ISSN 1977-0650

Euroopa Liidu

Teataja

L 271

European flag  

Eestikeelne väljaanne

Õigusaktid

63. aastakäik
18. august 2020


Sisukord

 

II   Muud kui seadusandlikud aktid

Lehekülg

 

 

MÄÄRUSED

 

*

Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2020/1197, 30. juuli 2020, milles sätestatakse tehnilised spetsifikatsioonid ja kord vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EL) 2019/2152, mis käsitleb Euroopa ettevõtlusstatistikat ning millega tunnistatakse kehtetuks 10 ettevõtlusstatistika valdkonna õigusakti ( 1 )

1

 


 

(1)   EMPs kohaldatav tekst

ET

Aktid, mille peakiri on trükitud harilikus trükikirjas, käsitlevad põllumajandusküsimuste igapäevast korraldust ning nende kehtivusaeg on üldjuhul piiratud.

Kõigi ülejäänud aktide pealkirjad on trükitud poolpaksus kirjas ja nende ette on märgitud tärn.


II Muud kui seadusandlikud aktid

MÄÄRUSED

18.8.2020   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 271/1


KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2020/1197,

30. juuli 2020,

milles sätestatakse tehnilised spetsifikatsioonid ja kord vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EL) 2019/2152, mis käsitleb Euroopa ettevõtlusstatistikat ning millega tunnistatakse kehtetuks 10 ettevõtlusstatistika valdkonna õigusakti

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) 2019/2152, mis käsitleb Euroopa ettevõtlusstatistikat ning millega tunnistatakse kehtetuks 10 ettevõtlusstatistika valdkonna õigusakti, (1) eriti selle artikli 7 lõiget 1, artikli 9 lõiget 2, artikli 10 lõiget 5, artikli 10 lõiget 6, artikli 17 lõiget 6 ja artikli 18 lõiget 1,

ning arvestades järgmist:

(1)

Määrusega (EL) 2019/2152 kehtestati ühine õigusraamistik Euroopa ettevõtlusstatistika arendamiseks, koostamiseks ja levitamiseks.

(2)

Statistika eesmärgil moodustatud Euroopa ettevõtlusregistrite raamistik moodustab selle ühise raamistiku põhiosa ning võimaldab korraldada ja koordineerida statistilisi vaatlusi, sest annab ühtlustatud valimialuse.

(3)

On vaja täpsustada ettevõtlusstatistika tegemiseks vajalikud andmenõuded, et saada liikmesriikide vahel võrreldavaid andmeid ja saavutada kõigis ettevõtlusstatistika valdkondades ühtlustatus.

(4)

Euroopa ettevõtlusstatistika suhtes tuleks kohaldada Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruses (EL) nr 549/2013 (2) kirjeldatud majandusliku omandiõiguse põhimõtet. Seda tuleks rakendada nii palju kui võimalik, võttes arvesse kasutajate põhjendatud vajadusi, andmete kättesaadavust ning mõju kuludele ja koormusele, niivõrd kui see ei ole vastuolus teatava käesolevas määruses sätestatud ettevõtlusstatistika põhimõtete ja eesmärkidega.

(5)

Andmenõuete täpsustamiseks on vaja määratleda tööstuse põhirühmad ja muud NACE koodide spetsiaalsed koondandmed.

(6)

On vaja määratleda ettevõtlusstatistika peamised muutujad ja mõisted, et saada liikmesriikide vahel võrreldavaid andmeid ja saavutada kõigis ettevõtlusstatistika valdkondades ühtlustatus.

(7)

Selleks et leevendada ettevõtete halduskoormust ning lähtudes proportsionaalsuse põhimõttest, on andmenõudeid vaja lihtsustada, võttes arvesse liikmesriikide ettevõttemajanduse suurust ja tähtsust.

(8)

Tuleb kehtestada erisätted, mida kohaldatakse teema „Rahvusvaheline kaubavahetus“ ja „Kaubandus ettevõtte näitajate järgi“ ning valdkonna „Ettevõtluse lühiajastatistika“ andmete suhtes.

(9)

Üha suurenev majanduse üleilmastumine esitab praegusele Euroopa ettevõtlusstatistika tegemisele väljakutseid. Hargmaiste ettevõtete gruppide andmete registreerimisega loob Euroopa statistiliste ettevõtlusregistrite raamistik aluse mitmesuguse üleilmastumisega seotud statistika täiustamiseks. Osa sellest statistikast hõlmab kogu majandust ja nõuab seega, et Euroopa statistiliste ettevõtlusregistrite raamistik kataks kõiki majandussektoreid.

(10)

Teavet juriidiliste üksuste vaheliste kontrollisidemete kohta on vaja ettevõtete gruppide määratlemiseks, ettevõtete korrektseks piiritlemiseks, suurte ja komplekssete üksuste profiilide koostamiseks ja turukontsentratsiooni uurimiseks. Ettevõtete grupi kohta käiv teave parandab riiklike statistiliste ettevõtlusregistrite kvaliteeti. Seda teavet võib kasutada konfidentsiaalsete andmete avalikustamise riski vähendamiseks. Ettevõtete grupi andmeid võib kasutada grupi uuringuteks ja need võivad vähendada vastamiskoormust.

(11)

On vaja kehtestada vorming, turva- ja konfidentsiaalsusmeetmed ning kord, mille kohaselt edastatakse üksikute üksuste andmeid komisjonile (Eurostatile) ja hargmaiste ettevõtete gruppide andmeid tagasi riiklikele statistikaametitele.

(12)

Konfidentsiaalsete andmete vahetamine statistilistel eesmärkidel komisjoni ja riikide keskpankade vahel ning komisjoni ja Euroopa Keskpanga vahel peaks aitama tagada liidus hargmaiste ettevõtete gruppide kohta käiva teabe kvaliteeti. Seepärast on vaja kehtestada selliste konfidentsiaalsete andmete riikide keskpankadele ja Euroopa Keskpangale edastamise vorming, turva- ja konfidentsiaalsusmeetmed ning kord.

(13)

Määrusega (EL) 2019/2152 on kehtestatud konfidentsiaalsete andmete vahetamine liikmesriikide vahel kaupade liidusisese ekspordi kohta. On vaja veelgi täpsustada statistilisi andmeelemente, mida tuleb vahetada, ja selliste statistiliste andmeelementide loetelu, mida tuleb vahetada erikaupade või -liikumiste kohta. Liikmesriigid võivad esitatavat teavet lihtsustada, tingimusel et selline lihtsustamine ei kahjustata statistika kvaliteeti. Tuleb kehtestada sellise lihtsustamise tingimused.

(14)

Et andmevahetust rakendataks ühtlustatult, on vaja kehtestada andmete kogumise ja koostamise kord ning 95 % minimaalse katvusmäära kohaldamise kord. Et impordiriigi statistikaamet saaks vahetatud statistilist teavet kasutada liidusisese kaupade impordi statistika tegemiseks, tuleb vahetada ka metaandmeid. Et tagada kõikides liikmesriikides ühtlustatud rakendamine, on vaja sätestada metaandmed, mis on vajalikud selleks, et vahetatavaid andmeid kaupade liidusisese ekspordi kohta saaks kasutada statistika tegemiseks, ning statistilise teabe ja vastavate metaandmete edastamise ajakava. On vaja kehtestada konfidentsiaalsete andmete vahetamise vorming, turva- ja konfidentsiaalsusmeetmed ning kord.

(15)

Ühetaoliste standardite kohaldamine määrusega (EL) 2019/2152 hõlmatud statistika andmete ja metaandmete vahetamisel ja edastamisel aitab olulisel määral kaasa ettevõtlusprotsesside lõimimisele Euroopa ettevõtlusstatistikasse.

(16)

Ametliku statistika vahetamiseks ja levitamiseks pakub standardeid statistiliste andmete ja metaandmete vahetus (SDMX) – rahvusvaheline algatus, mis tegeleb andmete ja metaandmete vahetamise ja jagamise statistiliste ja tehniliste standarditega. Seetõttu tuleks seal, kus see on asjakohane, kasutada SDMXi kohaselt välja töötatud vajalikke andmestruktuuri määratlusi.

(17)

Komisjon (Eurostat) peaks tegema komisjoni (Eurostati) veebisaidil kättesaadavaks dokumendid, mis käsitlevad andmestruktuure, sealhulgas SDMXi andmestruktuuri määratlusi, ning esitama juhendid nende rakendamise kohta, eelkõige kasutatava tehnilise vormingu kohta.

(18)

Liikmesriigid peaksid esitama riiklike statistiliste ettevõtlusregistrite ja kogu ettevõtlusstatistika standardsed metaandmed ja kvaliteediaruanded määruse (EL) 2019/2152 artikli 16 kohaselt. Seetõttu on vaja kindlaks määrata nende aruannete esitamise kord ja perioodilisus.

(19)

Käesolevas määruses sätestatud meetmed peaksid asendama meetmeid, mis on sätestatud komisjoni määruses (EÜ) nr 586/2001, (3) komisjoni määruses (EÜ) nr 912/2004, (4) komisjoni määruses (EÜ) nr 1982/2004, (5) komisjoni määruses (EÜ) nr 1503/2006, (6) komisjoni määruses (EÜ) nr 657/2007, (7) komisjoni määruses (EÜ) nr 364/2008, (8) komisjoni määruses (EÜ) nr 472/2008, (9) komisjoni määruses (EÜ) nr 192/2009, (10) komisjoni määruses (EÜ) nr 250/2009, (11) komisjoni määruses (EÜ) nr 251/2009, (12) komisjoni määruses (EÜ) nr 834/2009, (13) komisjoni määruses (EL) nr 92/2010, (14) komisjoni määruses (EL) nr 113/2010, (15) komisjoni määruses (EL) nr 275/2010, (16) komisjoni määruses (EL) nr 1097/2010, (17) komisjoni rakendusmääruses (EL) nr 995/2012 (18) ja komisjoni määruses (EL) nr 1106/2012 (19). Need määrused tuleks tunnistada kehtetuks.

(20)

Käesolevas määruses sätestatud meetmed on kooskõlas Euroopa statistikasüsteemi komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Andmenõuded

Määruse (EL) 2019/2152 artikli 7 lõikes 1 loetletud alamteemade andmeelemendid on sätestatud käesoleva määruse I lisas.

Artikkel 2

Tööstuse põhirühmad ja spetsiaalsed koondandmed

Tööstuse põhirühmad ja muud majanduse tegevusalade statistilise klassifikaatori (NACE) tegevusalade ja tegevusaladel põhineva toodete klassifikaatori (CPA) toodete spetsiaalsed koondandmed, mida kasutatakse määruse (EL) 2019/2152 artikli 7 lõike 1 punkti d kohastes jaotustes, on sätestatud käesoleva määruse II lisas.

Artikkel 3

Lihtsustused

Määruse (EL) 2019/2152 artikli 7 lõikes 1 osutatud lihtsustused on sätestatud käesoleva määruse III lisas.

Artikkel 4

Tehnilised määratlused

1.   Määruse (EL) 2019/2152 artikli 7 lõikes 1 osutatud andmekogumite muutujate ja muude elementide tehnilised määratlused on sätestatud käesoleva määruse IV lisas.

2.   Euroopa rahvusvahelise kaubavahetuse statistikaga seotud tehnilised määratlused on sätestatud käesoleva määruse V lisas.

3.   Euroopa rahvusvahelise teenuskaubanduse statistikaga seotud tehnilised määratlused on sätestatud käesoleva määruse VI lisas.

Artikkel 5

Euroopa rahvusvahelise kaubavahetuse statistika, sealhulgas ettevõtte näitajate järgi esitatud kaubavahetuse statistika tehnilised spetsifikatsioonid

Määruse (EL) 2019/2152 artikli 7 lõike 1 punktis j osutatud Euroopa rahvusvahelise kaubavahetuse statistika, sealhulgas ettevõtte näitajate järgi esitatud kaubavahetuse statistika tehnilised spetsifikatsioonid ja nendega seotud kõnealuse määruse artikli 7 lõike 1 kohased määratlused on sätestatud käesoleva määruse V lisas. Euroopa rahvusvahelise kaubavahetuse statistikaga seotud andmenõuded on sätestatud käesoleva määruse I lisa B osa tabelis 16 ja tabelites 34–37.

Artikkel 6

Ettevõtte näitajate järgi esitatud Euroopa rahvusvahelise teenuskaubanduse ja rahvusvahelise teenuseosutamise statistika määratlused ja jaotused

Ettevõtte näitajate järgi esitatud Euroopa rahvusvahelise teenuskaubanduse ja rahvusvahelise teenuseosutamise statistika määratlused ja jaotused on sätestatud käesoleva määruse VI lisas. Ettevõtte näitajate järgi esitatud Euroopa rahvusvahelise teenuskaubanduse ja rahvusvahelise teenuseosutamise statistikaga seotud andmenõuded on sätestatud käesoleva määruse I lisa B osa tabelis 17 ja tabelis 38.

Artikkel 7

Statistiline kaal ja baasaasta muutmine valdkonnas „Ettevõtluse lühiajastatistika“

Määruse (EL) 2019/2152 artikli 7 lõike 1 punktis i osutatud valdkonna „Ettevõtluse lühiajastatistika“ statistiline kaal ja baasaasta muutmine on sätestatud käesoleva määruse VII lisas. Kõnealuses lisas on sätestatud ka üleminekukord käesoleva määruse I lisa B osa tabelites 1–9 nimetatud valdkonna andmenõuete jaoks.

Artikkel 8

Statistiliste ettevõtlusregistrite Euroopa raamistiku alamteemadega seotud muutujad

Vastavalt määruse (EL) 2019/2152 artikli 9 lõikele 2 on statistiliste ettevõtlusregistrite Euroopa raamistiku registri alamteemadega seotud muutujad sätestatud käesoleva määruse VIII lisas.

Artikkel 9

Statistiliste ettevõtlusregistrite Euroopa raamistiku jaoks konfidentsiaalsete andmete vahetamise tehnilised spetsifikatsioonid

Vastavalt määruse (EL) 2019/2152 artikli 10 lõikele 5 on nimetatud määruse IV lisas loetletud muutujate tehnilised üksikasjad sätestatud käesoleva määruse VIII lisas. Lisaks on määruse (EL) 2019/2152 artikli 10 lõike 6 kohaselt käesoleva määruse IX lisas sätestatud statistiliste ettevõtlusregistrite Euroopa raamistiku jaoks konfidentsiaalsete andmete vahetamise vorming ning infoturbe- ja konfidentsiaalsusmeetmed.

Artikkel 10

Andmete ja metaandmete edastamise kord ja spetsifikatsioonid

1.   Käesoleva määruse alusel komisjonile (Eurostatile) edastatavaid andmeid ja metaandmeid vahetatakse elektrooniliselt ning need edastatakse või laaditakse üles andmete ja vajaduse korral metaandmete ühtse andmesisestusportaali kaudu.

2.   Liikmesriigid teevad komisjonile (Eurostatile) käesolevas määruses nõutud andmed ja metaandmed kättesaadavaks, kasutades komisjoni (Eurostati) sätestatud andme- ja metaandmevahetuse standardeid.

3.   Konfidentsiaalsed andmed ja metaandmed edastatakse komisjoni (Eurostati) kasutatavate turvaliste võrkude kaudu või turvalise kaugpääsu kaudu, kasutades komisjoni (Eurostati) määratud andmevahetusstandardeid.

4.   Liikmesriigid peaksid rakendama andmevahetusstandardeid komisjoni (Eurostati) esitatud rakendusjuhiste kohaselt.

5.   Liikmesriigid esitavad konfidentsiaalseid andmeid vastavalt liidu kehtivatele õigusnormidele, mis käsitlevad statistilise konfidentsiaalsuse alla kuuluvate andmete edastamist.

Konfidentsiaalsed andmed saadetakse tegeliku väärtusega ja märkega selle kohta, et need on konfidentsiaalsed.

Liikmesriigid esitavad I lisa B osa tabelites määratud jaotuste kohta kõikide tasemete koondandmed ning edastatud andmed peavad vajaduse korral sisaldama kõiki esmase ja teisese konfidentsiaalsuse märkeid vastavalt riiklikul tasandil kehtivatele konfidentsiaalsusreeglitele.

6.   Kui ei ole sätestatud teisiti, väljendatakse rahalisi andmeid riigi rahaühikus (euroala liikmesriikide puhul eurodes). Euroalaga ühinevad liikmesriigid esitavad aastased rahalised andmed eurodes oma ühinemise aastal. Aastast lühema perioodi rahaliste andmete esitamisel kasutavad euroalaga ühinevad riigid vaatlusperioodil kehtivat omavääringut.

7.   Kui komisjonile (Eurostatile) juba edastatud andmeid muudetakse, edastavad liikmesriigid muudetud andmed hiljemalt selleks ajaks, kui neid riigi tasandil levitatakse, või kui neid riigi tasandil ei levitata, siis hiljemalt ühe kuu jooksul pärast seda, kui need on riiklikule statistikaametile kättesaadavaks tehtud.

Artikkel 11

Kvaliteedi ja metaandmete aruanded

1.   Liikmesriigid esitavad komisjonile (Eurostatile) igal aastal statistiliste ettevõtlusregistrite kvaliteedi ja metaandmete aruanded, kasutades Euroopa statistikasüsteemi metaandmete ja kvaliteediaruandluse standardeid.

2.   Liikmesriigid esitavad komisjonile (Eurostatile) määruse (EL) 2019/2152 artikli 17 lõikes 4 sätestatud perioodilisusega edastatava ettevõtlusstatistika metaandmete aruanded hiljemalt kaks kuud pärast aruandes käsitletud statistika viimast edastamistähtaega.

3.   Nõuetekohaselt põhjendatud juhtudel esitavad liikmesriigid komisjonile (Eurostatile) tähtajaks, mis lepitakse kokku liikmesriikide ja komisjoni (Eurostati) vahel, täiendavad kvaliteediaruanded, mis sisaldavad üksikasjalikumat kvaliteediteavet, mida on vaja määruse (EL) 2019/2152 kohaselt edastatud ettevõtlusstatistika kvaliteedi hindamiseks.

4.   Teema „IKT kasutamine ja e-kaubandus“ kvaliteedi ja metaandmete aruandluse tähtajad on sätestatud eraldi rakendusaktis.

5.   Kvaliteedi ja metaandmete aruannete struktuuri ja sisu puhul tuleks kasutada kõige uuemaid Euroopa statistikasüsteemi standardeid.

6.   Lisaks standardsetele kvaliteedi ja metaandmete aruannetele esitavad liikmesriigid nõuetekohaselt põhjendatud juhtudel komisjonile (Eurostatile) tema palvel metaandmete ja kvaliteedi kohta täiendavat teavet, mida on vaja ettevõtlusstatistika kvaliteedi hindamiseks, sealhulgas vajaduse korral varem esitatud teabe parandusi.

Artikkel 12

Kehtetuks tunnistamine

1.   Määrused (EÜ) nr 912/2004, (EÜ) nr 364/2008, (EÜ) nr 192/2009, (EÜ) nr 250/2009, (EÜ) nr 251/2009, (EÜ) nr 834/2009, (EL) nr 275/2010, (EL) nr 1097/2010 ja komisjoni rakendusmäärus (EL) nr 995/2012 tunnistatakse kehtetuks alates 1. jaanuarist 2021.

2.   Komisjoni määrused (EÜ) nr 1982/2004, (EL) nr 92/2010, (EL) nr 113/2010 ja (EL) nr 1106/2012 tunnistatakse kehtetuks alates 1. jaanuarist 2022.

3.   Komisjoni määrused (EÜ) nr 586/2001, (EÜ) nr 1503/2006, (EÜ) nr 657/2007 ja (EÜ) nr 472/2008 tunnistatakse kehtetuks alates 1. jaanuarist 2024.

4.   Lõikeid 1–3 kohaldatakse, ilma et see mõjutaks nimetatud määrustes sätestatud kohustusi, mis puudutavad andmete ja metaandmete, sealhulgas kvaliteediaruannete edastamist vaatlusperioodide kohta, mis tervikuna või osaliselt langevad nendes lõigetes nimetatud kuupäevade eelsesse aega.

5.   Viiteid kehtetuks tunnistatud õigusaktidele käsitatakse viidetena käesolevale määrusele.

Artikkel 13

Jõustumine

1. Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

2. Seda kohaldatakse alates 1. jaanuarist 2021.

3. I lisa tabeleid 16 ja 34–37 ning V lisa kohaldatakse siiski alates 1. jaanuarist 2022.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 30. juuli 2020

Komisjoni nimel

president

Ursula VON DER LEYEN


(1)  ELT L 327, 17.12.2019, lk 1.

(2)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 21. mai 2013. aasta määrus (EL) nr 549/2013 Euroopa Liidus kasutatava Euroopa rahvamajanduse ja regionaalse arvepidamise süsteemi kohta (ELT L 174, 26.6.2013, lk 1).

(3)  Komisjoni 26. märtsi 2001. aasta määrus (EÜ) nr 586/2001 kiirstatistikat käsitleva nõukogu määruse (EÜ) nr 1165/98 rakendamise kohta tööstuse põhirühmade määratluse puhul (EÜT L 86, 27.3.2001, lk 11).

(4)  Komisjoni 29. aprilli 2004. aasta määrus (EÜ) nr 912/2004, millega rakendatakse nõukogu määrust (EMÜ) nr 3294/91 ühenduse tööstustoodangu statistilise vaatluse sisseseadmise kohta (ELT L 163, 30.4.2004, lk 71).

(5)  Komisjoni 18. novembri 2004. aasta määrus (EÜ) nr 1982/2004, millega rakendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 638/2004 liikmesriikidevahelise kaubavahetuse statistika kohta ning tunnistatakse kehtetuks komisjoni määrused (EÜ) nr 1901/2000 ja (EMÜ) nr 3590/92 (ELT L 343, 19.11.2004, lk 3).

(6)  Komisjoni 28. septembri 2006. aasta määrus (EÜ) nr 1503/2006, millega rakendatakse ja muudetakse nõukogu määrust (EÜ) nr 1165/98 kiirstatistika kohta seoses muutujate määratluste, muutujate loendi ja andmete kogumise tihedusega (ELT L 281, 12.10.2006, lk 15).

(7)  Komisjoni 14. juuni 2007. aasta määrus (EÜ) nr 657/2007, millega rakendatakse nõukogu määrust (EÜ) nr 1165/98 kiirstatistika kohta Euroopa valimiskeemide kehtestamise osas (ELT L 155, 15.6.2007, lk 7).

(8)  Komisjoni 23. aprilli 2008. aasta määrus (EÜ) nr 364/2008, millega rakendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EÜ) nr 716/2007 seoses välismaiste tütarettevõtete kaubandusstatistika edastamise tehnilise vormingu ja liikmesriikidele lubatud eranditega (ELT L 112, 24.4.2008, lk 14).

(9)  Komisjoni 29. mai 2008. aasta määrus (EÜ) nr 472/2008, millega rakendatakse nõukogu määrust (EÜ) nr 1165/98 kiirstatistika kohta seoses klassifikaatori NACE Rev. 2 aegridade suhtes kohaldatava esimese vaatlusaastaga ning NACE Rev. 2 kohaselt edastatavate aastale 2009 eelnevate aegridade detailsusastme, vormi, esimese vaatlusperioodi ja vaatlusperioodiga (ELT L 140, 30.5.2008, lk 5).

(10)  Komisjoni 11. märtsi 2009. aasta määrus (EÜ) nr 192/2009, millega rakendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EÜ) nr 177/2008 (millega luuakse statistika eesmärgil moodustatud ettevõtlusregistrite ühine raamistik) seoses konfidentsiaalsete andmete vahetamisega komisjoni (Eurostat) ja liikmesriikide vahel (ELT L 67, 12.3.2009, lk 14).

(11)  Komisjoni määrus 11. märtsi 2009. aasta määrus (EÜ) nr 250/2009, millega rakendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EÜ) nr 295/2008 seoses NACE Rev.1.1 ja NACE Rev.2 klassifikaatori näitajate määratluste, andmete edastamise tehnilise vormingu, topeltaruandluse nõuetega ja ettevõtluse struktuurstatistika suhtes lubatavate eranditega (ELT L 86, 31.3.2009, lk 1).

(12)  Komisjoni 11. märtsi 2009. aasta määrus (EÜ) nr 251/2009, millega rakendatakse ja muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EÜ) nr 295/2008 seoses struktuurilise ettevõtlusstatistika jaoks koostatavate andmesarjadega ning tegevusaladel põhineva toodete statistilise klassifikaatori (CPA) läbivaatamisest tulenevate kohandustega (ELT L 86, 31.3.2009, lk 170).

(13)  Komisjoni 11. septembri 2009. aasta määrus (EÜ) nr 834/2009, millega rakendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EÜ) nr 716/2007 (välismaiste tütarettevõtete struktuuri ja tegevust käsitleva ühenduse statistika kohta) kvaliteediaruannete osas (ELT L 241, 12.9.2009, lk 3).

(14)  Komisjoni 2. veebruari 2010. aasta määrus (EL) nr 92/2010, millega rakendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EÜ) nr 471/2009 (mis käsitleb ühenduse statistikat väliskaubanduse kohta kolmandate riikidega) tolliasutuste ja riikide statistikaasutuste vahelise teabevahetuse, statistika koostamise ja kvaliteedihindamise osas (ELT L 31, 3.2.2010, lk 4).

(15)  Komisjoni 9. veebruari 2010. aasta määrus (EL) nr 113/2010, millega rakendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EÜ) nr 471/2009 (mis käsitleb ühenduse statistikat väliskaubanduse kohta kolmandate riikidega) seoses kaubavahetusandmete katvuse ja andmete määratlemisega ning kaubavahetusstatistika koostamisega ettevõtte tunnuste ja arve esitamise vääringu järgi ning seoses erikaupade või -liikumistega (ELT L 37, 10.2.2010, lk 1).

(16)  Komisjoni 30. märtsi 2010. aasta määrus (EL) nr 275/2010, millega rakendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EÜ) nr 295/2008 ettevõtluse struktuurstatistika kohta kvaliteedi hindamise kriteeriumite osas (ELT L 86, 1.4.2010, lk 1).

(17)  Komisjoni 26. novembri 2010. aasta määrus (EÜ) nr 1097/2010, millega rakendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EÜ) nr 177/2008 (millega luuakse statistika eesmärgil moodustatud ettevõtlusregistrite ühine raamistik) seoses konfidentsiaalsete andmete vahetamisega komisjoni (Eurostat) ja keskpankade vahel (ELT L 312, 27.11.2010, lk 1).

