ISSN 1977-0650

Euroopa Liidu

Teataja

L 410I

European flag  

Eestikeelne väljaanne

Õigusaktid

63. aastakäik
7. detsember 2020


Sisukord

 

II   Muud kui seadusandlikud aktid

Lehekülg

 

 

MÄÄRUSED

 

*

Nõukogu määrus (EL) 2020/1998 7. detsember 2020, mis käsitleb inimõiguste raske rikkumise vastu suunatud piiravaid meetmeid

1

 

 

OTSUSED

 

*

Nõukogu otsus (ÜVJP) 2020/1999 7. detsember 2020, mis käsitleb inimõiguste raske rikkumise vastu suunatud piiravaid meetmeid

13

ET

Aktid, mille peakiri on trükitud harilikus trükikirjas, käsitlevad põllumajandusküsimuste igapäevast korraldust ning nende kehtivusaeg on üldjuhul piiratud.

Kõigi ülejäänud aktide pealkirjad on trükitud poolpaksus kirjas ja nende ette on märgitud tärn.


II Muud kui seadusandlikud aktid

MÄÄRUSED

7.12.2020   

ET

Euroopa Liidu Teataja

LI 410/1


NÕUKOGU MÄÄRUS (EL) 2020/1998

7. detsember 2020,

mis käsitleb inimõiguste raske rikkumise vastu suunatud piiravaid meetmeid

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut, eriti selle artiklit 215,

võttes arvesse nõukogu 7. detsembri 2020. aasta otsust (ÜVJP) 2020/1999, mis käsitleb inimõiguste raske rikkumise vastu suunatud piiravaid meetmeid (1),

võttes arvesse liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja ning Euroopa Komisjoni ühisettepanekut

ning arvestades järgmist:

(1)

7. detsembril 2020 võttis nõukogu vastu otsuse (ÜVJP) 2020/1999, millega luuakse sihipäraste piiravate meetmete raamistik, et reageerida inimõiguste raskele rikkumisele kõikjal maailmas. Nimetatud otsusega on ette nähtud rahaliste vahendite ja majandusressursside külmutamine ning rahaliste vahendite ja majandusressursside kättesaadavaks tegemise keeld isikute, üksuste või asutuste puhul, kes vastutavad inimõiguste raskete rikkumiste või kuritarvituste eest või toetavad neid või on muul viisil nendega seotud, samuti isikute, üksuste või asutuste puhul, kes on asjaomaste füüsiliste ja juriidiliste isikute, üksuste ja asutustega seotud. Füüsilised ja juriidilised isikud, üksused ja asutused, kelle suhtes kohaldatakse piiravaid meetmeid, on loetletud otsuse (ÜVJP) 2020/1999 lisas. Nimetatud otsuses rõhutatakse, et sihipäraste piiravate meetmete kohaldamise kaalumisel on oluline võtta arvesse rahvusvahelist inimõigustealast õigust ning rahvusvahelise inimõigustealase õiguse ja rahvusvahelise humanitaarõiguse koostoimet.

(2)

Käesolevas määruses austatakse põhiõigusi ja järgitakse põhimõtteid, mida on tunnustatud Euroopa Liidu põhiõiguste hartas, eelkõige õigust tõhusale õiguskaitsevahendile, kaitseõigust ja õigust isikuandmete kaitsele. Käesolevat määrust tuleks kohaldada kooskõlas nimetatud õigustega.

(3)

Nõukogul peaks olema pädevus koostada käesoleva määruse I lisas olev loetelu ja seda muuta, et tagada kooskõla otsuse (ÜVJP) 2020/1999 lisa koostamise, muutmise ja läbivaatamise menetlusega.

(4)

Käesoleva määruse rakendamiseks ja selleks, et tagada võimalikult suur õiguskindlus liidus, tuleks avalikustada nende füüsiliste ja juriidiliste isikute, üksuste ning asutuste nimed ja muud asjakohased andmed, kelle rahalised vahendid ja majandusressursid külmutatakse kooskõlas käesoleva määrusega. Igasugune isikuandmete töötlemine peaks toimuma kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrustega (EL) 2016/679 (2) ja (EL) 2018/1725 (3).

(5)

Liikmesriigid ja komisjon peaksid üksteist teavitama käesoleva määruse kohaselt võetud meetmetest ja edastama üksteisele muu nende käsutuses oleva käesoleva määrusega seotud asjakohase teabe.

(6)

Liikmesriigid peaksid kehtestama õigusnormid karistuste kohta, mida kohaldatakse käesoleva määruse sätete rikkumise korral, ja tagama nende õigusnormide rakendamise. Sellised karistused peaksid olema tõhusad, proportsionaalsed ja hoiatavad,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Käesolevas määruses kasutatakse järgmisi mõisteid:

a)

„nõue“ – enne või pärast käesoleva määruse jõustumise kuupäeva kas kohtumenetluses või muul viisil esitatud nõue, mis tuleneb lepingust või tehingust või on sellega seotud, eelkõige:

i)

nõue, millega taotletakse lepingust või tehingust tuleneva või sellega seotud kohustuse täitmist;

ii)

nõue, mille eesmärk on mis tahes vormis võlakirja, finantstagatise või kahjuhüvitise pikendamine või väljamaksmine;

iii)

lepingu või tehinguga seotud hüvitisnõue;

iv)

vastunõue;

v)

nõue, mille eesmärk on kohtuotsuse, vahekohtu otsuse või sellega samaväärse otsuse tunnustamine või täitmine, sealhulgas välisriigi kohtuotsuste täidetavaks tunnistamise menetluse kaudu, olenemata kohast, kus otsus on tehtud;

b)

„leping või tehing“ – mis tahes vormis ning mis tahes õiguse alusel tehtav tehing, mis hõlmab kas ühte või mitut lepingut või samalaadset kohustust samade või eri poolte vahel. Mõiste „leping“ hõlmab võlakirju, tagatisi või hüvitisi, eriti finantstagatisi ja -hüvitisi, ning krediite, olenemata sellest, kas need on juriidiliselt iseseisvad või mitte, ning iga kaasnevat tingimust, mis tuleneb tehingust või on sellega seotud;

c)

„pädevad asutused“ – liikmesriikide pädevad asutused, mis on kindlaks määratud II lisas loetletud veebisaitidel;

d)

„majandusressursid“ – igasugune vara, nii materiaalne kui ka mittemateriaalne, nii kinnis- kui ka vallasvara, mis ei kuulu rahaliste vahendite hulka, kuid mida on võimalik kasutada rahaliste vahendite, kaupade või teenuste hankimiseks;

e)

„majandusressursside külmutamine“ – toimingud, millega tõkestatakse majandusressursside kasutamine rahaliste vahendite, kaupade või teenuste hankimiseks, sealhulgas (kuid mitte ainult) neid müües, rentides või neile hüpoteeki seades;

f)

