktiivi (EL) 2015/849, mis käsitleb finantssüsteemi rahapesu või terrorismi rahastamise eesmärgil kasutamise tõkestamist (ELT L 334, 27.12.2019, lk 155).

70

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 7. oktoobri 2020. aasta direktiiv (EL) 2020/1504, millega muudetakse direktiivi 2014/65/EL finantsinstrumentide turgude kohta (ELT L 347, 20.10.2020, lk 50).

71

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. veebruari 2021. aasta direktiiv (EL) 2021/338, millega muudetakse direktiivi 2014/65/EL seoses teabele esitatavate nõuete, tootejuhtimise ja positsioonipiirangutega ning direktiive 2013/36/EL ja (EL) 2019/878 seoses nende kohaldamisega investeerimisühingute suhtes, et aidata kaasa COVID-19 kriisist taastumisele (ELT L 68, 26.2.2021, lk 14).

72

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 23. juuli 2014. aastamäärus (EL) nr 909/2014, mis käsitleb väärtpaberiarvelduse parandamist Euroopa Liidus ja väärtpaberite keskdepositooriume ning millega muudetakse direktiive 98/26/EÜ ja 2014/65/EL ning määrust (EL) nr 236/2012 (ELT L 257, 28.8.2014, lk 1).

 

Muudetud järgmise õigusaktiga.

73

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 23. juuni 2016. aasta määrus (EL) 2016/1033, millega muudetakse määrust (EL) nr 600/2014 finantsinstrumentide turgude kohta, määrust (EL) nr 596/2014, mis käsitleb turukuritarvitusi, ja määrust (EL) nr 909/2014, mis käsitleb väärtpaberiarvelduse parandamist Euroopa Liidus ja väärtpaberite keskdepositooriume (ELT L 175, 30.6.2016, lk 1).

74

Krediidiasutuste suhtes kohaldatavad sätted

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 15. mai 2014. aastamäärus (EL) nr 600/2014 finantsinstrumentide turgude kohta ning millega muudetakse määrust (EL) nr 648/2012 (ELT L 173, 12.6.2014, lk 84).

 

Muudetud järgmiste õigusaktidega.

75

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 23. juuni 2016. aasta määrus (EL) 2016/1033, millega muudetakse määrust (EL) nr 600/2014 finantsinstrumentide turgude kohta, määrust (EL) nr 596/2014, mis käsitleb turukuritarvitusi, ja määrust (EL) nr 909/2014, mis käsitleb väärtpaberiarvelduse parandamist Euroopa Liidus ja väärtpaberite keskdepositooriume (ELT L 175, 30.6.2016, lk 1).

76

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 27. novembri 2019. aasta määrus (EL) 2019/2033, mis käsitleb investeerimisühingute suhtes kohaldatavaid usaldatavusnõudeid ning millega muudetakse määrusi (EL) nr 1093/2010, (EL) nr 575/2013, (EL) nr 600/2014 ja (EL) nr 806/2014 (ELT L 314, 5.12.2019, lk 1).

77

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. detsembri 2020. aasta määrus (EL) 2021/23 kesksete vastaspoolte finantsseisundi taastamise ja kriisilahenduse raamistiku kohta ning millega muudetakse määruseid (EL) nr 1095/2010, (EL) nr 648/2012, (EL) nr 600/2014, (EL) nr 806/2014 ja (EL) 2015/2365 ning direktiive 2002/47/EÜ, 2004/25/EÜ, 2007/36/EÜ, 2014/59/EL ja (EL) 2017/1132 (ELT L 22, 22.1.2021, lk 1).

78

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. novembri 2015. aastamäärus (EL) 2015/2365, mis käsitleb väärtpaberite kaudu finantseerimise tehingute ja uuesti kasutamise läbipaistvust ning millega muudetakse määrust (EL) nr 648/2012 (ELT L 337, 23.12.2015, lk 1) (krediidiasutuste osas)

 

Muudetud järgmise õigusaktiga.

79

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. detsembri 2020. aasta määrus (EL) 2021/23 kesksete vastaspoolte finantsseisundi taastamise ja kriisilahenduse raamistiku kohta ning millega muudetakse määruseid (EL) nr 1095/2010, (EL) nr 648/2012, (EL) nr 600/2014, (EL) nr 806/2014 ja (EL) 2015/2365 ning direktiive 2002/47/EÜ, 2004/25/EÜ, 2007/36/EÜ, 2014/59/EL ja (EL) 2017/1132 (ELT L 22, 22.1.2021, lk 1).


30.3.2022   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 102/33


KOMISJONI OTSUS (EL) 2022/507,

29. märts 2022,

millega kinnitatakse Iirimaa osalemine Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruses (EL) 2021/1147, millega luuakse Varjupaiga-, Rände- ja Integratsioonifond

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Liidu lepingule ja Euroopa Liidu toimimise lepingule lisatud protokolli nr 21 (Ühendkuningriigi ja Iirimaa seisukoha kohta vabadusel, turvalisusel ja õigusel rajaneva ala suhtes), eriti selle artiklit 4,

võttes arvesse, et Iirimaa teatas oma soovist nõustuda Euroopa Parlamendi ja nõukogu 7. juuli 2021. aasta määrusega (EL) 2021/1147, millega luuakse Varjupaiga-, Rände- ja Integratsioonifond, (1) ja olla sellega seotud,

ning arvestades järgmist:

(1)

Iirimaa teatas 7. veebruari 2022. aasta kirjas kooskõlas protokolli nr 21 artikliga 4 ametlikult soovist nõustuda määrusega (EL) 2021/1147 ja olla sellega seotud.

(2)

Iirimaa osalemisele määruses (EL) 2021/1147 ei ole seatud eritingimusi.

