ISSN 1977-0650

Euroopa Liidu

Teataja

L 297

European flag  

Eestikeelne väljaanne

Õigusaktid

62. aastakäik
18. november 2019


Sisukord

 

II   Muud kui seadusandlikud aktid

Lehekülg

 

 

RAHVUSVAHELISED LEPINGUD

 

*

Nõukogu O (EL) 2019/1915, 14. oktoober 2019, Euroopa Liidu ja Valgevene Vabariigi vahelise viisade väljastamise lihtsustamise lepingu liidu nimel allkirjastamise kohta

1

 

 

MÄÄRUSED

 

*

Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2019/1916, 15. november 2019, millega kehtestatakse üksikasjalikud sätted nõukogu direktiivi 96/53/EÜ kohaste sõiduki tagaosas paiknevate aerodünaamiliste seadiste kasutamise kohta

3

 

 

OTSUSED

 

*

Nõukogu Otsus (EL) 2019/1917, 3. detsember 2018, millega määratakse kindlaks Euroopa Liidu nimel Aafrika ja Euraasia rändveelindude kaitse kokkuleppe osaliste kogu 7. istungil võetav seisukoht seoses kõnealuse kokkuleppe lisa 3 teatavate muudatustega

5

 

 

Parandused

 

*

Nõukogu 23. mai 2011. aasta otsuse 2011/299/ÜVJP (millega muudetakse otsust 2010/413/ÜVJP, mis käsitleb Iraani vastu suunatud piiravaid meetmeid) parandus ( ELT L 136, 24.5.2011 )

7

 

*

Nõukogu 23. märtsi 2012. aasta määruse (EL) nr 267/2012) milles käsitletakse Iraani vastu suunatud piiravaid meetmeid ja millega tunnistatakse kehtetuks määrus (EL) nr 961/2010) parandus ( ELT L 088, 24.3.2012 )

8

ET

Aktid, mille peakiri on trükitud harilikus trükikirjas, käsitlevad põllumajandusküsimuste igapäevast korraldust ning nende kehtivusaeg on üldjuhul piiratud.

Kõigi ülejäänud aktide pealkirjad on trükitud poolpaksus kirjas ja nende ette on märgitud tärn.


II Muud kui seadusandlikud aktid

RAHVUSVAHELISED LEPINGUD

18.11.2019   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 297/1


NÕUKOGU O (EL) 2019/1915,

14. oktoober 2019,

Euroopa Liidu ja Valgevene Vabariigi vahelise viisade väljastamise lihtsustamise lepingu liidu nimel allkirjastamise kohta

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut, eriti selle artikli 77 lõike 2 punkti a koostoimes artikli 218 lõikega 5,

võttes arvesse Euroopa Komisjoni ettepanekut

ning arvestades järgmist:

(1)

Nõukogu andis 28. veebruaril 2011 komisjonile loa alustada Valgevene Vabariigiga läbirääkimisi Euroopa Liidu ja Valgevene Vabariigi vahelise viisade väljastamise lihtsustamise lepingu (edaspidi „leping“) üle ja pidada samal ajal läbirääkimisi riigis ebaseaduslikult elavate isikute tagasivõtulepingu üle. Läbirääkimised viidi edukalt lõpule lepingu parafeerimisega 17. juunil 2019 e-kirjade vahetuse teel.

(2)

7. mai 2009. aasta idapartnerluse tippkohtumise deklaratsioonis väljendasid liit ja partnerriigid oma poliitilist toetust viisanõude kaotamisele ohutus ja turvalises keskkonnas ning kinnitasid veel kord kavatsust võtta sobiva aja jooksul järkjärgulisi meetmeid, et saavutada oma kodanike jaoks viisavabadus.

(3)

Lepingu eesmärk on lihtsustada vastastikkuse põhimõtte alusel liidu ja Valgevene kodanikele selliste viisade väljastamist, mis annavad neile õiguse kavandatud viibimiseks riigis 180 päeva jooksul kuni 90 päeva.

(4)

Käesolev otsus kujutab endast nende Schengeni acquis„ sätete edasiarendamist, milles Ühendkuningriik ei osale vastavalt nõukogu otsusele 2000/365/EÜ; (1) seetõttu ei osale Ühendkuningriik käesoleva otsuse vastuvõtmisel ning see ei ole tema suhtes siduv ega kohaldatav.

