ISSN 1977-0650

Euroopa Liidu

Teataja

L 432

European flag  

Eestikeelne väljaanne

Õigusaktid

63. aastakäik
21. detsember 2020


Sisukord

 

I   Seadusandlikud aktid

Lehekülg

 

 

MÄÄRUSED

 

*

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) 2020/2170, 16. detsember 2020, mis käsitleb liidu tariifikvootide ja muude impordikvootide kohaldamist

1

 

*

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) 2020/2171, 16. detsember 2020, millega muudetakse nõukogu määruse (EÜ) nr 428/2009 IIa lisa liidu üldise ekspordiloa andmise osas teatavate kahesuguse kasutusega kaupade ekspordiks liidust Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriiki

4

 

*

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) 2020/2172, 16. detsember 2020, millega muudetakse nõukogu määrust (EÜ) nr 1215/2009, millega kehtestatakse erandlikud kaubandusmeetmed Euroopa Liidu stabiliseerimis- ja assotsieerimisprotsessis osalevate või sellega seotud maade ja territooriumide suhtes

7

ET

Aktid, mille peakiri on trükitud harilikus trükikirjas, käsitlevad põllumajandusküsimuste igapäevast korraldust ning nende kehtivusaeg on üldjuhul piiratud.

Kõigi ülejäänud aktide pealkirjad on trükitud poolpaksus kirjas ja nende ette on märgitud tärn.


I Seadusandlikud aktid

MÄÄRUSED

21.12.2020   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 432/1


EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS (EL) 2020/2170,

16. detsember 2020,

mis käsitleb liidu tariifikvootide ja muude impordikvootide kohaldamist

EUROOPA PARLAMENT JA EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut, eriti selle artikli 207 lõiget 2,

võttes arvesse Euroopa Komisjoni ettepanekut,

olles edastanud seadusandliku akti eelnõu liikmesriikide parlamentidele,

toimides seadusandliku tavamenetluse kohaselt (1)

ning arvestades järgmist:

(1)

Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigi Euroopa Liidust ja Euroopa Aatomienergiaühendusest väljaastumise leping (edaspidi „väljaastumisleping“) sõlmiti liidu nimel nõukogu otsusega (EL) 2020/135 (2) ning see jõustus 1. veebruaril 2020.

(2)

Väljaastumislepingule lisatud Iirimaa ja Põhja-Iirimaa protokolli (edaspidi „protokoll“) artiklis 4 kinnitatakse veelkord, et Põhja-Iirimaa on Ühendkuningriigi tolliterritooriumi osa ning et ükski protokolli säte ei takista Ühendkuningriiki hõlmamast Põhja-Iirimaad 1994. aasta üldisele tolli- ja kaubanduskokkuleppele (edaspidi „GATT 1994“) lisatud kontsessioonide loendi territoriaalsesse kohaldamisalasse.

(3)

Protokolli artikli 13 lõikes 1 on sätestatud, et olenemata käesoleva protokolli muudest sätetest, käsitatakse protokolli kohaldatavates sätetes esitatud viiteid või protokolli alusel seoses Põhja-Iirimaaga Ühendkuningriigi suhtes ja Ühendkuningriigis kohaldatavates liidu õiguse sätetes sisalduvaid viiteid liidu tolliterritooriumile selliselt, et need hõlmavad Põhja-Iirimaa maismaaterritooriumi.

(4)

Protokolli artikli 5 lõike 3 kohaselt kohaldatakse seoses Põhja-Iirimaaga Ühendkuningriigi suhtes ja Ühendkuningriigis Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 952/2013 (3) artikli 5 punktis 2 määratletud liidu tollialaseid õigusakte. Kõnealused sätted koostoimes protokolli artikli 5 lõike 1 esimese ja teise lõiguga, mis käsitlevad väljastpoolt liitu Põhja-Iirimaale toodud kaupu, tähendavad, et liidu tariifimeetmeid, sealhulgas ühise tollitariifistiku või asjakohaste rahvusvaheliste lepingute kohaseid tariifikvoote, kohaldatakse selliste kaupade suhtes, mille puhul esineb oht, et need liiguvad edaspidi liitu. Kõnealused tariifikvoodid hõlmavad imporditariifikvoote liidu kohustuste loendites GATT 1994 raames, imporditariifikvoote, mis on kokku lepitud liidu kahepoolsetes rahvusvahelistes lepingutes, sealhulgas päritoluerandi kvoodid, imporditariifikvoodid liidu kaubanduse kaitsemeetmete raames, muud ühepoolsed imporditariifikvoodid, ning eksporditariifikvoote, mis on sätestatud kolmandate riikidega sõlmitud lepingutes.

