ISSN 1977-0650

Euroopa Liidu

Teataja

L 269

European flag  

Eestikeelne väljaanne

Õigusaktid

62. aastakäik
23. oktoober 2019


Sisukord

 

II   Muud kui seadusandlikud aktid

Lehekülg

 

 

MÄÄRUSED

 

*

Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2019/1751, 21. oktoober 2019, millega kantakse nimetus Havarti (KGT) kaitstud päritolunimetuste ja kaitstud geograafiliste tähiste registrisse

1

 

 

OTSUSED

 

*

Komisjoni rakendusotsus (EL) 2019/1752, 25. veebruar 2019, millega kehtestatakse küsimustikud ning liikmesriikide poolt vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EL) 2017/852 koostatavate aruannete vorm ja esitamise sagedus (teatavaks tehtud numbri C(2019) 1423 all)  ( 1 )

5

 

 

Parandused

 

*

Nõukogu 12. veebruari 2016. aasta otsuse (EL) 2016/1790 (ÜRO Euroopa Majanduskomisjoni kokkuleppe (milles käsitletakse ratassõidukile ning sellele paigaldatavatele ja/või sellel kasutatavatele seadmetele ja osadele ühtsete tehnonõuete kehtestamist ja nende nõuete alusel väljastatud tunnistuste vastastikust tunnustamist (muudetud 1958. aasta kokkulepe)) 3. versiooni sõlmimise kohta) parandus ( ELT L 274, 11.10.2016 )

12

 

*

Komisjoni 17. oktoobri 2018. aasta delegeeritud määruse (EL) 2019/33 (millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 1308/2013 veinisektori kaitstud päritolunimetuste, geograafiliste tähiste ja traditsiooniliste nimetuste kaitsetaotluste, vastuväite esitamise menetluse, kasutuspiirangute, tootespetsifikaatide muutmise, tühistamise ning märgistamise ja esitlusviisi osas) parandus ( ELT L 000, 9.1.2019 )

13

 


 

(1)   EMPs kohaldatav tekst.

ET

Aktid, mille peakiri on trükitud harilikus trükikirjas, käsitlevad põllumajandusküsimuste igapäevast korraldust ning nende kehtivusaeg on üldjuhul piiratud.

Kõigi ülejäänud aktide pealkirjad on trükitud poolpaksus kirjas ja nende ette on märgitud tärn.


II Muud kui seadusandlikud aktid

MÄÄRUSED

23.10.2019   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 269/1


KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2019/1751,

21. oktoober 2019,

millega kantakse nimetus „Havarti“ (KGT) kaitstud päritolunimetuste ja kaitstud geograafiliste tähiste registrisse

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 21. novembri 2012. aasta määrus (EL) nr 1151/2012 põllumajandustoodete ja toidu kvaliteedikavade kohta, (1) eriti selle artikli 15 lõiget 1 ja artikli 52 lõike 3 punkti b,

ning arvestades järgmist:

(1)

Vastavalt määruse (EL) nr 1151/2012 artikli 50 lõike 2 punktile a avaldati Euroopa Liidu Teatajas (2) komisjonile 5. oktoobril 2010 Taani saadetud taotlus registreerida kaitstud geograafilise tähisena nimetus „Havarti“.

(2)

Saksamaa, Hispaania, USA piimaekspordi nõukogu (U.S. Dairy Export Council) koos USA riiklik piimatootjate ühenduse (National Milk Producers Federation) ja rahvusvahelise piimatoodete ühendusega (International Dairy Foods Association), Ameerika Ühendriikide kaubandusesinduse büroo (Office of the United States Trade Representative), Uus-Meremaa välis-ja kaubandusministeerium (Ministry of Foreign Affairs and Trade of New Zealand), Uus-Meremaa piimatööstusettevõtete ühendus (Dairy Companies Association of New Zealand, DCANZ) ja Austraalia valitsuse toetatud Austraalia meiereide ühendus (Dairy Australia Limited) esitasid nimetuse registreerimisele vastuväited vastavalt määruse (EL) nr 1151/2012 artikli 51 lõikele 2. Vastuväited loeti vastuvõetavaks.

(3)

Komisjon sai ka vastulaused organisatsioonilt Camara Nacional de Productores de Leche (Costa Rica) ja ühenduselt Asociación de Desarollo Lácteo (ASODEL) (Guatemala). Ühtegi määruse (EL) nr 1151/2012 artikli 51 lõike 2 kohast põhjendatud vastuväidet ei esitatud.

(4)

Komisjon kutsus huvitatud isikuid alustama asjakohaseid nõupidamisi vastuvõetavate vastuväidete üle. Taani taotlusel ja kooskõlas määruse (EL) nr 1151/2012 artikli 51 lõike 3 viimase lõiguga pikendas komisjon 5. augusti 2014. aasta ja 22. septembri 2014. aasta kirjaga iga käimasoleva nõupidamise tähtaega veel kolme kuu võrra.

(5)

Kuna ettenähtud aja jooksul kokkuleppele ei jõutud, peaks komisjon võtma vastu rakendusakti vastavalt määruse (EL) nr 1151/2012 artikli 52 lõike 3 punktis b osutatud menetlusele.