(5)

Käesolev otsus kujutab endast nende Schengeni acquis„ sätete edasiarendamist, milles Iirimaa ei osale vastavalt nõukogu otsusele 2002/192/EÜ; (2) seetõttu ei osale Iirimaa käesoleva otsuse vastuvõtmisel ning see ei ole tema suhtes siduv ega kohaldatav.

(6)

Euroopa Liidu lepingule ja Euroopa Liidu toimimise lepingule lisatud protokolli nr 22 (Taani seisukoha kohta) artiklite 1 ja 2 kohaselt ei osale Taani käesoleva otsuse vastuvõtmisel ning see ei ole tema suhtes siduv ega kohaldatav.

(7)

Nõukogu peaks tegema otsuse lepingu sõlmimise kohta, pidades silmas komisjoni hinnangut, mis käsitleb Valgevene biomeetriliste diplomaatiliste passide väljastamise süsteemi turvalisust ja usaldusväärsust ja nende tehnilisi kirjeldusi.

(8)

Leping tuleks allkirjastada ja lepingule lisatud ühisdeklaratsioonid heaks kiita,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Euroopa Liidu ja Valgevene Vabariigi vahelise viisade väljastamise lihtsustamise lepingu liidu nimel allkirjastamiseks antakse luba, eeldusel et nimetatud leping sõlmitakse (3).

Artikkel 2

Liidu nimel kiidetakse heaks lepingule lisatud ühisdeklaratsioonid.

Artikkel 3

Nõukogu eesistujal on õigus määrata isik(ud), kes on volitatud lepingule liidu nimel alla kirjutama.

Artikkel 4

Komisjon hindab Valgevene biomeetriliste diplomaatiliste passide väljastamise süsteemi turvalisust ja usaldusväärsust ja nende tehnilisi kirjeldusi ning edastab oma hinnangu nõukogule. Kõnealust hinnangut silmas pidades teeb nõukogu otsuse lepingu sõlmimise kohta.

Artikkel 5

Käesolev otsus jõustub selle vastuvõtmise päeval.

Luxembourg, 14. oktoober 2019

Nõukogu nimel

eesistuja

J. LEPPÄ


(1)  Nõukogu 29. mai 2000. aasta otsus 2000/365/EÜ Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigi taotluse kohta osaleda teatavates Schengeni acquis“ sätetes (EÜT L 131, 1.6.2000, lk 43).

(2)  Nõukogu 28. veebruari 2002. aasta otsus 2002/192/EÜ Iirimaa taotluse kohta osaleda teatavates Schengeni acquis“ sätetes (EÜT L 64, 7.3.2002, lk 20).

(3)  Lepingu tekst avaldatakse koos selle sõlmimise otsusega.


MÄÄRUSED

18.11.2019   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 297/3


KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2019/1916,

15. november 2019,

millega kehtestatakse üksikasjalikud sätted nõukogu direktiivi 96/53/EÜ kohaste sõiduki tagaosas paiknevate aerodünaamiliste seadiste kasutamise kohta

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse nõukogu 25. juuli 1996. aasta direktiivi 96/53/EÜ, millega kehtestatakse teatavatele ühenduses liikuvatele maanteesõidukitele siseriiklikus ja rahvusvahelises liikluses lubatud maksimaalmõõtmed ning rahvusvahelises liikluses lubatud täismass, (1) eriti selle artikli 8b lõiget 4,

ning arvestades järgmist:

(1)

Sõidukite aerodünaamiliste omaduste parandamisega võib märkimisväärselt vähendada kütusekulu ja seega ka CO2 heidet. Kuid sõidukite aerodünaamilisi omadusi ei saa märkimisväärselt parandada, kui maanteesõidukite, sealhulgas aerodünaamiliste seadiste lubatud mõõtmed seda ei võimalda. Seetõttu muudeti direktiivi 96/53/EÜ, et lubada teatavatel tingimustel erandeid sõidukite maksimaalsest lubatud pikkusest nii esi- kui ka tagaosas.

(2)

Tagaosas paiknevate sissetõmmatavate või kokkuvolditavate aerodünaamiliste seadiste ohutuse tagamiseks tuleks kindlaks määrata tingimused, mille korral selliseid seadiseid võib kasutada või need tuleb sulgeda, eelkõige seoses teiste liiklejate läheduse, piirkonna eriomaduste ja kiiruspiirangutega. Samuti tuleks tagada tagaosas paikneva sissetõmmatava või kokkuvolditava aerodünaamilise seadise sobivus ühendveoga seotud toimingute korral, eriti ühendveoüksustesse sisse ja sealt välja manööverdamisel, aga ka vastupidavus tuule toimele ühendveoüksuses transportimisel.

