ISSN 1977-0650

Euroopa Liidu

Teataja

L 272

European flag  

Eestikeelne väljaanne

Õigusaktid

62. aastakäik
25. oktoober 2019


Sisukord

 

II   Muud kui seadusandlikud aktid

Lehekülg

 

 

MÄÄRUSED

 

*

Nõukogu Määrus (EL) 2019/1777, 24. oktoober 2019, millega muudetakse määrust (EL) 2015/1755 piiravate meetmete kohta seoses olukorraga Burundis

1

 

*

Nõukogu määrus (EL) 2019/1778, 24. oktoober 2019, millega muudetakse määrust (EL) nr 1284/2009, millega kehtestatakse teatavad piiravad meetmed Guinea Vabariigi suhtes

3

 

*

Nõukogu rakendusmäärus (EL) 2019/1779 24. oktoober 2019, millega rakendatakse määrust (EL) 2015/1755 piiravate meetmete kohta seoses olukorraga Burundis

5

 

*

Komisjoni Rakendusmäärus (EL) 2019/1780, 23. september 2019, millega kehtestatakse riigihankega seotud teadete tüüpvormid ja tunnistatakse kehtetuks rakendusmäärus (EL) 2015/1986 (e-vormid) ( 1 )

7

 

*

Komisjoni määrus (EL) 2019/1781, 1. oktoober 2019, millega kehtestatakse elektrimootorite ja sagedusmuundurite ökodisaini nõuded vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivile 2009/125/EÜ, muudetakse määrust (EÜ) nr 641/2009 seoses eraldiseisvate ja toodetesse paigaldatud sukel-ringluspumpade ökodisaini nõuetega ning tunnistatakse kehtetuks komisjoni määrus (EÜ) nr 640/2009 ( 1 )

74

 

*

Komisjoni määrus (EL) 2019/1782 1. oktoober 2019, millega kehtestatakse välistoiteallikate ökodisaini nõuded vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivile 2009/125/EÜ ning tunnistatakse kehtetuks komisjoni määrus (EÜ) nr 278/2009 ( 1 )

95

 

*

Komisjoni Määrus (EL) 2019/1783 1. oktoober 2019, millega muudetakse määrust (EL) nr 548/2014 Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2009/125/EÜ rakendamise kohta seoses väikeste, keskmiste ja suurte jõutrafodega ( 1 )

107

 

*

Komisjoni määrus (EL) 2019/1784, 1. oktoober 2019, millega kehtestatakse keevitusseadmete ökodisaini nõuded vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivile 2009/125/EÜ ( 1 )

121

 

*

Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2019/1785, 18. oktoober 2019, millega kiidetakse heaks oluline muudatus kaitstud päritolunimetuste ja kaitstud geograafiliste tähiste registrisse kantud nimetuse spetsifikaadis [Ragusano (KPN)]

136

 

*

Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2019/1786, 23. oktoober 2019, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1484/95 kodulinnuliha- ja munasektori ning ovoalbumiini tüüpiliste hindade kindlaksmääramise osas

137

 

*

Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2019/1787, 24. oktoober 2019, millega muudetakse rakendusmäärust (EL) 2016/6, millega kehtestatakse eritingimused Jaapanist pärit või Jaapanist lähetatud sööda ja toidu impordi suhtes pärast Fukushima tuumaelektrijaamas toimunud avariid ( 1 )

140

 

 

OTSUSED

 

*

Nõukogu otsus (ÜVJP) 2019/1788, 24. oktoober 2019, millega muudetakse otsust (ÜVJP) 2015/1763, mis käsitleb piiravaid meetmeid seoses olukorraga Burundis

147

 

*

Nõukogu otsus (ÜVJP) 2019/1789, 24. oktoober 2019, millega muudetakse otsust 2010/573/ÜVJP Moldova Vabariigi Transnistria piirkonna juhtkonna vastu suunatud piiravate meetmete kohta

150

 

*

Nõukogu otsus (ÜVJP) 2019/1790 24. oktoober 2019, millega muudetakse otsust 2010/638/ÜVJP Guinea Vabariigi vastu suunatud piiravate meetmete kohta

152

 

 

KODU- JA TÖÖKORRAD

 

*

Euroopa Toiduohutusameti Otsus, 19. juuni 2019, sise-eeskirjade kohta, milles käsitletakse andmesubjektide teatavate õiguste piiramist seoses isikuandmete töötlemisega Euroopa Toiduohutusameti tegevuse raames

154

 


 

(1)   EMPs kohaldatav tekst.

ET

Aktid, mille peakiri on trükitud harilikus trükikirjas, käsitlevad põllumajandusküsimuste igapäevast korraldust ning nende kehtivusaeg on üldjuhul piiratud.

Kõigi ülejäänud aktide pealkirjad on trükitud poolpaksus kirjas ja nende ette on märgitud tärn.


II Muud kui seadusandlikud aktid

MÄÄRUSED

25.10.2019   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 272/1


NÕUKOGU MÄÄRUS (EL) 2019/1777,

24. oktoober 2019,

millega muudetakse määrust (EL) 2015/1755 piiravate meetmete kohta seoses olukorraga Burundis

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut, eriti selle artiklit 215,

võttes arvesse nõukogu 1. oktoobri 2015. aasta otsust (ÜVJP) 2015/1763, mis käsitleb piiravaid meetmeid seoses olukorraga Burundis (1),

võttes arvesse liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja ning Euroopa Komisjoni ühisettepanekut

ning arvestades järgmist:

(1)

Nõukogu määrusega (EL) 2015/1755 (2) on jõustatud teatavad meetmed, mis on nähtud ette otsusega (ÜVJP) 2015/1763.

(2)

24. oktoobril 2019 võttis nõukogu vastu otsuse (ÜVJP) 2019/1788, (3) millega muudetakse otsust (ÜVJP) 2015/1763, et lisada artikkel nõukogu ja kõrge esindaja poolse isikuandmete töötlemise kohta.

(3)

Määruse (EL) 2015/1755 rakendamiseks ja selleks, et tagada võimalikult suur õiguskindlus liidus, tuleks avalikustada nende füüsiliste ja juriidiliste isikute, üksuste ning asutuste nimed ja muud asjaomased andmed, kelle rahalised vahendid ja majandusressursid on külmutatud kooskõlas kõnealuse määrusega. Isikuandmete mis tahes töötlemine peab toimuma kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrustega (EL) 2016/679 (4) ning (EL) 2018/1725 (5).

(4)

Määrust (EL) 2015/1755 tuleks vastavalt muuta,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määrusesse (EL) 2015/1755 lisatakse järgmine artikkel:

„Artikkel 15a

1.   Käesoleva määruse kohaste ülesannete täitmiseks võivad nõukogu, komisjon ja liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja („kõrge esindaja“) töödelda isikuandmeid. Kõnealused ülesanded hõlmavad järgmist:

a)

nõukogu puhul I lisa muudatuste ettevalmistamine ja tegemine;

b)

kõrge esindaja puhul I lisa muudatuste ettevalmistamine;

c)

komisjoni puhul:

i)

I lisasse kantud andmete lisamine selliste isikute, rühmituste ja üksuste elektroonilisse konsolideeritud loetellu, kelle suhtes on kehtestatud liidu piiravad finantsmeetmed, ning interaktiivsele sanktsioonide kaardile, mis on mõlemad üldsusele kättesaadavad;

ii)

käesoleva määruse kohaselt võetud meetmete mõju käsitleva teabe nagu külmutatud rahaliste vahendite väärtus ja teave pädevate asutuste antud lubade kohta, töötlemine.

2.   Nõukogu, komisjon ja kõrge esindaja võivad, kui see on asjakohane, töödelda loetellu kantud füüsiliste isikute toimepandud kuritegusid ja selliste isikutega seotud süüdimõistvaid kohtuotsuseid või julgeolekumeetmeid käsitlevaid andmeid ainult ulatuses, mis on vajalik I lisa koostamiseks.

3.   Käesoleva määruse kohaldamisel nimetatakse nõukogu, käesoleva määruse II lisas nimetatud komisjoni talitus ja kõrge esindaja määruse (EL) 2018/1725 artikli 3 punkti 8 tähenduses „vastutavaks töötlejaks“, et tagada asjaomaste füüsiliste isikute võimalus kasutada määrusest (EL) 2018/1725 tulenevaid õigusi.“

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub järgmisel päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Luxembourg, 24. oktoober 2019

Nõukogu nimel

eesistuja

A.-K. PEKONEN


(1)  ELT L 257, 2.10.2015, lk 37.

(2)  Nõukogu 1. oktoobri 2015. aasta määrus (EL) 2015/1755 piiravate meetmete kohta seoses olukorraga Burundis (ELT L 257, 2.10.2015, lk 1).

(3)  Nõukogu 24. oktoobri 2019. aasta otsus (ÜVJP) 2019/1788, millega muudetakse otsust (ÜVJP) 2015/1763, mis käsitleb piiravaid meetmeid seoses olukorraga Burundis (vt käesoleva Euroopa Liidu Teataja lk 148).

(4)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 27. aprilli 2016. aasta määrus (EL) 2016/679 füüsiliste isikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete vaba liikumise ning direktiivi 95/46/EÜ kehtetuks tunnistamise kohta (isikuandmete kaitse üldmäärus) (ELT L 119, 4.5.2016, lk 1).

(5)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 23. oktoobri 2018. aasta määrus (EL) 2018/1725, mis käsitleb füüsiliste isikute kaitset isikuandmete töötlemisel liidu institutsioonides, organites ja asutustes ning isikuandmete vaba liikumist, ning millega tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 45/2001 ja otsus nr 1247/2002/EÜ (ELT L 295, 21.11.2018, lk 39).


25.10.2019   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 272/3


NÕUKOGU MÄÄRUS (EL) 2019/1778,

24. oktoober 2019,

millega muudetakse määrust (EL) nr 1284/2009, millega kehtestatakse teatavad piiravad meetmed Guinea Vabariigi suhtes

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut, eriti selle artiklit 215,

võttes arvesse nõukogu 25. oktoobri 2010. aasta otsust 2010/638/ÜVJP Guinea Vabariigi vastu suunatud piiravate meetmete kohta (1),

võttes arvesse liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja ning Euroopa Komisjoni ühisettepanekut

ning arvestades järgmist:

(1)

Nõukogu määrusega (EL) nr 1284/2009 (2) kehtestati mitu otsusega 2010/638/ÜVJP ette nähtud piiravat meedet.

