ISSN 1977-0650

Euroopa Liidu

Teataja

L 54

European flag  

Eestikeelne väljaanne

Õigusaktid

64. aastakäik
16. veebruar 2021


Sisukord

 

II   Muud kui seadusandlikud aktid

Lehekülg

 

 

RAHVUSVAHELISED LEPINGUD

 

*

Nõukogu otsus (EL) 2021/176, 5. veebruar 2021, millega sõlmitakse naftast ja muudest kahjulikest ainetest tuleneva Põhjamere reostuse vastu võitlemist käsitleva koostöölepingu (Bonni leping) muudatused seoses lepingu kohaldamisala laiendamise ja Hispaania Kuningriigi lepinguga ühinemisega

1

 

*

Naftast ja muudest kahjulikest ainetest tuleneva Põhjamere reostuse vastu võitlemist käsitleva koostöölepingu osaliste otsus, mis käsitleb lepingu kohaldamisala laiendamist, et teha järelevalvealast koostööd seoses MARPOLi konventsiooni VI lisa nõuetega

3

 

*

Naftast ja muudest kahjulikest ainetest tuleneva Põhjamere reostuse vastu võitlemist käsitleva koostöölepingu osaliste otsus — Hispaania Kuningriigi lepinguga ühinemise kohta

6

ET

Aktid, mille peakiri on trükitud harilikus trükikirjas, käsitlevad põllumajandusküsimuste igapäevast korraldust ning nende kehtivusaeg on üldjuhul piiratud.

Kõigi ülejäänud aktide pealkirjad on trükitud poolpaksus kirjas ja nende ette on märgitud tärn.


II Muud kui seadusandlikud aktid

RAHVUSVAHELISED LEPINGUD

16.2.2021   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 54/1


NÕUKOGU OTSUS (EL) 2021/176,

5. veebruar 2021,

millega sõlmitakse naftast ja muudest kahjulikest ainetest tuleneva Põhjamere reostuse vastu võitlemist käsitleva koostöölepingu (Bonni leping) muudatused seoses lepingu kohaldamisala laiendamise ja Hispaania Kuningriigi lepinguga ühinemisega

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut, eriti selle artikli 192 lõiget 1 ja artikli 196 lõike 2koostoimes artikli 218 lõike 6 punkti a alapunktiga v,

võttes arvesse Euroopa Komisjoni ettepanekut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi nõusolekut (1)

ning arvestades järgmist:

(1)

Naftast ja muudest kahjulikest ainetest tuleneva Põhjamere reostuse vastu võitlemist käsitleva koostöölepingu (edaspidi „Bonni leping“) (2) sõlmis Euroopa Majandusühendus nõukogu otsusega 84/358/EMÜ (3) ja see jõustus 1. septembril 1989. Bonni lepingut muudeti 1989. aastal. Need muudatused kiideti heaks nõukogu otsusega 93/540/EMÜ (4) ja need jõustusid 1. aprillil 1994.

(2)

Nõukogu andis 7. oktoobri 2019. aasta otsusega komisjonile loa pidada liidu nimel läbirääkimisi Bonni lepingu sisulise ja geograafilise kohaldamisala muutmise üle.

(3)

Lepinguosalised kaalusid kooskõlas Bonni lepingu artikli 16 lõikega 1, kas teha ettepanek Bonni lepingu kohaldamisala laiendamiseks, et parandada koostööd seoses 2. novembril 1973 Londonis allkirjastatud rahvusvahelise laevade põhjustatava merereostuse vältimise konventsiooni, mida on täiendatud 17. veebruari 1978. aasta protokolliga (edaspidi „MARPOLi konventsioon“), VI lisa nõuete täitmise järelevalvega. Lisaks sellele kaalusid lepinguosalised ka Bonni lepingu ja selle lisa muutmist tulenevalt Hispaania ühinemisest kõnealuse lepinguga kooskõlas lepingu artikliga 20.

(4)

Komisjon on nõukogu 7. oktoobri 2019. aasta otsuse alusel pidanud läbirääkimisi Bonni lepingu nende muudatuste üle, mis on võetud ühehäälselt vastu kahe otsusega Bonni lepingu osaliste 31. kohtumisel, mis toimus 9.–11. oktoobril 2019 Bonnis.

(5)

Need Bonni lepingu muudatused tuleks Euroopa Liidu nimel heaks kiita,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Liidu nimel kiidetakse heaks naftast ja muudest kahjulikest ainetest tuleneva Põhjamere saaste vastu võitlemist käsitleva koostöölepingu (edaspidi „Bonni leping“) muudatused seoses Bonni lepingu kohaldamisala laiendamise ja Hispaania Kuningriigi Bonni lepinguga ühinemisega, mis võeti lepinguosaliste poolt vastu nende 31. kohtumisel, mis toimus 9.–11. oktoobril 2019 Bonnis (5).

Artikkel 2

Nõukogu eesistuja määrab isiku(d), kes on volitatud liidu nimel esitama Bonni lepingu artiklis 16 sätesatud teate (6).

Artikkel 3

Käesolev otsus jõustub selle vastuvõtmise päeval.

Brüssel, 5. veebruar 2021

Nõukogu nimel

eesistuja

A. P. ZACARIAS


(1)  19. jaanuari 2021. aasta nõusolek.

(2)  EÜT L 188, 16.7.1984, lk 9.

(3)  Nõukogu 28. juuni 1984. aasta otsus 84/358/EMÜ naftast ja muudest kahjulikest ainetest tuleneva Põhjamere reostuse vastu võitlemist käsitleva koostöölepingu sõlmimise kohta (EÜT L 188, 16.7.1984, lk 7).

(4)  Nõukogu 18. oktoobri 1993. aasta otsus 93/540/EMÜ, millega kiidetakse heaks teatavad naftast ja muudest kahjulikest ainetest tuleneva Põhjamere saaste vastu võitlemist käsitlevasse koostöölepingusse (Bonni lepingusse) tehtavad muudatused (EÜT L 263, 22.10.1993, lk 51).

(5)  Bonni lepingu muudatusi käsitlevate otsuste tekstid on avaldatud käesoleva Euroopa Liidu Teataja lehekülgedel 3 ja 6.

(6)  Nõukogu peasekretariaat avaldab Bonni lepingu muudatuste jõustumise kuupäeva Euroopa Liidu Teatajas.


