ISSN 1977-0650

Euroopa Liidu

Teataja

L 92

European flag  

Eestikeelne väljaanne

Õigusaktid

63. aastakäik
26. märts 2020


Sisukord

 

II   Muud kui seadusandlikud aktid

Lehekülg

 

 

MÄÄRUSED

 

*

Komisjoni delegeeritud määrus (EL) 2020/442, 17. detsember 2019, millega parandatakse delegeeritud määrust (EL) 2015/35, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2009/138/EÜ kindlustus- ja edasikindlustustegevuse alustamise ja jätkamise kohta (Solventsus II) ( 1 )

1

 

*

Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2020/443, 25. märts 2020, millega lubatakse vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EL) 2015/2283 muuta uuendtoidu spermidiinirikas nisuiduekstrakt (Triticum aestivum) spetsifikatsiooni ning muudetakse komisjoni rakendusmäärust (EL) 2017/2470 ( 1 )

7

 

*

Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2020/444, 25. märts 2020, millega tühistatakse arved, mille on väljastanud Wuxi Suntech Power Co. Ltd rakendusmäärusega (EL) 2017/1570 kehtetuks tunnistatud hinnakohustust rikkudes

10

 


 

(1)   EMPs kohaldatav tekst

ET

Aktid, mille peakiri on trükitud harilikus trükikirjas, käsitlevad põllumajandusküsimuste igapäevast korraldust ning nende kehtivusaeg on üldjuhul piiratud.

Kõigi ülejäänud aktide pealkirjad on trükitud poolpaksus kirjas ja nende ette on märgitud tärn.


II Muud kui seadusandlikud aktid

MÄÄRUSED

26.3.2020   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 92/1


KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) 2020/442,

17. detsember 2019,

millega parandatakse delegeeritud määrust (EL) 2015/35, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2009/138/EÜ kindlustus- ja edasikindlustustegevuse alustamise ja jätkamise kohta (Solventsus II)

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. novembri 2009. aasta direktiivi 2009/138/EÜ kindlustus- ja edasikindlustustegevuse alustamise ja jätkamise kohta (Solventsus II), (1) eriti selle artikli 111 lõike 1 punkte a ja c,

ning arvestades järgmist:

(1)

Muudatused, mis tehti komisjoni delegeeritud määrusega (EL) 2019/981 (2) komisjoni delegeeritud määruse (EL) 2015/35 (3) artikli 84 lõikes 4, laiendasid aluspositsioonide arvessevõtmise meetodit kindlustus- või edasikindlustusandjaga seotud ettevõtjatele, kes vastavad teatavatele tingimustele. Selle määruse artikli 84 lõikes 4 viidatakse ekslikult sama artikli lõikele 1, mille tulemusel ei kohaldata aluspositsioonide arvessevõtmise meetodit teatavate ühiseks investeerimiseks loodud ettevõtjate või selliste muude fondide vormis investeeringute suhtes, mis on ühtlasi kindlustus- või edasikindlustusandjaga seotud ettevõtjad. Aluspositsioonide arvessevõtmise meetodit tuleks aga ühiseks investeerimiseks loodud ettevõtjate või muude fondide vormis investeeringute suhtes vaikimisi kohaldada.

(2)

Delegeeritud määruse (EL) 2015/35 X lisa jaos „Riskikaalud üleujutusriski puhul“ on sätestatud üleujutusriski põhisolventsuskapitalinõude arvutamise standardparameetrid. Selleks et saaks arvutada üleujutusriski solventsuskapitalinõude Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigi puhul, peaks tabelis olema üks rida iga selle piirkonna 124 riskitsooni jaoks.

(3)

Kindlustus- ja edasikindlustusandjad peaksid igal ajal saama arvutada oma üleujutusriski kapitalinõude. Sel eesmärgil ja selleks, et vältida, et ühiseks investeerimiseks loodud ettevõtjatesse tehtud investeeringutega seotud kapitalinõuete puhul alahinnatakse kindlustus- ja edasikindlustusandjate tegelikku riski, tuleks käesolevat määrust kohaldada alates delegeeritud määruse (EL) 2019/981 jõustumise kuupäevast.

(4)

Seepärast tuleks delegeeritud määrust (EL) 2015/35 vastavalt parandada,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Delegeeritud määrust (EL) 2015/35 parandatakse järgmiselt.

1)

Artikli 84 lõike 4 sissejuhatav osa asendatakse järgmisega:

„Lõiget 2 ei kohaldata seotud ettevõtjatesse tehtud investeeringute suhtes, välja arvatud investeeringud, mille puhul on täidetud kõik järgmised tingimused:“.

2)

X lisas asendatakse tabel jaos „Riskikaalud üleujutusriski puhul“ käesoleva määruse lisas oleva tabeliga.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Seda kohaldatakse alates 8. juulist 2019.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 17. detsember 2019

Komisjoni nimel

eesistuja

Ursula VON DER LEYEN


(1)  ELT L 335, 17.12.2009, lk 1.

(2)  Komisjoni 8. märtsi 2019. aasta delegeeritud määrus (EL) 2019/981, millega muudetakse delegeeritud määrust (EL) 2015/35, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2009/138/EÜ kindlustus- ja edasikindlustustegevuse alustamise ja jätkamise kohta (Solventsus II) (ELT L 161, 18.6.2019, lk 1).

(3)  Komisjoni 10. oktoobri 2014. aasta delegeeritud määrus (EL) 2015/35, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2009/138/EÜ kindlustus- ja edasikindlustustegevuse alustamise ja jätkamise kohta (Solventsus II) (ELT L 12, 17.1.2015, lk 1).


LISA

X lisas asendatakse jagu „Riskikaalud üleujutusriski puhul“ järgmisega:

Riskikaalud üleujutusriski puhul

Tsoon/piirkond

AT

BE

BG

CH

CZ

DE

FR

IT

HU

PL

RO

SI

SK

UK

1

0,1

0,3

1,3

2,0

0,6

1,5

1,9

8,0

0,6

0,4

1,3

1,3

1,5

1,3

2

0,1

1,0

2,8

1,8

1,6

0,8

1,1

2,4

4,2

0,1

2,0

1,2

1,0

0,5

3

0,5

0,5

0,0

1,8

0,5

0,5

1,1

1,2

4,9

0,1

1,3

0,8

0,8

1,5

4

0,0

3,5

2,6

1,8

0,4

1,5

0,5

0,8

0,5

1,7

2,6

2,7

3,8

7,8

5

0,9

3,8

0,2

1,8

0,9

2,5

0,3

1,6

0,3

0,8

2,0

0,6

0,2

10,5

6

4,0

0,5

0,1

3,3

1,5

1,3

0,2

2,0

0,1

0,7

0,7

1,1

0,3

5,8

7

0,4

0,5

0,1

1,3

1,4

0,5

0,7

4,8

0,3

2,4

0,7

1,8

1,5

1,3

8

0,2

1,0

0,5

1,3

1,6

0,3

1,3

0,0

1,0

1,0

11,9

1,5

1,5

3,3

9

0,5

2,8

0,3

4,2

1,7

1,0

0,6

0,0

1,2

0,8

0,7

0,9

1,5

1,3

10

1,0

 

0,8

3,0

0,5

1,3

1,3

0,0

3,4

2,5

0,7

0,1

0,0

2,3

11

0,2

 

0,1

3,0

1,1

1,8

1,4

4,8

0,8

1,0

2,0

1,7

0,0

6,0

12

0,3

 

0,7

3,0

1,6

2,0

0,4

0,0

0,1

2,0

3,3

 

0,0

0,0

13

0,3

 

0,4

1,5

1,6

0,8

6,1

2,4

0,2

2,6

2,0

 

0,5

4,3

14

0,5

 

0,2

3,8

1,5

0,8

1,1

0,4

1,4

2,2

2,0

 

0,0

2,8

15

0,9

 

0,2

4,5

2,7

0,3

0,3

2,0

3,2

1,2

1,3

 

0,2

7,0

16

0,4

 

0,0

1,3

2,5

0,3

1,1

2,4

2,3

0,0

2,0

 

2,1

2,0

17

1,4

 

0,1

2,8

4,5

1,3

2,2

0,0

0,4

1,8

3,3

 

1,1

1,5

18

2,6

 

2,5

1,8

1,1

2,3

1,3

0,8

0,6

1,3

4,0

 

1,3

1,5

19

3,6

 

0,8

2,5

1,8

4,5

0,4

0,8

4,9

1,4

3,3

 

0,9

2,0

20

2,2

 

0,9

2,0

2,3

2,0

0,0

0,0

4,8

1,8

0,7

 

0,3

2,8

21

0,5

 

7,5

2,0

1,7

0,8

1,6

3,2

3,1

0,0

0,7

 

2,8

3,0

22

1,6

 

4,2

5,0

1,5

0,3

0,3

0,0

2,8

1,3

3,3

 

2,7

2,5

23

1,0

 

0,8

1,5

1,6

0,5

0,3

1,6

0,3

0,7

4,6

 

0,1

3,3

24

3,6

 

0,8

3,3

2,1

2,0

1,0

1,6

4,0

1,4

2,0

 

0,0

1,3

25

1,8

 

7,5

1,5

2,0

2,3

0,7

3,2

 

3,1

3,3

 

 

4,0

26

0,8

 

5,8

1,8

2,2

2,5

1,1

1,6

 

0,2

2,0

 

 

5,5

27

2,0

 

3,3

 

3,1

4,3

1,2

3,2

 

0,8

1,3

 

 

8,5

28

2,4

 

2,5

 

1,1

2,8

0,5

3,2

 

3,6

2,0

 

 

3,0

29

0,7

 

3,3

 

2,9

2,3

0,3

0,0

 

5,9

4,0

 

 

1,3

30

4,4

 

 

 

1,7

0,8

3,0

0,8

 

0,8

0,7

 

 

1,3

31

2,0

 

 

 

1,3

0,3

1,6

4,8

 

0,6

3,3

 

 

2,0

32

3,3

 

 

 

1,1

1,8

1,3

4,8

 

0,1

2,6

 

 

2,5

33

0,9

 

 

 

2,0

1,0

2,8

1,6

 

5,9

1,3

 

 

0,3

34

4,6

 

 

 

2,2

0,3

1,7

2,4

 

9,8

1,3

 

 

3,5

35

1,5

 

 

 

1,4

3,0

0,7

0,0

 

7,3

4,6

 

 

3,0

36

0,3

 

 

 

1,8

2,3

0,7

2,4

 

0,5

2,0

 

 

2,8

37

0,4

 

 

 

2,6

2,5

2,0

1,2

 

2,2

7,9

 

 

2,8

38

4,4

 

 

 

2,6

3,3

1,4

6,4

 

7,3

2,0

 

 

3,3

39

1,2

 

 

 

0,8

1,0

1,7

2,4

 

10,6

1,3

 

 

3,5

40

0,4

 

 

 

1,0

0,8

1,7

1,2

 

5,4

2,6

 

 

1,8

41

0,2

 

 

 

3,9

0,3

1,4

6,4

 

0,0

1,3

 

 

2,5

42

0,3

 

 

 

4,2

0,3

0,7

1,2

 

0,7

 

 

 

0,0

43

0,1

 

 

 

1,2

2,0

0,4

0,8

 

1,7

 

 

 

3,0

44

0,2

 

 

 

1,5

3,8

1,9

0,8

 

3,1

 

 

 

7,5

45

0,6

 

 

 

0,8

3,5

1,7

1,6

 

0,3

 

 

 

2,8

46

0,1

 

 

 

1,1

2,0

0,8

4,8

 

2,8

 

 

 

1,0

47

0,1

 

 

 

0,7

4,5

2,3

3,2

 

1,1

 

 

 

19,5

48

1,5

 

 

 

3,6

2,5

0,2

0,4

 

5,6

 

 

 

0,5

49

0,1

 

 

 

2,1

0,3

2,5

1,6

 

2,2

 

 

 

3,0

50

2,4

 

 

 

1,9

3,3

0,9

3,6

 

3,0

 

 

 

5,8

51

2,8

 

 

 

1,0

2,0

1,1

0,8

 

1,1

 

 

 

3,3

52

0,4

 

 

 

2,2

4,3

0,6

3,2

 

2,1

 

 

 

0,0

53

0,3

 

 

 

1,2

6,0

0,4

0,4

 

0,3

 

 

 

2,0

54

0,0

 

 

 

2,8

0,3

1,0

0,0

 

0,1

 

 

 

2,5

55

0,1

 

 

 

3,5

1,0

1,2

0,8

 

0,2

 

 

 

0,0

56

0,1

 

 

 

1,9

0,8

0,7

4,8

 

4,9

 

 

 

4,0

57

0,1

 

 

 

4,8

1,5

1,0

0,0

 

4,9

 

 

 

3,8

58

0,3

 

 

 

3,3

0,3

1,3

0,0

 

2,3

 

 

 

1,0

59

0,9

 

 

 

2,4

3,8

0,9

0,8

 

4,6

 

 

 

1,8

60

0,1

 

 

 

 

1,3

1,0

0,0

 

7,0

 

 

 

2,0

61

0,1

 

 

 

 

3,3

0,5

0,4

 

0,1

 

 

 

10,0

62

0,1

 

 

 

 

2,3

0,8

0,8

 

0,9

 

 

 

13,3

63

0,1

 

 

 

 

4,0

0,7

0,0

 

0,9

 

 

 

2,8

64

0,4

 

 

 

 

3,0

0,9

0,8

 

1,7

 

 

 

2,8

65

1,1

 

 

 

 

1,5

1,2

4,0

 

3,0

 

 

 

0,8

66

0,5

 

 

 

 

0,5

0,8

1,6

 

0,1

 

 

 

8,5

67

0,9

 

 

 

 

0,3

4,3

2,4

 

2,9

 

 

 

1,0

68

0,0

 

 

 

 

1,5

2,9

3,2

 

4,6

 

 

 

6,0

69

0,0

 

 

 

 

0,5

1,6

1,2

 

4,6

 

 

 

4,3

70

0,0

 

 

 

 

1,3

1,5

0,8

 

8,8

 

 

 

3,3

71

0,0

 

 

 

 

0,8

1,9

0,0

 

1,9

 

 

 

2,0

72

0,0

 

 

 

 

3,5

1,4

1,6

 

1,2

 

 

 

2,0

73

0,0

 

 

 

 

1,0

0,9

1,2

 

2,2

 

 

 

2,0

74

0,0

 

 

 

 

0,5

0,5

3,2

 

1,6

 

 

 

6,8

75

0,0

 

 

 

 

1,0

6,2

6,4

 

8,8

 

 

 

1,5

76

0,0

 

 

 

 

0,8

1,1

1,2

 

0,1

 

 

 

4,5

77

0,1

 

 

 

 

0,5

1,3

2,4

 

0,3

 

 

 

1,3

78

 

 

 

 

 

1,0

1,2

1,6

 

0,6

 

 

 

2,0

79

 

 

 

 

 

3,0

0,7

1,6

 

1,6

 

 

 

3,8

80

 

 

 

 

 

2,3

0,8

0,8

 

1,5

 

 

 

2,5

81

 

 

 

 

 

2,3

0,5

1,2

 

0,1

 

 

 

2,8

82

 

 

 

 

 

3,0

2,5

0,0

 

12,6

 

 

 

2,0

83

 

 

 

 

 

1,3

0,7

0,0

 

3,9

 

 

 

5,5

84

 

 

 

 

 

0,5

2,7

3,2

 

0,1

 

 

 

0,8

85

 

 

 

 

 

1,3

2,0

0,0

 

0,8

 

 

 

1,3

86

 

 

 

 

 

0,3

0,8

0,8

 

2,1

 

 

 

2,5

87

 

 

 

 

 

1,0

0,3

1,2

 

0,9

 

 

 

2,0

88

 

 

 

 

 

0,8

0,6

0,8

 

2,4

 

 

 

2,8

89

 

 

 

 

 

1,5

0,9

1,6

 

1,9

 

 

 

1,5

90

 

 

 

 

 

2,3

0,8

0,0

 

0,1

 

 

 

4,5

91

 

 

 

 

 

0,5

1,0

0,0

 

0,2

 

 

 

6,5

92

 

 

 

 

 

2,5

6,1

1,2

 

0,1

 

 

 

1,5

93

 

 

 

 

 

5,0

1,4

 

 

0,2

 

 

 

1,5

94

 

 

 

 

 

0,8

5,0

 

 

0,1

 

 

 

3,5

95

 

 

 

 

 

2,0

1,1

 

 

1,2

 

 

 

2,8

96

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,8

 

 

 

1,0

97

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,8

 

 

 

2,5

98

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,3

 

 

 

1,8

99

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2,1

 

 

 

2,0

100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,0

101

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,5

102

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,0

103

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,5

104

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3,5

105

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3,0

106

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13,3

107

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,0

108

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3,0

109

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3,8

110

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,8

111

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3,8

112

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2,8

113

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,5

114

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,3

115

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6,8

116

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,3

117

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,3

118

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5,0

119

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3,8

120

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3,5

121

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2,0

122

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2,3

123

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2,3

124

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,5“


26.3.2020   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 92/7


KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2020/443,

25. märts 2020,

millega lubatakse vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EL) 2015/2283 muuta uuendtoidu spermidiinirikas nisuiduekstrakt (Triticum aestivum) spetsifikatsiooni ning muudetakse komisjoni rakendusmäärust (EL) 2017/2470

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. novembri 2015. aasta määrust (EL) 2015/2283, mis käsitleb uuendtoitu, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 1169/2011 ning tunnistatakse kehtetuks Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 258/97 ja komisjoni määrus (EÜ) nr 1852/2001, (1) eriti selle artiklit 12,

ning arvestades järgmist:

(1)

Määruses (EL) 2015/2283 on sätestatud, et liidus võib turule lasta ainult loa saanud ja liidu loetellu kantud uuendtoitu.

(2)

Vastavalt määruse (EL) 2015/2283 artiklile 8 on vastu võetud komisjoni rakendusmäärus (EL) 2017/2470, (2) millega on kehtestatud lubatud uuendtoitude liidu loetelu.

(3)

Määruse (EL) 2015/2283 artikli 12 kohaselt peab komisjon tegema otsuse uuendtoidu lubamise ja liidu turule laskmise ning liidu loetelu ajakohastamise kohta.

(4)

Äriühing TLL The Longevity Labs GmbH (edaspidi „taotleja“) teavitas 6. detsembril 2017 vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 258/97 (3) artiklile 5 komisjoni oma kavatsusest lasta turule uuendtoidu koostisosana spermidiinirikas nisuiduekstrakt (Triticum aestivum). Seepärast lisati spermidiinirikas nisuiduekstrakt liidu uuendtoitude loetellu.

(5)

Taotleja esitas 6. augustil 2019 komisjonile vastavalt määruse (EL) 2015/2283 artikli 10 lõikele 1 taotluse spermidiinirikka nisuiduekstrakti spetsifikatsiooni muutmise kohta. Taotleja sooviks oli tõsta kadaveriinisisaldus praeguselt väärtuselt < 0,1 μg/g väärtusele ≤ 16,0 μg/g.

(6)

Taotleja tõi muudatuse põhjenduseks vajaduse võtta arvesse kadaveriini looduslikku sisaldust ≤ 16,0 μg/g, mis on hariliku nisu Triticum aestivum idus analüütiliselt tuvastatav. Spermidiinirikka nisuidu ekstraktis praegu lubatud kadaveriini sisaldus < 0,1 μg/g on avastamispiir analüüsimeetodi puhul, mille taotleja oli esialgsesse teatesse ekslikult lisanud kui kadaveriini sisalduse piirväärtuse ja mis seejärel lisati liidu loetelus asjaomase uuendtoidu spetsifikatsioonidesse.

(7)

Kadaveriin on diamiin, mis koos histamiini, türamiini ja putrestsiiniga kuulub selliste biogeeniliste amiinide klassi, mis tekivad looduslikult valkude bakteriaalse metabolismi tulemusel.

(8)

Euroopa Toiduohutusamet (edaspidi „toiduohutusamet“) hindas biogeensetest amiinidest tulenevaid terviseriske 2011. aastal (4). Toiduohutusamet märkis oma teaduslikus arvamuses, et liikmesriikide analüütiline teave ja toidu tarbimist käsitlevad andmed on näidanud, et kadaveriin esineb mitmetes toiduainetes (alkohoolsed joogid, maitseained, kala ja kalatooted, liha, piimatooted, köögiviljad ja köögiviljatooted) keskmises koguses maksimaalselt 184 mg/kg toidu kohta ning selle tulemusena on päevas tarbitav kadaveriini doos kuni 116,1 mg.

(9)

Arvestades seda, et uuendtoidus kadaveriini sisalduse suhtes kavandatud piirnormid ja vastavalt uuendtoidu lubatud kasutustingimuste alusel tarbitavad kogused on vähemalt kolm suurusjärku väiksemad kui tavapäraselt toidu kaudu saadavad kadaveriini kogused, leiab komisjon, et kadaveriinisisalduse suhtes kavandatud spermidiinirikka nisuiduekstrakti spetsifikatsiooni puudutavad muudatused ei muuda ohutuskaalutlusi, millele tugineti sellele uuendtoidule loa andmisel, ning käesoleva taotluse puhul ei ole määruse (EL) 2015/2283 artikli 10 lõikele 3 vastav toiduohutusameti ohutushinnang vajalik. Seepärast on asjakohane muuta uuendtoidu spermidiinirikas nisuiduekstrakt spetsifikatsioone seoses kadaveriini sisaldusega vastavalt taotleja soovile.

(10)

Seepärast tuleks rakendusmääruse (EL) 2017/2470 lisa vastavalt muuta.

(11)

Käesoleva määrusega ettenähtud meetmed on kooskõlas alalise taime-, looma-, toidu- ja söödakomitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määruse (EL) 2015/2283 artikli 6 sätete kohase liidus lubatud uuendtoitude loetelu kannet, mis on lisatud rakendusmäärusesse (EL) 2017/2470 ja milles käsitletakse uuendtoitu spermidiinirikas nisuiduekstrakt (Triticum aestivum), muudetakse vastavalt käesoleva määruse lisale.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 25. märts 2020

Komisjoni nimel

eesistuja

Ursula VON DER LEYEN


(1)  ELT L 327, 11.12.2015, lk 1.

(2)  Komisjoni 20. detsembri 2017. aasta rakendusmäärus (EL) 2017/2470, millega vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EL) 2015/2283 uuendtoidu kohta kehtestatakse liidu uuendtoitude loetelu (ELT L 351, 30.12.2017, lk 72).

(3)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 27. jaanuari 1997. aasta määrus (EÜ) nr 258/97 uuendtoidu ja toidu uuendkoostisosade kohta. EÜT L 43, 14.2.1997, lk 1.

(4)  EFSA Journal 2011;9(10):2393.


LISA

Rakendusmääruse (EL) 2017/2470 lisas asendatakse tabelis 2 (Spetsifikatsioonid) kanne „Spermidiinirikas nisuiduekstrakt (Triticum aestivum)“ järgmisega:

Lubatud uuendtoit

Spetsifikatsioon

Spermidiinirikas nisuiduekstrakt (Triticum aestivum)

Kirjeldus/määratlus:

Spermidiinirikas nisuiduekstrakt saadakse nisu (Triticum aestivum) fermentimata ja idanemata idudest, kasutades eelkõige polüamiinide (kuid mitte ainult) eraldamiseks kohaldatud protsessi tahke ja vedela faasi ekstraheerimisega.

Spermidiin:(N-(3-aminopropüül)butaan-1,4-diamiin): 0,8–2,4 mg/g

Spermiin: 0,4–1,2 mg/g

Spermidiintrikloriid: < 0,1 μg/g

Putrestsiin: < 0,3 mg/g

Kadaveriin: ≤ 16,0 μg/g

Mükotoksiinid:

Aflatoksiinid (kokku): < 0,4 μg/kg

Mikrobioloogilised kriteeriumid:

Aeroobseid baktereid kokku: < 10 000 CFU/g

Pärm- ja hallitusseened: < 100 CFU/g

Escherichia coli: < 10 CFU/g

Salmonella: 25 grammis ei leidu

Listeria monocytogenes: 25 grammis ei leidu“


26.3.2020   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 92/10


KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2020/444,

25. märts 2020,

millega tühistatakse arved, mille on väljastanud Wuxi Suntech Power Co. Ltd rakendusmäärusega (EL) 2017/1570 kehtetuks tunnistatud hinnakohustust rikkudes

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 8. juuni 2016. aasta määrust (EL) 2016/1036 kaitse kohta dumpinguhinnaga impordi eest riikidest, mis ei ole Euroopa Liidu liikmed, (1) eriti selle artikleid 8 ja 14,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 8. juuni 2016. aasta määrust (EL) 2016/1037 kaitse kohta subsideeritud impordi eest riikidest, mis ei ole Euroopa Liidu liikmed, (2) eriti selle artikleid 13 ja 24,

võttes arvesse nõukogu 2. detsembri 2013. aasta rakendusmäärust (EL) nr 1238/2013, (3) millega kehtestatakse lõplikud dumpinguvastased meetmed Hiina Rahvavabariigist pärit või sealt saadetud kristalsest ränist fotoelektriliste moodulite ja nende põhikomponentide (elementide) impordi suhtes ning nõutakse lõplikult sisse nimetatud impordi suhtes kehtestatud ajutine tollimaks, eriti selle artiklit 3,

võttes arvesse nõukogu 2. detsembri 2013. aasta rakendusmäärust (EL) nr 1239/2013, (4) millega kehtestatakse Hiina Rahvavabariigist pärit või sealt saadetud kristalsest ränist fotoelektriliste moodulite ja nende põhikomponentide (elementide) impordi suhtes lõplik tasakaalustav tollimaks, eriti selle artiklit 2,

võttes arvesse komisjoni 1. märtsi 2017. aasta rakendusmäärust (EL) 2017/366, (5) millega pärast aegumise läbivaatamist vastavalt määruse (EL) 2016/1037 artikli 18 lõikele 2 ja pärast osalise vahepealse läbivaatamise lõpetamise uurimist vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2016/1037 artikli 19 lõikele 3 kehtestatakse Hiina Rahvavabariigist pärinevate või sealt saadetud kristalsest ränist fotoelektriliste moodulite ja nende põhikomponentide (elementide) impordi suhtes lõplikud tasakaalustavad tollimaksud,

võttes arvesse komisjoni 1. märtsi 2017. aasta rakendusmäärust (EL) 2017/367, (6) millega pärast aegumise läbivaatamist vastavalt määruse (EL) 2016/1036 artikli 11 lõikele 2 ja pärast osalise vahepealse läbivaatamise lõpetamise uurimist vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2016/1036 artikli 11 lõikele 3 kehtestatakse Hiina Rahvavabariigist pärinevate või sealt saadetud kristalsest ränist fotoelektriliste moodulite ja nende põhikomponentide (elementide) impordi suhtes lõplikud tasakaalustavad tollimaksud,

võttes arvesse komisjoni 15. septembri 2017. aasta rakendusmäärust (EL) 2017/1570, (7) millega muudetakse rakendusmäärust (EL) 2017/366 ja rakendusmäärust (EL) 2017/367, millega kehtestatakse lõplikud tasakaalustavad ja dumpinguvastased tollimaksud Hiina Rahvavabariigist pärit või sealt saadetud kristalsest ränist fotoelektriliste moodulite ja nende põhikomponentide (elementide) suhtes, ja tunnistatakse kehtetuks rakendusotsus 2013/707/EL (millega kinnitatakse pakutud hinnakohustus, mis on seotud Hiina Rahvavabariigist pärit või sealt saadetud kristalsest ränist fotoelektriliste moodulite ja nende põhikomponentide (elementide) importi käsitlevate dumpingu- ja subsiidiumivastaste menetlustega, lõplike meetmete kohaldamise ajaks),

ning arvestades järgmist:

A.   HINNAKOHUSTUS JA MUUD MEETMED

(1)

Rakendusmäärusega (EL) nr 1238/2013 kehtestas nõukogu lõpliku dumpinguvastase tollimaksu Hiina Rahvavabariigist (edaspidi „HRV“) pärit või sealt saadetud moodulite ja elementide (edaspidi „vaatlusalune toode“) liitu suunatud impordi suhtes. Rakendusmäärusega (EL) nr 1239/2013 kehtestas nõukogu vaatlusaluste toodete liitu suunatud impordi suhtes ka lõpliku tasakaalustava tollimaksu.

(2)

Hiina masinate ja elektroonikatoodete impordi ja ekspordi kaubanduskoda (China Chamber of Commerce for Import and Export of Machinery and Electronic Products, edaspidi „kaubanduskoda“) esitas eksportivate tootjate rühma, sh sellega seotud isikute nimel komisjonile hinnakohustuse. Otsusega 2013/423/EL (8) kiitis komisjon selle hinnakohustuse ajutise dumpinguvastase tollimaksu osas heaks. Pärast seda, kui eksportivate tootjate rühm ja kaubanduskoda olid esitanud teate hinnakohustuse muudetud versiooni kohta, kinnitas komisjon 4. detsembri 2013. aasta otsusega 2013/707/EL (9) muudetud hinnakohustuse heakskiidu lõplike dumpinguvastaste ja tasakaalustavate meetmete kohaldamise ajaks (edaspidi „hinnakohustus“). Hinnakohustus võeti muu hulgas vastu äriühingu Wuxi Suntech Power Co. Ltd (TARICi lisakood B796) (edaspidi „Wuxi Suntech“) jaoks.

(3)

Komisjon võttis vastu ka otsuse, millega selgitatakse hinnakohustuse rakendamist, (10) ja 15 määrust, millega tühistatakse mitme eksportiva tootja hinnakohustuse heakskiidud ning tunnistatakse vajaduse korral kehtetuks kinnitusarved (11).

(4)

Rakendusmäärustega (EL) 2016/185 (12) ja (EL) 2016/184 (13) laiendas komisjon HRVst pärit või sealt saadetud kristalsest ränist fotoelektriliste moodulite ja nende põhikomponentide (elementide) impordi suhtes kehtestatud lõplikku dumpinguvastast ja tasakaalustavat tollimaksu Malaisiast ja Taiwanist saadetud kristalsest ränist fotoelektriliste moodulite ja nende põhikomponentide (elementide) impordile, tehes erandi teatavale hulgale tegelikele tootjatele.

(5)

Pärast aegumise läbivaatamist vastavalt määruse (EL) 2016/1036 (edaspidi „dumpinguvastane alusmäärus“) artikli 11 lõikele 2 ja pärast osalise vahepealse läbivaatamise uurimise lõpetamist vastavalt dumpinguvastase alusmääruse artikli 11 lõikele 3 pikendas komisjon rakendusmäärusega (EL) 2017/367 (edaspidi „aegumise läbivaatamise dumpinguvastane määrus“) Hiina Rahvavabariigist pärit või sealt saadetud kristalsest ränist fotoelektriliste moodulite ja nende põhikomponentide (elementide) impordi suhtes kehtestatud lõplikku dumpinguvastast tollimaksu.

(6)

Pärast aegumise läbivaatamist vastavalt määruse (EL) 2016/1037 (edaspidi „subsiidiumivastane alusmäärus“) artikli 18 lõikele 2 ja pärast osalise vahepealse läbivaatamise uurimise lõpetamist vastavalt subsiidiumivastase alusmääruse artikli 19 lõikele 3 pikendas komisjon rakendusmäärusega (EL) 2017/366 (edaspidi „aegumise läbivaatamise subsiidiumivastane määrus“) Hiina Rahvavabariigist pärit või sealt saadetud kristalsest ränist fotoelektriliste moodulite ja nende põhikomponentide (elementide) impordi suhtes kehtestatud lõplikku tasakaalustavat tollimaksu.

(7)

Rakendusmäärusega (EL) 2017/1570 (edaspidi „kehtetuks tunnistamise määrus“) tunnistas komisjon hinnakohustuse kehtetuks.

(8)

Teadetega 2018/C 310/06 (14) ja 2018/C 310/07 (15) andis komisjon teada, et HRVst pärit või sealt saadetud kristalsest ränist fotoelektriliste moodulite ja nende põhikomponentide (elementide) impordi suhtes kehtestatud dumpinguvastane tollimaks ja subsiidiumivastane maks aegusid 3. septembril 2018.

B.   HINNAKOHUSTUSE TINGIMUSED

(9)

Eksportivad tootjad nõustusid hinnakohustuste tingimuste kohaselt muu hulgas mitte müüma vaatlusalust toodet esimesele sõltumatule kliendile liidus alla teatava minimaalse impordihinna (edaspidi „minimaalne impordihind“). Minimaalset impordihinda kohandati kvartalite kaupa, võttes aluseks moodulite Bloombergi andmebaasis deklareeritud rahvusvahelised hetkehinnad.

(10)

Eksportivad tootjad nõustusid müüma vaatlusalust toodet ainult otsemüügi teel. Hinnakohustuse puhul määratleti otsemüük müügina kas esimesele sõltumatule kliendile liidus või hinnakohustuses loetletud seotud isiku kaudu liidus.

(11)

Hinnakohustuse tingimustes märgiti üksikasjalikult ka eksportija aruandekohustused komisjoni ees ning see, et nende kohustuste täitmata jätmine tähendab hinnakohustuse rikkumist.

(12)

Hinnakohustuses märgitud aruandekohustustes sätestati, et iga eksportija esitab komisjonile muu hulgas kvartaliaruanded sõltumatutele klientidele liidus tehtud otsemüügi, äriühingu märgitud seotud isikutele liidus tehtud müügi ja äriühingu märgitud seotud isikute poolt esimesele sõltumatule kliendile liidus tehtud müügi kohta. See tähendas, et kvartaliaruannetes esitatud andmed peavad olema täielikud ja õiged ning teatatud tehingud vastasid täielikult hinnakohustuse tingimustele. Aruande esitamine liidus toimuva edasimüügi kohta kujutas endast konkreetset kohustust juhul, kui hinnakohustusega hõlmatud toode müüdi äriühingu märgitud seotud importija kaudu esimesele sõltumatule kliendile. Üksnes need aruanded võimaldasid komisjonil kontrollida, kas hind, millega seotud importija toote esimesele sõltumatule kliendile edasi müüb, on kooskõlas minimaalse impordihinnaga.

(13)

Hinnakohustuse kohaselt vastutab iga eksportiv tootja ka hinnakohustuses loetletud või loetlemata seotud isikute kõigi rikkumiste eest.

(14)

Samamoodi on eksportivad tootjad võtnud kohustuse konsulteerida komisjoniga kõigi tehniliste või muud laadi raskuste või küsimuste puhul, mis võivad tekkida hinnakohustuse täitmise ajal.

C.   HINNAKOHUSTUSE KEHTETUKS TUNNISTAMINE

(15)

Esialgu oli heaks kiidetud üle 120 äriühingu/kontserni hinnakohustused. Vahepeal tühistas komisjon 19 äriühingu hinnakohustuse heakskiidu. Leiti, et neist seitseteist on hinnakohustust rikkunud ning ülejäänud kahe äriühingu ärimudel ei võimalda jälgida nende hinnakohustuse täitmist. Lisaks neile loobusid veel 16 Hiina äriühingut vabatahtlikult hinnakohustusest.

(16)

Kehtetuks tunnistamise määrusega tunnistas komisjon hinnakohustuse kehtetuks ja kehtestas muutuva tollimaksu minimaalse impordihinna kujul. Muutuv tollimaks minimaalse impordihinna kujul avaldas sellist mõju, et seaduslikku importi, mille deklareeritud väärtus on võrdne minimaalse impordihinnaga või sellest suurem, tollimaksuga ei maksustata. Lisaks nõuab toll tollimaksu sisse kohe, kui toodet imporditakse hinnaga, mis on väiksem kui muutuv tollimaks minimaalse impordihinna kujul. Kehtetuks tunnistamise määrus jõustus 1. oktoobril 2017 ja seega hõlmab selle ajaline kohaldamisala ainult pärast nimetatud kuupäeva toimunud importi.

(17)

Kui kehtetuks tunnistamise määrus 1. oktoobril 2017 jõustus, jätkas komisjon hinnakohustuse täitmist puudutavate uurimiste korraldamist enne seda kuupäeva väljastatud kinnitusarvete suhtes ja pidas asjakohaseks algatada uusi uurimisi arvete suhtes, mis olid väljastatud ajal, kui hinnakohustus alles kehtis. Nende uurimiste puhul tekib vabasse ringlusse lubamise deklaratsiooni vastuvõtmisel tollivõlg järgmistel juhtudel: a) kui tehakse kindlaks, et hinnakohustuse kohaldamisalasse kuuluvad äriühingud, kes esitavad arve imporditavate toodete eest, on jätnud täitmata hinnakohustuse mõne tingimuse; või b) kui komisjon leiab, et hinnakohustust on rikutud määruse või otsusega, milles viidatakse konkreetsetele tehingutele, ning tunnistab asjaomased kinnitusarved kehtetuks. Samal moel võidakse tühistada enne 1. oktoobrit 2017 vana korra alusel väljastatud arved, millele tugineti impordi faktuurarvetena 1. oktoobril 2017 või pärast seda.

(18)

Komisjon tühistas rakendusmäärusega (EL) 2018/1551 (16) ja (EL) 2019/1329 (17) arved, mille kolm eksportivat tootjat olid väljastanud, rikkudes hinnakohustust ajal, kui see veel kehtis.

D.   JÄRELEVALVE EKSPORTIVATE TOOTJATE ÜLE

(19)

Dumpinguvastase alusmääruse artikli 8 lõigete 7 ja 9 ning artikli 14 lõike 7 ning subsiidiumivastase alusmääruse artikli 13 lõigete 7 ja 9 ning artikli 24 lõike 7 kohaselt sai komisjon teada tõenditest, mille Wuxi Suntech esitas Saksamaa tolliasutustele oma hinnakohustuse täitmise kohta. Komisjon analüüsis lisaks teavet, mille Wuxi Suntech esitas oma aruandekohustuste alusel.

(20)

Põhjendustes (21)–(23) loetletud järeldustes käsitletakse seda, et Wuxi Suntech on väidetavalt rikkunud hinnakohustust ajal, kui see veel kehtis.

E.   KINNITUSARVETE TÜHISTAMISE ALUSED

(21)

Hinnakohustuse kehtimise ajal oli Wuxi Suntechil liidus kolm seotud importijat nimelt Suntech Power Deutschland GmbH (edaspidi „Suntech Deutschland“) Saksamaal, Suntech Power Italy Co, Srl (edaspidi „Suntech Italy“) Itaalias ja Suntech Europe France (edaspidi „Suntech France“) Prantsusmaal. Need äriühingud on märgitud hinnakohustuses Wuxi Suntechiga seotud isikutena. Wuxi Suntech ei taotlenud kunagi nende seotud isikute hinnakohustuse tühistamist.

(22)

2018. aastal sai komisjon kohtuasja C-226/18 (18) raames teada, et mitu arvet, mille Wuxi Suntech oli esitanud 2014. aastal Suntech Deutschlandile, olid esitatud Saksamaal tollivormistuseks selliselt, et neist ei teatatud kunagi komisjonile kui edasimüügist hinnakohustuse raames, rikkudes seega põhjendustes (9) ja 12 kirjeldatud hinnakohustuse sätteid.

(23)

Lisaks hinnakohustuse jälgimise süsteemis tehtud üksikasjalikule läbivaatusele on komisjon teinud kindlaks 28 tehingut äriühingult Wuxi Suntech äriühingule Suntech Deutschland, kaks tehingut äriühingult Wuxi Suntech äriühingule Suntech Italy ja kaheksa tehingut äriühingult Wuxi Suntech äriühingule Suntech France, millest edasimüügi tasandil ei teatatud, (19) nagu on nõutud hinnakohustuse tingimustes.

F.   ASJAOMASED KINNITUSARVED

(24)

Müügitehingud, mille tegi Wuxi Suntech hinnakohustust rikkudes (põhjendused 21–23), on seotud järgmiste kinnitusarvetega:

Hinnakohustusega seotud kauba faktuurarve number

Kuupäev

SFDE20140601~0640

30.6.2014

SFDE20140245~0284

30.6.2014

SFDE20140165~0204

30.6.2014

SFDE20140001~0002

13.6.2014

SFDE20140005~0044

30.6.2014

SFDE20140481~0520

30.6.2014

SFDE20140045~0084

30.6.2014

SFDE20140365~0404

30.6.2014

SFDE20140285~0324

30.6.2014

SFDE20140561~0600

30.6.2014

SFDE20140325~0364

30.6.2014

SFDE20140721~0760

30.6.2014

SFDE20140125~0164

30.6.2014

SFDE20140761~0800

30.6.2014

SFDE20140445~0480

30.6.2014

SFDE20140641~0680

30.6.2014

SFDE20140521~0560

30.6.2014

SFDE20140205~0244

30.6.2014

SFDE20140681~0720

30.6.2014

SFDE20140405~0444

30.6.2014

SFDE20140085~0124

30.6.2014

SFDE20140003~0004

11.7.2014

REF0001~0040

19.9.2014

REF_EXWX0023~0027

19.9.2014

REF_EXWX0001~0022

19.9.2014

0308001312-009

21.5.2014

0308001312-015

17.7.2014

Lavansol201400001

13.3.2014

G.   KIRJALIKUD ESILDISED JA ÄRAKUULAMINE

(25)

Huvitatud isikutele teatati järeldustest, eriti kavatsusest tühistada kõnealused kinnitusarved. Huvitatud isikutele anti võimalus saada ära kuulatud ja esitada oma märkused vastavalt dumpinguvastase alusmääruse artikli 8 lõikele 9 ja subsiidiumivastase alusmääruse artikli 13 lõikele 9.

(26)

Wuxi Suntech esitas kirjalikud märkused 29. juulil 2019, 4. septembril 2019, 26. septembril 2019, 20. jaanuaril 2020 ja 3. märtsil 2020.

(27)

Pärast Wuxi Suntechi sellekohast taotlust toimusid ärakuulamised komisjoni talitustes 28. augustil 2019 ja 7. veebruaril 2020.

(28)

Wuxi Suntech väitis, et tema omandiõigus muutus 11. märtsil 2014, kui pärast ümberkorralduskava, mille kiitis heaks Hiina rahvakohus, omandas äriühing Jiangsu Shunfeng Photovoltaic Technology Co., Ltd, äriühingu Shunfeng Photovoltaic International Limited (20) tütarettevõtja, kõik Wuxi Suntechi aktsiad.

(29)

Wuxi Suntechi sõnul ei ole äriühing Suntech Power Holdings Co., Ltd (edaspidi „Suntech Holdings“) (21) pärast seda osaluse ümberkorraldamist enam Wuxi Suntechi valdusettevõtja. Wuxi Suntech on ka seisukohal, et kuna Suntech Holdings omas ainukontrolli ka äriühingute Suntech France, Suntech Deutschland ja Suntech Italy üle, ei ole nimetatud äriühingud alates 11. märtsist 2014 enam Wuxi Suntechiga seotud. Seega ei olnud Wuxi Suntech sellest hetkest alates enam kohustatud teatama kõnealustest tehingutest kui hinnakohustuse raames toimunud edasimüügist. Wuxi Suntech väidab, et ta ei ole rikkunud hinnakohustusest tulenevat aruandekohustust.

(30)

Lisaks väitis Wuxi Suntech, et ta teavitas komisjoni sellest omanikuvahetusest. Wuxi Suntechi väitel teavitas ta komisjoni juba 2013. aasta detsembris oma nõustaja kaudu äriühingu struktuuri peatsest muutusest. Ta jõudis sellele arusaamale lähtuvalt 6. jaanuari 2014. aasta e-kirjast, milles osutati 2013. aasta detsembri teabevahetusele, esitamata selle kohta täiendavaid andmeid. Wuxi Suntech väitis samuti, et 22. mail 2014 teatas ta komisjoni poolt saadetud nimemuutust käsitlevale küsimustikule vastates komisjonile, et ta ei ole nimetatud kolme Euroopa äriühinguga enam seotud.

(31)

Wuxi Suntech väitis ka, et ta järgis nõuetekohaselt hinnakohustuse punktis 5.16 sätestatud äriühingu struktuuri muudatusest teatamise kohustust hiljemalt teabe avaldamise ajaks 22. mail 2014.

(32)

Lisaks väitis Wuxi Suntech, et komisjon ei saa tunnistada kinnitusarveid kehtetuks ega nõuda väidetavalt tagasiulatuvalt sisse tollimakse varem vabasse ringlusse lubatud impordilt. Wuxi Suntechi arvates oleks dumpinguvastaste ja tasakaalustavate tollimaksude tagasiulatuv sissenõudmine, ilma sellelt impordilt eelnevalt esialgset tollimaksu registreerimata ja taaskehtestamata, dumpinguvastase alusmääruse artikli 8 lõigete 1, 9 ja 10 ning artikli 10 lõike 5 ning subsiidiumivastase alusmääruse artikli 13 lõigete 1, 9 ja 10 ning artikli 16 lõike 5 rikkumine.

(33)

Wuxi Suntech väitis, et isegi kui komisjon saaks kehtestada tollimaksud rakendusmääruse (EL) nr 1238/2013 artikli 3 lõike 2 punkti b, rakendusmääruse (EL) 2017/367 artikli 2 lõike 2 punkti b, rakendusmääruse (EL) nr 1239/2013 artikli 2 lõike 2 punkti b ja rakendusmääruse (EL) 2017/366 artikli 2 lõike 2 punkti b alusel tagasiulatuvalt, on need sätted aegunud ning need tunnistati rakendusmäärusega (EL) 2017/1570 kehtetuks, mis tähendab, et praegu ei ole ühtegi õigusnormi, mis kinnitusarveid kehtetuks tunnistada.

(34)

Komisjon vaatas eksportiva tootja esitatud märkused läbi ja vastas neile järgmiselt.

(35)

Kõigepealt käsitles komisjon väidet, mille kohaselt Suntech France, Suntech Deutschland ja Suntech Italy ei olnud alates 11. märtsist 2014 Wuxi Suntechiga seotud isikud ning seetõttu ei olnud äriühing kohustatud edasimüügist teatama. Oma väite toetuseks lisas Wuxi Suntech 21. märtsi 2014. aasta ringkirja, (22) millega Hongkong Exchange and Clearing Limited ja Hongkong Limited väärtpaberibörs (edaspidi „HK Stock Exchange“) tegid äriühingu Shunfeng Photovoltaic International Limited aktsionäridele teatavaks kavandatava „Wuxi Suntechi omakapitali osaluse omandamise“ (edaspidi „omandamine“).

(36)

Selle ringkirja kohaselt sõltus omandamine kahest tingimusest: a) Hiina kohtu heakskiidust, mis anti tõepoolest 15. novembril 2013, ja b) aktsionäride heakskiidust 7. aprillil 2014 toimunud üldkoosolekul. Nagu ringkirjas kirjeldatud, jõustunuks omandamine alles pärast aktsionäride hääletust.

(37)

Komisjonile sai 21. märtsi 2014. aasta ringkiri esimest korda teatavaks 29. juulil 2019 samal kuupäeval Wuxi Suntechi esitatud dokumentide 5. lisana. Seda, et üldkoosolek toimus tõepoolest 7. aprillil 2014, kinnitati komisjonile hiljem, pärast komisjoni taotlust 28. augustil 2019 toimunud ärakuulamisel. Wuxi Suntech esitas tõendid aktsionäride koosoleku toimumise kuupäeva kohta alles 4. septembril 2019 Wuxi Suntechi nõustaja poolt samal kuupäeval saadetud e-kirja 4. lisana.

(38)

Kuid komisjonil ei ole mingit kohustust jälgida omal algatusel muudatusi hinnakohustuse võtnud äriühingute struktuuris. Hinnakohustuse punktidest 5.16 ja 9.6 tuleneb selgelt, et asjaomane äriühing on kohustatud teavitama komisjoni neist muudatustest ja järgima hinnakohustust seni, kuni hinnakohustust ennast on nende muudatuste arvessevõtmiseks muudetud, s.o kuni endiste seotud äriühingute nimed on hinnakohustusest eemaldatud.

(39)

Seega on olenemata omandamise tegelikust kuupäevast siiski väga oluline hinnata, kas Wuxi Suntech täitis hinnakohustuse punktide 5.16 ja 9.6 alusel võetud kohustusi.

(40)

Komisjon täheldas esiteks, et sellest faktist, et Wuxi Suntech ei ole enam seotud äriühingutega Suntech France, Suntech Deutschland ja Suntech Italy, teatati talle alles 22. mail 2014. Seetõttu rikuti vähemalt 13. märtsi ja 21. mai 2014. aasta arvete puhul kahtlemata aruandekohustust.

(41)

Komisjoni hinnangul jäi Wuxi Suntechile aruandekohustus ka pärast 22. maid 2014. Kolme seotud äriühingut ei ole tegelikult kunagi ametlikult hinnakohustusest eemaldatud. Seega jäi Wuxi Suntechile kohustus neist teatada kuni 1. oktoobrini 2017.

(42)

Hinnakohustuse punktis 5.16 on sätestatud, et CCCME ja äriühing kohustuvad viivitamata teatama komisjonile igast äriühingu struktuuri muudatusest, mis leiab aset hinnakohustuse kohaldamise ajal. Lisaks märgitakse, et äriühing mõistab, et sellised muudatused võivad tekitada vajaduse muuta hinnakohustuse teatavaid aspekte.

(43)

Hinnakohustuse punkti 9.6 kohaselt on lisad hinnakohustuse lahutamatu osa. Hinnakohustuse IX lisas on loetletud kõik eksportijaga seotud isikud liidus.

(44)

Nende kahe sätte koos tõlgendamisel võib järeldada, et Wuxi Suntechi juriidilised kohustused hinnakohustuse suhtes kehtisid seni, kuni temaga varem seotud äriühingud liidus sellest kohustusest eemaldati ning jõustus uus, ajakohastatud IX lisa. Alles siis muutus õiguslik olukord, mis võimaldanuks Wuxi Suntechil edasimüügist teatamise lõpetada. Seda muudatust ei tehtud.

(45)

Wuxi Suntechi esitatud dokumentide kohaselt algasid omandamise ettevalmistused 2013. aasta oktoobris, enne seda, kui komisjon hinnakohustuse pakkumisega lõppetapis 2013. aasta detsembris nõustus. Wuxi Suntech oli enne seda 2013. aasta juulis juba esitanud kaubanduskoja kaudu oma allkirjastatud hinnakohustuse pakkumise. Ta ei muutnud hinnakohustuse pakkumist enne seda, kui komisjon selle lõppetapis heaks kiitis. Kõnealused kolm äriühingut olid pakkumises loetletud seotud äriühingutena ja ei esitatud mingit teavet äriühingu struktuuri võimalike tulevaste muudatuste kohta.

(46)

Hinnakohustuse kinnitamise tulemusena loodi otsene, selge ja sihtotstarbeline teabevahetuskanal eksportijate ja komisjoni talituste vahel, et käsitleda hinnakohustusest tekkivaid konkreetseid kohustusi. See teabevahetuskanal oli hinnakohustuse teksti lisatud eriotstarbeline e-posti aadress, (23) kuigi hinnakohustuse tekstis pakuti ühe võimalusena välja ka otsekontakt hinnakohustuse eest vastutava ametnikuga. Wuxi Suntech oli seega teadlik, et tema hinnakohustusega seotud suhtlus oleks pidanud toimuma eriotstarbelise e-posti aadressi või hinnakohustuse eest vastutava ametnikuga otsekontakti kaudu. Kuid Wuxi Suntech ei kasutanud kunagi neid teabevahetuskanaleid, et teavitada komisjoni muudatustest oma äriühingu struktuuris.

(47)

Selle asemel avas Wuxi Suntech uue teabevahetuskanali: ta väitis, et ta võttis juba 2013. aasta detsembris ühendust algsete dumpingu- ja subsiidiumivastaste uurimiste eest vastutava komisjoni meeskonnaga, et kavas olevatest Wuxi Suntechi struktuuri muudatustest ette teatada. Wuxi Suntech ei esitanud tõendeid selle teabevahetuse toimumise ega vahetatud teabe kohta, vaid osutas ainult 6. jaanuari 2014. aasta e-kirjale, mille osutati 2013. aasta detsembri teabevahetusele.

(48)

6. jaanuaril 2014 saatis Wuxi Suntech algsete dumpingu- ja subsiidiumivastaste uurimiste eriotstarbelisel e-posti aadressil (24) e-kirja, et küsida „konkreetset küsimustikku/nime muutmise küsimustikku“. Komisjoni talitused saatis Wuxi Suntechile vastuses kohandatud „nime muutmise“ küsimustiku, nagu on tavaks nime muutmise taotluse esitamise korral. Seejärel esitas Wuxi Suntech 14. jaanuaril 2014 e-kirja teel täiendavaid selgitusi oma äriühingu struktuuri muudatuste kohta. Pärast seda e-kirja saadeti 22. mail 2014 täidetud „nime muutmise“ küsimustikku sisaldav vastus. Selles küsimustikus mainiti esimest korda terviklikku uut äriühingu struktuuri ja selgitati, et Wuxi Suntechiga varem liidus seotud kolm äriühingut ei ole enam sellega seotud.

(49)

2014. aasta märtsis otsustas Wuxi Suntech ühepoolselt lõpetada äriühingute Suntech France, Suntech Deutschland ja Suntech Italy tehtavast edasimüügist komisjonile teatamise. Kuid Wuxi Suntech ei taotlenud kummagi teabevahetuskanali kaudu kunagi nende Euroopa äriühingute eemaldamist hinnakohustuste tekstist.

(50)

Selline ühepoolne otsus, ilma et kolme Euroopa äriühingut oleks kunagi hinnakohustusest eemaldatud, oli hinnakohustuse tingimustega vastuolus. Hinnakohustuse punktis 5.16 sätestatud kohustus täideti alles siis, kui varem Euroopa Liidus seotud äriühingud hinnakohustuse tekstist eemaldati. Selle ajani ei täitnud Wuxi Suntech oma aruandekohustusi. Äriühingute struktuuri muudatusega kaasnevate lepinguliste riskide ja muudatuste tagajärgede haldamine oli struktuurimuudatustes osalevate äriühingute ülesanne. Seda ei pidanud tegema komisjon.

(51)

Omandamise lõpuleviimine, selle väidetava toimumise kuupäev ja selle tagajärjed hinnakohustuse toimimisele olid küsimused, mis oleks tulnud komisjonile teatavaks teha, et põhjendada äriühingu kõnealust muudatust. Wuxi Suntech oleks pidanud järgima hinnakohustuse tingimusi, sh teatama hinnakohustuses seotud äriühingutena märgitud äriühingutest, kuni komisjon tegi otsuse hinnakohustuse tingimuste muudatuse heakskiitmise kohta. Kuna omandamise tõttu tekkis vajadus hinnakohustust muuta, oli Wuxi Suntechi ülesanne see muudatus algatada.

(52)

Seetõttu on komisjon seisukohal, et põhjenduses 23 nimetatud Wuxi Suntechi tehingutest äriühingutega Suntech Deutschland, Suntech Italy ja Suntech France oleks tulnud edasimüügi puhul teatada. Kõnealune mitteteatamine tähendab hinnakohustuse rikkumist.

(53)

Isegi kui see nii ei oleks, oleks olenemata omandamise täpsest kuupäevast tulnud teatada edasimüügist vähemalt seoses enne 22. maid 2014 väljastatud arvetega. Seda oleks tulnud teha, kuna arved väljastati enne kuupäeva, mil äriühing teatas algse uurimise eest vastutavale töörühmale, et ta ei ole enam kolme liidu äriühinguga seotud. Seega lükati esimene väide tagasi.

(54)

Seoses väitega meetmete kehtestamise väidetava tagasiulatuva jõu kohta märkis komisjon, et vastavalt dumpinguvastase alusmääruse artikli 8 lõikele 10 ja subsiidiumivastase alusmääruse artikli 13 lõikele 10 võib ajutise tollimaksu kehtestada üksnes juhul, kui hinnakohustuse võtmiseni viinud uurimine ei ole lõpule viidud. Need sätted ei kehti aga praeguse stsenaariumi korral.

(55)

Käesoleva juhtumi puhul on tegemist dumpinguvastaste ja tasakaalustavate tollimaksude maksmise kohustuse ajutise peatamise tühistamisega, sest tingimused kõnealuste tollimaksude mittemaksmise jätkamiseks enam ei kehtinud.

(56)

Komisjon tuletab meelde, et komisjoni otsuse 2013/423/EL kohaselt võib hinnakohustuse rikkumine olla seotud konkreetsete tehingutega (25). Need hinnakohustust rikkuvad tehingud olid arved, mille komisjon peab kehtetuks tunnistama. Sellega antakse liikmesriikide tolliasutustele õigus sisse nõuda kogu tollivõlg. See ei mõjuta tolliasutuste õigust nõuda neid tollimakse sisse sõltumata sellest, et komisjon on ametlikult teinud kindlaks hinnakohustuse rikkumise, tuginedes rakendusmääruste (EL) nr 1238/2013 ja (EL) nr 1239/2013 üldreeglitele.

(57)

Sellise kehtetuks tunnistamise kaudu teavitab komisjon liikmesriikide tolliasutusi, et kohaldatavate dumpinguvastaste ja tasakaalustavate tollimaksude ajutine sissenõudmata jätmine on peatatud ning asjaomase impordi puhul tuleb sisse nõuda individuaalsed tollimaksud. Nendel asjaoludel kohaldatakse dumpinguvastase alusmääruse artikli 9 lõikes 4 ja subsiidiumivastase alusmääruse artikli 14 lõikes 4 kehtestatud lõplikke tollimakse.

(58)

Nende tollimaksude sissenõudmine, mida oleks tulnud tasuda kogu aeg, ei ole tagasiulatuva jõu puudumise põhimõtte rikkumine ega sel juhul ka õiguspäraste ootuste põhimõtte rikkumine: Wuxi Suntech oli olukorras, kus ta ei tohtinud rikkuda hinnakohustuse tingimusi, ning sai vastutasuks õiguse ajutiselt mitte maksta dumpinguvastaseid ja tasakaalustavaid tollimakse. Kuna ta neid tingimusi ei järginud, ei saa ta väita, et olukorras, mis võis teatavatel asjaoludel muutuda, on tal tekkinud õiguspärased ootused. Seega lükati väide väidetava tagasiulatuva jõu kohta tagasi.

(59)

Viimasena käsitles komisjon väidet, mille kohaselt rakendusmääruse (EL) nr 1238/2013 artikli 3 lõike 2 punkt b, rakendusmääruse (EL) 2017/367 artikli 2 lõike 2 punkt b, rakendusmääruse (EL) nr 1239/2013 artikli 2 lõike 2 punkt b ja rakendusmääruse (EL) 2017/366 artikli 2 lõike 2 punkti b olid aegunud ja rakendusmäärusega (EL) 2017/1570 kehtetuks tunnistatud. Sellest tulenevalt väitis Wuxi Suntech, et ei ole enam ühtegi kehtivat õigusnormi, mis lubaks kinnitusarveid kehtetuks tunnistada.

(60)

Komisjon selgitas, et hinnakohustuse rikkumine oli toimunud hinnakohustuse kehtivuse ajal.

(61)

Nagu on märgitud põhjenduses 17 ja rakendusmääruse (EL) 2017/1570 põhjenduses 54: „Komisjon korraldab ka edaspidi uurimisi, et jälgida, kas hinnakohustust täidetakse, ning võib algatada uurimisi ka selliste toodete puhul, mis lubati vabasse ringlusesse hinnakohustuse kehtivuse ajal. Nende uurimiste puhul kohaldatakse rakendusmääruste (EL) 2017/366 ja (EL) 2017/367 artikleid 2 ja 3. Vabasse ringlusesse lubamise deklaratsiooni vastuvõtmisel tekib tollivõlg eelkõige järgmistel juhtudel: a) kui tehakse kindlaks, et hinnakohustuse kohaldamisalasse kuuluv äriühing, kes esitab arve imporditavate toodete eest, on jätnud täitmata mõne hinnakohustuse tingimuse, või b) kui komisjon leiab, et hinnakohustust on rikutud määruse või otsusega, milles viidatakse konkreetsetele tehingutele, ning tunnistab asjaomased kinnitusarved kehtetuks. Lisaks on komisjon seisukohal, et eksportiv tootja, kelle kohta selgub, et ta on rikkunud hinnakohustust, ei tohiks saada eelist, mida annab muutuva tollimaksu kohaldamine minimaalse impordihinna kujul, ja seda ka siis, kui rikkumine on kindlaks tehtud pärast hinnakohustuse lõppemist. Sellistel juhtudel ei tohiks enam kohaldada muutuvat tollimaksu minimaalse impordihinna kujul. Sel juhul kustutab komisjon asjaomaste äriühingute nimed uuendatud VI lisast ja uuendatud 5. lisast sama õigusaktiga, millega rikkumine on kinnitust leidnud.“

(62)

Sellega seoses märkis komisjon, et tal on õigus kinnitusarved kehtetuks tunnistada dumpinguvastase alusmääruse artikli 14 ja subsiidiumivastase alusmääruse artikli 24 alusel. Lisaks on komisjoni rakendusmääruses, millega arved kehtetuks tunnistatakse, märgitud üksnes hinnakohustuse rikkumise õiguslikud tagajärjed, mis tulenevad otseselt dumpinguvastase alusmääruse artiklist 8 ja subsiidiumivastase alusmääruse artiklist 13. Need õigused on uuesti märgitud rakendusmääruse (EL) 2017/366 artiklis 2, rakendusmääruse (EL) 2017/367 artiklis 2 ning ka rakendusmääruse (EL) nr 1238/2013 artiklis 3 ja rakendusmääruse (EL) nr 1239/2013 artiklis 2.

(63)

Kuna kõnealune rikkumine toimus enne kehtetuks tunnistamise määruse jõustumist, on komisjonil võimalik kinnitusarved kehtetuks tunnistada, kasutades dumpinguvastase alusmääruse artikleid 8 ja 14, subsiidiumivastase alusmääruse artikleid 13 ja 24, rakendusmääruse (EL) nr 1238/2013 artiklit 3, rakendusmääruse (EL) 2017/367 artiklit 2, rakendusmääruse (EL) nr 1239/2013 artiklit 2 ja rakendusmääruse (EL) 2017/366 artiklit 2. Asjaolu, et komisjon sai sellest rikkumisest teada alles pärast seda, kui need sätted olid rakendusmäärusega (EL) 2017/1570 kehtetuks tunnistatud, ei sea kahtluse alla vajadust neid eeskirju tõhusalt kohaldada ja nõuet tunnistada arved kehtetuks alates hetkest, mil rikkumine aset leidis. Seetõttu lükati nimetatud väide tagasi.

H.   HINNAKOHUSTUSE RIKKUMINE JA LÕPLIKE TOLLIMAKSUDE KEHTESTAMINE

(64)

Kooskõlas dumpinguvastase alusmääruse artikli 8 lõigetega 7 ja 9, subsiidiumivastase alusmääruse artikli 13 lõigetega 7 ja 9 ning hinnakohustuse tingimustega jõudis komisjon järeldusele, et äriühing Wuxi Suntech rikkus hinnakohustust ajal, kui see veel kehtis.

(65)

Sellest tulenevalt tunnistatakse põhjenduses (24) loetletud Wuxi Suntechi arved kehtetuks kooskõlas vabasse ringlusse lubamise tollideklaratsiooni vastuvõtmise ajal kehtinud dumpinguvastase alusmääruse artikli 8 lõigetega 7 ja 9 ning artikliga 14, subsiidiumivastase alusmääruse artikli 13 lõigetega 7 ja 9 ning artikliga 24, rakendusmääruse (EL) nr 1238/2013 artikli 3 lõike 2 punktiga b, rakendusmääruse (EL) 2017/367 artikli 2 lõike 2 punktiga b, rakendusmääruse (EL) nr 1239/2013 artikli 2 lõike 2 punktiga b ning rakendusmääruse (EL) 2017/366 artikli 2 lõike 2 punktiga b.

(66)

Seda, kas kohaldatavad aegumistähtajad on möödunud, peavad kooskõlas määruse (EMÜ) nr 2913/92 (26) artiklis 221 ja määruse (EL) nr 952/2013 (27) artiklis 103 esitatud eeskirjadega hindama riiklikud tolliasutused. Kuna need õigusnormid on materiaalõiguse normid, sõltub nende ajalaine kohaldamisala kaupade vabasse ringlusse mineku kuupäevast (28).

(67)

Riiklikud tolliasutused peaksid määruse (EMÜ) nr 2913/92 artiklite 218 jj ja määruse (EL) nr 952/2013 artikli 105 alusel sisse nõudma vabasse ringlusse lubamise deklaratsiooni vastuvõtmise ajal tekkinud tollivõla ja tegema selle kohta arvestuskande.

(68)

Komisjon tuletab ka meelde, et kui liikmesriikide tolliasutustel on tõendeid selle kohta, et kinnitusarvel esitatud hind ei vasta tegelikult makstud hinnale, peaksid nad uurima, kas on rikutud nõuet kinnitusarvetel mahahindluste hõlmamise või minimaalse impordihinna järgimise kohta.

(69)

Kui liikmesriikide tolliasutused leiavad, et selline rikkumine on toimunud või minimaalset impordihinda ei ole järgitud, peaksid nad selle tulemusena nõudma sisse asjaomased tollimaksud.

(70)

Selleks et lihtsustada Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 4 lõike 3 kohaselt liikmesriikide tolliasutuste tööd, peaks komisjon sellises olukorras jagama üksnes riiklike menetluste raames hinnakohustusega seotud konfidentsiaalset teksti ja muud konfidentsiaalset teavet,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

1.   Käesoleva määruse lisas loetletud kinnitusarved tunnistatakse kehtetuks.

2.   Nõutakse sisse rakendusmääruse (EL) nr 1238/2013 artikli 3 lõike 2 punkti b, rakendusmääruse (EL) 2017/367 artikli 2 lõike 2 punkti b, rakendusmääruse (EL) nr 1239/2013 artikli 2 lõike 2 punkti b ning rakendusmääruse (EL) nr 2017/366 artikli 2 lõike 2 punkti b alusel vabasse ringlusse lubamise tollideklaratsiooni vastuvõtmise ajal tasumisele kuulunud dumpinguvastased ja tasakaalustavad tollimaksud, välja arvatud juhul, kui määruse (EMÜ) nr 2913/92 (29) artiklis 221 ja määruse (EL) nr 952/2013 (30) artiklis 103 sätestatud kohaldatavad aegumistähtajad on möödunud.

Artikkel 2

1.   Kui liikmesriikide tolliasutustel on tõendeid selle kohta, et äriühingu Wuxi Suntech Power Co. Ltd väljastatud kinnitusarvetel, mis on esitatud enne käesoleva määruse jõustumist vastavalt rakendusmääruse (EL) nr 1238/2013 artikli 3 lõike 1 punktile b, rakendusmääruse (EL) 2017/367 artikli 2 lõike 1 punktile b, rakendusmääruse (EL) nr 1239/2013 artikli 2 lõike 1 punktile b ja rakendusmääruse (EL) 2017/366 artikli 2 lõike 1 punktile b, esitatud hind ei vasta tegelikult makstud hinnale ning seega võib äriühing olla rikkunud hinnakohustust, võivad tolliasutused vajaduse korral taotleda, et komisjon avalikustaks neile riiklike menetluste korraldamiseks hinnakohustuse koopia ja muu teabe, et kontrollida hinnakohustuse väljastamise kuupäeval kohaldatavat minimaalset impordihinda.

2.   Kui lõikes 1 osutatud kontrolli tulemusena selgub, et faktuurarve ei hõlma hinnaalandusi ja mahahindlusi, siis nõutakse sisse tollimaksud, mis tulenevad rakendusmääruse (EL) nr 1238/2013 artikli 3 lõike 2 punktist a, rakendusmääruse (EL) 2017/367 artikli 2 lõike 2 punktist a, rakendusmääruse (EL) nr 1239/2013 artikli 2 lõike 2 punktist a ja rakendusmääruse (EL) 2017/366 artikli 2 lõike 2 punktist a.

3.   Lõike 1 kohast teavet võib kasutada üksnes rakendusmääruse (EL) nr 1238/2013 artikli 3 lõike 2 punkti a, rakendusmääruse (EL) 2017/367 artikli 2 lõike 2 punkti a, rakendusmääruse (EL) nr 1239/2013 artikli 2 lõike 2 punkti a ja rakendusmääruse (EL) 2017/366 artikli 2 lõike 2 punkti a kohaselt tekkinud tollivõla sissenõudmise eesmärgil. Seda silmas pidades võivad liikmesriikide tolliasutused anda isikule, kellel on tekkinud nimetatud tollivõlg, teavet nende tollimaksude kohta üksnes tema kaitseõiguste tagamiseks. Sellist teavet ei tohi mingil juhul avaldada kolmandatele isikutele.

Artikkel 3

Käesolev määrus jõustub järgmisel päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 25. märts 2020

Komisjoni nimel

eesistuja

Ursula VON DER LEYEN


(1)  ELT L 176, 30.6.2016, lk 21.

(2)  ELT L 176, 30.6.2016, lk 55.

(3)  ELT L 325, 5.12.2013, lk 1.

(4)  ELT L 325, 5.12.2013, lk 66.

(5)  ELT L 56, 3.3.2017, lk 1.

(6)  ELT L 56, 3.3.2017, lk 131.

(7)  ELT L 238, 16.9.2017, lk 22.

(8)  ELT L 209, 3.8.2013, lk 26.

(9)  ELT L 325, 5.12.2013, lk 214.

(10)  ELT L 270, 11.9.2014, lk 6.

(11)  Komisjoni rakendusmäärused (EL) 2015/866 (ELT L 139, 5.6.2015, lk 30), (EL) 2015/1403 (ELT L 218, 19.8.2015, lk 1), (EL) 2015/2018 (ELT L 295, 12.11.2015, lk 23), (EL) 2016/115 (ELT L 23, 29.1.2016, lk 47), (EL) 2016/1045 (ELT L 170, 29.6.2016, lk 5), (EL) 2016/1382 (ELT L 222, 17.8.2016, lk 10), (EL) 2016/1402 (ELT L 228, 23.8.2016, lk 16), (EL) 2016/1998 (ELT L 308, 16.11.2016, lk 8), (EL) 2016/2146 (ELT L 333, 8.12.2016, lk 4), (EL) 2017/454 (ELT L 71, 16.3.2017, lk 5), (EL) 2017/941 (ELT L 142, 2.6.2017, lk 43), (EL) 2017/1408 (ELT L 201, 2.8.2017, lk 3), (EL) 2017/1497 (ELT L 218, 24.8.2017, lk 10), (EL) 2017/1524 (ELT L 230, 6.9.2017, lk 11), (EL) 2017/1589 (ELT L 241, 20.9.2017, lk 21), millega tühistatakse mitme eksportiva tootja hinnakohustuse heakskiidud.

(12)  ELT L 37, 12.2.2016, lk 76.

(13)  ELT L 37, 12.2.2016, lk 56.

(14)  ELT C 310, 3.9.2018, lk 4.

(15)  ELT C 310, 3.9.2018, lk 5.

(16)  ELT L 260, 17.10.2018, lk 8.

(17)  ELT L 207, 7.8.2019, lk 12.

(18)  EU:C:2019:440.

(19)  Hinnakohustuses määratletakse edasimüügiarve kui müügiarve, mille väljastab seotud isik liidus hõlmatud toote või vaatlusaluse toote (1. osa „Mõisted“) eest esimesele sõltumatule kliendile liidus.

(20)  Praeguse nimega Shunfeng International Clean Energy Limited („SFCE“).

(21)  Koos oma 100 % tütarettevõtjaga Power Solar System Co.Ltd.

(22)  Dokument on esitatud Wuxi Suntechi 29. juuli 2019. aasta esildiste 5. lisana.

(23)  E-posti aadress on „TRADE-UT-HELPDESK@ec.europa.eu“.

(24)  Need e-postiaadressid on TRADE-SOLAR-DUMPING@ec.europa.eu ja TRADE-SOLAR-SUBSIDY@ec.europa.eu ja need on tehtud teatavaks kõigile nende uurimiste algatamise teadetega seotud isikutele.

(25)  Komisjoni 2. augusti 2013. aasta otsus 2013/423/EL, millega kiidetakse heaks pakutud hinnakohustus, mis on seotud Hiina Rahvavabariigist pärit või sealt saadetud kristalsest ränist fotoelektriliste moodulite ja nende põhikomponentide (elementide ja plaatide) importi käsitleva dumpinguvastase menetlusega (ELT L 209, 3.8.2013, lk 26, põhjendused 14 ja 15).

(26)  Nõukogu 12. oktoobri 1992. aasta määrus (EMÜ) nr 2913/92, millega kehtestatakse ühenduse tolliseadustik (EÜT L 302, 19.10.1992, lk 1).

(27)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 9. oktoobri 2013. aasta määrus (EL) nr 952/2013, millega kehtestatakse liidu tolliseadustik (ELT L 269, 10.10.2013, lk 1).

(28)  23. veebruari 2006. aasta kohtuotsus, Molenbergnatie NV, C-201/04, ECLI: EU:C:2006:136, punkt 41.

(29)  Nõukogu 12. oktoobri 1992. aasta määrus (EMÜ) nr 2913/92, millega kehtestatakse ühenduse tolliseadustik (EÜT L 302, 19.10.1992, lk 1).

(30)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 9. oktoobri 2013. aasta määrus (EL) nr 952/2013, millega kehtestatakse liidu tolliseadustik (ELT L 269, 10.10.2013, lk 1).


LISA

Nimekiri äriühingu Wuxi Suntech Power Co. Ltd hinnakohustuse alusel väljastatud arvetest, mis on tunnistatud kehtetuks

Hinnakohustusega seotud kauba faktuurarve number

Kuupäev

SFDE20140601~0640

30.6.2014

SFDE20140245~0284

30.6.2014

SFDE20140165~0204

30.6.2014

SFDE20140001~0002

13.6.2014

SFDE20140005~0044

30.6.2014

SFDE20140481~0520

30.6.2014

SFDE20140045~0084

30.6.2014

SFDE20140365~0404

30.6.2014

SFDE20140285~0324

30.6.2014

SFDE20140561~0600

30.6.2014

SFDE20140325~0364

30.6.2014

SFDE20140721~0760

30.6.2014

SFDE20140125~0164

30.6.2014

SFDE20140761~0800

30.6.2014

SFDE20140445~0480

30.6.2014

SFDE20140641~0680

30.6.2014

SFDE20140521~0560

30.6.2014

SFDE20140205~0244

30.6.2014

SFDE20140681~0720

30.6.2014

SFDE20140405~0444

30.6.2014

SFDE20140085~0124

30.6.2014

SFDE20140003~0004

11.7.2014

REF0001~0040

19.9.2014

REF_EXWX0023~0027

19.9.2014

REF_EXWX0001~0022

19.9.2014

0308001312-009

21.5.2014

0308001312-015

17.7.2014

Lavansol201400001

13.3.2014