ISSN 1977-0650

Euroopa Liidu

Teataja

L 405

European flag  

Eestikeelne väljaanne

Õigusaktid

63. aastakäik
2. detsember 2020


Sisukord

 

I   Seadusandlikud aktid

Lehekülg

 

 

MÄÄRUSED

 

*

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) 2020/1783, 25. november 2020, mis käsitleb liikmesriikide kohtute vahelist koostööd tõendite kogumisel tsiviil- ja kaubandusasjades (tõendite kogumine) (uuesti sõnastatud)

1

 

*

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) 2020/1784, 25. november 2020, mis käsitleb kohtu- ja kohtuväliste dokumentide liikmesriikides kättetoimetamist tsiviil- ja kaubandusasjades (dokumentide kättetoimetamine) (uuesti sõnastatud)

40

 

 

Parandused

 

*

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 27. novembri 2019. aasta määruse (EL) 2019/2033 (mis käsitleb investeerimisühingute suhtes kohaldatavaid usaldatavusnõudeid ning millega muudetakse määrusi (EL) nr 1093/2010, (EL) nr 575/2013, (EL) nr 600/2014 ja (EL) nr 806/2014) parandus ( ELT L 314, 5.12.2019 )

79

 

*

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 27. novembri 2019. aasta direktiivi (EL) 2019/2034 (mis käsitleb investeerimisühingute usaldatavusnõuete täitmise järelevalvet ning millega muudetakse direktiive 2002/87/EÜ, 2009/65/EÜ, 2011/61/EL, 2013/36/EL, 2014/59/EL ja 2014/65/EL) parandused ( ELT L 314, 5.12.2019 )

84

ET

Aktid, mille peakiri on trükitud harilikus trükikirjas, käsitlevad põllumajandusküsimuste igapäevast korraldust ning nende kehtivusaeg on üldjuhul piiratud.

Kõigi ülejäänud aktide pealkirjad on trükitud poolpaksus kirjas ja nende ette on märgitud tärn.


I Seadusandlikud aktid

MÄÄRUSED

2.12.2020   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 405/1


EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS (EL) 2020/1783,

25. november 2020,

mis käsitleb liikmesriikide kohtute vahelist koostööd tõendite kogumisel tsiviil- ja kaubandusasjades (tõendite kogumine)

(uuesti sõnastatud)

EUROOPA PARLAMENT JA EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut, eriti selle artikli 81 lõiget 2,

võttes arvesse Euroopa Komisjoni ettepanekut,

olles edastanud seadusandliku akti eelnõu liikmesriikide parlamentidele,

võttes arvesse Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamust, (1)

pärast konsulteerimist Regioonide Komiteega,

toimides seadusandliku tavamenetluse kohaselt (2)

ning arvestades järgmist:

(1)

Nõukogu määrust (EÜ) nr 1206/2001 (3) on varem muudetud. Kuna kõnealusesse määrusesse on vaja teha uusi sisulisi muudatusi, tuleks see selguse huvides uuesti sõnastada.

(2)

Liit on seadnud eesmärgiks säilitada ning arendada liitu vabadusel, turvalisusel ja õigusel rajaneva alana, kus on tagatud isikute vaba liikumine. Sellise ala loomiseks peab liit muude meetmete hulgas võtma siseturu nõuetekohaseks toimimiseks vajalikke meetmeid seoses õigusalase koostööga tsiviilasjades.

(3)

Siseturu nõuetekohase toimimise ja liidu tsiviilõigusruumi arendamise huvides on vaja veelgi täiustada ja kiirendada eri liikmesriikide kohtute koostööd tõendite kogumisel. Käesoleva määrusega püütakse parandada kohtumenetluste tulemuslikkust ja kiirust, lihtsustades ja ühtlustades piiriülestes menetlustes koostöömehhanisme tõendite kogumiseks, aidates samal ajal vähendada viivitusi ja kulusid üksikisikute ja ettevõtjate jaoks. Suurem õiguskindlus koos lihtsamate, ühtlustatud ja digitaliseeritud menetlustega julgustab üksikisikuid ja ettevõtjaid osalema piiriülestes tehingutes, edendades seeläbi liidusisest kaubandust ja seega siseturu toimimist.

(4)

Käesolevas määruses sätestatakse õigusnormid eri liikmesriikide kohtute vahelise koostöö kohta tõendite kogumisel tsiviil- ja kaubandusasjades.

(5)

Käesoleva määruse kohaldamisel peaks mõiste „kohus“ tähendama ka muid ametiasutusi ja ametiisikuid, kes täidavad kohtu ülesandeid, kes tegutsevad kohtuasutuse delegeeritud volituste alusel või kes tegutsevad kohtuasutuse alluvuses ning kes on riigisisese õiguse kohaselt pädevad koguma tõendeid tsiviil- ja kaubandusasjades toimuvates kohtumenetlustes. Nendeks on eelkõige ametiasutused ja ametiisikud, mis on määratletud kohtuna muude liidu õigusaktide, näiteks nõukogu määruse (EL) 2019/1111 (4) ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruste (EL) nr 1215/2012 (5) ja (EL) nr 650/2012 (6) alusel.

(6)

Maksimaalse selguse ja õiguskindluse tagamiseks tuleks tõendite kogumise taotlus edastada vormil, mis on täidetud taotluse saanud kohtu liikmesriigi keeles või mõnes muus selles liikmesriigis aktsepteeritavas keeles. Samadel põhjustel tuleks vorme võimaluse piires kasutada ka edasiseks teabevahetuseks asjaomaste kohtute vahel.

(7)

Selleks et tagada taotluste ja teatiste kiire edastamine liikmesriikide vahel, tuleks kasutada asjakohast kaasaegset kommunikatsioonitehnoloogiat. Seetõttu peaks kogu teabevahetus ja dokumentide vahetamine reeglina toimuma omavahel ühendatud ja tehniliselt koostalitlusvõimelistest riiklikest IT-süsteemidest koosneva turvalise ja usaldusväärse detsentraliseeritud IT-süsteemi kaudu, mis põhineb näiteks e-CODEXil, ilma et see piiraks tehnoloogia edasist arengut. Seega tuleks luua detsentraliseeritud IT-süsteem käesoleva määruse kohaseks andmevahetuseks. Sellise IT-süsteemi detsentraliseeritus tähendab, et see võimaldaks andmevahetust üksnes ühest liikmesriigist teise, ilma et ükski liidu institutsioon selles andmevahetuses osaleks.

(8)

Ilma et see piiraks tehnoloogia võimalikku edasist arengut, ei tuleks turvalist detsentraliseeritud IT-süsteemi ja selle komponente tingimata käsitada Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruses (EL) nr 910/2014 (7) määratletud kvalifitseeritud registreeritud e-andmevahetusteenusena.

(9)

Komisjon peaks vastutama sellise etalonteostuse tarkvara loomise, hooldamise ja edasise arendamise eest, mida liikmesriikidel peaks olema võimalik kasutada oma riikliku IT-süsteemi asemel vastavalt lõimitud andmekaitse ja vaikimisi andmekaitse põhimõtetele. Komisjon peaks etalonteostuse tarkvara projekteerima, arendama ja hooldama vastavalt andmekaitsenõuetele ja -põhimõtetele, mis on sätetatud Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrustes (EL) 2018/1725 (8) ja (EL) 2016/679, (9) eelkõige lõimitud andmekaitse ja vaikimisi andmekaitse põhimõtetele. Samuti peaks etalonteostuse tarkvara hõlmama sobivaid tehnilisi meetmeid ja võimaldama võtta korralduslikke meetmeid, mida on vaja, et tagada selline turvalisuse ja koostalitlusvõime tase, mis on tõendite kogumise puhul teabevahetuseks asjakohane.

(10)

Nende detsentraliseeritud IT-süsteemi komponentide puhul, mis kuuluvad liidu vastutusalasse, peaks haldaval üksusel olema kõnealuse süsteemi nõuetekohase toimimise tagamiseks piisavalt vahendeid.

(11)

Riigisisese õiguse kohaselt pädev asutus või pädevad asutused peaksid vastutava töötlejana määruse (EL) 2016/679 tähenduses vastutama enda poolt käesoleva määruse alusel isikuandmete töötlemise eest, mis hõlmab taotluste edastamist ja muud teabevahetust liikmesriikide vahel.

(12)

Andmete edastamine detsentraliseeritud IT-süsteemi kaudu võib muutuda süsteemi häire või tõendite laadi tõttu võimatuks, näiteks kui edastatakse DNAd või vereproove. Muud sidevahendid võiksid olla asjakohasemad ka erandlikel asjaoludel, näiteks olukorras, kus mahukate dokumentide konvertimine elektroonilisteks dokumentideks põhjustaks pädevatele asutustele ebaproportsionaalselt suure halduskoormuse, või kui originaaldokumendi autentsuse hindamiseks on vaja seda paberil. Kui detsentraliseeritud IT-süsteemi ei kasutata, peaks edastamine toimuma kõige asjakohasemate alternatiivsete vahendite abil. Need alternatiivsed vahendid peaksid muu hulgas tagama, et edastamine toimub võimalikult kiiresti ja turvalisel viisil muude turvaliste elektrooniliste vahendite abil või posti teel.

(13)

Piiriülese elektroonilise edastamise tõhustamiseks ei tohiks menetluses keelduda detsentraliseeritud IT-süsteemi kaudu edastatud dokumentide õigusjõu ja tõendina kasutamise lubatavuse tunnustamisest ainuüksi seetõttu, et need on esitatud elektroonilisel kujul. See põhimõte ei tohiks aga muul viisil mõjutada asja menetleva kohtu pädevust hinnata selliste dokumentide õigusjõudu või tõendina kasutamise lubatavust. Samuti ei tohiks see piirata dokumentide konvertimist käsitleva riigisisese õiguse kohaldamist.

(14)

Käesoleva määruse kohaldamine ei tohiks piirata ametiasutuste võimalust vahetada teavet muude liidu õigusaktide, näiteks määruse (EL) 2019/1111 või nõukogu määruse (EÜ) nr 4/2009 (10) alusel loodud süsteemide abil, isegi kui teabe puhul on tegemist tõenditega, jättes seega taotleva asutuse otsustada, milline on kõige sobilikum meetod.

(15)

Tõendite kogumise taotlused tuleks täita kiiresti. Kui taotlust ei ole võimalik täita 90 päeva jooksul alates päevast, mil taotluse saanud kohus taotluse kätte sai, peaks taotluse saanud kohus teatama sellest taotlevale kohtule, tuues ära põhjused, mis taotluse kiiret täitmist takistavad.

(16)

Käesoleva määruse tõhususe tagamiseks peaksid tõendite kogumise taotluse täitmisest keeldumise asjaolud piirduma rangelt erandjuhtudega.

(17)

Taotluse saanud kohus peaks täitma tõendite kogumise taotluse vastavalt oma riigisisesele õigusele.

(18)

Kui see on taotleva kohtu liikmesriigi õiguses ette nähtud, peaksid menetluse pooled ja nende võimalikud esindajad saama tõendite kogumise juures viibida, et neil oleks võimalik jälgida menetlust samamoodi nagu siis, kui tõendeid kogutaks taotleva kohtu liikmesriigis. Samuti peaks neil olema õigus taotleda osalemist tõendite kogumisel, et nad saaksid tõendite kogumisele aktiivsemalt kaasa aidata. Siiski peaks taotluse saanud kohus vastavalt oma riigisisesele õigusele määrama kindlaks tingimused, mille alusel nad menetluses osaleda saavad.

(19)

Kui see on taotleva kohtu liikmesriigi õigusega kooskõlas, peaksid taotleva kohtu esindajad saama tõendite kogumise juures viibida, et neil oleks paremini võimalik tõendeid hinnata. Samuti peaks neil olema õigus taotleda osalemist tõendite kogumisel tingimustel, mille taotluse saanud kohus oma riigisisese õiguse kohaselt ette näeb, et tõendite kogumisele aktiivsemalt kaasa aidata.

(20)

Tõendite kogumise hõlbustamiseks peaks liikmesriigi kohtul olema võimalik koguda oma riigisisese õiguse kohaselt tõendeid vahetult mõnes teises liikmesriigis, kui viimane tõendite vahetu kogumise taotluse heaks kiidab, vastavalt tingimustele, mille on kindlaks määranud taotluse saanud liikmesriigi keskasutus või pädev asutus.

(21)

Praegu ei kasutata täiel määral ära võimalusi, mida pakub kaasaegne kommunikatsioonitehnoloogia, näiteks videokonverentsid, mis on oluline vahend tõendite kogumise lihtsustamiseks ja kiirendamiseks. Kui tõendite kogumiseks tuleb tunnistaja, menetluse poole või eksperdina üle kuulata teises liikmesriigis asuv isik, peaks taotlev kohus koguma need tõendid vahetult videokonverentsi teel või muu kommunikatsioonitehnoloogia abil, kui see tehnoloogia on kohtule kättesaadav ning kui kohus peab sellise tehnoloogia kasutamist asja konkreetsetest asjaoludest lähtuvalt ja menetluse õiglaseks läbiviimiseks asjakohaseks. Videokonverentsi võiks kasutada ka lapse ärakuulamiseks, nagu on ette nähtud määruses (EL) 2019/1111. Kui aga taotluse saanud liikmesriigi keskasutus või pädev asutus peab teatavaid tingimusi vajalikuks, peaks tõendite vahetu kogumine toimuma nendel tingimustel vastavalt selle liikmesriigi õigusele. Taotluse saanud liikmesriigi keskasutusel või pädeval asutusel peaks olema võimalik täielikult või osaliselt keelduda tõendite vahetust kogumisest, kui selline tõendite vahetu kogumine on vastuolus selle liikmesriigi õiguse aluspõhimõtetega.

(22)

Kui tõendite kogumiseks kuulatakse isik ära videokonverentsi teel või muu kommunikatsioonitehnoloogia abil, tuleks taotlevat kohut taotluse korral abistada tõlgi leidmisel, sealhulgas sertifitseeritud tõlgi leidmisel, kui seda sõnaselgelt taotletakse.

(23)

Asja menetlev kohus peaks andma pooltele ja nende esindajatele juhised, kuidas videokonverentsi teel või muu sobiva kommunikatsioonitehnoloogia abil toimuval ülekuulamisel dokumente või muud materjali esitada.

(24)

Selleks et muuta diplomaatiliste esindajate ja konsulaarametnike jaoks tõendite kogumine lihtsamaks, peaksid need isikud saama ilma eelneva taotluseta koguda tõendeid teise liikmesriigi territooriumil ja piirkonnas, kuhu nad on akrediteeritud, kuulates ära nende esindatava liikmesriigi kodanikke ilma sunnimeetmeid kasutamata nende esindatava liikmesriigi kohtutes menetlemisel olevate kohtuasjade raames. Siiski tuleks jätta liikmesriigi otsustada, kas tema diplomaatilistel esindajatel ja konsulaarametnikel on oma ülesannete täitmise raames õigus tõendeid koguda.

(25)

Tõendite kogumine diplomaatiliste esindajate ja konsulaarametnike poolt peaks toimuma diplomaatilise esinduse või konsulaadi ruumides, välja arvatud erandjuhtudel. Selliseks juhuks võib olla see, kui ärakuulatav isik ei saa kohale tulla raske haiguse tõttu.

(26)

Tõendite kogumise taotluse täitmine vastavalt käesolevale määrusele ei tohiks kaasa tuua maksude või kulude tasumise nõuet. Kui taotluse saanud kohus tasumist siiski nõuab, ei peaks ekspertidele ja tõlkidele makstud tasusid ning liikmesriigiriigisiseses õiguses ette nähtud erimenetluse või kommunikatsioonitehnoloogia kasutamisest tulenevaid kulusid tasuma kõnealune kohus. Sellisel juhul peaks taotlev kohus võtma vajalikud meetmed viivitamatu tasumise tagamiseks. Kui on vajalik eksperdi hinnang, peaks taotluse saanud kohtul olema võimalik nõuda, et enne taotluse täitmist esitaks taotlev kohus kulude katmiseks piisava tagatise või teeks ettemakse.

(27)

Selleks et käesoleva määruse I lisas esitatud vorme ajakohastada või teha neis tehnilisi muudatusi, peaks komisjonil olema õigus võtta kooskõlas Euroopa Liidu toimimise lepingu artikliga 290 vastu delegeeritud õigusakte kõnealuse lisa muutmiseks. On eriti oluline, et komisjon viiks oma ettevalmistava töö käigus läbi asjakohaseid konsultatsioone, sealhulgas ekspertide tasandil, ja et kõnealused konsultatsioonid viidaks läbi kooskõlas 13. aprilli 2016. aasta institutsioonidevahelises parema õigusloome kokkuleppes (11) sätestatud põhimõtetega. Eelkõige selleks, et tagada delegeeritud õigusaktide ettevalmistamises võrdne osalemine, saavad Euroopa Parlament ja nõukogu kõik dokumendid liikmesriikide ekspertidega samal ajal ning nende ekspertidel on pidev juurdepääs komisjoni eksperdirühmade koosolekutele, millel arutatakse delegeeritud õigusaktide ettevalmistamist.

(28)

Selleks et tagada käesoleva määruse ühetaolised rakendamistingimused, tuleks komisjonile anda rakendamisvolitused. Neid volitusi tuleks teostada kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EL) nr 182/2011 (12).

(29)

Käesolev määrus peaks olema ülemuslik liikmesriikide sõlmitud selliste kahe-ja mitmepoolsete lepingute ja kokkulepete sätete suhtes, millel on käesoleva määruse kohaldamisalaga sama kohaldamisala. Käesolev määrus ei takista liikmesriike jätmast kehtima või sõlmimast lepinguid või kokkuleppeid tõendite kogumisel tehtava koostöö edasiseks hõlbustamiseks, tingimusel et need rahvusvahelised lepingud või kokkulepped on kooskõlas käesoleva määrusega.

(30)

Väga tähtis on võimalus kasutada tõhusaid meetmeid tõendite saamiseks, säilitamiseks ja esitamiseks ning et järgitakse kaitseõigust ja kaitstakse konfidentsiaalset teavet. Sellega seoses on oluline soodustada kaasaegse tehnoloogia kasutamist.

(31)

Tõendite kogumise, säilitamise ja esitamise kord peaks tagama menetlusõiguste ning eraelu puutumatuse ja isikuandmete terviklikkuse ja konfidentsiaalsuse kaitse vastavalt liidu ja riigisisesele õigusele.

(32)

Oluline on tagada, et käesoleva määruse kohaldamisel järgitakse liidu andmekaitsealast õigust ning austatakse Euroopa Liidu põhiõiguste hartas sätestatud eraelu puutumatust. Samuti on oluline tagada, et käesoleva määruse kohane füüsiliste isikute isikuandmete töötlemine toimuks kooskõlas määrusega (EL) 2016/679, Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiviga 2002/58/EÜ (13) ning määrusega (EL) 2018/1725. Käesoleva määruse kohane isikuandmete töötlemine peaks toimuma üksnes käesolevas määruses sätestatud konkreetsetel eesmärkidel.

(33)

13. aprilli 2016. aasta institutsioonidevahelise parema õigusloome kokkuleppe punktide 22 ja 23 kohaselt peaks komisjon käesolevat määrust hindama, tuginedes spetsiaalse järelevalvekorra abil kogutud teabele, et hinnata käesoleva määruse tegelikku mõju ja edasiste meetmete võtmise vajadust. Kui liikmesriigid koguvad andmeid edastatud ja täidetud taotluste arvu kohta ning nende juhtumite arvu kohta, kui edastamine toimus muul viisil kui detsentraliseeritud IT-süsteemi kaudu, peaksid nad need andmed seire eesmärgil esitama komisjonile. Komisjoni poolt tagasüsteemina välja töötatud etalonteostuse tarkvara peaks koguma seire eesmärgil vajalikke andmeid programmeerituna ning need andmed tuleks edastada komisjonile. Kui liikmesriigid otsustavad komisjoni välja töötatud etalonteostuse tarkvara asemel kasutada riiklikku IT-süsteemi, võib selline süsteem võimaldada kõnealuste andmete programmeeritud kogumist ning sellisel juhul tuleks need andmed edastada komisjonile.

(34)

Kuna käesoleva määruse eesmärke ei saa liikmesriigid piisavalt saavutada, küll aga saab neid tõendite kogumisega seotud taotluste ja teatiste vahetut, tõhusat ja kiiret edastamist võimaldava lihtsustatud õigusraamistiku loomise teel paremini saavutada liidu tasandil, võib liit võtta meetmeid kooskõlas Euroopa Liidu lepingu artiklis 5 sätestatud subsidiaarsuse põhimõttega. Kõnealuses artiklis sätestatud proportsionaalsuse põhimõtte kohaselt ei lähe käesolev määrus nimetatud eesmärkide saavutamiseks vajalikust kaugemale.

(35)

Kooskõlas määruse (EL) 2018/1725 artikli 42 lõikega 1 konsulteeriti Euroopa Andmekaitseinspektoriga, kes esitas oma arvamuse 13. septembril 2019 (14).

(36)

Et teha käesoleva määruse õigusnormid kergemini kättesaadavaks ja loetavaks, tuleks määrus (EÜ) nr 1206/2001 tunnistada kehtetuks ja asendada käesoleva määrusega.

(37)

Euroopa Liidu lepingule ja Euroopa Liidu toimimise lepingule lisatud protokolli nr 21 (Ühendkuningriigi ja Iirimaa seisukoha kohta vabadusel, turvalisusel ja õigusel rajaneva ala suhtes) artikli 3 ning artikli 4a lõike 1 kohaselt on Iirimaa teatanud oma soovist osaleda käesoleva määruse vastuvõtmisel ja kohaldamisel.

(38)

Euroopa Liidu lepingule ja Euroopa Liidu toimimise lepingule lisatud protokolli nr 22 (Taani seisukoha kohta) artiklite 1 ja 2 kohaselt ei osale Taani käesoleva määruse vastuvõtmisel ning see ei ole tema suhtes siduv ega kohaldatav,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

I PEATÜKK

ÜLDSÄTTED

Artikkel 1

Kohaldamisala

1.   Käesolevat määrust kohaldatakse tsiviil- ja kaubandusasjades, kui liikmesriigi kohus kooskõlas kõnealuse liikmesriigi õigusega palub

a)

teise liikmesriigi pädeval kohtul koguda tõendeid või

b)

luba koguda tõendeid vahetult teises liikmesriigis.

2.   Taotlust ei saa esitada selliste tõendite saamiseks, mis ei ole mõeldud kasutamiseks juba alustatud või kavandatavas kohtumenetluses.

Artikkel 2

Mõisted

Käesolevas määruses kasutatakse järgmisi mõisteid:

1)

„kohus“ – kohtud ja muud liikmesriikide ametiasutused ja ametiisikud, kellest on teatatud komisjonile artikli 31 lõike 3 alusel ning kes täidavad kohtu ülesandeid, tegutsevad kohtuasutuse delegeeritud volituste alusel või tegutsevad kohtuasutuse alluvuses ning kes on riigisisese õiguse kohaselt pädevad koguma tõendeid tsiviil- ja kaubandusasjades toimuvates kohtumenetlustes;

2)

„detsentraliseeritud IT-süsteem“ – riiklike IT-süsteemide ja koostalitlusvõimeliste pääsupunktide võrgustik, mille toimimise ja haldamise eest vastutab iga liikmesriik ise ning mis võimaldab turvalist ja usaldusväärset piiriülest teabevahetust riiklike IT-süsteemide vahel.

Artikkel 3

Otseedastus kohtute vahel

1.   Artikli 1 lõike 1 punktis a osutatud taotluse edastab kohus, kus menetlus on alustatud või kus seda kavandatakse (edaspidi „taotlev kohus“), tõendite kogumiseks otse mõne teise liikmesriigi pädevale kohtule (edaspidi „taotluse saanud kohus“).

2.   Iga liikmesriik koostab nende kohtute nimekirja, kes on pädevad koguma tõendeid kooskõlas käesoleva määrusega. Nimekirjas tuuakse ära ka nende kohtute territoriaalne ja, kui see on asjakohane, ainupädevus.

Artikkel 4

Keskasutus

1.   Iga liikmesriik määrab keskasutuse, kellel on järgmised ülesanded:

a)

anda kohtutele teavet;

b)

lahendada probleeme, mis võivad seoses taotlusega tekkida;

c)

erandjuhtudel edastada taotleva kohtu palvel taotlus pädevale kohtule.

2.   Liitriigist liikmesriigil, mitme õigussüsteemiga riigil ja autonoomsete territoriaalüksustega liikmesriigil on õigus määrata rohkem kui üks keskasutus.

3.   Samuti määrab iga liikmesriik käesoleva artikli lõikes 1 osutatud keskasutuse või ühe või mitu pädevat asutust, kes vastutavad artikli 19 kohaselt esitatud taotluste kohta otsuste tegemise eest.

II PEATÜKK

TAOTLUSTE EDASTAMINE JA TÄITMINE

1. JAGU

Taotluse edastamine

Artikkel 5

Taotluse vorm ja sisu

1.   Taotluse esitamisel kasutatakse I lisa vormi A või asjakohasel juhul vormi L. Igal taotlusel tuleb märkida järgmised andmed:

a)

taotlev kohus ja, kui see on asjakohane, taotluse saanud kohus;

b)

menetluse poolte ja võimalike esindajate nimed ja aadressid;

c)

kohtuasja liik ja sisu ning faktiliste asjaolude lühikokkuvõte;

d)

taotletavate tõendite kogumise kirjeldus;

e)

kui taotluse eesmärk on isiku ülekuulamine:

ülekuulatava isiku nimi ja aadress;

ülekuulatavale isikule esitatavad küsimused või nende asjaolude kirjeldus, millega seoses teda üle kuulatakse;

asjakohasel juhul viide õigusele ütluste andmisest keelduda, vastavalt taotleva kohtu liikmesriigi õigusele;

võimalik nõue, et ülekuulamine toimub vande all või vannet asendava kinnituse alusel, ja vandeks või kinnituseks kasutatav erivorm;

asjakohasel juhul muu teave, mida taotlev kohus vajalikuks peab;

f)

kui taotletakse muud liiki kui punktis e nimetatud tõendite esitamist, siis uuritavad dokumendid või muud esemed;

g)

asjakohasel juhul artikli 12 lõike 3 või 4 või artikli 13 või 14 kohased taotlused ning nende täitmiseks vajalik teave.

2.   Taotluse ja kõigi lisatud dokumentide autentsust ei ole vaja tõestada ega täita muid samaväärseid vorminõudeid.

3.   Dokumendid, mida taotlev kohus peab vajalikuks taotluse täitmiseks lisada, esitatakse koos dokumentide tõlkega sellesse keelde, milles kirjutati taotlus.

Artikkel 6

Keel

Käesoleva määruse kohased taotlused ja teatised koostatakse taotluse saanud liikmesriigi ametlikus keeles, või kui selles liikmesriigis on mitu ametlikku keelt, siis selle koha ametlikus keeles või ühes ametlikest keeltest, kus taotletav tõendite kogumine toimub, või mõnes muus keeles, mille aktsepteerimisest on liikmesriik teatanud.

Iga liikmesriik teatab komisjonile liidu ametlikud keeled, mis ei ole tema riigikeeled, kuid milles täidetud I lisas esitatud vorme ta aktsepteerib.

Artikkel 7

Taotluste ja muude teatiste edastamine

1.   Käesoleva määruse kohased taotlused ja teatised edastatakse turvalise ja usaldusväärse detsentraliseeritud IT-süsteemi kaudu, järgides nõuetekohaselt põhiõigusi ja -vabadusi. Selline detsentraliseeritud IT-süsteem põhineb koostalitlusvõimelisel lahendusel nagu e-CODEX.

2.   Detsentraliseeritud IT-süsteemi kaudu edastatavate taotluste ja teatiste suhtes kohaldatakse määruses (EL) nr 910/2014 sätestatud üldist õigusraamistikku kvalifitseeritud usaldusteenuste kasutamiseks.

3.   Kui käesoleva artikli lõikes 1 osutatud taotlustel ja teatistel peab olema või neil on tempel või käsitsi kirjutatud allkiri, võib nende asemel kasutada määruses (EL) nr 910/2014 määratletud kvalifitseeritud e-templit või kvalifitseeritud e-allkirja.