16.2.2021   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 54/3


NAFTAST JA MUUDEST KAHJULIKEST AINETEST TULENEVA PÕHJAMERE REOSTUSE VASTU VÕITLEMIST KÄSITLEVA KOOSTÖÖLEPINGU OSALISTE OTSUS,

mis käsitleb lepingu kohaldamisala laiendamist, et teha järelevalvealast koostööd seoses MARPOLi konventsiooni VI lisa nõuetega

Naftast ja muudest kahjulikest ainetest tuleneva Põhjamere reostuse vastu võitlemist käsitleva koostöölepingu (edaspidi „leping“) osalised,

tuletades meelde lepingu artiklit 16, milles on sätestatud, et lepinguosaline võib teha ettepanekuid lepingu muutmiseks ja et need võib vastu võtta ühehäälse otsusega lepinguosaliste kohtumisel,

kavatsusega tagada, et hoiulevõtja valitsus saab võimalikult kiiresti kõikidelt lepinguosalistelt kinnitamisteate, et võimaldada muudatuste kiiret jõustumist, nagu on ette nähtud lepingu artikli 16 lõikes 2,

eesmärgiga parandada lepinguosaliste vahelist koostööd ja koordineerimist laevade tekitatud ebaseaduslike õhku eralduvate saasteainetega võitlemisel, et piirata suure väävli- või lämmastikusisaldusega laevakütuste põletamise negatiivseid tagajärgi inimeste tervisele, bioloogilisele mitmekesisusele ja kogu merekeskkonnale,

võtavad ühehäälselt vastu järgmise otsuse:

Punkt 1

Lepingu pealkirja muutmine

Lepingu pealkirja muudetakse järgmiselt:

„Naftast ja muudest kahjulikest ainetest, sealhulgas laevade tekitatud õhusaastest tuleneva Põhjamere reostuse vastu võitlemist käsitlev koostööleping“.

Punkt 2

Lepingu preambuli muutmine

Lepingu preambulit muudetakse järgmiselt:

enne sõnu „Madalmaade Kuningriigi“ lisatakse sõna „Iirimaa“.

Preambuli esimene kuni kuues lõik asendatakse järgmisega:

„tõdedes, et naftast ja muudest kahjulikest ainetest, sealhulgas laevade tekitatud õhusaastest tulenev Põhjamere reostus võib ohustada merekeskkonda, bioloogilist mitmekesisust, inimeste tervist ja rannikuriikide huve,

märkides, et sellisel reostusel on palju allikaid ning et õnnetused ja muud vahejuhtumid merel teevad suurt muret,

olles veendunud, et suutlikkus võidelda seda liiki reostuse vastu ning aktiivne koostöö ja vastastikune abi riikide vahel on vajalikud riikide rannikute ja nendega seotud huvide kaitseks,

tervitades edusamme, mis on juba tehtud 9. juunil 1969 Bonnis allakirjutatud naftast tuleneva Põhjamere reostuse vastu võitlemist käsitleva koostöölepingu raames,

soovides arendada edasist vastastikust abi ja koostööd eri liiki reostuse seirel ja selle vastu võitlemisel,“.

Punkt 3

Artikli 1 muutmine

Artiklit 1 muudetakse järgmiselt:

„Artikkel 1

Käesolevat lepingut kohaldatakse artiklis 2 määratletud Põhjamere piirkonnas,

1)

kui seal esineb või võib esineda naftat või muid kahjulikke aineid, mis reostavad või ähvardavad reostada merd ning mis kujutavad tõsist ja otsest ohtu ühe või mitme lepinguosalise rannikule ja sellega seotud huvidele, või

2)

kui seal esineb või võib esineda laevade tekitatud heitkoguseid MARPOLi konventsiooni VI lisa tähenduses, mis reostavad või ähvardavad reostada merekeskkonda ja soodustada mere eutrofeerumist ning mis ohustavad rannikul elavate inimeste või mere elusolendite tervist, ning

3)

järelevalvele, et aidata reostust avastada ja seda tõkestada, nagu on sätestatud käesoleva artikli lõigetes 1 ja 2, ning hoida ära reostustõrje normide rikkumised.“

Punkt 4

Artikli 5 muutmine

Artiklit 5 muudetakse järgmiselt:

„Artikkel 5

1.   Kui lepinguosaline on teadlik Põhjamere piirkonnas juhtunud õnnetusest või nafta või muude kahjulike ainete, sealhulgas laevadelt pärinevate heitkoguste esinemisest, mis kujutavad tõenäoliselt tõsist ohtu mõne teise lepinguosalise rannikule ja sellega seotud huvidele, teatab lepinguosaline sellest viivitamata asjaomasele lepinguosalisele oma pädeva asutuse kaudu.

2.   Lepinguosalised kohustuvad nõudma, et kõikide nende lipu all sõitvate laevade kaptenid ja nende riigis registreeritud õhusõidukite piloodid teataksid viivitamata asjaolusid arvestades kõige praktilisemate ja asjakohasemate vahendite abil järgmisest:

a)

kõikidest õnnetustest, mis põhjustavad või võivad põhjustada merekeskkonna reostust;

b)

ühe või mitme lepinguosalise rannikule ja sellega seotud huvidele tõenäoliselt tõsist ohtu kujutavate nafta või muude kahjulike ainete esinemisest, laadist ja hulgast.

3.   Käesoleva artikli lõikega 1 nõutud reostusest teatamiseks kasutavad lepinguosalised tüüpvormi.“

Punkt 5

Artikli 6 muutmine

Artiklit 6 muudetakse järgmiselt:

„Artikkel 6

1.   Põhjamere piirkond on ainult käesoleva lepingu eesmärgil jaotatud lepingu lisas kirjeldatud tsoonideks.

2.   Lepinguosaline, kelle tsoonis tuleb ette käesoleva lepingu artikli 1 lõikes 1 kirjeldatud olukord, annab vajalikud hinnangud õnnetuse laadi ja ulatuse kohta või vastavalt olukorrale nafta või muude kahjulike ainete liigi ja ligikaudse koguse ning nende liikumissuuna ja -kiiruse kohta.

3.   Asjaomane lepinguosaline teatab viivitamata kõigile teistele lepinguosalistele nende pädevate asutuste kaudu oma hinnangutest ja kõikidest nafta või muude kahjulike ainete vastu võitlemiseks võetud meetmetest ning jälgib neid aineid niikaua, kui need tema tsoonis esinevad.

4.   Lepinguosaliste käesoleva artikli kohaseid kohustusi seoses ühise vastutuse tsoonidega reguleeritakse eraldi tehniliste kokkulepetega asjaomaste lepinguosaliste vahel. Nendest kokkulepetest teatatakse teistele lepinguosalistele.“

Punkt 6

Artikli 15 muutmine

Artiklit 15 muudetakse järgmiselt:

„Artikkel 15

1.   Lepinguosalised näevad ette käesoleva lepinguga seotud sekretariaadi ülesannete täitmise, võttes arvesse olemasolevat korda teistes käesoleva lepingu kohaldamisalas kehtivates rahvusvahelistes kokkulepetes merekeskkonna reostuse ja õhusaaste vältimiseks.

2.   Iga lepinguosaline katab 2,5 % iga-aastastest lepinguga seotud kuludest. Lepingu ülejäänud kulusumma jaotatakse lepinguosaliste vahel, Euroopa Majandusühendus välja arvatud, proportsionaalselt nende rahvamajanduse kogutoodanguga hindamisskaala kohaselt, mille ÜRO Peaassamblee regulaarselt vastu võtab. Mingil juhul ei või lepinguosalise osamaks ületada 20 % ülejäänud kulusummast.“

Punkt 7

Jõustumine

Käesolev otsus jõustub sellele kuupäevale järgneva teise kuu esimesel päeval, mil hoiulevõtja valitsus on saanud kõigilt lepinguosalistelt kinnitamisteate.


