ISSN 1977-0650

Euroopa Liidu

Teataja

L 4

European flag  

Eestikeelne väljaanne

Õigusaktid

64. aastakäik
7. jaanuar 2021


Sisukord

 

II   Muud kui seadusandlikud aktid

Lehekülg

 

 

OTSUSED

 

*

Nõukogu otsus (EL) 2021/3, 23. november 2020, Euroopa Liidu nimel võetava seisukoha kohta narkootiliste ainete komisjoni uuesti kokku kutsutud 63. istungjärgul seoses kanepi ja kanepiga seotud ainete kandmisega 1961. aasta narkootiliste ainete ühtsesse konventsiooni, mida on muudetud 1972. aasta protokolliga, ja 1971. aasta psühhotroopsete ainete konventsiooni

1

 

*

Liikmesriikide valitsuste esindajate ühisel kokkuleppel tehtud otsus (EL) 2021/4, 9. detsember 2020, Euroopa küberturvalisuse tööstuse, tehnoloogia ja teaduse pädevuskeskuse asukoha kohta

7

 

*

Poliitika- ja julgeolekukomitee otsus (ÜVJP) 2021/5, 15. detsember 2020, millega nimetatakse ametisse Bosnias ja Hertsegoviinas läbiviidava Euroopa Liidu sõjalise operatsiooni ELi vägede juhataja ja tunnistatakse kehtetuks otsus (ÜVJP) 2019/783 (BiH/31/2020)

8

 

*

Poliitika- ja julgeolekukomitee otsus (ÜVJP) 2021/6, 15. detsember 2020, millega nimetatakse ametisse Mali relvajõudude väljaõppe toetamiseks läbiviidava Euroopa Liidu sõjalise missiooni (EUTM Mali) ELi missiooni vägede juhataja ja tunnistatakse kehtetuks otsus (ÜVJP) 2020/603 (EUTM Mali/2/2020)

10

 

*

Komisjoni rakendusotsus (EL) 2021/7, 5. jaanuar 2021, milles käsitletakse biotsiidi Biobor JF turul kättesaadavaks tegemist ja kasutamist võimaldava Soome ohutus- ja kemikaaliameti võetud meetme pikendamist vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 528/2012 artikli 55 lõikele 1 (teatavaks tehtud numbri C(2021) 7 all)

12

ET

Aktid, mille peakiri on trükitud harilikus trükikirjas, käsitlevad põllumajandusküsimuste igapäevast korraldust ning nende kehtivusaeg on üldjuhul piiratud.

Kõigi ülejäänud aktide pealkirjad on trükitud poolpaksus kirjas ja nende ette on märgitud tärn.


II Muud kui seadusandlikud aktid

OTSUSED

7.1.2021   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 4/1


NÕUKOGU OTSUS (EL) 2021/3,

23. november 2020,

Euroopa Liidu nimel võetava seisukoha kohta narkootiliste ainete komisjoni uuesti kokku kutsutud 63. istungjärgul seoses kanepi ja kanepiga seotud ainete kandmisega 1961. aasta narkootiliste ainete ühtsesse konventsiooni, mida on muudetud 1972. aasta protokolliga, ja 1971. aasta psühhotroopsete ainete konventsiooni

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut, eriti selle artikli 83 lõiget 1 koostoimes artikli 218 lõikega 9,

võttes arvesse Euroopa Komisjoni ettepanekut

ning arvestades järgmist:

(1)

Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni (ÜRO) 1961. aasta narkootiliste ainete ühtne konventsioon, mida on muudetud 1972. aasta protokolliga (edaspidi „narkootiliste ainete konventsioon“), jõustus 8. augustil 1975.

(2)

Narkootiliste ainete konventsiooni artikli 3 kohaselt võib narkootiliste ainete komisjon (CND) otsustada kanda kõnealusele konventsioonile lisatud nimekirjadesse uusi aineid. Nimetatud komisjon võib nimekirju muuta üksnes vastavalt Maailma Terviseorganisatsiooni (WHO) soovitustele, kuid ta võib ka otsustada WHO soovitatud muudatusi mitte teha.

(3)

ÜRO 1971. aasta psühhotroopsete ainete konventsioon (edaspidi „psühhotroopsete ainete konventsioon“) jõustus 16. augustil 1976.

(4)

Psühhotroopsete ainete konventsiooni artikli 2 kohaselt võib CND WHO soovitustele tuginedes otsustada kanda kõnealusele konventsioonile lisatud nimekirjadesse uusi aineid või neid sealt välja jätta. CND-l on laialdane kaalutlusõigus arvestada majanduslikke, sotsiaalseid, juriidilisi, administratiivseid ja muid tegureid, kuid ta ei või käituda meelevaldselt.

(5)

Narkootiliste ainete konventsioonile ja psühhotroopsete ainete konventsioonile lisatud nimekirjade muutmine mõjutab otseselt liidu õiguse kohaldamisala uimastikontrolli valdkonnas. Nimetatud konventsioonidele lisatud nimekirjades loetletud ainete suhtes kohaldatakse nõukogu raamotsust 2004/757/JSK (1). Seetõttu võetakse nendele konventsioonidele lisatud nimekirjade iga muudatus otse üle liidu ühistesse õigusnormidesse.

