ISSN 1977-0650

Euroopa Liidu

Teataja

L 235

European flag  

Eestikeelne väljaanne

Õigusaktid

64. aastakäik
2. juuli 2021


Sisukord

 

II   Muud kui seadusandlikud aktid

Lehekülg

 

 

RAHVUSVAHELISED LEPINGUD

 

*

ELi-Korea kaubanduskomitee otsus nr 3, 29. aprill 2021, millega muudetakse ELi ja Korea vabakaubanduslepingu 2-C lisa 2-C-2. ja 2-C-3. liidet, [2021/1082]

1

 

*

Teade Euroopa Liidu ja Korea vahelise vabakaubanduslepingu 2-C lisa liidete 2-C-2 ja 2-C-3 muudatuste jõustumise kuupäeva kohta

11

 

 

OTSUSED

 

*

Poliitika- ja julgeolekukomitee otsus (ÜVJP) 2021/1083, 23. juuni 2021, millega nimetatakse ametisse Mali relvajõudude väljaõppe toetamiseks läbiviidava Euroopa Liidu sõjalise missiooni (EUTM Mali) ELi missiooni vägede juhataja ja tunnistatakse kehtetuks otsus (ÜVJP) 2021/6 (EUTM Mali/1/2021)

12

 

*

Komisjoni rakendusotsus (EL) 2021/1084, 30. juuni 2021, millega muudetakse rakendusotsuse (EL) 2021/641 (milles käsitletakse teatavaid erakorralisi meetmeid seoses lindude kõrge patogeensusega gripi puhangutega teatavates liikmesriikides) lisa (teatavaks tehtud numbri C(2021) 4947 all)  ( 1 )

14

 

 

SOOVITUSED

 

*

Nõukogu soovitus (EL) 2021/1085, 1. juuli 2021, millega muudetakse soovitust (EL) 2020/912 Euroopa Liitu mittehädavajaliku reisimise ajutise piiramise ja sellise piirangu võimaliku kaotamise kohta

27

 


 

(1)   EMPs kohaldatav tekst

ET

Aktid, mille peakiri on trükitud harilikus trükikirjas, käsitlevad põllumajandusküsimuste igapäevast korraldust ning nende kehtivusaeg on üldjuhul piiratud.

Kõigi ülejäänud aktide pealkirjad on trükitud poolpaksus kirjas ja nende ette on märgitud tärn.


II Muud kui seadusandlikud aktid

RAHVUSVAHELISED LEPINGUD

2.7.2021   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 235/1


ELI-KOREA KAUBANDUSKOMITEE OTSUS nr 3,

29. aprill 2021,

millega muudetakse ELi ja Korea vabakaubanduslepingu 2-C lisa 2-C-2. ja 2-C-3. liidet

[2021/1082]

KAUBANDUSKOMITEE,

võttes arvesse ühelt poolt Euroopa Liit (edaspidi „EL“) ja Korea Vabariigi (edaspidi „Korea“) ja selle liikmesriikide vahel sõlmitud vabakaubanduslepingut (edaspidi vastavalt „leping“ ja „lepinguosalised“), eriti selle artikli 15.1 lõike 4 punkti c, artikli 15.5 lõiget 2 ja 2-C lisa artikli 3 punkti d,

ning arvestades järgmist:

(1)

Lepingu artikli 15.1 lõike 4 punkti c kohaselt võib lepinguosaliste moodustatud kaubanduskomitee kaaluda lepingu muudatusi või muuta lepingu sätteid lepinguga konkreetselt ette nähtud juhtudel.

(2)

Lepingu artikli 15.5 lõike 2 kohaselt võivad lepinguosalised võtta oma vastavate kohaldatavate õiguslike nõuete ja menetluste kohaselt vastu kaubanduskomitee otsuse muuta lepingu lisasid, liiteid, protokolle ja märkusi.

(3)

Lepingu 2-C lisa artikli 3 punktiga d on antud lepinguosalistele volitus vaadata 2-C lisa 2-C-2. ja 2-C-3. liited läbi vähemalt iga kolme aasta tagant pärast lepingu jõustumist, et edendada toodete tunnustamist sama artikli punkti a kohaselt, võttes arvesse rahvusvahelisi või lepinguosaliste regulatiivseid muutusi. Kõnealuse sätte kohaselt otsustab 2-C-2. ja 2-C-3. liite muudatused kaubanduskomitee.

(4)

EL ja Korea on muutnud tehnilisi norme, et säilitada samas ulatuses turulepääs, mis on ette nähtud lepingu 2-C lisa artikli 1 lõikega 2. Ühtlasi tuleks 2-C-2. ja 2-C-3. liites nüüdsest kasutada „UN/ECE“ asemel viidet „ÜRO eeskiri“, võttes arvesse 20. oktoobri 2017. aasta kokkulepet, milles käsitletakse ratassõidukile ning sellele paigaldatavatele ja/või sellel kasutatavatele seadmetele ja osadele ÜRO ühtlustatud tehniliste normide kehtestamist ning nende ÜRO normide alusel väljastatud tüübikinnituste vastastikuse tunnustamise tingimusi (3. läbivaadatud versioon) (1).

(5)

2-C-2. liite tabelit 1 on muudetud järgmiselt:

a)

kuna ÜRO eeskirju kohaldatakse ELis kohustuslikus korras, on lihtsuse huvides otsustatud jätta veerus „Asjakohane ELi tehniline eeskiri“ välja viited ELi määrustele (nt üldise ohutuse määrus) ja direktiividele ning veerg on jäetud tühjaks;

b)

kui aga kohaldatavad ÜRO eeskirjad puuduvad või kui ÜRO eeskirjade kohaldamisala ei ole piisav, nt kategooria „Lubatud müratase“ puhul, asendavad või täiendavad ELi määrused või direktiivid ÜRO eeskirju. Seepärast on veergu „Asjakohane ELi tehniline eeskiri“ lisatud märge „kui see on olemas“;

c)

kategooriate „Lubatud müratase“ ja „Varusummutisüsteemid“ juurde on veergu „Asjakohane ELi tehniline eeskiri“ lisatud määrus (EL) nr 540/2014, sest sellega on tunnistatud kehtetuks direktiiv 70/157/EMÜ ja seda kohaldatakse etapiti;

d)

kategooria „Heited“ on asendatud kategooriaga „Kergsõidukite heited“, sest ÜRO eeskirja nr 83 nõuet rakendatakse ainult M1- ja N1-kategooria sõidukite suhtes. Lisaks on välja jäetud viide direktiivile 70/220/EMÜ, sest see direktiiv on tunnistatud kehtetuks ja asendatud määrustega (EÜ) nr 715/2007, (EÜ) nr 692/2008 ja (EL) nr 459/2012, (EL) 2016/427, (EL) 2016/646, (EL) 2017/1151, (EL) 2017/1154 ning (EL) 2018/1832, mis on lisatud veergu „Asjakohane ELi tehniline eeskiri“;

e)

kategooria „Vahetatavad katalüüsmuundurid“ puhul on välja jäetud viide direktiivile 70/220/EMÜ, sest see direktiiv on tunnistatud kehtetuks ja asendatud määrustega (EÜ) nr 715/2007 ja (EÜ) nr 692/2008, mis on lisatud veergu „Asjakohane ELi tehniline eeskiri“;

f)

selguse huvides on nende kategooriate puhul, milles nimetused muutuvad, nagu „Pidurdusseadmed“ ja „Pidurdusseadmed“, asendatud need selguse huvides nimetustega „Raskesõidukite pidurdusseadmed“ ja „Kergsõidukite pidurdusseadmed“;

g)

kategooria „Diislisuits“ puhul on välja jäetud viide direktiivile 72/306/EMÜ, sest see direktiiv on asendatud määrusega (EÜ) nr 692/2008, mis on lisatud tabelis 1 veergu „Asjakohane ELi tehniline eeskiri“;

h)

kategooria „Süsinikdioksiidi heited – kütusekulu“ puhul viidatud direktiiv 80/1268/EMÜ on asendatud määrusega (EÜ) nr 692/2008, mis on lisatud tabelis 1 veergu „Asjakohane ELi tehniline eeskiri“, ning kategooria on nüüdsest „Süsinikdioksiidi heited – kütusekulu sõiduautodel, millel on lisaks juhiistmele veel kuni kaheksa istet“, et see vastaks igati kõnealuse määruse kohaldamisalale;

i)

kategooria „Mootori võimsus“ puhul on välja jäetud viide direktiivile 80/1269/EMÜ, sest see direktiiv on asendatud määrustega (EÜ) nr 692/2008 ja (EL) nr 582/2011, mis on lisatud tabelis 1 veergu „Asjakohane ELi tehniline eeskiri“;

j)

kategooria „Raskeveokite heited“ puhul viidatud direktiiv 2005/55/EÜ on asendatud määrustega (EÜ) nr 595/2009, (EL) nr 582/2011 ja (EL) 2016/1718, mis on lisatud tabelis 1 veergu „Asjakohane ELi tehniline eeskiri“. Kategooria on nüüdsest uue nimetusega „Raskeveokite heited“, sest ÜRO eeskirja nr 49 kohaldatakse raskeveokite suhtes (st sõidukite suhtes, mille tuletatud mass ületab 2 610 kg);

(6)

2-C-2. liite tabelit 2 ei ole muudetud.

(7)

2-C-3. liite tabelit 1 on muudetud järgmiselt:

a)

KMSOSi muutmise tõttu on kategooria „Sõitjate kaitse kokkupõrke korral“ alakategooria „Laupkokkupõrke korral“ puhul viidatud „KMSOS § 102“ veerus „Asjakohased Korea tehnilised eeskirjad“ asendatud viitega „KMSOS § 102 lõiked 1 ja 3“;

b)

KMSOSi muutmise tõttu on kategooria „Sõitjate kaitse kokkupõrke korral“ alakategooria „Külgkokkupõrke korral“ puhul viidatud „KMSOS § 102“ asendatud viitega „KMSOS § 102 lg 1“;

c)

kogu rida „Veokonks“ on asendatud. Täpsemalt on „Veokonks“ asendatud sõnaga „Pukseerimisseadised“, sest „pukseerimisseadised“ on määruses (EL) nr 1005/2010 osutatud ametlik mõiste. Kategooria „Pukseerimisseadised“ puhul kehtivate nõuetena on nüüd viidatud 77/389/EMÜ asemel määrusele (EL) nr 1005/2010. Veerus „Asjakohased Korea tehnilised eeskirjad“ on viide „KMSOS § 20 p 1, 2 ja 4“ asendatud viitega „KMSOS § 20 lg 1“;

d)

KMSOSi muutmise tõttu on kategooria „Valgustus- ja signaalsüsteem“ alakategooriate „Esilatern“, „Eesmine udutulelatern“, „Tagurdustulelatern“, „Gabariiditulelatern“, „Numbritulelatern“, „Tagatulelatern“, „Piduritulelatern“, „Keskmine kõrge paigutusega piduritulelatern“, „Suunatuli“, „Lisasuunatuli“ ning „Tagumine udutulelatern“ puhul veerus „Asjakohased Korea tehnilised eeskirjad“ viidatud KMSOSi § 106 p 1–10 välja jäetud;

e)

kategooria „Valgustus- ja signaalsüsteem“ alakategooria „Paigaldamine“ puhul viidatud „KMSOS §§ 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45 ja 47“ veerus „Asjakohased Korea tehnilised eeskirjad“ on asendatud viitega „KMSOS §§ 38, 38-2, 38-3, 38-4, 38-5, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 44-2, 45, 45-2, 47 ja 49“; seda KMSOSi muutmise tõttu;

f)

