ISSN 1977-0650

Euroopa Liidu

Teataja

L 284

European flag  

Eestikeelne väljaanne

Õigusaktid

62. aastakäik
5. november 2019


Sisukord

 

I   Seadusandlikud aktid

Lehekülg

 

*

Euroopa Liidu 2019. aasta paranduseelarve nr 1 lõplik vastuvõtmine (EL, Euratom) 2019/1808

1

 

*

Euroopa Liidu 2019. aasta paranduseelarve nr 2 lõplik vastuvõtmine (EL, Euratom) 2019/1809

21

Käesolevas eelarvedokumendis on kõik summad väljendatud eurodes, kui ei ole märgitud teisiti.

Finantsmääruse artikli 21 lõigetes 2 ja 3 sätestatud mis tahes tulu, mis on kirjendatud tulude eelarvestuse 5. või 6. jaotisse, võib kanda lisaassigneeringuna rubriikidesse, kus oli vastava tulu aluseks olnud esialgne kulu.

Täitumisnäitajad sisaldavad kõiki kinnitatud assigneeringuid, sealhulgas eelarveassigneeringuid, lisaassigneeringuid ja sihtotstarbelisi tulusid.

Eelarvemärkused on täidetavad üksnes juhul, kui need ei muuda ega laienda kehtiva õigusliku aluse kohaldamisala, ei mõjuta institutsioonide halduslikku iseseisvust ning neid on võimalik katta olemasolevatest vahenditest (nagu on märgitud 28.oktoobri 2015. aasta täidetavuse kirja lisas).

ET

Aktid, mille peakiri on trükitud harilikus trükikirjas, käsitlevad põllumajandusküsimuste igapäevast korraldust ning nende kehtivusaeg on üldjuhul piiratud.

Kõigi ülejäänud aktide pealkirjad on trükitud poolpaksus kirjas ja nende ette on märgitud tärn.


I Seadusandlikud aktid

5.11.2019   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 284/1


Euroopa Liidu 2019. aasta paranduseelarve nr 1

LÕPLIK VASTUVÕTMINE (EL, Euratom) 2019/1808

EUROOPA PARLAMENDI PRESIDENT,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut, eriti selle artikli 314 lõike 4 punkti a ja lõiget 9,

võttes arvesse Euroopa Aatomienergiaühenduse asutamislepingut, eriti selle artiklit 106a,

võttes arvesse nõukogu 26. mai 2014. aasta otsust 2014/335/EL, Euratom Euroopa Liidu omavahendite süsteemi kohta (1),

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 18. juuli 2018. aasta määrust (EL, Euratom) 2018/1046, mis käsitleb liidu üldeelarve suhtes kohaldatavaid finantsreegleid ja millega muudetakse määrusi (EL) nr 1296/2013, (EL) nr 1301/2013, (EL) nr 1303/2013, (EL) nr 1304/2013, (EL) nr 1309/2013, (EL) nr 1316/2013, (EL) nr 223/2014 ja (EL) nr 283/2014 ja otsust nr 541/2014/EL ning tunnistatakse kehtetuks määrus (EL, Euratom) nr 966/2012 (2),

võttes arvesse nõukogu 2. detsembri 2013. aasta määrust (EL, Euratom) nr 1311/2013, millega määratakse kindlaks mitmeaastane finantsraamistik aastateks 2014–2020 (3),

võttes arvesse 2. detsembri 2013. aasta institutsioonidevahelist kokkulepet Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni vahel eelarvedistsipliini, eelarvealase koostöö ning usaldusväärse finantsjuhtimise kohta (4),

võttes arvesse Euroopa Liidu 2019. aasta üldeelarvet, mis võeti lõplikult vastu 12. detsembril 2018 (5),

võttes arvesse komisjonis 15. aprillil 2019. aastal vastu võetud Euroopa Liidu 2019. aasta paranduseelarve projekti nr 1,

võttes arvesse 3. septembril 2019. aastal vastu võetud ja samal päeval Euroopa Parlamendile esitatud nõukogu seisukohta paranduseelarve projekti nr 1/2019 kohta,

võttes arvesse nõukogu seisukoha heakskiitmist Euroopa Parlamendis 18. septembril 2019. aastal,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi kodukorra artikleid 94 ja 96,

KINNITAB JÄRGMIST:

Ainus artikkel

Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklis 314 sätestatud menetlus on lõpule viidud ja Euroopa Liidu 2019. aasta paranduseelarve nr 1 on lõplikult vastu võetud.

Strasbourg, 18. september 2019

President

D. M. SASSOLI


(1)  ELT L 168, 7.6.2014, lk 105.

(2)  ELT L 193, 30.7.2018, lk 1.

(3)  ELT L 347, 20.12.2013, lk 884.

(4)  ELT C 373, 20.12.2013, lk 1.

(5)  ELT L 67, 7.3.2019.


PARANDUSEELARVE nr 1 2019. EELARVEAASTA

SISUKORD

TULUDE KOONDARVESTUS

A. Sissejuhatus ja üldeelarve rahastamine 3
B. Tulude koondarvestus eelarverubriikide kaupa 12

— Jaotis 1:

Omavahendid 13

— Jaotis 3:

Ülejäägid, saldod ja korrigeerimine 17

A.   SISSEJUHATUS JA ÜLDEELARVE RAHASTAMINE

ÜLDEELARVE RAHASTAMINE

Assigneeringud, mis kaetakse eelarveaasta 2019 jooksul vastavalt nõukogu 26. mai 2014. aasta otsuse 2014/335/EL, Euratom (Euroopa Liidu omavahendite süsteemi kohta) artiklile 1

KULUD

Rubriik

Eelarve 2019 (1)

Eelarve 2018 (2)

Muutus (protsentides)

1.

Arukas ja kaasav majanduskasv

67 556 947 173

66 622 586 101

+1,40

2.

Jätkusuutlik kasv: loodusvarad

57 399 857 331

56 040 990 930

+2,42

3.

Turvalisus ja kodakondsus

3 527 434 894

2 980 707 175

+18,34

4.

Globaalne Euroopa

9 358 295 603

8 906 075 154

+5,08

5.

Haldus

9 944 904 743

9 666 318 627

+2,88

6.

Kompensatsioon

p.m.

p.m.

Erivahendid

411 500 000

551 238 311

–25,35

Kogukulu  (3)

148 198 939 744

144 767 916 298

+2,37


TULUD

Eelarverida

Eelarve 2019 (4)

Eelarve 2018 (5)

Muutus (protsentides)

Mitmesugused tulud (jaotised 4-9)

1 894 392 136

1 848 645 936

+2,47

Kasutatav ülejääk eelmisest eelarveaastast (peatükk 3 0, artikkel 3 0 0)

1 802 988 329

555 542 325

224,55  %

Välistegevuse tagatisfondi ülejääkide tagastamine (peatükk 3 0, artikkel 3 0 2)

p.m.

p.m.

Käibemaksust ja eelnevate eelarveaastate rahvamajanduse kogutoodangu / kogurahvatulu põhistest omavahenditest tulenevad omavahendite netoülejäägid (peatükid 3 1, 3 2 ja 3 3)

p.m.

p.m.

Jaotiste 3-9 kogutulu

3 697 380 465

2 404 188 261

53,79  %

Tollimaksude ja suhkrumaksude netosumma (peatükid 1 1 ja 1 2)

21 471 164 786

20 071 660 637

+6,97

Käibemaksupõhised omavahendid ühtse määra alusel (tabelid 1 ja 2, peatükk 1 3)

17 738 667 150

17 148 885 750

+3,44

Lisaomavahenditest rahastatav osa (kogurahvatulul põhinevad omavahendid, tabel 3, peatükk 1 4)

105 291 727 343

105 143 181 650

+0,14  %

Assigneeringud, mis kaetakse otsuse 2014/335/EL, Euratom (6) artiklis 2 osutatud omavahenditest

144 501 559 279

142 363 728 037

+1,50  %

Kogutulu  (7)

148 198 939 744

144 767 916 298

+2,37


TABEL 1

Ühtlustatud käibemaksubaaside piiristusmäära arvutus vastavalt otsuse 2014/335/EL, Euratom artikli 2 lõike 1 punktile b

Liikmesriik

1 % piiristamata käibemaksu arvestusbaasist

1 % kogurahvatulust

Piiristusmäär (protsentides)

1 % piiristusmääraga korrutatud kogurahvatulust

1 % piiristatud käibemaksu arvestusbaasist (8)

Liikmesriigid, kus käibemaks on piiristatud

 

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

Belgia

1 989 585 000

4 679 416 000

50

2 339 708 000

1 989 585 000

 

Bulgaaria

272 398 000

560 582 000

50

280 291 000

272 398 000

 

Tšehhi

877 322 000

2 065 115 000

50

1 032 557 500

877 322 000

 

Taani

1 185 878 000

3 152 706 000

50

1 576 353 000

1 185 878 000

 

Saksamaa

14 536 249 000

35 982 561 000

50

17 991 280 500

14 536 249 000

 

Eesti

128 053 000

257 028 000

50

128 514 000

128 053 000

 

Iirimaa

914 233 000

2 675 262 000

50

1 337 631 000

914 233 000

 

Kreeka

741 390 000

1 905 067 000

50

952 533 500

741 390 000

 

Hispaania

5 360 813 000

12 583 950 000

50

6 291 975 000

5 360 813 000

 

Prantsusmaa

10 852 241 000

24 860 707 000

50

12 430 353 500

10 852 241 000

 

Horvaatia

324 392 000

523 831 000

50

261 915 500

261 915 500

Horvaatia

Itaalia

7 055 469 000

18 254 639 000

50

9 127 319 500

7 055 469 000

 

Küpros

136 197 000

208 009 000

50

104 004 500

104 004 500

Küpros

Läti

123 359 000

302 863 000

50

151 431 500

123 359 000

 

Leedu

185 291 000

447 842 000

50

223 921 000

185 291 000

 

Luksemburg

289 706 000

411 279 000

50

205 639 500

205 639 500

Luksemburg

Ungari

565 635 000

1 347 946 000

50

673 973 000

565 635 000

 

Malta

79 227 000

121 027 000

50

60 513 500

60 513 500

Malta

Madalmaad

3 256 005 000

8 026 206 000

50

4 013 103 000

3 256 005 000

 

Austria

1 768 667 000

4 020 784 000

50

2 010 392 000

1 768 667 000

 

Poola

2 141 803 000

5 032 082 000

50

2 516 041 000

2 141 803 000

 

Portugal

1 006 896 000

2 033 044 000

50

1 016 522 000

1 006 896 000

 

Rumeenia

786 275 000

2 124 033 000

50

1 062 016 500

786 275 000

 

Sloveenia

220 311 000

484 434 000

50

242 217 000

220 311 000

 

Slovakkia

323 242 000

950 305 000

50

475 152 500

323 242 000

 

Soome

1 015 131 000

2 441 633 000

50

1 220 816 500

1 015 131 000

 

Rootsi

2 067 817 000

4 810 454 000

50

2 405 227 000

2 067 817 000

 

Ühendkuningriik

11 052 790 000

24 198 305 000

50

12 099 152 500

11 052 790 000

 

Kokku

69 256 375 000

164 461 110 000

 

82 230 555 000

69 058 926 000

 


TABEL 2

Käibemaksupõhiste omavahendite jaotus vastavalt otsuse 2014/335/EL, Euratom artikli 2 lõike 1 punktile b (peatükk 1 3)

Liikmesriik

1 % piiristatud käibemaksu arvestusbaasist

Käibemaksupõhiste omavahendite ühtne määr (protsentides)

Käibemaksupõhised omavahendid ühtse määra alusel

 

(1)

(2)

(3) = (1) × (2)

