ISSN 1977-0650

Euroopa Liidu

Teataja

L 59

European flag  

Eestikeelne väljaanne

Õigusaktid

65. aastakäik
28. veebruar 2022


Sisukord

 

II   Muud kui seadusandlikud aktid

Lehekülg

 

 

OTSUSED

 

*

Nõukogu otsus (ÜVJP) 2022/337, 28. veebruar 2022, millega muudetakse otsust 2014/145/ÜVJP, mis käsitleb piiravaid meetmeid seoses Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust kahjustava või ohustava tegevusega

1

ET

Aktid, mille peakiri on trükitud harilikus trükikirjas, käsitlevad põllumajandusküsimuste igapäevast korraldust ning nende kehtivusaeg on üldjuhul piiratud.

Kõigi ülejäänud aktide pealkirjad on trükitud poolpaksus kirjas ja nende ette on märgitud tärn.


II Muud kui seadusandlikud aktid

OTSUSED

28.2.2022   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 59/1


NÕUKOGU OTSUS (ÜVJP) 2022/337,

28. veebruar 2022,

millega muudetakse otsust 2014/145/ÜVJP, mis käsitleb piiravaid meetmeid seoses Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust kahjustava või ohustava tegevusega

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Liidu lepingut, eriti selle artiklit 29,

võttes arvesse liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja ettepanekut

ning arvestades järgmist:

(1)

Nõukogu võttis 17. märtsil 2014 vastu otsuse 2014/145/ÜVJP (1).

(2)

Liit toetab endiselt vankumatult Ukraina suveräänsust ja territoriaalset terviklikkust.

(3)

Euroopa Ülemkogu kutsus oma 24.–25. juuni 2021. aasta järeldustes Venemaad üles võtma täielikult vastutuse, et tagada Minski kokkulepete täielik täitmine, mis on peamine eeltingimus mis tahes suuremale muutusele liidu suhtumises. Euroopa Ülemkogu rõhutas, et liit ja selle liikmesriigid peavad otsustavalt ja koordineeritult reageerima Venemaa igasugusele jätkuvale pahatahtlikule, ebaseaduslikule ja kahjulikule tegevusele, kasutades täielikult ära kõiki liidu käsutuses olevaid vahendeid ning tagades koordineerimise partneritega. Sel eesmärgil kutsus Euroopa Ülemkogu komisjoni ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrget esindajat (edaspidi „kõrge esindaja“) üles esitama võimalikke täiendavaid piiravaid meetmeid, sealhulgas majandussanktsioone.

(4)

Euroopa Ülemkogu rõhutas oma 16. detsembri 2021. aasta järeldustes tungivat vajadust, et Venemaa leevendaks pingeid, mille on põhjustanud vägede koondamine Ukraina piirile ja agressiivne retoorika. Euroopa Ülemkogu kinnitas taas oma täielikku toetust Ukraina suveräänsusele ja territoriaalsele terviklikkusele. Innustades tegema diplomaatilisi jõupingutusi ja toetades Normandia formaati Minski kokkulepete täieliku täitmise saavutamiseks, märkis Euroopa Ülemkogu, et igasugusel Ukraina vastu suunatud edasisel sõjalisel agressioonil on tohutud tagajärjed ja kõrge hind, sealhulgas partneritega kooskõlastatud piiravad meetmed.

(5)

Nõukogu kiitis 24. jaanuaril 2022 heaks järeldused, milles mõistis hukka Venemaa jätkuva agressiivse tegevuse ja ähvardused Ukraina suunal ning kutsus Venemaad üles leevendama pingeid, järgima rahvusvahelist õigust ja osalema kehtestatud rahvusvaheliste mehhanismide kaudu konstruktiivselt dialoogis. Nõukogu kinnitas taas liidu täielikku pühendumust aluspõhimõtetele, millele on rajatud Euroopa julgeolek ja mis on sätestatud Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni (ÜRO) põhikirjas ning Euroopa Julgeoleku- ja Koostööorganisatsiooni asutamisdokumentides, sealhulgas Helsingi lõppaktis ja Pariisi hartas. Need aluspõhimõtted hõlmavad eelkõige riikide suveräänset võrdsust ja territoriaalset terviklikkust, piiride puutumatust, hoidumist jõu kasutamisest või sellega ähvardamisest ning riikide vabadust valida või muuta oma julgeolekukorraldust. Nõukogu märkis, et need põhimõtted ei ole läbiräägitavad, neid ei muudeta ega tõlgendata uuesti ning nende rikkumine Venemaa poolt on takistuseks ühisele ja jagamatule julgeolekuruumile Euroopas ning ohustab rahu ja stabiilsust Euroopa mandril. Tuletades meelde Euroopa Ülemkogu 16. detsembri 2021. aasta järeldusi, kordas nõukogu, et igasugusel Venemaa poolt Ukraina vastu suunatud edasisel sõjalisel agressioonil on tohutud tagajärjed ja kõrge hind, mis hõlmab mitmesuguseid valdkondlikke ja individuaalseid piiravaid meetmeid, mis võetakse vastu koostöös partneritega.

(6)

Kõrge esindaja tegi 19. veebruaril 2022 liidu nimel avalduse, milles väljendas muret Venemaa relvajõudude massilise koondumise pärast Ukrainas ja selle ümbruses ning kutsus Venemaad tungivalt üles alustama sisukat dialoogi ja kasutama diplomaatiat, ilmutama vaoshoitust ja leevendama pingeid Ukraina piiride lähedusest vägede märkimisväärse tagasitõmbumise kaudu.

(7)

Venemaa Föderatsiooni president kirjutas 21. veebruaril 2022 alla dekreedile, millega tunnustati valitsuse kontrolli alt väljas olevate Ukraina Donetski ja Luganski oblastite „sõltumatust ja suveräänsust“, ning andis Venemaa relvajõududele korralduse nendele aladele siseneda.

(8)

Kõrge esindaja tegi 22. veebruaril 2022 liidu nimel avalduse, milles mõistetakse hukka kõnealune ebaseaduslik tegu, mis õõnestab veelgi Ukraina suveräänsust ja sõltumatust ning kujutab endast rahvusvahelise õiguse ja rahvusvaheliste lepingute, sealhulgas ÜRO põhikirja, Helsingi lõppakti, Pariisi harta ja Budapesti memorandumi ning ka Minski kokkulepete ja ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsiooni 2202 (2015) rasket rikkumist. Kõrge esindaja kutsus Venemaad kui konflikti osalist tungivalt üles tühistama selle tunnustamisotsuse, täitma oma kohustusi, järgima rahvusvahelist õigust ning pöörduma tagasi arutelude juurde Normandia formaadis ja kolmepoolses kontaktrühmas. Ta teatas, et liit reageerib kõnealustele Venemaa viimastele rikkumistele, võttes kiiremas korras vastu täiendavad piiravad meetmed.

(9)

24. veebruaril 2022 teatas Venemaa Föderatsiooni president sõjalisest operatsioonist Ukrainas ning Venemaa relvajõud alustasid Ukraina vastu rünnakut. See rünnak kujutab endast Ukraina territoriaalse terviklikkuse, suveräänsuse ja sõltumatuse jämedat rikkumist.

(10)

Kõrge esindaja tegi 24. veebruaril 2022 liidu nimel avalduse, milles mõistetakse kõige karmimalt hukka Venemaa Föderatsiooni relvajõudude provotseerimata sissetung Ukrainasse ning Valgevene sekkumine sellesse Ukraina-vastasesse agressiooni. Kõrge esindaja märkis, et liidu vastus hõlmab nii valdkondlikke kui ka individuaalseid piiravaid meetmeid.

