ISSN 1977-0650

Euroopa Liidu

Teataja

L 343

European flag  

Eestikeelne väljaanne

Õigusaktid

64. aastakäik
28. september 2021


Sisukord

 

II   Muud kui seadusandlikud aktid

Lehekülg

 

 

MÄÄRUSED

 

*

Komisjoni delegeeritud määrus (EL) 2021/1722, 18. juuni 2021, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi (EL) 2015/2366 regulatiivsete tehniliste standarditega, milles sätestatakse päritoluliikmesriigi ja vastuvõtva liikmesriigi pädevate asutuste koostöö ja teabevahetuse raamistik seoses piiriüleselt makseteenuseid pakkuvate makseasutuste ja e-raha asutuste järelevalvega ( 1 )

1

 


 

(1)   EMPs kohaldatav tekst

ET

Aktid, mille peakiri on trükitud harilikus trükikirjas, käsitlevad põllumajandusküsimuste igapäevast korraldust ning nende kehtivusaeg on üldjuhul piiratud.

Kõigi ülejäänud aktide pealkirjad on trükitud poolpaksus kirjas ja nende ette on märgitud tärn.


II Muud kui seadusandlikud aktid

MÄÄRUSED

28.9.2021   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 343/1


KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) 2021/1722,

18. juuni 2021,

millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi (EL) 2015/2366 regulatiivsete tehniliste standarditega, milles sätestatakse päritoluliikmesriigi ja vastuvõtva liikmesriigi pädevate asutuste koostöö ja teabevahetuse raamistik seoses piiriüleselt makseteenuseid pakkuvate makseasutuste ja e-raha asutuste järelevalvega

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. novembri 2015. aasta direktiivi (EL) 2015/2366 makseteenuste kohta siseturul, direktiivide 2002/65/EÜ, 2009/110/EÜ ning 2013/36/EL ja määruse (EL) nr 1093/2010 muutmise ning direktiivi 2007/64/EÜ kehtetuks tunnistamise kohta, (1) eriti selle artikli 29 lõiget 7,

ning arvestades järgmist:

(1)

Vastavalt direktiivi (EL) 2015/2366 II jaotisele on päritoluliikmesriigi ja vastuvõtva liikmesriigi pädevate asutuste koostöö ja teabevahetuse raamistiku eesmärk tõhustada pädevate asutuste koostööd, tagada teistes liikmesriikides makseteenuseid pakkuvate makseasutuste järjepidev ja tõhus järelevalve ning määrata kindlaks koostöö meetod, vahendid ja üksikasjad, sealhulgas vahetatava teabe ulatus ja käsitlemine.

(2)

Et hõlbustada suhtlust ja teabevahetust teiste liikmesriikide pädevate asutustega, peaksid pädevad asutused määrama ühtsed kontaktpunktid. Nad peaksid teavitama neist kontaktpunktidest Euroopa Pangandusjärelevalvet (EBA) ja teiste liikmesriikide pädevaid asutusi, et oleks teada, kellele taotlused ja teated adresseerida. Pädevad asutused peaksid samuti ära märkima keeled, milles nad soovivad saada kirju teiste liikmesriikide pädevatelt asutustelt.

(3)

Et hõlbustada pädevate asutuste suhtlust teabe taotlemisel ja üksteisele edastamisel, tuleks järjekindla ja tõhusa koostöö tagamiseks kehtestada standardvormid ja teha need pädevatele asutustele kättesaadavaks. Kõnealused standardvormid peaksid olema piisavalt paindlikud, et pädevad asutused saaksid taotluse korral esitada asjakohaseid selgitusi ja teavet ning omal algatusel teavet, mida nad peavad oluliseks. Põhjendamatute viivituste vältimiseks teabe taotlemisel, vahetamisel ja edastamisel pädevate asutuste vahel on soovitav kehtestada tähtajad.

(4)

Kui vastuvõtvate liikmesriikide pädevad asutused nõuavad, et nende territooriumil asuvad makseasutused annaksid neile korrapäraselt aru sooritatud tegevustest, peaksid nad neid makseasutusi, kelle registrijärgne asukoht või peakontor asub teises liikmesriigis, teavitama, millises keeles ja milliste elektrooniliste vahendite abil (kui see võimalus on olemas) nad võivad aruanded esitada. Lisaks peaksid vastuvõtva liikmesriigi pädevad asutused selleks, et EBA saaks täita Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1093/2010 (2) kohast ülesannet aidata kaasa järelevalvealasele koostööle ja lähenemisele ning et järjepidevalt kohaldada direktiivi (EL) 2015/2366, teavitama EBA oma otsusest nõuda nende territooriumil filiaale või agente omavatelt makseasutustelt korrapärast aruandlust.

(5)

Vastuvõtva liikmesriigi pädevatele asutustele nende territooriumil filiaale või agente omavate makseasutuste esitatavate aruannete sisu ja vorm peaksid tagama esitatud andmete võrreldavuse ja andmete võimalikult suure prognoositavuse.

(6)

Koostöö tõhustamiseks tuleks kehtestada erimenetlus juhuks, kui päritoluliikmesriigi pädev asutus kavatseb teha teise liikmesriigi territooriumil asuva makseasutuse agendi või filiaali kohapealset kontrolli. Vastuvõtva liikmesriigi pädev asutus võib samuti paluda päritoluliikmesriigi pädeval asutusel teha kohapealset kontrolli päritoluliikmesriigis asuva makseasutuse peakontoris. Päritoluliikmesriigi ja vastuvõtva liikmesriigi pädevad asutused peaksid olema pidevalt dialoogis, et koordineerida kohapealse kontrolli eri etappe.

