ISSN 1977-0650

Euroopa Liidu

Teataja

L 455

European flag  

Eestikeelne väljaanne

Õigusaktid

64. aastakäik
20. detsember 2021


Sisukord

 

I   Seadusandlikud aktid

Lehekülg

 

 

MÄÄRUSED

 

*

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) 2021/2259, 15. detsember 2021, millega muudetakse määrust (EL) nr 1286/2014, et pikendada fondivalitsejate, äriühinguna asutatud fondide ja vabalt võõrandatavatesse väärtpaberitesse ühiseks investeerimiseks loodud ettevõtjate (eurofondid) ja muude fondide kui eurofondide osakute osas nõustavate või neid müüvate isikute suhtes kohaldatava üleminekukorra kehtivusaega ( 1 )

1

 

*

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) 2021/2260, 15. detsember 2021, millega muudetakse määrust (EL) 2015/848 (maksejõuetusmenetluse kohta) selle A ja B lisa asendamiseks

4

 

 

DIREKTIIVID

 

*

Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv (EL) 2021/2261, 15. detsember 2021, millega muudetakse direktiivi 2009/65/EÜ seoses põhiteabedokumentide kasutamisega vabalt võõrandatavatesse väärtpaberitesse ühiseks investeerimiseks loodud ettevõtjate (eurofondid) fondivalitsejate poolt ( 1 )

15

 

 

II   Muud kui seadusandlikud aktid

 

 

MÄÄRUSED

 

*

Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2021/2262, 13. detsember 2021, millega registreeritakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2019/787 artikli 30 lõike 2 kohaselt piiritusjoogi geograafiline tähis Bayerischer Blutwurz

18

 

*

Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2021/2263, 17. detsember 2021, millega muudetakse rakendusmäärust (EL) 2016/323 seoses alkohoolsete jookide iseseisvate väiketootjate sertifikaadi koodiga

20

 

*

Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2021/2264, 17. detsember 2021, millega muudetakse määrust (EMÜ) nr 3649/92 seoses sertifitseeritud ja ennast sertifitseerinud alkohoolsete jookide iseseisvate väiketootjate jaoks ette nähtud lihtsustatud saatedokumendi selgitavate märkustega

22

 

*

Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2021/2265, 17. detsember 2021, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 684/2009 seoses sertifitseeritud ja ennast sertifitseerinud alkohoolsete jookide iseseisvate väiketootjate identifitseerimisega elektroonilises haldusdokumendis

24

 

*

Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2021/2266, 17. detsember 2021, millega kehtestatakse nõukogu direktiivi 92/83/EMÜ kohaldamise eeskirjad seoses alkohoolsete jookide iseseisvate väiketootjate sertifitseerimise ja enesesertifitseerimisega aktsiisiga maksustamise eesmärgil

26

 

 

OTSUSED

 

*

Komisjoni rakendusotsus (EL) 2021/2267, 17. detsember 2021, millega kehtestatakse filtriga tubakatoodete ja koos tubakatoodetega kasutamiseks turustatavate filtrite tarbimisjärgsete jäätmete kogumist käsitlevate andmete ja teabe esitamise vorm ( 1 )

32

 

 

Parandused

 

*

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 7. juuli 2021. aasta määruse (EL) 2021/1147 (millega luuakse Varjupaiga-, Rände- ja Integratsioonifond) parandus ( ELT L 251, 15.7.2021 )

37

 


 

(1)   EMPs kohaldatav tekst

ET

Aktid, mille peakiri on trükitud harilikus trükikirjas, käsitlevad põllumajandusküsimuste igapäevast korraldust ning nende kehtivusaeg on üldjuhul piiratud.

Kõigi ülejäänud aktide pealkirjad on trükitud poolpaksus kirjas ja nende ette on märgitud tärn.


I Seadusandlikud aktid

MÄÄRUSED

20.12.2021   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 455/1


EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS (EL) 2021/2259,

15. detsember 2021,

millega muudetakse määrust (EL) nr 1286/2014, et pikendada fondivalitsejate, äriühinguna asutatud fondide ja vabalt võõrandatavatesse väärtpaberitesse ühiseks investeerimiseks loodud ettevõtjate (eurofondid) ja muude fondide kui eurofondide osakute osas nõustavate või neid müüvate isikute suhtes kohaldatava üleminekukorra kehtivusaega

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA PARLAMENT JA EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut, eriti selle artiklit 114,

võttes arvesse Euroopa Komisjoni ettepanekut,

olles edastanud seadusandliku akti eelnõu liikmesriikide parlamentidele,

võttes arvesse Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamust (1),

toimides seadusandliku tavamenetluse kohaselt (2)

ning arvestades järgmist:

(1)

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1286/2014 (3) artikli 5 kohaselt peavad kombineeritud jae- ja kindlustuspõhiste investeerimistoodete (PRIIPid) koostajad enne PRIIPi jaeinvestoritele kättesaadavaks tegemist koostama ja avaldama põhiteabedokumendi.

(2)

Määruse (EL) nr 1286/2014 artikli 32 lõike 1 kohaselt on Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2009/65/EÜ (4) artikli 2 lõike 1 punktis b määratletud fondivalitsejad, kõnealuse direktiivi artiklis 27 osutatud äriühinguna asutatud fondid ning kõnealuse direktiivi artikli 1 lõikes 2 osutatud eurofondide osakute osas nõustavad ja neid müüvad isikud kõnealuses määruses sätestatud kohustustest ja seega põhiteabedokumendi koostamise nõudest vabastatud kuni 31. detsembrini 2021 (edaspidi „üleminekukord“). Määruse (EL) nr 1286/2014 artikli 32 lõikes 2 on sätestatud, et kui liikmesriik kohaldab jaeinvestoritele pakutavate muude fondide kui eurofondid suhtes investorile esitatavat põhiteabedokumendi vormi ja sisu käsitlevaid norme, nagu on sätestatud direktiivi 2009/65/EÜ artiklites 78–81, kehtib üleminekukord ka fondivalitsejate ja äriühinguna asutatud fondide ning selliste fondide osakute osas jaeinvestoreid nõustavate või neid jaeinvestoritele müüvate isikute kohta.

(3)

Komisjoni delegeeritud määrusega (EL) 2017/653 (5) täiendatakse määrust (EL) nr 1286/2014, kehtestades regulatiivsed tehnilised standardid seoses põhiteabedokumendi esitusviisi, sisu ja standardvormiga, riski ja tootluse esitamise ja kulude arvutamise meetoditega, põhiteabedokumendis sisalduva teabe läbivaatamise tingimuste ja miinimumsagedusega ning jaeinvestoritele põhiteabedokumendi esitamise tingimustega.

(4)

7. septembril 2021 võttis komisjon vastu delegeeritud määruse, millega muudetakse delegeeritud määruses (EL) 2017/653 sätestatud regulatiivseid tehnilisi standardeid tootluse stsenaariumide alusmetoodika ja esitusviisi, kulude esitamise ja kulude koondnäitajate arvutamise metoodika, varasemat tootlust käsitleva teabe esitusviisi ja sisu ning eri investeerimisvõimalusi pakkuvate PRIIPide kulude esitamise osas ning viiakse alusinvesteeringu võimalusena määruse (EL) nr 1286/2014 artiklis 32 osutatud fondide osakuid pakkuvate PRIIPi koostajate jaoks ette nähtud üleminekukord vastavusse kõnealuses artiklis ette nähtud pikendatud üleminekukorraga. Nimetatud delegeeritud määruse kohaldamise alguskuupäev on 1. juuli 2022, kuid on oluline kajastada vajadust anda fondivalitsejatele, äriühinguna asutatud fondidele ning eurofondide ja muude kui eurofondide osakute osas nõustavatele ja neid müüvatele isikutele piisavalt aega, et valmistuda üleminekukorra lõppemiseks ja seega põhiteabedokumendi koostamise kohustuse täitmiseks.

(5)

Tagamaks, et rahuldatakse vajadus anda piisavalt aega, et valmistuda põhiteabedokumendi koostamise kohustuse täitmiseks, on vaja pikendada üleminekukorra kehtivusaega kuni 31. detsembrini 2022.

(6)

Määrust (EL) nr 1286/2014 tuleks seetõttu vastavalt muuta.

(7)

Määruse (EL) nr 1286/2014 eesmärk on võimaldada jaeinvestoritel teha teadlikumaid investeerimisotsuseid. Hoolimata määruse (EL) nr 1286/2014 taga seisvatest headest kavatsustest on selle vastuvõtmisest alates väljendatud mitmeid muresid, sealhulgas seoses jaeinvestorite selgema määratluse vajadusega, nimetatud määruse kohaldamisalasse kuuluvate toodetega, teabe vaikimisi paberil esitamise nõude kaotamisega, kui PRIIPi pakutakse silmast silma kohtumisel, järjestikuste tehingute mõistega ning lepingueelse teabe andmisega kutselistele investoritele. Nendele muredele on vaja kiiresti reageerida, et parandada jaeinvestorite usaldust finantsturgude vastu, mis toob nii kasu rahastust otsivatele ettevõtjatele kui ka pikaajalist kasu investoritele. Vajadus ulatuslikuma läbivaatamise järele sätestati juba määruses (EL) nr 1286/2014 ja see on endiselt pakiline. Oodatakse, et komisjon esitaks kiiremas korras määruse (EL) nr 1286/2014 kohasele läbivaatamisele tuginedes Euroopa Parlamendile ja nõukogule aruande, millele oleks kohasel juhul lisatud ettepanek vajakajäämiste käsitlemiseks.

(8)

Kuna üleminekukorra algse kehtivusaja lõpuni on jäänud väga vähe aega, peaks käesolev määrus jõustuma viivitamata,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määruse (EL) nr 1286/2014 artikli 32 lõikes 1 asendatakse kuupäev „31. detsembrini 2021“ kuupäevaga „31. detsembrini 2022“.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub järgmisel päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Strasbourg, 15. detsember 2021

Euroopa Parlamendi nimel

president

D. M. SASSOLI

Nõukogu nimel

eesistuja

A. LOGAR


(1)  20. oktoobri 2021. aasta arvamus (Euroopa Liidu Teatajas seni avaldamata).

