ISSN 1977-0650

Euroopa Liidu

Teataja

L 381

European flag  

Eestikeelne väljaanne

Õigusaktid

63. aastakäik
13. november 2020


Sisukord

 

I   Seadusandlikud aktid

Lehekülg

 

 

MÄÄRUSED

 

*

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) 2020/1693, 11. november 2020, millega muudetakse mahepõllumajanduslikku tootmist ja mahepõllumajandustoodete märgistamist käsitlevat määrust (EL) 2018/848 selle kohaldamistähtpäeva ja teatavate muude kõnealuses määruses osutatud kuupäevade osas ( 1 )

1

 

*

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) 2020/1694, 11. november 2020, millega muudetakse määrust (EL) nr 168/2013 seoses L-kategooria seerialõpu sõidukite suhtes COVID-19 pandeemia tõttu võetavate erimeetmetega ( 1 )

4

 

 

II   Muud kui seadusandlikud aktid

 

 

MÄÄRUSED

 

*

Nõukogu rakendusmäärus (EL) 2020/1695, 12. november 2020, millega rakendatakse määrust (EL) nr 267/2012, milles käsitletakse Iraani vastu suunatud piiravaid meetmeid

6

 

*

Nõukogu rakendusmäärus (EL) 2020/1696, 12. november 2020, millega rakendatakse määrust (EL) 2017/2063 piiravate meetmete kohta seoses olukorraga Venezuelas

8

 

 

OTSUSED

 

*

Nõukogu otsus (EL) 2020/1697, 12. oktoober 2020, millega määratakse kindlaks Euroopa Liidu nimel Ameerika Ühendriikide ja Euroopa Ühenduse vahelise tsiviillennunduse ohutuse reguleerimise alase koostöö lepinguga asutatud kahepoolses järelevalvenõukogus võetav seisukoht seoses otsusega nr 0010, millega võetakse vastu lepingu 3. lisa

18

 

*

Nõukogu otsus (EL) 2020/1698, 12. oktoober 2020, millega määratakse kindlaks Euroopa Liidu nimel Ameerika Ühendriikide ja Euroopa Ühenduse vahelise tsiviillennunduse ohutuse reguleerimise alase koostöö lepinguga asutatud kahepoolses järelevalvenõukogus võetav seisukoht seoses otsusega nr 0011, millega võetakse vastu lepingu 4. lisa

20

 

*

Nõukogu otsus (ÜVJP) 2020/1699, 12. november 2020, millega muudetakse otsust 2010/413/ÜVJP, mis käsitleb Iraani vastu suunatud piiravaid meetmeid

22

 

*

Nõukogu otsus (ÜVJP) 2020/1700, 12. november 2020, millega muudetakse otsust (ÜVJP) 2017/2074 piiravate meetmete kohta seoses olukorraga Venezuelas

24

 


 

(1)   EMPs kohaldatav tekst

ET

Aktid, mille peakiri on trükitud harilikus trükikirjas, käsitlevad põllumajandusküsimuste igapäevast korraldust ning nende kehtivusaeg on üldjuhul piiratud.

Kõigi ülejäänud aktide pealkirjad on trükitud poolpaksus kirjas ja nende ette on märgitud tärn.


I Seadusandlikud aktid

MÄÄRUSED

13.11.2020   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 381/1


EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS (EL) 2020/1693,

11. november 2020,

millega muudetakse mahepõllumajanduslikku tootmist ja mahepõllumajandustoodete märgistamist käsitlevat määrust (EL) 2018/848 selle kohaldamistähtpäeva ja teatavate muude kõnealuses määruses osutatud kuupäevade osas

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA PARLAMENT JA EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut, eriti selle artikli 43 lõiget 2,

võttes arvesse Euroopa Komisjoni ettepanekut,

olles edastanud seadusandliku akti eelnõu liikmesriikide parlamentidele,

pärast konsulteerimist Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteega,

toimides seadusandliku tavamenetluse kohaselt (1)

ning arvestades järgmist:

(1)

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EL) 2018/848, (2) mis jõustus 17. juunil 2018, on kehtestatud mahepõllumajanduslikku tootmist käsitlev uus õigusraamistik. Selleks et tagada sujuv üleminek vanalt õigusraamistikult uuele, on kõnealuses määruses määratud kohaldamistähtpäevaks 1. jaanuar 2021.

(2)

30. jaanuaril 2020 kuulutas Maailma Terviseorganisatsioon COVID-19 puhangu rahvusvahelise tähtsusega rahvatervisealaseks hädaolukorraks ja 11. märtsil 2020 pandeemiaks. COVID-19 pandeemia on kaasa toonud erakorralised asjaolud, mis nõuavad mahepõllumajandussektorilt märkimisväärseid jõupingutusi, mida ei olnud võimalik määruse (EL) 2018/848 vastuvõtmise ajal mõistlikult ette näha.

(3)

COVID-19 pandeemia ja sellega seotud rahvatervise kriis on liikmesriikide jaoks enneolematu väljakutse ja suur koormus mahepõllumajandusettevõtjate (edaspidi „ettevõtjad“) jaoks. Ettevõtjad keskenduvad seepärast oma jõupingutustes mahepõllumajandusliku tootmise ja kaubavoogude säilitamisele ega saa samal ajal valmistuda määruse (EL) 2018/848 kohase uue õigusraamistiku kohaldamiseks. Seega on väga tõenäoline, et liikmesriigid ja ettevõtjad ei suuda tagada kõnealuse määruse nõuetekohast rakendamist ja kohaldamist alates 1. jaanuarist 2021, nagu algselt ette nähti.

(4)

Selleks et tagada mahepõllumajandussektori sujuv toimimine ja õiguskindlus ning et vältida võimalikke turuhäireid, on vaja edasi lükata määruse (EL) 2018/848 kohaldamise tähtpäev ja teatavad muud kõnealuses määruses osutatud tähtpäevad, mis tulenevad kohaldamistähtpäevast.

(5)

Võttes arvesse COVID-19 pandeemia ulatust, sellega seotud rahvatervise kriisi ja selle epidemioloogilist arengut ning täiendavaid ressursse, mida vajavad liikmesriigid ja ettevõtjad, on asjakohane määruse (EL) 2018/848 kohaldamise tähtpäev ühe aasta võrra edasi lükata.

(6)

Eelkõige tuleneb otseselt määruse (EL) 2018/848 kohaldamise tähtpäevast mitu tähtpäeva, mis on seotud eranditega, aruannetega või komisjonile erandite lõpetamiseks või pikendamiseks antud volitustega. Seega on samuti asjakohane lükata sellised tähtpäevad edasi ühe aasta võrra. Vastavate tähtpäevade määramisel võeti arvesse aega, mis ettevõtjatel kulub erandite lõppemisega kohanemiseks või selleks, et liikmesriigid ja komisjon saaksid koguda piisavalt teavet eranditega hõlmatud teatavate sisendite kättesaadavuse kohta, või selleks, et komisjon saaks esitada Euroopa Parlamendile ja nõukogule aruande ning koostada seadusandliku ettepaneku või delegeeritud õigusaktid.

(7)

COVID-19 pandeemia ja sellega seotud rahvatervise kriis on ka kolmandate riikide jaoks enneolematu väljakutse ja suur koormus kolmandates riikides asuvate ettevõtjate jaoks. Sellest tulenevalt on nõukogu määruse (EÜ) nr 834/2007 (3) artikli 33 lõike 2 alusel võrdväärseks tunnistatud kolmandate riikide puhul asjakohane pikendada nende tunnustuse kehtivuse tähtaega ühe aasta võrra kuni 31. detsembrini 2026, et sellistel kolmandatel riikidel oleks piisavalt aega oma staatust muuta, kas sõlmides Euroopa Liiduga kaubandusleping või järgides täielikult määrust (EL) 2018/848, ilma et tekiksid tarbetud häired mahepõllumajanduslike toodetega kauplemisel.

(8)

Samuti tuleks pikendada määruse (EÜ) nr 834/2007 artikli 33 lõike 3 alusel kolmandate riikide kontrolliasutustele ja kontrollorganitele antud tunnustuse kehtivuse tähtaega ühe aasta võrra kuni 31. detsembrini 2024, et anda nendele kontrolliasutustele ja kontrollorganitele ning nende sertifitseeritud ettevõtjatele kolmandates riikides piisavalt aega saada üle COVID-19 pandeemia mõjust ja valmistuda määrusega (EL) 2018/848 kehtestatud uueks õigusraamistikuks.

(9)

Kuna käesoleva määruse eesmärki, nimelt mahepõllumajandussektori tõrgeteta toimimise tagamist, õiguskindluse tagamist ja COVID-19 pandeemiast põhjustatud erakorralistest asjaoludest tingitud võimalike turuhäirete vältimist ei suuda liikmesriigid piisavalt saavutada, küll aga saab neid meetme mõju tõttu paremini saavutada liidu tasandil, võib liit võtta meetmeid kooskõlas Euroopa Liidu lepingu artiklis 5 sätestatud subsidiaarsuse põhimõttega. Kõnealuses artiklis sätestatud proportsionaalsuse põhimõtte kohaselt ei lähe käesolev määrus nimetatud eesmärkide saavutamiseks vajalikust kaugemale.

(10)

Võttes arvesse COVID-19 pandeemiat, mis on mahepõllumajanduslikus tootmises andnud põhjust erakorralisteks asjaoludeks, mis nõuavad viivitamatut tegutsemist, on asjakohane teha erand kaheksa nädala pikkusest tähtajast, millele on osutatud ELi lepingule, Euroopa Liidu toimimise lepingule ja Euroopa Aatomienergiaühenduse asutamislepingule lisatud protokolli nr 1 (riikide parlamentide rolli kohta Euroopa Liidus) artiklis 4.

(11)

Arvestades tungivat vajadust viivitamata tagada mahepõllumajandussektorile praeguses olukorras õiguskindlus, peaks käesolev määrus selle kiireloomulisuse tõttu jõustuma järgmisel päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määrust (EL) 2018/848 muudetakse järgmiselt.

1)

Artikli 29 lõikes 4 asendatakse kuupäev „31. detsembriks 2024“ kuupäevaga „31. detsembriks 2025“.

2)

Artikli 48 lõike 1 teises lõigus asendatakse kuupäev „31. detsembril 2025“ kuupäevaga „31. detsembril 2026“.

3)

Artiklis 49 asendatakse kuupäev „31. detsembriks 2021“ kuupäevaga „31. detsembriks 2022“.

4)

Artiklit 53 muudetakse järgmiselt:

a)

lõikes 1 asendatakse kuupäev „31. detsembril 2035“ kuupäevaga „31. detsembril 2036“;

b)

lõiget 2 muudetakse järgmiselt:

i)

sissejuhatavas osas asendatakse kuupäev „1. jaanuarist 2028“ kuupäevaga „1. jaanuarist 2029“;

ii)

punktis a asendatakse kuupäev „31. detsember 2035“ kuupäevaga „31. detsember 2036“;

c)

lõikes 3 asendatakse kuupäev „1. jaanuarist 2026“ kuupäevaga „1. jaanuarist 2027“;

d)

lõikes 4 asendatakse kuupäev „1. jaanuarist 2025“ kuupäevaga „1. jaanuarist 2026“ ja kuupäev „31. detsember 2025“ asendatakse kuupäevaga „31. detsember 2026“;

e)

lõike 7 esimese lõigu sissejuhatavas osas asendatakse kuupäev „31. detsembriks 2025“ kuupäevaga „31. detsembriks 2026“.

5)

Artikli 57 lõikes 1 asendatakse kuupäev „31. detsembril 2023“ kuupäevaga „31. detsembril 2024“.

6)

Artiklis 60 asendatakse kuupäev „1. jaanuari 2021“ kuupäevaga „1. jaanuari 2022“.

7)

Artikli 61 teine lõik asendatakse järgmisega:

„Seda kohaldatakse alates 1. jaanuarist 2022“.

8)

II lisa muudetakse järgmiselt.

a)

I osa punkti 1.5 muudetakse järgmiselt:

i)

teises lõigus asendatakse kuupäev „31. detsembril 2030“ kuupäevaga „31. detsembril 2031“;

ii)

kolmandas lõigus asendatakse kuupäev „31. detsembriks 2025“ kuupäevaga „31. detsembriks 2026“.

b)

II osa muudetakse järgmiselt:

i)

punkti 1.9.1.1 alapunktis a asendatakse kuupäev „1. jaanuarist 2023“ kuupäevaga „1. jaanuarist 2024“;

ii)

punkti 1.9.2.1 alapunktis a asendatakse kuupäev „1. jaanuarist 2023“ kuupäevaga „1. jaanuarist 2024“;

iii)

punkti 1.9.3.1 alapunkti c sissejuhatavas osas asendatakse kuupäev „31. detsembrini 2025“ kuupäevaga „31. detsembrini 2026“;

iv)

punkti 1.9.4.2 alapunkti c sissejuhatavas osas asendatakse „31. detsembrini 2025“ kuupäevaga „31. detsembrini 2026“.

c)

III osas asendatakse punkti 3.1.2.1 teise lõigu kuupäev „1. jaanuariks 2021“ kuupäevaga „1. jaanuariks 2022“.

d)

VII osas asendatakse punktis 1.1 kuupäev „31. detsembrini 2023“ kuupäevaga „31. detsembrini 2024“.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub järgmisel päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 11. november 2020

Euroopa Parlamendi nimel

president

D. M. SASSOLI

Nõukogu nimel

eesistuja

M. ROTH


(1)  Euroopa Parlamendi 8. oktoobri 2020. aasta seisukoht (Euroopa Liidu Teatajas seni avaldamata) ja nõukogu 19. oktoobri 2020. aasta otsus.

(2)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 30. mai 2018. aasta määrus (EL) 2018/848, mis käsitleb mahepõllumajanduslikku tootmist ja mahepõllumajanduslike toodete märgistamist ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ) nr 834/2007 (ELT L 150, 14.6.2018, lk 1).