16.2.2021   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 54/6


NAFTAST JA MUUDEST KAHJULIKEST AINETEST TULENEVA PÕHJAMERE REOSTUSE VASTU VÕITLEMIST KÄSITLEVA KOOSTÖÖLEPINGU OSALISTE OTSUS

Hispaania Kuningriigi lepinguga ühinemise kohta

Naftast ja muudest kahjulikest ainetest tuleneva Põhjamere reostuse vastu võitlemist käsitleva koostöölepingu (edaspidi „leping“) osalised,

TULETADES MEELDE lepingu artiklit 20, milles on sätestatud, et lepinguosalised võivad ühehäälselt kutsuda teisi Atlandi ookeani kirdeosa rannikuriike lepinguga ühinema ning et sellisel juhul muudetakse vajaduse korral lepingu artiklit 2 ja lepingu lisa,

OLLES VÄLJENDANUD ühehäälset kavatsust kutsuda Hispaania lepinguga ühinema,

TERVITADES Hispaania soovi lepinguga ühineda,

otsustavad ühehäälselt, et

Punkt 1

Kutse Hispaaniale kooskõlas artikliga 20

Kooskõlas artikliga 20 kutsuvad lepinguosalised Hispaaniat ühehäälselt Bonni lepinguga ühinema. Kõnealuse kutsega seoses võetakse vastu käesoleva lepingu preambuli, artikli 2 ja lisa järgmised muudatused.

Punkt 2

Lepingu preambuli muutmine

Lepingu preambulit muudetakse järgmiselt: enne sõnu „Rootsi Kuningriigi“ lisatakse sõnad „Hispaania Kuningriigi“.

Punkt 3

Artikli 2 muutmine

Lepingu artiklit 2 muudetakse järgmiselt:

„Artikkel 2

Käesolevas lepingus tähendab Põhjamere piirkond järgmistest aladest koosnevat merepiirkonda:

a)

Põhjameri, mis asub 61°0'00.00" põhjalaiusest lõuna pool;

b)

Skagerrak, mille lõunapiir kulgeb Grenenist ida poole piki 57°44'43.00" põhjalaiust;

c)

Biskaia laht, mida lõunas ja läänes piiritleb käesoleva lepingu lisa I osas määratletud joon;

d)

muud veealad, mis hõlmavad Iiri merd, Keldi merd, Malini merd, Great Minchi väina, Little Minchi väina, osa Norra merest ja Atlandi ookeani kirdeosa, mida piiritleb läänes ja põhjas käesoleva lepingu lisa II osas määratletud joon.“

Punkt 4

Lepingu lisa muutmine

Lepingu lisa muudetakse nii, et see vastab käesoleva otsuse liitele.

Punkt 5

Jõustumine

Käesolevas otsuses sisalduvad muudatused jõustuvad Hispaania ühinemiskirja hoiuleandmise kuupäevale järgneva teise kuu esimesel päeval.


LIIDE

„NAFTAST JA MUUDEST KAHJULIKEST AINETEST TULENEVA PÕHJAMERE REOSTUSE VASTU VÕITLEMIST KÄSITLEVA KOOSTÖÖLEPINGU LISA, 1983

Põhjamere piirkonna Atlandi ookeani piiri ja käesoleva lepingu artiklis 6 osutatud tsoonide kirjeldus

PÕHJAMERE PIIRKONNA ATLANDI OOKEANI PIIR

I OSA

PÕHJAMERE PIIRKONDA LÕUNAS JA EDELAS PIIRITLEV JOON

La Manche'i väina ja selle ümbrust edelas ning Biskaia lahte lõunas ja läänes piiritlev joon on järgmine:

i)

algab Hispaania ranniku läänepunktis 42°30'04.25" põhjalaiust ja 8°52'18.22" läänepikkust;

ii)

alates sellest punktist kulgeb mööda loksodroomi kuni punktini 42°30'04.32" põhjalaiust ja 10°24'55.16" läänepikkust;

iii)

alates sellest punktist kulgeb mööda loksodroomi kuni punktini 46°00'04.07" põhjalaiust ja 10°24'54.86" läänepikkust;

iv)

alates sellest punktist kulgeb mööda loksodroomi kuni punktini 46°00'04.06" põhjalaiust ja 9°59'54.88" läänepikkust;

v)

alates sellest punktist kulgeb mööda joont kuni lõikumispunktini paralleeliga 48°27'00.00" põhjalaiust ja joonega (edaspidi „1983. aasta Bonni lepingu joon“), mis on tõmmatud 50 meremiili lääne pool Scilly saari ja d'Ouessanti saart ühendavast joonest;

vi)

alates sellest lõikumispunktist kulgeb mööda 1983. aasta Bonni lepingu joont põhja poole kuni lõikumiseni joonega, mis tähistab Prantsusmaa ja Ühendkuningriigi vahelise mandrilava piiri, nagu on määratletud 30. juuni 1977. aasta vahekohtuotsuses;

vii)

alates sellest lõikumispunktist kulgeb mööda seda piiri lääne poole kuni punktini 48°10'00.00" põhjalaiust ja 9°22'15.91" läänepikkust ning

viii)

alates sellest punktist kulgeb mööda paralleeli 48°10'00.00" põhjalaiust lääne poole kuni punktini 48°10'00.00" põhjalaiust ja 10°0'00.00" läänepikkust.

II OSA

MUID LEPINGUGA HÕLMATUD VEEALASID LÄÄNES JA PÕHJAS PIIRITLEV JOON

Muid lepinguga hõlmatud veealasid, mis hõlmavad Iiri merd, Keldi merd, Malini merd, Great Minchi väina, Little Minchi väina, osa Norra merest ja Atlandi ookeani kirdeosa, läänes ja põhjas piiritlev joon on järgmine:

i)

algab punktis 48°10'00.00" põhjalaiust ja 0°00'00.00" läänepikkust;

ii)

alates sellest punktist kulgeb mööda Iirimaa merereostuse vastutustsooni läänepiiri (st joon, mis on igas punktis 200 meremiili kaugusel lähimast punktist lähtejoontel, mis on kehtestatud Iirimaa merealade jurisdiktsiooni käsitlevate seadustega aastatel 1959–1988) kuni punktini 56°42'00.00” põhjalaiust ja 14°00'00.00" läänepikkust;

iii)

alates sellest punktist kulgeb mööda Ühendkuningriigi 1996. aasta kaubandusliku meresõidu (reostuse ennetamine) (piirmäärad) normidega, mida on muudetud 1997. aasta kaubandusliku meresõidu (reostuse ennetamine) (piirmäärad) normidega, kehtestatud tsooni läänepiiri (st allpool tabelis 1 loetletud punkte ühendavad jooned nende loetlemise järjekorras) kuni punktini 63°38'10.68" põhjalaiust ja 0°30'00.00" läänepikkust ning

iv)

alates sellest punktist kulgeb mööda paralleeli 63°38'10.68" põhjalaiust ida suunas Norra rannikuni.

TABEL 1:

ÜHENDKUNINGRIIGI 1996. AASTA KAUBANDUSLIKU MERESÕIDU (REOSTUSE ENNETAMINE) (PIIRMÄÄRAD) NORMIDE MUUDETUD VERSIOONIGA KEHTESTATUD TSOONI LÄÄNEPIIRI PUNKTID JA JOONED

Ühendkuningriigi normide muudetud versioonis osutatud punktid ja nende koordinaadid

Punktidevahelise joone lõik

27.