(11)

Euroopa Ülemkogu mõistis 24. veebruaril 2022 kõige karmimalt hukka Venemaa Föderatsiooni provotseerimata ja põhjendamatu sõjalise agressiooni Ukraina vastu. Oma ebaseadusliku sõjategevusega rikub Venemaa rängalt rahvusvahelist õigust ja ÜRO põhikirja põhimõtteid ning õõnestab Euroopa ja ülemaailmset julgeolekut ja stabiilsust. Euroopa Ülemkogu leppis tihedas koostöös oma partnerite ja liitlastega kokku täiendavates piiravates meetmetes, mis toovad Venemaale tema tegevuse tõttu kaasa ulatuslikud ja tõsised tagajärjed.

(12)

Võttes arvesse olukorra tõsidust, on nõukogu seisukohal, et otsuse 2014/145/ÜVJP lisas esitatud selliste isikute, üksuste ja asutuste loetellu, kelle suhtes kohaldatakse piiravaid meetmeid, tuleks lisada 26 isikut ja üks üksus.

(13)

Otsust 2014/145/ÜVJP tuleks seetõttu vastavalt muuta,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Otsuse 2014/145/ÜVJP lisas esitatud loetellu lisatakse käesoleva otsuse lisas loetletud isikud ja üksus.

Artikkel 2

Käesolev otsus jõustub selle Euroopa Liidu Teatajas avaldamise päeval.

Brüssel, 28. veebruar 2022

Nõukogu nimel

eesistuja

J.-Y. LE DRIAN


(1)  Nõukogu 17. märtsi 2014. aasta otsus 2014/145/ÜVJP, mis käsitleb piiravaid meetmeid seoses Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust kahjustava või ohustava tegevusega (ELT L 78, 17.3.2014, lk 16).


LISA

Otsuse 2014/145/ÜVJP lisas esitatud isikute, üksuste ja asutuste loetellu lisatakse järgmised isikud ja järgmine üksus.

1.

Isikud

 

Nimi

Identifitseerimisandmed

Põhjendused

Loetellu kandmise kuupäev

„671

Igor Ivanovich SECHIN

(Игорь Иванович СЕЧИН)

Sünniaeg: 7.9.1960

Sünnikoht: Leningrad, NSVL (nüüdne Venemaa Föderatsioon)

Kodakondsus: Venemaa

Sugu: mees

Igor Sechin on Venemaa riikliku naftaettevõtte ja ühe maailma suurima toornafta tootja Rosnefti tegevjuht. Ta on Vladimir Putini üks kõige rohkem usaldatud ja lähedasim nõustaja ning lisaks ka tema isiklik sõber. Ta on Venemaa presidendiga igapäevases kontaktis. Teda peetakse Venemaa poliitilise eliidi üheks kõige mõjukamaks liikmeks. Tema sidemed Vladimir Putiniga on pikaajalised ja sügavad. Ta töötas koos presidendiga, kui viimane oli 1990ndatel aastatel Peterburi linnapea, ning on oma lojaalsust tõendanud sellest ajast saadik. Igor Sechin sai 1999. aastal Vladimir Putini administratsiooni ülema asetäitjaks, 2008. aastal asepeaministriks ja 2012. aastal Rosnefti tegevjuhiks. Ta on üks Venemaa oligarhe, kes tegutseb partnerluses Vene riigiga.

28.2.2022

 

 

 

Ta on üks Putini siseringi inimestest, kes saab rahalist kasu ja olulisi ülesandeid vastutasuks allumise ja lojaalsuse eest. President on talle andnud olulisi ja keerulisi ülesandeid ning tasustanud teda Rosnefti juhikoha ja suure varandusega. Igor Sechini Rosneft osales Gelendzhiki lähistel asuva lossikompleksi viinamarjaistanduste rahastamises; seda kompleksi kasutab isiklikult president Putin.

Seetõttu andis ta aktiivselt materiaalset või rahalist toetust Krimmi annekteerimise ja Ukraina destabiliseerimise eest vastutavatele Venemaa otsustusõiguslikele isikutele ja sai nende tegevusest kasu.

Lisaks tarnib Igor Sechini juhitava Rosnefti tütarettevõte Rosneft Aero lennukikütust Simferopoli lennuväljale, mis pakub lennuühendust ebaseaduslikult annekteeritud Krimmi territooriumi ning Sevastopoli ja Venemaa vahel. Seega toetab ta ebaseaduslikult annekteeritud Krimmi poolsaare tugevamini integreerimist Venemaa Föderatsiooni, mis omakorda kahjustab veelgi Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust.

 

672.

Nikolay Petrovich TOKAREV

(Николай Петрович ТОКАРЕВ)

Sünniaeg: 20.12.1950

Sünnikoht: Karaganda, Kasahhi NSV (nüüdne Kasahstan)

Nikolay Tokarev on suure Venemaa gaasi- ja naftaettevõtte Transnefti tegevjuht. Ta on Vladimir Putini kauaaegne tuttav ja lähedane kaastöötaja. Ta töötas 1980ndatel aastatel koos Putiniga KGBs. Nikolay Tokarev on Venemaa oligarh, kes sai 2000ndatel aastatel kontrolli suurte riigiettevõtete üle, kui president Putin konsolideeris võimu, ning ta tegutseb tihedas partnerluses Vene riigiga. Nikolay Tokarev on juhtinud Venemaa üht kõige olulisemat valitsuse kontrollitud ettevõtet Transneft, mis transpordib märkimisväärse osa Venemaa naftast hästi välja arendatud nafta torujuhtmete võrgustiku kaudu.

Nikolay Tokarevi Transneft on üks peamine Gelendzhiki lähistel asuva lossikompleksi rahastaja, seda kompleksi kasutab üldlevinud veendumuse kohaselt isiklikult president Putin. Ta saab kasu lähedastest sidemetest Venemaa võimudega. Nikolay Tokarevi lähedased sugulased ja sõbrad rikastusid tänu kontaktidele riigiettevõtetega.

Seetõttu andis ta aktiivselt materiaalset või rahalist toetust Krimmi annekteerimise ja Ukraina destabiliseerimise eest vastutavatele Venemaa otsustusõiguslikele isikutele ja sai nende tegevusest kasu.

28.2.2022

673.

Alisher USMANOV

(vene keeles: Алишер Бурханович УСМАНОВ; Usbeki keeles: Alisher USMONOV)

Sünniaeg: 9.9.1953

Sünnikoht: Chust, Usbeki NSV, Nõukogude Liit

Amet: Venemaa oligarh

Alisher Usmanov on Kremli-meelne oligarh, kellel on eriti lähedased sidemed Venemaa presidendi Vladimir Putiniga. Talle on viidatud kui ühele Vladimir Putini lemmikoligarhile. Teda peetakse üheks Venemaa ettevõtjaks-ametiisikuks, kellele usaldati finantsvoogude korraldamine, kuid kelle positsioon sõltub presidendi tahtest. Alisher Usmanov on väidetavalt astunud välja president Putini eest ja lahendanud tema äriprobleeme. FinCENi toimikute kohaselt maksis ta kuus miljonit dollarit Vladimir Putini mõjukale nõuandjale Valentin Yumashevile. Venemaa julgeolekunõukogu esimehe asetäitja ning Venemaa endine president ja peaminister Dmitry Medvedev sai isiklikku kasu, kui kasutas Alisher Usmanovi kontrolli all olevaid luksusresidentse.

