ISSN 1977-0650

Euroopa Liidu

Teataja

L 4

European flag  

Eestikeelne väljaanne

Õigusaktid

65. aastakäik
7. jaanuar 2022


Sisukord

 

II   Muud kui seadusandlikud aktid

Lehekülg

 

 

MÄÄRUSED

 

*

Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2022/8, 6. jaanuar 2022, millega muudetakse 326. korda nõukogu määrust (EÜ) nr 881/2002, millega kehtestatakse teatavad eripiirangud organisatsioonidega ISIL (Daesh) ja Al-Qaida seotud teatavate isikute ja üksuste vastu

1

 

 

OTSUSED

 

*

Nõukogu otsus (EL) 2022/9, 2. detsember 2021, seisukoha kohta, mis võetakse Euroopa Liidu nimel Vahemere merekeskkonna ja rannikuala kaitse konventsiooni (Barcelona konventsioon) ja selle protokollide osalisriikide 22. istungil vastu võetava otsuse suhtes, millega muudetakse laevadest ning õhusõidukitest pärit jäätmete kaadamisest või merel põletamisest tuleneva Vahemere reostuse vältimise ja likvideerimise protokolli (kaadamist käsitlev protokoll) lisa

4

 

*

Nõukogu otsus (EL) 2022/10, 2. detsember 2021, seisukoha kohta, mis võetakse Euroopa Liidu nimel Vahemere merekeskkonna ja rannikuala kaitse konventsiooni (Barcelona konventsioon) ja selle protokollide osalisriikide 22. istungil vastu võetava otsuse suhtes, millega muudetakse maismaalt lähtuva ja maismaal toimuvate tegevuste põhjustatud reostuse eest Vahemere kaitsmist käsitleva protokolli (maismaalt lähtuva merereostuse eest kaitsmise protokoll) I, II ja IV lisa

6

 

*

Nõukogu otsus (EL) 2022/11, 2. detsember 2021, seisukoha kohta, mis võetakse Euroopa Liidu nimel Vahemere merekeskkonna ja rannikuala kaitse konventsiooni (Barcelona konventsioon) ja selle protokollide osalisriikide 22. istungil vastu võetava otsuse suhtes, millega muudetakse selle protokolli, milles käsitletakse Vahemere kaitset mandrilava, merepõhja ja selle aluspinnase uuringutest ja kasutamisest lähtuva reostuse eest (avamereprotokoll), I, II, III ja IV lisa ning VII lisa A osa

8

 

*

Nõukogu otsus (EL) 2022/12, 2. detsember 2021, seisukoha kohta, mis võetakse Euroopa Liidu nimel Vahemere merekeskkonna ja rannikuala kaitse konventsiooni (Barcelona konventsioon) ja selle protokollide osalisriikide 22. istungil vastu võetava otsuse suhtes, millega tehakse ettepanek määrata Vahemeri tervikuna vääveloksiidi heite kontrollimise piirkonnaks (Med SOx ECA) vastavalt rahvusvahelise laevade põhjustatava merereostuse vältimise konventsiooni (MARPOLi konventsioon) VI lisale

10

 

*

Nõukogu otsus (EL) 2022/13, 2. detsember 2021, seisukoha kohta, mis võetakse Euroopa Liidu nimel Vahemere merekeskkonna ja rannikuala kaitse konventsiooni (Barcelona konventsioon) ja selle protokollide osalisriikide 22. istungil vastu võetava otsuse suhtes, millega muudetakse Vahemere mereprügi majandamise piirkondlikku kava vastavalt maismaalt lähtuva ja maismaal toimuvate tegevuste põhjustatud reostuse eest Vahemere kaitsmist käsitleva protokolli (maismaalt lähtuva merereostuse eest kaitsmise protokoll) artiklile 15

12

 

*

Nõukogu otsus (EL) 2022/14, 2. detsember 2021, seisukoha kohta, mis võetakse Euroopa Liidu nimel Vahemere merekeskkonna ja rannikuala kaitse konventsiooni (Barcelona konventsioon) ja selle protokollide osalisriikide 22. istungil vastu võetava otsuse suhtes, millega võetakse vastu asulareovee puhastamise ja reoveesetete käitlemise piirkondlikud kavad vastavalt maismaalt lähtuva ja maismaal toimuvate tegevuste põhjustatud reostuse eest Vahemere kaitsmist käsitleva protokolli (maismaalt lähtuva merereostuse eest kaitsmise protokoll) artiklile 15

14

 

*

Komisjoni rakendusotsus (EL) 2022/15, 6. jaanuar 2022, millega muudetakse rakendusotsust (EL) 2021/1195 tervishoiutoodete steriliseerimist, tervishoiutoodete aseptilist töötlemist, kvaliteedijuhtimissüsteeme, tootjainfos kasutatavaid tingmärke ning kaliibrimisvahenditele, kontrollmaterjalidele ja inimpäritolu proovidele omistatud väärtuste metroloogilise jälgitavuse tagamise nõudeid käsitlevate harmoneeritud standardite osas

16

ET

Aktid, mille peakiri on trükitud harilikus trükikirjas, käsitlevad põllumajandusküsimuste igapäevast korraldust ning nende kehtivusaeg on üldjuhul piiratud.

Kõigi ülejäänud aktide pealkirjad on trükitud poolpaksus kirjas ja nende ette on märgitud tärn.


II Muud kui seadusandlikud aktid

MÄÄRUSED

7.1.2022   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 4/1


KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2022/8,

6. jaanuar 2022,

millega muudetakse 326. korda nõukogu määrust (EÜ) nr 881/2002, millega kehtestatakse teatavad eripiirangud organisatsioonidega ISIL (Daesh) ja Al-Qaida seotud teatavate isikute ja üksuste vastu

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse nõukogu 27. mai 2002. aasta määrust (EÜ) nr 881/2002, millega kehtestatakse teatavad eripiirangud organisatsioonidega ISIL (Daesh) ja Al-Qaida seotud teatavate isikute ja üksuste vastu, (1) eriti selle artikli 7 lõike 1 punkti a ja artikli 7a lõiget 5,

ning arvestades järgmist:

(1)

Määruse (EÜ) nr 881/2002 I lisas on esitatud nende isikute, rühmituste ja üksuste loetelu, kelle rahalised vahendid ja majandusressursid nimetatud määruse alusel külmutatakse.