56°42'00.00" N

14°0'00.00" W

27-28 meridiaan

28.

56°49'00.00" N

14°0'00.00" W

28-29 paralleel

29.

56°49'00.00" N

14°30'34.00" W

29-30 kaar mõõdetud 200 meremiili St Kildal asuvatest lähtepunktidest, millest mõõdetakse territoriaalmere laiust

30.

57°52'22.00" N

14°53'22.00" W

30-31 kaar mõõdetud 200 meremiili St Kildal asuvatest lähtepunktidest, millest mõõdetakse territoriaalmere laiust

31.

58°30'00.00" N

14°48'58.00" W

31-32 kaar mõõdetud 200 meremiili St Kildal asuvatest lähtepunktidest, millest mõõdetakse territoriaalmere laiust

32.

59°0'00.00" N

14°35'07.00" W

32-33 kaar mõõdetud 200 meremiili St Kildal asuvatest lähtepunktidest, millest mõõdetakse territoriaalmere laiust

33.

59°40'54.00" N

13°58'10.00" W

33-34 kaar mõõdetud 200 meremiili St Kildal asuvatest lähtepunktidest, millest mõõdetakse territoriaalmere laiust

34.

59°50'00.00" N

13°46'24.00" W

34-35 paralleel

35.

59°50'00.00" N

5°0'00.00" W

35-36 meridiaan

36.

60°10'00.00" N

5°0'00.00" W

36-37 paralleel

37.

60°10'00.00" N

4°48'00.00" W

37-38 meridiaan

38.

60°20'00.00" N

4°48'00.00" W

38-39 paralleel

39.

60°20'00.00" N

4°24'00.00" W

39-40 meridiaan

40.

60°40'00.00" N

4°24'00.00" W

40-41 paralleel

41.

60°40'00.00" N

4°0'00.00" W

41-42 meridiaan

42.

61°0'00.00" N

4°0'00.00" W

42-43 paralleel

43.

61°0'00.00" N

3°36'00.00" W

43-44 meridiaan

44.

61°30'00.00" N

3°36'00.00" W

44-45 paralleel

45.

61°30'00.00" N

3°0'00.00" W

45-46 meridiaan

46.

61°45'00.00" N

3°0'00.00" W

46-47 paralleel

47.

61°45'00.00" N

2°48'00.00" W

47-48 meridiaan

48.

62°0'00.00" N

2°48'00.00" W

48-49 paralleel

49.

62°0'00.00" N

2°0'00.00" W

49-50 meridiaan

50.

62°30'00.00" N

2°0'00.00" W

50-51 paralleel

51.

62°30'00.00" N

1°36'00.00" W

51-52 meridiaan

52.

62°40'00.00" N

1°36'00.00" W

52-53 paralleel

53.

62°40'00.00" N

1°0'00.00" W

53-54 meridiaan

54.

63°20'00.00" N

1°0'00.00" W

54-55 paralleel

55.

63°20'00.00" N

0°30'00.00" W

55-56 meridiaan

56.

63°38'10.68" N

0°30'00.00" W

 

KÄESOLEVA LEPINGU ARTIKLIS 6 OSUTATUD VASTUTUSTSOONIDE PIIRID

III OSA

RIIKIDE VASTUTUSTSOONIDE PIIRID

1)

Üldine: Kui vastutustsooni piirid on kindlaks määratud mitme joonega, mis ühendavad nimekirjas olevaid punkte, on kõnealuste joonte laad iga punkti suhtes selle joone laad, mis ühendab seda järgmise punktiga.

2)

Taani: Taani riikliku vastutuse tsoon on määratud järgmiste joontega:

a)

joon, mis algab IV osas kirjeldatud Taani ja Saksamaa ühise vastutustsooni piiri lõikumispunktis joonega, mis asub punkti 55°10'03.40" põhjalaiust ja 7°33'09.60" idapikkust ning esimese punkti DE1/DK1 vahel ja kulgeb mööda seda joont kuni punktini DE1/DK1;

b)

mitu joont, mis ühendavad järgmisi punkte nende loetlemise järjekorras:

Tsooni piiri määratlevad punktid

Joone laad, mis ühendab punkti järgmise punktiga

Muud samade koordinaatidega punktid

DK1

55°30'40.30" N

5°45'00.00" E

Geodeetiline

DE1

DK2

55°15'00.00" N

5°24'12.00" E

Geodeetiline

DE2

DK3

55°15'00.00" N

5°9'00.00" E

Geodeetiline

DE3

DK4

55°24'15.00" N

4°45'00.00" E

Geodeetiline

DE4

DK5

55°46'21.80" N

4°15'00.00" E

Geodeetiline

DE5

DK6

55°55'09.40" N

3°21'00.00" E

Suurringjoone kaar

DE6

DK7

56°5'12.00" N

3°15'00.00" E

Suurringjoone kaar

UK23, NO23

DK8

56°35'30.00" N

5°2'00.00" E

Suurringjoone kaar

NO24

DK9

57°10'30.00" N

6°56'12.00" E

Suurringjoone kaar

NO25

DK10

57°29'54.00" N

7°59'00.00" E

Suurringjoone kaar

NO26

DK11

57°37'06.00" N

8°27'30.00" E

Suurringjoone kaar

NO27

DK12

57°41'48.00" N

8°53'18.00" E

Suurringjoone kaar

NO28

DK13

57°59'18.00" N

9°23'00.00" E

Suurringjoone kaar

NO29

DK14

58°15'41.20" N

10°1'48.10" E

Suurringjoone kaar

NO30, SE4

DK15

58°8'00.10" N

10°32'32.80" E

Geodeetiline

SE3

DK16

57°49'00.60" N

11°2'55.60" E

Geodeetiline

SE2

DK17

57°44'43.00" N

11°7'04.00" E

 

SE1

3)

Saksamaa: Saksamaa riikliku vastutuse tsoon on määratud järgmiste joontega:

a)

joon, mis algab IV osas kirjeldatud Taani ja Saksamaa ühise vastutustsooni piiri lõikumispunktis joonega, mis asub punkti 55°10'03.40" põhjalaiust ja 7°33'09.60" idapikkust ning esimese punkti DE1/DK1 vahel ja kulgeb mööda seda joont kuni punktini DE1/DK1;

b)

mitu joont, mis ühendavad järgmisi punkte nende loetlemise järjekorras:

Tsooni piiri määratlevad punktid

Joone laad, mis ühendab punkti järgmise punktiga

Muud samade koordinaatidega punktid

DE1

55°30'40.30" N

5°45'00.00" E

Geodeetiline

DK1

DE2

55°15'00.00" N

5°24'12.00" E

Geodeetiline

DK2

DE3

55°15'00.00" N

5°9'00.00" E

Geodeetiline

DK3

DE4

55°24'15.00" N

4°45'00.00" E

Geodeetiline

DK4

DE5

55°46'21.80" N

4°15'00.00" E

Geodeetiline

DK5

DE6

55°55'09.40" N

3°21'00.00" E

Suurringjoone kaar

DK6

DE7

55°50'06.00" N

3°24'00.00" E

Suurringjoone kaar

UK24

DE8

55°45'54.00" N

3°22'13.00" E

Suurringjoone kaar

NL19

DE9

55°20'00.00" N

4°20'00.00" E

Suurringjoone kaar

NL20

DE10

55°0'00.00" N

5°0'00.00" E

Suurringjoone kaar

NL21

DE11

54°37'12.00" N

5°0'00.00" E

Suurringjoone kaar

NL22

DE12

54°11'12.00" N

6°0'00.00" E

Suurringjoone kaar

NL23

DE13

53°59'56.80" N

6°6'28.20" E

 

NL24

c)

punktist DE12 maismaa suunas joon punkti DE13 suunas (see on järgmine kokkulepitud koordinaat 53°59'56.80" põhjalaiust ja 6°6'28.20" idapikkust) kuni selle joone lõikumispunktini IV osas kirjeldatud Madalmaade ja Saksamaa ühise vastutustsooni piiriga.