(6)

CND peab 2.–4. detsembril 2020 Viinis toimuval uuesti kokku kutsutud 63. istungjärgul võtma vastu otsused, mis käsitlevad kanepit ja kanepiga seotud aineid, mis on juba narkootiliste ainete konventsiooni või psühhotroopsete ainete konventsiooni alusel kontrolli all.

(7)

Liit ei ole narkootiliste ainete konventsiooni ega psühhotroopsete ainete konventsiooni osaline. Liidul on CNDs, mille 63. istungjärgul on hääleõigus 12 liikmesriigil, vaatleja staatus. Seepärast on vaja, et nõukogu annaks kõnealustele liikmesriikidele õiguse väljendada liidu seisukohta seoses ainete kandmisega narkootiliste ainete konventsioonile ja psühhotroopsete ainete konventsioonile lisatud nimekirjadesse, kuna otsused ainete nimetatud konventsioonide alusel rahvusvahelistesse nimekirjadesse kandmise kohta kuuluvad liidu pädevusse.

(8)

WHO esitas 24. jaanuaril 2019 kuus soovitust, tulenevalt narkosõltuvuse eksperdikomisjoni (edaspidi „WHO eksperdikomisjon“) 41. koosolekul toimunud kanepit ja kanepiga seotud aineid käsitlevast kriitilisest läbivaatamisest. Nende soovituste eesmärk ei ole lubada kanepi või kanepiga seotud ainete meelelahutuslikku tarbimist.

(9)

WHO eksperdikomisjoni hinnangul ei põhjusta kanep ja kanepivaik eriti tõenäoliselt narkootiliste ainete konventsiooni IV nimekirja kantud teiste ainetega sarnaseid kahjulikke tagajärgi. Lisaks on suukaudsed kanepipreparaadid näidanud ravipotentsiaali valu ja muude terviseprobleemide, näiteks epilepsia ja hulgiskleroosist tingitud spasmide raviks.

(10)

WHO leidis, et kanep ja kanepivaik tuleks kanda nimekirja sellisel kontrollitasemel, mis hoiab ära kanepi tarbimisest põhjustatud kahju ning ei takista samal ajal juurdepääsu kanepiga seotud ravipreparaatidele ega neid puudutavat teadus- ja arendustegevust. Seepärast jõudis WHO järeldusele, et kanepi ja kanepivaigu kandmine narkootiliste ainete konventsiooni IV nimekirja ei ole kooskõlas kriteeriumidega, mille alusel tuleb uimasti kanda kõnealusesse nimekirja.

(11)

See soovitus ei muuda kanepi ja kanepivaigu rahvusvahelist kontrollitaset. Soovituses võetakse nõuetekohaselt arvesse teaduse arengut selles valdkonnas pärast kanepi ja kanepivaigu esmakordset lisamist narkootiliste ainete konventsiooni. Kanepi ja kanepivaigu väljajätmine narkootiliste ainete konventsiooni IV nimekirjast aitaks parandada kollektiivseid teadmisi nii kanepi terapeutilisest kasulikkusest kui ka sellega seotud kahjust.

(12)

Seetõttu peaks liidu seisukoht olema jätta kanep ja kanepivaik välja narkootiliste ainete konventsiooni IV nimekirjast.

(13)

WHO eksperdikomisjoni hinnangu kohaselt võivad delta-9-tetrahüdrokannabinool ja selle aktiivne stereoisomeer dronabinool, eriti kõrge puhtusastmega ebaseaduslikes vormides, põhjustada samasuguseid kahjulikke tagajärgi ja sõltuvust kui kanep, mis on kantud narkootiliste ainete konventsiooni I nimekirja, ja nende kuritarvitamise potentsiaal on vähemalt sama suur. Aine, mille puhul esineb sarnane kuritarvitamise oht ning millel on sarnased kahjulikud tagajärjed kui juba narkootiliste ainete konventsiooni nimekirja kantud ainel, tuleks tavaliselt kanda kõnealuse ainega samasse nimekirja. Kuna delta-9-tetrahüdrokannabinooli puhul esineb sarnane kuritarvitamise oht ning sellel on sarnased kahjulikud tagajärjed kui kanepil, vastab see narkootiliste ainete konventsiooni I nimekirja kandmise kriteeriumidele.

(14)

WHO leidis, et delta-9-tetrahüdrokannabinooli kandmine kanepiga sama konventsiooni samasse nimekirja, st narkootiliste ainete konventsiooni I nimekirja, lihtsustaks oluliselt narkootiliste ainete konventsiooni ja psühhotroopsete ainete konventsiooni kontrollimeetmete rakendamist liikmesriikides. Seepärast soovitas WHO kanda delta-9-tetrahüdrokannabinooli ja selle aktiivse stereoisomeeri dronabinooli narkootiliste ainete konventsiooni I nimekirja, ja kui see soovitus vastu võetakse, jätta need psühhotroopsete ainete konventsiooni II nimekirjast välja.

(15)

See soovitus ei muuda delta-9-tetrahüdrokannabinooli ja selle aktiivse stereoisomeeri dronabinooli rahvusvahelist kontrollitaset. Samuti võib see hõlbustada kontrollimeetmete rakendamist liikmesriikides.

(16)

Seetõttu peaks liidu seisukoht olema kanda delta-9-tetrahüdrokannabinool ja selle aktiivne stereoisomeer dronabinool narkootiliste ainete konventsiooni I nimekirja, ja kui see soovitus vastu võetakse, jätta need psühhotroopsete ainete konventsiooni II nimekirjast välja.