(2)  Euroopa Parlamendi 23. novembri 2021. aasta seisukoht (Euroopa Liidu Teatajas seni avaldamata) ja nõukogu 9. detsembri 2021. aasta otsus.

(3)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 26. novembri 2014. aasta määrus (EL) nr 1286/2014, mis käsitleb kombineeritud jae- ja kindlustuspõhiste investeerimistoodete (PRIIPid) põhiteabedokumente (ELT L 352, 9.12.2014, lk 1).

(4)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 13. juuli 2009. aasta direktiiv 2009/65/EÜ vabalt võõrandatavatesse väärtpaberitesse ühiseks investeeringuks loodud ettevõtjaid (eurofondid) käsitlevate õigus- ja haldusnormide kooskõlastamise kohta (ELT L 302, 17.11.2009, lk 32).

(5)  Komisjoni 8. märtsi 2017. aasta delegeeritud määrus (EL) 2017/653, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 1286/2014, mis käsitleb kombineeritud jae- ja kindlustuspõhiste investeerimistoodete (PRIIPid) põhiteabedokumente, kehtestades regulatiivsed tehnilised standardid seoses põhiteabedokumentide esitusviisi, sisu, läbivaatamise ja muutmisega ning selliste dokumentide esitamise nõude täitmise tingimustega (ELT L 100, 12.4.2017, lk 1).


20.12.2021   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 455/4


EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS (EL) 2021/2260,

15. detsember 2021,

millega muudetakse määrust (EL) 2015/848 (maksejõuetusmenetluse kohta) selle A ja B lisa asendamiseks

EUROOPA PARLAMENT JA EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut, eriti selle artiklit 81,

võttes arvesse Euroopa Komisjoni ettepanekut,

olles edastanud seadusandliku akti eelnõu liikmesriikide parlamentidele,

toimides seadusandliku tavamenetluse kohaselt (1)

ning arvestades järgmist:

(1)

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2015/848 (2) A ja B lisas loetletakse liikmesriikide maksejõuetusmenetlused, millest, ning liikmesriikide maksejõuetushaldurid, kellest liikmesriigid on teada andnud ning mille/kelle suhtes kõnealust määrust kohaldatakse. A lisas loetletakse iga liikmesriigi puhul määruse (EL) 2015/848 artikli 2 punktis 4 määratletud maksejõuetusmenetluste liigid ning kõnealuse määruse B lisas loetletakse iga liikmesriigi puhul artikli 2 punktis 5 määratletud maksejõuetushaldurid.

(2)

2020. aasta oktoobris teatasid Madalmaad komisjonile oma riigisisese maksejõuetusõiguse hiljutistest muudatustest, millega võeti kasutusele uue liigina ennetav maksejõuetusmenetlus ning uut liiki maksejõuetushaldurid. Kõnealusele teatele järgnesid 2020. aasta detsembris Itaalia, Leedu, Küprose ja Poola teated seoses nende riigisisese õiguse hiljutiste muudatustega, millega võeti kasutusele uut liiki maksejõuetusmenetlused või maksejõuetushaldurid. Pärast seda, kui komisjon oli esitanud muutmismääruse ettepaneku, sai ta veel teated Saksamaalt, Ungarilt ja Austrialt selle kohta, et nende riigisisest õigust on hiljuti muudetud ja võetud kasutusele uut liiki maksejõuetusmenetlused või maksejõuetushaldurid. Seejärel täpsustas Itaalia 2020. aasta detsembris komisjonile teatatud uute maksejõuetuse ja ümberstruktureerimise sätete jõustumise kuupäeva ja teatas muudatusest varasemas teates. Need uut liiki maksejõuetusmenetlused ja maksejõuetushaldurid täidavad määruses (EL) 2015/848 sätestatud nõudeid ning seetõttu on vaja muuta nimetatud määruse A ja B lisa.

(3)

Euroopa Liidu lepingule ja Euroopa Liidu toimimise lepingule lisatud protokolli nr 21 (Ühendkuningriigi ja Iirimaa seisukoha kohta vabadusel, turvalisusel ja õigusel rajaneva ala suhtes) artiklite 1 ja 2 ning artikli 4a lõike 1 kohaselt, ja ilma et see piiraks kõnealuse protokolli artikli 4 kohaldamist, ei osale Iirimaa käesoleva määruse vastuvõtmisel ning see ei ole tema suhtes siduv ega kohaldatav.

(4)

Euroopa Liidu lepingule ja Euroopa Liidu toimimise lepingule lisatud protokolli nr 22 (Taani seisukoha kohta) artiklite 1 ja 2 kohaselt ei osale Taani käesoleva määruse vastuvõtmisel ning see ei ole tema suhtes siduv ega kohaldatav.

(5)

Määruse (EL) 2015/848 A ja B lisa tuleks seetõttu vastavalt muuta,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määruse (EL) 2015/848 A ja B lisa asendatakse käesoleva määruse lisas esitatud tekstiga.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja liikmesriikides vahetult kohaldatav kooskõlas aluslepingutega.

Strasbourg, 15. detsember 2021

Euroopa Parlamendi nimel

president

D. M. SASSOLI

Nõukogu nimel

eesistuja

A. LOGAR


(1)  Euroopa Parlamendi 23. novembri 2021. aasta seisukoht (Euroopa Liidu Teatajas seni avaldamata) ja nõukogu 9. detsembri 2021. aasta otsus.

(2)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 20. mai 2015. aasta määrus (EL) 2015/848 maksejõuetusmenetluse kohta (ELT L 141, 5.6.2015, lk 19).


LISA

„A LISA

ARTIKLI 2 PUNKTIS 4 OSUTATUD MAKSEJÕUETUSMENETLUSED

BELGIQUE/BELGIË

Het faillissement/La faillite,

De gerechtelijke reorganisatie door een collectief akkoord/La réorganisation judiciaire par accord collectif,

De gerechtelijke reorganisatie door een minnelijk akkoord/La réorganisation judiciaire par accord amiable,

De gerechtelijke reorganisatie door overdracht onder gerechtelijk gezag/La réorganisation judiciaire par transfert sous autorité de justice,

De collectieve schuldenregeling/Le règlement collectif de dettes,

De vrijwillige vereffening/La liquidation volontaire,

De gerechtelijke vereffening/La liquidation judiciaire,

De voorlopige ontneming van het beheer, als bedoeld in artikel XX.32 van het Wetboek van economisch recht/Le dessaisissement provisoire de la gestion, visé à l’article XX.32 du Code de droit économique,

БЪЛГАРИЯ

Производство по несъстоятелност,

Производство по стабилизация на търговеца,

ČESKÁ REPUBLIKA

Konkurs,

Reorganizace,

Oddlužení,

DEUTSCHLAND

Das Konkursverfahren,

Das gerichtliche Vergleichsverfahren,

Das Gesamtvollstreckungsverfahren,

Das Insolvenzverfahren,

Die öffentliche Restrukturierungssache,

EESTI

Pankrotimenetlus,

Võlgade ümberkujundamise menetlus,

ÉIRE/IRELAND

Compulsory winding-up by the court,

Bankruptcy,

The administration in bankruptcy of the estate of persons dying insolvent,

Winding-up in bankruptcy of partnerships,

Creditors’ voluntary winding-up (with confirmation of a court),

Arrangements under the control of the court which involve the vesting of all or part of the property of the debtor in the Official Assignee for realisation and distribution,

Examinership,

Debt Relief Notice,

Debt Settlement Arrangement,

Personal Insolvency Arrangement,

ΕΛΛΑΔΑ

Η πτώχευση,

Η ειδική εκκαθάριση εν λειτουργία,

Σχέδιο αναδιοργάνωσης,

Απλοποιημένη διαδικασία επί πτωχεύσεων μικρού αντικειμένου,

Διαδικασία εξυγίανσης,

ESPAÑA

Concurso,

Procedimiento de homologación de acuerdos de refinanciación,

Procedimiento de acuerdos extrajudiciales de pago,

Procedimiento de negociación pública para la consecución de acuerdos de refinanciación colectivos, acuerdos de refinanciación homologados y propuestas anticipadas de convenio,

FRANCE

Sauvegarde,

Sauvegarde accélérée,

Sauvegarde financière accélérée,

Redressement judiciaire,

Liquidation judiciaire,

HRVATSKA

Stečajni postupak,

Predstečajni postupak,

Postupak stečaja potrošača,

Postupak izvanredne uprave u trgovačkim društvima od sistemskog značaja za Republiku Hrvatsku,

ITALIA

Fallimento

[kuni 15. maini 2022],

Liquidazione giudiziale

[alates 16. maist 2022],

Concordato preventivo,

Liquidazione coatta amministrativa,

Amministrazione straordinaria,

Accordi di ristrutturazione,

Procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento del consumatore (accordo o piano)

[kuni 15. maini 2022],

Liquidazione dei beni

[kuni 15. maini 2022],

Ristrutturazione dei debiti del consumatore

[alates 16. maist 2022],

Concordato minore

[alates 16. maist 2022],

Liquidazione controllata del sovraindebitato

[alates 16. maist 2022],

ΚΥΠΡΟΣ

Υποχρεωτική εκκαθάριση από το Δικαστήριο,

Εκούσια εκκαθάριση από μέλη,

Εκούσια εκκαθάριση από πιστωτές,

Εκκαθάριση με την εποπτεία του Δικαστηρίου,

Διάταγμα παραλαβής και πτώχευσης κατόπιν Δικαστικού Διατάγματος,

Διαχείριση της περιουσίας προσώπων που απεβίωσαν αφερέγγυα,

Διορισμός Εξεταστή,

Προσωπικά Σχέδια Αποπληρωμής,

LATVIJA

Tiesiskās aizsardzības process,

Juridiskās personas maksātnespējas process,

Fiziskās personas maksātnespējas process,

LIETUVA

Juridinio asmens restruktūrizavimo byla,

Juridinio asmens bankroto byla,

Juridinio asmens bankroto procesas ne teismo tvarka,

Fizinio asmens bankroto procesas,

LUXEMBOURG

Faillite,

Gestion contrôlée,

Concordat préventif de faillite (par abandon d’actif),

Régime spécial de liquidation du notariat,

Procédure de règlement collectif des dettes dans le cadre du surendettement,

MAGYARORSZÁG

Csődeljárás,

Felszámolási eljárás,

Nyilvános szerkezetátalakítási eljárás

[alates 1. juulist 2022],

MALTA

Xoljiment,

Amministrazzjoni,

Stralċ volontarju mill-membri jew mill-kredituri,

Stralċ mill-Qorti,

Falliment f’każ ta’ kummerċjant,

Proċedura biex kumpanija tirkupra,

NEDERLAND

Het faillissement,

De surseance van betaling,

De schuldsaneringsregeling natuurlijke personen,

De openbare akkoordprocedure buiten faillissement,

ÖSTERREICH

Das Konkursverfahren (Insolvenzverfahren),

Das Sanierungsverfahren ohne Eigenverwaltung (Insolvenzverfahren),

Das Sanierungsverfahren mit Eigenverwaltung (Insolvenzverfahren),

Das Schuldenregulierungsverfahren,

Das Abschöpfungsverfahren,

Das Europäische Restrukturierungsverfahren,

POLSKA

Upadłość,

Postępowanie o zatwierdzenie układu,

Postępowanie o zatwierdzenie układu na zgromadzeniu wierzycieli przez osobę fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej,

