ISSN 1977-0650

Euroopa Liidu

Teataja

L 185

European flag  

Eestikeelne väljaanne

Õigusaktid

63. aastakäik
12. juuni 2020


Sisukord

 

II   Muud kui seadusandlikud aktid

Lehekülg

 

 

MÄÄRUSED

 

*

Komisjoni delegeeritud määrus (EL) 2020/760, 17. detsember 2019, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 1308/2013 seoses impordi- ja eksporditariifikvootide litsentside alusel haldamise eeskirjadega ning täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 1306/2013 seoses tariifikvootide haldamisel tagatiste esitamisega

1

 

*

Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2020/761, 17. detsember 2019, millega kehtestatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruste (EL) nr 1306/2013, (EL) nr 1308/2013 ja (EL) nr 510/2014 rakenduseeskirjad seoses tariifikvootide litsentside abil haldamise süsteemiga

24

ET

Aktid, mille peakiri on trükitud harilikus trükikirjas, käsitlevad põllumajandusküsimuste igapäevast korraldust ning nende kehtivusaeg on üldjuhul piiratud.

Kõigi ülejäänud aktide pealkirjad on trükitud poolpaksus kirjas ja nende ette on märgitud tärn.


II Muud kui seadusandlikud aktid

MÄÄRUSED

12.6.2020   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 185/1


KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) 2020/760,

17. detsember 2019,

millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 1308/2013 seoses impordi- ja eksporditariifikvootide litsentside alusel haldamise eeskirjadega ning täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 1306/2013 seoses tariifikvootide haldamisel tagatiste esitamisega

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 17. detsembri 2013. aasta määrust (EL) nr 1308/2013, millega kehtestatakse põllumajandustoodete ühine turukorraldus ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrused (EMÜ) nr 922/72, (EMÜ) nr 234/79, (EÜ) nr 1037/2001 ja (EÜ) nr 1234/2007, (1) eriti selle artikleid 185 ja 186 ning artikli 223 lõiget 2,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 17. detsembri 2013. aasta määrust (EL) nr 1306/2013 ühise põllumajanduspoliitika rahastamise, haldamise ja seire kohta ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrused (EMÜ) nr 352/78, (EÜ) nr 165/94, (EÜ) nr 2799/98, (EÜ) nr 814/2000, (EÜ) nr 1290/2005 ja (EÜ) nr 485/2008, (2) eriti selle artikli 64 lõiget 6 ja artikli 66 lõiget 3,

ning arvestades järgmist:

(1)

Määruses (EL) nr 1308/2013 on sätestatud eeskirjad, mis käsitlevad tariifikvootide haldamist ja impordi erirežiimi kohaldamist kolmandate riikide poolt. Samuti on antud selle määrusega komisjonile õigus võtta tariifikvootide sujuva haldamise tagamiseks vastu sellega seotud delegeeritud õigusakte ja rakendusakte.

(2)

Et tagada tariifikvootide sujuv haldamine, tuleb kehtestada toetuskõlblikkuse nõuded, mida ettevõtja peab täitma litsentsi taotluse esitamisel tariifikvoodi raames.

(3)

Selle tagamiseks, et impordi- või ekspordikohustust täidetakse litsentsi kehtivusaja jooksul, sõltub litsentside väljaandmine tariifikvootide raames tagatise esitamisest. Tuleb kehtestada erandid juhtudel, kui ekspordilitsents on ette nähtud üksnes selle tõendamiseks, et eksporditud tooted on liidust pärit. Tuleks kehtestada sätted tariifikvootide süsteemis osalemiseks esitatud tagatiste vabastamise ja kaotamise kohta.

(4)

Läbipaistvuse tagamiseks ja selleks, et pädevatel asutustel oleks võimalik tuvastada tariifikvootide haldamise eeskirjade ja eriti toetuskõlblikkuse nõuete rikkumised, on teatavate ülenõudlusega tariifikvootide puhul asjakohane nõuda, et litsentsiomaniku nimi ja aadressid avaldataks komisjoni ametlikul veebisaidil piiratud aja jooksul.

(5)

Tariifikvootide raames toetuskõlblikkuse eeskirjadele vastavuse tagamiseks on asjakohane kehtestada konkreetsed eeskirjad litsentsi üleantavuse kohta tariifikvootide raames. Üleandmine peaks olema võimalik üksnes saajatele, kes vastavad samadele toetuskõlblikkuskriteeriumidele nagu tariifikvoodi raames litsentsi taotleja.

(6)

Spekulatiivsete taotluste minimeerimiseks peaks üheks komisjoni rakendusmääruses (EL) 2020/761 (3) nimetatud teatavate tariifikvootide raames litsentsi taotlemise tingimuseks olema ettevõtja eelnev kogemus ja osalemine asjaomasel kauplemisel kolmandate riikidega. Seetõttu on vaja kehtestada üksikasjalikud eeskirjad minimaalse kogemuse tõendamise kohta kõnealusel kauplemisel kolmandate riikidega.

(7)

Teatavaid tariifikvoote peetakse tundlikuks, muu hulgas seepärast, et nad on tariifikvoodi kehtivusperioodil või ühel või mitmel alaperioodil ülenõudlusega, seotud liidu turu nõuetekohase toimimise seisukohalt olulise tähtsusega toote või pärioluriigiga või seepärast, et nende puhul on varem esinenud tariifikvootide haldamise eeskirjade täitmisest kõrvalehoidmist või ei ole neid korrektselt kohaldatud. Selliste tundlike tariifikvootide nõuetekohase haldamise tagamiseks ja eeskätt selleks, et vähendada eeskirjade täitmisest kõrvalehoidmist ning võimaldada uutel, väikestel ja keskmise suurusega ettevõtjatel kõnealustest tariifikvootidest kasu saada, tuleks kehtestada tariifikvootide alusel taotletavad maksimumkogused individuaalse kvoodina. Tuleks kehtestada eeskirjad kõnealuse individuaalse kvoodi arvutamiseks ja tõendamiseks.

(8)

Individuaalne kvoot peaks hõlmama selliseid tootekoguseid, mis on liidus vabasse ringlusse lubatud asjaomase tariifikvoodi sooduskorra alusel, ja sama toote selliseid koguseid, mis on liidus vabasse ringlusse lubatud mõne muu kehtiva sooduskorra või mittesooduskorra alusel. Samuti tuleks tagada, et litsentsid oleksid eri liiki ettevõtjate vahel jagatud mõistlikult, st kättesaadavad ka uutele importijatele ning väikestele ja keskmise suurusega ettevõtjatele. Seepärast tuleks kasutusele võtta individuaalse kvoodi ülemmäär ettevõtja kohta, mis oleks proportsionaalne konkreetse tariifikvoodi alusel saadaoleva üldkogusega, et tagada mõistlik tasakaal peamiste importijate mahu ning selliste uute ja väiksemate importijate huvide vahel, kes soovivad tariifikvootidest kasu saada. Selleks et tagada järjepidevus kohaldatavate eeskirjadega enne, kui käesolev määrus hakkab jõustuma, ja selleks et neid eeskirju ühtlustada, säilitades samas teatava paindlikkuse, on individuaalse kvoodi ülemmääraks kehtestatud 15 %.

(9)

Et tariifikvoote paremini hallata ning takistada litsentsidega spekuleerimist ja tariifikvootide haldamise eeskirjade täitmisest kõrvalehoidmist, on asjakohane nõuda rakendusmääruses (EL) 2020/761 loetletud teatavate tundlike, suure ülenõudlusega tariifikvootide puhul või seoses selliste tariifikvootidega, mille puhul on varem esinenud tariifikvootide haldamise eeskirjade täitmisest kõrvalehoidmist, et ettevõtjad registreeruvad enne impordilitsentsi taotlemist spetsiaalses elektroonilises süsteemis. Tuleks kehtestada eeskirjad andmete salvestamise kohta kõnealuses elektroonilises süsteemis. Samuti on asjakohane ette näha, et kõnealuste kvootide alusel võivad impordilitsentse taotleda üksnes ettevõtjad, kes ei ole seotud sama tariifikvooti taotleva teise ettevõtjaga, ja ettevõtjad, kes on seotud sama tariifikvooti taotleva teise ettevõtjaga, kuid kes tegelevad korrapäraselt olulise majandustegevusega kolmandates riikides. Seetõttu peaksid nad impordilitsentsi taotlemisel esitama sõltumatuse deklaratsiooni. Tuleks kehtestada sõltumatuse deklaratsiooni vorm.

(10)

Selle tagamiseks, et individuaalne kvoot, sõltumatuse deklaratsioon ega eelneva kohustusliku registreerimise nõuded ei takistaks asjaomaste tariifikvootide täielikku kasutamist, on asjakohane ette näha kõnealuste nõuete peatamine erandkorras.

(11)

Selle tagamiseks, et kolmandasse riiki importimise erirežiimi konkreetsed tingimused oleksid täidetud, on asjakohane kehtestada ekspordilitsentside väljaandmise eeskirjad.

(12)

Selle tagamiseks, et taotlejad esitavad täpse, ajakohase ja tõele vastava dokumentatsiooni ja teabe, on asjakohane ette näha kõnealuse kohustuse rikkumise eest proportsionaalsete karistuste süsteem.

(13)

Tariifikvootide tõhusaks haldamiseks on asjakohane kehtestada eeskirjad teabe esitamiseks liikmesriikidelt komisjonile.

(14)

Hispaania ja Portugali ELiga liitumine tõi kaasa Hispaania ja Portugali impordi suhtes ühiste ELi tariifsete tõkete kohaldamise ning teatavatest kolmandatest riikidest pärit impordi konkurentsivõime kadumise. Mitmepoolsete kaubandusläbirääkimiste Uruguay voorus sõlmitud lepingute alusel võimaldas liit importida Hispaaniasse 2 000 000 tonni maisi ja 300 000 tonni sorgot aastas ning Portugali 500 000 tonni maisi aastas. Hispaania impordikvootide puhul tuleks Hispaaniasse imporditud üldkogusest maha arvata teatavate imporditavate teravilja asendustoodete kogused.

(15)

Et tagada kõnealuste kvootide usaldusväärne haldamine, tuleks sarnaseid meetodeid kasutada Hispaanias ja Portugalis maisi ja sorgo impordi kohta raamatupidamisarvestuse pidamiseks. Peale selle ei tohiks arvesse võtta koguseid, mida imporditi selliste õigusaktide alusel, millega liit andis konkreetsed kaubanduskontsessioonid.

(16)

Võttes arvesse Hispaaniasse ja Portugali imporditava maisi ja sorgo tollimaksuvabade tariifikvootide eripärasid, on asjakohane kehtestada konkreetsed eeskirjad imporditud toodete kasutamise, tollijärelevalve ja halduskontrollide, litsentsitaotluste esitamise, selliste litsentside puhul esitatavate tagatiste, kõnealuste tagatiste vabastamise ja kaotamise ning ettevõtjatele kättesaadavaks tehtava teabe kohta.

(17)

Kuna käesoleva määrusega asendatakse kehtivad tariifikvootide haldamise eeskirjad, tuleks kehtetuks tunnistada kõnealuseid eeskirju sisaldavad liidu õigusaktid.

(18)

Et vältida kaubavoogude häirimist, on vaja ette näha kehtetuks tunnistatud õigusaktide kohaldamise jätkamine kõnealuste õigusaktide alusel enne käesoleva määruse jõustumise kuupäeva välja antud impordilitsentside suhtes. Samal eesmärgil on asjakohane võimaldada litsentsi väljaandvatel asutustel kehtestada individuaalne kvoot kooskõlas kehtetuks tunnistatud õigusaktidega käesoleva määruse jõustumisele järgneva esimese kahe tariifikvoodi kehtivusperioodi jooksul.

(19)

Käesoleva määrusega ettenähtud eeskirjadele sujuva ülemineku tagamiseks ja selleks, et täita kohustust teavitada Maailma Kaubandusorganisatsiooni uutest eeskirjadest enne nende kohaldamist ning selleks et anda ettevõtjatele piisavalt aega kohaneda spetsiaalses elektroonilises süsteemis registreerumise ja kõnealuse elektroonilise süsteemi kaudu teatavate ülenõudlusega tariifikvootide puhul sõltumatuse deklaratsiooni esitamise kohustusega, on asjakohane lükata käesoleva määruse kohaldamine edasi kuni 1. jaanuarini 2021,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

I PEATÜKK

Sissejuhatavad sätted

Artikkel 1

Kohaldamisala

Käesolevas määruses sätestatakse eeskirjad, mis täiendavad määrusi (EL) nr 1306/2013 ja (EL) nr 1308/2013 järgmistes valdkondades:

a)

tingimused ja toetuskõlblikkuse nõuded, mida ettevõtja peab täitma taotluse esitamisel rakendusmääruse (EL) 2020/761 I lisas nimetatud tariifikvootide raames;

b)

sätted seoses õiguste üleandmisega ettevõtjate vahel;

c)

tagatiste esitamine ja vabastamine;

d)

vajaduse korral tariifikvootide suhtes kohaldatavate mis tahes konkreetsete eripärade, nõuete või piirangute sätestamine;

e)

määruse (EL) nr 1308/2013 artiklis 185 sätestatud eritariifikvoodid.

Artikkel 2

Muud kohaldatavad normid

Kui käesolevas määruses ei ole sätestatud teisiti, kohaldatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 952/2013 (4) ja komisjoni delegeeritud määrusi (EL) nr 907/2014, (5) (EL) 2015/2446 (6) ja (EL) 2016/1237 (7) ning komisjoni rakendusmäärust (EL) 2016/1239 (8).

II PEATÜKK

Ühised eeskirjad

Artikkel 3

Tingimused ja toetuskõlblikkuse nõuded

1.   Tariifikvoodi raames impordi- või ekspordilitsentsi taotlevad ettevõtjad peavad asuma liidus ja olema seal käibemaksukohustuslasena registreeritud. Nad esitavad oma litsentsitaotluse selle liikmesriigi litsentse väljaandvale asutusele (edaspidi „litsentse väljaandev asutus“), kus nad tegutsevad ja on kantud käibemaksukohustuslaste registrisse.

2.   Kui ettevõtja taotleb litsentsi tariifikvoodi raames, mille suhtes kohaldatakse rakendusmääruse (EL) 2020/761 I lisas sätestatud kauplemistõendi nõuet, peab ta esitama koos esimese litsentsitaotlusega igal tariifikvoodi kehtivusperioodil kauplemistõendi kooskõlas käesoleva määruse artikliga 8.

3.   Kui ettevõtja taotleb impordilitsentsi tariifikvoodi raames, mille suhtes kohaldatakse rakendusmääruse (EL) 2020/761 I lisas sätestatud individuaalse kvoodi nõuet, esitab ta koos esimese litsentsitaotlusega individuaalse kvoodi kehtestamiseks käesoleva määruse artiklis 10 nõutud dokumendid.

4.   Kui ettevõtja taotleb impordilitsentsi tariifikvoodi raames, mille puhul nõutakse ettevõtjatelt rakendusmääruse (EL) 2020/761 I lisa kohaselt eelnevat registreerimist, tuleb tal käesoleva määruse artikli 13 kohaselt registreeruda enne kõnealuse taotluse esitamist.

5.   Tariifikvoote, mille puhul on vajalik ettevõtjate eelnev registreerimine, võivad taotleda üksnes ettevõtjad, kes vastavad artiklis 11 sätestatud sõltumatuse nõudele ning esitavad artikli 12 kohase sõltumatuse deklaratsiooni.

Erandina esimesest lõigust ei ole ettevõtjate eelnev registreerimine vajalik, kui lõikes 3 osutatud individuaalse kvoodi nõue peatati artikli 9 lõike 9 kohaselt.

Artikkel 4

Tagatise esitamine

Järgmiste litsentside väljaandmiseks tuleb esitada tagatis:

a)

impordilitsentsid;

b)

rakendusmääruse (EL) 2020/761 7. peatüki 2. jaotises sätestatud Ameerika Ühendriikide avatud juustukvoodi ekspordilitsentsid;

c)

rakendusmääruse (EL) 2020/761 7. peatüki 2. jaotises sätestatud Dominikaani Vabariigi avatud piimapulbri kvoodi ekspordilitsentsid.

Artikkel 5

Tagatise vabastamine ja kaotamine

1.   Delegeeritud määruse (EL) 2016/1237 artiklit 7 kohaldatakse tariifikvoodi litsentsi tagatise vabastamise ja kaotamise suhtes.

2.   Erandina delegeeritud määruse (EL) nr 907/2014 artikli 23 lõikest 4, kui liidus vabasse ringlusse lubamine või liidust eksportimine toimusid litsentsi kehtivusaja jooksul, kuid kõnealust lubamist või eksportimist kinnitava tõendi esitamise tähtaega ületatakse, kaotatakse tagatisest 3 % iga tähtaega ületava kalendripäeva eest.

3.   Tagatis vabastatakse koguste osas, mille puhul ei ole pärast rakendusmääruse (EL) 2020/761 artikli 10 kohast jaotuskoefitsiendi kohaldamist litsentsi välja antud.

Artikkel 6

Nende ettevõtjate nimede avaldamine, kellel on tariifikvootide litsentsid, mille puhul on vajalik ettevõtjate eelnev registreerimine

1.   Erandina komisjoni rakendusmääruse (EL) 2017/1185 (9) artikli 4 lõikest 4 avaldab komisjon iga tariifikvoodi kehtivusperioodi lõpus oma ametlikul veebisaidil nende ettevõtjate nimed, ettevõtjate registreerimise ja identifitseerimise (EORI) numbrid ja aadressid, kes said eelneval tariifikvoodi kehtivusperioodil tariifikvootide litsentsid, mille puhul on nõutav ettevõtjate kohustuslik registreerimine kooskõlas rakendusmääruse (EL) 2020/761 I lisaga kas litsentsiomanike või saajatena.

2.   Lõikes 1 osutatud teave eemaldatakse komisjoni ametlikult veebisaidilt 12 kuud pärast avaldamist.

Artikkel 7

Litsentside üleandmine

1.   Impordilitsentsid on üleantavad, välja arvatud Kanadast pärit värske ja külmutatud veise- ja vasikaliha ning sealiha tariifikvootide raames antud impordilitsentsid.

2.   Ekspordilitsentsid ei ole üleantavad.

3.   Peale delegeeritud määruse (EL) 2016/1237 artiklis 6 kehtestatud nõuete asub üleantava litsentsi saaja liidus ja on seal käibemaksukohustuslasena registreeritud.

4.   Kui litsentsi üleandmine puudutab tariifikvoote, mille puhul on nõutav kauplemistõend, esitab saaja artikli 8 kohase kauplemistõendi.

5.   Kui litsentsi üleandmine puudutab tariifikvoote, mille puhul on nõutav individuaalse kvoodi nõue, ei ole saaja kohustatud sellist tõendit esitama.

6.   Kui litsentsi üleandmine puudutab tariifikvoote, mille puhul on vajalik ettevõtjate eelnev registreerimine, peab saaja enne litsentsi üleandmist vastama järgmistele nõuetele:

a)

ta peab olema registreeritud artiklis 13 osutatud LORI elektroonilises süsteemis;

b)

ta peab esitama artiklis 12 osutatud sõltumatuse deklaratsiooni litsentsi üleandmisega seotud asjaomaste tariifikvootide puhul,

välja arvatud juhul, kui kõnealused nõuded on peatatud seoses käesoleva määruse artikli 9 lõike 9 kohase individuaalse kvoodi nõude peatamisega.

7.   Saaja esitab üleantava litsentsi väljastanud litsentse väljaandvale asutusele tõendid selle kohta, et ta vastab lõigetes 3, 4 ja 6 sätestatud toetuskõlblikkuse nõuetele.

Tõendite esitamist võidakse lihtsustada, kui üleantava litsentsi saaja on teise käesoleva määruse alusel välja antud kehtiva impordilitsentsi omanik asjaomase tariifikvoodi järjekorranumbri ja tariifikvoodi kehtivusperioodi puhul. Sellisel juhul võib saaja taotleda, et tema litsentse väljaandev asutus esitaks üleandja litsentse väljaandvale asutusele litsentsi koopia või viite selle elektroonilisele versioonile. Selline koopia on piisav tõend lõigetes 3, 4 ja 6 sätestatud tingimuste ja toetuskõlblikkuse nõuete täitmise kohta, olenemata sellest, kas see on paber- või elektroonilisel kujul.

8.   Kui litsents on üle antud, omistatakse litsentsi alusel liidus vabasse ringlusse lubatud kogus saajale kauplemistõendi ja individuaalse kvoodi kehtestamise eesmärgil.

Artikkel 8

Kauplemistõend

1.   Eritariifikvoodi taotlemisel peavad ettevõtjad tõendama, et nad eksportisid liidust või lasid liidus vabasse ringlusse miinimumkoguse määruse (EL) nr 1308/2013 artikli 1 lõike 2 punktides a–w loetletud asjaomase sektori tooteid.

Liidust eksporditavate või liidus vabasse ringlusse lubatud toodete miinimumkogus mõlemal järjestikusel 12-kuulisel perioodil, mis lõpevad kaks kuud enne seda, kui võib esitada esimese taotluse tariifikvoodi kehtivusperioodi kohta, sätestatakse rakendusmääruse (EL) 2020/761 lisades II–XIII.

Esimese lõigu kohaldamisel kehtib järgmine:

a)

rakendusmääruse (EL) 2020/761 VI lisas nimetatud küüslaugu tariifikvootide puhul on asjaomane sektor määruse (EL) nr 1308/2013 artikli 1 lõike 2 punktis i loetletud puu- ja köögiviljasektor;

b)

rakendusmääruse (EL) 2020/761 VII lisas nimetatud seente tariifikvootide puhul on asjaomane sektor määruse (EL) nr 1308/2013 artikli 1 lõike 2 punktis j loetletud töödeldud puu- ja köögiviljasaaduste sektor.

2.   Erandina lõikest 1 hõlmab kauplemistõend järgmist:

a)

rakendusmääruse (EL) 2020/761 VIII lisas nimetatud veise- ja vasikaliha tariifikvootide puhul: 12-kuulist perioodi, mis lõpeb kaks kuud enne, kui võib esitada esimese tariifikvoodi taotluse;

b)

järjekorranumbri 09.4282 all avatud Kanada sealiha impordikvoodi puhul: lisaks toodetele, mis pärinevad määruse (EL) nr 1308/2013 artikli 1 lõike 2 punktis q määratletud sealihasektorist, CN-koodide 0201, 0202, 0206 10 95 või 0206 29 91 alla kuuluvaid tooteid;

c)

rakendusmääruse (EL) 2020/761 artiklites 55–57 osutatud Dominikaani Vabariigi avatud piimapulbri ekspordikvoodi puhul: kõnealuse tariifikvoodi tooteid, mis eksporditi Dominikaani Vabariiki ühel kolmest kalendriaastast enne litsentsitaotluse esitamist;

d)

rakendusmääruse (EL) 2020/761 artiklites 58–63 osutatud Ameerika Ühendriikide avatud juustu ekspordikvoodi puhul: CN-koodi 0406 alla kuuluvaid tooteid, mis eksporditi Ameerika Ühendriikidesse vähemalt ühel kolmest kalendriaastast enne tariifikvoodi kehtivusperioodi algusele eelnevat septembrit;

e)

järjekorranumbriga 09.4195 tähistatud Uus-Meremaa või tariifikvoodi puhul: tooteid, mis imporditi järjekorranumbritega 09.4195 ja 09.4182 tähistatud tariifikvoodi alusel 24 kuud enne tariifikvoodi kehtivusperioodi algusele eelnevat novembrit;

f)

järjekorranumbriga 09.4182 tähistatud Uus-Meremaa või tariifikvoodi puhul: 12-kuulist perioodi enne tariifikvoodi kehtivusperioodi algusele eelnevat novembrit.

3.   Ettevõtjad esitavad kauplemistõendi litsentse väljaandvale asutusele mis tahes järgmisel viisil:

a)

tolliandmed liidus vabasse ringlusse lubamise kohta, mis sisaldavad asjaomase liikmesriigi nõudmisel viidet ettevõtjale kui määruse (EL) nr 952/2013 artikli 5 lõikes 15 nimetatud deklarandile või delegeeritud määruse (EL) 2015/2446 B lisa I jaotise 3. peatüki 3. rühmas ja kõnealuse lisa II jaotise 3. rühmas nimetatud importijale;

b)

tolliandmed liidust eksportimise kohta, mis sisaldavad asjaomase liikmesriigi nõudmisel viidet ettevõtjale kui määruse (EL) nr 952/2013 artikli 5 lõikes 15 nimetatud deklarandile või delegeeritud määruse (EL) 2015/2446 artikli 1 lõikes 19 nimetatud eksportijale;

c)

kasutatud litsents toodete liidus vabasse ringlusse lubamise või liidust eksportimise kohta, millel on tolli nõuetekohane kinnitus ja mis viitab ettevõtjale kui litsentsiomanikule või litsentsi üleandmise korral ettevõtjale kui saajale.

4.   Kui tolliandmeid saab genereerida või esitada ainult paberkujul, tuleb tollideklaratsioonide väljatrüki puhul asjaomase liikmesriigi tolli templi ja allkirjaga kinnitada, et tegemist on tõestatud koopiaga.

5.   Litsentse väljaandvad asutused ja toll võivad ette näha käesolevas artiklis osutatud dokumentide ja menetluste lihtsustatud elektroonilised vormid.

6.   Kauplemistõendit ei nõuta kvootide puhul, mille suhtes kehtib individuaalse kvoodi nõue, välja arvatud juhul, kui nõue on artikli 9 lõike 9 kohaselt peatatud.

Artikkel 9

Individuaalne kvoot

1.   Individuaalne kvoot on liidus vabasse ringlusse lubatud toodete keskmine aastane kogus kahel järjestikusel 12-kuulisel perioodil, mis lõpeb kaks kuud enne seda, kui võib esitada esimese taotluse tariifikvoodi kehtivusperioodi kohta.

Ühinenud ettevõtjate individuaalne kvoot kehtestatakse iga kõnealuses ühinemises osalenud ettevõtja liidus vabasse ringlusse lubatud toodete koguste liitmise teel.

Ettevõtja individuaalne kvoot ei ületa 15 % asjaomase tariifikvoodi puhul tariifikvoodi asjaomasel kehtivusperioodil saadaolevast kogusest.

2.   Individuaalne kvoot hõlmab liidus vabasse ringlusse lubatud tooteid, mis kuuluvad sama järjekorranumbriga tariifikvoodi alla ja millel on sama päritolu.

3.   Tariifikvoodi kehtivusperioodil esitatud ühe tariifikvoodi litsentsi taotlustega hõlmatud toodete üldkogus ei tohi ületada taotleja individuaalset kvooti kõnealuse tariifikvoodi puhul.

Kui tariifikvoodi kehtivusperiood jaguneb alaperioodideks, jaotatakse individuaalne kvoot alaperioodide vahel. Tariifikvoodi alaperioodi üldkvoodi osa vastab kõnealusel alaperioodil saadaoleva imporditariifikvoodi üldkoguse osale.

Taotlused, mis ei vasta esimese ja teise lõigu sätetele, tunnistab litsentse väljaandev pädev asutus vastuvõetamatuks.

4.   Erandina lõigetest 1 ja 2 on järjekorranumbri 09.4104 alla kuuluva Argentinast pärit küüslaugu puhul individuaalne kvoot CN-koodi 0703 20 00 alla kuuluva ja tariifikvoodi kehtivusperioodile eelneva kolme kalendriaasta jooksul vabasse ringlusse lastud värske küüslaugu koguste keskmine.

5.   Erandina lõikest 1 on rakendusmääruse (EL) 2020/761 VIII lisas nimetatud veise- ja vasikaliha puhul individuaalne kvoot nende toodete kogus, mis lubati liidus vabasse ringlusse 12 kuu jooksul, mis lõpeb kaks kuud enne seda, kui võib esitada esimese taotluse tariifikvoodi kehtivusperioodi kohta.

6.   Erandina lõikest 2 kumuleeritakse individuaalse kvoodi arvutamisel selliste toodete kogused, mis on liidus vabasse ringlusse lubatud ja mis kuuluvad rakendusmääruse (EL) 2020/761 I lisas sätestatud järgmise kolme järjestikuse järjekorranumbriga kvoodi alla:

 

09.4211, 09.4212 ja 09.4213;

 

09.4214, 09.4215 ja 09.4216;

 

09.4410, 09.4411 ja 09.4412.

7.   Erandina lõikest 3 ei tohi järjekorranumbritega 09.4211, 09.4212 ja 09.4213 tähistatud tariifikvootide puhul kõnealuse kolme tariifikvoodi kehtivusperioodil esitatud litsentsitaotlustega hõlmatud toodete üldkogus ületada taotleja üldkvooti kõnealuse kolme tariifikvoodi puhul. Taotleja võib valida, kuidas jagada üldkvoot tariifikvootide vahel, mille kohta taotlused esitatakse. Seda reeglit kohaldatakse ka järjekorranumbritega 09.4214, 09.4215 ja 09.4216 ning 09.4410, 09.4411 ja 09.4412 tähistatud tariifikvootide suhtes.

8.   Komisjon peatab individuaalse kvoodi nõude, kui tariifikvoodi kehtivusperioodi üheksanda kuu lõpuks on tariifikvoodi alusel taotletud kogused väiksemad kui kõnealuseks tariifikvoodi kehtivusperioodiks kõnealuse tariifikvoodi alusel saadaolev kogus.

9.   Komisjon võib peatada individuaalse kvoodi nõude mis tahes rakendusmääruse (EL) 2020/761 I lisas sätestatud tariifikvoodi puhul, kui ettenägematud ja erandlikud asjaolud ähvardavad põhjustada kõnealuse tariifikvoodi mittetäielikku kasutamist.

10.   Peatamise kestus ei ületa tariifikvoodi kehtivusperioodi.

11.   Komisjon teavitab individuaalse kvoodi nõude peatamisest määruse (EL) nr 1308/2013 artikli 188 kohaselt.

Artikkel 10

Individuaalse kvoodi tõend

1.   Individuaalne kvoot kehtestatakse vabasse ringlusse lubamiseks vormistatud tollideklaratsiooni kinnitatud väljatrüki alusel. Tollideklaratsioon viitab komisjoni rakendusmääruse (EL) 2015/2447 (10) artiklis 145 osutatud arvel nimetatud toodetele ja näitab olenevalt iga liikmesriigi nõuetest, kas litsentsi taotleja on määruse (EL) nr 952/2013 artikli 5 lõikes 15 osutatud deklarant või delegeeritud määruse (EL) 2015/2446 B lisa I jaotise 3. peatüki 3. rühmas ja kõnealuse lisa II jaotise 3. rühmas osutatud importija.

2.   Ettevõtja tagab, et liidus vabasse ringlusse lubamise tollideklaratsioon, mida ta kasutab individuaalse kvoodi kehtestamiseks, sisaldab rakendusmääruse (EL) 2015/2447 artiklis 145 osutatud arve numbrit. Ettevõtjad esitavad litsentse väljaandvale asutusele ka arve individuaalse kvoodi kehtestamiseks. Arve sisaldab vähemalt järgmist:

a)

importija või deklarandi nime;

b)

kaheksakohalise CN-koodiga seotud toote kirjeldust;

c)

arve numbrit.

3.   Litsentse väljaandvad asutused võrdlevad arvetel, impordilitsentsidel ja tollideklaratsioonidel olevat teavet. Dokumentides ei tohi esineda erinevusi importija või deklarandi isikuandmetes, toote kirjelduses ega arve numbris. Kõnealuste dokumentide kontrollimine toimub liikmesriikide riskianalüüsi alusel.

4.   Litsentse väljaandev asutus võib otsustada, et arved esitatakse elektrooniliselt.

5.   Lõikes 1 osutatud tollideklaratsiooni kinnitatud väljatrüki võib asendada tolli poolt litsentse väljaandvale asutusele elektrooniliselt esitatud tolliandmetega kooskõlas rakendusmääruse (EL) 2016/1239 artiklis 14 sätestatud menetluste ja meetoditega. Litsentse väljaandvad asutused ja toll võivad ette näha käesolevas lõikes osutatud dokumentide ja menetluste lihtsustatud elektroonilised vormid.

6.   Kui ettevõtja tõendab liikmesriigi pädevale asutusele rahuldaval viisil, et artiklis 9 osutatud mis tahes 12-kuulisel perioodil vabasse ringlusse lubatud toodete kogust mõjutasid ekspordiriigi või liidu kehtestatud sanitaar- ja fütosanitaarmeetmed, võimaldatakse tal kasutada eelmist 12-kuulist perioodi, mida ei mõjuta individuaalse kvoodi kehtestamise meetmed.

Artikkel 11

Tariifikvoote, mille puhul on vajalik ettevõtjate eelnev registreerimine, taotlevate ettevõtjate sõltumatuse nõue

1.   Ettevõtjad võivad taotleda tariifikvoote, mille puhul on ettevõtjate eelnev registreerimine vajalik üksnes siis, kui:

a)

nad ei ole seotud muude sama järjekorranumbriga tariifikvooti taotlevate juriidiliste või füüsiliste isikutega; või

b)

nad on seotud muude sama järjekorranumbriga tariifikvooti taotlevate juriidiliste või füüsiliste isikutega, kuid tegelevad korrapäraselt olulise majandustegevusega.

2.   Ettevõtja on seotud teiste juriidiliste või füüsiliste isikutega järgmistel juhtudel:

a)

kui ta omab või kontrollib teist juriidilist isikut või

b)

kui tal on peresidemed teise füüsilise isikuga või

c)

kui tal on olulised ärisuhted teise juriidilise või füüsilise isikuga.

3.   Käesolevas artiklis kasutatakse järgmisi termineid:

a)

„teise juriidilise isiku omamine“ – vähemalt 25 % teise juriidilise isiku varaliste õiguste omamine;

b)

„teise juriidilise isiku kontrollimine“ all mõeldakse järgmist:

i)

kui omatakse õigust ametisse määrata või ametist vabastada enamikku juriidilise isiku, rühmituse või üksuse haldus-, juht- või järelevalveorganite liikmetest;

ii)

kui kasutades hääleõigust ollakse ainuisikuliselt ametisse määranud enamiku juriidilise isiku haldus-, juhatus- või järelevalveorgani liikmetest, kes on olnud ametis käesoleva ja eelmise majandusaasta jooksul;

iii)

kontrollitakse vastavalt selle juriidilise isiku, rühmituse või üksuse osanike või aktsionäridega sõlmitud lepingule üksinda häälteenamust selles juriidilises isikus, rühmituses või üksuses;

iv)

omatakse õigust avaldada valitsevat mõju juriidilisele isikule, rühmitusele või üksusele vastavalt selle juriidilise isiku, rühmituse või üksusega sõlmitud lepingule või selle asutamislepingu või põhikirja sättele, kui seda juriidilist isikut, rühmitust või üksust reguleeriva seadusega on selle suhtes lubatud niisugused lepingud või sätted;

v)

omatakse volitusi kasutada õigust avaldada punktis iv nimetatud valitsevat mõju, kuigi ei olda selle õiguse valdaja;

vi)

omatakse õigust kasutada kõiki juriidilise isiku, rühmituse või üksuse varasid või osa nendest;

vii)

juhitakse juriidilise isiku, rühmituse või üksuse ettevõtet ühisel alusel, avaldades konsolideeritud aastaaruande;

viii)

jagatakse solidaarselt või tagatakse juriidilise isiku, rühmituse või üksuse finantskohustusi;

c)

„on peresidemed“ all mõeldakse järgmist:

i)

ettevõtja on teise sama järjekorranumbriga tariifikvooti taotleva ettevõtja abikaasa, vend, õde, lapsevanem, laps või lapselaps;

ii)

ettevõtja on sellise füüsilise isiku, kes omab või kontrollib teist sama järjekorranumbriga tariifikvooti taotlevat ettevõtjat, abikaasa, vend, õde, lapsevanem, laps või lapselaps;

d)

„olulised ärisuhted“ all mõeldakse järgmist:

i)

muu isik otseselt või kaudselt omab vähemalt 25 % ettevõtja aktsiatest;

ii)

ettevõtja ja muu isik otseselt või kaudselt kontrollivad koos kolmandat isikut;

iii)

ettevõtja ja muu isik on tööandja ja töövõtja;

iv)

ettevõtja ja muu isik on juriidiliselt tunnustatud äripartnerid või on sama juriidilise isiku juhatuse või nõukogu liikmed;

e)

„oluline majandustegevus“ – isiku meetmed või tegevused, mille eesmärk on tagada kaupade ja teenuste tootmine, jaotamine või tarbimine.

Punkti e kohaldamise eesmärgil ei peeta oluliseks majandustegevuseks tegevusi, mille ainus eesmärk on tariifikvootide taotlemine.

4.   Kui ettevõtja on seotud muude sama järjekorranumbriga tariifikvooti taotlevate juriidiliste või füüsiliste isikutega, peab see täitma LORI elektroonilises süsteemis registreerimisel järgmised kohustused:

a)

ta peab tõendama, et tegeleb korrapäraselt olulise majandustegevusega, esitades vähemalt ühe II lisa jaotises „Ettevõtja olulise majandustegevuse tõend“ osutatud dokumentidest;

b)

ta peab paljastama nende füüsiliste või juriidiliste isikute identiteedi, kellega ta on seotud, täites II lisa asjaomase jaotise.

5.   Komisjon võib peatada sõltumatuse deklaratsiooni nõude, kui individuaalse kvoodi nõue peatatakse artikli 9 lõike 9 kohaselt.

Peatamise kestus ei ületa tariifikvoodi kehtivusperioodi.

6.   Komisjon teavitab sõltumatuse deklaratsiooni nõude peatamisest kooskõlas määruse (EL) nr 1308/2013 artikliga 188.

Artikkel 12

Sõltumatuse deklaratsioon

1.   Selliste tariifikvootide taotleja, mille puhul on vajalik ettevõtjate eelnev registreerimine, esitab sõltumatuse deklaratsiooni LORI elektroonilise süsteemi kaudu I lisas toodud näidisdeklaratsiooni abil.

2.   Selles sõltumatuse deklaratsioonis esineb taotleja olenevalt oma olukorrast ühega järgmistest avaldustest:

a)

kinnitus selle kohta, et taotleja on seotud muu sama järjekorranumbriga tariifikvooti taotleva juriidilise või füüsilise isikuga;

b)

kinnitus selle kohta, et taotleja on seotud muu sama järjekorranumbriga tariifikvooti taotleva juriidilise või füüsilise isikuga, kuid tegeleb korrapäraselt olulise majandustegevusega.

3.   Taotleja tagab, et kogu sõltumatuse deklaratsioonis sisalduv teave on kogu aeg täpne ja ajakohane.

4.   Selle kindlaksmääramisel, kas taotleja tegeleb korrapäraselt olulise majandustegevusega, võtab litsentse väljaandev asutus arvesse taotleja majandustegevuse liiki, tehtud kulutusi, taotleja müüki ja käivet selles liikmesriigis, kus ta on käibemaksukohustuslasena registreeritud.

Litsentse väljaandva pädeva asutuse taotlusel teeb taotleja kättesaadavaks kõik dokumendid ja tõendid, mis on vajalikud sõltumatuse deklaratsioonis toodud teabe kontrollimiseks.

5.   Litsentse väljaandev pädev asutus kiidab sõltumatuse deklaratsiooni heaks üksnes siis, kui tehakse kindlaks, et LORI süsteemis esitatud dokumendid on õiged ja ajakohased.

6.   Taotleja teavitab litsentse väljaandvat pädevat asutust kõigist sõltumatuse deklaratsiooni mõjutavatest muudatustest kümne kalendripäeva jooksul selliste muudatuste jõustumise kuupäevast. Litsentse väljaandev pädev asutus registreerib kõnealused muudatused LORI elektroonilises süsteemis pärast nende kinnitamist.

7.   Sõltumatuse deklaratsioon kehtib senikaua, kuni ettevõtja vastab artikli 11 lõikes 1 sätestatud nõuetele.

Artikkel 13

Ettevõtjate eelnev kohustuslik registreerimine

1.   Komisjon loob litsentsiga ettevõtjate registreerimise ja identifitseerimise (LORI) elektroonilise süsteemi kooskõlas komisjoni delegeeritud määrusega (EL) 2017/1183 (11) ja rakendusmäärusega (EL) 2017/1185.

2.   LORI elektroonilises süsteemis registreerimise taotlused tehakse elektroonilise vormi abil, mille teeb ettevõtjatele kättesaadavaks litsentse väljaandev asutus. Kõnealune vorm sisaldab II lisas sätestatud teavet.

3.   Üksnes liidu tolliterritooriumil asuvad ja EORI numbrit omavad ettevõtjad võivad taotleda registreerimist LORI elektroonilises süsteemis. Nad esitavad taotluse selle liikmesriigi litsentse väljaandvale asutusele, kus nad asuvad ja on käibemaksukohustuslasena registreeritud.

4.   Registreerimistaotlus esitatakse vähemalt kaks kuud enne seda kuud, mil ettevõtja kavatseb esitada oma litsentsitaotluse. Ettevõtja esitab kirjavahetuse pidamiseks kehtiva e-posti aadressi ning hoiab LORI elektroonilises süsteemis kehtivat e-posti aadressi suhtlemiseks litsentse väljaandva asutusega.

5.   Kui litsentse väljaandev pädev asutus leiab, et ettevõtja LORI elektroonilises süsteemis registreerimiseks või tema LORI kirje muutmiseks esitatud teave on õige ja ajakohane ning vastab käesolevale määrusele ja rakendusmäärusele (EL) 2020/761, kinnitab ta registreerimise või muudatuse ja teavitab komisjoni kinnitamisest LORI elektroonilise süsteemi kaudu.

6.   Litsentse väljaandev asutus lükkab registreerimistaotluse tagasi, kui taotlejal ei õnnestu rahuldaval viisil tõendada, et II lisa kohaselt esitatud teave on õige ja ajakohane. Litsentse väljaandev asutus registreerib taotluse tagasilükkamise kuupäeva ning teavitab taotlejat tagasilükkamisest ja selle põhjustest.

7.   Litsentse väljaandva asutuse teavituse põhjal registreerib komisjon taotleja LORI elektroonilises süsteemis ja teavitab litsentse väljaandvat asutust registreerimisest. Litsentse väljaandev asutus teavitab taotlejat registreerimisest.

8.   Pärast ettevõtja registreerimist LORI elektroonilises süsteemis on registreerimine kehtiv kuni selle tühistamiseni.

9.   LORI süsteemis salvestatud andmed registreeritud ettevõtja kohta moodustavad tema LORI kirje. Kõnealuseid andmeid säilitatakse ettevõtja registreerimise kestel ja seitse aastat pärast ettevõtja LORI elektroonilises süsteemis registreerimise tühistamist.

10.   Litsentse väljaandev asutus tühistab registreerimise järgmistel juhtudel:

a)

registreeritud ettevõtja taotluse korral;

b)

kui litsentse väljaandev asutus saab teada, et registreeritud ettevõtja ei vasta enam ettevõtjate kohustuslikku registreerimist nõudvate tariifikvootide taotlemise tingimustele ja toetuskõlblikkuse nõuetele.

11.   Litsentse väljaandev asutus registreerib registreerimise tühistamise kuupäeva ning teavitab asjaomast ettevõtjat sellest koos tühistamise põhjustega.

12.   Ettevõtja teavitab litsentse väljaandvat pädevat asutust kõigist muudatustest, mis mõjutavad tema LORI kirjet kümne kalendripäeva jooksul selliste muudatuste jõustumise kuupäevast. Komisjon registreerib kõnealused LORI elektroonilise süsteemi muudatused pärast seda, kui litsentse väljaandev pädev asutus on need kinnitanud.

13.   Komisjon võib peatada ettevõtjate LORI elektroonilises süsteemis eelneva registreerimise nõude, kui individuaalse kvoodi nõue on peatatud artikli 9 lõike 9 kohaselt.

Peatamise kestus ei ületa tariifikvoodi kehtivusperioodi.

14.   Komisjon teavitab ettevõtjat LORI süsteemis eelneva registreerimise nõude peatamisest kooskõlas määruse (EL) nr 1308/2013 artikliga 188.

Artikkel 14

Kaebused ettevõtja lubamatu registreerimise kohta

1.   LORI elektroonilises süsteemis registreeritud ettevõtjad, kes kahtlustavad, et teine registreeritud ettevõtja ei vasta selliste tariifikvootide taotlemise tingimustele ja toetuskõlblikkuse nõuetele, mille puhul eelnev registreerimine on vajalik, võivad esitada kaebused selle liikmesriigi litsentse väljaandvale asutusele, kus nad asuvad ja on käibemaksukohustuslasena registreeritud. Sellised kaebused peavad olema põhjendatud. Iga litsentse väljaandev asutus teeb ettevõtjatele kättesaadavaks selliste kaebuste esitamise süsteemi ning teavitab ettevõtjaid kõnealusest süsteemist LORI elektroonilises süsteemis registreerimise taotlemisel.

2.   Kui selle liikmesriigi litsentse väljaandev asutus, kus kaebuse esitaja asub, leiab, et kaebus on põhjendatud, võtab ta järelmeetmed koos kontrollidega, mida ta peab asjakohaseks. Kui kontrollitud ettevõtja asub ja on käibemaksukohustuslasena registreeritud teises liikmesriigis, annab kõnealuse liikmesriigi litsentse väljaandev asutus aegsasti vajalikku abi. Kontrollitulemuse registreerib LORI elektroonilises süsteemis LORI kirje osana selle liikmesriigi litsentse väljaandev asutus, kus asjaomane ettevõtja asub ja on käibemaksukohustuslasena registreeritud.

Artikkel 15

Karistused

1.   Kui litsentse väljaandev pädev asutus leiab, et tariifikvoodi impordi- või ekspordilitsentsi või selle üleandmist taotlev ettevõtja on esitanud LORI elektroonilises süsteemis registreerimise raames väära dokumendi või väärad või mitteajakohased andmed ning kui kõnealune dokument on vajalik kõnealuse impordi- või ekspordilitsentsi väljaandmiseks, võtab ta järgmised meetmed:

a)

keelab ettevõtjal liidus vabasse ringlusse lubada või liidust eksportida asjaomase impordi- või eksporditariifikvoodi alusel mis tahes tooteid kogu sellel tariifikvoodi kehtivusperioodil, mil see tuvastati;

b)

jätab ettevõtja asjaomaste impordi- või eksporditariifikvootide litsentside taotlemise süsteemist välja sellel tariifikvoodi kehtivusperioodil, mis järgneb sellele tariifikvoodi kehtivusperioodile, mil see tuvastati.

Kui litsentse väljaandev asutus leiab, et tariifikvoodi impordi- või ekspordilitsentsi või selle üleandmist taotlev ettevõtja on tahtlikult esitanud väära dokumendi või on tahtlikult jätnud LORI elektroonilises süsteemis registreerumise raames LORI kirje andmed uuendamata ning kui kõnealune dokument või kõnealused andmed on vajalikud kõnealuse impordi- või ekspordilitsentsi väljaandmiseks, kohaldatakse esimese lõigu punktis b nimetatud ettevõtja väljajätmist kahel tariifikvoodi kehtivusperioodil, mis järgneb sellele tariifikvoodi kehtivusperioodile, mil see tuvastati.

2.   Kui vabasse ringlusse lubati impordilitsentsi alusel enne lõikes 1 nimetatud tuvastamisi, nõutakse sellest tulenevalt põhjendamatult antud finantssoodustused tagasi.

3.   Lõikes 1 nimetatud karistused ei piira mis tahes täiendavate siseriiklikul või liidu õigusel põhinevate karistuste või liidu finantshuvide kaitset käsitlevate eeskirjade kohaldamist.

Artikkel 16

Kolmandasse riiki impordi erirežiim

Kui eksporditud tooted kuuluvad kolmandasse riiki impordil erirežiimi alla kooskõlas määruse (EL) nr 1308/2013 artikli 186 lõikega 2, on eksportijatel õigus taotleda ekspordilitsentsi, millega tõendatakse, et sellised kolmandasse riiki impordi erirežiimi tingimused on täidetud. Liikmesriikide pädevad asutused annavad välja sellise litsentsi, kui nad on endale sobival viisil kindlaks teinud, et sellised tingimused on täidetud.

Artikkel 17

Komisjoni teavitamine

Liikmesriigid teatavad komisjonile iga tariifikvoodi kehtivusperioodi puhul delegeeritud määrusega (EL) 2017/1183 ja rakendusmäärusega (EL) 2017/1185 loodud teatamissüsteemi kaudu järgmise teabe:

a)

impordi- või ekspordilitsentsi taotlustega hõlmatud kogused;

b)

välja antud impordi- või ekspordilitsentsidega hõlmatud kogused;

c)

täielikult või osaliselt kasutamata jäänud impordi- või ekspordilitsentsidega hõlmatud kasutamata jäänud kogused;

d)

kogused, mis eraldati ettevõtjatele tariifikvoodi raames, mille puhul impordi- või ekspordilitsentsi välja ei antud;

e)

väljaantud impordi- või ekspordilitsentsi alusel vabasse ringlusse lubatud või eksporditud kogused;

f)

tariifikvootide korral, mille puhul on vajalik ettevõtjate eelnev registreerimine:

i)

impordilitsentsi saanud ettevõtjate või üleantava impordilitsentsi saajate nimed, EORI numbrid ja aadressid;

ii)

iga ettevõtja puhul taotletud kogused;

iii)

LORI elektroonilises süsteemis registreerimise kinnitatud ja tagasilükatud taotlused, tühistatud registreerimised ning LORI kirje kinnitatud või tagasilükatud muudatused;

g)

kolmandate riikide väljaantud dokumentide alusel hallatavate tariifikvootide puhul iga rakendusmääruse (EL) 2020/761 XIV lisas osutatud ettevõtja esitatud autentsussertifikaadi või IMA 1 (Inward Monitoring Arrangement) sertifikaadi kohta väljaantud litsentsi number ja hõlmatud kogused.

III PEATÜKK

Eritariifikvoodid vastavalt määruse (EL) nr 1308/2013 artiklile 185

Artikkel 18

Kvootide avamine

1.   Igal aastal alates 1. jaanuarist avatakse kaks kvooti Hispaanias vabasse ringlusse lubamiseks mõeldud CN-koodi 1005 90 00 alla kuuluva maisi 2 000 000 tonni ja CN-koodi 1007 90 00 alla kuuluva sorgo 300 000 tonni suuruse maksimumkoguse impordiks kolmandatest riikidest.

2.   Igal aastal alates 1. jaanuarist avatakse üks tariifikvoot Portugalis vabasse ringlusse lubamiseks mõeldud CN-koodi 1005 90 00 alla kuuluva maisi 500 000 tonni suuruse maksimumkoguse impordiks kolmandatest riikidest.

Artikkel 19

Kvootide haldamine

1.   Artikli 18 lõikes 1 osutatud Hispaaniasse imporditavaid koguseid vähendatakse proportsionaalselt kõnealuse aasta jooksul kolmandatest riikidest Hispaaniasse imporditud CN-koodide 2303 10 19 ja 2309 90 20 alla kuuluvate maisitärklise tootmisjääkide, CN-koodi 2303 30 00 alla kuuluvate kääritamis- ja destilleerimisjääkide ja -jäätmete ning CN-koodi ex 2308 00 40 alla kuuluvate tsitruspulbi jääkide kogustega.

2.   Komisjon kirjendab artikli 18 lõigetes 1 ja 2 osutatud kvootide raames:

a)

igal kalendriaastal Hispaaniasse imporditud CN-koodi 1005 90 00 alla kuuluva maisi ja CN-koodi 1007 90 00 alla kuuluva sorgo kogused ning Portugali imporditud CN-koodi 1005 90 00 alla kuuluva maisi kogused;

b)

igal kalendriaastal Hispaaniasse imporditud maisitärklise tootmisjääkide, kääritamis- ja destilleerimisjääkide ja -jäätmete ning tsitruspulbi jääkide kogused, millele on osutatud lõikes 1.

3.   Artikli 18 lõigetes 1 ja 2 nimetatud kvootide koguste kohta raamatupidamisarvestuse pidamise eesmärgil ei võeta arvesse importi Hispaaniasse ja Portugali, mis toimub nende õigusaktide alusel, millega liit andis konkreetsed kaubanduskontsessioonid.

Artikkel 20

Imporditud toodete kasutamine ja järelevalve

1.   Artikli 18 lõikes 1 nimetatud maisi ja sorgo kogused on mõeldud töötlemiseks või kasutamiseks Hispaanias. Artikli 18 lõikes 2 nimetatud maisi kogused on mõeldud töötlemiseks või kasutamiseks Portugalis.

2.   Artikli 21 kohaselt tollimaksuvabalt vabasse ringlusse lubatud mais ja sorgo jäävad nende kasutamise või töötlemise ajaks tollijärelevalve või muu samamõjulise halduskontrolli alla.

3.   Asjaomased liikmesriigid võtavad vajaduse korral kõik vajalikud meetmed, et tagada lõikes 2 nimetatud järelevalve. Nende meetmetega seoses peavad importijaid lubama kõiki pädevate ametiasutuste poolt vajalikuks peetavaid kontrollimisi ja pidama raamatupidamisarvestust, mis võimaldaks ametiasutustel kõnealust kontrollimist.

4.   Asjaomased liikmesriigid teatavad komisjonile viivitamata lõike 3 kohaselt võetud meetmetest.

Artikkel 21

Tollimaksuvaba import

1.   Imporditollimaksu nullmäära kohaldatakse artikli 18 lõigetes 1 ja 2 kehtestatud koguseliste piirnormide ulatuses alates iga kalendriaasta 1. aprillist Hispaaniasse imporditava maisi ja sorgo suhtes ning Portugali imporditava maisi suhtes.

2.   Lõikes 1 nimetatud importi:

a)

hallatakse määruse (EL) nr 1308/2013 artikli 184 lõike 2 punktis b nimetatud meetodi kohaselt;

b)

hõlmavad Hispaania ja Portugali pädevate asutuste välja antud litsentsid.

Punktis b nimetatud litsentsid kehtivad üksnes selles liikmesriigis, kus need on välja antud.

3.   Lõikes 1 määratletud imporditollimaksu nullmäära kohaldamise kuupäevast alates avaldab komisjon hiljemalt iga kuu kuuendal päeval sobival viisil artikli 18 lõigetes 1 ja 2 nimetatud kvootide kogused, mis on saadaval iga kuu esimesel päeval.

Artikkel 22

Tagatis taotlemisel ja täitmistagatis

1.   Taotleja esitab litsentsi väljaandvale asutusele enne taotlemisperioodi lõppu artiklis 4 nimetatud tagatise, mille määr on sätestatud rakendusmääruse (EL) 2020/761 II lisas.

2.   Peale lõikes 1 osutatud tagatise kehtib litsentsi väljaandmise suhtes täitmistagatis, mis on saadaval hiljemalt vabasse ringlusse lubamise kuupäeval.

3.   Lõikes 2 osutatud täitmistagatise määr vastab maisi ja sorgo imporditollimaksule, mis on fikseeritud komisjoni määruse (EL) nr 642/2010 (12) kohaselt ja mida kohaldatakse litsentsi taotlemise päeval.

Artikkel 23

Erisätted litsentside üleandmise kohta

Erandina delegeeritud määruse (EL) 2016/1237 artiklist 6 ei ole impordilitsentsidest tulenevad õigused üleantavad.

Artikkel 24

Täitmistagatise vabastamine ja kaotamine

1.   Ilma et see piiraks artikli 20 lõike 2 alusel vastuvõetud järelevalvemeetmete kohaldamist, vabastatakse artikli 22 lõikes 2 osutatud täitmistagatis, kui importija esitab tõendid, et:

a)

imporditud toodet on töödeldud ja seda kasutatakse vabasse ringlusse suunamise liikmesriigis; selle tõendamiseks võib esitada müügiarve, mis on antud välja vabasse ringlusse suunamise liikmesriigis asuvale töötlejale;

b)

toodet ei olnud võimalik importida, töödelda ega kasutada vääramatu jõu tõttu või

c)

imporditud toode on muutunud täiesti kasutuskõlbmatuks.

2.   Lõikes 1 osutatud tõend tuleb esitada 18 kuu jooksul alates vabasse ringlusse lubamise deklaratsiooni aktsepteerimise kuupäevast ning kui see jäetakse tegemata, võetakse tagatis katteks.

3.   Käesoleva artikli tähenduses loetakse imporditud toodet töödelduks või kasutatuks, kui 95 % vabasse ringlusse lubatud kogusest on töödeldud või kasutatud.

IV peatükk

Ülemineku- ja lõppsätted

Artikkel 25

Kehtetuks tunnistamine

Komisjoni määrused (EÜ) nr 2307/98, (13) (EÜ) nr 2535/2001, (14) (EÜ) nr 1342/2003, (15) (EÜ) nr 2305/2003, (16) (EÜ) nr 969/2006, (17) (EÜ) nr 1301/2006, (18) (EÜ) nr 1918/2006, (19) (EÜ) nr 1964/2006, (20) (EÜ) nr 1979/2006, (21) (EÜ) nr 341/2007, (22) (EÜ) nr 533/2007, (23) (EÜ) nr 536/2007, (24) (EÜ) nr 539/2007, (25) (EÜ) nr 616/2007, (26) (EÜ) nr 964/2007, (27) (EÜ) nr 1384/2007, (28) (EÜ) nr 1385/2007, (29) (EÜ) nr 382/2008, (30) (EÜ) nr 412/2008, (31) (EÜ) nr 431/2008, (32) (EÜ) nr 748/2008, (33) (EÜ) nr 1067/2008, (34) (EÜ) nr 1296/2008, (35) (EÜ) nr 442/2009, (36) (EÜ) nr 610/2009, (37) (EÜ) nr 891/2009, (38) (EÜ) nr 1187/2009, (39) ja (EL) nr 1255/2010 (40) ning komisjoni rakendusmäärused (EL) nr 1273/2011, (41) (EL) nr 480/2012, (42) (EL) nr 1223/2012, (43) (EL) nr 82/2013, (44) (EL) nr 593/2013, (45) (EL) 2015/2076, (46) (EL) 2015/2077, (47) (EL) 2015/2078, (48) (EL) 2015/2079, (49) (EL) 2015/2081 (50) ja (EL) 2017/1585 (51) tunnistatakse kehtetuks.

Ent kõnealuste määruste ja rakendusmääruste kohaldamist jätkatakse nende alusel välja antud impordi- ja ekspordilitsentside suhtes kuni kõnealuste impordi- ja ekspordilitsentside kehtivuse lõpuni.

Artikkel 26

Üleminekusätted

Esimesel kahel käesoleva määruse jõustumisele järgneval tariifikvoodi kehtivusperioodil võib litsentse väljaandev asutus kehtestada artiklis 9 osutatud individuaalse kvoodi kooskõlas artiklis 25 nimetatud asjaomaste kehtetuks tunnistatud määrustega.

Kui ühel või mõlemal käesoleva määruse jõustumisele eelneval tariifikvoodi kehtivusperioodil ei ole artiklis 9 nimetatud individuaalse kvoodi nõudele vastavat tariifikvooti täielikult kasutatud, võivad ettevõtjad otsustada kehtestada oma individuaalse kvoodi kooskõlas käesoleva määruse artikli 9 lõikega 1 või kasutavad kahte viimast eelnevat 12-kuulist perioodi, kus tariifikvoot oli täielikult kasutatud.

Artikkel 27

Jõustumine ja kohaldamine

1.   Käesolev määrus jõustub seitsmendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

2.   Käesolevat määrust kohaldatakse selliste tariifikvoodi kehtivusperioodide suhtes, mis algavad alates 1. jaanuarist 2021.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 17. detsember 2019

Komisjoni nimel

eesistuja

Ursula VON DER LEYEN


(1)  ELT L 347, 20.12.2013, lk 671.

(2)  ELT L 347, 20.12.2013, lk 549.

(3)  Komisjoni 17. detsembris 2019. aasta rakendusmäärus (EL) 2020/761], millega kehtestatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruste (EL) nr 1306/2013, (EL) nr 1308/2013 ja (EL) nr 510/2014 rakenduseeskirjad seoses tariifikvootide litsentside abil haldamise süsteemiga (vt käesoleva Euroopa Liidu Teataja lk …).

(4)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 9. oktoobri 2013. aasta määrus (EL) nr 952/2013, millega kehtestatakse liidu tolliseadustik (ELT L 269, 10.10.2013, lk 1).

(5)  Komisjoni 11. märtsi 2014. aasta delegeeritud määrus (EL) nr 907/2014, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 1306/2013 makse- ja muude asutuste finantsjuhtimise, raamatupidamisarvestuse kontrollimise ja heakskiitmise, tagatiste ja euro kasutamise osas (ELT L 255, 28.8.2014, lk 18).

(6)  Komisjoni 28. juuli 2015. aasta delegeeritud määrus (EL) 2015/2446, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 952/2013 seoses liidu tolliseadustiku teatavaid sätteid täpsustavate üksikasjalike eeskirjadega (ELT L 343, 29.12.2015, lk 1).

(7)  Komisjoni 18. mai 2016. aasta delegeeritud määrus (EL) 2016/1237, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 1308/2013 impordi- ja ekspordilitsentside süsteemi kohaldamise eeskirjade osas ja Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 1306/2013 selliste litsentside puhul esitatud tagatiste vabastamist ja kaotamist käsitlevate eeskirjade osas (ELT L 206, 30.7.2016, lk 1).

(8)  Komisjoni 18. mai 2016. aasta rakendusmäärus (EL) 2016/1239, milles sätestatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1308/2013 rakenduseeskirjad seoses impordi- ja ekspordilitsentside süsteemiga (ELT L 206, 30.7.2016, lk 44).

(9)  Komisjoni 20. aprilli 2017. aasta rakendusmäärus (EL) 2017/1185, millega kehtestatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruste (EL) nr 1307/2013 ja (EL) nr 1308/2013 rakenduseeskirjad seoses komisjonile edastatava teabe ja dokumentidega ning millega muudetakse mitut komisjoni määrust ja tunnistatakse mitu määrust kehtetuks (ELT L 171, 4.7.2017, lk 113).

(10)  Komisjoni 24. novembri 2015. aasta rakendusmäärus (EL) 2015/2447, millega nähakse ette Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 952/2013 (millega kehtestatakse liidu tolliseadustik) teatavate sätete üksikasjalikud rakenduseeskirjad (ELT L 343, 29.12.2015, lk 558).

(11)  Komisjoni 20. aprilli 2017. aasta delegeeritud määrus (EL) 2017/1183, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusi (EL) nr 1307/2013 ja (EL) nr 1308/2013 seoses komisjonile edastatava teabe ja dokumentidega (ELT L 171, 4.7.2017, lk 100).

(12)  Komisjoni 20. juuli 2010. aasta määrus (EL) nr 642/2010 nõukogu määruse (EÜ) nr 1234/2007 rakenduseeskirjade kohta teraviljasektori imporditollimaksude osas (ELT L 187, 21.7.2010, lk 5).

(13)  Komisjoni 26. oktoobri 1998. aasta määrus (EÜ) nr 2307/98 Šveitsis impordi erirežiimi nõuetele vastava CN-koodi 2309 10 90 alla kuuluva koera- ja kassitoidu ekspordilitsentside väljaandmise kohta (EÜT L 288, 27.10.1998, lk 8).

(14)  Komisjoni 14. detsembri 2001. aasta määrus (EÜ) nr 2535/2001, millega kehtestatakse nõukogu määruse (EÜ) nr 1255/1999 üksikasjalikud rakenduseeskirjad seoses piima ja piimatoodete impordi korra kohaldamise ning tariifikvootide avamisega (EÜT L 341, 22.12.2001, lk 29).

(15)  Komisjoni 28. juuli 2003. aasta määrus (EÜ) nr 1342/2003, millega sätestatakse teravilja ja riisi impordi- ja ekspordilitsentside süsteemi kohaldamise üksikasjalikud erieeskirjad (ELT L 189, 29.7.2003, lk 12).

(16)  Komisjoni 29. detsembri 2003. aasta määrus (EÜ) nr 2305/2003, millega avatakse kolmandatest riikidest imporditava odra ühenduse tariifikvoot ja sätestatakse selle haldamine (ELT L 342, 30.12.2003, lk 7).

(17)  Komisjoni 29. juuni 2006. aasta määrus (EÜ) nr 969/2006, millega avatakse kolmandatest riikidest imporditava maisi ühenduse tariifikvoot ja sätestatakse selle haldamine (ELT L 176, 30.6.2006, lk 44).

(18)  Komisjoni 31. augusti 2006. aasta määrus (EÜ) nr 1301/2006, millega kehtestatakse ühised eeskirjad, et hallata põllumajandussaaduste ja -toodete imporditariifikvoote, mille suhtes kohaldatakse impordilitsentside süsteemi (ELT L 238, 1.9.2006, lk 13).

(19)  Komisjoni 20. detsembri 2006. aasta määrus (EÜ) nr 1918/2006, millega avatakse ühenduse tariifikvoot Tuneesiast pärit oliiviõli kohta ja sätestatakse selle kvoodi haldamine (ELT L 365, 21.12.2006, lk 84).

(20)  Komisjoni 22. detsembri 2006. aasta määrus (EÜ) nr 1964/2006, milles sätestatakse üksikasjalikud eeskirjad Bangladeshist pärit riisi impordikvootide avamiseks ja haldamiseks vastavalt nõukogu määrusele (EMÜ) nr 3491/90 (ELT L 408, 30.12.2006, lk 20).

(21)  Komisjoni 22. detsembri 2006. aasta määrus (EÜ) nr 1979/2006, millega avatakse kolmandatest riikidest imporditavate konserveeritud seente tariifikvoodid ja sätestatakse nende haldamine (ELT L 368, 23.12.2006, lk 91).

(22)  Komisjoni 29. märtsi 2007. aasta määrus (EÜ) nr 341/2007, millega avatakse kolmandatest riikidest imporditava küüslaugu ja teatavate muude põllumajandustoodete tariifikvoodid ja tagatakse nende haldamine ning kehtestatakse impordilitsentside ja päritolusertifikaatide süsteem (ELT L 90, 30.3.2007, lk 12).

(23)  Komisjoni 14. mai 2007. aasta määrus (EÜ) nr 533/2007, millega sätestatakse tariifikvootide avamine ja haldamine kodulinnulihasektoris (ELT L 125, 15.5.2007, lk 9).

(24)  Komisjoni 15. mai 2007. aasta määrus (EÜ) nr 536/2007, millega sätestatakse Ameerika Ühendriikidele eraldatud tariifikvootide avamine ja haldamine kodulinnulihasektoris (ELT L 128, 16.5.2007, lk 6).

(25)  Komisjoni 15. mai 2007. aasta määrus (EÜ) nr 539/2007, millega sätestatakse tariifikvootide avamine ja haldamine munasektoris ja ovoalbumiini puhul (ELT L 128, 16.5.2007, lk 19).

(26)  Komisjoni 4. juuni 2007. aasta määrus (EÜ) nr 616/2007, millega avatakse Brasiiliast, Taist ja teistest kolmandatest riikidest pärineva kodulinnuliha ühenduse tariifikvoodid ning sätestatakse nende haldamine (ELT L 142, 5.6.2007, lk 3).

(27)  Komisjoni 14. augusti 2007. aasta määrus (EÜ) nr 964/2007, milles sätestatakse üksikasjalikud eeskirjad vähimarenenud riikidest pärit riisi suhtes kohaldatavate tariifikvootide avamiseks ja haldamiseks turustusaastatel 2007/2008 ja 2008/2009 (ELT L 213, 15.8.2007, lk 26).

(28)  Komisjoni 26. novembri 2007. aasta määrus (EÜ) nr 1384/2007, milles sätestatakse nõukogu määruse (EÜ) nr 2398/96 rakendussätted Iisraelist pärit kodulinnulihasektori toodete ühendusse importimise teatavate tariifikvootide avamise ja nende haldamise puhul (ELT L 309, 27.11.2007, lk 40).

(29)  Komisjoni 26. novembri 2007. aasta määrus (EÜ) nr 1385/2007, milles sätestatakse nõukogu määruse (EÜ) nr 774/94 rakenduseeskirjad kodulinnulihasektoris teatavate ühenduse tariifikvootide avamise ja haldamise puhul (ELT L 309, 27.11.2007, lk 47).

(30)  Komisjoni 21. aprilli 2008. aasta määrus (EÜ) nr 382/2008 veise- ja vasikalihasektori impordi- ja ekspordilitsentside rakenduseeskirjade kohta (ELT L 115, 29.4.2008, lk 10).

(31)  Komisjoni 8. mai 2008. aasta määrus (EÜ) nr 412/2008, millega avatakse töötlemiseks ettenähtud külmutatud veiseliha imporditariifikvoot ja sätestatakse selle haldamine (ELT L 125, 9.5.2008, lk 7).

(32)  Komisjoni 19. mai 2008. aasta määrus (EÜ) nr 431/2008, millega avatakse CN-koodi 0202 alla kuuluva külmutatud veiseliha ja CN-koodi 02062991 alla kuuluvate toodete impordi tariifikvoot ning nähakse ette selle haldamine (ELT L 130, 20.5.2008, lk 3).

(33)  Komisjoni 30. juuli 2008. aasta määrus (EÜ) nr 748/2008 CN-koodi 02062991 alla kuuluva veiste külmutatud vahelihase kõõluselise osa imporditariifikvoodi avamise ja haldamise kohta (ELT L 202, 31.7.2008, lk 28).

(34)  Komisjoni 30. oktoobri 2008. aasta määrus (EÜ) nr 1067/2008, millega avatakse kolmandatest riikidest pärit muu kui kõrge kvaliteediga pehme nisu ühenduse tariifikvoodid ja sätestatakse nende haldamine ning kehtestatakse erand nõukogu määrusest (EÜ) nr 1234/2007 (ELT L 290, 31.10.2008, lk 3).

(35)  Komisjoni 18. detsembri 2008. aasta määrus (EÜ) nr 1296/2008, millega kehtestatakse tariifikvootide üksikasjalikud rakenduseeskirjad Hispaaniasse imporditava maisi ja sorgo ning Portugali imporditava maisi kohta (ELT L 340, 19.12.2008, lk 57).

(36)  Komisjoni 27. mai 2009. aasta määrus (EÜ) nr 442/2009, millega avatakse ühenduse tariifikvoodid sealihasektoris ja sätestatakse nende haldamine (ELT L 129, 28.5.2009, lk 13).

(37)  Komisjoni 10. juuli 2009. aasta määrus (EÜ) nr 610/2009, millega sätestatakse Tšiilist pärit veise- ja vasikaliha tariifikvootide üksikasjalikud rakenduseeskirjad (ELT L 180, 11.7.2009, lk 5).

(38)  Komisjoni 25. septembri 2009. aasta määrus (EÜ) nr 891/2009, millega avatakse teatavad ühenduse tariifikvoodid suhkrusektoris ja sätestatakse nende haldamine (ELT L 254, 26.9.2009, lk 82).

(39)  Komisjoni 27. novembri 2009. aasta määrus (EÜ) nr 1187/2009, millega kehtestatakse nõukogu määruse (EÜ) nr 1234/2007 rakendamise üksikasjalikud erieeskirjad piima ja piimatoodete ekspordilitsentside ja -toetuste kohta (ELT L 318, 4.12.2009, lk 1).

(40)  Komisjoni 22. detsembri 2010. aasta määrus (EL) nr 1255/2010, milles sätestatakse Bosniast ja Hertsegoviinast, Horvaatiast, endisest Jugoslaavia Makedoonia Vabariigist, Montenegrost ja Serbiast pärit „baby beef“-toodete tariifikvootide üksikasjalikud rakenduseeskirjad (ELT L 342, 28.12.2010, lk 1).

(41)  Komisjoni 7. detsembri 2011. aasta rakendusmäärus (EL) nr 1273/2011, millega avatakse teatavad riisi ja purustatud riisi impordi tariifikvoodid ja sätestatakse nende korraldus (ELT L 325, 8.12.2011, lk 6).

(42)  Komisjoni 7. juuni 2012. aasta rakendusmäärus (EL) nr 480/2012, millega avatakse CN-koodi 19011000 alla kuuluvate toiduainete tootmiseks ettenähtud CN-koodi 10064000 alla kuuluva purustatud riisi tariifikvoot ja sätestatakse selle haldamine (ELT L 148, 8.6.2012, lk 1).

(43)  Komisjoni 18. detsembri 2012. aasta rakendusmäärus (EL) nr 1223/2012, millega kehtestatakse üksikasjalikud eeskirjad Šveitsist pärineva üle 160 kg kaaluvate elusveiste imporditariifikvoodi rakendamiseks, mis on sätestatud Euroopa Ühenduse ja Šveitsi Konföderatsiooni vahelises põllumajandustoodetega kauplemist käsitlevas kokkuleppes (ELT L 349, 19.12.2012, lk 39).

(44)  Komisjoni 29. jaanuari 2013. aasta rakendusmäärus (EL) nr 82/2013, millega kehtestatakse üksikasjalikud eeskirjad Šveitsist pärineva kuivatatud kondita veiseliha imporditariifikvoodi rakendamiseks (ELT L 28, 30.1.2013, lk 3).

(45)  Komisjoni 21. juuni 2013. aasta rakendusmäärus (EL) nr 593/2013, millega avatakse värske, jahutatud ja külmutatud kõrgekvaliteedilise veiseliha ning külmutatud pühvliliha tariifikvoodid ja sätestatakse nende haldamine (ELT L 170, 22.6.2013, lk 32).

(46)  Komisjoni 18. novembri 2015. aasta rakendusmäärus (EL) 2015/2076, millega avatakse Ukrainast pärit värske ja külmutatud sealiha jaoks liidu imporditariifikvoodid ja sätestatakse nende haldamine (ELT L 302, 19.11.2015, lk 51).

(47)  Komisjoni 18. novembri 2015. aasta rakendusmäärus (EL) 2015/2077, millega avatakse Ukrainast pärit munade, munatoodete ja ovoalbumiinide jaoks liidu imporditariifikvoodid ja sätestatakse nende haldamine (ELT L 302, 19.11.2015, lk 57).

(48)  Komisjoni 18. novembri 2015. aasta rakendusmäärus (EL) 2015/2078, millega avatakse Ukrainast pärit kodulinnuliha jaoks liidu imporditariifikvoodid ja sätestatakse nende haldamine (ELT L 302, 19.11.2015, lk 63).

(49)  Komisjoni 18. novembri 2015. aasta rakendusmäärus (EL) 2015/2079, millega avatakse Ukrainast pärit värske ja külmutatud veise- ja vasikaliha jaoks liidu imporditariifikvoot ja sätestatakse selle haldamine (ELT L 302, 19.11.2015, lk 71).

(50)  Komisjoni 18. novembri 2015. aasta rakendusmäärus (EL) 2015/2081, millega avatakse Ukrainast pärit teatavate teraviljade impordi tariifikvoodid ja sätestatakse nende haldamine (ELT L 302, 19.11.2015, lk 81).

(51)  Komisjoni 19. septembri 2017. aasta rakendusmäärus (EL) 2017/1585, millega avatakse Kanadast pärit värske ja külmutatud veise-, vasika- ja sealiha jaoks liidu tariifikvoodid ja sätestatakse nende haldamine ning muudetakse määrust (EÜ) nr 442/2009 ja rakendusmääruseid (EL) nr 481/2012 ja (EL) nr 593/2013 (ELT L 241, 20.9.2017, lk 1).


I LISA

Artiklis 12 osutatud sõltumatuse deklaratsiooni vorm

Deklaratsiooni täitmise juhised

1)

A ossa tuleb kanda teave tariifikvoodi kohta, mille kohta sõltumatuse deklaratsioon esitatakse.

2)

B osas tuleb teha märge vastavasse kasti.

3)

C osas tuleb esitada ettevõtja nimi, EORI number, allkirjastamise kuupäev ja koht, sinna pannakse ka ettevõtja pädeva isiku (tegevjuhi) allkiri.

A.   Asjaomane tariifikvoot

Tariifikvoodi järjekorranumber

 

CN-kood(id)

 

Toote päritolu (1)

 

B.   Ettevõtja sõltumatus

Eespool nimetatud tariifikvoodi taotleja kinnitab:

1.

Taotleja ei ole seotud (nagu on sätestatud delegeeritud määruse (EL) 2020/760 artiklis 11) ühegi juriidilise või füüsilise isikuga, kes taotleb sama järjekorranumbriga tariifikvooti.

Teha märge vastavasse kasti.

2.

Taotleja on seotud (nagu on sätestatud delegeeritud määruse (EL) 2020/760 artiklis 11) teise juriidilise või füüsilise isikuga, kes taotleb sama järjekorranumbriga tariifikvooti.

Taotleja tegeleb pidevalt olulise majandustegevusega kolmandate isikute heaks (artikli 11 lõike 3 tähenduses).

Taotleja on avalikustanud endaga seotud füüsilised või juriidilised isikud artikli 11 lõikes 4 osutatud LORI elektroonilises süsteemis.

Teha märge vastavasse kasti.

C.   Ettevõtja andmed

Nimi

 

EORI number

 

Kuupäev ja koht

 

Allkiri

 

Allakirjutanu positsioon äriühingus

 


(1)  Täidetakse üksnes juhul, kui kauba päritolu on litsentsitaotluses kohustuslik element.


II LISA

Artiklis 13 osutatud eelneva kohustusliku registreerimisega seonduv teave

Ettevõtja EORI number

Ettevõtja identiteet

Äriühingu nimi

Peakorteri aadress: Tänav

Peakorteri aadress: Majanumber

Peakorteri aadress: Sihtnumber

Peakorteri aadress: Linn

Peakorteri aadress: Riik

Tegevuskoha aadress: Tänav

Tegevuskoha aadress: Majanumber

Tegevuskoha aadress: Sihtnumber

Tegevuskoha aadress: Linn

Tegevuskoha aadress: Riik

Telefoninumber

E-posti aadress, mida kasutatakse suhtlemiseks liikmesriikide litsentsi väljaandvate asutuste ja tolliasutustega

Õiguslik seisund

Ettevõtja peamine majandustegevus

Tõend ettevõtja olulise majandustegevuse kohta

Lisana: äriregistri väljavõte või riiklike õigusaktide kohaselt samaväärne dokument

Lisana: viimati auditeeritud aastaaruanne (kui see on olemas)

Lisana: viimane bilanss

Lisana: käibemaksukohustuslase tõend

Täiendavad dokumendid, mis laaditakse üles litsentse väljaandvale asutusele saadetud selgitustaotluste põhjal

Sõltumatuse deklaratsioon vastavalt delegeeritud määruse (EL) 2020/760 artiklile 12

Tariifikvoodi järjekorranumbrite loetelu ja lühikirjeldus

Valige „jah“ juhul, kui taotlete tariifikvooti, ning „ei“ juhul, kui tariifikvooti ei taotleta

Sõltumatuse deklaratsioon

lisada juhul, kui valisite eelmises veerus „jah“

 

 

Individuaalne kvoot

Palun deklareerige individuaalne kvoot järgmiste tariifikvootide puhul:

Tariifikvoodi järjekorranumber

Individuaalne kvoot kg-des

Tariifikvoodi periood,

millele individuaalset

kvooti kohaldatakse –

perioodi algus

Tariifikvoodi periood,

millele individuaalset

kvooti kohaldatakse –

perioodi lõpp

 

 

 

 

Isikud, kelle ettevõtja on volitanud äriühingu nimel litsentsitaotlust esitama

Ettevõtja peab esitama nende äriühinguga seotud isikute nimekirja, kellel on õigus esitada tema nimel litsentsitaotlus eespool loetletud tariifikvootide puhul.

Perekonnanimi (-nimed)

Eesnimi(-nimed)

Sünniaeg

Sünnikoht

Isikut tõendav dokument

Isikutunnistuse või passi number

Volitusi kinnitavad dokumendid

 

 

 

 

 

 

 

Ettevõtja omandistruktuur

Omandisuhte liik (ettevõtja peaks valima õige variandi)

 

Kui omanik (omanikud) on äriühing:

Äriühingu EORI number (olemasolu korral)

Äriühingu nimi

Peakorteri aadress: Tänav

Peakorteri aadress: Majanumber

Peakorteri aadress: Sihtnumber

Peakorteri aadress: Linn

Peakorteri aadress: Riik

Telefoninumber

E-posti aadress

Ettevõtja roll (nt ainuomanik, partner, põhiaktsionär (omab või kontrollib üle 25 % aktsiatest, ...)

Äriregister

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kui omanik (omanikud) on FIE:

Perekonnanimi (-nimed)

Eesnimi(-nimed)

Sünniaeg

Sünnikoht

Isikut tõendav dokument

Isikutunnistuse või passi number

Ettevõtja roll (nt ainuomanik, partner, põhiaktsionär (omab või kontrollib üle 25 % aktsiatest, ...)

 

 

 

 

 

 

 

Ettevõtja peab esitama teabe eespool loetletud tariifikvoote taotlevate juriidiliste isikute kohta, kes on selle ettevõtjaga seotud delegeeritud määruse (EL) 2020/760 artikli 11 tähenduses

Äriühingu EORI number

Äriühingu nimi

Peakorteri aadress: Tänav

Peakorteri aadress: Majanumber

Peakorteri aadress: Sihtnumber

Peakorteri aadress: Linn

Peakorteri aadress: Riik

Telefoninumber

E-posti aadress

Õiguslik seisund

Seos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ettevõtja peab esitama teabe eespool loetletud tariifikvoote taotlevate füüsiliste isikute kohta, kes on selle ettevõtjaga seotud delegeeritud määruse (EL) 2020/760 artikli 11 tähenduses

Perekonnanimi (-nimed)

Eesnimi(-nimed)

Sünniaeg

Sünnikoht

Isikut tõendav dokument

Isikutunnistuse või passi number

Seos

 

 

 

 

 

 

 

Ettevõtja haldusstruktuur

Loetlege isikud, kes on juhatuse liikme/tegevjuhi/finantsjuhi (kui on asjakohane) ametikohal või kes täidavad ettevõtte haldusstruktuuris analoogset rolli. Palun kinnitage, et allpool esitatud tabelis olevad andmed on kooskõlas teabega, mis esitati olulist majandustegevust tõendavates dokumentides. Kui selles tabelis esitatud teave on vale või lünklik, kohaldatakse delegeeritud määruse (EL) 2020/760 artiklis 15 sätestatud karistusi.

Perekonnanimi (-nimed)

Eesnimi(-nimed)

Sünniaeg

Sünnikoht

Isikut tõendav dokument

Isikutunnistuse või passi number

Ametikoht äriühingus

 

 

 

 

 

 

 

Taotluse registreerimiseks palume Teil kinnitada, et nõustute järgmiste avaldustega:

1

Esitatud teave on õige, täielik ja ajakohastatud. Olen teadlik, et juhul kui esitatud teave on vale, lünklik või aegunud, kohaldatakse delegeeritud määruse (EL) 2020/760 artiklis 15 sätestatud karistusi.

2)

Olen nõus, et teave tehakse kättesaadavaks komisjonile, tolliasutustele ja litsentse väljastavatele liikmesriikide asutustele.

3)

Kohustun õigel ajal ning vastavalt delegeeritud määruse (EL) 2020/760 artiklitele 12 ja 13 esitama ajakohastatud teabe juhul, kui juriidilise isiku struktuuris tehakse muudatusi.

Palun kinnitage, et nõustute eespool esitatud kolme avaldusega:

 


12.6.2020   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 185/24


KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2020/761,

17. detsember 2019,

millega kehtestatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruste (EL) nr 1306/2013, (EL) nr 1308/2013 ja (EL) nr 510/2014 rakenduseeskirjad seoses tariifikvootide litsentside abil haldamise süsteemiga

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 17. detsembri 2013. aasta määrust (EL) nr 1308/2013, millega kehtestatakse põllumajandustoodete ühine turukorraldus ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrused (EMÜ) nr 922/72, (EMÜ) nr 234/79, (EÜ) nr 1037/2001 ja (EÜ) nr 1234/2007, (1) eriti selle artiklit 187 ja artikli 223 lõiget 3,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 17. detsembri 2013. aasta määrust (EL) nr 1306/2013 ühise põllumajanduspoliitika rahastamise, haldamise ja seire kohta ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrused (EMÜ) nr 352/78, (EÜ) nr 165/94, (EÜ) nr 2799/98, (EÜ) nr 814/2000, (EÜ) nr 1290/2005 ja (EÜ) nr 485/2008, (2) eriti selle artikli 66 lõiget 4,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. aprilli 2014. aasta määrust (EL) nr 510/2014, millega nähakse ette põllumajandustoodete töötlemisel saadud teatavate toodetega kauplemise kord ning tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrused (EÜ) nr 1216/2009 ja (EÜ) nr 614/2009, (3) eriti selle artikli 9 punkte a–d ning artikli 16 lõike 1 punkti a,

ning arvestades järgmist:

(1)

Määruses (EL) nr 1308/2013 on sätestatud eeskirjad, mis käsitlevad tariifikvootide haldamist ja impordi erirežiimi kohaldamist kolmandate riikide poolt. Samuti on antud selle määrusega komisjonile õigus võtta kõnealuses küsimuses vastu delegeeritud õigusakte ja rakendusakte. Selleks et tagada tariifikvootide haldamise sujuv toimimine uues õigusraamistikus, tuleks nimetatud õigusaktidega võtta vastu teatavad eeskirjad. Kõnealused õigusaktid peaksid asendama teatavaid õigusakte, millega kehtestatakse ühised või valdkonnapõhised eeskirjad, mis põhinevad Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 43 lõike 2 või artikli 207 kohaselt vastu võetud õigusaktidel, mis tunnistatakse kehtetuks komisjoni delegeeritud määrusega (EL) 2020/760 (4).

(2)

Liit on Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 43 lõike 2 ja artikli 207 kohaselt vastu võetud rahvusvahelistes lepingutes ja õigusaktides võtnud endale kohustuse avada tariifikvoodid teatavatele põllumajandustoodetele ning mõnel juhul hallata kõnealuseid kvoote. Mõnel juhul tuleb toodete selliste tariifikvootide alusel importimisel esitada impordilitsents. Delegeeritud määrusega (EL) 2020/760 tunnistatakse kehtetuks komisjoni määrused ja komisjoni rakendusmäärused, millega on kõnealused kvoodid avatud ning milles sätestatakse erieeskirjad. On asjakohane säilitada kõnealused eeskirjad käesolevas määruses.

(3)

Kõigile käesoleva määruse kohaldamisalasse kuuluvatele põllumajandus- ja muudele toodetele tuleks kehtestada iga-aastane 12 järjestikuse kuu pikkune tariifikvoodi kehtivusperiood. Mõnel juhul on asjakohane kehtestada tariifikvoodi alaperioodid tariifikvoodi aastase kehtivusperioodi raames, eriti siis, kui see on ette nähtud rahvusvahelise lepinguga.

(4)

Et tagada tariifikvootide usaldusväärne haldamine, tuleks sätestada tariifikvootide alusel taotletavad miinimum- ja maksimumkogused.

(5)

Haldus- ja kontrollimehhanismide lihtsustamiseks ning nende tõhususe ja mõjususe suurendamiseks tuleks kehtestada ühised tingimused selliste imporditariifikvootide haldamiseks, mille suhtes kohaldatakse impordilitsentse. Kõnealuseid tariifikvoote tuleks hallata litsentside eraldamise teel olenevalt taotletud üldkogusest (edaspidi „üheaegse läbivaatamise meetod“). Samuti tuleks kehtestada eeskirjad taotluste esitamise ja litsentside väljaandmise kohta, mida tuleks kohaldada lisaks komisjoni delegeeritud määruse (EL) 2016/1237 (5) ja komisjoni rakendusmääruse (EL) 2016/1239 (6) omadele.

(6)

Mõnedes rahvusvahelistes lepingutes nõutakse, et tariifikvootide haldamine toimuks kolmandates riikides väljaantud dokumentidel põhineval meetodil. Kõnealune meetod eeldab, et litsentse eraldatakse kolmandates riikides väljaantud dokumentides sätestatud koguste alusel. Seetõttu on vaja kehtestada erieeskirjad sellise haldusmeetodi kohta. Dokumendid peaks välja andma kolmanda riigi tunnustatud asutus ja need peaksid vastama teatavatele tingimustele.

(7)

Läbipaistvuse tagamiseks selliste tariifikvootide haldamisel, mille suhtes kohaldatakse impordilitsentse, peaksid pädevad asutused esitama taotluse korral asjakohase teabe ettevõtjale, kes on huvitatud asjaomase tootega kauplemisest. Et ettevõtjatel oleks võimalik tariifikvoodi alusel saadaolevaid koguseid taotleda, peaks komisjon avaldama taotlemiseks saadaoleva tariifikvoodi üldkoguse ning taotlemise algus- ja lõppkuupäevad. Reeglite mis tahes erand või muudatus, mis puudutab litsentsimisprotseduure või nende toodete nimekirja, mille kohta impordi litsentsimine kehtib, tuleks samuti avaldada kooskõlas Maailma Kaubandusorganisatsiooni impordi litsentsimise lepingu (7) ja Balil toimunud WTO ministrite konverentsi otsuse (8) põhimõtetega.

(8)

On vaja kehtestada tagatise sobiv summa tariifikvootide alusel väljaantavate litsentside puhul, tagamaks, et tooted lubatakse liidus vabasse ringlusse või eksporditakse liidust litsentsi kehtivusaja jooksul.

(9)

Teatavate tundlike ja ülenõudlusega tariifikvootide haldamise hõlbustamiseks või seoses selliste tariifikvootidega, mille puhul on varem esinenud tariifikvootide haldamise eeskirjade täitmisest kõrvalehoidmist, kehtestatakse delegeeritud määrusega (EL) 2020/760 spetsiaalne elektrooniline süsteem. Tuleks kehtestada eeskirjad selle elektroonilise süsteemi kaudu dokumentide ja deklaratsioonide esitamise menetluste ja tähtaegade kohta.

(10)

Tuleks kehtestada litsentside väljaandmist käsitlevad eeskirjad. Eelkõige on asjakohane sätestada jaotuskoefitsiendi kohaldamine, kui litsentsitaotlustega hõlmatud kogused ületavad asjaomase imporditariifikvoodi kehtivusperioodiks saadaolevaid koguseid.

(11)

On vaja kehtestada tariifikvootide alusel väljaantavate litsentside kehtivusajad, et määrata kindlaks, millal impordi- või ekspordikohustust täidetakse.

(12)

Olemasolevate küüslaugu importijate huvides, kes impordivad üldjuhul olulistes kogustes küüslauku, ning selle tagamiseks, et uued importijad saaksid turule siseneda, tuleks eristada Argentinast pärit küüslaugu puhul seniseid ja uusi küüslaugu importijaid. Tuleks sätestada nimetatud kahe importijate kategooria määratlus ning kehtestada kindlad kriteeriumid seoses taotluste esitajate ja impordilitsentside kasutamisega. Küüslaugu imporditariifikvootide haldamise lihtsustamise raames asendati Hiinast ja muudest kolmandatest riikidest (v.a Hiina ja Argentina) pärit küüslaugu imporditariifikvootide järjekorranumbrid uute numbritega. Järjekorranumbrite muutmine ei tohiks mõjutada kõnealuste tariifikvootide järjepidevust, muu hulgas seoses individuaalse kvoodi arvutamisega, vajaduse korral eelkõige seoses delegeeritud määruse (EL) 2020/760 artiklis 26 osutatud üleminekusätete kohaldamisega. Sama käib ka Hiinast ja muudest kolmandatest riikidest (v.a Hiina) pärit seente imporditariifikvootide kohta, millele on antud uued järjekorranumbrid.

(13)

Kõnealustele importijate kategooriatele eraldatud kogused tuleks määrata pigem tegelikult imporditud koguste kui välja antud impordilitsentside põhjal. Mõlema importijate kategooria esitatud litsentsitaotlused küüslaugu impordiks Argentinast peaksid alluma teatud piirangutele, näiteks individuaalne kvoot seniste importijate puhul. Piirangud on vajalikud, et kindlustada nii importijatevahelise konkurentsi säilimist kui ka iga puu- ja köögiviljaturul reaalselt tegutseva importija võimalust enda õiguspäraseid kaubanduspositsioone teiste importijate ees kaitsta ning vältida võimalust, et üks importija saab turgu kontrollida.

(14)

Selleks et kontrolli tõhustada ning vältida ebatäpsetest päritolusertifikaatidest ja muudest dokumentidest põhjustatud kaubandushäireid, tuleks säilitada olemasolev päritolusertifikaatide süsteem küüslaugu puhul ja nõue, et küüslauk tuleb vedada kolmandast päritoluriigist otse liitu. Kolmandate riikide nimekirja tuleks pikendada lisateabe alusel. Kõnealused päritolusertifikaadid peaks välja andma pädev riigiasutus kooskõlas komisjoni rakendusmääruse (EL) 2015/2447 (9) artiklitega 57, 58 ja 59.

(15)

Tariifikvootide tingimustele vastavuse kontrollimiseks tuleks „baby beef“-toodete, kõrgekvaliteedilise värske, jahutatud ja külmutatud veiseliha ning külmutatud pühvliliha ja veiste külmutatud õhukese vaheliha tariifikvootide alusel importimisel esitada autentsussertifikaat, mis kinnitab, et kaubad on pärit sertifikaadi väljastanud riigist ning vastavad täpselt rahvusvahelises lepingus kehtestatud määratlusele. Tuleks kehtestada autentsussertifikaatide näidis ja selle näidise alusel väljastatud autentsussertifikaatide kasutamise üksikasjalikud eeskirjad.

(16)

Liit võib määrata, millised importijad võivad importida Euroopa Liidust pärit juustu Ameerika Ühendriikidesse erikvootide alusel. Selleks et liit saaks kvoodi väärtust võimalikult palju suurendada, tuleks kehtestada kord, mille alusel saaks määrata importijad asjaomastele toodetele antud ekspordilitsentside põhjal.

(17)

Võttes arvesse Hispaania ja Portugali suhtes kohaldatavat maisi ning Hispaania suhtes kohaldatavat sorgo tollimaksuvaba impordiperioodi, tuleks kehtestada erisätted seoses litsentsi taotlemise perioodi ning asjaomaste liikmesriikide maisi ja sorgo litsentsitaotluste ja litsentside esitamisega.

(18)

Käesoleva määrusega ettenähtud eeskirjadele sujuva ülemineku tagamiseks ja selleks, et täita kohustust teavitada Maailma Kaubandusorganisatsiooni uutest eeskirjadest enne nende kohaldamist ning selleks et anda ettevõtjatele piisavalt aega kohaneda spetsiaalses elektroonilises süsteemis registreerumise ja kõnealuse elektroonilise süsteemi kaudu teatavate ülenõudlusega tariifikvootide puhul sõltumatuse deklaratsiooni esitamise kohustusega, on asjakohane käesoleva määruse jõustumist edasi lükata.

(19)

Käesoleva määrusega ette nähtud meetmed on kooskõlas põllumajandusturgude ühise korralduse komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

I JAOTIS

SISSEJUHATAVAD SÄTTED

Artikkel 1

Kohaldamisala

Käesoleva määrusega kehtestatakse I lisas loetletud tariifikvootide haldamise ühised eeskirjad impordi- ja ekspordilitsentside süsteemi alusel hallatavate põllumajandustoodete puhul, eelkõige seoses järgmisega:

a)

tariifikvootide kehtivusperioodid;

b)

maksimumkogused, mida on võimalik taotleda;

c)

impordi- ja ekspordilitsentside taotluste esitamine;

d)

impordi- ja ekspordilitsentside taotluste ning impordi- ja ekspordilitsentside teatavatesse lahtritesse kantavad üksikasjalikud andmed;

e)

impordi- ja ekspordilitsentside taotluste vastuvõetamatus;

f)

impordi- või ekspordilitsentsi taotluse esitamisel esitatav tagatis;

g)

jaotuskoefitsient ja litsentsitaotluste esitamise peatamine;

h)

impordi- ja ekspordilitsentside väljaandmine;

i)

impordi- ja ekspordilitsentside kehtivusaeg;

j)

vabasse ringlusse lubamise tõend;

k)

päritolutõend;

l)

komisjoni teavitamine kogustest;

m)

komisjonile LORI elektroonilise süsteemi, autentsussertifikaatide ja IMA 1 (Inward Monitoring Arrangement) sertifikaatidega seotud teabe edastamine.

Sellega avatakse ka teatavad põllumajandustoodete impordi- ja eksporditariifikvoodid ning kehtestatakse kõnealuste tariifikvootide haldamise erieeskirjad.

Artikkel 2

Muud kohaldatavad normid

Kui käesolevas määruses ei ole sätestatud teisiti, kohaldatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 952/2013, (10) komisjoni rakendusmäärust (EL) nr 908/2014 (11) ning rakendusmäärusi (EL) 2015/2447 ja (EL) 2016/1239.

II JAOTIS

ÜHISED EESKIRJAD

Artikkel 3

I lisas loetletud tariifikvoodid

1.   Iga imporditariifikvoodi saab tuvastada järjekorranumbri järgi.

2.   Impordi- ja eksporditariifikvoodid on esitatud I lisas koos järgmise teabega:

a)

imporditariifikvoodi järjekorranumber ja eksporditariifikvootide kirjeldus;

b)

tootmissektor;

c)

tariifikvoodi liik – impordi- või eksporditariifikvoot;

d)

haldamismeetod;

e)

vajaduse korral ettevõtjate kohustus tõendada individuaalset kvooti kooskõlas delegeeritud määruse (EL) 2020/760 artikliga 10;

f)

vajaduse korral ettevõtjate kohustus esitada kauplemistõend kooskõlas delegeeritud määruse (EL) 2020/760 artikliga 8;

g)

vajaduse korral litsentsi aegumiskuupäev;

h)

vajaduse korral ettevõtjate kohustus registreeruda delegeeritud määruse (EL) 2020/760 artiklis 13 osutatud litsentsiga ettevõtjate registreerimise ja identifitseerimise (LORI) elektroonilises süsteemis enne litsentsi taotluse esitamist.

Artikkel 4

Tariifikvoodi kehtivusperiood

1.   Tariifikvoodid avatakse 12 järjestikuseks kuuks (edaspidi „tariifikvoodi kehtivusperiood“). Tariifikvoodi kehtivusperioodid võib jagada alaperioodideks.

2.   Tariifikvoodi kehtivusperioodid ja vajaduse korral alaperioodid ning tariifikvoodi kehtivusperioodil saadaolev üldkogus on esitatud iga tariifikvoodi kohta II–XIII lisas.

Artikkel 5

Maksimumkogused, mida on võimalik taotleda

1.   Taotletav kogus ei tohi ületada asjaomasel tariifikvoodi kehtivusperioodil või alaperioodil saadaolevat üldkogust.

2.   Kui käesolevas määruses ei ole sätestatud teisiti, on saadaolev kogus järelejäänud tariifikvoodi kehtivusperioodi või alaperioodi jaotamata üldkogus.

3.   Saadaolev kogus hõlmab eelmisel tariifikvoodi alaperioodil kasutamata jäänud kogust.

Artikkel 6

Impordi- ja ekspordilitsentside taotluste esitamine

1.   Impordi- ja ekspordilitsentside taotlused tuleb esitada tariifikvoodi kehtivusperioodi algusele eelneva kuu esimese seitsme kalendripäeva jooksul ja tariifikvoodi kehtivusperioodi kestel iga kuu esimese seitsme kalendripäeva jooksul, välja arvatud detsember, kus ühtegi taotlust ei esitata.

2.   Erandina lõikest 1 tuleb alates 1. jaanuarist kehtivate impordi- ja ekspordilitsentside taotlused esitada eelmise aasta 23.–30. novembrini.

3.   Kui käesolevas määruses ei ole sätestatud teisiti, esitavad litsentse taotlevad ettevõtjad üksnes ühe vastuvõetava taotluse kuu ja tariifikvoodi kohta. Novembris võivad ettevõtjad esitada kaks taotlust tariifikvoodi kohta: ühe taotluse alates detsembrist kehtivate litsentside kohta ja ühe taotluse alates jaanuarist kehtivate litsentside kohta. Ekspordiriikide väljaantud dokumentide alusel hallatavate imporditariifikvootide ning kolmandate riikide hallatavate eksporditariifikvootide puhul kohaldatakse vastavalt artikleid 71 ja 72.

4.   Kui taotleja esitab tariifikvoodi kohta rohkem taotlusi kui lõikes 3 toodud suurim arv, ei ole ükski tariifikvoodi kohta esitatud taotlustest vastuvõetav ja esitatud tagatist ei tagastata.

5.   Erandina lõikest 3, kui tariifikvoot hõlmab eri CN-koode, päritolusid või tollimaksumäärasid, võivad ettevõtjad esitada taotluse eri CN-koodide või päritoluriikide või tollimaksumäärade kohta kuus. Sellised taotlused tuleb esitada samal ajal. Litsentse väljaandvad asutused käsitlevad neid ühe taotlusena.

Artikkel 7

Impordi- ja ekspordilitsentsi taotluste teatavatesse lahtritesse kantavad üksikasjalikud andmed

1.   Järgmised rakendusmääruse (EL) 2016/1239 I lisas sätestatud impordi- ja ekspordilitsentsi taotlusvormide lahtrid täidetakse järgmiselt:

a)

impordilitsentsi taotlusvormi lahtrisse 20 märgitakse järgmine teave:

i)

imporditariifikvoodi järjekorranumber;

ii)

asjaomase toote suhtes kohaldatav väärtuseline ja koguseline tollimaks („kvoodijärgne tollimaks“);

b)

kui käesoleva määruse II–XIII lisas on ette nähtud, märgitakse ekspordilitsentsi taotluse lahtrisse 7 sihtriik ning kõnealuses lahtris tehakse rist kasti „jah“;

c)

kui käesoleva määruse II–XIII lisas on ette nähtud, märgitakse impordilitsentsi taotluse lahtrisse 8 päritoluriik ning kõnealuses lahtris tehakse rist kasti „jah“.

2.   Liikmesriigid, kellel on elektrooniline taotlemis- ja registreerimissüsteem, registreerivad kõnealuses süsteemis lõikes 1 osutatud andmed.

Artikkel 8

Impordi- ja ekspordilitsentside taotluste vastuvõetamatus

1.   Litsentsitaotlused, mis on ebatäielikud ega vasta käesolevas määruses, delegeeritud määruses (EL) 2016/1237 ja rakendusmääruses (EL) 2016/1239 sätestatud kriteeriumidele, tunnistatakse vastuvõetamatuks.

2.   Kui litsentse väljaandev asutus tunnistab litsentsitaotluse vastuvõetamatuks, teatab ta ettevõtjale kirjalikult oma otsuse taotluse vastuvõetamatuse kohta koos otsuse põhjendustega. Sellisel teatamisel antakse ettevõtjale teavet vastuvõetamatuks tunnistamise otsuse edasikaebamise õiguste, kohaldatava korra ja edasikaebamise tähtaegade kohta.

3.   Ühtki litsentsitaotlust ei tunnistata vastuvõetamatuks pisikirjavigade pärast, mis ei muuda taotluse peamisi elemente.

4.   Taotleja tolliagentidel või tolliesindajatel ei ole õigust taotleda litsentse käesoleva määruse kohaldamisalasse kuuluvate tariifikvootide alusel. Nad ei tohi olla käesoleva määruse alusel välja antud litsentside omanikud.

Artikkel 9

Impordi- või ekspordilitsentsi taotluse esitamisel esitatav tagatis

Kui litsentsi väljaandmisel tuleb esitada delegeeritud määruse (EL) 2020/760 artikli 4 kohane tagatis, esitab taotleja litsentse väljaandvale asutusele tagatise enne taotluste esitamise perioodi lõppu käesoleva määruse II–XIII lisas iga tariifikvoodi puhul toodud summas.

Artikkel 10

Jaotuskoefitsient ja litsentsitaotluste esitamise peatamine

1.   Jaotuskoefitsient arvutatakse iga tariifikvoodi kohta, välja arvatud kolmandates riikides väljaantud dokumentide alusel hallatavad imporditariifikvoodid ning kolmandate riikide hallatavad eksporditariifikvoodid. Liikmesriigid kohaldavad koefitsienti iga komisjonile teatatud litsentsitaotlusega hõlmatud koguste suhtes. Jaotuskoefitsient arvutatakse liikmesriikidelt edastatud teabe põhjal ja lõikes 3 sätestatud meetodil.

2.   Komisjon avaldab jaotuskoefitsiendi iga tariifikvoodi puhul asjakohases veebiväljaandes hiljemalt selle kuu 22. päeval, mil liikmesriigid teatasid komisjonile taotletud kogused. Kui taotlus esitati ajavahemikus 23.–30. november, avaldatakse jaotuskoefitsient hiljemalt 14. detsembril.

3.   Kui III jaotises ei ole sätestatud teisiti, ei ületa litsentside jaotuskoefitsient 100 % ning see arvutatakse järgmiselt: [(kasutada olev kogus/taotletud kogus) × 100] %. Jaotuskoefitsient ümardatakse kuue numbrikohani. Tagamaks, et impordi- või eksporditariifi kehtivusperioodiks või alaperioodiks ettenähtud koguseid ei ületataks, korrigeerib komisjon seda koefitsienti.

4.   Kui alaperioodiks või igakuise taotlemise süsteemi alusel ettenähtud kvoot on ammendatud, peatab komisjon edasiste taotluste esitamise kuni tariifikvoodi kehtivusperioodi või alaperioodi lõpuni. Peatamine tühistatakse, kui kogused muutuvad kättesaadavaks kasutamata jäänud kogustest teatamisele järgneva sama tariifikvoodi kehtivusperioodi jooksul. Komisjon teavitab liikmesriikide litsentse väljaandvaid asutusi peatamisest, selle tühistamisest ning tariifikvoodi raames saadaolevast kogusest asjakohases veebiväljaandes.

5.   Impordi- ja ekspordilitsentsid antakse välja koguste kohta, mis arvutatakse impordi- või ekspordilitsentsi taotlustes esitatud koguste korrutamisel jaotuskoefitsiendiga. Jaotuskoefitsiendi rakendamisel saadud kogust ümardatakse allapoole lähima ühikuni.

6.   Alaperioodi jooksul jaotamata või kasutamata jäänud kogused määratakse kindlaks liikmesriikidelt komisjonile edastatud teabe alusel. Sellised kogused lisatakse ümberjaotamiseks saadaolevatele kogustele sama impordi- või eksporditariifikvoodi kehtivusperioodil.

7.   Enne jaotuskoefitsiendi arvutamist nende tariifikvootide kohta, mille puhul on delegeeritud määruse (EL) 2020/760 artikli 11 kohaselt vajalik ettevõtjate eelnev kohustuslik registreerimine, võib komisjon nõuda, et litsentse väljaandev pädev asutus kinnitaks taotlejate LORI kirje. Selline nõue esitatakse selle kuu, mil liikmesriigid teatasid taotletud kogused, 15. päeval kl 13.00 Brüsseli aja järgi. Ent 6. detsembriks teatatud koguste puhul esitatakse selline nõue 8. detsembriks kl 13.00 Brüsseli aja järgi. Litsentse väljaandvad asutused annavad komisjonile e-posti aadressi, kuhu nõuded tuleks saata.

8.   Litsentse väljaandvad asutused vastavad lõikes 7 osutatud komisjoni nõuetele enne nõudele järgneva kuu 21. päeva kl 13.00 Brüsseli aja järgi.

9.   8. detsembriks tehtud nõuete puhul vastab litsentse väljaandev asutus enne 7. jaanuari kl 13.00 Brüsseli aja järgi.

10.   Kui litsentse väljaandev asutus ei vasta komisjonile lõigetes 8 ja 9 sätestatud tähtaja jooksul, ei aktsepteeri litsentse väljaandev asutus ühtegi asjaomase ettevõtja esitatud hilisemat litsentsitaotlust.

Artikkel 11

Impordi- ja ekspordilitsentside väljaandmine

1.   Käesolevat artiklit ei kohaldata litsentside suhtes, mis väljastatakse kolmandates riikides väljaantud dokumentide alusel hallatavate imporditariifikvootide kohta ja kolmandate riikide hallatavate eksporditariifikvootide kohta.

2.   Litsentsid väljastatakse üksnes komisjonile esitatud taotluste puhul.

3.   Litsentsid väljastatakse pärast seda, kui komisjon avaldab jaotuskoefitsiendi, ja enne kuu lõppu.

Kui komisjon ei avaldada ettenägematute asjaolude tõttu jaotuskoefitsienti artikli 10 lõikes 2 osutatud ajavahemikus, väljastatakse litsentsid hiljemalt seitsmendal komisjoni jaotuskoefitsiendi avaldamise päevale järgneval kalendripäeval.

4.   Alates 1. jaanuarist kehtivad litsentsid antakse välja eelmise aasta 15.–31. detsembrini.

Kui komisjon ei avalda ettenägematute asjaolude tõttu jaotuskoefitsienti artikli 10 lõikes 2 osutatud ajavahemikus, väljastatakse litsentsid hiljemalt neljateistkümnendal komisjoni jaotuskoefitsiendi avaldamise päevale järgneval kalendripäeval. Kui nende väljaandmiskuupäev on pärast 1. jaanuari, kehtivad litsentsid alates nende väljaandmiskuupäevast ning nende viimane kehtivuspäev ei muutu.

Artikkel 12

Impordi- ja ekspordilitsentside teatavatesse lahtritesse kantavad üksikasjalikud andmed

1.   Järgmised rakendusmääruse (EL) 2016/1239 I lisas sätestatud impordi- või ekspordilitsentsi vormide lahtrid täidetakse järgmiselt:

a)

impordilitsentsi lahtrisse 20 märgitakse imporditariifikvoodi järjekorranumber;

b)

impordilitsentsi lahtrisse 24 märgitakse asjaomase toote suhtes kohaldatav väärtuseline ja koguseline tollimaks („kvoodijärgne tollimaks“);

c)

kui käesoleva määruse II–XIII lisas on ette nähtud, märgitakse impordilitsentsi lahtrisse 8 päritoluriik ning kõnealuses lahtris tehakse rist kasti „jah“.

d)

impordi- ja ekspordilitsentsi lahtrisse 19 märgitakse lisahälbeks 0; välja arvatud delegeeritud määruse (EL) 2016/1237 lisa I osas loetletud impordilitsentsi kohased tooted, mille puhul on lisahälve 5 %, ja litsentsi lahtrisse 24 märgitakse „Lahtrites 17 ja 18 osutatud koguse suhtes kohaldatav kvoodijärgne tollimaksumäär“ (12);

e)

impordilitsentsi lahtrisse 24 või ekspordilitsentsi lahtrisse 22 märgitakse „Määruse (EMÜ, Euratom) nr 1182/71 artikli 3 lõiget 4 ei kohaldata“, (13) kui kõnealuse litsentsi kehtivusaeg lõpeb tariifikvoodi kehtivusperioodi viimasel päeval.

2.   Liikmesriigid, kellel on elektrooniline taotlemis- ja registreerimissüsteem, registreerivad süsteemis kõnealused andmed.

Artikkel 13

Impordi- ja ekspordilitsentside kehtivusaeg

1.   Nõukogu määruse (EMÜ, Euratom) nr 1182/71 (14) artikli 3 lõiget 4 ei kohaldata impordi- ja ekspordilitsentside kehtivusaja määramise suhtes impordi- ja eksporditariifikvootide puhul.

2.   I lisas esitatud litsentsid, mis antakse välja määruse (EL) nr 1308/2013 artikli 184 lõike 2 punktis b osutatud üheaegse läbivaatamise meetodil hallatavate impordi- ja eksporditariifikvootide puhul, kehtivad:

a)

alates tariifikvoodi kehtivusperioodi esimesest kalendripäevast enne tariifikvoodi kehtivusperioodi esitatud taotluste korral kuni tariifikvoodi kehtivusperioodi lõpuni;

b)

alates taotluse esitamisele järgneva kuu esimesest kalendripäevast tariifikvoodi kehtivusperioodil esitatud taotluste korral kuni tariifikvoodi kehtivusperioodi lõpuni;

c)

alates järgmise aasta 1. jaanuarist eelmise aasta 23.–30. novembrini esitatud taotluste korral kuni tariifikvoodi kehtivusperioodi lõpuni.

3.   Kui tariifikvoodi kehtivusperiood jagatakse alaperioodideks, aeguvad alaperioodiks väljaantud litsentsid kõnealuse alaperioodi lõpule järgneva kuu viimasel kalendripäeval, kuid hiljemalt tariifikvoodi kehtivusperioodi lõpus, kui III jaotises või I lisas ei ole sätestatud teisiti.

4.   Kui III jaotises ei ole sätestatud teisiti, kehtivad kolmandates riikides väljaantud dokumentide alusel hallatavate imporditariifikvootide kohta väljaantud litsentsid alates nende väljaandmiskuupäevast kuni IMA 1 sertifikaatide või autentsussertifikaadi (mille jaoks need on välja antud) kehtivuse viimasele päevale järgneva 30. kalendripäeva kl 23.59ni (Brüsseli aeg). Kõnealune kehtivusaeg ei ületa tariifikvoodi kehtivusperioodi lõppu.

5.   Kolmandate riikide hallatavate eksporditariifikvootide kohta väljaantud litsentsid kehtivad nende väljaandmiskuupäevast kuni nende väljaandmisaasta 31. detsembrini, välja arvatud ajavahemikus 20. detsembrist 31. detsembrini väljaantud litsentsid, mis kehtivad järgmise aasta 1. jaanuarist 31. detsembrini.

6.   Kui tariifikvoodi impordi- või ekspordilitsentsi kehtivusaega pikendatakse vääramatu jõu tõttu, nagu on sätestatud rakendusmääruse (EL) 2016/1239 artiklis 16, ei ületa pikendus tariifikvoodi kehtivusperioodi.

Artikkel 14

Vabasse ringlusse lubamise ja eksportimise tõend

1.   Koguseid, mida ei lubata vabasse ringlusse ega ekspordita litsentsi kehtivusaja lõpuks, käsitatakse kasutamata jäänud kogustena.

2.   Vabasse ringlusse lubamise tõend ning eksportimise ja liidu tolliterritooriumilt väljumise tõend esitatakse kooskõlas rakendusmääruse (EL) 2016/1239 artikli 14 lõikega 6.

Artikkel 15

Päritolutõend

1.   Kui seda II–XIII lisas nõutakse, esitatakse liidu tolliasutustele kehtiv päritolutõend koos asjaomaste toodete vabasse ringlusse lubamise tollideklaratsiooniga. Päritolutõendi jaoks nõutavad dokumendid on loetletud kõnealustes lisades iga tariifikvoodi puhul.

2.   II–XIII lisas kehtestatud erandjuhtudel esitatakse päritolutõend impordilitsentsi taotlemisel.

3.   Vajaduse korral võivad tolliasutused nõuda ka seda, et deklarant või importija tõendaks toodete päritolu määruse (EL) nr 952/2013 artikli 61 kohaselt.

Artikkel 16

Komisjoni teavitamine kogustest

1.   Kui III jaotises ei ole sätestatud teisiti, kohaldatakse lõigetes 2–5 sätestatud nõudeid.

2.   Liikmesriigid teatavad komisjonile üldkogused, mida hõlmavad impordi- ja ekspordilitsentsi taotlused iga tariifikvoodi puhul:

a)

enne selle kuu 14. päeva, mil litsentsitaotlused esitatakse kuu esimese seitsme kalendripäeva jooksul;

b)

enne 6. detsembrit, kui litsentsi taotlused esitatakse 23.–30. novembrini.

3.   Liikmesriigid teatavad komisjonile nende impordi- ja ekspordilitsentsidega hõlmatud kogused, mille nad iga tariifikvoodi kohta välja andsid:

a)

enne selle kuu viimast päeva, mil tariifikvoodi litsentside taotlused esitatakse kuu esimese seitsme kalendripäeva jooksul;

b)

enne 31. detsembrit, mil tariifikvoodi litsentside taotlused esitatakse 23.–30. novembrini;

c)

enne väljaandmisele järgneva kuu 10. päeva kolmandates riikides väljastatud dokumentide alusel välja antud impordilitsentside korral.

Artikli 11 lõike 3 teises lõigus osutatud juhtudel esitatakse teade seitsme päeva jooksul sellest päevast, mil komisjon avaldas jaotuskoefitsiendi. Artikli 11 lõike 4 teises lõigus osutatud juhtudel esitatakse teade 14 päeva jooksul sellest päevast, mil komisjon avaldas jaotuskoefitsiendi.

4.   Liikmesriigid teatavad komisjonile komisjoni nõudmisel väljaantud impordi- ja ekspordilitsentsidega hõlmatud kasutamata jäänud kogused. Kasutamata jäänud koguste saamiseks leitakse impordi- või ekspordilitsentsi tagaküljele märgitud koguste ja nende koguste vahe, mille jaoks need litsentsid olid välja antud.

5.   Impordi- või ekspordilitsentsidega hõlmatud kasutamata jäänud kogused teatatakse komisjonile nelja kuu või 210 kalendripäeva jooksul pärast asjaomaste litsentside aegumist.

6.   Kui tariifikvoodi kehtivusperiood jagatakse alaperioodideks, teatatakse kasutamata jäänud kogused koos lõike 2 punktis a osutatud teatega viimase alaperioodi kohta.

7.   Koguseid väljendatakse toote massina kilogrammides ning vajaduse korral järjekorranumbrite ja päritolude kaupa.

8.   Käesolevas määruses osutatud ning järjekorranumbritega 09.4450, 09.4451, 09.4452, 09.4453, 09.4454, 09.4002, 09.4455, 09.4001 ja 09.4004 tähistatud veise- ja vasikaliha tariifikvootidega seoses komisjonile edastatud teabe puhul väljendatakse koguseid toote massina kilogrammides päritoluriigi ja käesoleva määruse XV lisa B osas toodud tootekategooria kohta.

9.   Rakendusmääruse (EL) 2016/1239 artiklit 3 kohaldatakse käesolevas artiklis sätestatud ajavahemike ja tähtaegade suhtes.

Artikkel 17

Komisjonile LORI elektroonilise süsteemi, autentsussertifikaatide ja IMA 1 sertifikaatidega seotud teabe edastamine

1.   Tariifikvoodi kehtivusperioodi lõpule järgneva kuu 8. päevast 16. päevani teatavad liikmesriigid komisjonile nende tariifikvootide, mille puhul on ettevõtjate kohustuslik registreerimine vajalik, impordilitsentside omanike ja vajaduse korral saajate nime, ettevõtjate registreerimise ja identifitseerimise (EORI) numbri ja aadressi.

2.   Liikmesriigid teatavad komisjonile LORI elektroonilises süsteemis registreerimise taotluse kinnitamise, tagasilükkamise või tagasivõtmise.

3.   LORI elektroonilises süsteemis registreerimise taotluse kinnitamisest teavitamisel esitavad liikmesriigid delegeeritud määruse (EL) 2020/760 II lisas nõutavad andmed.

4.   Liikmesriigid teatavad komisjonile kõigist muudatustest, mida ettevõtjad on oma LORI kirjes teinud.

5.   Liikmesriigid teatavad komisjonile iga LORI elektroonilises süsteemis registreeritud ettevõtja puhul iga impordilitsentsi taotluse koos asjaomase tariifikvoodi, CN-koodide, taotletud koguste ja taotlemise kuupäevaga:

a)

enne selle kuu 14. päeva, mil litsentsitaotlused esitatakse kuu esimese seitsme kalendripäeva jooksul;

b)

enne 6. detsembrit, kui litsentsi taotlused esitatakse 23.–30. novembrini.

6.   Liikmesriigid teatavad komisjonile iga autentsussertifikaadi või IMA 1 sertifikaadi puhul, mille ettevõtja esitas seoses kolmandate riikide väljaantud dokumentide alusel hallatavate tariifikvootidega, nende väljaantud litsentsi numbri ja kõnealuse litsentsiga hõlmatud koguse. Teade tuleb esitada enne ettevõtjale litsentsi väljaandmist.

7.   Erandina määruse (EMÜ, Euratom) nr 1182/71 artikli 3 lõikest 4, kui käesolevas artikliga on ette nähtud ajavahemik ja tähtajad, lõpevad kõnealused ajavahemikud ja tähtajad viimase päeva viimase tunniga, olenemata sellest, kas asjaomane päev on laupäev, pühapäev või riigipüha, nagu on määratletud kõnealuses määruses.

8.   Käesolevas määruses osutatud teatamine komisjonile toimub kooskõlas komisjoni delegeeritud määrusega (EL) 2017/1183 (15) ja komisjoni rakendusmäärusega (EL) 2017/1185 (16).

III JAOTIS

VALDKONNAPÕHISED EESKIRJAD

1. PEATÜKK

Teravili

1. jagu

Teravili, v.a määruse (EL) nr 1308/2013 artiklis 185 osutatud mais ja sorgo

Artikkel 18

Tariifikvoodid

Kooskõlas Maailma Kaubandusorganisatsiooni raames tehtud kontsessioonidega, mis on heaks kiidetud nõukogu otsusega 94/800/EÜ, (17) ning Euroopa Ühenduse ja Ameerika Ühendriikide vahel kirjavahetuse vormis sõlmitud lepinguga, mis on heaks kiidetud otsusega 2006/333/EÜ, (18) on tariifikvoodid avatud maisi liitu importimiseks käesoleva määrusega kehtestatud tingimustel.

Kooskõlas Euroopa Ühenduse ja Ameerika Ühendriikide vahel vastavalt üldise tolli- ja kaubanduskokkuleppe (GATT) 1994 artikli XXIV lõikele 6 ja artiklile XXVIII kirjavahetuse vormis sõlmitud lepinguga, mis on heaks kiidetud nõukogu otsusega 2006/333/EÜ, ja GATT 1994 XXIV artikli lõike 6 kohaselt alustatud läbirääkimiste lõpuleviimist käsitleva Euroopa Ühenduse ja Kanada valitsuse vahelise kokkuleppega, mis on heaks kiidetud nõukogu otsusega 2007/444/EÜ, (19) on tariifikvoodid avatud kolmandatest riikidest pärit muu kui kõrge kvaliteediga pehme nisu liitu importimiseks käesoleva määrusega kehtestatud tingimustel.

Kõigi tariifikvootide maht ning imporditariifikvoodi kehtivusperiood ja kehtivuse alaperioodid ning järjekorranumbrid on täpsustatud käesoleva määruse II lisas.

Artikkel 19

Kvaliteedistandardid

CN-koodi 1001 99 00 alla kuuluva muu kui kõrge kvaliteediga pehme nisu suhtes kohaldatavad kvaliteedistandardid ja hälbed on sätestatud komisjoni määruse (EÜ) nr 642/2010 (20) II lisas. Kohaldatakse komisjoni rakendusmääruse (EL) 2016/1240 (21) I lisa II osas sätestatud analüüsimeetodeid.

Artikkel 20

Kanadaga sõlmitud laiaulatuslikus majandus- ja kaubanduslepingus sätestatud tariifikvootide suhtes kohaldatavad erieeskirjad

Kanadast pärit muu kui kõrge kvaliteediga pehme nisu liidus vabasse ringlusse laskmisel seatakse tingimuseks päritoludeklaratsiooni esitamine. Päritoludeklaratsioon esitatakse kaubaarvel või muus äridokumendis, milles päritolustaatusega toodet on kirjeldatud piisavalt täpselt, et seda oleks võimalik identifitseerida. Päritoludeklaratsioon esitatakse ulatusliku majandus- ja kaubanduslepingu (CETA) ühelt poolt Kanada ning teiselt poolt Euroopa Liidu ja selle liikmesriikide vahel (22) protokolli (päritolureeglite ja päritolumenetluste kohta) 2. lisas.

2. jagu

Määruse (EL) nr 1308/2013 artiklis 185 osutatud mais ja sorgo

Artikkel 21

Litsentsi taotlemise periood

Alates delegeeritud määruse (EL) 2020/760 artiklis 21 toodud nullmääraga imporditollimaksu taotlemise kuupäevast esitatakse määruse (EL) nr 1308/2013 artiklis 185 nimetatud maisi ja sorgo tariifikvootide impordilitsentsi taotlused Hispaania ja Portugali pädevatele asutustele ajavahemikus iga kuu 7.–11. päevani hiljemalt kl 13.00 (Brüsseli aja järgi).

Artikkel 22

Taotluse ja litsentsi sisu

Impordilitsentsitaotlus ja litsents peavad sisaldama igal juhul järgmist teavet:

a)

päritoluriik kantakse lahtrisse 8 ning kõnealuses lahtris tehakse rist kasti „jah“;

b)

lahtrisse 24 tehakse üks XIV lisas loetletud kannetest.

Artikkel 23

Komisjoni teavitamine

Alates delegeeritud määruse (EL) 2020/760 artiklis 21 nimetatud nullmääraga imporditollimaksu kohaldamise kuupäevast teavitavad Hispaania ja Portugali pädevad asutused komisjoni elektrooniliselt:

a)

hiljemalt kl 18.00 (Brüsseli aja järgi) iga kuu 15. päeval litsentsitaotlustega hõlmatud üldkogusest järjekorranumbri järgi;

b)

enne kuu lõppu üldkogustest CN-koodi järgi, mille kohta impordilitsentsid on välja antud.

Artikkel 24

Jaotuskoefitsient

Komisjon teatab jaotuskoefitsiendi litsentse väljaandvatele asutustele hiljemalt selle kuu 22. päeval, mil liikmesriigid teatasid artikli 23 kohaselt taotletud kogused.

Artikkel 25

Impordilitsentsi väljaandmine

Hispaania ja Portugali pädevad asutused annavad impordilitsentsid välja ajavahemikus iga kuu 23. päevast kuni viimase päevani.

Artikkel 26

Litsentsi kehtivus

Erandina artiklist 13 kehtivad litsentsid väljaandmispäevast kuni sellele päevale järgneva teise kuu lõpuni.

2. PEATÜKK

Riis

Artikkel 27

Tariifikvoodid ja koguste jaotamine

Kooskõlas Maailma Kaubandusorganisatsiooni raames tehtud kontsessioonidega, mis on heaks kiidetud otsusega 94/800/EÜ ja nõukogu määrusega (EÜ) nr 1095/96, (23) ning Taiga peetud konsultatsioonide tulemustega, mis on heaks kiidetud nõukogu otsusega 96/317/EÜ, (24) on tariifikvoodid avatud riisi, kooritud riisi ja purustatud riisi liitu importimiseks käesoleva määrusega kehtestatud tingimustel. Kõigi tariifikvootide maht ning imporditariifikvoodi kehtivusperiood ja kehtivuse alaperioodid ning järjekorranumbrid on täpsustatud käesoleva määruse III lisas.

Kättesaadavad kogused kehtestatakse alaperioodi kohta, nagu on täpsustatud käesoleva määruse III lisas.

Erandina artiklist 13 kehtivad viimasel alaperioodil väljaantud tariifikvoodid, mis on tähistatud järjekorranumbritega 09.4127, 09.4128, 09.4129 ja 09.4130, kuni tariifikvoodi kehtivusperioodi lõpuni.

Alaperioodil järjekorranumbritega 09.4112, 09.4116, 09.4117, 09.4118, 09.4119, 09.4127, 09.4128, 09.4129, 09.4130 09.4148, 09.4166 ja 09.4168 tähistatud tariifikvootide alla kuuluvad mis tahes kasutamata jäänud kogused kantakse üle järgmistesse III lisas sätestatud alaperioodidesse. Ühtegi kogust ei kanta üle järgmisesse kvoodi kehtivusperioodi.

Järjekorranumbritega 09.4127, 09.4128, 09.4129 ja 09.4130 tähistatud tariifikvootide alla kuuluvad kogused, mis on jäänud kasutamata või mida ei ole jaotatud eelmistel alaperioodidel, kantakse üle järjekorranumbriga 09.4138 tähistatud tariifikvooti alates iga aasta 1. oktoobrist.

Artikkel 28

Ekspordidokumendid

Tariifikvootide 09.4127, 09.4128, 09.4129 ja 09.4149 alla kuuluva riisi ja purustatud riisi impordilitsentsi taotlustele peab olema lisatud sellise ekspordisertifikaadi originaal, mille näidis on toodud XIV.2 lisas. Ekspordisertifikaate annavad välja sellel osutatud kolmandate riikide pädevad asutused. Impordilitsentsi taotlusel märgitud kogus ei tohi ületada ekspordilitsentsidel näidatud kogust.

Artikkel 29

Litsentsi sisu

Kõikide III lisas kehtestatud järjekorranumbrite, välja arvatud järjekorranumbrid 09.4138, 09.4148, 09.4166 ja 09.4168, impordilitsentsides kantakse päritoluriik lahtrisse 8 ning kõnealuse lahtri kasti „jah“ tuleb teha rist.

3. PEATÜKK

Suhkur

Artikkel 30

Tariifikvoodid

Kooskõlas Maailma Kaubandusorganisatsiooni raames tehtud kontsessioonidega, mis on heaks kiidetud otsusega 94/800/EÜ ja määrusega (EÜ) nr 1095/96, on tariifikvoodid avatud suhkru liitu importimiseks käesoleva määrusega kehtestatud tingimustel.

Kooskõlas Euroopa ühenduste ja nende liikmesriikide ning endise Jugoslaavia Makedoonia Vabariigi vahel sõlmitud stabiliseerimis- ja assotsieerimislepinguga, mis on heaks kiidetud nõukogu ja komisjoni otsusega 2004/239/EÜ, Euratom, (25) on tariifikoodid avatud suhkru liitu importimiseks käesoleva määrusega kehtestatud tingimustel.

Kooskõlas Euroopa ühenduste ja nende liikmesriikide ning Albaania Vabariigi vahelisele stabiliseerimis- ja assotsieerimislepingule Bulgaaria Vabariigi ja Rumeenia Euroopa Liiduga ühinemise arvesse võtmiseks lisatud protokolliga, mis on heaks kiidetud nõukogu otsusega 2009/330/EÜ, (26) on tariifikvoodid avatud suhkru liitu importimiseks käesoleva määrusega kehtestatud tingimustel.

Kooskõlas Euroopa ühenduste ja nende liikmesriikide ning Serbia Vabariigi vahelise stabiliseerimis- ja assotsieerimislepinguga, mis on heaks kiidetud nõukogu ja komisjoni otsusega 2013/490/EL, Euratom, (27) on tariifikvoodid avatud suhkru liitu importimiseks käesoleva määrusega kehtestatud tingimustel.

Kooskõlas Euroopa ühenduste ja nende liikmesriikide ning Bosnia ja Hertsegoviina vahelisele stabiliseerimis- ja assotsieerimislepingule Horvaatia Vabariigi Euroopa Liiduga ühinemise arvesse võtmiseks lisatud protokolliga, mis on heaks kiidetud nõukogu otsusega (EL) 2017/75, (28) on tariifikvoodid avatud suhkru liitu importimiseks käesoleva määrusega kehtestatud tingimustel.

Suhkru tariifikvoodid ja nende eritingimused on kehtestatud käesoleva määruse IV lisas.

Artikkel 31

Mõisted

Käesolevas peatükis kasutatakse järgmisi mõisteid:

1)

„tel quel-mass“ – suhkru mass töötlemata kujul;

2)

„rafineerimine“ – toorsuhkru töötlemine valgeks suhkruks, nagu see on määratletud määruse (EL) nr 1308/2013 II lisa II osa A jao punktides 1 ja 2, samuti valge pakendamata suhkru igasugune samaväärne töötlemine.

Artikkel 32

Litsentsi kehtivus

Erandina artiklist 13 kehtib impordilitsents litsentsi väljaandmise kuule järgneva kolmanda kuu lõpuni. See aegub igal juhul hiljemalt 30. septembril.

Artikkel 33

Teavitamine

Liikmesriigid teavitavad komisjoni enne iga aasta 1. maid tegelikult imporditud suhkru üldkogusest, mis on liigitatud järjekorranumbri, päritolumaa, kaheksakohalise CN-koodi järgi ning väljendatud kilogrammides tel quel-massi kohta.

Artikkel 34

WTO suhkru tariifikvootidega seotud kohustused

1)   Järjekorranumbritega 09.4317, 09.4318, 09.4319, 09.4320, 09.4329 ja 09.4330 tähistatud suhkru tariifikvootide puhul kehtivad kõik järgmised nõuded:

a)

vabasse ringlusse lubamiseks tuleb kasutada määruse (EL) nr 952/2013 artiklis 210 nimetatud rafineerimise lõppkasutusprotseduuri;

b)

erandina komisjoni delegeeritud määruse (EL) 2015/2446 (29) artiklist 239 ei anta rafineerimiskohustust üle mõnele teisele juriidilisele ega füüsilisele isikule;

c)

rafineerimine peab toimuma 180 päeva jooksul alates suhkru liidus vabasse ringlusse lubamisest;

d)

kui imporditud toorsuhkru polarimeetri näit ei vasta 96 kraadile, suurendatakse või vähendatakse imporditollimaksu vastavat summat vajaduse järgi 0,14 % leitud erinevuse iga kümnendikkraadi kohta.

e)

Taotlusvormi ja litsentsi lahtrisse 20 kantakse „rafineerimiseks ette nähtud suhkur“.

2)   Järjekorranumbritega 09.4317, 09.4318, 09.4319, 09.4320, 9.4321, 09.4329 ja 09.4330 tähistatud suhkru tariifikvootide puhul tehakse üks käesoleva määruse XIV.3 lisa A osas loetletud kannetest taotlusvormi ja litsentsi lahtrisse 20.

Artikkel 35

Suhkru tariifikvoodid järjekorranumbritega 09.4324, 09.4325, 09.4326 ja 09.4327

Järjekorranumbritega 09.4324, 09.4325, 09.4326 ja 09.4327 tähistatud suhkru tariifikvootide puhul kohaldatakse järgmist:

1)

impordilitsentsi taotlustele peab olema lisatud XIV.3 lisa C osa näidise kohaselt koostatud asjaomase kolmanda riigi pädeva asutuse välja antud ekspordilitsentsi originaal. Impordilitsentsi taotlustel märgitud kogus ei tohi ületada ekspordilitsentsil näidatud kogust;

2)

taotlusvormi ja litsentsi lahtrisse 20 tehakse üks XIV.3 lisa B osas loetletud kannetest.

4. PEATÜKK

Oliiviõli

Artikkel 36

Tariifikvoodid

Kooskõlas Euroopa – Vahemere piirkonna lepinguga (assotsiatsiooni loomiseks ühelt poolt Euroopa ühenduste ja nende liikmesriikide ning teiselt poolt Tuneesia Vabariigi vahel), mis on heaks kiidetud nõukogu ja komisjoni otsusega 98/238/EÜ, ESTÜ, (30) on avatud tariifikvoodid külmpressitud oliiviõli liitu importimiseks käesoleva määrusega kehtestatud tingimustel.

Kõigi tariifikvootide maht ning imporditariifikvoodi kehtivusperiood ja kehtivuse alaperioodid ning järjekorranumbrid on täpsustatud käesoleva määruse V lisas.

5. PEATÜKK

Puu- ja köögivili

1. jagu

Küüslauk

Artikkel 37

Tariifikvoodid

Kooskõlas Euroopa Ühenduse ja Argentiina Vabariigi vahel vastavalt üldise tolli- ja kaubanduskokkuleppe (GATT) 1994 XXVIII artiklile GATTile lisatud loendis CXL küüslaugu suhtes rakendatavate soodustuste muutmiseks kirjavahetuse teel sõlmitud kokkuleppega, mis on heaks kiidetud nõukogu otsusega 2001/404/EÜ, (31) 1994. aasta üldise tolli- ja kaubanduskokkuleppe (GATT) artikli XXIV lõike 6 ja artikli XXVIII kohase Euroopa Ühenduse ja Hiina Rahvavabariigi vahelise kirjavahetuse vormis sõlmitud lepinguga, mis on heaks kiidetud nõukogu otsusega 2006/398/EÜ), (32) ning Euroopa Liidu ja Hiina Rahvavabariigi vahel vastavalt üldise tolli- ja kaubanduskokkuleppe (GATT) 1994 artikli XXIV lõikele 6 ja artiklile XXVIII kirjavahetuse vormis sõlmitud lepinguga, mis on heaks kiidetud nõukogu otsusega (EL) 2016/1885, (33) on tariifikvoodid avatud värske või jahutatud küüslaugu liitu importimiseks käesoleva määrusega kehtestatud tingimustel.

Kõigi tariifikvootide maht ning imporditariifikvoodi kehtivusperiood ja kehtivuse alaperioodid ning järjekorranumbrid on täpsustatud käesoleva määruse VI lisas.

Artikkel 38

Argentinast pärit küüslaugu senised ja uued importijad

1.   Käesolevat artiklit kohaldatakse üksnes Argentinast pärit küüslaugu järjekorranumbriga 09.4099 ja 09.4104 tähistatud tariifikvootide suhtes.

2.   „Senine importija“ – importija, kes esitab tõendid selle kohta, et ta on:

a)

igal kolmel eelmisel tariifikvoodi kehtivusperioodil saanud ja kasutanud CN-koodiga 0703 20 00 värske küüslaugu tariifikvootide litsentse vastavalt komisjoni määrusele (EÜ) nr 341/2007 (34) või vastavalt käesolevale määrusele;

b)

taotluse esitamisele eelneval tariifikvoodi kehtivusperioodil lubanud liidus vabasse ringlusse vähemalt 50 tonni puu- ja köögivilju vastavalt määruse (EL) nr 1308/2013 artikli 1 lõike 2 punktile i või eksportinud liidust vähemalt 50 tonni küüslauku.

3.   „Uus importija“ – muu kui lõikes 2 nimetatud ettevõtja, kes esitab tõendid kummagi järgmise elemendi kohta:

a)

et ta on mõlemal eelmisel tariifikvoodi kehtivusperioodil või taotluse esitamisele eelneval mõlemal kahel kalendriaastal importinud liitu vähemalt 50 tonni puu- ja köögivilju vastavalt määruse (EL) nr 1308/2013 artikli 1 lõike 2 punktile i;

b)

et ta on mõlemal eelmisel tariifikvoodi kehtivusperioodil või taotluse esitamisele eelneval mõlemal kahel kalendriaastal eksportinud kolmandatesse riikidesse vähemalt 50 tonni küüslauku.

4.   Uue importija esitatud litsentsitaotlustega hõlmatud üldkogus mis tahes alaperioodil ei tohi kõnealuse alaperioodi ja kõnealuse päritolu puhul ületada 10 % nii senistele kui ka uutele importijatele kättesaadavast üldkogusest, nagu on sätestatud VI lisas. Pädevad asutused lükkavad tagasi taotlused, mis ei vasta sellele nõudele.

5.   Litsentsitaotluste lahtrisse 20 märgitakse vajaduse järgi, kas taotluse esitaja on senine importija või uus importija.

6.   Argentinast pärit küüslaugu saadaolev kogus jaguneb järgmiselt:

a)

70 % kogusest jagatakse seniste importijate vahel;

b)

30 % kogusest jagatakse uute importijate vahel.

7.   Kui komisjon otsustab käesoleva määruse alusel saadud teadete põhjal, et lõikes 6 nimetatud kogused ei ole taotlustega täielikult hõlmatud, liidetakse taotlemata kogus järgmisel alaperioodil sama osa kohta saadaolevale kogusele.

Artikkel 39

Teatavatest riikidest imporditud küüslaugu suhtes kohaldatavad erieeskirjad

1.   Iraanist, Liibanonist, Malaisiast, Taiwanist, Araabia Ühendemiraatidest või Vietnamist pärit küüslauku võib lubada liidus vabasse ringlusse üksnes siis, kui on täidetud järgmised tingimused:

a)

esitatakse kõnealuse riigi pädevate asutuste poolt määruse (EL) 2015/2447 artiklite 57, 58 ja 59 kohaselt väljaantud päritolusertifikaat;

b)

toode on liitu transporditud otse päritoluriigist.

2.   Käesoleva artikli kohaldamise eesmärgil loetakse toode otse liitu transpordituks, kui:

a)

toode veetakse liitu kolmandast riigist ühegi teise kolmanda riigi territooriumi läbimata;

b)

seda veetakse ühe või mitme muu kolmanda riigi kui päritoluriigi kaudu koos ümberlaadimise või ajutise ladustamisega kõnealustes riikides või ilma selleta, juhul kui selline vedu on õigustatud geograafilistel põhjustel või veonõuetest tulenevalt ning tingimusel, et:

i)

toode on transiidi- või ladustamisriigis olnud tollijärelevalve all;

ii)

toodet ei ole transiidi- või ladustamisriigis või -riikides vabasse ringlusse lastud ega tarbimisse lubatud;

iii)

tootega ei ole transiidi- või ladustamisriigis või -riikides tehtud muid toiminguid kui peale- või ümberlaadimine või toiminguid seisundi säilitamiseks.

3.   Tõend lõike 2 punktis b osutatud tingimuste täitmise kohta esitatakse liikmesriikide tolliasutustele. See koosneb järgmisest:

a)

päritoluriigis välja antud üksainus veodokument, mis hõlmab teekonda läbi transiidiriigi või -riikide, või

b)

transiidiriigi või -riikide tolli välja antud tõend, mis sisaldab:

i)

kauba täpset kirjeldust;

ii)

kauba maha- ja pealelaadimiskuupäevi ning andmeid kasutatud transpordivahendite kohta;

iii)

tõendit kauba hoiutingimuste kohta;

c)

mis tahes muud tõendav dokument, kui punktis a või b nimetatud tõendeid ei suudeta esitada.

Artikkel 40

Teavitamine

Liikmesriigid edastavad komisjonile:

a)

järjekorranumbritega 09.4099 ja 09.4104 tariifikvootide litsentse taotlevate seniste ja uute importijate nimekirja. Teave edastatakse iga tariifikvoodi kehtivusperioodile või alaperioodile, mille kohta litsentsitaotlused esitati, eelneva kuu viimaseks päevaks;

b)

kui see on asjakohane, nende ettevõtjate nimekirja, kes moodustavad ettevõtjate rühmi kooskõlas siseriikliku õigusega. Teave edastatakse iga tariifikvoodi kehtivusperioodile või alaperioodile, mille kohta litsentsitaotlused esitati, eelneva kuu viimaseks päevaks.

2. jagu

Seened

Artikkel 41

Tariifikvoodid

Kooskõlas Maailma Kaubandusorganisatsiooni raames tehtud kontsessioonidega, mis on heaks kiidetud otsusega 94/800/EÜ, on tariifikvoodid avatud perekonna Agaricus konserveeritud seente liitu importimiseks käesoleva määrusega kehtestatud tingimustel. Kõigi tariifikvootide maht ning imporditariifikvoodi kehtivusperiood ja kehtivuse alaperioodid ning järjekorranumbrid on täpsustatud käesoleva määruse VII lisas.

6. PEATÜKK

Veise- ja vasikaliha

Artikkel 42

Tariifikvoodid ja kogused

Kooskõlas Maailma Kaubandusorganisatsiooni raames tehtud kontsessioonidega, mis on heaks kiidetud otsusega 94/800/EÜ, on tariifikvoodid avatud külmutatud veiseliha liitu importimiseks käesoleva määrusega kehtestatud tingimustel.

Kooskõlas Maailma Kaubandusorganisatsiooni raames tehtud kontsessioonidega, mis on heaks kiidetud määrusega (EÜ) nr 1095/96, on tariifikvoodid avatud veiste külmutatud õhukese vaheliha liitu importimiseks käesoleva määrusega kehtestatud tingimustel.

Kooskõlas Maailma Kaubandusorganisatsiooni raames tehtud kontsessioonidega, mis on heaks kiidetud määrusega (EÜ) nr 1095/96, on tariifikvoodid avatud värske, jahutatud ja külmutatud kõrgekvaliteedilise veiseliha ning külmutatud pühvliliha liitu importimiseks käesoleva määrusega kehtestatud tingimustel.

Kooskõlas Euroopa Ühenduse ja Šveitsi Konföderatsiooni vahelise põllumajandustoodetega kauplemist käsitleva kokkuleppega, mis on heaks kiidetud nõukogu ja komisjoni otsusega 2002/309/EÜ, Euratom, (35) on tariifikvoodid avatud kuivatatud kondita veiseliha ja elusveiste liitu importimiseks käesoleva määrusega kehtestatud tingimustel.

Kooskõlas Euroopa ühenduste ja nende liikmesriikide ning endise Jugoslaavia Makedoonia Vabariigi vahelise stabiliseerimis- ja assotsieerimislepinguga, mis on heaks kiidetud otsusega 2004/239/EÜ, ühelt poolt Euroopa Ühenduse ja teiselt poolt Bosnia ja Hertsegoviina vahelise kaubandust ja kaubandusküsimusi käsitleva vahelepinguga, mis on heaks kiidetud nõukogu otsusega 2008/474/EÜ, (36) ühelt poolt Euroopa Ühenduse ja teiselt poolt Serbia Vabariigi vahelise kaubandust ja kaubandusküsimusi käsitleva vahelepinguga, mis on heaks kiidetud nõukogu otsusega 2010/36/EÜ, (37) ühelt poolt Euroopa ühenduste ja nende liikmesriikide ning teiselt poolt Montenegro Vabariigi vahelise stabiliseerimis- ja assotsieerimislepinguga, mis on heaks kiidetud nõukogu ja komisjoni otsusega 2010/224/EL, Euratom, (38) ja ühelt poolt Euroopa Liidu ja Euroopa Aatomienergiaühenduse ja teiselt poolt Kosovo (39) vahelise stabiliseerimis- ja assotsieerimislepinguga, mis on heaks kiidetud nõukogu otsusega 2016/342, (40) on tariifikvoodid avatud „baby beef“-toodete liitu importimiseks käesoleva määrusega kehtestatud tingimustel.

Kooskõlas ühelt poolt Euroopa Ühenduse ja selle liikmesriikide ning teiselt poolt Tšiili Vabariigi vahelise assotsieerimislepinguga, mis on heaks kiidetud nõukogu otsusega 2005/269/EÜ, (41) on tariifikvoodid avatud värske, jahutatud või külmutatud veise- või vasikaliha liitu importimiseks käesoleva määrusega kehtestatud tingimustel.

Kooskõlas Euroopa Ühenduse ja Austraalia vahel vastavalt üldise tolli- ja kaubanduskokkuleppe (GATT) 1994 artikli XXIV lõikele 6 ja artiklile XXVIII seoses kontsessioonide muutmisega Tšehhi Vabariigi, Eesti Vabariigi, Küprose Vabariigi, Läti Vabariigi, Leedu Vabariigi, Ungari Vabariigi, Malta Vabariigi, Poola Vabariigi, Sloveenia Vabariigi ja Slovaki Vabariigi loendis nende Euroopa Liiduga ühinemise käigus kirjavahetuse vormis sõlmitud lepinguga, mis on heaks kiidetud nõukogu otsusega 2006/106/EÜ, (42) on tariifikvoodid avatud töötlemiseks ette nähtud külmutatud veiseliha liitu importimiseks käesoleva määrusega kehtestatud tingimustel.

Kooskõlas ühelt poolt Kanada ning teiselt poolt Euroopa Liidu ja selle liikmesriikide vahelise laiaulatusliku majandus- ja kaubanduslepinguga (CETA), mille ajutine kohaldamine kiideti heaks nõukogu otsusega (EL) 2017/38, (43) on tariifikvoodid avatud veise- ja sealiha liitu importimiseks käesoleva määrusega kehtestatud tingimustel.

Kooskõlas ühelt poolt Euroopa Liidu ja Euroopa Aatomienergiaühenduse ning nende liikmesriikide ja teiselt poolt Ukraina vahelise assotsieerimislepinguga, mis on heaks kiidetud nõukogu otsusega (EL) 2017/1247, (44) on tariifikvoodid avatud värske ja külmutatud veiseliha, värske ja külmutatud sealiha, munade, munatoodete ja albumiinide liitu importimiseks käesoleva määrusega kehtestatud tingimustel.

Veise- ja vasikaliha tariifikvoodid ja nende eritingimused on kehtestatud VIII lisas.

Artikkel 43

Kolmandates riikides väljaantud dokumentide alusel hallatavate imporditariifikvootide ja tariifikvoodi 09.4002 suhtes kohaldatavad erieeskirjad

1.   Käesolevat artiklit kohaldatakse kolmandates riikides väljaantud dokumentide alusel hallatavate tariifikvootide ja järjekorranumbriga 09.4002 tariifikvoodi suhtes.

2.   Lõikes 1 nimetatud tariifikvootide raames imporditud koguste vabasse ringlusse lubamisel esitab importija tolliasutusele impordilitsentsi ja autentsussertifikaadi või selle koopia.

3.   Autentsussertifikaadid vormistatakse XIV lisas toodud näidise kohaselt.

4.   Autentsussertifikaadid tuleb koostada ühes liidu või ekspordiriigi ametlikus keeles.

5.   Autentsussertifikaatidel on väljaandvate asutuste antud individuaalne seerianumber.

6.   Autentsussertifikaadid kehtivad üksnes juhul, kui need on nõuetekohaselt täidetud ja lisas osutatud kolmanda päritoluriigi väljaandev asutus on need asjaomase imporditariifikvoodi puhul kinnitanud.

7.   Autentsussertifikaate käsitatakse nõuetekohaselt kinnitatuna, kui neile on märgitud väljaandmiskuupäev ja -koht ning kui neil on väljaandva asutuse trükitud pitser või tempel ja nende allkirjastamiseks volitatud isiku(te) allkiri.

8.   Impordilitsentsil esitatud kogused liigitatakse CN-koodi järgi.

9.   Tariifikvoodi 09.4002 kohta välja antud impordilitsentsid kehtivad kolm kuud alates asjaomastest väljaandmiskuupäevadest.

10.   Tariifikvoodi 09.4002 taotlused võivad hõlmata sama järjekorranumbri puhul üht või mitut XV lisa A osas kõnealuse tariifikvoodi puhul loetletud CN-koodide või CN-koodide rühmaga hõlmatud toodet. Juhul kui taotlused hõlmavad mitut CN-koodi, täpsustatakse kogus, mida taotletakse iga CN-koodi või iga CN-koodide rühma kohta. Kõik CN-koodid märgitakse litsentsitaotluste ja litsentside lahtrisse 16 ning nende kirjeldus märgitakse litsentsitaotluste ja litsentside lahtrisse 15.

Artikkel 44

Impordilitsentside taotlused ja nende väljaandmine kolmandates riikides väljaantud dokumentide alusel hallatavatele tariifikvootidele

1.   Impordilitsentsi taotluste ja impordilitsentsi lahtris 8 on asjaomase tariifikvoodi kohta sätestatud teave VIII lisa kastis „litsentsile tehtavad erikanded“.

2.   Impordilitsentsi taotlemisel esitavad taotlejad litsentse väljaandvale asutusele autentsussertifikaadi ja selle koopia. Pädevad asutused võivad impordilitsentsid välja anda üksnes siis, kui nad on teinud kindlaks, et kogu autentsussertifikaadil märgitud teave vastab komisjonilt igal nädalal saadavale teabele.

Juhul kui on esitatud ainult autentsussertifikaadi koopia või kui on esitatud autentsussertifikaadi originaal, kuid selles dokumendis olev teave ei kooskõlas komisjoni esitatud teabega, nõuavad pädevad asutused, et litsentsitaotleja esitaks lisatagatise artikli 45 kohaselt.

Artikkel 45

Kolmandates riikides väljaantud dokumentide alusel hallatavate tariifikvootide suhtes kohaldatavad lisatagatised

1.   Artikli 44 lõike 2 teises lõigus nimetatud juhtudel peavad litsentsitaotlejad esitama lisatagatise, mis vastab kõnealuste toodete puhul impordilitsentsi taotluse esitamise päeval kehtiva ühise tolliseadustiku kohase enamsoodustusrežiimi tollimaksu vastavale summale.

Ent sellist lisatagatist ei nõuta siis, kui ekspordiriigi asutus on esitanud autentsussertifikaadi koopia artikli 72 lõikes 8 nimetatud teabesüsteemi kaudu.

2.   Liikmesriigid vabastavad lisatagatise, kui nad on saanud autentsussertifikaadi originaali ja kindlaks teinud, et selle sisu vastab komisjonilt saadud teabele.

3.   Lisatagatise vabastamata jäänud summat ei tagastata ning peetakse kinni tollimaksudena.

Artikkel 46

Kanadast pärit värske ja külmutatud veise- ja vasikaliha tariifikvoodid

1.   Kanadast pärit värske ja külmutatud veise- ja vasikaliha liidus vabasse ringlusse laskmisel seatakse tingimuseks päritoludeklaratsiooni esitamine. Päritoludeklaratsioon esitatakse kaubaarvel või muus äridokumendis, milles päritolustaatusega toodet on kirjeldatud piisavalt täpselt, et seda oleks võimalik identifitseerida. Päritoludeklaratsiooni tekst peab vastama ühelt poolt Kanada ning teiselt poolt Euroopa Liidu ja selle liikmesriikide vahelise ulatusliku majandus- ja kaubanduslepingu päritolureegleid ja -menetlusi käsitleva protokolli 2. lisas esitatule.

2.   XVI lisa B osas kehtestatud teisendustegureid kasutatakse selleks, et teisendada toote mass rümba massi ekvivalendiks järjekorranumbriga 09.4280 ja 09.4281 tähistatud tariifikvootide puhul.

3.   Kauplemistõendi ja vajaduse korral individuaalse kvoodi arvutamise eesmärgil korrigeeritakse kaalu XVI lisa B osas kehtestatud teisendustegurite abil.

4.   Impordilitsentside taotlused esitatakse igale VIII lisas osutatud alaperioodi algusele eelneva teise kuu esimese seitsme päeva jooksul.

5.   Kui pärast esimest taotlemisperioodi on kogused konkreetsel alaperioodil endiselt kättesaadavad, võivad toetuskõlblikud taotlejad esitada uued impordilitsentside taotlused kahel järgmisel taotlemisperioodil kooskõlas käesoleva määruse artikliga 6. Sellistel juhtudel võivad Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 853/2004 (45) artikliga 4 tunnustatud ettevõtetega toidukäitlejad esitada taotluse ilma kauplemistõendit esitamata.

6.   Impordilitsentsid antakse välja alates 23. päevast kuni selle kuu lõpuni, mille kohta taotlused esitati.

7.   Impordilitsentsid kehtivad viis kuud alates nende väljaandmispäevast rakendusmääruse (EL) 2016/1239 artikli 7 tähenduses või selle alaperioodi alguskuupäevast, mille kohta impordilitsents on välja antud, olenevalt sellest, kumb kuupäev on hilisem. Impordilitsents aegub siiski hiljemalt 31. detsembril.

8.   Litsentsi omanik võib litsentsi saanud kasutamata kogused tagastada enne litsentsi kehtivusaja lõppemist ja hiljemalt nelja kuu jooksul enne tariifikvoodi kehtivusperioodi lõppu. Iga litsentsi omanik võib tagastada kuni 30 % oma individuaalse litsentsi saanud kogusest.

9.   Kui osa litsentsiga hõlmatud kogusest tagastatakse lõike 8 kohaselt, vabastatakse 60 % tagatisest.

Artikkel 47

Ühissätted

1.   Autentsussertifikaadid kehtivad kolm kuud alates nende väljaandmiskuupäevadest ja igal juhul hiljemalt tariifikvoodi kehtivusperioodi viimase päevani.

2.   Teatatud koguseid väljendatakse toote massina kilogrammides ning vajaduse korral teisendatakse kondita massi ekvivalendiks.

3.   Käesoleva peatüki kohaldamisel tähendab külmutatud liha, mille sisetemperatuur on liidu tolliterritooriumile sisenemisel vähemalt –12 °C.

7. PEATÜKK

Piim ja piimatooted

1. jagu

Impordikvoodid

Artikkel 48

Tariifikvoodid

Kooskõlas Maailma Kaubandusorganisatsiooni raames tehtud kontsessioonidega, mis on heaks kiidetud otsusega 94/800/EÜ, EÜ-Türgi assotsiatsiooninõukogu 25. veebruari 1998. aasta otsusega nr 1/98 (põllumajandustoodetega kauplemise korra kohta) (46), Euroopa Ühenduse ja tema liikmesriikide ning Lõuna-Aafrika Vabariigi vahelise kaubandus-, arengu- ja koostöölepinguga, mille ajutine kohaldamine on heaks kiidetud otsusega 1999/753/EÜ, (47) Euroopa Ühenduse ja Šveitsi Konföderatsiooni vahelise põllumajandustoodetega kauplemise kokkuleppega, mis on heaks kiidetud otsusega 2002/309/EÜ, Euratom, Euroopa Ühenduse ja Norra Kuningriigi vahel kirjavahetuse teel sõlmitud teatavaid põllumajandustooteid käsitleva kokkuleppega, mis on heaks kiidetud nõukogu otsusega 2011/818/EL, (48) CARIFORUMi riikide ja Euroopa Ühenduse ja selle liikmesriikide vahelise majanduspartnerluslepinguga, mis on heaks kiidetud otsusega 2008/805/EÜ, (49) on tariifikvoodid avatud piimatoodete liitu importimiseks käesoleva määrusega kehtestatud tingimustel. Kooskõlas ühelt poolt Euroopa Liidu ja Euroopa Aatomienergiaühenduse ning nende liikmesriikide ja teiselt poolt Ukraina vahelise assotsieerimislepinguga, mis on heaks kiidetud otsusega (EL) 2017/1247, on tariifikvoodid avatud piimatoodete liitu importimiseks käesoleva määrusega kehtestatud tingimustel.

Kooskõlas Euroopa Liidu ja Islandi vahelise lisasoodustusi põllumajandustoodetega kauplemisel käsitleva kirjavahetuse vormis lepinguga, mis on heaks kiidetud nõukogu otsusega (EL) 2017/1913, (50) on avatud piimatoodete tariifikvoodid liitu importimiseks käesoleva määrusega kehtestatud tingimustel.

Piima ja piimatoodete tariifikvoodid ja nende eritingimused on kehtestatud IX lisas.

Artikkel 49

Uus-Meremaa juustu tariifikvoodid

1.   Käesolevat artiklit kohaldatakse järjekorranumbritega 09.4514 ja 09.4515 tähistatud tariifikvootide suhtes.

2.   Tolliasutused märgivad IMA 1 sertifikaadi järjekorranumbri impordilitsentsi lahtrisse 31.

3.   IMA 1 sertifikaadid vormistatakse XIV lisas toodud näidise kohaselt.

Artikkel 50

Uus-Meremaa või tariifikvoodid

1.   Käesolevat artiklit kohaldatakse järjekorranumbritega 09.4195 ja 09.4182 tähistatud tariifikvootide suhtes.

2.   Tolliasutused märgivad IMA 1 sertifikaadi järjekorranumbri impordilitsentsi lahtrisse 31.

3.   Uus-Meremaa või tariifikvootide kirjelduses tähendab „vähemalt kuus nädalat vana“ vähemalt kuus nädalat vana päeval, mil liidus vabasse ringlusse lubamise deklaratsioon esitatakse tollile.

4.   Liitu imporditud Uus-Meremaalt pärit või turustamise kõigil etappidel märgitakse Uus-Meremaa päritolu selle pakendile ja asjakohasele arvele. Juhul kui Uus-Meremaalt pärit või segatakse liidust pärit võiga ja kui segatud või on ette nähtud otsetarbimiseks ning seda turustatakse kuni 500 g pakendites, märgitakse Uus-Meremaa päritolu ainult asjakohasele arvele.

5.   IMA 1 sertifikaadid vormistatakse XIV lisas toodud näidise kohaselt.

6.   Erandina artikli 5 lõikest 1 ei hõlma impordilitsentside taotlused järjekorranumbriga 09.4195 tähistatud Uus-Meremaa või tariifikvoodi puhul taotleja kohta rohkem kui 125 % neist kogustest, mille taotleja on järjekorranumbriga 09.4195 ja 09.4182 tähistatud tariifikvootide alusel vabasse ringlusse lubanud 24 kuu jooksul enne tariifikvoodi kehtivusperioodile eelnevat novembrit.

7.   Erandina artikli 5 lõikest 1 ei hõlma impordilitsentside taotlused järjekorranumbriga 09.4182 tähistatud Uus-Meremaa või tariifikvoodi puhul taotleja kohta alla 20 tonni ja üle 10 % tariifikvoodi alaperioodiks saadaolevast kogusest.

8.   Järjekorranumbritega 09.4195 ja 09.4182 tariifikvootide kogused, mille pädevad asutused teatasid komisjonile, liigitatakse CN-koodi järgi.

Artikkel 51

Uus-Meremaalt pärit või massi ja rasvasisalduse kontrollimine

1.   XIV.5 lisa A.3 osas sätestatakse massi ja rasvasisalduse kontrollimise eeskirjad ning sellise kontrollimise tagajärjed. Liidus vabasse ringlusse lubamise deklaratsioonide kontrollimine hõlmab XIV lisas kehtestatud kontrolle. Kui või ei vasta koostisele esitatud nõuetele, jäetakse tariifisoodustusest ilma asjaomase tollideklaratsiooniga hõlmatud kogus tervikuna. Kui mittevastavus tehakse kindlaks ja vabasse ringlusse lubamise deklaratsioon kiidetakse heaks, nõuab tolliasutus sisse nõukogu määruse (EMÜ) nr 2658/87 (51) I lisas sätestatud imporditollimaksu. Ettevõtja võib tagastada nõuetele mittevastava koguse litsentsi, mistõttu litsentse väljaandev asutus teavitab sellest kui kasutamata jäänud kogusest ning tagatis vabastatakse.

2.   Liikmesriigid teatavad komisjonile XIV.5 lisa A.3 osa alusel igas kvartalis tehtud kontrollimiste tulemused sellele kvartalile järgneva kuu 10. kuupäevaks. Kõnealuses teatises peavad olema järgmised andmed:

a)

üldteave:

i)

võitootja nimi;

ii)

partii identifitseerimiskood;

iii)

partii suurus kilogrammides;

iv)

kontrollimise kuupäev (päev/kuu/aasta);

b)

kaalukontroll: juhuvalimi suurus (karpide arv);

c)

andmed keskmise kohta:

i)

karpide netomassi (kg) aritmeetiline keskmine (täpsustatud IMA 1 sertifikaadi lahtris 9);

ii)

valimi karpide netomassi (kg) aritmeetiline keskmine;

iii)

kas liidus kindlaksmääratud netomassi aritmeetiline keskmine erineb deklareeritud väärtusest märkimisväärselt (N = ei, Y = jah);

d)

andmed standardhälbe kohta:

i)

karpide netomassi (kg) standardhälve (täpsustatud IMA 1 sertifikaadi lahtris 9);

ii)

valimi karpide netomassi (kg) standardhälve;

iii)

kas liidus kindlaksmääratud netomassi standardhälve erineb deklareeritud väärtusest märkimisväärselt (N = ei, Y = jah);

e)

rasvasisalduse kontrollimine:

f)

juhuvalimi suurus (karpide arv);

g)

andmed keskmise kohta:

i)

valimi karpide rasvasisalduse (rasvaprotsent) aritmeetiline keskmine;

ii)

kas liidus kindlaksmääratud rasvasisalduse aritmeetiline keskmine ületab 84,4 % (N = ei, Y = jah).

Artikkel 52

Kolmandates riikides väljaantud dokumentide alusel hallatavad piimatoodete tariifikvoodid

1.   Kolmandates riikides väljaantud dokumentide alusel hallatavad tariifikvoodid on loetletud I lisas.

2.   Kõnealuste tariifikvootide impordilitsentsid hõlmavad IMA 1 sertifikaadil märgitud kogu netokogust.

Artikkel 53

IMA 1 sertifikaat piimatoodete puhul

1.   IMA 1 sertifikaadid vormistatakse XIV lisas toodud näidise kohaselt. Ent lahtreid 3 (seotud ostjaga) ja 6 (seotud sihtriigiga) ei täideta.

Igal IMA 1 sertifikaadil on väljaandva asutuse antud järjekorranumber. IX lisas märgitud iga tooteliigi kohta tuleb koostada eraldi IMA 1 sertifikaat.

2.   Sertifikaat hõlmab väljaandmisriigi territooriumilt lahkumiseks ette nähtud üldkogust.

3.   IMA 1 sertifikaadid kehtivad alates nende väljaandmiskuupäevast kuni nende väljaandmisele järgneva kaheksanda kuu lõpuni. Need ei kehti kauem kui väljaandmisaasta 31. detsembrini.

4.   Erandina lõikest 3 võib alates 1. jaanuarist kehtivad IMA 1 sertifikaadid välja anda alates eelmise aasta 1. novembrist. Ent seotud impordilitsentsi taotlused võib esitada üksnes alates tariifikvoodi kehtivusperioodi esimesest päevast.

5.   Asjaolud, mille korral võib IMA 1 sertifikaati või selle osa tühistada, muuta, asendada või parandada, on sätestatud XIV lisas.

6.   IMA 1 sertifikaadi nõuetekohaselt kinnitatud koopia esitatakse koos asjaomase impordilitsentsi ja toodetega importiva liikmesriigi tolliasutusele vabasse ringlusse lubamise deklaratsiooni esitamise ajal. IMA 1 sertifikaat tuleb esitada kehtivusaja jooksul, välja arvatud vääramatu jõu korral.

Artikkel 54

IMA 1 väljaandvad asutused

1.   IMA 1 sertifikaadid kehtivad üksnes juhul, kui need on nõuetekohaselt täidetud ja XIV lisas nimetatud väljaandva asutuse kinnitatud. IMA 1 sertifikaate käsitatakse nõuetekohaselt kinnitatuna, kui neile on märgitud väljaandmise aeg ja koht, neil on väljaandnud asutuse tempel ning selleks volitatud isiku allkiri.

2.   Väljaandvad asutused lisatakse XIV lisasse ainult juhul, kui:

a)

eksportiv riik tunnustab neid väljaandva asutusena;

b)

nad kohustuvad esitama komisjonile ja liikmesriikidele nõudmise korral kogu teabe, mis võib olla vajalik sertifikaatides märgitud andmete hindamiseks;

c)

nad kohustuvad saatma komisjonile koopia igast väljaandmise kuupäeval või hiljemalt seitsme päeva jooksul pärast seda asjaomase identifitseerimisnumbriga ja sertifikaadiga hõlmatud üldkoguste osas kinnitatud IMA 1 sertifikaadist ning vajaduse korral teavitama sertifikaadi tühistamisest, parandamisest või muutmisest. Selline esitamine peaks toimuma artikli 72 lõikes 8 osutatud teabesüsteemi kaudu;

d)

kui IMA 1 sertifikaate väljastaval ekspordiriigil puudub juurdepääs artikli 72 lõikes 8 osutatud teabesüsteemile, kohustub ta CN-koodi 0406 alla kuuluvate toodete puhul teatama komisjonile 15. jaanuariks iga kvoodi kohta eraldi:

i)

eelmiseks kvoodiaastaks välja antud IMA 1 sertifikaatide koguarvu, iga IMA 1 sertifikaadi identifitseerimisnumbri ja sertifikaadiga hõlmatud koguse;

ii)

asjaomaseks tariifikvoodi kehtivusperioodiks välja antud IMA 1 sertifikaatide koguarvu ja nende sertifikaatidega hõlmatud üldkoguse ja

iii)

nimetatud IMA 1 sertifikaatide tühistamisest, parandamisest või muutmisest või XIV lisas sätestatud korras IMA 1 sertifikaatide koopiate väljaandmisest ning lisama kõik vastavad üksikasjad.

3.   Kui väljaandev asutus ei vasta enam käesolevas artiklis sätestatud nõuetele, eemaldatakse see XIV lisast.

2. jagu

Ekspordikvoodid

Artikkel 55

Dominikaani Vabariigi avatud piimapulbri ekspordikvoot

1.   Kooskõlas ühelt poolt CARIFORUMi riikide ning teiselt poolt Euroopa Ühenduse ja selle liikmesriikide vahelise majanduspartnerluslepinguga on tariifikvoodid avatud EList pärit piimapulbri eksportimiseks Dominikaani Vabariiki käesoleva määrusega kehtestatud tingimustel.

2.   Kõigi CN-koodide 0402 10, 0402 21 ja 0402 29 alla kuuluvate toodete 22 400 tonni suurune ekspordikvoot eraldatakse liidu eksportijatele.

3.   Kvoodi kehtivusperiood kestab alates 1. juulist järgmise aasta 30. juunini.

4.   Liidu eksportijad on ettevõtjad, kelle nimi ja EORI number on märgitud asjaomasele ekspordideklaratsioonile. Nad esitavad Dominikaani Vabariigi pädevatele asutustele iga saadetise puhul ekspordilitsentsi tõestatud koopia ja ekspordideklaratsiooni nõuetekohaselt kinnitatud koopia.

5.   Ekspordilitsentside taotlused võib esitada kõigi CN-koodide 0402 10, 0402 21 ja 0402 29 alla kuuluvate toodete puhul, mis toodeti täielikult liidus täielikult liidus valmistatud piimast. Taotlejad teatavad kirjalikult, et kõnealused tingimused on täidetud. Samuti võtavad nad kirjaliku kohustuse esitada pädevate asutuste nõudmisel tõendeid selle kohta, et kõnealused tingimused on täidetud. Pädevad asutused võivad kohapealsete kontrollide kaudu kontrollida esitatud tõendeid.

Artikkel 56

Dominikaani Vabariigi avatud kvoodi alusel väljaantud piimapulbri ekspordilitsentside suhtes kohaldatavad lisaeeskirjad

1.   Dominikaani Vabariigi avatud kvootide alusel välja antud litsentsidest ei tulene kohustust eksportida Dominikaani Vabariiki.

2.   Litsentsi tagatis vabastatakse, kui esitatakse rakendusmääruse (EL) 2016/1239 artikli 14 lõigetes 4 ja 5 osutatud tõendid ja järgmine:

a)

vajaduse järgi elektroonilise või paberil veokirja või mere- või õhureisi veokirja koopia seoses toodetega, mille kohta esitati tolliekspordideklaratsioon, milles on lõppsihtkohana märgitud Dominikaani Vabariik, või

b)

eksportija sõltumatult koostatud transpordi liikumistee kindlakstegemise ja jälgimise elektroonilise süsteemi väljaprint niivõrd, kuivõrd see on seotud tolliekspordideklaratsiooniga, milles on lõppsihtkohana märgitud Dominikaani Vabariik.

3.   Ekspordilitsentsi taotlus ja ekspordilitsents peavad sisaldama järgmist teavet:

a)

lahtrisse 7 märgitakse sihtriik „Dominikaani Vabariik“; kõnealuses lahtris tehakse rist kasti „jah“;

b)

lahtrisse 20 märgitakse:

„Rakendusmäärus (EL) 2020/761

Ühelt poolt CARIFORUMi riikide ning teiselt poolt Euroopa Ühenduse ja selle liikmesriikide vahelise majanduspartnerluslepingu (mille allakirjutamine ja esialgne kohaldamine on heaks kiidetud nõukogu otsusega 2008/805/EÜ) III lisa 2. liites on sätestatud piimapulbri tariifikvoot ajavahemikuks 1. juuli 20... – 30. juuni 20...“.

Artikkel 57

Dominikaani Vabariigi avatud piimapulbri ekspordikvoodi suhtes kohaldatav jaotuskoefitsient

1.   Kui litsentsitaotlused esitatakse saadaolevatest kogustest suuremate koguste kohta, arvutab komisjon jaotuskoefitsiendi. Jaotuskoefitsiendi rakendamisel saadud kogust ümardatakse allapoole lähima kilogrammini.

2.   Kui jaotuskoefitsiendi kohaldamise tulemusena on kogus ühe taotleja kohta alla 20 tonni, võib taotleja oma litsentsitaotluse tagasi võtta. Sellistel juhtudel teavitavad nad litsentse väljaandvat asutust komisjoni jaotuskoefitsiendi avaldamisele järgneva kolme tööpäeva jooksul. Tagatis vabastatakse viivitamata pärast sellise teate kättesaamist.

3.   Litsentse väljaandev asutus teavitab komisjoni jaotuskoefitsiendi avaldamisele järgneva kümne päeva jooksul toote CN-koodi järgi liigitatud kogustest, mille puhul litsentsitaotlused tagasi võeti.

Artikkel 58

Ameerika Ühendriikide avatud juustu ekspordikvoodid

Kooskõlas Maailma Kaubandusorganisatsiooni raames tehtud kontsessioonidega on tariifikvoodid avatud CN-koodi 0406 alla kuuluvate EList pärit piimatoodete Ameerika Ühendriikidesse eksportimiseks käesoleva määrusega kehtestatud tingimustel.

Kõigi tariifikvootide maht ning eksporditariifikvoodi kehtivusperiood kõnealuse kvoodi puhul on täpsustatud käesoleva määruse XIII lisas.

Artikkel 59

Ameerika Ühendriikide avatud juustu ekspordikvootide alusel väljaantud ekspordilitsentsid

1.   XIII lisas sätestatud CN-koodi 0406 alla kuuluvate toodete puhul tuleb esitada ekspordilitsents juhul, kui neid eksporditakse Ameerika Ühendriikidesse järgmiste kvootide alusel:

a)

WTO põllumajanduslepingust tulenev lisakvoot;

b)

algselt mitmepoolsete kaubandusläbirääkimiste Tokyo vooru tulemusena Ameerika Ühendriikide poolt Austriale, Soomele ja Rootsile antud, Uruguay vooru XX nimekirjas esitatud tariifikvoodid;

c)

algselt mitmepoolsete kaubandusläbirääkimiste Uruguay vooru tulemusena Ameerika Ühendriikide poolt Tšehhi Vabariigile, Ungarile, Poolale ja Slovakkiale antud, Uruguay vooru XX nimekirjas esitatud tariifikvoodid.

2.   Erandina artiklist 6 esitatakse ekspordilitsentside taotlused pädevatele asutustele sellele kvoodiaastale eelneva aasta 1.–10. septembrini, mille kohta ekspordilitsentsid eraldati. Kõik taotlused esitatakse liikmesriigi litsentse väljaandvale asutusele samal ajal.

3.   Litsentsitaotluste ja litsentside lahtrisse 16 kantakse kaheksakohaline CN-kood. Litsentsid kehtivad siiski ka kõigi muude CN-rubriigi 0406 alla kuuluvate koodide puhul.

4.   Ekspordilitsentside taotleja peab esitama tõendid selle kohta, et tema volitatud importija on taotleja tütarettevõte.

5.   Ekspordilitsentsi taotleja märgib taotluses:

a)

Ameerika Ühendriikide kvoodiga hõlmatud tooterühma nimetuse kooskõlas Ameerika Ühendriikide ühtlustatud tariifitabeli 4. peatüki lisamärkustega 16–23 ja 25;

b)

toodete nimed Ameerika Ühendriikide ühtlustatud tariifitabeli kohaselt;

c)

Ameerika Ühendriikides asuva, taotleja volitatud importija nime ja aadressi.

6.   Ekspordilitsentsi taotlus ja ekspordilitsents peavad sisaldama järgmist teavet:

a)

lahtrisse 7 märgitakse sihtriik „Ameerika Ühendriigid“; kõnealuses lahtris tehakse rist kasti „jah“;

(b)

lahtrisse 20 märgitakse:

i)

„Eksportimiseks Ameerika Ühendriikidesse;

ii)

kvoot kalendriaastaks xxxx – rakendusmääruse (EL) 2020/761 artiklid 58–63;

iii)

kvoodi tähis: …;

iv)

kehtiv alates 1. jaanuarist kuni 31. detsembrini xxxx“;

(c)

lahtrisse 22 märgitakse: „litsents kehtib kõigi CN-koodi 0406 alla kuuluvate toodete puhul“.

7.   XIV.5-B1 lisa 3. veerus märgitud iga kvoodi kohta võib taotleja esitada ühe või mitu litsentsitaotlust tingimusel, et kvoodi kohta taotletav üldkogus ei ületa järgmistes lõikudes kindlaksmääratud maksimumkoguse piirmäära.

Kui XIV.5-B1 lisa 2. veerus osutatud ühe ja sama tooterühma 4. veerus märgitud saada olev kogus on jaotatud Uruguay vooru kvoodi ja Tokyo vooru kvoodi vahel, käsitatakse sel eesmärgil kumbagi kvooti kahe eraldi kvoodina.

XIV.5-B1 lisa 3. veerus märgitud kvootide 22-Tokyo, 22-Uruguay, 25-Tokyo ja 25-Uruguay puhul hõlmab taotleja ja kvoodi kohta taotletav üldkogus vähemalt 10 tonni ega ületa asjaomase kvoodi raames kõnealuse lisa 4. veerus osutatud saada olevat kogust.

XIV.5-B1 lisa 3. veerus märgitud teiste kvootide puhul hõlmab taotleja ja kvoodi kohta taotletav üldkogus vähemalt 10 tonni ega ületa asjaomase kvoodi raames 40 % kõnealuse lisa 4. veerus osutatud saada olevast kogusest.

8.   Ekspordilitsentside taotlustele tuleb lisada volitatud Ameerika Ühendriikide importija deklaratsioon selle kohta, et ta võib importida föderaalõigusaktide koodeksi 7. jaotise A alajaotise 6. osas kehtestatud Ameerika Ühendriikide piimatoodete tariifikvootide impordilitsentse käsitlevate eeskirjade kohaselt.

9.   Teave Ameerika Ühendriikide avatud kvootide kohta esitatakse koos ekspordilitsentsi taotlusega ja kooskõlas XIV lisas sätestatud näidisega.

10.   Erandina käesoleva määruse artiklist 11 väljastatakse ekspordilitsentsid kvoodiaastale eelneva aasta 15. detsembriks koguste kohta, mille jaoks litsentsid eraldatakse.

Artikkel 60

Ameerika Ühendriikide avatud juustu ekspordikvootide kohaste tagatiste vabastamine

Litsentsi tagatis vabastatakse, kui esitatakse rakendusmääruse (EL) 2016/1239 artikli 14 lõigetes 4 ja 5 sätestatud tõendid ja järgmine:

a)

vajaduse järgi elektroonilise või paberil veokirja või mere- või õhureisi veokirja koopia seoses toodetega, mille kohta esitati tolliekspordideklaratsioon, milles on lõppsihtkohana märgitud Ameerika Ühendriigid, või

b)

eksportija sõltumatult koostatud transpordi liikumistee kindlakstegemise ja jälgimise elektroonilise süsteemi väljaprint niivõrd, kuivõrd see on seotud tolliekspordideklaratsiooniga, milles on lõppsihtkohana märgitud Ameerika Ühendriigid.

Artikkel 61

Ameerika Ühendriikide avatud juustu ekspordikvootidega seotud teated

1.   Iga aasta 18. septembriks teatavad liikmesriigid komisjonile iga Ameerika Ühendriikide avatud juustukvoodi puhul esitatud taotlused. Samuti teatatakse sellest, kui ühtegi taotlust ei esitatud.

2.   Teade sisaldab iga kvoodi kohta järgmist:

(c)

taotlejate nimekiri, mis sisaldab nende nime, aadressi ja EORI numbrit;

(d)

iga taotleja taotletud kogused CN-koodi ja Ameerika Ühendriikide Ühtlustatud Tariifitabeli koodi kaupa;

(e)

taotleja volitatud importija nimi, aadress ja viitenumber.

3.   Enne iga aasta 15. jaanuari teatavad liikmesriigid komisjonile CN-koodi järgi liigitatud kogused, mille jaoks nad on litsentsid välja andnud.

Artikkel 62

Ameerika Ühendriikide avatud juustu ekspordikvootide suhtes kohaldatav jaotuskoefitsient

1.   Erandina artiklist 10, kui kvoodi kohta esitatud ekspordilitsentside taotlused ületavad asjaomaseks aastaks saada olevat kogust, arvutab ja avaldab komisjon 31. oktoobriks jaotuskoefitsiendi. Vajaduse korral võidakse kohaldada jaotuskoefitsienti, mis on suurem kui 100 %.

2.   Kui jaotuskoefitsiendi kohaldamise tulemusena eraldataks kvoodi ja taotleja kohta 10 tonnist väiksemad kogused, võib taotleja litsentsitaotluse tagasi võtta. Sellistel juhtudel teavitab taotleja litsentse väljaandvat asutust sellest komisjoni jaotuskoefitsiendi avaldamisele järgneva kolme tööpäeva jooksul.

3.   Pädev asutus teavitab komisjoni jaotuskoefitsiendi avaldamisele järgneva 10 kalendripäeva jooksul CN-koodi järgi liigitatud kogustest, mille puhul litsentsitaotlused tagasi võeti.

4.   Kui ekspordilitsentsi taotlused ei ületa asjaomaseks aastaks saada olevat kogust, jaotab komisjon allesjäänud kogused taotlejate vahel jaotuskoefitsienti kindlaks määrates proportsionaalselt taotletud kogustega. Jaotuskoefitsiendi kohaldamisel saadud kogus ümardatakse allapoole lähima kilogrammini. Sel juhul peavad ettevõtjad teatama jaotuskoefitsiendi avaldamisest arvates nädala jooksul asjaomase liikmesriigi litsentse väljaandvale asutusele lisakoguse, mille nad vastu võtavad. Esitatavat tagatist suurendatakse vastavalt.

5.   Pädev asutus teavitab komisjoni jaotuskoefitsienti avaldamisele järgneva kahe nädala jooksul CN-koodi järgi liigitatud lisakogustest, mida ettevõtjad aktsepteerisid.

Artikkel 63

Volitatud importijad Ameerika Ühendriikide avatud juustu ekspordikvootide puhul

1.   Komisjon esitab volitatud importijate nimed ja eraldatud kogused Ameerika Ühendriikide pädevatele asutustele.

2.   Juhul kui volitatud importijale jäetakse asjaomaste koguste kohta impordilitsents välja andmata asjaoludel, mis ei tekita kahtlust föderaalõigusaktide koodeksi (CFR) 7. jaotise A alajaotise 6. osas kehtestatud Ameerika Ühendriikide Põllumajandusministeeriumi (USDA) piimatoodete tariifikvootide impordilitsentse käsitlevate eeskirjade kohase kõlblikkusdeklaratsiooni esitanud ettevõtja heausksuses, võib litsentse väljaandev asutus lubada ettevõtjal volitada teist USDA heakskiidetud importijate nimekirja kantud ettevõtjat, kellest on teavitatud lõike 1 kohaselt.

3.   Litsentse väljaandev asutus teatab volitatud importija muutmisest komisjonile niipea kui võimalik ning komisjon teavitab sellest Ameerika Ühendriikide pädevaid asutusi.

Artikkel 64

Eksportimine Kanada avatud juustukvoodi alusel

1.   Kooskõlas Euroopa Ühenduse ja Kanada vaheliste läbirääkimiste GATTi XXIV artikli lõike 6 alusel lõpetamist käsitleva kokkuleppega ja sellega seotud kirjavahetusega, mis on heaks kiidetud nõukogu otsusega 95/591/EÜ, (52) on tariifikvoot avatud juustu eksportimiseks Kanadasse käesoleva määrusega kehtestatud tingimustel.

Toodete maht ja tariifikvoodi kehtivusperiood kõnealuse kvoodi puhul on täpsustatud käesoleva määruse XIII lisas.

2.   Ekspordilitsentsi nõutakse juustu eksportimiseks Kanadasse kõnealuse XIII lisas sätestatud kvoodi alusel.

3.   Litsentsitaotlused on vastuvõetavad üksnes juhul, kui taotlejad kinnitavad kirjalikult, et kogu kombineeritud nomenklatuuri 4. peatüki alla kuuluv tooraine, mida on kasutatud nende taotlusega hõlmatud toodete valmistamiseks, on täielikult liidus toodetud piimast täielikult liidus toodetud. Samuti kohustuvad taotlejad kirjalikult esitama pädevate asutuste nõudmisel tõendi, et kõnealused tingimused on täidetud. Pädevad asutused võivad kõnealuseid tõendeid kontrollida kohapealsete kontrollide kaudu.

4.   Ekspordilitsentsi taotlus ja ekspordilitsents peavad sisaldama järgmist teavet:

a)

lahtrisse 7 märgitakse sihtriigiks „Kanada“; kõnealuses lahtris tehakse rist kasti „jah“;

b)

lahtrisse 15 CN-koodide 0406 10, 0406 20, 0406 30 ja 0406 40 alla kuuluvate toodete puhul kombineeritud nomenklatuuri kuuenumbriline kirjeldus ja CN-koodi 0406 90 alla kuuluvate toodete puhul kaheksanumbriline kirjeldus. Lahtris 15 võib olla kuni kuus selliselt kirjeldatud toodet;

c)

lahtrisse 16 märgitakse kõikide lahtris 15 osutatud toodete kaheksanumbriline CN-kood ja kogus kilogrammides. Litsents kehtib üksnes niimoodi märgitud toodete ja koguste puhul;

d)

lahtritesse 17 ja 18 kantakse lahtris 16 osutatud toodete üldkogus;

e)

lahtrisse 20 tehakse vajaduse korral üks järgmistest kannetest:

i)

„Juustud otse Kanadasse eksportimiseks. Rakendusmääruse (EL) 2020/761 artikkel 64 – kvoot kalendriaastaks xxxx“;

ii)

„Juustud otse Kanadasse / New Yorgi kaudu Kanadasse eksportimiseks. Rakendusmääruse (EL) 2020/761 artikkel 64 – kvoot kalendriaastaks xxxx“.

Kui juust transporditakse Kanadasse kolmandate riikide kaudu, tuleb need riigid märkida koos viitega New Yorgile või selle asemel;

f)

lahtrisse 22 märgitakse: „ilma eksporditoetuseta“.

5.   Impordilitsentsi taotlemisel esitab ekspordilitsentsi omanik Kanada pädevale asutusele ekspordilitsentsi originaali või selle tõestatud koopia.

8. PEATÜKK

Sealiha

Artikkel 65

Tariifikvoodid

Kooskõlas Euroopa Ühenduse ja Ameerika Ühendriikide vahel vastavalt üldise tolli- ja kaubanduskokkuleppe (GATT) 1994 artikli XXIV lõikele 6 ja artiklile XXVIII kirjavahetuse vormis sõlmitud lepinguga, mis on heaks kiidetud nõukogu otsusega 2006/333/EÜ, on tariifikvoodid avatud sealiha liitu importimiseks käesoleva määrusega kehtestatud tingimustel.

Iga tariifikvoodi puhul täpsustatakse toodete maht, järjekorranumber ning imporditariifikvoodi kehtivusperiood ja alaperioodid käesoleva määruse X lisas.

Artikkel 66

Kanadast pärit toodete tariifikvoodid

1.   Kanadast pärit sealiha liidus vabasse ringlusse laskmisel seatakse tingimuseks päritoludeklaratsiooni esitamine. Päritoludeklaratsioon esitatakse kaubaarvel või muus äridokumendis, milles päritolustaatusega toodet on kirjeldatud piisavalt täpselt, et seda oleks võimalik identifitseerida. Päritoludeklaratsiooni tekst peab vastama ühelt poolt Kanada ning teiselt poolt Euroopa Liidu ja selle liikmesriikide vahelise laiaulatusliku majandus- ja kaubanduslepingu päritolureegleid ja -menetlusi käsitleva protokolli 2. lisas esitatule.

2.   XVI lisa B osas kehtestatud teisendustegureid kasutatakse selleks, et teisendada toote mass rümba massi ekvivalendiks järjekorranumbriga 09.4282 tähistatud tariifikvoodi puhul.

3.   Impordilitsentside taotlused esitatakse igale käesoleva määruse X lisas osutatud alaperioodile eelneva teise kuu esimese seitsme päeva jooksul.

4.   Kui pärast esimest taotlemisperioodi on kogused konkreetsel alaperioodil endiselt kättesaadavad, võivad toetuskõlblikud taotlejad esitada uued impordilitsentside taotlused kahel järgmisel taotlemisperioodil kooskõlas käesoleva määruse artikliga 6. Sellistel juhtudel võivad määruse (EÜ) nr 853/2004 artikliga 4 tunnustatud ettevõtetega toidukäitlejad esitada taotlused ilma kauplemistõendit esitamata.

5.   Impordilitsentsid antakse välja alates 23. päevast kuni selle kuu lõpuni, mille kohta taotlused esitati.

6.   Impordilitsentsid kehtivad viis kuud alates väljaandmispäevast rakendusmääruse (EL) 2016/1239 artikli 7 tähenduses või selle alaperioodi alguskuupäevast, mille kohta impordilitsents on välja antud, olenevalt sellest, kumb kuupäev on hilisem. Impordilitsents aegub siiski hiljemalt 31. detsembril.

7.   Litsentsi omanik võib litsentsi saanud kasutamata kogused tagastada enne litsentsi kehtivusaja lõppemist ja hiljemalt nelja kuu jooksul enne tariifikvoodi kehtivusperioodi lõppu. Iga litsentsi omanik võib tagastada kuni 30 % oma individuaalse litsentsi saanud kogusest.

8.   Juhul kui osa litsentsiga hõlmatud kogusest tagastatakse kooskõlas lõikega 7, vabastatakse 60 % tagatisest.

9. PEATÜKK

Munad

Artikkel 67

Tariifikvoodid

Kooskõlas Maailma Kaubandusorganisatsiooni raames tehtud kontsessioonidega, mis on heaks kiidetud otsusega 94/800/EÜ, on tariifikvoodid avatud munasektori toodete ja ovoalbumiini liitu importimiseks käesoleva määrusega kehtestatud tingimustel.

Iga tariifikvoodi puhul täpsustatakse käesoleva määruse XI lisas toodete maht, järjekorranumber ning imporditariifikvoodi kehtivusperiood ja alaperioodid.

Artikkel 68

Kaalu teisendamine

1.   Käesoleva määruse raames toimub kaalu ümberarvestamine koorega munade ekvivalendiks käesoleva määruse XVI lisa A osas sätestatud ühtsete tulemimäärade alusel. Ühtseid tulemimäärasid kohaldatakse ainult veatu, ehtsa ja müügikõlbliku kauba suhtes, mis vastab liidu õigusaktidega ettenähtud kvaliteedistandarditele, tingimusel et kompensatsioonitoodete saamiseks ei ole kasutatud erilisi töötlemismeetodeid, et need vastaksid konkreetsetele kvaliteedinõuetele.

2.   Individuaalset kvooti korrigeeritakse käesoleva määruse XVI lisa A osas kehtestatud teisendustegurite abil.

3.   Käesoleva määruse kohaldamisel arvestatakse piimaalbumiinide kaal ümber koorega muna ekvivalendiks vastavalt 7,00 kuivatatud piimaalbumiini (CN-kood 3502 20 91) standardtulemimäärale ja 53,00 muude piimaalbumiinide (CN-kood 3502 20 99) standardtulemimääradele käesoleva määruse XVI lisa A osas sätestatud ümberarvestuspõhimõtete abil.

4.   Järjekorranumbritega 09.4275, 09.4401 ja 09.4402 tähistatud tariifikvootide litsentsitaotluste kohaldamisel arvestatakse üldkogus ümber koorega muna ekvivalendiks.

5.   Komisjonile käesoleva määruse alusel teatatud koguseid väljendatakse:

a)

koorega muna ekvivalendi kilogrammides järjekorranumbrite 09.4275, 09.4401 ja 09.4402 puhul,

b)

toote massina kilogrammides järjekorranumbri 09.4276 puhul.

10. PEATÜKK

Kodulinnuliha

Artikkel 69

Tariifikvoodid

Kooskõlas Euroopa Ühenduse ning Argentiina, Brasiilia, Kanada, Poola, Rootsi ja Uruguay vahel kooskõlastatud protokolli vormis vastavalt üldise tolli- ja kaubanduskokkuleppe (GATT) XXVIII artiklile sõlmitud õliseemneid käsitleva lepinguga, mis on heaks kiidetud nõukogu otsusega 94/87/EÜ, (53) on tariifikvoodid avatud sealiha importimiseks liitu käesoleva määrusega kehtestatud tingimustel.

Kooskõlas Maailma Kaubandusorganisatsiooni raames tehtud kontsessioonidega, mis on heaks kiidetud otsusega 94/800/EÜ, on tariifikvoodid avatud kodulinnulihasektori toodete liitu importimiseks käesoleva määrusega kehtestatud tingimustel.

Kooskõlas Euroopa Ühenduse ja Iisraeli Riigi vahel kirjavahetuse teel vastastikuseid liberaliseerimismeetmeid ning EÜ ja Iisraeli vahelise assotsiatsioonilepingu protokollide 1 ja 2 asendamist käsitleva kokkuleppega, mis on heaks kiidetud nõukogu otsusega 2003/917/EÜ, (54) on avatud tariifikvoodid kodulinnalihasektori toodete liitu importimiseks käesoleva määrusega kehtestatud tingimustel.

Kooskõlas Euroopa Ühenduse ja Ameerika Ühendriikide vahel vastavalt üldise tolli- ja kaubanduskokkuleppe (GATT) 1994 artikli XXIV lõikele 6 ja artiklile XXVIII kirjavahetuse vormis sõlmitud lepinguga, mis on heaks kiidetud nõukogu otsusega 2006/333/EÜ, on tariifikvoodid avatud kodulinnuliha liitu importimiseks käesoleva määrusega kehtestatud tingimustel.

Kooskõlas Euroopa Ühenduse ja Brasiilia Liitvabariigi ning Euroopa Ühenduse ja Tai Kuningriigi vahel vastavalt 1994. aasta üldise tolli- ja kaubanduskokkuleppe (GATT 1994) XXVIII artiklile seoses kodulinnuliha käsitlevate kontsessioonide muutmisega kooskõlastatud protokolli vormis sõlmitud lepingutega, mis on heaks kiidetud nõukogu otsusega 2007/360/EÜ, (55) on tariifikvoodid avatud kodulinnuliha liitu importimiseks käesoleva määrusega kehtestatud tingimustel.

Kooskõlas ühelt poolt Euroopa Liidu ja Euroopa Aatomienergiaühenduse ning nende liikmesriikide ja teiselt poolt Ukraina vahelise assotsieerimislepinguga (selle III jaotise (välja arvatud sätted teise lepinguosalise territooriumil seaduslikult töötavate kolmandate riikide kodanike kohtlemise kohta) ning IV, V, VI ja VII jaotise ning seotud lisade ja protokollide osas), mis on heaks kiidetud nõukogu otsusega 2014/668/EL, (56) on tariifikvoodid avatud kodulinnuliha liitu importimiseks käesoleva määrusega kehtestatud tingimustel.

Iga tariifikvoodi puhul on toodete maht, järjekorranumber ning imporditariifikvoodi kehtivusperiood ja alaperioodid täpsustatud käesoleva määruse XII lisas.

11. PEATÜKK

Koera- ja kassitoit

Artikkel 70

Šveitsis impordi erirežiimi nõudele vastava CN-koodi 2309 10 90 alla kuuluva koera- ja kassitoidu ekspordilitsentsid

1.   Kooskõlas Maailma Kaubandusorganisatsiooni Uruguay vooru (57) raames tehtud kontsessioonidega on tariifikvoodid avatud EList pärit koera- ja kassitoidu Šveitsi eksportimiseks käesoleva määrusega kehtestatud tingimustel.

Kõnealuse tariifikvoodi puhul on toodete maht ja eksporditariifikvoodid täpsustatud käesoleva määruse XIII lisas.

2.   Litsentsitaotlused on vastuvõetavad üksnes juhul, kui taotlejad kinnitavad kirjalikult, et kogu tooraine, mida on kasutatud nende taotlusega hõlmatud toodete valmistamiseks, on täielikult liidus toodetud. Samuti kohustuvad taotlejad kirjalikult esitama pädevate asutuste nõudmisel tõendi, et kõnealused tingimused on täidetud, ning võimaldama vajaduse korral kõnealustel asutustel kontrollida raamatupidamist ja asjaomaste toodete tootmistingimusi. Kui taotleja ei ole toodete valmistaja, peab ta taotlusele lisama valmistaja vastava kinnituse ja kinnituse võetud kohustuse kohta.

3.   Erandina artikli 71 lõikest 1 võib AGREXi ekspordilitsentsi asendada kaubaarve või muu äridokumendiga, milles päritolustaatusega toodet on kirjeldatud piisavalt täpselt, et seda oleks võimalik identifitseerida.

12. PEATÜKK

6., 7. ja 11. peatükis loetletud teatavate tariifikvootide ühised eeskirjad

Artikkel 71

Konkreetsete ELi eeskirjade kohaste ja kolmandate riikide hallatavate eksporditariifikvootide suhtes kohaldatavad eeskirjad

1.   Nende toodete eksportimisel, mille suhtes kohaldatakse kolmandate riikide hallatavaid eksporditariifikvoote, tuleb esitada rakendusmääruse (EL) 2016/1239 I lisas sätestatud AGREXi ekspordilitsents.

2.   Kõnealuste tariifikvootide litsentsitaotlused on vastuvõetavad üksnes juhul, kui artikli 64 lõikes 3 ja artikli 70 lõikes 2 osutatud tingimused on täidetud.

3.   Erandina artikli 6 lõigetest 1 ja 2 võivad ettevõtjad esitada rohkem kui ühe litsentsitaotluse kuu kohta ning litsentsitaotlused võib esitada mis tahes päeval, võttes arvesse määruse (EL) 2016/1239 artiklit 3.

4.   Litsentsid antakse välja nii kiiresti kui võimalik pärast vastuvõetavate taotluste esitamist.

5.   Asjaomase isiku soovil antakse välja kinnitatud litsentsi tõestatud koopia.

6.   Ekspordilitsentse võib kasutada ainult ühe ekspordideklaratsiooni jaoks. Litsents ammendub pärast ekspordideklaratsiooni heakskiitmist.

7.   Artiklit 16 ei kohaldata kolmandate riikide hallatavate eksporditariifikvootide suhtes.

Artikkel 72

Ekspordiriikides väljaantud dokumentide alusel hallatavate imporditariifikvootide suhtes kohaldatavad erieeskirjad

1.   Juhul kui imporditariifikvoote hallatakse kooskõlas määruse (EL) nr 1308/2013 artikli 187 punkti b alapunktiga iii, on ekspordiriigis väljaantav dokument:

a)

autentsussertifikaat veise- ja vasikaliha sektori puhul;

b)

IMA 1 (Inward Monitoring Arrangement) piima ja piimatoodete sektori puhul.

2.   Erandina artikli 6 lõigetest 1 ja 2 võivad ettevõtjad esitada rohkem kui ühe litsentsitaotluse kuu kohta ning litsentsitaotlused võib esitada mis tahes päeval, võttes arvesse määruse (EL) 2016/1239 artiklit 3.

3.   Ettevõtjad esitavad impordiliikmesriigi litsentse väljaandvale asutusele autentsussertifikaadi või IMA 1 sertifikaadi originaali koos oma impordilitsentsi taotlusega (v.a artiklites 49 ja 50 osutatud tariifikvootide puhul). Samuti esitab ettevõtja autentsussertifikaadi või IMA 1 sertifikaadi koopia, kui litsentse väljaandev asutus seda nõuab. Taotlus esitatakse autentsussertifikaadi või IMA 1 sertifikaadi kehtivusajal ja hiljemalt asjaomase tariifikvoodi kehtivusaja viimasel päeval.

4.   Litsentse väljaandev asutus kontrollib, kas autentsussertifikaadil esitatud teave vastab komisjonilt saadud teabele. Kui see on nii ja kui komisjon ei ole ette näinud teisiti, väljastab litsentse väljaandev asutus impordilitsentsid viivitamata, hiljemalt kuue kalendripäeva jooksul pärast koos autentsussertifikaadi või IMA 1 sertifikaadiga esitatud taotluse kättesaamist.

5.   Üht autentsussertifikaati või IMA 1 sertifikaati kasutatakse üksnes ühe impordilitsentsi väljaandmiseks.

6.   Litsentse väljaandev asutus märgib autentsussertifikaadile või IMA 1 sertifikaadile ja nende koopiale litsentsi väljaandmisnumbri ja koguse, mille puhul dokumenti kasutati. Kogust väljendatakse täisühikutena, ümardatuna ülespoole. Autentsussertifikaat või IMA 1 sertifikaat jääb litsentse väljaandvale asutusele. Koopia tagastatakse taotlejale, et ta saaks seda kasutada tolliprotseduurides, kui käesoleva määruse III jaotises on nii märgitud.

7.   Komisjon võib vajaduse korral taotleda, et kolmas riik lubaks komisjoni esindajatel teha kohapealseid kontrolle kõnealuses kolmandas riigis. Kõnealused kontrollid tehakse koostöös asjaomase kolmanda riigi pädevate asutustega.

8.   Kui ekspordiriik on välja andnud ühe või mitu autentsussertifikaati või IMA 1 sertifikaati, teavitab ta viivitamata komisjoni kõnealuste dokumentide väljaandmisest. Dokumentide ja teabe vahetus komisjoni ja ekspordiriigi vahel toimub rakendusmääruse (EL) 2017/1185 kohaselt komisjoni loodud teabesüsteemi kaudu. Kui kolmas riik seda nõuab, võidakse jätkata dokumentide vahetamist tavapärasel viisil; sellisel juhul tehakse impordilitsents selle omanikule kättesaadavaks üksnes siis, kui esitatakse ekspordiriigi dokumendi originaal.

9.   Komisjon teeb liikmesriigi litsentse väljaandvale asutusele kättesaadavaks väljaandva asutuse poolt ekspordiriigis autentsussertifikaadi väljaandmiseks kasutatavate templijäljendite näidised. Samuti tehakse liikmesriikide litsentse väljaandvatele asutustele ja tolliasutustele kättesaadavaks autentsussertifikaadi allkirjastamiseks volitatud isikute nimed ja allkirjad, mille ekspordiriigi asutused edastasid komisjonile. Kõnealust teavet sisaldavale näidiste käitlemise süsteemi (Specimen Management System, SMS) andmebaasile juurdepääs on piiratud volitatud isikutega ja tehakse kättesaadavaks liikmesriikidele rakendusmääruse (EL) 2015/2447 artiklite 57 ja 58 kohaselt loodud teabesüsteemi kaudu.

IV JAOTIS

LÕPPSÄTTED

Artikkel 73

Jõustumine ja kohaldamine

1.   Käesolev määrus jõustub seitsmendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

2.   Käesolevat määrust kohaldatakse selliste tariifikvoodi kehtivusperioodide suhtes, mis algavad alates 1. jaanuarist 2021.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 17. detsember 2019

Komisjoni nimel

eesistuja

Ursula VON DER LEYEN


(1)  ELT L 347, 20.12.2013, lk 671.

(2)  ELT L 347, 20.12.2013, lk 549.

(3)  ELT L 150, 20.5.2014, lk 1.

(4)  Komisjoni 17. detsembri 2019. aasta delegeeritud määrus (EL) 2020/760, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 1308/2013 seoses impordi- ja eksporditariifikvootide litsentside alusel haldamise eeskirjadega ning täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 1306/2013 seoses tariifikvootide haldamisel tagatiste esitamisega (vt käesoleva Euroopa Liidu Teataja lk 1).

(5)  Komisjoni 18. mai 2016. aasta delegeeritud määrus (EL) 2016/1237, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 1308/2013 impordi- ja ekspordilitsentside süsteemi kohaldamise eeskirjade osas ja Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 1306/2013 selliste litsentside puhul esitatud tagatiste vabastamist ja kaotamist käsitlevate eeskirjade osas, muudetakse komisjoni määrusi (EÜ) nr 2535/2001, (EÜ) nr 1342/2003, (EÜ) nr 2336/2003, (EÜ) nr 951/2006, (EÜ) nr 341/2007 ja (EÜ) nr 382/2008 ning tunnistatakse kehtetuks komisjoni määrused (EÜ) nr 2390/98, (EÜ) nr 1345/2005, (EÜ) nr 376/2008 ja (EÜ) nr 507/2008 (ELT L 206, 30.7.2016, lk 1).

(6)  Komisjoni 18. mai 2016. aasta rakendusmäärus (EL) 2016/1239, milles sätestatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1308/2013 rakenduseeskirjad seoses impordi- ja ekspordilitsentside süsteemiga (ELT L 206, 30.7.2016, lk 44).

(7)  Mitmepoolsete kaubandusläbirääkimiste Uruguay voor (1986–1994) – Lisa 1 – Lisa 1A – Leping impordi litsentsimise protseduuride kohta (WTO-GATT 1994) (EÜT L 336, 23.12.1994, lk 151).

(8)  Balil toimunud WTO ministrite konverentsi 11. detsembri 2013. aasta otsus tariifikvootide haldamise kohta (WT/MIN(13)/39 – WT/L/914).

(9)  Komisjoni 24. novembri 2015. aasta rakendusmäärus (EL) 2015/2447, millega nähakse ette Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 952/2013 (millega kehtestatakse liidu tolliseadustik) teatavate sätete üksikasjalikud rakenduseeskirjad (ELT L 343, 29.12.2015, lk 558).

(10)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 9. oktoobri 2013. aasta määrus (EL) nr 952/2013, millega kehtestatakse liidu tolliseadustik (ELT L 269, 10.10.2013, lk 1).

(11)  Komisjoni 6. augusti 2014. aasta rakendusmäärus (EL) nr 908/2014, milles sätestatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1306/2013 rakenduseeskirjad seoses makse- ja muude asutustega, finantsjuhtimisega, raamatupidamisarvestuse kontrollimise ja heakskiitmisega, kontrollieeskirjadega, tagatistega ja läbipaistvusega (ELT L 255, 28.8.2014, lk 59).

(12)  

bulgaaria keeles: Мито в рамките на квотата, което се прилага спрямо количеството, посочено в раздели 17 и 18

hispaania keeles: Derecho contingentario aplicable a la cantidad indicada en las secciones 17 y 18

tšehhi keeles: Clo v rámci kvóty uplatňované na množství uvedené v kolonkách 17 a 18

taani keeles: Toldsats inden for kontingentet gældende for den mængde, der er angivet i afdeling 17 og 18

saksa keeles: Kontingentszollsatz für die in den Feldern 17 und 18 angegebene Menge

eesti keeles: Lahtrites 17 ja 18 nimetatud koguse suhtes kohaldatav kvoodijärgne tollimaksumäär

kreeka keeles: Εντός ποσόστωσης δασμός που εφαρμόζεται στην ποσότητα η οποία αναγράφεται στις θέσεις 17 και 18

inglise keeles: In-quota duty applicable to the quantity specified in Sections 17 and 18

prantsuse keeles: Droit contingentaire applicable à la quantité spécifiée aux Sections 17 et 18

horvaadi keeles: stopa carine unutar kvote koja se primjenjuje na količinu navedenu u odjeljcima 17. i 18

itaalia keeles: Dazio contingentale applicabile al quantitativo specificato nelle sezioni 17 e 18

läti keeles: Kvotas maksājuma likme, kas piemērojama 17. un 18. ailē norādītajam daudzumam

leedu keeles: muitas, taikomas 17 ir 18 skyriuose nurodytiems kvotos neviršijantiems kiekiams

ungari keeles: A 17. és 18. szakaszban meghatározott mennyiségre alkalmazandó vámkontingensen belüli vámtétel

malta keeles: Dazju fil-kwota applikabbli għall-kwantità speċifikata fit-Taqsimiet 17 u 18

hollandi keeles: Het contingentrecht geldt voor de in de vakken 17 en 18 vermelde hoeveelheid

poola keeles: stawka celna w ramach kontyngentu mająca zastosowanie do ilości określonej w sekcjach 17 i 18

portugali keeles: Direito dentro do contingente aplicável à quantidade especificada nas casas 17 e 18

rumeenia keeles: Taxă vamală contingentară aplicabilă cantității specificate în secțiunile 17 și 18

slovaki keeles: Clo v rámci kvóty uplatniteľné na množstvo uvedené v oddieloch 17 a 18

sloveeni keeles: Dajatev v okviru kvote, ki se uporablja za količino iz oddelkov 17 in 18

soome keeles: 17 ja 18 kohdassa tarkoitettuun määrään sovellettava kiintiötulli

rootsi keeles: Tillämplig tullsats inom kvoten för den kvantitet som anges i fälten 17 och 18

(13)  

bulgaaria keeles: Член 3, параграф 4 от Регламент (ЕИО, Евратом) № 1182/71 не се прилага

hispaania keeles: No es de aplicación el artículo 3, apartado 4, del Reglamento (CEE, Euratom) n o 1182/71

tšehhi keeles: Ustanovení čl. 3 odst. 4 nařízení (EHS, Euratom) č. 1182/71 se nepoužije

taani keeles: Artikel 3, stk. 4, i forordning (EØF, Euratom) nr 1182/71 finder ikke anvendelse

saksa keeles: Artikel 3 Absatz 4 der Verordnung (EWG, Euratom) Nr. 1182/71 kommt nicht zur Anwendung

eesti keeles: Määruse (EMÜ, Euratom) nr 1182/71 artikli 3 lõiget 4 ei kohaldata

kreeka keeles: Το άρθρο 3 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΟΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1182/71 δεν εφαρμόζεται

inglise keeles: Article 3(4) of Regulation (EEC, Euratom) No 1182/71 shall not apply

prantsuse keeles: L’article 3, paragraphe 4, du règlement (CEE, Euratom) no 1182/71 ne s’applique pas

horvaadi keeles: Članak 3. stavak 4. Uredbe (EEZ, Euratom) br. 1182/71 se ne primjenjuje

itaalia keeles: L’articolo 3, paragrafo 4, del regolamento (CEE, Euratom) n. 1182/71 non si applica

läti keeles: Regulas (EEK, Euratom) Nr.1182/71 3. panta 4. punktu nepiemēro

leedu keeles: Reglamento (EEB, Euratomas) Nr. 1182/71 3 straipsnio 4 dalis netaikoma

ungari keeles: Az 1182/71/EGK, Euratom rendelet 3. cikkének (4) bekezdését nem kell alkalmazni

malta keeles: L-Artikolu 3(4) tar-Regolament (KEE, Euratom) Nru 1182/71 ma għandux japplika

hollandi keeles: Artikel 3, lid 4, van Verordening (EEG, Euratom) nr. 1182/71 is niet van toepassing

poola keeles: Artykuł 3 ust. 4 rozporządzenia (EWG, Euratom) nr 1182/71 nie ma zastosowania

portugali keeles: O artigo 3.o, n.o 4, do Regulamento (CEE, Euratom) n.o 1182/71 não é aplicável

rumeenia keeles: Articolul 3 alineatul 4 din Regulamentul (CEE, Euratom) nr. 1182/71 nu se aplică

slovaki keeles: Článok 3 ods. 4 nariadenia (EHS, Euratom) č. 1182/71 sa neuplatňuje

sloveeni keeles: Člen 3(4) Uredbe (EGS, Euratom) št. 1182/71 se ne uporablja

soome keeles: Asetuksen (ETY, Euratom) N:o 1182/71 3 artiklan 4 kohtaa ei sovelleta

rootsi keeles: Artikel 3.4 i förordning (EEG, Euratom) nr 1182/71 skall inte tillämpas.

(14)  Nõukogu 3. juuni 1971. aasta määrus (EMÜ, Euratom) nr 1182/71, millega määratakse kindlaks ajavahemike, kuupäevade ja tähtaegade suhtes kohaldatavad eeskirjad (EÜT L 124, 8.6.1971, lk 1).

(15)  Komisjoni 20. aprilli 2017. aasta delegeeritud määrus (EL) 2017/1183, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusi (EL) nr 1307/2013 ja (EL) nr 1308/2013 seoses komisjonile edastatava teabe ja dokumentidega (ELT L 171, 4.7.2017, lk 100).

(16)  Komisjoni 20. aprilli 2017. aasta rakendusmäärus (EL) 2017/1185, millega kehtestatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruste (EL) nr 1307/2013 ja (EL) nr 1308/2013 rakenduseeskirjad seoses komisjonile edastatava teabe ja dokumentidega ning millega muudetakse mitut komisjoni määrust ja tunnistatakse mitu määrust kehtetuks (ELT L 171, 4.7.2017, lk 113).

(17)  Nõukogu 22. detsembri 1994. aasta otsus 94/800/EÜ, mis käsitleb Euroopa Ühenduse nimel sõlmitavaid tema pädevusse kuuluvaid küsimusi puudutavaid kokkuleppeid, mis saavutati mitmepoolsete kaubandusläbirääkimiste Uruguay voorus (1986–1994) (EÜT L 336, 23.12.1994, lk 1).

(18)  Nõukogu 20. märtsi 2006. aasta otsus 2006/333/EÜ, mis käsitleb kirjavahetuse vormis lepingu sõlmimist Euroopa Ühenduse ja Ameerika Ühendriikide vahel vastavalt üldise tolli- ja kaubanduskokkuleppe (GATT) 1994 artikli XXIV lõikele 6 ja artiklile XXVIII seoses kontsessioonide muutmisega Tšehhi Vabariigi, Eesti Vabariigi, Küprose Vabariigi, Läti Vabariigi, Leedu Vabariigi, Ungari Vabariigi, Malta Vabariigi, Poola Vabariigi, Sloveenia Vabariigi ja Slovaki Vabariigi loendis nende Euroopa Liiduga ühinemise käigus (ELT L 124, 11.5.2006, lk 13).

(19)  Nõukogu 22. veebruari 2007. aasta otsus 2007/444/EÜ, mis käsitleb Euroopa Ühenduse ja Kanada valitsuse vahelise kokkuleppe (GATT 1994 XXIV artikli lõike 6 kohaste läbirääkimiste lõpuleviimise kohta) sõlmimist (ELT L 169, 29.6.2007, lk 53).

(20)  Komisjoni 20. juuli 2010. aasta määrus (EL) nr 642/2010 nõukogu määruse (EÜ) nr 1234/2007 rakenduseeskirjade kohta teraviljasektori imporditollimaksude osas (ELT L 187, 21.7.2010, lk 5).

(21)  Komisjoni 18. mai 2016. aasta rakendusmäärus (EL) 2016/1240, millega kehtestatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1308/2013 rakenduseeskirjad riikliku sekkumise ja eraladustamistoetuse osas (ELT L 206, 30.7.2016, lk 71).

(22)  ELT L 11, 14.1.2017, lk 23.

(23)  Nõukogu 18. juuni 1996. aasta määrus (EÜ) nr 1095/96 vastavalt GATTi artikli XXIV lõikele 6 toimunud läbirääkimiste tulemusel koostatud CXL-loendis sätestatud kontsessioonide rakendamise kohta (EÜT L 146, 20.6.1996, lk 1).

(24)  Nõukogu 13. mai 1996. aasta otsus 96/317/EÜ vastavalt GATTi artiklile XXIII Taiga peetud konsultatsioonide tulemuste kokkuvõtte kohta (EÜT L 122, 22.5.1996, lk 15).

(25)  Nõukogu ja komisjoni 23. veebruari 2004. aasta otsus 2004/239/EÜ, Euratom, mis käsitleb ühelt poolt Euroopa ühenduste ja nende liikmesriikide ning teiselt poolt endise Jugoslaavia Makedoonia Vabariigi vahelise stabiliseerimis- ja assotsiatsioonilepingu sõlmimist (ELT L 84, 20.3.2004, lk 1).

(26)  Nõukogu 15. septembri 2008. aasta otsus 2009/330/EÜ ühelt poolt Euroopa ühenduste ja nende liikmesriikide ning teiselt poolt Albaania Vabariigi vahelise stabiliseerimis- ja assotsieerimislepingu protokolli allakirjutamise kohta, et võtta arvesse Bulgaaria Vabariigi ja Rumeenia ühinemist Euroopa Liiduga (ELT L 107, 28.4.2009, lk 1).

(27)  Nõukogu ja komisjoni 22. juuli 2013. aasta otsus 2013/490/EL, Euratom ühelt poolt Euroopa ühenduste ja nende liikmesriikide ning teiselt poolt Serbia Vabariigi vahelise stabiliseerimis- ja assotsieerimislepingu sõlmimise kohta (ELT L 278, 18.10.2013, lk 14).

(28)  Nõukogu 21. novembri 2016. aasta otsus (EL) 2017/75 ühelt poolt Euroopa ühenduste ja nende liikmesriikide ning teiselt poolt Bosnia ja Hertsegoviina vahelisele stabiliseerimis- ja assotsieerimislepingule Horvaatia Vabariigi Euroopa Liiduga ühinemise arvesse võtmiseks lisatud protokolli liidu ja selle liikmesriikide nimel allkirjastamise ja ajutise kohaldamise kohta (ELT L 12, 17.1.2017, lk 1).

(29)  Komisjoni 28. juuli 2015. aasta delegeeritud määrus (EL) 2015/2446, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 952/2013 seoses liidu tolliseadustiku teatavaid sätteid täpsustavate üksikasjalike eeskirjadega (ELT L 343, 29.12.2015, lk 1).

(30)  Nõukogu ja komisjoni 26. jaanuari 1998. aasta otsus 98/238/EÜ, ESTÜ Euroopa – Vahemere piirkonna lepingu sõlmimise kohta assotsiatsiooni loomiseks ühelt poolt Euroopa ühenduste ja nende liikmesriikide ning teiselt poolt Tuneesia Vabariigi vahel (EÜT L 97, 30.3.1998, lk 1).

(31)  Nõukogu 28. mai 2001. aasta otsus 2001/404/EÜ kirjavahetuse teel kokkuleppe sõlmimise kohta Euroopa Ühenduse ja Argentiina Vabariigi vahel vastavalt üldise tolli- ja kaubanduskokkuleppe (GATT) 1994 XXVIII artiklile GATTile lisatud loendis CXL küüslaugu suhtes rakendatavate soodustuste muutmiseks (EÜT L 142, 29.5.2001, lk 7).

(32)  Nõukogu 20. märtsi 2006. aasta otsus 2006/398/EÜ, mis käsitleb kirjavahetuse vormis lepingu sõlmimist Euroopa Ühenduse ja Hiina Rahvavabariigi vahel vastavalt üldise tolli- ja kaubanduskokkuleppe (GATT) 1994 artikli XXIV lõikele 6 ja artiklile XXVIII seoses kontsessioonide muutmisega Tšehhi Vabariigi, Eesti Vabariigi, Küprose Vabariigi, Läti Vabariigi, Leedu Vabariigi, Ungari Vabariigi, Malta Vabariigi, Poola Vabariigi, Sloveenia Vabariigi ja Slovaki Vabariigi loendis nende Euroopa Liiduga ühinemise käigus (ELT L 154, 8.6.2006, lk 22).

(33)  Nõukogu 18. oktoobri 2016. aasta otsus (EL) 2016/1885 Euroopa Liidu ja Hiina Rahvavabariigi vahelise kirjavahetuse vormis lepingu (milles käsitletakse vastavalt 1994. aasta üldise tolli- ja kaubanduskokkuleppe (GATT) XXIV artikli lõikele 6 ja XXVIII artiklile kontsessioonide muutmist Horvaatia Vabariigi loendis selle riigi Euroopa Liiduga ühinemise käigus) sõlmimise kohta (ELT L 291, 26.10.2016, lk 7).

(34)  Komisjoni 29. märtsi 2007. aasta määrus (EÜ) nr 341/2007, millega avatakse kolmandatest riikidest imporditava küüslaugu ja teatavate muude põllumajandustoodete tariifikvoodid ja tagatakse nende haldamine ning kehtestatakse impordilitsentside ja päritolusertifikaatide süsteem (ELT L 90, 30.3.2007, lk 12).

(35)  Nõukogu ja komisjoni 4. aprilli 2002. aasta otsus 2002/309/EÜ, Euratom teadus- ja tehnikakoostöö kokkuleppe osas seitsme kokkuleppe sõlmimise kohta Šveitsi Konföderatsiooniga (EÜT L 114, 30.4.2002, lk 1).

(36)  Nõukogu 16. juuni 2008. aasta otsus 2008/474/EÜ ühelt poolt Euroopa Ühenduse ning teiselt poolt Bosnia ja Hertsegoviina vahelise kaubandust ja kaubandusküsimusi käsitleva vahelepingu allakirjutamise ja sõlmimise kohta (ELT L 169, 30.6.2008, lk 10.

(37)  Nõukogu 29. aprilli 2008. aasta otsus 2010/36/EÜ ühelt poolt Euroopa Ühenduse ja teiselt poolt Serbia Vabariigi vahelise kaubandust ja kaubandusküsimusi käsitleva vahelepingu allkirjastamise ja sõlmimise kohta (ELT L 28, 30.1.2010, lk 1).

(38)  Nõukogu ja komisjoni 29. märtsi 2010. aasta otsus 2010/224/EL, Euratom ühelt poolt Euroopa ühenduste ja nende liikmesriikide ning teiselt poolt Montenegro Vabariigi vahelise stabiliseerimis- ja assotsieerimislepingu sõlmimise kohta (ELT L 108, 29.4.2010, lk 1).

(39)  Kõnealune nimetus ei piira seisukohti staatuse suhtes ning on kooskõlas ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsiooniga 1244/1999 ja Rahvusvahelise Kohtu arvamusega Kosovo iseseisvusdeklaratsiooni kohta.

(40)  Nõukogu 12. veebruari 2016. aasta otsus (EL) 2016/342 ühelt poolt Euroopa Liidu ja Euroopa Aatomienergiaühenduse ja teiselt poolt Kosovo vahelise stabiliseerimis- ja assotsieerimislepingu liidu nimel sõlmimise kohta (ELT L 71, 16.3.2016, lk 1).

(41)  Nõukogu 28. veebruari 2005. aasta otsus 2005/269/EÜ ühelt poolt Euroopa Ühenduse ja selle liikmesriikide ning teiselt poolt Tšiili Vabariigi vahelise assotsiatsioonilepingu sõlmimise kohta (ELT L 84, 2.4.2005, lk 19).

(42)  Nõukogu 30. jaanuari 2006. aasta otsus 2006/106/EÜ, mis käsitleb kirjavahetuse vormis lepingu sõlmimist Euroopa Ühenduse ja Austraalia vahel vastavalt üldise tolli- ja kaubanduskokkuleppe (GATT) 1994 artikli XXIV lõikele 6 ja artiklile XXVIII seoses kontsessioonide muutmisega Tšehhi Vabariigi, Eesti Vabariigi, Küprose Vabariigi, Läti Vabariigi, Leedu Vabariigi, Ungari Vabariigi, Malta Vabariigi, Poola Vabariigi, Sloveenia Vabariigi ja Slovaki Vabariigi loendis nende Euroopa Liiduga ühinemise käigus (ELT L 47, 17.2.2006, lk 52).

(43)  Nõukogu 28. oktoobri 2016. aasta otsus (EL) 2017/38 ühelt poolt Kanada ning teiselt poolt Euroopa Liidu ja selle liikmesriikide vahelise laiaulatusliku majandus- ja kaubanduslepingu (CETA) ajutise kohaldamise kohta (ELT L 11, 14.1.2017, lk 1080).

(44)  Nõukogu 11. juuli 2017. aasta otsus (EL) 2017/1247 ühelt poolt Euroopa Liidu ja Euroopa Aatomienergiaühenduse ning nende liikmesriikide ja teiselt poolt Ukraina vahelise assotsieerimislepingu, välja arvatud sätete, mis puudutavad teise lepinguosalise territooriumil seaduslikult töötavate kolmandate riikide kodanike kohtlemist, Euroopa Liidu nimel sõlmimise kohta (ELT L 181, 12.7.2017, lk 1).

(45)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 29. aprilli 2004. aasta määrus (EÜ) nr 853/2004, millega sätestatakse loomset päritolu toidu hügieeni erireeglid (ELT L 139, 30.4.2004, lk 55).

(46)  EÜ-Türgi assotsiatsiooninõukogu 25. veebruari 1998. aasta otsus nr 1/98 põllumajandustoodetega kauplemise korra kohta – Protokoll nr 1 Türgist pärit põllumajandustoodete ühendusse importimisel kehtiva sooduskorra kohta – Protokoll nr 2 ühendusest pärit põllumajandustoodete Türki importimisel kehtiva sooduskorra kohta – Protokoll 3 päritolureeglite kohta – Ühisdeklaratsioon San Marino Vabariigi kohta – Ühisdeklaratsioon (EÜT L 86, 20.3.1998, lk 1).

(47)  Nõukogu 29. juuli 1999. aasta otsus 1999/753/EÜ ühelt poolt Euroopa Ühenduse ja tema liikmesriikide ning teiselt poolt Lõuna-Aafrika Vabariigi vahelise kaubandus-, arengu- ja koostöölepingu ajutise kohaldamise kohta (EÜT L 311, 4.12.1999, lk 1).

(48)  Nõukogu 8. novembri 2011. aasta otsus 2011/818/EL Euroopa Liidu ja Norra Kuningriigi vahelise kirjavahetuse vormis lepingu (milles käsitletakse Euroopa Majanduspiirkonna lepingu artikli 19 alusel antud lisasoodustusi põllumajandustoodetega kauplemisel) sõlmimise kohta (ELT L 327, 9.12.2011, lk 1).

(49)  Nõukogu 15. juuli 2008. aasta otsus 2008/805/EÜ ühelt poolt CARIFORUMi riikide ning teiselt poolt Euroopa Ühenduse ja selle liikmesriikide vahelise majanduspartnerluslepingu allakirjutamise ja esialgse kohaldamise kohta (ELT L 289, 30.10.2008, lk 1).

(50)  Nõukogu 9. oktoobri 2017. aasta otsus (EL) 2017/1913 Euroopa Liidu ja Islandi vahelise lisasoodustusi põllumajandustoodetega kauplemisel käsitleva kirjavahetuse vormis lepingu sõlmimise kohta (ELT L 274, 24.10.2017, lk 57).

(51)  Nõukogu 23. juuli 1987. aasta määrus (EMÜ) nr 2658/87 tariifi- ja statistikanomenklatuuri ning ühise tollitariifistiku kohta (EÜT L 256, 7.9.1987, lk 1).

(52)  Nõukogu 22. detsembri 1995. aasta otsus 95/591/EÜ läbirääkimiste lõpetamise kokkuleppe kohta mõningate kolmandate riikidega GATTi XXIV artikli lõike 6 alusel ja teiste seonduvate küsimuste (USA ja Kanada) kohta (EÜT L 334, 30.12.1995, lk 25).

(53)  Nõukogu 20. detsembri 1993. aasta otsus 94/87/EÜ, mis käsitleb Euroopa Ühenduse ning Argentiina, Brasiilia, Kanada, Poola, Rootsi ja Uruguay vahel kooskõlastatud protokolli vormis vastavalt üldise tolli- ja kaubanduskokkuleppe (GATT) XXVIII artiklile sõlmitud lepinguid õliseemnete kohta (EÜT L 47, 18.2.1994, lk 1).

(54)  Nõukogu 22. detsembri 2003. aasta otsus 2003/917/EÜ Euroopa Ühenduse ja Iisraeli Riigi vahel kirjavahetuse teel vastastikuseid liberaliseerimismeetmeid ning EÜ ja Iisraeli vahelise assotsiatsioonilepingu protokollide 1 ja 2 asendamist käsitleva kokkuleppe sõlmimise kohta (ELT L 346, 31.12.2003, lk 65).

(55)  Nõukogu 29. mai 2007. aasta otsus 2007/360/EÜ, mis käsitleb kooskõlastatud protokolli vormis lepingute sõlmimist Euroopa Ühenduse ja Brasiilia Liitvabariigi ning Euroopa Ühenduse ja Tai Kuningriigi vahel vastavalt 1994. aasta üldise tolli- ja kaubanduskokkuleppe (GATT 1994) XXVIII artiklile seoses kodulinnuliha käsitlevate kontsessioonide muutmisega (ELT L 138, 30.5.2007, lk 10).

(56)  Nõukogu 23. juuni 2014. aasta otsus 2014/668/EL ühelt poolt Euroopa Liidu ja Euroopa Aatomienergiaühenduse ning nende liikmesriikide ja teiselt poolt Ukraina vahelise assotsieerimislepingu Euroopa Liidu nimel allkirjastamise ja ajutise kohaldamise kohta selle III jaotise (välja arvatud sätted teise lepinguosalise territooriumil seaduslikult töötavate kolmandate riikide kodanike kohtlemise kohta) ning IV, V, VI ja VII jaotise ning seotud lisade ja protokollide osas (ELT L 278, 20.9.2014, lk 1).

(57)  Nõukogu 22. detsembri 1994. aasta otsus 94/800/EÜ, mis käsitleb Euroopa Ühenduse nimel sõlmitavaid tema pädevusse kuuluvaid küsimusi puudutavaid kokkuleppeid, mis saavutati mitmepoolsete kaubandusläbirääkimiste Uruguay voorus (1986–1994) (EÜT L 336, 23.12.1994, lk 1).


I LISA

Avatud tariifikvootide ja täidetavate nõuete loend

Tariifikvoodi number/kirjeldus

Sektor

Kvoodi liik

Haldamise meetod

Delegeeritud määruse (EL) 2020/760 artiklis 9 sätestatud individuaalse kvoodi nõue

Delegeeritud määruse (EL) 2020/760 artiklis 8 sätestatud kaubandustehingu tõendamise osas kehtiv nõue

Litsentsi kehtivuse lõppkuupäev

Ettevõtjate eelnev kohustuslik registreerimine elektroonilises süsteemis, millele on osutatud delegeeritud määruse (EL) 2020/760 artiklis 13

09.4123

Teravili

Import

EL: üheaegse läbivaatamise meetod

Ei

Ei

 

Ei

09.4124

Teravili

Import

EL: üheaegse läbivaatamise meetod

Ei

Ei

 

Ei

09.4125

Teravili

Import

EL: üheaegse läbivaatamise meetod

Ei

Ei

 

Ei

09.4131

Teravili

Import

EL: üheaegse läbivaatamise meetod

Ei

Jah

 

Ei

09.4133

Teravili

Import

EL: üheaegse läbivaatamise meetod

Ei

Ei

 

Ei

09.4306

Teravili

Import

EL: üheaegse läbivaatamise meetod

Ei

Jah

 

Ei

09.4307

Teravili

Import

EL: üheaegse läbivaatamise meetod

Ei

Jah

 

Ei

09.4308

Teravili

Import

EL: üheaegse läbivaatamise meetod

Ei

Jah

 

Ei

09.4120

Teravili

Import

EL: üheaegse läbivaatamise meetod

Ei

Jah

Vastavalt käesoleva määruse artiklile 26

Ei

09.4121

Teravili

Import

EL: üheaegse läbivaatamise meetod

Ei

Jah

Vastavalt käesoleva määruse artiklile 26

Ei

09.4122

Teravili

Import

EL: üheaegse läbivaatamise meetod

Ei

Jah

Vastavalt käesoleva määruse artiklile 26

Ei

09.4112

Riis

Import

EL: üheaegse läbivaatamise meetod

Ei

Jah

 

Ei

09.4116

Riis

Import

EL: üheaegse läbivaatamise meetod

Ei

Jah

 

Ei

09.4117

Riis

Import

EL: üheaegse läbivaatamise meetod

Ei

Jah

 

Ei

09.4118

Riis

Import

EL: üheaegse läbivaatamise meetod

Ei

Jah

 

Ei

09.4119

Riis

Import

EL: üheaegse läbivaatamise meetod

Ei

Jah

 

Ei

09.4127

Riis

Import

EL: üheaegse läbivaatamise meetod

Ei

Jah

 

Ei

09.4128

Riis

Import

EL: üheaegse läbivaatamise meetod

Ei

Jah

 

Ei

09.4129

Riis

Import

EL: üheaegse läbivaatamise meetod

Ei

Jah

 

Ei

09.4130

Riis

Import

EL: üheaegse läbivaatamise meetod

Ei

Jah

 

Ei

09.4138

Riis

Import

EL: üheaegse läbivaatamise meetod

Ei

Jah

 

Ei

09.4148

Riis

Import

EL: üheaegse läbivaatamise meetod

Ei

Ei

 

Ei

09.4149

Riis

Import

EL: üheaegse läbivaatamise meetod

Ei

Jah

 

Ei

09.4150

Riis

Import

EL: üheaegse läbivaatamise meetod

Ei

Ei

 

Ei

09.4153

Riis

Import

EL: üheaegse läbivaatamise meetod

Ei

Jah

 

Ei

09.4154

Riis

Import

EL: üheaegse läbivaatamise meetod

Ei

Jah

 

Ei

09.4166

Riis

Import

EL: üheaegse läbivaatamise meetod

Ei

Jah

 

Ei

09.4168

Riis

Import

EL: üheaegse läbivaatamise meetod

Ei

Jah

 

Ei

09.4317

Suhkur

Import

EL: üheaegse läbivaatamise meetod

Ei

Jah

 

Ei

09.4318

Suhkur

Import

EL: üheaegse läbivaatamise meetod

Ei

Jah

 

Ei

09.4319

Suhkur

Import

EL: üheaegse läbivaatamise meetod

Ei

Jah

 

Ei

09.4320

Suhkur

Import

EL: üheaegse läbivaatamise meetod

Ei

Jah

 

Ei

09.4321

Suhkur

Import

EL: üheaegse läbivaatamise meetod

Ei

Jah

 

Ei

09.4324

Suhkur

Import

EL: üheaegse läbivaatamise meetod

Ei

Jah

 

Ei

09.4325

Suhkur

Import

EL: üheaegse läbivaatamise meetod

Ei

Jah

 

Ei

09.4326

Suhkur

Import

EL: üheaegse läbivaatamise meetod

Ei

Jah

 

Ei

09.4327

Suhkur

Import

EL: üheaegse läbivaatamise meetod

Ei

Jah

 

Ei

09.4329

Suhkur

Import

EL: üheaegse läbivaatamise meetod

Ei

Jah

 

Ei

09.4330

Suhkur

Import

EL: üheaegse läbivaatamise meetod

Ei

Jah

 

Ei

09.4032

Oliiviõli

Import

EL: üheaegse läbivaatamise meetod

Ei

Jah

 

Ei

09.4099

Puu- ja köögivili

Import

EL: üheaegse läbivaatamise meetod

Ei

Jah

 

Ei

09.4104

Puu- ja köögivili

Import

EL: üheaegse läbivaatamise meetod

Jah

Üksnes delegeeritud määruse (EL) 2020/760 artikli 9 lõike 9 kohaldamise korral

 

Ei

09.4285

Puu- ja köögivili

Import

EL: üheaegse läbivaatamise meetod

Jah

Üksnes delegeeritud määruse (EL) 2020/760 artikli 9 lõike 9 kohaldamise korral

Tariifikvoodi perioodi lõpuni

Jah

09.4287

Puu- ja köögivili

Import

EL: üheaegse läbivaatamise meetod

Ei

Jah

 

Ei

09.4284

Puu- ja köögivili

Import

EL: üheaegse läbivaatamise meetod

Jah

Üksnes delegeeritud määruse (EL) 2020/760 artikli 9 lõike 9 kohaldamise korral

Tariifikvoodi perioodi lõpuni

Ei

09.4286

Puu- ja köögivili

Import

EL: üheaegse läbivaatamise meetod

Jah

Üksnes delegeeritud määruse (EL) 2020/760 artikli 9 lõike 9 kohaldamise korral

Tariifikvoodi perioodi lõpuni

Ei

09.4001

Veise- ja vasikaliha

Import

EL: eksportiva riigi poolt välja antud dokumendid

Ei

Ei

 

Ei

09.4202

Veise- ja vasikaliha

Import

EL: eksportiva riigi poolt välja antud dokumendid

Ei

Ei

 

Ei

09.4003

Veise- ja vasikaliha

Import

EL: üheaegse läbivaatamise meetod

Jah

Üksnes delegeeritud määruse (EL) 2020/760 artikli 9 lõike 9 kohaldamise korral

Tariifikvoodi perioodi lõpuni

Ei

09.4004

Veise- ja vasikaliha

Import

EL: eksportiva riigi poolt välja antud dokumendid

Ei

Ei

 

Ei

09.4181

Veise- ja vasikaliha

Import

EL: eksportiva riigi poolt välja antud dokumendid

Ei

Ei

 

Ei

09.4198

Veise- ja vasikaliha

Import

EL: eksportiva riigi poolt välja antud dokumendid

Ei

Ei

 

Ei

09.4199

Veise- ja vasikaliha

Import

EL: eksportiva riigi poolt välja antud dokumendid

Ei

Ei

 

Ei

09.4200

Veise- ja vasikaliha

Import

EL: eksportiva riigi poolt välja antud dokumendid

Ei

Ei

 

Ei

09.4002

Veise- ja vasikaliha

Import

EL: üheaegse läbivaatamise meetod

Ei

Ei

 

Ei

09.4270

Veise- ja vasikaliha

Import

EL: üheaegse läbivaatamise meetod

Jah

Üksnes delegeeritud määruse (EL) 2020/760 artikli 9 lõike 9 kohaldamise korral

Tariifikvoodi perioodi lõpuni

Ei

09.4280

Veise- ja vasikaliha

Import

EL: üheaegse läbivaatamise meetod

Ei

Jah

 

Ei

09.4281

Veise- ja vasikaliha

Import

EL: üheaegse läbivaatamise meetod

Ei

Jah

 

Ei

09.4450

Veise- ja vasikaliha

Import

EL: eksportiva riigi poolt välja antud dokumendid

Ei

Ei

 

Ei

09.4451

Veise- ja vasikaliha

Import

EL: eksportiva riigi poolt välja antud dokumendid

Ei

Ei

 

Ei

09.4452

Veise- ja vasikaliha

Import

EL: eksportiva riigi poolt välja antud dokumendid

Ei

Ei

 

Ei

09.4453

Veise- ja vasikaliha

Import

EL: eksportiva riigi poolt välja antud dokumendid

Ei

Ei

 

Ei

09.4454

Veise- ja vasikaliha

Import

EL: eksportiva riigi poolt välja antud dokumendid

Ei

Ei

 

Ei

09.4455

Veise- ja vasikaliha

Import

EL: eksportiva riigi poolt välja antud dokumendid

Ei

Ei

 

Ei

09.4504

Veise- ja vasikaliha

Import

EL: eksportiva riigi poolt välja antud dokumendid

Ei

Ei

 

Ei

09.4505

Veise- ja vasikaliha

Import

EL: eksportiva riigi poolt välja antud dokumendid

Ei

Ei

 

Ei

09.4155

Piim ja piimatooted

Import

EL: üheaegse läbivaatamise meetod

Ei

Jah

 

Ei

09.4179

Piim ja piimatooted

Import

EL: üheaegse läbivaatamise meetod

Ei

Jah

 

Ei

09.4182

Piim ja piimatooted

Import

EL: üheaegse läbivaatamise meetod

Ei

Jah

 

Ei

09.4195

Piim ja piimatooted

Import

EL: üheaegse läbivaatamise meetod

Ei

Jah

 

Ei

09.4225

Piim ja piimatooted

Import

EL: üheaegse läbivaatamise meetod

Ei

Jah

 

Ei

09.4226

Piim ja piimatooted

Import

EL: üheaegse läbivaatamise meetod

Ei

Jah

 

Ei

09.4227

Piim ja piimatooted

Import

EL: üheaegse läbivaatamise meetod

Ei

Jah

 

Ei

09.4228

Piim ja piimatooted

Import

EL: üheaegse läbivaatamise meetod

Ei

Jah

 

Ei

09.4229

Piim ja piimatooted

Import

EL: üheaegse läbivaatamise meetod

Ei

Jah

 

Ei

09.4514

Piim ja piimatooted

Import

EL: üheaegse läbivaatamise meetod

Ei

Jah

 

Ei

09.4515

Piim ja piimatooted

Import

EL: üheaegse läbivaatamise meetod

Ei

Jah

 

Ei

09.4521

Piim ja piimatooted

Import

EL: eksportiva riigi poolt välja antud dokumendid

Ei

Ei

 

Ei

09.4522

Piim ja piimatooted

Import

EL: eksportiva riigi poolt välja antud dokumendid

Ei

Ei

 

Ei

09.4595

Piim ja piimatooted

Import

EL: üheaegse läbivaatamise meetod

Ei

Jah

 

Ei

09.4600

Piim ja piimatooted

Import

EL: üheaegse läbivaatamise meetod

Ei

Jah

 

Ei

09.4601

Piim ja piimatooted

Import

EL: üheaegse läbivaatamise meetod

Ei

Jah

 

Ei

09.4602

Piim ja piimatooted

Import

EL: üheaegse läbivaatamise meetod

Ei

Jah

 

Ei

Ameerika Ühendriikide poolt avatud juustukvoot

Piim ja piimatooted

Eksport

EL: üheaegse läbivaatamise meetod

Ei

Jah

 

Ei

Dominikaani Vabariigi poolt avatud piimapulbri kvoot

Piim ja piimatooted

Eksport

EL: üheaegse läbivaatamise meetod

Ei

Jah

 

Ei

Kanada poolt avatud juustukvoot

Piim ja piimatooted

Eksport

Kolmas riik

Ei

Ei

31. detsember

Ei

09.4038

Sealiha

Import

EL: üheaegse läbivaatamise meetod

Ei

Ei

 

Ei

09.4170

Sealiha

Import

EL: üheaegse läbivaatamise meetod

Ei

Jah

 

Ei

09.4271

Sealiha

Import

EL: üheaegse läbivaatamise meetod

Jah

Üksnes delegeeritud määruse (EL) 2020/760 artikli 9 lõike 9 kohaldamise korral

Tariifikvoodi perioodi lõpuni

Ei

09.4272

Sealiha

Import

EL: üheaegse läbivaatamise meetod

Jah

Üksnes delegeeritud määruse (EL) 2020/760 artikli 9 lõike 9 kohaldamise korral

Tariifikvoodi perioodi lõpuni

Ei

09.4282

Sealiha

Import

EL: üheaegse läbivaatamise meetod

Ei

Jah

 

Ei

09.4275

Munad

Import

EL: üheaegse läbivaatamise meetod

Ei

Ei

 

Ei

09.4276

Munad

Import

EL: üheaegse läbivaatamise meetod

Ei

Ei

 

Ei

09.4401

Munad

Import

EL: üheaegse läbivaatamise meetod

Ei

Jah

 

Ei

09.4402

Munad

Import

EL: üheaegse läbivaatamise meetod

Ei

Ei

 

Ei

09.4067

Kodulinnuliha

Import

EL: üheaegse läbivaatamise meetod

Jah

Üksnes delegeeritud määruse (EL) 2020/760 artikli 9 lõike 9 kohaldamise korral

Tariifikvoodi perioodi lõpuni

Jah

09.4068

Kodulinnuliha

Import

EL: üheaegse läbivaatamise meetod

Jah

Üksnes delegeeritud määruse (EL) 2020/760 artikli 9 lõike 9 kohaldamise korral

Tariifikvoodi perioodi lõpuni

Jah

09.4069

Kodulinnuliha

Import

EL: üheaegse läbivaatamise meetod

Jah

Üksnes delegeeritud määruse (EL) 2020/760 artikli 9 lõike 9 kohaldamise korral

Tariifikvoodi perioodi lõpuni

Jah

09.4070

Kodulinnuliha

Import

EL: üheaegse läbivaatamise meetod

Ei

Ei

 

Ei

09.4092

Kodulinnuliha

Import

EL: üheaegse läbivaatamise meetod

Ei

Jah

 

Ei

09.4169

Kodulinnuliha

Import

EL: üheaegse läbivaatamise meetod

Ei

Ei

 

Ei

09.4211

Kodulinnuliha

Import

EL: üheaegse läbivaatamise meetod

Jah

Üksnes delegeeritud määruse (EL) 2020/760 artikli 9 lõike 9 kohaldamise korral

Tariifikvoodi perioodi lõpuni

Jah

09.4212

Kodulinnuliha

Import

EL: üheaegse läbivaatamise meetod

Jah

Üksnes delegeeritud määruse (EL) 2020/760 artikli 9 lõike 9 kohaldamise korral

Tariifikvoodi perioodi lõpuni

Jah

09.4213

Kodulinnuliha

Import

EL: üheaegse läbivaatamise meetod

Jah

Üksnes delegeeritud määruse (EL) 2020/760 artikli 9 lõike 9 kohaldamise korral

Tariifikvoodi perioodi lõpuni

Jah

09.4214

Kodulinnuliha

Import

EL: üheaegse läbivaatamise meetod

Jah

Üksnes delegeeritud määruse (EL) 2020/760 artikli 9 lõike 9 kohaldamise korral

Tariifikvoodi perioodi lõpuni

Jah

09.4215

Kodulinnuliha

Import

EL: üheaegse läbivaatamise meetod

Jah

Üksnes delegeeritud määruse (EL) 2020/760 artikli 9 lõike 9 kohaldamise korral

Tariifikvoodi perioodi lõpuni

Jah

09.4216

Kodulinnuliha

Import

EL: üheaegse läbivaatamise meetod

Jah

Üksnes delegeeritud määruse (EL) 2020/760 artikli 9 lõike 9 kohaldamise korral

Tariifikvoodi perioodi lõpuni

Jah

09.4217

Kodulinnuliha

Import

EL: üheaegse läbivaatamise meetod

Ei

Jah

 

Ei

09.4218

Kodulinnuliha

Import

EL: üheaegse läbivaatamise meetod

Ei

Ei

 

Ei

09.4251

Kodulinnuliha

Import

EL: üheaegse läbivaatamise meetod

Jah

Üksnes delegeeritud määruse (EL) 2020/760 artikli 9 lõike 9 kohaldamise korral

Tariifikvoodi perioodi lõpuni

Jah

09.4252

Kodulinnuliha

Import

EL: üheaegse läbivaatamise meetod

Ei

Jah

 

Ei

09.4253

Kodulinnuliha

Import

EL: üheaegse läbivaatamise meetod

Ei

Ei

 

Ei

09.4254

Kodulinnuliha

Import

EL: üheaegse läbivaatamise meetod

Jah

Üksnes delegeeritud määruse (EL) 2020/760 artikli 9 lõike 9 kohaldamise korral

Tariifikvoodi perioodi lõpuni

Jah

09.4255

Kodulinnuliha

Import

EL: üheaegse läbivaatamise meetod

Jah

Üksnes delegeeritud määruse (EL) 2020/760 artikli 9 lõike 9 kohaldamise korral

Tariifikvoodi perioodi lõpuni

Jah

09.4256

Kodulinnuliha

Import

EL: üheaegse läbivaatamise meetod

Jah

Üksnes delegeeritud määruse (EL) 2020/760 artikli 9 lõike 9 kohaldamise korral

Tariifikvoodi perioodi lõpuni

Ei

09.4257

Kodulinnuliha

Import

EL: üheaegse läbivaatamise meetod

Jah

Üksnes delegeeritud määruse (EL) 2020/760 artikli 9 lõike 9 kohaldamise korral

Tariifikvoodi perioodi lõpuni

Ei

09.4258

Kodulinnuliha

Import

EL: üheaegse läbivaatamise meetod

Jah

Üksnes delegeeritud määruse (EL) 2020/760 artikli 9 lõike 9 kohaldamise korral

Tariifikvoodi perioodi lõpuni

Ei

09.4259

Kodulinnuliha

Import

EL: üheaegse läbivaatamise meetod

Jah

Üksnes delegeeritud määruse (EL) 2020/760 artikli 9 lõike 9 kohaldamise korral

Tariifikvoodi perioodi lõpuni

Ei

09.4260

Kodulinnuliha

Import

EL: üheaegse läbivaatamise meetod

Jah

Üksnes delegeeritud määruse (EL) 2020/760 artikli 9 lõike 9 kohaldamise korral

Tariifikvoodi perioodi lõpuni

Jah

09.4263

Kodulinnuliha

Import

EL: üheaegse läbivaatamise meetod

Jah

Üksnes delegeeritud määruse (EL) 2020/760 artikli 9 lõike 9 kohaldamise korral

Tariifikvoodi perioodi lõpuni

Jah

09.4264

Kodulinnuliha

Import

EL: üheaegse läbivaatamise meetod

Ei

Ei

 

Ei

09.4265

Kodulinnuliha

Import

EL: üheaegse läbivaatamise meetod

Ei

Ei

 

Ei

09.4266

Kodulinnuliha

Import

EL: üheaegse läbivaatamise meetod

Ei

Ei

 

Ei

09.4267

Kodulinnuliha

Import

EL: üheaegse läbivaatamise meetod

Ei

Ei

 

Ei

09.4268

Kodulinnuliha

Import

EL: üheaegse läbivaatamise meetod

Ei

Jah

 

Ei

09.4269

Kodulinnuliha

Import

EL: üheaegse läbivaatamise meetod

Ei

Jah

 

Ei

09.4273

Kodulinnuliha

Import

EL: üheaegse läbivaatamise meetod

Jah

Üksnes delegeeritud määruse (EL) 2020/760 artikli 9 lõike 9 kohaldamise korral

Tariifikvoodi perioodi lõpuni

Jah

09.4274

Kodulinnuliha

Import

EL: üheaegse läbivaatamise meetod

Jah

Üksnes delegeeritud määruse (EL) 2020/760 artikli 9 lõike 9 kohaldamise korral

Tariifikvoodi perioodi lõpuni

Ei

09.4283

Kodulinnuliha

Import

EL: üheaegse läbivaatamise meetod

Ei

Jah

 

Ei

09.4410

Kodulinnuliha

Import

EL: üheaegse läbivaatamise meetod

Jah

Üksnes delegeeritud määruse (EL) 2020/760 artikli 9 lõike 9 kohaldamise korral

Tariifikvoodi perioodi lõpuni

Jah

09.4411

Kodulinnuliha

Import

EL: üheaegse läbivaatamise meetod

Jah

Üksnes delegeeritud määruse (EL) 2020/760 artikli 9 lõike 9 kohaldamise korral

Tariifikvoodi perioodi lõpuni

Jah

09.4412

Kodulinnuliha

Import

EL: üheaegse läbivaatamise meetod

Jah

Üksnes delegeeritud määruse (EL) 2020/760 artikli 9 lõike 9 kohaldamise korral

Tariifikvoodi perioodi lõpuni

Jah

09.4420

Kodulinnuliha

Import

EL: üheaegse läbivaatamise meetod

Jah

Üksnes delegeeritud määruse (EL) 2020/760 artikli 9 lõike 9 kohaldamise korral

Tariifikvoodi perioodi lõpuni

Jah

09.4422

Kodulinnuliha

Import

EL: üheaegse läbivaatamise meetod

Jah

Üksnes delegeeritud määruse (EL) 2020/760 artikli 9 lõike 9 kohaldamise korral

Tariifikvoodi perioodi lõpuni

Jah

Koera- ja kassitoit, mis viiakse Šveitsi

Koera- ja kassitoit

Eksport

Kolmas riik

Ei

Ei

31. detsember

Ei


II LISA

Teraviljasektori tariifikvoodid

Jrk-number

09.4123

Rahvusvaheline kokkulepe või muu õigusakt

Kirjavahetuse vormis leping Euroopa Ühenduse ja Ameerika Ühendriikide vahel vastavalt üldise tolli- ja kaubanduskokkuleppe (GATT) 1994 artikli XXIV lõikele 6 ja artiklile XXVIII seoses kontsessioonide muutmisega Tšehhi Vabariigi, Eesti Vabariigi, Küprose Vabariigi, Läti Vabariigi, Leedu Vabariigi, Ungari Vabariigi, Malta Vabariigi, Poola Vabariigi, Sloveenia Vabariigi ja Slovaki Vabariigi loendis nende Euroopa Liiduga ühinemise käigus (leping sõlmiti nõukogu otsusega 2006/333/EÜ)

Tariifikvoodi periood

1. jaanuar – 31. detsember

Tariifikvoodi alaperioodid

Ei

Litsentsitaotlus

Kooskõlas käesoleva määruse artiklitega 6, 7 ja 8

Toote kirjeldus

Muu kui kõrge kvaliteediga pehme nisu, nagu on määratletud määruse (EL) nr 642/2010 II lisas

Päritoluriik

Ameerika Ühendriigid

Litsentsitaotlusel esitatav päritolutõend. Jaatava vastuse korral selle väljaandmiseks volitatud asutus

Ei

Vabasse ringlusse lubamise päritolutõend

Jah. Vastavalt määruse (EL) nr 952/2013 artiklile 61

Kogus kilogrammides

572 000 000 kg

CN-koodid

Ex10019900

Kvoodijärgne tollimaks

12 eurot 1 000 kg kohta

Kauplemistõend

Ei

Impordilitsentsi tagatis

30 eurot 1 000 kg kohta

Litsentsitaotlusele ja litsentsile tehtavad erikanded

Impordilitsentsi taotluse ja impordilitsentsi lahtrisse 8 tuleb märkida päritoluriik; kõnealuses lahtris tehakse rist kasti „jah“

Litsentsi kehtivusaeg

Vastavalt käesoleva määruse artiklile 13

Litsentsi üleantavus

Jah

Individuaalne kvoot

Ei

Ettevõtja on LORI andmebaasis registreeritud

Ei

Eritingimused

Ei


Jrk-number

09.4124

Rahvusvaheline kokkulepe või muu õigusakt

Ühelt poolt Kanada ning teiselt poolt Euroopa Liidu ja selle liikmesriikide vaheline laiaulatuslik majandus- ja kaubandusleping (CETA), mida kohaldatakse ELis ajutiselt vastavalt nõukogu otsusele (EL) 2017/38

Tariifikvoodi periood

1. jaanuar – 31. detsember

Tariifikvoot avatud 2017. aastast kuni 2023. aastani

Tariifikvoodi alaperioodid

Ei

Litsentsitaotlus

Kooskõlas käesoleva määruse artiklitega 6, 7 ja 8

Toote kirjeldus

Muu kui kõrge kvaliteediga pehme nisu, nagu on määratletud määruse (EL) nr 642/2010 II lisas

Päritoluriik

Kanada

Litsentsitaotlusel esitatav päritolutõend. Jaatava vastuse korral selle väljaandmiseks volitatud asutus

Ei

Vabasse ringlusse lubamise päritolutõend

Jah. Vastavalt käesoleva määruse artiklile 20

Kogus kilogrammides

2017 kuni 2023: 100 000 000 kg

CN-koodid

Ex10019900

Kvoodijärgne tollimaks

0 eurot

Kauplemistõend

Ei

Impordilitsentsi tagatis

30 eurot 1 000 kg kohta

Litsentsitaotlusele ja litsentsile tehtavad erikanded

Impordilitsentsi taotluse ja impordilitsentsi lahtrisse 8 tuleb märkida päritoluriik; kõnealuses lahtris tehakse rist kasti „jah“

Litsentsi kehtivusaeg

Vastavalt käesoleva määruse artiklile 13

Litsentsi üleantavus

Jah

Individuaalne kvoot

Ei

Ettevõtja on LORI andmebaasis registreeritud

Ei

Eritingimused

Ei


Jrk-number

09.4125

Rahvusvaheline kokkulepe või muu õigusakt

Kirjavahetuse vormis leping Euroopa Ühenduse ja Ameerika Ühendriikide vahel vastavalt üldise tolli- ja kaubanduskokkuleppe (GATT) 1994 artikli XXIV lõikele 6 ja artiklile XXVIII seoses kontsessioonide muutmisega Tšehhi Vabariigi, Eesti Vabariigi, Küprose Vabariigi, Läti Vabariigi, Leedu Vabariigi, Ungari Vabariigi, Malta Vabariigi, Poola Vabariigi, Sloveenia Vabariigi ja Slovaki Vabariigi loendis nende Euroopa Liiduga ühinemise käigus (leping sõlmiti nõukogu otsusega 2006/333/EÜ)

Tariifikvoodi periood

1. jaanuar – 31. detsember

Tariifikvoodi alaperioodid

1. jaanuar – 30. juuni

1. juuli – 31. detsember

Litsentsitaotlus

Kooskõlas käesoleva määruse artiklitega 6, 7 ja 8

Toote kirjeldus

Muu kui kõrge kvaliteediga pehme nisu, nagu on määratletud määruse (EL) nr 642/2010 II lisas

Päritoluriik

Kolmas riik, v.a Ameerika Ühendriigid ja Kanada

Litsentsitaotlusel esitatav päritolutõend. Jaatava vastuse korral selle väljaandmiseks volitatud asutus

Ei

Vabasse ringlusse lubamise päritolutõend

Jah. Vastavalt määruse (EL) nr 952/2013 artiklile 61

Kogus kilogrammides

2 371 600 000 kg, mis on jagatud järgmiselt:

 

1 185 800 000 kg alaperioodil 1. jaanuarist kuni 30. juunini

 

1 185 800 000 kg alaperioodil 1. juulist kuni 31. detsembrini

CN-koodid

Ex10019900

Kvoodijärgne tollimaks

12 eurot 1 000 kg kohta

Kauplemistõend

Ei

Impordilitsentsi tagatis

30 eurot 1 000 kg kohta

Litsentsitaotlusele ja litsentsile tehtavad erikanded

Impordilitsentsi taotluse ja impordilitsentsi lahtrisse 8 tuleb märkida päritoluriik; kõnealuses lahtris tehakse rist kasti „jah“

Litsentsi kehtivusaeg

Vastavalt käesoleva määruse artiklile 13

Litsentsi üleantavus

Jah

Individuaalne kvoot

Ei

Ettevõtja on LORI andmebaasis registreeritud

Ei

Eritingimused

Ei


Jrk-number

09.4131

Rahvusvaheline kokkulepe või muu õigusakt

Kirjavahetuse vormis leping Euroopa Ühenduse ja Ameerika Ühendriikide vahel vastavalt üldise tolli- ja kaubanduskokkuleppe (GATT) 1994 artikli XXIV lõikele 6 ja artiklile XXVIII seoses kontsessioonide muutmisega Tšehhi Vabariigi, Eesti Vabariigi, Küprose Vabariigi, Läti Vabariigi, Leedu Vabariigi, Ungari Vabariigi, Malta Vabariigi, Poola Vabariigi, Sloveenia Vabariigi ja Slovaki Vabariigi loendis nende Euroopa Liiduga ühinemise käigus (leping sõlmiti nõukogu otsusega 2006/333/EÜ)

Tariifikvoodi periood

1. jaanuar – 31. detsember

Tariifikvoodi alaperioodid

1. jaanuar – 30. juuni

1. juuli – 31. detsember

Litsentsitaotlus

Kooskõlas käesoleva määruse artiklitega 6, 7 ja 8

Toote kirjeldus

Mais

Päritoluriik

Erga omnes

Litsentsitaotlusel esitatav päritolutõend. Jaatava vastuse korral selle väljaandmiseks volitatud asutus

Ei

Vabasse ringlusse lubamise päritolutõend

Ei

Kogus kilogrammides

277 988 000 kg, mis on jagatud järgmiselt:

 

138 994 000 kg alaperioodil 1. jaanuarist kuni 30. juunini

 

138 994 000 kg alaperioodil 1. juulist kuni 31. detsembrini

CN-koodid

1005 10 90 ja 1005 90 00

Kvoodijärgne tollimaks

0 eurot

Kauplemistõend

Jah. 25 tonni

Impordilitsentsi tagatis

30 eurot 1 000 kg kohta

Litsentsitaotlusele ja litsentsile tehtavad erikanded

Ei

Litsentsi kehtivusaeg

Vastavalt käesoleva määruse artiklile 13

Litsentsi üleantavus

Jah

Individuaalne kvoot

Ei

Ettevõtja on LORI andmebaasis registreeritud

Ei

Eritingimused

Ei


Jrk-number

09.4133

Rahvusvaheline kokkulepe või muu õigusakt

Kirjavahetuse vormis leping Euroopa Ühenduse ja Ameerika Ühendriikide vahel vastavalt üldise tolli- ja kaubanduskokkuleppe (GATT) 1994 artikli XXIV lõikele 6 ja artiklile XXVIII seoses kontsessioonide muutmisega Tšehhi Vabariigi, Eesti Vabariigi, Küprose Vabariigi, Läti Vabariigi, Leedu Vabariigi, Ungari Vabariigi, Malta Vabariigi, Poola Vabariigi, Sloveenia Vabariigi ja Slovaki Vabariigi loendis nende Euroopa Liiduga ühinemise käigus (leping sõlmiti nõukogu otsusega 2006/333/EÜ)

Tariifikvoodi periood

1. jaanuar – 31. detsember

Tariifikvoodi alaperioodid

Ei

Litsentsitaotlus

Kooskõlas käesoleva määruse artiklitega 6, 7 ja 8

Toote kirjeldus

Muu kui kõrge kvaliteediga pehme nisu, nagu on määratletud määruse (EL) nr 642/2010 II lisas

Päritoluriik

Erga omnes

Litsentsitaotlusel esitatav päritolutõend. Jaatava vastuse korral selle väljaandmiseks volitatud asutus

Ei

Vabasse ringlusse lubamise päritolutõend

Ei

Kogus kilogrammides

129 577 000 kg

CN-koodid

Ex10019900

Kvoodijärgne tollimaks

12 eurot 1 000 kg kohta

Kauplemistõend

Ei

Impordilitsentsi tagatis

30 eurot 1 000 kg kohta

Litsentsitaotlusele ja litsentsile tehtavad erikanded

Ei

Litsentsi kehtivusaeg

Vastavalt käesoleva määruse artiklile 13

Litsentsi üleantavus

Jah

Individuaalne kvoot

Ei

Ettevõtja on LORI andmebaasis registreeritud

Ei

Eritingimused

Ei


Jrk-number

09.4306

Rahvusvaheline kokkulepe või muu õigusakt

Ühelt poolt Euroopa Liidu, Euroopa Aatomienergiaühenduse ja nende liikmesriikide ning teiselt poolt Ukraina vaheline assotsieerimisleping, mis allkirjastati ja mida kohaldatakse ajutiselt nõukogu otsuse 2014/668/EL alusel

Tariifikvoodi periood

1. jaanuar – 31. detsember

Tariifikvoodi alaperioodid

Ei

Litsentsitaotlus

Kooskõlas käesoleva määruse artiklitega 6, 7 ja 8

Toote kirjeldus

Speltanisu, pehme nisu ja meslin, v.a seemneks

Püülijahu harilikust nisust ja speltanisust, meslinijahu

Muust teraviljast kui nisust, meslinist, rukkist, maisist, odrast, kaerast ja riisist jahvatatud jahu

Pehmest nisust ja speltanisust valmistatud tangud ja lihtjahu

Nisugraanulid

Päritoluriik

Ukraina

Litsentsitaotlusel esitatav päritolutõend. Jaatava vastuse korral selle väljaandmiseks volitatud asutus

Ei

Vabasse ringlusse lubamise päritolutõend

Jah. EUR.1 sertifikaat

Kogus kilogrammides

Tariifikvoodi periood (kalendriaasta) 2019: 980 000 000 kg

Tariifikvoodi periood (kalendriaasta) 2020: 990 000 000 kg

Tariifikvoodi periood (kalendriaasta) alates 2021. aastast: 1 000 000 000 kg

CN-koodid

1001 99 (00), 1101 00 (15–90), 1102 90 (90), 1103 11 (90), 1103 20 (60)

Kvoodijärgne tollimaks

0 eurot

Kauplemistõend

Jah. 25 tonni

Impordilitsentsi tagatis

30 eurot 1 000 kg kohta

Litsentsitaotlusele ja litsentsile tehtavad erikanded

Impordilitsentsi taotluse ja impordilitsentsi lahtrisse 8 tuleb märkida päritoluriik; kõnealuses lahtris tehakse rist kasti „jah“

Litsentsi kehtivusaeg

Vastavalt käesoleva määruse artiklile 13

Litsentsi üleantavus

Jah

Individuaalne kvoot

Ei

Ettevõtja on LORI andmebaasis registreeritud

Ei

Eritingimused

Ei


Jrk-number

09.4307

Rahvusvaheline kokkulepe või muu õigusakt

Ühelt poolt Euroopa Liidu, Euroopa Aatomienergiaühenduse ja nende liikmesriikide ning teiselt poolt Ukraina vaheline assotsieerimisleping mis allkirjastati ja mida kohaldatakse ajutiselt nõukogu otsuse 2014/668/EL alusel

Tariifikvoodi periood

1. jaanuar – 31. detsember

Tariifikvoodi alaperioodid

Ei

Litsentsitaotlus

Kooskõlas käesoleva määruse artiklitega 6, 7 ja 8

Toote kirjeldus

Oder, v.a seemneks

Odrajahu

Odragraanulid

Päritoluriik

Ukraina

Litsentsitaotlusel esitatav päritolutõend. Jaatava vastuse korral selle väljaandmiseks volitatud asutus

Ei

Vabasse ringlusse lubamise päritolutõend

Jah. EUR.1 sertifikaat

Kogus kilogrammides

Tariifikvoodi periood (kalendriaasta) 2019: 310 000 000 kg

Tariifikvoodi periood (kalendriaasta) 2020: 330 000 000 kg

Tariifikvoodi periood (kalendriaasta) alates 2021. aastast: 350 000 000 kg

CN-koodid

1003 90 (00), 1102 90 (10), ex 1103 20 (25)

Kvoodijärgne tollimaks

0 eurot

Kauplemistõend

Jah. 25 tonni

Impordilitsentsi tagatis

30 eurot 1 000 kg kohta

Litsentsitaotlusele ja litsentsile tehtavad erikanded

Impordilitsentsi taotluse ja impordilitsentsi lahtrisse 8 tuleb märkida päritoluriik; kõnealuses lahtris tehakse rist kasti „jah“

Litsentsi kehtivusaeg

Vastavalt käesoleva määruse artiklile 13

Litsentsi üleantavus

Jah

Individuaalne kvoot

Ei

Ettevõtja on LORI andmebaasis registreeritud

Ei

Eritingimused

Ei


Jrk-number

09.4308

Rahvusvaheline kokkulepe või muu õigusakt

Ühelt poolt Euroopa Liidu, Euroopa Aatomienergiaühenduse ja nende liikmesriikide ning teiselt poolt Ukraina vaheline assotsieerimisleping mis allkirjastati ja mida kohaldatakse ajutiselt nõukogu otsuse 2014/668/EL alusel

Tariifikvoodi periood

1. jaanuar – 31. detsember

Tariifikvoodi alaperioodid

Ei

Litsentsitaotlus

Kooskõlas käesoleva määruse artiklitega 6, 7 ja 8

Toote kirjeldus

Mais, v.a seemneks

Maisijahu

Maisitang ja maisijahu

Maisigraanulid

Töödeldud maisiterad

Päritoluriik

Ukraina

Litsentsitaotlusel esitatav päritolutõend. Jaatava vastuse korral selle väljaandmiseks volitatud asutus

Ei

Vabasse ringlusse lubamise päritolutõend

Jah. EUR.1 sertifikaat

Kogus kilogrammides

Tariifikvoodi periood (kalendriaasta) 2019: 550 000 000 kg

Tariifikvoodi periood (kalendriaasta) 2020: 600 000 000 kg

Tariifikvoodi periood (kalendriaasta) alates 2021. aastast: 650 000 000 kg

CN-koodid

1005 90 (00), 1102 20 (10–90), 1103 13 (10–90), 1103 20 (40), 1104 23 (40–98)

Kvoodijärgne tollimaks

0 eurot

Kauplemistõend

Jah. 25 tonni

Impordilitsentsi tagatis

30 eurot 1 000 kg kohta

Litsentsitaotlusele ja litsentsile tehtavad erikanded

Impordilitsentsi taotluse ja impordilitsentsi lahtrisse 8 tuleb märkida päritoluriik; kõnealuses lahtris tehakse rist kasti „jah“

Litsentsi kehtivusaeg

Vastavalt käesoleva määruse artiklile 13

Litsentsi üleantavus

Jah

Individuaalne kvoot

Ei

Ettevõtja on LORI andmebaasis registreeritud

Ei

Eritingimused

Ei


Jrk-number

09.4120

Rahvusvaheline kokkulepe või muu õigusakt

Nõukogu22. detsembri 1994. aastaotsus 94/800/EÜ, mis käsitleb nõukogu pädevusse kuuluvaid Euroopa Ühenduse nimel sõlmitavaid kokkuleppeid, mis saavutati mitmepoolsete kaubandusläbirääkimiste Uruguay voorus (1986–1994)

Tariifikvoodi periood

1. jaanuar – 31. detsember

Tariifikvoodi alaperioodid

Ei

Litsentsitaotlus

Kooskõlas käesoleva määruse artiklitega 21 ja 22

Toote kirjeldus

Mais Hispaaniasse

Päritoluriik

Erga omnes

Litsentsitaotlusel esitatav päritolutõend. Jaatava vastuse korral selle väljaandmiseks volitatud asutus

Ei

Vabasse ringlusse lubamise päritolutõend

Ei

Kogus kilogrammides

2 000 000 000 kg

CN-koodid

1005 90 00

Kvoodijärgne tollimaks

Enamsoodustusrežiimi tollimaks alates 1. jaanuarist kuni 31. märtsini ja 0 eurot alates 1. aprillist kuni 31. detsembrini

Kauplemistõend

Jah. 25 tonni

Impordilitsentsi tagatis

20 eurot 1 000 kg kohta

Impordilitsentsi tegevustagatis

Vastavalt määrusele (EL) nr 642/2010 kehtestatud imporditollimaks litsentsitaotluse esitamise päeval

Litsentsitaotlusele ja litsentsile tehtavad erikanded

Impordilitsentsi taotluse ja impordilitsentsi lahtrisse 8 tuleb märkida päritoluriik; kõnealuses lahtris tehakse rist kasti „jah“.

Litsentsitaotluse osas 24 tuleb märkida üks käesoleva määruse XIV.1 lisas loetletud kannetest

Litsentsi kehtivusaeg

Vastavalt käesoleva määruse artiklile 26

Litsentsi üleantavus

Ei

Individuaalne kvoot

Ei

Ettevõtja on LORI andmebaasis registreeritud

Ei

Eritingimused

Ei


Jrk-number

09.4121

Rahvusvaheline kokkulepe või muu õigusakt

Nõukogu22. detsembri 1994. aastaotsus 94/800/EÜ, mis käsitleb nõukogu pädevusse kuuluvaid Euroopa Ühenduse nimel sõlmitavaid kokkuleppeid, mis saavutati mitmepoolsete kaubandusläbirääkimiste Uruguay voorus (1986–1994)

Tariifikvoodi periood

1. jaanuar – 31. detsember

Tariifikvoodi alaperioodid

Ei

Litsentsitaotlus

Kooskõlas käesoleva määruse artiklitega 21 ja 22

Toote kirjeldus

Mais Portugali

Päritoluriik

Erga omnes

Litsentsitaotlusel esitatav päritolutõend. Jaatava vastuse korral selle väljaandmiseks volitatud asutus

Ei

Vabasse ringlusse lubamise päritolutõend

Ei

Kogus kilogrammides

500 000 000 kg

CN-koodid

1005 90 00

Kvoodijärgne tollimaks

Enamsoodustusrežiimi tollimaks alates 1. jaanuarist kuni 31. märtsini ja 0 eurot alates 1. aprillist kuni 31. detsembrini

Kauplemistõend

Jah. 25 tonni

Impordilitsentsi tagatis

20 eurot 1 000 kg kohta

Impordilitsentsi tegevustagatis

Vastavalt määrusele (EL) nr 642/2010 kehtestatud imporditollimaks litsentsitaotluse esitamise päeval

Litsentsitaotlusele ja litsentsile tehtavad erikanded

Impordilitsentsi taotluse ja impordilitsentsi lahtrisse 8 tuleb märkida päritoluriik; kõnealuses lahtris tehakse rist kasti „jah“.

Litsentsitaotluse osas 24 tuleb märkida üks käesoleva määruse XIV.1 lisas loetletud kannetest

Litsentsi kehtivusaeg

Vastavalt käesoleva määruse artiklile 26

Litsentsi üleantavus

Ei

Individuaalne kvoot

Ei

Ettevõtja on LORI andmebaasis registreeritud

Ei

Eritingimused

Ei


Jrk-number

09.4122

Rahvusvaheline kokkulepe või muu õigusakt

Nõukogu22. detsembri 1994. aastaotsus 94/800/EÜ, mis käsitleb nõukogu pädevusse kuuluvaid Euroopa Ühenduse nimel sõlmitavaid kokkuleppeid, mis saavutati mitmepoolsete kaubandusläbirääkimiste Uruguay voorus (1986–1994)

Tariifikvoodi periood

1. jaanuar – 31. detsember

Tariifikvoodi alaperioodid

Ei

Litsentsitaotlus

Kooskõlas käesoleva määruse artiklitega 21 ja 22

Toote kirjeldus

Sorgo Hispaaniasse

Päritoluriik

Erga omnes

Litsentsitaotlusel esitatav päritolutõend. Jaatava vastuse korral selle väljaandmiseks volitatud asutus

Ei

Vabasse ringlusse lubamise päritolutõend

Ei

Kogus kilogrammides

300 000 000 kg

CN-koodid

1007 90 00

Kvoodijärgne tollimaks

Enamsoodustusrežiimi tollimaks alates 1. jaanuarist kuni 31. märtsini ja 0 eurot alates 1. aprillist kuni 31. detsembrini

Kauplemistõend

Jah. 25 tonni

Impordilitsentsi tagatis

20 eurot 1 000 kg kohta

Impordilitsentsi tegevustagatis

Vastavalt määrusele (EL) nr 642/2010 kehtestatud imporditollimaks litsentsitaotluse esitamise päeval

Litsentsitaotlusele ja litsentsile tehtavad erikanded

Impordilitsentsi taotluse ja impordilitsentsi lahtrisse 8 tuleb märkida päritoluriik; kõnealuses lahtris tehakse rist kasti „jah“.

Litsentsitaotluse osas 24 tuleb märkida üks käesoleva määruse XIV.1 lisas loetletud kannetest

Litsentsi kehtivusaeg

Vastavalt käesoleva määruse artiklile 26

Litsentsi üleantavus

Ei

Individuaalne kvoot

Ei

Ettevõtja on LORI andmebaasis registreeritud

Ei

Eritingimused

Ei


III LISA

Riisisektori tariifikvoodid

Jrk-number

09.4112

Rahvusvaheline kokkulepe või muu õigusakt

Nõukogu20. detsembri 2005. aastaotsus 2005/953/EÜ Euroopa Ühenduse ja Tai vahelise vastavalt üldise tolli- ja kaubanduskokkuleppe (GATT) 1994 artiklile XXVIII GATT 1994-le lisatud EÜ loendis CXL riisi suhtes kohaldatavate soodustuste muutmist käsitleva kirjavahetuse vormis lepingu sõlmimise kohta (Tai)

Tariifikvoodi periood

1. jaanuar – 31. detsember

Tariifikvoodi alaperioodid

1. jaanuar – 30. juuni

1. juuli – 31. august

1. september – 31. detsember

Litsentsitaotlus

Kooskõlas käesoleva määruse artiklitega 6, 7 ja 8

Toote kirjeldus

Täielikult kroovitud või poolkroovitud riis

Päritoluriik

Tai

Litsentsitaotlusel esitatav päritolutõend. Jaatava vastuse korral selle väljaandmiseks volitatud asutus

Ei

Vabasse ringlusse lubamise päritolutõend

Jah. Vastavalt määruse (EL) nr 952/2013 artiklile 61

Kogus kilogrammides

5 513 000 kg, mis on jagatud järgmiselt:

 

5 513 000 kg alaperioodiks 1. jaanuarist kuni 30. juunini

 

alaperioodiks 1. juulist kuni 31. augustini ülekantud kogus

 

alaperioodiks 1. septembrist kuni 31. detsembrini ülekantud kogus

CN-koodid

1006 30

Kvoodijärgne tollimaks

0 eurot

Kauplemistõend

Jah. 25 tonni

Impordilitsentsi tagatis

46 eurot 1 000 kg kohta

Litsentsitaotlusele ja litsentsile tehtavad erikanded

Impordilitsentsi taotluse ja impordilitsentsi lahtrisse 8 tuleb märkida päritoluriik; kõnealuses lahtris tehakse rist kasti „jah“

Litsentsi kehtivusaeg

Vastavalt käesoleva määruse artiklile 13

Litsentsi üleantavus

Jah

Individuaalne kvoot

Ei

Ettevõtja on LORI andmebaasis registreeritud

Ei

Eritingimused

Ei


Jrk-number

09.4116

Rahvusvaheline kokkulepe või muu õigusakt

Nõukogu 22. detsembri 1994. aasta otsus 94/800/EÜ, mis käsitleb nõukogu pädevusse kuuluvaid Euroopa Ühenduse nimel sõlmitavaid kokkuleppeid, mis saavutati mitmepoolsete kaubandusläbirääkimiste Uruguay voorus (1986–1994)

Tariifikvoodi periood

1. jaanuar – 31. detsember

Tariifikvoodi alaperioodid

1. jaanuar – 30. juuni

1. juuli – 31. august

1. september – 31. detsember

Litsentsitaotlus

Kooskõlas käesoleva määruse artiklitega 6, 7 ja 8

Toote kirjeldus

Täielikult kroovitud või poolkroovitud riis

Päritoluriik

Ameerika Ühendriigid

Litsentsitaotlusel esitatav päritolutõend. Jaatava vastuse korral selle väljaandmiseks volitatud asutus

Ei

Vabasse ringlusse lubamise päritolutõend

Jah. Vastavalt määruse (EL) nr 952/2013 artiklile 61

Kogus kilogrammides

2 388 000 kg, mis on jagatud järgmiselt:

 

2 388 000 kg alaperioodiks 1. jaanuarist kuni 30. juunini

 

alaperioodiks 1. juulist kuni 31. augustini ülekantud kogus

 

alaperioodiks 1. septembrist kuni 31. detsembrini ülekantud kogus

CN-koodid

1006 30

Kvoodijärgne tollimaks

0 eurot

Kauplemistõend

Jah. 25 tonni

Impordilitsentsi tagatis

46 eurot 1 000 kg kohta

Litsentsitaotlusele ja litsentsile tehtavad erikanded

Impordilitsentsi taotluse ja impordilitsentsi lahtrisse 8 märgitakse päritoluriik; kõnealuses lahtris tehakse rist kasti „jah“

Litsentsi kehtivusaeg

Vastavalt käesoleva määruse artiklile 13

Litsentsi üleantavus

Jah

Individuaalne kvoot

Ei

Ettevõtja on LORI andmebaasis registreeritud

Ei

Eritingimused

Ei


Jrk-number

09.4117

Rahvusvaheline kokkulepe või muu õigusakt

Nõukogu 22. detsembri 1994. aasta otsus 94/800/EÜ, mis käsitleb nõukogu pädevusse kuuluvaid Euroopa Ühenduse nimel sõlmitavaid kokkuleppeid, mis saavutati mitmepoolsete kaubandusläbirääkimiste Uruguay voorus (1986–1994)

Tariifikvoodi periood

1. jaanuar – 31. detsember

Tariifikvoodi alaperioodid

1. jaanuar – 30. juuni

1. juuli – 31. august

1. september – 31. detsember

Litsentsitaotlus

Kooskõlas käesoleva määruse artiklitega 6, 7 ja 8

Toote kirjeldus

Täielikult kroovitud või poolkroovitud riis

Päritoluriik

India

Litsentsitaotlusel esitatav päritolutõend. Jaatava vastuse korral selle väljaandmiseks volitatud asutus

Ei

Vabasse ringlusse lubamise päritolutõend

Jah. Vastavalt määruse (EL) nr 952/2013 artiklile 61

Kogus kilogrammides

1 769 000 kg, mis on jagatud järgmiselt:

 

1 769 000 kg alaperioodiks 1. jaanuarist kuni 30. juunini

 

alaperioodiks 1. juulist kuni 31. augustini ülekantud kogus

 

alaperioodiks 1. septembrist kuni 31. detsembrini ülekantud kogus

CN-koodid

1006 30

Kvoodijärgne tollimaks

0 eurot

Kauplemistõend

Jah. 25 tonni

Impordilitsentsi tagatis

46 eurot 1 000 kg kohta

Litsentsitaotlusele ja litsentsile tehtavad erikanded

Impordilitsentsi taotluse ja impordilitsentsi lahtrisse 8 märgitakse päritoluriik; kõnealuses lahtris tehakse rist kasti „jah“

Litsentsi kehtivusaeg

Vastavalt käesoleva määruse artiklile 13

Litsentsi üleantavus

Jah

Individuaalne kvoot

Ei

Ettevõtja on LORI andmebaasis registreeritud

Ei

Eritingimused

Ei


Jrk-number

09.4118

Rahvusvaheline kokkulepe või muu õigusakt

Nõukogu22. detsembri 1994. aastaotsus 94/800/EÜ, mis käsitleb nõukogu pädevusse kuuluvaid Euroopa Ühenduse nimel sõlmitavaid kokkuleppeid, mis saavutati mitmepoolsete kaubandusläbirääkimiste Uruguay voorus (1986–1994)

Tariifikvoodi periood

1. jaanuar – 31. detsember

Tariifikvoodi alaperioodid

1. jaanuar – 30. juuni

1. juuli – 31. august

1. september – 31. detsember

Litsentsitaotlus

Kooskõlas käesoleva määruse artiklitega 6, 7 ja 8

Toote kirjeldus

Täielikult kroovitud või poolkroovitud riis

Päritoluriik

Pakistan

Litsentsitaotlusel esitatav päritolutõend. Jaatava vastuse korral selle väljaandmiseks volitatud asutus

Ei

Vabasse ringlusse lubamise päritolutõend

Jah. Vastavalt määruse (EL) nr 952/2013 artiklile 61

Kogus kilogrammides

1 595 000 kg, mis on jagatud järgmiselt:

 

1 595 000 kg alaperioodiks 1. jaanuarist kuni 30. juunini

 

alaperioodiks 1. juulist kuni 31. augustini ülekantud kogus

 

alaperioodiks 1. septembrist kuni 31. detsembrini ülekantud kogus

CN-koodid

1006 30

Kvoodijärgne tollimaks

0 eurot

Kauplemistõend

Jah. 25 tonni

Impordilitsentsi tagatis

46 eurot 1 000 kg kohta

Litsentsitaotlusele ja litsentsile tehtavad erikanded

Impordilitsentsi taotluse ja impordilitsentsi lahtrisse 8 märgitakse päritoluriik; kõnealuses lahtris tehakse rist kasti „jah“

Litsentsi kehtivusaeg

Vastavalt käesoleva määruse artiklile 13

Litsentsi üleantavus

Jah

Individuaalne kvoot

Ei

Ettevõtja on LORI andmebaasis registreeritud

Ei

Eritingimused

Ei


Jrk-number

09.4119

Rahvusvaheline kokkulepe või muu õigusakt

Nõukogu22. detsembri 1994. aastaotsus 94/800/EÜ, mis käsitleb nõukogu pädevusse kuuluvaid Euroopa Ühenduse nimel sõlmitavaid kokkuleppeid, mis saavutati mitmepoolsete kaubandusläbirääkimiste Uruguay voorus (1986–1994)

Tariifikvoodi periood

1. jaanuar – 31. detsember

Tariifikvoodi alaperioodid

1. jaanuar – 30. juuni

1. juuli – 31. august

1. september – 31. detsember

Litsentsitaotlus

Kooskõlas käesoleva määruse artiklitega 6, 7 ja 8

Toote kirjeldus

Täielikult kroovitud või poolkroovitud riis

Päritoluriik

Muu päritolu (v.a India, Pakistan, Tai, Ameerika Ühendriigid)

Litsentsitaotlusel esitatav päritolutõend. Jaatava vastuse korral selle väljaandmiseks volitatud asutus

Ei

Vabasse ringlusse lubamise päritolutõend

Jah. Vastavalt määruse (EL) nr 952/2013 artiklile 61

Kogus kilogrammide

3 435 000 kg, mis on jagatud järgmiselt:

 

3 435 000 kg alaperioodiks 1. jaanuarist kuni 30. juunini

 

alaperioodiks 1. juulist kuni 31. augustini ülekantud kogus

 

alaperioodiks 1. septembrist kuni 31. detsembrini ülekantud kogus

CN-koodid

1006 30

Kvoodijärgne tollimaks

0 eurot

Kauplemistõend

Jah. 25 tonni

Impordilitsentsi tagatis

46 eurot 1 000 kg kohta

Litsentsitaotlusele ja litsentsile tehtavad erikanded

Impordilitsentsi taotluse ja impordilitsentsi lahtrisse 8 märgitakse päritoluriik; kõnealuses lahtris tehakse rist kasti „jah“

Litsentsi kehtivusaeg

Vastavalt käesoleva määruse artiklile 13

Litsentsi üleantavus

Jah

Individuaalne kvoot

Ei

Ettevõtja on LORI andmebaasis registreeritud

Ei

Eritingimused

Ei


Jrk-number

09.4127

Rahvusvaheline kokkulepe või muu õigusakt

Nõukogu22. detsembri 1994. aastaotsus 94/800/EÜ, mis käsitleb nõukogu pädevusse kuuluvaid Euroopa Ühenduse nimel sõlmitavaid kokkuleppeid, mis saavutati mitmepoolsete kaubandusläbirääkimiste Uruguay voorus (1986–1994)

Tariifikvoodi periood

1. jaanuar – 31. detsember

Tariifikvoodi alaperioodid

1. jaanuar – 31. märts

1. aprill – 30. juuni

1. juuli – 31. august

1. september – 30. september

Litsentsitaotlus

Kooskõlas käesoleva määruse artiklitega 6, 7 ja 8

Toote kirjeldus

Täielikult kroovitud või poolkroovitud riis

Päritoluriik

Ameerika Ühendriigid

Litsentsitaotlusel esitatav päritolutõend. Jaatava vastuse korral selle väljaandmiseks volitatud asutus

Ekspordisertifikaat vastavalt käesoleva määruse XIV.2 lisas toodud näidisele

Vabasse ringlusse lubamise päritolutõend

Ei

Kogus kilogrammides

38 721 000 kg, mis on jagatud järgmiselt:

 

9 681 000 kg alaperioodiks 1. jaanuarist kuni 31. märtsini

 

19 360 000 kg alaperioodiks 1. aprillist kuni 30. juunini

 

9 680 000 kg alaperioodiks 1. juulist kuni 31. augustini

 

Varasematelt alaperioodidelt alaperioodiks 1. septembrist kuni 30. septembrini ülekantud kogus

CN-koodid

1006 30

Kvoodijärgne tollimaks

0 eurot

Kauplemistõend

Jah. 25 tonni

Impordilitsentsi tagatis

46 eurot 1 000 kg kohta

Litsentsitaotlusele ja litsentsile tehtavad erikanded

Impordilitsentsi taotluse ja impordilitsentsi lahtrisse 8 märgitakse päritoluriik; kõnealuses lahtris tehakse rist kasti „jah“

Litsentsi kehtivusaeg

Kooskõlas käesoleva määruse artiklitega 13 ja 27

Litsentsi üleantavus

Jah

Individuaalne kvoot

Ei

Ettevõtja on LORI andmebaasis registreeritud

Ei

Eritingimused

Ei


Jrk-number

09.4128

Rahvusvaheline kokkulepe või muu õigusakt

Nõukogu20. detsembri 2005. aastaotsus 2005/953/EÜ Euroopa Ühenduse ja Tai vahelise vastavalt üldise tolli- ja kaubanduskokkuleppe (GATT) 1994 artiklile XXVIII GATT 1994-le lisatud EÜ loendis CXL riisi suhtes kohaldatavate soodustuste muutmist käsitleva kirjavahetuse vormis lepingu sõlmimise kohta (Tai)

Tariifikvoodi periood

1. jaanuar – 31. detsember

Tariifikvoodi alaperioodid

1. jaanuar – 31. märts

1. aprill – 30. juuni

1. juuli – 31. august

1. september – 30. september

Litsentsitaotlus

Kooskõlas käesoleva määruse artiklitega 6, 7 ja 8

Toote kirjeldus

Täielikult kroovitud või poolkroovitud riis

Päritoluriik

Tai

Litsentsitaotlusel esitatav päritolutõend. Jaatava vastuse korral selle väljaandmiseks volitatud asutus

Ekspordisertifikaat vastavalt käesoleva määruse XIV.2 lisas toodud näidisele

Vabasse ringlusse lubamise päritolutõend

Ei

Kogus kilogrammides

21 455 000 kg, mis on jagatud järgmiselt:

 

10 727 000 kg alaperioodiks 1. jaanuarist kuni 31. märtsini

 

5 364 000 kg alaperioodiks 1. aprillist kuni 30. juunini

 

5 364 000 kg alaperioodiks 1. juulist kuni 31. augustini

 

Varasematelt alaperioodidelt alaperioodiks 1. septembrist kuni 30. septembrini ülekantud kogus

CN-koodid

1006 30

Kvoodijärgne tollimaks

0 eurot

Kauplemistõend

Jah. 25 tonni

Impordilitsentsi tagatis

46 eurot 1 000 kg kohta

Litsentsitaotlusele ja litsentsile tehtavad erikanded

Impordilitsentsi taotluse ja impordilitsentsi lahtrisse 8 märgitakse päritoluriik; kõnealuses lahtris tehakse rist kasti „jah“

Litsentsi kehtivusaeg

Kooskõlas käesoleva määruse artiklitega 13 ja 27

Litsentsi üleantavus

Jah

Individuaalne kvoot

Ei

Ettevõtja on LORI andmebaasis registreeritud

Ei

Eritingimused

Ei


Jrk-number

09.4129

Rahvusvaheline kokkulepe või muu õigusakt

Nõukogu22. detsembri 1994. aastaotsus 94/800/EÜ, mis käsitleb nõukogu pädevusse kuuluvaid Euroopa Ühenduse nimel sõlmitavaid kokkuleppeid, mis saavutati mitmepoolsete kaubandusläbirääkimiste Uruguay voorus (1986–1994)

Tariifikvoodi periood

1. jaanuar – 31. detsember

Tariifikvoodi alaperioodid

1. jaanuar – 31. märts

1. aprill – 30. juuni

1. juuli – 31. august

1. september – 30. september

Litsentsitaotlus

Kooskõlas käesoleva määruse artiklitega 6, 7 ja 8

Toote kirjeldus

Täielikult kroovitud või poolkroovitud riis

Päritoluriik

Austraalia

Litsentsitaotlusel esitatav päritolutõend. Jaatava vastuse korral selle väljaandmiseks volitatud asutus

Ekspordisertifikaat vastavalt käesoleva määruse XIV.2 lisas toodud näidisele

Vabasse ringlusse lubamise päritolutõend

Ei

Kogus kilogrammides

1 019 000 kg, mis on jagatud järgmiselt:

 

0 kg alaperioodiks 1. jaanuarist kuni 31. märtsini

 

1 019 000 kg alaperioodiks 1. aprillist kuni 30. juunini

 

Varasematelt alaperioodidelt alaperioodiks 1. juulist kuni 31. augustini ülekantud kogus

 

Varasematelt alaperioodidelt alaperioodiks 1. septembrist kuni 30. septembrini ülekantud kogus

CN-koodid

1006 30

Kvoodijärgne tollimaks

0 eurot

Kauplemistõend

Jah. 25 tonni

Impordilitsentsi tagatis

46 eurot 1 000 kg kohta

Litsentsitaotlusele ja litsentsile tehtavad erikanded

Impordilitsentsi taotluse ja impordilitsentsi lahtrisse 8 märgitakse päritoluriik; kõnealuses lahtris tehakse rist kasti „jah“

Litsentsi kehtivusaeg

Kooskõlas käesoleva määruse artiklitega 13 ja 27

Litsentsi üleantavus

Jah

Individuaalne kvoot

Ei

Ettevõtja on LORI andmebaasis registreeritud

Ei

Eritingimused

Ei


Jrk-number

09.4130

Rahvusvaheline kokkulepe või muu õigusakt

Nõukogu22. detsembri 1994. aastaotsus 94/800/EÜ, mis käsitleb nõukogu pädevusse kuuluvaid Euroopa Ühenduse nimel sõlmitavaid kokkuleppeid, mis saavutati mitmepoolsete kaubandusläbirääkimiste Uruguay voorus (1986–1994)

Tariifikvoodi periood

1. jaanuar – 31. detsember

Tariifikvoodi alaperioodid

1. jaanuar – 31. märts

1. aprill – 30. juuni

1. juuli – 31. august

1. september – 30. september

Litsentsitaotlus

Kooskõlas käesoleva määruse artiklitega 6, 7 ja 8

Toote kirjeldus

Täielikult kroovitud või poolkroovitud riis

Päritoluriik

Muu päritolu (v.a Austraalia, Tai, Ameerika Ühendriigid)

Litsentsitaotlusel esitatav päritolutõend. Jaatava vastuse korral selle väljaandmiseks volitatud asutus

Ei

Vabasse ringlusse lubamise päritolutõend

Jah. Vastavalt määruse (EL) nr 952/2013 artiklile 61

Kogus kilogrammides

1 805 000 kg, mis on jagatud järgmiselt:

 

0 kg alaperioodiks 1. jaanuarist kuni 31. märtsini

 

1 805 000 kg alaperioodiks 1. aprillist kuni 30. juunini

 

Varasematelt alaperioodidelt alaperioodiks 1. juulist kuni 31. augustini ülekantud kogus

 

Varasematelt alaperioodidelt alaperioodiks 1. septembrist kuni 30. septembrini ülekantud kogus

CN-koodid

1006 30

Kvoodijärgne tollimaks

0 eurot

Kauplemistõend

Jah. 25 tonni

Impordilitsentsi tagatis

46 eurot 1 000 kg kohta

Litsentsitaotlusele ja litsentsile tehtavad erikanded

Impordilitsentsi taotluse ja impordilitsentsi lahtrisse 8 märgitakse päritoluriik; kõnealuses lahtris tehakse rist kasti „jah“

Litsentsi kehtivusaeg

Kooskõlas käesoleva määruse artiklitega 13 ja 27

Litsentsi üleantavus

Jah

Individuaalne kvoot

Ei

Ettevõtja on LORI andmebaasis registreeritud

Ei

Eritingimused

Ei


Jrk-number

09.4138

Rahvusvaheline kokkulepe või muu õigusakt

Nõukogu22. detsembri 1994. aastaotsus 94/800/EÜ, mis käsitleb nõukogu pädevusse kuuluvaid Euroopa Ühenduse nimel sõlmitavaid kokkuleppeid, mis saavutati mitmepoolsete kaubandusläbirääkimiste Uruguay voorus (1986–1994)

Tariifikvoodi periood

1. jaanuar – 31. detsember

Tariifikvoodi alaperioodid

1. oktoober – 31. detsember

Litsentsitaotlus

Kooskõlas käesoleva määruse artiklitega 6, 7 ja 8

Toote kirjeldus

Täielikult kroovitud või poolkroovitud riis

Päritoluriik

Erga omnes

Litsentsitaotlusel esitatav päritolutõend. Jaatava vastuse korral selle väljaandmiseks volitatud asutus

Ei

Vabasse ringlusse lubamise päritolutõend

Ei

Kogus kilogrammides

Järjekorranumbritega 09.4127, 09.4128, 09.4129, 09.4130 tariifikvootide ülejäänud kogused, mis jäid eelmistel alaperioodidel eraldamata

CN-koodid

1006 30

Kvoodijärgne tollimaks

0 eurot

Kauplemistõend

Jah. 25 tonni

Impordilitsentsi tagatis

46 eurot 1 000 kg kohta

Litsentsitaotlusele ja litsentsile tehtavad erikanded

Ei

Litsentsi kehtivusaeg

Vastavalt käesoleva määruse artiklile 13

Litsentsi üleantavus

Jah

Individuaalne kvoot

Ei

Ettevõtja on LORI andmebaasis registreeritud

Ei

Eritingimused

Ei


Jrk-number

09.4148

Rahvusvaheline kokkulepe või muu õigusakt

Nõukogu22. detsembri 1994. aastaotsus 94/800/EÜ, mis käsitleb nõukogu pädevusse kuuluvaid Euroopa Ühenduse nimel sõlmitavaid kokkuleppeid, mis saavutati mitmepoolsete kaubandusläbirääkimiste Uruguay voorus (1986–1994)

Tariifikvoodi periood

1. jaanuar – 31. detsember

Tariifikvoodi alaperioodid

1. jaanuar – 30. juuni

1. juuli – 30. september

1. oktoober – 31. detsember

Litsentsitaotlus

Kooskõlas käesoleva määruse artiklitega 6, 7 ja 8

Toote kirjeldus

Kooritud riis

Päritoluriik

Erga omnes

Litsentsitaotlusel esitatav päritolutõend. Jaatava vastuse korral selle väljaandmiseks volitatud asutus

Ei

Vabasse ringlusse lubamise päritolutõend

Ei

Kogus kilogrammides

1 634 000 kg, mis on jagatud järgmiselt:

 

1 634 000 kg alaperioodiks 1. jaanuarist kuni 30. juunini

 

Varasematelt alaperioodidelt alaperioodiks 1. juulist kuni 30. septembrini ülekantud kogus

 

Varasematelt alaperioodidelt alaperioodiks 1. oktoobrist kuni 31. detsembrini ülekantud kogus

CN-koodid

1006 20

Kvoodijärgne tollimaks

Väärtuseline tollimaks (15 %)

Kauplemistõend

Ei

Impordilitsentsi tagatis

30 eurot 1 000 kg kohta

Litsentsitaotlusele ja litsentsile tehtavad erikanded

Ei

Litsentsi kehtivusaeg

Vastavalt käesoleva määruse artiklile 13

Litsentsi üleantavus

Jah

Individuaalne kvoot

Ei

Ettevõtja on LORI andmebaasis registreeritud

Ei

Eritingimused

Ei


Jrk-number

09.4149

Rahvusvaheline kokkulepe või muu õigusakt

Nõukogu20. detsembri 2005. aastaotsus 2005/953/EÜ Euroopa Ühenduse ja Tai vahelise vastavalt üldise tolli- ja kaubanduskokkuleppe (GATT) 1994 artiklile XXVIII GATT 1994-le lisatud EÜ loendis CXL riisi suhtes kohaldatavate soodustuste muutmist käsitleva kirjavahetuse vormis lepingu sõlmimise kohta (Tai)

Tariifikvoodi periood

1. jaanuar – 31. detsember

Tariifikvoodi alaperioodid

1. jaanuar – 30. juuni

1. juuli – 31. detsember

Litsentsitaotlus

Kooskõlas käesoleva määruse artiklitega 6, 7 ja 8

Toote kirjeldus

Purustatud riis

Päritoluriik

Tai

Litsentsitaotlusel esitatav päritolutõend. Jaatava vastuse korral selle väljaandmiseks volitatud asutus

Ekspordisertifikaat vastavalt käesoleva määruse XIV.2 lisas toodud näidisele

Vabasse ringlusse lubamise päritolutõend

Ei

Kogus kilogrammides

52 000 000 kg, mis on jagatud järgmiselt:

 

36 400 000 kg alaperioodiks 1. jaanuarist kuni 30. juunini

 

15 600 000 kg alaperioodiks 1. juulist kuni 31. detsembrini

CN-koodid

1006 40 00

Kvoodijärgne tollimaks

30,77 % võrra vähendatud tollimaks

Kauplemistõend

Jah. 25 tonni

Impordilitsentsi tagatis

5 eurot 1 000 kg kohta

Litsentsitaotlusele ja litsentsile tehtavad erikanded

Impordilitsentsi taotluse ja impordilitsentsi lahtrisse 8 märgitakse päritoluriik; kõnealuses lahtris tehakse rist kasti „jah“

Litsentsi kehtivusaeg

Vastavalt käesoleva määruse artiklile 13

Litsentsi üleantavus

Jah

Individuaalne kvoot

Ei

Ettevõtja on LORI andmebaasis registreeritud

Ei

Eritingimused

Ei


Jrk-number

09.4150

Rahvusvaheline kokkulepe või muu õigusakt

Nõukogu22. detsembri 1994. aastaotsus 94/800/EÜ, mis käsitleb nõukogu pädevusse kuuluvaid Euroopa Ühenduse nimel sõlmitavaid kokkuleppeid, mis saavutati mitmepoolsete kaubandusläbirääkimiste Uruguay voorus (1986–1994)

Tariifikvoodi periood

1. jaanuar – 31. detsember

Tar.ikvoodi alaperioodid

1. jaanuar – 30. juuni

1. juuli – 31. detsember

Litsentsitaotlus

Kooskõlas käesoleva määruse artiklitega 6, 7 ja 8

Toote kirjeldus

Purustatud riis

Päritoluriik

Austraalia

Litsentsitaotlusel esitatav päritolutõend. Jaatava vastuse korral selle väljaandmiseks volitatud asutus

Ei

Vabasse ringlusse lubamise päritolutõend

Ei

Kogus kilogrammides

16 000 000 kg, mis on jagatud järgmiselt:

 

8 000 000 kg alaperioodiks 1. jaanuarist kuni 30. juunini

 

8 000 000 kg alaperioodiks 1. juulist kuni 31. detsembrini

CN-koodid

1006 40 00

Kvoodijärgne tollimaks

30,77 % võrra vähendatud tollimaks

Kauplemistõend

Ei

Impordilitsentsi tagatis

5 eurot 1 000 kg kohta

Litsentsitaotlusele ja litsentsile tehtavad erikanded

Impordilitsentsi taotluse ja impordilitsentsi lahtrisse 8 märgitakse päritoluriik; kõnealuses lahtris tehakse rist kasti „jah“

Litsentsi kehtivusaeg

Vastavalt käesoleva määruse artiklile 13

Litsentsi üleantavus

Jah

Individuaalne kvoot

Ei

Ettevõtja on LORI andmebaasis registreeritud

Ei

Eritingimused

Ei


Jrk-number

09.4153

Rahvusvaheline kokkulepe või muu õigusakt

Nõukogu22. detsembri 1994. aastaotsus 94/800/EÜ, mis käsitleb nõukogu pädevusse kuuluvaid Euroopa Ühenduse nimel sõlmitavaid kokkuleppeid, mis saavutati mitmepoolsete kaubandusläbirääkimiste Uruguay voorus (1986–1994)

Tariifikvoodi periood

1. jaanuar – 31. detsember

Tariifikvoodi alaperioodid

1. jaanuar – 30. juuni

1. juuli – 31. detsember

Litsentsitaotlus

Kooskõlas käesoleva määruse artiklitega 6, 7 ja 8

Toote kirjeldus

Purustatud riis

Päritoluriik

Ameerika Ühendriigid

Litsentsitaotlusel esitatav päritolutõend. Jaatava vastuse korral selle väljaandmiseks volitatud asutus

Ei

Vabasse ringlusse lubamise päritolutõend

Ei

Kogus kilogrammides

9 000 000 kg, mis on jagatud järgmiselt:

 

4 500 000 kg alaperioodiks 1. jaanuarist kuni 30. juunini

 

4 500 000 kg alaperioodiks 1. juulist kuni 31. detsembrini

CN-koodid

1006 40 00

Kvoodijärgne tollimaks

30,77 % võrra vähendatud tollimaks

Kauplemistõend

Jah. 25 tonni

Impordilitsentsi tagatis

5 eurot 1 000 kg kohta

Litsentsitaotlusele ja litsentsile tehtavad erikanded

Impordilitsentsi taotluse ja impordilitsentsi lahtrisse 8 märgitakse päritoluriik; kõnealuses lahtris tehakse rist kasti „jah“

Litsentsi kehtivusaeg

Vastavalt käesoleva määruse artiklile 13

Litsentsi üleantavus

Jah

Individuaalne kvoot

Ei

Ettevõtja on LORI andmebaasis registreeritud

Ei

Eritingimused

Ei


Jrk-number

09.4154

Rahvusvaheline kokkulepe või muu õigusakt

Nõukogu22. detsembri 1994. aastaotsus 94/800/EÜ, mis käsitleb nõukogu pädevusse kuuluvaid Euroopa Ühenduse nimel sõlmitavaid kokkuleppeid, mis saavutati mitmepoolsete kaubandusläbirääkimiste Uruguay voorus (1986–1994)

Tariifikvoodi periood

1. jaanuar – 31. detsember

Tariifikvoodi alaperioodid

1. jaanuar – 30. juuni

1. juuli – 31. detsember

Litsentsitaotlus

Kooskõlas käesoleva määruse artiklitega 6, 7 ja 8

Toote kirjeldus

Purustatud riis

Päritoluriik

Muu päritolu (v.a Austraalia, Guyana, Tai, Ameerika Ühendriigid)

Litsentsitaotlusel esitatav päritolutõend. Jaatava vastuse korral selle väljaandmiseks volitatud asutus

Ei

Vabasse ringlusse lubamise päritolutõend

Jah. Vastavalt määruse (EL) nr 952/2013 artiklile 61

Kogus kilogrammides

12 000 000 kg, mis on jagatud järgmiselt:

 

6 000 000 kg alaperioodiks 1. jaanuarist kuni 30. juunini

 

6 000 000 kg alaperioodiks 1. juulist kuni 31. detsembrini

CN-koodid

1006 40 00

Kvoodijärgne tollimaks

30,77 % võrra vähendatud tollimaks

Kauplemistõend

Jah. 25 tonni

Impordilitsentsi tagatis

5 eurot 1 000 kg kohta

Litsentsitaotlusele ja litsentsile tehtavad erikanded

Impordilitsentsi taotluse ja impordilitsentsi lahtrisse 8 märgitakse päritoluriik; kõnealuses lahtris tehakse rist kasti „jah“

Litsentsi kehtivusaeg

Vastavalt käesoleva määruse artiklile 13

Litsentsi üleantavus

Jah

Individuaalne kvoot

Ei

Ettevõtja on LORI andmebaasis registreeritud

Ei

Eritingimused

Ei


Jrk-number

09.4166

Rahvusvaheline kokkulepe või muu õigusakt

Nõukogu22. detsembri 1994. aastaotsus 94/800/EÜ, mis käsitleb nõukogu pädevusse kuuluvaid Euroopa Ühenduse nimel sõlmitavaid kokkuleppeid, mis saavutati mitmepoolsete kaubandusläbirääkimiste Uruguay voorus (1986–1994)

Tariifikvoodi periood

1. jaanuar – 31. detsember

Tariifikvoodi alaperioodid

1. jaanuar – 30. juuni

1. juuli – 31. august

1. september – 31. detsember

Litsentsitaotlus

Kooskõlas käesoleva määruse artiklitega 6, 7 ja 8

Toote kirjeldus

Täielikult kroovitud või poolkroovitud riis

Päritoluriik

Erga omnes

Litsentsitaotlusel esitatav päritolutõend. Jaatava vastuse korral selle väljaandmiseks volitatud asutus

Ei

Vabasse ringlusse lubamise päritolutõend

Ei

Kogus kilogrammides

25 516 000 kg, mis on jagatud järgmiselt:

 

8 505 000 kg alaperioodiks 1. jaanuarist kuni 30. juunini

 

17 011 000 kg alaperioodiks 1. juulist kuni 31. augustini

 

Alaperioodiks 1. septembrist kuni 31. detsembrini ülekantud kogus

CN-koodid

1006 30

Kvoodijärgne tollimaks

0 eurot

Kauplemistõend

Jah. 25 tonni

Impordilitsentsi tagatis

46 eurot 1 000 kg kohta

Litsentsitaotlusele ja litsentsile tehtavad erikanded

Ei

Litsentsi kehtivusaeg

Vastavalt käesoleva määruse artiklile 13

Litsentsi üleantavus

Jah

Individuaalne kvoot

Ei

Ettevõtja on LORI andmebaasis registreeritud

Ei

Eritingimused

Ei


Jrk-number

09.4168

Rahvusvaheline kokkulepe või muu õigusakt

Nõukogu22. detsembri 1994. aastaotsus 94/800/EÜ, mis käsitleb nõukogu pädevusse kuuluvaid Euroopa Ühenduse nimel sõlmitavaid kokkuleppeid, mis saavutati mitmepoolsete kaubandusläbirääkimiste Uruguay voorus (1986–1994)

Tariifikvoodi periood

1. jaanuar – 31. detsember

Tariifikvoodi alaperioodid

1. september – 30. september

1. oktoober – 31. detsember

Litsentsitaotlus

Kooskõlas käesoleva määruse artiklitega 6, 7 ja 8

Toote kirjeldus

Purustatud riis

Päritoluriik

Erga omnes

Litsentsitaotlusel esitatav päritolutõend. Jaatava vastuse korral selle väljaandmiseks volitatud asutus

Ei

Vabasse ringlusse lubamise päritolutõend

Ei

Kogus kilogrammides

31 788 000 kg, mis on jagatud järgmiselt:

 

31 788 000 kg alaperioodiks 1. septembrist kuni 30. septembrini

 

Varasematelt perioodidel alle