ISSN 1977-0650

Euroopa Liidu

Teataja

L 114

European flag  

Eestikeelne väljaanne

Õigusaktid

64. aastakäik
31. märts 2021


Sisukord

 

II   Muud kui seadusandlikud aktid

Lehekülg

 

 

MÄÄRUSED

 

*

Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2021/404, 24. märts 2021, millega kehtestatakse selliste kolmandate riikide, territooriumide või nende tsoonide loetelud, millest on lubatud liitu tuua loomi, loomset paljundusmaterjali ja loomseid saadusi kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EL) 2016/429 ( 1 )

1

 

*

Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2021/405, 24. märts 2021, millega kehtestatakse selliste kolmandate riikide või nende piirkondade loetelud, kust on lubatud liitu tuua teatavaid inimtoiduks ettenähtud loomi ja kaupu kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EL) 2017/625 ( 1 )

118

 


 

(1)   EMPs kohaldatav tekst

ET

Aktid, mille peakiri on trükitud harilikus trükikirjas, käsitlevad põllumajandusküsimuste igapäevast korraldust ning nende kehtivusaeg on üldjuhul piiratud.

Kõigi ülejäänud aktide pealkirjad on trükitud poolpaksus kirjas ja nende ette on märgitud tärn.


II Muud kui seadusandlikud aktid

MÄÄRUSED

31.3.2021   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 114/1


KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2021/404,

24. märts 2021,

millega kehtestatakse selliste kolmandate riikide, territooriumide või nende tsoonide loetelud, millest on lubatud liitu tuua loomi, loomset paljundusmaterjali ja loomseid saadusi kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EL) 2016/429

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 9. märtsi 2016. aasta määrust (EL) 2016/429 loomataudide kohta, millega muudetakse teatavaid loomatervise valdkonna õigusakte või tunnistatakse need kehtetuks (loomatervise määrus), (1) eriti selle artikli 230 lõiget 1,

ning arvestades järgmist:

(1)

Määruses (EL) 2016/429 on muu hulgas sätestatud loomade, loomse paljundusmaterjali ja loomsete saaduste saadetiste liitu toomist käsitlevad loomatervisenõuded ning seda kohaldatakse alates 21. aprillist 2021. Ühega eespool nimetatud loomatervisenõuetest nähakse ette, et kooskõlas kõnealuse määruse artikli 230 lõikega 1 peavad need saadetised olema pärit kolmandast riigist või territooriumilt või selle tsoonist või bioturvarühmikust.

(2)

Komisjoni delegeeritud määrusega (EL) 2020/692 (2) täiendati määrust (EL) 2016/429 seoses loomatervisenõuetega, milles käsitletakse teatavatesse liikidesse ja kategooriatesse kuuluvate loomade, loomse paljundusmaterjali või loomsete saaduste saadetiste liitu toomist kolmandatest riikidest või territooriumidelt või nende tsoonidest või vesiviljelusloomade puhul bioturvarühmikutest. Delegeeritud määruse (EL) 2020/692 artikli 3 punktis a on sätestatud, et selle määruse kohaldamisalasse kuuluvate loomade, loomse paljundusmaterjali ja loomsete saaduste saadetisi lubatakse liitu tuua ainult siis, kui need on pärit kolmandast riigist või territooriumilt või selle tsoonist või bioturvarühmikust, mis on konkreetsesse liiki või kategooriasse kuuluvate loomade, loomse paljundusmaterjali ja loomsete saaduste puhul loetellu kantud vastavalt kõnealuses delegeeritud määruses sätestatud loomatervisenõuetele.

(3)

Seepärast tuleks käesoleva määrusega kehtestada selliste kolmandate riikide, territooriumide või nende tsoonide või vesiviljelusloomade puhul nende bioturvarühmikute loetelud, millest tuleks kooskõlas määruse (EL) 2016/429 artikli 230 lõikes 1 sätestatud kriteeriumidega lubada liitu tuua delegeeritud määruse (EL) 2020/692 kohaldamisalasse kuuluvate loomade, loomse paljundusmaterjali ja loomsete saaduste liike ja kategooriaid sisaldavaid saadetisi.

(4)

Praegu on loetelud sellistest kolmandatest riikidest ja territooriumidelt või nende tsoonidest, millest on lubatud liitu tuua konkreetsetesse liikidesse ja kategooriatesse kuuluvaid loomi, loomset paljundusmaterjali ja loomseid saadusi, kehtestatud mitme komisjoni õigusaktiga. Esiteks on kõnealused loetelud sätestatud komisjoni otsuses 2007/777/EÜ, (3) komisjoni määruses (EÜ) nr 798/2008, (4) komisjoni määruses (EÜ) nr 119/2009, (5) komisjoni määruses (EL) nr 206/2010, (6) komisjoni määruses (EL) nr 605/2010, (7) komisjoni rakendusmääruses (EL) nr 139/2013 (8) ja komisjoni rakendusmääruses (EL) 2016/759, (9) mis on kõik asendatud 21. aprillil 2021 jõustuva delegeeritud määrusega (EL) 2020/692. Peale selle on muud loetelud sätestatud komisjoni otsuses 2006/168/EÜ, (10) komisjoni otsuses 2008/636,EÜ (11) komisjoni määruses (EÜ) nr 1251/2008, (12) komisjoni otsuses 2010/472/EL, (13) komisjoni rakendusotsuses 2011/630/EL, (14) komisjoni rakendusotsuses 2012/137/EL, (15) rakendusmääruses (EL) 2018/659 ja komisjoni rakendusotsuses (EL) 2019/294, (16) mis on kõik asendatud käesoleva rakendusmäärusega.

(5)

Määrusega (EL) 2016/429 kehtestatud uue loomaterviseraamistiku alusel on asjakohane koondada ühte komisjoni õigusakti täielik loetelu kolmandatest riikidest, territooriumidest või nende tsoonidest, millest on loomatervisnõuete alusel lubatud liitu tuua delegeeritud määruse (EL) 2020/692 kohaldamisalasse kuuluvate loomade, loomse paljundusmaterjali ja loomsete saaduste saadetisi. See vastab delegeeritud määrusega (EL) 2020/692 vastu võetud käsitlusviisile, mille kohaselt on kõnealuste saadetiste liitu toomise suhtes kohaldatavad loomatervisenõuded sätestatud ühes komisjoni õigusaktis. Lisaks tagatakse sellega liidu õigusaktide suurem järjepidevus ja läbipaistvus.

(6)

Sel põhjusel tuleks otsused 2006/168/EÜ, 2008/636/EÜ, määrus (EÜ) nr 1251/2008, otsus 2010/472/EL, rakendusotsused 2011/630/EL ja 2012/137/EL, rakendusmäärus (EL) 2018/659 ja rakendusotsus (EL) 2019/294 alates 21. aprillist 2021 kehtetuks tunnistada. Seepärast tuleks käesoleva määrusega kehtestada uued kolmandate riikide ja territooriumide või nende tsoonide loetelud, millega asendatakse praegu kehtivad loetelud kolmandatest riikidest ja territooriumidest või nende tsoonidest või bioturvarühmikutest, millest on lubatud liitu tuua loomade, loomse paljundusmaterjali ja loomsete saaduste saadetisi. Praegu kehtivad loetelud on asjakohasel juhul koostatud nii loomatervist kui toiduohutust arvesse võttes. Uued loetelud tuleks siiski koostada eraldi, võttes eelkõige aluseks määruses (EL) 2016/429 sätestatud loomatervisenõuded ja määruses (EL) 2017/625 sätestatud toiduohutusnõuded.

(7)

Teatavatel juhtudel vastavad ainult teatavad kolmanda riigi või territooriumi tsoonid või bioturvarühmikud kõigile määruse (EL) 2016/429 artikli 230 lõikes 1 sätestatud kriteeriumidele ja delegeeritud määruses (EL) 2020/692 sätestatud asjakohastele loomatervisenõuetele. Sellistel juhtudel tuleks teatavatesse liikidesse ja kategooriatesse kuuluvate loomade, loomse paljundusmaterjali ja loomsete saaduste liitu toomist lubada ainult juhul, kui need on pärit kolmanda riigi või territooriumi asjaomastest tsoonidest või bioturvarühmikutest. Seepärast tuleks käesoleva määruse igas loetelus selgelt täpsustada selliste kolmandate riikide või territooriumide tsoon(id) või vesiviljelusloomade puhul bioturvarühmik(ud), mis vastavad kõnealustele loomatervisenõuetele.

(8)

Määruse (EL) 2016/429 artikli 231 punktis c on sätestatud, et komisjoni poolt kõnealuse määruse artikli 230 lõike 1 kohaselt koostatud loeteludes tuleks täpsustada ka loetellu kantud taude puudutavad eritingimused ja loomatervise tagatised, millest kolmandad riigid või territooriumid peavad lähtuma. Seepärast tuleks käesoleva määrusega asjakohasel juhul ette näha sellised eritingimused ja loomatervise tagatised, võttes arvesse konkreetset loomatervise olukorda päritolukohaks olevas kolmandas riigis või territooriumil või selle tsoonis või vesiviljelusloomade puhul selle bioturvarühmikus ning asjaomaste loomade, loomse paljundusmaterjali ja loomsete saaduste konkreetseid liike ja kategooriaid.

(9)

Delegeeritud määruse (EL) 2020/692 VI osas on sätestatud liitu toomise erieeskirjad, mida kohaldatakse teatavatesse liikidesse ja kategooriatesse kuuluvate loomade, loomse paljundusmaterjali ja loomsete saaduste saadetiste suhtes, mille lõppsihtkoht ei ole liit, ning teatavatesse liikidesse ja kategooriatesse kuuluvate loomade, loomse paljundusmaterjali ja loomsete saaduste saadetiste suhtes, mis on liidust pärit ja saadetakse sinna tagasi. Eelkõige nähakse kõnealuse määrusega ette võimalus lubada eritingimuste täitmise korral liitu tuua selliseid saadetisi, mis ei vasta kõigile asjaomastele loomatervisenõuetele. Seepärast tuleks käesolevas määruses sätestada loomatervise eritingimused, millele sellised saadetised peaksid liitu toomisel vastama.

(10)

Euroopa Majanduspiirkonna lepingu (EMP leping) kohaselt ei ole EMP EFTA riigid kolmandad riigid, kui nad kauplevad ELi liikmesriikidega EMP lepinguga reguleeritud valdkondades.

(11)

Kuna käesolevas määruses sätestatud eeskirju tuleb kohaldada koos delegeeritud määruses (EL) 2016/429 ja delegeeritud määruses (EL) 2020/692 sätestatud eeskirjadega, tuleks käesolevat määrust kohaldada samuti alates 21.aprilli 2021.

(12)

Käesoleva määrusega ette nähtud meetmed on kooskõlas alalise taime-, looma-, toidu- ja söödakomitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Reguleerimisese ja kohaldamisala

Käesoleva määrusega kehtestatakse selliste kolmandate riikide, territooriumide või nende tsoonide või vesiviljelusloomade puhul nende bioturvarühmikute loetelud, millest on lubatud liitu tuua delegeeritud määruse (EL) 2020/692 kohaldamisalasse kuuluvate loomade, loomse paljundusmaterjali ja loomsete saaduste liike ja kategooriaid sisaldavaid saadetisi. Loetelud ja teatavad loeteludega seotud üldeeskirjad on esitatud käesoleva määruse I–XXII lisas.

Käesolevas määruses sätestatakse ka eritingimused ja loomatervise tagatised teatavate saadetiste liitu toomiseks ning määratakse kindlaks loomatervise sertifikaatide näidised, mida saadetiste päritolukohaks olev kolmas riik või territoorium peab kasutama.

Artikkel 2

Mõisted

Käesoleva määruse kohaldamisel kasutatakse delegeeritud määruse (EL) 2020/692 artiklis 2 sätestatud mõisteid.

Artikkel 3

Selliste kolmandate riikide, territooriumide või nende tsoonide või bioturvarühmikute loetelud, millest on lubatud liitu tuua loomi, loomset paljundusmaterjali ja loomseid saadusi

1.   Pädev asutus lubab delegeeritud määruse (EL) 2020/692 kohaldamisalasse kuuluvate loomade, loomse paljundusmaterjali ja loomsete saaduste liike ja kategooriad sisaldavaid saadetisi liitu tuua üksnes juhul, kui saadetise päritolukohaks olev kolmas riik või territoorium või selle tsoon või bioturvarühmik on konkreetsesse liiki ja kategooriasse kuuluvate loomade, loomse paljundusmaterjali või loomsete saaduste puhul loetellu kantud ning saadetisega on kaasas loomatervise sertifikaat, mida nõutakse selliste saadetiste puhul, mis sisaldavad alljärgnevalt loetletud lisade 1. osa tabelis esitatud liike ja kategooriaid:

a)

II lisa kabiloomade puhul, v.a:

i)

hobuslased,

ii)

kinniste ettevõtete jaoks ettenähtud kabiloomad;

b)

III lisa kinniste ettevõtete jaoks ettenähtud kabiloomade puhul;

c)

IV lisa hobuslaste puhul;

d)

V lisa kodulindude ja kodulindude paljundusmaterjali puhul;

e)

VI lisa tehistingimustes peetavate lindude ja tehistingimustes peetavate lindude paljundusmaterjali puhul;

f)

VII lisa mesilasemade ja kimalaste puhul;

g)

VIII lisa koerte, kasside ja valgetuhkrute puhul;

h)

IX lisa veiste paljundusmaterjali puhul;

i)

X lisa lammaste ja kitsede paljundusmaterjali puhul;

j)

XI lisa sigade paljundusmaterjali puhul;

k)

XII lisa hobuslaste paljundusmaterjali puhul;

l)

XIII lisa kabiloomade värske liha puhul;

m)

XIV lisa kodulindude ja uluklindude värske liha puhul;

n)

XV lisa kabiloomadelt, kodulindudelt ja uluklindudelt saadud lihatoodete puhul:

i)

1. osa A jagu selliste lihatoodete puhul, mis on riskide maandamiseks läbinud lihatoodete muu kui eritöötluse A või töötlused B, C või D (vastavalt delegeeritud määruse (EL) 2020/692 XXVI lisale),

ii)

1. osa B jagu kabiloomadelt, kodulindudelt ja uluklindudelt saadud biltong-/ kuivatatud liha tüüpi toodete puhul;

o)

XVI lisa kestade puhul;

p)

XVII lisa piima, ternespiima ja ternespiimatoodete ja toorpiimast saadud piimatoodete ning selliste piimatoodete puhul, mis ei pea riskide maandamiseks läbima suu- ja sõrataudivastast eritöötlust;

q)

XVIII lisa piimatoodete puhul, mis peavad riskide maandamiseks läbima suu- ja sõrataudivastase eritöötluse;

r)

XIX lisa munade ja munatoodete puhul;

s)

XX lisa isiklikuks kasutamiseks ettenähtud loomsete saaduste puhul;

t)

XXI lisa selliste loetellu kantud liikidesse kuuluvate veeloomade puhul, kes on ette nähtud vesiviljelusettevõtetesse viimiseks, loodusesse laskmiseks või muuks otstarbeks kui vahetult inimtoiduks, ning inimtoiduks ettenähtud teatavate loetellu kantud liikidesse kuuluvate veeloomade ja nendelt loetellu kantud liikidesse kuuluvatelt veeloomadelt saadud loomsete saaduste puhul.

2.   Pädev asutus lubab XXII lisa 1. osa tabelis loetletud kolmandatest riikidest, territooriumidelt või nende tsoonidest pärit loomade, loomse paljundusmaterjali ja loomsete saaduste saadetisi liitu tuua üksnes juhul, kui need:

a)

on kõnealuse tabeli 3. veerus osutatud loomade, loomse paljundusmaterjali või loomsete saaduste liike ja kategooriad sisaldavad saadetised ning liit ei ole nende lõppsihtkoht

või

b)

on kõnealuse tabeli 4. veerus osutatud loomade, loomse paljundusmaterjali või loomsete saaduste liike ja kategooriaid sisaldavad saadetised, mis on pärit liidust ja saadetakse sinna tagasi pärast transiiti läbi kolmanda riigi või territooriumi.

Artikkel 4

Loomade, loomse paljundusmaterjali ja loomsete saaduste liitu toomisel kohaldatavad eritingimused ja loomatervise tagatised

Liikmesriigid lubavad delegeeritud määruse (EL) 2020/692 kohaldamisalasse kuuluvaid saadetisi liitu tuua üksnes juhul, kui need saadetised vastavad asjakohasel juhul eritingimustele ja loomatervise tagatistele, mida kohaldatakse asjaomases lisas esitatud konkreetsete loomade, loomse paljundusmaterjali ja loomsete saaduste liikide ja kategooriate suhtes ning kolmanda riigi, territooriumi või selle tsooni või vesiviljelusloomade puhul selle bioturvarühmiku suhtes.

Artikkel 5

Kehtetuks tunnistamine

Alates 21. aprillist 2021 tunnistatakse kehtetuks järgmised õigusaktid:

komisjoni otsus 2006/168/EÜ,

komisjoni otsus 2008/636/EÜ,

komisjoni otsus 2010/472/EL,

komisjoni rakendusotsus 2011/630/EL,

komisjoni rakendusotsus 2012/137/EL,

komisjoni rakendusmäärus (EL) 2018/659,

komisjoni rakendusotsus (EL) 2019/294,

komisjoni otsus 2000/585/EÜ.

Artikkel 6

Üleminekusätted

Loomade, loomse paljundusmaterjali ja loomsete saaduste saadetisi, mis on pärit kolmandatest riikidest, territooriumidelt või nende tsoonidest, millest liitu toomine on lubatud järgmiste komisjoni õigusaktide kohaselt, ja millega on kaasas kõnealuste komisjoni õigusaktide kohaselt välja antud asjakohane sertifikaat, lubatakse liitu tuua kuni 20. oktoobrini 2021 tingimusel, et sertifikaadi allkirjastas enne 21. augustit 2021 isik, kellel on õigus sertifikaadile alla kirjutada vastavalt kõnealustele komisjoni õigusaktidele:

komisjoni otsus 2006/168/EÜ,

komisjoni otsus 2007/777/EÜ,

komisjoni määrus (EÜ) nr 798/2008,

komisjoni otsus 2008/636/EÜ,

komisjoni määrus (EÜ) nr 1251/2008,

komisjoni määrus (EL) nr 206/2010,

komisjoni määrus (EL) nr 605/2010,

komisjoni otsus 2010/472/EL,

komisjoni rakendusotsus 2011/630/EL,

komisjoni määrus (EL) nr 28/2012,

komisjoni rakendusotsus 2012/137/EL,

komisjoni rakendusmäärus (EL) nr 139/2013,

komisjoni rakendusmäärus (EL) 2016/759,

komisjoni rakendusmäärus (EL) 2018/659,

komisjoni rakendusotsus (EL) 2019/294.

Artikkel 7

Jõustumine ja kohaldamine

Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Seda kohaldatakse alates 21. aprillist 2021.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 24. märts 2021

Komisjoni nimel

president

Ursula VON DER LEYEN


(1)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 9. märtsi 2016. aasta määrus (EL) 2016/429 loomataudide kohta, millega muudetakse teatavaid loomatervise valdkonna õigusakte või tunnistatakse need kehtetuks (loomatervise määrus) (ELT L 84, 31.3.2016, lk 1).

(2)  Komisjoni 30. jaanuari 2020. aasta delegeeritud määrus (EL) 2020/692, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) 2016/429 seoses teatavate loomade, loomse paljundusmaterjali ja loomsete saaduste saadetiste liitu toomise ning nende järgneva liikumise ja käitlemise eeskirjadega (ELT L 174, 3.6.2020, lk 379).

(3)  Komisjoni 29. novembri 2007. aasta otsus 2007/777/EÜ, millega kehtestatakse looma- ja inimtervishoiu nõuded ning näidissertifikaadid inimtoiduks ettenähtud lihatoodete ja töödeldud magude, põite ja soolte importimiseks kolmandatest riikidest ning tunnistatakse kehtetuks otsus 2005/432/EÜ (ELT L 312, 30.11.2007, lk 49).

(4)  Komisjoni 8. augusti 2008. aasta määrus (EÜ) nr 798/2008, millega kehtestatakse nende kolmandate riikide, territooriumide, tsoonide ja piirkondade loetelu, millest võib importida ühendusse ja vedada läbi ühenduse kodulinde ja linnukasvatussaadusi, ning veterinaarsertifikaatide nõuded (ELT L 226, 23.8.2008, lk 1).

(5)  Komisjoni 9. veebruari 2009. aasta määrus (EÜ) nr 119/2009, milles sätestatakse selliste kolmandate riikide või nende osade loetelu, millest võib importida ühendusse või vedada läbi ühenduse looduslike jäneslaste, teatavate looduslike maismaaimetajate ja tehistingimustes peetavate küülikute liha, ning veterinaarsertifikaatide nõuded (ELT L 39, 10.2.2009, lk 12).

(6)  Komisjoni 12. märtsi 2010. aasta määrus (EL) nr 206/2010, millega kehtestatakse nende kolmandate riikide, territooriumide või nende osade loetelud, kust on lubatud Euroopa Liitu tuua teatavaid loomi ja värsket liha, ning veterinaarsertifitseerimise nõuded (ELT L 73, 20.3.2010, lk 1).

(7)  Komisjoni 2. juuli 2010. aasta määrus (EL) nr 605/2010, millega kehtestatakse loomade ja inimeste tervishoiu- ning veterinaarsertifikaatide nõuded inimtoiduks ettenähtud toorpiima, piimatoodete, ternespiima ja ternespiimapõhiste toodete Euroopa Liitu toomisel (ELT L 175, 10.7.2010, lk 1).