4.   Kui lõike 1 kohane edastamine ei ole võimalik detsentraliseeritud IT-süsteemi häire või asjaomaste tõendite laadi või erakorraliste asjaolude tõttu, toimub edastamine kõige kiiremate ja asjakohasemate alternatiivsete vahendite abil, võttes arvesse vajadust tagada usaldusväärsus ja turvalisus.

Artikkel 8

Elektrooniliste dokumentide õigusjõud

Menetluses ei tohi keelduda detsentraliseeritud IT-süsteemi kaudu edastatud dokumentide õigusjõu ja tõendina kasutamise lubatavuse tunnustamisest ainuüksi seetõttu, et need on esitatud elektroonilisel kujul.

2. JAGU

Taotluse kättesaamine

Artikkel 9

Taotluse kättesaamine

1.   Seitsme päeva jooksul alates taotluse kättesaamisest saadab taotluse saanud pädev kohus taotlevale kohtule kättesaamisteatise, kasutades I lisa vormi B. Kui taotlus ei vasta artiklites 6 ja 7 sätestatud tingimustele, teeb taotluse saanud kohus kättesaamisteatisele sellekohase märkuse.

2.   Kui I lisa vormi A kasutades esitatud ja artiklis 6 sätestatud tingimustele vastava taotluse täitmine ei kuulu taotluse saanud kohtu pädevusse, saadab kõnealune kohus taotluse oma liikmesriigi pädevale kohtule ja teatab sellest taotlevale kohtule, kasutades I lisa vormi C.

Artikkel 10

Puudulik taotlus

1.   Kui taotlust ei saa täita, sest see ei sisalda kogu artiklis 5 osutatud vajalikku teavet, teatab taotluse saanud kohus sellest viivitamata ja hiljemalt 30 päeva jooksul alates taotluse vastuvõtmisest taotlevale kohtule, kasutades I lisa vormi D, ja palub taotlevat kohut saata puuduv teave, täpsustades puuduva teabe võimalikult täpselt.

2.   Kui taotlust ei saa täita, sest kooskõlas artikli 22 lõikega 3 nõutakse tagatist või ettemakset, teatab taotluse saanud kohus sellest viivitamata hiljemalt 30 päeva jooksul alates taotluse vastuvõtmisest taotlevale kohtule, kasutades I lisa vormi D, ja teatab taotlevale kohtule, kuidas tagatis esitada või ettemaks tasuda. Taotluse saanud kohus teatab tagatise või ettemakse kättesaamisest viivitamata ja hiljemalt kümne päeva jooksul alates tagatise või ettemakse vastuvõtmisest, kasutades I lisa vormi E.

Artikkel 11

Taotluse täiendamine

1.   Kui taotluse saanud kohus on taotluse kättesaamise teatisel artikli 9 lõike 1 kohaselt teatanud, et taotlus ei vasta artiklites 6 ja 7 sätestatud tingimustele, või on artikli 10 kohaselt teatanud taotlevale kohtule, et taotlust ei saa täita, sest see ei sisalda kogu artiklis 5 osutatud vajalikku teavet, algab artiklis 12 sätestatud tähtaeg hetkest, kui taotluse saanud kohus on kätte saanud nõuetekohaselt koostatud taotluse.

2.   Kui taotluse saanud kohus nõuab tagatise esitamist või ettemakse tasumist artikli 22 lõike 3 kohaselt, algab artiklis 12 sätestatud tähtaeg hetkest, kui tagatis esitati või ettemakse tasuti.

3. JAGU

Tõendite kogumine taotluse saanud kohtu poolt

Artikkel 12

Üldsätted taotluse täitmise kohta

1.   Taotluse saanud kohus täidab taotluse viivitamata ja hiljemalt 90 päeva jooksul alates taotluse kättesaamisest.

2.   Taotluse saanud kohus täidab taotluse vastavalt oma riigisisesele õigusele.

3.   Taotlev kohus võib I lisa vormi A kasutades paluda taotluse täitmist vastavalt oma riigisiseses õiguses ette nähtud erimenetlusele. Taotluse saanud kohus täidab taotluse vastavalt erimenetlusele, välja arvatud juhul, kui see ei ole kooskõlas tema riigisisese õigusega või kui ta ei saa taotlust täita suurte praktiliste raskuste tõttu. Kui taotluse saanud kohus ühel nimetatud põhjustest ei täida palvet täita taotlus vastavalt erimenetlusele, teatab ta sellest taotlevale kohtule, kasutades I lisa vormi H.

4.   Taotlev kohus võib nõuda, et taotluse saanud kohus kasutaks tõendite kogumisel spetsiifilist kommunikatsioonitehnoloogiat, eelkõige video- ja telekonverentse.

Taotluse saanud kohus peab kasutama esimeses lõigus kindlaks määratud kommunikatsioonitehnoloogiat, välja arvatud juhul, kui see ei ole kooskõlas tema riigisisese õigusega või kui taotluse saanud kohus ei saa seda tehnoloogiat kasutada suurte praktiliste raskuste tõttu.

Kui taotluse saanud kohus ühel nimetatud põhjustest kindlaks määratud kommunikatsioonitehnoloogiat ei kasuta, teatab ta sellest taotlevale kohtule, kasutades I lisa vormi H.

Kui esimeses lõigus osutatud kommunikatsioonitehnoloogia ei ole taotlevale kohtule ega taotluse saanud kohtule kättesaadav, võivad kohtud sellise kommunikatsioonitehnoloogia kättesaadavaks teha kahepoolse kokkuleppe alusel.

Artikkel 13

Tõendite kogumine poolte juuresolekul ja osalusel

1.   Kui see on taotleva kohtu liikmesriigi õigusega ette nähtud, on pooltel ja nende võimalikel esindajatel õigus viibida juures, kui taotluse saanud kohus tõendeid kogub.

2.   Taotlev kohus teatab oma taotluses taotluse saanud kohtule I lisa vormi A kasutades, et pooled ja nende võimalikud esindajad viibivad juures ja, kui see on asjakohane, et nõutakse nende osalemist tõendite kogumisel. Seda teavet võib anda ka muul sobival ajal.

3.   Kui tõendite kogumisel nõutakse poolte ja nende võimalike esindajate osalemist, määrab taotluse saanud kohus kooskõlas artikliga 12 tingimused, mille alusel nad osaleda võivad.

4.   Taotluse saanud kohus teatab pooltele ja nende võimalikele esindajatele I lisa vormi I kasutades tõendite kogumise aja ja koha ja asjakohasel juhul, mis tingimustel nad võivad osaleda tõendite kogumisel.

5.   Lõiked 1–4 ei piira taotluse saanud kohtu võimalust nõuda pooltelt ja nende võimalikelt esindajatelt nende juuresviibimist või osalemist tõendite kogumisel, kui see võimalus on ette nähtud kohtu liikmesriigi õigusega.

Artikkel 14

Tõendite kogumine taotleva kohtu esindajate juuresolekul ja osalusel

1.   Kui see on kooskõlas taotleva kohtu liikmesriigi õigusega, on taotleva kohtu esindajal õigus viibida juures, kui taotluse saanud kohus tõendeid kogub.

2.   Käesoleva artikli kohaldamisel hõlmab mõiste „esindaja“ taotleva kohtu määratud kohtuametnikke vastavalt selle riigisisesele õigusele. Samuti võib taotlev kohus määrata kooskõlas oma riigisisese õigusega muid isikuid, näiteks eksperdi.

3.   Taotlev kohus teatab oma taotluses taotluse saanud kohtule I lisa vormi A kasutades, et tema esindajad viibivad juures ja, kui see on asjakohane, et nõutakse nende osalemist tõendite kogumisel. Seda teavet võib anda ka muul sobival ajal.

4.   Kui tõendite kogumisel nõutakse taotleva kohtu esindajate osalemist, määrab taotluse saanud kohus kooskõlas artikliga 12 kindlaks, mis tingimustel nad võivad osaleda.

5.   Taotluse saanud kohus teatab taotlevale kohtule I lisa vormi I kasutades aja ja koha, millal ja kus tõendite kogumine toimub, ja asjakohasel juhul, mis tingimustel esindajad võivad osaleda.

Artikkel 15

Sunnimeetmed

Vajaduse korral kohaldab taotluse saanud kohus taotluse täitmisel asjakohaseid sunnimeetmeid sellistel juhtudel ja sellisel määral, mis on ette nähtud taotluse saanud kohtu liikmesriigi õigusega riiklike asutuste või ühe asjaomase poole samal eesmärgil esitatud taotluse täitmise puhul.

Artikkel 16

Taotluse täitmisest keeldumine

1.   Isiku ülekuulamise taotlust ei täideta, kui asjaomane isik kasutab õigust tunnistuse andmisest keelduda või tal on keelatud tunnistusi anda

a)

taotluse saanud kohtu liikmesriigi õiguse alusel või

b)

taotleva kohtu liikmesriigi õiguse alusel, kui selline õigus või keeld on täpsustatud taotluses, või kui selle on vajaduse korral taotluse saanud kohtu nõudmisel kinnitanud taotlev kohus.

2.   Muudel kui lõikes 1 osutatud alustel võib taotluse täitmisest keelduda ainult juhul, kui esineb mõni järgmine alus:

a)

taotlus ei kuulu käesoleva määruse kohaldamisalasse;

b)

taotluse täitmine ei kuulu vastavalt taotluse saanud kohtu liikmesriigi õigusele kohtu ülesannete hulka;

c)

taotlev kohus ei vasta taotluse saanud kohtu nõudele täiendada tõendite kogumise taotlust artikli 10 kohaselt 30 päeva jooksul alates hetkest, kui taotluse saanud kohus nõude esitas, või

d)

artikli 22 lõike 3 kohaselt nõutav tagatis ei ole esitatud või ettemakse ei ole tehtud 60 päeva jooksul alates hetkest, kui taotluse saanud kohus tagatist või ettemakset nõudis.

3.   Taotluse saanud kohus ei või taotluse täitmisest keelduda üksnes põhjusel, et tema riigisisese õiguse kohaselt on kõnealuses asjas erandlik kohtualluvus mõnel teisel selle liikmesriigi kohtul või et selle liikmesriigi õiguse kohaselt ei ole selles asjas hagemisõigust.

4.   Kui taotluse täitmisest keeldutakse ühel lõikes 2 osutatud põhjusel, teatab taotluse saanud kohus I lisa vormi K kasutades sellest taotlevale kohtule 60 päeva jooksul alates hetkest, kui taotluse saanud kohus taotluse kätte sai.

Artikkel 17

Viivitusest teatamine

Kui taotluse saanud kohus ei ole võimeline taotlust täitma 90 päeva jooksul alates selle kättesaamisest, teatab ta sellest taotlevale kohtule, kasutades I lisa vormi J. Seda tehes esitab taotluse saanud kohus ka viivituse põhjused ja aja, mida ta arvab vajavat taotluse täitmiseks.

Artikkel 18

Taotluse täitmisele järgnev menetlus

Taotluse saanud kohus saadab taotlevale kohtule viivitamata dokumendid, mis kinnitavad taotluse täitmist, ja asjakohasel juhul tagastab taotlevalt kohtult saadud dokumendid. Dokumentidele lisatakse kinnitus taotluse täitmise kohta, kasutades I lisa vormi K.

4. JAGU

Tõendite vahetu kogumine taotleva kohtu poolt ning tõendite kogumine diplomaatiliste esindajate ja konsulaarametnike poolt

Artikkel 19

Tõendite vahetu kogumine taotleva kohtu poolt

1.   Kui kohus taotleb tõendite vahetut kogumist mõnes teises liikmesriigis, esitab ta I lisa vormi L kasutades taotluse selle liikmesriigi keskasutusele või pädevale asutusele.

2.   Tõendite vahetu kogumine on võimalik ainult siis, kui see toimub vabatahtlikkuse alusel, ilma sunnimeetmeid kasutamata.

Kui tõendite vahetu kogumine tähendab isiku ülekuulamist, teatab taotlev kohus kõnealusele isikule, et tõendite kogumine toimub vabatahtlikkuse alusel.

3.   Tõendite kogumise korraldab kohtuametnik või mõni teine isik, näiteks ekspert, kes määratakse vastavalt taotleva kohtu liikmesriigi õigusele.

4.   30 päeva jooksul alates tõendite vahetu kogumise taotluse saamisest teatab taotluse saanud liikmesriigi keskasutus või pädev asutus taotlevale kohtule I lisa vormi M kasutades, kas taotlus on rahuldatud ja kui vaja, siis mis tingimustel kooskõlas selle liikmesriigi õigusega tõendeid vahetult kogutakse.

Keskasutus või pädev asutus võib määrata tõendite vahetul kogumisel osalema oma liikmesriigi kohtu, et tagada käesoleva artikli nõuetekohane kohaldamine ja tõendite vahetuks kogumiseks ettenähtud tingimuste järgimine.

5.   Kui taotlev kohus ei ole 30 päeva jooksul pärast tõendite vahetu kogumise taotluse kättesaamise teatist saanud teavet selle kohta, kas taotlus on rahuldatud, võib ta saata taotluse saanud liikmesriigi keskasutusele või pädevale asutusele meeldetuletuse. Kui taotlev kohus ei saa vastust 15 päeva jooksul pärast meeldetuletuse kättesaamisteatist, loetakse tõendite vahetu kogumise taotlus rahuldatuks. Erakorralistel asjaoludel, kui keskasutusel või pädeval asutusel ei olnud võimalik taotlusele vastata isegi meeldetuletusele järgneva tähtaja jooksul, võib tõendite vahetust kogumisest keeldumise alustele erandkorras tugineda ka pärast kõnealuse tähtaja möödumist, kuni tõendite tegeliku vahetu kogumiseni.

6.   Taotluse saanud liikmesriigi keskasutus või pädev asutus võib määrata oma liikmesriigi kohtu, kes annab tõendite vahetul kogumisel praktilist abi.

7.   Taotluse saanud liikmesriigi keskasutus või pädev asutus võib jätta tõendite vahetu kogumise taotluse rahuldamata ainult juhul, kui:

a)

taotlus ei kuulu käesoleva määruse kohaldamisalasse;

b)

taotlusel ei ole märgitud kogu vajalikku artiklis 5 osutatud teavet või

c)

taotletav tõendite vahetu kogumine on vastuolus selle liikmesriigi õiguse põhimõtetega.

8.   Ilma et see piiraks lõike 4 kohaselt ette nähtud tingimuste kohaldamist, kogub taotlev kohus tõendeid vahetult vastavalt oma liikmesriigi õigusele.

Artikkel 20

Tõendite vahetu kogumine videokonverentsi teel või muu kommunikatsioonitehnoloogia abil

1.   Kui tõendite kogumiseks tuleb tunnistajana üle kuulata teises liikmesriigis asuvat isikut ja kohus taotleb tõendite vahetut kogumist artikli 19 kohaselt, kogub taotlev kohus tõendid videokonverentsi teel või muu kommunikatsioonitehnoloogia abil, kui see tehnoloogia on kõnealuses kohtus kättesaadav ja kui kohus peab sellise tehnoloogia kasutamist asja konkreetsetest asjaoludest lähtuvalt asjakohaseks.

2.   Taotlus tõendite vahetuks kogumiseks videokonverentsi teel või muu kommunikatsioonitehnoloogia abil esitatakse I lisa vormi N kasutades. Taotlev kohus ja taotluse saanud liikmesriigi keskasutus või pädev asutus või tõendite vahetul kogumisel praktilist abi andma määratud kohus lepivad kokku ülekuulamise praktilises korralduses.

Taotluse korral antakse taotlevale kohtule vajaduse korral abi tõlgi leidmiseks.

Artikkel 21

Tõendite kogumine diplomaatiliste esindajate või konsulaarametnike poolt

Liikmesriigid võivad oma riigisiseses õiguses näha oma kohtute jaoks ette võimaluse paluda oma diplomaatilistel esindajatel või konsulaarametnikel teise liikmesriigi territooriumil ja piirkonnas, kuhu nad on akrediteeritud, koguda tõendeid diplomaatilise esinduse või konsulaadi ruumides, välja arvatud erandjuhtudel, ilma et nad peaksid esitama eelneva taotluse ning kasutama sunnimeetmeid, kuulates vabatahtlikkuse alusel ära nende esindatava liikmesriigi kodanikke nende esindatava liikmesriigi kohtutes menetlemisel olevate kohtuasjade raames. Taotluse saanud diplomaatiline esindaja või konsulaarametnik täidab taotluse vastavalt oma liikmesriigi õigusele.

5. JAGU

Kulud

Artikkel 22

Kulud

1.   Tõendite kogumise taotluse täitmine vastavalt artiklile 12 ei too kaasa maksude või kulude tasumise nõuet.

2.   Erandina lõikest 1 võib taotluse saanud kohus nõuda maksude või kulude tasumist. Kui taotluse saanud kohus seda nõuab, tagab taotlev kohus järgmiste kulude viivitamatu tasumise:

ekspertidele ja tõlkidele makstud tasud ja

artikli 12 lõigete 3 ja 4 kohaldamisel tekkinud kulud.

Poolte kohustust neid tasusid või kulusid tasuda reguleerib taotleva kohtu liikmesriigi õigus.

3.   Kui on vajalik eksperdi hinnang, võib taotluse saanud kohus nõuda enne tõendite kogumise taotluse täitmist taotlevalt kohtult eksperdiarvamuse eeldatavate kulude katmiseks piisava tagatise esitamist või ettemakse tasumist. Kõikidel muudel juhtudel ei või tagatise esitamist või ettemakse tasumist seada tõendite kogumise taotluse täitmise tingimuseks.

Tagatise esitavad või ettemakse tasuvad pooled, kui see on taotleva kohtu liikmesriigi õiguses ette nähtud.

III PEATÜKK

LÕPPSÄTTED

Artikkel 23

Käsiraamat ja I lisa muutmine

1.   Komisjon koostab käsiraamatu, mis sisaldab teavet, mille liikmesriigid on esitanud artikli 31 kohaselt, ja kehtivaid lepinguid või kokkuleppeid vastavalt artikli 29 lõikele 3, ning ajakohastab seda regulaarselt. Komisjon teeb käsiraamatu elektrooniliselt kättesaadavaks eelkõige tsiviil- ja kaubandusasju käsitleva Euroopa õigusalase koostöö võrgustiku ning Euroopa e-õiguskeskkonna portaali kaudu.

2.   Komisjonil on õigus võtta kooskõlas artikliga 24 vastu delegeeritud õigusakte I lisa muutmiseks, et ajakohastada selles esitatud vorme või teha neis vormides tehnilisi muudatusi.

Artikkel 24

Delegeeritud volituste rakendamine

1.   Komisjonile antakse õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte käesolevas artiklis sätestatud tingimustel.

2.   Artikli 23 lõikes 2 osutatud õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte antakse komisjonile viieks aastaks alates 22. detsembrist 2020. Komisjon esitab delegeeritud volituste kohta aruande hiljemalt üheksa kuud enne viieaastase tähtaja möödumist. Volituste delegeerimist uuendatakse automaatselt samaks ajavahemikuks, välja arvatud juhul, kui Euroopa Parlament või nõukogu esitab selle suhtes vastuväite hiljemalt kolm kuud enne iga tähtaja lõppemist.

3.   Euroopa Parlament ja nõukogu võivad artikli 23 lõikes 2 osutatud volituste delegeerimise igal ajal tagasi võtta. Tagasivõtmise otsusega lõpetatakse otsuses nimetatud volituste delegeerimine. Otsus jõustub järgmisel päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas või otsuses nimetatud hilisemal kuupäeval. See ei mõjuta juba jõustunud delegeeritud õigusaktide kehtivust.

4.   Enne delegeeritud õigusakti vastuvõtmist konsulteerib komisjon kooskõlas 13. aprilli 2016. aasta institutsioonidevahelises parema õigusloome kokkuleppes sätestatud põhimõtetega iga liikmesriigi määratud ekspertidega.

5.   Niipea kui komisjon on delegeeritud õigusakti vastu võtnud, teeb ta selle samal ajal teatavaks Euroopa Parlamendile ja nõukogule.

6.   Artikli 23 lõike 2 alusel vastu võetud delegeeritud õigusakt jõustub üksnes juhul, kui Euroopa Parlament ega nõukogu ei ole kahe kuu jooksul pärast õigusakti teatavakstegemist Euroopa Parlamendile ja nõukogule esitanud selle suhtes vastuväidet või kui Euroopa Parlament ja nõukogu on enne selle tähtaja möödumist komisjonile teatanud, et nad ei esita vastuväidet. Euroopa Parlamendi või nõukogu algatusel pikendatakse seda tähtaega kahe kuu võrra.

Artikkel 25

Rakendusaktide vastuvõtmine komisjoni poolt

1.   Komisjon võtab vastu rakendusaktid, millega luuakse detsentraliseeritud IT-süsteem, nähes ette järgmist:

a)

tehniline kirjeldus, millega määratakse kindlaks elektroonilised teabevahetusmeetodid detsentraliseeritud IT-süsteemi jaoks;

b)

teabevahetusprotokollide tehniline kirjeldus;

c)

infoturbe eesmärgid ja asjakohased tehnilised meetmed, millega tagatakse minimaalsed infoturbestandardid teabe töötlemiseks ja edastamiseks detsentraliseeritud IT-süsteemis;

d)

minimaalsed kättesaadavuse eesmärgid detsentraliseeritud IT-süsteemi osutatavatele teenustele;

e)

liikmesriikide esindajatest koosneva juhtkomitee loomine, et tagada detsentraliseeritud IT-süsteemi toimimine ja hooldamine käesoleva määruse eesmärkide saavutamiseks.

2.   Käesoleva artikli lõikes 1 osutatud rakendusaktid võetakse vastu 23. märtsiks 2022 kooskõlas artikli 26 lõikes 2 osutatud kontrollimenetlusega.

Artikkel 26

Komiteemenetlus

1.   Komisjoni abistab komitee. Nimetatud komitee on komitee määruse (EL) nr 182/2011 tähenduses.

2.   Käesolevale lõikele viitamisel kohaldatakse määruse (EL) nr 182/2011 artiklit 5.

Artikkel 27

Etalonteostuse tarkvara

1.   Komisjon vastutab sellise etalonteostuse tarkvara loomise, hooldamise ja edasise arendamise eest, mida liikmesriigid võivad otsustada kasutada oma tagasüsteemina riikliku IT-süsteemi asemel. Selle etalonteostuse tarkvara loomist, hooldamist ja edasist arendamist rahastatakse liidu üldeelarvest.

2.   Komisjon tagab ja säilitab kommunikatsioonitaristu pääsupunktide aluseks olevate tarkvarakomponentide tasuta rakendamise, hooldamise ja toe ning toetab neid.

Artikkel 28

Detsentraliseeritud IT-süsteemi kulud

1.   Iga liikmesriik kannab oma nende pääsupunktide paigaldamise, toimimise ja hooldamise kulud, mis on vajalikud riiklike IT-süsteemide omavaheliseks ühendamiseks detsentraliseeritud IT-süsteemi kontekstis.

2.   Iga liikmesriik kannab oma riikliku IT-süsteemi loomise ja kohandamise kulud, et muuta see koostalitlusvõimeliseks pääsupunktidega, ning selle süsteemi administreerimise, toimimise ja hooldamise kulud.

3.   Lõigete 1 ja 2 kohaldamine ei piira liikmesriikide võimalust taotleda liidu rahastamisprogrammidest toetusi nendes lõigetes osutatud tegevuste toetamiseks.

Artikkel 29

Suhe liikmesriikide vaheliste lepingute ja kokkulepetega

1.   Käesolev määrus on oma kohaldamisalas ülimuslik liikmesriikide sõlmitud muude kahe- või mitmepoolsete lepingute või kokkulepete, eelkõige 1. märtsi 1954. aasta Haagi tsiviilkohtumenetluse konventsiooni ning 18. märtsi 1970. aasta Haagi tsiviil- ja kaubandusasjades välisriigis tõendite kogumise konventsiooni sätete suhtes nendega ühinenud liikmesriikide vahelistes suhetes.

2.   Käesolev määrus ei takista liikmesriike jätmast kehtima või sõlmimast lepinguid või kokkuleppeid, et tõendite kogumist veelgi hõlbustada, kui need lepingud ja kokkulepped on käesoleva määrusega kooskõlas.

3.   Liikmesriigid saadavad komisjonile

a)

liikmesriikide vahel sõlmitud lõikes 2 osutatud lepingute või kokkulepete koopiad ning selliste lepingute või kokkulepete projektid, mida nad sõlmida kavatsevad, ning

b)

kõik nende lepingute või kokkulepete denonsseerimised või muudatused.

Artikkel 30

Edastatud teabe kaitse

1.   Käesoleva määruse kohane isikuandmete töötlemine, sealhulgas isikuandmete vahetamine või edastamine pädevate asutuste poolt, toimub kooskõlas määrusega (EL) 2016/679.

Pädevad asutused vahetavad või edastavad liidu tasandil teavet kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EL) 2018/1725.

Isikuandmed, mis ei ole konkreetse juhtumi käsitlemiseks olulised, kustutatakse viivitamata.

2.   Riigisisese õiguse kohaselt pädevat asutust või pädevaid asutusi käsitatakse käesoleva määruse kohasel isikuandmete töötlemisel vastutavate töötlejatena määruse (EL) 2016/679 tähenduses.

3.   Olenemata lõigetest 1 ja 2 kasutab taotluse saanud kohus käesoleva määruse alusel edastatud teavet üksnes sel eesmärgil, milleks see edastati.

4.   Taotluse saanud kohtud tagavad sellise teabe konfidentsiaalsuse kooskõlas oma riigisisese õigusega.

5.   Lõiked 3 ja 4 ei mõjuta riigisisest õigust, mis võimaldab andmesubjektidel saada teavet käesoleva määruse alusel edastatud teabe kasutamisest.

6.   Käesoleva määrusega ei piirata direktiivi 2002/58/EÜ kohaldamist.

Artikkel 31

Teatamine

1.   Liikmesriigid edastavad komisjonile järgmise teabe:

a)

artikli 3 lõike 2 kohaselt koostatud nimekiri, milles tuuakse ära kohtute territoriaalne ja, kui see on kohaldatav, ainupädevus;

b)

artikli 4 lõike 3 kohaste keskasutuste ja pädevate asutuste nimed ja aadressid ning nende territoriaalne pädevus;

c)

artikli 3 lõike 2 kohaselt koostatud nimekirjas loetletud kohtute käsutuses olevad tehnilised vahendid taotluste vastuvõtmiseks;

d)

taotluste puhul aktsepteeritavad keeled, nagu on osutatud artiklis 6.

2.   Liikmesriigid teavitavad komisjoni lõikes 1 osutatud teabe igast hilisemast muutmisest.

3.   Iga liikmesriik teatab komisjonile muude selliste ametiasutuste ja ametiisikute üksikasjad, kes on pädevad koguma tõendeid tsiviil- ja kaubandusasjades toimuvates kohtumenetlustes. Liikmesriigid teatavad komisjonile kõnealuste üksikasjade igast hilisemast muutmisest.

4.   Liikmesriigid võivad komisjoni teavitada, kui nad saavad võtta detsentraliseeritud IT-süsteemi kasutusele varem, kui on nõutud käesolevas määruses. Komisjon teeb selle teabe elektrooniliselt kättesaadavaks, eelkõige Euroopa e-õiguskeskkonna portaali kaudu.

Artikkel 32

Seire

1.   Hiljemalt 2. juuliks 2023 koostab komisjon üksikasjaliku kava käesoleva määruse väljundite, tulemuste ja mõju üle seire tegemiseks.

2.   Seirekavas määratakse kindlaks meetmed, mida komisjon ja liikmesriigid võtavad seire tegemiseks käesoleva määruse väljundite, tulemuste ja mõju üle. Kavas määratakse kindlaks lõikes 3 osutatud andmete esmakordse kogumise aeg, mis on hiljemalt 2. juuli 2026, ja andmete kogumise edasised ajavahemikud.