Seetõttu andis ta aktiivselt materiaalset või rahalist toetust Krimmi annekteerimise ja Ukraina destabiliseerimise eest vastutavatele Venemaa otsustusõiguslikele isikutele.

28.2.2022

 

 

 

Alisher Usmanovil on ärihuvid rauamaagi- ja terasetööstuses, meedias ja internetiettevõtetes. Tema suurim omandus on terasegigant Metalloinvest. Kui Alisher Usmanov omandas kontrolli ärileht Kommersant üle, piirati toimetuse vabadust ja leht võttis ilmselgelt Kremli-meelse hoiaku. Alisher Usmanovi juhitud Kommersant avaldas propagandistliku Ukraina-vastase artikli, mille autoriks oli Dmitry Medvedev ning milles Venemaa endine president väitis, et Ukraina praeguste võimudega on mõttetu pidada kõnelusi, sest need on tema hinnangul otsese väliskontrolli all.

Seega toetas ta aktiivselt Venemaa valitsuse poliitikat Ukraina destabiliseerimiseks.

 

674.

Petr Olegovich AVEN

(Пëтр Олегович АВЕН)

Sünniaeg: 16.3. 1955

Sünnikoht: Moskva, Venemaa Föderatsioon

Amet: Vladimir Putinile lähedane oligarh. Üks Alfa Groupi peamisi aktsionäre

Sugu: mees

Petr Aven on üks Vladimir Putinile lähedasemaid oligarhe. Ta on oluline aktsionär Alfa Groupis, mis hõlmab ka üht olulisemat Venemaa panka Alfa Bank. Ta on üks umbes 50st rikkast Vene ärimehest, kes kohtub korrapäraselt Kremlis Vladimir Putiniga. Ta ei tegutse presidendi soovidest sõltumatult. Tema sõprus Vladimir Putiniga ulatub 1990ndate aastate algusesse. Kui ta oli välismajandussuhete minister, aitas ta toonast Peterburi linnapea asetäitjat Vladimir Putinit seoses Sal’ye komisjoni uurimistega. Ta on ka eriti lähedane isiklik sõber Rosnefti tegevjuhi Igor Sechiniga, kes üks Putini peamisi liitlasi. Vladimir Putini vanim tütar Maria juhtis heategevusprojekti Alfa-Endo, mida rahastas Alfa Bank.

Petr Aven sai oma valitsussidemetest kasu. Ta kirjutas Vladimir Putinile kirja, milles kaebas Moskva arbitraažikohtu otsuse peale, mis käsitles ühe Petr Aveni ettevõtte huve. Vladimir Putin tegi Venemaa peaprokurörile ülesandeks asja uurida. Vladimir Putin tasustas Alfa Groupi lojaalsust Venemaa võimudele, andes poliitilist abi Alfa Groupi välisinvesteeringute kavale.

28.2.2022

 

 

 

Petr Aven ja tema äripartner Mikhail Fridman on osalenud Kremli jõupingutustes, et kaotada Lääne sanktsioonid, mis võeti vastu selleks, et reageerida Venemaa agressiivsele poliitikale Ukraina vastu. Vladimir Putin hoiatas Petr Avenit 2016. aastal võimalusest, et USA võib kehtestada täiendavad sanktsioonid Aveni ja/või Alfa-Banki vastu, ning tegi ettepaneku, et Aven peab astuma samme, et kaitsta end ja Alfa-Banki, millega Petr Aven nõustus. Petr Aven ja Mikhail Fridman külastasid 2018. aastal mitteametlikult Washingtoni, et edastada Venemaa valitsuse sõnum seoses USA sanktsioonidega ja Venemaa Föderatsiooni vastusanktsioonidega.

Seetõttu andis ta aktiivselt materiaalset või rahalist toetust Krimmi annekteerimise ja Ukraina destabiliseerimise eest vastutavatele Venemaa otsustusõiguslikele isikutele ja sai nende tegevusest kasu. Ta toetas ka tegevust ja rakendas poliitikat, mis kahjustab või ohustab Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust.

 

675.

Mikhail Maratovich FRIDMAN

(Михаил Маратович ФРИДМАН)

Sünniaeg: 21.4.1964

Sünnikoht: Lviv, Venemaa Föderatsioon

Sugu: mees

Mikhail Fridman on Alfa Groupi asutaja ja üks selle peamisi aktsionäre; see grupp hõlmab ka üht olulisemat Venemaa panka Alfa Bank. Tal on õnnestunud luua tihedad sidemed Vladimir Putini administratsiooniga ning talle osutatakse kui ühele peamisele Putini siseringi rahastajale ja toetajale. Ta omandas oma vara valitsussidemete kaudu. Vladimir Putini vanim tütar Maria juhtis heategevusprojekti Alfa-Endo, mida rahastas Alfa Bank. Vladimir Putin tasustas Alfa Groupi lojaalsust Venemaa võimudele, andes poliitilist abi Alfa Groupi välisinvesteeringute kavale.

Mikhail Fridman ja tema äripartner Petr Aven on osalenud Kremli jõupingutustes, et kaotada Lääne sanktsioonid, mis võeti vastu selleks, et reageerida Venemaa agressiivsele poliitikale Ukraina suunas. Petr Aven ja Mikhail Fridman külastasid 2018. aastal mitteametlikult Washingtoni, et edastada Venemaa valitsuse sõnum seoses USA sanktsioonidega ja Venemaa Föderatsiooni vastusanktsioonidega.

28.2.2022

 

 

 

Seetõttu andis ta aktiivselt materiaalset või rahalist toetust Krimmi annekteerimise ja Ukraina destabiliseerimise eest vastutavatele Venemaa otsustusõiguslikele isikutele ja sai nende tegevusest kasu. Ta toetas ka tegevust ja rakendas poliitikat, mis kahjustab või ohustab Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust.

 

676

Sergei Pavlovich ROLDUGIN (Сергей Павлович РОЛДУГИН)

Sünniaeg: 28.9.1951

Sünnikoht: Sahhalini oblast

Tšellist

Amet: ärimees, Vladimir Putini lähedane sõber.

Roldugin on ärimees, kellel on Vladimir Putiniga tihedad sidemed. Ta kuulub Putini finantsskeemivõrgustikku. Ta omab vähemalt viit offshore-üksust ja hoiab oma varasid (liidu poolt sanktsioneeritud) Bank Rossiya’s, mida tuntakse Moskvas „Putini rahakoti“ nime all. Uurivate ajakirjanike rahvusvahelise konsortsiumi uuringu kohaselt on Roldugin vastutav vähemalt 2 miljardi USA dollari ümberpaigutamise eest pankade ja offshore-äriühingute kaudu osana Putini varjatud finantsvõrgustikust. Ta osales ka nn Troika rahapesulas ning suunas kõnealuse süsteemi kaudu miljardeid USA dollareid. Lisaks sai ta üle 69 miljoni USA dollari äriühingute kaudu Troika rahapesula raames.

Seetõttu vastutab ta selle eest, et on toetanud aktiivselt materiaalselt või rahaliselt Venemaa otsusetegijaid, kes vastutavad Krimmi annekteerimise ja Ukraina destabiliseerimise eest.

28.2.2022

677.

