ISSN 1977-0650

Euroopa Liidu

Teataja

L 373

European flag  

Eestikeelne väljaanne

Õigusaktid

63. aastakäik
9. november 2020


Sisukord

 

II   Muud kui seadusandlikud aktid

Lehekülg

 

 

MÄÄRUSED

 

*

Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2020/1646, 7. november 2020, milles käsitletakse kaubanduspoliitika meetmeid, mida kohaldatakse teatavate Ameerika Ühendriikidest pärit toodete suhtes pärast otsuse langetamist Maailma Kaubandusorganisatsiooni vaidluste lahendamise käsitusleppe kohases kaubandusvaidluses

1

ET

Aktid, mille peakiri on trükitud harilikus trükikirjas, käsitlevad põllumajandusküsimuste igapäevast korraldust ning nende kehtivusaeg on üldjuhul piiratud.

Kõigi ülejäänud aktide pealkirjad on trükitud poolpaksus kirjas ja nende ette on märgitud tärn.


II Muud kui seadusandlikud aktid

MÄÄRUSED

9.11.2020   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 373/1


KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2020/1646,

7. november 2020,

milles käsitletakse kaubanduspoliitika meetmeid, mida kohaldatakse teatavate Ameerika Ühendriikidest pärit toodete suhtes pärast otsuse langetamist Maailma Kaubandusorganisatsiooni vaidluste lahendamise käsitusleppe kohases kaubandusvaidluses

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 15. mai 2014. aasta määrust (EL) nr 654/2014, milles käsitletakse liidu õiguste rakendamist rahvusvaheliste kaubanduseeskirjade kohaldamisel ja jõustamisel ning millega muudetakse nõukogu määrust (EÜ) nr 3286/94, millega kehtestatakse ühenduse meetmed ühise kaubanduspoliitika vallas, et tagada rahvusvahelistest kaubanduseeskirjadest, eeskätt Maailma Kaubandusorganisatsiooni egiidi all kehtestatud eeskirjadest tulenevate ühenduse õiguste kasutamine, (1) eriti selle artikli 4 lõiget 1,

ning arvestades järgmist:

(1)

Maailma Kaubandusorganisatsiooni vaidluste lahendamise organ võttis 11. aprillil 2019 vastu oma soovitused ja otsused vaidluses DS353 Ameerika Ühendriigid – Suurte tsiviilõhusõidukitega kauplemist mõjutavad meetmed (teine kaebus) – Euroopa Liidu tuginemine vaidluste lahendamise käsitusleppe artiklile 21.5, kinnitades, et Ameerika Ühendriigid ei ole viinud oma meetmeid, mis leiti olevat vastuolus subsiidiumide ja tasakaalustusmeetmete lepinguga, vastavusse oma kohustustega vastavalt kõnealusele lepingule. FSC/ETI soodustuste osas kinnitas apellatsioonikogu, et Ameerika Ühendriigid ei ole subsiidiume tühistanud ning et algsed soovitused ja otsused kehtivad edasi (2).

(2)

Mis puudutab muid Euroopa Liidu ja Ameerika Ühendriikide vahelisi asjakohaseid meetmeid, siis palus Euroopa Liit vastavalt vaidluste lahendamise käsitusleppe artiklite 21 ja 22 ning subsiidiumide ja tasakaalustusmeetmete lepingu artikli 7 kohaste menetluste kokkuleppe (3) punktile 8 vaidluste lahendamise käsitusleppe artikli 22.6 kohaselt nimetatud vahekohtunikul oma tööd jätkata. Vahekohtuniku otsus avaldati 13. oktoobril 2020 (4).

(3)

Vahekohtuniku otsuses on sätestatud, et Euroopa Liit võib taotleda Maailma Kaubandusorganisatsiooni vaidluste lahendamise organilt luba võtta Ameerika Ühendriikide suhtes vastumeetmeid summas kuni 3 993 212 564 USA dollarit aastas. Need vastumeetmed võivad olla a) GATT 1994 kohaste kontsessioonide ja muude kohustuste peatamine, b) subsiidiumide ja tasakaalustusmeetmete lepingust tulenevate kontsessioonide ja muude kohustuste peatamine ning c) Euroopa Liidu teenuste konsolideeritud loetelus sisalduvate horisontaalsete ja valdkondlike kohustuste peatamine kõigis teenuste sektoripõhises klassifitseerimisloendis määratletud peamistes sektorites.

