ISSN 1977-0650

Euroopa Liidu

Teataja

L 235

European flag  

Eestikeelne väljaanne

Õigusaktid

62. aastakäik
12. september 2019


Sisukord

 

II   Muud kui seadusandlikud aktid

Lehekülg

 

 

OTSUSED

 

*

Nõukogu otsus (EL) 2019/1398, 10. september 2019, millega nimetatakse ametisse kolm Itaalia Vabariigi esitatud Regioonide Komitee liiget

1

 

*

Komisjoni rakendusotsus (EL) 2019/1399, 10. september 2019, millega muudetakse rakendusotsust 2014/909/EL väikese tarumardika vastaste kaitsemeetmetega hõlmatud Itaalia piirkondade loetelu osas (teatavaks tehtud numbri C(2019) 6418 all)  ( 1 )

3

 

 

III   Muud aktid

 

 

EUROOPA MAJANDUSPIIRKOND

 

*

EMP ühiskomitee otsus nr 84/2019, 29. märts 2019, millega muudetakse EMP lepingu IX lisa Finantsteenused [2019/1400]

5

 

*

EMP ühiskomitee otsus nr 188/2019, 10. juuli 2019, millega muudetakse EMP lepingu IX lisa Finantsteenused [2019/1401]

7

 

*

EMP ühiskomitee otsus nr 190/2019, 10. juuli 2019, millega muudetakse EMP lepingu IX lisa Finantsteenused ja XIX lisa Tarbijakaitse [2019/1402]

9

 

 

Parandused

 

*

Komisjoni 26. juuni 2019. aasta rakendusmääruse (EL) 2019/1090 (milles käsitletakse toimeaine dimetoaadi heakskiidu pikendamata jätmist vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EÜ) nr 1107/2009 taimekaitsevahendite turulelaskmise kohta ning millega muudetakse komisjoni rakendusmääruse (EL) nr 540/2011 lisa) parandus ( ELT L 173, 27.6.2019 )

11

 


 

(1)   EMPs kohaldatav tekst

ET

Aktid, mille peakiri on trükitud harilikus trükikirjas, käsitlevad põllumajandusküsimuste igapäevast korraldust ning nende kehtivusaeg on üldjuhul piiratud.

Kõigi ülejäänud aktide pealkirjad on trükitud poolpaksus kirjas ja nende ette on märgitud tärn.


II Muud kui seadusandlikud aktid

OTSUSED

12.9.2019   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 235/1


NÕUKOGU OTSUS (EL) 2019/1398,

10. september 2019,

millega nimetatakse ametisse kolm Itaalia Vabariigi esitatud Regioonide Komitee liiget

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut, eriti selle artiklit 305,

võttes arvesse Itaalia valitsuse ettepanekut

ning arvestades järgmist:

(1)

Nõukogu võttis 26. jaanuaril 2015, 5. veebruaril 2015 ja 23. juunil 2015 vastu otsused (EL) 2015/116, (1) (EL) 2015/190 (2) ja (EL) 2015/994, (3) millega nimetatakse ametisse Regioonide Komitee liikmed ja asendusliikmed ajavahemikuks 26. jaanuarist 2015 kuni 25. jaanuarini 2020. Nõukogu otsusega (EL) 2018/1510 (4) nimetati 8. oktoobril 2018 uute volituste alusel uueks ametiajaks ametisse Micaela FANELLI.

(2)

Seoses Micaela FANELLI ja Catiuscia MARINI ametiaja lõppemisega on Regioonide Komitees vabanenud kaks liikmekohta.

(3)

Seoses volituste lõppemisega, mille põhjal Matteo Luigi BIANCHI (Sindaco del Comune di Morazzone (VA)) liikmeks esitati, on Regioonide Komitees vabanenud liikmekoht,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Regioonide Komitee liikmeteks nimetatakse järelejäänud ametiajaks kuni 25. jaanuarini 2020 järgmised isikud:

Virginia RAGGI, Sindaco di Roma Capitale,

Alberto CIRIO, Presidente della Regione Piemonte,

Matteo Luigi BIANCHI, Consigliere del Comune di Morazzone (VA) (volituste muudatus).