Belgia

1 989 585 000

0,30

596 875 500

Bulgaaria

272 398 000

0,30

81 719 400

Tšehhi

877 322 000

0,30

263 196 600

Taani

1 185 878 000

0,30

355 763 400

Saksamaa

14 536 249 000

0,15

2 180 437 350

Eesti

128 053 000

0,30

38 415 900

Iirimaa

914 233 000

0,30

274 269 900

Kreeka

741 390 000

0,30

222 417 000

Hispaania

5 360 813 000

0,30

1 608 243 900

Prantsusmaa

10 852 241 000

0,30

3 255 672 300

Horvaatia

261 915 500

0,30

78 574 650

Itaalia

7 055 469 000

0,30

2 116 640 700

Küpros

104 004 500

0,30

31 201 350

Läti

123 359 000

0,30

37 007 700

Leedu

185 291 000

0,30

55 587 300

Luksemburg

205 639 500

0,30

61 691 850

Ungari

565 635 000

0,30

169 690 500

Malta

60 513 500

0,30

18 154 050

Madalmaad

3 256 005 000

0,15

488 400 750

Austria

1 768 667 000

0,30

530 600 100

Poola

2 141 803 000

0,30

642 540 900

Portugal

1 006 896 000

0,30

302 068 800

Rumeenia

786 275 000

0,30

235 882 500

Sloveenia

220 311 000

0,30

66 093 300

Slovakkia

323 242 000

0,30

96 972 600

Soome

1 015 131 000

0,30

304 539 300

Rootsi

2 067 817 000

0,15

310 172 550

Ühendkuningriik

11 052 790 000

0,30

3 315 837 000

Kokku

69 058 926 000

 

17 738 667 150


TABEL 3

Kogurahvatulul põhinevate omavahendite ühtse määra kindlaksmääramine ja jaotus vastavalt otsuse 2014/335/EL, Euratom artikli 2 lõike 1 punktile c (peatükk 1 4)

Liikmesriik

1 % kogurahvatulust

Lisaomavahendite ühtne määr

Lisaomavahendid ühtse määra alusel

 

(1)

(2)

(3) = (1) × (2)

Belgia

4 679 416 000

 

2 995 868 103

Bulgaaria

560 582 000

 

358 897 292

Tšehhi

2 065 115 000

 

1 322 133 394

Taani

3 152 706 000

 

2 018 433 784

Saksamaa

35 982 561 000

 

23 036 850 485

Eesti

257 028 000

 

164 555 147

Iirimaa

2 675 262 000

 

1 712 763 322

Kreeka

1 905 067 000

 

1 219 667 039

Hispaania

12 583 950 000

 

8 056 529 792

Prantsusmaa

24 860 707 000

 

15 916 387 668

Horvaatia

523 831 000

 

335 368 470

Itaalia

18 254 639 000

 

11 687 033 320

Küpros

208 009 000

 

133 172 073

Läti

302 863 000

0,6402226  (9)

193 899 752

Leedu

447 842 000

 

286 718 591

Luksemburg

411 279 000

 

263 310 130

Ungari

1 347 946 000

 

862 985 558

Malta

121 027 000

 

77 484 226

Madalmaad

8 026 206 000

 

5 138 558 859

Austria

4 020 784 000

 

2 574 196 980

Poola

5 032 082 000

 

3 221 652 863

Portugal

2 033 044 000

 

1 301 600 813

Rumeenia

2 124 033 000

 

1 359 854 032

Sloveenia

484 434 000

 

310 145 618

Slovakkia

950 305 000

 

608 406 784

Soome

2 441 633 000

 

1 563 188 745

Rootsi

4 810 454 000

 

3 079 761 598

Ühendkuningriik

24 198 305 000

 

15 492 302 905

Kokku

164 461 110 000

 

105 291 727 343


TABEL 4

Taanile, Madalmaadele ja Rootsile võimaldatavate kogurahvatulul põhinevate iga-aastaste brutomaksete vähendamise arvutus ning selle rahastamine vastavalt otsuse 2014/335/EL, Euratom artikli 2 lõikele 5 (peatükk 1 6)

Liikmesriik

Brutomaksete vähendamine

Vähendatud kogurahvatulu arvestusbaasi osa protsentides

Kogurahvatulust lähtuv arvestusalus, mida kohaldatakse brutomakse vähendamisel

Vähendamise rahastamine

 

(1)

(2)

(3)

(4) = (1) + (3)

Belgia

 

2,85

31 777 303

31 777 303

Bulgaaria

 

0,34

3 806 839

3 806 839

Tšehhi

 

1,26

14 023 927

14 023 927

Taani

– 143 750 903

1,92

21 409 615

– 122 341 288

Saksamaa

 

21,88

244 352 877

244 352 877

Eesti

 

0,16

1 745 444

1 745 444

Iirimaa

 

1,63

18 167 355

18 167 355

Kreeka

 

1,16

12 937 061

12 937 061

Hispaania

 

7,65

85 455 962

85 455 962

Prantsusmaa

 

15,12

168 825 817

168 825 817

Horvaatia

 

0,32

3 557 268

3 557 268

Itaalia

 

11,10

123 964 872

123 964 872

Küpros

 

0,13

1 412 562

1 412 562

Läti

 

0,18

2 056 703

2 056 703

Leedu

 

0,27

3 041 237

3 041 237

Luksemburg

 

0,25

2 792 942

2 792 942

Ungari

 

0,82

9 153 725

9 153 725

Malta

 

0,07

821 879

821 879

Madalmaad

– 768 514 443

4,88

54 504 918

– 714 009 525

Austria

 

2,44

27 304 620

27 304 620

Poola

 

3,06

34 172 212

34 172 212

Portugal

 

1,24

13 806 137

13 806 137

Rumeenia

 

1,29

14 424 031

14 424 031

Sloveenia

 

0,29

3 289 728

3 289 728

Slovakkia

 

0,58

6 453 397

6 453 397

Soome

 

1,48

16 580 811

16 580 811

Rootsi

– 204 568 593

2,92

32 667 165

– 171 901 428

Ühendkuningriik

 

14,71

164 327 532

164 327 532

Kokku

–1 116 833 939

100,00

1 116 833 939

0

ELi SKP hinnadeflaator eurodes (2018. aasta kevadine majandusprognoos): (a) 2011 EL 27 = 100,0000 / (b) 2013 EL 27 = 103,0034 (c) 2013 EL 28 = 102,9950 / (d) 2019 EL 28 = 110,5686

Ühekordne makse Madalmaadele: 2019. aasta hindades: 695 000 000 eurot × [ (b/a) × (d/c) ] = 768 514 433 eurot

Ühekordne makse Rootsile: 2019. aasta hindades: 185 000 000 eurot × [ (b/a) × (d/c) ] = 204 568 593 eurot

Ühekordne makse Taanile: 2019. aasta hindades: 130 000 000 eurot × [ (b/a) × (d/c) ] = 143 750 903 eurot


TABEL 5

Ühendkuningriigi 2018. aasta eelarvelise tasakaalustamatuse korrigeerimine vastavalt otsuse 2014/335/EL, Euratom artiklile 4 (peatükk 1 5)

Kirjeldus

Koefitsient (10) (%)

Summa

1.

Ühendkuningriigi osa (protsentides) nominaalses piiristamata käibemaksubaasis

16,1945

 

2.

Ühendkuningriigi osa (protsentides) laienemisega seotud kuludega korrigeeritud eraldatud kogukuludes

7,3577

 

3.

(1) - (2)

8,8368

 

4.

Eraldatud kogukulu

 

127 599 039 596

5.

Laienemisega seotud kulud (11)

 

27 076 886 462

6.

Laienemisega seotud kuludega korrigeeritud eraldatud kogukulud = (4) - (5)

 

100 522 153 134

7.

Ühendkuningriigile võimaldatava korrigeerimise esialgne summa = (3) × (6) × 0,66

 

5 862 761 188

8.

Ühendkuningriigi kasu (12)

 

854 326 562

9.

Ühendkuningriigi suhtes kohaldatava korrigeerimise põhisumma = (7) - (8)

 

5 008 434 626

10.

Traditsioonilistest omavahenditest tulenev juhuslik kasu (13)

 

–15 094 049

11.

Ühendkuningriigile võimaldatav korrigeerimine = (9) - (10)

 

5 023 528 676


TABEL 6

Ühendkuningriigile võimaldatava korrigeerimise rahastamise (–5 023 528 676  eurot) arvutus (peatükk 1 5)

Liikmesriik

Vähendatud kogurahvatulu arvestusbaasi osa protsentides

Osamaksud ilma Ühendkuningriiki arvestamata

Osamaksud ilma Saksamaad, Madalmaid, Austriat, Rootsit ja Ühendkuningriiki arvestamata

3/4 veerus 2 esitatud Saksamaa, Madalmaade, Austria ja Rootsi osamaksudest

Veerg 4 esitatuna vastavalt veerule 3

Rahastamisaste

Korrigeerimine pärast rahastamisastme kohaldamist

 

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6) = (2) + (4) + (5)

(7)

Belgia

2,85

3,34

5,35

 

1,51

4,85

243 566 504

Bulgaaria

0,34

0,40

0,64

 

0,18

0,58

29 178 641

Tšehhi

1,26

1,47

2,36

 

0,67

2,14

107 490 516

Taani

1,92

2,25

3,61

 

1,02

3,27

164 100 302

Saksamaa

21,88

25,65

0,00

–19,24

0,00

6,41

322 179 902

Eesti

0,16

0,18

0,29

 

0,08

0,27

13 378 467

Iirimaa

1,63

1,91

3,06

 

0,86

2,77

139 249 046

Kreeka

1,16

1,36

2,18

 

0,62

1,97

99 159 919

Hispaania

7,65

8,97

14,39

 

4,07

13,04

655 002 400

Prantsusmaa

15,12

17,72

28,44

 

8,03

25,76

1 294 015 214

Horvaatia

0,32

0,37

0,60

 

0,17

0,54

27 265 728

Itaalia

11,10

13,01

20,88

 

5,90

18,91

950 165 278

Küpros

0,13

0,15

0,24

 

0,07

0,22

10 826 997

Läti

0,18

0,22

0,35

 

0,10

0,31

15 764 207

Leedu

0,27

0,32

0,51

 

0,14

0,46

23 310 454

Luksemburg

0,25

0,29

0,47

 

0,13

0,43

21 407 327

Ungari

0,82

0,96

1,54

 

0,44

1,40

70 161 425

Malta

0,07

0,09

0,14

 

0,04

0,13

6 299 530

Madalmaad

4,88

5,72

0,00

–4,29

0,00

1,43

71 864 875

Austria

2,44

2,87

0,00

–2,15

0,00

0,72

36 001 212

Poola

3,06

3,59

5,76

 

1,63

5,21

261 922 988

Portugal

1,24

1,45

2,33

 

0,66

2,11

105 821 201

Rumeenia

1,29

1,51

2,43

 

0,69

2,20

110 557 235

Sloveenia

0,29

0,35

0,55

 

0,16

0,50

25 215 090

Slovakkia

0,58

0,68

1,09

 

0,31

0,98

49 463 964

Soome

1,48

1,74

2,79

 

0,79

2,53

127 088 512

Rootsi

2,92

3,43

0,00

–2,57

0,00

0,86

43 071 742

Ühendkuningriik

14,71

0,00

0,00

 

0,00

0,00

0

Kokku

100,00

100,00

100,00

–28,25

28,25

100,00

5 023 528 676

Välja on arvutatud 15 komakohta.

TABEL 7

Üldeelarve rahastamise kokkuvõte (14) omavahendite liikide ja liikmesriikide kaupa

Liikmesriik

Traditsioonilised omavahendid

 

Käibemaksu- ja kogurahvatulu põhised omavahendid, k.a kohandused

Omavahendid kokku (15)

Suhkrumaksude netosumma (80 %)

Tollimaksude netosumma (80 %)

Tavapäraste omavahendite kogu netosumma (80 %)

Sissenõudmiskulud (20 % kogu traditsioonilistest omavahenditest) p.m.)