(8)  Komisjoni 7. jaanuari 2013. aasta rakendusmäärus (EL) nr 139/2013, milles sätestatakse loomatervishoiunõuded ja karantiinitingimused teatavate lindude impordil liitu (ELT L 47, 20.2.2013, lk 1).

(9)  Komisjoni 28. aprilli 2016. aasta rakendusmäärus (EL) 2016/759, millega koostatakse loetelud kolmandatest riikidest, kolmandate riikide osadest ja territooriumidest, millest liikmesriigid peavad lubama liitu tuua teatavaid inimtoiduks ettenähtud loomseid saadusi, kehtestatakse sertifikaatide nõuded, muudetakse määrust (EÜ) nr 2074/2005 ja tunnistatakse kehtetuks otsus 2003/812/EÜ (ELT L 126, 14.5.2016, lk 13).

(10)  Komisjoni 4. jaanuari 2006. aasta otsus 2006/168/EÜ, millega kehtestatakse loomatervishoiu ja veterinaarsertifikaatide nõuded veiseembrüote ühendusse importimiseks ning tunnistatakse kehtetuks otsus 2005/217/EÜ (ELT L 57, 28.2.2006, lk 19).

(11)  Komisjoni 22. juuli 2008. aasta otsus 2008/636/EÜ, milles esitatakse nende kolmandate riikide loetelu, millest liikmesriigid lubavad importida sigade munarakke ja embrüoid (ELT L 206, 2.8.2008, lk 32).

(12)  Komisjoni 12. detsembri 2008. aasta määrus (EÜ) nr 1251/2008, millega rakendatakse nõukogu direktiivi 2006/88/EÜ seoses vesiviljelusloomade ja vesiviljelustoodete turuleviimise tingimuste ja sertifitseerimisnõuetega ja ühendusse importimisega ning millega sätestatakse vektorliikide loetelu (ELT L 337, 16.12.2008, lk 41).

(13)  Komisjoni 26. augusti 2010. aasta otsus 2010/472/EL lammaste ja kitsede sperma, munarakkude ja embrüote liitu importimise kohta (ELT L 228, 31.8.2010, lk 74).

(14)  Komisjoni 20. septembri 2011. aasta rakendusotsus 2011/630/EL koduveiste sperma impordi kohta liitu (ELT L 247, 24.9.2011, lk 32).

(15)  Komisjoni 1. märtsi 2012. aasta rakendusotsus 2012/137/EL kodusigade sperma impordi kohta liitu (ELT L 64, 3.3.2012, lk 29).

(16)  Komisjoni 18. veebruari 2019. aasta rakendusotsus (EL) 2019/294, millega kehtestatakse selliste territooriumide ja kolmandate riikide loetelu, kust on lubatud importida liitu koeri, kasse ja valgetuhkruid, ning veterinaarsertifikaadi näidis sellise impordi jaoks (ELT L 48, 20.2.2019, lk 41).


I LISA

II-XXII lisa üldeeskirjad

Käesolevas lisas esitatakse järgmised II–XXII lisa suhtes kohaldatavad üldeeskirjad:

1)

kui artiklis 3 osutatud saadetiste liitu toomiseks vajalikud loomatervisenõuded on täidetud kogu päritolukohaks oleva kolmanda riigi või territooriumi maa-ala puhul, kantakse kõnealune kolmas riik või territoorium loetellu asjaomase ISO-koodiga, millele järgneb number „0“.

2)

Kui artiklis 3 osutatud saadetiste liitu toomiseks vajalikud loomatervisenõuded on täidetud üksnes päritolukohaks oleva kolmanda riigi või territooriumi tsooni puhul, kantakse kõnealune tsoon loetellu asjaomase ISO-koodiga, millele järgneb muu number kui „0“.

Kõnealuseid tsoone on kirjeldatud asjaomase lisa 2. osas.

3)

Artiklis 3 osutatud saadetiste jaoks kasutatavad käesoleva määruse asjaomase lisa 1. osa tabelis märgitud loomatervise sertifikaatide näidised on esitatud:

a)

komisjoni rakendusmääruse (EL) 2021/403 (1) II lisas,

b)

komisjoni rakendusmääruse (EL) 2020/2235 III lisas,

c)

komisjoni rakendusmääruse (EL) 2020/2236 II lisas.

4)

Artiklis 4 osutatud eritingimused (kui need on olemas) on esitatud asjaomase lisa 1. osa tabelis ja neid on kirjeldatud sama lisa 3. osa tabelis.

5)

Artiklis 4 osutatud loomatervisetagatised (kui need on olemas) on esitatud asjaomase lisa 1. osa tabelis ja neid on kirjeldatud sama lisa 4. osa tabelis.

6)

II–XXII lisa 1. osa tabelis osutatud lõpp- ja alguskuupäevad osutavad konkreetsetele ajapiirangutele, mida kohaldatakse artiklis 3 osutatud saadetiste liitu toomisel asjaomastest tsoonidest, nagu on sätestatud liidu eeskirjades.

7)

Šveitsi puhul kehtivad loomatervise sertifikaatide väljaandmise nõuded vastavalt Euroopa Ühenduse ja Šveitsi Konföderatsiooni vahelisele põllumajandustoodetega kauplemise kokkuleppele, mis on heaks kiidetud nõukogu ja komisjoni (teadus- ja tehnikakoostöö kokkuleppe osas) 4. aprilli 2002. aasta otsusega 2002/309/EÜ, Euratom seitsme kokkuleppe sõlmimise kohta Šveitsi Konföderatsiooniga (EÜT L 114, 30.4.2002, lk 1).

8)

Selliste loomatervise sertifikaatide suhtes, mille Islandi, Uus-Meremaa ja Kanada pädev asutus peab käesoleva määruse II–XXI lisa kohaselt välja andma, kohaldatakse sertifikaatide väljaandmise erinõudeid, mis on ette nähtud liidu ja kõnealuste kolmandate riikide vaheliste asjaomaste lepingutega.

9)

Iisraeli käsitlevad kanded tähendavad Iisraeli Riiki, v.a alates 5. juunist 1967 Iisraeli Riigi haldusalasse kuuluvad geograafilised piirkonnad, nimelt Golani kõrgendikud, Gaza sektor, Ida-Jeruusalemm ja Jordani Läänekalda ülejäänud osa.

10)

Serbia puhul ei ole hõlmatud Kosovo territoorium, mis kuulub praegu rahvusvahelise halduse alla vastavalt ÜRO Julgeolekunõukogu 10. juuni 1999. aasta resolutsioonile 1244.

11)

Kosovo puhul ei piira kõnealune määratlus staatust käsitlevaid seisukohti ning on kooskõlas ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsiooniga 1244/1999 ja Rahvusvahelise Kohtu arvamusega Kosovo iseseisvusdeklaratsiooni kohta.


(1)  Komisjoni 24. märtsi 2021. aasta rakendusmäärus (EL) 2021/403, millega kehtestatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruste (EL) 2016/429 ja (EL) 2017/625 rakenduseeskirjad seoses teatavatesse kategooriatesse kuuluvate maismaaloomade ja nende paljundusmaterjali saadetiste liitu toomiseks ja liikmesriikidevaheliseks liikumiseks kasutatavate loomatervise sertifikaatide näidiste ja loomatervise/ametlike sertifikaatide näidistega, selliste sertifikaatidega seotud ametliku sertifitseerimisega ning tunnistatakse kehtetuks otsus 2010/470/EL (ELT L 113, 31.3.2021, lk 1).


II LISA

KABILOOMAD (v.a kinniste ettevõtete jaoks ettenähtud hobuslased ja kabiloomad)

1. OSA

Selliste kolmandate riikide, territooriumide või nende tsoonide loetelu, millest on lubatud liitu tuua artikli 3 lõike 1 punktis a osutatud kabiloomade (v.a kinniste ettevõtete jaoks ettenähtud hobuslased ja kabiloomad) saadetisi

ISO-kood ja nimi

(kolmas riik või territoorium)

Tsooni kood

vastavalt 2. osale

Liigid,

mida on lubatud liitu tuua

Kategooriad,

mida on lubatud liitu tuua

Loomatervise sertifikaadid

Eritingimused

vastavalt 3. osale

Loomatervise tagatised

vastavalt 4. osale

Lõppkuupäev

Alguskuupäev

1

2

3

4

5

6

7

8

9

CA

Kanada

CA-0

Veised

Edasipidamiseks ettenähtud loomad (1)

BOV-X

 

SF-BTV

 

 

Lambad ja kitsed

Edasipidamiseks ettenähtud loomad (1) ja tapmiseks ettenähtud loomad

OV/CAP-X,OV/CAP-Y

 

BRU, SF-BTV

 

 

Sead

Edasipidamiseks ettenähtud loomad (1)

SUI-X

 

ADV

 

 

Kaamellased

Edasipidamiseks ettenähtud loomad (1)

CAM-CER

 

SF-BTV

 

 

Muud kabiloomad

Edasipidamiseks ettenähtud loomad (1)

RUM, RHINO, HIPPO

 

SF-BTV (2)

 

 

CH

Šveits

CH-0

Vastavalt I lisa punktis 7 osutatud kokkuleppele

 

 

 

 

CL

Tšiili

CL-0

Veised

Edasipidamiseks ettenähtud loomad (1)

BOV-X

 

 

 

 

Lambad ja kitsed

Edasipidamiseks ettenähtud loomad (1)

OV/CAP-X

 

BRU

 

 

Sead

Edasipidamiseks ettenähtud loomad (1)

SUI-X

 

 

 

 

Kaamellased

Edasipidamiseks ettenähtud loomad (1)

CAM-CER

 

 

 

 

Hirvlased

Edasipidamiseks ettenähtud loomad (1)

CAM-CER

 

 

 

 

Muud kabiloomad

Edasipidamiseks ettenähtud loomad (1)

RUM, RHINO, HIPPO

 

 

 

 

GL

Gröönimaa

GL-0

Lambad ja kitsed

Edasipidamiseks ettenähtud loomad (1)

OV/CAP-X

 

 

 

 

Kaamellased

Edasipidamiseks ettenähtud loomad (1)

CAM-CER

 

 

 

 

Hirvlased

Edasipidamiseks ettenähtud loomad (1)

CER-X

 

 

 

 

Muud kabiloomad

Edasipidamiseks ettenähtud loomad (1)

RUM, RHINO, HIPPO

 

 

 

 

IS

Island

IS-0

Veised

Edasipidamiseks ettenähtud loomad (1) ja tapmiseks ettenähtud loomad

BOV-X, BOV-Y

 

 

 

 

Lambad ja kitsed

Edasipidamiseks ettenähtud loomad (1) ja tapmiseks ettenähtud loomad

OV/CAP-X,OV/CAP-Y

 

 

 

 

Sead

Edasipidamiseks ettenähtud loomad (1) ja tapmiseks ettenähtud loomad

SUI-X, SUI-Y

CSF

 

 

 

Kaamellased

Edasipidamiseks ettenähtud loomad (1) ja tapmiseks ettenähtud loomad

CAM-CER

 

 

 

 

Hirvlased

Edasipidamiseks ettenähtud loomad (1) ja tapmiseks ettenähtud loomad

CAM-CER

 

 

 

 

Muud kabiloomad

Edasipidamiseks ettenähtud loomad (1)

RUM, RHINO, HIPPO

 

 

 

 

NZ

Uus-Meremaa

NZ-0

Veised

Edasipidamiseks ettenähtud loomad (1) ja tapmiseks ettenähtud loomad

BOV-X, BOV-Y

 

BRU, TB

 

 

Lambad ja kitsed

Edasipidamiseks ettenähtud loomad (1) ja tapmiseks ettenähtud loomad

OV/CAP-X,OV/CAP-Y

 

BRU

 

 

Sead

Edasipidamiseks ettenähtud loomad (1) ja tapmiseks ettenähtud loomad

SUI-X, SUI-Y

 

 

 

 

Kaamellased

Edasipidamiseks ettenähtud loomad (1) ja tapmiseks ettenähtud loomad

CAM-CER

 

 

 

 

Hirvlased

Edasipidamiseks ettenähtud loomad (1) ja tapmiseks ettenähtud loomad

CAM-CER

 

 

 

 

Muud kabiloomad

Edasipidamiseks ettenähtud loomad (1)

RUM, RHINO, HIPPO

 

 

 

 

US

Ameerika Ühendriigid

US-0

Sead

Edasipidamiseks ettenähtud loomad (1)

SUI-X

 

 

 

 

2. OSA

1. osa tabeli 2. veerus osutatud kolmandate riikide või territooriumide tsoonide kirjeldused

Puudub

3. OSA

1. osa tabeli 6. veerus osutatud eritingimused

CSF

Saadetises sisalduvad, 1. osa tabeli 2. veerus osutatud tsoonist pärit sead peavad 30 päeva jooksul enne liitu lähetamist läbima sigade klassikalise katku tuvastamiseks uuringu, mille tulemused peavad olema negatiivsed

4. OSA

1. osa tabeli 7. veerus osutatud loomatervise tagatised

BRU

Liit on kooskõlas delegeeritud määruse (EL) 2020/692 artikliga 10 tunnistanud Brucella abortus’e , B. melitensis’e ja B.suis’i nakkuse puudumist 3. veerus osutatud konkreetsete loomaliikide puhul kolmandas riigis, territooriumil või tsoonis

TB

Liit on kooskõlas delegeeritud määruse (EL) 2020/692 artikliga 10 tunnistanud Mycobacterium tuberculosis’e kompleksi (M. bovis , M. caprae, M. tuberculosis) põhjustatud nakkuse puudumist seoses 3. veerus osutatud konkreetsete loomaliikide puhul kolmandas riigis, territooriumil või tsoonis

BTV

Liit on kooskõlas delegeeritud määruse (EL) 2020/692 artikliga 10 tunnistanud lammaste katarraalse palaviku viiruse (serotüübid 1–24) nakkuse puudumist 3. veerus osutatud konkreetsete loomaliikide puhul kolmandas riigis, territooriumil või tsoonis

SF-BTV

Liit on kooskõlas delegeeritud määruse (EL) 2020/692 artikliga 10 tunnistanud lammaste katarraalse palaviku viiruse (serotüübid 1–24) nakkuse hooajalist puudumist 3. veerus osutatud konkreetsete loomaliikide puhul kolmandas riigis, territooriumil või tsoonis

SF-EHD

Liit on kooskõlas delegeeritud määruse (EL) 2020/692 artikliga 10 tunnistanud epizootilise hemorraagia viiruse nakkuse puudumist 3. veerus osutatud konkreetsete loomaliikide puhul kolmandas riigis, territooriumil või tsoonis

EBL

Liit on kooskõlas delegeeritud määruse (EL) 2020/692 artikliga 10 tunnistanud veiste enzootilise leukoosi puudumist 3. veerus osutatud konkreetsete loomaliikide puhul kolmandas riigis, territooriumil või tsoonis

IBR

Liit on kooskõlas delegeeritud määruse (EL) 2020/692 artikliga 10 tunnistanud veiste nakkava rinotrahheiidi / nakkava pustuloosse vulvovaginiidi puudumist 3. veerus osutatud konkreetsete loomaliikide puhul kolmandas riigis, territooriumil või tsoonis

BVD

Liit on kooskõlas delegeeritud määruse (EL) 2020/692 artikliga 10 tunnistanud veiste viirusdiarröa puudumist 3. veerus osutatud konkreetsete loomaliikide puhul kolmandas riigis, territooriumil või tsoonis

ADV

Liit on kooskõlas delegeeritud määruse (EL) 2020/692 artikliga 10 tunnistanud Aujeszky haiguse viiruse nakkuse puudumist 3. veerus osutatud konkreetsete loomaliikide puhul kolmandas riigis, territooriumil või tsoonis


(1)  „Edasipidamiseks ettenähtud loomad“ – loomad, kes on ette nähtud toomiseks muudesse elusloomi pidavatesse ettevõtetesse kui tapamajad.

(2)  Üksnes loetellu kantud liikide puhul kooskõlas määrusega (EL) 2018/1882 (ELT L 308, 4.12.2018, lk 21).


III LISA

KINNISTE ETTEVÕTETE JAOKS ETTENÄHTUD KABILOOMAD

1. OSA

Selliste kolmandate riikide, territooriumide või nende tsoonide loetelu, millest on lubatud liitu tuua artikli 3 lõike 1 punktis b osutatud kinniste ettevõtete jaoks ettenähtud kabiloomade saadetisi

Kõigist käesoleva osa tabelis loetletud kolmandate riikide ja territooriumidel asuvatest kinnistest ettevõtetest, mis on loetletud kooskõlas delegeeritud määruse (EL) 2020/692 artikliga 29, on lubatud liitu tuua kabiloomade (v.a hobuslaste) saadetisi liidus asuvatesse kinnistesse ettevõtetesse.

ISO-kood ja nimi

(kolmas riik või territoorium)

Tsooni kood

vastavalt 2. osale

Loomatervise sertifikaadid

Eritingimused

vastavalt 3. osale

Loomatervise tagatised

vastavalt 4. osale

1

2

3

4

5

AL

Albaania

AL-0

CONFINED-RUM, CONFINED-SUI, CONFINED-TRE, CONFINED-HIPPO

 

 

AR

Argentina

AR-0

CONFINED-RUM, CONFINED-SUI, CONFINED-TRE, CONFINED-HIPPO

 

 

AU

Austraalia

AU-0

CONFINED-RUM, CONFINED-SUI, CONFINED-TRE, CONFINED-HIPPO

 

 

BA

Bosnia ja Hertsegoviina

BA-0

CONFINED-RUM, CONFINED-SUI, CONFINED-TRE, CONFINED-HIPPO

 

 

BH

Bahrein

BH-0

CONFINED-RUM, CONFINED-SUI, CONFINED-TRE, CONFINED-HIPPO

 

 

BR

Brasiilia

BR-0

CONFINED-RUM, CONFINED-SUI, CONFINED-TRE, CONFINED-HIPPO

 

 

BW

Botswana

BW-0

CONFINED-RUM, CONFINED-SUI, CONFINED-TRE, CONFINED-HIPPO

 

 

BY

Valgevene

BY-0

CONFINED-RUM, CONFINED-SUI, CONFINED-TRE, CONFINED-HIPPO

 

 

BZ

Belize

BZ-0

CONFINED-RUM, CONFINED-SUI, CONFINED-TRE, CONFINED-HIPPO

 

 

CA

Kanada

CA-0

CONFINED-RUM, CONFINED-SUI, CONFINED-TRE, CONFINED-HIPPO

 

 

CH

Šveits

CH-0

Vastavalt I lisa punktis 7 osutatud kokkuleppele

 

 

CL

Tšiili

CL-0

CONFINED-RUM, CONFINED-SUI, CONFINED-TRE, CONFINED-HIPPO

 

 

CN

Hiina

CN-0

CONFINED-RUM, CONFINED-SUI, CONFINED-TRE, CONFINED-HIPPO

 

 

CO

Colombia

CO-0

CONFINED-RUM, CONFINED-SUI, CONFINED-TRE, CONFINED-HIPPO

 

 

CR

Costa Rica

CR-0

CONFINED-RUM, CONFINED-SUI, CONFINED-TRE, CONFINED-HIPPO

 

 

CU

Kuuba

CU-0

CONFINED-RUM, CONFINED-SUI, CONFINED-TRE, CONFINED-HIPPO

 

 

DZ

Alžeeria

DZ-0

CONFINED-RUM, CONFINED-SUI, CONFINED-TRE, CONFINED-HIPPO

 

 

ET

Etioopia

ET-0

CONFINED-RUM, CONFINED-SUI, CONFINED-TRE, CONFINED-HIPPO

 

 

FK

Falklandi saared

FK-0

CONFINED-RUM, CONFINED-SUI, CONFINED-TRE, CONFINED-HIPPO

 

 

GL

Gröönimaa

GL-0

CONFINED-RUM, CONFINED-SUI, CONFINED-TRE, CONFINED-HIPPO

 

 

GT

Guatemala

GT-0

CONFINED-RUM, CONFINED-SUI, CONFINED-TRE, CONFINED-HIPPO

 

 

HK

Hongkong

HK-0

CONFINED-RUM, CONFINED-SUI, CONFINED-TRE, CONFINED-HIPPO

 

 

HN

Honduras

HN-0

CONFINED-RUM, CONFINED-SUI, CONFINED-TRE, CONFINED-HIPPO

 

 

IL

Iisrael

IL-0

CONFINED-RUM, CONFINED-SUI, CONFINED-TRE, CONFINED-HIPPO

 

 

IN

India

IN-0

CONFINED-RUM, CONFINED-SUI, CONFINED-TRE, CONFINED-HIPPO

 

 

IS

Island

IS-0

CONFINED-RUM, CONFINED-SUI, CONFINED-TRE, CONFINED-HIPPO

 

 

JP

Jaapan

JP-0

CONFINED-RUM, CONFINED-SUI, CONFINED-TRE, CONFINED-HIPPO

 

 

KE

Keenia

KE-0

CONFINED-RUM, CONFINED-SUI, CONFINED-TRE, CONFINED-HIPPO

 

 

MA

Maroko

MA-0

CONFINED-RUM, CONFINED-SUI, CONFINED-TRE, CONFINED-HIPPO

 

 

ME

Montenegro

ME-0

CONFINED-RUM, CONFINED-SUI, CONFINED-TRE, CONFINED-HIPPO

 

 

MG

Madagaskar

MG-0

CONFINED-RUM, CONFINED-SUI, CONFINED-TRE, CONFINED-HIPPO

 

 

MK

Põhja-Makedoonia Vabariik

MK-0

CONFINED-RUM, CONFINED-SUI, CONFINED-TRE, CONFINED-HIPPO

 

 

MU

Mauritius

MU-0

CONFINED-RUM, CONFINED-SUI, CONFINED-TRE, CONFINED-HIPPO

 

 