Artikkel 2

Käesolev otsus jõustub selle vastuvõtmise päeval.

Brüssel, 10. september 2019

Nõukogu nimel

eesistuja

T. TUPPURAINEN


(1)  Nõukogu 26. jaanuari 2015. aasta otsus (EL) 2015/116 Regioonide Komitee liikmete ja asendusliikmete ametisse nimetamise kohta ajavahemikuks 26. jaanuarist 2015 kuni 25. jaanuarini 2020 (ELT L 20, 27.1.2015, lk 42).

(2)  Nõukogu 5. veebruari 2015. aasta otsus (EL) 2015/190 Regioonide Komitee liikmete ja asendusliikmete ametisse nimetamise kohta ajavahemikuks 26. jaanuarist 2015 kuni 25. jaanuarini 2020 (ELT L 31, 7.2.2015, lk 25).

(3)  Nõukogu 23. juuni 2015. aasta otsus (EL) 2015/994 Regioonide Komitee liikmete ja asendusliikmete ametisse nimetamise kohta ajavahemikuks 26. jaanuarist 2015 kuni 25. jaanuarini 2020 (ELT L 159, 25.6.2015, lk 70).

(4)  Nõukogu 8. oktoobri 2018. aasta otsus (EL) 2018/1510, millega nimetatakse ametisse kaks Itaalia Vabariigi esitatud Regioonide Komitee liiget (ELT L 255, 11.10.2018, lk 15).


12.9.2019   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 235/3


KOMISJONI RAKENDUSOTSUS (EL) 2019/1399,

10. september 2019,

millega muudetakse rakendusotsust 2014/909/EL väikese tarumardika vastaste kaitsemeetmetega hõlmatud Itaalia piirkondade loetelu osas

(teatavaks tehtud numbri C(2019) 6418 all)

(Ainult itaaliakeelne tekst on autentne)

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse nõukogu 11. detsembri 1989. aasta direktiivi 89/662/EMÜ veterinaarkontrollide kohta ühendusesiseses kaubanduses seoses siseturu väljakujundamisega, (1) eriti selle artikli 9 lõiget 4,

võttes arvesse nõukogu 26. juuni 1990. aasta direktiivi 90/425/EMÜ, milles käsitletakse liidusiseses kaubanduses teatavate elusloomade ja toodete suhtes seoses siseturu väljakujundamisega kohaldatavaid veterinaarkontrolle, (2) eriti selle artikli 10 lõiget 4,

ning arvestades järgmist:

(1)

Komisjoni rakendusotsusega 2014/909/EL (3) kehtestati teatavad kaitsemeetmed, mida Itaalia peab võtma pärast seda, kui teatavates piirkondades (algselt Calabria ja Sitsiilia maakonnas) on esinenud väikese tarumardika (Aethina tumida) juhtumeid. Viimaste aastate epidemioloogilise arengu põhjal ja pärast komisjoni rakendusotsuse (EL) 2017/370 (4) jõustumist piirduvad need meetmed praegu Calabria maakonnaga.

(2)

Itaalia teatas 21. juunil 2019 komisjonile uuest väikese tarumardika esinemisest Sitsiilias. Seepärast tuleks rakendusotsuse 2014/909/EL lisas esitatud kaitsemeetmetega hõlmatud piirkondade loetelu laiendada, et sellesse uuesti lisada Sitsiilia maakond.

(3)

Seepärast tuleks rakendusotsust 2014/909/EL vastavalt muuta.

(4)

Käesoleva otsusega ettenähtud meetmed on kooskõlas alalise taime-, looma-, toidu- ja söödakomitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Rakendusotsuse 2014/909/EL lisa tabel asendatakse järgmisega:

„Liikmesriik

Kaitsemeetmetega hõlmatud piirkonnad

Itaalia

Calabria maakond: kogu maakond

Sitsiilia maakond: kogu maakond“

Artikkel 2

Käesolev otsus on adresseeritud Itaalia Vabariigile.

Brüssel, 10. september 2019

Komisjoni nimel

komisjoni liige

Vytenis ANDRIUKAITIS


(1)  EÜT L 395, 30.12.1989, lk 13.

(2)  EÜT L 224, 18.8.1990, lk 29.