(2)

3. jaanuaril 2022 otsustas ÜRO Julgeolekunõukogu sanktsioonide komitee kustutada viis kannet nende isikute, rühmituste ja üksuste loetelust, kelle suhtes tuleks kohaldada rahaliste vahendite ja majandusressursside külmutamist.

(3)

Seetõttu tuleks määruse (EÜ) nr 881/2002 I lisa vastavalt muuta,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määruse (EÜ) nr 881/2002 I lisa muudetakse vastavalt käesoleva määruse lisale.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub järgmisel päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 6. jaanuar 2022

Komisjoni nimel

presidendi eest

finantsstabiilsuse, finantsteenuste ja kapitaliturgude liidu peadirektoraadi

peadirektor


(1)  EÜT L 139, 29.5.2002, lk 9.


LISA

Määruse (EÜ) nr 881/2002 I lisa pealkirja „Füüsilised isikud“ alt jäetakse välja järgmised kanded:

1)

„Mevlüt Kar (teiste nimedega a) Mevluet Kar, b) Abu Obaidah, c) Obeidah Al Turki, d) Al-Turki, e) Al Turki Kyosev, f) Yanal Yusov, g) Abu Udejf el-Turki, h) Abu Obejd el-Turki, i) Abdurrahman Almanci). Sünniaeg: 25.12.1978. Sünnikoht: Ludwigshafen, Saksamaa. Kodakondsus: Türgi. Passi nr: TR-M842033 Türgi pass, mille väljastas Mainzis asuv Türgi peakonsulaat 2.5.2002, kehtis kuni 24.7.2007). Muu teave: a) eelmine aadress (2009. aasta augusti seisuga): Güngören Merkez Mahallesi Toros Sokak 6/5, Istanbul, Türgi; b) seotud rühmitusega Islamic Jihad Group. Artikli 2a lõike 4 punktis b osutatud kuupäev: 25.1.2012.“

2)

„Denis Mamadou Gerhard Cuspert (teise nimega Abu Talha al-Almani). Sünniaeg: 18.10.1975. Sünnikoht: Berliin, Saksamaa. Kodakondsus: Saksa. Riiklik isikukood: 2550439611 (Saksa isikukood, väljastatud Saksamaal Berliinis Friedrichshain-Kreuzbergis 22.4.2010, aegub 21.4.2020). Aadress: Karl-Marx-Str. 210, 12055 Berliin, Saksamaa. Muu teave: a) füüsiline kirjeldus: pruunid silmad, mustad juuksed, kasv 178 cm. Tätoveeringud: kiri „BROKEN DREAMS” (seljal) ja Aafrika maastik (paremal õlavarrel); b) isa nimi: Richard Luc-Giffard; c) ema nimi: Sigrid Cuspert; d) asub Süüria/Türgi piirkonnas (2015. aasta jaanuari seisuga). Artikli 2a lõike 4 punktis b osutatud kuupäev: 10.2.2015.“

3)

„Nayef Salam Muhammad Ujaym Al-Hababi (teiste nimedega a) Nayf Salam Muhammad Ujaym al-Hababi, b) Faruq al-Qahtani, c) Faruq al-Qatari, d) Farouq al-Qahtani al Qatari, e) Sheikh Farooq al-Qahtani, f) Shaykh Imran Farouk, g) Sheikh Faroq al-Qatari). Sünniaeg: a) 1981, b) ligikaudu 1980. Sünnikoht: Saudi Araabia. Kodakondsus: a) Saudi Araabia, b) Katar. Passi nr: 592667 (3. mail 2007 välja antud Katari pass). Aadress: Afganistan (alates 2009. aastast). Artikli 7d lõike 2 punktis i osutatud kuupäev: 28.3.2016.“

4)

„Turki Mubarak Abdullah Ahmad Al-Binali (teiste nimedega a) Turki Mubarak Abdullah Al Binali, b) Turki Mubarak al-Binali, c) Turki al-Benali, d) Turki al-Binali, e) Abu Human Bakr ibn Abd al-Aziz al-Athari, f) Abu akr al-Athari, g) Abu Hazm al-Salafi, h) Abu Hudhayfa al-Bahrayni, i) Abu Khuzayma al-Mudari, j) Abu Sufyan al-Sulami, k) Abu Dergham, l) Abu Human al-Athari). Sünniaeg: 3.9.1984. Sünnikoht: Muharraq, Bahrein. Kodakondsus: Bahreini (kodakondsus tühistati 2015. aasta jaanuaris). Passi nr: a) Bahreini pass nr 2231616, välja antud 2.1.2013, aegub 2.1.2023, b) Bahreini pass nr 1272611, välja antud 1.4.2003, c) 840901356 (riiklik isikukood). Artikli 7d lõike 2 punktis i osutatud kuupäev: 20.4.2016.“

5)

„Tuah Febriwansyah (teiste nimedega a) Tuah Febriwansyah bin Arif Hasrudin, b) Tuwah Febriwansah, c) Muhammad Fachri, d) Muhammad Fachria, e) Muhammad Fachry). Sünniaeg: 18.2.1968. Sünnikoht: Jakarta, Indoneesia. Kodakondsus: Indoneesia. Aadress: Jalan Baru LUK, No.1, RT 05/07, Kelurahan Bhakti Jaya, Setu Sub-district, Pamulang District, Tangerang Selatan, Banten Province, Indoneesia. Indoneesia riikliku isikutunnistuse number 09.5004.180268.0074. Artikli 7d lõike 2 punktis i osutatud kuupäev: 20.4.2016.“