(3)  Nõukogu 28. juuni 2007 määrus (EÜ) nr 834/2007 mahepõllumajandusliku tootmise ning mahepõllumajanduslike toodete märgistamise ja määruse (EMÜ) nr 2092/91 kehtetuks tunnistamise kohta (ELT L 189, 20.7.2007, lk 1).


13.11.2020   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 381/4


EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS (EL) 2020/1694,

11. november 2020,

millega muudetakse määrust (EL) nr 168/2013 seoses L-kategooria seerialõpu sõidukite suhtes COVID-19 pandeemia tõttu võetavate erimeetmetega

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA PARLAMENT JA EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut, eriti selle artiklit 114,

võttes arvesse Euroopa Komisjoni ettepanekut,

olles edastanud seadusandliku akti eelnõu liikmesriikide parlamentidele,

võttes arvesse Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamust (1),

toimides seadusandliku tavamenetluse kohaselt (2)

ning arvestades järgmist:

(1)

COVID-19 kriis on põhjustanud häireid L-kategooria sõidukite kriitiliste osade ja komponentide tarneahelas ning vähendanud nõudlust nende sõidukite järele märkimisväärselt. Seetõttu on tootjatel tekkinud märkimisväärseid viivitusi oma Euro 4 sõidukite laovarude ammendamisel, sest need sõidukid tuleb Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 168/2013 (3) IV lisa kohaselt registreerida enne 1. jaanuari 2021, mil hakatakse kohaldama Euro 5 keskkonnanõudeid.

(2)

Määruses (EL) nr 168/2013 sätestatud normid seerialõpu kohta võimaldavad tootjatel jätkuvalt turul kättesaadavaks teha, registreerida või kasutusele võtta piiratud osa L-kategooria sõidukite varust, mida ei saa turul kättesaadavaks teha või mida ei saa enam turul kättesaadavaks teha, kuna on jõustunud uued tehnilised nõuded, mille alusel ei ole kõnealustele sõidukitele tüübikinnitust antud.

(3)

Arvestades COVID-19 kriisi põhjustatud häireid, on ilmne, et määruses (EL) nr 168/2013 sätestatud normid seerialõpu kohta ei ole sobiv mehhanism, mille abil tulla toime L-kategooria Euro 4 sõidukite varuga, mis on tootjatel pärast Euro 5 keskkonnanõuete kohaldamise algust veel laos.

(4)

Arvestades COVID-19 kriisi põhjustatud erandlikke asjaolusid ja selleks, et vältida võimalikke turuhäireid, on vaja muuta määrust (EL) nr 168/2013, et kehtestada COVID-19 kriisist tingitud erimeetmeid seerialõpu sõidukite jaoks.

(5)

Selleks et seerialõpu sõidukite erimeetmete kohaldamine piirduks sõidukitega, mis olid riiklike liikumispiirangute kehtestamise ajaks juba laos, ei tohiks nende sõidukite arv, mille suhtes seerialõpu sõidukite erimeetmeid kohaldatakse, ületada L-kategooria Euro 4 sõidukite arvu, mis olid laos 15. märtsil 2020.

(6)

Kuna käesoleva määruse eesmärki, nimelt muuta üksnes 2021. aasta suhtes kohaldatavaid määruse (EL) nr 168/2013 norme seerialõpu sõidukite kohta COVID-19 kriisi tõttu, ei suuda liikmesriigid piisavalt saavutada, küll aga saab seda meetme ulatus ja toime tõttu paremini saavutada liidu tasandil, võib liit võtta meetmeid kooskõlas Euroopa Liidu lepingu (ELi leping) artiklis 5 sätestatud subsidiaarsuse põhimõttega. Kõnealuses artiklis sätestatud proportsionaalsuse põhimõtte kohaselt ei lähe käesolev määrus nimetatud eesmärgi saavutamiseks vajalikust kaugemale.

(7)

Võttes arvesse olukorra kiireloomulisust, mis tuleneb COVID-19 kriisist tingitud erakorralistest asjaoludest, on asjakohane teha erand kaheksa nädala pikkusest ajavahemikust, mis on ette nähtud ELi lepingule, Euroopa Liidu toimimise lepingule ja Euroopa Aatomienergiaühenduse asutamislepingule lisatud protokolli nr 1 (riikide parlamentide rolli kohta Euroopa Liidus) artiklis 4.

(8)

Seetõttu tuleks määrust (EL) nr 168/2013 vastavalt muuta.

(9)

Käesolev määrus peaks jõustuma võimalikult kiiresti, järgmisel päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määruse (EL) nr 168/2013 XI peatükki lisatakse järgmine artikkel:

„Artikkel 44a

COVID-19 pandeemiast tingitud erimeetmed seerialõpu sõidukite jaoks

1.   Erandina artiklist 44 ning järgides käesoleva artikli lõikeid 2, 3 ja 4, võib sõidukeid, mis vastavad sõidukitüübile, mille ELi tüübikinnitus muutub vastavalt artikli 37 lõike 2 punktile a kehtetuks 1. jaanuaril 2021, teha turul kättesaadavaks, registreerida ja võtta kasutusele seerialõpu sõidukitena kuni 31. detsembrini 2021.

2.   Käesoleva artikli lõikes 1 osutatud seerialõpu sõidukite arv ei tohi ületada nende sõidukite arvu, mille ELi tüübikinnitus muutub artikli 37 lõike 2 punkti a kohaselt kehtetuks 1. jaanuaril 2021 ja mis olid laos 15. märtsil 2020.

3.   Tootja, kes soovib tugineda lõikes 1 osutatud erandile, esitab taotluse iga sellise liikmesriigi riiklikule asutusele, kus kõnealuseid sõidukeid kavatsetakse turul kättesaadavaks teha, registreerida või kasutusele võtta, ning märgib taotlusse seerialõpu sõidukite arvu, mille jaoks ta lõikes 1 osutatud erandit taotleb.

Asjaomane riiklik asutus otsustab ühe kuu jooksul alates taotluse saamisest, kas ja kui suurel arvul lubada oma territooriumil registreerida kõnealuseid seerialõpu sõidukeid.

4.   Tootja teeb lõike 1 alusel kasutusele võetud sõidukite vastavustunnistusele spetsiaalse märke, mis kinnitab, et tegemist on „2021 – seerialõpu sõidukitega“.

5.   Hiljemalt 1. juuliks 2021 teatavad liikmesriigid komisjonile selliste sõidukite arvu, millele on käesoleva artikli alusel antud seerialõpu staatus.“

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub järgmisel päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 11. november 2020

Euroopa Parlamendi nimel

president

D. M. SASSOLI

Nõukogu nimel

eesistuja

M. ROTH


(1)  29. oktoobri 2020. aasta arvamus (Euroopa Liidu Teatajas seni avaldamata).

(2)  Euroopa Parlamendi 20. oktoobri 2020. aasta seisukoht (Euroopa Liidu Teatajas seni avaldamata) ja nõukogu 3. novembri 2020. aasta otsus.

(3)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 15. jaanuari 2013. aasta määrus (EL) nr 168/2013 kahe-, kolme- ja neljarattaliste sõidukite kinnituse ja turujärelevalve kohta (ELT L 60, 2.3.2013, lk 52).


II Muud kui seadusandlikud aktid

MÄÄRUSED

13.11.2020   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 381/6


NÕUKOGU RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2020/1695,

12. november 2020,

millega rakendatakse määrust (EL) nr 267/2012, milles käsitletakse Iraani vastu suunatud piiravaid meetmeid

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse nõukogu 23. märtsi 2012. aasta määrust (EL) nr 267/2012, (1) milles käsitletakse Iraani vastu suunatud piiravaid meetmeid ja millega tunnistatakse kehtetuks määrus (EL) nr 961/2010, eriti selle artikli 46 lõiget 2,

võttes arvesse liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja ettepanekut

ning arvestades järgmist:

(1)

Nõukogu võttis 23. märtsil 2012 vastu määruse (EL) nr 267/2012.

(2)

Nõukogu võttis 18. juunil 2020 vastu määruse (EL) 2020/847 (2).

(3)

Pärast Üldkohtu otsust kohtuasjas T-490/18 (3) tuleks Neda Industrial Group välja jätta määruse (EL) nr 267/2012 IX lisas esitatud nende isikute ja üksuste loetelust, kelle suhtes kohaldatakse piiravaid meetmeid.

(4)

Määruse (EL) nr 267/2012 IX lisa tuleks seetõttu vastavalt muuta,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määruse (EL) nr 267/2012 IX lisa muudetakse vastavalt käesoleva määruse lisale.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub järgmisel päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 12. november 2020

Nõukogu nimel

eesistuja

M. ROTH


(1)  ELT L 88, 24.3.2012, lk 1.

(2)  Nõukogu 18. juuni 2020. aasta rakendusmäärus (EL) 2020/847, millega muudetakse määrust (EL) nr 267/2012, mis käsitleb Iraani vastu suunatud piiravaid meetmeid (ELT L 196, 19.6.2020, lk 1).

(3)  Üldkohtu 8. juuli 2020. aasta otsus kohtuasjas Neda Industrial Group vs. Euroopa Liidu Nõukogu, T-490/18, ECLI:EU:T:2020:318.


LISA

Määruse (EL) nr 267/2012 IX lisa I osa B jaost („Üksused“) jäetakse välja järgmine kanne:

„47.

Neda Industrial Group“.


13.11.2020   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 381/8


NÕUKOGU RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2020/1696,

12. november 2020,

millega rakendatakse määrust (EL) 2017/2063 piiravate meetmete kohta seoses olukorraga Venezuelas

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse nõukogu 13. novembri 2017. aasta määrust (EL) 2017/2063 piiravate meetmete kohta seoses olukorraga Venezuelas, (1) eriti selle artikli 17 lõiget 1,

võttes arvesse liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja ettepanekut

ning arvestades järgmist:

(1)

Nõukogu võttis 13. novembril 2017 vastu määruse (EL) 2017/2063.

(2)

Võttes arvesse Venezuelas valitsevat poliitilist, majandus-, sotsiaal- ja humanitaarkriisi ning demokraatiat, õigusriigi põhimõtet ja inimõiguste austamist õõnestava tegevuse jätkumist, võttis nõukogu 11. novembril 2019 vastu otsuse (ÜVJP) 2019/1893, (2) millega pikendati piiravate meetmete, sealhulgas loetellu kantud isikute suhtes kehtestatud piiravate meetmete kehtivust kuni 14. novembrini 2020. Samal päeval võttis nõukogu vastu rakendusmääruse (EL) 2019/1891, (3) millega muudeti kaheksa loetellu kantud isikuga seotud teavet.

(3)

Liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja (edaspidi „kõrge esindaja“) tegi 21. detsembril 2019 liidu nimel avalduse, milles märkis, et Venezuela ülemkohtu ja tunnustamata põhiseadusliku kogu otsus võtta neljalt rahvuskogu liikmelt põhiseadusega tagatud parlamentaarne puutumatus on põhiseaduse sätete, õigusriigi põhimõtte ning võimude lahususe demokraatliku põhimõtte raske rikkumine. Avalduses selgitati, et liit jälgib jätkuvalt olukorda ja on valmis kasutama oma olemasolevaid vahendeid demokraatia, õigusriigi ja inimõiguste edendamiseks, sealhulgas sihipäraste meetmete abil, mis ei kahjusta Venezuela elanikkonda.

(4)

Kõrge esindaja tegi 9. jaanuaril 2020 liidu nimel avalduse, milles märkis, et hiljutine vaenutegevus Venezuela ainsa demokraatlikult valitud organi, st rahvuskogu ja paljude selle liikmete, sealhulgas rahvuskogu presidendi vastu, on Venezuela kriisi veelgi teravdanud ning et 5. jaanuaril 2020 tehtud katsed takistada jõuga rahvuskogu juhatuse õiguspärast valimist ning rahvuskogu presidendi ja mitme seadusandja pääsu rahvuskogusse on täiesti vastuvõetamatud. Avalduses märgiti samuti, et Luis Parra niinimetatud valimisega päädinud hääletus ei ole õiguspärane, sest selles ei järgitud õiguslikke menetlusi ega demokraatlikke põhiseaduspõhimõtteid ning et rahvuskogu liikmetel peab olema võimalik täita Venezuela rahvalt saadud parlamendiliikme mandaati ilma igasuguse hirmutamise ja kättemaksuta. Lisaks rõhutati avalduses, et võttes arvesse selliseid tõsiseid demokraatiat, õigusriiki ja inimõigusi õõnestavaid tegusid ja otsuseid, on liit valmis alustama tööd sihipäraste meetmete kohaldamiseks nimetatud põhimõtete ja õiguste rikkumises osalevate isikute suhtes.

(5)

Kõrge esindaja tegi 4. juunil 2020 liidu nimel avalduse viimaste sündmuste kohta Venezuelas, mis hõlmab Venezuela ülemkohtu 26. mai 2020. aasta otsust kinnitada Luis Parra rahvuskogu presidendiks. Avalduses rõhutati liidu seisukohta, et Luis Parra niinimetatud valimisteni viinud hääletusvoor ei olnud õiguspärane, sest selle puhul ei austatud õiguslikku menetlust ega demokraatlikke põhiseaduslikke põhimõtteid. Avalduses märgiti samuti, et viimased arengusuunad on Venezuela pikka aega kestnud institutsioonilist ja poliitilist kriisi veelgi süvendanud ning kahandanud riigis demokraatlikku ja põhiseaduslikku tegutsemisruumi. Avalduses korrati liidu seisukohta, et kestliku lahenduse Venezuela kriisile toob üksnes tõeline ja kaasav poliitiline protsess, ning rõhutati, et liit on vastu igasugusele vägivallale, sealhulgas mis tahes sõjalisele või vägivaldsele sissetungile. Sellega seoses märkis liit, et hiljuti astuti samm õiges suunas, kui riiklikud osalejad jõudsid kokkuleppele humanitaarabi suhtes, ning rõhutas vajadust, et kõik pooled peavad tegema üheskoos ja konstruktiivsel viisil tööd selle nimel, et leevendada Venezuela rahva äärmuslikke kannatusi, mida COVID-19 pandeemia on veelgi süvendanud.