(5)

Protokolli artikli 5 lõike 4 kohaselt kohaldatakse seoses Põhja-Iirimaaga protokolli 2. lisas loetletud liidu õiguse sätteid kõnealuses lisas ette nähtud tingimuste kohaselt ka Ühendkuningriigi suhtes ja Ühendkuningriigis. Kõnealune lisa hõlmab liidu õigusakte, millega nähakse ette teatavad impordikvoodid.

(6)

Protokolli alusel liidu ja Ühendkuningriigi vahel sõlmitud kahepoolsetest kokkulepetest ei tulene õigusi ega kohustusi kolmandatele riikidele. Sellest tulenevalt ei saa liidu imporditariifikvootide kohast importi või selliste muude impordikvootide kohast importi, mida kohaldatakse kolmandast riigist pärit ja Põhja-Iirimaale toodud kaupade suhtes, arvestada nimetatud kolmanda riigi õiguste hulka liidu suhtes, välja arvatud juhul, kui kolmas riik on sellega nõustunud. See olukord ohustab liidu siseturu nõuetekohast toimimist ja ühise kaubanduspoliitika terviklikkust, võimaldades liidu tariifikvootidest või muudest impordikvootidest kõrvale hoida.

(7)

Selle ohu kõrvaldamiseks tuleks liidu imporditariifikvootide ja muude impordikvootide kasutamist võimaldada üksnes kaupade puhul, mis on imporditud liitu ja vabasse ringlusse lubatud liidus, mitte Põhja-Iirimaal.

(8)

Kõiki kolmanda riigiga sõlmitud liidu lepinguid, millega nähakse ette eksporditariifikvoodid, kohaldatakse üksnes liitu imporditud kaupade suhtes. Seetõttu võib kõnealune kolmas riik keelduda väljastamast ekspordilitsentse otseimpordiks Põhja-Iirimaale.

(9)

Vastavalt protokolli artikli 5 lõigetele 3 ja 4 koostoimes artikli 13 lõikega 3 kohaldatakse käesolevat määrust seoses Põhja-Iirimaaga ka Ühendkuningriigi suhtes ja Ühendkuningriigis,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Väljastpoolt liitu imporditud kauba suhtes võib kohaldada liidu imporditariifikvootidele või muudele imporditariifikvootidele või kolmandate riikide kohaldatavatele eksporditariifikvootidele vastavat kohtlemist üksnes juhul, kui kõnealune kaup lubatakse vabasse ringlusse järgmistel territooriumidel:

Belgia Kuningriigi territoorium,

Bulgaaria Vabariigi territoorium,

Tšehhi Vabariigi territoorium,

Taani Kuningriigi territoorium, välja arvatud Fääri saared ja Gröönimaa,

Saksamaa Liitvabariigi territoorium, välja arvatud Helgolandi saar ja Büsingeni territoorium (23. novembri 1964. aasta leping Saksamaa Liitvabariigi ja Šveitsi Konföderatsiooni vahel),

Eesti Vabariigi territoorium,

Iirimaa territoorium,

Kreeka Vabariigi territoorium,

Hispaania Kuningriigi territoorium, välja arvatud Ceuta ja Melilla,

Prantsuse Vabariigi territoorium, välja arvatud Prantsuse ülemeremaad ja -territooriumid, mille suhtes kohaldatakse Euroopa Liidu toimimise lepingu neljanda osa sätteid, kuid kaasa arvatud Monaco territoorium, nagu see on määratletud 18. mail 1963 Pariisis allakirjutatud tollikonventsioonis (27. septembri 1963. aasta Prantsuse Vabariigi Teataja, lk 8679),