OTSUSED

7.1.2022   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 4/4


NÕUKOGU OTSUS (EL) 2022/9,

2. detsember 2021,

seisukoha kohta, mis võetakse Euroopa Liidu nimel Vahemere merekeskkonna ja rannikuala kaitse konventsiooni (Barcelona konventsioon) ja selle protokollide osalisriikide 22. istungil vastu võetava otsuse suhtes, millega muudetakse laevadest ning õhusõidukitest pärit jäätmete kaadamisest või merel põletamisest tuleneva Vahemere reostuse vältimise ja likvideerimise protokolli (kaadamist käsitlev protokoll) lisa

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut, eriti artikli 192 lõiget 1 koostoimes artikli 218 lõikega 9,

võttes arvesse Euroopa Komisjoni ettepanekut

ning arvestades järgmist:

(1)

Liit sõlmis Vahemere merekeskkonna ja rannikuala kaitse konventsiooni (edaspidi „Barcelona konventsioon“) laevadest ning õhusõidukitest pärit jäätmete kaadamisest või merel põletamisest tuleneva Vahemere reostuse vältimise ja likvideerimise protokolli (edaspidi „kaadamist käsitlev protokoll“) nõukogu otsusega 77/585/EMÜ (1) ning see jõustus 15. aprillil 1978.

(2)

Barcelona konventsiooni artikli 18 lõike 2 punkti iii kohaselt võetakse Barcelona konventsiooni ja selle protokollide osalisriikide istungil vastu konventsiooni protokollide lisade muudatusi.

(3)

Barcelona konventsiooni ja selle protokollide osalisriigid võtavad 7.–10. detsembrini 2021 toimuval 22. istungil eeldatavasti vastu otsuse (edaspidi „osalisriikide otsus“), millega muudetakse kaadamist käsitleva protokolli lisa tegurite osas, mida tuleb arvestada, kui kehtestada kriteeriumeid, mille alusel anda välja lube ainete kaadamiseks merre, võttes arvesse kaadamist käsitleva protokolli artiklit 6.

(4)

Osalisriikide otsus on seotud keskkonnakaitsega, mis aluslepingu artikli 4 lõike 2 punkti e kohaselt on liidu ja selle liikmesriikide jagatud pädevuses. Osalisriikide otsus ei käsitle valdkonda, mille kaitset reguleeritakse suurel määral liidu normidega. Liit ei kavatse kasutada võimalust teostada oma välispädevust osalisriikide otsusega hõlmatud valdkondades, mille puhul liidu pädevust ei ole veel teostatud liidu siseselt.

(5)

On asjakohane määrata kindlaks liidu nimel Barcelona konventsiooni ja selle protokollide osalisriikide istungil võetav seisukoht, kuna osalisriikide otsusega võetakse vastu kaadamist käsitleva protokolli lisa muudatused, mis on liidu jaoks siduvad.

(6)

Kuna kaadamist käsitleva protokolli lisa kavandatavate muudatustega ajakohastatakse Vahemere kaitse nõudeid, mõjutatakse liidu rahvusvahelisi kohustusi ja eesmärke ning parandatakse keskkonnakaitset, peaks liit toetama osalisriikide otsuse vastuvõtmist,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Seisukoht, mis võetakse liidu nimel Barcelona konventsiooni ja selle protokollide osalisriikide 22. istungil, on toetada sellise otsuse vastuvõtmist, millega muudetakse laevadest ning õhusõidukitest pärit jäätmete kaadamisest või merel põletamisest tuleneva Vahemere reostuse vältimise ja likvideerimise protokolli lisa.

Artikkel 2

Barcelona konventsiooni ja selle protokollide osalisriikide 22. istungi käigus toimuvat arengut arvesse võttes võivad liidu esindajad artiklis 1 osutatud seisukoha täpsustamises kokku leppida ilma nõukogu täiendava otsuseta, konsulteerides liikmesriikidega kohapeal toimuvatel koordineerimiskoosolekutel.

Artikkel 3

Käesolev otsus jõustub selle vastuvõtmise päeval.

Brüssel, 2. detsember 2021

Nõukogu nimel

eesistuja

J. VRTOVEC


(1)  Nõukogu 25. juuli 1977. aasta otsus 77/585/EMÜ, millega sõlmitakse Vahemere saastekaitse konventsioon ja koostatakse laevadest ning õhusõidukitest pärit jäätmetest tuleneva Vahemere saaste vältimist käsitlev protokoll (EÜT L 240, 19.9.1977, lk 1).


7.1.2022   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 4/6


NÕUKOGU OTSUS (EL) 2022/10,

2. detsember 2021,

seisukoha kohta, mis võetakse Euroopa Liidu nimel Vahemere merekeskkonna ja rannikuala kaitse konventsiooni (Barcelona konventsioon) ja selle protokollide osalisriikide 22. istungil vastu võetava otsuse suhtes, millega muudetakse maismaalt lähtuva ja maismaal toimuvate tegevuste põhjustatud reostuse eest Vahemere kaitsmist käsitleva protokolli (maismaalt lähtuva merereostuse eest kaitsmise protokoll) I, II ja IV lisa

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut, eriti artikli 192 lõiget 1 koostoimes artikli 218 lõikega 9,

võttes arvesse Euroopa Komisjoni ettepanekut

ning arvestades järgmist:

(1)

Liit sõlmis Vahemere merekeskkonna ja rannikuala kaitse konventsiooni (edaspidi „Barcelona konventsioon“) maismaalt lähtuva ja maismaal toimuvate tegevuste põhjustatud reostuse eest Vahemere kaitsmist käsitleva muudetud protokolli (edaspidi „maismaalt lähtuva merereostuse eest kaitsmise protokoll“) nõukogu otsusega 1999/801/EÜ (1) ning see jõustus 11. mail 2008.

(2)

Barcelona konventsiooni artikli 18 lõike 2 punkti iii kohaselt võetakse Barcelona konventsiooni ja selle protokollide osalisriikide istungil vastu konventsiooni protokollide lisade muudatusi.