„rahaliste vahendite külmutamine“ – toimingud, millega tõkestatakse rahaliste vahendite liigutamine, ülekandmine, muutmine, kasutamine, juurdepääs neile või tehingud nendega, mis võiks kaasa tuua muutusi nende mahus, väärtuses, asukohas, omandilises kuuluvuses, valduses, iseloomus või otstarbes või muid muutusi, mis võimaldaksid kõnealuseid rahalisi vahendeid kasutada, sealhulgas portfelli hallata;

g)

„rahalised vahendid“ – finantsvara ja tulu, sealhulgas, kuid mitte ainult:

i)

sularaha, tšekid, rahalised nõuded, käskvekslid, maksekorraldused ja muud makseinstrumendid;

ii)

hoiused finantsasutustes või muudes üksustes, kontode saldod, võlad ja võlakohustused;

iii)

avalikult ja eraviisiliselt kaubeldavad väärtpaberid ja võlainstrumendid, sealhulgas aktsiad ja osakud, väärtpaberite sertifikaadid, võlakirjad, vekslid, optsioonitunnistused, võlaväärtpaberid ja tuletisväärtpaberite lepingud;

iv)

intressid, dividendid või muu varadelt saadud või neist kogunenud tulu;

v)

krediit, tasaarvestusõigus, tagatised, täitmisgarantiid või muud finantskohustused;

vi)

akreditiivid, veokirjad, ostukirjad;

vii)

fondides või finantsvahendites osalemist tõendavad dokumendid;

h)

„liidu territoorium“ – liikmesriikide territooriumid, sealhulgas nende õhuruum, kus kohaldatakse Euroopa Liidu lepingut (ELi leping) ELi lepingus kindlaks määratud tingimustel.

Artikkel 2

1.   Käesolevat määrust kohaldatakse järgmise suhtes:

a)

genotsiid;

b)

inimsusvastased kuriteod;

c)

järgmised inimõiguste rasked rikkumised:

i)

piinamine ja muu julm, ebainimlik või inimväärikust alandav kohtlemine või karistamine;

ii)

orjapidamine;

iii)

kohtuväline või omavoliline hukkamine või surmamine;

iv)

isikute kadunuks jääma sundimine;

v)

meelevaldne vahistamine või kinnipidamine;

d)

muu inimõiguste rikkumine, kaasa arvatud muu hulgas järgmised rikkumised niivõrd, kuivõrd need on ELi lepingu artiklis 21 sätestatud ühise välis- ja julgeolekupoliitika eesmärkide seisukohast ulatuslikud, süstemaatilised või muul viisil rasked:

i)

inimkaubandus, samuti selline käesolevas artiklis osutatud inimõiguste rikkumine, mis on pandud toime inimsmugeldajate poolt;

ii)

seksuaalne ja sooline vägivald;

iii)

rahumeelse kogunemise vabaduse ja ühinemisvabaduse rikkumine;

iv)

arvamus- ja väljendusvabaduse rikkumine;

v)

usu- ja veendumusvabaduse rikkumine.

2.   Lõike 1 kohaldamisel tuleks arvesse võtta rahvusvahelist tavaõigust ja laialdaselt tunnustatud rahvusvahelise õiguse akte, nagu:

a)

kodaniku- ja poliitiliste õiguste rahvusvaheline pakt;

b)

majanduslike, sotsiaalsete ja kultuuriliste õiguste rahvusvaheline pakt;

c)

genotsiidi vältimise ja selle eest karistamise konventsioon;

d)

piinamise ning muu julma, ebainimliku või inimväärikust alandava kohtlemise ja karistamise vastane konventsioon;

e)

rassilise diskrimineerimise kõigi vormide kõrvaldamise rahvusvaheline konventsioon;

f)

naiste diskrimineerimise kõigi vormide likvideerimise konventsioon;

g)

lapse õiguste konventsioon;

h)

kõigi isikute kaitsmist kadunuks jääma sundimise eest käsitlev rahvusvaheline konventsioon;

i)

puuetega inimeste õiguste konventsioon;

j)

rahvusvahelise organiseeritud kuritegevuse vastu võitlemise Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni konventsiooni täiendav naiste ja lastega kaubitsemise ning muu inimkaubanduse ärahoidmise ja selle kuriteo eest karistamise protokoll;

k)

Rahvusvahelise Kriminaalkohtu Rooma statuut;

l)

Euroopa inimõiguste ja põhivabaduste kaitse konventsioon.

3.   Käesoleva määruse kohaldamisel võivad füüsiliste või juriidiliste isikute ja üksuste või asutuste hulka kuuluda:

a)

riiklikud osalejad;

b)

muud osalejad, kes omavad tegelikku kontrolli või võimu teatava territooriumi üle;

c)

muud valitsusvälised osalejad vastavalt otsuse (ÜVJP) 2020/1999 artikli 1 lõikele 4.

Artikkel 3

1.   Kõik I lisas loetletud füüsilistele või juriidilistele isikutele, üksustele või asutustele kuuluvad, nende valduses või kontrolli all olevad rahalised vahendid ja majandusressursid külmutatakse.

2.   I lisas loetletud füüsilistele või juriidilistele isikutele, üksustele või asutustele ega nende kasuks ei tehta otseselt ega kaudselt kättesaadavaks rahalisi vahendeid ega majandusressursse.

3.   I lisas loetletakse nõukogu poolt otsuse (ÜVJP) 2020/1999 artikli 3 kohaselt kindlaks tehtud:

a)

füüsilised või juriidilised isikud, üksused või asutused, kes vastutavad artikli 2 lõikes 1 sätestatud tegude eest;

b)

füüsilised või juriidilised isikud, üksused või asutused, kes pakuvad rahalist, tehnilist või materiaalset toetust artikli 2 lõikes 1 sätestatud tegudeks või on nendega muul viisil seotud, sealhulgas mis puudutab selliste tegude kavandamist ja juhtimist, nende tegemiseks käsu andmist, neile kaasa aitamist, nende ettevalmistamist, nende hõlbustamist või neile õhutamist;

c)

füüsilised või juriidilised isikud, üksused või asutused, kes on seotud käesoleva lõike punktides a ja b nimetatud füüsiliste või juriidiliste isikute, üksuste või asutustega.

Artikkel 4

1.   Erandina artiklist 3 võivad liikmesriikide pädevad asutused anda loa teatavate külmutatud rahaliste vahendite või majandusressursside vabastamiseks või kättesaadavaks tegemiseks vastavalt tingimustele, mida nad asjakohaseks peavad, ning pärast seda, kui nad on teinud kindlaks, et need rahalised vahendid või majandusressursid on:

a)

vajalikud I lisas loetletud füüsiliste või juriidiliste isikute, üksuste või asutuste või selliste füüsiliste isikute ülalpeetavate pereliikmete põhivajaduste katmiseks, sealhulgas toidu, üüri või hüpoteegi, ravimite ja ravikulude, maksude, kindlustusmaksete ning kommunaalteenuste eest tasumiseks;

b)

ette nähtud üksnes õigusabiteenustega seotud mõistliku töötasu maksmiseks või nendest teenustest tulenevate kulude hüvitamiseks;

c)

ette nähtud üksnes tasu või teenustasu maksmiseks külmutatud rahaliste vahendite või majandusressursside tavapärase haldamise või säilitamise eest;

d)

vajalikud erakorraliste kulutuste katteks, tingimusel et asjaomane pädev asutus on vähemalt kaks nädalat enne loa andmist teavitanud teiste liikmesriikide pädevaid asutusi ja komisjoni põhjustest, mille alusel ta peab vajalikuks konkreetse loa andmist, või

e)

makstavad rahvusvahelise õiguse alusel puutumatu diplomaatilise või konsulaaresinduse või rahvusvahelise organisatsiooni pangakontole või pangakontolt, kui sellised maksed on ette nähtud diplomaatilise või konsulaaresinduse või rahvusvahelise organisatsiooni ametlikel eesmärkidel kasutamiseks.

