ISSN 1977-0650

Euroopa Liidu

Teataja

L 359I

European flag  

Eestikeelne väljaanne

Õigusaktid

64. aastakäik
11. oktoober 2021


Sisukord

 

II   Muud kui seadusandlikud aktid

Lehekülg

 

 

MÄÄRUSED

 

*

Nõukogu rakendusmäärus (EL) 2021/1791, 11. oktoober 2021, millega rakendatakse määrust (EL) nr 269/2014, mis käsitleb piiravaid meetmeid seoses Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust kahjustava või ohustava tegevusega

1

 

 

OTSUSED

 

*

Nõukogu otsus (ÜVJP) 2021/1792, 11. oktoober 2021, millega muudetakse otsust 2014/145/ÜVJP, mis käsitleb piiravaid meetmeid seoses Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust kahjustava või ohustava tegevusega

6

ET

Aktid, mille peakiri on trükitud harilikus trükikirjas, käsitlevad põllumajandusküsimuste igapäevast korraldust ning nende kehtivusaeg on üldjuhul piiratud.

Kõigi ülejäänud aktide pealkirjad on trükitud poolpaksus kirjas ja nende ette on märgitud tärn.


II Muud kui seadusandlikud aktid

MÄÄRUSED

11.10.2021   

ET

Euroopa Liidu Teataja

LI 359/1


NÕUKOGU RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2021/1791,

11. oktoober 2021,

millega rakendatakse määrust (EL) nr 269/2014, mis käsitleb piiravaid meetmeid seoses Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust kahjustava või ohustava tegevusega

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse nõukogu 17. märtsi 2014. aasta määrust (EL) nr 269/2014, mis käsitleb piiravaid meetmeid seoses Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust kahjustava või ohustava tegevusega, (1) eriti selle artikli 14 lõiget 1,

võttes arvesse liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja ettepanekut

ning arvestades järgmist:

(1)

Nõukogu võttis 17. märtsil 2014 vastu määruse (EL) nr 269/2014.

(2)

Euroopa Liit ei tunnista Krimmi ja Sevastopoli ebaseaduslikku annekteerimist Venemaa Föderatsiooni poolt.

(3)

Pärast Krimmi Autonoomse Vabariigi ja Sevastopoli linna ebaseaduslikku annekteerimist on Venemaa Föderatsioon jätkuvalt tegutsenud selle nimel, et okupeeritud territooriumid oma võimule allutada. Eeskätt kasutab Venemaa Föderatsioon oma kohtuvõimu selleks, et rõhuda Krimmi ja Sevastopoli ebaseadusliku annekteerimise vastaseid.

(4)

Mitu kohtunikku, prokuröri ja julgeolekuametnikku vastutavad Venemaa õiguse jõustamise eest ebaseaduslikult okupeeritud Krimmis ja Sevastopolis. Need isikud on teinud erapoolikuid otsuseid mitmes poliitiliselt motiveeritud kriminaalmenetluses või esitanud süüdistusi Ukraina-meelsetele aktivistidele või intensiivistanud rõhumiskampaaniat ebaseadusliku annekteerimise vastaste vastu.

(5)

Nõukogu leiab, et määruse (EL) nr 269/2014 I lisas esitatud isikute, üksuste ja asutuste loetellu, kelle suhtes kohaldatakse piiravaid meetmeid, tuleks kanda kaheksa isikut, kes on osalenud Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust kahjustavas või ohustavas tegevuses.

(6)

Määruse (EL) nr 269/2014 I lisa tuleks seetõttu vastavalt muuta,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määruse (EL) nr 269/2014 I lisas esitatud loetellu lisatakse käesoleva määruse lisas loetletud isikud.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub Euroopa Liidu Teatajas avaldamise päeval.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Luxembourg, 11. oktoober 2021

Nõukogu nimel

eesistuja

J. PODGORŠEK


(1)  ELT L 78, 17.3.2014, lk 6.