Przyspieszone postępowanie układowe,

Postępowanie układowe,

Postępowanie sanacyjne,

PORTUGAL

Processo de insolvência,

Processo especial de revitalização,

Processo especial para acordo de pagamento,

ROMÂNIA

Procedura insolvenței,

Reorganizarea judiciară,

Procedura falimentului,

Concordatul preventiv,

SLOVENIJA

Postopek preventivnega prestrukturiranja,

Postopek prisilne poravnave,

Postopek poenostavljene prisilne poravnave,

Stečajni postopek: stečajni postopek nad pravno osebo, postopek osebnega stečaja in postopek stečaja zapuščine,

SLOVENSKO

Konkurzné konanie,

Reštrukturalizačné konanie,

Oddlženie,

SUOMI/FINLAND

Konkurssi/konkurs,

Yrityssaneeraus/företagssanering,

Yksityishenkilön velkajärjestely/skuldsanering för privatpersoner,

SVERIGE

Konkurs,

Företagsrekonstruktion,

Skuldsanering.

B LISA

ARTIKLI 2 PUNKTIS 5 OSUTATUD MAKSEJÕUETUSHALDURID

BELGIQUE/BELGIË

De curator/Le curateur,

De gerechtsmandataris/Le mandataire de justice,

De schuldbemiddelaar/Le médiateur de dettes,

De vereffenaar/Le liquidateur,

De voorlopige bewindvoerder/L’administrateur provisoire,

БЪЛГАРИЯ

Назначен предварително временен синдик,

Временен синдик,

(Постоянен) синдик,

Служебен синдик,

Доверено лице,

ČESKÁ REPUBLIKA

Insolvenční správce,

Předběžný insolvenční správce,

Oddělený insolvenční správce,

Zvláštní insolvenční správce,

Zástupce insolvenčního správce,

DEUTSCHLAND

Konkursverwalter,

Vergleichsverwalter,

Sachwalter (nach der Vergleichsordnung),

Verwalter,

Insolvenzverwalter,

Sachwalter (nach der Insolvenzordnung),

Treuhänder,

Vorläufiger Insolvenzverwalter,

Vorläufiger Sachwalter,

Restrukturierungsbeauftragter,

EESTI

Pankrotihaldur,

Ajutine pankrotihaldur,

Usaldusisik,

ÉIRE/IRELAND

Liquidator,

Official Assignee,

Trustee in bankruptcy,

Provisional Liquidator,

Examiner,

Personal Insolvency Practitioner,

Insolvency Service,

ΕΛΛΑΔΑ

Ο σύνδικος,

Ο εισηγητής,

Η επιτροπή των πιστωτών,

Ο ειδικός εκκαθαριστής,

ESPAÑA

Administrador concursal,

Mediador concursal,

FRANCE

Mandataire judiciaire,

Liquidateur,

Administrateur judiciaire,

Commissaire à l’exécution du plan,

HRVATSKA

Stečajni upravitelj,

Privremeni stečajni upravitelj,

Stečajni povjerenik,

Povjerenik,

Izvanredni povjerenik,

ITALIA

Curatore,

Commissario giudiziale,

Commissario straordinario,

Commissario liquidatore,

Liquidatore giudiziale,

Professionista nominato dal Tribunale,

Organismo di composizione della crisi nella procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento del consumatore

[kuni 15. maini 2022],

Organismo di composizione della crisi da sovraindebitamento

[alates 16. maist 2022],

Liquidatore,

ΚΥΠΡΟΣ

Εκκαθαριστής και Προσωρινός Εκκαθαριστής,

Επίσημος Παραλήπτης,

Διαχειριστής της Πτώχευσης,

Εξεταστής,

Σύμβουλος Αφερεγγυότητας,

LATVIJA

Maksātnespējas procesa administrators,

Tiesiskās aizsardzības procesa uzraugošā persona,

LIETUVA

Nemokumo administratorius,

LUXEMBOURG

Le curateur,

Le commissaire,

Le liquidateur,

Le conseil de gérance de la section d’assainissement du notariat,

Le liquidateur dans le cadre du surendettement,

MAGYARORSZÁG

Vagyonfelügyelő,

Felszámoló,

Szerkezetátalakítási szakértő

[alates 1. juulist 2022],

MALTA

Amministratur Proviżorju,

Riċevitur Uffiċjali,

Stralċjarju,

Manager Speċjali,

Kuraturi f’każ ta’ proċeduri ta’ falliment,

Kontrolur Speċjali,

NEDERLAND

De curator in het faillissement,

De bewindvoerder in de surseance van betaling,

De bewindvoerder in de schuldsaneringsregeling natuurlijke personen,

De herstructureringsdeskundige in de openbare akkoordprocedure buiten faillissement,

De observator in de openbare akkoordprocedure buiten faillissement,

ÖSTERREICH

Masseverwalter,

Sanierungsverwalter,

Restrukturierungsbeauftragter,

Besonderer Verwalter,

Einstweiliger Verwalter,

Sachwalter,

Treuhänder,

Insolvenzgericht,

Konkursgericht,

POLSKA

Syndyk,

Nadzorca sądowy,

Zarządca,

Nadzorca układu,

Tymczasowy nadzorca sądowy,

Tymczasowy zarządca,

Zarządca przymusowy,

PORTUGAL

Administrador da insolvência,

Administrador judicial provisório,

ROMÂNIA

Practician în insolvență,

Administrator concordatar,

Administrator judiciar,

Lichidator judiciar,

SLOVENIJA

Upravitelj,

SLOVENSKO

Predbežný správca,

Správca,

SUOMI/FINLAND

Pesänhoitaja/boförvaltare,

Selvittäjä/utredare,

SVERIGE

Förvaltare,

Rekonstruktör.


DIREKTIIVID

20.12.2021   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 455/15


EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV (EL) 2021/2261,

15. detsember 2021,

millega muudetakse direktiivi 2009/65/EÜ seoses põhiteabedokumentide kasutamisega vabalt võõrandatavatesse väärtpaberitesse ühiseks investeerimiseks loodud ettevõtjate (eurofondid) fondivalitsejate poolt

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA PARLAMENT JA EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut, eriti selle artikli 53 lõiget 1,

võttes arvesse Euroopa Komisjoni ettepanekut,

olles edastanud seadusandliku akti eelnõu liikmesriikide parlamentidele,

võttes arvesse Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamust (1),

toimides seadusandliku tavamenetluse kohaselt (2)

ning arvestades järgmist:

(1)

Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2009/65/EÜ (3) artikli 78 kohaselt peavad äriühinguna asutatud fondid ja fondivalitsejad koostama lühikese dokumendi, mis sisaldab põhiteavet investoritele pakutavate vabalt võõrandatavatesse väärtpaberitesse ühiseks investeerimiseks loodud ettevõtjate (eurofondid) põhiomaduste kohta (edaspidi „investorile esitatav põhiteave“), et kõnealused investorid oleksid mõistlikul määral võimelised mõistma neile pakutava eurofondi olemust ja riske ning saaksid seega teha teadlikke investeerimisotsuseid.

(2)

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1286/2014 (4) kohaselt peavad kombineeritud jae- ja kindlustuspõhiste investeerimistoodete (PRIIPid) koostajad enne PRIIPi jaeinvestoritele kättesaadavaks tegemist koostama ja avaldama selle toote kohta põhiteabedokumendi, et võimaldada jaeinvestoritel mõista ja võrrelda PRIIPi põhiomadusi ja riske.

(3)

Ka eurofond kvalifitseerub PRIIPina, mille puhul on määruse (EL) nr 1286/2014 kohaselt nõutav põhiteabedokument. Kõnealuse määruse artikli 32 lõikega 1 vabastatakse direktiivi 2009/65/EÜ artikli 2 lõike 1 punktis b määratletud fondivalitsejad, kõnealuse direktiivi artiklis 27 osutatud äriühinguna asutatud fondid ning kõnealuse direktiivi artikli 1 lõikes 2 osutatud eurofondide osakute osas nõustavad ja neid müüvad isikud kõnealuses määruses sätestatud kohustustest ja seega põhiteabedokumendi koostamise nõudest kuni 31. detsembrini 2021 (edaspidi „üleminekukord“).

(4)

Komisjoni delegeeritud määrusega (EL) 2017/653 (5) täiendatakse määrust (EL) nr 1286/2014, kehtestades regulatiivsed tehnilised standardid seoses põhiteabedokumendi esitusviisi, sisu ja standardvormiga, riski ja tootluse esitamise ja kulude arvutamise meetoditega, põhiteabedokumendis sisalduva teabe läbivaatamise tingimuste ja miinimumsagedusega ning jaeinvestoritele põhiteabedokumendi esitamise tingimustega.