Dmitry Sergeyevich PESKOV

(Дмитрий Сергеевич ПЕСКОВ)

Sünniaeg: 17.10.1967

Sünnikoht: Moskva, Venemaa Föderatsioon

Sugu: mees

Dmitri Peskov on president Putini pressisekretär. Ta on avalikult kaitsnud Venemaa agressiivset poliitikat Ukraina vastu, sealhulgas Krimmi ja Sevastopoli ebaseaduslikku annekteerimist Venemaa Föderatsiooni poolt. Arvukates avaldustes on ta rõhutanud, et Krimmi ja Sevastopoli territoorium on Venemaa lahutamatu osa ning selle tagastamine Ukrainale ei ole võimalik. Ta nimetas meetmeid, mida Ukraina on võtnud eesmärgiga lõpetada Krimmi poolsaare Venemaa poolne okupeerimine, territoriaalseks nõudeks Venemaa vastu. Ta on avaldanud arvamust, et läbirääkimised Ukraina ametivõimudega ei ole võimalikud, rõhutades, et Venemaa ei pea neid partneriteks. Ta väitis vastuolus faktidega, et Donbassis ei ole Vene vägesid. Samuti edastas ta sõnumi, et Lääne sanktsioonidel ei ole Venemaale tegelikku mõju. Ta ähvardas, et Venemaa vastab vastusanktsioonidega.

Seetõttu on ta aktiivselt toetanud Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust ning Ukraina stabiilsust ja julgeolekut kahjustavat või ohustavat tegevust või poliitikat.

28.2.2022

678.

Dmitry Nikolaevich CHERNYSHENKO

(Дмитрий Николаевич ЧЕРНЫШЕНКО)

Sünniaeg: 20.9.1968

Sünnikoht: Saratov, Venemaa

Amet: Venemaa turismi, spordi, kultuuri ja kommunikatsiooni asepeaminister

Raudtee-ettevõtte Russian Railways direktorite nõukogu liige

Sugu: mees

Dmitry Chernyshenko on Venemaa turismi, spordi, kultuuri ja kommunikatsiooni asepeaminister ja raudtee-ettevõtte Russian Railways direktorite nõukogu liige, kelle nimetas sellele ametikohale Venemaa Föderatsiooni valitsus.

2021. aasta oktoobris alustas Venemaa enneolematut vägede koondamist Ukraina piirile ja selle lähedusse ning Ukraina okupeeritud Krimmi territooriumile. Venemaa relvajõud viisid seal läbi suuremahulisi sõjalisi õppusi. See viis konflikti eskaleerumiseni ning avaldas Ukrainale destabiliseerivat mõju. Nii Venemaa relvajõudude sõjaline personal kui ka varustus transporditi Ukraina piiri lähedal asuvatele aladele raudtee-ettevõtte Russian Railways poolt, mille direktorite nõukogu liige Chernyshenko on. 24. veebruaril 2022 alustas Venemaa täiemõõdulist sõjalist agressiooni Ukraina vastu.

Seetõttu vastutab ta Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust ning Ukraina stabiilsust ja julgeolekut kahjustava või ohustava tegevuse või poliitika aktiivse toetamise või rakendamise eest.

28.2.2022

679.

Irek Envarovich FAIZULLIN

(Ирек Энварович ФАЙЗУЛЛИН)

Sünniaeg: 8.12.1962

Sünnikoht: Kaasan, NSVL (nüüdne Venemaa Föderatsioon)

Amet: raudtee-ettevõtte Russian Railways direktorite nõukogu liige

Venemaa Föderatsiooni ehitus- ja elamumajandusminister.

Sugu: mees

Irek Faizullin on Venemaa ehitus- ja elamumajandusminister ning raudtee-ettevõtte Russian Railways direktorite nõukogu liige, kelle määras sellele ametikohale Venemaa Föderatsiooni valitsus.

2021. aasta oktoobris alustas Venemaa enneolematut vägede koondamist Ukraina piirile ja selle lähedusse ning Ukraina okupeeritud Krimmi territooriumile. Venemaa relvajõud viisid seal läbi suuremahulisi sõjalisi õppusi. See viis konflikti eskaleerumiseni ning avaldas Ukrainale destabiliseerivat mõju. Nii Venemaa relvajõudude sõjaline personal kui ka varustus transporditi Ukraina piiri lähedal asuvatele aladele raudtee-ettevõtte Russian Railways poolt, mille direktorite nõukogu liige Faizullin on.

Seetõttu vastutab ta Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust ning Ukraina stabiilsust ja julgeolekut kahjustava või ohustava tegevuse või poliitika aktiivse toetamise või rakendamise eest.

28.2.2022

680.

Vitaly Gennadyevich SAVELYEV

(Виталий Геннадьевич САВЕЛЬЕВ)

Sünniaeg: 18.1.1954

Sünnikoht: Taškent, Usbekistan

Amet: raudtee-ettevõtte Russian Railways direktorite nõukogu liige Venemaa transpordiminister alates 2020. aastast, Aerofloti endine tegevjuht

Vitaly Savelyev on Venemaa Föderatsiooni transpordiminister ning raudtee-ettevõtte Russian Railways direktorite nõukogu liige, kelle määras sellele ametikohale Venemaa Föderatsiooni valitsus. Ta on Aerofloti endine tegevjuht.

2021. aasta oktoobris alustas Venemaa enneolematut vägede koondamist Ukraina piirile ja selle lähedusse ning Ukraina okupeeritud Krimmi territooriumile. Venemaa relvajõud viisid seal läbi suuremahulisi sõjalisi õppusi. See viis konflikti eskaleerumiseni ning avaldas Ukrainale destabiliseerivat mõju. Nii Venemaa relvajõudude sõjaline personal kui ka varustus transporditi Ukraina piiri lähedal asuvatele aladele raudtee-ettevõtte Russian Railways poolt, mille direktorite nõukogu liige Savelyev on.

28.2.2022

 

 

 

Lisaks tagas Aeroflot Savelyevi juhtimisel regulaarse reisijate õhuveo Venemaa lennujaamade ja Simferopoli rahvusvahelise lennujaama vahel ning seetõttu toetas ebaseaduslikult annekteeritud Krimmi poolsaare tugevamini integreerimist Venemaa Föderatsiooni, mis omakorda kahjustas Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust.

Seetõttu vastutab ta Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust ning Ukraina stabiilsust ja julgeolekut kahjustava või ohustava tegevuse või poliitika aktiivse toetamise või rakendamise eest.

 

681.

Andrey Anatolyevich TURCHAK

(ТУРЧАК, Андрей Анатольевич)

Sünniaeg: 20.12.1975

Sünnikoht: Leningrad, NSVL (nüüdne Venemaa Föderatsioon)

Amet: partei Ühtne Venemaa üldnõukogu sekretär,

föderatsiooninõukogu esimene asespiiker.

Andrey Turchak on partei Ühtne Venemaa üldnõukogu sekretär ja föderatsiooninõukogu esimene asespiiker. Tema poliitiline edu on seotud tema isa, Anatoly Turchakiga, kes käis koos Vladimir Putini ja Rotenbergi vendadega judotreeningutel. Ta propageeris positiivset hoiakut separatistlike nn Donetski Rahvavabariigi ja nn Luganski Rahvavabariigi tunnustamise suhtes.