Horvaatia Vabariigi territoorium,

Itaalia Vabariigi territoorium, välja arvatud Livigno,

Küprose Vabariigi territoorium vastavalt 2003. aasta ühinemisakti sätetele,

Läti Vabariigi territoorium,

Leedu Vabariigi territoorium,

Luksemburgi Suurhertsogiriigi territoorium,

Ungari territoorium,

Malta territoorium,

Madalmaade Kuningriigi territoorium Euroopas,

Austria Vabariigi territoorium,

Poola Vabariigi territoorium,

Portugali Vabariigi territoorium,

Rumeenia territoorium,

Sloveenia Vabariigi territoorium,

Slovaki Vabariigi territoorium,

Soome Vabariigi territoorium,

Rootsi Kuningriigi territoorium ning

Ühendkuningriigi suveräänsete baasipiirkondade Akrotiri ja Dhekelia territoorium, nagu on määratletud 16. augustil 1960 Nikosias allakirjutatud Küprose Vabariigi asutamislepingus.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub järgmisel päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Seda kohaldatakse alates 1. jaanuarist 2021.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 16. detsember 2020

Euroopa Parlamendi nimel

president

D. M. SASSOLI

Nõukogu nimel

president

M. ROTH


(1)  Euroopa Parlamendi 26. novembri 2020. aasta seisukoht (Euroopa Liidu Teatajas seni avaldamata) ja nõukogu 4. detsembri 2020. aasta otsus.

(2)  Nõukogu 30. jaanuari 2020. aasta otsus (EL) 2020/135 Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigi Euroopa Liidust ja Euroopa Aatomienergiaühendusest väljaastumise lepingu sõlmimise kohta (ELT L 29, 31.1.2020, lk 1).

(3)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 9. oktoobri 2013. aasta määrus (EL) nr 952/2013, millega kehtestatakse liidu tolliseadustik (ELT L 269, 10.10.2013, lk 1).


21.12.2020   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 432/4


EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS (EL) 2020/2171,

16. detsember 2020,

millega muudetakse nõukogu määruse (EÜ) nr 428/2009 IIa lisa liidu üldise ekspordiloa andmise osas teatavate kahesuguse kasutusega kaupade ekspordiks liidust Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriiki

EUROOPA PARLAMENT JA EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut, eriti selle artikli 207 lõiget 2,

võttes arvesse Euroopa Komisjoni ettepanekut,

olles edastanud seadusandliku akti eelnõu liikmesriikide parlamentidele,

toimides seadusandliku tavamenetluse kohaselt (1)

ning arvestades järgmist:

(1)

29. märtsil 2017 esitas Ühendkuningriik Euroopa Liidu lepingu (ELi leping) artikli 50 kohase teate oma kavatsuse kohta liidust välja astuda. Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigi Euroopa Liidust ja Euroopa Aatomienergiaühendusest väljaastumise leping (2) (edaspidi „väljaastumisleping“) sõlmiti kõnealuse artikli kohaselt liidu nimel nõukogu otsusega (EL) 2020/135 (3).

(2)

Väljaastumislepingu tingimuste kohaselt ei ole Ühendkuningriik alates 31. jaanuarist 2020 enam Euroopa Liidu liikmesriik ning liidu esmase ja teisese õiguse kohaldamine Ühendkuningriigi suhtes ja Ühendkuningriigis lõpeb pärast väljaastumiselepingus sätestatud üleminekuperioodi lõppu 31. detsembril 2020.

(3)

Nõukogu määrusega (EÜ) nr 428/2009 (4) luuakse ühine süsteem kahesuguse kasutusega kaupade ekspordi kontrollimiseks, et edendada liidu ja rahvusvahelist julgeolekut ning tagada võrdsed tingimused liidu eksportijatele.

(4)

Määrusega (EÜ) nr 428/2009 on kehtestatud liidu üldine ekspordiluba, millega hõlbustatakse kontrolli kahesuguse kasutusega kaupade madala riskiga ekspordi üle teatavatesse kolmandatesse riikidesse. Praegu on liidu üldise ekspordiloaga nr EU001 hõlmatud Austraalia, Kanada, Jaapan, Uus-Meremaa, Norra, Šveits, sealhulgas Liechtenstein, ja Ameerika Ühendriigid.

(5)

Ühendkuningriik on asjaomaste rahvusvaheliste lepingute ja massihävitusrelvade leviku tõkestamise rahvusvahelise korra osaline ning jätkab täiel määral sellega seotud kohustuste ja ülesannete täitmist.