MX

Mehhiko

MX-0

CONFINED-RUM, CONFINED-SUI, CONFINED-TRE, CONFINED-HIPPO

 

 

NA

Namiibia

NA-0

CONFINED-RUM, CONFINED-SUI, CONFINED-TRE, CONFINED-HIPPO

 

 

NC

Uus-Kaledoonia

NC-0

CONFINED-RUM, CONFINED-SUI, CONFINED-TRE, CONFINED-HIPPO

 

 

NI

Nicaragua

NI-0

CONFINED-RUM, CONFINED-SUI, CONFINED-TRE, CONFINED-HIPPO

 

 

NZ

Uus-Meremaa

NZ-0

CONFINED-RUM, CONFINED-SUI, CONFINED-TRE, CONFINED-HIPPO

 

 

PA

Panama

PA-0

CONFINED-RUM, CONFINED-SUI, CONFINED-TRE, CONFINED-HIPPO

 

 

PY

Paraguay

PY-0

CONFINED-RUM, CONFINED-SUI, CONFINED-TRE, CONFINED-HIPPO

 

 

RS

Serbia

RS-0

CONFINED-RUM, CONFINED-SUI, CONFINED-TRE, CONFINED-HIPPO

 

 

RU

Venemaa

RU-0

CONFINED-RUM, CONFINED-SUI, CONFINED-TRE, CONFINED-HIPPO

 

 

SG

Singapur

SG-0

CONFINED-RUM, CONFINED-SUI, CONFINED-TRE, CONFINED-HIPPO

 

 

SV

El Salvador

SV-0

CONFINED-RUM, CONFINED-SUI, CONFINED-TRE, CONFINED-HIPPO

 

 

SZ

eSwatini

SZ-0

CONFINED-RUM, CONFINED-SUI, CONFINED-TRE, CONFINED-HIPPO

 

 

TH

Tai

TH-0

CONFINED-RUM, CONFINED-SUI, CONFINED-TRE, CONFINED-HIPPO

 

 

TN

Tuneesia

TN-0

CONFINED-RUM, CONFINED-SUI, CONFINED-TRE, CONFINED-HIPPO

 

 

TR

Türgi

TR-0

CONFINED-RUM, CONFINED-SUI, CONFINED-TRE, CONFINED-HIPPO

 

 

UA

Ukraina

UA-0

CONFINED-RUM, CONFINED-SUI, CONFINED-TRE, CONFINED-HIPPO

 

 

US

Ameerika Ühendriigid

US-0

CONFINED-RUM, CONFINED-SUI, CONFINED-TRE, CONFINED-HIPPO

 

 

UY

Uruguay

UY-0

CONFINED-RUM, CONFINED-SUI, CONFINED-TRE, CONFINED-HIPPO

 

 

ZA

Lõuna-Aafrika

ZA-0

CONFINED-RUM, CONFINED-SUI, CONFINED-TRE, CONFINED-HIPPO

 

 

ZW

Zimbabwe

ZW-0

CONFINED-RUM, CONFINED-SUI, CONFINED-TRE, CONFINED-HIPPO

 

 

2. OSA

1. osa tabeli 2. veerus osutatud kolmandate riikide või territooriumide tsoonide kirjeldused

Puudub

3. OSA

1. osa tabeli 4. veerus osutatud eritingimused

Puudub

4. OSA

1. osa tabeli 5. veerus osutatud loomatervise tagatised

Kohaldatakse II lisa 4. osa tabelis esitatud loomatervise tagatisi.


IV LISA

HOBUSLASED

1. OSA

Selliste kolmandate riikide, territooriumide või nende tsoonide loetelu, millest on lubatud liitu tuua artikli 3 lõike 1 punktis c osutatud hobuslaste saadetisi

ISO-kood ja nimi

(kolmas riik või territoorium)

Tsoon

vastavalt II lisa 2. osale

Sanitaarrühm

Kategooriad,

mida on lubatud liitu tuua

Loomatervise sertifikaadid

Eritingimused

vastavalt 3. osale

Loomatervise tagatised

vastavalt 4. osale

Lõppkuupäev

Alguskuupäev

1

2

3

4

5

6

7

8

9

AE

Araabia Ühendemiraadid

AE-0

E

Registreeritud hobused

EQUI-X,

EQUI-TRANSIT-X,

EQUI-RE-ENTRY-30,

EQUI-RE-ENTRY-90-COMP,

EQUI-RE-ENTRY-90-RACE

 

 

 

 

AR

Argentina

AR-0

D

Registreeritud hobused; registreeritud hobuslased; muud kui tapmiseks ettenähtud hobuslased; tapmiseks ettenähtud hobuslased

EQUI-X,

EQUI-TRANSIT-X,

EQUI-Y,

EQUI-TRANSIT-Y,

EQUI-RE-ENTRY-30,

EQUI-RE-ENTRY-90-COMP,

EQUI-RE-ENTRY-90-RACE

 

 

 

 

AU

Austraalia

AU-0

A

Registreeritud hobused; registreeritud hobuslased; muud kui tapmiseks ettenähtud hobuslased; tapmiseks ettenähtud hobuslased

EQUI-X,

EQUI-TRANSIT-X,

EQUI-Y,

EQUI-TRANSIT-Y,

EQUI-RE-ENTRY-30,

EQUI-RE-ENTRY-90-COMP,

EQUI-RE-ENTRY-90-RACE

 

 

 

 

BA

Bosnia ja Hertsegoviina

BA-0

B

Registreeritud hobused

EQUI-X,

EQUI-TRANSIT-X,

EQUI-RE-ENTRY-30,

EQUI-RE-ENTRY-90-COMP,

EQUI-RE-ENTRY-90-RACE

 

 

 

 

BB

Barbados

BB-0

D

Registreeritud hobused

EQUI-X,

EQUI-TRANSIT-X,

EQUI-RE-ENTRY-30,

EQUI-RE-ENTRY-90-COMP,

EQUI-RE-ENTRY-90-RACE

 

 

 

 

BH

Bahrein

BH-0

D

Registreeritud hobused

EQUI-X,

EQUI-TRANSIT-X,

EQUI-RE-ENTRY-30,

EQUI-RE-ENTRY-90-COMP,

EQUI-RE-ENTRY-90-RACE

 

 

 

 

BM

Bermuda

BM-0

D

Registreeritud hobused

EQUI-X,

EQUI-TRANSIT-X,

EQUI-RE-ENTRY-30,

EQUI-RE-ENTRY-90-COMP,

EQUI-RE-ENTRY-90-RACE

 

 

 

 

BO

Boliivia

BO-0

D

Registreeritud hobused

EQUI-X,

EQUI-TRANSIT-X,

EQUI-RE-ENTRY-30,

EQUI-RE-ENTRY-90-COMP,

EQUI-RE-ENTRY-90-RACE

 

 

 

 

BR

Brasiilia

BR-1

D

Registreeritud hobused

EQUI-X,

EQUI-TRANSIT-X,

EQUI-RE-ENTRY-30,

EQUI-RE-ENTRY-90-COMP,

EQUI-RE-ENTRY-90-RACE

 

 

 

 

BY

Valgevene

BY-0

B

Registreeritud hobused; registreeritud hobuslased; muud kui tapmiseks ettenähtud hobuslased; tapmiseks ettenähtud hobuslased

EQUI-X,

EQUI-TRANSIT-X,

EQUI-Y,

EQUI-TRANSIT-Y,

EQUI-RE-ENTRY-30,

EQUI-RE-ENTRY-90-COMP,

EQUI-RE-ENTRY-90-RACE

 

 

 

 

CA

Kanada

CA-0

C

Registreeritud hobused; registreeritud hobuslased; muud kui tapmiseks ettenähtud hobuslased; tapmiseks ettenähtud hobuslased

EQUI-X,

EQUI-TRANSIT-X,

EQUI-Y,

EQUI-TRANSIT-Y,

EQUI-RE-ENTRY-30,

EQUI-RE-ENTRY-90-COMP,

EQUI-RE-ENTRY-90-RACE

 

 

 

 

CH

Šveits

CH-0

A

Vastavalt I lisa punktis 7 osutatud kokkuleppele

 

 

 

 

CL

Tšiili

CL-0

C

Registreeritud hobused; registreeritud hobuslased; muud kui tapmiseks ettenähtud hobuslased; tapmiseks ettenähtud hobuslased

EQUI-X,

EQUI-TRANSIT-X,

EQUI-Y,

EQUI-TRANSIT-Y,

EQUI-RE-ENTRY-30,

EQUI-RE-ENTRY-90-COMP,

EQUI-RE-ENTRY-90-RACE

 

 

 

 

CN

Hiina

CN-1

G

Registreeritud hobused

EQUI-X,

EQUI-TRANSIT-X,

EQUI-RE-ENTRY-30,

EQUI-RE-ENTRY-90-COMP,

EQUI-RE-ENTRY-90-RACE

 

 

 

 

CN-2

G

Registreeritud hobused

EQUI-RE-ENTRY-30,

EQUI-RE-ENTRY-90-COMP

 

 

 

 

CR

Costa Rica

CR-1

D

Registreeritud hobused

EQUI-RE-ENTRY-30,

EQUI-RE-ENTRY-90-COMP,

EQUI-RE-ENTRY-90-RACE

 

 

 

 

CU

Kuuba

CU-0

D

Registreeritud hobused

EQUI-X,

EQUI-TRANSIT-X,

EQUI-RE-ENTRY-30,

EQUI-RE-ENTRY-90-COMP,

EQUI-RE-ENTRY-90-RACE

 

 

 

 

DZ

Alžeeria

DZ-0

E

Registreeritud hobused; registreeritud hobuslased; muud kui tapmiseks ettenähtud hobuslased; tapmiseks ettenähtud hobuslased

EQUI-X,

EQUI-TRANSIT-X,

EQUI-Y,

EQUI-TRANSIT-Y,

EQUI-RE-ENTRY-30,

EQUI-RE-ENTRY-90-COMP,

EQUI-RE-ENTRY-90-RACE

 

 

 

 

EG

Egiptus

EG-1

E

Registreeritud hobused

EQUI-X,

EQUI-TRANSIT-X,

 

 

 

 

FK

Falklandi saared

FK-0

A

Registreeritud hobused; registreeritud hobuslased; muud kui tapmiseks ettenähtud hobuslased

EQUI-X,

EQUI-TRANSIT-X,

EQUI-RE-ENTRY-30,

EQUI-RE-ENTRY-90-COMP,

EQUI-RE-ENTRY-90-RACE

 

 

 

 

GL

Gröönimaa

GL-0

A

Registreeritud hobused; registreeritud hobuslased; muud kui tapmiseks ettenähtud hobuslased; tapmiseks ettenähtud hobuslased

EQUI-X,

EQUI-TRANSIT-X,

EQUI-Y,

EQUI-TRANSIT-Y,

EQUI-RE-ENTRY-30,

EQUI-RE-ENTRY-90-COMP,

EQUI-RE-ENTRY-90-RACE

 

 

 

 

HK

Hongkong

HK-0

G

Registreeritud hobused

EQUI-X,

EQUI-TRANSIT-X,

EQUI-RE-ENTRY-30,

EQUI-RE-ENTRY-90-COMP,

EQUI-RE-ENTRY-90-RACE

 

 

 

 

IL

Iisrael

IL-0

E

Registreeritud hobused; registreeritud hobuslased; muud kui tapmiseks ettenähtud hobuslased; tapmiseks ettenähtud hobuslased

EQUI-X,

EQUI-TRANSIT-X,

EQUI-Y,

EQUI-TRANSIT-Y,

EQUI-RE-ENTRY-30,

EQUI-RE-ENTRY-90-COMP,

EQUI-RE-ENTRY-90-RACE

 

 

 

 

IS

Island

IS-0

A

Registreeritud hobused; registreeritud hobuslased; muud kui tapmiseks ettenähtud hobuslased; tapmiseks ettenähtud hobuslased

EQUI-X,

EQUI-TRANSIT-X,

EQUI-Y,

EQUI-TRANSIT-Y,

EQUI-RE-ENTRY-30,

EQUI-RE-ENTRY-90-COMP,

EQUI-RE-ENTRY-90-RACE

 

 

 

 

JM

Jamaica

JM-0

D

Registreeritud hobused

EQUI-X,

EQUI-TRANSIT-X,

EQUI-RE-ENTRY-30,

EQUI-RE-ENTRY-90-COMP,

EQUI-RE-ENTRY-90-RACE

 

 

 

 

JO

Jordaania

JO-0

E

Registreeritud hobused

EQUI-X,

EQUI-TRANSIT-X,

EQUI-RE-ENTRY-30,

EQUI-RE-ENTRY-90-COMP,

EQUI-RE-ENTRY-90-RACE

 

 

 

 

JP

Jaapan

JP-0

G

Registreeritud hobused

EQUI-X,

EQUI-TRANSIT-X,

EQUI-RE-ENTRY-30,

EQUI-RE-ENTRY-90-COMP,

EQUI-RE-ENTRY-90-RACE

 

 

 

 

KG

Kõrgõzstan

KG-1

B

Registreeritud hobused

EQUI-X,

EQUI-TRANSIT-X

 

 

 

 

KR

Lõuna-Korea

KR-0

G

Registreeritud hobused

EQUI-X,

EQUI-TRANSIT-X,

EQUI-RE-ENTRY-30,

EQUI-RE-ENTRY-90-COMP,

EQUI-RE-ENTRY-90-RACE

 

 

 

 

KW

Kuveit

KW-0

E

Registreeritud hobused

EQUI-X,

EQUI-TRANSIT-X,

EQUI-RE-ENTRY-30,

EQUI-RE-ENTRY-90-COMP,

EQUI-RE-ENTRY-90-RACE

 

 

28.11.2019

27.11.2020

LB

Liibanon

LB-0

E

Registreeritud hobused

EQUI-X,

EQUI-TRANSIT-X,

EQUI-RE-ENTRY-30,

EQUI-RE-ENTRY-90-COMP,

EQUI-RE-ENTRY-90-RACE

 

 

 

 

MA

Maroko

MA-0

E

Registreeritud hobused; registreeritud hobuslased; muud kui tapmiseks ettenähtud hobuslased; tapmiseks ettenähtud hobuslased

EQUI-X,

EQUI-TRANSIT-X,

EQUI-Y,

EQUI-TRANSIT-Y,

EQUI-RE-ENTRY-30,

EQUI-RE-ENTRY-90-COMP,

EQUI-RE-ENTRY-90-RACE

 

 

 

 

ME

Montenegro

ME-0

B

Registreeritud hobused; registreeritud hobuslased; muud kui tapmiseks ettenähtud hobuslased; tapmiseks ettenähtud hobuslased

EQUI-X,

EQUI-TRANSIT-X,

EQUI-Y,

EQUI-TRANSIT-Y,

EQUI-RE-ENTRY-30,

EQUI-RE-ENTRY-90-COMP,

EQUI-RE-ENTRY-90-RACE

 

 

 

 

MK

Põhja-Makedoonia Vabariik

MK-0

B

Registreeritud hobused; registreeritud hobuslased; muud kui tapmiseks ettenähtud hobuslased; tapmiseks ettenähtud hobuslased

EQUI-X,

EQUI-TRANSIT-X,

EQUI-Y,

EQUI-TRANSIT-Y,

EQUI-RE-ENTRY-30,

EQUI-RE-ENTRY-90-COMP,

EQUI-RE-ENTRY-90-RACE

 

 

 

 

MO

Macau

MO-0

G

Registreeritud hobused

EQUI-X,

EQUI-TRANSIT-X,

EQUI-RE-ENTRY-30,

EQUI-RE-ENTRY-90-COMP,

EQUI-RE-ENTRY-90-RACE

 

 

 

 

MY

Malaisia

MY-1

E

Registreeritud hobused

EQUI-X,

EQUI-TRANSIT-X,

EQUI-RE-ENTRY-30,

EQUI-RE-ENTRY-90-COMP,

EQUI-RE-ENTRY-90-RACE

 

 

7.9.2020

 

MU

Mauritius

MU-0

E

Registreeritud hobused

EQUI-X,

EQUI-TRANSIT-X

 

 

 

 

MX

Mehhiko

MX-1

C

Registreeritud hobused

EQUI-RE-ENTRY-30,

EQUI-RE-ENTRY-90-COMP,

EQUI-RE-ENTRY-90-RACE

 

 

 

 

MX-2

C

Registreeritud hobused; registreeritud hobuslased; muud kui tapmiseks ettenähtud hobuslased

EQUI-X,

EQUI-TRANSIT-X,

EQUI-RE-ENTRY-30,

EQUI-RE-ENTRY-90-COMP,

EQUI-RE-ENTRY-90-RACE

 

 

 

 

NZ

Uus-Meremaa

NZ-0

A

Registreeritud hobused; registreeritud hobuslased; muud kui tapmiseks ettenähtud hobuslased; tapmiseks ettenähtud hobuslased

EQUI-X,

EQUI-TRANSIT-X,

EQUI-Y,

EQUI-TRANSIT-Y,

EQUI-RE-ENTRY-30,

EQUI-RE-ENTRY-90-COMP,

EQUI-RE-ENTRY-90-RACE

 

 

 

 

OM

Omaan

OM-0

E

Registreeritud hobused

EQUI-X,

EQUI-TRANSIT-X,

EQUI-RE-ENTRY-30,

EQUI-RE-ENTRY-90-COMP,

EQUI-RE-ENTRY-90-RACE

 

 

 

 

PE

Peruu

PE-1

D

Registreeritud hobused

EQUI-X,

EQUI-TRANSIT-X,

EQUI-RE-ENTRY-30,

EQUI-RE-ENTRY-90-COMP,

EQUI-RE-ENTRY-90-RACE

 

 

 

 

PM

Saint-Pierre ja Miquelon

PM-0

A

Registreeritud hobused; registreeritud hobuslased; muud kui tapmiseks ettenähtud hobuslased; tapmiseks ettenähtud hobuslased

EQUI-X,

EQUI-TRANSIT-X,

EQUI-Y,

EQUI-TRANSIT-Y

 

 

 

 

PY

Paraguay

PY-0

D

Registreeritud hobused; registreeritud hobuslased; muud kui tapmiseks ettenähtud hobuslased; tapmiseks ettenähtud hobuslased

EQUI-X,

EQUI-TRANSIT-X,

EQUI-Y,

EQUI-TRANSIT-Y,

EQUI-RE-ENTRY-30,

EQUI-RE-ENTRY-90-COMP,

EQUI-RE-ENTRY-90-RACE

 

 

 

 

QA

Katar

QA-0

E

Registreeritud hobused

EQUI-X,

EQUI-TRANSIT-X,

EQUI-RE-ENTRY-30,

EQUI-RE-ENTRY-90-COMP,

EQUI-RE-ENTRY-90-RACE

 

 

 

 

RS

Serbia

RS-0

B

Registreeritud hobused; registreeritud hobuslased; muud kui tapmiseks ettenähtud hobuslased; tapmiseks ettenähtud hobuslased

EQUI-X,

EQUI-TRANSIT-X,

EQUI-Y,

EQUI-TRANSIT-Y,

EQUI-RE-ENTRY-30,

EQUI-RE-ENTRY-90-COMP,

EQUI-RE-ENTRY-90-RACE

 

 

 

 

RU

Venemaa

RU-1

B

Registreeritud hobused; registreeritud hobuslased; muud kui tapmiseks ettenähtud hobuslased; tapmiseks ettenähtud hobuslased

EQUI-X,

EQUI-TRANSIT-X,

EQUI-Y,

EQUI-TRANSIT-Y,

EQUI-RE-ENTRY-30,

EQUI-RE-ENTRY-90-COMP,

EQUI-RE-ENTRY-90-RACE

 

 

 

 

RU-2

B

Registreeritud hobused; registreeritud hobuslased; muud kui tapmiseks ettenähtud hobuslased; tapmiseks ettenähtud hobuslased

EQUI-X,

EQUI-TRANSIT-X,

EQUI-Y,

EQUI-TRANSIT-Y,

EQUI-RE-ENTRY-30,

EQUI-RE-ENTRY-90-COMP,

EQUI-RE-ENTRY-90-RACE

 

 

 

 

RU-3

B

Registreeritud hobused; registreeritud hobuslased; muud kui tapmiseks ettenähtud hobuslased; tapmiseks ettenähtud hobuslased

EQUI-X,

EQUI-TRANSIT-X,

EQUI-Y,

EQUI-TRANSIT-Y,

EQUI-RE-ENTRY-30,

EQUI-RE-ENTRY-90-COMP,

EQUI-RE-ENTRY-90-RACE

 

 

 

 

SA

Saudi Araabia

SA-1

E

Registreeritud hobused

EQUI-X,

EQUI-TRANSIT-X,

EQUI-RE-ENTRY-30,

EQUI-RE-ENTRY-90-COMP,

EQUI-RE-ENTRY-90-RACE

 

 

 

 

SG

Singapur

SG-0

G

Registreeritud hobused

EQUI-X,

EQUI-TRANSIT-X,

EQUI-RE-ENTRY-30,

EQUI-RE-ENTRY-90-COMP,

EQUI-RE-ENTRY-90-RACE

 

 

 

 

TH

Tai

TH-0

E

Registreeritud hobused

EQUI-X,

EQUI-TRANSIT-X,

EQUI-RE-ENTRY-30,

EQUI-RE-ENTRY-90-COMP,

EQUI-RE-ENTRY-90-RACE

 

 

6.4.2020

 

TN

Tuneesia

TN-0

E

Registreeritud hobused; registreeritud hobuslased; muud kui tapmiseks ettenähtud hobuslased; tapmiseks ettenähtud hobuslased

EQUI-X,

EQUI-TRANSIT-X,

EQUI-Y,

EQUI-TRANSIT-Y,

EQUI-RE-ENTRY-30,

EQUI-RE-ENTRY-90-COMP,

EQUI-RE-ENTRY-90-RACE

 

 

 

 

TR

Türgi

TR-1

E

Registreeritud hobused;

EQUI-X,

EQUI-TRANSIT-X,

EQUI-RE-ENTRY-30,

EQUI-RE-ENTRY-90-COMP,

EQUI-RE-ENTRY-90-RACE

 

 

Aprill 2020

27.11.2020

UA

Ukraina

UA-0

B

Registreeritud hobused; registreeritud hobuslased; muud kui tapmiseks ettenähtud hobuslased; tapmiseks ettenähtud hobuslased

EQUI-X,

EQUI-TRANSIT-X,

EQUI-Y,

EQUI-TRANSIT-Y,

EQUI-RE-ENTRY-30,

EQUI-RE-ENTRY-90-COMP,

EQUI-RE-ENTRY-90-RACE

 

 

 

 

US

Ameerika Ühendriigid

US-0

C

Registreeritud hobused; registreeritud hobuslased; muud kui tapmiseks ettenähtud hobuslased; tapmiseks ettenähtud hobuslased

EQUI-X,

EQUI-TRANSIT-X,

EQUI-Y,

EQUI-TRANSIT-Y,

EQUI-RE-ENTRY-30,

EQUI-RE-ENTRY-90-COMP,

EQUI-RE-ENTRY-90-RACE

 

 

 

 

UY

Uruguay

UY-0

D

Registreeritud hobused; registreeritud hobuslased; muud kui tapmiseks ettenähtud hobuslased; tapmiseks ettenähtud hobuslased

EQUI-X,

EQUI-TRANSIT-X,

EQUI-Y,

EQUI-TRANSIT-Y,

EQUI-RE-ENTRY-30,

EQUI-RE-ENTRY-90-COMP,

EQUI-RE-ENTRY-90-RACE

 

 

 

 

ZA

Lõuna-Aafrika

ZA-1

F

Registreeritud hobused

EQUI-X,

EQUI-TRANSIT-X

Komisjoni otsus 2008/698/EÜ

 

3.5.2011

 

2. OSA

1. osa tabeli 2. veerus osutatud kolmandate riikide või territooriumide tsoonide kirjeldused

Nimi

(kolmas riik või territoorium)

Kood

(tsoon)

Tsooni kirjeldus

Brasiilia

BR-1

Paraná ja Rio de Janeiro osariik

Hiina

CN-1

Hobuslaste haigustest vaba tsoon Conghua linnas (Guangzhou haldusüksus, Guangdongi provints), sealhulgas kiirteede bioturvakoridor Guangzhou ja Hongkongi lennuväljani (vt üksikasju allpool).