KMSOSi muutmise tõttu ja selleks, et võtta arvesse valgustus- ja signaalsüsteemi suhtes kehtivaid ajakohastatud paigaldusnõudeid, on kategooria „Valgustus- ja signaalsüsteem“ all lisatud tabelisse alakategooriad „Päevatulelatern“ ja „Pöördelatern“;

g)

kategooria „Valgustus- ja signaalsüsteem“ alakategooria „Keskmine kõrge paigutusega piduritulelatern“ puhul on veerus „Asjakohased Korea tehnilised eeskirjad“ lisaks KMSOSi § 106 p 8 väljajätmisele jäetud välja ka KMSOSi § 43 lõige 3, sest see on asendatud viitega „KMSOSi § 43 lg 2“;

h)

KMSOSi muutmise tõttu ja selleks, et võtta arvesse valgustus- ja signaalsüsteemi suhtes kehtivaid ajakohastatud paigaldusnõudeid, on kategooria „Valgustus- ja signaalsüsteem“ all lisatud tabelisse alakategooria „Küljeääretulelatern“;

i)

kategooria „Valgustus- ja signaalsüsteem“ alakategooria „Helkurseadmed“ puhul on veerus „Asjakohased Korea tehnilised eeskirjad“ viide „KMSOS § 49 lõiked 1 ja 2, § 107“ asendatud viitega „KMSOS § 49“, seda KMSOSi muutmise tõttu;

j)

kategooria „Mootori võimsus“ veerus „Asjakohased Korea tehnilised eeskirjad“ on viide „KMSOS § 11 lg 1 p 2, § 111“ asendatud viitega „KMSOS § 111“; seda KMSOSi muutmise tõttu;

k)

kategooria „Nähtavuse tagamise seade“ puhul on veerus „Nõuded“ jäetud välja viited „78/318/EMÜ“ ja „78/317/EMÜ“, sest need õigusaktid on tunnistatud kehtetuks, ning nende asemele on lisatud määrus (EL) nr 1008/2010 ja määrus (EL) nr 672/2010. Asjakohased Korea tehnilised eeskirjad jäävad samaks;

l)

kategooria „Turvavööde kinnituskohad“ puhul viidatud „KMSOS § 27 lõiked 1, 2, 3, 4 ja 5; § 103 lõiked 1, 2 ja 3“ veerus „Asjakohased Korea tehnilised eeskirjad“ on asendatud viitega „KMSOS § 27 lõiked 1, 2, 3, 4; § 103“; seda KMSOSi muutmise tõttu;

m)

kategooria „Mootorrataste heited ja müra (v.a kolme- või neljarattaliste sõidukite möödumismüra)“ puhul on veerus „Nõuded“ jäetud välja muu hulgas esitatud viide „direktiivid 2002/51/EÜ ja 2003/77/EÜ ning direktiivi 97/24/EÜ 5. ja 9. peatükk“, sest selle asemel on nüüd muu hulgas viide „määrused (EL) nr 168/2013 ja (EL) nr 134/2014“. Asjakohased Korea tehnilised eeskirjad jäävad samaks;

n)

kategooria „Diisliheited (sh OBD)“ alakategooria „alla 3,5 t sõidukid“ on veergu „Nõuded“ lisatud järgmised viited: „määrused (EÜ) nr 715/2007“ ja „(EL) nr 459/2012“, sest need on KMSOSile vastavad kohaldatavad määrused. Asjakohased Korea tehnilised eeskirjad jäävad samaks;

o)

kategooria „Diisliheited (sh OBD)“ alakategooria „üle 3,5 t sõidukid“ on veerus „Nõuded“ jäetud välja muu hulgas esitatud viide „määrus (EÜ) nr 692/2008“ ja selle asemel on nüüd muu hulgas viide „määrused (EÜ) nr 595/2009 ja (EL) nr 582/2011“, sest määruses (EÜ) nr 692/2008 ei käsitleta raskeveokeid. Asjakohased Korea tehnilised eeskirjad jäävad samaks;

p)

kategooria „Rehvid“ puhul viidatud „Tööstustoodete kvaliteedijuhtimise, ohutuse ja kontrolli seaduse §-d 19, 20 ja 21; selle rakendamise eeskirjade § 2 lg 2 ja § 19“ veerus „Asjakohased Korea tehnilised eeskirjad“ on asendatud viitega „Elektriseadmete ja tarbekaupade ohutuse kontrolli akti (Electrical Appliances and Consumer Products Safety Control Act) §-d 15, 18 ja 19; selle akti rakendamise eeskirjade § 3 lg 4 ja § 26; KMSOS § 12 lg 1“. Seda põhjusel, et tööstustoodete kvaliteedijuhtimise, ohutuse ja kontrolli seadus on asendatud elektriseadmete ja tarbekaupade ohutuse kontrolli aktiga.

(8)

2-C-3. liite tabelit 2 ei ole muudetud.

(9)

Vastavalt ELi-Korea kaubanduskomitee 23. detsembri 2011. aasta otsuse nr 1 (kaubanduskomitee töökorra vastuvõtmise kohta) lisa artikli 12 lõikele 2 võib kaubanduskomitee võtta mõlema lepinguosalise nõusolekul koosolekute vahel kirjaliku menetluse teel vastu otsuseid. Kirjalik menetlus toimub kaubanduskomitee eesistujate kirjavahetuse teel,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Lepingu 2-C lisa 2-C-2. liite tabel 1 asendatakse käesoleva otsuse 1. lisa tabeliga 1.

Artikkel 2

Lepingu 2-C lisa 2-C-3. liite tabel 1 asendatakse käesoleva otsuse 2. lisa tabeliga 1.

Artikkel 3

Käesolev otsus jõustub sellele kuupäevale järgneva kuu esimesel päeval, mil lepinguosalised on vahetanud diplomaatiliste kanalite kaudu kirjalikud teated, milles kinnitatakse, et nad on oma vastavad käesoleva otsuse jõustumiseks vajalikud kohaldatavad õiguslikud nõuded täitnud ja menetlused lõpule viinud.


(1)  E/ECE/TRANS/505/Rev.3.


1. LISA

2-C-2. liide

Tabel 1

2-C lisa artikli 3 punkti a alapunktis i osutatud loetelu

Teema

Nõuded

Asjakohane ELi tehniline eeskiri (kui see on olemas) (1)

Lubatud müratase

ÜRO eeskiri (2) nr 51

Direktiiv 70/157/EMÜ, määrus (EL) nr 540/2014

Varusummutisüsteemid

ÜRO eeskiri nr 59

Direktiiv 70/157/EMÜ, määrus (EL) nr 540/2014

Kergsõidukite heited

ÜRO eeskiri nr 83

Määrused (EÜ) nr 715/2007, (EÜ) nr 692/2008 ja (EL) nr 459/2012, (EL) 2016/427, (EL) 2016/646, (EL) 2017/1151, (EL) 2017/1154 ja (EL) 2018/1832

Vahetatavad katalüüsmuundurid

ÜRO eeskiri nr 103

Määrused (EÜ) nr 715/2007 ja (EÜ) nr 692/2008

Kütusepaagid

ÜRO eeskiri nr 34

 

Vedeldatud naftagaasi paagid

ÜRO eeskiri nr 67

 

Surumaagaasi paagid

ÜRO eeskiri nr 110

 

Tagumised allasõidutõkked

ÜRO eeskiri nr 58

 

Juhtajami koormusjõud

ÜRO eeskiri nr 79

 

Uksesulgurid ja -hinged

ÜRO eeskiri nr 11

 

Helisignalisatsioon

ÜRO eeskiri nr 28

 

Kaudse nähtavuse seadmed

ÜRO eeskiri nr 46

 

Raskesõidukite pidurdusseadmed

ÜRO eeskiri nr 13

 

Kergsõidukite pidurdusseadmed

ÜRO eeskiri nr 13H

 

Piduri hõõrdkatted

ÜRO eeskiri nr 90

 

Raadiohäired (elektromagnetiline ühilduvus)

ÜRO eeskiri nr 10

 

Diislisuits

ÜRO eeskiri nr 24

Määrus (EÜ) nr 692/2008

Sisustus

ÜRO eeskiri nr 21

 

Kasutustõkis

ÜRO eeskiri nr 18

 

Kasutus- ja käivitustõkis

ÜRO eeskiri nr 116

 

Sõiduki alarmsüsteemid

ÜRO eeskiri nr 97

ÜRO eeskiri nr 116

 

Rooliseadme käitumine kokkupõrke korral

ÜRO eeskiri nr 12

 

Istmete tugevus

ÜRO eeskiri nr 17

 

Istmete tugevus (bussides)

ÜRO eeskiri nr 80

 

Välispinnast väljaulatuvad osad

ÜRO eeskiri nr 26

 

Kiirusmõõdik

ÜRO eeskiri nr 39

 

Turvavööde kinnituskohad

ÜRO eeskiri nr 14

 

Valgustus- ja valgussignaalseadmete paigaldamine

ÜRO eeskiri nr 48

 

Helkurid

ÜRO eeskiri nr 3

 

Ülemised ääretulelaternad, eesmised ääretulelaternad, tagumised ääretulelaternad ja piduritulelaternad

ÜRO eeskiri nr 7

 

Päevatulelaternad

ÜRO eeskiri nr 87

 

Küljeääretulelaternad

ÜRO eeskiri nr 91

 

Suunatulelaternad

ÜRO eeskiri nr 6

 

Tagumised numbritulelaternad

ÜRO eeskiri nr 4

 

Esilaternad (R2 ja HS1)

ÜRO eeskiri nr 1

 

Esilaternad (lamplaternad)

ÜRO eeskiri nr 5

 

Esilaternad (H1, H2, H3, HB3, HB4, H7, ja/või H8, H9, HIR1, HIR2 ja/või H11)

ÜRO eeskiri nr 8

 

Esilaternad (H4)

ÜRO eeskiri nr 20

 

Esilaternad (halogeenlamplaternad)

ÜRO eeskiri nr 31

 

Tüübikinnitusega laternates kasutatavad hõõglambid

ÜRO eeskiri nr 37

 

Gaaslahendusvalgusallikaga esilaternad

ÜRO eeskiri nr 98

 

Tüübikinnitusega gaaslahenduslamplaternates kasutatavad gaaslahendusvalgusallikad

ÜRO eeskiri nr 99

 

Esilaternad (asümmeetriline lähituli)

ÜRO eeskiri nr 112

 

Kohanduvad esitulede süsteemid

ÜRO eeskiri nr 123

 

Eesmised udutulelaternad

ÜRO eeskiri nr 19

 

Tagumised udutulelaternad

ÜRO eeskiri nr 38

 

Tagurdustulelaternad

ÜRO eeskiri nr 23

 

Seisutulelaternad

ÜRO eeskiri nr 77

 

Turvavööd ja turvasüsteemid

ÜRO eeskiri nr 16

 

Lapse turvasüsteemid

ÜRO eeskiri nr 44

 

Ettepoole jääv vaateväli

ÜRO eeskiri nr 125

 

Juhtseadiste, märgutulede ja näidikute tähised

ÜRO eeskiri nr 121

 

Kütteseadmed

ÜRO eeskiri nr 122

 

Peatoed (koos istmetega)

ÜRO eeskiri nr 17

 

Peatoed

ÜRO eeskiri nr 25

 

Süsinikdioksiidi heited – kütusekulu sõiduautodel, millel on lisaks juhiistmele veel kuni kaheksa istet

ÜRO eeskiri nr 101

Määrus (EÜ) nr 692/2008

Mootori võimsus

ÜRO eeskiri nr 85

Määrused (EÜ) nr 692/2008 ja (EL) nr 582/2011

Raskeveokite heited

ÜRO eeskiri nr 49

Määrused (EÜ) nr 595/2009, (EL) nr 582/2011 ja (EL) 2016/1718

Külgmised allasõidutõkked

ÜRO eeskiri nr 73

 

Turvaklaasid

ÜRO eeskiri nr 43

 

Mootorsõidukite ja nende haagiste rehvid

ÜRO eeskiri nr 30

 

Kommertssõidukite ja nende haagiste rehvid

ÜRO eeskiri nr 54

 

Ajutiseks kasutamiseks mõeldud varuveljed/-rehvid

ÜRO eeskiri nr 64

 

Veeremismüra

ÜRO eeskiri nr 117

 

Kiiruspiirikud

ÜRO eeskiri nr 89

 

Haakeseadised

ÜRO eeskiri nr 55

 

Automaatse reguleerimisega haakeseade

ÜRO eeskiri nr 102

 

Süttivus

ÜRO eeskiri nr 118

 

Bussid

ÜRO eeskiri nr 107

 

Pealisehituse tugevus (bussidel)

ÜRO eeskiri nr 66

 

Laupkokkupõrge

ÜRO eeskiri nr 94

 

Külgkokkupõrge

ÜRO eeskiri nr 95

 

Ohtlike kaupade veoks ettenähtud sõidukid

ÜRO eeskiri nr 105

 

Eesmised allasõidutõkked

ÜRO eeskiri nr 93

 


(1)  Kui kolmas veerg („Asjakohane ELi tehniline eeskiri“) on jäetud tühjaks, tähendab see, et asjakohane eeskiri on sama, mis teises veerus („Nõuded“) esitatud ÜRO eeskiri.