(6)

Kõrge esindaja tegi 16. juunil 2020 liidu nimel avalduse, milles rõhutati, et vabade ning õiglaste rahvusvahelisi standardeid järgivate parlamendi- ja presidendivalimiste korraldamine on Venezuela kriisist väljumiseks esmatähtis ning et sõltumatu ja tasakaalustatud valimisnõukogu (CNE) ning erakondade ja kandidaatide võrdsed osalemisvõimalused on usaldusväärse valimisprotsessi nurgakivi. Lisaks kutsus EL valitsust ja opositsiooni üles alustama sisulisi ja kaasavaid läbirääkimisi, mille eesmärk on moodustada valimisnõukogu ja tühistada opositsioonierakondadele kehtestatud keelud.

(7)

Pidades silmas jätkuvalt keerulist olukorda Venezuelas, võttis nõukogu 29. juunil 2020 vastu määruse (EL) 2020/897, (4) millega lisati loetellu 11 isikut, kelle suhtes kohaldatakse piiravaid meetmeid.

(8)

Seoses sellega vaatas nõukogu kooskõlas määruse (EL) 2017/2063 artikli 17 lõikega 4 läbi määruse (EL) 2017/2063 IV lisas esitatud loetelu ning otsustas, et kõigi sellesse loetellu kantud isikute suhtes tuleks jätkata piiravate meetmete kohaldamist.

(9)

Nõukogu otsustas samuti, et 14 isiku loetellu kandmise põhjendusi tuleks ajakohastada ning et kõikide loetellu kantud isikute perekonnanimi tuleks kirjutada suurte tähtedega.

(10)

Määruse (EL) 2017/2063 IV lisa tuleks seetõttu vastavalt muuta,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määruse (EL) 2017/2063 IV lisa muudetakse vastavalt käesoleva määruse lisale.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub selle Euroopa Liidu Teatajas avaldamise päeval.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 12. november 2020

Nõukogu nimel

eesistuja

M. ROTH


(1)  ELT L 295, 14.11.2017, lk 21.

(2)  Nõukogu 11. novembri 2019. aasta otsus (ÜVJP) 2019/1893, millega muudetakse otsust (ÜVJP) 2017/2074 piiravate meetmete kohta seoses olukorraga Venezuelas (ELT L 291, 12.11.2019, lk 42).

(3)  Nõukogu 11. novembri 2019. aasta rakendusmäärus (EL) 2019/1891, millega rakendatakse määrust (EL) 2017/2063 piiravate meetmete kohta seoses olukorraga Venezuelas (ELT L 291, 12.11.2019, lk 13).

(4)  Nõukogu 29. juuni 2020. aasta rakendusmäärus (EL) 2020/897, millega rakendatakse määrust (EL) 2017/2063 piiravate meetmete kohta seoses olukorraga Venezuelas (ELT L 205I, 29.6.2020, lk 1).


LISA

Määruse (EL) 2017/2063 IV lisa asendatakse järgmisega:

„IV LISA

ARTIKLI 8 LÕIKES 3 OSUTATUD FÜÜSILISTE JA JURIIDILISTE ISIKUTE, ÜKSUSTE JA ASUTUSTE LOETELU

 

Nimi

Tuvastamisandmed

Põhjused

Loetellu kandmise kuupäev

1.

Néstor Luis REVEROL TORRES

Sünniaeg: 28. oktoober 1964

Sugu: mees

Alates 2016. aastast sise-, justiits- ja rahuminister. 2019. aasta aprillis määrati ka riiklike ehitustööde ja teenuste eest vastutavaks asepresidendiks ning riigi elektriettevõtte Corporación Eléctrica Nacional juhtivsekretäriks. Endine Bolívari rahvuskaardi kindralkomandör, ülendati 2020. aasta augustis Bolívari rahvuskaardi ülemkindraliks. Vastutab temale alluvate julgeolekujõudude poolt toime pandud inimõiguste raskete rikkumiste, sealhulgas (poliit)vangide piinamise eest ning demokraatliku opositsiooni allasurumise eest Venezuelas, sealhulgas poliitiliste meeleavalduste keelamise ja mahasurumise eest.

22.1.2018

2.

Gustavo Enrique GONZÁLEZ LÓPEZ

Sünniaeg: 2. november 1960

Sugu: mees

Nimetati 30. aprillil 2019 uuesti Bolívari riikliku luureteenistuse (SEBIN) juhiks. 8. jaanuarist 2019 kuni 30. aprillini 2019 presidendi julgeoleku- ja luurenõunik ning SEBINi juht kuni 2018. aasta oktoobrini. SEBINi juhina vastutab inimõiguste raskete rikkumiste (sealhulgas meelevaldne kinnipidamine, ebainimlik ja alandav kohtlemine ning piinamine) eest ning kodanikuühiskonna ja demokraatliku opositsiooni allasurumise eest Venezuelas.

22.1.2018

3.

Tibisay LUCENA RAMÍREZ

Sünniaeg: 26. aprill 1959

Sugu: naine

Riikliku valimisnõukogu (Consejo Nacional Electoral või CNE) esinaine ajavahemikus 2006. aasta aprillist 2020. aasta juunini. Tema tegevus ja poliitika õõnestasid demokraatiat ja õigusriigi põhimõtteid Venezuelas. Ta ei taganud muu hulgas CNE rolli erapooletu ja sõltumatu institutsioonina, nagu on ette nähtud Venezuela põhiseaduses. Sellega aitas ta kaasa põhiseadusliku kogu loomisele ja Nicolás Maduro tagasivalimisele 2018. aasta mai presidendivalimistel, mis ei olnud vabad ega õiglased.

22.1.2018

4.

Antonio José BENAVIDES TORRES

Sünniaeg: 13. juuni 1961

Sugu: mees

Pealinna piirkonna (Distrito Capital) ülem kuni 2018. aasta jaanuarini. Kuni 21. juunini 2017 Bolívari rahvuskaardi kindralkomandör. Seotud kodanikuühiskonna ja demokraatliku opositsiooni allasurumisega Venezuelas ning vastutab temale alluva Bolívari rahvuskaardi poolt toime pandud inimõiguste raskete rikkumiste eest. Tema tegevus ja poliitika Bolívari rahvuskaardi ülemjuhatajana, sealhulgas asjaolu, et Bolívari rahvuskaart võttis endale korrapidamise tsiviilisikute demonstratsioonide üle ning avaldas avalikult toetust sellele, et sõjaväekohtutel peaks olema kohtulik võim tsiviilisikute üle, õõnestas õigusriigi põhimõtteid Venezuelas.

22.1.2018

5.

Maikel José MORENO PÉREZ

Sünniaeg: 12. detsember 1965

Sugu: mees

Venezuela ülemkohtu (Tribunal Supremo de Justicia) esimees ja endine aseesimees. Nendes ametites toetas ja soodustas ta valitsuse tegevust ja poliitikat, mis õõnestasid demokraatiat ja õigusriigi põhimõtteid Venezuelas, ning vastutab tegevuse ja avalduste eest, millega võeti seadusevastaselt üle rahvuskogu pädevus, sealhulgas riikliku valimisnõukogu (CNE) liikmete ametisse nimetamise eest 2020. aasta juunis ning kolme opositsioonipartei juhatuse tegevuse peatamise ja nende juhatuste asendamise eest 2020. aasta juunis ja juulis.

22.1.2018

6.

Tarek William SAAB HALABI

Sünniaeg: 10. september 1963

Sünnikoht: El Tigre, Anzoátegui osariik, Venezuela

Sugu: mees

Venezuela riigiprokurör, kelle nimetas ametisse põhiseaduslik kogu. Selles ametis ning oma varasemates ametites ombudsmani ja vabariikliku moraalinõukogu esimehena õõnestas ta demokraatiat ja õigusriigi põhimõtteid Venezuelas, toetades avalikult valitsuse oponentide suhtes võetud meetmeid ning rahvuskogu pädevuse seadusevastast ülevõtmist.

22.1.2018

7.

Diosdado CABELLO RONDÓN

Sünniaeg: 15. aprill 1963

Sugu: mees

Põhiseadusliku kogu president ning Venezuela Ühendatud Sotsialistliku Partei (PSUV) esimene asepresident. Seotud demokraatia ja õigusriigi põhimõtete õõnestamisega Venezuelas, kasutades muu hulgas meediakanaleid poliitilise opositsiooni, teiste meediakanalite ja kodanikuühiskonna avalikuks ründamiseks ja ähvardamiseks.

22.1.2018

8.

Tareck Zaidan EL-AISSAMI MADDAH

Sünniaeg: 12. november 1974

Sugu: mees

Presidendi asetäitja majandusküsimustes ning nafta-, tööstus- ja tootmisminister. Venezuela endise asepresidendina, kelle ülesandeks on teostada järelevalvet Bolívari riikliku luureteenistuse (SEBIN) juhtimise üle, vastutab El-Aissami selle organisatsiooni poolt toime pandud inimõiguste raskete rikkumiste, sealhulgas meelevaldsete kinnipidamiste, poliitilistel alustel toimunud uurimiste, ebainimliku ja alandava kohtlemise ning piinamiste eest. Samuti vastutab ta niisuguse poliitika ja tegevuste (sealhulgas poliitiliste meeleavalduste keelamine) soodustamise ja elluviimise eest, mis õõnestavad demokraatiat ja õigusriigi põhimõtteid Venezuelas, ning selle eest, et tema juhtimisel rakendatakse president Maduro „riigipöördevastaseid meetmeid“, mis on võtnud sihikule kodanikuühiskonna ja demokraatliku opositsiooni.

25.6.2018

9.

Sergio José RIVERO MARCANO

Sünniaeg: 8. november 1964

Sugu: mees

Venezuela relvajõudude (FANB) peainspektor, kuni 16. jaanuarini 2018 Bolívari rahvuskaardi ülemjuhataja. Seotud kodanikuühiskonna ja demokraatliku opositsiooni represseerimisega Venezuelas ning vastutab temale allunud Bolívari rahvuskaardi poolt toime pandud inimõiguste raskete rikkumiste, sealhulgas ülemäärase jõu kasutamise ning kodanikuühiskonna- ja opositsiooni esindajate meelevaldse kinnipidamise ja väärkohtlemise eest. Tema tegevus ja poliitika Bolívari rahvuskaardi ülemjuhatajana (sealhulgas Bolívari rahvuskaardi rünnakud demokraatlikult valitud rahvuskogu liikmete vastu ja ähvardused ajakirjanikele, kes teavitasid avalikkust pettustest, mis leidsid aset ebaseadusliku põhiseadusliku kogu valimistel) õõnestasid demokraatiat ja õigusriigi põhimõtteid Venezuelas.

25.6.2018

10.

Jesús Rafael SUÁREZ CHOURIO

Sünniaeg: 19. juuli 1962

Sugu: mees

Venezuela armee kindralkomandör. Endine Venezuela armee ülemjuhataja peastaabi ülem, endine Venezuela keskosa ühtse kaitsepiirkonna (REDI Central) komandör. Vastutab temale Venezuela armee ülemjuhataja ametis olemise ajal allunud vägede poolt toime pandud inimõiguste raskete rikkumiste, sealhulgas ülemäärase jõu kasutamise ning kinnipeetavate väärkohtlemise eest. Ründas demokraatlikku opositsiooni ja toetas sõjakohtute kasutamist kohtupidamiseks tsiviilisikutest meeleavaldajate üle.

25.6.2018

11.

Iván HERNÁNDEZ DALA

Sünniaeg: 18. mai 1966

Sugu: mees

Alates 2014. aasta jaanuarist sõjalise vastuluure peadirektoraadi (DGCIM) juht, alates 2015. aasta septembrist presidendi ihukaitse ülem. Iván Hernández Dala vastutab temale DGCIMi juhina allunud üksuse liikmete poolt toime pandud inimõiguste raskete rikkumiste ning kodanikuühiskonna ja demokraatliku opositsiooni suhtes toime pandud repressioonide, sealhulgas ülemäärase jõu kasutamise ja kinnipeetavate väärkohtlemise eest.

25.6.2018

12.

Delcy Eloina RODRÍGUEZ GÓMEZ

Sünniaeg: 18. mai 1969

Sugu: naine

Venezuela asepresident, ebaseadusliku põhiseadusliku kogu endine president ja põhiseadusliku kogu loomise eesmärgil presidendi juurde loodud komisjoni endine liige. Tema tegevus presidendi juurde loodud komisjonis ja selle järel ebaseadusliku põhiseadusliku kogu presidendina (mille tulemusel võeti muu hulgas seadusevastaselt üle rahvuskogu pädevus ja rakendati seda opositsiooni ründamiseks, et takistada opositsiooni osalemist poliitilises protsessis) õõnestas demokraatiat ja õigusriigi põhimõtteid Venezuelas.

25.6.2018

13.

Elías José JAUA MILANO

Sünniaeg: 16. detsember 1969

Sugu: mees

Endine haridusminister. Ebaseadusliku põhiseadusliku kogu loomise eesmärgil presidendi juurde loodud komisjoni endine esimees. Ebaseadusliku põhiseadusliku kogu loomist juhtinud isikuna vastutab demokraatia ja õigusriigi põhimõtete õõnestamise eest Venezuelas.

25.6.2018

14.

Sandra OBLITAS RUZZA

Sünniaeg: 7. juuni 1969

Sugu: naine

Universidad Bolivariana de Venezuela rektor. Riikliku valimisnõukogu (CNE) endine aseesinaine ning valimisnimekirjade ja rahvastikuregistri komisjoni endine esinaine. Vastutab CNE tegevuse eest, millega õõnestati demokraatiat Venezuelas ning millega muu hulgas hõlbustati ebaseadusliku põhiseadusliku kogu loomist ning valimisprotsessiga manipuleerimist.

