ISSN 1977-0650

Euroopa Liidu

Teataja

L 81

European flag  

Eestikeelne väljaanne

Õigusaktid

65. aastakäik
9. märts 2022


Sisukord

 

II   Muud kui seadusandlikud aktid

Lehekülg

 

 

MÄÄRUSED

 

*

Nõukogu määrus (EL) 2022/394, 9. märts 2022, millega muudetakse määrust (EL) nr 833/2014, mis käsitleb piiravaid meetmeid seoses Venemaa tegevusega, mis destabiliseerib olukorda Ukrainas

1

 

 

OTSUSED

 

*

Nõukogu otsus (ÜVJP) 2022/395, 9. märts 2022, millega muudetakse otsust 2014/512/ÜVJP, mis käsitleb piiravaid meetmeid seoses Venemaa tegevusega, mis destabiliseerib olukorda Ukrainas

8

ET

Aktid, mille peakiri on trükitud harilikus trükikirjas, käsitlevad põllumajandusküsimuste igapäevast korraldust ning nende kehtivusaeg on üldjuhul piiratud.

Kõigi ülejäänud aktide pealkirjad on trükitud poolpaksus kirjas ja nende ette on märgitud tärn.


II Muud kui seadusandlikud aktid

MÄÄRUSED

9.3.2022   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 81/1


NÕUKOGU MÄÄRUS (EL) 2022/394,

9. märts 2022,

millega muudetakse määrust (EL) nr 833/2014, mis käsitleb piiravaid meetmeid seoses Venemaa tegevusega, mis destabiliseerib olukorda Ukrainas

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut, eriti selle artiklit 215,

võttes arvesse 9. märtsi 2022 otsust (ÜVJP) 2022/395 (1), millega muudetakse otsust 2014/512/ÜVJP, mis käsitleb piiravaid meetmeid seoses Venemaa tegevusega, mis destabiliseerib olukorda Ukrainas,

võttes arvesse liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja ning Euroopa Komisjoni ühisettepanekut

ning arvestades järgmist:

(1)

Nõukogu võttis 31. juulil 2014 vastu määruse (EL) nr 833/2014 (2).

(2)

Määrusega (EL) nr 833/2014 on jõustatud teatavad nõukogu otsuses 2014/512/ÜVJP (3) sätestatud meetmed.

(3)

Nõukogu võttis 9. märtsil 2022 vastu otsuse (ÜVJP) 2022/395, millega muudetakse otsust 2014/512/ÜVJP ja kehtestatakse täiendavad piiravad meetmed merenavigatsioonikaupade ja -tehnoloogia ekspordile.

(4)

Otsusega (ÜVJP) 2022/395 laiendatakse merendussektorile nende juriidiliste isikute, üksuste ja asutuste loetelu, kelle suhtes kohaldatakse rahastamispiiranguid laenude, vabalt võõrandatavate väärtpaberite ja rahaturuinstrumentide kaudu. Kuigi üldise arusaama kohaselt saab laenu ja krediiti anda mis tahes vahenditega, sealhulgas krüptovaraga, siis arvestades vabalt võõrandatavate väärtpaberite eripära, on asjakohane mõistet „vabalt võõrandatavad väärtpaberid“ seoses selliste varadega täiendavalt täpsustada.

(5)

Otsusega (ÜVJP) 2022/395 laiendatakse ka Euroopa Majanduspiirkonda kuuluvate riikide kodanikele ja Šveitsi kodanikele hoiustega seotud erandit.

(6)

Selleks et tagada määruses (EL) nr 833/2014 sätestatud meetmete nõuetekohane rakendamine, on vaja selgitada väikeste ja keskmise suurusega ettevõtjate rahastamise erandit ning samuti lisade teatavaid sätteid keelatud kaupade ja tehnoloogia kohta.

(7)

Seepärast on vaja liidu tasandi õigusakti, eelkõige tagamaks, et kõik liikmesriigid kohaldaksid neid meetmeid ühetaoliselt.

(8)

Määrust (EÜ) nr 833/2014 tuleks seega vastavalt muuta,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määrust (EL) nr 833/2014 muudetakse järgmiselt.

1)

Artikli 1 punkti f sissejuhatav sõnastus asendatakse järgmisega:

„f)

„vabalt võõrandatavad väärtpaberid” – järgmised väärtpaberite liigid, kaasa arvatud krüptovara kujul, millega kaubeldakse kapitaliturgudel, välja arvatud makseinstrumendid:“.