4)

Iirimaa: Iirimaa riikliku vastutuse tsoon on määratud järgmiste joontega:

a)

põhja suunas mitu joont, mis ühendavad tabelis 3 toodud punkte nende loetlemise järjekorras;

b)

lääne suunas Põhjamere läänepiir;

c)

ida ja lõuna suunas mitu joont, mis ühendavad tabelis 2 toodud punkte nende loetlemise järjekorras.

5)

Madalmaad: Madalmaade riikliku vastutuse tsoon on lõunas kindlaks määratud paralleeliga 51°51'52.1267" põhjalaiust ning sellest paralleelist põhja suunas järgmiste joontega:

a)

mitu joont, mis ühendavad järgmisi punkte nende loetlemise järjekorras:

Tsooni piiri määratlevad punktid

Joone laad, mis ühendab punkti järgmise punktiga

Muud samade koordinaatidega punktid

NL1

51°51'52.1267" N

2°31'48.0975" E

Suurringjoone kaar

UK42

NL2

51°59'00.00" N

2°37'36.00" E

Suurringjoone kaar

UK41

NL3

52°1'00.00" N

2°39'30.00" E

Suurringjoone kaar

UK40

NL4

52°5'18.00" N

2°42'12.00" E

Suurringjoone kaar

UK39

NL5

52°6'00.00" N

2°42'54.00" E

Suurringjoone kaar

UK38

NL6

52°12'24.00" N

2°50'24.00" E

Suurringjoone kaar

UK37

NL7

52°17'24.00" N

2°56'00.00" E

Suurringjoone kaar

UK36

NL8

52°25'00.00" N

3°3'30.00" E

Suurringjoone kaar

UK35

NL9

52°37'18.00" N

3°11'00.00" E

Suurringjoone kaar

UK34

NL10

52°47'00.00" N

3°12'18.00" E

Suurringjoone kaar

UK33

NL11

52°53'00.00" N

3°10'30.00" E

Suurringjoone kaar

UK32

NL12

53°18'06.00" N

3°3'24.00" E

Suurringjoone kaar

UK31

NL13

53°28'12.00" N

3°1'00.00" E

Suurringjoone kaar

UK30

NL14

53°35'06.00" N

2°59'18.00" E

Suurringjoone kaar

UK29

NL15

53°40'06.00" N

2°57'24.00" E

Suurringjoone kaar

UK28

NL16

53°57'48.00" N

2°52'00.00" E

Suurringjoone kaar

UK27

NL17

54°22'48.00" N

2°45'48.00" E

Suurringjoone kaar

UK26

NL18

54°37'18.00" N

2°53'54.00" E

Suurringjoone kaar

UK25

NL19

55°45'54.00" N

3°22'13.00" E

Suurringjoone kaar

DE8

NL20

55°20'00.00" N

4°20'00.00" E

Suurringjoone kaar

DE9

NL21

55°0'00.00" N

5°0'00.00" E

Suurringjoone kaar

DE10

NL22

54°37'12.00" N

5°0'00.00" E

Suurringjoone kaar

DE11

NL23

54°11'12.00" N

6°0'00.00" E

Suurringjoone kaar

DE12

NL24

53°59'56.80" N

6°6'28.20" E

 

DE13

b)

punktist NL23 maismaa suunas joon punkti NL24 suunas (see on järgmine kokkulepitud koordinaat 53°59'56.80" põhjalaiust ja 6°6'28.20" idapikkust) kuni selle joone lõikumispunktini IV osas kirjeldatud Madalmaade ja Saksamaa ühise vastutustsooni piiriga.

6)

Norra: Norra riikliku vastutuse tsoon piirneb põhjas paralleeliga 63°38'10.68" põhjalaiust ning läänes, lõunas ja idas järgmiste joontega:

a)

mitu joont, mis ühendavad tabelis 4 toodud punkte nende loetlemise järjekorras;

b)

tabelis nimetatud viimasest punktist lõuna suunas mitu joont, mis ühendavad järgmisi punkte nende loetlemise järjekorras:

Tsooni piiri määratlevad punktid

Joone laad, mis ühendab punkti järgmise punktiga

Muud samade koordinaatidega punktid

NO23

56°5'12.00" N

3°15'00.00" E

Suurringjoone kaar

UK23, DK7

NO24

56°35'30.00" N

5°2'00.00" E

Suurringjoone kaar

DK8

NO25

57°10'30.00" N

6°56'12.00" E

Suurringjoone kaar

DK9

NO26

57°29'54.00" N

7°59'00.00" E

Suurringjoone kaar

DK10

NO27

57°37'06.00" N

8°27'30.00" E

Suurringjoone kaar

DK11

NO28

57°41'48.00" N

8°53'18.00" E

Suurringjoone kaar

DK12

NO29

57°59'18.00" N

9°23'00.00" E

Suurringjoone kaar

DK13

NO30

58°15'41.20" N

10°1'48.10" E (punkt A)

Suurringjoone kaar

SE4, DK14

NO31

58°30'41.20" N

10°8'46.90" E (punkt B)

Suurringjoone kaar

SE5

NO32

58°45'41.30" N

10°35'40.00" E (punkt C)

Loksodroom

SE6

NO33

58°53'34.00" N

10°38'25.00" E (punkt D)

 

SE7

c)

joon, mis järgib Norra-Rootsi piiri.

7)

Rootsi: Rootsi riikliku vastutuse tsoon on lõunas kindlaks määratud paralleeliga 57°44'43.00" põhjalaiust ning sellest paralleelist põhja suunas järgmiste joontega:

a)

mitu joont, mis ühendavad järgmisi punkte nende loetlemise järjekorras:

Tsooni piiri määratlevad punktid

Joone laad, mis ühendab punkti järgmise punktiga

Muud samade koordinaatidega punktid

SE1

57°44'43.00" N

11°7'04.00" E

Geodeetiline

DK17

SE2

57°49'00.60" N

11°2'55.60" E

Geodeetiline

DK16

SE3

58°8'00.10" N

10°32'32.80" E

Geodeetiline

DK15

SE4

58°15'41.20" N

10°1'48.10" E (punkt A)

Suurringjoone kaar

DK14, NO30

SE5

58°30'41.20" N

10°8'46.90" E (punkt B)

Suurringjoone kaar

NO31

SE6

58°45'41.30" N

10°35'40.00" E (punkt C)

Loksodroom

NO32

SE7

58°53'34.00" N

10°38'25.00" E (punkt D)

 

NO33

b)

joon, mis järgib Rootsi-Norra piiri.

