ISSN 1977-0650

Euroopa Liidu

Teataja

L 290

European flag  

Eestikeelne väljaanne

Õigusaktid

63. aastakäik
4. september 2020


Sisukord

 

II   Muud kui seadusandlikud aktid

Lehekülg

 

 

MÄÄRUSED

 

*

Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2020/1249, 2. september 2020, millega laiendatakse rakendusmäärusega (EL) 2019/1267 Hiina Rahvavabariigist pärinevate volframelektroodide impordile kehtestatud lõplikku dumpinguvastast tollimaksu Laosest ja Taist lähetatud volframelektroodide impordile, olenemata sellest, kas volframelektroodid on deklareeritud Laosest ja Taist pärinevana või mitte, ning lõpetatakse uurimine Indiast lähetatud impordi suhtes, olenemata sellest, kas volframelektroodid on deklareeritud Indiast pärinevana või mitte

1

 

 

OTSUSED

 

*

Poliitika- ja julgeolekukomitee otsus (ÜVJP) 2020/1250, 1. september 2020, millega nimetatakse ametisse Kesk-Aafrika Vabariigis läbiviidava Euroopa Liidu ÜJKP sõjalise väljaõppemissiooni (EUTM RCA) ELi missiooni vägede juhataja ja tunnistatakse kehtetuks otsus (ÜVJP) 2019/1113 (EUTM RCA/2/2020)

14

ET

Aktid, mille peakiri on trükitud harilikus trükikirjas, käsitlevad põllumajandusküsimuste igapäevast korraldust ning nende kehtivusaeg on üldjuhul piiratud.

Kõigi ülejäänud aktide pealkirjad on trükitud poolpaksus kirjas ja nende ette on märgitud tärn.


II Muud kui seadusandlikud aktid

MÄÄRUSED

4.9.2020   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 290/1


KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2020/1249,

2. september 2020,

millega laiendatakse rakendusmäärusega (EL) 2019/1267 Hiina Rahvavabariigist pärinevate volframelektroodide impordile kehtestatud lõplikku dumpinguvastast tollimaksu Laosest ja Taist lähetatud volframelektroodide impordile, olenemata sellest, kas volframelektroodid on deklareeritud Laosest ja Taist pärinevana või mitte, ning lõpetatakse uurimine Indiast lähetatud impordi suhtes, olenemata sellest, kas volframelektroodid on deklareeritud Indiast pärinevana või mitte

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 8. juuni 2016. aasta määrust (EL) 2016/1036 kaitse kohta dumpinguhinnaga impordi eest riikidest, mis ei ole Euroopa Liidu liikmed (1) (edaspidi „alusmäärus“), eriti selle artikli 13 lõiget 3 ja artikli 14 lõiget 5,

ning arvestades järgmist:

1.   MENETLUS

1.1.   Kehtivad meetmed

(1)

Määrusega (EÜ) nr 260/2007 (2) (edaspidi „algne määrus“) kehtestas nõukogu Hiina Rahvavabariigist (edaspidi „Hiina“) pärit volframelektroodide impordi suhtes lõpliku dumpinguvastase tollimaksu. Kehtivad individuaalsed dumpinguvastase tollimaksu määrad ulatuvad 17 %-st kuni 41 %-ni. Kõigi teiste eksportivate tootjate suhtes kohaldatakse dumpinguvastase tollimaksu määra 63,5 %. Edaspidi nimetatakse neid meetmeid „algseteks meetmeteks“ ning esialgses määruses sätestatud meetmete kehtestamise aluseks olnud uurimist „algseks uurimiseks“.

(2)

Nõukogu kehtestas pärast aegumise läbivaatamist („esimene aegumise läbivaatamine“) oma rakendusmäärusega (EL) nr 508/2013 (3) lõpliku dumpinguvastase tollimaksu Hiinast pärit volframelektroodide impordi suhtes.

(3)

Komisjon kehtestas 2019. aastal pärast järjekordset aegumise läbivaatamist („viimane aegumise läbivaatamine“) komisjoni rakendusmäärusega (EL) 2019/1267 (4) lõpliku dumpinguvastase tollimaksu Hiinast pärit volframelektroodide impordi suhtes algsete meetmetega samal tasemel. Edaspidi viidatakse nendele meetmetele kui „kehtivatele meetmetele“.

1.2.    Ex officio algatamine

(4)

Komisjonil olid piisavad tõendid selle kohta, et Hiinast pärit volframelektroodide impordi suhtes kehtestatud dumpinguvastastest meetmetest hoiti kõrvale, lähetades imporditavaid volframelektroode Indiast, Laosest ja Taist, olenemata sellest, kas need deklareeriti Indiast, Laosest ja Taist pärinevatena või mitte.

(5)

Andmed, mille liikmesriigid alusmääruse artikli 14 lõike 6 kohaselt esitasid, näitasid algsele uurimisele järgnenud märkimisväärset muutust liitu suunatud Hiina, India, Laose ja Tai ekspordiga seotud kaubandusstruktuuris ning arvati, et selle põhjuseks võivad olla volframelektroodide suhtes kehtestatud meetmed. Nimetatud muutusel ei paistnud olevat muud piisavat põhjendust ega majanduslikku õigustust peale meetmete kehtestamise. Täpsemalt näis see muutus tulenevat Hiinast pärit ja liitu suunduva asjaomase toote ümberlaadimisest Indias, Laoses ja Tais, kuna viimase aegumise läbivaatamise järelduste (5) kohaselt üheski väidetava kõrvalehoidmisega seotud riigis volframelektroode ei toodetud.

(6)

Lisaks ilmnes komisjonile kättesaadavast tõendusmaterjalist, et kehtivate meetmete parandavat mõju kahjustati nii koguste kui ka hindade osas.

(7)

Peale selle ilmnes komisjonile kättesaadavatest andmetest, et Indiast, Laosest ja Taist lähetatud volframelektroode eksporditi viimase aegumise läbivaatamise käigus kindlaks tehtud normaalväärtusega võrreldes dumpinghinnaga.

(8)

Olles pärast liikmesriikide teavitamist kindlaks teinud, et on olemas piisavad tõendid alusmääruse artikli 13 lõike 3 kohase uurimise algatamiseks, ning selleks et kehtestada Indiast, Laosest ja Taist lähetatud volframelektroodide impordi suhtes alusmääruse artikli 14 lõike 5 kohase registreerimisnõude, olenemata sellest, kas need on deklareeritud Indiast, Laosest ja Taist pärinevatena või mitte, algatas komisjon rakendusmäärusega (EL) 2019/2171 (6) („algatamismäärus“) uurimise.

1.3.   Uurimine

(9)

Komisjon teatas Hiina, India, Laose ja Tai ametiasutustele ning nende riikide eksportivatele tootjatele ja kauplejatele, liidu importijatele ja liidu tootmisharule uurimise algatamisest. Lisaks palus ta India, Laose ja Tai esindustel Euroopa Liidu juures kinnitada, et neis riikides volframelektroode ei toodeta või esitada komisjonile kõigi eksportivate tootjate ja/või neid esindavate ühenduste nimed ja aadressid, kel võiks olla huvi uurimises osaleda.

(10)

Kaubanduse peadirektoraadi veebisaidil tehti kättesaadavaks vabastamistaotluse vormid India, Laose ja Tai tootjatele ja eksportijatele, küsimustikud Hiina tootjatele ja eksportijatele ning küsimustikud liidu sõltumatutele importijatele.

(11)

Huvitatud isikutele anti võimalus esitada oma kirjalikud seisukohad ja taotleda ärakuulamist algatamismääruses sätestatud tähtaja jooksul. Kõiki isikuid teavitati, et kogu asjaomase teabe esitamata jätmise või mittetäieliku, ebaõige või eksitava teabe esitamise tagajärjeks võib olla alusmääruse artikli 18 kohaldamine ja järelduste tegemine kättesaadavate andmete alusel.

(12)

Üks liidu sõltumatu importija taotles ärakuulamist, mis toimus 2. juulil 2020.

(13)

Üks Laose tootja/eksportija vastas vabastamistaotluse vormile („vastus küsimustikule“).

(14)

Üks sõltumatu liidu importija esitas samuti vastuse küsimustikule ja veel üks sõltumatu liidu importija tegi kirjaliku esildise, kuid küsimustikku ei täitnud.

1.4.   Uurimisperiood ja aruandeperiood

(15)

Uurimisperiood hõlmas ajavahemikku 1. jaanuarist 2006 kuni 30. septembrini 2019. Andmeid koguti muu hulgas selleks, et uurida kaubandusstruktuuri muutusi pärast meetmete kehtestamist. Ajavahemiku 1. oktoober 2018 kuni 30. september 2019 (edaspidi „aruandeperiood“) kohta koguti üksikasjalikumaid andmeid, et uurida kehtivate meetmete parandava mõju võimalikku kahjustamist ja dumpingu esinemist.

2.   UURIMISE TULEMUSED

2.1.   Üldised märkused

(16)

Kooskõlas alusmääruse artikli 13 lõikega 1 hinnati võimalikku meetmetest kõrvalehoidmist ja analüüsiti järgmist:

kas kolmandate riikide (Hiina, India, Laos ja Tai) ning liidu vahelise kaubanduse struktuuris on toimunud muutusi;

kas need muutused tulenevad tavast, protsessist või toimingust, millel ei ole ühtki muud piisavat põhjendust ega majanduslikku õigustust peale tollimaksu kehtestamise;

kas on tõendeid kahju kohta või selle kohta, et tollimaksu parandav mõju on samasuguse toote hindade ja/või koguste tõttu ohustatud, ning

kas on tõendeid dumpingu esinemise kohta, võttes arvesse viimase aegumise läbivaatamise käigus samasuguse toote puhul kindlaks määratud normaalväärtust, vajaduse korral kooskõlas alusmääruse artikli 2 sätetega.

2.2.   Vaatlusalune toode ja uurimisalune toode

(17)

Vaatlusaluseks tooteks on Hiinast pärinevad volframist keevituselektroodid, sh keevituselektroodide volframvardad ja -latid, mis sisaldavad vähemalt 94 % massist volframit, v.a üksnes aglomeerimisel saadud, ning mis on pikkuselt sobivaks lõigatud või lõikamata ja mis kuuluvad praegu CN-koodide ex 8101 99 10 ja ex 8515 90 80 (TARICi koodid 8101991011, 8101991012, 8101991013, 8101991020, 8515908011, 8515908012, 8515908013, 8515908020) alla (edaspidi „vaatlusalune toode“). Nimetatud tootele kohaldatakse kehtivaid meetmeid.

(18)

Uurimisalune toode on sama kui eelmises põhjenduses määratletud vaatlusalune toode, kuid lähetatud Indiast, Laosest ja Taist, olenemata sellest, kas see on deklareeritud Indiast, Laosest ja Taist pärinevana või mitte, ning kuulub praegu asjaomase tootega samade CN-koodide alla (edaspidi „uurimisalune toode“).

(19)

Uurimine näitas, et Hiinast liitu eksporditud volframelektroodidel ning Indiast, Laosest ja Taist lähetatud volframelektroodidel on ühesugused füüsilised ja tehnilised põhiomadused ning sama kasutusotstarve, mistõttu neid käsitatakse samasuguse tootena alusmääruse artikli 1 lõike 4 tähenduses.

2.3.   Koostöö tase

(20)

Ükski Hiina, India ega Tai tootja ega eksportija ei esitanud vastuseid küsimustikule.

(21)

Üks Laose äriühing, mille arvele langes aruandeperioodil artikli 14 lõike 6 andmebaasi andmete kohaselt umbes 100 % kogu Laose impordist liitu, esitas vabastamistaotluse vastavalt alusmääruse artikli 13 lõikele 4. See äriühing on seotud volframelektroode eksportiva Hiina tootjaga. Nimetatud äriühingu koostööd hinnati ebapiisavaks järgmistel põhjustel:

a)

äriühing ei esitanud vabastamistaotluse vormil nõutud teavet. Kahes puudustele viitavas kirjas paluti äriühingul need esitada. Eelkõige ei esitanud äriühing nõutud auditeeritud finantsaruandeid ega pädevale maksuhaldurile või äriühinguregistrile esitatud finantsaruandeid. See äriühing lõpuks finantsaruandeid ei esitanudki, mistõttu polnud võimalik komisjonile vabastamistaotluse vormil esitatud andmete õigsust kontrollida. Teised olulised andmed, mis esitamata jäeti, olid varude tase ja põhivara loetelu;

b)

Hiinas asuv emaettevõtja ei esitanud nõutud eksportija küsimustikku ega vabastamisvormi;

c)

äriühing on esitanud ebajärjekindlat või vastuolulist teavet. Esiteks kajastati aruandeperioodil Hiina emaettevõtjalt ostetud volframvarraste maksumust mitmes esitatud dokumendis erinevalt. Teiseks olid aruandeperioodil ostetud ja müüdud volframvarraste kogused eri dokumentides erinevad. Kolmandaks ei esitatud üksikasjalikke andmeid teatatud amortisatsiooni- ja tööjõukulude kohta. Uurimise käigus tehti kindlaks, et volframelektroodide tootmisega seotud amortisatsioonikulud ei vastanud volframelektroodide tootmisvõimsusele ning suurendasid kunstlikult volframelektroodide toodangu väärtust. Kui äriühingul paluti täpsustada, milliste kriteeriumide alusel ta oma amortisatsioonikulusid arvutas, vastas äriühing üksnes, et ta oli teatanud emaettevõtja amortisatsioonikulud. Nagu eespool märgitud, emaettevõtja ise küsimustikku ei esitanud ega täitnud vabastamisvormi ning ka Laose eksportija ei esitanud oma väidete kohta ühtki tõendit;

d)

ta ei esitanud Hiina emaettevõtjast tarnijalt ostetud volframvarrastega tehtud toimingute kohta piisavaid üksikasju;

e)

ta teatas, et tal puudub raamatupidamissüsteem;

f)

ta ei esitanud asjaomaseid töölehti ega muid tõendavaid dokumente, mis võimaldanuks vabastamistaotluse vormil esitatud teavet kontrollida.

(22)

Seetõttu andis komisjon äriühingule 11. mail 2020 vastavalt alusmääruse artikli 18 lõikele 4 tähtaja teatavate loetletud andmete esitamiseks ning teatas, et nende esitamata jätmise korral kavatseb ta tugineda kättesaadavatele faktidele.

(23)

Kooskõlas teatega COVID-19 puhangu poolt dumpingu- ja subsiidiumivastastele uurimistele avalduva mõju kohta otsustas komisjon COVID-19 puhangu tõttu mitte teha kontrollkäike vabastust taotlenud äriühingute valdustesse. Võttes arvesse asjaolu, et äriühing ei esitanud oma vastuses nõutud olulisi dokumente ega selgitatud esile tõstetud sisulisi vastuolusid, otsustas komisjon mitte teostada kontrolli kaugsuhtluse teel, kuigi seda esialgu kaaluti.

(24)

Kõike eespool nimetatud arvestades loeti äriühingu esitatud teave mittetäielikuks ja ebausaldusväärseks. Seetõttu jättis komisjon äriühingu esitatud teabe arvesse võtmata ning järeldused tehti kättesaadavate faktide alusel kooskõlas alusmääruse artikliga 18.