2)

Artiklisse 2d lisatakse järgmine lõige:

„3a.   Kui liikmesriik annab vastavalt artikli 2 lõike 4 punktile d, artikli 2a lõike 4 punktile d ja artikli 3f lõikele 4 loa meresõiduohutuseks ettenähtud kaupade ja tehnoloogia müümiseks, tarnimiseks, üleandmiseks või ekspordiks, teavitab ta sellest teisi liikmesriike ja komisjoni kahe nädala jooksul alates loa andmisest.“

3)

Artikli 2e lõike 2 punkt b asendatakse järgmisega:

„b)

riiklik rahastamine ja rahaline abi kogusummas kuni 10 000 000 eurot projekti kohta, millest saavad kasu liidus tegutsevad väikesed ja keskmise suurusega ettevõtjad või“.

4)

Lisatakse järgmine artikkel:

„Artikkel 3f

1.   Keelatud on otseselt või kaudselt müüa, tarnida, üle anda või eksportida XVI lisas loetletud merenavigatsioonikaupu ja -tehnoloogiat, mis on pärit liidust või väljastpoolt liitu, füüsilisele või juriidilisele isikule, üksusele või asutusele Venemaal või kasutamiseks Venemaal või Venemaa lipu all sõitva laeva pardale paigutamiseks.

2.   Keelatud on:

a)

anda otse või kaudselt ühelegi füüsilisele või juriidilisele isikule, üksusele või asutusele Venemaal või kasutamiseks Venemaal tehnilist abi ning osutada vahendus- või muid teenuseid, mis on seotud lõikes 1 osutatud kaupade ja tehnoloogiaga ning nende kaupade ja tehnoloogiaga varustamise, nende valmistamise, hoolduse ja kasutamisega;

b)

pakkuda otse või kaudselt ühelegi füüsilisele või juriidilisele isikule, üksusele või asutusele Venemaal või kasutamiseks Venemaal rahastamist või rahalist abi seoses lõikes 1 osutatud kaupade ja tehnoloogiaga, nende kaupade ja tehnoloogia müümiseks, tarnimiseks, üleandmiseks või eksportimiseks või seonduva tehnilise abi andmiseks või vahendus- ja muude teenuste osutamiseks.

3.   Lõigetes 1 ja 2 sätestatud keelde ei kohaldata selliste lõikes 1 osutatud kaupade ja tehnoloogia müügi, tarnimise, üleandmise ja ekspordi või nendega seotud tehnilise või rahalise abi andmise suhtes, mis on mõeldud mittesõjaliseks kasutuseks ja mittesõjalistele lõppkasutajatele ning on ette nähtud humanitaarotstarbeks või selleks, et lahendada tervisealast hädaolukorda või kiiresti ära hoida või leevendada sellist sündmust, millel on tõenäoliselt ränk ja märkimisväärne mõju inimeste tervisele ja ohutusele või keskkonnale, või loodusõnnetustele reageerimiseks.

4.   Erandina lõigetest 1 ja 2 võivad pädevad asutused anda loa selliste lõikes 1 osutatud kaupade ja tehnoloogia müügiks, tarnimiseks, üleandmiseks või ekspordiks või nendega seotud tehnilise või rahalise abi andmiseks, mis on mõeldud mittesõjaliseks kasutuseks ja mittesõjalistele lõppkasutajatele, kui nad on teinud kindlaks, et sellised kaubad või tehnoloogia või nendega seotud tehniline või rahaline abi on ette nähtud meresõiduohutuse tagamiseks.“.

5)

Artikli 5a lõige 4 asendatakse järgmisega:

„4.   Keelatud on Venemaa Keskpanga reservide ja varade haldamisega seotud tehingud, sealhulgas tehingud mis tahes füüsilise isiku, üksuse või asutusega, kes tegutseb Venemaa Keskpanga nimel või juhiste alusel, nagu näiteks The Russian National Wealth Fund.“.

6)

Artikli 5b lõige 2 asendatakse järgmisega:

„2.   Lõiget 1 ei kohaldata liikmesriigi, Euroopa Majanduspiirkonda kuuluva riigi või Šveitsi kodanike ega selliste füüsiliste isikute suhtes, kellel on ajutine või alaline elamisluba liikmesriigis, Euroopa Majanduspiirkonda kuuluvas riigis või Šveitsis.“.