2.   Asjaomane liikmesriik teavitab teisi liikmesriike ja komisjoni kõikidest lõike 1 alusel antud lubadest kahe nädala jooksul alates loa andmisest.

Artikkel 5

1.   Erandina artiklist 3 võivad liikmesriikide pädevad asutused tingimustel, mida nad peavad asjakohaseks, anda loa teatavate külmutatud rahaliste vahendite või majandusressursside vabastamiseks või teha teatavad rahalised vahendid või majandusressursid kättesaadavaks pärast seda, kui nad on kindlaks teinud, et need rahalised vahendid või majandusressursid on vajalikud humanitaartegevuseks, näiteks abi kohaletoimetamine või selle hõlbustamine (sealhulgas ravimid, toit või humanitaartöötajate transport ja sellega seotud abi), või evakueerimiseks.

2.   Asjaomane liikmesriik teavitab nelja nädala jooksul pärast loa andmist teisi liikmesriike ja komisjoni kõikidest lõike 1 alusel antud lubadest.

Artikkel 6

1.   Erandina artikli 3 lõikest 1 võivad liikmesriikide pädevad asutused anda loa teatavate külmutatud rahaliste vahendite või majandusressursside vabastamiseks, kui on täidetud järgmised tingimused:

a)

vahekohus on teinud kõnealuste rahaliste vahendite või majandusressursside kohta otsuse enne kuupäeva, mil artiklis 3 osutatud füüsiline või juriidiline isik, üksus või asutus kanti I lisas esitatud loetellu, või nende kohta on tehtud liidu kohtu või haldusorgani otsus või asjaomases liikmesriigis täitmisele pööratav kohtuotsus enne või pärast nimetatud kuupäeva;

b)

rahalisi vahendeid või majandusressursse kasutatakse ainult sellise otsusega tagatud või kehtivaks tunnistatud nõuete rahuldamiseks kõnealuseid nõudeid omavate isikute õigusi reguleerivate õigusnormidega seatud piires;

c)

otsus ei ole tehtud I lisas loetletud füüsilise või juriidilise isiku, üksuse või asutuse kasuks ning

d)

otsuse tunnustamine ei ole vastuolus asjaomase liikmesriigi avaliku korraga.

2.   Asjaomane liikmesriik teavitab teisi liikmesriike ja komisjoni kõikidest lõike 1 alusel antud lubadest kahe nädala jooksul alates loa andmisest.

Artikkel 7

1.   Erandina artikli 3 lõikest 1 ning tingimusel, et I lisas loetletud füüsilisel või juriidilisel isikul, üksusel või asutusel tuleb teha makseid vastavalt lepingule või kokkuleppele, mille ta on sõlminud, või kohustusele, mis tekkis asjaomasele füüsilisele või juriidilisele isikule, üksusele või asutusele enne kuupäeva, mil kõnealune füüsiline või juriidiline isik, üksus või asutus kanti I lisasse, võivad liikmesriikide pädevad asutused anda loa teatavate külmutatud rahaliste vahendite või majandusressursside vabastamiseks vastavalt tingimustele, mida nad peavad asjakohaseks, eeldusel et asjaomane pädev asutus on teinud kindlaks, et:

a)

I lisas loetletud füüsiline või juriidiline isik, üksus või asutus kasutab rahalisi vahendeid või majandusressursse makseteks ning

b)

need maksed ei ole vastuolus artikli 3 lõikega 2.

2.   Asjaomane liikmesriik teavitab teisi liikmesriike ja komisjoni kõikidest lõike 1 alusel antud lubadest kahe nädala jooksul alates loa andmisest.

Artikkel 8

1.   Artikli 3 lõige 2 ei takista finantseerimis- või krediidiasutustel, kes saavad rahalisi vahendeid, mille on loetellu kantud füüsilise või juriidilise isiku, üksuse või asutuse kontole üle kandnud kolmandad isikud, külmutatud kontode krediteerimist, tingimusel et ka kõik neile kontodele lisatavad summad külmutatakse. Finantseerimis- või krediidiasutus teatab asjaomasele pädevale asutusele viivitamata sellistest ülekannetest.

2.   Artikli 3 lõiget 2 ei kohaldata külmutatud kontodele lisatud järgmiste summade suhtes:

a)

nende kontode intressid või muud tulud;

b)

maksed, mis tulenevad lepingutest, kokkulepetest või kohustustest, mis sõlmiti või tekkisid enne kuupäeva, mil artiklis 3 osutatud füüsiline või juriidiline isik, üksus või asutus kanti I lisasse, või

c)

maksed, mis kuuluvad tasumisele mõnes liikmesriigis tehtud või asjaomases liikmesriigis täitmisele pööratava kohtu, haldusorgani või vahekohtu otsuse alusel

eeldusel, et selliste intresside, muude tulude ja maksete suhtes kohaldatakse jätkuvalt artikli 3 lõikes 1 sätestatud meetmeid.

Artikkel 9

1.   Ilma et see piiraks kohaldatavate aruandlust, konfidentsiaalsust ja ametisaladust käsitlevate normide kohaldamist, peavad füüsilised ja juriidilised isikud, üksused ning asutused:

a)

esitama viivitamata käesoleva määruse järgimist hõlbustava teabe – näiteks teabe vastavalt artikli 3 lõikele 1 külmutatud arvete ja rahasummade kohta – pädevale asutusele, mis asub nende elu- või asukoha liikmesriigis, ja edastama selle teabe otse või liikmesriikide kaudu komisjonile ning

b)

tegema kõnealuse pädeva asutusega koostööd punktis a osutatud teabe kontrollimisel.

2.   Lisateave, mille komisjon saab otse, tehakse liikmesriikidele kättesaadavaks.

3.   Käesoleva artikli kohaselt esitatud või saadud teavet kasutatakse ainult sel otstarbel, milleks see edastati või saadi.

Artikkel 10

Keelatud on teadlikult ja tahtlikult osaleda tegevuses, mille eesmärk või tagajärg on kõrvalehoidmine artiklis 3 osutatud meetmetest.