(2)

Nõukogu võttis 24. oktoobril 2019 vastu otsuse (ÜVJP) 2019/1790, (3) millega muudetakse otsust 2010/638/ÜVJP, lisades sellesse artikli isikuandmete töötlemise kohta nõukogu ja kõrge esindaja poolt.

(3)

Määruse (EL) nr 1284/2009 rakendamiseks ja maksimaalse õiguskindluse tagamiseks liidus tuleks avalikustada nende füüsiliste ja juriidiliste isikute, üksuste ja asutuste nimed ja muud asjaomased andmed, kelle rahalised vahendid ja majandusressursid kooskõlas kõnealuse määrusega külmutatakse. Igasugune isikuandmete töötlemine peab toimuma kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrustega (EL) 2016/679 (4) ja (EL) 2018/1725 (5).

(4)

Määrust (EL) nr 1284/2009 tuleks seetõttu vastavalt muuta,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määrusesse (EL) nr 1284/2009 lisatakse järgmine artikkel:

„Artikkel 16a

1.   Nõukogu, komisjon ja liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja („kõrge esindaja“) töötlevad isikuandmeid käesolevast määrusest tulenevate ülesannete täitmiseks. Need ülesanded hõlmavad järgmist:

a)

nõukogu valmistab ette ja teeb muudatusi I lisas;

b)

kõrge esindaja valmistab ette I lisa muudatusi;

c)

komisjon:

i)

lisab I lisasse kantud andmed selliste isikute, rühmituste ja üksuste elektroonilisse konsolideeritud loetellu, kelle suhtes on kehtestatud liidu finantspiirangud, ning interaktiivsele sanktsioonide kaardile, mis on mõlemad üldsusele kättesaadavad;

ii)

käesoleva määruse kohaste meetmete mõju käsitleva teabe töötlemine, näiteks külmutatud rahaliste vahendite väärtus ja teave pädevate asutuste antud lubade kohta.

2.   Nõukogu, komisjon ja kõrge esindaja võivad, kui see on asjakohane, töödelda loetellu kantud füüsiliste isikute toimepandud kuritegusid ja süüdimõistvaid kohtuotsuseid või selliste isikutega seotud julgeolekumeetmeid käsitlevaid andmeid ainult ulatuses, mis on vajalik I lisa koostamiseks.

3.   Käesolevas määruses nimetatakse nõukogu, käesoleva määruse II lisas nimetatud komisjoni talitus ja kõrge esindaja määruse (EL) 2018/1725 artikli 3 punkti 8 tähenduses „vastutavaks töötlejaks“, et tagada asjaomaste füüsiliste isikute võimalus kasutada määrusest (EL) 2018/1725 tulenevaid õigusi.“

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub järgmisel päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Luxembourg, 24. oktoober 2019

Nõukogu nimel

eesistuja

A.-K. PEKONEN


(1)  ELT L 280, 26.10.2010, lk 10.

(2)  Nõukogu 22. detsembri 2009. aasta määrus (EL) nr 1284/2009, millega kehtestatakse teatavad piiravad meetmed Guinea Vabariigi suhtes (ELT L 346, 23.12.2009, lk 26).

(3)  Nõukogu 24. oktoobri 2019. aasta otsus (ÜVJP) 2019/1790, millega muudetakse otsust 2010/638/ÜVJP Guinea Vabariigi vastu suunatud piiravate meetmete kohta (vt käesoleva Euroopa Liidu Teataja lk 153).

(4)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 27. aprilli 2016. aasta määrus (EL) 2016/679 füüsiliste isikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete vaba liikumise ning direktiivi 95/46/EÜ kehtetuks tunnistamise kohta (isikuandmete kaitse üldmäärus) (ELT L 119, 4.5.2016, lk 1).

(5)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 23. oktoobri 2018. aasta määrus (EL) 2018/1725, mis käsitleb füüsiliste isikute kaitset isikuandmete töötlemisel liidu institutsioonides, organites ja asutustes ning isikuandmete vaba liikumist, ning millega tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 45/2001 ja otsus nr 1247/2002/EÜ (ELT L 295, 21.11.2018, lk 39).


25.10.2019   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 272/5


NÕUKOGU RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2019/1779

24. oktoober 2019,

millega rakendatakse määrust (EL) 2015/1755 piiravate meetmete kohta seoses olukorraga Burundis

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse nõukogu 1. oktoobri 2015. aasta määrust (EL) 2015/1755 piiravate meetmete kohta seoses olukorraga Burundis, (1) ning eelkõige selle artikli 13 lõiget 4,

võttes arvesse liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja ettepanekut

ning arvestades järgmist:

(1)

Nõukogu võttis 1. oktoobril 2015 vastu määruse (EL) 2015/1755.

(2)

Nõukogus toimunud läbivaatamise alusel tuleks muuta määruse (EL) 2015/1755 I lisas esitatud teavet ühe füüsilise isiku kohta.

(3)

Määruse (EL) 2015/1755 I lisa tuleks seetõttu vastavalt muuta,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määruse (EL) 2015/1755 I lisa muudetakse vastavalt käesoleva määruse lisale.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub järgmisel päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Luxembourg, 24. oktoober 2019

Nõukogu nimel

eesistuja

A.-K. PEKONEN


(1)  ELT L 257, 2.10.2015, lk 1.


LISA

Määruse (EL) 2015/1755 I lisas asendatakse pealkirja „Artiklis 2 osutatud füüsiliste ja juriidiliste isikute, üksuste ja asutuste loetelu“ all kanne 1 järgmisega:

 

Nimi

Tuvastamisandmed

Loetellu kandmise põhjused

„1.

Godefroid BIZIMANA

Sugu: mees

Sünniaeg: 23.4.1968

Sünnikoht: NYAGASEKE, MABAYI, CIBITOKE

Burundi kodakondsus. Passi nr: DP0001520

Missioonide eest vastutav ametnik presidendi kantseleis ja Burundi riikliku politseiameti asepeadirektor. Vastutav demokraatia õõnestamise eest, tehes operatiivotsuseid, mis viisid ülemäärase jõu kasutamiseni ja vägivallategudeni pärast president Nkurunziza kandidatuuri teatavakstegemist 26. aprillil 2015 alanud rahumeelsete meeleavalduste mahasurumisel.“


25.10.2019   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 272/7


KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2019/1780,

23. september 2019,

millega kehtestatakse riigihankega seotud teadete tüüpvormid ja tunnistatakse kehtetuks rakendusmäärus (EL) 2015/1986 („e-vormid“)

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse nõukogu 21. detsembri 1989. aasta direktiivi 89/665/EMÜ riiklike tarne- ja ehitustöölepingute sõlmimise läbivaatamise korra kohaldamisega seotud õigus- ja haldusnormide kooskõlastamise kohta, (1) eriti selle artiklit 3a,

võttes arvesse nõukogu 25. veebruari 1992. aasta direktiivi 92/13/EMÜ veevarustus-, energeetika-, transpordi- ja telekommunikatsioonisektoris tegutsevate üksuste hankemenetlusi käsitlevate ühenduse eeskirjade kohaldamisega seotud õigusnormide kooskõlastamise kohta, (2) eriti selle artiklit 3a,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 13. juuli 2009. aasta direktiivi 2009/81/EÜ, millega kooskõlastatakse teatavate kaitse- ja julgeolekuvaldkonnas ostjate poolt sõlmitavate ehitustööde ning asjade ja teenuste riigihankelepingute sõlmimise kord ja muudetakse direktiive 2004/17/EÜ ja 2004/18/EÜ, (3) eriti selle artikli 32 lõiget 1, artikli 52 lõiget 2 ja artiklit 64,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 26. veebruari 2014. aasta direktiivi 2014/23/EL kontsessioonilepingute sõlmimise kohta, (4) eriti selle artikli 33 lõiget 1,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 26. veebruari 2014. aasta direktiivi 2014/24/EL riigihangete kohta ja direktiivi 2004/18/EÜ kehtetuks tunnistamise kohta, (5) eriti selle artikli 51 lõiget 1, artikli 75 lõiget 3 ja artikli 79 lõiget 3,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 26. veebruari 2014. aasta direktiivi 2014/25/EL, milles käsitletakse vee-, energeetika-, transpordi- ja postiteenuste sektoris tegutsevate üksuste riigihankeid ja millega tunnistatakse kehtetuks direktiiv 2004/17/EÜ, (6) eriti selle artikli 71 lõiget 1, artikli 92 lõiget 3 ja artikli 96 lõike 2 esimest lõiku,

pärast konsulteerimist riigihangete nõuandekomiteega

ning arvestades järgmist:

(1)

Direktiividega 89/665/EMÜ ja 2014/24/EL on nõutud, et ehitustööde, asjade ja teenuste riigihankelepingud tuleb avalikustada Euroopa Liidu Teatajas. Need avalikustatavad teated peaksid sisaldama kõnealustes direktiivides sätestatud teavet.

(2)

Direktiividega 92/13/EMÜ ja 2014/25/EL on nõutud, et vee-, energeetika-, transpordi- ja postiteenuste sektori teatavad ehitustööde, asjade ja teenuste teatavad hankelepingud tuleb avalikustada Euroopa Liidu Teatajas. Need avalikustatavad teated peaksid sisaldama kõnealustes direktiivides sätestatud teavet.

(3)

Direktiiviga 2009/81/EÜ on nõutud, et teatavad ehitustööde, asjade ja teenuste riigihankelepingud kaitse- ja julgeolekuvaldkonnas tuleb avalikustada Euroopa Liidu Teatajas. Need avalikustatavad teated peaksid sisaldama kõnealuses direktiivis sätestatud teavet.

(4)

Direktiividega 89/665/EMÜ, 92/13/EMÜ ja 2014/23/EL on nõutud, et ehitustööde ja teenuste teatavad kontsessioonid tuleb avalikustada Euroopa Liidu Teatajas. Need avalikustatavad teated peaksid sisaldama kõnealustes direktiivides sätestatud teavet.

(5)

Komisjoni rakendusmäärusega (EL) 2015/1986 (7) on kehtestatud direktiividega 89/665/EMÜ, 92/13/EMÜ, 2009/81/EÜ, 2014/23/EL, 2014/24/EL ja 2014/25/EL ette nähtud tüüpvormid.

(6)

Riigihangete valdkonnas toimub üleminek digitehnoloogiale, mida on kirjeldatud komisjoni teatises „Ühtse turu täiustamine“, (8) samuti komisjoni teatises „Kuidas rakendada Euroopa riigihanked kogu Euroopa teenistusse“ (9). Tüüpvormid on selles üleminekus kesksel kohal.