(6)

Ühendkuningriik teeb proportsionaalseid ja asjakohaseid kontrolle, et tõhusalt tegeleda kavandatud lõppkasutuse ja sellest kõrvalekaldumise ohuga seotud küsimustega kooskõlas määruse (EÜ) nr 428/2009 sätete ja eesmärkidega.

(7)

Ühendkuningriigi lisamine üldise ekspordiloaga nr EU001 hõlmatud sihtriikide loetellu ei mõjuta eeldatavasti negatiivselt ei liidu julgeolekut ega ka rahvusvahelist julgeolekut.

(8)

Võttes arvesse, et Ühendkuningriik on liidus toodetud kahesuguse kasutusega kaupade ekspordi oluline sihtkoht, on kohane lisada Ühendkuningriik liidu üldise ekspordiloaga nr EU001 hõlmatud sihtkohtade loetellu, et tagada kontrolli ühtne ja järjepidev kohaldamine kogu liidus, tagada liidu eksportijatele võrdsed tingimused ning vältida tarbetut halduskoormust, kaitstes samal ajal liidu ja rahvusvahelist julgeolekut.

(9)

Vastavalt proportsionaalsuse põhimõttele on vajalik ja asjakohane põhieesmärkide, milleks on ebaproportsionaalsete kaubandushäirete ja liigse halduskoormus vältimine liidu kahesuguse kasutusega kaupade eksportimisel Ühendkuningriiki, saavutamiseks kehtestada õigusnormid, et hõlmata Ühendkuningriik liidu üldise ekspordiloaga nr EU001. ELi lepingu artikli 5 lõike 4 kohaselt ei lähe käesolev määrus seatud eesmärkide saavutamiseks vajalikust kaugemale.

(10)

Võttes arvesse Ühendkuningriigi liidust väljaastumise asjaoludega seotud kiireloomulisust, peetakse asjakohaseks teha erand kaheksa nädala pikkusest tähtajast, millele on osutatud ELi lepingule, Euroopa Liidu toimimise lepingule ja Euroopa Aatomienergiaühenduse asutamislepingule lisatud protokolli nr 1 (riikide parlamentide rolli kohta Euroopa Liidus) artiklis 4.

(11)

Käesolev määrus peaks jõustuma võimalikult kiiresti, järgmisel päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas ning seda tuleks kohaldada alates 1. jaanuarist 2021, et tagada Ühendkuningriigi viivitamatu hõlmamine liidu üldise ekspordiloaga nr EU001,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määruse (EÜ) nr 428/2009 IIa lisa muudetakse järgmiselt.

1)

Pealkirjas asendatakse tekst „Eksport Austraaliasse, Kanadasse, Jaapanisse, Uus-Meremaale, Norrasse, Šveitsi, sealhulgas Liechtensteini, ja Ameerika Ühendriikidesse“ järgmisega:

„Eksport Austraaliasse, Kanadasse, Jaapanisse, Uus-Meremaale, Norrasse, Šveitsi, sealhulgas Liechtensteini, Ühendkuningriiki ja Ameerika Ühendriikidesse“.

2)

2. osas lisatakse pärast kuuendat taanet järgmine taaane:

„—

Ühendkuningriik (ilma et see piiraks käesoleva määruse kohaldamist Ühendkuningriigi suhtes ja Ühendkuningriigis seoses Põhja-Iirimaaga vastavalt Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigi Euroopa Liidust ja Euroopa Aatomienergiaühendusest väljaastumise lepingule (*1) lisatud Iirimaa ja Põhja-Iirimaa protokolli (edaspidi „protokoll“) 2. lisa punktile 47, milles loetletakse protokolli artikli 5 lõikes 4 osutatud liidu õiguse sätted)

(*1)  Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigi Euroopa Liidust ja Euroopa Aatomienergiaühendusest väljaastumise leping (ELT L 29, 31.1.2020, lk 7).“"

Artikkel 2

Jõustumine ja kohaldamine

Käesolev määrus jõustub järgmisel päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Seda kohaldatakse alates 1. jaanuarist 2021.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 16. detsember 2020

Euroopa Parlamendi nimel

president

D. M. SASSOLI

Nõukogu nimel

president

M. ROTH


(1)  Euroopa Parlamendi 26. novembri 2020. aasta seisukoht (Euroopa Liidu Teatajas seni avaldamata) ja nõukogu 4. detsembri 2020. aasta otsus.