(4)

Kooskõlas vaidluste lahendamise käsitusleppe artikliga 22.7 tunnustavad lepinguosalised vahekohtuniku otsust lõpliku otsusena. 26. oktoobril 2020 andis Maailma Kaubandusorganisatsiooni vaidluste lahendamise organ Euroopa Liidule loa võtta Ameerika Ühendriikide suhtes vastumeetmeid vastavalt vahekohtuniku otsusele. Vastumeetmed seisnevad kontsessioonide peatamises ja uute tollimaksude kehtestamises või kehtivate tollimaksude suurendamises.

(5)

Asjakohaste meetmete kavandamisel ja valimisel on komisjon kaalunud ja võtnud arvesse kõiki objektiivseid kriteeriume kooskõlas määruse (EL) nr 654/2014 artikli 4 lõike 2 punktiga a ja artikli 4 lõikega 3. Komisjon andis kooskõlas määruse (EL) nr 654/2014 artikliga 9 sidusrühmadele võimaluse väljendada oma seisukohti ja esitada teavet liidu asjaomaste majandushuvide kohta (5).

(6)

Komisjon jälgis, et täiendavad tollimaksud ei ületaks Maailma Kaubandusorganisatsiooni vaidluste lahendamise organi lubatud määra. Nimetatud summat võib praegu pidada selliseks, et see stimuleerib täitma kaubanduseeskirju ja kergendab ELi ettevõtjate olukorda, kuna see tagab, et praeguses majandusolukorras Ameerika Ühendriikide suurte tsiviilõhusõidukite ja muude selliste toodete suhtes võetavad meetmed on piisavalt sarnased Ameerika Ühendriikide kehtestatud vastumeetmetega.

(7)

Neid meetmeid kohaldatakse selliste Ameerika Ühendriikidest imporditud toodete suhtes, mille tarnetest Euroopa Liit olulisel määral ei sõltu. Selline lähenemisviis aitab võimalikult suurel määral vältida meetmete negatiivset mõju liidu turul tegutsejatele, sealhulgas tarbijatele.

(8)

I ja II lisas loetletud toodete suhtes tuleks kehtestada järgmised kaubanduspoliitilised meetmed täiendava väärtuselise tollimaksu kujul:

a)

täiendav 15 % väärtuseline tollimaks I lisas loetletud toodetele;

b)

täiendav 25 % väärtuseline tollimaks II lisas loetletud toodetele.

(9)

Euroopa Liidu ja Ameerika Ühendriikide vahelised läbirääkimised, mille eesmärk on leida tasakaalustatud lahendus Maailma Kaubandusorganisatsiooni raames toimuvale vaidlusele suurte tsiviilõhusõidukite üle, ei ole siiani tulemusi andnud. Samal ajal kohaldavad Ameerika Ühendriigid 7,5 miljardi USA dollari ulatuses vastumeetmeid Euroopa Liidust imporditavate toodete suhtes. Komisjon kavatseb käesolevat määrust muuta vastavalt olukorra muutumisele, sealhulgas sellele, kas Ameerika Ühendriigid täidavad kaubanduseeskirju või mitte. Komisjon peatab rakendusmääruse kohaldamise, kui Ameerika Ühendriigid peatavad oma vastumeetmed Euroopa Liidust pärit impordi suhtes, või vajaduse korral muudab tollimaksumäära vastavalt sellele, milliseid vastumeetmeid Ameerika Ühendriigid võtavad.

(10)

Käesolev õigusakt peaks jõustuma järgmisel päeval pärast avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

(11)

Käesoleva määrusega ettenähtud meetmed on kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2015/1843 (6) kohaselt moodustatud kaubandustõkete komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Pärast otsuse langetamist Maailma Kaubandusorganisatsiooni vaidluses DS353 Ameerika Ühendriigid – Suurte tsiviilõhusõidukitega kauplemist mõjutavad meetmed ja pärast WTO vaidluste lahendamise organi loa saamist peatab Euroopa Liit GATT 1994 kohaste imporditollikontsessioonide kohaldamise kaubanduses Ameerika Ühendriikidega käesoleva määruse I ja II lisas loetletud toodete suhtes.