25.6.2018

15.

Freddy Alirio BERNAL ROSALES

Sünniaeg: 16. juuni 1962

Sünnikoht: San Cristóbal, Táchira osariik, Venezuela

Sugu: mees

Kohaliku tarne- ja tootmiskomitee (CLAP) riikliku kontrollikeskuse ülem ning Táchira osariigi protektor. Samuti Bolívari riikliku luureteenistuse (SEBIN) peakomissar. CLAPi ülema ja Táchira osariigi protektorina on tema käsutuses eriväed (FAES) ning tal on võimalik mõjutada kohtunike ja prokuröride ametisse nimetamist. Vastutab CLAP programmi raames kauba jagamise ja seeläbi valijatega manipuleerimise kaudu demokraatia õõnestamise eest. Lisaks vastutab ta SEBINi peakomissari ametikohal toime pandud tegevuse tõttu inimõiguste raskete rikkumiste, näiteks meelevaldsete kinnipidamiste eest.

25.6.2018

16.

Katherine Nayarith HARRINGTON PADRÓN

Sünniaeg: 5. detsember 1971

Sugu: naine

Peaprokuröri asetäitja (nimetatakse ka asepeaprokuröriks) alates 2017. aasta juulist kuni 2018. aasta oktoobrini. Nimetati peaprokuröri asetäitjaks rahvuskogu asemel ülemkohtu poolt, millega rikuti põhiseadust. Vastutab demokraatia ja õigusriigi põhimõtete õõnestamise eest Venezuelas, muu hulgas seetõttu, et esitas poliitiliselt motiveeritud süüdistusi ning ei uurinud väidetavaid Maduro režiimi poolt toime pandud inimõiguste rikkumise juhtumeid.

25.6.2018

17.

Socorro Elizabeth HERNÁNDEZ

Sünniaeg: 11. märts 1952

Sugu: naine

Kuni 12. juunini 2020 riikliku valimisnõukogu (CNE) liige (rektor) ning riikliku valimiskomisjoni (JNE) liige. Vastutab niisuguste CNE tegevuste eest, millega õõnestati demokraatiat Venezuelas ning mille raames hõlbustati muu hulgas ebaseadusliku põhiseadusliku kogu loomist ning valimisprotsessiga manipuleerimist seoses presidendi tagandamisreferendumi tühistamisega 2016. aastal, kubernerivalimiste edasi lükkamisega 2016. aastal ning valimisjaoskondade asukoha muutmisega lühikese etteteatamisega 2017. aastal vahetult kubernerivalimiste eel.

25.6.2018

18.

Xavier Antonio MORENO REYES

Sugu: mees

Riikliku valimisnõukogu (CNE) peasekretär alates 2009. aastast kuni 2020. aasta juunini. Vastutab sellel ametikohal CNE otsuste heakskiitmise eest, millega õõnestati demokraatiat Venezuelas ning millega muu hulgas hõlbustati ebaseadusliku põhiseadusliku kogu loomist ning valimisprotsessiga manipuleerimist.

25.6.2018

19.

Néstor Neptali BLANCO HURTADO

Sünniaeg: 26. september 1982

Identifitseerimisnumber: V‐15222057

Sugu: mees

Bolívari rahvuskaardi (GNB) major, tegutses vähemalt alates 2017. aasta detsembrist koos sõjalise vastuluure peadirektoraadi (Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM)) liikmetega. Vastutab inimõiguste raskete rikkumiste, sealhulgas piinamise, ülemäärase jõu kasutamise ja kinnipeetavate väärkohtlemise eest DGCIMi rajatistes.

27.9.2019

20.

Rafael Ramón BLANCO MARRERO

Sünniaeg: 28. veebruar 1968

Identifitseerimisnumber: V-6250588

Sugu: mees

Sõjalise vastuluure peadirektoraadi (Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM)) asedirektor vähemalt 2018. aasta detsembrist ning Venezuela armee diviisikindral alates 5. juulist 2019. Vastutab tema alluvuses olnud DGCIMi ametnike poolt toime pandud inimõiguste raskete rikkumiste, sealhulgas piinamise, ülemäärase jõu kasutamise ja DGCIMi rajatistes kinnipeetavate väärkohtlemise eest. Seotud kapten Acosta surmaga.

27.9.2019

21.

Carlos Alberto CALDERÓN CHIRINOS

Identifitseerimisnumber: V‐10352300

Sugu: mees

Kõrge ametiisik (kasutatud nimetusi „komissar“, „direktor“, „peadirektor“) Bolívari riiklikus luureteenistuses (SEBIN). Vastutab inimõiguste raskete rikkumiste, sealhulgas piinamise, ülemäärase jõu kasutamise ja kinnipeetavate väärkohtlemise eest SEBINi rajatistes. Eelkõige korraldati tema osalusel ja vastutusel SEBINi vanglas El Helicoides kinnipeetavate piinamist ning julma, ebainimlikku ja alandavat kohtlemist.

27.9.2019

22.

Alexis Enrique ESCALONA MARRERO

Sünniaeg: 12. oktoober 1962

Sugu: mees

Organiseeritud kuritegevuse ja terrorismi rahastamise vastase võitluse riikliku ameti tegevjuht ajavahemikus 2018. aasta jaanuarist kuni 2019. aasta maini. Riikliku väljapressimise- ja inimröövi vastase võitluse komando (Comando Nacional Antiextorsión y Secuestro (CONAS)) riiklik ülem ajavahemikus 2014–2017. Vastutab tema alluvuses olnud CONASi liikmete poolt toime pandud inimõiguste raskete rikkumiste, sealhulgas piinamise, ülemäärase jõu kasutamise ja kinnipeetavate väärkohtlemise eest. Samuti vastutab tema alluvuses olnud CONASi liikmete poolt kodanikuühiskonna represseerimise eest.

27.9.2019

23.

Rafael Antonio FRANCO QUINTERO

Sünniaeg: 14. oktoober 1973

Identifitseerimisnumber: V-11311672

Sugu: mees

Bolívari riikliku luureteenistuse (SEBIN) agent. Maiquetía rahvusvahelise lennujaama turvaülem. Juhtis vähemalt 2017. aastast 2018. aasta detsembrini sõjalise vastuluure peadirektoraadi (Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM)) uurimisi. Vastutab tema alluvuses olnud DGCIMi liikmete poolt toime pandud inimõiguste raskete rikkumiste, sealhulgas piinamise, ülemäärase jõu kasutamise ja DGCIMi rajatistes kinnipeetavate väärkohtlemise eest. Samuti vastutab tema alluvuses olnud DGCIMi liikmete poolt kodanikuühiskonna ja demokraatliku opositsiooni esindajate represseerimise eest. Seotud kapten Acosta surmaga.

27.9.2019

24.

Alexander Enrique GRANKO ARTEAGA

Sünniaeg: 25. märts 1981

Identifitseerimisnumber: V-14970215

Sugu: mees

Sõjalise vastuluure peadirektoraadi (Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM)) eriasjade osakonna (DAE) juhataja (direktor). Ülendati Bolívari rahvuskaardi kolonelleitnandi auastmesse 1. juulil 2020. Vastutab tema enda ja tema alluvuses olnud DGCIMi ametnike poolt toime pandud inimõiguste raskete rikkumiste, sealhulgas piinamise ja ülemäärase jõu kasutamise eest, mis põhjustas inimeste surma või vigastusi, ja DGCIMi rajatistes kinnipeetavate väärkohtlemise eest. Samuti vastutab tema alluvuses olnud DGCIMi liikmete poolt toime pandud kodanikuühiskonna esindajate represseerimise eest ning on selliste repressioonidega otseselt seotud. Seotud kapten Acosta surmaga.

27.9.2019

25.

Hannover Esteban GUERRERO MIJARES

Sünniaeg: 14. jaanuar 1971

Sugu: mees

Juhtis vähemalt 2019. aasta aprillist kuni 2019. aasta augustini sõjalise vastuluure peadirektoraadi (Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM)) uurimisi. Selles ametis kuulus tema järelevalve alla Boleitas asuv DGCIMi rajatis. Vastutab tema enda ja tema alluvuses olnud DGCIMi liikmete poolt toime pandud inimõiguste raskete rikkumiste, sealhulgas piinamise, ülemäärase jõu kasutamise ja kinnipeetavate väärkohtlemise eest, eelkõige Boleitas. Seotud kapten Acosta surmaga.

27.9.2019

26.

José Adelino ORNELAS FERREIRA

Teise nimega: José Adelino ORNELLA FERREIRA / José Adelino ORNELLAS FERREIRA

Sünniaeg: 14. detsember 1964

Sünnikoht: Caracas, Distrito Capital, Venezuela

Identifitseerimisnumber: V-7087964

Sugu: mees

Riikliku kaitsenõukogu peasekretär alates 26. juulist 2019 ja ülemjuhataja peastaabi ülem alates 2020. aasta septembrist. Pealinna ühtse strateegilise kaitsepiirkonna (REDI Capital) endine komandör, Venezuela Bolívari riiklike relvajõudude operatiiv- ja strateegilise juhtimisüksuse (CEOFANB) endine staabiülem ja endine ülema asetäitja. Nendes ametites on ta toetanud ja hõlbustanud niisugust Venezuela valitsuse tegevust ja poliitikat, mis on õõnestanud demokraatiat ja õigusriigi põhimõtteid Venezuelas. Vastutab inimõiguste raskete rikkumiste ning kodanikuühiskonna ja demokraatliku opositsiooni represseerimise eest Venezuelas, muu hulgas humanitaarabi andmise takistamise ja ülemäärase jõu kasutamise eest Bolívari relvajõudude (FANB) poolt ja tema alluvuses olevate vägede, sealhulgas ühtse strateegilise kaitsepiirkonna (REDI), ühtse kaitseoperatsioonide tsooni (ZODI) ja Bolívari rahvuskaardi poolt.

29.6.2020

27.

Gladys del Valle REQUENA

Sünniaeg: 9. november 1952

Sünnikoht: Puerto Santo, Sucre, Venezuela

Identifitseerimisnumber: V-4114842

Sugu: naine

Tunnustamata põhiseadusliku kogu (ANC) liige ja alates 26. oktoobrist 2018 selle teine asepresident. Olles nimetatud kogus juhtival ametikohal, on ta õõnestanud demokraatiat ja õigusriigi põhimõtteid Venezuelas, kirjutades muu hulgas alla dekreedile, millega võeti Venezuela rahvuskogu presidendilt Juan Guaidólt parlamentaarne puutumatus.

29.6.2020

28.

Tania Valentina DÍAZ GONZÁLEZ

Sünniaeg: 18. juuni 1963

Sünnikoht: Caracas, Distrito Capital, Venezuela

Identifitseerimisnumber: V-6432672

Sugu: naine

Tunnustamata põhiseadusliku kogu (ANC) liige ja alates 4. jaanuarist 2018 selle esimene asepresident. Olles nimetatud kogus juhtival ametikohal, on ta õõnestanud demokraatiat ja õigusriigi põhimõtteid Venezuelas, kirjutades muu hulgas alla dekreedile, millega võeti Venezuela rahvuskogu presidendilt Juan Guaidólt parlamentaarne puutumatus.

29.6.2020

29.

Elvis Eduardo HIDROBO AMOROSO

Sünniaeg: 4. august 1963

Sünnikoht: Caracas, Distrito Capital, Venezuela

Identifitseerimisnumber: V-7659695

Sugu: mees

Riigikontrolör alates 23. oktoobrist 2018 ning tunnustamata põhiseadusliku kogu endine esimene ja teine asepresident. Juhtides muu hulgas ebaseaduslikku põhiseaduslikku kogu, allkirjastades nn vihkamisvastase seaduse, õigustades seaduslikult valitud opositsiooni kuuluva kuberneri ametist kõrvaldamist ning keelates Juan Guaidól kandideerida mis tahes avalikule ametikohale, on ta õõnestanud demokraatiat ja õigusriigi põhimõtteid Venezuelas.

29.6.2020

30.

Juan José MENDOZA JOVER

Sünniaeg: 11. märts 1969

Sünnikoht: Trujillo, Venezuela

Aadress: Arnoldo Gabaldón, Candelaria, Edo. Trujillo

Identifitseerimisnumber: V-9499372

Sugu: mees

Venezuela ülemkohtu (Tribunal Supremo de Justicia) teine aseesimees ja ülemkohtu põhiseaduskoja esimees alates 24. veebruarist 2017. Tema tegevus on õõnestanud demokraatiat ja õigusriigi põhimõtteid Venezuelas, muu hulgas seetõttu, et ta on viimase kahe aasta jooksul teinud mitu kohtuotsust, mis on piiranud või kahjustanud Venezuela demokraatlikult valitud seadusandliku organi, rahvuskogu põhiseaduslikke volitusi.

29.6.2020

31.

Jorge Elieser MÁRQUEZ MONSALVE

Sünniaeg: 20. veebruar 1971

Sünnikoht: Caracas, Venezuela

Identifitseerimisnumber: V-8714253

Sugu: mees

Alates 7. augustist 2017 riikliku telekommunikatsioonikomisjoni (CONATEL) peadirektor. Tema tegevus on õõnestanud demokraatiat ja õigusriigi põhimõtteid Venezuelas, sealhulgas piiranud tõsiselt Venezuela rahva õigust ajakirjandusvabadusele, sõnavabadusele ja teabele. Ta kasutas CONATELi erivolitusi, et vaigistada režiimivastast kriitikat ja dissidente, blokeerides, filtreerides ja tõkestades veebisaite, tühistades olemasolevaid raadio- ja telejaamade litsentse ning keeldudes väljastamast neile uusi litsentse.