(25)

Pärast avalikustamist esitatud märkustes selgitas äriühing, et uurimisperioodil oli käimas tootmisrajatiste üleviimine Hiinast Laosesse ning see potsess oli viirusest tingitud liikumispiirangute tõttu võimalik vaid piiratud ulatuses läbi viia. Veel väitis ta, et äriühingu esitatud teabe puudulikkus on samuti selgitatav viiruspuhangu tõttu kehtestatud liikumispiirangutega. Ta lisas, et kui olukord normaliseerub „ […] tehakse kõik tootmisetapid Laoses […]“. Komisjon märgib, et hoolimata viiruse leviku tõkestamiseks võetud meetmetest, anti äriühingule ja tema Hiinas asuvale emaettevõtjale piisavalt aega ja võimalusi esitada uurimise õiguslike tähtaegade jooksul puuduv teave, nagu on selgitatud põhjendustes 21 ja 22. Mis puudutab konkreetselt emaettevõtjat, siis ei esitatud küsimustikule ühtegi vastust, hoolimata asjaolust, et komisjon oli seda spetsiaalselt palunud nii vabastamistaotluse vormis kui ka mõlemas puudustele viitavas kirjas.

(26)

Pärast järelduste teatavakstegemist väljendas Laose Demokraatliku Rahvavabariigi esindus liidu juures pettumust uurimise tulemuste üle, mis missiooni sõnul viidi läbi ilma piisava teabe ja kontrollita. Komisjon märgib, et hoolimata COVID-19 puhangust ja selle tagajärgedest dumpingu- ja subsiidiumivastastele uurimistele, anti kõigile huvitatud isikutele, eelkõige Laose äriühingule, piisavalt aega ja võimalusi esitada teave ettenähtud tähtaegade jooksul.

(27)

India esindus Euroopa Liidu juures esitas seitsme tema riigis asuva eksportiva tootja nimed ja aadressid. Laose Demokraatliku Rahvavabariigi esindus Euroopa Liidu juures esitas sama äriühingu nime ja aadressi, kes esitas vastuse vabastamistaotluse vormile, ning andis lisaks teada, et tema valitsus teeb koostööd Saksamaa tolliga, kes kogub andmeid riigist eksporditud volframelektroodide kohta. Tai esindus teatas, et tema valitsusel pole infot ühegi volframelektroode tootva tehase kohta, kuid Tai tolliamet on siiski kindlaks teinud kolm äriühingut, kes eksportisid 2017. aastast kuni 2019. aasta oktoobrini (st aruandeperioodi lõpuni) volframelektroode ELi.

(28)

Seega tehti järeldused volframelektroodide impordi kohta Hiinast, Indiast, Laosest ja Taist liitu ning volframelektroodide ekspordi kohta Hiinast Indiasse, Laosesse ja Taisse kättesaadavate faktide põhjal vastavalt alusmääruse artikli 18 lõikele 1. Kättesaadavad faktid liitu saabuva impordi kohta võeti artikli 14 lõike 6 kohasest andmebaasist. Hiinast Indiasse, Laosesse ja Taisse suunatud ekspordi mahtude kindlakstegemiseks kasutati andmebaasi Global Trade Atlas (GTA).

(29)

GTAs registreeritud mahud hõlmavad vaatlusalusest tootest laiemat tooterühma (8 numbri tasemel Hiina tollinomenklatuuri koodide järgi). Seega võivad GTA andmed ekspordi kohta Hiinast Indiasse, Laosesse ja Taisse hõlmata ka muid tooteid. Indiast, Laosest ja Taist liitu imporditud kogused on artikli 14 lõike 6 kohasesse andmebaasis esitatud ainult uurimisaluse toote kohta.

2.4.   Kaubandusstruktuuri muutumine

2.4.1.   Import Hiinast, Indiast, Laosest ja Taist liitu

(30)

Tabelis 1 on esitatud Hiinast, Indiast, Laosest ja Taist liitu suunatud volframelektroodide impordi arengud uurimisperioodil:

Tabel 1

Volframelektroodide import ELi uurimisperioodil (kilogrammides)  (7)

Import (kg)

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Hiina

138 202  (8)

46 128

51 771

36 188

39 953

56 619

48 188

Osakaal koguimpordist

44 %

48 %

56 %

53 %

60 %

49 %

India

0 (9)

15 312

3

3 253

2 491

615

2 123

Osakaal koguimpordist

14 %

0 %

5 %

3 %

1 %

2 %

Laos

0 (10)

 

 

 

 

 

6 000 – 8 000

Osakaal koguimpordist

 

 

 

 

 

7 %

Tai

0 (11)

 

29

 

 

 

29

Osakaal koguimpordist

 

0 %

 

 

 

0 %

Koguimport

105 857

108 589

64 793

75 732

94 958

98 450

Import (kg)

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Aruandeperiood

Hiina

46 640

49 343

50 621

53 777

43 086

61 870

57 874

Osakaal koguimpordist

45 %

44 %

48 %

50 %

47 %

60 %

65 %

India

9 411

10 730

6 939

5 854

4 633

2 382

1 677

Osakaal koguimpordist

9 %

9 %

7 %

5 %

5 %

2 %

2 %

Laos

25 000 – 28 000

21 000 – 23 000

21 000 – 23 000

23 000 – 25 000

13 000 – 15 000

15 000 – 17 000

6 000 – 8 000

Osakaal koguimpordist

25 %

19 %

21 %

22 %

15 %

16 %

8 %

Tai

1 040

793

5 771

12 271

13 311

10 504

13 018

Osakaal koguimpordist

1 %

1 %

5 %

11 %

15 %

10 %

15 %

Koguimport

104 458

112 997

106 440

107 611

91 260

102 563

88 575

Allikas: artikli 14 lõike 6 kohane andmebaas.

(31)

Volframelektroodide import Hiinast liitu vähenes uurimisperioodil märkimisväärselt ning kahanes pärast algsete meetmete kehtestamist 2007. aasta märtsis rohkem kui 67 % võrra. Kuigi aegumise läbivaatamistele eelnenud aastatel (2011 ja 2018) import mõnevõrra kasvas, jätkus 2007. aastast kuni aruandeperioodini langustrend ning liitu imporditud kogused jäid stabiilselt umbes 55 % alla 2006. aasta taseme.

(32)

Olulise osa kõnesolevast Hiina impordi vähenemisest kompenseeris Indiast, Laosest ja Taist pärineva impordi kasv järgmistel aastatel, eriti alates aastast 2012, mil see asendas Hiinast pärineva impordi pea täielikult.

(33)

Uurimisaluse toote import Indiast liitu algas märkimisväärsetes kogustes 2007. aastal ja moodustas 14 % koguimpordist. Alates 2008. aastast vähenes see järsult ning kõikus kogu uurimisperioodil kuni aruandeperioodini, mil see moodustas 1,5 % liidu turust (ja alla 2 % volframelektroodide koguimpordist liitu).

(34)

Uurimisaluse toote import Laosest liitu algas 2012. aastal. 2013. aastal järgnes järsk kasv ning import suurenes eelmise aasta mahtudega võrreldes ligi neli korda. Just nendel kahel aastal vähenes import Hiinast. 2013. aastal moodustas import Laosest liitu üle 50 % Hiinast pärit impordist. Kuigi alates 2017. aastast Laosest imporditud kogused absoluutarvestuses vähenesid, oli impordi maht aruandeperioodil siiski 3 % suurem kui 2012. aastal ja moodustas endiselt 8 % volframelektroodide koguimpordist liitu (kattes umbes 6 % liidu tarbimisest).