(2)  ÜRO eeskirja asemel kasutati varem nimetust „UN/ECE“.


2. LISA

2-C-3. liide

Tabel 1

2-C lisa artikli 3 punkti a alapunktis ii osutatud loetelu

Teema

Nõuded

Asjakohased Korea tehnilised eeskirjad

Sõitjate kaitse kokkupõrke korral

Laupkokkupõrke korral

ÜRO eeskiri nr 94

KMSOS (1) § 102 lõiked 1 ja 3

Külgkokkupõrke korral

ÜRO eeskiri nr 95

KMSOS § 102 lg 1

Rooliseadme tahapoole nihkumine

ÜRO eeskiri nr 12

KMSOS § 89 lg 1 p 2

Juhi kaitse rooliseadme eest kokkupõrke korral

ÜRO eeskiri nr 12

KMSOS § 89 lg 1 p 1

Istmesüsteemid

ÜRO eeskiri nr 17

KMSOS § 97

Peatoed

ÜRO eeskiri nr 17,

ÜRO eeskiri nr 25,

üldine tehniline eeskiri nr 7

KMSOS §§ 26 ja 99

Ukselukud ja ukse kinnitusosad

ÜRO eeskiri nr 11,

üldine tehniline eeskiri nr 1

KMSOS § 104 lg 2

Kokkupõrge armatuurlauaga

ÜRO eeskiri nr 21

KMSOS § 88

Kokkupõrge seljatoega

ÜRO eeskiri nr 21

KMSOS § 98

Kokkupõrge käetoega

ÜRO eeskiri nr 21

KMSOS § 100

Kokkupõrge päikesesirmiga

ÜRO eeskiri nr 21

KMSOS § 101

Kokkupõrge sisemise tahavaatepeegliga

ÜRO eeskiri nr 46

KMSOS § 108

Pukseerimisseadised

Määrus (EL) nr 1005/2010

KMSOS § 20 lg 1

Tagumised allasõidutõkked

ÜRO eeskiri nr 58

KMSOS § 19 lg 4 ja § 96

Valgustus- ja signaalsüsteem

Paigaldamine

ÜRO eeskiri nr 48

KMSOS §§ 38, 38-2, 38-3, 38-4, 38-5, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 44-2, 45, 45-2, 47 ja 49

Esilatern

ÜRO eeskirjad nr 1, 2, 5, 8, 20, 31, 37,

98, 99, 112, 113, 123

KMSOS § 38, § 48 lg 3

 

Eesmine udutulelatern

ÜRO eeskiri nr 19

KMSOS § 38-2 lg 1

Päevatulelatern

ÜRO eeskiri nr 87

KMSOS § 38-4

Pöördelatern

ÜRO eeskiri nr 119

KMSOS § 38-5

Tagurdustulelatern

ÜRO eeskiri nr 23

KMSOS § 39

Gabariiditulelatern

ÜRO eeskiri nr 7

KMSOS § 40

Numbritulelatern

ÜRO eeskiri nr 4

KMSOS § 41

Tagatulelatern

ÜRO eeskiri nr 7

KMSOS § 42

Piduritulelatern

ÜRO eeskiri nr 7

KMSOS § 43 lg 1

Keskmine kõrge paigutusega piduritulelatern

ÜRO eeskiri nr 7

KMSOS § 43 lg 2

Suunatuli

ÜRO eeskiri nr 6

KMSOS § 44

Lisasuunatuli

ÜRO eeskiri nr 7

KMSOS § 44

Küljeääretulelatern

ÜRO eeskiri nr 91

KMSOS § 44-2

Tagumine udutulelatern

ÜRO eeskiri nr 38

KMSOS § 38-2 lg 2

Helkurseadmed

ÜRO eeskiri nr 70,

ÜRO eeskiri nr 3

KMSOS § 49

Nähtavus

ÜRO eeskiri nr 46

KMSOS § 50, § 94

Mootori võimsus

ÜRO eeskiri nr 85

KMSOS § 111

Nähtavuse tagamise seade

Esiklaasi puhastamise süsteem

Määrus (EL) nr 1008/2010

KMSOS § 51 lg 2, § 109 p 1

Jäite eemaldamise süsteem

Määrus (EL) nr 672/2010

KMSOS § 109 p 2

Niiskuse eemaldamise süsteem

Määrus (EL) nr 672/2010

KMSOS § 109 p 3

Esiklaasi pesemise süsteem

Määrus (EL) nr 1008/2010

KMSOS § 109 p 4

Sõiduautode pidurid

ÜRO eeskiri nr 13H

KMSOS § 15, § 90 p 1

Piduriseadmed (v.a sõiduautodel ja haagistel)

ÜRO eeskiri nr 13

KMSOS § 15, § 90 p 2

Haagiste piduriseadmed

ÜRO eeskiri nr 13

KMSOS § 15, § 90 p 3

Blokeerumisvastane pidurdussüsteem, v.a haagistel

ÜRO eeskiri nr 13

KMSOS § 15, § 90 p 4

Haagiste blokeerumisvastane pidurdussüsteem

ÜRO eeskiri nr 13

KMSOS § 15, § 90 p 5

Juhtajami koormusjõud

ÜRO eeskiri nr 79

KMSOS § 14,

§ 89 lg 2

Kiiruspiirik

ÜRO eeskiri nr 89

KMSOS § 110-2

Kiirusmõõdik

ÜRO eeskiri nr 39

KMSOS § 110

Elektromagnetiline ühilduvus

ÜRO eeskiri nr 10

KMSOS § 111-2

Kütuseleke kokkupõrke korral

ÜRO eeskirjad nr 34,

nr 94,

ja nr 95

KMSOS § 91

Kokkupõrge kaitserauaga

ÜRO eeskiri nr 42

KMSOS § 93

Turvavööde kinnituskohad

ÜRO eeskirjad nr 14

ja nr 16

KMSOS § 27 lõiked 1, 2, 3, 4; § 103

Lapse turvatooli kinnituskohad

ÜRO eeskiri nr 14

KMSOS § 27-2, § 103-2

Sõidukite (neljarattaliste) helisignaalseadme müra, püsimüra ja summuti

ÜRO eeskirjad nr 28

ja nr 51

KMSOS §-d 35 ja 53, müra- ja vibratsioonikontrolli seaduse § 30 ja sellega seotud keskkonnaministeeriumi (2) määruse § 29

Mootorrataste heited ja müra (v.a kolme- või neljarattaliste sõidukite möödumismüra)

ÜRO eeskirjad nr 40,

nr 41,

ja nr 47;

määrused (EL) nr 168/2013 ja (EL) nr 134/2014

CACA (3) § 46 ja sellega seotud keskkonnaministeeriumi määruse § 62, müra- ja vibratsioonikontrolli seaduse § 30 ja sellega seotud keskkonnaministeeriumi määruse § 29

Diisliheited (sh OBD)

alla 3,5 t sõidukid

ÜRO eeskirjad nr 83

ja nr 24;

Määrused (EÜ) nr 715/2007, (EÜ) nr 692/2008 ja (EL) nr 459/2012

CACA § 46 ja sellega seotud keskkonnaministeeriumi määruse § 62

üle 3,5 t sõidukid

ÜRO eeskiri nr 49;

määrused (EÜ) nr 595/2009 ja (EL) nr 582/2011

Rehvid

ÜRO eeskirjad nr 30, 54, 75, 106, 117, 108, 109

Elektriseadmete ja tarbekaupade ohutuse kontrolli akti (Electrical Appliances and Consumer Products Safety Control Act) §-d 15, 18 ja 19;

selle akti rakendamise eeskirjade § 3 lg 4 ja § 26;

KMSOS § 12 lg 1


(1)  Varem Korea mootorsõidukite ohutusnõuded (Korea Motor Vehicle Safety Standards, KMVSS), mille uus nimetus on alates 1. juulist 2014 Korea mootorsõidukite ja nende osade toimivuse ja nõuete eeskirjad (Rules on the Performances and Standards of Korean Motor Vehicles and Parts).

(2)  Korea keskkonnaministeerium.

(3)  Korea puhta õhu kaitse seadus (Clean Air Conservation Act of Korea).


2.7.2021   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 235/11


Teade Euroopa Liidu ja Korea vahelise vabakaubanduslepingu 2-C lisa liidete 2-C-2 ja 2-C-3 muudatuste jõustumise kuupäeva kohta

Brüsselis 6. oktoobril 2010 allkirjastatud Euroopa Liidu ja Korea vahelise vabakaubanduslepingu (1) 2-C lisa liidete 2-C-2 ja 2-C-3 muudatused jõustuvad 1. juulil 2021.


(1)  ELT L 127, 14.5.2011, lk 6.


OTSUSED

2.7.2021   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 235/12


POLIITIKA- JA JULGEOLEKUKOMITEE OTSUS (ÜVJP) 2021/1083,

23. juuni 2021,

millega nimetatakse ametisse Mali relvajõudude väljaõppe toetamiseks läbiviidava Euroopa Liidu sõjalise missiooni (EUTM Mali) ELi missiooni vägede juhataja ja tunnistatakse kehtetuks otsus (ÜVJP) 2021/6 (EUTM Mali/1/2021)

POLIITIKA- JA JULGEOLEKUKOMITEE,

võttes arvesse Euroopa Liidu lepingut, eriti selle artiklit 38,

võttes arvesse nõukogu 17. jaanuari 2013. aasta otsust 2013/34/ÜVJP, mis käsitleb Mali relvajõudude väljaõppe toetamiseks läbiviidavat Euroopa Liidu sõjalist missiooni (EUTM Mali), (1) eriti selle artiklit 5,

ning arvestades järgmist:

(1)

Otsuse 2013/34/ÜVJP artikli 5 lõike 1 kohaselt volitas nõukogu poliitika- ja julgeolekukomiteed tegema otsuseid EUTM Mali poliitilise kontrolli ja strateegilise juhtimise kohta, sealhulgas võtma vastu otsused järgmiste ELi missiooni vägede juhatajate ametisse nimetamise kohta.

(2)

Poliitika- ja julgeolekukomitee võttis 15. detsembril 2020 vastu otsuse (ÜVJP) 2021/6, (2) millega nimetati EUTM Mali ELi missiooni vägede juhatajaks brigaadikindral Fernando Luis GRACIA HERREIZ.

(3)

Saksamaa tegi 12. aprillil 2021 ettepaneku nimetada alates 7. juulist 2021 brigaadikindral Fernando Luis GRACIA HERREIZI järglasena EUTM Mali ELi missiooni vägede juhatajaks brigaadikindral Jochen DEUER.