3.   Liikmesriigid esitavad komisjonile järgmised seire tegemiseks vajalikud andmed, kui need on kättesaadavad:

a)

artikli 7 lõike 1 ja artikli 19 lõike 1 kohaselt edastatud tõendite kogumise taotluste arv;

b)

artikli 12 ja artikli 19 lõike 8 kohaselt täidetud tõendite kogumise taotluste arv;

c)

juhtumite arv, mil tõendite kogumise taotlus edastati artikli 7 lõike 4 kohaselt muul viisil kui detsentraliseeritud IT-süsteemi kaudu.

4.   Etalonteostuse tarkvara ja, kui see on vastavalt varustatud, riiklik tagasüsteem koguvad programmeerituna lõike 3 punktides a ja b osutatud andmeid ning edastavad need regulaarselt komisjonile.

Artikkel 33

Hindamine

1.   Hiljemalt viis aastat pärast artikli 35 lõikes 3 osutatud artikli 7 kohaldamise alguskuupäeva hindab komisjon käesolevat määrust ning esitab peamiste järelduste kohta Euroopa Parlamendile, nõukogule ning Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteele aruande, kohasel juhul koos seadusandliku ettepanekuga.

2.   Liikmesriigid esitavad komisjonile lõikes 1 osutatud aruande koostamiseks vajaliku teabe.

Artikkel 34

Kehtetuks tunnistamine

1.   Määrus (EÜ) nr 1206/2001 tunnistatakse kehtetuks alates käesoleva määruse kohaldamise alguskuupäevast, välja arvatud määruse (EÜ) nr 1206/2001 artikkel 6, mis tunnistatakse kehtetuks alates käesoleva määruse artikli 35 lõikes 3 osutatud artikli 7 kohaldamise alguskuupäevast.

2.   Viiteid kehtetuks tunnistatud määrusele käsitatakse viidetena käesolevale määrusele ning neid loetakse vastavalt III lisas esitatud vastavustabelile.

Artikkel 35

Jõustumine ja kohaldamine

1.   Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Seda kohaldatakse alates 1. juulist 2022.

2.   Artikli 31 lõiget 3 kohaldatakse alates 23. märtsist 2022.

3.   Artiklit 7 kohaldatakse alates selle kuu esimesest päevast, mis järgneb kolmeaastase ajavahemiku möödumisele pärast artiklis 25 osutatud rakendusaktide jõustumise kuupäeva.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja liikmesriikides vahetult kohaldatav kooskõlas aluslepingutega.

Brüssel, 25. november 2020

Euroopa Parlamendi nimel

president

D. M. SASSOLI

Nõukogu nimel

eesistuja

M. ROTH


(1)  ELT C 62, 15.2.2019, lk 56.

(2)  Euroopa Parlamendi 13. veebruari 2019. aasta seisukoht (Euroopa Liidu Teatajas seni avaldamata) ja nõukogu 4. novembri 2020. aasta esimese lugemise seisukoht (Euroopa Liidu Teatajas seni avaldamata). Euroopa Parlamendi 23. novembri 2020. aasta seisukoht (Euroopa Liidu Teatajas seni avaldamata).

(3)  Nõukogu 28. mai 2001. aasta määrus (EÜ) nr 1206/2001 liikmesriikide kohtute vahelise koostöö kohta tõendite kogumisel tsiviil- ja kaubandusasjades (EÜT L 174, 27.6.2001, lk 1).

(4)  Nõukogu 25. juuni 2019. aasta määrus (EL) 2019/1111, mis käsitleb kohtualluvust, abieluasjade ja vanemliku vastutusega seotud kohtuasjades tehtud lahendite tunnustamist ja täitmist ning rahvusvahelisi lapserööve (ELT L 178, 2.7.2019, lk 1).

(5)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 12. detsembri 2012. aasta määrus (EL) nr 1215/2012 kohtualluvuse ning kohtuotsuste tunnustamise ja täitmise kohta tsiviil- ja kaubandusasjades (ELT L 351, 20.12.2012, lk 1).

(6)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 4. juuli 2012. aasta määrus (EL) nr 650/2012, mis käsitleb kohtualluvust, kohaldatavat õigust ning otsuste tunnustamist ja täitmist, ametlike dokumentide vastuvõtmist ja täitmist pärimisasjades ning Euroopa pärimistunnistuse loomist (ELT L 201, 27.7.2012, lk 107).

(7)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 23. juuli 2014. aasta määrus (EL) nr 910/2014 e-identimise ja e-tehingute jaoks vajalike usaldusteenuste kohta siseturul ja millega tunnistatakse kehtetuks direktiiv 1999/93/EÜ (ELT L 257, 28.8.2014, lk 73).

(8)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 23. oktoobri 2018. aasta määrus (EL) 2018/1725, mis käsitleb füüsiliste isikute kaitset isikuandmete töötlemisel liidu institutsioonides, organites ja asutustes ning isikuandmete vaba liikumist, ning millega tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 45/2001 ja otsus nr 1247/2002/EÜ (ELT L 295, 21.11.2018, lk 39).

(9)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 27. aprilli 2016. aasta määrus (EL) 2016/679 füüsiliste isikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete vaba liikumise ning direktiivi 95/46/EÜ kehtetuks tunnistamise kohta (isikuandmete kaitse üldmäärus) (ELT L 119, 4.5.2016, lk 1).

(10)  Nõukogu 18. detsembri 2008. aasta määrus (EÜ) nr 4/2009 kohtualluvuse, kohaldatava õiguse, kohtuotsuste tunnustamise ja täitmise ning koostöö kohta ülalpidamiskohustuste küsimustes (ELT L 7, 10.1.2009, lk 1).

(11)  ELT L 123, 12.5.2016, lk 1.

(12)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. veebruari 2011. aasta määrus (EL) nr 182/2011, millega kehtestatakse eeskirjad ja üldpõhimõtted, mis käsitlevad liikmesriikide läbiviidava kontrolli mehhanisme, mida kohaldatakse komisjoni rakendamisvolituste teostamise suhtes (ELT L 55, 28.2.2011, lk 13).

(13)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 12. juuli 2002. aasta direktiiv 2002/58/EÜ, milles käsitletakse isikuandmete töötlemist ja eraelu puutumatuse kaitset elektroonilise side sektoris (eraelu puutumatust ja elektroonilist sidet käsitlev direktiiv) (EÜT L 201, 31.7.2002, lk 37).

(14)  ELT C 370, 31.10.2019, lk 24.


I LISA

VORM A

TÕENDITE KOGUMISE TAOTLUS

(Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. novembri 2020. aasta määruse (EL) 2020/1783 (mis käsitleb liikmesriikide kohtute vahelist koostööd tõendite kogumisel tsiviil- ja kaubandusasjades (tõendite kogumine)) (1) artikkel 5)

1.

Taotleva kohtu viitenumber:

2.

Taotlev kohus:

2.1.

Nimi:

2.2.

Aadress:

2.2.1.

Tänav ja maja number/postkast:

2.2.2.

Asula ja sihtnumber:

2.2.3.

Riik:

2.3.

Telefon:

2.4.

Faks: ((*))

2.5.

E-post:

3.

Taotluse saanud kohus:

3.1.

Nimi:

3.2.

Aadress:

3.2.1.

Tänav ja maja number/postkast:

3.2.2.

Asula ja sihtnumber:

3.2.3.

Riik:

3.3.

Telefon:

3.4.

Faks: ((*))

3.5.

E-post:

4.

Hageja(te)/avaldaja(te) algatatud kohtuasjas (2)

4.1.

Nimi:

4.2.

Aadress:

4.2.1.

Tänav ja maja number/postkast:

4.2.2.

Asula ja sihtnumber:

4.2.3.

Riik:

4.3.

Telefon: ((*))

4.4.

Faks ((*)):

4.5.

E-post ((*)):

5.

Hageja/avaldaja esindajad

5.1.

Nimi:

5.2.

Aadress:

5.2.1.

Tänav ja maja number/postkast:

5.2.2.

Asula ja sihtnumber:

5.2.3.

Riik:

5.3.

Telefon:

5.4.

Faks ((*)):

5.5.

E-post:

6.

Kostja(d)/vastaspool(ed (3))

6.1.

Nimi:

6.2.

Aadress:

6.2.1.

Tänav ja maja number/postkast:

6.2.2.

Asula ja sihtnumber:

6.2.3.

Riik:

6.3.

Telefon: ((*))

6.4.

Faks ((*)):

6.5.

E-post ((*)):

7.

Kostja/vastaspoole esindajad

7.1.

Nimi:

7.2.

Aadress:

7.2.1.

Tänav ja maja number/postkast:

7.2.2.

Asula ja sihtnumber:

7.2.3.

Riik:

7.3.

Telefon:

7.4.

Faks: ((*))

7.5.

E-post:

8.

Poolte kohalolek ja osalemine

8.1.

Pooled ja (olemasolu korral) nende esindajad viibivad tõendite kogumise juures: ☐

8.2.

Poolte ja (olemasolu korral) nende esindajate osalemine on nõutav: ☐

8.3.

Kui üks pool või tema esindaja viibib tõendite kogumise juures, on vaja suulist tõlget järgmisesse keelde: ☐ BG, ☐ ES, ☐ CZ, ☐ DE, ☐ ET, ☐ EL, ☐ EN, ☐ FR, ☐ GA, ☐ HR, ☐ IT, ☐ LV, ☐ LT, ☐ HU, ☐ MT, ☐ NL, ☐ PL, ☐ PT, ☐ RO, ☐ SK, ☐ SL, ☐ FI, ☐ SV, ☐ muu:

9.

Taotleva kohtu esindajate kohalolek ja osalemine: ☐

9.1.

Esindajad viibivad tõendite kogumise juures: ☐

9.2.

Esindajate osalemine on nõutav: (4)

9.2.1.

Nimi:

9.2.2.

Ametinimetus:

9.2.3.

Ametikoht:

9.2.4.

Ülesanded:

9.3.

Kui taotleva kohtu esindaja viibib tõendite kogumise juures, on vaja suulist tõlget järgmisesse keelde: ☐ BG, ☐ ES, ☐ CZ, ☐ DE, ☐ ET, ☐ EL, ☐ EN, ☐ FR, ☐ GA, ☐ HR, ☐ IT, ☐ LV, ☐ LT, ☐ HU, ☐ MT, ☐ NL, ☐ PL, ☐ PT, ☐ RO, ☐ SK, SL, ☐ FI, ☐ SV, ☐ muu:

10.

Kohtuasja liik ja sisu ning faktiliste asjaolude lühikokkuvõte (lisas, kui see on asjakohane):

11.

Tõendite kogumine

11.1.

Tõendite kogumise kirjeldus (lisas, kui see on asjakohane):

11.2.

Tunnistajate ülekuulamine: ☐

11.2.1.

Ees- ja perekonnanimi:

11.2.2.

Sünniaeg (kui teada):

11.2.3.

Aadress:

11.2.3.1.

Tänav ja maja number/postkast:

11.2.3.2.

Asula ja sihtnumber:

11.2.3.3.

Riik:

11.2.4.

Telefon ((*)):

11.2.5.

Faks ((*)):

11.2.6.

E-post: ((*))

11.2.7.

Küsimused tunnistajale või nende asjaolude lühikokkuvõte, mille kohta teda tuleb üle kuulata (lisas, kui see on asjakohane):

11.2.8.

Õigus keelduda tunnistuse andmisest taotleva kohtu liikmesriigi õiguse alusel (lisas, kui see on asjakohane): jah ☐ ei ☐

11.2.9.

Palume tunnistaja üle kuulata

11.2.9.1.

vande all: ☐

11.2.9.2.

kinnitatult: ☐

11.2.10.

Muu teave, mida taotlev kohus peab vajalikuks (lisas, kui see on asjakohane):

11.3.

Muu tõendite kogumine

11.3.1.

Uuritavad dokumendid ja taotletud tõendite kogumise kirjeldus (lisas, kui see on asjakohane):

11.3.2.

Uuritavad esemed ja taotletavate tõendite kogumise kirjeldus (lisas, kui see on asjakohane):

12.

Palume taotlus täita

12.1.

vastavalt taotleva kohtu liikmesriigi õiguses ette nähtud erimenetlusele (määruse (EL) 2020/1783 artikli 12 lõige 3), mida on kirjeldatud lisas ☐

12.2.

ja/või vormis N osutatud kommunikatsioonitehnoloogia abil (määruse (EL) 2020/1783 artikli 12 lõige 4) ☐

12.3.

taotluse täitmiseks on vaja järgmist teavet:

13.

Põhjused, miks edastamiseks ei kasutatud detsentraliseeritud IT-süsteemi (määruse (EL) 2020/1783 artikli 7 lõige 4 (5))

Elektrooniline edastamine ei olnud võimalik järgmistel põhjustel:

detsentraliseeritud IT-süsteemi häire

tõendite laad

erakorralised asjaolud

Koht:

Kuupäev:

Allkiri ja/või tempel või e-allkiri ja/või e-tempel:

VORM B

TÕENDITE KOGUMISE TAOTLUSE KÄTTESAAMISE TEATIS

(Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. novembri 2020. aasta määruse (EL) 2020/1783 (mis käsitleb liikmesriikide kohtute vahelist koostööd tõendite kogumisel tsiviil- ja kaubandusasjades (tõendite kogumine)) (6) artikli 9 lõige 1)

1.

Taotleva kohtu viitenumber:

2.

Taotluse saanud kohtu viitenumber:

3.

Taotleva kohtu nimi:

4.

Taotluse saanud kohus

4.1.

Nimi:

4.2.

Aadress:

4.3.

Telefon:

4.4.

Faks: ((*))

4.5.

E-post:

5.

Taotluse sai kätte ……. (kättesaamise kuupäev) punktis 4 osutatud kohus.

6.

Taotlust ei saa menetleda, sest:

6.1.

vormi täitmisel kasutatud keelt ei aktsepteerita (määruse (EL) 2020/1783 artikkel 6): ☐

6.1.1.

palume kasutada ühte järgmistest keeltest:

6.2.

dokument ei ole loetav: ☐

Koht:

Kuupäev:

Allkiri ja/või tempel või e-allkiri ja/või e-tempel:

VORM C

TEATIS TÕENDITE KOGUMISE TAOTLUSE EDASTAMISE KOHTA

(Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. novembri 2020. aasta määruse (EL) 2020/1783 (mis käsitleb liikmesriikide kohtute vahelist koostööd tõendite kogumisel tsiviil- ja kaubandusasjades (tõendite kogumine)) (7) artikli 9 lõige 2)

1.

Taotleva kohtu viitenumber:

2.

Taotleva kohtu nimi:

3.

Taotluse saanud kohtu viitenumber:

4.

Tõendite kogumise taotlus ei kuulu tõendite kogumise taotluse punktis 3 nimetatud kohtu pädevusse ja edastati järgmisele kohtule

4.1.

Pädeva kohtu nimi:

4.2.

Aadress:

4.2.1.

Tänav ja maja number/postkast:

4.2.2.

Asula ja sihtnumber:

4.2.3.

Riik:

4.3.

Telefon:

4.4.

Faks: ((*))

4.5.

E-post:

Koht:

Kuupäev:

Allkiri ja/või tempel või e-allkiri ja/või e-tempel:

VORM D

TAOTLUS LISATEABE SAAMISEKS TÕENDITE KOGUMISE EESMÄRGIL

(Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. novembri 2020. aasta määruse (EL) 2020/1783 (mis käsitleb liikmesriikide kohtute vahelist koostööd tõendite kogumisel tsiviil- ja kaubandusasjades (tõendite kogumine)) (8) artikkel 10)

1.

Taotluse saanud kohtu viitenumber:

2.

Taotleva kohtu viitenumber:

3.

Taotluse saanud kohtu nimi:

4.

Taotleva kohtu nimi:

5.

Tõendite kogumise taotlust ei saa täita ilma järgmise lisateabeta:

6.

Tõendite kogumise taotlust ei saa täita enne, kui on esitatud tagatis või tehtud ettemakse vastavalt määruse (EL) 2020/1783 artikli 22 lõikele 3. Tagatis tuleks esitada või ettemakse tuleks teha järgmiselt:

6.1.

Konto omaniku nimi:

6.2.

Panga nimi/BIC või muu asjakohane pangakood:

6.3.

Konto number/IBAN:

6.4.

Makse tähtpäev:

6.5.

Nõutav tagatise või ettemakse summa:

6.6.

Rahaühik:

☐ euro (EUR)

☐ Bulgaaria leev (BGN)

☐ Horvaatia kuna (HRK)

☐ Tšehhi kroon (CZK)

☐ Ungari forint (HUF)

☐ Poola zlott (PLN)

☐ naelsterling (GBP)

☐ Rumeenia leu (RON)

☐ Rootsi kroon (SEK)

☐ muu rahaühik (palun märkige ISO-kood):

6.7.

Makse viitenumber/selgitus/sõnum makse saajale:

Koht:

Kuupäev:

Allkiri ja/või tempel või e-allkiri ja/või e-tempel:

VORM E

TAGATISE VÕI ETTEMAKSE KÄTTESAAMISE KINNITUS

(Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. novembri 2020. aasta määruse (EL) 2020/1783 (mis käsitleb liikmesriikide kohtute vahelist koostööd tõendite kogumisel tsiviil- ja kaubandusasjades (tõendite kogumine)) (9) artikli 10 lõige 2)

1.

Taotleva kohtu viitenumber:

2.

Taotluse saanud kohtu viitenumber:

3.

Taotleva kohtu nimi:

4.

Taotluse saanud kohtu nimi:

5.

Tagatise või ettemakse sai kätte … (kättesaamise kuupäev) punktis 4 osutatud kohus.

Koht:

Kuupäev:

Allkiri ja/või tempel või e-allkiri ja/või e-tempel:

VORM F (10)

TAOTLUS ESITADA TEAVE VIIVITUSE KOHTA

(Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. novembri 2020. aasta määruse (EL) 2020/1783 (mis käsitleb liikmesriikide kohtute vahelist koostööd tõendite kogumisel tsiviil- ja kaubandusasjades (tõendite kogumine)) (11) artikli 12 lõige 1 ja artikli 19 lõige 4)

SAADETI JÄRGMINE TÕENDITE KOGUMISE TAOTLUS, KUID PUUDUB TEAVE TÕENDITE KOGUMISE TULEMUSE KOHTA

1.

Taotleva kohtu viitenumber:

2.

Taotluse saanud kohtu/keskasutuse/pädeva asutuse viitenumber (kui teada):

3.

Taotleva kohtu nimi:

4.

Taotluse saanud kohtu/keskasutuse/pädeva asutuse nimi:

5.

Lisatud on tõendite kogumise originaaltaotlus (vorm A) või tõendite vahetu kogumise originaaltaotlus (vorm L). ☐

Taotleva kohtu käsutuses olev teave:

5.1.

taotlus saadetud ☐

kuupäev ………………

5.2.

kättesaamisteatis ☐

kuupäev………………

5.3.

viivitusest teatatud ☐

kuupäev ………………

5.4.

muu teave kätte saadud ☐

………………………………

Koht:

Kuupäev:

Allkiri ja/või tempel või e-allkiri ja/või e-tempel:

VORM G (12)

VASTUS TAOTLUSELE ESITADA TEAVE VIIVITUSE KOHTA

(Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. novembri 2020. aasta määruse (EL) 2020/1783 (mis käsitleb liikmesriikide kohtute vahelist koostööd tõendite kogumisel tsiviil- ja kaubandusasjades (tõendite kogumine)) (13) artikli 12 lõige 1)

1.

Taotleva kohtu viitenumber:

2.

Taotluse saanud kohtu/keskasutuse/pädeva asutuse viitenumber (kui see on kättesaadav):

3.

Taotleva kohtu nimi:

4.

Taotluse saanud kohtu/keskasutuse/pädeva asutuse nimi:

5.

VIIVITUSE PÕHJUSED:

5.1.

Tõendite kogumise taotlust ei ole kätte saadud ☐

5.2.

Ülekuulatava isiku praegune aadress on kindlakstegemisel ☐

5.3.

Ülekuulatavale isikule ei ole kutset veel kätte toimetatud ☐

5.4.

Isik ei ilmunud ülekuulamisele vaatamata talle kättetoimetatud kutsele ☐

5.5.

Taotlusele vastatud … (kuupäev). Vastus on lisatud ☐

5.6.

Tagatist või ettemakset, mida nõuti … (kuupäev), ei ole kätte saadud ☐

5.7.

Muu: … ☐

6.

Taotlus täidetakse eeldatavasti hiljemalt …… (märkida eeldatav kuupäev).

Koht:

Kuupäev:

Allkiri ja/või tempel või e-allkiri ja/või e-tempel:

VORM H

TEATIS ERIMENETLUSE JA/VÕI KOMMUNIKATSIOONITEHNOLOOGIA KASUTAMISE TAOTLEMISE KOHTA

(Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. novembri 2020. aasta määruse (EL) 2020/1783 (mis käsitleb liikmesriikide kohtute vahelist koostööd tõendite kogumisel tsiviil- ja kaubandusasjades (tõendite kogumine)) (14) artikli 12 lõiked 3 ja 4)

1.

Taotleva kohtu viitenumber:

2.

Taotluse saanud kohtu viitenumber:

3.

Taotleva kohtu nimi:

4.

Taotluse saanud kohtu nimi:

5.

Palvet täita tõendite kogumise taotlus vastavalt tõendite kogumise taotluse (vorm A) punktis 12.1 osutatud erimenetlusele ei olnud võimalik täita, sest:

5.1.

taotletud menetlus ei ole kooskõlas taotluse saanud kohtu liikmesriigi õigusega: ☐

5.2.

taotletud menetluse läbiviimine tekitaks suuri praktilisi raskusi: ☐

6.

Palvet täita tõendite kogumise taotlus tõendite kogumise taotluse (vorm A) punktis 12.2 osutatud kommunikatsioonitehnoloogiat kasutades ei olnud võimalik täita, sest:

6.1.

kommunikatsioonitehnoloogia kasutamine ei ole kooskõlas taotluse saanud kohtu liikmesriigi õigusega ☐

6.2.

kommunikatsioonitehnoloogia kasutamine tekitaks suuri praktilisi raskusi ☐

Koht:

Kuupäev:

Allkiri ja/või tempel või e-allkiri ja/või e-tempel:

VORM I

TEATIS TÕENDITE KOGUMISE KUUPÄEVA, KELLAAJA, KOHA JA OSALEMISTINGIMUSTE KOHTA

(Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. novembri 2020. aasta määruse (EL) 2020/1783 (mis käsitleb liikmesriikide kohtute vahelist koostööd tõendite kogumisel tsiviil- ja kaubandusasjades (tõendite kogumine)) (15) artikli 13 lõige 4 ja artikli 14 lõige 5)

1.

Taotleva kohtu viitenumber:

2.

Taotluse saanud kohtu viitenumber:

3.

Taotlev kohus

3.1.

Nimi:

3.2.

Aadress:

3.2.1.

Tänav ja maja number/postkast:

3.2.2.

Asula ja sihtnumber:

3.2.3.

Riik:

3.3.

Telefon:

3.4.

Faks: ((*))

3.5.

E-post:

4.

Taotluse saanud kohus

4.1.

Nimi:

4.2.

Aadress:

4.2.1.

Tänav ja maja number/postkast:

4.2.2.

Asula ja sihtnumber:

4.2.3.

Riik:

4.3.

Telefon:

4.4.

Faks ((*)):

4.5.

E-post:

5.

Tõendite kogumise kuupäev ja kellaaeg:

6.

Tõendite kogumise koht, kui see erineb punktis 4 osutatust:

7.

Asjakohasel juhul tingimused, mille alusel pooled ja (olemasolu korral) nende esindajad võivad osaleda:

8.

Asjakohasel juhul tingimused, mille alusel taotleva kohtu esindajad võivad osaleda:

Koht:

Kuupäev:

Allkiri ja/või tempel või e-allkiri ja/või e-tempel:

VORM J

VIIVITUSEST TEATAMINE

(Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. novembri 2020. aasta määruse (EL) 2020/1783 (mis käsitleb liikmesriikide kohtute vahelist koostööd tõendite kogumisel tsiviil- ja kaubandusasjades (tõendite kogumine)) (16) artikkel 17)

1.

Taotleva kohtu viitenumber:

2.

Taotluse saanud kohtu viitenumber:

3.

Taotleva kohtu nimi:

4.

Taotluse saanud kohtu nimi:

5.

Tõendite kogumise taotlust ei saa täita 90 päeva jooksul alates selle kättesaamisest järgmistel põhjustel:

5.1.

Ülekuulatava isiku praegune aadress on kindlakstegemisel ☐

5.2.

Ülekuulatavale isikule ei ole kutset veel kätte toimetatud ☐

5.3.

Isik ei ilmunud ülekuulamisele vaatamata talle kättetoimetatud kutsele ☐

5.4.

Taotlusele vastatud … (kuupäev). Vastus on lisatud ☐

5.5.

Tagatist või ettemakset, mida nõuti … (kuupäev), ei ole kätte saadud ☐

5.6.

Muu (täpsustada): … ☐

6.

Taotlus täidetakse eeldatavasti hiljemalt … (märkida eeldatav kuupäev).

Koht:

Kuupäev:

Allkiri ja/või tempel või e-allkiri ja/või e-tempel:

VORM K

TEAVE TÕENDITE KOGUMISE TAOTLUSE TÄITMISE KOHTA

(Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. novembri 2020. aasta määruse (EL) 2020/1783 (mis käsitleb liikmesriikide kohtute vahelist koostööd tõendite kogumisel tsiviil- ja kaubandusasjades (tõendite kogumine)) (17) artiklid 16 ja 18)

1.

Taotleva kohtu viitenumber:

2.

Taotluse saanud kohtu viitenumber:

3.

Taotleva kohtu nimi:

4.

Taotluse saanud kohtu nimi:

5.

Tõendite kogumise taotlus täideti ☐

Lisatud on tõendite kogumise taotluse täitmist kinnitavad dokumendid:

6.

Tõendite kogumise taotluse täitmisest on keeldutud järgmisel põhjusel:

6.1.

Ülekuulatav isik on tuginenud oma õigusele keelduda ütluste andmisest või on teatanud, et tal on keelatud ütlusi anda: ☐

6.1.1.

taotluse saanud kohtu liikmesriigi õiguse alusel: ☐

6.1.2.

taotleva kohtu liikmesriigi õiguse alusel: ☐

6.2.

Tõendite kogumise taotlus ei kuulu määruse (EL) 2020/1783 kohaldamisalasse ☐

6.3.

Taotluse saanud kohtu liikmesriigi õiguse kohaselt ei kuulu tõendite kogumise taotluse täitmine kohtu ülesannete hulka ☐

6.4.

Taotlev kohus ei ole täitnud lisateabe esitamise taotlust, mille taotluse saanud kohus esitas ....... (lisateabe esitamise taotluse kuupäev) ☐

6.5.

Määruse (EL) 2020/1783 artikli 22 lõike 3 kohaselt küsitud tagatist ei ole esitatud või ettemakset ei ole tehtud. ☐

7.

Muud mittetäitmise põhjused:

Koht:

Kuupäev:

Allkiri ja/või tempel või e-allkiri ja/või e-tempel:

VORM L

TÕENDITE VAHETU KOGUMISE TAOTLUS

(Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. novembri 2020. aasta määruse (EL) 2020/1783 (mis käsitleb liikmesriikide kohtute vahelist koostööd tõendite kogumisel tsiviil- ja kaubandusasjades (tõendite kogumine)) (18) artiklid 19 ja 20)

1.

Taotleva kohtu viitenumber:

2.

Keskasutuse/pädeva asutuse viitenumber: ((*))

3.

Taotlev kohus:

3.1.

Nimi:

3.2.

Aadress:

3.2.1.

Tänav ja maja number/postkast:

3.2.2.

Asula ja sihtnumber:

3.2.3.

Riik:

3.3.

Telefon:

3.4.

Faks: ((*))

3.5.

E-post:

4.

Taotluse saanud riigi keskasutus/pädev asutus

4.1.

Nimi:

4.2.

Aadress:

4.2.1.

Tänav ja maja number/postkast:

4.2.2.

Asula ja sihtnumber:

4.2.3.

Riik:

4.3.

