ISSN 1977-0650

Euroopa Liidu

Teataja

L 267

European flag  

Eestikeelne väljaanne

Õigusaktid

63. aastakäik
14. august 2020


Sisukord

 

II   Muud kui seadusandlikud aktid

Lehekülg

 

 

MÄÄRUSED

 

*

Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2020/1198, 7. august 2020, millega kiidetakse heaks oluline muudatus kaitstud päritolunimetuste ja kaitstud geograafiliste tähiste registrisse kantud nimetuse spetsifikaadis [Piave (KPN)]

1

 

*

Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2020/1199, 13. august 2020, millega muudetakse rakendusmääruse (EL) 2019/2072 VI lisa seoses teatavate Argentinast pärit viljade liitu sissetoomise ajutise keelamisega, et hoida ära taimekahjustaja Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa liitu sissetoomine ja seal levimine

3

 

 

Parandused

 

*

Komisjoni 28. juuni 2019. aasta delegeeritud määruse (EL) 2019/2035 (millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) 2016/429 seoses maismaaloomade pidamise ettevõtteid ja haudejaamu ning teatavate peetavate maismaaloomade ja haudemunade jälgitavust käsitlevate eeskirjadega) parandus ( ELT L 314, 5.12.2019 )

5

ET

Aktid, mille peakiri on trükitud harilikus trükikirjas, käsitlevad põllumajandusküsimuste igapäevast korraldust ning nende kehtivusaeg on üldjuhul piiratud.

Kõigi ülejäänud aktide pealkirjad on trükitud poolpaksus kirjas ja nende ette on märgitud tärn.


II Muud kui seadusandlikud aktid

MÄÄRUSED

14.8.2020   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 267/1


KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2020/1198,

7. august 2020,

millega kiidetakse heaks oluline muudatus kaitstud päritolunimetuste ja kaitstud geograafiliste tähiste registrisse kantud nimetuse spetsifikaadis [„Piave“ (KPN)]

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 21. novembri 2012. aasta määrust (EL) nr 1151/2012 põllumajandustoodete ja toidu kvaliteedikavade kohta, (1) eriti selle artikli 52 lõiget 2,

ning arvestades järgmist:

(1)

Vastavalt määruse (EL) nr 1151/2012 artikli 53 lõike 1 esimesele lõigule vaatas komisjon läbi Itaalia taotluse saada heakskiit komisjoni määrusega (EL) nr 443/2010 (2) registreeritud kaitstud päritolunimetuse „Piave“ spetsifikaadi muudatusele.

(2)

Kuna asjaomane muudatus ei ole väike määruse (EL) nr 1151/2012 artikli 53 lõike 2 tähenduses, avaldas komisjon kõnealuse määruse artikli 50 lõike 2 punkti a kohase muutmistaotluse Euroopa Liidu Teatajas (3).

(3)

Kuna komisjon ei ole saanud ühtegi määruse (EL) nr 1151/2012 artikli 51 kohast vastuväidet, tuleks spetsifikaadi muudatus heaks kiita,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Euroopa Liidu Teatajas avaldatud nimetuse „Piave“ (KPN) spetsifikaadi muudatus kiidetakse heaks.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 7. august 2020

Komisjoni nimel

presidendi eest

komisjoni liige

Janusz WOJCIECHOWSKI


(1)  ELT L 343, 14.12.2012, lk 1.

(2)  Komisjoni 21. mai 2010. aasta määrus (EL) nr 443/2010, millega registreeritakse kaitstud päritolunimetuste ja kaitstud geograafiliste tähiste registris nimetus [„Piave“ (KPN)] (ELT L 126, 22.5.2010, lk 10).

(3)  ELT C 115, 7.4.2020, lk 21.


14.8.2020   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 267/3


KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2020/1199,

13. august 2020,

millega muudetakse rakendusmääruse (EL) 2019/2072 VI lisa seoses teatavate Argentinast pärit viljade liitu sissetoomise ajutise keelamisega, et hoida ära taimekahjustaja Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa liitu sissetoomine ja seal levimine

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 26. oktoobri 2016. aasta määrust (EL) 2016/2031, mis käsitleb taimekahjustajatevastaseid kaitsemeetmeid, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruseid (EL) nr 228/2013, (EL) nr 652/2014 ja (EL) nr 1143/2014 ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu direktiivid 69/464/EMÜ, 74/647/EMÜ, 93/85/EMÜ, 98/57/EÜ, 2000/29/EÜ, 2006/91/EÜ ja 2007/33/EÜ, (1) eriti selle artikli 40 lõiget 3,

ning arvestades järgmist:

(1)

Komisjoni rakendusmääruse (EL) 2019/2072 (2) artikliga 7 koostoimes kõnealuse määruse VI lisaga on kehtestatud loetelu taimedest, taimsetest saadustest ja muudest objektidest, mille sissetoomine liitu on keelatud, koos kolmandate riikide, kolmandate riikide rühmade või kolmandate riikide konkreetsete piirkondadega, mille suhtes seda keeldu kohaldatakse, nagu on sätestatud määruse (EL) 2016/2031 artikli 40 lõikes 2.

(2)

Komisjoni rakendusotsuses (EL) 2016/715 (3) on sätestatud meetmed seoses perekondade Citrus L., Fortunella Swingle ja Poncirus Raf. liikide ja nende hübriidide viljadega (muud kui Citrus aurantium L. ja Citrus latifolia Tanaka viljad), mis on pärit Argentinast, Brasiiliast, Lõuna-Aafrikast või Uruguayst, et hoida ära taimekahjustaja Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa (edaspidi „määratletud taimekahjustaja“) liitu sissetoomine ja seal levimine.