29.6.2020

32.

Farik Karin MORA SALCEDO

Identifitseerimisnumber: V-8608523

Sugu: mees

Venezuela esimese astme kohtu esimese erikohtu prokurör, kelle kontor asub sõjalise vastuluure peadirektoraadis (Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM)). Tema tegevus on õõnestanud demokraatiat ja õigusriigi põhimõtteid Venezuelas, sealhulgas poliitiliselt motiveeritud süüdistuste esitamise tõttu, mille tulemusel peeti meelevaldselt kinni rahvuskogu liikmeid ja teisi Maduro režiimi vastaseid ametnikke.

29.6.2020

33.

Dinorah Yoselin BUSTAMANTE PUERTA

Sünniaeg: 14. jaanuar 1975

Identifitseerimisnumber: V-10002096

Sugu: naine

Venezuela esimese astme kohtu esimese erikohtu prokurör, kelle kontor asub sõjalise vastuluure peadirektoraadis (Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM)). Tema tegevus on õõnestanud demokraatiat ja õigusriigi põhimõtteid Venezuelas, sealhulgas poliitiliselt motiveeritud süüdistuste esitamise tõttu, mille tulemusel peeti meelevaldselt kinni rahvuskogu liikmeid ja teisi Maduro režiimi vastaseid ametnikke.

29.6.2020

34.

Luis Eduardo PARRA RIVERO

Sünniaeg: 7. juuli 1978

Identifitseerimisnumber: V-14211633

Sugu: mees

Rahvuskogu liige ja selle ebaseaduslikult valitud president. Rahvuskogu liikmena lavastas ta 5. jaanuaril 2020 oma valimise rahvuskogu presidendiks, õõnestades sellega demokraatiat ja õigusriigi põhimõtteid Venezuelas. Valimised toimusid ajal, mil sõjaväepolitsei blokeeris mitme parlamendiliikme sissepääsu rahvuskogu ruumidesse ja kvoorumit ei saavutatud. Seetõttu pidid opositsiooniliikmed kokku saama väljaspool rahvuskogu ruume, et Juan Guaidó tagasi presidendiks valida. Peatselt pärast Parra lavastatud valimist väljendasid Maduro ja tunnustamata põhiseaduslik kogu režiimi poliitilise partei (PSUV) toetusel heameelt Parra valimise üle.

29.6.2020

35.

Franklyn Leonardo DUARTE

Sünniaeg: 15. mai 1977

Identifitseerimisnumber: V-3304045

Sugu: mees

Rahvuskogu liige ja selle ebaseaduslikult valitud esimene asepresident. Rahvuskogu liikmena lavastas ta 5. jaanuaril 2020 oma valimise rahvuskogu esimeseks asepresidendiks, õõnestades sellega demokraatiat ja õigusriigi põhimõtteid Venezuelas. Valimised toimusid ajal, mil sõjaväepolitsei blokeeris mitme parlamendiliikme sissepääsu rahvuskogu ruumidesse ja kvoorumit ei saavutatud. Seetõttu pidid opositsiooniliikmed kokku saama väljaspool rahvuskogu ruume, et Juan Guaidó tagasi presidendiks valida. Peatselt pärast Duarte lavastatud valimist väljendasid Maduro ja tunnustamata põhiseaduslik kogu režiimi poliitilise partei (PSUV) toetusel heameelt rahvuskogu juhatuse valimise üle.

29.6.2020

36.

José Gregorio NORIEGA FIGUEROA

Sünniaeg: 21. veebruar 1969

Identifitseerimisnumber: V-8348784

Sugu: mees

Rahvuskogu liige ja selle ebaseaduslikult valitud teine asepresident. Erakonna Voluntad Popular ajutise juhatuse ebaseaduslikult ametisse nimetatud direktor. Rahvuskogu liikmena lavastas ta 5. jaanuaril 2020 oma valimise rahvuskogu teiseks asepresidendiks, õõnestades sellega demokraatiat ja õigusriigi põhimõtteid Venezuelas. Valimised toimusid ajal, mil sõjaväepolitsei blokeeris mitme parlamendiliikme sissepääsu rahvuskogu ruumidesse ja kvoorumit ei saavutatud. Seetõttu pidid opositsiooniliikmed kokku saama väljaspool rahvuskogu ruume, et Juan Guaidó tagasi presidendiks valida. Peatselt pärast Noriega lavastatud valimist väljendasid Maduro ja tunnustamata põhiseaduslik kogu režiimi poliitilise partei (PSUV) toetusel heameelt rahvuskogu juhatuse valimise üle. 2020. aasta juulis võttis Noriega, keda abistas Venezuela ülemkohus (Tribunal Supremo de Justicia (TSJ)), ebaseaduslikult üle erakonna Voluntad Popular juhtimise, õõnestades sellega veelgi demokraatiat Venezuelas.

29.6.2020


OTSUSED

13.11.2020   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 381/18


NÕUKOGU OTSUS (EL) 2020/1697,

12. oktoober 2020,

millega määratakse kindlaks Euroopa Liidu nimel Ameerika Ühendriikide ja Euroopa Ühenduse vahelise tsiviillennunduse ohutuse reguleerimise alase koostöö lepinguga asutatud kahepoolses järelevalvenõukogus võetav seisukoht seoses otsusega nr 0010, millega võetakse vastu lepingu 3. lisa

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut, eriti selle artikli 100 lõiget 2 koostoimes artikli 218 lõikega 9,

võttes arvesse Euroopa Komisjoni ettepanekut

ning arvestades järgmist:

(1)

Ameerika Ühendriikide ja Euroopa Ühenduse vaheline tsiviillennunduse ohutuse reguleerimise alase koostöö leping (1) (edaspidi „leping“) kiideti liidu nimel heaks nõukogu otsusega 2011/719/EL (2) ja see jõustus 1. mail 2011.

(2)

Lepingu üks peamisi eesmärke on parandada Euroopa ja Ameerika Ühendriikide pikaajalist koostöösuhet, et tagada tsiviillennundusohutuse kõrge tase kogu maailmas ning viia liigsest regulatiivsest järelevalvest tulenevad majandustõkked lennundussektori ja ettevõtjate jaoks miinimumini.

(3)

Lepingu muudatusega 1 (3) laiendatakse lepingu artikli 2 punkti B kohaldamisala nii, et see hõlmab muu hulgas töötajatele lubade väljaandmist ja nende koolitamist ning seda on nõukogu otsuse (EL) 2018/61 (4) artikli 3 kohaselt kohaldatud ajutiselt alates 13. detsembrist 2017.

(4)

Lepingu muudetud artiklis 5 on ette nähtud lepingu uute lisade koostamine selle kohaldamisalasse kuuluvates küsimustes.

(5)

Mõlemad tehnilised asutused lepingu artikli 1 punkti F tähenduses, st Euroopa Liidu (EL) puhul Euroopa Liidu Lennundusohutusamet (EASA) ja Ameerika Ühendriikide (USA) puhul Ameerika Ühendriikide Föderaalne Lennuamet (FAA), tegid kahepoolsele järelevalvenõukogule ettepaneku võtta vastu otsus, millega koostatakse lepingu uus 3. lisa, mis hõlmab nõuetele vastavuse järelduste ja dokumentide vastastikust tunnustamist ning tehnilise abi andmist erapiloodilubade väljaandmiseks ja nõuetele vastavuse kontrollimiseks.

(6)

Erapiloodilubade ja teatavate pädevusmärgete lihtsustatud ümbervahetamine teise lepinguosalise erapiloodilubadeks ja pädevusmärgeteks moodustab raamistiku, millega tagatakse, et liidus elavad piloodid käitavad õhusõidukeid ELi määruste kohaselt välja antud lubade või pädevusmärgete alusel, et nende üle teevad järelevalvet ELi liikmesriikide ametiasutused ning et nad säilitavad oma kvalifikatsiooni ja täiendavad seda ELi koolitusorganisatsioonide kaudu. Lisaks toob see märkimisväärset praktilist kasu paljudele liidus ja USAs elavatele pilootidele, kahjustamata seejuures lennuohutust.

(7)

Lepingu artikli 19 punktis C on ette nähtud, et lisad jõustuvad lepingu artikliga 3 asutatud kahepoolse järelevalvenõukogu otsuse alusel.

(8)

On asjakohane määrata kindlaks liidu nimel kahepoolses järelevalvenõukogus otsuse 2011/719/EL artikli 4 lõike 3 kohaselt võetav seisukoht, mis käsitleb kahepoolse järelevalvenõukogu otsust nr 0010, millega võetakse kooskõlas lepingu artikli 3 punkti C alapunktiga 7 ja artikli 19 punktiga C vastu lepingu 3. lisa, mis käsitleb piloodilubade väljaandmist.

(9)

Seetõttu peaks liidu võetav seisukoht kahepoolses järelevalvenõukogus põhinema kahepoolse järelevalvenõukogu otsuse nr 0010 eelnõul ja ühisdeklaratsioonil,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Ameerika Ühendriikide ja Euroopa Ühenduse vahelise tsiviillennunduse ohutuse reguleerimise alase koostöö lepingu (edaspidi „leping“) artiklite 3 ja 19 kohaselt kahepoolses järelevalvenõukogus Euroopa Liidu nimel võetav seisukoht, mis käsitleb kahepoolses järelevalvenõukogus vastu võetavat otsust lepingu 3. lisa vastuvõtmise kohta, põhineb kahepoolse järelevalvenõukogu otsuse nr 0010 eelnõul ja allkirjastatud ühisdeklaratsioonil (5).

Artikkel 2

Pärast kahepoolse järelevalvenõukogu otsuse vastuvõtmist avaldatakse see Euroopa Liidu Teatajas.

Artikkel 3

Käesolev otsus jõustub selle vastuvõtmise päeval.

Luxembourg, 12. oktoober 2020

Nõukogu nimel

president

J. BORRELL FONTELLES


(1)  ELT L 291, 9.11.2011, lk 3.

(2)  Nõukogu 7. märtsi 2011. aasta otsus 2011/719/EL Ameerika Ühendriikide ja Euroopa Ühenduse vahelise tsiviillennunduse ohutuse reguleerimise alase koostöölepingu sõlmimise kohta (ELT L 291, 9.11.2011, lk 1).

(3)  ELT L 11, 16.1.2018, lk 3.

(4)  Nõukogu 21. märtsi 2017. aasta otsus (EL) 2018/61 Ameerika Ühendriikide ja Euroopa Ühenduse vahelise tsiviillennunduse ohutuse reguleerimise alase koostöö lepingu muudatuse Euroopa Liidu nimel allkirjastamise ja selle ajutise kohaldamise kohta (ELT L 11, 16.1.2018, lk 1).

(5)  Vt dokumenti ST 11004/19 veebisaidil http://register.consilium.europa.eu.


13.11.2020   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 381/20


NÕUKOGU OTSUS (EL) 2020/1698,

12. oktoober 2020,

millega määratakse kindlaks Euroopa Liidu nimel Ameerika Ühendriikide ja Euroopa Ühenduse vahelise tsiviillennunduse ohutuse reguleerimise alase koostöö lepinguga asutatud kahepoolses järelevalvenõukogus võetav seisukoht seoses otsusega nr 0011, millega võetakse vastu lepingu 4. lisa

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut, eriti selle artikli 100 lõiget 2 koostoimes artikli 218 lõikega 9,

võttes arvesse Euroopa Komisjoni ettepanekut

ning arvestades järgmist:

(1)

Ameerika Ühendriikide ja Euroopa Ühenduse vaheline tsiviillennunduse ohutuse reguleerimise alase koostöö leping (1) (edaspidi „leping“) kiideti liidu nimel heaks nõukogu otsusega 2011/719/EL (2) ja see jõustus 1. mail 2011.

(2)

Lepingu üks peamisi eesmärke on parandada Euroopa ja Ameerika Ühendriikide pikaajalist koostöösuhet, et tagada tsiviillennundusohutuse kõrge tase kogu maailmas ning viia liigsest regulatiivsest järelevalvest tulenevad majandustõkked lennundussektori ja ettevõtjate jaoks miinimumini.

(3)

Lepingu muudatusega 1 (3) laiendatakse lepingu artikli 2 punkti B kohaldamisala nii, et see hõlmab muu hulgas töötajatele lubade andmist ja nende koolitamist ning seda on nõukogu otsuse (EL) 2018/61 (4) artikli 3 kohaselt kohaldatud ajutiselt alates 13. detsembrist 2017.

(4)

Lepingu muudetud artiklis 5 on ette nähtud lepingu uute lisade koostamine selle kohaldamisalasse kuuluvates küsimustes.

(5)

Mõlemad tehnilised asutused lepingu artikli 1 punkti F tähenduses, st Euroopa Liidu (EL) puhul Euroopa Liidu Lennundusohutusamet (EASA) ja Ameerika Ühendriikide (USA) puhul Ameerika Ühendriikide Föderaalne Lennuamet (FAA), tegid kahepoolsele järelevalvenõukogule ettepaneku võtta vastu otsus, millega koostatakse lepingu uus 4. lisa, mis hõlmab lennutreeningseadmete nõuetele vastavuse järelduste ja dokumentide vastastikust tunnustamist.

(6)

Uue lisa koostamine aitab vähendada nii mõlema tehnilise asutuse kui ka lennundussektori (lennutreeningseadmete käitajad) kulusid ning lennuettevõtjad saavad kasu sellest, et nende pilootidel on parem juurdepääs lennutreeningseadmetele.

(7)

Lepingu artikli 19 punktis C on ette nähtud, et uued lisad jõustuvad artikliga 3 asutatud kahepoolse järelevalvenõukogu otsusega.

(8)

On asjakohane määrata kindlaks liidu nimel kahepoolses järelevalvenõukogus otsuse 2011/719/EL artikli 4 lõike 3 kohaselt võetav seisukoht, mis käsitleb kahepoolse järelevalvenõukogu otsust nr 0011, millega võetakse kooskõlas lepingu artikli 3 punkti C alapunktiga 7 ja artikli 19 punktiga C vastu lepingu 4. lisa, mis käsitleb lennutreeningseadmeid.