(7)

Selleks et tagada tüüpvormide tõhusus digitaalses keskkonnas, on vaja kohandada rakendusmääruses (EL) 2015/1986 sätestatud tüüpvorme. Arvestades vajalike kohanduste arvu ja ulatust, tuleks rakendusmäärus (EL) 2015/1986 asendada.

(8)

Nagu on sätestatud direktiivi 2014/23/EL artikli 33 lõikes 2, direktiivi 2014/24/EL artikli 51 lõikes 2, direktiivi 2014/25/EL artikli 71 lõikes 2, on teated elektroonilised failid, mitte paberdokumendid. Selleks et järgida e-valitsuse ühekordsuse põhimõtet ning seeläbi vähendada halduskoormust ja suurendada andmete usaldusväärsust ning lihtsustada selliste teadete vabatahtlikku avaldamist, mille maksumus jääb alla ELi piirmäära või mis põhinevad raamlepingutel, tuleks kehtestada sellised tüüpvormid, mida on võimalik täita automaatselt, kasutades varasematest teadetest, tehnilistes kirjeldustest, pakkumustest, lepingutest, riiklikest haldusregistritest ja muudest andmeallikatest pärit teavet. Lõpptulemusena ei peaks selliseid vorme enam täitma käsitsi, vaid tarkvarasüsteemid peaks need genereerima automaatselt.

(9)

Rakendamisprobleemide vältimiseks tuleks kehtestada tüüpvormid, võttes arvesse tarkvarasüsteeme, milles neid rakendatakse. Siia kuuluvad andmevahetussüsteemid, kasutajaliidesed, mis kinnitavad käsitsi sisestatud andmeid, ja teadetes sisalduvat informatsiooni esitavad veebisaidid. Teave tuleks esitada nii, et see oleks ettevõtjate ja teiste kasutajate jaoks atraktiivne.

(10)

Selleks et rakendamist oleks võimalik kohandada riikide eripäradega, tuleks liikmesriikidele ja nende ametiasutustele võimaldada tarkvarasüsteemide loomisel märkimisväärset paindlikkust. Eelkõige peaks käesoleva määrusega kehtestatud välju olema võimalik kuvada mis tahes järjekorras ja märgendi all, tingimusel et märgendi tähendus vastab käesoleva määrusega kehtestatud kirjeldustele. Selleks et täita riikliku, piirkondliku või kohaliku tasandi erinevaid vajadusi, ei ole käesoleva määruse ELi tasandil vabatahtlikuna kehtestatud välju vaja kuvada lõppkasutajale kas üldse (st hankija ei pea neid nägema ega täitma) või vastupidi, võib neid nõuda kohustuslikus korras riiklikul, piirkondlikul või kohalikul tasandil.

(11)

Käesoleva määruse kohaldamise kuupäev ja rakendusmääruse (EL) 2015/1986 kehtetuks tunnistamise kuupäev peaksid peegeldama aega, mida on vaja, et valmistada ette tüüpvormide elektroonilised versioonid, mida kasutatakse tegelikuks andmevahetuseks.

(12)

Selleks et kajastada liikmesriikide vajaduste ja tehnoloogiate arengut riigihangete andmete valdkonnas, tagades samal ajal direktiivi 2014/24/EL artikli 52 lõike 2, direktiivi 2014/25/EL artikli 72 lõike 2 ja direktiivi 2009/81/EÜ artikli 32 lõike 5 järgimise, tuleks käesolevale määrusele regulaarselt lisada vabatahtlikke välju. Komisjon jälgib tähelepanelikult seda arengut ja kogub kasutajatelt muud tagasisidet ning vaatab igal aastal läbi käesoleva määruse ajakohastamise vajaduse. Sellised ajakohastamised ei tohiks kaasa tuua kohustuslikke muudatusi tarkvarasüsteemides, välja arvatud juhul, kui need on vältimatud,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Reguleerimisese

1.   Käesoleva määrusega kehtestatakse järgmised tüüpvormid:

1)

„Kavandamine“

2)

„Hange“

3)

„Teavitamine kavandatavast otselepingust“

4)

„Tulemus“

5)

„Lepingu muutmine“

6)

„Parandus“

2.   Lõikes 1 osutatud tüüpvormid koosnevad lisas esitatud väljadest.

Artikkel 2

Kasutus

Artiklis 1 osutatud tüüpvorme kasutatakse järgmiste teadete avaldamiseks Euroopa Liidu Teatajas:

1)

„Kavandamine“: teated, millele on osutatud direktiivi 2014/24/EL artikli 27 lõikes 2, artikli 28 lõikes 3 ja artikli 48 lõikes 1; direktiivi 2014/25/EL artikli 45 lõikes 2, artikli 67 lõikes 1 ja direktiivi 2009/81/EÜ artikli 30 lõikes 1 ja artikli 33 lõikes 3;

2)

„Hange“: teated, millele on osutatud direktiivi 2014/24/EL artikli 48 lõikes 2, artiklis 49, artikli 75 lõike 1 punktis a ja punktis b ning artikli 79 lõikes 1; direktiivi 2014/25/EL artikli 67 lõikes 2, artiklites 68, 69, artikli 92 lõike 1 punktis a, punktis b ja punktis c ning artikli 96 lõike 1 esimeses lõigus; direktiivi 2014/23/EL artikli 31 lõikes 1 ja lõikes 3 ning direktiivi 2009/81/EÜ artikli 30 lõikes 2 ja artikli 52 lõikes 1;

3)

„Teavitamine kavandatavast otselepingust“: teated, millele on osutatud direktiivi 89/665/EMÜ ja 92/13/EMÜ artiklites 3a;

4)

„Tulemus“: teated, millele on osutatud direktiivi 2014/24/EL artiklis 50, artikli 75 lõikes 2 ja artikli 79 lõikes 2; direktiivi 2014/25/EL artiklis 70, artikli 92 lõikes 2 ja artikli 96 lõike 1 kolmandas lõigus; direktiivi 2014/23/EL artiklis 32 ja direktiivi 2009/81/EÜ artikli 30 lõikes 3;

5)

„Lepingu muutmine“: teated, millele on osutatud direktiivi 2014/24/EL artikli 72 lõikes 1; direktiivi 2014/25/EL artikli 89 lõikes 1 ja direktiivi 2014/23/EL artikli 43 lõikes 1.

6)

„Parandus“: eespool loetletud teadete parandamiseks või tühistamiseks.

Artikkel 3

Kehtetuks tunnistamine

Rakendusmäärus (EL) 2015/1986 tunnistatakse kehtetuks alates 25. oktoobrist 2023.

Artikkel 4

Jõustumine

Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Seda kohaldatakse alates 14. novembrist 2022.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 23. septembrist 2019

Komisjoni nimel

president

Jean-Claude JUNCKER


(1)  EÜT L 395, 30.12.1989, lk 33.

(2)  EÜT L 76, 23.3.1992, lk 14.

(3)  ELT L 216, 20.8.2009, lk 76.

(4)  ELT L 94, 28.3.2014, lk 1.

(5)  ELT L 94, 28.3.2014, lk 65.

(6)  ELT L 94, 28.3.2014, lk 243.

(7)  Komisjoni 11. novembri 2015. aasta rakendusmäärus (EL) 2015/1986, millega kehtestatakse riigihankega seotud teadete tüüpvormid ja tunnistatakse kehtetuks rakendusmäärus (EL) nr 842/2011 (ELT L 296, 12.11.2015, lk 1).

(8)  Komisjoni teatis Euroopa Parlamendile, nõukogule, Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteele ning Regioonide Komiteele (COM(2015) 550).

(9)  Komisjoni teatis Euroopa Parlamendile, nõukogule, Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteele ning Regioonide Komiteele (COM(2017) 572).


LISA

Tüüpvormid koosnevad väljadest. Tüüpvorm, mille väljad on täidetud asjakohase teabega, on teade.

Tüüpvormid ja teated sisaldavad kohustuslikke ja vabatahtlikke välju.

a)

Tüüpvormid ja teated sisaldavad kohustuslikke välju, mis tuleb täita, välja arvatud juhul, kui on täidetud teatavad tingimused (vt allpool).

b)

Tüüpvormid ja teated võivad sisaldada vabatahtlikke välju, mida võib täita.

Direktiivi 2014/24/EL VIII lisa punktis 3, direktiivi 2014/25/EL IX lisas ning direktiivi 2009/81/EÜ VI lisas ja direktiivi 2014/23/EL IX lisa punktis 2 sätestatud teadete saatmise vorm ja kord sisaldavad tingimusi, mille täitmisel kohustuslikke välju ei kasutata. Nendes tingimustes võetakse arvesse üksnes konkreetse teate või korra konteksti (näiteks raamlepingute väljad ei ole kohustuslikud, kui kord ei hõlma raamlepingut).

Teadete saatmise vormis ja korras nähakse samuti ette, millised väljad on kohustuslikud ja millised vabatahtlikud teadete puhul, mis avaldatakse vastavalt direktiivi 2014/24/EL artikli 51 lõikele 6, direktiivi 2014/25/EL artikli 71 lõikele 6 ja direktiivi 2009/81/EÜ artiklile 31.

Tabelites 1 ja 2 määratakse kindlaks, milliseid välju kasutatakse konkreetsetes tüüpvormides ja teadetes.

JUHISED TABELI 1 LUGEMISEKS

1. veerus nimetatud tüüpvormides kasutatakse 2. veerus nimetatud (ja tabelis 2 loetletud) välju, kui neid vorme kasutatakse 3. veerus osutatud teadete avaldamiseks. Parema loetavuse huvides on 4. veerus esitatud 3. veeru kirjeldused. Peale selle võib iga tüüpvorm või teade sisaldada komisjoni rakendusmäärusega (EL) 2016/7 (1) kehtestatud Euroopa ühtse hankedokumendi välju.