(4)

ELi sõjaline komitee toetas 12. mail 2021 kõnealust ettepanekut.

(5)

Sellest tulenevalt tuleks teha otsus, millega nimetatakse EUTM Mali ELi missiooni vägede juhatajaks alates 7. juulist 2021 brigaadikindral Jochen DEUER.

(6)

Otsus (ÜVJP) 2021/6 tuleks kehtetuks tunnistada.

(7)

Kooskõlas Euroopa Liidu lepingule ja Euroopa Liidu toimimise lepingule lisatud protokolli nr 22 (Taani seisukoha kohta) artikliga 5 ei osale Taani liidu kaitsepoliitilise tähendusega otsuste ja meetmete väljatöötamises ning rakendamises. Sellest tulenevalt ei osale Taani käesoleva otsuse vastuvõtmisel ning see ei ole tema suhtes siduv ega kohaldatav,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Mali relvajõudude väljaõppe toetamiseks läbiviidava Euroopa Liidu sõjalise missiooni (EUTM Mali) ELi missiooni vägede juhatajaks nimetatakse alates 7. juulist 2021 brigaadikindral Jochen DEUER.

Artikkel 2

Otsus (ÜVJP) 2021/6 tunnistatakse kehtetuks.

Artikkel 3

Käesolev otsus jõustub 7. juulil 2021.

Brüssel, 23. juuni 2021

Poliitika- ja julgeolekukomitee nimel

eesistuja

S. FROM-EMMESBERGER


(1)  ELT L 14, 18.1.2013, lk 19.

(2)  Poliitika- ja julgeolekukomitee 15. detsembri 2020. aasta otsus (ÜVJP) 2021/6, millega nimetatakse ametisse Mali relvajõudude väljaõppe toetamiseks läbiviidava Euroopa Liidu sõjalise missiooni (EUTM Mali) ELi missiooni vägede juhataja ja tunnistatakse kehtetuks otsus (ÜVJP) 2020/603 (EUTM Mali/2/2020) (ELT L 4, 7.1.2021, lk 10).


2.7.2021   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 235/14


KOMISJONI RAKENDUSOTSUS (EL) 2021/1084,

30. juuni 2021,

millega muudetakse rakendusotsuse (EL) 2021/641 (milles käsitletakse teatavaid erakorralisi meetmeid seoses lindude kõrge patogeensusega gripi puhangutega teatavates liikmesriikides) lisa

(teatavaks tehtud numbri C(2021) 4947 all)

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 9. märtsi 2016. aasta määrust (EL) 2016/429 loomataudide kohta, millega muudetakse teatavaid loomatervise valdkonna õigusakte või tunnistatakse need kehtetuks (loomatervise määrus), (1) eriti selle artikli 259 lõike 1 punkti c,

ning arvestades järgmist:

(1)

Lindude kõrge patogeensusega gripp on lindude nakkuslik viirushaigus, mis võib tõsiselt kahjustada kodulinnukasvatuse tulusust, kuna põhjustab häireid liidusiseses kaubanduses ning ekspordis kolmandatesse riikidesse. Lindude kõrge patogeensusega gripi viirustega võivad nakatuda rändlinnud, kes kevad- ja sügisrände ajal võivad viirusi levitada pika vahemaa taha. Seega kujutab lindude kõrge patogeensusega gripi viiruste esinemine metslindudel endast pidevat ohtu, et need viirused levivad otse või kaudselt ettevõtetesse, kus kasvatatakse kodulinde või tehistingimustes peetavaid linde. Lindude kõrge patogeensusega gripi puhangu korral on oht, et tauditekitaja võib levida muudesse ettevõtetesse, kus kasvatatakse kodulinde või tehistingimustes peetavaid linde.

(2)

Määrusega (EL) 2016/429 on kehtestatud loomadele või inimestele edasikanduvate taudide ennetamise ja tõrje õigusraamistik. Lindude kõrge patogeensusega gripp kuulub selles määruses esitatud mõiste „loetellu kantud taudid“ alla ja selle suhtes kohaldatakse kõnealuses määruses sätestatud taudide ennetamise ja tõrje eeskirju. Lisaks täiendatakse komisjoni delegeeritud määrusega (EL) 2020/687 (2) määrust (EL) 2016/429 seoses teatavate loetellu kantud taudide ennetamise ja tõrje eeskirjadega, sealhulgas tauditõrjemeetmetega lindude kõrge patogeensusega gripi korral.

(3)

Komisjoni rakendusotsus (EL) 2021/641 võeti vastu määruse (EL) 2016/429 (3) raames ning selles on sätestatud lindude kõrge patogeensusega gripi puhangutega seotud tauditõrjemeetmed.

(4)

Täpsemalt on rakendusotsuses (EL) 2021/641 sätestatud, et kaitse- ja järelevalvetsoonid, mille liikmesriigi pädev asutus pärast lindude kõrge patogeensusega gripi puhanguid vastavalt delegeeritud määrusele (EL) 2020/687 kehtestab, peavad hõlmama vähemalt eespool nimetatud rakendusotsuse lisas kaitse- või järelevalvetsoonidena loetletud piirkondi.

(5)

Rakendusotsuse (EL) 2021/641 lisa muudeti hiljuti komisjoni rakendusotsusega (EL) 2021/989, (4) sest Madalmaades ja Poolas esines kodulindudel või tehistingimustes peetavatel lindudel järjekordseid lindude kõrge patogeensusega gripi puhanguid, mida oli vaja kõnealuses lisas kajastada.

(6)

Pärast rakendusotsuse (EL) 2021/989 vastuvõtmise kuupäeva on Poola teatanud komisjonile alatüüpi H5N8 kuuluva viiruse põhjustatud lindude kõrge patogeensusega gripi puhangust kõnealuses liikmesriigis Małopolskie vojevoodkonnas asuvas ettevõttes, kus kasvatatakse kodulinde või tehistingimustes peetavaid linde.

(7)

Veel on Saksamaa teatanud komisjonile alatüüpi H5N8 kuuluva viiruse põhjustatud lindude kõrge patogeensusega gripi uuest puhangust Alam-Saksi liidumaal asuvas ettevõttes, kus kasvatatakse kodulinde või tehistingimustes peetavaid linde.

(8)

Uued puhangukolded Saksamaal ja Poolas asuvad väljaspool piirkondi, mis on praegu loetletud rakendusotsuse (EL) 2021/641 lisas, ning kõnealuste liikmesriikide pädevad asutused on võtnud delegeeritud määruse (EL) 2020/687 kohaselt nõutavad tauditõrjemeetmed, sealhulgas kehtestanud kaitse- ja järelevalvetsoonid kõnealuste uute puhangukollete ümber.

(9)

Komisjon on koostöös Saksamaa ja Poolaga nende poolt võetud tauditõrjemeetmed läbi vaadanud ja leidnud, et Saksamaa ja Poola pädevate asutuste kehtestatud kaitse- ja järelevalvetsoonide piirid on piisaval kaugusel kõigist ettevõtetest, kus lindude kõrge patogeensusega gripi hiljutiste puhangute esinemine on kinnitust leidnud.

(10)

Selleks et vältida liidusiseses kaubanduses tarbetute häirete tekkimist ja kolmandate riikide poolt põhjendamatute kaubandustõkete kehtestamist, on vaja koostöös Saksamaa ja Poolaga kiiresti kirjeldada liidu tasandil kõnealuste liikmesriikide poolt vastavalt delegeeritud määrusele (EL) 2020/687 kehtestatud uusi kaitse- ja järelevalvetsoone.

(11)

Seepärast tuleks muuta rakendusotsuse (EL) 2021/641 lisas loetletud Saksamaa ja Poola kaitse- ja järelevalvetsoone.

(12)

Sellest tulenevalt tuleks muuta rakendusotsuse (EL) 2021/641 lisa, et ajakohastada liidu tasandil piirkondadeks jaotamist, arvestamaks Saksamaa ja Poola pädevate asutuste poolt vastavalt delegeeritud määrusele (EL) 2020/687 nõuetekohaselt kehtestatud uusi kaitse- ja järelevalvetsoone ning seal kohaldatavate piirangute kestust.

(13)

Seepärast tuleks rakendusotsust (EL) 2021/641 vastavalt muuta.

(14)

Võttes arvesse, kui kiireloomuline on lindude kõrge patogeensusega gripi levikuga seotud epidemioloogiline olukord liidus, on oluline, et käesoleva otsusega rakendusotsuse (EL) 2021/641 lisasse tehtavad muudatused jõustuvad võimalikult kiiresti.

(15)

Käesoleva otsusega ettenähtud meetmed on kooskõlas alalise taime-, looma-, toidu- ja söödakomitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Rakendusotsuse (EL) 2021/641 lisa asendatakse käesoleva otsuse lisaga.

Artikkel 2

Käesolev otsus on adresseeritud liikmesriikidele.

Brüssel, 30. juuni 2021

Komisjoni nimel

komisjoni liige

Stella KYRIAKIDES


(1)  ELT L 84, 31.3.2016, lk 1.

(2)  Komisjoni 17. detsembri 2019. aasta delegeeritud määrus (EL) 2020/687, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) 2016/429 seoses teatavate loetellu kantud taudide ennetamise ja tõrje eeskirjadega (ELT L 174, 3.6.2020, lk 64).

(3)  Komisjoni 16. aprilli 2021. aasta rakendusotsus (EL) 2021/641, milles käsitletakse teatavaid erakorralisi meetmeid seoses lindude kõrge patogeensusega gripi puhangutega teatavates liikmesriikides (ELT L 134, 20.4.2021, lk 166).

(4)  Komisjoni 17. juuni 2021. aasta rakendusotsus (EL) 2021/989, millega muudetakse rakendusotsuse (EL) 2021/641 (milles käsitletakse teatavaid erakorralisi meetmeid seoses lindude kõrge patogeensusega gripi puhangutega teatavates liikmesriikides) lisa (ELT L 218, 18.6.2021, lk 41).


LISA

„LISA

A OSA

Artiklites 1 ja 2 osutatud kaitsetsoonid.

Liikmesriik: Saksamaa

Piirkond

Kohaldamise lõppkuupäev kooskõlas delegeeritud määruse (EL) 2020/687 artikliga 39

NIEDERSACHSEN

Landkreis Osnabrück

Beginn im Norden, Kreisgrenze zum Kreis Steinfurt, Tecklenburger Straße

Richtung Osten, entlang der Tecklenburger Straße bis Kreuzung Schulstraße

Schulstraße Richtung Süden bis zur Brücke Bahnstrecke Osnabrück-Münster

dem Verlauf der Bahnstrecke Richtung Georgsmarienhütte folgend bis zur Gemeindegrenze Georgsmarienhütte

Gemeindegrenze Georgsmarienhütte Richtung Süden bis zur Osnabrücker Straße

Osnabrücker Straße folgend bis zum zweiten Kreisverkehr Schulstraße

Schulstraße Richtung Westen bis Kreisverkehr Natruper Straße

Natruper Straße Richtung Westen bis Kreuzung Neuer Kamp

Neuer Kamp Richtung Süden bis Kreuzung mit der Straße Am Borgberg

Am Borgberg östlich Richtung Kreuzung Loheiden Knapp

Loheiden Knapp Richtung Süden bis zur Kreuzung Holperdorper Straße

Holperdorper Straße weiter Richtung Süden bis zur Kreuzung Gretzmanns Esch

Gretzmanns Esch Richtung Süden bis Kreuzung Hohner Weg

Hohner Weg bis Kreisgenze zum Kreis Steinfurt

16.7.2021

NORDRHEIN-WESTFALEN

Landkreis Steinfurt

An der Landesgrenze NRW / Niedersachsen, der Kreisgrenze zum Landkreis Osnabrück in Hagen a. T. W. der Sudenfelder Strasse in südlicher Richtung folgend bis zur Abzweigung Hohner Weg. Den Hohner Weg in südwestlicher Richtung folgend bis zur Abzweigung Scholbrucher Strasse. Der Scholbrucher Strasse in westlicher Richtung folgend bis zur Osnabrücker Strasse. Der Osnabrücker Strasse in nordöstlicher Richtung folgend bis Abzweigung Talstrasse, der Talstrasse in nordwestlicher Richtung folgend, am Übergang Tunnelweg der Talstrasse in nordwestlicher Richtung weiter folgend. An der T Kreuzung der Talstrasse in nördlicher Richtung weiter folgend bis zur Herkenstrasse. Der Herkenstrasse in westlicher Richtung bis zur L 589. Der Herkenstrasse (L 589) in nördlicher Richtung weiter folgend bis zur Leedener Strasse (L 589). Der Leedener Strasse in nördlicher Richtung folgend bis zur Abzweigung Dunkbachstrasse. In nördlicher Richtung der Dunkbachstrasse folgend. Der Dunkbachstrasse in nördlicher Richtung weiter folgend bis zur Grafenstrasse. Der Grafenstrasse in westlicher Richtung folgend bis zur BAB 1. Der BAB 1 in nördlicher Richtung folgend bis zur Hagelstrasse. Der Hagelstrasse (K 28) in östlicher Richtung folgend bis zur Münsterstrasse, welche im Verlauf in die Hasberger Strasse übergeht (östlicher Richtung) bis zum Abzweig Tecklenburger Strasse. Der Tecklenburger Strasse in östlicher Richtung folgend bis zum Goldbach (Kreisgrenze Landkreis Osnabrück bzw. Landesgrenze NRW / Niedersachsen).

16.7.2021

Liikmesriik: Prantsusmaa

Piirkond

Kohaldamise lõppkuupäev kooskõlas delegeeritud määruse (EL) 2020/687 artikliga 39

Les communes suivantes dans le département: Pyrénées-Atlantiques (64)

BIDACHE; CAME

5.7.2021

Liikmesriik: Leedu

Piirkond

Kohaldamise lõppkuupäev kooskõlas delegeeritud määruse (EL) 2020/687 artikliga 39

Jurbarko rajono savivaldybė - Jurbarkų ir Jurbarko miesto seniūnijos

18.6.2021

Liikmesriik: Madalmaad

Piirkond

Kohaldamise lõppkuupäev kooskõlas delegeeritud määruse (EL) 2020/687 artikliga 39

1.

Vanaf kruising Leidsestraatweg/ Gerverscop, Gerverscop volgen in noordelijke richting tot aan Rodendijk.

2.

Rodendijk volgen in noordelijke richting tot aan Laag Nieuwkoop.

3.

Laag Nieuwkoop volgen in oostelijke richting overgaand in Laag Nieuwkoopsebuurtweg tot aan Schenkeldijk.

4.

Schenkeldijk volgen in noordelijke richting tot aan Haarrijn(water).

5.

Haarrijn volgen in oostelijke richting tot aan Amsterdam Rijnkanaal.

6.

Amsterdam Rijnkanaal volgen in zuidelijke richting tot aan Zuilense Ring.

7.

Zuilense Ring volgen in westelijke richting tot aan Ruimteweg.

8.

Ruimteweg volgen in zuidelijke richting tot aan Lage Weidseslag.

9.

Lage Weidseslag volgen in zuidelijke richting overgaand in Atoomweg tot aan Plutoniumweg.

10.

Plutoniumweg volgen in westelijke richting tot aan A2.

11.

A2 volgen in zuidelijke richting tot aan A12.

12.

A12 volgen in westelijke richting tot aan Reijerscopse overgang.

13.

Reijerscopse overgang volgen in noordelijke richting overgaand in Raadhuislaan overgaand in Kerkweg tot aan Dorpsstraat.

14.

Dorpsstraat volgen in westelijke richting overgaand in Leidsestraatweg tot aan Gerverscop.

9.7.2021

Liikmesriik: Poola

Piirkond

Kohaldamise lõppkuupäev kooskõlas delegeeritud määruse (EL) 2020/687 artikliga 39

W województwie mazowieckim, w powiecie sierpeckim, mławskim i żuromińskim:

The entire administrative territory of the following municipalities (gmina): Lubowidz, Lutocin, Kuczbork-Osada, Szrensk, Strzegowo, Radzanów, Biezun, Zuromin, Siemiątkowo and Wisniewo

Part of the territory of the Zawidz, Raciąż and Rościszewo municipalities (gmina) covered by the 3 km radius centered on the following GPS coordinates

52.891231 N, 19.884990 E

52,951 N, 19,822 E

52,905 N, 19,893 E

52.919399 N, 19.978657 E

52,898 N, 20,131 E

18.6.2021

W województwie mazowieckim, w powiecie mławskim:

Część powiatu mławskiego położona w promieniu 3 km wokół ogniska o współrzędnych GPS:

53.106585 N, 20.341439 E,

53.095992 N, 20.341070 E,

53.100187 N, 20.357614 E,

53.076395 N, 20.424769 E

53.078 N, 20.347 E

53,082 N, 20,451 E

18.6.2021

W województwie warmińsko – mazurskim:

Część powiatu działdowskiego i nowomiejskiego położone w promieniu 3 km wokół ognisk o współrzędnych GPS:

N 53.348056, E 19.816944,

N 53,388 E 19,814

N 53,349 E 19,815

N 53,384 E 19,817

N 53,352 E 19,824

26.5.2021

The entire territory of the following municipalities (gminas) from Nowe Miasto Lubawskie County: Nowe Miasto Lubawskie and Kurzętnik.

Part of the territory of the Biskupiec municipality (gmina) in the nowomiejski poviat, covered by the circles of 3 km centered on the GPS coordinates N: 53,439 E: 19,462 and N53.488611 E19.386944

Part of the territory of the Lubawa municipality (gmina) in the Iławski poviat covered by the circle of 3 km centered on the GPS coordinates N53.473889 E19.624722.

16.6.2021

W województwie mazowieckim oraz łódzkim, w powiecie kutnowskim i gostynińskim:

Części powiatów gostynińskiego i kutnowskiego położone w promieniu 3 km wokół ogniska o współrzędnych GPS:

N: 52,363 E: 19,44

N: 52,377 E: 19,467

N: 52.34729 E: 19.43396

N: 52.35392 E: 19.42987

N: 52.35345 E: 19.42772

22.6.2021

W województwie mazowieckim, w powiecie siedleckim i sokołowskim:

Części powiatów siedleckiego i sokołowskiego położone w promieniu 3 km wokół ogniska o współrzędnych GPS: N: 52,281 E: 22,34

12.6.2021

W województwie mazowieckim w powiecie ciechanowskim:

Częśc powiatu ciechanowskiego położona w promieniu 3 km wokół ogniska o współrzędnych GPS: N: 52.978333 E: 20.603889

9.6.2021

W województwie mazowieckim w powiecie makowskim:

Częśc powiatu makowskiego położona w promieniu 3 km wokół ogniska o współrzędnych GPS: N: 52.987222 E: 21.148056

20.6.2021

W województwie mazowieckim w powiecie sieldeckim:

Części powiatu siedleckiego położone w promieniu 3 km wokół ogniska o współrzędnych GPS: N: 52.213816 E: 22.198984

16.6.2021

W województwie małopolskim w powiecie gorlickim:

Częśc powiatu gorlickiego położona w promieniu 3 km wokół ogniska o współrzędnych GPS: 49.583611 N 21.110556 E

14.7.2021

B OSA

Artiklites 1 ja 3 osutatud järelevalvetsoonid.

Liikmesriik: Saksamaa

Piirkond

Kohaldamise lõppkuupäev kooskõlas delegeeritud määruse (EL) 2020/687 artikliga 55

NIEDERSACHSEN

Landkreis und Stadt Osnabrück

Beginn im Norden, Grenze Kreis Steinfurt, Stadt Osnabrück, Eversburger Straße

Eversburger Straße östlich bis zur Brücke Bahnstrecke Osnabrück-Ibbenbüren/Rheine

Von dort weiter Wersener Landstraße Richtung Süd-Osten bis Kreisverkehr Landwehr Straße Leyer Straße

Wersener Straße zweite Ausfahrt folgend bis zur L88

Dem Verlauf der Wersener Straße (L 88) folgend bis Übergang in Pagenstecher Straße

Pagenstecher Straße südöstlich folgend bis An der Bornau

An der Bornau geht über in Natruper Straße bis zur Kreuzung Rißmüllerplatz

Natruper-Tor-Wall übergehend in Heger-Tor-Wall in südöstlicher Richtung zur Kreuzung Neuer Graben

Neuer Graben Richtung Nordosten bis Übergang in Wittekindstraße,

Wittekindstraße folgend bis Kreuzung Goethering (Berliner Platz)

Goethering in südöstlicher Richtung bis Übergang Konrad-Adenauer –Ring, von dort weiter bis Übergang Petersburger Wall und dort westlich bis zur Kreuzung Johannisstraße

Johannisstraße in südlicher Richtung bis Übergang Iburger Straße

Iburger Straße bis Fußweg Verlängerung Alte Bauernschaft

Verlauf der Alte Bauernschaft folgend bis über den Fußweg zur Straße Kreuzung Am Schölerberg/Frankfurter Heerstraße

Frankfurter Heerstraße Richtung Süden bis zum Fußweg Zum Klee

Fußweg Zum Klee folgend Richtung Süden bis zur Kreuzung Alte Rothefelder Straße (K346)

Alte Rothefelder Straße (K346) Richtung Osten bis zum Kreisverkehr Bielefelder Straße/Brüsseler Straße

Brüsseler Straße südwestliche Richtung bis Kreisverkehr

Kreisverkehr 2. Ausfahrt Richtung Süden Alte Heerstraße bis Übergang in den Eschweg

Eschweg bis Kreuzung Glückaufstraße (L 95);

Glückaufstraße (L 95) in östliche Richtung bis Kreuzung Heinrich-Schmedt-Straße

Heinrich-Schmedt-Straße Richtung Süden bis Kreuzung Wellendorfer Straße

Wellendorfer Straße (K 331) Richtung Osten bis Kreuzung Im Strehland

Im Strehlande Richtung Süden bis Kreuzung Borgloher Straße (K333)

Borgloher Straße (K333) Richtung Westen bis zur Kreuzung mit B 51 (Osnabrücker Straße/ Teutoburger-Wald-Straße)

B 51 Osnabrücker Straße Richtung Süden bis Gemeindegrenze Georgsmarienhütte/Bad Iburg;

Gemeindegrenze Georgsmarienhütte/Bad Iburg Richtung Südwesten bis Gewässer Föhrenteichsbach

Verlauf Gewässer Föhrenteichsbach Richtung Süden bis zum Zufluss in den Freedenbach

Freedenbach südwestlich bis Wassertretstelle Hagenberg/Bergstraße

Bergstraße Richtung Süden bis Kreisverkehr Bielefelder Straße

Bielefelder Straße Richtung Westen bis zur Kreuzung B 51 (Münster Straße)

B 51 (Münster Straße) südlich bis Kreuzung Alter Postdamm

Alter Postdamm in südwestliche Richtung bis zur Kreisgrenze Landkreis Osnabrück/Kreis Steinfurt

25.7.2021

Landkreis Osnabrück

Beginn im Norden, Kreisgrenze zum Kreis Steinfurt, Tecklenburger Straße

Richtung Osten, entlang der Tecklenburger Straße bis Kreuzung Schulstraße

Schulstraße Richtung Süden bis zur Brücke Bahnstrecke Osnabrück-Münster

dem Verlauf der Bahnstrecke Richtung Georgsmarienhütte folgend bis zur Gemeindegrenze Georgsmarienhütte