Artikkel 2

Seega kohaldab liit täiendavaid tollimakse Ameerika Ühendriikidest pärit toodete impordi suhtes, mis on loetletud käesoleva määruse I ja II lisas.

Artikkel 3

1.   Lisades loetletud tooteid, millele on tollimaksuvabastusega või vähendatud tollimaksuga impordi litsents välja antud enne käesoleva määruse jõustumist, ei maksustata täiendava tollimaksuga.

2.   Lisades loetletud tooteid, mille puhul importijad saavad tõendada, et need on eksporditud Ameerika Ühendriikidest liitu enne kuupäeva, mil nende suhtes hakati kohaldama täiendavat tollimaksu, ei maksustata täiendava tollimaksuga.

Artikkel 4

Käesolev määrus jõustub järgmisel päeval pärast avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 7. november 2020

Komisjoni nimel

eesistuja

Ursula VON DER LEYEN


(1)  ELT L 189, 27.6.2014, lk 50.

(2)  Apellatsioonikogu aruanne US – Large Civil Aircraft (2nd Complaint) (Article 21.5 – EU), punktid 5.172 ja 6.4(b); apellatsioonikogu aruanne US – Large Civil Aircraft (2nd Complaint), punkt 1352 ja joonealune märkus 2716; vahekohtu aruanne US – FSC (Article 22.6 – US), punkt 8.1.

(3)  WT/DS353/14.

(4)  WT/DS353/ARB.

(5)  http://trade.ec.europa.eu/consultations/index.cfm?consul_id=261.

(6)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 6. oktoobri 2015. aasta määrus (EL) 2015/1843, millega kehtestatakse liidu meetmed ühise kaubanduspoliitika vallas, et tagada rahvusvahelistest kaubandusreeglitest, eeskätt Maailma Kaubandusorganisatsiooni egiidi all kehtestatud reeglitest tulenevate liidu õiguste kasutamine (kodifitseeritud) (ELT L 272, 16.10.2015, lk 1).


I LISA

Tooted, mille suhtes kohaldatakse täiendavat tollimaksu

TARICi kood  (1)  (2)

Täiendav tollimaks

8802400013

15 %

8802400015

15 %

8802400017

15 %

8802400019

15 %

8802400021

15 %


(1)  Nomenklatuurikoodid on võetud nõukogu 23. juuli 1987. aasta määruse (EMÜ) nr 2658/87 (tariifi- ja statistikanomenklatuuri ning ühise tollitariifistiku kohta) (EÜT L 256, 7.9.1987, lk 1) artikli 2 kohasest integreeritud tariifistikust, mis põhineb kombineeritud nomenklatuuril.

(2)  Selguse huvides olgu märgitud, et nende tariifirubriikidega on soovitud hõlmata kõiki Euroopa Liitu imporditud (vabasse ringlusse lubatud) ja kindlaksmääratud kaaluparameetritele vastavaid õhusõidukeid, mida mõni Euroopa Liidus asuv üksus käitab mingi majanduslikult olulise ajavahemiku jooksul kas Euroopa Liidu sees või Euroopa Liidu ja mõne kolmanda riigi vahel olenemata rahastamise vormist (nt liising), võttes arvesse järgmisi kriteeriume, millest ükski eraldi võetuna ei ole määrav: käitaja ametlik aadress; käitaja keskne tegevuskoht; õhusõiduki värvikate ning sisekujundus ja -konfiguratsioon, mis lähtub käitaja kaubamärgist; kavandatud lipuriik.