(6)

Vastuväidete esitajad väitsid, et juustul „Havarti“ ei ole erilist kvaliteeti, mainet ega muid omadusi, mis tulenevad asjaomasest geograafilisest päritolust. Nad leidsid, et kaubamärgi mainet ja tuntust arvesse võttes võiks nimetuse registreerimine tarbijaid toote tegeliku olemuse osas eksitada. Nende arvates ohustaks nimetuse registreerimine identset nimetust, kaubamärke ja tooteid, mida on õiguspäraselt turustatud vähemalt viis aastat. Lisaks sellele väitsid nad, et kõnealune nimetus on eeldatavasti muutunud üldnimeks järgmistel põhjustel: nimetuse „Havarti“ suhtes on rakendatud alates 1966. aastast codex alimentarius’e standardit, alates 1951. aastast on see nimetus kantud Stresa konventsiooni B lisasse ja sellel on oma tariifirida. Juustu „Havarti“ toodetakse ja tarbitakse nii mitmes ELi liikmesriigis kui ka EList väljaspool asuvas riigis, teatavates riikides on selleks lausa konkreetne õiguslik standard.

(7)

Komisjon on hinnanud põhjendatud vastuväidetes esitatud väiteid määruse (EL) nr 1151/2012 sätete valguses, võttes arvesse taotleja ja vastuväiteid esitanute vahel korraldatud asjakohaste konsultatsioonide tulemusi, ning on jõudnud järeldusele, et nimetus „Havarti“ tuleks registreerida.

(8)

Seoses väitega, et nimetus „Havarti“ ei vasta määruse (EL) nr 1151/2012 artiklile 5, tuleks märkida, et nimetuse „Havarti“ registreerimist kaitstud geograafilise tähisena taotletakse toote maine alusel, mis tuleneb selle geograafilisest päritolust määruse (EL) nr 1151/2012 artikli 5 lõike 2 punkti b tähenduses.

(9)

Taani on esitanud mitmeid erialaseid väljaandeid ja viiteid, mis tõendavad, et Taani ja juustu „Havarti“ vahel on mainel põhinev seos. Riiklikel ja rahvusvahelistel foorumitel on kõnealune juust pälvinud arvukalt auavaldusi, auhindu ja preemiaid. Kõnealuse toote maine põhineb ka selle erilisel tootmismeetodil ja ajaloolisel oskusteabel.

(10)

Vastuväidete esitamise menetluses täpsustasid Taani ametiasutused, et juustu „Havarti“ maine on saavutatud üle 100 aasta kestnud seadusandlike algatuste ja kvaliteetse töö abil.

(11)

ELi territooriumil toodetakse juustu „Havarti“ peamiselt Taanis. Taotluse esitamise kuupäeval toodeti Hispaanias, Saksamaal, Poolas, Soomes ja Eestis kõnealust juustu piiratud koguses. Pelk asjaolu, et nendes liikmesriikides juustu „Havarti“ toodetakse, ei tohiks aga kahtluse alla seada kõnealuse juustu seost Taaniga. Võrreldes Taani kogutoodanguga on kõnealustes liikmesriikides toodetud kogused väga piiratud. Konkreetselt alustati Hispaanias juustu „Havarti“ turustamist alles 2010. aastal ning see muutus oluliseks alles pärast seda, kui Taani oli komisjonile esitanud taotluse nimetuse „Havarti“ registreerimiseks kaitstud geograafilise tähisena.

(12)

Taani esitas tõendid selle kohta, et valdav enamik Taani tarbijaid tunnistab toote püsivat seost Taaniga. Küsitluse tulemustest nähtub, et lõviosale Taani tarbijaist on juust „Havarti“ hästi tuntud ja nad seostavad seda Taaniga. Väljaspool Taanit tuntakse juustu „Havarti“ väga vähe.

(13)

Hispaania edastas uuringutulemused, millest nähtub selles riigis küsitletud tarbijate teadlikkus juustu „Havarti“ ja selle päritolu kohta. Kõnealune uuring ei ole lõplik. Nii toote enda kui ka selle Taani päritolu suhtes valitseb ulatuslik teadmatus. Juustu „Havarti“ päritoluriigiks on tarbijad pidanud mitmeid eri riike. Sellist teadmatust toote ja selle Taani päritolu kohta ei saa pidada positiivseks näitajaks nimetuse üldise olemuse kohta.

(14)

Vastuväite esitajad leiavad ka, et nimetust ei peaks registreerima, sest olemasoleva kaubamärgi mainet ja tuntust arvesse võttes võiks nimetuse registreerimine tarbijat toote tegeliku olemuse osas eksitada. Ühegi asjaomase kaubamärgi maine ja tuntuse kohta tõendeid ei esitatud. Samuti ei selgitatud, mil moel oleks võimalik tarbijat eksitada.

(15)

Kolmandatest riikidest pärit vastuväiteesitajate arvates kahjustaks nimetuse „Havarti“ registreerimine kaitstud geograafilise tähisena identset nimetust „Havarti“, kaubamärke ja tooteid, mida on õiguspäraselt toodetud ja turustatud rohkem kui viis aastat, mistõttu on see üks määruse (EL) nr 1151/2012 artikli 10 lõike 1 punktis c loetletud vastuväite esitamise alustest.