(3)  Komisjoni 12. detsembri 2014. aasta rakendusotsus 2014/909/EL, mis käsitleb teatavaid kaitsemeetmeid seoses väikese tarumardika esinemise kinnitatud juhtumitega Itaalias (ELT L 359, 16.12.2014, lk 161).

(4)  Komisjoni 1. märtsi 2017. aasta rakendusotsus (EL) 2017/370, millega muudetakse rakendusotsust 2014/909/EL, pikendades Itaalias kehtivate teatavate väikese tarumardika vastaste kaitsemeetmete kohaldamisperioodi ja muutes nende meetmetega hõlmatud piirkondade loetelu (ELT L 56, 3.3.2017, lk 213).


III Muud aktid

EUROOPA MAJANDUSPIIRKOND

12.9.2019   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 235/5


EMP ÜHISKOMITEE OTSUS nr 84/2019,

29. märts 2019,

millega muudetakse EMP lepingu IX lisa „Finantsteenused“ [2019/1400]

EMP ÜHISKOMITEE,

võttes arvesse Euroopa Majanduspiirkonna lepingut (edaspidi „EMP leping“), eriti selle artiklit 98,

ning arvestades järgmist:

(1)

EMP lepingusse tuleb inkorporeerida Euroopa Parlamendi ja nõukogu 14. juuni 2017. aasta määrus (EL) 2017/1129, mis käsitleb väärtpaberite avalikul pakkumisel või reguleeritud turul kauplemisele võtmisel avaldatavat prospekti ning millega tunnistatakse kehtetuks direktiiv 2003/71/EÜ (1).

(2)

Määrusega (EL) 2017/1129 tunnistatakse kehtetuks Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2003/71/EÜ, (2) mis on EMP lepingusse inkorporeeritud ja mis tuleb sellest tulenevalt alates 21. juulist 2019 EMP lepingust välja jätta.

(3)

Seetõttu tuleks EMP lepingu IX lisa vastavalt muuta,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

EMP lepingu IX lisa muudetakse järgmiselt.

1)

Punkt 29b (Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2003/71/EÜ) jäetakse alates 21. juulist 2019 välja.

2)

Punkti 29bc (komisjoni rakendusmäärus (EL) 2016/301) järele lisatakse järgmine tekst:

„29bd.

32017 R 1129: Euroopa Parlamendi ja nõukogu 14. juuni 2017. aasta määrus (EL) 2017/1129, mis käsitleb väärtpaberite avalikul pakkumisel või reguleeritud turul kauplemisele võtmisel avaldatavat prospekti ning millega tunnistatakse kehtetuks direktiiv 2003/71/EÜ (ELT L 168, 30.6.2017, lk 12).

Käesolevas lepingus loetakse selle määruse sätteid järgmises kohanduses.

a)

Sõltumata käesoleva lepingu protokolli nr 1 sätetest ja kui käesolevas lepingus ei ole ette nähtud teisiti, hõlmavad mõisted „liikmesriik/liikmesriigid“ ja „pädevad asutused“ lisaks oma tähendusele kõnealuses määruses ka vastavalt EFTA riike ja nende pädevaid asutusi.

b)

Viited muudele kõnealuses määruses nimetatud õigusaktidele loetakse asjakohaseks vastavalt sellele, millises ulatuses ja millises vormis on need õigusaktid inkorporeeritud lepingusse.

c)

Artikli 9 lõikes 3 lisatakse fraasi „21. juulit 2019“ järele sõnad „või EMP ühiskomitee 29. märtsi 2019. aasta otsuse nr 84/2019 jõustumiskuupäeva, olenevalt sellest, kumb kuupäev on hilisem“.

d)

Artikli 22 lõikes 11 asendatakse sõnad „liidu õigusnorme“ sõnadega „EMP lepingu sätteid“.

e)

Artikli 33 lõike 5 teises lauses lisatakse sõna „Väärtpaberiturujärelevalve“ järele sõnad „või vajaduse korral EFTA järelevalveamet“.

f)

Artikli 34 lõikes 1 asendatakse sõna „Väärtpaberiturujärelevalvega“ EFTA riikide puhul sõnadega „Väärtpaberiturujärelevalve ja EFTA järelevalveametiga“.