(5)

7. septembril 2021 võttis komisjon vastu delegeeritud määruse, millega muudetakse delegeeritud määruses (EL) 2017/653 sätestatud regulatiivseid tehnilisi standardeid tootluse stsenaariumide alusmetoodika ja esitusviisi, kulude esitamise ja kulude koondnäitajate arvutamise metoodika, varasemat tootlust käsitleva teabe esitusviisi ja sisu ning eri investeerimisvõimalusi pakkuvate PRIIPide kulude esitamise osas ning viiakse alusinvesteeringu võimalusena määruse (EL) nr 1286/2014 artiklis 32 osutatud fondide osakuid pakkuvate PRIIPi koostajate jaoks ette nähtud üleminekukord vastavusse kõnealuses artiklis ette nähtud pikendatud üleminekukorraga. Nimetatud delegeeritud määruse kohaldamise alguskuupäev on 1. juuli 2022, kuid on oluline kajastada vajadust anda fondivalitsejatele, äriühinguna asutatud fondidele ning eurofondide ja muude kui eurofondide osakute osas nõustavatele ja neid müüvatele isikutele piisavalt aega, et valmistuda üleminekukorra lõppemiseks ja seega põhiteabedokumendi koostamise kohustuse täitmiseks.

(6)

Tagamaks, et rahuldatakse vajadus anda piisavalt aega, et valmistuda põhiteabedokumendi koostamise kohustuse täitmiseks, on määrust (EL) nr 1286/2014 muudetud Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EL) 2021/2259, (6) et pikendada üleminekukorra kehtivusaega kuni 31. detsembrini 2022.

(7)

Investorile esitatav põhiteave ja põhiteabedokument hõlmavad sisuliselt sama nõutavat teavet. Seepärast on vaja tagada, et eurofondide osakute omandamisest huvitatud PRIIPide jaeinvestorid ei saaks alates 1. jaanuarist 2023 sama finantstoote kohta mõlemaid dokumente. Seepärast tuleks sätestada, et põhiteabedokumenti tuleb pidada vastavaks investorile esitatava põhiteabe suhtes kohaldatavatele nõuetele. See tähendab samuti, et muude investorite kui jaeinvestorite jaoks peaksid äriühinguna asutatud fondid ja fondivalitsejad jätkuvalt koostama direktiivi 2009/65/EÜ kohase investorile esitatava põhiteabe, välja arvatud juhul, kui nad otsustavad koostada määruses (EL) nr 1286/2014 sätestatud põhiteabedokumendi. Sellisel juhul ei tohiks pädevad asutused nõuda äriühinguna asutatud fondidelt ja fondivalitsejatelt investorile esitatavat põhiteavet, ning kõnealustele investoritele tuleks esitada ainult põhiteabedokument.

(8)

Direktiivi 2009/65/EÜ tuleks seetõttu vastavalt muuta,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA DIREKTIIVI:

Artikkel 1

Direktiivi 2009/65/EÜ lisatakse järgmine artikkel:

„Artikkel 82a

1.   Liikmesriigid tagavad, et kui äriühinguna asutatud fond või mis tahes tema valitsetava lepingulise fondi puhul fondivalitseja koostab, esitab, vaatab läbi ja tõlgib põhiteabedokumendi, mis vastab Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EL) nr 1286/2014 (*1) põhiteabedokumentidele kehtestatud nõuetele, peavad pädevad asutused põhiteabedokumenti vastavaks käesoleva direktiivi artiklite 78–82 ja artikli 94 kohastele investorile esitatava põhiteabe nõuetele.

2.   Liikmesriigid tagavad, et pädevad asutused ei nõua äriühinguna asutatud fondilt või mis tahes tema valitsetava lepingulise fondi puhul fondivalitsejalt investorile esitatava põhiteabe koostamist vastavalt käesoleva direktiivi artiklitele 78–82 ja artiklile 94, juhul kui ta koostab, esitab, vaatab läbi ja tõlgib põhiteabedokumendi, mis vastab määrusega (EL) nr 1286/2014 põhiteabedokumentidele kehtestatud nõuetele.

Artikkel 2

1.   Liikmesriigid võtavad vastu ja avaldavad käesoleva direktiivi järgimiseks vajalikud normid hiljemalt 30. juunil 2022. Liikmesriigid teatavad nendest viivitamata komisjonile.

Nad kohaldavad kõnealuseid norme alates 1. jaanuarist 2023.

Kui liikmesriigid need normid vastu võtavad, lisavad nad nende ametlikul avaldamisel nendesse või nende juurde viite käesolevale direktiivile. Sellise viitamise viisi näevad ette liikmesriigid.

2.   Liikmesriigid edastavad komisjonile käesoleva direktiiviga reguleeritavas valdkonnas nende poolt vastu võetud põhiliste õigusnormide teksti.

Artikkel 3

Käesolev direktiiv jõustub järgmisel päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Artikkel 4

Käesolev direktiiv on adresseeritud liikmesriikidele.

Strasbourg, 15. detsember 2021

Euroopa Parlamendi nimel

president

D. M. SASSOLI

Nõukogu nimel

eesistuja

A. LOGAR


(1)  20. oktoobri 2021. aasta arvamus (Euroopa Liidu Teatajas seni avaldamata).

(2)  Euroopa Parlamendi 23. novembri 2021. aasta seisukoht (Euroopa Liidu Teatajas seni avaldamata) ja nõukogu 9. detsembri 2021. aasta otsus.

(3)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 13. juuli 2009. aasta direktiiv 2009/65/EÜ vabalt võõrandatavatesse väärtpaberitesse ühiseks investeeringuks loodud ettevõtjaid (eurofondid) käsitlevate õigus- ja haldusnormide kooskõlastamise kohta (ELT L 302, 17.11.2009, lk 32).

(4)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 26. novembri 2014. aasta määrus (EL) nr 1286/2014, mis käsitleb kombineeritud jae- ja kindlustuspõhiste investeerimistoodete (PRIIPid) põhiteabedokumente (ELT L 352, 9.12.2014, lk 1).

(5)  Komisjoni 8. märtsi 2017. aasta delegeeritud määrus (EL) 2017/653, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 1286/2014, mis käsitleb kombineeritud jae- ja kindlustuspõhiste investeerimistoodete (PRIIPid) põhiteabedokumente, kehtestades regulatiivsed tehnilised standardid seoses põhiteabedokumentide esitusviisi, sisu, läbivaatamise ja muutmisega ning selliste dokumentide esitamise nõude täitmise tingimustega (ELT L 100, 12.4.2017, lk 1).

(6)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 15. detsembri 2021. aasta määrus (EL) 2021/2259, millega muudetakse määrust (EL) nr 1286/2014, et pikendada fondivalitsejate, äriühinguna asutatud fondide ja vabalt võõrandatavatesse väärtpaberitesse ühiseks investeerimiseks loodud ettevõtjate (eurofondid) ja muude fondide kui eurofondide osakute kohta nõu andvate või neid müüvate isikute suhtes kohaldatava üleminekukorra kehtivusaega (vt käesoleva Euroopa Liidu Teataja lk 1).


II Muud kui seadusandlikud aktid

MÄÄRUSED

20.12.2021   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 455/18


KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2021/2262,

13. detsember 2021,

millega registreeritakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2019/787 artikli 30 lõike 2 kohaselt piiritusjoogi geograafiline tähis „Bayerischer Blutwurz“

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 17. aprilli 2019. aasta määrust (EL) 2019/787, milles käsitletakse piiritusjookide määratlemist, kirjeldamist, esitlemist ja märgistamist, piiritusjookide nimetuste kasutamist muude toiduainete esitlemisel ja märgistamisel, piiritusjookide geograafiliste tähiste kaitset ning põllumajandusliku päritoluga etüülalkoholi ja destillaatide kasutamist alkohoolsetes jookides ning millega tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 110/2008, (1) eriti selle artikli 30 lõiget 2,

ning arvestades järgmist:

(1)

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 110/2008 (2) artikli 17 lõike 5 kohaselt vaatas komisjon läbi Saksamaa poolt 7. juunil 2019 esitatud taotluse nimetuse „Bayerischer Blutwurz“ registreerimiseks geograafilise tähisena.

(2)

Määrus (EL) 2019/787, millega asendatakse määrus (EÜ) nr 110/2008, jõustus 25. mail 2019. Kõnealuse määruse artikli 49 lõike 1 kohaselt tunnistati määruse (EÜ) nr 110/2008 III peatükk, milles käsitletakse geograafilisi tähiseid, alates 8. juunist 2019 kehtetuks.

(3)

Olles jõudnud järeldusele, et taotlus on kooskõlas määrusega (EÜ) nr 110/2008, avaldas komisjon selle kõnealuse määruse artikli 17 lõike 6 kohaselt Euroopa Liidu Teatajas (3) lähtuvalt määruse (EL) 2019/787 artikli 50 lõike 4 esimesest lõigust.

(4)

Komisjonile ei esitatud ühtegi määruse (EL) 2019/787 artikli 27 lõike 1 kohast vastulauset.

(5)

Nimetus „Bayerischer Blutwurz“ tuleks seega registreerida geograafilise tähisena,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Geograafiline tähis „Bayerischer Blutwurz“ registreeritakse. Vastavalt määruse (EL) 2019/787 artikli 30 lõikele 4 võetakse käesoleva määrusega geograafiline tähis „Bayerischer Blutwurz“ määruse (EL) 2019/787 artiklis 21 osutatud kaitse alla.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 13. detsember 2021

Komisjoni nimel

presidendi eest

komisjoni liige

Janusz WOJCIECHOWSKI


(1)  ELT L 130, 17.5.2019, lk 1.

(2)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 15. jaanuari 2008. aasta määrus (EÜ) nr 110/2008 piiritusjookide määratlemise, kirjeldamise, esitlemise, märgistamise ja geograafiliste tähiste kaitse kohta ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EMÜ) nr 1576/89 (ELT L 39, 13.2.2008, lk 16).

(3)  ELT C 351, 1.9.2021, lk 28.


20.12.2021   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 455/20


KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2021/2263,

17. detsember 2021,

millega muudetakse rakendusmäärust (EL) 2016/323 seoses alkohoolsete jookide iseseisvate väiketootjate sertifikaadi koodiga

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse nõukogu 2. mai 2012. aasta määrust (EL) nr 389/2012, milles käsitletakse halduskoostööd aktsiisimaksude valdkonnas ja millega tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 2073/2004, (1) eriti selle artikli 9 lõiget 2, artikli 15 lõiget 5 ja artikli 16 lõiget 3,

ning arvestades järgmist:

(1)

Komisjoni rakendusmääruses (EL) 2021/2266 (2) on sätestatud nõukogu direktiivi 92/83/EMÜ (3) artikli 23a lõikes 1 osutatud sertifikaadi vorm, mille liikmesriigid peavad andma alkohoolsete jookide iseseisvatele väiketootjatele. Kõnealuse määrusega kehtestatakse ka viited, mille kõnealused tootjad peavad esitama nõukogu direktiivi 2008/118/EÜ (4) IV ja V peatüki kohast kaupade liikumist käsitlevas haldusdokumendis.