(18)  Komisjoni 26. oktoobri 2012. aasta rakendusmäärus (EL) nr 995/2012, millega sätestatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsuse nr 1608/2003/EÜ üksikasjalikud rakenduseeskirjad teadust ja tehnoloogiat käsitleva ühenduse statistika koostamise ja arendamise kohta, ELT L 299, 27.10.2012, lk 18.

(19)  Komisjoni 27. novembri 2012. aasta määrus (EL) nr 1106/2012, millega rakendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EÜ) nr 471/2009 (mis käsitleb ühenduse statistikat väliskaubanduse kohta kolmandate riikidega) seoses riikide ja territooriumide nomenklatuuri ajakohastamisega (ELT L 328, 28.11.2012, lk 7).


I LISA

Andmeelemendid, mis tuleb esitada alamteemade kohta

A osa. Muutujad

1. valdkond. Ettevõtluse lühiajastatistika

Kogu ettevõtluse lühiajastatistika, v.a alamteema „Impordihinnad“ (tabel 4) ja teema „Kinnisvara“ (tabel 9) statistika, viitab residendist statistiliste üksuste tegevustele

Teemad

Alamteemad

Muutujad

B osa tabelites määratletud andmenõuete elemendid

Teema 1.1

Ettevõtete üldkogum

1

Ettevõtluse demograafilised sündmused (pankrotid, registreerimised)

1

Registreerimised

Tabel 1

2

Pankrotid

Tabel 1

Teema 1.2

Tööjõud

1

Tööhõive

1

Töötajate ja füüsilisest isikust ettevõtjate arv

Tabel 2

2

Töötunnid

1

Töötajate töötunnid

Tabel 3

3

Tööjõukulud

1

Palgad

Tabel 3

Teema 1.3

Hinnad

1

Impordihinnad

1

Impordihinnad

Tabel 4

2

Impordihinnad (euroala)

Tabel 4

3

Impordihinnad (euroalavälised riigid)

Tabel 4

2

Tootjahinnad

1

Tootjahinnad

Tabel 5

2

Siseturu tootjahinnad

Tabel 5

3

Välisturu tootjahinnad

Tabel 5

4

Välisturu tootjahinnad (euroala)

Tabel 5

5

Välisturu tootjahinnad (euroalavälised riigid)

Tabel 5

Teema 1.4

Väljundid ja tulemuslikkus

1

Tootmine

1

Tootmismaht

Tabel 6

2

Müügimaht

1

Müügimaht

Tabel 7

3

Netokäive

1

Netokäive (väärtus)

Tabel 8

2

Netokäive siseturul (väärtus)

Tabel 8

3

Netokäive välisturul (väärtus)

Tabel 8

4

Netokäive välisturul (euroala) (väärtus)

Tabel 8

5

Netokäive välisturul (euroalavälised riigid) (väärtus)

Tabel 8

Teema 1.5

Kinnisvara

1

Kinnisvara

1

Ehitusload: eluruumide arv

Tabel 9

2

Ehitusload: ruutmeetrid

Tabel 9

2. valdkond. Riigi tasandi ettevõtlusstatistika

Kui välja arvata riigi tasandi ettevõtlusstatistika kaupu importivate ettevõtete ja kaupu eksportivate ettevõtete kohta (tabel 16), käib riigi tasandi ettevõtlusstatistika residendist statistiliste üksuste tegevuse kohta. Riigi tasandi ettevõtlusstatistika kaupu importivate ettevõtete ja kaupu eksportivate ettevõtete kohta (tabel 16) käib andmeid esitava riigi statistilise territooriumi kohta, nagu ette nähtud käesoleva määruse V lisa 4. osas.

Teemad

Alamteemad

Muutujad

B osa tabelites määratletud andmenõuete elemendid

Teema 2.1

Ettevõtete üldkogum

1

Tegutsevate ettevõtete kogum

1

Tegutsevate ettevõtete arv

Tabelid 10, 11 ja 14

2

Vähemalt ühe töötajaga ettevõtete arv

Tabel 12

3

Suure kasvupotentsiaaliga ettevõtete arv

Tabel 13

4

Suure kasvupotentsiaaliga noorte ettevõtete arv

Tabel 13

2

Ettevõtluse demograafilised sündmused (sünnid, surmad ja püsimajäämised)

1

Ettevõtete sünd

Tabel 12

2

Ettevõtete surm

Tabel 12

3

Ettevõtete püsimajäämine

Tabel 12

4

Ettevõtted, kus on esimene töötaja

Tabel 12

5

Ettevõtted, kus töötajaid enam ei ole

Tabel 12

6

Vähemalt ühe töötajaga ettevõtete püsimajäämine

Tabel 12

3

Välismaise kontrolli all olevad ettevõtted

1

Välismaise kontrolli all olevate ettevõtete arv

Tabel 14

4

Välismaiste ettevõtete üle kontrolli omavate ettevõtete ja nende kodumaiste tütarettevõtete kogum

1

Välismaiste ettevõtete üle kontrolli omavate ettevõtete (kõrgeima kontrolliva üksuse mõiste) ja nende kodumaiste tütarettevõtete arv

Tabel 15

5

Rahvusvahelises kaubanduses osalevate ettevõtete kogum

1

Kaupu importivate ettevõtete arv

Tabel 16

2

Kaupu eksportivate ettevõtete arv

Tabel 16

Teema 2.2

Tööjõud

1

Tööhõive

1

Töötajate ja füüsilisest isikust ettevõtjate arv

Tabelid 10, 11 ja 14

2

Töötajate arv

Tabelid 10 ja 11

3

Töötajate arv täistööajale taandatuna

Tabel 10

4

Töötajate ja füüsilisest isikust ettevõtjate arv vähemalt ühe töötajaga ettevõtetes

Tabel 12

5

Töötajate arv vähemalt ühe töötajaga ettevõtetes

Tabel 12

6

Töötajate arv suure kasvupotentsiaaliga ettevõtetes

Tabel 13

7

Töötajate arv suure kasvupotentsiaaliga noortes ettevõtetes

Tabel 13

2

Töötunnid

1

Töötajate töötunnid

Tabelid 10 ja 11

3

Tööjõukulud

1

Töötajate hüvitiste kulud

Tabelid 10, 11 ja 14

2

Palgad

Tabelid 10 ja 11

3

Sotsiaalkindlustusmaksete kulud

Tabelid 10 ja 11

4

Ettevõtluse demograafiliste sündmustega (sünnid, surmad ja püsimajäämised) seotud tööhõive

1

Töötajate ja füüsilisest isikust ettevõtjate arv äsja sündinud ettevõtetes

Tabel 12

2

Töötajate arv äsja sündinud ettevõtetes

Tabel 12

3

Töötajate ja füüsilisest isikust ettevõtjate arv ettevõtete surmades

Tabel 12

4

Töötajate arv ettevõtete surmades

Tabel 12

5

Töötajate ja füüsilisest isikust ettevõtjate arv ettevõtete püsimajäämistes

Tabel 12

6

Töötajate ja füüsilisest isikust ettevõtjate arv ettevõtete püsimajäämistes sünniaastal

Tabel 12

7

Töötajate ja füüsilisest isikust ettevõtjate arv ettevõtetes, kus on esimene töötaja

Tabel 12

8

Töötajate arv ettevõtetes, kus on esimene töötaja

Tabel 12

9

Töötajate ja füüsilisest isikust ettevõtjate arv ettevõtetes, kus töötajaid enam ei ole

Tabel 12

10

Töötajate arv ettevõtetes, kus töötajaid enam ei ole

Tabel 12

11

Töötajate ja füüsilisest isikust ettevõtjate arv vähemalt ühe töötajaga ettevõtete püsimajäämistes

Tabel 12

12

Töötajate ja füüsilisest isikust ettevõtjate arv vähemalt ühe töötajaga ettevõtete püsimajäämistes sünniaastal

Tabel 12

5

Välismaise kontrolli all olevate ettevõtete tööhõive

1

Töötajate ja füüsilisest isikust ettevõtjate arv välismaise kontrolli all olevates ettevõtetes

Tabel 14

6

Välismaiste ettevõtete üle kontrolli omavate ettevõtete ja nende kodumaiste tütarettevõtete tööhõive

1

Töötajate ja füüsilisest isikust ettevõtjate arv välismaiste ettevõtete üle kontrolli omavates ettevõtetes (kõrgeima kontrolliva üksuse mõiste) ja nende kodumaistes tütarettevõtetes

Tabel 15

7

Välismaise kontrolli all olevate ettevõtete tööjõukulud

1

Töötajate hüvitiste kulu välismaise kontrolli all olevates ettevõtetes

Tabel 14

Teema 2.3

Teadus- ja arendustegevuse sisendid

1

Teadus- ja arendustegevuse kulud

1

Ettevõttesisese teadus- ja arendustegevuse kulud

Tabelid 14 ja 18

2

Teadus- ja arendustegevusega seotud tööhõive

1

Teadus- ja arendustöötajad

Tabelid 14 ja 19

2

Teadlased

Tabel 18

3

Teadus- ja arendustegevuse kulud välismaise kontrolli all olevates ettevõtetes

1

Ettevõttesisese teadus- ja arendustegevuse kulud välismaise kontrolli all olevates ettevõtetes

Tabel 14

4

Teadus- ja arendustegevusega seotud tööhõive välismaise kontrolli all olevates ettevõtetes

1

Teadus- ja arendustöötajad välismaise kontrolli all olevates ettevõtetes

Tabel 14

5

Avaliku sektori rahastatud teadus- ja arendustegevus

1

Riigieelarve eraldised teadus- ja arendustegevusele

Tabel 20

2

Riikidevaheliselt koordineeritud teadus- ja arendustegevuse rahastamine riiklikest vahenditest

Tabel 20

Teema 2.4

Ost

1

Kaupade ja teenuste ost

1

Kaupade ja teenuste ost kokku

Tabelid 10, 11 ja 14

2

Kaupade ja teenuste ost edasimüügiks

Tabelid 14 ja 21

3

Renditöötajate kaudu osutatud teenuste kulud

Tabel 21

4

Pikaajalise rendi ja kasutusrendi kulud

Tabel 21

5

Energiatoodete ost

Tabel 21

6

Maksed alltöövõtjatele

Tabel 21

2

Kaubavarude muutus

1

Kaubavarude muutus

Tabel 22

2

Valmistoodangu ja lõpetamata toodangu varude muutus

Tabel 22

3

Edasimüügiks mõeldud kaubavarude muutus

Tabel 22

3

Välismaise kontrolli all olevate ettevõtete kaupade ja teenuste ost

1

Välismaise kontrolli all olevate ettevõtete kaupade ja teenuste ost kokku

Tabel 14

2

Välismaise kontrolli all olevate ettevõtete kaupade ja teenuste ost edasimüügiks

Tabel 14

4

Import

1

Ettevõtete impordi statistiline väärtus

Tabelid 16 ja 17

Teema 2.5

Väljundid ja tulemuslikkus

1

Netokäive

1

Netokäive

Tabelid 10, 11 ja 14

2

Põllumajanduse, metsanduse, kalanduse ja tööstuse netokäive

Tabel 24

3

Tööstuse netokäive

Tabel 24

4

Tööstuse, välja arvatud ehituse netokäive

Tabel 24

5

Ehituse netokäive

Tabel 24

6

Teenuste netokäive

Tabel 24

7

Kaubandustegevuse (ost ja edasimüük) ning vahendustegevuse netokäive

Tabel 24

8

Hoonete ehitamise netokäive

Tabel 24

9

Rajatiste ehitamise netokäive

Tabel 24

10

NACE kolmekohalise arvkoodiga tähistatud põhitegevusala netokäive

Tabel 25

11

Alltöövõtu netokäive

Tabel 25

12

Netokäive kliendi residentsuse järgi

Tabel 23

13

Netokäive toote kaupa

Tabel 23

2

Kogukasum kaupade edasimüügist

1

Kogukasum kaupade edasimüügist

Tabel 10

3

Toodangu väärtus

1

Toodangu väärtus

Tabelid 10, 11 ja 14

4

Lisandväärtus

1

Lisandväärtus

Tabelid 10, 11 ja 14

5

Tegevuse koguülejääk

1

Tegevuse koguülejääk

Tabelid 10 ja 11

6

Välismaise kontrolli all olevate ettevõtete netokäive

1

Välismaise kontrolli all olevate ettevõtete netokäive

Tabel 14

7

Välismaise kontrolli all olevate ettevõtete toodangu väärtus

1

Välismaise kontrolli all olevate ettevõtete toodangu väärtus

Tabel 14

8

Välismaise kontrolli all olevate ettevõtete lisandväärtus

1

Välismaise kontrolli all olevate ettevõtete lisandväärtus

Tabel 14

9

Välismaiste ettevõtete üle kontrolli omavate ettevõtete ja nende kodumaiste tütarettevõtete netokäive

1

Välismaiste ettevõtete üle kontrolli omavate ettevõtete (kõrgeima kontrolliva üksuse mõiste) ja kodumaiste tütarettevõtete netokäive

Tabel 15

10

Tööstustoodang

1

Müüdud toodang

Tabel 26

2

Alltöövõtu korras toodetud toodang

Tabel 26

3

Tegelik toodang

Tabel 26

11

Eksport

1

Ettevõtete ekspordi statistiline väärtus

Tabelid 16 ja 17

Teema 2.6

Investeeringud

1

Tegutsevate ettevõtete koguinvesteeringud

1

Koguinvesteeringud materiaalsesse põhivarasse

Tabelid 10 ja 14

2

Koguinvesteeringud maasse

Tabel 27

3

Koguinvesteeringud olemasolevate hoonete soetamisse

Tabel 27

4

Koguinvesteeringud hoonete ehitamisse ja parendamisse

Tabel 27

5

Koguinvesteeringud masinatesse ja seadmetesse

Tabel 27

6

Koguinvesteeringud immateriaalsesse põhivarasse, v.a firmaväärtus

Tabel 10

7

Investeeringud ostetud tarkvarasse

Tabel 28

8

Materiaalsete investeeringute müügitulu

Tabel 10

2

Välismaise kontrolli all olevate ettevõtete koguinvesteeringud

1

Välismaise kontrolli all olevate ettevõtete koguinvesteeringud materiaalsesse põhivarasse

Tabel 14

3. valdkond. Piirkondlik ettevõtlusstatistika

Kogu piirkondlik ettevõtlusstatistika viitab residendist statistiliste üksuste tegevusele.

Teemad

Alamteemad

Muutujad

B osa tabelites määratletud andmenõuete elemendid

Teema 3.1

Ettevõtete üldkogum

1

Ettevõtlus piirkondade kaupa

1

Kohalike üksuste arv

Tabel 29

2

Tegutsevate ettevõtete arv

Tabel 30

3

Vähemalt ühe töötajaga ettevõtete arv

Tabel 30

4

Suure kasvupotentsiaaliga ettevõtete arv

Tabel 30

2

Ettevõtluse demograafilised sündmused piirkondade kaupa (sünd, surm, püsimajäämine)

1

Ettevõtete sünd

Tabel 30

2

Ettevõtete surm

Tabel 30

3

Ettevõtete püsimajäämine (ainult kolme kalendriaasta püsimajäämine)

Tabel 30

4

Ettevõtted, kus on esimene töötaja

Tabel 30

5

Ettevõtted, kus töötajaid enam ei ole

Tabel 30

6

Vähemalt ühe töötajaga ettevõtete püsimajäämine (ainult ettevõtete puhul, mis on püsinud kolm kalendriaastat)

Tabel 30

Teema 3.2

Tööjõud

1

Tegutsevate ettevõtete tööhõive piirkondade kaupa

1

Töötajate ja füüsilisest isikust ettevõtjate arv kohalikes üksustes

Tabel 29

2

Töötajate ja füüsilisest isikust ettevõtjate arv

Tabel 30

3

Töötajate arv

Tabel 30

4

Töötajate ja füüsilisest isikust ettevõtjate arv vähemalt ühe töötajaga ettevõtetes

Tabel 30

5

Töötajate arv vähemalt ühe töötajaga ettevõtetes

Tabel 30

2

Ettevõtluse demograafiliste sündmustega (sünnid, surmad ja püsimajäämised) seotud tööhõive piirkondade kaupa

1

Töötajate ja füüsilisest isikust ettevõtjate arv äsja sündinud ettevõtetes

Tabel 30

2

Töötajate arv äsja sündinud ettevõtetes

Tabel 30

3

Töötajate ja füüsilisest isikust ettevõtjate arv ettevõtete surmades

Tabel 30

4

Töötajate arv ettevõtete surmades

Tabel 30

5

Töötajate ja füüsilisest isikust ettevõtjate arv ettevõtete püsimajäämistes (ainult ettevõtete puhul, mis on püsinud kolm kalendriaastat)

Tabel 30

6

Töötajate ja füüsilisest isikust ettevõtjate arv ettevõtete püsimajäämistes sünniaastal (ainult ettevõtete puhul, mis on püsinud kolm kalendriaastat)

Tabel 30

7

Töötajate ja füüsilisest isikust ettevõtjate arv ettevõtetes, kus on esimene töötaja

Tabel 30

8

Töötajate arv ettevõtetes, kus on esimene töötaja

Tabel 30

9

Töötajate ja füüsilisest isikust ettevõtjate arv ettevõtetes, kus töötajaid enam ei ole

Tabel 30

10

Töötajate arv ettevõtetes, kus töötajaid enam ei ole

Tabel 30

11

Töötajate ja füüsilisest isikust ettevõtjate arv vähemalt ühe töötajaga ettevõtete püsimajäämistes (ainult ettevõtete puhul, mis on püsinud kolm kalendriaastat)

Tabel 30

12

Töötajate ja füüsilisest isikust ettevõtjate arv vähemalt ühe töötajaga ettevõtete püsimajäämistes sünniaastal (ainult ettevõtete puhul, mis on püsinud kolm kalendriaastat)

Tabel 30

3

Tööjõukulud piirkondade kaupa

1

Palgad kohalikes üksustes

Tabel 29

Teema 3.3

Teadus- ja arendustegevuse sisendid

1

Teadus- ja arendustegevuse kulud piirkondade kaupa

1

Ettevõttesisese teadus- ja arendustegevuse kulud

Tabel 31

2

Teadus- ja arendustegevusega seotud tööhõive piirkondade kaupa

1

Teadus- ja arendustöötajad

Tabel 32

2

Teadlased

Tabel 32

4. valdkond. Rahvusvahelise tegevuse statistika

Selle valdkonna teemade „Ettevõtete üldkogum“, „Tööjõud“, „Investeeringud“ ning „Väljundid ja tulemuslikkus“ statistika (tabel 33) viitab mitteresidendist statistilistele üksustele.

Teema „Rahvusvaheline kaubavahetus“ (tabelid 34–37) statistika käib üksnes andmeid esitava riigi statistilise territooriumi kohta, nagu ette nähtud käesoleva määruse V lisa 4. jaos.

Teema „Rahvusvaheline teenuskaubandus“ (tabel 38) statistika käib residendist üksuste teenuskaubanduse kohta.

Teemad

Alamteemad

Muutujad

B osa tabelites määratletud andmenõuete elemendid

Teema 4.1

Ettevõtete üldkogum

1

Andmeid esitava riigi residendist institutsionaalsete üksuste kontrolli all olevad välisriigis asuvad ettevõtted

1

Andmeid esitavas riigis asuvate institutsionaalsete üksuste lõpliku kontrolli all olevate välisriigis asuvate ettevõtete arv

Tabel 33

Teema 4.2

Tööjõud

1

Andmeid esitava riigi residendist institutsionaalsete üksuste kontrolli all olevate välisriigis asuvate ettevõtete tööhõive

1

Töötajate ja füüsilisest isikust ettevõtjate arv andmeid esitavas riigis asuvate institutsionaalsete üksuste lõpliku kontrolli all olevates välisriigis asuvates ettevõtetes

Tabel 33

2

Andmeid esitava riigi residendist institutsionaalsete üksuste kontrolli all olevate välisriigis asuvate ettevõtete tööjõukulud

1

Andmeid esitavas riigis asuvate institutsionaalsete üksuste lõpliku kontrolli all olevate välisriigis asuvate ettevõtete töötajate hüvitiste kulu

Tabel 33

Teema 4.3

Investeeringud

1

Andmeid esitava riigi residendist institutsionaalsete üksuste kontrolli all olevate välisriigis asuvate ettevõtete koguinvesteeringud

1

Andmeid esitavas riigis asuvate institutsionaalsete üksuste lõpliku kontrolli all olevate välisriigis asuvate ettevõtete koguinvesteeringud materiaalsesse põhivarasse

Tabel 33

Teema 4.4

Väljundid ja tulemuslikkus

1

Andmeid esitava riigi residendist institutsionaalsete üksuste kontrolli all olevate välisriigis asuvate ettevõtete netokäive

1

Andmeid esitavas riigis asuvate institutsionaalsete üksuste lõpliku kontrolli all olevate välisriigis asuvate ettevõtete netokäive

Tabel 33

Teema 4.5

Rahvusvaheline kaubavahetus

1

Liidusisene kaubavahetus

1a

Kaupade liidusisese ekspordi statistiline väärtus – üksikasjalikud andmed

Tabel 34

1b

Kaupade liidusisese ekspordi kogus – üksikasjalikud andmed

Tabel 34

2a

Kaupade liidusisese impordi statistiline väärtus – üksikasjalikud andmed

Tabel 34

2b

Kaupade liidusisese impordi kogus – üksikasjalikud andmed

Tabel 34

3

Kaupade ekspordi statistiline väärtus – koondandmed

Tabel 36

4

Kaupade impordi statistiline väärtus – koondandmed

Tabel 36

2

Liiduväline kaubavahetus

1a

Kaupade liiduvälise ekspordi statistiline väärtus – üksikasjalikud andmed

Tabel 35

1b

Kaupade liiduvälise ekspordi maht – üksikasjalikud andmed

Tabel 35

2a

Kaupade liiduvälise impordi statistiline väärtus – üksikasjalikud andmed

Tabel 35

2b

Kaupade liiduvälise impordi kogus – üksikasjalikud andmed

Tabel 35

3

Kaupade liiduvälise ekspordi statistiline väärtus arve vääringu kaupa

Tabel 37

4

Kaupade liiduvälise impordi statistiline väärtus arve vääringu kaupa

Tabel 37

Teema 4.6

Rahvusvaheline teenuskaubandus

1

Teenuste import

1

Teenuste import ja omandamine

Tabel 38

2

Teenuste eksport

1

Teenuste eksport ja osutamine

Tabel 38

B osa. Andmenõuete elemendid

Tabel 1. Ettevõtluse lühiajastatistika ettevõtete üldkogumi kohta

Muutujad

110101. Registreerimised

110102. Pankrotid

Mõõtühik

Absoluutväärtus: korrigeerimata

Statistiline üldkogum

NACE jagude B–N ja P–R ning osade S95 ja S96 turupõhised tegevusalad

Jaotused

Jaotus tegevusala kaupa

Järgmiste NACE jagude koondandmed:

B+C+D+E, K+L+M+N, P+Q+R+S95+S96

NACE jaod:

F, G, H, I ja J

Spetsiaalsed koondandmed, nagu määratletud käesoleva määruse II lisa B jaos:

tööstus, ehitus ja teenused (v.a avalik haldus, riigikaitse, kohustuslik sotsiaalkindlustus, organisatsioonide tegevus, kodumajapidamiste kui tööandjate tegevus ning eksterritoriaalsete organisatsioonide ja üksuste tegevus)

Andmeedastuse tähtaeg

T + 40 päeva

Esimene vaatlusperiood

2021. aasta esimene kvartal


Tabel 2. Ettevõtluse lühiajastatistika tööhõive kohta

Muutujad

120101. Töötajate ja füüsilisest isikust ettevõtjate arv

Mõõtühik

Indeksid: korrigeerimata

Statistiline üldkogum

NACE jagude B, C, D, osa E36, jagude F, G, H–M (v.a K, M701, M72 ja M75) ja N turupõhised tegevused

Jaotused

Jaotus tegevusala kaupa

Kõigi riikide puhul:

NACE jagude B, C, D ja osa E36 tööstuse põhirühmad, nagu määratletud käesoleva määruse II lisa A jaos;

Järgmiste NACE jagude koondandmed:

B+C+D+E36, H+I+J+L+M (v.a M701, M72, M75)+N;

NACE jaod:

B, C, D, F, G, H, I, J, L, M (v.a M701, M72, M75) ja N;

NACE osad:

E36, G45, G46, G47 ja G47 (v.a G473)

Keskmise suurusega ja suurte riikide puhul , nagu määratletud käesoleva määruse III lisa A jao 2. peatükis:

lisaks NACE jagude B, C ja D osad.

Suurte riikide puhul , nagu määratletud käesoleva määruse III lisa A jao 2. peatükis:

lisaks NACE jagude H, I ja J osad.

Keskmise suurusega ja suurte riikide puhul nõutavad lisajaotused on väikeste riikide puhul (nagu määratletud käesoleva määruse III lisa A jao 2. peatükis) vabatahtlikud.

Lähendatud väärtuste kasutamine ja kvaliteedinõuded

Töötajate ja füüsilisest isikust ettevõtjate arvu võib lähendada töötajate arvu alusel. NACE jagude G, H–M (v.a K, M701, M72 ja M75) ja N tegevusalade puhul võib vaatlusperioodidel enne 2021. aastat ja alates 2021. aasta jaanuarist kuni 2023. aasta detsembrini baasaastal 2015 kasutada tegevusalaüksuse asemel ettevõtet.

Andmeedastuse tähtaeg

T + 2 kuud kvartaliandmete või kuuandmete (vabatahtlik) puhul, v.a:

nõuded väikestele ja keskmise suurusega riikidele: T + 2 kuud + 15 päeva.

Üleminekukord NACE jao L, NACE osa N77 ning NACE gruppide N811 ja N813 jaoks, mis tuleb lisada nende koondandmetesse alates 2021. aasta esimesest kvartalist või kuust (vabatahtlik), nagu on määratletud VII lisa punkti 3 alapunktis a.

Esimene vaatlusperiood

2000. aasta esimene kvartal või kuu (vabatahtlik), v.a:

NACE jagu L, NACE osa N77 ning NACE grupid N811 ja N813, mis tuleb lisada nende koondandmetesse alates 2021. aasta esimesest kvartalist või kuust (vabatahtlik).

Hispaania: 2002. aasta esimene kvartal või kuu (vabatahtlik) nõutavate NACE jagude G–M (v.a K, M701, M72 ja M75) ning jao N, v.a osade G47 ja G47 (v.a G473) puhul, ning 2005. aasta esimene kvartal või kuu (vabatahtlik) J58, J59, J60, I55 ja I56 puhul.