Tabel 1

vormid, teated ja väljad

1

2

3

4

Tüüpvorm:

sisaldab välju, mis on loetletud:

kui seda kasutatakse teadete avaldamiseks, millele on osutatud:

(Teate kirjeldus)

Kavandamine

tabeli 2 veerus 1

direktiivi 2014/24/EL artikli 48 lõikes 1

Teade eelteate avaldamise kohta hankija profiilis – ülddirektiiv

tabeli 2 veerus 2

direktiivi 2014/25/EL artikli 67 lõikes 1

Teade perioodilise eelteate avaldamise kohta hankija profiilis –

tabeli 2 veerus 3

direktiivi 2009/81/EÜ artikli 30 lõike 1 kolmandas lõigus

Teade eelteate avaldamise kohta hankija profiilis – kaitsealane direktiiv

tabeli 2 veerus 4

direktiivi 2014/24/EL artikli 48 lõikes 1

Üksnes teavitamise eesmärgil kasutatav eelteade — ülddirektiiv

tabeli 2 veerus 5

direktiivi 2014/25/EL artikli 67 lõikes 1

Üksnes teavitamise eesmärgil kasutatav perioodiline eelteade — valdkondlik direktiiv

tabeli 2 veerus 6

direktiivi 2009/81/EÜ artikli 30 lõikes 1

Üksnes teavitamise eesmärgil kasutatav eelteade — kaitsealane direktiiv

tabeli 2 veerus 7

direktiivi 2014/24/EL artikli 27 lõikes 2, direktiivi 2014/24/EL artikli 28 lõikes 3

Eelteade pakkumuste vastuvõtmise tähtaegade lühendamiseks — ülddirektiiv

 

tabeli 2 veerus 8

direktiivi 2014/25/EL artikli 45 lõikes 2

Perioodiline eelteade pakkumuste vastuvõtmise tähtaegade lühendamiseks — valdkondlik direktiiv

tabeli 2 veerus 9

direktiivi 2009/81/EÜ artikli 33 lõikes 3

Eelteade pakkumuste vastuvõtmise tähtaegade lühendamiseks — kaitsealane direktiiv

Hange

tabeli 2 veerus 10

direktiivi 2014/24/EL artikli 48 lõikes 2

Hanke väljakuulutamiseks kasutatav eelteade – ülddirektiiv, üldkord

tabeli 2 veerus 11

direktiivi 2014/25/EL artikli 67 lõikes 2

Hanke väljakuulutamiseks kasutatav perioodiline eelteade – valdkondlik direktiiv, üldkord

tabeli 2 veerus 12

direktiivi 2014/24/EL artikli 75 lõike 1 punktis b

Hanke väljakuulutamiseks kasutatav eelteade – ülddirektiiv, lihtsustatud kord

tabeli 2 veerus 13

direktiivi 2014/25/EL artikli 92 lõike 1 punktis b

Hanke väljakuulutamiseks kasutatav perioodiline eelteade – valdkondlik direktiiv, lihtsustatud kord

tabeli 2 veerus 14

direktiivi 2014/23/EL artikli 31 lõikes 3

Hanke väljakuulutamiseks kasutatav eelteade – kontsessioonidirektiiv, lihtsustatud kord

tabeli 2 veerus 15

direktiivi 2014/25/EL artiklis 68 direktiivi 2014/25/EL artikli 92 lõike 1 punktis c

Kvalifitseerimissüsteemi olemasolu teade – valdkondlik direktiiv

 

tabeli 2 veerus 16

direktiivi 2014/24/EL artiklis 49

Hanketeade – ülddirektiiv, üldkord

tabeli 2 veerus 17

direktiivi 2014/25/EL artiklis 69

Hanketeade – valdkondlik direktiiv, üldkord

tabeli 2 veerus 18

direktiivi 2009/81/EÜ artikli 30 lõikes 2

Hanketeade – kaitsealane direktiiv, üldkord

tabeli 2 veerus 19

direktiivi 2014/23/EL artikli 31 lõikes 1

Kontsessiooniteade – kontsessioonidirektiiv, üldkord

tabeli 2 veerus 20

direktiivi 2014/24/EL artikli 75 lõike 1 punktis a

Hanketeade – ülddirektiiv, lihtsustatud kord

tabeli 2 veerus 21

direktiivi 2014/25/EL artikli 92 lõike 1 punktis a

Hanketeade – valdkondlik direktiiv, lihtsustatud kord

tabeli 2 veerus 22

direktiivi 2009/81/EÜ artikli 52 lõikes 1

Allhanketeade – kaitsealane direktiiv

tabeli 2 veerus 23

direktiivi 2014/24/EL artikli 79 lõikes 1

Ideekonkursi teade – ülddirektiiv, idee

tabeli 2 veerus 24

direktiivi 2014/25/EL artikli 96 lõike 1 esimeses lõigus

Ideekonkursi teade – valdkondlik direktiiv, idee

Teavitamine kavandatavast otselepingust

tabeli 2 veerus 25

direktiivi 89/665/EMÜ artiklis 3a

Vabatahtlik eelnev avalikustamisteade – ülddirektiiv

tabeli 2 veerus 26

direktiivi 92/13/EMÜ artiklis 3a

Vabatahtlik eelnev avalikustamisteade – valdkondlik direktiiv

tabeli 2 veerus 27

direktiivi 2009/81/EÜ artiklis 64

Vabatahtlik eelnev avalikustamisteade – kaitsealane direktiiv

tabeli 2 veerus 28

direktiivide 89/665/EMÜ ja 92/13/EMÜ artiklis 3a

Vabatahtlik eelnev avalikustamisteade – kontsessioonidirektiiv

Tulemus

tabeli 2 veerus 29

direktiivi 2014/24/EL artiklis 50

Hankelepingu sõlmimise teade – ülddirektiiv, üldkord

tabeli 2 veerus 30

direktiivi 2014/25/EL artiklis 70

Hankelepingu sõlmimise teade – valdkondlik direktiiv, üldkord

tabeli 2 veerus 31

direktiivi 2009/81/EÜ artikli 30 lõikes 3

Hankelepingu sõlmimise teade – kaitsealane direktiiv, üldkord

tabeli 2 veerus 32

direktiivi 2014/23/EL artikli 32 lõikes 2 (viide VII lisale)

Kontsessiooni andmise teade – kontsessioonidirektiiv, üldkord

tabeli 2 veerus 33

direktiivi 2014/24/EL artikli 75 lõikes 2

Hankelepingu sõlmimise teade – ülddirektiiv, lihtsustatud kord

tabeli 2 veerus 34

direktiivi 2014/25/EL artikli 92 lõikes 2

Hankelepingu sõlmimise teade – valdkondlik direktiiv, lihtsustatud kord

tabeli 2 veerus 35

direktiivi 2014/23/EL artikli 32 lõikes 2 (viide VIII lisale)

Kontsessiooni andmise teade – kontsessioonidirektiiv, lihtsustatud kord

tabeli 2 veerus 36

direktiivi 2014/24/EL artikli 79 lõikes 2

Ideekonkursi tulemuse teade – ülddirektiiv, idee

tabeli 2 veerus 37

direktiivi 2014/25/EÜ artikli 96 lõike 1 teises lõigus

Ideekonkursi tulemuse teade – valdkondlik direktiiv, idee

Lepingu muutmine

tabeli 2 veerus 38

direktiivi 2014/24/EL artikli 72 lõikes 1

Lepingu muutmise teade — ülddirektiiv

tabeli 2 veerus 39

direktiivi 2014/25/EL artikli 89 lõikes 1

Lepingu muutmise teade – valdkondlik direktiiv

tabeli 2 veerus 40

direktiivi 2014/23/EL artikli 43 lõikes 1

Lepingu muutmise teade – kontsessioonidirektiiv

Parandus

mis tahes muu tüüpvorm ja teade ning paranduse punktid tabelis 2

Eespool loetletud teadete parandamiseks või tühistamiseks

Paranduse teade

JUHISED TABELI 2 LUGEMISEKS

Esimene veerg sisaldab teavet välja või punkti hierarhilise paigutumise kohta. Iga väli või punkt, mille tasand on „+ +“, „+ + +“ ja „+ + +“, paigutub selle kohal oleva lähima punkti alla, millel on üks „+“ vähem.

Teine ja kolmas veerg sisaldavad väljade (või punktide) nimetusi ja kirjeldusi.

Neljas veerg sisaldab üht järgmistest andmeliikidest:

„Näitaja“ (Indicator): sellele väljale märgitakse kas „Jah“ või „Ei“.

„Kood“ (Code): see väli peab sisaldama väärtusi eelnevalt kindlaksmääratud loendist.

„Kuupäev“ (Date): see väli peab sisaldama kuupäeva ja üksikasjalikumat teavet (nt aeg ja ajavöönd) vastavalt vajadusele.

„Kestus“ (Duration): see väli peab sisaldama kestust.

„Tunnus“ (Identifier): see andmeväli peab sisaldama teavet, mis võimaldab unikaalset identifitseerimist.

„Arv“ (Number): see väli peab sisaldama arvu.

„Tekst“ (Text): see väli peab sisaldama teksti.

„URL“: sellel väljal peab olema elektrooniline aadress, tavaliselt ühtne ressursilokaator (nt veebiaadress).

„Maksumus“ (Value): see väli peab sisaldama numbrit, mis tähistab maksumust rahas (ilma käibemaksuta), ja valuutakoodi, mis on esitatud valuutakoodide loetelus.

„-“: See rida tähistab punkti. Väljad on jagatud punktideks.

Teadete edastamise vormingu ja korraga, nagu eespool mainitud, täpsustatakse ka kohaldatavad koodide loetelud ja tunnused.

Teatavad andmeliigid (nt kuupäev, kestus, tunnus, tekst, maksumus) võivad koosneda mitmest allväljast.

Ülejäänud veerud näitavad, milliste tüüpvormide ja teadete puhul on need väljad kohustuslikud („M“) ja milliste puhul vabatahtlikud („O“). Veeru rubriigid 1–40 vastavad käesoleva lisa tabeli 1 teises veerus esitatud numbritele.

TABELIS 2 KASUTATUD TERMINID

„Organisatsioon“ – juriidiline või füüsiline isik või avalik-õiguslik üksus.

„Hankija“ – avaliku sektori hankija või võrgustiku sektori hankija, kaitsevaldkonna töövõtja, rahvusvaheline organisatsioon või organisatsioon, kes sõlmib avaliku sektori hankija subsideeritava lepingu. Kui tegemist on organisatsioonide ühendusega, mis ise ei ole organisatsioon, käsitatakse iga üksikut organisatsiooni eraldi „hankijana“.

„Edukas pakkuja“ – edukas pakkuja (sh edukas raamlepingu pakkuja) või (ideekonkursi puhul) võitja. Kui edukas pakkuja või võitja on organisatsioonide rühm, mis ise ei ole organisatsioon, käsitatakse iga üksikut organisatsiooni eraldi „eduka pakkujana“.

„Riigihange“ – riigihange või ideekonkurss.

„Pakkumus“ – pakkumus või (ideekonkursside puhul) kavand.

„Osalemistaotlus“ – osalemistaotlus või (kontsessioonide puhul) taotlus.

„Eelteade“ – eelteade või (direktiivi 2014/25/EL puhul) perioodiline eelteade.