(2)

Aktsiisi peatamise korra alusel toimuva aktsiisikauba liikumise puhul kasutatavate elektrooniliste sõnumite struktuur ja sisu on sätestatud komisjoni määruse (EÜ) nr 684/2009 (5) I lisas. Kõnealuses lisas on määratud kindlaks ka nende elektrooniliste sõnumite teatavate andmekirjete täitmiseks vajalikud elemendid, sh sertifikaadi liik haldusdokumendi lahtris 18e, kui tuleb esitada kood vastavalt komisjoni rakendusmääruse (EL) 2016/323 (6) II lisa koodide loetelule nr 15.

(3)

Alkohoolsete jookide iseseisvate väiketootjate sertifikaadi identifitseerimiseks selliste jookide liikumist käsitlevas haldusdokumendis on asjakohane lisada rakendusmääruse (EL) 2016/323 II lisa koodide loetellu nr 15 konkreetne sertifikaadi kood ja kirjeldus, nagu on osutatud rakendusmääruses (EL) 2021/2266.

(4)

Seepärast tuleks rakendusmäärust (EL) 2016/323 vastavalt muuta.

(5)

Käesoleva määruse kohaldamine tuleks edasi lükata 1. jaanuarini 2022, et viia see vastavusse nõukogu direktiivi (EL) 2020/1151 (7) ülevõtmiseks kehtestatud riiklike meetmete kohaldamisega.

(6)

Käesolevas määruses sätestatud meetmed on kooskõlas aktsiisikomitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Rakendusmääruse (EL) 2016/323 II lisa koodide loetellu nr 15 lisatakse järgmine rida:

„19

Alkohoolsete jookide iseseisva väiketootja sertifikaat“.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Seda kohaldatakse alates 1. jaanuarist 2022.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 17. detsember 2021

Komisjoni nimel

president

Ursula VON DER LEYEN


(1)  ELT L 121, 8.5.2012, lk 1.

(2)  Komisjoni 17. detsembri 2021. aasta rakendusmäärus (EL) 2021/2266, millega kehtestatakse nõukogu direktiivi 92/83/EMÜ kohaldamise eeskirjad seoses alkohoolsete jookide iseseisvate väiketootjate sertifitseerimise ja enesesertifitseerimisega aktsiisiga maksustamise eesmärgil (vt käesoleva Euroopa Liidu Teataja lk 26).

(3)  Nõukogu 19. oktoobri 1992. aasta direktiiv 92/83/EMÜ alkoholi ja alkohoolsete jookide aktsiisimaksude struktuuri ühtlustamise kohta (EÜT L 316, 31.10.1992, lk 21).

(4)  Nõukogu 16. detsembri 2008. aasta direktiiv 2008/118/EÜ, mis käsitleb aktsiisi üldist korda ja millega tunnistatakse kehtetuks direktiiv 92/12/EMÜ (ELT L 9, 14.1.2009, lk 12).

(5)  Komisjoni 24. juuli 2009. aasta määrus (EÜ) nr 684/2009, millega rakendatakse nõukogu direktiivi 2008/118/EÜ seoses aktsiisi peatamise korra alusel toimuva aktsiisikaupade liikumise arvutipõhiste menetlustega (ELT L 197, 29.7.2009, lk 24).

(6)  Komisjoni 24. veebruari 2016. aasta rakendusmäärus (EL) 2016/323, millega kehtestatakse liikmesriikide vahelise koostöö ja teabevahetuse üksikasjalikud eeskirjad seoses nõukogu määruse (EL) nr 389/2012 kohaselt aktsiisi peatamise korra all oleva kaubaga (ELT L 66, 11.3.2016, lk 1).

(7)  Nõukogu 29. juuli 2020. aasta direktiiv (EL) 2020/1151, millega muudetakse direktiivi 92/83/EMÜ alkoholi ja alkohoolsete jookide aktsiisimaksude struktuuri ühtlustamise kohta (ELT L 256, 5.8.2020, lk 1).


20.12.2021   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 455/22


KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2021/2264,

17. detsember 2021,

millega muudetakse määrust (EMÜ) nr 3649/92 seoses sertifitseeritud ja ennast sertifitseerinud alkohoolsete jookide iseseisvate väiketootjate jaoks ette nähtud lihtsustatud saatedokumendi selgitavate märkustega

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse nõukogu 16. detsembri 2008. aasta direktiivi 2008/118/EÜ, mis käsitleb aktsiisi üldist korda ja millega tunnistatakse kehtetuks direktiiv 92/12/EMÜ, (1) eriti selle artikli 34 lõike 1 teist lõiku,

ning arvestades järgmist:

(1)

Komisjoni rakendusmääruses (EL) 2021/2266 (2) on sätestatud nõukogu direktiivi 92/83/EMÜ (3) artikli 23a lõikes 1 osutatud sertifikaadi vorm, mille liikmesriigid peavad välja andma alkohoolsete jookide iseseisvatele väiketootjatele. Kõnealuse määrusega kehtestatakse ka viited, mille kõnealused tootjad peavad esitama direktiivi 2008/118/EÜ IV ja V peatüki kohast kaupade liikumist käsitlevas haldusdokumendis.

(2)

Komisjoni määruses (EMÜ) nr 3649/92 (4) on sätestatud lähteliikmesriigis tarbimisse lastud aktsiisikauba liikumisel kasutatava lihtsustatud saatedokumendi sisu.

(3)

Sertifitseeritud ja ennast sertifitseerinud iseseisvate väiketootjate hõlmamiseks on vaja muuta tarbimisse lastud alkohoolsete jookide liikumisel kasutatava lihtsustatud saatedokumendi lahtrit 14 ja selle selgitavaid märkusi.

(4)

Seepärast tuleks määrust (EMÜ) nr 3649/92 vastavalt muuta.

(5)

Käesoleva määruse kohaldamine tuleks edasi lükata 1. jaanuarini 2022, et viia see vastavusse nõukogu direktiivi (EL) 2020/1151 (5) ülevõtmiseks kehtestatud riiklike meetmete kohaldamisega.

(6)

Käesolevas määruses sätestatud meetmed on kooskõlas aktsiisikomitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määruse (EMÜ) nr 3649/92 lisa muudetakse järgmiselt.

1)

Lihtsustatud saatedokumendi lahter 14 asendatakse järgmisega:

„14 Sertifikaadid (teatavad veinid ja piiritusjoogid, alkohoolsete jookide iseseisvad väiketootjad)“.

2)

Selgitavate märkuste jao „2. Rubriigid“ lahtrit 14 käsitlev punkt 3 asendatakse järgmisega:

„3.

Ennast sertifitseerinud iseseisvate väiketootjate toodetud alkohoolsete jookide puhul lisatakse rakendusmääruse 2021/2266 (*1) artikli 6 kohaselt teave, kui sihtliikmesriigis on kavas taotleda vähendatud aktsiisimäära kohaldamist.

(*1)  Komisjoni 17. detsembri 2021.aasta rakendusmäärus (EL) 2021/2266, millega kehtestatakse nõukogu direktiivi 92/83/EMÜ kohaldamise eeskirjad seoses alkohoolsete jookide iseseisvate väiketootjate sertifitseerimise ja enesesertifitseerimisega aktsiisiga maksustamise eesmärgil (ELT L 455).“"

3)

Selgitavate märkuste jao „2. Rubriigid“ lahtrit 14 käsitlev punkt 4 jäetakse välja.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Seda kohaldatakse alates 1. jaanuarist 2022.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 17. detsember 2021

Komisjoni nimel

president

Ursula VON DER LEYEN


(1)  ELT L 9, 14.1.2009, lk 12.

(2)  Komisjoni 17. detsembri 2021. aasta rakendusmäärus (EL) 2021/2266, millega kehtestatakse nõukogu direktiivi 92/83/EMÜ kohaldamise eeskirjad seoses alkohoolsete jookide iseseisvate väiketootjate sertifitseerimise ja enesesertifitseerimisega aktsiisiga maksustamise eesmärgil (vt käesoleva Euroopa Liidu Teataja lk 26).

(3)  Nõukogu 19. oktoobri 1992. aasta direktiiv 92/83/EMÜ alkoholi ja alkohoolsete jookide aktsiisimaksude struktuuri ühtlustamise kohta (EÜT L 316, 31.10.1992, lk 21).

(4)  Komisjoni 17. detsembri 1992. aasta määrus (EMÜ) nr 3649/92 aktsiisiga maksustatavate lähteliikmesriigis tarbimisse lastud toodete ühendusesisesel liikumisel kasutatava lihtsustatud saatedokumendi kohta (EÜT L 369, 18.12.1992, lk 17).

(5)  Nõukogu 29. juuli 2020. aasta direktiiv (EL) 2020/1151, millega muudetakse direktiivi 92/83/EMÜ alkoholi ja alkohoolsete jookide aktsiisimaksude struktuuri ühtlustamise kohta (ELT L 256, 5.8.2020, lk 1).


20.12.2021   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 455/24


KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2021/2265,

17. detsember 2021,

millega muudetakse määrust (EÜ) nr 684/2009 seoses sertifitseeritud ja ennast sertifitseerinud alkohoolsete jookide iseseisvate väiketootjate identifitseerimisega elektroonilises haldusdokumendis

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse nõukogu 16. detsembri 2008. aasta direktiivi 2008/118/EÜ, mis käsitleb aktsiisi üldist korda ja millega tunnistatakse kehtetuks direktiiv 92/12/EMÜ, (1) eriti selle artikli 29 lõiget 1,

ning arvestades järgmist:

(1)

Komisjoni rakendusmääruses (EL) 2021/2266 (2) on sätestatud nõukogu direktiivi 92/83/EMÜ (3) artikli 23a lõikes 1 osutatud sertifikaadi vorm, mille liikmesriigid peavad andma alkohoolsete jookide iseseisvatele väiketootjatele. Kõnealuse määrusega kehtestatakse ka viited, mille kõnealused tootjad peavad esitama direktiivi 2008/118/EÜ IV ja V peatüki kohast kaupade liikumist käsitlevas haldusdokumendis.