(7)

Kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2009/110/EÜ (3) artikli 6 lõike 1 punktiga a võivad e-raha asutused lisaks e-raha väljastamisele tegeleda ka makseteenuste pakkumisega. Lisaks kohaldatakse vastavalt kõnealuse direktiivi artikli 3 lõikele 1 e-raha asutuste suhtes mutatis mutandis asutamisõigust ja teenuste osutamise vabadust kasutavate makseasutuste järelevalve korda, sealhulgas makseasutuste korrapärast aruandlust. Direktiivi 2009/110/EÜ artikli 3 lõikes 4 on sätestatud veel, et asutamisõigust ja teenuste osutamise vabadust kasutavate makseasutuste järelevalvet käsitlevaid sätteid kohaldatakse mutatis mutandis e-raha asutuste suhtes, kes levitavad e-raha teises liikmesriigis nende nimel tegutsevate füüsiliste või juriidiliste isikute kaudu, välja arvatud direktiivi (EL) 2015/2366 artikli 29 lõike 4 kohane kesksete kontaktpunktide määramine. Direktiivi 2009/110/EÜ artikli 3 lõikes 5 on sätestatud, et e-raha asutused ei või agentide vahendusel e-raha väljastada, küll aga lubatakse neil direktiivi (EL) 2015/2366 artiklis 19 ette nähtud tingimustel agentide vahendusel makseteenuseid pakkuda. Pädevate asutuste piiriülest koostööd seoses vastuvõtva liikmesriigi territooriumil filiaale, agente või levitajaid omavate e-raha asutustega tuleks lihtsustada esitatavate aruannete sisu ja vormi osas. Sellele vaatamata peaksid direktiivi (EL) 2015/2366 III ja IV jaotist üle võtva siseriikliku õiguse sätetele vastavuse jälgimiseks teavet esitama üksnes need e-raha asutused, kes pakuvad vastuvõtvas liikmesriigis filiaalide või agentide kaudu makseteenuseid.

(8)

Käesolev määrus põhineb EBA poolt komisjonile esitatud regulatiivsete tehniliste standardite eelnõul.

(9)

EBA on korraldanud käesoleva määruse aluseks oleva regulatiivsete tehniliste standardite eelnõu kohta avaliku konsultatsiooni, analüüsinud võimalikku asjaomast kulu ja kasu ning küsinud nõu määruse (EL) nr 1093/2010 artikli 37 kohaselt loodud pangandussektori sidusrühmade kogult,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Reguleerimisese ja kohaldamisala

1.   Käesoleva määrusega kehtestatakse direktiivi (EL) 2015/2366 II jaotise kohane päritoluliikmesriigi ja vastuvõtva liikmesriigi pädevate asutuste koostöö ja teabevahetuse raamistik ning kui makseteenuseid osutatakse asutamisõiguse alusel, kõnealuse direktiivi III ja IV jaotist üle võtva siseriikliku õiguse sätetele vastavuse jälgimise raamistik.

2.   Käesoleva määrusega kehtestatakse ka direktiivi (EL) 2015/2366 artikli 29 lõike 2 esimese lõigu kohase sellise korrapärase aruandluse vahendid ja üksikasjad, mida vastuvõtva liikmesriigi pädevad asutused nõuavad nende territooriumil agente või filiaale omavatelt makseasutustelt nende territooriumil toimuva maksetegevuse kohta, sealhulgas sellise aruandluse sagedus.

3.   Käesolevat määrust kohaldatakse mutatis mutandis ka päritoluliikmesriigi ja vastuvõtva liikmesriigi pädevate asutuste koostöö ja teabevahetuse raamistiku suhtes seoses direktiivi (EL) 2015/2366 artikli 111 kohase asutamisõiguse või teenuste osutamise vabaduse kasutamisega e-raha asutuste poolt, sealhulgas sellise korrapärase aruandluse vahendid ja üksikasjad, mida vastuvõtva liikmesriigi pädevad asutused nõuavad nende territooriumil agente, filiaale või levitajaid omavatelt makseasutustelt nende territooriumil toimuva maksetegevuse kohta, sealhulgas direktiivi (EL) 2015/2366 artikli 29 lõike 2 kohase aruandluse sagedus.

Artikkel 2

Ühtsed kontaktpunktid

1.   Pädevad asutused määravad ühtse kontaktpunkti, mis võtab vastu ja edastab artikli 4 kohaseid koostöö- ja teabevahetustaotlusi. Ühtne kontaktpunkt on eriotstarbeline e-posti aadress.

2.   Kõik pädevad asutused teevad lõikes 1 osutatud ühtseid kontaktpunkte käsitleva teabe kättesaadavaks teistele pädevatele asutustele ja Euroopa Pangandusjärelevalvele (EBA).

3.   EBA peab pädevatelt asutustelt saadud teabe põhjal lõikes 1 osutatud ühtsete kontaktpunktide nimekirja ja teeb selle pädevatele asutustele kättesaadavaks.

4.   Pädevad asutused edastavad EBA-le ajakohastatud teabe lõikes 1 osutatud ühtsete kontaktpunktide kohta ning vastutavad ainuisikuliselt EBA-le esitatud teabe õigsuse eest.

Artikkel 3

Üldnõuded

1.   Pädevate asutuste vahel käesoleva määruse kohaselt vahetatud teabetaotlused ja vastused esitatakse kirjalikult finantsvaldkonnas üldkasutatavas keeles või mõnes muus liidu keeles, mida päritoluliikmesriigi ja vastuvõtva liikmesriigi pädevad asutused aktsepteerivad.

Taotlused ja vastused edastatakse turvalisel viisil elektrooniliste vahenditega, mida päritoluliikmesriigi ja vastuvõtva liikmesriigi pädevad asutused aktsepteerivad.

2.   Kui taotleval asutusel on objektiivsed kiireloomulisust õigustavad põhjused, võib taotlev asutus esitada taotluse muul kui lõikes 1 osutatud viisil, sealhulgas suuliselt. Iga suuliselt esitatud koostöö- või teabevahetustaotlus kinnitatakse seejärel lõike 1 kohaselt kirjalikult, kui asjaomased pädevad asutused ei lepi kokku teisiti.

3.   Kõik pädevad asutused annavad EBA-le teada lõike 1 kohastest sobivatest keeltest. EBA lisab iga pädeva asutuse puhul selle teabe artikli 2 lõikes 2 osutatud ühtsete kontaktpunktide nimekirja.

Artikkel 4

Koostöö- või teabevahetustaotluste esitamine

Teise liikmesriigi pädeva asutusega tehtava koostöö või teabevahetuse taotlused esitatakse taotluse adressaadiks oleva asutuse ühtsele kontaktpunktile, täites I lisas esitatud vormi. Taotlev asutus võib taotlusele lisada dokumente või muud materjali, mida ta peab taotluse seisukohast vajalikuks.

Artikkel 5

Koostöö- või teabevahetustaotlusele vastamine

1.   Hiljemalt 20 tööpäeva jooksul pärast koostöö- või teabevahetustaotluse saamist esitab taotluse saanud asutus järgmise teabe:

a)

taotluse esitanud asutuse nimetatud kogu asjakohane teave;

b)

omal algatusel kogu muu oluline teave.

Teave esitatakse II lisas esitatud vormil. See esitatakse taotluse esitanud asutuse ühtsele kontaktpunktile.