g)

Artikli 35 lõikes 2 asendatakse sõna „liidu“ sõnadega „EMP lepingu sätetest“.

h)

Artikli 37 lõike 3 teises lauses lisatakse sõna „Väärtpaberiturujärelevalve“ järele sõnad „või vajaduse korral EFTA järelevalveamet“.

i)

Artikli 38 lõike 2 punktis d asendatakse sõnad „asjakohasele raamatupidamisalasele liidu õigusele“ sõnadega „asjakohastele raamatupidamisalastele EMP lepingu sätetele“.

j)

Artikli 46 lõikes 3 lisatakse fraasi „21. juulit 2019“ järele sõnad „või EMP ühiskomitee 29. märtsi 2019. aasta otsuse nr 84/2019 jõustumiskuupäeva, olenevalt sellest, kumb kuupäev on hilisem“.

k)

Artikli 49 lõigetes 2 ja 3 lisatakse fraaside „21. juulist 2019“ ja „21. juuliks 2019“ järele sõnad „või EMP ühiskomitee 29. märtsi 2019. aasta otsuse nr 84/2019 jõustumiskuupäev, olenevalt sellest, kumb kuupäev on hilisem“ (vastavas käändes).

l)

Artikli 49 lõikes 2 asendatakse sõnad „21. juulist 2018“ ja „20. juulist 2017“ sõnadega „EMP ühiskomitee 29. märtsi 2019. aasta otsuse nr 84/2019 jõustumise kuupäevast“.“

Artikkel 2

Määruse (EL) 2017/1129 islandi- ja norrakeelne tekst, mis avaldatakse Euroopa Liidu Teataja EMP kaasandes, on autentsed.

Artikkel 3

Käesolev otsus jõustub kas 30. märtsil 2019 või järgmisel päeval pärast viimase teate esitamist vastavalt EMP lepingu artikli 103 lõikele 1, (*1) olenevalt sellest, kumb kuupäev on hilisem.

Artikkel 4

Käesolev otsus avaldatakse Euroopa Liidu Teataja EMP osas ja EMP kaasandes.

Brüssel, 29. märts 2019

EMP ühiskomitee nimel

eesistuja

Claude MAERTEN


(1)  ELT L 168, 30.6.2017, lk 12.

(2)  ELT L 345, 31.12.2003, lk 64.

(*1)  Põhiseadusest tulenevad nõuded on nimetatud.


12.9.2019   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 235/7


EMP ÜHISKOMITEE OTSUS nr 188/2019,

10. juuli 2019,

millega muudetakse EMP lepingu IX lisa „Finantsteenused“ [2019/1401]

EMP ÜHISKOMITEE,

võttes arvesse Euroopa Majanduspiirkonna lepingut (edaspidi „EMP leping“), eriti selle artiklit 98,

ning arvestades järgmist:

(1)

EMP lepingusse tuleb inkorporeerida komisjoni 14. märtsi 2019. aasta delegeeritud määrus (EL) 2019/979, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) 2017/1129 seoses regulatiivsete tehniliste standarditega, mis käsitlevad prospekti kokkuvõttes esitatavat põhilist finantsteavet, prospektide avaldamist ja liigitamist, väärtpaberite reklaami, prospekti lisasid ja teavitusportaali ning millega tunnistatakse kehtetuks komisjoni delegeeritud määrus (EL) nr 382/2014 ja komisjoni delegeeritud määrus (EL) 2016/301 (1).

(2)

EMP lepingusse tuleb inkorporeerida komisjoni 14. märtsi 2019. aasta delegeeritud määrus (EL) 2019/980, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) 2017/1129 seoses väärtpaberite avalikul pakkumisel või reguleeritud turul kauplemisele võtmisel avaldatava prospekti vormi, sisu, kontrolli ja kinnitamisega ning millega tunnistatakse kehtetuks komisjoni määrus (EÜ) nr 809/2004 (2).

(3)

Delegeeritud määrusega (EL) 2019/979 tunnistatakse kehtetuks komisjoni delegeeritud määrused (EL) nr 382/2014 (3) ja (EL) 2016/301, (4) mis on inkorporeeritud EMP lepingusse ja mis tuleb sellest tulenevalt alates 21. juulist 2019 EMP lepingust välja jätta.

