ISSN 1977-0650

Euroopa Liidu

Teataja

L 005I

European flag  

Eestikeelne väljaanne

Õigusaktid

65. aastakäik
10. jaanuar 2022


Sisukord

 

II   Muud kui seadusandlikud aktid

Lehekülg

 

 

MÄÄRUSED

 

*

Nõukogu rakendusmäärus (EL) 2022/21, 10. jaanuar 2022, millega rakendatakse määrust (EL) nr 224/2014 piiravate meetmete kohta seoses olukorraga Kesk-Aafrika Vabariigis

1

 

*

Nõukogu rakendusmäärus (EL) 2022/22, 10. jaanuar 2022, millega rakendatakse määrust (EL) 2019/1716, mis käsitleb piiravaid meetmeid seoses olukorraga Nicaraguas

4

 

 

OTSUSED

 

*

Nõukogu rakendusotsus (ÜVJP) 2022/23, 10. jaanuar 2022, millega rakendatakse otsust 2013/798/ÜVJP Kesk-Aafrika Vabariigi vastu suunatud piiravate meetmete kohta

10

 

*

Nõukogu otsus (ÜVJP) 2022/24, 10. jaanuar 2022, millega muudetakse otsust (ÜVJP) 2019/1720, mis käsitleb piiravaid meetmeid seoses olukorraga Nicaraguas

13

ET

Aktid, mille peakiri on trükitud harilikus trükikirjas, käsitlevad põllumajandusküsimuste igapäevast korraldust ning nende kehtivusaeg on üldjuhul piiratud.

Kõigi ülejäänud aktide pealkirjad on trükitud poolpaksus kirjas ja nende ette on märgitud tärn.


II Muud kui seadusandlikud aktid

MÄÄRUSED

10.1.2022   

ET

Euroopa Liidu Teataja

LI 5/1


NÕUKOGU RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2022/21,

10. jaanuar 2022,

millega rakendatakse määrust (EL) nr 224/2014 piiravate meetmete kohta seoses olukorraga Kesk-Aafrika Vabariigis

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse nõukogu 10. märtsi 2014. aasta määrust (EL) nr 224/2014 piiravate meetmete kohta seoses olukorraga Kesk-Aafrika Vabariigis, (1) eriti selle artikli 17 lõiget 1,

võttes arvesse liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja ettepanekut

ning arvestades järgmist:

(1)

Nõukogu võttis 10. märtsil 2014 vastu määruse (EL) nr 224/2014.

(2)

ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsiooni 2127 (2013) alusel loodud ÜRO Julgeolekunõukogu komitee kiitis 21. detsembril 2021 heaks ühe isiku lisamise selliste isikute ja üksuste loetellu, kelle suhtes kohaldatakse piiravaid meetmeid.

(3)

Määruse (EL) nr 224/2014 I lisa tuleks seetõttu vastavalt muuta,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määruse (EL) nr 224/2014 I lisa muudetakse vastavalt käesoleva määruse lisale.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub selle Euroopa Liidu Teatajas avaldamise päeval.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 10. jaanuar 2022

Nõukogu nimel

eesistuja

J.-Y. LE DRIAN


(1)  ELT L 70, 11.3.2014, lk 1.


LISA

Määruse (EL) nr 224/2014 I lisa A osas (Isikud) esitatud loetellu lisatakse järgmine kanne:

„15.    Ali DARASSA (teise nimega: a) Ali Darassa Mahamat b) Ali Mahamat Darassa c) Ali Daras d) Ali Darrassa e) Général Ali Darassa)

Ametinimetus: Unité pour la Paix en Centrafrique (UPC) asutaja ja juht

Sünniaeg: 22. september 1978

Sünnikoht: Kabo, Ouhami prefektuur, Kesk-Aafrika Vabariik

Kodakondsus: Kesk-Aafrika Vabariik

Riiklik isikukood: 10978000004482

ÜRO poolt loetellu kandmise kuupäev: 21. detsember 2021

Muu teave: Ali Darassa asutas ning juhib endiselt Kesk-Aafrika Vabariigis tegutsevat relvarühmitust Unité pour la Paix en Centrafrique (UPC), mille liikmed on alates rühmituse loomisest 2014. aastal tapnud, piinanud ja vägistanud tsiviilisikuid ja sundinud neid ümber asuma, pannud toime arvukalt inimõiguste rikkumisi ja rahvusvahelise humanitaarõiguse rikkumisi ning osalenud relvade salakaubaveos, ebaseaduslikus maksustamistegevuses ja sõjapidamises Kesk-Aafrika Vabariigi kaitse- ja julgeolekujõudude ning muude relvastatud rühmitustega. 2020. aasta detsembris oli tal juhtiv roll relvastatud rühmituste koalitsiooni Coalition des patriotes pour le changement (CPC) loomisel, mis kasutas relvajõudu, et väljendada vastuseisu valimistele, ning püüdis siseneda pealinna Banguisse, rikkudes UPC poolt 6. veebruaril 2019 allkirjastatud kokkuleppe Accord politique pour la paix et la reconciliation (APPR) kohaselt võetud lubadusi. Link Interpoli ja ÜRO Julgeolekunõukogu eriteate veebilehele: https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals

Teave sanktsioonide komitee esitatud kirjeldavast kokkuvõttest loetellu kandmise põhjuste kohta:

Ali Darassa kanti loetellu 21. detsembril 2021 resolutsiooni 2399 (2018) punkti 20 ning punkti 21 alapunkti b (mida on pikendatud resolutsiooniga 2588 (2021)) alusel kui isik, kes osaleb tegevuses või toetab tegevust, millega ohustatakse Kesk-Aafrika Vabariigis rahu, stabiilsust või julgeolekut, sealhulgas tegevust, millega ohustatakse või takistatakse stabiliseerimis- ja lepitusprotsessi või millega õhutatakse vägivalda, ning kes osaleb sellise tegevuse kavandamises, juhtimises või toimepanemises Kesk-Aafrika Vabariigis, millega rikutakse kas rahvusvahelist inimõigustealast õigust ning rahvusvahelist humanitaarõigust või mis kujutab endast inimõiguste rikkumist, sealhulgas tsiviilisikute vastu suunatud rünnakud, etnilise ja usulise taustaga rünnakud, rünnakud tsiviilobjektidele, nagu administratiiv- ja kohtuhooned, koolid ja haiglad, ning inimröövid ja sunniviisiline ümberasustamine.