(2)  Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigi Euroopa Liidust ja Euroopa Aatomienergiaühendusest väljaastumise leping (ELT L 29, 31.1.2020, lk 7).

(3)  Nõukogu 30. jaanuari 2020. aasta otsus (EL) 2020/135 Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigi Euroopa Liidust ja Euroopa Aatomienergiaühendusest väljaastumise lepingu sõlmimise kohta (ELT L 29, 31.1.2020, lk 1).

(4)  Nõukogu 5. mai 2009. aasta määrus (EÜ) nr 428/2009, millega kehtestatakse ühenduse kord kahesuguse kasutusega kaupade ekspordi, edasitoimetamise, vahendamise ja transiidi kontrollimiseks (ELT L 134, 29.5.2009, lk 1).


21.12.2020   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 432/7


EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS (EL) 2020/2172,

16. detsember 2020,

millega muudetakse nõukogu määrust (EÜ) nr 1215/2009, millega kehtestatakse erandlikud kaubandusmeetmed Euroopa Liidu stabiliseerimis- ja assotsieerimisprotsessis osalevate või sellega seotud maade ja territooriumide suhtes

EUROOPA PARLAMENT JA EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut, eriti selle artikli 207 lõiget 2,

võttes arvesse Euroopa Komisjoni ettepanekut,

olles edastanud seadusandliku akti eelnõu liikmesriikide parlamentidele,

toimides seadusandliku tavamenetluse kohaselt (1)

ning arvestades järgmist:

(1)

Nõukogu määrusega (EÜ) nr 1215/2009 (2) on ette nähtud piiramatu tollimaksuvaba juurdepääs liidu turule peaaegu kõikidele stabiliseerimis- ja assotsieerimisprotsessis osalejatest pärinevatele toodetele sellistes kogustes ning sellise kestusega, nagu on kindlaks määratud soodustatud pooltega sõlmitud kahepoolsetes lepingutes.

(2)

Nüüd on kõigi kuue soodustatud poolega sõlmitud stabiliseerimis- ja assotsieerimisleping. Viimati sõlmiti ühelt poolt Euroopa Liidu ja Euroopa Aatomienergiaühenduse ning teiselt poolt Kosovo (*) vaheline stabiliseerimis- ja assotsieerimisleping, mis jõustus 1. aprillil 2016.

(3)

Komisjoni delegeeritud määrusega (EL) 2017/1464 (3) muudeti määrust (EÜ) nr 1215/2009, et kaotada Kosovole antud kahepoolsed soodustused, kuid säilitades kõikidele Lääne-Balkani soodustatud pooltele antud ühepoolse soodustuse, mis seisnes kombineeritud nomenklatuuri gruppidesse 7 ja 8 kuuluvatelt toodetelt tollimaksude kogumisest loobumises ja juurdepääsu võimaldamises 30 000 hl suurusele üldisele veini tariifikvoodile.

(4)

Võttes arvesse liidu ning kõikide stabiliseerimis- ja assotsieerimisprotsessis osalejate vahel stabiliseerimis- ja assotsieerimislepingutes kindlaks määratud korra alusel kehtestatud tollitariifide liberaliseerimise erinevat ulatust ning määruse (EÜ) nr 1215/2009 alusel antud soodustusi, on asjakohane pikendada määruse (EÜ) nr 1215/2009 kohaldamisaega kuni 31. detsembrini 2025.

(5)

Määruse (EÜ) nr 1215/2009 kohaldamisaja pikendamine on sobilik vahend, millega tagada liidu tõhustatud koostöö ja panus Lääne-Balkani kaubandusliku integreerimise soodustamisse. Praegune ühepoolsete kaubandusmeetmete süsteem on jätkuvalt väärtuslik vahend, millega toetada Lääne-Balkani partnerite majandust.

(6)

Vastavalt uusimale kokkulepitud terminoloogiale tuleb muuta ka kahe soodustatud poole nime.

(7)

Määrust (EÜ) nr 1215/2009 tuleks seetõttu vastavalt muuta,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määrust (EÜ) nr 1215/2009 muudetakse järgmiselt.