„TED“ – Tenders Electronic Daily Euroopa Liidu Teataja lisa elektrooniline versioon.

Märkus: See tabel on kättesaadav komisjoni veebisaidil, kust leiab lisateavet kergemini loetavas tabeli vormis.

Tabel 2

tüüpvormide ja teadete väljad

Tasand

ID

Nimetus

Kirjeldus

Andmete liik

Kavandamine

Hange

DAP

Tulemus

Lepingu muutmine

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

+

BG-1

Teade

Teate põhiteave.

-

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

++

BT-04

Menetluse tunnus

Euroopa riigihankemenetluse tunnus, riigihankemenetluse unikaalne tunnus. Selle tunnuse lisamine teate kõikidele avaldatud versioonidele (nt mis on avaldatud TEDis, riiklikes portaalides, piirkondlikes portaalides) võimaldab riigihanke kõikjal ELis üheselt kindlaks teha.

Tunnus

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

++

BT-701

Teate tunnus

Käesoleva teate Euroopa riigihanketeate tunnus. Selle tunnuse lisamine teate kõikidele avaldatud versioonidele (nt TED, riiklikud portaalid, piirkondlikud portaalid) võimaldab riigihanketeated kõikjal ELis üheselt kindlaks teha.

Tunnus

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

++

BT-757

Teate versioon

Teate aktuaalne versioon. See aitab näiteks vältida eksimusi, mille põhjuseks on samal ajal saadetud mitu parandusteadet.

Tunnus

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

++

BT-01

Hanke õiguslik alus

Õiguslik alus (nt Euroopa direktiiv või määrus, riigisisene õigus), mille alusel riigihange toimub.

Kood

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

++

BT-03

Vormi liik

Vormi liik vastavalt hankeid käsitlevatele õigusaktidele.

Kood

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

++

BT-02

Teate liik

Teate liik vastavalt hankeid käsitlevatele õigusaktidele.

Kood

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

++

BT-05

Teate saatmise kuupäev

Kuupäev ja kellaaeg, mil teade TEDi saadeti.

Kuupäev

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

++

BT-738

Teate avaldamise eelistatud kuupäev

Teate TEDis avaldamise eelistatud kuupäev (nt et vältida teabe avaldamist riigipühadel).

Kuupäev

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

++

BT-702

Teate ametlik keel

Keel(ed), milles käesolev teade on ametlikult kättesaadav. Need keeleversioonid on võrdse õigusjõuga.

Kood

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

+

BG-125

Eelnev kavandamine

Eelteadet või käesoleva teatega seotud muud sarnast teadet käsitlev teave. See teave võib hanke ositi erineda. Üksnes teabe eesmärgil kasutatud eelteate puhul võib see teave varieeruda teate osade lõikes, millest võib hiljem saada hanke osa või eraldiseisev hange.

-

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

 

 

 

++

BT-125

Tunnus eelneva kavandamise raames

Eelteadet või käesoleva teatega seotud muud sarnast teadet käsitlev tunnus.

Tunnus

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

 

 

 

++

BT-1251

Osa tunnus eelneva kavandamise raames

Eelteate või käesoleva teatega seotud muu sarnase teate osa tunnus.

Tunnus

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

 

 

 

+

BG-703

Organisatsioon

Teave organisatsiooni kohta See teave võib olla hanke osa, lepingu, pakkumuse jne lõikes erinev. Üksnes teavitamise eesmärgil kasutatava eelteate puhul võib see teave varieeruda teate osade lõikes, millest võib hiljem saada hanke osa või eraldiseisev hange.

-

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

++

BT-13720

Organisatsioon – teate punkti tunnus

Käesoleva teate ühe või mitme punkti tunnus. Organisatsiooni punktis sisalduv teave viitab sellele punktile või nendele punktidele.

Tunnus

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

++

BT-500

Organisatsiooni nimi

Organisatsiooni ametlik nimi.

Tekst

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

++

BT-501

Organisatsiooni tunnus

Organisatsiooni tunnus. Märkida tuleb kõik organisatsiooni tunnused.

Tunnus

M

M

O

M

M

O

M

M

O

M

M

M

M

M

M

M

M

O

M

M

M

O

M

M

O

O

O

O

M

M

O

M

M

M

M

M

M

M

M

M

++

BT-16

Organisatsiooni osa nimi

Organisatsiooni osa nimi (nt suure hankija asjaomane osakond).

Tekst

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

++

BT-510

Organisatsiooni tänav

Selle tänava, tee, allee jne nimi, mis on organisatsiooni füüsiline aadress ja muud andmed (nt hoone number).

Tekst

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

++

BT-513

Organisatsiooni linn

Organisatsiooni füüsilise aadressi asukoha nimi (linn, alev või küla).

Tekst

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

++

BT-512

Organisatsiooni sihtnumber

Organisatsiooni füüsilise aadressi sihtnumber.

Tekst

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

++

BT-507

Organisatsiooni riik – liigitus

Organisatsiooni füüsilise aadressi asukoht vastavalt organisatsiooni füüsilise aadressi statistiliste territoriaalüksuste liigitusele (NUTS). Tuleb kasutada NUTS3 liigituskoodi.

Kood

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

++

BT-514

Organisatsiooni riigi kood

Organisatsiooni füüsilise aadressi riik.

Kood

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

++

BT-502

Organisatsiooni kontaktpunkt

Organisatsiooniga suhtlemise eest vastutava osakonna või muu kontaktpunkti nimi. Isikuandmete tarbetu töötlemise vältimiseks võib kontaktpunkt võimaldada tuvastada füüsilist isikut ainult siis, kui see on vajalik (määruse (EL) 2016/679 ja määruse (EL) 2018/1725 tähenduses).

Tekst

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

++

BT-506

Organisatsiooni e-posti aadress

E-posti aadress organisatsiooniga ühenduse võtmiseks. Isikuandmete tarbetu töötlemise vältimiseks võib e-post võimaldada tuvastada füüsilist isikut ainult siis, kui see on vajalik (isikuandmete kaitse üldmääruse tähenduses).

Tekst

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

++

BT-503

Organisatsiooni kontakttelefon

Telefoninumber organisatsiooniga ühenduse võtmiseks. Isikuandmete tarbetu töötlemise vältimiseks võib telefon võimaldada tuvastada füüsilist isikut ainult siis, kui see on vajalik (isikuandmete kaitse üldmääruse tähenduses).

Tekst

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

++

BT-739

Organisatsiooni kontaktfaks

Faksinumber organisatsiooniga ühenduse võtmiseks. Isikuandmete tarbetu töötlemise vältimiseks võib faks võimaldada tuvastada füüsilist isikut ainult siis, kui see on vajalik (isikuandmete kaitse üldmääruse tähenduses).

Tekst

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

++

BT-505

Organisatsiooni internetiaadress

Organisatsiooni veebisait.

URL

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

++

BT-509

Organisatsiooni eDelivery digivärav

Organisatsiooni ühtne ressursilokaator andmete ja dokumentide vahetamiseks.

URL

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

++

BT-633

Organisatsioon – füüsiline isik

Organisatsioon on füüsiline isik.

Näitaja

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

++

BT-08

Organisatsiooni roll

Organisatsiooni roll riigihankes (nt hankija, edukas pakkuja). Teade peab sisaldama kõiki hankes osalevaid organisatsioone, millel on hankija roll; edukas pakkuja; läbivaatamisasutus; hankija, kes hangib teistele hankijatele ette nähtud asju ja/või teenuseid; hankija, kes sõlmib teiste hankijate jaoks ettenähtud ehitustööde, asjade või teenuste riigihankelepinguid või raamlepinguid.

Kood

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

++

BT-770

Organisatsiooni alamroll

Organisatsiooni alamroll riigihankes (nt rühmajuht, riigihanke kohta lisateavet andev organisatsioon).

Kood

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

++

BG-3

Hankija

Lisateave hankija kohta

-

M

M

M

M

M

O

M

M

O

M

M

O

O

M

M

M

M

O

M

O

O

O

M

M

O

O

O

O

M

M

O

M

O

O

M

M

M

 

 

 

+++

BT-508

Hankija profiili URL

Veebisait, kus hankija avaldab teavet riigihangete kohta (nt teated, hankedokumendid).

URL

M

M

M

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

 

 

 

+++

BT-11

Hankija õiguslik liik

Hankija liik riigihankeid käsitlevate õigusaktide kohaselt (nt keskvalitsuse asutus, avalik-õiguslik isik, riigi osalusega äriühing).

Kood

M

O

O

M

O

O

M

O

O

M

O

O

O

M

O

M

O

O

M

O

O

O

M

O

O

O

O

O

M

O

O

M

O

O

M

M

O

 

 

 

+++

BT-740

Hankija – võrgustiku sektori hankija

Hankija on võrgustiku sektori hankija.

Näitaja

 

 

O

 

 

O

 

 

O

 

 

 

 

M

 

 

 

O

M

 

 

 

 

 

 

 

O

O

 

 

O

M

 

 

M

 

 

 

 

 

+++

BT-10

Avaliku sektori hankija tegevus

Avaliku sektori hankija põhitegevus.

Kood

M

M

O

M

M

O

M

M

O

M

M

O

O

M

M

M

M

O

M

O

O

 

M

M

O

O

O

O

M

M

O

M

O

O

M

M

M

 

 

 

+++

BT-610

Võrgustiku sektori hankija tegevus

Võrgustiku sektori hankija põhitegevus.

Kood

 

M

O

 

M

O

 

M

O

 

M

 

O

M

M

 

M

O

M

 

O

 

 

M

 

O

O

O

 

M

O

M

 

O

M

 

M

 

 

 

++

BG-4

Edukas pakkuja

Lisateave eduka pakkuja, hankija või alltöövõtja kohta.

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O

O

O

O

M

M

O

M

M

M

M

M

M

 

 

 

+++

BT-165

Eduka pakkuja suurus

Eduka pakkuja, hankija või alltöövõtja suurus (nt mikroettevõte, väikeettevõtja, keskmise suurusega ettevõtja).

Kood

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O

O

O

O

M

M

O

M

M

M

M

M

M

 

 

 

+++

BT-706

Eduka pakkuja tegeliku kasusaaja elu- või asukohariik

Eduka pakkuja, hankija või alltöövõtja tegeliku kasusaaja (või tegelike kasusaajate) elu- või asukohariik (või -riigid) rahapesuvastaste õigusaktide alusel loodud registri(te)s. Kui sellist registrit ei ole (nt ELi-väliste töövõtjate puhul), siis samaväärne teave muudest allikatest.