(35)

Ekspordi vähenemist aruandeperioodil võib seostada Saksamaa tolli juhitud uurimistega, mis algatati mitme 2018. ja 2019. aastal Laosest liitu imporditud volframelektroodide saadetise suhtes. Saksamaa toll jõudis järeldusele, et nimetatud saadetised on Hiina päritolu ega kuulu sooduskohtlemise alla ning andis seetõttu korralduse nõuda sisse dumpinguvastased tollimaksud. Sõltumatu importija, kes küll Saksamaa tolli seisukohaga ei nõustunud, kinnitas oma esildises, et Laosest imporditavate koguste vähenemine oli tolli otsuse tagajärg.

(36)

2012. ja 2013. aastal kasvas järsult uurimisaluse toote import Taist ning alates 2015. aastast on see olnud pidevalt tõusuteel, kuigi 2018. aastal kasv aeglustus. Enne 2013. aastat Taist ELi märkimisväärseid koguseid ei imporditud. Import Taist on alates 2015. aastast pidevalt suurenenud ning moodustas aruandeperioodil 12 % liidu turust ja 15 % volframelektroodide koguimpordist ELi.

2.4.2.   Eksport Hiinast Indiasse, Laosesse ja Taisse

(37)

Tabelis 2 on esitatud Hiinast Indiasse, Laosesse ja Taisse eksporditud volframelektroodide kogused uurimisperioodil.

Tabel 2

Hiinast eksporditud kogused (kilogrammides)  (12)

(kg)

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

India

271 921

202 205

216 648

241 071

438 259

599 228

575 357

Laos

 

2 415

816

390

1 665

5 452

22 714

Tai

66 884

106 907

143 409

137 872

334 519

655 966

567 601

(kg)

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

India

507 566

582 890

679 305

923 432

976 625

1 510 844

1 215 967

Laos

18 470

19 488

29 354

26 269

18 158

24 054

8 076

Tai

762 681

718 377

550 901

735 516

664 661

714 948

795 232

Allikas: GTA – © 2020 IHS Markit (andmete allikas: Hiina toll).

(38)

Eksport Hiinast Indiasse suurenes kogu perioodi jooksul ning ajavahemikul 2008–2015 see peaaegu kahekordistus. Eelmisel aastal kasvas see 2017. aastaga võrreldes veel 24 % võrra.

(39)

Eksport Hiinast Laosesse vähenes aastatel 2008–2010, võrreldes aastaga 2007, kuid suurenes seejärel 2012. aastal neli korda võrreldes aastaga 2011. Kui välja arvata aastad 2013 ja 2014, mil eksport Hiinast Laosesse oli Laosest liitu eksporditud mahust pisut väiksem, on import Hiinast kõikidel aastatel ületanud Laose eksporti liitu. 2019. aasta järsk langus (33,3 %) võrreldes 2018. aastaga oli sarnane samal perioodil Laosest liitu suunatud ekspordi mahtude vähenemisega (42 %). See mahtude vähenemine langes kokku dumpinguvastaste tollimaksude sissenõudmisega Saksamaa tolli poolt pärast põhjenduses 35 mainitud uurimist.

(40)

Peale selle suurenes eksport Hiinast Taisse esiteks 2007. aastal 2006. aastaga võrreldes 60 % ning ajavahemikul 2009–2011 kasvasid mahud rohkem kui neli korda. 2012., 2015. ja 2017. aastal import pisut vähenes, kuid suurenes 2019. aastal 2012. aastaga võrreldes 40 %. Uurimisperioodil suurenes eksport Hiinast Taisse kokku 189 %.

2.4.3.   Kaubandusstruktuuri muutuste kokkuvõte

(41)

Hiinast liitu suunatud ekspordi vähenemist ja samaaegset Laosest ja Taist pärit ekspordi suurenemist, eriti pärast 2012. aastat, ning Hiinast Laosesse ja Taisse suunatud ekspordi kasvu saab pidada nimetatud riikide ja liidu vahelise kaubandusstruktuuri muutuseks alusmääruse artikli 13 lõike 1 tähenduses.

(42)

India puhul kõikus import liitu uurimisperioodi jooksul märkimisväärselt. Pärast märkimisväärset kasvu aastatel 2013–2016 pöördus import 2018. aastal ja uurimisperioodil langusse, ehkki import Hiinast Indiasse kasvas samal perioodil üha kiiremini. Seetõttu polnud komisjonil võimalik India ja liidu vahelise kaubandusstruktuuri muutumise kohta järeldust teha.

2.5.   Kõrvalehoidmisega seotud tegevus, millel puudub muu piisav põhjendus või majanduslik õigustus peale dumpinguvastase tollimaksu kehtestamise

(43)

Algmääruse artikli 13 lõike 1 alusel tuleneb kaubandusstruktuuri muutus tavast, protsessist või toimingust, millel ei ole piisavat nõuetekohast põhjendust ega majanduslikku õigustust peale tollimaksu kehtestamise. Selliseks tavaks, protsessiks või toiminguks on muu hulgas ka kehtivate meetmetega hõlmatud toote lähetamine kolmandate riikide kaudu ning osade kokkupanemine või valmistamistoimingud kolmandas riigis, nagu on sätestatud alusmääruse artikli 13 lõikes 2.

(44)

Kuna ükski eksportiv tootja koostööd ei teinud, tuli Indias, Laoses ja Tais toimunud kõrvalehoidmisega seotud tegevuse olemasolu ja sisu hinnata kättesaadavate faktide alusel vastavalt alusmääruse artiklile 18.

2.5.1.   India

(45)

Nagu ilmnes viimase aegumise läbivaatamise käigus kogutud ja eelkõige liidu tootmisharu esitatud andmetest, mida ükski huvitatud isik nimetatud uurimise käigus ei vaidlustanud, ei ole volframelektroodide tootmisrajatisi mujal kui Hiinas ja liidus. Nagu põhjenduses 27 selgitatud, esitas India esindus Euroopa Liidu juures siiski seitsme tema riigis asuva eksportiva tootja nimed ja aadressid. Ükski neist äriühinguteest uurimise käigus koostööd ei teinud.

(46)

Kuna kõnesoleva tegevuse kohta muid tõendeid ei olnud, polnud komisjonil võimalik kindlaks teha, kas Indiast liitu eksporditud kogused olid ümber laaditud või pärines eksport tegelikult Indiast.

(47)

Seega polnud komisjonil võimalik kindlaks teha, kas India puhul tuleneb kaubandusstruktuuri muutus tavast, protsessist või toimingust, millel ei ole muud piisavat nõuetekohast põhjendust ega majanduslikku õigustust peale tollimaksu kehtestamise.

2.5.2.   Laos

(48)

Uurimine näitas, et Laoses tegeleb volframelektroodide liitu müümisega vaid üks äriühing. Selle äriühingu 100 % omanik on Hiina ettevõtja (emaettevõtja), kelle suhtes kohaldatakse kehtivaid meetmeid.

(49)

Laose äriühing asutati 25. detsembril 2012 ning alustas volframelektroodide tootmist 2013. aasta veebruaris. See periood tähistab põhjenduses 32 kirjeldatud kaubandusstruktuuri muutuse algust. Nimelt, nagu juba mainitud, enne 2012. aastat eksport Laosest liitu puudus. Pealegi langevad äriühingu vabastamistaotluse vormil esitatud ekspordimahud kokku artikli 14 lõike 6 kohases andmebaasis esitatud mahtudega, mis kinnitab, et kõnealune äriühing on Laoses ainus eksportiv tootja, kelle toodang moodustab 100 % Laose ekspordist ELi. Selle põhjal järeldab komisjon, et tegevus algas või laienes oluliselt pärast dumpinguvastase uurimise algatamist, nagu on nõutud artikli 13 lõike 2 punktis a.