8)

Ühendkuningriik: Ühendkuningriigi riikliku vastutuse tsoon on piiratud

a)

ida suunas mitme joonega, mis hõlmavad järgmist:

i)

mitu joont, mis ühendavad tabelis 4 toodud punkte nende loetlemise järjekorras;

ii)

mitu joont, mis ühendavad järgmisi punkte nende loetlemise järjekorras:

Tsooni piiri määratlevad punktid

Joone laad, mis ühendab punkti järgmise punktiga

Muud samade koordinaatidega punktid

UK23

56°5'12.00" N

3°15'00.00" E

Suurringjoone kaar

NO23, DK7

UK24

55°50'06.00" N

3°24'00.00" E

Suurringjoone kaar

DE7

UK25

54°37'18.00" N

2°53'54.00" E

Suurringjoone kaar

NL18

UK26

54°22'48.00" N

2°45'48.00" E

Suurringjoone kaar

NL17

UK27

53°57'48.00" N

2°52'00.00" E

Suurringjoone kaar

NL16

UK28

53°40'06.00" N

2°57'24.00" E

Suurringjoone kaar

NL15

UK29

53°35'06.00" N

2°59'18.00" E

Suurringjoone kaar

NL14

UK30

53°28'12.00" N

3°1'00.00" E

Suurringjoone kaar

NL13

UK31

53°18'06.00" N

3°3'24.00" E

Suurringjoone kaar

NL12

UK32

52°53'00.00" N

3°10'30.00" E

Suurringjoone kaar

NL11

UK33

52°47'00.00" N

3°12'18.00" E

Suurringjoone kaar

NL10

UK34

52°37'18.00" N

3°11'00.00" E

Suurringjoone kaar

NL9

UK35

52°25'00.00" N

3°3'30.00" E

Suurringjoone kaar

NL8

UK36

52°17'24.00" N

2°56'00.00" E

Suurringjoone kaar

NL7

UK37

52°12'24.00" N

2°50'24.00" E

Suurringjoone kaar

NL6

UK38

52°6'00.00" N

2°42'54.00" E

Suurringjoone kaar

NL5

UK39

52°5'18.00" N

2°42'12.00" E

Suurringjoone kaar

NL4

UK40

52°1'00.00" N

2°39'30.00" E

Suurringjoone kaar

NL3

UK41

51°59'00.00" N

2°37'36.00" E

Suurringjoone kaar

NL2

UK42

51°51'52.1267" N

2°31'48.0975" E

Suurringjoone kaar

NL1

b)

lõuna ja lääne suunas järgmised jooned:

i)

joon, mis algab Scilly saarte kõige läänepoolsemast punktist ning ühendab selle punkti punktiga 49°52'00.00" põhjalaiust ja 7°44'00.00" läänepikkust;

ii)

alates sellest punktist joon, mis kulgeb mööda 1983. aasta Bonni lepingu joont (nagu määratletud I osas) lõuna poole kuni lõikumiseni Prantsusmaa ja Ühendkuningriigi vahelise mandrilava piiriga, nagu on määratletud 30. juuni 1977. aasta vahekohtuotsuses;

iii)

alates sellest lõikumispunktist selle piiri läänesuunaline joon kuni punktini 48°10'00.00" põhjalaiust ja 9°22'15.91" läänepikkust ning

iv)

alates sellest punktist mitu joont, mis ühendavad tabelis 2 toodud punktid nende loetlemise järjekorras Põhja-Iirimaaga piirneva territoriaalmere välispiiriga punktis 54°0'00.00" põhjalaiust ja 05°36'20.00" läänepikkust;

c)

lääne ja põhja suunas järgmised jooned:

i)

joon, mis ühendab Põhja-Iirimaaga piirnevas territoriaalmeres asuva punkti, mis on kõige lähemal punktile 55°31'13.36" põhjalaiust ja 6°45'00.00" läänepikkust, selle punktiga;

ii)

alates sellest punktist mitu joont, mis ühendavad tabelis 3 loetletud punktid nende loetlemise järjekorras kuni punktini 56°42'00.00” põhjalaiust ja 14°00'00.00" läänepikkust;

iii)

alates sellest punktist joon, mis kulgeb mööda Põhjamere lääne- ja põhjapiiri kuni punktini 63°38'10.68” põhjalaiust ja 0°30'00.00" läänepikkust.

TABEL 2:

IIRIMAA JA ÜHENDKUNINGRIIGI VASTUTUSTSOONIDE VAHELISE PIIRI PUNKTID JA JOONED – IDA JA LÕUNA

Tsoonide piiri määratlevad punktid

Joone laad, mis ühendab punkti järgmise punktiga

IR1/UK50

48°10'00.00" N

10°0'00.00" W

Meridiaan

IR2/UK51

48°20'00.00" N

10°0'00.00" W

Paralleel

IR3/UK52

48°20'00.00" N

9°48'00.00" W

Meridiaan

IR4/UK53

48°30'00.00" N

9°48'00.00" W

Paralleel

IR5/UK54

48°30'00.00" N

9°36'00.00" W

Meridiaan

IR6/UK55

48°50'00.00" N

9°36'00.00" W

Paralleel

IR7/UK56

48°50'00.00" N

9°24'00.00" W

Meridiaan

IR8/UK57

49°0'00.00" N

9°24'00.00" W

Paralleel

IR9/UK58

49°0'00.00" N

9°17'00.00" W

Meridiaan

IR10/UK59

49°10'00.00" N

9°17'00.00" W

Paralleel

IR11/UK60

49°10'00.00" N

9°12'00.00" W

Meridiaan

IR12/UK61

49°20'00.00" N

9°12'00.00" W

Paralleel

IR13/UK62

49°20'00.00" N

9°3'00.00" W

Meridiaan

IR14/UK63

49°30'00.00" N

9°3'00.00" W

Paralleel

IR15/UK64

49°30'00.00" N

8°54'00.00" W

Meridiaan

IR16/UK65

49°40'00.00" N

8°54'00.00" W

Paralleel

IR17/UK66

49°40'00.00" N

8°45'00.00" W

Meridiaan

IR18/UK67

49°50'00.00" N

8°45'00.00" W

Paralleel

IR19/UK68

49°50'00.00" N

8°36'00.00" W

Meridiaan

IR20/UK69

50°0'00.00" N

8°36'00.00" W

Paralleel

IR21/UK70

50°0'00.00" N

8°24'00.00" W

Meridiaan

IR22/UK71

50°10'00.00" N

8°24'00.00" W

Paralleel

IR23/UK72

50°10'00.00" N

8°12'00.00" W

Meridiaan

IR24/UK73

50°20'00.00" N

8°12'00.00" W

Paralleel

IR25/UK74

50°20'00.00" N

8°0'00.00" W

Meridiaan

IR26/UK75

50°30'00.00" N

8°0'00.00" W

Paralleel

IR27/UK76

50°30'00.00" N

7°36'00.00" W

Meridiaan

IR28/UK77

50°40'00.00" N

7°36'00.00" W

Paralleel

IR29/UK78

50°40'00.00" N

7°12'00.00" W

Meridiaan

IR30/UK79

50°50'00.00" N

7°12'00.00" W

Paralleel

IR31/UK80

50°50'00.00" N

7°3'00.00" W

Meridiaan

IR32/UK81

51°0'00.00" N

7°3'00.00" W

Paralleel

IR33/UK82

51°0'00.00" N

6°48'00.00" W

Meridiaan

IR34/UK83

51°10'00.00" N

6°48'00.00" W

Paralleel

IR35/UK84

51°10'00.00" N

6°42'00.00" W

Meridiaan

IR36/UK85

51°20'00.00" N

6°42'00.00" W

Paralleel

IR37/UK86

51°20'00.00" N

6°33'00.00" W

Meridiaan

IR38/UK87

51°30'00.00" N

6°33'00.00" W

Paralleel

IR39/UK88

51°30'00.00" N

6°18'00.00" W

Meridiaan

IR40/UK89

51°40'00.00" N

6°18'00.00" W

Paralleel

IR41/UK90

51°40'00.00" N

6°6'00.00" W

Meridiaan

IR42/UK91

51°50'00.00" N

6°6'00.00" W

Paralleel

IR43/UK92

51°50'00.00" N

6°0'00.00" W

Meridiaan

IR44/UK93

51°54'00.00" N

6°0'00.00" W

Paralleel

IR45/UK94

51°54'00.00" N

5°57'00.00" W

Meridiaan

IR46/UK95

51°58'00.00" N

5°57'00.00" W

Paralleel

IR47/UK96

51°58'00.00" N

5°54'00.00" W

Meridiaan

IR48/UK97

52°0'00.00" N

5°54'00.00" W

Paralleel

IR49/UK98

52°0'00.00" N

5°50'00.00" W

Meridiaan

IR50/UK99

52°4'00.00" N

5°50'00.00" W

Paralleel

IR51/UK100

52°4'00.00" N

5°46'00.00" W

Meridiaan

IR52/UK101

52°8'00.00" N

5°46'00.00" W

Paralleel

IR53/UK102

52°8'00.00" N

5°42'00.00" W

Meridiaan

IR54/UK103

52°12'00.00" N

5°42'00.00" W

Paralleel

IR55/UK104

52°12'00.00" N

5°39'00.00" W

Meridiaan

IR56/UK105

52°16'00.00" N

5°39'00.00" W

Paralleel

IR57/UK106

52°16'00.00" N

5°35'00.00" W

Meridiaan

IR58/UK107

52°24'00.00" N

5°35'00.00" W

Paralleel

IR59/UK108

52°24'00.00" N

5°22'48.00" W

Meridiaan

IR60/UK109

52°32'00.00" N

5°22'48.00" W

Paralleel

IR61/UK110

52°32'00.00" N

5°28'00.00" W

Meridiaan

IR62/UK111

52°44'00.00" N

5°28'00.00" W

Paralleel

IR63/UK112

52°44'00.00" N

5°24'30.00" W

Meridiaan

IR64/UK113

52°52'00.00" N

5°24'30.00" W

Paralleel

IR65/UK114

52°52'00.00" N

5°22'30.00" W

Meridiaan

IR66/UK115

52°59'00.00" N

5°22'30.00" W

Paralleel

IR67/UK116

52°59'00.00" N

5°19'00.00" W

Meridiaan

IR68/UK117

53°9'00.00" N

5°19'00.00" W

Paralleel

IR69/UK118

53°9'00.00" N

5°20'00.00" W

Meridiaan

IR70/UK119

53°26'00.00" N

5°20'00.00" W

Paralleel

IR71/UK120

53°26'00.00" N

5°19'00.00" W

Meridiaan

IR72/UK121

53°32'00.00" N

5°19'00.00" W

Paralleel

IR73/UK122

53°32'00.00" N

5°17'00.00" W

Meridiaan

IR74/UK123

53°39'00.00" N

5°17'00.00" W

Paralleel

IR75/UK124

53°39'00.00" N

5°16'20.40" W

Meridiaan

IR76/UK125

53°42'08.40" N

5°16'20.40" W

Paralleel

IR77/UK126

53°42'08.40" N

5°17'51.00" W

Meridiaan

IR78/UK127

53°44'24.00" N

5°17'51.00" W

Paralleel

IR79/UK128

53°44'24.00" N

5°19'19.80" W

Meridiaan

IR80/UK129

53°45'48.00" N

5°19'19.80" W

Paralleel

IR81/UK130

53°45'48.00" N

5°22'00.00" W

Meridiaan

IR82/UK131

53°46'00.00" N

5°22'00.00" W

Paralleel

IR83/UK132

53°46'00.00" N

5°19'00.00" W

Meridiaan

IR84/UK133

53°59'56.95" N

5°19'00.00" W

 

TABEL 3:

IIRIMAA JA ÜHENDKUNINGRIIGI VASTUTUSTSOONIDE VAHELISE PIIRI PUNKTID JA JOONED – PÕHI

Tsoonide piiri määratlevad punktid

Joone laad, mis ühendab punkti järgmise punktiga

IR85/UK134

55°31'13.36" N

6°45'00.00" W

Meridiaan

IR86/UK135

55°28'00.00" N

6°45'00.00" W

Paralleel

IR87/UK136

55°28'00.00" N

6°48'00.00" W

Meridiaan

IR88/UK137

55°30'00.00" N

6°48'00.00" W

Paralleel

IR89/UK138

55°30'00.00" N

6°51'00.00" W

Meridiaan

IR90/UK139

55°35'00.00" N

6°51'00.00" W

Paralleel

IR91/UK140

55°35'00.00" N

6°57'00.00" W

Meridiaan

IR92/UK141

55°40'00.00" N

6°57'00.00" W

Paralleel

IR93/UK142

55°40'00.00" N

7°2'00.00" W

Meridiaan

IR94/UK143

55°45'00.00" N

7°2'00.00" W

Paralleel

IR95/UK144

55°45'00.00" N

7°8'00.00" W

Meridiaan

IR96/UK145

55°50'00.00" N

7°8'00.00" W

Paralleel

IR97/UK146

55°50'00.00" N

7°15'00.00" W

Meridiaan

IR98/UK147

55°55'00.00" N

7°15'00.00" W

Paralleel

IR99/UK148

55°55'00.00" N

7°23'00.00" W

Meridiaan

IR100/UK149

56°0'00.00" N

7°23'00.00" W

Paralleel

IR101/UK150

56°0'00.00" N

8°13'00.00" W

Meridiaan

IR102/UK151

56°5'00.00" N

8°13'00.00" W

Paralleel

IR103/UK152

56°5'00.00" N

8°39'30.00" W

Meridiaan

IR104/UK153

56°10'00.00" N

8°39'30.00" W

Paralleel

IR105/UK154

56°10'00.00" N

9°7'00.00" W

Meridiaan

IR106/UK155

56°21'30.00" N

9°7'00.00" W

Paralleel

IR107/UK156

56°21'30.00" N

10°30'00.00" W

Meridiaan

IR108/UK157

56°32'30.00" N

10°30'00.00" W

Paralleel

IR109/UK158

56°32'30.00" N

12°12'00.00" W

Meridiaan

IR110/UK159

56°42'00.00" N

12°12'00.00" W

Paralleel

IR111/UK160

56°42'00.00" N

14°0'00.00" W

 