Kood

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

 

 

 

+++

BT-746

Börsil noteeritud edukas pakkuja

Eduka pakkuja, hankija või alltöövõtja tegeliku kasusaaja (või tegelike kasusaajate) elu- või asukohariiki (või -riike) ei avaldata rahapesuvastaste õigusaktide alusel loodud registri(te)s, sest edukas pakkuja on noteeritud reguleeritud turul (nt börs), mis tagab piisava läbipaistvuse kooskõlas rahapesuvastaste õigusaktidega.

Näitaja

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

 

 

 

+

BG-2

Eesmärk

Teave eesmärgi kohta See teave tuleb anda kogu riigihanke kohta ja hanke osade olemasolul ka eri osade kohta. Üksnes teabe eesmärgil kasutatud eelteate puhul võib see teave varieeruda teate osade lõikes, millest võib hiljem saada hanke osa või eraldiseisev hange.

-

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

++

BT-22

Sisemine tunnus

Sisemine tunnus, mida kasutatakse seoses riigihangete või hanke osa andmestikega enne hanketunnuse määramist (nt hankija dokumendihaldussüsteemi või hanke kavandamise süsteemi põhjal).

Tekst

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

++

BT-23

Peamine hankelepingu ese

Peamine hankelepingu ese (nt ehitustööd). Segahanke puhul (nt kui menetlus puudutab nii ehitustöid kui ka teenuseid) võib peamine hankelepingu ese olla näiteks see, mille eeldatav maksumus on kõige suurem. See teave tuleb esitada kogu menetluse kohta.

Kood

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

O

O

O

++

BT-531

Täiendav hankelepingu ese

Hankelepingu peamist eset täiendav hankelepingu ese (nt teenused).

Kood

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

O

O

O

++

BT-21

Pealkiri

Riigihanke või hanke osa nimetus.

Tekst

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

O

O

O

++

BT-24

Kirjeldus

Hanke või selle osa eseme ja koguse või täidetavate vajaduste ja nõuete kirjeldus. Muutmise teate korral hanke kirjeldus enne ja pärast muutmist.

Tekst

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

++

BT-27

Eeldatav maksumus

Hanke või selle osa eeldatav maksimaalne maksumus. See tähendab eeldatavat maksumust hanke väljakuulutamise ajal. Maksimaalne maksumus, mis hõlmab kõiki raamlepingu või dünaamilise hankesüsteemi raames sõlmitavaid lepinguid kogu lepingu kehtivusaja jooksul, sealhulgas täiendavad hankevõimalused ja lepingu uuendamised.

Maksumus

 

 

 

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

 

O

O

O

O

O

O

O

 

 

 

 

 

 

O

O

O

O

O

O

O

 

 

 

 

 

++

BG-557

Osade rühma eeldatav maksimaalne maksumus raamlepingu raames

Teave eeldatava maksimaalse summa kohta, mida on võimalik raamlepingu raames osade rühma jaoks kasutada. Seda teavet võib esitada juhul, kui mõne osade rühma eeldatav maksimaalne maksumus on väiksem kui selle rühma üksikute osade eeldatavate maksumuste summa (nt kui üks eelarve on jaotatud mitme osa vahel).

-

 

 

 

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

 

 

O

O

O

 

O

O

O

 

 

O

O

O

 

O

O

O

 

O

O

 

 

 

 

 

 

+++

BT-557

Osade rühma eeldatav maksimaalne maksumus raamlepingu raames – osade tunnused

Hanke osade tunnused. Need hanke osad moodustavad rühma, mille eeldatav maksimaalne maksumus on väiksem kui kõigi osade eeldatavate maksimaalsete maksumuste summa (nt kui üks eelarve on jaotatud mitme osa vahel).

Tunnus

 

 

 

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

 

 

O

O

O

 

O

O

O

 

 

O

O

O

 

O

O

O

 

O

O

 

 

 

 

 

 

+++

BT-157

Osade rühma eeldatav maksimaalne maksumus raamlepingu raames

Eeldatav maksimaalne summa, mida saab raamlepingu raames osade rühma jaoks kasutada. Seda teavet võib esitada juhul, kui mõne osade rühma eeldatav maksimaalne maksumus on väiksem kui selle rühma üksikute osade eeldatavate maksumuste summa (nt kui üks eelarve on jaotatud mitme osa vahel). „Eeldatav“ viitab riigihanke väljakuulutamise ajal antud hinnangule. Maksimaalne maksumus, mis hõlmab kõiki raamlepingu raames sõlmitavaid lepinguid kogu lepingu kehtivusaja jooksul, sealhulgas täiendavad hankevõimalused ja lepingu uuendamised.

Maksumus

 

 

 

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

 

 

O

O

O

 

O

O

O

 

 

O

O

O

 

O

O

O

 

O

O

 

 

 

 

 

 

++

BG-261

Klassifikatsioon

Teave hanget kirjeldava(te) klassifikaatori(te) kohta. Klassifitseerimise alusena tuleb kasutada ühtset riigihangete klassifikaatorit (CPV – common procurement vocabulary). Lisaks võib kasutada muid klassifikatsioone (nt Maailma Terviseorganisatsiooni anatoomilis-terapeutiline keemiline (ATC) klassifikatsioon ravimite puhul; määruse (EL) 2017/745 kohane meditsiiniseadmete nomenklatuur), kui Euroopa Liidu Väljaannete Talitus on need avaldanud).

-

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

O

O

O

+++

BT-26

Klassifikaatori liik

Hanget kirjeldava klassifikaatori liik (nt ühtne riigihangete klassifikaator).

Kood

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

O

O

O

+++

BT-262

Põhiklassifikaatori kood

Hanget kõige paremini kirjeldav klassifikaatori kood.

Kood

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

O

O

O

+++

BT-263

Lisaklassifikaatori koodid

Lisaklassifikaatori kood, mis samuti iseloomustab hanget.

Kood

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

++

BT-25

Kogus

Nõutav ühikute arv.

Arv

 

 

 

 

 

 

O

O

O

O

O

O

O

O

 

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

++

BT-625

Ühik

Hanke esemeks oleva kauba, teenuse või ehitustöö ühikud, nt tunnid või kilogrammid. Kui CPV koodi puhul on tegemist asjaga, mis ei vaja täiendavat ühikut (nt autod), siis ei ole vaja ühikut esitada ning kogust arvestatakse arvuna, nt „autode arv“.

Kood

 

 

 

 

 

 

O

O

O

O

O

O

O

O

 

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

++

BT-53

Täiendavad hankevõimalused

Hankija jätab endale õiguse (tegemist ei ole kohustusega) lisahangeteks töövõtjalt (nii kaua, kui leping kehtib).

Näitaja

 

 

 

 

 

 

O

O

O

O

M

O

O

O

 

M

M

O

M

O

O

O

 

 

O

O

O

O

M

O

O

M

O

O

O

 

 

O

O

O

++

BT-54

Täiendavate hankevõimaluste kirjeldus

Täiendavate hankevõimaluste kirjeldus.

Tekst

 

 

 

 

 

 

O

O

O

O

M

O

O

O

 

M

M

O

M

O

O

O

 

 

O

O

O

O

M

O

O

M

O

O

O

 

 

O

O

O

++

BT-94

Korduv hange

Hange, mille eesmärk lisatakse lähitulevikus tõenäoliselt ka teise menetlusse. (Näiteks munitsipaalteenuste korrapärased uued hanked. See ei hõlma mitme lepingu sõlmimist ühe kvalifitseerimissüsteemi, raamlepingu või dünaamilise hankesüsteemi raames.)

Näitaja

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O

O

O

O

O

O

O

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O

O

O

++

BT-95

Korduva hanke kirjeldus

Lisateave korduva hanke kohta (nt eeldatav aeg).

Tekst

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O

O

O

O

O

O

O

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O

O

O

+

BG-708

Lepingu täitmise koht

Ehitustööde puhul teave ehitustööde peamise asukoha kohta; asjade tarnimise puhul peamine tarnekoht ja teenuste osutamise puhul peamine teenuse osutamise koht. Kui lepingu täitmise koht hõlmab mitut NUTS 3 tasandi piirkonda (nt maantee, tööhõivekeskuste riiklik võrgustik), tuleb esitada kõik asjakohased koodid. See teave võib hanke ositi erineda. Üksnes teabe eesmärgil kasutatud eelteate puhul võib see teave varieeruda teate osade lõikes, millest võib hiljem saada hanke osa või eraldiseisev hange.

-

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

O

O

O

O

M

M

M

M

M

M

M

M

M

O

O

O

++

BT-5101

Lepingu täitmise koha tänav

Lepingu täitmise koha aadress (tänava, tee, allee jne nimi ja muud andmed, nt hoone number).

Tekst

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

++

BT-5131

Lepingu täitmise koha linn

Lepingu täitmise koha nimi (linn, alev või küla).

Tekst

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

++

BT-5121

Lepingu täitmise koha sihtnumber

Lepingu täitmise koha sihtnumber.

Tekst

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

++

BT-5071

Lepingu täitmise koha riik – jaotus

Lepingu täitmise koht vastavalt ühise statistiliste territoriaalüksuste liigitusele (NUTS). Tuleb kasutada NUTS3 liigituskoodi.

Kood

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

O

O

O

O

M

M

M

M

M

M

M

M

M

O

O

O

++

BT-5141

Lepingu täitmise koha riigi kood

Lepingu täitmise koha riik.

Kood

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

O

O

O

O

M

M

M

M

M

M

M

M

M

O

O

O

++

BT-727

Teenuste osutamise koht – muu

Lepingu täitmise kohale on kehtestatud muud piirangud (nt „ükskõik kus Euroopa Majanduspiirkonnas“, „ükskõik kus asjaomases riigis“).

Kood

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

O

O

O

O

M

M

M

M

M

M

M

M

M

O

O

O

++

BT-728

Lepingu täitmise koht – lisateave

Lisateave lepingu täitmise kohta.

Tekst

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

+

BG-36

Kestus

Teave lepingu, raamlepingu, dünaamilise hankesüsteemi või kvalifitseerimissüsteemi kestuse kohta. See peab hõlmama kõiki täiendavaid hankevõimalusi ja lepingu uuendamisi. See teave võib hanke ositi erineda. Üksnes teabe eesmärgil kasutatud eelteate puhul võib see teave varieeruda teate osade lõikes, millest võib hiljem saada hanke osa või eraldiseisev hange.