Käibemaksupõhised omavahendid

Kogurahvatulul põhinevad omavahendid

Taanile, Madalmaadele ja Rootsile võimaldatav vähendamine

Ühendkuningriigile võimaldatav korrigeerimine

Liikmesriikide osamaksud kokku

Liikmesriigi osatähtsus osamaksude kogusummas (%)

 

(1)

(2)

(3) = (1) + (2)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9) = (5) + (6) + (7) + (8)

(10)

(11) = (3) + (9)

Belgia

p.m.

2 231 751 142

2 231 751 142

557 937 786

596 875 500

2 995 868 103

31 777 303

243 566 504

3 868 087 410

3,14

6 099 838 552

Bulgaaria

p.m.

85 589 891

85 589 891

21 397 473

81 719 400

358 897 292

3 806 839

29 178 641

473 602 172

0,38

559 192 063

Tšehhi

p.m.

282 787 246

282 787 246

70 696 812

263 196 600

1 322 133 394

14 023 927

107 490 516

1 706 844 437

1,39

1 989 631 683

Taani

p.m.

360 488 843

360 488 843

90 122 211

355 763 400

2 018 433 784

– 122 341 288

164 100 302

2 415 956 198

1,96

2 776 445 041

Saksamaa

p.m.

4 316 437 269

4 316 437 269

1 079 109 313

2 180 437 350

23 036 850 485

244 352 877

322 179 902

25 783 820 614

20,96

30 100 257 883

Eesti

p.m.

32 355 040

32 355 040

8 088 760

38 415 900

164 555 147

1 745 444

13 378 467

218 094 958

0,18

250 449 998

Iirimaa

p.m.

304 670 375

304 670 375

76 167 594

274 269 900

1 712 763 322

18 167 355

139 249 046

2 144 449 623

1,74

2 449 119 998

Kreeka

p.m.

171 054 793

171 054 793

42 763 698

222 417 000

1 219 667 039

12 937 061

99 159 919

1 554 181 019

1,26

1 725 235 812

Hispaania

p.m.

1 628 890 605

1 628 890 605

407 222 651

1 608 243 900

8 056 529 792

85 455 962

655 002 400

10 405 232 054

8,46

12 034 122 659

Prantsusmaa

p.m.

1 685 105 856

1 685 105 856

421 276 464

3 255 672 300

15 916 387 668

168 825 817

1 294 015 214

20 634 900 999

16,77

22 320 006 855

Horvaatia

p.m.

46 087 877

46 087 877

11 521 969

78 574 650

335 368 470

3 557 268

27 265 728

444 766 116

0,36

490 853 993

Itaalia

p.m.

1 930 311 295

1 930 311 295

482 577 824

2 116 640 700

11 687 033 320

123 964 872

950 165 278

14 877 804 170

12,09

16 808 115 465

Küpros

p.m.

23 314 503

23 314 503

5 828 626

31 201 350

133 172 073

1 412 562

10 826 997

176 612 982

0,14

199 927 485

Läti

p.m.

36 460 118

36 460 118

9 115 030

37 007 700

193 899 752

2 056 703

15 764 207

248 728 362

0,20

285 188 480

Leedu

p.m.

85 705 837

85 705 837

21 426 459

55 587 300

286 718 591

3 041 237

23 310 454

368 657 582

0,30

454 363 419

Luksemburg

p.m.

23 145 219

23 145 219

5 786 305

61 691 850

263 310 130

2 792 942

21 407 327

349 202 249

0,28

372 347 468

Ungari

p.m.

158 338 358

158 338 358

39 584 590

169 690 500

862 985 558

9 153 725

70 161 425

1 111 991 208

0,90

1 270 329 566

Malta

p.m.

12 601 119

12 601 119

3 150 280

18 154 050

77 484 226

821 879

6 299 530

102 759 685

0,08

115 360 804

Madalmaad

p.m.

2 634 190 508

2 634 190 508

658 547 627

488 400 750

5 138 558 859

– 714 009 525

71 864 875

4 984 814 959

4,05

7 619 005 467

Austria

p.m.

225 447 080

225 447 080

56 361 770

530 600 100

2 574 196 980

27 304 620

36 001 212

3 168 102 912

2,58

3 393 549 992

Poola

p.m.

718 731 428

718 731 428

179 682 857

642 540 900

3 221 652 863

34 172 212

261 922 988

4 160 288 963

3,38

4 879 020 391

Portugal

p.m.

169 070 922

169 070 922

42 267 731

302 068 800

1 301 600 813

13 806 137

105 821 201

1 723 296 951

1,40

1 892 367 873

Rumeenia

p.m.

172 620 830

172 620 830

43 155 208

235 882 500

1 359 854 032

14 424 031

110 557 235

1 720 717 798

1,40

1 893 338 628

Sloveenia

p.m.

70 154 687

70 154 687

17 538 672

66 093 300

310 145 618

3 289 728

25 215 090

404 743 736

0,33

474 898 423

Slovakkia

p.m.

96 311 277

96 311 277

24 077 819

96 972 600

608 406 784

6 453 397

49 463 964

761 296 745

0,62

857 608 022

Soome

p.m.

148 161 643

148 161 643

37 040 411

304 539 300

1 563 188 745

16 580 811

127 088 512

2 011 397 368

1,63

2 159 559 011

Rootsi

p.m.

545 422 296

545 422 296

136 355 574

310 172 550

3 079 761 598

– 171 901 428

43 071 742

3 261 104 462

2,65

3 806 526 758

Ühendkuningriik

p.m.

3 275 958 729

3 275 958 729

818 989 682

3 315 837 000

15 492 302 905

164 327 532

–5 023 528 676

13 948 938 761

11,34

17 224 897 490

Kokku

p.m.

21 471 164 786

21 471 164 786

5 367 791 196

17 738 667 150

105 291 727 343

0

0

123 030 394 493

100,00

144 501 559 279

B.   TULUDE KOONDARVESTUS EELARVERUBRIIKIDE KAUPA

Jaotis

Rubriik

Eelarve 2019

Paranduseelarve nr 1/2019

Uus summa

1

OMAVAHENDID

146 304 547 608

–1 802 988 329

144 501 559 279

3

ÜLEJÄÄGID, SALDOD JA KORRIGEERIMINE

p.m.

1 802 988 329

1 802 988 329

4

INSTITUTSIOONIDE JA MUUDE LIIDU ASUTUSTE HEAKS TÖÖTAVATELT ISIKUTELT LAEKUVAD TULUD

1 606 517 342

 

1 606 517 342

5

INSTITUTSIOONIDE HALDUSTEGEVUSEST SAADAV TULU

25 050 050

 

25 050 050

6

LIIDU KOKKULEPETE JA PROGRAMMIDEGA SEOTUD OSAMAKSED JA TAGASIMAKSED

130 000 000

 

130 000 000

7

VIIVISINTRESSID JA TRAHVID

115 000 000

 

115 000 000

8

LAENUTEHINGUD

2 823 744

 

2 823 744

9

MITMESUGUSED TULUD

15 001 000

 

15 001 000

 

KÕIK KOKKU

148 198 939 744

 

148 198 939 744

JAOTIS 1

OMAVAHENDID

Artikkel

Punkt

Rubriik

Eelarve 2019

Paranduseelarve nr 1/2019

Uus summa

 

PEATÜKK 1 1

1 1 0

2005/2006. turustusaasta ja eelnevate aastatega seotud toodangumaksud

p.m.

 

p.m.

1 1 1

Suhkru laomaksud

p.m.

 

p.m.

1 1 3

Mitteeksporditud C-suhkru, C-isoglükoosi ja C-inuliinisiirupi toodangumaksud ning C-suhkru- ja C-isoglükoosiasendajatelt makstavad maksud

p.m.

 

p.m.

1 1 7

Tootmismaks

p.m.

 

p.m.

1 1 8

Suhkru lisakvoodi ja isoglükoosi täiendava kvoodi ühekordsed summad

p.m.

 

p.m.

1 1 9

Kvoodiületamise tasu

p.m.

 

p.m.

 

PEATÜKK 1 1 — KOGUSUMMA

p.m.

 

p.m.

 

PEATÜKK 1 2

1 2 0

Otsuse 2014/335/EL, Euratom artikli 2 lõike 1 punktis a osutatud tollimaksud ja muud maksud

21 471 164 786

 

21 471 164 786

 

PEATÜKK 1 2 — KOGUSUMMA

21 471 164 786

 

21 471 164 786

 

PEATÜKK 1 3

1 3 0

Vastavalt otsuse 2014/335/EL, Euratom artikli 2 lõike 1 punktile b käibemaksust kogunevad omavahendid

17 738 667 150

 

17 738 667 150

 

PEATÜKK 1 3 — KOGUSUMMA

17 738 667 150

 

17 738 667 150

 

PEATÜKK 1 4

1 4 0

Vastavalt otsuse 2014/335/EL, Euratom artikli 2 lõike 1 punktile c kogurahvatulul põhinevad omavahendid

107 094 715 672

–1 802 988 329

105 291 727 343

 

PEATÜKK 1 4 — KOGUSUMMA

107 094 715 672

–1 802 988 329

105 291 727 343

 

PEATÜKK 1 5

1 5 0

Ühendkuningriigile otsuse 2014/335/EL, Euratom artiklite 4 ja 5 kohaselt ette nähtud eelarve tasakaalustamatuse korrektsioon

0 ,—

 

0 ,—

 

PEATÜKK 1 5 — KOGUSUMMA

0 ,—

 

0 ,—

 

PEATÜKK 1 6

1 6 0

Teatavate liikmesriikide kogurahvatulul põhinevate iga-aastaste brutomaksete vähendamine vastavalt otsuse 2014/335/EL, Euratom artikli 2 lõikele 5

0 ,—

 

0 ,—

 

PEATÜKK 1 6 — KOGUSUMMA

0 ,—

 

0 ,—

 

Jaotis 1 — Kogusumma

146 304 547 608

–1 802 988 329

144 501 559 279

PEATÜKK 1 1 —

SUHKRUTURU ÜHISE KORRALDUSEGA ETTE NÄHTUD MAKSUD JA TOLLIMAKSUD (OTSUSE 2014/335/EL, EURATOM ARTIKLI 2 LÕIKE 1 PUNKT A)

PEATÜKK 1 2 —

OTSUSE 2014/335/EL, EURATOM ARTIKLI 2 LÕIKE 1 PUNKTIS A OSUTATUD TOLLIMAKSUD JA MUUD MAKSUD

PEATÜKK 1 3 —

VASTAVALT OTSUSE 2014/335/EL, EURATOM ARTIKLI 2 LÕIKE 1 PUNKTILE B KÄIBEMAKSUST KOGUNEVAD OMAVAHENDID

PEATÜKK 1 4 —

VASTAVALT OTSUSE 2014/335/EL, EURATOM ARTIKLI 2 LÕIKE 1 PUNKTILE C KOGURAHVATULUL PÕHINEVAD OMAVAHENDID

PEATÜKK 1 5 —

EELARVE TASAKAALUSTAMATUSE KORRIGEERIMINE

PEATÜKK 1 6 —

TEATAVATE LIIKMESRIIKIDE KOGURAHVATULUL PÕHINEVATE IGA-AASTASTE BRUTOMAKSETE VÄHENDAMINE

PEATÜKK 1 4 —   VASTAVALT OTSUSE 2014/335/EL, EURATOM ARTIKLI 2 LÕIKE 1 PUNKTILE C KOGURAHVATULUL PÕHINEVAD OMAVAHENDID

1 4 0
Vastavalt otsuse 2014/335/EL, Euratom artikli 2 lõike 1 punktile c kogurahvatulul põhinevad omavahendid

Eelarve 2019

Paranduseelarve nr 1/2019

Uus summa

107 094 715 672

–1 802 988 329

105 291 727 343

Märkused

Kogurahvatulul põhinevad omavahendid on lisaomavahendid, millest kaetakse kulud, mida ei ole võimalik rahastada asjaomase aasta traditsioonilistest omavahenditest, käibemaksupõhistest omavahenditest ja muudest tuludest. Seega hoiab kogurahvatulul põhinevate omavahendite olemasolu liidu üldeelarve alati ex ante tasakaalus.