Soome: 2005. aasta esimene kvartal või kuu (vabatahtlik) NACE osade C32 ja C33 puhul.

Austria: 2003. aasta esimene kvartal või kuu (vabatahtlik) nõutavate NACE jagude H–N (v.a K, L, M701, M72, M75, N77, N811, N813) ja 2005. aasta esimene kvartal või kuu (vabatahtlik) NACE osa B09 puhul.


Tabel 3. Ettevõtluse lühiajastatistika töötundide ja palkade kohta

Muutujad

120201. Töötajate töötunnid

120301. Palgad

Mõõtühik

Indeksid: korrigeerimata ja kalendaarselt korrigeeritud

Statistiline üldkogum

NACE jagude B, C, D, E36, F, G, H–M (v.a K, M701, M72 ja M75) ja N turupõhised tegevused

Jaotused

Jaotus tegevusala kaupa

Kõigi riikide puhul :

NACE jagude B, C, D ja osa E36 tööstuse põhirühmad, nagu määratletud käesoleva määruse II lisa A jaos;

Järgmiste NACE jagude koondandmed:

B+C+D+E36, H+I+J+L+M (v.a M701, M72, M75)+N;

NACE jaod:

B, C, D, F, G, H, I, J, L, M (v.a M701, M72 ja M75) ja N;

NACE osad:

E36, G45, G46, G47 ja G47 (v.a G473).

Keskmise suurusega ja suurte riikide puhul , nagu määratletud käesoleva määruse III lisa A jao 2. peatükis:

lisaks NACE jagude B, C ja D osad.

Suurte riikide puhul , nagu määratletud käesoleva määruse III lisa A jao 2. peatükis:

lisaks NACE jagude H, I ja J osad.

Keskmise suurusega ja suurte riikide puhul nõutavad lisajaotused on väikeste riikide puhul (nagu määratletud käesoleva määruse III lisa A jao 2. peatükis) vabatahtlikud.

Lähendatud väärtuste kasutamine ja kvaliteedinõuded

NACE jagude G, H–M (v.a K, M701, M72 ja M75) ja N tegevusalade puhul võib vaatlusperioodidel enne 2021. aastat ja alates 2021. aasta jaanuarist kuni 2023. aasta detsembrini baasaastal 2015 kasutada tegevusalaüksuse asemel ettevõtet.

Andmeedastuse tähtaeg

T + 3 kuud kvartaliandmete või kuuandmete (vabatahtlik) puhul, v.a:

nõuded väikestele ja keskmise suurusega riikidele: T + 3 kuud + 15 päeva.

Üleminekukord NACE G47_X_G473 koondandmete, jao L, NACE osa N77 ja NACE gruppide N811 ja N813 jaoks, mis tuleb lisada nende koondandmetesse alates 2021. aasta esimesest kvartalist või kuust (vabatahtlik), nagu on määratletud VII lisa punkti 3 alapunktis a.

Esimene vaatlusperiood

2000. aasta esimene kvartal või kuu (vabatahtlik) nõutavate NACE jagude B–F puhul, v.a:

Soome: 2005. aasta esimene kvartal või kuu (vabatahtlik) nõutavate osade C32 ja C33 puhul;

Austria: 2005. aasta esimene kvartal või kuu (vabatahtlik) NACE osa B09 puhul.

2010. aasta esimene kvartal või kuu (vabatahtlik) nõutavate NACE jagude G–M (v.a K, M701, M72 ja M75) ja N puhul, v.a:

NACE G47_X_G473 koondandmed, jagu L, NACE osa N77 ja NACE grupid N811 ja N813, mis tuleb lisada nende koondandmetesse alates 2021. aasta esimesest kvartalist või kuust (vabatahtlik).


Tabel 4. Ettevõtluse lühiajastatistika impordihindade kohta

Muutujad

130101. Impordihinnad (vabatahtlik euroalaväliste riikide puhul ja riikide puhul, mis kohaldavad Euroopas kasutatavaid valimi koostamise põhimõtteid)

130102. Impordihinnad (euroala) (vabatahtlik euroalaväliste riikide puhul ja riikide puhul, mis kohaldavad Euroopas kasutatavaid valimi koostamise põhimõtteid)

130103. Impordihinnad (euroalavälised riigid) (euroalaväliste riikide puhul vabatahtlik)

Mõõtühik

Indeksid: korrigeerimata

Statistiline üldkogum

Tooted CPA jagudes B (v.a B0721 ja B09), C (v.a C18, C2446, C254, C301, C303, C304 ja C33) ja D

Jaotused

Jaotus toodete kaupa

Kõigi riikide puhul:

CPA jagude B (v.a B0721 ja B09), C (v.a C18, C2446, C254, C301, C303, C304 ja C33) ja D tööstuse põhirühmad, nagu määratletud käesoleva määruse II lisa A jaos;

CPA jagude B (v.a B0721 ja B09) + C (v.a C18, C2446, C254, C301, C303, C304 ja C33) + D koondandmed;

CPA jaod B (v.a B0721 ja B09), C (v.a C18, C2446, C254, C301, C303, C304 ja C33), D.

Keskmise suurusega ja suurte riikide puhul , nagu määratletud käesoleva määruse III lisa A jao 2. peatükis:

lisaks CPA jao B osad (v.a B0721 ja B09), jao C osad (v.a C18, C2446, C254, C301, C303, C304 ja C33) ja jao D osad.

Keskmise suurusega ja suurte riikide lisajaotused on väikeste riikide puhul (nagu määratletud käesoleva määruse III lisa A jao 2. peatükis) vabatahtlikud.

Lähendatud väärtuste kasutamine ja kvaliteedinõuded

Andmete esitamise ulatus piirdub konkreetsete riikide puhul Euroopas kasutatavate valimi koostamise põhimõtetega, nagu määratletud käesoleva määruse III lisa C osas

Andmeedastuse tähtaeg

T + 1 kuu + 15 päeva

Esimene vaatlusperiood

2006. aasta jaanuar, v.a:

Austria: 2009. aasta jaanuar NACE jagude C161, C2811, C2892 puhul.

Euroala liikmesriikide puhul, mis ühinesid pärast 2006. aasta jaanuari, on muutujad 130101 (impordihinnad), 130102 (impordihinnad (euroala)) ja 130103 (impordihinnad (euroalavälised riigid)) nõutud alates euroalaga liitumise aasta algusest.


Tabel 5. Ettevõtluse lühiajastatistika tootjahindade kohta

Muutujad

130201. Tootjahinnad

130202. Siseturu tootjahinnad

130203. Välisturu tootjahinnad

130204. Välisturu tootjahinnad (euroala) (euroalaväliste riikide puhul vabatahtlik)

130205. Välisturu tootjahinnad (euroalavälised riigid) (euroalaväliste riikide puhul vabatahtlik)

Mõõtühik

Indeksid: korrigeerimata

Statistiline üldkogum

Muutuja 130201 (tootjahinnad) puhul:

NACE jagude B (v.a B0721), C (v.a C2446, C254, C301, C303 ja C304), D ja osa E36, CPA 41.00.1, v.a 41.00.14 (üksnes uued hooned), NACE jagude H, I, J, L, M (v.a M701, M72 ja M75) ja N turupõhised tegevused;

Muutujate 130202 (siseturu tootjahinnad), 130203 (välisturu tootjahinnad), 130204 (välisturu tootjahinnad (euroala)) ja 130205 (välisturu tootjahinnad (euroalavälised riigid)) puhul:

NACE jagude B (v.a B0721), C (v.a C2446, C254, C301, C303 ja C304) ja D ning osa E36 turupõhised tegevused.

Jaotused

Jaotus tegevusala ja toodete kaupa

Kõigi riikide puhul:

NACE jagude B (v.a B0721), C (v.a C2446, C254, C301, C303 ja C304) ja D ning osa E36 tööstuse põhirühmad, nagu määratletud käesoleva määruse II lisa A jaos;

Järgmiste NACE jagude koondandmed:

B (v.a B0721)+C (v.a C2446, C254, C301, C303 ja C304)+D+E36, H+I+J+L+M (v.a M701, M72 ja M75)+N;

NACE jaod:

B (v.a B0721), C (v.a C2446, C254, C301, C303 ja C304), D, H, I, J, L, M (v.a M701, M72 ja M75) ja N;

Osa E36 ning NACE jagude H, I, J, L, M (v.a M701, M72 ja M75) ja N osad;

CPA 41.00.1, v.a 41.00.14 (üksnes uued hooned).

Keskmise suurusega ettevõte riikide puhul , nagu määratletud käesoleva määruse III lisa A jao 2. peatükis:

lisaks NACE jagude B (v.a B0721), C (v.a C2446, C254, C301, C303 ja C304) ja D osad

Suurte riikide puhul , nagu määratletud käesoleva määruse III lisa A jao 2. peatükis:

Nagu keskmise suurusega riikide puhul ja lisaks NACE jao C grupid ja klassid järgmiste muutujate puhul: 130201 (tootjahinnad), 130202 (siseturu tootjahinnad) ja 130203 (välisturu tootjahinnad) (mis moodustavad vähemalt 90 % jao C lisandväärtusest).

Keskmise suurusega ja suurte riikide puhul nõutavad lisajaotused on väikeste riikide puhul vabatahtlikud; suurte riikide lisajaotused on keskmise suurusega riikide puhul (nagu määratletud käesoleva määruse III lisa A jao 2. peatükis) vabatahtlikud.

Lähendatud väärtuste kasutamine ja kvaliteedinõuded

Andmete esitamise ulatus piirdub euroala/mitteeuroala puhul konkreetsete riikide korral Euroopas kasutatavate valimi koostamise põhimõtetega, nagu määratletud käesoleva määruse III lisa C osas.

Ehituskulud kokku (materjalikulud ja tööjõukulud) võib võtta ehitussektori tootjahindade aluseks (CPA 41.00.1, v.a 41.00.14). Ehituskulude komponendid on ka sisseseade ja varustus, transport, energia ning muud kulud (välja arvatud arhitektitasud).

Eelistatud on tegelikel tootjahindadel põhinevad indeksid. Kui need ei ole kättesaadavad, võib H49, H50, H52, I55, I56, J58, J59, J60, L68, M74, N77, N79, N81 ja N82 puhul kasutada lähendatud väärtusi. Tegevusalade (NACE) lähendatud väärtuste arvestamiseks võib kasutada tooteid (CPA).

NACE jagude H–M (v.a K, M701, M72 ja M75) ja N tegevusalade puhul võib vaatlusperioodidel enne 2021. aastat ja alates 2021. aasta jaanuarist kuni 2023. aasta detsembrini baasaastal 2015 kasutada tegevusalaüksuse asemel ettevõtet.

Teenuste tootjahinnaindeksid (SPPI) esitatakse nn ettevõtjalt-kõigile-tasemel (Business-to-All, B2All). Kui ettevõtja ja tarbija vaheliste tehingute (B2C) osakaal on tühine, võib SPPId lähendada ettevõtetevaheliste tehingute (B2B) näitajatega. Vaatlusperioodidel enne 2021. aastat võib SPPId lähendada B2B näitajate ja mitte B2All näitajatega.

Andmeedastuse tähtaeg

T + 1 kuu kuuandmete puhul nõutavate NACE jagude B–E36 puhul;

T + 3 kuud kõigi teiste nõutavate NACE jagude ja CPA 41.00.1 (v.a 41.00.14) puhul, v.a: väiksed ja keskmise suurusega riigid nõutava CPA 41.00.1 puhul (v.a 41.00.14), kvartaliandmed ja kuuandmed (vabatahtlikult): T + 3 kuud + 15 päeva.

Üleminekukord NACE jagude H+I+J+L+M (v.a M701, M72 ja M75)+N koondandmete lisamiseks; jaod H, I, J, L, M (v.a M701, M72 ja M75), N; NACE osad H49, H50, H52; I55, I56; J58, J59, J60; L68; M74; N77, N79, N81, N82, nagu määratletud VII lisa punkti 3 alapunktis a.

Esimene vaatlusperiood

2000. aasta esimene kvartal või kuu (vabatahtlik) nõutava CPA 41.00.1 (v.a 41.00.14) puhul, v.a:

Bulgaaria: 2003. aasta esimene kvartal või kuu (vabatahtlik);

2005. aasta jaanuar nõutavate NACE jagude B–E36 puhul, v.a:

Austria: 2008. aasta jaanuar (130201 (tootjahinnad) ja 130202 (siseturu tootjahinnad)) ning 2009. aasta jaanuar (130203 (välisturu tootjahinnad), 130204 (välisturu tootjahinnad (euroala)) ja 130205 (välisturu tootjahinnad (euroalavälised riigid)) NACE osa B09 puhul.

2005. aasta jaanuar muutujate 130204 (välismaised tootjahinnad (euroala)) ja 130205 (välismaised tootjahinnad (euroalavälised riigid)) nõuete puhul;

2010. aasta esimene kvartal või kuu (vabatahtlik) NACE jagude H–M (v.a K, M701, M72 ja M75) ja N nõuete puhul, v.a:

NACE jagude H+I+J+L+M (v.a M701, M72 ja M75) + N koondandmed; NACE jaod H–M (v.a K, M701, M72 ja M75) ja N ning osad H49, H50, H52, I55, I56, J58, J59, J60, L68, M74, N77, N79, N81, N82, mis tuleb lisada alates 2021. aasta esimesest kvartalist või kuust (vabatahtlik).

Euroala liikmesriikide puhul, mis ühinesid pärast 2005. aasta jaanuari, on muutujad 130204 (välisturu tootjahinnad (euroala)) ja 130205 (välisturu tootjahinnad (euroalavälised riigid)) nõutud alates euroalaga liitumise aasta algusest.


Tabel 6. Ettevõtluse lühiajastatistika tootmismahu kohta

Muutujad

140101. Tootmismaht

Mõõtühik

Indeksid: korrigeerimata, kalendaarselt ja sesoonselt korrigeeritud

Statistiline üldkogum

NACE jagude B, C, D (v.a D353), F, H, I, J, L, M (v.a M701, M72 ja M75) ja N turupõhised tegevused

Jaotused

Jaotus tegevusala kaupa

Kõigi riikide puhul:

NACE jagude B, C ja D (v.a grupi D353) tööstuse põhirühmad, nagu määratletud käesoleva määruse II lisa A jaos (tööstuse põhirühm „Energeetika“, v.a grupp D353 ja jagu E);

Järgmiste NACE jagude koondandmed:

B+C+D (v.a D353), H+I+J+L+M (v.a M701, M72 ja M75) + N;

NACE jaod:

B, C, D (v.a D353), F, H, I, J, L, M (v.a M701, M72 ja M75) ja N;

Järgmiste NACE jagude osad:

H, I, J, L, M (v.a M701, M72 ja M75) ja N.

Keskmise suurusega ja suurte riikide puhul , nagu määratletud käesoleva määruse III lisa A jao 2. peatükis:

lisaks NACE jagude B, C, D ja F osad

Suurte riikide puhul , nagu määratletud käesoleva määruse III lisa A jao 2. peatükis:

lisaks NACE jao C grupid ja klassid (mis moodustavad vähemalt 90 % jao C lisandväärtusest).

Keskmise suurusega ja suurte riikide puhul nõutavad lisajaotused on väikeste riikide puhul vabatahtlikud; suurte riikide lisajaotused on keskmise suurusega riikide puhul (nagu määratletud käesoleva määruse III lisa A jao 2. peatükis) vabatahtlikud.

Üleminekukord NACE jao F puhul vaatlusperioodidel enne 2024. jaanuari, nagu määratletud VII lisa punkti 3 alapunktis b.

Lähendatud väärtuste kasutamine ja kvaliteedinõuded

NACE jagude H–M (v.a K, M701, M72 ja M75) ja N tegevusalade puhul võib vaatlusperioodidel enne 2021. aastat ja alates 2021. aasta jaanuarist kuni 2023. aasta detsembrini baasaastal 2015 kasutada tegevusalaüksuse asemel ettevõtet.

Andmeedastuse tähtaeg

T + 1 kuu + 10 päeva NACE jagude B, C, D (v.a D353) puhul

NACE jagu F:

keskmise suurusega ja suurte riikide puhul: T + 1 kuu + 15 päeva;

väikeste riikide puhul: T + 2 kuud;

T + 2 kuud NACE jagude H, I, J, L, M (v.a M701, M72 ja M75) ja N puhul.

Üleminekukord NACE jagude H+I+J+L+M (v.a M701, M72 ja M75) + N koondandmete lisamiseks; NACE jaod ja NACE jagude H–M (v.a K, M701, M72 ja M75) ja N osad; NACE jao F osad, nagu määratletud VII lisa punkti 3 alapunktis a.

Esimene vaatlusperiood

2000. aasta jaanuar nõutavate NACE jagude B–D (v.a D353) puhul, v.a:

Hispaania (NACE grupid ja klassid) 2002. aasta jaanuar

Austria (NACE osa B09) 2005. aasta jaanuar

NACE osa C33 puhul 2005. aasta jaanuar;

2000. aasta esimene kvartal (või 2005. aasta esimene kuu) väikeste riikide puhul nõutava NACE jao F puhul ning 2005. aasta jaanuar suurte ja keskmise suurusega riikide NACE jao F nõuete puhul;

2021. aasta jaanuar

NACE jagude H+I+J+L+M (v.a M701, M72 ja M75) + N koondandmete puhul; NACE jagude puhul ja jagude H–M (v.a K, M701, M72 ja M75) ja N osade puhul; jao F osade puhul


Tabel 7. Ettevõtluse lühiajastatistika müügimahu kohta

Muutujad

140201. Müügimaht

Mõõtühik

Indeksid: korrigeerimata, kalendaarselt ja sesoonselt korrigeeritud

Statistiline üldkogum

NACE jao G turupõhised tegevused

Jaotused

Jaotus tegevusala kaupa

Kõigi riikide puhul:

NACE jagu G;

NACE jao G osad;

NACE osa G47 koondandmed ilma grupita G473;

NACE klassi G4711 + NACE grupi G472 koondandmed;

NACE klassi G4719 + NACE gruppide G474+G475+G476+G477+G478+G479 koondandmed;

NACE grupp G473

Keskmise suurusega ja suurte riikide puhul , nagu määratletud käesoleva määruse III lisa A jao 2. peatükis:

NACE jao G grupid, NACE klassid G4711, G4719 ja G4791.

Keskmise suurusega ja suurte riikide puhul nõutavad lisajaotused on väikeste riikide puhul (nagu määratletud käesoleva määruse III lisa A jao 2. peatükis) vabatahtlikud.

Lähendatud väärtuste kasutamine ja kvaliteedinõuded

NACE jao G puhul võib vaatlusperioodidel enne 2021. aastat ja alates 2021. aasta jaanuarist kuni 2023. aasta detsembrini baasaastal 2015 kasutada tegevusalaüksuse asemel ettevõtet.

Andmeedastuse tähtaeg

T + 2 kuud kuuandmete puhul järgmiste korral:

NACE

jagu G;

osad G45 ja G46;

grupid G451, G452, G453, G454, G461, G462, G463, G464, G465, G466, G467, G469, G471, G472, G474, G475, G476, G477, G478 ja G479;

klassid G4711, G4719 ja G4791.

T + 1 kuu kuuandmete puhul järgmiste korral: NACE

osa G47;

osa G47 koondandmed ilma grupita G473;

NACE klassi G4711 + grupi G472 koondandmed;

NACE klassi G4719 + gruppide G474+G475+G476+G477+G478+G479 koondandmed;

grupp G473.

Esimene vaatlusperiood

2000. aasta jaanuar, v.a:

NACE jagu G, NACE osade G45 ja G46 osad ja grupid, NACE osa G47 grupid (v.a G472 ja G473), mis tuleb esitada alates 2021. aasta jaanuarist


Tabel 8. Ettevõtluse lühiajastatistika netokäibe (väärtuse) kohta

Muutujad

140301. Netokäive (väärtus)

140302. Netokäive siseturul (väärtus)

140303. Netokäive välisturul (väärtus)

140304. Netokäive välisturul (väärtus) (euroala) (euroalaväliste riikide puhul vabatahtlik)

140305. Netokäive välisturul (väärtus) (euroalavälised riigid) (euroalaväliste riikide puhul vabatahtlik)

Mõõtühik

Indeksid: korrigeerimata ja kalendaarselt korrigeeritud kõigi tegevusalade puhul, samuti sesoonselt korrigeeritud NACE jagude G, H, I, J, L, M (v.a M701, M72 and M75) ja N puhul

Statistiline üldkogum

Muutuja 140301 (netokäive (väärtus)): NACE jaod B, C, G, H, I, J, L, M (v.a M701, M72 ja M75) ja N;

Muutujad 140302 (netokäive siseturul (väärtus)), 140303 (netokäive välisturul (väärtus)), 140304 (netokäive välisturul (väärtus) (euroala) (euroalaväliste riikide puhul vabatahtlik)) ja 140305 (netokäive välisturul (väärtus) (euroalavälised riigid) (euroalaväliste riikide puhul vabatahtlik)): NACE jaod B ja C.

Jaotused

Jaotus tegevusala kaupa

Muutuja 140301 (netokäive (väärtus)):

Kõigi riikide puhul:

NACE jagude B ja C tööstuse põhirühmad, nagu määratletud käesoleva määruse II lisa A jaos (tööstuse põhirühm „Energeetika“, v.a jaod D ja E);

Järgmiste NACE jagude koondandmed:

B+C, H+I+J+L+M (v.a M701, M72 ja M75)+N;

NACE jaod:

B, C, G, H, I, J, L, M (v.a M701, M72 ja M75) ja N;

Järgmiste NACE jagude osad:

G, H, I, J, L, M (v.a M701, M72 ja M75) ja N;

NACE osa G47 ilma grupita G473;

NACE grupp G473;

NACE klassi G4711 + grupi G472 koondandmed; NACE klassi G4719 + gruppide G474+G475+G476+G477+G478+G479 koondandmed.

Keskmise suurusega ja suurte riikide puhul , nagu määratletud käesoleva määruse III lisa A jao 2. peatükis:

lisaks NACE jagude B ja C osad, NACE jao G grupid, NACE klassid G4711, G4719, G4791

Muutujad 140302 (netokäive siseturul (väärtus)), 140303 (netokäive välisturul (väärtus)), 140304 (netokäive välisturul (väärtus) (euroala)) ja 140305 (netokäive välisturul (väärtus) (euroalavälised riigid)):

Kõigi riikide puhul:

NACE jagude B ja C tööstuse põhirühmad, nagu määratletud käesoleva määruse II lisa A jaos (tööstuse põhirühm „Energeetika“, v.a jaod D ja E);

NACE jagude B+C koondandmed;

NACE jaod B ja C.

Keskmise suurusega ja suurte riikide puhul , nagu määratletud käesoleva määruse III lisa A jao 2. peatükis:

lisaks NACE jagude B ja C d.

Keskmise suurusega ja suurte riikide puhul nõutavad lisajaotused on väikeste riikide puhul (nagu määratletud käesoleva määruse III lisa A jao 2. Peatükis) vabatahtlikud.

Lähendatud väärtuste kasutamine ja kvaliteedinõuded

NACE jagude G, H–M (v.a K, M701, M72 ja M75) ja N tegevusalade puhul võib vaatlusperioodidel enne 2021. aastat ja alates 2021. aasta jaanuarist kuni 2023. aasta detsembrini baasaastal 2015 kasutada tegevusalaüksuse asemel ettevõtet.

Andmeedastuse tähtaeg

T + 2 kuud:

NACE jagude B ja C tööstuse põhirühmad, nagu määratletud käesoleva määruse II lisa A jaos (tööstuse põhirühm „Energeetika“, v.a jaod D ja E);

Järgmiste NACE jagude koondandmed:

B+C, H+I+J+L+M (v.a M701, M72 ja M75)+N;

NACE jaod:

B, C, G, H, I, J, L, M (v.a M701, M72 ja M75) ja N;

Järgmiste NACE jagude osad:

B, C, H, I, J, L, M (v.a M701, M72 ja M75) ja N;

NACE jaotised G45 ja G46;

NACE rühmad G451, G452, G453, G454, G461, G462, G463, G464, G465, G466, G467, G469, G471, G472, G474, G475, G476, G477, G478 ja G479;

NACE klassid G4711, G4719 ja G4791

Üleminekukord NACE jagude H+I+J+L+M (v.a M701, M72 ja M75) + N koondandmete lisamiseks; NACE jaod ja NACE jagude H–M jaotised (v.a K, M701, M72 ja M75) ja jagu N, nagu määratletud VII lisa punkti 3 alapunktis a.

T + 1 kuu:

NACE jaotisosa G47:

NACE osa G47 koondandmed ilma grupita G473;

NACE klassi G4711 + grupi G472 koondandmed;

NACE klassi G4719 + gruppide G474+G475+G476+G477+G478+G479 koondandmed;

NACE grupp G473.

Esimene vaatlusperiood

2000. aasta jaanuar nõutavate NACE koondandmete, NACE jagude ja jagude B ja C osade puhul, v.a:

Hispaania: 2002. aasta jaanuar;

Austria: 2005. aasta jaanuar NACE B09 puhul.

2000. aasta jaanuar NACE osa G47 puhul, NACE osa G47 koondandmete puhul ilma grupita G473; NACE klassi G4711 + grupi G472 koondandmed; NACE klassi G4719+ gruppide G474+G475+G476+G477+G478+G479 koondandmed; NACE grupid G472 ja G473 ja NACE klassid G4711, G4719 ja G4791

2005. aasta jaanuar muutujate 140304 (netokäive välisturul (väärtus) (euroala)) ja 140305 (netokäive välisturul (väärtus) (euroalavälised riigid)) nõuete puhul;

2021. aasta jaanuar NACE jagude H+I+J+L+M (v.a M701, M72 ja M75) + N koondandmete puhul; NACE jagude G, H–M (v.a K, M701, M72 ja M75) ja N puhul; NACE osade G45, G46 ja NACE jagude H–M (v.a K, M701, M72 ja M75) ja N osade puhul; NACE osade G45, G46 ja G47 (v.a G472 ja G473) gruppide puhul.

Euroala liikmesriikide puhul on muutujad 140304 (netokäive välisturul (väärtus) (euroala)) ja 140305 (netokäive välisturul (väärtus) (euroalavälised riigid)) nõutud alates euroalaga liitumise aasta algusest.


Tabel 9. Ettevõtluse lühiajastatistika kinnisvara kohta

Muutujad

150101. Ehitusload: eluruumide arv

150102. Ehitusload – ruutmeetrid

Mõõtühik

Absoluutväärtused: korrigeerimata, kalendaarselt ja sesoonselt korrigeeritud

Statistiline üldkogum

Muutuja: 150101 (ehitusload – eluruumide arv): CPA 41.00.1 (v.a 41.00.14) – üksnes uued elamud.