(9)

Seetõttu peaks liidu võetav seisukoht kahepoolses järelevalvenõukogus põhinema kahepoolse järelevalvenõukogu otsuse nr 0011 eelnõul ja ühisdeklaratsioonil,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Ameerika Ühendriikide ja Euroopa Ühenduse vahelise tsiviillennunduse ohutuse reguleerimise alase koostöö lepingu (edaspidi „leping“) artiklite 3 ja 19 kohaselt kahepoolses järelevalvenõukogus Euroopa Liidu nimel võetav seisukoht, mis käsitleb kahepoolses järelevalvenõukogus vastu võetavat otsust lepingu 4. lisa vastuvõtmise kohta, põhineb kahepoolse järelevalvenõukogu otsuse nr 0011 eelnõul ja allkirjastatud ühisdeklaratsioonil (5).

Artikkel 2

Pärast kahepoolse järelevalvenõukogu otsuse vastuvõtmist avaldatakse see Euroopa Liidu Teatajas.

Artikkel 3

Käesolev otsus jõustub selle vastuvõtmise päeval.

Luxembourg, 12. oktoober 2020

Nõukogu nimel

president

J. BORRELL FONTELLES


(1)  ELT L 291, 9.11.2011, lk 3.

(2)  Nõukogu 7. märtsi 2011. aasta otsus 2011/719/EL Ameerika Ühendriikide ja Euroopa Ühenduse vahelise tsiviillennunduse ohutuse reguleerimise alase koostöölepingu sõlmimise kohta (ELT L 291, 9.11.2011, lk 1).

(3)  ELT L 11, 16.1.2018, lk 3.

(4)  Nõukogu 21. märtsi 2017. aasta otsus (EL) 2018/61 Ameerika Ühendriikide ja Euroopa Ühenduse vahelise tsiviillennunduse ohutuse reguleerimise alase koostöö lepingu muudatuse Euroopa Liidu nimel allkirjastamise ja selle ajutise kohaldamise kohta (ELT L 11, 16.1.2018, lk 1).

(5)  Vt dokumenti ST 11009/19 veebilehel http://register.consilium.europa.eu.


13.11.2020   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 381/22


NÕUKOGU OTSUS (ÜVJP) 2020/1699,

12. november 2020,

millega muudetakse otsust 2010/413/ÜVJP, mis käsitleb Iraani vastu suunatud piiravaid meetmeid

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Liidu lepingut, eriti selle artiklit 29,

võttes arvesse liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja ettepanekut

ning arvestades järgmist:

(1)

Nõukogu võttis 26. juulil 2010 vastu otsuse 2010/413/ÜVJP (1).

(2)

Nõukogu võttis 18. juunil 2020 vastu otsuse (ÜVJP) 2020/849 (2).

(3)

Pärast Üldkohtu otsust kohtuasjas T-490/18 (3) tuleks Neda Industrial Group välja jätta otsuse 2010/413/ÜVJP II lisas esitatud nende isikute ja üksuste loetelust, kelle suhtes kohaldatakse piiravaid meetmeid.

(4)

Otsuse 2010/413/ÜVJP II lisa tuleks seetõttu vastavalt muuta,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Otsuse 2010/413/ÜVJP II lisa muudetakse vastavalt käesoleva otsuse lisale.

Artikkel 2

Käesolev otsus jõustub järgmisel päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Brüssel, 12. november 2020

Nõukogu nimel

eesistuja

M. ROTH


(1)  Nõukogu 26. juuli 2010. aasta otsus 2010/413/ÜVJP, mis käsitleb Iraani vastu suunatud piiravaid meetmeid ning millega tunnistatakse kehtetuks ühine seisukoht 2007/140/ÜVJP (ELT L 195, 27.7.2010, lk 39).

(2)  Nõukogu 18. juuni 2020. aasta otsus (ÜVJP) 2020/849, millega muudetakse otsust 2010/413/ÜVJP, mis käsitleb Iraani vastu suunatud piiravaid meetmeid (ELT L 196, 19.6.2020, lk 8).

(3)  Üldkohtu 8. juuli 2020. aasta otsus kohtuasjas Neda Industrial Group vs. Euroopa Liidu Nõukogu, T-490/18, ECLI:EU:T:2020:318.


LISA

Otsuse 2010/413/ÜVJP II lisa I osa B jaost („Üksused“) jäetakse välja järgmine kanne:

„47.

Neda Industrial Group“.


13.11.2020   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 381/24


NÕUKOGU OTSUS (ÜVJP) 2020/1700,

12. november 2020,

millega muudetakse otsust (ÜVJP) 2017/2074 piiravate meetmete kohta seoses olukorraga Venezuelas

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Liidu lepingut, eriti selle artiklit 29,

võttes arvesse liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja ettepanekut

ning arvestades järgmist:

(1)

Nõukogu võttis 13. novembril 2017 vastu otsuse (ÜVJP) 2017/2074 (1) piiravate meetmete kohta seoses olukorraga Venezuelas.

(2)

Võttes arvesse Venezuelas valitsevat poliitilist, majandus-, sotsiaal- ja humanitaarkriisi ning demokraatiat, õigusriigi põhimõtet ja inimõiguste austamist õõnestava tegevuse jätkumist, võttis nõukogu 11. novembril 2019 vastu otsuse (ÜVJP) 2019/1893, (2) millega pikendati piiravate meetmete, sealhulgas loetelu kõigi kannete kehtivust kuni 14. novembrini 2020.

(3)

Liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja (edaspidi „kõrge esindaja“) tegi 21. detsembril 2019 liidu nimel avalduse, milles märkis, et Venezuela ülemkohtu ja tunnustamata põhiseadusliku kogu otsus võtta neljalt rahvuskogu liikmelt põhiseadusega tagatud parlamentaarne puutumatus on põhiseaduse sätete, õigusriigi põhimõtte ning võimude lahususe demokraatliku põhimõtte raske rikkumine. Avalduses selgitati, et liit jälgib jätkuvalt olukorda ja on valmis kasutama oma olemasolevaid vahendeid demokraatia, õigusriigi ja inimõiguste edendamiseks, sealhulgas sihipäraste meetmete abil, mis ei kahjusta Venezuela elanikkonda.

(4)

Kõrge esindaja tegi 9. jaanuaril 2020 liidu nimel avalduse, milles märkis, et hiljutine vaenutegevus Venezuela ainsa demokraatlikult valitud organi, st rahvuskogu ja paljude selle liikmete, sealhulgas rahvuskogu presidendi vastu, on Venezuela kriisi veelgi teravdanud ning et 5. jaanuaril 2020 tehtud katsed takistada jõuga rahvuskogu juhatuse õiguspärast valimist ning rahvuskogu presidendi ja mitme seadusandja pääsu rahvuskogusse on täiesti vastuvõetamatud. Avalduses märgiti samuti, et Luis Parra niinimetatud valimisega päädinud hääletus ei ole õiguspärane, sest selles ei järgitud õiguslikke menetlusi ega demokraatlikke põhiseaduspõhimõtteid ning et rahvuskogu liikmetel peab olema võimalik täita Venezuela rahvalt saadud parlamendiliikme mandaati ilma igasuguse hirmutamise ja kättemaksuta. Lisaks rõhutati avalduses, et võttes arvesse selliseid tõsiseid demokraatiat, õigusriiki ja inimõigusi õõnestavaid tegusid ja otsuseid, on liit valmis alustama tööd sihipäraste meetmete kohaldamiseks nimetatud põhimõtete ja õiguste rikkumises osalevate isikute suhtes.

(5)

Kõrge esindaja tegi 4. juunil 2020 liidu nimel avalduse viimaste sündmuste kohta Venezuelas, mis hõlmab Venezuela ülemkohtu 26. mai 2020. aasta otsust kinnitada Luis Parra rahvuskogu presidendiks. Avalduses rõhutati liidu seisukohta, et Luis Parra niinimetatud valimisteni viinud hääletusvoor ei olnud õiguspärane, sest selle puhul ei austatud õiguslikku menetlust ega demokraatlikke põhiseaduslikke põhimõtteid. Avalduses märgiti samuti, et viimased arengusuunad on Venezuela pikka aega kestnud institutsioonilist ja poliitilist kriisi veelgi süvendanud ning kahandanud riigis demokraatlikku ja põhiseaduslikku tegutsemisruumi. Avalduses korrati liidu seisukohta, et kestliku lahenduse Venezuela kriisile toob üksnes tõeline ja kaasav poliitiline protsess, ning rõhutati, et liit on vastu igasugusele vägivallale, sealhulgas mis tahes sõjalisele või vägivaldsele sissetungile. Sellega seoses märkis liit, et hiljuti astuti samm õiges suunas, kui riiklikud osalejad jõudsid kokkuleppele humanitaarabi suhtes, ning rõhutas vajadust, et kõik pooled peavad tegema üheskoos ja konstruktiivsel viisil tööd selle nimel, et leevendada Venezuela rahva äärmuslikke kannatusi, mida COVID-19 pandeemia on veelgi süvendanud.

(6)

Kõrge esindaja tegi 16. juunil 2020 liidu nimel avalduse, milles rõhutati, et vabade ning õiglaste rahvusvahelisi standardeid järgivate parlamendi- ja presidendivalimiste korraldamine on Venezuela kriisist väljumiseks esmatähtis ning et sõltumatu ja tasakaalustatud valimisnõukogu (CNE) ning erakondade ja kandidaatide võrdsed osalemisvõimalused on usaldusväärse valimisprotsessi nurgakivi. Lisaks kutsus EL valitsust ja opositsiooni üles alustama sisulisi ja kaasavaid läbirääkimisi, mille eesmärk on moodustada valimisnõukogu ja tühistada opositsioonierakondadele kehtestatud keelud.

(7)

Pidades silmas jätkuvalt keerulist olukorda Venezuelas, võttis nõukogu 29. juunil 2020 vastu otsuse (ÜVJP) 2020/898, (3) millega lisati loetellu 11 isikut, kelle suhtes kohaldatakse piiravaid meetmeid.

(8)

Sellega seoses vaatas nõukogu kooskõlas otsuse (ÜVJP) 2017/2074 artikliga 13 kehtivad piiravad meetmed läbi ning otsustas, et piiravate meetmete, sealhulgas loetelu kõigi kannete kehtivust tuleks pikendada kuni 14. novembrini 2021. Need meetmed ei mõjuta elanikkonda üldiselt ja neid võib tagasi pöörata, kui Venezuelas tehakse demokraatia, õigusriigi ja inimõiguste austamise taastamisel edusamme.

(9)

Otsuse (ÜVJP) 2017/2074 I lisas esitatud kanded vaadati läbi ning otsustati, et 14 isiku loetellu kandmise põhjendusi tuleks ajakohastada ning et kõikide loetellu kantud isikute perekonnanimi tuleks kirjutada suurte tähtedega.

(10)

Otsust (ÜVJP) 2017/2074 tuleks seetõttu vastavalt muuta,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Otsust (ÜVJP) 2017/2074 muudetakse järgmiselt.

1)

Artikli 13 esimene lõik asendatakse järgmisega:

„Käesolevat otsust kohaldatakse kuni 14. novembrini 2021.“

2)

I lisa muudetakse vastavalt käesoleva otsuse lisale.

Artikkel 2

Käesolev otsus jõustub selle Euroopa Liidu Teatajas avaldamise päeval.

Brüssel, 12. november 2020

Nõukogu nimel

eesistuja

M. ROTH


(1)  Nõukogu 13. novembri 2017. aasta otsus (ÜVJP) 2017/2074 piiravate meetmete kohta seoses olukorraga Venezuelas (ELT L 295, 14.11.2017, lk 60).

(2)  Nõukogu 11. novembri 2019. aasta otsus (ÜVJP) 2019/1893, millega muudetakse otsust (ÜVJP) 2017/2074 piiravate meetmete kohta seoses olukorraga Venezuelas (ELT L 291, 12.11.2019, lk 42).

(3)  Nõukogu 29. juuni 2020. aasta otsus (ÜVJP) 2020/898, millega muudetakse otsust (ÜVJP) 2017/2074 piiravate meetmete kohta seoses olukorraga Venezuelas (ELT L 205I, 29.6.2020, lk 6).


LISA

Otsuse (ÜVJP) 2017/2074 I lisa asendatakse järgmisega:

„I LISA

Artikli 6 lõikes 1 ja artikli 7 lõikes 1 osutatud füüsiliste ja juriidiliste isikute, üksuste ja asutuste loetelu

 

Nimi

Tuvastamisandmed

Põhjused

Loetellu kandmise kuupäev

1.

Néstor Luis REVEROL TORRES

Sünniaeg: 28. oktoober 1964

Sugu: mees

Alates 2016. aastast sise-, justiits- ja rahuminister. 2019. aasta aprillis määrati ka riiklike ehitustööde ja teenuste eest vastutavaks asepresidendiks ning riigi elektriettevõtte Corporación Eléctrica Nacional juhtivsekretäriks. Endine Bolívari rahvuskaardi kindralkomandör, ülendati 2020. aasta augustis Bolívari rahvuskaardi ülemkindraliks. Vastutab temale alluvate julgeolekujõudude poolt toime pandud inimõiguste raskete rikkumiste, sealhulgas (poliit)vangide piinamise eest ning demokraatliku opositsiooni allasurumise eest Venezuelas, sealhulgas poliitiliste meeleavalduste keelamise ja mahasurumise eest.

22.1.2018

2.