TABEL 4:

NORRA JA ÜHENDKUNINGRIIGI VASTUTUSTSOONIDE VAHELISE PIIRI PUNKTID JA JOONED

Tsoonide piiri määratlevad punktid

Joone laad, mis ühendab punkti järgmise punktiga

NO1/UK1

63°38'10.68" N

0°10'59.31" W

Geodeetiline

NO2/UK2

63°03'20.71" N

0°28'12.51" E

Geodeetiline

NO3/UK3

62°58'21.06" N

0°33'31.01" E

Geodeetiline

NO4/UK4

62°53'29.49" N

0°38'27.91" E

Geodeetiline

NO5/UK5

62°44'16.31" N

0°47'27.69" E

Geodeetiline

NO6/UK6

62°39'57.99" N

0°51'29.48" E

Geodeetiline

NO7/UK7

62°36'20.75" N

0°54'44.78" E

Geodeetiline

NO8/UK8

62°32'47.29" N

0°57'48.32" E

Geodeetiline

NO9/UK9

62°30'09.83" N

1°0'05.92" E

Geodeetiline

NO10/UK10

62°27'32.82" N

1°2'17.70" E

Geodeetiline

NO11/UK11

62°24'56.68" N

1°4'25.86" E

Geodeetiline

NO12/UK12

62°22'21.00" N

1°6'28.21" E

Geodeetiline

NO13/UK13

62°19'40.72" N

1°8'30.96" E

Geodeetiline

NO14/UK14

62°16'43.93" N

1°10'40.66" E

Geodeetiline

NO15/UK15

61°44'12.00" N

1°33'13.44" E

Geodeetiline

NO16/UK16

61°44'12.00" N

1°33'36.00" E

Suurringjoone kaar

NO17/UK17

61°21'24.00" N

1°47'24.00" E

Suurringjoone kaar

NO18/UK18

59°53'48.00" N

2°4'36.00" E

Suurringjoone kaar

NO19/UK19

59°17'24.00" N

1°42'42.00" E

Suurringjoone kaar

NO20/UK20

58°25'48.00" N

1°29'00.00" E

Suurringjoone kaar

NO21/UK21

57°54'18.00" N

1°57'54.00" E

Suurringjoone kaar

NO22/UK22

56°35'42.00" N

2°36'48.00" E

Suurringjoone kaar

NO23/UK23

56°5'12.00" N

3°15'00.00" E

 

9)

Prantsusmaa: Prantsusmaa riikliku vastutuse tsoon on piiratud põhjast lõuna suunas mitme joonega, mis ühendavad järgmisi punkte nende loetlemise järjekorras:

Tsooni piiri määratlevad punktid

Joone laad, mis ühendab punkti järgmise punktiga

Muud samade koordinaatidega punktid

FR01

48°19'56.52" N

4°46'23.67" W

Loksodroom

 

FR02

48°27'00.00" N

5°08'23.63" W

Paralleel

 

FR03

48°27'00.00" N

6°34'40.90" W

Loksodroom

 

FR04

46°00'04.06" N

9°59'54.88" W

Loksodroom

SP4

FR05

45°00'04.04" N

7°59'55.08" W

Loksodroom

SP5

FR06

44°20'03.93" N

3°59'55.37" W

Loksodroom

SP6

FR07

43°23'20.71" N

1°46'13.58" W

Loksodroom

SP7

FR08

43°22'50.11" N

1°47'11.18" W

 

SP8

10)

Hispaania: Hispaania riikliku vastutuse tsoon on piiratud mitme joonega, mis ühendavad järgmisi punkte nende loetlemise järjekorras:

Tsooni piiri määratlevad punktid

Joone laad, mis ühendab punkti järgmise punktiga

Muud samade koordinaatidega punktid

SP1

42°30'04.25"N

008°52'18.22" W

Loksodroom

 

SP2

42°30'04.32" N

010°24'55.16" W

Loksodroom

 

SP3

46°00'04.07" N

010°24'54.86" W

Loksodroom

 

SP4

46°00'04.06" N

009°59'54.88" W

Loksodroom

FR4

SP5

45°00'04.04" N

007°59'55.08" W

Loksodroom

FR5

SP6

44°20'03.93" N

003°59'55.37" W

Loksodroom

FR6

SP7

43°23'20.71" N

001°46'13.58" W

Loksodroom

FR7

SP8

43°22'50.11" N

001°47'11.18" W

 

FR8

IV OSA

ÜHISE VASTUTUSE TSOONIDE PIIRID

Ühise vastutuse tsoonid on järgmised:

1.

Belgia, Prantsusmaa, Madalmaade ja Ühendkuningriigi ühise vastutuse tsoon

Merepiirkond paralleelide 51°51'52.1267" põhjalaiust ja 51°6'00.00" põhjalaiust vahel.

2.

Prantsusmaa ja Ühendkuningriigi ühise vastutuse tsoon

La Manche'i väin paralleelist 51°32'00.00" põhjalaiust edelas jooneni, mis

a)

algab Scilly saarte kõige läänepoolsemast punktist ja ühendab selle punkti punktiga 49°52'00.00" põhjalaiust ja 7°44'00.00" läänepikkust;

b)

alates sellest punktist kulgeb mööda joont 50 meremiili lääne pool Scilly saari ja d'Ouessanti saart ühendavast joonest lõuna suunas kuni lõikumiseni paralleeliga 48°27'00.00" põhjalaiust ning

c)

kulgeb mööda seda paralleeli ida suunas kuni d'Ouessanti saare kõige lõunapoolsema punktini.

3.

Taani ja Saksamaa ühise vastutuse tsoon

Merepiirkond, mida piiritleb

a)

lõunas paralleel 54°30'00.00" põhjalaiust Saksamaa rannikust lääne suunas;

b)

läänes meridiaan 6°30'00.00" idapikkust;

c)

põhjas paralleel 55°50'00.00" põhjalaiust Taani rannikust lääne suunas ning

d)

idas madalvee joon (põhineb madalaima astronoomilise mõõna nulltasemel), sealhulgas Waddenzee piirkond.

4.

Saksamaa ja Madalmaade ühise vastutuse tsoon

Merepiirkond, mida piiritleb

a)

läänes meridiaan 6°0'00.00" idapikkust (ED50) Madalmaade rannikust põhjas;

b)

põhjas paralleel 54°0'00.00" põhjalaiust (ED50);

c)

idas meridiaan 7°15'00.00" idapikkust (ED50) Saksamaa rannikust põhjas ning

d)

lõunas madalvee joon (põhineb madalaima astronoomilise mõõna nulltasemel), sealhulgas Waddenzee piirkond.

V OSA

TÕLGENDUS

Käesolevas lisas osutatud punktide positsioonid määratakse kindlaks kooskõlas Euroopa geodeetilise süsteemiga (1950. aasta versioon).“