Muutuja 150102 (ehitusload – ruutmeetrid): CPA 41.00.1 ja 41.00.2 – üksnes uued elamud ja mitteeluhooned.

Jaotused

Jaotus toodete kaupa

Muutuja: 150101 (ehitusload – eluruumide arv): Üksnes uued elamud.

CPA 41.00.1, v.a CPA 41.00.14

CPA 41.00.11

CPA 41.00.12 + CPA 41.00.13

Muutuja 150102 (ehitusload – ruutmeetrid): Üksnes uued elamud ja mitteeluhooned.

CPA 41.00.1

CPA 41.00.1, v.a CPA 41.00.14

CPA 41.00.11

CPA 41.00.12 + CPA 41.00.13

CPA 41.00.14

CPA41.00.2.

CPA 41.00.2, v.a CPA 41.00.23

CPA 41.00.23

Andmeedastuse tähtaeg

T + 3 kuud

Esimene vaatlusperiood

2000. aasta esimene kvartal, v.a:

Kreeka: 2001. aasta esimene kvartal või kuu (vabatahtlik) muutuja 150102 (ehitusload – ruutmeetrid) puhul

Slovakkia: 2003. aasta esimene kvartal või kuu (vabatahtlik) muutuja 150101 (ehitusload – eluruumide arv) ja 150102 (ehitusload – ruutmeetrid) puhul

Austria: 2005. aasta esimene kvartal või kuu (vabatahtlik) muutuja 150102 (ehitusload – ruutmeetrid) puhul


Tabel 10. Riigi tasandi ettevõtlusstatistika ettevõtete tegevuse kohta

Muutujad

210101. Tegutsevate ettevõtete arv

220101. Töötajate ja füüsilisest isikust ettevõtjate arv

220102. Töötajate arv

220103. Töötajate arv täistööajale taandatuna

220201. Töötajate töötunnid

220301. Töötajate hüvitiste kulud

220302. Palgad

220303. Sotsiaalkindlustusmaksete kulud

240101. Kaupade ja teenuste ost kokku

250101. Netokäive

250201. Kogukasum kaupade edasimüügist (kohaldada võib 1 % reeglit, nagu määratletud III lisa A jao 1. peatükis, võttes aluseks muutujad „Netokäive“ ja „Töötajate ja füüsilisest isikust ettevõtjate arv“ NACE osa tasandil)

250301. Toodangu väärtus

250401. Lisandväärtus

250501. Tegevuse koguülejääk

260101. Koguinvesteeringud materiaalsesse põhivarasse

260106. Koguinvesteeringud immateriaalsesse põhivarasse, v.a firmaväärtus (kohaldada võib 1 % reeglit, nagu määratletud III lisa A jao 1. peatükis, võttes aluseks muutujad „Netokäive“ ja „Töötajate ja füüsilisest isikust ettevõtjate arv“ NACE osa tasandil)

260108. Materiaalsete investeeringute müügitulu (kohaldada võib 1 % reeglit, nagu määratletud III lisa A jao 1. peatükis, võttes aluseks muutujad „Netokäive“ ja „Töötajate ja füüsilisest isikust ettevõtjate arv“ NACE osa tasandil)

Mõõtühik

Omavääring tuhandetes, v.a muutujate 210101 (tegutsevate ettevõtete arv), 220101 (töötajate ja füüsilisest isikust ettevõtjate arv), 220102 (töötajate arv), 220103 (töötajate arv taandatuna täistööajale) ja 220201 (töötajate töötunnid) puhul: absoluutväärtused

Statistiline üldkogum

Muud muutujad kui 250201 (kogukasum kaupade edasimüügist), 260106 (koguinvesteeringud immateriaalsesse põhivarasse, v.a firmaväärtus) ja 260108 (materiaalsete investeeringute müügitulu): NACE jagude B–N ja P–R ning osade S95 ja S96 turutootjad;

Muutujad 250201 (kogukasum kaupade edasimüügist) ja 260108 (materiaalsete investeeringute müügitulu): NACE jagude B–G turutootjad;

Muutuja 260106 (koguinvesteeringud immateriaalsesse põhivarasse, v.a firmaväärtus): NACE jagude B–E turutootjad.

Jaotused

1.

Jaotus tegevusala kaupa (kasutada võib CETO märget, nagu määratletud III lisa B jaos)

Kõik muutujad, v. a muutujad 260106 (koguinvesteeringud immateriaalsesse põhivarasse, v.a firmaväärtus) ja 260108 (materiaalsete investeeringute müügitulu); muutuja 250201 (kogukasum kaupade edasimüügist) puhul ainult NACE jaod B-G:

NACE jagude B–J, L–N ja P–R puhul: jaod, osad, grupid ja klassid;

NACE jao K puhul: jaod, osad, grupid 64.1, 64.2, 64.3, 64.9, 65.1, 65.2 ja 65.3, klassid 64.11, 64.19, 64.20, 64.30, 65.11, 65.12, 65.20 ja 65.30;

osade 95 ja 96 puhul: osad, grupid ja klassid;

spetsiaalsed koondandmed, nagu määratletud käesoleva määruse II lisa B jaos:

tööstus, ehitus ja teenused (v.a avalik haldus, riigikaitse, kohustuslik sotsiaalkindlustus, organisatsioonide tegevus, kodumajapidamiste kui tööandjate tegevus ning eksterritoriaalsete organisatsioonide ja üksuste tegevus),

IKT kokku,

IKT tootmine,

IKT teenused,

kõrgtehnoloogiline ja kesktasemel kõrgtehnoloogiline tootmine (vabatahtlik),

kõrgtehnoloogiline tootmine,

kesktasemel kõrgtehnoloogiline tootmine,

madaltehnoloogiline ja kesktasemel madaltehnoloogiline tootmine (vabatahtlik),

kesktasemel madaltehnoloogiline tootmine,

madaltehnoloogiline tootmine,

teabesektor,

arvutiteenused,

teadmistepõhised teenused kokku (vabatahtlik),

teadmistepõhised kõrgtehnoloogilised teenused,

teadmistepõhised turuteenused,

teadmistepõhised finantsteenused,

muud teadmistepõhised teenused (vabatahtlik),

teadmistepõhised tegevusalad – ettevõtlussektor,

teadmistepõhised tegevusalad (vabatahtlik),

turismimajandus (kokku) (vabatahtlik),

turismimajandus (peamiselt turism) (vabatahtlik),

turismimajandus (osaliselt turism) (vabatahtlik),

turismimajandus – transport (vabatahtlik),

turismimajandus – maismaatransport (vabatahtlik),

turismimajandus – veetransport (vabatahtlik),

turismimajandus – majutus (vabatahtlik),

turismimajandus – toit ja jook (kokku) (vabatahtlik),

turismimajandus – autorent ja muu rent (kokku) (vabatahtlik),

teenused (v.a avalik haldus, riigikaitse, kohustuslik sotsiaalkindlustus, organisatsioonide tegevus, kodumajapidamiste kui tööandjate tegevus ning eksterritoriaalsete organisatsioonide ja üksuste tegevus).

Muutujate 210101 (tegutsevate ettevõtete arv), 220101 (töötajate ja füüsilisest isikust ettevõtjate arv), 220102 (töötajate arv), 220302 (palgad) 250101 (netokäive) ja 250401 (lisandväärtus) puhul: lisaks

(1)

spetsiaalsed koondandmed, nagu määratletud käesoleva määruse II lisa B jaos:

kultuuri- ja loomesektor – kokku,

kultuuri- ja loomesektor – teenused.

Muutujate 260106 (koguinvesteeringud immateriaalsesse põhivarasse, v.a firmaväärtus) ja 260108 (materiaalsete investeeringute müügitulu) puhul:

NACE jaod ja osad

Lähendatud väärtuste kasutamine ja kvaliteedinõuded

NACE 642, 643 ja 653 tegevusalade puhul, mis ei ole lisandväärtuse ning töötajate ja füüsilisest isikust ettevõtjate arvu poolest majanduslikult märkimisväärsed, võib esitada väärtuse 0, v.a muutujate 210101 (tegutsevate ettevõtete arv) ja 220101 (töötajate ja füüsilisest isikust ettevõtjate arv) puhul. Kui 220102 (töötajate arv) ei ole 0, tuleks see väärtus samuti esitada.

Juhul kui muutuja andmete koostamiseks kasutatavad lähteandmed on mõne statistilise üksuse puhul kättesaadavad eelarveaasta kohta ja neid andmed ei ole võimalik ümber arvutada selliselt, et need hõlmaksid kalendriaastat, võib kalendriaasta andmeid nende statistiliste üksuste puhul lähendada eelarveaasta andmete alusel.

Andmeedastuse tähtaeg

Esialgsed andmed: T + 10 kuud NACE jagude, osade ja gruppide muutujate 210101 (tegutsevate ettevõtete arv), 220101 (töötajate ja füüsilisest isikust ettevõtjate arv) ja 250101 (netokäive) puhul

Lõplikud ja kinnitatud andmed: T + 18 kuud kõigi muutujate puhul

Esimene vaatlusperiood

2021


Tabel 11. Riigi tasandi ettevõtlusstatistika ettevõtete tegevuste kohta, jaotatuna suurusklassi või õigusliku vormi kaupa

Muutujad

210101. Tegutsevate ettevõtete arv

220101. Töötajate ja füüsilisest isikust ettevõtjate arv

220102. Töötajate arv

220201. Töötajate töötunnid

220301. Töötajate hüvitiste kulud

220302. Palgad

220303. Sotsiaalkindlustusmaksete kulud

240101. Kaupade ja teenuste ost kokku

250101. Netokäive

250301. Toodangu väärtus

250401. Lisandväärtus

250501. Tegevuse koguülejääk

Mõõtühik

Omavääring tuhandetes, v.a muutujate 210101 (tegutsevate ettevõtete arv), 220101 (töötajate ja füüsilisest isikust ettevõtjate arv), 220102 (töötajate arv) ja 220201 (töötajate töötunnid) puhul: absoluutväärtused

Statistiline üldkogum

Jaotuseks tegevusala ning töötajate ja füüsilisest isikust ettevõtjate arvu suurusklassi kaupa muutujate 210101 (tegutsevate ettevõtete arv), 220101 (töötajate ja füüsilisest isikust ettevõtjate arv), 250101 (netokäive) ja 250401 (lisandväärtus) puhul ning jaotuseks tegevusala ja õigusliku vormi kaupa ja jaotuseks tegevusala ja töötajate arvu suurusklassi kaupa muutujate 210101 (tegutsevate ettevõtete arv), 220101 (töötajate ja füüsilisest isikust ettevõtjate arv) ja 220102 (töötajate arv) puhul: NACE jagude B–N ja P–R ning osade S95 ja S96 turutootjad;

jaotuseks tegevusala ja käibe suurusklassi kaupa muutujate 210101 (tegutsevate ettevõtete arv), 220101 (töötajate ja füüsilisest isikust ettevõtjate arv), 250101 (netokäive) ja 250401 (lisandväärtus) puhul: NACE jao G turutootjad;

jaotuseks tegevusala ning töötajate ja füüsilisest isikust ettevõtjate arvu suurusklassi kaupa muude muutujate kui 210101 (tegutsevate ettevõtete arv), 220101 (töötajate ja füüsilisest isikust ettevõtjate arv), 250101 (netokäive) ja 250401 (lisandväärtus) puhul: NACE jagude B–F turutootjad

Jaotused

1.

Jaotus tegevusala ning töötajate ja füüsilisest isikust ettevõtjate arvu suurusklassi kaupa (kasutada võib CETO märget, nagu määratletud III lisa B jaos)

Andmed tuleb esitada kõigi allpool loetletud jaotuste kombinatsioonina:

Jaotus tegevusala kaupa:

NACE jagude B–J, L–N ja P–R puhul: jaod, osad ja grupid;

NACE jao K puhul: jaod, osad ja grupid 64.1, 64.2, 64.3, 64.9, 65.1, 65.2 ja 65.3;

osade 95 ja 96 puhul: osad ja grupid

Spetsiaalsed koondandmed, nagu määratletud käesoleva määruse II lisas:

tööstus, ehitus ja teenused (v.a avalik haldus, riigikaitse, kohustuslik sotsiaalkindlustus, organisatsioonide tegevus, kodumajapidamiste kui tööandjate tegevus ning eksterritoriaalsete organisatsioonide ja üksuste tegevus)

Töötajate ja füüsilisest isikust ettevõtjate arvu suurusklass:

NACE jaod F–J, L–N ja P–R ning osad S95 ja S96 üksnes muutujate 210101 (tegutsevate ettevõtete arv) ja 220101 (töötajate ja füüsilisest isikust ettevõtjate arv) puhul: kokku, 0–1 töötajat ja füüsilisest isikust ettevõtjat, 2–9 töötajat ja füüsilisest isikust ettevõtjat, 10–19 töötajat ja füüsilisest isikust ettevõtjat, 20–49 töötajat ja füüsilisest isikust ettevõtjat, 50–249 töötajat ja füüsilisest isikust ettevõtjat, vähemalt 250 töötajat ja füüsilisest isikust ettevõtjat;

NACE jaod F–J, L–N ja P–R ning osad S95 ja S96 muude muutujate kui 210101 (tegutsevate ettevõtete arv) ja 220101 (töötajate ja füüsilisest isikust ettevõtjate arv) puhul: kokku, 0–9 töötajat ja füüsilisest isikust ettevõtjat, 10–19 töötajat ja füüsilisest isikust ettevõtjat, 20–49 töötajat ja füüsilisest isikust ettevõtjat, 50–249 töötajat ja füüsilisest isikust ettevõtjat, vähemalt 250 töötajat ja füüsilisest isikust ettevõtjat;

NACE jaod B–E ja K: kokku, 0–9 töötajat ja füüsilisest isikust ettevõtjat, 10–19 töötajat ja füüsilisest isikust ettevõtjat, 20–49 töötajat ja füüsilisest isikust ettevõtjat, 50–249 töötajat ja füüsilisest isikust ettevõtjat, vähemalt 250 töötajat ja füüsilisest isikust ettevõtjat

2.

Jaotus tegevusala ja töötajate arvu suurusklassi kaupa (kasutada võib CETO märget, nagu määratletud III lisa B jaos)

Üksnes muutujad 210101 (tegutsevate ettevõtete arv), 220101 (töötajate ja füüsilisest isikust ettevõtjate arv) ja 220102 (töötajate arv)

Andmed tuleb esitada kõigi allpool loetletud jaotuste kombinatsioonina:

Jaotus tegevusala kaupa:

NACE jaod;

Järgmiste NACE osade koondandmed:

C10+C11+C12, C13+C14, C17+C18, C24+C25, C29+C30, C31+C32;

NACE osad:

C15, C16, C19, C20, C21, C22, C23, C26, C27, C28, C33, S95, S96 ja kõik NACE jaod G, H, I, J, K, L, M, N, P, Q ja R;

NACE osade G47 ja J62 ning NACE jagude L, M ja N grupid;

NACE osa J62 klassid;

Spetsiaalsed koondandmed, nagu määratletud käesoleva määruse II lisa B jaos:

tööstus, ehitus ja teenused (v.a avalik haldus, riigikaitse, kohustuslik sotsiaalkindlustus, organisatsioonide tegevus, kodumajapidamiste kui tööandjate tegevus ning eksterritoriaalsete organisatsioonide ja üksuste tegevus),

teenused (v.a avalik haldus, riigikaitse, kohustuslik sotsiaalkindlustus, organisatsioonide tegevus, kodumajapidamiste kui tööandjate tegevus ning eksterritoriaalsete organisatsioonide ja üksuste tegevus),

IKT kokku,

IKT tootmine,

IKT teenused.

Jaotus töötajate arvu suurusklassi kaupa:

kokku, 0 töötajat, 1–4 töötajat, 5–9 töötajat, 10 ja enam töötajat

3.

Jaotus tegevusala ja õigusliku vormi kaupa (kasutada võib CETO märget, nagu määratletud III lisa B jaos)

Üksnes muutujad 210101 (tegutsevate ettevõtete arv), 220101 (töötajate ja füüsilisest isikust ettevõtjate arv) ja 220102 (töötajate arv)

Andmed tuleb esitada kõigi allpool loetletud jaotuste kombinatsioonina:

Jaotus tegevusala kaupa:

sama tegevusalade jaotus kui jaotuses 2

Õigusliku vormi jaotus:

kokku,

isiklikult omatav ja isiklik vastutus piiramata,

aktsiaomanike piiratud vastutusega riiklikud või erakapitaliühingud,

isiklikult omatavad piiratud või piiramata vastutusega partnerlused (hõlmatud on ka muude tasandite vormid, näiteks ühistud, ühendused jne)

4.

Jaotus tegevusala ja käibe suurusklassi kaupa

üksnes NACE jagu G

(Kasutada võib CETO märget, nagu määratletud III lisa B jaos; kohaldada võib 1 % reeglit, nagu määratletud III lisa A jao 1. peatükis, võttes aluseks muutujad „Netokäive“ ja „Töötajate ja füüsilisest isikust ettevõtjate arv“ NACE osa tasandil)

Andmed tuleb esitada kõigi allpool loetletud jaotuste kombinatsioonina:

Jaotus tegevusala kaupa: NACE jaod, osad ja grupid

Käibe jaotus suurusklassi kaupa: aastakäive miljonites eurodes: kokku, 0–1, 1–2, 2–5, 5–10, 10–20, 20–50, 50–200, 200 ja enam

Lähendatud väärtuste kasutamine ja kvaliteedinõuded

NACE 642, 643 ja 653 tegevusalade puhul, mis ei ole lisandväärtuse ning töötajate ja füüsilisest isikust ettevõtjate arvu poolest majanduslikult märkimisväärsed, võib esitada väärtuse 0, v.a muutujate 210101 (tegutsevate ettevõtete arv) ja 220101 (töötajate ja füüsilisest isikust ettevõtjate arv) puhul. Kui 220102 (töötajate arv) ei ole 0, tuleks see väärtus samuti esitada.

Juhul kui muutuja andmete koostamiseks kasutatavad lähteandmed on mõne statistilise üksuse puhul kättesaadavad eelarveaasta kohta ja neid andmed ei ole võimalik ümber arvutada selliselt, et need hõlmaksid kalendriaastat, võib kalendriaasta andmeid nende statistiliste üksuste puhul lähendada eelarveaasta andmete alusel.

Andmeedastuse tähtaeg

Esialgsed andmed: T + 10 kuud tegevusala ning jaotuse puhul tegevusala ning töötajate ja füüsilisest isikust ettevõtjate suurusklassi kaupa muutujate 210101 (tegutsevate ettevõtete arv), 220101 (töötajate ja füüsilisest isikust ettevõtjate arv) ja 250101 (netokäive) puhul;

Lõplikud ja kinnitatud andmed: T + 18 kuud kõigi muutujate puhul

Esimene vaatlusperiood

2021


Tabel 12. Riigi tasandi ettevõtlusstatistika ettevõtete demograafiliste sündmuste kohta

Muutujad

210201. Ettevõtete sünd

210202. Ettevõtete surm

210203. Ettevõtete püsimajäämine

210102. Vähemalt ühe töötajaga ettevõtete arv

210204. Ettevõtted, kus on esimene töötaja

210205. Ettevõtted, kus töötajaid enam ei ole

210206. Vähemalt ühe töötajaga ettevõtete püsimajäämine

220401. Töötajate ja füüsilisest isikust ettevõtjate arv äsja sündinud ettevõtetes

220402. Töötajate arv äsja sündinud ettevõtetes

220403. Töötajate ja füüsilisest isikust ettevõtjate arv ettevõtete surmades

220404. Töötajate arv ettevõtete surmades

220405. Töötajate ja füüsilisest isikust ettevõtjate arv ettevõtete püsimajäämistes

220406. Töötajate ja füüsilisest isikust ettevõtjate arv ettevõtete püsimajäämistes sünniaastal

220104. Töötajate ja füüsilisest isikust ettevõtjate arv vähemalt ühe töötajaga ettevõtetes

220105. Töötajate arv vähemalt ühe töötajaga ettevõtetes

220407. Töötajate ja füüsilisest isikust ettevõtjate arv ettevõtetes, kus on esimene töötaja

220408. Töötajate arv ettevõtetes, kus on esimene töötaja

220409. Töötajate ja füüsilisest isikust ettevõtjate arv ettevõtetes, kus töötajaid enam ei ole

220410. Töötajate arv ettevõtetes, kus töötajaid enam ei ole

220411. Töötajate ja füüsilisest isikust ettevõtjate arv vähemalt ühe töötajaga ettevõtete püsimajäämistes

220412. Töötajate ja füüsilisest isikust ettevõtjate arv vähemalt ühe töötajaga ettevõtete püsimajäämistes sünniaastal

Mõõtühik

Absoluutväärtused

Statistiline üldkogum

NACE jagude B–N ja P–R ning osade S95 ja S96 turutootjad

Jaotused

1.

Jaotus tegevusala ja töötajate arvu suurusklassi kaupa (kasutada võib CETO märget, nagu määratletud III lisa B jaos)

Kõik muutujad, v.a muutujad

210203 (ettevõtete püsimajäämised),

210206 (vähemalt ühe töötajaga ettevõtete püsimajäämised),

220405 (töötajate ja füüsilisest isikust ettevõtjate arv ettevõtete püsimajäämistes),

220406 (töötajate ja füüsilisest isikust ettevõtjate arv ettevõtete püsimajäämistes sünniaastal),

220411 (töötajate ja füüsilisest isikust ettevõtjate arv vähemalt ühe töötajaga ettevõtete püsimajäämistes)

220412 (töötajate ja füüsilisest isikust ettevõtjate arv vähemalt ühe töötajaga ettevõtete püsimajäämistes sünniaastal)

Andmed tuleb esitada kõigi allpool loetletud jaotuste kombinatsioonina:

Jaotus tegevusala kaupa:

NACE jaod;

Järgmiste NACE osade koondandmed:

C10+C11+C12, C13+C14, C17+C18, C24+C25, C29+C30, C31+C32;

NACE osad:

C15, C16, C19, C20, C21, C22, C23, C26, C27, C28, C33, S95, S96 ning kõik NACE jaod G, H, I, J, K, L, M, N, P, Q ja R;

NACE osade G47 ja J62 ning NACE jagude L, M ja N grupid;

NACE osa J62 klassid;

Spetsiaalsed koondandmed, nagu määratletud käesoleva määruse II lisa B jaos:

tööstus, ehitus ja teenused (v.a avalik haldus, riigikaitse, kohustuslik sotsiaalkindlustus, organisatsioonide tegevus, kodumajapidamiste kui tööandjate tegevus ning eksterritoriaalsete organisatsioonide ja üksuste tegevus),

teenused (v.a avalik haldus, riigikaitse, kohustuslik sotsiaalkindlustus, organisatsioonide tegevus, kodumajapidamiste kui tööandjate tegevus ning eksterritoriaalsete organisatsioonide ja üksuste tegevus),

IKT kokku,

IKT tootmine,

IKT teenused.

Jaotus töötajate arvu suurusklassi kaupa:

kokku, 0 töötajat, 1–4 töötajat, 5–9 töötajat, 10 ja enam töötajat

Suurusklassi 0 töötajat ei esitata järgmiste muutujate puhul:

210102 (vähemalt ühe töötajaga ettevõtete arv),

210204 (ettevõtted, kus on esimene töötaja),

210205 (ettevõtted, kus töötajaid enam ei ole),

220104 (töötajate ja füüsilisest isikust ettevõtjate arv vähemalt ühe töötajaga ettevõtetes),

220105 (töötajate arv vähemalt ühe töötajaga ettevõtetes),

220407 (töötajate ja füüsilisest isikust ettevõtjate arv ettevõtetes, kus on esimene töötaja),

220408 (töötajate arv ettevõtetes, kus on esimene töötaja),

220409 (töötajate ja füüsilisest isikust ettevõtjate arv ettevõtetes, kus töötajaid enam ei ole),

220410 (töötajate arv ettevõtetes, kus töötajaid enam ei ole).

2.

Jaotus tegevusala ja õigusliku vormi kaupa (kasutada võib CETO märget, nagu määratletud III lisa B jaos)

Kõik muutujad, v.a muutujad:

210203 (ettevõtete püsimajäämised),

210206 (vähemalt ühe töötajaga ettevõtete püsimajäämised),

220405 (töötajate ja füüsilisest isikust ettevõtjate arv ettevõtete püsimajäämistes),

220406 (töötajate ja füüsilisest isikust ettevõtjate arv ettevõtete püsimajäämistes sünniaastal),

220411 (töötajate ja füüsilisest isikust ettevõtjate arv vähemalt ühe töötajaga ettevõtete püsimajäämistes),

220412 (töötajate ja füüsilisest isikust ettevõtjate arv vähemalt ühe töötajaga ettevõtete püsimajäämistes sünniaastal).

Andmed tuleb esitada kõigi allpool loetletud jaotuste kombinatsioonina:

Jaotus tegevusala kaupa:

sama tegevusalade jaotus kui jaotuses 1

Õigusliku vormi jaotus:

kokku,

isiklikult omatav ja isiklik vastutus piiramata,

aktsiaomanike piiratud vastutusega riiklikud või erakapitaliühingud,

isiklikult omatavad piiratud või piiramata vastutusega partnerlused (hõlmatud on ka muude tasandite vormid, näiteks ühistud, ühendused jne)

3.

Jaotus tegevusala, töötajate arvu suurusklassi ja püsima jäädud kalendriaastate arvu kaupa (kasutada võib CETO märget, nagu määratletud III lisa B jaos)

Järgmised muutujad

210203 (ettevõtete püsimajäämised),

210206 (vähemalt ühe töötajaga ettevõtete püsimajäämised),

220405 (töötajate ja füüsilisest isikust ettevõtjate arv ettevõtete püsimajäämistes),

220406. töötajate ja füüsilisest isikust ettevõtjate arv ettevõtete püsimajäämistes sünniaastal,

224011 (töötajate ja füüsilisest isikust ettevõtjate arv vähemalt ühe töötajaga ettevõtete püsimajäämistes) ja

224012 (töötajate ja füüsilisest isikust ettevõtjate arv vähemalt ühe töötajaga ettevõtete püsimajäämistes sünniaastal)

Andmed tuleb esitada kõigi allpool loetletud jaotuste kombinatsioonina:

Jaotus tegevusala kaupa: sama tegevusalade jaotus kui jaotuses 1.