Gustavo Enrique GONZÁLEZ LÓPEZ

Sünniaeg: 2. november 1960

Sugu: mees

Nimetati 30. aprillil 2019 uuesti Bolívari riikliku luureteenistuse (SEBIN) juhiks. 8. jaanuarist 2019 kuni 30. aprillini 2019 presidendi julgeoleku- ja luurenõunik ning SEBINi juht kuni 2018. aasta oktoobrini. SEBINi juhina vastutab inimõiguste raskete rikkumiste (sealhulgas meelevaldne kinnipidamine, ebainimlik ja alandav kohtlemine ning piinamine) eest ning kodanikuühiskonna ja demokraatliku opositsiooni allasurumise eest Venezuelas.

22.1.2018

3.

Tibisay LUCENA RAMÍREZ

Sünniaeg: 26. aprill 1959

Sugu: naine

Riikliku valimisnõukogu (Consejo Nacional Electoral või CNE) esinaine ajavahemikus 2006. aasta aprillist 2020. aasta juunini. Tema tegevus ja poliitika õõnestasid demokraatiat ja õigusriigi põhimõtteid Venezuelas. Ta ei taganud muu hulgas CNE rolli erapooletu ja sõltumatu institutsioonina, nagu on ette nähtud Venezuela põhiseaduses. Sellega aitas ta kaasa põhiseadusliku kogu loomisele ja Nicolás Maduro tagasivalimisele 2018. aasta mai presidendivalimistel, mis ei olnud vabad ega õiglased.

22.1.2018

4.

Antonio José BENAVIDES TORRES

Sünniaeg: 13. juuni 1961

Sugu: mees

Pealinna piirkonna (Distrito Capital) ülem kuni 2018. aasta jaanuarini. Kuni 21. juunini 2017 Bolívari rahvuskaardi kindralkomandör. Seotud kodanikuühiskonna ja demokraatliku opositsiooni allasurumisega Venezuelas ning vastutab temale alluva Bolívari rahvuskaardi poolt toime pandud inimõiguste raskete rikkumiste eest. Tema tegevus ja poliitika Bolívari rahvuskaardi ülemjuhatajana, sealhulgas asjaolu, et Bolívari rahvuskaart võttis endale korrapidamise tsiviilisikute demonstratsioonide üle ning avaldas avalikult toetust sellele, et sõjaväekohtutel peaks olema kohtulik võim tsiviilisikute üle, õõnestas õigusriigi põhimõtteid Venezuelas.

22.1.2018

5.

Maikel José MORENO PÉREZ

Sünniaeg: 12. detsember 1965

Sugu: mees

Venezuela ülemkohtu (Tribunal Supremo de Justicia) esimees ja endine aseesimees. Nendes ametites toetas ja soodustas ta valitsuse tegevust ja poliitikat, mis õõnestasid demokraatiat ja õigusriigi põhimõtteid Venezuelas, ning vastutab tegevuse ja avalduste eest, millega võeti seadusevastaselt üle rahvuskogu pädevus, sealhulgas riikliku valimisnõukogu (CNE) liikmete ametisse nimetamise eest 2020. aasta juunis ning kolme opositsioonipartei juhatuse tegevuse peatamise ja nende juhatuste asendamise eest 2020. aasta juunis ja juulis.

22.1.2018

6.

Tarek William SAAB HALABI

Sünniaeg: 10. september 1963

Sünnikoht: El Tigre, Anzoátegui osariik, Venezuela

Sugu: mees

Venezuela riigiprokurör, kelle nimetas ametisse põhiseaduslik kogu. Selles ametis ning oma varasemates ametites ombudsmani ja vabariikliku moraalinõukogu esimehena õõnestas ta demokraatiat ja õigusriigi põhimõtteid Venezuelas, toetades avalikult valitsuse oponentide suhtes võetud meetmeid ning rahvuskogu pädevuse seadusevastast ülevõtmist.

22.1.2018

7.

Diosdado CABELLO RONDÓN

Sünniaeg: 15. aprill 1963

Sugu: mees

Põhiseadusliku kogu president ning Venezuela Ühendatud Sotsialistliku Partei (PSUV) esimene asepresident. Seotud demokraatia ja õigusriigi põhimõtete õõnestamisega Venezuelas, kasutades muu hulgas meediakanaleid poliitilise opositsiooni, teiste meediakanalite ja kodanikuühiskonna avalikuks ründamiseks ja ähvardamiseks.

22.1.2018

8.

Tareck Zaidan EL-AISSAMI MADDAH

Sünniaeg: 12. november 1974

Sugu: mees

Presidendi asetäitja majandusküsimustes ning nafta-, tööstus- ja tootmisminister. Venezuela endise asepresidendina, kelle ülesandeks on teostada järelevalvet Bolívari riikliku luureteenistuse (SEBIN) juhtimise üle, vastutab El-Aissami selle organisatsiooni poolt toime pandud inimõiguste raskete rikkumiste, sealhulgas meelevaldsete kinnipidamiste, poliitilistel alustel toimunud uurimiste, ebainimliku ja alandava kohtlemise ning piinamiste eest. Samuti vastutab ta niisuguse poliitika ja tegevuste (sealhulgas poliitiliste meeleavalduste keelamine) soodustamise ja elluviimise eest, mis õõnestavad demokraatiat ja õigusriigi põhimõtteid Venezuelas, ning selle eest, et tema juhtimisel rakendatakse president Maduro „riigipöördevastaseid meetmeid“, mis on võtnud sihikule kodanikuühiskonna ja demokraatliku opositsiooni.

25.6.2018

9.

Sergio José RIVERO MARCANO

Sünniaeg: 8. november 1964

Sugu: mees

Venezuela relvajõudude (FANB) peainspektor, kuni 16. jaanuarini 2018 Bolívari rahvuskaardi ülemjuhataja. Seotud kodanikuühiskonna ja demokraatliku opositsiooni represseerimisega Venezuelas ning vastutab temale allunud Bolívari rahvuskaardi poolt toime pandud inimõiguste raskete rikkumiste, sealhulgas ülemäärase jõu kasutamise ning kodanikuühiskonna- ja opositsiooni esindajate meelevaldse kinnipidamise ja väärkohtlemise eest. Tema tegevus ja poliitika Bolívari rahvuskaardi ülemjuhatajana (sealhulgas Bolívari rahvuskaardi rünnakud demokraatlikult valitud rahvuskogu liikmete vastu ja ähvardused ajakirjanikele, kes teavitasid avalikkust pettustest, mis leidsid aset ebaseadusliku põhiseadusliku kogu valimistel) õõnestasid demokraatiat ja õigusriigi põhimõtteid Venezuelas.

25.6.2018

10.

Jesús Rafael SUÁREZ CHOURIO

Sünniaeg: 19. juuli 1962

Sugu: mees

Venezuela armee kindralkomandör. Endine Venezuela armee ülemjuhataja peastaabi ülem, endine Venezuela keskosa ühtse kaitsepiirkonna (REDI Central) komandör. Vastutab temale Venezuela armee ülemjuhataja ametis olemise ajal allunud vägede poolt toime pandud inimõiguste raskete rikkumiste, sealhulgas ülemäärase jõu kasutamise ning kinnipeetavate väärkohtlemise eest. Ründas demokraatlikku opositsiooni ja toetas sõjakohtute kasutamist kohtupidamiseks tsiviilisikutest meeleavaldajate üle.

25.6.2018

11.

Iván HERNÁNDEZ DALA

Sünniaeg: 18. mai 1966

Sugu: mees

Alates 2014. aasta jaanuarist sõjalise vastuluure peadirektoraadi (DGCIM) juht, alates 2015. aasta septembrist presidendi ihukaitse ülem. Iván Hernández Dala vastutab temale DGCIMi juhina allunud üksuse liikmete poolt toime pandud inimõiguste raskete rikkumiste ning kodanikuühiskonna ja demokraatliku opositsiooni suhtes toime pandud repressioonide, sealhulgas ülemäärase jõu kasutamise ja kinnipeetavate väärkohtlemise eest.

25.6.2018

12.

Delcy Eloina RODRÍGUEZ GÓMEZ

Sünniaeg: 18. mai 1969

Sugu: naine

Venezuela asepresident, ebaseadusliku põhiseadusliku kogu endine president ja põhiseadusliku kogu loomise eesmärgil presidendi juurde loodud komisjoni endine liige. Tema tegevus presidendi juurde loodud komisjonis ja selle järel ebaseadusliku põhiseadusliku kogu presidendina (mille tulemusel võeti muu hulgas seadusevastaselt üle rahvuskogu pädevus ja rakendati seda opositsiooni ründamiseks, et takistada opositsiooni osalemist poliitilises protsessis) õõnestas demokraatiat ja õigusriigi põhimõtteid Venezuelas.

25.6.2018

13.

Elías José JAUA MILANO

Sünniaeg: 16. detsember 1969

Sugu: mees

Endine haridusminister. Ebaseadusliku põhiseadusliku kogu loomise eesmärgil presidendi juurde loodud komisjoni endine esimees. Ebaseadusliku põhiseadusliku kogu loomist juhtinud isikuna vastutab demokraatia ja õigusriigi põhimõtete õõnestamise eest Venezuelas.

25.6.2018

14.

Sandra OBLITAS RUZZA

Sünniaeg: 7. juuni 1969

Sugu: naine

Universidad Bolivariana de Venezuela rektor. Riikliku valimisnõukogu (CNE) endine aseesinaine ning valimisnimekirjade ja rahvastikuregistri komisjoni endine esinaine. Vastutab CNE tegevuse eest, millega õõnestati demokraatiat Venezuelas ning millega muu hulgas hõlbustati ebaseadusliku põhiseadusliku kogu loomist ning valimisprotsessiga manipuleerimist.

25.6.2018

15.

Freddy Alirio BERNAL ROSALES

Sünniaeg: 16. juuni 1962

Sünnikoht: San Cristóbal, Táchira osariik, Venezuela

Sugu: mees

Kohaliku tarne- ja tootmiskomitee (CLAP) riikliku kontrollikeskuse ülem ning Táchira osariigi protektor. Samuti Bolívari riikliku luureteenistuse (SEBIN) peakomissar. CLAPi ülema ja Táchira osariigi protektorina on tema käsutuses eriväed (FAES) ning tal on võimalik mõjutada kohtunike ja prokuröride ametisse nimetamist. Vastutab CLAP programmi raames kauba jagamise ja seeläbi valijatega manipuleerimise kaudu demokraatia õõnestamise eest. Lisaks vastutab ta SEBINi peakomissari ametikohal toime pandud tegevuse tõttu inimõiguste raskete rikkumiste, näiteks meelevaldsete kinnipidamiste eest.

25.6.2018

16.

Katherine Nayarith HARRINGTON PADRÓN

Sünniaeg: 12. november 1974. detsember 1971

Sugu: naine

Peaprokuröri asetäitja (nimetatakse ka asepeaprokuröriks) alates 2017. aasta juulist kuni 2018. aasta oktoobrini. Nimetati peaprokuröri asetäitjaks rahvuskogu asemel ülemkohtu poolt, millega rikuti põhiseadust. Vastutab demokraatia ja õigusriigi põhimõtete õõnestamise eest Venezuelas, muu hulgas seetõttu, et esitas poliitiliselt motiveeritud süüdistusi ning ei uurinud väidetavaid Maduro režiimi poolt toime pandud inimõiguste rikkumise juhtumeid.

25.6.2018

17.

Socorro Elizabeth HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ

Sünniaeg: 11. märts 1952

Sugu: naine

Kuni 12. juunini 2020 riikliku valimisnõukogu (CNE) liige (rektor) ning riikliku valimiskomisjoni (JNE) liige. Vastutab niisuguste CNE tegevuste eest, millega õõnestati demokraatiat Venezuelas ning mille raames hõlbustati muu hulgas ebaseadusliku põhiseadusliku kogu loomist ning valimisprotsessiga manipuleerimist seoses presidendi tagandamisreferendumi tühistamisega 2016. aastal, kubernerivalimiste edasi lükkamisega 2016. aastal ning valimisjaoskondade asukoha muutmisega lühikese etteteatamisega 2017. aastal vahetult kubernerivalimiste eel.

25.6.2018

18.

Xavier Antonio MORENO REYES

Sugu: mees

Riikliku valimisnõukogu (CNE) peasekretär alates 2009. aastast kuni 2020. aasta juunini. Vastutab sellel ametikohal CNE otsuste heakskiitmise eest, millega õõnestati demokraatiat Venezuelas ning millega muu hulgas hõlbustati ebaseadusliku põhiseadusliku kogu loomist ning valimisprotsessiga manipuleerimist.

25.6.2018

19.

Néstor Neptali BLANCO HURTADO

Sünniaeg: 26. september 1982

Identifitseerimisnumber: V‐15222057

Sugu: mees

Bolívari rahvuskaardi (GNB) major, tegutses vähemalt alates 2017. aasta detsembrist koos sõjalise vastuluure peadirektoraadi (Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM)) liikmetega. Vastutab inimõiguste raskete rikkumiste, sealhulgas piinamise, ülemäärase jõu kasutamise ja kinnipeetavate väärkohtlemise eest DGCIMi rajatistes.

27.9.2019

20.

Rafael Ramón BLANCO MARRERO

Sünniaeg: 28. veebruar 1968

Identifitseerimisnumber: V-6250588

Sugu: mees

Sõjalise vastuluure peadirektoraadi (Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM)) asedirektor vähemalt 2018. aasta detsembrist ning Venezuela armee diviisikindral alates 5. juulist 2019. Vastutab tema alluvuses olnud DGCIMi ametnike poolt toime pandud inimõiguste raskete rikkumiste, sealhulgas piinamise, ülemäärase jõu kasutamise ja DGCIMi rajatistes kinnipeetavate väärkohtlemise eest. Seotud kapten Acosta surmaga.

27.9.2019

21.