(50)

Uurimisperioodil ostis Laose äriühing kogu oma tootmisüksuses kasutatud volframvardad oma Hiinas asuvalt emaettevõtjalt, kes toodab volframelektroode ja müüb neid ka ise. Selle põhjal on osad pärit riigist, mille suhtes kohaldatakse meetmeid, nagu on nõutud algmääruse artikli 13 lõike 2 punktis a, ja moodustavad 100 % kokkupandud/valmistoote osade koguväärtusest alusmääruse artikli 13 lõike 2 punkti b tähenduses. Need ostud juba moodustavad vaatlusaluse toote, nimelt keevituselektroodide volframvardad ja -latid.

(51)

Laose äriühing väitis, et ta ostab vaatlusalust toodet ehk volframvardaid oma Hiina emaettevõtjalt ning lisab neile seejärel väheoluliste toimingutega (lihvimise, lõõmutamise, värvimise ja pakendamisega) üle 30 % väärtust.

(52)

Põhjendustes 21–24 selgitatud põhjustel leiti, et äriühingu esitatud teave oli mittetäielik ja ebausaldusväärne. Seetõttu jättis komisjon äriühingu esitatud teabe arvesse võtmata ning järeldused tehakse kättesaadavate faktide alusel kooskõlas alusmääruse artikliga 18.

(53)

Arvestades seadmeid, mida äriühing enda väitel oma tehases kasutab, ning toiminguid, mida ta ostetud varrastega enda väitel teeb, on valmistamise sisuks peamiselt kauba välimuse, mitte aga selle põhiomaduste muutmine.

(54)

Uurimise käigus konsulteeriti liidu tootmisharuga, mille andmete kohaselt lisab Laose äriühingu teatatud protsess sisendiks olevate volframelektroodide tootmiskuludele mitte rohkem kui 16 % lisandväärtust. Selle põhjal järeldab komisjon, et kokkupaneku või valmistamise ajal sissetoodud osadele lisandunud väärtus on alla 25 % tootmiskuludest, nagu on nõutud algmääruse artikli 13 lõike 2 punktis b selleks, et neid toiminguid saaks käsitada meetmetest kõrvalehoidmisena.

(55)

Arvestades tootmisprotsessi, nagu liidu tootmisharu on seda eelmistes uurimistes kirjeldanud, on sellisel volframvardal/-latil, mida äriühing oma Hiina emaettevõtjalt ostab ja mis juba on vaatlusalune toode, olemas kõik ELi eksporditava lõpptoote põhiomadused. Toimingud, mida nendega kirjelduse kohaselt Laoses tehakse, ei muuda märkimisväärselt nende omadusi.

(56)

Pärast avalikustamist esitatud teabes ei nõustunud Laose äriühing parimate kättesaadavate faktidega, mida komisjon kasutas Laoses 16 % lisaväärtuse kindlakstegemiseks, ning väitis, et 35 % üldine lisaväärtus „[…] kujutab endast realistlikumat hinnangut kulude kohta […]“, mis Laoses tekkisid. Selle väite kinnituseks ei esitatud ühtegi tõendit. Seetõttu lükkab komisjon selle väite tagasi, kuna see ei ole põhjendatud.

(57)

Tuginedes põhjenduses 35 nimetatud uurimise käigus tehtud Saksamaa tolli järeldustele, väidab liidu sõltumatu importija, et Laoses toimuvad töötlusetapid tõstavad Hiinast ostetud varraste hinda 45 % võrra. Komisjon märgib, et hinnatõus ei ole algmääruse artikli 13 lõike 2 kohaselt kriteerium selle kohta, et kokkupanemine või valmistamine kujutaks endast meetmetest kõrvalehoidmist. Seega lükati väide tagasi, kuna see ei olnud asjakohane.

(58)

Sama sõltumatu importija lisab, et ta ei mõista, kuidas tollimaksu parandavat mõju algmääruse artikli 13 lõike 2 punkti c tähenduses kahjustatakse, kuna Laosest pärit import on aastate jooksul vähenenud. Kaubandusstruktuuri muutust on selgitatud põhjendustes 34 ja 35 ning tollimaksude parandava mõju kahjustamist on selgitatud põhjendustes 74–76. Seepärast lükkas komisjon selle väite tagasi.

(59)

Emaettevõtja suudab volframelektroode lõpuni viimistleda, sealhulgas protsessidega, mida äriühing enda väitel Laoses läbi viib. Seetõttu ei näi Laoses toimuval valmistamisprotsessil olevat muud põhjendust ega majanduslikku õigustust kui kehtivatest meetmetest kõrvalehoidmine.

(60)

Liidu sõltumatu importija rõhutas lihvimise ja lõõmutamise olulist mõju kaupade kvaliteedile ja kasutatavusele ning väitis, et need kaks etappi on energia- ja tööjõumahukad, mis on peamine põhjus, miks valmimisprotsess leiab aset Laoses, kus elektri- ja tööjõukulud on madalamad kui Hiinas. Seoses majandusliku argumendiga viia valmimisprotsess üle Laosesse, märgib komisjon, et see ei ole eeldus pidamaks valmistamistoiminguid meetmetest kõrvalehoidmiseks vastavalt algmääruse artikli 13 lõikele 2. Seepärast lükati väide tagasi.

(61)

Eeltoodust lähtuvalt leidis komisjon, et äriühingu tehtavad valmistamistoimingud kujutavad endast kehtivatest meetmetest kõrvalehoidmist alusmääruse artikli 13 lõike 2 tähenduses. Kuna kõnesoleva äriühingu eksport moodustab aruandeperioodil kogu impordi Laosest liitu, laieneb see järeldus kogu riigile.

(62)

Pärast avalikustamist väitis üks liidu sõltumatu importija, et komisjon ei suutnud tõendada, et kokkupaneku-/valmistamisprotsessid kujutavad endast alusmääruse artikli 13 lõike 2 kohast meetmetest kõrvalehoidmist, kuid ei esitanud tõendeid selle väite toetuseks. Seepärast lükkas komisjon selle väite tagasi, kuna tema käsutuses olevate faktide põhjal ja nagu on selgitatud põhjendustes 48–61, on kõik alusmääruse artikli 13 lõike 2 tingimused täidetud.

(63)

Lisaks leidis Saksamaa toll põhjenduses 35 mainitud uurimise käigus pärast koos Laose ametivõimudega läbi viidud ühist kohapealset kontrolli, et 2018. aasta jaanuarist kuni 2019. aasta aprillini olid väidetavalt Laoses toodetud volframelektroodid tegelikult Hiina päritolu ja seetõttu kehtis neile dumpinguvastane tollimaks.

2.5.3.   Tai

(64)

Nagu ilmnes viimase aegumise läbivaatamise käigus kogutud ja eelkõige liidu tootmisharu esitatud andmetest, mida ükski huvitatud isik nimetatud uurimise käigus ei vaidlustanud, ei ole volframelektroodide tootmisrajatisi mujal kui Hiinas ja liidus. Tai puhul kinnitas uurimine seda fakti. Nagu põhjenduses 27 kirjeldatud, teatas Tai esindus Brüsselis tõepoolest, et tema riigi registritesse ei ole kantud ühtki volframelektroodide tehast.

(65)

GTA väljavõtetest nähtub, et 2018. ja 2019. aastal oli 95 % Tai ülemaailmsest ekspordist suunatud ELi. Mahud ja lõppsihtkohad vastavad artikli 14 lõike 6 kohase andmebaasi impordistatistikale, kusjuures peamine sihtkoht on Itaalia. Hiina eksport Taisse oli samadel aastatel sarnase mahuga.

(66)

Taist liitu suunatud ekspordi järsku kasvu alates 2013. aastast ning Hiinast liitu suunatud ekspordi kahanemist tuleb hinnata kogutud tõendite alusel, mida on mainitud põhjendustes 64 ja 65. Kõik need asjaolud viivad järelduseni, et toimus ümberlaadimine, millel puudub muu majanduslik mõte peale kehtivatest meetmetest kõrvalehoidmise. Kuna Tais reaalne tootmine puudub, nagu kinnitas Tai esindus, ning peaaegu kogu eksport on suunatud ELi, siis tuleb järeldada, et kõik Taist liitu eksporditud kogused ei ole reaalne toodang, vaid saabuvad Hiinast ja laaditakse ümber.