2.   Taotluse saanud asutus annab taotluse esitanud asutusele teada, kas ta vajab seoses taotlusega selgitusi.

3.   Kui taotluse saanud asutus ei suuda taotluse keerukuse või taotletud teabe hulga tõttu lõikes 1 sätestatud tähtajast kinni pidada, teavitab ta viivitamata taotluse esitanud asutust viivituse põhjustest ja esitab hinnangulise vastamise kuupäeva.

4.   Kui taotluse saanud asutus ei suuda kogu nõutud teavet lõikes 1 sätestatud tähtajaks esitada, nagu on osutatud lõikes 3, esitab ta talle kättesaadava teabe kõnealuses lõikes sätestatud tähtajaks. Selleks kasutab ta II lisas esitatud vormi.

5.   Taotluse saanud asutus esitab puuduva teabe niipea, kui see on kättesaadav. Taotluse saanud asutus võib esitada kõnealuse teabe ükskõik mis viisil, sealhulgas suuliselt, mis tagab, et vajalikke meetmeid saab võtta kiiresti.

6.   Kui eri liikmesriikide pädevate asutuste lahkarvamuste lahendamiseks on seoses koostöö- või teabevahetustaotlusega algatatud direktiivi (EL) 2015/2366 artikli 27 kohane menetlus, ei kohaldata käesoleva artikli lõikeid 1–4 kuni määruse (EL) nr 1093/2010 artikli 19 kohase menetluse lõpetamiseni.

Artikkel 6

Teade kavatsusest teha vastuvõtvas liikmesriigis kohapealne kontroll

Kui päritoluliikmesriigi pädev asutus kavatseb teise liikmesriigi territooriumil asuva makseasutuse agenti või filiaali kohapeal kontrollida, teavitab ta sellest vastuvõtva liikmesriigi pädevat asutust III lisas esitatud vormil.

Artikkel 7

Kohapealse kontrolli taotlemise menetlus

1.   Kui päritoluliikmesriigi pädev asutus kavatseb volitada vastuvõtva liikmesriigi pädevat asutust kontrollima tema territooriumil asuva makseasutuse agenti või filiaali kohapeal, saadab ta vastuvõtva liikmesriigi pädevale asutusele taotluse ja nimetab taotluse põhjused. Päritoluliikmesriigi pädev asutus võib taotleda kontrolli tegemist koos vastuvõtva liikmesriigi pädeva asutusega.

2.   Kui vastuvõtva liikmesriigi pädev asutus ei ole taotluse keerukuse tõttu võimeline taotlust täitma, teavitab ta sellest päritoluliikmesriigi pädevat asutust viivitamata, esitades mõjuvad põhjused, mis ei lase tal taotlust täita.

3.   Päritoluliikmesriigi ja vastuvõtva liikmesriigi pädevad asutused peavad olema pidevalt dialoogis, et koordineerida kohapealse kontrolli eri etappe, ja leppima eelnevalt kokku järgmises:

a)

kontrolli sisu ja ulatus;

b)

järelevalveprogramm, milles sätestatakse kontrolli eri valdkonnad;

c)

vahendite ja personali eraldamine;

d)

kontrolli ajakava;

e)

vastutus kõigi täitemeetmete ja kontrolli tulemusena vajalikuks peetava riskimaandamiskava rakendamise järelevalve eest.

4.   Päritoluliikmesriigi pädev asutus esitab taotluse vastavalt artiklile 4 ja taotluse saanud asutus vastab vastavalt artiklile 5.

5.   Vastuvõtva liikmesriigi pädev asutus võib piiriüleseid makseteenuseid pakkuvate makseasutuste järjepideva ja tõhusa järelevalve tagamiseks paluda päritoluliikmesriigi pädeval asutusel teha kohapealset kontrolli selle päritoluliikmesriigis asuva makseasutuse peakontoris, kes osutab makseteenuseid vastuvõtvas liikmesriigis, põhjendades taotlust.

6.   Vastuvõtva liikmesriigi pädev asutus esitab lõike 5 kohased taotlused kooskõlas artikliga 4.

7.   Kui eri liikmesriikide pädevate asutuste lahkarvamuste lahendamiseks on seoses kohapealse kontrolli taotlemisega algatatud menetlus vastavalt direktiivi (EL) 2015/2366 artiklile 27, ei kohaldata käesoleva artikli lõikeid 1–4 kuni määruse (EL) nr 1093/2010 artikli 19 kohase menetluse lõpetamiseni.

Artikkel 8

Rikkumisest või selle kahtlusest teavitamine

1.   Päritolu- ja vastuvõtva liikmesriigi pädevad asutused teavitavad vastavalt artiklile 4 teineteist viivitamata, kui nad saavad teada makseasutuse agendi või filiaali rikkumistest või nende kahtlusest või rikkumistest, mis on toimunud teenuste osutamise vabaduse kasutamise käigus.

2.   Teavitav pädev asutus esitab teavitatavale pädevale asutusele kogu hädavajaliku teabe seoses lõikes 1 osutatud rikkumiste või nende kahtlusega, märkides järgmise:

a)

rikkumise liik;

b)

pädeva asutuse võetud meetmed, näiteks makseasutuse suhtes võetud ettevaatusmeetmed, kehtestatud sanktsioonid või tegevusloa kehtetuks tunnistamine.

Teavitav pädev asutus võib esitada teavitatavale pädevale asutusele mis tahes muud teavet, mida ta peab teavitatava pädeva asutuse jaoks asjakohaseks.

3.   Teavitatav pädev asutus võib taotleda teavitavalt pädevalt asutuselt mis tahes teavet, mida ta peab sobivate meetmete kohta otsuse langetamiseks asjakohaseks.

4.   Pädevad asutused teavitavad teineteist IV lisas esitatud vormil. Teavitav asutus võib teatele lisada dokumente või muid asjakohaseid tõendavaid materjale.

5.   Kui teavitav pädev asutus leiab, et teave tuleks saata kiiresti, võib ta sellest kõigepealt teatada teisele pädevale asutusele suuliselt, tingimusel et seejärel edastatakse teave elektrooniliselt kirjalikult, välja arvatud juhul, kui pädevad asutused lepivad kokku teisiti.

Artikkel 9

Aruandlus teavitamise või statistilistel eesmärkidel ning direktiivi (EL) 2015/2366 III ja IV jaotist üle võtva siseriikliku õiguse sätetele vastavuse jälgimiseks

1.   Kui vastuvõtva liikmesriigi pädevad asutused nõuavad, et makseasutused, kelle registrijärgne asukoht või peakontor on teises liikmesriigis ja kelle filiaalid või agendid asuvad vastuvõtvas liikmesriigis, annaksid neile korrapäraselt aru oma tegevusest, annavad need pädevad asutused makseasutustele teada, milliste elektroonilise vahenditega ja millistes keeltes nad võivad aruandeid esitada.