Lisateave

Ali Darassa asutas ning juhib endiselt Kesk-Aafrika Vabariigis tegutsevat relvarühmitust Unité pour la Paix en Centrafrique (UPC), mille liikmed on alates rühmituse loomisest 2014. aastal tapnud, piinanud ja vägistanud tsiviilisikuid ja sundinud neid ümber asuma, pannud toime arvukalt inimõiguste rikkumisi ja rahvusvahelise humanitaarõiguse rikkumisi ning osalenud relvade salakaubaveos, ebaseaduslikus maksustamistegevuses ja sõjapidamises Kesk-Aafrika Vabariigi kaitse- ja julgeolekujõudude ning muude relvastatud rühmitustega. 2020. aasta detsembris oli tal juhtiv roll relvastatud rühmituste koalitsiooni Coalition des patriotes pour le changement (CPC) loomisel, mis kasutas relvajõudu, et väljendada vastuseisu valimistele, ning püüdis siseneda pealinna Banguisse, rikkudes UPC poolt 6. veebruaril 2019 allkirjastatud kokkuleppe Accord politique pour la paix et la reconciliation (APPR) kohaselt võetud lubadusi.

Ali Darassale alluvad võitlejad on toime pannud tegusid, mis kujutavad endast inimõiguste rasket rikkumist ja rahvusvahelise humanitaarõiguse rikkumist. 10. novembril 2014 ründasid UPC võitlejad Ouaka prefektuuris asuvaid Bolo külasid, tappes 10 tsiviilisikut, sealhulgas kolm eakat naist, kes põletati oma kodus elusalt. 12. detsembril 2017 avasid UPC ja FPRC üksused tule haigla vastu, tappes 17 tsiviilisikut, sealhulgas neli last. 15. novembril 2018 ründasid UPC üksused riigisiseste põgenike laagrit Alindaos, tappes 70–100 tsiviilisikut.

Darassa juhtimisel jätkas UPC riigivõimu taastamise takistamist. 2016. aastal ohustasid UPC võitlejad mitmel korral valimisprotsessi. 29. märtsil 2016 alustasid UPC võitlejad tulevahetust valimisjaoskonna vastu, vigastades mitut riigisisest põgenikku.

Alates 2020. aasta detsembrist on Ali Darassa kui üks CPC juhte osalenud APPR kokkuleppe rikkumises ning üritanud takistada parlamendi- ja presidendivalimisi ning destabiliseerida Kesk-Aafrika Vabariiki üldiselt. Ali Darassa alluvuses tegutsevate UPC võitlejate ähvarduste tõttu ei olnud 27. detsembril 2020 võimalik korraldada valimisi UPC kontrolli alla kuuluvates piirkondades, näiteks mitmes Ouaka ja Haut-Mbomou prefektuuri piirkonnas. 2021. aasta jaanuaris üritas UPC jõuga Banguisse tungida.“


10.1.2022   

ET

Euroopa Liidu Teataja

LI 5/4


NÕUKOGU RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2022/22,

10. jaanuar 2022,

millega rakendatakse määrust (EL) 2019/1716, mis käsitleb piiravaid meetmeid seoses olukorraga Nicaraguas

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse nõukogu 14. oktoobri 2019. aasta määrust (EL) 2019/1716, mis käsitleb piiravaid meetmeid seoses olukorraga Nicaraguas, (1) eriti selle artikli 13 lõiget 1,

võttes arvesse liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja ettepanekut

ning arvestades järgmist:

(1)

Nõukogu võttis 14. oktoobril 2019 vastu määruse (EL) 2019/1716, mis käsitleb piiravaid meetmeid seoses olukorraga Nicaraguas.

(2)

Liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja (edaspidi „kõrge esindaja“) tegi 8. novembril 2021 liidu nimel avalduse, milles ta rõhutas, et 7. novembril 2021 Nicaraguas peetud valimised toimusid ilma demokraatlike tagatisteta ja nende tulemused ei ole legitiimsed. Ta teatas, et Nicaragua valitsus jättis Nicaragua rahva ilma kodaniku- ja poliitilisest õigusest hääletada usaldusväärsetel, kaasavatel, õiglastel ja läbipaistvatel valimistel, samuti väljendus-, ühinemis- ja rahumeelse kogunemise vabadusest. Kõrge esindaja märkis, et liit on valmis kaaluma kõiki tema käsutuses olevaid vahendeid, sealhulgas täiendavaid piiravaid meetmeid.

(3)

Võttes arvesse, et olukord Nicaraguas on jätkuvalt tõsine, tuleks määruse (EL) 2019/1716 I lisas esitatud selliste füüsiliste ja juriidiliste isikute, üksuste ja asutuste loetellu, kelle suhtes kohaldatakse piiravaid meetmeid, lisada seitse isikut ja kolm üksust.

(4)

Määruse (EL) 2019/1716 I lisa tuleks seetõttu vastavalt muuta,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määruse (EL) 2019/1716 I lisa muudetakse vastavalt käesoleva määruse lisale.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub Euroopa Liidu Teatajas avaldamise päeval.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 10. jaanuar 2022

Nõukogu nimel

eesistuja

J.-Y. LE DRIAN


(1)  ELT L 262, 15.10.2019, lk 1.


LISA

Määruse (EL) 2019/1716 I lisa muudetakse järgmiselt.

1)

Tabeli pealkiri asendatakse järgmisega:

„A.

Artiklis 2 osutatud füüsilised isikud“.

2)

Tabelisse lisatakse järgmised isikud:

 

Nimi

Tuvastamisandmed

Põhjendused

Loetellu kandmise kuupäev

„15.

Camila Antonia ORTEGA MURILLO

Ametikoht (-kohad): Daniel Ortega ja Rosario Murillo tütar, presidendi nõunik, loovmajanduse komisjoni koordinaator ja telejaama Canal 13 direktor

Sünniaeg: 4.11.1987

Sünnikoht: Managua, Nicaragua

Sugu: naine

Kodakondsus: Nicaragua

Passi nr: A00000114 (Nicaragua)

Isikukood: 0010411870001B

Camila Antonia Ortega Murillo on presidendi nõuniku, asepresidendi isikliku abi ja loovmajanduse riikliku komisjoni koordinaatorina lähedalt seotud presidendipaari Daniel Ortegat ja Rosario Murillot toetava tegevusega. Ta on ka platvormi Nicaragua Diseña ja telekanali Canal 13 direktor.