(17)

Tetrahüdrokannabinool (delta-9-tetrahüdrokannabinooli isomeerid), mis on kantud psühhotroopsete ainete konventsiooni I nimekirja, ei põhjusta WHO eksperdikomisjoni hinnangu kohaselt sarnast kuritarvitamise ohtu ja kahjulikke tagajärgi kui delta-9-tetrahüdrokannabinool, kuid kõigi kuue isomeeri keemilise sarnasuse tõttu delta-9-tetrahüdrokannabinooliga on keemilise analüüsi standardmeetodeid kasutades väga raske neid kuut isomeeri delta-9-tetrahüdrokannabinoolist eristada. Nende kuue isomeeri kandmine delta-9-tetrahüdrokannabinooliga sama konventsiooni samasse nimekirja, st narkootiliste ainete konventsiooni I nimekirja, lihtsustaks rahvusvahelise kontrolli rakendamist delta-9-tetrahüdrokannabinooli üle ning aitaks liikmesriikidel riigi tasandil kontrollimeetmeid rakendada. Seepärast soovitas WHO kanda tetrahüdrokannabinooli (delta-9-tetrahüdrokannabinooli isomeerid) narkootiliste ainete konventsiooni I nimekirja, tingimusel et CND võtab vastu soovituse kanda dronabinool ja selle stereoisomeerid (delta-9-tetrahüdrokannabinool) narkootiliste ainete konventsiooni I nimekirja, ning kui see soovitus vastu võetakse, jätta see aine psühhotroopsete ainete konventsiooni I nimekirjast välja.

(18)

See soovitus ei muuda tetrahüdrokannabinooli (delta-9-tetrahüdrokannabinooli isomeeride) rahvusvahelist kontrollitaset. See on kooskõlas parema õigusloome põhimõtetega ja võib hõlbustada kontrollimeetmete rakendamist liikmesriikides.

(19)

Seetõttu peaks liidu seisukoht olema kanda tetrahüdrokannabinool (delta-9-tetrahüdrokannabinooli isomeerid) narkootiliste ainete konventsiooni I nimekirja, tingimusel et CND võtab vastu soovituse kanda dronabinool ja selle stereoisomeerid (delta-9-tetrahüdrokannabinool) narkootiliste ainete konventsiooni I nimekirja, ning kui see soovitus vastu võetakse, jätta see aine psühhotroopsete ainete konventsiooni I nimekirjast välja.

(20)

Selleks et tagada delta-9-tetrahüdrokannabinooli ja selle aktiivse stereoisomeeri dronabinooli ning tetrahüdrokannabinooli (delta-9-tetrahüdrokannabinooli isomeerid) nimekirja kandmise sidusus ning vältida ohtu, et mõni neist ainetest kantakse nii narkootiliste ainete konventsiooni kui ka psühhotroopsete ainete konventsiooni nimekirja, peaks liikmesriikidel, kes on CND liikmed, olema võimalik väljendada ühise hääletamisega, milline on liidu seisukoht nende ainete nimekirja kandmise küsimuses.

(21)

WHO eksperdikomisjoni hinnangu kohaselt on narkootiliste ainete konventsioonis sätestatud kanepiekstraktide ja -tinktuuride psühhoaktiivsete omaduste varieeruvus tingitud peamiselt nendes ekstraktides ja tinktuurides sisalduva delta-9-tetrahüdrokannabinooli kontsentratsiooni erinevusest. Mõnel kanepiekstraktil ja -tinktuuril, millel ei ole psühhoaktiivseid omadusi ja mis sisaldavad peamiselt kannabidiooli, on paljulubavaid raviotstarbelisi kasutamisviise. Asjaolu, et erinevaid preparaate, millel on erinev delta-9-tetrahüdrokannabinooli kontsentratsioon, kontrollitakse sama kande „ekstraktid ja tinktuurid“ alusel ja on kantud samasse nimekirja, on riikides kontrollimeetmeid rakendavate vastutavate asutuste jaoks problemaatiline. Lisaks võib narkootiliste ainete konventsiooni preparaatide määratlus hõlmata kõiki tooteid, mis on kanepi ekstraktid ja tinktuurid, kui kanepi „preparaate“, ning juhul kui järgitakse WHO eksperdikomisjoni soovitust viia dronabinool üle narkootiliste ainete konventsiooni I nimekirja, kui dronabinooli ja selle stereoisomeeride „preparaate“. Seepärast soovitas WHO, et kanepiekstraktid ja -tinktuurid tuleks narkootiliste ainete konventsiooni I nimekirjast välja jätta.

(22)

WHO poolt pärast kõnealuse soovituse tegemist esitatud teave ja rahvusvahelise narkootikumide kontrolli komitee (INCB) analüüs selle soovituse mõju kohta selgitavad, et see soovitus ei muuda kanepiekstraktide ja -tinktuuride rahvusvahelist kontrollitaset ega mõjuta eeldatavasti liikmesriikide kontrolli- ja aruandluskohustusi. Lisaks tagab kanepiekstraktide ja -tinktuuride narkootiliste ainete konventsiooni I nimekirjast väljajätmine suurema kindluse selliste toodete kontrollimisel, mis on saadud kuumust ja rõhku rakendades lahustit kasutamata.