Gemeindegrenze Georgsmarienhütte Richtung Süden bis zur Osnabrücker Straße

Osnabrücker Straße folgend bis zum zweiten Kreisverkehr Schulstraße

Schulstraße Richtung Westen bis Kreisverkehr Natruper Straße

Natruper Straße Richtung Westen bis Kreuzung Neuer Kamp

Neuer Kamp Richtung Süden bis Kreuzung mit der Straße Am Borgberg

Am Borgberg östlich Richtung Kreuzung Loheiden Knapp

Loheiden Knapp Richtung Süden bis zur Kreuzung Holperdorper Straße

Holperdorper Straße weiter Richtung Süden bis zur Kreuzung Gretzmanns Esch

Gretzmanns Esch Richtung Süden bis Kreuzung Hohner Weg

Hohner Weg bis Kreisgenze zum Kreis Steinfurt

17.7.2021–25.7.2021

Nordrhein-Westfalen

Landkreis Steinfurt

Ab der Landesgrenze NRW / Niedersachsen bzw. der Kreisgrenze zum Landkreis Osnabrück in Hagen a. T. W. der Strasse auf den Äckern in südlicher Richtung folgend bis zur Strasse Alter Postdamm. Den Alten Postdamm in westlicher Richtung folgend bis zur Landesgrenze NRW/Niedersachsen (Bach Brookbieke). Der Landesgrenze NRW / Niedersachsen (Bach Brookbieke) in südlicher Richtung folgend bis zur ersten Bachmüdung. Dem Bach Brookbieke in westlicher Richtung folgend bis zur 2. Bachmündung zum Mühlenbach. Dem Mühlenbach in westlicher Richtung weiter folgend bis zur Strasse Baggerien. Der Strasse Baggerien in südlicher Richtung folgend überlaufend in die Strasse Voßhaarweg. Dem Voßhaarweg in südlicher Richtung folgend bis zum Bullerbach. Dem Bullerbach in westlicher Richtung folgend, an der ersten Mündung dem Bullerbach weiter in nordwestlicher Richtung folgend, an der zweiten Mündung dem Bullerbach in westlicher Richtung weiter folgend. An der dritten Mündung dem Bulerbach in westlicher Richtung weiter folgend bis zum Meckelweger Kirchweg. Dem Meckelweger Kirchweg in westlicher Richtung folgend bis zum Warendorfer Weg. Dem Warendorfer Weg in südlicher Richtung folgend bis zum Glandorfer Damm. Dem Glandorfer Damm (B 475) in westlicher Richtung folgend bis zur Kreuzung Kattenvenner Strasse. Der Kattenvenner Strasse in nördlicher Richtung folgend bis zum Bullerbach. Dem Bullerbach in westlicher Richtung folgend über die Hohner Strasse (K 32) hinweg bis zur Bachmündung. Dem Bullerbach weiter in westlicher Richtung folgend bis zur Bachmündung übergehend in den Mühlenbach. Dem Mühlenbach in westlicher Richtung folgend bis zur Ringler Strasse. Der Ringeler Strasse in nördlicher Richtung folgend bis zum Ringeler Damm. Dem Ringeler Damm in westlicher Richtung folgend bis zur Überleitung in den Setteler Damm. Dem Setteler Damm in westlicher Richtung folgend, über die Erpenbecker Strasse und der Ladberger Strasse hinweg bis zur Strasse am Hagen. Der Strasse am Hagen in nördlicher Richtung folgend bis zur Strasse Aldruper Damm. Dem Aldruper Damm in südwestlicher Richtung folgend bis zur Abzweigung in die Strasse Up de Au. Der Strasse Up de Au in nördlicher Richtung folgend bis zur Rethstrasse. Der Rethstrasse in nordöstlicher Richtung folgend bis zum Aldruper Mühlenbach. Dem Aldruper Mühlenbach in westlicher Richtung folgend bis zur zweiten Bachmündung, weiter in südwestlicher Richtung bis zur vierten Bachmündung. Dem Aldruper Mühlenbach in nördlicher Richtung folgend bis zur BAB 1. Der BAB 1 in nordöstlicher Richtung folgend bis zum Saerbecker Damm. Dem Saerbecker Damm in nordwestlicher Richtung folgend bis zur Wechter Strasse. Der Wechter Strasse in nordöstlicher Richtung folgend bis zum Sonnenhügeldamm. Dem Sonnenhügeldamm in westlicher Richtung folgend bis zum Arelmanns Weg. Dem Arelmanns Weg in nordöstlicher Richtung folgend bis zur Waldmannstrasse. Der Waldmannstrasse in nordwestlicher Richtung folgend bis zur Wechter Mark. Der Wechter Mark in nördlicher Richtung folgend bis zur Ibbenbürener Strasse. Die Ibbenbürener Strasse in westlicher Richtung folgend, übergehend in Wechter Strasse. Die Wechter Strasse westlich folgend bis zur Abzweigung Im Bocketal. Der Strasse Im Bocketal (K 24) in nördlicher Richtung folgend. An der Kreuzung der Strasse Im Bocketal in nordöstlicher Richtung folgend bis zum Kreisverkehr (mit L 504). Dem Kreisverkehr in nordöstlicher Richtung folgend bis zum Bach Ibbenbürener Aa. Der Ibbenbürener Aa in südöstlicher Richtung folgend bis zur Strasse Aatal. Der Strasse Aatal in nördlicher Richtung folgend bis zur BAB 30. Der BAB 30 in östlicher Richtung folgend bis zur Tecklenburger Strasse. Der Tecklenburger Strasse (L 796) in nördlicher Richtung folgend bis zur Velper Strasse. Der Velper Strasse in östlicher Richtung folgend bis zur Alstedder Strasse. Der Alstedder Strasse in nördlicher Richtung folgend bis zur Strasse Kleekamp. Dem Kleekamp in östlicher Richtung folgend bis zur ersten Abzweigung und dort dem Kleekamp in nördlicher Richtung weiter folgend. An der nächsten Abzweigung dem Kleekamp in nördlicher Richtung weiter folgend bis zur Permer Strasse. Der Permer in östlicher Richtung folgend bis zur Abzweigung Blomenkamp. Dem Blomenkamp in nördlicher Richtung folgend. An der ersten Abzweigung dem Blomenkamp in östlicher Richtung folgend bis zur nächsten Abzweigung, dann dem Blomenkamp in nördlicher Richtung weiter folgend bis zur Strasse Schafberg. Der Strasse Schafberg in westlicher Richtung folgend bis zur Abzweigung Morgensternstrasse. Der Morgensternstrasse in nördlicher Richtung folgend bis zum Mühlenweg. Dem Mühlenweg in nordwestlicher Richtung folgend bis zur Abzweigung am Stollenkamp. Der Strasse am Stollenkamp in östlicher Richtung folgend bis zur Langenbrücker Strasse. Der Langebrücker Strasse in östlicher Richtung folgend bis zur ersten Abzweigung. Der Langenbrücker Strasse in nördlicher Richtung folgend bis zum Stollenbach. Dem Stollenbach in östlicher Richtung folgend. An der ersten Bachmündung dem Stollenbach in nordöstlicher Richtung folgend bis zum Hülskrappenweg. Dem Hülskrappenweg in südlicher Richtung folgend bis zum Sennlicher Weg. Dem Sennlicher Weg in östlicher Richtung folgend, an der ersten Mündung dem Sennlicher Weg in südlicher Richtung weiter folgend bis zur Tecklenburger Strasse. Der Tecklenburger Strasse (L 584) in nordöstlicher Richtung folgend bis zum Kreisverkehr. Den Kreisverkehr an der ersten Ausfahrt in südöstlicher Richtung in die Lotter Strasse verlasse. Der Lotte Strasse folgend bis zum Bach Diekwiesengraben. Dem Bach Diekwiesengraben in östlicher Richtung folgend über die Wersener Strasse (L 597) hinweg bis zum Fluss Düte. Dem Fluss Düte in nördlicher Richtung folgend bis zur Eversburger Strasse. Der Eversburger Strasse in östlicher Richtung folgend bis zur Landesgrenze NRW / Niedersachsen bzw. zur Kreisgrenze zum Landkreis Osnabrück.

25.7.2021

Landkreis Steinfurt

An der Landesgrenze NRW / Niedersachsen, der Kreisgrenze zum Landkreis Osnabrück in Hagen a. T. W. der Sudenfelder Strasse in südlicher Richtung folgend bis zur Abzweigung Hohner Weg. Den Hohner Weg in südwestlicher Richtung folgend bis zur Abzweigung Scholbrucher Strasse. Der Scholbrucher Strasse in westlicher Richtung folgend bis zur Osnabrücker Strasse. Der Osnabrücker Strasse in nordöstlicher Richtung folgend bis Abzweigung Talstrasse, der Talstrasse in nordwestlicher Richtung folgend, am Übergang Tunnelweg der Talstrasse in nordwestlicher Richtung weiter folgend. An der T Kreuzung der Talstrasse in nördlicher Richtung weiter folgend bis zur Herkenstrasse. Der Herkenstrasse in westlicher Richtung bis zur L 589. Der Herkenstrasse (L 589) in nördlicher Richtung weiter folgend bis zur Leedener Strasse (L 589). Der Leedener Strasse in nördlicher Richtung folgend bis zur Abzweigung Dunkbachstrasse. In nördlicher Richtung der Dunkbachstrasse folgend. Der Dunkbachstrasse in nördlicher Richtung weiter folgend bis zur Grafenstrasse. Der Grafenstrasse in westlicher Richtung folgend bis zur BAB 1. Der BAB 1 in nördlicher Richtung folgend bis zur Hagelstrasse. Der Hagelstrasse (K 28) in östlicher Richtung folgend bis zur Münsterstrasse, welche im Verlauf in die Hasberger Strasse übergeht (östlicher Richtung) bis zum Abzweig Tecklenburger Strasse. Der Tecklenburger Strasse in östlicher Richtung folgend bis zum Goldbach (Kreisgrenze Landkreis Osnabrück bzw. Landesgrenze NRW / Niedersachsen).

17.7.2021–25.7.2021

Liikmesriik: Prantsusmaa

Piirkond

Kohaldamise lõppkuupäev kooskõlas delegeeritud määruse (EL) 2020/687 artikliga 55

Les communes suivantes dans le département: Landes (40)

Cauneille

Hastingues

Oeyregave

Orthevielle

Peyrehorade

Sorde-l'Abbaye

14.7.2021

Les communes suivantes dans le département: Pyrénées-Atlantiques (64)

BIDACHE ; CAME

6.7.2021–14.7.2021

ARANCOU ; ARRAUTE-CHARRITTE ; AUTERRIVE ; BARDOS ; BERGOUEY-VIELLENAVE ; CARRESSE-CASSABER ; ESCOS ; GUICHE ; LABASTIDE-VILLEFRANCHE ; LABETS-BISCAY ; LEREN ; MASPARRAUTE ; OREGUE ; SAINT-DOS ; SAINT-PE-DE-LEREN ; SAMES

14.7.2021

Liikmesriik: Leedu

Piirkond

Kohaldamise lõppkuupäev kooskõlas delegeeritud määruse (EL) 2020/687 artikliga 55

Jurbarko rajono savivaldybė - Girdžių ir Skirsnemunės seniūnijos; Šakių rajono savivaldybė - Kidulių ir Sudargo seniūnijos

9.7.2021

Jurbarko rajono savivaldybė - Jurbarkų ir Jurbarko miesto seniūnijos

19.6.2021–9.7.2021

Liikmesriik: Madalmaad

Piirkond

Kohaldamise lõppkuupäev kooskõlas delegeeritud määruse (EL) 2020/687 artikliga 55

1.

Vanaf grens provincie Zuid-Holland/ Utrecht de Rietveld (N458) volgen in oostelijke richting tot aan Zegveldseuitweg.

2.

Zegveldseuitweg volgen in noordelijke richting overgaand in Hoofdweg tot aan Milandweg.

3.

Milandweg volgen in oostelijke richting tot aan Korte Meentweg.

4.

Korte Meentweg volgen in oostelijke richting overgaand in Lange Meentweg tot aan Ingenieur Enschedeweg.

5.

Ingenieur Enschedeweg volgen in noordelijke richting tot aan Oud Huizerweg.

6.

Oud Huizerweg volgen in oostelijke richting overgaand in uitweg overgaand in Ter Aarse Zuwe tot aan Korte Zuwe.

7.

Korte Zuwe volgen in oostelijke richting overgaand in Kerklaan tot aan Julianalaan.

8.

Julianalaan volgen in zuidelijke richting tot aan Dorpsstraat.

9.

Dorpsstraat volgen in oostelijke richting tot aan Ter Aarseweg.

10.

Ter Aarseweg volgen in zuidelijke richting amsterdam Rijnkanaal overstekend tot aan Rijksstraatweg.

11.

Rijksstraatweg volgen in noordelijke richting tot aan Bloklaan.

12.

Bloklaan volgen in oostelijke richting tot aan Veendijk.

13.

Veendijk volgen in noordelijke richting tot aan Oud Loosdrechtsedijk.

14.

Oud Loosdrechtsedijk volgen in oostelijke richting tot aan Nootweg.

15.

Nootweg volgen in oostelijke richting tot aan Rading.

16.

Rading volgen in zuidelijke richting tot aan Noodweg.

17.

Noodweg volgen in zuidelijke richting tot aan Utrechtseweg.

18.

Utrechtseweg volgen in zuidelijke richting tot aan Graaf Florisweg.

19.

Graaf Florisweg volgen in oostelijke richting tot aan A27.

20.

A27 volgen in zuidelijke richting tot aan A12.

21.

A12 volgen in westelijke richting tot aan N408.

22.

N408 volgen in zuidelijke richting tot aan Zuidstedeweg.

23.

Zuidstedeweg volgen in westelijke richting overgaand in Wijkerslootweg overgaand in Weg naar de poort overgaand in Weg der verenigde naties tot aan Baronieweg.

24.

Baronieweg volgen in westelijke richting tot aan Boveneind noordzijde.

25.

Boveneind noordzijde volgen in westelijke richting overgaand in Dorp ovengaand in Boveneind Noordzijde tot aan Damweg.

26.

Damweg volgen in noordelijke richting tot aan Utrechtse straatweg.

27.

Utrechtse straatweg volgen in westelijke richting tot aan Johan Vierbergenweg.

28.

Johan Vierbergenweg volgen in noordelijke richting overgaand in Tuurluur overgaand in verlengde Tuurluur de A2 overstekend tot aan Burgermeester van Zwietenweg.

29.

Burgermeester van Zwietenweg volgen in westelijke richting tot aan Molendijk.

30.

Molendijk volgen in noordelijke richting overgaand in Grens Zuid-Holland/Utrecht (water) tot aan Rietveld.

18.7.2021

1.

Vanaf kruising Leidsestraatweg/ Gerverscop, Gerverscop volgen in noordelijke richting tot aan Rodendijk.

2.

Rodendijk volgen in noordelijke richting tot aan Laag Nieuwkoop.

3.

Laag Nieuwkoop volgen in oostelijke richting overgaand in Laag Nieuwkoopsebuurtweg tot aan Schenkeldijk.

4.

Schenkeldijk volgen in noordelijke richting tot aan Haarrijn(water).

5.

Haarrijn volgen in oostelijke richting tot aan Amsterdam Rijnkanaal.

6.

Amsterdam Rijnkanaal volgen in zuidelijke richting tot aan Zuilense Ring.

7.

Zuilense Ring volgen in westelijke richting tot aan Ruimteweg.

8.

Ruimteweg volgen in zuidelijke richting tot aan Lage Weidseslag.

9.

Lage Weidseslag volgen in zuidelijke richting overgaand in Atoomweg tot aan Plutoniumweg.

10.

Plutoniumweg volgen in westelijke richting tot aan A2.

11.

A2 volgen in zuidelijke richting tot aan A12.

12.

A12 volgen in westelijke richting tot aan Reijerscopse overgang.

13.

Reijerscopse overgang volgen in noordelijke richting overgaand in Raadhuislaan overgaand in Kerkweg tot aan Dorpsstraat.

14.

Dorpsstraat volgen in westelijke richting overgaand in Leidsestraatweg tot aan Gerverscop.

10.7.2021–18.7.2021

Liikmesriik: Poola

Piirkond

Kohaldamise lõppkuupäev kooskõlas delegeeritud määruse (EL) 2020/687 artikliga 55

W województwie mazowieckim, w powiecie żuromińskim, sierpeckim, płońskim i mławskim:

The entire administrative territory of the following municipalities (gmina): Lipowiec Koscielny, Wisniewo, Stupsk, Szydlowo, Grudusk, Regimin, Wieczfnia Koscielna, Szczutowo and Mława town.

Rest of the territory of the Rościszewo, Raciąż and Zawidz municipalities (gmina) which goes beyond the 3 km radius around the following GPS coordinates

52.891231 N, 19.884990 E

52,951 N, 19,822 E

52,905 N, 19,893 E

52.919399 N, 19.978657 E

52,898 N, 20,131 E.

Part of the territory of the Glinojeck and Ciechanów municipalities (gmina) covered by the 10 km radius centered on the following GPS coordinates

52,916 N, 20,225 E

52,936 N, 20,307 E

4.7.2021

The entire administrative territory of the following municipalities (gmina): Lubowidz, Lutocin, Kuczbork-Osada, Szrensk, Strzegowo, Radzanów, Biezun, Zuromin, Siemiątkowo and Wisniewo.

Part of the territory of the Zawidz, Raciąż and Rościszewo municipalities (gmina) covered by the 3 km radius centered on the following GPS coordinates

52.891231 N, 19.884990 E

52,951 N, 19,822 E

52,905 N, 19,893 E

52.919399 N, 19.978657 E

52,898 N, 20,131 E

19.6.2021–4.7.2021

Część powiatu mławskiego położona w promieniu 3 km wokół ognisk o współrzędnych GPS:

53.106585 N, 20.341439 E

53.095992 N, 20.341070 E

53.100187 N, 20.357614 E

53.076395 N, 20.424769 E

53.078 N, 20.347 E

53,027 N, 20,293 E

53,082 N, 20,451 E

19.6.2021–4.7.2021

W województwie warmińsko-mazurskim, counties Nidzica, Dzialdowo, Nowe Miasto Lubawskie, Iława:

The entire administrative territory of the following municipalities (gmina): Janowiec Koscielny, Ilowo-Osada, Kozlowo, Dzialdowo, Rybno, Grodziczno, Lidzbark, Płośnica.

Rest of the territory of the Lubawa municipality (gmina) that goes beyond the area covered by the circle of 3 km centered on the GPS coordinates 53.473889 N 19.624722 E

The territory of the Iława and Kisielice municipalities (gminas) located south of the road 16.

Rest of the territory of the Biskupiec municipality (gmina) that goes beyond the area covered by the circles of 3 km centered on the GPS coordinates 53.488611 N 19.386944 E and N: 53,439 E: 19,462

4.7.2021

W województwie warmińsko-mazurskim:

Część powiatu działdowskiego i nowomiejskiego położone w promieniu 3 km wokół ognisk o współrzędnych GPS:

N 53.348056, E 19.816944,

N 53,388 E 19,814

N 53,349 E 19,815

N 53,384 E 19,817

N 53,352 E 19,824

27.5.2021–16.6.2021

Lubawskie maakonna Nowe Miasto omavalitsusüksuse (gmina) kogu territoorium: Nowe Miasto Lubawskie and Kurzętnik.

Part of the territory of the Biskupiec municipality (gmina) in the nowomiejski poviat, covered by the circles of 3 km centered on the GPS coordinates N: 53,439 E: 19,462 and N53.488611 E19.386944

Part of the territory of the Lubawa municipality (gmina) in the Iławski poviat covered by the circle of 3 km centered on the GPS coordinates N53.473889 E19.624722

17.6.2021–4.7.2021

W województwie mazowieckim oraz łódzkim, w powiatach kutnowskim, gostynińskim oraz płockim:

Części powiatów kutnowskiego, gostynińskiego oraz płockiego położone w promieniu 10 km wokół ognisk o współrzędnych GPS:

N: 52,363 E: 19,44

N: 52,377 E: 19,467

N: 52.34729 E: 19.43396

N: 52.35392 E: 19.42987

N: 52.35345 E: 19.42772

1.7.2021

Części powiatów gostynińskiego i kutnowskiego położone w promieniu 3 km wokół ogniska o współrzędnych GPS:

N: 52,363 E: 19,44

N: 52,377 E: 19,467

N: 52.34729 E: 19.43396

N: 52.35392 E: 19.42987

N: 52.35345 E: 19.42772

23.6.2021–1.7.2021

W województwie mazowieckim, w powiecie siedleckim i sokołowskim:

Części powiatów siedleckiego i sokołowskiego położone w promieniu 10 km wokół ogniska o współrzędnych GPS: N: 52,281 E: 22,34

26.6.2021

Części powiatów siedleckiego i sokołowskiego położone w promieniu 3 km wokół ogniska o współrzędnych GPS: N: 52,281 E: 22,34

13.6.2021–26.6.2021

W województwie mazowieckim w powiecie ciechanowskim, mławskim i przasnyskim:

Części powiatów ciechanowskiego, mławskiego i przasnyskiego położone w promieniu 10 km wokół ogniska o współrzędnych GPS: N: 52.978333 E: 20.603889

4.7.2021

Częśc powiatu ciechanowskiego położona w promieniu 3 km wokół ogniska o współrzędnych GPS: N: 52.978333 E: 20.603889

9.6.2021–4.7.2021

W województwie mazowieckim w powiecie makowskim i przasnyskim:

Części powiatów makowskiego i przasnyskiego położone w promieniu 10 km wokół ogniska o współrzędnych GPS: N: 52.987222 E: 21.148056

29.6.2021

Częśc powiatu makowskiego położona w promieniu 3 km wokół ogniska o współrzędnych GPS: N: 52.987222 E: 21.148056

21.6.2021–29.6.2021

W województwie mazowieckim w powiecie siedleckim, węgrowskim i sokołowskim oraz miasto Siedlce:

Części powiatów siedleckiego, węgrowskiego, sokołowskiego i miasto Siedlce położone w promieniu 10 km wokół ogniska o współrzędnych GPS: N: 52.213816 E: 22.198984

3.7.2021

Części powiatów siedleckiego położone w promieniu 3 km wokół ogniska o współrzędnych GPS: N: 52.213816 E: 22.198984

17.6.2021–3.7.2021

W województwie małpoloskim w powiecie gorlickim i nowosądeckim:

Części powiatów gorlickiego i nowosądeckiego położone w promieniu 10 km wokół ogniska o współrzędnych GPS: 49.583611 N 21.110556 E

23.7.2021

Częśc powiatu gorlickiego położona w promieniu 3 km wokół ogniska o współrzędnych GPS: 49.583611 N 21.110556 E

15.7.2021–23.7.2021


SOOVITUSED

2.7.2021   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 235/27


NÕUKOGU SOOVITUS (EL) 2021/1085,

1. juuli 2021,

millega muudetakse soovitust (EL) 2020/912 Euroopa Liitu mittehädavajaliku reisimise ajutise piiramise ja sellise piirangu võimaliku kaotamise kohta

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut, eriti selle artikli 77 lõike 2 punkte b ja e ning artikli 292 esimest ja teist lauset,

ning arvestades järgmist:

(1)

Nõukogu võttis 30. juunil 2020 vastu soovituse Euroopa Liitu mittehädavajaliku reisimise ajutise piiramise ja sellise piirangu võimaliku kaotamise kohta (1) (edaspidi „nõukogu soovitus“).