Ta kutsus Venemaa ametivõime üles andma venemeelsetele separatistidele Donbassi piirkonnas kõrgetasemelisi relvi. Ta teatas üldsusele, et on võimatu lahendada Donbassi konflikt rahumeelselt koos Ukraina ametivõimudega. Ta esitas põhjendusteta väiteid kavandatava Ukraina sõjalise rünnaku kohta Donbassis. Ta pidas läbirääkimisi separatistliku nn Donetski Rahvavabariigi juhi Denis Pushiliniga. Ta külastas separatistide relvajõudude mobilisatsioonikeskust Donbassi eesliinil, et isiklikult tervitada separatistliku nn Donetski Rahvavabariigi sõdureid isamaa kaitsja päeval. Ta kaitses avalikult Venemaa otsust tunnustada separatistlikke Donbassi „vabariike“. Ta teatas, et lääneriikide sanktsioonid jätavad Venemaa ükskõikseks.

28.2.2022

 

 

 

Seetõttu vastutab ta Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust ning Ukraina stabiilsust ja julgeolekut kahjustava või ohustava tegevuse või poliitika aktiivse toetamise või rakendamise eest.

 

682.

Tigran Edmondovich KEOSAYAN

(Тигран Эдмондович КЕОСАЯН)

Sünniaeg: 4.1.1966

Sünnikoht: Moskva, Venemaa

Amet: näitleja ja režissöör, NTV kanalil edastatava ja poliitilisi teemasid käsitleva propagandistliku telesaate „Rahvusvaheline saeveski Tigran Keosayaniga“ juht.

Tigran Keosayan on filmirežissöör ja ajakirjanik, kes on levitanud Venemaa meediaväljaannetes Ukraina vastast propagandat. Riigi rahastatud ja tema korraldatud telesaates „Rahvusvaheline saeveski Tigran Keosayaniga“ on ta pidevalt kirjeldanud Ukrainat nõrga ja korrumpeerunud riigina, mis on püsinud üksnes tänu lääneriikide toetusele. Ta teatas, et Ukraina ametivõimud ei ole legitiimsed. Ta teatas korduvalt, et Krimm kuulub Venemaale ja et Donbass ei ole Ukraina osa. Keosayan osales foorumil „Venemaa Donbass“, mille korraldasid nn Donetski Rahvavabariigi ametivõimud Donetskis, et levitada „Venemaa Donbassi“ doktriini. Ta süüdistas avalikult Ukrainat konflikti eskaleerimises.

Seetõttu vastutab ta Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust ning Ukraina stabiilsust ja julgeolekut kahjustava või ohustava tegevuse või poliitika aktiivse toetamise või rakendamise eest.

28.2.2022

 

 

 

Telesaade „Rahvusvaheline saeveski Tigran Keosayaniga“ sai Venemaa riigile kuuluvatelt ettevõtetelt raha, mis ei ole ärilistel alustel põhjendatud, kuid rahastamine toimus tasuks Keosayani propagandategevuse ja tema poolt Vladimir Putinile väljendatava lojaalsuse eest. Keosayan oli propagandafilmi „Krimmi sild. Tehtud armastusega“ režissöör, milles ülistati Krimmi silda, mis ühendab ebaseaduslikult annekteeritud Krimmi poolsaart Venemaaga. Väidetavalt loodi film kingituseks president Putinile. Alexei Gromov, presidendi administratsiooni ülema esimene asetäitja, aitas tagada riigi rahastuse filmi tootmisele, tänu millele sai Keosayan rahalist kasu.

Sellest tulenevalt sai ta kasu Venemaa otsusetegijatelt, kes vastutavad Krimmi annekteerimise ja Ukraina destabiliseerimise eest.

 

683.

Olga Vladimirovna SKABEYEVA

(Ольга Владимировна СКАБЕЕВА)

Sünniaeg: 11.12.1984

Amet: portaali REGNUM kaasasutaja ja peatoimetaja.

Sünnikoht: Volzhsky, Venemaa

Amet: riigile kuuluva telekanali Rossiya-1 ajakirjanik, kes juhib Venemaa kõige populaarsemat jutusaadet „60 minutit“ (koos oma abikaasa Yevgeniy Popoviga).

Sugu: naine

Olga Skabayeva on ajakirjanik riigile kuuluvas telejaamas Rossiya-1. Koos oma abikaasa Yevgeniy Popoviga on ta saatejuht Venemaa kõige populaarsemas jutusaates „60 minutit“, kus ta on levitanud Ukraina vastast propagandat ning edendanud positiivset suhtumist Krimmi annekteerimise kohta ja separatistide tegevuse kohta Donbassis.

Oma telesaates on ta pidevalt kujutanud olukorda Ukrainas kallutatud viisil, käsitades Ukrainat kunstlikult loodud riigina, mida nii sõjaliselt kui ka rahaliselt toetavad lääneriigid, ning seega on tema sõnutsi Ukraina lääneriikide satelliitriik ja NATO töövahend. Ta on samuti pisendanud Ukraina rolli, kirjeldades seda „kaasaegse anti-Venemaana“. Peale selle on ta sageli kutsunud saatesse selliseid külalisi nagu Eduard Basurin, kes on nn Donetski Rahvavabariigi sõjalise juhtkonna pressisekrertär, ja Denis Pushilin, kes on nn Donetski Rahvavabariigi juht. Ta heitis välja külalise, kes ei olnud nõus Venemaa propagandaga kaasneva narratiiviga, nagu „Venemaa maailma“ ideoloogia. Skabeyeva ja tema abikaasa tunduvad olevat teadlikud oma küünilisest rollist Venemaa propagandamasinas.

Seetõttu vastutab ta Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust ning samuti Ukraina stabiilsust ja julgeolekut kahjustava või ohustava tegevuse või poliitika aktiivse toetamise või rakendamise eest.

28.2.2022

684.

Alexander PONOMARENKO

(Алексaндр Анатольевич ПОНОМАРEНКО)

Sünniaeg: 27.10. 1964

Sünnikoht: Bilohirsk, Ukraina NSV

Amet: Venemaa oligarh, Šeremetjevo rahvusvahelise lennujaama juhatuse esimees.

Alexander Ponomarenko on Venemaa oligarh ja Šeremetjevo rahvusvahelise lennujaama juhatuse esimees. Ponomarenkol on tihedad sidemed teiste Vladimir Putiniga seotud oligarhidega ning Sergey Aksyonoviga, kes on nn Krimmi Vabariigi juht ebaseaduslikult annekteeritud Krimmi poolsaare territooriumil. Ta osales Gelendzhiki lähistel asuva lossikompleksi rahastamises; seda kompleksi kasutab isiklikult president Putin.

Seetõttu andis ta aktiivselt materiaalset või rahalist toetust Krimmi annekteerimise ja Ukraina destabiliseerimise eest vastutavatele Venemaa otsustusõiguslikele isikutele.

28.2.2022

685.

Modest Alexeyevich KOLEROV

(Модест Алексеевич КОЛЕРОВ)

Sünniaeg: 12.4.1963

Sünnikoht: Kimovsk, Venemaa

Amet: Nõukogude Liidu järgsele piirkonnale spetsialiseerunud portaali REGNUM kaasasutaja ja peatoimetaja. Töötas aastatel 2005–2007 presidendi administratsioonis.

Sugu: mees

Modest Kolerov on portaali REGNUM kaasasutaja ja peatoimetaja ning ta on portaali kasutanud Ukraina vastase agressiivse ja kallutatud propaganda levitamiseks ning Krimmi annekteerimise ja Donbassi separatistide tegevuse suhtes positiivse suhtumise kujundamiseks. Ta on Ukrainat sageli kujutanud fašistliku või neonatsliku riigina ja lääneriike toetava marionetina. Ta väitis, et Ukraina moodustasid kunstlikult Lenin ja Stalin. Tema avaldatu kohaselt võlgneb Ukraina Venemaale tänu oma iseseisvuse eest ja seega ei vääri ta õigust olla iseseisev riik. Samuti märkis ta, et Venemaa peaks Ukraina eksistentsi lõpetama.