7)

VI lisa muudetakse vastavalt käesoleva määruse I lisale.

8)

IX lisa muudetakse vastavalt käesoleva määruse II lisale.

9)

XIII lisa muudetakse vastavalt käesoleva määruse III lisale.

10)

Käesoleva määruse IV lisas esitatud tekst lisatakse määruse (EL) nr 833/2014 XVI lisale.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub järgmisel päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 9. märts 2022

Nõukogu nimel

eesistuja

J.-Y. LE DRIAN


(1)  Vt käesoleva Euroopa Liidu Teataja lk 8.

(2)  Nõukogu 31. juuli 2014. aasta määrus (EL) nr 833/2014, mis käsitleb piiravaid meetmeid seoses Venemaa tegevusega, mis destabiliseerib olukorda Ukrainas (ELT L 229, 31.7.2014, lk 1).

(3)  Nõukogu 31. juuli 2014. aasta otsus 2014/512/ÜVJP, mis käsitleb piiravaid meetmeid seoses Venemaa tegevusega, mis destabiliseerib olukorda Ukrainas (ELT L 229, 31.7.2014, lk 13).


I LISA

Määruse (EL) nr 833/2014 VII lisa muudetakse järgmiselt:

1)

sissejuhatavas tekstis asendatakse kolmas lõik järgmisega:

„Ilma et see piiraks käesoleva määruse artikli 12 kohaldamist, ei kohaldata kontrolli alla mittekuuluvate kaupades suhtes, mis sisaldavad üht või mitut käesolevas lisas loetletud komponenti, käesoleva määruse artiklite 2a ja 2b kohast kontrolli.“;

2)

I kategooria (Elektroonika) alamkategooria X.A.I.001 punkti c alapunkt 2 asendatakse järgmisega:

„2.

eraldusvõime 12 bitti, väljundsagedusega rohkem kui 105 megavõendit sekundis (MSPS);“;

3)

I kategooria (Elektroonika) alamkategooria X.B.I.001 punkti c alapunkt 2 asendatakse järgmisega:

„2.

Salvestatud programmi abil juhitavad kristallikasvatajad, millel on mis tahes järgmine omadus:

a.

taaslaetavad tiiglimahutit asendamata;

b.

võimelised töötama rõhul üle 2,5 × 105 Pa või

c.

võimelised kasvatama üle 100 mm läbimõõduga kristalle;“;

4)

I kategooria (Elektroonika) alamkategooria X.B.I.001 punkti i alapunkt 1 asendatakse järgmisega:

„1.

„Keemilise aurustussadestamise“ seadmed, mis töötavad rõhul alla 105 Pa, või“;

5)

VII kategooria (Kosmosesõidukid ja tõukejõud) alamkategooria X.A.VII.001 esimene lause asendatakse järgmisega:

„X.A.VII.001

Diiselmootorid ja traktorid ning nende jaoks spetsiaalselt projekteeritud komponendid, v.a need, mis on loetletud sõjaliste kaupade ühises nimekirjas või määruses (EL) 2021/821:“;

6)

VII kategooria (Kosmosesõidukid ja tõukejõud) alamkategooria X.A.VII.002 punkt c asendatakse järgmisega:

„c.

Õhusõidukite gaasiturbiinmootorid ning nende jaoks spetsiaalselt projekteeritud komponendid.“


II LISA

Määruse (EL) nr 833/2014 IX lisa muudetakse järgmiselt:

1)

Näidises A asendatakse kõik viited määrusele XXX/XXX viitega määrusele (EL) nr 833/2014;

2)

Näidises B asendatakse kõik viited määrusele XXX/XXX viitega määrusele (EL) nr 833/2014.


III LISA

Määruse (EL) nr 833/2014 XIII lisasse lisatakse kanne järgmise üksuse kohta:

„Venemaa merelaevanduse register“.