(23)

Seetõttu peaks liidu seisukoht olema hääletada soovituse poolt jätta kanepiekstraktid ja -tinktuurid narkootiliste ainete konventsiooni I nimekirjast välja.

(24)

WHO eksperdikomisjoni hinnangu kohaselt leidub kannabidiooli kanepis ja kanepivaigus, kuid sellel ei ole psühhoaktiivseid omadusi ning puudub selle kuritarvitamise ja sõltuvuse tekkimise risk. Sellel ei ole olulisi kahjulikke tagajärgi. Lisaks on tõendatud, et kannabidiool on tõhus teatavate ravile allumatute lapseeas tekkivate epilepsiahäirete ravis.

(25)

WHO märkis, et kanepitaime preparaadina toodetud psühhoaktiivse toimeta ravimid sisaldavad delta-9-tetrahüdrokannabinooli jälgi, ja tunnistas, et delta-9-tetrahüdrokannabinooli keemiline analüüs 0,15 % täpsusega võib mõne liikmesriigi jaoks olla keeruline. Seepärast soovitas WHO kanda narkootiliste ainete konventsiooni I nimekirja kanepi ja kanepivaigu kohta järgmise joonealuse märkuse: „Preparaadid, mis sisaldavad peamiselt kannabidiooli ning mitte rohkem kui 0,2 % delta-9-tetrahüdrokannabinooli, ei kuulu rahvusvahelise kontrolli alla.“

(26)

See soovitus alandaks aga nende preparaatide praegust kontrollitaset. Lisaks ei toeta 0,2 % delta-9-tetrahüdrokannabinooli piirnormi kehtestamist piisavalt teaduslikud tõendid; soovituse sõnastus ei välista erinevate tõlgenduste võimalust 0,2 % delta-9-tetrahüdrokannabinooli piirnormi arvutamise viisi kohta ning soovituse tehniline rakendamine on tehnilise ja haldussuutlikkusega seotud põhjustel keeruline. Kannabidiooli erinev kohtlemine võrreldes muude kannabinoididega ei ole kooskõlas narkootiliste ainete konventsiooni ja psühhotroopsete ainete konventsiooni nimekirjade olemasoleva struktuuriga. Kõnealune soovitus ei taga koostatud kujul vajalikku õiguskindlust.

(27)

Seetõttu peaks liidu seisukoht olema hääletada vastu soovitusele kanda narkootiliste ainete konventsiooni I nimekirja kanepit ja kanepivaiku käsitlevasse kandesse joonealune märkus, mis käsitleb preparaate, mis sisaldavad peamiselt kannabidiooli ja mitte rohkem kui 0,2 % delta-9-tetrahüdrokannabinooli.

(28)

Liit tunneks aga heameelt kõigi asjakohaste sidusrühmadega täiendavate konsultatsioonide pidamisest soovituse üle, mis käsitleb madala delta-9-tetrahüdrokannabiooli sisaldusega kanepipreparaatide rahvusvahelise kontrolli asjakohast taset, tagades seejuures rahvatervise ja heaolu kaitse, võttes arvesse rahvusvahelise uimastikontrolli süsteemi olemasolevat struktuuri kanepi puhul ning sellise soovituse rakendamiseks vajaminevat tehnilist ja haldussuutlikkust.

(29)

WHO eksperdikomisjoni hinnangu kohaselt ei ole delta-9-tetrahüdrokannabinooli sisaldavad ravimid seotud kuritarvitamise ja sõltuvuse probleemidega ning neid ei suunata kõrvale mittemeditsiiniliseks kasutuseks. Lisaks tunnistas WHO, et sellised preparaadid on valmistatud nii, et nende kuritarvitamine ei ole tõenäoline, ning puuduvad tõendid tegeliku kuritarvitamise või kahjuliku mõju kohta määral, mis õigustaks narkootiliste ainete konventsiooni I nimekirjaga seotud praegust kontrollitaset või psühhotroopsete ainete konventsiooni II nimekirjaga seotud kontrollitaset. Seepärast soovitas WHO kanda keemilise sünteesi teel või kanepipreparaadina valmistatud preparaadid, mis on kokku pandud üht või mitut muud ainet sisaldavaks ravimpreparaadiks sellisel viisil, et delta-9-tetrahüdrokannabinooli ei saa eraldada kergesti kättesaadavate vahenditega või sellises koguses, mis võiks ohustada rahvatervist, narkootiliste ainete konventsiooni III nimekirja.

(30)

Siiski ei põhine selle ravimpreparaate käsitleva soovituse sõnastus ühelgi narkootiliste ainete konventsioonis määratletud mõistel. Lisaks võib selle soovitusega kaasneda täiendav regulatiivne koormus liikmesriikidele, kes peaksid määratlema soovituses kasutatud mõisted, et tagada soovituse ühtne kohaldamine, ning peaksid kindlaks tegema, kas iga toote puhul on täidetud või täitmata jäetud tingimus, et see ei ole kergesti kättesaadavate vahenditega eraldatav.

(31)

Seega peaks liidu seisukoht olema hääletada vastu soovitusele kanda keemilise sünteesi teel või kanepipreparaadina valmistatud preparaadid, mis on kokku pandud üht või mitut muud ainet sisaldavaks ravimpreparaadiks sellisel viisil, et delta-9-tetrahüdrokannabinooli ei saa eraldada kergesti kättesaadavate vahenditega või sellises koguses, mis võiks ohustada rahvatervist narkootiliste ainete ühtse konventsiooni III nimekirja.