1)

Artiklid 1 ja 2 asendatakse järgmisega:

„Artikkel 1

Sooduskord

1.   Albaaniast, Bosniast ja Hertsegoviinast, Kosovost, (*) Montenegrost, Põhja-Makedooniast ja Serbiast (edaspidi „soodustatud pooled“) pärinevaid tooteid, mis kuuluvad kombineeritud nomenklatuuri gruppidesse 7 ja 8, lubatakse liitu importida koguselisi piiranguid või samaväärseid meetmeid rakendamata ning tollimaksuvabalt ja muudest samalaadsetest maksudest vabastatult.

2.   Soodustatud pooltest pärinevate toodete suhtes jäävad kehtima käesoleva määrusega ettenähtud soodustused, kui selles on nii osutatud. Selliste toodete suhtes kohaldatakse ka käesoleva määrusega ettenähtud soodustusi, mis on liidu ja kõnealuste soodustatud poolte vahel sõlmitud kahepoolsete lepingute alusel tehtavatest soodustustest soodsamad.

Artikkel 2

Sooduskorra saamise tingimused

1.   Artikliga 1 kehtestatud sooduskorra saamiseks on vaja täita järgmised tingimused:

a)

tooted peavad vastama komisjoni delegeeritud määruse (EL) 2015/2446 ((*)) II jaotise 1. peatüki 2. jao 4. ja 5. alajaos ning komisjoni rakendusmääruse (EL) 2015/2447 ((**)) II jaotise 2. peatüki 2. jao 10. ja 11. alajaos sätestatud „päritolustaatusega toote“ määratlusele;

b)

soodustatud pooled peavad hoiduma uute tollimaksude ja muude samaväärse toimega lõivude ja uute koguseliste piirangute ning muude samaväärse toimega meetmete kehtestamisest liidust pärineva impordi suhtes, samuti hoiduma olemasolevate tollimaksumäärade või lõivude suurendamisest ja muude piirangute kehtestamisest alates 30. septembrist 2000;

c)

soodustatud pooled peavad osalema tõhusas halduskoostöös liiduga, et vältida pettuseohtu, ning

d)

soodustatud pooled peavad hoiduma inimõiguste, sealhulgas töötajate põhiõiguste ning demokraatia ja õigusriigi aluspõhimõtete raskest ja süstemaatilisest rikkumisest.

2.   Ilma, et see piiraks käesoleva artikli lõikes 1 sätestatud tingimuste kohaldamist, on artiklis 1 osutatud sooduskorda võimalik saada üksnes juhul, kui soodustatud pooled on valmis ellu viima põhjalikke majandusreforme ja osalema piirkondlikus koostöös teiste Euroopa Liidu stabiliseerimis- ja assotsieerimisprotsessis osalevate maadega, eelkõige GATT 1994 XXIV artiklile ja muudele asjaomastele WTO sätetele vastavate vabakaubanduspiirkondade loomise teel.

Kui esimest lõiku ei järgita, võib nõukogu võtta komisjoni ettepanekul kvalifitseeritud häälteenamusega asjakohaseid meetmeid.

3.   Kui soodustatud pool ei järgi käesoleva artikli lõike 1 punkti a, b või c või lõiget 2, võib komisjon rakendusaktidega täielikult või osaliselt peatada asjaomasele soodustatud poolele käesoleva määrusega antud õiguse saada soodustust. Nimetatud rakendusaktid võetakse vastu kooskõlas artikli 8 lõikes 4 osutatud kontrollimenetlusega.

(*)  Kõnealune nimetus ei piira seisukohti staatuse suhtes ning on kooskõlas ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsiooniga 1244 (1999) ja Rahvusvahelise Kohtu arvamusega Kosovo iseseisvusdeklaratsiooni kohta."

((*))  Komisjoni 28. juuli 2015. aasta delegeeritud määrus (EL) 2015/2446, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 952/2013 seoses liidu tolliseadustiku teatavaid sätteid käsitlevate üksikasjalike eeskirjadega (ELT L 343, 29.12.2015, lk 1)."