(67)

Lisaks sellele näitasid uurimistoimingud, mida Euroopa Komisjon tegi tihedas koostöös Saksamaa, Itaalia ja Hispaania tolliga ajavahemikul 2016–2019, et nimetatud perioodil laaditi Tais ümber ELi territooriumile suunatud Hiina volframelektroode. Sellega seoses on dumpinguvastaste tollimaksude sissenõudmine juba algatatud.

2.6.   Dumpinguvastase tollimaksu parandava mõju kahjustamine

(68)

Et hinnata, kas Indiast, Laosest ja Taist imporditud toodete hinnad ja/või kogused kahjustasid kehtivate meetmete parandavat mõju, kasutati artikli 14 lõike 6 kohases andmebaasis kajastatud ekspordihindu ja -mahte. Komisjon võrdles 2019. aastal aegumise läbivaatamise uurimise käigus kindlaks määratud keskmist mittekahjustavat hinda ekspordi kaalutud keskmiste CIF-hindadega, mida korrigeeriti nõuetekohaselt, et võtta arvesse tavapäraseid tollimakse ja tollivormistuse järgseid kulusid.

2.6.1.   India

(69)

Kuna India impordi ühikupõhised müügihinnad, mis tehti kindlaks põhjenduses 68 kirjeldatud viisil, ületasid eespool nimetatud keskmist mittekahjustavat hinda aruandeperioodil märkimisväärselt, siis järeldas komisjon, et India ekspordi hinnad ei olnud kahjustavad.

(70)

Uurimine näitas, et Indiast liitu eksporditud kogused moodustasid vähem kui 2 % liitu imporditud volframelektroodide üldkogusest ning viimase aegumise läbivaatamise käigus läbi viidud hindamise kohaselt katsid need 1,5 % liidu tarbimisest. Nagu põhjendustes 42 ja 46–47 selgitatud, polnud komisjonil siiski võimalik teha järeldust, kas kaubandusstruktuur muutus ning kas nimetatud kogused olid ümber laaditud või pärines eksport tegelikult Indiast.

(71)

Eespool nimetatut silmas pidades polnud komisjonil võimalik teha järeldust, et käesoleva uurimise objektiks olev Indiast pärit import kahjustaks kehtivaid meetmeid.

2.6.2.   Laos

(72)

Nagu põhjenduses 21 selgitatud, võrdles komisjon Laose äriühingu vabastamistaotluses esitatud teavet artikli 14 lõike 6 kohases andmebaasis sisalduva teabega ning järeldas, et Laose äriühingu volframelektroodide import moodustas aruandeperioodil kogu Laosest liitu suunatud impordi.

(73)

Põhjenduses 68 kirjeldatud hinnavõrdlus näitas Laose puhul, et müüdi turuhinnast madalama hinnaga.

(74)

Uurimise käigus tehti kindlaks, et kogused, mida kehtivatest meetmetest kõrvale hoides eksporditi, on märkimisväärsed ning katavad üle 6 % liidu tarbimisest.

(75)

Komisjon järeldas, et käesoleva uurimisega hõlmatud import Laosest kahjustab kehtivaid meetmeid nii koguste kui ka hindade osas.

(76)

Pärast avalikustamist väitis üks liidu sõltumatu importija, et ta ei mõista, kuidas tollimaksu parandavat mõju algmääruse artikli 13 lõike 2 punkti c tähenduses kahjustatakse, kuna Laosest pärit import on aastate jooksul vähenenud. Asjaolu, et import vähenes ning selle kõikumise põhjused, mida on selgitatud põhjendustes 34 ja 35, ei mõjuta aga komisjoni järeldusi. Nagu selgitatud põhjendustes 48–63 ja käesolevas punktis, kujutavad äriühingu tehtud valmistamistoimingud meetmetest kõrvalehoidmist ning selle äriühingu poolt meetmetest kõrvale hoides ELi suunatud eksport aruandeperioodil moodustas üle 6 % liidu tarbimisest ja toimus kahjustava hinnaga. Seepärast lükkas komisjon selle väite tagasi.

2.6.3.   Tai

(77)

Põhjenduses 68 kirjeldatud hinnavõrdlus näitas Tai puhul, et müük toimus turuhinnast madalama hinnaga.

(78)

Uurimise käigus tehti kindlaks, et kogused, mida kehtivatest meetmetest kõrvale hoides eksporditi, on märkimisväärsed ning nende turuosa liidus moodustab üle 12 %.

(79)

Komisjon järeldas, et käesoleva uurimisega hõlmatud import Taist kahjustab kehtivaid meetmeid nii koguste kui ka hindade osas.

2.7.   Tõendid dumpingu kohta

(80)

Komisjon uuris kooskõlas alusmääruse artikli 13 lõikega 1, kas samasuguse toote jaoks viimase aegumise läbivaatamise käigus kindlaks määratud normaalväärtusega võrreldes oli tõendeid dumpingu kohta.

2.7.1.   India

(81)

Normaalväärtuse kindlaksmääramiseks otsustas komisjon kasutada praegu kehtivate meetmete kehtestamisega lõppenud eelmise uurimise andmeid, nimelt normaalväärtust tehasest hankimise tasandil, mis on ette nähtud rakendusmääruse (EL) 2019/1267 punktiga 3.3.4.5.

(82)

Indiast pärineva impordi ekspordihindade kindlakstegemiseks kasutas komisjon volframelektroodide keskmist ekspordihinda aruandeperioodil, nagu see kajastus artikli 14 lõike 6 kohases andmebaasis. Vastavalt alusmääruse artikli 2 lõigetele 11 ja 12 võrreldi viimase aegumise läbivaatamise käigus kindlaks määratud kaalutud keskmist normaalväärtust käesoleva uurimise aruandeperioodi kaalutud keskmiste ekspordihindadega, nagu need kajastusid artikli 14 lõike 6 kohases andmebaasis (13).

(83)

Keskmised ekspordihinnad liitu olid aruandeperioodil oluliselt kõrgemad, kui viimase aegumise läbivaatamise käigus kindlaks määratud normaalväärtus.

(84)

Eespool esitatud analüüsist lähtuvalt järeldas komisjon, et India puhul dumpingu kohta tõendeid ei ole.

2.7.2.   Laos

(85)

Laose ekspordihindade kindlakstegemiseks kasutas komisjon sama metoodikat ehk eelmise uurimise käigus kindlaks määratud normaalväärtust ja artikli 14 lõike 6 kohast andmebaasi.

(86)

Aruandeperioodil Laosest ELi eksporditud volframelektroodide keskmised ekspordihinnad, mis kajastuvad artikli 14 lõike 6 kohases andmebaasis ja mida kinnitas ka Laose äriühing, olid viimase aegumise läbivaatamise käigus kindlaks määratud normaalväärtusest madalamad, mis tõendas dumpingu olemasolu.

2.7.3.   Tai

(87)

Tai ekspordihindade kindlakstegemiseks kasutas komisjon sama metoodikat ehk eelmise uurimise käigus kindlaks määratud normaalväärtust ja artikli 14 lõike 6 kohast andmebaasi.

(88)

Aruandeperioodil liitu suunatud ekspordi keskmised ekspordihinnad, nagu need kajastusid artikli 14 lõike 6 kohases andmebaasis, olid viimase aegumise läbivaatamise käigus kindlaks määratud normaalväärtusest oluliselt madalamad ning see tõendas märkimisväärse dumpingu olemasolu.