(3)

Barcelona konventsiooni ja selle protokollide osalisriigid võtavad 7.–10. detsembrini 2021 toimuval 22. istungil eeldatavasti vastu otsuse (edaspidi „osalisriikide otsus“), millega muudetakse maismaalt lähtuva merereostuse eest kaitsmise protokolli I, II ja IV lisa, et võtta arvesse maismaalt lähtuvate ja maismaal toimuvate tegevustega seotud regulatiivset, teaduslikku ja tehnilist arengut, mis on saavutatud nii üleilmsel kui ka piirkondlikul tasandil.

(4)

Osalisriikide otsus on seotud keskkonnakaitsega, mis aluslepingu artikli 4 lõike 2 punkti e kohaselt on liidu ja selle liikmesriikide jagatud pädevuses. Osalisriikide otsus ei käsitle valdkonda, mille kaitset reguleeritakse suurel määral liidu normidaga. Liit ei kavatse kasutada võimalust teostada oma välispädevust osalisriikide otsusega hõlmatud valdkondade suhtes, mille puhul liidu pädevust ei ole veel teostatud liidu siseselt.

(5)

On asjakohane määrata kindlaks liidu nimel Barcelona konventsiooni ja selle protokollide osalisriikide istungil võetav seisukoht, kuna osalisriikide otsusega võetakse vastu maismaalt lähtuva merereostuse eest kaitsmise protokolli I, II ja IV lisa muudatused, mis on liidu jaoks siduvad.

(6)

Kuna maismaalt lähtuva merereostuse eest kaitsmise protokolli I, II ja IV lisa kavandatavate muudatustega ajakohastatakse Vahemere kaitse nõudeid, mõjutatakse liidu rahvusvahelisi kohustusi ja eesmärke ning parandatakse keskkonnakaitset, peaks liit toetama osalisriikide otsuse vastuvõtmist,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Seisukoht, mis võetakse liidu nimel Barcelona konventsiooni ja selle protokollide osalisriikide 22. istungil, on toetada sellise otsuse vastuvõtmist, millega muudetakse maismaalt lähtuva ja maismaal toimuvate tegevuste põhjustatud reostuse eest Vahemere kaitsmist käsitleva protokolli I, II ja IV lisa.

Artikkel 2

Barcelona konventsiooni ja selle protokollide osalisriikide 22. istungi käigus toimuvat arengut arvesse võttes võivad liidu esindajad artiklis 1 osutatud seisukoha täpsustamises kokku leppida ilma nõukogu täiendava otsuseta, konsulteerides liikmesriikidega kohapeal toimuvatel koordineerimiskoosolekutel.

Artikkel 3

Käesolev otsus jõustub selle vastuvõtmise päeval.

Brüssel, 2. detsember 2021

Nõukogu nimel

eesistuja

J. VRTOVEC


(1)  Nõukogu 22. oktoobri 1999. aasta otsus 1999/801/EÜ maismaalt lähtuva reostuse eest Vahemere kaitsmist käsitleva protokolli (Barcelona konventsioon) muudatuste vastuvõtmise kohta (EÜT L 322, 14.12.1999, lk 18).


7.1.2022   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 4/8


NÕUKOGU OTSUS (EL) 2022/11,

2. detsember 2021,

seisukoha kohta, mis võetakse Euroopa Liidu nimel Vahemere merekeskkonna ja rannikuala kaitse konventsiooni (Barcelona konventsioon) ja selle protokollide osalisriikide 22. istungil vastu võetava otsuse suhtes, millega muudetakse selle protokolli, milles käsitletakse Vahemere kaitset mandrilava, merepõhja ja selle aluspinnase uuringutest ja kasutamisest lähtuva reostuse eest (avamereprotokoll), I, II, III ja IV lisa ning VII lisa A osa

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut, eriti selle artikli 192 lõiget 1 koostoimes artikli 218 lõikega 9,

võttes arvesse Euroopa Komisjoni ettepanekut

ning arvestades järgmist:

(1)

Liit sõlmis Vahemere merekeskkonna ja rannikuala kaitse konventsiooni (edaspidi „Barcelona konventsioon“) protokolli, milles käsitletakse Vahemere kaitset mandrilava, merepõhja ja selle aluspinnase uuringutest ja kasutamisest lähtuva reostuse eest (edaspidi „avamereprotokoll“), nõukogu otsusega 2013/5/EL (1) ning see jõustus 29. märtsil 2013.

(2)

Barcelona konventsiooni artikli 18 lõike 2 punkti iii kohaselt võetakse Barcelona konventsiooni ja selle protokollide osalisriikide istungil vastu konventsiooni protokollide lisade muudatusi.

(3)

Barcelona konventsiooni ja selle protokollide osalisriigid võtavad 7.–10. detsembrini 2021 toimuval 22. istungil eeldatavasti vastu otsuse (edaspidi „osalisriikide otsus“), millega muudetakse avamereprotokolli I, II, III ja IV lisa ning VII lisa A osa.

(4)

Osalisriikide otsus on seotud keskkonnakaitsega, mis aluslepingu artikli 4 lõike 2 punkti e kohaselt on liidu ja selle liikmesriikide jagatud pädevuses. Osalisriikide otsus ei käsitle valdkonda, mille kaitset reguleeritakse suurel määral liidu normidega. Liit ei kavatse kasutada võimalust teostada oma välispädevust osalisriikide otsusega hõlmatud valdkondade suhtes, mille puhul liidu pädevust ei ole veel teostatud liidu siseselt.

(5)

On asjakohane määrata kindlaks liidu nimel Barcelona konventsiooni ja selle protokollide osalisriikide istungil võetav seisukoht, kuna osalisriikide otsusega võetakse vastu avamereprotokolli I, II, III ja IV lisa ning VII lisa A osa muudatused, mis on liidu jaoks siduvad.