Lisaks pakkus ta välja, et Ukraina tuleks jagada tema naabrite vahel, ja ähvardas, et sõltumatu Ukraina oleks Venemaale ohuks. Ta on aktiivselt toetanud nn Donetski Rahvavabariigi ja nn Luganski Rahvavabariigi tunnustamist ning suuremat Venemaa toetust separatistide tegevusele Ida-Ukrainas. Ta eitas, et on olemas tõendeid selle kohta, et Venemaa on separatistidele andnud sõjalist toetust, ja kirjeldas OSCE missiooni Ida-Ukrainas kui erapoolikut ja Kiievile alluvat operatsiooni.

28.2.2022

 

 

 

Seetõttu vastutab ta Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust ning samuti Ukraina stabiilsust ja julgeolekut kahjustava või ohustava tegevuse või poliitika aktiivse toetamise või rakendamise eest ning Ukrainas tegutsevate rahvusvaheliste organisatsioonide töö takistamise eest.

 

686.

Roman Georgievich BABAYAN

(Роман Георгиевич БАБАЯН)

Sünniaeg: 7.12.1967

Sünnikoht: Bakuu, Aserbaidžaan

Amet: ajakirjanik, kes juhib telekanalis NTV saadet „Own Truth“ ja telekanalis TV Cent saadet „Right of Voice“. Ta on samuti raadio „Moscow Speaks“ peatoimetaja. Ta on ka Moskva linna duuma liige.

Sugu: mees

Roman Babayan on ajakirjanik ja Moskva linna duuma liige. Ta juhib telekanalis NTV saadet „Own Truth“ ja telekanalis TV Cent saadet „Right of Voice“. Ta on samuti raadio „Moscow Speaks“ peatoimetaja. Ta on levitanud Ukraina-vastast propagandat ja edendanud positiivset suhtumist Donbassi separatistide tegevusse.

Ukraina.ru-veebisaidile antud intervjuus märkis ta selgelt, et kõik Donbassi elanikud eelistaksid selle piirkonna ühinemist Venemaaga, ning seadis kahtluse alla Ukraina õiguse oma territooriumitele. Lisaks süüdistas ta Ukraina ametivõime rahvusel põhinevas tagakiusamises Donbassis ning de facto genotsiidis ning lausus, et ukrainlased on tapnud Donbassis lapsi ja eakaid inimesi. Samuti on ta toetanud Venemaa narratiivi, et Ukrainas on „fašistlik režiim“. Selleks esitas ta ebaselge salvestuse natsi-Saksamaa mereväeembleeme kandvatest sõduritest, kirjeldades neid ukrainlastena.

Seetõttu vastutab ta Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust ning Ukraina stabiilsust ja julgeolekut kahjustava või ohustava tegevuse või poliitika aktiivse toetamise või rakendamise eest.

28.2.2022

687.

Yevgeniy Nikolaevich PRILEPIN

(Евгений Николаевич ПРИЛЕПИН),

Zakhar PRILEPIN (vene keeles: Захар ПРИЛЕПИН),

teise nimega teise nimega Yevgeniy LAVLINSKIY (vene keeles: Евгений ЛАВЛИНСКИЙ)

Sünniaeg: 7.7.1975

Sünnikoht: Il’inka, Venemaa

Amet: ajakirjanik, kirjanik, erakonna „A Just Russia – Patriots – For Truth“ kaasesimees, aktivist.

Yevgeniy Prilepin on Vene aktivist, ajakirjanik, kirjanik ja erakonna „A Just Russia – Patriots – For Truth“ kaasesimees. Ta on avalikult toetanud Krimmis ja Donbassis asuvaid Venemaa separatiste. Ta saatis abi Donetskisse ja nõustas separatistlikke juhte. Ta osales Donbassi konfliktis separatistide poolel ühe separatistliku pataljoni komandöri asetäitjana ning on üksikasjalikult kirjeldanud oma osalemist.

Lisaks on ta kasutanud ära enda kui tuntud kirjaniku nime ja mainet Ukraina-vastase propaganda levitamiseks ning positiivse suhtumise edendamiseks Krimmi annekteerimisse ja separatistide tegevusse Donbassis. Yevgeniy Prilepin on kujutanud Ukraina ametivõime korruptiivsetena, süüdistanud neid konflikti eskaleerimises ning nimetanud Kiievit Venemaa linnaks, samuti on ta märkinud, et Venemaa lõppeesmärk on Kiiev vallutada. Ta esines Venemaa propagandistlikus dokumentaalfilmis „Crimea: The Way Home“ („Krimm: tee koju“), milles ülistati Krimmi poolsaare ebaseaduslikku annekteerimist.

Seetõttu vastutab ta Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust ning Ukraina stabiilsust ja julgeolekut kahjustava või ohustava tegevuse või poliitika aktiivse toetamise või rakendamise eest.

28.2.2022

688.

Anton Vyacheslavovich KRASOVSKY

(Антон Вячеславович КРАСОВСКИЙ),

teise nimega Anton Vyacheslavovich KUZNETSOV-KRASOVSKY (Антон Вячеславович КУЗНЕЦОВ-КРАСОВСКИЙ)

Sünniaeg: 18.7.1975

Sünnikoht: Podolsk, Venemaa

Amet: aktivist, ajakirjanik, propagandist, vestlussaate „The Antonyms“ juht Venemaa riiklikult rahastatavas telekanalis RT

Anton Krasovsky on ajakirjanik, kes juhib Venemaa riiklikult rahastatavas telekanalis RT vestlussaadet „The Antonyms“. Ta on levitanud Ukraina-vastast propagandat. Ta on nimetanud Ukrainat Venemaa maaks ja alavääristanud ukrainlasi kui rahvust. Samuti ähvardas ta Ukrainat Venemaa sissetungiga, kui Ukraina peaks NATOga liitumiseks samme astuma. Ta ütles, et sellise tegevuse tagajärjel võetakse Ukrainalt põhiseadus ja „põletatakse see Khreshchatyki tänaval“. Lisaks andis ta mõista, et Ukraina peaks Venemaaga ühinema.

Seetõttu vastutab ta Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust ning Ukraina stabiilsust ja julgeolekut kahjustava või ohustava tegevuse või poliitika aktiivse toetamise või rakendamise eest.

28.2.2022

689.

Arkady Viktorovich MAMONTOV

(Аркадий Викторович МАМОНТОВ)

Sünniaeg: 26.5.1962

Sünnikoht: Novosibirsk, Venemaa

Amet: teleajakirjanik ja telesaatejuht, telesaate „Author’s Programme of Arkady Mamontov“ juht telekanalis Rossiya-1, dokumentaalfilmide autor.

Arkady Mamontov on telesaate „Author’s Program of Arkady Mamontov“ juht ja Venemaa televisooni dokumentaalfilmide autor. Ta on levitanud Ukraina-vastast propagandat.