3.   MEETMED

(89)

Nimetatud järelduste põhjal leidis komisjon, et Hiinast pärit volframelektroodide impordile kehtestatud dumpinguvastastest tollimaksudest hoitakse kõrvale Tai ja Laose kaudu.

(90)

Seetõttu tuleks vastavalt alusmääruse artikli 13 lõikele 1 laiendada kehtivaid dumpinguvastaseid meetmeid Laosest ja Taist lähetatava samasuguse toote impordile, olenemata sellest, kas toode on deklareeritud Laosest ja Taist pärinevana või mitte.

(91)

Laiendatav meede peaks olema rakendusmääruse (EL) 2019/1267 artikli 1 lõikes 2 „kõikide teiste äriühingute“ suhtes kehtestatud meede, st 63,5 % suurune lõplik tasakaalustav tollimaks, mida kohaldatakse CIF-netohinna suhtes liidu piiril enne tollimaksu sissenõudmist.

(92)

Vastavalt alusmääruse artikli 13 lõikele 3 ja artikli 14 lõikele 5, millega nähakse ette, et kõik laiendatud meetmed peaksid kehtima impordi suhtes, mis on sisenenud liitu algatamismäärusega kehtestatud registreerimise alusel, tuleb Laosest ja Taist lähetatud volframelektroodide registreeritud impordilt sisse nõuda tollimaksud.

4.   INDIA SUHTES ALGATATUD UURIMISE LÕPETAMINE

(93)

India puhul tehtud järeldusi silmas pidades tuleks lõpetada uurimine seoses võimaliku kehtivatest meetmetest kõrvalehoidmisega Indiast lähetatud volframelektroodide impordi kaudu ning Indiast lähetatud volframelektroodide impordi registreerimine, mida algatamismääruse kohaselt nõutakse.

(94)

Seega ei ole alusmääruse artikli 13 lõike 1 kohased dumpinguvastastest meetmetest kõrvalehoidmise tingimused täidetud ning Hiinast pärinevate volframelektroodide impordi suhtes kohaldatavaid meetmeid ei tuleks laiendada India kaudu lähetatud samasuguse toote impordi suhtes, olenemata sellest, kas toode on deklareeritud Indiast pärinevana või mitte.

5.   VABASTUSTAOTLUS

(95)

Laose äriühing, kes taotles võimalikest laiendatud meetmetest vabastamist kooskõlas alusmääruse artikli 13 lõikega 4, esitas vabastamistaotluse vormi.

(96)

Nagu põhjendustes 21–24 märgitud, ei esitanud see äriühing oma vabastamistaotluses vajalikku teavet, mistõttu komisjon jättis esitatud teabe arvesse võtmata. Kättesaadavate faktide põhjal leiti, et nimetatud ettevõte osaleb kõrvalehoidmisega seotud tegevuses. Seetõttu ei saa alusmääruse artikli 13 lõike 4 kohaselt selle äriühingu vabastamistaotlust rahuldada.

(97)

Nagu põhjenduses 23 sätestatud, otsustas komisjon mitte teha kontrollkäike vabastust palunud äriühingu valdustesse.

(98)

Niipea kui alasid, kus uurimisega hõlmatud eksportivad tootjad asuvad, ei peeta enam reisimiseks ohtlikuks, võib komisjon vastavalt teatele COVID-19 puhangu poolt dumpingu- ja subsiidiumivastastele uurimistele avalduva mõju kohta algatada ex officio läbivaatamise vastavalt alusmääruse artikli 11 lõikele 3.

6.   AVALIKUSTAMINE

(99)

25. juunil 2020 teavitas komisjon kõiki huvitatud isikuid olulistest faktidest ja kaalutlustest, mille alusel eespool nimetatud järeldused tehti ning palus neil oma märkused esitada. Märkused saadi ühelt liidus asuvalt sõltumatult importijalt, Laoses asuvalt äriühingult ning Laose Demokraatliku Rahvavabariigi esinduselt Euroopa Liidu juures Huvitatud isikute suuliselt ja kirjalikult esitatud seisukohti võeti arvesse, kui need olid asjakohased.

(100)

Käesoleva määrusega ettenähtud meetmed on kooskõlas määruse (EL) 2016/1036 artikli 15 lõike 1 alusel loodud komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

1.   Rakendusmäärusega (EL) 2019/1267 Hiina Rahvavabariigist pärit volframelektroodide impordi suhtes kehtestatud lõplikku dumpinguvastast tollimaksu laiendatakse käesolevaga Laosest ja Taist lähetatud, CN-koodide ex 8101 99 10 ja ex 8515 90 80 (TARICi koodid 8101991011, 8101991012 ning 8515908011 ja 8515908012) alla kuuluvatele vähemalt 94 % volframisisaldusega volframist keevituselektroodidele, sh keevituselektroodide volframvarrastele ja -lattidele (v.a üksnes aglomeerimisel saadud), mis on pikkuselt sobivaks lõigatud või lõikamata ning olenemata sellest, kas need on deklareeritud Laosest ja Taist pärinevatena või mitte.

2.   Käesoleva artikli lõikega 1 laiendatud tollimaks nõutakse sisse rakendusmääruse (EL) 2019/2171 artikli 2 ja määruse (EÜ) 2016/1036 artikli 13 lõike 3 ja artikli 14 lõike 5 kohaselt registreeritud, Laosest ja Taist lähetatud impordilt, olenemata sellest, kas see on deklareeritud Laosest ja Taist pärinevana või mitte.

3.   Tagasiulatuvalt sisse nõutava dumpinguvastase tollimaksu summa on summa, mis tuleneb „kõigi teiste äriühingute“ suhtes kohaldatava 63,5 % dumpinguvastase tollimaksu kohaldamisest.

4.   Kui ei ole ette nähtud teisiti, kohaldatakse kehtivaid tollimaksusätteid.

Artikkel 2

Lõpetatakse uurimine, mis algatati rakendusmäärusega (EL) 2019/2171, millega algatatakse uurimine seoses võimaliku kõrvalehoidmisega Indiast, Laosest ja Taist saadetud Hiina Rahvavabariigist pärit volframelektroodide impordi suhtes rakendusmäärusega (EL) 2019/1267 kehtestatud dumpinguvastastest meetmetest, olenemata sellest, kas volframelektroodid on deklareeritud Indiast, Laosest ja Taist pärinevana või mitte, ning kehtestatakse kõnealuse impordi suhtes registreerimisnõue.

Artikkel 3

Käesolevaga antakse tolliasutustele korraldus lõpetada rakendusmääruse (EL) 2019/2171 artikli 2 kohane impordi registreerimine.

Artikkel 4

1.   Artikli 1 kohasest laiendatud tollimaksust vabastamise taotlused tuleb esitada kirjalikult ühes Euroopa Liidu ametlikest keeltest ja neile peab alla kirjutama isik, kes on volitatud vabastust taotlevat äriühingut esindama. Taotlus tuleb saata järgmisel aadressil:

European Commission

Directorate-General for Trade

Directorate H Office:

CHAR 04/39

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

2.   Vastavalt määruse (EL) 2016/1036 artikli 13 lõikele 4 võib komisjon anda oma otsusega loa vabastada käesoleva määruse artikli 1 kohasest laiendatud tollimaksust nende äriühingute impordi, kes ei hoia kõrvale rakendusmäärusega (EL) 2019/1267 kehtestatud dumpinguvastastest meetmetest.

Artikkel 5

Käesolev määrus jõustub järgmisel päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 2. september 2020

Komisjoni nimel

eesistuja

Ursula VON DER LEYEN


(1)  ELT L 176, 30.6.2016, lk 21.