Telefon:

4.4.

Faks ((*)):

4.5.

E-post:

5.

Hageja(te)/avaldaja(te) algatatud kohtuasjas (19)

5.1.

Nimi:

5.2.

Aadress:

5.2.1.

Tänav ja maja number/postkast:

5.2.2.

Asula ja sihtnumber:

5.2.3.

Riik:

5.3.

Telefon: ((*))

5.4.

Faks ((*)):

5.5.

E-post ((*)):

6.

Hageja/avaldaja esindajad

6.1.

Nimi:

6.2.

Aadress:

6.2.1.

Tänav ja maja number/postkast:

6.2.2.

Asula ja sihtnumber:

6.2.3.

Riik:

6.3.

Telefon:

6.4.

Faks: ((*))

6.5.

E-post:

7.

Kostja(d)/vastaspool(ed (20))

7.1.

Nimi:

7.2.

Aadress:

7.2.1.

Tänav ja maja number/postkast:

7.2.2.

Asula ja sihtnumber:

7.2.3.

Riik:

7.3.

Telefon ((*)):

7.4.

Faks ((*)):

7.5.

E-post ((*)):

8.

Kostja/vastaspoole esindajad

8.1.

Nimi:

8.2.

Aadress:

8.2.1.

Tänav ja maja number/postkast:

8.2.2.

Asula ja sihtnumber:

8.2.3.

Riik:

8.3.

Telefon:

8.4.

Faks: ((*))

8.5.

E-post:

9.

Tõendeid kogub:

9.1.

Nimi:

9.2.

Ametinimetus:

9.3.

Ametikoht:

9.4.

Ülesanded:

10.

Kohtuasja liik ja sisu ning faktiliste asjaolude lühikokkuvõte (lisas, kui see on asjakohane):

11.

Läbiviidav tõendite kogumine

11.1.

Tõendite kogumise kirjeldus (lisas, kui see on asjakohane):

11.2.

Tunnistajate ülekuulamine

11.2.1.

Ees- ja perekonnanimi

11.2.2.

Sünniaeg (kui teada):

11.2.3.

Aadress:

11.2.3.1.

Tänav ja maja number/postkast:

11.2.3.2.

Asula ja sihtnumber:

11.2.3.3.

Riik:

11.2.4.

Telefon: ((*))

11.2.5.

Faks ((*)):

11.2.6.

E-post ((*)):

11.2.7.

Küsimused tunnistajale või nende asjaolude kokkuvõte, mille kohta teda tuleb üle kuulata (lisas, kui see on asjakohane):

11.2.8.

Õigus keelduda tunnistuse andmisest taotleva kohtu liikmesriigi õiguse alusel (lisas, kui see on asjakohane): jah ☐ ei ☐

11.3.

Muu tõendite kogumine (lisas, kui see on asjakohane):

12.

Taotlev kohus taotleb tõendite vahetut kogumist vormis N osutatud kommunikatsioonitehnoloogia abil ☐

Koht:

Kuupäev:

Allkiri ja/või tempel või e-allkiri ja/või e-tempel:

VORM M

TEAVE KESKASUTUSELT/PÄDEVALT ASUTUSELT TÕENDITE VAHETU KOGUMISE KOHTA

(Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. novembri 2020. aasta määruse (EL) 2020/1783 (mis käsitleb liikmesriikide kohtute vahelist koostööd tõendite kogumisel tsiviil- ja kaubandusasjades (tõendite kogumine)) (21) artikkel 19)

1.

Taotleva kohtu viitenumber:

2.

Keskasutuse/pädeva asutuse viitenumber:

3.

Taotleva kohtu nimi:

4.

Keskasutus/pädev asutus

4.1.

Nimi:

4.2.

Aadress:

4.2.1.

Tänav ja maja number/postkast:

4.2.2.

Asula ja sihtnumber:

4.2.3.

Riik:

4.3.

Telefon:

4.4.

Faks: ((*))

4.5.

E-post:

5.

Teave keskasutuselt/pädevalt asutuselt

5.1.

Tõendite vahetu kogumine vastavalt taotlusele on aktsepteeritud: ☐

5.2.

Tõendite vahetu kogumine vastavalt taotlusele on aktsepteeritud järgmistel tingimustel (lisas, kui see on asjakohane):

5.3.

Tõendite vahetust kogumisest vastavalt taotlusele keeldutakse järgmisel põhjusel:

5.3.1.

taotlus ei kuulu määruse (EL) 2020/1783 kohaldamisalasse: ☐

5.3.2.

taotlus ei sisalda kogu vajalikku määruse (EL) 2020/1783 artikli 5 kohast teavet: ☐

5.3.3.

taotletav tõendite vahetu kogumine on vastuolus keskasutuse/pädeva asutuse liikmesriigi õiguse aluspõhimõtetega: ☐

6.

Ülesanne anda tõendite vahetul kogumisel praktilist abi anti järgmisele kohtule:

6.1.

Nimi:

6.2.

Aadress:

6.2.1.

Tänav ja maja number/postkast:

6.2.2.

Asula ja sihtnumber:

6.2.3.

Riik:

6.3.

Telefon:

6.4.

Faks: ((*))

6.5.

E-post:

Koht:

Kuupäev:

Allkiri ja/või tempel või e-allkiri ja/või e-tempel:

VORM N

TEAVE VIDEOKONVERENTSI VÕI MUU KOMMUNIKATSIOONITEHNOLOOGIA KASUTAMISE TEHNILISTE ÜKSIKASJADE KOHTA

(Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. novembri 2020. aasta määruse (EL) 2020/1783 (mis käsitleb liikmesriikide kohtute vahelist koostööd tõendite kogumisel tsiviil- ja kaubandusasjades (tõendite kogumine)) (22) artikli 12 lõige 4 ja artikkel 20)

1.

Taotleva kohtu viitenumber: ((*))

2.

Taotluse saanud kohtu viitenumber ((*)):

3.

Taotleva kohtu nimi ((*)):

4.

Taotluse saanud kohtu nimi ((*)):

5.

Taotleva kohtu tehnilised andmed:

5.1.

ISDN ((*)):

5.2.

IP:

5.3.

Telefoninumber, kohtusaal ((*)):

5.4.

Muu:

6.

Eelistatud ühendusviis (kui punktis 5 on täidetud rohkem valikuid):

7.

Ühenduse eelistatud kuupäev(ad) ja kellaaeg (-ajad):

7.1.

kuupäev:

7.2.

kellaaeg: (23)

8.

Ühenduse testimise eelistatud kuupäev(ad) ja kellaaeg (-ajad):

8.1.

kuupäev:

8.2.

kellaaeg (23):

8.3.

kontaktisik ühenduse testimise või muu tehnilise abi jaoks:

8.4.

suhtluskeel: ☐ BG, ☐ ES, ☐ CZ, ☐ DE, ☐ ET, ☐ EL, ☐ EN, ☐ FR, ☐ GA, ☐ HR, ☐ IT, ☐ LV, ☐ LT, ☐ HU, ☐ MT, ☐ NL, ☐ PL, ☐ PT, ☐ RO, ☐ SK, ☐ SL, ☐ FI, ☐ SV, ☐ muu:

8.5.

telefoninumber, kuhu helistada ühenduse testimisel või tõendite kogumisel tekkinud tehniliste raskuste korral:

9.

Teave suulise tõlke kohta:

9.1.

Vajatakse abi suulise tõlgi leidmiseks: ☐

9.2.

Asjaomased keeled: ☐ BG, ☐ ES, ☐ CZ, ☐ DE, ☐ ET, ☐ EL, ☐ EN, ☐ FR, ☐ GA, ☐ HR, ☐ IT, ☐ LV, ☐ LT, ☐ HU, ☐ MT, ☐ NL, ☐ PL, ☐ PT, ☐ RO, ☐ SK, ☐ SL, ☐ FI, ☐ SV, ☐ muu:

10.

Teave selle kohta, kas tõendite kogumine salvestatakse: (24)

10.1.

jah ☐

10.2.

ei ☐

11.

Muu: …

Koht:

Kuupäev:

Allkiri ja/või tempel või e-allkiri ja/või e-tempel:


(1)  ELT L 405, 2.12.2020, lk 1.

((*))  Ei ole kohustuslik.

(2)  Rohkem kui ühe hageja/avaldaja korral esitage punktides 4.1–4.5 osutatud teave.

(3)  Rohkem kui ühe kostja/vastaspoole korral esitage punktides 6.1–6.5 osutatud teave.

(4)  Rohkem kui ühe esindaja korral esitage punktis 9.2 osutatud teave.

(5)  Seda punkti kohaldatakse alles alates detsentraliseeritud IT-süsteemi kohaldamise alguskuupäevast.

(6)  ELT L 405, 2.12.2020, lk 1.

((*))  Ei ole kohustuslik.

(7)  ELT L 405, 2.12.2020, lk 1.

((*))  Ei ole kohustuslik.

(8)  ELT L 405, 2.12.2020, lk 1.

(9)  ELT L 405, 2.12.2020, lk 1.

(10)  Selle vormi kasutamine ei ole kohustuslik.

(11)  ELT L 405, 2.12.2020, lk 1.

(12)  Selle vormi kasutamine ei ole kohustuslik.

(13)  ELT L 405, 2.12.2020, lk 1

(14)  ELT L 405, 2.12.2020, lk 1.

(15)  ELT L 405, 2.12.2020, lk 1

((*))  Ei ole kohustuslik.

(16)  ELT L 405, 2.12.2020, lk 1

(17)  ELT L 405, 2.12.2020, lk 1

(18)  ELT L 405, 2.12.2020, lk 1

((*))  Ei ole kohustuslik.

(19)  Rohkem kui ühe hageja/avaldaja korral esitage palun punktides 5.1–5.5 osutatud teave.

(20)  Rohkem kui ühe kostja/vastaspoole korral esitage punktides 7.1–7.5 osutatud teave.

(21)  ELT L 405, 2.12.2020, lk 1

((*))  Ei ole kohustuslik.

(22)  ELT L 405, 2.12.2020, lk 1

((*))  Ei ole kohustuslik.

(23)  Taotluse saanud liikmesriigi kohalik aeg.

(24)  Nt tõendite kogumise veebisalvestis või transkriptsioon.


II LISA

KEHTETUKS TUNNISTATUD MÄÄRUS KOOS HILISEMATE MUUDATUSTEGA

Nõukogu 28. mai 2001. aasta määrus (EÜ) nr 1206/2001 liikmesriikide kohtute vahelise koostöö kohta tõendite kogumisel tsiviil- ja kaubandusasjades (EÜT L 174, 27.6.2001, lk 1).

 

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 22. oktoobri 2008. aasta määrus (EÜ) nr 1103/2008, millega kohandatakse teatavaid asutamislepingu artiklis 251 sätestatud menetluse kohaseid õigusakte vastavalt nõukogu otsusele 1999/468/EÜ seoses kontrolliga regulatiivmenetlusega – Kohandamine kontrolliga regulatiivmenetlusega – III osa (ELT L 304, 14.11.2008, lk 80).

Ainult määruse (EÜ) nr 1206/2001 artikli 19 lõike 2 ja artikli 20 muudatused.


III LISA

VASTAVUSTABEL

Määrus (EÜ) nr 1206/2001

Käesolev määrus

Artikli 1 lõige 1

Artikli 1 lõige 1

Artikli 1 lõige 2

Artikli 1 lõige 2

Artikli 1 lõige 3

Artikkel 2

Artikli 2 lõige 1

Artikli 3 lõige 1

Artikli 2 lõige 2

Artikli 3 lõige 2

Artikli 3 lõige 1

Artikli 4 lõige 1

Artikli 3 lõige 2

Artikli 4 lõige 2

Artikli 3 lõige 3

Artikli 4 lõige 3

Artikli 4 lõige 1

Artikli 5 lõige 1

Artikli 4 lõige 2

Artikli 5 lõige 2

Artikli 4 lõige 3

Artikli 5 lõige 3

Artikkel 5

Artikkel 6

Artikkel 6

Artikli 7 lõige 1

Artikli 7 lõiked 2, 3 ja 4

Artikkel 8

Artikli 7 lõige 1

Artikli 9 lõige 1

Artikli 7 lõige 2

Artikli 9 lõige 2

Artikli 8 lõige 1

Artikli 10 lõige 1

Artikli 8 lõige 2

Artikli 10 lõige 2

Artikli 9 lõige 1

Artikli 11 lõige 1

Artikli 9 lõige 2

Artikli 11 lõige 2

Artikli 10 lõige 1

Artikli 12 lõige 1

Artikli 10 lõige 2

Artikli 12 lõige 2

Artikli 10 lõige 3

Artikli 12 lõige 3

Artikli 10 lõige 4

Artikli 12 lõige 4

Artikli 11 lõige 1

Artikli 13 lõige 1

Artikli 11 lõige 2

Artikli 13 lõige 2

Artikli 11 lõige 3

Artikli 13 lõige 3

Artikli 11 lõige 4

Artikli 13 lõige 4

Artikli 11 lõige 5

Artikli 13 lõige 5

Artikli 12 lõige 1

Artikli 14 lõige 1

Artikli 12 lõige 2

Artikli 14 lõige 2

Artikli 12 lõige 3

Artikli 14 lõige 3

Artikli 12 lõige 4

Artikli 14 lõige 4

Artikli 12 lõige 5

Artikli 14 lõige 5

Artikkel 13

Artikkel 15

Artikli 14 lõige 1

Artikli 16 lõige 1

Artikli 14 lõige 2

Artikli 16 lõige 2

Artikli 14 lõige 3

Artikli 16 lõige 3

Artikli 14 lõige 4

Artikli 16 lõige 4

Artikkel 15

Artikkel 17

Artikkel 16

Artikkel 18

Artikli 17 lõige 1

Artikli 19 lõige 1

Artikli 17 lõige 2

Artikli 19 lõige 2

Artikli 17 lõige 3

Artikli 19 lõige 3

Artikli 17 lõike 4 esimene lõik

Artikli 19 lõike 4 esimene lõik

Artikli 17 lõike 4 teine lõik

Artikli 19 lõike 4 teine lõik

Artikli 17 lõike 4 kolmas lõik

Artikli 19 lõige 5

Artikkel 19 lõige 6

Artikli 17 lõige 5

Artikli 19 lõige 7

Artikli 17 lõige 6

Artikli 19 lõige 8

Artikkel 20

Artikkel 21

Artikkel 18

Artikkel 22

Artikli 19 lõige 1

Artikli 23 lõige 1

Artikli 19 lõige 2

Artikli 23 lõige 2

Artikkel 20

Artikkel 26

Artikkel 24

Artikkel 25

Artikkel 27

Artikkel 28

Artikli 21 lõige 1

Artikli 29 lõige 1

Artikli 21 lõige 2

Artikli 29 lõige 2

Artikli 21 lõike 3 punkt a

Artikli 21 lõike 3 punkt b

Artikli 29 lõike 3 punkt a

Artikli 21 lõike 3 punkt c

Artikli 29 lõike 3 punkt b

Artikkel 30

Artikli 22 esimene lõik

Artikli 31 lõige 1

Artikli 22 teine lõik

Artikli 31 lõige 2

Artikli 31 lõige 3

Artikli 31 lõige 4

Artikkel 32

Artikkel 23

Artikli 33 lõige 1

Artikli 33 lõige 2

Artikkel 24

Artikkel 34

Artikli 24 lõige 1

Artikli 35 lõike 1 esimene lõik

Artikli 24 lõige 2

Artikli 35 lõike 1 teine lõik

Artikli 35 lõige 2

Artikli 35 lõige 3

Lisa

I lisa

II lisa

III lisa


2.12.2020   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 405/40


EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS (EL) 2020/1784,

25. november 2020,

mis käsitleb kohtu- ja kohtuväliste dokumentide liikmesriikides kättetoimetamist tsiviil- ja kaubandusasjades (dokumentide kättetoimetamine)

(uuesti sõnastatud)

EUROOPA PARLAMENT JA EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut, eriti selle artikli 81 lõiget 2,

võttes arvesse Euroopa Komisjoni ettepanekut,

olles edastanud seadusandliku akti eelnõu liikmesriikide parlamentidele,

võttes arvesse Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamust (1),

pärast konsulteerimist Regioonide Komiteega,

toimides seadusandliku tavamenetluse kohaselt (2)

ning arvestades järgmist:

(1)

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EÜ) nr 1393/2007 (3) on varem muudetud. Kuna kõnealusesse määrusesse on vaja teha uusi sisulisi muudatusi, tuleks see selguse huvides uuesti sõnastada.

(2)

Liit on seadnud eesmärgiks säilitada ning arendada liitu vabadusel, turvalisusel ja õigusel rajaneva alana, kus on tagatud isikute vaba liikumine. Sellise ala loomiseks peab liit muude meetmete hulgas võtma siseturu nõuetekohaseks toimimiseks vajalikke meetmeid seoses õigusalase koostööga tsiviilasjades.

(3)

Siseturu nõuetekohase toimimise ja liidu tsiviilõigusruumi arendamise huvides on vaja veelgi täiustada ja kiirendada kohtu- ja kohtuväliste dokumentide edastamist ja kättetoimetamist liikmesriikide vahel tsiviil- ja kaubandusasjades ning seejuures tagada selliste dokumentide edastamisel kõrge turvalisuse ja kaitse tase, kaitsta adressaatide õigusi ning kaitsta eraelu puutumatust ja isikuandmeid. Käesoleva määrusega püütakse parandada kohtumenetluste tulemuslikkust ja kiirust, lihtsustades ja ühtlustades liidus kohtu- ja kohtuväliste dokumentide kättetoimetamist, aidates samal ajal vähendada viivitusi ja kulusid üksikisikute ja ettevõtjate jaoks. Suurem õiguskindlus koos lihtsamate, ühtlustatud ja digitaliseeritud menetlustega julgustab üksikisikuid ja ettevõtjaid osalema piiriülestes tehingutes, edendades seeläbi liidusisest kaubandust ja seega siseturu toimimist.

(4)

Käesolevas määruses sätestatakse õigusnormid kohtu- ja kohtuväliste dokumentide liikmesriikides kättetoimetamise kohta tsiviil- ja kaubandusasjades. Seda ei tuleks kohaldada kohtu- ja kohtuväliste dokumentide kättetoimetamise suhtes muudes valdkondades, nagu maksu-, tolli- või haldusasjad.

(5)

Piiriülese kättetoimetamise all tuleks mõista dokumendi kättetoimetamist ühest liikmesriigist teise liikmesriiki.

(6)

Käesolevat määrust ei tuleks kohaldada dokumentide kättetoimetamise suhtes poole ametlikule esindajale kohtu asukohaliikmesriigis, vaid seda tuleks kohaldada mis tahes dokumendi kättetoimetamise suhtes teises liikmesriigis asuvale poolele, kui selline kättetoimetamine on kohtu asukohaliikmesriigi õiguse kohaselt nõutav, olenemata sellest, kas dokument on poole esindajale kätte toimetatud.

(7)

Kui adressaadil ei ole kohtu asukohaliikmesriigis teadaolevat aadressi dokumentide kättetoimetamiseks, kuid tal on dokumentide kättetoimetamise jaoks üks või mitu teadaolevat aadressi ühes või mitmes teises liikmesriigis, tuleks dokument edastada sellisesse teise liikmesriiki käesoleva määruse kohaseks kättetoimetamiseks. Seda olukorda ei tohiks käsitada riigisisese kättetoimetamisena kohtu asukohaliikmesriigis. Eelkõige ei tohiks dokumenti adressaadile kätte toimetada fiktiivse kättetoimetamise teel, näiteks avaldades selle kohtu teadetetahvlil või lisades dokumendi kohtutoimikusse.

(8)

Käesoleva määruse kohaldamisel peaksid kohtuväliste dokumentide hulka kuuluma ametiasutuse või ametniku koostatud või kinnitatud dokumendid ning muud dokumendid, mille vormikohane edastamine teises liikmesriigis elavale adressaadile on vajalik mõne tsiviil- või kaubandusõigusest tuleneva õiguse või nõude teostamiseks, tõendamiseks või tagamiseks. Kohtuväliste dokumentidena ei tuleks käsitada dokumente, mille haldusasutused on välja andnud haldusmenetluste jaoks.

(9)

Tõhus ning kiire tsiviilkohtumenetlus eeldab, et kohtu- ja kohtuvälised dokumendid edastatakse otse ning kiiresti liikmesriikide määratud kohalikele asutustele. Liikmesriikidel peaks olema võimalik määrata viieks aastaks eraldi edastavad ja vastuvõtvad asutused või määrata üks või mitu mõlemat ülesannet täitvat asutust. Määramist peaks olema võimalik iga viie aasta järel uuendada.

(10)

Selleks et tagada dokumentide kiire edastamine liikmesriikide vahel, et need kätte toimetada, tuleks kasutada asjakohast kaasaegset kommunikatsioonitehnoloogiat, kui teatavad kättesaadud dokumendi terviklikkuse ja usaldusväärsusega seotud tingimused on täidetud. Seetõttu peaks kogu teabevahetus ja dokumentide vahetamine liikmesriikide määratud asutuste ja organite vahel reeglina toimuma omavahel ühendatud ja tehniliselt koostalitlusvõimelistest riiklikest IT-süsteemidest koosneva turvalise ja usaldusväärse detsentraliseeritud IT-süsteemi kaudu, mis põhineb näiteks e-CODEXil, ilma et see piiraks tehnoloogia edasist arengut. Seega tuleks luua detsentraliseeritud IT-süsteem käesoleva määruse kohaseks andmevahetuseks. Sellise IT-süsteemi detsentraliseeritus võimaldaks andmevahetust ainult ühest liikmesriigist teise, ilma et ükski liidu institutsioon selles andmevahetuses osaleks.

(11)

Ilma et see piiraks tehnoloogia võimalikku edasist arengut, ei tuleks turvalist detsentraliseeritud IT-süsteemi ja selle komponente tingimata käsitada Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruses (EL) nr 910/2014 (4) määratletud kvalifitseeritud registreeritud e-andmevahetusteenusena.

(12)

Komisjon peaks vastutama sellise etalonteostuse tarkvara loomise, hooldamise ja edasise arendamise eest, mida liikmesriikidel peaks olema võimalik kasutada oma riikliku IT-süsteemi asemel vastavalt lõimitud andmekaitse ja vaikimisi andmekaitse põhimõtetele. Komisjon peaks etalonteostuse tarkvara projekteerima, arendama ja hooldama vastavalt andmekaitsenõuetele ja -põhimõtetele, mis on sätetatud Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrustes (EL) 2018/1725 (5) ja (EL) 2016/679, (6) eelkõige vastavalt lõimitud andmekaitse ja vaikimisi andmekaitse põhimõtetele. Samuti peaks etalonteostuse tarkvara hõlmama sobivaid tehnilisi meetmeid ja võimaldama võtta korralduslikke meetmeid, mida on vaja, et tagada selline turvalisuse ja koostalitlusvõime tase, mis on dokumentide kättetoimetamise puhul teabevahetuseks asjakohane.

(13)

Nende detsentraliseeritud IT-süsteemi komponentide puhul, mis kuuluvad liidu vastutusalasse, peaks haldaval üksusel olema kõnealuse süsteemi nõuetekohase toimimise tagamiseks piisavalt vahendeid.

(14)

Riigisisese õiguse kohaselt pädev asutus või pädevad asutused peaksid vastutava töötlejana vastutama määruse (EL) 2016/679 tähenduses enda poolt käesoleva määruse alusel isikuandmete töötlemise eest, mis hõlmab dokumentide edastamist liikmesriikide vahel.

(15)

Andmete edastamine detsentraliseeritud IT-süsteemi kaudu võib muutuda süsteemi häire tõttu võimatuks. Muud sidevahendid võiksid olla asjakohasemad ka erandlikel asjaoludel, näiteks olukorras, kus mahukate dokumentide konvertimine elektroonilisteks dokumentideks põhjustaks edastavale asutusele ebaproportsionaalselt suure halduskoormuse, või kui originaaldokumendi autentsuse hindamiseks on vaja seda paberil. Kui detsentraliseeritud IT-süsteemi ei kasutata, peaks edastamine toimuma kõige asjakohasemate alternatiivsete vahendite abil. Need alternatiivsed vahendid peaksid muu hulgas tagama, et edastamine toimub võimalikult kiiresti ja turvalisel viisil muude turvaliste elektrooniliste vahendite abil või postiteenust kasutades.

(16)

Piiriülese elektroonilise edastamise tõhustamiseks ei tohiks menetluses keelduda detsentraliseeritud IT-süsteemi kaudu edastatud dokumentide õigusjõu ja tõendina kasutamise lubatavuse tunnustamisest ainuüksi seetõttu, et need on esitatud elektroonilisel kujul. See põhimõte ei tohiks aga mõjutada selliste dokumentide õigusjõu hindamist ega nende tõendina kasutamise lubatavust kooskõlas riigisisese õigusega. Samuti ei tohiks see piirata dokumentide konvertimist käsitleva riigisisese õiguse kohaldamist.

(17)

Dokumentide edastamise ja kättetoimetamise lihtsustamiseks liikmesriikide vahel tuleks kasutada I lisas esitatud vorme. Edastatavale dokumendile tuleks lisada taotlus, mille koostamiseks on kasutatud I lisa vormi A. Tüüpvorm tuleks täita selle liikmesriigi ametlikus keeles, kelle poole pöördutakse, või kui liikmesriigis on mitu ametlikku keelt, siis kättetoimetamiskoha ametlikus keeles või ühes selle ametlikest keeltest või mõnes muus keeles, mille aktsepteerimisest on asjaomane liikmesriik teatanud. Iga liikmesriik peaks teatama liidu selle ametliku keele või need ametlikud keeled, mis ei ole tema ametlikud keeled, kuid mida ta aktsepteerib.

(18)

Võimalikult kiiresti ning igal juhul seitsme päeva jooksul pärast dokumendi kättesaamist tuleks edastavale asutusele automaatselt saata I lisa vormi D kasutades kättesaamisteatis detsentraliseeritud IT-süsteemi kaudu või muul viisil.

(19)

Edastaval asutusel on dokumentide kättetoimetamata jäämise teatise saamisel oluline teada, kas adressaatliikmesriigi ametiasutused esitasid selle isiku, kellele tuleb dokument kätte toimetada, uue aadressi saamiseks taotlused elukoharegistritesse või muudesse andmebaasidesse, kui sellised registrid või andmebaasid on olemas. Seetõttu peaksid liikmesriigid teatama komisjonile, kas nende ametiasutused esitavad juhul, kui kättetoimetamistaotlusele märgitud aadress ei ole õige, selliseid taotlusi omal algatusel. Siiski ei tuleks käesoleva määrusega kohustada liikmesriikide ametiasutusi selliseid taotlusi esitama.

(20)

Kui kättetoimetamistaotlust ei saa edastatud teabe või dokumentide põhjal täita, see ei kuulu käesoleva määruse kohaldamisalasse, kättetoimetamine ei ole võimalik vorminõuete täitmata jätmise tõttu või kui kättetoimetamistaotlus saadeti vastuvõtvale asutusele, kellel puudub territoriaalne pädevus, peaks vastuvõttev asutus astuma käesolevas määruses ette nähtud samme ilma viivituseta, mis konkreetseid asjaolusid arvesse võttes oleks põhjendamatu, mittemõistlik ja ebavajalik, sealhulgas võttes arvesse vastuvõtva asutuse käsutuses olevaid sidevahendeid.

(21)

Kiire edastamise huvides toimetatakse dokument kätte kättesaamisele järgnevate päevade jooksul. Dokument toimetatakse kätte nii kiiresti kui võimalik ning igal juhul ühe kuu jooksul pärast seda, kui vastuvõttev asutus on selle kätte saanud.

(22)

Vastuvõttev asutus peaks jätkuvalt astuma dokumendi kättetoimetamiseks vajalikke samme isegi siis, kui kättetoimetamine ei ole osutunud võimalikuks ühe kuu jooksul dokumendi kättesaamisest, näiteks kuna kostja viibis oma elukohast eemal puhkuse tõttu või ei viibinud töökohas ärireisi tõttu. Et vältida vastuvõtva asutuse tähtajatut kohustust astuda samme dokumendi kättetoimetamiseks, peaks edastaval asutusel olema võimalik määrata I lisa vormi A kasutades kindlaks tähtpäev, mille möödumisel kättetoimetamine ei ole enam vajalik.