LISA

Määruse (EL) nr 269/2014 I lisas esitatud füüsiliste ja juriidiliste isikute, üksuste ja asutuste loetellu lisatakse järgmised isikud.

 

Nimi

Identifitseerimisandmed

Põhjendused

Loetellu kandmise kuupäev

„193.

Mikhail Nikolaevich BELOUSOV

(Михаил Николаевич Белоусов)

Sugu: mees

Sünniaeg: 26.11.1964

Sünnikoht: Venemaa

Kodakondsus: Ukraina, Venemaa (liit ei tunnista Venemaa Föderatsiooni poolt Krimmis väljastatud passe)

Aadress: 117 Balaklavs’ka St, App 48, Simferopol, Crimea, Ukraine

Simferopoli linna Kiievi rajooni kohtu („Kievskiy District Court in Simferopol“) kohtunik.

Langetas mitu erapoolikut otsust poliitiliselt motiveeritud kohtuasjades Krimmi ja Sevastopoli ebaseadusliku annekteerimise vastaste vastu. Ta toetas seeläbi aktiivselt tegevust ja rakendas poliitikat, mis kahjustab või ohustab Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust.

11.10.2021

194.

Andrey Nikolaevich DOLGOPOLOV

(Андрей Николаевич Долгополов)

Sugu: mees

Sünniaeg: 15.2.1959

Sünnikoht: Kõrgõzstan

Kodakondsus: Ukraina, Venemaa (liit ei tunnista Venemaa Föderatsiooni poolt Krimmis väljastatud passe)

Aadress: 82 Peremohy Ave, App. 343, Simferopol, Crimea, Ukraine

Simferopoli linna Kiievi rajooni kohtu („Kievskiy District Court in Simferopol“) esimees.

Langetas mitu erapoolikut otsust poliitiliselt motiveeritud kohtuasjades Krimmi ja Sevastopoli ebaseadusliku annekteerimise vastaste vastu. Ta toetas seeläbi aktiivselt tegevust ja rakendas poliitikat, mis kahjustab või ohustab Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust.

11.10.2021

195.

Yevgeniy Sergeevich KOLPIKOV

(Евгений Сергеевич КОЛПИКОВ)

Sugu: mees

Sünniaeg: 6.5.1974

Sünnikoht: Beryozovskaya, Danilovsky District, Volgograd Oblast, Russia

Kodakondsus: Venemaa

Aadress: Military Prosecutor’s Office of the Southern Military District of the Russian Federation. Pushkinskaya Ulitsa, 72А, Rostov, Rostov Oblast, Russia, 344022

Tel (+ 7) 8863263–04-67, (+ 7) 8863282–79-68

Prokurör Venemaa Föderatsiooni Lõuna sõjaväeringkonna sõjaväeprokuratuuris Rostovis Doni ääres („Military Prosecutor’s Office of the Southern Military District of the Russian Federation in Rostov-on-Don“).

Ta esitas süüdistusi Ukraina-meelsete aktivistide vastu, keda rõhuti, kuna nad olid vastu Krimmi poolsaare annekteerimisele Venemaa Föderatsiooni poolt. Ta esitas süüdistusi Venemaa Föderatsioonis asuvas kohtus Ukraina kodanike vastu, kes olid sunniviisiliselt üle toodud okupeeritud Krimmi poolsaarelt. Ta toetas seeläbi aktiivselt tegevust ja rakendas poliitikat, mis kahjustab või ohustab Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust.

11.10.2021

196.

Magomed Farmanovich MAGOMEDOV

(Магомед Фарманович Магомедов)

Sugu: mees

Sünniaeg: 5.2.1981

Eriasjade uurija Krimmi Vabariigi ja Sevastopoli linna Venemaa uurimiskomisjoni põhiuurimisosakonna eriti tähtsate asjade uurimise direktoraadi esimeses uurimisosakonnas („First Investigation Department, Directorate for Investigation of Particularly Important Cases of the Main Investigative Committee, of the Investigative Committee of Russia for the Republic of Crimea and the city of Sevastopol“).

Ta on olnud seotud poliitiliselt motiveeritud kriminaaluurimistega krimmitatari rahva esinduskogu Medžlis juhtide vastu, keda süüdistati aktiivses vastuseisus Krimmi poolsaare ebaseaduslikule annekteerimisele. Ta toetas seeläbi aktiivselt tegevust ja rakendas poliitikat, mis kahjustab või ohustab Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust.

11.10.2021

197.

Leonid Vladimirovich MIKHAILIUK

(Леонид Владимирович МИХАЙЛЮК)

Sugu: mees

Sünniaeg: 1.1.1970 või 8.7.1963

Kodakondsus: Venemaa

Aadress (töö): 295034, Simferopol, 13 I. Franko blvd., Crimea, Ukraine

Krimmis ja Sevastopolis asuva föderaalse julgeolekuteenistuse juht ning piirkondliku terrorismivastase komisjoni juht.

Ta juhtis föderaalse julgeolekuteenistuse jõude, kes intensiivistasid rõhumiskampaaniat Krimmi poolsaare Venemaa Föderatsiooni poolse ebaseadusliku okupeerimise vastaste vastu. Mõned Ukraina-meelsed aktivistid, kes peeti tema käsul kinni föderaalse julgeolekuteenistuse üksuste poolt, viidi sunniviisiliselt üle Krasnodari ja Rostovisse Doni ääres. Ta toetas seeläbi aktiivselt tegevust ja rakendas poliitikat, mis kahjustab või ohustab Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust.

11.10.2021

198.

Viktor Anatolyevich MOZHELIANSKIY (Виктор Анатольевич Можелянский)

Sugu: mees

Sünniaeg: 10.5.1964

Sünnikoht: Kharkiv, Ukraina

Kodakondsus: Ukraina, Venemaa (liit ei tunnista Venemaa Föderatsiooni poolt Krimmis väljastatud passe)

Aadress: 35 Marshala Zhukova St, App. 53, Simferopol, Crimea, Ukraine või Anhars’ka St, 8 Simferopol, Crimea, Ukraine

Simferopoli linna keskrajooni kohtu („Central District Court in Simferopol“) aseesimees ning Simferopoli linna Kiievi rajooni kohtu („Kievskiy District Court in Simferopol“) endine kohtunik.

Langetas mitu erapoolikut otsust poliitiliselt motiveeritud kohtuasjades Krimmi ja Sevastopoli ebaseadusliku annekteerimise vastaste vastu. Ta toetas seeläbi aktiivselt tegevust ja rakendas poliitikat, mis kahjustab või ohustab Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust.

11.10.2021

199.

Galina Vladimirovna REDKO

(Галина Владимировна Редько)

Sugu: naine

Sünniaeg: 22.3.1974

Sünnikoht: Romany, Poltava Oblast, Ukraine

Kodakondsus: Ukraina, Venemaa (liit ei tunnista Venemaa Föderatsiooni poolt Krimmis väljastatud passe)

Krimmi Vabariigi ülemkohtu („Supreme Court of the Republic of Crimea“) kohtunik.

Langetas mitu erapoolikut otsust poliitiliselt motiveeritud kohtuasjades Krimmi ja Sevastopoli ebaseadusliku annekteerimise vastaste vastu. Ta toetas seeläbi aktiivselt tegevust ja rakendas poliitikat, mis kahjustab või ohustab Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust.

11.10.2021

200.

Vladimir Nikolaevich TERENTEV

(Владимир Николаевич Терентьев)

Sugu: mees

Sünniaeg: 11.11.1977

Sünnikoht: Voronezh, Russia

Kodakondsus: Venemaa

Passi nr, isikutunnistuse nr, muude isikut tõendavate dokumentide numbrid: 03 01 118013

Krimmi Vabariigi ja Sevastopoli linna Venemaa uurimiskomisjoni põhiuurimisosakonna („Main Investigation Department of the Investigative Committee of Russia for the Republic of Crimea and the city of Sevastopol“) juht.

Ta on juhtinud komisjoni tegevust poliitiliselt motiveeritud uurimistes Ukraina-meelsete aktivistide vastu, keda rõhuti nende tegevuse tõttu, mille eesmärk oli olla vastu ebaseaduslikule annekteerimisele ning taastada Ukraina territoriaalne terviklikkus.

Ta juhtis kriminaaluurijate tööd ning toetas seeläbi aktiivselt tegevust ja rakendas poliitikat, mis kahjustab või ohustab Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust.

11.10.2021“


OTSUSED

11.10.2021   

ET

Euroopa Liidu Teataja

LI 359/6


NÕUKOGU OTSUS (ÜVJP) 2021/1792,

11. oktoober 2021,

millega muudetakse otsust 2014/145/ÜVJP, mis käsitleb piiravaid meetmeid seoses Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust kahjustava või ohustava tegevusega

Euroopa Liidu Nõukogu,

võttes arvesse Euroopa Liidu lepingut, eriti selle artiklit 29,

võttes arvesse liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja ettepanekut

ning arvestades järgmist:

(1)

Nõukogu võttis 17. märtsil 2014 vastu otsuse 2014/145/ÜVJP (1).

(2)

Euroopa Liit ei tunnista Krimmi ja Sevastopoli ebaseaduslikku annekteerimist Venemaa Föderatsiooni poolt.

(3)

Pärast Krimmi Autonoomse Vabariigi ja Sevastopoli linna ebaseaduslikku annekteerimist on Venemaa Föderatsioon jätkuvalt tegutsenud selle nimel, et okupeeritud territooriumid oma võimule allutada. Eeskätt kasutab Venemaa Föderatsioon oma kohtuvõimu selleks, et rõhuda Krimmi ja Sevastopoli ebaseadusliku annekteerimise vastaseid.

(4)

Mitu kohtunikku, prokuröri ja julgeolekuametnikku vastutavad Venemaa õiguse jõustamise eest ebaseaduslikult okupeeritud Krimmis ja Sevastopolis. Need isikud on teinud erapoolikuid otsuseid mitmes poliitiliselt motiveeritud kriminaalmenetluses või esitanud süüdistusi Ukraina-meelsetele aktivistidele või intensiivistanud rõhumiskampaaniat ebaseadusliku annekteerimise vastaste vastu.

(5)

Nõukogu leiab, et otsuse 2014/145/ÜVJP lisas esitatud isikute, üksuste ja asutuste loetellu, kelle suhtes kohaldatakse piiravaid meetmeid, tuleks kanda kaheksa isikut, kes on osalenud Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust kahjustavas või ohustavas tegevuses.

(6)

Otsuse 2014/145/ÜVJP lisa tuleks seetõttu vastavalt muuta,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Otsuse 2014/145/ÜVJP lisas esitatud loetellu lisatakse käesoleva otsuse lisas loetletud isikud.

Artikkel 2

Käesolev otsus jõustub selle Euroopa Liidu Teatajas avaldamise päeval.

Luxembourg, 11. oktoober 2021

Nõukogu nimel

eesistuja

J. PODGORŠEK


(1)  Nõukogu 17. märtsi 2014. aasta otsus 2014/145/ÜVJP, mis käsitleb piiravaid meetmeid seoses Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust kahjustava või ohustava tegevusega (ELT L 78, 17.3.2014, lk 16).


LISA

Otsuse 2014/145/ÜVJP lisas esitatud isikute, üksuste ja asutuste loetellu lisatakse järgmised isikud.

 

Nimi

Identifitseerimisandmed

Põhjendused

Loetellu kandmise kuupäev

„193.

Mikhail Nikolaevich BELOUSOV

(Михаил Николаевич Белоусов)

Sugu: mees

Sünniaeg: 26.11.1964

Sünnikoht: Venemaa

Kodakondsus: Ukraina, Venemaa (liit ei tunnista Venemaa Föderatsiooni poolt Krimmis väljastatud passe)

Aadress: 117 Balaklavs’ka St, App 48, Simferopol, Crimea, Ukraine

Simferopoli linna Kiievi rajooni kohtu („Kievskiy District Court in Simferopol“) kohtunik.

Langetas mitu erapoolikut otsust poliitiliselt motiveeritud kohtuasjades Krimmi ja Sevastopoli ebaseadusliku annekteerimise vastaste vastu. Ta toetas seeläbi aktiivselt tegevust ja rakendas poliitikat, mis kahjustab või ohustab Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust.

11.10.2021

194.

Andrey Nikolaevich DOLGOPOLOV

(Андрей Николаевич Долгополов)

Sugu: mees

Sünniaeg: 15.2.1959

Sünnikoht: Kõrgõzstan

Kodakondsus: Ukraina, Venemaa (liit ei tunnista Venemaa Föderatsiooni poolt Krimmis väljastatud passe)

Aadress: 82 Peremohy Ave, App. 343, Simferopol, Crimea, Ukraine

Simferopoli linna Kiievi rajooni kohtu („Kievskiy District Court in Simferopol“) esimees.

Langetas mitu erapoolikut otsust poliitiliselt motiveeritud kohtuasjades Krimmi ja Sevastopoli ebaseadusliku annekteerimise vastaste vastu. Ta toetas seeläbi aktiivselt tegevust ja rakendas poliitikat, mis kahjustab või ohustab Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust.

11.10.2021

195.

Yevgeniy Sergeevich KOLPIKOV

(Евгений Сергеевич КОЛПИКОВ)

Sugu: mees

Sünniaeg: 6.5.1974

Sünnikoht: Beryozovskaya, Danilovsky District, Volgograd Oblast, Russia

Kodakondsus: Venemaa

Aadress: Military Prosecutor’s Office of the Southern Military District of the Russian Federation. Pushkinskaya Ulitsa, 72А, Rostov, Rostov Oblast, Russia, 344022

Tel (+ 7) 8863263–04-67, (+ 7) 8863282–79-68

Prokurör Venemaa Föderatsiooni Lõuna sõjaväeringkonna sõjaväeprokuratuuris Rostovis Doni ääres („Military Prosecutor’s Office of the Southern Military District of the Russian Federation in Rostov-on-Don“).

Ta esitas süüdistusi Ukraina-meelsete aktivistide vastu, keda rõhuti, kuna nad olid vastu Krimmi poolsaare annekteerimisele Venemaa Föderatsiooni poolt. Ta esitas süüdistusi Venemaa Föderatsioonis asuvas kohtus Ukraina kodanike vastu, kes olid sunniviisiliselt üle toodud okupeeritud Krimmi poolsaarelt. Ta toetas seeläbi aktiivselt tegevust ja rakendas poliitikat, mis kahjustab või ohustab Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust.

11.10.2021

196.

Magomed Farmanovich MAGOMEDOV

(Магомед Фарманович Магомедов)

Sugu: mees

Sünniaeg: 5.2.1981

Eriasjade uurija Krimmi Vabariigi ja Sevastopoli linna Venemaa uurimiskomisjoni põhiuurimisosakonna eriti tähtsate asjade uurimise direktoraadi esimeses uurimisosakonnas („First Investigation Department, Directorate for Investigation of Particularly Important Cases of the Main Investigative Committee, of the Investigative Committee of Russia for the Republic of Crimea and the city of Sevastopol“).

Ta on olnud seotud poliitiliselt motiveeritud kriminaaluurimistega krimmitatari rahva esinduskogu Medžlis juhtide vastu, keda süüdistati aktiivses vastuseisus Krimmi poolsaare ebaseaduslikule annekteerimisele. Ta toetas seeläbi aktiivselt tegevust ja rakendas poliitikat, mis kahjustab või ohustab Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust.

11.10.2021

197.