-

O

O

O

O

O

O

M

M

M

M

M

O

O

O

M

M

M

M

M

O

O

M

 

 

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

 

 

O

O

O

++

BT-536

Kestus – alguskuupäev

(Eeldatav) kuupäev, millal leping, raamleping, dünaamiline hankesüsteem või kvalifitseerimissüsteem algab.

Kuupäev

O

O

O

O

O

O

M

M

M

M

M

O

O

O

M

M

M

M

M

O

O

M

 

 

M

M

M

M

M

M

M

M

O

O

O

 

 

O

O

O

++

BT-36

Kestus – ajavahemik

(Eeldatav) ajavahemik alates lepingu, raamlepingu, dünaamilise hankesüsteemi või kvalifitseerimissüsteemi algusest kuni selle lõpuni. See peab hõlmama kõiki täiendavaid hankevõimalusi ja lepingu uuendamisi.

Kestus

O

O

O

O

O

O

M

M

M

M

M

O

O

O

M

M

M

M

M

O

O

M

 

 

M

M

M

M

M

M

M

M

O

O

O

 

 

O

O

O

++

BT-537

Kestus – lõppkuupäev

(Eeldatav) kuupäev, millal leping, raamleping, dünaamiline hankesüsteem või kvalifitseerimissüsteem lõpeb.

Kuupäev

O

O

O

O

O

O

M

M

M

M

M

O

O

O

M

M

M

M

M

O

O

M

 

 

M

M

M

M

M

M

M

M

O

O

O

 

 

O

O

O

++

BT-538

Kestus – muu

Kestus ei ole teada, tähtajatu jne.

Kood

O

O

O

O

O

O

M

M

M

M

M

O

O

O

M

M

M

M

M

O

O

M

 

 

M

M

M

M

M

M

M

M

O

O

O

 

 

O

O

O

++

BT-58

Lepingu uuendamine – maksimaalne arv

Lepingu võimaliku uuendamise kordade maksimaalne arv. Lepingut uuendades jätab hankija endale õiguse (st see ei ole kohustus) lepingut uuendada (st pikendada selle kestust) ilma uue riigihanketa. Näiteks võib leping kehtida ühe aasta ja hankija võib säilitada võimaluse seda uuendada (nt üks kord, kaks korda) veel kolmeks kuuks, kui ta on rahul saadud teenustega.

Arv

 

 

 

 

 

 

O

O

O

O

O

O

O

 

M

O

M

M

O

O

O

O

 

 

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

 

 

O

O

O

++

BT-57

Lepingu uuendamine – kirjeldus

Mis tahes muu teave lepingu uuendamis(t)e kohta.

Tekst

 

 

 

 

 

 

O

O

O

O

O

O

O

 

M

O

O

M

O

O

O

O

 

 

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

 

 

O

O

O

+

BG-61

ELi vahendid

Teave hanke rahastamiseks kasutatud Euroopa Liidu vahendite kohta. See teave võib ositi erineda.

-

 

 

 

 

 

 

M

O

O

M

O

O

O

O

O

M

O

O

M

O

O

O

M

O

O

O

O

O

M

O

O

M

O

O

O

M

O

O

O

O

++

BT-60

ELi vahendid

Hankeid rahastatakse vähemalt osaliselt Euroopa Liidu vahenditest, näiteks Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondidest või Euroopa Liidu antavatest toetustest.

Näitaja

 

 

 

 

 

 

M

O

O

M

O

O

O

O

O

M

O

O

M

O

O

O

M

O

O

O

O

O

M

O

O

M

O

O

O

M

O

O

O

O

+

BG-6

Menetlus

Teave riigihanke kohta.

-

 

 

 

 

 

 

O

O

O

M

M

M

M

O

 

M

M

M

O

M

M

O

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

O

O

M

M

M

 

 

 

++

BT-09

Piiriülene õigus

Kohaldatav õigus, kui eri riikide hankijad viivad riigihanke läbi ühiselt.

Tekst

 

 

 

 

 

 

O

O

O

O

O

O

O

O

 

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

 

 

 

++

BT-105

Menetluse liik

Riigihanke liik (nt vastavalt riigihankedirektiivides esitatud liikidele).

Kood

 

 

 

 

 

 

O

O

O

M

M

O

O

 

 

M

M

M

 

O

O

O

M

M

M

M

M

M

M

M

M

 

O

O

 

M

M

 

 

 

++

BT-88

Menetluskorra kirjeldus

Menetluskorra kirjeldus (nt üksikute etappide kirjeldus) ja teave selle kohta, kust on võimalik leida kogu menetlust käsitlevad reeglid. See teave tuleb esitada siis, kui menetlus ei ole riigihankedirektiivides nimetatud. See võib olla nii näiteks kontsessioonide, sotsiaalteenuste ja muude eriteenuste puhul ning riigihangete vabatahtliku avaldamise korral allpool ELi hangete piirmäärasid.

Tekst

 

 

 

 

 

 

O

O

O

O

O

M

M

 

 

O

O

O

O

M

M

O

O

O

 

 

 

 

O

O

O

O

O

O

O

O

O

 

 

 

++

BT-106

Kiirendatud menetlus

Selles menetluses osalemise taotluste või pakkumuste laekumise tähtaega võib olukorra kiireloomulisuse tõttu lühendada.

Näitaja

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M

M

M

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O

O

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

++

BT-1351

Kiirendatud menetlus – põhjendus

Kiirendatud menetluse kasutamise põhjendus.

Tekst

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M

O

M

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O

O

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

++

BT-136

Otselepingu sõlmimise põhjenduse kood

Põhjendus sellise menetluse kasutamise kohta, mis võimaldab lepinguid otse sõlmida, st riigihanget, mis ei nõua hanke väljakuulutamise avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Kood

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M

M

M

M

M

M

M

M

O

O

M

 

 

 

 

 

++

BT-1252

Otseleping – eelneva menetluse tunnus

Eelneva menetluse tunnus, millega põhjendatakse sellise riigihanke kasutamist, mis võimaldab lepinguid otse sõlmida, st menetlus, mis ei nõua hanke väljakuulutamise avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Tunnus

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M

M

M

M

M

M

M

M

O

O

M

 

 

 

 

 

++

BT-135

Otselepingu sõlmimise põhjenduse tekst

Põhjendus sellise menetluse kasutamise kohta, mis võimaldab lepinguid otse sõlmida, st menetlust, mis ei nõua hanke väljakuulutamise avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Tekst

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M

M

M

M

M

M

M

M

O

O

M

 

 

 

 

 

++

BT-31

Hanke osade lubatud maksimumarv

Hanke osade maksimaalne arv, mille kohta üks pakkuja võib pakkumusi esitada.

Arv

 

 

 

 

 

 

O

O

O

O

O

O

O

O

 

M

M

O

O

O

O

O

O

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

++

BT-763

Kõik osad nõutavad

Pakkuja peab esitama pakkumused kõikide osade kohta.

Näitaja

 

 

 

 

 

 

O

O

O

O

O

O

O

O

 

O

O

O

O

O

O

O

O

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

++

BT-33

Sõlmitavad lepingud – hanke osade maksimaalne arv

Nende osade maksimaalne arv, mille kohta võib lepingu(d) sõlmida ühe pakkujaga.

Arv

 

 

 

 

 

 

O

O

O

O

O

O

O

O

 

M

O

O

O

O

O

O

O

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

++

BG-330

Lepingute sõlmimine hanke osade rühmade puhul

Pakkujad võivad pakkumusi esitada mitte ainult üksikute osade, vaid ka siin esitatud osade rühmade kaupa. Seejärel võib hankija võrrelda osade rühma kohta esitatud pakkumusi üksikute osade kohta esitatud pakkumustega ning hinnata, milline variant vastab kõige paremini hindamiskriteeriumidele. Igal osade rühmal peavad olema selged hindamiskriteeriumid.

-

 

 

 

 

 

 

O

O

O

O

O

O

O

O

 

O

O

O

O

O

O

O

O

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+++

BT-330

Rühma tunnus

Hanke osade rühma tunnus menetluses.

Tunnus

 

 

 

 

 

 

O

O

O

O

O

O

O

O

 

O

O

O

O

O

O

O

O

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+++

BT-1375

Rühma osade tunnus

Käesoleva menetluse raames mitme osa tunnus. Need osad moodustavad hanke osade rühma, mille kohta saab esitada ühe pakkumuse, mida hinnatakse.

Tunnus

 

 

 

 

 

 

O

O

O

O

O

O

O

O

 

O

O

O

O

O

O

O

O

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

++

BG-709

Teine etapp

Teave kaheetapilise menetluse teise etapi kohta. See teave võib ositi erineda.

-

 

 

 

 

 

 

O

O

O

O

O

O

O

O

 

M

O

O

 

O

O

O

O

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+++

BT-50

Taotlejate miinimumarv

Menetluse teise etappi kutsutavate taotlejate miinimumarv.

Arv

 

 

 

 

 

 

O

O

O

O

O

O

O

O

 

M

O

O

 

O

O

O

O

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+++

BT-661

Taotlejate maksimumarv – näitaja

Menetluse teise etappi kutsutavate taotlejate maksimumarv.

Näitaja

 

 

 

 

 

 

O

O

O

O

O

O

O

O

 

M

O

O

 

O

O

O

O

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+++

BT-51

Taotlejate maksimumarv

Menetluse teise etappi kutsutavate taotlejate maksimumarv.

Arv

 

 

 

 

 

 

O

O

O

O

O

O

O

O

 

M

O

O

 

O

O

O

O

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+++

BT-52

Etapiviisiline väljavalimine

Menetlus toimub järjestikuste etappidena. Igas etapis võidakse mõni osaleja kõrvaldada.

Näitaja

 

 

 

 

 

 

O

O

O

O

O

O

O

O

 

M

O

O

 

O

O

O

O

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+++

BT-120

Läbirääkimiste vajadus puudub

Hankija jätab endale õiguse sõlmida leping esialgsete pakkumuste alusel ilma edasiste läbirääkimisteta.

Näitaja

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M

 

 

 

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+

BG-704

Ideekonkursi auhinnad ja žürii

Teave ideekonkursi tulemuste ja žürii kohta. See teave võib ositi erineda.

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M

M

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

++

BG-44

Auhind

Teave ideekonkursi võitjaga seotud auhindade suuruse ja järjestuse kohta (nt „Esimene koht –10 000 eurot“, „Teine koht – 5000 eurot“).

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M

M

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+++

BT-644

Auhinna suurus

Ideekonkursi võitjale antava auhinna suurus (vajaduse korral).

Maksumus

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M

M

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+++

BT-44

Auhindade järjestus

Ideekonkursi auhinnaline koht (nt esimene koht, teine koht).