Artikkel 11

1.   Määrust rakendavale füüsilisele või juriidilisele isikule, üksusele või asutusele, selle juhtidele või töötajatele ei tulene rahaliste vahendite ja majandusressursside külmutamisest või nende kättesaadavaks tegemisest keeldumisest, mis on tehtud heas usus, et selline tegevus on kooskõlas käesoleva määrusega, mingit vastutust, välja arvatud juhul, kui tõendatakse, et rahaliste vahendite ja majandusressursside külmutamise või kinnipidamise põhjustas hooletus.

2.   Füüsilistele või juriidilistele isikutele, üksustele või asutustele ei tulene mingit vastutust sellise tegevuse eest, mille puhul nad ei teadnud ja neil ei olnud põhjendatud alust arvata, et nende tegevus võiks olla vastuolus käesolevas määruses sätestatud meetmetega.

Artikkel 12

1.   Lepingu või tehingu puhul, mille täitmist on otseselt või kaudselt, tervikuna või osaliselt mõjutanud käesoleva määrusega kehtestatud meetmed, ei rahuldata ühtki nõuet, sealhulgas hüvitisnõuet ega muud samalaadset nõuet, nagu tasaarvestusnõue või tagatisnõue, eelkõige nõuet, mille eesmärk on mis tahes vormis võlakirja, tagatise või hüvitise, eelkõige finantstagatise või kahjuhüvitise, pikendamine või väljamaksmine, kui selle esitajaks on:

a)

I lisas loetletud füüsilised või juriidilised isikud, üksused või asutused;

b)

füüsiline või juriidiline isik, üksus või asutus, kes tegutseb mõne punktis a osutatud füüsilise või juriidilise isiku, üksuse või asutuse kaudu või tema nimel.

2.   Igas nõude täitmise menetluses lasub kohustus tõendada, et kõnealuse nõude täitmine ei ole lõike 1 alusel keelatud, kõnealuse nõude täitmist taotleval füüsilisel või juriidilisel isikul, üksusel või asutusel.

3.   Käesoleva artikliga ei piirata lõikes 1 osutatud füüsiliste või juriidiliste isikute, üksuste ega asutuste õigust nõuda kooskõlas käesoleva määrusega lepinguliste kohustuste täitmata jätmise seaduslikkuse kohtulikku kontrolli.

Artikkel 13

1.   Komisjon ja liikmesriigid teatavad üksteisele käesoleva määruse alusel võetud meetmetest ja jagavad omavahel muud nende käsutuses olevat käesoleva määrusega seotud asjakohast teavet, eelkõige teavet, mis puudutab järgmist:

a)

artikli 3 alusel külmutatud rahalised vahendid ning artiklite 4, 5, 6 ja 7 alusel antud load;

b)

rikkumise ja jõustamisega seotud probleemid ning liikmesriikide kohtute tehtud otsused.

2.   Liikmesriigid edastavad viivitamata üksteisele ja komisjonile muu nende käsutuses oleva asjaomase teabe, mis võib mõjutada käesoleva määruse tõhusat rakendamist.

Artikkel 14

1.   Kui nõukogu otsustab kohaldada füüsilise või juriidilise isiku, üksuse või asutuse suhtes artiklis 3 osutatud meetmeid, muudab ta vastavalt I lisa.

2.   Nõukogu edastab lõikes 1 osutatud otsuse, sealhulgas loetellu kandmise põhjused, asjaomasele füüsilisele või juriidilisele isikule, üksusele või asutusele kas otse, juhul kui aadress on teada, või teatise avaldamise kaudu, andes asjaomasele füüsilisele või juriidilisele isikule, üksusele või asutusele võimaluse esitada märkusi.

3.   Kui esitatakse märkusi või uusi olulisi tõendeid, vaatab nõukogu lõikes 1 osutatud otsused läbi ning teavitab vastavalt asjaomast füüsilist või juriidilist isikut, üksust või asutust.

4.   I lisas esitatud loetelu vaadatakse korrapäraselt ja vähemalt iga 12 kuu tagant läbi.

5.   Komisjonil on õigus liikmesriikide antud teabe alusel II lisa muuta.

Artikkel 15

1.   I lisa sisaldab asjaomaste füüsiliste või juriidiliste isikute, üksuste või asutuste loetellu kandmise põhjuseid.

2.   I lisa sisaldab asjaomaste füüsiliste või juriidiliste isikute, üksuste või asutuste tuvastamiseks vajalikku kättesaadavat teavet. Füüsiliste isikute puhul võib selline teave sisaldada järgmist: nimed ja varjunimed; sünniaeg ja -koht; kodakondsus; passi ja isikutunnistuse numbrid; sugu; aadress (kui see on teada); positsioon või amet. Juriidiliste isikute, üksuste või asutuste puhul võib selline teave sisaldada nimesid, registrisse kandmise kohta ja kuupäeva, registrinumbrit ja tegevuskohta.

Artikkel 16

1.   Liikmesriigid kehtestavad õigusnormid käesoleva määruse sätete rikkumise eest kohaldatavate karistuste kohta ning võtavad kõik vajalikud meetmed nende rakendamise tagamiseks. Ettenähtud karistused peavad olema tõhusad, proportsionaalsed ja hoiatavad.

2.   Liikmesriigid teevad lõikes 1 osutatud õigusnormid komisjonile teatavaks viivitamata pärast käesoleva määruse jõustumist ja teavitavad komisjoni nende hilisematest muudatustest.

Artikkel 17

1.   Nõukogu, komisjon ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja (edaspidi „kõrge esindaja“) töötlevad käesolevast määrusest tulenevate ülesannete täitmiseks isikuandmeid. Kõnealuste ülesannete hulka kuuluvad:

a)

I lisasse tehtavate muudatuste ettevalmistamine ja sisseviimine (nõukogu puhul);

b)

I lisasse tehtavate muudatuste ettevalmistamine (kõrge esindaja puhul);

c)

komisjoni puhul:

i)

I lisasse kantud andmete lisamine selliste isikute, rühmituste ja üksuste elektroonilisse konsolideeritud loetellu, kelle suhtes on kehtestatud liidu finantssanktsioonid, ning interaktiivsele sanktsioonide kaardile, mis on mõlemad avalikult kättesaadavad;

ii)

käesoleva määruse kohaste meetmete mõju käsitleva teabe töötlemine, näiteks külmutatud rahaliste vahendite väärtus ja teave pädevate asutuste antud lubade kohta.

2.   Nõukogu, komisjon ja kõrge esindaja võivad vajaduse korral töödelda asjakohaseid andmeid, mis on seotud loetellu kantud füüsiliste isikute toimepandud kuritegude, selliste isikute suhtes tehtud süüdimõistvate kohtuotsuste või selliste isikutega seotud julgeolekumeetmetega, ainult ulatuses, mis on vajalik I lisa koostamiseks.

3.   Käesoleva määruse kohaldamisel nimetatakse nõukogu, käesoleva määruse II lisas nimetatud komisjoni talitust ning kõrget esindajat määruse (EL) 2018/1725 artikli 3 punkti 8 tähenduses vastutavateks töötlejateks, et tagada asjaomaste füüsiliste isikute võimalus kasutada määrusest (EL) 2018/1725 tulenevaid õigusi.