(2)

Komisjoni määruse (EÜ) nr 684/2009 (4) I lisas on sätestatud aktsiisi peatamise korra alusel toimuvat aktsiisikaupade liikumist kajastavate elektrooniliste sõnumite struktuur ja sisu ning nende sõnumite teatavate andmeväljade täitmisel nõutavad andmeelemendid.

(3)

Sertifitseeritud ja ennast sertifitseerinud iseseisvate väiketootjate hõlmamiseks on vaja muuta selgitust andmerühma 17 andmeelementide l ja n kohta, mida kasutatakse elektroonilises haldusdokumendis aktsiisi peatamise korra alusel liikuvate alkohoolsete jookide puhul.

(4)

Seepärast tuleks määrust (EÜ) nr 684/2009 vastavalt muuta.

(5)

Käesoleva määruse kohaldamine tuleks edasi lükata 1. jaanuarini 2022, et viia see vastavusse nõukogu direktiivi (EL) 2020/1151 (5) ülevõtmiseks kehtestatud riiklike meetmete kohaldamisega.

(6)

Käesolevas määruses sätestatud meetmed on kooskõlas aktsiisikomitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määruse (EÜ) nr 684/2009 I lisa tabelit 1 muudetakse järgmiselt.

1)

Andmerühma 17 andmeelementi l käsitleva rea veeru F punktid 3 ja 4 asendatakse järgmisega:

„3.

Ennast sertifitseerinud iseseisvate väiketootjate toodetud alkohoolsete jookide puhul lisatakse komisjoni rakendusmääruse 2021/2266 * artikli 4, artikli 5 lõike 1 ja artikli 5 lõike 2 kohaselt ettevõtja staatuse kinnitus, kui sihtliikmesriigis on kavas taotleda vähendatud aktsiisimäära kohaldamist.

4.

Sertifitseeritud iseseisvate väiketootjate toodetud alkohoolsete jookide puhul lisatakse rakendusmääruse 2021/2266 artikli 2 kohaselt sertifikaadis lubatud alkohoolse joogi liiki käsitlev kinnitus, kui sihtliikmesriigis on kavas taotleda vähendatud aktsiisimäära kohaldamist.

*

Komisjoni 17. detsembri 2021. aasta rakendusmäärus (EL) 2021/2266, millega kehtestatakse nõukogu direktiivi 92/83/EMÜ kohaldamise eeskirjad seoses alkohoolsete jookide iseseisvate väiketootjate sertifitseerimise ja enesesertifitseerimisega aktsiisiga maksustamise eesmärgil (ELT L 26).“

2)

Andmerühma 17 andmeelementi n käsitleva rea veeru F tekst asendatakse järgmisega:

„Ennast sertifitseerinud iseseisvate väiketootjate toodetud alkohoolsete jookide puhul lisatakse rakendusmääruse 2021/2266 artikli 5 lõike 3 kohaselt aastane tootmiskogus, kui sihtliikmesriigis on kavas taotleda vähendatud aktsiisimäära kohaldamist. Selle andmeelemendi väärtus peab olema suurem kui null.“

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Seda kohaldatakse alates 1. jaanuarist 2022.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 17. detsember 2021

Komisjoni nimel

president

Ursula VON DER LEYEN


(1)  ELT L 9, 14.1.2009, lk 12.

(2)  Komisjoni 17. detsembri 2021. aasta rakendusmäärus (EL) 2021/2266, millega kehtestatakse nõukogu direktiivi 92/83/EMÜ kohaldamise eeskirjad seoses alkohoolsete jookide iseseisvate väiketootjate sertifitseerimise ja enesesertifitseerimisega aktsiisiga maksustamise eesmärgil (vt käesoleva Euroopa Liidu Teataja lk 26).

(3)  Nõukogu 19. oktoobri 1992. aasta direktiiv 92/83/EMÜ alkoholi ja alkohoolsete jookide aktsiisimaksude struktuuri ühtlustamise kohta (EÜT L 316, 31.10.1992, lk 21).

(4)  Komisjoni 24. juuli 2009. aasta määrus (EÜ) nr 684/2009, millega rakendatakse nõukogu direktiivi 2008/118/EÜ seoses aktsiisi peatamise korra alusel toimuva aktsiisikaupade liikumise arvutipõhiste menetlustega (ELT L 197, 29.7.2009, lk 24).

(5)  Nõukogu 29. juuli 2020. aasta direktiiv (EL) 2020/1151, millega muudetakse direktiivi 92/83/EMÜ alkoholi ja alkohoolsete jookide aktsiisimaksude struktuuri ühtlustamise kohta (ELT L 256, 5.8.2020, lk 1).


20.12.2021   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 455/26


KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2021/2266,

17. detsember 2021,

millega kehtestatakse nõukogu direktiivi 92/83/EMÜ kohaldamise eeskirjad seoses alkohoolsete jookide iseseisvate väiketootjate sertifitseerimise ja enesesertifitseerimisega aktsiisiga maksustamise eesmärgil

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse nõukogu 19. oktoobri 1992. aasta direktiivi 92/83/EMÜ alkoholi ja alkohoolsete jookide aktsiisimaksude struktuuri ühtlustamise kohta, (1) eriti selle artikli 23a lõiget 4,

ning arvestades järgmist:

(1)

Direktiivis 92/83/EMÜ on sätestatud tingimused siseturu rajamise ja toimimise tagamiseks alkoholi maksustamise valdkonnas.

(2)

Nõukogu direktiiviga (EL) 2020/1151, (2) millega muudeti direktiivi 92/83/EMÜ, laiendati liikmesriikide võimalust kohaldada vähendatud aktsiisimäärasid, mida sai kasutada üksnes iseseisvate väiketootjate poolt väikestes kogustes toodetava õlle ja etanooli suhtes, ka iseseisvate väiketootjate poolt väikestes kogustes toodetavate muude alkohoolsete jookide suhtes. Vastavalt direktiivi 92/83/EMÜ artikli 23a lõikele 1 peavad liikmesriigid taotluse korral väljastama nende territooriumil asuvatele iseseisvatele väiketootjatele aastase sertifikaadi, millega kinnitatakse tootjate aastast kogutoodangut ja nende vastavust direktiivis 92/83/EMÜ sätestatud kriteeriumidele (edaspidi „sertifikaat“). Selleks et hõlbustada tootjate iseseisva väiketootja staatuse tunnustamist kõikides liikmesriikides, tuleb sertifikaadi jaoks kasutada ühtset vormi.

(3)

Soovitavalt peaks iseseisvaid väiketootjaid sertifitseerima see liikmesriik, kus iseseisev väiketootja asub. Halduskoormuse vähendamiseks on asjakohane näha ette iseseisva väiketootja enesesertifitseerimine, eeldusel et liikmesriigid on võtnud asjakohaseid meetmeid süsteemist kõrvalehoidmise, selle vältimise või kuritarvitamise ärahoidmiseks.

(4)

Selleks et hõlbustada iseseisvate väiketootjate staatuse tunnustamist, tuleks nõukogu direktiivi 2008/118/EÜ (3) IV või V peatüki kohast kaupade liikumist käsitlevasse haldusdokumenti lisada viide iseseisvate väiketootjate sertifikaadile, nagu on nõutud direktiivi 92/83/EMÜ artikli 23a lõikes 1.

(5)

Selleks et selgitada, milliseid tõendeid peavad iseseisvad väiketootjad kasutama enesesertifitseerimise korral, on vaja täpsustada teave, mis tuleb esitada direktiivi 2008/118/EÜ IV või V peatüki kohast kaupade liikumist käsitlevas haldusdokumendis ja lihtsustatud saatedokumendis.

(6)

Käesoleva määruse kohaldamine tuleks edasi lükata 1. jaanuarini 2022, et viia see vastavusse direktiivi (EL) 2020/1151 ülevõtmiseks kehtestatud riiklike meetmete kohaldamisega.

(7)

Käesolevas määruses sätestatud meetmed on kooskõlas aktsiisikomitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Iseseisva väiketootja sertifikaat

Direktiivi 92/83/EMÜ artikli 23a lõikes 1 osutatud iseseisvate väiketootjate sertifikaadi (edaspidi „sertifikaat“) vorm on sätestatud käesoleva määruse lisas.

Artikkel 2

Viide sertifikaadile direktiivi 2008/118/EÜ IV peatüki kohast kaupade liikumist käsitlevas haldusdokumendis

Sertifikaadile viitamisel direktiivi 2008/118/EÜ IV peatüki kohast kaupade liikumist käsitlevas haldusdokumendis peab komisjoni määruse (EÜ) nr 684/2009 (4) I lisa tabelis 1 esitatud haldusdokument sisaldama järgmist teavet:

a)

lahtris 17 l: „Kirjeldatud toote on valmistanud“, millele järgneb vastavalt vajadusele üks järgmistest määratlustest:

a)

„sertifitseeritud iseseisev väike õlletehas“;

b)

„sertifitseeritud iseseisev väike veinitootja“;

c)

„sertifitseeritud iseseisev väike muude kääritatud jookide kui veini ja õlle tootja“;

d)

„sertifitseeritud iseseisev väike vahetoodete tootja“;

e)

„sertifitseeritud iseseisev väike piiritusetehas“;

b)

lahtris 18e: sertifikaadi puhul asjakohane dokumendi liik;

c)

lahtris 18f: sertifikaadi seerianumber.

Artikkel 3

Viide sertifikaadile direktiivi 2008/118/EÜ V peatüki kohast kaupade liikumist käsitlevas haldusdokumendis

1.   Sertifikaadile viitamisel direktiivi 2008/118/EÜ V peatüki kohast kaupade liikumist käsitlevas haldusdokumendis peab komisjoni määruses (EMÜ) nr 3649/92 (5) sätestatud lihtsustatud saatedokumendi lahtrisse 14 kantav teave koosnema sertifikaadi seerianumbrist ja sõnast „sertifikaat“, millele eelneb vastavalt vajadusele üks järgmistest määratlustest:

a)

„Iseseisev väike õlletehas“;

b)

„Iseseisev väike veinitootja“;

c)

„Iseseisev väike muude kääritatud jookide kui veini ja õlle tootja“;

d)

„Iseseisev väike vahetoodete tootja“;

e)

„Iseseisev väike piiritusetehas“.