(3)

Samuti tuleks märkida, et sõidukid ja autorongid, mis on varustatud tagaosas paiknevate aerodünaamiliste seadistega, peavad vastama direktiivi 96/53/EÜ nõuetele, eelkõige I lisa punktis 1.5 sätestatud pöörderiba osas.

(4)

Käesoleva määrusega ettenähtud meetmed on kooskõlas direktiivi 96/53/EÜ artikli 10i lõikes 2 osutatud komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Reguleerimisese

Käesoleva määrusega kehtestatakse direktiivi 96/53/EÜ kohaselt üksikasjalikud sätted sõidukite ja autorongide tagaosas paiknevate aerodünaamiliste seadiste kasutamise kohta.

Artikkel 2

Mõisted

Käesolevas määruses kasutatakse järgmisi mõisteid:

a)

„seadised“ – sõiduki või autorongi tagaosas paiknevad aerodünaamilised seadised;

b)

„kasutusasend“ – seadiste tööasend, millega vähendatakse tuuletakistust;

c)

„suletud asend“ – seadiste asend kokkuvolditult või sissetõmmatult ja ohutult kinnitatult.

Artikkel 3

Kasutamistingimused

1.   Liikmesriigid võivad pädeva asutuse nõudel keelata kasutusasendis seadistega sõidukite või autorongide liikluse linnades või linnade vahel, võttes arvesse selliste piirkondade eriomadusi, eelkõige juhul, kui piirkiirus on sellistes piirkondades 50 km/h või väiksem ja kui piirkonnas võib olla vähekaitstud liiklejaid.

2.   Seadised peavad olema suletud asendis sellistes tingimustes või piirkondades, kus on vaja erilist tähelepanu või täpsust. Seda võib olla vaja kui:

a)

sõiduk manööverdab, tagurdab või pargib;

b)

sõiduk on pargitud;

c)

sõidukile laaditakse kaupu peale või sealt maha.

3.   Ühendveoga seotud toimingute korral kehtivad seadiste kasutamise suhtes järgmised nõuded:

a)

ühendveo ettevalmistamisel ja selle ajal peavad seadised olema suletud asendis;

b)

seadised ei tohi eenduda sõiduki kummalgi küljel rohkem kui 25 mm ja sõiduki kogulaius koos seadistega ei tohi ületada 2 600 mm;

4.   vigaseid, ohtlikke ja rikkis seadiseid tuleb hoida suletud asendis või need võimaluse korral viivitamata eemaldada.

5.   Erandina lõikest 2 ja lõike 3 punktist a ei pea seadised olema suletud asendis, kui nad ei pea olema sissetõmmatavad või kokkuvolditavad vastavalt määruse (EL) nr 1230/2012 I lisa B osa punktile 1.3.1.1.3, C osa punkti 1.3.1.1.3 ning D osa punktile 1.4.1.1.3, kuna maksimaalmõõtmete nõuded on kõigi tingimuste korral täidetud.

Artikkel 4

Jõustumine

Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 15. november 2019

Komisjoni nimel

president

Jean-Claude JUNCKER


(1)  EÜT L 235, 17.9.1996, lk 59.


OTSUSED

18.11.2019   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 297/5


NÕUKOGU OTSUS (EL) 2019/1917,

3. detsember 2018,

millega määratakse kindlaks Euroopa Liidu nimel Aafrika ja Euraasia rändveelindude kaitse kokkuleppe osaliste kogu 7. istungil võetav seisukoht seoses kõnealuse kokkuleppe lisa 3 teatavate muudatustega

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut, eriti selle artikli 192 lõiget 1 koostoimes artikli 218 lõikega 9,

võttes arvesse Euroopa Komisjoni ettepanekut

ning arvestades järgmist:

(1)

Aafrika ja Euraasia rändveelindude kaitse kokkulepe (edaspidi „kokkulepe“) jõustus 1. novembril 1999 ja kiideti Euroopa Ühenduse nimel heaks nõukogu otsusega 2006/871/EÜ (1).

(2)

Kokkuleppe artikli X lõike 5 kohaselt võib kokkuleppeosaliste kogu võtta vastu kokkuleppe lisade muudatusi.

(3)

Kokkuleppeosaliste kogu 7. istungil, mis toimub 4.–8. detsembril 2018 Durbanis Lõuna-Aafrikas, on kavas võtta vastu resolutsioon kokkuleppe lisade 2 ja 3 muudatuste vastuvõtmise kohta.