Artikkel 18

1.   Liikmesriigid määravad käesolevas määruses osutatud pädevad asutused ja märgivad need ära II lisas loetletud veebisaitidel. Liikmesriigid teatavad komisjonile igast II lisas loetletud veebisaidi aadressi muudatusest.

2.   Liikmesriigid teatavad komisjonile oma pädevad asutused ja nende kontaktandmed viivitamata pärast käesoleva määruse jõustumist ja teavitavad komisjoni igast hilisemast muudatusest.

3.   Kui käesolevas määruses on sätestatud nõue komisjoni teavitada või temaga suhelda, tuleb selleks kasutada II lisas esitatud aadressi ja muid kontaktandmeid.

Artikkel 19

Käesolevat määrust kohaldatakse:

a)

liidu territooriumil, sealhulgas tema õhuruumis;

b)

liikmesriigi jurisdiktsiooni alla kuuluvate õhusõidukite ja laevade pardal;

c)

liikmesriigi kodanikest füüsiliste isikute suhtes liidu territooriumil või väljaspool seda;

d)

liidu territooriumil või väljaspool seda asuvate juriidiliste isikute, üksuste või asutuste suhtes, mis on asutatud või moodustatud liikmesriigi õiguse alusel;

e)

juriidiliste isikute, üksuste ja asutuste äritegevuse suhtes, mis tervikuna või osaliselt toimub liidu territooriumil.

Artikkel 20

Käesolev määrus jõustub järgmisel päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 7. detsember 2020

Nõukogu nimel

eesistuja

J. BORRELL FONTELLES


(1)  Vt käesoleva Euroopa Liidu Teataja lk 13

(2)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 27. aprilli 2016. aasta määrus (EL) 2016/679 füüsiliste isikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete vaba liikumise ning direktiivi 95/46/EÜ kehtetuks tunnistamise kohta (isikuandmete kaitse üldmäärus) (ELT L 119, 4.5.2016, lk 1).

(3)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 23. oktoobri 2018. aasta määrus (EL) 2018/1725, mis käsitleb füüsiliste isikute kaitset isikuandmete töötlemisel liidu institutsioonides, organites ja asutustes ning isikuandmete vaba liikumist, ning millega tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 45/2001 ja otsus nr 1247/2002/EÜ (ELT L 295, 21.11.2018, lk 39).


I LISA

Artiklis 3 osutatud füüsiliste ja juriidiliste isikute, üksuste ja asutuste loetelu

A.

Füüsilised isikud

B.

Juriidilised isikud, üksused ja asutused


II LISA

Veebisaidid, mis sisaldavad teavet pädevate asutuste kohta, ning aadress teadete saatmiseks komisjonile

BELGIA

https://diplomatie.belgium.be/nl/Beleid/beleidsthemas/vrede_en_veiligheid/sancties

https://diplomatie.belgium.be/fr/politique/themes_politiques/paix_et_securite/sanctions

https://diplomatie.belgium.be/en/policy/policy_areas/peace_and_security/sanctions

BULGAARIA

https://www.mfa.bg/en/101

TŠEHHI VABARIIK

www.financnianalytickyurad.cz/mezinarodni-sankce.html

TAANI

http://um.dk/da/Udenrigspolitik/folkeretten/sanktioner/

SAKSAMAA

http://www.bmwi.de/DE/Themen/Aussenwirtschaft/aussenwirtschaftsrecht,did=404888.html

EESTI

http://www.vm.ee/est/kat_622/

IIRIMAA

http://www.dfa.ie/home/index.aspx?id=28519

KREEKA

http://www.mfa.gr/en/foreign-policy/global-issues/international-sanctions.html

HISPAANIA

http://www.exteriores.gob.es/Portal/en/PoliticaExteriorCooperacion/GlobalizacionOportunidadesRiesgos/Paginas/SancionesInternacionales.aspx

PRANTSUSMAA

http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/autorites-sanctions/

HORVAATIA

http://www.mvep.hr/sankcije

ITAALIA

https://www.esteri.it/mae/it/politica_estera/politica_europea/misure_deroghe

KÜPROS

http://www.mfa.gov.cy/mfa/mfa2016.nsf/mfa35_en/mfa35_en?OpenDocument

LÄTI

http://www.mfa.gov.lv/en/security/4539

LEEDU

http://www.urm.lt/sanctions

LUKSEMBURG

https://maee.gouvernement.lu/fr/directions-du-ministere/affaires-europeennes/mesures-restrictives.html

UNGARI

https://kormany.hu/kulgazdasagi-es-kulugyminiszterium/ensz-eu-szankcios-tajekoztato

MALTA

https://foreignandeu.gov.mt/en/Government/SMB/Pages/SMB-Home.aspx

MADALMAAD

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/internationale-sancties

AUSTRIA

http://www.bmeia.gv.at/view.php3?f_id=12750&LNG=en&version=

POOLA

https://www.gov.pl/web/dyplomacja

PORTUGAL

http://www.portugal.gov.pt/pt/ministerios/mne/quero-saber-mais/sobre-o-ministerio/medidas-restritivas/medidas-restritivas.aspx

RUMEENIA

http://www.mae.ro/node/1548

SLOVEENIA

http://www.mzz.gov.si/si/omejevalni_ukrepi

SLOVAKKIA

https://www.mzv.sk/europske_zalezitosti/europske_politiky-sankcie_eu

SOOME

http://formin.finland.fi/kvyhteistyo/pakotteet

ROOTSI

http://www.ud.se/sanktioner

Aadress teadete saatmiseks Euroopa Komisjonile

Euroopa Komisjon

Finantsstabiilsuse, finantsteenuste ja kapitaliturgude liidu peadirektoraat (DG FISMA)

Rue de Spa 2

B–1049 Bruxelles/Brussels, Belgique/Belgie

E-post: relex-sanctions@ec.europa.eu


OTSUSED

7.12.2020   

ET

Euroopa Liidu Teataja

LI 410/13


NÕUKOGU OTSUS (ÜVJP) 2020/1999

7. detsember 2020,

mis käsitleb inimõiguste raske rikkumise vastu suunatud piiravaid meetmeid

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Liidu lepingut, eriti selle artiklit 29,

võttes arvesse liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja ettepanekut

ning arvestades järgmist:

(1)

Liit rajaneb sellistel väärtustel nagu inimväärikuse austamine, vabadus, demokraatia, võrdsus, õigusriik ja inimõiguste austamine ning liit on võtnud kohustuse kaitsta neid rahu ja kestliku julgeoleku tagamiseks olulisi väärtusi kui oma välistegevuse nurgakive.