Guangdongi provintsis asuv hobuslaste haigustest vaba tsoon, mis hõlmab järgmisi alasid.

Kesktsoon: Reshui külas paiknev ratsaspordiväljak (Conghua linn, Lingkou) ja seda ümbritsev viie kilomeetrise raadiusega ala, mida kontrollitakse riiklikul kiirteel nr 105 paiknevas kontrollpunktis;

järelevalvetsoon: kõik Conghua linna halduspiirkonnad, mis ümbritsevad 2009 km2 suurust kesktsooni;

kaitsetsoon:

järelevalvetsooni ümbritsevad ja sellega külgnevad halduspiirkonnad, mille välispiirideks on:

Baiyuni piirkond, Conghua linna Luogangi piirkond,

Guangzhou linna Huadu piirkond,

Zengchengi linn,

Qingyuani linna Qingchengi piirkonna halduspiirkonnad,

Fogangi maakond,

Xinfengi maakond,

Longmeni maakond;

kiirtee bioturvakoridor: kiirteedevõrgu süsteem hobuslaste haigustest vaba tsooni ühendamiseks Guangzhou ja Hongkongi lennuväljaga, kus toimub aktiivne taudiseire piirkonnas;

sisenemiseelne karantiin: kaitsetsoonis paiknevad ja pädevate asutuste poolt ette nähtud karantiinirajatised, kus valmistatakse Hiina muudest osadest pärit hobuslasi ette sisenemiseks hobuslaste haigustest vabasse tsooni.

CN-2

Shanghais toimunud maailmanäituse EXPO 2010 ala juures asuv ratsaspordi rahvusvahelise suurvõistluse Global Champions Tour toimumiskoht ja läbisõidutee Pudong New piirkonna põhjaosas asuvasse Shanghai Pudongi rahvusvahelisse lennujaama ning Shanghai suurlinnapiirkonna Minhangi ringkonna idaosa (vt üksikasju allpool).

Shanghai suurlinnapiirkonnas asuva tsooni piiristamine:

läänepiir: Huangpu jõgi põhjas asuvast suudmest kuni Dazhi jõe harunemiskohani,

lõunapiir: Huangpu jõe harunemiskohast kuni Dazhi jõe suudmeni idas,

põhja- ja idapiirid: rannajoon.

Costa Rica

CR-1

San José suurlinnapiirkond

Egiptus

EG-1

Hobuslaste haigustest vaba tsoon, mis hõlmab territooriumi ümber Egiptuse sõjaväe veterinaarhaigla Kairos El-Nasri teel, Al Ahly Clubi vastas, ning kiirteelõiku Kairo rahvusvahelisse lennujaama (vt üksikasju allpool).

Hobuslaste haigustest vaba tsooni suurus on umbes 0,1 km2 ning see hõlmab territooriumi ümber Egiptuse sõjaväe veterinaarhaigla El-Nasri teel, Al Ahly Clubi vastas Kairo idapoolses eeslinnas (koordinaadid 30°04′19,6″ N 31°21′16,5″ E), ning 10 km pikkust teelõiku El-Nasri teel ja lennujaama viival teel Kairo rahvusvahelise lennujaama suunas.

a)

Hobuslaste haigustest vaba tsooni piiritlemine:

piir algab El-Nasri tee ja El-Shaheed Ibrahim El-Shaikhi tee ristmikust (30°04′13,6″ N 31°21′04,3″ E) ja kulgeb piki El-Shaheed Ibrahim El-Shaikhi teed umbes 500 m põhja suunas kuni esimese ristumiseni läbisõiduteega „the Passage Inside Armed Forces“ (edaspidi „nimetatud läbisõidutee“), seejärel pöördub paremale mööda nimetatud läbisõiduteed umbes 100 m ida suunas, veel kord paremale mööda nimetatud läbisõiduteed 150 m lõuna suunas, seejärel vasakule mööda nimetatud läbisõiduteed 300 m ida suunas ja paremale mööda nimetatud läbisõiduteed 100 m lõuna suunas kuni El-Nasri teeni, seejärel paremale mööda El-Nasri teed 300 m edela suunas kuni El-Nasri tee ja Hassan Ma'mooni tee ristmiku vastas asuva punktini, sealt paremale mööda nimetatud läbisõiduteed 100 m põhja suunas, vasakule mööda nimetatud läbisõiduteed 120 m lääne suunas, vasakule mööda nimetatud läbisõiduteed 200 m lõuna suunas ning seejärel paremale mööda El-Nasri teed 100 m lääne suunas kuni El-Nasri tee ja El-Shaheed Ibrahim El-Shaikhi tee ristmikuni.

b)

Hobuslaste haigustest vaba tsooni sees oleva ekspordieelse karantiiniala piiritlemine:

piir algab El-Nasri tee ja Hassan Ma'mooni tee ristmiku vastas asuvast punktist ja kulgeb mööda nimetatud läbisõiduteed 100 m põhja suunas, paremale mööda nimetatud läbisõiduteed 250 m ida suunas, paremale mööda nimetatud läbisõiduteed 50 m lõuna suunas kuni El-Nasri teeni, paremale mööda El-Nasri teed 300 m kagu suunas kuni El-Nasri tee ja Hassan Ma'mooni tee ristmiku vastas asuva punktini.

Kõrgõzstan

KG-1

Issõk-Kuli piirkond

Malaisia

MY-1

Poolsaar

Mehhiko

MX-1

México suurlinnapiirkond

MX-2

Kogu riik, välja arvatud osariigid Chiapas, Oaxaca, Tabasco, Campeche, Yucatan, Quintana Roo, Veracruz ja Tamaulipas

Peruu

PE-1

Lima piirkond

Venemaa

RU-1

Kaliningradi, Arhangelski, Vologda, Murmanski, Leningradi, Novgorodi, Pihkva, Brjanski, Vladimiri, Ivanovo, Tveri, Kaluga, Kostroma, Moskva, Orjoli, Rjazani, Smolenski, Tula, Jaroslavli, Nižni Novgorodi, Kirovi, Belgorodi, Voroneži, Kurski, Lipetski, Tambovi, Astrahani, Volgogradi, Pensa, Saratovi, Uljanovski, Rostovi, Orenburgi, Permi ja Kurgani oblast

RU-2

Stavropoli ja Krasnodari krai

RU-3

Karjala, Mari Eli, Mordva, Tšuvaši, Kalmõkkia, Tatarstani, Dagestani, Kabardi-Balkaari, Põhja-Osseetia, Inguši ja Karatšai-Tšerkessi vabariik

Saudi Araabia

SA-1

Kogu riik, välja arvatud Jizani, Asiri ja Najrani provintside kaitse- ja järelevalvetsoonid, nagu on kirjeldatud allpool.

Direktiivi 2009/156/EÜ (1) artikli 5 lõike 2 teise lõigu punktide a ja b kohaselt kehtestatud kaitse- ja järelevalvetsoonide piiritlemine:

1.

Jizani provints

Kaitsetsoon: kogu provints, välja arvatud osa, mis jääb teel nr 5 asuvast Ash-Shuqaiqi kontrollpunktist põhja poole ja teest nr 10 põhja poole;

järelevalvetsoon: teel nr 5 asuvast Ash-Shuqaiqi kontrollpunktist põhja poole jääv osa provintsist, mida kontrollib Al Qahmah’ kontrollpunkt, ja teest nr 10 põhja poole jääv osa.

2.

Asiri provints

Kaitsetsoon: põhja pool maanteega nr 10 piirnev provintsi osa Ad Darbi, Abha ja Kamis-Mushayti vahel, v.a nende õhu- ja sõjaväebaasides paiknevad ratsaspordiklubid, ning põhja poolt Kamis-Mushaytist läbi Jarashi, Al Utfah’ ja Dhahran Al Janoubi Najrani provintsi piirile viiva maanteega nr 15 piirnev provintsi osa, ning põhja poolt Al Utfah’st läbi Al Faydi Badr Al Janoubi (Najrani provints) viiva maanteega piirnev provintsi osa;

järelevalvetsoon: õhu- ja sõjaväebaasides paiknevad ratsaspordiklubid, kaitsetsooni ja maantee nr 209 vahele jääv provintsi osa Ash-Shuqaiqist Muhayili kontrollpunktini maanteel nr 211, maanteel nr 10 Abhast lõunasse jääva kontrollpunkti, Abha linna ja Abhast põhja suunas viiva maantee nr 15 65. kilomeetril asuva Ballasmeri kontrollpunkti vahele jääv provintsi osa, Khamis-Mushayti ja Abhast Samakhi viiva maantee nr 255 90. kilomeetril asuva kontrollpunkti ja Abhast Ar-Riyādhi viiva maantee nr 10 90. kilomeetril asuva Yarah' kontrollpunkti vahele jääv provintsi osa ning maanteel nr 10 asuva Yarah' kontrollpunkti ja maanteel nr 177 asuva Khashm-Ghurabi vahele jäävast virtuaalsest joonest lõuna poole jääv provintsi osa kuni Najrani provintsi piirini.

3.

Najrani provints

Kaitsetsoon: põhja poolt Al Utfah’st (Asiri provints) Badr Al Janoubi ja As Sebti ning As Sebtist piki Wadi Habunah’t Najrani ja Ar-Riyādhi vahel asuva maanteega nr 177 ristumise kohani viiva maanteega piiritletud ning sellest ristmikust piki maanteed nr 177 Najranist ja Sharourah’st kulgeva maanteega nr 15 ristumise kohast lõuna poole jääv provintsi osa ning maanteest nr 15 lõuna poole jääv provintsi osa Najrani ja Sharourah’ ning Jeemeni piiri vahel;

järelevalvetsoon: see osa provintsist, mis jääb lõuna poole joonest, mis ühendab Yarah’ kontrollpunkti teel nr 10 ja Khashm-Ghurabi teel nr 177 Najrani provintsi piirist kuni Khashm-Ghurabi kontrollpunktini 80 km Najranist, ja lääne poole teest nr 175, mis suundub Sharourah’sse.

Türgi

TR-1

Ankara, Edirne, Istanbuli, Izmiri, Kirklareli ja Tekirdagi provints

Lõuna-Aafrika

ZA-1

Kaplinna suurlinnapiirkond, nagu on kirjeldatud allpool.

Kaplinna suurlinnapiirkonna (ZA-1) piiritlemine:

 

põhjapiir: Blaauwberg Road (M14),

 

idapiir: Koeberg Road (M14), Plattekloof Road (M14), kiirtee N7, kiirtee N1 ja kiirtee M5,

 

lõunapiir: Ottery Road, Prince George’s Drive, Wetton Road, Riverstone Road, Tennant Road, Newlands Drive, Paradise Road, Union Drive, Rhodes Drive kuni Newsland Forestry jaamani ja üle Table Mountain’i Echo Gorge’i kuni CampsBay’ni,

 

läänepiir: rannajoon Camps Bayst kuni Blaauwberg Roadini.

3. OSA

1. osa tabeli 6. veerus osutatud eritingimused

Puudub

4. OSA

1. osa tabeli 7. veerus osutatud loomatervise tagatised

Puudub


(1)  ELT L 192, 23.7.2010, lk 1.


V LISA

KODULINNUD JA KODULINDUDE PALJUNDUSMATERJAL

1.OSA

Selliste kolmandate riikide, territooriumide või nende tsoonide loetelu, millest on lubatud liitu tuua artikli 3 lõike 1 punktis d osutatud kodulindude ja kodulindude paljundusmaterjali saadetisi

ISO-kood ja nimi

(kolmas riik või territoorium)

Tsoon

vastavalt 2. osale

Kategooriad,

mida on lubatud liitu tuua

Loomatervise sertifikaat

Eritingimused

vastavalt 3. osale

Loomatervise tagatised

vastavalt 4. osale

Lõppkuupäev

Alguskuupäev

1

2

3

4

5

6

7

8

AR

Argentina

AR-0

Kindlaks määratud patogeenidest vabad munad

SPF

 

 

 

 

AU

Austraalia

AU-0

Sugulinnud, v.a silerinnalised linnud, ja tootmislinnud, v.a silerinnalised linnud

BPP

 

 

 

 

Silerinnalised sugulinnud ja silerinnalised tootmislinnud

BPR

 

C

 

 

Tapmiseks ettenähtud kodulinnud, v.a silerinnalised linnud

SP

 

 

 

 

Muude kodulindude kui silerinnaliste lindude ööpäevased tibud

DOC

 

 

 

 

Silerinnaliste lindude ööpäevased tibud

DOR

 

C

 

 

Vähem kui 20 kodulinnuisendit, v.a silerinnalised linnud

POU-LT20

 

 

 

 

Kindlaks määratud patogeenidest vabad munad

SPF

 

 

 

 

Muude kodulindude kui silerinnaliste lindude haudemunad

HEP

 

 

 

 

Silerinnaliste lindude haudemunad

HER

 

C

 

 

Muude kodulindude kui silerinnaliste lindude vähem kui 20 haudemuna

HE-LT20

 

 

 

 

BR

Brasiilia

BR-0

Kindlaks määratud patogeenidest vabad munad

SPF

 

 

 

 

BR-1

Silerinnalised sugulinnud ja silerinnalised tootmislinnud

BPR

N

 

 

 

Silerinnaliste lindude ööpäevased tibud

DOR

N

 

 

 

Tapmiseks ettenähtud silerinnalised linnud

SR

N

 

 

 

Silerinnaliste lindude haudemunad

HER

N

 

 

 

BR-2

Sugulinnud, v.a silerinnalised linnud, ja tootmislinnud, v.a silerinnalised linnud

BPP

N

 

 

 

Tapmiseks ettenähtud kodulinnud, v.a silerinnalised linnud

SP

N

 

 

 

Muude kodulindude kui silerinnaliste lindude ööpäevased tibud

DOC

N

 

 

 

Vähem kui 20 kodulinnuisendit, v.a silerinnalised linnud

POU-LT20

N

 

 

 

Muude kodulindude kui silerinnaliste lindude haudemunad

HEP

N

 

 

 

Muude kodulindude kui silerinnaliste lindude vähem kui 20 haudemuna

HE-LT20

N

 

 

 

BW

Botswana

BW-0

Silerinnalised sugulinnud ja silerinnalised tootmislinnud

BPR

 

C

 

 

Silerinnaliste lindude ööpäevased tibud

DOR

 

C

 

 

Kindlaks määratud patogeenidest vabad munad

SPF

 

 

 

 

Silerinnaliste lindude haudemunad

HER

 

C

 

 

CA

Kanada

CA-0

Kindlaks määratud patogeenidest vabad munad

SPF

 

 

 

 

CA-1

Sugulinnud, v.a silerinnalised linnud, ja tootmislinnud, v.a silerinnalised linnud

BPP

N

 

 

 

Silerinnalised sugulinnud ja silerinnalised tootmislinnud

BPR

N

 

 

 

Muude kodulindude kui silerinnaliste lindude ööpäevased tibud

DOC

N

 

 

 

Silerinnaliste lindude ööpäevased tibud

DOR

N

 

 

 

Tapmiseks ettenähtud kodulinnud, v.a silerinnalised linnud

SP

N

 

 

 

Tapmiseks ettenähtud silerinnalised linnud

SR

N

 

 

 

Vähem kui 20 kodulinnuisendit, v.a silerinnalised linnud

POU-LT20

N

 

 

 

Muude kodulindude kui silerinnaliste lindude haudemunad

HEP

N

 

 

 

Silerinnaliste lindude haudemunad

HER

N

 

 

 

Muude kodulindude kui silerinnaliste lindude vähem kui 20 haudemuna

HE-LT20

N

 

 

 

CA-2

 

 

 

 

CH

Šveits

CH-0

Vastavalt I lisa punktis 7 osutatud kokkuleppele

 

 

 

 

CL

Tšiili

CL-0

Sugulinnud, v.a silerinnalised linnud, ja tootmislinnud, v.a silerinnalised linnud

BPP

N

 

 

 

Silerinnalised sugulinnud ja silerinnalised tootmislinnud

BPR

N

 

 

 

Muude kodulindude kui silerinnaliste lindude ööpäevased tibud

DOC

N

 

 

 

Silerinnaliste lindude ööpäevased tibud

DOR

N

 

 

 

Tapmiseks ettenähtud kodulinnud, v.a silerinnalised linnud

SP

N

 

 

 

Tapmiseks ettenähtud silerinnalised linnud

SR

N

 

 

 

Vähem kui 20 kodulinnuisendit, v.a silerinnalised linnud

POU-LT20

N

 

 

 

Kindlaks määratud patogeenidest vabad munad

SPF

 

 

 

 

Muude kodulindude kui silerinnaliste lindude haudemunad

HEP

N

 

 

 

Silerinnaliste lindude haudemunad

HER

N

 

 

 

Muude kodulindude kui silerinnaliste lindude vähem kui 20 haudemuna

HE-LT20

N

 

 

 

GL

Gröönimaa

GL-0

Kindlaks määratud patogeenidest vabad munad

SPF

 

 

 

 

IL

Iisrael

IL-0

Sugulinnud, v.a silerinnalised linnud, ja tootmislinnud, v.a silerinnalised linnud

BPP

P2

 

28.1.2017

 

Silerinnalised sugulinnud ja silerinnalised tootmislinnud

BPR

P2

 

28.1.2017

 

Muude kodulindude kui silerinnaliste lindude ööpäevased tibud

DOC

P2

 

28.1.2017

 

Silerinnaliste lindude ööpäevased tibud

DOR

P2

 

28.1.2017

 

Tapmiseks ettenähtud kodulinnud, v.a silerinnalised linnud

SP

P2

 

18.4.2015

 

Vähem kui 20 kodulinnuisendit, v.a silerinnalised linnud

POU-LT20

P2

 

28.1.2017

 

Kindlaks määratud patogeenidest vabad munad

SPF

 

 

 

 

Muude kodulindude kui silerinnaliste lindude haudemunad

HEP

P2

 

28.1.2017

 

Silerinnaliste lindude haudemunad

HER

P2

 

28.1.2017

 

Muude kodulindude kui silerinnaliste lindude vähem kui 20 haudemuna

HE-LT20

P2

 

28.1.2017

 

IS

Island

IS-0

Kindlaks määratud patogeenidest vabad munad

SPF

 

 

 

 

MG

Madagaskar

MG-0

Kindlaks määratud patogeenidest vabad munad

SPF

 

 

 

 

MX

Mehhiko

MX-0

Kindlaks määratud patogeenidest vabad munad

SPF

 

 

 

 

NA

Namiibia

NA-0

Silerinnalised sugulinnud ja silerinnalised tootmislinnud

BPR

 

C

 

 

Silerinnaliste lindude ööpäevased tibud

DOR

 

C

 

 

Kindlaks määratud patogeenidest vabad munad

SPF

 

 

 

 

Silerinnaliste lindude haudemunad

HER

 

C

 

 

NZ

Uus-Meremaa

NZ-0

Sugulinnud, v.a silerinnalised linnud, ja tootmislinnud, v.a silerinnalised linnud

BPP

 

 

 

 

Silerinnalised sugulinnud ja silerinnalised tootmislinnud

BPR

 

 

 

 

Muude kodulindude kui silerinnaliste lindude ööpäevased tibud

DOC

 

 

 

 