(23)

Käesoleva määruse tõhususe tagamiseks peaksid kättetoimetatavatest dokumentidest keeldumise asjaolud piirduma erandjuhtudega.

(24)

Alati, kui kättetoimetatav dokument ei ole kättetoimetamise koha ametlikus keeles või ühes ametlikus keeles, peaks vastuvõttev asutus teavitama adressaati I lisa vormi L kasutades kirjalikult, et adressaat võib kättetoimetatava dokumendi vastuvõtmisest keelduda, kui dokument ei ole talle arusaadavas keeles või kättetoimetamise koha ametlikus keeles või ühes neist keeltest. See reegel peaks kehtima ka kättetoimetamisele pärast seda, kui adressaat on kasutanud oma õigust keelduda. Keeldumisõigust tuleks kohaldada ka kättetoimetamisel diplomaatiliste esindajate või konsulaarametnike kaudu, postiteenust kasutades, elektroonilisel kättetoimetamisel ning vahetu kättetoimetamise puhul. Kui dokumendi vastuvõtmisest on keeldutud, peaks olema võimalik seda parandada, toimetades adressaadile kätte dokumendi tõlke.

(25)

Kui kättetoimetatavale dokumendile on lisatud tõlge, peaks see olema kinnitatud või päritoluliikmesriigi õiguse kohaselt menetluse jaoks muul viisil sobivaks peetav. Tõlge tuleks teha kättesaadavaks liikmesriigile, kus dokument kätte toimetatakse. Dokumentide tõlkimine teise keelde käesoleva määruse täitmise tagamiseks ei piira dokumentide saaja võimalust vaidlustada tõlke õigsus kooskõlas kohtu asukohaliikmesriigi õigusega.

(26)

Kui adressaat on dokumendi vastuvõtmisest keeldunud ning kohus või asutus, kus toimub kohtumenetlus, otsustab pärast kontrollimist, et keeldumine ei olnud põhjendatud, peaks asjaomane kohus või asutus kaaluma sobivat viisi adressaadi teavitamiseks kõnealusest otsusest kooskõlas riigisisese õigusega. Et kontrollida, kas keeldumine oli põhjendatud, peaks kohus või asutus võtma arvesse kogu toimikus olevat asjakohast teavet, et teha kindlaks adressaadi keeleoskus. Kui see on asjakohane, võiks kohus või asutus adressaadi keeleoskuse hindamisel arvesse võtta faktilisi asjaolusid, näiteks adressaadi poolt selles keeles kirjutatud dokumente või seda, kas adressaadi ametikoht eeldab asjaomase keele oskust või kas adressaat on kohtu asukohaliikmesriigi kodanik või kas adressaat on selles liikmesriigis varem pikema aja jooksul elanud.

(27)

Liikmesriikide menetlusnormide erinevuste tõttu on kättetoimetamise kuupäevana käsitatav päev liikmesriigiti erinev. Selliseid olukordi ning nendega seoses tekkida võivaid probleeme arvesse võttes tuleks käesoleva määrusega ette näha süsteem, mille kohaselt määratakse kättetoimetamise kuupäev adressaatliikmesriigi õiguse kohaselt. Kui aga vastavalt liikmesriigi õigusele tuleb dokument kätte toimetada teatava tähtaja jooksul, tuleks taotluse esitaja puhul lugeda arvesseminevaks kuupäevaks liikmesriigi õigusega määratud kuupäev. Selline kahe kuupäeva süsteem esineb ainult vähestes liikmesriikides. Kui liikmesriigid kõnealust süsteemi kohaldavad, peaksid nad edastama selle teabe komisjonile, kes peaks tegema selle elektrooniliselt kättesaadavaks nõukogu otsusega 2001/470/EÜ (7) loodud tsiviil- ja kaubandusasju käsitleva Euroopa õigusalase koostöö võrgustiku kaudu ja Euroopa e-õiguskeskkonna portaalis.

(28)

Õiguskaitse kättesaadavuse lihtsustamiseks peaksid liikmesriigid kehtestama kohtuametniku või adressaatliikmesriigi õiguse kohaselt pädeva ametiisiku võetava ühtse kindla tasumäära. See määr peaks võtma arvesse proportsionaalsuse ja mittediskrimineerimise põhimõtteid. Ühtse kindla tasumäära nõue ei tohiks piirata liikmesriikide võimalust kehtestada erinevatele kättetoimetamisviisidele erinevaid määrasid, kui järgitakse nimetatud põhimõtteid.

(29)

Igal liikmesriigil peaks olema õigus saata dokument postiteenust kasutades teises liikmesriigis elavale isikule otse kätte tähtkirjaga, mis antakse üle kättesaamisteatise või muu võrdväärse dokumendi vastu. Eri vormis dokumentide, sealhulgas dokumendikogumite kättetoimetamiseks peaks olema võimalik kasutada nii eraõiguslikke kui ka avalikku postiteenust.

(30)

Kooskõlas Euroopa Liidu Kohtu väljakujunenud praktikaga (8) tuleks käesoleva määruse kohast postiteenust kasutavat vahetut kättetoimetamist pidada kehtivaks kättetoimetamiseks isegi juhul, kui dokumenti ei toimetatud adressaadile kätte isiklikult, vaid see toimetati kätte adressaadi koduaadressil täisealisele isikule, kes elab adressaadiga samas majapidamises või töötab seal adressaadi heaks ning kes on suuteline ja valmis dokumenti vastu võtma, välja arvatud juhul, kui kohtu asukohaliikmesriigi õiguse kohaselt on kõnealune dokument lubatud adressaadile kätte toimetada ainult isiklikult.

(31)

Piiriülese kohtumenetluse tõhusus ja kiirus eeldab otseseid, kiireid ja turvalisi kanaleid, mille abil saab dokumente kätte toimetada isikutele teistes liikmesriikides. Seetõttu peaks olema võimalik toimetada dokumendid elektrooniliste vahendite abil kätte otse adressaadile, kelle teadaolev aadress on teises liikmesriigis. Seda liiki otsese elektroonilise kättetoimetamise kasutamise tingimustega tuleks tagada, et elektroonilisel teel kättetoimetamine toimub ainult selliste elektrooniliste vahenditega, mida kasutatakse kohtu asukohaliikmesriigi õiguse alusel dokumentide riigisiseseks kättetoimetamiseks ning et adressaatide huvide kaitseks on kasutusel kohased kaitsemeetmed, sealhulgas kõrgel tasemel tehnilised nõuded ja adressaadi sõnaselge nõusoleku nõue.

(32)

Adressaadile peaks olema võimalik dokumendid kätte toimetada elektrooniliselt, kasutades kvalifitseeritud registreeritud e-andmevahetusteenuseid määruse (EL) nr 910/2014 tähenduses, kui adressaat on eelnevalt andnud sõnaselge nõusoleku kasutada kohtumenetluste käigus dokumentide kättetoimetamiseks elektroonilisi vahendeid. Sellisel juhul võiks sõnaselge nõusolek olla antud konkreetse kohtumenetluse jaoks või üldise nõusolekuna selle kohta, et kohtumenetluste käigus toimetatakse dokumendid kätte asjaomasel viisil. Kõnealune nõusolek võiks olla antud ka siis, kui vastavalt kohtu asukohaliikmesriigi õigusele võib menetlusdokumente kätte toimetada elektroonilise süsteemi kaudu ning kui adressaat on enne, kui talle selle süsteemi kaudu dokumente kätte toimetatakse, nõustunud selle süsteemi kasutamisega nimetatud eesmärgil.

(33)

Adressaadile võiks dokumendid kätte toimetada elektrooniliselt, kasutamata kvalifitseeritud registreeritud e-andmevahetusteenuseid määruse (EL) nr 910/2014 tähenduses, kui adressaat on eelnevalt andnud kohtule või asutusele, kus menetlus toimub, või poolele, kes vastutab selle menetluse puhul dokumentide kättetoimetamise eest, sõnaselge nõusoleku toimetada selles kohtumenetluses dokumendid kätte e-posti teel konkreetsele e-posti aadressile, tingimusel et adressaadilt saadakse kinnitus dokumendi kättesaamise kohta. Adressaat peaks kinnitama dokumendi kättesaamist, allkirjastades ja tagastades kättesaamisteatise või saates vastuseks e-kirja e-posti aadressilt, mille ta on kättetoimetamiseks andnud. Kättesaamisteatise võiks allkirjastada ka elektrooniliselt. Edastamise turvalisuse tagamiseks võiksid liikmesriigid täpsustada, millistel lisatingimustel nad aktsepteerivad elektroonilist kättetoimetamist e-posti teel, kui nende õiguses on e-postiga kättetoimetamise suhtes kehtestatud rangemad tingimused või kui kättetoimetamine e-posti teel pole lubatud. Need tingimused võiksid puudutada näiteks selliseid küsimusi nagu saatja ja saaja tuvastamine, saadetud dokumentide terviklus ning edastamise kaitse välise sekkumise eest.

(34)

Igal konkreetsest kohtumenetlusest huvitatud isikul peaks olema võimalik toimetada dokument kätte otse selle liikmesriigi, kus dokument tuleb kätte toimetada, kohtuametniku, ametiisiku või muu pädeva isiku kaudu, kui vahetu kättetoimetamine on asjaomase liikmesriigi õigusega lubatud.

(35)

Kui riigisisese õigusega ja käesoleva määrusega lubatakse kohtul teha otsus ka siis, kui ei ole saadud dokumendi kättetoimetamisteatist või menetluse algatamist käsitlevat või võrdväärset dokumenti, tuleks teha kõik mõistlikud jõupingutused, et saada teatis adressaatliikmesriigi pädevate asutuste või organite vahendusel enne kohtuotsuse tegemist, kooskõlas mis tahes muude kostja huve kaitsvate nõuetega. Välja arvatud juhul, kui see ei ole riigisisese õigusega kooskõlas, tuleks teha kõik mõistlikud jõupingutused, et teavitada kostjat kõigi kättesaadavate kommunikatsioonikanalite kaudu, sealhulgas kaasaegse kommunikatsioonitehnoloogia abil, millega seotud aadress või konto on menetlevale kohtule teada, et on algatatud kohtumenetlus.

(36)

Komisjon peaks koostama käsiraamatu, mis sisaldab asjakohast teavet käesoleva määruse kohaldamise kohta. Käsiraamat tuleks teha kättesaadavaks tsiviil- ja kaubandusasju käsitleva Euroopa õigusalase koostöö võrgustiku kaudu. Komisjon ja liikmesriigid teevad kõik endast oleneva selleks, et tagada käsiraamatus oleva teabe, eriti vastuvõtvate ja edastavate asutuste kontaktandmete ajakohasus ja terviklikkus.

(37)

Käesolevas määruses sätestatud tähtaegade ja tähtpäevade arvestamisel tuleks kohaldada nõukogu määrust (EMÜ, Euratom) nr 1182/71 (9).

(38)

Selleks et käesoleva määruse I lisas esitatud vorme ajakohastada või teha neis muudatusi, peaks komisjonil olema õigus võtta kooskõlas Euroopa Liidu toimimise lepingu artikliga 290 vastu delegeeritud õigusakte nimetatud lisa muutmiseks. On eriti oluline, et komisjon viiks oma ettevalmistava töö käigus läbi asjakohaseid konsultatsioone, sealhulgas ekspertide tasandil, ja et kõnealused konsultatsioonid viidaks läbi kooskõlas 13. aprilli 2016. aasta institutsioonidevahelises parema õigusloome kokkuleppes (10) sätestatud põhimõtetega. Eelkõige selleks, et tagada delegeeritud õigusaktide ettevalmistamises võrdne osalemine, saavad Euroopa Parlament ja nõukogu kõik dokumendid liikmesriikide ekspertidega samal ajal ning nende ekspertidel on pidev juurdepääs komisjoni eksperdirühmade koosolekutele, millel arutatakse delegeeritud õigusaktide ettevalmistamist.

(39)

Selleks et tagada käesoleva määruse ühetaolised rakendamistingimused, tuleks komisjonile anda rakendamisvolitused. Neid volitusi tuleks teostada kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EL) nr 182/2011 (11).

(40)

Käesolev määrus peaks olema ülimuslik liikmesriikide sõlmitud kahe- või mitmepoolsete lepingute või kokkulepete, eelkõige 15. novembri 1965. aasta Haagi tsiviil- ja kaubandusasjade kohtu- ja kohtuväliste dokumentide välisriikides kättetoimetamise konventsiooni nende sätete suhtes, millel on käesoleva määruse kohaldamisalaga sama kohaldamisala, nendega ühinenud liikmesriikide vahelistes suhetes. Käesolev määrus ei takista liikmesriike jätmast kehtima või sõlmimast lepinguid või kokkuleppeid, mille eesmärk on kiirendada ja hõlbustada dokumentide edastamist, tingimusel et need lepingud või kokkulepped on käesoleva määrusega kooskõlas.

(41)

Kooskõlas liidu õigusega tuleks täielikult järgida ja austada kõigi asjaomaste isikute põhiõigusi ja -vabadusi, eelkõige õiguskaitsele võrdse juurdepääsu, mittediskrimineerimise ning isikuandmete ja eraelu puutumatuse kaitse õigust.

(42)

Käesoleva määruse kohaselt edastatav teave peaks olema sobivalt kaitstud. See kaitse kuulub Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2016/679 ning direktiivi 2002/58/EÜ (12) kohaldamisalasse. Isikuandmed, mis ei ole konkreetse juhtumi käsitlemiseks asjakohased, tuleks kustutada viivitamata.

(43)

13. aprilli 2016. aasta institutsioonidevahelise parema õigusloome kokkuleppe punktide 22 ja 23 kohaselt peaks komisjon käesolevat määrust hindama, tuginedes spetsiaalse järelevalvekorra abil kogutud teabele, et hinnata käesoleva määruse tegelikku mõju ja edasiste meetmete võtmise vajadust. Kui liikmesriigid koguvad andmeid dokumentide kättetoimetamise kohta käesoleva määruse alusel, eelkõige teavet, mis käsitleb edastatud ja kätte saadud taotluste arvu, nende juhtumite arvu, kus edastamine toimus muul viisil kui detsentraliseeritud IT-süsteemi kaudu, dokumentide kättetoimetamata jäämist käsitlevate kätte saadud teatiste arvu ning keelest tulenevatel põhjustel keeldumist käsitlevate teatiste arvu, mille edastavad asutused on saanud, peaksid nad need andmed esitama komisjonile seire eesmärgil. Komisjoni poolt tagasüsteemina välja töötatud etalonteostuse tarkvara peaks koguma seire eesmärgil vajalikke andmeid programmeerituna ning need andmed tuleks edastada komisjonile. Kui liikmesriigid otsustavad komisjoni välja töötatud etalonteostuse tarkvara asemel kasutada riiklikku IT-süsteemi, võib selline süsteem võimaldada kõnealuste andmete programmeeritud kogumist ning sellisel juhul tuleks need andmed edastada komisjonile.

(44)

Kuna käesoleva määruse eesmärke ei saa liikmesriigid kohtualluvust ning kohtulahendite tunnustamist ja täitmist reguleerivate riigisiseste õigusnormide erinevuste tõttu piisavalt saavutada, küll aga saab neid käesoleva määruse vahetu kohaldatavuse ja siduva laadi tõttu paremini saavutada liidu tasandil, võib liit võtta meetmeid kooskõlas Euroopa Liidu lepingu artiklis 5 sätestatud subsidiaarsuse põhimõttega. Kõnealuses artiklis sätestatud proportsionaalsuse põhimõtte kohaselt ei lähe käesolev määrus nimetatud eesmärkide saavutamiseks vajalikust kaugemale.

(45)

Kooskõlas määruse (EL) 2018/1725 artikli 42 lõikega 1 konsulteeriti Euroopa Andmekaitseinspektoriga, kes esitas oma arvamuse 13. septembril 2019 (13).

(46)

Et teha määruse (EÜ) nr 1393/2007 õigusnormid kergemini kättesaadavaks ja loetavaks, tuleks see tunnistada kehtetuks ja asendada käesoleva määrusega.

(47)

Euroopa Liidu lepingule ja Euroopa Liidu toimimise lepingule lisatud protokolli nr 21 (Ühendkuningriigi ja Iirimaa seisukoha kohta vabadusel, turvalisusel ja õigusel rajaneva ala suhtes) artikli 3 ning artikli 4a lõike 1 kohaselt on Ühendkuningriik ja Iirimaa teatanud oma soovist osaleda käesoleva määruse vastuvõtmisel ja kohaldamisel.

(48)

Euroopa Liidu lepingule ja Euroopa Liidu toimimise lepingule lisatud protokolli nr 22 (Taani seisukoha kohta) artiklite 1 ja 2 kohaselt ei osale Taani käesoleva määruse vastuvõtmisel ning see ei ole tema suhtes siduv ega kohaldatav,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

I PEATÜKK

ÜLDSÄTTED

Artikkel 1

Kohaldamisala

1.   Käesolevat määrust kohaldatakse tsiviil- ja kaubandusasjades kohtu- ja kohtuväliste dokumentide piiriülesele kättetoimetamisele. Seda ei kohaldata eeskätt maksu-, tolli- ja haldusasjadele ega liikmesriigi vastutusele, mis tuleneb riigi tegevusest või tegevusetusest riigivõimu teostamisel (acta iure imperii).

2.   Käesolevat määrust, välja arvatud artikkel 7, ei kohaldata, kui selle isiku aadress, kellele tuleb dokument kätte toimetada, ei ole teada.

3.   Käesolevat määrust ei kohaldata, kui dokument toimetatakse kätte isiku ametlikule esindajale kohtu asukohaliikmesriigis, olenemata kõnealuse isiku, kellele tuleb dokument kätte toimetada, elu- või asukohast.

Artikkel 2

Mõisted

Käesolevas määruses kasutatakse järgmisi mõisteid:

1)

„kohtu asukohaliikmesriik“ – liikmesriik, kus kohtumenetlus toimub;

2)

„detsentraliseeritud IT-süsteem“ – riiklike IT-süsteemide ja koostalitlusvõimeliste pääsupunktide võrgustik, mille toimimise ja haldamise eest vastutab iga liikmesriik ise ning mis võimaldab turvalist ja usaldusväärset piiriülest teabevahetust riiklike IT-süsteemide vahel.

Artikkel 3

Edastavad ja vastuvõtvad asutused

1.   Iga liikmesriik määrab ametiisikud, asutused või muud isikud, kes on pädevad edastama teises liikmesriigis kättetoimetatavaid kohtu- või kohtuväliseid dokumente (edaspidi „edastavad asutused“).

2.   Iga liikmesriik määrab ametiisikud, asutused või muud isikud, kes on pädevad teisest liikmesriigist edastatud kohtu- ja kohtuväliseid dokumente vastu võtma (edaspidi „vastuvõtvad asutused“).

3.   Liikmesriigid võivad määrata eraldi edastavad ja vastuvõtvad asutused või määrata ühe või mitu mõlemat ülesannet täitvat asutust. Liitriigist liikmesriigil, mitme õigussüsteemiga riigil ja autonoomsete territoriaalüksustega liikmesriigil on õigus määrata rohkem kui üks selline asutus. Määramine jääb jõusse viieks aastaks ja seda võib iga viie aasta järel uuendada.

4.   Iga liikmesriik saadab komisjonile järgmised andmed:

a)

lõigetes 2 ja 3 osutatud vastuvõtvate asutuste nimed ja aadressid;

b)

vastuvõtvate asutuste territoriaalne pädevus;

c)

vastuvõtvatele asutustele kättesaadavad dokumentide vastuvõtmise vahendid, kui kohaldatakse artikli 5 lõiget 4, ning

d)

keeled, mida võib kasutada I lisas esitatud vormide täitmiseks.

Liikmesriigid teavitavad komisjoni esimeses lõigus osutatud teabe igast hilisemast muutmisest.

Artikkel 4

Keskasutus

Iga liikmesriik määrab keskasutuse, kellel on järgmised ülesanded:

a)

anda teavet edastavatele asutustele;

b)

lahendada kättetoimetatavate dokumentide edastamisel tekkida võivaid probleeme;

c)

erandjuhul saata edastava asutuse palvel pädevale vastuvõtvale asutusele edasi kättetoimetamistaotlus.

Liitriigist liikmesriigil, mitme õigussüsteemiga liikmesriigil ja autonoomsete territoriaalüksustega liikmesriigil on õigus määrata rohkem kui üks keskasutus.

Artikkel 5

Edastavate asutuste, vastuvõtvate asutuste ja keskasutuste kasutatavad teabevahetusvahendid

1.   Dokumendid, mis tuleb kätte toimetada, taotlused, kinnitused, kättesaamisteatised, tunnistused ja teabevahetus, mis toimub I lisas esitatud vormide alusel edastava ja vastuvõtva asutuse, nende asutuste ja keskasutuste või eri liikmesriikide keskasutuste vahel, edastatakse turvalise ja usaldusväärse detsentraliseeritud IT-süsteemi kaudu. Selline detsentraliseeritud IT-süsteem põhineb koostalitlusvõimelisel lahendusel nagu e-CODEX.

2.   Dokumentide, mis tuleb kätte toimetada, taotluste, kinnituste, kättesaamisteatiste, tunnistuste ja teabevahetuse suhtes, mis edastatakse detsentraliseeritud IT-süsteemi kaudu, kohaldatakse määruses (EL) nr 910/2014 sätestatud üldist õigusraamistikku kvalifitseeritud usaldusteenuste kasutamiseks.

3.   Kui käesoleva artikli lõikes 1 osutatud dokumentidel, mis tuleb kätte toimetada, taotlustel, kinnitustel, kättesaamisteatistel, tunnistustel või teabevahetusel peab olema või neil on tempel või käsitsi kirjutatud allkiri, võib nende asemel kasutada määruses (EL) nr 910/2014 määratletud kvalifitseeritud e-templit või kvalifitseeritud e-allkirja.

4.   Kui lõike 1 kohane edastamine ei ole võimalik detsentraliseeritud IT-süsteemi häire või erakorraliste asjaolude tõttu, toimub edastamine kõige kiiremate ja asjakohasemate alternatiivsete vahendite abil, võttes arvesse vajadust tagada usaldusväärsus ja turvalisus.

Artikkel 6

Elektrooniliste dokumentide õiguslik toime

Menetluses ei tohi keelduda detsentraliseeritud IT-süsteemi kaudu edastatud dokumentide õigusjõu ja tõendina kasutamise lubatavuse tunnustamisest ainuüksi seetõttu, et need on esitatud elektroonilisel kujul.

Artikkel 7

Aadressipäringute puhul antav abi

1.   Kui selle isiku, kellele tuleb kohtu- või kohtuväline dokument teises liikmesriigis kätte toimetada, aadress ei ole teada, annavad liikmesriigid abi tema aadressi kindlakstegemiseks vähemalt ühel järgmistest viisidest:

a)

määratakse asutused, millele võivad edastavad asutused esitada taotlusi selle isiku aadressi kindlakstegemiseks, kellele tuleb dokument kätte toimetada;

b)

teiste liikmesriikide isikutel on võimalik esitada taotlusi, sealhulgas elektrooniliselt, isikute, kellele tuleb dokument kätte toimetada, aadresside kohta teabe saamiseks otse elukoharegistritest või muudest üldsusele kättesaadavatest andmebaasidest Euroopa e-õiguskeskkonna portaalis kättesaadava tüüpvormi abil või

c)

Euroopa e-õiguskeskkonna portaali kaudu antakse üksikasjalikku teavet selle kohta, kuidas leida nende isikute aadresse, kellele tuleb dokumendid kätte toimetada.

2.   Iga liikmesriik saadab komisjonile järgmise teabe, et teha see Euroopa e-õiguskeskkonna portaali kaudu kättesaadavaks:

a)

viisid, kuidas liikmesriik oma territooriumil lõike 1 alusel abi annab;

b)

kui see on kohaldatav, siis lõike 1 punktides a ja b osutatud asutuste nimed ja kontaktandmed;

c)

kas liikmesriigi ametiasutused, kelle poole on pöördutud, esitavad omal algatusel päringud aadresside kohta teabe saamiseks elukoharegistritesse või muudesse andmebaasidesse, kui kättetoimetamistaotlusele märgitud aadress ei ole õige.

Liikmesriigid teavitavad komisjoni esimeses lõigus osutatud teabe igast hilisemast muutmisest.

II PEATÜKK

KOHTUDOKUMENDID

1. JAOTIS

Kohtudokumentide edastamine ja kättetoimetamine

Artikkel 8

Dokumentide edastamine

1.   Kohtudokumendid edastatakse edastavate ja vastuvõtvate asutuste vahel otse ja võimalikult kiiresti.

2.   Edastatavale dokumendile lisatakse taotlus, mille koostamiseks on kasutatud I lisa vormi A. Vorm täidetakse selle liikmesriigi ametlikus keeles, kelle poole pöördutakse, või kui liikmesriigis on mitu ametlikku keelt, siis kättetoimetamiskoha ametlikus keeles või ühes selle ametlikest keeltest või mõnes muus keeles, mille aktsepteerimisest on asjaomane liikmesriik teatanud.

Iga liikmesriik teatab komisjonile liidu ametlikud keeled, mis ei ole tema ametlikud keeled, kuid milles võib vormi täita.

3.   Käesoleva määruse alusel edastatud dokumendi puhul ei nõuta legaliseerimist või muu samalaadse formaalsuse täitmist.

4.   Kui edastav asutus palub kooskõlas artikli 5 lõikega 4 paberil saadetud dokumendi ühe eksemplari tagastamist koos artiklis 14 osutatud teatisega, saadab ta kõnealuse dokumendi kahes eksemplaris.

Artikkel 9

Dokumentide tõlkimine

1.   Edastav asutus, kellele taotluse esitaja edastatava dokumendi edasi saadab, teavitab taotluse esitajat, et adressaat võib keelduda dokumenti vastu võtmast, kui see ei ole koostatud ühes artikli 12 lõikes 1 sätestatud keeltest.

2.   Taotluse esitaja kannab kõik tõlkekulud enne dokumendi edastamist, ilma et see piiraks kohtul või pädeval asutusel hilisema otsuse tegemist selliste kulude kandmise kohta.

Artikkel 10

Dokumentide kättesaamine vastuvõtva asutuse poolt

1.   Dokumendi kättesaamisel saadab vastuvõttev asutus edastavale asutusele I lisa vormi D kasutades kättesaamisteatise automaatselt ja võimalikult kiiresti detsentraliseeritud IT-süsteemi kaudu või kui teatis saadetakse muul viisil, siis võimalikult kiiresti ning igal juhul seitsme päeva jooksul pärast kättesaamist.

2.   Kui kättetoimetamistaotlust ei saa edastatud teabe või dokumentide põhjal täita, võtab vastuvõttev asutus põhjendamatu viivituseta ühendust edastava asutusega, et saada puuduv teave või puuduvad dokumendid, kasutades selleks I lisa vormi E.

3.   Kui kättetoimetamistaotlus on selgelt väljaspool käesoleva määruse kohaldamisala või kui kättetoimetamine ei ole võimalik vorminõuete täitmata jätmise tõttu, tagastatakse taotlus ja edastatud dokumendid pärast kättesaamist põhjendamatu viivituseta edastavale asutusele koos tagastamisteatisega, kasutades selleks I lisa vormi F.

4.   Kui vastuvõttev asutus, kes saab kättetoimetamiseks dokumendi, kuid kellel puudub territoriaalne pädevus seda kätte toimetada, edastab nimetatud dokumendi ja taotluse põhjendamatu viivituseta adressaatliikmesriigi territoriaalset pädevust omavale vastuvõtvale asutusele, kui taotlus vastab artikli 8 lõikes 2 sätestatud tingimustele. Vastuvõttev asutus teavitab sellest samal ajal edastavat asutust, kasutades I lisa vormi G. Kui adressaatliikmesriigi territoriaalset pädevust omav vastuvõttev asutus on dokumendi ja taotluse kätte saanud, saadab vastuvõttev asutus edastavale asutusele võimalikult kiiresti ja igal juhul seitsme päeva jooksul kättesaamisteatise, kasutades selleks I lisa vormi H.