(3)

Seepärast peaks komisjon aluslepingu artikli 331 lõikes 1 sätestatud korras kinnitama Iirimaa osalemise määruses (EL) 2021/1147,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

1.   Kinnitatakse Iirimaa osalemine määruses (EL) 2021/1147.

2.   Määrust (EL) 2021/1147 kohaldatakse Iirimaa suhtes kooskõlas käesoleva otsusega alates 7. veebruarist 2022.

Artikkel 2

Käesolev otsus jõustub järgmisel päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Brüssel, 29. märts 2022

Komisjoni nimel

president

Ursula VON DER LEYEN


(1)  ELT L 251, 15.7.2021, lk 1.


SUUNISED

30.3.2022   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 102/34


EUROOPA KESKPANGA SUUNIS (EL) 2022/508,

25. märts 2022,

millega muudetakse suunist (EL) 2017/697 riiklike pädevate asutuste poolt vähem oluliste krediidiasutuste ja investeerimisühingute suhtes liidu õiguses sätestatud valikuvõimaluste ja kaalutlusõiguse kasutamise kohta (EKP/2017/9) (EKP/2022/12)

EUROOPA KESKPANGA NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse nõukogu 15. oktoobri 2013. aasta määrust (EL) nr 1024/2013, millega antakse Euroopa Keskpangale eriülesanded seoses krediidiasutuste usaldatavusnõuete täitmise järelevalve poliitikaga (1), eelkõige selle artikli 6 lõiget 1 ning artikli 6 lõike 5 punkte a ja c,

ning arvestades järgmist:

(1)

4. aprillil 2017 võttis Euroopa Keskpank (EKP) vastu Euroopa Keskpanga suunise (EL) 2017/697 (EKP/2017/9) (2) (edaspidi „valikuvõimaluste ja kaalutlusõiguse suunis“), millega kehtestati üldised põhimõtted riiklike pädevate asutuste poolt vähem oluliste krediidiasutuste ja investeerimisühingute suhtes teatavate liidu õiguses sätestatud valikuvõimaluste ja kaalutlusõiguse kasutamisel. Õigusaktidega, mis on kehtestatud pärast valikuvõimaluste ja kaalutlusõiguse suunise vastu võtmist, on muudetud või välja jäetud mõned liidu õiguses sätestatud valikuvõimalused ja kaalutlusõigused, mida valikuvõimaluste ja kaalutlusõiguse suunises käsitleti. Seetõttu tuleb valikuvõimaluste ja kaalutlusõiguse suunist vastavalt muuta.

(2)

Stabiilsetele jaehoiustele kohaldatavate väljavoolu määrade osas on teatavad asjaolud praktikas takistanud kaalutlusõiguse kohaldamist kooskõlas Euroopa Keskpanga määruse (EL) 2016/445 (EKP/2016/4) (3) artikliga 13 ja valikuvõimaluste ja kaalutlusõiguse suunise artikliga 7, mis võimaldab pädevatel asutustel lubada krediidiasutustel ja investeerimisühingutel kohaldada hoiuste tagamise skeemiga hõlmatud stabiilsetele jaehoiustele 3-protsendilist väljavoolu määra, kui Euroopa Komisjon on selle eelnevalt heaks kiitnud kooskõlas komisjoni delegeeritud määruse (EL) 2015/61 (4) artikli 24 lõigetega 4 ja 5. Tõendamaks, et delegeeritud määruse (EL) 2015/61 artikli 24 lõikes 5 osutatud hoiuste tagamise skeemiga hõlmatud stabiilsete jaehoiuste väljavoolu määrad jäävad delegeeritud määruse (EL) 2015/61 artiklis 5 osutatud stsenaariumide puhul mis tahes stressiperioodil alla 3 %, on vaja lisatõendeid ja -analüüsi. Kui asjaomased tõendid ja analüüs puuduvad, tuleks üldine põhimõte, mis võimaldab kohaldada 3-protsendilist väljavoolu määra, määrusest (EL) 2016/445 ning sellest tulenevalt ka Euroopa valikuvõimaluste ja kaalutlusõiguse suunisest välja jätta.

(3)

Delegeeritud määruse (EL) 2015/61 artikli 12 lõike 1 punkti c alapunktis i pädevatele asutustele ette nähtud oluliste aktsiaindeksite määratlemise võimalust 2B tasandi varadena kvalifitseeruvate aktsiate määratlemisel likviidsuskattekordajas tuleks oluliste ja vähem oluliste krediidiasutuste ja investeerimisühingute suhtes kasutada järjepidevalt. Selle kaalutlusõiguse eesmärk on tagada, et krediidiasutused lisavad oma likviidsuspuhvrisse ainult need aktsiad, mis sisalduvad indeksites, mille puhul võib eeldada aluseks olevate aktsiate turulikviidsust. Kuna krediidiasutuse olulisus ja suurus asjaomase indeksi aluseks olevate aktsiate turulikviidsust otseselt ei mõjuta, ei ole oluliste ja vähem oluliste krediidiasutuste ja investeerimisühingute erinev kohtlemine asjakohane.

(4)

Delegeeritud määruse (EL) 2015/61 artikli 12 lõikes 3 pädevatele asutustele ette nähtud kaalutlusõigust teha erand sama artikli lõike 1 punkti b alapunktidest ii ja iii krediidiasutuste puhul, mis oma asutamislepingu kohaselt ei saa religioossete tavade järgimisega seotud põhjustel intressi kandvaid varasid hoida, tuleks oluliste ja vähem oluliste krediidiasutuste ja investeerimisühingute suhtes kasutada järjepidevalt, et ühtlustada äriühingu võlaväärtpaberite 2B tasandi varadena määratlemise kriteeriume.