((**))  Komisjoni 24. novembri 2015. aasta rakendusmäärus (EL) 2015/2447, millega nähakse ette Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 952/2013 (millega kehtestatakse liidu tolliseadustik) teatavate sätete üksikasjalikud rakenduseeskirjad (ELT L 343, 29.12.2015, lk 558).“"

2)

Artiklit 3 muudetakse järgmiselt:

a)

lõige 1 asendatakse järgmisega:

„Teatavate   soodustatud pooltest pärinevate I lisas loetletud veinitoodete osas peatatakse liitu tuleva impordi suhtes kehtestatud tollimaksude kohaldamine nendes ajavahemikes ning vastavalt määradele, liidu tariifikvoodile ja tingimustele, mis on kõnealuses lisas märgitud iga toote ja selle päritolu kohta.“;

b)

lõige 2 jäetakse välja.

3)

Artikkel 4 jäetakse välja.

4)

Artikli 5 esimene lõik asendatakse järgmisega:

„Käesoleva määruse artikli 3 lõikes 1 osutatud tariifikvoote haldab komisjon vastavalt rakendusmääruse (EL) 2015/2447 II jaotise 1. peatüki 1. jaole.“

5)

Artikli 7 punktid b ja c asendatakse järgmisega:

„b)

liidu ja soodustatud poolte vahel muude kokkulepete alusel antud kaubandussoodustustest tulenevaid vajalikke kohandusi;

c)

asjaomasele soodustatud poolele käesoleva määrusega ettenähtud soodustuste saamise õiguse osalist või täielikku peatamist, kui kõnealune soodustatud pool ei täida artikli 2 lõike 1 punkti d.“

6)

Artikli 8 lõige 3 jäetakse välja.

7)

Artikli 10 lõige 1 asendatakse järgmisega:

„1.   Kui komisjon leiab, et on piisavalt tõendeid pettuse kohta või selle kohta, et päritolutõendite kontrollimiseks ei tehta vajalikku halduskoostööd või et liitu suunduv eksport on märkimisväärselt kasvanud, ületades tavapäraseid tootmis- ja ekspordimahtusid, või et soodustatud pooled ei täida artikli 2 lõike 1 punkti a, b või c, võib ta võtta meetmeid, et käesoleva määrusega ettenähtud sooduskord täielikult või osaliselt kolmeks kuuks peatada, tingimusel et ta on eelnevalt:

a)

teavitanud Lääne-Balkani rakenduskomiteed;

b)

pöördunud liikmesriikide poole, et need võtaksid tarvitusele ettevaatusabinõud, mida on vaja liidu finantshuvide kaitseks ja/või selleks, et soodustatud pooled tagaksid artikli 2 lõike 1 täitmise;

c)

avaldanud Euroopa Liidu Teatajas teate, et esineb põhjendatud kahtlusi selle kohta, kuidas asjaomane soodustatud pool kohaldab sooduskorda ja/või täidab artikli 2 lõiget 1, mis võib seada kahtluse alla asjaomase poole õiguse jätkata käesoleva määrusega antud soodustuste kasutamist.

Käesoleva lõike esimeses lõigus osutatud meetmed võetakse vastu rakendusaktidega. Nimetatud rakendusaktid võetakse vastu kooskõlas artikli 8 lõikes 4 osutatud kontrollimenetlusega.“

8)

Artikli 12 teine lõik asendatakse järgmisega:

„Seda kohaldatakse 31. detsembrini 2025.“

9)

I lisa asendatakse käesoleva määruse lisas esitatud tekstiga.

10)

II lisa jäetakse välja.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub järgmisel päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 16. detsember 2020

Euroopa Parlamendi nimel

president

D. M. SASSOLI

Nõukogu nimel

president

M. ROTH


(1)  Euroopa Parlamendi 11. novembri 2020. aasta seisukoht (Euroopa Liidu Teatajas seni avaldamata) ja nõukogu 1. detsembri 2020. aasta otsus.

(2)  Nõukogu 30. novembri 2009. aasta määrus (EÜ) nr 1215/2009, millega kehtestatakse erandlikud kaubandusmeetmed Euroopa Liidu stabiliseerimis- ja assotsieerimisprotsessis osalevate või sellega seotud maade ja territooriumide suhtes (ELT L 328, 15.12.2009, lk 1).

(*)  Kõnealune nimetus ei piira seisukohti staatuse suhtes ning on kooskõlas ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsiooniga 1244/1999 ja Rahvusvahelise Kohtu arvamusega Kosovo iseseisvusdeklaratsiooni kohta.