Jaotus töötajate arvu suurusklassi kaupa:

kokku, 0, 1–4, 5–9, 10+

Suurusklassi 0 ei esitata järgmiste muutujate puhul:

210206 (vähemalt ühe töötajaga ettevõtete püsimajäämised),

220411 (töötajate ja füüsilisest isikust ettevõtjate arv vähemalt ühe töötajaga ettevõtete püsimajäämistes),

220412 (töötajate ja füüsilisest isikust ettevõtjate arv vähemalt ühe töötajaga ettevõtete püsimajäämistes sünniaastal).

Jaotus püsimajäämise kalendriaastate arvu kaupa

1, 2, 3, 4, 5

Andmeedastuse tähtaeg

Esialgsed andmed:

T + 18 kuud muutujate 210202 (ettevõtete surmad), 220403 (töötajate ja füüsilisest isikust ettevõtjate arv ettevõtete surmades) ja 220404 (töötajate arv ettevõtete surmades) puhul;

T + 20 kuud muutujate 210205 (ettevõtted, kus töötajaid enam ei ole), 220409 (töötajate ja füüsilisest isikust ettevõtjate arv ettevõtetes, kus töötajaid enam ei ole) ja 220410 (töötajate arv ettevõtetes, kus töötajaid enam ei ole) puhul;

Lõplikud ja kinnitatud andmed:

T + 18 kuud muutujate 210201 (ettevõtete sünnid), 210203 (ettevõtete püsimajäämised), 220401 (töötajate ja füüsilisest isikust ettevõtjate arv äsja sündinud ettevõtetes), 220402 (töötajate arv äsja sündinud ettevõtetes), 220405 (töötajate ja füüsilisest isikust ettevõtjate arv ettevõtete püsimajäämistes) ja 220406 (töötajate ja füüsilisest isikust ettevõtjate arv ettevõtete püsimajäämistes sünniaastal) puhul,

T + 20 kuud muutujate 210102 (vähemalt ühe töötajaga ettevõtete arv), 210204 (ettevõtted, kus on esimene töötaja), 210206 (vähemalt ühe töötajaga ettevõtete püsimajäämised), 220104 (töötajate ja füüsilisest isikust ettevõtjate arv vähemalt ühe töötajaga ettevõtetes), 220105 (töötajate arv vähemalt ühe töötajaga ettevõtetes), 220407 (töötajate ja füüsilisest isikust ettevõtjate arv ettevõtetes, kus on esimene töötaja), 220408 (töötajate arv ettevõtetes, kus on esimene töötaja), 220411 (töötajate ja füüsilisest isikust ettevõtjate arv vähemalt ühe töötajaga ettevõtete püsimajäämistes) ja 220412 (töötajate ja füüsilisest isikust ettevõtjate arv vähemalt ühe töötajaga ettevõtete püsimajäämistes sünniaastal) puhul,

T + 30 kuud muutujate 210202 (ettevõtete surmad), 220403 (töötajate ja füüsilisest isikust ettevõtjate arv ettevõtete lõpetamistes) ja 220404 (töötajate arv ettevõtete surmades) puhul,

T + 32 kuud muutujate 210205 (ettevõtted, kus töötajaid enam ei ole), 220409 (töötajate ja füüsilisest isikust ettevõtjate arv ettevõtetes, kus töötajaid enam ei ole) ja 220410 (töötajate arv ettevõtetes, kus töötajaid enam ei ole) puhul.

Esimene vaatlusperiood

2021


Tabel 13. Riigi tasandi ettevõtlusstatistika suure kasvupotentsiaaliga ettevõtete kohta

Muutujad

210103. Suure kasvupotentsiaaliga ettevõtete arv

210104. Suure kasvupotentsiaaliga noorte ettevõtete arv

220106. Töötajate arv suure kasvupotentsiaaliga ettevõtetes

220107. Töötajate arv suure kasvupotentsiaaliga noortes ettevõtetes

Mõõtühik

Absoluutväärtused

Statistiline üldkogum

NACE jagude B–N ja P–R ning osade S95 ja S96 turutootjad

Jaotused

Jaotus tegevusala kaupa (kasutada võib CETO märget, nagu määratletud III lisa B jaos)

NACE jaod (üksnes jaod B–N ja P–R),

osad ja

grupid (v.a NACE jaod P–R)

Spetsiaalsed koondandmed, nagu määratletud käesoleva määruse II lisa B jaos:

tööstus, ehitus ja teenused (v.a avalik haldus, riigikaitse, kohustuslik sotsiaalkindlustus, organisatsioonide tegevus, kodumajapidamiste kui tööandjate tegevus ning eksterritoriaalsete organisatsioonide ja üksuste tegevus),

teenused (v.a avalik haldus, riigikaitse, kohustuslik sotsiaalkindlustus, organisatsioonide tegevus, kodumajapidamiste kui tööandjate tegevus ning eksterritoriaalsete organisatsioonide ja üksuste tegevus).

Andmeedastuse tähtaeg

Esialgsed andmed: T + 12 kuud muutujate 210103 (suure kasvupotentsiaaliga ettevõtete arv) ja 220106 (suure kasvupotentsiaaliga ettevõtete töötajate arv) puhul;

Lõplikud ja kinnitatud andmed: T + 18 kuud kõigi muutujate puhul

Esimene vaatlusperiood

2021


Tabel 14. Riigi tasandi ettevõtlusstatistika ettevõtete kohta lõpliku kontrolli riigi kaupa

Muutujad

210101. Tegutsevate ettevõtete arv

210301. Välismaise kontrolli all olevate ettevõtete arv

220101. Töötajate ja füüsilisest isikust ettevõtjate arv

220301. Töötajate hüvitiste kulud

220501. Töötajate ja füüsilisest isikust ettevõtjate arv välismaise kontrolli all olevates ettevõtetes

220701. Töötajate hüvitiste kulu välismaise kontrolli all olevates ettevõtetes

230101. Ettevõttesisese teadus- ja arendustegevuse kulud (kohaldada võib 1 % reeglit, nagu määratletud III lisa A jao 1. peatükis, võttes aluseks muutujad „Netokäive“ ja „Töötajate ja füüsilisest isikust ettevõtjate arv“ NACE jagude B–F asjakohaste NACE A*38 tasandi koondandmete juures)

230201. Teadus- ja arendustöötajad (kohaldada võib 1 % reeglit, nagu määratletud III lisa A jao 1. peatükis, võttes aluseks muutujad „Netokäive“ ja „Töötajate ja füüsilisest isikust ettevõtjate arv“ NACE jagude B–F asjakohaste NACE A*38 tasandi koondandmete juures)

230301. Ettevõttesisese teadus- ja arendustegevuse kulud välismaise kontrolli all olevates ettevõtetes (kohaldada võib 1 % reeglit, nagu määratletud III lisa A jao 1. peatükis, võttes aluseks muutujad „Netokäive“ ja „Töötajate ja füüsilisest isikust ettevõtjate arv“ NACE jagude B–F asjakohaste NACE A*38 tasandi koondandmete juures)

230401. Teadus- ja arendustöötajad välismaise kontrolli all olevates ettevõtetes (kohaldada võib 1 % reeglit, nagu määratletud III lisa A jao 1. peatükis, võttes aluseks muutujad „Netokäive“ ja „Töötajate ja füüsilisest isikust ettevõtjate arv“ NACE jagude B–F asjakohaste NACE A*38 tasandi koondandmete juures)

240101. Kaupade ja teenuste ost kokku

240102. Kaupade ja teenuste ost edasimüügiks

240301. Välismaise kontrolli all olevate ettevõtete kaupade ja teenuste ost kokku

240302. Välismaise kontrolli all olevate ettevõtete kaupade ja teenuste ost edasimüügiks

250101. Netokäive

250301. Toodangu väärtus

250401. Lisandväärtus

250601. Välismaise kontrolli all olevate ettevõtete netokäive

250701. Välismaise kontrolli all olevate ettevõtete toodangu väärtus

250801. Välismaise kontrolli all olevate ettevõtete lisandväärtus

260101. Koguinvesteeringud materiaalsesse põhivarasse

260201. Välismaise kontrolli all olevate ettevõtete koguinvesteeringud materiaalsesse põhivarasse

Mõõtühik

Absoluutväärtused järgmiste muutujate puhul: 210101 (tegutsevate ettevõtete arv), 210301 (välismaise kontrolli all olevate ettevõtete arv), 220101 (töötajate ja füüsilisest isikust ettevõtjate arv ettevõtete surmades), 220501 (töötajate ja füüsilisest isikust ettevõtjate arv välismaise kontrolli all olevates ettevõtetes), 230201 (teadus- ja arendustöötajad) ja 230401 (teadus- ja arendustöötajad välismaise kontrolli all olevates ettevõtetes);

Omavääring tuhandetes muude muutujate jaoks.

Statistiline üldkogum

Kõik muutujad, v.a 230101 (ettevõttesisese teadus- ja arendustegevuse kulud), 230301 (ettevõttesisese teadus- ja arendustegevuse kulud välismaise kontrolli all olevates ettevõtetes), 230201 (teadus- ja arendustöötajad) ja 230401 (teadus- ja arendustöötajad välismaise kontrolli all olevates ettevõtetes): NACE jagude B–N ja P–R ning osade S95 ja S96 turutootjad;

Muutujad 230101 (ettevõttesisese teadus- ja arendustegevuse kulud), 230301 (ettevõttesisese teadus- ja arendustegevuse kulud välismaise kontrolli all olevates ettevõtetes), 230201 (teadus- ja arendustöötajad) ja 230401 (teadus- ja arendustöötajad välismaise kontrolli all olevates ettevõtetes): NACE jagude B–F turutootjad.

Jaotused

Andmed esitatakse üksikasjalikult lõpliku kontrolli riigi järgi kooskõlas mõistega „kõrgeim kontrolliv üksus“ ja ettevõtte tegevusala kaupa.

1.

Jaotus tegevusala kaupa ja geograafiline jaotus

Andmed tuleb esitada kõigi allpool loetletud jaotuste kombinatsioonina:

Kõik muutujad, v.a 230101 (ettevõttesisese teadus- ja arendustegevuse kulud), 230301 (ettevõttesisese teadus- ja arendustegevuse kulud välismaise kontrolli all olevates ettevõtetes), 230201 (teadus- ja arendustöötajad) ja 230401 (teadus- ja arendustöötajad välismaise kontrolli all olevates ettevõtetes):

Jaotus tegevusala kaupa:

NACE jaod;

Järgmiste NACE osade koondandmed:

C10+C11+C12, C13+C14+C15, C16+C17+C18, C22+C23, C24+C25, C29+C30, C31+C32, H52+H53, J59+J60, J62+J63, M69+M70+M71, M73+M74+M75, N78+N79+N80+N81+N82, Q87+Q88, S95+S96

NACE osad:

C19, C20, C21, C26, C27, C28, C33, H49, H50, H51, J58, J61, N77, M72, Q86,

Spetsiaalsed koondandmed, nagu määratletud käesoleva määruse II lisa B jaos:

tööstus, ehitus ja teenused (v.a avalik haldus, riigikaitse, kohustuslik sotsiaalkindlustus, organisatsioonide tegevus, kodumajapidamiste kui tööandjate tegevus ning eksterritoriaalsete organisatsioonide ja üksuste tegevus),

teenused (v.a avalik haldus, riigikaitse, kohustuslik sotsiaalkindlustus, organisatsioonide tegevus, kodumajapidamiste kui tööandjate tegevus ning eksterritoriaalsete organisatsioonide ja üksuste tegevus)

Muutujad 230101 (ettevõttesisese teadus- ja arendustegevuse kulud), 230301 (ettevõttesisese teadus- ja arendustegevuse kulud välismaise kontrolli all olevates ettevõtetes), 230201 (teadus- ja arendustöötajad) ja 230401 (teadus- ja arendustöötajad välismaise kontrolli all olevates ettevõtetes):

Jaotus tegevusala kaupa

NACE jaod;

Järgmiste NACE osade koondandmed:

C10+C11+C12, C13+C14+C15, C16+C17+C18, C22+C23, C24+C25, C29+C30, C31+C32,

NACE osad:

C19, C20, C21, C26, C27, C28, C33

Spetsiaalsed koondandmed, nagu määratletud käesoleva määruse II lisas

Tööstus ja ehitus

Geograafiline jaotus:

Muutujate 210101 (tegutsevate ettevõtete arv), 220101 (töötajate ja füüsilisest isikust ettevõtjate arv), 220301 (töötajate hüvitiste kulu), 230101 (ettevõttesisese teadus- ja arendustegevuse kulud) ja 230201 (teadus- ja arendustöötajad), 240101 (kaupade ja teenuste ost kokku), 240102 (kaupade ja teenuste ost edasimüügiks), 250101 (netokäive), 250301 (toodangu väärtus), 250401 (lisandväärtus) ja 260101 (koguinvesteeringud immateriaalsesse põhivarasse) puhul geograafilised koondandmed „Maailm kokku“ ja „Kodumaise kontrolli all“.

Muud muutujad Geo tasand 1, nagu määratletud rakendusaktis kooskõlas määruse (EL) 2019/2152 artikli 7 lõike 1 punktiga d

2.

Geograafiline jaotus

Muutujate 210301 (välismaise kontrolli all olevate ettevõtete arv), 220501 (töötajate ja füüsilisest isikust ettevõtjate arv välismaise kontrolli all olevates ettevõtetes), 220701 (töötajate hüvitiste kulu välismaise kontrolli all olevates ettevõtetes), 230301 (ettevõttesisese teadus- ja arendustegevuse kulud välismaise kontrolli all olevates ettevõtetes), 230401 (teadus- ja arendustöötajad välismaise kontrolli all olevates ettevõtetes), 240301 (välismaise kontrolli all olevate ettevõtete kaupade ja teenuste ost kokku), 240302 (välismaise kontrolli all olevate ettevõtete kaupade ja teenuste ost edasimüügiks), 250601 (välismaise kontrolli all olevate ettevõtete netokäive), 250701 (välismaise kontrolli all olevate ettevõtete toodangu väärtus), 250801 (välismaise kontrolli all olevate ettevõtete lisandväärtus) ja 260201 (välismaise kontrolli all olevate ettevõtete koguinvesteeringud materiaalsesse põhivarasse) puhul Geo tasand 3, nagu määratletud rakendusaktis kooskõlas määruse (EL) 2019/2152 artikli 7 lõike 1 punktiga d

Lähendatud väärtuste kasutamine ja kvaliteedinõuded

Osa K64 puhul võib muutujate 250101 ja 250601 (netokäive) väärtuse arvestada lähendatult toodangu väärtuse alusel, nagu määratletud käesoleva määruse IV lisas.

NACE 642, 643 ja 653 tegevusalade puhul, mis ei ole lisandväärtuse ning töötajate ja füüsilisest isikust ettevõtjate arvu poolest majanduslikult märkimisväärsed, võib esitada väärtuse 0, v.a muutujate 210101 (tegutsevate ettevõtete arv), 220101 (töötajate ja füüsilisest isikust ettevõtjate arv), 210301 (välismaise kontrolli all olevate ettevõtete arv) ja 220501 (töötajate ja füüsilisest isikust ettevõtjate arv välismaise kontrolli all olevates ettevõtetes) puhul.

NACE jao K tegevusalade puhul võib eeldada, et muutujate 240102 (kaupade ja teenuste ost edasimüügiks) ja 240302 (välismaise kontrolli all olevate ettevõtete kaupade ja teenuste ost edasimüügiks) väärtus on majanduslikult mitteoluline, ning seega võib muutuja 240102 ja 240302 puhul esitada väärtuse 0.

Komisjon (Eurostat) ja liikmesriigid võivad leppida kokku NACE jao K tegevusalade täiendavates lähendatud väärtustes, võttes arvesse riigis kehtivaid tingimusi.

Juhul kui muutuja andmete koostamiseks kasutatavad lähteandmed on mõne statistilise üksuse puhul kättesaadavad eelarveaasta kohta ja neid andmed ei ole võimalik ümber arvutada selliselt, et need hõlmaksid kalendriaastat, võib kalendriaasta andmeid nende statistiliste üksuste puhul lähendada eelarveaasta andmete alusel.

Andmeedastuse tähtaeg

T + 20 kuud

Esimene vaatlusperiood

2021


Tabel 15. Riigi tasandi ettevõtlusstatistika andmeid esitava riigi välismaiste ettevõtete üle kontrolli omavate ettevõtete ja nende kodumaiste tütarettevõtete kohta

Muutujad

210401. Välismaiste ettevõtete üle kontrolli omavate ettevõtete (kõrgeima kontrolliva üksuse mõiste) ja nende kodumaiste tütarettevõtete arv

220601. Töötajate ja füüsilisest isikust ettevõtjate arv välismaiste ettevõtete üle kontrolli omavates ettevõtetes (kõrgeima kontrolliva üksuse mõiste) ja nende kodumaistes tütarettevõtetes

250901. Välismaiste ettevõtete üle kontrolli omavate ettevõtete (kõrgeima kontrolliva üksuse mõiste) ja kodumaiste tütarettevõtete netokäive

Mõõtühik

Absoluutarvud muutujate 210401 (töötajate ja füüsilisest isikust ettevõtjate arv välismaiste ettevõtete üle kontrolli omavates ettevõtetes (kõrgeima kontrolliva üksuse mõiste) ja nende kodumaistes tütarettevõtetes) ja 220601 (töötajate ja füüsilisest isikust ettevõtjate arv välismaiste ettevõtete üle kontrolli omavates ettevõtetes (kõrgeima kontrolliva üksuse mõiste) ja nende kodumaistes tütarettevõtetes) puhul,

Omavääring tuhandetes muutuja 250901 (välismaiste ettevõtete üle kontrolli omavate ettevõtete (kõrgeima kontrolliva üksuse mõiste) ja kodumaiste tütarettevõtete netokäive) puhul

Statistiline üldkogum

NACE jagude B–N ja P–S turutootjad

Jaotused

Jaotus ettevõtte tegevusala kaupa

NACE jaod;

Järgmiste NACE osade koondandmed:

C10+C11+C12, C13+C14+C15, C16+C17+C18, C22+C23, C24+C25, C29+C30, C31+C32, H52+H53, J59+J60, J62+J63, M69+M70+M71, M73+M74+M75, N78+N79+N80+N81+N82, Q87+Q88

NACE osad:

C19, C20, C21, C26, C27, C28, C33, H49, H50, H51, J58, J61, N77, M72, Q86

Spetsiaalsed koondandmed, nagu määratletud käesoleva määruse II lisa B jaos

tööstus, ehitus ja teenused (v.a avalik haldus, riigikaitse, kohustuslik sotsiaalkindlustus, kodumajapidamiste kui tööandjate tegevus ning eksterritoriaalsete organisatsioonide ja üksuste tegevus),

teenused (v.a avalik haldus, riigikaitse, kohustuslik sotsiaalkindlustus, kodumajapidamiste kui tööandjate tegevus ning eksterritoriaalsete organisatsioonide ja üksuste tegevus)

Lähendatud väärtuste kasutamine ja kvaliteedinõuded

Osa K64 puhul võib muutuja 250901 (netokäive) väärtuse arvestada lähendatult toodangu väärtuse alusel, nagu määratletud käesoleva määruse IV lisas.

NACE 642, 643 ja 653 tegevusalade puhul, mis ei ole lisandväärtuse ning töötajate ja füüsilisest isikust ettevõtjate arvu poolest majanduslikult märkimisväärsed, võib muutuja 250901 (välismaiste ettevõtete üle kontrolli omavate ettevõtete (kõrgeima kontrolliva üksuse mõiste) ja kodumaiste tütarettevõtete netokäive) puhul eeldada väärtust 0.

Komisjon (Eurostat) ja liikmesriigid võivad leppida kokku NACE jao K tegevusalade täiendavates lähendatud väärtustes, võttes arvesse riigis kehtivaid tingimusi.

Juhul kui muutuja andmete koostamiseks kasutatavad lähteandmed on mõne statistilise üksuse puhul kättesaadavad eelarveaasta kohta ja neid andmed ei ole võimalik ümber arvutada selliselt, et need hõlmaksid kalendriaastat, võib kalendriaasta andmeid nende statistiliste üksuste puhul lähendada eelarveaasta andmete alusel.

Andmeedastuse tähtaeg

T + 20 kuud

Esimene vaatlusperiood

2021


Tabel 16. Riigi tasandi ettevõtlusstatistika kaubavahetuse kohta ettevõtte näitajate alusel

Muutujad

210501. Kaupu importivate ettevõtete arv

210502. Kaupu eksportivate ettevõtete arv

240401. Ettevõtete impordi statistiline väärtus

251101. Ettevõtete ekspordi statistiline väärtus

Mõõtühik

Absoluutarvud muutujate 210501 (kaupu eksportivate ettevõtete arv) ja 210502 (kaupu importivate ettevõtete arv) puhul;

Omavääring (ühikud) muutujate 240401 (ettevõtete impordi statistiline väärtus) ja 251101 (ettevõtete ekspordi statistiline väärtus) puhul

Statistiline üldkogum

Kaupade eksport või import kokku;

NACE jaod A–U

Jaotused

Jaotused 1–11 tuleb igaüks kombineerida järgmise geograafilise jaotusega

Geograafiline jaotus

Maailm

Liidusisene

Liiduväline

1.

Jaotus tegevusala kaupa

Kokku

NACE jaod

NACE osad

NACE jagude C, D, E ja G grupid

Teadmata

2.

Jaotus tegevusala ning töötajate ja füüsilisest isikust ettevõtjate arvu suurusklassi kaupa

Jaotus tegevusala kaupa:

Kokku

NACE jaod

NACE jagude C ja G osad

Spetsiaalsed koondandmed, nagu määratletud käesoleva määruse II lisa B jaos:

tööstus

v.a tööstus ja kaubandus

Teadmata

Töötajate ja füüsilisest isikust ettevõtjate arvu jaotus suurusklassi kaupa:

Kokku

0–9 töötajat ja füüsilisest isikust ettevõtjat

10–49 töötajat ja füüsilisest isikust ettevõtjat

50–249 töötajat ja füüsilisest isikust ettevõtjat

250 ja enam töötajat ja füüsilisest isikust ettevõtjat

Teadmata

3.

Jaotus tegevusala kaupa ja täiendav geograafiline jaotus

Jaotus tegevusala kaupa:

Kokku

NACE jagu G

spetsiaalsed koondandmed, nagu määratletud käesoleva määruse II lisa B jaos

tööstus

v.a tööstus ja kaubandus

Teadmata

Täiendav geograafiline jaotus:

Üksikud liikmesriigid

Kõige olulisemad liiduvälised partnerriigid ja piirkonnad/tsoonid

4.

Jaotus töötajate ja füüsilisest isikust ettevõtjate arvu suurusklassi kaupa ning täiendav geograafiline jaotus

Töötajate ja füüsilisest isikust ettevõtjate arvu jaotus suurusklassi kaupa:

Kokku

0–9 töötajat ja füüsilisest isikust ettevõtjat

10–49 töötajat ja füüsilisest isikust ettevõtjat

50–249 töötajat ja füüsilisest isikust ettevõtjat

250 ja enam töötajat ja füüsilisest isikust ettevõtjat

Teadmata

Täiendav geograafiline jaotus:

Üksikud liikmesriigid

Kõige olulisemad liiduvälised partnerriigid ja piirkonnad/tsoonid

5.

Jaotus tegevusala ja partnerriikide kaupa

Jaotus tegevusala kaupa:

Sama tegevusalade jaotus kui jaotuses 3

Partnerriikide arvu jaotus:

Kokku

1

2

3–5

6–9

10–14

15–19

20+

Teadmata

6.

Jaotus tegevusala ja kaubanduse koondumise kaupa (üksnes muutuja 251101 (ettevõtete ekspordi statistiline väärtus) ja 240401 (ettevõtete impordi statistiline väärtus))

Jaotus tegevusala kaupa:

Sama tegevusalade jaotus kui jaotuses 3

Jaotus kaubanduse koondumise kaupa:

Kokku

Esimesed 5

10

20

50

100

500

1 000 ettevõtet

7.

Jaotus tegevusala ja ettevõtja liigi kaupa

Impordi, ekspordi ja kaubanduse kohta tervikuna esitatavad andmed

Jaotus tegevusala kaupa:

Sama tegevusalade jaotus kui jaotuses 2

Jaotus ettevõtja liigi kaupa:

Kokku

Ühel suunal tegutsevad ettevõtjad

Kahel suunal tegutsevad ettevõtjad

Igat liiki ettevõtjad

8.

Jaotus tegevusala ja ekspordi intensiivsuse (ekspordi osakaal käibes) kaupa

Jaotus tegevusala kaupa:

Sama tegevusalade jaotus kui jaotuses 2

Jaotus ekspordi intensiivsuse kaupa:

Kokku

Eksport puudub (0)

0 – alla 25

25 – alla 50

50 – alla 75

75 või rohkem

Teadmata

9.

Jaotus tegevusala ja kontrolliliigi kaupa

Jaotus tegevusala kaupa:

Sama tegevusalade jaotus kui jaotuses 2

Jaotus kontrolliliigi kaupa:

Kokku

Kodumaise kontrolli all olevad ettevõtted, Lisajaotus, kui see on olemas:

Kodumaise kontrolli all olevad ettevõtted ilma oma tütarettevõteteta välisriikides,

Kodumaise kontrolli all olevad ettevõtted oma tütarettevõtetega välisriikides,

Välismaise kontrolli all olevad ettevõtted

Teadmata

10.

Jaotus tegevusala ja kauba kaupa (üksnes muutuja 251101 (ettevõtete ekspordi statistiline väärtus) ja 240401 (ettevõtete impordi statistiline väärtus))

Jaotus tegevusala kaupa:

Sama tegevusalade jaotus kui jaotuses 2

Jaotus kauba kaupa:

Kokku

CPA jao C osade 10–32 toodete puhul CPA osa tase

Jagude A, B, C, D ja E toodete puhul CPA jao tase

Spetsiaalsed koondandmed, nagu määratletud käesoleva määruse II lisas

Muud CPA tooted

Teadmata

11.

Kaubandusettevõtete kogum

Impordi, ekspordi ja kaubanduse kohta tervikuna esitatavad andmed

Jaotus kaubandusandmete ja äriregistri andmete vastavuse alusel ettevõtete ja kauplejate arvu järgi konkreetsete kauplejakogumite puhul.

Jaotus kaubandusandmete ja äriregistri andmete vastavuse alusel statistilise väärtuse järgi konkreetsete kauplejakogumite puhul.