Silerinnaliste lindude ööpäevased tibud

DOR

 

 

 

 

Tapmiseks ettenähtud kodulinnud, v.a silerinnalised linnud

SP

 

 

 

 

Tapmiseks ettenähtud silerinnalised linnud

SR

 

 

 

 

Vähem kui 20 kodulinnuisendit, v.a silerinnalised linnud

POU-LT20

 

 

 

 

Kindlaks määratud patogeenidest vabad munad

SPF

 

 

 

 

Muude kodulindude kui silerinnaliste lindude haudemunad

HEP

 

 

 

 

Silerinnaliste lindude haudemunad

HER

 

 

 

 

Muude kodulindude kui silerinnaliste lindude vähem kui 20 haudemuna

HE-LT20

 

 

 

 

PM

Saint-Pierre ja Miquelon

PM-0

Kindlaks määratud patogeenidest vabad munad

SPF

 

 

 

 

TH

Tai

TH-0

Kindlaks määratud patogeenidest vabad munad

SPF

 

 

 

 

TN

Tuneesia

TN-0

Sugulinnud, v.a silerinnalised linnud, ja tootmislinnud, v.a silerinnalised linnud

BPP

 

 

 

 

Silerinnalised sugulinnud ja silerinnalised tootmislinnud

BPR

 

 

 

 

Silerinnaliste lindude ööpäevased tibud

DOR

 

 

 

 

Vähem kui 20 kodulinnuisendit, v.a silerinnalised linnud

POU-LT20

 

 

 

 

Kindlaks määratud patogeenidest vabad munad

SPF

 

 

 

 

Silerinnaliste lindude haudemunad

HER

 

 

 

 

Muude kodulindude kui silerinnaliste lindude vähem kui 20 haudemuna

HE-LT20

 

 

 

 

TR

Türgi

TR-0

Kindlaks määratud patogeenidest vabad munad

SPF

 

 

 

 

Ameerika Ühendriigid

Ameerika Ühendriigid

US-0

Kindlaks määratud patogeenidest vabad munad

SPF

 

 

 

 

US-1

Sugulinnud, v.a silerinnalised linnud, ja tootmislinnud, v.a silerinnalised linnud

BPP

N

 

 

 

Silerinnalised sugulinnud ja silerinnalised tootmislinnud

BRP

N

 

 

 

Muude kodulindude kui silerinnaliste lindude ööpäevased tibud

DOC

N

 

 

 

Silerinnaliste lindude ööpäevased tibud

DOR

N

 

 

 

Tapmiseks ettenähtud kodulinnud, v.a silerinnalised linnud

SP

N

 

 

 

Tapmiseks ettenähtud silerinnalised linnud

SR

N

 

 

 

Vähem kui 20 kodulinnuisendit, v.a silerinnalised linnud

POU-LT20

N

 

 

 

Muude kodulindude kui silerinnaliste lindude haudemunad

HEP

N

 

 

 

Silerinnaliste lindude haudemunad

HER

N

 

 

 

Muude kodulindude kui silerinnaliste lindude vähem kui 20 haudemuna

HE-LT20

N

 

 

 

US-2

 

 

 

 

 

 

US-2.1

Sugulinnud, v.a silerinnalised linnud, ja tootmislinnud, v.a silerinnalised linnud

BPP

N, P1

 

4.3.2017

11.8.2017

Silerinnalised sugulinnud ja silerinnalised tootmislinnud

BRP

N, P1

 

4.3.2017

11.8.2017

Muude kodulindude kui silerinnaliste lindude ööpäevased tibud

DOC

N, P1

 

4.3.2017

11.8.2017

Silerinnaliste lindude ööpäevased tibud

DOR

N, P1

 

4.3.2017

11.8.2017

Tapmiseks ettenähtud kodulinnud, v.a silerinnalised linnud

SP

N, P1

 

4.3.2017

11.8.2017

Tapmiseks ettenähtud silerinnalised linnud

SR

N, P1

 

4.3.2017

11.8.2017

Vähem kui 20 kodulinnuisendit, v.a silerinnalised linnud

POU-LT20

N, P1

 

4.3.2017

11.8.2017

Muude kodulindude kui silerinnaliste lindude haudemunad

HEP

N, P1

 

4.3.2017

11.8.2017

Silerinnaliste lindude haudemunad

HER

N, P1

 

4.3.2017

11.8.2017

Muude kodulindude kui silerinnaliste lindude vähem kui 20 haudemuna

HE-LT20

N, P1

 

4.3.2017

11.8.2017

US-2.2

Sugulinnud, v.a silerinnalised linnud, ja tootmislinnud, v.a silerinnalised linnud

BPP

N, P1

 

4.3.2017

11.8.2017

Silerinnalised sugulinnud ja silerinnalised tootmislinnud

BRP

N, P1

 

4.3.2017

11.8.2017

Muude kodulindude kui silerinnaliste lindude ööpäevased tibud

DOC

N, P1

 

4.3.2017

11.8.2017

Silerinnaliste lindude ööpäevased tibud

DOR

N, P1

 

4.3.2017

11.8.2017

Tapmiseks ettenähtud kodulinnud, v.a silerinnalised linnud

SP

N, P1

 

4.3.2017

11.8.2017

Tapmiseks ettenähtud silerinnalised linnud

SR

N, P1

 

4.3.2017

11.8.2017

Vähem kui 20 kodulinnuisendit, v.a silerinnalised linnud

POU-LT20

N, P1

 

4.3.2017

11.8.2017

Muude kodulindude kui silerinnaliste lindude haudemunad

HEP

N, P1

 

4.3.2017

11.8.2017

Silerinnaliste lindude haudemunad

HER

N, P1

 

4.3.2017

11.8.2017

Muude kodulindude kui silerinnaliste lindude vähem kui 20 haudemuna

HE-LT20

N, P1

 

4.3.2017

11.8.2017

US-2.3

Sugulinnud, v.a silerinnalised linnud, ja tootmislinnud, v.a silerinnalised linnud

BPP

N, P1

 

8.4.2020

 

Silerinnalised sugulinnud ja silerinnalised tootmislinnud

BRP

N, P1

 

8.4.2020

 

Muude kodulindude kui silerinnaliste lindude ööpäevased tibud

DOC

N, P1

 

8.4.2020

 

Silerinnaliste lindude ööpäevased tibud

DOR

N, P1

 

8.4.2020

 

Tapmiseks ettenähtud kodulinnud, v.a silerinnalised linnud

SP

N, P1

 

8.4.2020

 

Tapmiseks ettenähtud silerinnalised linnud

SR

N, P1

 

8.4.2020

 

Vähem kui 20 kodulinnuisendit, v.a silerinnalised linnud

POU-LT20

N, P1

 

8.4.2020

 

Muude kodulindude kui silerinnaliste lindude haudemunad

HEP

N, P1

 

8.4.2020

 

Silerinnaliste lindude haudemunad

HER

N, P1

 

8.4.2020

 

Muude kodulindude kui silerinnaliste lindude vähem kui 20 haudemuna

HE-LT20

N, P1

 

8.4.2020

 

UY

Uruguay

UY-0

Kindlaks määratud patogeenidest vabad munad

SPF

 

 

 

 

ZA

Lõuna-Aafrika

ZA-0

Silerinnalised sugulinnud ja silerinnalised tootmislinnud

BPR

P1

C

9.4.2011

 

Silerinnaliste lindude ööpäevased tibud

DOR

P1

C

9.4.2011

 

Kindlaks määratud patogeenidest vabad munad

SPF

 

 

 

 

Silerinnaliste lindude haudemunad

HER

P1

C

9.4.2011

 

2. OSA

1. osa tabeli 2. veerus osutatud kolmandate riikide või territooriumide tsoonide kirjeldused

Nimi

(kolmas riik või territoorium)

Kood

(tsoon)

Piirkonna kirjeldus

Brasiilia

BR-1

Järgmised osariigid: Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo ja Mato Grosso do Sul

BR-2

Järgmised osariigid: Mato Grosso, Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina ja São Paulo

Kanada

CA-1

Kogu Kanada riik, välja arvatud ala CA-2

CA-2

Kanada ala, mis vastab koodile

 

puudub

Ameerika Ühendriigid

US-1

Ameerika Ühendriigid: kogu riik, välja arvatud piirkond US-2

US-2

Ameerika Ühendriikide piirkond, mille moodustavad järgmised alad:

US-2.1

Tennessee osariik:

 

Lincolni maakond

 

Franklini maakond

 

Moore’i maakond

US-2.2

Alabama osariik:

 

Madisoni maakond

 

Jacksoni maakond

US-2.3

Lõuna-Carolina osariik:

Chesterfieldi maakond / Lancasteri maakond / Kershaw’ maakond:

10 km raadiusega tsoon, mis algab Chesterfield 02 ümbritseva kontrollitsooni piiril asuvast N-punktist ja ulatub päripäeva:

a)

põhjas: kiirteest nr 9 2 km lõunasse, Airport Rd ja Raymond Deason Rd ristmikust 0,03 km itta,

b)

kirdes: kiirtee nr 268 ja Cross Roads Church Rd ristmikust 1 km edelasse,

c)

idas: riiklikust kiirteest nr 109 5,1 km läände, Angelus Rd-st ja Refuge Dr-st 1,6 km läände,

d)

kagus: kiirtee nr 145 ja Lake Bee Rd ristmikust 3,2 km loodesse,

e)

lõunas: kiirtee nr 151 ja Catarah Rd ristmikust 2,7 km itta,

f)

edelas: McBee Hwy ja Mt Pisgah Rd ristmikust 1,5 km itta;

g)

läänes: Texahaw Rd ja Buzzards Roost Rd ristmikust 1,3 km itta,

h)

loodes: White Plains Church Rd ja Graves Rd ristmikuni.

3. OSA

1. osa tabeli 5. veerus osutatud eritingimused

P1

Liitu toomise peatamine piirangute tõttu, mis on seotud lindude kõrge patogeensusega gripi puhangu(te)ga.

P2

Liitu toomise peatamine piirangute tõttu, mis on seotud Newcastle’i haiguse viiruse nakkuse puhangu(te)ga.

N

Esitatud on tagatised, et kolmandas riigis või territooriumil või selle tsoonis kohaldatavad õigusaktid Newcastle’i haiguse viiruse nakkuse tõrje kohta on samaväärsed liidus kohaldatavate õigusaktidega. Newcastle’i haiguse viiruse nakkuse puhangu korral võib jätkuvalt lubada kolmandast riigist või territooriumilt või selle tsoonist liitu toomist ilma kolmanda riigi koodi või territooriumi koodi või tsooni koodi muutmata. Kõigist piirkondadest, mille suhtes asjaomase kolmanda riigi või territooriumi pädev asutus on kehtestanud ametlikud piirangud seoses kõnealuse haiguse puhanguga, on liitu toomine automaatselt keelatud.

4. OSA

1. osa tabeli 6. veerus osutatud loomatervise tagatised

A

Kolmas riik või territoorium, kus toimub vaktsineerimine lindude kõrge patogeensusega gripi vastu ja pädev asutus on esitanud tagatised vastavalt delegeeritud määruse (EL) 2020/692 artikli 37 punktile c.

B

Kolmas riik või territoorium, kus vastavalt delegeeritud määruse (EL) 2020/692 artikli 37 punktile e ei ole keelatud kasutada Newcastle’i haiguse viiruse nakkuse vastaseid vaktsiine, mis vastavad üksnes delegeeritud määruse (EL) 2020/692 XV lisa punktis 1 sätestatud üldkriteeriumidele, ning pädev asutus on esitanud tagatised, et kodulinnud vastavad delegeeritud määruse (EL) 2020/692 XV lisa punktis 2 sätestatud loomatervisenõuetele.

C

Kolmas riik või territoorium, kust on lubatud liitu tuua silerinnalisi linde ja mida vastavalt delegeeritud määruse (EL) 2020/692 artiklile 39 ei loeta Newcastle'i haiguse viiruse nakkusest vabaks, ning pädev asutus on andnud asjaomase kauba kohta tagatised vastavalt delegeeritud määruse (EL) 2020/692 artikli 37 punkti d alapunkti ii teisele taandele.


VI LISA

TEHISTINGIMUSTES PEETAVAD LINNUD JA TEHISTINGIMUSTES PEETAVATE LINDUDE PALJUNDUSMATERJAL

1. OSA

Selliste kolmandate riikide, territooriumide või nende tsoonide loetelu, millest on lubatud liitu tuua artikli 3 lõike 1 punktis e osutatud tehistingimustes peetavate lindude ja tehistingimustes peetavate lindude paljundusmaterjali saadetisi

ISO-kood ja nimi

(kolmas riik või territoorium)

Tsoon

vastavalt 2. osale

Kategooriad,

mida on lubatud liitu tuua

Loomatervise sertifikaat

Eritingimused

vastavalt 3. osale

Loomatervise tagatised

vastavalt 4. osale

Lõppkuupäev

Alguskuupäev

1

2

3

4

5

6

7

8

AU

Austraalia

AU-0

Tehistingimustes peetavad linnud

CAPTIVE- BIRDS

 

 

 

 

Tehistingimustes peetavate lindude haudemunad

HE-CAPTIVE-BIRDS

 

 

 

 

BR

Brasiilia

BR-0

 

 

 

 

BR-1

Tehistingimustes peetavad linnud

CAPTIVE- BIRDS

 

 

 

 

Tehistingimustes peetavate lindude haudemunad

HE-CAPTIVE-BIRDS

 

 

 

 

CA

Kanada

CA-0

Tehistingimustes peetavad linnud

CAPTIVE- BIRDS

 

 

 

 

Tehistingimustes peetavate lindude haudemunad

HE-CAPTIVE-BIRDS

 

 

 

 

CH

Šveits

CH-0

Vastavalt I lisa punktis 7 osutatud kokkuleppele

 

 

 

 

CL

Tšiili

CL-0

Tehistingimustes peetavad linnud

CAPTIVE- BIRDS

 

 

 

 

Tehistingimustes peetavate lindude haudemunad

HE-CAPTIVE-BIRDS

 

 

 

 

IL

Iisrael

IL-0

Tehistingimustes peetavad linnud

CAPTIVE- BIRDS

 

 

 

 

Tehistingimustes peetavate lindude haudemunad

HE-CAPTIVE-BIRDS

 

 

 

 

NZ

Uus-Meremaa

NZ-0

Tehistingimustes peetavad linnud

CAPTIVE- BIRDS

 

 

 

 

Tehistingimustes peetavate lindude haudemunad

HE-CAPTIVE-BIRDS

 

 

 

 

TN

Tuneesia

TN-0

Tehistingimustes peetavad linnud

CAPTIVE- BIRDS

 

 

 

 

Tehistingimustes peetavate lindude haudemunad

HE-CAPTIVE-BIRDS

 

 

 

 

Ameerika Ühendriigid

Ameerika Ühendriigid

US-0

Tehistingimustes peetavad linnud

CAPTIVE- BIRDS

 

 

 

 

Tehistingimustes peetavate lindude haudemunad

HE-CAPTIVE-BIRDS

 

 

 

 

2. OSA

1. osa tabeli 2. veerus osutatud kolmandate riikide või territooriumide tsoonide kirjeldused

Nimi

(kolmas riik või territoorium)

Kood

(tsoon)

Tsooni kirjeldus

Brasiilia

BR-1

Järgmised osariigid: Mato Grosso, Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina ja São Paulo

3. OSA

1. osa tabeli 5. veerus osutatud eritingimused

Puudub

4. OSA

1. osa tabeli 6. veerus osutatud loomatervise tagatised

Puudub


VII LISA

MESILASEMAD JA KIMALASED

1. OSA

Selliste kolmandate riikide, territooriumide või nende tsoonide loetelu, millest on lubatud liitu tuua artikli 3 lõike 1 punktis f osutatud mesilasemade ja kimalaste saadetisi

ISO-kood ja nimi

(kolmas riik või territoorium)

Tsooni kood

vastavalt 2. osale

Kategooriad,

mida on lubatud liitu tuua

Loomatervise sertifikaadid

Eritingimused

vastavalt 3. osale

Loomatervise tagatised

vastavalt 4. osale

Lõppkuupäev

Alguskuupäev

1

2

3

4

5

6

7

8

AR

Argentina

AR-0

Mesilasemad ja kimalased

QUE, BBEE

 

 

 

 

AU

Austraalia

AU-0

Mesilasemad ja kimalased

QUE, BBEE

 

 

 

 

CA

Kanada

CA-0

Mesilasemad ja kimalased

QUE, BBEE

 

 

 

 

CH

Šveits

CH-0

Vastavalt I lisa punktis 7 osutatud kokkuleppele

 

 

 

 

CL

Tšiili

CL-0

Mesilasemad ja kimalased

QUE, BBEE

 

 

 

 

CR

Costa Rica

CR-0

Mesilasemad ja kimalased

QUE, BBEE

 

 

 

 

IL

Iisrael

IL-0

Mesilasemad ja kimalased

QUE, BBEE

 

 

 

 

KE

Keenia

KE-0

Mesilasemad ja kimalased

QUE, BBEE

 

 

 

 

MA

Maroko

MA-0

Mesilasemad ja kimalased

QUE, BBEE

 

 

 

 

MK

Põhja-Makedoonia Vabariik

MK-0

Mesilasemad ja kimalased

QUE, BBEE

 

 

 

 

MX

Mehhiko

MK-0

Kimalased

BBEE

 

 

 

 

NC

Uus-Kaledoonia

NC-0

Mesilasemad ja kimalased

QUE, BBEE

 

 

 

 

NZ

Uus-Meremaa

NZ-0

Mesilasemad ja kimalased

QUE, BBEE

 

 

 

 

RS

Serbia

RS-0

Mesilasemad ja kimalased

QUE, BBEE

 

 

 

 

RU

Venemaa

RU-0

Mesilasemad ja kimalased

QUE, BEE

 

 

 

 

TR

Türgi

TR-0

Mesilasemad ja kimalased

QUE, BBEE

 

 

 

 

UA

Ukraina

UA-0

Mesilasemad ja kimalased

QUE, BBEE

 

 

 

 

US

Ameerika Ühendriigid

US-0

Kimalased

BBEE

 

 

 

 

ZA

Lõuna-Aafrika

ZA-0

Mesilasemad ja kimalased

QUE, BBEE

 

 

 

 

2. OSA

1. osa tabeli 2. veerus osutatud kolmandate riikide või territooriumide tsoonide kirjeldused

Puudub

3. OSA

1. osa tabeli 5. veerus osutatud eritingimused

Puudub

4. OSA

1. osa tabeli 6. veerus osutatud loomatervise tagatised

VAR

Liit on kooskõlas delegeeritud määruse (EL) 2020/692 artikliga 10 tunnistanud varroosi (Varroa spp.) puudumist kolmandas riigis, territooriumil või tsoonis


VIII LISA

KOERAD, KASSID JA VALGETUHKRUD

1. OSA

Selliste kolmandate riikide, territooriumide või nende tsoonide loetelu, millest on lubatud liitu tuua artikli 3 lõike 1 punktis g osutatud koerte, kasside ja valgetuhkrute saadetisi

ISO-kood ja nimi

(kolmas riik või territoorium)

Tsooni kood

vastavalt 2. osale

Liigid ja kategooriad

mida on lubatud liitu tuua

Loomatervise sertifikaadid

Eritingimused

vastavalt 3. osale

Loomatervise tagatised

vastavalt 4. osale

Lõppkuupäev

Alguskuupäev

1

2

3

4

5

6

7

8

AC

Ascension

AC-0

Koerad, kassid ja valgetuhkrud kommertseesmärkidel

CANIS-FELIS-FERRETS

 

 

 

 

AE

Araabia Ühendemiraadid

AE-0

Koerad, kassid ja valgetuhkrud kommertseesmärkidel

CANIS-FELIS-FERRETS

 

 

 

 

AG

Antigua ja Barbuda

AG-0

Koerad, kassid ja valgetuhkrud kommertseesmärkidel

CANIS-FELIS-FERRETS

 

 

 

 

AL

Albaania

AL-0

Koerad, kassid ja valgetuhkrud kommertseesmärkidel

CANIS-FELIS-FERRETS

Marutaudi antikehal põhinev tiitrimisuuring

 

 

 

AD

Andorra

AD-0

Koerad, kassid ja valgetuhkrud kommertseesmärkidel

CANIS-FELIS-FERRETS

 

 

 

 

AR

Argentina

AR-0

Koerad, kassid ja valgetuhkrud kommertseesmärkidel

CANIS-FELIS-FERRETS

 

 

 

 

AU

Austraalia

AU-0

Koerad, kassid ja valgetuhkrud kommertseesmärkidel

CANIS-FELIS-FERRETS

 

 

 

 

AW

Aruba

AW-0

Koerad, kassid ja valgetuhkrud kommertseesmärkidel

CANIS-FELIS-FERRETS

 

 

 

 

BA

Bosnia ja Hertsegoviina

BA-0

Koerad, kassid ja valgetuhkrud kommertseesmärkidel

CANIS-FELIS-FERRETS

 

 

 

 

BB

Barbados

BB-0

Koerad, kassid ja valgetuhkrud kommertseesmärkidel

CANIS-FELIS-FERRETS

 

 

 

 

BH

Bahrein

BH-0

Koerad, kassid ja valgetuhkrud kommertseesmärkidel

CANIS-FELIS-FERRETS

 

 

 

 

BM

Bermuda

BM-0

Koerad, kassid ja valgetuhkrud kommertseesmärkidel

CANIS-FELIS-FERRETS

 

 

 

 

BQ

Bonaire, Sint Eustatius ja Saba (BESi saared)

BQ-0

Koerad, kassid ja valgetuhkrud kommertseesmärkidel

CANIS-FELIS-FERRETS

 

 

 

 