(3)  Komisjoni 2. juuni 2017. aasta delegeeritud määrus (EL) 2017/1464, millega muudetakse nõukogu määrust (EÜ) nr 1215/2009 Kosovo* suhtes kohaldatavate selliste kaubandussoodustuste osas, mis tulenevad ühelt poolt Euroopa Liidu ja Euroopa Aatomienergiaühenduse ja teiselt poolt Kosovo vahelise stabiliseerimis- ja assotsieerimislepingu jõustumisest (ELT L 209, 12.8.2017, lk 1).


LISA

„I LISA

ARTIKLI 3 LÕIKES 1 OSUTATUD TARIIFIKVOODID

Kombineeritud nomenklatuuri tõlgendamisreeglitest olenemata on toote kirjelduse sõnastus vaid soovituslik ning soodustuskava on käesoleva lisa kontekstis kindlaks määratud CN-koodide raames. Kui CN-koodil on eesliide „ex“, tuleb soodustuskava kindlaks määrata nii CN-koodi kui ka vastava kirjelduse põhjal.

Jrk nr

CN-kood

Kauba kirjeldus

Aastane kvoodimaht  (1)

Soodustustatud pooled

Tollimaksumäär

09.1530

ex 2204 21 94

ex 2204 21 95

ex 2204 21 96

ex 2204 21 97

ex 2204 21 98

ex 2204 22 93

ex 2204 22 94

ex 2204 22 95

ex 2204 29 93

ex 2204 29 94

ex 2204 29 95

Värsketest viinamarjadest valmistatud vein tegeliku alkoholisisaldusega kuni 15 % mahust, välja arvatud vahuvein

30 000 hl

Albaania,  (2) Bosnia ja Hertsegoviina,  (3) Kosovo,  (4) Montenegro,  (5) Põhja-Makedoonia,  (6) Serbia  (7).

Maksuvabastus


(1)  Soodustustatud pooltest pärineva impordi suhtes kohaldatakse üht tariifikvoodi kogumahtu.

(2)  Albaaniast pärineva veini suhtes kohaldatakse üldtariifikvooti, kui Albaaniaga sõlmitud veini käsitlevas protokollis sätestatud individuaaltariifikvoot on ära kasutatud. Kõnealune individuaalkvoot avatakse järjekorranumbrite 09.1512 ja 09.1513 all.

(3)  Bosniast ja Hertsegoviinast pärineva veini suhtes kohaldatakse üldtariifikvooti, kui Bosnia ja Hertsegoviinaga sõlmitud veini käsitlevas protokollis sätestatud mõlemad individuaaltariifikvoodid on ära kasutatud. Kõnealused individuaalkvoodid avatakse järjekorranumbrite 09.1528 ja 09.1529 all.

(4)  Kosovost pärineva veini suhtes kohaldatakse üldtariifikvooti, kui Kosovoga sõlmitud veini käsitlevas protokollis sätestatud mõlemad individuaaltariifikvoodid on ära kasutatud. Kõnealused individuaalkvoodid avatakse järjekorranumbrite 09.1570 ja 09.1572 all.

(5)  Montenegrost pärineva veini suhtes kohaldatakse juhul, kui tegemist on CN-koodi 2204 21 alla kuuluvate toodetega, üldtariifikvooti, kui Montenegroga sõlmitud veini käsitlevas protokollis sätestatud individuaaltariifikvoot on ära kasutatud. Kõnealune individuaalkvoot avatakse järjekorranumbri 09.1514 all.

(6)  Põhja-Makedooniast pärineva veini suhtes kohaldatakse üldtariifikvooti, kui Põhja-Makedooniaga sõlmitud veini käsitlevas protokollis sätestatud mõlemad individuaaltariifikvoodid on ära kasutatud. Kõnealused individuaalkvoodid avatakse järjekorranumbrite 09.1558 ja 09.1559 all.

(7)  Serbiast pärineva veini suhtes kohaldatakse üldtariifikvooti, kui Serbiaga sõlmitud veini käsitlevas protokollis sätestatud mõlemad individuaaltariifikvoodid on ära kasutatud. Kõnealused individuaalkvoodid avatakse järjekorranumbrite 09.1526 ja 09.1527 all.