Kogurahvatulul põhinevate omavahendite sissenõudmismäär kehtestatakse vastavalt eelarve kuludele, mida ei ole võimalik rahastada muudest allikatest (käibemaksupõhised maksed, traditsioonilised omavahendid ja muud tulud). Seda sissenõudmismäära kohaldatakse kõikide liikmesriikide suhtes.

Liikmesriikide kogurahvatulu suhtes kohaldatav määr käesoleval eelarveaastal on 0,6402 %.

Õiguslik alus

Nõukogu 26. mai 2014. aasta otsus 2014/335/EL, Euratom Euroopa Liidu omavahendite süsteemi kohta (ELT L 168, 7.6.2014, lk 105), eriti selle artikli 2 lõike 1 punkt c.

Liikmesriik

Eelarve 2019

Paranduseelarve nr 1/2019

Uus summa

Belgia

3 047 168 574

–51 300 471

2 995 868 103

Bulgaaria

365 042 957

–6 145 665

358 897 292

Tšehhi

1 344 773 264

–22 639 870

1 322 133 394

Taani

2 052 996 922

–34 563 138

2 018 433 784

Saksamaa

23 431 327 562

– 394 477 077

23 036 850 485

Eesti

167 372 947

–2 817 800

164 555 147

Iirimaa

1 742 092 238

–29 328 916

1 712 763 322

Kreeka

1 240 552 303

–20 885 264

1 219 667 039

Hispaania

8 194 487 726

– 137 957 934

8 056 529 792

Prantsusmaa

16 188 935 777

– 272 548 109

15 916 387 668

Horvaatia

341 111 233

–5 742 763

335 368 470

Itaalia

11 887 159 058

– 200 125 738

11 687 033 320

Küpros

135 452 477

–2 280 404

133 172 073

Läti

197 220 041

–3 320 289

193 899 752

Leedu

291 628 286

–4 909 695

286 718 591

Luksemburg

267 818 985

–4 508 855

263 310 130

Ungari

877 763 099

–14 777 541

862 985 558

Malta

78 811 046

–1 326 820

77 484 226

Madalmaad

5 226 550 213

–87 991 354

5 138 558 859

Austria

2 618 276 863

–44 079 883

2 574 196 980

Poola

3 276 819 614

–55 166 751

3 221 652 863

Portugal

1 323 889 089

–22 288 276

1 301 600 813

Rumeenia

1 383 139 821

–23 285 789

1 359 854 032

Sloveenia

315 456 472

–5 310 854

310 145 618

Slovakkia

618 824 984

–10 418 200

608 406 784

Soome

1 589 956 385

–26 767 640

1 563 188 745

Rootsi

3 132 498 640

–52 737 042

3 079 761 598

Ühendkuningriik

15 757 589 096

– 265 286 191

15 492 302 905

Artikkel 1 4 0 – Kokku

107 094 715 672

–1 802 988 329

105 291 727 343

JAOTIS 3

ÜLEJÄÄGID, SALDOD JA KORRIGEERIMINE

Artikkel

Punkt

Rubriik

Eelarve 2019

Paranduseelarve nr 1/2019

Uus summa

 

PEATÜKK 3 0

3 0 0

Kasutatav ülejääk eelmisest eelarveaastast

p.m.

1 802 988 329

1 802 988 329

3 0 2

Välistegevuse tagatisfondi ülejäägi tagasimakse eelarvesse

p.m.

 

p.m.

 

PEATÜKK 3 0 — KOGUSUMMA

p.m.

1 802 988 329

1 802 988 329

 

PEATÜKK 3 1

3 1 0

Määruse (EL, Euratom) nr 609/2014 artikli 10b kohaldamine 1995ndal ja järgnevatel eelarveaastatel

3 1 0 3

Määruse (EL, Euratom) nr 609/2014 artikli 10b kohaldamine 1995ndal ja järgnevatel eelarveaastatel

p.m.

 

p.m.

 

Artikkel 3 1 0 — Kogusumma

p.m.

 

p.m.

 

PEATÜKK 3 1 — KOGUSUMMA

p.m.

 

p.m.

 

PEATÜKK 3 2

3 2 0

Määruse (EL, Euratom) nr 609/2014 artikli 10b kohaldamine 1995ndal ja järgnevatel eelarveaastatel

3 2 0 3

Määruse (EL, Euratom) nr 609/2014 artikli 10b kohaldamine 1995ndal ja järgnevatel eelarveaastatel

p.m.

 

p.m.

 

Artikkel 3 2 0 — Kogusumma

p.m.

 

p.m.

 

PEATÜKK 3 2 — KOGUSUMMA

p.m.

 

p.m.

 

PEATÜKK 3 3

3 3 0

Eelnevate eelarveaastate käibemaksu- ja kogurahvatulupõhiste omavahendite kohandamiste tasaarvestus

p.m.

 

p.m.

 

PEATÜKK 3 3 — KOGUSUMMA

p.m.

 

p.m.

 

PEATÜKK 3 4

3 4 0

Teatavate liikmesriikide vabadusel, turvalisusel ja õigusel rajaneva ala teatavatest poliitikavaldkondadest kõrvalejäämise mõjust tulenev korrektsioon

p.m.

 

p.m.

 

PEATÜKK 3 4 — KOGUSUMMA

p.m.

 

p.m.

 

PEATÜKK 3 5

3 5 0

Ühendkuningriigi eelarve tasakaalustamatuse korrigeerimise rahastamise lõpliku arvestuse tulemus

3 5 0 4

Ühendkuningriigi eelarve tasakaalustamatuse korrigeerimise rahastamise lõpliku arvestuse tulemus

p.m.

 

p.m.

 

Artikkel 3 5 0 — Kogusumma

p.m.

 

p.m.

 

PEATÜKK 3 5 — KOGUSUMMA

p.m.

 

p.m.

 

PEATÜKK 3 6

3 6 0

Ühendkuningriigi eelarve tasakaalustamatuse korrigeerimise rahastamise vahearvestuse tulemus

3 6 0 4

Ühendkuningriigi eelarve tasakaalustamatuse korrigeerimise rahastamise vahearvestuse tulemus

p.m.

 

p.m.

 

Artikkel 3 6 0 — Kogusumma

p.m.

 

p.m.

 

PEATÜKK 3 6 — KOGUSUMMA

p.m.

 

p.m.

 

PEATÜKK 3 7

3 7 0

Omavahendeid käsitlevate otsuste rakendamisega seotud kohandus

p.m.

 

p.m.

 

PEATÜKK 3 7 — KOGUSUMMA

p.m.

 

p.m.

 

Jaotis 3 — Kogusumma

p.m.

1 802 988 329

1 802 988 329

PEATÜKK 3 0 —

KASUTATAV ÜLEJÄÄK EELMISEST EELARVEAASTAST

PEATÜKK 3 1 —

MÄÄRUSE (EL, EURATOM) NR 609/2014 ARTIKLI 10B KOHALDAMISEST TULENEVAD EELMISTE EELARVEAASTATE KÄIBEMAKSUDE SALDOD JA NENDE KORRIGEERIMINE

PEATÜKK 3 2 —

MÄÄRUSE (EL, EURATOM) NR 609/2014 ARTIKLI 10B KOHALDAMISEST TULENEVAD EELMISTE EELARVEAASTATE KOGURAHVATULU / RAHVAMAJANDUSE KOGUTOODANGU SALDOD JA NENDE KORRIGEERIMINE

PEATÜKK 3 3 —

EELNEVATE EELARVEAASTATE KÄIBEMAKSU- JA KOGURAHVATULUPÕHISTE OMAVAHENDITE KOHANDAMISTE TASAARVESTUS

PEATÜKK 3 4 —

TEATAVATE LIIKMESRIIKIDE VABADUSEL, TURVALISUSEL JA ÕIGUSEL RAJANEVA ALA TEATAVATEST POLIITIKAVALDKONDADEST KÕRVALEJÄÄMISEST TULENEV KORREKTSIOON

PEATÜKK 3 5 —

ÜHENDKUNINGRIIGI EELARVE TASAKAALUSTAMATUSE KORRIGEERIMISE RAHASTAMISE LÕPLIKU ARVESTUSE TULEMUS

PEATÜKK 3 6 —

ÜHENDKUNINGRIIGI EELARVE TASAKAALUSTAMATUSE KORRIGEERIMISE RAHASTAMISE VAHEARVESTUSE TULEMUS

PEATÜKK 3 7 —

OMAVAHENDEID KÄSITLEVATE OTSUSTE RAKENDAMISEGA SEOTUD KOHANDUS

PEATÜKK 3 0 —   KASUTATAV ÜLEJÄÄK EELMISEST EELARVEAASTAST

3 0 0
Kasutatav ülejääk eelmisest eelarveaastast

Eelarve 2019

Paranduseelarve nr 1/2019

Uus summa

p.m.

1 802 988 329

1 802 988 329

Märkused

Finantsmääruse artikli 18 kohaselt kantakse iga eelarveaasta jääk, kas ülejääk või puudujääk, tulu või kuluna järgneva aasta eelarvesse.

Tulude ja kulude asjakohased esialgsed eelarvestused kirjendatakse eelarvemenetluse käigus eelarvesse, kasutades vajaduse korral kirjalikku muutmisettepanekut, mis esitatakse vastavalt finantsmääruse artiklile 39. Need koostatakse määruse (EL, Euratom) nr 608/2014 artikli 1 lõikes 1 sätestatud põhimõtete alusel.

Pärast eelarveaasta raamatupidamisarvestuse sulgemist kantakse kõik eelarvestustega võrreldes tekkinud lahknevused järgmise eelarveaasta eelarvesse paranduseelarvega, mille komisjon peab esitama 15 päeva jooksul pärast esialgse raamatupidamisaruande esitamist.

Puudujääk kirjendatakse III eelarvejao „Komisjon“ kulude eelarvestuse artiklisse 27 02 01.

Õiguslik alus

Nõukogu määrus (EL, Euratom) nr 608/2014, 26. mai 2014, millega kehtestatakse Euroopa Liidu omavahendite süsteemi rakendusmeetmed (ELT L 168, 7.6.2014, lk 29).

Nõukogu määrus (EL, Euratom) nr 609/2014, 26. mai 2014, meetodite ja menetluse kohta, millega tehakse kättesaadavaks traditsioonilised, käibemaksupõhised ja kogurahvatulul põhinevad omavahendid, ning muude sularahavajaduste rahuldamiseks vajalike meetmete kohta (ELT L 168, 7.6.2014, lk 39).

Nõukogu otsus 2014/335/EL, Euratom, 26. mai 2014, Euroopa Liidu omavahendite süsteemi kohta (ELT L 168, 7.6.2014, lk 105), eriti selle artikkel 7.

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 18. juuli 2018. aasta määrus (EL, Euratom) 2018/1046, mis käsitleb liidu üldeelarve suhtes kohaldatavaid finantsreegleid ja millega muudetakse määrusi (EL) nr 1296/2013, (EL) nr 1301/2013, (EL) nr 1303/2013, (EL) nr 1304/2013, (EL) nr 1309/2013, (EL) nr 1316/2013, (EL) nr 223/2014 ja (EL) nr 283/2014 ja otsust nr 541/2014/EL ning tunnistatakse kehtetuks määrus (EL, Euratom) nr 966/2012 (ELT L 193, 30.7.2018, lk 1), ning eeskätt selle artikkel 18.