(2)

Inimõigused on universaalsed, jagamatud, üksteisest sõltuvad ja omavahel seotud. Esmane vastutus austada, kaitsta ja järgida inimõigusi, sealhulgas tagada rahvusvahelise inimõigustealase õiguse järgimine, lasub riikidel. Inimõiguste rikkumised, kaasa arvatud valitsusväliste osalejate märkimisväärne kaasatus inimõiguste rikkumistesse kogu maailmas ning paljude selliste tegude tõsidus kogu maailmas, tekitavad endiselt suurt muret. Selliste tegudega rikutakse liidu välistegevuse põhimõtteid ja ohustatakse selle eesmärke, nagu need on sätestatud Euroopa Liidu lepingu (ELi leping) artikli 21 lõigetes 1 ja 2.

(3)

Nõukogu väljendas 9. detsembril 2019 oma heakskiitu sellele, et liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja (edaspidi „kõrge esindaja“) alustab ettevalmistava tööga liidu üldise korra kehtestamiseks inimõiguste raske rikkumise vastu suunatud piiravate meetmete kohta.

(4)

Käesoleva otsusega kehtestatakse sihipäraste piiravate meetmete raamistik, et reageerida inimõiguste rasketele rikkumistele kõikjal maailmas. Nõukogu rõhutab sellega seoses, et käesoleva otsuse alusel sihipäraste piiravate meetmete kohaldamise kaalumisel on oluline võtta arvesse rahvusvahelist inimõigustealast õigust ning rahvusvahelise inimõigustealase õiguse ja rahvusvahelise humanitaarõiguse koostoimet. Käesolev otsus ei mõjuta teiste kehtivate või tulevikus ühise välis- ja julgeolekupoliitika raames vastu võetavate nõukogu otsuste kohaldamist, millega kehtestatakse piiravad meetmed seoses olukorraga teatavates kolmandates riikides ja reageeritakse inimõiguste rikkumistele.

(5)

Selliste piiravate meetmetega kavatsetakse viia ellu ELi lepingu artiklis 21 sätestatud ühise välis- ja julgeolekupoliitika eesmärke ning aidata kaasa nende liidu meetmete võtmisele, millega tugevdatakse ja toetatakse demokraatiat, õigusriigi põhimõtteid, inimõigusi ja rahvusvahelise õiguse põhimõtteid kooskõlas ELi lepingu artikli 21 lõike 2 punktiga b. Selliste sihipäraste piiravate meetmete kohaldamine on kooskõlas liidu selle valdkonna üldise strateegiaga ja nad toetavad liidu suutlikkust edendada inimõiguste austamist.

(6)

Teatavate meetmete rakendamiseks on vaja täiendavaid liidu meetmeid,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

1.   Käesoleva otsusega kehtestatakse sihipäraste piiravate meetmete raamistik, et reageerida inimõiguste rasketele rikkumistele kõikjal maailmas. Käesolevat otsust kohaldatakse alljärgneva suhtes:

a)

genotsiid;

b)

inimsusvastased kuriteod;

c)

järgmised inimõiguste rasked rikkumised:

i)

piinamine ja muu julm, ebainimlik või inimväärikust alandav kohtlemine või karistamine,

ii)

orjapidamine,

iii)

kohtuväline, kiir- või omavoliline hukkamine või tapmine,

iv)

isikute kadunuks jääma sundimine,

v)

meelevaldne vahistamine või kinnipidamine;

d)

muu inimõiguste rikkumine, kaasa arvatud muu hulgas järgmised rikkumised niivõrd, kuivõrd need on ELi lepingu artiklis 21 sätestatud ühise välis- ja julgeolekupoliitika eesmärkide seisukohast ulatuslikud, süstemaatilised või muul viisil rasked:

i)

inimkaubandus, samuti selline käesolevas artiklis osutatud inimõiguste rikkumine, mille on toime pannud inimsmugeldajad,

ii)

seksuaalne ja sooline vägivald,

iii)

rahumeelse kogunemise vabaduse ja ühinemisvabaduse rikkumine,

iv)

arvamus- ja väljendusvabaduse rikkumine,

v)

usu- ja veendumusvabaduse rikkumine.

2.   Lõike 1 kohaldamisel tuleks arvesse võtta rahvusvahelist tavaõigust ja laialdaselt tunnustatud rahvusvahelise õiguse akte, nagu:

a)

kodaniku- ja poliitiliste õiguste rahvusvaheline pakt;

b)

majanduslike, sotsiaalsete ja kultuuriliste õiguste rahvusvaheline pakt;

c)

genotsiidi vältimise ja selle eest karistamise konventsioon;

d)

piinamise ning muu julma, ebainimliku või inimväärikust alandava kohtlemise ja karistamise vastane konventsioon;

e)

rassilise diskrimineerimise kõigi vormide kõrvaldamise rahvusvaheline konventsioon;

f)

naiste diskrimineerimise kõigi vormide likvideerimise konventsioon;

g)

lapse õiguste konventsioon;

h)

kõigi isikute kaitsmist kadunuks jääma sundimise eest käsitlev rahvusvaheline konventsioon;

i)

puuetega inimeste õiguste konventsioon;

j)

rahvusvahelise organiseeritud kuritegevuse vastu võitlemise Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni konventsiooni täiendav naiste ja lastega kaubitsemise ning muu inimkaubanduse ärahoidmise ja selle kuriteo eest karistamise protokoll;

k)

Rahvusvahelise Kriminaalkohtu Rooma statuut;

l)

Euroopa inimõiguste ja põhivabaduste kaitse konventsioon.

3.   Käesoleva otsuse tähenduses võivad füüsiliste või juriidiliste isikute ja üksuste või asutuste hulka kuuluda:

a)

riiklikud osalejad;

b)

muud osalejad, kes omavad tegelikku kontrolli või võimu teatava territooriumi üle;

c)

muud valitsusvälised osalejad.

4.   Kui nõukogu kehtestab või muudab lisas esitatud nimekirja seoses lõike 3 punkti c kohaste muude valitsusväliste osalejatega, võtab ta eelkõige arvesse järgmisi eriaspekte:

a)

ELi lepingu artiklis 21 sätestatud ühise välis- ja julgeolekupoliitika eesmärgid ning

b)

rikkumise raskus ja/või mõju.

Artikkel 2

1.   Liikmesriigid võtavad vajalikud meetmed, et takistada järgmistel isikutel oma territooriumile siseneda või seda läbida:

a)

füüsilised isikud, kes vastutavad artikli 1 lõikes 1 sätestatud tegude eest;

b)

füüsilised isikud, kes pakuvad rahalist, tehnilist või materiaalset toetust artikli 1 lõikes 1 sätestatud tegudeks või on nendega muul viisil seotud, sealhulgas mis puudutab selliste tegude kavandamist ja juhtimist, nende tegemiseks käsu andmist, neile kaasa aitamist, nende ettevalmistamist, nende hõlbustamist või neile õhutamist;

c)

füüsilised isikud, keda seostatakse nende füüsiliste isikutega, kes on hõlmatud punktidega a ja b,

ning kes on loetletud lisas.