(5)

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 575/2013 (5) artikli 428p lõikes 10 pädevatele asutustele stabiilse netorahastamise kordaja nõude osas ette nähtud kaalutlusõigust, mille kohaselt võivad pädevad asutused kindlaks määrata nõutava stabiilse rahastamise tegurid, mida tuleb kohaldada bilansiväliste riskipositsioonide suhtes, millele ei ole selle määruse VI osa IV jaotise 4. peatükis viidatud, tuleks oluliste ja vähem oluliste krediidiasutuste ja investeerimisühingute suhtes kasutada järjepidevalt. Olulisi krediidiasutusi ja investeerimisühinguid käsitlevas poliitikas on nõutava stabiilse rahastamise tegurid stabiilse netorahastamise kordajas seostatud likviidsuskattekordajas kohaldatavate väljavoolu määradega, jättes EKP-le võimaluse nõutava stabiilse rahastamise tegurite määratlust muuta. See on lihtsuse ja usaldatavusnõuete huvides kohaldatav tasakaalustatud meetod, mis seostab stabiilse netorahastamise kordaja arvutamisel kohaldatavad tegurid likviidsuskattekordaja arvutamisel kindlaks määratavate teguritega, võimaldades rakendada erikohtlemist juhul, kui selline seostamine ei peegelda nõuetekohaselt kaasnevat rahastamisriski. Vähem oluliste krediidiasutuste ja investeerimisühingute puhul ei ole meetodist kõrvalekaldumine vajalik ega asjakohane, sest põhimõtteliselt ei tohiks krediidiasutused kasutada erinevaid meetodeid nõutava stabiilse rahastamise tegurite kohaldamiseks bilansiväliste riskipositsioonide suhtes. Seetõttu tuleks määruse (EL) nr 575/2013 artikli 428aq lõikes 10 pädevatele asutustele ette nähtud stabiilse netorahastamise kordaja lihtsustatud meetodil arvutamise õigust kasutada sarnasel viisil.

(6)

Määruse (EL) nr 575/2013 artikli 428q lõikes 2 pädevatele asutustele ette nähtud kaalutlusõigust kindlaks määrata eraldatud varade koormamise periood nende varade aluseks oleva riskipositsiooni kohaselt tuleks oluliste ja vähem oluliste krediidiasutuste ja investeerimisühingute suhtes kasutada ühesugusel viisil. Eraldatud varasid, mis ei ole vabalt võõrandatavad, tuleks käsitleda koormatuna perioodi jooksul, mis vastab tähtajale krediidiasutuse või investeerimisühingute klientide puhul, keda sellised eraldamisnõuded puudutavad, ning neid selle perioodi jooksul nõuetekohaselt rahastada. Seda põhimõtet kohaldatakse sõltumata asjaomase krediidiasutuse või investeerimisühingu suurusest. Määruse (EL) nr 575/2013 artikli 428ar lõikes 2 pädevatele asutustele ette nähtud stabiilse netorahastamise kordaja lihtsustatud meetodil arvutamise õigust tuleks kasutada sarnasel viisil lisaks eeltoodud põhjustele ka seetõttu, et usaldatavusnõuete kohaselt ei ole erinevate meetodite kasutamine stabiilse netorahastamise kordaja lihtsustatud meetodil arvutamiseks õigustatud. Käesoleva suunise sätteid, millega rakendatakse valikuvõimalusi ja kaalutlusõigust, mis on seotud riskide kontsentreerumise piirmäärade kohaldamisest määruse (EL) nr 575/2013 artikli 400 lõikes 2 sätestatud erandi tegemisega kontsernisiseste riskipositsioonide suhtes, tuleks muuta ja järjepidevalt kohaldada oluliste ja vähem oluliste krediidiasutuste ja investeerimisühingute suhtes. Pärast määruse (EL) 2016/445 (EKP/2016/4) vastu võtmist on kasvanud EKP usaldatavusnõuetest ajendatud mured seoses krediidiasutuste riskipositsioonide kirjendamisega kolmandates riikides asutatud üksuste suhtes. Seetõttu peaks nimetatud valikuvõimalus olema piiratud kontsernisiseste riskipositsioonidega liidus asutatud üksuste suhtes, ning sellest tulenevalt võiks kontsernisisestele riskipositsioonidele kolmandates riikides asuvate üksuste suhtes teha erandi riskide kontsentreerumise piirmäärade kohaldamisest ainult pärast eelnevat igakordset järelevalvelist hindamist.

(7)

Lisaks tuleks muuta valikuvõimaluste ja kaalutlusõiguse suunist, et võimaldada krediidiasutustel, kes vastavad kehtestatud kriteeriumitele ning järgivad kehtestatud riskipositsioonide kvantitatiivset piirmäära, kasutada lisaks praegu kättesaadavale täielikule vabastusele ka osalise vabastuse võimalust. Kaalutlusõiguse kohaldamise laiendamine peaks soodustama osalevate liikmesriikide krediidiasutuste võrdseid võimalusi, vähendama konkreetsetest riskipositsioonidest tulenevat kontsentratsiooniriski ning tagama ühtlustatud miinimumnõuete kohaldamise ühtses järelevalvemehhanismis.