Ta vastutab Nicaragua Diseña kasutamise eest, mille kaudu toetati 7. novembril 2021 toimunud ebaausaid presidendi- ja parlamendivalimisi, luues eri sotsiaalmeedia platvormidel võltskontosid.

Canal 13 direktorina on ta aidanud levitada Ortega režiimi vaenukõnet kodanikuühiskonnast koosneva opositsiooni vastu, piirates samal ajal pluralismi toimetuses ning kiusates taga sõltumatuid ajakirjanikke ja meediaväljaandeid Nicaraguas, kaotades väljendusvabaduse ja tegeliku valimiskonkurentsi. Tal on olnud keskne roll poliitilise pluralismi mahasurumises ja Nicaragua demokraatia täielikus mõranemises.

Seetõttu on ta seotud isikutega, kes vastutavad demokraatia õõnestamise ja inimõiguste raskete rikkumiste eest ning ta toetab nimetatud repressiooni ja rikkumisi.

10.1.2022

16.

Laureano Facundo ORTEGA MURILLO

Daniel Ortega ja Rosario Murillo poeg, presidendi nõunik

Sünniaeg: 20.11.1982

Sünnikoht: Managua, Nicaragua

Sugu: mees

Kodakondsus: Nicaragua

Passi nr: A00000684 (Nicaragua)

Isikukood: 0012011820046M

Laureano Facundo Ortega Murillo on presidendi nõunikuna lähedalt seotud presidendipaari Daniel Ortegat ja Rosario Murillot toetava tegevusega. Ta õigustas ja toetas Nicaragua poliitilise opositsiooni juhtide ja presidendivalimiste kandidaatide, üliõpilaste ja maapiirkondade juhtide ja sõltumatute ajakirjanike, kellele ta viitas kui terroristidele, meelevaldset ja ebaseaduslikku vangistamist. Aidates kaasa tegeliku valimiskonkurentsi kaotamisele, on tal olnud keskne roll poliitilise pluralismi mahasurumises ja Nicaragua demokraatia täielikus mõranemises.

Ta on tegutsenud oma isa Daniel Ortega ja Ortega režiimi majandusnõustajana valitsusasutuse ProNicaragua kaudu. Lisaks vastutab ta BanCorpi tegevuse eest, mille peamine eesmärk on aidata, sponsoreerida ja rahaliselt toetada oma ema, asepresidendi Rosario Murillo repressiivset tegevust.

Seetõttu on ta seotud isikutega, kes vastutavad kodanikuühiskonna represseerimise ja inimõiguste raskete rikkumiste eest ning ta toetab nimetatud repressiooni ja rikkumisi.

10.1.2022

17.

Brenda Isabel ROCHA CHACÓN

Kõrgema valimisnõukogu president

Sünniaeg: 10.2.1967

Sünnikoht: Bonanza, Nicaragua

Sugu: naine

Kodakondsus: Nicaragua

Brenda Isabel Rocha Chacón on alates 2021. aasta maist olnud kõrgema valimisnõukogu (SEC) president – asutusmis vastutab 7. novembri 2021. aasta üldvalimiste ettevalmistamise, korraldamise ja kinnitamise eest, mis läbipaistvuse, tõelise opositsiooni ja demokraatliku arutelu puudumise tõttu õõnestasid demokraatlikke institutsioone ja protsesse. SEC jättis opositsiooni ilma võimalusest vabadel valimistel kandideerida ja kindlustas, et valimised korraldati mittedemokraatlikes tingimustes.

Seetõttu vastutab ta demokraatliku opositsiooni represseerimise ning demokraatia ja õigusriigi põhimõtte õõnestamise eest Nicaraguas.

10.1.2022

18.

Cairo Melvin AMADOR ARRIETA

Kõrgema valimisnõukogu asepresident

Sünniaeg: 1952

Sugu: mees

Kodakondsus: Nicaragua

Cairo Melvin Amador Arrieta on alates 2021. aasta maist olnud kõrgema valimisnõukogu (SEC) asepresident – asutus, mis vastutab 7. novembri 2021. aasta üldvalimiste ettevalmistamise, korraldamise ja kinnitamise eest, mis läbipaistvuse, tõelise opositsiooni ja demokraatliku arutelu puudumise tõttu õõnestasid demokraatlikke institutsioone ja protsesse. SEC jättis opositsiooni ilma võimalusest valimistel kandideerida ja kindlustas, et valimised korraldati mittedemokraatlikes tingimustes.

Seetõttu vastutab ta demokraatliku opositsiooni represseerimise ning demokraatia ja õigusriigi põhimõtte õõnestamise eest Nicaraguas.

10.1.2022

19.

Lumberto Ignacio CAMPBELL HOOKER

Kõrgema valimisnõukogu liige, kõrgema valimisnõukogu presidendi kohusetäitja 2018. aastal

Sünniaeg: 3.12.1949

Sünnikoht: Raas, Nicaragua

Sugu: mees

Kodakondsus: Nicaragua

Passi nr: A00001109 (Nicaragua)

Isikukood: 6010302490003J

Lumberto Ignacio Campbell Hooker on alates 2014. aastast olnud kõrgema valimisnõukogu (SEC) liige – asutus, mis vastutab 7. novembri 2021. aasta üldvalimiste ettevalmistamise, korraldamise ja kinnitamise eest, mis läbipaistvuse, tõelise opositsiooni ja demokraatliku arutelu puudumise tõttu õõnestasid demokraatlikke institutsioone ja protsesse. SEC jättis opositsiooni ilma võimalusest vabadel valimistel kandideerida ja kindlustas, et valimised korraldati mittedemokraatlikes tingimustes.

Ta rääkis 7. novembri 2021. aasta valimiste ajal meediaga, õigustades ja tunnustades valimiste korraldust.

Seetõttu vastutab ta demokraatliku opositsiooni represseerimise ning demokraatia ja õigusriigi põhimõtte õõnestamise eest Nicaraguas.

10.1.2022

20.

Nahima Janett DIAZ FLORES

Nicaragua telekommunikatsiooni ja postiteenuste instituudi direktor, Nicaragua riikliku politsei peadirektori Francisco Javier Díaz Madriz'i tütar

Sünniaeg: 28.6.1989

Sugu: naine

Kodakondsus: Nicaragua

Nahima Janett Díaz Flores on Nicaragua telekommunikatsiooni ja postiteenuste instituudi (TELCOR) (telekommunikatsiooni ja postiteenuseid reguleeriv üksus) direktor. Nicaragua ametivõimud on alates 2018. aastast kasutanud TELCORit selleks, et vaigistada sõltumatut meediat. 2021. aasta üldvalimiste kampaania ajal kasutas TELCOR ulatuslikult desinformatsiooni levitamise kampaaniaid. Küberturvalisuse seaduse rakendamise eest vastutava institutsioonina on TELCOR kodanikuühiskonna ja demokraatliku opositsiooniga seotud kommunikatsiooni jälgimismeetmeid juhtinud ja kasutanud.

Nahima Díaz Flores on tegutsenud Ortega režiimi toetajana ning on TELCORi kaudu desinformatsiooni meetmeid ja kodanikuühiskonna ja demokraatliku opositsiooni jälgimist juhtinud ja kasutanud. Seetõttu on ta vastutav inimõiguste raskete rikkumiste, kodanikuühiskonna ja demokraatliku opositsiooni represseerimise ning demokraatia õõnestamise eest Nicaraguas.

10.1.2022

21.

Luis Ángel MONTENEGRO ESPINOZA

Nicaragua pankade ja muude finantsasutuste järelevalveasutuse juht

Sünniaeg: 1.1.1949

Sünnikoht: Esteli, Nicaragua

Sugu: mees

Aadress: Planes De Puntaldia Casa #16, Managua, Nicaragua

Kodakondsus: Nicaragua

Isikukood: 1610101490000S

Luis Ángel Montenegro Espinoza on Nicaragua pankade ja muude finantsasutuste järelevalveasutuse (SIBOIF) juht. Nimetatud ametikohal vastutab ta Ortega režiimi poliitikale vastu seisnud finantsjuhtimises osalejate tagakiusamise eest ning režiimi kontrolli eest finantssektori üle.

Daniel Ortega nimetas ta sellele ametikohale isiklikult tasuks lojaalsuse eest. Varasemas positsioonis vabariigi riigikontrolörina tagas ta, et Ortega korrumpeerunud finantstegevust ei auditeerita ja see aitas samuti kaasa Ortega kontrollile režiimi üle.

Seetõttu vastutab ta õigusriigi põhimõtte õõnestamise eest Nicaraguas ning kodanikuühiskonna ja demokraatliku opositsiooni represseerimise eest.

10.1.2022“

3)

Lisatakse järgmine pealkiri ja tabel:

„B.

Artiklis 2 osutatud juriidilised isikud, üksused ja asutused

 

Nimi

Tuvastamisandmed

Põhjendused

Loetellu kandmise kuupäev

1.

Nicaragua riiklik politsei

La Policía Nacional Nicaragüense

Peakorter: Managua, Nicaragua

Asutamise kuupäev: 22.8.1979

Veebisait: http://www.policia.gob.ni/

Nicaragua riiklik politsei vastutab Ortega režiimi vastu olnud isikute alandava kohtlemise, sealhulgas füüsilise ja psühholoogilise piinamise eest. See vastutab presidendivalimiste kandidaatide, kodanikuühiskonna juhtide, üliõpilaste ja maapiirkondade juhtide ja sõltumatute ajakirjanike ebaseadusliku vangistamise eest ilma õiguslike ja demokraatlike tagatisteta.

Riiklikul politseil oli oluline roll selles, et Daniel Ortega ei pidanud 7. novembri 2021. aasta üldvalimistel tõelise demokraatliku opositsiooniga vastamisi minema. Enne nimetatud valimisi jälgis riiklik politsei opositsioonijuhte pidevalt ja kiusas neid taga, tungis ebaseaduslikult nende kodudesse ja vahistas meelevaldselt opositsiooni liikmeid ning ähvardas süstemaatiliselt riigiteenistujaid.

2018. aastal osales riiklik politsei rahumeelsete meeleavaldajate tapmises kogu Nicaraguas.

Seetõttu on Nicaragua riiklik politsei vastutav inimõiguste raskete rikkumiste, kodanikuühiskonna ja demokraatliku opositsiooni represseerimise ning demokraatia ja õigusriigi õõnestamise eest Nicaraguas.

10.1.2022

2.

Kõrgem valimisnõukogu

Consejo Supremo Electoral

Aadress: Pista Juan Pablo II, Managua 14005, Nicaragua

Veebisait: https://www.cse.gob.ni/

E-post: info@cse.gob.ni

Kõrgem valimisnõukogu (SEC) on asutus, mis vastutab 7. novembri 2021. aasta üldvalimiste ettevalmistamise, korraldamise ja kinnitamise eest, mis läbipaistvuse, tõelise opositsiooni ja demokraatliku arutelu puudumise tõttu õõnestasid demokraatlikke institutsioone ja protsesse. SEC jättis opositsiooni ilma võimalusest vabadel valimistel kandideerida ja kindlustas, et valimised korraldati mittedemokraatlikes tingimustes.

Seetõttu vastutab SEC demokraatliku opositsiooni represseerimise ning demokraatia ja õigusriigi põhimõtte õõnestamise eest Nicaraguas.

10.1.2022

3.

Nicaragua telekommunikatsiooni ja postiteenuste instituut

Aadress: Avenida Bolívar, Esquina diagonaal al edifico de la Cancillería, Aptdo 2664, Managua 10000, Nicaragua

Registreerimise kuupäev: 12.6.1982

Veebisait: https://www.telcor.gob.ni

Nicaragua telekommunikatsiooni ja postiteenuste instituut (TELCOR) on telekommunikatsiooni ja postiteenuseid reguleeriv üksus. Nicaragua ametivõimud on alates 2018. aastast kasutanud TELCORit selleks, et vaigistada sõltumatut meediat, sealhulgas kolme uudisteorganisatsiooni 2018. aasta repressioonide ajal ja pärast 2021. aasta üldvalimisi. Üldvalimiste kampaania ajal viis TELCOR ellu ulatuslikult desinformatsiooni levitamise kampaaniaid. Küberturvalisuse seaduse rakendamise eest vastutava institutsioonina on TELCOR kommunikatsiooni kodanikuühiskonna ja demokraatliku opositsiooniga seotud jälgimismeetmeid juhtinud ja n kasutanud.

Seetõttu vastutab TELCOR inimõiguste raskete rikkumiste, kodanikuühiskonna ja demokraatliku opositsiooni represseerimise ning demokraatia õõnestamise eest Nicaraguas.

10.1.2022“


OTSUSED

10.1.2022   

ET

Euroopa Liidu Teataja

LI 5/10


NÕUKOGU RAKENDUSOTSUS (ÜVJP) 2022/23,

10. jaanuar 2022,

millega rakendatakse otsust 2013/798/ÜVJP Kesk-Aafrika Vabariigi vastu suunatud piiravate meetmete kohta

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Liidu lepingut, eriti selle artikli 31 lõiget 2,

võttes arvesse nõukogu 23. detsembri 2013. aasta otsust 2013/798/ÜVJP Kesk-Aafrika Vabariigi vastu suunatud piiravate meetmete kohta, (1) eriti selle artiklit 2c,

võttes arvesse liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja ettepanekut

ning arvestades järgmist:

(1)

Nõukogu võttis 23. detsembril 2013 vastu otsuse 2013/798/ÜVJP.

(2)

ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsiooni 2127 (2013) alusel loodud ÜRO Julgeolekunõukogu komitee kiitis 21. detsembril 2021 heaks ühe isiku lisamise selliste isikute ja üksuste loetellu, kelle suhtes kohaldatakse piiravaid meetmeid.

(3)

Otsuse 2013/798/ÜVJP lisa tuleks seetõttu vastavalt muuta,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Otsuse 2013/798/ÜVJP lisa muudetakse vastavalt käesoleva otsuse lisale.

Artikkel 2

Käesolev otsus jõustub selle Euroopa Liidu Teatajas avaldamise päeval.

Brüssel, 10. jaanuar 2022

Nõukogu nimel

eesistuja

J.-Y. LE DRIAN


(1)  ELT L 352, 24.12.2013, lk 51.


LISA

Otsuse 2013/798/ÜVJP lisa A osas (Isikud) esitatud loetellu lisatakse järgmine kanne:

„15.   Ali DARASSA (teise nimega: a) Ali Darassa Mahamat b) Ali Mahamat Darassa c) Ali Daras d) Ali Darrassa e) Général Ali Darassa)

Ametinimetus: Unité pour la Paix en Centrafrique (UPC) asutaja ja juht

Sünniaeg: 22. september 1978

Sünnikoht: Kabo, Ouhami prefektuur, Kesk-Aafrika Vabariik

Kodakondsus: Kesk-Aafrika Vabariik

Riiklik isikukood: 10978000004482

ÜRO poolt loetellu kandmise kuupäev: 21. detsember 2021

Muu teave:

Ali Darassa asutas ning juhib endiselt Kesk-Aafrika Vabariigis tegutsevat relvarühmitust Unité pour la Paix en Centrafrique (UPC), mille liikmed on alates rühmituse loomisest 2014. aastal tapnud, piinanud ja vägistanud tsiviilisikuid ja sundinud neid ümber asuma, pannud toime arvukalt inimõiguste rikkumisi ja rahvusvahelise humanitaarõiguse rikkumisi ning osalenud relvade salakaubaveos, ebaseaduslikus maksustamistegevuses ja sõjapidamises Kesk-Aafrika Vabariigi kaitse- ja julgeolekujõudude ning muude relvastatud rühmitustega. 2020. aasta detsembris oli tal juhtiv roll relvastatud rühmituste koalitsiooni Coalition des patriotes pour le changement (CPC) loomisel, mis kasutas relvajõudu, et väljendada vastuseisu valimistele, ning püüdis siseneda pealinna Banguisse, rikkudes UPC poolt 6. veebruaril 2019 allkirjastatud kokkuleppe Accord politique pour la paix et la reconciliation (APPR) kohaselt võetud lubadusi. Link Interpoli ja ÜRO Julgeolekunõukogu eriteate veebilehele: https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals

Teave sanktsioonide komitee esitatud kirjeldavast kokkuvõttest loetellu kandmise põhjuste kohta:

Ali Darassa kanti loetellu 21. detsembril 2021 resolutsiooni 2399 (2018) punkti 20 ning punkti 21 alapunkti b (mida on pikendatud resolutsiooniga 2588 (2021)) alusel kui isik, kes osaleb tegevuses või toetab tegevust, millega ohustatakse Kesk-Aafrika Vabariigis rahu, stabiilsust või julgeolekut, sealhulgas tegevust, millega ohustatakse või takistatakse stabiliseerimis- ja lepitusprotsessi või millega õhutatakse vägivalda, ning kes osaleb sellise tegevuse kavandamises, juhtimises või toimepanemises Kesk-Aafrika Vabariigis, millega rikutakse kas rahvusvahelist inimõigustealast õigust ning rahvusvahelist humanitaarõigust või mis kujutab endast inimõiguste rikkumist, sealhulgas tsiviilisikute vastu suunatud rünnakud, etnilise ja usulise taustaga rünnakud, rünnakud tsiviilobjektidele, nagu administratiiv- ja kohtuhooned, koolid ja haiglad, ning inimröövid ja sunniviisiline ümberasustamine.

Lisateave

Ali Darassa asutas ning juhib endiselt Kesk-Aafrika Vabariigis tegutsevat relvarühmitust Unité pour la Paix en Centrafrique (UPC), mille liikmed on alates rühmituse loomisest 2014. aastal tapnud, piinanud ja vägistanud tsiviilisikuid ja sundinud neid ümber asuma, pannud toime arvukalt inimõiguste rikkumisi ja rahvusvahelise humanitaarõiguse rikkumisi ning osalenud relvade salakaubaveos, ebaseaduslikus maksustamistegevuses ja sõjapidamises Kesk-Aafrika Vabariigi kaitse- ja julgeolekujõudude ning muude relvastatud rühmitustega. 2020. aasta detsembris oli tal juhtiv roll relvastatud rühmituste koalitsiooni Coalition des patriotes pour le changement (CPC) loomisel, mis kasutas relvajõudu, et väljendada vastuseisu valimistele, ning püüdis siseneda pealinna Banguisse, rikkudes UPC poolt 6. veebruaril 2019 allkirjastatud kokkuleppe Accord politique pour la paix et la reconciliation (APPR) kohaselt võetud lubadusi.

Ali Darassale alluvad võitlejad on toime pannud tegusid, mis kujutavad endast inimõiguste rasket rikkumist ja rahvusvahelise humanitaarõiguse rikkumist. 10. novembril 2014 ründasid UPC võitlejad Ouaka prefektuuris asuvaid Bolo külasid, tappes 10 tsiviilisikut, sealhulgas kolm eakat naist, kes põletati oma kodus elusalt. 12. detsembril 2017 avasid UPC ja FPRC üksused tule haigla vastu, tappes 17 tsiviilisikut, sealhulgas neli last. 15. novembril 2018 ründasid UPC üksused riigisiseste põgenike laagrit Alindaos, tappes 70–100 tsiviilisikut.

Darassa juhtimisel jätkas UPC riigivõimu taastamise takistamist. 2016. aastal ohustasid UPC võitlejad mitmel korral valimisprotsessi. 29. märtsil 2016 alustasid UPC võitlejad tulevahetust valimisjaoskonna vastu, vigastades mitut riigisisest põgenikku.

Alates 2020. aasta detsembrist on Ali Darassa kui üks CPC juhte osalenud APPR kokkuleppe rikkumises ning üritanud takistada parlamendi- ja presidendivalimisi ning destabiliseerida Kesk-Aafrika Vabariiki üldiselt. Ali Darassa alluvuses tegutsevate UPC võitlejate ähvarduste tõttu ei olnud 27. detsembril 2020 võimalik korraldada valimisi UPC kontrolli alla kuuluvates piirkondades, näiteks mitmes Ouaka ja Haut-Mbomou prefektuuri piirkonnas. 2021. aasta jaanuaris üritas UPC jõuga Banguisse tungida.“


10.1.2022   

ET

Euroopa Liidu Teataja

LI 5/13


NÕUKOGU OTSUS (ÜVJP) 2022/24,

10. jaanuar 2022,

millega muudetakse otsust (ÜVJP) 2019/1720, mis käsitleb piiravaid meetmeid seoses olukorraga Nicaraguas

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Liidu lepingut, eriti selle artiklit 29,

võttes arvesse liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja ettepanekut

ning arvestades järgmist:

(1)

Nõukogu võttis 14. oktoobril 2019 vastu otsuse (ÜVJP) 2019/1720, (1) mis käsitleb piiravaid meetmeid seoses olukorraga Nicaraguas.

(2)

Liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja (edaspidi „kõrge esindaja“) tegi 8. novembril 2021 liidu nimel avalduse, milles ta rõhutas, et 7. novembril 2021 Nicaraguas peetud valimised toimusid ilma demokraatlike tagatisteta ja nende tulemused ei ole legitiimsed. Ta teatas, et Nicaragua valitsus jättis Nicaragua rahva ilma kodaniku- ja poliitilisest õigusest hääletada usaldusväärsetel, kaasavatel, õiglastel ja läbipaistvatel valimistel, samuti väljendus-, ühinemis- ja rahumeelse kogunemise vabadusest. Kõrge esindaja märkis, et liit on valmis kaaluma kõiki tema käsutuses olevaid vahendeid, sealhulgas täiendavaid piiravaid meetmeid.

(3)

Võttes arvesse, et olukord Nicaraguas on jätkuvalt tõsine, tuleks otsuse (ÜVJP) 2019/1720 lisas esitatud selliste füüsiliste ja juriidiliste isikute, üksuste ja asutuste loetellu, kelle suhtes kohaldatakse piiravaid meetmeid, lisada seitse isikut ja kolm üksust.

(4)

Otsuse (ÜVJP) 2019/1720 lisa tuleks seetõttu vastavalt muuta,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Otsuse (ÜVJP) 2019/1720 lisa muudetakse vastavalt käesoleva otsuse lisale.

Artikkel 2

Käesolev otsus jõustub Euroopa Liidu Teatajas avaldamise päeval.

Brüssel, 10. jaanuar 2022

Nõukogu nimel

eesistuja

J.-Y. LE DRIAN


(1)  Nõukogu 14. oktoobri 2019. aasta otsus (ÜVJP) 2019/1720, mis käsitleb piiravaid meetmeid seoses olukorraga Nicaraguas (ELT L 262, 15.10.2019, lk 58).


LISA

Otsuse (ÜVJP) 2019/1720 lisa muudetakse järgmiselt.

1)

Tabeli pealkiri asendatakse järgmisega:

„A.

Artikli 1 lõikes 1 ja artikli 2 lõikes 1 osutatud füüsilised isikud:“.

2)

Tabelisse lisatakse järgmised füüsilised isikud:

 

Nimi

Tuvastamisandmed

Põhjendused

Loetellu kandmise kuupäev

„15.

Camila Antonia ORTEGA MURILLO

Ametikoht (-kohad): Daniel Ortega ja Rosario Murillo tütar, presidendi nõunik, loovmajanduse komisjoni koordinaator ja telejaama Canal 13 direktor

Sünniaeg: 4.11.1987

Sünnikoht: Managua, Nicaragua

Sugu: naine

Kodakondsus: Nicaragua

Passi nr: A00000114 (Nicaragua)

Isikukood: 0010411870001B

Camila Antonia Ortega Murillo on presidendi nõuniku, asepresidendi isikliku abi ja loovmajanduse riikliku komisjoni koordinaatorina lähedalt seotud presidendipaari Daniel Ortegat ja Rosario Murillot toetava tegevusega. Ta on ka platvormi Nicaragua Diseña ja telekanali Canal 13 direktor.

Ta vastutab Nicaragua Diseña kasutamise eest, mille kaudu toetati 7. novembril 2021 toimunud ebaausaid presidendi- ja parlamendivalimisi, luues eri sotsiaalmeedia platvormidel võltskontosid.

Canal 13 direktorina on ta aidanud levitada Ortega režiimi vaenukõnet kodanikuühiskonnast koosneva opositsiooni vastu, piirates samal ajal pluralismi toimetuses ning kiusates taga sõltumatuid ajakirjanikke ja meediaväljaandeid Nicaraguas, kaotades väljendusvabaduse ja tegeliku valimiskonkurentsi. Tal on olnud keskne roll poliitilise pluralismi mahasurumises ja Nicaragua demokraatia täielikus mõranemises.

Seetõttu on ta seotud isikutega, kes vastutavad demokraatia õõnestamise ja inimõiguste raskete rikkumiste eest ning ta toetab nimetatud repressiooni ja rikkumisi.

10.1.2022

16.

Laureano Facundo ORTEGA MURILLO

Daniel Ortega ja Rosario Murillo poeg, presidendi nõunik

Sünniaeg: 20.11.1982

Sünnikoht: Managua, Nicaragua

Sugu: mees

Kodakondsus: Nicaragua

Passi nr: A00000684 (Nicaragua)

Isikukood: 0012011820046M

Laureano Facundo Ortega Murillo on presidendi nõunikuna lähedalt seotud presidendipaari Daniel Ortegat ja Rosario Murillot toetava tegevusega. Ta õigustas ja toetas Nicaragua poliitilise opositsiooni juhtide ja presidendivalimiste kandidaatide, üliõpilaste ja maapiirkondade juhtide ja sõltumatute ajakirjanike, kellele ta viitas kui terroristidele, meelevaldset ja ebaseaduslikku vangistamist. Aidates kaasa tegeliku valimiskonkurentsi kaotamisele, on tal olnud keskne roll poliitilise pluralismi mahasurumises ja Nicaragua demokraatia täielikus mõranemises.

Ta on tegutsenud oma isa Daniel Ortega ja Ortega režiimi majandusnõustajana valitsusasutuse ProNicaragua kaudu. Lisaks vastutab ta BanCorpi tegevuse eest, mille peamine eesmärk on aidata, sponsoreerida ja rahaliselt toetada oma ema, asepresidendi Rosario Murillo repressiivset tegevust.

Seetõttu on ta seotud isikutega, kes vastutavad kodanikuühiskonna represseerimise ja inimõiguste raskete rikkumiste eest ning ta toetab nimetatud repressiooni ja rikkumisi.

10.1.2022

17.

Brenda Isabel ROCHA CHACÓN

Kõrgema valimisnõukogu president

Sünniaeg: 10.2.1967

Sünnikoht: Bonanza, Nicaragua

Sugu: naine

Kodakondsus: Nicaragua

Brenda Isabel Rocha Chacón on alates 2021. aasta maist olnud kõrgema valimisnõukogu (SEC) president – asutusmis vastutab 7. novembri 2021. aasta üldvalimiste ettevalmistamise, korraldamise ja kinnitamise eest, mis läbipaistvuse, tõelise opositsiooni ja demokraatliku arutelu puudumise tõttu õõnestasid demokraatlikke institutsioone ja protsesse. SEC jättis opositsiooni ilma võimalusest vabadel valimistel kandideerida ja kindlustas, et valimised korraldati mittedemokraatlikes tingimustes.

Seetõttu vastutab ta demokraatliku opositsiooni represseerimise ning demokraatia ja õigusriigi põhimõtte õõnestamise eest Nicaraguas.

10.1.2022

18.

Cairo Melvin AMADOR ARRIETA

Kõrgema valimisnõukogu asepresident

Sünniaeg: 1952

Sugu: mees

Kodakondsus: Nicaragua

Cairo Melvin Amador Arrieta on alates 2021. aasta maist olnud kõrgema valimisnõukogu (SEC) asepresident – asutus, mis vastutab 7. novembri 2021. aasta üldvalimiste ettevalmistamise, korraldamise ja kinnitamise eest, mis läbipaistvuse, tõelise opositsiooni ja demokraatliku arutelu puudumise tõttu õõnestasid demokraatlikke institutsioone ja protsesse. SEC jättis opositsiooni ilma võimalusest valimistel kandideerida ja kindlustas, et valimised korraldati mittedemokraatlikes tingimustes.

Seetõttu vastutab ta demokraatliku opositsiooni represseerimise ning demokraatia ja õigusriigi põhimõtte õõnestamise eest Nicaraguas.

10.1.2022

19.

Lumberto Ignacio CAMPBELL HOOKER

Kõrgema valimisnõukogu liige, kõrgema valimisnõukogu presidendi kohusetäitja 2018. aastal

Sünniaeg: 3.12.1949

Sünnikoht: Raas, Nicaragua

Sugu: mees

Kodakondsus: Nicaragua

Passi nr: A00001109 (Nicaragua)

Isikukood: 6010302490003J

Lumberto Ignacio Campbell Hooker on alates 2014. aastast olnud kõrgema valimisnõukogu (SEC) liige – asutus, mis vastutab 7. novembri 2021. aasta üldvalimiste ettevalmistamise, korraldamise ja kinnitamise eest, mis läbipaistvuse, tõelise opositsiooni ja demokraatliku arutelu puudumise tõttu õõnestasid demokraatlikke institutsioone ja protsesse. SEC jättis opositsiooni ilma võimalusest vabadel valimistel kandideerida ja kindlustas, et valimised korraldati mittedemokraatlikes tingimustes.

Ta rääkis 7. novembri 2021. aasta valimiste ajal meediaga, õigustades ja tunnustades valimiste korraldust.

Seetõttu vastutab ta demokraatliku opositsiooni represseerimise ning demokraatia ja õigusriigi põhimõtte õõnestamise eest Nicaraguas.

10.1.2022

20.

Nahima Janett DIAZ FLORES

Nicaragua telekommunikatsiooni ja postiteenuste instituudi direktor, Nicaragua riikliku politsei peadirektori Francisco Javier Díaz Madriz'i tütar

Sünniaeg: 28.6.1989

Sugu: naine

Kodakondsus: Nicaragua

Nahima Janett Díaz Flores on Nicaragua telekommunikatsiooni ja postiteenuste instituudi (TELCOR) (telekommunikatsiooni ja postiteenuseid reguleeriv üksus) direktor. Nicaragua ametivõimud on alates 2018. aastast kasutanud TELCORit selleks, et vaigistada sõltumatut meediat. 2021. aasta üldvalimiste kampaania ajal kasutas TELCOR ulatuslikult desinformatsiooni levitamise kampaaniaid. Küberturvalisuse seaduse rakendamise eest vastutava institutsioonina on TELCOR kodanikuühiskonna ja demokraatliku opositsiooniga seotud kommunikatsiooni jälgimismeetmeid juhtinud ja kasutanud.