(1)  Käesolevas veerus esitatud arvnäitajad vastavad 2019. aasta eelarvele (ELT L 67, 7.3.2019, lk 1) ning paranduseelarvele nr 1/2019.

(2)  Käesolevas veerus esitatud arvnäitajad vastavad 2018. aasta eelarvele (ELT L 57, 28.2.2018, lk 1) ja paranduseelarvetele nr 1–6/2018.

(3)  Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 310 lõike 1 kolmandas lõigus on sätestatud: „Eelarve tulud ja kulud peavad olema tasakaalus“.

(4)  Käesolevas veerus esitatud arvnäitajad vastavad 2019. aasta eelarvele (ELT L 67, 7.3.2019, lk 1) ning paranduseelarvele nr 1/2019.

(5)  Käesolevas veerus esitatud arvnäitajad vastavad 2018. aasta eelarvele (ELT L 57, 28.2.2018, lk 1) ja paranduseelarvetele nr 1–6/2018.

(6)  2019. aasta eelarve omavahendid määrati kindlaks 18. mail 2018 omavahendite nõuandekomitee 172. koosolekul vastu võetud eelarveprognooside alusel.

(7)  Euroopa Liigu toimimise lepingu artikli 310 lõike 1 kolmandas lõigus on sätestatud: „Eelarve tulud ja kulud peavad olema tasakaalus“.

(8)  Kasutatav arvestusbaas ei ületa 50 % kogurahvatulust.

(9)  Määra arvutamine: (105 291 727 343) / (164 461 110 000) = 0,640222648035149.

(10)  Ümardatud protsendimäärad.

(11)  Laienemisega seotud kulude summa koosneb 13 liikmesriigile, kes on ühinenud liiduga pärast 30. aprilli 2004, eraldatud kogukulust, välja arvatud põllumajanduse otsesed maksed, turuga seotud kulud ja EAGGFi tagatisrahastust tulenevad maaelu arendamise kulud.

(12)  „Ühendkuningriigi kasu“ vastab mõjule, mida Ühendkuningriigile avaldab üleminek piiristatud käibemaksule ja RKT/kogurahvatulu põhiste omavahendite kasutuselevõtt.

(13)  See juhuslik tulu vastab netotulule, mida Ühendkuningriik saab johtuvalt sellest, et 1. jaanuaril 2014 suurenes 10 protsendilt 20 protsendile traditsiooniliste omavahendite protsendimäär, mille liikmesriigid sissenõudmiskulude katteks endale jätavad.

(14)  p.m. (omavahendid + muud tulud = kogutulu = kogukulu); (144 501 559 279 + 3 697 380 465 = 148 198 939 744 = 148 198 939 744).

(15)  Omavahendite kogusumma protsendina kogurahvatulust: (144 501 559 279) / (16 446 111 000 000) = 0,88 %; omavahendite kogusumma ülempiir protsendina kogurahvatulust: 1,20 %.


5.11.2019   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 284/21


Euroopa Liidu 2019. aasta paranduseelarve nr 2

LÕPLIK VASTUVÕTMINE (EL, Euratom) 2019/1809

EUROOPA PARLAMENDI PRESIDENT,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut, eriti selle artikli 314 lõike 4 punkti a ja lõiget 9,

võttes arvesse Euroopa Aatomienergiaühenduse asutamislepingut, eriti selle artiklit 106a,

võttes arvesse nõukogu 26. mai 2014. aasta otsust 2014/335/EL, Euratom Euroopa Liidu omavahendite süsteemi kohta (1),

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 18. juuli 2018. aasta määrust (EL, Euratom) 2018/1046, mis käsitleb liidu üldeelarve suhtes kohaldatavaid finantsreegleid ja millega muudetakse määrusi (EL) nr 1296/2013, (EL) nr 1301/2013, (EL) nr 1303/2013, (EL) nr 1304/2013, (EL) nr 1309/2013, (EL) nr 1316/2013, (EL) nr 223/2014 ja (EL) nr 283/2014 ja otsust nr 541/2014/EL ning tunnistatakse kehtetuks määrus (EL, Euratom) nr 966/2012 (2),

võttes arvesse nõukogu 2. detsembri 2013. aasta määrust (EL, Euratom) nr 1311/2013, millega määratakse kindlaks mitmeaastane finantsraamistik aastateks 2014–2020 (3),

võttes arvesse 2. detsembri 2013. aasta institutsioonidevahelist kokkulepet Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni vahel eelarvedistsipliini, eelarvealase koostöö ning usaldusväärse finantsjuhtimise kohta (4),

võttes arvesse Euroopa Liidu 2019. aasta üldeelarvet, mis võeti lõplikult vastu 12. detsembril 2018 (5),

võttes arvesse komisjonis 15. mail 2019. aastal vastu võetud Euroopa Liidu 2019. aasta paranduseelarve projekti nr 2,

võttes arvesse 3. septembril 2019. aastal vastu võetud ja samal päeval Euroopa Parlamendile esitatud nõukogu seisukohta paranduseelarve projekti nr 2/2019 kohta,

võttes arvesse nõukogu seisukoha heakskiitmist Euroopa Parlamendis 18. septembril 2019. aastal,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi kodukorra artikleid 94 ja 96,

KINNITAB JÄRGMIST:

Artículo único

Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklis 314 sätestatud menetlus on lõpule viidud ja Euroopa Liidu 2019. aasta paranduseelarve nr 2 on lõplikult vastu võetud.

Strasbourg, 18. september 2019

President

D. M.SASSOLI


(1)  ELT L 168, 7.6.2014, lk 105.

(2)  ELT L 193, 30.7.2018, lk 1.

(3)  ELT L 347, 20.12.2013, lk 884.

(4)  ELT C 373, 20.12.2013, lk 1.

(5)  ELT L 67, 7.3.2019.


PARANDUSEELARVE nr 2 2019. EELARVEAASTA

SISUKORD

TULUDE JA KULUDE EELARVESTUS JAGUDE KAUPA

III jagu. Komisjon

— Kulud 24

— Jaotis 08:

Teadusuuringud ja innovatsioon 27

— Jaotis 15:

Haridus ja kultuur 37

SECTION III

COMMISSION

KULUD

Jaotis

Rubriik

Eelarve 2019

Paranduseelarve nr 2/2019

Uus summa

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

01

MAJANDUS- JA RAHANDUSVALDKOND

336 080 338

1 203 618 938

 

 

336 080 338

1 203 618 938

02

SISETURG, TÖÖSTUS, ETTEVÕTLUS JA VKED

2 796 047 759

2 473 254 542

 

 

2 796 047 759

2 473 254 542

03

KONKURENTS

111 419 935

111 419 935

 

 

111 419 935

111 419 935

04

TÖÖHÕIVE, SOTSIAALKÜSIMUSED JA SOTSIAALNE KAASATUS

14 753 357 684

11 910 403 179

 

 

14 753 357 684

11 910 403 179

Reservid (400 241 )

2 124 650

2 124 650

 

 

2 124 650

2 124 650

 

14 755 482 334

11 912 527 829

 

 

14 755 482 334

11 912 527 829

05

PÕLLUMAJANDUS JA MAAELU ARENG

58 407 290 788

56 640 808 555

 

 

58 407 290 788

56 640 808 555

06

LIIKUVUS JA TRANSPORT

4 808 120 781

2 509 542 057

 

 

4 808 120 781

2 509 542 057

07

KESKKOND

524 637 568

370 305 068

 

 

524 637 568

370 305 068

08

TEADUSUURINGUD JA INNOVATSIOON

7 405 465 948

6 736 960 766

80 000 000

 

7 485 465 948

6 736 960 766

09

SIDEVÕRGUD, SISU JA TEHNOLOOGIA

2 429 876 987

2 133 586 653

 

 

2 429 876 987

2 133 586 653

10

OTSENE TEADUSTEGEVUS

439 836 973

428 260 154

 

 

439 836 973

428 260 154

11

MERENDUS JA KALANDUS

1 027 770 112

660 534 435

 

 

1 027 770 112

660 534 435

Reservid (400 241 )

117 158 000

108 850 000

 

 

117 158 000

108 850 000

 

1 144 928 112

769 384 435

 

 

1 144 928 112

769 384 435

12

FINANTSSTABIILSUSE, FINANTSTEENUSTE JA KAPITALITURGUDE LIIT

118 629 491

120 397 491

 

 

118 629 491

120 397 491

13

REGIONAAL- JA LINNAPOLIITIKA

41 290 035 252

34 798 506 413

 

 

41 290 035 252

34 798 506 413

14

MAKSUKORRALDUS JA TOLLILIIT

177 189 872

176 043 872

 

 

177 189 872

176 043 872

15

HARIDUS JA KULTUUR

4 539 701 295

4 052 011 674

20 000 000

 

4 559 701 295

4 052 011 674

16

TEABEVAHETUS

216 190 642

213 072 642

 

 

216 190 642

213 072 642

17

TERVIS JA TOIDUOHUTUS

616 863 058

561 494 331

 

 

616 863 058

561 494 331

18

RÄNNE JA SISEASJAD

2 271 495 179

2 575 769 156

 

 

2 271 495 179

2 575 769 156

Reservid (400 241 )

520 082 000

159 985 000

 

 

520 082 000

159 985 000

 

2 791 577 179

2 735 754 156

 

 

2 791 577 179

2 735 754 156

19

VÄLISPOLIITIKA VAHENDID

869 399 248

721 583 145

 

 

869 399 248

721 583 145

20

KAUBANDUS

115 720 915

114 996 915

 

 

115 720 915

114 996 915

21

RAHVUSVAHELINE KOOSTÖÖ JA ARENG

3 716 766 158

3 301 481 774

 

 

3 716 766 158

3 301 481 774

22

NAABRUSPOLIITIKA JA LAIENEMISLÄBIRÄÄKIMISED

5 072 397 502

3 769 644 975

 

 

5 072 397 502

3 769 644 975

23

HUMANITAARABI JA KODANIKUKAITSE

1 764 263 810

1 704 662 100

 

 

1 764 263 810

1 704 662 100

Reservid (400 241 )

117 200 000

54 760 000

 

 

117 200 000

54 760 000

 

1 881 463 810

1 759 422 100

 

 

1 881 463 810

1 759 422 100

24

PETTUSTEVASTANE VÕITLUS

82 812 100

82 945 264

 

 

82 812 100

82 945 264

25

KOMISJONI POLIITIKA KOORDINEERIMINE JA ÕIGUSNÕUSTAMINE

260 051 836

260 126 836

 

 

260 051 836

260 126 836

26

KOMISJONI HALDUS

1 143 259 951

1 142 431 971

 

 

1 143 259 951

1 142 431 971

Reservid (400 241 )

620 000

310 000

 

 

620 000

310 000

 

1 143 879 951

1 142 741 971

 

 

1 143 879 951

1 142 741 971

27

EELARVE

73 674 246

73 674 246

 

 

73 674 246

73 674 246

28

AUDIT

19 730 856

19 730 856

 

 

19 730 856

19 730 856

29

STATISTIKA

159 791 212

143 606 212

 

 

159 791 212

143 606 212

30

PENSIONID JA NENDEGA SEOTUD KULUD

2 008 091 000

2 008 091 000

 

 

2 008 091 000

2 008 091 000

31

KEELETALITUSED

403 346 735

403 346 735

 

 

403 346 735

403 346 735

32

ENERGEETIKA

2 006 200 068

1 627 907 277

 

 

2 006 200 068

1 627 907 277

33

ÕIGUS- JA TARBIJAKÜSIMUSED

264 795 838

247 037 892

 

 

264 795 838

247 037 892

Reservid (400 241 )

345 000

259 000

 

 

345 000

259 000

 

265 140 838

247 296 892

 

 

265 140 838

247 296 892

34

KLIIMAMEETMED

165 102 178

108 439 678

 

 

165 102 178

108 439 678

40

RESERVID

1 284 777 650

677 788 650

 

 

1 284 777 650

677 788 650

 

Kogusumma

161 680 190 965

144 083 485 387

100 000 000

 

161 780 190 965

144 083 485 387

Millest reservid (400 241 )

757 529 650

326 288 650

 

 

757 529 650

326 288 650

JAOTIS 08

TEADUSUURINGUD JA INNOVATSIOON

Jaotis

Peatükk

Rubriik

Eelarve 2019

Paranduseelarve nr 2/2019

Uus summa

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

0 801

POLIITIKAVALDKONNA „TEADUSUURINGUD JA INNOVATSIOON“ HALDUSKULUD

349 779 197

349 779 197

 

 

349 779 197

349 779 197

0 802

RAAMPROGRAMM „HORISONT 2020“ — TEADUSUURINGUD

6 825 683 341

6 160 290 816

80 000 000

 

6 905 683 341

6 160 290 816

0 803

EURATOMI PROGRAMM — KAUDSED MEETMED

228 728 410

226 253 253

 

 

228 728 410

226 253 253

0 805

SÖE JA TERASE TEADUSFONDI UURIMISPROGRAMM

1 275 000

637 500

 

 

1 275 000

637 500

 

Jaotis 08 — Kogusumma

7 405 465 948

6 736 960 766

80 000 000

 

7 485 465 948

6 736 960 766

Märkused

Need märkused kehtivad kõigi selle jaotise eelarveridade kohta.