(3)

Liikmesriigid on 2020. aasta mais, juunis, juulis ja augusti esimesel nädalal komisjonile korduvalt teatanud, et määratletud taimekahjustajat on leitud Argentinast pärit viljade Citrus limon (L.) N. Burm.f. ja Citrus sinensis (L.) Osbeck (edaspidi „määratletud viljad“) impordikontrolli tulemusel tehtud kinnipidamiste käigus.

(4)

Neist korduvatest kinnipidamistest nähtub, et Argentinas praegu kehtivad fütosanitaarmeetmed ei ole piisavad, et hoida ära määratletud taimekahjustaja liitu sissetoomine. Määratletud taimekahjustaja esinemine määratletud viljadel kujutab endast vastuvõetamatut taimetervislikku riski, mida ei saa vastuvõetava tasemeni vähendada ühegi määruse (EL) 2016/2031 II lisa 1. jao punktides 2 ja 3 esitatud meetmega.

(5)

Selle tulemusena tuleks ajutiselt keelata määratletud viljade liitu sissetoomine, olenemata sellest, kas need on ette nähtud eranditult tööstuslikuks mahlatootmiseks või mitte.

(6)

Kõnealust ajutist keeldu tuleks kohaldada kuni 30. aprillini 2021, et kõrvaldada määratletud taimekahjustaja liitu sissetoomise ja seal levimise jätkuv risk ning võimaldada Argentinal ajakohastada oma sertifitseerimissüsteemi ja komisjonil seda auditeerida. Vajaduse korral tuleks see kuupäev auditi tulemuste põhjal läbi vaadata.

(7)

Seepärast tuleks rakendusmääruse (EL) 2019/2072 VI lisa vastavalt muuta ning jätkata rakendusotsuse (EL) 2016/715 kohaldamist kõigi muude asjaomaste viljade ja kolmandate riikide suhtes.

(8)

Kuna määratletud taimekahjustaja ja määratletud viljade põhjustatud taimetervislik risk on vaja kiiresti kõrvaldada, peaks käesolev määrus jõustuma teisel päeval pärast selle avaldamist.

(9)

Käesoleva määrusega ettenähtud meetmed on kooskõlas alalise taime-, looma-, toidu- ja söödakomitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Komisjoni rakendusmääruse (EL) 2019/2072 VI lisa muutmine

Rakendusmääruse (EL) 2019/2072 VI lisasse lisatakse järgmine rida:

„21.

Citrus limon (L.) N. Burm.f. ja Citrus sinensis (L.) Osbeck (kuni 30 aprillini 2021)

ex 0805 50 10

0805 10 22

0805 10 24

0805 10 28

ex 0805 10 80

Argentina“

Artikkel 2

Jõustumine

Käesolev määrus jõustub järgmisel päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 13. august 2020

Komisjoni nimel

eesistuja

Ursula VON DER LEYEN


(1)  ELT L 317, 23.11.2016, lk 4.

(2)  Komisjoni 28. novembri 2019. aasta rakendusmäärus (EL) 2019/2072, millega kehtestatakse ühetaolised tingimused Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2016/2031 rakendamiseks seoses taimekahjustajatevastaste kaitsemeetmetega ning tunnistatakse kehtetuks komisjoni määrus (EÜ) nr 690/2008 ja muudetakse komisjoni rakendusmäärust (EL) 2018/2019 (ELT L 319, 10.12.2019, lk 1).

(3)  Komisjoni 11. mai 2016. aasta rakendusotsus (EL) 2016/715, millega sätestatakse meetmed seoses teatavatest kolmandatest riikidest pärit teatavate puuviljadega, et hoida ära kahjuliku organismi Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa Euroopa Liitu sissetoomine ja seal levimine (ELT L 125, 13.5.2016, lk 16).


Parandused

14.8.2020   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 267/5


Komisjoni 28. juuni 2019. aasta delegeeritud määruse (EL) 2019/2035 (millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) 2016/429 seoses maismaaloomade pidamise ettevõtteid ja haudejaamu ning teatavate peetavate maismaaloomade ja haudemunade jälgitavust käsitlevate eeskirjadega) parandus

( Euroopa Liidu Teataja L 314, 5. detsember 2019 )

Leheküljel 154 artiklis 81

asendatakse

„2.

Kui peetavad veised, lambad, kitsed, sead, hirvlased või kaamellased pärinevad liikmesriigist ja on identifitseeritud vastavalt liidu eeskirjadele, siis teevad kõnealuste loomade esmase saabumise ettevõtteid käitavad ettevõtjad pärast loomade kolmandast riigist liitu sisenemist ja juhul, kui nad jäävad liitu, kindlaks et loomad on nõuetekohaselt identifitseeritud artiklitega 38, 39, 45, 47, 52, 54, 73 ja 74 ette nähtud identifitseerimisvahenditega.“

järgmisega:

„2.

Kui peetavad veised, lambad, kitsed, sead, hirvlased või kaamellased pärinevad liikmesriigist ja on identifitseeritud vastavalt liidu eeskirjadele, siis teevad kõnealuste loomade esmase saabumise ettevõtteid käitavad ettevõtjad pärast loomade kolmandast riigist või territooriumilt liitu sisenemist ja juhul, kui nad jäävad liitu, kindlaks et loomad on nõuetekohaselt identifitseeritud artiklitega 38, 39, 45, 47, 52, 54, 73 ja 74 ette nähtud identifitseerimisvahenditega.“