2.   Juhtudel, mil kaupade liikumine hõlmab erinevaid alkohoolseid jooke ja vähendatud aktsiisi kavatsetakse kohaldada ainult teatavate jookide suhtes, märgitakse iseseisva väiketootja toodetud alkohoolsete jookide kaubanduslik kirjeldus määruses (EMÜ) nr 3649/92 sätestatud lihtsustatud saatedokumendi lahtrisse 14.

Artikkel 4

Iseseisvate väiketootjate enesesertifitseerimine

Kui iseseisvad väiketootjad vastavad direktiivi 92/83/EMÜ artikli 4 lõikes 2, artikli 9a lõikes 2, artikli 13a lõikes 4, artikli 18a lõikes 3 või artikli 22 lõikes 2 sätestatud määratlustele ning liikmesriigid lubavad oma territooriumil asuvatel iseseisvatel väiketootjatel ennast sertifitseerida, esitatakse tootjate staatus ja nende aastatoodang haldusdokumendis vastavalt käesoleva määruse artiklitele 5 ja 6.

Artikkel 5

Direktiivi 2008/118/EÜ IV peatüki kohast kaupade liikumist käsitleva haldusdokumendi täitmise nõuded enesesertifitseerimise korral

1.   Direktiivi 2008/118/EÜ IV peatüki kohase kaupade liikumise korral esitatakse iseseisvate väiketootjate staatus komisjoni määruse (EÜ) nr 684/2009 I lisa tabelis 1 esitatud haldusdokumendi lahtris 17 l järgmiselt: „Käesolevaga tõendatakse, et kirjeldatud toote on valmistanud“, millele järgneb vastavalt vajadusele üks järgmistest määratlustest:

a)

„iseseisev väike õlletehas“;

b)

„iseseisev väike veinitootja“;

c)

„iseseisev väike muude kääritatud jookide kui veini ja õlle tootja“;

d)

„iseseisev väike vahetoodete tootja“;

e)

„iseseisev väike piiritusetehas“.

2.   Kui alkohoolsete jookide saatja ei ole ennast sertifitseerinud iseseisev väiketootja, tuleb lahtrisse 17 l kanda ka tootja nõukogu määruse (EL) nr 389/2012 (6) artikli 19 lõikes 1 osutatud aktsiisiandmete vahetamise süsteemi number (edaspidi „SEED-number“) või käibemaksukohustuslasena registreerimise number.

SEED-number on aktsiisiga seotud loa number, mille annavad määruse (EL) nr 389/2012 artikli 19 lõikes 1 osutatud pädevad asutused. Nõukogu direktiivi 2006/112/EÜ (7) artiklis 214 osutatud käibemaksukohustuslasena registreerimise number märgitakse ainult juhul, kui iseseisval väiketootjal ei ole SEED-numbrit.

3.   Iseseisva väiketootja alkohoolsete jookide aastatoodang esitatakse määruse (EÜ) nr 684/2009 I lisa tabelis 1 esitatud haldusdokumendi lahtris 17n. Kogus märgitakse hektoliitrites, välja arvatud etanooli puhul, mille kogus märgitakse puhta alkoholi hektoliitrites.

Artikkel 6

Direktiivi 2008/118/EÜ V peatüki kohast kaupade liikumist käsitleva haldusdokumendi täitmise nõuded enesesertifitseerimise korral

Direktiivi 2008/118/EÜ V peatüki kohase kaupade liikumise korral esitatakse määruses (EMÜ) nr 3649/92 sätestatud lihtsustatud saatedokumendi lahtris 14 järgmine teave:

a)

iseseisva väiketootja staatus järgmiselt: „Käesolevaga tõendatakse, et kirjeldatud toote on valmistanud“, millele järgneb vastavalt vajadusele üks järgmistest määratlustest:

a)

„iseseisev väike õlletehas“;

b)

„iseseisev väike veinitootja“;

c)

„iseseisev väike muude kääritatud jookide kui veini ja õlle tootja“;

d)

„iseseisev väike vahetoodete tootja“;

e)

„iseseisev väike piiritusetehas“;

b)

aastane kogutoodang hektoliitrites, välja arvatud etanooli puhul, mille kogus esitatakse puhta alkoholi hektoliitrites;

c)

ennast sertifitseerinud iseseisva väiketootja SEED-number või käibemaksukohustuslasena registreerimise number, nagu on sätestatud käesoleva määruse artikli 5 lõikes 2, kui alkohoolsete jookide saatja ei ole tootja;

d)

iseseisva väiketootja toodetud alkohoolsete jookide kaubanduslik kirjeldus, kui kaupade liikumine hõlmab erinevaid alkohoolseid jooke ja vähendatud aktsiisi kavatsetakse kohaldada ainult teatavate jookide suhtes.

Artikkel 7

Jõustumine

Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Seda kohaldatakse alates 1. jaanuarist 2022.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 17. detsember 2021

Komisjoni nimel

president

Ursula VON DER LEYEN


(1)  EÜT L 316, 31.10.1992, lk 21.

(2)  Nõukogu 29. juuli 2020. aasta direktiiv (EL) 2020/1151, millega muudetakse direktiivi 92/83/EMÜ alkoholi ja alkohoolsete jookide aktsiisimaksude struktuuri ühtlustamise kohta (ELT L 256, 5.8.2020, lk 1).

(3)  Nõukogu 16. detsembri 2008. aasta direktiiv 2008/118/EÜ, mis käsitleb aktsiisi üldist korda ja millega tunnistatakse kehtetuks direktiiv 92/12/EMÜ (ELT L 9, 14.1.2009, lk 12).

(4)  Komisjoni 24. juuli 2009. aasta määrus (EÜ) nr 684/2009, millega rakendatakse nõukogu direktiivi 2008/118/EÜ seoses aktsiisi peatamise korra alusel toimuva aktsiisikaupade liikumise arvutipõhiste menetlustega (ELT L 197, 29.7.2009, lk 24).

(5)  Komisjoni 17. detsembri 1992. aasta määrus (EMÜ) nr 3649/92 aktsiisiga maksustatavate lähteliikmesriigis tarbimisse lastud toodete ühendusesisesel liikumisel kasutatava lihtsustatud saatedokumendi kohta (EÜT L 369, 18.12.1992, lk 17).

(6)  Nõukogu 2. mai 2012. aasta määrus (EL) nr 389/2012, milles käsitletakse halduskoostööd aktsiisimaksude valdkonnas ja millega tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 2073/2004 (ELT L 121, 8.5.2012, lk 1).

(7)  Nõukogu 28. novembri 2006. aasta direktiiv 2006/112/EÜ, mis käsitleb ühist käibemaksusüsteemi (ELT L 347, 11.12.2006, lk 1).


LISA

EUROOPA LIIT

ALKOHOOLSETE JOOKIDE ISESEISVATE VÄIKETOOTJATE AKTSIISISERTIFIKAAT

(nõukogu direktiivi 92/83/EMÜ artikkel 23a)

Seeria nr:

1.

ISESEISVA VÄIKETOOTJA ANDMED

Nimetus/nimi

Tänav ja majanumber

Sihtnumber, asula

Asukohaliikmesriik

SEED-number/käibemaksukohustuslasena registreerimise number

2.

Nende alkohoolsete jookide kirjeldus, mille jaoks aktsiisisertifikaati taotletakse

 

 

 

 

Alkohoolsete jookide liik

Kirjeldus

Aastane kogutoodang

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

PÄDEVA ASUTUSE ANDMED

Nimi

Asutuse viitenumber (kui on asjakohane)

Aadress

Telefoninumber

E-posti aadress

4.

PÄDEVA ASUTUSE KINNITUS

Allakirjutanud riiklik ametiasutus kinnitab

lahtris 1 nimetatud iseseisva väiketootja lahtris 2 kirjeldatud aastase kogutoodangu;

et lahtris 1 identifitseeritud iseseisev väiketootja vastab vastavalt direktiivi 92/83/EMÜ artikli 4 lõikes 2, artikli 9a lõikes 2, artikli 13a lõikes 4, artikli 18a lõikes 3 või artikli 22 lõikes 2 sätestatud kriteeriumidele.

 

 

 

 

Allakirjutaja nimi ja ametikoht

Koht, kuupäev

Tempel (kui on asjakohane)

Allkiri

Selgitavad märkused

1.

Käesolev sertifikaat on dokument, millega tõendatakse vähendatud aktsiisimäära kohaldamist iseseisvate väiketootjate toodetud alkohoolsete jookide suhtes, nagu on osutatud direktiivi 92/83/EMÜ artiklis 23a. Vastavalt sellele koostatakse iga iseseisva väiketootja kohta aastas üks sertifikaat, kus on märgitud kõigi toodetud alkohoolsete jookide liigid.

2.

Väljaantava sertifikaadi vormi mõõdud on 210 × 297 mm. Kui vorm trükitakse paberile, peab paber olema valge ja ei tohi sisalda puidumassi jääke.

3.

Sertifikaat täidetakse loetavalt ja niisugusel viisil, et kandeid ei ole võimalik kustutada. Kustutamine ja ülekirjutamine ei ole lubatud. Sertifikaat täidetakse väiketootja asukohaliikmesriigi tunnustatud keeles. Mõiste „tunnustatud keel“ tähendab üht iseseisva väiketootja asukohaliikmesriigis ametlikult kasutatavat keelt või mis tahes muud liidu ametlikku keelt, mille kõnealune liikmesriik on tunnistanud sel eesmärgil sobivaks.

4.

Kui sertifikaat on koostatud muus kui sihtliikmesriigi tunnustatud keeles, peab kaubasaaja sertifikaati esitades lisama sellele tõlke, kui kõnealuse liikmesriigi asutused seda nõuavad. Kõnealune liikmesriik võib omal äranägemisel loobuda tõlke lisamise nõudest.

5.

Seerianumber on 14kohaline. See algab sertifikaadi väljaandmise aastale viitava kahekohalise numbriga; sellele järgneb sertifikaadi välja andnud liikmesriigi kahetäheline kood vastavalt määruse (EÜ) nr 684/2009 II lisa punktile 3; sellele järgneb 10kohaline tähtnumbriline riiklik kordumatu tunnus, mille on andnud iseseisva väiketootja asukohaliikmesriik. Sellise seerianumbri näide: 22ES01ABCD234E.