2.   Lõikega 1 ei kohustata liikmesriiki keelama oma kodanike sisenemist oma territooriumile.

3.   Lõige 1 ei piira neid juhtumeid, kui liikmesriiki seob rahvusvahelisest õigusest tulenev kohustus, eelkõige:

a)

rahvusvahelise valitsustevahelise organisatsiooni asukohariigina;

b)

Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni kokku kutsutud või selle egiidi all toimuva rahvusvahelise konverentsi korraldajariigina;

c)

privileege ja immuniteete kehtestava mitmepoolse lepingu alusel või

d)

tulenevalt Püha Tooli (Vatikan) ja Itaalia vahel 1929. aastal sõlmitud lepingust (Lateraani pakt).

4.   Lõiget 3 loetakse kohalduvaks ka juhul, kui liikmesriik on Euroopa Julgeoleku- ja Koostööorganisatsiooni (OSCE) asukohariik.

5.   Nõukogu tuleb nõuetekohaselt teavitada kõigist liikmesriigi poolt lõike 3 või 4 kohaselt tehtud eranditest.

6.   Liikmesriigid võivad teha erandeid lõike 1 alusel kehtestatud meetmetest, kui reisimine on õigustatud seoses kiireloomuliste humanitaarvajadustega või osalemisega valitsustevahelistel kohtumistel, liidu toel toimuvatel või liidu korraldatud kohtumistel või OSCE eesistujaks oleva liikmesriigi korraldatud kohtumistel, kus peetakse poliitilist dialoogi, mis otseselt edendab piiravate meetmete poliitilisi eesmärke, sealhulgas inimõiguste raske rikkumise lõpetamist ja inimõiguste edendamist.

7.   Liikmesriik võib samuti teha erandeid lõike 1 alusel kehtestatud meetmetest, kui territooriumile sisenemine või selle läbimine on vajalik kohtumenetluse läbiviimiseks.

8.   Liikmesriik, kes soovib teha lõikes 6 või 7 osutatud erandeid, teatab sellest nõukogule kirjalikult. Erand loetakse tehtuks, kui vähemalt üks nõukogu liige ei esita kirjalikku vastuväidet kahe tööpäeva jooksul alates teatise saamisest kavandatava erandi kohta. Kui üks või mitu nõukogu liiget peaks esitama vastuväite, võib nõukogu otsustada kavandatava erandi tegemise kvalifitseeritud häälteenamuse alusel.

9.   Kui liikmesriik lubab lisas loetletud isikutel lõike 3, 4, 6, 7 või 8 alusel oma territooriumile siseneda või seda läbida, kehtib luba rangelt ainult sel eesmärgil, milleks see anti, ning üksnes isikute suhtes, keda see otseselt puudutab.

Artikkel 3

1.   Külmutatakse kõik rahalised vahendid ja majandusressursid, mida omavad, valdavad või kontrollivad:

a)

füüsilised või juriidilised isikud, üksused või asutused, kes vastutavad artikli 1 lõikes 1 sätestatud tegude eest;

b)

füüsilised või juriidilised isikud, üksused või asutused, kes pakuvad rahalist, tehnilist või materiaalset toetust artikli 1 lõikes 1 sätestatud tegudeks või on nendega muul viisil seotud, sealhulgas mis puudutab selliste tegude kavandamist ja juhtimist, nende tegemiseks käsu andmist, neile kaasa aitamist, nende ettevalmistamist, nende hõlbustamist või neile õhutamist;

c)

füüsilised või juriidilised isikud, üksused või asutused, kes on seotud punktides a ja b nimetatud füüsiliste või juriidiliste isikute, üksuste või asutustega,

ning kes on loetletud lisas.

2.   Lisas loetletud füüsilistele või juriidilistele isikutele, üksustele või asutustele ega nende kasuks ei tehta otseselt ega kaudselt kättesaadavaks rahalisi vahendeid ega majandusressursse.

3.   Erandina lõigetest 1 ja 2 võivad liikmesriikide pädevad asutused anda loa teatavate külmutatud rahaliste vahendite või majandusressursside vabastamiseks või kättesaadavaks tegemiseks vastavalt tingimustele, mida nad asjakohaseks peavad, ning pärast seda, kui nad on teinud kindlaks, et need rahalised vahendid või majandusressursid on:

a)

vajalikud lisas loetletud füüsiliste või juriidiliste isikute, üksuste või asutuste või selliste füüsiliste isikute ülalpeetavate pereliikmete põhivajaduste katmiseks, sealhulgas toidu, üüri või hüpoteegi, ravimite ja ravikulude, maksude, kindlustusmaksete ning kommunaalteenuste eest tasumiseks;

b)

ette nähtud üksnes õigusabiteenustega seotud mõistliku töötasu maksmiseks või nendest teenustest tulenevate kulude hüvitamiseks;

c)

ette nähtud üksnes tasu või teenustasu maksmiseks külmutatud rahaliste vahendite või majandusressursside tavapärase haldamise või säilitamise eest;

d)

vajalikud erakorraliste kulutuste katteks, tingimusel et asjaomane pädev asutus on vähemalt kaks nädalat enne loa andmist teavitanud teiste liikmesriikide pädevaid asutusi ja komisjoni põhjustest, mille alusel ta peab vajalikuks konkreetse loa andmist, või

e)

makstavad rahvusvahelise õiguse alusel puutumatu diplomaatilise või konsulaaresinduse või rahvusvahelise organisatsiooni pangakontole või pangakontolt, kui sellised maksed on ette nähtud diplomaatilise või konsulaaresinduse või rahvusvahelise organisatsiooni ametlikel eesmärkidel kasutamiseks.

Asjaomane liikmesriik teavitab teisi liikmesriike ja komisjoni kõikidest käesoleva lõike alusel antud lubadest.

4.   Erandina lõikest 1 võivad liikmesriikide pädevad asutused anda loa teatavate külmutatud rahaliste vahendite või majandusressursside vabastamiseks, kui on täidetud järgmised tingimused:

a)

vahekohus on teinud kõnealuste rahaliste vahendite või majandusressursside kohta otsuse enne kuupäeva, mil lõikes 1 osutatud füüsiline või juriidiline isik, üksus või asutus kanti lisas esitatud loetellu, või nende kohta on liidus enne või pärast kõnealust kuupäeva tehtud kohtu- või haldusotsus või asjaomases liikmesriigis täitmisele pööratav kohtuotsus;

b)

rahalisi vahendeid või majandusressursse kasutatakse ainult sellise otsusega tagatud või kehtivaks tunnistatud nõuete rahuldamiseks kõnealuseid nõudeid omavate isikute õigusi reguleerivate õigusnormidega seatud piires;

c)

otsus ei ole tehtud lisas loetletud füüsilise või juriidilise isiku, üksuse või asutuse kasuks ning

d)

otsuse tunnustamine ei ole vastuolus asjaomase liikmesriigi avaliku korraga.

Asjaomane liikmesriik teavitab teisi liikmesriike ja komisjoni kõikidest käesoleva lõike alusel antud lubadest.