II LISA

Tooted, mille suhtes kohaldatakse täiendavat tollimaksu

CN 2020  (1)

Täiendav tollimaks

0301 11 00

25 %

0301 19 00

25 %

0303 13 00

25 %

0304 81 00

25 %

0305 41 00

25 %

0307 22 90

25 %

0406 10 50

25 %

0406 90 21

25 %

0406 90 86

25 %

0714 20 10

25 %

0714 20 90

25 %

0802 90 85

25 %

0804 10 00

25 %

0805 40 00

25 %

0810 40 50

25 %

0811 90 50

25 %

0811 90 70

25 %

0905 10 00

25 %

0905 20 00

25 %

1001 99 00

25 %

1202 41 00

25 %

1202 42 00

25 %

1212 29 00

25 %

1302 19 70

25 %

1302 39 00

25 %

1515 90 11

25 %

1515 90 29

25 %

1515 90 39

25 %

1515 90 40

25 %

1515 90 51

25 %

1515 90 59

25 %

1515 90 60

25 %

1515 90 91

25 %

1515 90 99

25 %

1703 10 00

25 %

1806 10 15

25 %

1806 10 20

25 %

1806 10 30

25 %

1806 10 90

25 %

1806 20 10

25 %

1806 20 30

25 %

1806 20 50

25 %

1806 20 80

25 %

1806 20 95

25 %

1806 31 00

25 %

1806 32 10

25 %

1806 32 90

25 %

1806 90 11

25 %

1806 90 19

25 %

2008 19 99

25 %

2008 30 59

25 %

2008 30 90

25 %

2009 11 11

25 %

2009 11 19

25 %

2009 11 91

25 %

2009 11 99

25 %

2009 21 00

25 %

2009 29 19

25 %

2101 11 00

25 %

2103 20 00

25 %

2103 90 90

25 %

2104 10 00

25 %

2106 90 59

25 %

2205 10 10

25 %

2208 20 29

25 %

2208 20 40

25 %

2208 20 89

25 %

2208 40 11

25 %

2208 40 39

25 %

2208 40 51

25 %

2208 40 91

25 %

2208 40 99

25 %

2208 60 11

25 %

2208 60 19

25 %

2208 60 91

25 %

2208 60 99

25 %

2303 20 10

25 %

2401 10 35

25 %

2401 10 60

25 %

2401 10 70

25 %

2401 10 85

25 %

2401 10 95

25 %

2401 20 35

25 %

2401 20 60

25 %

2401 20 70

25 %

2401 20 85

25 %

2401 20 95

25 %

2401 30 00

25 %

3301 19 20

25 %

3301 25 10

25 %

3301 25 90

25 %

3502 90 20

25 %

3502 90 70

25 %

3504 00 10

25 %

3504 00 90

25 %

3904 10 00

25 %

3920 10 23

25 %

3920 10 24

25 %

3920 10 81

25 %

4202 19 10

25 %

4202 19 90

25 %

4202 21 00

25 %

4202 22 10

25 %

4202 22 90

25 %

4202 32 10

25 %

4202 32 90

25 %

4202 91 10

25 %

4202 91 80

25 %

4202 92 11

25 %

4202 92 15

25 %

4202 92 19

25 %

4202 92 91

25 %

5203 00 00

25 %

8429 51 10

25 %

8429 51 91

25 %

8429 51 99

25 %

8701 91 10

25 %

8701 91 90

25 %

8701 92 90

25 %

8701 93 10

25 %

8701 93 90

25 %

8701 94 10

25 %

8701 94 90

25 %

8705 90 80

25 %

8714 91 10

25 %

8714 91 30

25 %

8714 91 90

25 %

9504 20 00

25 %

9504 30 10

25 %

9504 30 20

25 %

9504 30 90

25 %

9504 50 00

25 %

9504 90 10

25 %

9504 90 80

25 %

9506 91 10

25 %

9506 91 90

25 %


(1)  Nomenklatuurikoodid on võetud nõukogu 23. juuli 1987. aasta määruse (EMÜ) nr 2658/87 (tariifi- ja statistikanomenklatuuri ning ühise tollitariifistiku kohta) (EÜT L 256, 7.9.1987, lk 1) artikli 1 lõikes 2 määratletud ja selle I lisas esitatud kombineeritud nomenklatuurist sellisel kujul, nagu need kehtivad käesoleva määruse avaldamise ajal ning mutatis mutandis vastavalt hilisemates õigusaktides tehtud muudatustele, sealhulgas viimati komisjoni 9. oktoobri 2019. aasta rakendusmäärusega (EL) 2019/1776 (millega muudetakse tariifi- ja statistikanomenklatuuri ning ühist tollitariifistikku käsitleva nõukogu määruse (EMÜ) nr 2658/87 I lisa) (ELT L 280, 31.10.2019, lk 1) tehtud muudatustele.