(4)

Delegeeritud määrusega (EL) 2019/980 tunnistatakse kehtetuks komisjoni määrus (EÜ) nr 809/2004, (5) mis on inkorporeeritud EMP lepingusse ja mis tuleb sellest tulenevalt alates 21. juulist 2019 EMP lepingust välja jätta.

(5)

Seetõttu tuleks EMP lepingu IX lisa vastavalt muuta,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

1.   EMP lepingu IX lisa punkti 29bd (Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) 2017/1129) järele lisatakse järgmised punktid:

„29bda.

32019 R 0979: komisjoni 14. märtsi 2019. aasta delegeeritud määrus (EL) 2019/979, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) 2017/1129 seoses regulatiivsete tehniliste standarditega, mis käsitlevad prospekti kokkuvõttes esitatavat põhilist finantsteavet, prospektide avaldamist ja liigitamist, väärtpaberite reklaami, prospekti lisasid ja teavitusportaali ning millega tunnistatakse kehtetuks komisjoni delegeeritud määrus (EL) nr 382/2014 ja komisjoni delegeeritud määrus (EL) 2016/301 (ELT L 166, 21.6.2019, lk 1).

29bdb.

32019 R 0980: komisjoni 14. märtsi 2019. aasta delegeeritud määrus (EL) 2019/980, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) 2017/1129 seoses väärtpaberite avalikul pakkumisel või reguleeritud turul kauplemisele võtmisel avaldatava prospekti vormi, sisu, kontrolli ja kinnitamisega ning millega tunnistatakse kehtetuks komisjoni määrus (EÜ) nr 809/2004 (ELT L 166, 21.6.2019, lk 26).“

2.   EMP lepingu IX lisa punktide 29ba (komisjoni määrus (EÜ) nr 809/2004), 29bb (komisjoni delegeeritud määrus (EL) nr 382/2014) ja 29bc (komisjoni delegeeritud määrus (EL) 2016/301) tekstid jäetakse alates 21. juulist 2019 välja.

Artikkel 2

Delegeeritud määruste (EL) 2019/979 ja (EL) 2019/980 islandi- ja norrakeelsed tekstid, mis avaldatakse Euroopa Liidu Teataja EMP kaasandes, on autentsed.

Artikkel 3

Käesolev otsus jõustub 11. juulil 2019, tingimusel et kõik EMP lepingu artikli 103 lõike 1 kohased teated on edastatud (*1).

Artikkel 4

Käesolev otsus avaldatakse Euroopa Liidu Teataja EMP osas ja EMP kaasandes.

Brüssel, 10. juuli 2019

EMP ühiskomitee nimel

eesistuja

Gunnar PÁLSSON


(1)  ELT L 166, 21.6.2019, lk 1.

(2)  ELT L 166, 21.6.2019, lk 26.

(3)  ELT L 111, 15.4.2014, lk 36.

(4)  ELT L 58, 4.3.2016, lk 13.

(5)  ELT L 149, 30.4.2004, lk 1.

(*1)  Põhiseadusest tulenevaid nõudeid ei ole nimetatud.


12.9.2019   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 235/9


EMP ÜHISKOMITEE OTSUS nr 190/2019,

10. juuli 2019,

millega muudetakse EMP lepingu IX lisa „Finantsteenused“ ja XIX lisa „Tarbijakaitse“ [2019/1402]

EMP ÜHISKOMITEE,

võttes arvesse Euroopa Majanduspiirkonna lepingut (edaspidi „EMP leping“), eriti selle artiklit 98,

ning arvestades järgmist:

(1)

EMP lepingusse tuleb inkorporeerida Euroopa Parlamendi ja nõukogu 8. juuni 2016. aasta määrus (EL) 2016/1011, mis käsitleb indekseid, mida kasutatakse võrdlusalustena finantsinstrumentide ja -lepingute puhul või investeerimisfondide tootluse mõõtmiseks, ning millega muudetakse direktiive 2008/48/EÜ ja 2014/17/EL ning määrust (EL) nr 596/2014 (1).