5.   Lõige 1 ei takista lisas esitatud loetellu kantud füüsilist või juriidilist isikut, üksust või asutust tegemast makset, mis tuleneb lepingust või kokkuleppest või kohustusest, mis on sõlmitud või tekkis enne asjaomase füüsilise või juriidilise isiku, üksuse või asutuse lisas esitatud loetellu kandmise kuupäeva, tingimusel et asjaomane liikmesriik on teinud kindlaks, et makse otseseks või kaudseks saajaks ei ole lõikes 1 osutatud füüsiline või juriidiline isik, üksus või asutus.

6.   Lõiget 2 ei kohaldata külmutatud kontodele lisatud järgmiste summade suhtes:

a)

nende kontode intressid või muud tulud;

b)

maksed, mis tulenevad lepingust, kokkuleppest või kohustusest, mis sõlmiti või tekkis enne kuupäeva, mil nende kontode suhtes hakati kohaldama lõigetes 1 ja 2 sätestatud meetmeid, või

c)

maksed, mis kuuluvad tasumisele mõnes liikmesriigis tehtud või asjaomases liikmesriigis täitmisele pööratava kohtu- või haldusotsuse või vahekohtu otsuse alusel, eeldusel et selliste intresside, muude tulude ja maksete suhtes kohaldatakse jätkuvalt lõikes 1 sätestatud meetmeid.

Artikkel 4

1.   Erandina artikli 3 lõigetest 1 ja 2 võivad liikmesriikide pädevad asutused tingimustel, mida nad peavad asjakohaseks, anda loa teatavate külmutatud rahaliste vahendite või majandusressursside vabastamiseks või teha teatavad rahalised vahendid või majandusressursid kättesaadavaks pärast seda, kui nad on kindlaks teinud, et need rahalised vahendid või majandusressursid on vajalikud humanitaartegevuseks, näiteks abi kohaletoimetamine või selle hõlbustamine (sealhulgas ravimid, toit või humanitaartöötajate transport ja sellega seotud abi), või evakueerimiseks.

2.   Asjaomased liikmesriigid teavitavad teisi liikmesriike ja komisjoni käesoleva artikli alusel antud lubadest nelja nädala jooksul pärast loa andmist.

Artikkel 5

1.   Nõukogu kehtestab liikmesriigi või kõrge esindaja ettepanekul ühehäälselt lisas esitatud loetelu ja teeb selles muudatusi.

2.   Nõukogu edastab lõikes 1 osutatud otsused, sealhulgas loetellu kandmise põhjused, asjaomasele füüsilisele või juriidilisele isikule, üksusele või asutusele kas otse, juhul kui aadress on teada, või teatise avaldamise kaudu, andes asjaomasele füüsilisele või juriidilisele isikule, üksusele või asutusele võimaluse esitada märkusi.

3.   Kui esitatakse märkusi või uusi olulisi tõendeid, vaatab nõukogu lõikes 1 osutatud otsused läbi ning teavitab vastavalt asjaomast füüsilist või juriidilist isikut, üksust või asutust.

Artikkel 6

1.   Lisa sisaldab artiklites 2 ja 3 osutatud füüsiliste või juriidiliste isikute, üksuste või asutuste loetellu kandmise põhjuseid.

2.   Lisa sisaldab asjaomaste füüsiliste või juriidiliste isikute, üksuste või asutuste tuvastamiseks vajalikku kättesaadavat teavet. Füüsiliste isikute puhul võib selline teave sisaldada järgmist: nimed ja varjunimed; sünniaeg ja -koht; kodakondsus; passi ja isikutunnistuse numbrid; sugu; aadress (kui see on teada); positsioon või amet. Juriidiliste isikute, üksuste või asutuste puhul võib selline teave sisaldada nimesid, registrisse kandmise kohta ja kuupäeva, registrinumbrit ja tegevuskohta.

Artikkel 7

1.   Nõukogu ja kõrge esindaja töötlevad isikuandmeid käesolevast otsusest tulenevate ülesannete täitmiseks, eelkõige:

a)

lisasse tehtavate muudatuste ettevalmistamiseks ja sisseviimiseks, mida teeb nõukogu;

b)

lisasse tehtavate muudatuste ettevalmistamiseks, mida teeb kõrge esindaja.

2.   Nõukogu ja kõrge esindaja võivad, kui see on asjakohane, töödelda andmeid, mis käsitlevad loetellu kantud füüsiliste isikute toimepandud kuritegusid ja süüdimõistvaid kohtuotsuseid või selliste isikutega seotud julgeolekumeetmeid, ainult ulatuses, mis on vajalik lisa koostamiseks.

3.   Käesoleva otsuse kohaldamisel nimetatakse nõukogu ja kõrge esindaja Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2018/1725 (1) artikli 3 punkti 8 tähenduses vastutavaks töötlejaks, et tagada asjaomaste füüsiliste isikute võimalus kasutada määrusest (EL) 2018/1725 tulenevaid õigusi.

Artikkel 8

Lepingu või tehingu puhul, mille täitmist on otseselt või kaudselt, tervikuna või osaliselt mõjutanud käesoleva otsusega kehtestatud meetmed, ei rahuldata ühtki nõuet, sealhulgas hüvitisnõuet ega muud samalaadset nõuet, nagu tasaarvestusnõue või tagatisnõue, eelkõige nõuet, mille eesmärk on mis tahes vormis võlakirja, tagatise või hüvitise, eelkõige finantstagatise või kahjuhüvitise, pikendamine või väljamaksmine, kui selle esitajaks on:

a)

lisas loetletud füüsilised või juriidilised isikud, üksused või asutused;

b)

füüsiline või juriidiline isik, üksus või asutus, kes tegutseb mõne punktis a osutatud füüsilise või juriidilise isiku, üksuse või asutuse kaudu või tema nimel.

Artikkel 9

Käesolevas otsuses sätestatud meetmete võimalikult suure mõju tagamiseks kutsub liit kolmandaid riike üles võtma käesolevas otsuses sätestatutega sarnaseid piiravaid meetmeid.

Artikkel 10

Käesolevat otsust kohaldatakse kuni 8. detsembrini 2023 ning seda vaadatakse korrapäraselt läbi. Artiklites 2 ja 3 osutatud meetmeid kohaldatakse lisas loetletud füüsiliste või juriidiliste isikute, üksuste ja asutuste suhtes kuni 8. detsembrini 2021.

Artikkel 11

Käesolev otsus jõustub järgmisel päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Brüssel, 7. detsember 2020

Nõukogu nimel

eesistuja

J. BORRELL FONTELLES


(1)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 23. oktoobri 2018. aasta määrus (EL) 2018/1725, mis käsitleb füüsiliste isikute kaitset isikuandmete töötlemisel liidu institutsioonides, organites ja asutustes ning isikuandmete vaba liikumist, ning millega tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 45/2001 ja otsus nr 1247/2002/EÜ (ELT L 295, 21.11.2018, lk 39).


LISA

Artiklites 2 ja 3 osutatud füüsiliste ja juriidiliste isikute, üksuste ja asutuste loetelu

A.

Füüsilised isikud

B.

Juriidilised isikud, üksused ja asutused