Artikkel 11

Dokumentide kättetoimetamine

1.   Vastuvõttev asutus toimetab dokumendi ise kätte või korraldab selle kättetoimetamise kas adressaatliikmesriigi õiguse kohaselt või edastava asutuse nõutud konkreetsel viisil, kui selline viis ei ole vastuolus kõnealuse liikmesriigi õigusega.

2.   Vastuvõttev asutus astub kõik vajalikud sammud, et toimetada dokument kätte võimalikult kiiresti, ja igal juhul ühe kuu jooksul alates dokumendi kättesaamisest. Kui dokumenti ei ole olnud võimalik kätte toimetada ühe kuu jooksul dokumendi kättesaamisest, peab vastuvõttev asutus:

a)

viivitamata teavitama edastavat asutust, kasutades I lisa vormi K või – kui edastav asutus on taotlenud teavet I lisa vormiga I – kasutades I lisa vormi J, ning

b)

jätkama kõigi dokumendi kättetoimetamiseks vajalike sammude astumist, kui dokumendi kättetoimetamine on mõistliku tähtaja jooksul võimalik, välja arvatud juhul, kui edastav asutus teatab, et dokumendi kättetoimetamine ei ole enam vajalik.

Artikkel 12

Dokumendi vastuvõtmisest keeldumine

1.   Adressaat võib keelduda kättetoimetatava dokumendi vastuvõtmisest, kui see dokument ei ole koostatud ühes järgmistest keeltest või kui sellele ei ole lisatud tõlget ühte järgmistest keeltest:

a)

keel, millest adressaat aru saab, või

b)

adressaatliikmesriigi ametlik keel või kui nimetatud liikmesriigis on mitu ametlikku keelt, kättetoimetamiskoha ametlik keel või üks selle ametlikest keeltest.

2.   Vastuvõttev asutus teavitab adressaati lõikes 1 ette nähtud õigusest, kui dokument ei ole koostatud lõike 1 punktis b osutatud keeles või kui sellele ei ole lisatud tõlget nimetatud punktis osutatud keelde, lisades kättetoimetatavale dokumendile I lisa vormi L järgmistes keeltes:

a)

päritoluliikmesriigi ametlik keel või üks ametlikest keeltest ning

b)

lõike 1 punktis b osutatud keel.

Kui on teavet, et adressaat saab aru muu liikmesriigi ametlikust keelest, esitatakse I lisa vorm L ka selles keeles.

Kui liikmesriik tõlgib I lisa vormi L kolmanda riigi keelde, edastab ta tõlke komisjonile, et teha see Euroopa e-õiguskeskkonna portaali kaudu üldsusele kättesaadavaks.

3.   Adressaat võib dokumendi vastuvõtmisest keelduda kas kättetoimetamise ajal või kahe nädala jooksul pärast kättetoimetamist, tehes kirjaliku avalduse vastuvõtmisest keeldumise kohta. Sel eesmärgil võib adressaat tagastada vastuvõtvale asutusele I lisa vormi L või esitada kirjaliku avalduse, milles teatab, et keeldub dokumendi vastuvõtmisest kättetoimetamisel kasutatud keele tõttu.

4.   Kui vastuvõttev asutus saab teada, et adressaat keeldub lõigete 1, 2 ja 3 kohaselt dokumendi vastuvõtmisest, teavitab ta sellest viivitamata edastavat asutust, kasutades I lisa vormis K esitatud teatist dokumentide kättetoimetamise või kätte toimetamata jäämise kohta, ning tagastab taotluse ja, kui need on kättesaadavad, kõik dokumendid, mille tõlkimist nõutakse.

5.   Kui dokumendi vastuvõtmisest on keeldutud, saab seda heastada, toimetades vastavalt käesolevale määrusele adressaadile kätte dokumendi, millele on lisatud tõlge ühte lõikes 1 sätestatud keelde. Sellisel juhul on dokumendi kättetoimetamise kuupäev see kuupäev, mil dokument koos tõlkega toimetatakse kätte vastavalt adressaatliikmesriigi õigusele. Kui liikmesriigi õiguse kohaselt tuleb dokument kätte toimetada kindla tähtaja jooksul, loetakse taotluse esitaja suhtes arvessevõetavaks kuupäevaks algdokumendi kättetoimetamise kuupäeva, mis määratakse kindlaks vastavalt artikli 13 lõikele 2.

6.   Lõikeid 1–5 kohaldatakse ka 2. jaotises sätestatud kohtudokumentide edastamise ja kättetoimetamise muude viiside suhtes.

7.   Lõigete 1 ja 2 kohaldamisel teavitab diplomaatiline esindaja või konsulaarametnik, kui dokument toimetatakse kätte vastavalt artiklile 17, või pädev asutus või isik, kui dokument toimetatakse kätte vastavalt artiklitele 18, 19 või 20, adressaati sellest, et adressaadil on õigus dokumendi vastuvõtmisest keelduda ning et kas I lisa vorm L või kirjalik avaldus vastuvõtmisest keeldumise kohta tuleb saata vastavalt asjaomasele esindajale, ametnikule, asutusele või isikule.

Artikkel 13

Kättetoimetamise kuupäev

1.   Kättetoimetamise kuupäev on artikli 11 kohaselt kuupäev, mil see toimetatakse kätte vastavalt adressaatliikmesriigi õigusele, ilma et see piiraks artikli 12 lõike 5 kohaldamist.

2.   Kui vastavalt liikmesriigi õigusele tuleb dokument kätte toimetada kindla tähtaja jooksul, määratakse taotluse esitaja suhtes arvessevõetav kuupäev selle liikmesriigi õiguse kohaselt.

3.   Käesolevat artiklit kohaldatakse ka 2. jaotises sätestatud kohtudokumentide edastamise ja kättetoimetamise muude viiside suhtes.

Artikkel 14

Kättetoimetamisteatis ja kättetoimetatud dokumendi koopia

1.   Kui dokumendi kättetoimetamisega seotud vorminõuded on täidetud, koostab vastuvõttev asutus I lisa vormi K kasutades nende vorminõuete täitmise kohta teatise ning saadab selle edastavale asutusele ning juhul, kui kohaldatakse artikli 8 lõiget 4, lisab kättetoimetatud dokumendi koopia.

2.   Lõikes 1 osutatud teatis täidetakse päritoluliikmesriigi ametlikus keeles või ühes selle ametlikest keeltest või muus keeles, mille kohta päritoluliikmesriik on teatanud, et ta seda aktsepteerib. Iga liikmesriik teatab ühe või mitu liidu ametlikku keelt, mis ei ole tema ametlik keel, kuid milles võib I lisa vormi K täita.

Artikkel 15

Kättetoimetamiskulud

1.   Liikmesriigist pärinevate kohtudokumentide kättetoimetamine ei anna alust kohustusele tasuda makse või adressaatliikmesriigi osutatud teenustega seotud kulusid või maksude või kulude hüvitamisele.

2.   Erandina lõikest 1 kannab või hüvitab taotluse esitaja kulud, mis on seotud:

a)

kohtuametniku või adressaatliikmesriigi õiguse kohaselt pädeva ametniku poole pöördumisega;

b)

spetsiifilise kättetoimetamisviisi kasutamisega.

Liikmesriigid kehtestavad kohtuametniku või adressaatliikmesriigi õiguse kohaselt pädeva ametniku poole pöördumisel võetava ühtse kindla tasumäära. Kõnealune määr peab olema kooskõlas proportsionaalsuse ja mittediskrimineerimise põhimõtetega. Liikmesriigid edastavad kõnealused kindlad tasumäärad komisjonile.

2. JAOTIS

Muud kohtudokumentide edastamise ja kättetoimetamise viisid

Artikkel 16

Edastamine diplomaatiliste või konsulaarkanalite kaudu

Erandjuhul võib iga liikmesriik kasutada diplomaatilisi või konsulaarkanaleid kohtudokumentide edastamiseks teise liikmesriigi vastuvõtvale asutusele või keskasutusele eesmärgiga need adressaadile kätte toimetada.

Artikkel 17

Kättetoimetamine diplomaatiliste esindajate või konsulaarametnike kaudu

1.   Iga liikmesriik võib toimetada teises liikmesriigis asuvale isikule kohtudokumendid kätte sunnimeetmeid rakendamata otse oma diplomaatiliste esindajate või konsulaarametnike kaudu.

2.   Liikmesriik võib komisjonile teatada, et ta ei luba oma territooriumil lõikes 1 osutatud kohtudokumentide kättetoimetamist, välja arvatud juhul, kui dokumendid tuleb kätte toimetada selle liikmesriigi kodanikule, kust dokumendid pärinevad.

Artikkel 18

Kättetoimetamine postiteenust kasutades

Kohtudokumente võib teises liikmesriigis viibivatele isikutele otse kätte toimetada postiteenust kasutades tähtkirjaga, mis antakse üle kättesaamisteatise või muu võrdväärse dokumendi vastu.

Artikkel 19

Elektrooniline kättetoimetamine

1.   Isikule, kelle dokumentide kättetoimetamiseks teadaolev aadress on teises liikmesriigis, võib kohtudokumente otse kätte toimetada elektrooniliste vahendite abil, mida kasutatakse kohtu asukohaliikmesriigi õiguse alusel dokumentide riigisiseseks kättetoimetamiseks, tingimusel et:

a)

dokumentide saatmiseks ja kättesaamiseks kasutatakse kvalifitseeritud registreeritud e-andmevahetusteenuseid määruse (EL) nr 910/2014 tähenduses, ning et adressaat on eelnevalt andnud sõnaselge nõusoleku kasutada kohtumenetluste käigus dokumentide kättetoimetamiseks elektroonilisi vahendeid, või

b)

adressaat on eelnevalt andnud kohtule või asutusele, kus menetlus toimub, või poolele, kes vastutab selles menetluses dokumentide kättetoimetamise eest, sõnaselge nõusoleku toimetada selle kohtumenetluse käigus dokumendid kätte e-posti teel konkreetsele e-posti aadressile ning adressaat kinnitab dokumendi kättesaamist kättesaamisteatisega, millele on märgitud kättesaamise kuupäev.

2.   Edastamise turvalisuse tagamiseks võib iga liikmesriik täpsustada ja teatada komisjonile, millistel lisatingimustel ta aktsepteerib lõike 1 punktis b osutatud elektroonilist kättetoimetamist, kui tema õiguses on sellega seoses sätestatud rangemad tingimused või kui elektrooniline kättetoimetamine e-posti teel pole lubatud.

Artikkel 20

Vahetu kättetoimetamine

1.   Iga konkreetsest kohtumenetlusest huvitatud isik võib toimetada kohtudokumendi kätte vahetult selle liikmesriigi, kus dokument tuleb kätte toimetada, kohtuametniku, ametiisiku või muu pädeva isiku kaudu, kui vahetu kättetoimetamine on lubatud asjaomase liikmesriigi õigusega.

2.   Liikmesriik, kes lubab dokumente vahetult kätte toimetada, esitab komisjonile teabe kõigi ametikohtade ja pädevate isikute kohta, kellel on lubatud tema territooriumil dokumente vahetult kätte toimetada. Komisjon teeb selle teabe kättesaadavaks Euroopa e-õiguskeskkonna portaali kaudu.

III PEATÜKK

KOHTUVÄLISED DOKUMENDID

Artikkel 21

Kohtuväliste dokumentide edastamine ja kättetoimetamine

Kohtuväliseid dokumente võib teise liikmesriiki edastada ja seal kätte toimetada vastavalt käesolevale määrusele.

IV PEATÜKK

LÕPPSÄTTED

Artikkel 22

Kohtusse ilmumata jätnud kostja

1.   Kui menetlust algatav dokument või sellega võrdväärne dokument tuli edastada teise liikmesriiki käesoleva määruse kohaseks kättetoimetamiseks ning kostja ei ole kohtusse ilmunud, ei tehta kohtuotsust, kuni on tõendatud, et dokument on toimetatud kätte või edastatud piisavalt aegsasti, et anda kostjale kaitsevõimalus, ning

a)

dokument on kättetoimetatud viisil, mis on adressaatliikmesriigi õiguses ette nähtud dokumentide kättetoimetamiseks riigisisese kohtuasja puhul tema territooriumil asuvatele isikutele, või

b)

dokument on tegelikult kostjale üle antud või toimetatud tema elu- või asukohta muul käesolevas määruses ette nähtud viisil.

2.   Iga liikmesriik võib komisjonile teatada, et olenemata lõikest 1 võib kohus teha otsuse ka siis, kui menetlust algatava dokumendi või sellega samaväärse dokumendi kättetoimetamisteatist ei ole saadud, kui on täidetud järgmised tingimused:

a)

dokument on edastatud käesoleva määrusega ette nähtud viisil;

b)

dokumendi edastamise kuupäevast on möödunud ajavahemik, mida asja arutav kohus peab konkreetses asjas piisavaks ja mis peab olema vähemalt kuus kuud;

c)

ei ole saadud ühtegi teatist, ehkki on võetud tarvitusele kõik mõistlikud abinõud selle saamiseks adressaatliikmesriigi pädevate asutuste või organite kaudu.

See teave tehakse teatavaks Euroopa e-õiguskeskkonna portaali kaudu.

3.   Olenemata lõigetest 1 ja 2 võib kohus põhjendatud kiireloomulistel juhtudel määrata ajutisi või kaitsemeetmeid.

4.   Kui menetluse algatamist käsitlev dokument või sellega samaväärne dokument tuli edastada teise liikmesriiki käesoleva määruse alusel kättetoimetamiseks ning kohaleilmumata jätnud kostja vastu on tehtud tagaseljaotsus, on kohtul õigus ennistada kohtuotsuse edasikaebamise tähtaeg, kui on täidetud mõlemad järgmised tingimused:

a)

kostja ei saanud temast olenemata põhjustel dokumendist teada piisavalt aegsasti, et kaitseks valmistuda, või ei saanud kohtuotsusest teada õigel ajal, et edasi kaevata, ning

b)

kostja vastuväited ei ole prima facie sisuliselt alusetud.

Sellise tähtaja ennistamise avalduse võib esitada üksnes mõistliku aja jooksul pärast seda, kui kostja on kohtuotsusest teada saanud.

Iga liikmesriik võib komisjonile teatada, et tähtaja ennistamise avaldust ei vaadata läbi, kui see esitatakse pärast liikmesriigi teatises nimetatud tähtpäeva möödumist. See tähtpäev peab olema vähemalt aasta alates kohtuotsuse tegemise kuupäevast. See teave tehakse kättesaadavaks Euroopa e-õiguskeskkonna portaali kaudu.

5.   Lõiget 4 ei kohaldata kohtuotsuste suhtes, mis käsitlevad isikute õiguslikku seisundit või teovõimet.

Artikkel 23

I lisa muutmine

Komisjonil on õigus võtta kooskõlas artikliga 24 vastu delegeeritud õigusakte I lisa muutmiseks, et ajakohastada vorme või teha neis vormides tehnilisi muudatusi.

Artikkel 24

Delegeeritud volituste rakendamine

1.   Komisjonile antakse õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte käesolevas artiklis sätestatud tingimustel.

2.   Artiklis 23 osutatud õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte antakse komisjonile viieks aastaks alates 22. detsembrist 2020. Komisjon esitab delegeeritud volituste kohta aruande hiljemalt üheksa kuud enne viieaastase tähtaja möödumist. Volituste delegeerimist pikendatakse automaatselt samaks ajavahemikuks, välja arvatud juhul, kui Euroopa Parlament või nõukogu esitab selle suhtes vastuväite hiljemalt kolm kuud enne iga tähtaja lõppemist.

3.   Euroopa Parlament ja nõukogu võivad artiklis 23 osutatud volituste delegeerimise igal ajal tagasi võtta. Tagasivõtmise otsusega lõpetatakse otsuses nimetatud volituste delegeerimine. Otsus jõustub järgmisel päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas või otsuses nimetatud hilisemal kuupäeval. See ei mõjuta juba jõustunud delegeeritud õigusaktide kehtivust.

4.   Enne delegeeritud õigusakti vastuvõtmist konsulteerib komisjon kooskõlas 13. aprilli 2016. aasta institutsioonidevahelises parema õigusloome kokkuleppes sätestatud põhimõtetega iga liikmesriigi määratud ekspertidega.

5.   Niipea kui komisjon on delegeeritud õigusakti vastu võtnud, teeb ta selle samal ajal teatavaks Euroopa Parlamendile ja nõukogule.

6.   Artikli 23 alusel vastu võetud delegeeritud õigusakt jõustub üksnes juhul, kui Euroopa Parlament ega nõukogu ei ole kahe kuu jooksul pärast õigusakti teatavakstegemist Euroopa Parlamendile ja nõukogule esitanud selle suhtes vastuväidet või kui Euroopa Parlament ja nõukogu on enne selle tähtaja möödumist komisjonile teatanud, et nad ei esita vastuväidet. Euroopa Parlamendi või nõukogu algatusel pikendatakse seda tähtaega kahe kuu võrra.

Artikkel 25

Rakendusaktide vastuvõtmine komisjoni poolt

1.   Komisjon võtab vastu rakendusaktid, millega luuakse detsentraliseeritud IT-süsteem, nähes ette järgmist:

a)

tehniline kirjeldus, millega määratakse kindlaks elektroonilised teabevahetusmeetodid detsentraliseeritud IT-süsteemi jaoks;

b)

teabevahetusprotokollide tehniline kirjeldus;

c)

infoturbe eesmärgid ja asjakohased tehnilised meetmed, millega tagatakse minimaalsed infoturbestandardid teabe töötlemiseks ja edastamiseks detsentraliseeritud IT-süsteemis;

d)

minimaalsed kättesaadavuse eesmärgid detsentraliseeritud IT-süsteemi osutatavatele teenustele;

e)

liikmesriikide esindajatest koosneva juhtkomitee loomine, et tagada detsentraliseeritud IT-süsteemi toimimine ja hooldamine käesoleva määruse eesmärkide saavutamiseks.

2.   Käesoleva artikli lõikes 1 osutatud rakendusaktid võetakse vastu 23. märtsiks 2022 kooskõlas artikli 26 lõikes 2 osutatud kontrollimenetlusega.

Artikkel 26

Komiteemenetlus

1.   Komisjoni abistab komitee. Nimetatud komitee on komitee määruse (EL) nr 182/2011 tähenduses.

2.   Käesolevale lõikele viitamisel kohaldatakse määruse (EL) nr 182/2011 artiklit 5.

Artikkel 27

Etalonteostuse tarkvara

1.   Komisjon vastutab sellise etalonteostuse tarkvara loomise, hooldamise ja edasise arendamise eest, mida liikmesriigid võivad otsustada kasutada oma tagasüsteemina riikliku IT-süsteemi asemel. Selle etalonteostuse tarkvara loomist, hooldamist ja edasist arendamist rahastatakse liidu üldeelarvest.

2.   Komisjon tagab pääsupunktide aluseks olevate tarkvarakomponentide tasuta rakendamise, hooldamise ja toe.

Artikkel 28

Detsentraliseeritud IT-süsteemi kulud

1.   Iga liikmesriik kannab oma nende pääsupunktide paigaldamise, toimimise ja hooldamise kulud, mis on vajalikud riiklike IT-süsteemide omavaheliseks ühendamiseks detsentraliseeritud IT-süsteemi kontekstis.

2.   Iga liikmesriik kannab oma riikliku IT-süsteemi loomise ja kohandamise kulud, et muuta see koostalitlusvõimeliseks pääsupunktidega, ning selle süsteemi administreerimise, toimimise ja hooldamise kulud.

3.   Lõigete 1 ja 2 kohaldamine ei piira liikmesriikide võimalust taotleda liidu rahastamisprogrammidest toetusi nimetatud lõigetes osutatud tegevuste toetamiseks.

Artikkel 29

Suhe liikmesriikide vaheliste lepingute ja kokkulepetega

1.   Käesolev määrus on oma kohaldamisalas ülimuslik liikmesriikide sõlmitud kahe- või mitmepoolsete lepingute ja kokkulepete, eelkõige 15. novembri 1965. aasta Haagi tsiviil- ja kaubandusasjade kohtu- ja kohtuväliste dokumentide välisriikides kättetoimetamise konventsiooni sätete suhtes nendega ühinenud liikmesriikide vahelistes suhetes.

2.   Käesolev määrus ei takista liikmesriike jätmast kehtima või sõlmimast lepinguid või kokkuleppeid, et dokumente kiiremini ja veelgi hõlpsamini edastada, kui need lepingud ja kokkulepped on käesoleva määrusega kooskõlas.

3.   Liikmesriigid edastavad komisjonile

a)

liikmesriikide vahel sõlmitud lõikes 2 osutatud lepingute või kokkulepete koopiad ning selliste lepingute või kokkulepete eelnõud, mida nad sõlmida kavatsevad, ning

b)

kõik nende lepingute või kokkulepete denonsseerimised või muudatused.

Artikkel 30

Õigusabi

Käesolev määrus ei mõjuta 1. märtsi 1954. aasta Haagi tsiviilkohtumenetluse konventsiooni artikli 24 ega 25. oktoobri 1980. aasta rahvusvahelise õiguskaitse kättesaadavuse konventsiooni artikli 13 kohaldamist liikmesriikide vahel, kes on nimetatud konventsioonide osalised.

Artikkel 31

Edastatud teabe kaitse

1.   Käesoleva määruse kohane isikuandmete töötlemine, sealhulgas isikuandmete vahetamine või edastamine pädevate asutuste poolt, toimub kooskõlas määrusega (EL) 2016/679.

Pädevad asutused vahetavad või edastavad liidu tasandil teavet kooskõlas määrusega (EL) 2018/1725.

Isikuandmed, mis ei ole konkreetse juhtumi käsitlemiseks asjakohased, kustutatakse viivitamata.

2.   Liikmesriigi õiguse kohaselt pädevat asutust või pädevaid asutusi käsitatakse käesoleva määruse kohasel isikuandmete töötlemisel vastutavate töötlejatena määruse (EL) 2016/679 tähenduses.

3.   Olenemata lõigetest 1 ja 2 kasutab vastuvõttev asutus käesoleva määruse alusel edastatud teavet üksnes sel eesmärgil, milleks see edastati.

4.   Vastuvõtvad asutused tagavad sellise teabe konfidentsiaalsuse kooskõlas oma riigisisese õigusega.

5.   Lõiked 3 ja 4 ei mõjuta riigisisest õigust, mis võimaldab andmesubjektidel saada teavet käesoleva määruse kohaselt edastatud teabe kasutamise kohta.

6.   Käesoleva määrusega ei piirata direktiivi 2002/58/EÜ kohaldamist.

Artikkel 32

Liidu õigusest tulenevate põhiõiguste austamine

Kõigi asjaomaste isikute põhiõigusi ja -vabadusi, eelkõige õiguskaitsele võrdse juurdepääsu, mittediskrimineerimise ning isikuandmete ja eraelu puutumatuse kaitse õigust järgitakse ja austatakse täielikult kooskõlas liidu õigusega.

Artikkel 33

Teatamine, avaldamine ja käsiraamat

1.   Liikmesriigid edastavad komisjonile artiklites 3, 7, 12, 14, 17, 19, 20 ja 22 osutatud teabe.

Liikmesriigid teavitavad komisjoni, kui nende riigisisese õiguse kohaselt tuleb dokument kätte toimetada kindla tähtaja jooksul, nagu on osutatud artikli 12 lõikes 5 ja artikli 13 lõikes 2.

2.   Liikmesriigid võivad komisjoni teavitada, kui nad suudavad detsentraliseeritud IT-süsteemi kasutada varem, kui on nõutud käesolevas määruses. Komisjon teeb selle teabe elektrooniliselt kättesaadavaks, eelkõige Euroopa e-õiguskeskkonna portaali kaudu.

3.   Komisjon avaldab lõike 1 alusel esitatud teabe Euroopa Liidu Teatajas, välja arvatud asutuste ja keskasutuste ning nende jurisdiktsiooni alla kuuluvate geograafiliste piirkondade aadressid ja muud kontaktandmed.

4.   Komisjon koostab lõikes 1 osutatud teavet sisaldava käsiraamatu ja ajakohastab seda regulaarselt. Komisjon teeb käsiraamatu elektrooniliselt kättesaadavaks eelkõige tsiviil- ja kaubandusasju käsitleva Euroopa õigusalase koostöö võrgustiku ning Euroopa e-õiguskeskkonna portaali kaudu.

Artikkel 34

Seire

1.   Hiljemalt 2. juuliks 2023 koostab komisjon üksikasjaliku kava käesoleva määruse väljundite, tulemuste ja mõju üle seire tegemiseks.

2.   Seire kavas määratakse kindlaks meetmed, mida komisjon ja liikmesriigid võtavad seire tegemiseks käesoleva määruse väljundite, tulemuste ja mõju üle. Kavas määratakse kindlaks lõikes 3 osutatud andmete esmakordse kogumise aeg, mis on hiljemalt 2. juuli 2026, ja andmete kogumise edasised ajavahemikud.

3.   Liikmesriigid esitavad komisjonile järgmised seire tegemiseks vajalikud andmed, kui need on kättesaadavad:

a)

kooskõlas artikliga 8 edastatud dokumentide kättetoimetamistaotluste arv;

b)

kooskõlas artikliga 11 täidetud dokumentide kättetoimetamistaotluste arv;

c)

juhtumite arv, mil kättetoimetamistaotlus edastati artikli 5 lõike 4 kohaselt muul viisil kui detsentraliseeritud IT-süsteemi kaudu;

d)

dokumentide kättetoimetamata jäämist käsitlevate saadud teatiste arv;

e)

edastavate asutuste saadud dokumentide vastuvõtmisest kasutatud keele tõttu keeldumiste arv.

4.   Etalonteostuse tarkvara ja, kui see on vastavalt varustatud, riiklik tagasüsteem koguvad programmeerituna lõike 3 punktides a, b ja d osutatud andmeid ning edastavad need regulaarselt komisjonile.

Artikkel 35

Hindamine

1.   Hiljemalt viis aastat pärast artikli 37 lõike 2 kohase artikli 5 kohaldamise alguskuupäeva hindab komisjon käesolevat määrust ning esitab peamiste järelduste kohta Euroopa Parlamendile, nõukogule ning Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteele aruande, vajaduse korral koos seadusandliku ettepanekuga.

2.   Liikmesriigid esitavad komisjonile lõikes 1 osutatud aruande koostamiseks vajaliku teabe.

Artikkel 36

Kehtetuks tunnistamine

1.   Määrus (EÜ) nr 1393/2007 tunnistatakse kehtetuks alates käesoleva määruse kohaldamise alguskuupäevast, välja arvatud määruse (EÜ) nr 1393/2007 artiklid 4 ja 6, mis tunnistatakse kehtetuks alates käesoleva määruse artikli 37 lõikes 2 osutatud artiklite 5, 8 ja 10 kohaldamise alguskuupäevast.

2.   Viiteid kehtetuks tunnistatud määrusele käsitatakse viidetena käesolevale määrusele ning neid loetakse vastavalt III lisas esitatud vastavustabelile.

Artikkel 37

Jõustumine ja kohaldamine

1.   Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Seda kohaldatakse alates 1. juulist 2022.

2.   Artikleid 5, 8 ja 10 kohaldatakse alates selle kuu esimesest päevast, mis järgneb kolmeaastase tähtaja möödumisele pärast artiklis 25 osutatud rakendusaktide jõustumise kuupäeva.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja liikmesriikides vahetult kohaldatav kooskõlas aluslepingutega.

Brüssel, 25. november 2020

Euroopa Parlamendi nimel

president

D. M. SASSOLI

Nõukogu nimel

president

M. ROTH


(1)  ELT C 62, 15.2.2019, lk 56.

(2)  Euroopa Parlamendi 13. veebruari 2019. aasta seisukoht (Euroopa Liidu Teatajas seni avaldamata) ja nõukogu 4. novembri 2020. aasta esimese lugemise seisukoht (Euroopa Liidu Teatajas seni avaldamata). Euroopa Parlamendi 23. novembri 2020. aasta seisukoht (Euroopa Liidu Teatajas seni avaldamata).