Nahima Díaz Flores on tegutsenud Ortega režiimi toetajana ning on TELCORi kaudu desinformatsiooni meetmeid ja kodanikuühiskonna ja demokraatliku opositsiooni jälgimist juhtinud ja kasutanud. Seetõttu on ta vastutav inimõiguste raskete rikkumiste, kodanikuühiskonna ja demokraatliku opositsiooni represseerimise ning demokraatia õõnestamise eest Nicaraguas.

10.1.2022

21.

Luis Ángel MONTENEGRO ESPINOZA

Nicaragua pankade ja muude finantsasutuste järelevalveasutuse juht

Sünniaeg: 1.1.1949

Sünnikoht: Esteli, Nicaragua

Sugu: mees

Aadress: Planes De Puntaldia Casa #16, Managua, Nicaragua

Kodakondsus: Nicaragua

Isikukood: 1610101490000S

Luis Ángel Montenegro Espinoza on Nicaragua pankade ja muude finantsasutuste järelevalveasutuse (SIBOIF) juht. Nimetatud ametikohal vastutab ta Ortega režiimi poliitikale vastu seisnud finantsjuhtimises osalejate tagakiusamise eest ning režiimi kontrolli eest finantssektori üle.

Daniel Ortega nimetas ta sellele ametikohale isiklikult tasuks lojaalsuse eest. Varasemas positsioonis vabariigi riigikontrolörina tagas ta, et Ortega korrumpeerunud finantstegevust ei auditeerita ja see aitas samuti kaasa Ortega kontrollile režiimi üle.

Seetõttu vastutab ta õigusriigi põhimõtte õõnestamise eest Nicaraguas ning kodanikuühiskonna ja demokraatliku opositsiooni represseerimise eest.

10.1.2022“

3)

Lisatakse järgmine pealkiri ja tabel:

„B.

Artikli 2 lõikes 1 osutatud juriidilised isikud, üksused ja asutused“

 

Nimi

Tuvastamisandmed

Põhjendused

Loetellu kandmise kuupäev

1.

Nicaragua riiklik politsei

La Policía Nacional Nicaragüense

Peakorter: Managua, Nicaragua

Asutamise kuupäev: 22.8.1979

Veebisait: http://www.policia.gob.ni/

Nicaragua riiklik politsei vastutab Ortega režiimi vastu olnud isikute alandava kohtlemise, sealhulgas füüsilise ja psühholoogilise piinamise eest. See vastutab presidendivalimiste kandidaatide, kodanikuühiskonna juhtide, üliõpilaste ja maapiirkondade juhtide ja sõltumatute ajakirjanike ebaseadusliku vangistamise eest ilma õiguslike ja demokraatlike tagatisteta.

Riiklikul politseil oli oluline roll selles, et Daniel Ortega ei pidanud 7. novembri 2021. aasta üldvalimistel tõelise demokraatliku opositsiooniga vastamisi minema. Enne nimetatud valimisi jälgis riiklik politsei opositsioonijuhte pidevalt ja kiusas neid taga, tungis ebaseaduslikult nende kodudesse ja vahistas meelevaldselt opositsiooni liikmeid ning ähvardas süstemaatiliselt riigiteenistujaid.

2018. aastal osales riiklik politsei rahumeelsete meeleavaldajate tapmises kogu Nicaraguas.

Seetõttu on Nicaragua riiklik politsei vastutav inimõiguste raskete rikkumiste, kodanikuühiskonna ja demokraatliku opositsiooni represseerimise ning demokraatia ja õigusriigi õõnestamise eest Nicaraguas.

10.1.2022

2.

Kõrgem valimisnõukogu

Consejo Supremo Electoral

Aadress: Pista Juan Pablo II, Managua 14005, Nicaragua

Veebisait: https://www.cse.gob.ni/

E-post: info@cse.gob.ni

Kõrgem valimisnõukogu (SEC) on asutus, mis vastutab 7. novembri 2021. aasta üldvalimiste ettevalmistamise, korraldamise ja kinnitamise eest, mis läbipaistvuse, tõelise opositsiooni ja demokraatliku arutelu puudumise tõttu õõnestasid demokraatlikke institutsioone ja protsesse. SEC jättis opositsiooni ilma võimalusest vabadel valimistel kandideerida ja kindlustas, et valimised korraldati mittedemokraatlikes tingimustes.

Seetõttu vastutab SEC demokraatliku opositsiooni represseerimise ning demokraatia ja õigusriigi põhimõtte õõnestamise eest Nicaraguas.

10.1.2022

3.

Nicaragua telekommunikatsiooni ja postiteenuste instituut

Aadress: Avenida Bolívar, Esquina diagonaal al edifico de la Cancillería, Aptdo 2664, Managua 10000, Nicaragua

Registreerimise kuupäev: 12.6.1982

Veebisait: https://www.telcor.gob.ni

Nicaragua telekommunikatsiooni ja postiteenuste instituut (TELCOR) on telekommunikatsiooni ja postiteenuseid reguleeriv üksus. Nicaragua ametivõimud on alates 2018. aastast kasutanud TELCORit selleks, et vaigistada sõltumatut meediat, sealhulgas kolme uudisteorganisatsiooni 2018. aasta repressioonide ajal ja pärast 2021. aasta üldvalimisi. Üldvalimiste kampaania ajal viis TELCOR ellu ulatuslikult desinformatsiooni levitamise kampaaniaid. Küberturvalisuse seaduse rakendamise eest vastutava institutsioonina on TELCOR kommunikatsiooni kodanikuühiskonna ja demokraatliku opositsiooniga seotud jälgimismeetmeid juhtinud ja n kasutanud.

Seetõttu vastutab TELCOR inimõiguste raskete rikkumiste, kodanikuühiskonna ja demokraatliku opositsiooni represseerimise ning demokraatia õõnestamise eest Nicaraguas.

10.1.2022“