(8)

Seetõttu tuleks suunist (EL) 2017/697 (EKP/2017/9) vastavalt muuta,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA SUUNISE:

Artikkel 1

Muudatused

Suunist (EL) 2017/697 (EKP/2017/9) muudetakse järgmiselt:

1)

artikkel 5 jäetakse välja;

2)

artikkel 6 asendatakse järgmisega:

„Artikkel 6

Määruse (EL) nr 575/2013 artikli 400 lõige 2: vabastused

Riiklikud pädevad asutused kasutavad määruse (EL) nr 575/2013 artikli 400 lõikes 2 sätestatud eranditega seonduvat kaalutlusõigust vähem oluliste krediidiasutuste ja investeerimisühingute suhtes kooskõlas käesoleva artikliga ning lisadega.

a)

Määruse (EL) nr 575/2013 artikli 400 lõike 2 punktis a määratletud riskipositsioonide suhtes ei kohaldata artikli 395 lõiget 1 80 % ulatuses pandikirja nominaalväärtusest, kui on täidetud selle määruse artikli 400 lõikes 3 sätestatud tingimused.

b)

Määruse (EL) nr 575/2013 artikli 400 lõike 2 punktis b määratletud riskipositsioonide suhtes ei kohaldata artikli 395 lõiget 1 80 % ulatuses riskipositsiooni väärtusest, kui on täidetud selle määruse artikli 400 lõikes 3 sätestatud tingimused.

c)

Määruse (EL) nr 575/2013 artikli 400 lõike 2 punktis c määratletud riskipositsioonide suhtes, mis krediidiasutusel on tekkinud seoses selles punktis osutatud ettevõtjatega, tingimusel et need ettevõtjad on asutatud liidus, ei kohaldata artikli 395 lõiget 1, kui on täidetud selle määruse artikli 400 lõikes 3 sätestatud ning käesoleva suunise I lisas täpsustatud tingimused, tingimusel et need ettevõtjad kuuluvad konsolideeritud tasandil sama järelevalve alla vastavalt määrusele (EL) nr 575/2013, Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivile 2002/87/EÜ (*1) või vastavalt kolmandas riigis kehtivatele samaväärsetele eeskirjadele, nagu on täpsustatud käesoleva suunise I lisas.

d)

Määruse (EL) nr 575/2013 artikli 400 lõike 2 punktis d määratletud riskipositsioonide suhtes ei kohaldata artikli 395 lõiget 1, kui on täidetud selle määruse artikli 400 lõikes 3 sätestatud tingimused, mida on täpsustatud käesoleva suunise II lisas.

e)

Määruse (EL) nr 575/2013 artikli 400 lõike 2 punktides e kuni l määratletud riskipositsioonide suhtes ei kohaldata artikli 395 lõiget 1 või artikli 400 lõike 2 punkti i puhul ei kohaldata seda sätet suurimal lubataval määral, kui on täidetud selle määruse artikli 400 lõikes 3 sätestatud tingimused.

f)

Riiklikud pädevad asutused nõuavad vähem olulistelt krediidiasutustelt ja investeerimisühingutelt selle hindamist, kas on täidetud määruse (EL) nr 575/2013 artikli 400 lõikes 3 ning asjaomases käesoleva suunise lisas seoses konkreetsete riskipositsioonidega sätestatud tingimused. Riiklik pädev asutus võib seda hinnangut mis tahes hetkel kontrollida, paludes krediidiasutustel esitada asjaomases lisas sellel eesmärgil osutatud dokumendid.

g)

Käesolevat artiklit kohaldatakse vaid juhul, kui asjaomane liikmesriik ei ole kasutanud määruse (EL) nr 575/2013 artikli 493 lõikes 3 ette nähtud valikuvõimalust kohaldada konkreetse riskipositsiooni suhtes osaliselt või täielikult erandit.

(*1)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. detsembri 2002. aasta direktiiv 2002/87/EÜ, milles käsitletakse finantskonglomeraati kuuluvate krediidiasutuste, kindlustusseltside ja investeerimisühingute täiendavat järelevalvet ning millega muudetakse nõukogu direktiive 73/239/EMÜ, 79/267/EMÜ, 92/49/EMÜ, 92/96/EMÜ, 93/6/EMÜ ja 93/22/EMÜ ja Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiive 98/78/EÜ ja 2000/12/EÜ (ELT L 35, 11.2.2003, lk 1).“;"

3)

artikkel 7 jäetakse välja;

4)

IV jao pealkirja „Likviidsus“ alla lisatakse järgmised pealkirjad ning artiklid 7a kuni 7f:

„Artikkel 7a

Delegeeritud määruse (EL) 2015/61 artikli 12 lõike 1 punkti c alapunkt i: likviidsuskattekordaja – liikmesriigis või kolmandas riigis olulise aktsiaindeksi määratlemine

Riiklikud pädevad asutused käsitlevad komisjoni delegeeritud määruse (EL) 2015/61 (*2) artikli 12 lõike 1 punkti c kohaselt 2B tasandi varadena kvalifitseeruvate aktsiate määratlemisel oluliste aktsiaindeksitena järgmiseid indekseid:

i)

komisjoni rakendusmääruse (EL) 2016/1646 (*3) I lisas sätestatud indeksid;

ii)

punktis i nimetamata, liikmesriigis või kolmandas riigis oluline aktsiaindeks, mille on käesoleva punkti kohaldamise eesmärgil sellisena määratlenud asjaomase liikmesriigi pädev asutus või kolmanda riigi avaliku sektori asutus;

iii)

punktides i ja ii nimetamata oluline aktsiaindeks, mis hõlmab asjaomases jurisdiktsioonis tegutsevaid juhtivaid äriühinguid.

Artikkel 7b

Delegeeritud määruse (EL) 2015/61 artikli 12 lõige 3: likviidsuskattekordaja – 2B tasandi varad

1.   Riiklikud pädevad asutused lubavad vähem olulistel krediidiasutustel ja investeerimisühingutel, mis oma põhikirja kohaselt ei saa religioossete tavade järgmisega seotud põhjustel intressi kandvaid varasid hoida, kvalifitseerida 2B tasandi likviidsete varadena äriühingu võlaväärtpabereid vastavalt delegeeritud määruse (EL) 2015/61 artikli 12 lõike 1 punktis b sätestatud tingimustele.

2.   Riiklikud pädevad asutused võivad lõikes 1 osutatud nõude korrapäraselt läbi vaadata ning lubada erandit delegeeritud määruse (EL) 2015/61 artikli 12 lõike 1 punkti b alapunktide ii ja iii kohaldamisest, kui on täidetud selle delegeeritud määruse artikli 12 lõikes 3 sätestatud tingimused.