(32)

On asjakohane määrata kindlaks seisukoht, mis võetakse liidu nimel CNDs seoses kanepi ja kanepiga seotud ainete nimekirjadesse kandmise muudatustega, kuna otsused, mis tehakse eespool nimetatud kanepi ja kanepiga seotud ainete nimekirjadesse kandmise kohta, mõjutavad otse liidu õiguse sisu, nimelt raamotsust 2004/757/JSK.

(33)

Liidu seisukohta väljendavad ühiselt liidu huvides tegutsedes liikmesriigid, kes on CND liikmed.

(34)

Raamotsus 2004/757/JSK on Taanile siduv ja seepärast osaleb ta käesoleva otsuse vastuvõtmisel ja kohaldamisel.

(35)

Raamotsus 2004/757/JSK on Iirimaale siduv ja seepärast osaleb ta käesoleva otsuse vastuvõtmisel ja kohaldamisel,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Seisukoht, mille liikmesriigid võtavad liidu nimel 2.–4. detsembril 2020 toimuval narkootiliste ainete komisjoni uuesti kokku kutsutud 63. istungjärgul, kui kõnealusel organil palutakse võtta vastu otsused ainete kandmise kohta ÜRO 1961. aasta narkootiliste ainete ühtsele konventsioonile (mida on muudetud 1972. aasta protokolliga) ja ÜRO 1971. aasta psühhotroopsete ainete konventsioonile lisatud nimekirjadesse või ainete väljajätmise kohta kõnealustest nimekirjadest, on kooskõlas käesoleva otsuse lisaga.

Artikkel 2

Artiklis 1 osutatud seisukohta väljendavad ühiselt liidu huvides tegutsedes liikmesriigid, kes on CND liikmed.

Artikkel 3

Käesolev otsus on adresseeritud liikmesriikidele kooskõlas aluslepingutega.

Brüssel, 23. november 2020

Nõukogu nimel

eesistuja

M. ROTH


(1)  Nõukogu 25. oktoobri 2004. aasta raamotsus 2004/757/JSK, millega kehtestatakse miinimumeeskirjad ebaseadusliku uimastiäri kuriteokoosseisu ja karistuste kohta (ELT L 335, 11.11.2004, lk 8).


LISA

Seisukoht, mille võtavad narkootiliste ainete komisjoni (CND) liikmeks olevad liikmesriigid ühiselt liidu huvides tegutsedes CND uuesti kokku kutsutud 63. istungjärgul, mis toimub 2.–4. detsembril 2020:

1)

kanep ja kanepivaik tuleb narkootiliste ainete konventsiooni IV nimekirjast välja jätta; (1)

2)

dronabinool ja selle stereoisomeerid (delta-9-tetrahüdrokannabinool) tuleb kanda narkootiliste ainete konventsiooni I nimekirja, ning kui see soovitus vastu võetakse, tuleb see aine jätta välja psühhotroopsete ainete konventsiooni II nimekirjast;

3)

tetrahüdrokannabinool (delta-9-tetrahüdrokannabinooli isomeerid) tuleb kanda narkootiliste ainete konventsiooni I nimekirja, tingimusel et CND võtab vastu soovituse kanda dronabinool ja selle stereoisomeerid (delta-9-tetrahüdrokannabinool) narkootiliste ainete konventsiooni I nimekirja, ning kui see soovitus vastu võetakse, tuleb see aine jätta välja psühhotroopsete ainete konventsiooni I nimekirjast;

4)

mõiste „ekstraktid ja tinktuurid“ tuleb narkootiliste ainete konventsiooni I nimekirjast välja jätta;

5)

narkootiliste ainete konventsiooni I nimekirja kanepit ja kanepivaiku käsitlevasse kandesse ei lisata joonealust märkust „preparaadid, mis sisaldavad peamiselt kannabidiooli ning mitte rohkem kui 0,2 % delta-9-tetrahüdrokannabinooli, ei kuulu rahvusvahelise kontrolli alla.“;

6)

keemilise sünteesi teel või kanepipreparaadina valmistatud preparaate, mis on kokku pandud üht või mitut muud ainet sisaldavaks ravimpreparaadiks sellisel viisil, et delta-9-tetrahüdrokannabinooli ei saa eraldada kergesti kättesaadavate vahenditega või sellises koguses, mis võiks ohustada rahvatervist, ei kanta narkootiliste ainete konventsiooni III nimekirja.

Selleks, et tagada nimekirja kandmise sidusus ning vältida ohtu, et mõni ainetest võidakse kanda nii narkootiliste ainete konventsiooni kui ka psühhotroopsete ainete konventsiooni nimekirja, võivad liikmesriigid, kes on CND liikmed, nõustuda asjaomaste soovituste puhul ühise hääletusega.


(1)  Need ained on jätkuvalt loetletud kõnealuse konventsiooni I nimekirjas.