6.

Sertifikaadi lahtrisse 1 märgitakse iseseisva väiketootja identifitseerimiseks vajalikud andmed, sh SEED-number. Käibemaksukohustuslasena registreerimise number märgitakse ainult siis, kui iseseisval väiketootjal ei ole SEED-numbrit.

7.

Sertifikaadi lahtrisse 2 märgib pädev asutus nende iseseisva väiketootja alkohoolsete jookide aastase kogutoodangu, mille kohta sertifikaati taotletakse, pidades silmas järgmist:

a)

alkohoolse joogi liik märgitakse vastavalt järgmisele direktiivis 92/83/EMÜ sätestatud loetelule:

i)

õlu;

ii)

vein;

iii)

muud kääritatud joogid kui vein ja õlu;

iv)

vahetooted;

v)

etanool;

b)

esitada võib toote kirjelduse. Kui esitatakse vahetoodete ja muude kääritatud jookide kirjeldus, peab kirjeldus olema kooskõlas direktiivi 92/83/EMÜ artikli 13a lõigetega 2 ja 3 ning artikli 18a lõikega 2;

c)

alkohoolse joogi kogust väljendatakse hektoliitrites, välja arvatud etanooli puhul, mille kogus märgitakse puhta alkoholi hektoliitrites.

8.

Sertifikaadi lahtrisse 3 märgitakse pädeva asutuse identifitseerimiseks vajalikud andmed, sh vajaduse korral tolliasutuse viitenumber, nagu on sätestatud määruse (EÜ) nr 684/2009 II lisa punktis 5.

9.

Pädevad asutused võivad loobuda väljastatud sertifikaadi tembeldamise nõudest, kui see on kinnitatud muul viisil, nt elektroonilise allkirjaga.


OTSUSED

20.12.2021   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 455/32


KOMISJONI RAKENDUSOTSUS (EL) 2021/2267,

17. detsember 2021,

millega kehtestatakse filtriga tubakatoodete ja koos tubakatoodetega kasutamiseks turustatavate filtrite tarbimisjärgsete jäätmete kogumist käsitlevate andmete ja teabe esitamise vorm

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 5. juuni 2019. aasta direktiivi (EL) 2019/904 teatavate plasttoodete keskkonnamõju vähendamise kohta, (1) eriti selle artikli 13 lõike 4 kolmandat lõiku,

ning arvestades järgmist:

1)

Vastavalt direktiivile (EL) 2019/904 peavad liikmesriigid esitama komisjonile andmed filtriga tubakatoodete ja koos tubakatoodetega kasutamiseks turustatavate filtrite tarbimisjärgsete jäätmete kogumise kohta kõnealuse direktiivi artikli 13 lõike 1 punkti f kohaselt. Andmetega koos tuleb esitada kvaliteedikontrolli aruanne.

2)

Andmed, mis näitavad selliste filtriga tubakatoodete ja koos tubakatoodetega kasutamiseks turustatavate filtrite tarbimisjärgsete jäätmete kogust, mida koguti avalike jäätmekogumissüsteemide ja prügikoristustegevustega direktiivi (EL) 2019/904 artikli 13 lõike 1 punkti f kohaselt, peavad liikmesriigid esitama nende jäätmete kogumassi arvestades tonnides. Andmetele lisatud kvaliteedikontrolli aruanne tuleks esitada sellises vormis, mis tagab, et selles aruandes sisalduvad jäätmekoguse mõõtmist ja andmete kontrollimist käsitlevate meetodite ja andmeallikate kirjeldused.

3)

Käesoleva otsusega ettenähtud meetmed on kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2008/98/EÜ (2) artikli 39 alusel loodud komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Andmete esitamine

Liikmesriigid esitavad direktiivi (EL) 2019/904 artikli 13 lõike 1 punktis f osutatud andmed käesoleva otsuse I lisas esitatud vormis.

Nende andmetega koos esitavad nad kõnealuse direktiivi artikli 13 lõikes 2 osutatud kvaliteedikontrolli aruande, mis on koostatud käesoleva otsuse II lisas esitatud vormi järgi.

Artikkel 2

Jõustumine

Käesolev direktiiv jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Brüssel, 17. detsember 2021

Komisjoni nimel

president

Ursula VON DER LEYEN


(1)  ELT L 155, 12.6.2019, lk 1.

(2)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 19. novembri 2008. aasta direktiiv 2008/98/EÜ, mis käsitleb jäätmeid ja millega tunnistatakse kehtetuks teatud direktiivid (ELT L 312, 22.11.2008, lk 3).


I LISA

ANDMETE ARUANDE VORM

Direktiivi (EL) 2019/904 artikli 13 lõike 1 punkti f kohane vorm prügina ja avalike jäätmekogumissüsteemide kaudu kogutavate filtriga tubakatoodete ja koos tubakatoodetega kasutamiseks turustatavate filtrite tarbimisjärgsete jäätmete kohta esitatava aruande jaoks.

1

2

 

(tonnides)

Prügina ja avalike jäätmekogumissüsteemide kaudu kogutavate filtriga tubakatoodete ja koos tubakatoodetega kasutamiseks turustatavate filtrite tarbimisjärgsete jäätmete kogumass direktiivi (EL) 2019/904 artikli 13 lõike 1 punkti f kohaselt.

 


II LISA

KVALITEEDIKONTROLLI ARUANDE VORM

I.   Üldine teave

1.1.

Liikmesriik

 

1.2.

Andmeid ja kirjeldusi esitav organisatsioon

 

1.3.

Kontaktisiku nimi

 

1.4.

Kontaktisiku e-posti aadress

 

1.5.

Kontakttelefon

 

1.6.

Vaatlusaasta

 

1.7.

Esitamise kuupäev / versioon

 

1.8.

Link liikmesriigi avaldatud andmetele (nende olemasolul)

 

II.   Andmete kogumises osalenud asutuste kirjeldus

Asutuse nimi

Põhiülesannete kirjeldus

 

 

 

 

Vajaduse korral lisada ridu.

III.   Kasutatud meetodite kirjeldus

Prügina ja avalike jäätmekogumissüsteemide kaudu kogutavate filtriga tubakatoodete ja koos tubakatoodetega kasutamiseks turustatavate filtrite tarbimisjärgsete jäätmete massi mõõtmiseks kasutatud meetmete ja andmeallikate kirjeldus direktiivi (EL) 2019/904 artikli 13 lõike 1 punkti f kohaselt.

3.1.

Andmeallikad ja arvutusmeetodid ning osa kogumassist.

Selgitage, kuidas mõõdeti käesoleva punkti esimeses lõigus osutatud tarbimisjärgsete jäätmete massi ja kuidas on kaalumisel arvesse võetud niiskuse olemasolu ning paberi ja tubaka jääke. Selgitage, mil viisil tagatakse kogutud jäätmetest võetud proovide representatiivsus. Märkige, mis aastal tehti jäätmete ja prügi koostise analüüs.

Andmeallikad, aasta

Kasutatud meetodite kirjeldus

Osa kogumassist

 

 

 

Vajaduse korral lisada ridu.

3.2.

Teisendusteguri määramiseks kasutatud meetodite kirjeldus ja kasutamine.

Juhul kui käesoleva punkti esimeses lõigus osutatud tarbimisjärgsete jäätmete mass määrati kindlaks filtriga tubakatoodete ja koos tubakatoodetega kasutamiseks turustatavate filtrite tarbimisjärgsete jäätmete kogumassi määramise alusel, siis täpsustage kasutatud teisendustegur.

 

Teisendustegur

Kirjeldage muutujaid, mida kasutati teisendusteguri leidmiseks, ja seda, kuidas need muutujad arvutati

Teisendustegur ühiku põhjal massi määramiseks

 

 

Vajaduse korral lisada ridu.

IV.   Andmete tõendamis- ja kontrollisüsteem

4.1.

Prügina ja avalike jäätmekogumissüsteemide kaudu filtriga tubakatoodete ja koos tubakatoodetega kasutamiseks turustatavate filtrite tarbimisjärgsete jäätmete kogumist käsitlevate andmete kogumise ulatuse ja valiidsuse kirjeldus direktiivi (EL) 2019/904 artikli 13 lõike 1 punkti f kohaselt.

 

Vajaduse korral lisada ridu.

4.2.

Erinevus eelmistel vaatlusaastatel esitatud andmetest

Olulised erinevused asjaomase vaatlusaasta puhul kasutatud arvutusmeetodi ja eelmiste vaatlusaastate puhul kasutatud arvutusmeetodi vahel, kui neid erinevusi on (eelkõige tagasiulatuvad muudatused, nende laad ja see, kas konkreetse aasta puhul on vaja teha märge aegrea katkemise kohta).

 

Vajaduse korral lisada ridu.

V.   Konfidentsiaalsus

Teatavate käesolevas kvaliteedikontrolli aruandes olevate osade avaldamata jätmise taotluse põhjendus koos loeteluga konkreetsetest osadest, mille avaldamata jätmist taotletakse.

 

Vajaduse korral lisada ridu.

VI.   Peamised riigi veebisaidid, viitedokumendid ja väljaanded

Palun esitage selle andmekogumisega seotud peamiste veebisaitide, viitedokumentide ja väljaannete nimed ja veebiaadressid.

 

Vajaduse korral lisada ridu.


Parandused

20.12.2021   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 455/37


Euroopa Parlamendi ja nõukogu 7. juuli 2021. aasta määruse (EL) 2021/1147 (millega luuakse Varjupaiga-, Rände- ja Integratsioonifond) parandus

( Euroopa Liidu Teataja L 251, 15. juuli 2021 )

Leheküljel 31 artikli 38 lõikes 1

asendatakse

„1.   Komisjoni abistab Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2021/1148(39) artikliga 32 loodud komitee (edaspidi „siseasjade fondide komitee“). Nimetatud komitee on komitee määruse (EL) nr 182/2011 tähenduses.“

järgmisega:

„1.   Komisjoni abistab Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2021/1148(39) artikliga 32 loodud siseasjade fondide komitee. Nimetatud komitee on komitee määruse (EL) nr 182/2011 tähenduses.“