BR

Brasiilia

BR-0

Koerad, kassid ja valgetuhkrud kommertseesmärkidel

CANIS-FELIS-FERRETS

Marutaudi antikehal põhinev tiitrimisuuring

 

 

 

BW

Botswana

BW-0

Koerad, kassid ja valgetuhkrud kommertseesmärkidel

CANIS-FELIS-FERRETS

Marutaudi antikehal põhinev tiitrimisuuring

 

 

 

BY

Valgevene

BY-0

Koerad, kassid ja valgetuhkrud kommertseesmärkidel

CANIS-FELIS-FERRETS

 

 

 

 

BZ

Belize

BZ-0

Koerad, kassid ja valgetuhkrud kommertseesmärkidel

CANIS-FELIS-FERRETS

Marutaudi antikehal põhinev tiitrimisuuring

 

 

 

CA

Kanada

CA-0

Koerad, kassid ja valgetuhkrud kommertseesmärkidel

CANIS-FELIS-FERRETS

 

 

 

 

CH

Šveits

CH-0

Vastavalt I lisa punktis 7 osutatud kokkuleppele

 

 

 

 

CL

Tšiili

CL-0

Koerad, kassid ja valgetuhkrud kommertseesmärkidel

CANIS-FELIS-FERRETS

 

 

 

 

CN

Hiina

CN-0

Koerad, kassid ja valgetuhkrud kommertseesmärkidel

CANIS-FELIS-FERRETS

Marutaudi antikehal põhinev tiitrimisuuring

 

 

 

CO

Colombia

CO-0

Koerad, kassid ja valgetuhkrud kommertseesmärkidel

CANIS-FELIS-FERRETS

Marutaudi antikehal põhinev tiitrimisuuring

 

 

 

CR

Costa Rica

CR-0

Koerad, kassid ja valgetuhkrud kommertseesmärkidel

CANIS-FELIS-FERRETS

Marutaudi antikehal põhinev tiitrimisuuring

 

 

 

CU

Kuuba

CU-0

Koerad, kassid ja valgetuhkrud kommertseesmärkidel

CANIS-FELIS-FERRETS

Marutaudi antikehal põhinev tiitrimisuuring

 

 

 

CW

Curaçao

CW-0

Koerad, kassid ja valgetuhkrud kommertseesmärkidel

CANIS-FELIS-FERRETS

 

 

 

 

DZ

Alžeeria

DZ-0

Koerad, kassid ja valgetuhkrud kommertseesmärkidel

CANIS-FELIS-FERRETS

Marutaudi antikehal põhinev tiitrimisuuring

 

 

 

ET

Etioopia

ET-0

Koerad, kassid ja valgetuhkrud kommertseesmärkidel

CANIS-FELIS-FERRETS

Marutaudi antikehal põhinev tiitrimisuuring

 

 

 

FJ

Fidži

FJ-0

Koerad, kassid ja valgetuhkrud kommertseesmärkidel

CANIS-FELIS-FERRETS

 

 

 

 

FK

Falklandi saared

FK-0

Koerad, kassid ja valgetuhkrud kommertseesmärkidel

CANIS-FELIS-FERRETS

 

 

 

 

FO

Fääri saared

FO-0

Koerad, kassid ja valgetuhkrud kommertseesmärkidel

CANIS-FELIS-FERRETS

 

 

 

 

GI

Gibraltar

GI-0

Koerad, kassid ja valgetuhkrud kommertseesmärkidel

CANIS-FELIS-FERRETS

 

 

 

 

GL

Gröönimaa

GL-0

Koerad, kassid ja valgetuhkrud kommertseesmärkidel

CANIS-FELIS-FERRETS

 

 

 

 

GT

Guatemala

GT-0

Koerad, kassid ja valgetuhkrud kommertseesmärkidel

CANIS-FELIS-FERRETS

Marutaudi antikehal põhinev tiitrimisuuring

 

 

 

HK

Hongkong

HK-0

Koerad, kassid ja valgetuhkrud kommertseesmärkidel

CANIS-FELIS-FERRETS

 

 

 

 

HN

Honduras

HN-0

Koerad, kassid ja valgetuhkrud kommertseesmärkidel

CANIS-FELIS-FERRETS

Marutaudi antikehal põhinev tiitrimisuuring

 

 

 

IL

Iisrael

IL-0

Koerad, kassid ja valgetuhkrud kommertseesmärkidel

CANIS-FELIS-FERRETS

Marutaudi antikehal põhinev tiitrimisuuring

 

 

 

IN

India

IN-0

Koerad, kassid ja valgetuhkrud kommertseesmärkidel

CANIS-FELIS-FERRETS

Marutaudi antikehal põhinev tiitrimisuuring

 

 

 

IS

Island

IS-0

Koerad, kassid ja valgetuhkrud kommertseesmärkidel

CANIS-FELIS-FERRETS

 

 

 

 

JM

Jamaica

JM-0

Koerad, kassid ja valgetuhkrud kommertseesmärkidel

CANIS-FELIS-FERRETS

 

 

 

 

JP

Jaapan

JP-0

Koerad, kassid ja valgetuhkrud kommertseesmärkidel

CANIS-FELIS-FERRETS

 

 

 

 

KE

Keenia

KE-0

Koerad, kassid ja valgetuhkrud kommertseesmärkidel

CANIS-FELIS-FERRETS

Marutaudi antikehal põhinev tiitrimisuuring

 

 

 

KN

Saint Kitts ja Nevis

KN-0

Koerad, kassid ja valgetuhkrud kommertseesmärkidel

CANIS-FELIS-FERRETS

 

 

 

 

KY

Kaimanisaared

KY-0

Koerad, kassid ja valgetuhkrud kommertseesmärkidel

CANIS-FELIS-FERRETS

 

 

 

 

LC

Saint Lucia

LC-0

Koerad, kassid ja valgetuhkrud kommertseesmärkidel

CANIS-FELIS-FERRETS

 

 

 

 

LI

Liechtenstein

LI-0

Koerad, kassid ja valgetuhkrud kommertseesmärkidel

CANIS-FELIS-FERRETS

 

 

 

 

MA

Maroko

MA-0

Koerad, kassid ja valgetuhkrud kommertseesmärkidel

CANIS-FELIS-FERRETS

Marutaudi antikehal põhinev tiitrimisuuring

 

 

 

MC

Monaco

MC-0

Koerad, kassid ja valgetuhkrud kommertseesmärkidel

CANIS-FELIS-FERRETS

 

 

 

 

ME

Montenegro

ME-0

Koerad, kassid ja valgetuhkrud kommertseesmärkidel

CANIS-FELIS-FERRETS

Marutaudi antikehal põhinev tiitrimisuuring

 

 

 

MG

Madagaskar

MG-0

Koerad, kassid ja valgetuhkrud kommertseesmärkidel

CANIS-FELIS-FERRETS

Marutaudi antikehal põhinev tiitrimisuuring

 

 

 

MK

Põhja-Makedoonia Vabariik

MK-0

Koerad, kassid ja valgetuhkrud kommertseesmärkidel

CANIS-FELIS-FERRETS

 

 

 

 

MS

Montserrat

MS-0

Koerad, kassid ja valgetuhkrud kommertseesmärkidel

CANIS-FELIS-FERRETS

 

 

 

 

MU

Mauritius

MU-0

Koerad, kassid ja valgetuhkrud kommertseesmärkidel

CANIS-FELIS-FERRETS

 

 

 

 

MX

Mehhiko

MX-0

Koerad, kassid ja valgetuhkrud kommertseesmärkidel

CANIS-FELIS-FERRETS

 

 

 

 

MY

Malaisia

MY-0

Koerad, kassid ja valgetuhkrud kommertseesmärkidel

CANIS-FELIS-FERRETS

 

 

 

 

NA

Namiibia

NA-0

Koerad, kassid ja valgetuhkrud kommertseesmärkidel

CANIS-FELIS-FERRETS

Marutaudi antikehal põhinev tiitrimisuuring

 

 

 

NC

Uus-Kaledoonia

NC-0

Koerad, kassid ja valgetuhkrud kommertseesmärkidel

CANIS-FELIS-FERRETS

 

 

 

 

NI

Nicaragua

NI-0

Koerad, kassid ja valgetuhkrud kommertseesmärkidel

CANIS-FELIS-FERRETS

Marutaudi antikehal põhinev tiitrimisuuring

 

 

 

NZ

Uus-Meremaa

NZ-0

Koerad, kassid ja valgetuhkrud kommertseesmärkidel

CANIS-FELIS-FERRETS

 

 

 

 

PA

Panama

PA-0

Koerad, kassid ja valgetuhkrud kommertseesmärkidel

CANIS-FELIS-FERRETS

Marutaudi antikehal põhinev tiitrimisuuring

 

 

 

PF

Prantsuse Polüneesia

PF-0

Koerad, kassid ja valgetuhkrud kommertseesmärkidel

CANIS-FELIS-FERRETS

 

 

 

 

PM

Saint-Pierre ja Miquelon

PM-0

Koerad, kassid ja valgetuhkrud kommertseesmärkidel

CANIS-FELIS-FERRETS

 

 

 

 

PY

Paraguay

PY-0

Koerad, kassid ja valgetuhkrud kommertseesmärkidel

CANIS-FELIS-FERRETS

Marutaudi antikehal põhinev tiitrimisuuring

 

 

 

RS

Serbia

RS-0

Koerad, kassid ja valgetuhkrud kommertseesmärkidel

CANIS-FELIS-FERRETS

Marutaudi antikehal põhinev tiitrimisuuring

 

 

 

RU

Venemaa

RU-0

Koerad, kassid ja valgetuhkrud kommertseesmärkidel

CANIS-FELIS-FERRETS

 

 

 

 

SG

Singapur

SG-0

Koerad, kassid ja valgetuhkrud kommertseesmärkidel

CANIS-FELIS-FERRETS

 

 

 

 

SH

Saint Helena

SH-0

Koerad, kassid ja valgetuhkrud kommertseesmärkidel

CANIS-FELIS-FERRETS

 

 

 

 

SM

San Marino

SM-0

Koerad, kassid ja valgetuhkrud kommertseesmärkidel

CANIS-FELIS-FERRETS

 

 

 

 

SV

El Salvador

SV-0

Koerad, kassid ja valgetuhkrud kommertseesmärkidel

CANIS-FELIS-FERRETS

Marutaudi antikehal põhinev tiitrimisuuring

 

 

 

SX

Sint-Maarten

SX-0

Koerad, kassid ja valgetuhkrud kommertseesmärkidel

CANIS-FELIS-FERRETS

 

 

 

 

SZ

eSwatini

SZ-0

Koerad, kassid ja valgetuhkrud kommertseesmärkidel

CANIS-FELIS-FERRETS

Marutaudi antikehal põhinev tiitrimisuuring

 

 

 

TH

Tai

TH-0

Koerad, kassid ja valgetuhkrud kommertseesmärkidel

CANIS-FELIS-FERRETS

Marutaudi antikehal põhinev tiitrimisuuring

 

 

 

TN

Tuneesia

TN-0

Koerad, kassid ja valgetuhkrud kommertseesmärkidel

CANIS-FELIS-FERRETS

Marutaudi antikehal põhinev tiitrimisuuring

 

 

 

TR

Türgi

TR-0

Koerad, kassid ja valgetuhkrud kommertseesmärkidel

CANIS-FELIS-FERRETS

Marutaudi antikehal põhinev tiitrimisuuring

 

 

 

TT

Trinidad ja Tobago

TT-0

Koerad, kassid ja valgetuhkrud kommertseesmärkidel

CANIS-FELIS-FERRETS

 

 

 

 

TW

Taiwan

TW-0

Koerad, kassid ja valgetuhkrud kommertseesmärkidel

CANIS-FELIS-FERRETS

 

 

 

 

UA

Ukraina

UA-0

Koerad, kassid ja valgetuhkrud kommertseesmärkidel

CANIS-FELIS-FERRETS

Marutaudi antikehal põhinev tiitrimisuuring

 

 

 

US

Ameerika Ühendriigid, sealhulgas Ameerika Samoa, Guam, Põhja-Mariaanid, Puerto Rico ja USA Neitsisaared

US-0

Koerad, kassid ja valgetuhkrud kommertseesmärkidel

CANIS-FELIS-FERRETS

 

 

 

 

UY

Uruguay

UY-0

Koerad, kassid ja valgetuhkrud kommertseesmärkidel

CANIS-FELIS-FERRETS

Marutaudi antikehal põhinev tiitrimisuuring

 

 

 

VA

Vatikani Linnriik

VA-0

Koerad, kassid ja valgetuhkrud kommertseesmärkidel

CANIS-FELIS-FERRETS

 

 

 

 

VC

Saint Vincent ja Grenadiinid

VC-0

Koerad, kassid ja valgetuhkrud kommertseesmärkidel

CANIS-FELIS-FERRETS

 

 

 

 

VG

Briti Neitsisaared

VG-0

Koerad, kassid ja valgetuhkrud kommertseesmärkidel

CANIS-FELIS-FERRETS

 

 

 

 

VU

Vanuatu

VU-0

Koerad, kassid ja valgetuhkrud kommertseesmärkidel

CANIS-FELIS-FERRETS

 

 

 

 

WF

Wallis ja Futuna

WF-0

Koerad, kassid ja valgetuhkrud kommertseesmärkidel

CANIS-FELIS-FERRETS

 

 

 

 

ZA

Lõuna-Aafrika

ZA-0

Koerad, kassid ja valgetuhkrud kommertseesmärkidel

CANIS-FELIS-FERRETS

Marutaudi antikehal põhinev tiitrimisuuring

 

 

 

ZW

Zimbabwe

ZW-0

Koerad, kassid ja valgetuhkrud kommertseesmärkidel

CANIS-FELIS-FERRETS

Marutaudi antikehal põhinev tiitrimisuuring

 

 

 

2. OSA

1. osa tabeli 2. veerus osutatud kolmandate riikide või territooriumide tsoonide kirjeldused

Puudub

3. OSA

1. osa tabeli 5. veerus osutatud eritingimused

Marutaudi antikehal põhinev tiitrimisuuring

Liitu toodavates saadetises olevad loomad peavad olema läbinud kehtiva marutaudi antikehal põhineva tiitrimisuuringu vastavalt delegeeritud määruse (EL) 2020/692 XXI lisa punktile 1.

4. OSA

1. osa tabeli 6. veerus osutatud loomatervise tagatised

ECH

Liit on kooskõlas delegeeritud määruse (EL) 2020/692 artikliga 10 tunnistanud Echinococcus multilocularis’e puudumist kolmandas riigis, territooriumil või tsoonis


IX LISA

VEISTE PALJUNDUSMATERJAL

1. OSA

Selliste kolmandate riikide, territooriumide või nende tsoonide loetelu, millest on lubatud liitu tuua artikli 3 lõike 1 punktis h osutatud veiste paljundusmaterjali saadetisi

ISO-kood ja nimi

(kolmas riik või territoorium)

Tsooni kood

vastavalt 2. osale

Loomse paljundusmaterjali kategooriad,

mida on lubatud liitu tuua

Loomatervise sertifikaadid

Eritingimused

vastavalt 3. osale

Loomatervise tagatised

vastavalt 4. osale

1

2

3

4

5

6

AR

Argentina

AR-0

Ootsüüdid ja embrüod

BOV-OOCYTES-EMB-A-ENTRY

BOV-in-vivo-EMB-B-ENTRY

BOV-in-vitro-EMB-C-ENTRY

BOV-in-vitro-EMB-D-ENTRY

BOV-GP-PROCESSING-ENTRY

BOV-GP-STORAGE-ENTRY

 

 

AU

Austraalia

AU-0

Sperma

BOV-SEM-A-ENTRY

BOV-SEM-B-ENTRY

BOV-SEM-C-ENTRY

BOV-GP-PROCESSING-ENTRY

BOV-GP-STORAGE-ENTRY

 

EHD-test

BTV-test

Ootsüüdid ja embrüod

BOV-OOCYTES-EMB-A-ENTRY

BOV-in-vivo-EMB-B-ENTRY

BOV-in-vitro-EMB-C-ENTRY

BOV-in-vitro-EMB-D-ENTRY

BOV-GP-PROCESSING-ENTRY

BOV-GP-STORAGE-ENTRY

 

EHD-test

BTV-test

CA

Kanada

CA-0

Sperma

Komisjoni otsus 2005/290/EÜ

 

EHD-test

BTV-test

Ootsüüdid ja embrüod

BOV-OOCYTES-EMB-A-ENTRY

BOV-in-vivo-EMB-B-ENTRY

BOV-in-vitro-EMB-C-ENTRY

BOV-in-vitro-EMB-D-ENTRY

BOV-GP-PROCESSING-ENTRY

BOV-GP-STORAGE-ENTRY

 

EHD-test

BTV-test

CH

Šveits

CH-0

Sperma

Vastavalt I lisa punktis 7 osutatud kokkuleppele

 

Ootsüüdid ja embrüod

CL

Tšiili

CL-0

Sperma

BOV-SEM-A-ENTRY

BOV-SEM-B-ENTRY

BOV-SEM-C-ENTRY

BOV-GP-PROCESSING-ENTRY

BOV-GP-STORAGE-ENTRY

 

 

GL

Gröönimaa

GL-0

Sperma

BOV-SEM-A-ENTRY

BOV-SEM-B-ENTRY

BOV-SEM-C-ENTRY

BOV-GP-PROCESSING-ENTRY

BOV-GP-STORAGE-ENTRY

 

 

IL

Iisrael

IL-0

Ootsüüdid ja embrüod

BOV-OOCYTES-EMB-A-ENTRY

BOV-in-vivo-EMB-B-ENTRY

BOV-in-vitro-EMB-C-ENTRY

BOV-in-vitro-EMB-D-ENTRY

BOV-GP-PROCESSING-ENTRY

BOV-GP-STORAGE-ENTRY

 

 

IS

Island

IS-0

Sperma

BOV-SEM-A-ENTRY

BOV-SEM-B-ENTRY

BOV-SEM-C-ENTRY

BOV-GP-PROCESSING-ENTRY

BOV-GP-STORAGE-ENTRY

 

 

MK

Põhja-Makedoonia Vabariik

MK-0

Ootsüüdid ja embrüod

BOV-OOCYTES-EMB-A-ENTRY

BOV-in-vivo-EMB-B-ENTRY

BOV-in-vitro-EMB-C-ENTRY

BOV-in-vitro-EMB-D-ENTRY

BOV-GP-PROCESSING-ENTRY

BOV-GP-STORAGE-ENTRY

 

 

NZ

Uus-Meremaa

NZ-0

Sperma

BOV-SEM-A-ENTRY

BOV-SEM-B-ENTRY

BOV-SEM-C-ENTRY

BOV-GP-PROCESSING-ENTRY

BOV-GP-STORAGE-ENTRY

 

 

Ootsüüdid ja embrüod

Komisjoni otsuse 2003/56/EÜ IV lisa

BOV-OOCYTES-EMB-A-ENTRY

BOV-in-vitro-EMB-C-ENTRY

BOV-in-vitro-EMB-D-ENTRY

BOV-GP-PROCESSING-ENTRY

BOV-GP-STORAGE-ENTRY

 

 

PM

Saint-Pierre ja Miquelon

PM-0

Sperma

BOV-SEM-A-ENTRY

BOV-SEM-B-ENTRY

BOV-SEM-C-ENTRY

BOV-GP-PROCESSING-ENTRY

BOV-GP-STORAGE-ENTRY

 

 

US

Ameerika Ühendriigid

US-0

Sperma

BOV-SEM-A-ENTRY

BOV-SEM-B-ENTRY

BOV-SEM-C-ENTRY

BOV-GP-PROCESSING-ENTRY

BOV-GP-STORAGE-ENTRY

 

EHD-test

BTV-test

Ootsüüdid ja embrüod

BOV-OOCYTES-EMB-A-ENTRY

BOV-in-vivo-EMB-B-ENTRY

BOV-in-vitro-EMB-C-ENTRY

BOV-in-vitro-EMB-D-ENTRY

BOV-GP-PROCESSING-ENTRY

BOV-GP-STORAGE-ENTRY

 

EHD-test

BTV-test

2. OSA

1. osa tabeli 2. veerus osutatud kolmandate riikide või territooriumide tsoonide kirjeldused

Puudub

3. OSA

1. osa tabeli 5. veerus osutatud eritingimused

Puudub

4. OSA

1. osa tabeli 6. veerus osutatud loomatervise tagatised

EHD-test

Kohustuslik uuring epizootilise hemorraagia viiruse nakkuse tuvastamiseks – sperma, in vitro toodetud embrüote ja ootsüütide saadetised

BTV-test

Kohustuslik uuring lammaste katarraalse palaviku viiruse nakkuse tuvastamiseks – sperma, in vitro toodetud embrüote ja ootsüütide saadetised


X LISA

LAMMASTE JA KITSEDE PALJUNDUSMATERJAL

1. OSA

Selliste kolmandate riikide, territooriumide või nende tsoonide loetelu, millest on lubatud liitu tuua artikli 3 lõike 1 punktis i osutatud lammaste ja kitsede paljundusmaterjali saadetisi

ISO-kood ja nimi

(kolmas riik või territoorium)

Tsooni kood

vastavalt 2. osale

Loomse paljundusmaterjali kategooriad,

mida on lubatud liitu tuua

Loomatervise sertifikaadid

Eritingimused

vastavalt 3. osale

Loomatervise tagatised

vastavalt 4. osale

1

2

3

4

5

6

AU

Austraalia

AU-0

Sperma

OV/CAP-SEM-A-ENTRY

OV/CAP-SEM-B-ENTRY

OV/CAP-GP-PROCESSING-ENTRY

OV/CAP-GP-STORAGE-ENTRY

 