(16)

On ilmnenud, et käesolevas vastuväidete esitamise menetluses osalevad kolmandatest riikidest pärit vastuväiteesitajad ei ole nimetusega „Havarti“ tähistatud juustu Euroopa Liidu turule suunanud. Seepärast ei ohusta nimetuse „Havarti“ registreerimine Euroopa Liidus kaitstud geograafilise tähisena kõnealustes kolmandates riikides toodetud ja nimetusega „Havarti“ tähistatud juustu.

(17)

Määrust (EL) nr 1151/2012 kolmandate riikide territooriumide suhtes ei kohaldata. Nimetuse „Havarti“ registreerimine kaitstud geograafilise tähisena vastavalt määrusele (EL) nr 1151/2012 ei saa kahjustada nimetuse „Havarti“ kasutamist kolmandate riikide turul.

(18)

Kaubamärke, mis on juba registreeritud, mida on heas usus taotletud või mis on olnud Euroopa Liidu territooriumil kasutuses enne seda, kui Taani nimetuse „Havarti“ registreerimistaotluse esitas, ei mõjuta kaitstud geograafilise tähise registreerimine vastavalt määruse (EL) nr 1151/2012 artikli 14 lõikele 2.

(19)

Hispaania ja Saksamaa väitsid, et nemad toodavad nimetusega „Havarti“ tähistatud juustu. Nimetuse „Havarti“ registreerimine määruse (EL) nr 1151/2012 alusel kaitstud geograafilise tähisena ohustaks seepärast Hispaanias ja Saksamaal välja töötatud toodet, mida tähistatakse nimetusega „Havarti“ ja mis on identne nimetusega, mille registreerimistaotlus esitati 5. oktoobril 2010.

(20)

Teabest, mis esitati komisjonile koos Saksamaa ja Hispaania vastuväitega, ilmneb et Hispaanias algas juustu „Havarti“ tootmine 2010. aastal ja selle maht oli 2014. aastal 5100 tonni. Asjaomase tootmise kohta Saksamaal on andmeid üksnes 2012. aasta kohta (2571 tonni), aga väidetavalt on kõnealuses riigis juustu „Havarti“ toodetud üle 20 aasta. Eespool öeldut arvesse võttes tuleks määruse (EL) nr 1151/2012 artikli 15 lõike 1 punkti a kohaselt võimaldada üleminekuperioodid Hispaania ja Saksamaa ettevõtjatele, kes olid alustanud nimetusega „Havarti“ tähistatud juustu tootmist enne seda, kui Taani esitas komisjonile registreerimistaotluse, ning lubada neil jätkata registreerimisega seotud nimetuse kasutamist ja kohandada oma turustatavat toodangut. Saksamaa ja Hispaania tootjate jaoks tuleks pidada asjakohaseks viieaastast üleminekuperioodi.

(21)

Vastuväidete esitajad tuginesid lõpuks mitmele asjaolule, mis väidetavalt tõendavad, et asjaomane nimetus on üldine. Ent asjaolu, et nimetusel „Havarti“ on oma codex alimentarius’e standard ja nimetus on kantud Stresa konventsiooni B lisasse, ei tähenda, et see nimetus on üldine. Tariifikoodid on seotud tolliküsimustega ega ole seega intellektuaalomandiõiguste puhul asjakohased. Toote üldist staatust ELis saab hinnata üksnes selle alusel, missugune on tarbijate arusaam tootest ELi territooriumil.

(22)

Arvestades juustu „Havarti“ tootmisandmeid ja arusaama sellest tootest ELis, mida on hinnatud seoses viidatud väitega, milles käsitletakse toote ja geograafilise piirkonna vahelise seose väidetavat puudumist, tuleb järeldada, et nimetus „Havarti“ ei ole saanud ELis üldnimeks.

(23)

Võttes arvesse intellektuaalomandiõigustes üldiselt ja määruses (EL) nr 1151/2012 konkreetselt käsitletud territoriaalsuse põhimõtet, mille kohaselt tuleb võimalikku üldnime olemust hinnata ELi territooriumi suhtes, ei ole väljaspool ELi juustu „Havarti“ tootmist ja turustamist käsitlevad andmed asjakohased. Seda, kuidas asjaomast nimetust mõistetakse väljaspool ELi ja kas kolmandates riikides on olemas vastavad õiguslikud tootmisstandardid, ei loeta käesoleva otsuse jaoks asjakohaseks olenemata sellest, kas kõnealuste standarditega on märgistusmõisted kehtestatud või mitte.

(24)

Vastuväidete esitajate ettepanekuga registreerida nimetus „Danish Havarti“ ei saa nõustuda, kuna sel juhul ei täidetaks määruse (EL) nr 1151/2012 artikli 7 lõike 1 punktis a sätestatud tingimusi.

(25)

Selleks et võimaldada juba toodetud või turul olevate varude ammendamist, tuleks käesoleva määruse kohaldamine edasi lükata.

(26)

Eelnevat arvesse võttes tuleks nimetus „Havarti“ kanda kaitstud päritolunimetuste ja kaitstud geograafiliste tähiste registrisse.