Käesoleva jaotise kohaselt toetatakse teadus- ja innovatsioonitegevuse raames kahte olulisemat uurimisprogrammi – raamprogrammi „Horisont 2020“ ja Euratomi programmi. Jaotis hõlmab ka söe ja terase teadusfondi uurimisprogrammi.

Tegevuse eesmärk on saavutada Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklis 179 sätestatud eesmärgid, et aidata kaasa Euroopa teadusruumil põhineva teadmusühiskonna loomisele, toetades riikidevahelist koostööd kõikidel tasanditel kogu Euroopa Liidus, muutes Euroopa teadusuuringud dünaamilisemaks ja loovamaks ning tõstes nende taset vastavalt teadmiste tasemele, tugevdades teadusuuringute ja tehnoloogiaga seotud inimressursse kvalitatiivselt ja kvantitatiivselt ning teadusuuringute ja uuendustegevuse võimekust kogu Euroopas, ja tagada selle optimaalne kasutamine.

Raamprogrammis „Horisont 2020“ käsitletakse soolise võrdõiguslikkuse küsimust valdkondadevahelise küsimusena, et luua tasakaal meeste ja naiste vahel ning integreerida sooline mõõde teadustegevusse ja innovatsiooni. Eriti võetakse arvesse vajadust pingutada rohkem, et suurendada naiste osalemist kõigil tasanditel, sealhulgas otsuste tegemisel, teadustegevuses ja innovatsioonis.

Artiklid ja punktid hõlmavad ka komisjoni korraldatavate üleeuroopalist huvi pakkuvate kõrgetasemeliste teadus- ja tehnoloogiaalaste kohtumiste, konverentside, töörühmade ja seminaridega seotud kulusid, samuti eri- ja raamprogrammide raames toimuvate uuringute, toetuste, järel- ja hindamismeetmete rahastamist ning kõrgetasemeliste teaduslike ja tehnoloogiliste analüüside ning Euroopa Liidu nimel korraldatavate selliste hindamiste rahastamist, mille eesmärk on välja selgitada liidu jaoks sobilikud uurimisvaldkonnad, muu hulgas seoses Euroopa teadusruumiga, ning meetmed programmide tulemuste järelevalveks ja nende tulemuste levitamiseks, kaasa arvatud eelmiste raamprogrammidega ette nähtud meetmed.

Need assigneeringud on mõeldud katma ka halduskulusid, sealhulgas personalihalduse kulusid, olenemata sellest, kas kõnealuse personali suhtes kohaldatakse personalieeskirju või mitte, samuti teabe, trükiste, haldus- ja tehniliste toimingutega seotud kulusid ning teatavaid muid kuluartikleid, mis kuuluvad sisemise taristu juurde ja on seotud selle meetme eesmärgi saavutamisega, mille lahutamatuks osaks nad on, kaasa arvatud toimingud ja algatused, mida on vaja liidu teadusuuringute, tehnoloogiaarenduse ja tutvustamistegevuse strateegia ettevalmistamiseks ja järelevalveks.

Šveitsi ja Euroopa Aatomienergiaühenduse vahelise koostöölepingu alusel saadav tulu kantakse tulude eelarvestuse punkti 6 011 ning selle alusel võib eraldada täiendavaid assigneeringuid vastavalt finantsmääruse artiklile 21.

Tulu, mis on saadud kolmandatelt isikutelt seoses liidu tegevustes osalemisega, kantakse tulude eelarvestuse punkti 6 033 ning selle alusel võib eraldada täiendavaid assigneeringuid vastavalt finantsmääruse artiklile 21.

Täiendavad assigneeringud eraldatakse punktide 08 025 001, 08 035 001 ja 08 045 001 kohaselt.

Käesoleva jaotise haldusassigneeringud eraldatakse artikli 080 105 kohaselt.

PEATÜKK 0 802 —   RAAMPROGRAMM „HORISONT 2020“ — TEADUSUURINGUD

Jaotis

Peatükk

Artikkel

Punkt

Rubriik

FR

Eelarve 2019

Paranduseelarve nr 2/2019

Uus summa

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

0 802

RAAMPROGRAMM „HORISONT 2020“ — TEADUSUURINGUD

080 201

Tipptasemel teadus

08 020 101

Eesliiniuuringute tugevdamine Euroopa Teadusnõukogu kaudu

1,1

1 969 672 172

1 624 989 887

 

 

1 969 672 172

1 624 989 887

08 020 102

Teadusuuringute tugevdamine erieesmärgi „Tulevased ja kujunemisjärgus tehnoloogiad“ kaudu

1,1

p.m.

p.m.

45 400 000

 

45 400 000

p.m.

08 020 103

Euroopa teadustaristu (sh e-taristu) tõhustamine

1,1

235 362 607

187 233 718

 

 

235 362 607

187 233 718

 

Artikkel 080 201 — Vahesumma

 

2 205 034 779

1 812 223 605

45 400 000

 

2 250 434 779

1 812 223 605

080 202

Tööstuslik juhtpositsioon

08 020 201

Juhtpositsioon nanotehnoloogia, kõrgtehnoloogiliste materjalide, lasertehnoloogia, biotehnoloogia ning kõrgtehnoloogilise tootmise ja töötlemise valdkonnas

1,1

535 119 776

498 152 158

 

 

535 119 776

498 152 158

08 020 202

Riskikapitali kättesaadavuse parandamine teadus- ja innovatsiooniinvesteeringute jaoks

1,1

435 388 299

324 237 047

 

 

435 388 299

324 237 047

08 020 203

Väikeste ja keskmise suurusega ettevõtete (VKEde) innovatiivsuse suurendamine

1,1

46 085 771

30 811 397

 

 

46 085 771

30 811 397

 

Artikkel 080 202 — Vahesumma

 

1 016 593 846

853 200 602

 

 

1 016 593 846

853 200 602

080 203

Ühiskonna ees seisvate probleemide lahendamine

08 020 301

Elukestva tervise ja heaolu parandamine

1,1

673 524 898

458 962 266

 

 

673 524 898

458 962 266

08 020 302

Piisava ohutu, tervisliku ja kvaliteetse toidu ja muude biotoorainel põhinevate toodetega varustamise tagamine

1,1

177 650 893

162 170 942

 

 

177 650 893

162 170 942

08 020 303

Üleminek usaldusväärsele, säästvale ja konkurentsivõimelisele energiasüsteemile

1,1

337 583 939

292 185 559

 

 

337 583 939

292 185 559

08 020 304

Ressursitõhusa, keskkonnasäästliku, ohutu ja sujuva Euroopa transpordisüsteemi loomine

1,1

260 946 905

239 845 116

34 600 000

 

295 546 905

239 845 116

08 020 305

Ressursitõhusa ja kliimamuutustele vastupidava majanduse ning tooraine jätkusuutliku varu tagamine

1,1

312 327 206

290 605 621

 

 

312 327 206

290 605 621

08 020 306

Kaasava, innovaatilise ja analüütilise Euroopa ühiskonna edendamine

1,1

130 000 611

126 186 096

 

 

130 000 611

126 186 096

 

Artikkel 080 203 — Vahesumma

 

1 892 034 452

1 569 955 600

34 600 000

 

1 926 634 452

1 569 955 600

080 204

Tipptasemel teadmiste levitamine ja osalemise laiendamine

1,1

129 149 390

148 909 913

 

 

129 149 390

148 909 913

080 205

Raamprogrammi „Horisont 2020“ horisontaalmeetmed

1,1

111 617 998

100 150 249

 

 

111 617 998

100 150 249

080 206

Teadus ühiskonna osalusel ja ühiskonna heaks

1,1

68 387 298

63 859 544

 

 

68 387 298

63 859 544

080 207

Ühisettevõtted

08 020 731

Innovatiivsete ravimite teise algatuse (IMI 2) ühisettevõte — Toetuskulud

1,1

5 384 615

5 384 615

 

 

5 384 615

5 384 615

08 020 732

Innovatiivsete ravimite teise algatuse (IMI 2) ühisettevõte

1,1

256 117 000

131 530 049

 

 

256 117 000

131 530 049

08 020 733

Biotoorainel põhinevate tööstusharude ühisettevõte — Toetuskulud

1,1

1 184 579

1 184 579

 

 

1 184 579

1 184 579

08 020 734

Biotoorainel Põhinevate Tööstusharude Ühisettevõte

1,1

132 424 316

162 648 921

 

 

132 424 316

162 648 921

08 020 735

Ühisettevõte Clean Sky 2 — Toetuskulud

1,1

4 649 515

4 649 515

 

 

4 649 515

4 649 515

08 020 736

Ühisettevõte Clean Sky 2

1,1

278 720 388

310 846 929

 

 

278 720 388

310 846 929

08 020 737

Kütuseelementide ja vesiniku valdkonna teine ühisettevõte (FCH 2) — Toetuskulud

1,1

2 622 363

2 622 363

 

 

2 622 363

2 622 363

08 020 738

Kütuseelementide ja vesiniku valdkonna teine ühisettevõte (FCH 2)

1,1

79 823 275

103 162 807

 

 

79 823 275

103 162 807

 

Artikkel 080 207 — Vahesumma

 

760 926 051

722 029 778

 

 

760 926 051

722 029 778

080 208

VKEde rahastamisvahend

1,1

641 589 527

512 502 033

 

 

641 589 527

512 502 033

080 250

Assigneeringud, mis tulenevad Euroopa Majanduspiirkonna väliste kolmandate riikide osalemisest teadusuuringutes ja tehnoloogia arendamises

08 025 001

Assigneeringud, mis tulenevad Euroopa Majanduspiirkonna väliste kolmandate riikide osalemisest teadusuuringutes ja tehnoloogia arendamises (2014–2020)

1,1

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

08 025 002

Assigneeringud, mis tulenevad Euroopa Majanduspiirkonna väliste kolmandate riikide osalemisest teadusuuringutes ja tehnoloogia arendamises (kuni 2014. aastani)

1,1

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

 

Artikkel 080 250 — Vahesumma

 

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

080 251

Teadusuuringute eelmise raamprogrammi lõpuleviimine — Seitsmes raamprogramm — EÜ kaudsed meetmed (2007–2013)

1,1

p.m.

377 104 525

 

 

p.m.