(6)

Kuna avamereprotokolli I, II, III ja IV lisa ning VII lisa A osa kavandatavate muudatustega ajakohastatakse Vahemere kaitse nõudeid, mõjutatakse liidu rahvusvahelisi kohustusi ja eesmärke ning parandatakse keskkonnakaitset, peaks liit toetama osalisriikide otsuse vastuvõtmist,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Seisukoht, mis võetakse liidu nimel Barcelona konventsiooni ja selle protokollide osalisriikide 22. istungil, on toetada sellise otsuse vastuvõtmist, millega muudetakse selle protokolli, milles käsitletakse Vahemere kaitset mandrilava, merepõhja ja selle aluspinnase uuringutest ja kasutamisest lähtuva reostuse eest, I, II, III ja IV ning VII lisa A osa.

Artikkel 2

Barcelona konventsiooni ja selle protokollide osalisriikide 22. istungi käigus toimuvat arengut arvesse võttes võivad liidu esindajad artiklis 1 osutatud seisukoha täpsustamises kokku leppida ilma nõukogu täiendava otsuseta, konsulteerides liikmesriikidega kohapeal toimuvatel koordineerimiskoosolekutel.

Artikkel 3

Käesolev otsus jõustub selle vastuvõtmise päeval.

Brüssel, 2. detsember 2021

Nõukogu nimel

eesistuja

J. VRTOVEC


(1)  Nõukogu 17. detsembri 2012. aasta otsus 2013/5/EL Euroopa Liidu ühinemise kohta protokolliga, milles käsitletakse Vahemere kaitset mandrilava, merepõhja ja selle aluspinnase uuringutest ja kasutamisest lähtuva reostuse eest (ELT L 4, 9.1.2013, lk 13).


7.1.2022   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 4/10


NÕUKOGU OTSUS (EL) 2022/12,

2. detsember 2021,

seisukoha kohta, mis võetakse Euroopa Liidu nimel Vahemere merekeskkonna ja rannikuala kaitse konventsiooni (Barcelona konventsioon) ja selle protokollide osalisriikide 22. istungil vastu võetava otsuse suhtes, millega tehakse ettepanek määrata Vahemeri tervikuna vääveloksiidi heite kontrollimise piirkonnaks (Med SOx ECA) vastavalt rahvusvahelise laevade põhjustatava merereostuse vältimise konventsiooni (MARPOLi konventsioon) VI lisale

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut, eriti selle artikli 192 lõiget 1 koostoimes artikli 218 lõikega 9,

võttes arvesse Euroopa Komisjoni ettepanekut

ning arvestades järgmist:

(1)

Liit sõlmis Vahemere merekeskkonna ja rannikuala kaitse muudetud konventsiooni (edaspidi „Barcelona konventsioon“) nõukogu otsusega 1999/802/EÜ (1) ja see jõustus 9. juulil 2004.

(2)

Barcelona konventsiooni artikli 18 lõike 2 punkti vi kohaselt arutatakse ja võetakse konventsiooni osalisriikide istungil meetmeid, mis võivad olla vajalikud Barcelona konventsiooni ja protokollide eesmärkide saavutamiseks. Osalisriikide istungi kodukorra artikli 43 kohaselt võetakse sisulised otsused vastu kohal olevate ja hääletavate Barcelona konventsiooni osalisriikide kahekolmandikulise häälteenamusega, kui konventsioonis, protokollides või finantsreeglites ei ole sätestatud teisiti.

(3)

Barcelona konventsiooni ja selle protokollide osalisriigid võtavad 7.–10. detsembrini 2021 toimuval 22. istungil eeldatavasti vastu otsuse (edaspidi „osalisriikide otsus“), millega esitatakse 2022. aastal Rahvusvahelise Mereorganisatsiooni merekeskkonna kaitse komitee 78. istungjärgule (edaspidi „MEPC 78“) ettepanek määrata Vahemeri tervikuna vääveloksiidi heite kontrollimise piirkonnaks (Med SOx ECA) ja täpsustada jõustumise kuupäev.

(4)

Osalisriikide otsus on seotud keskkonnakaitsega, mis aluslepingu artikli 4 lõike 2 punkti e kohaselt on liidu ja selle liikmesriikide jagatud pädevuses. Osalisriikide otsus ei käsitle valdkonda, mille kaitset suurel määral reguleeritakse liidu normidega. Liit ei kavatse kasutada võimalust teostada oma välispädevust osalisriikide otsusega hõlmatud valdkondade suhtes, mille puhul liidu pädevust ei ole veel teostatud liidu siseselt.

(5)

On asjakohane määrata kindlaks liidu nimel Barcelona konventsiooni ja selle protokollide osalisriikide istungil liidu nimel võetav seisukoht, kuna osalisriikide otsusega esitatakse MEPC 78-le organisatsiooni nimel, mille osaline on liit, ettepanek määrata Vahemeri tervikuna vääveloksiidi heite kontrollimise piirkonnaks (Med SOx ECA) ning otsusel on seega õiguslik toime.

(6)

Kuna osalisriikide otsuse eesmärk on ajakohastada Vahemere kaitse nõudeid kooskõlas liidu eesmärgiga vähendada merekeskkonna reostust ja kaitsta inimeste tervist, peaks liit toetama osalisriikide otsuse vastuvõtmist,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Seisukoht, mis võetakse liidu nimel Barcelona konventsiooni ja selle protokollide osalisriikide 22. istungil, on toetada sellise otsuse vastuvõtmist, millega esitatakse Rahvusvahelise Mereorganisatsiooni merekeskkonna kaitse komitee 78. istungjärgule ettepanek määrata Vahemeri tervikuna vääveloksiidi heite kontrollimise piirkonnaks (Med SOx ECA) ja täpsustada jõustumise kuupäev.

Artikkel 2

Barcelona konventsiooni ja selle protokollide osalisriikide 22. istungi käigus toimuvat arengut arvesse võttes võivad liidu esindajad artiklis 1 osutatud seisukoha täpsustamises kokku leppida ilma nõukogu täiendava otsuseta, konsulteerides liikmesriikidega kohapeal toimuvatel koordineerimiskoosolekutel.

Artikkel 3

Käesolev otsus jõustub selle vastuvõtmise päeval.