(2)  Nõukogu 9. märtsi 2007. aasta määrus (EÜ) nr 260/2007, millega kehtestatakse Hiina Rahvavabariigist pärit volframelektroodide suhtes lõplik dumpinguvastane tollimaks ja nõutakse lõplikult sisse selle suhtes kehtestatud ajutine tollimaks (ELT L 72, 13.3.2007, lk 1).

(3)  Nõukogu 29. mai 2013. aasta rakendusmäärus (EL) nr 508/2013, millega kehtestatakse pärast määruse (EÜ) nr 1225/2009 artikli 11 lõike 2 kohast aegumise läbivaatamist Hiina Rahvavabariigist pärit teatavate volframelektroodide impordi suhtes lõplik dumpinguvastane tollimaks (ELT L 150, 4.6.2013, lk 1).

(4)  Komisjoni 26. juuli 2019. aasta rakendusmäärus (EL) 2019/1267, millega kehtestatakse pärast määruse (EL) 2016/1036 artikli 11 lõike 2 kohast aegumise läbivaatamist Hiina Rahvavabariigist pärit volframelektroodide impordi suhtes lõplik dumpinguvastane tollimaks (ELT L 200, 29.7.2019, lk 4).

(5)  ELT L 200, 29.7.2019, lk 4, põhjendused 28 ja 103.

(6)  Komisjoni 17. detsembri 2019. aasta rakendusmäärus (EL) 2019/2171, millega algatatakse uurimine seoses võimaliku kõrvalehoidmisega Indiast, Laosest ja Taist saadetud Hiina Rahvavabariigist pärit volframelektroodide impordi suhtes rakendusmäärusega (EL) 2019/1267 kehtestatud dumpinguvastastest meetmetest, olenemata sellest, kas volframelektroodid on deklareeritud Indiast, Laosest ja Taist pärinevana või mitte, ning kehtestatakse kõnealuse impordi suhtes registreerimisnõue (ELT L 329, 19.12.2019, lk 86).

(7)  Kuna kogu import Laosest liitu pärines ühelt Laose tootjalt/eksportijalt, nagu kirjeldatud põhjenduses 21, siis pole konfidentsiaalsuse tõttu võimalik avaldada Laosest liitu suunduva ekspordi täpset kogumahtu.

(8)  Meetmete kehtestamisele eelnenud 2006. aasta kohta ei olnud andmed kättesaadavad. Seetõttu võrdles komisjon algse uurimise käigus kindlaks tehtud Hiina importi aastatel 2001–2005 ja ekstrapoleeris selle suundumuse (lineaarse regressioonikõvera järgi) aastale 2006, et leida hinnanguline impordimaht.

(9)  Indiast pärit importi ei ole andmebaasis Comext ega süsteemis „Järelevalve 2“ registreeritud.

(10)  Sama ka Laose puhul.

(11)  Sama ka Tai puhul.

(12)  8-kohalised koodid 81019910 ja 85159000, mis vastavad Hiina tollinomenklatuuris kõige täpsemini uurimisaluse toote TARICi koodidele ELis.

(13)  Käesolevas uurimises tehtud võrdlustes ei korrigeeritud hindu artikli 14 lõike 6 kohasest andmebaasist võetud CIF-tasemelt tehasest hankimise tasandile. Kuna volframelektroodid on kallid, oleks sellise korrigeerimise mõju väheoluline (viimase aegumise läbivaatamise käigus jäi see vahemikku 0–1 eurot Hiinast pärit impordi kilogrammi kohta) ega mõjutaks oluliselt dumpingu tõendatuse hindamiseks tehtavate võrdluste tulemust.


OTSUSED

4.9.2020   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 290/14


POLIITIKA- JA JULGEOLEKUKOMITEE OTSUS (ÜVJP) 2020/1250,

1. september 2020,

millega nimetatakse ametisse Kesk-Aafrika Vabariigis läbiviidava Euroopa Liidu ÜJKP sõjalise väljaõppemissiooni (EUTM RCA) ELi missiooni vägede juhataja ja tunnistatakse kehtetuks otsus (ÜVJP) 2019/1113 (EUTM RCA/2/2020)

POLIITIKA- JA JULGEOLEKUKOMITEE,

võttes arvesse Euroopa Liidu lepingut, eriti selle artiklit 38,

võttes arvesse nõukogu 19. aprilli 2016. aasta otsust (ÜVJP) 2016/610 Euroopa Liidu ÜJKP sõjalise väljaõppemissiooni kohta Kesk-Aafrika Vabariigis (EUTM RCA), (1) eriti selle artikli 5 lõiget 1,

ning arvestades järgmist:

(1)

Otsusega (ÜVJP) 2016/610 volitas nõukogu poliitika- ja julgeolekukomiteed tegema kooskõlas Euroopa Liidu lepingu artikliga 38 asjakohaseid otsuseid Kesk-Aafrika Vabariigis läbiviidava Euroopa Liidu ÜJKP väljaõppemissiooni (EUTM RCA) poliitilise kontrolli ja strateegilise juhtimise kohta, sealhulgas võtma vastu otsused järgmiste ELi missiooni vägede juhatajate ametisse nimetamise kohta.

(2)

Poliitika- ja julgeolekukomitee võttis 19. juunil 2019 vastu otsuse (ÜVJP) 2019/1113, (2) millega nimetati EUTM RCA ELi missiooni vägede juhatajaks brigaadikindral Éric PELTIER.

(3)

Sõjaliste missioonide plaanimise ja juhtimise teenistuse direktor tegi 6. juulil 2020 ettepaneku nimetada alates 19. septembrist 2020 brigaadikindral Éric PELTIER järglasena EUTM RCA ELi missiooni vägede juhatajaks kolonel Paulo Manuel SIMÕES DAS NEVES DE ABREU.

(4)

10. juulil 2020 leppis ELi sõjaline komitee kokku, et poliitika- ja julgeolekukomiteel soovitatakse see ettepanek heaks kiita.

(5)

Portugal on teatanud, et kolonel Paulo Manuel SIMÕES DAS NEVES DE ABREU edutatakse EUTM RCA ELi missiooni vägede juhatajaks nimetamisel brigaadikindraliks.

(6)

Tuleks teha otsus brigaadikindral Paulo Manuel SIMÕES DAS NEVES DE ABREU ametisse nimetamise kohta. Lisaks tuleks otsus (ÜVJP) 2019/1113 kehtetuks tunnistada.

(7)

Kooskõlas Euroopa Liidu lepingule ja Euroopa Liidu toimimise lepingule lisatud protokolli nr 22 (Taani seisukoha kohta) artikliga 5 ei osale Taani liidu kaitsepoliitilise tähendusega otsuste ja meetmete väljatöötamises ning rakendamises,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Brigaadikindral Paulo Manuel SIMÕES DAS NEVES DE ABREU nimetatakse Kesk-Aafrika Vabariigis läbiviidava Euroopa Liidu ÜJKP sõjalise väljaõppemissiooni (EUTM RCA) ELi missiooni vägede juhatajaks alates 19. septembrist 2020.

Artikkel 2

Otsus (ÜVJP) 2019/1113 tunnistatakse kehtetuks alates 19. septembrist 2020.

Artikkel 3

Käesolev otsus jõustub selle vastuvõtmise päeval.

Brüssel, 1. september 2020

Poliitika- ja julgeolekukomitee nimel

eesistuja

S. FROM-EMMESBERGER


(1)  ELT L 104, 20.4.2016, lk 21.

(2)  Poliitika- ja julgeolekukomitee 19. juuni 2019. aasta otsus (ÜVJP) 2019/1113, millega nimetatakse ametisse Kesk-Aafrika Vabariigis läbiviidava Euroopa Liidu ÜJKP sõjalise väljaõppemissiooni (EUTM RCA) ELi missiooni vägede juhataja (EUTM RCA/1/2019) (ELT L 176, 1.7.2019, lk 4).