Artikkel 7c

Määruse (EL) nr 575/2013 artikli 428p lõige 10: stabiilse netorahastamise kordaja – nõutava stabiilse rahastamise tegurid, mida kohaldatakse bilansiväliste riskipositsioonide suhtes

Kui riiklik pädev asutus ei ole kindlaks määranud teistsuguseid nõutava stabiilse rahastamise tegureid, mida tuleb määruse (EL) nr 575(2013 artikli 428p lõike 10 kohaselt kohaldada bilansiväliste riskipositsioonide suhtes, peab riiklik pädev asutus nõudma vähem olulistelt krediidiasutustelt ja investeerimisühingutelt määruse (EL) nr 575/2013 VI osa IV jaotise 4. peatükis sätestamata bilansiväliste riskipositsioonide suhtes nõutava stabiilse rahastamise tegurite kohaldamist, mis vastavad delegeeritud määruse (EL) 2015/61 artikli 23 kohaselt seotud toodetele ja teenustele kohaldatavatele väljavoolu määradele likviidsuskatte nõudes.

Artikkel 7d

Määruse (EL) nr 575/2013 artikli 428q lõige 2: stabiilse netorahastamise kordaja – eraldatud varade koormamise perioodi kindlaksmääramine

Kui varad on kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 648/2012 (*4) artikli 11 lõikega 3 eraldatud ning krediidiasutus või investeerimisühing ei suuda selliseid varasid vabalt võõrandada, peab riiklik pädev asutus nõudma, et vähem oluline krediidiasutus või investeerimisühing käsitleks neid varasid koormatuna perioodi jooksul, mis vastab tähtajale krediidiasutuse või investeerimisühingu klientide puhul, keda selline eraldamisnõue puudutab.

Artikkel 7e

Määruse (EL) nr 575/2013 artikli 428aq lõige 10: stabiilse netorahastamise kordaja – nõutava stabiilse rahastamise tegurid, mida kohaldatakse bilansiväliste riskipositsioonide suhtes

Riiklikud pädevad asutused peavad vähem olulistelt krediidiasutustelt ja investeerimisühingutelt, kellele on antud luba määruse (EL) nr 575/2013 VI osa IV jaotise 5. peatükis osutatud lihtsustatud stabiilse netorahastamise kordaja kohaldamiseks, nõudma artiklis 7c sätestatud meetmete järgimist.

Artikkel 7f

Määruse (EL) nr 575/2013 artikli 428ar lõige 2: stabiilse netorahastamise kordaja – eraldatud varade koormamise perioodi kindlaks määramine

Riiklikud pädevad asutused peavad vähem olulistelt krediidiasutustelt ja investeerimisühingutelt, kellele on antud luba määruse (EL) nr 575/2013 VI osa IV jaotise 5. peatükis osutatud lihtsustatud stabiilse netorahastamise kordaja arvutamiseks, nõudma artiklis 7d sätestatud meetmete järgimist.

(*2)  Komisjoni 10. oktoobri 2014. aasta delegeeritud määrus (EL) 2015/61, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 575/2013 seoses krediidiasutuste suhtes kohaldatava likviidsuskatte nõudega (ELT L 11, 17.1.2015, lk 1)."

(*3)  Komisjoni 13. septembri 2016. aasta rakendusmäärus (EL) 2016/1646, milles sätestatakse rakenduslikud tehnilised standardid seoses põhiindeksite ja tunnustatud börsidega vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EL) nr 575/2013 krediidiasutuste ja investeerimisühingute suhtes kohaldatavate usaldatavusnõuete kohta (ELT L 245, 14.9.2016, lk 5)."

(*4)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 4. juuli 2012. aasta määrus (EL) nr 648/2012 börsiväliste tuletisinstrumentide, kesksete vastaspoolte ja kauplemisteabehoidlate kohta (ELT L 201, 27.7.2012, lk 1).“;"

5)

artikkel 8 jäetakse välja;

6)

muudetakse lisa vastavalt käesoleva suunise I lisale;

7)

lisatakse II lisa vastavalt käesoleva suunise II lisale.

Artikkel 2

Lõppsätted

Jõustumine ja rakendamine

Käesolev suunis jõustub selle Euroopa Liidu Teatajas avaldamise päevale järgneval päeval.

Riiklikud pädevad asutused peavad käesolevat suunist järgima alates 1. oktoobrist 2022.

Frankfurt Maini ääres, 25. märts 2022

EKP nõukogu nimel

EKP president

Christine LAGARDE


(1)  ELT L 287, 29.10.2013, lk 63.

(2)  Euroopa Keskpanga 4. aprilli 2017. aasta suunis (EL) 2017/697 riiklike pädevate asutuste poolt vähem oluliste krediidiasutuste ja investeerimisühingute suhtes liidu õiguses sätestatud valikuvõimaluste ja kaalutlusõiguse kasutamise kohta (EKP/2017/9) (ELT L 101, 13.4.2017, lk 156).

(3)  Euroopa Keskpanga 14. märtsi 2016. aasta määrus (EL) 2016/445 liidu õiguses sätestatud valikuvõimaluste ja kaalutlusõiguse kasutamise kohta (EKP/2016/4) (ELT L 78, 24.3.2016, lk 60).

(4)  Komisjoni 10. oktoobri 2014. aasta delegeeritud määrus (EL) 2015/61, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 575/2013 seoses krediidiasutuste suhtes kohaldatava likviidsuskatte nõudega (ELT L 11, 17.1.2015, lk 1).

(5)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 26. juuni 2013. aasta määrus (EL) nr 575/2013 krediidiasutuste suhtes kohaldatavate usaldatavusnõuete kohta ja määruse (EL) nr 648/2012 muutmise kohta (ELT L 176, 27.6.2013, lk 1).