(2)

Selle järel võttis nõukogu vastu soovitused (EL) 2020/1052, (2) (EL) 2020/1144, (3) (EL) 2020/1186, (4) (EL) 2020/1551, (5) (EL) 2020/2169, (6) (EL) 2021/89, (7) (EL) 2021/132, (8) (EL) 2021/767, (9) (EL) 2021/892 (10) ja (EL) 2021/992, (11) millega muudetakse nõukogu soovitust (EL) 2020/912 Euroopa Liitu mittehädavajaliku reisimise ajutise piiramise ja sellise piirangu võimaliku kaotamise kohta.

(3)

20. mail 2021 võttis nõukogu vastu soovituse (EL) 2021/816, millega muudetakse nõukogu soovitust (EL) 2020/912 Euroopa Liitu mittehädavajaliku reisimise ajutise piiramise ja sellise piirangu võimaliku kaotamise kohta, (12) et ajakohastada kriteeriume, mille alusel hinnatakse, kas mittehädavajalik reisimine kolmandatest riikidest on ohutu ja kas seda tuleks lubada.

(4)

Nõukogu soovituses on sätestatud, et liikmesriigid peaksid koordineeritud viisil järk-järgult kaotama ELi mittehädavajaliku reisimise ajutise piirangu alates 1. juulist 2020 nõukogu soovituse I lisas loetletud kolmandate riikide elanike puhul. Nõukogu peaks pärast komisjoni ning asjaomaste ELi ametite ja talitustega tihedat konsulteerimist ning nõukogu soovituses osutatud metoodikal, kriteeriumidel ja teabel põhinevale üldisele hinnangule tuginedes vaatama I lisas esitatud kolmandate riikide loetelu iga kahe nädala järel läbi ja vajaduse korral seda ajakohastama.

(5)

Pärast seda on nõukogu komisjoni ning asjaomaste ELi ametite ja talitustega tihedalt konsulteerides ning nõukogu soovituses (nagu seda on muudetud soovitusega (EL) 2021/816) sätestatud kriteeriume ja metoodikat kohaldades arutanud nõukogu soovituse I lisas esitatud kolmandate riikide loetelu läbivaatamist. Nende arutelude tulemusena tuleks I lisas esitatud kolmandate riikide loetelu muuta. Täpsemalt tuleks loetellu lisada Armeenia, Aserbaidžaan, Bosnia ja Hertsegoviina, Brunei Darussalami Riik, Jordaania, Kanada, Katar, Moldova Vabariik, Montenegro ja Saudi Araabia, samuti Kosovo (*) (kategooria „Üksused ja territoriaalvalitsused, mida vähemalt üks liikmesriik ei ole riigina tunnustanud“).

(6)

Piirikontroll ei ole üksnes nende liikmesriikide huvides, kelle välispiiril seda tehakse, vaid kõigi liikmesriikide huvides, kes on kaotanud piirikontrolli sisepiiridel. Seepärast peaksid liikmesriigid tagama, et välispiiridel võetakse meetmeid koordineeritult, et tagada Schengeni ala hea toimimine. Selleks peaksid liikmesriigid alates 1. juulist 2021 koordineeritud viisil jätkama Euroopa Liitu mittehädavajaliku reisimise ajutise piirangu kaotamist käesoleva soovitusega muudetud nõukogu soovituse I lisas loetletud kolmandate riikide, erihalduspiirkondade ning muude üksuste ja territoriaalvalitsuste elanike puhul.

(7)

Euroopa Liidu lepingule ja ELi toimimise lepingule lisatud protokolli nr 22 (Taani seisukoha kohta) artiklite 1 ja 2 kohaselt ei osale Taani käesoleva soovituse vastuvõtmisel ning see ei ole tema suhtes siduv ega kohaldatav. Arvestades et käesolev soovitus põhineb Schengeni acquis’l, otsustab Taani kõnealuse protokolli artikli 4 kohaselt kuue kuu jooksul pärast nõukogu poolt otsuse tegemist käesoleva soovituse üle, kas ta rakendab seda.

(8)

Käesolev soovitus kujutab endast nende Schengeni acquis’ sätete edasiarendamist, milles Iirimaa ei osale vastavalt nõukogu otsusele 2002/192/EÜ; (13) seetõttu ei osale Iirimaa käesoleva soovituse vastuvõtmisel ning see ei ole tema suhtes siduv ega kohaldatav.

(9)

Islandi ja Norra puhul kujutab käesolev soovitus endast nende Schengeni acquis’ sätete edasiarendamist Euroopa Liidu Nõukogu ning Islandi Vabariigi ja Norra Kuningriigi vahelise lepingu (viimase kahe riigi osalemiseks Schengeni acquis’ sätete rakendamises, kohaldamises ja edasiarendamises) tähenduses, mis kuuluvad nõukogu otsuse 1999/437/EÜ (14) artikli 1 punktis A osutatud valdkonda.

(10)

Šveitsi puhul kujutab käesolev soovitus endast nende Schengeni acquis’ sätete edasiarendamist Euroopa Liidu, Euroopa Ühenduse ja Šveitsi Konföderatsiooni vahelise lepingu (Šveitsi Konföderatsiooni ühinemise kohta Schengeni acquis’ rakendamise, kohaldamise ja edasiarendamisega) tähenduses, mis kuuluvad nõukogu otsuse 1999/437/EÜ (15) artikli 1 punktis A osutatud valdkonda, kusjuures nimetatud otsuse vastavat punkti tõlgendatakse koostoimes nõukogu otsuse 2008/146/EÜ (16) artikliga 3.

(11)

Liechtensteini puhul kujutab käesolev soovitus endast nende Schengeni acquis’ sätete edasiarendamist Euroopa Liidu, Euroopa Ühenduse, Šveitsi Konföderatsiooni ja Liechtensteini Vürstiriigi vahelise protokolli (mis käsitleb Liechtensteini Vürstiriigi ühinemist Euroopa Liidu, Euroopa Ühenduse ja Šveitsi Konföderatsiooni vahelise lepinguga Šveitsi Konföderatsiooni ühinemise kohta Schengeni acquis’ rakendamise, kohaldamise ja edasiarendamisega) tähenduses, mis kuuluvad otsuse 1999/437/EÜ (17) artikli 1 punktis A osutatud valdkonda, kusjuures nimetatud otsuse vastavat punkti tõlgendatakse koostoimes nõukogu otsuse 2011/350/EL (18) artikliga 3,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA SOOVITUSE:

Nõukogu soovitust (EL) 2020/912 (nagu seda on muudetud soovitustega (EL) 2020/1052, (EL) 2020/1144, (EL) 2020/1186, (EL) 2020/1551, (EL) 2020/2169, (EL) 2021/89, (EL) 2021/132, (EL) 2021/767, (EL) 2021/816, (EL) 2021/892 ja (EL) 2021/992) Euroopa Liitu mittehädavajaliku reisimise ajutise piiramise ja sellise piirangu võimaliku kaotamise kohta muudetakse järgmiselt.

1)

Nõukogu soovituse punkti 1 esimene lõik asendatakse järgmisega:

„1.

Liikmesriigid peaksid koordineeritud viisil kaotama järk-järgult Euroopa Liitu mittehädavajaliku reisimise ajutise piirangu alates 1. juulist 2021 I lisas loetletud kolmandate riikide elanike puhul.“

2)

Soovituse I lisa asendatakse järgmisega:

„I LISA

Kolmandad riigid, erihalduspiirkonnad ning muud üksused ja territoriaalvalitsused, kelle elanike suhtes ei tuleks välispiiridel kohaldada Euroopa Liitu mittehädavajaliku reisimise ajutist piirangut:

I.   RIIGID

1.

ALBAANIA

2.

ARMEENIA

3.

AUSTRAALIA

4.

ASERBAIDŽAAN

5.

BOSNIA JA HERTSEGOVIINA

6.

BRUNEI DARUSSALAMI RIIK

7.

KANADA

8.

IISRAEL

9.

JAAPAN

10.

JORDAANIA

11.

LIIBANON

12.

MONTENEGRO

13.

UUS-MEREMAA

14.

KATAR

15.

MOLDOVA VABARIIK

16.

PÕHJA-MAKEDOONIA VABARIIK

17.

RWANDA

18.

SAUDI ARAABIA

19.

SERBIA

20.

SINGAPUR

21.

LÕUNA-KOREA

22.

TAI

23.

AMEERIKA ÜHENDRIIGID

24.

HIINA (*1)

II.   HIINA RAHVAVABARIIGI ERIHALDUSPIIRKONNAD

Hongkongi erihalduspiirkond

Macau erihalduspiirkond

III.   ÜKSUSED JA TERRITORIAALVALITSUSED, MIDA VÄHEMALT ÜKS LIIKMESRIIK EI OLE RIIGINA TUNNUSTANUD

Kosovo (*)

Taiwan

(*1)  Oleneb vastastikkuse kinnitamisest."

(*)  Kõnealune nimetus ei piira seisukohti staatuse suhtes ning on kooskõlas ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsiooniga 1244/1999 ja Rahvusvahelise Kohtu arvamusega Kosovo iseseisvusdeklaratsiooni kohta."

Brüssel, 1. juuli 2021

Nõukogu nimel

eesistuja

G. DOVŽAN


(1)  ELT L 208I, 1.7.2020, lk 1.

(2)  ELT L 230, 17.7.2020, lk 26.

(3)  ELT L 248, 31.7.2020, lk 26.

(4)  ELT L 261, 11.8.2020, lk 83.

(5)  ELT L 354, 26.10.2020, lk 19.

(6)  ELT L 431, 21.12.2020, lk 75.

(7)  ELT L 33, 29.1.2021, lk 1.

(8)  ELT L 41, 4.2.2021, lk 1.

(9)  ELT L 165I, 11.5.2021, lk 66.

(10)  ELT L 198, 4.6.2021, lk 1.

(11)  ELT L 221, 21.6.2021, lk 12.

(12)  ELT L 182, 21.5.2021, lk 1.

(*)  Kõnealune nimetus ei piira seisukohti staatuse suhtes ning on kooskõlas ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsiooniga 1244/1999 ja Rahvusvahelise Kohtu arvamusega Kosovo iseseisvusdeklaratsiooni kohta.

(13)  Nõukogu 28. veebruari 2002. aasta otsus 2002/192/EÜ Iirimaa taotluse kohta osaleda teatavates Schengeni acquis’ sätetes (EÜT L 64, 7.3.2002, lk 20).

(14)  EÜT L 176, 10.7.1999, lk 31.

(15)  ELT L 53, 27.2.2008, lk 52.

(16)  Nõukogu 28. jaanuari 2008. aasta otsus 2008/146/EÜ sõlmida Euroopa Ühenduse nimel Euroopa Liidu, Euroopa Ühenduse ja Šveitsi Konföderatsiooni vaheline leping Šveitsi Konföderatsiooni ühinemise kohta Schengeni acquis’ rakendamise, kohaldamise ja edasiarendamisega (ELT L 53, 27.2.2008, lk 1).

(17)  ELT L 160, 18.6.2011, lk 21.

(18)  Nõukogu 7. märtsi 2011. aasta otsus 2011/350/EL Euroopa Liidu, Euroopa Ühenduse, Šveitsi Konföderatsiooni ja Liechtensteini Vürstiriigi vahelise protokolli (mis käsitleb Liechtensteini Vürstiriigi ühinemist Euroopa Liidu, Euroopa Ühenduse ja Šveitsi Konföderatsiooni vahelise lepinguga Šveitsi Konföderatsiooni ühinemise kohta Schengeni acquis’ rakendamise, kohaldamise ja edasiarendamisega) Euroopa Liidu nimel sõlmimise kohta, seoses sisepiiridel piirikontrolli kaotamise ja isikute liikumisega (ELT L 160, 18.6.2011, lk 19).