Carlos Alberto CALDERÓN CHIRINOS

Identifitseerimisnumber: V‐10352300

Sugu: mees

Kõrge ametiisik (kasutatud nimetusi „komissar“, „direktor“, „peadirektor“) Bolívari riiklikus luureteenistuses (SEBIN). Vastutab inimõiguste raskete rikkumiste, sealhulgas piinamise, ülemäärase jõu kasutamise ja kinnipeetavate väärkohtlemise eest SEBINi rajatistes. Eelkõige korraldati tema osalusel ja vastutusel SEBINi vanglas El Helicoides kinnipeetavate piinamist ning julma, ebainimlikku ja alandavat kohtlemist.

27.9.2019

22.

Alexis Enrique ESCALONA MARRERO

Sünniaeg: 12. oktoober 1962

Sugu: mees

Organiseeritud kuritegevuse ja terrorismi rahastamise vastase võitluse riikliku ameti tegevjuht ajavahemikus 2018. aasta jaanuarist kuni 2019. aasta maini. Riikliku väljapressimise- ja inimröövi vastase võitluse komando (Comando Nacional Antiextorsión y Secuestro (CONAS)) riiklik ülem ajavahemikus 2014–2017. Vastutab tema alluvuses olnud CONASi liikmete poolt toime pandud inimõiguste raskete rikkumiste, sealhulgas piinamise, ülemäärase jõu kasutamise ja kinnipeetavate väärkohtlemise eest. Samuti vastutab tema alluvuses olnud CONASi liikmete poolt kodanikuühiskonna represseerimise eest.

27.9.2019

23.

Rafael Antonio FRANCO QUINTERO

Sünniaeg: 14. oktoober 1973

Identifitseerimisnumber: V-11311672

Sugu: mees

Bolívari riikliku luureteenistuse (SEBIN) agent. Maiquetía rahvusvahelise lennujaama turvaülem. Juhtis vähemalt 2017. aastast 2018. aasta detsembrini sõjalise vastuluure peadirektoraadi (Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM)) uurimisi. Vastutab tema alluvuses olnud DGCIMi liikmete poolt toime pandud inimõiguste raskete rikkumiste, sealhulgas piinamise, ülemäärase jõu kasutamise ja DGCIMi rajatistes kinnipeetavate väärkohtlemise eest. Samuti vastutab tema alluvuses olnud DGCIMi liikmete poolt kodanikuühiskonna ja demokraatliku opositsiooni esindajate represseerimise eest. Seotud kapten Acosta surmaga.

27.9.2019

24.

Alexander Enrique GRANKO ARTEAGA

Sünniaeg: 25. märts 1981

Identifitseerimisnumber: V-14970215

Sugu: mees

Sõjalise vastuluure peadirektoraadi (Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM)) eriasjade osakonna (DAE) juhataja (direktor). Ülendati Bolívari rahvuskaardi kolonelleitnandi auastmesse 1. juulil 2020. Vastutab tema enda ja tema alluvuses olnud DGCIMi ametnike poolt toime pandud inimõiguste raskete rikkumiste, sealhulgas piinamise ja ülemäärase jõu kasutamise eest, mis põhjustas inimeste surma või vigastusi, ja DGCIMi rajatistes kinnipeetavate väärkohtlemise eest. Samuti vastutab tema alluvuses olnud DGCIMi liikmete poolt toime pandud kodanikuühiskonna esindajate represseerimise eest ning on selliste repressioonidega otseselt seotud. Seotud kapten Acosta surmaga.

27.9.2019

25.

Hannover Esteban GUERRERO MIJARES

Sünniaeg: 14. jaanuar 1971

Sugu: mees

Juhtis vähemalt 2019. aasta aprillist kuni 2019. aasta augustini sõjalise vastuluure peadirektoraadi (Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM)) uurimisi. Selles ametis kuulus tema järelevalve alla Boleitas asuv DGCIMi rajatis. Vastutab tema enda ja tema alluvuses olnud DGCIMi liikmete poolt toime pandud inimõiguste raskete rikkumiste, sealhulgas piinamise, ülemäärase jõu kasutamise ja kinnipeetavate väärkohtlemise eest, eelkõige Boleitas. Seotud kapten Acosta surmaga.

27.9.2019

26.

José Adelino ORNELAS FERREIRA

Teise nimega: José Adelino ORNELLA FERREIRA/José Adelino ORNELLAS FERREIRA

Sünniaeg: 14. detsember 1964

Sünnikoht: Caracas, Distrito Capital, Venezuela

Identifitseerimisnumber: V-7087964

Sugu: mees

Riikliku kaitsenõukogu peasekretär alates 26. juulist 2019 ja ülemjuhataja peastaabi ülem alates 2020. aasta septembrist. Pealinna ühtse strateegilise kaitsepiirkonna (REDI Capital) endine komandör, Venezuela Bolívari riiklike relvajõudude operatiiv- ja strateegilise juhtimisüksuse (CEOFANB) endine staabiülem ja endine ülema asetäitja. Nendes ametites on ta toetanud ja hõlbustanud niisugust Venezuela valitsuse tegevust ja poliitikat, mis on õõnestanud demokraatiat ja õigusriigi põhimõtteid Venezuelas. Vastutab inimõiguste raskete rikkumiste ning kodanikuühiskonna ja demokraatliku opositsiooni represseerimise eest Venezuelas, muu hulgas humanitaarabi andmise takistamise ja ülemäärase jõu kasutamise eest Bolívari relvajõudude (FANB) poolt ja tema alluvuses olevate vägede, sealhulgas ühtse strateegilise kaitsepiirkonna (REDI), ühtse kaitseoperatsioonide tsooni (ZODI) ja Bolívari rahvuskaardi poolt.

29.6.2020

27.

Gladys del Valle REQUENA

Sünniaeg: 9. november 1952

Sünnikoht: Puerto Santo, Sucre, Venezuela

Identifitseerimisnumber: V-4114842

Sugu: naine

Tunnustamata põhiseadusliku kogu (ANC) liige ja alates 26. oktoobrist 2018 selle teine asepresident. Olles nimetatud kogus juhtival ametikohal, on ta õõnestanud demokraatiat ja õigusriigi põhimõtteid Venezuelas, kirjutades muu hulgas alla dekreedile, millega võeti Venezuela rahvuskogu presidendilt Juan Guaidólt parlamentaarne puutumatus.

29.6.2020

28.

Tania Valentina DÍAZ GONZÁLEZ

Sünniaeg: 18. juuni 1963

Sünnikoht: Caracas, Distrito Capital, Venezuela

Identifitseerimisnumber: V-6432672

Sugu: naine

Tunnustamata põhiseadusliku kogu (ANC) liige ja alates 4. jaanuarist 2018 selle esimene asepresident. Olles nimetatud kogus juhtival ametikohal, on ta õõnestanud demokraatiat ja õigusriigi põhimõtteid Venezuelas, kirjutades muu hulgas alla dekreedile, millega võeti Venezuela rahvuskogu presidendilt Juan Guaidólt parlamentaarne puutumatus.

29.6.2020

29.

Elvis Eduardo HIDROBO AMOROSO

Sünniaeg: 4. august 1963

Sünnikoht: Caracas, Distrito Capital, Venezuela

Identifitseerimisnumber: V-7659695

Sugu: mees

Riigikontrolör alates 23. oktoobrist 2018 ning tunnustamata põhiseadusliku kogu endine esimene ja teine asepresident. Juhtides muu hulgas ebaseaduslikku põhiseaduslikku kogu, allkirjastades nn vihkamisvastase seaduse, õigustades seaduslikult valitud opositsiooni kuuluva kuberneri ametist kõrvaldamist ning keelates Juan Guaidól kandideerida mis tahes avalikule ametikohale, on ta õõnestanud demokraatiat ja õigusriigi põhimõtteid Venezuelas.

29.6.2020

30.

Juan José MENDOZA JOVER

Sünniaeg: 11. märts 1969

Sünnikoht: Trujillo, Venezuela

Aadress: Arnoldo Gabaldón, Candelaria, Edo. Trujillo

Identifitseerimisnumber: V-9499372

Sugu: mees

Venezuela ülemkohtu (Tribunal Supremo de Justicia) teine aseesimees ja ülemkohtu põhiseaduskoja esimees alates 24. veebruarist 2017. Tema tegevus on õõnestanud demokraatiat ja õigusriigi põhimõtteid Venezuelas, muu hulgas seetõttu, et ta on viimase kahe aasta jooksul teinud mitu kohtuotsust, mis on piiranud või kahjustanud Venezuela demokraatlikult valitud seadusandliku organi, rahvuskogu põhiseaduslikke volitusi.

29.6.2020

31.

Jorge Elieser MÁRQUEZ MONSALVE

Sünniaeg: 20. veebruar 1971

Sünnikoht: Caracas, Venezuela

Identifitseerimisnumber: V-8714253

Sugu: mees

Alates 7. augustist 2017 riikliku telekommunikatsioonikomisjoni (CONATEL) peadirektor. Tema tegevus on õõnestanud demokraatiat ja õigusriigi põhimõtteid Venezuelas, sealhulgas piiranud tõsiselt Venezuela rahva õigust ajakirjandusvabadusele, sõnavabadusele ja teabele. Ta kasutas CONATELi erivolitusi, et vaigistada režiimivastast kriitikat ja dissidente, blokeerides, filtreerides ja tõkestades veebisaite, tühistades olemasolevaid raadio- ja telejaamade litsentse ning keeldudes väljastamast neile uusi litsentse.

29.6.2020

32.

Farik Karin MORA SALCEDO

Identifitseerimisnumber: V-8608523

Sugu: mees

Venezuela esimese astme kohtu esimese erikohtu prokurör, kelle kontor asub sõjalise vastuluure peadirektoraadis (Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM)). Tema tegevus on õõnestanud demokraatiat ja õigusriigi põhimõtteid Venezuelas, sealhulgas poliitiliselt motiveeritud süüdistuste esitamise tõttu, mille tulemusel peeti meelevaldselt kinni rahvuskogu liikmeid ja teisi Maduro režiimi vastaseid ametnikke.

29.6.2020

33.

Dinorah Yoselin BUSTAMANTE PUERTA

Sünniaeg: 14. jaanuar 1975

Identifitseerimisnumber: V-10002096

Sugu: naine

Venezuela esimese astme kohtu esimese erikohtu prokurör, kelle kontor asub sõjalise vastuluure peadirektoraadis (Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM)). Tema tegevus on õõnestanud demokraatiat ja õigusriigi põhimõtteid Venezuelas, sealhulgas poliitiliselt motiveeritud süüdistuste esitamise tõttu, mille tulemusel peeti meelevaldselt kinni rahvuskogu liikmeid ja teisi Maduro režiimi vastaseid ametnikke.

29.6.2020

34.

Luis Eduardo PARRA RIVERO

Sünniaeg: 7. juuli 1978

Identifitseerimisnumber: V-14211633

Sugu: mees

Rahvuskogu liige ja selle ebaseaduslikult valitud president. Rahvuskogu liikmena lavastas ta 5. jaanuaril 2020 oma valimise rahvuskogu presidendiks, õõnestades sellega demokraatiat ja õigusriigi põhimõtteid Venezuelas. Valimised toimusid ajal, mil sõjaväepolitsei blokeeris mitme parlamendiliikme sissepääsu rahvuskogu ruumidesse ja kvoorumit ei saavutatud. Seetõttu pidid opositsiooniliikmed kokku saama väljaspool rahvuskogu ruume, et Juan Guaidó tagasi presidendiks valida. Peatselt pärast Parra lavastatud valimist väljendasid Maduro ja tunnustamata põhiseaduslik kogu režiimi poliitilise partei (PSUV) toetusel heameelt Parra valimise üle.

29.6.2020

35.

Franklyn Leonardo DUARTE

Sünniaeg: 15. mai 1977

Identifitseerimisnumber: V-3304045

Sugu: mees

Rahvuskogu liige ja selle ebaseaduslikult valitud esimene asepresident. Rahvuskogu liikmena lavastas ta 5. jaanuaril 2020 oma valimise rahvuskogu esimeseks asepresidendiks, õõnestades sellega demokraatiat ja õigusriigi põhimõtteid Venezuelas. Valimised toimusid ajal, mil sõjaväepolitsei blokeeris mitme parlamendiliikme sissepääsu rahvuskogu ruumidesse ja kvoorumit ei saavutatud. Seetõttu pidid opositsiooniliikmed kokku saama väljaspool rahvuskogu ruume, et Juan Guaidó tagasi presidendiks valida. Peatselt pärast Duarte lavastatud valimist väljendasid Maduro ja tunnustamata põhiseaduslik kogu režiimi poliitilise partei (PSUV) toetusel heameelt rahvuskogu juhatuse valimise üle.

29.6.2020

36.

José Gregorio NORIEGA FIGUEROA

Sünniaeg: 21. veebruar 1969

Identifitseerimisnumber: V-8348784

Sugu: mees

Rahvuskogu liige ja selle ebaseaduslikult valitud teine asepresident. Erakonna Voluntad Popular ajutise juhatuse ebaseaduslikult ametisse nimetatud direktor. Rahvuskogu liikmena lavastas ta 5. jaanuaril 2020 oma valimise rahvuskogu teiseks asepresidendiks, õõnestades sellega demokraatiat ja õigusriigi põhimõtteid Venezuelas. Valimised toimusid ajal, mil sõjaväepolitsei blokeeris mitme parlamendiliikme sissepääsu rahvuskogu ruumidesse ja kvoorumit ei saavutatud. Seetõttu pidid opositsiooniliikmed kokku saama väljaspool rahvuskogu ruume, et Juan Guaidó tagasi presidendiks valida. Peatselt pärast Noriega lavastatud valimist väljendasid Maduro ja tunnustamata põhiseaduslik kogu režiimi poliitilise partei (PSUV) toetusel heameelt rahvuskogu juhatuse valimise üle. 2020. aasta juulis võttis Noriega, keda abistas Venezuela ülemkohus (Tribunal Supremo de Justicia (TSJ)), ebaseaduslikult üle erakonna Voluntad Popular juhtimise, õõnestades sellega veelgi demokraatiat Venezuelas.

29.6.2020