(4)

Resolutsiooni 7.3 kavandis esitatud Uganda ettepanekud kokkuleppe lisa 3 muutmiseks käsitlevad järgmist üheksat liiki: hahk (Somateria mollissima), rohukoskel (Mergus serrator), punapea-vart (Aythia ferina), merisk (Haematopus ostralegus), kiivitaja (Vanellus vanellus), vöötsaba-vigle (Limosa lapponica), mustsaba-vigle (Limosa limosa), suurrüdi (Calidris canutus) ja tumetilder (Tringa erythropus), ja aitavad saavutada kõnealuste vähenevate populatsioonidega liikide kõrgemat kaitsetaset, seetõttu tuleks need liidu nimel heaks kiita. Siiski peaks komisjon kooskõlas otsuse 2006/871/EÜ artikli 3 lõikega 4 seadma reservatsiooni seoses kõnealust üheksat liiki käsitlevate kavandatud muudatustega, kuna nende tõttu on vaja muuta Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2009/147/EÜ, (2) kuid seda ei ole võimalik teha 90 päeva jooksul pärast muudatuste vastuvõtmist kokkuleppeosaliste kogu poolt.

(5)

On asjakohane määrata kindlaks liidu nimel kokkuleppeosaliste kogu 7. istungil võetav seisukoht seoses kavandatud muudatustega, sest resolutsioon on liidu jaoks siduv ja võib otsustavalt mõjutada liidu õiguse, nimelt direktiivi 2009/147/EÜ, sisu,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Seisukoht, mis võetakse liidu nimel Aafrika ja Euraasia rändveelindude kaitse kokkuleppe osaliste kogu 7. istungil, on järgmine:

Liit kiidab heaks Uganda ettepanekud kokkuleppe lisa 3 muutmiseks, mis on esitatud kokkuleppeosaliste kogu 7. istungi resolutsiooni 7.3 kavandis ja mis käsitlevad järgmist üheksat liiki: hahk (Somateria mollissima), rohukoskel (Mergus serrator), punapea-vart (Aythia ferina), merisk (Haematopus ostralegus), kiivitaja (Vanellus vanellus), vöötsaba-vigle (Limosa lapponica), mustsaba-vigle (Limosa limosa), suurrüdi (Calidris canutus) ja tumetilder (Tringa erythropus).

Artikkel 2

Käesolev otsus jõustub selle vastuvõtmise päeval.

Brüssel, 3. detsember 2018

Nõukogu nimel

eesistuja

N. HOFER


(1)  Nõukogu 18. juuli 2005. aasta otsus 2006/871/EÜ Aafrika ja Euraasia rändveelindude kaitse kokkuleppe sõlmimise kohta Euroopa Ühenduse poolt (ELT L 345, 8.12.2006, lk 24).

(2)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 30. novembri 2009. aasta direktiiv 2009/147/EÜ loodusliku linnustiku kaitse kohta (ELT L 20, 26.1.2010, lk 7).


Parandused

18.11.2019   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 297/7


Nõukogu 23. mai 2011. aasta otsuse 2011/299/ÜVJP (millega muudetakse otsust 2010/413/ÜVJP, mis käsitleb Iraani vastu suunatud piiravaid meetmeid) parandus

( Euroopa Liidu Teataja L 136, 24. mai 2011 )

Leheküljel 70 I lisa II osa pealkirja „Üksused“ 3. kande („Mehr Bank (teise nimega Mehr Finance and Credit Institute; Mehr Interest-Free Bank)“) teises veerus („Identifitseerimisandmed“)

asendatakse

„204 Taleghani Ave., Teheran, Iraan“

järgmisega:

„No. 182, Shahid Tohidi St, 4th Golsetan, Pasdaran Ave, Teheran 1666943, Iraan“.


18.11.2019   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 297/8


Nõukogu 23. märtsi 2012. aasta määruse (EL) nr 267/2012) milles käsitletakse Iraani vastu suunatud piiravaid meetmeid ja millega tunnistatakse kehtetuks määrus (EL) nr 961/2010) parandus

( Euroopa Liidu Teataja L 88, 24. märts 2012 )

Leheküljel 82 IX lisa II osa punkti B („Üksused“) 9. kande („Mehr Bank (teiste nimedega Mehr Finance and Credit Institute; Mehr Interest-Free Bank)“) teises veerus („Identifitseerimisandmed“)

asendatakse

„204 Taleghani Ave., Teheran, Iran“

järgmisega:

„No. 182, Shahid Tohidi St, 4th Golsetan, Pasdaran Ave, Tehran 1666943, Iran“.