EHD-test

BTV-test

Ootsüüdid ja embrüod

OV/CAP-OOCYTES-EMB-A-ENTRY

OV/CAP-OOCYTES-EMB-B-ENTRY

OV/CAP-GP-PROCESSING-ENTRY

OV/CAP-GP-STORAGE-ENTRY

 

EHD-test

BTV-test

CA

Kanada

CA-0

Sperma

OV/CAP-SEM-A-ENTRY

OV/CAP-SEM-B-ENTRY

OV/CAP-GP-PROCESSING-ENTRY

OV/CAP-GP-STORAGE-ENTRY

 

EHD-test

BTV-test

Ootsüüdid ja embrüod

OV/CAP-OOCYTES-EMB-A-ENTRY

OV/CAP-OOCYTES-EMB-B-ENTRY

OV/CAP-GP-PROCESSING-ENTRY

OV/CAP-GP-STORAGE-ENTRY

 

EHD-test

BTV-test

CH

Šveits

CH-0

Sperma

Vastavalt I lisa punktis 7 osutatud kokkuleppele

 

Ootsüüdid ja embrüod

CL

Tšiili

CL-0

Sperma

OV/CAP-SEM-A-ENTRY

OV/CAP-SEM-B-ENTRY

OV/CAP-GP-PROCESSING-ENTRY

OV/CAP-GP-STORAGE-ENTRY

 

 

Ootsüüdid ja embrüod

OV/CAP-OOCYTES-EMB-A-ENTRY

OV/CAP-OOCYTES-EMB-B-ENTRY

OV/CAP-GP-PROCESSING-ENTRY

OV/CAP-GP-STORAGE-ENTRY

 

 

GL

Gröönimaa

GL-0

Sperma

OV/CAP-SEM-A-ENTRY

OV/CAP-SEM-B-ENTRY

OV/CAP-GP-PROCESSING-ENTRY

OV/CAP-GP-STORAGE-ENTRY

 

 

Ootsüüdid ja embrüod

OV/CAP-OOCYTES-EMB-A-ENTRY

OV/CAP-OOCYTES-EMB-B-ENTRY

OV/CAP-GP-PROCESSING-ENTRY

OV/CAP-GP-STORAGE-ENTRY

 

 

IS

Island

IS-0

Sperma

OV/CAP-SEM-A-ENTRY

OV/CAP-SEM-B-ENTRY

OV/CAP-GP-PROCESSING-ENTRY

OV/CAP-GP-STORAGE-ENTRY

 

 

Ootsüüdid ja embrüod

OV/CAP-OOCYTES-EMB-A-ENTRY

OV/CAP-OOCYTES-EMB-B-ENTRY

OV/CAP-GP-PROCESSING-ENTRY

OV/CAP-GP-STORAGE-ENTRY

 

 

NZ

Uus-Meremaa

NZ-0

Sperma

OV/CAP-SEM-A-ENTRY

OV/CAP-SEM-B-ENTRY

OV/CAP-GP-PROCESSING-ENTRY

OV/CAP-GP-STORAGE-ENTRY

 

 

Ootsüüdid ja embrüod

OV/CAP-OOCYTES-EMB-A-ENTRY

OV/CAP-OOCYTES-EMB-B-ENTRY

OV/CAP-GP-PROCESSING-ENTRY

OV/CAP-GP-STORAGE-ENTRY

 

 

PM

Saint-Pierre ja Miquelon

PM-0

Sperma

OV/CAP-SEM-A-ENTRY

OV/CAP-SEM-B-ENTRY

OV/CAP-GP-PROCESSING-ENTRY

OV/CAP-GP-STORAGE-ENTRY

 

 

Ootsüüdid ja embrüod

OV/CAP-OOCYTES-EMB-A-ENTRY

OV/CAP-OOCYTES-EMB-B-ENTRY

OV/CAP-GP-PROCESSING-ENTRY

OV/CAP-GP-STORAGE-ENTRY

 

 

US

Ameerika Ühendriigid

US-0

Sperma

OV/CAP-SEM-A-ENTRY

OV/CAP-SEM-B-ENTRY

OV/CAP-GP-PROCESSING-ENTRY

OV/CAP-GP-STORAGE-ENTRY

 

EHD-test

BTV-test

Ootsüüdid ja embrüod

OV/CAP-OOCYTES-EMB-A-ENTRY

OV/CAP-OOCYTES-EMB-B-ENTRY

OV/CAP-GP-PROCESSING-ENTRY

OV/CAP-GP-STORAGE-ENTRY

 

EHD-test

BTV-test

2. OSA

1. osa tabeli 2. veerus osutatud kolmandate riikide või territooriumide tsoonide kirjeldused

Puudub

3. OSA

1. osa tabeli 5. veerus osutatud eritingimused

Puudub

4. OSA

1. osa tabeli 6. veerus osutatud loomatervise tagatised

EHD-test

Kohustuslik uuring epizootilise hemorraagia viiruse nakkuse tuvastamiseks

BTV-test

Kohustuslik uuring lammaste katarraalse palaviku viiruse nakkuse tuvastamiseks


XI LISA

SIGADE PALJUNDUSMATERJAL

1. OSA

Selliste kolmandate riikide, territooriumide või nende tsoonide loetelu, millest on lubatud liitu tuua artikli 3 lõike 1 punktis j osutatud sigade paljundusmaterjali saadetisi

ISO-kood ja nimi

(kolmas riik või territoorium)

Tsooni kood

vastavalt 2. osale

Loomse paljundusmaterjali kategooriad,

mida on lubatud liitu tuua

Loomatervise sertifikaadid

Eritingimused

vastavalt 3. osale

Loomatervise tagatised

vastavalt 4. osale

1

2

3

4

5

6

CA

Kanada

CA-0

Sperma

POR-SEM-A-ENTRY

POR-SEM-B-ENTRY

POR-GP-PROCESSING-ENTRY

POR-GP-STORAGE-ENTRY

 

 

Ootsüüdid ja embrüod

POR-OOCYTES-EMB-ENTRY

POR-GP-PROCESSING-ENTRY

POR-GP-STORAGE-ENTRY

 

 

CH

Šveits

CH-0

Sperma

Vastavalt I lisa punktis 7 osutatud kokkuleppele

 

Ootsüüdid ja embrüod

NZ

Uus-Meremaa

NZ-0

Sperma

POR-SEM-A-ENTRY

POR-SEM-B-ENTRY

POR-GP-PROCESSING-ENTRY

POR-GP-STORAGE-ENTRY

 

 

Ootsüüdid ja embrüod

POR-OOCYTES-EMB-ENTRY

POR-GP-PROCESSING-ENTRY

POR-GP-STORAGE-ENTRY

 

 

US

Ameerika Ühendriigid

US-0

Sperma

POR-SEM-A-ENTRY

POR-SEM-B-ENTRY

POR-GP-PROCESSING-ENTRY

POR-GP-STORAGE-ENTRY

 

 

Ootsüüdid ja embrüod

POR-OOCYTES-EMB-ENTRY

POR-GP-PROCESSING-ENTRY

POR-GP-STORAGE-ENTRY

 

 

2. OSA

1. osa tabeli 2. veerus osutatud kolmandate riikide või territooriumide tsoonide kirjeldused

Puudub

3. OSA

1. osa tabeli 5. veerus osutatud eritingimused

Puudub

4. OSA

1. osa tabeli 6. veerus osutatud loomatervise tagatised

Puudub


XII LISA

HOBUSLASTE PALJUNDUSMATERJAL

1. OSA

Selliste kolmandate riikide, territooriumide või nende tsoonide loetelu, millest on lubatud liitu tuua artikli 3 lõike 1 punktis k osutatud hobuslaste paljundusmaterjali saadetisi

ISO-kood ja nimi

(kolmas riik või territoorium)

Tsooni kood

vastavalt 2. osale

Hobuslaste kategooriad,

kellelt pärit paljundusmaterjali on lubatud liitu tuua

Loomse paljundusmaterjali kategooriad,

mida on lubatud liitu tuua

Loomatervise sertifikaadid

Eritingimused

vastavalt 3. osale

Loomatervise tagatised

vastavalt 4. osale

1

2

3

4

5

6

7

AE

Araabia Ühendemiraadid

AE-0

Registreeritud hobused

Sperma

EQUI-SEMEN-A-ENTRY

EQUI-SEMEN-B-ENTRY

EQUI-SEMEN-C-ENTRY

EQUI-SEMEN-D-ENTRY

EQUI-GP-PROCESSING-ENTRY

EQUI-GP-STORAGE-ENTRY

 

 

Ootsüüdid ja embrüod

EQUI-OOCYTES-EMB-A- ENTRY

EQUI-OOCYTES-EMB-B- ENTRY

EQUI-OOCYTES-EMB-C- ENTRY

EQUI-GP-PROCESSING-ENTRY

EQUI-GP-STORAGE-ENTRY

 

 

AR

Argentina

AR-0

Registreeritud hobused

Sperma

EQUI-SEMEN-A-ENTRY

EQUI-SEMEN-B-ENTRY

EQUI-SEMEN-C-ENTRY

EQUI-SEMEN-D-ENTRY

EQUI-GP-PROCESSING-ENTRY

EQUI-GP-STORAGE-ENTRY

 

 

Ootsüüdid ja embrüod

EQUI-OOCYTES-EMB-A- ENTRY

EQUI-OOCYTES-EMB-B- ENTRY

EQUI-OOCYTES-EMB-C- ENTRY

EQUI-GP-PROCESSING-ENTRY

EQUI-GP-STORAGE-ENTRY

 

 

Registreeritud hobuslased

Sperma

EQUI-SEMEN-A-ENTRY

EQUI-SEMEN-B-ENTRY

EQUI-SEMEN-C-ENTRY

EQUI-SEMEN-D-ENTRY

EQUI-GP-PROCESSING-ENTRY

EQUI-GP-STORAGE-ENTRY

 

 

Ootsüüdid ja embrüod

EQUI-OOCYTES-EMB-A- ENTRY

EQUI-OOCYTES-EMB-B- ENTRY

EQUI-OOCYTES-EMB-C- ENTRY

EQUI-GP-PROCESSING-ENTRY

EQUI-GP-STORAGE-ENTRY

 

 

Muud kui tapmiseks ettenähtud hobuslased

Sperma

EQUI-SEMEN-A-ENTRY

EQUI-SEMEN-B-ENTRY

EQUI-SEMEN-C-ENTRY

EQUI-SEMEN-D-ENTRY

EQUI-GP-PROCESSING-ENTRY

EQUI-GP-STORAGE-ENTRY

 

 

Ootsüüdid ja embrüod

EQUI-OOCYTES-EMB-A- ENTRY

EQUI-OOCYTES-EMB-B- ENTRY

EQUI-OOCYTES-EMB-C- ENTRY

EQUI-GP-PROCESSING-ENTRY

EQUI-GP-STORAGE-ENTRY

 

 

AU

Austraalia

AU-0

Registreeritud hobused

Sperma

EQUI-SEMEN-A-ENTRY

EQUI-SEMEN-B-ENTRY

EQUI-SEMEN-C-ENTRY

EQUI-SEMEN-D-ENTRY

EQUI-GP-PROCESSING-ENTRY

EQUI-GP-STORAGE-ENTRY

 

 

Ootsüüdid ja embrüod

EQUI-OOCYTES-EMB-A- ENTRY

EQUI-OOCYTES-EMB-B- ENTRY

EQUI-OOCYTES-EMB-C- ENTRY

EQUI-GP-PROCESSING-ENTRY

EQUI-GP-STORAGE-ENTRY

 

 

Registreeritud hobuslased

Sperma

EQUI-SEMEN-A-ENTRY

EQUI-SEMEN-B-ENTRY

EQUI-SEMEN-C-ENTRY

EQUI-SEMEN-D-ENTRY

EQUI-GP-PROCESSING-ENTRY

EQUI-GP-STORAGE-ENTRY

 

 

Ootsüüdid ja embrüod

EQUI-OOCYTES-EMB-A- ENTRY

EQUI-OOCYTES-EMB-B- ENTRY

EQUI-OOCYTES-EMB-C- ENTRY

EQUI-GP-PROCESSING-ENTRY

EQUI-GP-STORAGE-ENTRY

 

 

Muud kui tapmiseks ettenähtud hobuslased

Sperma

EQUI-SEMEN-A-ENTRY

EQUI-SEMEN-B-ENTRY

EQUI-SEMEN-C-ENTRY

EQUI-SEMEN-D-ENTRY

EQUI-GP-PROCESSING-ENTRY

EQUI-GP-STORAGE-ENTRY

 

 

Ootsüüdid ja embrüod

EQUI-OOCYTES-EMB-A- ENTRY

EQUI-OOCYTES-EMB-B- ENTRY

EQUI-OOCYTES-EMB-C- ENTRY

EQUI-GP-PROCESSING-ENTRY

EQUI-GP-STORAGE-ENTRY

 

 

CA

Kanada

CA-0

Registreeritud hobused

Sperma

EQUI-SEMEN-A-ENTRY

EQUI-SEMEN-B-ENTRY

EQUI-SEMEN-C-ENTRY

EQUI-SEMEN-D-ENTRY

EQUI-GP-PROCESSING-ENTRY

EQUI-GP-STORAGE-ENTRY

 

 

Registreeritud hobuslased

Sperma

EQUI-SEMEN-A-ENTRY

EQUI-SEMEN-B-ENTRY

EQUI-SEMEN-C-ENTRY

EQUI-SEMEN-D-ENTRY

EQUI-GP-PROCESSING-ENTRY

EQUI-GP-STORAGE-ENTRY

 

 

Muud kui tapmiseks ettenähtud hobuslased

Sperma

EQUI-SEMEN-A-ENTRY

EQUI-SEMEN-B-ENTRY

EQUI-SEMEN-C-ENTRY

EQUI-SEMEN-D-ENTRY

EQUI-GP-PROCESSING-ENTRY

EQUI-GP-STORAGE-ENTRY

 

 

CH

Šveits

CH-0

Kõik kategooriad

Kõik kategooriad

Vastavalt I lisa punktis 7 osutatud kokkuleppele

 

IL

Iisrael

IL-0

Registreeritud hobused

Sperma

EQUI-SEMEN-A-ENTRY

EQUI-SEMEN-B-ENTRY

EQUI-SEMEN-C-ENTRY

EQUI-SEMEN-D-ENTRY

EQUI-GP-PROCESSING-ENTRY

EQUI-GP-STORAGE-ENTRY

 

 

Registreeritud hobuslased

Sperma

EQUI-SEMEN-A-ENTRY

EQUI-SEMEN-B-ENTRY

EQUI-SEMEN-C-ENTRY

EQUI-SEMEN-D-ENTRY

EQUI-GP-PROCESSING-ENTRY

EQUI-GP-STORAGE-ENTRY

 

 

IS

Island

IS-0

Registreeritud hobused

Sperma

EQUI-SEMEN-A-ENTRY

EQUI-SEMEN-B-ENTRY

EQUI-SEMEN-C-ENTRY

EQUI-SEMEN-D-ENTRY

EQUI-GP-PROCESSING-ENTRY

EQUI-GP-STORAGE-ENTRY

 

 

Registreeritud hobuslased

Sperma

EQUI-SEMEN-A-ENTRY

EQUI-SEMEN-B-ENTRY

EQUI-SEMEN-C-ENTRY

EQUI-SEMEN-D-ENTRY

EQUI-GP-PROCESSING-ENTRY

EQUI-GP-STORAGE-ENTRY

 

 

Muud kui tapmiseks ettenähtud hobuslased

Sperma

EQUI-SEMEN-A-ENTRY

EQUI-SEMEN-B-ENTRY

EQUI-SEMEN-C-ENTRY

EQUI-SEMEN-D-ENTRY

EQUI-GP-PROCESSING-ENTRY

EQUI-GP-STORAGE-ENTRY

 

 

MA

Maroko

MA-0

Registreeritud hobused

Sperma

EQUI-SEMEN-A-ENTRY

EQUI-SEMEN-B-ENTRY

EQUI-SEMEN-C-ENTRY

EQUI-SEMEN-D-ENTRY

EQUI-GP-PROCESSING-ENTRY

EQUI-GP-STORAGE-ENTRY

 

 

Registreeritud hobuslased

Sperma

EQUI-SEMEN-A-ENTRY

EQUI-SEMEN-B-ENTRY

EQUI-SEMEN-C-ENTRY

EQUI-SEMEN-D-ENTRY

EQUI-GP-PROCESSING-ENTRY

EQUI-GP-STORAGE-ENTRY

 

 

Muud kui tapmiseks ettenähtud hobuslased

Sperma

EQUI-SEMEN-A-ENTRY

EQUI-SEMEN-B-ENTRY

EQUI-SEMEN-C-ENTRY

EQUI-SEMEN-D-ENTRY

EQUI-GP-PROCESSING-ENTRY

EQUI-GP-STORAGE-ENTRY

 

 

QA

Katar

QA-0

Registreeritud hobused

Sperma

EQUI-SEMEN-A-ENTRY

EQUI-SEMEN-B-ENTRY

EQUI-SEMEN-C-ENTRY

EQUI-SEMEN-D-ENTRY

EQUI-GP-PROCESSING-ENTRY

EQUI-GP-STORAGE-ENTRY

 

 

SA

Saudi Araabia

SA-1

Registreeritud hobused

Sperma

EQUI-SEMEN-A-ENTRY

EQUI-SEMEN-B-ENTRY

EQUI-SEMEN-C-ENTRY

EQUI-SEMEN-D-ENTRY

EQUI-GP-PROCESSING-ENTRY

EQUI-GP-STORAGE-ENTRY

 

 

UA

Ukraina

UA-0

Registreeritud hobused

Sperma

EQUI-SEMEN-A-ENTRY

EQUI-SEMEN-B-ENTRY

EQUI-SEMEN-C-ENTRY

EQUI-SEMEN-D-ENTRY

EQUI-GP-PROCESSING-ENTRY

EQUI-GP-STORAGE-ENTRY

 

 

Registreeritud hobuslased

Sperma

EQUI-SEMEN-A-ENTRY

EQUI-SEMEN-B-ENTRY

EQUI-SEMEN-C-ENTRY

EQUI-SEMEN-D-ENTRY

EQUI-GP-PROCESSING-ENTRY

EQUI-GP-STORAGE-ENTRY

 

 

Muud kui tapmiseks ettenähtud hobuslased

Sperma

EQUI-SEMEN-A-ENTRY

EQUI-SEMEN-B-ENTRY

EQUI-SEMEN-C-ENTRY

EQUI-SEMEN-D-ENTRY

EQUI-GP-PROCESSING-ENTRY

EQUI-GP-STORAGE-ENTRY

 

 

US

Ameerika Ühendriigid

US-0

Registreeritud hobused

Sperma

EQUI-SEMEN-A-ENTRY

EQUI-SEMEN-B-ENTRY

EQUI-SEMEN-C-ENTRY

EQUI-SEMEN-D-ENTRY

EQUI-GP-PROCESSING-ENTRY

EQUI-GP-STORAGE-ENTRY

 

 

Ootsüüdid ja embrüod

EQUI-OOCYTES-EMB-A- ENTRY

EQUI-OOCYTES-EMB-B- ENTRY

EQUI-OOCYTES-EMB-C- ENTRY

EQUI-GP-PROCESSING-ENTRY

EQUI-GP-STORAGE-ENTRY

 

 

Registreeritud hobuslased

Sperma

EQUI-SEMEN-A-ENTRY

EQUI-SEMEN-B-ENTRY

EQUI-SEMEN-C-ENTRY

EQUI-SEMEN-D-ENTRY

EQUI-GP-PROCESSING-ENTRY

EQUI-GP-STORAGE-ENTRY

 

 

Ootsüüdid ja embrüod

EQUI-OOCYTES-EMB-A- ENTRY

EQUI-OOCYTES-EMB-B- ENTRY

EQUI-OOCYTES-EMB-C- ENTRY

EQUI-GP-PROCESSING-ENTRY

EQUI-GP-STORAGE-ENTRY

 

 

Muud kui tapmiseks ettenähtud hobuslased

Sperma

EQUI-SEMEN-A-ENTRY

EQUI-SEMEN-B-ENTRY

EQUI-SEMEN-C-ENTRY

EQUI-SEMEN-D-ENTRY

EQUI-GP-PROCESSING-ENTRY

EQUI-GP-STORAGE-ENTRY

 

 

Ootsüüdid ja embrüod

EQUI-OOCYTES-EMB-A- ENTRY

EQUI-OOCYTES-EMB-B- ENTRY

EQUI-OOCYTES-EMB-C- ENTRY

EQUI-GP-PROCESSING-ENTRY

EQUI-GP-STORAGE-ENTRY

 

 

UY

Uruguay

UY-0

Registreeritud hobused

Sperma

EQUI-SEMEN-A-ENTRY

EQUI-SEMEN-B-ENTRY

EQUI-SEMEN-C-ENTRY

EQUI-SEMEN-D-ENTRY

EQUI-GP-PROCESSING-ENTRY

EQUI-GP-STORAGE-ENTRY

 

 

Registreeritud hobuslased

Sperma

EQUI-SEMEN-A-ENTRY

EQUI-SEMEN-B-ENTRY

EQUI-SEMEN-C-ENTRY

EQUI-SEMEN-D-ENTRY

EQUI-GP-PROCESSING-ENTRY

EQUI-GP-STORAGE-ENTRY

 

 

Muud kui tapmiseks ettenähtud hobuslased

Sperma

EQUI-SEMEN-A-ENTRY

EQUI-SEMEN-B-ENTRY

EQUI-SEMEN-C-ENTRY

EQUI-SEMEN-D-ENTRY

EQUI-GP-PROCESSING-ENTRY

EQUI-GP-STORAGE-ENTRY

 

 

2. OSA

1. osa tabeli 2. veerus osutatud kolmandate riikide või territooriumide tsoonide kirjeldused

Kohaldatakse IV lisa 2. osa tabelis esitatud loomatervise tagatisi.