Number

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M

M

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

++

BT-41

Järgnev leping

Konkursile järgnev teenusleping sõlmitakse ühega konkursi võitjatest.

Näitaja

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M

M

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

++

BT-45

Auhinnad – muu

Täiendav teave järellepingute, auhindade ja makstavate summade kohta (näiteks mitterahalised auhinnad, osalemistasud).

Tekst

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

++

BT-42

Žürii otsus on siduv

Žürii otsus on hankijale siduv.

Näitaja

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M

M

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

++

BT-46

Žürii liikme nimi

Žürii liikme nimi.

Tekst

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O

M

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

++

BT-47

Osaleja nimi

Juba valitud osaleja nimi. Mõni osaleja võidakse valida juba ideekonkursi teate avaldamise ajal, sest näiteks teave maailma tunnustatud arhitekti osalemise kohta on mõeldud konkursi reklaamimiseks teiste potentsiaalsete osalejate hulgas.

Tekst

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M

M

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+

BG-701

Kõrvaldamise alused

Selliste kriteeriumide lühikirjeldus, mis käsitlevad pakkujate isiklikku olukorda ja mis võib viia nende kõrvaldamiseni. See peab sisaldama kõigi selliste kriteeriumide loetelu ja sisaldama nõutavat teavet (nt enda kinnitus, dokumendid). See võib hõlmata ka konkreetseid riigisiseseid kõrvaldamise aluseid.

-

 

 

 

 

 

 

O

O

O

O

O

O

O

O

O

M

O

O

O

O

O

O

O

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

++

BT-67

Kõrvaldamise alused

Selliste kriteeriumide lühikirjeldus, mis käsitlevad pakkujate isiklikku olukorda ja mis võib viia nende kõrvaldamiseni. See peab sisaldama kõigi selliste kriteeriumide loetelu ja sisaldama nõutavat teavet (nt enda kinnitus, dokumendid). See võib hõlmata ka konkreetseid riigisiseseid kõrvaldamise aluseid.

Tekst

 

 

 

 

 

 

O

O

O

O

O

O

O

O

O

M

O

O

O

O

O

O

O

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+

BG-702

Kvalifitseerimistingimused

Teave kvalifitseerimistingimuste (või -tingimuse) kohta. Loetleda tuleb kõik tingimused. See teave võib ositi erineda.

-

 

 

 

 

 

 

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

++

BT-747

Kvalifitseerimistingimused – liik

Tingimused (või tingimus), näiteks majanduslik ja finantsseisund või tehniline ja kutsealane suutlikkus.

Kood

 

 

 

 

 

 

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

++

BT-748

Kasutatud kvalifitseerimistingimused

Asjaomaseid tingimusi (või asjaomast tingimust) kasutatakse, ei kasutata või (juhul kui eelteadet kasutatakse hanke väljakuulutamiseks või tähtaegade lühendamiseks) nende (selle) kasutamine pole veel teada.

Kood

 

 

 

 

 

 

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

++

BT-749

Kvalifitseerimistingimused – nimetus

Kvalifitseerimistingimuste (või -tingimuse) nimetus.

Tekst

 

 

 

 

 

 

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

++

BT-750

Kvalifitseerimistingimused – kirjeldus

Kvalifitseerimistingimuste (või -tingimuse) lühikirjeldus, sh miinimumnõuded, nõutav teave (nt ettevõtja enda kinnitus, dokumendid) ja see, kuidas kasutatakse tingimusi või tingimust, et valida taotlejad, kes kutsutakse osalema menetluse teise etappi (kui on kehtestatud maksimaalne taotlejate arv).

Tekst

 

 

 

 

 

 

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

++

BT-40

Kvalifitseerimistingimused – teine etapp – kutse

Tingimusi (või tingimust) kasutatakse (ainult) selleks, et valida välja taotlejad, kes kutsutakse osalema menetluse teise etappi (kui on kehtestatud maksimaalne taotlejate arv).

Näitaja

 

 

 

 

 

 

O

O

O

O

O

O

O

 

O

M

M

M

 

M

M

M

M

M

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

++

BG-72

Kvalifitseerimistingimused – teine etapp – kutse – arv

Teave valikumenetluse teise etappi osalema kutsutavate taotlejate kvalifitseerimistingimustega (või tingimusega) seotud arvu kohta.

-

 

 

 

 

 

 

O

O

O

O

O

O

O

 

O

O

O

O

 

O

O

O

O

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+++

BT-752

Kvalifitseerimistingimused – teine etapp – kutse – arv

Kvalifitseerimistingimustega (või -tingimusega) seotud arv.

Arv

 

 

 

 

 

 

O

O

O

O

O

O

O

 

O

O

O

O

 

O

O

O

O

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+++

BT-7531

Kvalifitseerimistingimused – teine etapp – kutse – arv – osakaal

Kas kvalifitseerimistingimustega (või kvalifitseerimistingimusega) seotud arv on teatavat liiki osakaal (nt protsent).

Kood

 

 

 

 

 

 

O

O

O

O

O

O

O

 

O

O

O

O

 

O

O

O

O

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+++

BT-7532

Kvalifitseerimistingimused – teine etapp – kutse – arv – piirmäär

Kas kvalifitseerimistingimustega (või kvalifitseerimistingimusega) seotud arv on teatavat liiki piirmäär (nt minimaalne punktisumma, suurima punktisumma saanud pakkumuste maksimumarv).

Kood

 

 

 

 

 

 

O

O

O

O

O

O

O

 

O

O

O

O

 

O

O

O

O

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+

BG-705

Muud nõuded

Teave mis tahes muude menetluses osalemise nõuete ja tulevase lepingu tingimuste kohta. Nõuded peavad sisaldama meetodite kirjeldust, mille kohaselt neid kontrollitakse. See teave võib hanke ositi erineda. Üksnes teabe eesmärgil kasutatud eelteate puhul võib see teave varieeruda teate osade lõikes, millest võib hiljem saada hanke osa või eraldiseisev hange.

-

 

 

 

O

O

O

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

++

BT-71

Reserveeritud osalemine

Kas osalemine on reserveeritud konkreetsetele organisatsioonidele (nt kaitstud töö keskused, avalikke teenuseid osutavad organisatsioonid).

Kood

 

 

 

O

O

O

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

++

BT-79

Lepingu täitmisse kaasatud töötajate kutsekvalifikatsioon

Kas tuleb esitada lepingu täitmiseks määratud töötajate nimed ja kutsekvalifikatsioonid.

Kood

 

 

 

 

 

 

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

M

O

O

O

O

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

++

BT-578

Juurdepääsuluba

Nõutav on juurdepääsuluba.

Näitaja

 

 

 

 

 

 

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

++

BT-78

Juurdepääsuloa tähtaeg

Tähtaeg, mille jooksul pakkuja, kel pole juurdepääsuluba, võib selle endale hankida.

Kuupäev

 

 

 

 

 

 

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

++

BT-732

Juurdepääsuluba – kirjeldus

Lisateave juurdepääsuloa kohta (nt millist julgeolekukontrolli taset on vaja, millistel rühma liikmetel peab see olema, kas see on juba hankedokumentidele juurdepääsuks vajalik või ainult lepingu täitmiseks).

Tekst

 

 

 

 

 

 

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+

BG-711

Lepingutingimused

Teave tulevase lepingu tingimuste kohta. See teave võib hanke ositi erineda. Üksnes teabe eesmärgil kasutatud eelteate puhul võib see teave varieeruda teate osade lõikes, millest võib hiljem saada hanke osa või eraldiseisev hange.

-

 

 

 

O

O

O

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O

O

O

++

BT-736

Reserveeritud täitmine

Kas lepingu täitmine peab toimuma kaitstud tööhõive programmide raames.

Kood

 

 

 

O

O

O

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O

O

O

++

BT-761

Pakkuja õiguslik vorm

Pakkujate rühmalt, kellega sõlmitakse leping, eeldatakse teatavat õiguslikku vormi.

Näitaja

 

 

 

 

 

 

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

M

M

O

O

O

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O

O

O

++

BT-76

Pakkuja õiguslik vorm – kirjeldus

Õiguslik vorm, mida eeldatakse pakkujate rühmalt, kellega sõlmitakse leping.

Tekst

 

 

 

 

 

 

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

M

M

O

O

O

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O

O

O

++

BT-70

Tingimused – täitmine

Peamine teave lepingu täitmise kohta (nt vahetulemused, kahjude hüvitamine, intellektuaalomandi õigused).

Tekst

 

 

 

 

 

 

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

M

M

O

O

O

M

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O

O

O

++

BT-92

Elektrooniline tellimus

Kasutatakse elektroonilisi tellimusi.

Näitaja

 

 

 

 

 

 

O

O

O

O

O

O

O

O

O

M

O

O

O

O

O

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O

O

O

++

BT-77

Tingimused – rahastamine

Peamine teave rahastamise ja maksete kohta ja/või viide nende suhtes kohaldatavatele sätetele.

Tekst

 

 

 

 

 

 

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

M

M

O

O

O

M

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O

O

O

++

BT-743

Elektrooniline arveldamine

Kas hankija nõuab, lubab või ei luba e-arveid.

Kood

 

 

 

 

 

 

O

O

O

O

O

O

O

O

O

M

O

O

O

O

O

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O

O

O

++

BT-93

Elektroonilised maksed

Kasutatakse elektroonilisi makseid.

Näitaja

 

 

 

 

 

 

O

O

O

O

O

O

O

O

O

M

O

O

O

O

O

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O

O

O

++

BT-65

Alltöövõtu kohustus

Pakkuja peab allhanget puudutava kohustuse täitma.

Kood

 

 

 

 

 

 

 

 

O

 

 

 

 

 

 

 

 

M

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

++

BT-64

Alltöövõtu kohustus – minimaalne protsendimäär

Lepingu maksumuse minimaalne protsendimäär, mille ulatuses töövõtja peab sõlmima allhankelepingud, kasutades direktiivi 2009/81/EÜ III jaotises kirjeldatud konkurentsipõhist menetlust.

Arv

 

 

 

 

 

 

 

 

O

 

 

 

 

 

 

 

 

M

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

++

BT-729

Alltöövõtu kohustus – maksimaalne protsendimäär

Lepingu maksumuse maksimaalne protsendimäär, mille ulatuses töövõtja peab sõlmima allhankelepingud, kasutades direktiivi 2009/81/EÜ III jaotises kirjeldatud konkurentsipõhist menetlust.

Arv

 

 

 

 

 

 

 

 

O