Andmeedastuse tähtaeg

T + 12 kuud

Esimene vaatlusperiood

2022


Tabel 17. Riigi tasandi ettevõtlusstatistika teenuskaubanduse kohta ettevõtte näitajate alusel (STEC) – aastaandmed

Muutujad

240401. Ettevõtete impordi statistiline väärtus

251101. Ettevõtete ekspordi statistiline väärtus

Mõõtühik

Omavääring tuhandetes

Statistiline üldkogum

Residentide ja mitteresidentide vahel kaubeldavate teenuste eksport või import kokku

NACE jaod A–U

Jaotused

Iga jaotus (jaotused 1–3) tuleb kombineerida järgmise geograafilise jaotusega

Geograafiline jaotus

Maailm

Liidusisene

Liiduväline

1.

Jaotus tegevusala ning töötajate ja füüsilisest isikust ettevõtjate arvu suurusklassi kaupa

Jaotus tegevusala kaupa:

Kokku

Alltoodud jaotuste puhul võib kasutada CETO märget, nagu määratletud III lisa B jaos:

Järgmiste NACE jagude koondandmed:

A+B, D+E, I+L+O+P+Q+R+S+T+U

NACE jaod:

C, F, G, H, J, K, M, N

Teadmata

Töötajate ja füüsilisest isikust ettevõtjate arvu jaotus suurusklassi kaupa:

Kokku

Alltoodud jaotuste puhul võib kasutada CETO märget, nagu määratletud III lisa B jaos:

0–49 töötajat ja füüsilisest isikust ettevõtjat

Vabatahtlik: 0–9 töötajat ja füüsilisest isikust ettevõtjat

Vabatahtlik: 10–49 töötajat ja füüsilisest isikust ettevõtjat

50–249 töötajat ja füüsilisest isikust ettevõtjat

250 ja enam töötajat ja füüsilisest isikust ettevõtjat

Teadmata

2.

Jaotus tegevusala ja tooteliigi kaupa ning täiendav geograafiline jaotus

Jaotus tegevusala kaupa:

Sama tegevusalade jaotus kui jaotuses 1

Toodete jaotus:

Teenused kokku

Alltoodud jaotuste puhul võib kasutada CETO märget, nagu määratletud III lisa B jaos:

2010. aasta maksebilansi laiendatud teenuste klassifikaatori (EBOPS 2010) põhikomponendid, nagu määratletud VI lisa 2 jao tabelis 1

Teadmata

Vabatahtlik: EBOPS 2010 alamkomponendid 10.1, 10.2 ja 10.3, nagu määratletud VI lisa 2 jao tabelis 1

Vabatahtlik: Täiendav geograafiline jaotus

Esitatakse üksnes teenuste kohta kokku:

Üksikud ELi liikmesriigid

Ameerika Ühendriigid

3.

Jaotus tegevusala ja kontrolliliigi kaupa

Jaotus tegevusala kaupa:

Sama tegevusalade jaotus kui jaotuses 1.

Jaotus kontrolliliigi kaupa:

Kokku

Alltoodud jaotuste puhul võib kasutada CETO märget, nagu määratletud III lisa B jaos:

Kodumaise kontrolli all olevad ettevõtted

Vabatahtlik: Lisajaotus, kui see on olemas:

Kodumaise kontrolli all olevad ettevõtted ilma oma tütarettevõteteta välisriikides

Kodumaise kontrolli all olevad ettevõtted oma tütarettevõtetega välisriikides

Välismaise kontrolli all olevad ettevõtted

Teadmata

Andmeedastuse tähtaeg

T + 18 kuud

Lähendatud väärtuste kasutamine ja kvaliteedinõuded

Kasutada tuleks meetodeid ja hinnanguid, mida soovitatakse Eurostati ja OECD juhendis „Compilers Guide for Statistics on Services Trade by Enterprise Characteristics“ (juhend statistika tegemiseks teenuskaubanduse kohta ettevõtte näitajate järgi). Riigid võivad kasutada ka teisi asjakohaseid meetodeid või hinnanguid kooskõlas MSITS 2010 põhimõtetega ja Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2019/2152 artikliga 4.

Kõigil juhtudel peaksid kasutatud meetodid olema metaandmetes selgelt kirjeldatud.

Esimene vaatlusperiood

2022


Tabel 18. Riigi tasandi ettevõtlusstatistika ettevõttesisese teadus- ja arendustegevuse kulude kohta

Muutujad

230101. Ettevõttesisese teadus- ja arendustegevuse kulud

Mõõtühik

Omavääring tuhandetes

Statistiline üldkogum

Kõik teadus- ja arendustegevusega tegelevad üksused, mis on liigitatud NACE jagude A–U alla

Jaotused

1.

Sektoripõhine jaotus

Kõik allpool loetletud sektorid kokku

äriettevõtete sektor,

kõrgharidussektor

valitsussektor,

eraõiguslike kasumitaotluseta institutsioonide sektor

2.

Sektoripõhine jaotus ja jaotus vahendite allika kaupa

Andmed tuleb esitada kõigi allpool loetletud jaotuste kombinatsioonina

Sektoripõhine jaotus:

sama mis jaotus 1

Jaotus kapitaliallikate kaupa

Kõik allpool loetletud kapitaliallikad kokku

Äriettevõtete sektor

Valitsussektor

Eraõiguslike kasumitaotluseta institutsioonide sektor

Kõrgharidussektor

Ülejäänud maailm

Välismaised äriettevõtted

Kontsernisisesed välisettevõtted (üksnes äriettevõtete sektor)

Muud välisettevõtted (üksnes äriettevõtete sektor)

Euroopa Komisjon

Rahvusvahelised organisatsioonid

Muud allikad

3.

Sektoripõhine jaotus ning jaotus teadus- ja arendustegevuse liigi kaupa (kõrgharidussektori puhul ja rubriigi „Kokku“ puhul vabatahtlik)

Andmed tuleb esitada kõigi allpool loetletud jaotuste kombinatsioonina:

Sektoripõhine jaotus:

sama mis jaotus 1

Jaotus teadus- ja arendustegevuse liigi kaupa

Alusuuringud

Rakendusuuringud

Tootearendus

4.

Sektoripõhine jaotus ja jaotus kululiigi kaupa

Andmed tuleb esitada kõigi allpool loetletud jaotuste kombinatsioonina:

Sektoripõhine jaotus:

sama mis jaotus 1

Jaotus kululiigi kaupa:

jooksvad kulud (tööjõukulud ja muud kulud),

kapitalimahutused

5.

Jaotus tegevusala kaupa (üksnes äriettevõtete sektor)

Kõik NACE jaod A–U kokku;

Jagude D+E, G+H+I+J+K+L+M+N, O+P, S+T+U koondandmed;

Jaod A, B, C, E, F, G, H, I, J, K, M, N, Q, R, S, T

Osade C10+C11+C12, C10+C11, C13+C14+C15, C16+C17+C18, C25+C26+C27+C28+C29+C30, D35+E36, E37+E38+E39, J58+J59+J60, M69+M70+M71, M73+M74+M75, Q87+Q88 koondandmed;

Osad C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22, C23, C24, C25, C26, C27, C28, C29, C30, C31, C32, C33, D35, J61, J62, J63, L68, M71, M72, O84, P85, Q86, U99

NACE grupid C254, C261, C262, C263, C264, C265, C266, C267, C268, C301, C302, C303, C304, C309, C325, G465, J582, J631, M721, M722, S951

Spetsiaalsed koondandmed, nagu määratletud käesoleva määruse II lisa B jaos

IKT kokku,

IKT tootmine,

IKT teenused.

6.

Jaotus tööstuse suundumuse järgi (üksnes äriettevõtete sektor) (vabatahtlik)

Jaotus tööstuse suundumuse järgi:

sama mis jaotus 5

7.

Jaotus töötajate ja füüsilisest isikust ettevõtjate arvu suurusklassi kaupa (üksnes äriettevõtete sektor)

Töötajate ja füüsilisest isikust ettevõtjate arvu suurusklass:

Kõik allpool loetletud suurusklassid kokku, sh suurusklass 0–9, mille puhul on andmete esitamine vabatahtlik

0–9 töötajat ja füüsilisest isikust ettevõtjat (vabatahtlik)

10–49 töötajat ja füüsilisest isikust ettevõtjat

50–249 töötajat ja füüsilisest isikust ettevõtjat

250 ja enam töötajat ja füüsilisest isikust ettevõtjat

8.

Jaotus kapitaliallikate ning töötajate ja füüsilisest isikust ettevõtjate arvu suurusklassi kaupa (üksnes äriettevõtete sektor)

Andmed tuleb esitada kõigi allpool loetletud jaotuste kombinatsioonina:

Jaotus kapitaliallikate kaupa:

Kõik allpool loetletud kapitaliallikad kokku

äriettevõtete sektor

valitsussektor

eraõiguslike kasumitaotluseta institutsioonide sektor

kõrgharidussektor

ülejäänud maailm

Töötajate ja füüsilisest isikust ettevõtjate arvu suurusklass:

Kõik allpool loetletud suurusklassid kokku, sh suurusklass 0–9, mille puhul on andmete esitamine vabatahtlik

0–9 töötajat ja füüsilisest isikust ettevõtjat (vabatahtlik)

10–49 töötajat ja füüsilisest isikust ettevõtjat

50–249 töötajat ja füüsilisest isikust ettevõtjat

250 ja enam töötajat ja füüsilisest isikust ettevõtjat

9.

Jaotus peamise uurimis- ja arendustegevuse valdkonna kaupa (üksnes valitsussektor ja kõrgharidussektor)

loodusteadused,

inseneriteadused ja tehnoloogia,

meditsiin ja tervishoid,

põllumajandus ja veterinaaria,

sotsiaalteadused,

humanitaaria ja kunst

10.

Jaotus sotsiaal-majandusliku eesmärgi kaupa (üksnes valitsemissektor) (vabatahtlik)

Teaduseelarvete ja -programmide analüüsi ning võrdlemise nomenklatuuri (NABS) grupi tasand

Andmeedastuse tähtaeg

Kõik jaotused (v.a sektoripõhine jaotus):

Igal paaritul aastal lõplikud ja kinnitatud andmed T + 18 kuud

Sektoripõhine jaotus:

Igal aastal

Esialgsed andmed T + 10 kuud

lõplikud ja kinnitatud andmed T + 18 kuud

Esimene vaatlusperiood

2021


Tabel 19. Riigi tasandi ettevõtlusstatistika tööhõive kohta teadus- ja arendustegevuses

Muutujad

230201. Teadus- ja arendustöötajad

230202. Teadlased

Mõõtühik

Absoluutväärtused

Statistiline üldkogum

Kõik teadus- ja arendustegevusega tegelevad üksused, mis on liigitatud NACE jagude A–U alla

Jaotused

1.

Sektoripõhine jaotus

Töötajate arvuna ja täistööajale taandatud ühikutena esitatavad andmed

Kõik allpool loetletud sektorid kokku

äriettevõtete sektor

kõrgharidussektor

valitsussektor

eraõiguslike kasumitaotluseta institutsioonide sektor

2.

Sektoripõhine jaotus ja jaotus ameti kaupa

Üksnes muutuja 230201 (teadus- ja arendustöötajad) puhul; täistööajale taandatud ühikutena esitatavad andmed

Andmed tuleb esitada kõigi allpool loetletud jaotuste kombinatsioonina:

Sektoripõhine jaotus:

sama mis jaotus 1

Jaotus ameti kaupa:

Kõik allpool loetletud ametid kokku

Teadlased,

muud teadus- ja arendustöötajad

tehnikud ja samaväärsed töötajad (vabatahtlik)

muud tugitöötajad (vabatahtlik)

3.

Sektoripõhine jaotus ja jaotus vahendite allika kaupa (vabatahtlik)

Täistööajale taandatud ühikutena esitatavad andmed

Andmed tuleb esitada kõigi allpool loetletud jaotuste kombinatsioonina:

Sektoripõhine jaotus:

sama mis jaotus 1

Jaotus kvalifikatsiooni kaupa:

Kõik allpool loetletud kvalifikatsioonitasandid kokku

Doktorikraadiga töötajad (ISCED 2011, 8. tase),

muud ülikoolide teaduskraadid ja kolmanda taseme hariduse diplomid (ISCED 2011, 5., 6. ja 7. tase),

muu kvalifikatsioon

4.

Sektoripõhine jaotus ning jaotus ameti ja soo kaupa

Üksnes muutuja 230201 (teadus- ja arendustöötajad) puhul; töötajate arvuna esitatavad andmed

Andmed tuleb esitada kõigi allpool loetletud jaotuste kombinatsioonina:

Sektoripõhine jaotus:

sama mis jaotus 1

Jaotus ameti kaupa:

sama mis jaotus 2

Jaotus soo kaupa:

kokku,

naised

5.

Sektoripõhine jaotus ning jaotus kvalifikatsiooni ja soo kaupa (vabatahtlik)

Töötajate arvuna esitatavad andmed

Andmed tuleb esitada kõigi allpool loetletud jaotuste kombinatsioonina:

Sektoripõhine jaotus:

sama mis jaotus 1

Jaotus kvalifikatsiooni kaupa:

sama mis jaotus 3

Jaotus soo kaupa:

sama mis jaotuses 4

6.

Jaotus tegevusala kaupa

Üksnes äriettevõtete sektori kohta esitatavad andmed; töötajate arvuna ja täistööajale taandatud ühikutena esitatavad andmed

Kõik NACE jaod A–U kokku;

Jagude D+E, G+H+I+J+K+L+M+N, O+P, S+T+U koondandmed

Jaod A, B, C, E, F, G, H, I, J, K, M, N, Q, R, S, T

Osade C10+C11+C12, C10+C11, C13+C14+C15, C16+C17+C18, C25+C26+C27+C28+C29+C30, D35+E36, E37+E38+E39, J58+J59+J60, M69+M70+M71, M73+M74+M75, Q87+Q88 koondandmed;

Osad C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22, C23, C24, C25, C26, C27, C28, C29, C30, C31, C32, C33, D35, J61, J62, J63, L68, M71, M72, O84, P85, Q86, U99

NACE grupid C254, C261, C262, C263, C264, C265, C266, C267, C268, C301, C302, C303, C304, C309, C325, G465, J582, J631, M721, M722, S951

Spetsiaalsed koondandmed, nagu määratletud käesoleva määruse II lisa B jaos

IKT kokku,

IKT tootmine,

IKT teenused.

7.

Jaotus peamise uurimis- ja arendustegevuse valdkonna ja soo kaupa

Üksnes valitsemissektori ja kõrgharidussektori kohta esitatavad andmed

Töötajate arv

Täistööajale taandatud ühikud (vabatahtlik)

Andmed tuleb esitada kõigi allpool loetletud jaotuste kombinatsioonina:

Jaotus peamise uurimis- ja arendustegevuse valdkonna kaupa:

loodusteadused,

inseneriteadused ja tehnoloogia,

meditsiin ja tervishoid,

põllumajandus ja veterinaaria,

sotsiaalteadused,

humanitaaria ja kunst

Jaotus soo kaupa:

sama mis jaotuses 4

8.

Jaotus tegevusala ja soo kaupa

Töötajate arvuna ja üksnes äriettevõtete kohta esitatavad andmed

Andmed tuleb esitada kõigi allpool loetletud jaotuste kombinatsioonina:

Jaotus tegevusala kaupa:

sama mis jaotus 6

Jaotus soo kaupa:

sama mis jaotuses 4

9.

Jaotus töötajate ja füüsilisest isikust ettevõtjate arvu suurusklassi kaupa

Täistööajale taandatud ühikutena ja üksnes äriettevõtete kohta esitatavad andmed

Töötajate ja füüsilisest isikust ettevõtjate arvu jaotus suurusklassi kaupa:

0–9 töötajat ja füüsilisest isikust ettevõtjat (vabatahtlik),

10–49 töötajat ja füüsilisest isikust ettevõtjat,

50–249 töötajat ja füüsilisest isikust ettevõtjat,

250 ja enam töötajat ja füüsilisest isikust ettevõtjat

Äriettevõtete sektor kokku hõlmab kõiki eespool loetletud suurusklasse, sh suurusklass 0–9.

10.

Sektoripõhine jaotus ja jaotus soo kaupa

Üksnes muutuja 230202 (teadlased) puhul; andmed, mis esitatakse

töötajate arvuna

täistööajale taandatud ühikutena (vabatahtlik)

Andmed tuleb esitada kõigi allpool loetletud jaotuste kombinatsioonina:

Sektoripõhine jaotus:

sama mis jaotus 1

Jaotus soo kaupa:

sama mis jaotuses 4

11.

Sektoripõhine jaotus ning jaotus vanuserühma ja soo kaupa (vabatahtlik)

Üksnes muutuja 230202 (teadlased) puhul; töötajate arvu ühikuna esitatavad andmed

Andmed tuleb esitada kõigi allpool loetletud jaotuste kombinatsioonina:

Sektoripõhine jaotus:

sama mis jaotus 1

Äriettevõtete sektori ja eraõiguslike kasumitaotluseta institutsioonide sektori puhul: vabatahtlik

Jaotus vanuserühma kaupa:

Kõik allpool loetletud vanuserühmad kokku

< 25

25–34

35–44

45–54

55–64

>=65

Jaotus soo kaupa:

sama mis jaotuses 4

12.

Sektoripõhine jaotus ning jaotus kodakondsuse ja soo kaupa (vabatahtlik)

Üksnes muutuja 230202 (teadlased) puhul; töötajate arvu ühikuna esitatavad andmed

Andmed tuleb esitada kõigi allpool loetletud jaotuste kombinatsioonina:

Sektoripõhine jaotus:

sama mis jaotus 1

Jaotus kodakondsuse kaupa:

Kõik kodakondsused kokku ja järgmised kodakondsuse klassid

riigi kodakondsus

muu ELi liikmesriigi kodakondsus

muude Euroopa riikide kodakondsus

Põhja-Ameerika kodakondsus

Kesk- ja Lõuna-Ameerika kodakondsus

Aasia kodakondsus

Aafrika kodakondsus

muu kodakondsus

Jaotus soo kaupa:

sama mis jaotuses 4

Andmeedastuse tähtaeg

Kõik jaotused (v.a sektoripõhine jaotus):

Igal paaritul aastal lõplikud ja kinnitatud andmed T + 18 kuud

Sektoripõhine jaotus rubriikide „Teadlased“ ja „Töötajad kokku“ puhul täistööajale taandatuna:

Igal aastal

Esialgsed andmed T + 10 kuud

lõplikud ja kinnitatud andmed T + 18 kuud

Esimene vaatlusperiood

2021


Tabel 20. Riigi tasandi statistika avaliku sektori rahastatud teadus- ja arendustegevuse kohta

Muutujad

230501. Riigieelarve eraldised teadus- ja arendustegevusele

230502. Riikidevaheliselt koordineeritud teadus- ja arendustegevuse rahastamine riiklikest vahenditest

Mõõtühik

Omavääring tuhandetes

Statistiline üldkogum

Kõik teadus- ja arendustegevusega tegelevad üksused, mis on liigitatud NACE jagude A–U alla

Jaotused

1.

Jaotus sotsiaal-majandusliku eesmärgi kaupa riigieelarve eraldiste puhul teadus- ja arendustegevusele

Muutuja 230501 (riigieelarve eraldised teadus- ja arendustegevusele)

Teaduseelarvete ja -programmide analüüsi ning võrdlemise nomenklatuuri (NABS) kategooriad

NABSi alamkategooriad (vabatahtlik)

2.

Riigieelarve teadus- ja arendustegevuse eraldiste jaotus rahastamismudeli järgi lõppeelarves (vabatahtlik)

Muutuja 230501 (riigieelarve eraldised teadus- ja arendustegevusele)

Projektide rahastamine,

Institutsionaalne rahastamine

3.

Jaotus programmi/tegeleja liigi kaupa

Muutuja 230502 (riikidevaheliselt koordineeritud teadus- ja arendustegevuse rahastamine riiklikest vahenditest)

Liikmesriikide rahastus riikidevahelistele avaliku sektori teadus- ja arendustegevusega tegelejatele,

Liikmesriikide panus üleeuroopalistesse riikidevahelistesse avaliku sektori teadus- ja arendusprogrammidesse,

Liikmesriikide panus kahepoolsetesse ja mitmepoolsetesse avaliku sektori teadus- ja arendusprogrammidesse, mille on algatanud liikmesriikide (ja kandidaatriikide ja EFTA riikide) valitsused

Andmeedastuse tähtaeg

Kõik jaotused (jaotuse 1 puhul: lõplikus eelarves):

lõplikud ja kinnitatud aastaandmed T + 12 kuud

Jaotus 1 (esialgses eelarves):

aastaandmed T + 6 kuud

Esimene vaatlusperiood

2021


Tabel 21. Riigi tasandi ettevõtlusstatistika ettevõtete ostude kohta

Muutujad

240102. Kaupade ja teenuste ost edasimüügiks

240103. Renditöötajate kaudu osutatud teenuste kulud

240104. Pikaajalise rendi ja kasutusrendi kulud (kohaldada võib 1 % reeglit, nagu määratletud III lisa A jao 1. peatükis, võttes aluseks muutujad „Netokäive“ ja „Töötajate ja füüsilisest isikust ettevõtjate arv“)

240105. Energiatoodete ost (jagude D, E ja F puhul võib kohaldada 1 % reeglit, nagu määratletud III lisa A jao 1. peatükis, võttes aluseks muutujad „Netokäive“ ja „Töötajate ja füüsilisest isikust ettevõtjate arv“ NACE osa tasandil)

240106. Maksed alltöövõtjatele (kohaldada võib 1 % reeglit, nagu määratletud III lisa A jao 1. peatükis, võttes aluseks muutujad „Netokäive“ ja „Töötajate ja füüsilisest isikust ettevõtjate arv“ NACE osa tasandil)

Mõõtühik

Omavääring tuhandetes

Statistiline üldkogum

Muutuja 240102 (kaupade ja teenuste ost edasimüügiks): NACE jagude B–J, L–N ja P–R ning osade S95 ja S96 turutootjad

Muutuja 240103 (renditöötajate kaudu osutatud teenuste kulud): NACE jagude B–N ja P–R ning osade S95 ja S96 turutootjad

Muutujad 240104 (pikaajalise rendi ja kasutusrendi kulud) ja 240106 (maksed alltöövõtjatele): NACE jagude B–F turutootjad

Muutuja 240105 (energeetikatoodete ost): NACE jagude B–F turutootjad

Jaotused

Jaotus tegevusala kaupa (kasutada võib CETO märget, nagu määratletud III lisa B jaos)

Muutujad 240102 (kaupade ja teenuste ost edasimüügiks) ja 240103 (renditöötajate kaudu osutatud teenuste kulud):

NACE jagude B–J, L–N ja P–R puhul: jaod, osad, grupid ja klassid;

Üksnes muutuja 240103, NACE jagu K: jaod, osad ja grupid 64.1, 64.2, 64.3, 64.9, 65.1, 65.2, 65.3 ning klassid 64.11, 64.19, 65.11, 65.12, 65.20 ja 65.30;

Osade 95 ja 96 puhul: osad, grupid ja klassid;

spetsiaalsed koondandmed, nagu määratletud käesoleva määruse II lisa B jaos

Tööstus, ehitus ja teenused (v.a avalik haldus, riigikaitse, kohustuslik sotsiaalkindlustus, organisatsioonide tegevus, kodumajapidamiste kui tööandjate tegevus ning eksterritoriaalsete organisatsioonide ja üksuste tegevus) (muutuja 240102 puhul jäetakse nendest spetsiaalsetest koondandmetest välja jagu K)

IKT kokku,

IKT tootmine,

IKT teenused,

kõrgtehnoloogiline ja kesktasemel kõrgtehnoloogiline tootmine (vabatahtlik),

kõrgtehnoloogiline tootmine,

kesktasemel kõrgtehnoloogiline tootmine,

madaltehnoloogiline ja kesktasemel madaltehnoloogiline tootmine (vabatahtlik),

kesktasemel madaltehnoloogiline tootmine,

madaltehnoloogiline tootmine,

teabesektor,

arvutiteenused,

teadmistepõhised teenused kokku (vabatahtlik),

teadmistepõhised kõrgtehnoloogilised teenused,

teadmistepõhised turuteenused,

teadmistepõhised finantsteenused,

muud teadmistepõhised teenused (vabatahtlik),

teadmistepõhised tegevusalad – ettevõtlussektor,

teadmistepõhised tegevusalad (vabatahtlik),

turismimajandus (kokku) (vabatahtlik),

turismimajandus (peamiselt turism) (vabatahtlik),

turismimajandus (osaliselt turism) (vabatahtlik),

turismimajandus – transport (vabatahtlik),

turismimajandus – maismaatransport (vabatahtlik),

turismimajandus – veetransport (vabatahtlik),

turismimajandus – majutus (vabatahtlik),

turismimajandus – toit ja jook (kokku) (vabatahtlik),

turismimajandus – autorent ja muu rent (kokku) (vabatahtlik),

teenused (v.a avalik haldus, riigikaitse, kohustuslik sotsiaalkindlustus, organisatsioonide tegevus, kodumajapidamiste kui tööandjate tegevus ning eksterritoriaalsete organisatsioonide ja üksuste tegevus).

Muutujad 240104 (pikaajalise rendi ja kasutusrendi kulud) ja 240106 (maksed alltöövõtjatele) (NACE jaod B–F):

NACE jaod ja osad

Muutuja 240105 (energiatoodete ost):

NACE jaod B, C ja F: jaod, osad, grupid ja klassid

NACE jaod D ja E: jaod ja osad

Lähendatud väärtuste kasutamine ja kvaliteedinõuded

NACE 642, 643 ja 653 tegevusalade puhul, mis ei ole lisandväärtuse ning töötajate ja füüsilisest isikust ettevõtjate arvu poolest majanduslikult märkimisväärsed, võib esitada väärtuse 0.

NACE jao K tegevusalade puhul võib eeldada, et muutuja 240102 (kaupade ja teenuste ost edasimüügiks) väärtus on majanduslikult mitteoluline, ja seega võib muutuja 240102 puhul esitada väärtuse 0.

Juhul kui muutuja andmete koostamiseks kasutatavad lähteandmed on mõne statistilise üksuse puhul kättesaadavad eelarveaasta kohta ja neid andmed ei ole võimalik ümber arvutada selliselt, et need hõlmaksid kalendriaastat, võib kalendriaasta andmeid nende statistiliste üksuste puhul lähendada eelarveaasta andmete alusel.