7.1.2021   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 4/7


LIIKMESRIIKIDE VALITSUSTE ESINDAJATE ÜHISEL KOKKULEPPEL TEHTUD OTSUS (EL) 2021/4,

9. detsember 2020,

Euroopa küberturvalisuse tööstuse, tehnoloogia ja teaduse pädevuskeskuse asukoha kohta

LIIKMESRIIKIDE VALITSUSTE ESINDAJAD,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut, eriti selle artiklit 341,

ning arvestades järgmist:

(1)

Euroopa küberturvalisuse tööstuse, tehnoloogia ja teaduse pädevuskeskuse (edaspidi „pädevuskeskus“) asutamine nähakse ette 12. septembril 2018 Euroopa Parlamendile ja nõukogule esitatud komisjoni ettepanekuga.

(2)

Pädevuskeskuse asukoht tuleks kindlaks määrata,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Euroopa küberturvalisuse tööstuse, tehnoloogia ja teaduse pädevuskeskuse asukoht on Bukarest, Rumeenia.

Artikkel 2

Käesolev otsus jõustub selle Euroopa Liidu Teatajas avaldamise päeval.

Artikkel 3

Käesolev otsus avaldatakse Euroopa Liidu Teatajas.

Brüssel, 9. detsember 2020

eesistuja

P. LOURTIE


7.1.2021   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 4/8


POLIITIKA- JA JULGEOLEKUKOMITEE OTSUS (ÜVJP) 2021/5,

15. detsember 2020,

millega nimetatakse ametisse Bosnias ja Hertsegoviinas läbiviidava Euroopa Liidu sõjalise operatsiooni ELi vägede juhataja ja tunnistatakse kehtetuks otsus (ÜVJP) 2019/783 (BiH/31/2020)

POLIITIKA- JA JULGEOLEKUKOMITEE,

võttes arvesse Euroopa Liidu lepingut, eriti selle artiklit 38,

võttes arvesse nõukogu 12. juuli 2004. aasta ühismeedet 2004/570/ÜVJP Euroopa Liidu sõjalise operatsiooni kohta Bosnias ja Hertsegoviinas, (1) eriti selle artikli 6 lõiget 1,

ning arvestades järgmist:

(1)

Ühismeetme 2004/570/ÜVJP artikli 6 lõike 1 kohaselt volitas nõukogu poliitika- ja julgeolekukomiteed tegema asjakohaseid otsuseid Bosnias ja Hertsegoviinas läbiviidava Euroopa Liidu sõjalise operatsiooni ELi vägede juhataja („ELi vägede juhataja“) nimetamise kohta.

(2)

Poliitika- ja julgeolekukomitee võttis 30. aprillil 2019 vastu otsuse (ÜVJP) 2019/783, (2) millega nimetati ELi vägede juhatajaks brigaadikindral Reinhard TRISCHAK.

(3)

ELi operatsiooni ülem on soovitanud nimetada kindralmajor Alexander PLATZERI ELi vägede uueks juhatajaks alates 15. jaanuarist 2021 pärast brigaadikindral Reinhard TRISCHAKI ametiaja lõppu.

(4)

ELi sõjaline komitee kiitis 23. oktoobril 2020 ELi operatsiooni ülema soovituse heaks.

(5)

Otsus (ÜVJP) 2019/783 tuleks seega kehtetuks tunnistada.

(6)

Kooskõlas Euroopa Liidu lepingule ja Euroopa Liidu toimimise lepingule lisatud protokolli nr 22 (Taani seisukoha kohta) artikliga 5 ei osale Taani liidu kaitsepoliitilise tähendusega otsuste ja meetmete väljatöötamises ning rakendamises.

(7)

12. ja 13. detsembril 2002 Kopenhaagenis toimunud Euroopa Ülemkogul võeti vastu deklaratsioon, milles märgitakse, et Berliin-pluss-kokkuleppeid ja nende rakendamist kohaldatakse üksnes nende liidu liikmesriikide suhtes, kes on kas NATO liikmed või programmi „Partnerlus rahu nimel“ liikmed ning on sellest tulenevalt sõlminud NATOga kahepoolseid julgeolekukokkuleppeid,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Kindralmajor Alexander PLATZER nimetatakse Bosnias ja Hertsegoviinas läbiviidava Euroopa Liidu sõjalise operatsiooni ELi vägede juhatajaks alates 15. jaanuarist 2021.

Artikkel 2

Otsus (ÜVJP) 2019/783 tunnistatakse kehtetuks.

Artikkel 3

Käesolev otsus jõustub 15. jaanuaril 2021.

Brüssel, 15. detsember 2020

Poliitika- ja julgeolekukomitee nimel

eesistuja

S. FROM-EMMESBERGER


(1)  ELT L 252, 28.7.2004, lk 10.

(2)  Poliitika- ja julgeolekukomitee 30. aprilli 2019. aasta otsus (ÜVJP) 2019/783, millega nimetatakse ametisse Bosnias ja Hertsegoviinas läbiviidava Euroopa Liidu sõjalise operatsiooni ELi vägede juhataja ja tunnistatakse kehtetuks otsus (ÜVJP) 2018/355 (BiH/28/2019) (ELT L 127, 16.5.2019, lk 11.)