377 104 525

080 252

Teadusuuringute eelmiste raamprogrammide lõpuleviimine — Kaudsed meetmed (kuni aastani 2007)

1,1

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

080 277

Katseprojektid ja ettevalmistavad meetmed

08 027 701

Katseprojekt — Kooskõlastatud teadusuuringud homöopaatia ja taimeteraapia kasutamise kohta loomakasvatuses

2

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

08 027 703

Katseprojekt — Teadus- ja arendustegevus vaesusega seotud unarhaiguste valdkonnas üldise tervisekindlustuse saavutamiseks 2015. aasta järgsel perioodil

1,1

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

08 027 705

Katseprojekt — Emade vaktsineerimine: teadlikkuse suurendamine emade vaktsineerimise edendamiseks madala sissetulekuga riikides

1,1

p.m.

179 967

 

 

p.m.

179 967

08 027 706

Ettevalmistav meede — Euroopa noorema ja vanema põlvkonna ühine aktiivne poliitiline otsustus- ja kaasarääkimisõigus

1,1

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

08 027 710

Katseprojekt — Võrdlusaluse väljatöötamise uuring, mille eesmärk on määrata kindlaks õiglane tasuvus rahvatervise valdkonnas ning aidata tagada meditsiinilisse teadus- ja arendustegevusse tehtud liidu investeeringute õiglane tasuvus

1,1

350 000

175 000

 

 

350 000

175 000

 

Artikkel 080 277 — Vahesumma

 

350 000

354 967

 

 

350 000

354 967

 

Peatükk 0 802 — Kogusumma

 

6 825 683 341

6 160 290 816

80 000 000

 

6 905 683 341

6 160 290 816

Märkused

Need märkused kehtivad kõigi selle peatüki eelarveridade kohta.

Assigneeringut kasutatakse teadusuuringute ja uuendustegevuse raamprogrammi „Horisont 2020“ jaoks, mis hõlmab ajavahemikku 2014–2020 ning millesse koondatakse kõik liidu olemasolevad teadusuuringute ja innovatsioonirahastud, sealhulgas teadusuuringute raamprogrammi, konkurentsivõime ja uuendustegevuse raamprogrammi innovatsiooniga seotud meetmed ning Euroopa Innovatsiooni- ja Tehnoloogiainstituudi (EIT) tegevus. Programmil on keskne roll Euroopa 2020. aasta strateegia juhtalgatuses „Innovatiivne liit“ ja teistes juhtalgatustes, eelkõige juhtalgatustes „Digitaalarengu tegevuskava“, „Ressursitõhus Euroopa“ ja „Üleilmastumise ajastu uus tööstuspoliitika“ ning ka Euroopa teadusruumi (ERA) arendamises ja toimimises. Raamprogramm „Horisont 2020“ aitab kaasa teadmiste- ja innovatsioonipõhise majanduse ülesehitamisele kõikjal liidus, aidates hankida teadus-, arendus- ja uuendustegevuse jaoks piisavalt lisaraha. Assigneeringut kasutatakse ka teadusuuringute varasemate programmide (seitsmes raamprogramm ja sellele eelnevad programmid) lõpuleviimiseks.

Assigneeringut kasutatakse kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu 11. detsembri 2013. aasta määrusega (EL) nr 1290/2013, millega kehtestatakse teadusuuringute ja innovatsiooni raamprogrammi „Horisont 2020“ aastateks 2014–2020 osalemis- ja levitamiseeskirjad ning tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 1906/2006 (ELT L 347, 20.12.2013, lk 81).

Peatükki kantud assigneeringutele tuleb lisada EFTA riikide rahaline osalus vastavalt Euroopa Majanduspiirkonna lepingule, eriti selle artiklile 82 ja protokollile 32. Teadmiseks: nimetatud summad on saadud EFTA riikide rahalisest osalusest, mis on kantud tulude eelarvestuse artiklisse 630 ja mis moodustab finantsmääruse artikli 21 lõike 2 punktide b, e ja f kohaselt sihtotstarbelise tulu; selle tulu alusel eraldatakse ja rakendatakse vastavaid assigneeringuid vastavalt käesoleva eelarvejao kulude eelarvestuse käesoleva osa lisale „Euroopa Majanduspiirkond“, mis on üldeelarve lahutamatu osa.

Tulu alusel, mis on saadud kandidaatriikide ja Lääne-Balkani võimalike kandidaatide osamaksudest seoses liidu programmides osalemisega ja mis on kantud tulude eelarvestuse punkti 6 031, võib eraldada täiendavaid assigneeringuid vastavalt finantsmääruse artikli 21 lõike 2 punktidele b, e ja f.

08 02 01
Tipptasemel teadus

Märkused

Raamprogrammi „Horisont 2020“ peamine eesmärk on tõhustada ja laiendada liidu teadusbaasi pädevust ning tagada pidev maailmatasemel teadusuuringute jätkumine liidu pikaajalise konkurentsivõime kindlustamiseks. Programmi raames toetatakse parimaid ideid ja liidu andekaid teadlasi, võimaldatakse teadlastele juurdepääs prioriteetsele teadustaristule ning muudetakse liit maailma parimate teadlaste silmis atraktiivseks. Rahastatavad teadusuuringute valdkonnad määratakse kindlaks vastavalt teaduse vajadustele ja võimalustele, temaatilisi prioriteete ei ole eelnevalt kindlaks määratud. Teadusuuringute tegevuskava koostatakse koostöös teadusringkondadega ja teadusuuringuid rahastatakse pädevuse taseme järgi.

08 020 102
Teadusuuringute tugevdamine erieesmärgi „Tulevased ja kujunemisjärgus tehnoloogiad“ kaudu

Eelarve 2019

Paranduseelarve nr 2/2019

Uus summa

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

p.m.

p.m.

45 400 000

 

45 400 000

p.m.

Märkused

Erieesmärgi „Tulevased ja kujunemisjärgus tehnoloogiad“ kaudu toetatakse teaduse ja tehnoloogia alusuuringuid, mis käsitlevad uut tulevikutehnoloogiat ning seavad kahtluse alla praegused paradigmad ja tungivad tundmatutesse valdkondadesse. Lisaks toetatakse erieesmärgi „Tulevased ja kujunemisjärgus tehnoloogiad“ raames mitut paljulubavat uurimisteemat, millel on potentsiaali tekitada piisaval hulgal omavahel seotud projekte, mis uurivad kõnealuseid valdkondi üheskoos ja laiaulatuslikult ning täiendavad Euroopa teadmistepagasit. Lõpuks toetatakse erieesmärgi „Tulevased ja kujunemisjärgus tehnoloogiad“ raames kaugeleulatuvate eesmärkidega suuri teadusuuringuid, mille eesmärk on teaduslik läbimurre. Nende tegevuste puhul on kasulik kooskõlastada Euroopa ja riikide tegevuskavad.

Õiguslik alus

Nõukogu otsus 2013/743/EL, 3. detsember 2013, millega kehtestatakse teadusuuringute ja innovatsiooni 2014.–2020. aasta raamprogrammi „Horisont 2020“ rakendamise eriprogramm ning tunnistatakse kehtetuks otsused 2006/971/EÜ, 2006/972/EÜ, 2006/973/EÜ, 2006/974/EÜ ja 2006/975/EÜ (ELT L 347, 20.12.2013, lk 965), ning eriti selle artikli 3 lõike 1 punkt b.

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr 1291/2013, 11. detsember 2013, millega luuakse teadusuuringute ja innovatsiooni raamprogramm „Horisont 2020“ aastateks 2014–2020 ning tunnistatakse kehtetuks otsus nr 1982/2006/EÜ (ELT L 347, 20.12.2013, lk 104).

08 02 03
Ühiskonna ees seisvate probleemide lahendamine

Märkused

Programmi „Horisont 2020“ kõnealune prioriteet vastab otseselt Euroopa 2020. aasta strateegias määratletud poliitikaprioriteetidele ja ühiskondlikele probleemidele. Meetmete elluviimiseks kasutatakse probleemipõhist lähenemisviisi, mis koondab eri valdkondade, tehnoloogiate ja distsipliinide ressursid ning teadmised. Meetmed hõlmavad kogu tsüklit teadusuuringutest turuleviimiseni, keskendudes uuendusena innovatsiooniga seotud tegevusele, nagu katsetamine, tutvustamine ja proovisüsteemid, riigihangete toetamine, disain, lõppkasutaja vajadustest lähtuv innovatsioon, sotsiaalne innovatsioon ning innovatiivsete lahenduste turuleviimine. Tegevustega toetatakse otseselt konkreetse valdkonna poliitilist pädevust liidu tasandil, järgides sootundlikku lähenemisviisi ja seades eesmärgiks meeste ja naiste tasakaalustatud osaluse.

08 020 304
Ressursitõhusa, keskkonnasäästliku, ohutu ja sujuva Euroopa transpordisüsteemi loomine

Eelarve 2019

Paranduseelarve nr 2/2019

Uus summa

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

260 946 905

239 845 116

34 600 000

 

295 546 905

239 845 116

Märkused

Kõnealuse tegevuse raames pannakse rõhku ressursitõhusa transpordi (nt elektriliste ja vähesaastavate või saastevabade õhusõidukite, sõidukite ja laevade uue põlvkonna arendamise ja kasutuselevõtu kiirendamine) ning vähemate ummikutega, ohutuma ja turvalisema liikuvuse (nt terviklik uksest-ukseni-transport ja logistika) edendamisele. Tegevus keskendub Euroopa transpordisektori tootva tööstuse ja sellega seotud teenuste konkurentsivõime ja tulemuslikkuse parandamisele, näiteks järgmise põlvkonna uuenduslike transpordivahendite väljatöötamisele ja ettevalmistuste tegemisele järgnevate uute põlvkondade tulekuks. Tegevuse eesmärk on parandada arusaamist transpordiga seotud sotsiaal-majanduslikest suundumustest ja väljavaadetest ning pakkuda poliitikakujundajatele tõenditepõhiseid andmeid ja analüüse.

Õiguslik alus

Nõukogu otsus 2013/743/EL, 3. detsember 2013, millega kehtestatakse teadusuuringute ja innovatsiooni 2014.–2020. aasta raamprogrammi „Horisont 2020“ rakendamise eriprogramm ning tunnistatakse kehtetuks otsused 2006/971/EÜ, 2006/972/EÜ, 2006/973/EÜ, 2006/974/EÜ ja 2006/975/EÜ (ELT L 347, 20.12.2013, lk 965), ning eriti selle artikli 3 lõike 3 punkt d.

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr 1291/2013, 11. detsember 2013, millega luuakse teadusuuringute ja innovatsiooni raamprogramm „Horisont 2020“ aastateks 2014–2020 ning tunnistatakse kehtetuks otsus nr 1982/2006/EÜ (ELT L 347, 20.12.2013, lk 104).

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) 2015/1017, 25. juuni 2015, mis käsitleb Euroopa Strateegiliste Investeeringute Fondi, Euroopa investeerimisnõustamise keskust ja Euroopa investeerimisprojektide portaali ning millega muudetakse määrusi (EL) nr 1291/2013 ja (EL) nr 1316/2013 – Euroopa Strateegiliste Investeeringute Fond (ELT L 169, 1.7.2015, lk 1).