Brüssel, 2. detsember 2021

Nõukogu nimel

eesistuja

J. VRTOVEC


(1)  Nõukogu 22. oktoobri 1999. aasta otsus 1999/802/EÜ Vahemere saastekaitse konventsiooni ning laevadest ja õhusõidukitest pärit jäätmete merreheitmisest tuleneva Vahemere reostuse vältimist käsitleva protokolli (Barcelona konventsiooni) muudatuste vastuvõtmise kohta (EÜT L 322, 14.12.1999, lk 32).


7.1.2022   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 4/12


NÕUKOGU OTSUS (EL) 2022/13,

2. detsember 2021,

seisukoha kohta, mis võetakse Euroopa Liidu nimel Vahemere merekeskkonna ja rannikuala kaitse konventsiooni (Barcelona konventsioon) ja selle protokollide osalisriikide 22. istungil vastu võetava otsuse suhtes, millega muudetakse Vahemere mereprügi majandamise piirkondlikku kava vastavalt maismaalt lähtuva ja maismaal toimuvate tegevuste põhjustatud reostuse eest Vahemere kaitsmist käsitleva protokolli (maismaalt lähtuva merereostuse eest kaitsmise protokoll) artiklile 15

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut, eriti selle artikli 192 lõiget 1 koostoimes artikli 218 lõikega 9,

võttes arvesse Euroopa Komisjoni ettepanekut

ning arvestades järgmist:

(1)

Liit sõlmis Vahemere merekeskkonna ja rannikuala kaitse konventsiooni (Barcelona konventsioon) maismaalt lähtuva reostuse ja maismaal toimuvate tegevuste põhjustatud reostuse eest Vahemere kaitsmist käsitleva muudetud protokolli (edaspidi „maismaalt lähtuva merereostuse eest kaitsmise protokoll“) nõukogu otsusega 1999/801/EÜ (1) ja see jõustus 11. mail 2008.

(2)

Maismaalt lähtuva merereostuse eest kaitsmise protokolli artikli 15 lõike 1 kohaselt võetakse Barcelona konventsiooni ja selle protokollide osalisriikide istungil vastu piirkondlikud tegevuskavad, mis sisaldavad nende rakendamiseks vajalikke meetmeid ja ajakavasid.

(3)

Barcelona konventsiooni ja selle protokollide osalisriigid võtavad 7.–10. detsembrini 2021 toimuval 22. istungil eeldatavasti vastu otsuse (edaspidi „osalisriikide otsus“), millega muudetakse Vahemere mereprügi majandamise piirkondlikku kava (edaspidi „piirkondlik kava“) vastavalt maismaalt lähtuva merereostuse eest kaitsmise protokolli artiklile 15. Osalisriikide otsuses esitatakse uued määratlused ja laiendatakse meetmete kohaldamisala neljas põhivaldkonnas (rahastamisvahendid, plasti ringmajandus, mereprügi allikad maismaal ja mereprügi allikad merel).

(4)

Osalisriikide otsus on seotud keskkonnakaitsega, mis aluslepingu artikli 4 lõike 2 punkti e kohaselt on liidu ja selle liikmesriikide jagatud pädevuses. Osalisriikide otsus ei käsitle valdkonda, mille kaitset reguleeritakse suurel määral liidu normidega. Liit ei kavatse kasutada võimalust teostada oma välispädevust osalisriikide otsusega hõlmatud valdkondades, mille puhul liidu pädevust ei ole veel teostatud liidu siseselt.

(5)

On asjakohane määrata kindlaks liidu nimel Barcelona konventsiooni ja selle protokollide osalisriikide istungil võetav seisukoht, kuna osalisriikide otsusega võetakse vastu piirkondliku kava muudatused, mis on maismaalt lähtuva merereostuse eest kaitsmise protokolli artikli 15 lõike 3 kohaselt liidule siduvad.

(6)

Kuna kavandatavad piirkondliku kava muudatused on kooskõlas liidu eesmärgiga vähendada reostust ja parandada keskkonnakaitset, peaks liit toetama osalisriikide otsuse vastuvõtmist,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Seisukoht, mis võetakse liidu nimel Barcelona konventsiooni ja selle protokollide osalisriikide 22. istungil, on toetada sellise otsuse vastuvõtmist, millega vastavalt maismaalt lähtuva ja maismaal toimuvate tegevuste põhjustatud reostuse eest Vahemere kaitsmist käsitleva protokolli artiklile 15 muudetakse Vahemere mereprügi majandamise piirkondlikku kava.

Artikkel 2

Barcelona konventsiooni ja selle protokollide osalisriikide 22. istungi käigus toimuvat arengut arvesse võttes võivad liidu esindajad artiklis 1 osutatud seisukoha täpsustamises kokku leppida ilma nõukogu täiendava otsuseta, konsulteerides liikmesriikidega kohapeal toimuvatel koordineerimiskoosolekutel.

Artikkel 3

Käesolev otsus jõustub selle vastuvõtmise päeval.

Brüssel, 2. detsember 2021

Nõukogu nimel

eesistuja

J. VRTOVEC


(1)  Nõukogu 22. oktoobri 1999. aasta otsus 1999/801/EÜ maismaalt lähtuva reostuse eest Vahemere kaitsmist käsitleva protokolli (Barcelona konventsioon) muudatuste vastuvõtmise kohta (EÜT L 322, 14.12.1999, lk 18).


7.1.2022   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 4/14


NÕUKOGU OTSUS (EL) 2022/14,

2. detsember 2021,

seisukoha kohta, mis võetakse Euroopa Liidu nimel Vahemere merekeskkonna ja rannikuala kaitse konventsiooni (Barcelona konventsioon) ja selle protokollide osalisriikide 22. istungil vastu võetava otsuse suhtes, millega võetakse vastu asulareovee puhastamise ja reoveesetete käitlemise piirkondlikud kavad vastavalt maismaalt lähtuva ja maismaal toimuvate tegevuste põhjustatud reostuse eest Vahemere kaitsmist käsitleva protokolli (maismaalt lähtuva merereostuse eest kaitsmise protokoll) artiklile 15

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut, eriti selle artikli 192 lõiget 1 koostoimes artikli 218 lõikega 9,

võttes arvesse Euroopa Komisjoni ettepanekut

ning arvestades järgmist:

(1)

Liit sõlmis Vahemere merekeskkonna ja rannikuala kaitse konventsiooni (Barcelona konventsioon) maismaalt lähtuva reostuse ja maismaal toimuvate tegevuste põhjustatud reostuse eest Vahemere kaitsmist käsitleva muudetud protokolli (edaspidi „maismaalt lähtuva merereostuse eest kaitsmise protokoll“) nõukogu otsusega 1999/801/EÜ (1) ja see jõustus 11. mail 2008.