(27)

Käesoleva määrusega ettenähtud meetmed on kooskõlas põllumajandustoodete kvaliteedipoliitika komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Nimetus „Havarti“ (KGT) registreeritakse.

Esimeses lõigus osutatud nimetus määratakse kindlaks komisjoni rakendusmääruse (EL) nr 668/2014 (3) XI lisas esitatud klassi 1.3 „Juust“ kuuluva tootena.

Artikkel 2

Saksamaal ja Hispaanias asutatud ettevõtjad, kes on alustanud nimetusega „Havarti“ tähistatud juustu tootmist enne 5. oktoobrit 2010, võivad jätkata nimetuse „Havarti“ kasutamist viieaastase üleminekuperioodi jooksul alates käesoleva määruse kohaldamise kuupäevast.

Artikkel 3

Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Seda kohaldatakse alates 12. maist 2020.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 21. oktoober 2019

Komisjoni nimel

President

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ELT L 343, 14.12.2012, lk 1.

(2)  ELT C 20, 23.1.2014, lk 9.

(3)  Komisjoni 13. juuni 2014. aasta rakendusmäärus (EL) nr 668/2014, millega kehtestatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1151/2012 (põllumajandustoodete ja toidu kvaliteedikavade kohta) rakenduseeskirjad (ELT L 179, 19.6.2014, lk 36).


OTSUSED

23.10.2019   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 269/5


KOMISJONI RAKENDUSOTSUS (EL) 2019/1752,

25. veebruar 2019,

millega kehtestatakse küsimustikud ning liikmesriikide poolt vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EL) 2017/852 koostatavate aruannete vorm ja esitamise sagedus

(teatavaks tehtud numbri C(2019) 1423 all)

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 17. mai 2017. aasta määrust (EL) 2017/852 elavhõbeda kohta ja millega tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 1102/2008, (1) eriti selle artikli 18 lõike 2 teist lõiku,

ning arvestades järgmist:

(1)

Määruse (EL) 2017/852 artikli 18 lõike 1 kohaselt peavad liikmesriigid esitama komisjonile aruande ning tegema selle internetis avalikkusele kättesaadavaks 1. jaanuariks 2020 ja seejärel nõuetekohaste ajavahemike järel; aruanne peab sisaldama teavet kõnealuse määruse rakendamise kohta ja nimetatud sättes loetletud teatavat muud liiki teavet.

(2)

Liikmesriikide poolt määruse (EL) 2017/852 artikli 18 lõike 1 kohaselt esitatavate aruannete jaoks kasutatavad küsimustikud tuleks koostada nii, et need aitaksid komisjonil koostada Euroopa Parlamendile ja nõukogule aruande kõnealuse määruse rakendamise ja läbivaatamise kohta vastavalt selle artikli 19 lõikele 2. Samuti peaksid need võimaldama liidul täita tema aruandekohustust vastavalt Jaapanis Kumamotos 10. oktoobril 2013 vastu võetud Minamata elavhõbedakonventsiooni (edaspidi „konventsioon“) artiklile 21.

(3)

Kuigi määrusele (EL) 2017/852 vastavate aruandlusega seotud küsimustikega ei tohi kõnealuse määruse artikli 18 lõike 2 teise lõigu kohaselt dubleerida konventsiooniosaliste aruandekohustust, nagu on sätestatud konventsiooniosaliste konverentsi esimesel istungil vastu võetud otsuses MC-1/8, (2) on asjakohane, et need hõlmaksid teatavaid otsuses MC-1/8 käsitletud aruandluspunkte, et täpsustada üksikasjalikumalt nõutav teave, mis võimaldaks määruse (EL) 2017/852 rakendamist tõhusalt hinnata.

(4)

Teavet elavhõbeda ja selliste elavhõbedasegude impordi kohta, mille elavhõbedasisaldus on vähemalt 95 massiprotsenti, tuleks anda igal aastal, võttes arvesse, kui suurt mõju võib elavhõbeda väärkasutamine avaldada keskkonnale ja inimeste tervisele. Kuid halduskoormuse vähendamiseks tuleks sellise teabe esitamise kohustusest loobuda, kui liikmesriik esitab komisjonile koopia vormi(de)st, mida kasutati impordiks kirjaliku nõusoleku andmisel või sellest keeldumisel vastavalt määruse (EL) 2017/852 artikli 4 lõike 1 teisele lõigule.

(5)

Kui esitatav teave on seotud selliste kindla geograafilise asukohaga üksustega nagu tööstusrajatised ja -alad, tuleks teave esitada vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivile 2007/2/EÜ (3).

(6)

Küsimustikes tuleks käsitleda määruse (EL) 2017/852 peamisi sätteid, kaasa arvatud need, mis puudutavad elavhõbeda ja elavhõbedaühendite kasutamise lõpetamist tootmisprotsessides, käsitöönduslikus ning väiksemahulises kullakaevandamises ja -töötlemises ja hambaamalgaamis ning nendes tuleks küsida teavet märkimisväärsete raskuste kohta kõnealuse määruse muude sätete rakendamisel. Lisaks tuleks nendega küsida teavet tulemuslikkuse põhinäitajate kohta, sealhulgas andmeid elavhõbedaga kauplemise ja ladustatud või kõrvaldatud elavhõbeda koguste kohta.