7.1.2021   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 4/10


POLIITIKA- JA JULGEOLEKUKOMITEE OTSUS (ÜVJP) 2021/6,

15. detsember 2020,

millega nimetatakse ametisse Mali relvajõudude väljaõppe toetamiseks läbiviidava Euroopa Liidu sõjalise missiooni (EUTM Mali) ELi missiooni vägede juhataja ja tunnistatakse kehtetuks otsus (ÜVJP) 2020/603 (EUTM Mali/2/2020)

POLIITIKA- JA JULGEOLEKUKOMITEE,

võttes arvesse Euroopa Liidu lepingut, eriti selle artiklit 38,

võttes arvesse nõukogu 17. jaanuari 2013. aasta otsust 2013/34/ÜVJP, mis käsitleb Mali relvajõudude väljaõppe toetamiseks läbiviidavat Euroopa Liidu sõjalist missiooni (EUTM Mali), (1) eriti selle artiklit 5,

ning arvestades järgmist:

(1)

Otsuse 2013/34/ÜVJP artikli 5 lõike 1 kohaselt volitas nõukogu poliitika- ja julgeolekukomiteed tegema asjakohaseid otsuseid EUTM Mali poliitilise kontrolli ja strateegilise juhtimise kohta, sealhulgas võtma vastu otsused järgmiste ELi missiooni vägede juhatajate ametisse nimetamise kohta.

(2)

Poliitika- ja julgeolekukomitee võttis 16. aprillil 2020 vastu otsuse (ÜVJP) 2020/603, (2) millega nimetati EUTM Mali ELi missiooni vägede juhatajaks brigaadikindral František RIDZÁK.

(3)

Hispaania tegi 25. septembril 2020 ettepaneku nimetada alates 12. jaanuarist 2021 brigaadikindral František RIDZÁKI järglasena EUTM Mali ELi missiooni vägede juhatajaks brigaadikindral Fernando Luis GRACIA HERREIZ.

(4)

ELi sõjaline komitee toetas 23. novembril 2020 kõnealust ettepanekut.

(5)

Sellest tulenevalt tuleks teha otsus, millega nimetatakse EUTM Mali ELi missiooni vägede juhatajaks alates 12. jaanuarist 2021 brigaadikindral Fernando Luis GRACIA HERREIZ.

(6)

Otsus (ÜVJP) 2020/603 tuleks kehtetuks tunnistada.

(7)

Kooskõlas Euroopa Liidu lepingule ja Euroopa Liidu toimimise lepingule lisatud protokolli nr 22 (Taani seisukoha kohta) artikliga 5 ei osale Taani liidu kaitsepoliitilise tähendusega otsuste ja meetmete väljatöötamises ning rakendamises. Sellest tulenevalt ei osale Taani käesoleva otsuse vastuvõtmisel ning see ei ole tema suhtes siduv ega kohaldatav,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Mali relvajõudude väljaõppe toetamiseks läbiviidava Euroopa Liidu sõjalise missiooni (EUTM Mali) ELi missiooni vägede juhatajaks nimetatakse alates 12. jaanuarist 2021 brigaadikindral Fernando Luis GRACIA HERREIZ.

Artikkel 2

Otsus (ÜVJP) 2020/603 tunnistatakse kehtetuks.

Artikkel 3

Käesolev otsus jõustub 12. jaanuaril 2021.

Brüssel, 15. detsember 2020

Poliitika- ja julgeolekukomitee nimel

eesistuja

S. FROM-EMMESBERGER


(1)  ELT L 14, 18.1.2013, lk 19.

(2)  Poliitika- ja julgeolekukomitee 16. aprilli 2020. aasta otsus (ÜVJP) 2020/603, millega nimetatakse ametisse Mali relvajõudude väljaõppe toetamiseks läbiviidava Euroopa Liidu sõjalise missiooni (EUTM Mali) ELi missiooni vägede juhataja ja tunnistatakse kehtetuks otsus (ÜVJP) 2019/2096 (EUTM Mali/1/2020) (ELT L 139, 4.5.2020, lk 65).


7.1.2021   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 4/12


KOMISJONI RAKENDUSOTSUS (EL) 2021/7,

5. jaanuar 2021,

milles käsitletakse biotsiidi Biobor JF turul kättesaadavaks tegemist ja kasutamist võimaldava Soome ohutus- ja kemikaaliameti võetud meetme pikendamist vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 528/2012 artikli 55 lõikele 1

(teatavaks tehtud numbri C(2021) 7 all)

(Ainult soome- ja rootsikeelne tekst on autentsed)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 22. mai 2012. aasta määrust (EL) nr 528/2012, milles käsitletakse biotsiidide turul kättesaadavaks tegemist ja kasutamist, (1) eriti selle artikli 55 lõike 1 kolmandat lõiku,

ning arvestades järgmist:

(1)

Soome ohutus- ja kemikaaliamet (edaspidi „pädev asutus“) võttis 6. mail 2020 kooskõlas määruse (EL) nr 528/2012 artikli 55 lõike 1 esimese lõiguga vastu otsuse lubada kuni 2. novembrini 2020 professionaalsetel kasutajatel teha turul kättesaadavaks ja kasutada biotsiidi Biobor JF pargitud õhusõidukite kütusepaakide ja kütusesüsteemide antimikroobseks töötlemiseks (edaspidi „meede“). Pädev asutus teavitas meetmest ja selle võtmise põhjendustest komisjoni ja teiste liikmesriikide pädevaid asutusi kõnealuse määruse artikli 55 lõike 1 teise lõigu kohaselt.