JAOTIS 15

HARIDUS JA KULTUUR

Jaotis

Peatükk

Rubriik

Eelarve 2019

Paranduseelarve nr 2/2019

Uus summa

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

1 501

HARIDUSE JA KULTUURI POLIITIKAVALDKONNA HALDUSKULUD

128 158 832

128 158 832

 

 

128 158 832

128 158 832

1 502

„ERASMUS+“ PROGRAMM

2 751 439 200

2 542 760 540

20 000 000

 

2 771 439 200

2 542 760 540

1 503

RAAMPROGRAMM „HORISONT 2020“

1 401 735 695

1 182 518 932

 

 

1 401 735 695

1 182 518 932

1 504

PROGRAMM „LOOV EUROOPA“

119 593 000

83 573 370

 

 

119 593 000

83 573 370

1 505

EUROOPA SOLIDAARSUSKORPUS

138 774 568

115 000 000

 

 

138 774 568

115 000 000

 

Jaotis 15 — Kogusumma

4 539 701 295

4 052 011 674

20 000 000

 

4 559 701 295

4 052 011 674

PEATÜKK 1 502 —   „ERASMUS+“ PROGRAMM

Jaotis

Peatükk

Artikkel

Punkt

Rubriik

FR

Eelarve 2019

Paranduseelarve nr 2/2019

Uus summa

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

1 502

„ERASMUS+“ PROGRAMM

150 201

Tipptaseme ja koostöö arendamine Euroopa haridus-, koolitus- ja noortevaldkonnas, valdkonna parem vastavusse viimine tööturuga ja noorte osalemise toetamine Euroopa demokraatlikus elus

15 020 101

Tipptaseme ja koostöö arendamine Euroopa haridus- ja koolitusvaldkonnas ja valdkonna parem vastavusse viimine tööturuga

1,1

2 441 036 200

2 261 000 000

20 000 000

 

2 461 036 200

2 261 000 000

15 020 102

Tipptaseme ja koostöö arendamine Euroopa noorsoovaldkonnas ja noorte osalemise toetamine Euroopa demokraatlikus elus

1,1

185 870 000

175 950 000

 

 

185 870 000

175 950 000

 

Artikkel 150 201 — Vahesumma

 

2 626 906 200

2 436 950 000

20 000 000

 

2 646 906 200

2 436 950 000

150 202

Jean Monnet’ meetmed, mille kaudu toetatakse tipptaseme saavutamist Euroopa lõimumist käsitlevate teemade õpetamisel ja uurimisel kogu maailmas

1,1

45 000 000

43 858 000

 

 

45 000 000

43 858 000

150 203

Euroopa mõõtme edendamine spordis

1,1

55 200 000

43 000 000

 

 

55 200 000

43 000 000

150 251

Elukestva õppe valdkonna meetmete, sealhulgas mitmekeelsust toetavate meetmete lõpuleviimine

1,1

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

150 253

Noorte ja spordi valdkonna meetmete lõpuleviimine

1,1

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

150 277

Katseprojektid ja ettevalmistavad meetmed

15 027 709

Ettevalmistav meede — Naabruspoliitika e-platvorm

1,1

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

15 027 710

Katseprojekt — Tervist tugevdava kehalise aktiivsuse edendamine kogu Euroopas

1,1

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

15 027 711

Katseprojekt — Õpitulemuste parandamine uute õpetajate toetamisega e-õppe, juhendamise ja nõustamise kaudu

1,1

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

15 027 716

Ettevalmistav meede — Kõrgkoolide ettevõtlusprogrammide hindamine

1,1

p.m.

242 024

 

 

p.m.

242 024

15 027 717

Katseprojekt — Altiero Spinelli auhind teavitustegevuse eest

1,1

p.m.

200 000

 

 

p.m.

200 000

15 027 718

Katseprojekt — Sport kui pagulaste integratsiooni- ja sotsiaalse kaasamise vahend

3

p.m.

197 463

 

 

p.m.

197 463

15 027 719

Katseprojekt — Radikaliseerumise ohus olevate noorte jälgimine ja juhendamine spordi kaudu

3

p.m.

146 553

 

 

p.m.

146 553

15 027 720

Ettevalmistav meede — DiscoverEU: tasuta reisikaart äsja 18-aastaseks saanud eurooplastele

1,1

16 000 000

14 000 000

 

 

16 000 000

14 000 000

15 027 721

Ettevalmistav meede — Spordivahetus ja -liikuvus

1,1

1 500 000

750 000

 

 

1 500 000

750 000

15 027 722

Ettevalmistav meede — Sportue: Euroopa väärtuste edendamine kohaliku tasandi spordialgatuste kaudu

1,1

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

15 027 723

Ettevalmistav meede — Radikaliseerumise ohus olevate noorte jälgimine ja juhendamine spordi kaudu

1,1

2 000 000

1 000 000

 

 

2 000 000

1 000 000

15 027 724

Katseprojekt — Esimene samm kõigile avatud innovatsioonikeskuste (makerspace) Euroopa raamistiku loomise suunas

1,1

350 000

175 000

 

 

350 000

175 000

15 027 725

Ettevalmistav meede — Altiero Spinelli auhind teavitustegevuse eest

1,1

800 000

400 000

 

 

800 000

400 000

15 027 726

Katseprojekt — Jan Amose auhind parimale ELi teema õpetajale liidus

1,1

350 000

175 000

 

 

350 000

175 000

15 027 727

Ettevalmistav meede — Välismaal veedetud õppeperioodide tulemuste tunnustamine

1,1

333 000

166 500

 

 

333 000

166 500

15 027 728

Ettevalmistav meede — Sport kui pagulaste integratsiooni- ja sotsiaalse kaasamise vahend

1,1

3 000 000

1 500 000

 

 

3 000 000

1 500 000

 

Artikkel 150 277 — Vahesumma

 

24 333 000

18 952 540

 

 

24 333 000

18 952 540

 

Peatükk 1 502 — Kogusumma

 

2 751 439 200

2 542 760 540

20 000 000

 

2 771 439 200

2 542 760 540

15 02 01
Tipptaseme ja koostöö arendamine Euroopa haridus-, koolitus- ja noortevaldkonnas, valdkonna parem vastavusse viimine tööturuga ja noorte osalemise toetamine Euroopa demokraatlikus elus

15 020 101
Tipptaseme ja koostöö arendamine Euroopa haridus- ja koolitusvaldkonnas ja valdkonna parem vastavusse viimine tööturuga

Eelarve 2019

Paranduseelarve nr 2/2019

Uus summa

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

2 441 036 200

2 261 000 000

20 000 000

 

2 461 036 200

2 261 000 000

Märkused

Kooskõlas „Erasmus +“ programmi üldeesmärgiga, ja eelkõige Euroopa haridus- ja koolitusvaldkonna strateegilise raamistiku „ET 2020“ eesmärkidega, ja toetamaks kolmandate riikide jätkusuutlikku arengut hariduse ja koolituse vallas, on käesolev assigneering ette nähtud järgmiste erieesmärkide taotlemiseks hariduse ja koolituse vallas:

parandada võtmepädevuste ja oskuste taset, pöörates erilist tähelepanu nende olulisusele tööturu ja sotsiaalse ühtekuuluvuse jaoks, eelkõige õpirände võimaluste kasvu kaudu ning hariduse ja koolituse ning töömaailma vahelise tihedama koostöö kaudu;

soodustada kvaliteedi parandamist, tipptasemel innovatsiooni ja rahvusvahelistumist hariduse ja koolitusasutuste tasandil, tõhustades eelkõige piiriülest koostööd haridus- ja koolitusteenuse osutajate ning teiste sidusrühmade vahel;

soodustada Euroopa elukestva õppe ruumi kujunemist ja suurendada sellealast teadlikkust, täiendada riigisisese poliitika reformimist ning toetada haridus- ja koolitussüsteemide ajakohastamist, eelkõige parema poliitilise koostöö, liidu läbipaistvuse ja tunnustamise töövahendite parema kasutamise ning heade tavade levitamisega;

tõhustada hariduse ja koolituse rahvusvahelist mõõdet, eelkõige liidu ja kolmandate riikide asutuste vahelise koostöö kaudu kutsehariduse ja -koolituse ning kõrghariduse valdkondades, suurendades Euroopa kõrgkoolide atraktiivsust ja toetades liidu välistegevust, sh arengueesmärke (liikuvuse edendamise ning liidu ja kolmandate riikide kõrgkoolide koostöö abil ning kolmandate riikide suutlikkuse eesmärgipärase suurendamise kaudu);

parandada keelte õpetamist ja õppimist ning edendada liidus keelelist mitmekesisust ja kultuuridevahelist teadlikkust, kaasa arvatud vähemus- ja ohustatud keelte osas;

toetada tasuta pakutavat kvaliteetset riiklikku haridust sellisel viisil, mis tagab, et ükski õpilane ei jää majanduslikel põhjustel mis tahes taseme haridusest ilma ega ole sunnitud haridusteed katkestama, pöörates erilist tähelepanu esimestele kooliaastatele, et vältida varast koolist väljalangemist ning tagada, et ebasoodsaimas olukorras ühiskonnakihtidest pärit lapsi saaks täielikult integreerida.

Punkti kantud assigneeringutele tuleb lisada EFTA riikide rahaline osalus vastavalt Euroopa Majanduspiirkonna lepingule, eriti selle artiklile 82 ja protokollile 32. Teadmiseks: nimetatud summad on saadud EFTA riikide rahalisest osalusest, mis on kantud tulude eelarvestuse artiklisse 6 3 0 ja mis moodustab finantsmääruse artikli 21 lõike 2 punktide b, e ja f kohaselt sihtotstarbelise tulu; selle tulu alusel eraldatakse vastavaid assigneeringuid ja toimub rakendamine vastavalt käesoleva eelarvejao kulude kalkulatsiooni käesoleva osa lisale „Euroopa Majanduspiirkond“, mis on üldeelarve lahutamatu osa.

Tulu alusel, mis on saadud kandidaatriikide ja kui see on asjakohane, siis Lääne-Balkani potentsiaalsete kandidaatide rahalisest osalusest liidu programmides osalemise eest ja mis on kantud tulude eelarvestuse punkti 6 033, võib eraldada täiendavaid assigneeringuid, võttes aluseks halduskorralduskuludeks ette nähtud summa ja programmi jaoks ette nähtud assigneeringute kogusumma vahelise suhte, vastavalt finantsmääruse artikli 21 lõike 2 punktidele b, e ja f.

Tulu alusel, mis on saadud Euroopa naabruspoliitika riikide rahalisest osalusest ja mida makstakse menetluste kohaselt, mis on määratletud nende riikidega sõlmitud raamlepingutes, milles sätestatakse liidu programmides osalemine, ning mis on kantud tulude eelarvestuse punkti 6 033, võib eraldada täiendavaid assigneeringuid, võttes aluseks halduskorralduskuludeks ette nähtud summa ja programmi jaoks ette nähtud assigneeringute kogusumma vahelise suhte, vastavalt finantsmääruse artikli 21 lõike 2 punktidele b, e ja f.

Tulu alusel, mis on saadud Šveitsi Konföderatsiooni rahalisest osalusest liidu programmides osalemise eest ja mis on kantud tulude eelarvestuse punkti 6 033, võib eraldada täiendavaid assigneeringuid vastavalt finantsmääruse artikli 21 lõike 2 punktidele b, e ja f.

Rahastamisvahenditest tehtavate finantsmääruse artikli 290 lõike 3 kohaste tagasimaksete, seahulgas kapitali tagasimaksete, vabastatud tagatiste ja laenu põhisumma tagasimaksete alusel, mis makstakse tagasi komisjonile ja kantakse tulude arvestuse punkti 6 411, võib eraldada täiendavaid assigneeringuid vastavalt finantsmääruse artikli 21 lõike 3 punktile f.

Assigneeringut tuleks kasutada ka selleks, et rakendada programmi „Erasmus+“ kohaseid algatusi, et jätkata tööd pagulaste integreerimisega ja toetada liidu tasandil asjakohast strateegiat.

Õiguslik alus

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr 1288/2013, 11. detsember 2013, millega luuakse „Erasmus+“: liidu haridus-, koolitus-, noorte- ja spordiprogramm ning tunnistatakse kehtetuks otsused nr 1719/2006/EÜ, nr 1720/2006/EÜ ja nr 1298/2008/EÜ (ELT L 347, 20.12.2013, lk 50).