I LISA

Suunise (EL) 2017/697 (EKP/2017/9) lisa asendatakse järgmisega:

„I LISA

Riskikontsentratsiooni piirmäära erandi hindamise tingimused kooskõlas määruse (EL) nr 575/2013 artikli 400 lõike 2 punktiga c ja käesoleva suunise artikli 6 punktiga c

1.   

Käesolevat lisa kohaldatakse riskide kontsentreerumise piirmääradest vabastuste suhtes vastavalt käesoleva suunise artikli 6 punktile c. Artikli 6 punkti c tähenduses loetakse samaväärseteks komisjoni rakendusotsuse 2014/908/EL (*1) I lisas loetletud kolmandad riigid.

2.   

Selleks, et hinnata, kas määruse (EL) nr 575/2013 artikli 400 lõike 2 punktis c osutatud riskipositsioon vastab riskikontsentratsiooni piirmäära erandi tingimustele määruse (EL) nr 575/2013 artikli 400 lõikes 3, kohustavad riiklikud pädevad asutused vähem olulisi krediidiasutusi ja investeerimisühinguid arvesse võtma järgmisi kriteeriume.

a)

Selleks, et hinnata, kas riskipositsiooni konkreetse eripära tõttu vastaspool või krediidiasutuse ja vastaspoole vaheline suhe kõrvaldab positsiooni riski või vähendab seda määruse (EL) nr 575/2013 artikli 400 lõike 3 punkti a tähenduses, peab vähem oluline krediidiasutus või investeerimisühing arvesse võtma järgmist:

i)

kas on täidetud määruse (EL) nr 575/2013 artikli 113 lõike 6 punktides b, c ja e ette nähtud tingimused ning eelkõige kas vastaspoole suhtes kohaldatakse samu riski hindamise, mõõtmise ja kontrollimise protseduure kui krediidiasutuse suhtes ning kas IT-süsteemid on integreeritud või vähemalt täielikult kooskõlas. Täiendavalt peab ta arvesse võtma, kas esineb kehtivaid või oodatavaid olulisi praktilisi või õiguslikke takistusi, millest tuleneks vastaspoole riskipositsiooni tagasimakse hilinemine krediidiasutusele, v.a piirangute kohaldamine finantsseisundi taastamise ja kriisilahenduse olukorras, mis on nõutav Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2014/59/EL (*2) alusel;

ii)

kas kontsernisisesed riskipositsioonid on põhjendatud kontserni rahastamisstruktuuri ja -strateegiaga;

iii)

kas otsuse tegemise menetlus kontsernisisese vastaspoole suhtes võetud riskipositsiooni heakskiitmiseks ning selle riskipositsiooni suhtes kohaldatav jälgimis- ja läbivaatamismenetlus individuaalsel ja kohastel juhtudel konsolideeritud tasandil on sarnane kolmandale isikule laenuandmise puhul;

iv)

kas krediidiasutuse riskijuhtimismenetlused, IT süsteemid ja sisearuandlus võimaldab tal pidevalt kontrollida ja tagada, et tema riskikontsentratsioon kontserni kuuluvate ettevõtete suhtes on kooskõlas riskistrateegiaga juriidilise isiku ja kohastel juhtudel konsolideeritud tasandil.

b)

Selleks, et hinnata kas järelejäänud kontsentratsiooniriski saab maandada muude samavõrra tõhusate vahenditega, nagu direktiivi 2013/36/EL artiklis 81 sätestatud kokkulepped, protseduurid ja mehhanismid, võttes arvesse määruse (EL) nr 575/2013 artikli 400 lõike 3 punkti b, peab vähem oluline krediidiasutus või investeerimisühing arvesse võtma järgmist:

i)

krediidiasutus kohaldab individuaalsel ja kohastel juhtudel konsolideeritud tasandil usaldusväärset korda, menetlusi ja kontrolle, mis tagavad, et erandi kasutamisest ei tulene riskistrateegiaga katmata kontsentratsiooniriski, mis on vastuolus kontsernisiseste usaldusväärse likviidsusjuhtimise põhimõtetega;

ii)

krediidiasutus on osana oma üldisest riskihindamisraamistikust ametlikult kaalunud riskikontsentratsiooni kontsernisiseste riskipositsioonide suhtes;

iii)

krediidiasutus kohaldab juriidilise isiku ja kohastel juhtudel konsolideeritud tasandil riskijuhtimisraamistikku, mis võimaldab piisavalt jälgida kavandatud riskipositsioone;

iv)

tekkivat kontsentratsiooniriski on hinnatud või hinnatakse krediidiasutuse sisemise kapitali adekvaatsuse hindamise menetluses (internal capacity adequacy assessment process, ICAAP) ja seda juhitakse aktiivselt. Riskikontsentratsiooni juhtimise korraldust, menetlusi ja mehhanismi hinnatakse järelevalvealase läbivaatamise ja hindamise protsessis;

v)

on tõendeid selle kohta, et kontsentratsiooniriski juhtimine on kooskõlas kontserni finantsseisundi taastamise kavaga.

3.   