IV LISA

„XVI LISA

ARTIKLIS 3F OSUTATUD KAUPADE JA TEHNOLOOGIA LOETELU

VI kategooria – Merendus

X.A.VI.001

Laevad, meresüsteemid või -seadmed ning nende jaoks spetsiaalselt projekteeritud komponendid ja tarvikud:

a)

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 23. juuli 2014. aasta direktiivi 2014/90/EL (milles käsitletakse laevavarustust) artikli 35 lõike 2 kohaselt vastu võetud kohaldatava komisjoni rakendusmääruse (mis käsitleb laevavarustuse projekteerimis-, ehitus- ja toimivusnõudeid ning katsestandardeid) 4. peatükis (navigatsiooniseadmed) nimetatud seadmed;

b)

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 23. juuli 2014. aasta direktiivi 2014/90/EL (milles käsitletakse laevavarustust) artikli 35 lõike 2 kohaselt vastu võetud kohaldatava komisjoni rakendusmääruse (mis käsitleb laevavarustuse projekteerimis-, ehitus- ja toimivusnõudeid ning katsestandardeid) 5. peatükis (raadioseadmed) nimetatud seadmed;


OTSUSED

9.3.2022   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 81/8


NÕUKOGU OTSUS (ÜVJP) 2022/395,

9. märts 2022,

millega muudetakse otsust 2014/512/ÜVJP, mis käsitleb piiravaid meetmeid seoses Venemaa tegevusega, mis destabiliseerib olukorda Ukrainas

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Liidu lepingut, eriti selle artiklit 29,

võttes arvesse liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja ettepanekut

ning arvestades järgmist:

(1)

Nõukogu võttis 31. juulil 2014 vastu otsuse 2014/512/ÜVJP (1).

(2)

Liit toetab endiselt vankumatult Ukraina suveräänsust ja territoriaalset terviklikkust.

(3)

Venemaa Föderatsiooni president kuulutas 24. veebruaril 2022 välja sõjalise operatsiooni Ukrainas ja Venemaa relvajõud alustasid rünnakut Ukraina vastu. Kõnealuse rünnakuga rikutakse jämedalt Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust.

(4)

Euroopa Ülemkogu mõistis oma 24. veebruari 2022. aasta järeldustes kõige karmimalt hukka Venemaa Föderatsiooni provotseerimata ja põhjendamatu sõjalise agressiooni Ukraina vastu. Oma ebaseadusliku sõjategevusega rikub Venemaa rängalt rahvusvahelist õigust ja Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni põhikirja põhimõtteid ning õõnestab Euroopa ja ülemaailmset julgeolekut ja stabiilsust. Euroopa Ülemkogu kutsus üles kiiresti ette valmistama ja vastu võtma uut individuaalsete ja majanduslike sanktsioonide paketti.

(5)

Nõukogu võttis 25. veebruaril 2022 vastu otsuse (ÜVJP) 2022/327, (2) millega muudeti otsust 2014/512/ÜVJP ja kehtestati konkreetsed valdkondlikud meetmed.

(6)

Võttes arvesse olukorra tõsidust ja vastuseks Venemaa sõjalisele agressioonile Ukraina vastu, on asjakohane kehtestada täiendavad piiravad meetmed merenavigatsioonikaupade ja -tehnoloogia ekspordi valdkonnas. Samuti on asjakohane laiendada nende juriidiliste isikute, üksuste ja asutuste loetelu, kelle suhtes kohaldatakse investeerimisteenuste, võõrandatavate väärtpaberite, rahaturuinstrumentide ja laenudega seotud keelde. Peale selle on vaja teatavaid selgitusi, et tagada mõnede konkreetsete otsusega (ÜVJP) 2022/327 kehtestatud valdkondlike piiravate meetmete nõuetekohane kohaldamine.

(7)

Teatavate meetmete rakendamiseks on vaja täiendavaid liidu meetmeid.

(8)

Otsust 2014/512/ÜVJP tuleks seetõttu vastavalt muuta,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Otsust 2014/512/ÜVJP muudetakse järgmiselt.

1)

Artikli 1a lõige 4 asendatakse järgmisega:

„4.   Keelatud on Venemaa Keskpanga reservide ja varade haldamisega seotud tehingud, sealhulgas tehingud mis tahes füüsilise isiku, üksuse või asutusega, kes tegutseb Venemaa Keskpanga nimel või juhiste alusel, nagu näiteks The Russian National Wealth Fund.“;

2)

Artikli 1b lõige 2 asendatakse järgmisega:

„2.   Lõiget 1 ei kohaldata liikmesriigi, Euroopa Majanduspiirkonda kuuluva riigi või Šveitsi kodanike ega selliste füüsiliste isikute suhtes, kellel on ajutine või alaline elamisluba liikmesriigis, Euroopa Majanduspiirkonda kuuluvas riigis või Šveitsis.“;