2.   Vastuvõtva liikmesriigi pädevad asutused teavitavad EBA oma otsusest nõuda nende territooriumil filiaale või agente omavatelt makseasutustelt korrapärast aruandlust.

Artikkel 10

Teavitamise või statistilistel eesmärkidel esitatav teave ja andmed

1.   Kui artiklis 9 osutatud korrapärast aruandlust nõutakse teavitamise või statistilistel eesmärkidel, tuleb aruannetes esitada järgmine teave:

a)

vastavalt V lisas sätestatud vormile makseasutuse nimi ja aadress ning võimaluse korral päritoluliikmesriigis antud tegevusloa number ja päritoluliikmesriigis kehtiv kordumatu tunnusnumber;

b)

aruande esitamise eest vastutava isiku nimi ja kontaktandmed;

c)

pakutavate makseteenuste ja e-raha teenuste liik, kui see on asjakohane;

d)

tegevuskohtade arv, mida käsitatakse ühe filiaalina direktiivi (EL) 2015/2366 artikli 4 punkti 39 tähenduses, nende aadressid ja töötajate arv;

e)

aruandeperioodil registreeritud agentide arv ja agentide koguarv, tuues eraldi välja teenuste osutamise vabaduse alusel ja asutamisõiguse alusel tegutsevate agentide arvu;

f)

vajaduse korral aruandeperioodil registreeritud e-raha levitajate arv ja levitajate koguarv, tuues eraldi välja teenuste osutamise vabaduse alusel ja asutamisõiguse alusel tegutsevate levitajate arvu;

g)

vastuvõtvas liikmesriigis kümne suurima agendi ja vajaduse korral kümne suurima levitaja nimed ja aadressid tehingute arvu alusel;

h)

aruandeperioodil makseasutuse tehtud tehingute koguarv, tuues eraldi välja tehingute arvud makseteenuste liikide, levituskanalite (filiaali kaudu või interneti, mobiili või telefoni teel või sularaha- või makseautomaadi vahendusel) ja agentide/filiaalide kaupa (märkida tuleb ka vastuvõtvasse liikmesriiki tulevate ja sealt väljuvate tehingute arv);

i)

aruandeperioodil makseasutuse tehtud tehingute koguväärtus, tuues eraldi välja väärtuse järgmiste kategooriate kaupa:

i)

makseteenuste liigid;

ii)

levituskanalid;

iii)

agent või filiaal;

iv)

vastuvõtvasse liikmesriiki tulevad ja sealt väljuvad tehingud;

j)

e-raha asutuste puhul vastuvõtvas liikmesriigis levitatud ja tagastatud e-raha väärtus;

k)

aruandeperioodil vastuvõtvas liikmesriigis avatud või kasutatud maksekontode arv, sealhulgas kontod, kus hoitakse e-raha, ning vastuvõtvas liikmesriigis hallatavate või hoitavate maksekontode koguarv;

l)

aruandeperioodil vastuvõtvas liikmesriigis välja antud kaardipõhiste makseinstrumentide arv kaardipõhiste makseinstrumentide liikide kaupa, märkides vastuvõtvas liikmesriigis väljastatud kehtivate kaardipõhiste makseinstrumentide arvu;

m)

kui see on asjakohane, makseasutuse poolt vastuvõtvas liikmesriigis käitatavate või hallatavate sularaha- või makseautomaatide arv, ning sularaha väljavõtmine maksekontolt ja sularaha sissemaksmine maksekontole nende sularaha- või makseautomaatide kaudu, mida makseasutus vastuvõtvas liikmesriigis käitab või haldab;

n)

aruandeperioodil registreeritud klientide (raamlepingud) ja makseteenuse kasutajate (ühekordsed maksetehingud) arv vastuvõtvas liikmesriigis ning nende koguarv perioodi lõpu seisuga;

o)

direktiivi (EL) 2015/2366 III ja IV jaotise kohaste õiguste ja kohustustega seotud kaebuste koguarv ning vastuvõtva liikmesriigi makseteenuse kasutajatelt aruandeperioodi jooksul saadud turvalisust käsitlevate kliendikaebuste koguarv;

p)

aruandeperioodil vastuvõtvas liikmesriigis pettuse teel tehtud maksetehingute arv ja pettuse teel tehtud maksetehingute brutoväärtus; ning

q)

vastuvõtva liikmesriigi rahapesu andmebüroole saadetud kahtlasi tehinguid käsitlevate teadete arv.

2.   Makseasutused esitavad väärtused vastuvõtva liikmesriigi vääringus ja kui neilt nõutakse vääringute konverteerimist, rakendavad nad kohaldataval aruandeperioodil Euroopa Keskpanga keskmist viitekurssi.

3.   Makseasutused esitavad selle teabe vastuvõtva liikmesriigi pädevale asutusele V lisas esitatud vormil. Nad esitavad selle teabe kalendriaasta kohta kord aastas kahe kuu jooksul pärast iga kalendriaasta lõppu.

Artikkel 11

Direktiivi (EL) 2015/2366 III ja IV jaotist üle võtva siseriikliku õiguse sätetele vastavuse jälgimiseks esitatav lisateave ja andmed

1.   Kui vastuvõtva liikmesriigi pädev asutus nõuab korrapärast aruandlust, et jälgida vastavust direktiivi (EL) 2015/2366 III ja IV jaotist üle võtva siseriikliku õiguse sätetele, esitavad kõik tema territooriumil filiaalide või agentide kaudu asutamisõiguse alusel makseteenuseid pakkuvad makseasutused oma aruannetes kogu artiklis 10 osutatud teabe ja järgmise teabe:

a)

vastuvõtvas liikmesriigis makseasutuse tegevuse eest vastutavate isikute ja vajaduse korral vastavuskontrolli spetsialisti (kui see on erinev) nimi ja kontaktandmed;

b)

kui see on asjakohane, vastavalt direktiivi (EL) 2015/2366 artikli 29 lõikele 4 keskse kontaktpunkti nimi ja kontaktandmed;

c)