(2)

Pädeva asutuse esitatud teabe kohaselt oli meede vajalik rahvatervise kaitsmiseks. Õhusõiduki kütusepaakide ja kütusesüsteemide mikrobioloogiline saastumine võib põhjustada õhusõiduki mootori rikkeid ja ohustada õhusõiduki lennukõlblikkust, seades seega ohtu reisijate ja meeskonna ohutuse. Covid-19 pandeemia ja sellest tulenevad lennupiirangud tõid kaasa paljude õhusõidukite ajutise parkimise. Õhusõidukite seisma jätmine on mikrobioloogilist saastumist soodustav tegur.

(3)

Biotsiid Biobor JF sisaldab toimeaineid 2,2’-(1-metüültrimetüleendioksü)bis-(4-metüül-1,3,2-dioksaborinaan) (CASi number 2665-13-6) ja 2,2’-oksübis (4,4,6-trimetüül-1,3,2-dioksaborinaan) (CASi number 14697-50-8), mida kasutatakse määruse (EL) nr 528/2012 V lisas määratletud tooteliiki 6 kuuluvates biotsiidides konservantidena toodete säilitamiseks. Kuna neid toimeaineid ei ole lisatud komisjoni delegeeritud määruse (EL) nr 1062/2014 (2) (määruses (EL) nr 528/2012 osutatud tööprogrammi kohta, milles käsitletakse kõigi biotsiidides sisalduvate olemasolevate toimeainete süstemaatilist läbivaatamist) II lisas esitatud tööprogrammi, siis tuleb neid hinnata ja need heaks kiita enne, kui neid sisaldavatele biotsiididele saab riigi või liidu tasandil loa anda.

(4)

4. septembril 2020 sai komisjon pädevalt asutuselt määruse (EL) nr 528/2012 artikli 55 lõike 1 kolmanda lõigu kohase põhjendatud taotluse meetme kehtivuse pikendamiseks. Põhjendatud taotlus põhines asjaolul, et õhusõidukite kütusepaakide ja kütusesüsteemide mikrobioloogiline saastumine võib ohustada lennutranspordi ohutust ka pärast ajutise loa aegumist, ning väitel, et biotsiid Biobor JF on sellise mikrobioloogilise saastumise ohjamiseks hädavajalik.

(5)

Pädeva asutuse esitatud teabe kohaselt kõrvaldati 2020. aasta märtsis turult ainus alternatiivne biotsiid, mida lennuki- ja mootoritootjad soovitasid mikrobioloogilise saastumise vastaseks töötlemiseks, kuna pärast selle tootega töötlemist täheldati mootori töös tõsiseid kõrvalekaldeid.

(6)

Nagu pädev asutus on märkinud, ei ole lennuki kütusepaakide ja kütusesüsteemide mikrobioloogilise saastumise vastane mehaaniline töötlemine alati võimalik ning lennunduses kokkulepitud menetluste kohaselt on biotsiidiga töötlemine nõutav isegi siis, kui mehaaniline puhastamine on võimalik. Lisaks põhjustaks mehaaniline puhastamine töötajate kokkupuudet mürgiste gaasidega ja seetõttu tuleks seda vältida.

(7)

Pädeva asutuse esitatud teabe kohaselt on biotsiidi Biobor JF tootja astunud samme tootele tavapärase loa andmiseks ning selles sisalduvate toimeainete heakskiitmise taotlus esitatakse eeldatavasti 2021. aasta alguses. Toimeainete heakskiitmine ja sellele järgnev biotsiidile loa andmine oleks tulevikus püsiv lahendus, kuid nende menetluste lõpuleviimine võtab palju aega.

(8)

Kuna õhusõiduki kütusepaakide ja kütusesüsteemide mikrobioloogilise saastumise ebapiisav tõrje võib seada ohtu lennutranspordi ohutuse ning seda ohtu ei ole võimalik piisavalt ohjeldada muude biotsiidide või muude vahenditega, siis on asjakohane lubada pädeval asutusel pikendada meedet maksimaalselt 550 päeva võrra alates päevast, mis järgneb pädeva asutuse 6. mai 2020. aasta otsuses lubatud 180 päeva möödumisele.

(9)

Arvestades, et meede aegub alates 3. novembrist 2020, peaks käesolev otsus olema tagasiulatuva mõjuga.

(10)

Käesoleva otsusega ette nähtud meetmed on kooskõlas alalise biotsiidikomitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Soome ohutus- ja kemikaaliamet võib pikendada kuni 7. maini 2022 meetme kehtivust, millega lubatakse professionaalsetel kasutajatel teha turul kättesaadavaks ja kasutada biotsiidi Biobor JF pargitud õhusõidukite kütusepaakide ja kütusesüsteemide antimikroobseks töötlemiseks.

Artikkel 2

Käesolev otsus on adresseeritud Soome ohutus- ja kemikaaliametile.

Määrust kohaldatakse alates 3. novembrist 2020.

Brüssel, 5. jaanuar 2021

Komisjoni nimel

komisjoni liige

Stella KYRIAKIDES


(1)  ELT L 167, 27.6.2012, lk 1.

(2)  Komisjoni 4. augusti 2014. aasta delegeeritud määrus (EL) nr 1062/2014 Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruses (EL) nr 528/2012 osutatud tööprogrammi kohta, milles käsitletakse kõigi biotsiidides sisalduvate olemasolevate toimeainete süstemaatilist läbivaatamist (ELT L 294, 10.10.2014, lk 1).