3)

Artikli 4b lõike 2 punkt b asendatakse järgmisega:

„b)

riiklik rahastamine ja rahaline abi kogusummas kuni 10 000 000 eurot projekti kohta, millest saavad kasu liidus tegutsevad väikesed ja keskmise suurusega ettevõtjad või“;

4)

Artikli 4g järele lisatakse järgmine artikkel:

„Artikkel 4h

1.   Keelatud on otseselt või kaudselt müüa, tarnida, üle anda või eksportida merenavigatsioonikaupu ja -tehnoloogiat, mis on pärit liidust või väljastpoolt liitu, füüsilisele või juriidilisele isikule, üksusele või asutusele Venemaal või kasutamiseks Venemaal või Venemaa lipu all sõitva laeva pardale paigutamiseks.

2.   Keelatud on:

a)

anda otse või kaudselt ühelegi füüsilisele või juriidilisele isikule, üksusele või asutusele Venemaal või kasutamiseks Venemaal tehnilist abi ning osutada vahendus- või muid teenuseid, mis on seotud lõikes 1 osutatud kaupade ja tehnoloogiaga ning nende kaupade ja tehnoloogiaga varustamise, nende valmistamise, hoolduse ja kasutamisega;

b)

pakkuda otse või kaudselt ühelegi füüsilisele või juriidilisele isikule, üksusele või asutusele Venemaal või kasutamiseks Venemaal rahastamist või rahalist abi seoses lõikes 1 osutatud kaupade ja tehnoloogiaga, nende kaupade ja tehnoloogia müümiseks, tarnimiseks, üleandmiseks või eksportimiseks või seonduva tehnilise abi andmiseks või vahendus- ja muude teenuste osutamiseks.

3.   Lõigetes 1 ja 2 sätestatud keelde ei kohaldata selliste lõikes 1 osutatud kaupade ja tehnoloogia müügi, tarnimise, üleandmise ja ekspordi või nendega seotud tehnilise või rahalise abi andmise suhtes, mis on mõeldud mittesõjaliseks kasutuseks ja mittesõjalistele lõppkasutajatele ning on ette nähtud humanitaarotstarbeks või selleks, et lahendada tervisealast hädaolukorda või kiiresti ära hoida või leevendada sellist sündmust, millel on tõenäoliselt ränk ja märkimisväärne mõju inimeste tervisele ja ohutusele või keskkonnale, või loodusõnnetustele reageerimiseks.

4.   Erandina lõigetest 1 ja 2 võivad pädevad asutused anda loa selliste lõikes 1 osutatud kaupade ja tehnoloogia müügiks, tarnimiseks, üleandmiseks või ekspordiks või nendega seotud tehnilise või rahalise abi andmiseks, mis on mõeldud mittesõjaliseks kasutuseks ja mittesõjalistele lõppkasutajatele, kui nad on teinud kindlaks, et sellised kaubad või tehnoloogia või nendega seotud tehniline või rahaline abi on ette nähtud meresõiduohutuse tagamiseks.

5.   Liit võtab vajalikud meetmed, et määrata kindlaks asjakohased käesoleva artikliga hõlmatavad tooted.“;

5)

Otsuse 2014/512/ÜVJP VI lisa muudetakse vastavalt käesoleva otsuse lisale.

Artikkel 2

Käesolev otsus jõustub selle Euroopa Liidu Teatajas avaldamise päeval.

Brüssel, 9. märts 2022

Nõukogu nimel

eesistuja

J.-Y. LE DRIAN


(1)  Nõukogu 31. juuli 2014. aasta otsus 2014/512/ÜVJP, mis käsitleb piiravaid meetmeid seoses Venemaa tegevusega, mis destabiliseerib olukorda Ukrainas (ELT L 229, 31.7.2014, lk 13).

(2)  Nõukogu 25. veebruari 2022. aasta otsus (ÜVJP) 2022/327, millega muudetakse 31. juuli 2014. aasta otsust 2014/512/ÜVJP, mis käsitleb piiravaid meetmeid seoses Venemaa tegevusega, mis destabiliseerib olukorda Ukrainas (ELT L 48, 25.2.2022, lk 1).


LISA

Otsuse 2014/512/ÜVJP VI lisasse lisatakse järgmist üksust käsitlev kanne:

„Venemaa merelaevanduse register“.