Leonid Vladimirovich MIKHAILIUK

(Леонид Владимирович МИХАЙЛЮК)

Sugu: mees

Sünniaeg: 1.1.1970 või 8.7.1963

Kodakondsus: Venemaa

Aadress (töö): 295034, Simferopol, 13 I. Franko blvd., Crimea, Ukraine

Krimmis ja Sevastopolis asuva föderaalse julgeolekuteenistuse juht ning piirkondliku terrorismivastase komisjoni juht.

Ta juhtis föderaalse julgeolekuteenistuse jõude, kes intensiivistasid rõhumiskampaaniat Krimmi poolsaare Venemaa Föderatsiooni poolse ebaseadusliku okupeerimise vastaste vastu. Mõned Ukraina-meelsed aktivistid, kes peeti tema käsul kinni föderaalse julgeolekuteenistuse üksuste poolt, viidi sunniviisiliselt üle Krasnodari ja Rostovisse Doni ääres. Ta toetas seeläbi aktiivselt tegevust ja rakendas poliitikat, mis kahjustab või ohustab Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust.

11.10.2021

198.

Viktor Anatolyevich MOZHELIANSKIY (Виктор Анатольевич Можелянский)

Sugu: mees

Sünniaeg: 10.5.1964

Sünnikoht: Kharkiv, Ukraina

Kodakondsus: Ukraina, Venemaa (liit ei tunnista Venemaa Föderatsiooni poolt Krimmis väljastatud passe)

Aadress: 35 Marshala Zhukova St, App. 53, Simferopol, Crimea, Ukraine või Anhars’ka St, 8 Simferopol, Crimea, Ukraine

Simferopoli linna keskrajooni kohtu („Central District Court in Simferopol“) aseesimees ning Simferopoli linna Kiievi rajooni kohtu („Kievskiy District Court in Simferopol“) endine kohtunik.

Langetas mitu erapoolikut otsust poliitiliselt motiveeritud kohtuasjades Krimmi ja Sevastopoli ebaseadusliku annekteerimise vastaste vastu. Ta toetas seeläbi aktiivselt tegevust ja rakendas poliitikat, mis kahjustab või ohustab Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust.

11.10.2021

199.

Galina Vladimirovna REDKO

(Галина Владимировна Редько)

Sugu: naine

Sünniaeg: 22.3.1974

Sünnikoht: Romany, Poltava Oblast, Ukraine

Kodakondsus: Ukraina, Venemaa (liit ei tunnista Venemaa Föderatsiooni poolt Krimmis väljastatud passe)

Krimmi Vabariigi ülemkohtu („Supreme Court of the Republic of Crimea“) kohtunik.

Langetas mitu erapoolikut otsust poliitiliselt motiveeritud kohtuasjades Krimmi ja Sevastopoli ebaseadusliku annekteerimise vastaste vastu. Ta toetas seeläbi aktiivselt tegevust ja rakendas poliitikat, mis kahjustab või ohustab Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust.

11.10.2021

200.

Vladimir Nikolaevich TERENTEV

(Владимир Николаевич Терентьев)

Sugu: mees

Sünniaeg: 11.11.1977

Sünnikoht: Voronezh, Russia

Kodakondsus: Venemaa

Passi nr, isikutunnistuse nr, muude isikut tõendavate dokumentide numbrid: 03 01 118013

Krimmi Vabariigi ja Sevastopoli linna Venemaa uurimiskomisjoni põhiuurimisosakonna („Main Investigation Department of the Investigative Committee of Russia for the Republic of Crimea and the city of Sevastopol“) juht.

Ta on juhtinud komisjoni tegevust poliitiliselt motiveeritud uurimistes Ukraina-meelsete aktivistide vastu, keda rõhuti nende tegevuse tõttu, mille eesmärk oli olla vastu ebaseaduslikule annekteerimisele ning taastada Ukraina territoriaalne terviklikkus.

Ta juhtis kriminaaluurijate tööd ning toetas seeläbi aktiivselt tegevust ja rakendas poliitikat, mis kahjustab või ohustab Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust.“

11.10.2021