Punktides 1 ja 2 sätestatud tingimuste täitmise kontrollimiseks võivad riiklikud pädevad asutused nõuda vähem oluliselt krediidiasutustelt ja investeerimisühingutelt järgmiste dokumentide esitamist.

a)

Krediidiasutuse seadusliku esindaja poolt allkirjastatud ja juhtorgani poolt heakskiidetud kiri, mis kinnitab, et krediidiasutus vastab kõikidele määruse (EL) nr 575/2013 artikli 400 lõike 2 punktis c ja artikli 400 lõikes 3 sätestatud erandi tegemise tingimustele.

b)

Sõltumatu asutusevälise kolmanda isiku või asutusesisese õigusosakonna õiguslik arvamus, mille on heaks kiitnud juhtorgan ja millest nähtub, et puuduvad kehtivatest õigusaktidest, sh rahandusmäärustest või siduvatest kokkulepetest tulenevad takistused vastaspoole poolt krediidiasutusele riskipositsioonide õigeaegseks tagasimaksmiseks.

c)

Seadusliku esindaja poolt allkirjastatud ja juhtorgani poolt heakskiidetud kinnitus, et:

i)

puuduvad praktilised takistused vastaspoole poolt krediidiasutusele riskipositsioonide õigeaegseks tagasimaksmiseks;

ii)

kontsernisisesed riskipositsioonid on põhjendatud kontserni rahastamisstruktuuri ja -strateegiaga;

iii)

otsuse tegemise menetlus kontsernisisese vastaspoole suhtes võetud riskipositsiooni heakskiitmiseks ning selle riskipositsiooni suhtes kohaldatav jälgimis- ja läbivaatamismenetlus juriidilise isiku ja kohastel juhtudel konsolideeritud tasandil on sarnane kolmandale isikule laenuandmise puhul;

iv)

kontsernisisestest riskipositsioonidest tulenevat kontsentratsiooniriski on arvesse võetud krediidiasutuse üldises riskihindamisraamistikus.

d)

Seadusliku esindaja poolt allkirjastatud ja juhtorgani poolt heakskiidetud dokumendid, mis kinnitavad, et krediidiasutuse riskihindamine, -mõõtmine ja kontrollimenetlused on samad, mis vastaspoolel, ja et krediidiasutuse riskijuhtimiskord, IT süsteemid ja sisearuandlus võimaldavad juhtorganil pidevalt jälgida riskikontsentratsiooni taset ja selle vastavust krediidiasutuse riskistrateegiale juriidilise isiku ja kohastel juhtudel konsolideeritud tasandil ning kontsernisisestele usaldusväärse likviidsusjuhtimise põhimõtetele.

e)

Dokumendid, millest nähtub, et ICAAP tuvastab selgelt kontsernisisesest riskikontsentratsioonist tuleneva kontsentratsiooniriski ja et seda riski juhitakse aktiivselt.

f)

Dokumendid, mis tõendavad, et kontsentratsiooniriski juhtimine on kooskõlas kontserni finantsseisundi taastamise kavaga.


(*1)  Komisjoni 12. detsembri 2014. aasta rakendusotsus 2014/908/EL, milles käsitletakse teatavate kolmandate riikide ja territooriumite järelevalve- ja regulatiivsete nõuete samaväärsust seoses riskipositsioonide käsitlemisega vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EL) nr 575/2013 (ELT L 359, 16.12.2014, lk 155).

(*2)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 15. mai 2014. aasta direktiiv 2014/59/EL, millega luuakse krediidiasutuste ja investeerimisühingute finantsseisundi taastamise ja kriisilahenduse õigusraamistik ning muudetakse nõukogu direktiivi 82/891/EMÜ ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiive 2001/24/EÜ, 2002/47/EÜ, 2004/25/EÜ, 2005/56/EÜ, 2007/36/EÜ, 2011/35/EL, 2012/30/EL ja 2013/36/EL ning määruseid (EL) nr 1093/2010 ja (EL) nr 648/2012 (ELT L 173, 12.6.2014, lk 190).“


II LISA

Suunisele (EL) 2017/697 (EKP/2017/9) lisatakse järgmine lisa:

„II LISA

Riskikontsentratsiooni piirmäära erandi hindamise tingimused kooskõlas määruse (EL) nr 575/2013 artikli 400 lõike 2 punktiga d ja käesoleva suunise artikli 6 punktiga d

1.   

Selleks, et hinnata, kas määruse (EL) nr 575/2013 artikli 400 lõike 2 punktis d osutatud riskipositsioon vastab riskikontsentratsiooni piirmäära erandi tingimustele määruse (EL) nr 575/2013 artikli 400 lõikes 3, kohustavad riiklikud pädevad asutused vähem olulisi krediidiasutusi ja investeerimisühinguid arvesse võtma järgmisi kriteeriume.

a)

Selleks, et hinnata, kas riskipositsiooni konkreetse eripära tõttu piirkondlik või keskasutus (või krediidiasutuse ja piirkondliku või keskasutuse vaheline suhe) kõrvaldab positsiooni riski või vähendab seda määruse (EL) nr 575/2013 artikli 400 lõike 3 punkti a tähenduses, peab vähem oluline krediidiasutus või investeerimisühing arvesse võtma järgmist:

i)

kas esineb kehtivaid või oodatavaid olulisi praktilisi või õiguslikke takistusi, millest tuleneks vastaspoole riskipositsiooni tagasimakse hilinemine krediidiasutusele, v.a piirangute kohaldamine finantsseisundi taastamise ja kriisilahenduse olukorras, mis on nõutav Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2014/59/EL alusel;

ii)

kas kavandatud riskipositsioonid on kooskõlas krediidiasutuse tavalise äritegevusega ja ärimudeliga või on põhjendatud võrgustiku rahastamisstruktuuriga;

iii)

kas otsuse tegemise menetlus krediidiasutuse keskasutuse suhtes võetud riskipositsiooni heakskiitmiseks, selle riskipositsiooni suhtes kohaldatav jälgimis- ja läbivaatamismenetlus (individuaalsel või kohastel juhtudel konsolideeritud tasandil) on sarnane kolmandale isikule laenuandmise puhul;

iv)

kas krediidiasutuse riskijuhtimismenetlused, IT süsteemid ja sisearuandlus võimaldab tal pidevalt kontrollida ja tagada, et tema riskikontsentratsioon oma piirkondliku või keskasutuse suhtes on kooskõlas riskistrateegiaga;

b)