(3)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 13. novembri 2007. aasta määrus (EÜ) nr 1393/2007 kohtu- ja kohtuväliste dokumentide liikmesriikides kättetoimetamise kohta tsiviil- ja kaubandusasjades (dokumentide kättetoimetamine), millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ) nr 1348/2000 (ELT L 324, 10.12.2007, lk 79).

(4)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 23. juuli 2014. aasta määrus (EL) nr 910/2014 e-identimise ja e-tehingute jaoks vajalike usaldusteenuste kohta siseturul ja millega tunnistatakse kehtetuks direktiiv 1999/93/EÜ (ELT L 257, 28.8.2014, lk 73).

(5)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 23. oktoobri 2018. aasta määrus (EL) 2018/1725, mis käsitleb füüsiliste isikute kaitset isikuandmete töötlemisel liidu institutsioonides, organites ja asutustes ning isikuandmete vaba liikumist, ning millega tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 45/2001 ja otsus nr 1247/2002/EÜ (ELT L 295, 21.11.2018, lk 39).

(6)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 27. aprilli 2016. aasta määrus (EL) 2016/679 füüsiliste isikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete vaba liikumise ning direktiivi 95/46/EÜ kehtetuks tunnistamise kohta (isikuandmete kaitse üldmäärus) (ELT L 119, 4.5.2016, lk 1).

(7)  Nõukogu 28. mai 2001. aasta otsus 2001/470/EÜ, millega luuakse tsiviil- ja kaubandusasju käsitlev Euroopa kohtute võrk (EÜT L 174, 27.6.2001, lk 25).

(8)  Euroopa Kohtu 2. märtsi 2017. aasta otsus kohtuasjas C-354/15, Andrew Marcus Henderson vs. Novo Banco SA, ECLI:EU:C:2017:157.

(9)  Nõukogu 3. juuni 1971. aasta määrus (EMÜ, Euratom) nr 1182/71, millega määratakse kindlaks ajavahemike, kuupäevade ja tähtaegade suhtes kohaldatavad eeskirjad (EÜT L 124, 8.6.1971, lk 1).

(10)  ELT L 123, 12.5.2016, lk 1.

(11)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. veebruari 2011. aastat määrus (EL) nr 182/2011, millega kehtestatakse eeskirjad ja üldpõhimõtted, mis käsitlevad liikmesriikide läbiviidava kontrolli mehhanisme, mida kohaldatakse komisjoni rakendamisvolituste teostamise suhtes (ELT L 55, 28.2.2011, lk 13).

(12)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 12. juuli 2002. aasta direktiiv 2002/58/EÜ, milles käsitletakse isikuandmete töötlemist ja eraelu puutumatuse kaitset elektroonilise side sektoris (eraelu puutumatust ja elektroonilist sidet käsitlev direktiiv) (EÜT L 201, 31.7.2002, lk 37).

(13)  ELT C 370, 31.10.2019, lk 24.


I LISA

VORM A

DOKUMENTIDE KÄTTETOIMETAMISE TAOTLUS

(Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. novembri 2020. aasta määruse (EL) 2020/1784 (mis käsitleb kohtu- ja kohtuväliste dokumentide liikmesriikides kättetoimetamist tsiviil- ja kaubandusasjades (dokumentide kättetoimetamine)) (1) artikli 8 lõige 2)

Edastava asutuse viitenumber:

1.   EDASTAV ASUTUS

1.1.

Nimi:

1.2.

Aadress:

1.2.1.

Tänav ja maja number / postkast:

1.2.2.

Asula ja sihtnumber:

1.2.3.

Riik:

1.3.

Telefon:

1.4.

Faks ((*)):

1.5.

E-post:

2.   VASTUVÕTTEV ASUTUS

2.1.

Nimi:

2.2.

Aadress:

2.2.1.

Tänav ja maja number / postkast:

2.2.2.

Asula ja sihtnumber:

2.2.3.

Riik:

2.3.

Telefon:

2.4.

Faks ((*)):

2.5.

E-post:

3.   TAOTLEJA(D) (2)

3.1.

Nimi:

3.2.

Aadress:

3.2.1.

Tänav ja maja number / postkast:

3.2.2.

Asula ja sihtnumber:

3.2.3.

Riik:

3.3.

Telefon ((*)):

3.4.

Faks ((*)):

3.5.

E-post ((*)):

4.   ADRESSAAT

4.1.

Nimi:

4.1.1.

Sünniaeg (kui teada):

4.2.

Aadress:

4.2.1.

Tänav ja maja number / postkast:

4.2.2.

Asula ja sihtnumber:

4.2.3.

Riik:

4.3.

Telefon ((*)):

4.4.

Faks ((*)):

4.5.

E-post ((*)):

4.6.

Isikukood/sotsiaalkindlustusnumber/registrikood/muu samalaadne tunnus ((*)):

4.7.

Muu teave adressaadi kohta: ((*))

5.   KÄTTETOIMETAMISVIIS

5.1.

Adressaatliikmesriigi õiguse kohaselt ☐

5.2.

Järgmisel konkreetsel viisil ☐

5.2.1.

Kui nimetatud viis on vastuolus adressaatliikmesriigi õigusega, tuleb dokument (dokumendid) kätte toimetada selle liikmesriigi õiguse kohaselt:

5.2.1.1.

jah ☐

5.2.1.2.

ei ☐

6.   KÄTTETOIMETATAV DOKUMENT

6.1.

Dokumendi liik:

6.1.1.

kohtudokument ☐

6.1.1.1.

kohtukutse ☐

6.1.1.2.

kohtulahend/kohtuotsus ☐

6.1.1.3.

edasikaebus ☐

6.1.1.4.

muu (täpsustada):

6.1.2.

kohtuväline dokument ☐

6.2.

Kuupäev või tähtaeg, pärast mida kättetoimetamine ei ole enam vajalik ((*)):

… (päev) … (kuu) … (aasta)

6.3.

Dokumendi keel:

6.3.1.

originaal BG ☐, ES ☐, CS ☐, DE ☐, ET ☐, EL ☐, EN ☐, FR ☐, GA ☐, HR ☐, IT ☐, LV ☐, LT ☐, HU ☐, MT ☐, NL ☐, PL ☐, PT ☐, RO ☐, SK ☐, SL ☐, FI ☐, SV ☐, muu ☐ (täpsustada)

6.3.2.

tõlge ((*)) BG ☐, ES ☐, CS ☐, DE ☐, ET ☐, EL ☐, EN ☐, FR ☐, GA ☐, HR ☐, IT ☐, LV ☐, LT ☐, HU ☐, MT ☐, NL ☐, PL ☐, PT ☐, RO ☐, SK ☐, SL ☐, FI ☐, SV ☐, muu ☐ (täpsustada)

6.4.

Lisade arv:

7.   KEEL, MILLES ADRESSAATI TEAVITATAKSE TEMA ÕIGUSEST KEELDUDA DOKUMENDI VASTUVÕTMISEST

Määruse (EL) 2020/1784 artikli 12 lõike 2 kohaldamisel märkige lisaks adressaatliikmesriigi keelele, millises järgmistest keeltest tuleb teave esitada:

7.1.

Päritoluliikmesriigi ametlik keel või üks ametlikest keeltest: (3) BG ☐, ES ☐, CZ ☐, DE ☐, ET ☐, EL ☐, EN ☐, FR ☐, GA ☐, HR ☐, IT ☐, LV ☐, LT ☐, HU ☐, MT ☐, NL ☐, PL ☐, PT ☐, RO ☐, SK ☐, SL ☐, FI ☐, SV ☐

7.2.

Teise liikmesriigi ametlik keel, millest adressaat saab aru: BG ☐, ES ☐, CZ ☐, DE ☐, ET ☐, EL ☐, EN ☐, FR ☐, GA ☐, HR ☐, IT ☐, LV ☐, LT ☐, HU ☐, MT ☐, NL ☐, PL ☐, PT ☐, RO ☐, SK ☐, SL ☐, FI ☐, SV ☐

8.   KOOS KÄTTETOIMETAMISTEATISEGA TAGASTADA DOKUMENDI KOOPIA (määruse (EL) 2020/1784 artikli 5 lõige 4)

8.1.

Jah (sellisel juhul saata kättetoimetatavast dokumendist kaks eksemplari) ☐

8.2.

Ei ☐

9.   PÕHJUSED, MIKS EDASTAMISEKS EI KASUTATUD DETSENTRALISEERITUD IT-SÜSTEEMI (määruse (EL) 2020/1784 artikli 5 lõige 4) (4)

Elektrooniline edastamine ei olnud võimalik järgmistel põhjustel:

detsentraliseeritud IT-süsteemi häire

erakorralised asjaolud

1.

Määruse (EL) 2020/1784 artikli 11 lõike 2 kohaselt olete kohustatud astuma kõik dokumendi kättetoimetamiseks vajalikud sammud nii kiiresti kui võimalik ja igal juhul ühe kuu jooksul alates dokumendi kättesaamisest. Kui dokumenti ei ole võimalik ühe kuu jooksul alates dokumendi kättesaamisest kätte toimetada, tuleb kõnealusest asjaolust teavitada asjaomast asutust dokumentide kättetoimetamise või kättetoimetamata jäämise teatise punktis 2.

2.

Kui Te ei saa käesolevat kättetoimetamistaotlust edastatud teabe või dokumentide põhjal täita, olete määruse (EL) 2020/1784 artikli 10 lõike 2 kohaselt kohustatud asjaomase asutusega puuduva teabe või puuduvate dokumentide saamiseks ühendust võtma, kasutades määruse (EL) 2020/1784 I lisa vormi E.

Koht:

Kuupäev:

Allkiri ja/või tempel või e-allkiri ja/või e-tempel:

VORM B (5)

TAOTLUS SELLE ISIKU AADRESSI KINDLAKSTEGEMISEKS, KELLELE DOKUMENT TULEB KÄTTE TOIMETADA

(Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. novembri 2020. aasta määruse (EL) 2020/1784 (mis käsitleb kohtu- ja kohtuväliste dokumentide liikmesriikides kättetoimetamist tsiviil- ja kaubandusasjades (dokumentide kättetoimetamine)) (6) artikli 7 lõike 1 punkt a) (7)

Edastava asutuse viitenumber:

1.   EDASTAV ASUTUS

1.1.

Nimi:

1.2.

Aadress:

1.2.1.

Tänav ja maja number / postkast:

1.2.2.

Asula ja sihtnumber:

1.2.3.

Riik:

1.3.

Telefon ((*)):

1.4.

Faks ((*)):

1.5.

E-post:

2.   TAOTLUSE SAANUD ASUTUS

2.1.

Nimi:

2.2.

Aadress:

2.2.1.

Tänav ja maja number / postkast:

2.2.2.

Asula ja sihtnumber:

2.2.3.

Riik:

2.3.

Telefon  ((*)):

2.4.

Faks ((*)):

2.5.

E-post:

3.   ADRESSAAT

3.1.

Nimi:

3.2.

Viimane teadaolev aadress:

3.2.1.

Tänav ja maja number / postkast:

3.2.2.

Asula ja sihtnumber:

3.2.3.

Riik:

3.3.

Adressaadi (kui on füüsiline isik) teadaolevad isikuandmed (võimaluse korral):

3.3.1.

Sünninimi:

3.3.2.

Muu teadaolev nimi (muud teadaolevad nimed):

3.3.3.

Sünniaeg ja -koht:

3.3.4.

Isikukood/sotsiaalkindlustusnumber/või muu samalaadne tunnus:

3.3.5.

Ema või isa sünninimi:

3.3.6.

Muu teave:

3.4.

Adressaadi (kui on juriidiline isik) teadaolevad isikuandmed (võimaluse korral):

3.4.1.

Registrikood/või muu samalaadne tunnus:

3.4.2.

Juhatuse liikme(te)/esindaja(te) nimi (nimed):

3.5.

Telefon ((*)):

3.6.

Faks ((*)):

3.7.

E-post ((*)):

3.8.

Muu teave (võimaluse korral):

Koht:

Kuupäev:

Allkiri ja/või tempel või e-allkiri ja/või e-tempel:

VORM C (8)

VASTUS TAOTLUSELE SELLE ISIKU AADRESSI KINDLAKSTEGEMISEKS, KELLELE DOKUMENT TULEB KÄTTE TOIMETADA

(Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. novembri 2020. aasta määruse (EL) 2020/1784 (mis käsitleb kohtu- ja kohtuväliste dokumentide liikmesriikides kättetoimetamist tsiviil- ja kaubandusasjades (dokumentide kättetoimetamine)) (9) artikli 7 lõike 1 punkt a) (10)

Taotluse saanud asutuse viitenumber:

Edastava asutuse viitenumber:

1.   ADRESSAAT

1.1.

Nimi:

1.2.

Teadaolev aadress:

1.2.1.

Tänav ja maja number / postkast:

1.2.2.

Asula ja sihtnumber:

1.2.3.

Riik:

1.3.

Aadressi ei olnud võimalik kindlaks teha ☐

1.4.

Muu teave:

Koht:

Kuupäev:

Allkiri ja/või tempel või e-allkiri ja/või e-tempel:

VORM D

KÄTTESAAMISTEATIS

(Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. novembri 2020. aasta määruse (EL) 2020/1784 (mis käsitleb kohtu- ja kohtuväliste dokumentide liikmesriikides kättetoimetamist tsiviil- ja kaubandusasjades (dokumentide kättetoimetamine)) (11) artikli 10 lõige 1)


Käesolev kättesaamisteatis tuleks saata võimalikult kiiresti ja igal juhul seitsme päeva jooksul pärast dokumendi kättesaamist detsentraliseeritud IT-süsteemi kaudu või muul viisil (12).

Edastava asutuse viitenumber:

Vastuvõtva asutuse viitenumber:

Adressaat:

1.   KÄTTESAAMISE KUUPÄEV:

Koht:

Kuupäev:

Allkiri ja/või tempel või e-allkiri ja/või e-tempel:

VORM E

TAOTLUS LISATEABE VÕI LISADOKUMENTIDE SAAMISEKS DOKUMENTIDE KÄTTETOIMETAMISE EESMÄRGIL

(Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. novembri 2020. aasta määruse (EL) 2020/1784 (mis käsitleb kohtu- ja kohtuväliste dokumentide liikmesriikides kättetoimetamist tsiviil- ja kaubandusasjades (dokumentide kättetoimetamine)) (13) artikli 10 lõige 2)

Edastava asutuse viitenumber:

Vastuvõtva asutuse viitenumber:

Adressaat:

1.

Taotlust ei saa täita ilma järgmise lisateabeta:

1.1.

Adressaadi nimi: ((*))

1.2.

Sünniaeg ((*)):

1.3.

Isikukood/sotsiaalkindlustusnumber/registrikood/või muu samalaadne tunnus ((*)):

1.4.

Muu (täpsustada):

2.

Taotlust ei saa täita ilma järgmiste dokumentideta:

2.1.

Kättetoimetatav dokument: ((*))

2.2.

Maksekinnitus ((*)):

2.3.

Muu (täpsustada):

Koht:

Kuupäev:

Allkiri ja/või tempel või e-allkiri ja/või e-tempel:

VORM F

TAOTLUSE JA DOKUMENDI TAGASTAMISE TEATIS

(Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. novembri 2020. aasta määruse (EL) 2020/1784 (mis käsitleb kohtu- ja kohtuväliste dokumentide liikmesriikides kättetoimetamist tsiviil- ja kaubandusasjades (dokumentide kättetoimetamine)) (14) artikli 10 lõige 3)


Taotlus ja dokument tuleb kättesaamisel tagastada.

Edastava asutuse viitenumber:

Vastuvõtva asutuse viitenumber:

Adressaat:

1.   TAGASTAMISE PÕHJUS:

1.1.

Taotlus on selgelt väljaspool määruse kohaldamisala:

1.1.1.

aadress teadmata ☐

1.1.2.

tegemist ei ole tsiviil- või kaubandusõiguse asjaga ☐

1.1.3.

tegemist ei ole liikmesriikidevahelise kättetoimetamistaotlusega ☐

1.1.4.

muu (täpsustada):

1.2.

Kättetoimetamine ei ole võimalik vorminõuete täitmata jätmise tõttu: ☐

1.2.1.

dokument ei ole selgelt loetav ☐

1.2.2.

vormi täitmiseks kasutatud keel ei ole õige ☐

1.2.3.

muu (täpsustada):

1.3.

Kättetoimetamisviis on vastuolus asjaomase adressaatliikmesriigi õigusega (määruse (EL) 2020/1784 artikli 11 lõige 1) ☐

Koht:

Kuupäev:

Allkiri ja/või tempel või e-allkiri ja/või e-tempel:

VORM G

TEATIS TAOTLUSE JA DOKUMENDI EDASISAATMISE KOHTA ASJAKOHASELE VASTUVÕTVALE ASUTUSELE

(Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. novembri 2020. aasta määruse (EL) 2020/1784 (mis käsitleb kohtu- ja kohtuväliste dokumentide liikmesriikides kättetoimetamist tsiviil- ja kaubandusasjades (dokumentide kättetoimetamine)) (15) artikli 10 lõige 4)


Taotlus ja dokument on edastatud järgmisele vastuvõtvale asutusele, kellel on territoriaalne pädevus see kätte toimetada:

Edastava asutuse viitenumber:

Vastuvõtva asutuse viitenumber:

Adressaat:

1.   ASJAKOHANE VASTUVÕTTEV ASUTUS

1.1.

Nimi:

1.2.

Aadress:

1.2.1.

Tänav ja maja number / postkast:

1.2.2.

Asula ja sihtnumber:

1.2.3.

Riik:

1.3.

Telefon:

1.4.

Faks ((*)):

1.5.

E-post:

Koht:

Kuupäev:

Allkiri ja/või tempel või e-allkiri ja/või e-tempel:

VORM H

TERRITORIAALSET PÄDEVUST OMAVA VASTUVÕTVA ASUTUSE POOLT EDASTAVALE ASUTUSELE SAADETAV KÄTTESAAMISTEATIS

(Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. novembri 2020. aasta määruse (EL) 2020/1784 (kohtu- ja kohtuväliste dokumentide liikmesriikides kättetoimetamise kohta tsiviil- ja kaubandusasjades (dokumentide kättetoimetamine)) (16) artikli 10 lõige 4)


Käesolev kättesaamisteatis tuleks saata võimalikult kiiresti ja igal juhul seitsme päeva jooksul pärast dokumendi kättesaamist detsentraliseeritud IT-süsteemi kaudu või muul viisil (17).

Edastava asutuse viitenumber:

Vastuvõtva asutuse viitenumber:

Adressaat:

 

KÄTTESAAMISE KUUPÄEV:

Koht:

Kuupäev:

Allkiri ja/või tempel või e-allkiri ja/või e-tempel:

VORM I (18)

PÄRING DOKUMENTIDE KÄTTETOIMETAMISE VÕI KÄTTE TOIMETAMATA JÄÄMISE KOHTA

(Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. novembri 2020. aasta määruse (EL) 2020/1784 (mis käsitleb kohtu- ja kohtuväliste dokumentide liikmesriikides kättetoimetamist tsiviil- ja kaubandusasjades (dokumentide kättetoimetamine)) (19) artikli 11 lõige 2)


Dokument toimetatakse kätte nii kiiresti kui võimalik. Kui dokumenti ei ole olnud võimalik kätte toimetada ühe kuu jooksul selle saamisest, teavitab vastuvõttev asutus sellest edastavat asutust.

Edastava asutuse viitenumber:

Vastuvõtva asutuse viitenumber (kui teada):

1.   SAADETI TAOTLUS, KUID TEAVET KÄTTETOIMETAMISE VÕI KÄTTE TOIMETAMATA JÄÄMISE KOHTA EI OLE SAADUD

1.1.

Taotlus saadeti: ☐

kuupäev …

1.2.

Kättesaamisteatis saadi kätte: ☐

kuupäev: …

1.3.

Muu teave saadi kätte: ☐

2.   EDASTAV ASUTUS

2.1.

Nimi:

Punktidega 2.2–2.6 hõlmatud andmete esitamine on vabatahtlik, kui on lisatud dokumentide kättetoimetamise taotluse koopia:

2.2.

Aadress:

2.2.1.

Tänav ja maja number / postkast:

2.2.2.

Asula ja sihtnumber:

2.3.

Riik:

2.4.

Telefon:

2.5.

Faks ((*)):

2.6.

E-post:

3.   VASTUVÕTTEV ASUTUS

3.1.

Nimi:

Nende andmete esitamine on vabatahtlik, kui on lisatud dokumentide kättetoimetamise taotluse koopia:

3.2.

Aadress:

3.2.1.

Tänav ja maja number / postkast:

3.2.2.

Asula ja sihtnumber:

3.3.

Riik:

3.4.

Telefon:

3.5.

Faks ((*)):

3.6.

E-post:

4.   ADRESSAAT

4.1.

Nimi:

4.1.1.

Sünniaeg (kui teada):

Nende andmete esitamine on vabatahtlik, kui on lisatud dokumentide kättetoimetamise taotluse koopia:

4.2.

Aadress:

4.2.1.

Tänav ja maja number / postkast:

4.2.2.

Asula ja sihtnumber:

4.2.3.

Riik:

4.3.

Telefon ((*)):

4.4.

Faks ((*)):

4.5.

E-post ((*)):

4.6.

Isikukood/sotsiaalkindlustusnumber/registrikood/või muu samalaadne tunnus ((*)):

4.7.

Muu teave adressaadi kohta ((*)):

Koht:

Kuupäev:

Allkiri ja/või tempel või e-allkiri ja/või e-tempel:

VORM J (20)

VASTUS PÄRINGULE DOKUMENTIDE KÄTTETOIMETAMISE VÕI KÄTTE TOIMETAMATA JÄÄMISE KOHTA

(Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. novembri 2020. aasta määruse (EL) 2020/1784 (mis käsitleb kohtu- ja kohtuväliste dokumentide liikmesriikides kättetoimetamist tsiviil- ja kaubandusasjades (dokumentide kättetoimetamine)) (21) artikli 11 lõige 2)

Taotluse saanud asutuse viitenumber:

Edastava asutuse viitenumber:

Adressaat:

1.   TEAVE DOKUMENTIDE KÄTTETOIMETAMISE STAATUSE KOHTA

1.1.

Taotlust ei ole kätte saadud ☐

1.2.

Taotlust ei saa täita ühe kuu jooksul alates selle kättesaamisest järgmistel põhjustel:

1.2.1.

Adressaadi praegune aadress on kindlakstegemisel ☐

1.2.2.

Kättetoimetamine on pooleli – dokumendid saadeti adressaadile, kuid nende kättetoimetamist ei ole veel kinnitatud ☐

1.2.3.

Kättetoimetamine on pooleli – dokumendid saadeti adressaadile, kuid nendest keeldumise tähtaeg ei ole veel saabunud ☐

1.2.4.

Kõiki kättetoimetamisvõimalusi ei ole veel ära kasutatud ☐

1.2.5.

Dokument on juba kättetoimetatud, vt lisatud teatise koopiat ☐

1.2.6.

Taotlusele vastati … (kuupäev). Vastus on lisatud ☐

1.2.7.

Lisateabe või dokumendi taotlemine on pooleli ☐

1.2.8.

Muu: ☐

1.3.

Taotluse täitmise eeldatav kuupäev: …

Koht:

Kuupäev:

Allkiri ja/või tempel või e-allkiri ja/või e-tempel:

VORM K

TEATIS DOKUMENTIDE KÄTTETOIMETAMISE VÕI KÄTTE TOIMETAMATA JÄÄMISE KOHTA

(Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. novembri 2020. aasta määruse (EL) 2020/1784 (mis käsitleb kohtu- ja kohtuväliste dokumentide liikmesriikides kättetoimetamist tsiviil- ja kaubandusasjades (dokumentide kättetoimetamine)) (22) artikli 11 lõige 2, artikli 12 lõige 4 ja artikkel 14)


Dokument toimetatakse kätte nii kiiresti kui võimalik. Kui dokumenti ei ole pärast selle vastuvõtmist olnud võimalik ühe kuu jooksul alates selle vastuvõtmisest kätte toimetada, teavitab vastuvõttev asutus sellest edastavat asutust (määruse (EL) 2020/1784 artikli 11 lõige 2)

Edastava asutuse viitenumber:

Vastuvõtva asutuse viitenumber:

Adressaat:

1.   KÄTTETOIMETAMINE (artikkel 14)

1.1.

Kättetoimetamise kuupäev ja aadress:

1.2.

Dokument on:

1.2.1.

toimetatud kätte adressaatliikmesriigi õiguse kohaselt, nimelt:

1.2.1.1.

toimetatud kätte: ☐

1.2.1.1.1.

adressaadile isiklikult ☐

1.2.1.1.2.

muule isikule ☐

1.2.1.1.2.1.

Nimi:

1.2.1.1.2.2.

Aadress:

1.2.1.1.2.2.1.

Tänav ja maja number / postkast

1.2.1.1.2.2.2.

Asula ja sihtnumber

1.2.1.1.2.2.3.

Riik

1.2.1.1.2.3.

Seos adressaadiga

pereliige ☐ töötaja ☐ muu ☐

1.2.1.1.3.

adressaadi aadressil ☐

1.2.1.1.4.

muul aadressil (täpsustada) ☐ (23)

1.2.1.2.

postiteenust kasutades ☐

1.2.1.2.1.

kättesaamisteatiseta ☐

1.2.1.2.2.

lisatud kättesaamisteatisega, mis saadi: ☐

1.2.1.2.2.1.

adressaadilt ☐

1.2.1.2.2.2.

muult isikult ☐

1.2.1.2.2.2.1.

Nimi:

1.2.1.2.2.2.2.

Aadress:

1.2.1.2.2.2.2.1.

Tänav ja maja number / postkast:

1.2.1.2.2.2.2.2.

Asula ja sihtnumber:

1.2.1.2.2.2.2.3.

Riik:

1.2.1.2.2.2.3.

Seos adressaadiga:

pereliige ☐ töötaja ☐ muu ☐

1.2.1.3.

elektrooniliselt kätte toimetatud (märkida, kuidas): ☐

1.2.1.4.

kätte toimetatud muul viisil (märkida, kuidas): ☐

1.2.2.

kätte toimetatud järgmisel eriviisil (märkida, kuidas): ☐

1.3.

Dokumendi adressaadile on kirjalikult teatatud määruse (EL) 2020/1784 artikli 12 lõike 2 kohaselt, et ta võib keelduda dokumendi vastuvõtmisest, kui see ei ole talle arusaadavas keeles ega kättetoimetamiskoha ametlikus keeles või ühes ametlikest keeltest või kui dokumendile ei ole lisatud tõlget ühte nimetatud keeltest.

2.   MÄÄRUSE (EL) 2020/1784 ARTIKLI 11 LÕIKE 2 KOHANE TEAVE

Dokumenti ei olnud ühe kuu jooksul alates selle kättesaamisest võimalik kätte toimetada ☐

3.   DOKUMENDI VASTUVÕTMISEST KEELDUMINE (määruse (EL) 2020/1784 artikli 12 lõige 4)

3.1.

Kasutatud keele tõttu keeldus adressaat dokumendi vastuvõtmisest ☐

3.1.1.

Kättetoimetamiskatse kuupäev:

3.1.2.

Keeldumise kuupäev (kui see on teada):

3.2.

Dokument on lisatud käesolevale teatisele.

3.2.1.

Jah ☐

3.2.2.

Ei ☐

4.   DOKUMENDI KÄTTE TOIMETAMATA JÄÄMISE PÕHJUS

4.1.

Aadress teadmata

4.1.1.

Aadressi kindlakstegemiseks on astutud samme (24) jah ☐ ei ☐

4.2.

Adressaadi elu- või asukoht teadmata ☐

4.3.

Dokumenti ei olnud võimalik kätte toimetada enne dokumentide kättetoimetamise taotluse (vorm A) punktis 6.2 märgitud kuupäeva või tähtaega ☐

4.4.

Muu (täpsustada) ☐

4.5.