vastuvõtvas liikmesriigis makseteenuse kasutajatelt saadud kaebuste arv seoses direktiivi (EL) 2015/2366 III ja IV jaotisest tulenevate õiguste ja kohustustega ning aruandeperioodi jooksul esitatud turvalisust käsitlevate kliendikaebuste arv, tuues eraldi välja lahendatud ja lahendamata kaebuste arvu ning nende kaebuste arvu, millele on vastatud, ja nende kaebuste arvu, millele ei ole vastatud, agentide või filiaalide kaupa;

d)

kliendikaebuste käsitlemise ja järelmeetmete võtmise korra lühikirjeldus;

e)

aruandeperioodil raamlepingutes tehtud muudatused;

f)

aruandeperioodil vastuvõtvas liikmesriigis makseteenuse kasutajaid mõjutanud suuremate operatsiooni- ja turvaintsidentide arv;

g)

aruandeperioodil autoriseerimata või ebakorrektselt täidetud maksetehingute eest makseteenuse kasutajatelt saadud tagasimaksetaotluste koguarv ning vajaduse korral aruandeperioodil direktiivi (EL) 2015/2366 artikli 5 lõigetes 2 ja 3 osutatud ühest või mitmest kohustusest tuleneva kahju eest makseteenuse kasutajatelt ja kontot haldavatelt makseteenuse pakkujatelt saadud tagasimaksetaotluste koguarv, tuues eraldi välja maksekontole tagasi makstud tehingute ja tagasi maksmata tehingute arvu;

h)

aruandeperioodil makseteenuse kasutajatele tehtud tagasimaksete koguväärtus, tuues eraldi välja autoriseerimata ja ebakorrektselt täidetud maksetehingute väärtuse, ning vajaduse korral direktiivi (EL) 2015/2366 artikli 5 lõigetes 2 ja 3 osutatud kohustustest tuleneva kahju eest makseteenuse kasutajatele ja kontot haldavatele makseteenuse pakkujatele tehtud tagasimaksete koguväärtus, tuues eraldi välja autoriseerimata ja ebakorrektselt täidetud maksetehingute, autoriseerimata ja pettuse teel maksekonto andmetele juurdepääsu ning sellise teabe loata kasutamise ja pettuse eesmärgil kasutamisega seotud summad;

i)

makseasutuse ärimudeli lühikirjeldus, milles keskendutakse vastuvõtvas liikmesriigis makseteenuste osutamise viisile.

2.   Makseasutused esitavad väärtused vastuvõtva liikmesriigi vääringus ja kui neilt nõutakse vääringute konverteerimist, rakendavad nad kohaldataval aruandeperioodil Euroopa Keskpanga keskmist viitekurssi.

3.   Makseasutused esitavad lõikes 1 loetletud teabe vastuvõtva liikmesriigi pädevale asutusele VI lisas sätestatud vormil. Nad esitavad selle teabe kalendriaasta kohta kord aastas kahe kuu jooksul pärast iga kalendriaasta lõppu.

Artikkel 12

Jõustumine

Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 18. juuni 2021

Komisjoni nimel

president

Ursula VON DER LEYEN


(1)  ELT L 337, 23.12.2015, lk 35.

(2)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 24. novembri 2010. aasta määrus (EL) nr 1093/2010, millega asutatakse Euroopa Järelevalveasutus (Euroopa Pangandusjärelevalve), muudetakse otsust nr 716/2009/EÜ ning tunnistatakse kehtetuks komisjoni otsus 2009/78/EÜ (ELT L 331, 15.12.2010, lk 12).

(3)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. septembri 2009. aasta direktiiv 2009/110/EÜ, mis käsitleb e-raha asutuste asutamist ja tegevust ning usaldatavusnormatiivide täitmise järelevalvet ning millega muudetakse direktiive 2005/60/EÜ ja 2006/48/EÜ ning tunnistatakse kehtetuks direktiiv 2000/46/EÜ (ELT L 267, 10.10.2009, lk 7).


I LISA

Koostöö- või teabevahetustaotlus

Viitenumber:

KELLELT:

Kuupäev:

KELLELE:

 

 

Liikmesriik:

Liikmesriik:

 

 

Pädev asutus:

Pädev asutus:

 

 

Aadress:

Aadress:

 

 

 

 

Nimi:

Nimi:

 

 

Telefon:

Telefon:

 

 

E-post:

E-post:

 

 

Lugupeetud [nimi]

Direktiivi (EL) 2015/2366 (makseteenuste kohta siseturul) artikli 29 alusel palume Teil vastata järgmistele küsimustele.

Oleksin tänulik, kui vastaksite hiljemalt [lisada vastuse orienteeruv kuupäev], aga kui see ei ole võimalik, siis palun andke teada, millal loodate vastuse saata.

Taotluse liik

Palun tehke märge sobiva(te)sse kasti(desse):

Teabe esitamine

Kohapealne kontroll

Kontrollimise delegeerimine

Muu – palun täpsustage allpool

Taotluse peamised põhjused:

Palun kirjeldage üksikasjalikult taotletavat teavet:

Lisateave, mis võiks pakkuda asjaomasele asutusele huvi ja aidata kiiresti vastata:

Kui taotlus on kiireloomuline, selgitage palun kiireloomulisuse ja lühikese tähtaja põhjuseid:

Lisamärkused andmete konfidentsiaalsuse kohta ja selle kohta, kuidas Te kavatsete esitatud teavet kasutada:

Lugupidamisega

[allkiri]


II LISA

Vastus koostöö- või teabevahetustaotlusele

Viitenumber:

KELLELT:

Kuupäev:

KELLELE:

 

 

Liikmesriik:

Liikmesriik:

 

 

Pädev asutus:

Pädev asutus:

 

 

Aadress:

Aadress:

 

 

 

 

Nimi:

Nimi:

 

 

Telefon:

Telefon:

 

 

E-post:

E-post:

 

 

Lugupeetud [nimi]

Allpool on esitatud teave, mis on koostatud vastuseks Teie taotlusele [viitenumber]

[Palun esitage kogu teave, mida on vaja taotluse täitmiseks ja koostöö- või teabevahetusprotsessi toetamiseks]

[Kui Teil ei õnnestunud esitada kogu taotletud teavet ja/või pidada kinni vastamise tähtajast, selgitage palun selle põhjuseid ja märkige vastamise eeldatav kuupäev]

[Palun esitage parimal võimalikul viisil muu oluline teave, mis aitab täiendavalt kaasa taotluse rahuldamiseks tehtavale koostööle või teabevahetusele]

[Lisamärkused andmete konfidentsiaalsuse kohta ja selle kohta, kuidas Te kavatsete esitatud teavet kasutada]

Lugupidamisega

[allkiri]


III LISA

Teade kavatsusest viia vastuvõtvas liikmesriigis läbi kohapealne kontroll

Viitenumber:

KELLELT:

Kuupäev:

KELLELE:

 

 

Liikmesriik:

Liikmesriik:

 

 

Pädev asutus:

Pädev asutus:

 

 

Aadress:

Aadress:

 

 

 

 

Nimi:

Nimi:

 

 

Telefon:

Telefon:

 

 

E-post:

E-post:

 

 

Lugupeetud [nimi]

Vastavalt direktiivi (EL) 2015/2366 (makseteenuste kohta siseturul) artiklile 29 kavatsen ma viia Teie riigis läbi kohapealse kontrolli, nagu on kirjeldatud allpool.

Teave kontrollitava makseasutuse kohta:

Võimaluse korral teave kohapealse kontrolli ulatuse ja kava kohta:

Kohapealse kontrolli kavandatud kuupäevad:

Lugupidamisega

[allkiri]


IV LISA

Teade rikkumise või selle kahtluse kohta

Viitenumber:

KELLELT:

Kuupäev:

KELLELE:

 

 

Liikmesriik:

Liikmesriik:

 

 

Pädev asutus:

Pädev asutus:

 

 

Aadress:

Aadress:

 

 

 

 

Nimi:

Nimi:

 

 

Telefon:

Telefon:

 

 

E-post:

E-post:

 

 

Lugupeetud [nimi]

Vastavalt direktiivi (EL) 2015/2366 (makseteenuste kohta siseturul) artiklile 29 on allpool esitatud teave [rikkumise või selle kahtluse kohta].

[Palun esitage rikkumise/rikkumise kahtluse kohta kogu vajalik teave, mis peab sisaldama rikkumise liiki ja Teie pädeva asutuse võetud meetmeid, sealhulgas ettevaatusmeetmed või karistused.]

[Palun esitage rikkumise/rikkumise kahtluse kohta kogu muu teave, mis võib pakkuda teavitatud pädevale asutusele huvi või olla kasulik]

[Lisamärkused andmete konfidentsiaalsuse kohta ja selle kohta, kuidas Te kavatsete esitatud teavet kasutada]

Lugupidamisega

[allkiri]


V LISA

Vorm teavitamise ja statistilistel eesmärkidel andmete esitamiseks

Makseasutused, kelle peakontor asub liikmesriigis ja kes osutavad makseteenuseid teises liikmesriigis agentide või filiaalide kaudu, või e-raha asutused, kes osutavad teenuseid agentide, filiaalide või levitajate kaudu, peavad vastuvõtva liikmesriigi pädeva asutuse nõudmisel esitama järgmised andmed, et vastuvõtva liikmesriigi asutusel oleks võimalik korrapäraselt saada teavet oma riigis toimuva tegevuse kohta.

Tabel 1. Üldine teave makseasutuse/e-raha asutuse kohta

1)

Makseasutuse/e-raha asutuse nimi

 

2)

Asutuse tüüp

☐Makseasutus

☐E-raha asutus

3)

Makseasutuse/e-raha asutuse peakontori aadress

 

4)

(Võimaluse korral) makseasutuse/e-raha asutuse päritoluliikmesriigis kehtiv kordumatu tunnusnumber

 

5)

(Võimaluse korral) makseasutuse/e-raha asutuse juriidilise isiku tunnus (LEI)

 

6)

(Võimaluse korral) makseasutusele/e-raha asutusele päritoluliikmesriigis antud tegevusloa number

 

7)

Makseasutuse/e-raha asutuse kontaktisik (võimaluse korral esitage vastuvõtva liikmesriigi määratud kontaktisiku kontaktandmed)

Nimi:

Funktsioon:

E-post:

Telefon:

8)

Pakutavad makseteenused

☐ Teenused, mis võimaldavad teha sularaha sissemakset maksekontole, ning kõik maksekonto toimimiseks vajalikud toimingud

☐ Teenused, mis võimaldavad sularaha väljavõtmist maksekontolt, ning kõik maksekonto toimimiseks vajalikud toimingud

Maksetehingute täitmine, sealhulgas raha ülekanded kasutaja makseteenuse pakkuja või muu makseteenuse pakkuja juures asuvale maksekontole:

otsekorralduse, sealhulgas ühekordse otsekorralduse täitmine ☐

maksetehingu täitmine maksekaardi või muu sarnase vahendi abil ☐

kreeditkorralduse, sealhulgas püsikorralduse täitmine ☐

Maksetehingu täitmine, kui rahalised vahendid on makseteenuse kasutajale antud laenuna:

otsekorralduse, sealhulgas ühekordse otsekorralduse täitmine ☐

maksetehingu täitmine maksekaardi või muu sarnase vahendi abil ☐

kreeditkorralduse, sealhulgas püsikorralduse täitmine ☐

Kaasa arvatud laenu andmine kooskõlas direktiivi (EL) 2015/2366 artikli 18 lõikega 4? ☐ Jah ☐ Ei

☐ Makseinstrumentide väljastamine

☐ Maksetehingute vastuvõtmine

Kaasa arvatud laenu andmine kooskõlas direktiivi (EL) 2015/2366 artikli 18 lõikega 4? ☐ Jah ☐ Ei

☐ Rahasiire

☐ Makse algatamise teenused

☐ Kontoteabe teenused

9)

E-raha teenused, mida soovitakse pakkuda (täita ainult juhul, kui taotluse esitas e-raha asutus)

☐ E-raha levitamine

☐ E-raha tagastamine

10)

Vastuvõtvas liikmesriigis kümne suurima agendi nimed ja aadressid (tehingute väärtuse alusel)

Agent 1

Agent 2

...

Agent 10

11)

Vastuvõtvas liikmesriigis kümne suurima levitaja nimed ja aadressid (e-raha levitamise/tagastamise alusel)

Levitaja 1

Levitaja 2

...

Levitaja 10


Tabel 2. Filiaalid

 

 

 

Arv

Filiaalide koguarv ja aadressid, kui see on asjakohane

 

Filiaalide töötajate koguarv, kui see on asjakohane

 


Tabel 3. Agendid

 

 

 

 

Teenuste osutamise vabaduse alusel

Asutamisõiguse alusel

Aruandeperioodil registreeritud agentide arv

 

 

Agentide koguarv aruandeperioodi lõpus

 

 


Tabel 4. Kliendid/makseteenuste kasutajad

 

 

 

 

Aruandeperioodil registreeritud

Aruandlusperioodi lõpus

Klientide arv (raamlepingud)

 

 

Makseteenuse kasutajate arv (ühekordsed maksetehingud)

 

 


Tabel 5. Kaardipõhised makseinstrumendid

 

 

 

Arv

 

Krediitkaardid

Vaba tagasimaksega krediitkaardid

Deebetkaardid

Ettemaksekaardid

Muu (palun täpsustada)

Aruandeperioodil väljastatud

 

 

 

 

 

Perioodi lõpus kehtivad

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

Krediitkaardid

Vaba tagasimaksega krediitkaardid

Deebetkaardid

Ettemaksekaardid

Muu (palun täpsustada)

Täidetud kaardipõhiste maksetehingute väärtus

 

 

 

 

 


Tabel 6. Maksekontod

 

 

 

Maksekontod

Aruandeperioodil avatud

 

Aruandeperioodil kasutatud

 

Vastuvõtvas liikmesriigis hallatavate/hoitavate maksekontode koguarv

 

Vastuvõtvas liikmesriigis kasutatud maksekontode koguarv

 


Tabel 7. Sularaha- või makseautomaadid

 

 

 

 

Arv

Summa

Makseasutuse käitatud/hallatud sularaha- või makseautomaatide arv

 

ei ole asjakohane

Sularaha väljavõtmine

 

 

Sularaha sissemaksed maksekontole

 

 


Tabel 8. Kaebused

 

 

 

 

 

Agendid (teenuste osutamise vabaduse alusel)

Agendid (asutamisõiguse alusel)

Filiaalid

Aruandeperioodil makseteenuse kasutajatelt saadud kaebuste koguarv

 

 

 


Tabel 9. Pettuse teel tehtud tehingud kokku

 

 

 

 

Arv

Brutoväärtus

Pettuse teel tehtud maksetehingud kokku

 

 


Tabel 10. Teated vastuvõtva liikmesriigi rahapesu andmebüroole

 

 

 

Arv

Rahapesu andmebüroole saadetud kahtlasi tehinguid käsitlevate teadete arv

 


Tabel 11. Vastuvõtvasse liikmesriiki sisse ja sealt välja suunatud tehingud

 

 

 

 

Arv

Väärtus

 

Agendid (teenuste osutamise vabaduse alusel)

Agendid (asutamisõiguse alusel)

Filiaal

KOKKU

Agendid (teenuste osutamise vabaduse alusel)

Agendid (asutamisõiguse alusel)

Filiaal

KOKKU

Direktiivi (EL) 2015/2366 I lisas osutatud makseteenused

Sisse

Välja

Sisse

Välja

Sisse

Välja

Sisse

Välja

Sisse

Välja

Sisse

Välja

Sisse

Välja

Sisse

Välja

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3b

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3c

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4b

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4c

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 (makseinstrumentide väljastamine)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 (maksetehingute vastuvõtmine)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Tabel 12. VÄLJA suunatud maksetehingute sihtriik (ainult riigid, mis moodustavad > 10 % koguväärtusest)

 

 

 

 

 

Agendid (teenuste osutamise vabaduse alusel)

Agendid (asutamisõiguse alusel)

Filiaal

Direktiivi (EL) 2015/2366 I lisas osutatud makseteenused

Riik 1

Riik 2

...

Riik 1

Riik 2

...

Riik 1

Riik 2

...

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3b

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3c

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4b

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4c

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 (makseinstrumentide väljastamine)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 (maksetehingute vastuvõtmine)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Tabel 13. SISSE suunatud maksetehingute päritoluriik (ainult riigid, mis moodustavad > 10 % koguväärtusest)

 

 

 

 

 

Agendid (teenuste osutamise vabaduse alusel)

Agendid (asutamisõiguse alusel)

Filiaal

Direktiivi (EL) 2015/2366 I lisas osutatud makseteenused

Riik 1

Riik 2

...

Riik 1

Riik 2

...

Riik 1

Riik 2

...

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3b

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3c

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4b

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4c

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 (makseinstrumentide väljastamine)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 (maksetehingute vastuvõtmine)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Tabel 14. Maksetehingud levituskanalite kaupa

 

 

 

 

Arv

Väärtus

Direktiivi (EL) 2015/2366 I lisas osutatud makseteenused

Näost näkku

Internet

Mobiiltelefon

Sularaha- või makseautomaat

Telefon

Muu

Näost näkku

Internet

Mobiiltelefon

Sularaha- või makseautomaat

Telefon

Muu

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3b

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3c

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4b

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4c

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 (makseinstrumentide väljastamine)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 (maksetehingute vastuvõtmine)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Tabel 15. E-raha teenused

 

 

 

Summa

Aruandeperioodil vastuvõtvas liikmesriigis levitatud e-raha

 

Aruandeperioodil vastuvõtvas liikmesriigis tagastatud e-raha

 


Tabel 16. E-raha levitajad

 

 

 

 

Teenuste osutamise vabaduse alusel

Asutamisõiguse alusel

Aruandeperioodil registreeritud levitajate arv

 

 

Levitajate koguarv aruandeperioodi lõpus

 

 


VI LISA

Vorm nende andmete esitamiseks, mille alusel jälgitakse vastavust direktiivi (EL) 2015/2366 III ja IV jaotist üle võtva siseriikliku õiguse sätetele

Makseasutused või e-raha asutused, kelle peakontor asub liikmesriigis ja kes pakuvad makseteenuseid teises liikmesriigis filiaalide või agentide kaudu asutamisõiguse alusel, peavad vastuvõtva liikmesriigi pädevate asutuste nõudmisel esitama järgmised lisaandmed, et asutustel oleks võimalik jälgida vastavust direktiivi (EL) 2015/2366 III ja IV jaotist üle võtvale siseriiklikule õigusele.

Tabel 1. Üldine teave makseasutuse/e-raha asutuse kohta

1)

vastuvõtvas liikmesriigis makseasutuse tegevuse eest vastutavad isikud ja vajaduse korral vastavuskontrolli spetsialist (kui see on erinev)

a.

Esindaja nimi

b.

Aadress

c.

Telefoninumber

d.

E-post

2)

Keskne kontaktpunkt, kui see on määratud ja/või direktiivi (EL) 2015/2366 artikli 29 lõike 4 kohaselt kohustuslik

a.

Esindaja nimi

b.

Aadress

c.

Telefoninumber

d.

E-post

3)

Kaebuste lahendamise kord

Kas on kehtestatud kliendikaebuste menetlemise ja lahendamise kord?

☐ Jah ☐ Ei

Palun esitage kaebuste menetlemise eest vastutavate isikute kontaktandmed:

Nimi:

Aadress:

Telefon:

E-post:

Kas see menetlus on kättesaadav vastuvõtva liikmesriigi ametlikus keeles?

☐ Jah ☐ Ei

Kui ei, siis märkige keeled, milles kliendikaebuste lahendamise menetlus on kättesaadav.

Palun kirjeldage lühidalt vastuvõtvas liikmesriigis makseteenuste kasutajate kaebuste käsitlemise sisemenetlust (kuni 300 sõna)

4)

Ärimudel

Kas see on Teie esimene aruanne, milles on ärimudelit lühidalt kirjeldatud?

☐ Jah ☐ Ei

Kui jah, siis palun kirjeldage lühidalt oma ärimudelit, keskendudes pakutavatele toodetele ja makseteenustele ning sellele, kuidas kasutate agente/levitajaid vastuvõtvas liikmesriigis (kuni 300 sõna)

Kui ei, kas olete aruandeperioodil oma ärimudelit oluliselt muutnud?

☐ Jah ☐ Ei

Kui jah, palun kirjeldage lühidalt muudatusi (kuni 300 sõna).


Tabel 2. Kaebuste üksikasjalik jaotus

 

 

 

 

Agendid

Filiaalid

 

Saadud

Lahendatud

Lahendamata

Vastamata

Saadud

Lahendatud

Lahendamata

Vastamata

Aruandeperioodil makseteenuse kasutajatelt saadud kaebuste arv seoses direktiivi (EL) 2015/2366 III ja IV jaotise kohaste õiguste ja kohustuste ning turvalisust käsitlevate küsimustega

 

 

 

 

 

 

 

 


Tabel 3. Tagasimakse taotlemine

 

 

 

 

Agendid

Filiaalid

 

Tagasi makstud

Tagasi maksmata

Tagasi makstud

Tagasi maksmata

Aruandeperioodil makseteenuse kasutajatelt autoriseerimata ja/või valesti täidetud maksetehingute eest saadud tagasimaksetaotluste koguarv

 

 

 

 


 

 

 

 

Makseteenuse kasutajad

Kontot haldavad makseteenuse pakkujad

 

Tagasi makstud

Tagasi maksmata

Tagasi makstud

Tagasi maksmata

Aruandeperioodil direktiivi (EL) 2015/2366 artikli 5 lõikes 2 osutatud kohustustest tuleneva kahju eest kontot haldavatele makseteenuse pakkujatele esitatud tagasimaksetaotluste koguarv

 

 

 

 

Aruandeperioodil direktiivi (EL) 2015/2366 artikli 5 lõikes 3 osutatud kohustustest tuleneva kahju eest kontot haldavatele makseteenuse pakkujatele esitatud tagasimaksetaotluste koguarv

 

 

 

 


Tabel 4. Tehtud tagasimaksete koguväärtuse üksikasjalik jaotus

 

 

 

 

Agendid

Filiaalid

 

Autoriseerimata

Ebakorrektselt täidetud

Autoriseerimata

Ebakorrektselt täidetud

Aruandeperioodil makseteenuse kasutajatele autoriseerimata ja/või ebakorrektselt täidetud maksetehingute eest tehtud tagasimaksete koguväärtus

 

 

 

 

Kui see on asjakohane, aruandeperioodil kontot haldavatele makseteenuse pakkujatele direktiivi (EL) 2015/2366 artikli 5 lõikes 2 osutatud kohustustest tuleneva kahju eest tehtud tagasimaksete koguväärtus

 

 

 

 

Kui see on asjakohane, aruandeperioodil kontot haldavatele makseteenuse pakkujatele direktiivi (EL) 2015/2366 artikli 5 lõikes 2 osutatud kohustustest tuleneva kahju eest tehtud tagasimaksete koguväärtus

 

 

 

 


 

 

 

 

Autoriseerimata juurdepääs maksekonto andmetele või nende kasutamine

Pettuse teel saadud juurdepääs maksekonto andmetele või nende kasutamine

Kui see on asjakohane, aruandeperioodil kontot haldavatele makseteenuse pakkujatele direktiivi (EL) 2015/2366 artikli 5 lõikes 3 osutatud kohustustest tuleneva kahju eest tehtud tagasimaksete koguväärtus

 

 

Kui see on asjakohane, aruandeperioodil kontot haldavatele makseteenuse pakkujatele direktiivi (EL) 2015/2366 artikli 5 lõikes 3 osutatud kohustustest tuleneva kahju eest tehtud tagasimaksete koguväärtus

 

 


Tabel 5. Operatsiooni- ja turvaintsidendid

 

 

 

 

Agendid

Filiaalid

Suurte operatsiooni- ja/või turvaintsidentide arv aruandeperioodil

 

 


Tabel 6. Aruandeperioodil raamlepingutes tehtud muudatused

Palun tehke märge vastavatesse kastidesse, et tähistada muudatused, mis on aruandeperioodil tehtud Teie hallatavaid maksekontosid reguleeriva raamlepingu järgmistes tingimustes

☐ Tasud

☐ Intressi- või vahetuskursid

☐ Makseteenuse kasutajate õigused

☐ Makseteenuse kasutajate kohustused

☐ Makse algatamise kord

Palun tehke märge vastavatesse kastidesse, et tähistada muudatused, mis on aruandeperioodil tehtud Teie väljastatud krediitkaarte käsitleva raamlepingu järgmistes tingimustes

☐ Tasud

☐ Intressi- või vahetuskursid

☐ Makselimiit

☐ Makseteenuse kasutajate õigused

☐ Makseteenuse kasutajate kohustused

☐ Makse algatamise kord

Palun tehke märge vastavatesse kastidesse, et tähistada muudatused, mis on aruandeperioodil tehtud Teie väljastatud deebetkaarte käsitleva raamlepingu järgmistes tingimustes

☐ Tasud

☐ Vahetuskursid

☐ Makselimiit

☐ Makseteenuse kasutajate õigused

☐ Makseteenuse kasutajate kohustused

☐ Makse algatamise kord

Palun tehke märge vastavatesse kastidesse, et tähistada muudatused, mis on aruandeperioodil tehtud kõigi muude selliste raamlepingute järgmistes tingimustes, mille osaline Te olete

☐ Tasud

☐ Intressi- või vahetuskursid

☐ Makselimiit

☐ Makseteenuse kasutajate õigused

☐ Makseteenuse kasutajate kohustused

☐ Makse algatamise kord