Andmeedastuse tähtaeg

T + 18 kuud

Esimene vaatlusperiood

2023. aasta muutuja 240106 (maksed alltöövõtjatele) puhul

2021. aasta kõigi muude muutujate puhul


Tabel 22. Riigi tasandi ettevõtlusstatistika ettevõtete varude muutumise kohta

Muutujad

240201. Kaubavarude muutus (kohaldada võib 1 % reeglit, nagu määratletud III lisa A jao 1. peatükis, võttes aluseks muutujad „Netokäive“ ja „Töötajate ja füüsilisest isikust ettevõtjate arv“ NACE osa tasandil)

240202. Valmistoodangu ja lõpetamata toodangu varude muutus

240203. Edasimüügiks mõeldud kaubavarude muutus (kohaldada võib 1 % reeglit, nagu määratletud III lisa A jao 1. peatükis, võttes aluseks muutujad „Netokäive“ ja „Töötajate ja füüsilisest isikust ettevõtjate arv“ NACE osa tasandil)

Mõõtühik

Omavääring tuhandetes

Statistiline üldkogum

Muutuja 240202 (valmistoodangu ja lõpetamata toodangu varude muutus): NACE jagude B–F turutootjad;

Muutujad 240201 (kaubavarude muutus) ja 240203 (edasimüügiks mõeldud kaubavarude muutus): NACE jao G turutootjad

Jaotused

Jaotus tegevusala kaupa

(Kasutada võib CETO märget, nagu määratletud III lisa B jaos):

Muutuja 240202 (valmistoodangu ja lõpetamata toodangu varude muutus) (NACE jaod B–F):

NACE jaod, osad, grupid ja klassid

Muutujad 240201 (kaubavarude muutus) ja 240203 (edasimüügiks mõeldud kaubavarude muutus) (NACE jagu G):

NACE jagu ja osad

Lähendatud väärtuste kasutamine ja kvaliteedinõuded

Juhul kui alamteema andmete koostamiseks kasutatavad lähteandmed on mõne statistilise üksuse puhul kättesaadavad eelarveaasta kohta ja neid andmed ei ole võimalik ümber arvutada selliselt, et need hõlmaksid kalendriaastat, võib kalendriaasta andmeid nende statistiliste üksuste puhul lähendada eelarveaasta andmete alusel.

Andmeedastuse tähtaeg

T + 18 kuud

Esimene vaatlusperiood

2021


Tabel 23. Riigi tasandi ettevõtlusstatistika ettevõtete netokäibe jaotuse kohta toodete ja kliendi residentsuse järgi

Muutujad

250112. Netokäive kliendi residentsuse järgi (kohaldada võib 1 % reeglit, nagu määratletud III lisa A jao 1. peatükis, võttes aluseks muutujad „Netokäive“ ja „Töötajate ja füüsilisest isikust ettevõtjate arv“: gruppide ja klasside puhul kohaldatakse 1 % reeglit vastava osa tasandil)

250113. Netokäive toote kaupa (kohaldada võib 1 % reeglit, nagu määratletud III lisa A jao 1. peatükis, võttes aluseks muutujad „Netokäive“ ja „Töötajate ja füüsilisest isikust ettevõtjate arv“: gruppide ja klasside puhul kohaldatakse 1 % reeglit vastava osa tasandil)

Mõõtühik

Omavääring tuhandetes

Statistiline üldkogum

Tegevusala katvus: NACE osade 62, 78 ja gruppide 58.2, 63.1, 69.1, 69.2, 70.2, 71.1, 71.2, 73.1, 73.2 turutootjad

Suurusklassi katvus: Üksnes vähemalt 20 töötajaga ettevõtted ja füüsilisest isikust ettevõtjad

Jaotused

Kasutada võib CETO märget, nagu määratletud III lisa B jaos

Muutuja 250113 (netokäive toote kaupa)

1.

Jaotus toodete kaupa

NACE osale 62 ning gruppidele 58.2 ja 63.1 (arvutialased teenused) vastavad CPA alajaotused: kokku, 58.21, 58.29, 58.29.1 + 58.29.2, 58.29.3 + 58.29.4, 58.29.5, 62.01, 62.02, 62.03, 62.09, 63.11, 63.12, 95.11, edasimüük (peaks hõlmama kogu sellise tarkvara edasimüüki (hulgimüük ja jaemüük), mis ei ole välja töötatud ettevõtte poolt, samuti sellise riistvara edasimüüki, mis ei ole ettevõtte toodetud), muud mujal liigitamata tooted.

NACE grupile 69.1 (õigusabiteenused) vastavad CPA alajaotused: kokku, 69.10.11, 69.10.12, 69.10.13, 69.10.14, 69.10.15, 69.10.16, 69.10.17, 69.10.18, 69.10.19, muud mujal liigitamata tooted.

NACE grupile 69.2 (arvepidamine, raamatupidamine ja auditeerimine; maksualane nõustamine) vastavad CPA alajaotused: kokku, 69.20.1, 69.20.2, 69.20.21 + 22 + 23, 69.20.24, 69.20.29, 69.20.3, 69.20.4, muud mujal liigitamata tooted.

NACE grupile 70.2 (juhtimisalane nõustamine) vastavad CPA alajaotused: kokku, 70.21.1, 70.22.1, 70.22.11, 70.22.12, 70.22.13, 70.22.14, 70.22.15, 70.22.16, 70.22.17, 70.22.2, 70.22.3, muud mujal liigitamata tooted.

NACE klassile 71.11 (arhitektitegevused) vastavad CPA alajaotused: kokku, 71.11.1, 71.11.2, 71.11.21 + 22, 71.11.23, 71.11.24, 71.11.3, 71.11.4, muud mujal liigitamata tooted.

NACE klassile 71.12 (inseneriteenused ning nendega seotud tehnilise nõustamise teenused) vastavad CPA alajaotused: kokku, 71.12.1, 71.12.11, 71.12.12, 71.12.13, 71.12.14, 71.12.15, 71.12.16, 71.12.17, 71.12.18, 71.12.19, 71.12.2, 71.12.3, muud mujal liigitamata tooted.

NACE grupile 71.2 (teimimine ja analüüs) vastavad CPA alajaotused:

kokku, 71.20.1, 71.20.11, 71.20.12, 71.20.13, 71.20.14, 71.20.19, muud mujal liigitamata tooted.

NACE grupile 73.1 (reklaamindus) vastavad CPA alajaotused: kokku, 73.11.1, 73.11.11, 73.11.12, 73.11.13, 73.11.19, 73.12.1, 73.12.11, 73.12.12, 73.12.13, 73.12.14, 73.12.19, muud mujal liigitamata tooted.

NACE grupile 73.2 (turu-uuringud ja avaliku arvamuse küsitlused) vastavad CPA alajaotused: kokku, 73.20.1, 73.20.11, 73.20.12, 73.20.13, 73.20.14 + 19, 73.20.2, muud mujal liigitamata tooted

NACE osale 78 (tööhõive) vastavad CPA alajaotused: kokku, 78.10.1, 78.10.11, 78.10.12, 78.20.1, 78.20.11, 78.20.12, 78.20.13, 78.20.14, 78.20.15, 78.20.16, 78.20.19, 78.30.1, muud mujal liigitamata tooted.

Muutuja 250112 (netokäive kliendi residentsuse järgi)

2.

Jaotus kliendi residentsuse järgi

Kokku

Resident (nagu määratletud ESA2010 punktis 1.62),

Mitteresident,

ELis,

EList väljaspool

Lähendatud väärtuste kasutamine ja kvaliteedinõuded

Juhul kui muutuja andmete koostamiseks kasutatavad lähteandmed on mõne statistilise üksuse puhul kättesaadavad eelarveaasta kohta ja neid andmed ei ole võimalik ümber arvutada selliselt, et need hõlmaksid kalendriaastat, võib kalendriaasta andmeid nende statistiliste üksuste puhul lähendada eelarveaasta andmete alusel.

Andmeedastuse tähtaeg

T + 18 kuud

Esimene vaatlusperiood

2021. aasta NACE osade 62 ja 78 ning gruppide 58.2, 63.1, 71.1, 71.2, 73.1 ja 73.2 puhul

2022. aasta NACE gruppide 69.1, 69.2 ja 70.2 puhul


Tabel 24. Riigi tasandi ettevõtlusstatistika ettevõtete netokäibe jaotuse kohta laiemate tegevusalarühmade kaupa

Muutujad

250102. Põllumajanduse, metsanduse, kalanduse ja tööstuse netokäive

250103. Tööstuse netokäive

250104. Tööstuse, välja arvatud ehituse netokäive

250105. Ehituse netokäive

250106. Teenuste netokäive

250107. Kaubandustegevuse (ost ja edasimüük) ning vahendustegevuse netokäive

250108. Hoonete ehitamise netokäive

250109. Rajatiste ehitamise netokäive

(Kõigi muutujate puhul võib kohaldada 1 % reeglit, nagu määratletud III lisa A jao 1. peatükis, võttes aluseks muutujad „Netokäive“ ja „Töötajate ja füüsilisest isikust ettevõtjate arv“ NACE osa tasandil)

Mõõtühik

Omavääring tuhandetes

Statistiline üldkogum

Muutuja 250102 (põllumajanduse, metsanduse, kalanduse ja tööstuse netokäive) puhul: NACE jao G turutootjad;

Muutujate 250104 (tööstuse, välja arvatud ehituse netokäive), 250105 (ehituse netokäive), 250108 (hoonete ehitamise netokäive) ja 250109 (rajatiste ehitamise netokäive) puhul: NACE jao F turutootjad;

Muutuja 250103 (tööstuse netokäive) puhul: NACE jagude B–E turutootjad;

Muutujate 250106 (teenuste netokäive) ja 250107 (kaubandustegevuse (ost ja edasimüük) ning vahendustegevuse käive) puhul: NACE jagude B–G turutootjad

Jaotused

Jaotus tegevusala kaupa

Jaotus tegevusala kaupa:

NACE jaod ja osad

Lähendatud väärtuste kasutamine ja kvaliteedinõuded

Juhul kui muutuja andmete koostamiseks kasutatavad lähteandmed on mõne statistilise üksuse puhul kättesaadavad eelarveaasta kohta ja neid andmed ei ole võimalik ümber arvutada selliselt, et need hõlmaksid kalendriaastat, võib kalendriaasta andmeid nende statistiliste üksuste puhul lähendada eelarveaasta andmete alusel.

Andmeedastuse tähtaeg

T + 18 kuud

Esimene vaatlusperiood

2022. aasta NACE Rev.2 osa 47 puhul

2025. aasta NACE Rev.2 osa 45 puhul

2023. aasta kõigi muude tegevusalade puhul


Tabel 25. Riigi tasandi ettevõtlusstatistika ettevõtete jaotuse kohta käibeliigi järgi

Muutujad

250110. NACE kolmekohalise arvkoodiga tähistatud põhitegevusala netokäive,

250111. Alltöövõtu netokäive

(Kõigi muutujate puhul võib kohaldada 1 % reeglit, nagu määratletud III lisa A jao 1. peatükis, võttes aluseks muutujad „Netokäive“ ja „Töötajate ja füüsilisest isikust ettevõtjate arv“ NACE osa tasandil)

Mõõtühik

Omavääring tuhandetes

Statistiline üldkogum

Muutuja 250110 (NACE kolmekohalise arvkoodiga tähistatud põhitegevusala netokäive) puhul: NACE jagude B–F turutootjad;

Muutuja 250111 (alltöövõtu netokäive) puhul: NACE jao F turutootjad

Jaotused

Jaotus tegevusala kaupa

Muutuja 250111 (alltöövõtu netokäive) puhul: NACE jaod ja osad

Muutuja 250110 (NACE kolmekohalise arvkoodiga tähistatud põhitegevusala netokäive) puhul: NACE grupp

Lähendatud väärtuste kasutamine ja kvaliteedinõuded

Juhul kui muutuja andmete koostamiseks kasutatavad lähteandmed on mõne statistilise üksuse puhul kättesaadavad eelarveaasta kohta ja neid andmed ei ole võimalik ümber arvutada selliselt, et need hõlmaksid kalendriaastat, võib kalendriaasta andmeid nende statistiliste üksuste puhul lähendada eelarveaasta andmete alusel.

Andmeedastuse tähtaeg

T + 18 kuud

Esimene vaatlusperiood

2021. aasta muutuja 250110 (NACE kolmekohalise arvkoodiga tähistatud põhitegevusala netokäive) puhul;

2023. aasta muutuja 250111 (alltöövõtu netokäive) puhul


Tabel 26. Riigi tasandi ettevõtlusstatistika tööstustoodangu kohta

Muutujad

251001. Müüdud toodang

251002. Alltöövõtu korras toodetud toodang

251003. Tegelik toodang

Mõõtühik

Muutuja 251001 (müüdud toodang) puhul: riigi omavääring tuhandetes ja (v.a tööstuslikud teenused) kogus, nagu määratletud vaatlusperioodi lõpus kehtivas PRODCOMi loetelus;

Muutuja 251002 (alltöövõtu korras toodetud toodang) puhul: (v.a tööstuslikud teenused) riigi omavääring tuhandetes ja kogus, nagu määratletud vaatlusperioodi lõpus kehtivas PRODCOMi loetelus;

Muutuja 251003 (tegelik toodang) puhul: kogus, nagu määratletud vaatlusperioodi lõpus kehtivas PRODCOMi loetelus

Statistiline üldkogum

PRODCOMi loetelu tooted CPA osades 05–33 (erandid on määratletud PRODCOMi loetelus).

Muutuja 251001 (müüdud toodang) puhul viitab PRODCOMi rubriigi alamjaotus tööstuslikele teenustele.

Muutujad 251002 (alltöövõtu korras toodetud toodang) ja 251003 (tegelik toodang) tuleb esitada PRODCOMi loetelu toodete alamajaotuse kohta (määratletud PRODCOM loetelus).

Võib kasutada CETO märget, nagu määratletud käesoleva määruse III lisa B jaos, ja kohaldada 1 % reeglit, nagu määratletud III lisa A. jao 1. peatükis, tuginedes CPA klassi tasemele

Jaotused

Jaotus toodete kaupa

Vaatlusperioodi lõpus kehtiv PRODCOMi loetelu

Lähendatud väärtuste kasutamine ja kvaliteedinõuded

CPA klassi tasandil on nõutav piisav esindavus.

Andmeedastuse tähtaeg

T + 6 kuud

Esimene vaatlusperiood

2021


Tabel 27. Riigi tasandi ettevõtlusstatistika ettevõtete investeeringute kohta materiaalsesse põhivarasse

Muutujad

260102. Koguinvesteeringud maasse

260103. Koguinvesteeringud olemasolevate hoonete soetamisse

260104. Koguinvesteeringud hoonete ehitamisse ja parendamisse

260105. Koguinvesteeringud masinatesse ja seadmetesse

(Kõigi muutujate puhul, v.a muutuja 260105 (koguinvesteeringud masinatesse ja seadmetesse), võib kohaldada 1 % reeglit, nagu määratletud III lisa A jao 1. peatükis, võttes aluseks muutujad „Netokäive“ ja „Töötajate ja füüsilisest isikust ettevõtjate arv“ NACE osa tasandil)

Mõõtühik

omavääring tuhandetes

Statistiline üldkogum

Muutuja 260105 (koguinvesteeringud masinatesse ja seadmetesse): NACE jagude B–N ja P–R ning osade S95 ja S96 turutootjad;

Muutujad 260102 (koguinvesteeringud maasse), 260103 (koguinvesteeringud olemasolevate hoonete soetamisse) ja 260104 (koguinvesteeringud hoonete ehitamisse ja parendamisse): NACE jagude B–G turutootjad;

Jaotused

Jaotus tegevusala kaupa:

(Kasutada võib CETO märget, nagu määratletud III lisa B jaos)

Muutuja 260105 (koguinvesteeringud masinatesse ja seadmetesse) (NACE jaod B–N ja P–R ning osad S95 ja S96) puhul

NACE jagude B–J, L–N ja P–R puhul: NACE jaod, osad, grupid ja klassid;

NACE jao K puhul: NACE jaod, osad, grupid 64.1, 64.2, 64.3, 64.9, 65.1, 65.2, 65.3 klassid 64.11, 64.19, 64.20, 64.30, 65.11, 65.12, 65.20, 65.30;

Osade S95 ja S96 puhul: NACE osad, grupid ja klassid;

spetsiaalsed koondandmed, nagu määratletud käesoleva määruse II lisa B jaos:

tööstus, ehitus ja teenused (v.a avalik haldus, riigikaitse, kohustuslik sotsiaalkindlustus, organisatsioonide tegevus, kodumajapidamiste kui tööandjate tegevus ning eksterritoriaalsete organisatsioonide ja üksuste tegevus),

IKT kokku,

IKT tootmine,

IKT teenused,

kõrgtehnoloogiline ja kesktasemel kõrgtehnoloogiline tootmine (vabatahtlik),

kõrgtehnoloogiline tootmine,

kesktasemel kõrgtehnoloogiline tootmine,

madaltehnoloogiline ja kesktasemel madaltehnoloogiline tootmine (vabatahtlik),

kesktasemel madaltehnoloogiline tootmine,

madaltehnoloogiline tootmine,

teabesektor,

arvutiteenused,

teadmistepõhised teenused kokku (vabatahtlik),

teadmistepõhised kõrgtehnoloogilised teenused,

teadmistepõhised turuteenused,

teadmistepõhised finantsteenused,

muud teadmistepõhised teenused (vabatahtlik),

teadmistepõhised tegevusalad – ettevõtlussektor,

teadmistepõhised tegevusalad (vabatahtlik),

turismimajandus (kokku) (vabatahtlik),

turismimajandus (peamiselt turism) (vabatahtlik),

turismimajandus (osaliselt turism) (vabatahtlik),

turismimajandus – transport (vabatahtlik),

turismimajandus – maismaatransport (vabatahtlik),

turismimajandus – veetransport (vabatahtlik),

turismimajandus – majutus (vabatahtlik),

turismimajandus – toit ja jook (kokku) (vabatahtlik),

turismimajandus – autorent ja muu rent (kokku) (vabatahtlik).

Muutujate 260102 (koguinvesteeringud maasse), 260103 (koguinvesteeringud olemasolevate hoonete ja struktuuride soetamisse) ja 260104 (koguinvesteeringud hoonete ehitamisse ja parendamisse) (ainult NACE jaod B–G) puhul: NACE jaod ja osad

Lähendatud väärtuste kasutamine ja kvaliteedinõuded

NACE 642, 643 ja 653 tegevusalade puhul, mis ei ole lisandväärtuse ning töötajate ja füüsilisest isikust ettevõtjate arvu poolest majanduslikult märkimisväärsed, võib märkida väärtusena 0.

Juhul kui muutuja andmete koostamiseks kasutatavad lähteandmed on mõne statistilise üksuse puhul kättesaadavad eelarveaasta kohta ja neid andmed ei ole võimalik ümber arvutada selliselt, et need hõlmaksid kalendriaastat, võib kalendriaasta andmeid nende statistiliste üksuste puhul lähendada eelarveaasta andmete alusel.

Andmeedastuse tähtaeg

T + 18 kuud

Esimene vaatlusperiood

2021


Tabel 28. Riigi tasandi ettevõtlusstatistika ettevõtete investeeringute kohta immateriaalsesse põhivarasse

Muutujad

260107. Investeeringud ostetud tarkvarasse (kohaldada võib 1 % reeglit, nagu määratletud III lisa A jao 1. peatükis, võttes aluseks muutujad „Netokäive“ ja „Töötajate ja füüsilisest isikust ettevõtjate arv“ NACE osa tasandil)

Mõõtühik

omavääring tuhandetes

Statistiline üldkogum

NACE jagude B–F turutootjad;

Jaotused

Jaotus tegevusala kaupa

NACE jaod ja osad

Lähendatud väärtuste kasutamine ja kvaliteedinõuded

Juhul kui muutuja andmete koostamiseks kasutatavad lähteandmed on mõne statistilise üksuse puhul kättesaadavad eelarveaasta kohta ja neid andmed ei ole võimalik ümber arvutada selliselt, et need hõlmaksid kalendriaastat, võib kalendriaasta andmeid nende statistiliste üksuste puhul lähendada eelarveaasta andmete alusel.

Andmeedastuse tähtaeg

T + 18 kuud

Esimene vaatlusperiood

2021


Tabel 29. Piirkondlik ettevõtlusstatistika kohalike üksuste kohta

Muutujad

310101. Kohalike üksuste arv (NACE jao K puhul vabatahtlik)

320101. Töötajate ja füüsilisest isikust ettevõtjate arv kohalikes üksustes

320301. Palgad kohalikes üksustes

Mõõtühik

Omavääring muutuja 320301 jaoks (palgad kohalikes üksustes); absoluutarvud muude muutujate puhul

Statistiline üldkogum

NACE jagude B–N ja P–R ning osade S95 ja S96 turutootjad turutootjate kohalikud üksused (NACE jao K puhul muutuja 310101 (kohalike üksuste arv) puhul vabatahtlik)

Jaotused

Jaotus piirkonna ja tegevusala kaupa

Andmed tuleb esitada kõigi allpool loetletud jaotuste kombinatsioonina:

Piirkondlik jaotus:

NUTSi 0.–2. tasand (1)

Jaotus tegevusala kaupa:

NACE jaod ja osad

Lähendatud väärtuste kasutamine ja kvaliteedinõuded

Juhul kui muutuja andmete koostamiseks kasutatavad lähteandmed on mõne statistilise üksuse puhul kättesaadavad eelarveaasta kohta ja neid andmed ei ole võimalik ümber arvutada selliselt, et need hõlmaksid kalendriaastat, võib kalendriaasta andmeid nende statistiliste üksuste puhul lähendada eelarveaasta andmete alusel.

Andmeedastuse tähtaeg

T + 18 kuud

Esimene vaatlusperiood

2021


Tabel 30. Piirkondlik ettevõtlusstatistika ettevõtete kohta

Muutujad

310102. Tegutsevate ettevõtete arv

310201. Ettevõtete sünd

310202. Ettevõtete surm

310203. Ettevõtete püsimajäämine (ainult kolme kalendriaasta püsimajäämine)

310104. Suure kasvupotentsiaaliga ettevõtete arv

310103. Vähemalt ühe töötajaga ettevõtete arv

310204. Ettevõtted, kus on esimene töötaja

310205. Ettevõtted, kus töötajaid enam ei ole

310206. Vähemalt ühe töötajaga ettevõtete püsimajäämine (ainult ettevõtete puhul, mis on püsinud kolm kalendriaastat)

320102. Töötajate ja füüsilisest isikust ettevõtjate arv

320103. Töötajate arv

320201. Töötajate ja füüsilisest isikust ettevõtjate arv äsja sündinud ettevõtetes

320202. Töötajate arv äsja sündinud ettevõtetes

320203. Töötajate ja füüsilisest isikust ettevõtjate arv ettevõtete surmades

320204. Töötajate arv ettevõtete surmades

320205. Töötajate ja füüsilisest isikust ettevõtjate arv ettevõtete püsimajäämistes (ainult ettevõtete puhul, mis on püsinud kolm kalendriaastat)

320206. Töötajate ja füüsilisest isikust ettevõtjate arv ettevõtete püsimajäämistes sünniaastal (ainult ettevõtete puhul, mis on püsinud kolm kalendriaastat)

320104. Töötajate ja füüsilisest isikust ettevõtjate arv vähemalt ühe töötajaga ettevõtetes

320105. Töötajate arv vähemalt ühe töötajaga ettevõtetes

320207. Töötajate ja füüsilisest isikust ettevõtjate arv ettevõtetes, kus on esimene töötaja

320208. Töötajate arv ettevõtetes, kus on esimene töötaja

320209. Töötajate ja füüsilisest isikust ettevõtjate arv ettevõtetes, kus töötajaid enam ei ole

320210. Töötajate arv ettevõtetes, kus töötajaid enam ei ole

320211. Töötajate ja füüsilisest isikust ettevõtjate arv vähemalt ühe töötajaga ettevõtete püsimajäämistes (ainult ettevõtete puhul, mis on püsinud kolm kalendriaastat)

320212. Töötajate ja füüsilisest isikust ettevõtjate arv vähemalt ühe töötajaga ettevõtete püsimajäämistes sünniaastal (ainult ettevõtete puhul, mis on püsinud kolm kalendriaastat)

Mõõtühik

absoluutarvud

Statistiline üldkogum

NACE jagude B–N ja P–R ning osade S95 ja S96 turutootjad

Jaotused

1.

Jaotus piirkonna ja tegevusala kaupa

Andmed tuleb esitada kõigi allpool loetletud jaotuste kombinatsioonina:

Piirkondlik jaotus: NUTSi 0.–3. tasand

Jaotus tegevusala kaupa:

Järgmiste NACE jagude koondandmed:

B+C+D+E, K+L, M+N, P+Q, R+S95+S96

NACE jaod:

F, G, H, I, J

Spetsiaalsed koondandmed, nagu määratletud käesoleva määruse II lisas:

tööstus, ehitus ja teenused (v.a avalik haldus, riigikaitse, kohustuslik sotsiaalkindlustus, organisatsioonide tegevus, kodumajapidamiste kui tööandjate tegevus ning eksterritoriaalsete organisatsioonide ja üksuste tegevus)

2.