(2)

Maismaalt lähtuva merereostuse eest kaitsmise protokolli artikli 15 lõike 1 kohaselt võetakse Barcelona konventsiooni ja selle protokollide osalisriikide istungil vastu piirkondlikud tegevuskavad, mis sisaldavad nende rakendamiseks vajalikke meetmeid ja ajakavasid.

(3)

Barcelona konventsiooni ja selle protokollide osalisriigid võtavad 7.–10. detsembrini 2021 toimuval 22. istungil eeldatavasti vastu otsuse (edaspidi „osalisriikide otsus“), millega võetakse vastu asulareovee puhastamise ja reoveesetete käitlemise piirkondlikud kavad (edaspidi „piirkondlikud kavad“) vastavalt maismaalt lähtuva merereostuse eest kaitsmise protokolli artiklile 15.

(4)

Osalisriikide otsus on seotud keskkonnakaitsega, mis aluslepingu artikli 4 lõike 2 punkti e kohaselt on liidu ja selle liikmesriikide jagatud pädevuses. Osalisriikide otsus ei käsitle valdkonda, mille kaitset reguleeritakse suurel määral liidu normidega. Liit ei kavatse kasutada võimalust teostada oma välispädevust osalisriikide otsusega hõlmatud valdkondades, mille puhul liidu pädevust ei ole veel teostatud liidu siseselt.

(5)

On asjakohane määrata kindlaks liidu nimel Barcelona konventsiooni ja selle protokollide osalisriikide istungil võetav seisukoht, kuna osalisriikide otsusega võetakse vastu piirkondlikud kavad, mis on maismaalt lähtuva merereostuse eest kaitsmise protokolli artikli 15 lõike 3 kohaselt liidule siduvad.

(6)

Kuna piirkondlike kavadega ajakohastatakse Vahemere kaitse nõudeid, muudetakse liidu rahvusvahelisi kohustusi ja eesmärke ning parandatakse keskkonnakaitset, peaks liit toetama osalisriikide otsuse vastuvõtmist,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Seisukoht, mis võetakse liidu nimel Barcelona konventsiooni ja selle protokollide osalisriikide 22. istungil, on toetada sellise otsuse vastuvõtmist, millega vastavalt maismaalt lähtuva ja maismaal toimuvate tegevuste põhjustatud reostuse eest Vahemere kaitsmist käsitleva protokolli artiklile 15 võetakse vastu asulareovee puhastamise ja reoveesetete käitlemise piirkondlikud kavad.

Artikkel 2

Barcelona konventsiooni ja selle protokollide osalisriikide 22. istungi käigus toimuvat arengut arvesse võttes võivad liidu esindajad artiklis 1 osutatud seisukoha täpsustamises kokku leppida ilma nõukogu täiendava otsuseta, konsulteerides liikmesriikidega kohapeal toimuvatel koordineerimiskoosolekutel.

Artikkel 3

Käesolev otsus jõustub selle vastuvõtmise päeval.

Brüssel, 2. detsember 2021

Nõukogu nimel

eesistuja

J. VRTOVEC


(1)  Nõukogu 22. oktoobri 1999. aasta otsus 1999/801/EÜ maismaalt lähtuva reostuse eest Vahemere kaitsmist käsitleva protokolli (Barcelona konventsioon) muudatuste vastuvõtmise kohta (EÜT L 322, 14.12.1999, lk 18).


7.1.2022   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 4/16


KOMISJONI RAKENDUSOTSUS (EL) 2022/15,

6. jaanuar 2022,

millega muudetakse rakendusotsust (EL) 2021/1195 tervishoiutoodete steriliseerimist, tervishoiutoodete aseptilist töötlemist, kvaliteedijuhtimissüsteeme, tootjainfos kasutatavaid tingmärke ning kaliibrimisvahenditele, kontrollmaterjalidele ja inimpäritolu proovidele omistatud väärtuste metroloogilise jälgitavuse tagamise nõudeid käsitlevate harmoneeritud standardite osas

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. oktoobri 2012. aasta määrust (EL) nr 1025/2012, mis käsitleb Euroopa standardimist ning millega muudetakse nõukogu direktiive 89/686/EMÜ ja 93/15/EMÜ ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiive 94/9/EÜ, 94/25/EÜ, 95/16/EÜ, 97/23/EÜ, 98/34/EÜ, 2004/22/EÜ, 2007/23/EÜ, 2009/23/EÜ ja 2009/105/EÜ ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu otsus 87/95/EMÜ ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus nr 1673/2006/EÜ, (1) eriti selle artikli 10 lõiget 6,

ning arvestades järgmist:

(1)

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2017/746 (2) artikli 8 lõike 1 kohaselt eeldatakse, et seadmed, mis on vastavuses asjakohaste harmoneeritud standardite või nende standardite asjakohaste osadega, mille viited on avaldatud Euroopa Liidu Teatajas, vastavad nimetatud määruse nõuetele, mida need standardid või nende osad käsitlevad.

(2)

Määrusega (EL) 2017/746 asendatakse alates 26. maist 2022 Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 98/79/EÜ (3).

(3)

Rakendusotsusega C(2021) 2406 (4) esitas komisjon Euroopa Standardikomiteele (CEN) ja Euroopa Elektrotehnika Standardikomiteele (CENELEC) taotluse vaadata läbi direktiivi 98/79/EÜ toetuseks koostatud olemasolevad in vitro diagnostika meditsiiniseadmeid käsitlevad harmoneeritud standardid ning koostada määruse (EL) 2017/746 toetuseks uued harmoneeritud standardid.