Selleks, et hinnata kas järelejäänud kontsentratsiooniriski saab maandada muude samavõrra tõhusate vahenditega, nagu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2013/36/EL (*1) artiklis 81 sätestatud kokkulepped, protseduurid ja mehhanismid, võttes arvesse määruse (EL) nr 575/2013 artikli 400 lõike 3 punkti b, peab vähem oluline krediidiasutus või investeerimisühing arvesse võtma järgmist:

i)

krediidiasutus kohaldab usaldusväärset korda, menetlusi ja kontrolle, mis tagab, et erandi kasutamisest ei tulene tema riskistrateegiast väljuv kontsentratsioonirisk;

ii)

krediidiasutus on osana oma üldisest riskihindamisraamistikust ametlikult kaalunud riskikontsentratsiooni oma piirkondliku või keskasutuse suhtes;

iii)

krediidiasutus kohaldab riskijuhtimisraamistikku, mis võimaldab piisavalt jälgida kavandatud riskipositsioone;

iv)

tekkivat kontsentratsiooniriski on hinnatud või hinnatakse krediidiasutuse sisemise kapitali adekvaatsuse hindamise menetluses (ICAAP) ja seda juhitakse aktiivselt. Riskikontsentratsiooni juhtimise korraldust, menetlusi ja mehhanismi hinnatakse järelevalvealases läbivaatamises ja hindamismenetluses.

2.   

Lisaks punktis 1 sätestatud tingimustele peavad riiklikud pädevad asutused nõudma, et vähem olulised krediidiasutused ja investeerimisühingud võtaksid selle hindamisel, kas piirkondlik või keskasutus, kellega krediidiasutus kuulub ühisesse võrgustikku, vastutab võrgustikusiseste tasaarveldustoimingute eest vastavalt määruse (EL) nr 575/2013 artikli 400 lõike 2 punktile d, arvesse seda, kas piirkondliku või keskasutuse põhikiri või asutamisleping sätestab selgelt selle vastutuse, sealhulgas järgmise:

a)

tururahastamine võrgustiku jaoks tervikuna;

b)

kliiringu likviidsus võrgustikus määruse (EL) nr 575/2013 artikli 10 ulatuses;

c)

likviidsuse lisamine seotud krediidiasutustele;

d)

seotud krediidiasutuste ülemäärase likviidsuse vähendamine.

3.   

Punktides 1 ja 2 sätestatud tingimuste täitmise kontrollimiseks võivad riiklikud pädevad asutused nõuda vähem oluliselt krediidiasutustelt ja investeerimisühingutelt järgmiste dokumentide esitamist.

a)

Krediidiasutuse seadusliku esindaja poolt allkirjastatud ja juhtorgani poolt heakskiidetud kiri, mis kinnitab, et krediidiasutus vastab kõikidele määruse (EL) nr 575/2013 artikli 400 lõike 2 punktis d ja artikli 400 lõikes 3 sätestatud erandi tegemise tingimustele;

b)

Sõltumatu asutusevälise kolmanda isiku või asutusesisese õigusosakonna õiguslik arvamus, mille on heaks kiitnud juhtorgan ja millest nähtub, et puuduvad kehtivatest õigusaktidest, sh rahandusmäärustest või siduvatest kokkulepetest tulenevad takistused piirkondliku või keskasutuse poolt krediidiasutusele riskipositsioonide õigeaegseks tagasimaksmiseks;

c)

Seadusliku esindaja poolt allkirjastatud ja juhtorgani poolt heakskiidetud kinnitus, et:

i)

puuduvad praktilised takistused piirkondliku või keskasutuse poolt krediidiasutusele riskipositsioonide õigeaegseks tagasimaksmiseks;

ii)

piirkondliku või keskasutusega seotud riskipositsioonid on põhjendatud võrgustiku rahastamisstruktuuriga;

iii)

otsuse tegemise menetlus piirkondliku või keskasutuse suhtes võetud riskipositsiooni heakskiitmiseks ning selle riskipositsiooni suhtes kohaldatav jälgimis- ja läbivaatamismenetlus juriidilise isiku ja kohastel juhtudel konsolideeritud tasandil on sarnane kolmandale isikule laenuandmise puhul;

iv)

piirkondliku või keskasutusega seotud riskipositsioonidest tulenevat kontsentratsiooniriski on arvesse võetud krediidiasutuse üldises riskihindamisraamistikus;

d)

seadusliku esindaja poolt allkirjastatud ja juhtorgani poolt heakskiidetud dokumendid, mis kinnitavad, et krediidiasutuse riskihindamine, -mõõtmine ja kontrollimenetlused on samad, mis piirkondlikul või keskasutusel, ja et krediidiasutuse riskijuhtimiskord, IT süsteemid ja sisearuandlus võimaldavad juhtorganil pidevalt jälgida riskikontsentratsiooni taset ja selle vastavust krediidiasutuse riskistrateegiale juriidilise isiku ja kohastel juhtudel konsolideeritud tasandil ning võrgustikusisestele usaldusväärse likviidsusjuhtimise põhimõtetele;

e)

dokumendid, millest nähtub, et ICAAP tuvastab selgelt piirkondliku või keskasutusega seotud riskikontsentratsioonist tuleneva kontsentratsiooniriski ja et seda riski juhitakse aktiivselt;

f)

dokumendid, mis tõendavad, et kontsentratsiooniriski juhtimine on kooskõlas võrgustiku finantsseisundi taastamise kavaga.


(*1)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 26. juuni 2013. aasta direktiiv 2013/36/EL, mis käsitleb krediidiasutuste tegevuse alustamise tingimusi ning krediidiasutuste usaldatavusnõuete täitmise järelevalvet, millega muudetakse direktiivi 2002/87/EÜ ning millega tunnistatakse kehtetuks direktiivid 2006/48/EÜ ja 2006/49/EÜ (ELT L 176, 27.6.2013, lk 338).“