3. OSA

1. osa tabeli 6. veerus osutatud eritingimused

Puudub

4. OSA

1. osa tabeli 7. veerus osutatud loomatervise tagatised

Puudub


XIII LISA

KABILOOMADE VÄRSKE LIHA

1. OSA

Selliste kolmandate riikide, territooriumide või nende tsoonide loetelu, millest on lubatud liitu tuua artikli 3 lõike 1 punktis l osutatud kabiloomade värske liha saadetisi

ISO-kood ja nimi

(kolmas riik või territoorium)

Tsooni kood

vastavalt 2. osale

Liigid, kellelt pärit liha

on lubatud liitu tuua

Loomatervise sertifikaadid

Eritingimused

vastavalt 3. osale

Loomatervise tagatised

vastavalt 4. osale

Lõppkuupäev

Alguskuupäev

1

2

3

4

5

6

7

8

AR

Argentina

AR-1

Veised

BOV

Laagerdamine, pH ja konditustamine

Rups ei ole lubatud

 

 

1.8.2010

Tehistingimustes peetavad ulukkabiloomad

RUF

 

 

Looduses vabalt elavad ulukkabiloomad

RUW

 

 

AR-2

Veised

BOV, RUM-MSM

 

 

 

1.8.2010

Lambad ja kitsed

OVI, RUM-MSM

 

 

 

Tehistingimustes peetavad ulukkabiloomad

RUF, RUM-MSM

 

 

 

Looduses vabalt elavad ulukkabiloomad

RUW

 

 

 

AR-3

Veised

BOV

Laagerdamine, pH ja konditustamine

Rups ei ole lubatud

 

 

1.7.2016

Tehistingimustes peetavad ulukkabiloomad

RUF

 

 

Looduses vabalt elavad ulukkabiloomad

RUW

 

 

AR-4

Veised

BOV, RUM-MSM

 

 

 

 

Lambad ja kitsed

OVI, RUM-MSM

 

 

 

 

Tehistingimustes peetavad ulukkabiloomad

RUF, RUM-MSM

 

 

 

 

Looduses vabalt elavad ulukkabiloomad

RUW

 

 

 

 

AU

Austraalia

AU-0

Veised

BOV, RUM-MSM

 

 

 

 

Lambad ja kitsed

OVI, RUM-MSM

 

 

 

 

Sead

POR, SUI-MSM

 

 

 

 

Tehistingimustes peetavad ulukkabiloomad

RUF, SUF, RUM-MSM, SUI-MSM

 

 

 

 

Looduses vabalt elavad ulukkabiloomad

RUW, SUW

 

 

 

 

BR

Brasiilia

BR-1

Veised

BOV

Laagerdamine, pH ja konditustamine

Kontrollitud vaktsineerimisprogramm

Rups ei ole lubatud

Täiendav jälgitavus

 

 

1.12.2008

BR-2

Veised

BOV

Laagerdamine, pH ja konditustamine

Rups ei ole lubatud

Täiendav jälgitavus

 

 

BR-3

Veised

BOV

Laagerdamine, pH ja konditustamine

Kontrollitud vaktsineerimisprogramm

Rups ei ole lubatud

Täiendav jälgitavus

 

 

BR-4

Veised

BOV

Laagerdamine, pH ja konditustamine

Kontrollitud vaktsineerimisprogramm

Rups ei ole lubatud

Täiendav jälgitavus

 

 

BW

Botswana

BW-1

Veised

BOV

Laagerdamine ja konditustamine

Rups ei ole lubatud

 

11.5.2011

26.6.2012

Lambad ja kitsed

OVI

 

Tehistingimustes peetavad ulukkabiloomad

RUF

 

Looduses vabalt elavad ulukkabiloomad

RUW

 

BW-2

Veised

BOV

Laagerdamine ja konditustamine

Rups ei ole lubatud

 

 

7.3.2002

Lambad ja kitsed

OVI

 

 

Tehistingimustes peetavad ulukkabiloomad

RUF

 

 

Looduses vabalt elavad ulukkabiloomad

RUW

 

 

BW-3

Veised

BOV

Laagerdamine ja konditustamine

Rups ei ole lubatud

 

20.10.2008

20.1.2009

Lambad ja kitsed

OVI

 

Tehistingimustes peetavad ulukkabiloomad

RUF

 

Looduses vabalt elavad ulukkabiloomad

RUW

 

BW-4

Veised

BOV

Laagerdamine ja konditustamine

Rups ei ole lubatud

 

28.5.2013

18.2.2011

BW-5

Veised

BOV

Laagerdamine ja konditustamine

Rups ei ole lubatud

 

28.5.2013

18.8.2016

Lambad ja kitsed

OVI

 

Tehistingimustes peetavad ulukkabiloomad

RUF

 

Looduses vabalt elavad ulukkabiloomad

RUW

 

BZ

Belize

BZ-0

Veised

BOV, RUM-MSM

 

 

 

 

CA

Kanada

CA-0

Veised

BOV, RUM-MSM

 

 

 

 

Lambad ja kitsed

OVI, RUM-MSM

 

 

 

 

Sead

POR, SUI-MSM

 

 

 

 

Tehistingimustes peetavad ulukkabiloomad

RUF, SUF , RUM-MSM, SUI-MSM

 

 

 

 

Looduses vabalt elavad ulukkabiloomad

RUW, SUW

 

 

 

CH

Šveits

CH-0

Kõik

Vastavalt I lisa punktis 7 osutatud kokkuleppele

 

 

 

CL

Tšiili

CL-0

Veised

BOV, RUM-MSM

 

 

 

 

Lambad ja kitsed

OVI, RUM-MSM

 

 

 

 

Sead

POR, SUI-MSM

 

 

 

 

Tehistingimustes peetavad ulukkabiloomad

RUF, SUF, RUM-MSM, SUI-MSM

 

 

 

 

Looduses vabalt elavad ulukkabiloomad

RUW

 

 

 

 

CR

Costa Rica

CR-0

Veised

BOV, RUM-MSM

 

 

 

 

CU

Kuuba

CU-0

Veised

BOV, RUM-MSM

 

 

 

 

FK

Falklandi saared

FK-0

Veised

BOV, RUM-MSM

 

 

 

 

Lambad ja kitsed

OVI, RUM-MSM

 

 

 

 

GL

Gröönimaa

GL-0

Veised

BOV, RUM-MSM

 

 

 

 

Lambad ja kitsed

OVI, RUM-MSM

 

 

 

 

Tehistingimustes peetavad ulukkabiloomad

RUF, RUM-MSM

 

 

 

 

Looduses vabalt elavad ulukkabiloomad

RUW

 

 

 

 

GT

Guatemala

GT-0

Veised

BOV, RUM-MSM

 

 

 

 

HN

Honduras

HN-0

Veised

BOV, RUM-MSM

 

 

 

 

JP

Jaapan

JP-0

Veised

BOV, RUM-MSM

 

 

 

28.3.2013

ME

Montenegro

ME-0

Veised

BOV, RUM-MSM

 

 

 

 

Lambad ja kitsed

OVI, RUM-MSM

 

 

 

 

MK

Põhja-Makedoonia Vabariik

MK-0

Veised

BOV, RUM-MSM

 

 

 

 

Lambad ja kitsed

OVI, RUM-MSM

 

 

 

 

MX

Mehhiko

MX-0

Veised

BOV, RUM-MSM

 

 

 

 

NA

Namiibia

NA-1

Veised

BOV

Laagerdamine ja konditustamine

Rups ei ole lubatud

Kogumiskeskus

 

 

Lambad ja kitsed

OVI

 

 

Tehistingimustes peetavad ulukkabiloomad

RUF

 

 

 

Looduses vabalt elavad ulukkabiloomad

RUW

 

 

 

NC

Uus-Kaledoonia

NC-0

Veised

BOV, RUM-MSM

 

 

 

 

Tehistingimustes peetavad ulukkabiloomad

RUF, RUM-MSM

 

 

 

 

Looduses vabalt elavad ulukkabiloomad

RUW

 

 

 

 

NZ

Uus-Meremaa

NZ-0

Veised

BOV, RUM-MSM

 

 

 

 

Lambad ja kitsed

OVI, RUM-MSM

 

 

 

 

Sead

POR, SUI-MSM

 

 

 

 

Tehistingimustes peetavad ulukkabiloomad

RUF, SUF, RUM-MSM, SUI-MSM

 

 

 

 

Looduses vabalt elavad ulukkabiloomad

RUW, SUW

 

 

 

 

PA

Panama

PA-0

Veised

BOV, RUM-MSM

 

 

 

 

PY

Paraguay

PY-0

Veised

BOV

Laagerdamine, pH ja konditustamine

 

 

17.4.2015

RS

Serbia

RS-0

Veised

BOV, RUM-MSM

 

 

 

 

Lambad ja kitsed

OVI, RUM-MSM

 

 

 

 

RU

Venemaa

RU-1

Tehistingimustes peetavad ulukkabiloomad

RUF

 

 

 

 

SZ

eSwatini

SZ-1

Veised

BOV

Laagerdamine ja konditustamine

Rups ei ole lubatud

 

 

 

Tehistingimustes peetavad ulukkabiloomad

RUF

 

 

 

Looduses vabalt elavad ulukkabiloomad

RUW

 

 

 

SZ-2

Veised

BOV

 

 

4.8.2003

Tehistingimustes peetavad ulukkabiloomad

RUF

 

 

Looduses vabalt elavad ulukkabiloomad

RUW

 

 

US

Ameerika Ühendriigid

US-0

Veised

BOV, RUM-MSM

 

 

 

 

Lambad ja kitsed

OVI, RUM-MSM

 

 

 

 

Sead

POR, SUI-MSM

 

 

 

 

Tehistingimustes peetavad ulukkabiloomad

RUF, SUF, RUM-MSM, SUI-MSM

 

 

 

 

Looduses vabalt elavad ulukkabiloomad

RUW, SUW

 

 

 

UY

Uruguay

UY-0

Veised

BOV

Laagerdamine ja konditustamine

Rups ei ole lubatud

Kogumiskeskus

 

1.11.2001

Lambad ja kitsed

OVI

 

 

 

2. OSA

1. osa tabeli 2. veerus osutatud kolmandate riikide või territooriumide tsoonide kirjeldused

Nimi

(kolmas riik või territoorium)

Kood

(tsoon)

Tsooni kirjeldus

Argentina

AR-1

Osa Buenos Airese provintsist (v.a tsooni AR-4 lisatud territoorium) ning järgmised provintsid: Catamarca, Corrientes, Entre Ríos, La Rioja, Mendoza, Misiones, San Juan, San Luis, Santa Fe, Tucuman, Cordoba, La Pampa, Santiago del Estero, Chaco, Formosa, Jujuy, Salta (v. a tsooni AR-3 lisatud territoorium).

AR-2

Järgmised provintsid: Chubut, Santa Cruz, Tierra del Fuego, osa Neuquéni provintsist (v.a tsooni AR-4 lisatud territoorium) ja osa Río Negro provintsist (v.a tsooni AR-4 lisatud territoorium).

AR-3

Osa Salta provintsist: 25 km laiune ala Boliivia ja Paraguay piiri ääres, mis ulatub Jujuy provintsi Santa Catalina liiduringkonnast Formosa provintsi Laishi liiduringkonnani (endine tugeva järelevalvega puhvertsoon).

AR-4

Osa Neuquéni provintsist (Confluencias provintsimaanteest nr 17 ida pool ja Picun Leufús provintsimaanteest nr 17 ida pool asuv tsoon), osa Río Negro provintsist (Avellanedas provintsimaanteest nr 7 põhja pool ja provintsimaanteest nr 250 ida pool asuv tsoon, Conesas provintsimaanteest nr 2 ida pool asuv tsoon, El Cuys provintsimaanteest nr 7 põhja pool asuv tsoon alates kõnealuse maantee ristumiskohast provintsimaanteega nr 66 kuni Avellaneda departemangu piirini ning San Antonios provintsimaanteedest nr 250 ja 2 ida pool asuv tsoon) ning osa Buenos Airese provintsist (Partido de Patagones).

Brasiilia

BR-1

Järgmised osariigid: Minas Gerais, Espírito Santo, Goiás, Mato Grosso, Rio Grande Do Sul, Mato Grosso Do Sul (v.a tsooni BR-4 lisatud territoorium).

BR-2

Santa Catarina osariik

BR-3

Paraná ja São Paulo osariik

BR-4

Osa Mato Grosso do Suli osariigist: 15 km laiune ala Porto Murtinho, Caracoli, Bela Vista, Antônio João, Ponta Porã, Aral Moreira, Coronel Sapucaia, Paranhose, Sete Quedasi, Japorã ja Mundo Novo haldusüksuste välispiiridel ning ala Corumbá ja Ladário haldusüksustes (endine tugeva järelevalvega piirkond).

Botswana

BW-1

Veterinaarkontrollitsoonid 3c, 4b, 5, 8, 9 ja 18

BW-2

Veterinaarkontrollitsoonid 10, 11, 13 ja 14

BW-3

Veterinaarkontrollitsoon 12

BW-4

Veterinaarkontrollitsoon 4a, välja arvatud 10 km laiune range järelevalvega puhvertsoon piki suu- ja sõrataudi vaktsineerimistsooni ja looduskaitseala piiri

BW-5

Veterinaarkontrollitsoonid 6a ja 6b

Namiibia

NA-1

Palgrave Pointist (läänes) kuni Gamini (idas) kulgevast piiritarast lõuna pool asuv ala

Venemaa

RU-1

Murmanski oblast, Jamali Neenetsi autonoomne ringkond

eSwatini

SZ-1

Piirkond lääne pool nn punase joone taradest, mis kulgevad Usutu jõest kuni Lõuna-Aafrika Vabariigi piirini Nkalashanest läänes pool

SZ-2

Suu- ja sõrataudi veterinaarjärelevalve ja vaktsineerimise kontrolltsoonid, kehtestatud 2001. aasta ametlikus väljaandes nr 51 avaldatud õigusaktiga

3. OSA

1. osa tabeli 5. veerus osutatud eritingimused

Laagerdamine, pH ja konditustamine

Tsoonide puhul, kus rakendatakse suu- ja sõrataudi serotüübi A, O või C vastast vaktsineerimisprogrammi, kohaldatakse delegeeritud määruse (EL) 2020/692 XXV lisa B osa punkti 1 alapunktis c esitatud tingimusi värske liha (v.a rups) laagerdamise, pH mõõtmise ja konditustamise kohta

Laagerdamine ja konditustamine

Tsoonide puhul, kus ei toimu vaktsineerimist suu- ja sõrataudi vastu, kohaldatakse delegeeritud määruse (EL) 2020/692 XXV lisa B osa punkti 3.1 alapunktis c esitatud tingimusi värske liha (v.a rups) laagerdamise ja konditustamise kohta

Rups ei ole lubatud

Rupsi toomine liitu ei ole lubatud (välja arvatud veiste vahelihas ja mälumislihased)

Kontrollitud vaktsineerimisprogramm

Tsoonis suu- ja sõrataudi vastu rakendatava vaktsineerimisprogrammi üle peab pädev asutus teostama järelevalvet, mis peab hõlmama vaktsineerimisprogrammi tõhususe kontrolli sellise korrapärase seroloogilise seire abil, millest nähtuvad asjakohased antikehade tasemed loomade organismis ning suu- ja sõrataudi viiruse leviku puudumine tsoonis

Vaktsineerimist ei teostatud

Tsoonis ei teostatud vaktsineerimist suu- ja sõrataudi vastu ning kolmanda riigi või territooriumi pädev asutus peab tegema korrapärast seroloogilist seiret, millest nähtub suu- ja sõrataudiviiruse leviku puudumine

Täiendav jälgitavus

1.

Loomad, kellelt liha on saadud, peavad olema idenditud ja registreeritud veiste päritolu kinnitavas riiklikus identimis- ja sertimissüsteemis.

2.

Kolmanda riigi või territooriumi pädev asutus peab selliste loomade päritoluettevõtted, kellelt liha on saadud, kandma heakskiidetud ettevõtete loetellu pärast seda, kui sama asutuse tehtud ja IMSOCi ametlikus aruandes kajastatud kontrolli tulemused olid positiivsed, ja pädev asutus peab neid korrapäraselt kontrollima, et tagada delegeeritud määruses (EL) 2020/692 sätestatud asjakohaste nõuete täitmine.

3.

Pädeva asutuse esitatud heakskiidetud ettevõtete loetelu tuleb korrapäraselt läbi vaadata; pädev asutus peab seda loetelu ajakohastama. Komisjon peab üldsuse teavitamise eesmärgil avalikustama heakskiidetud ettevõtete loetelu.

4. OSA

1. osa tabeli 6. veerus osutatud loomatervise tagatised

Kogumiskeskus

Seoses veiste, lammaste või kitsede liikumisega päritoluettevõttest tapamajja on antud tagatised, millega lubatakse neid loomi viia enne otse tapamajja transportimist läbi kogumiskeskusest


XIV LISA

KODULINDUDE JA ULUKLINDUDE VÄRSKE LIHA

1. OSA

Selliste kolmandate riikide, territooriumide või nende tsoonide loetelu, millest on lubatud liitu tuua artikli 3 lõike 1 punktis m osutatud kodulindude ja uluklindude värske liha saadetisi

ISO-kood ja nimi

(kolmas riik või territoorium)

Tsooni kood

vastavalt 2. osale

Värske liha kategooriad,

mida on lubatud liitu tuua

Loomatervise sertifikaadid

Eritingimused

vastavalt 3. osale

Lisatagatised

vastavalt 4. osale

Lõppkuupäev

Alguskuupäev

1

2

3

4

5

6

7

8

AR

Argentina

AR-0

Muude kodulindude kui silerinnaliste lindude värske liha

POU

 

 

 

 

Silerinnaliste lindude värske liha

RAT

 

 

 

 

Uluklindude värske liha

GBM

 

 

 

 

AU

Austraalia

AU-0

Muude kodulindude kui silerinnaliste lindude värske liha

POU

 

B

 

 

Silerinnaliste lindude värske liha

RAT

 

C

 

 

BA

Bosnia ja Hertsegoviina

BA-0

Muude kodulindude kui silerinnaliste lindude värske liha

POU

 

 

 

 

BR

Brasiilia

BR-0

 

 

 

 

BR-1

Muude kodulindude kui silerinnaliste lindude värske liha

POU

N

 

 

 

Uluklindude värske liha

GBM

 

 

 

 

BR-2

Silerinnaliste lindude värske liha

RAT

N

 

 

 

BW

Botswana

BW-0

Silerinnaliste lindude värske liha

RAT

 

C

 

 

CA

Kanada

CA-0

 

 

 

 

CA-1

Muude kodulindude kui silerinnaliste lindude värske liha

POU

N

 

 

 

Silerinnaliste lindude värske liha

RAT

N

 

 

 

Uluklindude värske liha

GBM

 

 

 

 

CA-2

 

 

 

 

CH

Šveits

CH-0

Vastavalt I lisa punktis 7 osutatud kokkuleppele

 

 

 

 

CL

Tšiili

CL-0

Muude kodulindude kui silerinnaliste lindude värske liha

POU

N

 

 

 

Silerinnaliste lindude värske liha

RAT

N

 

 

 

Uluklindude värske liha

GBM

 

 

 

 

CN

Hiina

CN-0

 

 

 

 

CN-1

Muude kodulindude kui silerinnaliste lindude värske liha

POU

P1

B

6.2.2004

 

GL

Gröönimaa

GL-0

Uluklindude värske liha

GBM

 

 

 

 

IL

Iisrael

IL-0

Silerinnaliste lindude värske liha

RAT

P2

 

28.1.2017

 

Uluklindude värske liha

GBM

P2

 

18.4.2015

 

IL-1

Muude kodulindude kui silerinnaliste lindude värske liha

POU

N, P1

 

24.4.2019

 

IL-2

Muude kodulindude kui silerinnaliste lindude värske liha

POU

P2

 

21.1.2017

 

JP

Jaapan

JP-0

Muude kodulindude kui silerinnaliste lindude värske liha

POU

 

 

 

 

MG

Madagaskar

MG-0

Uluklindude värske liha

GBM

 

 

 

 

MK

Põhja-Makedoonia Vabariik

MK-0

Muude kodulindude kui silerinnaliste lindude värske liha

POU

 

 

28.1.2017

1.5.2017

NA

Namiibia

NA-0

Silerinnaliste lindude värske liha

RAT

 

C

 

 

NZ

Uus-Meremaa

NZ-0

Muude kodulindude kui silerinnaliste lindude värske liha

POU

 

 

 

 

Silerinnaliste lindude värske liha

RAT

 

 

 

 

Uluklindude värske liha

GBM

 

 

 

 

RU

Venemaa

RU-0

Muude kodulindude kui silerinnaliste lindude värske liha

POU

P1

 

17.11.2016

 

P2

 

28.1.2019

 

TH

Tai

TH-0

Muude kodulindude kui silerinnaliste lindude värske liha

POU

 

 

 

1.7.2012

Silerinnaliste lindude värske liha

RAT

 

 

 

1.7.2012

Uluklindude värske liha

GBM

 

 

 

1.7.2012

TN

Tuneesia

TN-0

Muude kodulindude kui silerinnaliste lindude värske liha

POU

 

 

 

 

Silerinnaliste lindude värske liha

RAT

 

 

 

 

Uluklindude värske liha

GBM

 

 

 

 

UA

Ukraina

UA-0

 

 

 

 

UA-1

Muude kodulindude kui silerinnaliste lindude värske liha

POU

 

 

 

 

Silerinnaliste lindude värske liha

RAT

 

 

 

 

Uluklindude värske liha

GBM