(4)

Rakendusotsuses C(2021) 2406 esitatud taotluse alusel vaatasid CEN ja CENELEC läbi olemasolevad harmoneeritud standardid EN ISO 11737-1:2018, EN ISO 13408-6:2011, EN ISO 13485:2016, EN ISO 15223-1:2016 ja EN ISO 17511:2003, et võtta arvesse tehnika ja teaduse viimaseid edusamme ning kohandada neid standardeid määruse (EL) 2017/746 nõuetega. Selle tulemusena võeti vastu läbivaadatud harmoneeritud standardid EN ISO 13408-6:2021 tervishoiutoodete aseptilise töötlemise kohta, EN ISO 15223-1:2021 tootjainfos kasutatavate tingmärkide kohta ja EN ISO 17511:2021 kaliibrimisvahenditele, kontrollmaterjalidele ja inimpäritolu proovidele omistatud väärtuste metroloogilise jälgitavuse tagamise nõuete kohta ning tervishoiutoodete steriliseerimist käsitleva harmoneeritud standardi EN ISO 11737-1:2018 muudatus EN ISO 11737-1:2018/A1:2021 ja kvaliteedijuhtimissüsteeme käsitleva harmoneeritud standardi EN ISO 13485:2016 muudatus EN ISO 13485:2016/A11:2021.

(5)

Komisjon on koos CENi ja CENELECiga hinnanud, kas CENi ja CENELECi läbivaadatud harmoneeritud standardid vastavad rakendusotsuses C(2021) 2406 nimetatud taotlusele.

(6)

Harmoneeritud standardid EN ISO 13408-6:2021, EN ISO 15223-1:2021 ja EN ISO 17511:2021 ning muudatused EN ISO 11737-1:2018/A1:2021 ja EN ISO 13485:2016/A11:2021 vastavad nõuetele, mida nendega soovitakse hõlmata ja mis on sätestatud määruses (EL) 2017/746. Seepärast on asjakohane avaldada viited nendele standarditele Euroopa Liidu Teatajas.

(7)

Komisjoni rakendusotsuse (EL) 2021/1195 (5) lisas on loetletud viited määruse (EL) 2017/746 toetuseks koostatud harmoneeritud standarditele. Selleks et tagada määruse (EL) 2017/746 toetuseks koostatud harmoneeritud standardite viidete loetlemine ühes õigusaktis, tuleks kõnealusesse rakendusotsusesse lisada viited standarditele EN ISO 13408-6:2021, EN ISO 15223-1:2021 ja EN ISO 17511:2021 ning muudatustele EN ISO 11737-1:2018/A1:2021 ja EN ISO 13485:2016/A11:2021.

(8)

Seepärast tuleks rakendusotsust (EL) 2021/1195 vastavalt muuta.

(9)

Harmoneeritud standardi järgimine lubab alates selle standardi viite Euroopa Liidu Teatajas avaldamise kuupäevast eeldada vastavust asjaomastele olulistele nõuetele, mis on sätestatud liidu ühtlustamisõigusaktides. Seepärast peaks käesolev otsus jõustuma selle avaldamise päeval,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Rakendusotsuse (EL) 2021/1195 lisa muudetakse vastavalt käesoleva otsuse lisale.

Artikkel 2

Käesolev otsus jõustub Euroopa Liidu Teatajas avaldamise päeval.

Brüssel, 6. jaanuar 2022

Komisjoni nimel

president

Ursula VON DER LEYEN


(1)  ELT L 316, 14.11.2012, lk 12.

(2)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 5. aprilli 2017. aasta määrus (EL) 2017/746 in vitro diagnostikameditsiiniseadmete kohta ning millega tunnistatakse kehtetuks direktiiv 98/79/EÜ ja komisjoni otsus 2010/227/EL (ELT L 117, 5.5.2017, lk 176).

(3)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 27. oktoobri 1998. aasta direktiiv 98/79/EÜ meditsiiniliste in vitro diagnostikavahendite kohta (EÜT L 331, 7.12.1998, lk 1).

(4)  Komisjoni 14. aprilli 2021. aasta rakendusotsus C(2021) 2406 Euroopa Standardikomiteele ja Euroopa Elektrotehnika Standardikomiteele esitatud standardimistaotluse kohta Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2017/745 toetuseks seoses meditsiiniseadmetega ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2017/746 toetuseks seoses in vitro diagnostikameditsiiniseadmetega.

(5)  Komisjoni 19. juuli 2021. aasta rakendusotsus (EL) 2021/1195 Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2017/746 toetuseks koostatud in vitro diagnostikameditsiiniseadmete harmoneeritud standardite kohta (ELT L 258, 20.7.2021, lk 50).


LISA

Rakendusmääruse (EL) 2021/1195 lisasse lisatakse järgmised kanded:

Nr

Viide standardile

„5.

EN ISO 11737-1:2018

Tervishoiutoodete steriliseerimine. Mikrobioloogilised meetodid. Osa 1: Mikroobse populatsiooni määramine toodetel (ISO 11737-1:2018)

EN ISO 11737-1:2018/A1:2021

6.

EN ISO 13408-6:2021

Tervishoiutoodete aseptiline töötlemine. Osa 6: Isolaatorsüsteemid (ISO 13408-6:2021)

7.

EN ISO 13485:2016

Meditsiiniseadmed. Kvaliteedijuhtimissüsteemid. Normatiivsed nõuded (ISO 13485:2016)

EN ISO 13485:2016/A11:2021.

8.

EN ISO 15223-1:2021

Meditsiiniseadmed. Tootjainfos kasutatavad tingmärgid. Osa 1: Üldnõuded (ISO 15223-1:2021)

9.

EN ISO 17511:2021

In vitro diagnostika meditsiiniseadmed. Nõuded kaliibrimisvahendite, kontrollmaterjalide ja inimpäritolu näidiste metroloogilise jälgitavuse suhtes (ISO 17511:2020)“.