Dokument on lisatud käesolevale teatisele jah ☐ ei ☐

Koht:

Kuupäev:

Allkiri ja/või tempel või e-allkiri ja/või e-tempel:

VORM L

ADRESSAADI TEAVITAMINE TEMA ÕIGUSEST JÄTTA DOKUMENT VASTU VÕTMATA

(Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. novembri 2020. aasta määruse (EL) 2020/1784 (mis käsitleb kohtu- ja kohtuväliste dokumentide liikmesriikides kättetoimetamist tsiviil- ja kaubandusasjades (dokumentide kättetoimetamine)) (25) artikli 12 lõiked 2 ja 3)

Adressaat:

I.   TEAVE ADRESSAADILE

Lisatud dokument toimetatakse kätte vastavalt määrusele (EL) 2020/1784.

Te võite keelduda lisatud dokumenti vastu võtmast, kui see ei ole koostatud Teile arusaadavas keeles või kättetoimetamiskoha ametlikus keeles või ühes ametlikest keeltest või kui dokumendile ei ole lisatud tõlget ühte nimetatud keeltest.

Kui Te soovite nimetatud õigust kasutada, peate keelduma dokumendi vastuvõtmisest vahetult selle kättetoimetamise ajal, tagastades dokumendi seda kättetoimetavale isikule, või saates kahe nädala jooksul allpool esitatud aadressile enda täidetud käesoleva vormi või kirjaliku avalduse, milles märgite, et Te keeldute lisatud dokumendi vastuvõtmisest keelest tulenevatel põhjustel.

Pange tähele, et kui Te keeldute lisatud dokumenti vastu võtmast, kuid kohus või asutus, kelle poole pöörduti kohtumenetluses, mille käigus tuleb dokument kätte toimetada, otsustab hiljem, et keeldumine ei olnud põhjendatud, võib ta kohaldada kohtu asukoha liikmesriigi õiguses ette nähtud õiguslikke tagajärgi põhjendamatu keeldumise korral, näiteks lugeda kättetoimetamine kehtivaks.

II.   AADRESS, KUHU VORM TULEKS SAATA (26):

1.

Nimi:

2.

Aadress:

2.1.

Tänav ja maja number / postkast:

2.2.

Asula ja sihtnumber:

2.3.

Riik:

3.

Viitenumber:

4.

Telefon:

5.

Faks ((*)):

6.

E-post:

III.   ADRESSAADI AVALDUS (27):

Keeldun dokumendi vastuvõtmisest, kuna see ei ole kirjutatud ei mulle arusaadavas keeles ega kättetoimetamiskoha ametlikus keeles või ühes ametlikest keeltest ning dokumendile ei ole lisatud tõlget ühte nimetatud keeltest.

Saan aru järgmis(t)est keel(t)est:

bulgaaria

leedu

hispaania

ungari

tšehhi

malta

saksa

hollandi

eesti

poola

kreeka

portugali

inglise

rumeenia

prantsuse

slovaki

iiri

sloveeni

horvaadi

soome

itaalia

rootsi

läti

muu ☐ (täpsustada): …

Koht:

Kuupäev:

Allkiri ja/või tempel või e-allkiri ja/või e-tempel:


(1)  ELT L 405, 2.12.2020, lk 40.

((*))  Ei ole kohustuslik.

(2)  Rohkem kui ühe taotleja korral esitage punktides 3.1–3.5 osutatud teave.

(3)  Seda punkti kohaldatakse ainult nende liikmesriikide suhtes, kus on mitu ametlikku keelt.

(4)  Seda punkti kohaldatakse alles alates detsentraliseeritud IT-süsteemi kohaldamise alguskuupäevast vastavalt määruse (EL) 2020/1784 artikli 37 lõikele 2.

(5)  Vormi kasutamine ei ole kohustuslik.

(6)  ELT L 405, 2.12.2020, lk 40.

(7)  Käesolevat vormi kohaldatakse ainult nende liikmesriikide suhtes, kes annavad abi vastavalt määruse (EL) 2020/1784 artikli 7 lõike 1 punktile a.

((*))  Ei ole kohustuslik.

(8)  Vormi kasutamine ei ole kohustuslik.

(9)  ELT L 405, 2.12.2020, lk 40.

(10)  Käesolevat vormi kohaldatakse ainult nende liikmesriikide suhtes, kes annavad abi vastavalt määruse (EL) 2020/1784 artikli 7 lõike 1 punktile a.

(11)  ELT L 405, 2.12.2020, lk 40.

(12)  Kohustust saata kinnitus detsentraliseeritud IT-süsteemi kaudu kohaldatakse alles alates detsentraliseeritud IT-süsteemi kohaldamise alguskuupäevast vastavalt määruse (EL) 2020/1784 artikli 37 lõikele 2.

(13)  ELT L 405, 2.12.2020, lk 40.

((*))  Ei ole kohustuslik.

(14)  ELT L 405, 2.12.2020, lk 40.

(15)  ELT L 405, 2.12.2020, lk 40.

((*))  Ei ole kohustuslik.

(16)  ELT L 405, 2.12.2020, lk 40.

(17)  Kohustust saata kinnitus detsentraliseeritud IT-süsteemi kaudu kohaldatakse alles alates detsentraliseeritud IT-süsteemi kohaldamise alguskuupäevast vastavalt määruse (EL) 2020/1784 artikli 37 lõikele 2.

(18)  Vormi kasutamine ei ole kohustuslik.

(19)  ELT L 405, 2.12.2020, lk 40.

((*))  Ei ole kohustuslik.

(20)  Vormi kasutamine ei ole kohustuslik.

(21)  ELT L 405, 2.12.2020, lk 40.

(22)  ELT L 405, 2.12.2020, lk 40.

(23)  Aadress, mille vastuvõttev asutus on määranud vastavalt määruse (EL) 2020/1784 artikli 7 lõike 2 punktile c.

(24)  Käesolevat punkti kohaldatakse ainult nende liikmesriikide suhtes, kes annavad abi vastavalt määruse (EL) 2020/1784 artikli 7 lõike 2 punktile c.

(25)  ELT L 405, 2.12.2020, lk 40.

(26)  Täidab dokumendi kätte toimetav asutus.

((*))  Ei ole kohustuslik.

(27)  Täidab ja allkirjastab adressaat.


II LISA

Kehtetuks tunnistatud määrus koos hilisemate muudatustega

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 13. novembri 2007. aasta määrus (EÜ) nr 1393/2007 kohtu- ja kohtuväliste dokumentide liikmesriikides kättetoimetamise kohta tsiviil- ja kaubandusasjades („dokumentide kättetoimetamine“), millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ) nr 1348/2000 (ELT L 324, 10.12.2007, lk 79).

 

Nõukogu 13. mai 2013. aasta määrus (EL) nr 517/2013, millega kohandatakse teatavaid määruseid ja otsuseid kaupade vaba liikumise, isikute vaba liikumise, äriühinguõiguse, konkurentsipoliitika, põllumajanduse, toiduohutuse, veterinaar- ja fütosanitaarpoliitika, transpordipoliitika, energeetika, maksustamise, statistika, üleeuroopaliste võrkude, kohtusüsteemi ja põhiõiguste, vabaduse, turvalisuse ja õiguse, keskkonna, tolliliidu, välissuhete, välis-, julgeoleku- ja kaitsepoliitika ning institutsioonide valdkonnas seoses Horvaatia Vabariigi ühinemisega (ELT L 158, 10.6.2013, lk 1).

Ainult määruse (EÜ) nr 1393/2007 I ja II lisa muudatused


III LISA

VASTAVUSTABEL

Määrus (EÜ) nr 1393/2007

Käesolev määrus

Artikli 1 lõige 1

Artikli 1 lõige 1

Artikli 1 lõige 2

Artikli 1 lõige 2

Artikli 1 lõige 3

Artikli 1 lõige 3

Artikkel 2

Artikkel 2

Artikkel 3

Artikkel 3

Artikkel 4

Artikli 5 lõiked 2, 3 ja 4

Artikkel 6

Artikkel 7

Artikli 4 lõige 1

Artikli 8 lõige 1

Artikli 4 lõige 2

Artikli 5 lõige 1

Artikli 4 lõige 3

Artikli 8 lõige 2

Artikli 4 lõige 4

Artikli 8 lõige 3

Artikli 4 lõige 5

Artikli 8 lõige 4

Artikkel 5

Artikkel 9

Artikkel 6

Artikkel 10

Artikkel 7

Artikkel 11

Artikli 8 lõige 1

Artikli 12 lõiked 1, 2 ja 3

Artikli 8 lõige 2

Artikli 12 lõige 4

Artikli 8 lõige 3

Artikli 12 lõige 5

Artikli 8 lõige 4

Artikli 12 lõige 6

Artikli 8 lõige 5

Artikli 12 lõige 7

Artikkel 9

Artikkel 13

Artikkel 10

Artikkel 14

Artikkel 11

Artikkel 15

Artikkel 12

Artikkel 16

Artikkel 13

Artikkel 17

Artikkel 14

Artikkel 18

Artikkel 19

Artikkel 15

Artikli 20 lõige 1

Artikli 20 lõige 2

Artikkel 16

Artikkel 21

Artikkel 17

Artikkel 23

Artikkel 24

Artikkel 25

Artikkel 18

Artikkel 26

Artikkel 27

Artikkel 28

Artikkel 19

Artikkel 22

Artikkel 20

Artikkel 29

Artikkel 21

Artikkel 30

Artikli 31 lõige 1

Artikli 31 lõige 2

Artikli 22 lõige 1

Artikli 31 lõige 3

Artikli 22 lõige 2

Artikli 31 lõige 4

Artikli 22 lõige 3

Artikli 31 lõige 5

Artikli 22 lõige 4

Artikli 31 lõige 6

Artikkel 32

Artikli 23 lõige 1

Artikli 33 lõige 1

Artikli 33 lõige 2

Artikli 23 lõige 2

Artikli 33 lõige 3

Artikli 23 lõige 3

Artikli 33 lõige 4

Artikkel 34

Artikkel 24

Artikli 35 lõige 1

Artikli 35 lõige 2

Artikkel 25

Artikkel 36

Artikkel 26

Artikkel 37

I lisa

I lisa

II lisa

I lisa

II lisa

III lisa

III lisa


Parandused

2.12.2020   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 405/79


Euroopa Parlamendi ja nõukogu 27. novembri 2019. aasta määruse (EL) 2019/2033 (mis käsitleb investeerimisühingute suhtes kohaldatavaid usaldatavusnõudeid ning millega muudetakse määrusi (EL) nr 1093/2010, (EL) nr 575/2013, (EL) nr 600/2014 ja (EL) nr 806/2014) parandus

( Euroopa Liidu Teataja L 314, 5. detsember 2019 )

1.

Leheküljel 46 artikli 57 lõikes 2

asendatakse

„2.   (…) sätestatud alternatiivse sisemudeli meetodi krediidiasutuste suhtes kohaldamise alguskuupäevast, olenevalt sellest, kumb on hilisem.“

järgmisega:

„2.   (…) sätestatud alternatiivse sisemudeli meetodi omavahendite nõuete täitmise eesmärgil krediidiasutuste suhtes kohaldamise alguskuupäevast, olenevalt sellest, kumb on hilisem.“

2.

Leheküljel 52 artikli 62 (Määruse (EL) nr 575/2013 muutmine) punkti 10 alapunktis a

asendatakse

„a)

lõige 1 asendatakse järgmisega:

„(…)

 

i)

(…)

käesoleva määruse artikli 92 lõike 1 punktis a sätestatud nõude, käesoleva määruse artiklites 458 ja 459 osutatud nõuete, direktiivi 2013/36/EL artiklis 104 osutatud omavahendite erinõuete, kõnealuse direktiivi artikli 128 punktis 6 määratletud kombineeritud puhvri nõude, käesoleva määruse artiklis 500 osutatud nõuete ning kolmandate riikide täiendavatest kohalikest järelevalvealastest õigusnormidest tulenevate nõuete summale, kuivõrd kõnealuseid nõudeid tuleb täita esimese taseme põhiomavahenditega; (…)

ii)

kõnealuse tütarettevõtjaga seotud konsolideeritud esimese taseme põhiomavahendite summa, mis peab konsolideeritud alusel vastama käesoleva määruse artikli 92 lõike 1 punktis a sätestatud nõude, käesoleva määruse artiklites 458 ja 459 osutatud nõuete, direktiivi 2013/36/EL artiklis 104 osutatud omavahendite erinõuete, kõnealuse direktiivi artikli 128 punktis 6 määratletud kombineeritud puhvri nõude, käesoleva määruse artiklis 500 osutatud nõuete ning kolmandate riikide täiendavatest kohalikest järelevalvealastest õigusnormidest tulenevate nõuete summale, kuivõrd kõnealuseid nõudeid tuleb täita esimese taseme põhiomavahenditega;

b)

tütarettevõtja vähemusosalused, väljendatuna protsendina kõnealuse ettevõtja kõigist esimese taseme põhiomavahenditesse kuuluvatest instrumentidest koos ülekursi, jaotamata kasumi ja muude reservidega.“;“

järgmisega:

„a)

lõige 1 asendatakse järgmisega:

„(…)

 

i)

(…)

käesoleva määruse artikli 92 lõike 1 punktis a sätestatud nõude, käesoleva määruse artiklites 458 ja 459 osutatud nõuete, direktiivi 2013/36/EL artiklis 104 osutatud omavahendite erinõuete, kõnealuse direktiivi artikli 128 punktis 6 määratletud kombineeritud puhvri nõude ning kolmandate riikide täiendavatest kohalikest järelevalvealastest õigusnormidest tulenevate nõuete summale, kuivõrd kõnealuseid nõudeid tuleb täita esimese taseme põhiomavahenditega; (…)

ii)

kõnealuse tütarettevõtjaga seotud konsolideeritud esimese taseme põhiomavahendite summa, mis peab konsolideeritud alusel vastama käesoleva määruse artikli 92 lõike 1 punktis a sätestatud nõude, käesoleva määruse artiklites 458 ja 459 osutatud nõuete, direktiivi 2013/36/EL artiklis 104 osutatud omavahendite erinõuete, kõnealuse direktiivi artikli 128 punktis 6 määratletud kombineeritud puhvri nõude ning kolmandate riikide täiendavatest kohalikest järelevalvealastest õigusnormidest tulenevate nõuete summale, kuivõrd kõnealuseid nõudeid tuleb täita esimese taseme põhiomavahenditega;

b)

tütarettevõtja vähemusosalused, väljendatuna protsendina kõnealuse ettevõtja kõigist esimese taseme põhiomavahendite kirjetest.“;“.

3.

Leheküljel 53 artikli 62 (Määruse (EL) nr 575/2013 muutmine) punkti 11 alapunktis a

asendatakse

„a)

lõige 1 asendatakse järgmisega:

„(…)

 

i)

(…)

käesoleva määruse artikli 92 lõike 1 punktis b sätestatud nõude, käesoleva määruse artiklites 458 ja 459 osutatud nõuete, direktiivi 2013/36/EL artiklis 104 osutatud omavahendite erinõuete, kõnealuse direktiivi artikli 128 punktis 6 määratletud kombineeritud puhvri nõude, käesoleva määruse artiklis 500 osutatud nõuete ning kolmandate riikide täiendavatest kohalikest järelevalvealastest õigusnormidest tulenevate nõuete summale, kuivõrd kõnealuseid nõudeid tuleb täita esimese taseme omavahenditega; (…)

ii)

kõnealuse tütarettevõtjaga seotud konsolideeritud esimese taseme omavahendite summa, mis peab konsolideeritud alusel vastama käesoleva määruse artikli 92 lõike 1 punktis b sätestatud nõude, käesoleva määruse artiklites 458 ja 459 osutatud nõuete, direktiivi 2013/36/EL artiklis 104 osutatud omavahendite erinõuete, kõnealuse direktiivi artikli 128 punktis 6 määratletud kombineeritud puhvri nõude, käesoleva määruse artiklis 500 osutatud nõuete ning kolmandate riikide täiendavatest kohalikest järelevalvealastest õigusnormidest tulenevate nõuete summale, kuivõrd kõnealuseid nõudeid tuleb täita esimese taseme omavahenditega;

b)

tütarettevõtja kvalifitseeruvad esimese taseme omavahendid, väljendatuna protsendina kõnealuse ettevõtja kõigist esimese taseme omavahenditesse kuuluvatest instrumentidest koos ülekursi, jaotamata kasumi ja muude reservidega.“;“

järgmisega:

„a)

lõige 1 asendatakse järgmisega:

„(…)

 

i)

(…)

käesoleva määruse artikli 92 lõike 1 punktis b sätestatud nõude, käesoleva määruse artiklites 458 ja 459 osutatud nõuete, direktiivi 2013/36/EL artiklis 104 osutatud omavahendite erinõuete, kõnealuse direktiivi artikli 128 punktis 6 määratletud kombineeritud puhvri nõude ning kolmandate riikide täiendavatest kohalikest järelevalvealastest õigusnormidest tulenevate nõuete summale, kuivõrd kõnealuseid nõudeid tuleb täita esimese taseme omavahenditega; (…)

ii)

kõnealuse tütarettevõtjaga seotud konsolideeritud esimese taseme omavahendite summa, mis peab konsolideeritud alusel vastama käesoleva määruse artikli 92 lõike 1 punktis b sätestatud nõude, käesoleva määruse artiklites 458 ja 459 osutatud nõuete, direktiivi 2013/36/EL artiklis 104 osutatud omavahendite erinõuete, kõnealuse direktiivi artikli 128 punktis 6 määratletud kombineeritud puhvri nõude ning kolmandate riikide täiendavatest kohalikest järelevalvealastest õigusnormidest tulenevate nõuete summale, kuivõrd kõnealuseid nõudeid tuleb täita esimese taseme omavahenditega;

b)

tütarettevõtja kvalifitseeruvad esimese taseme omavahendid, väljendatuna protsendina kõnealuse ettevõtja kõigist esimese taseme põhiomavahendite ja täiendavate esimese taseme omavahendite kirjetest.“;“.

4.

Leheküljel 53 artikli 62 (Määruse (EL) nr 575/2013 muutmine) punkti 12 alapunktis a

asendatakse

„a)

lõike 1 punkt a asendatakse järgmisega:

„(…)

 

i)

(…)

käesoleva määruse artikli 92 lõike 1 punktis c sätestatud nõude, käesoleva määruse artiklites 458 ja 459 osutatud nõuete, direktiivi 2013/36/EL artiklis 104 osutatud omavahendite erinõuete, kõnealuse direktiivi artikli 128 punktis 6 määratletud kombineeritud puhvri nõude, käesoleva määruse artiklis 500 osutatud nõuete ning kolmandate riikide täiendavatest kohalikest järelevalvealastest õigusnormidest tulenevate nõuete summale; (…)

ii)

kõnealuse tütarettevõtjaga seotud omavahendite summa, mis peab konsolideeritud alusel vastama käesoleva määruse artikli 92 lõike 1 punktis c sätestatud nõude, käesoleva määruse artiklites 458 ja 459 osutatud nõuete, direktiivi 2013/36/EL artiklis 104 osutatud omavahendite erinõuete, kõnealuse direktiivi artikli 128 punktis 6 määratletud kombineeritud puhvri nõude, käesoleva määruse artiklis 500 osutatud nõuete ning kolmandate riikide täiendavate kohalikest järelevalvealastest õigusnormidest tulenevate omavahendite nõuete summale;

b)

ettevõtja kvalifitseeruvad omavahendid, väljendatuna protsendina tütarettevõtja kõigist omavahendite instrumentidest, mis arvatakse esimese taseme põhiomavahendite, täiendavate esimese taseme omavahendite või teise taseme omavahendite kirjete hulka, koos ülekursi, jaotamata kasumi ja muude reservidega.“;“

järgmisega:

„a)

lõige 1 asendatakse järgmisega:

„(…)

 

i)

(…)

käesoleva määruse artikli 92 lõike 1 punktis c sätestatud nõude, käesoleva määruse artiklites 458 ja 459 osutatud nõuete, direktiivi 2013/36/EL artiklis 104 osutatud omavahendite erinõuete, kõnealuse direktiivi artikli 128 punktis 6 määratletud kombineeritud puhvri nõude ning kolmandate riikide täiendavatest kohalikest järelevalvealastest õigusnormidest tulenevate nõuete summale; (…)

ii)

kõnealuse tütarettevõtjaga seotud omavahendite summa, mis peab konsolideeritud alusel vastama käesoleva määruse artikli 92 lõike 1 punktis c sätestatud nõude, käesoleva määruse artiklites 458 ja 459 osutatud nõuete, direktiivi 2013/36/EL artiklis 104 osutatud omavahendite erinõuete, kõnealuse direktiivi artikli 128 punktis 6 määratletud kombineeritud puhvri nõude ning kolmandate riikide täiendavate kohalikest järelevalvealastest õigusnormidest tulenevate omavahendite nõuete summale;

b)

ettevõtja kvalifitseeruvad omavahendid, väljendatuna protsendina kõnealuse ettevõtja kõigi esimese taseme põhiomavahendite kirjete, täiendavate esimese taseme omavahendite kirjete ja teise taseme omavahendite kirjete summast, välja arvatud artikli 62 punktides c ja d osutatud summad.“;“.

5.

Leheküljel 55 artikli 62 (Määruse (EL) nr 575/2013 muutmine) punktis 25

asendatakse

„25.

Artikli 395 lõige 1 asendatakse järgmisega:

„1.   (…), kes ei ole finantsinstitutsioonid, ei ületa pärast artiklite 399–403 kohast krediidiriski maandamise mõju arvessevõtmist 25 % finantsinstitutsiooni esimese taseme omavahenditest.““

järgmisega:

„25.

Artikli 395 lõike 1 esimene lõik asendatakse järgmisega:

„1.   (…), kes ei ole finantsinstitutsioonid ega investeerimisühingud, ei ületa pärast artiklite 399–403 kohast krediidiriski maandamise mõju arvessevõtmist 25 % finantsinstitutsiooni esimese taseme omavahenditest.““

6.

Leheküljel 56 artikli 62 (Määruse (EL) nr 575/2013 muutmine) punktis 33

asendatakse

„33.

Artikli 498 lõike 1 esimene lõik asendatakse järgmisega:

„Kuni 26. juunini 2021 (…) ning kelle suhtes ei kohaldatud 31. detsembril 2006 direktiivi 2004/39/EÜ.““

järgmisega:

„33.

Artikkel 498 asendatakse järgmisega:

„Artikkel 498

Erand kaubadiilerite puhul

Kuni 26. juunini 2021 (…) ning kelle suhtes ei kohaldatud 31. detsembril 2006 direktiivi 2004/39/EÜ.““

7.

Leheküljel 61 artikli 63 (Määruse (EL) nr 600/2014 muutmine) punktides 6 ja 7

asendatakse

„6.

Artikkel 49 asendatakse järgmisega: „(…).“

 

7.

Artiklisse 52 lisatakse järgmine lõige: „(…).““

 

järgmisega:

„6.

Artikkel 49 asendatakse järgmisega:

„(…).“

6a)

Artiklit 50 muudetakse järgmiselt:

a)

lõige 2 asendatakse järgmisega:

„2.   Artikli 1 lõikes 9, artikli 2 lõikes 2, artikli 13 lõikes 2, artikli 15 lõikes 5, artikli 17 lõikes 3, artikli 19 lõigetes 2 ja 3, artikli 31 lõikes 4, artikli 40 lõikes 8, artikli 41 lõikes 8, artikli 42 lõikes 7, artikli 45 lõikes 10, artikli 47 lõikes 1a ning artikli 52 lõigetes 10 ja 12 osutatud õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte antakse komisjonile määramata ajaks alates 2. juulist 2014.“;

b)

lõige 3 asendatakse järgmisega:

„3.   Euroopa Parlament ja nõukogu võivad artikli 1 lõikes 9, artikli 2 lõikes 2, artikli 13 lõikes 2, artikli 15 lõikes 5, artikli 17 lõikes 3, artikli 19 lõigetes 2 ja 3, artikli 31 lõikes 4, artikli 40 lõikes 8, artikli 41 lõikes 8, artikli 42 lõikes 7, artikli 45 lõikes 10, artikli 47 lõikes 1a ning artikli 52 lõigetes 10 ja 12 osutatud volituste delegeerimise igal ajal tagasi võtta. Tagasivõtmise otsusega lõpetatakse otsuses nimetatud volituste delegeerimine. Otsus jõustub järgmisel päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas või otsuses nimetatud hilisemal kuupäeval. See ei mõjuta juba jõustunud delegeeritud õigusaktide kehtivust.“;

c)

lõige 5 asendatakse järgmisega:

„5.   Artikli 1 lõike 9, artikli 2 lõike 2, artikli 13 lõike 2, artikli 15 lõike 5, artikli 17 lõike 3, artikli 19 lõigete 2 ja 3, artikli 31 lõike 4, artikli 40 lõike 8, artikli 41 lõike 8, artikli 42 lõike 7, artikli 45 lõike 10, artikli 47 lõike 1a ning artikli 52 lõigete 10 ja 12 alusel vastu võetud delegeeritud õigusakt jõustub üksnes juhul, kui Euroopa Parlament ega nõukogu ei ole kolme kuu jooksul pärast õigusakti teatavakstegemist Euroopa Parlamendile ja nõukogule esitanud selle suhtes vastuväidet või kui Euroopa Parlament ja nõukogu on enne selle tähtaja möödumist komisjonile teatanud, et nad ei esita vastuväidet. Euroopa Parlamendi või nõukogu algatusel pikendatakse seda tähtaega kolme kuu võrra.“

7.

Artiklisse 52 lisatakse järgmine lõige: „(…).““

 

8.

Leheküljel 63 artikli 66 lõike 3 punktis b

asendatakse

„b)

artikli 62 punkti 30 alates 25. detsembrist 2019.“

järgmisega:

„b)

artikli 62 punkte 30, 32 ja 33 alates 25. detsembrist 2019.“


2.12.2020   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 405/84


Euroopa Parlamendi ja nõukogu 27. novembri 2019. aasta direktiivi (EL) 2019/2034 (mis käsitleb investeerimisühingute usaldatavusnõuete täitmise järelevalvet ning millega muudetakse direktiive 2002/87/EÜ, 2009/65/EÜ, 2011/61/EL, 2013/36/EL, 2014/59/EL ja 2014/65/EL) parandused

( Euroopa Liidu Teataja L 314, 5. detsember 2019 )

1.

Leheküljel 71 artikli 2 lõikes 2

asendatakse

„2.

… vastavalt määruse (EL) 2019/2033 artikli 1 lõike 2 teisele lõigule.“

järgmisega:

„2.

… vastavalt määruse (EL) 2019/2033 artikli 1 lõike 2 teisele lõigule ja artikli 1 lõike 5 kolmandale lõigule.“

2.

Leheküljel 102 artiklis 54

asendatakse

„Kooskõlas käesoleva jaotise 2. peatüki 3. jaoga …“

järgmisega:

„Kooskõlas käesoleva jaotise 1. peatüki 3. jaoga …“.

3.

Leheküljel 110 artikli 63 punktis 2

asendatakse

„2)

Artiklisse 45 lisatakse järgmine lõige:

„3.

Kooskõlas määruse (EL) 2019/2033 artikli 65 lõikega 4 käsitatakse käesolevas …““

järgmisega:

„2)

Artiklisse 45 lisatakse järgmine lõige:

„3.

Kooskõlas määruse (EL) 2019/2033 artikliga 65 käsitatakse käesolevas …““.

4.

Leheküljel 113 artikli 67 lõike 1 teises lõigus

asendatakse

„Nad kohaldavad kõnealuseid norme alates 26. juunist 2021. Liikmesriigid kohaldavad artikli 64 punkti 5 täitmiseks vajalikke norme alates 26. märtsist 2020.“

järgmisega:

„Nad kohaldavad kõnealuseid norme alates 26. juunist 2021. Liikmesriigid kohaldavad artikli 62 punkti 6 täitmiseks vajalikke norme, mis puudutavad direktiivi 2013/36/EL artikli 8a lõiget 3, hiljemalt 27. detsembrist 2020 ja artikli 64 punkti 5 täitmiseks vajalikke norme alates 26. märtsist 2020.“