(7)

Käesoleva otsusega ettenähtud meetmed on kooskõlas määruse (EL) 2017/852 artikli 22 lõike 1 kohaselt asutatud komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

1.   Liikmesriigid peavad selleks, et anda komisjonile aru määruse (EL) 2017/852 artikli 4 rakendamise kohta vastavalt kõnealuse määruse artikli 18 lõikele 1, kasutama käesoleva otsuse I lisas esitatud küsimustikku.

2.   I lisa punktis 1.1 osutatud teave tehakse komisjonile kättesaadavaks iga aasta (N) 31. jaanuariks aruandeaasta N-1 kohta.

I lisa punktis 1.2 osutatud teave tehakse komisjonile kättesaadavaks iga aasta (N) 30. septembriks aruandeaasta N-1 kohta.

3.   I lisa punktis 1.1 osutatud teavet ei nõuta, kui liikmesriik esitab komisjonile koopia vormi(de)st, mida kasutati impordiks kirjaliku nõusoleku andmisel või sellest keeldumisel vastavalt määruse (EL) 2017/852 artikli 4 lõike 1 teisele lõigule aruandeaasta N-1 jooksul. Liikmesriigid peavad sellised koopiad tegema kättesaadavaks hiljemalt iga aasta (N) 31. jaanuariks aruandeaasta N-1 kohta, või nad võivad otsustada teha need kättesaadavaks igal ajal aruandeperioodi N-1 jooksul.

Artikkel 2

1.   Liikmesriigid peavad selleks, et anda komisjonile aru vastavalt määruse (EL) 2017/852 artikli 18 lõikele 1, välja arvatud aru andmine kõnealuse määruse artikli 4 rakendamise kohta, kasutama käesoleva otsuse II lisas esitatud küsimustikku.

2.   II lisas esitatud teave tuleb teha komisjonile kättesaadavaks vastavalt järgmisele ajakavale:

a)

esimene aruanne, mis hõlmab aruandeaastaid 2017 ja 2018, tehakse kättesaadavaks hiljemalt 1. jaanuaril 2020;

b)

teine aruanne, mis hõlmab aruandeperioodi 2019–2020, tehakse kättesaadavaks hiljemalt 30. septembril 2021;

c)

kolmas aruanne, mis hõlmab aruandeperioodi 2021–2022, tehakse kättesaadavaks hiljemalt 30. septembril 2023;

d)

neljas aruanne, mis hõlmab aruandeperioodi 2023–2024, tehakse kättesaadavaks hiljemalt 30. septembril 2025;

e)

viies aruanne, mis hõlmab aruandeperioodi 2025–2028, tehakse kättesaadavaks hiljemalt 30. septembril 2029.

Artikkel 3

Käesolev otsus on adresseeritud liikmesriikidele.

Brüssel, 25. veebruar 2019

Komisjoni nimel

Karmenu VELLA

komisjoni liige


(1)  ELT L 137, 24.5.2017, lk 1.

(2)  Otsus MC-1/8 „Timing and format of reporting by the parties“, Minamata elavhõbedakonventsiooni osaliste konverentsi aruanne esimese istungi kohta (http://www.mercuryconvention.org).

(3)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 14. märtsi 2007. aasta direktiiv 2007/2/EÜ, millega rajatakse Euroopa Ühenduse ruumiandmete infrastruktuur (INSPIRE) (ELT L 108, 25.4.2007, lk 1).


I LISA

Küsimustik

Impordipiiranguid käsitlev teave, mille liikmesriigid peavad komisjonile kättesaadavaks tegema, et anda aru määruse (EL) 2017/852 rakendamise kohta

Artikkel 4.

Impordipiirangud

1.   Kas liikmesriik on andnud vastavalt määruse (EL) 2017/852 artikli 4 lõike 1 teise lõigule elavhõbeda ja elavhõbedasegude impordiks kirjaliku nõusoleku?

Kui vastus on „jah“, esitage järgmine teave:

1.1.

Elavhõbe ja elavhõbedasegud, mida ei käsitata jäätmetena (1)

i)

Imporditud elavhõbeda ja elavhõbedasegude kogus.

ii)

Imporditud elavhõbeda ja elavhõbedasegude kasutusotstarve (tonni aastas kasutusotstarbe kohta).

1.2.

Jäätmetena käsitatav elavhõbe

i)

Imporditud elavhõbedajäätmete kogus.

ii)

Kavandatud kõrvaldamis- või taaskasutustoimingud (tonni aastas kavandatud toimingu kohta) (2).

Ajutise kõrvaldamise või taaskasutamise toimingu jaoks kavandatud impordi korral esitage teave kavandatud edasise mitteajutise kõrvaldamise või taaskasutamise toimingu kohta (3)

Muu kui ajutise taaskasutamise toimingu jaoks kavandatud impordi korral esitage teave mitteajutise taaskasutamise toimingu tulemusel saadud materjali kavandatud kasutuse kohta.


(1)  Punktis 1.1 osutatud teavet ei nõuta, kui liikmesriik esitab komisjonile koopia vormi(de)st, mida kasutati impordiks kirjaliku nõusoleku andmisel või sellest keeldumisel vastavalt määruse (EL) 2017/852 artikli 4 lõike 1 teisele lõigule aruandeaasta N-1 jooksul.

(2)  Teave kõrvaldamis- või taaskasutustoimingute liigi kohta tuleb esitada 22. märtsi 1989. aasta ohtlike jäätmete riikidevahelise veo ja nende kõrvaldamise kontrolli Baseli konventsiooni (EÜT L 39, 16.2.1993, lk 3) IV lisa A ja B osas kehtestatud koodide abil.

(3)  „Ajutise kõrvaldamise“ ja „ajutise taaskasutamise“ toimingud on määratletud Euroopa Parlamendi ja nõukogu 14. juuni 2006. aasta määruse (EÜ) nr 1013/2006 (jäätmesaadetiste kohta) (ELT L 190, 12.7.2006, lk 1) artikli 2 lõigetes 5 ja 7.


II LISA

Küsimustik

Muu kui impordipiiranguid käsitlev teave, mille liikmesriigid peavad komisjonile kättesaadavaks tegema, et anda aru määruse (EL) 2017/852 rakendamise kohta

Märkus 1. Kui vastus küsimusele 1.2 ja/või 2.1 on „jah“, siis ei nõuta küsimuse 1.2 punktide i–v ja/või küsimuse 2.1 punktiga i seotud teavet, kui kogu teave on esitatud aruandes, mille liikmesriigid esitavad vastavalt Minamata konventsiooni artikli 21 kohaselt kehtestatud aruandekohustusele, ja kui asjakohane aruanne on tehtud komisjonile kättesaadavaks vastavalt määruse (EL) 2017/852 artikli 18 lõikele 3.

Märkus 2. Tärniga tähistatud küsimustele vastamine on vabatahtlik.

1.   Määruse (EL) 2017/852 artikli 7 lõiked 1 ja 2: tootmine

1.1.

Kas järgmised tootmisprotsessid, mille puhul kasutatakse elavhõbedat ja elavhõbedaühendeid, on lõpetatud määruse (EL) 2017/852  (1) III lisa I osas osutatud kuupäevadeks?

1.1.1.

Vinüülkloriidi tootmine (tuleb lõpetada hiljemalt 1. jaanuariks 2022)

Kui vastus on „ei“, esitage järgmine teave:

i)

põhjus(ed) kõnealuse tootmisprotsessi jätkamiseks pärast lõpetamise kuupäeva;

ii)

kõnealuse tootmisprotsessi lõpetamiseks võetud või kavandatud meetmed ja nende ajakava.

1.1.2.

Kloorleelise tootmine (tuleb lõpetada hiljemalt 11. detsembriks 2017)

Kui vastus on „ei“, esitage järgmine teave:

i)

põhjus(ed) kõnealuse tootmisprotsessi jätkamiseks pärast lõpetamise kuupäeva;

ii)

kõnealuse tootmisprotsessi lõpetamiseks võetud või kavandatud meetmed ja nende ajakava.

1.1.3.

Naatrium- või kaaliummetülaadi või -etülaadi tootmine (tuleb lõpetada hiljemalt 1. jaanuariks 2028)

Kui vastus on „ei“, esitage järgmine teave:

i)

põhjus(ed) kõnealuse tootmisprotsessi jätkamiseks pärast lõpetamise kuupäeva;

ii)

kõnealuse tootmisprotsessi lõpetamiseks võetud või kavandatud meetmed ja nende ajakava.

1.1.4.

Polüuretaani tootmine (tuleb lõpetada hiljemalt 1. jaanuariks 2018)

Kui vastus on „ei“, esitage järgmine teave:

i)

põhjus(ed) kõnealuse tootmisprotsessi jätkamiseks pärast lõpetamise kuupäeva;

ii)

kõnealuse tootmisprotsessi lõpetamiseks võetud või kavandatud meetmed ja nende ajakava.

1.2.

Kas liikmesriigi territooriumil on naatrium- või kaaliummetülaati või -etülaati tootvaid käitiseid, mille tootmisprotsessis kasutatakse elavhõbedat ja elavhõbedaühendeid määruse (EL) 2017/852 III lisa II osas osutatud viisil?

Kui vastus on „jah“, esitage iga asjaomase käitise kohta järgmine teave:

i)

kordumatu tunnus vastavalt direktiivi 2007/2/EÜ nõuetele;

ii)

iga käitise iga-aastane tootmisvõimsus (tonni aastas) 2017. aasta ja sellele järgnevate aastate kohta;

iii)

kas igas käitises on kasutatud või kasutatakse endiselt elavhõbedat, mis on kaevandatud põhimaavarana;

iv)

2010. aasta kohta igast elavhõbeda ja elavhõbedaühendite käitisest pärinev otsene ja kaudne heide õhku, vette ja pinnasesse tooteühiku kohta (mida väljendatakse kilogrammina elavhõbedat ja elavhõbedaühendeid kilotonni toodetud naatrium- või kaaliummetülaadi või -etülaadi kohta);

v)

2020. aasta ja järgmiste aastate kohta igast elavhõbeda ja elavhõbedaühendite käitisest pärinev otsene ja kaudne heide õhku, vette ja pinnasesse tooteühiku kohta (mida väljendatakse kilogrammina elavhõbedat ja elavhõbedaühendeid kilotonni toodetud naatrium- või kaaliummetülaadi või -etülaadi kohta).

2.   Määruse (EL) 2017/852 artikkel 9: käsitöönduslik ja väiksemahuline kullakaevandamine ja -töötlemine

2.1.

Kas liikmesriigil on tõendeid selle kohta, et nende territooriumil kasutatakse rohkem kui üksikjuhtudel kulla eraldamiseks elavhõbeamalgaami?

Kui vastus on „jah“, esitage järgmine teave:

i)

Kas liikmesriigi pädev asutus on töötanud välja ning rakendanud käsitöönduslikku ja väiksemahulist kullakaevandamist ja -töötlemist käsitleva riikliku kava vastavalt määruse (EL) 2017/852 artikli 9 lõikele 2 ja IV lisale?

Kui vastus on „jah“, esitage käsitöönduslikku ja väiksemahulist kullakaevandamist ja -töötlemist käsitleva riikliku kava veebilink.

Kui vastus on „ei“, esitage teave põhjuste kohta, miks ei ole käsitöönduslikku ja väiksemahulist kullakaevandamist ja -töötlemist käsitlevat riiklikku kava välja töötatud ja rakendatud, ning meetmete kohta, mis on võetud ja/või mida plaanitakse võtta sellise kava kehtestamiseks, ning seonduv ajakava.

3.   Määruse (EL) 2017/852 artikkel 10: hambaamalgaam

3.1.

Kas liikmesriigil on olnud märkimisväärseid probleeme määruse (EL) 2017/852 artikli 10 (hambaamalgaam) rakendamisel?

Kui vastus on „jah“, esitage järgmine teave:

i)

probleemide laad ja ulatus;

ii)

nende probleemide lahendamiseks võetud ja/või kavandatud meetmed ning seonduv ajakava.

4.   Määruse (EL) 2017/852 artikkel 12: aruandlus suurallikate kohta

4.1.

Esitage vastavalt määruse (EL) 2017/852 artikli 18 lõike 1 punktile c järgmine kokkuvõte teabest, mille ettevõtjad on saatnud liikmesriigi pädevale asutusele kõnealuse määruse artikli 12 lõigete 1 ja 2 alusel.

4.1.1.

Asjaomaste käitiste loetelu määruse (EL) 2017/852 artikli 11 punktides a, b ja c osutatud suurallikate liigi kaupa ning vastavad tunnused:

i)

kloorleelise tootmine:

käitiste loetelu;

direktiivi 2007/2/EÜ nõuetele vastavad kordumatud tunnused.

ii)

maagaasi puhastamine:

käitiste loetelu;

direktiivi 2007/2/EÜ nõuetele vastavad kordumatud tunnused.

iii)

värviliste metallide kaevandamine ja väljasulatamine:

käitiste loetelu;

direktiivi 2007/2/EÜ nõuetele vastavad kordumatud tunnused.

4.1.2.

Küsimuse 4.1.1 punktide i, ii ja iii all loetletud igas käitises ladustatud elavhõbedajäätmete üldkogus iga aruandeaasta 31. detsembril iga aruandeperioodi jooksul, väljendatuna tonnides.

4.1.3.

Elavhõbedajäätmete üldkogus (väljendatuna tonnides), mille küsimuse 4.1.1 all loetletud käitised saadavad aruandeperioodi igal aastal järgmistesse jäätmehoidlatesse:

i)

elavhõbedajäätmete ajutise ladustamise rajatistesse saadetud elavhõbedajäätmete üldkogus,

ii)

elavhõbedajäätmete muundamise ja vajaduse korral tahkestamisega tegelevatesse rajatistesse saadetud elavhõbedajäätmete üldkogus,

iii)

elavhõbedajäätmete alalise ladustamisega tegelevatesse rajatistesse saadetud elavhõbedajäätmete üldkogus.

4.2.

Muu asjakohane teave, mida liikmesriik soovib kättesaadavaks teha.

5.   Määruse (EL) 2017/852 artikli 18 lõike 1 punktid d ja e: muu määruse (EL) 2017/852 artikli 18 alusel nõutav aruandlus

5.1.

Esitage liikmesriigi territooriumil oleva elavhõbeda kohta järgmine teave:

i)

selliste alade loend, kus iga aruandeaasta 31. detsembril asuvad üle 50 tonni suurused elavhõbedavarud, mis ei ole elavhõbedajäätmed, sealhulgas direktiivi 2007/2/EÜ nõuetele vastavad kordumatud tunnused;

ii)

punktis i nimetatud asukohas ladustatud elavhõbeda (v.a elavhõbedajäätmed) üldkogus iga aruandeaasta 31. detsembril, väljendatuna tonnides.

5.2.

Esitage liikmesriigi territooriumil olevate elavhõbedajäätmete kohta järgmine teave:

i)

selliste alade loend, kuhu on iga aruandeaasta 31. detsembriks kogunenud üle 50 tonni elavhõbedajäätmeid, sealhulgas direktiivi 2007/2/EÜ nõuetele vastavad kordumatud tunnused;

ii)

punktis i nimetatud asukohas kogunenud elavhõbedajäätmete üldkogus iga aruandeaasta 31. detsembril, väljendatuna tonnides.

5.3.

Esitage järgmine teave, kui see on tehtud liikmesriigile kättesaadavaks:

i)

selliste elavhõbeda allikate loend, millest aasta jooksul tarnitakse üle 10 tonni elavhõbedat, kaasa arvatud direktiivi 2007/2/EÜ nõuetele vastavad kordumatud tunnused;

ii)

punktis i nimetatud allikast tarnitud elavhõbeda üldkogus iga aruandeaasta 31. detsembril, väljendatuna tonnides.

6.   Viimane küsimus

6.1.

Kas liikmesriigil on olnud märkimisväärseid probleeme rakendusmääruse (EL) 2017/852 rakendamisel?

Kui vastus on „jah“, esitage järgmine teave:

i)

probleemide selgitus;

ii)

teave esinenud raskuste ületamiseks võetud või kavandatud meetmete kohta ning seonduv ajakava.

6.2.

Liikmesriik võib jagada teavet muude teostatud või kavandatud rakendamist edendavate algatuste kohta.

(1)  Küsimustega 1.1.1, 1.1.2, 1.1.3 ja 1.1.4 seotud vastused ja teave on vaja anda üksnes esimeses aruandes, mis tuleb esitada pärast asjakohaseid lõpetamise kuupäevi.


Parandused

23.10.2019   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 269/12


Nõukogu 12. veebruari 2016. aasta otsuse (EL) 2016/1790 (ÜRO Euroopa Majanduskomisjoni kokkuleppe (milles käsitletakse ratassõidukile ning sellele paigaldatavatele ja/või sellel kasutatavatele seadmetele ja osadele ühtsete tehnonõuete kehtestamist ja nende nõuete alusel väljastatud tunnistuste vastastikust tunnustamist (muudetud 1958. aasta kokkulepe)) 3. versiooni sõlmimise kohta) parandus

(Euroopa Liidu Teataja L 274, 11. oktoober 2016)

1. Otsuse pealkirjas kaanel ja leheküljel 2

asendatakse

„12. veebruar 2016“

järgmisega:

„17. juuni 2016“.

2. Allkirjastamiskoha ja -aja real leheküljel 3

asendatakse

„Brüssel, 12. veebruar 2016“

järgmisega:

„Luxembourg, 17. juuni 2016“.


23.10.2019   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 269/13


Komisjoni 17. oktoobri 2018. aasta delegeeritud määruse (EL) 2019/33 (millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 1308/2013 veinisektori kaitstud päritolunimetuste, geograafiliste tähiste ja traditsiooniliste nimetuste kaitsetaotluste, vastuväite esitamise menetluse, kasutuspiirangute, tootespetsifikaatide muutmise, tühistamise ning märgistamise ja esitlusviisi osas) parandus

(Euroopa Liidu Teataja L 9, 11. jaanuar 2019)

Leheküljel 20 artikli 40 lõikes 2

asendatakse

„2. Erandina lõikest 1 võivad artikli 41 lõikes 1 osutatud ning partii numbrit käsitlevad kohustuslikud elemendid paikneda väljaspool lõikes 1 viidatud nägemisvälja.“

järgmisega:

„2. Erandina lõikest 1 võivad artikli 41 lõikes 1 osutatud kohustuslikud elemendid, importija nimi ja partii number paikneda väljaspool lõikes 1 viidatud nägemisvälja.“

Leheküljel 22 artikli 45 lõike 1 kolmandas lõigus

asendatakse

„Esimene ja teine lõik ei piira artiklite 47 ja 56 kohaldamist.“

järgmisega:

„Esimene ja teine lõik ei piira artiklite 46 ja 55 kohaldamist.“

Leheküljel 29 artikli 58 lõikes 1

asendatakse

„1. Liikmesriigid võivad käesoleva määruse artiklites 49, 50, 52, 53 ja 55 ning rakendusmääruse (EL) 2019/34 artiklis 13 osutatud üksikasjade esitamise vastavate viinamarjasaaduste tootespetsifikaatidega kohustuslikuks muuta, need keelata või nende kasutamist piirata enda territooriumil valmistatud viinamarjasaaduste korral, millel on kaitstud päritolunimetus või kaitstud geograafiline tähis, kehtestades selleks rangemad tingimused, kui on sätestatud käesolevas peatükis.“

järgmisega:

„1. Liikmesriigid võivad käesoleva määruse artiklites 49, 50, 52, 53 ja 55 ning rakendusmääruse (EL) 2019/34 artiklis 14 osutatud üksikasjade esitamise vastavate viinamarjasaaduste tootespetsifikaatidega kohustuslikuks muuta, need keelata või nende kasutamist piirata enda territooriumil valmistatud viinamarjasaaduste korral, millel on kaitstud päritolunimetus või kaitstud geograafiline tähis, kehtestades selleks rangemad tingimused, kui on sätestatud käesolevas peatükis.“