Ta on Krimmi ja Sevastopoli ebaseaduslikku annekteerimist toetava propagandistliku filmi režissöör; nimetatud filmis kujutas ta ebaseaduslikule annekteerimisele eelnenud Ukraina valitsemistava kaootilise ja anarhistlikuna. Oma filmides on ta Ukrainat kujutanud neonatsismi, fašisimi, natsionalismi ja venevastase meelestatuse keskusena. Ta on liialdanud paremäärmuslike organisatsioonide rolli Ukrainas. Ta on süüdistanud Ukrainat Vene kultuuri ja keelt diskrimineeriva poliitika teostamises Ukrainas. Ta on õõnestanud Ukraina ametivõimude usaldusväärsust ja legitiimsust, väites, et Euromaidan oli välisriikidest inspireeritud riigipööre ning et Ukraina valitsus sõltub USAst.

Seetõttu vastutab ta Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust ning Ukraina stabiilsust ja julgeolekut kahjustava või ohustava tegevuse või poliitika aktiivse toetamise või rakendamise eest.

28.2.2022

690.

Sergei Mikhailovich PINCHUK

(Сергей Михайлович ПИНЧУК)

Sünniaeg: 26.7.1971

Sünnikoht: Sevastopol, Ukraina NSV (nüüdne Ukraina)

Amet: viitseadmiral, Musta mere laevastiku ülemjuhataja esimene asekomandör

Sergey Pinchuk on viitseadmiral ja Venemaa relvajõudude Lõuna sõjaväeringkonnale alluva Musta mere laevastiku ülemjuhataja esimene asekomandör, kes on osalenud Ukraina-vastases sõjategevuses.

2021. aasta oktoobri keskpaigas alustas Venemaa enneolematut vägede koondamist Ukraina piirile või piiri lähedale ning okupeeritud Krimmi poolsaarele Ukrainas. Seoses sellega väljendasid paljud vaatlejad ja poliitikakujundajad muret võimaliku uue Venemaa invasiooni pärast Ukrainasse või muude agressiooniaktide pärast. Musta mere laevastiku väed osalesid ulatuslikes õppustes Ukraina piiri lähedal ja Ukraina piires.

Pärast Vladimir Putini otsust nn Donetski Rahvavabariigi ja nn Luganski Rahvavabariigi tunnustamise kohta sisenesid Lõuna sõjaväeringkonna sõdurid nende kahe isehakanud vabariigi territooriumile. Kui Venemaa alustas 24. veebruaril 2022 Ukraina suunal täiemõõdulist sõjalist invasiooni, viisid Venemaa Musta mere laevastiku väed Mariupolis ja Odessas läbi dessandi.

Seetõttu vastutab Sergei Pinchuk Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust ning Ukraina stabiilsust ja julgeolekut kahjustava või ohustava tegevuse või poliitika aktiivse toetamise või rakendamise eest.

28.2.2022

691.

Alexey Yurevich AVDEEV

(Алексей Юрьевич АВДЕЕВ)

Sünniaeg: 17.5.1967

Sünnikoht: Taškent, NSVL (nüüdne Usbekistan)

Amet: kindralleitnant, Lõuna sõjaväeringkonna asekomandör

Sugu: mees

Alexey Avdeev on Venemaa Lõuna sõjaväeringkonna asekomandör, kes on osalenud Ukraina-vastases sõjategevuses.

Hiljuti sai Ukrainast Lõuna sõjaväeringkonna peamine sihtmärk. Selle tõttu formeeriti uus 8. armee ning laiendati sõjaväeringkonna piirkonda ebaseaduslikult annekteeritud Krimmi poolsaarel. 2021. aasta oktoobri keskpaigas alustas Venemaa enneolematut vägede koondamist Ukraina piirile või piiri lähedale ning okupeeritud Krimmi poolsaarele Ukrainas. Seoses sellega väljendasid paljud vaatlejad ja poliitikakujundajad muret võimaliku uue Venemaa invasiooni pärast Ukrainasse või muude agressiooniaktide pärast. Lõuna sõjaväeringkonna väeosad on Ukrainat ümbritsevatel aladel läbi viinud sõjalisi õppusi ning viinud Krimmi poolsaarele suurtükiväge ja pataljonisuuruseid taktikalisi gruppe. Pärast Vladimir Putini otsust nn Donetski Rahvavabariigi ja nn Luganski Rahvavabariigi tunnustamise kohta sisenesid Lõuna sõjaväeringkonna sõdurid nende kahe isehakanud vabariigi territooriumile. Lõuna sõjaväeringkond juhendas samuti separatistlike nn vabariikide relvajõudude sõjalisi õppusi.

Seetõttu vastutab Alexey Avdeev Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust ning Ukraina stabiilsust ja julgeolekut kahjustava või ohustava tegevuse või poliitika aktiivse toetamise või rakendamise eest.

28.2.2022

692.

Rustam Usmanovich MURADOV

(МУРАДОВ Рустам Усманович)

Sünniaeg: 21.3.1973

Sünnikoht: Dagestan, Venemaa

Amet: kindralleitnant, Lõuna sõjaväeringkonna asekomandör

Sugu: mees

Rustam Muradov on kindralleitnant ja Lõuna sõjaväeringkonna asekomandör, kes on osalenud Ukraina-vastases sõjategevuses.

Hiljuti sai Ukrainast Lõuna sõjaväeringkonna peamine sihtmärk. Selle tõttu formeeriti uus 8. armee ning laiendati sõjaväeringkonna piirkonda ebaseaduslikult annekteeritud Krimmi poolsaarel. 2021. aasta oktoobri keskpaigas alustas Venemaa enneolematut vägede koondamist Ukraina piirile või piiri lähedale ning okupeeritud Krimmi poolsaarele Ukrainas. Seoses sellega väljendasid paljud vaatlejad ja poliitikakujundajad muret võimaliku uue Venemaa invasiooni pärast Ukrainasse või muude agressiooniaktide pärast. Lõuna sõjaväeringkonna väeosad on Ukrainat ümbritsevatel aladel läbi viinud sõjalisi õppusi ning viinud Krimmi poolsaarele suurtükiväge ja pataljonisuuruseid taktikalisi gruppe. Lõuna sõjaväeringkond juhendas samuti separatistlike nn vabariikide relvajõudude sõjalisi õppusi. Pärast Vladimir Putini otsust nn Donetski Rahvavabariigi ja nn Luganski Rahvavabariigi tunnustamise kohta sisenesid Lõuna sõjaväeringkonna sõdurid nende kahe isehakanud vabariigi territooriumile. 24. veebruaril 2022 alustas Venemaa täiemõõdulist sõjalist invasiooni Ukrainasse.

28.2.2022

 

 

 

Seetõttu vastutab Rustam MURADOV Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust ning Ukraina stabiilsust ja julgeolekut kahjustava või ohustava tegevuse või poliitika aktiivse toetamise või rakendamise eest.

 

693.

Andrey Ivanovich SYCHEVOY

(Андрей Иванович СЫЧЕВОЙ)

Sünniaeg: 16.5.1969

Sünnikoht: Troitskaya küla, Krymsky ringkond, Krasnodari territoorium, NSVL

Amet: kindralleitnant, Lõuna sõjaväeringkonna 8. kombineeritud relvastusega kaardiväearmee komandör

Sugu: mees

Andrey Sychevoy on kindralleitnant ja Lõuna sõjaväeringkonna 8. kombineeritud relvastusega kaardiväearmee komandör, kes on osalenud Ukraina-vastases sõjategevuses.

Hiljuti sai Ukrainast Lõuna sõjaväeringkonna peamine sihtmärk. Selle tõttu formeeriti uus 8. armee ning laiendati sõjaväeringkonna piirkonda ebaseaduslikult annekteeritud Krimmi poolsaarel. 2021. aasta oktoobri keskpaigas alustas Venemaa enneolematut vägede koondamist Ukraina piirile või piiri lähedale ning okupeeritud Krimmi poolsaarele Ukrainas. Seoses sellega väljendasid paljud vaatlejad ja poliitikakujundajad muret võimaliku uue Venemaa invasiooni pärast Ukrainasse või muude agressiooniaktide pärast. Lõuna sõjaväeringkonna väeosad on Ukrainat ümbritsevatel aladel läbi viinud sõjalisi õppusi ning viinud Krimmi poolsaarele suurtükiväge ja pataljonisuuruseid taktikalisi gruppe. Lõuna sõjaväeringkond juhendas samuti separatistlike nn vabariikide relvajõudude sõjalisi õppusi. Pärast Vladimir Putini otsust nn Donetski Rahvavabariigi ja nn Luganski Rahvavabariigi tunnustamise kohta sisenesid Lõuna sõjaväeringkonna sõdurid nende kahe isehakanud vabariigi territooriumile. 24. veebruaril 2022 alustas Venemaa täiemõõdulist sõjalist invasiooni Ukrainasse.

28.2.2022

 

 

 

Seetõttu vastutab Andrey Sychevoy Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust ning Ukraina stabiilsust ja julgeolekut kahjustava või ohustava tegevuse või poliitika aktiivse toetamise või rakendamise eest.

 

694.

Gennady Nikolayevich TIMCHENKO

(Геннадий Николаевич ТИМЧЕНКО)

Amet: erainvesteerimisgrupi Volga Group omanik

Sünniaeg: 9.11.1952

Sünnikoht: Leninakan, Nõukogude Liit (praegu: Gyumri, Armeenia)

Kodakondsus: Armeenia, Vene, Soome

Sugu: mees

Gennady Timchenko on Venemaa Föderatsiooni presidendi Vladimir Putini kauaaegne tuttav, keda sageli kirjeldatakse kui üht tema usaldusisikutest.

Ta saab kasu oma sidemetest Venemaa otsusetegijatega. Ta on Venemaa majanduse võtmevaldkondadesse investeeringuid teinud investeerimisgrupi Volga Group asutaja ja aktsionär. Volga Group annab suure panuse Venemaa majandusse ja selle arengusse.

Ta on samuti Bank Rossiya aktsionär; seda peetakse Venemaa Föderatsiooni kõrgemate ametnike personaalseks pangaks. Pärast Krimmi ebaseaduslikku annekteerimist on Bank Rossiya avanud filiaale Krimmis ja Sevastopolis, tugevdades seeläbi nende integreerimist Venemaa Föderatsiooni.

Lisaks on Bank Rossiyal oluline osalus riiklikus meediagrupis, mis omakorda kontrollib telekanaleid, mis toetavad aktiivselt Venemaa valitsuse Ukraina destabiliseerimise poliitikat.

28.2.2022

 

 

 

Seetõttu on ta vastutav Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust kahjustava tegevuse ja poliitika toetamise eest.

Samuti on ta vastutav materiaalse ja rahalise toetuse andmise eest Krimmi annekteerimise ja Ukraina destabiliseerimise eest vastutavatele Venemaa otsustusõiguslikele isikutele ning on saanud nende tegevusest kasu.

 

695.

Alexey Alexandrovits MORDASCHOV

(Алексей Александрович МОРДАШОВ)

Amet: ettevõtete Severstal ja Severgroup juhatuse esimees

Sünniaeg: 26.9.1965

Sünnikoht: Cherepovets, Venemaa

Kodakondsus: Venemaa

Sugu: mees

Seotud isikud: Yuriy KOVALCHUK; Nikolay SHAMALOV

Alexey Mordaschov saab kasu oma sidemetest Venemaa otsusetegijatega. Ta on ettevõtte Severgroup juhatuse esimees. See ettevõte on Bank Rossiya aktsionär; 2017. aastal oli ettevõtte omanduses ligikaudu 5,4 % nimetatud pangast; Bank Rossiyat peetakse Venemaa Föderatsiooni kõrgemate ametnike personaalseks pangaks. Pärast Krimmi ebaseaduslikku annekteerimist on Bank Rossiya avanud filiaale Krimmis ja Sevastopolis, tugevdades seeläbi nende integreerimist Venemaa Föderatsiooni.

Lisaks on ettevõttel Severgroup oluline osalus riiklikus meediagrupis, mis omakorda kontrollib telekanaleid, mis toetavad aktiivselt Venemaa valitsuse Ukraina destabiliseerimise poliitikat.

Lisaks omab Severgroup ettevõtet JSC Power machines, mis on vastutav nelja tuuleturbiini müümise eest okupeeritud Krimmi poolsaarele.

28.2.2022

 

 

 

Seetõttu on ta vastutav Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust kahjustava tegevuse ja poliitika toetamise eest.

Samuti on ta vastutav materiaalse ja rahalise toetuse andmise eest Krimmi annekteerimise ja Ukraina destabiliseerimise eest vastutavatele Venemaa otsustusõiguslikele isikutele ning on saanud nende tegevusest kasu.

 

696.

Peter Mikhaylovich FRADKOV

(Петр Михайлович ФРАДКОВ)

Amet: ettevõtte PJSC Promsvyazbank juhatuse esimees

Sünniaeg: 7.2.1978

Sünnikoht: Moskva, Venemaa

Sugu: mees

Petr Fradkov on ettevõtte PJSC Promsvyazbank juhatuse esimees ja selle panga ainuisikuline täidesaatev organ. Promsvyazbank on Venemaa riigi omandis olev pank, mis toetab rahaliselt Venemaa kaitsesektorit ja relvajõude, mis vastutavad Venemaa vägede massilise saatmise eest Ukraina piiri äärde ja Venemaa vägede kohaloleku eest Krimmi poolsaarel.

Promsvyazbank saab otsekorraldusi Venemaa Föderatsiooni presidendilt Vladimir Putinilt ja annab seega rahalist ja materiaalset abi Venemaa otsustusõiguslikele isikutele, kes vastutavad Ukraina destabiliseerimise ja Krimmi ebaseadusliku annekteerimise eest.

Promsvyazbank tegutseb Krimmi poolsaarel.

Seetõttu on ta ettevõtte Promsvyazbank juhatuse esimehena vastutav Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust kahjustava tegevuse ja poliitika toetamise eest.

28.2.2022

2.

Üksused

 

Nimi

Identifitseerimisandmed

Põhjendused

Loetellu kandmise kuupäev

56.

Gas Industry Insurance Company SOGAZ

(Акционерное общество «Страховое общество газовой промышленности» АО «СОГАЗ»)

Aadress: Sakharov boulevard 10, Moscow, 107078, Russian Federation

Telefon:

+7 8(495) 234-44-24

+7 8 800 333 0 888

Veebisait: https://sogaz.ru

E-post: sogaz@sogaz.ru ; cf@sogaz.ru

Aktsiaselts „Gas Industry Insurance Company SOGAZ“ kindlustas raudteetaristu ehitamise, mis ühendab üle Kertši väina ulatuvat silda ja Tamani sadamat, ning edasikindlustas Kertši väina ületava silla ehituse. Seega toetas ettevõte ebaseaduslikult annekteeritud Krimmi poolsaare tugevamini integreerimist Venemaa Föderatsiooni, mis omakorda kahjustas veelgi Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust.

28.2.2022“