(2)

EMP lepingu IX ja XIX lisa tuleks seetõttu vastavalt muuta,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

EMP lepingu IX lisa muudetakse järgmiselt:

punkti 31k (Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) 2015/751) järele lisatakse järgmine punkt:

„31l.

32016 R 1011: Euroopa Parlamendi ja nõukogu 8. juuni 2016. aasta määrus (EL) 2016/1011, mis käsitleb indekseid, mida kasutatakse võrdlusalustena finantsinstrumentide ja -lepingute puhul või investeerimisfondide tootluse mõõtmiseks, ning millega muudetakse direktiive 2008/48/EÜ ja 2014/17/EL ning määrust (EL) nr 596/2014 (ELT L 171, 29.6.2016, lk 1).

Käesolevas lepingus loetakse selle määruse sätteid järgmises kohanduses:

a)

Sõltumata käesoleva lepingu protokolli nr 1 sätetest ja kui käesolevas lepingus ei ole ette nähtud teisiti, hõlmavad mõisted „liikmesriik/liikmesriigid“ ja „pädevad asutused“ lisaks oma tähendusele kõnealuses määruses ka vastavalt EFTA riike ja nende pädevaid asutusi.

b)

Artikli 46 lõike 4 teises lõigus, artikli 46 lõike 10 kolmandas lõigus ja artikli 46 lõike 11 esimeses lõigus lisatakse sõna „Väärtpaberiturujärelevalve“ järele sõnad „või asjakohasel juhul EFTA järelevalveamet“.

c)

Artikli 46 lõikes 10 asendatakse sõnad „liidu õigusega“ sõnadega „EMP lepingu sätetega“.

d)

Artikli 47 lõikes 1 lisatakse sõna „Väärtpaberiturujärelevalvega“ järele EFTA riikide puhul sõnad „ja EFTA järelevalveametiga“.

e)

Artikli 48 lõikes 3 asendatakse sõnad „liidu“ sõnadega „EMP lepingust“.“

Artikkel 2

EMP lepingu XIX lisa punkti 7h (Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2008/48/EÜ) lisatakse järgmine taane:

„—

32016 R 1011: Euroopa Parlamendi ja nõukogu 8. juuni 2016. aasta määrus (EL) 2016/1011 (ELT L 171, 29.6.2016, lk 1).“

Artikkel 3

Määruse (EL) 2016/1011 islandi- ja norrakeelne tekst, mis avaldatakse Euroopa Liidu Teataja EMP kaasandes, on autentsed.

Artikkel 4

Käesolev otsus jõustub kas 11. juulil 2019 või järgmisel päeval pärast viimase teate esitamist vastavalt EMP lepingu artikli 103 lõikele 1, (*1) olenevalt sellest, kumb kuupäev on hilisem.

Artikkel 5

Käesolev otsus avaldatakse Euroopa Liidu Teataja EMP osas ja EMP kaasandes.

Brüssel, 10. juuli 2019

EMP ühiskomitee nimel

eesistuja

Gunnar PÁLSSON


(1)  ELT L 171, 29.6.2016, lk 1.

(*1)  Põhiseadusest tulenevad nõuded on nimetatud.


Parandused

12.9.2019   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 235/11


Komisjoni 26. juuni 2019. aasta rakendusmääruse (EL) 2019/1090 (milles käsitletakse toimeaine dimetoaadi heakskiidu pikendamata jätmist vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EÜ) nr 1107/2009 taimekaitsevahendite turulelaskmise kohta ning millega muudetakse komisjoni rakendusmääruse (EL) nr 540/2011 lisa) parandus

( Euroopa Liidu Teataja L 173, 27. juuni 2019 )

Leheküljel 40 põhjenduses 15

asendatakse

„17. oktoobril 2019“

järgmisega:

„30. septembril 2019“;

asendatakse

„17. juulil 2020“

järgmisega:

„30. juunil 2020“.

Leheküljel 41 artiklis 3

asendatakse

„17. jaanuariks 2020“

järgmisega:

„31. detsembriks 2019“.

Leheküljel 41 artiklis 4

asendatakse

„17. oktoobriks 2019“

järgmisega:

„30. septembriks 2019“;

asendatakse

„17. juuliks 2020“

järgmisega:

„30. juuniks 2020“.