Töötajate arvu jaotus piirkonna ja suurusklassi kaupa

Andmed tuleb esitada kõigi allpool loetletud jaotuste kombinatsioonina:

Piirkondlik jaotus: NUTSi 0.–3. tasand

Jaotus töötajate arvu suurusklassi kaupa: kokku, 0 töötajat, 1–9 töötajat, 10 ja enam töötajat,

(0 suurusklass mitte järgmiste muutujate puhul: 310103 (vähemalt ühe töötajaga ettevõtete arv), 310204 (ettevõtted, kus on esimene töötaja), 310205 (ettevõtted, kus töötajaid enam ei ole), 310206 (vähemalt ühe töötajaga ettevõtete püsimajäämised (ainult ettevõtete puhul, mis on püsinud kolm kalendriaastat)), 320104 (töötajate ja füüsilisest isikust ettevõtjate arv vähemalt ühe töötajaga ettevõtetes), 320105 (töötajate arv vähemalt ühe töötajaga ettevõtetes), 320207 (töötajate ja füüsilisest isikust ettevõtjate arv ettevõtetes, kus on esimene töötaja), 320208 (töötajate arv ettevõtetes, kus on esimene töötaja), 320209 (töötajate ja füüsilisest isikust ettevõtjate arv ettevõtetes, kus töötajaid enam ei ole), 320210 (töötajate arv ettevõtetes, kus töötajaid enam ei ole), 320211 (töötajate ja füüsilisest isikust ettevõtjate arv vähemalt ühe töötajaga ettevõtete püsimajäämistes (ainult ettevõtete puhul, mis on püsinud kolm kalendriaastat)) ja 320212 (töötajate ja füüsilisest isikust ettevõtjate arv vähemalt ühe töötajaga ettevõtete püsimajäämistes sünniaastal (ainult ettevõtete puhul, mis on püsinud kolm kalendriaastat))

Andmeedastuse tähtaeg

Esialgsed andmed: muutujad 310202 (ettevõtete surmad), 310205 (ettevõtted, kus töötajaid enam ei ole), 320203 (töötajate ja füüsilisest isikust ettevõtjate arv ettevõtete surmades), 320204 (töötajate arv ettevõtete surmades), 320209 (töötajate ja füüsilisest isikust ettevõtjate arv ettevõtetes, kus töötajaid enam ei ole) ja 320210 (töötajate arv ettevõtetes, kus töötajaid enam ei ole): T + 22 kuud;

Lõplikud ja kinnitatud andmed: T + 22 kuud, v.a muutujad 310202 (ettevõtete surmad), 310205 (ettevõtted, kus töötajaid enam ei ole), 320203 (töötajate ja füüsilisest isikust ettevõtjate arv ettevõtete surmades), 320204 (töötajate arv ettevõtete surmades), 320209 (töötajate ja füüsilisest isikust ettevõtjate arv ettevõtetes, kus töötajaid enam ei ole) ja 320210 (töötajate arv ettevõtetes, kus töötajaid enam ei ole): T + 34 kuud

Esimene vaatlusperiood

2021


Tabel 31. Piirkondlik ettevõtlusstatistika teadus- ja arendustegevuse kulude kohta

Muutujad

330101. Ettevõttesisese teadus- ja arendustegevuse kulud

Mõõtühik

Omavääring tuhandetes

Statistiline üldkogum

Kõik teadus- ja arendustegevusega tegelevad üksused, mis on liigitatud NACE jagude A–U alla

Jaotused

Jaotus piirkonna ja sektori kaupa

Andmed tuleb esitada kõigi allpool loetletud jaotuste kombinatsioonina:

Piirkondlik jaotus:

NUTSi 1. ja 2. tasand

Sektoripõhine jaotus:

Kõik allpool loetletud sektorid kokku

äriettevõtete sektor

kõrgharidussektor

valitsussektor

eraõiguslike kasumitaotluseta institutsioonide sektor

Andmeedastuse tähtaeg

Kõik jaotused:

igal paaritul aastal lõplikud ja kinnitatud andmed T + 18 kuud

Esimene vaatlusperiood

2021


Tabel 32. Piirkondlik ettevõtlusstatistika tööhõive kohta teadus- ja arendustegevuses

Muutujad

330201. Teadus- ja arendustöötajad

330202. Teadlased

Mõõtühik

Absoluutarvud

Statistiline üldkogum

Kõik teadus- ja arendustegevusega tegelevad üksused, mis on liigitatud NACE jagude A–U alla

Jaotused

1.

Jaotus piirkonna ja sektori kaupa

Töötajate arvuna ja täistööajale taandatud ühikutena esitatavad andmed

Andmed tuleb esitada kõigi allpool loetletud jaotuste kombinatsioonina:

Piirkondlik jaotus:

NUTSi 1. ja 2. tasand

Sektoripõhine jaotus:

Kõik allpool loetletud sektorid kokku

äriettevõtete sektor

kõrgharidussektor

valitsussektor

eraõiguslike kasumitaotluseta institutsioonide sektor

2.

Jaotus piirkonna, sektori ja soo kaupa (vabatahtlik)

Muutuja 330201 (teadus- ja arendustöötajad) töötajate arvu ühikutena esitatavad andmed. Muutuja 330202 (teadlased) töötajate arvuna ja täistööajale taandatud ühikutena esitatavad andmed.

Andmed tuleb esitada kõigi allpool loetletud jaotuste kombinatsioonina:

Piirkondlik jaotus:

NUTSi 1. ja 2. tasand

Sektoripõhine jaotus:

sama mis jaotus 1

Jaotus soo kaupa:

kokku,

naised

Andmeedastuse tähtaeg

Kõik jaotused:

igal paaritul aastal lõplikud ja kinnitatud andmed T + 18 kuud

Esimene vaatlusperiood

2021


Tabel 33. Rahvusvahelise tegevuse statistika – andmeid esitava riigi institutsionaalsete üksuste kontroll välismaal asuvate ettevõtete üle

Muutujad

410101. Andmeid esitavas riigis asuvate institutsionaalsete üksuste lõpliku kontrolli all olevate välisriigis asuvate ettevõtete arv

420101. Töötajate ja füüsilisest isikust ettevõtjate arv andmeid esitavas riigis asuvate institutsionaalsete üksuste lõpliku kontrolli all olevates välisriigis asuvates ettevõtetes

420201. Andmeid esitavas riigis asuvate institutsionaalsete üksuste lõpliku kontrolli all olevate välisriigis asuvate ettevõtete töötajate hüvitiste kulu (kohaldada võib 1 % reeglit, nagu määratletud III lisa A jao 1. peatükis, võttes aluseks muutujad „Netokäive“ ja „Töötajate ja füüsilisest isikust ettevõtjate arv“ NACE jagude B–N ja P–S asjakohaste NACE A*38 tasandi koondandmete juures)

430101. Andmeid esitavas riigis asuvate institutsionaalsete üksuste lõpliku kontrolli all olevate välisriigis asuvate ettevõtete koguinvesteeringud materiaalsesse põhivarasse (kohaldada võib 1 % reeglit, nagu määratletud III lisa A jao 1. peatükis, võttes aluseks muutujad „Netokäive“ ja „Töötajate ja füüsilisest isikust ettevõtjate arv“ NACE jagude B–N ja P–S asjakohaste NACE A*38 tasandi koondandmete juures)

440101. Andmeid esitavas riigis asuvate institutsionaalsete üksuste lõpliku kontrolli all olevate välisriigis asuvate ettevõtete netokäive

Mõõtühik

Muutujate 410101 (andmeid esitavas riigis asuvate institutsionaalsete üksuste lõpliku kontrolli all olevate välisriikides asuvate ettevõtete arv) ja 420101 (töötajate ja füüsilisest isikust ettevõtjate arv andmeid esitavas riigis asuvate institutsionaalsete üksuste lõpliku kontrolli all olevates välisriigis asuvates ettevõtetes) puhul: absoluutväärtused;

Muude muutujate puhul omavääring tuhandetes

Statistiline üldkogum

Kõigi muutujate puhul: NACE jagude B–N ja P–S välismaal asuvad turutootjad (peaksid hõlmama kõiki andmeid esitava riigi kõrgeimate kontrollivate üksuste välismaiseid tütarettevõtteid)

Jaotused

Andmed esitatakse üksikasjalikult residentsusriigi ja välismaal asuva ettevõtte tegevusala kaupa.

1.

Jaotus tegevusala kaupa ja geograafiline jaotus

Andmed tuleb esitada kõigi allpool loetletud jaotuste kombinatsioonina:

Jaotus tegevusala kaupa:

NACE jaod;

Järgmiste NACE osade koondandmed:

C10+C11+C12, C13+C14+C15, C16+C17+C18, C22+C23, C24+C25, C29+C30, C31+C32, H52+H53, J59+J60, J62+J63, M69+M70+M71, M73+M74+M75, N78+N79+N80+N81+N82, Q87+Q88,

NACE osad:

C19, C20, C21, C26, C27, C28, C33, H49, H50, H51, J58, J61, N77, M72, Q86

Spetsiaalsed koondandmed, nagu määratletud käesoleva määruse II lisa B jaos

Tööstus, ehitus ja teenused (v.a avalik haldus, riigikaitse, kohustuslik sotsiaalkindlustus, kodumajapidamiste kui tööandjate tegevus ning eksterritoriaalsete organisatsioonide ja üksuste tegevus),

Teenused (v.a avalik haldus, riigikaitse, kohustuslik sotsiaalkindlustus, kodumajapidamiste kui tööandjate tegevus ning eksterritoriaalsete organisatsioonide ja üksuste tegevus)

Geograafiline jaotus:

Geo tasand 2, nagu määratletud rakendusaktis kooskõlas määruse (EL) 2019/2152 artikli 7 lõike 1 punktiga d

2.

Geograafiline jaotus

Geo tasand 3, nagu määratletud rakendusaktis kooskõlas määruse (EL) 2019/2152 artikli 7 lõike 1 punktiga d

Lähendatud väärtuste kasutamine ja kvaliteedinõuded

Osa K64 puhul võib muutuja 440101 (netokäive) väärtuse arvestada lähendatult toodangu väärtuse alusel, nagu määratletud käesoleva määruse IV lisas.

NACE 642, 643 ja 653 tegevusalade puhul, mis ei ole lisandväärtuse ning töötajate ja füüsilisest isikust ettevõtjate arvu poolest majanduslikult märkimisväärsed, võib märkida väärtusena 0, v.a muutujate 410101 (andmeid esitavas riigis asuvate institutsionaalsete üksuste lõpliku kontrolli all olevate välisriigis asuvate ettevõtete arv) ja 420101 (töötajate ja füüsilisest isikust ettevõtjate arv andmeid esitavas riigis asuvate institutsionaalsete üksuste lõpliku kontrolli all olevates välisriigis asuvates ettevõtetes) puhul.

Komisjon (Eurostat) ja liikmesriigid võivad leppida kokku NACE jao K tegevusalade täiendavates lähendatud väärtustes, võttes arvesse riigis kehtivaid tingimusi.

Juhul kui eelarveaasta andmeid ei ole võimalik ümber arvutada selliselt, et need hõlmaksid kalendriaastat, võib kalendriaasta andmeid lähendada eelarveaasta andmete alusel.

Andmeedastuse tähtaeg

T + 20 kuud

Esimene vaatlusperiood

2021


Tabel 34. Rahvusvahelise tegevuse statistika – kaupade liidusisene kaubavahetus – üksikasjalikud andmed

Muutujad

450101a. Kaupade liidusisese ekspordi statistiline väärtus – üksikasjalikud andmed

450101b. Kaupade liidusisese ekspordi maht – üksikasjalikud andmed

450102a. Kaupade liidusisese impordi statistiline väärtus – üksikasjalikud andmed

450102b. Kaupade liidusisese impordi maht – üksikasjalikud andmed

Mõõtühik

Statistiline väärtus: väärtused omavääringus (ühikud)

Kogus:

Netomass (kg)

Kogus täiendavates mõõtühikutes: kui see on kohaldatav vaatlusperioodil kehtiva kombineeritud nomenklatuuri kohaselt (vastav mõõtühik).

Statistiline üldkogum

Kaupade eksport või import kokku

Jaotused

Andmed, mis tuleb esitada kõigi allpool loetletud jaotuste kombinatsioonina; täiendavalt kombineerituna jaotusega veoliigi kaupa piiril (vabatahtlik)

Jaotus kauba järgi

Jaotus kombineeritud nomenklatuuri 8numbrilisel tasandil, v.a

(1)

kaubad, mis tarnitakse laevadele või õhusõidukitele, nagu viidatud V lisa 22. jao punkti 1 alapunktis a, ja kaubad, mis tarnitakse avamererajatistele, nagu viidatud V lisa 23. jao punkti 1 alapunktis b, mida võib jaotada järgmiselt:

a)

vaatlusperioodil kehtiva kombineeritud nomenklatuuri gruppide 1–24 kaubad,

b)

vaatlusperioodil kehtiva kombineeritud nomenklatuuri grupi 27 kaubad,

c)

mujal klassifitseeritud kaubad;

(2)

mootorsõidukite ja õhusõidukite osad, nagu viidatud V lisa 31. jao punktis 4, ja täieliku tööstusliku sisseseade komponendid, nagu viidatud V lisa 31. jao punktis 5, mis jaotatakse kombineeritud nomenklatuuri grupi tasandil.

Jaotus partnerliikmesriigi ja päritoluriigi kaupa

Ekspordi puhul:

sihtkoha liikmesriik ja päritoluriik

Impordi puhul:

lähteliikmesriik; päritoluriik (vabatahtlik)

Andmed partnerliikmesriikide ja päritoluriikide kohta kodeeritakse kooskõlas riikide ja territooriumite nomenklatuuriga rahvusvahelise kaubavahetuse Euroopa statistika jaoks.

Jaotus tehingu liigi kaupa

Andmed tehingu liigi kohta esitatakse käesoleva lisa C osa tabeli 1 jaotuse kohaselt.

Liikmesriigid kohaldavad veeru A koode või kombinatsiooni koodnumbritest veerus A ja nende alajaotustest veerus B.

Jaotus veoliigi kaupa piiril (vabatahtlik)

Kui esitatakse andmed veoliigi kohta, esitatakse see käesoleva lisa C osa tabeli 2 jaotuse kohaselt.

Lähendatud väärtuste kasutamine ja kvaliteedinõuded

1.

Liikmesriigid koostavad iga vaatluskuu kohta statistika, mis hõlmab tervet nende liidusisest kaupade eksporti ja importi, kasutades vajaduse korral hinnangulisi andmeid. Hinnangud märgistatakse ja edastatakse Eurostatile vähemalt jaotusena partnerliikmesriigi ja kaubakoodi järgi vaatlusperioodil kehtiva kombineeritud nomenklatuuri grupi tasandil.

2.

Ilma et see piiraks käesoleva määruse artikli 10 lõike 5 kohaldamist, esitavad liikmesriigid konfidentsiaalseks tunnistatud andmeid komisjonile (Eurostat) nii, et neid oleks võimalik avaldada vähemalt kombineeritud nomenklatuuri kaupade jaotuse grupi tasandil eeldusel, et seeläbi on tagatud konfidentsiaalsus.

3.

Sõjasaladuse alla kuuluva teabe puhul võivad liikmesriigid riiklikult kehtivaid määratlusi järgides esitada vähem üksikasjalikku teavet, kui käesolevas tabelis märgitud. Komisjonile (Eurostatile) esitatakse vähemalt ekspordi ja impordi statistiline koguväärtus iga kuu kohta.

Andmeedastuse tähtaeg

T + 70 päeva

Kui komisjonile (Eurostatile) juba esitatud kuutulemusi korrigeeritakse, esitavad liikmesriigid korrigeeritud tulemused hiljemalt nende korrigeeritud andmete saamiskuule järgneval kuul.

Esimene vaatlusperiood

2022. aasta jaanuar


Tabel 35. Rahvusvahelise tegevuse statistika – kaupade liiduväline import ja eksport – üksikasjalikud andmed

Muutujad

450201a. Kaupade liiduvälise ekspordi statistiline väärtus – üksikasjalikud andmed

450201b. Kaupade liiduvälise ekspordi maht – üksikasjalikud andmed

450202a. Kaupade liiduvälise impordi statistiline väärtus – üksikasjalikud andmed

450202b. Kaupade liiduvälise impordi maht – üksikasjalikud andmed

Mõõtühik

Statistiline väärtus: väärtused omavääringus (ühikud)

Kogus:

Netomass (kg)

Kogus täiendavates mõõtühikutes: kui see on kohaldatav vaatlusperioodil kehtiva kombineeritud nomenklatuuri kohaselt (vastav mõõtühik).

Statistiline üldkogum

Kaupade eksport või import kokku

Jaotused

Andmed, mis tuleb esitada kõigi allpool loetletud jaotuste kombinatsioonina:

Jaotus kauba järgi

Ekspordi puhul: jaotus kombineeritud nomenklatuuri 8numbrilisel tasandil, v.a

(1)

kaubad, mis tarnitakse laevadele või õhusõidukitele, nagu viidatud V lisa 22. jao punkti 1 alapunktis a, ja kaubad, mis tarnitakse avamererajatistele, nagu viidatud V lisa 23. jao punkti 1 alapunktis b, mida võib jaotada järgmiselt:

a)

vaatlusperioodil kehtiva kombineeritud nomenklatuuri gruppide 1–24 kaubad,

b)

vaatlusperioodil kehtiva kombineeritud nomenklatuuri grupi 27 kaubad,

c)

mujal klassifitseeritud kaubad;

(2)

täieliku tööstusliku sisseseade komponendid, nagu viidatud V lisa 31. jao punktis 5, mis jaotatakse kombineeritud nomenklatuuri grupi tasandil.

Impordi puhul: jaotus Tarici alamrubriikide kaupa (10kohaline tasand), v.a

(1)

erikaubad ja -liikumised, nagu viidatud V lisa III peatükis. Kui välja arvata kaubad, millele on viidatud 23. jao 2. osa punkti a alapunktis ii ja 23. jao 1. osa punktis b, võib need erikaubad ja -liikumised jaotada kombineeritud nomenklatuuri 8numbrilisel tasandil;

(2)

kaubad, mis tarnitakse avamererajatistele, nagu viidatud V lisa 23. jao 1. peatüki punktis b, mida võib jaotada järgmiselt:

a)

vaatlusperioodil kehtiva kombineeritud nomenklatuuri gruppide 1–24 kaubad,

b)

vaatlusperioodil kehtiva kombineeritud nomenklatuuri grupi 27 kaubad,

c)

mujal klassifitseeritud kaubad.

Ilma et see piiraks andmete levitamist riigi tasandil, ei levita komisjon (Eurostat) üksikasjalikku statistikat Tarici alamrubriikide kaupa, kui selliste andmete avaldamine kahjustaks üldsuse huvide kaitset seoses liidu kaubandus- ja põllumajanduspoliitikaga.

Jaotus eeldatava sihtliikmesriigi ja tegeliku ekspordiliikmesriigi järgi; liikmesriik, kus tollideklaratsioon esitatakse

Ekspordi puhul:

tegelik ekspordiliikmesriik

liikmesriik, kus tollideklaratsioon esitatakse

Impordi puhul:

eeldatav sihtliikmesriik

liikmesriik, kus tollideklaratsioon esitatakse

See jaotus ei ole kohaldatav erikaupade või -liikumiste suhtes, nagu viidatud V lisa III peatükis, juhul kui kasutatakse muud andmeallikat peale tollideklaratsiooni.

Andmed eksportivate ja importivate liikmesriikide kohta kodeeritakse kooskõlas riikide ja territooriumite nomenklatuuriga rahvusvahelise kaubavahetuse Euroopa statistika jaoks.

Jaotus partnerriigi kaupa

Ekspordi puhul: viimane teadaolev sihtriik

Impordi puhul: lähteriik ja päritoluriik

Andmed partnerriikide kohta kodeeritakse kooskõlas riikide ja territooriumite nomenklatuuriga rahvusvahelise kaubavahetuse Euroopa statistika jaoks.

Jaotus tehingu liigi kaupa

Andmed tehingu liigi kohta esitatakse käesoleva lisa C osa tabeli 1 jaotuse kohaselt.

Liikmesriigid kohaldavad veeru A koode või kombinatsiooni koodnumbritest veerus A ja nende alajaotustest veerus B.

Jaotus statistilise protseduuri järgi

Normaaleksport või -import

Seestöötlemise tolliprotseduuriga hõlmatud eksport või import

Välistöötlemise tolliprotseduuriga hõlmatud eksport või import

Eksport või import, mis ei ole tollideklaratsioonis deklareeritud

Jaotus sooduskohtlemise järgi impordi puhul (üksnes muutujad 450202a/b)

See jaotus ei ole kohaldatav erikaupade või -liikumiste suhtes, nagu viidatud V lisa III peatükis, juhul kui kasutatakse muid andmeallikaid peale tollideklaratsioonide.

Tariifne sooduskohtlemine, mida näitab liidu tolliseadustikus sätestatud liigituse kohane sooduskohtlemiskood.

Ilma et see piiraks andmete levitamist riigi tasandil, ei levita komisjon (Eurostat) üksikasjalikku statistikat sooduskohtlemise kohta impordi puhul, kui selliste andmete avaldamine kahjustaks üldsuse huvide kaitset seoses ühenduse kaubandus- ja põllumajanduspoliitikaga.

Jaotus veoliigi kaupa

Veoliik piiril

Sisetranspordiliik

Konteiner

See jaotus ei ole kohaldatav erikaupade või -liikumiste suhtes, nagu viidatud V lisa III peatükis, juhul kui kasutatakse muid andmeallikaid peale tollideklaratsioonide.

Andmed veoliigi kohta esitatakse käesoleva lisa C osa tabeli 2 jaotuse kohaselt.

Lähendatud väärtuste kasutamine ja kvaliteedinõuded

1.

Liikmesriigid koostavad iga vaatluskuu kohta statistika, mis hõlmab tervet nende liiduvälist kaubavahetust, kasutades vajaduse korral hinnangulisi andmeid. Hinnangud märgistatakse ja edastatakse Eurostatile vähemalt jaotusena partnerriigi ja kaubakoodi järgi euroalavälise kaubanduse vaatlusperioodil kehtiva kombineeritud nomenklatuuri grupi tasandil.

2.

Ilma et see piiraks käesoleva määruse artikli 10 lõike 5 kohaldamist, esitavad liikmesriigid konfidentsiaalseks tunnistatud andmeid komisjonile (Eurostat) nii, et neid oleks võimalik avaldada vähemalt kombineeritud nomenklatuuri kaupade jaotuse grupi tasandil eeldusel, et seeläbi on tagatud konfidentsiaalsus.

3.

Sõjasaladuse alla kuuluva teabe puhul võivad liikmesriigid riiklikult kehtivaid määratlusi järgides esitada vähem üksikasjalikku teavet, kui käesolevas tabelis märgitud. Komisjonile (Eurostatile) esitatakse vähemalt ekspordi ja impordi statistiline koguväärtus iga kuu kohta.

Andmeedastuse tähtaeg

T + 40 päeva

Kui komisjonile (Eurostatile) juba esitatud kuutulemusi korrigeeritakse, esitavad liikmesriigid korrigeeritud tulemused hiljemalt nende korrigeeritud andmete saamiskuule järgneval kuul.

Esimene vaatlusperiood

2022. aasta jaanuar


Tabel 36. Rahvusvahelise tegevuse statistika – kaupade eksport ja import – koondandmed

Muutujad

450103. Kaupade ekspordi statistiline väärtus – koondandmed

450104. Kaupade impordi statistiline väärtus – koondandmed

Mõõtühik

Väärtused omavääringus (ühikud)

Statistiline üldkogum

Kaupade eksport või import kokku

Jaotused

Andmed, mis tuleb esitada kõigi allpool loetletud jaotuste kombinatsioonina:

Geograafiline jaotus:

Kõigi liikmesriikide puhul:

Liidusisene

Liiduväline

Lisaks liikmesriikide puhul, mis kuuluvad euroalasse:

Euroalasisene

Euroalaväline

Jaotus kauba kaupa:

Kokku

Lisaks: Vaatlusperioodil kehtiva standardse väliskaubanduse klassifikaatori (SITC) jaod 0–9 – kohustuslikud üksnes liiduväliste ja euroalaväliste partnerpiirkondadega

Andmeedastuse tähtaeg

T + 40 päeva

Esimene vaatlusperiood

2022. aasta jaanuar


Tabel 37. Rahvusvahelise tegevuse statistika – kaupade liiduväline eksport ja import arve vääringu kaupa

Muutujad

450203. Kaupade liiduvälise ekspordi statistiline väärtus arve vääringu kaupa

450204. Kaupade liiduvälise impordi statistiline väärtus arve vääringu kaupa

Mõõtühik

Väärtused omavääringus (ühikud)

Statistiline üldkogum

Liiduväline eksport või import kokku

Jaotused

Andmed, mis tuleb esitada kõigi allpool loetletud jaotuste kombinatsioonina

Jaotus kauba kaupa:

Vaatlusperioodil kehtiva standardse väliskaubanduse klassifikaatori (SITC) kohaselt:

Kokku,

Jaod 0–8

Osa 33

Jaotus arve vääringu järgi:

Kui kasutatakse muid andmeallikaid peale tollideklaratsioonide, on arve vääringu jaotus järgmine:

Euro

Omavääring (üksnes liikmesriikide puhul, mis ei kuulu euroalasse)

Muud euroalaväliste liikmesriikide omavääringud [v.a naelsterling]

Naelsterling

USA dollar

Muu

Kui andmeallikana kasutatakse tollideklaratsioone, on arve vääringu jaotus järgmine:

Euro

Omavääring (üksnes liikmesriikide puhul, mis ei kuulu euroalasse)

Muud euroalaväliste liikmesriikide omavääringud [v.a naelsterling]

Naelsterling

USA dollar

Brasiilia reaal

Kanada dollar

Šveitsi frank

Hiina renminbi-jüaan

India ruupia

Jaapani jeen

Lõuna-Korea vonn

Mehhiko peeso

Norra kroon

Vene rubla

Singapuri dollar

Türgi liir

Muu

Andmeedastuse tähtaeg

T + 3 kuud

Esimene vaatlusperiood

2022


Tabel 38. Statistika rahvusvahelise tegevuse kohta – rahvusvaheline teenuste osutamine teenuseosutamismooduste kaupa – aastaandmed

Muutujad

460101. Teenuste import ja omandamine

460201. Teenuste eksport ja osutamine

Mõõtühik

Omavääring tuhandetes

Statistiline üldkogum

Rahvusvaheline teenuste osutamine kokku kõigi nelja teenuseosutamismooduse kaupa

Jaotused

1.

Rahvusvaheline teenuste osutamine teenuseosutamismooduse ja geograafilise jaotuse kaupa

Andmed tuleb esitada kõigi allpool loetletud jaotuste kombinatsioonina:

Jaotus teenuseosutamismooduse kaupa:

Rahvusvaheline teenuste osutamine kokku (teenuseosutamismoodused 1, 2, 3 ja 4 kokku)

moodus 1 („piiriülesed tehingud“),

moodus 2 („tarbimine välismaal“),

moodus 3 („äriline kohalolek“) ja

moodus 4 („füüsiliste isikute kohalolek“),

nagu määratletud VI lisa 2. jaos.

Toodete jaotus:

Rahvusvaheline teenuste osutamine kokku

Geograafiline jaotus: (Kasutada võib CETO märget, nagu määratletud III lisa B jaos):

Geo tasand 5, nagu määratletud rakendusaktis kooskõlas määruse (EL) 2019/2152 artikli 7 lõike 1 punktiga d

2.

Rahvusvaheline teenuste osutamine teenuseosutamismooduse, tooteliigi ja geograafilise jaotuse alusel (võib kasutada CETO märget või kohaldada 1 % reeglit kauplemise kogumahu tasandil (teenuste import + eksport), nagu määratletud III lisa B jaos ja A jao 1. peatükis)

Kui kohaldatakse 1 % reeglit, ei teatata jaotuse 2 andmeid (sellisel juhul teatakse vaid jaotuse 1 andmed).

Andmed tuleb esitada kõigi allpool loetletud jaotuste kombinatsioonina:

Jaotus teenuseosutamismooduse kaupa:

Sama jaotus teenuseosutamismooduse kaupa kui jaotuse 1 puhul.

Toodete jaotus: