ISSN 1977-0650

Euroopa Liidu

Teataja

L 042I

European flag  

Eestikeelne väljaanne

Õigusaktid

65. aastakäik
23. veebruar 2022


Sisukord

 

II   Muud kui seadusandlikud aktid

Lehekülg

 

 

MÄÄRUSED

 

*

Nõukogu määrus (EL) 2022/259, 23. veebruar 2022, millega muudetakse määrust (EL) nr 269/2014, mis käsitleb piiravaid meetmeid seoses Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust kahjustava või ohustava tegevusega

1

 

*

Nõukogu rakendusmäärus (EL) 2022/260, 23. veebruar 2022, millega rakendatakse määrust (EL) nr 269/2014, mis käsitleb piiravaid meetmeid seoses Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust kahjustava või ohustava tegevusega

3

 

*

Council Implementing Regulation (EU) 2022/261, of 23 February 2022, implementing Regulation (EU) No 269/2014 concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine

15

 

*

Council Regulation (EU) 2022/262, of 23 February 2022, amending Regulation (EU) No 833/2014 concerning restrictive measures in view of Russia’s actions destabilising the situation in Ukraine

74

 

*

Council Regulation (EU) 2022/263, of 23 February 2022, concerning restrictive measures in response to the recognition of the non-government controlled areas of the Donetsk and Luhansk oblasts of Ukraine and the ordering of Russian armed forces into those areas

77

 

 

OTSUSED

 

*

Nõukogu otsus (ÜVJP) 2022/264, 23. veebruar 2022, millega muudetakse otsust 2014/512/ÜVJP, mis käsitleb piiravaid meetmeid seoses Venemaa tegevusega, mis destabiliseerib olukorda Ukrainas

95

 

*

Council Decision (CFSP) 2022/265, of 23 February 2022, amending Decision 2014/145/CFSP concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine

98

 

*

Nõukogu otsus (ÜVJP) 2022/266, 23. veebruar 2022, mis käsitleb piiravaid meetmeid vastusena valitsuse kontrolli alt väljas olevate Ukraina Donetski ja Luganski oblastite tunnustamisele ja korraldusele siirda nendele aladele Venemaa relvajõud

109

 

*

Nõukogu otsus (ÜVJP) 2022/267, 23. veebruar 2022, millega muudetakse otsust 2014/145/ÜVJP, mis käsitleb piiravaid meetmeid seoses Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust kahjustava või ohustava tegevusega

114

ET

Aktid, mille peakiri on trükitud harilikus trükikirjas, käsitlevad põllumajandusküsimuste igapäevast korraldust ning nende kehtivusaeg on üldjuhul piiratud.

Kõigi ülejäänud aktide pealkirjad on trükitud poolpaksus kirjas ja nende ette on märgitud tärn.


II Muud kui seadusandlikud aktid

MÄÄRUSED

23.2.2022   

ET

Euroopa Liidu Teataja

LI 42/1


NÕUKOGU MÄÄRUS (EL) 2022/259,

23. veebruar 2022,

millega muudetakse määrust (EL) nr 269/2014, mis käsitleb piiravaid meetmeid seoses Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust kahjustava või ohustava tegevusega

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut, eriti selle artiklit 215,

võttes arvesse nõukogu 17. märtsi 2014. aasta otsust 2014/145/ÜVJP, mis käsitleb piiravaid meetmeid seoses Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust kahjustava või ohustava tegevusega (1),

võttes arvesse liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja ning Euroopa Komisjoni ühist ettepanekut

ning arvestades järgmist:

(1)

Nõukogu määrusega (EL) nr 269/2014, mis käsitleb piiravaid meetmeid seoses Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust kahjustava või ohustava tegevusega (2), on jõustatud piiravad meetmed, mis on sätestatud otsuses 2014/145/ÜVJP.

(2)

Nõukogu võttis 23. veebruar 2022 vastu otsuse (ÜVJP) 2022/265, millega muudetakse otsust 2014/145/ÜVJP ja kehtestatakse erandimehhanism teatavate ettevõtjate jaoks, kelle suhtes kohaldatakse varade külmutamist ning neile rahaliste vahendite ja majandusressursside kättesaadavaks tegemise keeldu.

(3)

Kõnealused muudatused kuuluvad aluslepingu kohaldamisalasse ja seepärast on nende rakendamiseks vaja liidu tasandi õigusakti, eelkõige tagamaks, et kõik liikmesriigid kohaldavad neid ühetaoliselt.

(4)

Määrust (EL) nr 269/2014 tuleks seetõttu vastavalt muuta,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määrust (EL) nr 269/2014 muudetakse järgmiselt.

Artikli 6a järele lisatakse järgmine artikkel:

„Artikkel 6b

1.   Erandina lõigetest 1 ja 2 võivad liikmesriigi pädevad asutused anda loa tingimustel, mida nad asjakohaseks peavad, vabastada teatavad I lisa kannetes 53, 54 ja 55 loetletud üksustele kuuluvad külmutatud rahalised vahendid või majandusressursid või teha teatavad rahalised vahendid või majandusressursid nendele üksustele kättesaadavaks, olles eelnevalt kindlaks teinud, et sellised rahalised vahendid või majandusressursid on vajalikud nende üksustega enne 24. august 2022 sõlmitud tehingute, lepingute või muude kokkulepete, sealhulgas korrespondentpangasuhete lõpetamiseks hiljemalt 23. veebruar 2022.“

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub järgmisel päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 23. veebruar 2022,

Nõukogu nimel

eesistuja

J.-Y. LE DRIAN


(1)  ELT L 78, 17.3.2014, lk 16.

(2)  Nõukogu 17. märtsi 2014. aasta määrus (EL) nr 269/2014, mis käsitleb piiravaid meetmeid seoses Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust kahjustava või ohustava tegevusega (ELT L 78, 17.3.2014, lk 6


23.2.2022   

ET

Euroopa Liidu Teataja

LI 42/3


NÕUKOGU RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2022/260,

23. veebruar 2022,

millega rakendatakse määrust (EL) nr 269/2014, mis käsitleb piiravaid meetmeid seoses Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust kahjustava või ohustava tegevusega

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse nõukogu 17. märtsi 2014. aasta määrust (EL) nr 269/2014, mis käsitleb piiravaid meetmeid seoses Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust kahjustava või ohustava tegevusega, (1) eriti selle artikli 14 lõiget 1,

võttes arvesse liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja ettepanekut

ning arvestades järgmist:

(1)

Nõukogu võttis 17. märtsil 2014 vastu määruse (EL) nr 269/2014.

(2)

Liit toetab endiselt vankumatult Ukraina suveräänsust ja territoriaalset terviklikkust.

(3)

Euroopa Ülemkogu kutsus oma 24. ja 25. juuni 2021. aasta järeldustes Venemaad üles võtma täielikult vastutuse, et tagada Minski kokkulepete täielik täitmine, mis on peamine eeltingimus mis tahes suuremale muutusele liidu suhtumises. Euroopa Ülemkogu rõhutas, et liit ja selle liikmesriigid peavad otsustavalt ja koordineeritult reageerima Venemaa igasugusele jätkuvale pahatahtlikule, ebaseaduslikule ja kahjulikule tegevusele, kasutades täielikult ära kõiki liidu käsutuses olevaid vahendeid ning tagades koordineerimise partneritega. Sel eesmärgil kutsus Euroopa Ülemkogu komisjoni ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrget esindajat (edaspidi „kõrge esindaja“) üles esitama võimalikke täiendavaid piiravaid meetmeid, sealhulgas majandussanktsioone.

(4)

Euroopa Ülemkogu rõhutas oma 16. detsembri 2021. aasta järeldustes tungivat vajadust, et Venemaa leevendaks pingeid, mille on põhjustanud vägede koondamine Ukraina piirile ja agressiivne retoorika. Euroopa Ülemkogu kinnitas taas oma täielikku toetust Ukraina suveräänsusele ja territoriaalsele terviklikkusele. Innustades tegema diplomaatilisi jõupingutusi ja toetades Normandia formaati Minski kokkulepete täieliku täitmise saavutamiseks, märkis Euroopa Ülemkogu, et igasugusel Ukraina vastu suunatud edasisel sõjalisel agressioonil on tohutud tagajärjed ja kõrge hind, sealhulgas partneritega kooskõlastatud piiravad meetmed.

(5)

Nõukogu kiitis 24. jaanuaril 2022 heaks järeldused, milles mõistis hukka Venemaa jätkuva agressiivse tegevuse ja ähvardused Ukraina suunal ning kutsus Venemaad üles leevendama pingeid, järgima rahvusvahelist õigust ja osalema kehtestatud rahvusvaheliste mehhanismide kaudu konstruktiivselt dialoogis. Nõukogu kinnitas taas liidu täielikku pühendumust aluspõhimõtetele, millele on rajatud Euroopa julgeolek ja mis on sätestatud Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni (ÜRO) põhikirjas ning Euroopa Julgeoleku- ja Koostööorganisatsiooni asutamisdokumentides, sealhulgas Helsingi lõppaktis ja Pariisi hartas. Need aluspõhimõtted hõlmavad eelkõige riikide suveräänset võrdsust ja territoriaalset terviklikkust, piiride puutumatust, hoidumist jõu kasutamisest või sellega ähvardamisest ning riikide vabadust valida või muuta oma julgeolekukorraldust. Nõukogu märkis, et need põhimõtted ei ole läbiräägitavad, neid ei muudeta ega tõlgendata uuesti ning nende rikkumine Venemaa poolt on takistuseks ühisele ja jagamatule julgeolekuruumile Euroopas ning ohustab rahu ja stabiilsust Euroopa mandril. Tuletades meelde Euroopa Ülemkogu 2021. aasta detsembri järeldusi, kordas nõukogu, et igasugusel Venemaa poolt Ukraina vastu suunatud edasisel sõjalisel agressioonil on tohutud tagajärjed ja kõrge hind, mis hõlmab mitmesuguseid valdkondlikke ja individuaalseid piiravaid meetmeid, mis võetakse vastu koostöös partneritega.

(6)

Kõrge esindaja tegi 19. veebruaril 2022 liidu nimel avalduse, milles väljendas muret Venemaa relvajõudude massilise koondumise pärast Ukrainas ja selle ümbruses ning kutsus Venemaad tungivalt üles alustama sisukat dialoogi ja kasutama diplomaatiat, ilmutama vaoshoitust ja leevendama pingeid Ukraina piiride lähedusest vägede märkimisväärse tagasitõmbumise kaudu. Liit märkis, et igasugusel Venemaa edasisel Ukraina vastu suunatud sõjalisel agressioonil on tohutud tagajärjed ja kõrge hind, sealhulgas partneritega kooskõlastatud piiravad meetmed.

(7)

Venemaa Föderatsiooni president kirjutas 21. veebruaril 2022 alla dekreedile, millega tunnustati isehakanud „Donetski Rahvavabariigi“ ja „Luganski Rahvavabariigi“ sõltumatust ja suveräänsust, ning andis korralduse Venemaa relvajõudude Ida-Ukrainasse siirmiseks.

(8)

Kõrge esindaja tegi 22. veebruaril 2022 liidu nimel avalduse, milles mõistis hukka Venemaa Föderatsiooni presidendi otsuse tunnustada valitsuse kontrolli alt väljas olevaid Ukraina Donetski ja Luganski oblasteid iseseisvate üksustena ning sellest tulenevat otsust saata nendele aladele Vene väed. Kõnealune ebaseaduslik tegu õõnestab veelgi Ukraina suveräänsust ja sõltumatust ning kujutab endast rahvusvahelise õiguse ja rahvusvaheliste lepingute, sealhulgas ÜRO põhikirja, Helsingi lõppakti, Pariisi harta ja Budapesti memorandumi ning ka Minski kokkulepete ja ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsiooni 2202 (2015) rasket rikkumist. Kõrge esindaja kutsus Venemaad kui konflikti osalist tungivalt üles tühistama seda tunnustamisotsust, täitma oma kohustusi, järgima rahvusvahelist õigust ning pöörduma tagasi arutelude juurde Normandia formaadis ja kolmepoolses kontaktrühmas. Ta teatas, et liit reageerib kõnealustele Venemaa viimastele rikkumistele, võttes kiiremas korras vastu täiendavad piiravad meetmed.

(9)

Võttes arvesse olukorra tõsidust, on nõukogu seisukohal, et määruse (EL) nr 269/2014 I lisas esitatud selliste isikute, üksuste ja asutuste loetellu, kelle suhtes kohaldatakse piiravaid meetmeid, tuleks lisada 22 isikut ja neli üksust.

(10)

Määruse (EL) nr 269/2014 I lisa tuleks seetõttu vastavalt muuta,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määruse (EL) nr 269/2014 I lisas esitatud loetellu lisatakse käesoleva määruse lisas loetletud isikud ja üksused.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub selle Euroopa Liidu Teatajas avaldamise päeval.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 23. veebruar 2022

Nõukogu nimel

eesistuja

J.-Y. LE DRIAN


(1)  ELT L 78, 17.3.2014, lk 6.


LISA

Määruse (EL) nr 269/2014 I lisas esitatud füüsiliste ja juriidiliste isikute, üksuste ja asutuste loetellu lisatakse järgmised isikud ja üksused.

1.   Isikud

 

Nimi

Identifiseerimisandmed

Põhjendused

Loetellu kandmise kuupäev

„212.

Sergei SHOIGU

(Сергей Кужугетович Шойгу)

Sünniaeg: 21.5.1955

Sünnikoht: Chadan, Tuva Vabariik, Venemaa Föderatsioon

Kodakondsus: Venemaa

Amet: Venemaa Föderatsiooni kaitseminister

Sugu: mees

Sergei Shoigu on Venemaa Föderatsiooni kaitseminister. Ta on esinenud väidetega, et Krimm on Venemaa osa ja jääb selleks ka edaspidi. Tema juhtimisel ja käsul on Venemaa väed pidanud ebaseaduslikult annekteeritud Krimmis sõjalisi õppusi ja viidud Ukraina piirile. Ta kannab lõplikku vastutust Ukraina vastu suunatud mis tahes sõjalise tegevuse eest.

Seetõttu vastutab ta Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust ning Ukraina stabiilsust või julgeolekut kahjustava ja ohustava tegevuse ja poliitika aktiivse toetamise ja rakendamise eest.

23.2.2022

213.

Anton Vaino

(Антон Эдуардович Вайно)

Sünniaeg: 17.2.1972

Sünnikoht: Tallinn, Eesti

Kodakondsus: Venemaa

Amet: presidendi kantselei ülem

Sugu: mees

Anton Vaino on presidendi kantselei ülem. Ta täidab olulist rolli Kremli otsuste tegemise protsessis, osaledes Venemaa julgeolekunõukogus ning mõjutades presidendi otsuste kujundamist Venemaa riigikaitse ja riikliku julgeoleku valdkonnas. Anton Vaino osaleb ka Krimmi ja Sevastopoli sotsiaal-majandusliku arengu alastel kohtumistel.

Seetõttu vastutab ta Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust ning Ukraina stabiilsust või julgeolekut kahjustava ja ohustava tegevuse ja poliitika aktiivse toetamise ja rakendamise eest.

23.2.2022

214.

Marat KHUSNULLIN

(Марат Шакирзянович Хуснуллин)

Sünniaeg: 9.8.1966

Sünnikoht: Kaasan, Tatarstani Vabariik, Venemaa Föderatsioon

Amet: Venemaa ehitus- ja regionaalarengu valdkonna asepeaminister

Kodakondsus: Venemaa

Sugu: mees

Marat Khusnullin on Venemaa ehitus- ja regionaalarengu valdkonna asepeaminister. Sellel ametikohal vastutab ta okupeeritud Krimmiga seotud Venemaa valitsuse poliitika, sealhulgas Krimmi ja Sevastopoli veega varustamise eest.

Seetõttu vastutab ta Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust või Ukraina stabiilsust või julgeolekut kahjustava või ohustava tegevuse ja poliitika eest.

23.2.2022

215.

Dmitriy Yuryevich GRIGORENKO

(Дмитрий Юрьевич ГРИГОРЕНКО)

Sünniaeg: 14.7.1978

Sünnikoht: Nizhnevartovsk, Tjumeni oblast, Venemaa Föderatsioon

Ametid: Venemaa Föderatsiooni asepeaminister – Venemaa Föderatsiooni valitsuse kantselei ülem; VTB Banki järelevalvenõukogu esimees

Sugu: mees

Dmitriy Grigorenko on Venemaa Föderatsiooni asepeaminister ja Venemaa Föderatsiooni valitsuse kantselei ülem. Ta on ka riigiosalusega panga VTB Bank järelevalvenõukogu esimees ning on seotud VTB Banki järelevalvenõukogu liikme Maksim Reshetnikoviga.

Venemaa Föderatsiooni föderaalse maksuameti endise asedirektorina vastutas Grigorenko uute kohalike maksuseaduste kehtestamise eest Krimmi territooriumi jaoks pärast selle annekteerimist 2014. aastal.

Seetõttu on ta vastutav Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust või Ukraina stabiilsust või julgeolekut kahjustava või ohustava tegevuse või poliitika eest.

Samuti annab ta materiaalset ja rahalist toetust Krimmi annekteerimise või Ida-Ukraina destabiliseerimise eest vastutavatele Venemaa otsustusõiguslikele isikutele ja saab nende tegevusest kasu.

23.2.2022

216.

Maxim Gennadyevich RESHETNIKOV

(Максим Геннадьевич РЕШЕТНИКОВ)

Sünniaeg: 11.7.1979

Sünnikoht: Perm, Venemaa Föderatsioon

Amet: Venemaa Föderatsiooni majandusarengu minister; VTB panga (VTB Bank) järelevalvenõukogu liige

Kodakondsus: Venemaa

Sugu: mees

Maxim Reshetnikov on Venemaa Föderatsiooni majandusarengu minister. Samuti on ta VTB panga (VTB Bank), mis on riigi omanduses olev pank, järelevalvenõukogu liige ning on seotud VTB panga järelevalvenõukogu liikme Dmitriy Grigorenkoga.

Majandusarengu ministrina vastutab Maxim Reshetnikov Krimmi ja Sevastopoli taristu arendamise programmide eest, eelkõige föderaalse sihtprogrammi „Krimmi ja Sevastopoli sotsiaalne ja majanduslik areng kuni aastani 2022“ raames, mida pikendati kuni 2025. aastani. Ta on teinud avaldusi, milles tõi välja Venemaa Föderatsiooni kavad ja prioriteedid seoses Krimmi ja Sevastopoli majandusliku arenguga.

Seetõttu on ta vastutav Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust või Ukraina stabiilsust või julgeolekut kahjustava või ohustava tegevuse või poliitika eest.

Samuti on ta vastutav materiaalse või rahalise toetuse andmise eest Krimmi annekteerimise või Ida-Ukraina destabiliseerimise eest vastutavatele Venemaa otsustusõiguslikele isikutele ning on saanud nende tegevusest kasu.

23.2.2022

217.

Nikolay Anatolyevich YEVMENOV

(teise nimega Nikolai YEVMENOV)

(Николай Анатольевич Евменов)

Sünniaeg: 2.4.1962

Sünnikoht: Moskva, Venemaa

Amet: Venemaa mereväe ülemjuhataja

Auaste: admiral

Kodakondsus: Venemaa

Sugu: mees

Nikolay Yevmenov on Venemaa mereväe ülemjuhataja. Nimetatud ametis on ta vastutav kõigi Venemaa mereväe mereoperatsioonide eest, sealhulgas Ukrainas toimuvate või Ukrainasse suunduvate operatsioonide eest.

Seetõttu vastutab ta Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust ning Ukraina stabiilsust või julgeolekut kahjustava ja ohustava tegevuse ja poliitika aktiivse toetamise ja rakendamise eest.

23.2.2022

218.

Vladimir Lvovich KASATONOV

(Владимир Львович Касатонов)

Sünniaeg: 17.6.1952

Sünnikoht: Moskva, Venemaa

Sugu: mees

Vladimir Kasatonov on Venemaa mereväe ülemjuhataja asetäitja. Nimetatud ametis on ta vastutav Ukrainas toimuvate või Ukrainasse suunduvate mereoperatsioonide eest.

Seetõttu vastutab ta Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust ning Ukraina stabiilsust või julgeolekut kahjustava ja ohustava tegevuse ja poliitika aktiivse toetamise ja rakendamise eest.

23.2.2022

219.

Igor Vladimirovich OSIPOV

(Игорь Владимирович Осипов)

Sünniaeg: 6.3.1973

Sünnikoht: Novo-Shunoe asund, Fedorovski piirkond, Kostanay piirkond, Kasahhi Nõukogude Sotsialistlik Vabariik (nüüd Kasahstan)

Amet: Musta mere laevastiku ülemjuhataja

Auaste: admiral

Kodakondsus: Venemaa

Sugu: mees

Igor Osipov on Musta mere laevastiku ülemjuhataja. Seega vastutab ta Musta mere kaudu asetleidvate mereoperatsioonide eest Ukrainas või Ukrainasse ning Mustal merel navigeerimisvabaduse piiramise eest.

Seetõttu vastutab ta Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust ning Ukraina stabiilsust ja julgeolekut kahjustava ja ohustava tegevuse ja poliitika aktiivse toetamise ja rakendamise eest.

23.2.2022

220.

Oleg Leonydovych SALYUKOV

(Олег Леонидович Салюков)

Sünniaeg: 21.5.1955

Sünnikoht: Saratov, Venemaa Föderatsioon

Amet: Venemaa maavägede ülemjuhataja

Auaste: sõjaväekindral

Kodakondsus: Venemaa

Sugu: mees

Sõjaväekindral Oleg Salyukov on Venemaa maavägede ülemjuhataja. Seega vastutab ta Venemaa maapealsete operatsioonide eest Ukrainas või Ukrainasse.

Seetõttu vastutab ta Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust ning Ukraina stabiilsust ja julgeolekut kahjustava ja ohustava tegevuse ja poliitika aktiivse toetamise ja rakendamise eest.

23.2.2022

221.

Sergei SUROVIKIN

(Cергей Cуровикин)

Sünniaeg: 11.10.1966

Sünnikoht: Novosibirsk, Venemaa

Amet: õhu- ja kosmosejõudude sõjaväe ülemjuhataja

Auaste: sõjaväekindral

Kodakondsus: Venemaa

Sugu: mees

Sõjaväekindral Sergei Surovikin on Venemaa õhu- ja kosmosejõudude ülemjuhataja. Seega vastutab ta Venemaa lennutegevusoperatsioonide eest Ukrainas või Ukrainasse.

Seetõttu vastutab ta Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust ning Ukraina stabiilsust või julgeolekut kahjustava ja ohustava tegevuse ja poliitika aktiivse toetamise ja rakendamise eest.

23.2.2022

222.

Sergey Vladimirovich DRONOV

(teise nimega Sergei Vladimirovich DRONOV)

(Сергей Владимирович ДРОНОВ)

Sünniaeg: 11.8.1962

Sünnikoht: Almazovka, Voroshilovogradi regioon, Ukraina

Amet: õhujõudude ülem ning õhu- ja kosmosejõudude ülemjuhataja asetäitja

Auaste: kindralleitnant

Kodakondsus: Venemaa

Sugu: mees

Kindralleitnant Sergey Vladimirovich Dronov on õhujõudude ülem ning õhu- ja kosmosejõudude ülemjuhataja asetäitja. Seega vastutab ta Venemaa lennutegevusoperatsioonide eest Ukrainas või Ukrainasse.

Seetõttu vastutab ta Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust ning Ukraina stabiilsust või julgeolekut kahjustava ja ohustava tegevuse ja poliitika aktiivse toetamise ja rakendamise eest.

23.2.2022

223.

Violetta PRIGOZHINA

(Виолетта Пригожина)

Seotud isikud: Yevgeniy Viktorovich Prigozhin (poeg); Lyubov Valentinovna Prigozhina (minia)

Kodakondsus: Venemaa

Sugu: naine

Violetta Prigozhina on Yevgeniy Prigozhini ema ning talle kuulub Concord kontserni osaks olev Concord Management and Consulting LLC, mille asutas ja mille omanik oli kuni 2019. aastani tema poeg. Ta on teiste oma pojaga seotud ettevõtete omanik. Ta on seotud Yevgeniy Prigozhiniga, kes vastutab Wagneri grupi palgasõdurite lähetamise eest Ukrainasse ning saab kasu Venemaa kaitseministeeriumiga sõlmitud ulatuslikest riigihankelepingutest pärast Krimmi ebaseaduslikku annekteerimist Venemaa poolt ja Ida-Ukraina okupeerimist Venemaa toetatud separatistide poolt.

Seetõttu on ta toetanud Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust kahjustavat tegevust ja poliitikat.

23.2.2022

224.

Lyubov Valentinovna PRIGOZHINA

(Любовь Валентиновна Пригожина)

Seotud isikud: Yevgeniy Viktorovich Prigozhin (abikaasa); Violetta Prigozhina (ämm)

Kodakondsus: Venemaa

Sugu: naine

Lyubov Valentinovna Prigozhina on Yevgeniy Prigozhini abikaasa ja ettevõtte Agat LLC (mis on Concord Groupi kuuluva Concord Management and Consulting LLC tütarettevõte) omanik; selle asutaja ja omanik kuni 2019. aastani oli tema abikaasa. Ta on seotud Yevgeniy Prigozhiniga, kes vastutab Wagner Groupi palgasõdurite Ukrainasse lähetamise eest ja kes saab kasu suuremahulistest lepingutest, mis sõlmiti Venemaa kaitseministeeriumiga pärast Krimmi ebaseaduslikku annekteerimist Venemaa poolt ning Ida-Ukraina okupeerimist Venemaalt toetust saavate separatistide poolt.

Seetõttu on ta toetanud Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust kahjustavat tegevust ja poliitikat.

23.2.2022

225.

Denis Aleksandrovich BORTNIKOV

(Денис Александрович БОРТНИКОВ)

Sünniaeg: 19.11.1974

Amet: VTB panga (VTB Bank) asepresident ja juhatuse esimees

Kodakondsus: Venemaa

Seotud isikud: Alexander Vasilyevich Bortnikov (isa); Tatiana Borisovna Bortnikova (ema)

Denis Bortnikov on Alexander Bortnikovi poeg ja seeläbi temaga seotud; Alexander Bortnikov on Föderaalse julgeolekuteenistuse (FSB) direktor ja Venemaa Föderatsiooni Julgeolekunõukogu alaline liige, kes osales Vene valitsuse sellise poliitika kujundamises, mis ohustab Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust.

Ta on VTB panga (VTB Bank) asepresident ja juhatuse esimees, tegutsedes sel ametikohal oma isa varjatud/ebaseadusliku sissetuleku legitimeerimise nimel. Seetõttu on ta samuti rahaliselt toetanud Venemaa otsustajad, kes vastutavad Krimmi annekteerimise ja Ida-Ukraina destabiliseerimise eest.

23.2.2022

226.

Andrei Leonidovich KOSTIN

(Андрей Леонидович КОСТИН)

Sünniaeg: 21.9.1956

Sünnikoht: Moskva, NSVL (nüüdne Venemaa Föderatsioon)

Amet: VTB pank (VTB Bank)

Seotud isikud: Tamara Mikhailovna Kostina (ema); Leonid Alekseevich Kostin (isa)

Kodakondsus: Venemaa

Sugu: mees

Andrei Leonidovich Kostin on Venemaa ühe juhtiva riigiosalusega panga Vneshtorbanki (VTB) president ja erakonna „Ühendatud Venemaa“ ülemnõukogu liige.

Ta on teinud avalikke avaldusi, toetades Krimmi annekteerimist ja julgustades Venemaa kodanikke Krimmis puhkama. Meediakajastuste kohaselt on ta ka Krimmi veinitehase ja luksusliku hotelli omanik.

Seetõttu toetab ta Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust kahjustavat tegevust ja poliitikat ning saab kasu Krimmi annketeerimisest.

23.2.2022

227.

Igor SHUVALOV

(Игорь Иванович Шувалов)

Sünniaeg: 4.1.1967

Sünnikoht: Bilibino, Venemaa Föderatsioon

Sugu: mees

Igor Ivanovich Shuvalov on riikliku arengukorporatsiooni VEB.RF esimees ja Euraasia Majanduskomisjoni nõukogu liige. Varem oli ta Venemaa esimene asepeaminister. Sellega seoses märkis ta, et Venemaa muudab eelarve-reegleid, et võtta arvesse täiendavat kahte miljonit elanikku pärast Krimmi ebaseaduslikku annekteerimist Venemaa Föderatsiooni poolt.

Seetõttu toetab ta Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust kahjustavat tegevust ja poliitikat.

23.2.2022

228.

Margarita SIMONYAN

(Маргарита Симоновна Симоньян)

Sünniaeg: 6.4.1980

Sünnikoht: Krasnodar, NSVL (nüüdne Venemaa Föderatsioon)

Amet: Inglisekeelse teleuudiste võrgustiku RT peatoimetaja (Russia Today)

Seotud isikud: Dmitry Konstantinovich Kiselyov

Kodakondsus: Venemaa

Sugu: naine

Margarita Simonyan on valitsuse propaganda keskne isik. Ta on ka ingliskeelse teleuudiste võrgustiku RT peatoimetaja (Russia Today). Oma tegevusega edendas ta positiivset suhtumist Krimmi annekteerimisse ja separatistide tegevusse Donbassis.

Seetõttu on ta toetanud Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust kahjustavat tegevust ja poliitikat.

23.2.2022

229.

Maria ZAKHAROVA

(Мария Владимировна Захарова)

Sünniaeg: 24.12.1975

Sünnikoht: Moskva, NSVL (nüüdne Venemaa Föderatsioon)

Amet: Venemaa Föderatsiooni välisministeeriumi teabe- ja pressiosakonna direktor.

Kodakondsus: Venemaa

Sugu: naine

Maria Zakharova on Venemaa Föderatsiooni välisministeeriumi teabe- ja pressiosakonna direktor. Valitsuse propaganda keskse figuurina toetab ta Vene vägede kasutamist Ukrainas.

Seetõttu on ta toetanud Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust kahjustavat tegevust ja poliitikat.

23.2.2022

230.

Vladimir Roudolfovitch SOLOVIEV

(Владимир Рудольфович Соловьёв)

Sünniaeg: 20.10.1963

Sünnikoht: Moskva, NSVL (nüüdne Venemaa Föderatsioon)

Amet: propagandist ning tele- ja raadioajakirjanik

Kodakondsus: Venemaa

Sugu: mees

Vladimir Solovyev on propagandist ning saatejuht Russia-1 ja Rossia 24 telekanalis. Ta sai teenetemärgi (Aleksander Nevski orden) „Krimmi Vabariigis aset leidnud sündmuste äärmiselt professionaalse ja objektiivse kajastamise“ eest.

Solovyov on tuntud Ukrainasse äärmusvaenuliku suhtumise ja Venemaa valitsuse ülistamise poolest.

Seetõttu on ta vastutav Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust kahjustava tegevuse ja poliitika toetamise eest.

23.2.2022

231.

Konstantin KNYRIK

(Константин Кнырик)

Sünniaeg: 1989 (võimalik)

Kodakondsus: Venemaa

Sugu: mees

Konstantin Knyrik on venemeelne aktivist, kes veab ettevõtet MediaGroup News Front Ltd, mis on ebaseaduslikult annekteeritud Krimmi poolsaarel registreeritud uudistesait. Ta on Venemaa Kremli-meelse partei „Rodina“ Krimmi ringkonna juht.

Konstantin Knyrik sai teenetemärgi „Krimmi tagastamise“ eest.

Seetõttu toetas ja rakendas ta aktiivselt Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust kahjustavat tegevust ja poliitikat ning Ukraina edasist destabiliseerimist.

23.2.2022

232.

Aleksey Konstantinovich PUSHKOV

(Алексей Константинович Пушков)

Sünniaeg: 10.8.1954

Sünnikoht: Peking, Hiina

Kodakondsus: Venemaa

Tel ja faks: 8 (495) 697-58-69

Venemaa vastuvõtukontori aadress: 51 Lenina St., Perm, 614000, room 219

Venemaa Föderatsiooni piirkonna vastuvõtukontori telefon ja faks: (342) 253-66-01

Sugu: mees

Aleksey Konstantinovich Pushkov on Permi krai rahvasaadik, valitseva partei „Ühtne Venemaa“ liige ja infopoliitika komisjoni esimees. Ta tegi mitu avaldust Krimmi poolsaare annekteerimise toetuseks ja esitas seda kui „sündinud fakti“.

Seetõttu on ta vastutav Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust kahjustava tegevus ja poliitika toetamise eest.

23.2.2022

233.

Pyotr TOLSTOY

(teise nimega Petr Olegovich Tolstoy; Pyotr Olegovich Tolstoy)

(Пётр Олегович Толстой)

Sünniaeg: 20.6.1969

Sünnikoht: Moskva, NSVL (nüüdne Venemaa Föderatsioon)

Amet: Venemaa ajakirjanik, produtsent, saatejuht ja poliitik. Alates 2016. aastast Riigiduuma aseesimees ning alates 28. jaanuarist 2020 Euroopa Nõukogu Parlamentaarse Assamblee ase-eesistuja.

Kodakondsus: Venemaa

Sugu: mees

Pyotr Tolstoy on Riigiduuma liige ja Euroopa Nõukogu Parlamentaarse Assamblee Venemaa delegatsiooni juht. Samuti juhib ta telesaadet „Aeg näitab“ („Время покажет“). Olles valitsuse propaganda keskne figuur, väljendab ta sageli oma poolehoidu Krimmi annekteerimisele.

Seetõttu on ta toetanud Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust kahjustavat tegevust ja poliitikat.

23.2.2022“

2.   Üksused

 

Nimi

Identifitseerimisandmed

Põhjendused

Loetellu kandmise kuupäev

„52.

Internet Research Agency

(Агентство интернет-исследований)

Asutamise aeg: 2013

Aadress: Saint Petersburg, Russia

Seotud isikud: Yevgeny Prigozhin

Internet Research Agency on Venemaa ettevõte, mis on kaasatud Venemaa läbiviidavatesse mõjutusoperatsioonidesse internetis. Selle ettevõtte lõppeesmärk on avaliku arvamusega manipuleerimine.

Ettevõte viib läbi Ukraina plaanide vastu suunatud desinformatsioonikampaaniaid, mõjutades valimisi või seda, kuidas tajutakse Krimmi annekteerimist või konflikti Donbassis. Nii tegutsedes vastutab Internet Research Agency Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust kahjustava või ohustava tegevuse aktiivse toetamise eest.

Ettevõtet finantseerib Yevgeny Prigozhin ja seetõttu on see ettevõte seotud loetellu kantud isikuga.

23.2.2022

53.

Bank Rossiya

(Банк «Россия»)

Asutatud 27. juunil 1990

Aadress: Pl Rastrelli 2 Liter A Saint Petersburg, 191124 Russian Federation

Veebisait: Abr.ru

Seotud isikud: Dmitri Lebedev (juhatuse esimees); Yuriy Kovalchuk (suurim aktsionär)

Bank Rossiyat on Venemaa Föderatsiooni kõrgemate ametnike personaalne pank. Sellisena toetab Bank Rossiya Venemaa otsustusõiguslikke isikuid, kes vastutavad Krimmi annekteerimise või Ukraina idaosa destabiliseerimise eest, ning toob neile rahalist kasu.

Bank Rossiyal on oluline osalus riiklikus meediagrupis, mis omakorda kontrollib telekanaleid, mis toetavad aktiivselt Venemaa valitsuse Ukraina destabiliseerimise poliitikat. Pärast Krimmi ebaseaduslikku annekteerimist on Bank Rossiya avanud filiaale Krimmis ja Sevastopolis. Samuti andis Bank Rossiya laenu Federal State Unitary Enterprise „Crimea Railway“-le ning toetab raudtee ehitamist üle Krimmi silla. Seega toetab Bank Rossiya rahaliselt tegevust, mis kahjustab või ohustab Ukraina territoriaalset terviklikkust.

Seotud Yuriy Valentinovich Kovalchukiga, Bank Rossiya suurima aktsionäriga.

23.2.2022

54.

PROMSVYAZBANK

(ПАО Промсвязьбанк")

Asutatud 1995. aastal

Aadress: Moskva;

Veebisait: psbank.ru

Seotud isikud: Petr Fradkov, tegevjuht

PROMSVYAZBANK on Venemaa riigi omandis olev pank, mis toetab rahaliselt Venemaa kaitsesektorit ja sõjalisi jõude, mis vastutavad Venemaa vägede massilise saatmise eest Ukraina piiri äärde ja Venemaa vägede kohaloleku eest Krimmi poolsaarel.

PROMSVYAZBANK saab otseseid korraldusi Venemaa Föderatsiooni presidendilt Vladimir Putinilt ja annab seega rahalist ja materiaalset abi Venemaa otsustusõiguslikele isikutele, kes vastutavad Ukraina idaosa destabiliseerimise ja Krimmi ebaseadusliku annekteerimise eest.

PROMSVYAZBANK tegutseb Krimmi poolsaarel.

23.2.2022

55.

VEB.RF

(teise nimega Vnesheconombank; VEB)

(ВЭБ.РФ)

Asutatud kui pank 1922. aastal ja kui arenguinstituut 2007. aastal.

Aadress: 9 prospekt Akademika Sakharova, Moscow, Russia;

Veebisait: veb.ru

Seotud isikud: Igor Shuvalov, juht

VEB.RF on suur finantsarenguinstitutsioon, mille juhi nimetab ametisse otse Venemaa Föderatsiooni president Vladimir Putin ning mis saab juhiseid otse presidendilt. VEB.RF loob Venemaa valitsusele olulise tuluallika ning haldab selle riiklikke pensionifonde.

VEB.RF täidab aktiivset rolli Venemaa Föderatsiooni kaitsesektori mitmekesistamisel ning viib läbi projekte koos kaitsesektori ettevõtetega, sh Rostec, mis toetavad tegevust, millega kahjustatakse ja ohustatakse Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust.

VEB annab laene väikestele ja keskmise suurusega ettevõtjatele Krimmis ning peab Krimmi „prioriteetseks piirkonnaks“, samuti on partnerlussuhetes Krimmi asjade ministeeriumiga, vastutab annekteeritud „Krimmi Autonoomse Vabariigi“ integreerimise eest Venemaa Föderatsiooni koosseisu.

Selles rollis annab VEB.RF aktiivselt materiaalset või rahalist toetust Krimmi annekteerimise või Ida-Ukraina destabiliseerimise eest vastutavatele Venemaa otsustusõiguslikele isikutele või saab nende tegevusest kasu.

23.2.2022“


23.2.2022   

ET

Euroopa Liidu Teataja

LI 42/15


COUNCIL IMPLEMENTING REGULATION (EU) 2022/261

of 23 February 2022

implementing Regulation (EU) No 269/2014 concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine

THE COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION,

Having regard to the Treaty on the Functioning of the European Union,

Having regard to Council Regulation (EU) No 269/2014 of 17 March 2014 concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine (1), and in particular Article 14(1) thereof,

Having regard to the proposal from the High Representative of the Union for Foreign Affairs and Security Policy,

Whereas:

(1)

On 17 March 2014, the Council adopted Regulation (EU) No 269/2014.

(2)

The Union remains unwavering in its support for Ukraine’s sovereignty and territorial integrity.

(3)

In its conclusions of 24 and 25 June 2021, the European Council called on Russia to fully assume its responsibility in ensuring the full implementation of the Minsk Agreements as the key condition for any substantial change in the Unions’s stance. It stressed the need for a firm and coordinated response by the Union and its Member States to any further malign, illegal and disruptive activity by Russia, making full use of all instruments at the Unions’s disposal, and ensuring coordination with partners. To that end, the European Council also invited the Commission and the High Representative to present options for additional restrictive measures, including economic sanctions.

(4)

In its conclusions of 16 December 2021, the European Council stressed the urgent need for Russia to de-escalate tensions caused by the military build-up along its border with Ukraine and aggressive rhetoric. It reiterated its full support for Ukraine’s sovereignty and territorial integrity. While encouraging diplomatic efforts and supporting the Normandy format in achieving the full implementation of the Minsk Agreements, the European Council stated that any further military aggression against Ukraine would have massive consequences and severe cost in response, including restrictive measures coordinated with partners.

(5)

On 24 January 2022, the Council approved conclusions in which it condemned Russia’s continued aggressive actions and threats against Ukraine, and called on Russia to de-escalate, to abide by international law and to engage constructively in dialogue through the established international mechanisms. The Council reaffirmed the Unions’s full commitment to the core principles on which European security is built, enshrined in the United Nations Charter and the founding documents of the Organization for Security and Co-operation in Europe, including the Helsinki Final Act and the Charter of Paris. These core principles include, in particular, the sovereign equality and territorial integrity of States, the inviolability of frontiers, refraining from the threat or use of force, and the freedom of States to choose or change their own security arrangements. The Council stated that these principles are neither negotiable nor subject to revision or re-interpretation and their violation by Russia is an obstacle to a common and indivisible security space in Europe and threatens peace and stability on the European continent. Recalling the European Council Conclusions of December 2021, the Council reiterated that any further military aggression by Russia against Ukraine would have massive consequences and severe costs, including a wide array of sectoral and individual restrictive measures that would be adopted in coordination with partners.

(6)

On 21 February 2022, the President of the Russian Federation signed a decree recognising the ‘independence and sovereignty’ of the non-government-controlled areas of the Donetsk and Luhansk oblasts of Ukraine, and ordering Russian armed forces into those areas.

(7)

On 22 February 2022, the High Representative issued a declaration on behalf of the Union condemning that illegal acts, which further undermines Ukraine’s sovereignty and independence and is a severe breach of international law and international agreements, including the UN Charter, the Helsinki Final Act, the Paris Charter and the Budapest Memorandum, as well as of the Minsk Agreements and of UN Security Council Resolution 2202 (2015). The High Representative urged Russia, as a party to the conflict, to reverse the recognition, uphold its commitments, abide by international law and return to the discussions within the Normandy format and the Trilateral Contact Group. He announced that the Union would respond to these latest violation by Russia by adopting additional restrictive measures as a matter of urgency.

(8)

In view of the gravity of the situation, the Council considers that 336 members of the State Duma should be added to the list of persons, entities and bodies subject to restrictive measures as set out in Annex I to Regulation (EU) No 269/2014 due to their vote in favour of a resolution to ask President Vladimir Putin to recognise the separatist-claimed parts of eastern Ukraine as independent states.

(9)

Annex I to Regulation (EU) No 269/2014 should therefore be amended accordingly,

HAS ADOPTED THIS REGULATION:

Article 1

The persons and entities listed in the Annex to this Regulation shall be added to the list set out in Annex I to Regulation (EU) No 269/2014.

Article 2

This Regulation shall enter into force on the date of its publication in the Official Journal of the European Union.

This Regulation shall be binding in its entirety and directly applicable in all Member States.

Done at Brussels, 23 February 2022 ,

For the Council

The President

J.-Y. LE DRIAN


(1)  OJ L 78, 17.3.2014, p. 6.


ANNEX

The following persons and entities are added to the list of natural and legal persons, entities and bodies set out in the Annex I to Regulation (EU) No 269/2014:

Persons

 

Name

Identifying information

Reasons

Date of listing

235.

Gennady Andreevich Zyuganov

(Зюганов Геннадий Андреевич)

DOB: 26.06.1944

Member of the State Duma who voted in favour of the resolution No. 58243-8 "On the appeal of the State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation To the President of the Russian Federation V.V. Putin on the need to recognize the Donetsk People's Republic and the Luhansk People's Republic" and therefore supported and implemented actions and policies which undermine the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine, and further destabilised Ukraine.

23.2.2022

236.

Yury Vyacheslavovich Afonin

(Афонин Юрий Вячеславович)

DOB: 22.03.1977

Member of the State Duma who voted in favour of the resolution No. 58243-8 "On the appeal of the State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation To the President of the Russian Federation V.V. Putin on the need to recognize the Donetsk People's Republic and the Luhansk People's Republic" and therefore supported and implemented actions and policies which undermine the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine, and further destabilised Ukraine.

23.2.2022

237.

Vladimir Kashin

(Кашин Владимир Иванович)

DOB: 10.08.1948

Member of the State Duma who voted in favour of the resolution No. 58243-8 "On the appeal of the State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation To the President of the Russian Federation V.V. Putin on the need to recognize the Donetsk People's Republic and the Luhansk People's Republic" and therefore supported and implemented actions and policies which undermine the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine, and further destabilised Ukraine.

23.2.2022

238.

Dmitry Novikov

(Новиков Дмитрий Георгиевич)

DOB: 12.09.1969

Member of the State Duma who voted in favour of the resolution No. 58243-8 "On the appeal of the State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation To the President of the Russian Federation V.V. Putin on the need to recognize the Donetsk People's Republic and the Luhansk People's Republic" and therefore supported and implemented actions and policies which undermine the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine, and further destabilised Ukraine.

23.2.2022

239.

Nikolay Kharitonov

(Харитонов Николай Михайлович)

DOB: 30.10.1948

Member of the State Duma who voted in favour of the resolution No. 58243-8 "On the appeal of the State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation To the President of the Russian Federation V.V. Putin on the need to recognize the Donetsk People's Republic and the Luhansk People's Republic" and therefore supported and implemented actions and policies which undermine the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine, and further destabilised Ukraine.

23.2.2022

240.

Nikolai Kolomeytsev

(Коломейцев Николай Васильевич)

DOB: 1.09.1956

Member of the State Duma who voted in favour of the resolution No. 58243-8 "On the appeal of the State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation To the President of the Russian Federation V.V. Putin on the need to recognize the Donetsk People's Republic and the Luhansk People's Republic" and therefore supported and implemented actions and policies which undermine the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine, and further destabilised Ukraine.

23.2.2022

241.

Sergey Shargunov

(Шаргунов Сергей Александрович)

DOB: 12.05.1980

Member of the State Duma who voted in favour of the resolution No. 58243-8 "On the appeal of the State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation To the President of the Russian Federation V.V. Putin on the need to recognize the Donetsk People's Republic and the Luhansk People's Republic" and therefore supported and implemented actions and policies which undermine the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine, and further destabilised Ukraine.

23.2.2022

242.

Vadim Kumin

(Кумин Вадим Валентинович)

DOB: 1.01.1973

Member of the State Duma who voted in favour of the resolution No. 58243-8 "On the appeal of the State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation To the President of the Russian Federation V.V. Putin on the need to recognize the Donetsk People's Republic and the Luhansk People's Republic" and therefore supported and implemented actions and policies which undermine the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine, and further destabilised Ukraine.

23.2.2022

243.

Yury Sinelshchikov

(Синельщиков Юрий Петрович)

DOB: 26.09.1947

Member of the State Duma who voted in favour of the resolution No. 58243-8 "On the appeal of the State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation To the President of the Russian Federation V.V. Putin on the need to recognize the Donetsk People's Republic and the Luhansk People's Republic" and therefore supported and implemented actions and policies which undermine the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine, and further destabilised Ukraine.

23.2.2022

244.

Kazbek Taysayev

(Тайсаев Казбек Куцукович)

DOB: 12.02.1967

Member of the State Duma who voted in favour of the resolution No. 58243-8 "On the appeal of the State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation To the President of the Russian Federation V.V. Putin on the need to recognize the Donetsk People's Republic and the Luhansk People's Republic" and therefore supported and implemented actions and policies which undermine the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine, and further destabilised Ukraine.

23.2.2022

245.

Alexey Kurinny

(Куринный Алексей Владимирович)

DOB: 18.01.1974

Member of the State Duma who voted in favour of the resolution No. 58243-8 "On the appeal of the State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation To the President of the Russian Federation V.V. Putin on the need to recognize the Donetsk People's Republic and the Luhansk People's Republic" and therefore supported and implemented actions and policies which undermine the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine, and further destabilised Ukraine.

23.2.2022

246.

Anzhelika Glazkova

(Глазкова Анжелика Егоровна)

DOB: 28.12.1968

Member of the State Duma who voted in favour of the resolution No. 58243-8 "On the appeal of the State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation To the President of the Russian Federation V.V. Putin on the need to recognize the Donetsk People's Republic and the Luhansk People's Republic" and therefore supported and implemented actions and policies which undermine the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine, and further destabilised Ukraine.

23.2.2022

247.

Alexander Yushchenko

(Ющенко Александр Андреевич)

DOB: 19.11.1969

Member of the State Duma who voted in favour of the resolution No. 58243-8 "On the appeal of the State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation To the President of the Russian Federation V.V. Putin on the need to recognize the Donetsk People's Republic and the Luhansk People's Republic" and therefore supported and implemented actions and policies which undermine the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine, and further destabilised Ukraine.

23.2.2022

248.

Vyacheslav Markhayev

(Мархаев Вячеслав Михайлович)

DOB: 1.06.1955

Member of the State Duma who voted in favour of the resolution No. 58243-8 "On the appeal of the State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation To the President of the Russian Federation V.V. Putin on the need to recognize the Donetsk People's Republic and the Luhansk People's Republic" and therefore supported and implemented actions and policies which undermine the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine, and further destabilised Ukraine.

23.2.2022

249.

Anatoly Bifov

(Бифов Aнатолий Жамалович)

DOB: 7.01.1963

Member of the State Duma who voted in favour of the resolution No. 58243-8 "On the appeal of the State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation To the President of the Russian Federation V.V. Putin on the need to recognize the Donetsk People's Republic and the Luhansk People's Republic" and therefore supported and implemented actions and policies which undermine the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine, and further destabilised Ukraine.

23.2.2022

250.

Nikolay Arefyev

(Николай Васильевич Арефьев)

DOB: 11.03.1949

Member of the State Duma who voted in favour of the resolution No. 58243-8 "On the appeal of the State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation To the President of the Russian Federation V.V. Putin on the need to recognize the Donetsk People's Republic and the Luhansk People's Republic" and therefore supported and implemented actions and policies which undermine the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine, and further destabilised Ukraine.

23.2.2022

251.

Boris Komotsky

(Комоцкий Борис Олегович)

DOB: 31.01.1956

Member of the State Duma who voted in favour of the resolution No. 58243-8 "On the appeal of the State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation To the President of the Russian Federation V.V. Putin on the need to recognize the Donetsk People's Republic and the Luhansk People's Republic" and therefore supported and implemented actions and policies which undermine the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine, and further destabilised Ukraine.

23.2.2022

252.

Irina Filatova

(Филатова Ирина Анатольевна)

DOB: 8.08.1978

Member of the State Duma who voted in favour of the resolution No. 58243-8 "On the appeal of the State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation To the President of the Russian Federation V.V. Putin on the need to recognize the Donetsk People's Republic and the Luhansk People's Republic" and therefore supported and implemented actions and policies which undermine the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine, and further destabilised Ukraine.

23.2.2022

253.

Sergey Levchenko

(Левченко Сергей Георгиевич)

DOB: 2.11.1953

Member of the State Duma who voted in favour of the resolution No. 58243-8 "On the appeal of the State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation To the President of the Russian Federation V.V. Putin on the need to recognize the Donetsk People's Republic and the Luhansk People's Republic" and therefore supported and implemented actions and policies which undermine the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine, and further destabilised Ukraine.

23.2.2022

254.

Artyom Prokofyev

(Прокофьев Артём Вячеславович)

DOB: 31.12.1983

Member of the State Duma who voted in favour of the resolution No. 58243-8 "On the appeal of the State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation To the President of the Russian Federation V.V. Putin on the need to recognize the Donetsk People's Republic and the Luhansk People's Republic" and therefore supported and implemented actions and policies which undermine the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine, and further destabilised Ukraine.

23.2.2022

255.

Maria Drobot

(Дробот Мария Владимировна)

DOB: 21.03.1982

Member of the State Duma who voted in favour of the resolution No. 58243-8 "On the appeal of the State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation To the President of the Russian Federation V.V. Putin on the need to recognize the Donetsk People's Republic and the Luhansk People's Republic" and therefore supported and implemented actions and policies which undermine the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine, and further destabilised Ukraine.

23.2.2022

256.

Ivan Babich

(Бабич Иван Николаевич)

DOB: 2.09.1982

Member of the State Duma who voted in favour of the resolution No. 58243-8 "On the appeal of the State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation To the President of the Russian Federation V.V. Putin on the need to recognize the Donetsk People's Republic and the Luhansk People's Republic" and therefore supported and implemented actions and policies which undermine the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine, and further destabilised Ukraine.

23.2.2022

257.

Nikolay Osadchy

(Осадчий Николай Иванович)

DOB: 8.12.1957

Member of the State Duma who voted in favour of the resolution No. 58243-8 "On the appeal of the State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation To the President of the Russian Federation V.V. Putin on the need to recognize the Donetsk People's Republic and the Luhansk People's Republic" and therefore supported and implemented actions and policies which undermine the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine, and further destabilised Ukraine.

23.2.2022

258.

Alexey Korniyenko

(Корниенко Алексей Викторович)

DOB: 22.07.1976

Member of the State Duma who voted in favour of the resolution No. 58243-8 "On the appeal of the State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation To the President of the Russian Federation V.V. Putin on the need to recognize the Donetsk People's Republic and the Luhansk People's Republic" and therefore supported and implemented actions and policies which undermine the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine, and further destabilised Ukraine.

23.2.2022

259.

Sergey Gavrilov

(Гаврилов Сергей Анатольевич)

DOB: 27.01.1966

Member of the State Duma who voted in favour of the resolution No. 58243-8 "On the appeal of the State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation To the President of the Russian Federation V.V. Putin on the need to recognize the Donetsk People's Republic and the Luhansk People's Republic" and therefore supported and implemented actions and policies which undermine the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine, and further destabilised Ukraine.

23.2.2022

260.

Nikolay Ivanov

(Иванов Николай Николаевич)

DOB: 17.01.1957

Member of the State Duma who voted in favour of the resolution No. 58243-8 "On the appeal of the State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation To the President of the Russian Federation V.V. Putin on the need to recognize the Donetsk People's Republic and the Luhansk People's Republic" and therefore supported and implemented actions and policies which undermine the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine, and further destabilised Ukraine.

23.2.2022

261.

Roman Lyabikhov

(Лябихов Роман Михайлович)

DOB: 7.05.1973

Member of the State Duma who voted in favour of the resolution No. 58243-8 "On the appeal of the State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation To the President of the Russian Federation V.V. Putin on the need to recognize the Donetsk People's Republic and the Luhansk People's Republic" and therefore supported and implemented actions and policies which undermine the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine, and further destabilised Ukraine.

23.2.2022

261.

Vladimir Isakov

(Исаков Владимир Павлович)

DOB: 25.02.1987

Member of the State Duma who voted in favour of the resolution No. 58243-8 "On the appeal of the State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation To the President of the Russian Federation V.V. Putin on the need to recognize the Donetsk People's Republic and the Luhansk People's Republic" and therefore supported and implemented actions and policies which undermine the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine, and further destabilised Ukraine.

23.2.2022

263.

Renat Suleymanov

(Сулейманов Ренат Исмаилович)

DOB: 24.12.1965

Member of the State Duma who voted in favour of the resolution No. 58243-8 "On the appeal of the State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation To the President of the Russian Federation V.V. Putin on the need to recognize the Donetsk People's Republic and the Luhansk People's Republic" and therefore supported and implemented actions and policies which undermine the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine, and further destabilised Ukraine.

23.2.2022

264.

Vladimir Blotsky

(Блоцкий Владимир Николаевич)

DOB: 10.11.1977

Member of the State Duma who voted in favour of the resolution No. 58243-8 "On the appeal of the State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation To the President of the Russian Federation V.V. Putin on the need to recognize the Donetsk People's Republic and the Luhansk People's Republic" and therefore supported and implemented actions and policies which undermine the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine, and further destabilised Ukraine.

23.2.2022

265.

Sergey Panteleyev

(Пантелеев Сергей Михайлович)

DOB: 4.07.1951

Member of the State Duma who voted in favour of the resolution No. 58243-8 "On the appeal of the State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation To the President of the Russian Federation V.V. Putin on the need to recognize the Donetsk People's Republic and the Luhansk People's Republic" and therefore supported and implemented actions and policies which undermine the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine, and further destabilised Ukraine.

23.2.2022

266.

Georgy Kamnev

(Камнев Георгий Петрович)

DOB: 5.01.1983

Member of the State Duma who voted in favour of the resolution No. 58243-8 "On the appeal of the State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation To the President of the Russian Federation V.V. Putin on the need to recognize the Donetsk People's Republic and the Luhansk People's Republic" and therefore supported and implemented actions and policies which undermine the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine, and further destabilised Ukraine.

23.2.2022

267.

Nikolay Vasilyev

(Васильев Николай Иванович)

DOB: 28.03.1958

Member of the State Duma who voted in favour of the resolution No. 58243-8 "On the appeal of the State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation To the President of the Russian Federation V.V. Putin on the need to recognize the Donetsk People's Republic and the Luhansk People's Republic" and therefore supported and implemented actions and policies which undermine the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine, and further destabilised Ukraine.

23.2.2022

268.

Boris Ivanyuzhenkov

(Иванюженков Борис Викторович)

DOB: 28.02.1966

Member of the State Duma who voted in favour of the resolution No. 58243-8 "On the appeal of the State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation To the President of the Russian Federation V.V. Putin on the need to recognize the Donetsk People's Republic and the Luhansk People's Republic" and therefore supported and implemented actions and policies which undermine the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine, and further destabilised Ukraine.

23.2.2022

269.

Viktor Sobolev

(Соболев Виктор Иванович)

DOB: 23.02.1950

Member of the State Duma who voted in favour of the resolution No. 58243-8 "On the appeal of the State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation To the President of the Russian Federation V.V. Putin on the need to recognize the Donetsk People's Republic and the Luhansk People's Republic" and therefore supported and implemented actions and policies which undermine the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine, and further destabilised Ukraine.

23.2.2022

270.

Mikhail Avdeyev

(Авдеев Михаил Юрьевич)

DOB 06.03.1977

Member of the State Duma who voted in favour of the resolution No. 58243-8 "On the appeal of the State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation To the President of the Russian Federation V.V. Putin on the need to recognize the Donetsk People's Republic and the Luhansk People's Republic" and therefore supported and implemented actions and policies which undermine the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine, and further destabilised Ukraine.

23.2.2022

271.

Nina Ostanina

(Останина Нина Александровна)

DOB: 26.12.1955

Member of the State Duma who voted in favour of the resolution No. 58243-8 "On the appeal of the State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation To the President of the Russian Federation V.V. Putin on the need to recognize the Donetsk People's Republic and the Luhansk People's Republic" and therefore supported and implemented actions and policies which undermine the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine, and further destabilised Ukraine.

23.2.2022

272.

Yevgeny Bessonov

(Бессонов Евгений Иванович)

DOB: 26.11.1968

Member of the State Duma who voted in favour of the resolution No. 58243-8 "On the appeal of the State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation To the President of the Russian Federation V.V. Putin on the need to recognize the Donetsk People's Republic and the Luhansk People's Republic" and therefore supported and implemented actions and policies which undermine the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine, and further destabilised Ukraine.

23.2.2022

273.

Nikolay Yezersky

(Езерский Николай Николаевич)

DOB: 8.05.1956

Member of the State Duma who voted in favour of the resolution No. 58243-8 "On the appeal of the State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation To the President of the Russian Federation V.V. Putin on the need to recognize the Donetsk People's Republic and the Luhansk People's Republic" and therefore supported and implemented actions and policies which undermine the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine, and further destabilised Ukraine.

23.2.2022

274.

Sergei Obukhov

(Обухов Сергей Павлович)

DOB: 5.10.1958

Member of the State Duma who voted in favour of the resolution No. 58243-8 "On the appeal of the State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation To the President of the Russian Federation V.V. Putin on the need to recognize the Donetsk People's Republic and the Luhansk People's Republic" and therefore supported and implemented actions and policies which undermine the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine, and further destabilised Ukraine.

23.2.2022

275.

Denis Parfyonov

(Парфенов Денис Андреевич)

DOB: 22.09.1987

Member of the State Duma who voted in favour of the resolution No. 58243-8 "On the appeal of the State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation To the President of the Russian Federation V.V. Putin on the need to recognize the Donetsk People's Republic and the Luhansk People's Republic" and therefore supported and implemented actions and policies which undermine the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine, and further destabilised Ukraine.

23.2.2022

276.

Andrei Anatolyevich Alekhin

(Андрей Анатольевич Алехин)

DOB: 9.02.1959

Member of the State Duma who voted in favour of the resolution No. 58243-8 "On the appeal of the State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation To the President of the Russian Federation V.V. Putin on the need to recognize the Donetsk People's Republic and the Luhansk People's Republic" and therefore supported and implemented actions and policies which undermine the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine, and further destabilised Ukraine.

23.2.2022

277.

Petr Revoldovich Ammosov

(Аммосов Петр Револьдович)

DOB: 22.09.1966

Member of the State Duma who voted in favour of the resolution No. 58243-8 "On the appeal of the State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation To the President of the Russian Federation V.V. Putin on the need to recognize the Donetsk People's Republic and the Luhansk People's Republic" and therefore supported and implemented actions and policies which undermine the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine, and further destabilised Ukraine.

23.2.2022

278.

Sergei Kazankov

(Казанков Сергей Иванович)

DOB: 9.10.1972

Member of the State Duma who voted in favour of the resolution No. 58243-8 "On the appeal of the State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation To the President of the Russian Federation V.V. Putin on the need to recognize the Donetsk People's Republic and the Luhansk People's Republic" and therefore supported and implemented actions and policies which undermine the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine, and further destabilised Ukraine.

23.2.2022

279.

Oleg Lebedev

(Лебедев Олег Александрович)

DOB: 12.10.1976

Member of the State Duma who voted in favour of the resolution No. 58243-8 "On the appeal of the State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation To the President of the Russian Federation V.V. Putin on the need to recognize the Donetsk People's Republic and the Luhansk People's Republic" and therefore supported and implemented actions and policies which undermine the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine, and further destabilised Ukraine.

23.2.2022

280.

Mikhail Matveyev

(Матвеев Михаил Николаевич)

DOB: 13.05.1968

Member of the State Duma who voted in favour of the resolution No. 58243-8 "On the appeal of the State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation To the President of the Russian Federation V.V. Putin on the need to recognize the Donetsk People's Republic and the Luhansk People's Republic" and therefore supported and implemented actions and policies which undermine the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine, and further destabilised Ukraine.

23.2.2022

281.

Maria Prusakova

(Прусакова Мария Николаевна)

DOB: 4.09.1983

Member of the State Duma who voted in favour of the resolution No. 58243-8 "On the appeal of the State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation To the President of the Russian Federation V.V. Putin on the need to recognize the Donetsk People's Republic and the Luhansk People's Republic" and therefore supported and implemented actions and policies which undermine the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine, and further destabilised Ukraine.

23.2.2022

282.

Oleg Smolin

(Смолин Олег Николаевич)

DOB: 10.2.1952

Member of the State Duma who voted in favour of the resolution No. 58243-8 "On the appeal of the State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation To the President of the Russian Federation V.V. Putin on the need to recognize the Donetsk People's Republic and the Luhansk People's Republic" and therefore supported and implemented actions and policies which undermine the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine, and further destabilised Ukraine.

23.2.2022

283.

Mikhail Shchapov

(Щапов Михаил Викторович)

DOB: 20.09.1975

Member of the State Duma who voted in favour of the resolution No. 58243-8 "On the appeal of the State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation To the President of the Russian Federation V.V. Putin on the need to recognize the Donetsk People's Republic and the Luhansk People's Republic" and therefore supported and implemented actions and policies which undermine the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine, and further destabilised Ukraine.

23.2.2022

284.

Sergei Karginov

(Каргинов Сергей Генрихович)

DOB: 5.09.1969

Member of the State Duma who voted in favour of the resolution No. 58243-8 "On the appeal of the State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation To the President of the Russian Federation V.V. Putin on the need to recognize the Donetsk People's Republic and the Luhansk People's Republic" and therefore supported and implemented actions and policies which undermine the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine, and further destabilised Ukraine.

23.2.2022

285.

Yaroslav Nilov

(Нилов Ярослав Евгеньевич)

DOB: 20.03.1982

Member of the State Duma who voted in favour of the resolution No. 58243-8 "On the appeal of the State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation To the President of the Russian Federation V.V. Putin on the need to recognize the Donetsk People's Republic and the Luhansk People's Republic" and therefore supported and implemented actions and policies which undermine the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine, and further destabilised Ukraine.

23.2.2022

286.

Vladimir Sipyagin

(Владимир Владимирович Сипягин)

DOB: 19.02.1970

Member of the State Duma who voted in favour of the resolution No. 58243-8 "On the appeal of the State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation To the President of the Russian Federation V.V. Putin on the need to recognize the Donetsk People's Republic and the Luhansk People's Republic" and therefore supported and implemented actions and policies which undermine the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine, and further destabilised Ukraine.

23.2.2022

287.

Vasily Vlasov

(Власов Василий Максимович)

DOB: 27.06.1995

Member of the State Duma who voted in favour of the resolution No. 58243-8 "On the appeal of the State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation To the President of the Russian Federation V.V. Putin on the need to recognize the Donetsk People's Republic and the Luhansk People's Republic" and therefore supported and implemented actions and policies which undermine the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine, and further destabilised Ukraine.

23.2.2022

288.

Boris Chernyshov

(Чернышов Борис Александрович)

DOB: 25.06.1991

Member of the State Duma who voted in favour of the resolution No. 58243-8 "On the appeal of the State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation To the President of the Russian Federation V.V. Putin on the need to recognize the Donetsk People's Republic and the Luhansk People's Republic" and therefore supported and implemented actions and policies which undermine the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine, and further destabilised Ukraine.

23.2.2022

289.

Andrey Lugovoy

(Луговой Андрей Константинович)

DOB: 19.09.1966

Member of the State Duma who voted in favour of the resolution No. 58243-8 "On the appeal of the State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation To the President of the Russian Federation V.V. Putin on the need to recognize the Donetsk People's Republic and the Luhansk People's Republic" and therefore supported and implemented actions and policies which undermine the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine, and further destabilised Ukraine.

23.2.2022

290.

Dmitry Svishchev

(Свищев Дмитрий Александрович)

DOB: 22.05.1969

Member of the State Duma who voted in favour of the resolution No. 58243-8 "On the appeal of the State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation To the President of the Russian Federation V.V. Putin on the need to recognize the Donetsk People's Republic and the Luhansk People's Republic" and therefore supported and implemented actions and policies which undermine the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine, and further destabilised Ukraine.

23.2.2022

291.

Valery Seleznyov

(Селезнев Валерий Сергеевич)

DOB: 5.09.1964

Member of the State Duma who voted in favour of the resolution No. 58243-8 "On the appeal of the State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation To the President of the Russian Federation V.V. Putin on the need to recognize the Donetsk People's Republic and the Luhansk People's Republic" and therefore supported and implemented actions and policies which undermine the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine, and further destabilised Ukraine.

23.2.2022

292.

Kaplan Panesh

(Панеш Каплан Мугдинович)

DOB: 04.09.1974

Member of the State Duma who voted in favour of the resolution No. 58243-8 "On the appeal of the State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation To the President of the Russian Federation V.V. Putin on the need to recognize the Donetsk People's Republic and the Luhansk People's Republic" and therefore supported and implemented actions and policies which undermine the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine, and further destabilised Ukraine.

23.2.2022

293.

Arkady Svistunov

(Свистунов Аркадий Николаевич)

DOB: 28.04.1965

Member of the State Duma who voted in favour of the resolution No. 58243-8 "On the appeal of the State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation To the President of the Russian Federation V.V. Putin on the need to recognize the Donetsk People's Republic and the Luhansk People's Republic" and therefore supported and implemented actions and policies which undermine the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine, and further destabilised Ukraine.

23.2.2022

294.

Stanislav Naumov

(Наумов Станислав Александрович)

DOB: 4.10.1972

Member of the State Duma who voted in favour of the resolution No. 58243-8 "On the appeal of the State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation To the President of the Russian Federation V.V. Putin on the need to recognize the Donetsk People's Republic and the Luhansk People's Republic" and therefore supported and implemented actions and policies which undermine the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine, and further destabilised Ukraine.

23.2.2022

295.

Vladimir Koshelev

(Кошелев Владимир Алексеевич)

DOB: 1.10.1974

Member of the State Duma who voted in favour of the resolution No. 58243-8 "On the appeal of the State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation To the President of the Russian Federation V.V. Putin on the need to recognize the Donetsk People's Republic and the Luhansk People's Republic" and therefore supported and implemented actions and policies which undermine the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine, and further destabilised Ukraine.

23.2.2022

296.

Ivan Musatov

(Мусатов Иван Михайлович)

DOB: 14.02.1976

Member of the State Duma who voted in favour of the resolution No. 58243-8 "On the appeal of the State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation To the President of the Russian Federation V.V. Putin on the need to recognize the Donetsk People's Republic and the Luhansk People's Republic" and therefore supported and implemented actions and policies which undermine the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine, and further destabilised Ukraine.

23.2.2022

297.

Yevgeny Markov

(Марков Евгений Владимирович)

DOB: 8.11.1973

Member of the State Duma who voted in favour of the resolution No. 58243-8 "On the appeal of the State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation To the President of the Russian Federation V.V. Putin on the need to recognize the Donetsk People's Republic and the Luhansk People's Republic" and therefore supported and implemented actions and policies which undermine the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine, and further destabilised Ukraine.

23.2.2022

298.

Ivan Sukharev

(Сухарев Иван Константинович)

DOB: 10.06.1978

Member of the State Duma who voted in favour of the resolution No. 58243-8 "On the appeal of the State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation To the President of the Russian Federation V.V. Putin on the need to recognize the Donetsk People's Republic and the Luhansk People's Republic" and therefore supported and implemented actions and policies which undermine the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine, and further destabilised Ukraine.

23.2.2022

299.

Boris Paykin

(Пайкин Борис Романович)

DOB: 26.03.1965

Member of the State Duma who voted in favour of the resolution No. 58243-8 "On the appeal of the State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation To the President of the Russian Federation V.V. Putin on the need to recognize the Donetsk People's Republic and the Luhansk People's Republic" and therefore supported and implemented actions and policies which undermine the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine, and further destabilised Ukraine.

23.2.2022

300.

Yuri Napso

(Напсо Юрий Аисович)

DOB: 17.04.1973

Member of the State Duma who voted in favour of the resolution No. 58243-8 "On the appeal of the State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation To the President of the Russian Federation V.V. Putin on the need to recognize the Donetsk People's Republic and the Luhansk People's Republic" and therefore supported and implemented actions and policies which undermine the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine, and further destabilised Ukraine.

23.2.2022

301.

Aleksei Didenko

(Диденко Алексей Николаевич)

DOB: 30.03.1983

Member of the State Duma who voted in favour of the resolution No. 58243-8 "On the appeal of the State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation To the President of the Russian Federation V.V. Putin on the need to recognize the Donetsk People's Republic and the Luhansk People's Republic" and therefore supported and implemented actions and policies which undermine the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine, and further destabilised Ukraine.

23.2.2022

302.

Aleksei Zhuravlyev

(Журавлев Алексей Александрович)

DOB: 30.06.1962

Member of the State Duma who voted in favour of the resolution No. 58243-8 "On the appeal of the State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation To the President of the Russian Federation V.V. Putin on the need to recognize the Donetsk People's Republic and the Luhansk People's Republic" and therefore supported and implemented actions and policies which undermine the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine, and further destabilised Ukraine.

23.2.2022

303.

Sergei Leonov

(Леонов Сергей Дмитриевич)

DOB: 9.05.1983

Member of the State Duma who voted in favour of the resolution No. 58243-8 "On the appeal of the State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation To the President of the Russian Federation V.V. Putin on the need to recognize the Donetsk People's Republic and the Luhansk People's Republic" and therefore supported and implemented actions and policies which undermine the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine, and further destabilised Ukraine.

23.2.2022

304.

Gennady Semigin

(Семигин Геннадий Юрьевич)

DOB: 23.03.1964

Member of the State Duma who voted in favour of the resolution No. 58243-8 "On the appeal of the State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation To the President of the Russian Federation V.V. Putin on the need to recognize the Donetsk People's Republic and the Luhansk People's Republic" and therefore supported and implemented actions and policies which undermine the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine, and further destabilised Ukraine.

23.2.2022

305.

Aleksandr Terentyev

(Терентьев Александр Васильевич)

DOB: 1.01.1961

Member of the State Duma who voted in favour of the resolution No. 58243-8 "On the appeal of the State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation To the President of the Russian Federation V.V. Putin on the need to recognize the Donetsk People's Republic and the Luhansk People's Republic" and therefore supported and implemented actions and policies which undermine the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine, and further destabilised Ukraine.

23.2.2022

306.

Fedot Tumusov

(Тумусов Федот Семёнович)

DOB: 30.06.1955

Member of the State Duma who voted in favour of the resolution No. 58243-8 "On the appeal of the State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation To the President of the Russian Federation V.V. Putin on the need to recognize the Donetsk People's Republic and the Luhansk People's Republic" and therefore supported and implemented actions and policies which undermine the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine, and further destabilised Ukraine.

23.2.2022

307.

Timur Kanokov

(Каноков Тимур Борисович)

DOB: 24.09.1972

Member of the State Duma who voted in favour of the resolution No. 58243-8 "On the appeal of the State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation To the President of the Russian Federation V.V. Putin on the need to recognize the Donetsk People's Republic and the Luhansk People's Republic" and therefore supported and implemented actions and policies which undermine the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine, and further destabilised Ukraine.

23.2.2022

308.

Igor Ananskikh

(Ананских Игорь Александрович)

DOB: 06.09.1966

Member of the State Duma who voted in favour of the resolution No. 58243-8 "On the appeal of the State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation To the President of the Russian Federation V.V. Putin on the need to recognize the Donetsk People's Republic and the Luhansk People's Republic" and therefore supported and implemented actions and policies which undermine the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine, and further destabilised Ukraine.

23.2.2022

309.

Vadim Belousov

(Белоусов Вадим Владимирович)

DOB: 2.10.1960

Member of the State Duma who voted in favour of the resolution No. 58243-8 "On the appeal of the State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation To the President of the Russian Federation V.V. Putin on the need to recognize the Donetsk People's Republic and the Luhansk People's Republic" and therefore supported and implemented actions and policies which undermine the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine, and further destabilised Ukraine.

23.2.2022

310.

Dmitry Gusev

(Гусев Дмитрий Геннадьевич)

DOB: 23.07.1972

Member of the State Duma who voted in favour of the resolution No. 58243-8 "On the appeal of the State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation To the President of the Russian Federation V.V. Putin on the need to recognize the Donetsk People's Republic and the Luhansk People's Republic" and therefore supported and implemented actions and policies which undermine the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine, and further destabilised Ukraine.

23.2.2022

311.

Aleksandr Remezkov

(Ремезков Александр Александрович)

DOB: 7.04.1962

Member of the State Duma who voted in favour of the resolution No. 58243-8 "On the appeal of the State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation To the President of the Russian Federation V.V. Putin on the need to recognize the Donetsk People's Republic and the Luhansk People's Republic" and therefore supported and implemented actions and policies which undermine the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine, and further destabilised Ukraine.

23.2.2022

312.

Andrei Kuznetsov

(Кузнецов Андрей Анатольевич)

DOB: 29.5.1972

Member of the State Duma who voted in favour of the resolution No. 58243-8 "On the appeal of the State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation To the President of the Russian Federation V.V. Putin on the need to recognize the Donetsk People's Republic and the Luhansk People's Republic" and therefore supported and implemented actions and policies which undermine the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine, and further destabilised Ukraine.

23.2.2022

313.

Sergei Kabyshev

(Кабышев Сергей Владимирович)

DOB: 04.09.1963

Member of the State Duma who voted in favour of the resolution No. 58243-8 "On the appeal of the State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation To the President of the Russian Federation V.V. Putin on the need to recognize the Donetsk People's Republic and the Luhansk People's Republic" and therefore supported and implemented actions and policies which undermine the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine, and further destabilised Ukraine.

23.2.2022

314.

Mikhail Delyagin

(Делягин Михаил Геннадьевич)

DOB: 18.03.1968

Member of the State Duma who voted in favour of the resolution No. 58243-8 "On the appeal of the State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation To the President of the Russian Federation V.V. Putin on the need to recognize the Donetsk People's Republic and the Luhansk People's Republic" and therefore supported and implemented actions and policies which undermine the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine, and further destabilised Ukraine.

23.2.2022

315.

Oleg Nilov

(Нилов Олег Анатольевич)

DOB: 8.05.1962

Member of the State Duma who voted in favour of the resolution No. 58243-8 "On the appeal of the State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation To the President of the Russian Federation V.V. Putin on the need to recognize the Donetsk People's Republic and the Luhansk People's Republic" and therefore supported and implemented actions and policies which undermine the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine, and further destabilised Ukraine.

23.2.2022

316.

Nikolai Burlyayev

(Бурляев Николай Петрович)

DOB: 3.08.1946

Member of the State Duma who voted in favour of the resolution No. 58243-8 "On the appeal of the State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation To the President of the Russian Federation V.V. Putin on the need to recognize the Donetsk People's Republic and the Luhansk People's Republic" and therefore supported and implemented actions and policies which undermine the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine, and further destabilised Ukraine.

23.2.2022

317.

Anatoli Aksakov

(Аксаков Анатолий Геннадьевич)

DOB: 28.11.1957

Member of the State Duma who voted in favour of the resolution No. 58243-8 "On the appeal of the State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation To the President of the Russian Federation V.V. Putin on the need to recognize the Donetsk People's Republic and the Luhansk People's Republic" and therefore supported and implemented actions and policies which undermine the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine, and further destabilised Ukraine.

23.2.2022

318.

Aleksandr Aksyonenko

(Аксёненко Александр Сергеевич)

DOB: 08.03.1986

Member of the State Duma who voted in favour of the resolution No. 58243-8 "On the appeal of the State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation To the President of the Russian Federation V.V. Putin on the need to recognize the Donetsk People's Republic and the Luhansk People's Republic" and therefore supported and implemented actions and policies which undermine the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine, and further destabilised Ukraine.

23.2.2022

319.

Anatoly Wasserman

(Анатолий Александрович Вассерман / укр. Анатолiй Олександрович Вассерман)

DOB: 9.12.1952

Member of the State Duma who voted in favour of the resolution No. 58243-8 "On the appeal of the State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation To the President of the Russian Federation V.V. Putin on the need to recognize the Donetsk People's Republic and the Luhansk People's Republic" and therefore supported and implemented actions and policies which undermine the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine, and further destabilised Ukraine.

23.2.2022

320.

Valery Gartung

(Валерий Карлович Гартунг)

DOB: 12.11.1960

Member of the State Duma who voted in favour of the resolution No. 58243-8 "On the appeal of the State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation To the President of the Russian Federation V.V. Putin on the need to recognize the Donetsk People's Republic and the Luhansk People's Republic" and therefore supported and implemented actions and policies which undermine the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine, and further destabilised Ukraine.

23.2.2022

321.

Yuri Grigoryevich

(Григорьев Юрий Иннокентьевич)

DOB: 20.9.1969

Member of the State Duma who voted in favour of the resolution No. 58243-8 "On the appeal of the State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation To the President of the Russian Federation V.V. Putin on the need to recognize the Donetsk People's Republic and the Luhansk People's Republic" and therefore supported and implemented actions and policies which undermine the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine, and further destabilised Ukraine.

23.2.2022

322.

Dmitri Kuznetsov

(Кузнецов Дмитрий Вадимович)

DOB: 5.03.1975

Member of the State Duma who voted in favour of the resolution No. 58243-8 "On the appeal of the State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation To the President of the Russian Federation V.V. Putin on the need to recognize the Donetsk People's Republic and the Luhansk People's Republic" and therefore supported and implemented actions and policies which undermine the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine, and further destabilised Ukraine.

23.2.2022

323.

Yana Lantratova

(Лантратова Яна Валерьевна)

DOB: 14.12.1988

Member of the State Duma who voted in favour of the resolution No. 58243-8 "On the appeal of the State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation To the President of the Russian Federation V.V. Putin on the need to recognize the Donetsk People's Republic and the Luhansk People's Republic" and therefore supported and implemented actions and policies which undermine the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine, and further destabilised Ukraine.

23.2.2022

324.

Anatoli Lisitsyn

(Лисицын Анатолий Иванович)

DOB: 26.06.1947

Member of the State Duma who voted in favour of the resolution No. 58243-8 "On the appeal of the State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation To the President of the Russian Federation V.V. Putin on the need to recognize the Donetsk People's Republic and the Luhansk People's Republic" and therefore supported and implemented actions and policies which undermine the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine, and further destabilised Ukraine.

23.2.2022

325.

Galina Khovanskaya

(Хованская Галина Петровна)

DOB: 23.08.1943

Member of the State Duma who voted in favour of the resolution No. 58243-8 "On the appeal of the State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation To the President of the Russian Federation V.V. Putin on the need to recognize the Donetsk People's Republic and the Luhansk People's Republic" and therefore supported and implemented actions and policies which undermine the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine, and further destabilised Ukraine.

23.2.2022

326.

Sergey Yakhnyuk

(Сергей Васильевич Яхнюк)

DOB: 03.07.1962

Member of the State Duma who voted in favour of the resolution No. 58243-8 "On the appeal of the State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation To the President of the Russian Federation V.V. Putin on the need to recognize the Donetsk People's Republic and the Luhansk People's Republic" and therefore supported and implemented actions and policies which undermine the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine, and further destabilised Ukraine.

23.2.2022

327.

Alexander Yakubovsky

(Александр Владимирович Якубовский)

DOB: 07.05.1985

Member of the State Duma who voted in favour of the resolution No. 58243-8 "On the appeal of the State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation To the President of the Russian Federation V.V. Putin on the need to recognize the Donetsk People's Republic and the Luhansk People's Republic" and therefore supported and implemented actions and policies which undermine the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine, and further destabilised Ukraine.

23.2.2022

328.

Azat Ferdinandovich Yagafarov

(Ягафаров Азат Фердинандович)

DOB: 04.04.1961

Member of the State Duma who voted in favour of the resolution No. 58243-8 "On the appeal of the State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation To the President of the Russian Federation V.V. Putin on the need to recognize the Donetsk People's Republic and the Luhansk People's Republic" and therefore supported and implemented actions and policies which undermine the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine, and further destabilised Ukraine.

23.2.2022

329.

Aleksandr Shcherbakov

(Александр Владимирович Щербаков)

DOB: 12.05.1965

Member of the State Duma who voted in favour of the resolution No. 58243-8 "On the appeal of the State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation To the President of the Russian Federation V.V. Putin on the need to recognize the Donetsk People's Republic and the Luhansk People's Republic" and therefore supported and implemented actions and policies which undermine the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine, and further destabilised Ukraine.

23.2.2022

330.

Nikolai Shcheglov

(Щеглов Николай Михайлович)

DOB: 16.03.1960

Member of the State Duma who voted in favour of the resolution No. 58243-8 "On the appeal of the State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation To the President of the Russian Federation V.V. Putin on the need to recognize the Donetsk People's Republic and the Luhansk People's Republic" and therefore supported and implemented actions and policies which undermine the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine, and further destabilised Ukraine.

23.2.2022

331.

Adalbi Shhagoshev

(Адальби Люлевич Шхагошев)

DOB: 06.06.1967

Member of the State Duma who voted in favour of the resolution No. 58243-8 "On the appeal of the State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation To the President of the Russian Federation V.V. Putin on the need to recognize the Donetsk People's Republic and the Luhansk People's Republic" and therefore supported and implemented actions and policies which undermine the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine, and further destabilised Ukraine.

23.2.2022

332.

Vadim Shuvalov

(Вадим Николаевич Шувалов)

DOB: 17.02.1958

Member of the State Duma who voted in favour of the resolution No. 58243-8 "On the appeal of the State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation To the President of the Russian Federation V.V. Putin on the need to recognize the Donetsk People's Republic and the Luhansk People's Republic" and therefore supported and implemented actions and policies which undermine the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine, and further destabilised Ukraine.

23.2.2022

333.

Igor Shubin

(Игорь Николаевич Шубин)

DOB: 20.12.1955

Member of the State Duma who voted in favour of the resolution No. 58243-8 "On the appeal of the State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation To the President of the Russian Federation V.V. Putin on the need to recognize the Donetsk People's Republic and the Luhansk People's Republic" and therefore supported and implemented actions and policies which undermine the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine, and further destabilised Ukraine.

23.2.2022

334.

Nadezhda Shkolkina

(Надежда Васильевна Школкина)

DOB: 12.05.1970

Member of the State Duma who voted in favour of the resolution No. 58243-8 "On the appeal of the State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation To the President of the Russian Federation V.V. Putin on the need to recognize the Donetsk People's Republic and the Luhansk People's Republic" and therefore supported and implemented actions and policies which undermine the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine, and further destabilised Ukraine.

23.2.2022

335.

Anton Shipulin

(Антон Владимирович Шипулин)

DOB: 21.08.1987

Member of the State Duma who voted in favour of the resolution No. 58243-8 "On the appeal of the State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation To the President of the Russian Federation V.V. Putin on the need to recognize the Donetsk People's Republic and the Luhansk People's Republic" and therefore supported and implemented actions and policies which undermine the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine, and further destabilised Ukraine.

23.2.2022

336.

Yuri Shvytkin

(Юрий Николаевич Швыткин)

DOB: 24.05.1965

Member of the State Duma who voted in favour of the resolution No. 58243-8 "On the appeal of the State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation To the President of the Russian Federation V.V. Putin on the need to recognize the Donetsk People's Republic and the Luhansk People's Republic" and therefore supported and implemented actions and policies which undermine the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine, and further destabilised Ukraine.

23.2.2022

337.

Sergey Chizhov

(Сергей Викторович Чижов)

DOB: 16.03.1964

Member of the State Duma who voted in favour of the resolution No. 58243-8 "On the appeal of the State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation To the President of the Russian Federation V.V. Putin on the need to recognize the Donetsk People's Republic and the Luhansk People's Republic" and therefore supported and implemented actions and policies which undermine the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine, and further destabilised Ukraine.

23.2.2022

338.

Alexey Chernyak

(Алексей Юрьевич Черняк)

DOB: 27.08.1973

Member of the State Duma who voted in favour of the resolution No. 58243-8 "On the appeal of the State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation To the President of the Russian Federation V.V. Putin on the need to recognize the Donetsk People's Republic and the Luhansk People's Republic" and therefore supported and implemented actions and policies which undermine the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine, and further destabilised Ukraine.

23.2.2022

339.

Sergei Tchepikov

(Сергей Владимирович Чепиков)

DOB: 30.01.1967

Member of the State Duma who voted in favour of the resolution No. 58243-8 "On the appeal of the State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation To the President of the Russian Federation V.V. Putin on the need to recognize the Donetsk People's Republic and the Luhansk People's Republic" and therefore supported and implemented actions and policies which undermine the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine, and further destabilised Ukraine.

23.2.2022

340.

Nikita Yurevich Chaplin

(Чаплин, Никита Юрьевич)

DOB: 28.07.1982

Member of the State Duma who voted in favour of the resolution No. 58243-8 "On the appeal of the State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation To the President of the Russian Federation V.V. Putin on the need to recognize the Donetsk People's Republic and the Luhansk People's Republic" and therefore supported and implemented actions and policies which undermine the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine, and further destabilised Ukraine.

23.2.2022

341.

Elena Moiseevna Tsunaeva

(Елена Моисеевна Цунаева)

DOB: 13.01.1969

Member of the State Duma who voted in favour of the resolution No. 58243-8 "On the appeal of the State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation To the President of the Russian Federation V.V. Putin on the need to recognize the Donetsk People's Republic and the Luhansk People's Republic" and therefore supported and implemented actions and policies which undermine the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine, and further destabilised Ukraine.

23.2.2022

342.

Nikolay Grigorevich Tsed

(Николай Григорьевич Цед)

DOB: 06.01.1959

Member of the State Duma who voted in favour of the resolution No. 58243-8 "On the appeal of the State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation To the President of the Russian Federation V.V. Putin on the need to recognize the Donetsk People's Republic and the Luhansk People's Republic" and therefore supported and implemented actions and policies which undermine the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine, and further destabilised Ukraine.

23.2.2022

343.

Murat Khasanov

(Мурат Русланович Хасанов)

DOB: 10.12.1970

Member of the State Duma who voted in favour of the resolution No. 58243-8 "On the appeal of the State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation To the President of the Russian Federation V.V. Putin on the need to recognize the Donetsk People's Republic and the Luhansk People's Republic" and therefore supported and implemented actions and policies which undermine the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine, and further destabilised Ukraine.

23.2.2022

344.

Ekaterina Vladimirovna Kharchenko

(Харченко Екатерина Владимировна)

DOB: 11.08.1977

Member of the State Duma who voted in favour of the resolution No. 58243-8 "On the appeal of the State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation To the President of the Russian Federation V.V. Putin on the need to recognize the Donetsk People's Republic and the Luhansk People's Republic" and therefore supported and implemented actions and policies which undermine the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine, and further destabilised Ukraine.

23.2.2022

345.

Sultan Khamzaev

(Хамзаев Бийсултан Султанбиевич)

DOB: 24.05.1982

Member of the State Duma who voted in favour of the resolution No. 58243-8 "On the appeal of the State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation To the President of the Russian Federation V.V. Putin on the need to recognize the Donetsk People's Republic and the Luhansk People's Republic" and therefore supported and implemented actions and policies which undermine the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine, and further destabilised Ukraine.

23.2.2022

346.

Tamara Frolova

(Тамара Ивановна Фролова)

DOB: 02.11.1959

Member of the State Duma who voted in favour of the resolution No. 58243-8 "On the appeal of the State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation To the President of the Russian Federation V.V. Putin on the need to recognize the Donetsk People's Republic and the Luhansk People's Republic" and therefore supported and implemented actions and policies which undermine the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine, and further destabilised Ukraine.

23.2.2022

347.

Vyacheslav Vasilevich Fomichev

(Вячеслав Васильевич Фомичёв)

DOB: 26.04.1965

Member of the State Duma who voted in favour of the resolution No. 58243-8 "On the appeal of the State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation To the President of the Russian Federation V.V. Putin on the need to recognize the Donetsk People's Republic and the Luhansk People's Republic" and therefore supported and implemented actions and policies which undermine the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine, and further destabilised Ukraine.

23.2.2022

348.

Vyacheslav Fetisov

(Вячеслав Фетисов)

DOB: 20.04.1958

Member of the State Duma who voted in favour of the resolution No. 58243-8 "On the appeal of the State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation To the President of the Russian Federation V.V. Putin on the need to recognize the Donetsk People's Republic and the Luhansk People's Republic" and therefore supported and implemented actions and policies which undermine the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine, and further destabilised Ukraine.

23.2.2022

349.

Pavel Fedyaev

(Павел Михайлович Федяев)

DOB: 31.07.1982

Member of the State Duma who voted in favour of the resolution No. 58243-8 "On the appeal of the State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation To the President of the Russian Federation V.V. Putin on the need to recognize the Donetsk People's Republic and the Luhansk People's Republic" and therefore supported and implemented actions and policies which undermine the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine, and further destabilised Ukraine.

23.2.2022

350.

Yevgeny Fyodorov

(Евгений Алексеевич Фёдоров)

DOB: 11.05.1963

Member of the State Duma who voted in favour of the resolution No. 58243-8 "On the appeal of the State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation To the President of the Russian Federation V.V. Putin on the need to recognize the Donetsk People's Republic and the Luhansk People's Republic" and therefore supported and implemented actions and policies which undermine the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine, and further destabilised Ukraine.

23.2.2022

351.

Airat Farrakhov

(Айрат Закиевич Фаррахов)

DOB: 17.02.1968

Member of the State Duma who voted in favour of the resolution No. 58243-8 "On the appeal of the State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation To the President of the Russian Federation V.V. Putin on the need to recognize the Donetsk People's Republic and the Luhansk People's Republic" and therefore supported and implemented actions and policies which undermine the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine, and further destabilised Ukraine.

23.2.2022

352.

Oksana Fadina

(Оксана Николаевна Фадина)

DOB: 03.07.1976

Member of the State Duma who voted in favour of the resolution No. 58243-8 "On the appeal of the State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation To the President of the Russian Federation V.V. Putin on the need to recognize the Donetsk People's Republic and the Luhansk People's Republic" and therefore supported and implemented actions and policies which undermine the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine, and further destabilised Ukraine.

23.2.2022

353.

Rimma Amirovna Utyasheva

(Римма Амировна Утяшева)

DOB: 03.01.1952

Member of the State Duma who voted in favour of the resolution No. 58243-8 "On the appeal of the State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation To the President of the Russian Federation V.V. Putin on the need to recognize the Donetsk People's Republic and the Luhansk People's Republic" and therefore supported and implemented actions and policies which undermine the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine, and further destabilised Ukraine.

23.2.2022

354.

Larisa Tutova

(Лариса Николаевна Тутова)

DOB: 18.10.1969

Member of the State Duma who voted in favour of the resolution No. 58243-8 "On the appeal of the State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation To the President of the Russian Federation V.V. Putin on the need to recognize the Donetsk People's Republic and the Luhansk People's Republic" and therefore supported and implemented actions and policies which undermine the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine, and further destabilised Ukraine.

23.2.2022

355.

Artyom Turov

(Артём Викторович Туров)

DOB: 01.03.1984

Member of the State Duma who voted in favour of the resolution No. 58243-8 "On the appeal of the State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation To the President of the Russian Federation V.V. Putin on the need to recognize the Donetsk People's Republic and the Luhansk People's Republic" and therefore supported and implemented actions and policies which undermine the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine, and further destabilised Ukraine.

23.2.2022

356.

Andrey Fedorovich Trifonov

(Андрей Фёдорович Трифонов)

DOB: 01.05.1965

Member of the State Duma who voted in favour of the resolution No. 58243-8 "On the appeal of the State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation To the President of the Russian Federation V.V. Putin on the need to recognize the Donetsk People's Republic and the Luhansk People's Republic" and therefore supported and implemented actions and policies which undermine the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine, and further destabilised Ukraine.

23.2.2022

357.

Aleksandr Pavlovich Teterdinko

(Александр Павлович Тетердинко)

DOB: 20.11.1983

Member of the State Duma who voted in favour of the resolution No. 58243-8 "On the appeal of the State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation To the President of the Russian Federation V.V. Putin on the need to recognize the Donetsk People's Republic and the Luhansk People's Republic" and therefore supported and implemented actions and policies which undermine the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine, and further destabilised Ukraine.

23.2.2022

358.

Roman Teryushkov

(Роман Игоревич Терюшков)

DOB: 20.12.1979

Member of the State Duma who voted in favour of the resolution No. 58243-8 "On the appeal of the State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation To the President of the Russian Federation V.V. Putin on the need to recognize the Donetsk People's Republic and the Luhansk People's Republic" and therefore supported and implemented actions and policies which undermine the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine, and further destabilised Ukraine.

23.2.2022

359.

Mikhail Terentyev

(Михаил Борисович Терентьев)

DOB: 14.05.1970

Member of the State Duma who voted in favour of the resolution No. 58243-8 "On the appeal of the State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation To the President of the Russian Federation V.V. Putin on the need to recognize the Donetsk People's Republic and the Luhansk People's Republic" and therefore supported and implemented actions and policies which undermine the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine, and further destabilised Ukraine.

23.2.2022

360.

Sergey Ten

(Сергей Юрьевич Тен)

DOB: 25.08.1976

Member of the State Duma who voted in favour of the resolution No. 58243-8 "On the appeal of the State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation To the President of the Russian Federation V.V. Putin on the need to recognize the Donetsk People's Republic and the Luhansk People's Republic" and therefore supported and implemented actions and policies which undermine the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine, and further destabilised Ukraine.

23.2.2022

361.

Muslim Barisovich Tatriev

(Муслим Барисович Татриев)

DOB: 11.01.1980

Member of the State Duma who voted in favour of the resolution No. 58243-8 "On the appeal of the State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation To the President of the Russian Federation V.V. Putin on the need to recognize the Donetsk People's Republic and the Luhansk People's Republic" and therefore supported and implemented actions and policies which undermine the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine, and further destabilised Ukraine.

23.2.2022

362.

Michail Vasilevich Tarasenko

(Михаил Васильевич Тарасенко)

DOB: 21.11.1947

Member of the State Duma who voted in favour of the resolution No. 58243-8 "On the appeal of the State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation To the President of the Russian Federation V.V. Putin on the need to recognize the Donetsk People's Republic and the Luhansk People's Republic" and therefore supported and implemented actions and policies which undermine the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine, and further destabilised Ukraine.

23.2.2022

363.

Artur Taymazov

(Артур Борисович Таймазов)

DOB: 20.07.1979

Member of the State Duma who voted in favour of the resolution No. 58243-8 "On the appeal of the State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation To the President of the Russian Federation V.V. Putin on the need to recognize the Donetsk People's Republic and the Luhansk People's Republic" and therefore supported and implemented actions and policies which undermine the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine, and further destabilised Ukraine.

23.2.2022

364.

Ekaterina Stenyakina

(Екатерина Петровна Стенякина)

DOB: 04.05.1985

Member of the State Duma who voted in favour of the resolution No. 58243-8 "On the appeal of the State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation To the President of the Russian Federation V.V. Putin on the need to recognize the Donetsk People's Republic and the Luhansk People's Republic" and therefore supported and implemented actions and policies which undermine the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine, and further destabilised Ukraine.

23.2.2022

365.

Mikhail Starshinov

(Михаил Евгеньевич Старшинов)

DOB: 12.12.1971

Member of the State Duma who voted in favour of the resolution No. 58243-8 "On the appeal of the State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation To the President of the Russian Federation V.V. Putin on the need to recognize the Donetsk People's Republic and the Luhansk People's Republic" and therefore supported and implemented actions and policies which undermine the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine, and further destabilised Ukraine.

23.2.2022

366.

Aleksandr Yurevich Spiridonov

(Александр Юрьевич Спиридонов)

DOB: 03.01.1989

Member of the State Duma who voted in favour of the resolution No. 58243-8 "On the appeal of the State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation To the President of the Russian Federation V.V. Putin on the need to recognize the Donetsk People's Republic and the Luhansk People's Republic" and therefore supported and implemented actions and policies which undermine the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine, and further destabilised Ukraine.

23.2.2022

367.

Sergey Anatolevich Solovev

(Сергей Анатольевич Соловьев)

DOB: 01.05.1961

Member of the State Duma who voted in favour of the resolution No. 58243-8 "On the appeal of the State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation To the President of the Russian Federation V.V. Putin on the need to recognize the Donetsk People's Republic and the Luhansk People's Republic" and therefore supported and implemented actions and policies which undermine the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine, and further destabilised Ukraine.

23.2.2022

368.

Sergey Sokol

(Сергей Михайлович Сокол)

DOB: 17.12.1970

Member of the State Duma who voted in favour of the resolution No. 58243-8 "On the appeal of the State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation To the President of the Russian Federation V.V. Putin on the need to recognize the Donetsk People's Republic and the Luhansk People's Republic" and therefore supported and implemented actions and policies which undermine the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine, and further destabilised Ukraine.

23.2.2022

369.

Viktor Vladimirovich Smirnov

(Виктор Владимирович Смирнов)

DOB: 09.09.1968

Member of the State Duma who voted in favour of the resolution No. 58243-8 "On the appeal of the State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation To the President of the Russian Federation V.V. Putin on the need to recognize the Donetsk People's Republic and the Luhansk People's Republic" and therefore supported and implemented actions and policies which undermine the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine, and further destabilised Ukraine.

23.2.2022

370.

Valeriy Skrug

(Валерий Степанович Скруг)

DOB: 20.06.1963

Member of the State Duma who voted in favour of the resolution No. 58243-8 "On the appeal of the State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation To the President of the Russian Federation V.V. Putin on the need to recognize the Donetsk People's Republic and the Luhansk People's Republic" and therefore supported and implemented actions and policies which undermine the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine, and further destabilised Ukraine.

23.2.2022

371.

Andrei Skoch

(Андрей Владимирович Скоч)

DOB: 30.1.1966

Member of the State Duma who voted in favour of the resolution No. 58243-8 "On the appeal of the State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation To the President of the Russian Federation V.V. Putin on the need to recognize the Donetsk People's Republic and the Luhansk People's Republic" and therefore supported and implemented actions and policies which undermine the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine, and further destabilised Ukraine.

23.2.2022

372.

Gennadiy Sklyar

(Геннадий Иванович Скляр)

DOB: 17.05.1952

Member of the State Duma who voted in favour of the resolution No. 58243-8 "On the appeal of the State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation To the President of the Russian Federation V.V. Putin on the need to recognize the Donetsk People's Republic and the Luhansk People's Republic" and therefore supported and implemented actions and policies which undermine the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine, and further destabilised Ukraine.

23.2.2022

373.

Aleksandr Anatolevich Skachkov

(Александр Анатольевич Скачков)

DOB: 21.11.1960

Member of the State Duma who voted in favour of the resolution No. 58243-8 "On the appeal of the State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation To the President of the Russian Federation V.V. Putin on the need to recognize the Donetsk People's Republic and the Luhansk People's Republic" and therefore supported and implemented actions and policies which undermine the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine, and further destabilised Ukraine.

23.2.2022

374.

Aleksey Sitnikov

(Алексей Владимирович Ситников)

DOB: 19.06.1971

Member of the State Duma who voted in favour of the resolution No. 58243-8 "On the appeal of the State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation To the President of the Russian Federation V.V. Putin on the need to recognize the Donetsk People's Republic and the Luhansk People's Republic" and therefore supported and implemented actions and policies which undermine the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine, and further destabilised Ukraine.

23.2.2022

375.

Pavel Vladimirovich Simigin

(Симигин Павел Владимирович)

DOB: 26.07.1968

Member of the State Duma who voted in favour of the resolution No. 58243-8 "On the appeal of the State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation To the President of the Russian Federation V.V. Putin on the need to recognize the Donetsk People's Republic and the Luhansk People's Republic" and therefore supported and implemented actions and policies which undermine the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine, and further destabilised Ukraine.

23.2.2022

376.

Leonid Jakovlevitch Simanovskiy

(Симановский Леонид Яковлевич)

DOB: 19.07.1949

Member of the State Duma who voted in favour of the resolution No. 58243-8 "On the appeal of the State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation To the President of the Russian Federation V.V. Putin on the need to recognize the Donetsk People's Republic and the Luhansk People's Republic" and therefore supported and implemented actions and policies which undermine the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine, and further destabilised Ukraine.

23.2.2022

377.

Vladimir Borisovich Senin

(Сенин Владимир Борисович)

DOB: 17.09.1960

Member of the State Duma who voted in favour of the resolution No. 58243-8 "On the appeal of the State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation To the President of the Russian Federation V.V. Putin on the need to recognize the Donetsk People's Republic and the Luhansk People's Republic" and therefore supported and implemented actions and policies which undermine the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine, and further destabilised Ukraine.

23.2.2022

378.

Viktor Seliverstov

(Селиверстов Виктор Валентинович)

DOB: 02.08.1954

Member of the State Duma who voted in favour of the resolution No. 58243-8 "On the appeal of the State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation To the President of the Russian Federation V.V. Putin on the need to recognize the Donetsk People's Republic and the Luhansk People's Republic" and therefore supported and implemented actions and policies which undermine the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine, and further destabilised Ukraine.

23.2.2022

379.

Aydyn Nikolaevich Saryglar

(Айдын Николаевич Сарыглар)

DOB: 22.02.1988

Member of the State Duma who voted in favour of the resolution No. 58243-8 "On the appeal of the State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation To the President of the Russian Federation V.V. Putin on the need to recognize the Donetsk People's Republic and the Luhansk People's Republic" and therefore supported and implemented actions and policies which undermine the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine, and further destabilised Ukraine.

23.2.2022

380.

Yuliya Vladimirovna Saranova

(Юлия Владимировна Саранова)

DOB: 21.10.1988

Member of the State Duma who voted in favour of the resolution No. 58243-8 "On the appeal of the State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation To the President of the Russian Federation V.V. Putin on the need to recognize the Donetsk People's Republic and the Luhansk People's Republic" and therefore supported and implemented actions and policies which undermine the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine, and further destabilised Ukraine.

23.2.2022

381.

Shamsail Saraliyev

(Шамсаил Юнусович Саралиев)

DOB: 05.11.1973

Member of the State Duma who voted in favour of the resolution No. 58243-8 "On the appeal of the State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation To the President of the Russian Federation V.V. Putin on the need to recognize the Donetsk People's Republic and the Luhansk People's Republic" and therefore supported and implemented actions and policies which undermine the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine, and further destabilised Ukraine.

23.2.2022

382.

Aleksandr Samokutyaev

(Александр Михайлович Самокутяев)

DOB: 13.03.1970

Member of the State Duma who voted in favour of the resolution No. 58243-8 "On the appeal of the State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation To the President of the Russian Federation V.V. Putin on the need to recognize the Donetsk People's Republic and the Luhansk People's Republic" and therefore supported and implemented actions and policies which undermine the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine, and further destabilised Ukraine.

23.2.2022

383.

Vladimir Igorevich Samokish

(Владимир Игоревич Самокиш)

DOB: 20.09.1975

Member of the State Duma who voted in favour of the resolution No. 58243-8 "On the appeal of the State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation To the President of the Russian Federation V.V. Putin on the need to recognize the Donetsk People's Republic and the Luhansk People's Republic" and therefore supported and implemented actions and policies which undermine the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine, and further destabilised Ukraine.

23.2.2022

384.

Alla Leonidovna Salaeva

(Алла Леонидовна Салаева)

DOB: 14.09.1979

Member of the State Duma who voted in favour of the resolution No. 58243-8 "On the appeal of the State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation To the President of the Russian Federation V.V. Putin on the need to recognize the Donetsk People's Republic and the Luhansk People's Republic" and therefore supported and implemented actions and policies which undermine the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine, and further destabilised Ukraine.

23.2.2022

385.

Oleg Savchenko

(Олег Владимирович Савченко)

DOB: 25.10.1966

Member of the State Duma who voted in favour of the resolution No. 58243-8 "On the appeal of the State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation To the President of the Russian Federation V.V. Putin on the need to recognize the Donetsk People's Republic and the Luhansk People's Republic" and therefore supported and implemented actions and policies which undermine the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine, and further destabilised Ukraine.

23.2.2022

386.

Dmitry Savelyev

(Дмитрий Иванович Савельев)

DOB: 25.05.1971

Member of the State Duma who voted in favour of the resolution No. 58243-8 "On the appeal of the State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation To the President of the Russian Federation V.V. Putin on the need to recognize the Donetsk People's Republic and the Luhansk People's Republic" and therefore supported and implemented actions and policies which undermine the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine, and further destabilised Ukraine.

23.2.2022

387.

Khizri Abakarov

(Хизри Магомедович Абакаров)

DOB: 28.06.1960

Member of the State Duma who voted in favour of the resolution No. 58243-8 "On the appeal of the State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation To the President of the Russian Federation V.V. Putin on the need to recognize the Donetsk People's Republic and the Luhansk People's Republic" and therefore supported and implemented actions and policies which undermine the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine, and further destabilised Ukraine.

23.2.2022

388.

Bekkhan Agayev

(Бекхан Вахаевич Агаев)

DOB: 29.03.1975

Member of the State Duma who voted in favour of the resolution No. 58243-8 "On the appeal of the State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation To the President of the Russian Federation V.V. Putin on the need to recognize the Donetsk People's Republic and the Luhansk People's Republic" and therefore supported and implemented actions and policies which undermine the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine, and further destabilised Ukraine.

23.2.2022

389.

Rahim Asimov

(Рахим Азизбоевич Азимов)

DOB: 16.08.1964

Member of the State Duma who voted in favour of the resolution No. 58243-8 "On the appeal of the State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation To the President of the Russian Federation V.V. Putin on the need to recognize the Donetsk People's Republic and the Luhansk People's Republic" and therefore supported and implemented actions and policies which undermine the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine, and further destabilised Ukraine.

23.2.2022

390.

Elvira Aitkulova

(Эльвира Ринатовна Аиткулова)

DOB: 19.08.1973

Member of the State Duma who voted in favour of the resolution No. 58243-8 "On the appeal of the State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation To the President of the Russian Federation V.V. Putin on the need to recognize the Donetsk People's Republic and the Luhansk People's Republic" and therefore supported and implemented actions and policies which undermine the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine, and further destabilised Ukraine.

23.2.2022

391.

Nikolay Alexeyenko

(Николай Николаевич Алексеенко)

DOB: 29.11.1971

Member of the State Duma who voted in favour of the resolution No. 58243-8 "On the appeal of the State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation To the President of the Russian Federation V.V. Putin on the need to recognize the Donetsk People's Republic and the Luhansk People's Republic" and therefore supported and implemented actions and policies which undermine the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine, and further destabilised Ukraine.

23.2.2022

392.

Sergey Altukhov

(Сергей Викторович Алтухов)

DOB: 23.02.1982

Member of the State Duma who voted in favour of the resolution No. 58243-8 "On the appeal of the State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation To the President of the Russian Federation V.V. Putin on the need to recognize the Donetsk People's Republic and the Luhansk People's Republic" and therefore supported and implemented actions and policies which undermine the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine, and further destabilised Ukraine.

23.2.2022

393.

Andrey Alshevskih

(Андрей Геннадьевич Альшевских)

DOB: 14.05.1972

Member of the State Duma who voted in favour of the resolution No. 58243-8 "On the appeal of the State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation To the President of the Russian Federation V.V. Putin on the need to recognize the Donetsk People's Republic and the Luhansk People's Republic" and therefore supported and implemented actions and policies which undermine the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine, and further destabilised Ukraine.

23.2.2022

394.

Olga Amelchenkova

(Ольга Николаевна Амельченкова)

DOB: 05.09.1990

Member of the State Duma who voted in favour of the resolution No. 58243-8 "On the appeal of the State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation To the President of the Russian Federation V.V. Putin on the need to recognize the Donetsk People's Republic and the Luhansk People's Republic" and therefore supported and implemented actions and policies which undermine the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine, and further destabilised Ukraine.

23.2.2022

395.

Andrey Anikeyev

(Андрей Анатольевич Аникеев)

DOB: 16.12.1961

Member of the State Duma who voted in favour of the resolution No. 58243-8 "On the appeal of the State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation To the President of the Russian Federation V.V. Putin on the need to recognize the Donetsk People's Republic and the Luhansk People's Republic" and therefore supported and implemented actions and policies which undermine the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine, and further destabilised Ukraine.

23.2.2022

396.

Grigori Wiktorowitsch Anikeev

(Григорий Викторович Аникеев)

DOB: 28.02.1972

Member of the State Duma who voted in favour of the resolution No. 58243-8 "On the appeal of the State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation To the President of the Russian Federation V.V. Putin on the need to recognize the Donetsk People's Republic and the Luhansk People's Republic" and therefore supported and implemented actions and policies which undermine the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine, and further destabilised Ukraine.

23.2.2022

397.

Igor Antropenko

(Игорь Александрович Антропенко)

DOB: 10.12.1969

Member of the State Duma who voted in favour of the resolution No. 58243-8 "On the appeal of the State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation To the President of the Russian Federation V.V. Putin on the need to recognize the Donetsk People's Republic and the Luhansk People's Republic" and therefore supported and implemented actions and policies which undermine the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine, and further destabilised Ukraine.

23.2.2022

398.

Olga Anufriyeva

(Ольга Николаевна Ануфриева)

DOB: 18.08.1974

Member of the State Duma who voted in favour of the resolution No. 58243-8 "On the appeal of the State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation To the President of the Russian Federation V.V. Putin on the need to recognize the Donetsk People's Republic and the Luhansk People's Republic" and therefore supported and implemented actions and policies which undermine the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine, and further destabilised Ukraine.

23.2.2022

399.

Valentina Artamonova

(Валентина Николаевна Артамонова)

DOB: 13.12.1960

Member of the State Duma who voted in favour of the resolution No. 58243-8 "On the appeal of the State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation To the President of the Russian Federation V.V. Putin on the need to recognize the Donetsk People's Republic and the Luhansk People's Republic" and therefore supported and implemented actions and policies which undermine the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine, and further destabilised Ukraine.

23.2.2022

400.

Aljona Igorevna Arschinova

(Алёна Игоревна Аршинова)

DOB: 03.03.1985

Member of the State Duma who voted in favour of the resolution No. 58243-8 "On the appeal of the State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation To the President of the Russian Federation V.V. Putin on the need to recognize the Donetsk People's Republic and the Luhansk People's Republic" and therefore supported and implemented actions and policies which undermine the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine, and further destabilised Ukraine.

23.2.2022

401.

Rinat Ayupov

(Ринат Зайдулаевич Аюпов),

DOB: 13.08.1974

Member of the State Duma who voted in favour of the resolution No. 58243-8 "On the appeal of the State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation To the President of the Russian Federation V.V. Putin on the need to recognize the Donetsk People's Republic and the Luhansk People's Republic" and therefore supported and implemented actions and policies which undermine the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine, and further destabilised Ukraine.

23.2.2022

402.

Leonid Babashov

(Леонид Иванович Бабашов)

DOB: 31.01.1966

Member of the State Duma who voted in favour of the resolution No. 58243-8 "On the appeal of the State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation To the President of the Russian Federation V.V. Putin on the need to recognize the Donetsk People's Republic and the Luhansk People's Republic" and therefore supported and implemented actions and policies which undermine the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine, and further destabilised Ukraine.

23.2.2022

403.

Timofey Bazhenov

(Тимофей Баженов)

DOB: 25.01.1976

Member of the State Duma who voted in favour of the resolution No. 58243-8 "On the appeal of the State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation To the President of the Russian Federation V.V. Putin on the need to recognize the Donetsk People's Republic and the Luhansk People's Republic" and therefore supported and implemented actions and policies which undermine the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine, and further destabilised Ukraine.

23.2.2022

404.

Zarif Baiguskarov

(Зариф Закирович Байгускаров)

DOB: 30.06.1967

Member of the State Duma who voted in favour of the resolution No. 58243-8 "On the appeal of the State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation To the President of the Russian Federation V.V. Putin on the need to recognize the Donetsk People's Republic and the Luhansk People's Republic" and therefore supported and implemented actions and policies which undermine the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine, and further destabilised Ukraine.

23.2.2022

405.

Bekkhan Barakhoyev

(Бекхан Абдулхамидович Барахоев)

DOB: 01.08.1973

Member of the State Duma who voted in favour of the resolution No. 58243-8 "On the appeal of the State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation To the President of the Russian Federation V.V. Putin on the need to recognize the Donetsk People's Republic and the Luhansk People's Republic" and therefore supported and implemented actions and policies which undermine the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine, and further destabilised Ukraine.

23.2.2022

406.

Anton Basansky

(Антон Александрович Басанский)

DOB: 09.07.1987

Member of the State Duma who voted in favour of the resolution No. 58243-8 "On the appeal of the State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation To the President of the Russian Federation V.V. Putin on the need to recognize the Donetsk People's Republic and the Luhansk People's Republic" and therefore supported and implemented actions and policies which undermine the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine, and further destabilised Ukraine.

23.2.2022

407.

Rima Akberdinowna Batalova

(Рима Акбердиновна Баталова)

DOB: 01.01.1964

Member of the State Duma who voted in favour of the resolution No. 58243-8 "On the appeal of the State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation To the President of the Russian Federation V.V. Putin on the need to recognize the Donetsk People's Republic and the Luhansk People's Republic" and therefore supported and implemented actions and policies which undermine the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine, and further destabilised Ukraine.

23.2.2022

408.

Vitaly Bakhmetyev

(Виталий Викторович Бахметьев)

DOB: 12.08.1961

Member of the State Duma who voted in favour of the resolution No. 58243-8 "On the appeal of the State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation To the President of the Russian Federation V.V. Putin on the need to recognize the Donetsk People's Republic and the Luhansk People's Republic" and therefore supported and implemented actions and policies which undermine the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine, and further destabilised Ukraine.

23.2.2022

409.

Badma Bashankayev

(Бадма Николаевич Башанкаев)

DOB: 16.06.1978

Member of the State Duma who voted in favour of the resolution No. 58243-8 "On the appeal of the State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation To the President of the Russian Federation V.V. Putin on the need to recognize the Donetsk People's Republic and the Luhansk People's Republic" and therefore supported and implemented actions and policies which undermine the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine, and further destabilised Ukraine.

23.2.2022

410.

Irina Belych

(Ирина Викторовна Белых)

DOB: 16.08.1964

Member of the State Duma who voted in favour of the resolution No. 58243-8 "On the appeal of the State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation To the President of the Russian Federation V.V. Putin on the need to recognize the Donetsk People's Republic and the Luhansk People's Republic" and therefore supported and implemented actions and policies which undermine the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine, and further destabilised Ukraine.

23.2.2022

411.

Svetlana Bessarab

(Светлана Викторовна Бессараб),

DOB: 07.12.1970

Member of the State Duma who voted in favour of the resolution No. 58243-8 "On the appeal of the State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation To the President of the Russian Federation V.V. Putin on the need to recognize the Donetsk People's Republic and the Luhansk People's Republic" and therefore supported and implemented actions and policies which undermine the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine, and further destabilised Ukraine.

23.2.2022

412.

Daniil Bessarabov

(Даниил Владимирович Бессарабов)

DOB: 09.07.1976

Member of the State Duma who voted in favour of the resolution No. 58243-8 "On the appeal of the State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation To the President of the Russian Federation V.V. Putin on the need to recognize the Donetsk People's Republic and the Luhansk People's Republic" and therefore supported and implemented actions and policies which undermine the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine, and further destabilised Ukraine.

23.2.2022

413.

Sergey Bidonko

(Сергей Юрьевич Бидонько)

DOB: 18.08.1975

Member of the State Duma who voted in favour of the resolution No. 58243-8 "On the appeal of the State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation To the President of the Russian Federation V.V. Putin on the need to recognize the Donetsk People's Republic and the Luhansk People's Republic" and therefore supported and implemented actions and policies which undermine the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine, and further destabilised Ukraine.

23.2.2022

414.

Artyom Bichayev

(Артём Александрович Бичаев)

DOB: 04.04.1990

Member of the State Duma who voted in favour of the resolution No. 58243-8 "On the appeal of the State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation To the President of the Russian Federation V.V. Putin on the need to recognize the Donetsk People's Republic and the Luhansk People's Republic" and therefore supported and implemented actions and policies which undermine the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine, and further destabilised Ukraine.

23.2.2022

415.

Irek Borissowitsch Boguslawski

(Ирек Борисович Богуславский)

DOB: 09.09.1967

Member of the State Duma who voted in favour of the resolution No. 58243-8 "On the appeal of the State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation To the President of the Russian Federation V.V. Putin on the need to recognize the Donetsk People's Republic and the Luhansk People's Republic" and therefore supported and implemented actions and policies which undermine the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine, and further destabilised Ukraine.

23.2.2022

416.

Jelena Bondarenko

(Елена Вениаминовна Бондаренко)

DOB: 10.06.1968

Member of the State Duma who voted in favour of the resolution No. 58243-8 "On the appeal of the State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation To the President of the Russian Federation V.V. Putin on the need to recognize the Donetsk People's Republic and the Luhansk People's Republic" and therefore supported and implemented actions and policies which undermine the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine, and further destabilised Ukraine.

23.2.2022

417.

Alexander Borissov

(Александр Александрович Борисов)

DOB: 17.08.1974

Member of the State Duma who voted in favour of the resolution No. 58243-8 "On the appeal of the State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation To the President of the Russian Federation V.V. Putin on the need to recognize the Donetsk People's Republic and the Luhansk People's Republic" and therefore supported and implemented actions and policies which undermine the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine, and further destabilised Ukraine.

23.2.2022

418.

Alexander Borodai

(Александр Юрьевич Бородай)

DOB: 25.07.1972

Member of the State Duma who voted in favour of the resolution No. 58243-8 "On the appeal of the State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation To the President of the Russian Federation V.V. Putin on the need to recognize the Donetsk People's Republic and the Luhansk People's Republic" and therefore supported and implemented actions and policies which undermine the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine, and further destabilised Ukraine.

23.2.2022

419.

Nikolay Bortsov

(Николай Иванович Борцов)

DOB: 08.05.1945

Member of the State Duma who voted in favour of the resolution No. 58243-8 "On the appeal of the State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation To the President of the Russian Federation V.V. Putin on the need to recognize the Donetsk People's Republic and the Luhansk People's Republic" and therefore supported and implemented actions and policies which undermine the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine, and further destabilised Ukraine.

23.2.2022

420.

Sergey Boyarskiy

(Сергей Михайлович Боярский)

DOB: 24.01.1980

Member of the State Duma who voted in favour of the resolution No. 58243-8 "On the appeal of the State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation To the President of the Russian Federation V.V. Putin on the need to recognize the Donetsk People's Republic and the Luhansk People's Republic" and therefore supported and implemented actions and policies which undermine the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine, and further destabilised Ukraine.

23.2.2022

421.

Nikolai Brykin

(Николай Гаврилович Брыкин)

DOB: 25.11.1959

Member of the State Duma who voted in favour of the resolution No. 58243-8 "On the appeal of the State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation To the President of the Russian Federation V.V. Putin on the need to recognize the Donetsk People's Republic and the Luhansk People's Republic" and therefore supported and implemented actions and policies which undermine the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine, and further destabilised Ukraine.

23.2.2022

422.

Nikolai Buduyev

(Николай Робертович Будуев)

DOB: 24.03.1974

Member of the State Duma who voted in favour of the resolution No. 58243-8 "On the appeal of the State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation To the President of the Russian Federation V.V. Putin on the need to recognize the Donetsk People's Republic and the Luhansk People's Republic" and therefore supported and implemented actions and policies which undermine the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine, and further destabilised Ukraine.

23.2.2022

423.

Vadim Bulavinov

(Вадим Евгеньевич Булавинов)

DOB: 20.03.1963

Member of the State Duma who voted in favour of the resolution No. 58243-8 "On the appeal of the State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation To the President of the Russian Federation V.V. Putin on the need to recognize the Donetsk People's Republic and the Luhansk People's Republic" and therefore supported and implemented actions and policies which undermine the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine, and further destabilised Ukraine.

23.2.2022

424.

Sergey Burlakov

(Сергей Владимирович Бурлаков)

DOB: 26.05.1971

Member of the State Duma who voted in favour of the resolution No. 58243-8 "On the appeal of the State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation To the President of the Russian Federation V.V. Putin on the need to recognize the Donetsk People's Republic and the Luhansk People's Republic" and therefore supported and implemented actions and policies which undermine the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine, and further destabilised Ukraine.

23.2.2022

425.

Vladimir Burmatov

(Владимир Владимирович Бурматов)

DOB: 18.08.1981

Member of the State Duma who voted in favour of the resolution No. 58243-8 "On the appeal of the State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation To the President of the Russian Federation V.V. Putin on the need to recognize the Donetsk People's Republic and the Luhansk People's Republic" and therefore supported and implemented actions and policies which undermine the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine, and further destabilised Ukraine.

23.2.2022

426.

Maria Valerjevna Butina

(Мария Валерьевна Бутина)

DOB: 10.11.1988

Member of the State Duma who voted in favour of the resolution No. 58243-8 "On the appeal of the State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation To the President of the Russian Federation V.V. Putin on the need to recognize the Donetsk People's Republic and the Luhansk People's Republic" and therefore supported and implemented actions and policies which undermine the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine, and further destabilised Ukraine.

23.2.2022

427.

Tatiana Butskaya

(Татьяна Викторовна Буцкая)

DOB: 08.05.1975

Member of the State Duma who voted in favour of the resolution No. 58243-8 "On the appeal of the State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation To the President of the Russian Federation V.V. Putin on the need to recognize the Donetsk People's Republic and the Luhansk People's Republic" and therefore supported and implemented actions and policies which undermine the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine, and further destabilised Ukraine.

23.2.2022

428.

Ernest Valeev

(Эрнест Абдулович Валеев)

DOB: 07.04.1950

Member of the State Duma who voted in favour of the resolution No. 58243-8 "On the appeal of the State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation To the President of the Russian Federation V.V. Putin on the need to recognize the Donetsk People's Republic and the Luhansk People's Republic" and therefore supported and implemented actions and policies which undermine the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine, and further destabilised Ukraine.

23.2.2022

429.

Oleg Valenchuk

(Олег Дорианович Валенчук)

DOB: 14.09.1960

Member of the State Duma who voted in favour of the resolution No. 58243-8 "On the appeal of the State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation To the President of the Russian Federation V.V. Putin on the need to recognize the Donetsk People's Republic and the Luhansk People's Republic" and therefore supported and implemented actions and policies which undermine the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine, and further destabilised Ukraine.

23.2.2022

430.

Nikolai Valueev

(Николай Сергеевич Валуев)

DOB: 21.08.1973

Member of the State Duma who voted in favour of the resolution No. 58243-8 "On the appeal of the State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation To the President of the Russian Federation V.V. Putin on the need to recognize the Donetsk People's Republic and the Luhansk People's Republic" and therefore supported and implemented actions and policies which undermine the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine, and further destabilised Ukraine.

23.2.2022

431.

Maria Vasilkova

(Мария Викторовна Василькова)

DOB: 13.02.1978

Member of the State Duma who voted in favour of the resolution No. 58243-8 "On the appeal of the State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation To the President of the Russian Federation V.V. Putin on the need to recognize the Donetsk People's Republic and the Luhansk People's Republic" and therefore supported and implemented actions and policies which undermine the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine, and further destabilised Ukraine.

23.2.2022

432.

Alexey Veller

(Алексей Борисович Веллер)

DOB: 09.01.1966

Member of the State Duma who voted in favour of the resolution No. 58243-8 "On the appeal of the State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation To the President of the Russian Federation V.V. Putin on the need to recognize the Donetsk People's Republic and the Luhansk People's Republic" and therefore supported and implemented actions and policies which undermine the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine, and further destabilised Ukraine.

23.2.2022

433.

Sergey Veremeenko

(Сергей Алексеевич Веремеенко)

DOB: 26.09.1955

Member of the State Duma who voted in favour of the resolution No. 58243-8 "On the appeal of the State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation To the President of the Russian Federation V.V. Putin on the need to recognize the Donetsk People's Republic and the Luhansk People's Republic" and therefore supported and implemented actions and policies which undermine the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine, and further destabilised Ukraine.

23.2.2022

434.

Roman Vodyanov

(Роман Михайлович Водянов)

DOB: 25.11.1982

Member of the State Duma who voted in favour of the resolution No. 58243-8 "On the appeal of the State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation To the President of the Russian Federation V.V. Putin on the need to recognize the Donetsk People's Republic and the Luhansk People's Republic" and therefore supported and implemented actions and policies which undermine the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine, and further destabilised Ukraine.

23.2.2022

435.

Ilya Volfson

(Илья Светославович Вольфсон)

DOB: 08.06.1981

Member of the State Duma who voted in favour of the resolution No. 58243-8 "On the appeal of the State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation To the President of the Russian Federation V.V. Putin on the need to recognize the Donetsk People's Republic and the Luhansk People's Republic" and therefore supported and implemented actions and policies which undermine the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine, and further destabilised Ukraine.

23.2.2022

436.

Andrey Vorobev

(Андрей Викторович Воробьёв)

DOB: 24.07.1985

Member of the State Duma who voted in favour of the resolution No. 58243-8 "On the appeal of the State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation To the President of the Russian Federation V.V. Putin on the need to recognize the Donetsk People's Republic and the Luhansk People's Republic" and therefore supported and implemented actions and policies which undermine the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine, and further destabilised Ukraine.

23.2.2022

437.

Anatoliy Voronovskiy

(Анатолий Вороновский)

DOB: 28.12.1966

Member of the State Duma who voted in favour of the resolution No. 58243-8 "On the appeal of the State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation To the President of the Russian Federation V.V. Putin on the need to recognize the Donetsk People's Republic and the Luhansk People's Republic" and therefore supported and implemented actions and policies which undermine the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine, and further destabilised Ukraine.

23.2.2022

438.

Anatoli Vyborny

(Анатолий Борисович Выборный)

DOB: 08.06.1965

Member of the State Duma who voted in favour of the resolution No. 58243-8 "On the appeal of the State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation To the President of the Russian Federation V.V. Putin on the need to recognize the Donetsk People's Republic and the Luhansk People's Republic" and therefore supported and implemented actions and policies which undermine the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine, and further destabilised Ukraine.

23.2.2022

439.

Abdulkhakim Gadzhiyev

(Абдулхаким Кутбудинович Гаджиев)

DOB: 13.02.1966

Member of the State Duma who voted in favour of the resolution No. 58243-8 "On the appeal of the State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation To the President of the Russian Federation V.V. Putin on the need to recognize the Donetsk People's Republic and the Luhansk People's Republic" and therefore supported and implemented actions and policies which undermine the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine, and further destabilised Ukraine.

23.2.2022

440.

Murad Gadzhiyev

(Мурад Станиславович Гаджиев)

DOB: 31.07.1961

Member of the State Duma who voted in favour of the resolution No. 58243-8 "On the appeal of the State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation To the President of the Russian Federation V.V. Putin on the need to recognize the Donetsk People's Republic and the Luhansk People's Republic" and therefore supported and implemented actions and policies which undermine the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine, and further destabilised Ukraine.

23.2.2022

441.

Ruslan Gadzhiyev

(Руслан Гаджиевич Гаджиев)

DOB: 29.08.1978

Member of the State Duma who voted in favour of the resolution No. 58243-8 "On the appeal of the State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation To the President of the Russian Federation V.V. Putin on the need to recognize the Donetsk People's Republic and the Luhansk People's Republic" and therefore supported and implemented actions and policies which undermine the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine, and further destabilised Ukraine.

23.2.2022

442.

Oleg Garin

(Олег Владимирович Гарин)

DOB: 26.12.1973

Member of the State Duma who voted in favour of the resolution No. 58243-8 "On the appeal of the State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation To the President of the Russian Federation V.V. Putin on the need to recognize the Donetsk People's Republic and the Luhansk People's Republic" and therefore supported and implemented actions and policies which undermine the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine, and further destabilised Ukraine.

23.2.2022

443.

Dzhamaladin Gasanov

(Джамаладин Набиевич Гасанов)

DOB: 05.08.1964

Member of the State Duma who voted in favour of the resolution No. 58243-8 "On the appeal of the State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation To the President of the Russian Federation V.V. Putin on the need to recognize the Donetsk People's Republic and the Luhansk People's Republic" and therefore supported and implemented actions and policies which undermine the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine, and further destabilised Ukraine.

23.2.2022

444.

Zaur Gekkiev

(Заур Далхатович Геккиев)

DOB: 12.02.1961

Member of the State Duma who voted in favour of the resolution No. 58243-8 "On the appeal of the State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation To the President of the Russian Federation V.V. Putin on the need to recognize the Donetsk People's Republic and the Luhansk People's Republic" and therefore supported and implemented actions and policies which undermine the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine, and further destabilised Ukraine.

23.2.2022

445.

Olga Germanova

(Ольга Михайловна Германова)

DOB: 26.09.1961

Member of the State Duma who voted in favour of the resolution No. 58243-8 "On the appeal of the State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation To the President of the Russian Federation V.V. Putin on the need to recognize the Donetsk People's Republic and the Luhansk People's Republic" and therefore supported and implemented actions and policies which undermine the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine, and further destabilised Ukraine.

23.2.2022

446.

Anton Getta

(Антон Александрович Гетта)

DOB: 29.04.1980

Member of the State Duma who voted in favour of the resolution No. 58243-8 "On the appeal of the State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation To the President of the Russian Federation V.V. Putin on the need to recognize the Donetsk People's Republic and the Luhansk People's Republic" and therefore supported and implemented actions and policies which undermine the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine, and further destabilised Ukraine.

23.2.2022

447.

Dinar Gilmutdinov

(Динар Загитович Гильмутдинов)

DOB: 10.08.1969

Member of the State Duma who voted in favour of the resolution No. 58243-8 "On the appeal of the State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation To the President of the Russian Federation V.V. Putin on the need to recognize the Donetsk People's Republic and the Luhansk People's Republic" and therefore supported and implemented actions and policies which undermine the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine, and further destabilised Ukraine.

23.2.2022

448.

Ildar Gilmutdinov

(Ильдар Ирекович Гильмутдинов)

DOB: 03.09.1962

Member of the State Duma who voted in favour of the resolution No. 58243-8 "On the appeal of the State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation To the President of the Russian Federation V.V. Putin on the need to recognize the Donetsk People's Republic and the Luhansk People's Republic" and therefore supported and implemented actions and policies which undermine the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine, and further destabilised Ukraine.

23.2.2022

449.

Andrei Gimbatov

(Андрей Петрович Гимбатов)

DOB: 19.07.1979

Member of the State Duma who voted in favour of the resolution No. 58243-8 "On the appeal of the State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation To the President of the Russian Federation V.V. Putin on the need to recognize the Donetsk People's Republic and the Luhansk People's Republic" and therefore supported and implemented actions and policies which undermine the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine, and further destabilised Ukraine.

23.2.2022

450.

Boris Gladkikh

(Борис Михайлович Гладких)

DOB: 16.02.1983

Member of the State Duma who voted in favour of the resolution No. 58243-8 "On the appeal of the State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation To the President of the Russian Federation V.V. Putin on the need to recognize the Donetsk People's Republic and the Luhansk People's Republic" and therefore supported and implemented actions and policies which undermine the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine, and further destabilised Ukraine.

23.2.2022

451.

Aleksey Govyrin

(Алексей Говырин)

DOB: 26.05.1983

Member of the State Duma who voted in favour of the resolution No. 58243-8 "On the appeal of the State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation To the President of the Russian Federation V.V. Putin on the need to recognize the Donetsk People's Republic and the Luhansk People's Republic" and therefore supported and implemented actions and policies which undermine the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine, and further destabilised Ukraine.

23.2.2022

452.

Oleg Golikov

(Олег Александрович Голиков)

DOB: 21.10.1968

Member of the State Duma who voted in favour of the resolution No. 58243-8 "On the appeal of the State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation To the President of the Russian Federation V.V. Putin on the need to recognize the Donetsk People's Republic and the Luhansk People's Republic" and therefore supported and implemented actions and policies which undermine the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine, and further destabilised Ukraine.

23.2.2022

453.

Nikolay Goncharov

(Николай Александрович Гончаров)

DOB: 13.01.1984

Member of the State Duma who voted in favour of the resolution No. 58243-8 "On the appeal of the State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation To the President of the Russian Federation V.V. Putin on the need to recognize the Donetsk People's Republic and the Luhansk People's Republic" and therefore supported and implemented actions and policies which undermine the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine, and further destabilised Ukraine.

23.2.2022

454.

Anton Gorelkin

(Антон Вадимович Горелкин)

DOB: 22.12.1982

Member of the State Duma who voted in favour of the resolution No. 58243-8 "On the appeal of the State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation To the President of the Russian Federation V.V. Putin on the need to recognize the Donetsk People's Republic and the Luhansk People's Republic" and therefore supported and implemented actions and policies which undermine the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine, and further destabilised Ukraine.

23.2.2022

455.

Andrey Gorokhov

(Андрей Юрьевич Горохов)

DOB: 13.01.1960

Member of the State Duma who voted in favour of the resolution No. 58243-8 "On the appeal of the State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation To the President of the Russian Federation V.V. Putin on the need to recognize the Donetsk People's Republic and the Luhansk People's Republic" and therefore supported and implemented actions and policies which undermine the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine, and further destabilised Ukraine.

23.2.2022

456.

Andrey Gurulev

(Андрей Викторович Гурулёв)

DOB: 16.10.1967

Member of the State Duma who voted in favour of the resolution No. 58243-8 "On the appeal of the State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation To the President of the Russian Federation V.V. Putin on the need to recognize the Donetsk People's Republic and the Luhansk People's Republic" and therefore supported and implemented actions and policies which undermine the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine, and further destabilised Ukraine.

23.2.2022

457.

Galina Danchikova

(Галина Иннокентьевна Данчикова)

DOB: 13.08.1954

Member of the State Duma who voted in favour of the resolution No. 58243-8 "On the appeal of the State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation To the President of the Russian Federation V.V. Putin on the need to recognize the Donetsk People's Republic and the Luhansk People's Republic" and therefore supported and implemented actions and policies which undermine the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine, and further destabilised Ukraine.

23.2.2022

458.

Ivan Demtschenko

(Иван Иванович Демченко)

DOB: 27.09.1960

Member of the State Duma who voted in favour of the resolution No. 58243-8 "On the appeal of the State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation To the President of the Russian Federation V.V. Putin on the need to recognize the Donetsk People's Republic and the Luhansk People's Republic" and therefore supported and implemented actions and policies which undermine the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine, and further destabilised Ukraine.

23.2.2022

459.

Viktor Deryabkin

(Виктор Ефимович Дерябкин)

DOB: 11.05.1954

Member of the State Duma who voted in favour of the resolution No. 58243-8 "On the appeal of the State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation To the President of the Russian Federation V.V. Putin on the need to recognize the Donetsk People's Republic and the Luhansk People's Republic" and therefore supported and implemented actions and policies which undermine the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine, and further destabilised Ukraine.

23.2.2022

460.

Viktor Dsjuba

(Виктор Викторович Дзюба)

DOB: 10.08.1977

Member of the State Duma who voted in favour of the resolution No. 58243-8 "On the appeal of the State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation To the President of the Russian Federation V.V. Putin on the need to recognize the Donetsk People's Republic and the Luhansk People's Republic" and therefore supported and implemented actions and policies which undermine the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine, and further destabilised Ukraine.

23.2.2022

461.

Oleg Dimov

(Олег Дмитриевич Димов)

DOB: 08.03.1968

Member of the State Duma who voted in favour of the resolution No. 58243-8 "On the appeal of the State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation To the President of the Russian Federation V.V. Putin on the need to recognize the Donetsk People's Republic and the Luhansk People's Republic" and therefore supported and implemented actions and policies which undermine the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine, and further destabilised Ukraine.

23.2.2022

462.

Akhmed Dogayev

(Ахмед Шамханович Догаев)

DOB: 18.08.1965

Member of the State Duma who voted in favour of the resolution No. 58243-8 "On the appeal of the State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation To the President of the Russian Federation V.V. Putin on the need to recognize the Donetsk People's Republic and the Luhansk People's Republic" and therefore supported and implemented actions and policies which undermine the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine, and further destabilised Ukraine.

23.2.2022

463.

Nikolay Doluda

(Николай Александрович Долуда)

DOB: 10.06.1952

Member of the State Duma who voted in favour of the resolution No. 58243-8 "On the appeal of the State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation To the President of the Russian Federation V.V. Putin on the need to recognize the Donetsk People's Republic and the Luhansk People's Republic" and therefore supported and implemented actions and policies which undermine the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine, and further destabilised Ukraine.

23.2.2022

464.

Andrey Doroshenko

(Андрей Николаевич Дорошенко)

DOB: 10.03.1977

Member of the State Duma who voted in favour of the resolution No. 58243-8 "On the appeal of the State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation To the President of the Russian Federation V.V. Putin on the need to recognize the Donetsk People's Republic and the Luhansk People's Republic" and therefore supported and implemented actions and policies which undermine the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine, and further destabilised Ukraine.

23.2.2022

465.

Yuliya Nikolaevna Drozhzhina

(Юлия Николаевна Дрожжина)

DOB: 01.03.1990

Member of the State Duma who voted in favour of the resolution No. 58243-8 "On the appeal of the State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation To the President of the Russian Federation V.V. Putin on the need to recognize the Donetsk People's Republic and the Luhansk People's Republic" and therefore supported and implemented actions and policies which undermine the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine, and further destabilised Ukraine.

23.2.2022

466.

Alexander Drozdov

(Александр Сергеевич Дроздов)

DOB: 01.11.1970

Member of the State Duma who voted in favour of the resolution No. 58243-8 "On the appeal of the State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation To the President of the Russian Federation V.V. Putin on the need to recognize the Donetsk People's Republic and the Luhansk People's Republic" and therefore supported and implemented actions and policies which undermine the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine, and further destabilised Ukraine.

23.2.2022

467.

Tatyana Dyakonova

(Татьяна Ивановна Дьяконова)

DOB: 22.04.1970

Member of the State Duma who voted in favour of the resolution No. 58243-8 "On the appeal of the State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation To the President of the Russian Federation V.V. Putin on the need to recognize the Donetsk People's Republic and the Luhansk People's Republic" and therefore supported and implemented actions and policies which undermine the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine, and further destabilised Ukraine.

23.2.2022

468.

Yelena Yevtyukhova

(Елена Александровна Евтюхова)

DOB: 07.08.1970

Member of the State Duma who voted in favour of the resolution No. 58243-8 "On the appeal of the State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation To the President of the Russian Federation V.V. Putin on the need to recognize the Donetsk People's Republic and the Luhansk People's Republic" and therefore supported and implemented actions and policies which undermine the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine, and further destabilised Ukraine.

23.2.2022

469.

Aleksey Yezubov

(Алексей Петрович Езубов)

DOB: 10.02.1948

Member of the State Duma who voted in favour of the resolution No. 58243-8 "On the appeal of the State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation To the President of the Russian Federation V.V. Putin on the need to recognize the Donetsk People's Republic and the Luhansk People's Republic" and therefore supported and implemented actions and policies which undermine the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine, and further destabilised Ukraine.

23.2.2022

470.

Vitali Jefimow

(Виталий Борисович Ефимов)

DOB: 04.04.1940

Member of the State Duma who voted in favour of the resolution No. 58243-8 "On the appeal of the State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation To the President of the Russian Federation V.V. Putin on the need to recognize the Donetsk People's Republic and the Luhansk People's Republic" and therefore supported and implemented actions and policies which undermine the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine, and further destabilised Ukraine.

23.2.2022

471.

Konstantin Zakharov

(Константин Юрьевич Захаров)

DOB: 31.03.1973

Member of the State Duma who voted in favour of the resolution No. 58243-8 "On the appeal of the State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation To the President of the Russian Federation V.V. Putin on the need to recognize the Donetsk People's Republic and the Luhansk People's Republic" and therefore supported and implemented actions and policies which undermine the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine, and further destabilised Ukraine.

23.2.2022

472.

Viktor Subarev

(Зубарев Виктор Владиславович)

DOB: 20.02.1961

Member of the State Duma who voted in favour of the resolution No. 58243-8 "On the appeal of the State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation To the President of the Russian Federation V.V. Putin on the need to recognize the Donetsk People's Republic and the Luhansk People's Republic" and therefore supported and implemented actions and policies which undermine the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine, and further destabilised Ukraine.

23.2.2022

473.

Oleg Ivaninskiy

(Олег Иванович Иванинский)

DOB: 05.06.1966

Member of the State Duma who voted in favour of the resolution No. 58243-8 "On the appeal of the State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation To the President of the Russian Federation V.V. Putin on the need to recognize the Donetsk People's Republic and the Luhansk People's Republic" and therefore supported and implemented actions and policies which undermine the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine, and further destabilised Ukraine.

23.2.2022

474.

Vladimir Ivanov

(Владимир Валерьевич Иванов)

DOB: 10.02.1971

Member of the State Duma who voted in favour of the resolution No. 58243-8 "On the appeal of the State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation To the President of the Russian Federation V.V. Putin on the need to recognize the Donetsk People's Republic and the Luhansk People's Republic" and therefore supported and implemented actions and policies which undermine the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine, and further destabilised Ukraine.

23.2.2022

475.

Maxim Ivanov

(Максим Анатольевич Иванов

DOB: 24.11.1967

Member of the State Duma who voted in favour of the resolution No. 58243-8 "On the appeal of the State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation To the President of the Russian Federation V.V. Putin on the need to recognize the Donetsk People's Republic and the Luhansk People's Republic" and therefore supported and implemented actions and policies which undermine the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine, and further destabilised Ukraine.

23.2.2022

476.

Maksim Ivanov

(Максим Евгеньевич Иванов)

DOB: 23.05.1987

Member of the State Duma who voted in favour of the resolution No. 58243-8 "On the appeal of the State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation To the President of the Russian Federation V.V. Putin on the need to recognize the Donetsk People's Republic and the Luhansk People's Republic" and therefore supported and implemented actions and policies which undermine the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine, and further destabilised Ukraine.

23.2.2022

477.

Irina Ivenskikh

(Ирина Валентиновна Ивенских)

DOB: 22.07.1972

Member of the State Duma who voted in favour of the resolution No. 58243-8 "On the appeal of the State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation To the President of the Russian Federation V.V. Putin on the need to recognize the Donetsk People's Republic and the Luhansk People's Republic" and therefore supported and implemented actions and policies which undermine the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine, and further destabilised Ukraine.

23.2.2022

478.

Leonid Ivlev

(Леонид Григорьевич Ивлев)

DOB: 01.05.1953

Member of the State Duma who voted in favour of the resolution No. 58243-8 "On the appeal of the State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation To the President of the Russian Federation V.V. Putin on the need to recognize the Donetsk People's Republic and the Luhansk People's Republic" and therefore supported and implemented actions and policies which undermine the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine, and further destabilised Ukraine.

23.2.2022

479.

Viktor Ignatov

(Виктор Александрович Игнатов)

DOB: 15.10.1968

Member of the State Duma who voted in favour of the resolution No. 58243-8 "On the appeal of the State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation To the President of the Russian Federation V.V. Putin on the need to recognize the Donetsk People's Republic and the Luhansk People's Republic" and therefore supported and implemented actions and policies which undermine the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine, and further destabilised Ukraine.

23.2.2022

480.

Igor Igoshin

(Игорь Николаевич Игошин)

DOB: 11.12.1970

Member of the State Duma who voted in favour of the resolution No. 58243-8 "On the appeal of the State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation To the President of the Russian Federation V.V. Putin on the need to recognize the Donetsk People's Republic and the Luhansk People's Republic" and therefore supported and implemented actions and policies which undermine the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine, and further destabilised Ukraine.

23.2.2022

481.

Vladimir Ilynikh

(Владимир Алексеевич Ильиных)

DOB: 20.05.1975

Member of the State Duma who voted in favour of the resolution No. 58243-8 "On the appeal of the State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation To the President of the Russian Federation V.V. Putin on the need to recognize the Donetsk People's Republic and the Luhansk People's Republic" and therefore supported and implemented actions and policies which undermine the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine, and further destabilised Ukraine.

23.2.2022

482.

Alexander Iltyakov

(Александр Владимирович Ильтяков)

DOB: 09.10.1971

Member of the State Duma who voted in favour of the resolution No. 58243-8 "On the appeal of the State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation To the President of the Russian Federation V.V. Putin on the need to recognize the Donetsk People's Republic and the Luhansk People's Republic" and therefore supported and implemented actions and policies which undermine the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine, and further destabilised Ukraine.

23.2.2022

483.

Andrei Issajev

(Андрей Константинович Исаев)

DOB: 01.10.1964

Member of the State Duma who voted in favour of the resolution No. 58243-8 "On the appeal of the State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation To the President of the Russian Federation V.V. Putin on the need to recognize the Donetsk People's Republic and the Luhansk People's Republic" and therefore supported and implemented actions and policies which undermine the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine, and further destabilised Ukraine.

23.2.2022

484.

Dmitry Islamov

(Дмитрий Викторович Исламов)

DOB: 05.12.1977

Member of the State Duma who voted in favour of the resolution No. 58243-8 "On the appeal of the State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation To the President of the Russian Federation V.V. Putin on the need to recognize the Donetsk People's Republic and the Luhansk People's Republic" and therefore supported and implemented actions and policies which undermine the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine, and further destabilised Ukraine.

23.2.2022

485.

Dmitry Kadenkov

(Дмитрий Михайлович Каденков)

DOB: 03.05.1972

Member of the State Duma who voted in favour of the resolution No. 58243-8 "On the appeal of the State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation To the President of the Russian Federation V.V. Putin on the need to recognize the Donetsk People's Republic and the Luhansk People's Republic" and therefore supported and implemented actions and policies which undermine the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine, and further destabilised Ukraine.

23.2.2022

486.

Viktor Kazakov

(Виктор Алексеевич Казаков)

DOB: 04.04.1949

Member of the State Duma who voted in favour of the resolution No. 58243-8 "On the appeal of the State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation To the President of the Russian Federation V.V. Putin on the need to recognize the Donetsk People's Republic and the Luhansk People's Republic" and therefore supported and implemented actions and policies which undermine the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine, and further destabilised Ukraine.

23.2.2022

487.

Rustam Kalimullin

(Рустам Галиуллович Калимуллин)

DOB: 02.01.1958

Member of the State Duma who voted in favour of the resolution No. 58243-8 "On the appeal of the State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation To the President of the Russian Federation V.V. Putin on the need to recognize the Donetsk People's Republic and the Luhansk People's Republic" and therefore supported and implemented actions and policies which undermine the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine, and further destabilised Ukraine.

23.2.2022

488.

Alexei Kanayev

(Алексей Валерианович Канаев)

DOB: 30.09.1971

Member of the State Duma who voted in favour of the resolution No. 58243-8 "On the appeal of the State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation To the President of the Russian Federation V.V. Putin on the need to recognize the Donetsk People's Republic and the Luhansk People's Republic" and therefore supported and implemented actions and policies which undermine the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine, and further destabilised Ukraine.

23.2.2022

489.

Georgy Karlov

(Георгий Александрович Карлов)

DOB: 04.01.1971

Member of the State Duma who voted in favour of the resolution No. 58243-8 "On the appeal of the State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation To the President of the Russian Federation V.V. Putin on the need to recognize the Donetsk People's Republic and the Luhansk People's Republic" and therefore supported and implemented actions and policies which undermine the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine, and further destabilised Ukraine.

23.2.2022

490.

Anatoly Karpov

(Анатолий Евгеньевич Карпов)

DOB: 23.05.1951

Member of the State Duma who voted in favour of the resolution No. 58243-8 "On the appeal of the State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation To the President of the Russian Federation V.V. Putin on the need to recognize the Donetsk People's Republic and the Luhansk People's Republic" and therefore supported and implemented actions and policies which undermine the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine, and further destabilised Ukraine.

23.2.2022

491.

Andrey Kartapolov

(Андрей Валериевич Картаполов)

DOB: 09.11.1963

Member of the State Duma who voted in favour of the resolution No. 58243-8 "On the appeal of the State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation To the President of the Russian Federation V.V. Putin on the need to recognize the Donetsk People's Republic and the Luhansk People's Republic" and therefore supported and implemented actions and policies which undermine the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine, and further destabilised Ukraine.

23.2.2022

492.

Igor Kastyukevich

(Игорь Юрьевич Кастюкевич)

DOB: 06.12.1976

Member of the State Duma who voted in favour of the resolution No. 58243-8 "On the appeal of the State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation To the President of the Russian Federation V.V. Putin on the need to recognize the Donetsk People's Republic and the Luhansk People's Republic" and therefore supported and implemented actions and policies which undermine the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine, and further destabilised Ukraine.

23.2.2022

493.

Pavel Kachkaev

(Павел Рюрикович Качкаев)

DOB: 04.10.1951

Member of the State Duma who voted in favour of the resolution No. 58243-8 "On the appeal of the State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation To the President of the Russian Federation V.V. Putin on the need to recognize the Donetsk People's Republic and the Luhansk People's Republic" and therefore supported and implemented actions and policies which undermine the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine, and further destabilised Ukraine.

23.2.2022

494.

Ivan Kvitka

(Иван Иванович Квитка)

DOB: 04.05.1967

Member of the State Duma who voted in favour of the resolution No. 58243-8 "On the appeal of the State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation To the President of the Russian Federation V.V. Putin on the need to recognize the Donetsk People's Republic and the Luhansk People's Republic" and therefore supported and implemented actions and policies which undermine the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine, and further destabilised Ukraine.

23.2.2022

495.

Viktor Kidyaev

(Виктор Борисович Кидяев)

DOB: 09.07.1956

Member of the State Duma who voted in favour of the resolution No. 58243-8 "On the appeal of the State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation To the President of the Russian Federation V.V. Putin on the need to recognize the Donetsk People's Republic and the Luhansk People's Republic" and therefore supported and implemented actions and policies which undermine the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine, and further destabilised Ukraine.

23.2.2022

496.

Mikhail Kizeev

(Михаил Владимирович Кизеев)

DOB: 31.03.1978

Member of the State Duma who voted in favour of the resolution No. 58243-8 "On the appeal of the State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation To the President of the Russian Federation V.V. Putin on the need to recognize the Donetsk People's Republic and the Luhansk People's Republic" and therefore supported and implemented actions and policies which undermine the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine, and further destabilised Ukraine.

23.2.2022

497.

Mikhail Kislyakov

(Михаил Леонидович Кисляков)

DOB: 18.11.1975

Member of the State Duma who voted in favour of the resolution No. 58243-8 "On the appeal of the State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation To the President of the Russian Federation V.V. Putin on the need to recognize the Donetsk People's Republic and the Luhansk People's Republic" and therefore supported and implemented actions and policies which undermine the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine, and further destabilised Ukraine.

23.2.2022

498.

Alexander Kogan

(Александр Борисович Коган)

DOB: 26.02.1969

Member of the State Duma who voted in favour of the resolution No. 58243-8 "On the appeal of the State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation To the President of the Russian Federation V.V. Putin on the need to recognize the Donetsk People's Republic and the Luhansk People's Republic" and therefore supported and implemented actions and policies which undermine the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine, and further destabilised Ukraine.

23.2.2022

499.

Alfia Kogogina

(Альфия Гумаровна Когогина)

DOB: 22.02.1968

Member of the State Duma who voted in favour of the resolution No. 58243-8 "On the appeal of the State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation To the President of the Russian Federation V.V. Putin on the need to recognize the Donetsk People's Republic and the Luhansk People's Republic" and therefore supported and implemented actions and policies which undermine the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine, and further destabilised Ukraine.

23.2.2022

500.

Aleksandr Kozlovskiy

(Александр Николаевич Козловский)

DOB: 05.05.1973

Member of the State Duma who voted in favour of the resolution No. 58243-8 "On the appeal of the State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation To the President of the Russian Federation V.V. Putin on the need to recognize the Donetsk People's Republic and the Luhansk People's Republic" and therefore supported and implemented actions and policies which undermine the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine, and further destabilised Ukraine.

23.2.2022

501.

Andrey Kolesnik

(Андрей Иванович Колесник)

DOB: 26.02.1960

Member of the State Duma who voted in favour of the resolution No. 58243-8 "On the appeal of the State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation To the President of the Russian Federation V.V. Putin on the need to recognize the Donetsk People's Republic and the Luhansk People's Republic" and therefore supported and implemented actions and policies which undermine the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine, and further destabilised Ukraine.

23.2.2022

502.

Oleg Kolesnikov

(Олег Алексеевич Колесников)

DOB: 11.09.1968

Member of the State Duma who voted in favour of the resolution No. 58243-8 "On the appeal of the State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation To the President of the Russian Federation V.V. Putin on the need to recognize the Donetsk People's Republic and the Luhansk People's Republic" and therefore supported and implemented actions and policies which undermine the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine, and further destabilised Ukraine.

23.2.2022

503.

Sergey Kolunov

(Сергей Владимирович Колунов)

DOB: 22.03.1973

Member of the State Duma who voted in favour of the resolution No. 58243-8 "On the appeal of the State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation To the President of the Russian Federation V.V. Putin on the need to recognize the Donetsk People's Republic and the Luhansk People's Republic" and therefore supported and implemented actions and policies which undermine the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine, and further destabilised Ukraine.

23.2.2022

504.

Vladimir Kononov

(Владимир Михайлович Кононов)

DOB: 13.03.1958

Member of the State Duma who voted in favour of the resolution No. 58243-8 "On the appeal of the State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation To the President of the Russian Federation V.V. Putin on the need to recognize the Donetsk People's Republic and the Luhansk People's Republic" and therefore supported and implemented actions and policies which undermine the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine, and further destabilised Ukraine.

23.2.2022

505.

Olga Korobova

(Ольга Владимировна Коробова)

DOB: 15.09.1978

Member of the State Duma who voted in favour of the resolution No. 58243-8 "On the appeal of the State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation To the President of the Russian Federation V.V. Putin on the need to recognize the Donetsk People's Republic and the Luhansk People's Republic" and therefore supported and implemented actions and policies which undermine the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine, and further destabilised Ukraine.

23.2.2022

506.

Natalya Kostenko

(Наталья Васильевна Костенко)

DOB: 09.08.1980

Member of the State Duma who voted in favour of the resolution No. 58243-8 "On the appeal of the State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation To the President of the Russian Federation V.V. Putin on the need to recognize the Donetsk People's Republic and the Luhansk People's Republic" and therefore supported and implemented actions and policies which undermine the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine, and further destabilised Ukraine.

23.2.2022

507.

Sergey Kotkin

(Сергей Николаевич Коткин)

DOB: 11.03.1956

Member of the State Duma who voted in favour of the resolution No. 58243-8 "On the appeal of the State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation To the President of the Russian Federation V.V. Putin on the need to recognize the Donetsk People's Republic and the Luhansk People's Republic" and therefore supported and implemented actions and policies which undermine the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine, and further destabilised Ukraine.

23.2.2022

508.

Denis Kravchenko

(Денис Борисович Кравченко)

DOB: 17.04.1976

Member of the State Duma who voted in favour of the resolution No. 58243-8 "On the appeal of the State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation To the President of the Russian Federation V.V. Putin on the need to recognize the Donetsk People's Republic and the Luhansk People's Republic" and therefore supported and implemented actions and policies which undermine the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine, and further destabilised Ukraine.

23.2.2022

509.

Anton Krasnoshtanov

(Антон Алексеевич Красноштанов)

DOB: 10.06.1986

Member of the State Duma who voted in favour of the resolution No. 58243-8 "On the appeal of the State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation To the President of the Russian Federation V.V. Putin on the need to recognize the Donetsk People's Republic and the Luhansk People's Republic" and therefore supported and implemented actions and policies which undermine the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine, and further destabilised Ukraine.

23.2.2022

510.

Sergey Krivonosov

(Сергей Владимирович Кривоносов)

DOB: 29.05.1971

Member of the State Duma who voted in favour of the resolution No. 58243-8 "On the appeal of the State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation To the President of the Russian Federation V.V. Putin on the need to recognize the Donetsk People's Republic and the Luhansk People's Republic" and therefore supported and implemented actions and policies which undermine the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine, and further destabilised Ukraine.

23.2.2022

511.

Mikhail Kuzmin

(Михаил Владимирович Кузьмин)

DOB: 05.08.1955

Member of the State Duma who voted in favour of the resolution No. 58243-8 "On the appeal of the State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation To the President of the Russian Federation V.V. Putin on the need to recognize the Donetsk People's Republic and the Luhansk People's Republic" and therefore supported and implemented actions and policies which undermine the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine, and further destabilised Ukraine.

23.2.2022

512.

Tatyana Kusayko

(Татьяна Алексеевна Кусайко)

DOB: 15.01.1960

Member of the State Duma who voted in favour of the resolution No. 58243-8 "On the appeal of the State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation To the President of the Russian Federation V.V. Putin on the need to recognize the Donetsk People's Republic and the Luhansk People's Republic" and therefore supported and implemented actions and policies which undermine the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine, and further destabilised Ukraine.

23.2.2022

513.

Vitaliy Kushnarev

(Виталий Васильевич Кушнарёв)

DOB: 01.05.1975

Member of the State Duma who voted in favour of the resolution No. 58243-8 "On the appeal of the State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation To the President of the Russian Federation V.V. Putin on the need to recognize the Donetsk People's Republic and the Luhansk People's Republic" and therefore supported and implemented actions and policies which undermine the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine, and further destabilised Ukraine.

23.2.2022

514.

Alexei Lavrinenko

(Алексей Фёдорович Лавриненко)

DOB: 20.08.1955

Member of the State Duma who voted in favour of the resolution No. 58243-8 "On the appeal of the State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation To the President of the Russian Federation V.V. Putin on the need to recognize the Donetsk People's Republic and the Luhansk People's Republic" and therefore supported and implemented actions and policies which undermine the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine, and further destabilised Ukraine.

23.2.2022

515.

Dmitriy Lameykin

(Дмитрий Викторович Ламейкин)

DOB: 27.02.1977

Member of the State Duma who voted in favour of the resolution No. 58243-8 "On the appeal of the State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation To the President of the Russian Federation V.V. Putin on the need to recognize the Donetsk People's Republic and the Luhansk People's Republic" and therefore supported and implemented actions and policies which undermine the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine, and further destabilised Ukraine.

23.2.2022

516.

Yevgeniy Lebedev

(Евгений Викторович Лебедев)

DOB: 12.12.1957

Member of the State Duma who voted in favour of the resolution No. 58243-8 "On the appeal of the State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation To the President of the Russian Federation V.V. Putin on the need to recognize the Donetsk People's Republic and the Luhansk People's Republic" and therefore supported and implemented actions and policies which undermine the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine, and further destabilised Ukraine.

23.2.2022

517.

Anatoliy Lesun

(Анатолий Фёдорович Лесун)

DOB: 27.02.1959

Member of the State Duma who voted in favour of the resolution No. 58243-8 "On the appeal of the State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation To the President of the Russian Federation V.V. Putin on the need to recognize the Donetsk People's Republic and the Luhansk People's Republic" and therefore supported and implemented actions and policies which undermine the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine, and further destabilised Ukraine.

23.2.2022

518.

Ruslan Abdulvakhievich Lechkhadzhiev

(Руслан Абдулвахиевич Лечхаджиев)

DOB: 02.07.1965

Member of the State Duma who voted in favour of the resolution No. 58243-8 "On the appeal of the State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation To the President of the Russian Federation V.V. Putin on the need to recognize the Donetsk People's Republic and the Luhansk People's Republic" and therefore supported and implemented actions and policies which undermine the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine, and further destabilised Ukraine.

23.2.2022

519.

Sergei Lissovski

(Сергей Фёдорович Лисовский)

DOB: 25.04.1960

Member of the State Duma who voted in favour of the resolution No. 58243-8 "On the appeal of the State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation To the President of the Russian Federation V.V. Putin on the need to recognize the Donetsk People's Republic and the Luhansk People's Republic" and therefore supported and implemented actions and policies which undermine the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine, and further destabilised Ukraine.

23.2.2022

520.

Vitali Lichachow

(Виталий Викторович Лихачёв)

DOB: 22.02.1964

Member of the State Duma who voted in favour of the resolution No. 58243-8 "On the appeal of the State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation To the President of the Russian Federation V.V. Putin on the need to recognize the Donetsk People's Republic and the Luhansk People's Republic" and therefore supported and implemented actions and policies which undermine the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine, and further destabilised Ukraine.

23.2.2022

521.

Tatyana Lobach

(Татьяна Георгиевна Лобач)

DOB: 08.01.1974

Member of the State Duma who voted in favour of the resolution No. 58243-8 "On the appeal of the State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation To the President of the Russian Federation V.V. Putin on the need to recognize the Donetsk People's Republic and the Luhansk People's Republic" and therefore supported and implemented actions and policies which undermine the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine, and further destabilised Ukraine.

23.2.2022

522.

Vyacheslav Loginov

(Вячеслав Юрьевич Логинов)

DOB: 09.01.1979

Member of the State Duma who voted in favour of the resolution No. 58243-8 "On the appeal of the State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation To the President of the Russian Federation V.V. Putin on the need to recognize the Donetsk People's Republic and the Luhansk People's Republic" and therefore supported and implemented actions and policies which undermine the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine, and further destabilised Ukraine.

23.2.2022

523.

Ivan Loor

(Иван Иванович Лоор)

DOB: 11.12.1955

Member of the State Duma who voted in favour of the resolution No. 58243-8 "On the appeal of the State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation To the President of the Russian Federation V.V. Putin on the need to recognize the Donetsk People's Republic and the Luhansk People's Republic" and therefore supported and implemented actions and policies which undermine the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine, and further destabilised Ukraine.

23.2.2022

524.

Dmitriy Lotsmanov

(Дмитрий Николаевич Лоцманов)

DOB: 02.03.1975

Member of the State Duma who voted in favour of the resolution No. 58243-8 "On the appeal of the State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation To the President of the Russian Federation V.V. Putin on the need to recognize the Donetsk People's Republic and the Luhansk People's Republic" and therefore supported and implemented actions and policies which undermine the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine, and further destabilised Ukraine.

23.2.2022

525.

Roman Lyubarskiy

(Роман Валерьевич Любарский)

DOB: 16.07.1980

Member of the State Duma who voted in favour of the resolution No. 58243-8 "On the appeal of the State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation To the President of the Russian Federation V.V. Putin on the need to recognize the Donetsk People's Republic and the Luhansk People's Republic" and therefore supported and implemented actions and policies which undermine the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine, and further destabilised Ukraine.

23.2.2022

526.

Alexander Mazhuga

(Александр Георгиевич Мажуга)

DOB: 06.08.1980

Member of the State Duma who voted in favour of the resolution No. 58243-8 "On the appeal of the State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation To the President of the Russian Federation V.V. Putin on the need to recognize the Donetsk People's Republic and the Luhansk People's Republic" and therefore supported and implemented actions and policies which undermine the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine, and further destabilised Ukraine.

23.2.2022

527.

Denis Maidanov

(Денис Майданов)

DOB: 17.02.1976

Member of the State Duma who voted in favour of the resolution No. 58243-8 "On the appeal of the State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation To the President of the Russian Federation V.V. Putin on the need to recognize the Donetsk People's Republic and the Luhansk People's Republic" and therefore supported and implemented actions and policies which undermine the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine, and further destabilised Ukraine.

23.2.2022

528.

Vyatscheslav Makarov

(Вячеслав Серафимович Макаров)

DOB: 07.05.1955

Member of the State Duma who voted in favour of the resolution No. 58243-8 "On the appeal of the State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation To the President of the Russian Federation V.V. Putin on the need to recognize the Donetsk People's Republic and the Luhansk People's Republic" and therefore supported and implemented actions and policies which undermine the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine, and further destabilised Ukraine.

23.2.2022

529.

Zurab Makiyev

(Зураб Гайозович Макиев)

DOB: 30.09.1976

Member of the State Duma who voted in favour of the resolution No. 58243-8 "On the appeal of the State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation To the President of the Russian Federation V.V. Putin on the need to recognize the Donetsk People's Republic and the Luhansk People's Republic" and therefore supported and implemented actions and policies which undermine the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine, and further destabilised Ukraine.

23.2.2022

530.

Alexander Maximov

(Александр Александрович Максимов)

DOB: 15.11.1946

Member of the State Duma who voted in favour of the resolution No. 58243-8 "On the appeal of the State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation To the President of the Russian Federation V.V. Putin on the need to recognize the Donetsk People's Republic and the Luhansk People's Republic" and therefore supported and implemented actions and policies which undermine the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine, and further destabilised Ukraine.

23.2.2022

531.

Rafael Mardanshin

(Рафаэль Мирхатимович Марданшин)

DOB: 24.12.1961

Member of the State Duma who voted in favour of the resolution No. 58243-8 "On the appeal of the State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation To the President of the Russian Federation V.V. Putin on the need to recognize the Donetsk People's Republic and the Luhansk People's Republic" and therefore supported and implemented actions and policies which undermine the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine, and further destabilised Ukraine.

23.2.2022

532.

Andrey Markov

(Андрей Павлович Марков)

DOB: 30.06.1972

Member of the State Duma who voted in favour of the resolution No. 58243-8 "On the appeal of the State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation To the President of the Russian Federation V.V. Putin on the need to recognize the Donetsk People's Republic and the Luhansk People's Republic" and therefore supported and implemented actions and policies which undermine the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine, and further destabilised Ukraine.

23.2.2022

533.

Aidar Metshin

(Айдар Раисович Метшин)

DOB: 27.08.1963

Member of the State Duma who voted in favour of the resolution No. 58243-8 "On the appeal of the State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation To the President of the Russian Federation V.V. Putin on the need to recognize the Donetsk People's Republic and the Luhansk People's Republic" and therefore supported and implemented actions and policies which undermine the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine, and further destabilised Ukraine.

23.2.2022

534.

Vitaly Milonov

(Виталий Валентинович Милонов)

DOB: 23.01.1974

Member of the State Duma who voted in favour of the resolution No. 58243-8 "On the appeal of the State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation To the President of the Russian Federation V.V. Putin on the need to recognize the Donetsk People's Republic and the Luhansk People's Republic" and therefore supported and implemented actions and policies which undermine the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine, and further destabilised Ukraine.

23.2.2022

535.

Sergey Morozov

(Сергей Иванович Морозов)

DOB: 06.09.1959

Member of the State Duma who voted in favour of the resolution No. 58243-8 "On the appeal of the State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation To the President of the Russian Federation V.V. Putin on the need to recognize the Donetsk People's Republic and the Luhansk People's Republic" and therefore supported and implemented actions and policies which undermine the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine, and further destabilised Ukraine.

23.2.2022

536.

Natalya Nazarova

(Наталья Васильевна Назарова)

DOB: 22.12.1953

Member of the State Duma who voted in favour of the resolution No. 58243-8 "On the appeal of the State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation To the President of the Russian Federation V.V. Putin on the need to recognize the Donetsk People's Republic and the Luhansk People's Republic" and therefore supported and implemented actions and policies which undermine the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine, and further destabilised Ukraine.

23.2.2022

537.

Anton Nemkin

(Антон Игоревич Немкин)

DOB: 22.08.1983

Member of the State Duma who voted in favour of the resolution No. 58243-8 "On the appeal of the State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation To the President of the Russian Federation V.V. Putin on the need to recognize the Donetsk People's Republic and the Luhansk People's Republic" and therefore supported and implemented actions and policies which undermine the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine, and further destabilised Ukraine.

23.2.2022

538.

Nikolay Nikolaev

(Николай Петрович Николаев)

DOB: 02.04.1970

Member of the State Duma who voted in favour of the resolution No. 58243-8 "On the appeal of the State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation To the President of the Russian Federation V.V. Putin on the need to recognize the Donetsk People's Republic and the Luhansk People's Republic" and therefore supported and implemented actions and policies which undermine the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine, and further destabilised Ukraine.

23.2.2022

539.

Vyacheslav Nikonov

(Вячеслав Никонов)

DOB: 05.06.1956

Member of the State Duma who voted in favour of the resolution No. 58243-8 "On the appeal of the State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation To the President of the Russian Federation V.V. Putin on the need to recognize the Donetsk People's Republic and the Luhansk People's Republic" and therefore supported and implemented actions and policies which undermine the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine, and further destabilised Ukraine.

23.2.2022

540.

Evgeniy Nifantiev

(Евгений Олегович Нифантьев)

DOB: 14.09.1978

Member of the State Duma who voted in favour of the resolution No. 58243-8 "On the appeal of the State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation To the President of the Russian Federation V.V. Putin on the need to recognize the Donetsk People's Republic and the Luhansk People's Republic" and therefore supported and implemented actions and policies which undermine the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine, and further destabilised Ukraine.

23.2.2022

541.

Nurbagand Nurbagandov

(Нурбаганд Нурбагандов)

DOB: 19.03.1957

Member of the State Duma who voted in favour of the resolution No. 58243-8 "On the appeal of the State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation To the President of the Russian Federation V.V. Putin on the need to recognize the Donetsk People's Republic and the Luhansk People's Republic" and therefore supported and implemented actions and policies which undermine the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine, and further destabilised Ukraine.

23.2.2022

542.

Yuliya Ogloblina

(Юлия Васильевна Оглоблина),

DOB: 01.11.1989

Member of the State Duma who voted in favour of the resolution No. 58243-8 "On the appeal of the State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation To the President of the Russian Federation V.V. Putin on the need to recognize the Donetsk People's Republic and the Luhansk People's Republic" and therefore supported and implemented actions and policies which undermine the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine, and further destabilised Ukraine.

23.2.2022

543.

Leonid Ogul

(Леонид Анатольевич Огуль)

DOB: 26.10.1963

Member of the State Duma who voted in favour of the resolution No. 58243-8 "On the appeal of the State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation To the President of the Russian Federation V.V. Putin on the need to recognize the Donetsk People's Republic and the Luhansk People's Republic" and therefore supported and implemented actions and policies which undermine the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine, and further destabilised Ukraine.

23.2.2022

544.

Natalya Orlova

(Наталья Алексеевна Орлова)

DOB: 29.08.1969

Member of the State Duma who voted in favour of the resolution No. 58243-8 "On the appeal of the State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation To the President of the Russian Federation V.V. Putin on the need to recognize the Donetsk People's Republic and the Luhansk People's Republic" and therefore supported and implemented actions and policies which undermine the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine, and further destabilised Ukraine.

23.2.2022

545.

Gennadiy Panin

(Геннадий Олегович Панин)

DOB: 13.06.1981

Member of the State Duma who voted in favour of the resolution No. 58243-8 "On the appeal of the State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation To the President of the Russian Federation V.V. Putin on the need to recognize the Donetsk People's Republic and the Luhansk People's Republic" and therefore supported and implemented actions and policies which undermine the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine, and further destabilised Ukraine.

23.2.2022

546.

Nikolay Pankov

(Николай Васильевич Панков)

DOB: 05.01.1965

Member of the State Duma who voted in favour of the resolution No. 58243-8 "On the appeal of the State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation To the President of the Russian Federation V.V. Putin on the need to recognize the Donetsk People's Republic and the Luhansk People's Republic" and therefore supported and implemented actions and policies which undermine the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine, and further destabilised Ukraine.

23.2.2022

547.

Irina Aleksandrovna Pankina

(Ирина Александровна Панькина)

DOB: 08.03.1986

Member of the State Duma who voted in favour of the resolution No. 58243-8 "On the appeal of the State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation To the President of the Russian Federation V.V. Putin on the need to recognize the Donetsk People's Republic and the Luhansk People's Republic" and therefore supported and implemented actions and policies which undermine the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine, and further destabilised Ukraine.

23.2.2022

548.

Evgeny Pervyshov

(Евгений Алексеевич Первышов)

DOB: 04.05.1976

Member of the State Duma who voted in favour of the resolution No. 58243-8 "On the appeal of the State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation To the President of the Russian Federation V.V. Putin on the need to recognize the Donetsk People's Republic and the Luhansk People's Republic" and therefore supported and implemented actions and policies which undermine the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine, and further destabilised Ukraine.

23.2.2022

549.

Vyacheslav Petrov

(Вячеслав Анатольевич Петров)

DOB: 17.08.1969

Member of the State Duma who voted in favour of the resolution No. 58243-8 "On the appeal of the State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation To the President of the Russian Federation V.V. Putin on the need to recognize the Donetsk People's Republic and the Luhansk People's Republic" and therefore supported and implemented actions and policies which undermine the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine, and further destabilised Ukraine.

23.2.2022

550.

Sergey Petrov

(Сергей Валериевич Петров)

DOB: 19.04.1965

Member of the State Duma who voted in favour of the resolution No. 58243-8 "On the appeal of the State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation To the President of the Russian Federation V.V. Putin on the need to recognize the Donetsk People's Republic and the Luhansk People's Republic" and therefore supported and implemented actions and policies which undermine the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine, and further destabilised Ukraine.

23.2.2022

551.

Yury Petrov

(Юрий Александрович Петров),

DOB: 10.04.1947

Member of the State Duma who voted in favour of the resolution No. 58243-8 "On the appeal of the State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation To the President of the Russian Federation V.V. Putin on the need to recognize the Donetsk People's Republic and the Luhansk People's Republic" and therefore supported and implemented actions and policies which undermine the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine, and further destabilised Ukraine.

23.2.2022

552.

Nikolay Petrunin

(Николай Юрьевич Петрунин),

DOB: 27.02.1976

Member of the State Duma who voted in favour of the resolution No. 58243-8 "On the appeal of the State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation To the President of the Russian Federation V.V. Putin on the need to recognize the Donetsk People's Republic and the Luhansk People's Republic" and therefore supported and implemented actions and policies which undermine the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine, and further destabilised Ukraine.

23.2.2022

553.

Valentina Pivnenko

(Валентина Николаевна Пивненко)

DOB: 14.06.1947

Member of the State Duma who voted in favour of the resolution No. 58243-8 "On the appeal of the State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation To the President of the Russian Federation V.V. Putin on the need to recognize the Donetsk People's Republic and the Luhansk People's Republic" and therefore supported and implemented actions and policies which undermine the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine, and further destabilised Ukraine.

23.2.2022

554.

Olga Pilipenko

(Ольга Васильевна Пилипенко),

DOB: 04.01.1966

Member of the State Duma who voted in favour of the resolution No. 58243-8 "On the appeal of the State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation To the President of the Russian Federation V.V. Putin on the need to recognize the Donetsk People's Republic and the Luhansk People's Republic" and therefore supported and implemented actions and policies which undermine the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine, and further destabilised Ukraine.

23.2.2022

555.

Dmitri Pirog

(Дмитрий Юрьевич Пирог)

DOB: 27.06.1980

Member of the State Duma who voted in favour of the resolution No. 58243-8 "On the appeal of the State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation To the President of the Russian Federation V.V. Putin on the need to recognize the Donetsk People's Republic and the Luhansk People's Republic" and therefore supported and implemented actions and policies which undermine the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine, and further destabilised Ukraine.

23.2.2022

556.

Vladimir Plotnikov

(Владимир Николаевич Плотников)

DOB: 30.11.1961

Member of the State Duma who voted in favour of the resolution No. 58243-8 "On the appeal of the State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation To the President of the Russian Federation V.V. Putin on the need to recognize the Donetsk People's Republic and the Luhansk People's Republic" and therefore supported and implemented actions and policies which undermine the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine, and further destabilised Ukraine.

23.2.2022

557.

Dmitriy Viktorovich Pogorelyy

(Дмитрий Викторович Погорелый)

DOB: 04.10.1977

Member of the State Duma who voted in favour of the resolution No. 58243-8 "On the appeal of the State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation To the President of the Russian Federation V.V. Putin on the need to recognize the Donetsk People's Republic and the Luhansk People's Republic" and therefore supported and implemented actions and policies which undermine the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine, and further destabilised Ukraine.

23.2.2022

558.

Nataliya Poluyanova

(Наталия Владимировна Полуянова)

DOB: 11.03.1981

Member of the State Duma who voted in favour of the resolution No. 58243-8 "On the appeal of the State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation To the President of the Russian Federation V.V. Putin on the need to recognize the Donetsk People's Republic and the Luhansk People's Republic" and therefore supported and implemented actions and policies which undermine the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine, and further destabilised Ukraine.

23.2.2022

559.

Arkady Ponomarev

(Аркадий Николаевич Пономарёв)

DOB: 16.05.1956

Member of the State Duma who voted in favour of the resolution No. 58243-8 "On the appeal of the State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation To the President of the Russian Federation V.V. Putin on the need to recognize the Donetsk People's Republic and the Luhansk People's Republic" and therefore supported and implemented actions and policies which undermine the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine, and further destabilised Ukraine.

23.2.2022

560.

Yevgeny Popov

(Евгений Попов)

DOB: 11.09.1978

Member of the State Duma who voted in favour of the resolution No. 58243-8 "On the appeal of the State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation To the President of the Russian Federation V.V. Putin on the need to recognize the Donetsk People's Republic and the Luhansk People's Republic" and therefore supported and implemented actions and policies which undermine the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine, and further destabilised Ukraine.

23.2.2022

561.

Aleksandr Prokopyev

(Александр Сергеевич Прокопьев)

DOB: 05.08.1986

Member of the State Duma who voted in favour of the resolution No. 58243-8 "On the appeal of the State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation To the President of the Russian Federation V.V. Putin on the need to recognize the Donetsk People's Republic and the Luhansk People's Republic" and therefore supported and implemented actions and policies which undermine the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine, and further destabilised Ukraine.

23.2.2022

562.

Roman Ptitsyn

(Роман Викторович Птицын)

DOB: 08.09.1975

Member of the State Duma who voted in favour of the resolution No. 58243-8 "On the appeal of the State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation To the President of the Russian Federation V.V. Putin on the need to recognize the Donetsk People's Republic and the Luhansk People's Republic" and therefore supported and implemented actions and policies which undermine the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine, and further destabilised Ukraine.

23.2.2022

563.

Vladislav Reznik

(Владислав Матусович Резник)

DOB: 17.05.1954

Member of the State Duma who voted in favour of the resolution No. 58243-8 "On the appeal of the State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation To the President of the Russian Federation V.V. Putin on the need to recognize the Donetsk People's Republic and the Luhansk People's Republic" and therefore supported and implemented actions and policies which undermine the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine, and further destabilised Ukraine.

23.2.2022

564.

Vladimir Resin

(Владимир Иосифович Ресин)

DOB: 21.02.1936

Member of the State Duma who voted in favour of the resolution No. 58243-8 "On the appeal of the State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation To the President of the Russian Federation V.V. Putin on the need to recognize the Donetsk People's Republic and the Luhansk People's Republic" and therefore supported and implemented actions and policies which undermine the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine, and further destabilised Ukraine.

23.2.2022

565.

Victoria Rodina

(Виктория Сергеевна Родина)

DOB: 29.10.1989

Member of the State Duma who voted in favour of the resolution No. 58243-8 "On the appeal of the State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation To the President of the Russian Federation V.V. Putin on the need to recognize the Donetsk People's Republic and the Luhansk People's Republic" and therefore supported and implemented actions and policies which undermine the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine, and further destabilised Ukraine.

23.2.2022

566.

Irina Rodnina

(Ирина Константиновна Роднина)

DOB: 12.09.1949

Member of the State Duma who voted in favour of the resolution No. 58243-8 "On the appeal of the State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation To the President of the Russian Federation V.V. Putin on the need to recognize the Donetsk People's Republic and the Luhansk People's Republic" and therefore supported and implemented actions and policies which undermine the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine, and further destabilised Ukraine.

23.2.2022

567.

Roman Romanenko

(Роман Юрьевич Романенко)

DOB: 09.08.1971

Member of the State Duma who voted in favour of the resolution No. 58243-8 "On the appeal of the State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation To the President of the Russian Federation V.V. Putin on the need to recognize the Donetsk People's Republic and the Luhansk People's Republic" and therefore supported and implemented actions and policies which undermine the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine, and further destabilised Ukraine.

23.2.2022

568.

Mikhail Romanov

(Михаил Валентинович Романов)

DOB: 03.11.1984

Member of the State Duma who voted in favour of the resolution No. 58243-8 "On the appeal of the State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation To the President of the Russian Federation V.V. Putin on the need to recognize the Donetsk People's Republic and the Luhansk People's Republic" and therefore supported and implemented actions and policies which undermine the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine, and further destabilised Ukraine.

23.2.2022

569.

Igor Rudensky

(Игорь Николаевич Руденский)

DOB: 11.09.1962

Member of the State Duma who voted in favour of the resolution No. 58243-8 "On the appeal of the State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation To the President of the Russian Federation V.V. Putin on the need to recognize the Donetsk People's Republic and the Luhansk People's Republic" and therefore supported and implemented actions and policies which undermine the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine, and further destabilised Ukraine.

23.2.2022

570.

Alexander Rumyantsev

(Александр Григорьевич Румянцев)

DOB: 12.02.1947

Member of the State Duma who voted in favour of the resolution No. 58243-8 "On the appeal of the State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation To the President of the Russian Federation V.V. Putin on the need to recognize the Donetsk People's Republic and the Luhansk People's Republic" and therefore supported and implemented actions and policies which undermine the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine, and further destabilised Ukraine.

23.2.2022

571.

Zhanna Ryabtseva

(Рябцева Жанна Анатольевна)

DOB: 08.12.1977

Member of the State Duma who voted in favour of the resolution No. 58243-8 "On the appeal of the State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation To the President of the Russian Federation V.V. Putin on the need to recognize the Donetsk People's Republic and the Luhansk People's Republic" and therefore supported and implemented actions and policies which undermine the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine, and further destabilised Ukraine.

23.2.2022


23.2.2022   

ET

Euroopa Liidu Teataja

LI 42/74


COUNCIL REGULATION (EU) 2022/262

of 23 February 2022

amending Regulation (EU) No 833/2014 concerning restrictive measures in view of Russia’s actions destabilising the situation in Ukraine

THE COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION,

Having regard to the Treaty on the Functioning of the European Union, and in particular Article 215 thereof,

Having regard to Council Decision (CFSP) 2022/264 (1) of 23 February 2022 amending Decision 2014/512/CFSP concerning restrictive measures in view of Russia’s actions destabilising the situation in Ukraine,

Having regard to the joint proposal from the High Representative of the Union for Foreign Affairs and Security Policy and the European Commission,

Whereas:

(1)

On 31 July 2014, the Council adopted Regulation (EU) No 833/2014 (2).

(2)

Regulation (EU) No 833/2014 gives effect to certain measures provided for in Council Decision 2014/512/CFSP (3) and prohibits the sale, supply, transfer or export of dual-use goods and technology to any person, entity or body in Russia or for use in Russia, if those items are for military use or for military end-users. It also bans the sale of such goods and technology to specified legal persons in Russia and prohibits the provision of technical assistance and other related services as well as financing and financial assistance related to such goods and technology. In addition, it requires operators to obtain a prior authorisation for the sale, supply, transfer or export of certain technologies for the oil industry in Russia and prohibits the provision of associated services necessary for deep-water oil exploration and production, arctic oil exploration and production or shale oil projects in Russia, including its Exclusive Economic Zone and Continental Shelf. It also prohibits the provision of technical assistance related to the goods and technology listed in the Common Military List of the European Union or related to the provision, manufacture, maintenance and use of such goods. It also imposes restrictions on access to the capital market for certain Russian financial institutions.

(3)

On 21 February 2022, the President of the Russian Federation signed a decree recognising the ‘independence and sovereignty’ of the non-government controlled areas of Donetsk and Lugansk oblasts of Ukraine and ordered Russian armed forces into those areas.

(4)

In view of the gravity of the situation, on 23 February 2022 the Council adopted Decision (CFSP) 2022/264 amending Decision 2014/512/CFSP and imposing further restrictive measures prohibiting the financing of Russia, its government and its Central Bank.

(5)

Regulation (EU) No 833/2014 should therefore be amended accordingly,

HAS ADOPTED THIS REGULATION:

Article 1

Regulation (EU) 833/2014 is amended as follows:

(1)

in Article 1, point (f)(iii) is replaced by the following:

‘(iii)

any other securities giving the right to acquire or sell any such transferable securities or giving rise to a cash settlement determined by reference to transferable securities;’;

(2)

the following Article is inserted:

‘Article 5a

1.   It shall be prohibited to directly or indirectly purchase, sell, provide investment services for or assistance in the issuance of, or otherwise deal with transferable securities and money-market instruments issued after 9 March 2022 by:

(a)

Russia and its government; or

(b)

the Central Bank of Russia; or

(c)

a legal person, entity or body acting on behalf or at the direction of the entity referred to in point (b).

2.   It shall be prohibited to directly or indirectly make or be part of any arrangement to make any new loans or credit to any legal person, entity or body referred to in paragraph 1 after 23 February 2022.

The prohibition shall not apply to loans or credit that have a specific and documented objective to provide financing for non-prohibited imports or exports of goods and non-financial services between the Union and any third State, including the expenditure for goods and services from another third State that is necessary for executing the export or import contracts.

3.   The prohibition in paragraph 2 shall not apply to drawdown or disbursements made under a contract concluded before 23 February 2022 provided that the following conditions are met:

(a)

all the terms and conditions of such drawdown or disbursements:

(i)

were agreed before 23 February 2022; and

(ii)

have not been modified on or after that date; and

(b)

before 23 February 2022 a contractual maturity date has been fixed for the repayment in full of all funds made available and for the cancellation of all the commitments, rights and obligations under the contract.

The terms and conditions of drawdowns and disbursements referred to in point (a) include provisions concerning the length of the repayment period for each drawdown or disbursement, the interest rate applied or the interest rate calculation method, and the maximum amount.’;

(3)

in Article 11(1), point (a) is replaced by the following:

‘(a)

legal persons, entities or bodies referred to in point (b) or (c) of Article 5(1), in point (c) or (d) of Article 5(2), in point (a), (b) or (c) of Article 5a(1), or listed in Annex III, IV, V or VI;’;

(4)

Article 12 is replaced by the following:

‘Article 12

It shall be prohibited to participate, knowingly and intentionally, in activities the object or effect of which is to circumvent prohibitions in this Regulation, including by acting as a substitute for legal persons, entities or bodies referred to in Article 5 or 5a, or by acting to their benefit by using the exceptions in Article 5(3) or 5a(2).’.

Article 2

This Regulation shall enter into force on the date of its publication in the Official Journal of the European Union.

This Regulation shall be binding in its entirety and directly applicable in all Member States.

Done at Brussels, 23 February 2022 ,

For the Council

The President

J.-Y. LE DRIAN


(1)  OJ L 42 I, 23.2.2022, p. 95.

(2)  Council Regulation (EU) No 833/2014 of 31 July 2014 concerning restrictive measures in view of Russia's actions destabilising the situation in Ukraine (OJ L 229, 31.7.2014, p. 1).

(3)  Council Decision 2014/512/CFSP of 31 July 2014 concerning restrictive measures in view of Russia's actions destabilising the situation in Ukraine (OJ L 229, 31.7.2014, p. 13).


23.2.2022   

ET

Euroopa Liidu Teataja

LI 42/77


COUNCIL REGULATION (EU) 2022/263

of 23 February 2022

concerning restrictive measures in response to the recognition of the non-government controlled areas of the Donetsk and Luhansk oblasts of Ukraine and the ordering of Russian armed forces into those areas

THE COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION,

Having regard to the Treaty on the Functioning of the European Union, and in particular Article 215 thereof,

Having regard to Council Decision (CFSP) 2022/266 of 23 February 2022 concerning restrictive measures in response to the recognition of the non-government controlled areas of the Donetsk and Luhansk oblasts of Ukraine and the ordering of Russian armed forces into those areas (1),

Having regard to the joint proposal from the High Representative of the Union for Foreign Affairs and Security Policy and the European Commission,

Whereas:

(1)

On 23 February 2022, in response to the signing by the President of the Russian Federation of a decree recognising the ‘independence and sovereignty’ of the non-government controlled areas of the Donetsk and Luhansk oblasts of Ukraine and ordering Russian armed forces into those areas, the Council adopted Decision (CFSP) 2022/266.

(2)

Decision (CFSP) 2022/266 imposes restrictions on goods originating in the non-government controlled areas of the Donetsk and Luhansk oblasts of Ukraine and on the provision, directly or indirectly, of financing or financial assistance, as well as insurance and reinsurance, related to the import of such goods, with the exception of goods having been granted a certificate of origin by the Government of Ukraine.

(3)

In addition, Decision (CFSP) 2022/266 restricts trade in goods and technology for use in certain sectors in the non-government controlled areas of the Donetsk and Luhansk oblasts of Ukraine, and prohibits services in the sectors of transport, telecommunications, energy or the prospecting, exploration and production of oil, gas and mineral resources, as well as services related to tourism activities in the non-government controlled areas of the Donetsk and Luhansk oblasts of Ukraine.

(4)

In order to ensure uniform conditions for the implementation of this Regulation, implementing powers should be conferred on the Commission.

(5)

Member States and the Commission should inform each other of the measures taken pursuant to this Regulation and of other relevant information at their disposal in connection with this Regulation.

(6)

Member States should lay down rules on penalties applicable to infringements of the provisions of this Regulation and make sure that they are implemented. Such penalties should be effective, proportionate and dissuasive.

(7)

These measures fall within the scope of the Treaty and, therefore, in particular with a view to ensuring their uniform application in all Member States, regulatory action at the level of the Union is necessary in order to implement them.

(8)

In order to ensure that the measures provided for in this Regulation are effective, it should enter into force on the day following that of its publication,

HAS ADOPTED THIS REGULATION:

Article 1

For the purposes of this Regulation, the following definitions apply:

(a)

‘brokering services’ means:

(i)

the negotiation or arrangement of transactions for the purchase, sale or supply of goods and technology or of financial and technical services, including from a third country to any other third country; or

(ii)

the selling or buying of goods and technology or of financial and technical services, including where they are located in third countries for their transfer to another third country;

(b)

‘claim’ means any claim, whether or not asserted by legal proceedings, made before or after 24 February 2022, under or in connection with a contract or transaction, and includes in particular:

(i)

a claim for performance of any obligation arising under or in connection with a contract or transaction;

(ii)

a claim for extension or payment of a bond, financial guarantee or indemnity of whatever form;

(iii)

a claim for compensation in respect of a contract or transaction;

(iv)

a counterclaim;

(v)

a claim for the recognition or enforcement, including by the procedure of exequatur, of a judgment, an arbitration award or an equivalent decision, wherever made or given;

(c)

‘contract or transaction’ means any transaction of whatever form, whatever the applicable law, and whether comprising one or more contracts or similar obligations made between the same or different parties; for this purpose ‘contract’ includes a bond, guarantee or indemnity, particularly a financial guarantee or financial indemnity, and credit, whether legally independent or not, as well as any related provision arising under, or in connection with, the transaction;

(d)

‘specified territories’ means the non-government controlled areas of the Donetsk and Luhansk oblasts of Ukraine;

(e)

‘entity in the specified territories’ means any entity having its registered office, central administration or principal place of business in the specified territories, its subsidiaries or affiliates under its control in the specified territories, as well as branches and other entities operating in the specified territories;

(f)

‘goods originating in the specified territories’ means goods which are wholly obtained in the specified territories or which have undergone their last substantial transformation there, in accordance, mutatis mutandis, with Article 60 of Regulation (EU) No 952/2013 of the European Parliament and of the Council of 9 October 2013 laying down the Union Customs Code (2);

(g)

‘investment services’ means the following services and activities:

(i)

reception and transmission of orders in relation to one or more financial instruments,

(ii)

execution of orders on behalf of clients,

(iii)

dealing on own account,

(iv)

portfolio management,

(v)

investment advice,

(vi)

underwriting of financial instruments and/or placing of financial instruments on a firm commitment basis,

(vii)

placing of financial instruments without a firm commitment basis,

(h)

‘technical assistance’ means any technical support related to repairs, development, manufacture, assembly, testing, maintenance or any other technical service, and may take forms such as instruction, advice, training, transmission of working knowledge or skills or consulting services; technical assistance includes verbal forms of assistance;

(i)

‘territory of the Union’ means the territories of the Member States to which the Treaty is applicable, under the conditions laid down in the Treaty, including their airspace;

(j)

‘competent authorities’ means the competent authorities of the Member States as identified on the websites listed in Annex I.

Article 2

1.   It shall be prohibited:

(a)

to import into the European Union goods originating in the specified territories;

(b)

to provide, directly or indirectly, financing or financial assistance as well as insurance and reinsurance related to the import of the goods referred to in point (a).

2.   The prohibitions in paragraph 1 shall not apply in respect of:

(a)

the execution until 24 May 2022 of trade contracts concluded before 23 February 2022, or of ancillary contracts necessary for the execution of such contracts, provided that the natural or legal person, entity or body seeking to perform the contract has notified, at least 10 working days in advance, the activity or transaction to the competent authority of the Member State in which they are established;

(b)

goods originating in the specified territories which have been made available to the Ukrainian authorities for examination, for which compliance with the conditions conferring entitlement to preferential origin has been verified and for which a certificate of origin has been issued in accordance with the EU-Ukraine Association Agreement.

Article 3

1.   It shall be prohibited to:

(a)

acquire any new, or extend any existing participation in ownership of, real estate located in the specified territories;

(b)

acquire any new, or extend any existing participation in ownership or control of, entities in the specified territories, including the acquisition in full of such an entity or the acquisition of shares therein, and other securities of a participating nature of such an entity;

(c)

grant or be part of any arrangement to grant any loan or credit or otherwise provide financing, including equity capital, to an entity in the specified territories, or for the documented purpose of financing such an entity;

(d)

create any joint venture in the specified territories or with an entity in the specified territories;

(e)

provide investment services directly related to the activities referred to in points (a) to (d).

2.   The prohibitions and restrictions set out in this Article shall not apply to the conduct of legitimate business with entities outside the specified territories, provided the related investments are not destined to entities in the specified territories.

3.   The prohibitions in paragraph 1 shall be without prejudice to the execution of an obligation arising from a contract concluded before 23 February 2022, or from ancillary contracts necessary for the execution of such a contract, provided that the competent authority has been informed at least five working days in advance.

Article 4

1.   It shall be prohibited to sell, supply, transfer or export goods and technology listed in Annex II:

(a)

to any natural or legal person, entity or body in the specified territories, or

(b)

for use in the specified territories.

Annex II shall include certain goods and technologies suited for use in the following key sectors:

(i)

transport;

(ii)

telecommunications;

(iii)

energy;

(iv)

the prospecting, exploration and production of oil, gas and mineral resources.

2.   It shall be prohibited to:

(a)

provide, directly or indirectly, technical assistance or brokering services related to the goods and technology listed in Annex II, or related to the provision, manufacture, maintenance and use of such items to any natural or legal person, entity or body in the specified territories or for use in the specified territories;

(b)

provide, directly or indirectly, financing or financial assistance related to the goods and technology listed in Annex II to any natural or legal person, entity or body in the specified territories or for use in the specified territories.

3.   The prohibitions in paragraphs 1 and 2 shall be without prejudice to the execution until 24 August 2022 of an obligation arising from a contract concluded before 23 February 2022, or from ancillary contracts necessary for the execution of such contracts, provided that the competent authority has been informed at least five working days in advance.

Article 5

1.   It shall be prohibited to provide technical assistance, or brokering, construction or engineering services directly relating to infrastructure in the specified territories in the sectors referred to in Article 4(1) as defined on the basis of Annex II, independently of the origin of the goods and technology.

2.   The prohibition in paragraph 1 shall be without prejudice to the execution until 24 August 2022 of an obligation arising from a contract concluded before 23 February 2022, or from ancillary contracts necessary for the execution of such a contract.

3.   It shall be prohibited to participate, knowingly and intentionally, in activities the object or effect of which is to circumvent the prohibitions referred to in paragraphs 1 and 2.

Article 6

1.   It shall be prohibited to provide services directly related to tourism activities in the specified territories.

2.   The prohibition in paragraph 1 shall be without prejudice to the execution until 24 August 2022 of an obligation arising from a contract or an ancillary contract concluded before 23 February 2022, or from ancillary contracts necessary for the execution of such contracts, provided that the competent authority has been informed at least five working days in advance.

Article 7

1.   The competent authorities may grant, under such terms and conditions as they deem appropriate, an authorisation in relation to the activities referred to in Articles 3(1) and 4(2), and to the goods and technology referred to in Article 4(1), provided that they are:

(a)

necessary for official purposes of consular missions or international organisations enjoying immunities in accordance with international law located in the specified territories;

(b)

related to projects exclusively in support of hospitals or other public health institutions providing medical services or civilian education establishments located in the specified territories; or

(c)

appliances or equipment for medical use.

2.   The competent authorities may also grant, under such terms and conditions as they deem appropriate, an authorisation in relation to the activities referred to in Article 3(1), provided that the transaction is for the purpose of maintenance in order to ensure the safety of existing infrastructure.

3.   The competent authorities may also grant, under such terms and conditions as they deem appropriate, an authorisation in relation to the activities referred to in Articles 3(1) and 4(2), and to the goods and technology referred to in Article 4(1) and to the services referred to in Article 5, where the sale, supply, transfer or export of the items or the carrying out of those activities is necessary for the urgent prevention or mitigation of an event likely to have a serious and significant impact on human health and safety, including the safety of existing infrastructure, or the environment. In duly justified cases of emergency, the sale, supply, transfer or export may proceed without prior authorisation, provided that the exporter notifies the competent authority within five working days after the sale, supply, transfer or export has taken place, providing detail about the relevant justification for the sale, supply, transfer or export without prior authorisation.

The Commission and the Member States shall inform each other of the measures taken under this paragraph and share any other relevant information at their disposal.

Article 8

It shall be prohibited to participate, knowingly and intentionally, including indirectly, in activities the object or effect of which is to circumvent the prohibitions laid down in this Regulation.

Article 9

Actions by natural or legal persons, entities or bodies shall not give rise to any liability of any kind on their part if they did not know, and had no reasonable cause to suspect, that their actions would infringe the measures set out in this Regulation.

Article 10

1.   No claims in connection with any contract or transaction the performance of which has been affected, directly or indirectly, in whole or in part, by the measures imposed under this Regulation, including claims for indemnity or any other claim of this type, such as a claim for compensation or a claim under a guarantee, particularly a claim for extension or payment of a bond, guarantee or indemnity, particularly a financial guarantee or financial indemnity, of whatever form, shall be satisfied, if they are made by:

(a)

designated natural or legal persons, entities or bodies listed in Annex I to Council Regulation (EU) No 269/2014 (3);

(b)

any natural or legal person, entity or body acting through or on behalf of one of the persons, entities or bodies referred to in point (a);

(c)

any natural or legal person, entity or body which has been found by an arbitral, judicial or administrative decision to have infringed the prohibitions set out in this Regulation;

(d)

any natural or legal person, entity or body, if the claim relates to goods the import of which is prohibited under Article 2(1).

2.   In any proceedings for the enforcement of a claim, the onus of proving that satisfying the claim is not prohibited by paragraph 1 shall be on the natural or legal person, entity or body seeking the enforcement of that claim.

3.   This Article is without prejudice to the right of natural or legal persons, entities or bodies referred to in paragraph 1 to judicial review of the legality of the non-performance of contractual obligations in accordance with this Regulation.

Article 11

1.   The Commission and the Member States shall inform each other of the measures taken under this Regulation and share any other relevant information at their disposal in connection with this Regulation, in particular information in respect of violation and enforcement problems and judgments handed down by national courts.

2.   The Member States shall immediately inform each other and the Commission of any other relevant information at their disposal which might affect the effective implementation of this Regulation.

Article 12

The Commission shall be empowered to amend Annex I on the basis of information supplied by Member States.

Article 13

1.   Member States shall lay down the rules on penalties applicable to infringements of the provisions of this Regulation and shall take all measures necessary to ensure that they are implemented. The penalties provided for must be effective, proportionate and dissuasive.

2.   Member States shall notify the rules referred to in paragraph 1 to the Commission without delay after the entry into force of this Regulation and shall notify it of any subsequent amendment.

Article 14

1.   Member States shall designate the competent authorities referred to in this Regulation and identify them on the websites listed in Annex I. Member States shall notify the Commission of any changes in the addresses of their websites listed in Annex I.

2.   Member States shall notify the Commission of their competent authorities, including the contact details of those competent authorities, without delay after the entry into force of this Regulation, and shall notify it of any subsequent amendment.

3.   Where this Regulation sets out a requirement to notify, inform or otherwise communicate with the Commission, the address and other contact details to be used for such communication shall be those indicated in Annex I.

Article 15

This Regulation shall apply:

(a)

within the territory of the Union, including its airspace;

(b)

on board any aircraft or any vessel under the jurisdiction of a Member State;

(c)

to any person inside or outside the territory of the Union who is a national of a Member State;

(d)

to any legal person, entity or body, inside or outside the territory of the Union, which is incorporated or constituted under the law of a Member State;

(e)

to any legal person, entity or body in respect of any business done in whole or in part within the Union.

Article 16

This Regulation shall enter into force on the day following that of its publication in the Official Journal of the European Union.

This Regulation shall be binding in its entirety and directly applicable in all Member States.

Done at Brussel, 23 February 2022,

For the Council

The President

J.-Y. LE DRIAN


(1)  OJ L 42 I, 23.2.2022, p. 109.

(2)  OJ L 269 10.10.2013, p. 1.

(3)  Council Regulation (EU) No 269/2014 of 17 March 2014 concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine (OJ L 78 17.3.2014, p. 6).


ANNEX I

Websites for information on the competent authorities of the Member States and the address for notification to the European Commission

BELGIUM

https://diplomatie.belgium.be/en/policy/policy_areas/peace_and_security/sanctions

BULGARIA

https://www.mfa.bg/en/EU-sanctions

CZECHIA

www.financnianalytickyurad.cz/mezinarodni-sankce.html

DENMARK

http://um.dk/da/Udenrigspolitik/folkeretten/sanktioner/

GERMANY

https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Artikel/Aussenwirtschaft/embargos-aussenwirtschaftsrecht.html

ESTONIA

https://vm.ee/et/rahvusvahelised-sanktsioonid

IRELAND

https://www.dfa.ie/our-role-policies/ireland-in-the-eu/eu-restrictive-measures/

GREECE

http://www.mfa.gr/en/foreign-policy/global-issues/international-sanctions.html

SPAIN

http://www.exteriores.gob.es/Portal/en/PoliticaExteriorCooperacion/GlobalizacionOportunidadesRiesgos/Paginas/SancionesInternacionales.aspx

FRANCE

http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/autorites-sanctions/

CROATIA

https://mvep.gov.hr/vanjska-politika/medjunarodne-mjere-ogranicavanja/22955

ITALY

https://www.esteri.it/it/politica-estera-e-cooperazione-allo-sviluppo/politica_europea/misure_deroghe/

CYPRUS

https://mfa.gov.cy/themes/

LATVIA

http://www.mfa.gov.lv/en/security/4539

LITHUANIA

http://www.urm.lt/sanctions

LUXEMBOURG

https://maee.gouvernement.lu/fr/directions-du-ministere/affaires-europeennes/organisations-economiques-int/mesures-restrictives.html

HUNGARY

https://kormany.hu/kulgazdasagi-es-kulugyminiszterium/ensz-eu-szankcios-tajekoztato

MALTA

https://foreignandeu.gov.mt/en/Government/SMB/Pages/SMB-Home.aspx

NETHERLANDS

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/internationale-sancties

AUSTRIA

https://www.bmeia.gv.at/themen/aussenpolitik/europa/eu-sanktionen-nationale-behoerden/

POLAND

https://www.gov.pl/web/dyplomacja/sankcje-miedzynarodowe

https://www.gov.pl/web/diplomacy/international-sanctions

PORTUGAL

http://www.portugal.gov.pt/pt/ministerios/mne/quero-saber-mais/sobre-o-ministerio/medidas-restritivas/medidas-restritivas.aspx

ROMANIA

http://www.mae.ro/node/1548

SLOVENIA

http://www.mzz.gov.si/si/omejevalni_ukrepi

SLOVAKIA

https://www.mzv.sk/europske_zalezitosti/europske_politiky-sankcie_eu

FINLAND

https://um.fi/pakotteet

SWEDEN

https://www.regeringen.se/sanktioner

Address for notifications to the European Commission:

European Commission

Directorate-General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union (DG FISMA)

Rue de Spa 2

B-1049 Brussels, Belgium

E-mail: relex-sanctions@ec.europa.eu


ANNEX II

List of goods and technology referred to in Article 4

Chapter/CN code

Product description

Chapter 25

SALT; SULPHUR; EARTHS AND STONE; PLASTERING MATERIALS, LIME AND CEMENT

Chapter 26

ORES, SLAG AND ASH

Chapter 27

MINERAL FUELS, MINERAL OILS AND PRODUCTS OF THEIR DISTILLATION; BITUMINOUS SUBSTANCES; MINERAL WAXES

Chapter 28

INORGANIC CHEMICALS; ORGANIC OR INORGANIC COMPOUNDS OF PRECIOUS METALS, OF RARE-EARTH METALS, OF RADIOACTIVE ELEMENTS OR OF ISOTOPES

Chapter 29

ORGANIC CHEMICALS

3824

Prepared binders for foundry moulds or cores; chemical products and preparations of the chemical or allied industries (including those consisting of mixtures of natural products), not elsewhere specified or included

3826 00

Biodiesel and mixtures thereof, not containing or containing less than 70 % by weight of petroleum oils or oils obtained from bituminous minerals

Chapter 72

Iron and steel

Chapter 73

Articles of iron or steel

Chapter 74

Copper and articles thereof

Chapter 75

Nickel and articles thereof

Chapter 76

Aluminium and articles thereof

Chapter 78

Lead and articles thereof

Chapter 79

Zinc and articles thereof

Chapter 80

Tin and articles thereof

Chapter 81

Other base metals; cermets; articles thereof

8207 13 00

ROCK-DRILLING OR EARTH-BORING TOOLS, INTERCHANGEABLE, WITH WORKING PARTS OF SINTERED METAL CARBIDES OR CERMETS

8207 19 10

ROCK-DRILLING OR EARTH-BORING TOOLS, INTERCHANGEABLE, WITH WORKING PARTS OF DIAMOND OR AGGLOMERATED DIAMOND

8401

Nuclear reactors; fuel elements (cartridges), non-irradiated, for nuclear reactors; machinery and apparatus for isotopic separation:

8402

Steam or other vapour generating boilers (other than central heating hot water boilers capable also of producing low pressure steam); superheated water boilers:

8403

Central heating boilers other than those of heading 8402

8404

Auxiliary plant for use with boilers of heading 8402 or 8403 (for example, economisers, superheaters, soot removers, gas recoverers); condensers for steam or other vapour power units

8405

Producer gas or water gas generators, with or without their purifiers; acetylene gas generators and similar water process gas generators, with or without their purifiers

8406

Steam turbines and other vapour turbines:

8407

Spark-ignition reciprocating or rotary internal combustion piston engines

8408

Compression-ignition internal combustion piston engines (diesel or semidiesel engines):

8409

Parts suitable for use solely or principally with the engines of heading 8407 or 8408

8410

Hydraulic turbines, water wheels, and regulators therefor

8411

Turbojets, turbopropellers and other gas turbines

8412

Other engines and motors

8413

Pumps for liquids, whether or not fitted with a measuring device; liquid elevators

8414

Air or vacuum pumps, air or other gas compressors and fans; ventilating or recycling hoods incorporating a fan, whether or not fitted with filters

8415

Air-conditioning machines, comprising a motor-driven fan and elements for changing the temperature and humidity, including those machines in which the humidity cannot be separately regulated

8416

Furnace burners for liquid fuel, for pulverised solid fuel or for gas; mechanical stokers, including their mechanical grates, mechanical ash dischargers and similar appliances

8417

Industrial or laboratory furnaces and ovens, including incinerators, nonelectric

8418

Refrigerators, freezers and other refrigerating or freezing equipment, electric or other; heat pumps other than air-conditioning machines of heading 8415

8420

Calendering or other rolling machines, other than for metals or glass, and cylinders therefor

8421

Centrifuges, including centrifugal dryers; filtering or purifying machinery and apparatus, for liquids or gases

8422

Dishwashing machines; machinery for cleaning or drying bottles or other containers; machinery for filling, closing, sealing or labelling bottles, cans, boxes, bags or other containers; machinery for capsuling bottles, jars, tubes and similar containers; other packing or wrapping machinery (including heat-shrink wrapping machinery); machinery for aerating beverages

8423

Weighing machinery (excluding balances of a sensitivity of 5 cg or better), including weight-operated counting or checking machines; weighing machine weights of all kinds

8424

Mechanical appliances (whether or not hand-operated) for projecting, dispersing or spraying liquids or powders; fire extinguishers, whether or not charged; spray guns and similar appliances; steam or sandblasting machines and similar jet projecting machines

8425

Pulley tackle and hoists other than skip hoists; winches and capstans; jacks

8426

Ships' derricks; cranes, including cable cranes; mobile lifting frames, straddle carriers and works trucks fitted with a crane

8427

Fork-lift trucks; other works trucks fitted with lifting or handling equipment

8428

Other lifting, handling, loading or unloading machinery (for example, lifts, escalators, conveyors, teleferics

8429

Self-propelled bulldozers, angledozers, graders, levellers, scrapers, mechanical shovels, excavators, shovel loaders, tamping machines and roadrollers

8430

Other moving, grading, levelling, scraping, excavating, tamping, compacting, extracting or boring machinery, for earth, minerals or ores; piledrivers and pile extractors; snowploughs and snowblowers

8431

Parts suitable for use solely or principally with the machinery of headings 8425 to 8430

8432

Agricultural, horticultural or forestry machinery for soil preparation or cultivation; lawn or sports-ground rollers

8435

Presses, crushers and similar machinery used in the manufacture of wine, cider, fruit juices or similar beverages

8436

Other agricultural, horticultural, forestry, poultry-keeping or bee-keeping machinery, including germination plant fitted with mechanical or thermal equipment; poultry incubators and brooders

8437

Machines for cleaning, sorting or grading seed, grain or dried leguminous vegetables; machinery used in the milling industry or for the working of cereals or dried leguminous vegetables, other than farm-type machinery

8439

Machinery for making pulp of fibrous cellulosic material or for making or finishing paper or paperboard

8440

Bookbinding machinery, including book-sewing machines

8441

Other machinery for making up paper pulp, paper or paperboard, including cutting machines of all kinds

8442

Machinery, apparatus and equipment (other than the machine tools of headings 8456 to 8465 ) for preparing or making plates, cylinders or other printing components; plates, cylinders and other printing components; plates, cylinders and lithographic stones, prepared for printing purposes (for example, planed, grained or polished)

8443

Printing machinery used for printing by means of plates, cylinders and other printing components of heading 8442 ; other printers, copying machines and facsimile machines, whether or not combined; parts and accessories thereof

8444 00

Machines for extruding, drawing, texturing or cutting man-made textile materials:

8445

Machines for preparing textile fibres; spinning, doubling or twisting machines and other machinery for producing textile yarns; textile reeling or winding (including weft-winding) machines and machines for preparing textile yarns for use on the machines of heading 8446 or 8447

8447

Knitting machines, stitch-bonding machines and machines for making gimped yarn, tulle, lace, embroidery, trimmings, braid or net and machines for tufting

8448

Auxiliary machinery for use with machines of heading 8444 , 8445 , 8446 or 8447 (for example, dobbies, jacquards, automatic stop motions, shuttle changing mechanisms); parts and accessories suitable for use solely or principally with the machines of this heading or of heading 8444 , 8445 , 8446 or 8447 (for example, spindles and spindle flyers, card clothing, combs, extruding nipples, shuttles, healds and heald-frames, hosiery needles)

8449 00 00

Machinery for the manufacture or finishing of felt or nonwovens in the piece or in shapes, including machinery for making felt hats; blocks for making hats

8450

Household or laundry-type washing machines, including machines which both wash and dry:

8452

Sewing machines, other than book-sewing machines of heading 8440 ; furniture, bases and covers specially designed for sewing machines; sewing machine needles

8453

Machinery for preparing, tanning or working hides, skins or leather or for making or repairing footwear or other articles of hides, skins or leather, other than sewing machines

8454

Converters, ladles, ingot moulds and casting machines, of a kind used in metallurgy or in metal foundries

8455

Metal-rolling mills and rolls therefor

8456

Machine tools for working any material by removal of material, by laser or other light or photon beam, ultrasonic, electrodischarge, electrochemical, electron beam, ionic-beam or plasma arc processes; water-jet cutting machines

8457

Machining centres, unit construction machines (single station) and multi- station transfer machines, for working metal

8458

Lathes (including turning centres) for removing metal

8459

Machine tools (including way-type unit head machines) for drilling, boring, milling, threading or tapping by removing metal, other than lathes (including turning centres) of heading 8458

8460

Machine tools for deburring, sharpening, grinding, honing, lapping, polishing or otherwise finishing metal or cermets by means of grinding stones, abrasives or polishing products, other than gear cutting, gear grinding or gear finishing machines of heading 8461

8461

Machine tools for planing, shaping, slotting, broaching, gear cutting, gear grinding or gear finishing, sawing, cutting-off and other machine tools working by removing metal or cermets, not elsewhere specified or included

8462

Machine tools (including presses) for working metal by forging, hammering or die-stamping; machine tools (including presses) for working metal by bending, folding, straightening, flattening, shearing, punching or notching; presses for working metal or metal carbides, not specified above

8463

Other machine tools for working metal or cermets, without removing material

8464

Machine tools for working stone, ceramics, concrete, asbestos-cement or like mineral materials or for cold working glass

8465

Machine tools (including machines for nailing, stapling, glueing or otherwise assembling) for working wood, cork, bone, hard rubber, hard plastics or similar hard materials

8466

Parts and accessories suitable for use solely or principally with the machines of headings 8456 to 8465 , including work or tool holders, self-opening dieheads, dividing heads and other special attachments for machine tools; tool holders for any type of tool for working in the hand

8467

Tools for working in the hand, pneumatic, hydraulic or with self-contained electric or non-electric motor

8468

Machinery and apparatus for soldering, brazing or welding, whether or not capable of cutting, other than those of heading 8515 ; gas-operated surface tempering machines and appliances

8469 00

Typewriters other than printers of heading 8443 ; word-processing machines

8470

Calculating machines and pocket-size data-recording, reproducing and displaying machines with calculating functions; accounting machines, postage-franking machines, ticket-issuing machines and similar machines, incorporating a calculating device; cash registers

8471

Automatic data-processing machines and units thereof; magnetic or optical readers, machines for transcribing data onto data media in coded form and machines for processing such data, not elsewhere specified or included

8472

Other office machines (for example, hectograph or stencil duplicating machines, addressing machines, automatic banknote dispensers, coinsorting machines, coin-counting or -wrapping machines, pencil-sharpening machines, perforating or stapling machines)

8473

Parts and accessories (other than covers, carrying cases and the like) suitable for use solely or principally with machines of headings 8469 to 8472

8474

Machinery for sorting, screening, separating, washing, crushing, grinding, mixing or kneading earth, stone, ores or other mineral substances, in solid (including powder or paste) form; machinery for agglomerating, shaping or moulding solid mineral fuels, ceramic paste, unhardened cements, plastering materials or other mineral products in powder or paste form; machines for forming foundry moulds of sand

8475

Machines for assembling electric or electronic lamps, tubes or valves or flashbulbs, in glass envelopes; machines for manufacturing or hot working glass or glassware

8476

Automatic goods-vending machines (for example, postage stamp, cigarette, food or beverage machines), including money-changing machines

8477

Machinery for working rubber or plastics or for the manufacture of products from these materials, not specified or included elsewhere in this chapter

8478

Machinery for preparing or making up tobacco, not specified or included elsewhere in this chapter

8479

Machines and mechanical appliances having individual functions, not specified or included elsewhere in this chapter

8480

Moulding boxes for metal foundry; mould bases; moulding patterns; moulds for metal (other than ingot moulds), metal carbides, glass, mineral materials, rubber or plastics

8481

Taps, cocks, valves and similar appliances for pipes, boiler shells, tanks, vats or the like, including pressure-reducing valves and thermostatically controlled valves

8482

Ball or roller bearings

8483

Transmission shafts (including cam shafts and crank shafts) and cranks; bearing housings and plain shaft bearings; gears and gearing; ball or roller screws; gear boxes and other speed changers, including torque converters; flywheels and pulleys, including pulley blocks; clutches and shaft couplings (including universal joints)

8484

Gaskets and similar joints of metal sheeting combined with other material or of two or more layers of metal; sets or assortments of gaskets and similar joints, dissimilar in composition, put up in pouches, envelopes or similar packings; mechanical seals

8486

Machines and apparatus of a kind used solely or principally for the manufacture of semiconductor boules or wafers, semiconductor devices, electronic integrated circuits or flat panel displays; machines and apparatus specified in note 9(C) to this chapter; parts and accessories

8487

Machinery parts, not containing electrical connectors, insulators, coils, contacts or other electrical features, not specified or included elsewhere in this chapter

8501

Electric motors and generators (excluding generating sets)

8502

Electric generating sets and rotary converters

8503

Parts suitable for use solely or principally with electric motors and generators, electric generating sets or rotary converters not specified elsewhere

8504

Electrical transformers, static converters (for example, rectifiers) and inductors; parts thereof

8505

Electromagnets (other than for medical use); permanent magnets and articles intended to become permanent magnets after magnetisation; electromagnetic or permanent magnet chucks, clamps and similar holding devices; electromagnetic couplings, clutches and brakes; electromagnetic lifting heads; parts thereof

8507

Electric accumulators, incl. separators therefor, whether or not square or rectangular; parts thereof (excl. spent and those of unhardened rubber or textiles)

8511

Electrical ignition or starting equipment of a kind used for spark-ignition or compression-ignition internal combustion engines (for example, ignition magnetos, magneto-dynamos, ignition coils, sparking plugs and glow plugs, starter motors); generators (for example, dynamos, alternators) and cut-outs of a kind used in conjunction with such engines; parts thereof

8514

Industrial or laboratory electric furnaces and ovens (including those functioning by induction or dielectric loss); other industrial or laboratory equipment for the heat treatment of materials by induction or dielectric loss; parts thereof

8515

Electric (including electrically heated gas), laser or other light or photon beam, ultrasonic, magnetic pulse or plasma arc soldering, brazing or welding machines and apparatus, whether or not capable of cutting; electric machines and apparatus for hot spraying of metals, metal carbides or cermets; parts thereof (excl. guns for spraying hot materials)

8525

Transmission apparatus for radio-broadcasting or television, whether or not incorporating reception apparatus or sound recording or reproducing apparatus; television cameras, digital cameras and video camera recorders

8526

Radar apparatus, radio navigational aid apparatus and radio remote control apparatus

8527

Reception apparatus for radio-broadcasting, whether or not combined, in the same housing, with sound recording or reproducing apparatus or a clock

8528

Monitors and projectors, not incorporating television reception apparatus; reception apparatus for television, whether or not incorporating radio- broadcast receivers or sound or video recording or reproducing apparatus

8529

Parts suitable for use solely or principally with the apparatus of headings 8525 to 8528

8530

Electrical signalling, safety or traffic control equipment for railways, tramways, roads, inland waterways, parking facilities, port installations or airfields; parts thereof (other than mechanical or electromechanical equipment of heading 8608 )

8531

Electric sound or visual signalling apparatus; parts thereof (for example, bells, sirens, indicator panels, burglar or fire alarms) (excl. those for cycles, motor vehicles and traffic signalling)

8532

Electrical capacitators, fixed, variable or adjustable (pre-set); parts thereof

8533

Electrical resistors (including rheostats and potentiometers), other than heating resistors; parts thereof

8534

Printed circuits

8535

Electrical apparatus for switching or protecting electrical circuits, or for making connections to or in electrical circuits (for example, switches, fuses, lightning arresters, voltage limiters, surge suppressors, plugs and other connectors, junction boxes), for a voltage exceeding 1 000 V (excl. control desks, cabinets, panels, etc. of heading 8537 )

8536

Electrical apparatus for switching or protecting electrical circuits, or for making connections to or in electrical circuits (for example, switches, relays, fuses, surge suppressors, plugs, sockets, lamp holders, junction boxes), for a voltage not exceeding 1 000 V (excl. control desks, cabinets, panels, etc. of heading 8537 )

8537

Boards, panels, consoles, desks, cabinets and other bases, equipped with two or more apparatus of headings 8535 or 8536 , for electric control or the distribution of electricity, including those incorporating instruments or apparatus of Chapter 90, and numerical control cabinets (excl. switching apparatus for line telephony or line telegraphy or videophones)

8538

Parts suitable for use solely or principally with the apparatus of headings 8535 , 8536 or 8537 not specified elsewhere

8539

Electric filament or discharge lamps, including sealed beam lamp units and ultraviolet or infra-red lamps; arc lamps; parts thereof

8540

Thermionic, cold cathode or photocathode valves and tubes (for example, vacuum or vapour or gas filled valves and tubes, mercury arc rectifying valves and tubes, cathode ray tubes, television camera tubes); parts thereof

8541

Diodes, transistors and similar semiconductor devices; photosensitive semiconductor devices, incl. photovoltaic cells whether or not assembled in modules or made up into panels (excl. photovoltaic generators); light emitting diodes, mounted piezoelectric crystals; parts thereof

8542

Electronic integrated circuits; parts thereof

8543

Electrical machines and apparatus, having individual functions, not specified elsewhere in Chapter 85; parts thereof

8544

Insulated (incl. enamelled or anodised) wire, cable (incl. coaxial cable) and other insulated electric conductors, whether or not fitted with connectors; optical fibre cables, made up of individually sheathed fibres, whether or not assembled with electric conductors or fitted with connectors

8545

Carbon electrodes, carbon brushes, lamp carbons, battery carbons and other articles of graphite or other carbon, with or without metal, of a kind used for electrical purposes

8546

Electrical insulators of any material (excl. insulating fittings)

8547

Insulating fittings for electrical machines, appliances or equipment, being fittings wholly of insulating material apart from any minor components of metal (for example, threaded sockets) incorporated during moulding solely for purposes of assembly, other than insulators of heading 8546 ; electrical conduit tubing and joints therefor, of base metal lined with insulating material

8548

Waste and scrap of primary cells, primary batteries and electric accumulators; spent primary cells, spent primary batteries and spent electric accumulators; electrical parts of machinery or apparatus, not specified elsewhere in Chapter 85

 

Confidential products under Chapter 85; goods under Chapter 85 transported by post or by parcel post (extra)/reconstituted code for statistical distribution

Chapter 86

Railway or tramway locomotives, rolling stock and parts thereof; railway or tramway track fixtures and fittings and parts thereof; mechanical (including electromechanical) traffic signalling equipment of all kinds

8701

Tractors (other than tractors of heading 8709 )

8702

Motor vehicles for the transport of ten or more persons, including the driver

8704

Motor vehicles for the transport of goods

8705

Special purpose motor vehicles, other than those principally designed for the transport of persons or goods (for example, breakdown lorries, crane lorries, fire fighting vehicles, concrete-mixer lorries, road sweeper lorries, spraying lorries, mobile workshops, mobile radiological units)

8706 00

Chassis fitted with engines, for the motor vehicles of headings 8701 to 8705

8709

Works trucks, self-propelled, not fitted with lifting or handling equipment, of the type used in factories, warehouses, dock areas or airports for short distance transport of goods; tractors of the type used on railway station platforms; parts of the foregoing vehicles

8710 00 00

Tanks and other armoured fighting vehicles, motorised, whether or not fitted with weapons, and parts of such vehicles

8716

Trailers and semi-trailers; other vehicles, not mechanically propelled; parts thereof

Chapter 88

Aircraft, spacecraft, and parts thereof

Chapter 89

Ships, boats and floating structures

Chapter 98

Complete industrial plant

7106

Silver (including silver plated with gold or platinum), unwrought or in semi-manufactured forms, or in powder form

7107

Base metals clad with silver, not further worked than semi-manufactured

7108

Gold (including gold plated with platinum), unwrought or in semi- manufactured forms, or in powder form

7109

Base metals or silver, clad with gold, not further worked than semi- manufactured

7110

Platinum, unwrought or in semi-manufactured forms, or in powder form

7111

Base metals, silver or gold, clad with platinum, not further worked than semi-manufactured

7112

Waste and scrap of precious metal or of metal clad with precious metal; other waste and scrap containing precious metal or precious-metal compounds, of a kind used principally for the recovery of precious metal

9013

Liquid crystal devices not constituting articles provided for more specifically in other headings; lasers, other than laser diodes; other optical appliances and instruments, not specified or included elsewhere in this chapter

9014

Direction finding compasses; other navigational instruments and appliances

9015

Surveying (including photogrammetrical surveying), hydrographic, oceanographic, hydrological, meteorological or geophysical instruments and appliances, excluding compasses; rangefinders

9025

Hydrometers and similar floating instruments, thermometers, pyrometers, barometers, hygrometers and psychrometers, recording or not, and any combination of these instruments

9026

Instruments and apparatus for measuring or checking the flow, level, pressure or other variables of liquids or gases (for example, flow meters, level gauges, manometers, heat meters), excluding instruments and apparatus of heading 9014 , 9015 , 9028 or 9032

9027

Instruments and apparatus for physical or chemical analysis (for example, polarimeters, refractometers, spectrometers, gas or smoke analysis apparatus); instruments and apparatus for measuring or checking viscosity, porosity, expansion, surface tension or the like; instruments and apparatus for measuring or checking quantities of heat, sound or light (including exposure meters); microtomes

9028

Gas, liquid or electricity supply or production meters, including calibrating meters therefor

9029

Revolution counters, production counters, taximeters, milometers, pedometers and the like; speed indicators and tachometers, other than those of heading 9014 or 9015 ; stroboscopes

9030

Oscilloscopes, spectrum analysers and other instruments and apparatus for measuring or checking electrical quantities, excluding meters of heading 9028 ; instruments and apparatus for measuring or detecting alpha, beta, gamma, X-ray, cosmic or other ionising radiation

9031

Measuring or checking instruments, appliances and machines, not specified or included elsewhere in this chapter; profile projectors:

9032

Automatic regulating or controlling instruments and apparatus

9033

Parts and accessories (not specified or included elsewhere in this chapter) for machines, appliances, instruments or apparatus of Chapter 90


OTSUSED

23.2.2022   

ET

Euroopa Liidu Teataja

LI 42/95


NÕUKOGU OTSUS (ÜVJP) 2022/264,

23. veebruar 2022,

millega muudetakse otsust 2014/512/ÜVJP, mis käsitleb piiravaid meetmeid seoses Venemaa tegevusega, mis destabiliseerib olukorda Ukrainas

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Liidu lepingut, eriti selle artiklit 29,

võttes arvesse liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja ettepanekut

ning arvestades järgmist:

(1)

Nõukogu võttis 31. juulil 2014 vastu otsuse 2014/512/ÜVJP (1).

(2)

Euroopa Ülemkogu kutsus oma 24. ja 25. juuni 2021. aasta järeldustes Venemaad üles võtma täielikult vastutuse, et tagada Minski kokkulepete täielik täitmine, mis on peamine eeltingimus mis tahes suuremale muutusele liidu suhtumises. Euroopa Ülemkogu rõhutas, et liit ja selle liikmesriigid peavad otsustavalt ja koordineeritult reageerima Venemaa igasugusele jätkuvale pahatahtlikule, ebaseaduslikule ja kahjulikule tegevusele, kasutades täielikult ära kõiki liidu käsutuses olevaid vahendeid ning tagades koordineerimise partneritega. Sel eesmärgil kutsus Euroopa Ülemkogu komisjoni ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrget esindajat (edaspidi „kõrge esindaja“) üles esitama võimalikke täiendavaid piiravaid meetmeid, sealhulgas majandussanktsioone.

(3)

Euroopa Ülemkogu rõhutas oma 16. detsembri 2021. aasta järeldustes tungivat vajadust, et Venemaa leevendaks pingeid, mille on põhjustanud vägede koondamine Ukraina piirile ja agressiivne retoorika. Euroopa Ülemkogu kinnitas taas oma täielikku toetust Ukraina suveräänsusele ja territoriaalsele terviklikkusele. Innustades tegema diplomaatilisi jõupingutusi ja toetades Normandia formaati Minski kokkulepete täieliku täitmise saavutamiseks, märkis Euroopa Ülemkogu, et igasugusel Ukraina vastu suunatud edasisel sõjalisel agressioonil on tohutud tagajärjed ja kõrge hind, sealhulgas partneritega kooskõlastatud piiravad meetmed.

(4)

Nõukogu kiitis 24. jaanuaril 2022 heaks järeldused, milles mõistis hukka Venemaa jätkuva agressiivse tegevuse ja ähvardused Ukraina suunal ning kutsus Venemaad üles leevendama pingeid, järgima rahvusvahelist õigust ja osalema kehtestatud rahvusvaheliste mehhanismide kaudu konstruktiivselt dialoogis. Nõukogu kinnitas taas liidu täielikku pühendumust aluspõhimõtetele, millele on rajatud Euroopa julgeolek ja mis on sätestatud Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni (ÜRO) põhikirjas ning Euroopa Julgeoleku- ja Koostööorganisatsiooni asutamisdokumentides, sealhulgas Helsingi lõppaktis ja Pariisi hartas. Need aluspõhimõtted hõlmavad eelkõige riikide suveräänset võrdsust ja territoriaalset terviklikkust, piiride puutumatust, hoidumist jõu kasutamisest või sellega ähvardamisest ning riikide vabadust valida või muuta oma julgeolekukorraldust. Nõukogu märkis, et need põhimõtted ei ole läbiräägitavad, neid ei muudeta ega tõlgendata uuesti ning nende rikkumine Venemaa poolt on takistuseks ühisele ja jagamatule julgeolekuruumile Euroopas ning ohustab rahu ja stabiilsust Euroopa mandril. Tuletades meelde Euroopa Ülemkogu 16. detsembri 2021. aasta järeldusi, kordas nõukogu, et igasugusel Venemaa poolt Ukraina vastu suunatud edasisel sõjalisel agressioonil on tohutud tagajärjed ja kõrge hind, mis hõlmab mitmesuguseid valdkondlikke ja individuaalseid piiravaid meetmeid, mis võetakse vastu koostöös partneritega.

(5)

Kõrge esindaja tegi 19. veebruaril 2022 liidu nimel avalduse, milles väljendas muret Venemaa relvajõudude massilise koondumise pärast Ukrainas ja selle ümbruses ning kutsus Venemaad tungivalt üles alustama sisukat dialoogi ja kasutama diplomaatiat, ilmutama vaoshoitust ja leevendama pingeid Ukraina piiride lähedusest vägede märkimisväärse tagasitõmbumise kaudu.

(6)

Venemaa Föderatsiooni president kirjutas 21. veebruaril 2022 alla dekreedile, millega tunnustati valitsuse kontrolli alt väljas olevate Ukraina Donetski ja Luganski oblastite „sõltumatust ja suveräänsust“, ning andis korralduse siirda nendele aladele Venemaa relvajõud.

(7)

Kõrge esindaja tegi 22. veebruaril 2022 liidu nimel avalduse, milles mõistis hukka kõnealuse ebaseadusliku teo, mis õõnestab veelgi Ukraina suveräänsust ja sõltumatust ning kujutab endast rahvusvahelise õiguse ja rahvusvaheliste lepingute, sealhulgas ÜRO põhikirja, Helsingi lõppakti, Pariisi harta ja Budapesti memorandumi ning ka Minski kokkulepete ja ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsiooni 2202 (2015) rasket rikkumist. Kõrge esindaja kutsus Venemaad kui konflikti osalist tungivalt üles tühistama seda tunnustamisotsust, täitma oma kohustusi, järgima rahvusvahelist õigust ning pöörduma tagasi arutelude juurde Normandia formaadis ja kolmepoolses kontaktrühmas. Ta teatas, et liit reageerib kõnealustele Venemaa viimastele rikkumistele, võttes kiiremas korras vastu täiendavad piiravad meetmed.

(8)

Võttes arvesse olukorra tõsidust, on nõukogu seisukohal, et on asjakohane võtta täiendavaid piiravaid meetmeid vastukaaluks Ukraina olukorda destabiliseerivale Venemaa tegevusele.

(9)

Eelkõige tuleks kehtestada kapitaliturgudele juurdepääsu piirangud, eeskätt keelates Venemaa, selle valitsuse ja selle keskpanga rahastamise.

(10)

Teatavate meetmete rakendamiseks on vaja täiendavaid liidu meetmeid.

(11)

Otsust 2014/512/ÜVJP tuleks seetõttu vastavalt muuta,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Otsust 2014/512/ÜVJP muudetakse järgmiselt.

1)

Artikli 1 järele lisatakse järgmine artikkel:

„Artikkel 1a

1.   Keelatud on selliste vabalt võõrandatavate väärtpaberite ja rahaturuinstrumentide otsene või kaudne ostmine või müümine, nendega seotud investeerimisteenuste otsene või kaudne osutamine, nende emiteerimisele kaasa aitamine ning mis tahes muu nendega kauplemine, mille on emiteerinud pärast 9. märts 2022:

a)

Venemaa ja selle valitsus;

b)

Venemaa Keskpank või

c)

juriidiline isik, üksus või asutus, kes tegutseb punktis b osutatud üksuse nimel või juhtimisel.

2.   Keelatud on otseselt või kaudselt sõlmida mis tahes kokkuleppeid, millega antakse uusi laene või krediiti lõikes 1 osutatud juriidilistele isikutele, üksustele või asutustele või osaleda nendes kokkulepetes pärast 23. veebruarini 2022. Seda keeldu ei kohaldata laenudele ega krediidile, millel on konkreetne ja dokumenteeritud eesmärk rahastada kaupade ja mittefinantsteenuste keelu alla mitte kuuluvat importi või eksporti liidu ja mis tahes kolmanda riigi vahel, sealhulgas kulutused sellistele kaupadele ja teenustele mõnest teisest kolmandast riigist, mida on vaja ekspordi- või impordilepingute täitmiseks.

3.   Lõikes 2 sätestatud keeldu ei kohaldata kasutusse võetud krediidisummade ega väljamaksete suhtes, mis on tehtud enne 23. veebruarini 2022 sõlmitud lepingute alusel, kui täidetud on järgmised tingimused:

a)

kõigis krediidi kasutusse võtmise või väljamaksete tegemise tingimustes

i)

lepiti kokku enne 23. veebruarini 2022 ning

ii)

neid ei ole kõnealusel kuupäeval või pärast seda muudetud ning

b)

enne 23. veebruarini 2022 oli kindlaks määratud lepinguline lõpptähtpäev kõigi eraldatud vahendite täielikuks tagasimaksmiseks ning kõigi lepingujärgsete õiguste kasutamiseks ja kõigi lepingujärgsete kohustuste täitmiseks.

Punktis a osutatud krediidi kasutusse võtmise ja väljamaksete tegemise tingimused hõlmavad sätteid iga kasutusse võetud krediidi või väljamakse tagasimakseperioodi pikkuse, kohaldatud intressimäära või intressimäära arvutamise meetodi ning maksimumsumma kohta.“

2)

Artikli 7 lõike 1 punkt a asendatakse järgmisega:

„a)

artikli 1 lõike 1 punktis b või c, artikli 1 lõike 2 punktis c või d, artikli 1a lõike 1 punktis a, b või c osutatud või I, II, III või IV lisas loetletud üksused;“.

Artikkel 2

Käesolev otsus jõustub järgmisel päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Brüssel, 23. veebruar 2022,

Nõukogu nimel

eesistuja

J.-Y. LE DRIAN


(1)  Nõukogu 31. juuli 2014. aasta otsus 2014/512/ÜVJP, mis käsitleb piiravaid meetmeid seoses Venemaa tegevusega, mis destabiliseerib olukorda Ukrainas (ELT L 229, 31.7.2014, lk 13).


23.2.2022   

ET

Euroopa Liidu Teataja

LI 42/98


COUNCIL DECISION (CFSP) 2022/265

of 23 February 2022

amending Decision 2014/145/CFSP concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine

THE COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION,

Having regard to the Treaty on European Union, and in particular Article 29 thereof,

Having regard to the proposal from the High Representative of the Union for Foreign Affairs and Security Policy,

Whereas:

(1)

On 17 March 2014, the Council adopted Decision 2014/145/CFSP (1).

(2)

The Union remains unwavering in its support for Ukraine’s sovereignty and territorial integrity.

(3)

In its conclusions of 24 and 25 June 2021, the European Council called on Russia to fully assume its responsibility in ensuring the full implementation of the Minsk Agreements as the key condition for any substantial change in the Union’s stance. It stressed the need for a firm and coordinated response by the Union and its Member States to any further malign, illegal and disruptive activity by Russia, making full use of all instruments at the Union’s disposal, and ensuring coordination with partners. To that end, the European Council also invited the Commission and the High Representative of the Union for Foreign Affairs and Security Policy (the ‘High Representative’) to present options for additional restrictive measures, including economic sanctions.

(4)

In its conclusions of 16 December 2021, the European Council stressed the urgent need for Russia to de-escalate tensions caused by the military build-up along its border with Ukraine and aggressive rhetoric. It reiterated its full support for Ukraine’s sovereignty and territorial integrity. While encouraging diplomatic efforts and supporting the Normandy format in achieving the full implementation of the Minsk Agreements, the European Council stated that any further military aggression against Ukraine would have massive consequences and severe cost in response, including restrictive measures coordinated with partners.

(5)

On 24 January 2022, the Council approved conclusions in which it condemned Russia’s continued aggressive actions and threats against Ukraine, and called on Russia to de-escalate, to abide by international law and to engage constructively in dialogue through the established international mechanisms. The Council reaffirmed the Union’s full commitment to the core principles on which European security is built, enshrined in the United Nations (UN) Charter and the founding documents of the Organization for Security and Co-operation in Europe, including the Helsinki Final Act and the Charter of Paris. These core principles include in particular the sovereign equality and territorial integrity of States, the inviolability of frontiers, refraining from the threat or use of force, and the freedom of States to choose or change their own security arrangements. The Council stated that those principles are neither negotiable nor subject to revision or re-interpretation and that their violation by Russia is an obstacle to a common and indivisible security space in Europe and threatens peace and stability on the European continent. Recalling the European Council conclusions of December 2021, the Council reiterated that any further military aggression by Russia against Ukraine would have massive consequences and severe costs, including a wide array of sectoral and individual restrictive measures that would be adopted in coordination with partners.

(6)

On 19 February 2022, the High Representative issued a declaration on behalf of the Union expressing concern over the massive build-up of Russian armed forces in and around Ukraine and urged Russia to engage in meaningful dialogue and diplomacy, show restraint and de-escalate by a substantial withdrawal of military forces from the proximity of Ukraine’s borders. The Union stated that any further military aggression by Russia against Ukraine would have massive consequences and severe costs in response, including restrictive measures coordinated with partners.

(7)

On 21 February 2022, the President of the Russian Federation signed a decree recognising the independence and sovereignty of the self-proclaimed ‘Donetsk People's Republic’ and the ‘Luhansk People's Republic’ and ordered Russian armed forces to be deployed in Eastern Ukraine.

(8)

On 22 February 2022, the High Representative issued a declaration on behalf of the Union condemning the decision of the President of the Russian Federation to recognise the non-government controlled areas of Donetsk and Luhansk oblasts of Ukraine as independent entities and the ensuing decision to send Russian troops into those areas. That illegal act further undermines Ukraine’s sovereignty and independence and is a severe breach of international law and international agreements, including the UN Charter, Helsinki Final Act, Paris Charter and Budapest Memorandum, as well as of the Minsk Agreements and UN Security Council Resolution 2202 (2015). The High Representative urged Russia, as a party to the conflict, to reverse that recognition, uphold its commitments, abide by international law and return to the discussions within the Normandy format and the Trilateral Contact Group. He announced that the Union would respond to these latest violations by Russia by adopting additional restrictive measures as a matter of urgency.

(9)

In view of the gravity of the situation, the Council considers that 22 persons and four entities should be added to the list of persons, entities and bodies subject to restrictive measures set out in the Annex to Decision 2014/145/CFSP.

(10)

The Council considers that a derogation mechanism for certain operations applicable to certain entities listed in the Annex to Decision 2014/145/CFSP should be added.

(11)

Decision 2014/145/CFSP should therefore be amended accordingly,

HAS ADOPTED THIS DECISION:

Article 1

Decision 2014/145/CFSP is amended as follows:

(1)

in Article 2, the following paragraph is added:

‘8.   By way of derogation from paragraphs 1 and 2, the competent authorities of a Member State may authorise the release of certain frozen funds or economic resources belonging to the entities listed under entry numbers 53, 54 and 55 in the Annex, or the making available of certain funds or economic resources to those entities, under such conditions as the competent authorities deem appropriate and after having determined that such funds or economic resources are necessary for the termination by 24 August 2022 of operations, contracts or other agreements, including correspondent banking relations, concluded with those entities before 23 February 2022.’;

(2)

the persons and entities listed in the Annex to this Decision shall be added to the list set out in the Annex to Decision 2014/145/CFSP.

Article 2

This Decision shall enter into force on the date of its publication in the Official Journal of the European Union.

Done at Brussels, 23 February 2022

For the Council

The President

J.-Y. LE DRIAN


(1)  Council Decision 2014/145/CFSP of 17 March 2014 concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine (OJ L 78, 17.3.2014, p. 16).


ANNEX

The following persons and entities are added to the list of persons, entities and bodies set out in the Annex to Decision 2014/145/CFSP:

1.   Persons

 

Name

Identifying information

Reasons

Date of listing

‘212.

Sergei SHOIGU

(Сергей Кужугетович ШОЙГУ)

DOB: 21.5.1955

POB: Chadan, Republic of Tuva, Russian Federation

Nationality: Russian

Function: Defence Minister of the Russian Federation

Gender: Male

Sergei Shoigu is the Defence Minister of the Russian Federation. He has made public comments about Crimea being and remaining Russian. Under his command and orders, Russian troops have held military drills in the illegally annexed Crimea and have been positioned at the border. He is ultimately responsible for any military action against Ukraine.

He is therefore responsible for actively supporting and implementing actions and policies that undermine and threaten the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine as well as the stability or security in Ukraine.

23.2.2022

213.

Anton VAINO

(Антон Эдуардович ВАЙНО)

DOB: 17.2.1972

POB: Tallinn, Estonia

Nationality: Russian

Function: Chief of Staff of the Presidential Executive Office

Gender: Male

Anton Vaino is the Chief of Staff of the Presidential Executive Office. He plays an active role in Kremlin decision-making process by taking part in the Russian ‘Security Council’ and influencing the elaboration of decisions by the President in the field of Russia’s defence and national security. Anton Vaino also attends meetings on socio-economic development of Crimea and Sevastopol.

He is therefore responsible for actively supporting and implementing actions and policies that undermine and threaten the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine as well as the stability or security in Ukraine.

23.2.2022

214.

Marat KHUSNULLIN

(Марат Шакирзянович ХУСНУЛЛИН)

DOB: 9.8.1966

POB: Kazan, Republic of Tatarstan, Russian Federation

Function: Deputy Prime Minister of Russia for Construction and Regional Development

Nationality: Russian

Gender: Male

Marat Khusnullin is the Deputy Prime Minister of Russia for Construction and Regional Development. In this capacity, he is responsible for Russian governmental policies about occupied Crimea, including providing water to Crimea and Sevastopol.

He is therefore responsible for actions and policies which undermine or threaten the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine, or stability or security in Ukraine.

23.2.2022

215.

Dmitriy Yuryevich GRIGORENKO

(Дмитрий Юрьевич ГРИГОРЕНКО)

DOB: 14.7.1978

POB: Nizhnevartovsk, Tyumen Region, Russian Federation

Functions: Deputy Prime Minister of the Russian Federation – Chief of the Government Staff of the Russian Federation; Chairman of the Supervisory Council of the VTB Bank

Gender: Male

Dmitriy Grigorenko is Deputy Prime Minister of the Russian Federation and Chief of the Government Staff of the Russian Federation. He is also the Chairman of the Supervisory Council of the VTB Bank, a State-owned bank and associated with Maksim Reshetnikov, member of the Supervisory Council of VTB Bank.

In his former capacity of Deputy Director of the Federal Tax Service of the Russian Federation, Grigorenko was responsible for setting up new local tax legislation for the territory of Crimea following its annexation in 2014.

He is therefore responsible for actions and policies which undermine or threaten the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine, or stability or security in Ukraine.

He is also responsible for providing financial and material support, and benefitting from Russian decision-makers responsible for the annexation of Crimea or the destabilisation of Eastern Ukraine.

23.2.2022

216.

Maxim Gennadyevich RESHETNIKOV

(Максим Геннадьевич РЕШЕТНИКОВ)

DOB: 11.7.1979

POB: Perm, Russian Federation

Function: Minister of Economic Development of the Russian Federation; Member of the Supervisory Council of the VTB Bank

Nationality: Russian

Gender: Male

Maxim Reshetnikov is the Minister of Economic Development of the Russian Federation. He is also a Member of the Supervisory Council of the VTB Bank, a State-owned bank and associated with Dmitriy Grigorenko, member of the Supervisory Council of VTB Bank.

In his capacity as Minister of Economic Development, Maxim Reshetnikov is responsible for infrastructure development programmes in Crimea and Sevastopol, most notably under the federal target programme "Social and Economic Development of the Republic of Crimea and Sebastopol until 2022" which has been extended until 2025. He has made public statements outlining the plans and priorities of the government of the Russian Federation concerning the economic development of Crimea and Sevastopol.

He is therefore responsible for actions and policies which undermine or threaten the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine, or stability or security in Ukraine.

He is also responsible for providing financial and material support, and benefitting from Russian decision-makers responsible for the annexation of Crimea or the destabilisation of Eastern Ukraine.

23.2.2022

217.

Nikolay Anatolyevich YEVMENOV

(a.k.a. Nikolai YEVMENOV)

(Николай Анатольевич ЕВМЕНОВ)

DOB: 2.4.1962

POB: Moscow, Russia

Function: Commander in chief of the Russian Navy

Rank: Admiral

Nationality: Russian

Gender: Male

Nikolay Yevmenov is Commander-in-Chief of the Russian Navy. As such, he is responsible for any maritime operation of the Russian navy, including in or to Ukraine.

He is therefore responsible for actively supporting and implementing actions and policies that undermine and threaten the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine as well as the stability or security in Ukraine.

23.2.2022

218.

Vladimir Lvovich KASATONOV

(Владимир Львович КАСАТОНОВ)

DOB: 17.6.1952

POB: Moscow, Russia

Gender: Male

Vladimir Kasatonov is the Deputy Commander-in-Chief of the Russian Navy. As such, he is responsible for naval operations in or to Ukraine.

He is therefore responsible for actively supporting and implementing actions and policies that undermine and threaten the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine as well as the stability or security in Ukraine.

23.2.2022

219.

Igor Vladimirovich OSIPOV

(Игорь Владимирович ОСИПОВ)

DOB: 6.3.1973

POB: Novo-Shunoe settlement, Fedorovsky district, Kostanay region, Kazakh Soviet Socialist Republic (now Kazakhstan)

Function: Commander in Chief of the Black Sea Fleet

Rank: Admiral

Nationality: Russian

Gender: Male

Igor Osipov is the Commander in Chief of the Black Sea Fleet. As such, he is responsible for any maritime operation in or to Ukraine through the Black Sea and for restricting the freedom of navigation in the Black Sea.

He is therefore responsible for actively supporting and implementing actions and policies that undermine and threaten the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine, as well as the stability or security in Ukraine.

23.2.2022

220.

Oleg Leonydovych SALYUKOV

(Олег Леонидович САЛЮКОВ)

DOB: 21.5.1955

POB: Saratov, Russian Federation

Function: Commander-in-Chief of the Russian Ground Forces

Rank: Army General

Nationality: Russian

Gender: Male

Army General Oleg Salyukov is the Commander-in-Chief of the Russian Ground Forces. As such, he is responsible for Russian ground operations in or to Ukraine.

He is therefore responsible for actively supporting and implementing actions and policies that undermine and threaten the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine, as well as the stability or security in Ukraine.

23.2.2022

221.

Sergei SUROVIKIN

(Сергей СУРОВИКИН)

DOB: 11.10.1966

POB: Novosibirsk, Russia

Function: Army General Commander of the Aerospace Forces

Rank: Army General

Nationality: Russian

Gender: Male

Army General Sergei Surovikin is the Commander-in-Chief of the Russian Aerospace Forces. As such, he is responsible for air operations in or to Ukraine.

He is therefore responsible for actively supporting and implementing actions and policies that undermine and threaten the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine as well as the stability or security in Ukraine.

23.2.2022

222.

Sergey Vladimirovich DRONOV

(a.k.a. Sergei Vladimirovich DRONOV)

(Сергей Владимирович ДРОНОВ)

DOB: 11.8.1962

POB: Almazovka, Voroshilovograd region, Ukraine

Function: Commander of the Air Force and Deputy Commander-in-Chief of the Air and Space Forces

Military rank: Lieutenant General

Nationality: Russian

Gender: Male

Lieutenant General Sergey Vladimirovich Dronov is Commander of the Air Force and Deputy Commander-in-Chief of the Air and Space Forces. As such, he is responsible for air operations in or to Ukraine.

He is therefore responsible for actively supporting and implementing actions and policies that undermine and threaten the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine as well as the stability or security in Ukraine.

23.2.2022

223.

Violetta PRIGOZHINA

(Виолетта ПРИГОЖИНА)

Associated individuals: Yevgeniy Viktorovich Prigozhin (son); Lyubov Valentinovna Prigozhina (daughter-in-law)

Nationality: Russian

Gender: Female

Violetta Prigozhina is the mother of Yevgeny Prigozhin and owner of Concord Management and Consulting LLC, which belongs to the Concord group, founded and owned until 2019 by her son. She is the owner of other companies with links to his son. She is associated with Yevgeny Prigozhin, who is responsible for the deployment of Wagner Group mercenaries in Ukraine and for benefitting from large public contracts with the Russian Ministry of Defence following the illegal annexation of Crimea by Russia and occupation of Eastern Ukraine by Russia-backed separatists.

She has therefore supported actions and policies which undermine the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine.

23.2.2022

224.

Lyubov Valentinovna PRIGOZHINA

(Любовь Валентиновна ПРИГОЖИНА)

Associated individuals: Yevgeniy Viktorovich Prigozhin (husband); Violetta Prigozhina (mother-in-law)

Nationality: Russian

Gender: Female

Lyubov Valentinovna Prigozhina is the spouse of Yevgeny Prigozhin and owner of Agat LLC, a subsidiary of Concord Management and Consulting LLC, which belongs to the Concord group, founded and owned until 2019 by her husband. She is associated with Yevgeny Prigozhin, who is responsible for the deployment of Wagner Group mercenaries in Ukraine and for benefitting from large public contracts with the Russian Ministry of Defence following the illegal annexation of Crimea by Russia and occupation of Eastern Ukraine by Russia-backed separatists.

She has therefore supported actions and policies which undermine the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine.

23.2.2022

225.

Denis Aleksandrovich BORTNIKOV

(Денис Александрович БОРТНИКОВ)

DOB: 19.11.1974

Function: Deputy President and Chairman of VTB Bank Management Board

Nationality: Russian

Associated individuals: Alexander Vasilyevich Bortnikov (father); Tatiana Borisovna Bortnikova (mother)

Denis Bortnikov is the son of, and as such is associated with, Alexander Bortnikov – Director of the Federal Security Service (FSB) and Permanent Member of the Security Council of the Russian Federation, who is involved in shaping the policy of the Russian Government threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine.

He is the deputy President and Chairman of VTB Bank Management Board, in which position he works to legitimise his father’s shadow/ illegal income. He is therefore also supporting financially Russian decision-makers responsible for the annexation of Crimea and the destabilisation of Eastern Ukraine.

23.2.2022

226.

Andrei Leonidovich KOSTIN

(Андрей Леонидович КОСТИН)

DOB: 21.9.1956

POB: Moscow, Former USSR (now Russian Federation)

Function: President of the VTB Bank Management Board

Associated persons: Tamara Mikhailovna Kostina (mother); Leonid Alekseevich Kostin (father)

Nationality: Russian

Gender: Male

Andrei Leonidovich Kostin is the president-chairman of Vneshtorbank (VTB) – one of the leading state-owned banks in Russia, and a member of the Supreme Council of the “United Russia” political party.

He has made public statements supporting the annexation of Crimea and encouraging Russian citizens to vacation in Crimea. He is also associated with, and according to media reports is an owner of, a winery and a luxurious hotel in Crimea.

He is therefore supporting actions and policies that undermine the territorial integrity of Ukraine and benefitting from the annexation of Crimea.

23.2.2022

227.

Igor SHUVALOV

(Игорь Иванович ШУВАЛОВ)

DOB: 4.1.1967

POB: Bilibino, Russian Federation

Gender: Male

Igor Ivanovich Shuvalov is the chairman of State Development Corporation VEB.RF and a member of the Council of the Eurasian Economic Commission. He was previously a First Deputy Prime Minister of Russia. In this capacity he made remarks stating that Russian would change budget rules to reflect an additional two million in population after the illegal annexation of Crimea by the Russian Federation.

He is therefore supporting actions and policies which undermine the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine.

23.2.2022

228.

Margarita SIMONYAN

(Маргарита Симоновна СИМОНЬЯН)

DOB: 6.4.1980

POB: Krasnodar, ex-USSR (now Russian Federation)

Function: Editor-in-chief of the English language television news network RT (Russia Today)

Associated individuals: Dmitry Konstantinovich KISELYOV

Nationality: Russian

Gender: Female

Margarita Simonyan is a central figure of the Government propaganda. She is also editor-in-chief of the English language television news network RT (Russia Today). Through her function, she promoted a positive attitude to the annexation of Crimea and the actions of separatists in Donbas.

Therefore, she supported actions and policies which undermine the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine.

23.2.2022

229.

Maria ZAKHAROVA

(Мария Владимировна ЗАХАРОВА)

DOB: 24.12.1975

POB: Moscow, ex-USSR (now Russian Federation)

Function: Director of the Information and Press Department of the Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation.

Nationality: Russian

Gender Female

Maria Zakharova is the Director of the Information and Press Department of the Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation. As a central figure of the government propaganda, she promoted the deployment of Russian forces in Ukraine.

Therefore, she supported actions and policies which undermine the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine.

23.2.2022

230.

Vladimir Roudolfovitch SOLOVIEV

(Владимир Рудольфович СОЛОВЬЁВ)

DOB: 20.10.1963

POB: Moscow, ex-USSR (now Russian Federation)

Function: Propagandist and TV/Radio Journalist

Nationality: Russian

Gender: Male

Vladimir Solovyev is a Propagandist and Presenter of the Russia-1 channel and Rossia 24. He received a medal (Order of Alexander Nevsky) for “high professionalism and objectivity in covering events in the Republic of Crimea”.

Solovyov is known for his extremely hostile attitude towards Ukraine and praise of the Russian government.

Therefore, he is responsible for supporting actions or policies which undermine the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine.

23.2.2022

231.

Konstantin KNYRIK

(Константин КНЫРИК)

DOB: 1989 (possibly)

Nationality: Russian

Gender: Male

Konstantin Knyrik is a pro-Russian activist running MediaGroup News Front Ltd, a news website registered in the illegally annexed Crimean Peninsula. He is the chief of the Crimean division of the Rodina Party, a pro-Kremlin party in Russia.

Konstantin Knyrik received the medal ‘for the return of Crimea’.

He therefore actively supported and implemented actions and policies which undermine the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine, and further destabilised Ukraine.

23.2.2022

232.

Aleksey Konstantinovich PUSHKOV

(Алексей Константинович ПУШКОВ)

DOB: 10.8.1954

POB: Beijing, China

Nationality: Russian

Phone and fax: 8 (495) 697-58-69

Address of the reception office in the subject of the Russian Federation: 51 Lenina St., Perm, 614000, room 219

Telephone and fax numbers of the reception office in the region of the Russian Federation: (342) 253-66-01

Gender: Male

Aleksey Konstantinovich Pushkov is a Senator from Perm Krai, member of the ruling United Russia political party and Chairman of the Commission on Information Policy. He made several statements in support of the annexation of the Crimean Peninsula, and presented it as a ‘fait accompli’.

He is therefore responsible for supporting actions and policies which undermine the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine.

23.2.2022

233.

Pyotr TOLSTOY

(a.k.a Petr Olegovich TOLSTOY; Pyotr Olegovich TOLSTOY)

(Пётр Олегович ТОЛСТОЙ)

DOB: 20.6.1969

POB: Moscow, ex-USSR (now Russian Federation)

Function: Russian journalist, producer, presenter and politician. Deputy Chairman of the State Duma since 2016 and the Deputy Chairman of the Parliamentary Assembly of the Council of Europe since 28 January 2020.

Nationality: Russian

Gender: Male

Pyotr Tolstoy is a Member of the State Duma and head of the Russian delegation at the Parliamentary Assembly of the Council of Europe (PACE). He is also TV-Host of “Vremya Pokazhet”. Central figure of the Government propaganda, he frequently takes positions in favour of the annexation of Crimea.

Therefore, he is responsible for supporting actions and policies which undermine the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine.

23.2.2022’

2.   Entities

 

Name

Identifying information

Reasons

Date of listing

‘52.

Internet Research Agency

(Агентство интернет-исследований)

Date of creation: 2013

Address: Saint Petersburg, Russia

Associated individuals: Yevgeny Prigozhin

Internet Research Agency is a Russian company engaged in online influence operations on behalf of Russia. Its ultimate objective is to manipulate the public opinion.

The company conducts disinformation campaigns targeting Ukraine’s agenda by influencing elections or perceptions of the annexation of Crimea or the conflict in Donbas. In this capacity, the Internet Research Agency is responsible for actively supporting actions which undermine and threaten the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine.

The company is financed by Yevgeny Prigozhin, and therefore associated with a listed person.

23.2.2022

53.

Bank Rossiya

(Банк «Россия»)

Founded on 27.6.1990

Address: Pl Rastrelli 2 Liter A Saint Petersburg, 191124 Russian Federation

Website: Abr.ru

Associated individuals: Dmitri LEBEDEV (Chairman); Yuriy KOVALCHUK (largest shareholder)

Bank Rossiya is the personal bank of Senior Officials of the Russian Federation. In this capacity, Bank Rossiya supports and benefits from Russian decision-makers responsible for the annexation of Crimea or the destabilisation of Eastern Ukraine.

Bank Rossiya has important stakes in the National Media Group which, in turn, controls television stations which actively support the Russian government’s policies of destabilisation of Ukraine. Since the illegal annexation of Crimea, Bank Rossiya has opened branches across Crimea and Sevastopol. Bank Rossiya also provided a loan to Federal State Unitary Enterprise "Crimean Railway” and supports the construction of the railway over the Crimean bridge. Therefore, Bank Rossiya supports financially actions which undermine and threaten the territorial integrity of Ukraine.

Associated with Yuriy Valentinovich Kovalchuk, largest shareholder of Bank Rossiya.

23.2.2022

54.

PROMSVYAZBANK

(ПАО Промсвязьбанк")

Founded in 1995

Address: Moscow;

Website: psbank.ru

Associated individuals: Petr Fradkov, CEO

PROMSVYAZBANK is a Russian State-owned bank, which provides financial support to the Russian defence sector and the Russian military, which is responsible for the massive deployment of Russian troops along the border with Ukraine and for the presence of Russian troops in the Crimean peninsula.

PROMSVYAZBANK is directly instructed by the President of the Russian Federation, Vladimir Putin, and therefore provides financial and material support to Russian decision-makers responsible for the destabilisation of Eastern Ukraine and the illegal annexation of Crimea.

PROMSVYAZBANK operates in the Crimean peninsula.

23.2.2022

55.

VEB.RF

(a.k.a. Vnesheconombank; VEB)

(ВЭБ.РФ)

Founded in 1922 as bank and 2007 as development institute

Address: 9 prospekt Akademika Sakharova, Moscow, Russia;

Website: veb.ru

Associated individuals: Igor Shuvalov, Chairman

VEB.RF is a major financial development institution whose Chairman is directly appointed by the President of the Russian Federation, Vladimir Putin, and takes instructions directly from him. VEB.RF generates an important source of revenue for the Russian Government and manages its State pension funds.

VEB.RF plays an active role in the diversification of the defence sector of the Russian Federation and has projects with defence industry companies, including Rostec, which provide support to actions which undermine and threaten the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine.

VEB granted loans to small and medium enterprises in Crimea and considers it a “priority region” and has partnerships with the Ministry of Crimean Affairs, responsible for the integration of the annexed Autonomous ‘Republic of Crimea’ into the Russian Federation.

In this capacity, VEB.RF actively supports, materially or financially, or benefits from, Russian decision-makers responsible for the annexation of Crimea or the destabilisation of Eastern Ukraine.

23.2.2022’


23.2.2022   

ET

Euroopa Liidu Teataja

LI 42/109


NÕUKOGU OTSUS (ÜVJP) 2022/266,

23. veebruar 2022,

mis käsitleb piiravaid meetmeid vastusena valitsuse kontrolli alt väljas olevate Ukraina Donetski ja Luganski oblastite tunnustamisele ja korraldusele siirda nendele aladele Venemaa relvajõud

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Liidu lepingut, eriti selle artiklit 29,

võttes arvesse liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja ettepanekut

ning arvestades järgmist:

(1)

Euroopa Liit toetab endiselt vankumatult Ukraina suveräänsust ja territoriaalset terviklikkust.

(2)

Euroopa Ülemkogu kutsus oma 24. ja 25. juuni 2021. aasta järeldustes Venemaad üles võtma täielikult vastutuse, et tagada Minski kokkulepete täielik täitmine, mis on peamine eeltingimus mis tahes suuremale muutusele liidu suhtumises. Euroopa Ülemkogu kutsus samuti komisjoni ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrget esindajat (edaspidi „kõrge esindaja“) üles esitama võimalikke täiendavaid piiravaid meetmeid, sealhulgas majandussanktsioone.

(3)

Euroopa Ülemkogu rõhutas oma 16. detsembri 2021. aasta järeldustes tungivat vajadust, et Venemaa leevendaks pingeid, mille on põhjustanud vägede koondamine Ukraina piirile ja agressiivne retoorika. Euroopa Ülemkogu kinnitas taas oma täielikku toetust Ukraina suveräänsusele ja territoriaalsele terviklikkusele. Innustades tegema diplomaatilisi jõupingutusi ja toetades Normandia formaati Minski kokkulepete täieliku täitmise saavutamiseks, märkis Euroopa Ülemkogu, et igasugusel Ukraina vastu suunatud edasisel sõjalisel agressioonil on tohutud tagajärjed ja kõrge hind, sealhulgas partneritega kooskõlastatud piiravad meetmed.

(4)

Nõukogu kiitis 24. jaanuaril 2022 heaks järeldused, milles mõistis hukka Venemaa jätkuva agressiivse tegevuse ja ähvardused Ukraina suunal ning kutsus Venemaad üles leevendama pingeid, järgima rahvusvahelist õigust ja osalema kehtestatud rahvusvaheliste mehhanismide kaudu konstruktiivselt dialoogis. Tuletades meelde Euroopa Ülemkogu 16. detsembri 2021. aasta järeldusi, kordas nõukogu, et igasugusel Venemaa poolt Ukraina vastu suunatud edasisel sõjalisel agressioonil on tohutud tagajärjed ja kõrge hind, mis hõlmab mitmesuguseid valdkondlikke ja individuaalseid piiravaid meetmeid, mis võetakse vastu koostöös partneritega.

(5)

Venemaa Föderatsiooni president kirjutas 21. veebruaril 2022 alla dekreedile, millega tunnustati isehakanud „Donetski Rahvavabariigi“ ja „Luganski Rahvavabariigi“ sõltumatust ja suveräänsust, ning andis korralduse Venemaa relvajõudude siirmiseks nendele aladele.

(6)

Kõrge esindaja tegi 22. veebruaril 2022 liidu nimel avalduse, milles mõistis hukka Venemaa Föderatsiooni presidendi otsuse tunnustada kontrolli alt väljas olevaid Ukraina Donetski ja Luganski oblasteid iseseisvate üksustena ning sellest tulenevat otsust saata nendele aladele Vene väed. Kõnealune ebaseaduslik tegu õõnestab veelgi Ukraina suveräänsust ja sõltumatust ning kujutab endast rahvusvahelise õiguse ja rahvusvaheliste lepingute, sealhulgas ÜRO põhikirja, Helsingi lõppakti, Pariisi harta ja Budapesti memorandumi ning ka Minski kokkulepete ja ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsiooni 2202 (2015) rasket rikkumist. Kõrge esindaja kutsus Venemaad kui konflikti osalist tungivalt üles tühistama seda tunnustamisotsust, täitma oma kohustusi, järgima rahvusvahelist õigust ning pöörduma tagasi arutelude juurde Normandia formaadis ja kolmepoolses kontaktrühmas. Ta teatas, et liit reageerib kõnealustele Venemaa viimastele rikkumistele, võttes kiiremas korras vastu täiendavad piiravad meetmed.

(7)

Sellest tulenevalt leiab nõukogu, et valitsuse kontrolli alt väljas olevatest Ukraina Donetski ja Luganski oblastitest pärit kaupade import Euroopa Liitu tuleks keelata, välja arvatud kaupade puhul, millele Ukraina valitsus on andnud päritolusertifikaadi.

(8)

Lisaks sellele tuleks piirata kauplemist kaupade ja tehnoloogiaga, mis on mõeldud kasutamiseks valitsuse kontrolli alt väljas olevate Ukraina Donetski ja Luganski oblastite teatavates sektorites. Teenused transpordi-, telekommunikatsiooni- ja energiasektoris või nafta, gaasi ja mineraalide geoloogilise luure, uurimise ja tootmise sektoris ning samuti teenused, mis on seotud turismitegevusega valitsuse kontrolli alt väljas olevates Ukraina Donetski ja Luganski oblastites, peaksid olema keelatud.

(9)

Teatavate meetmete rakendamiseks on vaja täiendavaid liidu meetmeid,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

1.   Valitsuse kontrolli alt väljas olevast Ukraina Donetski oblastist ja valitsuse kontrolli alt väljas olevast Ukraina Luganski oblastist pärit kaupade import liitu on keelatud.

2.   Keelatud on pakkuda otseselt või kaudselt rahastamist või rahalist abi ning kindlustust ja edasikindlustust seoses valitsuse kontrolli alt väljas olevast Ukraina Donetski oblastist ja valitsuse kontrolli alt väljas olevast Luganski oblastist pärit kaupade impordiga.

Artikkel 2

Artiklis 1 sätestatud keeldu ei kohaldata artiklis 1 osutatud valitsuse kontrolli alt väljas olevatelt aladelt pärit kaupadele, mis on esitatud kontrollimiseks Ukraina ametivõimudele ja mida Ukraina ametivõimud on kontrollinud ning millele Ukraina valitsus on väljastanud päritolusertifikaadi.

Artikkel 3

Artiklis 1 sätestatud keelud ei piira enne 24. mai 2022 sõlmitud lepingute täitmist kuni 23. veebruar 2022 või nende lepingute täitmiseks vajalike lisalepingute täitmist, mis tuleb sõlmida ning mida tuleb täita hiljemalt 24. mai 2022.

Artikkel 4

Keelatud on osaleda teadlikult ja tahtlikult tegevuses, mille otsene või kaudne eesmärk on artiklis 1 sätestatud keeldudest kõrvalehoidumine.

Artikkel 5

1.   Keelatud on järgmine tegevus:

a)

artiklis 1 osutatud valitsuse kontrolli alt väljas olevatel aladel asuva kinnisvara omandamine või olemasoleva osaluse laiendamine;

b)

osaluse omandamine või suurendamine artiklis 1 osutatud valitsuse kontrolli alt väljas olevate alade üksustes, sealhulgas selliste üksuste täielik omandamine ning nende aktsiate ja muude kasumijaotusega väärtpaberite omandamine;

c)

artiklis 1 osutatud valitsuse kontrolli alt väljas olevate alade üksustele rahaliste vahendite andmine või dokumenteeritud kavatsus rahastada selliseid üksusi;

d)

ühisettevõtte loomine artiklis 1 osutatud valitsuse kontrolli alt väljas olevate alade üksustega ning

e)

investeerimisteenuste osutamine, mis on otseselt seotud käesoleva lõike punktides a–d osutatud tegevustega.

2.   Lõikes 1 sätestatud keelud:

a)

ei mõjuta enne 23. veebruar 2022 sõlmitud lepingutest tulenevate kohustuste täitmist ning

b)

ei takista osaluse suurendamist, kui selline osaluse suurendamise kohustus tuleneb enne 24. veebruar 2022 sõlmitud lepingust.

3.   Keelatud on teadlikult või tahtlikult osaleda tegevuses, mille eesmärk või tagajärg on lõikes 1 sätestatud keeldudest kõrvalehoidmine.

4.   Käesolevas artiklis sätestatud keelde ja piiranguid ei kohaldata seaduslikule äritegevusele artiklis 1 osutatud valitsuse kontrolli alt väljas olevatest aladest väljaspool asuvate üksustega, kui seotud investeeringud ei ole suunatud artiklis 1 osutatud valitsuse kontrolli alt väljas olevate alade üksustele.

Artikkel 6

1.   Keelatud on kaupade ja tehnoloogia müük, tarnimine, üleandmine või eksport liikmesriikide kodanike poolt või liikmesriikide territooriumilt või liikmesriikide jurisdiktsiooni alla kuuluvate laevade või õhusõidukite abil, olenemata sellest, kas need on pärit liikmesriikide territooriumilt või mitte,

a)

füüsilistele või juriidilistele isikutele, üksustele või asutustele artiklis 1 osutatud valitsuse kontrolli alt väljas olevatel aladel või

b)

kasutamiseks artiklis 1 osutatud valitsuse kontrolli alt väljas olevatel aladel

järgmistes sektorites:

i)

transport;

ii)

telekommunikatsioon;

iii)

energeetika ning

iv)

nafta, gaasi ja maavarade geoloogiline luure, uurimine ja tootmine.

2.   Keelatud on järgmine tegevus:

a)

sellise tehnilise abi andmine või koolituse pakkumine ja muude teenuste osutamine, mis on seotud lõikes 1 osutatud sektorite kaupade ja tehnoloogiaga;

b)

rahastamine või rahaline abi lõikes 1 osutatud sektorite kaupade ja tehnoloogia müümiseks, tarnimiseks, üleandmiseks või ekspordiks või seotud tehnilise abi andmiseks või koolituse pakkumiseks.

3.   Keelatud on teadlikult või tahtlikult osaleda tegevuses, mille eesmärk või tagajärg on lõigetes 1 ja 2 sätestatud keeldudest kõrvalehoidmine.

4.   Liit võtab vajalikke meetmeid, et määrata kindlaks käesoleva artikliga reguleeritavad asjakohased tooted.

Artikkel 7

1.   Keelatud on pakkuda tehnilist abi või vahendamis-, ehitus- või inseneriteenuseid, mis on otseselt seotud artikli 6 lõikes 1 osutatud sektorite taristuga artiklis 1 osutatud valitsuse kontrolli alt väljas olevatel aladel, võtmata arvesse kaupade ja tehnoloogia päritolu.

2.   Lõikes 1 sätestatud keelud ei mõjuta kuni 24. august 2022 enne 23. veebruar 2022 sõlmitud lepingute või selliste lepingute täitmiseks vajalike lisalepingute täitmist.

3.   Keelatud on teadlikult või tahtlikult osaleda tegevuses, mille eesmärk või tagajärg on lõigetes 1 ja 2 osutatud keeldudest kõrvalehoidmine.

Artikkel 8

1.   Pädevad asutused võivad anda loa seoses artikli 5 lõikes 1, artikli 6 lõikes 2 ja artikli 7 lõikes 1 osutatud tegevusega ning artikli 6 lõikes 1 osutatud kaupade ja tehnoloogiaga, tingimusel et need on:

a)

vajalikud artiklis 1 osutatud valitsuse kontrolli alt väljas olevatel aladel asuva, rahvusvahelise õiguse kohaselt puutumatu konsulaaresinduse või rahvusvahelise organisatsiooni ametlikel eesmärkidel, või

b)

seotud projektidega, millest toetatakse eranditult artiklis 1 osutatud valitsuse kontrolli alt väljas olevatel aladel asuvaid haiglaid või teisi meditsiiniteenuseid pakkuvaid riiklikke tervishoiuasutusi või tsiviilharidusasutusi, või

c)

meditsiinivahendid ja -seadmed.

2.   Pädevad asutused võivad anda tingimustel, mida nad asjakohaseks peavad, loa artikli 5 lõikes 1 osutatud tegevusega seotud tehinguks, tingimusel et tehingu eesmärk on olemasoleva taristu ohutuse tagamiseks vajalikud hooldustööd.

3.   Pädevad asutused võivad samuti anda loa seoses artikli 6 lõikes 1 osutatud kaupade ja tehnoloogiaga ja artikli 6 lõikes 2 ning artiklis 7 osutatud tegevusega, kui nende kaupade ja tehnoloogia müük, tarnimine, üleandmine või eksport või selline tegevus on vajalik sellise sündmuse kiiresti ärahoidmiseks või leevendamiseks, millel on tõenäoliselt ränk või märkimisväärne mõju inimeste tervisele ja ohutusele, sealhulgas olemasoleva taristu ohutusele, või keskkonnale. Igakülgselt põhjendatud hädaolukordades võib müük, tarnimine, üleandmine või eksport toimuda eelneva loata, tingimusel et eksportija teavitab pädevat asutust viie tööpäeva jooksul pärast müügi, tarnimise, üleandmise või ekspordi toimumist, esitades asjakohase üksikasjaliku põhjenduse eelneva loata toimunud müügi, tarnimise, üleandmise või ekspordi kohta.

Komisjon ja liikmesriigid teatavad üksteisele käesoleva lõike alusel võetud meetmetest ja jagavad omavahel muud nende käsutuses olevat asjakohast teavet.

Artikkel 9

1.   Keelatud on pakkuda teenuseid, mis on otseselt seotud turismitegevusega artiklis 1 osutatud valitsuse kontrolli alt väljas olevatel aladel liikmesriikide kodanike poolt või liikmesriikide territooriumilt või kasutades liikmesriikide jurisdiktsiooni alla kuuluvaid laevu või õhusõidukeid.

2.   Lõikes 1 sätestatud keelud ei mõjuta kuni 24. august 2022 enne 23. veebruar 2022 sõlmitud lepingute või selliste lepingute täitmiseks vajalike lisalepingute täitmist.

3.   Keelatud on teadlikult või tahtlikult osaleda tegevuses, mille eesmärk või tagajärg on lõikes 1 sätestatud keeldudest kõrvalehoidmine.

Artikkel 10

Käesolev otsus jõustub järgmisel päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolevat otsust kohaldatakse kuni 24. veebruar 2023.

Käesolevat otsust vaadatakse pidevalt uuesti läbi. Asjakohasel juhul pikendatakse selle kehtivust või muudetakse seda, kui nõukogu leiab, et selle eesmärke ei ole saavutatud.

Brüssel, 23. veebruar 2022

Nõukogu nimel

eesistuja

J.-Y. LE DRIAN


23.2.2022   

ET

Euroopa Liidu Teataja

LI 42/114


NÕUKOGU OTSUS (ÜVJP) 2022/267,

23. veebruar 2022,

millega muudetakse otsust 2014/145/ÜVJP, mis käsitleb piiravaid meetmeid seoses Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust kahjustava või ohustava tegevusega

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Liidu lepingut, eriti selle artiklit 29,

võttes arvesse liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja ettepanekut

ning arvestades järgmist:

(1)

Nõukogu võttis 17. märtsil 2014 vastu otsuse 2014/145/ÜVJP (1).

(2)

Liit toetab endiselt vankumatult Ukraina suveräänsust ja territoriaalset terviklikkust.

(3)

Euroopa Ülemkogu kutsus oma 24. ja 25. juuni 2021. aasta järeldustes Venemaad üles võtma täielikult vastutuse, et tagada Minski kokkulepete täielik täitmine, mis on peamine eeltingimus mis tahes suuremale muutusele liidu suhtumises. Euroopa Ülemkogu rõhutas, et liit ja selle liikmesriigid peavad otsustavalt ja koordineeritult reageerima Venemaa igasugusele jätkuvale pahatahtlikule, ebaseaduslikule ja kahjulikule tegevusele, kasutades täielikult ära kõiki liidu käsutuses olevaid vahendeid ning tagades koordineerimise partneritega. Sel eesmärgil kutsus Euroopa Ülemkogu komisjoni ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrget esindajat (edaspidi „kõrge esindaja“) üles esitama võimalikke täiendavaid piiravaid meetmeid, sealhulgas majandussanktsioone.

(4)

Euroopa Ülemkogu rõhutas oma 16. detsembri 2021. aasta järeldustes tungivat vajadust, et Venemaa leevendaks pingeid, mille on põhjustanud vägede koondamine Ukraina piirile ja agressiivne retoorika. Euroopa Ülemkogu kinnitas taas oma täielikku toetust Ukraina suveräänsusele ja territoriaalsele terviklikkusele. Innustades tegema diplomaatilisi jõupingutusi ja toetades Normandia formaati Minski kokkulepete täieliku täitmise saavutamiseks, märkis Euroopa Ülemkogu, et igasugusel Ukraina vastu suunatud edasisel sõjalisel agressioonil on tohutud tagajärjed ja kõrge hind, sealhulgas partneritega kooskõlastatud piiravad meetmed.

(5)

Nõukogu kiitis 24. jaanuaril 2022 heaks järeldused, milles mõistis hukka Venemaa jätkuva agressiivse tegevuse ja ähvardused Ukraina suunal ning kutsus Venemaad üles leevendama pingeid, järgima rahvusvahelist õigust ja osalema kehtestatud rahvusvaheliste mehhanismide kaudu konstruktiivselt dialoogis. Nõukogu kinnitas taas liidu täielikku pühendumust aluspõhimõtetele, millele on rajatud Euroopa julgeolek ja mis on sätestatud Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni (ÜRO) põhikirjas ning Euroopa Julgeoleku- ja Koostööorganisatsiooni asutamisdokumentides, sealhulgas Helsingi lõppaktis ja Pariisi hartas. Need aluspõhimõtted hõlmavad eelkõige riikide suveräänset võrdsust ja territoriaalset terviklikkust, piiride puutumatust, hoidumist jõu kasutamisest või sellega ähvardamisest ning riikide vabadust valida või muuta oma julgeolekukorraldust. Nõukogu märkis, et need põhimõtted ei ole läbiräägitavad, neid ei muudeta ega tõlgendata uuesti ning nende rikkumine Venemaa poolt on takistuseks ühisele ja jagamatule julgeolekuruumile Euroopas ning ohustab rahu ja stabiilsust Euroopa mandril. Tuletades meelde Euroopa Ülemkogu 16. detsembri 2021. aasta järeldusi, kordas nõukogu, et igasugusel Venemaa poolt Ukraina vastu suunatud edasisel sõjalisel agressioonil on tohutud tagajärjed ja kõrge hind, mis hõlmab mitmesuguseid valdkondlikke ja individuaalseid piiravaid meetmeid, mis võetakse vastu koostöös partneritega.

(6)

Venemaa Riigiduuma hääletas 15. veebruaril 2022 sellise resolutsiooni poolt, milles palutakse president Vladimir Putinil tunnustada Ida-Ukraina separatistlikke osi iseseisvate riikidena.

(7)

Kõrge esindaja tegi 19. veebruaril 2022 liidu nimel avalduse, milles väljendas muret Venemaa relvajõudude massilise koondumise pärast Ukrainas ja selle ümbruses ning kutsus Venemaad tungivalt üles alustama sisukat dialoogi ja kasutama diplomaatiat, ilmutama vaoshoitust ja leevendama pingeid Ukraina piiride lähedusest vägede märkimisväärse tagasitõmbumise kaudu. Liit märkis, et igasugusel Venemaa edasisel Ukraina vastu suunatud sõjalisel agressioonil on tohutud tagajärjed ja kõrge hind, sealhulgas partneritega kooskõlastatud piiravad meetmed.

(8)

Venemaa Föderatsiooni president kirjutas 21. veebruaril 2022 alla dekreedile, millega tunnustati valitsuse kontrolli alt väljas olevate Ukraina Donetski ja Luganski oblastite „sõltumatust ja suveräänsust“, ning andis korralduse siirda nendele aladele Venemaa relvajõud.

(9)

Venemaa Riigiduuma leppis 22. veebruaril 2022 ühehäälselt kokku Ida-Ukraina separatistlike piirkondade tunnustamises suveräänsete riikidena ning ratifitseeris sõprus- ja vastastikuse abi lepingud.

(10)

Kõrge esindaja tegi 22. veebruaril 2022 liidu nimel avalduse, milles mõistis hukka Venemaa Föderatsiooni presidendi otsuse tunnustada Ukraina valitsuse kontrolli alt väljas olevaid Donetski ja Luganski oblasteid iseseisvate üksustena ning sellest tulenevat otsust saata nendele aladele Vene väed. Kõnealune ebaseaduslik tegu õõnestab veelgi Ukraina suveräänsust ja sõltumatust ning kujutab endast rahvusvahelise õiguse ja rahvusvaheliste lepingute, sealhulgas ÜRO põhikirja, Helsingi lõppakti, Pariisi harta ja Budapesti memorandumi ning ka Minski kokkulepete ja ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsiooni 2202 (2015) rasket rikkumist. Kõrge esindaja kutsus Venemaad kui konflikti osalist tungivalt üles tühistama seda tunnustamisotsust, täitma oma kohustusi, järgima rahvusvahelist õigust ning pöörduma tagasi arutelude juurde Normandia formaadis ja kolmepoolses kontaktrühmas. Ta teatas, et liit reageerib kõnealustele Venemaa viimastele rikkumistele, võttes kiiremas korras vastu täiendavad piiravad meetmed.

(11)

Võttes arvesse olukorra tõsidust, on nõukogu seisukohal, et otsuse 2014/145/ÜVJP lisas esitatud selliste isikute, üksuste ja asutuste loetellu, kelle suhtes kohaldatakse piiravaid meetmeid, tuleks lisada 336 Riigiduuma liiget, sest nad andsid oma poolthääle resolutsioonile, milles palutakse president Vladimir Putinil tunnustada Ida-Ukraina separatistide hõivatud osasid iseseisvate riikidena.

(12)

Otsust 2014/145/ÜVJP tuleks seetõttu vastavalt muuta,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Otsuse 2014/145/ÜVJP lisas esitatud loetellu lisatakse käesoleva otsuse lisas loetletud isikud ja üksused.

Artikkel 2

Käesolev otsus jõustub selle Euroopa Liidu Teatajas avaldamise päeval.

Brüssel, 23. veebruar 2022

Nõukogu nimel

eesistuja

J.-Y. LE DRIAN


(1)  Nõukogu 17. märtsi 2014. aasta otsus 2014/145/ÜVJP, mis käsitleb piiravaid meetmeid seoses Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust kahjustava või ohustava tegevusega (ELT L 78, 17.3.2014, lk 16).


LISA

Otsuse 2014/145/ÜVJP lisas esitatud isikute, üksuste ja asutuste loetellu lisatakse järgmised isikud ja üksused.

Isikud

 

Nimi

Identifitseerimisandmed

Põhjendused

Loetellu kandmise kuupäev

235.

Gennady Andreevich Zyuganov

(Зюганов Геннадий Андреевич)

Sünniaeg: 26.6.1944

Riigiduuma liige, kes hääletas resolutsiooni nr 58243-8 „Venemaa Föderatsiooni Föderaalassamblee Riigiduuma üleskutse Venemaa Föderatsiooni Presidendile V. V. Putinile seoses vajadusega tunnustada Donetski Rahvavabariiki ja Luganski Rahvavabariiki“ poolt ning seega toetas ja rakendas Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust kahjustavaid ning Ukrainat veelgi destabiliseerivaid meetmeid ja poliitikat.

23.2.2022

236.

Yury Vyacheslavovich Afonin

(Афонин Юрий Вячеславович)

Sünniaeg: 22.3.1977

Riigiduuma liige, kes hääletas resolutsiooni nr 58243-8 „Venemaa Föderatsiooni Föderaalassamblee Riigiduuma üleskutse Venemaa Föderatsiooni Presidendile V. V. Putinile seoses vajadusega tunnustada Donetski Rahvavabariiki ja Luganski Rahvavabariiki“ poolt ning seega toetas ja rakendas Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust kahjustavaid ning Ukrainat veelgi destabiliseerivaid meetmeid ja poliitikat.

23.2.2022

237.

Vladimir Kashin

(Кашин Владимир Иванович)

Sünniaeg: 10.8.1948

Riigiduuma liige, kes hääletas resolutsiooni nr 58243-8 „Venemaa Föderatsiooni Föderaalassamblee Riigiduuma üleskutse Venemaa Föderatsiooni Presidendile V. V. Putinile seoses vajadusega tunnustada Donetski Rahvavabariiki ja Luganski Rahvavabariiki“ poolt ning seega toetas ja rakendas Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust kahjustavaid ning Ukrainat veelgi destabiliseerivaid meetmeid ja poliitikat.

23.2.2022

238.

Dmitry Novikov

(Новиков Дмитрий Георгиевич)

Sünniaeg: 12.9.1969

Riigiduuma liige, kes hääletas resolutsiooni nr 58243-8 „Venemaa Föderatsiooni Föderaalassamblee Riigiduuma üleskutse Venemaa Föderatsiooni Presidendile V. V. Putinile seoses vajadusega tunnustada Donetski Rahvavabariiki ja Luganski Rahvavabariiki“ poolt ning seega toetas ja rakendas Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust kahjustavaid ning Ukrainat veelgi destabiliseerivaid meetmeid ja poliitikat.

23.2.2022

239.

Nikolay Kharitonov

(Харитонов Николай Михайлович)

Sünniaeg: 30.10.1948

Riigiduuma liige, kes hääletas resolutsiooni nr 58243-8 „Venemaa Föderatsiooni Föderaalassamblee Riigiduuma üleskutse Venemaa Föderatsiooni Presidendile V. V. Putinile seoses vajadusega tunnustada Donetski Rahvavabariiki ja Luganski Rahvavabariiki“ poolt ning seega toetas ja rakendas Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust kahjustavaid ning Ukrainat veelgi destabiliseerivaid meetmeid ja poliitikat.

23.2.2022

240.

Nikolai Kolomeytsev

(Коломейцев Николай Васильевич)

Sünniaeg: 1.9.1956

Riigiduuma liige, kes hääletas resolutsiooni nr 58243-8 „Venemaa Föderatsiooni Föderaalassamblee Riigiduuma üleskutse Venemaa Föderatsiooni Presidendile V. V. Putinile seoses vajadusega tunnustada Donetski Rahvavabariiki ja Luganski Rahvavabariiki“ poolt ning seega toetas ja rakendas Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust kahjustavaid ning Ukrainat veelgi destabiliseerivaid meetmeid ja poliitikat.

23.2.2022

241.

Sergey Shargunov

(Шаргунов Сергей Александрович)

Sünniaeg: 12.5.1980

Riigiduuma liige, kes hääletas resolutsiooni nr 58243-8 „Venemaa Föderatsiooni Föderaalassamblee Riigiduuma üleskutse Venemaa Föderatsiooni Presidendile V. V. Putinile seoses vajadusega tunnustada Donetski Rahvavabariiki ja Luganski Rahvavabariiki“ poolt ning seega toetas ja rakendas Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust kahjustavaid ning Ukrainat veelgi destabiliseerivaid meetmeid ja poliitikat.

23.2.2022

242.

Vadim Kumin

(Кумин Вадим Валентинович)

Sünniaeg: 1.1.1973

Riigiduuma liige, kes hääletas resolutsiooni nr 58243-8 „Venemaa Föderatsiooni Föderaalassamblee Riigiduuma üleskutse Venemaa Föderatsiooni Presidendile V. V. Putinile seoses vajadusega tunnustada Donetski Rahvavabariiki ja Luganski Rahvavabariiki“ poolt ning seega toetas ja rakendas Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust kahjustavaid ning Ukrainat veelgi destabiliseerivaid meetmeid ja poliitikat.

23.2.2022

243.

Yury Sinelshchikov

(Синельщиков Юрий Петрович)

Sünniaeg: 26.9.1947

Riigiduuma liige, kes hääletas resolutsiooni nr 58243-8 „Venemaa Föderatsiooni Föderaalassamblee Riigiduuma üleskutse Venemaa Föderatsiooni Presidendile V. V. Putinile seoses vajadusega tunnustada Donetski Rahvavabariiki ja Luganski Rahvavabariiki“ poolt ning seega toetas ja rakendas Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust kahjustavaid ning Ukrainat veelgi destabiliseerivaid meetmeid ja poliitikat.

23.2.2022

244.

Kazbek Taysayev

(Тайсаев Казбек Куцукович)

Sünniaeg: 12.2.1967

Riigiduuma liige, kes hääletas resolutsiooni nr 58243-8 „Venemaa Föderatsiooni Föderaalassamblee Riigiduuma üleskutse Venemaa Föderatsiooni Presidendile V. V. Putinile seoses vajadusega tunnustada Donetski Rahvavabariiki ja Luganski Rahvavabariiki“ poolt ning seega toetas ja rakendas Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust kahjustavaid ning Ukrainat veelgi destabiliseerivaid meetmeid ja poliitikat.

23.2.2022

245.

Alexey Kurinny

(Куринный Алексей Владимирович)

Sünniaeg: 18.1.1974

Riigiduuma liige, kes hääletas resolutsiooni nr 58243-8 „Venemaa Föderatsiooni Föderaalassamblee Riigiduuma üleskutse Venemaa Föderatsiooni Presidendile V. V. Putinile seoses vajadusega tunnustada Donetski Rahvavabariiki ja Luganski Rahvavabariiki“ poolt ning seega toetas ja rakendas Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust kahjustavaid ning Ukrainat veelgi destabiliseerivaid meetmeid ja poliitikat.

23.2.2022

246.

Anzhelika Glazkova

(Глазкова Анжелика Егоровна)

Sünniaeg: 28.12.1968

Riigiduuma liige, kes hääletas resolutsiooni nr 58243-8 „Venemaa Föderatsiooni Föderaalassamblee Riigiduuma üleskutse Venemaa Föderatsiooni Presidendile V. V. Putinile seoses vajadusega tunnustada Donetski Rahvavabariiki ja Luganski Rahvavabariiki“ poolt ning seega toetas ja rakendas Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust kahjustavaid ning Ukrainat veelgi destabiliseerivaid meetmeid ja poliitikat.

23.2.2022

247.

Alexander Yushchenko

(Ющенко Александр Андреевич)

Sünniaeg: 19.11.1969

Riigiduuma liige, kes hääletas resolutsiooni nr 58243-8 „Venemaa Föderatsiooni Föderaalassamblee Riigiduuma üleskutse Venemaa Föderatsiooni Presidendile V. V. Putinile seoses vajadusega tunnustada Donetski Rahvavabariiki ja Luganski Rahvavabariiki“ poolt ning seega toetas ja rakendas Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust kahjustavaidning Ukrainat veelgi destabiliseerivaid meetmeid ja poliitikat.

23.2.2022

248.

Vyacheslav Markhayev

(Мархаев Вячеслав Михайлович)

Sünniaeg: 1.6.1955

Riigiduuma liige, kes hääletas resolutsiooni nr 58243-8 „Venemaa Föderatsiooni Föderaalassamblee Riigiduuma üleskutse Venemaa Föderatsiooni Presidendile V. V. Putinile seoses vajadusega tunnustada Donetski Rahvavabariiki ja Luganski Rahvavabariiki“ poolt ning seega toetas ja rakendas Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust kahjustavaid ning Ukrainat veelgi destabiliseerivaid meetmeid ja poliitikat.

23.2.2022

249.

Anatoly Bifov

(Бифов Aнатолий Жамалович)

Sünniaeg: 7.1.1963

Riigiduuma liige, kes hääletas resolutsiooni nr 58243-8 „Venemaa Föderatsiooni Föderaalassamblee Riigiduuma üleskutse Venemaa Föderatsiooni Presidendile V. V. Putinile seoses vajadusega tunnustada Donetski Rahvavabariiki ja Luganski Rahvavabariiki“ poolt ning seega toetas ja rakendas Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust kahjustavaid ning Ukrainat veelgi destabiliseerivaid meetmeid ja poliitikat.

23.2.2022

250.

Nikolay Arefyev

(Николай Васильевич Арефьев)

Sünniaeg: 11.3.1949

Riigiduuma liige, kes hääletas resolutsiooni nr 58243-8 „Venemaa Föderatsiooni Föderaalassamblee Riigiduuma üleskutse Venemaa Föderatsiooni Presidendile V. V. Putinile seoses vajadusega tunnustada Donetski Rahvavabariiki ja Luganski Rahvavabariiki“ poolt ning seega toetas ja rakendas Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust kahjustavaid ning Ukrainat veelgi destabiliseerivaid meetmeid ja poliitikat.

23.2.2022

251.

Boris Komotsky

(Комоцкий Борис Олегович)

Sünniaeg: 31.1.1956

Riigiduuma liige, kes hääletas resolutsiooni nr 58243-8 „Venemaa Föderatsiooni Föderaalassamblee Riigiduuma üleskutse Venemaa Föderatsiooni Presidendile V. V. Putinile seoses vajadusega tunnustada Donetski Rahvavabariiki ja Luganski Rahvavabariiki“ poolt ning seega toetas ja rakendas Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust kahjustavaid ning Ukrainat veelgi destabiliseerivaid meetmeid ja poliitikat.

23.2.2022

252.

Irina Filatova

(Филатова Ирина Анатольевна)

Sünniaeg: 8.8.1978

Riigiduuma liige, kes hääletas resolutsiooni nr 58243-8 „Venemaa Föderatsiooni Föderaalassamblee Riigiduuma üleskutse Venemaa Föderatsiooni Presidendile V. V. Putinile seoses vajadusega tunnustada Donetski Rahvavabariiki ja Luganski Rahvavabariiki“ poolt ning seega toetas ja rakendas Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust kahjustavaid ning Ukrainat veelgi destabiliseerivaid meetmeid ja poliitikat.

23.2.2022

253.

Sergey Levchenko

(Левченко Сергей Георгиевич)

Sünniaeg: 2.11.1953

Riigiduuma liige, kes hääletas resolutsiooni nr 58243-8 „Venemaa Föderatsiooni Föderaalassamblee Riigiduuma üleskutse Venemaa Föderatsiooni Presidendile V. V. Putinile seoses vajadusega tunnustada Donetski Rahvavabariiki ja Luganski Rahvavabariiki“ poolt ning seega toetas ja rakendas Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust kahjustavaid ning Ukrainat veelgi destabiliseerivaid meetmeid ja poliitikat.

23.2.2022

254.

Artyom Prokofyev

(Прокофьев Артём Вячеславович)

Sünniaeg: 31.12.1983

Riigiduuma liige, kes hääletas resolutsiooni nr 58243-8 „Venemaa Föderatsiooni Föderaalassamblee Riigiduuma üleskutse Venemaa Föderatsiooni Presidendile V. V. Putinile seoses vajadusega tunnustada Donetski Rahvavabariiki ja Luganski Rahvavabariiki“ poolt ning seega toetas ja rakendas Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust kahjustavaid ning Ukrainat veelgi destabiliseerivaid meetmeid ja poliitikat.

23.2.2022

255.

Maria Drobot

(Дробот Мария Владимировна)

Sünniaeg: 21.3.1982

Riigiduuma liige, kes hääletas resolutsiooni nr 58243-8 „Venemaa Föderatsiooni Föderaalassamblee Riigiduuma üleskutse Venemaa Föderatsiooni Presidendile V. V. Putinile seoses vajadusega tunnustada Donetski Rahvavabariiki ja Luganski Rahvavabariiki“ poolt ning seega toetas ja rakendas Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust kahjustavaid ning Ukrainat veelgi destabiliseerivaid meetmeid ja poliitikat.

23.2.2022

256.

Ivan Babich

(Бабич Иван Николаевич)

Sünniaeg: 2.9.1982

Riigiduuma liige, kes hääletas resolutsiooni nr 58243-8 „Venemaa Föderatsiooni Föderaalassamblee Riigiduuma üleskutse Venemaa Föderatsiooni Presidendile V. V. Putinile seoses vajadusega tunnustada Donetski Rahvavabariiki ja Luganski Rahvavabariiki“ poolt ning seega toetas ja rakendas Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust kahjustavaid ning Ukrainat veelgi destabiliseerivaid meetmeid ja poliitikat.

23.2.2022

257.

Nikolay Osadchy

(Осадчий Николай Иванович)

Sünniaeg: 8.12.1957

Riigiduuma liige, kes hääletas resolutsiooni nr 58243-8 „Venemaa Föderatsiooni Föderaalassamblee Riigiduuma üleskutse Venemaa Föderatsiooni Presidendile V. V. Putinile seoses vajadusega tunnustada Donetski Rahvavabariiki ja Luganski Rahvavabariiki“ poolt ning seega toetas ja rakendas Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust kahjustavaid ning Ukrainat veelgi destabiliseerivaid meetmeid ja poliitikat.

23.2.2022

258.

Alexey Korniyenko

(Корниенко Алексей Викторович)

Sünniaeg: 22.7.1976

Riigiduuma liige, kes hääletas resolutsiooni nr 58243-8 „Venemaa Föderatsiooni Föderaalassamblee Riigiduuma üleskutse Venemaa Föderatsiooni Presidendile V. V. Putinile seoses vajadusega tunnustada Donetski Rahvavabariiki ja Luganski Rahvavabariiki“ poolt ning seega toetas ja rakendas Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust kahjustavaid ning Ukrainat veelgi destabiliseerivaid meetmeid ja poliitikat.

23.2.2022

259.

Sergey Gavrilov

(Гаврилов Сергей Анатольевич)

Sünniaeg: 27.1.1966

Riigiduuma liige, kes hääletas resolutsiooni nr 58243-8 „Venemaa Föderatsiooni Föderaalassamblee Riigiduuma üleskutse Venemaa Föderatsiooni Presidendile V. V. Putinile seoses vajadusega tunnustada Donetski Rahvavabariiki ja Luganski Rahvavabariiki“ poolt ning seega toetas ja rakendas Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust kahjustavaid ning Ukrainat veelgi destabiliseerivaid meetmeid ja poliitikat.

23.2.2022

260.

Nikolay Ivanov

(Иванов Николай Николаевич)

Sünniaeg: 17.1.1957

Riigiduuma liige, kes hääletas resolutsiooni nr 58243-8 „Venemaa Föderatsiooni Föderaalassamblee Riigiduuma üleskutse Venemaa Föderatsiooni Presidendile V. V. Putinile seoses vajadusega tunnustada Donetski Rahvavabariiki ja Luganski Rahvavabariiki“ poolt ning seega toetas ja rakendas Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust kahjustavaid ning Ukrainat veelgi destabiliseerivaid meetmeid ja poliitikat.

23.2.2022

261.

Roman Lyabikhov

(Лябихов Роман Михайлович)

Sünniaeg: 7.5.1973

Riigiduuma liige, kes hääletas resolutsiooni nr 58243-8 „Venemaa Föderatsiooni Föderaalassamblee Riigiduuma üleskutse Venemaa Föderatsiooni Presidendile V. V. Putinile seoses vajadusega tunnustada Donetski Rahvavabariiki ja Luganski Rahvavabariiki“ poolt ning seega toetas ja rakendas Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust kahjustavaid ning Ukrainat veelgi destabiliseerivaid meetmeid ja poliitikat.

23.2.2022

261.

Vladimir Isakov

(Исаков Владимир Павлович)

Sünniaeg: 25.2.1987

Riigiduuma liige, kes hääletas resolutsiooni nr 58243-8 „Venemaa Föderatsiooni Föderaalassamblee Riigiduuma üleskutse Venemaa Föderatsiooni Presidendile V. V. Putinile seoses vajadusega tunnustada Donetski Rahvavabariiki ja Luganski Rahvavabariiki“ poolt ning seega toetas ja rakendas Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust kahjustavaid ning Ukrainat veelgi destabiliseerivaid meetmeid ja poliitikat.

23.2.2022

263.

Renat Suleymanov

(Сулейманов Ренат Исмаилович)

Sünniaeg: 24.12.1965

Riigiduuma liige, kes hääletas resolutsiooni nr 58243-8 „Venemaa Föderatsiooni Föderaalassamblee Riigiduuma üleskutse Venemaa Föderatsiooni Presidendile V. V. Putinile seoses vajadusega tunnustada Donetski Rahvavabariiki ja Luganski Rahvavabariiki“ poolt ning seega toetas ja rakendas Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust kahjustavaid ning Ukrainat veelgi destabiliseerivaid meetmeid ja poliitikat.

23.2.2022

264.

Vladimir Blotsky

(Блоцкий Владимир Николаевич)

Sünniaeg: 10.11.1977

Riigiduuma liige, kes hääletas resolutsiooni nr 58243-8 „Venemaa Föderatsiooni Föderaalassamblee Riigiduuma üleskutse Venemaa Föderatsiooni Presidendile V. V. Putinile seoses vajadusega tunnustada Donetski Rahvavabariiki ja Luganski Rahvavabariiki“ poolt ning seega toetas ja rakendas Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust kahjustavaid ning Ukrainat veelgi destabiliseerivaid meetmeid ja poliitikat.

23.2.2022

265.

Sergey Panteleyev

(Пантелеев Сергей Михайлович)

Sünniaeg: 4.7.1951

Riigiduuma liige, kes hääletas resolutsiooni nr 58243-8 „Venemaa Föderatsiooni Föderaalassamblee Riigiduuma üleskutse Venemaa Föderatsiooni Presidendile V. V. Putinile seoses vajadusega tunnustada Donetski Rahvavabariiki ja Luganski Rahvavabariiki“ poolt ning seega toetas ja rakendas Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust kahjustavaid ning Ukrainat veelgi destabiliseerivaid meetmeid ja poliitikat.

23.2.2022

266.

Georgy Kamnev

(Камнев Георгий Петрович)

Sünniaeg: 5.1.1983

Riigiduuma liige, kes hääletas resolutsiooni nr 58243-8 „Venemaa Föderatsiooni Föderaalassamblee Riigiduuma üleskutse Venemaa Föderatsiooni Presidendile V. V. Putinile seoses vajadusega tunnustada Donetski Rahvavabariiki ja Luganski Rahvavabariiki“ poolt ning seega toetas ja rakendas Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust kahjustavaid ning Ukrainat veelgi destabiliseerivaid meetmeid ja poliitikat.

23.2.2022

267.

Nikolay Vasilyev

(Васильев Николай Иванович)

Sünniaeg: 28.3.1958

Riigiduuma liige, kes hääletas resolutsiooni nr 58243-8 „Venemaa Föderatsiooni Föderaalassamblee Riigiduuma üleskutse Venemaa Föderatsiooni Presidendile V. V. Putinile seoses vajadusega tunnustada Donetski Rahvavabariiki ja Luganski Rahvavabariiki“ poolt ning seega toetas ja rakendas Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust kahjustavaid ning Ukrainat veelgi destabiliseerivaid meetmeid ja poliitikat.

23.2.2022

268.

Boris Ivanyuzhenkov

(Иванюженков Борис Викторович)

Sünniaeg: 28.2.1966

Riigiduuma liige, kes hääletas resolutsiooni nr 58243-8 „Venemaa Föderatsiooni Föderaalassamblee Riigiduuma üleskutse Venemaa Föderatsiooni Presidendile V. V. Putinile seoses vajadusega tunnustada Donetski Rahvavabariiki ja Luganski Rahvavabariiki“ poolt ning seega toetas ja rakendas Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust kahjustavaid ning Ukrainat veelgi destabiliseerivaid meetmeid ja poliitikat.

23.2.2022

269.

Viktor Sobolev

(Соболев Виктор Иванович)

Sünniaeg: 23.2.1950

Riigiduuma liige, kes hääletas resolutsiooni nr 58243-8 „Venemaa Föderatsiooni Föderaalassamblee Riigiduuma üleskutse Venemaa Föderatsiooni Presidendile V. V. Putinile seoses vajadusega tunnustada Donetski Rahvavabariiki ja Luganski Rahvavabariiki“ poolt ning seega toetas ja rakendas Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust kahjustavaid ning Ukrainat veelgi destabiliseerivaid meetmeid ja poliitikat.

23.2.2022

270.

Mikhail Avdeyev

(Авдеев Михаил Юрьевич)

Sünniaeg: 6.3.1977

Riigiduuma liige, kes hääletas resolutsiooni nr 58243-8 „Venemaa Föderatsiooni Föderaalassamblee Riigiduuma üleskutse Venemaa Föderatsiooni Presidendile V. V. Putinile seoses vajadusega tunnustada Donetski Rahvavabariiki ja Luganski Rahvavabariiki“ poolt ning seega toetas ja rakendas Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust kahjustavaid ning Ukrainat veelgi destabiliseerivaid meetmeid ja poliitikat.

23.2.2022

271.

Nina Ostanina

(Останина Нина Александровна)

Sünniaeg: 26.12.1955

Riigiduuma liige, kes hääletas resolutsiooni nr 58243-8 „Venemaa Föderatsiooni Föderaalassamblee Riigiduuma üleskutse Venemaa Föderatsiooni Presidendile V. V. Putinile seoses vajadusega tunnustada Donetski Rahvavabariiki ja Luganski Rahvavabariiki“ poolt ning seega toetas ja rakendas Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust kahjustavaid ning Ukrainat veelgi destabiliseerivaid meetmeid ja poliitikat.

23.2.2022

272.

Yevgeny Bessonov

(Бессонов Евгений Иванович)

Sünniaeg: 26.11.1968

Riigiduuma liige, kes hääletas resolutsiooni nr 58243-8 „Venemaa Föderatsiooni Föderaalassamblee Riigiduuma üleskutse Venemaa Föderatsiooni Presidendile V. V. Putinile seoses vajadusega tunnustada Donetski Rahvavabariiki ja Luganski Rahvavabariiki“ poolt ning seega toetas ja rakendas Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust kahjustavaid ning Ukrainat veelgi destabiliseerivaid meetmeid ja poliitikat.

23.2.2022

273.

Nikolay Yezersky

(Езерский Николай Николаевич)

Sünniaeg: 8.5.1956

Riigiduuma liige, kes hääletas resolutsiooni nr 58243-8 „Venemaa Föderatsiooni Föderaalassamblee Riigiduuma üleskutse Venemaa Föderatsiooni Presidendile V. V. Putinile seoses vajadusega tunnustada Donetski Rahvavabariiki ja Luganski Rahvavabariiki“ poolt ning seega toetas ja rakendas Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust kahjustavaid ning Ukrainat veelgi destabiliseerivaid meetmeid ja poliitikat.

23.2.2022

274.

Sergei Obukhov

(Обухов Сергей Павлович)

Sünniaeg: 5.10.1958

Riigiduuma liige, kes hääletas resolutsiooni nr 58243-8 „Venemaa Föderatsiooni Föderaalassamblee Riigiduuma üleskutse Venemaa Föderatsiooni Presidendile V. V. Putinile seoses vajadusega tunnustada Donetski Rahvavabariiki ja Luganski Rahvavabariiki“ poolt ning seega toetas ja rakendas Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust kahjustavaid ning Ukrainat veelgi destabiliseerivaid meetmeid ja poliitikat.

23.2.2022

275.

Denis Parfyonov

(Парфенов Денис Андреевич)

Sünniaeg: 22.9.1987

Riigiduuma liige, kes hääletas resolutsiooni nr 58243-8 „Venemaa Föderatsiooni Föderaalassamblee Riigiduuma üleskutse Venemaa Föderatsiooni Presidendile V. V. Putinile seoses vajadusega tunnustada Donetski Rahvavabariiki ja Luganski Rahvavabariiki“ poolt ning seega toetas ja rakendas Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust kahjustavaid ning Ukrainat veelgi destabiliseerivaid meetmeid ja poliitikat.

23.2.2022

276.

Andrei Anatolyevich Alekhin

(Андрей Анатольевич Алехин)

Sünniaeg: 9.2.1959

Riigiduuma liige, kes hääletas resolutsiooni nr 58243-8 „Venemaa Föderatsiooni Föderaalassamblee Riigiduuma üleskutse Venemaa Föderatsiooni Presidendile V. V. Putinile seoses vajadusega tunnustada Donetski Rahvavabariiki ja Luganski Rahvavabariiki“ poolt ning seega toetas ja rakendas Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust kahjustavaid ning Ukrainat veelgi destabiliseerivaid meetmeid ja poliitikat.

23.2.2022

277.

Petr Revoldovich Ammosov

(Аммосов Петр Револьдович)

Sünniaeg: 22.9.1966

Riigiduuma liige, kes hääletas resolutsiooni nr 58243-8 „Venemaa Föderatsiooni Föderaalassamblee Riigiduuma üleskutse Venemaa Föderatsiooni Presidendile V. V. Putinile seoses vajadusega tunnustada Donetski Rahvavabariiki ja Luganski Rahvavabariiki“ poolt ning seega toetas ja rakendas Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust kahjustavaid ning Ukrainat veelgi destabiliseerivaid meetmeid ja poliitikat.

23.2.2022

278.

Sergei Kazankov

(Казанков Сергей Иванович)

Sünniaeg: 9.10.1972

Riigiduuma liige, kes hääletas resolutsiooni nr 58243-8 „Venemaa Föderatsiooni Föderaalassamblee Riigiduuma üleskutse Venemaa Föderatsiooni Presidendile V. V. Putinile seoses vajadusega tunnustada Donetski Rahvavabariiki ja Luganski Rahvavabariiki“ poolt ning seega toetas ja rakendas Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust kahjustavaid ning Ukrainat veelgi destabiliseerivaid meetmeid ja poliitikat.

23.2.2022

279.

Oleg Lebedev

(Лебедев Олег Александрович)

Sünniaeg: 12.10.1976

Riigiduuma liige, kes hääletas resolutsiooni nr 58243-8 „Venemaa Föderatsiooni Föderaalassamblee Riigiduuma üleskutse Venemaa Föderatsiooni Presidendile V. V. Putinile seoses vajadusega tunnustada Donetski Rahvavabariiki ja Luganski Rahvavabariiki“ poolt ning seega toetas ja rakendas Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust kahjustavaid ning Ukrainat veelgi destabiliseerivaid meetmeid ja poliitikat.

23.2.2022

280.

Mikhail Matveyev

(Матвеев Михаил Николаевич)

Sünniaeg: 13.5.1968

Riigiduuma liige, kes hääletas resolutsiooni nr 58243-8 „Venemaa Föderatsiooni Föderaalassamblee Riigiduuma üleskutse Venemaa Föderatsiooni Presidendile V. V. Putinile seoses vajadusega tunnustada Donetski Rahvavabariiki ja Luganski Rahvavabariiki“ poolt ning seega toetas ja rakendas Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust kahjustavaid ning Ukrainat veelgi destabiliseerivaid meetmeid ja poliitikat.

23.2.2022

281.

Maria Prusakova

(Прусакова Мария Николаевна)

Sünniaeg: 4.9.1983

Riigiduuma liige, kes hääletas resolutsiooni nr 58243-8 „Venemaa Föderatsiooni Föderaalassamblee Riigiduuma üleskutse Venemaa Föderatsiooni Presidendile V. V. Putinile seoses vajadusega tunnustada Donetski Rahvavabariiki ja Luganski Rahvavabariiki“ poolt ning seega toetas ja rakendas Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust kahjustavaid ning Ukrainat veelgi destabiliseerivaid meetmeid ja poliitikat.

23.2.2022

282.

Oleg Smolin

(Смолин Олег Николаевич)

Sünniaeg: 10.2.1952

Riigiduuma liige, kes hääletas resolutsiooni nr 58243-8 „Venemaa Föderatsiooni Föderaalassamblee Riigiduuma üleskutse Venemaa Föderatsiooni Presidendile V. V. Putinile seoses vajadusega tunnustada Donetski Rahvavabariiki ja Luganski Rahvavabariiki“ poolt ning seega toetas ja rakendas Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust kahjustavaid ning Ukrainat veelgi destabiliseerivaid meetmeid ja poliitikat.

23.2.2022

283.

Mikhail Shchapov

(Щапов Михаил Викторович)

Sünniaeg: 20.9.1975

Riigiduuma liige, kes hääletas resolutsiooni nr 58243-8 „Venemaa Föderatsiooni Föderaalassamblee Riigiduuma üleskutse Venemaa Föderatsiooni Presidendile V. V. Putinile seoses vajadusega tunnustada Donetski Rahvavabariiki ja Luganski Rahvavabariiki“ poolt ning seega toetas ja rakendas Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust kahjustavaid ning Ukrainat veelgi destabiliseerivaid meetmeid ja poliitikat.

23.2.2022

284.

Sergei Karginov

(Каргинов Сергей Генрихович)

Sünniaeg: 5.9.1969

Riigiduuma liige, kes hääletas resolutsiooni nr 58243-8 „Venemaa Föderatsiooni Föderaalassamblee Riigiduuma üleskutse Venemaa Föderatsiooni Presidendile V. V. Putinile seoses vajadusega tunnustada Donetski Rahvavabariiki ja Luganski Rahvavabariiki“ poolt ning seega toetas ja rakendas Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust kahjustavaid ning Ukrainat veelgi destabiliseerivaid meetmeid ja poliitikat.

23.2.2022

285.

Yaroslav Nilov

(Нилов Ярослав Евгеньевич)

Sünniaeg: 20.3.1982

Riigiduuma liige, kes hääletas resolutsiooni nr 58243-8 „Venemaa Föderatsiooni Föderaalassamblee Riigiduuma üleskutse Venemaa Föderatsiooni Presidendile V. V. Putinile seoses vajadusega tunnustada Donetski Rahvavabariiki ja Luganski Rahvavabariiki“ poolt ning seega toetas ja rakendas Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust kahjustavaid ning Ukrainat veelgi destabiliseerivaid meetmeid ja poliitikat.

23.2.2022

286.

Vladimir Sipyagin

(Владимир Владимирович Сипягин)

Sünniaeg: 19.2.1970

Riigiduuma liige, kes hääletas resolutsiooni nr 58243-8 „Venemaa Föderatsiooni Föderaalassamblee Riigiduuma üleskutse Venemaa Föderatsiooni Presidendile V. V. Putinile seoses vajadusega tunnustada Donetski Rahvavabariiki ja Luganski Rahvavabariiki“ poolt ning seega toetas ja rakendas Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust kahjustavaid ning Ukrainat veelgi destabiliseerivaid meetmeid ja poliitikat.

23.2.2022

287.

Vasily Vlasov

(Власов Василий Максимович)

Sünniaeg: 27.6.1995

Riigiduuma liige, kes hääletas resolutsiooni nr 58243-8 „Venemaa Föderatsiooni Föderaalassamblee Riigiduuma üleskutse Venemaa Föderatsiooni Presidendile V. V. Putinile seoses vajadusega tunnustada Donetski Rahvavabariiki ja Luganski Rahvavabariiki“ poolt ning seega toetas ja rakendas Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust kahjustavaid ning Ukrainat veelgi destabiliseerivaid meetmeid ja poliitikat.

23.2.2022

288.

Boris Chernyshov

(Чернышов Борис Александрович)

Sünniaeg: 25.6.1991

Riigiduuma liige, kes hääletas resolutsiooni nr 58243-8 „Venemaa Föderatsiooni Föderaalassamblee Riigiduuma üleskutse Venemaa Föderatsiooni Presidendile V. V. Putinile seoses vajadusega tunnustada Donetski Rahvavabariiki ja Luganski Rahvavabariiki“ poolt ning seega toetas ja rakendas Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust kahjustavaid ning Ukrainat veelgi destabiliseerivaid meetmeid ja poliitikat.

23.2.2022

289.

Andrey Lugovoy

(Луговой Андрей Константинович)

Sünniaeg: 19.9.1966

Riigiduuma liige, kes hääletas resolutsiooni nr 58243-8 „Venemaa Föderatsiooni Föderaalassamblee Riigiduuma üleskutse Venemaa Föderatsiooni Presidendile V. V. Putinile seoses vajadusega tunnustada Donetski Rahvavabariiki ja Luganski Rahvavabariiki“ poolt ning seega toetas ja rakendas Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust kahjustavaid ning Ukrainat veelgi destabiliseerivaid meetmeid ja poliitikat.

23.2.2022

290.

Dmitry Svishchev

(Свищев Дмитрий Александрович)

Sünniaeg: 22.5.1969

Riigiduuma liige, kes hääletas resolutsiooni nr 58243-8 „Venemaa Föderatsiooni Föderaalassamblee Riigiduuma üleskutse Venemaa Föderatsiooni Presidendile V. V. Putinile seoses vajadusega tunnustada Donetski Rahvavabariiki ja Luganski Rahvavabariiki“ poolt ning seega toetas ja rakendas Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust kahjustavaid ning Ukrainat veelgi destabiliseerivaid meetmeid ja poliitikat.

23.2.2022

291.

Valery Seleznyov

(Селезнев Валерий Сергеевич)

Sünniaeg: 5.9.1964

Riigiduuma liige, kes hääletas resolutsiooni nr 58243-8 „Venemaa Föderatsiooni Föderaalassamblee Riigiduuma üleskutse Venemaa Föderatsiooni Presidendile V. V. Putinile seoses vajadusega tunnustada Donetski Rahvavabariiki ja Luganski Rahvavabariiki“ poolt ning seega toetas ja rakendas Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust kahjustavaid ning Ukrainat veelgi destabiliseerivaid meetmeid ja poliitikat.

23.2.2022

292.

Kaplan Panesh

(Панеш Каплан Мугдинович)

Sünniaeg: 4.9.1974

Riigiduuma liige, kes hääletas resolutsiooni nr 58243-8 „Venemaa Föderatsiooni Föderaalassamblee Riigiduuma üleskutse Venemaa Föderatsiooni Presidendile V. V. Putinile seoses vajadusega tunnustada Donetski Rahvavabariiki ja Luganski Rahvavabariiki“ poolt ning seega toetas ja rakendas Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust kahjustavaid ning Ukrainat veelgi destabiliseerivaid meetmeid ja poliitikat.

23.2.2022

293.

Arkady Svistunov

(Свистунов Аркадий Николаевич)

Sünniaeg: 28.4.1965

Riigiduuma liige, kes hääletas resolutsiooni nr 58243-8 „Venemaa Föderatsiooni Föderaalassamblee Riigiduuma üleskutse Venemaa Föderatsiooni Presidendile V. V. Putinile seoses vajadusega tunnustada Donetski Rahvavabariiki ja Luganski Rahvavabariiki“ poolt ning seega toetas ja rakendas Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust kahjustavaid ning Ukrainat veelgi destabiliseerivaid meetmeid ja poliitikat.

23.2.2022

294.

Stanislav Naumov

(Наумов Станислав Александрович)

Sünniaeg: 4.10.1972

Riigiduuma liige, kes hääletas resolutsiooni nr 58243-8 „Venemaa Föderatsiooni Föderaalassamblee Riigiduuma üleskutse Venemaa Föderatsiooni Presidendile V. V. Putinile seoses vajadusega tunnustada Donetski Rahvavabariiki ja Luganski Rahvavabariiki“ poolt ning seega toetas ja rakendas Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust kahjustavaid ning Ukrainat veelgi destabiliseerivaid meetmeid ja poliitikat.

23.2.2022

295.

Vladimir Koshelev

(Кошелев Владимир Алексеевич)

Sünniaeg: 1.10.1974

Riigiduuma liige, kes hääletas resolutsiooni nr 58243-8 „Venemaa Föderatsiooni Föderaalassamblee Riigiduuma üleskutse Venemaa Föderatsiooni Presidendile V. V. Putinile seoses vajadusega tunnustada Donetski Rahvavabariiki ja Luganski Rahvavabariiki“ poolt ning seega toetas ja rakendas Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust kahjustavaid ning Ukrainat veelgi destabiliseerivaid meetmeid ja poliitikat.

23.2.2022

296.

Ivan Musatov

(Мусатов Иван Михайлович)

Sünniaeg: 14.2.1976

Riigiduuma liige, kes hääletas resolutsiooni nr 58243-8 „Venemaa Föderatsiooni Föderaalassamblee Riigiduuma üleskutse Venemaa Föderatsiooni Presidendile V. V. Putinile seoses vajadusega tunnustada Donetski Rahvavabariiki ja Luganski Rahvavabariiki“ poolt ning seega toetas ja rakendas Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust kahjustavaid ning Ukrainat veelgi destabiliseerivaid meetmeid ja poliitikat.

23.2.2022

297.

Yevgeny Markov

(Марков Евгений Владимирович)

Sünniaeg: 8.11.1973

Riigiduuma liige, kes hääletas resolutsiooni nr 58243-8 „Venemaa Föderatsiooni Föderaalassamblee Riigiduuma üleskutse Venemaa Föderatsiooni Presidendile V. V. Putinile seoses vajadusega tunnustada Donetski Rahvavabariiki ja Luganski Rahvavabariiki“ poolt ning seega toetas ja rakendas Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust kahjustavaid ning Ukrainat veelgi destabiliseerivaid meetmeid ja poliitikat.

23.2.2022

298.

Ivan Sukharev

(Сухарев Иван Константинович)

Sünniaeg: 10.6.1978

Riigiduuma liige, kes hääletas resolutsiooni nr 58243-8 „Venemaa Föderatsiooni Föderaalassamblee Riigiduuma üleskutse Venemaa Föderatsiooni Presidendile V. V. Putinile seoses vajadusega tunnustada Donetski Rahvavabariiki ja Luganski Rahvavabariiki“ poolt ning seega toetas ja rakendas Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust kahjustavaid ning Ukrainat veelgi destabiliseerivaid meetmeid ja poliitikat.

23.2.2022

299.

Boris Paykin

(Пайкин Борис Романович)

Sünniaeg: 26.3.1965

Riigiduuma liige, kes hääletas resolutsiooni nr 58243-8 „Venemaa Föderatsiooni Föderaalassamblee Riigiduuma üleskutse Venemaa Föderatsiooni Presidendile V. V. Putinile seoses vajadusega tunnustada Donetski Rahvavabariiki ja Luganski Rahvavabariiki“ poolt ning seega toetas ja rakendas Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust kahjustavaid ning Ukrainat veelgi destabiliseerivaid meetmeid ja poliitikat.

23.2.2022

300.

Yuri Napso

(Напсо Юрий Аисович)

Sünniaeg: 17.4.1973

Riigiduuma liige, kes hääletas resolutsiooni nr 58243-8 „Venemaa Föderatsiooni Föderaalassamblee Riigiduuma üleskutse Venemaa Föderatsiooni Presidendile V. V. Putinile seoses vajadusega tunnustada Donetski Rahvavabariiki ja Luganski Rahvavabariiki“ poolt ning seega toetas ja rakendas Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust kahjustavaid ning Ukrainat veelgi destabiliseerivaid meetmeid ja poliitikat.

23.2.2022

301.

Aleksei Didenko

(Диденко Алексей Николаевич)

Sünniaeg: 30.3.1983

Riigiduuma liige, kes hääletas resolutsiooni nr 58243-8 „Venemaa Föderatsiooni Föderaalassamblee Riigiduuma üleskutse Venemaa Föderatsiooni Presidendile V. V. Putinile seoses vajadusega tunnustada Donetski Rahvavabariiki ja Luganski Rahvavabariiki“ poolt ning seega toetas ja rakendas Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust kahjustavaid ning Ukrainat veelgi destabiliseerivaid meetmeid ja poliitikat.

23.2.2022

302.

Aleksei Zhuravlyev

(Журавлев Алексей Александрович)

Sünniaeg: 30.6.1962

Riigiduuma liige, kes hääletas resolutsiooni nr 58243-8 „Venemaa Föderatsiooni Föderaalassamblee Riigiduuma üleskutse Venemaa Föderatsiooni Presidendile V. V. Putinile seoses vajadusega tunnustada Donetski Rahvavabariiki ja Luganski Rahvavabariiki“ poolt ning seega toetas ja rakendas Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust kahjustavaid ning Ukrainat veelgi destabiliseerivaid meetmeid ja poliitikat.

23.2.2022

303.

Sergei Leonov

(Леонов Сергей Дмитриевич)

Sünniaeg: 9.5.1983

Riigiduuma liige, kes hääletas resolutsiooni nr 58243-8 „Venemaa Föderatsiooni Föderaalassamblee Riigiduuma üleskutse Venemaa Föderatsiooni Presidendile V. V. Putinile seoses vajadusega tunnustada Donetski Rahvavabariiki ja Luganski Rahvavabariiki“ poolt ning seega toetas ja rakendas Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust kahjustavaid ning Ukrainat veelgi destabiliseerivaid meetmeid ja poliitikat.

23.2.2022

304.

Gennady Semigin

(Семигин Геннадий Юрьевич)

Sünniaeg: 23.3.1964

Riigiduuma liige, kes hääletas resolutsiooni nr 58243-8 „Venemaa Föderatsiooni Föderaalassamblee Riigiduuma üleskutse Venemaa Föderatsiooni Presidendile V. V. Putinile seoses vajadusega tunnustada Donetski Rahvavabariiki ja Luganski Rahvavabariiki“ poolt ning seega toetas ja rakendas Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust kahjustavaid ning Ukrainat veelgi destabiliseerivaid meetmeid ja poliitikat.

23.2.2022

305.

Aleksandr Terentyev

(Терентьев Александр Васильевич)

Sünniaeg: 1.1.1961

Riigiduuma liige, kes hääletas resolutsiooni nr 58243-8 „Venemaa Föderatsiooni Föderaalassamblee Riigiduuma üleskutse Venemaa Föderatsiooni Presidendile V. V. Putinile seoses vajadusega tunnustada Donetski Rahvavabariiki ja Luganski Rahvavabariiki“ poolt ning seega toetas ja rakendas Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust kahjustavaid ning Ukrainat veelgi destabiliseerivaid meetmeid ja poliitikat.

23.2.2022

306.

Fedot Tumusov

(Тумусов Федот Семёнович)

Sünniaeg: 30.6.1955

Riigiduuma liige, kes hääletas resolutsiooni nr 58243-8 „Venemaa Föderatsiooni Föderaalassamblee Riigiduuma üleskutse Venemaa Föderatsiooni Presidendile V. V. Putinile seoses vajadusega tunnustada Donetski Rahvavabariiki ja Luganski Rahvavabariiki“ poolt ning seega toetas ja rakendas Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust kahjustavaid ning Ukrainat veelgi destabiliseerivaid meetmeid ja poliitikat.

23.2.2022

307.

Timur Kanokov

(Каноков Тимур Борисович)

Sünniaeg: 24.9.1972

Riigiduuma liige, kes hääletas resolutsiooni nr 58243-8 „Venemaa Föderatsiooni Föderaalassamblee Riigiduuma üleskutse Venemaa Föderatsiooni Presidendile V. V. Putinile seoses vajadusega tunnustada Donetski Rahvavabariiki ja Luganski Rahvavabariiki“ poolt ning seega toetas ja rakendas Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust kahjustavaid ning Ukrainat veelgi destabiliseerivaid meetmeid ja poliitikat.

23.2.2022

308.

Igor Ananskikh

(Ананских Игорь Александрович)

Sünniaeg: 6.9.1966

Riigiduuma liige, kes hääletas resolutsiooni nr 58243-8 „Venemaa Föderatsiooni Föderaalassamblee Riigiduuma üleskutse Venemaa Föderatsiooni Presidendile V. V. Putinile seoses vajadusega tunnustada Donetski Rahvavabariiki ja Luganski Rahvavabariiki“ poolt ning seega toetas ja rakendas Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust kahjustavaid ning Ukrainat veelgi destabiliseerivaid meetmeid ja poliitikat.

23.2.2022

309.

Vadim Belousov

(Белоусов Вадим Владимирович)

Sünniaeg: 2.10.1960

Riigiduuma liige, kes hääletas resolutsiooni nr 58243-8 „Venemaa Föderatsiooni Föderaalassamblee Riigiduuma üleskutse Venemaa Föderatsiooni Presidendile V. V. Putinile seoses vajadusega tunnustada Donetski Rahvavabariiki ja Luganski Rahvavabariiki“ poolt ning seega toetas ja rakendas Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust kahjustavaid ning Ukrainat veelgi destabiliseerivaid meetmeid ja poliitikat.

23.2.2022

310.

Dmitry Gusev

(Гусев Дмитрий Геннадьевич)

Sünniaeg: 23.7.1972

Riigiduuma liige, kes hääletas resolutsiooni nr 58243-8 „Venemaa Föderatsiooni Föderaalassamblee Riigiduuma üleskutse Venemaa Föderatsiooni Presidendile V. V. Putinile seoses vajadusega tunnustada Donetski Rahvavabariiki ja Luganski Rahvavabariiki“ poolt ning seega toetas ja rakendas Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust kahjustavaid ning Ukrainat veelgi destabiliseerivaid meetmeid ja poliitikat.

23.2.2022

311.

Aleksandr Remezkov

(Ремезков Александр Александрович)

Sünniaeg: 7.4.1962

Riigiduuma liige, kes hääletas resolutsiooni nr 58243-8 „Venemaa Föderatsiooni Föderaalassamblee Riigiduuma üleskutse Venemaa Föderatsiooni Presidendile V. V. Putinile seoses vajadusega tunnustada Donetski Rahvavabariiki ja Luganski Rahvavabariiki“ poolt ning seega toetas ja rakendas Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust kahjustavaid ning Ukrainat veelgi destabiliseerivaid meetmeid ja poliitikat.

23.2.2022

312.

Andrei Kuznetsov

(Кузнецов Андрей Анатольевич)

Sünniaeg: 29.5.1972

Riigiduuma liige, kes hääletas resolutsiooni nr 58243-8 „Venemaa Föderatsiooni Föderaalassamblee Riigiduuma üleskutse Venemaa Föderatsiooni Presidendile V. V. Putinile seoses vajadusega tunnustada Donetski Rahvavabariiki ja Luganski Rahvavabariiki“ poolt ning seega toetas ja rakendas Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust kahjustavaid ning Ukrainat veelgi destabiliseerivaid meetmeid ja poliitikat.

23.2.2022

313.

Sergei Kabyshev

(Кабышев Сергей Владимирович)

Sünniaeg: 4.9.1963

Riigiduuma liige, kes hääletas resolutsiooni nr 58243-8 „Venemaa Föderatsiooni Föderaalassamblee Riigiduuma üleskutse Venemaa Föderatsiooni Presidendile V. V. Putinile seoses vajadusega tunnustada Donetski Rahvavabariiki ja Luganski Rahvavabariiki“ poolt ning seega toetas ja rakendas Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust kahjustavaid ning Ukrainat veelgi destabiliseerivaid meetmeid ja poliitikat.

23.2.2022

314.

Mikhail Delyagin

(Делягин Михаил Геннадьевич)

Sünniaeg: 18.3.1968

Riigiduuma liige, kes hääletas resolutsiooni nr 58243-8 „Venemaa Föderatsiooni Föderaalassamblee Riigiduuma üleskutse Venemaa Föderatsiooni Presidendile V. V. Putinile seoses vajadusega tunnustada Donetski Rahvavabariiki ja Luganski Rahvavabariiki“ poolt ning seega toetas ja rakendas Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust kahjustavaid ning Ukrainat veelgi destabiliseerivaid meetmeid ja poliitikat.

23.2.2022

315.

Oleg Nilov

(Нилов Олег Анатольевич)

Sünniaeg: 8.5.1962

Riigiduuma liige, kes hääletas resolutsiooni nr 58243-8 „Venemaa Föderatsiooni Föderaalassamblee Riigiduuma üleskutse Venemaa Föderatsiooni Presidendile V. V. Putinile seoses vajadusega tunnustada Donetski Rahvavabariiki ja Luganski Rahvavabariiki“ poolt ning seega toetas ja rakendas Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust kahjustavaid ning Ukrainat veelgi destabiliseerivaid meetmeid ja poliitikat.

23.2.2022

316.

Nikolai Burlyayev

(Бурляев Николай Петрович)

Sünniaeg: 3.8.1946

Riigiduuma liige, kes hääletas resolutsiooni nr 58243-8 „Venemaa Föderatsiooni Föderaalassamblee Riigiduuma üleskutse Venemaa Föderatsiooni Presidendile V. V. Putinile seoses vajadusega tunnustada Donetski Rahvavabariiki ja Luganski Rahvavabariiki“ poolt ning seega toetas ja rakendas Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust kahjustavaid ning Ukrainat veelgi destabiliseerivaid meetmeid ja poliitikat.

23.2.2022

317.

Anatoli Aksakov

(Аксаков Анатолий Геннадьевич)

Sünniaeg: 28.11.1957

Riigiduuma liige, kes hääletas resolutsiooni nr 58243-8 „Venemaa Föderatsiooni Föderaalassamblee Riigiduuma üleskutse Venemaa Föderatsiooni Presidendile V. V. Putinile seoses vajadusega tunnustada Donetski Rahvavabariiki ja Luganski Rahvavabariiki“ poolt ning seega toetas ja rakendas Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust kahjustavaid ning Ukrainat veelgi destabiliseerivaid meetmeid ja poliitikat.

23.2.2022

318.

Aleksandr Aksyonenko

(Аксёненко Александр Сергеевич)

Sünniaeg: 8.3.1986

Riigiduuma liige, kes hääletas resolutsiooni nr 58243-8 „Venemaa Föderatsiooni Föderaalassamblee Riigiduuma üleskutse Venemaa Föderatsiooni Presidendile V. V. Putinile seoses vajadusega tunnustada Donetski Rahvavabariiki ja Luganski Rahvavabariiki“ poolt ning seega toetas ja rakendas Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust kahjustavaid ning Ukrainat veelgi destabiliseerivaid meetmeid ja poliitikat.

23.2.2022

319.

Anatoly Wasserman

(Анатолий Александрович Вассерман / укр. Анатолiй Олександрович Вассерман)

Sünniaeg: 9.12.1952

Riigiduuma liige, kes hääletas resolutsiooni nr 58243-8 „Venemaa Föderatsiooni Föderaalassamblee Riigiduuma üleskutse Venemaa Föderatsiooni Presidendile V. V. Putinile seoses vajadusega tunnustada Donetski Rahvavabariiki ja Luganski Rahvavabariiki“ poolt ning seega toetas ja rakendas Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust kahjustavaid ning Ukrainat veelgi destabiliseerivaid meetmeid ja poliitikat.

23.2.2022

320.

Valery Gartung

(Валерий Карлович Гартунг)

Sünniaeg: 12.11.1960

Riigiduuma liige, kes hääletas resolutsiooni nr 58243-8 „Venemaa Föderatsiooni Föderaalassamblee Riigiduuma üleskutse Venemaa Föderatsiooni Presidendile V. V. Putinile seoses vajadusega tunnustada Donetski Rahvavabariiki ja Luganski Rahvavabariiki“ poolt ning seega toetas ja rakendas Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust kahjustavaid ning Ukrainat veelgi destabiliseerivaid meetmeid ja poliitikat.

23.2.2022

321.

Yuri Grigoryevich

(Григорьев Юрий Иннокентьевич)

Sünniaeg: 20.9.1969

Riigiduuma liige, kes hääletas resolutsiooni nr 58243-8 „Venemaa Föderatsiooni Föderaalassamblee Riigiduuma üleskutse Venemaa Föderatsiooni Presidendile V. V. Putinile seoses vajadusega tunnustada Donetski Rahvavabariiki ja Luganski Rahvavabariiki“ poolt ning seega toetas ja rakendas Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust kahjustavaid ning Ukrainat veelgi destabiliseerivaid meetmeid ja poliitikat.

23.2.2022

322.

Dmitri Kuznetsov

(Кузнецов Дмитрий Вадимович)

Sünniaeg: 5.3.1975

Riigiduuma liige, kes hääletas resolutsiooni nr 58243-8 „Venemaa Föderatsiooni Föderaalassamblee Riigiduuma üleskutse Venemaa Föderatsiooni Presidendile V. V. Putinile seoses vajadusega tunnustada Donetski Rahvavabariiki ja Luganski Rahvavabariiki“ poolt ning seega toetas ja rakendas Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust kahjustavaid ning Ukrainat veelgi destabiliseerivaid meetmeid ja poliitikat.

23.2.2022

323.

Yana Lantratova

(Лантратова Яна Валерьевна)

Sünniaeg: 14.12.1988

Riigiduuma liige, kes hääletas resolutsiooni nr 58243-8 „Venemaa Föderatsiooni Föderaalassamblee Riigiduuma üleskutse Venemaa Föderatsiooni Presidendile V. V. Putinile seoses vajadusega tunnustada Donetski Rahvavabariiki ja Luganski Rahvavabariiki“ poolt ning seega toetas ja rakendas Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust kahjustavaid ning Ukrainat veelgi destabiliseerivaid meetmeid ja poliitikat.

23.2.2022

324.

Anatoli Lisitsyn

(Лисицын Анатолий Иванович)

Sünniaeg: 26.6.1947

Riigiduuma liige, kes hääletas resolutsiooni nr 58243-8 „Venemaa Föderatsiooni Föderaalassamblee Riigiduuma üleskutse Venemaa Föderatsiooni Presidendile V. V. Putinile seoses vajadusega tunnustada Donetski Rahvavabariiki ja Luganski Rahvavabariiki“ poolt ning seega toetas ja rakendas Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust kahjustavaid ning Ukrainat veelgi destabiliseerivaid meetmeid ja poliitikat.

23.2.2022

325.

Galina Khovanskaya

(Хованская Галина Петровна)

Sünniaeg: 23.8.1943

Riigiduuma liige, kes hääletas resolutsiooni nr 58243-8 „Venemaa Föderatsiooni Föderaalassamblee Riigiduuma üleskutse Venemaa Föderatsiooni Presidendile V. V. Putinile seoses vajadusega tunnustada Donetski Rahvavabariiki ja Luganski Rahvavabariiki“ poolt ning seega toetas ja rakendas Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust kahjustavaid ning Ukrainat veelgi destabiliseerivaid meetmeid ja poliitikat.

23.2.2022

326.

Sergey Yakhnyuk

(Сергей Васильевич Яхнюк)

Sünniaeg: 3.7.1962

Riigiduuma liige, kes hääletas resolutsiooni nr 58243-8 „Venemaa Föderatsiooni Föderaalassamblee Riigiduuma üleskutse Venemaa Föderatsiooni Presidendile V. V. Putinile seoses vajadusega tunnustada Donetski Rahvavabariiki ja Luganski Rahvavabariiki“ poolt ning seega toetas ja rakendas Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust kahjustavaid ning Ukrainat veelgi destabiliseerivaid meetmeid ja poliitikat.

23.2.2022

327.

Alexander Yakubovsky

(Александр Владимирович Якубовский)

Sünniaeg: 7.5.1985

Riigiduuma liige, kes hääletas resolutsiooni nr 58243-8 „Venemaa Föderatsiooni Föderaalassamblee Riigiduuma üleskutse Venemaa Föderatsiooni Presidendile V. V. Putinile seoses vajadusega tunnustada Donetski Rahvavabariiki ja Luganski Rahvavabariiki“ poolt ning seega toetas ja rakendas Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust kahjustavaid ning Ukrainat veelgi destabiliseerivaid meetmeid ja poliitikat.

23.2.2022

328.

Azat Ferdinandovich Yagafarov

(Ягафаров Азат Фердинандович)

Sünniaeg: 4.4.1961

Riigiduuma liige, kes hääletas resolutsiooni nr 58243-8 „Venemaa Föderatsiooni Föderaalassamblee Riigiduuma üleskutse Venemaa Föderatsiooni Presidendile V. V. Putinile seoses vajadusega tunnustada Donetski Rahvavabariiki ja Luganski Rahvavabariiki“ poolt ning seega toetas ja rakendas Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust kahjustavaid ning Ukrainat veelgi destabiliseerivaid meetmeid ja poliitikat.

23.2.2022

329.

Aleksandr Shcherbakov

(Александр Владимирович Щербаков)

Sünniaeg: 12.5.1965

Riigiduuma liige, kes hääletas resolutsiooni nr 58243-8 „Venemaa Föderatsiooni Föderaalassamblee Riigiduuma üleskutse Venemaa Föderatsiooni Presidendile V. V. Putinile seoses vajadusega tunnustada Donetski Rahvavabariiki ja Luganski Rahvavabariiki“ poolt ning seega toetas ja rakendas Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust kahjustavaid ning Ukrainat veelgi destabiliseerivaid meetmeid ja poliitikat.

23.2.2022

330.

Nikolai Shcheglov

(Щеглов Николай Михайлович)

Sünniaeg: 16.3.1960

Riigiduuma liige, kes hääletas resolutsiooni nr 58243-8 „Venemaa Föderatsiooni Föderaalassamblee Riigiduuma üleskutse Venemaa Föderatsiooni Presidendile V. V. Putinile seoses vajadusega tunnustada Donetski Rahvavabariiki ja Luganski Rahvavabariiki“ poolt ning seega toetas ja rakendas Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust kahjustavaid ning Ukrainat veelgi destabiliseerivaid meetmeid ja poliitikat.

23.2.2022

331.

Adalbi Shhagoshev

(Адальби Люлевич Шхагошев)

Sünniaeg: 6.6.1967

Riigiduuma liige, kes hääletas resolutsiooni nr 58243-8 „Venemaa Föderatsiooni Föderaalassamblee Riigiduuma üleskutse Venemaa Föderatsiooni Presidendile V. V. Putinile seoses vajadusega tunnustada Donetski Rahvavabariiki ja Luganski Rahvavabariiki“ poolt ning seega toetas ja rakendas Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust kahjustavaid ning Ukrainat veelgi destabiliseerivaid meetmeid ja poliitikat.

23.2.2022

332.

Vadim Shuvalov

(Вадим Николаевич Шувалов)

Sünniaeg: 17.2.1958

Riigiduuma liige, kes hääletas resolutsiooni nr 58243-8 „Venemaa Föderatsiooni Föderaalassamblee Riigiduuma üleskutse Venemaa Föderatsiooni Presidendile V. V. Putinile seoses vajadusega tunnustada Donetski Rahvavabariiki ja Luganski Rahvavabariiki“ poolt ning seega toetas ja rakendas Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust kahjustavaid ning Ukrainat veelgi destabiliseerivaid meetmeid ja poliitikat.

23.2.2022

333.

Igor Shubin

(Игорь Николаевич Шубин)

Sünniaeg: 20.12.1955

Riigiduuma liige, kes hääletas resolutsiooni nr 58243-8 „Venemaa Föderatsiooni Föderaalassamblee Riigiduuma üleskutse Venemaa Föderatsiooni Presidendile V. V. Putinile seoses vajadusega tunnustada Donetski Rahvavabariiki ja Luganski Rahvavabariiki“ poolt ning seega toetas ja rakendas Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust kahjustavaid ning Ukrainat veelgi destabiliseerivaid meetmeid ja poliitikat.

23.2.2022

334.

Nadezhda Shkolkina

(Надежда Васильевна Школкина)

Sünniaeg: 12.5.1970

Riigiduuma liige, kes hääletas resolutsiooni nr 58243-8 „Venemaa Föderatsiooni Föderaalassamblee Riigiduuma üleskutse Venemaa Föderatsiooni Presidendile V. V. Putinile seoses vajadusega tunnustada Donetski Rahvavabariiki ja Luganski Rahvavabariiki“ poolt ning seega toetas ja rakendas Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust kahjustavaid ning Ukrainat veelgi destabiliseerivaid meetmeid ja poliitikat.

23.2.2022

335.

Anton Shipulin

(Антон Владимирович Шипулин)

Sünniaeg: 21.8.1987

Riigiduuma liige, kes hääletas resolutsiooni nr 58243-8 „Venemaa Föderatsiooni Föderaalassamblee Riigiduuma üleskutse Venemaa Föderatsiooni Presidendile V. V. Putinile seoses vajadusega tunnustada Donetski Rahvavabariiki ja Luganski Rahvavabariiki“ poolt ning seega toetas ja rakendas Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust kahjustavaid ning Ukrainat veelgi destabiliseerivaid meetmeid ja poliitikat.

23.2.2022

336.

Yuri Shvytkin

(Юрий Николаевич Швыткин)

Sünniaeg: 24.5.1965